Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni. Tudva azt. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. – mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény. a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében. mely megadja a lehetõséget arra. két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. óvatosan alkalmazzuk.Grafikai tervezés. a tervezõgrafikusok szakmai. bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába. erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. Ez a külföldi . Ez a szakmai. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel. Az árakat évrõl-évre átfésüljük. mely mind a tervezõk. csak ott. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált.és külföldön. Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás. így ármeghatározása. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára.

amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység.. és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat. Több szakmai elõadáson vettem részt. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására. A Kamara árjavaslata az európai országok. de azt biztosan tudom. egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik. mert tudni kell. nevezetesen Németország. Húsz éven keresztül 5000. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait. Svájc. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv. Húsz évig mûködött. mert ne képzeljük azt. Ma ez 200 000.Ft fölött van. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. Hollandia gyakorlatán alapul. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem.munkavállalóknak kényelmes. és a mai . nem szabad elfelejteni. Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni. a méltányosság elve. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette. Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert.Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. Azért beszélek mindig árjavaslatról. hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani.. hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált.

más ismereteket. tehát nem digitális adatállományt. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális. melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. . mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat. a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. Nevezetesen az európai. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb. Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak.és eszközállomány átadását is jelentheti. és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl. ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata. mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. hogy mit nevezünk tervnek. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött. A magyar szerzõi jogi törvény. Nem kész nyomófilmeken. Köztudott. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. a hazai gyakorlat szinte fordított. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. Nem adja meg a lehetõséget. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. más eszközöket követel. errõl lemondani sem lehet. Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott.

Nem lehet kétséges. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. század óta mûködik. számában. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell. hiszen Európában a 18. a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni.A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján. Az ár is ezek szerint alakul. . vagy a médiák valamelyikében bemutatja. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak. A Hungart. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja. Franciaországban indult. Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen. pl.

illusztráció vagy adatállomány) a tervezô . A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít.A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész).) külön elszámolás tárgya. A pályázatra benyújtott. de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. digitális vagy analóg proof. így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. tulajdonában marad. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv. levilágítás stb. az pályázatnak minôsül. fotófeldolgozás. színrebontás. külön díjazás ellenében. retus. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján. Pályázat Pályázat az. Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány. rajz. hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen. Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. vagy kérés. szkennelés. A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. amelyért részvételi díj jár. Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata. színes print. A technikai feldolgozás (szövegbeírás. kiállítási terv esetén minimum 10%.ill. megbízott tervezô végzi. képmódosítás. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %).

pártok. szolgáltató vállalkozások.intézmény teljes mûködési területére. (Kiszállás. melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell. . szállodák. nagy ipari létesítmények és vállalkozások. kisközösségi intézmények. „B” Kategória: (1. alapítványok. nagyvárosok képviselôtestületei. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. bankok és biztosítók. . hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti. . .) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel. költségek. szállás. közintézmények. helyszínek. áruházak.450 000. . vendéglátó láncok. de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. alapítványok. „C” Kategória: (1. . . kereskedelmi.és televízióintézmények. államigazgatás. emblémák rendszere.75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. nagy rádió. . . . cégszínek. étkezés. szállító cégek. . 10-20 felhasználási terület. . . „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. kulturális intézmények. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma. . 100 % lehet. vasút. tárgyalásokra fordított idô.0 szorzó) Közepes nagyságú ipari. napidíj. . kis egyesületek. . országos és nemzetközi kampányok. . országos újságok. rendszerterv) . Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra.. nagy egyesületek.Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill. hírközlés. A sürgôsségi felár mértéke 25. Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. . .5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. 50. cégek. nemzetközi vásárok és kiállítások. . városok.150 000. folyóiratok. Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. stb. konzultáció. áruházláncok. intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”. . nagy utazási irodák. 5-10 felhasználási terület) . többféle embléma kapcsolata . . . posta.kis vállalkozások.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja. . az arculat koncepciója.. . gyógyhelyek. A megbízó vállalatok.

. . . .. . . . . .Ft-tól – méretmutációk . . . . .. . . .25 000. . . . . . . . .Ft-tól Címer* . . ..és kb. . . . . egyedi illusztrált . . Logotípia* . . . .. . . . . . . . Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve . .40 000.30 000. . .1 500 000. . . .Ft-tól (Szerzôi fénykép. . . . . . . . .40 000.+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva .Ft-tól Óriásplakát . . .40 000. . .35 000. . . . . . . . . Plakát. .100 000. . . . . . . . . . . .. . .8000. . . . . . B3 . szakértés . . . . . . . . . . .. . . . . .Ft-tól – nyak . . .Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . . . . . . . . . foma tervezés . .Ft-tól Prospektus. . .. . .30 000.25 000. . . . . . .60 000. . . .Ft-tól Grafikai plakát . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .Ft-tól B3 felett . . .) Tanácsadás. . . .. . . . . . .40 000. . .. . . . . . . . . .15 000..150 000. . .Ft-tól szöveges . . . . .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése. . . .30 000. . . .Ft-tól Csomagolópapír. . . . . . . . .. . .100 000.70 000. . . . . .Ft-tól Belsô oldal (tördelés) . leporelló Tipografált címlap . elkészítése külön megállapodás tárgya. . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz . . . . . .Ft-tól Zacskó. . .. ábra. . tasak (fólia. . . .Ft-tól Piktogramok . . .Ft-tól – egyedi illusztrációval . . . . .Ft-tól – hátoldali . .70 000. atrap Egyszerû tipografált .125 000. . . .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok . . .. .Ft-tól Védjegy. .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal. . . .Ft-tól Dobozgrafika látványterv . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne. . . . . . . . . . . .0 szorzó . . . . . eredeti anyagból . . . .70 000. .7500.. . . . . .. . . . . . . . . katalógus. . . . .. . . .70 000. . . . .. .15 000. . . . . . . 20-70 felhasználási terület) . . . . . . .. . papír) . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .20 000. szóvédjegy. . . . .Ft-tól Display . .. . .Ft-tól – bonyolult. . . . . . . . a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . . . . . . .50 000. . . . . . . .90 000. . . . . . . . . . ..70 000. . . . . . . . . . .2. .. . . . . . . . . .Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén . . .Ft-tól Doboz tervezés. . . .Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált . . . . ..120 000. . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . . .Ft-tól Grafikai címlap . . . . . . . . . . . . . .25 000.. . . . . . . . . . . . . . . . . illusztráció külön kerül felszámolásra. . . . . . . .Ft-tól – terítékrajz B4. . . . . .. . . .60 000. . . . .embléma. . . .

. . .Ft-tól – tördelés oldalanként .. . . . . „A” Kategória: 5000 példány alatt . . . . . élôfej. . . . . . . . . . .Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér . . .. . . . . .. .. . .Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként . . . . . . . .. . . ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként .40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000. . . .Ft-tól Belsô címoldal .30 000.5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg . . lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett .25 000. . .. . . . . . . . . . .Ft-tól – címoldal . . . . . . .Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként . . . . . . . . . . .18 000. . . . . . .9500. . . . . . . . .12 000. . . . . . .18 000.Ft-tól – oldalterv . . . . .. . . . . . .40 000. . . . . . . . .. . rovatcím . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér . . . . . havilap. . . . . . . . . . . . . . . . ... .90 000. . . . .. .18 000. . . . . .7000. .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv . .. . . . . . . . . . . . . . .75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . .50 000. . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – szines . . .(1. . . . . . . .70 000. .Ft-tól – Önálló újságmelléklet .. . . .Sajtó.0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér . . . . . . . . . . . . . . . . .7500. . . . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . ... .Ft-tól . . . . . . . . . . .20 000. . . . . . . . .. . . . . . .3500.40 000. . .100 000. . . . . . . .20 000. . . . . . . . .35 000. . .(0.. . . . . . . .Ft-tól – fekete-fehér tipo . . . . . . .18 000. .Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) . .(1. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés . . . .. . idôszakos kiadvány terv . . . .. . .Ft-tól színes . . .Ft-tól – annak egyedi kötetei . . . . . . . . . ..Ft-tól Sorozat. . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . . . .Ft-tól – illusztrált . .Ft-tól – belsô címoldal . . . . . . . . . . . . . képes albumhoz ívenként .. . . .Ft-tól Sorozatterv . .Ft-tól – szines illusztrált . . hetilap. . . újság Napilap. . . . . . . . . . . . . . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg. .90 000. . címsor. . . . . . . .35 000. . .3500. . . . .Ft-tól – szines .Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”.Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . . .18 000. . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . . . .6000. . . . .. . . . . . .. . .

. . . . .2500. . . . . alkalmi) .Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig . .Ft/db-tól . .250 000. . . .. . . . . . . . ... . . . . . filminzert terve (storyboard) . . . .Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig . ..Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . . . . . . . .Ft-tól Kiállítás. .. .75 000. . . . . . . . . . . . . névjegy (faxpapír) koncepció terve . . vásár Kiállítás – kb. . . . . . . . . . . . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép. ..Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként . . .45 000. 50 m2 alapterületig .Ft/db-tól Reklámgyufa. . . . . .75 000.20 000. .90 000. .. . . .. ..Ft/db-tól Számlák . . . . CD-lemez. . . . . . . . . . . .12 000. . vendéglátás Étlap. . . . . . . . . . itallap – borító (színes) . . . . . . kötvény . .15 000. . . . boríték. . .. . szám .40 000.. varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk . . . . . . . . . . . . belsôoldal .250 000. . .Ft-tól Vándorkiállítás. .25 000. kazettaborító . . . .120 000. . tájékoztatók . illusztráció külön felszámolásra kerül. .Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) . üdvözlôlap (újévi. . .Ft-tól Hanglemez. . . többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként . . . . . . . . . . . . . . . . ..35 000. . . . . .10 000. . . . . . . emléklap . . . .Ft-tól Részvény. . .Ft között vagy .. . . .30 000. . . .Ft/db-tól Címkék . . . értékpapír.Ft-tól – oklevél.) Szállodaipar.Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. . . . .Ft-tól – korlátlan pld. . .40 000. . . . . . . . . ..Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) . . . .. ..Ft-tól Ismertetôk. . . . .. . . .50 000. . . . . . . . . . . . .Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett . ábra. .. . . ..12 000. . . . . . . . . . . .Ft-tól TV-. . . . . . . . . .Ft/oldal-tól Asztali atrapok .25 000. . . .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír. . .200 000. . . . . . . . .. .75 000. . . .. . . . . .Ft/db-tól Meghívó (értesítô).50 000.Ft-tól – egyedi kalligráfia. . ..Ft-tól – hátoldal. .. . . . . . . . . . . .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok.. . .12 000. .Ft-tól – belsô oldal . ..Ft-tól Embléma jellegû feliratok . . . . . . .. . . . . . . .2500. . . . .150 000. .. . . . . . .20 000. . . névbeírás (darabonként) .. . .

vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek .Ft-tól mûvésznaptár oldalanként . .50 000. . .. .Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon . . . . . . . . ektakrómok. . . Báthory u. . .Ft-tól Blokk . . II. .. .Ft-tól Plakátnaptár . . . . 12 vagy 52 oldalon oldalanként . . . . . . . . . . . . . . Báthory u.Ft-tól Bankkártya . . . . Kártyák Telefonkártya . .Ft-tól Elsônapi pecsét . . . Oldalán. . .Ft-tól Kártyanaptár . 10. .Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj . .7500.. .Ft-tól Tel. . .. .50 000. .. A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111. . . . . . . . . . emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) . .80 000.20 000. . . . . . . . . . . . . .8 000.. . . . . . . overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok . . Bélyeg Postabélyeg ..Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint . . . . . . . .. . . .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon. számának 7071. . .175 000. .100 000.. . . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám. . 10. . . . .. . . . . . .40 000. .Kazettacsomagolások · Videokazetta. . . . . . . .4000. .. . . . .. . . . .Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint. . . . . .200 000.45 000. . . . . .. . . . . . .Ft-tól csak tipográfia oldalanként . . . . . . .és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák . . . . . .Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként . . . . .. . . . . . . .150 000. ipar. .Ft-tól könyöklô.) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik. .: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-.Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák. . . .Prospektusok . . . . . . .Ft-tól naptár címoldal . . . . . . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest. . . . .Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. . . . ..35 000.175 000.

. többszöri esetleg korlátlan. akiknek fényképi igénye nem más. szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. nyaralási élményeiket megörökíteni.. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint. Milliók fényképeznek szerte a világon.. utazási. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot. mint egy óriásplakát elkészítéséhez. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles. szép kép. de ez a profiknak mást jelent. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó. A professzionális fotográfus megrendelésre. Csak egy gombnyomás. ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik. mint családi eseményeket. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le. Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. mint egy amatõr. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. mint az amatõröknek.

A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj. A tárgy installálása. pl. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell. az installációt stb. ami csupán költségemelõ tényezõ. érzékenységû anyagot kell használni. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. hogy szükségesek-e speciális objektívek. sminkes esetleg stylist. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás. és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is. effekt szûrõk stb.). milyen méretû. a felvéteti eszközökben nem okoz változást. elõtétek. hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el. a környezetet nem mi választjuk meg. hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. legprecízebb munkát igénylõ válfaja. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. fodrász. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. protokolláris események. Fontos tudni. esetében. ami jelentõsen megnehezíti a munkát. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni. Itt nincs lehetõség a bevilágításra. különbözõ színû és méretû hátterek stb. különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók. Figyelembe kell venni az épület méretét. Tudni kell. Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. filmforgatás stb. szakszerû megvilágítása. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. rendezvények. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni.

. . . Arról nem is beszélve. . . . . .-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm . . .7317. . . Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát. . . . . . . Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát. ami a Magyar Közlöny 1998/1 111. . . . . . .-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm . . . . . . . .-Ft + hívás .-Ft 1 tekercs roll . . . . . . .-Ft + hívás . . . . . . . és ezt ki is használjuk. . . .345. . . .15 842. . . . . . .a nyersanyagai.-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . . . . . ezt is tanácsos figyelembe venni. valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását. . . . . . . .625.-Ft + hívás . . . . hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. . . csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . . . . . .625. .1873. . . hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról. számában jelent meg. . .-Ft + hívás . . . . . . . .975. . . . .33 858. hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet. . . . . . . . . . . . . . általában többféle megoldás is kínálkozik. . . . . . .-Ft + hívás .560. . . . . . . .1107. . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm.

. . . . . . . . . . .500. . . . . . . .Ft 50 000-100 000 között . .. . . . .10. . . . .. . .A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999. . . . . . . . . . . .800. . modelldíj. ..6. . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket.7. . . . . . . . . .4. .13. . . . . . . . . . . bekezdése). . . . .5. . . . . . .). . . . . . .Ft 25 000-50 000 között .. . . Heti.Ft 50 000-100 000 között .000. . . . . .Ft 1/2 oldal . .. . . . . . . . . hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28.Ft Címlap riportkép: . . ebben az esetben az árak is változnak. . . . . . . . . . .700. . . . . . . . .14.Ft 200 000 fölött . . . . . . . . .200. 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés.Ft 250 000 fölött . .Honorárium: 15 000-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. . . . . . . . . paragrafusának 3.. . .. (pl: mûterembérlet. . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni. Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: . . . . . . . . . . . . . . . .és havilapok: Példányszám: . .15.9. . . . . . . . . .000. .Ft 100 000-200 000 között . . . . . . . . . .17.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Ft 1/1 oldal .Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk.500. . . . . .400. . . stb. . . .000.. . . . . .300.7.. . . • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. . • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét. . . . . . . . .Honorárium: Méret .Ft . . .Ft 100 000-250 000 között . . .800. . . . . . .. . . . . . . .5. . . . . . . . . .Ft 15 000-50 000 között . . . . . . . . .. . . . . . . . . .000.Honorárium: 25 000 1/4 oldal . . január 1-tõl 25 000-ig . . . . .700.

. dokumentáció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kozmetikus. . . . . .000. útiköltség. .. . . világítás díja. . . . stb. . . . . . . . standfotó. .17.Ft 1/2 oldal .. . . . . . . vállalati események. . Síkfilmre 100% felár számítható. . . . .21.) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk. .19. .Ft 1/2 nap . . . . . .Ft 1/2 oldal . A technikai költségek (pl.300. . . . . . . . .. .. . .Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . . . . . . . . .50 000 1/4 oldal . . . . . . . . . értekezletek. . . . . nagyítás. . . . . ) külön kerülnek elszámolásra. . . . . . . . . . . ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl. . . . .24.000. .. Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik. .800. . .Ft + költség (film. . . . .). . . . ..500. . . . .Ft 1/1 oldal . . . .. . . fodrász. . . .19.800.29. . . . . . .Ft 100 000 1/4 oldal . . . . . . . elõhívás. . . . . . . . . stb. . . . . .500. . .46. . . . . . . . .. . .21.Ft 1/1 oldal . . . . . . modelldíj. stb. . . . . .000.

000. . . .400-146. .000.. . . . . . . . .53.Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . .Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat. . . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . . . . .Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése. . . . . . . – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret . . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra. . . . .25.Ft 1/2 oldalnál kisebb . . .. . .. . akár a méret szempontjából: 6 hónapra . . . .. .300. . .500. ..76.Ft Többszöri felhasználás: . . . .54.. . . . . .. . . .18.500-72. . .69. . . . . . .Ft Naptár 12+1 oldalas képenként . . . . .. . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . . . .Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül. .65.Ft Többszöri felhasználás: . .. . . . . . . . . . . . . . .. .900. .Ft Címlap . . . . . . . . szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . . .Ft Többszöri felhasználás: .75. . akár a példányszáni. . . .87. . .56.Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . . . . . . . . . . . . .500. .76. illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz.200-93. . . . . . . . . . . .Ft Postai levelezõlap. . . . . .300. . . .1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . .800. . . . . . . . .Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb . . . . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . .000-105. . . . . .800. . . ... . . . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: .128.. .. .. 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . . . . . .000.28.800. .Ft Méret: .29.Ft Méret: . . .Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül. . .000.117. . . . . . . . . . . . . . . vagy 50 ezer példány fölötti lapok. . . . . .900-128. . . . . . . . . . .1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . .000-124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: .. .Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. .Ft Méret: . . . . . . ..300. . . . . .700. . . . . . . . .29.21. . . . .000. . . . . • Világ. . . . .500. . . . . . . .500-110.Ft Többszöri felhasználás: . .000. . . . . .Ft Teljes oldal . .. .59. . .800. . . ... .21. . . . . . . .Ft Méret: . . . . . vagy 50 ezer példány alatti lapok. . .500.. . . .25.Ft 1 évre .700. .

Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár . .109. .500 példánynál több . . . .a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. .200. . . . . . . . . . .500. . . . .000 példány .Ft Kirakat.18. . . . . . . .Ft sorozat 1-5-ig . . . .Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több . . . . . . . . ... .Ft 5. . . . . . . . . . a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. . . . . .124. . . .87.70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. . . .. . . .400. . . .500. . . . . a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert.Ft 5 felett . .Ft Belsõ oldalakon . . . . . . . . . . .800-65.500-43. . . Második kiadásnál az alapár . .000. .500. . . . . . .000-77. . .43. . .. . .18.000 példány .5. .000. . . . .Ft. .Ft 20. . . amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad. . . . . . .6. . . . . . . . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak. . . .. . . . . .000 példánynál több . . .az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén . .000. . . . .000.86. . .21. .. Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás . . . .Ft Europlakát . . . . .. . .25. . . . .. .138. . ..000 példány . . .000 példánynál több . . .9. .200-9. . .Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . . . .700. .+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5.20 %kedvezmény. . Kiállítások: A kép a kiállítás része. . . . . . . . . Kulturális célú prospektusok: egyedi . . . . .000. . . . . . . . . . . . . . . üzlet vagy iroda számára dekoráció . . . . .. . . . . .Ft 1. .500-70..000. . .28.Ft 50. Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés. . . . .000. . . . .23. . . .. . . . . . . . .Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza. . . . .. . .400-54. . .200-15.Ft 2. . . . . . .000-109. . .. . . .Ft 10. . . . . . . . . .000. . . . . . . . .500.000 példány . . . . . ..

ha erõsödik –. melyeket meghatározott helyre. sok az eszkimó” jellemzõ. de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. És jó. és idõtõl . John Foxx. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. helytõl. hogy az adott kép profi munka-e. melyek nemcsak. ami javíthat. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. hogy milyen is kellene legyen. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. ha már elõre biztosra mehetünk. Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. azonnal felhasználható. Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. tehát nemcsak elképzeljük. ami ha minõségi. „A kép azonnal kell. és nem kevés operátori munka. Flat Earth. példányszámtól. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk. de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). mérettõl függõek. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e. A mai helyzetre a „kevés a fóka. A képügynökségek tarifái kiadványtól. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó. Az sem mindegy. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. hogy profik által készített. A tervezés. példányszámtól. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. idõre bérelhetünk. szintén idõigényes dolog. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek. egyre több képre van szükség. Corel Professional Photos stb. SAFA. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. úgy.ones Képekre márpedig igenis szükség van.

kiadványokra. Egyedülálló. színvilágát. Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. prezentációs. sport és utazás. Általában RGB színes JPEG formátumúak. kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. csúcstechnológiák. A képek nemcsak szemléletükben.. hátterek és struktúrák. A klasszikus témák (üzleti élet. melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. körülrajzolt tárgyak. Az árakról: Egy képre vetítve. hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig.függetlenül korlátlanul. napjainkban. egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. Mûanyag emberek). fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok. a CD árban verhetetlen. Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek. és felbontásban is kielégíti az igények . Internet. 1035 Mbyte. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. Ha pedig ez sem elég. a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket.és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. Esetenként akad olyan CD. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People. szabadidõ. közlekedés és szállítás. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra. az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók. akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday). Vannak szolgáltatók. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá. stb. reklámokban és prospektusokban.

a hagyományos fotótárak ajánlata. 0. 3600x2800 stb. 0.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70. 410x510 stb. képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni.6 20 USD körül (kb. 350x600. max 8-10 USD kb. 384x256 stb.98%-át. 4. 768x512.5-10 30-70 USD (716. 1536x1024 stb. hogy sosem lesz szükségünk. 14 x 18 cm 1700x2200.000-150.3 általában ingyenes. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is. pixel 18-29 40-130 USD (1030. és a többire biztos. de „vízjellel” jelölik. A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk. Ha tényleg csak egy képet keresünk.000 Ft) nagy méretû kb.000 Ft) 120x80.000-4. természetesen idõtartamtól. Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár . mérettõl.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1. 190x270. amire akkor és ott szükségünk van.5-2 x 2-3 kisméretû. 5000 Ft) . példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet.Ft/CD Ár . internetes kb.000 400-1. 3 x 5 cm közepes méretû kb.1-0.Ft/kép 4-5 1. 24 x 31 cm 3072x2048.

000 40-77.000 36-43.000 23-44.000 28-34.000 13-30.000 hátsó borító 10-40.000 13-29.000 65-130.000 21-39.000 20-69.000 8-32.000 28-34.000 19-63.000 7-40.000 27-70.000 7-30.000 18-6.000 12-26.000 15-40. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50.000 30-73-000 35-79.000 15-36.000 40-47.000 20-7.000 9-45.000 26-50 35-60.000 20-40.000 35-41.000 14-27.000 16-53. árukatalógus.000 30-37.000 45-52.000 70-130.000 500 6-20.000 14-36.000 13-55.000 6-30.000 9-42.000 13-70.000 10.000 2-3 14-28.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap.000 33-40.000 18-60.000 6-27.000 13-65.000 14-28.000.000 18-53.000 19-59.000 13-33.000 5-25.000 38-45.000 50-97.000 17-50.000 65-120.000 15-43.000 50.000 6-22.000 14-33.000 21-70.000 18-33.000 17-43. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 13-25.000 7-25.000 15-50.000 85-170.000 30-36.000 9-40.000 12-58.000 25-66.000 11-25 30-55.000 35-72.000 60-107.000 32-39.000 33-39.000 16-5. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 3 hónap 8-65.000 20-39.000 egységes több felhasználás 16-6.000 10-45.000 20-26.000 1.000 100-200 45-80.000 22-63.000 10-55.000 24-47. poszter.000 10000 10-40.000 19-38.000 14-32.000 40-78.000 elsõ borító 15-50.000 16-46.000 37-80.000 18-46.000 59-66. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.000 19-50.000 18-7. háttér stb.000 27-52.000 37-44.000 9-45.000 100.000 10-50.000 50-87.000 18-49.000 64-70.000 11-50.000 18-28.000 5000 9-30.000 kis 9-3.000 7-30.000 16-43.000 14-40.000 100000 14-50.000 15-28.000 10-20.000 60-110.000 75-150.500 32-10.000 15-30.000 10-52.000 10-50.000 12-29.000 15-4. dosszié.000 27-33.000 közepes 10-4.000 16-39.000 50-65.000 8-40.000 12-52.000 43-50.000 100 1 hónap 7-55.000 4-20.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%.000 22-32.000 24-8.000 8-35.000 25. prospektus.000 57-63.000 14-60.000 18-35.000 1000 7-25.000 45-87.000 400-500 60-110.000 30-67.000 49-55.000 16-85.000 11-26. reklámlevél.000 13-70.000 45-82.000 7-33.000 9-40.000 7-40.000 6 hónap 10-75.000 16-40.000 25-31.000 . hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 8-35.000 6-28.000 15-25.000 10-40.000 35-42.000 15-36.000 51-100 40-70.000 22-43.000 11-22.000 4-5 13-26.000 10-23.000 16-30. zászló) Ft/hó CD.000 9-35.000 25-31.000 6-35.000 12-24.000 43-50.000 16-32.000 50-100.000 11-50.000 5-25.000 8-30.000 19-35.000 30-36. leaflet.000 20-60.000 20-60. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 12-60.000 55-97.000 25-36.000 17-43.000 16-31.000 500. kazetta.000 12 hónap 20-100. attrap.000 54-60.000 40-46.000 55-105.000 50-57.000 melléklet 7-25. reklámnyomtatvány.000 8-45.000 11-22.000 20-65.000 22-28.000 18-34.000 13-26.000 nagy 12-5.000 35-41.000 25-8.000 17-56.

Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi. melyek – igaz. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni. hogy például Finnországban. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. egy átlagos gyártási költséget elismerve. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral. a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. a vásárlók. árjegyzéket böngészve a megrendelõk. Tibor – ECCO Hungária Kft. itt számos olyan tényezõ merül fel. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. ahol a jelentõs kiterjedésû.Papírok Ritter P. a cellulóz. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is. amikor nem egy másik kereskedõtõl.

akkor célszerû. az áremelkedés általában kevésbé meredek. A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék.. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. míg mások (pl. hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen.. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja. (pl. vagy ha van más. de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. A legfontosabb talán az a tényezõ. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). az alacsonyabb grammsúlyokat. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel . Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. ehhez kapcsolódó tényezõ. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani. szállítási. a bérek és közterheik. Ez magyarul azt jelenti. értékesítéssel összefüggõ egyéb. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron. hogy odafigyeljen. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak. A szokványos (esetleges vámok. ha úgy alakítja eladási árát. tárolási. amikor az eladó már emelt. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. átlagárakat számítva. mint az importtermékek esetében. helyiségbérleti. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell. másrészt a devizaszorzó) változásai.

elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál.. Külön téma lehet a paletta bontása.magának az alacsony ár miatt. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak. a késztermék sorozatjellege. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett. sõt. újracsomagolása. ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat. hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ. A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik. Ez azt jelentheti. Ez azt jelenti. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. tekintve.) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése. melynél a cég valamilyen térítést felszámol. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). Tekintettel arra.. még ugyanannak a terméknek az esetében sem.. s ha szerencséje van. ami a fizetés napján érvényben lesz. arról nem is . (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében. esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. és melyik mennyiség vagy távolság. Ilyen ok miatt kellett például váratlan.és anyagigényes. bizonyos speciális költségeket is. szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét. vagy elsõként emel. hanem azt a várható értéket. Ezek közé tartozhat annak eldöntése. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre.. hogy forgalma átmenetileg csökken. ahol az ívek leszámlálása. mint ezt palettánként megtenni. vállalva. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. Van kereskedõ. esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. hogy a vásárlók egy része a megszokás.

A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ.. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár. stb. és a 80 grammosé „csak” 192. Vannak kereskedõk.. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg. mert elõfordulhat. s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének.Ft/kg. a vásárlások gyakorisága. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között.) más formában is kedvezhet az eladó.. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ. 61x86 centiméteres ívek esetében 7..Ft/kg.. de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat. Természetesen nem minden.beszélve. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû.34 és 8.06 forintos ívárakat ad. hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200... mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével. mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak. a céghez való hûsége. fizetési készsége alapján – egyéni . hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel. új termék bevezetését.. amit részére hozatnak be. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”. és a munka megenged választási lehetõséget. teljes teherautónyi. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését. ez a bõvített A1-es. de van eladó. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága. a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését.) A vásárlónak az akciókon kívül.

hogy lehet lehetõség alkura. melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát. amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók. kétszer. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg. a fatartalmú.. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet. esetleg háromszor mázolt mûnyomók. Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok. Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak. ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás. Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár. Ezek lehetnek speciális árak. . hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna.. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti. és egyszer.. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései. a fizetés módozata. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”. (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek..és kartonfajta palettás. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél.kedvezményeket állapítanak meg. de olyan. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét.. vagy ezek kombinációi. Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról.) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát.) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is. ezeket követik a famentes ofszetek. (A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik.. azaz anélkül vásárolhat. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz.

hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál. Van. kötészeti lemezeket – tartó. címkepapírokat. nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is. duplex és grafikai kartonokat.és kreatív papírok és kartonok családjait. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta. bárki által hozzáférhetõ. hanem legyõzendõ. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen. s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. hogy részesítse!) elõnyben. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. aki a pillanatnyi. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek. de ha arra van igény.. pontosan. mûnyomó. hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek).. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve. esetleg két szállító mellett. nincs 100 %-os recept. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli . Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. valamint triplex. Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat). de a klasszikus értelemben vett. széles választékot – ofszet-. idõre történik a szállítás. azon cégek között. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót. jól szerkesztett árjegyzék. akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét. öntapadókat. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. melyek egymást nem ellenségnek. a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. Arra a kérdésre. (vagy a verseny miatt kell. hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. Lásd a táblázatot. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni.

mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége. Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés. mert ez nem a reklám helye. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is. A hûség kifizetõdõ. mint fentebb láthattuk. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. szolgálatkészsége. hanem tagolásával. hiszen. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez. . az árut kiszállító személyzet udvariassága.az árakat. meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok.

3-13. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm.1 10. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .1-52.4 48.7 38.41 9.10-11.9-18.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt.9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.2 42.7-50.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.5 9.6 43.66-42.8 48.52 12.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.2 10.62 14.9-12.78-48.6-15.9-11.9 12.

vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett.. küllemének elnyeréséig. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani. a tervezõ két. betûfokozatok. A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító).Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft.. pausz) készül. melynek során a grafikus. tipografált layout fogalmával stb. mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. • terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész. • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. tipográfus. betûtípusok. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. ott is a gyártáselõkészítés. szövegcsoportok elhelyezkedésének. az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . folyamaton kell. fotók. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. három.

proof) elkészítésére. . miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk. festmény repró) • vonalas (pl. illetve a felhasználandó fotóeredetik. készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik. Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. a következõ. retusálása. karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld. tördelés 2.delmet. amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt. ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása.000. (Pl.000. papír fotó) • árnyalatos (pl. Ezt követi a korrektúra. igény szerinti képeffektek (maszkolás stb. színkorrekciója. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún.Ft/oldal helyett: 10. ez esetben a 3. a nyomtatási és kötészeti eljárást. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. Nyomdai munkák fejezet!). az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása. méretre vágása.) elvégzése.-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján. fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként. a papírminõséget. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után. dia) • ránézeti (pl.

(a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3..000 „n“ db.000 64. ha pl.000 2. és se szeri se száma a maszkolásoknak.500 • Tördelés: 1. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van.000. A megrendelõ számol: nem érti. már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat. pedig nyomógép közelében sem járt.-Ft darabonként a levélpapírja. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében. már 10-20. képátfolyatásoknak. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl.000 40. – Hát igen. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá).000/oldal • Szedés: 0. n. 16+4 oldal terjedelmû.000 80. nem beszélve arról.000 12.000-6.20-1 /n • Archiválás: 1. • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db. Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira.3 2.500-4. Így a fajlagos darabára osztódik. az ettõl való eltérés azonban lehetséges. ez a gép óradíj. 1.000-20.200 2.000 40 500 3.200 Ft 72.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul. egyéb grafikai képeffekteknek stb. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus.000/CD .Legyen a kiadványunk A/4-es méretû.400 40. Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés).000-4. és ilyenkor a megrendelõ dönt. oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40.-Ft-os árat (vagy akár még többet). Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége. Elõtte.000 310. pl.000 0.000 20 60 80 20 Ft/egys.

000 1200-4500 12.200-2.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.000 600-1500 5.000-2.800-5.500 6.200 200-400 3.500 1.500-6.5 Mb A/4 210x297 mm 33.2 Mb A/3 297x420 mm 66.800-8.500-4.500-4.000 800-2.000 2.500 12.000 1.000 2.800-4.3 Mb A/5 148x210 mm 16.000 .000-8.000 5.000 5.000 300-800 2.4 Mb A/2 420x594 mm 132.000 2.500-2.000-10.000-18.A/6 105x148 mm 8.200-2.000-18.900-4.500 900-1.200 250-600 1.500 500-1.000 1.500 250-600 1.500 400-800 200-400 1.000 700-1.500-3.500-2.800-15.

Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig.. (ld. a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek. többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. csatornák.rejlik. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá. melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. ám ez mind. Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. mind idõ. hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. 7. egymás utáni divíz sorvégek stb. Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg. jogdíjait. fejezet) • Az összes közölt ár nettó! .

árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. egyéb grafikai képeffektõl stb. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. ha pl. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. vonalas negatív . Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. egyéb grafikai képeffektõl stb. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. képátfolyatásoktól. ha pl. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. képátfolyatásoktól. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort.

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait. Másolóeredetije: egyenes állású negatív. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. . hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma. hanem a kész termékek. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. Fõleg nagy példányszámú. a nyomdaipar összefüggõ egész. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl. Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá. Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. egy vagy két szín nyomású könyvek. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. 70-80%-a ofszetnyomással készül.Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás.

ott is a gyártáselõkészítés. Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-. Hátránya: rossz illesztési pontosság. egy naptár spirálozása. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. az öntapadós matricák riccelése. Persze nem kell megijednünk. illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség.) funkciójának eleget tudjon tenni. levélpapír. Az adott kiadvány. pl. könyv. egy-két hetilap. a poháralátét stancolása. Szitanyomtatás Kis példányszámú. . doboz stb. Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. az a kötészet feladata. hajtogatása. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). körülvágása. vagy akár egy könyvborító fóliázása. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. ha jó nyomdát választottunk). azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában. egy újság tûzése és persze ezek összehordása. névjegyek). nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. mint egy névjegy körülvágása. vagy tekercsnyomtatást. tamponnyomtatás. Látjuk tehát. érdekessége. Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. prospektus. leporelló. újság. digitális nyomtatás stb. Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív. nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek.

a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is. Jó nyomdát választottunk. mindez négy. mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. Itt a két NA/2. . így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve). Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún. a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen. illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során. hajtogató gép beállítása stb). Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet.000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik.belív: 115 g/m2 matt mûnyomó . Ezután történik a formakészítés. borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen. a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik. és a nyomómûvekbe való behelyezésük. öt nap alatt elkészült. hozzálék. és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk.A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót.borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve. a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt. A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: . ami a nyomtatás. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának. illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép. Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba. Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el.

5 30. mûveleti díjak.000 db esetén 5. nemcsak azért. ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik. Fóliázás Tûzés.000 120. Nem beszélve arról. Gyakran elõfordul. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos . illetve.168.000. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az.70 Ft/db • 5000 db esetén.000 48. anyagköltség (anyagmegjelöléssel).400.000 220. táblázatot összeállítani.000 67.-Ft fajlagosan: 233. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese.68 Ft/db Jól látható. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese.000 26. akkor fogunk pontos képet kapni arról. így egy-két száz forint lenne a különbség. összesen: 1.-Ft-os árat most már biztosan tudja. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés.000 171.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét. hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül.2. hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot.000 72.000 75. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000. Az árak kiértékelésénél nagy segítség. hogy összesen 25.000 72.000 30. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ.000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db.000 280.000 20.000 50. Tehát ugyanannyi.000 45.000 441.000 111.000 858.-Ft fajlagosan: 375.000 125. összesen: 751.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír. vágás Összesen Ft/db 30. és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi.400.000 50. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni.000 48. • 2000 db esetén.

5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.9-28.75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.) 8000-20000 .25 40.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.25 33.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.5 8.8-30.25 22.75 22.Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.

B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás.) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny.) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92. spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 .

hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. mert már gondolkodott azon.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. hogy az árat a minõség határozza meg. és utána dönthetnénk. ahogy megpróbálja felderíteni. Az Internet csodája. Azt kívánja tudni. Édes a narancs. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. Egyes web site-ok termékeket. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. Ha vásárolunk. tápértékében van. a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. . Ha létrehozzuk. míg a web site valójában szolgáltatás. 1999-ben erre már nincs szükség. A narancs kézzelfogható áru. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. Valójában nagyon valószínû. hogy új vásárlókat érjenek el. Bizton mondhatjuk. Egyes web site-ok célja. szolgáltatásokat árusítanak. És mégis. mennyibe fog kerülni. amikrõl ma még nem is álmodnak. Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. Ha a web site-ok narancsok lennének. Biztosra veszem. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. Azért olvassa most ezt az írást. Nem kell meggyõznöm Önt. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány. mondjuk narancsot. tudjuk. hogy Ön rendszeres Internet-használó. hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. A narancs értéke ízében. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. melyik éri meg az árát.

alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. de ki mondja meg. Mint mondottuk korábban. hogy a web site milyen célokat kíván elérni. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. mert meg tudjuk ítélni. hogy értéket kapott-e a pénzéért. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. de tudok néhány tanácsot adni. csak meg kell hámozni egyet. Ha céljai világosak. hogy van néhány elképzelése arról. ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. ami 6 milliót hoz Önnek. amit hoz. Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének. akkor képes lesz megítélni. Végül is. Igaz. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. Tegyük fel. általában 3-4 fõs kis csoportok. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. hanem azok az eredmények. Lehet. El kell döntenünk. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. hogy létezünk. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. amit Ön vásárolni akar. Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. akkor profitot termelt. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû. Ez hasznos. Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. az valójában nem egy web site. többet akar. Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. hogy jó vásárt csináltunk-e. hogyan vásároljunk web site-ot. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy . mint egy on-line brosúrát. A cégek. és bele kell harapni. A web-brosúra alapüzenete az.

Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. hanem folyamatos befektetés. ahogy az üzlet/a cég változik. és a cég számára szükséges lépések nem világosak. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. ismeri üzleti céljainkat és segít. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. Ha komolyan veszed az Internetet. De fizethetünk egy alkalmazottat is. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. és ezt észben kell tartanunk. hogy elérjük azokat. ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. azok a változások amiket hoz. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. és mégis. és az Internet felnõtté/éretté válik. Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is. akkor legalább kitalálhatjuk. az általános gyakorlattá válik holnap. A fenti példa elég ostobának tûnhet. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk. A web site-nak változni kell. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek. Itt az idõ megfontolni. Sajnos a web site nem olyan anyag. hogy ezt megtegye. Követhetünk el hibákat. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. hogy miért nem. akkor ez a pénz elveszett. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. De ez nem azt jelenti. hogy soha nem is fog. Nem számít. amíg tanulunk belõlük. ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült. A fenti példával folytatva. hogy melyik utat választjuk. de ez csak addig van rendben. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. A web site nem egyszer felmerülõ költség. Ezt már most elkezdve. ami nem adja el az árut. A web site szolgáltatás. aki megérti.eladásorientált web site-ért. ha web site-ot vásárolunk. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. mintsem egyszeri vásárlásnak. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt.

hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. ha egyszer elkészül.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. ha egy egész munkanapot adunk. Ugyanígy egy jó web. és arra. Csak legyünk biztosak benne. de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. mégis jobban tetszik majd az eredmény. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. programozás. grafikai tervezés. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg. hogy legalább vázlatosan mutassa. korrektúra. hogy megtárgyalja. A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció. hogy készítsen egy részletes tervet. valami létre fog hozni.„csomagos” megoldással. hogyan fog kinézni. hogy elkészítse a terveket. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. amiért fizettünk. megvitassa üzleti céljainkat. mit akarunk! . hogy tervezzen egy logót. fizetnünk kell egy építésznek. valamint minden egyes oldal részleteit. html-szerkesztés. írás.

szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ...15.. azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza..A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen.150.. a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot....000 .cégnév. · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket. szolgáltatásaikat...... korlátozza a design-t.... általában 1-3 hétbe telik...: valaki@cégnév. amit a hálón is meg kíván jelentetni.000 Ft .hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl... célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani........ Remélhetõleg minden fotó... logo. havonta. de csak kis mértékben kell frissíteni. könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www. Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999... A honlap tartalmát kb.... Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek...300. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével. A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése. • Havonta hírlevelet bocsájt ki..hu).000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak. januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: . • Egy egyszerû... • Nincs saját szervere. mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:.

átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt.... amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására. . A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes. karban tartja az oldalakat. hogy honnan.. hogy a cégnek hol..000 Ft/hó Havi karbantartás: ... A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja.3...500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:... javaslatokat tesz az esetleges módosításokra.... A statisztika segítségével látható..... A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben.... illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát...000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1..... melyik website-ról jött a legtöbb látogató......... Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével.000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival.. célközönségünket oda is kell vezetnünk. hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó. Második körben javaslatokat adnak arra. Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket.. melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot.) Programozás:. akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el. amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak.600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): ...000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:.......... azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége..9.3...... Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel.. Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai.10.30-50........ a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára.... newsgroupokat.. Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít......8.000 ....... a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra. milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie.(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja. hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot...........

000 0-30.000 2.000 Ft/hó-1.000 .000 Ft/MByte 1-2.000 37.000120.800-8.000-3.000 2.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60.000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1.000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.000. org 6-20.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.000 Ft/oldal Fenntartás 1.000Oldalszerkesztés 3-4.000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.000 50.000 Ft/oldal 5.5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.com.000 20-25.korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8.5.000 Ft/MByte 5.000 1.000 4. net.500-2.000 Ft/oldal 3. 10 A/4 Tervezés 5.000-1.000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra .000- Domain név regisztráció Egyszeri díj .hu .000 2 USD .800-5.

A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg.Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé. sõt. és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000. Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. off-line megjelenéssel (pólók. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú. televíziós image film) is támogatott online magazin lett. szinte folyamatosan. fotó-archívummal. amihez eddig szokatlanul magas. nyomtatott médiaajánlat. öntapadós címkék. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ.. egy hónapon keresztül.Ft-os indulótõke is járult. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. bár ilyen számú látogatót csak . A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni. névjegykártya. Ez a látogatottság azóta sem csökkent. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató.

a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. így csökkentve a produkció irodája. az egyre érdekesebb anyagok elkészítése. fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . frissítés elkészítésével jár. amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába.. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat. ez természetesen rohamosan növekszik. A nézettséget nem csak megtartani. A magazin jelenleg (1999. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését. A frissítés havi költségvetése. az Internet stúdió. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi.. de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000. Nem meglepõ tehát. grafikai.FT. 60-100 000. amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb. Friderikusz Online képernyõvédõ program. illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül. adatforgalomtól függõen). egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. A frissítés magában foglalja egyes rovatok. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél. fotózással. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. mint a karácsonyra megjelent. valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket. valamint az olyan figyelmességek. A mûsorelõzetes. ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése. az interjúk elkészítésével.Ft lenne. de emelni is sikerült. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel.

Beírt. feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása. ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). • Tipografizált szövegek. sztenderd kiegyenlítésekkel. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). képek. – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. rajzok. • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is. animációk. párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. . Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása. Megjegyzendõ. feliratok készítése. a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). hangok. videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított.

szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. A kalkuláció egyedi. és így másfajta. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. Elõfordulhat. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. Elõfordulhat. – Logók Rajzolóprogramokkal logót. • Képkivágások. hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. Megjegyezzük. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni.sztenderd kiegyenlítésekkel. képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. Hangok • Hangfelvétel . és így másfajta. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. ikonokat. logókat is kellhet rajzolni. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség.

Abban különbözik az elõzõ animációtól. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni. • Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal. • Térbeli animáció Térbeli. figurák számától és kidolgozottságától. TV vagy más forrás (Ftlmp). mozgatása . VPIS. akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. multimédia *. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. 3D szereplõkkel.avi állományok elõállítása. 2D animáció. háttérrel vagy anélkül. • Figura-animáció Síkbeli. 2D animáció. vágni. • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni. vágás Animációk • Betûk. Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac. képek torzítása. Megjegyezzük. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra). Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása. különben digitalizálni is kell. hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja. mesterségesen létrehozott virtuális térben. Síkbeli. az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni. • Digitális szerkesztés. Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). hogy a figurák. rajzok. szerkeszteni. Az ár függ a hátterek. S-VF-IS. 3D animáció. a szereplõk díjazását (Ft/óra).Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség. figurák számától és kidolgozottságától. Az ár függ a hátterek.mov vagy *. háttérrel vagy anélkül.

gombok. áttûnések nélkül. alfa csatorna. Megjegyzendõ. Ft/arculat. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. stáblista készítése. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. • Feliratozás Fõcím. vágás. többcsatornás hangfeldolgozás. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. Többcsatornás szerkesztés. hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva. szövegek. szinkron feliratozás (Ft/mp). E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik. ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti. zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. Ft/elemsorozat. vagy óradíja (Ft/nap. Ft/elem. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. menük. • Párbeszédes folyamatok . tervét. Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. Ft/óra). A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. áttûnésekkel.Jelenetek szerinti vágás. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását. Ennek a tervnek a képek. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab).

Ft/óra). kivitelezés. gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. telepítési. ami lehet interaktív is. • A sokszorosítás. Megjegyezzük.• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. feliratok) Marketing anyagok. hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv. Ft/óra). A termék jellegétõl függ. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. vagy óradíja (Ft/nap. és így csökkenteni lehet a tesztelés árát. amit az árkalkulációban figyelembe kell venni. elõlap. használati tudnivalókkal. és szolid árat akarunk elérni. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. . Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. belívek. hátlap. CD korong nyomata. esetleg pdf formátumban. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell. hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. csomagolás Csomagolás tervezés. vagy óradíja (Ft/nap. hirdetések. CD borító. Megjegyezzük.

valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. mindenféleképpen tájékozódjunk. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . Mindnyájan tudjuk. hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük. Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. töltsék. ha elõre eldönti. Ha magas egységárakkal találkozunk. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. ne a minõségét. Ha takarékoskodni akarunk. Azért is fizetni kell. Addig nyújtózkodj. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. A multimédia esetén ez azt jelenti. mennyit tud a multimédiatermékre költeni. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. széles területet átfogó. Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm.

egyenként maximum 1.000 érzékeny pont.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg. áttünések.000 Ft. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás. normál ára 5-15.5 perces videó. Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása). 2-5.5 perces videó. folyamatos kiértékelés. 3-500 oldalnyi szöveg. 2-5. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft. normál ára 5-15. 1-2. zene. szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft. Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont. tesztek. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál.000. Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép. kamikáze megoldás irreális. animáció. normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft. hangalámondás. hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani.000. normál ára 1-2 500 000 Ft. normál ára 250-500 000 Ft. egyenként 5-7 almenüponttal. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép. 80-200 kép. egyenként maximum 1. .000 Ft. hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára.

Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. Ezért megpróbálunk néhány saját. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. Õ tudja ugyanis. Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. szolgáltatás vagy egyéb. hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése. A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet. addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. Ez az elsõ olyan pont. amit hírdetni kíván. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. A filmekhez. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében. a marketing-kommunikáció alapjait.Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. vagy ne legyen?” kérdésben. . A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. termék. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és. A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell. de tudni kell. azaz a hírdetni kívánótól indul el. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. A hatása fokozható és elaprózható. mi az a márka. a saját piaci stratégiáját. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl. Látszólag magunk ellen szólunk.

Ezzel nem állítunk kevesebbet.60 másodperces reklámfilm is. de ritkán elõfordul az 5 ill. Ebben meghatározzák a film hosszát. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék. amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. ha felmértük. mint azt. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont. Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. most nem feladatunk. hogy kik a szereplõi. a hírdetõtõl indul. minden a megrendelõtõl. amely segít megítélni. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl. amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. Ekkor lehet meghatározni. továbbá kreatív ötleteket. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. hol készüljön. mi történik a filmben. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani. hány napra van szükség az elkészítéshez. Van-e és mi a szöveg. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél. Egyszerûbben. amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. Ez általában szöveges és képes formában (ún. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció. reklámügynökséggel. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan. Segítséget a piackutatásban. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. hogy az. ki rendezze. Kiderül belõle. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. Amint azt már a bevezetõben említettük. aki az ötletet bemutatja.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. Az igazi kiadások csak ez után következnek. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. hol és hogyan hirdessen. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé. Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. A tapasztalatok azt mutatják. segítséget abban.

de drágább eljárást választja. amely rendelkezésre áll. Nevezetesen arra. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. Ezt a produkció gyártója készíti el. amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni. színtartalomról. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. és lehet ahhoz igazítani az igényeket. Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát. megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. fogunk hallani. Meg lehet határozni azt a keretet. mégis. a nemesebb. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel. klasszikus értelemében. minden eldönthetõ. Ezt a problémát jó ismerni. hogy ne filmre forgassanak. újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. azaz mágnesszalagos ill. Ez a pillanat alkalmas arra. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. Itt még minden változtatható. Nyílván elõfordulhat olyan eset. Lehet ötletet. Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. stábot és minden egyebet cserélni. mert az már a végeredményt veszélyezteti. hogy több ponton is megtérül. ha a hirdetések idõben jól tervezettek. Költségvetést. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . Ez azt jelenti.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. Általános tapasztalat. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. aki megteheti. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között. csak akkor tudunk készíteni. Két lehetõségünk van: vagy filmre. amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára.

folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása. infrastruktúra. utazás. stúdiós hangmunkák) IX. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat. statiszták) I/a. Jelmez (ruha. hanganyag) IV. Szállítás (felszerelés. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás. kialakítása) VI. Szerzõdést olyan szakember írjon. I. Építészet (díszletépítés. Azaz megszülethet a megrendelés. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében. smink és fodrászat) VIII. Ez megmutatja. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. komputer-animáció) X. õrzés) VIII. Hang (helyszíni hangfelvétel. szállás. eredeti helyszín bérlés. modellek. taxi) XI. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál. Filmtechnika (mûszaki jellegû. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a. aki. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll.és személyszállítás. Szereplõk (színészek. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól. Szereplõválogatás (próbafelvételek. Nyersanyag (filmnyersanyag. videokazetták. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. Vegyes költségek (étkezés. mûteremben vagy eredeti helyen) V. Helyszín (mûterem ill. Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. vagy speciális effektusok) VII. fotózás) II.

. nincs két egyforma költségvetés sem. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. Van. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez. az infláció változását követõ. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek. fee-t. Ebben az esetben viszont fontos szempont. az biztosan minden esetben azonos lesz. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. egységárat mégsem lehel meghatározni. annál összetettebb feladat. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. és a nyereségrészüket. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. Ami mégis eltérõ lehet. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. de ún. a másik kevesebbet. aki 15-tel. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. a legcélravezetõbb. díjat számolnak fel. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. Ez általában tartalmazza a rezsi. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. aki gyorsítva. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. mivel azok évrõl évre.ún. Van. Aminek egységára van. aki 10 lámpával világít és van. Az egyesület érdeke. hanem nagyságrendileg hasonlót. Miután nincs két egyforma produkció. Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. az például a mennyiség. Az egyik több nyersanyagot használ. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését.

Megtorpanunk és téblábolunk. hogy kevés házon van házszám. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval. mûanyagból az arculatnak.) teletüzdelt feliratok. "Szép" cikornyás betûkkel. mûanyagtáblák már nettó 400 .és színvilágot kell . rézbõl. így igen könnyûek. hogy megkülönböztethetõen. mely készülhet egyedi. akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét. A vizuális arculat fontos része a portál. Utcatáblák Az országot járva. az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. Pub. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. fémbõl. vagy jobb esetben. galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. A 15.750 Ft-ért készíttethetõk. irodák. Solarium stb. csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban. magánhangzókkal. középületek. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak. plasztikus betûkkel. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. "kalapos" ékezetû.Információs táblák. cégér. Egyszerû. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek. 20. feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. vagy akár egy nagyobb épületben. kórházak. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon. tapasztalhatjuk. a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. Gombamódra jelentek meg új üzletek. és habanyaggal vannak kitöltve. feliratok a tájékozódást. Az üzletben kapható plasztikus. Közülük igen sokan kezdetleges módon. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve. Ugyanezt a forma.

.

számok alkalmazása . akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. a liftek. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k. melyek az elõcsarnokban. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek. pontos vizuális útmutató. Ha segíteni tudunk abban. egyre tehetetlenebbnek érzi magát. liftek. stb. annak megfelelõen. A tájékoztató tábla teljesen egyedi. tehát az osztályok. utak jelölése is piktogramokkal. a tûzcsapok. hogy mirõl akar informálni. változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. hogy melyik szinten mit talál. A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. a csere pillanatok alatt megtörténhet. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok . A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. mûanyag. Általában egy portás is útbaigazít. plexi. vagy folyosó elzárás. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál. a lépcsõk. a személyek stb. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni. Az öntapadós.5 cm-es számok használata. hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. használata. hogy az itt dolgozók. Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek. plasztikus betûk.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. átjárók. akár százszor is lehetséges. Anyaga sokféle lehet: fém. a menekülési útvonal. stb. változhatnak.követni a belsõ tájékoztató. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. eligazító tábláknál is. ha már messzirõl látni. szükségessé teszi az újraszámozást.

Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1..180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db..4700 Ft...5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont........ magassága különbözõ (6... gravírozva. Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat ...5 cm) lehet. A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel. olcsó rendszer. Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû............... mérete kellemes. A betétlapokat általában gravírozzák............ vagy személyt....5 cm....... kétnyelvû).......5 vagy 16. A keretek 7 színben kaphatók..75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul.. cserélhetõ elemekkel... a betétlapok sínben csúsznak.142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db. ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua . szinterezett... fehér.....osztályt... piktogramok ......bepattinthatók...65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok.... ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany.......... Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft..... A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok. A betétek egyszerûen ki. kerettel...3 2 2 3 3 4.... Szélessége 16. akkor jó információs megoldást alkalmaztunk. könnyen cserélhetõ........ A betétlapok különbözõ színeivel.. valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek.....5 vagy 9..83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla.. formája nyugodt.5 vagy 12.. Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany....430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben......

Ft/m2). esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk. jelvény.. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is. selyembõl vagy hurkolt mûszálból.Ft/m2).Ft/m2). így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott. . hiszen az ismeretség.. mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható. tetõnk. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ. erõt. Az egyenruha. utal a vállalkozás stílusára. hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos. Mint ahogy új fûtésünk. Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa.. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000. Zászlónk készülhet vászonból. mint a naptejreklámban a Mikulás.. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást. zászló mind biztonságot.Ft/m2). talán legfontosabb lépcsõje. Out-door arculathordozóként a zászló. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal. Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800. neon feliratot (6200-8200. hogy zászlón.Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének. már a tervezés stádiumában.és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ. „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet. helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000.Ft/m2). molinón a megfelelõ hatást fejti ki. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását.. Rendkívül színes a megoldások palettája. egységet sugároz. világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni. méretére. Portál.

A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû. A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése. A telephelyen belüli.. Általában darabonként 30-120 000. ha hosszú . magasságtól függõen. A név.Ft. A vascsövet akkorára vágjuk.Ft között mozog.. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél. Irányítótáblák. szélforgóval. áruk 45-140 000. csúcsdísszel. Az elõkészítési költség fix.. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón.. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. ideiglenesen. az ún. vásárló pontos eligazítása. soronként.Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni.. eligazítórendszerek Bizonyos létszám. Minél többször találkozunk az emblémával. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. Négyzetméterenként 20-35 000.Ft.Ft plusz költséget jelent évente. zsinórral. ez területenként nagyon változó. elõkészítési és nyomási költségre.. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól. Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat.Ft a gyártási költség. Többféle magasságú létezik. a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja.és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek. céljáról megfeledkezve. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat. amekkorára akarjuk. az ún. míg a nyomási költség darabszámtól függõ. A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat. független a darabszámtól.Ft. Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000. de kapható üvegszálas zászlórúd is. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is. színkombinációval.

energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál.Az óriás. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás.Ft közötti költség. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus. Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés. más idõ. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb. A reflektorokkal megvilágított grafikus. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám. Rengeteg idõ. minõségtõl függõen. Egy óriásreklám más tér. más dimenzió. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre. A helybérleti díjak 2. csak mégse. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás. tervezése nagyfokú szaktudást. az építés 600 000-2 000 000. A papír 3-6 hónapot. átvilágítható fóliára. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel. Mindene megvan. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. összegszerûségében azonban igen jelentõs. Az utóbbi 200-400 000. gyakorlatot igényel. csak túl sokat. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz. ha színes képet kívánunk megjeleníteni. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik. mûködik. kivitelezése.image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak.. Dolgozhatunk papírra. Ilyen rendkívüli méretû. hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. különösen.Ft.. Ha helyünk biztosított. ezért igen . az örökérvényû mondat. akik a kivitelezésben is jártasak. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. statikus vagy fényjátékos neon. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. öntapadós fóliára.. Az elõállítás ára 14-23 000.5-6 millió Ft/év között mozognak. felújítás. irodában használtakkal.Ft/m2 között mozog. milliós nagyságrendû.

de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. lehet akár dísze is környezetének. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. formában igen szélesek a lehetõségek. A technológiai . hogy egy fél éves sajtó. de úgy gondolom.Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet. Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni.. fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000. netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás. Remélem. A nagyfeszültségû neonok élettartama kb. statikai. másfél-két év.. nehéz megbecsülni az átlagos költséget. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása. Minthogy színben. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel. hatásos rekámot hozhatunk létre. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000.Ft között.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû. érintésvédelmi elõírások.szigorúak a biztonsági. különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz.

..1 ........ minél nagyobb a betû.Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek.... átvilágítható anyagok..3000 Ft/m 2 15 cm < . fluoreszkáló ........2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl........ szerkesztés óradíja........... ................... metál..800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk...........6100 Ft/m 2 2.......alapár 150 %-a 7 év tartósságú.........1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú.............2000 ..15 cm .......... A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett.. kiszedés..........1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva.....................800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása ..... retusálása (bonyolultságtól függõen) ... 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani.....1600 Ft/m 2 Elõrajzolás ...2 cm ........800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: ....................2500 Ft/db Számítógépes szedés............ fényvisszaverõ:....................3500 Ft/m 2 8......0 cm .... a felirat fajlagosan annál olcsóbb............4800 Ft/m 2 4....1 ........... de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban........... transzfer applikálása az......8 cm .................................................1 .......4.....5 ......................alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból.alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása. 2 többszínû grafika esetén): ..2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1........

.....+3000-4000. vázszerkezettõl........ Színes fotógrafika...11500..-/m Lábszerkezet alumínium..5 mm alumínium lemez. az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek........+4000-8000..... fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával ... adottságoktól 2 függõen: ... csak egyik oldalán feliratozható anyagból..-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:.-/m Erõsített kivitelü..... szinterezve..... védõfóliával laminálva. kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: .... beszegett szélû.......+5000-12000. és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt. bújtató csõ) kötéllel...mérettõl és távolságtól függõen..... engedélyezés stb.15000-25000..........-/m Szállítás . bilincsekkel.-/m Persze..................) tervezési költségeit nem tartalmazza..Fólia-..+3500........+3500....... UV álló.. az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: .....-/m Külsõ világítás...-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása . karos vízálló halogén 2 világítótestek:. 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú....8000.. vagy print..... színes fóliagrafika kasírozva......-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára.. esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2......+2500..-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: . A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): ....mérettõl..-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: ........ 2 grafikával együtt .......... lágy PVC fóliára készített grafika..7000.......... rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû. vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal...-/m ........... vagy 4 mm vastagságú PVC lemez.... Telepítés ..7000.....

. pl.............. mûanyag záróelemekkel.. réz.......... plexi.... Fóliagrafika szín kasírozva.... mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu.600-................ Embléma-...........7.....14.............. eloxált élprofil.....................Gravírozás hozott anyagba betûnként..17....9....... lépcsõs intarzia vágás +30 %...6000-............. Kúpos kontúrmarás...................1500-... kor-acél... .......2500-......... Alu.11..... PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-........ A ház kialakítása más anyagból is lehetséges...............................................Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ......... bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium............................. stb........3800-.50 ..... Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg..........20.. egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján.... készre szerelt világítással........ réz.................. Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%....Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa. 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa........

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

18 fillér/kontaktus áron érhetõ el.. reklámtoll 92. Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. Ekként kell munkánkban is értékelnünk. Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik. Bár a cikk szövege 1998. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert.Ft/db.. decemberében íródik. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. hogy a mágnesfólia kifejlesztése. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. mégis legfontosabb tulajdonságát.Ft/db. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70.. ami 0. Ebbõl kitûnik. post-it jegyzettömb 191. amely kimutatta. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30.Ft/db. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik. gondoljunk arra. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük. ha 5 évig tart egy háztartásban. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz. a tartósságát. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele. . várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes.. amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd. Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ. Egy 30.

Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd. Mindkettõre jellemzõ. illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ. de minden esetben 100 példány alatt van. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak. Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik. Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak. nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs. késõbb). fõleg a transzferálás után. szélességük általában 137 cm. A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000. papír alapanyagaik sem drágák. hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár. Felbontásuk 100-300 dpi körül van. Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg. vászon stb. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. vinyl. feszíthetõ fólia. Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót. A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak.Ft között változhat. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel.. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . ezért a nyomatók költsége is alacsony. Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül. A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva.. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára.Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el. A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás.). Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel.

a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen. A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik.. A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló. hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet. Roland. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté. Encad. Mindkét technikára igaz. A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet. Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció.. az átvilágítható (backlight) fólia. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta. A különleges médiák közül a festõvászon (canvas). mások m2-enként 800-2000. Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra. Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba.Ft-ot is elkérhetnek.Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást. az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek. Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl. kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. az egyben nyomtatható szelvény mérete. kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat. A gyors fejlõdést mutatja. A szolgáltatók általában 6000-10 000.Ft közötti m2/fm áron dolgoznak.Packard. A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák. de már létezik 1440 dpi-s gép is.és vízállóságát attól függõen. . a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak. napfény hatására pl. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). amely kissé drágább. hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett. a hideg alapanyagok általában drágábbak.. de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak. A matt és a különleges fóliák drágábbak. a víztiszta film. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség). így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár. a kisebb méretû plakátok. így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz.

Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. Ilyenkor az is hátrány. hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. szerkesztés. hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. ha további árajánlatot kell adnia). ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra.A papírra. Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével. számolnunk kell a szkennelés. Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában. mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe. Vegyük figyelembe – fõleg. Ennek ára 1200-3000. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. retusálás. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre.Ft között van.. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el. Lehet. A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik. . Kérdezzük meg a szolgáltatót. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. Fontos tudnivaló. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak.

000-2. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1.500 3.200 7. vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4.000-6. vagy fm-enként 1.700 hablemez 1m2 .800 m2.Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl. vagy fm-enként 1.000 1.000 m2.000/óra 6. szövegszedés.000 m2.500-5.000 m2.000-10. vagy fm-enként 2.000/kép Átlag (Ft) 3.600-2.000 8.000 2.000 grafikai munka: 3.000-4.000 14.

hogy elsõ lépésként keressen egy. fontos az említett folyamat megismerése.Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. tájékoztató jellegû. ® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. mind azok költségvonzatára kiterjed. mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. Mik az igényei? 2. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. hogy tudjon: 1. amit elvárunk. Csomagolástervezés Mi. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. írásos árajánlatot tesz. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3. három alapvetõen fontos dolgot kell. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. a ® kor kihívásait jól ismerõ. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója. hogy megkapjuk a pénzünkért. . ügyvezetõ – Paqtrade Kft. az ár mind a szellemi szolgáltatásokra. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó.

Ez számítógépes órában számolják el. hogy a szellemi munka. (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon. 1:1-es printen bemutatva. ® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait. ® Olyan esetben.Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). színellenõrzés. ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. futár stb. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás. de mint tudjuk. ® A számítógépes adat létrehozása. pl.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. . filmkészítés. ® A tervezés során kialakított színek végsõ. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. a tervezési folyamat és költségei. makettezve. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. adott esetben adatátadás Példaként. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. archiválása is szellemi munka. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész. fax. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek.

Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra . .4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 .A2-es színes print kb. hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is.120 000 Ft 10 000 .20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 .6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 . csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz .A2-es színes print kb.6 000 Ft 2 000 Ft . Chromalin A4 kb. melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. . hogy pl.A3-as film kb. mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki. gondoskodni annak jogi védelmérõl. . A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre. a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába.A3-as színes print kb .A2-es színes print kb. Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 .A3-as színes print kb . hogy mire adja ki a pénzét. Chromalin A4 kb.A4-es film kb. ill. jobbat kreálni.40 000 Ft 10 000 . – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév. kell-e újat. amit tanácsként érdemes megfogadni.A4-es színes print kb.A4-es színes print kb. . Termék.A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal).30 000 Ft 10 000 . A legjobb. vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing. ott is megnézi. a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. .

Ezáltal lehetõségük nyílik arra. hogy megbízható. hiszen számos elõnye van: • Pontos. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki. hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. A marketing-orientált vállalatok. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát. mielõtt eldöntenék. hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. hogy „akcióba lépnek-e”. hanem önmagában is hatékony. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. I. DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. Versenyelõnye abban rejlik. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat. E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. és arra.

Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. korlátokat. hiszen áthidalja a távolságokat. megértést keltenek az ügyfélben. operátorokra van szükség. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket.• Interaktív. és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. és ez újabb költségtényezõ. Ebben nyújt segítséget a telemarketing. a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. egyéb különbségeket • Naprakész. hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. és így bizalmat. • Drága egy használható adatbázis kiépítése. . • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki.

TM-szolgáltatási típushelyzetek 1. ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. 2.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. A betelefonáló fogyasztók adatait. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl. • Megbízás. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1. észrevételeit adatbázisba rögzítjük. . akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát.II. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel. így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ. A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés. a média(-mix) hatékonyságáról. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak.

de nem tartózkodik benn. ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. • Hívásdíj . valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. de ugyanúgy költségtényezõ. hogy pontos a szám. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. az adatbázis archiválását érthetjük. az adatbázis-struktúra kialakítását. Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. sikertelen hívás ismét kontakthívás. Egyidejûleg garantáljuk az 2. a hívások számának függvényében változnak. új adatok adatbázishoz illesztését. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. Olyan is történhet. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. az adatbázis programhoz illesztését. Sikeres hívás az. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. Az elsõ. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. a forgatókönyv/kérdõív elkészítését. esetleg elfoglalt a hívott fél. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. hogy hány hívást fogad az operátor óránként. a digitális telefonvonal bérleti díját. • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. hogy minden érdeklõdõnek pontos. rendszerfenntartási díját. naprakész választ tudjanak adni. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. a szám milyensége határozza meg. az adatok frissítését. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill.mely magába foglalja a rendszer programozását.

• Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni. többször egyeztetni a megbízóval. mint kék vagy normál szám. mindig maradhat benne kettõzõdés. hiszen nem biztos. ellenõrizni kell. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. telefonszám) is gyakran változnak. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. hogy egy-egy lemaradt. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. hogy pl. zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás. hogy zöld. hogy a várt eredményeket kapja. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. IV. 2. azaz a hatékony állomás-kihasználást. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. plusz költséget jelent annak aktualizálása. • Költségeit tekintve nem mindegy. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni. de a magánszemélyek adatai (lakcím. • Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon. A megbízónak fel kell készülnie arra. afelett pedig magasabb összeget. Mivel a gépi szûrés után még .óránkénti hívások számát. így nem biztos. az esetleges duplikációk kiszûrése. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó.

hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe.Ft. 9.V. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1. Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet. addig nyugaton . Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak.. hanem ugyanúgy. 2. hogy a felsõ határnál. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük. • Ha feltételezzük. VI. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500. változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2. míg a telefonos eladás árait valószínûbb. ami kb. Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak. Információs vonal 1. ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni).25-11.. mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk.Ft/mh 2. 1. a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk. • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni. Érdekes összehasonlítani.55 USD-nak felel meg.

a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer. Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket. tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. .és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával. Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. Változás tehát akkor lesz. Igaz. szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt. nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít. hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb.

300 150-200 15-25 26 330-420.000 50-100.000-350.500-1. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260.500 10-30 1.500 60.000 450-600.900 150-200 15-25 26 . 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.000 80-190.000 249. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200.500 101.000 250.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.000 148.000 900 3.000-450.000 240.000 214.500 1. 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.800 518.000 24-60.000-400.000-555.000 4.900-1.300 360.000 13.500 33.500 739.000 15-45.500-7.400 924.000 300 1.000 30-60.173.000 200-300.900 3.000 1.000 10-30.500-22.300-661.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1.000 150-200.195.000 32.000 24-60.

mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket. Ez az ár akkor alakul ki. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen. évi. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert. A célunk. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. Az itt közölt árak az 1998. A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. a hozam értékelése elõl sem. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. és további. és kialakultak az alapárak. amikor egy marketingkampányt terveznek. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók. . A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki. Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül. a piacon szokásos árakat tartalmazzák. A jelen írásban. Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk. sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is. hogy e döntések megalapozottak legyenek.Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. hanem a marketingszakmáé is. és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ.

ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit. de gazdag forrása a telefonkönyv. helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. ezt a szolgáltatást az ügynökségek. Minden vállalkozás. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. elvégzik a megrendelõ helyett. Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. vagy hirdetésre. A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. minõségét és forrásait. például részletes regionális. nem teljes. kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal. milyen szakmából. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. ha nem a kezdet kezdetén tart. megvizsgálhatjuk. vevõkkel. rendelkezik ügyfélkörrel. egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. Ha e kérdésekre válaszolunk. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter. A címjegyzékek forrása lehet külsõ. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. Természetesen. A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. legtöbbször ügyfeleink címe. Különleges. Az adatok megtalálhatók a számlázásban. Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. Ha már van saját vevõlistánk. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb. A lakossági címlisták másik.

A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. A saját üzleti körben kialakított. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük. Megadják adataikat. visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. ezért sok energiát. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet. nevük felhasználását. költséget fordítanak arra. Ez természetesen nem jelenti azt.. nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. adatnyilvánosság. a jogi.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti. forrásfeltüntetési kötelezettség. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások.termékeikrõl. hiszen termékeiket el kell adniuk. nyilvántartási kötelezettség. a címjegyzék minõségi ismérvei. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását. a szokásos minõség. szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi. Emellett a vállalkozások elemi létérdeke. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket. Robinzon-lista. A címjegyzékek minõségét . és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet. magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. hogy „láttassák” magukat. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában. hogy tudjanak róluk . A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem. Ezzel szemben az egyének.Ft között mozog. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen. és engedélyt adnak címük felhasználására.

Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton..az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl. életstílus stb. A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség. A hatékony marketing célja az. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti. hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. Ebben az esetben az effektív. A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit. mint életkor. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el. várható hozama szerint. tehát a célba jutott . A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg. beosztását stb. A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség. jövedelem. A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék.Ft. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. a küldemény értéke 78. a címlista hibaaránya 5%. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget. A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit.

Ft amely független attól.50.küldeményekre vetített költség 82.500 82. hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez. hogy a címzés ne a cimkén. öntapadós címkék használata.Ft 20% 8. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. hanem a borítékon legyen. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ.Ft/elérés. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak. a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ. olcsóbb. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10.Ft 5% 9. de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját. A Chesire címkék ára alacsonyabb. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik.000 92.000. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6..000. amely használatánál a hibaarány 20%. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35.Ft/boríték A példából látható... A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg..11 Ft/elérés. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább .Ft/küldemény 740.. nem öntapadós.Ft/küldemény 780. a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92.000 78. Címnyomtatás. de drágábbak is..000 74.11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el.Ft között mozog.. A borítékcímzés 10-16..

díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion.. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl.a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét.. A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja. többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték.. legújabban digitális nyomdagépeken történik. míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. Levélfeldolgozás Borítékolás. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében. használatát. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig.vagy tintasugaras nyomtatókkal. A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor .Ft/küldemény díjfizetést igényel. Postai feladású DM esetén.Ft/oldal alá is mehet. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak. ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét. A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16. a postai feladáshoz készpénzes. A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása. a többit a hívó fél viseli.. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12.Ft/küldemény. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon. Ezen eszközök lehetõvé teszik.Ft/oldal. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen. fax válaszok.

második lépcsõben kiküldött anyag.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik. telefonkövetés. . valamint zöld szám használatára készült.

üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel.192 Ft 15.100 Ft 486. válaszkártya.500 Ft 45. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67.500 Ft 180.50 Ft 6.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.000 Ft 25.000.000 Ft 387.412 Ft 1.600 16.000 Ft 300.800.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26.100 4.000 Ft 1.60 Ft 9.500 Ft 663.000 1.00 Ft 7.00 Ft 13.10 Ft 7. postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.000 Ft 330.00 Ft 26. boríték.600 Ft 464.00 Ft 30. válaszkártya.365 Ft 6.000 Ft 110.200 Ft 550. alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük.518. hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük. ütemezés Szervezés. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.000 Ft 9.500 Ft 22.000 Ft 82.500 21.000 Ft 397.00 Ft 35000 280.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% .00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120.000 Ft 40. prospektus szövegterv Levél.400 Ft 3.000 Ft Válaszolók száma 5.000 Ft 502.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50.000 Ft 40.000 Ft 25.900 Ft 15000 15000 30 20.000 Ft 75.050.48 Ft 11.50 Ft 6.380.000 Ft 80.000 Ft 390.000 Ft 6. idõzítés ellenõrzés Levél.137.000 Ft Válaszolók száma 1.325.

ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû. és titkolta. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. Egyike ezeknek a reklámajándék. aki adta. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez. befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. vagyis cégspecifikus . hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását. aki kapta. Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta.Ajándékozás. kapcsolódik hozzá. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. erõsíti a goodwill-t. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. mert hivatali pozíciója miatt. mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze. mely pozitív visszhangra talál.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

másrészt emlékeztetõ. matricák. a vállalati arculatot növelõ hatású. c. léggömbök. nagy tömegben ajándékozható termékek. VIP ajándék esetén: 5000. öngyújtók..Ft/fõ 4. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat.Ft-30 000. emblémázott blokkok. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák. mint például zászlók. Ha ez nem lehetséges. táskák stb. jelvények stb. az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a. . b.. trikók stb. • Költségek: a. esernyõk.. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók. VIP ajándék esetén: 5000. szóróajándék esetén: 30.Ft-30 000.Ft/fõ Befejezésül elmondható.b. irodaszerek. Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek.Ft-2000. táskák.Ft/fõ c.+b.. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó... vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása.

ügyvezetõ igazgatója. ha ilyeneket rendez. A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja. Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja.Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft. de legalább ennyire fontos az is. az általános elõkészítési költség • tevékenységének. új termékeinek. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. az IFIP '98 XV. hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen. A cég erejét bizonyítja. .

kivel és mivel szemben mérettetünk meg. Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. hiába jobb. amit kínálunk. könnyebb a dolgunk. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá. amelytõl azt várja. Ha egy meghirdetett kiállítás. konferencia szereplõjének jelentkezünk. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. hogy képviseljen bennünket. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. • szakmailag nagyon jól felkészült. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. hogy tudjuk. . hogy az jó döntésre készül. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ. sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket. terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk. és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie). hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. de esztétikailag is tetszetõs. hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. de vigyáznunk kell. „csupán” ezekhez alkalmazkodni. és sokkal alaposabbat. • tudomásul kell vennünk. bemutató.

két dolog közül válasszon. hogy a külföldi elõadó gépe késhet. stb. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni. mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál). akkor talán célszerû lehet ez .Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben. ha egy cég úgy határoz. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni. mind végiggondolandó. (Két adalékot hadd mondjak ehhez. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma. nem gond.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. és mint ilyen. természetesen õk ezt maguk megcsinálják.) Ezért. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van. hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba. „képes” arra. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. ami miatt jöttünk. Elõfordulhat ugyanis. Az egyik személyes tapasztalat.) A másik csoportba azok sorolhatóak. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni. stb. amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével. nem az az elõadás zajlik éppen. akiknek az ismeretségi körében van valaki. Katika nagyon jól beszél angolul. Egy olyan önálló szakma. akinek ilyen tapasztalata van. Alkalmaz egy saját. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma. hogy rendezvényt szervez. („Oh. A millió apró részlet. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye.” Csak Katika nem tudja például. nem gondol rá. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. Õk döntenek jól. ilyen felkészültségû munkatársat. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására. amelyeket mind összhangba kell hozni. majd õ megcsinálja.

a nyomtatványok nívósak legyenek. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. mûködtesse. hogy ennek logisztikáját megtervezze. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje.a megoldás. csak Budapest lehet a helyszín. A szakmai gazda (cég. szervezet feladata. hogy jól definiálja szakmai szempontjait. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait. hogy határozza • a rendezvény címét. hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. szervezet. megbízó cég. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása. és a finanszírozás forrását. amit érvényesíteni szeretne (pl. A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . szinkrontolmács legyen stb. személy) pontosan meg kell. a rendezvényszervezõé pedig. egyesület.

hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni. Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma. visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény).A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. El kell döntenünk. Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. általános vagy állandó. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb. reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra. ezekkel szerzõdést köt. – technika – kivitelezõk – grafika.és szaklapokban. • bonyolítja a pénzügyeket. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. az ún. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése. mint – helyszínek. amelynek teljesítésérõl gondoskodik. Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk . hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

kábelezés.000 1.000 700.2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2.000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek.-Ft/éj 3200.000.-Ft/éj 3800.100.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1.kései 10 x 70. 1. azaz kb.-Ft/éj 3500. reklámbevétel Részvételi díjak . pályázati hozzájárulás.200.1 1. installálás.25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10.B. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2.-Ft/fõ/éj 4000.-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900.1 1. 3-4% 200.000 .000 2. 2.1. BEVÉTELEK 1.000 Tartalék 75.korai 20 x 60. Támogatás.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400.1.000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 .

14 1. mappa.2.3.6 1.3.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600. levilágítás Plakátok. üdítõ.1 2. 2.3.18 2.11 1.2.3 1.5 1. 500 x1200.3 1.16 1.3.343 100 60 150 600 100 50 1.3 1.2. feliratok.1 1.-Ft/ Grafikai tervezés.3. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám. bérjellegû kiadások.000. egyéb Kommunikációs költségek /telefon.7 1.13 1.3.245 8.3.3.4 1.060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1.15 1.3.12 1.4 1.3.3.2 1.fax.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700.3.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók. szórólapok Meghívók.3.3. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200.2.5 1.9 1.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.1 1. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15. jegyek Programfüzet /500 pld x 300.2 1. toll. táblák Szállítás Protokoll vendégek.050 1300 5700 3000 . jegyzettömb.2 2.-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb. szedés.3.8 1.3.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600.2.2 1.2. szerkesztés. aprósütemény /600.6 1.10 1.3. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor. video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció. 300 oldal.17 1.3.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó.1. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé.

.500 13.000. Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1.000 44 B Bevételek: Támogatások.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16. 3. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb. 2.-Ft Bevételek összesen: 2. Ha pl. A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni. akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani.4 2. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni. pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35.800 13.Ft Késõi: 120 fõ x 40.300 4.2. Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni). Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel. egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta.000. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni.. hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1.000 6. milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb.100 5.

hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk. hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést. hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. elegendõ-e számára. hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem.Fordítás. hogy egy szakember nem lehet . Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. hogy többre van szükségünk. vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. Ennek alapja az a tény. Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást. Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. esetleg a fordítást mágneslemezen. Az sem mindegy. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. szedést. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. grafikai munkát. vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. A különbözõ kiadványok. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése.

egyszerre nyelvi és szakmai zseni. hogy mikor lesz kész a munka. hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e. Nincsenek fix. számokra. akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. korábbi fordításokat. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg. Ha a munka sürgõs. csakhogy nem mindegy. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák. valamint a stilisztikai finomságokra. fizikailag is látható „betûkre. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. A karakter tudniillik csak a tényleges. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait. Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. jelekre” vonatkozik. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. mennyiségétõl. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. Kiterjed a figyelme arra is. a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. . Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. mivel az függ a fordítás tartalmától. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. A zavar már ott kezdõdik.

hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak. mágneslemezek. mivel itt sem egységes a gyakorlat.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni. mivel azok nem egyformán „mérnek”. rajzok. Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti. számítógépes kiadványszerkesztés. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik. Sok olyan fordítóiroda van. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését. készítése. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. ábrák szkennelése. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási . egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár. amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. német. táblázatok.) nem számítja fel külön a megrendelõnek. archiválás stb. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. Az árat az is befolyásolja. valamint. hogy oldal. amely a járulékos költségeket (szállítás. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol. akkor ez 20-50%-kal többe kerül.az sem mindegy. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul. diagrammok stb. de van olyan fordítóiroda is. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. de errõl is érdemes tájékozódni. határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani.

a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete.0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt. DIN. A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van. Amint az a fentiekbõl is látható. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése. ingyenes leszállítását mágneslemezen. tehát összesen 21 000.rendszerek: ISO. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is. nincsen könnyû helyzetben az. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6.Ft/oldal.Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón. . hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni.és vírusellenõrzését. Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700. jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk.. helyesírás. tehát összesen 17 000. már csak azért is. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által. mert lehet.Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100.. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem..Ft/oldal. amint azt láthattuk. Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát. Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. Átlagárakról nehéz beszélni. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval.. A fordítási árat. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik. amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást.

.Ft villany 3/4 . .Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe. . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . .1667.Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád. . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . . . . . . . . . . .10 000. . . . .. . . .Ft zip/24 . . . . .2500. . .Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet . . . .. . . PC/24 . . . .. . . . . . . . . . . .Ft fûtés 3/4 . . . .10 000. . . . .. . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . családfenntartás lakás bérlet 3/4 . .. . . .. . . . . floppy stb . . . . .101 333. . . .Ft . . .8333. .Ft telefon . .Ft – anyagköltségekor papír. . . . . . . . .15 000.. . . .6000. . . .2000. . . újságok . . . . . évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 . . könyvek. . . . . . . . . festék. . . . . . . . . . . . . . . . .Ft villany/4 .33 333. . . . . . . . . . . . .. . . . . Macromedia/24 . .. .Ft telefon .12 500. . . . . . .. • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998. Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit. . . . . . . . . . . . . . . . . .4000. . . . . .3000.3000.Ft – a hardver valós amortizációs költségeit . . . ..Ft Összesen: . . .5000. . . . . .. . . . . . . .. . .Ft fûtés/4 . .6000. . . . . . .. . . .. . . .Ft szkenner/24 . .. . . .12 000. . .3000. . . . . . . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése.. . . ..

.. . . .253 933. . . . . . . . . .Ft villany . . . . .. .6000. . . . . 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . .. . . . . . . . . .. . . . .Ft családi rezsi . . . . . . . . . . .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe. .8000. .Ft adó és TB . . .Ft Mindösszesen: . . . . .3 795 Ft/óra/stúdió . .25 000. . .. festék. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . családfenntartás 3 fõ bér . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . . . . . . . . .Ft Összesen: . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés.10 000. . . . . . .3000. . . .8000. . . . .2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 . . . . . ..300 000.Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . 8 óra naponta): . . Macromedia/24 . könyvek. . .. . .Ft 1 fõ bér . . .2500. .. . . .. . . . . . nyaralás . . . . .24 000. . . . . .Ft 3 fõ gk költségtérítés . . .. . . . . . . . . . .Ft Összesen: . ..1 265 Ft/óra/fõ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stb . . .. . . . . . . újságok . . . . . .. . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap.Ft telefon . . . . . . . . . .Ft – anyagköltségek papír. . . . . . . . . . . .30 000. . . . . . . . . . .180 óra/hó. . . . .930 000. . 6 325 Ft/óra/stúdió. . .208 417. . . .Ft fûtés .45 000.. . . . . . . .43 600. .. . . .Ft szkenner/24 . . . . . . . . . . . . .. . . .Ft K+F . flopi. . . . . . . .Ft Összesen: .BKV bérlet . . . . . . . . . . és TB . .11 250. . .25 000. .. . .Ft tartalék. .12 000.80 000. . . .40 000. . . .. . . . . . . . . .Ft zip/24 .. . . . ..60 000. .50 000.152 600. . . .. . . . . . . .50 000. . . . . . . . . . . . ..Ft Mindösszesen: . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap.Ft adó. . . . .Ft könyvelés . . . . . . . . .420 000. . . .1667. . . . . . . . . . .1 138 417. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful