Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. óvatosan alkalmazzuk. csak ott. a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. mely mind a tervezõk. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára.Grafikai tervezés. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény. Ez a külföldi . két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik. Az árakat évrõl-évre átfésüljük. erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. a tervezõgrafikusok szakmai. így ármeghatározása. Tudva azt. hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni.és külföldön. Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába. köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel. A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. – mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. mely megadja a lehetõséget arra. Ez a szakmai.

mert tudni kell. és a mai . Hollandia gyakorlatán alapul. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem. hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani.munkavállalóknak kényelmes. de azt biztosan tudom.. Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. A Kamara árjavaslata az európai országok. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert. mert ne képzeljük azt. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette. és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat.Ft fölött van. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. nevezetesen Németország. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv. Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni.Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma. amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota. Azért beszélek mindig árjavaslatról. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. nem szabad elfelejteni. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység. Svájc. Húsz éven keresztül 5000.. Több szakmai elõadáson vettem részt. a méltányosság elve. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált. Húsz évig mûködött. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás. Ma ez 200 000.

és eszközállomány átadását is jelentheti. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. errõl lemondani sem lehet. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális. Nem adja meg a lehetõséget. más eszközöket követel. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. . melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb. Nevezetesen az európai. mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott. ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû. a hazai gyakorlat szinte fordított. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is. Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. más ismereteket. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. hogy mit nevezünk tervnek. így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata. tehát nem digitális adatállományt. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû. mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. Nem kész nyomófilmeken. A magyar szerzõi jogi törvény. és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl. Köztudott. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat. magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek.

Az ár is ezek szerint alakul. számában. A Hungart. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri. . nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak. az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell. pl.A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. Nem lehet kétséges. Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen. hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján. A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. hiszen Európában a 18. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. vagy a médiák valamelyikében bemutatja. század óta mûködik. a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. Franciaországban indult.

hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen.A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány. külön díjazás ellenében. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít. Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata. Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására. rajz. levilágítás stb. színes print. tulajdonában marad. színrebontás. digitális vagy analóg proof. megbízott tervezô végzi. szkennelés. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %). Pályázat Pályázat az. fotófeldolgozás.) külön elszámolás tárgya. az pályázatnak minôsül. A pályázatra benyújtott. képmódosítás. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. retus. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. vagy kérés.ill. A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke. A technikai feldolgozás (szövegbeírás. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat. amelyért részvételi díj jár. A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész). Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai. így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. illusztráció vagy adatállomány) a tervezô . kiállítási terv esetén minimum 10%.

100 % lehet. . helyszínek. stb. valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. szállodák. posta.150 000.75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. szállító cégek.intézmény teljes mûködési területére. közintézmények. melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell.0 szorzó) Közepes nagyságú ipari.5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. az arculat koncepciója. bankok és biztosítók. „B” Kategória: (1. költségek.. . nagy rádió. 10-20 felhasználási terület. tárgyalásokra fordított idô. hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti. szállás.Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill. nemzetközi vásárok és kiállítások. A megbízó vállalatok. nagyvárosok képviselôtestületei. kereskedelmi. Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. . . „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. nagy utazási irodák. nagy egyesületek. áruházak. . . . . konzultáció. . . napidíj. . kis egyesületek. többféle embléma kapcsolata . (Kiszállás. . országos és nemzetközi kampányok. . szolgáltató vállalkozások. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. alapítványok. . emblémák rendszere. . vendéglátó láncok. Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. . . kulturális intézmények. „C” Kategória: (1.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja. intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma. A sürgôsségi felár mértéke 25. folyóiratok. városok. alapítványok. rendszerterv) . cégek. .) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel. pártok. .. vasút. . gyógyhelyek. áruházláncok. Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra.és televízióintézmények. . cégszínek. . . 50. . nagy ipari létesítmények és vállalkozások. államigazgatás.450 000. de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. . étkezés. hírközlés. kisközösségi intézmények. 5-10 felhasználási terület) . országos újságok.kis vállalkozások.

. . .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése. . . . . . . . .. . .70 000.Ft-tól Belsô oldal (tördelés) ..Ft-tól – egyedi illusztrációval . . . . . . . . . . . . . . . .25 000. . . . . elkészítése külön megállapodás tárgya. . . . . . . .40 000. . . .. . ..150 000. szakértés . .25 000. .0 szorzó . . . .60 000. . . . . . . . . . . .7500.Ft-tól Csomagolópapír. . . . . . . . . . . . .15 000. . .Ft-tól Doboz tervezés..Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz . . .. . . . . . .embléma. . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – bonyolult. . . .35 000. .Ft-tól Piktogramok . .15 000.40 000.Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén . . . . . . .Ft-tól Címer* . . . . . .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál . . . . . . . . . . . .30 000. . . . . . .70 000. . . . .) Tanácsadás.Ft-tól – nyak . . . . . . . . . .Ft-tól Dobozgrafika látványterv . . . .70 000. . . . .Ft-tól – terítékrajz B4. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . tasak (fólia. . . . . . . . . .Ft-tól Védjegy. illusztráció külön kerül felszámolásra. . . . . . . .Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált . . . . . . .40 000..és kb. . . . atrap Egyszerû tipografált . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . egyedi illusztrált . . . .30 000. . . . . . .Ft-tól – hátoldali . . . . .. . . . . . . . . . . . .20 000. . . papír) . . . .. . . . .Ft-tól Grafikai plakát . .1 500 000. . . . . . . ..40 000. leporelló Tipografált címlap . . . . . . . ..Ft-tól szöveges . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ábra. . . . . a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . .. . ..Ft-tól Óriásplakát . . . .. . .Ft-tól Grafikai címlap .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok . . . . . . . . . . .Ft-tól (Szerzôi fénykép. . . . .60 000. .. . . . . . . . Plakát. . . .70 000. . . .Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . . . . . . . . . . . . . . .100 000. . . szóvédjegy. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .70 000. . . . eredeti anyagból . .. .25 000. . .. . . . . .. . . . . . . . .100 000.Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . . . . . . . . . . 20-70 felhasználási terület) . . . .Ft-tól Prospektus.120 000. . . . . . . foma tervezés . . . . .. . ..Ft-tól B3 felett . . . .. . . . . ..Ft-tól – méretmutációk . . . . . .. . . .2. . . . . . . . Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve . .30 000. . . . . . . . . Logotípia* . .. .50 000. . . . .. . . . . . . . . . . . . katalógus. . . . . . . . .+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva .90 000. . .Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne. .125 000. . . .8000. . .Ft-tól Zacskó. . B3 . . . . . . . . .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal. . .. . . . .Ft-tól Display .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . idôszakos kiadvány terv . . . .. . . . . . .6000. .. . . . .18 000. .Ft-tól – címoldal . . .18 000. . . . . . . . . . . képes albumhoz ívenként . . . . . . . . . .12 000.Ft-tól – szines . . . . . újság Napilap. .20 000. .Ft-tól – annak egyedi kötetei . . . . .Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként . . . . .Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér . .Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .9500. . .35 000. . . . . . . .Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..Sajtó. . . lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett . . . . . . . .. . ..Ft-tól – belsô címoldal .. . .5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés . . .Ft-tól – tördelés oldalanként . . . .. . . . . havilap. . .18 000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól színes .. .20 000.7000. . .100 000. . . .Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”. .. . . . . . .Ft-tól – oldalterv . élôfej. .7500. .40 000.. . . . .35 000. . . . . . . . .70 000. . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg. .. . . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel.0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér .. . . . . . . . . . . . . . . ..Ft-tól Sorozat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – fekete-fehér tipo . . . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel. . . .Ft-tól Sorozatterv . .30 000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 000.50 000. .(1. .3500. ...Ft-tól . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . „A” Kategória: 5000 példány alatt . . . . . . . . . . . . . .(0.. . . . címsor. . rovatcím .18 000. . . . . . .. . . . . .(1. . .18 000. . . . . . hetilap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – illusztrált .. . . . .Ft-tól – szines illusztrált . .25 000. . .Ft-tól Belsô címoldal . . . . . . . . . . . . ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként .Ft-tól – Önálló újságmelléklet . . . . . .Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér . .15 000.75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . .3500. . . . .90 000.40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg . . . . . . . . . . . . .5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg . . . . . . .Ft-tól – szines . . . .. . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . . . . . .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv .

. .50 000. . értékpapír. többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként . filminzert terve (storyboard) . . . . .Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . . . . . . . .75 000. . .90 000. . .Ft/db-tól Címkék . . .Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként . . . . .Ft/db-tól . .Ft/db-tól Számlák . . . . . . . . . . . . .Ft/db-tól Reklámgyufa.Ft-tól Részvény.Ft-tól – korlátlan pld. . . . . . . . . . . . .30 000. . . .Ft-tól – oklevél.. . . .2500.50 000. . .Ft-tól – belsô oldal . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. . . . . . . . .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok. . .. . . . .. . .2500. . . . . ..Ft-tól TV-. . .45 000.Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig . . . . . . . .12 000. . . .10 000. . . . névbeírás (darabonként) . .Ft-tól Hanglemez. . . . . . . . ..12 000. . . .. . . . . . . . . . . .75 000. .20 000. . . . . CD-lemez. kazettaborító . . . . . . . . . .Ft/oldal-tól Asztali atrapok .20 000. . . . . . .. . . .. . . . . . .Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) . . . . . . . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .Ft-tól – egyedi kalligráfia. ábra. üdvözlôlap (újévi. . ..15 000. .. . .Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) .25 000. .. varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk . . . . .. . . . . . illusztráció külön felszámolásra kerül. . . .. . . . . . . . . . szám .. . . . . .. . . vásár Kiállítás – kb. . .. .200 000.Ft-tól Kiállítás. . . . .250 000. . . emléklap .Ft-tól Embléma jellegû feliratok .. . .. . .Ft-tól – hátoldal. névjegy (faxpapír) koncepció terve . . . . . .. .40 000. . tájékoztatók . . . .250 000. kötvény . boríték. . . . .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír. . .Ft/db-tól Meghívó (értesítô). . .. . . . vendéglátás Étlap. . . . . .12 000.. . . . .120 000.Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig .. . . alkalmi) . . . .75 000.Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett .35 000. .. . .150 000. . .. . .25 000. . . . . . .40 000. belsôoldal . itallap – borító (színes) . . .Ft-tól Vándorkiállítás. .Ft-tól Ismertetôk. . . 50 m2 alapterületig . . . . . . . . . .) Szállodaipar. . . . . .Ft között vagy . . . . . . .

. . . . .. . . . . . . . .7500.Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint. . . . . . . . . .Ft-tól naptár címoldal . . .150 000. . . .Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. . . ..Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest. . . . .Ft-tól Tel.és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák . . . .Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon . . . . . . .Ft-tól Blokk . . . .. . .100 000. . ektakrómok. . . . . . . . . . overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok . . . . . . .. II. .Ft-tól Kártyanaptár . . . . . Báthory u.. .. . . ipar. . . Oldalán. .40 000.Ft-tól mûvésznaptár oldalanként . . . . . . . . . . . . . . 10. .35 000.. . .) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik. . . . . . ..50 000. .. . . . . . . . . .Ft-tól Elsônapi pecsét . .vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek . . .Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák. . . . . .Ft-tól csak tipográfia oldalanként . . emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám. . Bélyeg Postabélyeg . . Báthory u. Kártyák Telefonkártya . ..80 000. 12 vagy 52 oldalon oldalanként . . . . . .175 000. . .Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj .45 000.8 000. . . .: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-. . . .Ft-tól könyöklô. A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111. .4000. .Kazettacsomagolások · Videokazetta. . . . . .Ft-tól Plakátnaptár . . . .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon.50 000. .. . .175 000. . .. . . . . . . . . . .Prospektusok . . . . . ..20 000. . . . .Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint . . . számának 7071. 10. . . . .. . . . . . .. . . . .Ft-tól Bankkártya .200 000. . .

szép kép. tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. mint családi eseményeket. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. mint az amatõröknek. de ez a profiknak mást jelent. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. mint egy óriásplakát elkészítéséhez... Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles. akiknek fényképi igénye nem más. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó. Csak egy gombnyomás. Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. utazási. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri. nyaralási élményeiket megörökíteni. Milliók fényképeznek szerte a világon. mint egy amatõr. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint. többszöri esetleg korlátlan. szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb. . ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez. A professzionális fotográfus megrendelésre.

rendezvények. pl. a környezetet nem mi választjuk meg. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. elõtétek. – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. effekt szûrõk stb. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. Fontos tudni. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet. hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. Figyelembe kell venni az épület méretét. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. Tudni kell. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. A tárgy installálása. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . a felvéteti eszközökben nem okoz változást. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell. és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is. az installációt stb. hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. filmforgatás stb. hogy szükségesek-e speciális objektívek. ami csupán költségemelõ tényezõ. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. ami jelentõsen megnehezíti a munkát. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el. Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni. milyen méretû. Itt nincs lehetõség a bevilágításra. protokolláris események. legprecízebb munkát igénylõ válfaja. sminkes esetleg stylist. különbözõ színû és méretû hátterek stb. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák.). szakszerû megvilágítása. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. esetében. fodrász. Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók. A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. érzékenységû anyagot kell használni. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni.

.1873. hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról. . . . . . . . . . . . Arról nem is beszélve. . . . .625.15 842. . . ezt is tanácsos figyelembe venni. . .-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm . . . . .975. . . . . . ami a Magyar Közlöny 1998/1 111. . . . . . . . . . . . . . . . . hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. általában többféle megoldás is kínálkozik. számában jelent meg. .-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm . . . . . . . . . . . . . . hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet.-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . .-Ft + hívás .625. . . . . . . . .560. . .345. . . . . . . . . .-Ft + hívás . .a nyersanyagai. . . . . csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . . . . . . .-Ft + hívás . . . .-Ft 1 tekercs roll . . . . . . . . . . . . . .-Ft + hívás . . . .33 858. és ezt ki is használjuk.1107. . . . Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát.-Ft + hívás . . .7317. . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm. Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát. . valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását. . . .

. . .7. .14.. . .. . .000. . . . . .700. . . . .800. . . . . . . . .Ft 100 000-200 000 között . . . . ebben az esetben az árak is változnak. .000. . . . .Ft 1/2 oldal . . . . . . . . . . . . . .Ft 100 000-250 000 között . . . . . . . hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28. . . Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: . . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket. . (pl: mûterembérlet. . . . . . .Ft 250 000 fölött . . . .300.Ft 15 000-50 000 között . . . . .Ft 1/1 oldal .. . . . . . . bekezdése). .).500. . ..és havilapok: Példányszám: . . . . . .. . . .Honorárium: 15 000-ig . . Heti. . .5. . . modelldíj. . . .. . . . .A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999.Ft 200 000 fölött .. . .200. . . . . . . . . . .800. . . . . .. . . . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni. . • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét. . . . . .Ft 25 000-50 000 között . . . . . . .Ft 50 000-100 000 között . . . .Ft 50 000-100 000 között . . . . . . .Honorárium: 25 000 1/4 oldal . . . . . . . . . .. . . . . .13. .Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk. . . . . . . . . . . .10. 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés. . . . . . . . . .19. . . . .400. . . . .Ft Címlap riportkép: . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . .9. . . . .000. .Ft . . . . paragrafusának 3. . . . . . . .000.17. . . . . • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. . .5. . . . . . . ..7. . . . . . . . . ..Honorárium: Méret . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . stb. . . . . . . . . . . .15. . . . . január 1-tõl 25 000-ig . . . . . . .6. . .700. . . . .500.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000.19. . .800. . . . ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl.21. . . . . . . . . . . .46. .Ft 100 000 1/4 oldal . . . .24. elõhívás. . . . . . . . . . Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik. .Ft 1/2 nap . . .19. . .300.500. . . . .Ft 1/1 oldal . . .000.. . . . értekezletek. . . . . .. .500.) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk. . . . .). . . . . . . stb. . . . . . stb. . kozmetikus. . . . . . A technikai költségek (pl.50 000 1/4 oldal . modelldíj. . .17. útiköltség. .Ft + költség (film. standfotó. . . .. . . . . dokumentáció. . . . . . . . . . . .Ft 1/2 oldal . . . . . . Síkfilmre 100% felár számítható. . ) külön kerülnek elszámolásra. . . nagyítás. . . . . . . . . .29. . . . . . világítás díja. vállalati események. .. .. fodrász. . . . . . ..21. . . .Ft 1/2 oldal .800. . . . . . . . . . . . . . . . ..Ft 1/1 oldal . . . . . .. . .Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . . . . . . . . . .000. stb. . . . .

. . . . . .300. . .800. . . . . . . .59. . . . . .. . .. . . . . . . . .000. . . . . . . . . akár a példányszáni.900-128. .000-124. . . . . . . . . .Ft Postai levelezõlap. . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra. . . . . . . . . .000. . .53. . . vagy 50 ezer példány alatti lapok.75. .. . . .300.Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül.500..1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .200-93. . . . . . . . . . . . . . . . .500. szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . . .. . .Ft Naptár 12+1 oldalas képenként . .56. . . .500.Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül. . . . .000-105.Ft Méret: . . . • Világ. .Ft 1/2 oldalnál kisebb .000. . . .500-72. .000. . . . . .29. .1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . . . . . . . .. . . . vagy 50 ezer példány fölötti lapok. .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . ... .. . . .800. . . . .76.. .Ft Méret: . . .900.Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. . . . . .. . . . .700. . . . . . . . . . . .28. . . . . .87. . .Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb . .. . . . . . . . . . .500-110. . . .Ft Címlap . .000. . .Ft 1 évre . .Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat. .Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése. . . . .. . . . . .. . . . . .700. . . . . . . . .18. ..128. . . .. .. . . .25. . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . .29. . . . . . . . . . .21. . .. . .500. .800. . . . .Ft Többszöri felhasználás: .25. . . . . . . . – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret .Ft Többszöri felhasználás: . .Ft Méret: . .65.Ft Méret: . . . . . . . . . . . akár a méret szempontjából: 6 hónapra . . .. . . illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz. . .54. . . . .117. . . . . . . . . . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: .Ft Teljes oldal . . . . . . . ..Ft Többszöri felhasználás: . .1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . . .. . . . . . . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . . . . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: .300.000.69. .Ft Többszöri felhasználás: .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .400-146.21. .800.76. . . . . . . . . 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: .

. . ..000 példány . . . .20 %kedvezmény. .000. . ..86. . . . Kiállítások: A kép a kiállítás része. . . .Ft. . .124. . .000. . .Ft Kirakat.400. . .9. . . . . . . . a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert. . . . . . . . . . . .23. . . . . . . . .. . .000. . . . . .000. . üzlet vagy iroda számára dekoráció . . . .. . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak. . . . . .200-15. . .70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. . . . . . Második kiadásnál az alapár . a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. .138. . . . . . . . .Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár . . Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés.000.a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén .Ft 1. . .500. . . .000 példány . .. . . . .000-109. .800-65. .. .000 példánynál több . . . . .200-9..500. . . . . . .. . . . . .500. .87. .Ft Europlakát . .18. Kulturális célú prospektusok: egyedi . . . . .500. .Ft 5 felett . . . . . . . .200.43. . . .Ft 2.. . .000-77.000. Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás . . . amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad. . .+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .700. . .. . . .Ft sorozat 1-5-ig . .000 példánynál több . . . . . . .18. . . . . . . .21.500 példánynál több ..5. ..000 példány . . .Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza. . . . .109. . .Ft 10. . .28. . . . . . . . .Ft 5.Ft Belsõ oldalakon . . . . . .500-43. .400-54.Ft 50. . . . . . . .. .az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén .6. . . .. . . . . . .000. . . . .000 példány . . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. . . . . .25. . . . .Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több . . . . . . . . . . .Ft 20. . . . . . . .500-70.Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . . . . . . . .000.

ones Képekre márpedig igenis szükség van. ha már elõre biztosra mehetünk.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik. A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. ami javíthat. A mai helyzetre a „kevés a fóka. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. és idõtõl . ha erõsödik –. de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). A tervezés. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. ami ha minõségi. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. sok az eszkimó” jellemzõ. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. melyek nemcsak. hogy profik által készített. melyeket meghatározott helyre. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek. úgy. hogy az adott kép profi munka-e. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. mérettõl függõek. Az sem mindegy. azonnal felhasználható. de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. „A kép azonnal kell. John Foxx. Corel Professional Photos stb. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. SAFA. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e. helytõl. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk. hogy milyen is kellene legyen. és nem kevés operátori munka. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. egyre több képre van szükség. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. szintén idõigényes dolog. példányszámtól. idõre bérelhetünk. Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor. tehát nemcsak elképzeljük. Flat Earth. És jó. példányszámtól. A képügynökségek tarifái kiadványtól.

kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra. hátterek és struktúrák. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday). a CD árban verhetetlen. Esetenként akad olyan CD. Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek. kiadványokra. Általában RGB színes JPEG formátumúak. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. Mûanyag emberek).. a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People.függetlenül korlátlanul. mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. Internet. 1035 Mbyte. és felbontásban is kielégíti az igények . napjainkban. csúcstechnológiák. Egyedülálló. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. körülrajzolt tárgyak. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. Ha pedig ez sem elég. A klasszikus témák (üzleti élet. hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig. sport és utazás. közlekedés és szállítás. Vannak szolgáltatók. az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. Az árakról: Egy képre vetítve. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. reklámokban és prospektusokban. fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok. de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. prezentációs. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá. stb.és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók. Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. szabadidõ. A képek nemcsak szemléletükben. színvilágát.

190x270. max 8-10 USD kb. 5000 Ft) .000 Ft) nagy méretû kb. Ha tényleg csak egy képet keresünk. pixel 18-29 40-130 USD (1030. és a többire biztos.1-0. 410x510 stb.000 Ft) 120x80. a hagyományos fotótárak ajánlata. képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni. 0. 3600x2800 stb.000-4. 4.5-10 30-70 USD (716. internetes kb.000 400-1.000-150. 0.Ft/kép 4-5 1. amire akkor és ott szükségünk van.5-2 x 2-3 kisméretû. mérettõl. 1536x1024 stb.Ft/CD Ár . A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk. de „vízjellel” jelölik.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1. példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet.3 általában ingyenes.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70. 768x512. 350x600. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is. 24 x 31 cm 3072x2048.6 20 USD körül (kb. 3 x 5 cm közepes méretû kb. Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár . 14 x 18 cm 1700x2200.98%-át. 384x256 stb. természetesen idõtartamtól. hogy sosem lesz szükségünk.

000 65-130. hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 36-43.000 15-30.000 26-50 35-60.000 35-72.000 13-70.000 15-50.000 17-56.000 22-43.000 16-31.000 16-32.000 45-87.000 500.000 50-65.000 15-28. zászló) Ft/hó CD. reklámlevél.000 7-33.000 28-34.000 35-41.000 13-29.000 17-43.000 30-36.000 20-40.000 13-33.000 54-60.000 9-42.000 6-30.000 nagy 12-5.000 50-57.000 8-45.000 8-30.000 400-500 60-110.000 12-26.000 9-35.000 8-35.000 14-36.000 13-55. attrap.000 25-36.000 57-63.000 5-25.000 19-50.000 59-66.000 16-53.000 35-42. kazetta.000 9-45.000 65-120.000 18-60. poszter.500 32-10.000 25-66.000 100000 14-50.000 6-27.000 24-47.000 60-110.000 6-35.000 40-77.000 13-26.000 12-58. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 55-105.000 18-35.000 85-170. prospektus. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.000 12-60.000 1.000 kis 9-3.000 12 hónap 20-100.000 5-25.000 16-40.000 14-32.000 14-60.000 12-29.000 13-65.000 közepes 10-4.000 24-8.000 9-40.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%.000 18-34.000 35-41.000 11-26.000 melléklet 7-25.000 15-40. dosszié.000.000 7-30.000 40-46.000 17-43.000 14-28.000 8-35.000 20-39.000 23-44.000 60-107.000 8-40.000 15-36. árukatalógus.000 5000 9-30.000 25.000 6 hónap 10-75.000 15-43.000 18-33.000 7-25.000 4-20.000 27-33.000 75-150.000 50-97.000 20-26.000 38-45.000 15-25.000 18-28.000 10-40.000 25-31. reklámnyomtatvány.000 30-73-000 35-79.000 19-63.000 10-50.000 500 6-20.000 9-45.000 55-97.000 13-30.000 10-23.000 16-46.000 25-8.000 18-46.000 16-39.000 22-63.000 14-33.000 16-30.000 20-60.000 17-50.000 37-80.000 16-5.000 28-34.000 64-70.000 30-36.000 .000 7-40.000 18-7.000 22-32.000 hátsó borító 10-40.000 6-22.000 7-30.000 20-69.000 22-28.000 20-60.000 11-25 30-55.000 25-31.000 19-35.000 20-65.000 21-39.000 10-50.000 27-52.000 43-50.000 12-24.000 30-67.000 45-82.000 50-87. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 12-52.000 13-25. háttér stb.000 100-200 45-80.000 15-36.000 11-50.000 11-22.000 10.000 32-39.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap.000 11-50.000 18-49.000 50.000 13-70.000 100.000 27-70.000 45-52. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 100 1 hónap 7-55.000 9-40. leaflet.000 10-20.000 19-38.000 21-70.000 10-55.000 40-47.000 43-50.000 10000 10-40.000 37-44.000 16-43.000 10-52.000 1000 7-25.000 3 hónap 8-65.000 8-32.000 16-85.000 18-6.000 51-100 40-70.000 30-37.000 11-22.000 10-45.000 19-59.000 40-78.000 50-100.000 18-53.000 4-5 13-26.000 33-39.000 49-55.000 14-27.000 egységes több felhasználás 16-6.000 14-40.000 2-3 14-28.000 15-4.000 6-28.000 elsõ borító 15-50.000 70-130.000 7-40.000 33-40.000 20-7.

gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . ahol a jelentõs kiterjedésû. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is. kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. Tibor – ECCO Hungária Kft. melyek – igaz. egy átlagos gyártási költséget elismerve. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni. amikor nem egy másik kereskedõtõl. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét. a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral. a vásárlók. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót. Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet. itt számos olyan tényezõ merül fel. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. hogy például Finnországban.Papírok Ritter P. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak. a cellulóz. árjegyzéket böngészve a megrendelõk.

helyiségbérleti. Ez magyarul azt jelenti. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. mint az importtermékek esetében. A legfontosabb talán az a tényezõ. értékesítéssel összefüggõ egyéb. amikor az eladó már emelt. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell. az áremelkedés általában kevésbé meredek. szállítási. A szokványos (esetleges vámok. Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni. a bérek és közterheik. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket. A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron. hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. tárolási. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani.. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. hogy odafigyeljen. átlagárakat számítva. ha úgy alakítja eladási árát. Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. (pl. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel . akkor célszerû. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. másrészt a devizaszorzó) változásai. ehhez kapcsolódó tényezõ. míg mások (pl. vagy ha van más. az alacsonyabb grammsúlyokat. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak.. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl.

A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik. ami a fizetés napján érvényben lesz. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. Ilyen ok miatt kellett például váratlan.. akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ. elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak. ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében. a késztermék sorozatjellege. és melyik mennyiség vagy távolság. vagy elsõként emel. arról nem is .) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése. Van kereskedõ. szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét. hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. még ugyanannak a terméknek az esetében sem. (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). újracsomagolása. hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. vállalva. Külön téma lehet a paletta bontása. melynél a cég valamilyen térítést felszámol. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre. hanem azt a várható értéket.és anyagigényes. tekintve. s ha szerencséje van. hogy forgalma átmenetileg csökken. sõt.magának az alacsony ár miatt. Ez azt jelentheti. Ezek közé tartozhat annak eldöntése.. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. bizonyos speciális költségeket is. mint ezt palettánként megtenni. Tekintettel arra. ahol az ívek leszámlálása... hogy a vásárlók egy része a megszokás. Ez azt jelenti. esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem.

.Ft/kg. mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak.) más formában is kedvezhet az eladó.. hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel. stb. 61x86 centiméteres ívek esetében 7. Vannak kereskedõk. és a munka megenged választási lehetõséget. hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru.06 forintos ívárakat ad.) A vásárlónak az akciókon kívül. amit részére hozatnak be. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200. s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének. mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét..Ft/kg.beszélve. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel.. fizetési készsége alapján – egyéni . a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”.34 és 8. de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár.. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni. Természetesen nem minden. új termék bevezetését.. teljes teherautónyi. a céghez való hûsége.. a vásárlások gyakorisága. A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ. ez a bõvített A1-es.. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között. és a 80 grammosé „csak” 192. de van eladó. mert elõfordulhat. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével.

(A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret.és kartonfajta palettás. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz. Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak. Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár. (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek. Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok. ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás.) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét. a fizetés módozata.. Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései..) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát. de olyan. vagy ezek kombinációi. Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról. és egyszer. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg. azaz anélkül vásárolhat. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír. kétszer.. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is.. . hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. hogy lehet lehetõség alkura. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél. esetleg háromszor mázolt mûnyomók. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”. a fatartalmú.. ezeket követik a famentes ofszetek.. Ezek lehetnek speciális árak. melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát.kedvezményeket állapítanak meg. amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók.

széles választékot – ofszet-. Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót. Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót. mûnyomó.. Arra a kérdésre. aki a pillanatnyi.és kreatív papírok és kartonok családjait. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve. hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek. a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. nincs 100 %-os recept. hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek). szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását. a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”. s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. öntapadókat. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli . akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni. de ha arra van igény. valamint triplex. nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is. esetleg két szállító mellett. idõre történik a szállítás. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. címkepapírokat. kötészeti lemezeket – tartó. bárki által hozzáférhetõ. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen. hogy részesítse!) elõnyben. melyek egymást nem ellenségnek. hanem legyõzendõ. jól szerkesztett árjegyzék. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. duplex és grafikai kartonokat. Van. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét. Lásd a táblázatot.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat). pontosan. de a klasszikus értelemben vett. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál.. azon cégek között. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános. (vagy a verseny miatt kell. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta.

szolgálatkészsége. meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja.az árakat. A hûség kifizetõdõ. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. mint fentebb láthattuk. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez. mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés. az árut kiszállító személyzet udvariassága. hanem tagolásával. hiszen. Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. . mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. mert ez nem a reklám helye.

6-15.7-50.9-12.9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.52 12.1-52.10-11. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .78-48.8 48.1 10.9 12.9-18.6 43.2 10.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.62 14.7 38.4 48.41 9.5 9.9-11.2 42.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt.66-42.3-13.

• terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret. a tervezõ két. fotók. folyamaton kell. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda.. betûfokozatok. tipografált layout fogalmával stb. pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. pausz) készül. szövegcsoportok elhelyezkedésének. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának. melynek során a grafikus. A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. küllemének elnyeréséig. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása.Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft.. ott is a gyártáselõkészítés. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész. három. betûtípusok. • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. tipográfus. az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító). (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett.

amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. a következõ. proof) elkészítésére. készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján.000. a papírminõséget. retusálása.Ft/oldal helyett: 10. az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása. tördelés 2. Nyomdai munkák fejezet!). miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk. méretre vágása. festmény repró) • vonalas (pl. dia) • ránézeti (pl. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl.000. (Pl. Ezt követi a korrektúra. fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként. illetve a felhasználandó fotóeredetik. a nyomtatási és kötészeti eljárást. papír fotó) • árnyalatos (pl. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után. igény szerinti képeffektek (maszkolás stb.-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján. ez esetben a 3. színkorrekciója. Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún.) elvégzése. ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása. . karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat.delmet.

már 10-20.000 12.000 „n“ db.200 2.000-4.000 0. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10. Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor.-Ft-os árat (vagy akár még többet).. nem beszélve arról. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl. oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul.400 40. ha pl. Így a fajlagos darabára osztódik. már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében. A megrendelõ számol: nem érti. 1. ez a gép óradíj.000-20. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van. az ettõl való eltérés azonban lehetséges. Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet.3 2. és ilyenkor a megrendelõ dönt.500-4. és se szeri se száma a maszkolásoknak. pl. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt.200 Ft 72.000 64. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus. – Hát igen. hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége.000 80. egyéb grafikai képeffekteknek stb. 16+4 oldal terjedelmû.500 • Tördelés: 1.000/oldal • Szedés: 0.000. képátfolyatásoknak.000 20 60 80 20 Ft/egys. Elõtte.20-1 /n • Archiválás: 1. (a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik. Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés).000 40 500 3.000 310. pedig nyomógép közelében sem járt.Legyen a kiadványunk A/4-es méretû.000 40.000 2. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá). n. • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db.000/CD .-Ft darabonként a levélpapírja.000-6.

000 1.500-2.000 .5 Mb A/4 210x297 mm 33.800-4.200-2.000-2.000 800-2.000 2.500 500-1.500-2.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.000 2.000-10.000 5.500-4.000 2.A/6 105x148 mm 8.500 1.2 Mb A/3 297x420 mm 66.500-4.800-15.000 300-800 2.200-2.800-5.500 6.500 900-1.000 1.000-18.000 700-1.000-8.3 Mb A/5 148x210 mm 16.000 1200-4500 12.500-6.200 200-400 3.500 400-800 200-400 1.000-18.900-4.800-8.200 250-600 1.000 600-1500 5.500-3.500 12.4 Mb A/2 420x594 mm 132.000 5.500 250-600 1.

melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek. hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá. Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig.. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. ám ez mind.rejlik. csatornák. (ld. fejezet) • Az összes közölt ár nettó! . jogdíjait. egymás utáni divíz sorvégek stb. többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. 7. Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg. mind idõ. Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl.

egyéb grafikai képeffektõl stb. egyéb grafikai képeffektõl stb. vonalas negatív . Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. ha pl. képátfolyatásoktól. képátfolyatásoktól. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. ha pl.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor.

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában. . az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma.Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. a nyomdaipar összefüggõ egész. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait. Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. Fõleg nagy példányszámú. egy vagy két szín nyomású könyvek. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá. hanem a kész termékek. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el. 70-80%-a ofszetnyomással készül. Másolóeredetije: egyenes állású negatív.

mint egy névjegy körülvágása. ott is a gyártáselõkészítés. Az adott kiadvány. Persze nem kell megijednünk. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. a poháralátét stancolása.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség. egy naptár spirálozása. Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. az öntapadós matricák riccelése. érdekessége.) funkciójának eleget tudjon tenni. körülvágása. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének. Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-. hajtogatása. Látjuk tehát. prospektus. vagy tekercsnyomtatást. és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). könyv. digitális nyomtatás stb. nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív. névjegyek). nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. doboz stb. Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. az a kötészet feladata. egy-két hetilap. hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. pl. vagy akár egy könyvborító fóliázása. újság. Szitanyomtatás Kis példányszámú. . egy újság tûzése és persze ezek összehordása. tamponnyomtatás. illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. Hátránya: rossz illesztési pontosság. ha jó nyomdát választottunk). leporelló. levélpapír.

borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen. illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép.borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve.A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót. Jó nyomdát választottunk. így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik. és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5. öt nap alatt elkészült. a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is.belív: 115 g/m2 matt mûnyomó . Ezután történik a formakészítés. A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre. így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el. hajtogató gép beállítása stb). hozzálék. mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. ami a nyomtatás. és a nyomómûvekbe való behelyezésük. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. .000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen. és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk. mindez négy. Itt a két NA/2. a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: . illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során. Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve). Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet. Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún.

000 48. mûveleti díjak. anyagköltség (anyagmegjelöléssel). hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni.5 30. nemcsak azért. Az árak kiértékelésénél nagy segítség.400.000 72.000 171.000 26.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi.000 858. ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk.000. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ.000 50.000 45.-Ft fajlagosan: 375. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az. akkor fogunk pontos képet kapni arról.000 30.-Ft fajlagosan: 233. hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül. így egy-két száz forint lenne a különbség.000 50. Tehát ugyanannyi.000 111. illetve.2. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége. Fóliázás Tûzés.68 Ft/db Jól látható. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos .000 441.70 Ft/db • 5000 db esetén.000 120. összesen: 1. összesen: 751.000 125. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot.000 72.000 48. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese.-Ft-os árat most már biztosan tudja. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db.000 220.000 db esetén 5. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ. Gyakran elõfordul.000 67. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés. hogy összesen 25.000 20.000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb. vágás Összesen Ft/db 30.000 75.400.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír. táblázatot összeállítani. • 2000 db esetén.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét.000 280.168. és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10. Nem beszélve arról. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese.

75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.9-28.25 33.5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.5 8.75 22.25 40.25 22.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.) 8000-20000 .8-30.

5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 .B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás.) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92.) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny. spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.

hogy új vásárlókat érjenek el. Valójában nagyon valószínû. mondjuk narancsot. hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. A narancs kézzelfogható áru. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. Ha létrehozzuk. a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. Édes a narancs. hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna. és utána dönthetnénk. És mégis. Nem kell meggyõznöm Önt. . ahogy megpróbálja felderíteni. Biztosra veszem. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. Ha a web site-ok narancsok lennének. hogy az árat a minõség határozza meg. amikrõl ma még nem is álmodnak. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány. tápértékében van. Bizton mondhatjuk. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja. Ha vásárolunk. Azt kívánja tudni. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. Egyes web site-ok célja. hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. szolgáltatásokat árusítanak.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. Az Internet csodája. A narancs értéke ízében. Azért olvassa most ezt az írást. mennyibe fog kerülni. 1999-ben erre már nincs szükség. tudjuk. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. mert már gondolkodott azon. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. Egyes web site-ok termékeket. hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. hogy Ön rendszeres Internet-használó. míg a web site valójában szolgáltatás. melyik éri meg az árát.

amit hoz. és bele kell harapni. Ez hasznos. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. Igaz. Mint mondottuk korábban. ami 6 milliót hoz Önnek. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen. A cégek. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. Végül is. Ha céljai világosak. hogy létezünk. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy . Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. Tegyük fel. hogy értéket kapott-e a pénzéért. A web-brosúra alapüzenete az. de ki mondja meg. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani. hogy jó vásárt csináltunk-e. de tudok néhány tanácsot adni. az valójában nem egy web site. hanem azok az eredmények. hogy a web site milyen célokat kíván elérni. hogyan vásároljunk web site-ot. El kell döntenünk. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének. általában 3-4 fõs kis csoportok. többet akar. mert meg tudjuk ítélni. csak meg kell hámozni egyet. amit Ön vásárolni akar. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. Lehet. hogy van néhány elképzelése arról. mint egy on-line brosúrát. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. akkor profitot termelt. de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. akkor képes lesz megítélni.

A web site szolgáltatás.eladásorientált web site-ért. A web site-nak változni kell. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. és ezt észben kell tartanunk. és a cég számára szükséges lépések nem világosak. Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. amíg tanulunk belõlük. az általános gyakorlattá válik holnap. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. hogy ezt megtegye. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. és az Internet felnõtté/éretté válik. ahogy az üzlet/a cég változik. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek. hogy elérjük azokat. ismeri üzleti céljainkat és segít. ha web site-ot vásárolunk. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. Ha komolyan veszed az Internetet. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. A web site nem egyszer felmerülõ költség. ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. és mégis. Ezt már most elkezdve. Nem számít. hogy melyik utat választjuk. hogy miért nem. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. hogy soha nem is fog. Sajnos a web site nem olyan anyag. Követhetünk el hibákat. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. De fizethetünk egy alkalmazottat is. hanem folyamatos befektetés. ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült. ami nem adja el az árut. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . aki megérti. Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. akkor legalább kitalálhatjuk. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. A fenti példával folytatva. mintsem egyszeri vásárlásnak. De ez nem azt jelenti. Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. akkor ez a pénz elveszett. de ez csak addig van rendben. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk. Itt az idõ megfontolni. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. A fenti példa elég ostobának tûnhet. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. azok a változások amiket hoz.

grafikai tervezés. A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció. hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. valami létre fog hozni. korrektúra.„csomagos” megoldással. valamint minden egyes oldal részleteit. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg. ha egyszer elkészül. hogy megtárgyalja. mégis jobban tetszik majd az eredmény. Csak legyünk biztosak benne. hogy készítsen egy részletes tervet. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. megvitassa üzleti céljainkat. írás. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak. de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. html-szerkesztés. mit akarunk! . hogy legalább vázlatosan mutassa. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. fizetnünk kell egy építésznek. programozás. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. amiért fizettünk. Ugyanígy egy jó web. hogy tervezzen egy logót. és arra. hogy elkészítse a terveket. ha egy egész munkanapot adunk.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. hogyan fog kinézni.

.... célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani... általában 1-3 hétbe telik. könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www.. Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999.....15.300.A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen... · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket.hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl.. A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése.000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak.. de csak kis mértékben kell frissíteni.. januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: . azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével.. • Havonta hírlevelet bocsájt ki..... Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek... amit a hálón is meg kíván jelentetni.: valaki@cégnév.. szolgáltatásaikat..... a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot...150...000 . • Egy egyszerû... • Nincs saját szervere. szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ.000 Ft .. logo.cégnév.hu). A honlap tartalmát kb. havonta... Remélhetõleg minden fotó. mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:.. korlátozza a design-t..

...9......10...3...... Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel.... illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát.. hogy honnan...000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival.....000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1.. A statisztika segítségével látható...000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:.. a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra. hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó.. milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie. Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít.000 Ft/hó Havi karbantartás: . hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot..... newsgroupokat... melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot... átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt.. a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára... amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak. Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével......... Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai.. célközönségünket oda is kell vezetnünk..... Második körben javaslatokat adnak arra.... A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes. hogy a cégnek hol...000 ....) Programozás:. Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket. A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja.........500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:.30-50..3. .... azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége... karban tartja az oldalakat. melyik website-ról jött a legtöbb látogató...8. javaslatokat tesz az esetleges módosításokra... akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el.600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): ..... A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben....(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja. amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására.

000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.800-5.000 0-30.000 50.000 4.000 37.000-3.5.000 Ft/MByte 1-2.000 Ft/oldal 5.000.000 20-25.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60.000-1.800-8.korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.000Oldalszerkesztés 3-4.000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8. 10 A/4 Tervezés 5.5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.000 Ft/hó-1. org 6-20.hu .500-2.000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra .000 2.000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.000 Ft/MByte 5.000 2 USD .000120.000 1.000- Domain név regisztráció Egyszeri díj . net.000 Ft/oldal Fenntartás 1.000 2.com.000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1.000 Ft/oldal 3.000 .

A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. amihez eddig szokatlanul magas. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé.. bár ilyen számú látogatót csak . egy hónapon keresztül. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató. A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. nyomtatott médiaajánlat. Ez a látogatottság azóta sem csökkent.Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. névjegykártya. fotó-archívummal. A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú. szinte folyamatosan. öntapadós címkék. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ. televíziós image film) is támogatott online magazin lett. és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000. off-line megjelenéssel (pólók. sõt. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia.Ft-os indulótõke is járult.

illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül. adatforgalomtól függõen)..FT. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat. A nézettséget nem csak megtartani.. de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel. de emelni is sikerült.Ft lenne. Nem meglepõ tehát. amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb. az egyre érdekesebb anyagok elkészítése. ez természetesen rohamosan növekszik. fotózással. valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket. 60-100 000. valamint az olyan figyelmességek. grafikai. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését. frissítés elkészítésével jár.a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. A magazin jelenleg (1999. A mûsorelõzetes. az Internet stúdió. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi. A frissítés magában foglalja egyes rovatok. A frissítés havi költségvetése. Friderikusz Online képernyõvédõ program. egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. mint a karácsonyra megjelent. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000. így csökkentve a produkció irodája. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt. az interjúk elkészítésével.

párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása. Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása. Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. rajzok. Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). Megjegyzendõ. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. feliratok készítése. feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása. ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. sztenderd kiegyenlítésekkel. a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). animációk. A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). hangok. • Tipografizált szövegek. – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított. hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is. Beírt. . képek.

logókat is kellhet rajzolni. A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. Elõfordulhat. hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. és így másfajta. valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani. Megjegyezzük.sztenderd kiegyenlítésekkel. Hangok • Hangfelvétel . A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. A kalkuláció egyedi. • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. – Logók Rajzolóprogramokkal logót. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). és így másfajta. képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. ikonokat. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. • Képkivágások. Elõfordulhat. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek.

képek torzítása. multimédia *. Síkbeli. • Digitális szerkesztés. vágás Animációk • Betûk. az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni.Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség.avi állományok elõállítása. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel. Az ár függ a hátterek. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. Megjegyezzük. 2D animáció. akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. VPIS. 2D animáció. Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. figurák számától és kidolgozottságától. figurák számától és kidolgozottságától. háttérrel vagy anélkül. különben digitalizálni is kell. • Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal. TV vagy más forrás (Ftlmp). Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt. hogy a figurák. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra). szerkeszteni. • Térbeli animáció Térbeli. A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni. mesterségesen létrehozott virtuális térben. vágni. mozgatása . • Figura-animáció Síkbeli. Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása. Abban különbözik az elõzõ animációtól. Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac. 3D szereplõkkel. Az ár függ a hátterek. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. a szereplõk díjazását (Ft/óra). • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni. hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja. 3D animáció. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). háttérrel vagy anélkül.mov vagy *. S-VF-IS. rajzok.

Ft/arculat. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. szövegek. addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. stáblista készítése. vágás. Ft/óra). A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. gombok. Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. • Párbeszédes folyamatok . ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti.Jelenetek szerinti vágás. menük. • Feliratozás Fõcím. zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. Ft/elemsorozat. alfa csatorna. vagy óradíja (Ft/nap. Többcsatornás szerkesztés. áttûnések nélkül. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva. szinkron feliratozás (Ft/mp). E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. többcsatornás hangfeldolgozás. áttûnésekkel. Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. Megjegyzendõ. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. Ft/elem. A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab). Ennek a tervnek a képek. tervét. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását.

• A sokszorosítás. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell. vagy óradíja (Ft/nap. Ft/óra).• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv. Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. feliratok) Marketing anyagok. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. használati tudnivalókkal. és így csökkenteni lehet a tesztelés árát. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. belívek. CD korong nyomata. CD borító. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). . hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. Megjegyezzük. hátlap. kivitelezés. csomagolás Csomagolás tervezés. esetleg pdf formátumban. hirdetések. hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. vagy óradíja (Ft/nap. • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. Ft/óra). elõlap. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. A termék jellegétõl függ. ami lehet interaktív is. és szolid árat akarunk elérni. Megjegyezzük. telepítési. amit az árkalkulációban figyelembe kell venni. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi.

összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. ne a minõségét. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. Addig nyújtózkodj. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . mindenféleképpen tájékozódjunk. Azért is fizetni kell. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. Mindnyájan tudjuk. Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. ha elõre eldönti. mennyit tud a multimédiatermékre költeni. Ha takarékoskodni akarunk. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. A multimédia esetén ez azt jelenti. hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. széles területet átfogó. amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm. Ha magas egységárakkal találkozunk. hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. töltsék. valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek.

hangalámondás. Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont.5 perces videó.5 perces videó.000 érzékeny pont. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál. animáció. folyamatos kiértékelés. áttünések. egyenként maximum 1. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni. . Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása). Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép.000. normál ára 250-500 000 Ft.000. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás. egyenként 5-7 almenüponttal.000 Ft. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép. hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára. zene. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft. 80-200 kép. kamikáze megoldás irreális. normál ára 5-15. szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg. normál ára 5-15. 1-2. normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft. 2-5.000 Ft. normál ára 1-2 500 000 Ft. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani. 2-5. hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. 3-500 oldalnyi szöveg.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft. egyenként maximum 1. tesztek.

szolgáltatás vagy egyéb. vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében. Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül. vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. Ezért megpróbálunk néhány saját. mi az a márka. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell.Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. a marketing-kommunikáció alapjait. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése. vagy ne legyen?” kérdésben. Látszólag magunk ellen szólunk. . Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. Õ tudja ugyanis. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. a saját piaci stratégiáját. A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek. A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és. amit hírdetni kíván. de tudni kell. A filmekhez. A hatása fokozható és elaprózható. azaz a hírdetni kívánótól indul el. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. Ez az elsõ olyan pont. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. termék. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl.

Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. Amint azt már a bevezetõben említettük. amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. Ekkor lehet meghatározni. Az igazi kiadások csak ez után következnek. reklámügynökséggel. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. ha felmértük. most nem feladatunk. amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. segítséget abban. Segítséget a piackutatásban. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék. hogy kik a szereplõi. hol készüljön. aki az ötletet bemutatja. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. amely segít megítélni. A tapasztalatok azt mutatják. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé. ki rendezze. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl.60 másodperces reklámfilm is. amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. hány napra van szükség az elkészítéshez. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan. hol és hogyan hirdessen. Ez általában szöveges és képes formában (ún. de ritkán elõfordul az 5 ill. Ebben meghatározzák a film hosszát. Van-e és mi a szöveg. továbbá kreatív ötleteket. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. Kiderül belõle. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. hogy az. Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. a hírdetõtõl indul. mi történik a filmben. Egyszerûbben. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. minden a megrendelõtõl. mint azt. Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. Ezzel nem állítunk kevesebbet. amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket.

amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. Általános tapasztalat. Ez azt jelenti. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát. hogy ne filmre forgassanak. stábot és minden egyebet cserélni. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. Költségvetést. Nyílván elõfordulhat olyan eset. Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni. fogunk hallani. színtartalomról. Ez a pillanat alkalmas arra. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között. Ezt a produkció gyártója készíti el. újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk. amely rendelkezésre áll. de drágább eljárást választja. a nemesebb. azaz mágnesszalagos ill. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. mégis. és lehet ahhoz igazítani az igényeket. klasszikus értelemében. csak akkor tudunk készíteni. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. ha a hirdetések idõben jól tervezettek. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható. aki megteheti. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. hogy több ponton is megtérül. Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . Lehet ötletet. Két lehetõségünk van: vagy filmre. Ezt a problémát jó ismerni. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. Itt még minden változtatható. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. minden eldönthetõ. megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. Meg lehet határozni azt a keretet. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. mert az már a végeredményt veszélyezteti. Nevezetesen arra.

Hang (helyszíni hangfelvétel. Szereplõválogatás (próbafelvételek. biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. modellek. videokazetták. aki. infrastruktúra. Azaz megszülethet a megrendelés. Jelmez (ruha. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. Szállítás (felszerelés. Filmtechnika (mûszaki jellegû. Ez megmutatja. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól.folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása. Nyersanyag (filmnyersanyag. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében.és személyszállítás. õrzés) VIII. hanganyag) IV. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . szállás. Építészet (díszletépítés. A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik. mûteremben vagy eredeti helyen) V. Vegyes költségek (étkezés. statiszták) I/a. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. utazás. smink és fodrászat) VIII. eredeti helyszín bérlés. stúdiós hangmunkák) IX. fotózás) II. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a. taxi) XI. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál. Szerzõdést olyan szakember írjon. Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. I. vagy speciális effektusok) VII. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. Helyszín (mûterem ill. Szereplõk (színészek. kialakítása) VI. komputer-animáció) X. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat.

Az egyesület érdeke. az biztosan minden esetben azonos lesz. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. mivel azok évrõl évre. de ún. egységárat mégsem lehel meghatározni. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. aki gyorsítva. Van. amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. díjat számolnak fel. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. Az egyik több nyersanyagot használ. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. annál összetettebb feladat. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. az infláció változását követõ. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni. Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. aki 15-tel. a másik kevesebbet. és a nyereségrészüket. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. Ez általában tartalmazza a rezsi. hanem nagyságrendileg hasonlót. Aminek egységára van. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez.ún. fee-t. Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. Ebben az esetben viszont fontos szempont. Van. Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. . Miután nincs két egyforma produkció. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. a legcélravezetõbb. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. aki 10 lámpával világít és van. az például a mennyiség. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését. nincs két egyforma költségvetés sem. Ami mégis eltérõ lehet. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek.

hogy megkülönböztethetõen. Solarium stb. kórházak. mûanyagtáblák már nettó 400 . mûanyagból az arculatnak. hogy kevés házon van házszám. és habanyaggal vannak kitöltve. Gombamódra jelentek meg új üzletek. fémbõl. A 15. Ugyanezt a forma.) teletüzdelt feliratok. Egyszerû. Megtorpanunk és téblábolunk. rézbõl. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. középületek. "Szép" cikornyás betûkkel. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek. így igen könnyûek. akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét.és színvilágot kell . sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. "kalapos" ékezetû. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. 20. galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop.Információs táblák. Az üzletben kapható plasztikus. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval. cégér. feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. A vizuális arculat fontos része a portál. csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. magánhangzókkal. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak. feliratok a tájékozódást. mely készülhet egyedi. tapasztalhatjuk. Közülük igen sokan kezdetleges módon. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. irodák.750 Ft-ért készíttethetõk. Utcatáblák Az országot járva. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve. vagy akár egy nagyobb épületben. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon. Pub. vagy jobb esetben. plasztikus betûkkel.

.

utak jelölése is piktogramokkal. használata. ha már messzirõl látni. Általában egy portás is útbaigazít. a csere pillanatok alatt megtörténhet. plexi. Anyaga sokféle lehet: fém. változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. Ha segíteni tudunk abban. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. hogy mirõl akar informálni. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. a személyek stb. egyre tehetetlenebbnek érzi magát. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok . akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. számok alkalmazása . hogy melyik szinten mit talál. pontos vizuális útmutató. hogy az itt dolgozók. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál. a liftek. A tájékoztató tábla teljesen egyedi. Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek.követni a belsõ tájékoztató. Az öntapadós. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. átjárók. stb. szükségessé teszi az újraszámozást. vagy folyosó elzárás. a lépcsõk. változhatnak. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz. tehát az osztályok. plasztikus betûk. annak megfelelõen. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. liftek. a menekülési útvonal. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k. stb. mûanyag. melyek az elõcsarnokban.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. akár százszor is lehetséges. eligazító tábláknál is. a tûzcsapok. nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni.5 cm-es számok használata.

valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek....... A keretek 7 színben kaphatók...... mérete kellemes..... kerettel....142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db..430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben... szinterezett...5 cm) lehet..... A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok..4700 Ft.. cserélhetõ elemekkel.. Szélessége 16....... gravírozva... A betétlapok különbözõ színeivel. formája nyugodt. piktogramok . Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû.... Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany..bepattinthatók... könnyen cserélhetõ.osztályt.. ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany... kétnyelvû).5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont.......... vagy személyt... olcsó rendszer......65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok..5 vagy 12...5 cm.....180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db....... fehér. A betétek egyszerûen ki... A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel.........5 vagy 16.. magassága különbözõ (6.... ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua ..3 2 2 3 3 4.. akkor jó információs megoldást alkalmaztunk. a betétlapok sínben csúsznak..... A betétlapokat általában gravírozzák... Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat ..............5 vagy 9.83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla. Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1.......75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul. Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft..

hiszen az ismeretség. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ... világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni. Az egyenruha. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását.. Zászlónk készülhet vászonból. talán legfontosabb lépcsõje.Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is.és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ. már a tervezés stádiumában. Out-door arculathordozóként a zászló. erõt.Ft/m2). hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos.. „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet. molinón a megfelelõ hatást fejti ki. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit. utal a vállalkozás stílusára. neon feliratot (6200-8200.Ft/m2). Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást. mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal. Portál. egységet sugároz. mint a naptejreklámban a Mikulás. zászló mind biztonságot.Ft/m2). tetõnk. így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott. Mint ahogy új fûtésünk..Ft/m2). . esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk. Rendkívül színes a megoldások palettája. Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800. helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000. méretére. jelvény. hogy zászlón.Ft/m2). selyembõl vagy hurkolt mûszálból.

a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja. színkombinációval. Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat. soronként. míg a nyomási költség darabszámtól függõ. Az elõkészítési költség fix. csúcsdísszel. szélforgóval.Ft között mozog. A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. amekkorára akarjuk.. A név. Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000. A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat.Ft. elõkészítési és nyomási költségre. Négyzetméterenként 20-35 000. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat.Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni. vásárló pontos eligazítása.Ft plusz költséget jelent évente.. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél. zsinórral. céljáról megfeledkezve. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól. ideiglenesen.és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek.Ft. áruk 45-140 000. ez területenként nagyon változó. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón. A telephelyen belüli. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése. A vascsövet akkorára vágjuk. magasságtól függõen. eligazítórendszerek Bizonyos létszám. Irányítótáblák.. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. Minél többször találkozunk az emblémával. de kapható üvegszálas zászlórúd is...Ft. az ún. A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû.Ft a gyártási költség. az ún. független a darabszámtól. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. Általában darabonként 30-120 000.. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000. ha hosszú . Többféle magasságú létezik.

összegszerûségében azonban igen jelentõs. irodában használtakkal. statikus vagy fényjátékos neon. más dimenzió. Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. minõségtõl függõen. átvilágítható fóliára. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás. tervezése nagyfokú szaktudást.. milliós nagyságrendû.Ft. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb.5-6 millió Ft/év között mozognak. A reflektorokkal megvilágított grafikus.. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. csak mégse. A helybérleti díjak 2. Rengeteg idõ. gyakorlatot igényel. Mindene megvan. Ilyen rendkívüli méretû. A papír 3-6 hónapot. különösen. más idõ. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama. Dolgozhatunk papírra. Ha helyünk biztosított. felújítás. ha színes képet kívánunk megjeleníteni. mûködik. Az elõállítás ára 14-23 000. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz. hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. az örökérvényû mondat.. öntapadós fóliára.Ft közötti költség. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni. az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám. Egy óriásreklám más tér.Az óriás.image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak. csak túl sokat. ezért igen . az építés 600 000-2 000 000. energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás.Ft/m2 között mozog. kivitelezése. Az utóbbi 200-400 000. akik a kivitelezésben is jártasak. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel.

Ft között. Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni. Remélem.Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. lehet akár dísze is környezetének. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet. netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción. fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000. de úgy gondolom. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva.. Minthogy színben. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel. statikai. érintésvédelmi elõírások.szigorúak a biztonsági. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. másfél-két év.. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. A nagyfeszültségû neonok élettartama kb.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás. de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz. A technológiai . hatásos rekámot hozhatunk létre. formában igen szélesek a lehetõségek. hogy egy fél éves sajtó. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása. különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén. nehéz megbecsülni az átlagos költséget.

.....2 cm ... 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani... ...Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek........1600 Ft/m 2 Elõrajzolás ....................6100 Ft/m 2 2...........800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: ........1 ..... kiszedés..... a felirat fajlagosan annál olcsóbb..........800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk.....8 cm .3000 Ft/m 2 15 cm < .15 cm ... minél nagyobb a betû........ transzfer applikálása az. retusálása (bonyolultságtól függõen) ..............800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása ...... A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett.4800 Ft/m 2 4..alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból..2500 Ft/db Számítógépes szedés............................alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása........3500 Ft/m 2 8....... 2 többszínû grafika esetén): .........1 .. metál.....................................1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú.................5 ..1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva......................1 ............2000 ......................................2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl.. de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban.................4..2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1....... fényvisszaverõ:. szerkesztés óradíja... átvilágítható anyagok.............0 cm .alapár 150 %-a 7 év tartósságú.. fluoreszkáló .....................

.+3500. adottságoktól 2 függõen: ..-/m Erõsített kivitelü............. vázszerkezettõl................. karos vízálló halogén 2 világítótestek:...-/m Persze.7000....5 mm alumínium lemez...... rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû.) tervezési költségeit nem tartalmazza..11500.. csak egyik oldalán feliratozható anyagból. vagy 4 mm vastagságú PVC lemez....15000-25000. esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2. bújtató csõ) kötéllel. engedélyezés stb..Fólia-...+4000-8000..-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: .......7000...............-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára..+3000-4000.-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: ..... védõfóliával laminálva.-/m Külsõ világítás... vagy print.. fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával ....... beszegett szélû. és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt.-/m Szállítás ....... színes fóliagrafika kasírozva.... 2 grafikával együtt ...mérettõl és távolságtól függõen.. 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú....mérettõl......... Színes fotógrafika..8000..-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:...-/m Lábszerkezet alumínium....+5000-12000... kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: ....-/m .. Telepítés ..... lágy PVC fóliára készített grafika.. az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: .. az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek.......+3500.......... vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal... UV álló............... szinterezve....+2500.....-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása ........ A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): ... bilincsekkel..

9.... lépcsõs intarzia vágás +30 %.......................... A ház kialakítása más anyagból is lehetséges..........1500-.......50 . ................. réz.. Embléma-.........6000-.. réz. PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-........................... Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg.17....14... mûanyag záróelemekkel... egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján............ plexi.. Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%..... eloxált élprofil... Kúpos kontúrmarás.......Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ...... 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa............7...11....... kor-acél....600-...................... pl............20....3800-......................... Fóliagrafika szín kasírozva............. stb............. bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium.......Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa....... Alu........................ mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu. készre szerelt világítással.........Gravírozás hozott anyagba betûnként...........2500-...............

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

post-it jegyzettömb 191. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik. amely kimutatta. ami 0. decemberében íródik.Ft/db.. Ekként kell munkánkban is értékelnünk. Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata.18 fillér/kontaktus áron érhetõ el.. .Ft/db.. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent.. Ebbõl kitûnik. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele. ha 5 évig tart egy háztartásban. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes. gondoljunk arra.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30. várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz.Ft/db. reklámtoll 92. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik. a tartósságát. Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére. Bár a cikk szövege 1998. Egy 30.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd. Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ. hogy a mágnesfólia kifejlesztése. amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. mégis legfontosabb tulajdonságát. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük.

vászon stb. A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás. A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak.. Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót. papír alapanyagaik sem drágák. fõleg a transzferálás után. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak. szélességük általában 137 cm.. Felbontásuk 100-300 dpi körül van. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . Mindkettõre jellemzõ. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel. A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik. vinyl. Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel. hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár. illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ. nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs.Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd.Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el. Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak.Ft között változhat. ezért a nyomatók költsége is alacsony. feszíthetõ fólia.). Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg. A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000. késõbb). Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül. de minden esetben 100 példány alatt van.

hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté. A különleges médiák közül a festõvászon (canvas). Encad. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez. az egyben nyomtatható szelvény mérete. A gyors fejlõdést mutatja. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). a kisebb méretû plakátok. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség). kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra. A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló. A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet.Ft közötti m2/fm áron dolgoznak. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. Mindkét technikára igaz. így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz. az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek. A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta. de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak. a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb. Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció. kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat. Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba.Packard.Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást.. napfény hatására pl.és vízállóságát attól függõen. így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár. Roland. a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak. az átvilágítható (backlight) fólia. A szolgáltatók általában 6000-10 000. mások m2-enként 800-2000.. A matt és a különleges fóliák drágábbak. a víztiszta film. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen. . amely kissé drágább. Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is. a hideg alapanyagok általában drágábbak. de már létezik 1440 dpi-s gép is.Ft-ot is elkérhetnek.. A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák. Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény.

Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. Fontos tudnivaló. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik. ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra. ha további árajánlatot kell adnia). Ennek ára 1200-3000. számolnunk kell a szkennelés. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. Vegyük figyelembe – fõleg. Ilyenkor az is hátrány. Kérdezzük meg a szolgáltatót.Ft között van. hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével. hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület. hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. retusálás. szerkesztés. Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe..A papírra. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. . A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják. Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában. Lehet.

000 1.000 m2. vagy fm-enként 1.700 hablemez 1m2 .Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl. vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4.000 14.000-6. szövegszedés.000/kép Átlag (Ft) 3.000 2.600-2. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1. vagy fm-enként 2.000/óra 6.000-10.200 7.000-4.000-2.500-5.000 grafikai munka: 3. vagy fm-enként 1.000 8.000 m2.800 m2.500 3.000 m2.

Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. amit elvárunk. a ® kor kihívásait jól ismerõ. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. . mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. írásos árajánlatot tesz. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója. ügyvezetõ – Paqtrade Kft. ® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta. tájékoztató jellegû. Csomagolástervezés Mi. hogy megkapjuk a pénzünkért. mind azok költségvonzatára kiterjed. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. hogy tudjon: 1. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3. hogy elsõ lépésként keressen egy. Mik az igényei? 2. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó. három alapvetõen fontos dolgot kell. fontos az említett folyamat megismerése. az ár mind a szellemi szolgáltatásokra.

kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. futár stb. archiválása is szellemi munka. adott esetben adatátadás Példaként. fax. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. ® Olyan esetben. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. makettezve. de mint tudjuk. ® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait. (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon. színellenõrzés. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is.Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja. hogy a szellemi munka. pl. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). ® A tervezés során kialakított színek végsõ. amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. ® A számítógépes adat létrehozása. Ez számítógépes órában számolják el. ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. . a tervezési folyamat és költségei. nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. 1:1-es printen bemutatva. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. filmkészítés. tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek.

ott is megnézi.4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 . Chromalin A4 kb. mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki.30 000 Ft 10 000 . vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing. gondoskodni annak jogi védelmérõl. . . Termék.40 000 Ft 10 000 .20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 .A4-es színes print kb. amit tanácsként érdemes megfogadni.120 000 Ft 10 000 . kell-e újat. A legjobb.A3-as színes print kb .6 000 Ft 2 000 Ft .A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal). melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. Chromalin A4 kb. hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is. .A2-es színes print kb. a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába. A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre. hogy pl.A4-es színes print kb. hogy mire adja ki a pénzét. . jobbat kreálni. – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév. Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 . .A4-es film kb.A3-as színes print kb . csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz .A2-es színes print kb.A2-es színes print kb. a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra .6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 .A3-as film kb. ill.

hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. hiszen számos elõnye van: • Pontos. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat. mielõtt eldöntenék. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. A marketing-orientált vállalatok. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként. Ezáltal lehetõségük nyílik arra. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. Versenyelõnye abban rejlik. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki. néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. hogy „akcióba lépnek-e”. hanem önmagában is hatékony. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció. és arra. hogy megbízható. I.

hiszen áthidalja a távolságokat. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. . hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. korlátokat.• Interaktív. operátorokra van szükség. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki. és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával. egyéb különbségeket • Naprakész. hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern. és így bizalmat. és ez újabb költségtényezõ. • Drága egy használható adatbázis kiépítése. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket. Ebben nyújt segítséget a telemarketing. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony. Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. megértést keltenek az ügyfélben. • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség.

. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel.II. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk. ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. 2. • Megbízás. akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. a média(-mix) hatékonyságáról. TM-szolgáltatási típushelyzetek 1. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1. észrevételeit adatbázisba rögzítjük. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl. promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak. majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ. A betelefonáló fogyasztók adatait.

valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak. de ugyanúgy költségtényezõ. a szám milyensége határozza meg. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. rendszerfenntartási díját. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. esetleg elfoglalt a hívott fél. az adatbázis archiválását érthetjük. hogy pontos a szám. de nem tartózkodik benn.mely magába foglalja a rendszer programozását. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. sikertelen hívás ismét kontakthívás. Olyan is történhet. az adatbázis programhoz illesztését. új adatok adatbázishoz illesztését. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. az adatok frissítését. ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. naprakész választ tudjanak adni. Az elsõ. hogy minden érdeklõdõnek pontos. • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. az adatbázis-struktúra kialakítását. a digitális telefonvonal bérleti díját. Egyidejûleg garantáljuk az 2. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. Sikeres hívás az. hogy hány hívást fogad az operátor óránként. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. a forgatókönyv/kérdõív elkészítését. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. • Hívásdíj . a hívások számának függvényében változnak.

afelett pedig magasabb összeget. hiszen nem biztos. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. hogy egy-egy lemaradt. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. Mivel a gépi szûrés után még . • Költségeit tekintve nem mindegy. azaz a hatékony állomás-kihasználást. • Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. mint kék vagy normál szám. • Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja. 2. hogy pl. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat. hogy a várt eredményeket kapja. hogy zöld. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás. többször egyeztetni a megbízóval. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó. de a magánszemélyek adatai (lakcím. így nem biztos. mindig maradhat benne kettõzõdés. ellenõrizni kell. az esetleges duplikációk kiszûrése. IV. telefonszám) is gyakran változnak. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni.óránkénti hívások számát. plusz költséget jelent annak aktualizálása. A megbízónak fel kell készülnie arra. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb.

változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2. Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban.Ft/mh 2. 1. Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak. a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk. Információs vonal 1. VI.25-11. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak. hogy a felsõ határnál. hanem ugyanúgy. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni).V. Érdekes összehasonlítani. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1. Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon.. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. • Ha feltételezzük. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel. mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján. 9. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük. addig nyugaton . ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie.55 USD-nak felel meg. ami kb. hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe.. 2. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk. míg a telefonos eladás árait valószínûbb.Ft. • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni.

hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. Változás tehát akkor lesz. Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít. szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket. Igaz. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt. hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb. Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel.a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. . tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer.és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával.

400 924.000 4.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.000 450-600.800 518.000 1.500 10-30 1.300 150-200 15-25 26 330-420.000 32.195.300-661.000 300 1.000 13.000-400.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1.000 80-190.000 10-30. 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.900 150-200 15-25 26 . táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200.173.000 240.000-450.000 250.500-7.500 33.000 30-60.000-350. 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.500 101.000 148.000 50-100.000-555.000 214.000 249.000 15-45.500 1.000 200-300. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260.000 24-60.500 739.500 60.900-1.500-22.500-1.300 360.000 900 3.900 3.000 150-200.000 24-60.

az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók. A jelen írásban. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. Ez az ár akkor alakul ki. hanem a marketingszakmáé is. a hozam értékelése elõl sem. A célunk. amikor egy marketingkampányt terveznek. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. hogy e döntések megalapozottak legyenek. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket. A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is. és kialakultak az alapárak. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki.Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg. és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ. Az itt közölt árak az 1998. és további. a piacon szokásos árakat tartalmazzák. évi. . Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül.

helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. Különleges. minõségét és forrásait. Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. Ha e kérdésekre válaszolunk. nem teljes. ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak. A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit. A címjegyzékek forrása lehet külsõ. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb. elvégzik a megrendelõ helyett. egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. Az adatok megtalálhatók a számlázásban. Természetesen. vevõkkel. vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. például részletes regionális. geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . ha nem a kezdet kezdetén tart. rendelkezik ügyfélkörrel. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter. vagy hirdetésre. megvizsgálhatjuk. Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. de gazdag forrása a telefonkönyv. milyen szakmából. A lakossági címlisták másik. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. Ha már van saját vevõlistánk. Minden vállalkozás. legtöbbször ügyfeleink címe. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). ezt a szolgáltatást az ügynökségek.

a szokásos minõség.termékeikrõl. Megadják adataikat. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását. szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi. A címjegyzékek minõségét . nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. A saját üzleti körben kialakított. költséget fordítanak arra. Emellett a vállalkozások elemi létérdeke.Ft között mozog. nyilvántartási kötelezettség. ezért sok energiát. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. a címjegyzék minõségi ismérvei. magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket. forrásfeltüntetési kötelezettség. és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet. A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem. A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. adatnyilvánosság. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások. hiszen termékeiket el kell adniuk. Robinzon-lista. Ez természetesen nem jelenti azt. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti. Ezzel szemben az egyének. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága. nevük felhasználását. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni. hogy tudjanak róluk . élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában. hogy „láttassák” magukat. a jogi. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában.. és engedélyt adnak címük felhasználására. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében.

várható hozama szerint. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el.Ft. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke. A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék. jövedelem. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség. A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. mint életkor. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg.. Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a. Ebben az esetben az effektív. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton.az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk. A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl. beosztását stb. A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. a küldemény értéke 78. A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. tehát a célba jutott . hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. életstílus stb. a címlista hibaaránya 5%. A hatékony marketing célja az. Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség.

a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ. A Chesire címkék ára alacsonyabb.Ft/boríték A példából látható.. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban... de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik.küldeményekre vetített költség 82.000 74. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6.000 92. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35. hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez.Ft/elérés.000. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább .. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ. Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg. nem öntapadós. A borítékcímzés 10-16.Ft 20% 8..Ft amely független attól... a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. hanem a borítékon legyen. hogy a címzés ne a cimkén. Címnyomtatás.11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el.Ft között mozog.000 78..Ft 5% 9. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét. de drágábbak is.50. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak.000.11 Ft/elérés. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. olcsóbb. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg.Ft/küldemény 780. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is.Ft/küldemény 740. amely használatánál a hibaarány 20%. öntapadós címkék használata.500 82.

A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl. ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion. Levélfeldolgozás Borítékolás.. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12.Ft/küldemény díjfizetést igényel...Ft/oldal alá is mehet. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. Ezen eszközök lehetõvé teszik. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét.a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen. Postai feladású DM esetén. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. használatát.Ft/küldemény. a többit a hívó fél viseli. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor . A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. legújabban digitális nyomdagépeken történik. míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig.Ft/oldal. fax válaszok.. díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak. a postai feladáshoz készpénzes. A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása. A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb. A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja.vagy tintasugaras nyomtatókkal.

második lépcsõben kiküldött anyag. A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik. telefonkövetés.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. . valamint zöld szám használatára készült.

900 Ft 15000 15000 30 20.412 Ft 1.000.500 Ft 663.00 Ft 13.50 Ft 6.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% . hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük.000 Ft 75.500 Ft 45.000 Ft 1.000 Ft 502. válaszkártya.400 Ft 3.137.48 Ft 11.000 1.000 Ft 40.000 Ft 9. alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük.00 Ft 30.518.200 Ft 550.00 Ft 26. üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel.380.600 16.800.000 Ft 82.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.000 Ft 300.100 Ft 486.192 Ft 15.500 Ft 180.000 Ft 6.00 Ft 7.000 Ft Válaszolók száma 1.000 Ft 40.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26. ütemezés Szervezés.050.000 Ft 397.000 Ft 25. boríték. idõzítés ellenõrzés Levél.000 Ft Válaszolók száma 5.500 21.00 Ft 35000 280.500 Ft 22. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67.100 4.50 Ft 6. válaszkártya.000 Ft 330.600 Ft 464.000 Ft 387.000 Ft 25.000 Ft 80. postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.10 Ft 7.000 Ft 390.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50.325.365 Ft 6.000 Ft 110. prospektus szövegterv Levél. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120.60 Ft 9.

aki kapta. erõsíti a goodwill-t. kapcsolódik hozzá. mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen. mert hivatali pozíciója miatt. hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. és titkolta.Ajándékozás. Egyike ezeknek a reklámajándék. ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû. mely pozitív visszhangra talál. vagyis cégspecifikus . ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi. Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. aki adta. valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze. A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

matricák.. Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést. esernyõk. jelvények stb. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó.b. • Költségek: a.Ft-30 000. a vállalati arculatot növelõ hatású.. Ha ez nem lehetséges..Ft/fõ c. mint például zászlók. irodaszerek. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta.. léggömbök.. trikók stb. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák.. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat.Ft/fõ 4. szóróajándék esetén: 30. vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása. másrészt emlékeztetõ. nagy tömegben ajándékozható termékek. VIP ajándék esetén: 5000. emblémázott blokkok. öngyújtók. . táskák stb. az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a. c. b. VIP ajándék esetén: 5000.Ft/fõ Befejezésül elmondható.Ft-30 000.+b. táskák.Ft-2000. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek.

Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft. A cég erejét bizonyítja. hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen. az általános elõkészítési költség • tevékenységének. az IFIP '98 XV. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. új termékeinek. Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja. ha ilyeneket rendez. . A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja. ügyvezetõ igazgatója. de legalább ennyire fontos az is.

de vigyáznunk kell.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. könnyebb a dolgunk. Ha egy meghirdetett kiállítás. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. és sokkal alaposabbat. . hogy az jó döntésre készül. hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. konferencia szereplõjének jelentkezünk. bemutató. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. amelytõl azt várja. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ. hogy tudjuk. amit kínálunk. kivel és mivel szemben mérettetünk meg. és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. • szakmailag nagyon jól felkészült. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk. hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. „csupán” ezekhez alkalmazkodni. hiába jobb. hogy képviseljen bennünket. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie). • tudomásul kell vennünk. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket. de esztétikailag is tetszetõs. sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül.

stb. és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma. (Két adalékot hadd mondjak ehhez. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására. Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben.” Csak Katika nem tudja például. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot. Elõfordulhat ugyanis. ilyen felkészültségû munkatársat. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. két dolog közül válasszon. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható. akkor talán célszerû lehet ez . hogy a külföldi elõadó gépe késhet. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. Alkalmaz egy saját. stb. mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál). akiknek az ismeretségi körében van valaki. és mint ilyen. majd õ megcsinálja. Az egyik személyes tapasztalat. nem az az elõadás zajlik éppen. hogy rendezvényt szervez. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van. Õk döntenek jól. természetesen õk ezt maguk megcsinálják. hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye. akinek ilyen tapasztalata van. hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. amelyeket mind összhangba kell hozni. ha egy cég úgy határoz. Egy olyan önálló szakma. hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. ami miatt jöttünk.) A másik csoportba azok sorolhatóak. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni. mind végiggondolandó. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma.) Ezért. amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. nem gond. A millió apró részlet.Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. nem gondol rá. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni. Katika nagyon jól beszél angolul. („Oh. „képes” arra.

hogy határozza • a rendezvény címét. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje.a megoldás. megbízó cég. a rendezvényszervezõé pedig. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. szervezet feladata. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . és a finanszírozás forrását. szervezet. mûködtesse. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról. hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. személy) pontosan meg kell. egyesület. A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. amit érvényesíteni szeretne (pl. szinkrontolmács legyen stb. A szakmai gazda (cég. hogy jól definiálja szakmai szempontjait. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. a nyomtatványok nívósak legyenek. hogy ennek logisztikáját megtervezze. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása. csak Budapest lehet a helyszín. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait. A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ.

Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma. El kell döntenünk. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb. Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. amelynek teljesítésérõl gondoskodik. Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre. az ún. visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény). hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi. hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. mint – helyszínek.és szaklapokban. Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk . Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. általános vagy állandó. ezekkel szerzõdést köt. – technika – kivitelezõk – grafika. • bonyolítja a pénzügyeket.A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

reklámbevétel Részvételi díjak . 3-4% 200. pályázati hozzájárulás.000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 .000. Támogatás.000 Tartalék 75.korai 20 x 60.000 1.25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10.-Ft/éj 3200.000 2. 2.000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek.200.000 .100.1.B. azaz kb.2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2. 1.-Ft/éj 3800. installálás.-Ft/fõ/éj 4000.1.1 1.000 700.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2.kései 10 x 70. BEVÉTELEK 1.1 1. kábelezés.-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400.-Ft/éj 3500.

3.2.3. 2.2 1.2 1.343 100 60 150 600 100 50 1.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600.3.1 2.8 1.10 1.9 1. egyéb Kommunikációs költségek /telefon. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15.-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb. aprósütemény /600.4 1. feliratok.3. szedés.2 1.11 1. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200.6 1.2.16 1.17 1.3.3.050 1300 5700 3000 .14 1.3.18 2. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek.15 1.5 1. bérjellegû kiadások.fax.3.3.1 1.2 2. levilágítás Plakátok.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.3 1.6 1.12 1.3.3 1. üdítõ. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé. jegyek Programfüzet /500 pld x 300.3.245 8.000.7 1.13 1.3.3.2. 500 x1200.060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1. video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció.3. jegyzettömb. 300 oldal.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600.2.5 1.2. mappa. szerkesztés.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700.-Ft/ Grafikai tervezés.3 1. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám.3. táblák Szállítás Protokoll vendégek.3.1 1. szórólapok Meghívók.3.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók.3. toll.1.2.4 1.

pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35. Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2.000. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések.300 4. hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük. 3.800 13. Ha pl.000 6. Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni). A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16.000. Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1.4 2.000 44 B Bevételek: Támogatások.2. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni.100 5.Ft Késõi: 120 fõ x 40. milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb. akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1.-Ft Bevételek összesen: 2. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb.500 13.. . egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta. 2.

tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. Az sem mindegy.Fordítás. vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. A különbözõ kiadványok. hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk. Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. elegendõ-e számára. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. Ennek alapja az a tény. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. hogy többre van szükségünk. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. szedést. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. grafikai munkát. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést. Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. hogy egy szakember nem lehet . hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. esetleg a fordítást mágneslemezen. vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem.

a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. jelekre” vonatkozik. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. valamint a stilisztikai finomságokra. Ha a munka sürgõs. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. mennyiségétõl. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. csakhogy nem mindegy. hogy mikor lesz kész a munka. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. A karakter tudniillik csak a tényleges. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket. korábbi fordításokat. Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. fizikailag is látható „betûkre. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. Kiterjed a figyelme arra is.egyszerre nyelvi és szakmai zseni. Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. Nincsenek fix. A zavar már ott kezdõdik. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. számokra. mivel az függ a fordítás tartalmától. Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket. . a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák.

Az árat az is befolyásolja. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. amely a járulékos költségeket (szállítás. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani. archiválás stb. de van olyan fordítóiroda is. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni. hogy oldal. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul. mivel azok nem egyformán „mérnek”. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási . A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek. hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak. hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. valamint. határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja. diagrammok stb. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. rajzok. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik. készítése. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. ábrák szkennelése. akkor ez 20-50%-kal többe kerül. mivel itt sem egységes a gyakorlat. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését. mágneslemezek. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak. táblázatok. Sok olyan fordítóiroda van.az sem mindegy. de errõl is érdemes tájékozódni. egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár. amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. számítógépes kiadványszerkesztés.) nem számítja fel külön a megrendelõnek. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat. német. Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti.

Ft/oldal. Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát.0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt. ingyenes leszállítását mágneslemezen. már csak azért is.Ft/oldal.. amint azt láthattuk. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik. hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni. helyesírás. Átlagárakról nehéz beszélni. jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is.és vírusellenõrzését. Amint az a fentiekbõl is látható. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval. nincsen könnyû helyzetben az.Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón. mert lehet. tehát összesen 21 000.rendszerek: ISO. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. tehát összesen 17 000. A fordítási árat. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által. Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700. amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást...Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100. a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat.. DIN. . A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy.

. . . ..4000.. . . .Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe.. . . .2000. . . . .. .. . . . .Ft fûtés 3/4 .. .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . .10 000. . . .Ft villany 3/4 . . . . . . . évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 . . . . . .Ft zip/24 . . ..10 000. . . . .. . . . ...6000. . . könyvek. .6000.5000. . . . . . . . . . újságok . .12 000. .101 333. . . . . . . .3000. ..3000. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .Ft villany/4 . . . . . . . • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998. . . . . . Macromedia/24 . . . . . . ... . .Ft – anyagköltségekor papír. . . . . Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit. .1667. . . . .3000. . festék. . . . .. . . . . . . .Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet . . . . . . . . . . floppy stb .2500. . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 333. . . . . . . . .Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád. . . . . . . .Ft szkenner/24 .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés.Ft fûtés/4 .Ft .Ft Összesen: .15 000. . . . . . . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit . .12 500.8333. . . . PC/24 . . . . . . . .. . . . . . . .Ft telefon . . családfenntartás lakás bérlet 3/4 . .Ft telefon . . . . .. . . . . . . . . . . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . . . .

. .40 000. .50 000. . . . . . . . . . . .. . .2500. . . . .Ft – anyagköltségek papír. . . .43 600.1667. stb . . . . . .3000. . . . . . . . . . .. .Ft Összesen: . . . . . . . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . . . . . . . 8 óra naponta): . . . . . . . .Ft telefon . . .. . . . . . .Ft könyvelés . . . . ..Ft tartalék. . . . . 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . . .30 000. . . . . .24 000. . . . . . .Ft Összesen: . .Ft családi rezsi . . . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . . . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . . . . . . .300 000. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet .Ft Mindösszesen: . . .11 250. . . .25 000. . .. .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . és TB . .1 265 Ft/óra/fõ .Ft adó és TB .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .Ft fûtés . . . . . . .. újságok . . . . .25 000. . . . . családfenntartás 3 fõ bér . . . . . . . . .8000. .180 óra/hó.Ft K+F .253 933. . . .45 000. . . . festék. . .152 600.. . .420 000. . flopi. . . Macromedia/24 . . . . . . . . . . 6 325 Ft/óra/stúdió. . . .Ft 1 fõ bér . . . . . . .8000. . . . . . . .6000.. . .930 000. . . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . .2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . .. . . .208 417. . . . . . . . . . .Ft villany . nyaralás . .50 000. .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 . .Ft zip/24 . . . . . .. . .60 000.. . . .. . . .Ft 3 fõ gk költségtérítés . . . . . . .10 000.. .Ft Mindösszesen: .. . . . . . . könyvek.Ft szkenner/24 . . . . . . .80 000. . . . . . . . .3 795 Ft/óra/stúdió . .. . . . . . . .Ft adó. .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe. . . . . . . . . . . .BKV bérlet . . . . . . .12 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .1 138 417. . .. . . . . . . . . . . . .Ft Összesen: . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful