Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

– mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. mely megadja a lehetõséget arra. mely mind a tervezõk. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. óvatosan alkalmazzuk. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált. csak ott.Grafikai tervezés. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára. köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel. a tervezõgrafikusok szakmai. bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába. Az árakat évrõl-évre átfésüljük. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. Ez a külföldi . erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. így ármeghatározása. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében. két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik. Tudva azt. Ez a szakmai. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény.és külföldön. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás.

Svájc. Hollandia gyakorlatán alapul. a méltányosság elve. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás. de azt biztosan tudom. Ma ez 200 000. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására.. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait. Húsz évig mûködött. és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat.. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota.munkavállalóknak kényelmes.Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv.Ft fölött van. Azért beszélek mindig árjavaslatról. mert tudni kell. Több szakmai elõadáson vettem részt. nem szabad elfelejteni. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált. mert ne képzeljük azt. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert. és a mai . hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. A Kamara árjavaslata az európai országok. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. nevezetesen Németország. egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. Húsz éven keresztül 5000. Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert.

így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. Köztudott. magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. más ismereteket. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. hogy mit nevezünk tervnek. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak. ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek.és eszközállomány átadását is jelentheti. Nem adja meg a lehetõséget. melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. A magyar szerzõi jogi törvény. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális. a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét. . Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. Nevezetesen az európai. más eszközöket követel. a hazai gyakorlat szinte fordított. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött. és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl. mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. tehát nem digitális adatállományt. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. errõl lemondani sem lehet. Nem kész nyomófilmeken. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû.

. Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen. század óta mûködik. pl. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni. számában. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. Franciaországban indult. A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. A Hungart. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. vagy a médiák valamelyikében bemutatja. hiszen Európában a 18. Az ár is ezek szerint alakul. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak. Nem lehet kétséges. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri.A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján.

de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. az pályázatnak minôsül. tulajdonában marad. levilágítás stb. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %). így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. retus. képmódosítás. amelyért részvételi díj jár. külön díjazás ellenében. megbízott tervezô végzi. kiállítási terv esetén minimum 10%. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít. Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata. rajz. szkennelés. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai. Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására. színrebontás. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. fotófeldolgozás.A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya. A technikai feldolgozás (szövegbeírás. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen. A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. A pályázatra benyújtott. digitális vagy analóg proof. színes print. Pályázat Pályázat az. vagy kérés.) külön elszámolás tárgya. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat. A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész). illusztráció vagy adatállomány) a tervezô . A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke.ill. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány.

. . konzultáció. vasút. kis egyesületek. nagy egyesületek. . 100 % lehet. áruházláncok. rendszerterv) .5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. tárgyalásokra fordított idô. kulturális intézmények. 10-20 felhasználási terület. .75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. étkezés.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja. szállodák. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma. . „C” Kategória: (1. posta. gyógyhelyek. .Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill.150 000. kisközösségi intézmények. bankok és biztosítók. áruházak. nagy rádió.és televízióintézmények. nemzetközi vásárok és kiállítások. kereskedelmi. valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. emblémák rendszere. többféle embléma kapcsolata .0 szorzó) Közepes nagyságú ipari. országos újságok. nagyvárosok képviselôtestületei. szállító cégek. szolgáltató vállalkozások. . államigazgatás. hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti.kis vállalkozások. . az arculat koncepciója. de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. nagy utazási irodák. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. . . „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. alapítványok.intézmény teljes mûködési területére. A megbízó vállalatok. . cégek. folyóiratok...450 000. . napidíj. városok. (Kiszállás.) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel. helyszínek. . 50. országos és nemzetközi kampányok. . . . . intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”. nagy ipari létesítmények és vállalkozások. Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. . vendéglátó láncok. . A sürgôsségi felár mértéke 25. . alapítványok. hírközlés. pártok. 5-10 felhasználási terület) . . . Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra. „B” Kategória: (1. . . közintézmények. stb. költségek. szállás. . melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell. cégszínek.

. . . . . . . . .40 000.40 000. illusztráció külön kerül felszámolásra. .. .150 000. . .Ft-tól – bonyolult. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . .Ft-tól – nyak . . . . .15 000. . 20-70 felhasználási terület) . .Ft-tól – terítékrajz B4.100 000. .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése. .20 000. . . . . .Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén .. .8000. .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Zacskó.embléma. .Ft-tól szöveges . . Plakát. . . . . . . . . . . .100 000. szóvédjegy. ... . . . .Ft-tól Belsô oldal (tördelés) . .30 000.. . . . . . . . . . . . . . . . eredeti anyagból . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal. . . . . szakértés . . . . . . . . .Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . . .Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált . . . . . . . . . ..) Tanácsadás. . . . .és kb. . . . . . .15 000. . . .Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .30 000.Ft-tól – méretmutációk .Ft-tól (Szerzôi fénykép. . . . . . . . . . . . . . .70 000. papír) . .Ft-tól Címer* . . .70 000. . . . . . .. . .40 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . katalógus. .25 000. . . . . .. . . .. ..70 000.. . .Ft-tól – hátoldali . .Ft-tól Doboz tervezés.120 000. . .0 szorzó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva . . egyedi illusztrált . . . . . .Ft-tól Display . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . tasak (fólia. Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve . .Ft-tól Védjegy. . . .60 000.Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz . . . . . a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . . leporelló Tipografált címlap . . . .25 000.125 000. . . . .. . . . . . . . .50 000. . . . . .60 000. .. . foma tervezés . .30 000. . . . . . . . . . Logotípia* . .Ft-tól Csomagolópapír.Ft-tól Óriásplakát .2. elkészítése külön megállapodás tárgya. .Ft-tól Dobozgrafika látványterv . . . . . . . . . . . .. . .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok . . . . . . . . . . . .70 000. . . . . . .. . . . . . . . . . ábra.. . . .Ft-tól Grafikai címlap .Ft-tól Prospektus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – egyedi illusztrációval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000. .Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . . . . . . . . .90 000. B3 .. . . . . . . . . .. .35 000. . . . . . . .70 000. . . . . . . atrap Egyszerû tipografált . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .25 000. . ..Ft-tól B3 felett . . . . . .7500. .Ft-tól Grafikai plakát .Ft-tól Piktogramok . .. ..1 500 000. . ..

. . . . . . . .5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg . . . . . . . . . . . . . . .18 000. . . . . . .(1.. . . . . .90 000. . . . . . . ...35 000.70 000. . . . . . .5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés . . . ..Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .35 000. .Ft-tól – szines illusztrált . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .18 000. .Ft-tól Sorozatterv . . . idôszakos kiadvány terv . . . . .50 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .90 000. .18 000.Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként . . . . . .Ft-tól – oldalterv . . .3500.Ft-tól Sorozat. . . . hetilap. . . . . .25 000. . . . . . . „A” Kategória: 5000 példány alatt . . . . . . . ... . .Ft-tól – belsô címoldal . . . . . . .. . .Ft-tól . . . . . . . .Ft-tól Belsô címoldal .Ft-tól – szines . . . . . . . . .Ft-tól – címoldal . . . .75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . . .. . . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . . . . . . . . . .(1. . . . . . . . . . . .9500. . . . . .. . . .. . .40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg . .20 000. . . . . . . . . . . . .12 000.Ft-tól – szines .0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér . . .. .18 000. . . . . . . . . . . .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv .40 000. . . . . . . . . újság Napilap.30 000.Ft-tól – fekete-fehér tipo . . . . .. . rovatcím . . . . . . . . .. . . .Ft-tól – tördelés oldalanként . . . . . . ..Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . . . . . . .Ft-tól színes . . . . . . . . . . . lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett . . . . . . .18 000. . .. . . . . .. .(0.Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) . . . . . . . . ..Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér .15 000. . . .100 000. . . . . . . . . . címsor. . . . . . . . .. .7500. .Ft-tól – Önálló újságmelléklet . élôfej. . .. . . . . . . . ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként . . . . . . . ..Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként . . . . . .. . képes albumhoz ívenként . .Sajtó. havilap. .20 000. . .Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg.6000. . . . . . . .Ft-tól – annak egyedi kötetei . . . . . . . .7000.Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”. . .40 000. . . . . . .Ft-tól – illusztrált . .3500. .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. .

. vendéglátás Étlap.250 000. . . ábra. . . . . . . . .. .40 000..20 000. vásár Kiállítás – kb. . . . . .Ft-tól – belsô oldal .50 000.. varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk .. . . .90 000. . . . . .50 000.. . . . . . . . . .. . . . . . . .... . . .. ... emléklap . . . . illusztráció külön felszámolásra kerül. .Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) . . . .. . . . . . boríték. . . . . .Ft/db-tól Meghívó (értesítô). . . . értékpapír. . . . . . . .. . ..75 000.. . . . . . . .. . . . . . . . . alkalmi) . . .Ft-tól Részvény. tájékoztatók . . . . . kötvény . . . . . . . . . .Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) . . . . . . . . . . .. . . többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként .25 000. . . . . . .120 000. szám . . . . . .Ft/db-tól Címkék . .Ft-tól Vándorkiállítás. . . . . . . . . .Ft-tól Ismertetôk. . . . .Ft-tól – egyedi kalligráfia. . . . . . . .Ft-tól – oklevél. . . .Ft-tól TV-. . . .Ft között vagy . . . . .Ft-tól Embléma jellegû feliratok .30 000. . . . . . .2500. . . . .Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig .75 000. . . . .40 000.Ft-tól – hátoldal.) Szállodaipar.Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig .. .12 000. .25 000. .. . .2500. . . . . . . . . . . . .15 000. . .12 000. . .Ft-tól Hanglemez. . . .Ft/db-tól . . . . . .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok. .250 000. ..150 000. . .10 000. . . . . .35 000. kazettaborító .200 000. . . . üdvözlôlap (újévi. . CD-lemez. . .Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. . . .. . . . . .. . . . . . 50 m2 alapterületig .12 000. . . . . .. . . .Ft-tól Kiállítás. . . . . . . .Ft/db-tól Reklámgyufa. . . . .Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . .. névbeírás (darabonként) . . . . .Ft/oldal-tól Asztali atrapok . . . névjegy (faxpapír) koncepció terve . . . .Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép. . . . . . . . . . . . . .. . . . .Ft/db-tól Számlák . . . itallap – borító (színes) . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000.75 000.Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett .45 000. . . . . .. . belsôoldal . . . . ..Ft-tól – korlátlan pld. .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír. filminzert terve (storyboard) . . .

.. . . . . . . . .vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek .Prospektusok . . . . emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) . . .. . .Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint . . . . . . . .4000. . . . . .Kazettacsomagolások · Videokazetta. II. .Ft-tól könyöklô. . . . . . . .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon. . . .150 000. . .. . . 12 vagy 52 oldalon oldalanként . A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111.Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. . . . .100 000. . . . . . . . .20 000. . . . . számának 7071. . . Báthory u. . . .175 000. . . . Báthory u.Ft-tól naptár címoldal .Ft-tól Plakátnaptár . . .45 000. .. . .Ft-tól Bankkártya .. .: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-. Kártyák Telefonkártya . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám. .Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák. . . . ipar. . .és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák .175 000. . . . . . . . . . .50 000. . .. .Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon . . . . . .. .Ft-tól Kártyanaptár . .8 000. . . . ..Ft-tól csak tipográfia oldalanként . .. . . . . . . Bélyeg Postabélyeg . .Ft-tól Elsônapi pecsét . . . . .Ft-tól Blokk .Ft-tól Tel. .200 000. .80 000. overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok . .Ft-tól mûvésznaptár oldalanként . . .Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint. . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldalán. . . . . . .35 000. . . . . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest.. .40 000. . .Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként . . .50 000. . . . . . ... . . . ... . 10. .Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj . .. . . .7500. . ektakrómok. . . . . .) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik. .

. Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. többszöri esetleg korlátlan. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint. mint családi eseményeket. nyaralási élményeiket megörökíteni.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. . Csak egy gombnyomás. mint az amatõröknek. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik. akiknek fényképi igénye nem más. szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. de ez a profiknak mást jelent. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles.. Milliók fényképeznek szerte a világon. szép kép. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez. tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. utazási. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. A professzionális fotográfus megrendelésre. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó. Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. mint egy amatõr. mint egy óriásplakát elkészítéséhez.

A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. Itt nincs lehetõség a bevilágításra. effekt szûrõk stb. sminkes esetleg stylist. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. pl. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni. Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni. és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is. A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. ami jelentõsen megnehezíti a munkát. érzékenységû anyagot kell használni. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. Tudni kell. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell. fodrász. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás. Fontos tudni. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. hogy szükségesek-e speciális objektívek. ami csupán költségemelõ tényezõ. a felvéteti eszközökben nem okoz változást. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. az installációt stb. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. rendezvények. filmforgatás stb. különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. szakszerû megvilágítása.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet. legprecízebb munkát igénylõ válfaja. A tárgy installálása. protokolláris események. milyen méretû. – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el.). Figyelembe kell venni az épület méretét. hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . a környezetet nem mi választjuk meg. esetében. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. elõtétek. különbözõ színû és méretû hátterek stb. Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók.

. . . . . . . . . . . . .-Ft + hívás . . . . . számában jelent meg. .-Ft + hívás . általában többféle megoldás is kínálkozik. csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . .560. . . . . .-Ft + hívás . . .-Ft 1 tekercs roll . . . . . . . hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet.1873. . . ami a Magyar Közlöny 1998/1 111. hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról. . . . . . . .7317. . . . . . . . . . .-Ft + hívás . . .625. Arról nem is beszélve. . . . . . . . . .-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm . .-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm .-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . . . . . .a nyersanyagai. Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát. valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását. . . hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. . . .15 842. . és ezt ki is használjuk. ezt is tanácsos figyelembe venni. . . .33 858.-Ft + hívás . . . .345. . . . . . . Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát. . . . . . . . . . . . . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm. . . . . . . . . . .625. . . . . . . . .1107. .975. . .

. .Ft .. . . . . . (pl: mûterembérlet. . .. . . .Honorárium: 25 000 1/4 oldal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500. . . . . január 1-tõl 25 000-ig . hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28. . . . . . . .Ft 15 000-50 000 között . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Ft 50 000-100 000 között . . . . . . . . .Ft 25 000-50 000 között .000. . . . . . .. • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. . .5. . . . . . . . . . . . . .és havilapok: Példányszám: .400. . . . . . . . . . .Honorárium: 15 000-ig . . . . . . . . . .Ft 250 000 fölött . . . . . . . .7. Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: . . . . . .500. . . . . . .700. . . 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés. . .Ft 100 000-200 000 között . . .Ft 1/1 oldal . . . . . . .19. .. . . • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét. paragrafusának 3.Ft 50 000-100 000 között . .Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk. .200. . . . . . . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket. . . . .. . . . . . .000.A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999. . . . . . . . .. . . . . . . . .). . . . .14. . . . bekezdése). . .13. . . . . . . modelldíj. .10. . ..15. .. . . stb. . . . .. . . .Ft 100 000-250 000 között . . .. . . . . .000. . . . . . . . . . . .Ft 1/2 oldal . Heti. . . . . . . . .. . . . . .000. . . . . . . . . .. .17. . . . . . . . .5.Ft 200 000 fölött .4. . . . . . .9. .7. . . .700. . . . .800.Honorárium: Méret . .800. . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni. . .Ft Címlap riportkép: . . ebben az esetben az árak is változnak. . . . . . .6. .300. . . . . . . . .

. . . . . Síkfilmre 100% felár számítható.Ft 1/1 oldal . . . . . . . . . ..19. . . . . .Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . . . .000. . . . .Ft 1/2 nap . . . . . . . . . . . . . . elõhívás. .Ft + költség (film. .24. . . . .. . . világítás díja. . . . . . . .Ft 1/2 oldal . . . . . . vállalati események. . . . .50 000 1/4 oldal . . . . . . . . . . . kozmetikus. . . . . .Ft 100 000 1/4 oldal .46. . . . . . dokumentáció. . ..17. modelldíj. . . . . . . . . .Ft 1/1 oldal . . . . . . . stb. . . . . . . standfotó. . . . nagyítás.. .800. . . . .. . . . .21. . . . . ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl. ) külön kerülnek elszámolásra. . . . . . . . . értekezletek.). . . . . .29. . .300. . . . . .000.) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk. . . . . . . . .. . .. . . útiköltség. . .19. . stb. . . . . fodrász. . . . stb. . . . A technikai költségek (pl.800.500. . . . . . .000.Ft 1/2 oldal . . .. .500.21. . . . . Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik.

. • Világ. .800. .000.Ft Teljes oldal . . .59. . . . . . .. . . .65. . .300. . . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: .. . . .. . .900. .21. . .1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . . . . . . . . .. . . .69. . . . .128. szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . .000. . .400-146. . vagy 50 ezer példány alatti lapok.Ft Naptár 12+1 oldalas képenként . . .. . . . . . .28.Ft Többszöri felhasználás: . .700. . . . . . vagy 50 ezer példány fölötti lapok. . .76. . . . . . . . .500.. . . . . . .87. . . . . .. . . .. . . .25. akár a méret szempontjából: 6 hónapra .800. .. .1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra. .Ft Postai levelezõlap. . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . .21.. . . . . . . .900-128.1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .. . . . . . .000. . . . . . .000... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft Méret: . . .29.Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: .Ft 1/2 oldalnál kisebb . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . .800. . . . .Ft Méret: . .18. . . . . . . . . . .500-110.76.Ft Többszöri felhasználás: . . . . . .Ft Méret: . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . .500. .Ft Méret: . .200-93. . . . .800. . . . . .54. . . . . – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret . .500.000. .75.700.25. .500-72.117. .000. . .000-124. . . .Ft Címlap . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . .300. . .. . . . .Ft 1 évre . . . . . . . . .29.56. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat. . .53. . . . .Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül. . . . . . . .000-105. . . . . . . . . . . .Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése. .Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. . . akár a példányszáni. . .Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül. . .. . . . illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz.300. . . .Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb . 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . .500. .Ft Többszöri felhasználás: . . . .

. .000.000 példánynál több . . . . . . . . . .18. . . . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. . . . . . . .000-109. .9. . . .400-54. .000 példány .109. .43. . . . . . . . . . .500. . .400. . .20 %kedvezmény. . . . . .Ft sorozat 1-5-ig . . . . . . . .Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár .000. . . . .138.000.. . . . . . . . .Ft 5. .25. . . .86. . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak. .5. . . . . . . .Ft 5 felett . .. . Kulturális célú prospektusok: egyedi . . . . . . .6.87. . . .Ft 10. . . . .000. . . .124. . .Ft Europlakát . . . . . . . .200-9. .000 példány . . . .500. . . Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás . . . . . . . .200. .. . . .800-65. . . . . . .+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5. . .000 példánynál több . . . .Ft Kirakat. . . . ... . .. . .000 példány . . . .Ft 20. .Ft 50. . .70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. .Ft. . . . .21. ... . . . Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés. . . . Második kiadásnál az alapár . . . .Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza.000 példány . . . . .23. . . . . .28. . . . . . .000. . .Ft Belsõ oldalakon . üzlet vagy iroda számára dekoráció . . . a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. . . . . . . . . . . . . . . amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad. . .000.Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . .az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén . . . . .. .000.500 példánynál több . . . . . . .500-70. . . . .. . . a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert. . . .000-77.. . Kiállítások: A kép a kiállítás része. . . . . . .. .500-43. . . .Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több .700.. . .500.18.Ft 1. . . .. . .500. . ..a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén .200-15. . . . . . . . . . . . . . .Ft 2. . . . . .000. . . . .

Az sem mindegy. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. úgy. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. azonnal felhasználható. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó. hogy profik által készített. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. ami ha minõségi. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. helytõl. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk. szintén idõigényes dolog. tehát nemcsak elképzeljük. de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják. egyre több képre van szükség. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. És jó. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek. példányszámtól. A képügynökségek tarifái kiadványtól. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e.ones Képekre márpedig igenis szükség van. sok az eszkimó” jellemzõ. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. és nem kevés operátori munka. melyek nemcsak. Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor. ha már elõre biztosra mehetünk. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. A tervezés. „A kép azonnal kell. hogy az adott kép profi munka-e. hogy milyen is kellene legyen. melyeket meghatározott helyre. Corel Professional Photos stb. SAFA. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. és idõtõl . de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). mérettõl függõek. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB. példányszámtól. ami javíthat. A mai helyzetre a „kevés a fóka. ha erõsödik –. Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. idõre bérelhetünk. Flat Earth. John Foxx.

szabadidõ. prezentációs. hátterek és struktúrák.. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People. Egyedülálló. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. és felbontásban is kielégíti az igények .és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. stb. A képek nemcsak szemléletükben. Ha pedig ez sem elég. napjainkban. melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok. körülrajzolt tárgyak. A klasszikus témák (üzleti élet. csúcstechnológiák. mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. 1035 Mbyte. kiadványokra. Internet. Általában RGB színes JPEG formátumúak. sport és utazás. az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday). Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. reklámokban és prospektusokban. a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket. hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá. Vannak szolgáltatók.függetlenül korlátlanul. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. Esetenként akad olyan CD. közlekedés és szállítás. de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. Mûanyag emberek). színvilágát. a CD árban verhetetlen. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. Az árakról: Egy képre vetítve. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók. úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek.

természetesen idõtartamtól.000 Ft) nagy méretû kb. 4. internetes kb. 14 x 18 cm 1700x2200.000-4.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1. 384x256 stb.000 Ft) 120x80. 410x510 stb.5-10 30-70 USD (716. amire akkor és ott szükségünk van. 0.98%-át. A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk. 190x270. 3600x2800 stb. 3 x 5 cm közepes méretû kb. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is. példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet. és a többire biztos. képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni.6 20 USD körül (kb.000-150. 1536x1024 stb.3 általában ingyenes. pixel 18-29 40-130 USD (1030. 5000 Ft) . Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár .Ft/CD Ár . 768x512. 350x600.1-0. 24 x 31 cm 3072x2048.000 400-1. Ha tényleg csak egy képet keresünk.Ft/kép 4-5 1.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70. mérettõl. de „vízjellel” jelölik. a hagyományos fotótárak ajánlata. 0. hogy sosem lesz szükségünk.5-2 x 2-3 kisméretû. max 8-10 USD kb.

000 11-22.000 9-45.000 50-97.000 33-39.000 38-45.000 18-34.000 21-39.000 6-28.000 3 hónap 8-65.000 7-40.000 20-39.000 20-60. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 30-36.000 15-28.000 25-8.000 14-36.000 13-29.000 65-130.000 40-77.000 1000 7-25.000 17-56.000 10-23.000 33-40.000 45-82.000 30-36.000 15-43.000 37-80.000 12-60.000 10-50.000 100-200 45-80.000 elsõ borító 15-50.000 4-5 13-26.000 10.000 5000 9-30.000 14-32.000 9-40.000 22-63.000 85-170.000 10000 10-40.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%.000 18-60. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.000 20-60.000 49-55.000 12-29.000 13-33.000 14-28.000 57-63.000 27-33.000 65-120.000 6-27.000 7-33.000 40-47.000 16-53.000 16-31.000 64-70.000 8-45.000 24-47. reklámlevél.000 35-42.000 18-46.000 13-55.000 50-87.000 37-44.000 13-25.000 100 1 hónap 7-55.000 13-26.000 43-50.000 14-27.000 11-50.000 21-70. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 15-40.000 500.000 25-66.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap. zászló) Ft/hó CD.000 1.000 8-32.000 5-25.000 17-50.000 28-34.000 19-50.000 13-65.000 50-57.000 11-50.000 25.000 30-73-000 35-79.000 50-65.000 12-26.000 30-37.000 10-20.000 13-30.000 8-35.000 100000 14-50.000 16-46.000 7-40.000 15-30.000 14-33.000 50-100.000 18-7.000 27-52.000 26-50 35-60.000 43-50.000 kis 9-3. árukatalógus.000 melléklet 7-25.000 10-45.000 16-39.000 40-78.000 közepes 10-4.000 12-52.000 12-58.000 45-87.000 18-28.000 23-44.000 24-8. kazetta.000 11-22. reklámnyomtatvány.000 28-34.000 50.000 19-59.000 16-43.000 25-36.000 15-50.000 32-39.000 16-30.000 35-41. háttér stb.000 20-7.000 51-100 40-70.000 27-70.000 19-38.000 11-26.000 30-67.000 59-66.000 .000 7-30.000 egységes több felhasználás 16-6. dosszié.000 400-500 60-110.000 6-30.000 25-31.000 18-35.000 100.000 22-43.000 7-30. leaflet. hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 13-70.000 16-5.000 8-40.000 54-60.000 22-28. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 20-40. attrap.000 20-69.000 22-32.000 55-105.000 11-25 30-55.000 19-63.000 15-36.000 9-45. poszter.000 70-130.000 2-3 14-28.000 14-40.000 17-43.000 13-70.000 6 hónap 10-75.000 60-110.000 16-32.000 75-150.000 25-31.000 12-24.000 6-22.000 36-43.000 10-55.000 15-25.000 18-49.000 16-85.000 18-53.000 18-33.000 8-30.000 4-20.000 16-40.500 32-10. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50.000 hátsó borító 10-40. prospektus.000 20-65.000 15-36.000 nagy 12-5.000 10-52.000 14-60.000 9-40.000 40-46.000 7-25.000 55-97.000 10-40.000 19-35.000.000 35-72.000 15-4.000 20-26.000 35-41.000 12 hónap 20-100.000 18-6.000 45-52.000 10-50.000 17-43.000 500 6-20.000 9-42.000 9-35.000 60-107.000 6-35.000 5-25.000 8-35.

Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. hogy például Finnországban. melyek – igaz. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet.Papírok Ritter P. az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. a vásárlók. árjegyzéket böngészve a megrendelõk. Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. amikor nem egy másik kereskedõtõl. gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. egy átlagos gyártási költséget elismerve. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. Tibor – ECCO Hungária Kft. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. itt számos olyan tényezõ merül fel. a cellulóz. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak. a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. ahol a jelentõs kiterjedésû.

A legfontosabb talán az a tényezõ.. az áremelkedés általában kevésbé meredek.. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel . értékesítéssel összefüggõ egyéb. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak. hogy odafigyeljen. vagy ha van más. az alacsonyabb grammsúlyokat. Ez magyarul azt jelenti. ehhez kapcsolódó tényezõ. A szokványos (esetleges vámok. mint az importtermékek esetében. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket. átlagárakat számítva. míg mások (pl. A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. (pl. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. szállítási. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell. ha úgy alakítja eladási árát. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. amikor az eladó már emelt. Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek. helyiségbérleti. tárolási.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. másrészt a devizaszorzó) változásai. akkor célszerû. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék. a bérek és közterheik.

hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál. Ez azt jelenti. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében. Tekintettel arra. vagy elsõként emel. akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. hogy a vásárlók egy része a megszokás. arról nem is . Ilyen ok miatt kellett például váratlan. Van kereskedõ. szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét.. s ha szerencséje van.. és melyik mennyiség vagy távolság. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre. (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania. A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik. vállalva. ahol az ívek leszámlálása.. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak. hanem azt a várható értéket. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett.) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése. bizonyos speciális költségeket is. hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). a késztermék sorozatjellege. hogy forgalma átmenetileg csökken. újracsomagolása. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. sõt. esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat. ami a fizetés napján érvényben lesz.és anyagigényes. Ez azt jelentheti. tekintve. mint ezt palettánként megtenni. még ugyanannak a terméknek az esetében sem.magának az alacsony ár miatt. melynél a cég valamilyen térítést felszámol. esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. Ezek közé tartozhat annak eldöntése. Külön téma lehet a paletta bontása..

06 forintos ívárakat ad..beszélve.) más formában is kedvezhet az eladó. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg.Ft/kg. mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak. 61x86 centiméteres ívek esetében 7. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû. a vásárlások gyakorisága. teljes teherautónyi.34 és 8. de van eladó. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”. a céghez való hûsége. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat. A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ... s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével.Ft/kg. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését.) A vásárlónak az akciókon kívül. Vannak kereskedõk. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága. a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését. mert elõfordulhat. stb. ez a bõvített A1-es. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie. új termék bevezetését. amit részére hozatnak be. hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel.. Természetesen nem minden. fizetési készsége alapján – egyéni .. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között.. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200. és a munka megenged választási lehetõséget. mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét. és a 80 grammosé „csak” 192. hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru... de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru.

Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései. . Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. ezeket követik a famentes ofszetek. és egyszer. de olyan. (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz. (A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik.. Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél. vagy ezek kombinációi. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret. ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás..kedvezményeket állapítanak meg. a fizetés módozata. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg. hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti. kétszer. Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak. amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók. hogy lehet lehetõség alkura.. melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát. azaz anélkül vásárolhat.) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is. Ezek lehetnek speciális árak. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet..) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát. a fatartalmú..és kartonfajta palettás. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét.. esetleg háromszor mázolt mûnyomók. Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár.

a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”. de a klasszikus értelemben vett. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli .és kreatív papírok és kartonok családjait. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve. de ha arra van igény. hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek). hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. mûnyomó. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál. címkepapírokat. szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását. széles választékot – ofszet-. kötészeti lemezeket – tartó. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat). (vagy a verseny miatt kell. idõre történik a szállítás. duplex és grafikai kartonokat. hanem legyõzendõ. esetleg két szállító mellett. nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is. hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. aki a pillanatnyi.. öntapadókat. jól szerkesztett árjegyzék. pontosan. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. Van. melyek egymást nem ellenségnek. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét. Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános. nincs 100 %-os recept. s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. Lásd a táblázatot. Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. valamint triplex. a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót. Arra a kérdésre. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. hogy részesítse!) elõnyben. bárki által hozzáférhetõ.. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. azon cégek között. akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet.

mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége. szolgálatkészsége. meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. hanem tagolásával. mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. A hûség kifizetõdõ. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez. . Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. mert ez nem a reklám helye. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés.az árakat. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja. hiszen. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is. az árut kiszállító személyzet udvariassága. mint fentebb láthattuk.

3-13. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .9 12.1-52.7 38.41 9.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.78-48.9-11.9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.5 9.62 14.4 48.6-15.66-42.8 48.1 10.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.9-12.10-11.2 42.2 10.6 43. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt.7-50.9-18.52 12.

szövegcsoportok elhelyezkedésének. betûtípusok.. A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító). ott is a gyártáselõkészítés. melynek során a grafikus. (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. három. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész. vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani.. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának. pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. tipográfus. mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. • terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret. folyamaton kell. fotók. tipografált layout fogalmával stb.Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft. küllemének elnyeréséig. a tervezõ két. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. pausz) készül. az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. betûfokozatok. Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott.

Ezt követi a korrektúra. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat. illetve a felhasználandó fotóeredetik. Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. a nyomtatási és kötészeti eljárást.) elvégzése. festmény repró) • vonalas (pl.delmet. ez esetben a 3. méretre vágása. fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. dia) • ránézeti (pl.-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján. miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk.000.Ft/oldal helyett: 10. a következõ. karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl. (Pl. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után. tördelés 2. színkorrekciója. az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása. Nyomdai munkák fejezet!). ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása. amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt. proof) elkészítésére. a papírminõséget. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún. papír fotó) • árnyalatos (pl. retusálása. . készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik. igény szerinti képeffektek (maszkolás stb.000.

Elõtte.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul.000 „n“ db. A megrendelõ számol: nem érti.20-1 /n • Archiválás: 1. Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor.000-6. és ilyenkor a megrendelõ dönt.000.000 310. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá).000 40 500 3. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl.500 • Tördelés: 1. pl. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3. nem beszélve arról. hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége.000-4.000 40.000 2. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus. n. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt.000/oldal • Szedés: 0. ez a gép óradíj. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van.400 40. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében. Így a fajlagos darabára osztódik.000/CD .-Ft darabonként a levélpapírja. – Hát igen.500-4.000 64. 1. 16+4 oldal terjedelmû.000 12. pedig nyomógép közelében sem járt. már 10-20.200 Ft 72. egyéb grafikai képeffekteknek stb. az ettõl való eltérés azonban lehetséges. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik. Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10.3 2.-Ft-os árat (vagy akár még többet). oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40.Legyen a kiadványunk A/4-es méretû..200 2. ha pl.000 0.000-20.000 20 60 80 20 Ft/egys. képátfolyatásoknak. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés). és se szeri se száma a maszkolásoknak. • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db. már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat. (a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40. Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira.000 80.

000 2.3 Mb A/5 148x210 mm 16.000 5.500 6.500-2.000 1200-4500 12.500 1.500 900-1.200-2.000 .500 12.500 400-800 200-400 1.900-4.000 2.000 800-2.200-2.500-4.500-4.200 200-400 3.000 2.000-18.000 5.000 1.000-18.5 Mb A/4 210x297 mm 33.000 1.4 Mb A/2 420x594 mm 132.800-5.500-3.200 250-600 1.000 700-1.A/6 105x148 mm 8.500 250-600 1.500 500-1.000-10.800-4.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.800-8.000 300-800 2.000 600-1500 5.800-15.000-2.2 Mb A/3 297x420 mm 66.000-8.500-2.500-6.

Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg. melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig.rejlik. ám ez mind. a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá. jogdíjait. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait. Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl. 7. csatornák. többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. (ld. fejezet) • Az összes közölt ár nettó! . Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is.. hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. egymás utáni divíz sorvégek stb. mind idõ.

Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. vonalas negatív . egyéb grafikai képeffektõl stb. egyéb grafikai képeffektõl stb. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. ha pl. képátfolyatásoktól. ha pl. árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. képátfolyatásoktól. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort.

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

70-80%-a ofszetnyomással készül. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. Másolóeredetije: egyenes állású negatív. . Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. hanem a kész termékek. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás. egy vagy két szín nyomású könyvek. az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. a nyomdaipar összefüggõ egész. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl. a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait.Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el. Fõleg nagy példányszámú. melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában.

leporelló. egy-két hetilap. Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. digitális nyomtatás stb. Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-. vagy akár egy könyvborító fóliázása. Szitanyomtatás Kis példányszámú. pl. és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. körülvágása. könyv. újság. mint egy névjegy körülvágása. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. Látjuk tehát. Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. Az adott kiadvány. ott is a gyártáselõkészítés. . névjegyek). hajtogatása. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. egy újság tûzése és persze ezek összehordása. illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. érdekessége. doboz stb. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában. egy naptár spirálozása. a poháralátét stancolása. tamponnyomtatás. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. Hátránya: rossz illesztési pontosság. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének. nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. Persze nem kell megijednünk. Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. ha jó nyomdát választottunk). az a kötészet feladata. prospektus.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség. vagy tekercsnyomtatást. nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). az öntapadós matricák riccelése. levélpapír.) funkciójának eleget tudjon tenni.

és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5. a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen.belív: 115 g/m2 matt mûnyomó . Ezután történik a formakészítés. . és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának.borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve. így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). hajtogató gép beállítása stb). Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba. Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet. és a nyomómûvekbe való behelyezésük. mindez négy. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. hozzálék. így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el. öt nap alatt elkészült.A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót. a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik. a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt. A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve). mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. Itt a két NA/2. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: . Jó nyomdát választottunk. illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép. a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is.000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik. és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során. Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. ami a nyomtatás. A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen.

-Ft fajlagosan: 375.000.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír.000 67. és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000. Az árak kiértékelésénél nagy segítség.000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot.000 20. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ. hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik.000 26. mûveleti díjak. összesen: 1. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni. nemcsak azért.000 441. hogy összesen 25.70 Ft/db • 5000 db esetén. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos .400.400.000 125.000 280.2. Fóliázás Tûzés. így egy-két száz forint lenne a különbség.-Ft fajlagosan: 233. Tehát ugyanannyi.000 171.000 220.68 Ft/db Jól látható. táblázatot összeállítani. hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese.000 120.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi. összesen: 751.5 30.000 111.000 75. illetve.000 72. • 2000 db esetén.000 72. Nem beszélve arról.000 48. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese.000 30.000 50. ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk.000 50.000 db esetén 5.168.000 48.-Ft-os árat most már biztosan tudja. vágás Összesen Ft/db 30. anyagköltség (anyagmegjelöléssel). akkor fogunk pontos képet kapni arról. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az.000 45.000 858.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét. Gyakran elõfordul.

25 33.5 8.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.25 22.) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.75 22.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.25 40.) 8000-20000 .8-30.Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.9-28.5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.

B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás.5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 .) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92. spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny.

hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. Egyes web site-ok termékeket. és utána dönthetnénk. Ha a web site-ok narancsok lennének. tápértékében van. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. mert már gondolkodott azon. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. És mégis. A narancs kézzelfogható áru. ahogy megpróbálja felderíteni. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. Nem kell meggyõznöm Önt. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. tudjuk. amikrõl ma még nem is álmodnak. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. 1999-ben erre már nincs szükség. A narancs értéke ízében. mennyibe fog kerülni. Ha vásárolunk. míg a web site valójában szolgáltatás. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra. a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. hogy Ön rendszeres Internet-használó. Édes a narancs. . hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. Egyes web site-ok célja. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. melyik éri meg az árát. hogy új vásárlókat érjenek el. Azért olvassa most ezt az írást. Bizton mondhatjuk. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. Az Internet csodája. mondjuk narancsot. hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. Biztosra veszem. hogy az árat a minõség határozza meg. szolgáltatásokat árusítanak. Ha létrehozzuk. Azt kívánja tudni. hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány. A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. Valójában nagyon valószínû.

Ez hasznos. általában 3-4 fõs kis csoportok. hogy értéket kapott-e a pénzéért. Végül is. az valójában nem egy web site. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének. hogy van néhány elképzelése arról. Lehet. A web-brosúra alapüzenete az. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. csak meg kell hámozni egyet. Ha céljai világosak. hogy a web site milyen célokat kíván elérni. de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. A cégek. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen. de tudok néhány tanácsot adni.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. hogyan vásároljunk web site-ot. de ki mondja meg. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél. mert meg tudjuk ítélni. El kell döntenünk. akkor profitot termelt. amit hoz. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy . Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. Igaz. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. hogy jó vásárt csináltunk-e. hogy létezünk. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû. akkor képes lesz megítélni. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. Mint mondottuk korábban. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani. mint egy on-line brosúrát. ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. amit Ön vásárolni akar. és bele kell harapni. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. többet akar. Tegyük fel. ami 6 milliót hoz Önnek. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. hanem azok az eredmények. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg.

ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült. ha web site-ot vásárolunk. Sajnos a web site nem olyan anyag. ahogy az üzlet/a cég változik. Nem számít. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek. hogy melyik utat választjuk. A web site nem egyszer felmerülõ költség. hanem folyamatos befektetés. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. de ez csak addig van rendben. Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . A web site szolgáltatás. az általános gyakorlattá válik holnap. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. A fenti példa elég ostobának tûnhet. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. és a cég számára szükséges lépések nem világosak. azok a változások amiket hoz. De fizethetünk egy alkalmazottat is. és mégis.eladásorientált web site-ért. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. ismeri üzleti céljainkat és segít. aki megérti. Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. A web site-nak változni kell. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. Követhetünk el hibákat. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. hogy ezt megtegye. amíg tanulunk belõlük. hogy soha nem is fog. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk. A fenti példával folytatva. ami nem adja el az árut. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. Ezt már most elkezdve. De ez nem azt jelenti. és az Internet felnõtté/éretté válik. akkor legalább kitalálhatjuk. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. Itt az idõ megfontolni. akkor ez a pénz elveszett. Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. hogy miért nem. mintsem egyszeri vásárlásnak. és ezt észben kell tartanunk. Ha komolyan veszed az Internetet. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. hogy elérjük azokat.

korrektúra. mit akarunk! . hogy legalább vázlatosan mutassa. valamint minden egyes oldal részleteit. html-szerkesztés. és arra. fizetnünk kell egy építésznek. de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció. Csak legyünk biztosak benne. valami létre fog hozni. hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. hogy készítsen egy részletes tervet. programozás. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. írás. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak. megvitassa üzleti céljainkat. ha egyszer elkészül.„csomagos” megoldással. hogy tervezzen egy logót. amiért fizettünk. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. hogyan fog kinézni. ha egy egész munkanapot adunk. grafikai tervezés. hogy elkészítse a terveket. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. hogy megtárgyalja. mégis jobban tetszik majd az eredmény. Ugyanígy egy jó web.

. korlátozza a design-t. szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ. • Egy egyszerû.....hu). szolgáltatásaikat.. Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999. A honlap tartalmát kb.300.A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen.... A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése... • Havonta hírlevelet bocsájt ki.000 . Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek.. de csak kis mértékben kell frissíteni. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével. mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:.000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak.15... azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza.. · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket...: valaki@cégnév. amit a hálón is meg kíván jelentetni.. célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani.... logo. januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: ... havonta. könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www.cégnév... • Nincs saját szervere...... a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot.000 Ft .. Remélhetõleg minden fotó....150. általában 1-3 hétbe telik....hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl...

.. Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével.... A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja. azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége..3. melyik website-ról jött a legtöbb látogató. a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra.(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja.. Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket.. amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására. karban tartja az oldalakat... a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára.... átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt..30-50....8.. amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak. Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai. hogy a cégnek hol... A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben.....500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:. illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát...000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival.... milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie... javaslatokat tesz az esetleges módosításokra.... hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot. hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó.. A statisztika segítségével látható...10.. Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel....000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:........600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): . newsgroupokat..) Programozás:.000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1. .......... Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít. melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot..... Második körben javaslatokat adnak arra. hogy honnan.....9.000 ...3...... célközönségünket oda is kell vezetnünk....... A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes.. akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el.....000 Ft/hó Havi karbantartás: ....

000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8.000-3. net.korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.hu .000 37.000 20-25.000 Ft/oldal 3.000 Ft/oldal Fenntartás 1.000 2.000. 10 A/4 Tervezés 5.500-2.000Oldalszerkesztés 3-4.000 2.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.000 . org 6-20.000 1.000120.000 Ft/oldal 5.5.000 Ft/hó-1.000- Domain név regisztráció Egyszeri díj .5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.000 2 USD .800-5.000 Ft/MByte 1-2.000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.000-1.800-8.000 Ft/MByte 5.000 0-30.000 4.com.000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1.000 50.000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra .

fotó-archívummal. szinte folyamatosan. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia. Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ.Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. névjegykártya. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú. A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni.. öntapadós címkék. nyomtatott médiaajánlat.Ft-os indulótõke is járult. A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. sõt. és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé. bár ilyen számú látogatót csak . A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. amihez eddig szokatlanul magas. off-line megjelenéssel (pólók. Ez a látogatottság azóta sem csökkent. egy hónapon keresztül. televíziós image film) is támogatott online magazin lett.

valamint az olyan figyelmességek. frissítés elkészítésével jár. az Internet stúdió. de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint. egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. A nézettséget nem csak megtartani. Nem meglepõ tehát. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000. adatforgalomtól függõen). amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába. illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél. grafikai. 60-100 000.. A magazin jelenleg (1999.. A frissítés havi költségvetése. ez természetesen rohamosan növekszik.FT. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel. az interjúk elkészítésével.a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. A frissítés magában foglalja egyes rovatok. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt.Ft lenne. mint a karácsonyra megjelent. így csökkentve a produkció irodája. A mûsorelõzetes. az egyre érdekesebb anyagok elkészítése. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi. fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . de emelni is sikerült. fotózással. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat. Friderikusz Online képernyõvédõ program. amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb. valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket. ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése.

Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. Beírt. – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. . Megjegyzendõ. Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása. Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). sztenderd kiegyenlítésekkel. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). rajzok. hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is. • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. • Tipografizált szövegek. videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított. animációk. hangok. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása. képek. feliratok készítése.

Elõfordulhat. és így másfajta. ikonokat. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. és így másfajta. Elõfordulhat. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). logókat is kellhet rajzolni. Megjegyezzük.sztenderd kiegyenlítésekkel. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel. hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. Hangok • Hangfelvétel . – Logók Rajzolóprogramokkal logót. valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egyedi. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). • Képkivágások.

az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni. 2D animáció. figurák számától és kidolgozottságától. hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja. háttérrel vagy anélkül. Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. • Digitális szerkesztés. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni. vágás Animációk • Betûk. multimédia *. VPIS. S-VF-IS. Abban különbözik az elõzõ animációtól. Az ár függ a hátterek. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. Megjegyezzük. • Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. 2D animáció. rajzok. Az ár függ a hátterek. a szereplõk díjazását (Ft/óra). Síkbeli. képek torzítása. mozgatása . mesterségesen létrehozott virtuális térben. háttérrel vagy anélkül. 3D szereplõkkel. TV vagy más forrás (Ftlmp). • Figura-animáció Síkbeli. vágni.avi állományok elõállítása. 3D animáció. hogy a figurák. • Térbeli animáció Térbeli. különben digitalizálni is kell. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel. Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac.Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra).mov vagy *. Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása. • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni. Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt. szerkeszteni. figurák számától és kidolgozottságától.

addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. többcsatornás hangfeldolgozás. szövegek. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti. stáblista készítése. • Párbeszédes folyamatok . szinkron feliratozás (Ft/mp). • Feliratozás Fõcím. Ennek a tervnek a képek. alfa csatorna. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab). Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. áttûnések nélkül.Jelenetek szerinti vágás. vagy óradíja (Ft/nap. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. tervét. Megjegyzendõ. vágás. Többcsatornás szerkesztés. Ft/elemsorozat. menük. Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. gombok. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. Ft/óra). áttûnésekkel. Ft/elem. hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. Ft/arculat. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva.

CD borító. . hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. és így csökkenteni lehet a tesztelés árát. A termék jellegétõl függ. kivitelezés. esetleg pdf formátumban. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. hirdetések. használati tudnivalókkal. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. Megjegyezzük. telepítési. csomagolás Csomagolás tervezés. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). Ft/óra). gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. CD korong nyomata. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv. • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. elõlap. hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell. feliratok) Marketing anyagok. ami lehet interaktív is. belívek. vagy óradíja (Ft/nap. Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. • A sokszorosítás. Ft/óra). vagy óradíja (Ft/nap. Megjegyezzük. amit az árkalkulációban figyelembe kell venni. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. hátlap.• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. és szolid árat akarunk elérni.

hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. Mindnyájan tudjuk. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. széles területet átfogó. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. ne a minõségét. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. töltsék. mindenféleképpen tájékozódjunk. Ha magas egységárakkal találkozunk. amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm. összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. Addig nyújtózkodj. valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. ha elõre eldönti. mennyit tud a multimédiatermékre költeni. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. A multimédia esetén ez azt jelenti. nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. Ha takarékoskodni akarunk. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. Azért is fizetni kell.

normál ára 5-15. 80-200 kép. 2-5. folyamatos kiértékelés. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani. Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása). szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft. normál ára 1-2 500 000 Ft. tesztek. kamikáze megoldás irreális. egyenként 5-7 almenüponttal. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép.000.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft. normál ára 5-15.000 érzékeny pont. hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft. zene.000 Ft. normál ára 250-500 000 Ft.5 perces videó.5 perces videó. normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft. egyenként maximum 1. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni. 2-5. 1-2.000 Ft. Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép. Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás. 3-500 oldalnyi szöveg.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg. .000. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál. animáció. áttünések. egyenként maximum 1. hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára. hangalámondás.

vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell. vagy ne legyen?” kérdésben. szolgáltatás vagy egyéb. . Õ tudja ugyanis. Látszólag magunk ellen szólunk. hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl. de tudni kell. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. A hatása fokozható és elaprózható. Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. a saját piaci stratégiáját. Ez az elsõ olyan pont. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. a marketing-kommunikáció alapjait. Ezért megpróbálunk néhány saját. mi az a márka. A filmekhez. addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. azaz a hírdetni kívánótól indul el. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése.Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. termék. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. amit hírdetni kíván.

amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. ha felmértük. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. A tapasztalatok azt mutatják. a hírdetõtõl indul. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . hogy az. Ebben meghatározzák a film hosszát. most nem feladatunk. hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. hol és hogyan hirdessen. Amint azt már a bevezetõben említettük. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. Kiderül belõle. hogy kik a szereplõi. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. Van-e és mi a szöveg. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani. mi történik a filmben. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan.60 másodperces reklámfilm is. mint azt. minden a megrendelõtõl. Segítséget a piackutatásban. mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. ki rendezze. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél. de ritkán elõfordul az 5 ill. Az igazi kiadások csak ez után következnek. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció. Ez általában szöveges és képes formában (ún. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék. hol készüljön. Ezzel nem állítunk kevesebbet. segítséget abban. Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. hány napra van szükség az elkészítéshez.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. aki az ötletet bemutatja. Ekkor lehet meghatározni. reklámügynökséggel. továbbá kreatív ötleteket. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl. amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. Egyszerûbben. amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket. Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. amely segít megítélni.

megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. hogy több ponton is megtérül. a nemesebb. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. Lehet ötletet. ha a hirdetések idõben jól tervezettek. színtartalomról. de drágább eljárást választja. Ezt a problémát jó ismerni. mégis. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. csak akkor tudunk készíteni. fogunk hallani. és lehet ahhoz igazítani az igényeket. Költségvetést. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . minden eldönthetõ. stábot és minden egyebet cserélni. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható. amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni. Nevezetesen arra. amely rendelkezésre áll. Nyílván elõfordulhat olyan eset. Általános tapasztalat. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. Ezt a produkció gyártója készíti el. klasszikus értelemében. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni. aki megteheti. azaz mágnesszalagos ill. amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára. Itt még minden változtatható. Két lehetõségünk van: vagy filmre. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. Meg lehet határozni azt a keretet. hogy ne filmre forgassanak. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. Ez azt jelenti. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát. Ez a pillanat alkalmas arra. újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk. mert az már a végeredményt veszélyezteti.

modellek. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében. Szereplõválogatás (próbafelvételek. Szerzõdést olyan szakember írjon. szállás. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. smink és fodrászat) VIII. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól. vagy speciális effektusok) VII. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel. Helyszín (mûterem ill. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . mûteremben vagy eredeti helyen) V. statiszták) I/a.és személyszállítás. Vegyes költségek (étkezés. stúdiós hangmunkák) IX. Jelmez (ruha. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll. Hang (helyszíni hangfelvétel. utazás. eredeti helyszín bérlés. I. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. infrastruktúra. Filmtechnika (mûszaki jellegû. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat. Ez megmutatja. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál. biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. Nyersanyag (filmnyersanyag. aki. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás.folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása. A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik. õrzés) VIII. komputer-animáció) X. Építészet (díszletépítés. fotózás) II. taxi) XI. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a. videokazetták. Azaz megszülethet a megrendelés. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. hanganyag) IV. Szállítás (felszerelés. Szereplõk (színészek. kialakítása) VI.

Ami mégis eltérõ lehet. Az egyik több nyersanyagot használ. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. Van. aki gyorsítva. . Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni. Az egyesület érdeke. a másik kevesebbet. mivel azok évrõl évre. egységárat mégsem lehel meghatározni. Van. Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. az infláció változását követõ. Miután nincs két egyforma produkció. fee-t. a legcélravezetõbb. Ez általában tartalmazza a rezsi. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. aki 10 lámpával világít és van. Ebben az esetben viszont fontos szempont. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. Aminek egységára van. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. az biztosan minden esetben azonos lesz. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. aki 15-tel. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. hanem nagyságrendileg hasonlót. de ún. díjat számolnak fel. az például a mennyiség. nincs két egyforma költségvetés sem.ún. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. és a nyereségrészüket. annál összetettebb feladat.

feliratok a tájékozódást. feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. A 15. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. Megtorpanunk és téblábolunk. így igen könnyûek. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval. A vizuális arculat fontos része a portál. hogy kevés házon van házszám. irodák. "kalapos" ékezetû. mely készülhet egyedi. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. plasztikus betûkkel. Az üzletben kapható plasztikus. kórházak. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. vagy jobb esetben. Gombamódra jelentek meg új üzletek. tapasztalhatjuk. hogy megkülönböztethetõen. akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét. fémbõl. Ugyanezt a forma. Közülük igen sokan kezdetleges módon.és színvilágot kell . galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. rézbõl. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak. Utcatáblák Az országot járva. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve. középületek. cégér.750 Ft-ért készíttethetõk. Pub. 20.) teletüzdelt feliratok. csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. mûanyagtáblák már nettó 400 . vagy akár egy nagyobb épületben. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban.Információs táblák. mûanyagból az arculatnak. sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. Egyszerû. és habanyaggal vannak kitöltve. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. Solarium stb. "Szép" cikornyás betûkkel. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop. az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. magánhangzókkal. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek.

.

melyek az elõcsarnokban. akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. pontos vizuális útmutató. Anyaga sokféle lehet: fém. vagy folyosó elzárás. a menekülési útvonal. a lépcsõk. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. eligazító tábláknál is. a személyek stb. akár százszor is lehetséges.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. stb. A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. utak jelölése is piktogramokkal. Az öntapadós. használata. változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. ha már messzirõl látni. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. tehát az osztályok. szükségessé teszi az újraszámozást. átjárók. Általában egy portás is útbaigazít. plexi. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k. A tájékoztató tábla teljesen egyedi. annak megfelelõen. nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni. plasztikus betûk.5 cm-es számok használata. számok alkalmazása . Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. stb. hogy mirõl akar informálni. egyre tehetetlenebbnek érzi magát. hogy az itt dolgozók. A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. hogy melyik szinten mit talál. Ha segíteni tudunk abban. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. a liftek. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. a tûzcsapok. hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. liftek.követni a belsõ tájékoztató. mûanyag. a csere pillanatok alatt megtörténhet. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok . változhatnak.

.. cserélhetõ elemekkel.. valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek....5 cm. kerettel... gravírozva......5 vagy 9. vagy személyt......osztályt. akkor jó információs megoldást alkalmaztunk.....142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db.............. Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany....... A betétek egyszerûen ki. Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft.3 2 2 3 3 4. A betétlapokat általában gravírozzák. a betétlapok sínben csúsznak.....430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben.5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont...83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla...... Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1. könnyen cserélhetõ..........4700 Ft.. kétnyelvû)... magassága különbözõ (6...... Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû. A betétlapok különbözõ színeivel... formája nyugodt.. Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat .. Szélessége 16. A keretek 7 színben kaphatók. fehér... ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany...........5 vagy 16.5 vagy 12.. olcsó rendszer..... A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel... ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua .... A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok..75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul.. szinterezett... piktogramok ..65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok.bepattinthatók.5 cm) lehet....180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db........... mérete kellemes......

utal a vállalkozás stílusára. Out-door arculathordozóként a zászló. Mint ahogy új fûtésünk. neon feliratot (6200-8200. zászló mind biztonságot. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását. Zászlónk készülhet vászonból. Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ.Ft/m2).. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni. Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800.és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ.. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is. tetõnk.Ft/m2). selyembõl vagy hurkolt mûszálból. „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet. méretére. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal. mint a naptejreklámban a Mikulás. helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000. Az egyenruha. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit.Ft/m2). mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható. Rendkívül színes a megoldások palettája. már a tervezés stádiumában. jelvény. hogy zászlón. . erõt.Ft/m2).. egységet sugároz. hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos.Ft/m2).Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének.. így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000.. világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000. molinón a megfelelõ hatást fejti ki. talán legfontosabb lépcsõje. hiszen az ismeretség. Portál. esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk.

A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. csúcsdísszel. elõkészítési és nyomási költségre. az ún. ha hosszú . Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000. Irányítótáblák. ez területenként nagyon változó. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat. eligazítórendszerek Bizonyos létszám. A vascsövet akkorára vágjuk. független a darabszámtól.Ft a gyártási költség. amekkorára akarjuk. A név.. Többféle magasságú létezik. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. Az elõkészítési költség fix.. szélforgóval. Általában darabonként 30-120 000. a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja.Ft. az ún. A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat.. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000. míg a nyomási költség darabszámtól függõ. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is. színkombinációval. soronként. Négyzetméterenként 20-35 000.és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek. áruk 45-140 000. de kapható üvegszálas zászlórúd is..Ft. Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat.Ft.Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni..Ft között mozog. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése.Ft plusz költséget jelent évente. céljáról megfeledkezve. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000. zsinórral. ideiglenesen. magasságtól függõen. A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól.. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón. Minél többször találkozunk az emblémával. vásárló pontos eligazítása. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél. A telephelyen belüli.

az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám. az építés 600 000-2 000 000. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre. Dolgozhatunk papírra. milliós nagyságrendû. mûködik. más idõ. különösen. kivitelezése. Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés. hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés.Ft.. statikus vagy fényjátékos neon.image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus.Ft/m2 között mozog. irodában használtakkal. csak túl sokat. A helybérleti díjak 2. Ha helyünk biztosított. ezért igen . felújítás. Ilyen rendkívüli méretû. Az elõállítás ára 14-23 000. minõségtõl függõen.. Egy óriásreklám más tér.. az örökérvényû mondat. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás. Az utóbbi 200-400 000. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb. A papír 3-6 hónapot. öntapadós fóliára. csak mégse. A reflektorokkal megvilágított grafikus. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás. gyakorlatot igényel. akik a kivitelezésben is jártasak. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. ha színes képet kívánunk megjeleníteni.5-6 millió Ft/év között mozognak. összegszerûségében azonban igen jelentõs. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. átvilágítható fóliára. Mindene megvan. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik. tervezése nagyfokú szaktudást.Ft közötti költség. más dimenzió. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. Rengeteg idõ.Az óriás.

Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000. másfél-két év. Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni.szigorúak a biztonsági. Remélem. hatásos rekámot hozhatunk létre. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása. A technológiai . de úgy gondolom. formában igen szélesek a lehetõségek.. Minthogy színben. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. hogy egy fél éves sajtó. de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás. nehéz megbecsülni az átlagos költséget.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû.Ft között. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet. érintésvédelmi elõírások. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. lehet akár dísze is környezetének. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel. A nagyfeszültségû neonok élettartama kb. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva. statikai. fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000. különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén. netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas..Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül.

800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása .Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek...........................8 cm ......................5 .................1600 Ft/m 2 Elõrajzolás ....2000 ...... retusálása (bonyolultságtól függõen) . minél nagyobb a betû.alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból.3500 Ft/m 2 8........................ A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett................ metál.............. fényvisszaverõ:. fluoreszkáló ........................ 2 többszínû grafika esetén): ..2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl. szerkesztés óradíja.......1 ..........1 .... 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani.............4800 Ft/m 2 4.......... transzfer applikálása az....alapár 150 %-a 7 év tartósságú..........1 ........... átvilágítható anyagok...... ....2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1.............15 cm ........... kiszedés............ a felirat fajlagosan annál olcsóbb..2500 Ft/db Számítógépes szedés.......3000 Ft/m 2 15 cm < ..........4. de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban....0 cm .....6100 Ft/m 2 2......alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása............................800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk......2 cm ...................800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: ...1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú.....1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva...

.. lágy PVC fóliára készített grafika.-/m Szállítás ........mérettõl és távolságtól függõen.......................-/m Persze.+3500..... 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú. rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû. és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt.. Színes fotógrafika...) tervezési költségeit nem tartalmazza..... fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával .. csak egyik oldalán feliratozható anyagból...-/m Erõsített kivitelü...-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása .... szinterezve.5 mm alumínium lemez.....-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: ...... védõfóliával laminálva....+5000-12000....8000....+3000-4000..........11500.+3500...7000...... vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal...... A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): ..+4000-8000... adottságoktól 2 függõen: ............ beszegett szélû..........Fólia-.. vagy 4 mm vastagságú PVC lemez... karos vízálló halogén 2 világítótestek:.mérettõl.........-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára.-/m ......... esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2.. bilincsekkel. Telepítés .-/m Lábszerkezet alumínium.. bújtató csõ) kötéllel.......... kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: .7000..........-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:.... az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: . 2 grafikával együtt ... engedélyezés stb... vagy print.... színes fóliagrafika kasírozva.... az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek.-/m Külsõ világítás...... UV álló.15000-25000.-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: .+2500. vázszerkezettõl.....

. Kúpos kontúrmarás............ réz.................................. 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa.....Gravírozás hozott anyagba betûnként...............6000-...Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ........................................... készre szerelt világítással.....50 .......20........ Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%.......17.................. bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium. stb....... Alu.3800-. Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg.................600-..... Embléma-.... eloxált élprofil.......7...... lépcsõs intarzia vágás +30 %.. mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu.............. pl...2500-........ kor-acél.. egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján......... plexi... Fóliagrafika szín kasírozva........ . mûanyag záróelemekkel........... PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-.....14...........1500-.... réz.... A ház kialakítása más anyagból is lehetséges....11.......9...........................Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa...........

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. decemberében íródik. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70.Ft/db.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év. hogy a mágnesfólia kifejlesztése. amely kimutatta. . Ekként kell munkánkban is értékelnünk. reklámtoll 92. ha 5 évig tart egy háztartásban. gondoljunk arra.. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent.18 fillér/kontaktus áron érhetõ el. Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. Ebbõl kitûnik. Bár a cikk szövege 1998.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik. várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre. Egy 30. post-it jegyzettömb 191. a tartósságát... Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert.Ft/db. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele. ami 0..Ft/db. mégis legfontosabb tulajdonságát.

nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs. Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak. A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. vászon stb. A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva. feszíthetõ fólia. ezért a nyomatók költsége is alacsony. Mindkettõre jellemzõ. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel.. Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000. papír alapanyagaik sem drágák. késõbb).Ft között változhat. Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel. Felbontásuk 100-300 dpi körül van.). A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak.Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd.Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el. vinyl. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ. Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik. hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár. szélességük általában 137 cm. Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak.. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak. fõleg a transzferálás után. A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül. de minden esetben 100 példány alatt van. Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót.

A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet. hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra. az átvilágítható (backlight) fólia. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez.. de már létezik 1440 dpi-s gép is.Ft közötti m2/fm áron dolgoznak. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen. A matt és a különleges fóliák drágábbak. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség). A szolgáltatók általában 6000-10 000. a hideg alapanyagok általában drágábbak. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta.és vízállóságát attól függõen. kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak. A gyors fejlõdést mutatja. Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba.Ft-ot is elkérhetnek. A különleges médiák közül a festõvászon (canvas).. amely kissé drágább. Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció.Packard. a víztiszta film. Roland. A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák. hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek.. a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl. Encad. A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló.Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást. így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. a kisebb méretû plakátok. kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat. így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz. mások m2-enként 800-2000. . Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is. napfény hatására pl. de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak. az egyben nyomtatható szelvény mérete. Mindkét technikára igaz. A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik. Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény.

Ennek ára 1200-3000. Lehet. Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat. retusálás. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik. ha további árajánlatot kell adnia). Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában.. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. . ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk. Vegyük figyelembe – fõleg. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe. hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol. A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre. szerkesztés. Fontos tudnivaló.Ft között van. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el. Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. Ilyenkor az is hátrány. Kérdezzük meg a szolgáltatót.A papírra. számolnunk kell a szkennelés. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével.

000 m2.000-6.000-4.700 hablemez 1m2 .000 2.500 3.600-2.000 m2. vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4.000/óra 6.800 m2. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1.Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl.000 m2.000/kép Átlag (Ft) 3.500-5.000 grafikai munka: 3.000 14.000 1. vagy fm-enként 1. szövegszedés.000-10.000-2. vagy fm-enként 2. vagy fm-enként 1.200 7.000 8.

mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. amit elvárunk. hogy tudjon: 1. a ® kor kihívásait jól ismerõ. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. három alapvetõen fontos dolgot kell. hogy elsõ lépésként keressen egy. tájékoztató jellegû. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. . ügyvezetõ – Paqtrade Kft. az ár mind a szellemi szolgáltatásokra. írásos árajánlatot tesz.Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. fontos az említett folyamat megismerése. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. mind azok költségvonzatára kiterjed. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. Csomagolástervezés Mi. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója. hogy megkapjuk a pénzünkért. ® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. Mik az igényei? 2.

Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja. nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. fax. tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek. de mint tudjuk. ® A tervezés során kialakított színek végsõ. színellenõrzés. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. 1:1-es printen bemutatva. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. adott esetben adatátadás Példaként. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. ® Olyan esetben. ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. filmkészítés. kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. a tervezési folyamat és költségei. makettezve. . hogy a szellemi munka. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. ® A számítógépes adat létrehozása. amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). Ez számítógépes órában számolják el. futár stb. ® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait. pl. archiválása is szellemi munka.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás.

6 000 Ft 2 000 Ft . .30 000 Ft 10 000 .A3-as színes print kb . mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki.A4-es színes print kb. A legjobb.A2-es színes print kb. Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra . Chromalin A4 kb. A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre. Chromalin A4 kb. kell-e újat.A4-es film kb. . Termék.A3-as film kb. csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz . a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába.A4-es színes print kb. .4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 . . – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév. . Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 . gondoskodni annak jogi védelmérõl.120 000 Ft 10 000 .20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 . amit tanácsként érdemes megfogadni. ill.A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal).40 000 Ft 10 000 . a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. hogy mire adja ki a pénzét. jobbat kreálni. vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing.A2-es színes print kb.A3-as színes print kb . hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is.6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 . melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. ott is megnézi. hogy pl.A2-es színes print kb.

amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. hiszen számos elõnye van: • Pontos. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. hogy megbízható. és arra. néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. Versenyelõnye abban rejlik. A marketing-orientált vállalatok. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat. hanem önmagában is hatékony. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát. hogy „akcióba lépnek-e”. hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul. DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . Ezáltal lehetõségük nyílik arra. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. mielõtt eldöntenék. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. I. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít.

• Drága egy használható adatbázis kiépítése. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. megértést keltenek az ügyfélben. operátorokra van szükség. hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern.• Interaktív. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki. hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. hiszen áthidalja a távolságokat. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. egyéb különbségeket • Naprakész. Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. és így bizalmat. hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket. . Ebben nyújt segítséget a telemarketing. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony. és ez újabb költségtényezõ. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére. • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség. korlátokat. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával.

észrevételeit adatbázisba rögzítjük. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk. A betelefonáló fogyasztók adatait. 2. • Megbízás. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl. TM-szolgáltatási típushelyzetek 1. A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés.II. ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát. így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. a média(-mix) hatékonyságáról. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük. majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. . promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak.

Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. a forgatókönyv/kérdõív elkészítését. ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. Olyan is történhet. hogy minden érdeklõdõnek pontos. • Hívásdíj . az adatbázis-struktúra kialakítását. sikertelen hívás ismét kontakthívás. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. az adatbázis archiválását érthetjük. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill. Sikeres hívás az. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. hogy hány hívást fogad az operátor óránként. hogy pontos a szám. rendszerfenntartási díját. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. Az elsõ. esetleg elfoglalt a hívott fél. az adatbázis programhoz illesztését. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak. valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. új adatok adatbázishoz illesztését. a hívások számának függvényében változnak. de nem tartózkodik benn. a digitális telefonvonal bérleti díját. az adatok frissítését. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. de ugyanúgy költségtényezõ. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. naprakész választ tudjanak adni.mely magába foglalja a rendszer programozását. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. a szám milyensége határozza meg. Egyidejûleg garantáljuk az 2.

• Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. többször egyeztetni a megbízóval. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon. hiszen nem biztos. ellenõrizni kell. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb. így nem biztos. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat. az esetleges duplikációk kiszûrése. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. 2. plusz költséget jelent annak aktualizálása. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. A megbízónak fel kell készülnie arra. IV. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. • Költségeit tekintve nem mindegy. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó. hogy egy-egy lemaradt. Mivel a gépi szûrés után még . hogy zöld. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges. de a magánszemélyek adatai (lakcím. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja. mindig maradhat benne kettõzõdés. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni. mint kék vagy normál szám. hogy pl. azaz a hatékony állomás-kihasználást. hogy a várt eredményeket kapja. afelett pedig magasabb összeget. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. • Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni. telefonszám) is gyakran változnak.óránkénti hívások számát. zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség.

. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban.. • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk. 1. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500.Ft/mh 2. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük. mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján. Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon. hanem ugyanúgy.55 USD-nak felel meg. hogy a felsõ határnál. Érdekes összehasonlítani. 2. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni). hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak.V. 9.25-11. a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk. Információs vonal 1. míg a telefonos eladás árait valószínûbb. VI. ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1. • Ha feltételezzük. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak. Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet.Ft. változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2. ami kb. addig nyugaton . Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel.

nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel.a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. Igaz. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen.és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával. szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít. Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket. A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. Változás tehát akkor lesz. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt. Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb. hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. .

500 101.300 360.000-450.000 24-60.000 15-45.000 200-300.000 80-190.195.500 10-30 1.500-22.000 900 3.000 450-600.300-661.900 3.900 150-200 15-25 26 .000 1.000-350.000 240.000 214.500 60.500-1.000 249.000 10-30.500 1.000 24-60.500 33.500-7.000 300 1.000 30-60.400 924.000 32.900-1.800 518.000 150-200.000 250.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.000 4.173. 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.000 148. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260.500 739.000-400.000-555.300 150-200 15-25 26 330-420. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200.000 50-100. 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.000 13.

A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg. A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók. hogy e döntések megalapozottak legyenek. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki. . és további. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. és kialakultak az alapárak.Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. amikor egy marketingkampányt terveznek. évi. A jelen írásban. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. hanem a marketingszakmáé is. Az itt közölt árak az 1998. a piacon szokásos árakat tartalmazzák. és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ. Ez az ár akkor alakul ki. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak. A célunk. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert. Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. a hozam értékelése elõl sem. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket.

Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. például részletes regionális. vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. Az adatok megtalálhatók a számlázásban. Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. minõségét és forrásait. vevõkkel. kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal. egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. A lakossági címlisták másik. helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. rendelkezik ügyfélkörrel. A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). vagy hirdetésre. Minden vállalkozás. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). de gazdag forrása a telefonkönyv. ha nem a kezdet kezdetén tart. ezt a szolgáltatást az ügynökségek. ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak. Ha e kérdésekre válaszolunk. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. Természetesen. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. Ha már van saját vevõlistánk. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter. megvizsgálhatjuk.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb. A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. milyen szakmából. elvégzik a megrendelõ helyett. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. Különleges. geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. nem teljes. legtöbbször ügyfeleink címe. A címjegyzékek forrása lehet külsõ.

Emellett a vállalkozások elemi létérdeke. Ez természetesen nem jelenti azt. és engedélyt adnak címük felhasználására. A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. hogy tudjanak róluk . Robinzon-lista. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában. a címjegyzék minõségi ismérvei. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti. élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását. nyilvántartási kötelezettség. A saját üzleti körben kialakított. költséget fordítanak arra. és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet. A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem.Ft között mozog. a szokásos minõség. Ezzel szemben az egyének.. ezért sok energiát.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. nevük felhasználását. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások.termékeikrõl. Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága. nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. a jogi. hogy „láttassák” magukat. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. Megadják adataikat. szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket. hiszen termékeiket el kell adniuk. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében. A címjegyzékek minõségét . visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. adatnyilvánosság. forrásfeltüntetési kötelezettség. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen.

A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl.Ft. életstílus stb. A hatékony marketing célja az. beosztását stb. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke. A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg.az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. tehát a célba jutott . A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti. várható hozama szerint. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk.. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség. Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el. mint életkor. a küldemény értéke 78. jövedelem. A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a. a címlista hibaaránya 5%. A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük. hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. Ebben az esetben az effektív. A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget.

000 74. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10... olcsóbb.Ft/elérés.Ft/küldemény 740.Ft/boríték A példából látható.Ft amely független attól.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg..küldeményekre vetített költség 82.000 92. öntapadós címkék használata. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35. A borítékcímzés 10-16.500 82. nem öntapadós. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ.Ft 20% 8. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6. a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ..11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el. amely használatánál a hibaarány 20%. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik.11 Ft/elérés. de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható. hanem a borítékon legyen.000 78.Ft között mozog. de drágábbak is. a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92.. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét...50..000. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább . hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez.000.Ft/küldemény 780.Ft 5% 9. Címnyomtatás. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják. A Chesire címkék ára alacsonyabb. Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak. hogy a címzés ne a cimkén.

míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12. díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg.. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion. többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték. A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét.vagy tintasugaras nyomtatókkal. A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7. ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. a többit a hívó fél viseli.. A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása.. legújabban digitális nyomdagépeken történik. Ezen eszközök lehetõvé teszik.Ft/küldemény díjfizetést igényel. A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. Postai feladású DM esetén.Ft/oldal.Ft/küldemény. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. fax válaszok. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor . Levélfeldolgozás Borítékolás. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8. A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása.a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét. a postai feladáshoz készpénzes. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig.Ft/oldal alá is mehet. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. használatát..

. valamint zöld szám használatára készült.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. második lépcsõben kiküldött anyag. telefonkövetés. A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik.

idõzítés ellenõrzés Levél.000 Ft 80.000 Ft 9.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50.00 Ft 13.000 Ft 390. válaszkártya.500 Ft 663. válaszkártya.000 Ft 330.10 Ft 7.325.00 Ft 7.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% .137.000 Ft 502.000 Ft Válaszolók száma 5.000 Ft 25.000 Ft 75.000 Ft 397. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.000 Ft 82. hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük.000 Ft 6.00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120.500 Ft 180.00 Ft 35000 280.500 21.00 Ft 26. ütemezés Szervezés.600 Ft 464.000 Ft 25.50 Ft 6.900 Ft 15000 15000 30 20.412 Ft 1.600 16.60 Ft 9.200 Ft 550.50 Ft 6. boríték.518.400 Ft 3.000 Ft 300.380.500 Ft 45. prospektus szövegterv Levél.000 Ft 40.000.000 Ft 1. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67.000 Ft Válaszolók száma 1. üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel.100 Ft 486.365 Ft 6.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26.192 Ft 15.000 Ft 387.000 1.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.48 Ft 11.050. postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.00 Ft 30.000 Ft 110.100 4. alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük.000 Ft 40.800.500 Ft 22.

A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl. kapcsolódik hozzá. Egyike ezeknek a reklámajándék. aki adta. befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi.Ajándékozás. valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását. ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. mert hivatali pozíciója miatt. vagyis cégspecifikus . A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. mely pozitív visszhangra talál. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze. és titkolta. aki kapta. mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez. Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. erõsíti a goodwill-t. Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

léggömbök.Ft/fõ 4. jelvények stb.b.. • Költségek: a.. emblémázott blokkok. táskák. matricák. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók. b. táskák stb. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák. másrészt emlékeztetõ. az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a. .Ft-2000. Ha ez nem lehetséges.. VIP ajándék esetén: 5000. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó. nagy tömegben ajándékozható termékek. trikók stb.. esernyõk.Ft-30 000. mint például zászlók. c. Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést. a vállalati arculatot növelõ hatású.Ft-30 000.Ft/fõ Befejezésül elmondható. szóróajándék esetén: 30.+b. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek.. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat. irodaszerek. vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása. VIP ajándék esetén: 5000. öngyújtók.Ft/fõ c..

A cég erejét bizonyítja. A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja. ügyvezetõ igazgatója. új termékeinek. . de legalább ennyire fontos az is. az IFIP '98 XV. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. ha ilyeneket rendez. Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja. az általános elõkészítési költség • tevékenységének. hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen.Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft.

sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. hogy tudjuk. kivel és mivel szemben mérettetünk meg. de esztétikailag is tetszetõs. • szakmailag nagyon jól felkészült. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket. amit kínálunk. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. hiába jobb. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. de vigyáznunk kell. hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. • tudomásul kell vennünk. Ha egy meghirdetett kiállítás. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. amelytõl azt várja. ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. könnyebb a dolgunk. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie). hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. hogy képviseljen bennünket. „csupán” ezekhez alkalmazkodni. és sokkal alaposabbat. bemutató. Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ. konferencia szereplõjének jelentkezünk. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. hogy az jó döntésre készül. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. . terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk.

hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. Õk döntenek jól. (Két adalékot hadd mondjak ehhez. nem gondol rá. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. akkor talán célszerû lehet ez . természetesen õk ezt maguk megcsinálják. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. Katika nagyon jól beszél angolul. hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye.) A másik csoportba azok sorolhatóak. Egy olyan önálló szakma. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni. („Oh. „képes” arra. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. két dolog közül válasszon. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól. majd õ megcsinálja. hogy rendezvényt szervez. mind végiggondolandó. stb. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák. amelyeket mind összhangba kell hozni. A millió apró részlet. Alkalmaz egy saját. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma. akinek ilyen tapasztalata van. nem az az elõadás zajlik éppen.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. Az egyik személyes tapasztalat. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot.Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik.) Ezért. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. nem gond. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál). Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével. ilyen felkészültségû munkatársat.” Csak Katika nem tudja például. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. ami miatt jöttünk. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható. Elõfordulhat ugyanis. amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. és mint ilyen. ha egy cég úgy határoz. hogy a külföldi elõadó gépe késhet. stb. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben. akiknek az ismeretségi körében van valaki. és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni.

hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. amit érvényesíteni szeretne (pl. A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni. A szakmai gazda (cég. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. a nyomtatványok nívósak legyenek. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása. szinkrontolmács legyen stb. egyesület. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. a rendezvényszervezõé pedig. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje. A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ. és a finanszírozás forrását. megbízó cég. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . szervezet. személy) pontosan meg kell. hogy ennek logisztikáját megtervezze.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. hogy határozza • a rendezvény címét. szervezet feladata. csak Budapest lehet a helyszín. mûködtesse. hogy jól definiálja szakmai szempontjait.a megoldás.

El kell döntenünk. Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. ezekkel szerzõdést köt.és szaklapokban. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése. reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra. – technika – kivitelezõk – grafika. Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma. az ún. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi. visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. általános vagy állandó. • bonyolítja a pénzügyeket. mint – helyszínek.A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény). Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk . amelynek teljesítésérõl gondoskodik. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre. hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

BEVÉTELEK 1.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1.200. installálás.-Ft/fõ/éj 4000.000 1.-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900.1. 3-4% 200.-Ft/éj 3200.korai 20 x 60. azaz kb. Támogatás. kábelezés. pályázati hozzájárulás.-Ft/éj 3500.1 1.-Ft/éj 3800.000.B.000 .000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 .000 Tartalék 75.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek.000 2.1 1. 2. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2. reklámbevétel Részvételi díjak .100. 1.000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400.000 700.kései 10 x 70.2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2.25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400.1.

3. levilágítás Plakátok.4 1.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15.2.050 1300 5700 3000 . szórólapok Meghívók.000.-Ft/ Grafikai tervezés.7 1.2 2.3. video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció.18 2. 300 oldal.2 1.3. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek.3. aprósütemény /600.3.1. 2. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600.12 1. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám.5 1. jegyzettömb. mappa.3.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700. egyéb Kommunikációs költségek /telefon.245 8.4 1.6 1.3.10 1. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200.2.3.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók.3.3.2.8 1. feliratok.1 1.3.-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb.2 1.3.11 1.1 1.fax.3.3 1. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor.3.16 1. 500 x1200. szerkesztés.2 1.14 1.5 1.3. toll. táblák Szállítás Protokoll vendégek.2.3 1.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó.3 1.060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1.3.6 1.9 1. szedés. jegyek Programfüzet /500 pld x 300.13 1.1 2.343 100 60 150 600 100 50 1.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600.3.3. üdítõ. bérjellegû kiadások.2.15 1.2.17 1.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.

hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük.4 2.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16.000. 3.Ft Késõi: 120 fõ x 40. akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni.. Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35.000. 2.2. .000 44 B Bevételek: Támogatások.500 13. Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel.300 4. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni).100 5. Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4.-Ft Bevételek összesen: 2. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések.000 6. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2.800 13. A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni. Ha pl.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb. milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb. egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta.

hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. Ennek alapja az a tény. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. hogy egy szakember nem lehet . esetleg a fordítást mágneslemezen. vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. hogy többre van szükségünk. Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást. hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk. elegendõ-e számára. A különbözõ kiadványok. vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. Az sem mindegy. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése. grafikai munkát.Fordítás. hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse. szedést.

Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. A karakter tudniillik csak a tényleges.egyszerre nyelvi és szakmai zseni. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. A zavar már ott kezdõdik. Kiterjed a figyelme arra is. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. korábbi fordításokat. mivel az függ a fordítás tartalmától. valamint a stilisztikai finomságokra. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. jelekre” vonatkozik. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. fizikailag is látható „betûkre. Ha a munka sürgõs. csakhogy nem mindegy. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. Nincsenek fix. a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák. amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. mennyiségétõl. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. hogy mikor lesz kész a munka. a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. számokra. . hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket.

amely a járulékos költségeket (szállítás. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését. Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti. ábrák szkennelése. de errõl is érdemes tájékozódni. hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak. egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási .) nem számítja fel külön a megrendelõnek. amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. hogy oldal. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat.az sem mindegy. mágneslemezek. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni. számítógépes kiadványszerkesztés. diagrammok stb. valamint. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. mivel itt sem egységes a gyakorlat. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek. német. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. készítése. A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. de van olyan fordítóiroda is. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak. akkor ez 20-50%-kal többe kerül. Sok olyan fordítóiroda van.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. rajzok. Az árat az is befolyásolja. archiválás stb. táblázatok. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik. Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. mivel azok nem egyformán „mérnek”. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja.

Ft/oldal. ingyenes leszállítását mágneslemezen. A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van. Átlagárakról nehéz beszélni. amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást. Amint az a fentiekbõl is látható.. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik.Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón.és vírusellenõrzését. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is. mert lehet.Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése. nincsen könnyû helyzetben az. tehát összesen 17 000. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem. Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát. jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk..0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt. A fordítási árat. Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700.Ft/oldal.. amint azt láthattuk. helyesírás.rendszerek: ISO. a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. DIN. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy.. hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6. már csak azért is. . Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat. tehát összesen 21 000.

családfenntartás lakás bérlet 3/4 . . . . . .. . . . . . .Ft fûtés/4 .. . . . . .6000. . . . .. . . .Ft – anyagköltségekor papír. . . . . . Macromedia/24 . . . . . évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 . . . . . . . . . .10 000. . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . . . .1667. . . .101 333.Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe. . . .. . . .Ft villany/4 . .. . .. . . . . . . .15 000. . . . . újságok . . .Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád. . .Ft telefon . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .3000.Ft szkenner/24 . . . festék. .. . . . . . . . . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés.8333. . .Ft zip/24 . . . .5000. . . . . . . .Ft Összesen: . . .12 000. . . könyvek.2000. .33 333. . . . . . . . .2500. . . .6000. . . . . .3000. . . .. . . . . . .. floppy stb .. . . • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998..Ft telefon . . .Ft . PC/24 . . . . . . . . . .Ft villany 3/4 . . . . .. .. . . . .Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .12 500.. .. . . . . . . .. .10 000. . . .3000. . . . . . . . . . . . . . . . Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit. . . . .4000. . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése.Ft fûtés 3/4 . .

420 000. . . . . . . . . . . .BKV bérlet .43 600. . . .. .Ft 3 fõ gk költségtérítés . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . . . . . . . .. . .Ft zip/24 . .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flopi. . . . .Ft 1 fõ bér .50 000.8000. . . .. . . . . . . .8000. . .. . . könyvek. . . 6 325 Ft/óra/stúdió.Ft Mindösszesen: .. . ..Ft – anyagköltségek papír.Ft K+F . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . és TB . . . . . . . . stb .24 000.6000. . . . . . . . .25 000. .1 265 Ft/óra/fõ . . . . . .. . . . . . . . . . .253 933... . . . . . .. .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 . .. . . .152 600. . . . .Ft Összesen: . . . . . . .1 138 417. . . . . . . . . . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . .3000.. . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . . .30 000. . . ..208 417.60 000. családfenntartás 3 fõ bér . . . . Macromedia/24 . . . . . . . .. . . . . . . . .Ft adó. . .Ft fûtés . . . . . . . . . . . . .. .300 000. . . . . .. .Ft családi rezsi . . . . . . . . . . . . . .45 000. . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . .Ft szkenner/24 . .. .Ft könyvelés . . . . . .. . . . . . . . .Ft Összesen: . . . . . . .Ft tartalék.2500. . . .180 óra/hó. . .25 000. . . . . . . . . ..50 000. 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . . . . . . 8 óra naponta): .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. .10 000. . . .930 000..Ft villany .2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . . . újságok . . . .. . . . .Ft Mindösszesen: . . . . . .40 000. . . .Ft Összesen: . . .Ft telefon . . . . . . . . . . . . ..1667. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 795 Ft/óra/stúdió . . . . nyaralás . . . . . . .12 000. . . . . .11 250.80 000.. . . . . festék.Ft adó és TB ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful