Bevezetõ

Ön az Iminfo Arculati Szakmák Kézikönyve és Indexe 1999-es kiadásának CD változatát láthatja. A korábbi évek gyakorlatát folytatva, könyvünk a cég arculati, reklám-, marketing-, PR ügyeit intézõ vezetõk, munkatársak, vagyis a „megrendelõk” munkáját segíti. A két leggyakoribb kérdés, mely a megrendelést megelõzõ tárgyalásokon elhangzik, hogy mibe kerül, és ki tudja elvállalni. Ezekre próbálunk választ adni.

Mennyibe kerül?
A költségbecslés lényeges elengedhetetlen megkerülhetetlen kérdés. Ismétlõdõ feladatok esetében persze a megrendelõ ismeri az árakat, és fel tudja mérni, hogy milyen kiadásokra kell felkészülnie. De mit tegyen, ha új, eddig ismeretlen, korábban sosem használt eszközöket, módszereket kívánunk igénybevenni? A könyvben számos, a cég, a termék arculatának kialakításához, fenntartásához karbantartásához szükséges termék

és szolgáltatás árairól találnak tájékoztatót. Minden esetben arra törekedtünk, hogy az egyes cikkek elolvasása segítsen a költségek kialakulásának, az egyes költségtényezõk jelentõségének, hatásának megértésében. A közölt árak csak tájékoztató jellegûek, és elsõsorban a nagyságrendek érzékeltetésére szolgálnak. Adataink nem egy-egy létezõ cég árlistájából származnak, hanem az 1998-99 fordulója körüli átlagos piaci árakat jelzik. Természetesen tudjuk, hogy nincs két egyforma feladat, és a konkrét körülmények jelentõsen befolyásolhatják a számla végösszegét.

Ki tudja elvállalni?
Az 1999-es kiadásban is megtartottuk, a korábbi években jól vizsgázott táblázatos rendszert a szolgáltatók adatainak közlésére. A táblázatok, módot adnak a cégek kínálatának összehasonlítására és számunkra az aktuális munkához szóba jöhetõ vállalkozók kiválasztására. Világosan különválasztottuk a cégekrõl szóló információt a reklámjellegû bemutatkozástól.

Az elmúlt év valószínûleg legfontosabb változása az Internet térnyerése Magyarországon. Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az Internet – mint jó ideje az egyetlen új médium – a vállalkozások piaci munkájának fontos eszköze lesz, és arról is, hogy hatása alól senki nem vonhatja ki magát. Könyvünkben ezért kiemelt szerepet szánunk az Internetnek. Több cikkünk is foglalkozik az Internet meghódításának költségeivel. Az elvi útmutató mellett, konkrét adatokat találhatnak a cégük Internetes jelenléte költségeinek felvázolásához. Könyvünk index részében pedig – újdonságként – egy teljes fejezetet szenteltünk a különbözõ Internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégeknek. Az Index-ben szereplõ cégek adatai egyébként az Interneten is elérhetõk a www.iminfo.com címen. Érdemes rendszeresen meglátogatni, mert az adatokat frissítjük! Szentendre, 1999. Magyar Béla – fõszerkesztõ

köztestületi jogkörrel felruházott szakmai szervezeteivel. ahol a járulékos költségek is kényszerítõen hatnak. Ez a szakmai. csak ott. mely megadja a lehetõséget arra. arculattervezés Sára Ernõ – Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája 1991 óta adja ki a Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája azt a tervezõi ármeghatározó kiadványt. – mely tiszta helyzetet kívánt teremteni a nyolcvanas évek végén zavarossá vált „piacon” – javaslatként kezelendõ. A jelenlegi gyakorlat befelé vezetõ egyirányú utcaként mûködik. óvatosan alkalmazzuk. hivatásrendi kamarai céllal létrehívott testület. Ezek a megállapítások meghatározhatnák azokat a kritériumokat. érdekképviseletére Magyarországon kizárólagos joggal létrehozott közjogi szervezet. Tudva azt. Az árakat évrõl-évre átfésüljük. melyek alapján információkhoz és munkalehetõségekhez jutnának a magyar tervezõgrafikusok is az európai vagy tengerentúli országokban. két parlamenti ciklussal végigküszködve még mindig egyesületként mûködik.Grafikai tervezés. Ez a külföldi . Nem minden kategóriában figyelhetõ meg évrõl évre változás. mely mind a tervezõk.és külföldön. és figyelembe véve azokat a módosító kényszereket. bevonva a különbözõ tervezési kategóriák meghatározó személyiségeit a munkába. Az egyesületként mûködõ Kamara a tervezõgrafikusok erkölcsi tekintélye és a szakmagyakorlás szakszerûsége felett õrködik. A Magyar Tervezõgrafikusok Kamarája (Egyesülete) a tervezõgrafikusi feladatok elvégzésére képzettségüknél. mind a felhasználók körében mértékadóvá vált. erkölcsi és anyagi érdekeit képviseli bel. gyakorlatuknál és magatartásuknál fogva alkalmas személyek – a tervezõgrafikusok – önkormányzatára. Ennek a szakma által felállított elvárásnak a teljesítéséhez szükséges a köztestületi forma és az ezt kimondó törvény. melyek évrõl évre feszítõen hatnak. így ármeghatározása. hogy kölcsönösségi viszonyon alapuló megállapodásokat tudjunk kötni különbözõ országok hasonló. a tervezõgrafikusok szakmai. hogy a grafikai tervezést élethivatásnak tekintõk holnap és holnapután is ebbõl a tevékenységbõl akarnak megélni. a módosításokat a magyar gazdaság teljesítõ és árelbíró képességének ismeretében.

amit a feszítések ellenére sem bír ki a magyar gazdaság átlagos állapota. valamint az import anyagok árain keresztül sújtó forintleértékelésnek. így az alkalmazott grafika kategóriánkénti árait. hogy a honi gazdaság általános mutatóitól függetlenül nem. Húsz éven keresztül 5000. Hollandia gyakorlatán alapul. Azt azonban felelõsséggel ki merem jelenteni. volt apparátus – az Állami Lektorátus – és a különbözõ szakmai zsûrik. egy közelítési pontot ad és semmiképpen nem korlátozza a tervezõt vagy a megrendelõt abban. hogy egész Európa Magyarországon fog terveztetni az olcsó árak miatt! A jelenlegi árszabályozásunk mindig alatta maradva az évenkénti hivatalos inflációs rátának. Ezen országok tervezési árszabályzata alapján állítottuk fel a hármas kategóriarendszert. Egy kis alkalmi összehasonlítás! A hatvanastól a nyolcvanas évekig az árproblémát megoldotta egy kis szürke könyv. és megítélt minõségük függvényében áraztak munkákat. Azért beszélek mindig árjavaslatról. Ma ez 200 000. hogy nívós tervezõi munka esetén a megadott alapárak alá kényszeríteni a tervezõt nem méltányos vagy elegáns magatartás. Hogyan lehet behozni majdnem húsz év lemaradását három év alatt? Erre ma nem tudom megadni a választ. és a mai .. hogy egy árukapcsolással élve 1250 liter benzin árát jelentette.Ft volt egy grafikailag kitûnõen megoldott embléma. mert tudni kell. és semmi sem készteti ezen országok szakmai szervezeteit a kölcsönösségi viszony kialakítására. hogy a külföldi tervezõk honoráriuma a hazai gyakorlat több tízszeresében határozható meg. Ezek az árak az 1978-80-as európai árakat mutatják. ahol a brüsszeli vagy párizsi elõadó a csatlakozás kritériumaként emlegette az egységes árrendszert. de azt biztosan tudom.munkavállalóknak kényelmes. A negatív és pozitív szorzók is általánosan alkalmazott gyakorlatot jelentenek. valamint a gazdaság elviselõképességére figyelve araszol a tisztességes megélhetés és szakmagyakorlás lehetõségét megadó árak kidolgozására. melyek ennek szellemében és keretein belül fogadtak el vagy utasítottak el. mert ne képzeljük azt. hogy a pontos munkamenet és igény ismeretében ettõl eltérõ árakat rögzítsen. hogy ez csupán segítséget kíván nyújtani. és ha az idõk haladtával ez az ár anakronisztikussá vált. nem szabad elfelejteni. Húsz évig mûködött. mely hatóságilag rögzítette mindenféle alkotótevékenység. nevezetesen Németország. Több szakmai elõadáson vettem részt. Svájc..Ft fölött van. A jelenlegi állapotot súlyosbítja az a gyakorlat. A Kamara árjavaslata az európai országok. a méltányosság elve.

a Kamara állásfoglalása ebben is egyértelmû! Reprodukálásra alkalmas mûvet. Nem lehet lemondani a felelõsségrõl sem. Alkotó munkája eredménye a szerzõi jogvédelem alatt álló mû. Gyakorlása során a tervezõgrafikus kulturális. Nevezetesen az európai kétharmad-egyharmad arány nálunk az anyaghányadban kétharmados és a szellemi érték alulárazott. a hazai gyakorlat szinte fordított. ez a nyomdai elõkészítési fázis feladata. ami felfedett plagizálás esetén utoléri és felelõsségre vonja az alkotót. melyre hazánkban is számos stúdió szervezõdött. így a magyar szabályozás szerint a tulajdonjog és ezzel a következõ szerzõi jogok mindig az alkotónál maradnak. . Tulajdonjogot nem enged átadni a megbízónak. mert ennek elkészítése nem tervezõi feladat.középcégek tisztességes emblématervezési árai is e körül mozognak. mert ennek elõállítása olyan szellemi és anyagi javakat is megkövetel. Nevezetesen az európai. Mit vásárol terv címszó alatt a megrendelõ? Nos. Természetesen a szerzõdés vagy megállapodás kitérhet ezen kategóriák elkészítésére. melynek értéke többszörösen is meghaladhatja a szóban forgó tervezés értékarányos árát. de nem lehet a tervezés részeként értelmezni! Más kategória. hogy esetlegesen erõfölénnyel élve vagy kihasználva az alkotó szorult helyzetét. melyek nem kapcsolhatók a tervezõi feladathoz! Egy digitális adatállományban átadott terv elkészítése olyan tudás. és ezzel kizárja az alkotót szerzõi jogainak érvényesítésébõl.és eszközállomány átadását is jelentheti. tehát nem digitális adatállományt. hogy a hatvanas évek zárt körülményei ellenére is mûködtek világszerte a szerzõi jogok és Konecsni komoly dollárpert nyert. más ismereteket. Köztudott. melyeket a tervezés honoráriumából lehetetlen kigazdálkodni! A tervezõgrafikusi tevékenység szellemi alkotó hivatás. Összehasonlítva az európai országokban mérhetõ szellemi érték és anyaghányad viszonyát. mûvészeti és gazdasági tevékenységet folytat. Nem adja meg a lehetõséget. A magyar szerzõi jogi törvény. Nem kész nyomófilmeken. Ebben a két világrendszer hermetikus elkülönülése sem jelentett akadályt. errõl lemondani sem lehet. tulajdonjogot adjon a megrendelõnek. más eszközöket követel. mely a hatvanas évek óta – többször módosítva – folyamatos érvényû. hogy mit nevezünk tervnek. magától értetõdõen az európai mintához igazodva – az amerikai szabályozással ellentétben – csak felhasználói jogok átadásáról rendelkezik. Zûrzavar tapasztalható a tekintetben is. csak a jogkövetés technikája lehetett bonyolultabb.

Ez az árszabályzat megjelent a Magyar Közlöny 1998/111. század óta mûködik. hiszen Európában a 18. mely az utánnyomások szerzõi jogi vonzatát tartalmazza. az osztrákoknál is csak 1968-ban vezették be. A vizuális területen mûködõ jogvédelem múlt századi kezdeményezés. Tehát a szerzõdésben kell meghatározni. A Hungart. hogy egy szellemi alkotás többszöri felhasználásából eredõ erkölcsi és anyagi javak megilletik az alkotót a törvényben leírtak alapján. .A felhasználó köteles az alkotót értesíteni. számában. A jogkövetés figyelme kiterjed a sokszorosított termékekre és a multimédiára is. a vizuális szabályzat területen mûködõ szerzõi jogkövetõ szervezet kialakított egy felhasználási árszabályzatot. többszöri vagy korlátlan felhasználási lehetõséget adnak-e a felhasználónak. pl. hogy ezen szerzõi jogok egyszeri. Franciaországban indult. nagy késésekkel követi Európa valamennyi országa. vagy a médiák valamelyikében bemutatja. hogy munkáját másodszor vagy harmadszor vagy x-edszer újranyomtatja. Nem kérdés ez a zenei vagy irodalmi területen. Nem lehet kétséges. Az ár is ezek szerint alakul. és ennek anyagi és erkölcsi vonzatáról rendelkezni kell.

A technikai feldolgozás (szövegbeírás. illusztráció vagy adatállomány) a tervezô .A Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége Terv (vázlatterv) A „vázlatterv” koncepció. alaptervnek olyan módon kell elkészülnie a megbízó által adott tájékoztató (briefing) alapján. rajz. amikor a feladatot nem egy közvelenül Vázlatterv módosításnak minôsül az eredeti koncepció lényegét nem módosító megrendelôi javaslat.) külön elszámolás tárgya. tulajdonában marad. A megbízó által megváltoztatott koncepció új hatáidô kitûzésével új megrendelésnek számít.ill. Bármely részletének a megbízó általi felhasználása az érintett tervezôvel való külön megállapodás tárgya. A megbízó érdekében a tervezôt kötik a bizalmas ügykezelés szabályai. fotófeldolgozás. kiállítási terv esetén minimum 10%. Ha kettô vagy több tervezô kap megbízást. levilágítás stb. reprodukálásra alkalmas kiviteli példány. Az ehhez szükséges megfelelô szintû adatszolgáltatás a megbízó feladata. amelyért részvételi díj jár. színrebontás. (50 m2 standterületig a terv díjazása 20 %). vagy kérés. de grafikai megvalósításra nem kerülô mûvek teljes tartalma szerzôi jogvédelem alatt áll. Az elkészült grafikai mû eredeti példánya (terv. az pályázatnak minôsül. szkennelés. képmódosítás. A grafikai mû A nyomdai grafika esetén sokszorosításra kész (nyomdakész). Számítógépes adatállomány esetében a tervezô – külön megállapodástól függôen – ajánlatot tehet annak archiválására. A pályázatra benyújtott. hogy az a megbízó számára egyértelmû és döntésre alkalmas legyen. külön díjazás ellenében. színes print. retus. melynek hiánya vagy az abban beállt lényegi változás határidôt módosít. digitális vagy analóg proof. így a kiviteli megbízás tiszteletdíjából nem vonható le és a megbízó számára nem ad felhasználási jogot. A díjazás mértéke a kategória tiszteletdíjának legalább 25 %-a. A pályázat részvételi díja nem a pályázatra benyújtott terv(ek) ellenértéke. megbízott tervezô végzi. Pályázat Pályázat az.

konzultáció. napidíj. . kereskedelmi. . áruházak. nagy rádió. étkezés. 10-20 felhasználási terület. . áruházláncok. tárgyalásokra fordított idô. „B” Kategória: (1. . alapítványok. nemzetközi vásárok és kiállítások. kisközösségi intézmények.intézmény teljes mûködési területére.Ft-tól Kiterjedt arculat a cég ill. hírközlés.Ft-tól Arculatterv (embléma 2-3 felhasználási módja. valamint külön megállapodás kérdése azon elôtanulmányok honorálása. költségek. nagy utazási irodák. . Elôtanulmányok A grafikus tervezôi tiszteletdíjnál nincs számításba véve az utazásokra.kis vállalkozások. A sürgôsségi felár mértéke 25. szállás. cégszínek. . intézmények 3 csoportra oszlanak: „A”. „C” Kategória: (1. amelyek speciális feladat megoldásához szükségesek. szállodák.0 szorzó) Közepes nagyságú ipari. . . gyógyhelyek. . vendéglátó láncok. .. .) Sürgôsség A feladat elvégzésének (szóban vagy írásban) közösen megállapított optimális határidejéhez képest sürgôsségi felár számítható fel. az arculat koncepciója. melyrôl a megrendelôt a megállapodásban tájékoztatni kell. 100 % lehet. államigazgatás. . . nagy egyesületek. országos és nemzetközi kampányok. folyóiratok. . „B” és „C” kategória „A” Kategória: (0. . nagy ipari létesítmények és vállalkozások. városok.75-ös szorzóval számolandó) Privát személyek. többféle embléma kapcsolata . . kulturális intézmények. nagyvárosok képviselôtestületei. . . Arculatterv Alaparculat: a legszükségesebb arculati elemek tervezése (embléma és kb. kis egyesületek..150 000. . stb. szolgáltató vállalkozások. cégek. pártok. . közintézmények. 5-10 felhasználási terület) . .és televízióintézmények. .5-ös szorzóval számolandó) Ismert márkák gyártói és forgalmazói. . bankok és biztosítók. . Ezek az idôfelhasználás szerint kerülnek meghatározásra. vasút. rendszerterv) . (Kiszállás. emblémák rendszere. szállító cégek. posta. .450 000. országos újságok. A megbízó vállalatok. 50. de mindezen összegek részei a honorárium végösszegének abban az értelemben. helyszínek. hogy a tervezô ezeket az összegeket a végszámlában külön feltünteti. minden külsô és belsô vizuális megnyilvánulásra vonatkozó arculatterv (embléma. alapítványok.

15 000. . .. .40 000. . . .. . .70 000. . .embléma.Ft-tól Címer* . . . . . .8000. . . . . . . .. . .Ft-tól Címketervezés – elôoldali . . . . .Ft-tól Doboz tervezés. . . ..100 000. . . . . .Ft-tól Dobozgrafika látványterv .Ft-tól szöveges . . . .Ft-tól Display . .. . . .Ft-tól Reklámtáska – látványterv . . . . . . . . . egyedi illusztrált . . . .+ 50%-tól Címke terítékrajz (alakos) – rajzban méretezve – printen bemutatva méretezve – levilágított filmen átadva . . . . . 20-70 felhasználási terület) . . . . .Ft-tól (Szerzôi fénykép. . . .) Tanácsadás. . .60 000. . . . . . . . . . . . . .30 000. . . . . . . . ábra. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – oldalankénti feldolgozás illusztrált . . . . .Ft-tól Prospektus. . . . . . . . .30 000. .. .. . . .Ft-tól – terítékrajz B4. . . . . . . . .Ft-tól – nyak . . . Logotípia* . . . . . .20 000.25 000. . . .. . .150 000. . . . . . . .60 000. . . . .) Éves jelentés és reprezentatív kiadványok . . . .. . . . . . . . . .Ft-tól Piktogramok .Ft-tól Makettkészítés – egyszerû doboz . . elkészítése külön megállapodás tárgya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000. . .. papír) .Ft-tól – méretmutációk . . . .Ft-tól (Szines printelés és különleges anyagok ára nincs benne. . . . . . . . . Csomagolás Termékcsalád koncepcióterve . .. . . Plakát. .. . .90 000.. . . . .. . . .. . . . . .70 000. . . .40 000. . . . . . . .és kb. . .. . . . . . . . . . tasak (fólia. . . . . . .Ft-tól Grafikai plakát . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Grafikai címlap . .Ft-tól Arculati kézikönyv tervezése. . .. . ... . . . . . .120 000.. a fenti tiszteletdíj nem tartalmazza. . . .Ft-tól Védjegy. . leporelló Tipografált címlap . . . . . . . szakértés . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .30 000. . . . . . .15 000. . . . . .Ft-tól (Korlátlan felhasználás esetén +100 %) *Minden esetben korlátlan felhasználási joggal.7500. . . . . atrap Egyszerû tipografált . . .. .0 szorzó . . . . . . . . illusztráció külön kerül felszámolásra. . .1 500 000. . . . . . .50 000. .. . . . . . . B3 . .40 000. . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Óriásplakát . . . . . . . . . .Ft-tól Csomagolópapír. . .25 000.2.Ft-tól Zacskó. . . . . .25 000. .Ft-tól B3 felett . . . . . . . . . . .Ft-tól sík felületen alkalmazandó tervek esetén . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . katalógus. szóvédjegy. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .40 000. .35 000. .70 000. . . . .Ft-tól – bonyolult. . . . . . . . . . . .125 000. .Ft-tól Belsô oldal (tördelés) . . . . . . . .Ft-tól – hátoldali . .100 000.. foma tervezés . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Ft-tól – egyedi illusztrációval .Ft-tól térbeli megoldást igénylô feladatoknál . . . . . . . . eredeti anyagból . . .70 000. . . . .. . . . . ..

. .. . .Ft-tól – annak egyedi kötetei . . . . . . . . .Ft-tól – címoldal .. . . . . . rovatcím . . . . . . .25 000.. . . . . . .Ft-tól – szines . . . . képes albumhoz ívenként . . . . . .(0. . . . . . . . . . . . lásd hirdetés fejezet „C” Kategória: 20 001 példány felett .Ft-tól – szines illusztrált . . . . . . . . . . . .Ft-tól – tördelés oldalanként . . . . . .70 000. . . .Ft-tól – Hirdetés sorozatterv (kampány) darabonként . . . . . .18 000. . . . hetilap. . .Ft-tól megvalósítás esetén oldalanként .7000. . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – fekete-fehér tipo . . .40 000.5 %-ától Fotó lásd a fotósok díjtáblázatát Hirdetés Hirdetés .20 000. . . . . . . havilap. .9500. .Ft-tól – belsô címoldal . . . . . . . . . . . . . . ..Ft-tól Tipo-terv szöveges könyvhöz ívenként (16 oldal) . ..6000. . . .3500. . . . .Ft-tól – illusztrált . . . . . . .90 000. . . .. . . . . . . . címsor. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .12 000. . . . . .90 000.Ft-tól Illusztráció – fekete-fehér . . . .3500. . .18 000.40 %-a – 2 éven túl – az eredeti összeg . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – Reklámkoncepció és szövegírás külön megállapodás tárgya Könyv A könyvkiadás területén az „A”. . . . . . . . . .. . . . . .Ft-tól színes . . . . . . . . . .18 000. . . . . . . . .0-es szorzóval) Illusztrációk fekete-fehér . .35 000. . .Ft-tól – Önálló újságmelléklet . . . . .18 000. . . .Ft-tól – oldalterv . . . újság Napilap.100 000. . . . . .Sajtó. . . . .20 000. .. . . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel.. .Ft-tól Sorozatterv . „A” Kategória: 5000 példány alatt . . . .. . . . . . . . . .Ft-tól Szakillusztráció – fekete-fehér . .60 %-a Védôborító vagy táblaborító vagy kötésterv . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól . . . . . . . .. . . . . . . . . élôfej. . .15 000. . . . ..Ft-tól – szines .. .50 000. .. . .Ft-tól Tipo-terv forgatókönyvvel.40 000. . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Nyelvi mutáció: az elsô nyelvként számító összeg . ..30 000.. . . . idôszakos kiadvány terv . . . . .. .. .Ft-tól Sorozat. . . . . . . . . . .75-ös szorzóval) „B” Kategória: 5001-20 000 példány . . . . . .. . . . . . . . .(1. . . . . . .Ft-tól Kötésterv (ha védôborító is van) .35 000. . . . . . .Ft-tól Belsô címoldal . . . . . . . .. . . . .5-ös szorzóval) Elsô utánnyomás – két éven belül – az eredeti összeg . . . . . . . . . .. . . . . .18 000. . . .7500. . ábrákkal és/vagy képekkel illusztrált könyvhöz ívenként . . . . .. . „B” és „C” kategorizálást a kiadandó mû megjelenési példányszáma határozza meg. . .(1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól – oklevél. . . . . . .50 000. . .. . . .2500. . . . .12 000. .30 000. .Ft-tól Hiteles térképek/dm2 (a jelkulcs sûrûségétôl függôen) 27 000-38 000. .Ft/db-tól . . . . névbeírás (darabonként) . . . . többszöri felhasználás esetén külön megállapodás szerint Grafikai felületterv m2-ként . . .. . illusztráció külön felszámolásra kerül. szám . . . .120 000. . . .Ft-tól – belsô oldal . . . . . . . .Ft-tól Oklevél – kézzel készülô díszoklevél (darabonként) .. . . emléklap . itallap – borító (színes) . . . .Ft-tól Embléma jellegû feliratok ..20 000. . . . . . . . . . . ..15 000. . .10 000. . . . . .Térkép Vázlatos térkép (útbaigazító) .. . . . . . . . . . . .45 000. .. . . . . . . . . . .Ft/db-tól Egyéb nyomtatványok Levélpapír. ..40 000. . . CD-lemez.) Szállodaipar. . . . . ábra.250 000. .90 000. . . . varrókészlet fürdôszobai kiegészítôk .Ft-tól Megvalósítás külön megállapodás szerint (a felhasznált anyagok.. . . . .2500. . . . . . . . . . névjegy (faxpapír) koncepció terve . .Ft-tól Részvény. . . . .Ft/db-tól Meghívó (értesítô). .Ft-tól Vándorkiállítás. . . .12 000. . vendéglátás Étlap. .Ft-tól Kiállítás. . tájékoztatók .40 000. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .150 000. . . . . . . . .. . . . .Ft között vagy . . . . .. . . . 50 m2 alapterületig . üdvözlôlap (újévi. . . . . . . . . . . . .Ft-tól Levelezôlap – 10 000 pld-ig . . kötvény . . . . . .Ft-tól TV-. . .. . .25 000. . .Ft-tól – hátoldal. . technológiák függvényében) (Szerzôi fénykép.. .12 000... . . . . . . . ...Ft-tól – korlátlan pld. . . . . . .20 000. . . . .75 000. . . . kazettaborító . .Ft/oldal-tól Asztali atrapok . . . . belsôoldal . boríték. vásár Kiállítás – kb. .75 000.Ft-tól – 50-100 m2 alapterületig . . értékpapír. . .Ft-tól Ismertetôk. .. . ..75 000. . . . .Ft-tól Egyedenként vagy mutációnként .. . . . . ... . . . . .Ft-tól – nyomtatott díszoklevél . . . . . . . .Ft/db-tól Reklámgyufa. . . . .35 000. . . . . .Ft-tól – kiállítás 100 m2 alapterület felett . . . . . . . . .50 000. . . . .200 000. .Ft/db-tól Számlák . . .Ft-tól Hanglemez. filminzert terve (storyboard) . . . .250 000. . . . . . .. alkalmi) . .25 000. . .Ft-tól – egyedi kalligráfia. . . . .. . . . ..Ft/db-tól Címkék . .

40 000. . . . 10.150 000. . . . .. .. ektakrómok. . .. . . .Ft-tól Plakátnaptár . . .Ft-tól Tel. .. . . . .és dekorációs célokra · Bélyegek · Textiliákon. . . . . . . .. A díjszabás teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1998/111. II.Ft-tól Kártyanaptár . . .175 000. . . .Ft-tól Bankkártya . . . . .20 000.Ft-tól mûvésznaptár oldalanként . . . . . overhead-projektorfóliák · Hanghordozótokok . . . . . . . . . .vagy fotómûvészeti alkotásainak az alább felsorolt területeken történõ felhasználása esetén fizetendõ jogdíjakat tartalmazza · Újságok · Folyóiratok · Könyvek ..) ahol a felhasználások engedélyezése és a számlák kiállítása történik.100 000. . . . . . . . .Ft-tól naptár címoldal .4000. . .és más hasonló tárolók borítói · Adatbankok · Videovetítések · Különnyomat kinyomtatás · CD-ROM · Reklámbrossúrák . . . . . Oldalán. számának 7071.Prospektusok . . bõrön és hasonló anyagokon történõ felhasználás · Telefonkártyák A HUNGART által képviselt szerzõk névjegyzéke beszerezhetõ a társaság székhelyén (1051 Budapest.50 000. . . .. . 10. . ipar. . . .Kazettacsomagolások · Videokazetta.175 000. . . . . . . . . . . . . . . . .Ft-tól Blokk . . . . . . . .Ft-tól könyöklô. . . . . . . 12 vagy 52 oldalon oldalanként . .Reklámeszközök · Programfüzetek · Reklámhirdetések · Reprodukciók reklám.. Kártyák Telefonkártya . . . . . .Ft-tól Gondozza és kiadja: a Magyar Tervezôgrafikusok Egyesületének Elnöksége 1054 Budapest. . . . .Ft-tól Elsônapi pecsét . . . . .200 000. Bélyeg Postabélyeg . ... . . . emelet Naptárak Falinaptár oldalterv (fotó+typo) . . . . . . ..Brossúrák · Naptárak · Levelezõlapok · Diák.. .50 000. . . .45 000. . . . . .7500. Báthory u. . .80 000. . . . .Ft-tól Asztali naptár (typós) oldalanként . . . . . . .8 000. . . . . . Báthory u.. . .Ft-tól csak tipográfia oldalanként . . .. .. . . . . . . . .Ft-tól Szakértôi (konzultációs) óradíj . . . .35 000. . . . .Ft-tól Játékkártya külön megállapodás szerint . . . . .: 331-61-17 HUNGART A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabása az általa képviselt (hazai és külföldi) szerzõk képzõ-. . . . .Ft-tól Könyöklô (asztali) 12 hó egy oldalon . . . . .Fotó a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája tárgyévi érvényes díjtáblázata szerint. . .

tárgyfotó – divatfotó – reklámfotó modellel – mûtárgyfotó – légifelvétel – épületfotó stb. Ki nem látott még az egyiptomi piramisok tövében álló és boldogan integetõ családról készült remek képeket? Kinek nem nyomtak még a kezébe egy köteg. Egy fénykép elkészítéséhez valóban szükséges a jó gép. szép kép. Az árak kialakulásában több szempont is szerepet játszik: • A felhasználás lehet egyszeri. minthogy ugyanazt a témát egy profi másképpen fényképezi le. Másfajta felszerelés szükséges egy víz alatti fotóhoz. A professzionális fotográfus megrendelésre. • A felhasználás módja – dokumentáció – prospektus. Csak egy gombnyomás. aranyos unokáról készült élethû fotót? Az sem olyan nagy baj. ha a megörökíteni kívánt mûemlék alig látható vagy technikai hiba miatt az aranyos unoka szeme pirosra sikeredik.. . de ez a profiknak mást jelent.. utazási. többszöri esetleg korlátlan. Milliók fényképeznek szerte a világon. mint családi eseményeket. és készen is van a sokak igényét kielégítõ éles.Fotók készíttetése Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja Fényképezni mindenki tud. mint az amatõröknek. akiknek fényképi igénye nem más. mint egy óriásplakát elkészítéséhez. nyaralási élményeiket megörökíteni. Egy jól felszerelt fotós munkaeszközeinek értéke meghaladhatja a négymillió forintot. A professzionális fotográfia alkalmazott mûvészeti tevékenység. Fényképeket ma már gyakorlatilag mindenrõl lehet készíteni a felhasználók kívánsága szerint. • A felvétel témája – riportfotó – ételfotó. mint egy amatõr. míg az amatõr kizárólag kedvtelésbõl fényképez. szórólap – csomagolás – újsághirdetés – plakát – óriásplakát – naptár stb.

hiszen a mûtermet minden alkalomra fel kell építeni. milyen méretû. Amennyiben elõre nem meghatározható az igényelt fényképek mennyisége. A riportfotó a sajtófotón kívül is használt mûfaj. rendezvények. ha a felvétel direkt felhasználásra kerül. esetében. villanydrótok) csak computertechnikával távolíthatók el. tanácsos szerzõi napidíjban megállapodni. Divatfotóhoz vagy modellel készült reklámfotóhoz a már felsoroltakon kívül szükség van néhány szakember közremûködésére is. és ez meghatározza a fényképezõgép méretét is. minden eszközt a helyszínre kell telepíteni. különbözõ színû és méretû hátterek stb. a felvéteti eszközökben nem okoz változást. Az épületfotó a fényképezés egyik legnehezebb. ami jelentõsen megnehezíti a munkát. a háttér megválasztása után következik a felvételkészítés. Eredeti helyszínen is szükség lehet a helyszín bevilágítására. fodrász. és hogy mennyire tudunk eltávolodni tõle. a zavaró elemek (kopasz koronájú fák. Tudni kell. – A perspektivikus dõlés speciális objektívvel korrigálható. az installációt stb. A felsoroltak közül néhányat bõvebben is érdemes áttekinteni. szakszerû megvilágítása. sminkes esetleg stylist. hogy szükségesek-e speciális objektívek.Az ár a kinyomtatott termék példányszámától is függ. ami csupán költségemelõ tényezõ. vagy ugyancsak komoly szakértelmet igénylõ retussal. Néha a téma (a filmhez hasonlóan) rendezõ közremûködését is megkívánja. hagy mindig az elvégzendõ feladat határozza meg. hogy milyen méretben fogják kinyomtatni a képet. Mûtermi körülmények között elengedhetetlen a szakasszisztencia közremûködése – õk mozgatják a lámpákat. Ejtsünk néhány szót a felvételi nyersanyagokról! Tudni kell. A különbözõ filmgyártó cégeknek más és más színvilágúak . Amennyiben a „modellek” nem szállíthatók.). filmforgatás stb. protokolláris események. ugyanis annak megfelelõ méretû nyersanyagra kell dolgozni. elõtétek. ahol minden eszköz rendelkezésre áll (világítás. effekt szûrõk stb. a környezetet nem mi választjuk meg. Fontos tudni. A tárgy installálása. Tárgyfotó készítésénél szerencsés esetben a tárgyak mûterembe szállíthatók. pl. Itt nincs lehetõség a bevilágításra. legprecízebb munkát igénylõ válfaja. Figyelembe kell venni az épület méretét. különleges esetekben azonban még darut vagy más emelôeszközt is kell használnia a fotográfusnak a tökéletesség eléréséhez. érzékenységû anyagot kell használni.

. .7317. . . . . . .-Ft 10 lap 13x18 cm síkfilm . . . . . . . . . . . . . általában többféle megoldás is kínálkozik. . . . . . . .-Ft 1 tekercs roll . hogy a profi fotográfus sem egy felvételt készít egy témáról. .1107. . Végül közöljük a Magyar Fotóriporterek Társaságának és a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának erre az évre vonatkozó honorárium-táblázatát. . . . . Arról nem is beszélve. . . . . . . . . . . . . ami a Magyar Közlöny 1998/1 111. . .a nyersanyagai. . hogy a megrendelõk is ragaszkodnak ahhoz. . . hogy többféle variációból választhassák ki a nekik Iegmegfelelôbbet. . . és ezt ki is használjuk. . . . . . . . . . . valamint a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület díjszabását. . .560. .625. . ezt is tanácsos figyelembe venni.-Ft + hívás . .-Ft + hívás . .-Ft + hívás . számában jelent meg. . . . . .345. . . . . . . . . . . .-Ft 10 lap 9x12 cm síkfilm . . .975. csupán az árak nagyságrendjének érzékeltetésére: 1 tekercs leica . . . . . . . . . . . . . . .33 858. .625. .-Ft + hívás . . . .1873. . . . . .-Ft Talán felesleges hozzáfûznöm. .-Ft 10 lap 18x24 cm síkfilm . . . . . . . . Tájékoztatásul közlöm egy pár diafilm árát.-Ft + hívás . .15 842. .

.). .Ft . . . . . . . . . ..Honorárium: 15 000-ig . . . . . . • az „örökár” a felvétel eladását jeleni.000.19. . .300. . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800.. . . . . .Ft 50 000-100 000 között . . . . . . .. . . .. . . . . . . • a sajtóban megjelenõ illusztráció honoráriuma nem tartalmazza a különleges költségeket. .4. . . . . . . ebben az esetben az árak is változnak. . . • az újságok kötelesek feltüntetni a fotóriporter nevét.Ft 200 000 fölött . . . . . . • a megjelenés után a felhasználó köteles visszaadni a képeket a szerzõnek. . . . . . . .. . . .. . . .Ft 25 000-50 000 között . . . . .Ft 100 000-200 000 között . . . . . . . .Ft 100 000-250 000 között . . . . . . . . . . .Honorárium: 25 000 1/4 oldal . . . .Ft 15 000-50 000 között .7. . . . . . .Ft 250 000 fölött .. . . . . . .. .000. . paragrafusának 3. . . .. . . . (pl: mûterembérlet. . . . . . .700. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .15. . .Ft 1/1 oldal . . . . . . .Ft Általános tudnivalók: • az alább felsorolt árak csupán az egyszeri felhasználásra értendõk. . . . . .. . . . . . .800. .9. . . . . . . . . . .7.. . . . . . . .5.10. . . . . . Illusztráció: Példányszám Napilapok: Példányszám: . . . . . . .13. .és havilapok: Példányszám: . . . . . . . .Honorárium: Méret . . . . .17.700. . . stb. . .14. . . . . . . . . . .000. . . . . .. . . Heti. .200. . .6. . . . január 1-tõl 25 000-ig . . . . . bekezdése). hacsak nincs ellenkezõ megállapodás (Szerzõi Jogi Törvény 28. . . .Ft 1/2 oldal . . .A Magyar Fotóriporterek Társaságának és a Magyar Újságírók Szövetségének honoráriumtáblázata Koncz Zsuzsa fotóriporter – a Magyar Fotóriporterek társaságának elnökségi tagja 1999. . .000. . . . . . .Ft 50 000-100 000 között . . . . . 100 % felár • a másodközlés fogalma: ugyanabban a lapban való újramegjelenés. .500. . . . . .Ft Címlap riportkép: . . . .400. . . modelldíj.500. .

. . . stb.Ft 1/1 oldal . . .500. . . . . . Síkfilmre 100% felár számítható. . ) külön kerülnek elszámolásra. modelldíj. . . . . . . .800. . . . . . . . . . .Ft + költség (film. .800. . stb. . . . . .29.Ft Szerzõi napidíj: 1 nap . vállalati események.21. útiköltség.19. . . .500. stb. . . . . . . . .. .Ft 1/1 oldal . . . . . .24. . . . . . . . fodrász. . . . . .000. . . . . . . . . . kozmetikus. . . . . . . . . .. . .17. .. . . . . . . . . . .000. . . . . .50 000 1/4 oldal . . . . . Sajtóban megjelenõ reklámok Az ártáblázat leica és középfilm méretre vonatkozik. . . A technikai költségek (pl. . . . .Ft 1/2 oldal .. .. . . . . .19.21. . .000. . . . .Ft 100 000 1/4 oldal . . . . . . . standfotó. . . . . ..Ft 1/2 oldal . . . .. . értekezletek. . . . . . . . . .Ft 1/2 nap . . világítás díja. . . .). . .46. nagyítás. . . . . . . . . .) Ezt a kategóriát olyan riportok készítésénél javasoljuk. dokumentáció. . . . elõhívás. . . . . . .300. . . . . . . . . ahol a sorozatban szereplõ képek számát az esemény határozza meg (pl.. . .

.Területi lapok példányszámkorlátozás nélkül.900.Ft Postai levelezõlap.300. . . . . . . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . .29. .500-72. . . .. . .87. . . . . . . . vagy 50 ezer példány alatti lapok. . . .000. . . . . . . . . . . . . . . . .76. . . . . . . . .. . . . . . .400-146. . . . . . . . . valamint 20 ezer példány alatti könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . . . . . .Elsõ felhasználás egy évre 1/4 oldalnál kisebb . .128. .900-128.800. .69.700. .1//2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: .500. . . . .56. . . .000-105.75. . . . . . . . .. . • A belföldi exkluzív jogok költsége megegyezés szerint kerül megállapításra.000. . . . .Ft Naptár 12+1 oldalas képenként . . .29. . . . vagy 50 ezer példány fölötti lapok. . . .Ft Méret: . . .. . . . . . .Ft Teljes oldal . . . .Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . .53.Teljes oldal Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . .500.Ft -10% engedmény Hosszabb idõtartamra egyedi megállapodás kérdése. . . . . .21. . .000-124. .. . . .800. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . • Világ. . . .59. . . . . akár a méret szempontjából: 6 hónapra . . .Ft Országos terjesztésû lapok példányszám korlátozás nélkül. .Ft Többszöri felhasználás: . .. . . . . .500. . .700. ..65. . ..25. .Ft 1 évre . . . . .. .Ft 1/2 oldalnál kisebb .000. . . . . . . . . . . . .Ft Méret: .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . .. . ..500. .18.117. . . . . .Ft Címlap .800. . .. . .Ft Korlátlan felhasználás sajtóban. . . . – Címlap – az egyszeri felhasználás+50% Kereskedelmi célú prospektus: Méret . . . . . . . .Ft Többszöri felhasználás: .Ft Többszöri felhasználás: . . . . . . . . . .54. . .28.300. .. . . . . .. ..200-93.500-110. . .21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1/2 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . .Ft Méret: . . . .Ft Méret: . . . . . . .1/4 oldalnál kisebb Elsõ és egyszeri felhasználás: . . . .76. . . .Ft Az ármegegyezésnél vegyék figyelembe a példányszámot és az értékesítési árat..800. szórólap Exkluzív jog 3 évre a mûfajon belüli felhasználásra . . . 20 ezer példány fölött kiadott könyvekben megjelenõ reklámfotók: Méret: . . .300. . . . . .000. . . akár a példányszáni. . . . . . . . . .000.25. . .000. . . . . illetve Európa jog esetén javasoljuk valamelyik nemzetközi képügynökség felkérését az ármegállapodáshoz. . . . . .. .

500.20 %kedvezmény. . . . .000-77. . . .Ft 20. . . . . . . . ..000-109. . . . . .87.9.500. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .000 példánynál több . . . . . .25. . . . . Kulturális célú prospektusok: egyedi . . . Az árak átlagosan egy hétig nyitvatartó kiállításokra vonatkoznak. .. . . . . .000. . .21. . . . . .000 példány . . . .200-15. . . . . . . . . . . .500. . . . . . . . . . . . Második kiadásnál az alapár .70 %-a 10 ezer darab fölött a minimális árat 10-60 százalékkal kell növelni. . . . . .Ft Kirakat. . . . . .Ft Nyilvános kereskedelmi kiállítás . .500-70. a kollégák és a kiadók anyagi helyzetét. .43. . üzlet vagy iroda számára dekoráció .500.Ft 5. .500 példánynál több .400-54.. . .200-9. . . . . . .Ft sorozat 1-5-ig . . .. .. . .Ft. a több évtizeden keresztül kialakult és az egyik pillanatról a másikra nem változtatható szokásrendszert.000 példánynál több .Ft 2.23. . . . .700.000.Ft 5 felett . . . . . .000.. .800-65. . . . .Ft 1.. .. .000. . . .Ft 10. .000. . . . . . . . . . . . . . . .86. . . . .6. . Nonprofit vállalkozások számára készített képeknél egyedi megegyezés. . .. . . .28. . . A táblázat lehetõség szerint maximálisan figyelembe vette a hazai sajtóstruktúrát. . . . . . . . Korlátozott résztvételû vagy nem kereskedelmi kiállítás . .200. . . . . .az eredeti ár 50-70 %-a Második kiadás esetén . .124.000 példány . . . ..5. . . . . amennyiben az elsõ kiadás példányszáma 10 ezer darab alatt marad.18. .500-43. . . . . . . . . .. . . . .000. . . . . .400.Ft 50. . . . . . . . .000 példány .18. . .000. . . . . . .Ft-tól Az ár a nagyítás költségeit nem tartalmazza. . . . . . . . . . . . . . . ..000. . . . . .+ 100 % felár Könyvkiadás részére illusztráció céljából: Címlap 5.138. .000 példány . . . . .Ft Belsõ oldalakon ..109. . . . . . .Ft Plakátok: Szokványos méretek 250 példánynál több .Ft Europlakát . .Poszterek kereskedelmi forgalmazásra: Minimális ár . . . . Kiállítások: A kép a kiállítás része. . .a címlapár 50-70 %-a Montázs esetén .. . .

A digitális stockfotópiac vezetõje az amerikai PhotoDisc. sok az eszkimó” jellemzõ. azonnal felhasználható. és hogy megvásárlásához a világ pénze és a mi idõnk elég-e. Ahogy a kiadványok és hirdetések vizualitása erõsödik – márpedig jó. egyre több képre van szükség. Egy dia bérlése után még vár ránk jó esetben egy szkennelés (újabb technikai lépés. úgy. „A kép azonnal kell. ami ha minõségi.ones Képekre márpedig igenis szükség van. A mai helyzetre a „kevés a fóka. ha erõsödik –. Hagyományosnak nevezett forrásokból (például: FEB. ahogyan majd a kész anyagban megjelenik.Készen kapható fotók Kolta Ágnes – st. helytõl. hanem már a tervezésnél rendelkezésünkre áll. melyeket meghatározott helyre. mérettõl függõek. de egyes esetekben már a körberajzolásokat (path) is magukban foglalják. Az sem mindegy. és idõtõl . Corel Professional Photos stb. A fotózás árai ugyancsak széles sávban mozoghatnak. ha már elõre biztosra mehetünk. hogy profik által készített. már csúcsgépeken szkennelt és a szükséges színkorrekciókon is átesett anyagot tartalmaznak. hogy milyen is kellene legyen. A tervezés. A fotó CD-k képei a megvásárlást követõen mérettõl. és már akkor is késésben vagyunk” effektus. vagy nem csekély összegért örök áron megvásárolhatunk. Hogy a mi lelki szemeink helyett a megbízó sajátja is ugyanazt láthassa. és nem kevés operátori munka. És jó. mellettük azonban sok más cég is publikál fotó CD-t: PhotoSphere. szintén idõigényes dolog. Viszont itt van a kikerülhetetlen IDÕ faktor. MTI vagy fotósok saját kollekciója) diákhoz juthatunk. és a hagyományos stockfotóknak általában csak a töredékébe kerülnek. SAFA. példányszámtól. így áraik legfeljebb csak egymással hasonlíthatók össze. ami javíthat. John Foxx. Flat Earth. képfeldolgozás és nyomdai elõkészítés természetesen ezt a területet sem hagyta érintetlenül. idõre bérelhetünk. példányszámtól. márpedig idõben nem mindig bõvelkedünk. de ronthat is a megrendelõ általi megméretéskor). tehát nemcsak elképzeljük. hogy az adott kép profi munka-e. A hagyományos dia alapú archívumokat a világban egyre inkább felváltják a CD ROM-on forgalmazott képtárak. melyek nemcsak. A képügynökségek tarifái kiadványtól.

a világ számos pontján sok kiemelkedõ képességû fotós kifejezetten a fotó CD-k számára készít képeket.. Egyedülálló.függetlenül korlátlanul. hátterek és struktúrák. körülrajzolt tárgyak. melyhez hasonlót egyetlen hagyományos fotótár kínálatában sem láttunk még. Esetenként akad olyan CD. A képek nemcsak szemléletükben. Internet. Egy-egy fotó CD általában de nem ritkán 2-300 vagy még több képet tartalmaz. Általában RGB színes JPEG formátumúak. 1035 Mbyte. és felbontásban is kielégíti az igények . prezentációs. Az árakról: Egy képre vetítve. és frissességükkel gyakran túllépnek a klasszikus fotótárak hagyományos megközelítésein. Vannak szolgáltatók. stb. fényeit tekintve összeillõ alkotásait tartalmazó albumok. a CD árban verhetetlen. színvilágát.és multimédiaalkalmazásokra vonatkozik. hanem a kereskedelmi forgalomba kerülõ termékeken történõ felhasználásra is mindaddig. mûvészi reprodukciók sora az európai festõktõl a századelõ reklámplakátjaiig. reklámokban és prospektusokban. kiadványokra. Tartalmuk nagyon változatos: fehér háttér elõtt megjelenõ. A „royalty free” megfogalmazás a nagyfelbontású képei esetében a megszokottnál szélesebb felhasználási területet jelent: a jogdíj-mentesség nemcsak a reklámokra. napjainkban. meghökkentõ és különös erejû összeállításokkal is találkozhatunk (Plastic People. csúcstechnológiák. de a szó szoros értelmében is nagyon frissek. jogdíjmentesen (royalty free) használhatók kiadványokban. közlekedés és szállítás. melynek képei közelebb állnak az európai ízlésvilághoz. egy-egy fotómûvésznek inkább látásmódját. sport és utazás. háttér sorozatok: a világosan felismerhetõtõl a teljesen elvontig kínálnak gyorsan felhasználható hátteret szinte bármilyen feladathoz. Mûanyag emberek). de vannak CMYK TIFF formátummal megjelenõ fotó CD-k is. úgyhogy a felhasználásnak általában méretbeli korlátai sincsenek. akik csak on-line adják a képeket (például ArtToday). az Interneten a teljes archívumból válogathat az érdeklõdõ. A klasszikus témák (üzleti élet. szabadidõ. Ha pedig ez sem elég. kifejezetten a webtervezõknek készülõ: a web-lapokon megjeleníthetõ kész animációkat tartalmazó. életstílusok) mellett új megközelítésû lemezekkel is találkozhatunk: hagyományos és modern koncepciók. amíg a képek önmagukban nem válnak digitálisan kezelhetõ áruvá.

14 x 18 cm 1700x2200. Ha tényleg csak egy képet keresünk.Ft/CD Ár .6 20 USD körül (kb. és a többire biztos. max 8-10 USD kb.3 általában ingyenes. 384x256 stb. mérettõl. 190x270.000-150. 24 x 31 cm 3072x2048. de „vízjellel” jelölik. 0. 3 x 5 cm közepes méretû kb. hogy sosem lesz szükségünk. 410x510 stb.000 10-40 professzionális képekkel 28-34 70. 1536x1024 stb. képválasztáskor mindenképpen érdemes a digitális kínálatot is szemügyre venni. 5000 Ft) . Jellemzõ fotóárak foto CD-vel gyengébb minõségû képekkel Méret (MByte) Ár . 0. példányszámtól is függõen kedvezõbb lehet. 350x600. a hagyományos fotótárak ajánlata. 4.5-2 x 2-3 kisméretû. természetesen idõtartamtól.5-10 30-70 USD (716. 768x512.000 400-1. Ha azonban figyelembe vesszük a CD-n szereplõ többi kép korlátlan felhasználhatóságát is. internetes kb. A lemezeken azonban sosem csak azt az egy képet kapjuk.000-4.100 Jellemzõ fotóárak internetes szolgáltatóknál on-line letöltéssel Felbontás/méret Nyomdai méret (cm) Képernyõ méret (pixel) Fájl mérete (MByte) Fotó letöltése darabonként nézõkép 1. amire akkor és ott szükségünk van. pixel 18-29 40-130 USD (1030.000 Ft) nagy méretû kb. 3600x2800 stb.000 Ft) 120x80.Ft/kép 4-5 1.1-0.98%-át.

000 11-22.000 43-50.000 8-30.000 7-30.000 21-39.500 32-10.000 10-52.000 14-27.000 25.000 27-70.000 6 hónap 10-75.000 8-40.000 35-42.000 24-8.000 13-29.000 57-63. leaflet.000 24-47.000 22-63.000 60-107.000 10-40.000 16-40.000 13-25.000 20-65. hátsó borító +15-20 % Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 90-95 %-ának felelnek meg Címoldal + 35-50%.000 50-57.000 16-43.000 28-34.000 20-60.000 5-25.000 11-22.000 50-97.000 49-55.000 17-43.000 elsõ borító 15-50.000 500 6-20.000 21-70.000 .000 19-59. dosszié.000 10-50.000 18-35.000 Az árak általában a napilapokban elhelyezett fotók árainak 80-85 %-ának felelnek meg Címoldal + 50%.000 20-40.000 38-45.000 10-23.000 28-34.000 22-43.000 32-39.000 14-28. háttér stb.000 20-69.000 33-39.000 melléklet 7-25.000 14-33.000 7-40.000 26-50 35-60.000 27-52.000 22-32.000 16-30.000 9-40.000 55-97.000 3 hónap 8-65.000 50-65.000 36-43.000 12-29.000 kis 9-3.000 35-41.000 18-60.000 17-56.000 10000 10-40.000 16-5.000 13-70.000 75-150.000 15-36.000 7-40.000 27-33.000 18-53.000 15-43.000 13-30.000 11-50.000 14-40.000 16-32.000 23-44.000 18-33.000 15-4.000 12-60.000 18-7.000 45-52.000 17-50.000 10-55.000 35-72.000 12-52.000 7-25.000 16-85.000 50.000 6-30.000 20-39.000 19-35.000 15-36.000 12 hónap 20-100.000 40-78.000 6-35.000 1000 7-25.000 4-20.000 14-60.000 13-65.000 10-45.000 8-32.000 30-36.000 51-100 40-70.000 9-42.000 11-26.000 65-120.000 14-36.000 9-40.000 25-8.000 19-38.000 8-45.000 65-130.000 11-50.000 37-80.000 15-30.000 5000 9-30.000 40-47.000 100.000 22-28.000 15-40.000 7-33.000 18-28. zászló) Ft/hó CD.000 nagy 12-5.000 egységes több felhasználás 16-6.000 59-66.000 16-46.000 15-25.000 8-35.000 40-46.000 19-50.000 14-32. hátsó borító +15-20 % 1 15-30.000 45-82.000 9-45.000 100-200 45-80.000 30-37.000 1.000 16-53.000 13-55.000 37-44.000 70-130.000 30-67. attrap. lemez borító Képek száma Méret 100 hely alatt 100-500 hely korlátlan felület 1-10 25-50.000 12-26.000 18-49.000 18-46.000 54-60. reklámlevél.000 15-28.000 50-100.000 35-41.000 20-26.000 16-31. árukatalógus.000 25-31.000 10.000. kazetta.000 6-22.000 5-25. DM levél és egyéb reklámnyomtatvány (kivéve szórólap) 1/4 1/2 1/1 címoldal hátsó borító Naptár (borító + 100% felár) Reklámnaptár (borító + 100% felár) felület: A/5 A/4 A/3 Plakát B méret esetén 1000 Ft felár A/2 A/1 A/0 citylight felület: 1/8 1/4 Szórólap 1/2 1/1 2/1 Telefonkártya Példányszám Felület: 1/4 Utcai óriásplakát 24 szelvényes 1/2 3/4 1/1 Példányszám felület: 1/8 Hirdetés napilapokban 1/4 1/2 1/1 2/1 Hirdetés havilapokban Hirdetés hetilapokban Kiállítási stand.Jellemzõ fotóárak képügynökségeknél Idõtartam Internetes honlapon történõ felhasználás hompage többi oldal Képes levelezõlap.000 20-60.000 9-45.000 50-87.000 hátsó borító 10-40.000 9-35.000 25-31. reklámkártya Példányszám felület: 1/8 Könyv.000 13-33.000 40-77.000 100000 14-50.000 8-35.000 25-66.000 13-70.000 10-50.000 7-30.000 6-27.000 33-40.000 19-63.000 30-73-000 35-79. prospektus.000 60-110.000 11-25 30-55.000 15-50.000 20-7.000 közepes 10-4.000 2-3 14-28.000 16-39.000 10-20.000 500.000 12-24.000 25-36.000 18-6.000 17-43.000 12-58.000 85-170. poszter.000 400-500 60-110.000 45-87. Áruk eladáshelyen (POS) történõ hirdetése (attrap.000 6-28.000 55-105.000 100 1 hónap 7-55.000 64-70.000 30-36. reklámnyomtatvány.000 18-34.000 13-26.000 43-50.000 4-5 13-26.

a természet és környezetünk védelmében – anyagi ráfordításokkal terhelik az elõállítást. a reciklikált (újra)papírok alapanyagát képezõ hulladékpapír ára 5-30 DM/tonna. A következõkben megpróbáljuk kõrbejárni. A papírár legfontosabb változó tényezõje az alapanyag. itt számos olyan tényezõ merül fel. a facsiszolat vagy a hulladékpapír ára. a vásárlók. A szállítási költségek a távolságok miatt olyan összegre rúghatnak. ahol a jelentõs kiterjedésû. az áruházi csomagolóanyag-hulladék ára 55-70 DM/tonna között volt. A tól-ig értékekbe természetesen belejátszik az alapanyag minõsége is. amennyiért a kereskedõ vásárolja: válasszuk a legegyszerûbb esetet. A piac ugyanis ezeknek függvényében alakítja ki az egyes áruféleségek árát. egy átlagos gyártási költséget elismerve. folyamatosan újratelepített erdõk ellenére fontos alapanyagnak tartják a papírhulladékot is.Papírok Ritter P. Talán egy pillanatra érdemes kitérni az újrapapírok sokszor bírálat magas árára: nos. hanem a gyártótól veszik a nyomathordozót. az összegyûjtött újságpapír 80-130 DM/tonna. a cellulóz. kartonnal kapcsolatban egy-egy kalkulációt. melyek – igaz. Az így született árak viszonylag szûk tartományban szóródnak. amikor nem egy másik kereskedõtõl. gazdaságossági okokat szem elõtt tartva csak a legsûrûbben lakott területeken folytatják a gyûjtést! A késztermék beszerzési – s ezáltal eladási – árát bizonyos jól felismerhetõ szezonális . Mi kerül ezen ennyibe? – teszik fel gyakran a kérdést a papírral. Tibor – ECCO Hungária Kft. és a feldolgozás során alkalmazott festéktelenítési (deink) eljárásnak. hogy például Finnországban. Az árjegyzékben szereplõ ár alapját a beszerzési ár képezi. Jelentõs költségvonzata van az alapanyag összegyûjtésének. árjegyzéket böngészve a megrendelõk. 1998 októberében például a famentes papírok elõállításához nélkülözhetetlen cellulózfajták árai 410 és 550 USD között váltakoztak. valójában mely tényezõk alakítják e termék árát. Ezek – gyakran hullámzó – világpiaci ára határozza meg végsõ soron a végtermék nagyságrendjét.

Az egyes gyárak árpolitikája is különbözhet. hogy azok az eladott áru visszapótlását is lehetõvé tegyék. fõként télen és õsszel – amikor szinte nem tudják kielégíteni az igényeket. az alacsonyabb grammsúlyokat. Ez magyarul azt jelenti. A kereskedõ stratégiája függvényében adhatja. A kereskedõ az árkalkuláció készítésekor számos tényezõre kell. A szokványos (esetleges vámok. értékesítéssel összefüggõ egyéb. szállítási.ingadozás is befolyásolja: körülbelül májusban csökkennek az árak – nyáron alacsonyabb a fogyasztás! – és csak õsszel emelkednek ismét a régi szintre. akkor célszerû. Jóllehet a belföldön gyártott papírok ellenértékét is befolyásolják – többnyire felfelé – a devizáért vásárolt alapanyagok árának (egyrészt a tõzsdei árak. a gyárak könnyen emelhetik a színes folyóiratok elõállításra szolgáló tekercses LWC-papírokét). mint az importtermékek esetében. vagy ha van más. amit a kereskedõ eladási ára nem feltétlenül tükröz: van gyár. míg mások (pl. mely egy-egy márkájának összes négyzetmétertömegét azonos áron kínálja. A legfontosabb talán az a tényezõ. az áremelkedés általában kevésbé meredek. ha úgy alakítja eladási árát. A kereslet és kínálat is befolyásolja egyes papírok árát (pl. akkor a kereskedõ vagy veszteséget termel .. hogy a vállalkozás (lehetõség szerint nyereséges mûködtetésének) biztosításán belül a folyamatos áruutánpótlás céljából úgy kell az árakat meghatározni. Tehát az áremelést nem akkor kell végrehajtani. a bérek és közterheik. amikor az eladó már emelt. a néhány évvel ezelõtti gyakorlatban a vámpótlék. hanem ezt megelõzõen – ha erre a piaci körülmények módot adnak. illetve a kartonokat) magasabb áron értékesítik. de mechanikusan továbbíthatja is a vevõnek a szállító által sugallt arányokat. ehhez kapcsolódó tényezõ.. lévén ezek részaránya az egészen belül alacsonyabb. hogy odafigyeljen. helyiségbérleti. mondjuk egy mûnyomócsalád minden tagját azonos kilós áron. hogy ez a fentebb nevesített költségeken kívül azonos mennyiségû új beszerzést is megengedjen. másrészt a devizaszorzó) változásai. (pl. hogy amikor a kereskedõ információt kap a beszerzési ár várható emelkedésérõl. illetve a marketing-) költségek mellett néhány speciális kiadás is befolyásolja e termékcsoport fogyasztói árat. jóllehet a beszerzési ár különbözõ volt. alapanyagár-emelkedés) még magasabbra. tárolási. átlagárakat számítva. Ha a konkurens partnerek valamilyen okból még nem érzik ezt a lépést szükségesnek.

A kereskedelmi cégek katalógusai a papírok és kartonok általános fogyasztási adó nélküli árát közlik. újracsomagolása. akkor a régi ár tartása óhatatlanul veszteséget idéz elõ. bizonyos speciális költségeket is. a késztermék sorozatjellege. Tekintettel arra. a gazdasági folyamatok kedvezõ alakulása nem okoz árfolyamveszteséget: ha ugyanis váratlanul megerõsödik a forint ellenében a vásárlásnál használt valuta (legtöbbször a német márka). szem elõtt tartva az áruk forgási sebességét. ami a fizetés napján érvényben lesz. sõt.és anyagigényes.. mint ezt palettánként megtenni.. (Teljes piacvesztéstõl többnyire nem kell tartania. esetleg az egyes árucsoportok teherbíró képessége szerint „tesz rá”. miatt tovább is kitart az egyébként valószínüleg olcsóbb termékkel kiváltható papírféleség mellett..) A másik emelést gerjesztõ tényezõ – változatlan beszerzési ár mellett – a nemzeti valuta értékvesztése. Az eladási ár nem feltétlenül azonos ugyanannál az eladónál sem. tekintve.magának az alacsony ár miatt. még ugyanannak a terméknek az esetében sem. A beszerzési árra a kereskedõ a vállalkozás mûködése során felmerülõ költségek ismeretében. Ez azt jelentheti. Ezek közé tartozhat annak eldöntése. melynél a cég valamilyen térítést felszámol. vállalva. Ilyen ok miatt kellett például váratlan. vagy elsõként emel. s ha szerencséje van. a kereskedõnek az ár kialakításakor nem a napi árfolyamot kell figyelembe vennie. esetleg másik raklapra való átrakása és pántolása élõmunka. ahol az ívek leszámlálása. hanem azt a várható értéket. Van kereskedõ. Ez azt jelenti. arról nem is . és melyik mennyiség vagy távolság.. hogy néhány kivétellel a hazai papírpiacon importtermékek forognak. hogy – nyugati példák nyomán – érvényesíti a különbözõ mennyiségek értékesítésénél fellépõ pluszköltségeket. illetve csekélyebb árérzékenysége stb. hogy az áru kiszállítása mely feltételek között díjtalan. elõre nem prognosztizálható áremelést életbe léptetni 1998 õszén. hogy a vásárlók egy része a megszokás. hogy forgalma átmenetileg csökken. hogy a jelenlegi csúszóleértékeléssel számított devizaárakat megbecsülve kalkulál. Nyilvánvalóan egyszerûbb és olcsóbb egy alkalommal egy teljes teherautónyi – mintegy 3 tonna – árut leszállítani egy címre. aki differenciálja árait egyetlen specifikáción belül is a vásárlás mennyiségének függvényében. Külön téma lehet a paletta bontása. ami a készlet nagyságának függvényében jelentõs összegekre rúghat.

.34 és 8. rendszeresen nem raktáron tartott papírt igényel. a céghez való hûsége. akik – besorolva vevõiket a forgalom nagysága. a vásárlások gyakorisága.) más formában is kedvezhet az eladó. Egyes kereskedõk élnek a költségáthárítás módszerével.. mert elõfordulhat. mások minden mennyiséget azonos áron kínálnak. amelyek szolgálhatják egyes készletek forgási sebességének növelését. Már egyetlen 12 000 íves paletta esetén 8640 forint a nettó árban a különbözet! (A többi között ezért is célszerû az eladónak az árjegyzéket ív-árra is elkészítenie. új termék bevezetését. megszûnõ fajtáknak a raktárból történõ „kitakarítását”. s a megtakarítást átengedheti engedmény formájában partnerének.06 forintos ívárakat ad.. Vannak kereskedõk. teljes teherautónyi. akkor ez a mutató is jelentõs fajlagos romlást mutat. és a munka megenged választási lehetõséget. A legnagyobb kedvezmény e vonatkozásban az „egyenesen” (külföldi termék esetében természetesen a vámolás közbeiktatásával) a gyárból érkezõ. és a 80 grammosé „csak” 192. hogy egy normál üzemmenetben érkezõ kamionnal jöjjön el az áru.. érdemes összehasonlító számításokat végezni a különféle grammsúlyok ív-árai között.. de még inkább kamionnnyi (szakkifejezéssel élve strecke vagy tranzit) tételeket illeti meg: ilyen esetben ugyanis még az átmeneti raktározással járó költségek sem terhelik az eladót. stb. akkor bizony az egyedi szállítási költségek alaposan megnövelhetik a bekerülési költséget! Amikor az árakat a kereskedõ kilogrammban adja meg. Hasonló módon lehet drágább a rizsmázott áru. ez a bõvített A1-es. s a 70 grammos papír lesz a nyerõ.. amit részére hozatnak be. s a megrendelõ valamilyen oknál fogva nem tudja kivárni. mert ezzel nagymértékben segíti a vevõ kalkuláció-készítõ tevékenységét. fizetési készsége alapján – egyéni .beszélve. a forgalomnak a fedezet (a szakmában közkeletû néven a marge-nak – terhére történõ – növelését.. hogy ha minden mennyiség házhoz szállítását tartalmazza az eladási ár.. Természetesen nem minden. de van eladó.) A vásárlónak az akciókon kívül. 61x86 centiméteres ívek esetében 7. aki ennek költségét sem terheli külön rá a fogyasztóra.Ft/kg.Ft/kg. egyenesen a gyárból érkezõ termék olcsóbb! Amikor a vevõ kisebb mennyiségû. hogy az esetleg magasabb kilós ár az alacsonyabb négyzetmétertömegnél alacsonyabb ívárat eredményez! Vegyünk egy konkrét számpéldát: ha a 70g/m2-es ofszetpapír ára 200. hiszen ezért a gyárak külön költséget számolnak fel.

Itt a megbeszélések témája lehet a katalógusártól eltérõ egységár. hogy elõzõ számláit kiegyenlítette volna. . ahol nem díjtalan – például palettán aluli mennyiségek esetében – a kiszállítás.és kartonfajta palettás. Ilyen esetben a termékek esetleg magasabb ára sem játszik szerepet.. ezzel is átvállalva egyes munkák finanszírozásának terhét. a fatartalmú. Az egyes eladók közti árviszonyokat tükrözi néhány papír. (A kisebb összegû számlák kiegyenlítése – ezek általában a 20-50 000 forint alatti bruttó kifizetések szoktak lenni – sok cégnél készpénzzel történik. A vevõ megbízhatóságának egyik mércéje a kereskedõnél az – a nem minden esetben nyilvánosságra hozott – hitelkeret.. vagy ezek kombinációi. amit a jól fizetõ partner esetében jócskán meg is hosszabbíthatnak az eladók. esetleg háromszor mázolt mûnyomók.) A kreatív papírok és kartonok árai képezik a következõ kategóriát.. és egyszer. s ezáltal a kisebb mennyiségek is palettás áron kerülnek a nyomdászhoz. Általában az elsõ vásárlásoknál meg szokták követelni a készpénzfizetést: ezáltal kívánnak a kereskedõk mintegy meggyõzõdni a vevõ likviditásáról.kedvezményeket állapítanak meg. kétszer.. A címkepapírok árai teljes széthúzódást mutatnak: itt az egyoldalasan mázolt mûnyomó karakterû papírtól a kreatív megoldásokon keresztül egészen a fémgõzölt papírokig terjedhet a skálaés az ár. Több kereskedõ hangsúlyozza árai tájékoztató jellegét – ez azt jelenti. Ezek lehetnek speciális árak. melyek mondjuk nem veszik figyelembe a leszállított tételek nagyságát. ezeket követik a famentes ofszetek. melynek mértékéig a vásárló adott cégnél „eladósodhat”. a fizetés módozata.) A készpénzfizetési kötelezettséghez képest már eredmény a 8 napos átutalás is.. Az egyes papírfajták árarányai viszonylagos állandóságot mutatnak. Más típusú kedvezményt jelentenek a fizetési feltételeknek a szokványostól való eltérései. A logisztikai költségek „odaajándékozását” – fel nem számolását – is kérheti engedmény gyanánt a vevõ olyan cégeknél. de olyan.. az árjegyzékhez képest kedvezõbb árak is. hogy lehet lehetõség alkura. Legolcsóbbak a fatartalmú nyomópapírok. Ennek mértékét a fentebb már említett kritériumok alapján határozzák meg. azaz anélkül vásárolhat. (Az egyes fajtákon belül az alacsonyabb grammsúlyú papírok és a kartonok kilós árai magasabbak is lehetnek.

(vagy a verseny miatt kell. kötészeti lemezeket – tartó. mûnyomó. Jóllehet a papírpiac szereplõi konkurensek. Egyes külföldi tulajdonú nagykereskedéseknél a más országokban lévõ árukészletbõl lehet viszonylag rövid átfutási idõvel – itthon egyébként nem kapható – árukat beszerezni. Lehet választani a csupán néhány papírfajtát tartó eladót. hanem a mérlegelésnél szerepet kaphat hogy egy helyen. akkor a feladathoz ajánlja a megfelelõ nyomathordozót. széles választékot – ofszet-. hogy csak a vásárló számára jelentenek újdonságot – esetén domborodik ki. pontosan. nagy raktárából azonnali árukiadást biztosító nagykereskedõt is. A vevõ tájékozódásának fontos eszköze a nyilvános. Lásd a táblázatot. s a vevõk nem tudták vagy nem akarták számláikat kiegyenlíteni – ezeknek a hitelezését a többi kereskedõ cégnek sem javasolták a póruljárt eladók. magyarán: jelentõs összeggel tartoztak nekik. Arra a kérdésre. idõre történik a szállítás. hanem legyõzendõ. jól szerkesztett árjegyzék. hogy részesítse!) elõnyben. Ez utóbbi szolgáltatásai között fontos tényezõ a nemcsak kereskedelmileg képzett. Ilyenkor az üzletkötõ a feldolgozáshoz szükséges ismeretek átadásával segíti partnerét. de ha arra van igény. hogy a kisebb különbségek a különféle munkák során kiegyenlítõdnek).. szükség esetén az eladó vállalja az ívek felvágását. egyetlen telefonhívással szinte mindig minden megvásárolható. melyek fizetési moráljával egyes kereskedõk nem voltak megelégedve. Ez azoknak az ügyfeleknek nevét tartalmazta. hogy van-e helyes stratégia a papírkereskedõ kiválasztásánál. bárki által hozzáférhetõ. ívenként néhány filléres árelõnyt részesíti. a korábbi években körbejárt az úgynevezett „alma-lista”. duplex és grafikai kartonokat. de a klasszikus értelemben vett. mely nemcsak egyszerûen az egyes termékek fantázianeve mellett közli . öntapadókat.. a piaci versenyben megelõzendõ ellenfélnek tekintették. címkepapírokat. azon cégek között. valamint triplex. akinek szerepe fõként az új termékek – melyek természetesen lehet. nincs 100 %-os recept. Ebben az esetben a partner minõsítésénél nem feltétlenül az ár és a fizetési határidõ a döntõ tényezõ (feltételezve.kilogrammban megadott ára a különbözõ kereskedõknél 1998 októberében a kiadott árjegyzék alapján (egy-egy kereskedõ azonos fajtából több márkát is forgalmazhat). esetleg két szállító mellett. hanem a papírok és felhasználásuk területén is járatos üzletkötõ-tanácsadó. Van.és kreatív papírok és kartonok családjait. aki a pillanatnyi. más a hosszú távú kapcsolatokat kedveli és végül kiköt egy. melyek egymást nem ellenségnek.

meghatározott értéknél automatikusan járó ajándékok. hanem tagolásával.az árakat. pénzügyi vonalon elõnyöket eredményez. szolgálatkészsége. illetve nyereményjátékaiban) való részvétel lehetõségét kínálja. mint fentebb láthattuk. mely mindezeket a kritériumokat kielégíti? Azt sajnos nem árulhatjuk el. . mert ez nem a reklám helye. néhány szavas eligazitásaival hasznos útmutató és kalkulációs segédlet a márkák dzsungelében. hiszen. s az egyes cégek promóciós akcióiban (évvégi visszatérítés. mint például a kapcsolattartó üzletkötõ személyisége. Belejátszhatnak a döntésbe még olyan – részben szubjektív – szempontok is. Hogy melyik az a papírkereskedelmi vállalkozás. az árut kiszállító személyzet udvariassága. A hûség kifizetõdõ.

9-18.7 Jellemzõ árak Ft/kg Jellemzõ árak 145-158 132-145 208 190-211 180-207 246-253 241-259 235-265 242-273 11.9-12.2 42.41 9.3-13.6-15.8 48. Ft/ív) Matt Félfényes Fényes Magasfényû .9 275-285 449 477-501 1017 930-1046 42.9-11.78-48.10-11.5 9.7 38.1 Famentes ofszet Mûnyomók Fatartalmú mûnyomó Kétszer mázolt mûnyomó Önátíró papírok (Ft A1/ív) CB CFB CF Címkepapírok Standard Öntvemázolt Öntvemázolt.52 12.1-52.6 43.2 10. vízálló Fémgõzölt Öntapadók (50x70 cm.Jellemzõ papírárak g/m2 Ofszetpapírok Fatartalmú ofszet 65 70 80 60 70 80 80 90 100-170 250-300 53 56 60 53 60 55 57 60 80 80 80 73 75 37.62 14.9 12.7-50.66-42.1 10.4 48.

ott is a gyártáselõkészítés. tipografált layout fogalmával stb. pausz) készül. illusztrációk helyének és méretének meghatározása oldalpárra és borítóra): layout • mûszaki szerkesztés: A kiadvány mûszaki paramétereinek teljes meghatározása. vagy a vázlat fogalma a pontosan beméretezett. a tervezõ két.Nyomdai elõkészítés Szabó István – Ecoment Kft.. küllemének elnyeréséig. A nyomdaiparban is – mint az iparágak bármelyikében – a kézbevehetõ kész termék sok-sok technológiai lépésen. mégis ezeket a technológiai lépéseket három nagyobb. hogy keresztül menjen végsõ megformálásának. A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. pontokba szedve leírni: • vázlat: A megrendelõ és a kiadványt tervezõ grafikus vagy tipográfus (ez utóbbiak gyakran egybeeshetnek az elõkészítést is végzõ reprostúdióval. Bár a nyomdaipar összefüggõ egész. • terv: A megrendelõ által elfogadott vázlatot tovább „finomítja“ a tipográfus (pontos tükörméret. melynek során a grafikus. az elõkészítés megkezdéséig tartó kronológiát. három.. szövegcsoportok elhelyezkedésének. figyelembe véve a terje- A nyomdai elõkészítés feladata: egyedi reprodukciós eljárás. ez is hozzájárulhat a fent említett kontúrtévesztéshez) közös egyeztetése után. Ezért megpróbáltam egy „ideális kiadványra“ vonatkoztatott. illetve a mûszaki szerkesztõ utasításai alapján a különbözõ nyomtatási eljárásokhoz alkalmas másolóeredeti (film. Nyomtatás/kötészet Reprodukciós sorozatgyártás. betûtípusok. és persze azokon belül több kisebb csoportra lehet osztani. fotók. • elõkészítés • nyomtatás • kötészet Sokak számára összemosódik az elõkészítés fogalma a tervezésével. folyamaton kell. négy vázlatot készít (általában oldalpár + borító). (Bõvebben lásd a következõ fejezet!) . betûfokozatok. tipográfus.

retusálása. Ekkorra már teljes egészében szükségesek: a kézirat. méretre vágása. színkorrekciója. illetve a felhasználandó fotóeredetik.Ft/oldal helyett: 10. A fotóeredeti lehet: • átnézeti (pl. fejezetben közölt árakkal számolhatunk plussz költségként. ennek hiányában a reprostúdió feladata a kiadvány arculatának és tipográfiájának kialakítása. miszerint pontosan mûszaki szerkesztett kiadványról beszélünk. ez esetben a 3. a következõ. Tördelés A feldolgozott kép illetve szöveginformáció elhelyezése (tördelése) layout alapján. Ezt követõen kezdõdhet meg a kiadvány elõkészítése Képfeldolgozás Adott fotóeredetik szkennelése. A másolóeredeti lehet: • pozitív • negatív • egyenes állású • fordított állású Négy szín color nyomás esetén lehetõség van próbanyomat (ún. festmény repró) • vonalas (pl. tördelés 2.000. a papírminõséget.000. . Ne felejtsük el a bevezetõben írtakat. az adott nyomtatási eljáráshoz szükséges film (vagy pausz) levilágítása.-Ft/oldal!) Szövegelõállítás A szöveg számítógépbe gépelése kézirat alapján. (Pl. igény szerinti képeffektek (maszkolás stb. Ezt követi a korrektúra. a nyomtatási és kötészeti eljárást. karikatúra) • színes • fekete-fehér Hogyan számoljuk? A következõ oldalon egy példa az árképzésre (ennek folytatását ld.delmet. papír fotó) • árnyalatos (pl.) elvégzése. amely már a kiadvány szerkezetileg összehangolt. A másolóeredeti elkészítése Az elfogadott korrektúra után. dia) • ránézeti (pl. Nyomdai munkák fejezet!). készre tördelt oldalairól nyomtatott papír printen történik. proof) elkészítésére.

Egy-egy ilyen címer vagy logo számítógépben való megrajzolása akár több óra is lehet.000 2. Így a fajlagos darabára osztódik. ez a gép óradíj.400 A valóság Ami még magyarázatra szorul Gyakran elõfordul.000 80.000-6. képátfolyatásoknak. és ilyenkor a megrendelõ dönt. nem beszélve arról. 1.000 „n“ db. (a kívánt kimeneti méret egységesen: 40x60 mm) • Szövegmennyiség: 40.000/CD .-Ft-os árat (vagy akár még többet). • A felhasznált fotóeredetik száma: 60 db. már 10-20. nyomóforma) is fajlagosan olcsóbbá válik.000-4.000/oldal • Szedés: 0.-Ft darabonként a levélpapírja.000 0.3 2. Elõtte. ha pl. pl.000 12. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ jól bánt.400 40.000-20. már pedig az igényes kiadvány záloga ebben A következõ táblázatban igyekeztem összefoglalni „tól-ig“ a nyomdaipari elõkészítés árkalkulációinál használt díjakat. oldal Szkennelés Maszk Szedés Tördelés Print Levilágítás Proof Összesen 60 40 40. Ilyenkor a repróstúdió könnyen adhat 1db A/4-es filmre 10. 16+4 oldal terjedelmû.200 2.Legyen a kiadványunk A/4-es méretû. n.000 64.000 40 500 3. jó neki „csak úgy beszkennelve“ (rossz döntés). A megrendelõ számol: nem érti. egyéb grafikai képeffekteknek stb. hogy a nyomtatás során fellépõ egyedi költségek (pl.. vagy esetleg növeli a nyomtatvány példányszámát (persze ha csak szüksége van rá). hogy a megrendelõnek mondjuk: 1000 db egy-szín (fekete) nyomású levélpapírra van szüksége.20-1 /n • Archiválás: 1. ami a táblázatban nem szerepel: • Gép óradíj: 3. Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. de ezen a levélpapíron egy nagyon bonyolult rajzolatú címer vagy embléma van. és se szeri se száma a maszkolásoknak.000 40.000. 4+4 szín color nyomású termékkatalógus. az ettõl való eltérés azonban lehetséges.200 Ft 72.000 310. levélpapír vagy egyéb akcidens nyomtatványok esetében.000 20 60 80 20 Ft/egys. Ez a táblázat jellemzõ a piaci szereplõk áraira.500 • Tördelés: 1. pedig nyomógép közelében sem járt.500-4. – Hát igen.

500-4.000 1.A/6 105x148 mm 8.500 12.200 200-400 3.000 1.000 600-1500 5.500 250-600 1.800-5.2 Mb A/3 297x420 mm 66.000 800-2.4 Mb A/2 420x594 mm 132.000 700-1.000 1200-4500 12.800-4.500-2.900-4.200 250-600 1.500 900-1.000 5.200-2.000-10.000 300-800 2.500-4.500 1.500 400-800 200-400 1.800-8.5 Mb A/4 210x297 mm 33.000 .500 500-1.8 Mb Szkennelés (kimenet: 300 dpi) 4 szín 1 szín Levilágítás Próbanyomat Reprodukciós fotózás Kontakt 1.200-2.000 5.000 2.000 2.000-18.000-2.000-18.000 2.500 6.500-2.000-8.3 Mb A/5 148x210 mm 16.500-6.800-15.500-3.

Idegen nyelvû szövegek szedésekor általában felárat szoktak számolni: 50-100%-ig. Az árakhoz Ahogyan már utaltam rá. 7. melyeket egy jó tördelõ persze kivéd és megold. Hiszen még egy teljesen pontosan elõméretezett (pl. a tördelés az egyik legneuralgikusabb pontja a kiadványszerkesztésnek.rejlik. ám ez mind. mind idõ. hiszen a jó grafikus akár hetekre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. egymás utáni divíz sorvégek stb. fejezet) • Az összes közölt ár nettó! . többhasábos) kiadványnál is gyakran keletkeznek fattyúsorok. (ld. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. csatornák. jogdíjait. Végül két rövid megjegyzés: • sokszor elfelejtjük a fotók árait.. Ezért egyes reprostúdiók tördelési árként egy erre kialakított gép óradíjat adnak meg.

hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. egyéb grafikai képeffektõl stb. vonalas negatív . hiszen egy jó grafikus akár két hétre is a számítógép elé tud szögezni egy tördelõ-operátort.Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. egyéb grafikai képeffektõl stb. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. az éves jelentésünk elõkészítésekor a felhasznált fotókkal a tervezõ kénye-kedve szerint bánt és hemzseg a maszkolásoktól. képátfolyatásoktól. árnyalatos pozitív Ugyanezzel a gép óradíjjal találkozunk akkor. ha pl. ha pl. Így az elõzõ példánk esetében – ha ez a 16+4 oldalas kiadvány az éves jelentés – a végösszeg könnyen lehet a duplája is. képátfolyatásoktól.

egyenes állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) fordított állású (a másolóeredeti emulziós oldala felõli nézet) .

hátránya a többi reprodukciós sorozatgyártáshoz képest a drága nyomóforma. 70-80%-a ofszetnyomással készül. különben könnyen elõállhat például az a helyzet. hogy a nyomdaipar alfája és omegája a kötészet. hogy mondjuk „túl vastag“ a könyv és „túl vékony“ a borító gerince – ez a rosszabbik eset. kiadványok áraiban (a megrendelõ számára fõleg ez utóbbiban) válik még nyilvánvalóbbá. a nyomdafesték vastagságának változtatásával) produkáló nyomtatási eljárás. Az ofszet (közvetett) nyomás másolóeredetije: fordított állású pozitív film. a mûszaki szerkesztõnek pontosan kell tudnia az adott kiadvány kötészeti megoldásait. . az eredeti minõségét minnél inkább megközelítõ nyomat ismételhetõ reprodukciója. Másolóeredetije: egyenes állású negatív. Tehát hátra van még a: • nyomtatás • kötészet a nyomathordozó felületére feljuttatott festékkel. egy vagy két szín nyomású könyvek. Mélynyomtatás A legjobb árnyalat visszaadó nyomtatási képet (valódi árnyalatok. A nyomdászmesterség kitartó mûvelõi gyakran mondják.Nyomdai munkák Szabó István – Ecoment Kft. a nyomdaipar összefüggõ egész. illetve szintén nagy példányszámú akcidens nyomtatványok (pl. Nyomtatási eljárások Nyomtatás Reprodukciós sorozatgyártás. melynek feladata a nyomtatási eljáráshoz alkalmas másolóeredetirõl készített nyomóformával. Ofszetnyomtatás Napjainkban a nyomdaipari termékek kb. számlatömbök) sorozatgyártásánál jut szerephez. Fõleg nagy példányszámú. ami nemcsak a részfeladatok technológiai egymásrautaltságában. Hiszen már az elõkészítés megkezdése elõtt. Magasnyomtatás A második helyet a magasnyomás foglalja el. hanem a kész termékek. Mint ahogyan az elõzõ fejezetben is utaltam rá.

Éppúgy kötészeti eljárás egy könyv bekötése. Szitanyomtatás Kis példányszámú. azonban a következõ oldalon bemutatott árkalkuláció megértése miatt kisérjük végig az elõzõ fejezetben már definiált „ideális kiadványunk“ útját a nyomdában. levélpapír. körülvágása. pl. az a kötészet feladata. újság. a poháralátét stancolása. szintén e vastagságból adódó kézzel is tapintható „dombornyomat“ hatása (pl. doboz stb. Elõnye: a festék vastagságának köszönhetõ jó színvisszaadás (magas nyomat reflexió). hogy minden ami a nyomattal a nyomógépbõl való kiemelése után történik. nem kell nekünk fölvállalni a gyártmánygazda szerepét (feltéve. Mi történik a nyomdában? A nyomdai elõkészítés befejeztével a következõ „állomás“ a nyomda. digitális nyomtatás stb. Az adott kiadvány. egy-két hetilap. leporelló. . Innen (a kötészetrõl) kerül kiszállításra a kész termék. illetve papíralaptól eltérõ nyomathordozókra készült termékek kedvelt nyomtatási eljárása. Másolóeredetije: egyenes állású pozitív. ha jó nyomdát választottunk). névjegyek). Látjuk tehát. Ezek a nyomógép jellegébõl adódóan – mint ahogyan az elnevezésük is mutatja. vagy akár egy könyvborító fóliázása. hajtogatása. a nyomóformából adódó kis felbontási képesség. tamponnyomtatás. Persze nem kell megijednünk. mint egy névjegy körülvágása. illetve bankjegy (ez utóbbi metszett mélynyomtatás) Kötészet A nyomtatás során elkészült termékek „testre szabása“. nyomtatvány (vagy akár csomagolóanyag) jellegét tekintve (pl. Hátránya: rossz illesztési pontosság. vagy tekercsnyomtatást. egy újság tûzése és persze ezek összehordása. Az elsõ három nyomtatási eljáráson belül megkülönböztetünk íves-.Termékei: gazdagon illusztrált színes képeskönyvek.) funkciójának eleget tudjon tenni. érdekessége. Egyéb nyomtatási eljárások Ide tartozik az összes többi eddig nem említett nyomtatási eljárás. Ezekkel az eljárásokkal készült termékek csupán 1-2%-át teszik ki a hazai nyomdaipari termékek egészének. az öntapadós matricák riccelése. prospektus. és persze a nyomathordozóból (ami rendszerint papír) adódóan – vagy ívben vagy tekercsben nyomtatnak. könyv. ott is a gyártáselõkészítés. egy naptár spirálozása.

A nagyobb (NA/2) ívek két kereszthajtásra bekrülnek a hajtogatógépbe. Esetünkben – és mint ahogy már utaltam rá leggyakrabban – a nyomtatási eljárás: ofszet.belív: 115 g/m2 matt mûnyomó . a kilövésnek és persze a színkivonatoknak megfelelõen. Jó nyomdát választottunk. Mennyibe kerül ez összesen? Még egyszer: • A kiadvány megnevezése: termékkatalógus • Példányszám: 5000 db • Méret: A/4 (210 x 297 mm) • Terjedelem: 16+4 oldal • Nyomás: 4+4 szín color • Papír: . Ezután történik a formakészítés. a mi esetünkben a belívekhez 115 g/m2 matt mûnyomópapírt. ami a nyomtatás. így a montírozók elkészítik a filmszereléket (montírung). A nyomtatás befejeztével átkerülnek a kinyomott ívek a kötészetre. és a nyomómûvekbe való behelyezésük.000-szer) termékkatalógusunk a száradási idejét kivárva kétfelé válik. Az összehajtott és egymásba dugott belíveket beakasztják a borítóba. . borító 1-4 oldalon fóliázva Hogy jobban összehasonlítható legyen. hozzálék. mialatt a (B/3) borítónkat fóliázzák. hajtogató gép beállítása stb). illetve a kötészeti munkák megkezdésekor jó néhány beállítás során. mindez négy. Itt a két NA/2. nyomott felületnek a hordozón történõ elhelyezésének beállítása. Ha jól választottuk a nyomdát (persze ideális ütemezést feltételezve). illetve a felfestékezés és papírbeemelés után elindul a nyomógép.borító: 250 g/m2 matt mûnyomó • Kötészet: 2-szer tûzve.A gyártáselõkészítésen szintén a mûszaki szerkesztõ elõírása alapján a meghatározott nyomathordozót. így a beigazításra az 5000 db-os példányszám mellett is csak 6% hozzálékot használtak el. és a becsomagolt termékkatalógusunkat útjára bocsájthatjuk. Már ekkor kiszámításra és ebbõl adódóan fölszámításra is kerül az ún. „selejtté“ válik (színek illeszkedésének (passzer) beállítása. öt nap alatt elkészült. és ezután már csak a tûzés és a három oldalon való körülvágás van hátra. a kalkulációban 2000 db-ra is kiszámoltam a kiadvány sokszorosításának összköltségét és fajlagos darabárát is. Miután oldalfilmeket adtunk le a nyomdának. a borítóhoz 250 g/m2 szintén matt mûnyomópapírt megrendelik. Az elkészült nyomóformák kikerülnek a gépterembe. ami csak ezután lesz egyszer hajtva. és egy B/3 ívbõl álló (persze mindez 5.

akkor fogunk pontos képet kapni arról. Fóliázás Tûzés.000 220. nemcsak azért. Nem beszélve arról.000 20.000 120.000 72.5 30. hogy a termékkatalógus teljes nyomdaipari kivitelezése mennyibe kerül.68 Ft/db Jól látható.000 db esetén 5.000 30.6 Ha mindehez még hozzávesszük az elõzõ fejezetben számított elõkészítés összköltségét.-ot kérek?“ Mire a válasz: – Ugyanannyi.000 26. hogy a differenciálás géptípusok szerint is igen eltérõ. Tehát ugyanannyi. Az elõzõ fejezetben említett megrendelõ.000 48.-Ft-os árat most már biztosan tudja.000 125. vágás Összesen Ft/db 30.000 50. és a nyomására is megkapja a nyomdától a 10.168.000 441. ha a következõ hármas bontásban kérjük: elõkészítés. • 2000 db esetén.2.000 171. ugyanakkor az összköltség csak a másfélszerese.000. Az árak kiértékelésénél nagy segítség.000 280. Ezért sajnos egy reprodukciós sorozatgyártás esetén továbbra is a legjobb támpont az.000 45. anyagköltség (anyagmegjelöléssel).000 db esetén (Ft) (Ft) Montír Nyomóforma Papír (belív) Papír (borító) Beigazítás Nyomás Hajtogatás stb.400.000 858. hiszen a papír árával lenne csak olcsóbb.-Ft fajlagosan: 233. mûveleti díjak. táblázatot összeállítani. hogy a példányszám csökkentésével árcsökkenésre számítunk: „És ha csak 500 db.70 Ft/db • 5000 db esetén. hogy összesen 25. így egy-két száz forint lenne a különbség.000 111. de ha figyelembe vesszük a hozzálékot. Gyakran elõfordul. összesen: 1. akinek 1000 db egyszínes levélpapírra lenne szüksége. hogy bár a példányszám a második esetben ugyan a két és félszerese.000 50.-Ft fajlagosan: 375. mert ezt a különbözõ kis és nagy nyomdák alapvetõen más metódus szerint képzik. illetve.000 48.000 72.000 67.-Ft-ba kerül egy darab levélpapír. És mindezek tetejébe: Az összes közölt ár nettó! Dönteni muszáj A nyomdai árkalkulációknál használt díjakról nagyon nehéz lenne pontos . ha több nyomdától ugyanarra a kiadványra árat kérünk. hanem mert annak helyes használatához igen alapos nyomdaipari ismeretekkel kell rendelkezni. hogy a minimál gépfordulat a nyomdákban általában 1000.000 75.400. összesen: 751.

5 6000-10000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 23000-36000 25000-42000 16.25 22.75 22.5 10000-20000 3000-6000 5000-12000 14000-20000 27000-46000 29000-52000 20.8 2000-5000 7000-24000 14000-20000 28000-45000 31000-64000 73-95 10000-20000 2000-6000 10000-40000 14000-20000 28000-46000 34000-80000 37-57 10000-30000 50000-200000 30000-80000 50000-130000 90000-300000 18-39 Szórólap Elõkészítés Papír (80g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen (80g/m2 ofszet) 1+0 1000 db 5000 db 1000 db 2+0 5000 db 1000 db 1+1 5000 db 1000 db 2+2 5000 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 4+4(color) 1000 db 5000 db 3000-6000 1000-4000 2000-6000 3000-8000 7000-18000 5000-20000 10000-30000 8000-20000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 4000-8000 1000-4000 2000-6000 6000-14000 5000-20000 10000-30000 8000-16000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 10000-30000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 20000-60000 1000-4000 2000-6000 5000-20000 10000-30000 18000-30000 14000-24000 30000-80000 14000-24000 30000-80000 28000-48000 60000-160000 16000-46000 11000-26000 27000-58000 11000-26000 27000-58000 23000-44000 43000-116000 23000-44000 43000-116000 49000-112000 85000-240000 21000-56000 12000-28000 32000-68000 12000-28000 32000-68000 24000-46000 48000-126000 24000-46000 48000-126000 50000-114000 89000-250000 Összesen (115g/m2 mûny.8-30.Névjegy Elõkészítés Papír (270 g/m2 mûny.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.9 1000-3000 5000-20000 6000-12000 11000-25000 15000-42000 36-57 4000-10000 2000-6000 10000-40000 6000-12000 12000-28000 18000-62000 20-40 10000-30000 50000-200000 14000-30000 28000-70000 68000-240000 9.75 Levélpapír Elõkészítés Papír (90 g/m2 ofszet) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (90 g/m2 ofszet) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 3000-8000 1000-3000 5000-20000 3000-8000 7000-19000 11000-36000 26-47 2000-6000 10000-40000 3000-8000 8000-22000 16000-56000 15-36 10000-30000 50000-200000 8000-20000 21000-58000 61000-228000 7.5 8.9-28.25 33.25 40.5 4000-8000 3000-6000 5000-12000 6000-10000 13000-24000 15000-30000 11.) Papír (kreatív) Nyomás Összesen (270 g/m2 mûny.) Összesen (kreatív) Átlagár/db 1+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 2+0 10x200db 4(color)+0 10x100 db 10x200db 10x100 db 1+1 10x200db 10x100 db 2+2 10x200db 3000-6000 3000-6000 5000-12000 3000-6000 9000-18000 11000-24000 17.) 8000-20000 .

) 240000-350000 80000-120000 200000-300000 520000-770000 160000-220000 340000-450000 740000-1020000 300000-600000 80000-120000 340000-500000 720000-1220000 160000-220000 580000-700000 48000-126000 150000-280000 80000-120000 150000-250000 380000-650000 160000-220000 280000-400000 590000-900000 180000-400000 80000-120000 240000-340000 500000-860000 160000-220000 440000-600000 780000-1220000 16 oldalas cégismertetõ Elõkészítés Papír (90g/m2 ofszet) Papír (115g/m2 mûnyomó) Papír (kreatív) Nyomás Kötészet Összesen (90g/m2 ofszet) Összesen (115g/m2 mûny.) Összesen (kreatív) 1+1 1000 db 2000 db 1000 db 2+2 2000 db 1000 db 4+4(color) 2000 db 60000-180000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 30000-80000 20000-40000 123000-320000 130000-340000 310000-700000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 50000-130000 40000-80000 174000-430000 188000-466000 550000-1190000 120000-240000 13000-20000 20000-40000 200000-400000 70000-140000 20000-40000 223000-440000 230000-460000 410000-400000 24000-40000 38000-76000 400000-800000 140000-250000 40000-80000 324000-610000 338000-646000 700000-1370000 250000-600000 14000-22000 30000-50000 250000-450000 100000-220000 20000-40000 384000-882000 400000-910000 620000-1310000 25000-40000 50000-80000 450000-850000 150000-350000 40000-80000 465000-1070000 490000-1110000 890000-1880000 B/1 plakát Elõkészítés Papír (135 g/m2 mûnyomó) Nyomás Összesen Átlagár/db 1+0 500 db 1000 db 5000 db 500 db 2+0 1000 db 5000 db 500 db 4(color)+0 1000 db 5000 db 20000-60000 15000-20000 15000-30000 50000-110000 160 25000-35000 15000-30000 60000-125000 92.5 125000-175000 60000-150000 205000-385000 59 15000-20000 30000-60000 85000-180000 265 40000-100000 25000-35000 30000-60000 95000-195000 145 125000-175000 120000-300000 285000-575000 86 20000-28000 60000-140000 160000-468000 628 80000-300000 30000-40000 60000-140000 190000-480000 335 150000-200000 240000-500000 270000-1000000 127 .B/3 naptár 1000 db 12 lapos 2+0 2000 db 1000 db 6 lapos 4(color)+0 2000 db 1000 db 2+0 2000 db 1000 db 4(color)+0 2000 db Elõkészítés Papír (160g/m2 mûnyomó) Nyomás. spirálozás Összesen (115g/m2 mûny.

hogy a közönség szintén kommunikálhat velünk és egymással is. míg a web site valójában szolgáltatás. és egyes cégek a valóságban is lecserélik üzleteiket webes kirakatokra. Azért olvassa most ezt az írást. Ha a web site-ok narancsok lennének. 1999-ben erre már nincs szükség. vagy cége meglévõ web Site-jának fejlesztését fontolgatja. Az Internet csodája. tudjuk. Nem kell meggyõznöm Önt. szolgáltatásokat árusítanak. Egyes web site-ok célja. friss a narancs? Kevéske gyakorlattal általában meg tudjuk állapítani ezeket a gyümölcsös pultnál. mennyibe fog kerülni. a web Site költségeinek meghatározása nem olyan egyszerû. mert már gondolkodott azon. mely lehetõvé teszi a kommunikációt a kívánt közönséggel. mondjuk narancsot. hogy új vásárlókat érjenek el. hogy Ön is hallott már az Internetrõl és valószínûleg látott már néhány web-oldalt. A cégek világszerte az Internet használatát tanulják. De mi a weboldal értéke? Mit akarunk valójában? A web site egy kiadvány. Azt kívánja tudni. tápértékében van. melyik éri meg az árát. hogy mi az Internet és miért kell tudnunk róla. hogy az árat a minõség határozza meg. Valójában nagyon valószínû. A narancs értéke ízében. Néhány éve egy ehhez hasonló írás azzal kezdõdött volna. És mégis. Ha létrehozzuk.Mennyibe kerül egy web site? Steven Carlson – SYS Hungary Kft. hogy cégének szüksége lenne web Site-ra. Egyes web site-ok termékeket. hogy reklámozzák termékeiket és szolgáltatásaikat. és jobban kiszolgálhassák a meglévõket. hogy a munkatársak hatékonyabban dolgozzanak együtt. és utána dönthetnénk. ahogy megpróbálja felderíteni. És miért jó ez? Ez teljesen a céljainktól függ. hogy Ön rendszeres Internet-használó. . hogy cégének fenn kell lenni az Interneten. Édes a narancs. amikrõl ma még nem is álmodnak. üzeneteket küldhetünk közönségünknek. Ha vásárolunk. Biztosra veszem. kézbe vehetnénk és választhatnánk a különbözõ variációk közül. hogy tíz éven belül a cégek olyan célokra használják az Internetet. A narancs kézzelfogható áru. Bizton mondhatjuk.

El kell döntenünk. amit Ön vásárolni akar. A web-brosúra alapüzenete az. A cégek a brosúra típusú web site árát általában egy nyomtatott brosúrához hasonlítják. Mit is akarunk tulajdonképpen vásárolni? Az elsõ alkalommal vásárlók többsége egy brosúra elektronikus megfelelõjét vásárolja meg. További kiadásként várható a web-oldalak tárolásának költsége egy az Internetre kötött számítógépen. hogy létezünk. Mégis a cégek nagy része végül tovább akar jutni ennél. általában 3-4 fõs kis csoportok. hogy az Internet használata miként javíthatná vásárlóinak nyújtott szolgáltatásai szinvonalát. és bele kell harapni. Tegyük fel. hogy kevesebb pénzért is létrehozhat egy hasonló web site-ot. Ez hasznos. Lehet. Ráadásul maga a web site csak elektronok elrendezése valamilyen mágneses adathordozón. Igaz. Valószínûleg szeretné megpróbálni termékeinek on-line értékesítését. akkor profitot termelt. A potenciális vásárló leolvashatja a web-címet az névjegyünkrõl. Ha céljai világosak. Egy web site értékének a megítélése nem ilyen egyszerû. hogy értéket kapott-e a pénzéért. de ki mondja meg. mint egy on-line brosúrát. de tudok néhány tanácsot adni. A cégek. Egy átlagos brosúra típusú site ára 200-500 ezer Ft. csak meg kell hámozni egyet. hogyan vásároljunk web site-ot. Mint mondottuk korábban. az valójában nem egy web site. de nem az Internet teljes lehetõségeinek a felfedezése. amelyek ezeket a site-okat létrehozzák. Végül is. A web-brosúra egyszerû és kis költségû mód az Interneten kezdõ cégek számára. hogy van néhány elképzelése arról. amit hoz. hogy a web site milyen célokat kíván elérni.A narancsvásárlás viszonylag egyszerû. ami 6 milliót hoz Önnek. Menjünk vásárolni! Azt nem tudom megmondani. alacsony rezsivel és általában személyes ismeretségek alapján dolgoznak. ha ön befektet 2 millió forintot egy eladásorientált web site-ba. Az Internet-hozzáférést kínáló cégek is rendelkeznek web-tervezõ csoporttal. és honlpunkat meglátogatva megszerezheti az alapvetõ információkat. hogy jó vásárt csináltunk-e. hanem azok az eredmények. többet akar. akkor képes lesz megítélni. hogy milyen web site felel meg az Ön cégének. mert meg tudjuk ítélni. de legalábbis tudnak ajánlani valakit. hogy milyen eredményeket hozhat? Ha sikerül csak 200 000 forintot fizetni egy . Az Ön által választott Internet szolgáltató ezt havi néhány ezer forintért tudja nyújtani.

ezzel elõnyre tehetünk szert versenytársainkkal szemben. A fenti példával folytatva. ismeri üzleti céljainkat és segít. hogy melyik utat választjuk. A technikai és üzleti fejlõdés mértéke az Interneten kegyetlenül gyors. Az idõ pénz Ma már nyilvánvalónak kell lennie. Nem számít. De fizethetünk egy alkalmazottat is. 1997-ben az Európai Unió 1 milliárd dollár értékû üzletet bonyolított az Interneten. ahogy az üzlet/a cég változik. Kezdésnek boldog/elégedett lehetsz egy brosúra típusú web site-tal vagy valamiféle . A web site szolgáltatás. Könnyen eltölthetünk órákat minden héten új technológiák tanulmányozásával. Ugye ez ironikus? A számítógépet idõmegtakarító eszköznek tartjuk. nincs mód az idõ mint rejtett költség elkerülésére. egyre nagyobb/több figyelmet követelnek. Itt az idõ megfontolni. mintsem egyszeri vásárlásnak. hogyan befolyásolja mindez az Ön üzletét. De ez nem azt jelenti. hogy az Internet rejtett költsége az idõ. az általános gyakorlattá válik holnap. Sajnos nincs könnyebb „rövidebb/könnyebb” út. hogy miért nem. vagy fizethetünk egy külsõ szakértõ tanácsaiért is. hogy soha nem is fog. Megéri többet fizetni a szakértõ tanácsáért. de ez csak addig van rendben. azok a változások amiket hoz. akkor ez a pénz elveszett. Ezt már most elkezdve. amíg tanulunk belõlük.eladásorientált web site-ért. Az Interneten zajló változások tempója azt jelenti. és az Internet felnõtté/éretté válik. aki megérti. és az IDC szerint ez a szám 30 milliárd dollárra nõ a következõ három év alatt. a versenytársak és a szakterületünk fejlõdésének figyelésével. hogy ami ma még nevetségesnek tûnik. ami nem adja el az árut. A fenti példa elég ostobának tûnhet. amit egy személy vagy egy csoport nyújt. és a cég számára szükséges lépések nem világosak. Az Internetes kereskedelem egyre inkább általánossá válik az USA-ban és még Európában is. akkor a web site-ot inkább egy folyamatos befektetésnek kell tekinteni. hogy ezt megtegye. mivel manapság szinte senki nem kereskedik online Magyarországon. Ha komolyan veszed az Internetet. hanem folyamatos befektetés. ha árunkat értékesíteni akarjuk de nem sikerült. ahogy az on-line kereskedelem egyre általánosabbá válik. Sajnos a web site nem olyan anyag. akkor legalább kitalálhatjuk. ha web site-ot vásárolunk. A web site nem egyszer felmerülõ költség. A web site-nak változni kell. ha ez hosszú távon pénzt takarít meg. hogy elérjük azokat. Követhetünk el hibákat. és mégis. amit kilóra vagy ebben az esetben oldalra lehetne árazni. és ezt észben kell tartanunk.

ha egy egész munkanapot adunk. Csak legyünk biztosak benne.„csomagos” megoldással. Ne becsüljük alá a koncepció és stratégia értékét! Ha egy házat akarunk építeni. Ugyanígy egy jó web. A web site árát a különbözõ feladatok (mûvészeti koncepció.tervezõ cégnek alkalmasnak kell lennie arra. amiért fizettünk. A projekt mûszaki leírása ismerteti a site szerkezetét és a site-on belüli tájékozódás módját. korrektúra. hogy tervezzen egy logót. hogy készítsen egy részletes tervet. ha egyszer elkészül. de valódi eredmények eléréséhez idõt és pénzt kell befektetni. Csak egy utolsó tanács: azt kapjuk. hogy elkészítse a terveket. mit akarunk! . hogy ezek hogyan érhetõk el egy web site-tal. A különbözõ feladatok idõigénye valójában nagyon rugalmas. grafikai tervezés. Például ha egy órát adunk egy grafikusnak. html-szerkesztés. Ehhez csatolni kell a nyitólap és egy további oldal grafikai kialakításának példáit. hogy megtárgyalja. és arra. programozás. valami létre fog hozni. írás. tesztelés és promóció) által igényelt idõ határozza meg. valamint minden egyes oldal részleteit. fizetnünk kell egy építésznek. hogyan fog kinézni. mégis jobban tetszik majd az eredmény. hogy legalább vázlatosan mutassa. megvitassa üzleti céljainkat.

• Egy egyszerû..000 Ft . könnyen megjegyezhetõ nevet szeretne (www... A honlap tartalmát kb. a szolgáltató szerverén kívánja elhelyezni az anyagot. · A cég a honlapon szeretne átfogó képet adni a vállalatról magyar és angol nyelven • Szeretné bemutatni a termékeiket. A feladat Egy nagyvállalat honlapjának létrehozása és üzemeltetése.000 . logo..15..cégnév. szolgáltatásaikat... célszerû egy fiktív – de a gyakorlatban leggyakrabban elõforduló – példa alapján megvilágítani. • Havonta hírlevelet bocsájt ki.. • Egy kitölthetõ megrendelõlap segítségével.......150. mire a hazai és nemzetközi regisztráció lebonyolódik) Honlap arculatának kialakítása:. szöveg "cégreszabottan" és digitális formában hozzáférhetõ.. Költségek (az infrastrukturális árak egy hazai szolgáltató 1999.. Ez a legegyszerûbb esete egy vállalat Internetes igényeinek. havonta. amit a hálón is meg kíván jelentetni...... • Nincs saját szervere.: valaki@cégnév....000 Ft (a névválasztásra kötött formai szabályok vonatkoznak.....hu)..... általában 1-3 hétbe telik...300.A honlap létrehozása és fenntartása Nagy Katalin – MatávCom Hogy az Internetes megjelenés költsége legalább nagyságrendileg tervezhetõ legyen. korlátozza a design-t......hu) és minden munkatársának e-mail címet (pl. Remélhetõleg minden fotó. de csak kis mértékben kell frissíteni. januári bruttó árai): Egyszeri költségek: Domain név bejegyeztetése: . azok megrendelésére is lehetõséget kíván teremteni • Az arculati kézikönyv már meghatározza.

. hogy közönségünk alapvetõen üzleti vagy magánfelhasználó..... illetve különbözõ eszközökkel növeli a honlap látogatottságát. azaz tökéletesen mérhetõ például egy banner (szalaghirdetés) sikeressége.3.3. A webstatisztika mindazon partnereinknek ingyenes.. A megjelenést követõ marketingmunka elsõ lépéseként regisztráltatják a weblapot a legfontosabb keresõrendszerekben és indexekben. Egy "teljes körû" szolgáltató forgalmi statisztikákat is készít...... hogy honnan.... a felhasználók órák szerinti aktivitása pedig utal arra.... Az Interneten való megjelenés közel sem egyenlõ egy szépen megtervezett honlap kivitelezésével.600 Ft/ hó Domai név fenntartása (DNS): .. Megpróbálják fellelni az olyan hírleveleket.. hogy egy adott idõszak alatt hányan látogatták a honlapot... amelyek látogatói célközönsége az adott honlapnak.......... célközönségünket oda is kell vezetnünk..000 Ft/oldal (a lapok angol verziói: 1..... akik a honlapot a szolgáltatóval készíttették és webszerverén helyeztették azt el...10.....30-50....9. hogy a cégnek hol.. newsgroupokat...000 Ft/hó Az árak elemzésekor érdemes összehasonlítást tenni egy nagy példányszámú hetilap hirdetési felületeinek vagy egy prospektus elkészítésének és terjesztésének az áraival..... A webstatisztika idõbeli és oldalak szerinti bontásban mutatja. Elõnyös ha a szolgáltató rendelkezik olyan nagy látogatottságú hirdetési felületekkel. Kiderülnek a weblap gyenge és erõs pontjai.. Második körben javaslatokat adnak arra...... milyen ütemezésben és intenzitással érdemes hirdetnie......(Az alsó határ a cég arculatának egyszerû internetes adaptációja.... javaslatokat tesz az esetleges módosításokra. A statisztika segítségével látható..8... a felsõ pedig animációs vagy egyéb különleges technológiák alkalmazásának az ára.) Programozás:.000 Ft Havi költségek: Szerverbérlet:........ karban tartja az oldalakat......000 . ... átlagosan mennyi idõt töltöttek el itt.....000 Ft/hó Havi karbantartás: .. melyek voltak a legkedveltebb oldalak és hol hagyták el legtöbben a site-ot. melyik website-ról jött a legtöbb látogató. amely önmagában képes nagy CT (Click Through = ugrás a bannerrõl a hirdetõ weblapjára) szám generálására.500 -4000 Ft/oldal Online megrendelõlap programozása:.

korlátlan 30 MB 50 MB 100-500 MB alapdíj 1.com.000 2.000 4.5 USD éves regisztrációs díj havi szerver díj 2-5.000 50-120 Ft/MB Honlap csomagok Oldalak száma Alap Normál Professzionális 2-3 A/4 4-10 A/4 min.000- Domain név regisztráció Egyszeri díj .000 50.000 Ft/MByte 1-2. net.000Oldalszerkesztés 3-4.000 Ft/oldal Fenntartás 1.000 .000 2 USD .000 forgalmi díj 0-15 Ft/perc 0-180 Ft/óra 0-180 Ft/óra E-mail www tárkapacitá tárkapcitás s (MB) (MB) 1-2 1-2 2-3 1-2 2-4 4- 8.Internetes hozzáférés egyszeri költség Alap Normál Professzionális 56K ISDN Bérelt vonal 80-150.000-3.000 0-30.000 Ft/MByte 5.000 20-25.000 Ft E-mail címek www tárhely honlap tervezés 0-1.500-2.000 1.hu .800-8.000 90 Ft/MB (30 MB fölött) 20-30.000-1.5.000 Ft/hó-1.000 91 Ft/MB (50 MB fölött) 40-60. org 6-20.000 2.000 Ft/oldal 5.000 Ft/oldal 3.000120.000 37.000.800-5.000 felhasználható idõ/forgalom 2-10 óra 10-20 óra 48 óra . 10 A/4 Tervezés 5.

szinte folyamatosan. bár ilyen számú látogatót csak . Ez a látogatottság azóta sem csökkent.. sõt. A befektetett több ezer munkaóra a látogatók magas számában mutatkozott meg. névjegykártya. és még a hazai off-line média kampányokhoz viszonyítva is alacsony 15 000 000.Ft-os indulótõke is járult.Egy konkrét példa: a Friderikusz Online Halmos Zoltán – InSITE Magyarország egyik leglátogatottabb homepage-ének indulását a magyar Internet történetében szokatlan elõkészítési munka elõzte meg. hogy a grafikai tervezõ stúdiónak elsõsorban az arculati megjelenésre kellett koncentrálnia. valamint a célközönségre és nyelvezetre is vonatkozó anyagokkal tette lehetõvé. off-line megjelenéssel (pólók. bár nyugaton egyáltalán nem meglepõ. fotó-archívummal. amihez eddig szokatlanul magas. A Friderikusz Online szerkesztõsége ezen a napon csaknem 800 e-mailt kapott. nyomtatott médiaajánlat. öntapadós címkék. Az elõkészületi munkák alatt a grafikai tervezõ stúdió részérõl – csak a grafikai kivitelezésen – 4 munkatárs dolgozott ezen a feladaton. A Friderikusz Online fõszerkesztõje pontos rovattervekkel és határozott tartalmi elképzelésekkel. televíziós image film) is támogatott online magazin lett. Az arculat tervezésekor a stúdió teljes szabadságot kapott. ami a magyarországi Internet eddigi történetében úttörõ kezdeményezésnek számít. A kezdeti 2-3000 napi látogatóra vonatkozó elképzeléseket megdöbbentõ módon túlszárnyalta az elsõ napi 12 000 látogató. egy hónapon keresztül. A Friderikusz Produkció és a „Meglepõ és Mulatságos” showmûsor arculatából nem kellett semmit a Webre importálni. A Friderikusz Online ezáltal teljesen önálló arculatú.

az egyre érdekesebb anyagok elkészítése. grafikai munkával és az új oldalak elkészítésével együtt összesen 500 000. egy oldal akár több A/4-es oldalból is állhat) és több mint 950 grafikai fájlból áll. illetve a mûsor háttéranyaga heti frissítéssel készül. a kereskedelmi tévében látható Internet filmmel. de emelni is sikerült. fotós illetve programozói munkákon túl – komoly havi . amiket aztán a grafikusok és programozók öntenek végsõ formába.Ft lenne. és már az elsõ hónap után a hirdetésbõl befolyt. február eleje) több mint 400 oldalból (oldalon itt a HTML fájlokat értem. Nem meglepõ tehát.. valamint az olyan figyelmességek. A frissítés magában foglalja egyes rovatok. A frissítés havi költségvetése. valamint a végsõ anyagokat tároló szerver közötti kommunikációs idõket és költségeket.. Friderikusz Online képernyõvédõ program. fotózással. az Internet stúdió. de a heti 40-50 000 látogató mindenképpen a magyar élvonalba emelte a magazint.a kéthetenként bemutatott „Meglepõ és Mulatságos” adásai után regisztrálhattak. A nézettséget nem csak megtartani. hogy több komoly hirdetõ is jelentkezett a szerkesztõségnél. ez természetesen rohamosan növekszik. grafikai. A Friderikusz Online mûködése – a kezdeti elõkészítõ tartalmi. mint a karácsonyra megjelent. az interjúk elkészítésével. 60-100 000. A mûsorelõzetes. ehhez hozzájárult a magazin pontos és bõséges frissítése. frissítés elkészítésével jár. A magazin jelenleg (1999. így például a „Friderikusz ügynöke” napi frissítését. illetve a barterekbõl származó bevétel meghaladta a 2 000 000 forintot. így csökkentve a produkció irodája. A kéthetenkénti forgatási napokon fotósok és riporterek állítják össze az új anyagokat.FT. adatforgalomtól függõen). amit a telefonszolgáltató két ingyenes bérelt vonal biztosításával egészített ki (ezek díja havi kb.

A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). videók (mozifilmek) speciális forgatókönyv alapján összeállított. hogy az árak függnek a szöveg nyelvétõl is. Megjegyzendõ.Multimédia-kalkulációk Bedõ Árpád . sztenderd kiegyenlítésekkel. képek. Beírt. ellenõrzött szövegek darabolása képernyõablakokba. Ellenõrzött beírás: a kettõ összevonása. • Szöveggrafikák Szövegek és szövegrészek vagy szavak grafikai értékû feldolgozása. • Digitalizált grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. a kalkuláció egysége az ablakonkénti ár (Ft/darab). Muraközy Tamás – Kontakt Design A multimédia-termék szövegek. . párbeszédes üzemmódban használható digitális összeállítása. hangok. a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB). A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. animációk. rajzok. feliratok készítése. – Képernyõablakokba tördelt szövegek Képek • Digitalizált fényképek Fényképek beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. Ellenõrzés: a kalkuláció egysége a nyomtatott oldalankénti ár (Ft/oldal). feliratok Képernyõablakokba tördelt szövegek tipografizálása. • Tipografizált szövegek. A multimédia-termékek digitális alapanyagai Szövegek • Bekezdésekbe tördelt folyó szövegek Beírás: a kalkuláció egysége a kilobájtonkénti ár (Ft/KB).

A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). Hangok • Hangfelvétel . A kalkuláció egysége az elkészített képenkénti ár (Ft/darab). szöveghelyettesítõ képeket is kellhet rajzolni. és így másfajta. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. • Digitális rajzok Rajzolóprogramokkal kisebb-nagyobb képeket is kellhet rajzolni. és így másfajta. képösszeállítások (montázsok) A digitalizált képeket és grafikákat megfelelõ méretûre és a képernyõknek megfelelõ felbontásúra (általában 72 dpi) kell átalakítani. Elõfordulhat. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek.sztenderd kiegyenlítésekkel. A grafikák és a képek között az a lényeges különbség. valamint adott esetben több kép részletét egy képpé kell összeállítani. Rajzolóprogramokkal piktogramokat. Megjegyezzük. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab). Elõfordulhat. – Logók Rajzolóprogramokkal logót. A kalkuláció egyedi. Rajzok • Digitalizált hagyományos grafikák Grafikák beolvasása a késõbbi kivágásokat lehetõvé tevõ 5-7 megabájtos méretben. hogy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. hagy a beolvasáskor bonyolultabb kiegyenlítéseket kell alkalmazni. • Fotografikai átalakítások sztenderd kiegyenlítésekkel. ikonokat. hogy a grafikák általában nagyobb méretûek. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. hogy a rajzok ára bonyolultságuk típusától függ. – Piktogramok A digitalizált képeken fotografikai átalakítások is elvégezhetõk. általában drágább berendezésekkel lehet õket beolvasni. logókat is kellhet rajzolni. A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). A kalkuláció egysége a rajzonkénti ár (Ft/darab). • Képkivágások. A kalkuláció egysége a beolvasott képenkénti ár (Ft/darab).

• Hangdigitalizálás Az analóg hangfelvételeket digitalizálni kell valamely erre alkalmas programmal. hátterek több nézõpontból ábrázoltak. mozgatása . • Hangszerkesztés A digitális hanganyagot a követelményeknek megfelelõen esetleg digitálisan is kell szûrni. hogy a hangstúdió a felvételt analóg és digitális formában is kiadhatja. Low-End vagy HighEnd PC vagy Mac. A kalkulációban a stúdióbérletet (Ft/óra). Az ár függ a hátterek. figurák számától és kidolgozottságától. hogy a figurák. rajzok. Videók (mozifilmek) • Videodigitalizálás Videoforrás digitalizálása. S-VF-IS. az utómunkálatok díját (Ft/óra) valamint a felhasznált hanghordozók anyagköltségét kell figyelembe venni. Megjegyezzük. multimédia *. VPIS. képek torzítása. mesterségesen létrehozott virtuális térben. háttérrel vagy anélkül.mov vagy *. szerkeszteni. Átmenet a 2D animációból a 3D animációba. A kidolgozása a forgatókönyv bonyolultságától függõen igen nagy erõforrást igényel. 2D animáció. a szereplõk díjazását (Ft/óra). Abban különbözik az elõzõ animációtól. Az ár függ a hátterek. • Figura-animáció Síkbeli. figurák számától és kidolgozottságától.avi állományok elõállítása. • Térbeli animáció Térbeli. 2D animáció.Hangstúdiókban készített felvételekre lehet szükség. vágni. Ha digitális formában kapjuk meg a hangfelvételt. 3D szereplõkkel. akkor annak legfeljebb utófeldolgozása szükséges. A kalkulációnál a feladat bonyolultságát kell figyelembe venni. különben digitalizálni is kell. Síkbeli. A kalkuláció egysége a hangzó másodperc ára (Ft/mp). TV vagy más forrás (Ftlmp). 3D animáció. vágás Animációk • Betûk. A forrástól és a használt berendezéstõl függõ ár. • Digitális szerkesztés. háttérrel vagy anélkül.

A kalkuláció egysége a képernyõnkénti ár (Ft/darab). vagy óradíja (Ft/nap. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. Ft/arculat. Forgatókönyv • A használati mód terve A forgatókönyvnek tartalmaznia kell a tennék majdani használói szempontjából leírt használati mód tervét. szövegek. addig egy-egy elem tervezése csak annak korlátozott funkciójára vonatkozik. zenei aláfestés vagy egyszerû szinkron. áttûnések nélkül.Jelenetek szerinti vágás. E terv határozza meg a termék jellegzetességeit. Megjegyzendõ. A forgatókönyvnek tartalmaznia kell az összes párbeszédes folyamat pontos leírását. alfa csatorna. A kalkuláció a munka egészére vonatkozik. Ft/elemsorozat. érzékeny pontok egeres vagy billentyûzetes vezérlések stb. Többcsatornás szerkesztés. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. Ez a leírás adja az alapját a forgatókönyv programozásának. menük. Ft/óra). Ft/elem. tervét. hogy a többplatformos kiadás érdekében a programozó munka bonyolultabbá válhat. • Képernyõtartalom-tervek A forgatókönyvnek tartalmazna kell a megjelenõ összes képernyõ képi és szöveges tartalmának a leírását. Összeállítás • Grafikai tervezés és a grafikai elemek kivitelezése Különbséget kell tenni egy-egy multimédia komplett arculati tervezése és egy-egy grafikai elem tervezése között Míg az elõzõ esetben a komplett tervezés egyben komplex munkát is jelent az arculat egymással összefüggõ elemeinek tervezése során. áttûnésekkel. vágás. többcsatornás hangfeldolgozás. szinkron feliratozás (Ft/mp). • Párbeszédes folyamatok . stáblista készítése. • Feliratozás Fõcím. • A forgatókönyv programozása A kiválasztott fejlesztõeszközzel meg kell valósítani a forgatókönyvet. gombok. a sokféleséget lehetõleg képernyõtípusokba osztályozva. Ennek a tervnek a képek. ami a programozás és a programozói tesztelés idejét növelheti.

ami lehet interaktív is. feliratok) Marketing anyagok. esetleg pdf formátumban. kivitelezés. • Az esetleges hagyományos vagy elektronikus kézikönyv Felhasználói kézikönyv. CD korong nyomata. hirdetések.• Az esetleges többplatformos kiadás programozása Az erre alkalmas fejlesztõeszközzel át kell tenni a terméket a kívánt platform(ok)ra. és szolid árat akarunk elérni. A tesztelõk jelentést kell írjanak a tapasztalataikról. Ft/óra). • A sokszorosítás. elõlap. CD borító. A kalkuláció egysége az egy helyen elvégzendõ tesztelés ára (Ft/hely). telepítési. – Béta-tesztelés A programozók által elkészített terméket a kiadás elõtt a jövendõbeli felhasználással azonos körülmények között a terméket nem ismerõ személyekkel teszteltetni kell. belívek. használati tudnivalókkal. hátlap. gyártás Az ördög a részletekben rejlik Ha a pénzünkért minõségi munkát várunk. Gyártás • Külsõ megjelenés (borító. a megállapodás idején nem tekinthetünk el a részletes forgatókönyvtõl. . vagy óradíja (Ft/nap. Megjegyezzük. vagy óradíja (Ft/nap. hogy bizonyos esetekben a béta-tesztelést végzõ szervezetek érdekeltek lehetnek a termék korai használatában. csomagolás Csomagolás tervezés. Ft/óra). amit az árkalkulációban figyelembe kell venni. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi. • A mesterpéldány elkészítése A béta-tesztelés jelentései alapján a programozóknak el kell készíteni a terveket. hogy hány különbözõ helyen folyik párhuzamosan a tesztelés. A termék jellegétõl függ. Megjegyezzük. Mivel a multimédia-termékek tulajdonképpen kisebb-nagyobb méretû adatbázisok élvezetes és könnyen emészthetõ formában való megjelenítései. és így csökkenteni lehet a tesztelés árát. hogy ebben a munkafázisban a programozó(k) közel kétszeres eszközparkot használnak. A kalkuláció egysége az adott környezetet használó programozó napi.

mennyit tud a multimédiatermékre költeni. széles területet átfogó. ne a minõségét. Mindemellett tevékenységük egy részét állandóan fejlesztéssel kell. Ez az érték egyrészt az anyaggyûjtés során elvégzett munkából keletkezõ információérték. amit nem lehet megfogni Mivel egy-egy CD-ROM tömege néhány dekagramm. Ha magas egységárakkal találkozunk. töltsék. hogy a mûszaki és szakmai háttér indokolja-e: elérhetõ-e a kiváló minõség. A multimédia stúdiók e körülmények és a piaci lehetõségek figyelembevételével alakítják ki egységáraikat. másrészt a grafikai és programozói munkával megvalósított információbemutatást megoldó egyedi célszoftverérték együttesébõl adódik. ha elõre eldönti. Ha takarékoskodni akarunk. mindenféleképpen tájékozódjunk. Amennyiben a megrendelõ és a piac igényei e "mini stúdió" . hogy csak megfelelõ minõségû digitális alapanyagból lehet élvezhetõ terméket készíteni. valamint azok hatékony felhasználását lehetõvé tevõ szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. Professzionális árak A magas színvonalon dolgozó multimédiastúdiók nagy értékû gépekkel. Addig nyújtózkodj. Egyszerûen szólva: a megrendelõ akkor cselekszik helyesen. akkor inkább a bemutatandó anyag mennyiségét csökkentsük. nem teljes mûszaki háttérrel készítenek multimédiaalkalmazásokat. összességében a gépi berendezések értékének többszörösét kitevõ szoftver-háttérrel. hogy a gazdasági életben könnyebben fizetnek a kézzel fogható dolgokért. Mindnyájan tudjuk. majd a forgatókönyv alapján igyekszik a kivitelezõvel az igényeinek megfelelõ minõségû megoldásokat elkészíttetni. a mesterlemez nyilvánvalóan az aranynál is többet ér. Kamikáze árak Vannak egyszemélyes vállalkozások. Ez okozza a multimédiaszerzõdések megkötése elõtti bizonytalanságok és nézeteltérések nagy részét is. A multimédia esetén ez azt jelenti.rájuk is érvényes az adatbázisok egyik alapszabálya: a termék értékét legrosszabb minõségû részei határozzák meg. amelyek a néhány igen egyszerûen használható multimédia-összeállító szoftver valamelyikével. amíg a takaród ér A termék összértékének meghatározásakor hasznosnak látszik a "visszaszámlálás" technikáját használni. Azért is fizetni kell.

normál ára 5-15. tesztek.5 perces videó. Tananyag CD-ROM-on (20-30 foglalkozás. robosztusságának elérésére sem tud elegendõ gondot fordítani. kamikáze megoldás irreális.100-150 oldalnyi szöveg) kamikáze ára 2-300 000 Ft.000 érzékeny pont. zene. hanem a kivitelezõ szûkös mûszaki és anyagi körülményei következtében a termék megbízhatóságára. áttünések. normál ára 1 500 000-5 000 000 Ft. animáció. .000 Ft. Néhány árbecslés Egyszerû diaporáma (közel 150 kép. normál ára 5-15. folyamatos kiértékelés. hangalámondás) kamikáze ára 70-100 000 Ft. szöveges keresés) kamikáze ára 500 000-1 000 000 Ft.000. Ilyenkor rendszerint nem csak a digitális anyagok minõsége lesz gyengébb az elvárhatónál. játék) kamikáze ára 250 000 -1 000 000 Ft. Egy intézmény vagy termék bemutatása (8-10 menüpont. egyenként maximum 1.000.000 Ft. 1-2. egyenként 5-7 almenüponttal. 3-500 oldalnyi szöveg. Országos intézményrendszer bemutatása (10-20 intézmény bemutatása).5 perces videó. 2-5. 80-200 kép. normál ára 250-500 000 Ft.lehetõségeit és igényeit nem haladják meg. Szakkönyv CD-ROM-on (80-200 kép. egyenként maximum 1. meglepõen alacsony áron lehet a kivitelezõvel megállapodni. 2-5. normál ára 1-2 500 000 Ft. hangalámondás.

Reklámfilmek Hutlassa Tamás – Landwalking Bevezetés A következõkben a filmgyártás egyik legalapvetõbb és legöntörvényûbb területérõl próbálunk valamelyest átlátható képet adni gyakorló és teljesen kezdõ reklámfilm-megrendelõk számára. szolgáltatás vagy egyéb. amelyek alapján eligazodhatnak a reklámfilmekhez kapcsolódó költségek õserdejében. A hatás fokozásához vagy az optimális hatás eléréséhez viszont csak a szakemberek. korábban szerzett tapasztalatunk segítségével olyan pontokat felmutatni. Rajonganak értük vagy gyûlölik õket. addig egy komolyabb reklámfilmnap szintén itthon akár 10-15 millió forint is lehet. ezen belül is a reklámfilmekhez az embereket általában különös kapcsolat köti. Hogyan is születik egy reklámfilrn? Minden a megrendelõtõl. Így várhatóan megalapozottabb döntést hozhatnak a „legyen film. Látszólag magunk ellen szólunk. vagyis rendelkezik azokkal az egyedi szempontokkal. azaz a hírdetni kívánótól indul el. amelyek meghatározzák az aktuális kampány tartalmát és célját. A hírdetõ nagyságától (erõsségétõl) függõen ezt vagy saját maga. A helyes utat kiválasztani sok szempont szerint Iehet. termék. Kívülállók valószínûleg sosem gondolnak arra. A filmekhez. hogy nem minden esetben a legjobb út a reklámfilmkészít(tet)és. a saját piaci stratégiáját. Õ tudja ugyanis. A hatása fokozható és elaprózható. mi az a márka. amit minden leendõ hírdetõnek világosan látnia kell. A mi feladatunk a téma költségek felõl való rnegközelítése. vagy külsõ szakértõk segítségével dolgozza ki. . Ez az elsõ olyan pont. de tudni kell. Õ isrneri az adott terület szakmai kérdéseit. a marketing-kommunikáció alapjait. vagy ne legyen?” kérdésben. amit hírdetni kíván. hogy míg egy átlagos magyar játékfilm napi 3-5 millió forintba kerül. Ezért megpróbálunk néhány saját. A reklámokhoz (a hírdetéshez) csakúgy. mint a labdarúgáshoz szinte mindenki ért. A reklámfilm kétségtelenül páratlanul nagy hatású eszköz a hírdetõk kezében.

Vagyis kapcsolatba kell lépnie egy ún. A sugárzással kapcsolatos költségek tárgyalása azonban. amennyiben a megrendelõ egyetért és elfogadja az ötletet. Amint azt már a bevezetõben említettük. hogy az. mint azt. hogy egy valóban megtervezett és kellõ hatásfokú kampány költségei úgy oszlanak rneg. Súlyos tévedés Ienne azonban azt gondolni. esetleg utalás a hangi effektusokra vagy zenére. Kiderül belõle. Egyszerûbben. A jó storyboard nemcsak a hirdetõnek fontos kiindulópont. hogy kik a szereplõi. amelyre a reklámügynökség tesz javaslatokat. hogy az általunk elképzelt költségkeret a produkció árán túl. amely a gyakorlat szerint általában 10 és 30 másodperc között van. Az elképzeléseit azonban csak szakemberekkel együttmûködve tudja megvalósítani. segítséget abban. amikor az elkészült filmet sugározni szeretnék. mennyire értette meg a hirdetõt és hogyan azonosult annak szándékaival. ki rendezze. ltt megkapja azokat a szolgáltatásokat. mi történik a filmben. Ez általában szöveges és képes formában (ún.Döntés elõtt Egy reklámfilm árát elsõsorban az ötlet és a Ieírt(!) forgatókönyv határozza meg. storyboard) kerül a megrendelõ (hirdetõ) elé. a sugárzási díjakat is fedezni tudja. Ez amolyan elsõ rajzos benyomás a majdani filmrõl. Egy reklámfilm megvalósítása az ötlet elfogadása után sûrgõsségtõl és . minden a megrendelõtõl. Ezzel nem állítunk kevesebbet. Ekkor lehet meghatározni. javaslatokat a különféle médiamegjelenésekre. amely segít megítélni. hol készüljön. hogy itt véget érnek egy reklámfilmmel kapcsolatos költségek. amely nagyban befolyásolja a reklámfilm-készíttetéssel kapcsolatos döntéseket. Innen indul minden további tervezés és kalkuláció. tanácsokat a helyes marketing-kommunikációra vonatkozóan. Ebben meghatározzák a film hosszát. amelyek számára a legkedvezõbb feltételeket jelentik reklámja elkészítéséhez. továbbá kreatív ötleteket. Az igazi kiadások csak ez után következnek. a hírdetõtõl indul. ha felmértük. hogy csak akkor szabad reklámfilm-készítettés gondolatával foglalkozni. hány napra van szükség az elkészítéshez. Segítséget a piackutatásban. A kreatív ötletek között az egyik a leendõ reklámfilmötlet is. hol és hogyan hirdessen. de ritkán elõfordul az 5 ill. hanem a gyártónak és a majdani rendezõnek is. A tapasztalatok azt mutatják. de fontosnak tartottuk megemlíteni mint jelentõs tényezõt. aki az ötletet bemutatja. Van-e és mi a szöveg. hogy a sugárzásra fordított összeg lényegesen magasabb a gyártási költségeknél. reklámügynökséggel.60 másodperces reklámfilm is. most nem feladatunk.

Ekkor az ötletválasztással lehet idõt nyerni. Ennek ellenére a nagy reklámozókban szinte soha nem merül fel. hogy a gyártó szakember szerint az adott produkció várhatóan abból a keretbõl megvalósítható. de egyedüli és minden helyzetre érvényes megoldással nem tudunk szolgálni. Nevezetesen arra. és lehet ahhoz igazítani az igényeket. stábot és minden egyebet cserélni. Általános tapasztalat. amely nagyságrendi eligazítást kell adjon a megrendelõ számára. ha a hirdetések idõben jól tervezettek.bonyolultságtól függõen legkevesebb 10-12 nap alatt készülhet el. megkezdõdhet a gyártási Film vagy video? Itt egy fontos és mindig vitatott problémára kell kitérni. fogunk hallani. Laikus számára nem világos a végeredménybeli különbség a két út között. mert az már a végeredményt veszélyezteti. Két lehetõségünk van: vagy filmre. Itt még minden változtatható. azaz celluloidszalagra forgatunk vagy videotechnikát. Ezt a problémát jó ismerni. csak akkor tudunk készíteni. mégis. aki megteheti. hogy a megrendelõ szembesüljön a várható költségek nagyságával. Ez a pillanat alkalmas arra. Meg lehet határozni azt a keretet. A kettõ között feltûnõ árkülönbség tapasztalható. és ezáltal tisztában vagyunk a lehetséges összes felmerülõ költséggel. Ennél kevesébb idõt hagyni nem tanácsos. hogy több ponton is megtérül. milyen felvételi technikát is alkalmazzunk. ha már majdnem minden probléma megoldását ismerjük. hogy ne filmre forgassanak. amely rendelkezésre áll. a nemesebb. színtartalomról. Lehet ötletet. Nyílván elõfordulhat olyan eset. Amennyiben a költségek nagyságrendjében sikerült megegyezni. Ezt a produkció gyártója készíti el. klasszikus értelemében. Költségvetés A forgatókönyv végsõ változata alapján költségvetés készül. A pontosság kedvéért használjuk elõször a limitköltségvetés fogalmát. de drágább eljárást választja. Ha egy szakember véleményét hallgatjuk meg ebben a kérdésben árnyalatokról. Tehát elsõ lépésként egy limitköltségvetésre van lehetõség. amikor valamilyen okból nagyon hírtelen kell megjelenni. újabban digitális rögzítési módot alkalmazunk. Minden sûrgetés és kapkodás drágábbá és kiforratlanabbá teszi a rekámfilmeket. Költségvetést. azaz mágnesszalagos ill. Ez azt jelenti. a televíziózásból ismert sorfelbontásról és egyéb technikai érvekrõl . minden eldönthetõ.

Helyszín (mûterem ill. Technikai felszerelések (kamera és világítási felszerelések) IIl/a. stúdiós hangmunkák) IX. smink és fodrászat) VIII. hogy a csoportokhoz tartozó összegek mibõl tevõdnek össze. Szereplõk (színészek. mûteremben vagy eredeti helyen) V. modellek. Ez megmutatja. Utómunkák (laborálás vágás/montírozás. és számos ponton nem is helyettesítheti azt. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a fontos költségcsoportokat.és személyszállítás. szállás. Forgatócsoport (a munkatársak munkabérei) III. A költségcsoportok számainak végösszege a költségvetés netto értéke. I. Filmtechnika (mûszaki jellegû. utazás. ezek belsõ csoportosítása helyenként eltér egymástól. Nyersanyag (filmnyersanyag. A gyakorlatban több költségvetési formátum létezik. Vegyes költségek (étkezés. eredeti helyszín bérlés. járatos e speciális területen! A költségvetés költségcsoportokból áll. Szereplõválogatás (próbafelvételek. A szerzõdés alapvetõ fontosságú minden késõbbi vitás kérdés tisztázásánál. kialakítása) VI. Berendezés (a forgatási helyszín berendezése. Szállítás (felszerelés. aki. biztosítás) Az egyes költségcsoportokon belül további részletezés is lehetséges. õrzés) VIII.folyamat és a végsõ költségvetés kialakítása. Hang (helyszíni hangfelvétel. Jelmez (ruha. infrastruktúra. vagy speciális effektusok) VII. Azaz megszülethet a megrendelés. komputer-animáció) X. statiszták) I/a. hanganyag) IV. Építészet (díszletépítés. amelyeknek minden esetben szerepelniük kell egy produkció költségvetésében. videokazetták. Szerzõdést olyan szakember írjon. fotózás) II. amelyre a gyártók eltérõ nagyságú 10-22 %-os . taxi) XI. A megrendelés nem azonos a szerzõdéssel.

Ez általában tartalmazza a rezsi. Ami mégis eltérõ lehet. ha más gyártó árajánlatát is bekéri. Fentiekkel csupán arra kívántunk rámutatni. és egységes álláspontot alakítsanak ki szakmai és etikai kérdésekben. Sõt léteznek éves keretmegállapodások is. Reményeink szerint – ha nem is minden kételyt eloszlatva– sikerült támpontokat adnunk késõbbi döntéseikhez. amellyel egy kívülálló nehezen tud megbirkózni. hogy egy költségvetés megítélése nem az árak ismeretén múlik. Vannak ugyan a költségek között állandó és azonos elemek. Ha valakiben kétségek merülnek fel egy adott költségvetéssel kapcsolatban. Az egyesület érdeke. nincs két egyforma költségvetés sem. és a nyereségrészüket.ún. Ilyenkor nem azonos árat kell várnunk a másik gyártótól. az infláció változását követõ. hanem nagyságrendileg hasonlót. A jelentõs eltérés biztosan nem elfogadható. hogy a másik kalkuláció is azonos igényekre épüljön. fee-t. amelyek teljesen feleslegessé teszik az adott terület árainak elõzetes tervezését. Az egyik több nyersanyagot használ. de ún. 21 magyar reklámfilgyártó társaság egyesült. aki normál sebességgel képzeli a felvételt és van. az biztosan minden esetben azonos lesz. annál összetettebb feladat. hogy azonos érdekeiket közösen képviseljék. A költségvetés teljes összegét természetesen áfa terheli. Nem tartjuk hasznos segítségnyújtásnak egyes konkrét árak ismertetését. a legcélravezetõbb. Sokkal inkább fontosnak tartjuk. aki 15-tel. az például a mennyiség. aki 10 lámpával világít és van. és kedvüket méginkább meghoztuk a reklámfilmkészíttetéshez. Ebben az esetben viszont fontos szempont. de esetleg attól eltérõ mértékben is változnak. Miután nincs két egyforma produkció. Van. a másik kevesebbet. hogy minden lehetséges reklámfilmmegrendelõ tudjon a Magyar Reklámfilmgyártók Egyesületének létérõl. Az egyesület minden reklámfilmgyártással összefüggõ kérdésben szakértõként igénybevehetõ. de 1 métert azonos áron tudnak megvásárolni. A társaság saját célkitûzése és szakmai felkészültsége alapján is alkalmas minden olyan vitás kérdés kezelésre. hogy a hirdetõk bizalmát és megrendeléseit megõrizze és újabbakat szerezzen. mivel azok évrõl évre. Aminek egységára van. . díjat számolnak fel. aki gyorsítva. Van. egységárat mégsem lehel meghatározni.

fémbõl. mûanyagtáblák már nettó 400 . Utcatáblák Az országot járva. cégér.és színvilágot kell . galériák körében is egyre erõsebb az igény arra. "Szép" cikornyás betûkkel. 40 és 50 cm-es betûk üvegszálas polieszterbõl készülnek. sokszor megfordítva a z és s betûket jelentek meg a gyakran idegen szavakkal (Shop. a magyar nyelvben nem létezõ Feliratok épületeken Bankok. tapasztalhatjuk. Gombamódra jelentek meg új üzletek. feliratok a tájékozódást. irodák. idõtállók és bármilyen színben készülhetnek. A vizuális arculat fontos része a portál. hogy kevés házon van házszám. az arculati kézikönyv elõírásainak megfelelõen. A 15. rézbõl. sokszor akadnak tájékozódási gondjaink az utcán. középületek. hogy megkülönböztethetõen. kórházak. Pub. Miközben könnyedén eligazodunk a világ dolgaiban. mely készülhet egyedi. vagy akár egy nagyobb épületben.Információs táblák. mûanyagból az arculatnak. A betûk bármilyen felületre könnyen és gyorsan ragaszthatók egyszerû csemperagasztóval. számítógéppel vágott fóliabetûkkel. Az üzletben kapható plasztikus. feliratok az utcán és az épületekben Tasnádi Endréné – plastform Betû és Formatervezési Kft. Közülük igen sokan kezdetleges módon. Megtorpanunk és téblábolunk. magánhangzókkal. Egyszerû. így igen könnyûek. Cégtáblák A piacgazdaság fellendülésével igen sok kisebb vállalkozás jött létre Magyarországon.) teletüzdelt feliratok. sokszor még az olvashatósággal sem törõdve. plasztikus betûkkel. és habanyaggal vannak kitöltve. akár egy horpadt lemezen írták ki a cég nevét. háromdimenziós mûanyag betûik cégfeliratok számára is alkalmasak. vagy jobb esetben. Solarium stb. "kalapos" ékezetû. ha egy számunkra idegen térben nem segítik jelek.750 Ft-ért készíttethetõk. Ugyanezt a forma. csak rájuk jellemzõ módon jelenjenek meg már az utcán is. és az utcanevek is sok esetben hiányoznak. 20.

.

egyre tehetetlenebbnek érzi magát. utak jelölése is piktogramokkal. mûanyag. stb. nem szólva egészségügyi intézményrõl – és ott kénytelen téblábolni és tanácstalankodni.5 cm-es számok használata. számok alkalmazása . ha már messzirõl látni. Ára: l85 Ft-tól 308 Ft-ig Piktogramok Minden középületben fontosak a nyilakkal megjelölt útvonalak mellett a mellékhelyiségek. szükségessé teszi az újraszámozást. Mindenképpen eleget kell tenni annak az igénynek. akkor igen praktikus az öntapadós plasztikus szám használata. átjárók. liftek. eligazító tábláknál is. vagy folyosó elzárás. pontos vizuális útmutató. melyek az elõcsarnokban.követni a belsõ tájékoztató. Általában egy portás is útbaigazít. Hiszen sok esetben új szárny megnyitása. Ilyen a megfontolásból dolgozták ki például a plasztikus betûk öntapadós ragasztós formáját. hogy mirõl akar informálni. annak semmiképpen nem szabad meglátszania. használata. hogy melyik szinten mit talál. tehát az osztályok. a tûzcsapok. plasztikus betûk. a személyek stb. A vizuális információ TISZTELET és UDVARIASSÁG! Ha az ügyfél – aki mindig kicsit szorongva és kiszolgáltatottan érkezik egy hivatalba. A teljes felirat is elkészíthetõ öntapadós megoldással. de nagyon fontos a rokkantak számára szolgáló WC-k. melyek csere esetén sem hagynak semmilyen nyomot. A jól láthatóság érdekében kialakult a 4 cm-6. változtathatóság! Ugyanakkor nem túl rokonszenves. de középületeknél is természetes követelmény a szoba-számok . plexi. változhatnak. Az öntapadós. stb. a lépcsõk. hogy a földszintrõl az emeletig eljutva megtalálja a keresett Szobaszám Szállodáknál. Anyaga sokféle lehet: fém. a bejáratnál közli az érdeklõdõvel. hogy bár a változtathatóság egyszerûen megoldható legyen. akár százszor is lehetséges. A tájékoztató tábla teljesen egyedi.amennyiben nem "szöszös" felületen használtuk azokat. hogy az itt dolgozók. vagy az itt lévõ cégek csak ideiglenesen találhatók ezen a helyen. a menekülési útvonal. a liftek. annak megfelelõen. Ha a számok jóval "kézmagasság" felett vannak elhelyezve. de megkönnyíti a tájékozódást a precíz. Az igények azonban ma már világosan kivehetõk: alapvetõ elvárás a könnyen cserélhetõség. Ha segíteni tudunk abban. a csere pillanatok alatt megtörténhet.

. ezüst) 32 Ft 74 Ft Fóliás és ömtapadós színes 42 Ft 97 Ft 32 Ft 74 Ft Festett arany. vagy személyt... könnyen cserélhetõ....... fehér.. valamint a betûtípusok változtatásával igen széles skáláját tudjuk elérni a sokszínûségnek.... Plasztikus betûk árai (Áfa nélkül) Betû magassága [cm] 1... akkor jó információs megoldást alkalmaztunk..5 vagy 12...3 2 2 3 3 4. Irodák feliratrendszere Az ALFA rendszer igen egyszerû.. kétnyelvû)... A betétek egyszerûen ki....75 010 A nettó árakhoz még 25% Áfa járul...5 5 6 7 10 15 20 40 50 ® H Sz H ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® kapható Helvetica Helvetica szöges ® ® ® ® ® ® ® 148 Ft 185 Ft 179 Ft 220 Ft 448 Ft 2 020 Ft 2 020 Ft 3 620 Ft 2 000 Ft 172 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 125 211 220 244 Ft Ft Ft Ft 199 234 247 270 Ft Ft Ft Ft 172 Ft 211 Ft 220 Ft 244 Ft 808 Ft 2 725 Ft 2 725 Ft 2 800 Ft F Cs C Futura Csõbetû Compact 206 Ft 251 Ft 264 Ft 293 Ft 2 860 Ft 2 860 Ft 4 855 Ft 74 Ft 97 Ft 97 Ft 124 Ft 97 Ft 118 Ft Sz O ® Betû tipusa Pl A A F Színes (csont.....83 000 / db B intézmény Az aulában elhelyezett eligazító tábla.. piktogramok .430 000 Közúti terelõtáblák (9db fémkeretben............... kerettel...... A betétlapok különbözõ színeivel....180 000 Szobafeliratok (ALFA rendszerrel) 26 db 2585 Ft/db.. Szélessége 16..4700 Ft... olcsó rendszer...... magassága különbözõ (6. szinterezett... ezüst 37 Ft 87 Ft O Optima Pl A Plastform Antiqua A Antiqua . formája nyugodt. A keretek 7 színben kaphatók...osztályt.....5 cm) lehet....... Az ALFA táblák ára színektõl függetlenül 2400 Ft.... gravírozva.bepattinthatók. Teljes épület feliratai Összehasonlításul 2 közintézmény felirati rendszereinek árai: A intézmény Homlokzati felirat ...... a betétlapok sínben csúsznak.. Cs C barna) 20 Ft 49 Ft Színes Öntapadós 32 Ft 74 Ft Fóliás (arany.. cserélhetõ elemekkel.. A betétlapokat általában gravírozzák..5 cm....142 000 Emeleteken eligazító tábla 12 db 15000 Ft/ db.... A rendszer 11 féle módon alakítható a behelyezett betétekkel............65 000 Belsõ feliratok (26 iroda: ajtószámok...5 vagy 16....5 vagy 9.. mérete kellemes... A variációs lehetõségek azonban szinte korlátlanok......

Szabadtéri reklámhordozók Nagy Zsolt – Hungaroform Napjainkban cégünk termékének. zászló mind biztonságot. Lehet cégtáblánk mûanyag vagy fém alapra ragasztott fóliából (4500-7800. egységet sugároz.. talán legfontosabb lépcsõje. Rendkívül színes a megoldások palettája. Célszerû már az arculat kialakításakor átgondolni a cég out-door arculati elemeit is. Mint ahogy új fûtésünk. hiszen egy névjegyen megjelenõ embléma korántsem biztos. molinón a megfelelõ hatást fejti ki. esetleg medencénk építésénél szakemberhez fordulunk. Az egyenruha.Ft/m2)..Ft/m2). Egy piros-sárga villogó neonreklám egy ügyvédi irodának legalább olyan furcsa. tetõnk. jelvény. helyezhetünk világítódobozt a falra (18 000-55 000..Ft/m2). selyembõl vagy hurkolt mûszálból. méretére. világítással vagy világítás nélkül (8000-28 000.. Egy cégnév kiírása nem egy egyszerû „itt vagyok” információ. neon feliratot (6200-8200. mint egy egyszerûsített „totem” alkalmazható. Portál.. már a tervezés stádiumában. .és irodafeliratok Külsõ arculatunk elsõ. utal a vállalkozás stílusára. így kültérben alkalmazásuk nem ajánlott. Out-door arculathordozóként a zászló.Ft/m2). hogy zászlón. erõt. „nagyság” érzete versenyhelyzetben döntõ lehet. Az elsõ két anyag tapasztalataim alapján nem viseli az idõjárás gyötrelmeit. cégfeliratunk esetében is érdemes ezt a gyakorlatot követni. hiszen az ismeretség. plasztikus feliratot Egyéb out-door reklámhordozók Már az ókorban felismerték a jelképek pszichológiai hatását. szolgáltatásának reklámozása mellett egyre inkább szükséges magának a cégnek megismertetése a fogyasztókkal.Ft/m2). mint a naptejreklámban a Mikulás. Zászlónk készülhet vászonból. A hozzánk érkezõre a portál és a cég nevének megjelenítése gyakorolja az elsõ benyomást. lehet gravírozott mûanyag vagy fémtábla (28 000-47 000.

A lobogáshoz biztosítanunk kell zászlórudat. beterelõ táblák inkább a 2x1-6x3 m-es tartományban mûködnek jól. a közterületen lévõ táblák árát az engedélyezési eljárás és a helypénz súlyosbítja. áruk 45-140 000.Ft. ha hosszú .. vásárló pontos eligazítása. A név. annál mélyebbre ivódik a tudatalattiba a vállalat létezése. Az elõkészítési költség fix. Többféle magasságú létezik. A zászlórúd készülhet a sarki vasboltban vásárolt vascsõbõl a TMK közremûködésével. perceket bolyonghat a polcok közt vagy a folyosón. Irányítótáblák. céljáról megfeledkezve. zsinórral. Minél többször találkozunk az emblémával.. A telephelyen belüli táblák mérete a 70x100 cm-tõl a 2x3 m-ig célszerû. színkombinációval. A telephelyen belüli. az ún..Ft. Átlagosan egy cég fellobogózása 50-150 000.Ft között mozog. szélforgóval...Ft a gyártási költség. csúcsdísszel.Mindenképpen legalább 2 db-ot érdemes csináltatni. egy áruházi polcrendszer esetén 12-50 000. A végleges névtáblák ára egy 4 fõs szoba esetén 3-9000. ideiglenesen. A gyártásnál a költségek két részre oszlanak. amekkorára akarjuk.. míg a nyomási költség darabszámtól függõ. A vascsövet akkorára vágjuk. környéki irányítótáblák mindenképpen hasznosak marketing szempontból is. Semmiképp nem tesz jókedvûvé senkit. az ún. magasságtól függõen. mert két-három havonta tisztíttatni kell lobogónkat. független a darabszámtól. Kiváló megoldás a lézernyomtatón készült felirat. soronként.Ft.és a terméktáblák szintén számos változatban készülhetnek. de kapható üvegszálas zászlórúd is. ez területenként nagyon változó. Négyzetméterenként 20-35 000. eligazítórendszerek Bizonyos létszám. Általában darabonként 30-120 000. helyiségszám felett óhatatlanul szükségessé válna az ügyfél.Ft plusz költséget jelent évente. elõkészítési és nyomási költségre.

Rengeteg idõ. szponzoráció) mindenképpen a legolcsóbb. Dolgozhatunk papírra. tervezése nagyfokú szaktudást. csak mégse. milliós nagyságrendû. csak túl sokat. Ilyen rendkívüli méretû. Mindene megvan.Ft közötti költség. átvilágítható fóliára. más idõ. ebben általában az üzemeltetési költség is benne foglaltatik. más dimenzió. az építés 600 000-2 000 000.Ft. miszerint nem lehet reklámra eleget költeni. energia vész kárba egy-egy csodálatos látványterv megvalósításánál. Ha helyünk biztosított. különösen. akik a kivitelezésben is jártasak. Kivitelében rendkívül változatos lehet a berendezés. összegszerûségében azonban igen jelentõs. Egy óriásreklám más tér.. A papír 3-6 hónapot. külsõ vagy belsõ világítással plasztikus. mikor a látvány és a megvalósíthatóság közötti kompromisszumok eredményeképp Frankenstein gyermeke jön létre. A reflektorokkal megvilágított grafikus. Az utóbbi 200-400 000. az örökérvényû mondat. kivitelezése. statikus vagy fényjátékos neon. A helybérleti díjak 2. ha színes képet kívánunk megjeleníteni. Néhány óriásreklámunkat elnézve jut eszembe. látványú reklámeszköz esetén bizony gyakran szab határt a megvalósulásnak a fizika a maga megváltoztathatatlan törvényeivel. a fóliák 1-3 évet viselnek el kültérben. gyakorlatot igényel. mûködik. öntapadós fóliára. felújítás.. A neonreklám mindenképp hosszabb idõre szóló berendezés. Grafikus reklám esetén rendkívül drága a nyomdai úton történõ elõállítás. Az anyagválasztást alapvetõen befolyásolja a reklám tervezett élettartama. A tetõn látható reklámok világító neoncsövei nem azonosak a háztartásban. az ebben a körben használt eszközök közül (tv-reklám..image-reklámok Az általában háztetõkön elhelyezett óriásreklámok már kifejezetten az imagereklámok köréhez tartoznak. következõ lépés a szerkezetépítés vagy átalakítás. minõségtõl függõen. Az óriásreklámok esetében fokozottan igaz.Ft/m2 között mozog.5-6 millió Ft/év között mozognak. Különbözõ kisszériás színesnyomtatók állnak rendelkezésre ilyen esetekben. hogy feltétlenül már a tervezés idõszakában érdemes olyan szakemberek tanácsát kérni. ezért igen .Az óriás. irodában használtakkal. Az elõállítás ára 14-23 000.

különösen a fényjátékkal mûködõ eszköz esetén.Ft között mozogtak a szerkezet költségei nélkül. hatásos rekámot hozhatunk létre. lehet akár dísze is környezetének.. A technológiai . fényjátékkal kombinálva 2 300 000-4 700 000. Minthogy színben. Ebben az esetben teljesen irreális lenne bármilyen összeget leírni.Ft között.szigorúak a biztonsági. Remélem. A hagyományos gyártás során használt anyagok azonban szûk keretek közé szorították a fantáziát részint a technológia oldaláról. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva azonban a megrendelések statikus reklámnál 2-4 000 000. Feltétlenül számolni kell akarbantartási kölséggel. nagy hatékonyságú reklámot eredményez. nehéz megbecsülni az átlagos költséget. A nagyfeszültségû neonok élettartama kb. statikai. érintésvédelmi elõírások. netán egy jól ismert tárgy „égre” helyezése mindig izgalmas. Plasztikus reklámok A fény-árnyék hatás. avagy a különbözõ intenzitású fények alkalmazása. másfél-két év. hogy egy fél éves sajtó. formában igen szélesek a lehetõségek.és televíziós kampány árából igazán nagyszerû. Egy háromdimenziós reklám már túlléphet az egyszerû reklámeszköz funkción.. fejlõdésnek köszönhetõen ma már szinte minden elképzelés megvalósítható. teljesen ésszerû költséghatárok között mozogva. de fõleg a költségek emelkedtek hatványozottan egy térben megvalósítandó berendezés esetén. sikerült némi segítséggel szolgálni e cikk olvasóinak majdani döntésükhöz. de úgy gondolom. és befejezésül hadd hangsúlyozzam: sok-sok ember közül egy teremben kitûnni leginkább a sapkánkkal lehet.

.............3000 Ft/m 2 15 cm < .................... szerkesztés óradíja.....3500 Ft/m 2 8.......Számítógépes betûkivágás Az alábbi árak jellemzõek.....................1 ..1 .............0 cm ................. A felirat elkészültéhez az alábbi kiadásokra lehet még számítani: Kivágott fóliagrafika összeállítása (összetett.alapár 60 %-a Fóliagrafika árai Számítógépes grafikus díja Ábrák digitalizálása.1600 Ft/m 2 Elõrajzolás .4................1200 Ft/m Feldolgozatlan fóliaflekk 2 felkasírozva........800 Ft/m Kivágott fóliagrafika 2 felkasírozása adott felületre: ....... fluoreszkáló .....2500 Ft/óra Fóliagrafika készítése és applikálása (felhelyezése) Betûméret Ár 2 1.1600 Ft/m Természetesen az alapanyag minõsége is befolyásolja az árat 5 év tartósságú.8 cm ......5 .. transzfer applikálása az...................4800 Ft/m 2 4............alapár 200 %-a Fóliavágás hozott anyagból................................................6100 Ft/m 2 2........2500 Ft/db Számítógépes szedés......2800 Ft/m Az ár nagyban függ a felirat betûinek méretétõl....... metál...2 cm .............. fényvisszaverõ:..........................2000 ..15 cm .....800 Ft/m 2 Feldolgozatlan fóliaflekk.... ...alapár 150 %-a 7 év tartósságú.......... a felirat fajlagosan annál olcsóbb... 2 többszínû grafika esetén): . retusálása (bonyolultságtól függõen) ................. minél nagyobb a betû. de jelentõs eltérések lehetnek mindkét irányban....... kiszedés................ 15 mm-nél kisebb betûk esetén egyedi árakra lehet számítani... átvilágítható anyagok.....1 .800 Ft/m 2 Adott felület tisztítása ........

...15000-25000..) tervezési költségeit nem tartalmazza.-/m Minden további grafika illetve szín a felhasznált 2 felület méretétõl függõen: .. Színes fotógrafika...+3000-4000.. esetleg ívelt sarkú alumínium profilkeretbe foglalt 2-2....+3500......... és fotógrafikus felirati tábla Az ár a reklámfelület m arányában értendõ Keretszerkezetre szerelt... 2 grafikával együtt ....+4000-8000............11500..+5000-12000.......mérettõl és távolságtól függõen... karos vízálló halogén 2 világítótestek:.-/m Szállítás .......Fólia-.... adottságoktól 2 függõen: ...+3500...... vagy print. rögzítési lehetõségekkel (kötélfogó gyûrû.. A tábla ára (a fotó arányától 2 függõen): .....-/m . kétoldalt fóliázható anyaggal Egyoldalas grafikával: ........-/m Lábszerkezet alumínium.. Telepítés ....5 mm alumínium lemez...... vagy 4 mm vastagságú PVC lemez.........-/m Vitorla-szám anyagra 2 nyomása .......-/m Külsõ világítás........... az igénybevételtõl függõ 2 erõsségû kivitelben: ....-/m Erõsített kivitelü. 2 2 Feszíthetõ reklámtranszparens "molinó" készítése Szövöttalapú.......... az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének (tervek..mérettõl..... színes fóliagrafika kasírozva.-/m Persze.. lágy PVC fóliára készített grafika.... vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal. bújtató csõ) kötéllel.7000...-/m 2 Vitorla reklámcélú festése Elkészítés elõtt a vitorla anyagának különbözõsége miatt vizsgálat szükséges Hozott vitorlára.....+2500. védõfóliával laminálva.-/m Minden további szín a felhasznált felület 2 méretétõl függõen: .......... vázszerkezettõl.. fóliasablon és speciális 2 festék alkalmazásával .... engedélyezés stb..-/m Egyéb lehetõségek: Fényvisszaverõ fólia alap:.7000. szinterezve...... bilincsekkel....8000... UV álló........ csak egyik oldalán feliratozható anyagból........ beszegett szélû....

... réz........................17..Gravírozás hozott anyagba betûnként.... ......................... Fóliagrafika szín kasírozva........Ft/betûmagasság (cm) Az ár a betû magasságának 1 cm-ként anyagár nélkül értendõ..................... lépcsõs intarzia vágás +30 %............... kor-acél...................3800-............7...........1500-............... réz... mûanyag záróelemekkel. Embléma-...600-........ készre szerelt világítással.. 5 mm-ig 7 mm 10 mm 15 mm 20 mm Kontúrkivágás Anyag vastagság 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm Fa. PLEXI mûanyag bronz Ft/magasság cm 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 40 60 74 80 110 Plexi+gravírozás+fóliagrafika szín kasírozva Ár a Befoglaló homlokfelület 2 arányában (cm ) Tábla felülete (cm2) 250-......... plexi....... bronz 38 56 74 80 110 Élvilágító plexi reklámtábla Alumínium.14.................... Vonalvágás cm-ként a betûmagasság árnak 25%.... egyszerûbb alak kivágása eseti kalkuláció alapján. mûanyag 20 25 30 35 40 PLEXI 21 27 33 39 45 Alu.......... Az élprofil hosszméretét a beépíthetõ fénycsõ hossza határozza meg......... pl...... Alu..50 .................... stb.................. Kúpos kontúrmarás...9.20................ eloxált élprofil.... A ház kialakítása más anyagból is lehetséges.2500-.11.6000-..Gravírozás betûnként (hozott anyagba) a betû magasságának függvényében: Fa............................

Fólia grafika táblára applikálva Cm
2

301 - 600 601 – 1500 1501 - 8000 2,2 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2 3,1 Ft/cm
2

8001 - 2m

2

2m felett 1,2 Ft/cm2 1,1 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,5 Ft/cm
2

2

1 mm acél szinterezve 2 mm PVC 4 mm PVC 8 mm PVC 2 mm AL fóliázva 2 mm AL szinterezve

1,9 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2 2,5 Ft/cm
2

1,6 Ft/cm2 1,5 Ft/cm2 1,9 Ft/cm2 2,2 Ft/cm
2

1,4 Ft/cm2 1,3 Ft/cm2 1,6 Ft/cm2 1,8 Ft/cm
2

3,1 Ft/cm2

2,7 Ft/cm2

2,3 Ft/cm2 2,4 Ft/cm2

2 Ft/cm2 2,1 Ft/cm2

1,7 Ft/cm2 1,8 Ft/cm2

Minden további szín a felhasznált anyag 2 méretétõl függõen: ...............+ 3500.- /m Egyszerû keretezés (mûanyag befogó profil) fa aljkeret ..................................1500.-/fm Díszesebb keretezés (színes alumínium),

pácolt, lakkozott fa: ..........1500-2400.-/fm Plasztikus lemezalakítás, 2 élhajlítás ........................1200 - 2400.-/m Alumínium keretszerkezet 2 a felület arányában ...........6000-8000.-/m Mágnesfólia aljlemez 2 méretre vágva ..................6800-8200.-/m

Tábla gravírozás, maratás (betûnként) Tábla felülete cm Gravírozott mûanyag 0,8 mm Gravírozott mûanyag 1,6 mm Gravírozott alumínium 2mm / Sárgaréz 0,8-1mm Maratott sárgaréz 2mm Gravírozott sárgaréz 2mm
2
2

3022 23 25 28 34

5019 20 22 25 29

10016 17 20 22 26

25014 15 18 20 24

50012 13 16 18 22

100010 11 14 16 20

20008 10 12 14 18

Az ár a befoglaló felület cm arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva értendõ. Egyvonalas gravírozás a kitöltött gravírozás árának...............50 %-a Sárgaréz tábla anyagvastagságának

növekedése miatt mm-ként...........+ 15 % Egyszerû aljkeret (kerületre vetítve) ..........................15.-/cm Díszesebb keretezés (színes alumínium), pácolt, lakkozott fa: (kerületre vetítve).....................15-24.-/cm 2 Krómozás...................................1,5.-/cm 2 Szinterezés a lakkozás helyett .....0,5.-/cm

Rugalmas mágnesfólia termékek
Waldinger Tamás – Magnetta Reklámstúdió

A mágnesfóliából készült reklámhordozókról az IM-INFO 1997. évi kiadásában megjelent általános bemutató cikk után, ezúttal e termékek áráról és csökkentésük lehetõségeirõl adok közre néhány gondolatot. Mára kiépültnek tekinthetjük a mágnesfóliák kereskedelmi és gyártó háttériparát, így az árak nagyjából kiforrottnak számítanak. Magyar szó híján a következõkben magnettának nevezek minden olyan terméket, ami mágnesfóliából készül. Nevét egyszerûen az öntapadós matricáktól kölcsönözve, ha az nem ragasztóval ragad, hanem mágnesesen tapad, legyen a neve magnetta. A mágnesfóliából készült magnettákkal 6 éve találkozhatunk Magyarországon. Multinacionális vállalatok által minimális részben külföldrõl származó, egyébként fõként hazai megrendelésekre, belföldi gyártásban készülnek. A marketing-, reklám- és nyomdász szakma reformerei már megismerték a magnetta tulajdonságait és árát, de még sokan csak most állnak ez elõtt. A termékek mágnesessége adta játékosság kapcsán

elõnyeit gyorsan átlátják, árát azonban sokan – a formájából következtetve – az öntapadós matricák nagyságrendjébe sorolják. Ezután a tényleges árát megismerve fogalmazódik meg az általános vélemény; „Olyan drága?” Nos, ez igaz. Jóval több pénzbe kerül, mint az említett öntapadós matrica. A kérdés csak az, hogy a nagyobb befektetéssel párhuzamban megadja-e a várt nagyobb elõnyöket. Mi – akik a mágnesfóliával dolgozunk – úgy látjuk a legtöbb esetben igen, azonban ha valaki ezt nem tartja indokoltnak, ne válassza a magnettát kommunikációs eszközként. Az árak kapcsán az érdemi kérdés nem a gyártók közötti ±5 %-os árkülönbség értékelése, hanem a nagyságrendek átvilágítása. Csodákat egyetlen gyártó sem tud produkálni lévén, hogy a magnetták árát 60-80%-ban a mágnesfólia alapanyag határozza meg, és mivel annak ára kötött, minden gyártó közel azonos áron szállít. Az alapanyag a tapétákhoz hasonlóan tekercsben, vagy méretre vágva ívben a legtöbb dekorációs anyag kereskedõknél, vagy e területre specializálódott

forgalmazónál beszerezhetõ. Ára forgalmazótól és anyagvastagságtól függõen 4.000-10.000,- Ft/m2 ár között mozog. Ami még csak az alapanyag. A mágnesfóliából készült termékeket nehéz egységesen kezelni, ezért a késztermékek árának tárgyalása közben külön ki kell térni a mágnesfóliák két leggyakoribb alkalmazására; a mágneses jármûfeliratokra, illetve a beltéri használatú hûtõmágnesekre. Mindkét csoport más-más mágnesfóliából készül, beltéri felhasználásra a 0,25-0,55 mm, míg a jármûfeliratokra 0,8-0,9 mm vastag rugalmas mágnesfólia használatos. A nagyobb vastagsághoz tartozó nagyobb tapadási erõ 50%-al magasabb beszerzési áron biztosítható, ezért érdemes megfontoltan választani. Például autószalonokban használatos jármûfeliratok nincsenek kitéve a menetszél támadásának, ezért elégséges a vékonyabb mágnesfóliából készíteni a feliratokat. Általános gyorskalkuláció a mágneses jármûfeliratok tervezésekor, a felirat területét négyzetméterben véve 15.000,Ft/m2 árral szorozva, nagyságrendjében megkapjuk a jármûmagnetta árát. Nehezebb általános érvényû árkalkulációs sémát adni a beltéri használatú egyedi magnetták esetében. A szükséges

alapanyag árán túl számtalan tényezõ befolyásolja még egy-egy termék végsõ árát, ezért a tapasztalatok számainak közreadásával igyekszem rálátást biztosítani az értékének nagyságrendjére. Egyedi magnetták ára mérettõl, grafikától és darabszámtól függõen 10-150,- Ft/db. Jelentõs áremelkedést eredményez a magnetták alakjának szabályos négyszögtõl velõ eltérése. Ekkor a kivágási technológia korlátai miatt akár 10-15%-al is növekedhet egy-egy termék ára. Hasonló növekedést eredményezhet kifutó grafika nyomtatása. A kettõ együttes alkalmazása nem jelent hatványozott árnövekedést, így az egyik megléte esetén extra költségek nélkül választható a másik is. Példaként, azonos méretet és nyomtatási grafikát feltételezve, ugyanazon magnetta bekerülési ára 2000 darab gyártásakor kb. 50,- Ft, míg ugyanez 500e darab gyártása esetén pusztán kb. 13,- Ft/db áron beszerezhetõ. Más-más magnetta ára értelemszerûen eltérõ lehet, de tendenciájában követi a példa számait és a legbonyolultabb termék esetén sem kell 50%-nál nagyobb növekedésre gondolni. Ha ezekrõl az árakról drága vagy olcsó minõsítést kell összegeznünk, sok vélemény fog ütközni. Aki számolatlanul szeretné osztogatni valószínûleg drágálni fogja, aki viszont azt nézi milyen más

Ebbõl kitûnik. post-it jegyzettömb 191.Ft/db.Ft-os magnetta árát egy-egy kontaktus árára lebontva. Ekként kell munkánkban is értékelnünk. hogy a mágnesfólia kifejlesztése. Ennek egyik legfontosabb eredménye az életciklus vizsgálata.kommunikációs eszköz érhetõ el 20-30. a tartósságát. gondoljunk arra.Ft-ért inkább reálisnaknak értékeli majd.18 fillér/kontaktus áron érhetõ el. Az azóta eltelt három évtized kiforrott technikákat. hogy mostani befektetésünk legalább 5-7 évig kamatozik. vonzó magnettát terveznek az élettartam lényegesen növelhetõ. hogy a magnetták élettartama minimálisan 5-7 év. ami 0. tapasztalatot és statisztikai felmérésekre alapozott értékeléseket biztosít munkánkhoz.. Bár a cikk szövege 1998.. reklámtoll 92. ott egy átlagos – háromtagú – család naponta háromszor találkozik vele. amely kimutatta. A mágnesfólia és az ezekbõl készült magnetta ötlete a 60-as évekbõl az Egyesült Államokból származik. ha 5 évig tart egy háztartásban.Ft/db.. Azonban ha a grafikusok kiugróan ötletes. amely szerint a mágnesfóliák árának növekedése az elmúlt öt évben nem haladta meg a 10%-ot. Végezetül szeretnék mindenkit emlékeztetni a mágnesfólia történelmére. Az árak viszonyítása mellett fontosnak tartom hangsúlyozni a magnetták egyik kevésbé ismert.. mégis legfontosabb tulajdonságát.Ft/db. Ezen életciklusa alatt 16425 kontaktust jelent. . Egy 30. Ennek magyarázata a múlt tendenciájából következtethetõ. ezáltal ez az ár jelentõsen tovább csökkenthetõ. decemberében íródik. várhatóan a következõ egy-két évben is helytálló árakat adhattunk közre. Tehát amikor a magnetta árát értékeljük. a tulajdonságát és az árát tekintve is középút az öntapadó matricák és a formába öntött mágneses figurák között. Összehasonlítás képpen néhány komplementer termék árai egyedi feliratozással: öngyújtó 70.

Speciális anyagokra az elektrosztatikus festéket transzfereljárással viszik fel. A másik fõ nyomtatási technika a kisebb méretekben már jól ismert tintasugaras nyomtatás. kisebb méretekben általában 50-80 példány körül. felbontásuk és színkeverésük a nagyobb méretekhez (A/0 felett) áll közel. Ezek költsége az alapanyagtól és a feldolgozási módtól függõen 8000-30 000. hogy a DTP – azaz asztali nyomdai elõkészítés – közvetlen kimeneteként kis példányszámok nyomtatásakor kis költséggel jár. A „mûfaj” technikailag két területre osztható: • elektrosztatikus és • tintasugaras technikára. vászon stb. A legjelentõsebb gyártók a Hewlett- . Az elektrosztatikus nyomatok jól ellenállnak a napsugárzásnak. szélességük általában 137 cm. fõleg a transzferálás után. Az elsõ nagyméretû nyomtatók Magyarországon 1994-ben jelentek meg.Ft közötti összegbe kerülnek m2 illetve folyóméterenként (felületszámítást lsd. A még gazdaságosan kinyomtatható példányszám a mérettartományok szerint változó. ezért a nyomatók költsége is alacsony. A nyomtatók olcsó tonerfestéket használnak.Ft között változhat.. illetve Xerox gépre épülõ komplett technológiát (3M ScotchPrint) használ. vinyl. papír alapanyagaik sem drágák. Kültéri anyagokra a szolgáltatók 1-5 év garanciát biztosítanak. de minden esetben 100 példány alatt van. Mindkettõre jellemzõ.Poszternyomtatás Szeklenczey Tamás – A0 Poszterfotó Magyarországon a nagy formátumú nyomtatás mint szolgáltatás 1993 óta érhetõ el. feszíthetõ fólia. Felbontásuk 100-300 dpi körül van..). Hazánkban a legtöbb szolgáltató Xerox nyomtatót. A papírra tükörképben kinyomtatott képet meleg hengerek között préselik rá más alapanyagokra (ponyva. nagy sebességük miatt kapacitásuk is jelentõs. késõbb). Az elektrosztatikus nyomtatók minõségileg a plakátnyomtatást helyettesítik. A hagyományos papírra a nyomatok 4000-8000. bár a hosszabb idõtartamhoz költségesebb alapanyagok tartoznak.

Mindkét technikára igaz. Encad. A tintasugaras nyomtatók beltéri (dye-ink) tintája mérsékelten fényálló. sõt bizonyos tekintetben meg is haladja a fotótechnikával elérhetõ paramétereket (pl. kirakatban a laminálás ellenére is néhány hét alatt kifakulhat.Packard. A különleges médiák közül a festõvászon (canvas).Ft-ot is elkérhetnek. amely kissé drágább. hogy a normál papírra nyomtatott képet érdemes laminálással védeni a nedvesség és a mechanikai sérülések ellen. . A szolgáltatók általában 6000-10 000. hogy a kezdetben jellemzõ 300 dpi felbontás mára 600 dpi lett. így a különleges anyagok árát általában hozzá kell adni az alapárhoz. Tektronix (ez utóbbi szilárdtintás elven mûködik). de az azzal készült nyomatokra a szolgáltatók 12-24 hónap garanciát adnak. A lamináláshoz használt fóliák ára a vastagság és a felület minõsége szerint változik. a víztiszta film. Ezt a technikát elsõsorban a fotódekoráció.Ft közötti m2/fm áron dolgoznak. A matt és a különleges fóliák drágábbak. így a tintasugaras nyomtatás a jobb minõség mellett több költséggel jár.és vízállóságát attól függõen.. az egyben nyomtatható szelvény mérete. A gyors fejlõdést mutatja. az öntapadó vinyl és papír a legjelentõsebbek.. de már létezik 1440 dpi-s gép is. az átvilágítható (backlight) fólia. mások m2-enként 800-2000. vagy a digitálisan sokszorosan növelhetõ képélesség). A nyomtatás jelenleg még csak közvetlenül a médiára történhet. Roland. Egyes cégek az alaplaminálást beépítették az árakba. a nyomtatók sebessége és termelékenysége kisebb. Ellenõrizni kell a szolgáltatóknál a különbözõ nyomatok fény. A nyomtatók által használt tinta és a szükséges speciális anyagok viszonylag drágák. A 90 cm-es papírszélesség is már a múlté. A legtöbb nyomtatóhoz létezik UVsugárzásnak ellenálló (pigment) tinta. napfény hatására pl.. a hideg alapanyagok általában drágábbak.Ft között kínálják a vékony (30-40 mikronos) fényes laminálást. Különbség van a hideg és meleg laminálási eljárások között is. A tintasugaras nyomtatás minõsége közelít a fotóminõséghez. egy 250 mikron vastagságú extrafényes laminálásért akár 3000-5000. a korszerû gépek 52" (137 cm) vagy 60" (150 cm) széles anyagra nyomtatnak. a kisebb méretû plakátok. A tintasugaras eljárással is készülnek nyomatok különleges alapanyagokra. kiállítási grafikák és átvilágítható médiák nyomtatására használják. hogy beltéren vagy kültéren használjuk majd a nyomtatott képet.

A papírra. Lehet. retusálás. Kérdezzük meg a szolgáltatót. Sokszor ez utóbbiról magunknak kell gondoskodni a szolgáltató által biztosított eszközmeghajtó program (driver) segítségével. és fóliára készült nyomatok laminálással öntapadóvá tehetõk. kérjünk árajánlatot a konkrét felületre.Ft között van. hogy a megrendelõ a konkrét munka költségét magának nem tudja kiszámítani (pl. Ennek ára 1200-3000. ha további árajánlatot kell adnia). Az egyik tábor folyóméterben adja meg az árakat. hogy az alapárban milyen elõkészítési szolgáltatás szerepel! Ha ez külön nincs feltüntetve. Fontos tudnivaló. Ha bizonytalanok vagyunk egy adott munka költségeinek kiszámításában. Ilyenkor az is hátrány. hogy az alacsonyabb folyóméter-egységárak ellenére az ajánlat összege magasabb lesz. mivel a leesõ felület is beleszámít a nyomtatás méretébe. hogy az a legkevesebb anyagveszteséggel készüljön el. sõt a nyomtatóállomány elkészítésével (postscript írás) is. hogy a szolgáltatók miként számítják a nyomtatott felületet. és a kért felületet úgy helyezi el a különbözõ szélességû médiákon. Vegyük figyelembe – fõleg. Ebben az esetben a leesõ anyaggal nem kell számolni. így a listaárak látszólag egy kicsit magasabbak. számolnunk kell a szkennelés. szerkesztés. ha kisméretû képet készíttetünk – azt is. ezért kellõ ismeretek és gyakorlat nélkül bízzuk azt a szolgáltatóra. . A postscript megírásában vétett hibák esetében a rossz nyomatok költségét – a levilágításhoz hasonlóan – ránk hárítják.. A másik csoport a tiszta nyomtatott felülettel m2-ben számol. mekkora a szolgáltatónál minimálisan megrendelhetõ felület. Ebben az esetben fajlagosan alacsonyabb árakat adnak meg. Ez általában A/2 és 1 m2 között változik.

000/óra 6.000/kép Átlag (Ft) 3.700 hablemez 1m2 .000 2. vagy fm-enként 1.000 1.000 m2.000-4.500-5.000-10.000 m2.800 m2.000 grafikai munka: 3.000 8. vagy tábla Összesen elôkészítés: Összesen gyártás: 4.500 3. vagy fm-enként 2.000 m2. szövegszedés.600-2. vagy fm-enként 1. tördelés a képre nyomtatás 1m2 laminálás fényes fóliával 1m2 kasírozás 1m 2 Költség (Ft) szkennelési költség: 1.000-2.000-6.200 7.Példaként számítsuk ki egy A/0 (1m2) méretû styrol hablemezre kasírozott poszter elkészítési költségét az alábbi paraméterek szerint: Tétel az eredeti egy 6 x 7 cm-es diapozitív számítógépes elôkészítés pl.000 14.

mennyibe kerül egy csomagolóanyag megterveztetésénél? Ahhoz. szükség szerint utal a szerzõi jogi kötelezettségekre is. azaz az ötlettõl a megvalósulásig? Az elsõ két dolog megválaszolásában már segítséget kaphat a jól megválasztott design stúdió szakembereitõl! Ebbõl is látható. Csomagolástervezés Mi. . hogy megkapjuk a pénzünkért. a szaknyelven briefingnek is nevezett feladatmeghatározás megírásában ® a kívánt munka minden. három alapvetõen fontos dolgot kell. Mennyi pénz áll rendelkezésére a projekt teljes megvalósításához. ügyvezetõ – Paqtrade Kft. Milyen színvonalon szeretné a megvalósulást? 3. mind azok költségvonzatára kiterjed. Mint a csomagolóanyag leendõ megrendelõje és felhasználója. az ár mind a szellemi szolgáltatásokra. akkor a következõket várhatja el: ® személyes találkozás lehetõségét felajánlva a stúdió bemutatja referenciáit. fontos az említett folyamat megismerése. ® felkészültségét bizonyítani tudó ® ennek megfelelõ referenciákkal bíró csomagolástervezõ design stúdiót! Ha megtalálta. hogy tudjon: 1.Csomagolás tervezése Nagy Alexandra designer. az adott pillanatban elõre látható fázisára vonatkozó. írásos árajánlatot tesz. tájékoztató jellegû. amit elvárunk. ® szükség szerint segít az Ön problémájának közös megfogalmazásában. a ® kor kihívásait jól ismerõ. hogy elsõ lépésként keressen egy. Mik az igényei? 2.

. 1:1-es printen bemutatva. ami természetszerûen csak nagyságrendi meghatározásban nyújt segítséget. (Járulékos költségként még felmerülhet kommunikációs költség: telefon. ® Ehhez tudnia kell a kivitelezést végzõ nyomda vele szemben támasztott elvárásait. amikor a tervezés során dobozforma stancrajzát kell elkészíteni. futár stb.) Nyomdai elõkészítés Korszerû csomagolástervezõ design stúdió természetesen vállalja az általa szolgáltatott szellemi termék nyomdai elõkészítését is. színellenõrzés.Terveztetés A gyakorlat néhány éve azt mutatja. de már a terveztetés egyik költségeként szerepel. tájékoztató jelleggel egy táblázatot mellékelek. de mint tudjuk. nyomda elõtti ellenõrzésének érdekében (proof) chromalin készül a hozzá szükséges filmekkel együtt. ® A tervek bemutatásához szükséges színes printek a tervezés árában benne vannak. ® A tervezés során kialakított színek végsõ. ezt a nyomdák általában készségesen írásban megadják a stúdiónak ® Színbontás. Tehát az eddigi folyamat felbontott részeibõl áll össze az egész. kívánság szerint nyomdai filmen átadva – szintén költséget jelent. ® Olyan esetben. filmkészítés. egyéb célra még számos színes print igénye szokott felmerülni. hogy a szellemi munka. a tervezési folyamat és költségei. archiválása is szellemi munka. az adott szellemi munka kivitelezéséhez a nyomdákkal és egyéb mûhelyekkel történõ kommunikációban a közös nyelv már a számítógépes adat. ez szintén költség (de az ajánlat tartalmazza az 1 db-ra esõ árat). nagyrészt számítógépes adat formájában is elkészül. ajánlattételkor már közelítõen meghatározható. Ez számítógépes órában számolják el. pl. ® A számítógépes adat létrehozása. adott esetben adatátadás Példaként. ami a csomagolástervezés esetén a formatervezés és a grafikai tevékenység különbözõ arányú jelenlétét jelenti. fax. makettezve.

A3-as színes print kb . . Egyéb költségek Adatátadás CD-re felírva Floppy-ra felírva Futárköltség Bonyolítási költség Kommunikációs költség 12 000 Ft 10 000 Ft 1 000 .A4-es film kb. melyek koordinálására szintén van mód a design stúdió szellemi közegében. ott is megnézi. a reklámtevékenység szerinti bekapcsolódásába.6 000 Ft 2 000 Ft . Chromalin A4 kb.A tervezési díjakat illetõen segít a kötetben megjelenõ (lásd … oldal). .30 000 Ft 10 000 .4 000 Ft 5 000 Ft 10% 4 000 . jobbat kreálni. gondoskodni annak jogi védelmérõl. hogy pl. hogy kellõ körültekintéssel válasszon ki-ki partnert ebben a munkában is. vizsgálatáról? – Kell-e konkurencia-vizsgálat? – Szükséges-e a design tesztelése? Nem térek ki a marketing.120 000 Ft 10 000 . . mintha egy jó éttermet és ott egy jó ételt és ahhoz a legmegfelelõbb italt választja ki.A3-as színes print kb . Termék.6 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 1 300 Ft 2 500 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 40 000 . Chromalin A4 kb. A csomagolástervezés ismertetett folyamata nem tér ki olyan kérdésekre. ill.A3-as film kb.A2-es színes print kb. a Magyar Tervezõgrafikusok Egyesületének árjegyzéke. csomagolás tervezési és nyomdai elõkészítési árak Tervezés Grafikai tervezés Cimke stancrajz Dobozterv Terítékrajz . – Van-e cégembléma és az jó-e? – Kell-e újat tervezni? – Van-e jól kitalált terméknév. hogy mire adja ki a pénzét.20 000 Ft 1 200 Ft 2 300 Ft 3 500 Ft 7 500 Ft 4 000 . . A legjobb. Gépóra Kód készítés (EAN code) Nyomdai elõkészítés Gépóra . kell-e újat.A2-es színes print kb. amit tanácsként érdemes megfogadni.A4-es színes print kb.A4-es színes print kb.40 000 Ft 10 000 .A2-es színes print kb. .

hanem önmagában is hatékony. mielõtt eldöntenék. és arra. hogy „akcióba lépnek-e”. Versenyelõnye abban rejlik. amelyek hosszú távú üzleti kapcsolatokat szeretnének kiépíteni partnereikkel/ ügyfeleikkel. A DM-küldeményben elhelyezett információs telefonszám lehetõséget nyújt arra. Természetesen az arculat kialakításában a legfontosabb tényezõ a kommunikáció. Ezáltal lehetõségük nyílik arra. E két eszköz ötvözésével integrált direkt marketing megoldások megvalósítására van lehetõség. Ennek legszemélyesebb és legközvetlenebb eszközei a személyre szóló levél és a telefon. hiszen az emberi hang meggyõzõ kommunikációs eszköz . DM-ben a TM Új típusú fogyasztói igény jelent meg a piacon: igény a bizalomra és hûségre. hogy az érdeklõdõk további tájékoztatást kapjanak az ajánlattal kapcsolatban. hiszen számos elõnye van: • Pontos. hogy megbízható. hiszen a hívó/hívott felet mindenkor azonosítani lehet • Személyes. a vevõkapcsolataik folyamatos ápolására törekednek. A marketing-orientált vállalatok. I. A másik visszacsatolási lehetõség nem a címzett kezdeményezésén alapul. hogy újból átgondolják: érdekli-e õket az ajánlat.Telemarketing szolgáltatások Lakatos Zsolt – Bell Telemarketing Kft. Ha nem érkezik visszajelzés a célcsoport egyes tagjaitól sem válaszkártyás sem pedig telefonos úton. a telemarketing pedig megszemélyesíti a márkát. hogy a klasszikus direkt marketing hatékonyságát telemarketing eszközökkel kiegészítve rendkívüli módon lehet növelni. Mindkettõ személyes kommunikációs marketingeszköz: a direkt marketing márkát épít. néhány héttel a DM-kiküldés után újra felvesszük velük a kapcsolatot és emlékeztetjük õket az ajánlatra. gondoskodó vállalati arculatot alakítsanak ki. A telemarketing a direkt marketing része és egyben „segítõtársa”. Persze a telemarketing nemcsak az integrált direkt marketing részeként.

és így bizalmat. és ez újabb költségtényezõ. • Drága egy használható adatbázis kiépítése. • Az ügyfelekkel történõ kapcsolattartáshoz olyan professzionális emberekre van szükség. ugyanis a vállalatok lehetõségei korlátozottak és emberi erõforrásaik energiája is véges: • Nagy mennyiségû hívás kezeléséhez plusz emberekre van szükség. hiszen az adatok aktualitása a szolgáltatás alapja • Modern.• Interaktív. illetve az általa felhasznált klasszikus marketingkommunikációs eszközöket telemarketingeszközökkel egészítse ki. operátorokra van szükség. korlátokat. • Az adatbázis kezeléséhez pedig hozzáértõ szakemberekre. a nem kívánt célcsoport kiszûrhetõ – a költséghatékonyság a márkaépítés után mérhetõ Egyre inkább nõ a kényelem iránti igény a termékek és szolgáltatások könnyebb elérhetõségére. hogy minél több vállalatot ösztönözzön arra. hiszen a telefonálást és a szimultán adatbáziskezelést segíti a számítógép és a telekommunikációs technológia egyesített rendszere • Költséghatékony. . hiszen csak az érdekeltekre koncentrál. akik már ismerik a telefonálás alapszabályait. hogy kiaknázza a telemarketing nyújtotta interaktív kommunikációs lehetõségeket. egyéb különbségeket • Naprakész. és persze egyre magasabbak a fogyasztói elvárások a minõségre vonatkozóan. hiszen a másik fél is bekapcsolódhat • Gyors. Ebben nyújt segítséget a telemarketing. Ez a fogyasztói tendencia megjelenése nélkülözhetetlenné tette. hiszen azonnali visszacsatolás van • Rugalmas. Mindezekkel összhangban a Bell Telemarketing küldetése. hiszen áthidalja a távolságokat. megértést keltenek az ügyfélben. hogy a fogyasztó bármikor személyes kapcsolatot teremtsen a termék/ szolgáltatás elõállítójával.

II. a média(-mix) hatékonyságáról. így az eredményekbõl médiastatisztika készíthetõ. hogy hol látta az információs vonal telefonszámát. Beérkezõ hívások fogadása • Információs vonalak üzemeltetése termékekkel. A betelefonáló fogyasztók adatait. 2. TM-szolgáltatási típushelyzetek 1. A betelefonálóknak nemcsak információkat adhatunk. majd az adatokból egy elõre megszerkesztett rendszer szerint kiértékelést vagy táblázatokat készítünk. A megbízó így azonnali visszacsatolást kaphat a promóció sikerérõl. promóciókkal kapcsolatban A hirdetõ médiumban megjelent információs telefonszám visszacsatolási lehetõséget biztosít azokak.és információgyûjtés és közvetítés • Média/marketing statisztikák készítése Intenzív médiamegjelenés esetén minden betelefonálótól megkérdezzük. A betelefonálók válaszait a beszélgetés alatt számítógépbe rögzítjük. akik további részleteket szeretnének megtudni például egy promócióról. . észrevételeit adatbázisba rögzítjük. Renszer-felállítási költségek (egyszeri költségek) • Telemarketing-szolgáltatás alapdíja. Kimenõ hívások kezdeményezése • Adatbázisépítés. és bizonyos idõközönként jelentésbe foglaljuk az összegyûjtött információt. • Megbízás. adatbázisfrissítés • Piac-és közvélemény-kutatások készítése • Idõpontegyeztetés • Meghívások gyors közvetítése • Eladás/tárgyalás-elõkészítés • Megrendelésgyûjtés • Követõkampányok kivitelezése (follow-up) III. hanem egy elõre megszerkesztett kérdõív lekérdezésével marketingelemzést készíthetünk. ennek alapján pontos képet kapunk a médiaköltés hatékonyságáról. Telemarketing-szolgáltatási díjak A költségeket alapvetõen két részre bonthatjuk: 1.

ahol részletes információhoz jutnak az adott projectrõl. Hívással kapcsolatos költségek A hívással kapcsolatos költségek változó költségek. a hívások számának függvényében változnak. A telemarketing-szolgáltatási díjak eltérnek a kimenõ és bejövõ hívások esetén. a szám milyensége határozza meg. Egyidejûleg garantáljuk az 2. Olyan is történhet. Feltehetõleg a visszahívás során kapjuk meg a várt eredményt. Zöld és kék szám esetén üzemeltetési költséggel is számolnia kell a megbízónak. • Operátor-tréning Ezen belül megkülönböztetjük a sikeres hívás és a kontakthívás költségét. de ugyanúgy költségtényezõ. Sikeres hívás az. az adatbázis archiválását érthetjük. esetleg elfoglalt a hívott fél. a digitális telefonvonal bérleti díját. naprakész választ tudjanak adni. Az elsõ. sikertelen hívás ismét kontakthívás. • Telefonköltség A hívásokat kezelõ operátorok az állandó kommunikációs tréningek mellett minden kampány beindulása elõtt kampányspecifikus tréningen vesznek részt. amikor a kívánt információhoz teljes mértékben sikerül hozzájutnunk. Munkaállomás költsége/óra alapján Az ár függ attól. • Ügynökségi díj A telefonköltséget a híváshely ill. de nem tartózkodik benn. az adatbázis-struktúra kialakítását. • Adatbázismûveletek Adatbáziskezelés alatt a célcsoportspecifikus adatbázis leválogatását. Ez esetben az elsõ hívás kontakthívás. az adatbázis programhoz illesztését. rendszerfenntartási díját. hogy minden érdeklõdõnek pontos. az adatok frissítését. Bejövõ hívásoknál az árakat kétféle szisztéma szerint határozhatjuk meg: 1. hogy pontos a szám. hogy a célszemélyt a vállalaton belül áthelyezték és más székhelyen dolgozik. Viszont elõfordul – bármennyire friss is az adatbázis –. a forgatókönyv/kérdõív elkészítését. valamint a hívások becsült hosszától és visszahívások számától. új adatok adatbázishoz illesztését. • Hívásdíj .mely magába foglalja a rendszer programozását. hogy hány hívást fogad az operátor óránként.

• Telefonos kutatások esetén a lekérdezendõ kérdõívet pontosan meg kell szerkeszteni. az esetleges duplikációk kiszûrése. zöld szám esetén sok a rosszindulatú hívás. többször egyeztetni a megbízóval. hogy pl. és ne kelljen egy újabb kutatást végezni. de fontos kérdést újabb költségekért feltegyünk. • Ha a megbízótól átvett adatbázis nem friss. hogy az ingyenes számon beérkezõ nagyobb hívásmennyiség ugyanazt az eredményt hozza. Ráadásul az üzemeltetési költsége magasabb. 2. Ehhez jöhet még egyes esetekben a telefonos tájékoztatásban ígért írásos ismertetõ kiküldési költsége. hogy megéri elõreláthatólag heti 1-2 hívásért zöld számot igényelni. Mivel a gépi szûrés után még . mindig maradhat benne kettõzõdés. A megbízónak fel kell készülnie arra. hogy a várt eredményeket kapja. ellenõrizni kell. IV. • Költségeit tekintve nem mindegy. • A saját adatbázisaink állandó frissítése is költséges.óránkénti hívások számát. hiszen BTB-vonatkozásban óriási a fluktuáció a munkaerõpiacon. így nem biztos. de a magánszemélyek adatai (lakcím. Kimenõ hívásoknál egyszerûen az alapdíj + a kimenõ hívások számának költsége alapján kalkulálunk árat. mert a számlázandó árakat gyökeresen megváltoztathatják az ajánlatban szereplõhöz képest. kék vagy normál telefonszámot szeretne a megbízó. Kutatásoknál a kiértékelés és a záróriport elkészítése külön költség. érdemes mögé néznie bizonyos tényezõknek. Alapdíj + hívások száma alapján Bizonyos hívásmennyiségig alapdíjat fizet a megbízó. telefonszám) is gyakran változnak. afelett pedig magasabb összeget. A telemarketing-szolgáltatás díjait befolyásoló tényezõk Amikor a megbízó a telemarketingszolgáltatás díjait kalkulálja. azaz a hatékony állomás-kihasználást. hiszen nem biztos. plusz költséget jelent annak aktualizálása. hogy egy-egy lemaradt. hogy zöld. mint kék vagy normál szám.

táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az adatbázismûveletek költsége függ az adatbáziskezelés mértékétõl (milyen mélységben kell az adatbázissal foglalkozni). • Minimum 1500 hívást kell kezdeményezni. • A beszélgetési idõre átlagosan 2 percet számolunk. mint az információs vonalak esetén: munkahely költsége/óra alapján. táblázatot! Magyarázatok az árakhoz: • Az árak kék számos vonalra vonatkoznak. változat: Munkahely költsége/óra: 2000-2500.25-11.Ft. változat: Alapdíj + hívások száma Lásd a 2. hogy a kimenõ hívások árait nem a hívások száma alapján kalkulálják. Természetesen ez a beszélgetési idõhossz függvényében csökkenhet vagy növekedhet.V. Érdekes összehasonlítani.. Például egy telefonos adatbázisépítés árait az intervallum alsó határa körül képezzük.Ft/mh 2. ahol a betelefonálóknak csak a helyi hívási díjat kell kifizetnie. Információs vonal 1. addig nyugaton . ami kb.. VI. • Ha feltételezzük.55 USD-nak felel meg. Természetesen a kimenõ hívásokra vonatkozó árak a telefonos szolgáltatás jellegével összhangban változnak. hogy míg Magyarországon egy munkahely ára 2000-2500. míg a telefonos eladás árait valószínûbb. Egy-egy telemarketingszolgáltatás ára Az alábbiakban két telemarketingszolgáltatás (egy információs vonal üzemeltetése és egy kutatás) árai láthatók költség-intervallumban. Magyar és a világpiaci árak A telemarketing-költségstruktúrák kialakítása Magyarországon több esetben egyáltalán nem hasonlítható össze a nyugati cégek árképzési módszereivel. hanem ugyanúgy. 9. Egyre erõsödõ tendencia a nyugati telemarketing piacon. hogy a felsõ határnál. hogy a kutatáshoz szükséges kérdõív lekérdezése 5 percet vesz igénybe. hogy 1000 sikeres hívást kapjunk. 2. 1. a telefonköltséget ezzel az idõvel számoljuk. Piackutatás (1000 fõs) Lásd az 1.

szkeptikusan fogadják a magasnak vélt árakat. A fejlett nyugati piacgazdaságokban a telemarketing általánosan elfogadott és a megbízói oldal részérõl gyakran alkalmazott direkt marketing módszer. hanem professzionális szolgáltatást nyújtanak képzett humán erõforrásaik és modern számítás. Változás tehát akkor lesz. Igaz. . Ezzel szemben Magyarországon a megbízói oldal még nem mérte fel a telemarketingben rejlõ lehetõségeket.és távközléstechnikai erõforrásaik kiaknázásával. Ezért jelenleg nem igazán tudjuk árainkat a világpiaci árak felé közelíteni. hogy a TM-ügynökségek nem egyszerûen egy analóg vonalat használnak egy kampány lebonyolításához. Emellet sok potenciális ügyfél bizonyára sokszor nem gondol bele abba sem. ha ez a szolgáltatási forma hazánkban is tért hódít. nincs tisztában ennek a marketingkommunikációs eszköznek az elõnyeivel. tartózkodnak a szolgáltatás igénybe vételétõl. hogy a magyar fizetõképesség és árszínvonal jóval alacsonyabb. viszont a háromszoros árkülönbség nem teljesen igazolt.a normál ár (átlagos kampány esetén): 35-40 USD/munkahely/óra. Mivel a szolgáltatás sokak számára még mindig ismeretlen.

500-7.000 10-30.800 518.300 150-200 15-25 26 330-420.000 80-190.000 13.000 50-100.000-450.000 214.000 500 200-300 100-200 500 200 800 65 300 185 Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Alapdíj Adatbázisstruktúra kialakítása Operátor tréning Rendszer-felállítási költségek összesen INFOVONAL MÛKÖDTETÉSE 1.000 300 1.173.000 200-300.000-400.000 32.000 249.500 60.900 3.000 24-60.Megnevezés Rendszer-felállítási költségek Telemarketing szolgáltatás alapdíja Adatbázis mûveletek Ft/db Operátor tréning Záróriport elkészítése Ügynökségi díj Rendszer-felállítási költségek összesen Hívással kapcsolatos költségek Hívásdíj (sikeres hívás esetén) Hívásdíj (kontakt hívás esetén) Hívással kapcsolatos költségek összesen Várható telefonköltségek Telefon költség Budapest Telefon költség mobil Telefon költség vidék Várható telefonköltségek összesen Mindösszesen 1.000 250.000 15-45.000 4.300-661.500 1.000-350.500 33. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 180-260. táblázat Mennyiség Egységár (Ft/db) Összesen 100-200.500 739.500-1.000 150-200.900 150-200 15-25 26 .000 1.900-1.195. 2000-10000 beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.500 101.000 148.000 450-600.000 900 3.000 24-60. 2000 alatti beérkezõ hívás/hó esetén Havidíj (1000 db beérkezõ hívásig) Hívásdíj érdeklõdõ hívás esetén Hívásdíj rosszakaratú hívás esetén Telefonköltség Összesen 2.500 10-30 1.000 240.000-555.300 360.500-22.400 924.000 30-60.

Ez az ár akkor alakul ki. A célunk. sok esetben telemarketing-kiegészítés szükséges felhasználásukhoz. Bevezetés Kiknek ajánljuk a példákat A marketinggel foglakozó szakemberek mindig gazdasági döntés elõtt állnak.Direct Mail szolgáltatások Szabó József – CÉG-INFO Kft. A cikkben közölt árak tájékoztató jellegûek. mégpedig a vevõ által is elismert költségek határozzák meg. évi. A DM alfája a címjegyzék A direkt marketing alfája és ómegája a címjegyzék. hogy e döntések megalapozottak legyenek. A címjegyzékek piaca ma már Magyarországon többszereplõs. az árajánlatok elbírálásához és gazdasági döntések elõkészítéséhez használhatók. Meg kell határozniuk a kampány költségét és emellett a várható hozamot is. és nem kérhetõk számon valamely szolgáltatón. akik nap mint nap meghozzák gazdasági döntéseiket. . Az itt közölt árak az 1998. amikor egy marketingkampányt terveznek. és az újdonság értéke is árnövelõ tényezõ. Természetesen az árat módosíthatják monopoltényezõk. bár fõként a direkt marketing költségekrõl és árakról lesz szó. a hozam értékelése elõl sem. és további. és kialakultak az alapárak. A példákat és a tájékoztató árakat a gyakorló marketingszakemberek számára ajánljuk. a piacon szokásos árakat tartalmazzák. A konkrét árat mindig az eladó árajánlata és a vevõ elfogadása határozza meg. Eredményes kampány nem képzelhetõ el jól kiválasztott és megfelelõ minõségû címjegyzék nélkül. mivel az eszköz megfelelõ hatékonyságú alkalmazása a direkt marketing használhatóságát bizonyítja és a módszer elterjedését szolgálja. A következõkben röviden összefoglaljuk Az árak tájékoztató jellegérõl Az árakat az elismert. hanem a marketingszakmáé is. Ez nemcsak a kockázatot viselõ finanszírozó gazdálkodó érdeke. Ebben az esetben a címlista ára a piacon kapotthoz viszonyítva akár húsz-harmincszoros is lehet. Természetesen a „piacra termelt” címadatbázisok nem minden igényt elégítenek ki. A jelen írásban. nem térhetünk ki a kalkuláció másik oldala. ha a piacon egymással versengõ eladók vannak jelen.

például részletes regionális. Ha már van saját vevõlistánk. iparágból állt össze ügyfélkörünk: kisebb.a direkt marketing-kampányokban használt címjegyzékek fajtáit. vagy hirdetésre. Természetesen. rendelkezik ügyfélkörrel. Nem utolsó sorban kell említeni a direkt marketing célra összeállított kiadványokat. kiegészíthetjük saját ügyféllistánkat az elõbbiek szerinti vásárolt címlistákkal. melynek felhasználásához külön engedélyre nincs szükség. de gazdag forrása a telefonkönyv. A szakmák szerinti válogatást teszik lehetõvé a különbözõ szakmai telefonkönyvek és szakmai gyûjtemények. ezt a szolgáltatást az ügynökségek. Az egyes címjegyzékfajták hazai forrásai A vásárolható vállalkozási címjegyzékek közül a legteljesebb a Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartás. vagy inkább a nagyobb vállalkozások a jellemzõek. Az egyszerûség kedvéért tekintsük át elõször a saját címjegyzékeket. vásárolt vagy saját ügyfélkörünkben keletkezett. ha egy jól felkészült direkt marketing ügynökséghez fordulnak. nem teljes. A fogyasztói címlisták legteljesebb forrása a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal által kezelt lakossági címregiszter. megvizsgálhatjuk. A lakossági címlisták másik. vagy valamely cég fiókjának vonzáskörzetének címlistáját elõállító szolgáltatásra. vagy magánszemélyek részére tervezett kampányhoz egyéni címek (consumer adatbázis). helyi vagy országos jellegû az ügyfélkörünk. milyen szakmából. céggyûjteményeket és a direkt marketing ügynökségek által kínált sajátos DMcímlistákat. geomarketing eszközökkel készített címlisták elõállítására is . Az adatok megtalálhatók a számlázásban. elvégzik a megrendelõ helyett. ha nem a kezdet kezdetén tart. A használatos címjegyzékek fajtái A címjegyzékek a címzettek jellege szerint lehetnek vállalkozások címei a vállalkozási marketingre (business to business). Különleges. Törvényben meghatározott esetekre és törvényben meghatározott módon lehet a nyilvántartásból életkor és területi válogatásban adatot kapni. nyereményjátékra válaszoló potenciális ügyfelek címe. A címjegyzékek forrása lehet külsõ. Minden vállalkozás. egyszerûen hasznosíthatjuk azokat a marketingmunkában. vevõkkel. Ha e kérdésekre válaszolunk. legtöbbször ügyfeleink címe. minõségét és forrásait.

a szokásos minõség. A társasági törvény szerint a társas vállalkozások. és használatot is csak az engedélyezett körben lehet gyakorolni. A szakmai zsargonban ennek az adatbázisnak a neve „Robinzon-lista” A címek ára. hogy tudjanak róluk .. és külön listában kell nyilvántartani mint letiltott címet. Emellett a vállalkozások elemi létérdeke. és a Cégbíróságnál letétbe helyezett iratokba az érdeklõdõ betekinthet. A saját üzleti körben kialakított. ezért kitérünk röviden e kérdésre is. és engedélyt adnak címük felhasználására. Ebben az esetben törölni kell címét az adatbázisból. hiszen termékeiket el kell adniuk. Ez természetesen nem jelenti azt. forrásfeltüntetési kötelezettség.Ft között mozog. a jogi. hogy a magánszemélyek nem adnák meg címeiket. költséget fordítanak arra. élve személyiségi jogaikkal nem minden esetben engedélyezik címük. Az adatvédelemrõl és a címjegyzékek felhasználási korlátairól több tévhiedelem is elterjedt a szakmában. hogy a legális felhasználás ellenõrizhetõ legyen. Megadják adataikat. a címjegyzék minõségi ismérvei. ha tartós üzleti kapcsolatba kerülünk velük mint törzsvásárlóval vagy egyszeri nyereményjáték rendezésével anyagilag érdekeltekké válnak címük közlésében. Robinzon-lista. Ezzel szemben az egyének. magánszemélyeket tartalmazó adatbázisokról nyilvántartást kell vezetni. A címjegyzékek minõségét . szolgáltatásaikról a gazdaság szereplõi.termékeikrõl. nem jogi társaságok adatainak a törvényben meghatározott része kötelezõen nyilvános. Ennek célja a hitelezõk és az üzleti partnerek biztonsága. nyilvántartási kötelezettség. adatnyilvánosság.vállalkoznak egyes erre felkészült direkt marketing ügynökségek. visszatérítéses árpolitika A címjegyzékek használati díja az adatbázis-lekérdezés összetettségétõl és mennyiségétõl függõen 15-30. A magánszemélyek címanyagának felhasználásakor fel kell tüntetni a címjegyzék forrását. A magánszemély bármikor megtagadhatja elõzõleg adott címfelhasználási engedélyét. A személyes adatoknak számító cím használatát csak maga a magánszemély engedélyezheti. ezért sok energiát. hogy „láttassák” magukat. A címjegyzék felhasználási korlátai és elõírásai: adatvédelem. nevük felhasználását. és nyilvántartásba kell vetetni az Adatvédelmi Országgyûlési Biztos Irodájában.

A magánszemélyeket tartalmazó adatbázisban a személyek olyan ismérveit. Minél nagyobb Gazdasági kalkuláció: esettanulmány a címek ára és a küldemény értéke.az adathelyesség és az elérhetõ ismérvek száma határozza meg. értékû a küldemény vagy az értékesítésre szánt termék. annál jobb minõségû és ezzel együtt drágább címjegyzéket célszerû használnunk. Az ár és a minõség A vállalkozási címjegyzékek minõségét úgy kell megválasztanunk. annál jobb minõségû címjegyzékre van szükség. a küldemény értéke 78. jövedelem. A minõség másik összetevõje a címhez tartozó ismérvek gazdagsága. A minõség megválasztása függ a kampánnyal elküldendõ anyagok értékétõl és a kampányban értékesíteni kívánt termék értékétõl. tehát a célba jutott . A jó minõségû címlista sem tökéletes – nincs hibátlan címlista –. hogy az üzenet a megfelelõ célközönséget érje el. mint életkor. Szokásos értéke az egyszeri címhasználati díj 125-150%-a. hogy az a direkt marketing-kampány céljainak és költséghozam-kívánalmainak megfeleljen. életstílus stb. beosztását stb. a listák minõségét legegyszerûbben a célba juttatás hatásfokával vagy a célt tévesztett címek hibaszázalékával jellemezhetjük. A jobb minõség több költséget és így egyben magasabb árat is jelent. A hatékony marketing célja az. a címlista hibaaránya 5%. hogy a célközönséget hatékonyan találjuk meg. A szokásos minõség 85-90 %-os elérési biztonságot jelent. hogy a listában szereplõ cégek vagy személyek milyen pontossággal érhetõk el alapvetõen postai úton. egyben a nagyobb értékû termék nagyobb marketingköltséget visel el. A megbízható adatbázis-forgalmazók adataik pontosságát visszatérítéses árpolitikával is kinyilvánítják. A cégcímjegyzékeknél ez jelenti a cégre vonatkozó gazdasági adatokat és a kapcsolati személyek neveit.Ft. várható hozama szerint. Az adathelyesség elsõ megközelítésben azt jelenti.. optimális címjegyzék minõség kiválasztása Lássunk egy példát: Példánkban 10 000 küldeményt küldünk el. hogy mennyire finoman és milyen hatásfokkal (szórással ) tudja a címjegyzék lefedni a célközönséget. Ebben az esetben az effektív. Minél specifikusabb az elérni kívánt célközönség. A minõséget úgy tudjuk megfogalmazni. A visszatérítés a célba nem talált küldemények címeinek visszavásárlási garanciáját jelenti.

hanem a borítékon legyen.Ft amely független attól. hogy az ív beosztása milyen méretû címkéket képez..Ft/boríték A példából látható. Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg..Ft/küldemény 780.. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10. Természetesen figyelembe kell venni a címke méretét is. de csak az arra felkészült automata csomagolás részeként használható.Ft között mozog. hanem leporelló anyagra nyomtatott címzésre használják.000.50. A Chesire címkéket az automata borítékolás és csomagolástechnika igényeire készülõ.11 Ft/elérés Eredmény Ha ugyanezen küldeményt egy gyengébb minõségû címlistával küldjük el.500 82. de drágábbak is. A borítékcímzés 10-16.. öntapadós címkék használata. A címlista hibaaránya Effektív elérés Változók 10.küldeményekre vetített költség 82. A lézernyomtatóval címzett borítékok elegánsabbak. megszemélyesítés Feltételek DM száma DM Egységár A DM akció ktg.. A levélre készülõ öntapadós címkék ára 3-6.000 78. Az A/4-es öntapadós címkeív ára 30-35.000. Címnyomtatás.. amely használatánál a hibaarány 20%.Ft 20% 8. nem öntapadós.Ft 5% 9. Ebben az esetben a borítékoló gép vágja fel és ragasztja rá a küldeményre a címkét. olcsóbb.Ft/elérés.Ft/küldemény 740. címlista felhasználásával110%-os költségmegtakarítás érhetõ el ebben a kampányban.. hogy aránylag olcsó kampány esetén is a jobb minõségû és egyben címenként 4 forinttal drágább .000 74. a címlista gyengébb minõsége miatt címenként 4 forinttal olcsóbb küldeményárat figyelembe véve is a célba jutott küldeményekre vetített költség 92. hogy a címzés ne a cimkén.11 Ft/elérés. a leporellóra feldolgozott többpályás címkenyomtatást – amely a mátrixnyomtatók használatára volt jellemzõ – fokazatosan felváltja a lézernyomtatón készülõ. A Chesire címkék ára alacsonyabb.000 92. A minõségi küldemények feladói megkövetelhetik.50 Ft/elérés Eredmény A címnyomtatás hagyományos formáját..

a boríték méretétõl és a mennyiségtõl függõen. ettõl a gépi feldolgozás árai sem térnek el jelentõsen. A címzett által fizetett válaszkártyák fogadása. A megszemélyesítés díja A/4-es levélen a kissorozatú nyomtatásnál 16.. A szokásos árak ebben az esetben nagyon változók és erõsen függenek a mennyiségtõl..Ft/oldal alá is mehet. fax válaszok. de a szövegében is eltérjen egymástól és a címzetthez személyesen szóljon.Ft/küldemény. A nagy mennyiségû nyomtatvány és küldemény címzése történhet a borítékoló gépsorhoz illesztett nagy teljesítményü tintasugaras nyomtatóval is. a levél és akár a mellékletek is egyediek – már igénylik a levélfeldolgozó gépsor . ha csak a kreatív megfontolások nem igénylik a bélyeg használatát. míg a kék számmal csak a helyi hívás költségét fedezi. amely a sorozatnagyság és a választott technológia függvényében 8. A zöld szám használatával a címzett átvállalja a hívás teljes költségét. használatát. legújabban digitális nyomdagépeken történik. A nyomtatás ára ez esetben része a komplett levélfeldolgozásnak. A megszemélyesített levél ablakos boríték használatával egyben a címzést is pótolja.Ft/küldemény díjfizetést igényel. díjhiteles bérmentesítést vagy bérmentesítõ gépeket használnak. a postai feladáshoz készpénzes. Ezen eszközök lehetõvé teszik.. A válaszlapok címzetti fogadása feltételezi a postafiók bérletét. A szokásos árak LA/4-es boríték és a levél mellett egy mellékletet számolva 4-7.vagy tintasugaras nyomtatókkal. hajtogatás történhet kézi munkával kisebb darabszám vagy nem szabványos küldemény esetében. többszörösen megszemélyesített küldemények – ahol a boríték. zöld és kék szám használata válaszolásra A kampány része lehet a válaszarány növelésére a válasz költségeinek teljes vagy részleges át vállalása. Tarifakedvezmények vannak érvényben a nyomtatványként továbbított küldeményre és a nagy mennyiségû postázásra maximum 5% erejéig.Ft/oldal. A zöld szám egyszeri bérleti díja és üzemeltetése a várható hívások számára leosztható. A kézi levélfeldolgozás egyre költségesebb. A megszemélyesített levélnyomtatás lézerion.. a többit a hívó fél viseli. Levélfeldolgozás Borítékolás. hogy az egymást követõ levelek akár mindegyike címében. Postai feladású DM esetén. A tarifát a mindenkori postai díjszabás határozza meg. és az érvényes bérmentesítési tarifán felül 12.

telefonkövetés. . második lépcsõben kiküldött anyag.Esettanulmány a többlépcsõs kombinált kampány lebonyolításának költségeire és várható hozamára az egyes lépcsõk bontásával és halmozott eredménnyel A bemutatott esettanulmány egy 50 000 címre kimenõ levélreklám. valamint zöld szám használatára készült. A hozamok számítása tapasztalati adatokra támaszkodik.

000 Ft 330.000 Ft 75.500 Ft 180.00 Ft 26.000 Ft 1.192 Ft 15.00 Ft 35000 280. hogy a címzettek 15%-a hívja a zöld számot **** feltételezzük.137.500 Ft 22.10 Ft 7.000 Ft 397. válaszkártya.000 Ft 300.412 Ft 1.500 21. postára elõkészítés* Telemarketing forgatókönyv és betanítás Híváslebonyolítás** Adatbázis struktúra kialakítása Adatrögzítés ellenõrzéssel Részletes tájékoztató postázása postadíj Adatbázis leválogatás.000 Ft 40.000 Ft 80.400 Ft 3.48 Ft 11.00 Ft 13.900 Ft 15000 15000 30 20.518.000 Ft 25.425 Ft Minimális hozam 10% Maximális hozam 30% .000 Ft 6.000 Ft 25.000 Ft 502.00 Ft 7.380.50 Ft 6.50 Ft 6.000.000 1.365 Ft 6.600 Ft 464.000 Ft 387.500 Ft 663.00 Ft 51000 51000 51000 65000 50000 1 50000 65000 26.00 Ft Hívásszám egységár Összesen 50.00 Ft Darabszám Egységár Összesen 120. alapdíj zöld szám installálás havi üzemeltetési díjak/1hó telefondíj várható 3 percre számolva*** üzenetek rögzítése 20%**** Statisztika ***feltételezzük. prospektus stúdió munka Boríték és nyomtatása 4 szín nyomással* Válaszkártya 4 színnyomás Prospektus nyomtatás 4 szín Levélpapír 4 színnyomás* perszonalizálás* címlista vásárlás postadíj várható Borítékolás.000 Ft 40.500 Ft 45.000 Ft 82.100 Ft 486. idõzítés ellenõrzés Levél.325. üzletkötõi listák készítése * a várható 30% válaszarányhoz tartozó második levél költségével növelve ** követõ telefont a célcsoport 80%-ánál kevesebb kap Mindösszesen egy érdeklõdõ költsége Zöld szám használatával Elõkészület és forgatókönyv Stúdió felvétel.000 Ft Válaszolók száma 1.000 Ft 390.Többlépcsõs kampányköltség-hozam esettanulmány Költségtételek Stratégiai terv.800. válaszkártya.200 Ft 550.000 Ft 110.60 Ft 9. ütemezés Szervezés.000 Ft 9.600 16.100 4.050.00 Ft 30.000 Ft Válaszolók száma 5. hogy a telefonálók 20%-a további érdeklõdõ Mindösszesen Halmozva egy érdeklõdõ költsége 7500 1500 67. boríték. prospektus szövegterv Levél.

vagyis cégspecifikus . ahol a személyes eladások és a vásárlásösztönzés szerepe döntõ jelentõségû. Egyike ezeknek a reklámajándék. kapcsolódik hozzá. A megfelelõen kiválasztott ajándék segít hosszabb ideig a „látókörben” maradni. A reklámajándék fogalomkörét mindenkor valamiféle szemérmesség jellemezte: titkolta. a piaci döntéshozókat közvetlenül Milyen a „jó” reklámajándék? • Tükrözi az ajándékozó tevékenységét. mert valamilyen elõny elérése érdekében ajándékozott. és titkolta. aki adta. befolyásoló eszköz fokozott alkalmazását. ezáltal a döntéseknél jelen lenni! (pl. hogy egyre több vállalat ismeri fel az ajándékozás fontosságát és alkalmazza megfelelõ idõben és megfelelõ módon. ajándéktárgyak Kucsera Zsuzsa – Yoyoland A reklámajándék – a marketingkommunikáció egyik háttérben álló eszköze.Ajándékozás. Kiemelkedõ fontosságot kap ez a reklámeszköz különösen azoknál a vállalatoknál. Eventmarketing kiegészítéseként segíti a figyelemfelkeltést. Mi múlhat az ajándékozáson? A piaci verseny fokozódása és a piaci szereplõk számának ugrásszerû növekedése elõtérbe helyezi valamennyi. Napjainkra ez a magatartás lassan feloldódik annak köszönhetõen. Az eladási versenyek hatékonyságát is jelentõsen fokozza a jól kiválasztott reklámajándék. mely pozitív visszhangra talál. erõsíti a goodwill-t. naptár) Az arculati elemek hangsúlyozásával megjelenített reklámajándék kapcsolódik az image építéshez. A megfelelõ színvonalú és minõségû reklámajándék. aki kapta. mert hivatali pozíciója miatt. és nem magánszemélyként ajándékozták meg. valamint elõsegíti a márkahûség kialakulását.

• Megjeleníti az ajándékozó arculati elemeit • Tekintettel van az ajándékozandó célcsoport tulajdonságaira, magatartási normáira • Kapcsolódik a megajándékozottak tevékenységéhez • Figyelembe veszi az ajándékozási alkalom sajátosságait • Elkülönül a versenytársak ilyen jellegû tárgyaitól • Van benne kreatív erõ, ötlet, újdonság • Tetszetõs, kellõen átgondolt és erkölcsi szempontból nem hozza kellemetlen helyzetbe a megajándékozottat.

A szóróajándék kategórián a viszonylag nagy számban és relatíve kis költséggel elõállított reklámajándékokat értjük . E kategória költséghatára általában vállalatonként elõre meghatározott. A jelenleg érvényben lévõ SZJA-jogszabály szerint, ilyennek minõsül a maximum 400,- Ft+áfa értékû reklámajándék. A továbbiakban az egyes konkrét esetek meghatározásánál néhány ötletet adok, a teljesség igénye nélkül, valamint figyelembe véve a 1998. évi árakat – irányadó jelleggel – várható költségeket írok le. Természetesen a pontos árak kialakítása mindig a megrendelõ és a kivitelezõ megegyezésén múlik. Az általam kalkulált költségektõl való eltérés különösen a felsõ határokat illetõen bárki által megengedett. A költségek tervezésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy minden eredeti, kreatív ötlet drága. Ha a reklámajándék meghatározásakor kevés költség áll rendelkezésünkre, vagy a megajándékozandók köre igen alacsony, akkor sokkal egyszerûbb reklámkatalógusból vásárolni. Napjainkban a világ számtalan országából származó ajándéktárgyak szerezhetõk be ilyen módon.

Kinek?
A reklámajándék célcsoport tekintetében megkülönböztetünk VIP és szóróajándék kategóriákat. • A VIP (reprezentatív) ajándék kategória egyrészt az olyan megajándékozottaknak szóló reklámajándékokat fedi, akiknek hivatali pozíciója magasan van, másrészt az olyan magas minõségû és értékû reklámtárgyakat, melyeket csupán különleges alkalmakkor (pl. újév, stb.), ritkán ajándékozunk.

Mindazonáltal egy ötletes, egyedi és a megcélzott személyhez, vagy annak tevékenységéhez igazodó reklámajándék sokkal hatásosabb. A várható költségek tervezésénél a termék darabszáma és a megajándékozottak száma döntõ. (A költségek természetesen forintban valamint áfa nélkül értendõk.)

Különösen hasznosak ilyen esetekben azok az ajándékfajták, melyek a fogyasztók vagy viszonteladók szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak. A leggyakrabban alkalmazott ilyen eszközök napjainkban a tollak és különféle papírblokkok. • Ötletek: egyéb írószerek (pl. radírok, irattartók, kapocstartók stb.), naptárak, nívósabb tasakok, egyszerûbb tárolószerkezetek, reklámédességek, trikók stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 30,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 500,- Ft-20 000,- Ft/fõ 2. A vásárlásösztönzés leghatékonyabb eszköze szintén a reklámajándék. A vevõk vagy viszonteladók számára meghirdetett eladási versenyek elképzelhetetlenek megfelelõ színvonalú és értékû reklámajándékok nélkül. Miután az ilyen ajándékozási alkalmakkor az ajándék nem „ingyen” van, hanem a megajándékozott tevékenyen elõsegíti az ajándékozó cég érdekeinek érvényesülését, a reklámajándék értéke sokkal nagyobb lehet.

Milyen alkalommal?
1. A reklámajándékot leggyakrabban azoknál a vállalatoknál alkalmazzák, ahol a személyes eladásnak kiemelkedõ jelentõsége van. Az üzletkötõk feladata, hogy meghatározott rendszerességgel keressék fel a fogyasztók vagy viszonteladók ugyanazon körét. Ezért nagy erõfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az irántuk megnyilvánuló figyelmet folyamatosan fenntartsák. Ennek egyik hatékony eszköze a reklámajándék. Mivel az üzletkötõk általában igen nagy számban keresik fel ugyanazon partnereket, ilyen ajándékozás esetén különösen tekintettel kell lenni arra, hogy az ajándék ne legyen nagyon értékes, miután az ajándék ellentételeként csupán a figyelmet várunk el, és lehetõséget kérünk termékünk bemutatására.

Ilyen reklámajándéknak tekinthetõ a partner cégek vezetõinek utaztatása is évente egyszer vagy többször, amikor a kiválasztás alapja a cégek forgalma a megajándékozó termékébõl. • Ötletek: egzotikus utak, nagy értékû vásárlási utalványok az ajándékozó cég termékeibõl vagy szolgáltatásaiból stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 1000,- Ft-100 000.- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 10 000,- Ft-csillagos ég/fõ 3. Az event (esemény) marketing esetében a reklámajándék rásegítõ, emlékezetõ hatású, ezért kiegészítõként igen gyakran alkalmazzák. Ilyen típusú események többek között: A – Sajtótájékoztatók, ahol napjainkban leggyakrabban alkalmazott reklámajándék a toll, blokk, öngyújtó stb. • Ötletek: ettõl eltérõ lehet az arculati elemeket felhasználó mappa, az eseményt megörökítõ fotó, emblémázott reklámédesség stb. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-1000,- Ft/fõ

b. VIP ajándék esetén: 1000,- Ft-30 000,- Ft/fõ B – Év végi partik, az utóbbi években egyre gyakrabban alkalmazott eszközök, melynek célja egyrészt a partnerek egész évi tevékenységének megköszönése, másrészt a vállalati goodwill emelése. • Ötletek: leghasznosabbak ilyenkor a naptárak, de elfogadottak egyéb kisebb értékû, de megfelelõen csomagolt hasznos tárgyak. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 50,- Ft-2000,- Ft/fõ b. VIP ajándék esetén: 5000,- Ft-30 000,- Ft/fõ C – VIP partik rendelése a nagy forgalmú, sok partnerrel rendelkezõ vállalatok gyakorlata: általában egyszer egy évben megvásárolnak egy színházi elõadást vagy egyéb rendezvényt, és az alkalomra meghívják fõbb partnereiket. • Ötletek: a rendezvényt valamint az ajándékozó vállalat arculati elemeit megjelenítõ bonbonos doboz. • Költségek: a. szóróajándék esetén: 100,- Ft-1000,- Ft/fõ

matricák. irodaszerek. jelvények stb.Ft-30 000. másrészt emlékeztetõ. VIP ajándék esetén: 5000.. • Költségek: a.. a vállalati arculatot növelõ hatású. táskák. nagy tömegben ajándékozható termékek. léggömbök.. akkor alkalmazhatók például névjegykártyatartók.Ft-2000. esernyõk. Kiállítások alkalmával a megfelelõ reklámajándék egyrészt elõsegíti a folyamatos figyelemfelkeltést.Ft/fõ c.. szóróajándék esetén: 30.Ft/fõ Befejezésül elmondható. az elõre meghatározott célokat elõsegítõ reklámajándékról is beszélhetünk: • Ötletek: a. mint például zászlók. Ennek megfelelõen a kiállítások alkalmával több fajta..Ft-30 000. VIP ajándék esetén: 5000. Tárgyalópartnereink részére a leghasznosabb a saját termékek.Ft/fõ 4.. c. .b. emblémázott blokkok. táskák stb. Ha ez nem lehetséges.+b. b. Fõbb partnereink számára ilyen alkalmakkor átadhatók minõségi emblémázott mappák. hogy kellõ körültekintéssel és empátiával mindenki megtalálhatja a céljainkra leginkább megfelelõ ajándéktárgyakat. vagy azok egyes alkotó elemeinek reklámajándékozása. trikók stb. folyamatos figyelemfelkeltésre: nagyon olcsó. öngyújtók.

. eredményeinek hatékony bemutatására • üzletfeleivel való kapcsolatépítésre • prosperitásának igazolására. az általános elõkészítési költség • tevékenységének. A rendezvények megvalósítási formája sokféle lehet: • kiállítás • termékbemutató • demonstrációval kísért elõadás-sorozat Rendezvényszervezés Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában Egy cég hatékony arculatalakító eszközként alkalmazhatja az általa kezdeményezett rendezvényeket • fogadás • kulturális vagy sportrendezvény • a fentiek többféle kombinációja. ha ilyeneket rendez. de legalább ennyire fontos az is. Számítástechnikai Világkongresszus Szervezõbizottságának elnöke Tartalom • Rendezvények szerepe a cégek arculatának alakításában • Részvétel mások által meghirdetett rendezvényeken • Saját rendezvény • Kivel szerveztessünk rendezvényt? • Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között • Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai • Rendezési költségek • Árszínvonal • Általános és egyéni költségek • Források • Profi szervezõk díja. A cég erejét bizonyítja. új termékeinek. ügyvezetõ igazgatója. az IFIP '98 XV.Rendezvényszervezés Tóth Istvánné – a Conference Tours Kft. hogy a szakmájában mások által kezdeményezett rendezvényeken is aktívan részt vegyen.

amit kínálunk. hogy az Internet világában elvárják tõlünk a hatásos szemléltetõ eszközöket. hogy képviseljen bennünket. konferencia szereplõjének jelentkezünk. hisz a „rendezvénygazda” kidolgozta és közzétette a részvételi feltételeket – nincs más dolgunk. Ki kell zárnia a konkurencia támadásának lehetõségét (de legalábbis erre felkészülnie). mégis hátrányosabban ítélhetnek meg bennünket. Ha egy meghirdetett kiállítás. Saját rendezvény Fokozottan érvényesülnek a fent felsorolt minõségi követelmények akkor. Meg kell erõsítenie elkötelezettségében a vele már együttmûködõket. • nemcsak szakmailag korrekt és tartalmilag érthetõ.Részvétel mások által meghírdetett rendezvényen Természetesen másfajta felkészülést igényel egy mások által szervezett rendezvény résztvevõjeként megjelenni. amelytõl azt várja. de vigyáznunk kell. és sokkal alaposabbat. de esztétikailag is tetszetõs. Sikeres szereplésünk egy ilyen közös rendezvényen sokat segíthet a cég pozitív megítélésében. terjedelmileg tömör szemléltetõ anyagot kell készítenünk. körültekintõbbet egy saját magunk által megvalósítani szándékozott esemény. • meg kell próbálnunk kitûnni a többi közül. Ilyenkor rá irányul minden figyelem. hogy tudjuk. hogy ezt mindig a jó ízlés határán belül maradva tegyük. • tudomásul kell vennünk. és ennek természetesen az ellenkezõje is igaz: ha szürkék maradunk. és meg kell nyerje az írott és elektronikus médiát. „csupán” ezekhez alkalmazkodni. . ha egy cég saját bemutatását célzó rendezvényt szervez. Bizonyítania kell a vele partnerkapcsolatra lépni szándékozó körnek. Rengeteg részletre ilyenkor is oda kell figyelnünk: • tájékozódnunk kell a résztvevõk várható körérõl. bemutató. ugyanakkor megfelelõ beszédkultúrával és megjelenéssel rendelkezõ munkatársra bízhatjuk csak rá. kivel és mivel szemben mérettetünk meg. hiába jobb. hogy támogató hírveréssel segítse sikerre. könnyebb a dolgunk. Kivel szerveztessünk rendezvényt? A cégek háromféleképpen szokták megvalósítani a rendezvényeiket. hogy az jó döntésre készül. sõt a többiekhez hasonlítva alulteljesítünk. • szakmailag nagyon jól felkészült.

ilyen felkészültségû munkatársat. miszerint a rendezvényszervezés egy szakma. nem gondol rá. majd õ megcsinálja. természetesen õk ezt maguk megcsinálják. hogy egy ügyes szobafestõ bútort is össze tud eszkábálni. hogy a helyszín elõtt parkolóhelyeket kell biztosítani. hogy rendezvényt szervezni pedig igazán a világ legegyszerûbb dolga. hogy a rengeteg fáradsággal és pénzzel megvalósított rendezvényt sikertelenné tegye. nem az az elõadás zajlik éppen. A másik: egy jó nevû rendezvényszakember egyszer összeszámolta. ami miatt jöttünk. mind végiggondolandó. tehát ne õ legyen az elsõ elõadó. két dolog közül válasszon. stb.) Ezért. akinek ilyen tapasztalata van. aki valami olyan szakmához ért jól vagy kevéssé jól. amin a rendezvényünk sikere áll vagy bukik. stb.) A másik csoportba azok sorolhatóak. amelynek mûvelõje képes egy valamely cél miatt találkozó embercsoport találkozójának körültekintõ elõkészítésére és gördülékeny lebonyolítására. akiknek az ismeretségi körében van valaki. Egy olyan önálló szakma. Alkalmaz egy saját. hogy rendezvényt szervez. (Ilyenkor kapjuk késve az amúgy is szakszerûtlen meghívót. A millió apró részlet. amely a rendezvényszervezés összetett feladatai közé sorolható. „képes” arra. Tizenöt éve foglalkozom rendezvények szervezésével. hogy a külföldi elõadó gépe késhet. akkor talán célszerû lehet ez . hogy a rendezvényszervezéssel 140 [!] szakma hozható közeli kapcsolatba. hogy mi kell benne legyen egy meghívóban. Ezért a harmadik csoportot alkotó cégek rendezvényeik megszervezését profi cégekre bízzák. amelyeket mind összhangba kell hozni. Az egyik személyes tapasztalat. Katika nagyon jól beszél angolul. Ha rendezvények sorozatosan szerepelnek a terveiben. A rendezvényeknek számtalan összetevõje van. mindegyiknél élek meg addig még soha fel nem merült dolgot. („Oh. és bár a százat jóval meghaladja a „konferenciáim” száma. Õk döntenek jól. nem gond. eltérõen tájékoztat bennünket két helyszíni „rendezõ”. hogyan kell azt egy nyomdánál megrendelni.) A harmadik elfogadja azt a ma sajnos még sokak által megkérdõjelezett igazságot. de ezt csak olyan valaki képes megtenni. mint bármi más (csak talán bonyolultabb soknál).Az elsõ kategóriába tartozók nagy magabiztosan kijelentik.” Csak Katika nem tudja például. ha egy cég úgy határoz. (Két adalékot hadd mondjak ehhez. mert külön-külön mindegyik egy-egy buktató. de mégis érdemesebb a dolgot asztalosra bízni. és mint ilyen. Elõfordulhat ugyanis.

amit érvényesíteni szeretne (pl. Mindenesetre alaposan meg kell gyõzõdnie jelöltje alkalmasságáról. hogy legjobb tudása szerint „megkomponálja” a rendezvényt. • a protokoll meghívandók körét • a megcélzott résztvevõk körét • a felkérendõ szponzorok listáját • azt az összeghatárt. a nyomtatványok nívósak legyenek.) Az így definiált követelmények szükségesek a rendezvényszervezõ számára ahhoz. A szakmai gazda (cég. szervezet. hogy ennek logisztikáját megtervezze. szervezet feladata. egyesület. a pénzügyi bonyolítás rendszerét • bármilyen egyéb szempontját. személy) pontosan meg kell. mûködtesse. szinkrontolmács legyen stb. hogy jól definiálja szakmai szempontjait. alcímét • tematikáját • legfontosabb szereplõit • a szakmai programba történõ felvétel kritériumait. a rendezvényszervezõé pedig. A megbízó – ha a szükséges eligazítást megadta – támasszon magas színvonalú elvárásokat a rendezvényszervezõvel szemben: • kérjen 2-3 megvalósítási variációra javaslatot • ragaszkodjon az általa fontosnak tartott részletek betartásához • számonkérhetõ költségvetés készítését várja el tõle Feladatmegosztás a „rendezvénygazda” és a szervezõ között Ebben a kapcsolatban a kezdeményezõ. amelybõl a rendezvényt ki kell hozni. ezek elbírálási rendszerét • a rendezvény formáját • a szakmai program összeállítását . A megnyugtató megoldás egy megfelelõ referenciákkal rendelkezõ. a cég felkérésére megnyerõ ajánlatot nyújtó rendezvényszervezõ cég bevonása. csak Budapest lehet a helyszín. és a finanszírozás forrását. hogy határozza • a rendezvény címét.a megoldás. a megfelelõ infrastruktúrát hozzárendelje. megbízó cég.

reklámanyag kiküldése különbözõ címlistákra. nyomda – vendéglátó és idegenforgalmi cégek – szállodák – szállítók – biztosító – ajándékok készítõi stb. és a változó vagy másképpen egyéni költségekre. Ennek is több meghatározó válfaja van: hírdetések napi. Rendezési költségünk lényeges eleme a választott reklámozási forma. Egy tervezett esemény másik legfontosabb jellemzõje. általános vagy állandó. hogy szerény körülményeket (mondjuk egy oktatási intézmény). El kell döntenünk. amelynek teljesítésérõl gondoskodik. hogy milyen színvonalon szeretnénk azt megrendezni. hogy milyen létszámú résztvevõi körrel tervezzük. Ez befolyásolja a helyszínválasztást és határozza meg döntõen a ráfordításokat. az ún. visszaigazolás – folyamatos információszolgáltatás – helyszíni regisztráció mûködtetése • megtervezi és lebonyolítja a kísérõprogramokat Rendezvények szervezésének pénzügyi vonatkozásai Rendezési költségek A rendezvény költségeit alapvetõen az határozza meg. Általános és egyéni költségek Ugyanakkor egy rendezvény megvalósításához szükséges költségeket két kategóriára osztjuk. – technika – kivitelezõk – grafika.és szaklapokban.A szervezõ által végrehajtandó feladatok: • gondoskodik a rendezvény megfelelõ publicitásáról és a potenciális érdeklõdõk értesítésérõl • kiválasztja a megfelelõ alvállalkozó partnereket. Az elsõ csoportban szereplõk nagysága nem függ a rendezvényen résztvevõk . ezekkel szerzõdést köt. fényûzõ környezetet vagy közepes kategóriát választunk. – költségvetés készítése – elszámolás az alvállalkozókkal és a résztvevõkkel – devizaügyek intézése – elszámolás a megbízóval • kapcsolat a résztvevõkkel – jelentkezések kezelése. • bonyolítja a pénzügyeket. mint – helyszínek.

számától, ugyanolyan mértékben merülnek fel, akár 100-an, akár 200-an jelennek meg egy termékdemonstrációnkon. Ezek közé soroljuk pl. • a terembért, • a beharangozó sajtó- és egyéb hirdetéseket, nyomtatványokat és utóbbiak postaköltségét, • a meghívott külföldi elõadókkal kapcsolatos kiadásokat (útiköltség, szálloda, honorárium, vendéglátás) • tolmácsolást, • teremtechnikát és díszítést stb. • a közremûködõ profi rendezvényszervezõ vállalkozói díjának általános részét. Az egyéni költség csak az adott résztvevõvel kapcsolatban merül fel. Neki adunk konferenciacsomagot, õt látjuk vendégül a fogadáson, az ebédeken, a kávészüneteken és egyéb programokon, vele kapcsolatban merül fel konkrét munkája, anyag- és egyéb költsége a rendezvényszervezõnek. Tehát kiszámítjuk, mit nyújtunk egy résztvevõnek, és a becsült létszámmal felszorozva hozzáadjuk az általános költségeinkhez. (Sok esetben nehéz meghatározni például,

hogy egy tudományos konferencia elõadáskötetének elõállítását melyik költségcsoportba soroljuk. A példányszám nagyságrendjét ugyanisa résztvevõk száma határozza meg, de gazdaságossági, továbbértékesítési és egyéb szempontok miatt inkább eleve eldöntenek egy, a résztvevõi létszámtól akár pár százzal is eltérõ mennyiséget. Ez esetben az össz elõállítási költség „résztvevõkre leosztása” nem reális, ezért inkább az általános költségek közé soroljuk. A költségvetés kiadási oldalát tehát az általános és a létszámmal felszorzott egyéni költségek összeadásával kapjuk meg.

Források
Ha a pénzügyi bonyolítást a szervezõ vállalja fel, akkor olyan volumenû pénzeszközökkel kell rendelkeznie, amelybõl folyamatosan tudja finanszírozni a felmerülõ közvetlen ráfordításokat (kifizetésük számla alapján történik), és saját munkájuk ellenértékét. A forrás oldal a megbízásos, egy megrendelõ által finanszírozott rendezvények esetében egyértelmû. Ha a fõ bevétel a rendezvény részvételi díja (fõleg konferenciák és kiállítások esetében), akkor gondoskodni kell az elõkészületek finanszírozásáról. A helyzet ugyanis az, hogy a résztvevõ

csak akkor kezdi befizetni a részvételi díját, ha már tudja, hogy mire jelentkezik, azaz már összeállt, sõt meghirdetésre került a rendezvény programja. Ahhoz azonban, hogy ez megtörténjen, felhívás szériákat kell nyomtatni, összeállított címlistákra szétküldeni, a programbizottságnak mûködni, a technikai feltételeket tisztázni. Ezt az átmeneti idõszakot (és ez lehet pár hét, bizonyos esetekben akár 2-3 év is) kell áthidalni szponzori díjakkal, egyéb forrásokkal.

sikert arassunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, hiába volt a befektetésünk, ámbár talán 10-20 %-ot a saját erejû rendezéssel megtakarítottunk. De mennyivel többet ér, ha a hozzáértõk munkája nyomán elértük a rendezvényünkkel a célunkat!

Mintaköltségvetés
Az alábbiakban két, egy kis létszámú kb. 30 fõs nemzetközi részvételû és egy nagy létszámú kb. 300 fõs magyar konferencia teljes körû lebonyolitására teszünk költségvetési javaslatot. Természetesen jelen esetben többéves tapasztalati árakkal számoltunk, melyek konkrét rendezvény esetén eltérhetnek az itteni tájékoztató áraktól. A konkrét árak kialakítása sok tényezõtõl függ, meghatározólag a következõktõl:

Profi szervezõk díja, az általános elõkészítési költség
A szervezõi munkadíj általános része is e kategóriába tartozik. Ez a megbecsült munkaráfordítás az esetleges speciális kitételek alapján meghatározott vállalkozói díj. A szervezõk szolgáltatási órabére 2500-5000,- Ft között mozog, függ a feladat bonyolultságától és nagyságától. Ezért a díjért a szervezõ a megbízóval és az alvállalkozókkal kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezõi díj másik részét a résztvevõ egyénnel kapcsolatos munkák teljesítéséért kéri a vállalkozó. A rendezvény bonyolultságától függõen egy résztvevõre az elõkészítés során 0,75-2,0 szervezõi órát kell fordítani. Kérdés tehát: drága vagy nem drága? Mi is a célja egy rendezvénynek? Hogy átütõ

Általános költségek tekintetében:
1. A tervezett rendezvény szinvonalától • A választott helyszín (különbözõ kategóriájú szálloda, konferenciaközpont, színház stb.) árszínvonalától • Az igényelt technikai eszközök mennyiségétõl és minõségétõl

Nemzetközi kiskonferencia Mintaköltségvetés 30 fõre, Ft-ban (3 nap)

A. KIADÁSOK I. I.1. I.1.1. I.1.2. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. I.2.10. I.3.

Általános költségek Bérleti díj Terembérlet Technika BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN Szervezési költségek, bérjellegû kiadások, egyéb Kommunikációs költségek /telefon, fax, e-mail/ Irodaszer Fénymásolás Szervezõi munka Pénzügyi munka Banki költségek, devizaátv.származó veszteségek Dekoráció, feliratok, táblák Szállítás Protokoll vendégek Nem fizetõ résztvevõk SZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Nyomdaköltség Felhívások NYOMDAKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN KONFERENCIA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN Egyéni költségek Ebéd (3x1750) Kávé, üditõ, aprósütemény (3x1250 ) Konferencia csomag Fogadás Bankett Egyéni adminisztrációs költség Protokoll vendégek EGYÉNI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ÖSSZES KÖLTSÉG 30 FÕRE: EGY FÕRE JUTÓ KÖLTSÉG:

150.000 162.500 312.500 45.000 18.750 18.750 250.000 250.000 62.500 25.000 30.000 142.500 60.000 902.500 150.000 150.000 1.365.000

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.250 3.750 1.000 2.000 3.500 4.500 2.000 22.000 2.025.000 67.500

2. Felhívások érdekeltekhez való eljuttatásának módjától (posta, fax, e-mail stb.), mennyiségétõl és ennek kivitelezési színvonalától

3. A szervezõ irodának rendezvény tartalmi részének elõkészítésében való közremûködésétõl 4. Meghívott (nem fizetõ) résztvevõk számától

pályázati hozzájárulás.1 1.25-ös háttérvetítéses felület 1 db vizuál tábla Interfacek.-Ft/éj 3800. Támogatás.-Ft/fõ/éj ***-os Erkélyes 4900.25-ös háttérvetítéses felület 5 db /800x600-as 650 Ansi Lumen/ projektor 2 nap 5 db Írásvetítõ /10. reklámbevétel Részvételi díjak .000 700.100.-Ft/éj 3200. installálás.000 2.000 .000 Országos nagykonferencia /300 fõ/ mintaköltségvetése Idõpont: Helyszín: Szállás: Kategória Egyágyas Kétágyas Felújított 5400. jelerõsítõk Szállítás 2 fõ szaktechnikusi ügyelet Szekcióülések /5 párhuzamos szekció/ Projektor 1 db 3x2.korai 20 x 60. 3-4% 200.000 1.B.1.000.000/db/nap/ 2 napra 5 db vetítõvászon 2 nap 800 130 8 4 20 14 28 100 5 600 100 50 .200.1. kábelezés.1 1. azaz kb.2 Költségek Általános költségek Bérleti díjak Terembérlet Technika plenáris ülés Projektor 1 db Da-Lite 3x2. BEVÉTELEK 1. 1.-Ft/éj 3500. 2.-Ft/fõ/éj **-os Erkély nélküli 4400.-Ft/fõ/éj 4000.000 Tartalék 75.kései 10 x 70.-Ft/éj 2900Ft/fõ/éj A 1.

-Ft/ Az elõadásokat tartalmazó kötet /kb. 300 oldal. 500 x1200.-Ft/ Pénzügyi munka /70 óra x 1700.-Ft/ Helyszíni személyzet /4 fõ x 15.15 1.2.2 1.5 1.13 1.2. email/ Irodaszer Xerox Bérjellegü kiadások járulékokkal Szervezõi munka /450 óra x 2200.3 hangosítás csiptetõs mikrofonok 2 fõ technikusi ügyelet vizuál tábla ÁFA /25%/ Bérleti díjak mindösszesen: Nyomdaköltségek Tájékoztatók.10 1.2. levilágítás Plakátok.2 1.3.343 100 60 150 600 100 50 1. nem fizetõ résztvevõk költségei Reklám. nagyítások Nyomdai munkák öszesen: Szervezési költségek. bérjellegû kiadások.050 1300 5700 3000 . feliratok.4 1.2.18 2.11 1.-Ft/ Elõkészítõ bizottság költségei Tolmács Fotó. szerkesztés.3 1. toll.3.1. táblák Szállítás Protokoll vendégek.3.6 1.5 1. video Plenáris ülés magnófelvétel Dekoráció.17 1.-Ft/x 4 nap/ Diákok /6 fõ x 30 óra x 600.3. egyéb Kommunikációs költségek /telefon.6 1.1 1.3.16 1.2.3 1. mappa.2 2.3.12 1.3.2.9 1. szedés. üdítõ.3. szórólapok Meghívók. jegyek Programfüzet /500 pld x 300.2 1.3.3.3. propaganda Sajtófogadás Tartalék Konferencia általános költségei összesen: Egyéni költségek Konferenciacsomag /Szatyor.1 1. aprósütemény /600. 2. jegyzettömb.3.3.3.-Ft x 5 alkalom/ 80 56 40 308 2.245 8.1 2.3.000.3.7 1. badge/ Ebéd /3 x 1900/ Kávé.060 350 50 25 990 119 150 240 108 60 50 350 50 100 50 350 300 60 1.fax.8 1.-Ft/ Kisegítõ munka /250 óra x 600.3.14 1.3 1.4 1.-Ft/ Grafikai tervezés.3.

egy sorozatkonferencia 120-140 fõvel zajlik évek óta. Ha pl.4 2.-Ft Bevételek összesen: 2. akkor a bevételek kalkulációját úgy célszerû összeállítani.100 5. A remélt szponzori díjakkal is óvatosan kell számolni.5 Vacsora Egyéni adminisztrációs költség Egyéni költségek összesen: Összes költség 300 fõre: Egy fõre esõ költség /300 fõnél/ 4000 2500 16. 3.000 6.000. Egy adott nyelven zajlik-e az esemény vagy tolmácsolással (és ez esetben hány nyelven) Egyéni költségek tekintetében: 1. Elõre és nagyon egyértelmûen állapodjunk meg a rendezvénygazdával a nyereség/veszteség megoszlásról /biztonságosabb inkább a szervezési költségeket „nyereségtartalommal” kikötni).. hogy már 100-105 fizetõ résztvevõ esetén legalább a nullszaldót elérjük. kávészünetek (a helyszín kategóriájának függvényében a megadott kétszerese is lehet) • Különprogramok 2. aminek következtében: • hamarabb jutunk bevételhez • hozzávetõleges számunk van a várható részvételrõl (általában a jelentkezések kb.Ft Késõi: 120 fõ x 40. milyen fizetési rendszert alkalmazunk stb.500 13. 2.) Néhány megszívlelendõ tanács: 1.800 13.000.000 44 B Bevételek: Támogatások. 60%-a érkezik be a korai idõpontra) 4. A rendezvény színvonalától függnek: • Étkezések. Célszerû a részvételi díjakat a befizetési határidõ szerint kategorizálni.2. pályázati finanszírozás Részvételi díjak: Korai: 180 fõ x 35.300 4. Ezzel ösztönözzük a résztvevõket a kedvezõbb befizetésére. A költségvetést mindig „pesszimista szemlélettel” kell elkészíteni. . Az egyéni adminisztrációs költség nagysága a rendezvény bonyolultságától (várhatóan hány kontaktust valósítunk meg a résztvevõkkel.

hogy egy szakember nem lehet . és ismerni kell az adott nyelv elválasztási szabályait is. A fordítási tevékenységet projektnek kell tekinteni. hiszen például az egyes nyelvek hosszúsága különbözõ. hogy a szöveget késõbb saját szövegszerkesztõjével megváltoztassa vagy kiegészítse. Ezenkívül a megrendelõnek azt is el kell döntenie. grafikai munkát. Hogyan válasszuk ki a fordítóirodát? A megfelelõ fordítóiroda kiválasztása elõtt tisztában kell lenni azzal. Mindehhez speciális szakmai ismeretekre van szükség. annál hogy csak a szöveg fordítását kapjuk kézhez. ha lézernyomtatón kinyomtatott fordítást kap. szedést. Hogyan juthat a megrendelõ minõségi fordításhoz? A minõségi fordítás alapfeltétele a megbízó és a fordítóiroda szoros együttmûködése. hogy a fordítóiroda el tudja-e készíteni a fordítást a megrendelõ által kért szövegszerkesztõ programmal vagy sem. Milyen szolgáltatásokat várhatunk el egy fordítóirodától? Elõfordulhat. Ennek alapja az a tény. elegendõ-e számára. esetleg a fordítást mágneslemezen. hogy többre van szükségünk. Magyar nyelvrõl idegen nyelvre nem mindegyik fordítóiroda vállalkozik. Az sem mindegy. Idegen nyelvrõl magyar nyelvre általában minden fordítóiroda vállal megbízást.Fordítás. hogy milyen jellegû szolgáltatásra van szükségünk. vagy nem alkalmaz anyanyelvi fordítót. vagy elektronikus úton is szeretné megkapni. hiszen az elektronikus továbbítás lehetõvé teszi a megrendelõ számára. ha hosszabb távon folytonosságot kívánunk elérni a stílus és a terminológia tekintetében. A különbözõ kiadványok. számítógépes kiadványszerkesztést és nyomtatást is igényelnek. nagyobb körben terjesztett anyagok nyelvi-szakmai ellenõrzést és szerkesztést. de egyesek csak bizonyos nyelvekre szakosodtak. tolmácsolás Reha László – ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.

a leütés pedig a szóközöket és a sorok közötti soremelést is tartalmazza. Az egyes nyelvektõl vagy szakterületektõl függõen felárak is léteznek. aki figyel a tartalmi és szakmai helyességre. mivel a legtöbb fordítóiroda eltérõ mértékegységben ad árajánlatot. a fordítási szektorra érvényes számlázási skálák. hogy leütésrõl vagy karakterrõl beszél-e a fordítóiroda. akkor feltétlenül szükséges lektor alkalmazása. mennyiségétõl. Erre a kérdésre nem lehet egyszerûen választ adni. hogy ez az adott oldal mekkora mennyiséget takar. Persze Milyen kérdéseket tegyünk fel. az igényelt kiegészítõ szolgáltatásoktól és a nyelvkombinációtól. csakhogy nem mindegy. fizikailag is látható „betûkre. A tarifák azonban nem hasonlíthatók egyszerûen össze. hogy némi képet alkothasson a pillanatnyi tarifákról. Ha a munka sürgõs. . amikor egy fordítóiroda szolgáltatásait vesszük igénybe? Mikor lesz kész a fordítás? Az elsõ kérdés. Minden fordítóiroda rögzít egy alapárat. valamint a stilisztikai finomságokra.egyszerre nyelvi és szakmai zseni. ezért a megrendelõnek össze kell hasonlítania két vagy több ajánlatot. A zavar már ott kezdõdik. akkor különbözõ sürgõsségi díjat is felszámítanak a fordítóirodák. Érdemes tehát több fordítóirodát megkeresni ajánlatért. A fordítandó szöveghez mindig célszerû mellékelni az elõzményeket. hogy mikor lesz kész a munka. Nincsenek fix. jelekre” vonatkozik. amelyet a legtöbb megrendelõ feltesz. Éppen ezért bizonyos fordításokat csak több munkamenetben lehet és kell elvégezni. számokra. mivel az függ a fordítás tartalmától. Napjainkban a legtöbb fordítóiroda oldalban adja meg árait. a sajátos vállalati szakkifejezések szószedetét. Kiterjed a figyelme arra is. Mennyibe kerül majd a fordítás? A fordítás ára a szöveg hosszától. A karakter tudniillik csak a tényleges. a tartalomtól és az igényelt nyelvtõl függ. Érdemes már a munka megkezdése elõtt tisztázni az elvárásokat és a lehetõségeket. korábbi fordításokat. Ha a szöveg különös igényességet követel meg és/vagy nyomdakész anyagot kell szállítani. amelyet a karakterek száma szerinti egységnyi mennyiség alapján állapít meg. hogy az elõre rögzített terminológiát folyamatosan betartják-e.

amely már napi 5 oldalnál magasabb teljesítés esetén is felárat számít fel. egyéb nyelvekre történõ fordítás esetén pedig szintén jelentkezik a 25-200%-os felár. Ennek az ára általában a mindenkori fordítási díj 50-100%-a. hogy a fordítóiroda alkalmaz-e minõségbiztosítási rendszert. archiválás stb. de van olyan fordítóiroda is. mágneslemezek. talán ezen a területen a „legszínesebb” a kép. készítése. A sürgõsségi felárak 25-200% között mozognak. Általában minden fordítóiroda „alapára” az angol. ábrák szkennelése. Sok olyan fordítóiroda van. hogy oldal. mivel itt sem egységes a gyakorlat. A korrekt fordítóiroda tehát árjegyzékében és árajánlatában megadja. Ha magyar nyelvrõl kell a négy világnyelvre fordítani. Az „alapárak” általában napi 8-10 oldal (1250 leütés) fordítás elkészítésére vonatkoznak.az sem mindegy. diagrammok stb. de errõl is érdemes tájékozódni. terminológiai adatbank készítése) általában a konkrét feladat ismeretében adnak árat. akkor ez 20-50%-kal többe kerül. de egymástól nagyon eltérõ felárakkal kell számolni. amely a járulékos költségeket (szállítás. valamint.vagy sorára hány leütésre vagy karakterre vonatkozik és milyen eszközzel állapítja meg a terjedelmet. hogy melyik szövegszerkesztõ programmal állapítják meg a terjedelmet. A szakmában jelenleg ismert minõségbiztosítási . határidejét és a megrendelõ elvárásainak megfelelõ elkészítését jelentõsen befolyásolja. Az ezektõl eltérõ nyelveknél már 25-200% közötti. hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi szöveg terjedelmét tekinti-e mértékadónak. Alkalmaznak-e minõségbiztosítási rendszert? A fordítások minõségét. tehát a lefordított szöveg elkészült terjedelmét veszi alapul. rajzok. Az árat az is befolyásolja. hogy a megrendelõ szakmai és nyelvi lektorálással igényli-e a fordítás elkészítését.) nem számítja fel külön a megrendelõnek. A legtöbb fordítóiroda a célnyelvi szöveg. A fordítóirodák árai a nyelvektõl és a nyelvkombinációktól is függnek. számítógépes kiadványszerkesztés. mivel azok nem egyformán „mérnek”. táblázatok. német. A fordítóirodák egyéb kiegészítõ szolgáltatásaikra (pl. francia vagy orosz nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítására vonatkozik.

Az elkészült magyar szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 1700.Ft/oldal. jelentõsen befolyásolják különbözõ tényezõk. hogy a fordítóiroda rendelkezik-e termékfelelõsségbiztosítással vagy sem. Átlagárakról nehéz beszélni.és vírusellenõrzését. . a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. amely biztosítja a megrendelõknek a szabályozott piaci magatartást.. tehát összesen 21 000. Ennek ellenére csupán tájékoztató jelleggel megadjuk két jellemzõ munka fordítási árát. nincsen könnyû helyzetben az. A fordítási árat.Ft + 25% áfa Az ár tartalmazza a fordítás kinyomtatását lézernyomtatón. Amint az a fentiekbõl is látható. hogy az „átlag-fordítást” fog eredményezni. Ezért a megrendelõ számára nem mindegy. a megrendelõ valamennyi elvárásának ellenõrzését a fordítóiroda által.Ft/oldal.rendszerek: ISO. amint azt láthattuk. a fordítás ellenõrzését egy másik fordítóval. helyesírás. DIN. Az egyesületi tagok tevékenységüket szakmai kódex szerint végzik. Rendelkeznek-e termékfelelõsségAdásvételi szerzõdés fordítása biztosítással? angolról magyarra Egy fordításban elõforduló hiba jelentõs kárt is okozhat. mert lehet. aki elõször keres föl egy fordítóirodát. de az lényegesen függ a megrendelõ igényétõl is. ingyenes leszállítását mágneslemezen. A fordítóirodáknak jelenleg egy szakmai szervezete van.0 szövegszerkesztõ statisztikája alapján (karakterek száma + szavak száma) történt. Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének minõsítése. A terjedelem megállapítása a Word for Windows 6.. már csak azért is.. tehát összesen 17 000..Ft + 25% áfa Tagjai-e szakmai egyesületnek? Éves pénzügyi beszámoló fordítása magyarról németre Az elkészült német szöveg hossza 10 oldal (1 oldal = 1250 leütés) • Ár: 2100.

.8333. . . . . . . . . • a kommunkációs költségeket • a közlekedési költségeket • a hardver valós amortizációs költségeit (nem a GT szerint!) • az anyagköltségeket • a szoftver betanulási költségeit • a szoftver valós amortizációs költségeit 1998. . . .3000. .101 333. . . . . . .6000. .15 000. . . . . . .. .Ft fûtés/4 . . . . .Ft szkenner/24 . . . . . . . . . . .33 333.. . Macromedia/24 . . . . . . .. . . . . . .. .. .6000. . . . PC/24 . . . . floppy stb . .Ft – a közlekedési költségeket BKV bérlet . . . . . évvégi árakon számolva 1 fõs multimédia „stúdió” „One Man Show” – az iroda általános költségeit lakás (iroda) bérlet/4 . . . .3000.. .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . .Ft telefon .. . . .. . . . .10 000. Muraközy Tamás – Kontakt Design Az árkalkuláció során feltétlen figyelembe kell venni a saját munkaerõnkön kívül • az iroda általános költségeit.Ft – Saját munkaerõ újratermelése. . . . . . . . . . . . . . .Ft . . . . .. festék. .Ft Összesen: . ... . . . . . . . . . . . . . újságok . . családfenntartás lakás bérlet 3/4 . . . . . .. . .Ft – a szoftver valós amortizációs költségeit Adobe. . . . . . . . . . . . . .4000. .2500.3000..Ft – a kommunikációs költségeket Internet .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit .. . . . . .. . . . .Ft telefon . . . . . . . . . . . . .1667.. .12 000. .10 000. . . . . . . . . .Ft zip/24 . . .Ft villany/4 . . . . . .12 500. . . . . . . . . . .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . . . . . .Ft fûtés 3/4 . . . . . .5000. . . . . . . könyvek. . . . . . .Ft villany 3/4 . . . . . . . . . .2000. . .Egy multimédia kisvállalkozás költségei Bedõ Árpád.. . . .Ft – anyagköltségekor papír. . . . ..

3 795 Ft/óra/stúdió .Ft – a szoftver betanulási költségeit önképzés. . ... .25 000. . . családfenntartás 3 fõ bér . ..Ft Összesen: . . . . . . . .8000. . . Macromedia/24 . .10 000. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Ft Mindösszesen: . .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . .6000. . . .11 250. . . . . . . .930 000. .2500. . . . . . .Ft – (nem a GT szerint!) nyomtató/24 . . nyaralás . . . . . . . .152 600. . . . . .253 933. . . . .Ft könyvelés . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . és TB . ... . . . . . . . .60 000.. . . .24 000. . .Ft tartalék. . . . . . .2 108 Ft/óra/fõ Önkizsákmányolással: . . . . . .25 000. . festék.50 000.. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .12 000. . . . újságok .Ft adó és TB .420 000. . . stb . . . . . . . flopi. . . . . .Ft fûtés . . . . . .Ft – Saját munkaerõ újratermelése.. . . . . .. .Ft – a szoftver valós amortizciós költségeit Adobe. .. . . . .Ft telefon . . . 8 óra naponta): . . . . könyvek.. . . .BKV bérlet .Ft K+F . . . . . . . . . . .Ft – a kommunikációs költségeket Internet . . . . . .80 000. . . . . . . .Ft Mindösszesen: . . . .1667. . . . . .50 000. . . . . . .30 000. . . . . . .Ft – a hardver valós amortizációs költségeit3 PC/24 . . . . .Ft zip/24 . . . . . .. .3000. .45 000. . . . .Ft 1 fõ bér . . . . . . .43 600. . . . .208 417. .Ft Szabályos munkarendet feltételezve (havi 22-23 nap. . . . . . . . . . . .. .1 138 417. . . . . . . . . . . . . . . . . .Ft Összesen: . . .Ft – anyagköltségek papír. . . . . . .. .. . . . . 8 óra naponta ): 1411 Ft/óra Önkizsákmányolással (havi 300 óra): 846 Ft/óra Mini multimédia stúdió 3 fõ + 1 fõ segítség – az iroda általános költségeit irodabérlet . . . .300 000. . . . . .. . . . . ... . . . . . . . 6 325 Ft/óra/stúdió. .180 óra/hó. . . . .Ft szkenner/24 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .Ft adó. . . . . . . . .Ft családi rezsi . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000. . . . . . ..8000.Ft villany . . . . .Ft Összesen: . . . . .Ft 3 fõ gk költségtérítés .1 265 Ft/óra/fõ . .