Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált. Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. Tudva azt. köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel. csak ott. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény.Grafikai tervezés. így ármeghatározása. Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. óvatosan alkalmazzuk. – mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. Az árakat évrõl-évre átfésüljük.és külföldön. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. Ez a külföldi . a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni. Ez a szakmai. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. mely megadja a lehetõséget arra. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. a tervezõgrafikusok szakmai. mely mind a tervezõk. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára.

Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert. a méltányosság elve. Húsz évig mûködött.. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik.munkavállalóknak kényelmes. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. és a mai . Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait.Ft fölött van. és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat. Több szakmai elõadáson vettem részt. mert tudni kell. de azt biztosan tudom. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. A Kamara árjavaslata az európai országok. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat. Ma ez 200 000. nem szabad elfelejteni. amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota. Svájc. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. Azért beszélek mindig árjavaslatról.. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált. Húsz éven keresztül 5000. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv. mert ne képzeljük azt. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. nevezetesen Németország. hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert. hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására. Hollandia gyakorlatán alapul. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás.Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma.

mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel. Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak. és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl. . így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. más eszközöket követel. tehát nem digitális adatállományt. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb. a hazai gyakorlat szinte fordított. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is. Nem kész nyomófilmeken. A magyar szerzõi jogi törvény.és eszközállomány átadását is jelentheti. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat. a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás. Köztudott. Nem adja meg a lehetõséget. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. errõl lemondani sem lehet. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális. más ismereteket. hogy mit nevezünk tervnek. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott. Nevezetesen az európai. mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû.

A Hungart. a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak. . század óta mûködik. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja. Franciaországban indult. Az ár is ezek szerint alakul. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. pl. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. hiszen Európában a 18. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni. hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján. Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. Nem lehet kétséges. nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell. A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. vagy a médiák valamelyikében bemutatja.A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. számában. Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen.

amelyért részvételi díj jár. hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen. szkennelés. A technikai feldolgozás (szövegbeírás. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány. Pályázat Pályázat az.A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján.) külön elszámolás tárgya. Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata. tulajdonában marad. színrebontás. fotófeldolgozás. retus. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít. A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész). A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. levilágítás stb. A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke. Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai. Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására. illusztráció vagy adatállomány) a tervezô .ill. kiállítási terv esetén minimum 10%. rajz. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. vagy kérés. képmódosítás. külön díjazás ellenében. így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. megbízott tervezô végzi. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. színes print. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %). A pályázatra benyújtott. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv. digitális vagy analóg proof. az pályázatnak minôsül.

. kereskedelmi. . az arculat koncepciója. alapítványok. A megbízó vállalatok. cégek. . államigazgatás. A sürgôsségi felár mértéke 25. nagy egyesületek. (Kiszállás. nagyvárosok képviselôtestületei. .150 000. pártok. hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti.és televízióintézmények. „C” Kategória: (1. szállodák. tárgyalásokra fordított idô. . posta. szállító cégek. . kisközösségi intézmények. kulturális intézmények. többféle embléma kapcsolata . . Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. kis egyesületek.5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. nemzetközi vásárok és kiállítások. konzultáció. . . . 100 % lehet. . „B” Kategória: (1. szállás. . cégszínek. nagy rádió.. 5-10 felhasználási terület) . 10-20 felhasználási terület. . . helyszínek. nagy utazási irodák. . valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. . . folyóiratok. Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. stb. de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. városok. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell. emblémák rendszere. étkezés..intézmény teljes mûködési területére. vendéglátó láncok.kis vállalkozások.450 000. hírközlés. .Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill. szolgáltató vállalkozások. vasút. intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja.) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma. .75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. közintézmények. „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. . alapítványok. bankok és biztosítók. nagy ipari létesítmények és vállalkozások. országos és nemzetközi kampányok. . napidíj. 50. áruházak.0 szorzó) Közepes nagyságú ipari. . Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra. . áruházláncok. rendszerterv) . országos újságok. . . gyógyhelyek. költségek.

70 000. . . . . . . . . illusztráció külön kerül felszámolásra. . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Grafikai plakát . . . . . . . . atrap Egyszerû tipografált . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000. . . . . . . .Ft-tól – egyedi illusztrációval . . . .100 000. . . . . . . . .Ft-tól – hátoldali . .8000. .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok . . elkészítése külön megállapodás tárgya. . . . . . . . .Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált . . .120 000. . . . . . .Ft-tól – méretmutációk .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál . .Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Címer* . . . . . . . . .1 500 000. .. . . . . . . . . . . . . . . .) Tanácsadás. .Ft-tól B3 felett .Ft-tól Piktogramok . .Ft-tól Belsô oldal (tördelés) . . . . . .60 000. .Ft-tól – terítékrajz B4. katalógus. .Ft-tól Prospektus.. . . . . . . . . . . . ... . . . .20 000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Display . . . . . . . .25 000. . szakértés . . . .15 000.Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . . . . Plakát. .Ft-tól Doboz tervezés. . . . . . . . . . . .Ft-tól Védjegy. . . . . .40 000. . . . eredeti anyagból . .Ft-tól Zacskó. . . foma tervezés . . .125 000. . . . .Ft-tól Óriásplakát . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . .40 000. . . .és kb. . . tasak (fólia. . leporelló Tipografált címlap . . . . . . .100 000. . . . . .Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne. . . .15 000. .50 000. . . . . Logotípia* . .Ft-tól – nyak . . . . . . . . . . . ..0 szorzó .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal. .. . . . .70 000. . .Ft-tól szöveges . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve .. . .35 000. . . . . . . . . . . . . . . . 20-70 felhasználási terület) . . . . . ... .. .70 000. .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése. . . .. B3 . . . . . .25 000. . . . . . . . ..7500. . . .90 000. . . .40 000. . .30 000.. . . . .70 000. . . . . . . .30 000. . . . . . . . . . . . ábra. . . . .. . . . . . . .150 000. . .25 000. . . . . .Ft-tól Grafikai címlap . . . . . . . .embléma. . .. . . .. . . . .Ft-tól – bonyolult. szóvédjegy. . ... . .Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz .. .Ft-tól (Szerzôi fénykép. . . . . . . .Ft-tól Csomagolópapír.Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . papír) . egyedi illusztrált . . . . . .70 000. . . . . . . .. . .Ft-tól Dobozgrafika látványterv . . . . ..40 000.+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva . . .60 000. . . . . . . . . . . . .. . .. .

.Ft-tól – illusztrált . . . . . . . . . . . idôszakos kiadvány terv . címsor.. . . . . . . . . ..0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . . . . . . . . . .18 000. ..18 000. . . . . . . .5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg . .20 000.Ft-tól Belsô címoldal .. . . . . . .18 000. . . . . . .6000. . . .Ft-tól – címoldal .Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér . . .Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként .7500. . . .Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér . . . . . . .Ft-tól – szines . . . . . „A” Kategória: 5000 példány alatt . . . . .70 000. élôfej. .Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”. . .. .Ft-tól Sorozatterv . . .18 000.15 000. .Ft-tól színes . .. . . . . . . . havilap.. . . . . . . . . . . . . .9500. . . . . . . . . . . .75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . . . . .. . . ..40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg . . . . . . . . . . . . . . . . . ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként . . . . . .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv .Ft-tól – Önálló újságmelléklet . . . . . .. . . . . . . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . .90 000. . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – oldalterv . . . .(1. . . .Ft-tól – fekete-fehér tipo . . . . . . . . . . . . ..(0. .Ft-tól . .Ft-tól – szines illusztrált .3500. . . ..100 000.. . . . . . . . . . . újság Napilap. . . . . .30 000. . .Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . . . . .. .. . . . képes albumhoz ívenként . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – szines . . . . . .Ft-tól Sorozat. . . .90 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . . . .Ft-tól – belsô címoldal .(1. . . . . . .40 000. . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg. .35 000. . . . . .Ft-tól – annak egyedi kötetei . . . . . . hetilap.35 000. .. . . .Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként . .. . . . . . .40 000. . . . . .. . . . . . . . .Ft-tól – tördelés oldalanként . . .. . . . . . . .Sajtó. . . . . . . . . .. . . .3500. . lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés . .18 000. . . rovatcím . . .50 000. . . . .. . . . .Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .20 000. . .25 000. . . . . . . .. . .12 000. . .7000.

. . . . . . belsôoldal . . . . .Ft/db-tól Meghívó (értesítô). .Ft-tól – korlátlan pld. . . . . névbeírás (darabonként) . kazettaborító . .Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) . .Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. . . .. .50 000..200 000.Ft-tól Vándorkiállítás.Ft között vagy .Ft-tól Kiállítás. . . . .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok. alkalmi) .. .90 000. . .. . .. boríték. . .. . illusztráció külön felszámolásra kerül. . . .. . . . . . . emléklap . . . . ...30 000. . . . . .Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként . . .75 000. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .40 000. .Ft-tól TV-. . ..) Szállodaipar. . . . . . . .12 000. . . szám . .Ft/db-tól Reklámgyufa. . . .. .Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett . értékpapír. . . .10 000. . .. . . . .12 000. .Ft-tól – hátoldal. .250 000.. . . . . . .. . ábra. .. . .45 000. . . . . . . . . . vendéglátás Étlap.2500.Ft/oldal-tól Asztali atrapok . tájékoztatók . . . . . . ..50 000. üdvözlôlap (újévi. . . . . .12 000. . . . . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép. .75 000. .20 000. . . . . . . . . . . . . . CD-lemez. filminzert terve (storyboard) . . .35 000. . .Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . . .. . . . .Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) . . .. . .15 000.. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír.25 000. .Ft-tól – oklevél. .Ft-tól – egyedi kalligráfia. . . . . . . . .40 000. 50 m2 alapterületig . . . . . itallap – borító (színes) . . . . . . . . . . . .2500.Ft/db-tól . . . . . .. . . . . . . . . . . . . kötvény . . . .120 000. .. . . . . . . . .Ft-tól Részvény..25 000. . . . . . . . . . . .Ft/db-tól Számlák . . névjegy (faxpapír) koncepció terve . .Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Embléma jellegû feliratok . .Ft/db-tól Címkék . .Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig . .Ft-tól Ismertetôk. . . .Ft-tól – belsô oldal . . .150 000. vásár Kiállítás – kb. . . . . . .20 000. . .Ft-tól Hanglemez. . . . . . többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként . . . . . . .75 000. . . . . . . . . . .250 000. . varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk .

Kazettacsomagolások · Videokazetta.: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-. . . .Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. . . . . ... . Báthory u. . . II. . .Ft-tól mûvésznaptár oldalanként .Ft-tól Bankkártya . .Ft-tól Blokk .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon. Báthory u. . . .200 000. . . . . ..) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik. . Kártyák Telefonkártya . . .. . . . . overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok . . ..4000. . . .Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint . . . .20 000. . .. . . .Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon .7500. . . . . . . . .100 000. 10. 12 vagy 52 oldalon oldalanként . . . . .50 000.Prospektusok .Ft-tól Kártyanaptár . .. . . . . .Ft-tól Elsônapi pecsét . . . A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111. . . . . ektakrómok.Ft-tól Tel. . . . . . . . . . . . .Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint. . . . .175 000.. . ..Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj . ipar. . . . . emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) . . . . Oldalán.Ft-tól könyöklô.Ft-tól naptár címoldal . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .150 000.45 000. . .50 000. . .. . . . . ..Ft-tól csak tipográfia oldalanként . . . számának 7071.és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák . Bélyeg Postabélyeg . . . . .Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák. . . . .. . . . . .Ft-tól Plakátnaptár . . . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám. . . .Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként . . . . . . . . . . . .175 000. . . . . . 10. . . . . .80 000. . . . . . . . . . .vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek . . . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest. . . .35 000. . . . . ..40 000. .8 000.. .

akiknek fényképi igénye nem más. Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot.. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik. mint az amatõröknek. szép kép. szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb. Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. Csak egy gombnyomás. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó. mint családi eseményeket.. mint egy óriásplakát elkészítéséhez.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. mint egy amatõr. . nyaralási élményeiket megörökíteni. utazási. de ez a profiknak mást jelent. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. többszöri esetleg korlátlan. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez. A professzionális fotográfus megrendelésre. Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le. Milliók fényképeznek szerte a világon. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint.

hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. a környezetet nem mi választjuk meg. az installációt stb. filmforgatás stb. effekt szûrõk stb. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. szakszerû megvilágítása. milyen méretû. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet. protokolláris események. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj. legprecízebb munkát igénylõ válfaja. és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. A tárgy installálása. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. ami jelentõsen megnehezíti a munkát. A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el. esetében. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. különbözõ színû és méretû hátterek stb. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . Itt nincs lehetõség a bevilágításra.). különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. fodrász. elõtétek. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. rendezvények. Fontos tudni. – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni. érzékenységû anyagot kell használni. sminkes esetleg stylist. Tudni kell. hogy szükségesek-e speciális objektívek. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók. pl. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. a felvéteti eszközökben nem okoz változást. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák. ami csupán költségemelõ tényezõ. Figyelembe kell venni az épület méretét. Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók.

.975.-Ft + hívás . .-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . . .625. . . . . ezt is tanácsos figyelembe venni. . . . .-Ft + hívás . . .1873. . . .-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm . .-Ft 1 tekercs roll . . . . . . és ezt ki is használjuk. .345. . . valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását.-Ft + hívás . . .7317. csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . . számában jelent meg. .33 858. . .-Ft + hívás . . . . . . . . .625. . általában többféle megoldás is kínálkozik. . . . . . . . .a nyersanyagai. . . . . . . . . . . . ami a Magyar Közlöny 1998/1 111. . . hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról.-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm . . . . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm. . . . . . . . . . .1107. . . .15 842. . . . . . . . . . . . . . . . . . .-Ft + hívás . Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát. . . Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát. . hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. . . . . . . . . . . . . . Arról nem is beszélve. . . . . .560. . hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet. .

. . . . . . . . . . . . . .Ft 15 000-50 000 között .19. . . . . . .17. . . . . . . . . .400. . . .200. . . 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés. . . . . . . . .500. . . . . (pl: mûterembérlet. . . . . . . .. . • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. .800. . . . . . . . Heti. . . .A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999. . . . . . . . . . . .000. . . .5. ebben az esetben az árak is változnak. .500.Ft 250 000 fölött . . . . .. . . . . . . .. . . . .Ft 1/2 oldal . . . . . . . . .Ft 50 000-100 000 között . .Ft Címlap riportkép: . hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28. . . . . . . .10. . . . . ..700. . . • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét. . . . . .. . . .000. . . . .).. . .Ft 100 000-250 000 között . . .Honorárium: Méret . . . . . . . . . .9. . . Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: .7. . . .és havilapok: Példányszám: . . . . . .000. . .15. . . . . . . .Ft 1/1 oldal . .7. . stb. . . . . . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni. . . . január 1-tõl 25 000-ig . . . .. . . bekezdése). . . . . .Ft 25 000-50 000 között . . . . . . .6. . .4.Honorárium: 15 000-ig . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket. . . . .. . .Ft 100 000-200 000 között . . .800. . .14. . . .. . . . . . . .Ft 50 000-100 000 között .Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk. modelldíj. .300. . paragrafusának 3. . . . . . . . . ..700. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .13. . . . . . .000.Ft .Honorárium: 25 000 1/4 oldal . .5. . . . . . .. . . . . . . .Ft 200 000 fölött . .

Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . .Ft 1/2 nap . . . Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik. . . . . . . . . .Ft + költség (film. . . . . . A technikai költségek (pl. . . . . . . kozmetikus. . . . . . .Ft 100 000 1/4 oldal . . . . . . .. . .Ft 1/1 oldal . .800. .500. . . . .29. .. . . . stb. vállalati események. .21. . . fodrász. ) külön kerülnek elszámolásra.. elõhívás. standfotó. .000. . . . . . .. . . . . .19. . . stb. nagyítás.. .21. . . . . . . . . . . . értekezletek. . . . . . . .Ft 1/2 oldal . . . . . . .19.000. . . . . . . . . . . . . . . .000. . . ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl. . . . . . modelldíj. . . . útiköltség. . Síkfilmre 100% felár számítható. . . stb. . . . világítás díja. . . . . . .Ft 1/1 oldal . . .17. . . . . . .) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk. . .. . . .300. .Ft 1/2 oldal . . .). . .50 000 1/4 oldal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dokumentáció. .46. . . . . . . . .800. . ..500.24. . .. . . . .

.. . .25. . . . . . . . . . . . . . . . . . .117. .700. .000.300. .500. .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . .000. . . . .. . . .200-93. . . . . . . . . . . . .500-72. . . . . .. . .000-105. .56. . . . . • Világ. . . . . . ..800. .1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . .Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése.. . akár a méret szempontjából: 6 hónapra . .900. . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . .29. .76.29. . . . . . . 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: .128. . ..Ft Teljes oldal . ..25. . .Ft Méret: . . . . . . . . . . .65. . . . . . . . . .500. vagy 50 ezer példány alatti lapok. . . . . . . . . . . . . . .000. . . . . .300.400-146. .21. .Ft Többszöri felhasználás: . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . .. . . . illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz. . . . . .1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . .. . . . .. .18.. . . . .Ft Címlap . . . . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: ..75.Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat. .000.Ft Méret: . . .700. . . vagy 50 ezer példány fölötti lapok.Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . ... . .Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. . .Ft Naptár 12+1 oldalas képenként . . ..Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül. . . . . . szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . . . . akár a példányszáni.Ft Postai levelezõlap. .000. . . . . . .54.500. .. . . . . . . . . .300. . . . . . . .000. . . . .000-124. .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: .Ft Méret: . . . . . .Ft 1/2 oldalnál kisebb . . .53. . . . . . .Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül. . . . .. – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret . . . . . . . . . . . . .69. . .. .500. . . . . . .. . . . . .. . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . . . . .76.59. . . . . .500-110. .800. . .Ft 1 évre . .Ft Méret: . . . . . . . . . . . .28. . .Ft Többszöri felhasználás: . .Ft Többszöri felhasználás: . .87. . . . . . . .900-128. . . . .. . . .Ft Többszöri felhasználás: . . .800. .21. . . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra. . .800. . . . . . . . . . .Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb .

.a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén . .5. .500-43. .. . . . . . . . . . .18. .23. . . .Ft 20. . . . . . .Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . . . . .500. . . . . amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad. .Ft sorozat 1-5-ig . . . . . . . . . . . . . a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert. . . .. . .6. . . . . .. . . . . . . .Ft Kirakat. . . . . a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. . . . . .. .20 %kedvezmény.9.70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. . . . . . . . .000 példánynál több . . . .000. . . . . . . . . . . .000-109. . . . .500 példánynál több . . . .Ft. .Ft 5 felett . .000 példány . . . Kulturális célú prospektusok: egyedi . .500. .43. . . . . .500-70. .Ft 10. . . . .28..109. . Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés.000. . . . Kiállítások: A kép a kiállítás része.400-54. . . . . .000 példánynál több . . .200-9. . .000. . . .000. . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. .. .124.Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza. . . Második kiadásnál az alapár .. . . .az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén . . . . . . . . . .. üzlet vagy iroda számára dekoráció . . . . . .400. . . . .Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár .000.. . ..000 példány .500.800-65. . . . . . . . . .500. . . .000 példány . . . . . . . ..200-15. . . .700. .. . Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás . .138. .Ft 2.000-77. . . . . . . .000. . . .200. . . . . . . . .Ft 50. .Ft 1.000.000.. . . .Ft 5. . . . . . . .86. . . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak. . . . . . . . . .21. .Ft Europlakát . . .87. .000 példány . . . . . . . . . . . . . . . .. . .18. . . . .+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5. .Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több .25.Ft Belsõ oldalakon . . . . . . . . ..

ha már elõre biztosra mehetünk.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk. A tervezés. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. „A kép azonnal kell. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e. SAFA. helytõl. úgy. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik. A képügynökségek tarifái kiadványtól. tehát nemcsak elképzeljük. és idõtõl . szintén idõigényes dolog. Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. Corel Professional Photos stb. hogy profik által készített. hogy milyen is kellene legyen. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. és nem kevés operátori munka. mérettõl függõek. Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor. de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. ha erõsödik –. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. És jó. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek. hogy az adott kép profi munka-e. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. melyek nemcsak. sok az eszkimó” jellemzõ. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. példányszámtól. idõre bérelhetünk. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB. Az sem mindegy. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. Flat Earth. ami ha minõségi. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. melyeket meghatározott helyre. A mai helyzetre a „kevés a fóka. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. azonnal felhasználható.ones Képekre márpedig igenis szükség van. egyre több képre van szükség. John Foxx. példányszámtól. ami javíthat.

prezentációs. napjainkban. Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday).és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok. hátterek és struktúrák. kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá. úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek. egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. kiadványokra. hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig. Vannak szolgáltatók. A képek nemcsak szemléletükben. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. A klasszikus témák (üzleti élet. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. Esetenként akad olyan CD. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People. sport és utazás. a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket. színvilágát. a CD árban verhetetlen. reklámokban és prospektusokban. körülrajzolt tárgyak. stb. Az árakról: Egy képre vetítve. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra.függetlenül korlátlanul. az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. Általában RGB színes JPEG formátumúak.. Mûanyag emberek). melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. Internet. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. Egyedülálló. és felbontásban is kielégíti az igények . Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. szabadidõ. 1035 Mbyte. mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók. csúcstechnológiák. Ha pedig ez sem elég. közlekedés és szállítás.

3600x2800 stb. internetes kb.5-10 30-70 USD (716. példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet.1-0. 0.6 20 USD körül (kb.Ft/CD Ár . max 8-10 USD kb. A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk. 1536x1024 stb. mérettõl.000-4.000 Ft) 120x80. természetesen idõtartamtól.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70.5-2 x 2-3 kisméretû. 190x270.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1. amire akkor és ott szükségünk van. és a többire biztos. 4. 768x512. Ha tényleg csak egy képet keresünk. hogy sosem lesz szükségünk. de „vízjellel” jelölik. képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni.98%-át. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is. 5000 Ft) .Ft/kép 4-5 1.000 Ft) nagy méretû kb. a hagyományos fotótárak ajánlata. 0. 350x600. pixel 18-29 40-130 USD (1030. Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár . 3 x 5 cm közepes méretû kb.000-150. 384x256 stb. 24 x 31 cm 3072x2048.3 általában ingyenes.000 400-1. 14 x 18 cm 1700x2200. 410x510 stb.

árukatalógus. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50.000 18-60.000 20-40. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 7-40.000 15-30.000 19-59.000 7-30.000 35-41.000 14-60. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.000 30-37.000 6-22.000 33-40.000 18-33.000 35-41.000 13-26.000 25-36.000 30-36. dosszié.000 55-97.000 25-31.000 13-33.000 500.000 50-87.000 18-53.000 15-43.000 7-40.000 54-60.000 5000 9-30.000 15-50.000 23-44.000 9-40.000 55-105.000 25-31.000 100 1 hónap 7-55.000 10.000 1000 7-25.000 11-25 30-55. attrap.000 22-32.000 100-200 45-80.000 50-57.000 10-52.000 18-7.000 18-46.000 37-44.000 18-35.000 45-82.000 11-22.000 15-36.000 16-43.000.000 15-28.000 közepes 10-4.000 10-50.000 6-28.000 36-43.000 12-26.000 17-50. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 12-52. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 .000 15-36.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%.000 4-20.000 9-40.000 27-52.000 16-85.000 13-65.000 2-3 14-28. poszter.000 64-70.000 15-40. hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 50-97.000 elsõ borító 15-50.000 4-5 13-26.000 50-100.000 20-26.000 13-30.000 16-30.000 10-40.000 43-50.000 10-45.000 27-70.000 20-39.000 7-33.000 6-35.000 15-25.000 8-40.000 11-50.000 30-67.000 25-66.000 10-23.000 7-25.000 5-25. háttér stb.000 14-36.000 100000 14-50.000 16-40.000 melléklet 7-25.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap.000 16-31.000 9-45.000 24-47.000 45-52.000 45-87.000 30-36.000 9-35.000 60-110.000 19-63.000 25.000 20-60.000 9-42.000 24-8.000 20-60.000 400-500 60-110.000 13-55.000 37-80. reklámnyomtatvány.000 22-43.000 6-27.000 26-50 35-60.000 22-63.000 20-7.000 16-39.000 12-29.000 16-32.000 13-29.000 18-6.000 19-50.000 18-34.000 10-50.000 8-45.000 10000 10-40.000 hátsó borító 10-40.500 32-10.000 33-39.000 5-25.000 12-58.000 11-26.000 25-8.000 16-53.000 60-107.000 kis 9-3.000 59-66.000 40-47.000 13-70.000 11-50.000 43-50.000 40-46.000 8-35.000 6 hónap 10-75. reklámlevél.000 12-60.000 10-20.000 100.000 65-120.000 1.000 8-32.000 7-30.000 49-55.000 17-43.000 75-150.000 51-100 40-70. zászló) Ft/hó CD.000 17-56. prospektus.000 14-33.000 35-72.000 14-27.000 57-63.000 70-130.000 egységes több felhasználás 16-6.000 18-49. kazetta.000 11-22.000 65-130.000 500 6-20.000 6-30.000 17-43.000 16-5.000 14-40.000 9-45.000 38-45.000 15-4.000 14-28.000 10-55. leaflet.000 50.000 18-28.000 12-24.000 3 hónap 8-65.000 16-46.000 30-73-000 35-79.000 8-30.000 35-42.000 19-35.000 nagy 12-5.000 28-34.000 28-34.000 19-38.000 8-35.000 40-77.000 85-170.000 13-25.000 50-65.000 27-33.000 20-69.000 32-39.000 21-70.000 20-65.000 21-39.000 40-78.000 13-70.000 22-28.000 14-32.000 12 hónap 20-100.

amikor nem egy másik kereskedõtõl. itt számos olyan tényezõ merül fel. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak. a cellulóz. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. a vásárlók.Papírok Ritter P. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi. egy átlagos gyártási költséget elismerve. melyek – igaz. hogy például Finnországban. Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét. az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. árjegyzéket böngészve a megrendelõk. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. Tibor – ECCO Hungária Kft. ahol a jelentõs kiterjedésû. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is.

tárolási. ehhez kapcsolódó tényezõ. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni. Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek. A legfontosabb talán az a tényezõ. helyiségbérleti. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani. az áremelkedés általában kevésbé meredek. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak. amikor az eladó már emelt. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket. vagy ha van más. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. hogy odafigyeljen. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). ha úgy alakítja eladási árát. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak.. Ez magyarul azt jelenti. szállítási. átlagárakat számítva. hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl. másrészt a devizaszorzó) változásai. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel . (pl.. mint az importtermékek esetében. akkor célszerû. értékesítéssel összefüggõ egyéb. a bérek és közterheik. Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. A szokványos (esetleges vámok. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék. az alacsonyabb grammsúlyokat.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. míg mások (pl. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron.

ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat. sõt. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. tekintve. Ez azt jelenti. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. arról nem is . A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik.magának az alacsony ár miatt. bizonyos speciális költségeket is. ami a fizetés napján érvényben lesz. hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál. Van kereskedõ. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. s ha szerencséje van. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem. Ilyen ok miatt kellett például váratlan. Külön téma lehet a paletta bontása. mint ezt palettánként megtenni. (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania. esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). a késztermék sorozatjellege. Ez azt jelentheti. vagy elsõként emel. hanem azt a várható értéket. Tekintettel arra. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre. esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. ahol az ívek leszámlálása. melynél a cég valamilyen térítést felszámol.. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét. újracsomagolása. hogy forgalma átmenetileg csökken. még ugyanannak a terméknek az esetében sem..) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése.és anyagigényes. hogy a vásárlók egy része a megszokás. és melyik mennyiség vagy távolság. hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. vállalva. akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ. Ezek közé tartozhat annak eldöntése...

és a munka megenged választási lehetõséget.Ft/kg. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága. és a 80 grammosé „csak” 192. 61x86 centiméteres ívek esetében 7. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg. mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét. de van eladó. mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak. hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru. amit részére hozatnak be. a vásárlások gyakorisága.. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû. A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni.. a céghez való hûsége. Természetesen nem minden. a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését.beszélve. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével.06 forintos ívárakat ad. hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel. s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének.. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”. mert elõfordulhat.34 és 8.Ft/kg. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését. fizetési készsége alapján – egyéni .) A vásárlónak az akciókon kívül.. stb. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra. Vannak kereskedõk. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie.. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200.. de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót.) más formában is kedvezhet az eladó. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ.. új termék bevezetését. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár. teljes teherautónyi. ez a bõvített A1-es..

amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók.. a fizetés módozata. melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát. ezeket követik a famentes ofszetek.kedvezményeket állapítanak meg.. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz. Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései. Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról.. kétszer. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. és egyszer. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg.és kartonfajta palettás. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti..) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír. hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna. Ezek lehetnek speciális árak. vagy ezek kombinációi. (A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet. .) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát. esetleg háromszor mázolt mûnyomók. hogy lehet lehetõség alkura. a fatartalmú. (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek. Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét. Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak.. azaz anélkül vásárolhat. Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok. de olyan. ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás..

hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni. nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is. öntapadókat. akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet.. kötészeti lemezeket – tartó. (vagy a verseny miatt kell. a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek. jól szerkesztett árjegyzék. aki a pillanatnyi. Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót. szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását. nincs 100 %-os recept. hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek). melyek egymást nem ellenségnek. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli . hanem legyõzendõ. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. duplex és grafikai kartonokat. de ha arra van igény. hogy részesítse!) elõnyben. esetleg két szállító mellett. bárki által hozzáférhetõ. széles választékot – ofszet-. valamint triplex. címkepapírokat.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat). Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. pontosan. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve. hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. mûnyomó. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét.. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános. Van. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót. Lásd a táblázatot. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta. de a klasszikus értelemben vett.és kreatív papírok és kartonok családjait. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. azon cégek között. idõre történik a szállítás. hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál. a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen. Arra a kérdésre.

mert ez nem a reklám helye. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. az árut kiszállító személyzet udvariassága. hiszen. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja. A hûség kifizetõdõ. mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége. hanem tagolásával. meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok. . Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. mint fentebb láthattuk. mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez.az árakat. szolgálatkészsége. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés.

7-50.6 43.9-11.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.3-13.9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.9 12.1 10.4 48.1-52.9-12.10-11.52 12. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .2 42.2 10.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.41 9.62 14.8 48.6-15.78-48. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm.9-18.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt.66-42.5 9.7 38.

mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. tipografált layout fogalmával stb. az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. melynek során a grafikus.Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft. pausz) készül. vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész. küllemének elnyeréséig. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása. ott is a gyártáselõkészítés. Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott... négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító). A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. fotók. folyamaton kell. (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . • terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. betûtípusok. a tervezõ két. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani. három. tipográfus. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. betûfokozatok. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának. szövegcsoportok elhelyezkedésének. • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda.

fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként. dia) • ránézeti (pl. méretre vágása. a papírminõséget.-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján.delmet. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún. .000.Ft/oldal helyett: 10. Nyomdai munkák fejezet!). illetve a felhasználandó fotóeredetik. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után. Ezt követi a korrektúra. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján. igény szerinti képeffektek (maszkolás stb. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl. színkorrekciója. Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. retusálása.) elvégzése. amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt. (Pl. festmény repró) • vonalas (pl. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat. papír fotó) • árnyalatos (pl. az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása. ez esetben a 3. miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk. készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik. a nyomtatási és kötészeti eljárást. a következõ. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. tördelés 2. proof) elkészítésére.000. karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld. ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása.

16+4 oldal terjedelmû.400 40. ha pl. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében.000 12.Legyen a kiadványunk A/4-es méretû. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl. oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40.000-6. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá). Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet.-Ft darabonként a levélpapírja. pl.200 Ft 72.20-1 /n • Archiválás: 1. egyéb grafikai képeffekteknek stb. pedig nyomógép közelében sem járt. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3. és se szeri se száma a maszkolásoknak.500 • Tördelés: 1. hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége.. Így a fajlagos darabára osztódik. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus.000/CD . – Hát igen. nem beszélve arról. és ilyenkor a megrendelõ dönt. képátfolyatásoknak. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik.000 64.000. az ettõl való eltérés azonban lehetséges.000 40 500 3. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van.000/oldal • Szedés: 0. n.000 „n“ db.000 80. ez a gép óradíj. Elõtte.000 0.-Ft-os árat (vagy akár még többet). A megrendelõ számol: nem érti. Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor.000-4. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt. (a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40.000 20 60 80 20 Ft/egys. már 10-20. 1. • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db.000-20. már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat.000 40.000 310.3 2. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés).200 2. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10.000 2.500-4.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul. Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira.

800-4.000-8.5 Mb A/4 210x297 mm 33.200 200-400 3.4 Mb A/2 420x594 mm 132.500 12.500 400-800 200-400 1.500-3.500 500-1.500-4.000 1.000 800-2.500-6.900-4.200-2.000 1200-4500 12.000 2.500 1.2 Mb A/3 297x420 mm 66.500 6.000 2.500-2.000 5.200 250-600 1.000 600-1500 5.500-4.000 .000-18.800-8.200-2.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.800-15.3 Mb A/5 148x210 mm 16.500-2.A/6 105x148 mm 8.800-5.000 1.500 250-600 1.000 5.000-10.000-2.000-18.000 2.000 700-1.000 300-800 2.500 900-1.

Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl. egymás utáni divíz sorvégek stb. (ld. csatornák. Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg. Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig.rejlik. melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek. mind idõ. fejezet) • Az összes közölt ár nettó! . hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. jogdíjait.. 7. ám ez mind. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá.

Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. képátfolyatásoktól. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. képátfolyatásoktól. egyéb grafikai képeffektõl stb. árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. ha pl. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. egyéb grafikai képeffektõl stb. ha pl. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. vonalas negatív .

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el. 70-80%-a ofszetnyomással készül. melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás. a nyomdaipar összefüggõ egész. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják. . Másolóeredetije: egyenes állású negatív. egy vagy két szín nyomású könyvek. az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. Fõleg nagy példányszámú. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá. Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. hanem a kész termékek.

Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. ha jó nyomdát választottunk). vagy akár egy könyvborító fóliázása. hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. Szitanyomtatás Kis példányszámú. névjegyek). egy naptár spirálozása. az a kötészet feladata. Persze nem kell megijednünk. a poháralátét stancolása. újság. egy újság tûzése és persze ezek összehordása. levélpapír. érdekessége. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-. hajtogatása. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. pl. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. Látjuk tehát.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek. prospektus. leporelló. . illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. tamponnyomtatás. vagy tekercsnyomtatást. mint egy névjegy körülvágása. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív. körülvágása. nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. Az adott kiadvány. azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában.) funkciójának eleget tudjon tenni. könyv. és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. doboz stb. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség. az öntapadós matricák riccelése. digitális nyomtatás stb. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének. nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. ott is a gyártáselõkészítés. Hátránya: rossz illesztési pontosság. egy-két hetilap.

Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve). borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen. öt nap alatt elkészült. ami a nyomtatás. Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet.belív: 115 g/m2 matt mûnyomó . mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: . hajtogató gép beállítása stb). A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre. a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen. . A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. és a nyomómûvekbe való behelyezésük.borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve. a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. mindez négy. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún. így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is. Ezután történik a formakészítés. Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba. hozzálék. Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el. és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép.A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót. illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során.000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik. a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt. és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5. Itt a két NA/2. Jó nyomdát választottunk.

és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese.70 Ft/db • 5000 db esetén.5 30.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés.000 280. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége.000 db esetén 5. Nem beszélve arról. hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb.000 45. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ.000 48.000 171. Fóliázás Tûzés.000 67.000. • 2000 db esetén. hogy összesen 25.000 120.-Ft fajlagosan: 233. hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül.000 30. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000.400.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír. illetve.2. akkor fogunk pontos képet kapni arról. Tehát ugyanannyi. ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét.000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb.000 220.-Ft fajlagosan: 375.000 858. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az.400.000 72.000 125.000 72. nemcsak azért.000 111. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ.000 441. anyagköltség (anyagmegjelöléssel). így egy-két száz forint lenne a különbség. táblázatot összeállítani. Gyakran elõfordul.000 50. Az árak kiértékelésénél nagy segítség. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot. vágás Összesen Ft/db 30.68 Ft/db Jól látható.000 50.000 20.000 48. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos .168. mûveleti díjak. összesen: 751.-Ft-os árat most már biztosan tudja. összesen: 1.000 26. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik.000 75.

25 33.25 40.9-28.) 8000-20000 .) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.25 22.5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.75 22.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.5 8.8-30.Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.

5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 . spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny.B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás.) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92.

míg a web site valójában szolgáltatás. Ha a web site-ok narancsok lennének. Bizton mondhatjuk. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány. . a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. Egyes web site-ok célja. hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. Egyes web site-ok termékeket. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. Az Internet csodája. mennyibe fog kerülni. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. Ha vásárolunk.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja. Valójában nagyon valószínû. Nem kell meggyõznöm Önt. A narancs kézzelfogható áru. A narancs értéke ízében. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. És mégis. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. Azért olvassa most ezt az írást. hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. tudjuk. mondjuk narancsot. szolgáltatásokat árusítanak. Azt kívánja tudni. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. ahogy megpróbálja felderíteni. 1999-ben erre már nincs szükség. hogy az árat a minõség határozza meg. melyik éri meg az árát. Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna. Édes a narancs. Biztosra veszem. hogy új vásárlókat érjenek el. Ha létrehozzuk. hogy Ön rendszeres Internet-használó. hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. és utána dönthetnénk. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. amikrõl ma még nem is álmodnak. mert már gondolkodott azon. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. tápértékében van.

hogy értéket kapott-e a pénzéért. hogy a web site milyen célokat kíván elérni. A cégek. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének. általában 3-4 fõs kis csoportok. mert meg tudjuk ítélni. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. de tudok néhány tanácsot adni. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen. hogy létezünk. akkor profitot termelt. Mint mondottuk korábban. hanem azok az eredmények. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. Igaz. ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. amit hoz. de ki mondja meg. többet akar. csak meg kell hámozni egyet. az valójában nem egy web site. Ha céljai világosak. alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. és bele kell harapni. mint egy on-line brosúrát. amit Ön vásárolni akar. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. Lehet. Végül is. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. hogyan vásároljunk web site-ot. Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani. hogy van néhány elképzelése arról. Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû. Ez hasznos. A web-brosúra alapüzenete az. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. ami 6 milliót hoz Önnek. Tegyük fel. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. hogy jó vásárt csináltunk-e. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg. akkor képes lesz megítélni. de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. El kell döntenünk. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy .

amíg tanulunk belõlük. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. Itt az idõ megfontolni. Ha komolyan veszed az Internetet. aki megérti. De fizethetünk egy alkalmazottat is. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. ha web site-ot vásárolunk. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. ahogy az üzlet/a cég változik. De ez nem azt jelenti. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. hanem folyamatos befektetés.eladásorientált web site-ért. hogy elérjük azokat. akkor ez a pénz elveszett. ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült. Sajnos a web site nem olyan anyag. A web site nem egyszer felmerülõ költség. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. hogy soha nem is fog. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. Ezt már most elkezdve. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. A web site-nak változni kell. hogy miért nem. azok a változások amiket hoz. A web site szolgáltatás. hogy ezt megtegye. A fenti példával folytatva. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. mintsem egyszeri vásárlásnak. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. és ezt észben kell tartanunk. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. és mégis. Követhetünk el hibákat. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. ami nem adja el az árut. Nem számít. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk. és az Internet felnõtté/éretté válik. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt. Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is. de ez csak addig van rendben. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. hogy melyik utat választjuk. ismeri üzleti céljainkat és segít. az általános gyakorlattá válik holnap. A fenti példa elég ostobának tûnhet. akkor legalább kitalálhatjuk. és a cég számára szükséges lépések nem világosak.

A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. html-szerkesztés. grafikai tervezés. amiért fizettünk. Csak legyünk biztosak benne. valami létre fog hozni. mégis jobban tetszik majd az eredmény. A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció. mit akarunk! . ha egyszer elkészül. hogyan fog kinézni. megvitassa üzleti céljainkat. valamint minden egyes oldal részleteit. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. ha egy egész munkanapot adunk. és arra. hogy megtárgyalja. írás. hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. Ugyanígy egy jó web.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak.„csomagos” megoldással. hogy legalább vázlatosan mutassa. korrektúra. programozás. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg. hogy elkészítse a terveket. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. fizetnünk kell egy építésznek. hogy készítsen egy részletes tervet. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. hogy tervezzen egy logót.

amit a hálón is meg kíván jelentetni. A honlap tartalmát kb...150... • Egy egyszerû. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével. Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek.hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl. általában 1-3 hétbe telik.. de csak kis mértékben kell frissíteni. szolgáltatásaikat... a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot..... • Havonta hírlevelet bocsájt ki.300.. logo.. mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:.000 Ft .cégnév. • Nincs saját szervere... · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket...000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak.A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen. célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani. havonta.. szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ..000 . könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www..: valaki@cégnév.... Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999. azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza. korlátozza a design-t... A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése......15......hu). Remélhetõleg minden fotó..... januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: .

..600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): ..000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1.000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:... newsgroupokat..000 Ft/hó Havi karbantartás: .10. átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt..... Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít... melyik website-ról jött a legtöbb látogató.. Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket... . hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot......... Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével.......8.. a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára.3...... Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel. amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására.30-50.. karban tartja az oldalakat. hogy a cégnek hol. A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja..) Programozás:.3.500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:......000 .. akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el......... Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai.. a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra..... azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége........... A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes.. illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát... hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó.000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival.. milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie.... Második körben javaslatokat adnak arra.. célközönségünket oda is kell vezetnünk....... A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben. A statisztika segítségével látható. amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak..... javaslatokat tesz az esetleges módosításokra...9.(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja. hogy honnan. melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot..

000 4.000 20-25.korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.000 Ft/oldal 5.800-8.500-2.000Oldalszerkesztés 3-4.000 2.000 37.000 Ft/MByte 1-2.000 0-30.000 2 USD . 10 A/4 Tervezés 5.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60.000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8.000-3.000 2.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.hu .000 Ft/oldal 3.000 .000 Ft/MByte 5.000120.000 1.000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.com.000-1.5.000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra .000. net.5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.000 Ft/hó-1.800-5.000 50.000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1. org 6-20.000 Ft/oldal Fenntartás 1.000- Domain név regisztráció Egyszeri díj .000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.

és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000. öntapadós címkék. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé. Ez a látogatottság azóta sem csökkent. bár ilyen számú látogatót csak . Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. fotó-archívummal. szinte folyamatosan. A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni. sõt. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató.Ft-os indulótõke is járult. A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg. névjegykártya. nyomtatott médiaajánlat. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ. egy hónapon keresztül.Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. amihez eddig szokatlanul magas. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú. off-line megjelenéssel (pólók. televíziós image film) is támogatott online magazin lett..

fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel. ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése. de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül. A mûsorelõzetes. így csökkentve a produkció irodája. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat.a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. Nem meglepõ tehát. amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél. adatforgalomtól függõen). grafikai.. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését. A magazin jelenleg (1999. de emelni is sikerült. frissítés elkészítésével jár. az egyre érdekesebb anyagok elkészítése. mint a karácsonyra megjelent. A frissítés magában foglalja egyes rovatok. ez természetesen rohamosan növekszik.Ft lenne.FT. amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi. A frissítés havi költségvetése. az interjúk elkészítésével. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt. az Internet stúdió. valamint az olyan figyelmességek. 60-100 000. Friderikusz Online képernyõvédõ program. A nézettséget nem csak megtartani.. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000. fotózással.

animációk. • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása. videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). • Tipografizált szövegek. ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. Megjegyzendõ. hangok. sztenderd kiegyenlítésekkel. hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is. képek. rajzok. párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. . A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. feliratok készítése. Beírt. • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása. a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben.

A kalkuláció egyedi. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. logókat is kellhet rajzolni. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani. • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. Hangok • Hangfelvétel .sztenderd kiegyenlítésekkel. és így másfajta. hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. • Képkivágások. Elõfordulhat. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. – Logók Rajzolóprogramokkal logót. Megjegyezzük. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. ikonokat. hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. Elõfordulhat. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. és így másfajta.

Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel. vágni. figurák számától és kidolgozottságától. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. szerkeszteni. 3D szereplõkkel. Megjegyezzük. a szereplõk díjazását (Ft/óra). mozgatása . figurák számától és kidolgozottságától. 2D animáció. TV vagy más forrás (Ftlmp). rajzok. • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni. • Digitális szerkesztés. 3D animáció. • Térbeli animáció Térbeli. Abban különbözik az elõzõ animációtól. az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt. A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni.mov vagy *. • Figura-animáció Síkbeli. képek torzítása. mesterségesen létrehozott virtuális térben. multimédia *. Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása.avi állományok elõállítása. Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. VPIS. S-VF-IS. hogy a figurák. hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja. vágás Animációk • Betûk. akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. • Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal. különben digitalizálni is kell. 2D animáció. Az ár függ a hátterek.Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. háttérrel vagy anélkül. háttérrel vagy anélkül. Az ár függ a hátterek. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra). Síkbeli.

A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. szinkron feliratozás (Ft/mp). Megjegyzendõ. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. stáblista készítése. áttûnésekkel. zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. tervét. Ft/elem. addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik.Jelenetek szerinti vágás. ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti. Ft/elemsorozat. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. • Párbeszédes folyamatok . Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását. Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. áttûnések nélkül. • Feliratozás Fõcím. Ft/óra). szövegek. gombok. Ennek a tervnek a képek. menük. A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab). többcsatornás hangfeldolgozás. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva. hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. vágás. Többcsatornás szerkesztés. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. alfa csatorna. vagy óradíja (Ft/nap. Ft/arculat.

amit az árkalkulációban figyelembe kell venni. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell. kivitelezés. gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. vagy óradíja (Ft/nap. hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. és szolid árat akarunk elérni. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. feliratok) Marketing anyagok. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. használati tudnivalókkal. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. vagy óradíja (Ft/nap. • A sokszorosítás. telepítési. CD korong nyomata. hirdetések. A termék jellegétõl függ. esetleg pdf formátumban. Megjegyezzük. és így csökkenteni lehet a tesztelés árát.• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. elõlap. hátlap. Ft/óra). hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. csomagolás Csomagolás tervezés. . Megjegyezzük. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. belívek. Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. CD borító. Ft/óra). • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. ami lehet interaktív is.

amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm. töltsék. A multimédia esetén ez azt jelenti. nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. ha elõre eldönti. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. ne a minõségét. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . Azért is fizetni kell. hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. Ha magas egységárakkal találkozunk. Mindnyájan tudjuk. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. mindenféleképpen tájékozódjunk. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. Ha takarékoskodni akarunk. Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. széles területet átfogó.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük. hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. mennyit tud a multimédiatermékre költeni. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. Addig nyújtózkodj.

normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft. folyamatos kiértékelés. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál.5 perces videó.000 Ft. . tesztek.5 perces videó. hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára. Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása). szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft. egyenként 5-7 almenüponttal. 2-5.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft.000 Ft. áttünések. hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. 3-500 oldalnyi szöveg. hangalámondás. zene.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép. normál ára 5-15.000. normál ára 250-500 000 Ft. egyenként maximum 1. Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni. animáció. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft. egyenként maximum 1. 2-5. 80-200 kép. normál ára 5-15. kamikáze megoldás irreális. 1-2.000. normál ára 1-2 500 000 Ft. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani. Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont.000 érzékeny pont.

addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. Õ tudja ugyanis. Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. a saját piaci stratégiáját.Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. A filmekhez. Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. azaz a hírdetni kívánótól indul el. A hatása fokozható és elaprózható. mi az a márka. amit hírdetni kíván. a marketing-kommunikáció alapjait. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. . Látszólag magunk ellen szólunk. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell. de tudni kell. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. termék. vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. Ezért megpróbálunk néhány saját. vagy ne legyen?” kérdésben. szolgáltatás vagy egyéb. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése. vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében. A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet. hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül. Ez az elsõ olyan pont. A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek.

Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. amely segít megítélni.60 másodperces reklámfilm is. a hírdetõtõl indul. Segítséget a piackutatásban. amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. Ezzel nem állítunk kevesebbet. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont. Ekkor lehet meghatározni. A tapasztalatok azt mutatják. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. Ebben meghatározzák a film hosszát. ki rendezze.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket. most nem feladatunk. hány napra van szükség az elkészítéshez. Kiderül belõle. mi történik a filmben. de ritkán elõfordul az 5 ill. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. hol készüljön. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. ha felmértük. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. reklámügynökséggel. Amint azt már a bevezetõben említettük. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. aki az ötletet bemutatja. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. hol és hogyan hirdessen. Ez általában szöveges és képes formában (ún. segítséget abban. továbbá kreatív ötleteket. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek. mint azt. Egyszerûbben. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé. amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. Az igazi kiadások csak ez után következnek. minden a megrendelõtõl. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció. Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék. hogy az. hogy kik a szereplõi. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl. hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. Van-e és mi a szöveg. mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani.

Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. Nevezetesen arra. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. de drágább eljárást választja. stábot és minden egyebet cserélni. Ezt a produkció gyártója készíti el. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. Ez azt jelenti. amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. a nemesebb. hogy ne filmre forgassanak. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. hogy több ponton is megtérül. Lehet ötletet. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel. azaz mágnesszalagos ill. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. Általános tapasztalat. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. mert az már a végeredményt veszélyezteti. Költségvetést. Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni. amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . aki megteheti. Nyílván elõfordulhat olyan eset. Két lehetõségünk van: vagy filmre. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. amely rendelkezésre áll. és lehet ahhoz igazítani az igényeket. ha a hirdetések idõben jól tervezettek. fogunk hallani. klasszikus értelemében. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát. csak akkor tudunk készíteni. színtartalomról. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. minden eldönthetõ. mégis. Ez a pillanat alkalmas arra. Itt még minden változtatható. Meg lehet határozni azt a keretet. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. Ezt a problémát jó ismerni. újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk.

utazás. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a. stúdiós hangmunkák) IX. eredeti helyszín bérlés. aki. Azaz megszülethet a megrendelés. hanganyag) IV. Nyersanyag (filmnyersanyag. taxi) XI. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól. statiszták) I/a. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. Filmtechnika (mûszaki jellegû. Helyszín (mûterem ill. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. modellek.folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása. biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel. smink és fodrászat) VIII. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. fotózás) II. Vegyes költségek (étkezés. A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik.és személyszállítás. vagy speciális effektusok) VII. Szereplõválogatás (próbafelvételek. Szereplõk (színészek. szállás. Jelmez (ruha. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. komputer-animáció) X. Ez megmutatja. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . Szerzõdést olyan szakember írjon. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál. videokazetták. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat. Hang (helyszíni hangfelvétel. mûteremben vagy eredeti helyen) V. Építészet (díszletépítés. õrzés) VIII. Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. I. Szállítás (felszerelés. kialakítása) VI. infrastruktúra. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében.

Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. Van. az például a mennyiség. hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek. hanem nagyságrendileg hasonlót. amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. Miután nincs két egyforma produkció. Ami mégis eltérõ lehet. . Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. az infláció változását követõ. Ez általában tartalmazza a rezsi. aki 10 lámpával világít és van. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését. Van. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. az biztosan minden esetben azonos lesz. Az egyik több nyersanyagot használ. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. aki 15-tel. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. fee-t. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez. mivel azok évrõl évre. de ún. díjat számolnak fel.ún. a legcélravezetõbb. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. nincs két egyforma költségvetés sem. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. egységárat mégsem lehel meghatározni. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez. aki gyorsítva. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. annál összetettebb feladat. a másik kevesebbet. és a nyereségrészüket. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. Az egyesület érdeke. Ebben az esetben viszont fontos szempont. Aminek egységára van.

az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. 20. mely készülhet egyedi. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop. Gombamódra jelentek meg új üzletek. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. hogy kevés házon van házszám. magánhangzókkal. Megtorpanunk és téblábolunk. fémbõl. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. mûanyagból az arculatnak. akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét. mûanyagtáblák már nettó 400 . feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. rézbõl. plasztikus betûkkel. vagy akár egy nagyobb épületben. "kalapos" ékezetû.és színvilágot kell . tapasztalhatjuk. Pub. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval. és habanyaggal vannak kitöltve.) teletüzdelt feliratok. A 15. A vizuális arculat fontos része a portál. Közülük igen sokan kezdetleges módon. irodák. cégér. hogy megkülönböztethetõen. középületek. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak. Egyszerû. a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. feliratok a tájékozódást. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon. kórházak.750 Ft-ért készíttethetõk. így igen könnyûek.Információs táblák. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek. vagy jobb esetben. Solarium stb. Utcatáblák Az országot járva. Ugyanezt a forma. galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. "Szép" cikornyás betûkkel. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve. Az üzletben kapható plasztikus.

.

változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. hogy melyik szinten mit talál.5 cm-es számok használata. a személyek stb. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. szükségessé teszi az újraszámozást. Ha segíteni tudunk abban. utak jelölése is piktogramokkal. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. Általában egy portás is útbaigazít. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek. akár százszor is lehetséges. egyre tehetetlenebbnek érzi magát. stb. pontos vizuális útmutató.követni a belsõ tájékoztató. hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. annak megfelelõen. mûanyag. A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. a liftek. eligazító tábláknál is. számok alkalmazása . ha már messzirõl látni. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. Az öntapadós. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok . melyek az elõcsarnokban. a csere pillanatok alatt megtörténhet. a tûzcsapok. stb.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. a menekülési útvonal. változhatnak. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál. használata. plasztikus betûk. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz. a lépcsõk. A tájékoztató tábla teljesen egyedi. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. hogy az itt dolgozók. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. átjárók. vagy folyosó elzárás. nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k. akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. liftek. Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek. Anyaga sokféle lehet: fém. plexi. hogy mirõl akar informálni. tehát az osztályok.

5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont. ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua ...... magassága különbözõ (6. A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok.4700 Ft...............5 cm. cserélhetõ elemekkel. fehér.. kerettel................ Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat . olcsó rendszer......5 vagy 12.........180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db...3 2 2 3 3 4........... A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel..5 cm) lehet. kétnyelvû)..65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok....430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben... valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek.. A betétek egyszerûen ki..osztályt.. Szélessége 16. akkor jó információs megoldást alkalmaztunk. könnyen cserélhetõ.. formája nyugodt. mérete kellemes. piktogramok .. A keretek 7 színben kaphatók...... szinterezett.. Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû...... gravírozva...........142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db. vagy személyt.....bepattinthatók.. A betétlapok különbözõ színeivel.5 vagy 9......75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul.5 vagy 16.83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla.. Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft. A betétlapokat általában gravírozzák. a betétlapok sínben csúsznak.. Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1......... ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany. Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany......

Az egyenruha. Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800. Out-door arculathordozóként a zászló. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit. így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott.Ft/m2). mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000. selyembõl vagy hurkolt mûszálból. „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet.Ft/m2).. Mint ahogy új fûtésünk. . Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal. zászló mind biztonságot. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását. hiszen az ismeretség. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást. mint a naptejreklámban a Mikulás. molinón a megfelelõ hatást fejti ki.Ft/m2).. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is. helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000.és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ. esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk.. erõt. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni.Ft/m2). egységet sugároz. jelvény. Zászlónk készülhet vászonból. utal a vállalkozás stílusára. neon feliratot (6200-8200.. tetõnk. hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ. hogy zászlón. talán legfontosabb lépcsõje..Ft/m2).Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének. méretére. Portál. már a tervezés stádiumában. Rendkívül színes a megoldások palettája. világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000.

Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat. független a darabszámtól. Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000. soronként. az ún. A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. Az elõkészítési költség fix. ha hosszú . míg a nyomási költség darabszámtól függõ.. ideiglenesen. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. elõkészítési és nyomási költségre. A telephelyen belüli. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón.Ft plusz költséget jelent évente.Ft a gyártási költség. amekkorára akarjuk. az ún. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat. Többféle magasságú létezik.Ft. A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat. eligazítórendszerek Bizonyos létszám. A vascsövet akkorára vágjuk.. vásárló pontos eligazítása. A név. színkombinációval.és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek. zsinórral.. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000. magasságtól függõen. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól. csúcsdísszel.Ft. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél.. áruk 45-140 000. de kapható üvegszálas zászlórúd is. szélforgóval.Ft között mozog. Irányítótáblák. Négyzetméterenként 20-35 000. a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. Általában darabonként 30-120 000. Minél többször találkozunk az emblémával. A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû.Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni. ez területenként nagyon változó. céljáról megfeledkezve..Ft. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése..

. átvilágítható fóliára. hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. más dimenzió. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni. Dolgozhatunk papírra. összegszerûségében azonban igen jelentõs. A papír 3-6 hónapot. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. más idõ. ezért igen . energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál. A helybérleti díjak 2.Ft közötti költség. Az elõállítás ára 14-23 000. Ha helyünk biztosított. különösen.5-6 millió Ft/év között mozognak. mûködik. csak túl sokat. az építés 600 000-2 000 000. milliós nagyságrendû. irodában használtakkal. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb.. Ilyen rendkívüli méretû. felújítás.Ft. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus. akik a kivitelezésben is jártasak. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás. ha színes képet kívánunk megjeleníteni. Rengeteg idõ. gyakorlatot igényel. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. Az utóbbi 200-400 000. A reflektorokkal megvilágított grafikus. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama.. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz. Mindene megvan. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás. tervezése nagyfokú szaktudást.Ft/m2 között mozog. csak mégse.image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak. statikus vagy fényjátékos neon.Az óriás. minõségtõl függõen. kivitelezése. Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés. öntapadós fóliára. Egy óriásreklám más tér. az örökérvényû mondat. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre.

A nagyfeszültségû neonok élettartama kb. hatásos rekámot hozhatunk létre..Ft között. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel. Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni..Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül. hogy egy fél éves sajtó. de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén. Remélem. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás. lehet akár dísze is környezetének. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción. másfél-két év. statikai. netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet. nehéz megbecsülni az átlagos költséget.szigorúak a biztonsági. A technológiai . de úgy gondolom. fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû. különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén. érintésvédelmi elõírások. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva. Minthogy színben. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000. formában igen szélesek a lehetõségek. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása.

..8 cm ..........Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek...... minél nagyobb a betû........2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1.......alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból... metál....5 ..........15 cm ...3000 Ft/m 2 15 cm < ..1 .......1 .... de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban....1 ........2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl................ 2 többszínû grafika esetén): ........alapár 150 %-a 7 év tartósságú......................1600 Ft/m 2 Elõrajzolás ................6100 Ft/m 2 2....1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú.......alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása................4......... a felirat fajlagosan annál olcsóbb............. szerkesztés óradíja...................................1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva... transzfer applikálása az...... kiszedés................................800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk. 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani..2 cm .. ........................................4800 Ft/m 2 4...2000 . retusálása (bonyolultságtól függõen) .....3500 Ft/m 2 8....800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása .......... átvilágítható anyagok.800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: . fényvisszaverõ:........... A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett...... fluoreszkáló ........0 cm .....2500 Ft/db Számítógépes szedés...........

.... bújtató csõ) kötéllel.. 2 grafikával együtt ..... színes fóliagrafika kasírozva......-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: ..........-/m Szállítás ........... adottságoktól 2 függõen: ...11500......... 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú... vázszerkezettõl.-/m .) tervezési költségeit nem tartalmazza.+3500...... lágy PVC fóliára készített grafika.... az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: .......-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: ...............-/m Lábszerkezet alumínium.... kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: .+4000-8000..5 mm alumínium lemez.7000........15000-25000... engedélyezés stb..-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:...+3500....+2500... karos vízálló halogén 2 világítótestek:.. vagy 4 mm vastagságú PVC lemez...... beszegett szélû. vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal.+3000-4000.mérettõl.....-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára..... Színes fotógrafika.-/m Persze...... vagy print..-/m Külsõ világítás..... szinterezve. fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával ....8000..........+5000-12000......-/m Erõsített kivitelü. és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt... esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2.-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása .....7000.. rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû.. bilincsekkel........ az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek. Telepítés .......mérettõl és távolságtól függõen. A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): ......... csak egyik oldalán feliratozható anyagból.Fólia-... UV álló..... védõfóliával laminálva....

....20.. réz......11............. ....... kor-acél..... bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium...................................17......... egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján.................. pl......9...50 . réz.........6000-........ Kúpos kontúrmarás........................600-. mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu....3800-........ Alu....Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa....2500-................. lépcsõs intarzia vágás +30 %........Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ.. 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa..........1500-.. plexi.14........ Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg...... Fóliagrafika szín kasírozva..... PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-........ Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%.................Gravírozás hozott anyagba betûnként.. A ház kialakítása más anyagból is lehetséges.7................... eloxált élprofil...................................... Embléma-................ mûanyag záróelemekkel..... stb. készre szerelt világítással....

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

gondoljunk arra.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent.Ft/db.. ha 5 évig tart egy háztartásban. hogy a mágnesfólia kifejlesztése..Ft/db. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele.. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik. Ebbõl kitûnik. a tartósságát. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére. amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. Bár a cikk szövege 1998. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz. amely kimutatta. decemberében íródik. mégis legfontosabb tulajdonságát. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik.Ft/db. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert. várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre. ami 0.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd. Ekként kell munkánkban is értékelnünk. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük.. Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ.18 fillér/kontaktus áron érhetõ el. post-it jegyzettömb 191. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes. . Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata. reklámtoll 92. Egy 30.

A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000.Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el. Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót. Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik. szélességük általában 137 cm.. vászon stb.. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel. nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs. illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ.). A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás. vinyl.Ft között változhat. Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak. Mindkettõre jellemzõ. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül. A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak. hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár. feszíthetõ fólia. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva. késõbb).Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd. Felbontásuk 100-300 dpi körül van. papír alapanyagaik sem drágák. de minden esetben 100 példány alatt van. Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg. Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000. ezért a nyomatók költsége is alacsony. fõleg a transzferálás után. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak. Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel.

A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák.. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta. de már létezik 1440 dpi-s gép is. de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak.. az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl.Ft-ot is elkérhetnek. a kisebb méretû plakátok. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra. kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat. Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció. a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak. amely kissé drágább. A szolgáltatók általában 6000-10 000. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen. A gyors fejlõdést mutatja. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez. a víztiszta film. hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet. Roland. kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. A különleges médiák közül a festõvászon (canvas). Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény. Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is.Packard. A matt és a különleges fóliák drágábbak. így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár.Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást. Encad. a hideg alapanyagok általában drágábbak. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). mások m2-enként 800-2000. így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz.és vízállóságát attól függõen. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb. Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba. . A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik. A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló. az átvilágítható (backlight) fólia. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség).Ft közötti m2/fm áron dolgoznak. napfény hatására pl. Mindkét technikára igaz. az egyben nyomtatható szelvény mérete. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté.. hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett. A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet.

ha további árajánlatot kell adnia). Kérdezzük meg a szolgáltatót. hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. szerkesztés.A papírra. Vegyük figyelembe – fõleg. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. Ilyenkor az is hátrány. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak. retusálás. Ennek ára 1200-3000. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. Fontos tudnivaló. mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület.Ft között van. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol. ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra. A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják. Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat.. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre. hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában. számolnunk kell a szkennelés. hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. Lehet. Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. .

000-10.500 3.000 2. szövegszedés.000 8.800 m2.000-4.000 m2. vagy fm-enként 1. vagy fm-enként 2.700 hablemez 1m2 .000 1.000 m2.000/kép Átlag (Ft) 3. vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4.600-2.000/óra 6.Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1.000 14.000 m2.000 grafikai munka: 3. vagy fm-enként 1.000-6.200 7.500-5.000-2.

az ár mind a szellemi szolgáltatásokra. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó. írásos árajánlatot tesz. szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. Csomagolástervezés Mi. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. amit elvárunk. . tájékoztató jellegû. fontos az említett folyamat megismerése. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. a ® kor kihívásait jól ismerõ. hogy tudjon: 1. mind azok költségvonzatára kiterjed. mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. ügyvezetõ – Paqtrade Kft. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. három alapvetõen fontos dolgot kell. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. hogy elsõ lépésként keressen egy. hogy megkapjuk a pénzünkért. ® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta.Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. Mik az igényei? 2. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3.

tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek.Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja. színellenõrzés. . de mint tudjuk. ® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait. pl. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. ® A számítógépes adat létrehozása. ® Olyan esetben. ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. hogy a szellemi munka. futár stb. kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész. nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. 1:1-es printen bemutatva. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. archiválása is szellemi munka. ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. a tervezési folyamat és költségei. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. ® A tervezés során kialakított színek végsõ. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás. fax. (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon. Ez számítógépes órában számolják el. makettezve. adott esetben adatátadás Példaként.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). filmkészítés.

hogy mire adja ki a pénzét. amit tanácsként érdemes megfogadni. . A legjobb. hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is. ill.A2-es színes print kb. Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra . jobbat kreálni.A4-es színes print kb.A4-es színes print kb.6 000 Ft 2 000 Ft . – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév.A2-es színes print kb.120 000 Ft 10 000 . . a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába. Chromalin A4 kb. a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. .A3-as színes print kb .A3-as film kb.A4-es film kb.6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 . ott is megnézi. A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre.A3-as színes print kb . Chromalin A4 kb. .A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal).40 000 Ft 10 000 . csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz . Termék. gondoskodni annak jogi védelmérõl. mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki.30 000 Ft 10 000 . vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing.A2-es színes print kb. .20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 .4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 . melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. hogy pl. Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 . kell-e újat.

DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát. A marketing-orientált vállalatok. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként. hanem önmagában is hatékony. és arra. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul. hiszen számos elõnye van: • Pontos. amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. hogy „akcióba lépnek-e”. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . hogy megbízható. E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít. I. néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. Versenyelõnye abban rejlik. hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. mielõtt eldöntenék. Ezáltal lehetõségük nyílik arra.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció.

a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére.• Interaktív. . megértést keltenek az ügyfélben. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. hiszen áthidalja a távolságokat. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. korlátokat. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. egyéb különbségeket • Naprakész. és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. és így bizalmat. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. operátorokra van szükség. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség. Ebben nyújt segítséget a telemarketing. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. • Drága egy használható adatbázis kiépítése. Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki. hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern. és ez újabb költségtényezõ. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával. hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket.

ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl.II. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. a média(-mix) hatékonyságáról. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. TM-szolgáltatási típushelyzetek 1. 2. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát. majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. észrevételeit adatbázisba rögzítjük. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak. • Megbízás. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1. akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. A betelefonáló fogyasztók adatait. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk. . így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ.

az adatbázis archiválását érthetjük. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. az adatok frissítését. hogy pontos a szám. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. hogy minden érdeklõdõnek pontos. az adatbázis-struktúra kialakítását. az adatbázis programhoz illesztését. • Hívásdíj . a szám milyensége határozza meg. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. rendszerfenntartási díját. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. Az elsõ. • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. Sikeres hívás az. hogy hány hívást fogad az operátor óránként. de ugyanúgy költségtényezõ. Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. a hívások számának függvényében változnak. esetleg elfoglalt a hívott fél. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill. új adatok adatbázishoz illesztését. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. de nem tartózkodik benn. naprakész választ tudjanak adni. a digitális telefonvonal bérleti díját. Egyidejûleg garantáljuk az 2. sikertelen hívás ismét kontakthívás.mely magába foglalja a rendszer programozását. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. Olyan is történhet. a forgatókönyv/kérdõív elkészítését.

mindig maradhat benne kettõzõdés. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb. mint kék vagy normál szám. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. • Költségeit tekintve nem mindegy. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. hogy a várt eredményeket kapja. telefonszám) is gyakran változnak. az esetleges duplikációk kiszûrése. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. többször egyeztetni a megbízóval. IV. A megbízónak fel kell készülnie arra. • Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. hogy zöld. plusz költséget jelent annak aktualizálása. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja.óránkénti hívások számát. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat. azaz a hatékony állomás-kihasználást. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. • Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. ellenõrizni kell. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges. így nem biztos. hiszen nem biztos. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. 2. hogy egy-egy lemaradt. afelett pedig magasabb összeget. Mivel a gépi szûrés után még . zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás. de a magánszemélyek adatai (lakcím. hogy pl.

mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján.. változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2.Ft. ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie. Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk. Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel.. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500.Ft/mh 2. hogy a felsõ határnál. a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk. Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban.V. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni). • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni. hanem ugyanúgy.25-11. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak. 9. 2. míg a telefonos eladás árait valószínûbb. Érdekes összehasonlítani. • Ha feltételezzük. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1. 1.55 USD-nak felel meg. addig nyugaton . Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon. hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500. Információs vonal 1. VI. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük. ami kb.

Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít.a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. Változás tehát akkor lesz. . hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb. nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket. szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. Igaz. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt. Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen.és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával. A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer.

táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260.900 150-200 15-25 26 .000 1.800 518.000 50-100.000 10-30.000 32.000 24-60.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1.000 30-60.500 60.000 15-45.500-1.400 924. 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.500 33.000-555.500-22.000 300 1.000 249.300-661.000-400. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200.500 739.000 13.000 240.173.500 1.900 3.000 250. 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.300 360.500 101.000 450-600.000 4.000 148.000 200-300.000 214.500 10-30 1.300 150-200 15-25 26 330-420.000 24-60.000-450.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.195.000 900 3.000 80-190.000 150-200.000-350.500-7.900-1.

és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak. Ez az ár akkor alakul ki. A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. és kialakultak az alapárak. az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók.Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. Az itt közölt árak az 1998. A célunk. . és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ. és további. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket. hanem a marketingszakmáé is. A jelen írásban. Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül. amikor egy marketingkampányt terveznek. évi. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. hogy e döntések megalapozottak legyenek. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. a hozam értékelése elõl sem. A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg. a piacon szokásos árakat tartalmazzák. Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen. A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk.

ezt a szolgáltatást az ügynökségek. Az adatok megtalálhatók a számlázásban. A lakossági címlisták másik. nem teljes. Ha e kérdésekre válaszolunk. legtöbbször ügyfeleink címe. de gazdag forrása a telefonkönyv. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. vevõkkel. minõségét és forrásait. Ha már van saját vevõlistánk. Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. megvizsgálhatjuk. vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. elvégzik a megrendelõ helyett. A címjegyzékek forrása lehet külsõ. geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). milyen szakmából. helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb. kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal. rendelkezik ügyfélkörrel. Minden vállalkozás. Különleges. vagy hirdetésre. ha nem a kezdet kezdetén tart. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. Természetesen. A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. például részletes regionális.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit.

Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága. Ez természetesen nem jelenti azt. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára. élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük. Robinzon-lista. Ezzel szemben az egyének. ezért sok energiát. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket. hogy „láttassák” magukat. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti.Ft között mozog. nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. a szokásos minõség. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni.. Megadják adataikat. forrásfeltüntetési kötelezettség. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában. Emellett a vállalkozások elemi létérdeke. A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem. A saját üzleti körben kialakított. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet.termékeikrõl. nyilvántartási kötelezettség. A címjegyzékek minõségét . hiszen termékeiket el kell adniuk. és engedélyt adnak címük felhasználására. költséget fordítanak arra. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen. nevük felhasználását. hogy tudjanak róluk . A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. a jogi. magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. adatnyilvánosság. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását. a címjegyzék minõségi ismérvei. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások. és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet.

hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent. A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl. beosztását stb.. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el. A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit. életstílus stb. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. várható hozama szerint. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. tehát a célba jutott .Ft. A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. Ebben az esetben az effektív. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük. a címlista hibaaránya 5%. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti. A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit. mint életkor. Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti. a küldemény értéke 78. jövedelem. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk.az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. A hatékony marketing célja az. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség.

a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92.küldeményekre vetített költség 82.Ft 20% 8. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik.Ft/boríték A példából látható.11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el. hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10.Ft amely független attól. öntapadós címkék használata..11 Ft/elérés.000 74. Címnyomtatás. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. de drágábbak is. nem öntapadós. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35.Ft/elérés.000 92. A Chesire címkék ára alacsonyabb. A borítékcímzés 10-16. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is.Ft között mozog... Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. hanem a borítékon legyen. de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak. hogy a címzés ne a cimkén. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban..Ft/küldemény 780.500 82. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ.000. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6. amely használatánál a hibaarány 20%. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják.Ft 5% 9. olcsóbb.000..000 78. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét.50...Ft/küldemény 740. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább .. a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ.

többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték. használatát.vagy tintasugaras nyomtatókkal. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét. míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. Postai feladású DM esetén. A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása.a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen. Ezen eszközök lehetõvé teszik. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb.. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében.. legújabban digitális nyomdagépeken történik..Ft/oldal. A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8. ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. Levélfeldolgozás Borítékolás. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg. díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12.Ft/küldemény.Ft/oldal alá is mehet. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon. fax válaszok. a többit a hívó fél viseli. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor . A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása. A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét.Ft/küldemény díjfizetést igényel. a postai feladáshoz készpénzes. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen..

valamint zöld szám használatára készült. . második lépcsõben kiküldött anyag.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. telefonkövetés. A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik.

50 Ft 6.00 Ft 26.00 Ft 35000 280.000 Ft 110.000 Ft 40.000 Ft Válaszolók száma 5.900 Ft 15000 15000 30 20.00 Ft 13.400 Ft 3.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26. alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük.412 Ft 1. ütemezés Szervezés.100 Ft 486. boríték.600 Ft 464.500 Ft 45.000 1. idõzítés ellenõrzés Levél.500 Ft 663.365 Ft 6.500 Ft 22.000 Ft 40.000 Ft 82.800.000 Ft Válaszolók száma 1.000 Ft 330.500 Ft 180.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50.000 Ft 300. válaszkártya.00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120. üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel.325.200 Ft 550. hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük.00 Ft 7.050.10 Ft 7.000 Ft 1.000 Ft 9. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.000 Ft 25.000 Ft 6.500 21.518.48 Ft 11.000 Ft 502.100 4. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67. prospektus szövegterv Levél. válaszkártya.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% . postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.380.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.137.192 Ft 15.000 Ft 390.000 Ft 387.000 Ft 80.00 Ft 30.60 Ft 9.600 16.000 Ft 25.000.000 Ft 75.000 Ft 397.50 Ft 6.

valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását. ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû. mert hivatali pozíciója miatt. erõsíti a goodwill-t. aki kapta.Ajándékozás. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez. A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta. és titkolta. aki adta. Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi. mely pozitív visszhangra talál. Egyike ezeknek a reklámajándék. vagyis cégspecifikus . Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. kapcsolódik hozzá. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze. mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

öngyújtók.. • Költségek: a.Ft-30 000. táskák stb. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek. nagy tömegben ajándékozható termékek.+b.. léggömbök.Ft/fõ c.b.Ft-30 000. jelvények stb. táskák. szóróajándék esetén: 30.Ft/fõ Befejezésül elmondható. irodaszerek. emblémázott blokkok. vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása. b. mint például zászlók. matricák. Ha ez nem lehetséges. VIP ajándék esetén: 5000... a vállalati arculatot növelõ hatású.. Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést.Ft-2000. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat.Ft/fõ 4. esernyõk. VIP ajándék esetén: 5000. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta. c. másrészt emlékeztetõ. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó. .. trikók stb. az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák.

A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja. de legalább ennyire fontos az is. . az IFIP '98 XV. hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. új termékeinek. ha ilyeneket rendez. az általános elõkészítési költség • tevékenységének. ügyvezetõ igazgatója. A cég erejét bizonyítja.Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft. Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja.

Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket. terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk. ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. könnyebb a dolgunk. hiába jobb. hogy képviseljen bennünket. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. kivel és mivel szemben mérettetünk meg. „csupán” ezekhez alkalmazkodni. . hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. de vigyáznunk kell. és sokkal alaposabbat. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie). • szakmailag nagyon jól felkészült. és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. konferencia szereplõjének jelentkezünk. mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket. • tudomásul kell vennünk. de esztétikailag is tetszetõs. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. hogy az jó döntésre készül. amit kínálunk. hogy tudjuk. amelytõl azt várja. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül. hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. Ha egy meghirdetett kiállítás. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. bemutató.

(Két adalékot hadd mondjak ehhez. akiknek az ismeretségi körében van valaki.) Ezért. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. hogy a külföldi elõadó gépe késhet. amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. természetesen õk ezt maguk megcsinálják. hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba.) A másik csoportba azok sorolhatóak.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. akinek ilyen tapasztalata van. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák. Alkalmaz egy saját. „képes” arra. nem gond. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. és mint ilyen. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására. akkor talán célszerû lehet ez . hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye. nem az az elõadás zajlik éppen. („Oh. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben. Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével. Egy olyan önálló szakma. ilyen felkészültségû munkatársat.” Csak Katika nem tudja például. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. majd õ megcsinálja. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni. Az egyik személyes tapasztalat. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot. amelyeket mind összhangba kell hozni. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. stb. Katika nagyon jól beszél angolul. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól.Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik. mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál). és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van. Elõfordulhat ugyanis. két dolog közül válasszon. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. hogy rendezvényt szervez. mind végiggondolandó. stb. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma. hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. A millió apró részlet. ami miatt jöttünk. nem gondol rá. ha egy cég úgy határoz. Õk döntenek jól.

szervezet. hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. a nyomtatványok nívósak legyenek.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. hogy jól definiálja szakmai szempontjait. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról. hogy ennek logisztikáját megtervezze. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . csak Budapest lehet a helyszín. hogy határozza • a rendezvény címét. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. mûködtesse. A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ. személy) pontosan meg kell. amit érvényesíteni szeretne (pl. szervezet feladata. szinkrontolmács legyen stb. és a finanszírozás forrását. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait. A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. egyesület.a megoldás. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje. megbízó cég. A szakmai gazda (cég. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. a rendezvényszervezõé pedig.

El kell döntenünk. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb. az ún. amelynek teljesítésérõl gondoskodik. mint – helyszínek. Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. általános vagy állandó. hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma. Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi. – technika – kivitelezõk – grafika. Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk . Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. • bonyolítja a pénzügyeket. visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. ezekkel szerzõdést köt. hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni.A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény). reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra.és szaklapokban. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

000.200.-Ft/fõ/éj 4000.korai 20 x 60.000 . installálás. BEVÉTELEK 1.1 1.000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400.kései 10 x 70. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2. reklámbevétel Részvételi díjak .000 Tartalék 75. pályázati hozzájárulás.1 1. Támogatás.000 1. 2. kábelezés. 1.25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10.100.000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 .1.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1.2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2.-Ft/éj 3500.1.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek. 3-4% 200.B.000 2.-Ft/éj 3800.-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900.000 700.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400. azaz kb.-Ft/éj 3200.

2 1. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor.060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó. üdítõ.3.3 1.1 1. 2.3.2 1. szórólapok Meghívók.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600.3. jegyek Programfüzet /500 pld x 300.10 1.7 1.17 1.3 1.14 1.3.3.000.3.13 1.3.3.3. toll. táblák Szállítás Protokoll vendégek.-Ft/ Grafikai tervezés.9 1.3 1.3.2.3.5 1.3.343 100 60 150 600 100 50 1.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.2. aprósütemény /600.12 1. 300 oldal.11 1.-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb.2. bérjellegû kiadások.3.2.18 2.6 1.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700. szerkesztés.3.6 1.8 1.15 1.16 1.3. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek.050 1300 5700 3000 .5 1. egyéb Kommunikációs költségek /telefon.3.4 1.245 8.1 2.1 1. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók. video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15. jegyzettömb.2.3.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600.2. 500 x1200. mappa.fax.2 2. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám.2 1.1. szedés. levilágítás Plakátok.3. feliratok.4 1.

Ha pl. Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel. egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta. 2.. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések. Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb.Ft Késõi: 120 fõ x 40.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni. pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35.2. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni). milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb.000 6. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4. hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük.000.800 13.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1.000. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2.500 13. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni. A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni. .100 5.4 2. 3.300 4. akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani. Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1.000 44 B Bevételek: Támogatások.-Ft Bevételek összesen: 2.

Fordítás. Ennek alapja az a tény. hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. elegendõ-e számára. esetleg a fordítást mágneslemezen. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést. hogy egy szakember nem lehet . vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. grafikai munkát. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. szedést. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse. hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem. és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft. Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. A különbözõ kiadványok. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást. hogy többre van szükségünk. vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. Az sem mindegy. hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk.

akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. mivel az függ a fordítás tartalmától. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni.egyszerre nyelvi és szakmai zseni. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. fizikailag is látható „betûkre. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. . Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. hogy mikor lesz kész a munka. Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. korábbi fordításokat. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. Nincsenek fix. hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák. számokra. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. valamint a stilisztikai finomságokra. A karakter tudniillik csak a tényleges. Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. csakhogy nem mindegy. Kiterjed a figyelme arra is. amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák. mennyiségétõl. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. jelekre” vonatkozik. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait. A zavar már ott kezdõdik. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. Ha a munka sürgõs.

Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek. hogy oldal.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését. mágneslemezek. amely a járulékos költségeket (szállítás. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. akkor ez 20-50%-kal többe kerül.az sem mindegy. táblázatok. készítése. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik. hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak.) nem számítja fel külön a megrendelõnek. ábrák szkennelése. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni. mivel azok nem egyformán „mérnek”. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. de errõl is érdemes tájékozódni. rajzok. számítógépes kiadványszerkesztés. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. német. Sok olyan fordítóiroda van. valamint. mivel itt sem egységes a gyakorlat. de van olyan fordítóiroda is. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol. amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja. diagrammok stb. Az árat az is befolyásolja. A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási . hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak. Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti. archiválás stb.

A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van. ingyenes leszállítását mágneslemezen.és vírusellenõrzését. . amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése.0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt.Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által. Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik.Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem.Ft/oldal. amint azt láthattuk. jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk. Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat. nincsen könnyû helyzetben az. Amint az a fentiekbõl is látható. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy. DIN. Átlagárakról nehéz beszélni.Ft/oldal.. mert lehet. tehát összesen 21 000. hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni.. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6. már csak azért is. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval.. Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700. tehát összesen 17 000. A fordítási árat. helyesírás. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is. a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete..rendszerek: ISO.

évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 . . . .3000. . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . . . . ..Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet . . .. . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . . . . . . . . .Ft telefon .Ft fûtés/4 . floppy stb . . . . Macromedia/24 . .2500. . . . .Ft villany 3/4 .. . . . . . .12 500. . családfenntartás lakás bérlet 3/4 . . . . . .Ft .. . .Ft fûtés 3/4 . ... . . . . .2000. .. . . . . .5000. . . . . . .6000. .Ft villany/4 . . . . . . újságok . . . .101 333. . . . . . . . .. .Ft zip/24 . . . . . . . . . . . . . PC/24 . .4000. . . . . . .Ft szkenner/24 . . .. . . . . Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit.Ft Összesen: .. .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . .Ft telefon . . . . . . ..10 000. . . . . . . . . . . . . .3000. . .1667. . . .. . . . . .. . . .Ft – anyagköltségekor papír. . .33 333. . . .. . . • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998. . . . . . . . . . . . . . .. .8333.10 000. . könyvek. . . . . festék. .6000. . . .Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000. .3000. . . . . ..Ft – a hardver valós amortizációs költségeit . . . . .. . . .Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe. .12 000. . . . . . . .

.. . . .2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . . . . . . . . .. .152 600. . . . . . . . . . . . .Ft családi rezsi . újságok . . .6000. .3 795 Ft/óra/stúdió .. flopi. . . . . .Ft villany .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft Mindösszesen: .80 000. . . . . .. .Ft szkenner/24 . . . . . . .8000. . . . . .3000. . . . .. Macromedia/24 . . . . . . . . . . .Ft Mindösszesen: . . . . . . . festék. . . . . .Ft 1 fõ bér . . . . . . . .1667. . . . . .. . .Ft Összesen: .. .. . . . . .50 000. . . . .208 417. . . . . . .2500. . . . . .Ft K+F . . . .24 000. . . .. .10 000. . .Ft Összesen: . .Ft adó. könyvek. . . . . . .. . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . . .253 933. . . . . . . . . .43 600. . . . . . . . .180 óra/hó. . . .50 000. . . . . . . . . .. . stb . . és TB .BKV bérlet . . . . . 8 óra naponta): . . . . . .. .. . . ... . . 6 325 Ft/óra/stúdió.Ft 3 fõ gk költségtérítés . . . . . . . . . . . . . .. . . . .30 000. .40 000.. .Ft könyvelés . . . . . ..60 000. . . . .. . . . . . . . . . .25 000.Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 . . . . . . . . . .. .Ft fûtés . .1 265 Ft/óra/fõ .. . . . . . . . . . . .Ft zip/24 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .420 000.Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . nyaralás . . . . . . . . . . . . 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . . . . . . . . .930 000. . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap.Ft – anyagköltségek papír.12 000. . . . . . . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés.8000. . . . . . .. . . . . . . . . . .Ft Összesen: . . . .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe.Ft tartalék. . . . .1 138 417. . .. . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése.300 000. . . . . . . . . . .Ft adó és TB . . .. .45 000. . .. . . . . . . . . . . . .25 000. . . családfenntartás 3 fõ bér .Ft telefon . . . .11 250.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful