Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

Ez a külföldi . hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. így ármeghatározása. bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába.és külföldön. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. Ez a szakmai. mely megadja a lehetõséget arra. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. óvatosan alkalmazzuk. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. Az árakat évrõl-évre átfésüljük. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. csak ott. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni. mely mind a tervezõk. – mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel.Grafikai tervezés. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében. A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára. a tervezõgrafikusok szakmai. Tudva azt. Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik. Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás.

és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat. Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat. Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált.Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. Azért beszélek mindig árjavaslatról. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására. és a mai . hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani. de azt biztosan tudom. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás. Ma ez 200 000. Svájc. Hollandia gyakorlatán alapul. amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette. mert ne képzeljük azt.. A Kamara árjavaslata az európai országok. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. Húsz évig mûködött.Ft fölött van. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. Húsz éven keresztül 5000. hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. nem szabad elfelejteni. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg.. a méltányosság elve. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására. nevezetesen Németország. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait. egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. Több szakmai elõadáson vettem részt.munkavállalóknak kényelmes. mert tudni kell.

más eszközöket követel. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb.és eszközállomány átadását is jelentheti. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata. Köztudott. a hazai gyakorlat szinte fordított. Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét. melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. A magyar szerzõi jogi törvény. Nem kész nyomófilmeken. ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. más ismereteket. így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött. és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl. mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. Nem adja meg a lehetõséget. . magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû. tehát nem digitális adatállományt. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. Nevezetesen az európai. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. errõl lemondani sem lehet. hogy mit nevezünk tervnek. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû.

hiszen Európában a 18. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell. század óta mûködik. Franciaországban indult. a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak.A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen. számában. nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. Nem lehet kétséges. . A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. vagy a médiák valamelyikében bemutatja. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. pl. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri. A Hungart. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. Az ár is ezek szerint alakul.

tulajdonában marad. vagy kérés. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen. Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya. rajz. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány. levilágítás stb. amelyért részvételi díj jár. retus. illusztráció vagy adatállomány) a tervezô . színrebontás. megbízott tervezô végzi. A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke.ill. A technikai feldolgozás (szövegbeírás. Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata.A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít.) külön elszámolás tárgya. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai. Pályázat Pályázat az. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. képmódosítás. A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján. színes print. de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %). A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész). fotófeldolgozás. digitális vagy analóg proof. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat. kiállítási terv esetén minimum 10%. az pályázatnak minôsül. így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. külön díjazás ellenében. A pályázatra benyújtott. szkennelés. Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására.

Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill. . közintézmények. hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti. valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. . cégek. . áruházláncok. .5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. . (Kiszállás. 50. konzultáció. helyszínek. vasút. cégszínek. 100 % lehet.75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. áruházak. melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell. . szállító cégek. szállás. gyógyhelyek. Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra. nagyvárosok képviselôtestületei. pártok. . posta. az arculat koncepciója. .. államigazgatás. . A megbízó vállalatok. . tárgyalásokra fordított idô. 10-20 felhasználási terület. rendszerterv) . nagy rádió. . alapítványok. 5-10 felhasználási terület) .) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel. étkezés. de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”. alapítványok. „B” Kategória: (1.0 szorzó) Közepes nagyságú ipari. . nagy egyesületek. szállodák.150 000. . nagy ipari létesítmények és vállalkozások. . stb.450 000. emblémák rendszere. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. országos és nemzetközi kampányok.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja.. . vendéglátó láncok. bankok és biztosítók. napidíj. „C” Kategória: (1. többféle embléma kapcsolata . hírközlés. . kis egyesületek.és televízióintézmények. . országos újságok. kisközösségi intézmények. Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. városok. Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. . folyóiratok. nagy utazási irodák. kereskedelmi. . . .intézmény teljes mûködési területére. kulturális intézmények. szolgáltató vállalkozások. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma. .kis vállalkozások. . nemzetközi vásárok és kiállítások. . költségek. . A sürgôsségi felár mértéke 25.

. .70 000. . . papír) . . . . . . . . .Ft-tól Prospektus. . . . . . .70 000. . . .Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz .20 000. . . . . . . . . . .Ft-tól Csomagolópapír. . . . .. . . . . . tasak (fólia. . . .Ft-tól szöveges . . . .. . .40 000. . . . . . . . . . . . . . . . 20-70 felhasználási terület) . . . . . . . .1 500 000. . . . . . . . . katalógus. . szóvédjegy. . . . . .. . . . .. .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .35 000. .) Tanácsadás. .40 000. . . . . . leporelló Tipografált címlap . . .Ft-tól Védjegy.és kb. . . . .. . . . . .Ft-tól – hátoldali . . . . .Ft-tól Óriásplakát . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . Logotípia* . . .. .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése...25 000. .30 000. .100 000. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .25 000. . . . . . . . . . . . . .15 000. . . . . . . . . . . ábra.Ft-tól Display . . . . . . . . . .Ft-tól B3 felett . . .Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . .embléma.Ft-tól Dobozgrafika látványterv . . . . . . . . foma tervezés . . .120 000.. . . . . . . . . .2. . . . . . .. .Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne.. .0 szorzó . .. . . . . .. a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . . . . .... . . .25 000. . . .8000.Ft-tól – egyedi illusztrációval . . elkészítése külön megállapodás tárgya. . .30 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva . . . .125 000. . . . . . . . . . .Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . .. . . . . . . .Ft-tól Belsô oldal (tördelés) .Ft-tól Grafikai plakát . . . . . . . illusztráció külön kerül felszámolásra.50 000.70 000. . . . . . . . . .. .. . eredeti anyagból .60 000. . . . . . .Ft-tól – nyak . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Piktogramok . .40 000. . . . . . . . . .Ft-tól – bonyolult. .15 000.100 000. . .. . . . . . . . . . Plakát. . . . . . . . .Ft-tól Doboz tervezés. . . . . . . . .70 000. . .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok .Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén . . . . . .150 000. . egyedi illusztrált . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Ft-tól Zacskó. . .Ft-tól Címer* .70 000. . . . . Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve . . .Ft-tól Grafikai címlap . B3 . . . . . . . . .60 000. . . . .Ft-tól (Szerzôi fénykép. atrap Egyszerû tipografált . . . . .30 000. ... .40 000. . . . .. . . . . .Ft-tól – méretmutációk . . . . .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal. . . . .7500. .Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált . . . .Ft-tól – terítékrajz B4. . . . . . . . . . . . . . . szakértés .

Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”. .18 000. . . . . . . . . . . .. . .. .18 000.90 000. . .. .. . . . . . .. .Ft-tól – Önálló újságmelléklet . . . . . . . . . . .Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként . . . . . . .Ft-tól . . . idôszakos kiadvány terv . .3500. . .3500. .5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés . .Ft-tól – címoldal . . . .6000. .. . .. . . . .5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg . . . . . . . . .Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér .Ft-tól – annak egyedi kötetei . .20 000. címsor. . . . . .Ft-tól – oldalterv . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . .9500. . . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg. . . .0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér .25 000.40 000. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .Sajtó. . . .Ft-tól színes . .Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) . . . . havilap.20 000. . . . hetilap. . .100 000. „A” Kategória: 5000 példány alatt . . . . . . . . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel.18 000... . . .Ft-tól – illusztrált . . . .18 000. .. . . . . . . .. . . . . . . .70 000. . .12 000. . . .. .(0. . . . . . . . . . . . ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként . . . . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . . . . . .Ft-tól – szines . . .Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . . . . . . . .7000. . . . . . . .Ft-tól – szines .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv . . . . . . . .Ft-tól Sorozatterv . . . . . . . . . .Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként . . . . . . . . .(1. . . . . . . . . . . .. . . . . képes albumhoz ívenként . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Sorozat. . . . . . . . .. ..7500. . . . . . . . rovatcím . . . . . .35 000. . . . . . .75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . . .. . .Ft-tól Belsô címoldal . . . . . .(1.Ft-tól – belsô címoldal . . . .18 000. .. .. . . . .Ft-tól – szines illusztrált . . .Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .30 000. lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett .40 000.90 000. . . . . .15 000. . . . . . . . . . .. . .50 000. . . . . . .Ft-tól – fekete-fehér tipo . .40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg . . . . . . . . . . . . . ..35 000. . . .. élôfej. . .. . . . újság Napilap. . .Ft-tól – tördelés oldalanként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

. . . . .Ft-tól – hátoldal. . . .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír. . . . . . .. . . . . . . kazettaborító .250 000. . .Ft-tól – belsô oldal . . . . .. . . . . belsôoldal . . . . . . . . . . . .. . névjegy (faxpapír) koncepció terve . . . . . ..75 000.. . . . . . . . . . . .. . . .35 000. . . ..Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . .75 000.. . . . . . . . .Ft-tól TV-.Ft/db-tól Címkék . . . . . .12 000. . . . . . . . . .10 000.. . üdvözlôlap (újévi. . .Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. .20 000. szám .. . . . . . . .Ft-tól Részvény. . . . . . . . . . ..Ft/db-tól Meghívó (értesítô). . . . . .. . . . . .75 000. . .90 000. . .. . vendéglátás Étlap. . . . . . . . . . . . .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok.Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) .Ft-tól – korlátlan pld. . . tájékoztatók . . . . . . . . . .Ft/oldal-tól Asztali atrapok .. . . . . .Ft-tól Vándorkiállítás. .2500. . . . . .. . ...15 000. .Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett .) Szállodaipar.12 000. névbeírás (darabonként) .25 000. . . . . . .Ft/db-tól Reklámgyufa. .45 000.Ft-tól – oklevél. . . . . . . . . . .. . . .20 000. . . illusztráció külön felszámolásra kerül. . . . .25 000. .120 000. . . . . . . vásár Kiállítás – kb. . . .Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig .. . . . . . .. . .Ft/db-tól .. .50 000. . . . . . . . értékpapír.. CD-lemez. . . . . . .250 000. . alkalmi) . . . . .. ábra.Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként .Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) . .40 000. . . . . .30 000.. . . .Ft-tól – egyedi kalligráfia.200 000.Ft-tól Kiállítás. . . . . . . . . . . emléklap .. . . itallap – borító (színes) . . . .Ft/db-tól Számlák .Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig . . . . . . .. . . . . 50 m2 alapterületig . . .Ft-tól Ismertetôk. . . . boríték. . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép. . . .40 000. .150 000. . .Ft között vagy .Ft-tól Hanglemez. . filminzert terve (storyboard) . . . . . . . . varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk . . . .. . .12 000. . . . kötvény .50 000. . . . . többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként . . . . . . .. . . . . . .Ft-tól Embléma jellegû feliratok . . . .2500. . . .

.. . .Ft-tól könyöklô. Báthory u. . .. . . . . . . . . A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111. . . . .. . .. . .Ft-tól naptár címoldal .Ft-tól Bankkártya .150 000. .. . .) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik. .Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák. .50 000.és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák . . . . .Ft-tól Elsônapi pecsét . .Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. . . . .20 000. . .50 000. ..Ft-tól csak tipográfia oldalanként . .Ft-tól Tel. . . .. .Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint . .Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként .Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon . .175 000. . . II. . . .40 000. .45 000. . . .4000. . . . . . . . Oldalán.7500. . 12 vagy 52 oldalon oldalanként . . .vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek . .Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj . . . . . . . . . .8 000. . . . emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) .Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint. . . . . . . . . . ektakrómok. .: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-.. . overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok . . 10.Kazettacsomagolások · Videokazetta.35 000. . .80 000. . .. . .100 000. . . . . . . . . . . . . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest. . . ipar. . . . .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon. . Báthory u.. . . Kártyák Telefonkártya . . . .Ft-tól mûvésznaptár oldalanként . . . . . .. . . . 10. . . Bélyeg Postabélyeg . . . .. . .175 000. . .200 000. .Ft-tól Blokk . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám.. . . . . . . .Ft-tól Kártyanaptár . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Prospektusok . . .Ft-tól Plakátnaptár . . . . . . . . . . . . . . . . számának 7071.

Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. utazási.. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint. többszöri esetleg korlátlan. nyaralási élményeiket megörökíteni. mint családi eseményeket. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles. de ez a profiknak mást jelent. akiknek fényképi igénye nem más. mint egy óriásplakát elkészítéséhez. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri. mint az amatõröknek. szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb. ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó. Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. Csak egy gombnyomás. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. Milliók fényképeznek szerte a világon. . mint egy amatõr. szép kép. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. A professzionális fotográfus megrendelésre.. Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez.

A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. elõtétek.). effekt szûrõk stb. Fontos tudni. legprecízebb munkát igénylõ válfaja. Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. milyen méretû. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. a felvéteti eszközökben nem okoz változást. a környezetet nem mi választjuk meg. filmforgatás stb. protokolláris események. esetében. fodrász. különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. hogy szükségesek-e speciális objektívek. pl. hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. A tárgy installálása. különbözõ színû és méretû hátterek stb. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. Tudni kell. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. Figyelembe kell venni az épület méretét. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el. ami csupán költségemelõ tényezõ. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. ami jelentõsen megnehezíti a munkát. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet. A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. sminkes esetleg stylist. Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók. Itt nincs lehetõség a bevilágításra. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni. érzékenységû anyagot kell használni. hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. rendezvények. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók. – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . az installációt stb. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák. és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. szakszerû megvilágítása. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell.

. . . . . . Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát. ezt is tanácsos figyelembe venni. . hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet.625. . . Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát. . . . .-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm . . számában jelent meg. .-Ft + hívás .33 858. . . . . . . . . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm. . . .-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm . ami a Magyar Közlöny 1998/1 111. .1873. . . .1107. .560.a nyersanyagai. . .-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . Arról nem is beszélve. . . . .345. . .625. . . . . . . hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. . . . . . . . . .15 842. . . . . általában többféle megoldás is kínálkozik. . . . . .-Ft + hívás .7317. . . . . . . . . . . . . . .-Ft + hívás . . . . . . . . valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását. . . hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról. . és ezt ki is használjuk. . . .-Ft 1 tekercs roll .-Ft + hívás . . . . .975. . .-Ft + hívás . . . . . . . . . . . csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . . . . . . . . . . . . . .

. .9. . . . ..Honorárium: 15 000-ig . . . . .. . . . .6. . . . . . . .. . . . . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket. . . . . .000. .Ft 25 000-50 000 között . .800. . . .14. . . . . .. . . . . . . . . . .Ft 1/1 oldal . . (pl: mûterembérlet. . . . . • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. . . . .. . . . .5. . . . paragrafusának 3. .15. hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28. . . . .Ft 100 000-200 000 között . .17.Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk. . Heti. . .700. . .Ft 100 000-250 000 között . . . . . . . . . .700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft 1/2 oldal . . . . ebben az esetben az árak is változnak. . .. . .. . . . . stb. . . .. . . . . . . .Ft 50 000-100 000 között . .A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999. . . . . . . . . . . . . .. . 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés.800. . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni. . . . .19. . . . . .7. . . . . . . . .000.Ft 250 000 fölött . . . . . . . .300. . . . . . . . . .200. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .7.000. . . . . .és havilapok: Példányszám: .Ft 50 000-100 000 között . . . . . • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét. . .Honorárium: Méret . .5.000. . . . .4.. . . .500.Ft . . . . . . .500. . . . . . . bekezdése).10. . . . . modelldíj. . . . . . . . . . Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: . . . . .Ft 15 000-50 000 között . . . .). . . . . . január 1-tõl 25 000-ig . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400. . . .Ft 200 000 fölött . ..Honorárium: 25 000 1/4 oldal . . .Ft Címlap riportkép: .13. . . .

. . . .. . . . . . modelldíj. .50 000 1/4 oldal . . . . . . .Ft 1/1 oldal . .Ft + költség (film. stb. . . . . . . . . . . . . . fodrász.Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . . . . . . . . .Ft 100 000 1/4 oldal . . . . . . . .000. . . . . . . .19. ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl. . Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik. . . . . . . . . . vállalati események. . . . . . . stb. nagyítás.500. .. . . . . . . . . . . elõhívás. . . standfotó. .. .Ft 1/2 oldal . . . ..800. . .000. . . . . .). útiköltség. . . . . . . . kozmetikus. . .19. .17. . . .) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk.. ) külön kerülnek elszámolásra. . .24. . . értekezletek.Ft 1/1 oldal . . . A technikai költségek (pl. .. .800.. . . stb. . . . . . . . . . .Ft 1/2 nap . . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dokumentáció. .300.000. . . .29. . . . . . . .21. . . Síkfilmre 100% felár számítható.46.500.Ft 1/2 oldal . . . . . . . . . . . . . . világítás díja.

. .000.800. . . . . . .Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül. . . . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: .21.18.65. . .500. . . . .1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . . . . . . . .800. .000-105. .. . . .. . .. . . . . . .000. . . .500. . . .53. . . . illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz.. . . . . . vagy 50 ezer példány alatti lapok.Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül.. . ..900. . . . .900-128. . . • Világ. – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret .. . .87. .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . .200-93. . . . .56. . . . . . . . . .1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra.1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . . . . . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . . . .59. . . . 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: .300. . .25. . . . . akár a példányszáni. .800. . . . . . . . . .... .. . . . .117. . . . . .500-72. . . .Ft Méret: . .Ft Teljes oldal . .Ft Méret: . . .700. . . . . . . . . ... . . . . . .54. . ... . .21. . . .. . . . . .25. . .128. .Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. . . . .. . . .300. . . . . . . . .Ft Méret: . . . . . .29.76. . .800. . . . . . . . . . . . .300. . .Ft 1/2 oldalnál kisebb . . . .Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat. vagy 50 ezer példány fölötti lapok.75. . . .700. . .400-146.Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb . . . . .500-110. . . . .000.Ft Postai levelezõlap.69. . . . . . . . . . . . . . . . . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . .. . . . . szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . .500. . akár a méret szempontjából: 6 hónapra .000.Ft Többszöri felhasználás: . . . .76.. . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . .Ft 1 évre . . . . . . . . . .. . . . . .29. . . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . . .000-124. . .28. . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . .Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése. . .000.000. . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . .Ft Naptár 12+1 oldalas képenként . . . . . . . . .500.Ft Méret: .. . .Ft Címlap . .

. . . . . .Ft Kirakat. .. . . . . . .Ft 20.28. . . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. .400-54. . ... . . . . . . .. . .. . . . . .9.000. . ..Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több . . . . . . .500. . .. . . .Ft 10.23. .124. .70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. . .400. .000-77. . . . .43. . .000 példány . . . .Ft 5. . . . .Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár . . . . .700. .. . .. . . . . . .000. Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés. . . . . . . . .000 példánynál több .. . . .87. . . . . . . .200-9. .+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5. . .500-70. . .138.000. . . . . . . .Ft 50. . . . .Ft Belsõ oldalakon . .000-109. . . . . . . . .a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén .109. . . .000 példány . .6. .86. a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. . üzlet vagy iroda számára dekoráció . . . . . . .. .Ft sorozat 1-5-ig . . . . . . . . Kulturális célú prospektusok: egyedi . . .200. . . . . . .Ft 2. Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás . . .20 %kedvezmény.25. . . . . . . . . . . . . . .Ft 1. .. . . Második kiadásnál az alapár . . . . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak.200-15.000.5. . .Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza. . . . . . . . . .Ft 5 felett .000 példány . .. .000 példány . . . . a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert. . . .000. . . . . . . . . .000 példánynál több .18. . . . .. . . . . . .000. Kiállítások: A kép a kiállítás része.az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén . . .Ft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.500-43. amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad.500. . . . . .Ft Europlakát . .800-65. . .18.21. .000. .Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . . .500 példánynál több .000. . . .. .500. .

Corel Professional Photos stb. mérettõl függõek. ami ha minõségi. hogy milyen is kellene legyen. A mai helyzetre a „kevés a fóka. ami javíthat. Flat Earth. Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor.ones Képekre márpedig igenis szükség van. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk. A képügynökségek tarifái kiadványtól. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. Az sem mindegy. tehát nemcsak elképzeljük. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. idõre bérelhetünk. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. John Foxx. példányszámtól. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. melyeket meghatározott helyre. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. A tervezés. hogy az adott kép profi munka-e. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB. helytõl. És jó. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. melyek nemcsak. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek. ha erõsödik –. szintén idõigényes dolog. de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják. sok az eszkimó” jellemzõ. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. „A kép azonnal kell. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e. SAFA. azonnal felhasználható. de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. és idõtõl . ha már elõre biztosra mehetünk. példányszámtól. úgy. egyre több képre van szükség. és nem kevés operátori munka. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. hogy profik által készített.

akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday). hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig. közlekedés és szállítás. napjainkban. Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. a CD árban verhetetlen. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People. prezentációs. csúcstechnológiák. A képek nemcsak szemléletükben. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá. Az árakról: Egy képre vetítve. Mûanyag emberek).függetlenül korlátlanul. a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket. de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. színvilágát. és felbontásban is kielégíti az igények . egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra. Vannak szolgáltatók. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. kiadványokra. Egyedülálló. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. szabadidõ.. Általában RGB színes JPEG formátumúak. Ha pedig ez sem elég. Internet. sport és utazás. körülrajzolt tárgyak. kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. hátterek és struktúrák. stb. Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. reklámokban és prospektusokban. mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok.és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. 1035 Mbyte. Esetenként akad olyan CD. A klasszikus témák (üzleti élet.

képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni. de „vízjellel” jelölik.000 400-1. 14 x 18 cm 1700x2200.1-0. 4.000-150.5-2 x 2-3 kisméretû.Ft/kép 4-5 1.000-4. 768x512. 1536x1024 stb. és a többire biztos. 5000 Ft) .3 általában ingyenes. pixel 18-29 40-130 USD (1030. 3600x2800 stb. 384x256 stb. természetesen idõtartamtól. internetes kb.98%-át. 350x600. Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár .5-10 30-70 USD (716. 0. 190x270. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is. 24 x 31 cm 3072x2048.Ft/CD Ár . Ha tényleg csak egy képet keresünk.000 Ft) 120x80. max 8-10 USD kb. 3 x 5 cm közepes méretû kb.000 Ft) nagy méretû kb. amire akkor és ott szükségünk van. mérettõl. 0. hogy sosem lesz szükségünk.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70. a hagyományos fotótárak ajánlata. példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet. 410x510 stb.6 20 USD körül (kb. A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1.

000 8-35.000 11-22.000 10-52.000 30-67. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 10-23.000 23-44.000 6-27.000 28-34.000 25-66.000 13-33.000 51-100 40-70.000 20-7. reklámnyomtatvány.000 20-69.000 45-52.000 15-28. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.000 18-28. attrap.000 7-40.000 500.000 22-32.000 18-53.000 8-32.000 15-25.000 2-3 14-28.000 50-87.000 16-32.000 50-65. zászló) Ft/hó CD. kazetta.000 14-28.000 14-40.000 400-500 60-110.000 19-50.000 35-42.000 12-58.000 11-26.000 33-40.000.000 100-200 45-80.000 14-60.000 37-80.000 60-110.000 10-20.000 17-43.000 12-29.000 11-50.000 55-97.000 8-35.000 16-39.000 35-41.000 38-45.000 27-52.000 16-30.000 7-33.000 7-30.000 24-47.000 65-130.000 4-20.000 17-50.000 100000 14-50.000 15-50.000 4-5 13-26.000 10.000 6-22. prospektus.000 50-100.000 40-78.000 8-45.000 37-44.000 59-66.000 60-107.000 13-70.000 22-63.000 12-24.000 19-38.000 5-25.000 21-70.000 11-22.000 16-5.000 9-42.000 6-35.000 14-27.000 13-65.000 3 hónap 8-65.000 22-43. dosszié.000 15-43.000 13-26.000 13-25.000 20-39.000 10000 10-40.000 1.000 27-33.000 16-40.000 35-72.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%.000 43-50.000 9-45.000 45-87.000 65-120.000 70-130.000 kis 9-3.000 9-40.000 40-47.000 14-33.000 13-29.000 17-43.000 16-85.000 32-39.000 11-50. hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 50-97.500 32-10. árukatalógus.000 15-36.000 10-55. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 16-53.000 18-6.000 36-43.000 elsõ borító 15-50.000 7-30.000 24-8.000 30-36. háttér stb.000 28-34.000 15-30.000 12-60.000 közepes 10-4.000 30-37.000 20-26.000 7-40.000 25-31.000 100 1 hónap 7-55.000 57-63.000 25-8.000 18-46.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap.000 10-40.000 10-45. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 20-60.000 16-46.000 16-31.000 18-7.000 12 hónap 20-100.000 1000 7-25.000 500 6-20.000 12-52.000 18-60.000 13-70.000 .000 25-31.000 20-40.000 15-4.000 15-36.000 19-63.000 11-25 30-55.000 25-36.000 30-36.000 18-34.000 54-60.000 16-43.000 10-50.000 18-33.000 13-55.000 7-25.000 15-40.000 10-50.000 43-50.000 21-39. reklámlevél.000 64-70.000 18-49.000 18-35.000 30-73-000 35-79.000 9-40.000 50.000 49-55. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50.000 5000 9-30.000 85-170.000 13-30. leaflet.000 17-56.000 22-28.000 hátsó borító 10-40.000 5-25.000 19-59.000 6-30.000 8-40.000 45-82.000 55-105.000 25.000 35-41.000 19-35.000 9-45.000 6-28.000 50-57.000 14-32. poszter.000 8-30.000 33-39.000 12-26.000 75-150.000 nagy 12-5.000 40-77.000 26-50 35-60.000 6 hónap 10-75.000 40-46.000 14-36.000 27-70.000 melléklet 7-25.000 100.000 egységes több felhasználás 16-6.000 20-65.000 20-60.000 9-35.

a cellulóz. az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet. árjegyzéket böngészve a megrendelõk. egy átlagos gyártási költséget elismerve. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. hogy például Finnországban. Tibor – ECCO Hungária Kft. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét. Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is. melyek – igaz. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. a vásárlók. Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi.Papírok Ritter P. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is. valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. ahol a jelentõs kiterjedésû. kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. itt számos olyan tényezõ merül fel. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. amikor nem egy másik kereskedõtõl. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni.

vagy ha van más. A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. helyiségbérleti. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel . átlagárakat számítva. a bérek és közterheik. A legfontosabb talán az a tényezõ. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl. de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell... az áremelkedés általában kevésbé meredek. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani. Ez magyarul azt jelenti. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. az alacsonyabb grammsúlyokat. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. akkor célszerû. mint az importtermékek esetében. A szokványos (esetleges vámok. ha úgy alakítja eladási árát. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék. értékesítéssel összefüggõ egyéb. szállítási. ehhez kapcsolódó tényezõ. másrészt a devizaszorzó) változásai. Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. míg mások (pl. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak. amikor az eladó már emelt. tárolási. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. hogy odafigyeljen. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. (pl. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja.

esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. Külön téma lehet a paletta bontása. Ilyen ok miatt kellett például váratlan. Ezek közé tartozhat annak eldöntése. mint ezt palettánként megtenni. tekintve. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. és melyik mennyiség vagy távolság. Van kereskedõ. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. Ez azt jelentheti. Tekintettel arra. bizonyos speciális költségeket is.. ami a fizetés napján érvényben lesz. még ugyanannak a terméknek az esetében sem.) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. hogy a vásárlók egy része a megszokás. vállalva. vagy elsõként emel. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak.és anyagigényes. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál... melynél a cég valamilyen térítést felszámol. hanem azt a várható értéket. ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre. A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik. elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. újracsomagolása. a késztermék sorozatjellege. sõt. ahol az ívek leszámlálása. Ez azt jelenti.. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében. (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania. hogy forgalma átmenetileg csökken. szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét. akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ.magának az alacsony ár miatt. arról nem is . esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. s ha szerencséje van.

mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”..06 forintos ívárakat ad.. de van eladó. hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru. új termék bevezetését.. de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót.Ft/kg. a céghez való hûsége. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését. fizetési készsége alapján – egyéni . mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak. ez a bõvített A1-es.. és a 80 grammosé „csak” 192. a vásárlások gyakorisága. Vannak kereskedõk. amit részére hozatnak be. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200.Ft/kg. 61x86 centiméteres ívek esetében 7.34 és 8. a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága. stb. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû.. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között.. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ.beszélve.) A vásárlónak az akciókon kívül. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie. A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével. hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg. teljes teherautónyi. s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat..) más formában is kedvezhet az eladó.. mert elõfordulhat. és a munka megenged választási lehetõséget. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru. Természetesen nem minden.

Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok. vagy ezek kombinációi. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet. amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret.. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. és egyszer.. ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz. Ezek lehetnek speciális árak... melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”.kedvezményeket állapítanak meg.) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is. (A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik.és kartonfajta palettás. Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár. Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak. hogy lehet lehetõség alkura.. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír. ezeket követik a famentes ofszetek. a fizetés módozata. . (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek. Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról. a fatartalmú. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is. de olyan. Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg. esetleg háromszor mázolt mûnyomók. azaz anélkül vásárolhat.) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát. hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna. kétszer..

a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. Lásd a táblázatot. Van. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve. széles választékot – ofszet-. hanem legyõzendõ. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek. nincs 100 %-os recept. nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét. hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli . aki a pillanatnyi. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános.. mûnyomó. bárki által hozzáférhetõ. hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek). Arra a kérdésre. akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet. jól szerkesztett árjegyzék. hogy részesítse!) elõnyben. címkepapírokat. melyek egymást nem ellenségnek. valamint triplex. s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. pontosan. de a klasszikus értelemben vett. azon cégek között. kötészeti lemezeket – tartó. idõre történik a szállítás. szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat). Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót. hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. duplex és grafikai kartonokat.és kreatív papírok és kartonok családjait. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. esetleg két szállító mellett. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót.. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta. hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. de ha arra van igény. (vagy a verseny miatt kell. öntapadókat. a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”.

hanem tagolásával. meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok. hiszen. mint fentebb láthattuk. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez. A hûség kifizetõdõ. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja.az árakat. mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége. szolgálatkészsége. . mert ez nem a reklám helye. Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. az árut kiszállító személyzet udvariassága.

2 10.8 48.41 9.1 10.5 9.7 38.66-42.52 12.9-18.9-11.1-52.6-15.9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt.3-13.78-48.9-12.6 43. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .62 14.2 42.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.10-11.4 48.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.9 12.7-50.

tipográfus.. • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. a tervezõ két. betûtípusok. betûfokozatok. négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító). az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. szövegcsoportok elhelyezkedésének. A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. • terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret.. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani. ott is a gyártáselõkészítés. Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. fotók. három. pausz) készül. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. folyamaton kell. mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. küllemének elnyeréséig. (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . tipografált layout fogalmával stb. pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. melynek során a grafikus. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása.Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész.

retusálása. . illetve a felhasználandó fotóeredetik. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat. papír fotó) • árnyalatos (pl. a papírminõséget. dia) • ránézeti (pl. készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik. proof) elkészítésére. színkorrekciója. karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld. a következõ. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként. a nyomtatási és kötészeti eljárást. méretre vágása. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl. festmény repró) • vonalas (pl. igény szerinti képeffektek (maszkolás stb.delmet.Ft/oldal helyett: 10. az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása. Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. tördelés 2. ez esetben a 3. ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása. Ezt követi a korrektúra. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján.-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján. miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk. (Pl.000.000. amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt.) elvégzése. Nyomdai munkák fejezet!).

000 2. oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40. A megrendelõ számol: nem érti. Így a fajlagos darabára osztódik. n.20-1 /n • Archiválás: 1.500-4. pl.000/oldal • Szedés: 0.000 64. • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db. ez a gép óradíj.200 Ft 72. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés). Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira.000 „n“ db.000/CD .200 2.3 2. (a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40. és ilyenkor a megrendelõ dönt. képátfolyatásoknak.000 20 60 80 20 Ft/egys. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10.000-20.Legyen a kiadványunk A/4-es méretû. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3. Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet. Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul.. és se szeri se száma a maszkolásoknak.000 40 500 3. hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége.400 40.000-4.000 40.000 310. 16+4 oldal terjedelmû.000. egyéb grafikai képeffekteknek stb. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt. már 10-20.-Ft darabonként a levélpapírja. 1. az ettõl való eltérés azonban lehetséges.000 0. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van.000-6. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus.000 80. Elõtte. már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat. ha pl.-Ft-os árat (vagy akár még többet). nem beszélve arról. pedig nyomógép közelében sem járt.500 • Tördelés: 1. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl.000 12. – Hát igen. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá).

500 1.500-4.500 250-600 1.500-3.A/6 105x148 mm 8.800-4.500-6.000 .000 2.000 2.800-15.900-4.000 600-1500 5.000 700-1.000 2.000-10.000-2.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.800-5.500-2.200-2.500 900-1.000 1.500-4.200 200-400 3.200-2.000-18.000-8.5 Mb A/4 210x297 mm 33.000 5.000-18.500-2.500 400-800 200-400 1.000 800-2.800-8.200 250-600 1.4 Mb A/2 420x594 mm 132.000 5.000 1200-4500 12.000 300-800 2.2 Mb A/3 297x420 mm 66.3 Mb A/5 148x210 mm 16.500 12.500 6.500 500-1.000 1.

fejezet) • Az összes közölt ár nettó! . a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek.rejlik. jogdíjait. melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is.. Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl. Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig. Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg. ám ez mind. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait. egymás utáni divíz sorvégek stb. hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. (ld. 7. mind idõ. többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. csatornák. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá.

Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. ha pl. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. egyéb grafikai képeffektõl stb. ha pl. vonalas negatív . hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. képátfolyatásoktól. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. egyéb grafikai képeffektõl stb. képátfolyatásoktól.

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. Fõleg nagy példányszámú. a nyomdaipar összefüggõ egész. az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. egy vagy két szín nyomású könyvek. melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják. Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás. hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. hanem a kész termékek. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában. a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait. Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá. .Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá. Másolóeredetije: egyenes állású negatív. 70-80%-a ofszetnyomással készül.

Szitanyomtatás Kis példányszámú. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség. a poháralátét stancolása. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. névjegyek). Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. digitális nyomtatás stb. egy újság tûzése és persze ezek összehordása. ha jó nyomdát választottunk). nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. érdekessége. pl. levélpapír. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív. nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének. . Az adott kiadvány. Persze nem kell megijednünk. egy naptár spirálozása. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. könyv. Látjuk tehát. Hátránya: rossz illesztési pontosság. Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában. leporelló. hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. egy-két hetilap. ott is a gyártáselõkészítés. az öntapadós matricák riccelése. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. hajtogatása. mint egy névjegy körülvágása. prospektus. újság. Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. doboz stb. az a kötészet feladata. tamponnyomtatás. vagy akár egy könyvborító fóliázása.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek. és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. vagy tekercsnyomtatást.) funkciójának eleget tudjon tenni. körülvágása.

Ezután történik a formakészítés. Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen. és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. Itt a két NA/2. a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is. és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. hozzálék. illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. öt nap alatt elkészült. a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen. a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik. Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún. mindez négy. Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba.borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve. mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet. . és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának. ami a nyomtatás. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: . így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el. a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt. illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép. hajtogató gép beállítása stb). A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre. Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve).000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik. így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). és a nyomómûvekbe való behelyezésük.A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót. Jó nyomdát választottunk.belív: 115 g/m2 matt mûnyomó .

000 db esetén 5. Gyakran elõfordul.000 50. összesen: 751. Az árak kiértékelésénél nagy segítség.000 111. ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ.000. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az.000 171.000 30. és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni. illetve. Nem beszélve arról.000 72.000 858.-Ft fajlagosan: 233. vágás Összesen Ft/db 30. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese.168.5 30. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ.000 220.000 441. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír.68 Ft/db Jól látható. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik. így egy-két száz forint lenne a különbség.70 Ft/db • 5000 db esetén. hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül. Fóliázás Tûzés. összesen: 1.000 75.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét.000 280.000 45. táblázatot összeállítani. • 2000 db esetén. anyagköltség (anyagmegjelöléssel).400.400. mûveleti díjak.-Ft-os árat most már biztosan tudja.000 125. Tehát ugyanannyi.000 50.000 67.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000.2.000 20. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db. hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb.000 48. akkor fogunk pontos képet kapni arról.000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb. nemcsak azért. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos .000 48.000 120. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot.000 72.-Ft fajlagosan: 375. hogy összesen 25.000 26. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége.

25 22.75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.5 8.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.25 40.) 8000-20000 .9-28.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.75 22.Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.25 33.5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.8-30.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.

5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 .B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás.) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92. spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny.

amikrõl ma még nem is álmodnak. Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna. Egyes web site-ok célja. hogy új vásárlókat érjenek el. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. hogy az árat a minõség határozza meg. melyik éri meg az árát. Az Internet csodája. 1999-ben erre már nincs szükség. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja. a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. Egyes web site-ok termékeket. Biztosra veszem. szolgáltatásokat árusítanak. mert már gondolkodott azon. hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. Ha a web site-ok narancsok lennének. mondjuk narancsot.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. Ha vásárolunk. Bizton mondhatjuk. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. hogy Ön rendszeres Internet-használó. Ha létrehozzuk. Azt kívánja tudni. hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. tápértékében van. hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. és utána dönthetnénk. tudjuk. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. Nem kell meggyõznöm Önt. Édes a narancs. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. . A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. És mégis. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. A narancs kézzelfogható áru. mennyibe fog kerülni. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. Valójában nagyon valószínû. Azért olvassa most ezt az írást. ahogy megpróbálja felderíteni. hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. míg a web site valójában szolgáltatás. A narancs értéke ízében.

Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. hogy értéket kapott-e a pénzéért. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. amit Ön vásárolni akar. hogy jó vásárt csináltunk-e. mert meg tudjuk ítélni. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. az valójában nem egy web site. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. akkor profitot termelt. A web-brosúra alapüzenete az. Ha céljai világosak. Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. Lehet. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy . de tudok néhány tanácsot adni. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. hanem azok az eredmények. ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél. akkor képes lesz megítélni. Ez hasznos. A cégek. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. ami 6 milliót hoz Önnek. de ki mondja meg. hogy van néhány elképzelése arról. Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani. mint egy on-line brosúrát. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. többet akar. csak meg kell hámozni egyet. de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. amit hoz. Végül is. El kell döntenünk. hogyan vásároljunk web site-ot. Igaz. Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg. alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. Mint mondottuk korábban. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. Tegyük fel. és bele kell harapni. hogy létezünk. általában 3-4 fõs kis csoportok. hogy a web site milyen célokat kíván elérni.

Sajnos a web site nem olyan anyag. és ezt észben kell tartanunk. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. akkor ez a pénz elveszett. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is.eladásorientált web site-ért. akkor legalább kitalálhatjuk. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. Követhetünk el hibákat. és mégis. Nem számít. mintsem egyszeri vásárlásnak. ha web site-ot vásárolunk. hanem folyamatos befektetés. ami nem adja el az árut. Itt az idõ megfontolni. Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. azok a változások amiket hoz. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült. De fizethetünk egy alkalmazottat is. hogy miért nem. A fenti példa elég ostobának tûnhet. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk. Ha komolyan veszed az Internetet. és az Internet felnõtté/éretté válik. ahogy az üzlet/a cég változik. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. Ezt már most elkezdve. hogy soha nem is fog. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. A web site-nak változni kell. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. de ez csak addig van rendben. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. hogy melyik utat választjuk. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt. és a cég számára szükséges lépések nem világosak. hogy elérjük azokat. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek. De ez nem azt jelenti. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. aki megérti. A web site nem egyszer felmerülõ költség. Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. A fenti példával folytatva. amíg tanulunk belõlük. hogy ezt megtegye. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. az általános gyakorlattá válik holnap. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. A web site szolgáltatás. ismeri üzleti céljainkat és segít.

de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. Ugyanígy egy jó web.„csomagos” megoldással. hogy elkészítse a terveket. és arra. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg. fizetnünk kell egy építésznek. A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció. valami létre fog hozni. valamint minden egyes oldal részleteit. hogy készítsen egy részletes tervet. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. írás. korrektúra.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. Csak legyünk biztosak benne. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak. A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. hogy megtárgyalja. amiért fizettünk. hogyan fog kinézni. hogy legalább vázlatosan mutassa. mit akarunk! . ha egyszer elkészül. mégis jobban tetszik majd az eredmény. ha egy egész munkanapot adunk. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. grafikai tervezés. programozás. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. hogy tervezzen egy logót. html-szerkesztés. megvitassa üzleti céljainkat.

havonta.000 Ft .: valaki@cégnév.150..... könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www. amit a hálón is meg kíván jelentetni.. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével.300. • Egy egyszerû. Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek..15.. célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani..cégnév. · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket. szolgáltatásaikat. • Nincs saját szervere. a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot....000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak.. Remélhetõleg minden fotó. szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ.000 ... általában 1-3 hétbe telik.....hu)... • Havonta hírlevelet bocsájt ki......... Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999. A honlap tartalmát kb.A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen. logo.... januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: ..hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl... mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:. korlátozza a design-t.. azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza. de csak kis mértékben kell frissíteni.. A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése....

... amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására...... Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai. karban tartja az oldalakat...............3.. hogy honnan... melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot...000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1.. átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt.. melyik website-ról jött a legtöbb látogató.) Programozás:..500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:. azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége.. A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben.. a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára.... milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie.. A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes. Második körben javaslatokat adnak arra..30-50.. a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra...8.. Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket. hogy a cégnek hol...000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:. Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít.000 Ft/hó Havi karbantartás: . Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel..... A statisztika segítségével látható........ Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével...... amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak...10.... illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát..000 . célközönségünket oda is kell vezetnünk.. hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot. akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el.(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja.....3......000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival. hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó.. A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja....600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): . ...9.... newsgroupokat... javaslatokat tesz az esetleges módosításokra..

000-1.000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.com.000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.000 2 USD .000 Ft/oldal 5.5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.000 2.000 Ft/MByte 1-2.korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.000 2.000-3.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60. 10 A/4 Tervezés 5.000 .000 50. org 6-20.000 Ft/oldal 3.000120.800-8.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.000 Ft/oldal Fenntartás 1.000 Ft/hó-1.000 Ft/MByte 5.000 0-30.800-5.000 37.hu .000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra .000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1.5.000Oldalszerkesztés 3-4.500-2.000 1.000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8.000 4.000 20-25.000- Domain név regisztráció Egyszeri díj . net.000.

A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ. sõt.Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. off-line megjelenéssel (pólók. és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000. televíziós image film) is támogatott online magazin lett. egy hónapon keresztül. öntapadós címkék.Ft-os indulótõke is járult. bár ilyen számú látogatót csak . A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató. szinte folyamatosan. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. fotó-archívummal. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. Ez a látogatottság azóta sem csökkent. nyomtatott médiaajánlat. névjegykártya. Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. amihez eddig szokatlanul magas.. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú.

frissítés elkészítésével jár. illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül. az interjúk elkészítésével. A frissítés magában foglalja egyes rovatok. 60-100 000. valamint az olyan figyelmességek. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. A magazin jelenleg (1999. Friderikusz Online képernyõvédõ program. de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába. ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése. A mûsorelõzetes.a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. adatforgalomtól függõen).. az egyre érdekesebb anyagok elkészítése. valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket.FT. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését. A nézettséget nem csak megtartani. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél.Ft lenne. mint a karácsonyra megjelent. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel. de emelni is sikerült. fotózással. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt. fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . így csökkentve a produkció irodája. amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat. Nem meglepõ tehát. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi.. A frissítés havi költségvetése. ez természetesen rohamosan növekszik. grafikai. az Internet stúdió.

Beírt. – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. sztenderd kiegyenlítésekkel. feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása. Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). animációk. a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . képek. • Tipografizált szövegek. ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is. hangok. Megjegyzendõ. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. . rajzok. párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása. feliratok készítése. Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása. A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). A kalkuláció a munka egészére vonatkozik.

és így másfajta. Elõfordulhat. A kalkuláció egyedi. • Képkivágások. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani.sztenderd kiegyenlítésekkel. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. – Logók Rajzolóprogramokkal logót. • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel. Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. Elõfordulhat. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. Hangok • Hangfelvétel . képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. logókat is kellhet rajzolni. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. és így másfajta. ikonokat. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. Megjegyezzük.

Az ár függ a hátterek. A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni. Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása. vágni. háttérrel vagy anélkül. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. szerkeszteni. figurák számától és kidolgozottságától. Megjegyezzük. mesterségesen létrehozott virtuális térben. rajzok. 2D animáció. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. • Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal. 3D szereplõkkel. különben digitalizálni is kell. Az ár függ a hátterek. • Figura-animáció Síkbeli. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra). hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja. Síkbeli. képek torzítása.Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség. 2D animáció. az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni. TV vagy más forrás (Ftlmp). Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac. figurák számától és kidolgozottságától. Abban különbözik az elõzõ animációtól. multimédia *. akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel. háttérrel vagy anélkül. • Térbeli animáció Térbeli.mov vagy *. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. VPIS. hogy a figurák. • Digitális szerkesztés. S-VF-IS. vágás Animációk • Betûk. a szereplõk díjazását (Ft/óra). • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni. Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt.avi állományok elõállítása. 3D animáció. mozgatása .

tervét. Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. alfa csatorna. menük. szinkron feliratozás (Ft/mp). A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab). Ennek a tervnek a képek. • Feliratozás Fõcím. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. Többcsatornás szerkesztés. stáblista készítése. • Párbeszédes folyamatok . ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti. többcsatornás hangfeldolgozás. Ft/arculat. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. áttûnések nélkül. vagy óradíja (Ft/nap. vágás. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását. Ft/elemsorozat. szövegek. Ft/elem. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva. hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. Ft/óra).Jelenetek szerinti vágás. Megjegyzendõ. E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. gombok. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik. áttûnésekkel. Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik.

hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. és szolid árat akarunk elérni. hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). CD korong nyomata. A termék jellegétõl függ. gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. vagy óradíja (Ft/nap. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. vagy óradíja (Ft/nap. amit az árkalkulációban figyelembe kell venni.• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. . Ft/óra). feliratok) Marketing anyagok. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. elõlap. • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. használati tudnivalókkal. hirdetések. és így csökkenteni lehet a tesztelés árát. hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv. csomagolás Csomagolás tervezés. belívek. Megjegyezzük. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. • A sokszorosítás. telepítési. hátlap. kivitelezés. ami lehet interaktív is. Ft/óra). Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. CD borító. Megjegyezzük. esetleg pdf formátumban. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell.

hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. mennyit tud a multimédiatermékre költeni. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. Azért is fizetni kell. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . Addig nyújtózkodj.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. A multimédia esetén ez azt jelenti. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük. Ha magas egységárakkal találkozunk. amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm. széles területet átfogó. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. Mindnyájan tudjuk. Ha takarékoskodni akarunk. töltsék. nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. mindenféleképpen tájékozódjunk. ne a minõségét. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. ha elõre eldönti.

Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont. kamikáze megoldás irreális. normál ára 5-15. zene. 80-200 kép. 2-5. animáció. tesztek.000. Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép.5 perces videó. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg. egyenként maximum 1. normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft. egyenként 5-7 almenüponttal. folyamatos kiértékelés. normál ára 250-500 000 Ft.000 Ft. 1-2. Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása). hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép. 2-5. áttünések. normál ára 5-15. normál ára 1-2 500 000 Ft. hangalámondás. szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani. egyenként maximum 1.000 Ft. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni.5 perces videó.000. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft. .000 érzékeny pont. 3-500 oldalnyi szöveg.

A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet. azaz a hírdetni kívánótól indul el. Õ tudja ugyanis. A hatása fokozható és elaprózható. A filmekhez. hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül. termék. vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. a marketing-kommunikáció alapjait. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. . szolgáltatás vagy egyéb. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. de tudni kell. vagy ne legyen?” kérdésben.Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. Ezért megpróbálunk néhány saját. A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek. A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell. mi az a márka. Látszólag magunk ellen szólunk. addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése. a saját piaci stratégiáját. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. amit hírdetni kíván. Ez az elsõ olyan pont. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében.

amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél. amely segít megítélni. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. A tapasztalatok azt mutatják. segítséget abban. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl. Egyszerûbben. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. hány napra van szükség az elkészítéshez. amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. ki rendezze. Amint azt már a bevezetõben említettük. reklámügynökséggel. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont. Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. hogy kik a szereplõi. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek.60 másodperces reklámfilm is. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan. amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. mi történik a filmben. továbbá kreatív ötleteket. Ezzel nem állítunk kevesebbet. hol készüljön. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. most nem feladatunk. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. ha felmértük. de ritkán elõfordul az 5 ill. hogy az. Az igazi kiadások csak ez után következnek. mint azt.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. a hírdetõtõl indul. Ebben meghatározzák a film hosszát. minden a megrendelõtõl. Kiderül belõle. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé. Ez általában szöveges és képes formában (ún. Segítséget a piackutatásban. hol és hogyan hirdessen. Van-e és mi a szöveg. Ekkor lehet meghatározni. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . aki az ötletet bemutatja.

Költségvetést. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. amely rendelkezésre áll. Ezt a problémát jó ismerni. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. hogy több ponton is megtérül. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható. ha a hirdetések idõben jól tervezettek. Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. klasszikus értelemében. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . Általános tapasztalat. újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel. Ez a pillanat alkalmas arra. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára. a nemesebb. mégis. hogy ne filmre forgassanak. Két lehetõségünk van: vagy filmre. csak akkor tudunk készíteni. Lehet ötletet. fogunk hallani. de drágább eljárást választja. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni. aki megteheti. és lehet ahhoz igazítani az igényeket. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között. Ezt a produkció gyártója készíti el. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. Itt még minden változtatható. amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni. stábot és minden egyebet cserélni. azaz mágnesszalagos ill. Meg lehet határozni azt a keretet. színtartalomról. Nyílván elõfordulhat olyan eset. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát. minden eldönthetõ. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. Nevezetesen arra. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. Ez azt jelenti. megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. mert az már a végeredményt veszélyezteti.

Nyersanyag (filmnyersanyag. aki.folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása.és személyszállítás. Szereplõválogatás (próbafelvételek. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a. videokazetták. modellek. fotózás) II. statiszták) I/a. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól. Szállítás (felszerelés. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás. stúdiós hangmunkák) IX. Helyszín (mûterem ill. szállás. infrastruktúra. komputer-animáció) X. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. Hang (helyszíni hangfelvétel. Szereplõk (színészek. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. taxi) XI. Szerzõdést olyan szakember írjon. vagy speciális effektusok) VII. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál. kialakítása) VI. A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik. mûteremben vagy eredeti helyen) V. Építészet (díszletépítés. Azaz megszülethet a megrendelés. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. I. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében. hanganyag) IV. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel. biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. eredeti helyszín bérlés. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . Jelmez (ruha. utazás. õrzés) VIII. Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll. Ez megmutatja. smink és fodrászat) VIII. Vegyes költségek (étkezés. Filmtechnika (mûszaki jellegû.

egységárat mégsem lehel meghatározni. Ez általában tartalmazza a rezsi. amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. nincs két egyforma költségvetés sem. aki 15-tel. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. aki 10 lámpával világít és van. az infláció változását követõ. és a nyereségrészüket. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. díjat számolnak fel. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. . a másik kevesebbet. Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. Az egyesület érdeke. Van. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. Aminek egységára van. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. fee-t. hanem nagyságrendileg hasonlót. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. az például a mennyiség. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. a legcélravezetõbb. annál összetettebb feladat. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek. aki gyorsítva. Van. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni. Az egyik több nyersanyagot használ. Miután nincs két egyforma produkció. hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. Ebben az esetben viszont fontos szempont. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez. mivel azok évrõl évre. de ún. Ami mégis eltérõ lehet. az biztosan minden esetben azonos lesz.ún.

csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop. A vizuális arculat fontos része a portál. Pub. feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek. Az üzletben kapható plasztikus. mely készülhet egyedi. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon. Egyszerû. feliratok a tájékozódást. és habanyaggal vannak kitöltve.Információs táblák. mûanyagból az arculatnak. vagy akár egy nagyobb épületben. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. így igen könnyûek. 20. az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval.) teletüzdelt feliratok. kórházak. Gombamódra jelentek meg új üzletek. Közülük igen sokan kezdetleges módon. Solarium stb. plasztikus betûkkel. "kalapos" ékezetû.és színvilágot kell . hogy megkülönböztethetõen. "Szép" cikornyás betûkkel. középületek. mûanyagtáblák már nettó 400 . vagy jobb esetben. galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. magánhangzókkal. irodák. Megtorpanunk és téblábolunk. A 15. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban.750 Ft-ért készíttethetõk. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. tapasztalhatjuk. Utcatáblák Az országot járva. akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét. cégér. Ugyanezt a forma. fémbõl. rézbõl. hogy kevés házon van házszám.

.

A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. hogy mirõl akar informálni.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. a lépcsõk. hogy melyik szinten mit talál. szükségessé teszi az újraszámozást. utak jelölése is piktogramokkal. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál.5 cm-es számok használata. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. használata. a csere pillanatok alatt megtörténhet. A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k. pontos vizuális útmutató. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. Ha segíteni tudunk abban. A tájékoztató tábla teljesen egyedi. Általában egy portás is útbaigazít. melyek az elõcsarnokban. számok alkalmazása . Az öntapadós. egyre tehetetlenebbnek érzi magát. annak megfelelõen. eligazító tábláknál is. stb. a menekülési útvonal. Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek. a liftek. plasztikus betûk. stb. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. tehát az osztályok. változhatnak. átjárók. hogy az itt dolgozók. a személyek stb. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. mûanyag. liftek. akár százszor is lehetséges. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. Anyaga sokféle lehet: fém. ha már messzirõl látni. vagy folyosó elzárás.követni a belsõ tájékoztató. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. a tûzcsapok. plexi. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok .

............ Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû... mérete kellemes..180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db. Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany.. kerettel. A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok... gravírozva... olcsó rendszer.osztályt.... magassága különbözõ (6... formája nyugodt..... ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany.......5 vagy 16..... vagy személyt......... kétnyelvû)....... ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua ....4700 Ft.. A betétek egyszerûen ki... A keretek 7 színben kaphatók..75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul... Szélessége 16....65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok....... A betétlapokat általában gravírozzák.. Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat .5 vagy 9. Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1.........5 cm) lehet.430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben.. piktogramok ... fehér....83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla...142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db.. A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel..bepattinthatók.. Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft...... könnyen cserélhetõ. cserélhetõ elemekkel..... szinterezett.....5 cm..5 vagy 12.... valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek..5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont..... A betétlapok különbözõ színeivel. akkor jó információs megoldást alkalmaztunk... a betétlapok sínben csúsznak...3 2 2 3 3 4..

helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást.Ft/m2). utal a vállalkozás stílusára. hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos. mint a naptejreklámban a Mikulás.. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit. tetõnk. . esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk. selyembõl vagy hurkolt mûszálból. Rendkívül színes a megoldások palettája. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal. molinón a megfelelõ hatást fejti ki. már a tervezés stádiumában.. Portál.Ft/m2).Ft/m2). Az egyenruha. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ.és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ.. így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott. Out-door arculathordozóként a zászló.Ft/m2). Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa..Ft/m2). „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet.. talán legfontosabb lépcsõje. jelvény. Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800.Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását. hiszen az ismeretség. egységet sugároz. világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000. zászló mind biztonságot. hogy zászlón. Zászlónk készülhet vászonból. mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000. neon feliratot (6200-8200. Mint ahogy új fûtésünk. méretére. erõt.

és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése. A vascsövet akkorára vágjuk. magasságtól függõen. Az elõkészítési költség fix. vásárló pontos eligazítása. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól. szélforgóval.. Többféle magasságú létezik. zsinórral. soronként. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000. Irányítótáblák. Minél többször találkozunk az emblémával. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is..Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000.Ft.Ft a gyártási költség. a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja. csúcsdísszel. ez területenként nagyon változó. de kapható üvegszálas zászlórúd is. Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000. A telephelyen belüli. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat. független a darabszámtól. eligazítórendszerek Bizonyos létszám..Ft plusz költséget jelent évente.Ft. az ún.Ft. míg a nyomási költség darabszámtól függõ. céljáról megfeledkezve. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. Négyzetméterenként 20-35 000. ideiglenesen. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón. ha hosszú . Általában darabonként 30-120 000. az ún.. Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat.. A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. elõkészítési és nyomási költségre. amekkorára akarjuk. A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat. színkombinációval. A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû. áruk 45-140 000.. A név.Ft között mozog.

A papír 3-6 hónapot. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. akik a kivitelezésben is jártasak. A reflektorokkal megvilágított grafikus. más dimenzió. ezért igen . hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. irodában használtakkal. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik. Egy óriásreklám más tér.Ft. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre.5-6 millió Ft/év között mozognak. átvilágítható fóliára.. öntapadós fóliára. minõségtõl függõen. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. Dolgozhatunk papírra. különösen. Az utóbbi 200-400 000. gyakorlatot igényel. Ilyen rendkívüli méretû. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés. A helybérleti díjak 2. mûködik. összegszerûségében azonban igen jelentõs. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás. Rengeteg idõ. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. statikus vagy fényjátékos neon. milliós nagyságrendû. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz.Ft/m2 között mozog. energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál. Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés.Az óriás. csak mégse. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb.image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak. csak túl sokat. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus.. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama. az örökérvényû mondat. az építés 600 000-2 000 000. Ha helyünk biztosított. felújítás. más idõ. tervezése nagyfokú szaktudást. az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel. Mindene megvan.. Az elõállítás ára 14-23 000. ha színes képet kívánunk megjeleníteni. kivitelezése.Ft közötti költség.

Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel.Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz. fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000.. Minthogy színben.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû. lehet akár dísze is környezetének. formában igen szélesek a lehetõségek. A technológiai .szigorúak a biztonsági.. hatásos rekámot hozhatunk létre. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás. másfél-két év. de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása. statikai. Remélem. A nagyfeszültségû neonok élettartama kb. különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet. nehéz megbecsülni az átlagos költséget. netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas. hogy egy fél éves sajtó. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. de úgy gondolom.Ft között. érintésvédelmi elõírások.

.2500 Ft/db Számítógépes szedés...... szerkesztés óradíja.........2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1...... A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett.............alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása.......................2 cm ....................1 . de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban...............................8 cm ...alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból..1 ....1 ........6100 Ft/m 2 2............2000 .5 .....15 cm ... retusálása (bonyolultságtól függõen) .......1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú.......................... a felirat fajlagosan annál olcsóbb...............1600 Ft/m 2 Elõrajzolás ............Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek....... transzfer applikálása az........800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: ... 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani....1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva.........alapár 150 %-a 7 év tartósságú. metál..................4....... fluoreszkáló ..... átvilágítható anyagok.......800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása ..3000 Ft/m 2 15 cm < ............ minél nagyobb a betû...........800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk...... 2 többszínû grafika esetén): ............2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl............4800 Ft/m 2 4. ................... kiszedés......... fényvisszaverõ:.3500 Ft/m 2 8.......0 cm .......

..5 mm alumínium lemez........ beszegett szélû....... vagy 4 mm vastagságú PVC lemez... UV álló...... Színes fotógrafika.-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: . adottságoktól 2 függõen: ...... rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû....) tervezési költségeit nem tartalmazza....-/m Persze.............mérettõl. az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: ....-/m Szállítás .... az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek..... 2 grafikával együtt ..-/m Lábszerkezet alumínium.... Telepítés ........-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása . bilincsekkel.7000............. esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2........ szinterezve...Fólia-....... védõfóliával laminálva..15000-25000..........+2500..... A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): ..... színes fóliagrafika kasírozva....mérettõl és távolságtól függõen..-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: ....-/m Erõsített kivitelü.. csak egyik oldalán feliratozható anyagból..7000. karos vízálló halogén 2 világítótestek:... vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal.. bújtató csõ) kötéllel..8000... és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt..... fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával .-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:. lágy PVC fóliára készített grafika.11500....+5000-12000... vagy print.....+3500. kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: .....-/m .............. vázszerkezettõl..-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára... engedélyezés stb.. 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú.+4000-8000....+3000-4000..........-/m Külsõ világítás..+3500.

........ kor-acél....7................................Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ.......... mûanyag záróelemekkel...... PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-... pl................................. mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu.. 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa.....Gravírozás hozott anyagba betûnként.... lépcsõs intarzia vágás +30 %... készre szerelt világítással... plexi. Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg.......................... Fóliagrafika szín kasírozva.. bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium........3800-............. Embléma-......................... stb...................2500-...........600-.... eloxált élprofil...6000-......50 . Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%..20.............................1500-................Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa..11..... Alu....... A ház kialakítása más anyagból is lehetséges. réz....... Kúpos kontúrmarás.. ... egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján....14............17.... réz............9...

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

Ekként kell munkánkban is értékelnünk.18 fillér/kontaktus áron érhetõ el. post-it jegyzettömb 191.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd. amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év.. decemberében íródik.. ha 5 évig tart egy háztartásban. várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük. Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata. reklámtoll 92. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. Ebbõl kitûnik..Ft/db. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele. amely kimutatta. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes. ami 0.Ft/db. mégis legfontosabb tulajdonságát. . Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére. Bár a cikk szövege 1998. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70. gondoljunk arra.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert.. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent. a tartósságát. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között. Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ. hogy a mágnesfólia kifejlesztése. Egy 30. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz.Ft/db.

Felbontásuk 100-300 dpi körül van. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak. Mindkettõre jellemzõ. A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva. Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000. Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel. A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás. szélességük általában 137 cm. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár. illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ. Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg. fõleg a transzferálás után. nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs. késõbb). vászon stb. A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel. ezért a nyomatók költsége is alacsony.Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd.Ft között változhat. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára. Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik. vinyl. A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000.. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül.). papír alapanyagaik sem drágák. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak. feszíthetõ fólia. Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak.Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el.. Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót. de minden esetben 100 példány alatt van.

A matt és a különleges fóliák drágábbak. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra. amely kissé drágább. mások m2-enként 800-2000. A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet..Ft közötti m2/fm áron dolgoznak.Packard. A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló. A gyors fejlõdést mutatja. Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség). A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik. így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz. Encad. A szolgáltatók általában 6000-10 000. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). . hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett. Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta.Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást. az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek.Ft-ot is elkérhetnek. napfény hatására pl. de már létezik 1440 dpi-s gép is. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen. az átvilágítható (backlight) fólia. A különleges médiák közül a festõvászon (canvas). Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba. A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák.. a víztiszta film.és vízállóságát attól függõen. kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté. a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak. a kisebb méretû plakátok. az egyben nyomtatható szelvény mérete. hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet. a hideg alapanyagok általában drágábbak. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez. a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb. Roland. Mindkét technikára igaz.. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl. de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak. Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció.

Vegyük figyelembe – fõleg. Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. Ilyenkor az is hátrány. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre. Kérdezzük meg a szolgáltatót. hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. Fontos tudnivaló. ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik. . Ennek ára 1200-3000. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. retusálás. ha további árajánlatot kell adnia). Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat. számolnunk kell a szkennelés. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk.Ft között van. hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. szerkesztés. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol. hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. Lehet.A papírra. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el.. A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják. mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe.

vagy fm-enként 1.000 1.000 m2.000 m2.700 hablemez 1m2 .500-5.000-6.000-4.000 grafikai munka: 3.Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl.000 14.500 3.000/kép Átlag (Ft) 3.600-2.000 8.000/óra 6.200 7. vagy fm-enként 2.000-2. vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4.000-10. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1. szövegszedés. vagy fm-enként 1.800 m2.000 2.000 m2.

szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. Csomagolástervezés Mi. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. hogy tudjon: 1.Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. hogy megkapjuk a pénzünkért. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. amit elvárunk. a ® kor kihívásait jól ismerõ. az ár mind a szellemi szolgáltatásokra. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. tájékoztató jellegû. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó. fontos az említett folyamat megismerése. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3. ® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta. írásos árajánlatot tesz. ügyvezetõ – Paqtrade Kft. mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. Mik az igényei? 2. hogy elsõ lépésként keressen egy. három alapvetõen fontos dolgot kell. . mind azok költségvonzatára kiterjed.

ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. fax. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész. ® A számítógépes adat létrehozása. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). makettezve. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás. (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is. tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek. adott esetben adatátadás Példaként. . futár stb. kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. hogy a szellemi munka. Ez számítógépes órában számolják el. ® A tervezés során kialakított színek végsõ. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. ® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. 1:1-es printen bemutatva.Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja. amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. filmkészítés. ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. pl. színellenõrzés. a tervezési folyamat és költségei. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. archiválása is szellemi munka. ® Olyan esetben. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. de mint tudjuk.

40 000 Ft 10 000 . hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is.A2-es színes print kb. Termék. Chromalin A4 kb. a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. jobbat kreálni. ott is megnézi.6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 . – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév. mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki. kell-e újat.A4-es színes print kb.A3-as színes print kb .A2-es színes print kb. . a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába.A2-es színes print kb.A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal). hogy mire adja ki a pénzét.20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 . ill. A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre. gondoskodni annak jogi védelmérõl.30 000 Ft 10 000 . .A3-as film kb. csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz .4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 . vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing. Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 .6 000 Ft 2 000 Ft .A3-as színes print kb . amit tanácsként érdemes megfogadni.A4-es film kb.A4-es színes print kb. Chromalin A4 kb. . Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra . melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. hogy pl.120 000 Ft 10 000 . A legjobb. . .

Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció. hogy megbízható. hiszen számos elõnye van: • Pontos. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat. néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. I. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. és arra. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. hanem önmagában is hatékony. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként. Versenyelõnye abban rejlik. mielõtt eldöntenék. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. Ezáltal lehetõségük nyílik arra. A marketing-orientált vállalatok. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul. hogy „akcióba lépnek-e”. DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki.

hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket. . hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern. Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. egyéb különbségeket • Naprakész. a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. hiszen áthidalja a távolságokat. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával. operátorokra van szükség. és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. Ebben nyújt segítséget a telemarketing. megértést keltenek az ügyfélben. • Drága egy használható adatbázis kiépítése. és így bizalmat.• Interaktív. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. korlátokat. és ez újabb költségtényezõ.

A betelefonáló fogyasztók adatait. majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. TM-szolgáltatási típushelyzetek 1. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ. 2. a média(-mix) hatékonyságáról. észrevételeit adatbázisba rögzítjük. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés. . A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. • Megbízás. ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük. promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak.II. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük.

Olyan is történhet. de nem tartózkodik benn. az adatbázis archiválását érthetjük. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. a hívások számának függvényében változnak. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. • Hívásdíj . a forgatókönyv/kérdõív elkészítését. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. hogy hány hívást fogad az operátor óránként. a szám milyensége határozza meg. esetleg elfoglalt a hívott fél. új adatok adatbázishoz illesztését. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. rendszerfenntartási díját. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. de ugyanúgy költségtényezõ. Az elsõ. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. naprakész választ tudjanak adni. • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. Egyidejûleg garantáljuk az 2. hogy minden érdeklõdõnek pontos. a digitális telefonvonal bérleti díját. sikertelen hívás ismét kontakthívás. az adatok frissítését.mely magába foglalja a rendszer programozását. hogy pontos a szám. Sikeres hívás az. az adatbázis-struktúra kialakítását. az adatbázis programhoz illesztését. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak.

hiszen nem biztos. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja. az esetleges duplikációk kiszûrése. 2. hogy pl. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni. hogy zöld. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. mindig maradhat benne kettõzõdés. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon.óránkénti hívások számát. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. • Költségeit tekintve nem mindegy. • Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. ellenõrizni kell. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. Mivel a gépi szûrés után még . így nem biztos. afelett pedig magasabb összeget. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó. IV. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges. plusz költséget jelent annak aktualizálása. de a magánszemélyek adatai (lakcím. azaz a hatékony állomás-kihasználást. • Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni. mint kék vagy normál szám. hogy a várt eredményeket kapja. hogy egy-egy lemaradt. többször egyeztetni a megbízóval. telefonszám) is gyakran változnak. A megbízónak fel kell készülnie arra. zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás.

hogy a felsõ határnál. VI. • Ha feltételezzük.25-11. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak. Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon. hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk. • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni.Ft/mh 2. ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie. 1. 9. Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel. változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2.. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1. míg a telefonos eladás árait valószínûbb. Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban. hanem ugyanúgy. a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk.V. 2.Ft. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak. Információs vonal 1. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni)..55 USD-nak felel meg. ami kb. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500. Érdekes összehasonlítani. mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján. Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet. addig nyugaton .

szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel.a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen. Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. Igaz. Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket. Változás tehát akkor lesz. hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb.és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt. . A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer.

000 148.500 60.000 30-60.000-450.000 13.000 32.500 1.000 240.500-1.500 33.000-350.900 150-200 15-25 26 .000-400.300-661.500-7.400 924.195.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1. 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.000 24-60.000 900 3.173.000 300 1.000 1.500-22.500 739.000 214. 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.500 101.000 249.000 450-600.000 200-300.000 50-100.000 10-30. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260.900 3.000 80-190.300 360.900-1.500 10-30 1.300 150-200 15-25 26 330-420.000 150-200.000 4.000 250.000 24-60.800 518.000 15-45.000-555.

sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. és kialakultak az alapárak. hogy e döntések megalapozottak legyenek. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert. Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül. hanem a marketingszakmáé is.Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. és további. és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ. Az itt közölt árak az 1998. Ez az ár akkor alakul ki. A jelen írásban. A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket. amikor egy marketingkampányt terveznek. az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk. mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. . a piacon szokásos árakat tartalmazzák. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki. Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. A célunk. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak. évi. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. a hozam értékelése elõl sem.

egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak. elvégzik a megrendelõ helyett. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. milyen szakmából. A lakossági címlisták másik.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit. Különleges. Az adatok megtalálhatók a számlázásban. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb. de gazdag forrása a telefonkönyv. ezt a szolgáltatást az ügynökségek. Természetesen. ha nem a kezdet kezdetén tart. vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. nem teljes. helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. Ha már van saját vevõlistánk. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. rendelkezik ügyfélkörrel. A címjegyzékek forrása lehet külsõ. megvizsgálhatjuk. legtöbbször ügyfeleink címe. kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal. Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. vagy hirdetésre. például részletes regionális. vevõkkel. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter. Minden vállalkozás. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. Ha e kérdésekre válaszolunk. vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. minõségét és forrásait.

forrásfeltüntetési kötelezettség. A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem. a jogi. hogy „láttassák” magukat. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában. A címjegyzékek minõségét . magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni. és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet. nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. hogy tudjanak róluk . A saját üzleti körben kialakított. szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi. adatnyilvánosság. A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen. a címjegyzék minõségi ismérvei. nyilvántartási kötelezettség. Robinzon-lista. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását. Emellett a vállalkozások elemi létérdeke.Ft között mozog. költséget fordítanak arra. a szokásos minõség. ezért sok energiát. Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet. Megadják adataikat. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások.termékeikrõl. élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára. Ezzel szemben az egyének. nevük felhasználását. Ez természetesen nem jelenti azt.. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti. és engedélyt adnak címük felhasználására. hiszen termékeiket el kell adniuk.

Ft. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti. A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl. beosztását stb. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el. hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség. Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke. A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton. a küldemény értéke 78. életstílus stb. A hatékony marketing célja az. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti. Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség.az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. jövedelem. Ebben az esetben az effektív. várható hozama szerint. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk. tehát a célba jutott . A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. mint életkor. A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit. a címlista hibaaránya 5%. A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg.. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük.

a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92. hanem a borítékon legyen.. Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6.000 74.000 78.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját.500 82.Ft/küldemény 780. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban.Ft 5% 9. Címnyomtatás.Ft amely független attól.. de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható. olcsóbb.000 92.Ft között mozog.küldeményekre vetített költség 82..Ft 20% 8.Ft/küldemény 740. nem öntapadós.. hogy a címzés ne a cimkén..11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ.000. de drágábbak is. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak. A borítékcímzés 10-16. a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35.Ft/elérés..11 Ft/elérés. öntapadós címkék használata.. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább .000. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is.50. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják.. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik.Ft/boríték A példából látható. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. amely használatánál a hibaarány 20%. A Chesire címkék ára alacsonyabb.

ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. Postai feladású DM esetén. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor . Ezen eszközök lehetõvé teszik.. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon.Ft/küldemény díjfizetést igényel.vagy tintasugaras nyomtatókkal. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb.. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig. A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét. A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16. díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak. legújabban digitális nyomdagépeken történik. Levélfeldolgozás Borítékolás. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét. a többit a hívó fél viseli. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8. használatát.. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak. A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja. fax válaszok. A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása. A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében.Ft/oldal.Ft/oldal alá is mehet. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg.Ft/küldemény. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása. a postai feladáshoz készpénzes.a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12. míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion..

második lépcsõben kiküldött anyag. A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. valamint zöld szám használatára készült. . telefonkövetés.

000 Ft 397.50 Ft 6.000 Ft 6.000 Ft Válaszolók száma 1.00 Ft 35000 280.60 Ft 9.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.900 Ft 15000 15000 30 20.000 Ft 82.000 1.500 Ft 45.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% .00 Ft 7.000 Ft 25.380.48 Ft 11. ütemezés Szervezés. hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük.50 Ft 6. boríték.325.100 Ft 486.518.000 Ft 75.000 Ft 40.000 Ft 110.000 Ft 80. prospektus szövegterv Levél.10 Ft 7.200 Ft 550.192 Ft 15. válaszkártya.00 Ft 26.00 Ft 13. üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel.000 Ft 9.000 Ft 502.800. postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.000 Ft 387.000.000 Ft 1. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120.400 Ft 3. alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük.000 Ft 40.00 Ft 30.000 Ft 390.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26.000 Ft 300.500 21.500 Ft 180.100 4.000 Ft Válaszolók száma 5.412 Ft 1. idõzítés ellenõrzés Levél.600 16.365 Ft 6.600 Ft 464.137.500 Ft 22.000 Ft 25.050. válaszkártya.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50.500 Ft 663.000 Ft 330.

valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását. ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl. mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. és titkolta. befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. Egyike ezeknek a reklámajándék. aki adta. kapcsolódik hozzá. ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû.Ajándékozás. aki kapta. mert hivatali pozíciója miatt. Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez. A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi. hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. mely pozitív visszhangra talál. Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen. A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. vagyis cégspecifikus . erõsíti a goodwill-t.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

nagy tömegben ajándékozható termékek. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó.. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek.. matricák.. c.. • Költségek: a. mint például zászlók.Ft/fõ 4.Ft/fõ Befejezésül elmondható.Ft/fõ c.b. táskák stb. léggömbök. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta. táskák. jelvények stb. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat.+b. szóróajándék esetén: 30. másrészt emlékeztetõ. VIP ajándék esetén: 5000. öngyújtók. Ha ez nem lehetséges. VIP ajándék esetén: 5000. emblémázott blokkok. a vállalati arculatot növelõ hatású. Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést.Ft-30 000. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók.. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák.Ft-30 000.. . az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a. trikók stb. b.Ft-2000. vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása. irodaszerek. esernyõk.

A cég erejét bizonyítja. Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja.Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft. de legalább ennyire fontos az is. az IFIP '98 XV. . az általános elõkészítési költség • tevékenységének. A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja. hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. új termékeinek. ha ilyeneket rendez. ügyvezetõ igazgatója.

és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. amelytõl azt várja. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. és sokkal alaposabbat. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. hiába jobb. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. könnyebb a dolgunk. hogy tudjuk. kivel és mivel szemben mérettetünk meg. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. . hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket. terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie). „csupán” ezekhez alkalmazkodni. hogy képviseljen bennünket. de vigyáznunk kell. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül. sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. amit kínálunk. de esztétikailag is tetszetõs. konferencia szereplõjének jelentkezünk. • szakmailag nagyon jól felkészült.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá. Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. • tudomásul kell vennünk. hogy az jó döntésre készül. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. Ha egy meghirdetett kiállítás. bemutató. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket.

mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál). amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma. stb. hogy rendezvényt szervez. („Oh. hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba. ilyen felkészültségû munkatársat. és mint ilyen. majd õ megcsinálja. „képes” arra. amelyeket mind összhangba kell hozni. Õk döntenek jól. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására. természetesen õk ezt maguk megcsinálják. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni. nem gond. Az egyik személyes tapasztalat. hogy a külföldi elõadó gépe késhet. ha egy cég úgy határoz. Alkalmaz egy saját.Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik.” Csak Katika nem tudja például. Elõfordulhat ugyanis. akinek ilyen tapasztalata van. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot.) A másik csoportba azok sorolhatóak. ami miatt jöttünk. A millió apró részlet. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák. mind végiggondolandó.) Ezért. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. nem gondol rá. Egy olyan önálló szakma. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van. Katika nagyon jól beszél angolul. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. akiknek az ismeretségi körében van valaki. stb. (Két adalékot hadd mondjak ehhez. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. két dolog közül válasszon. akkor talán célszerû lehet ez . nem az az elõadás zajlik éppen.

csak Budapest lehet a helyszín. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról. szervezet feladata. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása.a megoldás. személy) pontosan meg kell. A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. hogy jól definiálja szakmai szempontjait. megbízó cég. és a finanszírozás forrását. hogy ennek logisztikáját megtervezze. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . egyesület. A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. a rendezvényszervezõé pedig. mûködtesse. szinkrontolmács legyen stb. A szakmai gazda (cég. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni. szervezet.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. amit érvényesíteni szeretne (pl. hogy határozza • a rendezvény címét. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait. hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. a nyomtatványok nívósak legyenek.

• bonyolítja a pénzügyeket. Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. El kell döntenünk. reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra. mint – helyszínek. visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb. Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. az ún. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. általános vagy állandó. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése.és szaklapokban. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény). Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni. Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk . hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi. amelynek teljesítésérõl gondoskodik.A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. ezekkel szerzõdést köt. Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma. – technika – kivitelezõk – grafika.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2.000.1 1.000 .1.200. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2.korai 20 x 60. 1. 3-4% 200.000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400. 2. azaz kb.-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900. pályázati hozzájárulás.kései 10 x 70.000 2.-Ft/éj 3200.000 700. kábelezés.-Ft/éj 3800.100. reklámbevétel Részvételi díjak .1.1 1.000 Tartalék 75.000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 . installálás.25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400.-Ft/fõ/éj 4000.B.-Ft/éj 3500.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek.000 1. BEVÉTELEK 1. Támogatás.

video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció. jegyzettömb.5 1.2 1.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók.3. levilágítás Plakátok.15 1. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám.3.3.6 1.3.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700.2 2.2.3.050 1300 5700 3000 .060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1.3 1.11 1. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek.2. jegyek Programfüzet /500 pld x 300. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé.-Ft/ Grafikai tervezés.3.-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb. 300 oldal.4 1.2.3.2 1. egyéb Kommunikációs költségek /telefon.5 1.3.18 2.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.7 1.4 1. feliratok.2.3.fax.9 1. aprósütemény /600. toll. szedés. bérjellegû kiadások. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor.000.1 1.1 1.3.2.14 1.12 1. szórólapok Meghívók.3. mappa.3 1.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó.16 1. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200. üdítõ.245 8.6 1.10 1.3.17 1.343 100 60 150 600 100 50 1.8 1.3.2 1.3.1. táblák Szállítás Protokoll vendégek. 500 x1200.3.3.3 1.3.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600. szerkesztés.13 1. 2.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15.2.3.1 2.

Ft Késõi: 120 fõ x 40.000 6. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2. Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16. Ha pl. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni). A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni. hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük.300 4.100 5.000. 3. Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4.2. milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni.000 44 B Bevételek: Támogatások. egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta..-Ft Bevételek összesen: 2. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb.000. pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni. . Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések.500 13.800 13. akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani.4 2. 2.

tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. Az sem mindegy. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. A különbözõ kiadványok. szedést. elegendõ-e számára. hogy egy szakember nem lehet . vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. Ennek alapja az a tény. hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése. esetleg a fordítást mágneslemezen. grafikai munkát. Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást.Fordítás. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést. hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. hogy többre van szükségünk. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse.

Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. A karakter tudniillik csak a tényleges. Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. mivel az függ a fordítás tartalmától. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák.egyszerre nyelvi és szakmai zseni. amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. valamint a stilisztikai finomságokra. Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. . jelekre” vonatkozik. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket. Nincsenek fix. számokra. hogy mikor lesz kész a munka. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg. fizikailag is látható „betûkre. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek. akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. mennyiségétõl. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. csakhogy nem mindegy. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. korábbi fordításokat. Ha a munka sürgõs. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. Kiterjed a figyelme arra is. A zavar már ott kezdõdik.

amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. de errõl is érdemes tájékozódni. diagrammok stb. mivel itt sem egységes a gyakorlat. táblázatok. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. számítógépes kiadványszerkesztés. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. rajzok. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani. Sok olyan fordítóiroda van. valamint. egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár. készítése. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. Az árat az is befolyásolja. hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak. akkor ez 20-50%-kal többe kerül. ábrák szkennelése. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését. mivel azok nem egyformán „mérnek”. Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti.az sem mindegy. archiválás stb. hogy oldal. de van olyan fordítóiroda is. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni. mágneslemezek. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak. A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul. német.) nem számítja fel külön a megrendelõnek. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási . amely a járulékos költségeket (szállítás.

DIN. amint azt láthattuk.rendszerek: ISO.. helyesírás. Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem.és vírusellenõrzését.. Átlagárakról nehéz beszélni. nincsen könnyû helyzetben az. A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van.Ft/oldal. tehát összesen 17 000. amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése.Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval. ingyenes leszállítását mágneslemezen. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy. Amint az a fentiekbõl is látható. hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni. a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik.. Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat. már csak azért is. tehát összesen 21 000..Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100. jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által. Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is.Ft/oldal. A fordítási árat. mert lehet. .0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt.

. . .8333. . . . . . . • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998.Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád. . . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. könyvek. . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . . . újságok . . . .. . .Ft – anyagköltségekor papír.. . . .3000. . . évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 ..4000. . . . . . .. . . . . . .101 333.2000. . . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit . . . .Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet . . .10 000. . . . . . . .. . . . . . . . . PC/24 . .6000. . . festék. . . . . . . .. családfenntartás lakás bérlet 3/4 .3000. . . . .Ft fûtés/4 . . . . . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . . . . . . . .. . . . . . . .12 500. . . .Ft Összesen: . . . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . Macromedia/24 ..12 000. . . . . floppy stb . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit. . . . ..3000. . . . . .Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe. .Ft telefon . . . . . . . .. . . . . .6000. . . ... . . . . . .5000. . . .2500. . . . .Ft .. . . . . . .. . .Ft fûtés 3/4 .Ft telefon . . . .1667. .33 333. . . . . . . . . . . .Ft szkenner/24 .Ft zip/24 .Ft villany 3/4 . .. . . . . . . . . .10 000. .15 000. . . .. . . .Ft villany/4 . . . . . . . . . .

. . . .40 000. . ..930 000. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . Macromedia/24 . festék. . . . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . .60 000. . . . . . .45 000. .Ft fûtés .Ft Összesen: . . . .. . . . újságok .. . . . . . . . . . . . . stb .Ft családi rezsi .. . . . .Ft Mindösszesen: . .6000. . .. . . . .50 000.30 000. . . . .. . . .1667. . . . . . . könyvek.. . . . . . . . .BKV bérlet . . . .. . . . . .. . .253 933. . . . . . . . . . . . . .. .25 000.Ft zip/24 . . . .2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . . . 8 óra naponta): . . . .12 000. . .Ft telefon . . . .. . . . . . . . . . .Ft adó és TB .300 000. .. . . . .Ft adó. . . . nyaralás . . . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . . . . .Ft Összesen: .. . . .Ft 3 fõ gk költségtérítés . . .1 138 417. .. . . . . . . . és TB .Ft könyvelés .Ft szkenner/24 . . . . . . . . . 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . . . . . . flopi. . . . . . .Ft Mindösszesen: . .. . . . . . . .. . . . . . .. .Ft K+F . . . . . 6 325 Ft/óra/stúdió.8000. . . . . . . . . . . . . . . .3000. . . . . . . családfenntartás 3 fõ bér .420 000. . . .Ft Összesen: . .11 250. . . . .Ft tartalék. . . .152 600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft – anyagköltségek papír. . . . .3 795 Ft/óra/stúdió . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . . . .. .. . . . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . .8000. . .. . . . .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe. . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . . ..Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . .50 000. . . . . . . . . .25 000.Ft 1 fõ bér . . . . . . .. . . . .80 000. . . . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 .Ft villany ..2500. . . . .43 600. . . . .. . . . . . . .10 000. . .24 000. . .208 417. . . . .180 óra/hó.1 265 Ft/óra/fõ . . . .