P. 1
1kotet_1

1kotet_1

|Views: 379|Likes:
Published by Gheorghe Popescu

More info:

Published by: Gheorghe Popescu on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

/ft^^-f

«-. l * -.

<*^+4<<

A MAGYAR NYELV

S Z Ó T Á R A,
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL
• • * * -• . * • • * - ~".

KÉSZÍTETTÉK

CZUCZOR GERGELY *• FOGARASI JÁNOS,
M. TTIDOM. A K A D . RENDES TAGOK.

ELSŐ KÖTET.

l

!

EMICH GUSZTÁV M A G Y A R A K A D É M I A I NYOMDÁSZNÁL.

JPEST,

1862Í.

RÖVIDÍTÉSEK.
zr olvasd : annyi mint ám. = annyi mint dth. = átható ige átv. = átvitten átv. ért. = átvitt értelemben bdtt. = belszenvedő ige elv. = elvontan, elvont értelemben fér. kn. = férfi keresztnév fn. = ffinév •, fS- ét iKn. =r f8 és melléknév gyök. = gyakorlatos A. = helyett helyn. = helynév helyr. = helyragok v. helyraggal htn. =: határtalan mód ih. = igehatárzó igék. = igeképző MS. = indulatszó k. = középige kies. — kicsinyezö fan. = közmondat kn. = kötöző kaim. = külszenvedö ige l. = lásd m. = múlt idő magath. = magashangon mélyh. = mélyhangon mivelt. =: miveltető pro. := melléknév mtxíro* = mezőváros névk. =r uévképzö nőt Jfcn. ^ női keresztnév nm. = névmás névr. =r névrag önh. = önható ige «M. = öszvetett p. pl. = például,v pár. ^ parancsoló mód (6. = többes szám t. i. = tudniillik M. =r tárgyeget v. = vagy v. V. = vesd öszve.

AZ ÉLŐBESZÉD TARTALMA.
Bevezetés . . . . . . . . . . . . .

lap. l

Első rész.
A k a d é m i a i utasítások. Első utasit&s . . . . Pótlékutasitások, illetőleg jóváhagyások . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12

Második rész.
Réttletetb igatolása azon elveknek, illetőleg eljárási módoknak, melyeket a szerzők a munka folytában a* általános utasítások nyomán is követtek. I . Szakasz. A szók értelmezése . . . . . . . . H„ Ugyanazon szónak többféle érteménye . . . . . ül. „ Szócsaládosítás . . . . . . . . IV. . Táj-és elavult szók V. „ Szóelemzés . . . . . . . . . VI. „ Kfilhasonlítás . . . . . . . . Vll. „ A szóhasonlítáa elvei és szabályai . . . . . . VIII. „ Ezen osztályzat értéke a magyar szóhasonlításra nézve . . IX. „ A magyar szók öszvehasonlftása az áltáji nevezetesen a finn családdal X. A képzők és ragok öszvehasonlítása . . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . . 13 14 15 17 18 20 23 24 28 31

Harmadik rés*.
A magyar szók alkatrészeinek rendszere. L Szakasz. A magyar botlik, illetőleg szóhangok fejtegetése. A bötük száma és felosztása . . . A rövid önhangzók viszonyai egymáshoz . A hosszú önhangzók és viszonyaik egymáshoz . A rövid és hosszú önhangzók részletes párhuzamban Az t, u, « és í, ií, ö mértékéről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 34 7 42 45 47 9 49 49 51 52

Az önhangzók működési rendszere nyelvünkben. L Az önhangzók rendszeressége a gyökökben . . . . . . . LL Az önhangzók rendszeres viszonya illetőleg hangrendé a képzőkben és viszonyító ragokban . A. Kétágú képzők és ragok B. Háromágú képzők és ragok C. Hatágú képzők és ragok A tőbbesszam ragozásának szabályai I. Mássalhangzóval végződő gyökszókban. II. Önhangzóval végződő főnevek után. Hl. Mássalhangzóval végződő származékfőnevek után. IV. Mássalhangzóval végződd melléknevekben. V. Önhangzóval végződő melléknevek után .> . HL Az önhangzók rendszeressége érteményi tekintetben . . . . . . A mássalhangzókról Előtété* mássalhangzók Körbevetett mássalhangzók . . . ' 4

54 57 59 62 62

Hátratett mássalhangzók Áttételes mássalhangzók II. Stákat*. A gyStíSkríK. A gyökök fogalma . . . . Elront vagy elavult törzsek . . . A gyökök nemződése nyelvűnkben . . A gyökök módosulatai . . . A z egyenlőhangú (homonym) gyökökről . Önhangzóval kezdődő gyökök és gyökelemek Mássalhangzóval kezdődő gyökök és gyökelemek
A képző fogalma és különbözése a ragtól .

lap. 62 62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 63 64 65 65 6 9 77

///. Szakon. A nóképtéiröl. Á szóképzés nemei • ' . A z önhangzók mint szóképzők . A mássalhangzóé szóképzők . . Csonkított szókból vagy elvont gyökökből Kisarjadzás által alakúit képzők Némely kétes származása képzők . Szóalkotás öszvetétel által Ikerszók . .

. . . . álló képzők . .

.

.

. . . .

.

.

. . . .

.

.

. . . .

.

.

. . . .

.

. . . . .

.

. . . . .

.

. 12O . 121 . 1 2 3 . 1 2 6 140 . 1 4 5 146 147

. 1 1 9

IV. Stakan. A nóvittonytíó ragokról. Néwiszonyító ragok . . . . . . . . . Helyviszonyftók általán véve . . . . . . . A helynevek ragozásáról . . . . . . . . Helyviszonyító névutók . . . . . . . . A uemélyragokról mint a személynévmások módosított alakjairól . . A siemélynévmások többes száma . . . . . . . Mutatványok a tárgytalan vagyis tárgyra nem matató igék személyragozásából Mutatványok a tárgymutató igealak személyragozásából . . . Mutatványok az ü-es igék személyragozásából . . • . . A névszók birtokragozásáról . . . . . . . A személynévmások birtokragozása . . A személynévmások tárgyeseti és tulajdonító ragozása A névmódosítók és névutók személyragozása .
Birtokos é, tí és ék

. . .

. . .

. . .

. . .

.

. . . . . . . . . .
.

. . 148 . . 1 4 9 . . 150 _ . 1 5 1 . . 1 5 1 . . 155 . . 156 . . 1 5 8 . . 1 6 0 . » . 160
.

.

.

. . .

. 1 6 2 . 1 6 2 . 1 6 3

.

162

ÉLŐBESZÉD,
Ezen szótár keletkezése; akadémiai utasítás és a szerzők vezérelvei annak készítésében,
Még 1839-ben tett az Akadémia készületeket egy nagy szótár létrehozására, e czélból utasítást dolgoztatván. Az utasítás a tagok számára 1840-ben kinyomatott és a tagok az Akadémia zsebszótára fonalán munkálataikat osztályonként meg is kezdették. Egykét évi tapasztalás az időnként befolyt mutatványok és eléadások nyomán azon meggyőződést kelté, miszerént minden egyes tag saját nyelvtudományi elveiből és készültségéből indulván ki, az egyes czikkek sokszor a legkülönbözőbb és eltérőbb nézeteket tüntetek elé Mely eljárás ha folytattatok, a szótár csupa vegyes nyelvnézeti elemeket tartalmazandó vala. Elhatároztatott tehát 1844-ben, hogy más útra térve, az Akadémia kiválóan két szakfétfit bízzon meg az egésznek elkészítésével. 3 e nagyszerű bizodalommal legkisebb igényünk és befolyásunk nélkül mi tisztelteténk meg. Mi érezve e megbízatás véghetetlen fontosságát s hiányos ismereteinket, aggodalommal, de az ügy Ictesülendése végett, hogy az egyszer általunk bemutatott munkát aztán az egész nemzet vihesse a tökély lehető fokára, minden tőlünk kitelhető áldozatra is készen állva, a választásnak, jobban parancsolatnak hódoltunk. És miután egyszer magunkat elhatároztuk, teljes erőnket és tehetségünket annak végrehajtására fordítók, az általános utasításon kivül különösen még azon meghagyást is nyervén, hogy kettőnk közötti vélemény különbség esetében, az egyes tárgyat eldöntés végett a nyelvtudományi osztály elébe terjeszszük. De amire szükség egyszer sem vala. 8 hogy az Akadémia sőt az egész olvasó közönség a munka belső minőségéről is tudomást szerezhessen, magunktól is számos mutatványokat közlöttünk és független eléadásokat tartottunk, mintegy kikémlelendök illetékes férfiak nézeteit; és amik nagyobb részben mind az Akadémia mind a közönség helyeslését megnyerték vala, azokat követtük a további munkálatokban. De maga az Akadémia is azon kivül, hogy évenkinti bizottságok utján tudomást kívánt szerezni a munkálatok eléhaladásáról, több izben különösen az iránt is küldött ki kebeléből szakférfiakat, — mint alább elé fog adatni — hogy a dolgozatokat belső tartalmukban és minöségökben is megvizsgálva, illetőleg vitatva ez iránt is tegyenek jelentést az Akadémiának. így készült el 1844-től kezdve és csupán a politikai zavarok éréi alatt megszakadva, 1861-dik évnek mintegy közepéig az egész szótár, s tett jelentésünkre a nyomtatás azonnal megkezdetett. Ennyi év lefolyta alatt kétségen kívül változbatának egyben-másban nemcsak a mi nézeteink, de a tudományok némely egyes szakmái, tételei is, melyekre vonatkozás fordulhat elé munkálatunkban, módosulatokon menetének által. És noha nyomdába adás előtt még egyszer keresztülfutjuk az egyes czikkeket s hirtelelenében kiigazítjuk és pótoljuk a nézetünk változtával vagy tágasbultával kiigazitandókat és pótolandókat; de annyira még sem dolgozhatjuk újra, mint nagyobb tökély elérhetése végett kívánatos volna; különben még egyszer 15 év kivántatnék átdolgozásához, s ekkor alkalmasint újból kellene ez eljárást ismételnünk. Aztán nem is tudhatunk mindent, mert, miként az írás mondja : bennünk is csak rész szerént vagyon az ismeret. Adjuk tehát dolgozatainkat úgy, mint a mondott körülmények között adhatjuk, legfőbb igyekezetünket arra fordítván, hogy azok mi hamarább világot lássanak. Az Akadémia sőt az egész nemzet dolga aztán — amire nézve már is hol gáncsolólag, hol méltánylólag nagy

részvét és igy minden tekintetben örvendetes jelenségek mutatkoznak — azokba bele tekinteni, a hiányokat annak helyén és idején kipótoltatni, a hibákat kiigazittatni s ekképen — talán egy pótlékkötetben — azokra a koronát is föltétetni. Azonban, hogy akár eljárásunk kellőleg méltányoltathassék, akár a hiányok és hibák alaposabban eltávolíttathassanak, szükséges itt egy élőbeszéd alakjában elterjesztenünk: L Az eredeti utasítást, későbbi előterjesztések és vizsgálatokra következett jóváhagyásokkal vagy útbaigazításokkal együtt; II. Részletesb igazolását azon elveknek, illetőleg eljárási módoknak, melyeket a munkálatok folytán az általános utasítások nyomán szem előtt tartónk ; ÜL Dolgozatunk rendszerét egy egészben, mely a szótár egyes czikkeinek készítenél vezérfonalul szolgál vala.

ELSŐ RÉSZ.
A nagy magyar szótár belső elrendelésének s raiképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak. 1840.
Előszó. E terv első része, gróf Teleki József akadémiai elnöknek, alapul elfogadott, koszorús munkája (Egy tökéletes magyar szótár elrendeltetne, készítése módja. Pest], 1821.) után készítve, előleges tudomásul a tagok számára, 1834. kinyomatqtt. Azóta annyira haladván az előkészületek, hogy mag.i a kidolgozás is már munkába vétethetnék; e terv, 1839-dik évben, a kis gyűlésekben még egyszer átnézetett, nagyobb világosság okáért helyenként példákkal toldatott meg, itt-ott a kifejezések határozottabban ejtettek; a VH-d. nagy gyűlés határozata a szótár miképeni dolgoztatásáról, valamint a Vörösmarty Mihály nyelvtudományosztályi megbízott rendes tag példány-czikkelyei, miképen azok, a kis gyűlésekben! szoros vizsgálat után, el lőnek fogadva, hozzá kapcsoltattak: a mind ezek együtt, utasításul a tagok számára, a X-d. nagy gyűlés rendeletéből, ezennel kibocsáttatnak, Pesten, a kit gyűltem június 30.1840. D. SCHEDEL FERENCZ titoknok.

I. A nagy magyar szótár belső elrendeléséről. L uakMi. A uótir képxete.
Tökéletes nagy szótárnak a nyelv gyermekkora, előmenetele, virágzása s megromlásának philosophiai történeteit kell magában foglalnia; ebből következik, hogy ily nemű szótárakban puszta előadással megelégedni nem lehet, hanem megkivántatik, hogy minden szónak eredete lehetőleg kimutattassék, változásának, vagy talán hanyatlásának kora és okai kifejtessenek. E szerint a szótárdolgozó a nyelvbeli szóknak történetirója, s mint ilyennek soha okosdásból történeti adatokat merítenie, sem valamely szónak jelen divatját elmagyarázni s megváltoztatnia nem szabad; jövendőre pedig másithataüan törvények színe alatt javaslatokat adni épen veszedelmes. Az ily önkény szerint dolgozott szótár csak akadályára lehetne a nyelv haladásának s kifejlődésének. A magyar szótár alkotásának, nyelvünk természete szerint, némely főbb szabályokat kivéve, különbözének kell lenni minden egyéb nyelvek szótárainak alkatától, valamint az eddig készült magyar szókönyvekétol is. Végre mivel e szótárban idegen nyelv nem vétethetik segédül, minden egyes szóról el kell mondani mind azt, mit róla nyelvtudósnak tudnia lehet, és kell a kívánt felvilágosítás csak ott maradhatván el, hol azt a dolog természete, vagy nyelvünk ha tározatlan állapotja nem engedé. A szótár létreszei következők: a) A nyelvbeli egyes szók.

Szóképzinnktt s szór againkat. Az idegen szók közöl tehát csak azokat kell felvennünk. szakasz. Gyöngyösi stb. melyek helyes. szükségünk vagyon. lég. hogy nagy részint önállók. vagy helytelen alkotásuak. hogy minden szó físztdtörzsökébent azaz ragatlan állapotjában vétessék fel. melyek vagy eredetiek s köz nyelven forognak. ha azt nem akarjuk. a helyes alkotásuak. Egyébiránt a szótárdolgozóknak. országok. nyelvünk hangejtése szerint módosultak . melyek sem divatba nem jöttek. helységek stb. melyek nyelvünk belső történetire nézve nevezetesek. s beigtatni nem szabod. rény. mint : pintér. s tö ált efféle . c\ Értelmök tökéletes meghatározása. de köz szokásnak különösen az ideijén szókra nézve nem kell fölötte nagy kiterjedést adni. a tű hegyes. ha szinte rósz irók által használtatnak is. ad-ó. ilyen péld. rendszer. A szótárba tartozó egyes szókról. character stb. nyelvünk grammaticai alkotásának s a szóeredetnek kimutatására okvetetlen szükégesek. mint péld. mint péld. s a haszontalanok. mert ezek azon kivül. általánosan ki legyenek zárva. állomány. o. tulajdonneveik. melyek classicus íróinknál és pedig akár régiebbeknél. és ugyan a uév a nevező esetben .g b) Azoknak grammaticai tulajdonságaik. Pécs stb. akár művészet-. mint péld. modor. ó. mely tőből. íöets. mint : magyar. pest. megjegyezvén. szinte felveendők . ha helytelen alkotásuak is. passió. mód. továbbá mely új. apostol stb. roszúl alkotott szóval terhelnök szótárunkat. vagy ha kölcsönözöttek is. Azonban a helyeién alkotott szók felvételére sem szoríthatjuk magunkat. Az új szók közöl felvétessenek mind azok. ha tán csak ideiglen is. nemzetek. De az írás. Bizonyosabb szabályul lehet tenni a következőt : Mind azon szók. hihetőleg emebből.a beszedőéit köz szokást sem lehet venni kizárólag útmutatóul : mert igen sok jó szavaink a kor viszontagságai vagy szeszélyei miatt elavultak. vers. stb. s másfelül minden magyar szónak kikutatása nem is oly könnyű mint első tekintetre vélnök. valamint azok is. mert a tő inkább tompa. Hátra van meghatározni. lény. Megjegyeztetik. rím. vagy természetének kifejtésére szolgálhatnak. templom. vagy amelyekre okvetetlen. vizek. stb. olyannak jelentessék ki a szótárban is . Berztengi ttb. de tííböl is eredhetett. Mi a classicus Írókat illeti. vagy köz divatba jöttek. tereny (tenyér értei). mihelyt helyökbe jó magyar szó alkottatik. micsoda alakban vétessenek fel egyes szavaink a szótárba. ptlsp&kségedelem (Barczaíalvi-Szabótól). kápolna. régi vagy avult szó. B minden köz embertől érthetők. ha azok szinte egy betűből állnának is p. akár ujabbaknál. u. sem jobb irók munkáiban elő nem fordulnak. hegyek. Erre nézve nyelvünknek a nyngotiakétól különböző természete azt hozza magával. Családok. péld. hogy szótárunk minden nyelvek zűrzavarával megterhelhessék. hogy ahol a szóeredet kétes. Faludi. lényeg . vagy kézmfibeliek) fölvétessenek mind azok. Ön. Pázmán. kiirtandók. melyek classicus irók által használtattak. mint a nyelvbeli szók történetíróinak új szókat alkotni. u. s minden egyes szót különös vizsgálat alá venni. előfordulnak. s átalakítva vannak. Az elavult t vidéki szóknál azoknak haszonvehetőségére kell figyelemmel lennünk » felvennünk mind azokat. mert igen sok helytelenül alkotott szó divatozik közönségesen. tartományok. m. melyet kihagyni nem szabad. p. melyeket a köz szokás kelendőkké tett. A műszók közöl (akár tudomány-. Sajó. mint : philosohia. vidékiek vagy közszokásbeliek s országosak . s nem a többi szók sorában. városok. de e szerint igen sok haszontalan. azoknak használása által az új szó bizonyos polgári just nyer. néhol azonban ajánlólag. hanem ezeknek magyarázatiban új szókat javaslatul felhozni megengedtetik. n.. ellenben írók által is sok helytelen szó használtatik.. mivel a szófejtegetésben felvilágosítást adhatnak . A szótárban mindazáltal az egyes szóknál megjegyeztessék. vidéki vagy elavult szók érdemlik a megtartást s felélesztést. hogy némelyek ezek közöl csak kénytelenségböl vétettek fel. Tulajdonképen tökéletes magyar szótárban minden magyar szónak fel kellene találtatnia . m. a szótárba felvétessenek. d) Származásuk. a helytelen alkotásuak ellenben. melyek nyelvünkben régen meggyökerezve. melyik új. Azonban a szótár dolgozásában mind ezen pontokat folyvást sem eíőtt kell tartani. a szótárból kihagyni nem lehet. eteh. azért is efféle szókat a szótárból ki nem szabad hagyni .

vdlf. Mi által nemcsak hogy az olvasóra nézve a kikcresgetés. a kétségesebbeknél a czikk folytán vagy végén még némi fejtegetés kíséretében is. egyszer a gyökök illetőleg törzsek után. fát. nyelvünk sajátsága mindazáltal a közönségesebb grammaticai törvények felvételét is néha megszenvedi . p. ugyan is a fölebb mondottak szerint szótárunkban nem csak az úgy nevezett beszédrészek foglalandanak helyett. vagy iá i mennyiben kifejezve van (mit sokszor a példák \» kitüntetnek). A szók különösebb grammatikai tulajdonainak meghatározása már szorosabban kívántatik. Meg kell tádniillik határozni. a mennyiben magyar elemek léteznek benne. szükséges azoknak grammaticai tulajdonságaikat ismernünk. mert a legtöbb szó. milyen közönséges grammatikai szabályok s mint adassanak elő: a szótár dolgozását eszközlő társaságnak elveitől függ. 2) Ki kell tenni a többes szám ragát is. bárány.vagy mellék-név-e? cselekvő vagy szenvedő ige-e stb. hogy ha például a mostani elrendezés szerént százezer szó vagyis czikk van e szótárban. melyekben a tiszta törzsök ik szótaggal van megtoldva.-ét stb. ha szinte meg iá kísértjük a közös forrás megjelölését. új alak fölvétele nem látszék szükségesnek.-tam. a származóitok (és alábbi példák szerént az összetettek is) kétszer fordulnak vala elé. a föntebbi szabály megtartása mellett közel két annyira növekedett volna. vizek stb. p. néha midőn eltérnek. stb. . a mi által nem csak nyelvünk belső alkotásaival ismerkedünk meg. A szók grammaticai természetének kifejtése. o. minden szó előforduljon szoros betűrendben is. de a szótár is terjedelmében s kiállítási költségeiben czéltalanűl tetemesen nagyobbodnék. o. elemzés nélkül állanak. o. hogy a származott és összetett szók teszik a nagy többséget. többes: bárányok. Mert ettől függ mind a nevek. s noha ezeknek általánosabb szabályai inkább grammaticába tartoznának. **) Ez. b) Az igéknél szükséges fbijegyezni 1) a jelentő mód jelen idejének első személyét akkor. fólvevo'k munkálatunkba s minden egyes származék és összetétel mellett föl vannak jegyezve zárjel között azok elemei tehát gyöke vagy törzsöké is. csak történetírói. valahányszor a többes hangzóval. sok idővesztéssel járna.-j.-át. összegyűjtve leljük szótárunkban. ad-ott. másodszor a szoros betűrendben. kell is. Más részről a mi eljárásunk tökéletesen pótolja a szabályt az által. a törzsökszókat épen úgy. eljárásunk nyomán a múlt idő ragjában eléggé kifejezve lévén: sir-lam. — mint alább eléjön — a szóelemzést egész terjedelemben. magyarázatlanul azonban s hívatkozólag a a magyarázott helyekre. t. faluk. mint mindjárt a munka elején: ablak. lát. A szók sorozatában a származati bettirend tartassék meg. Nyelvünkben a ragozás igen egy. Hogy szavainkkal helyesen élhessünk. 'örül. i. A kétes szarmazatd szók. nagy részben bizonytalan és önkényes származtatásra adnak vala alkalmat. a gyökerek után tudniillik a származékok következzenek magyarázataikkal. abrak.-s. az ige a jelentő mód jelen idejének egyes számú harmadik személyében (cselekvő igéknél a határozatlan formában) p. minthogy nagy grammatikánk még nincs. nevei) minthogy jelentését csak kevésnek tudjuk. szenvedő: bárány-t.-öt. ctip-Um. was. A megjegyzett személyben állítassanak elő azon igék is.Egyes szóknál. és ugyan a) a főneveknél 1) a szenvedés ragát mindenkor ki kell tenni ekképen : fa. első személyei ragát p. o. o. itt előre meghatározni nem lehet. p. midőn az igetörzsök vég szótagában í hangzó vagyon. szék. o. s minden egyes szónál annyiban. 3) A parancsoló mód egyes számú második személyét. s azt. hogy az Akadémia jóváhagyásával.(nominativus).és szabályszerű. s ezzel is mutattuk ki kételyünket. ad. annál inkább a kétségtelen idegen nyelvből kölcaönzöttek. sír-ok. név-e. o. 4) Az *) Ezen pont a kivitelben egy részről véghetetlen sok nehézkességgel járt rolna. A tulajdonnevek pedig (városok. a szenvedő pedig a nélkül formáltatik. hisz tudjuk. a roszat kárhoztatni lehet is. nyil-ik. fdz-ik. *) ÜL Szakasz. különben pedig a jót javallni. vannak mindazáltal eltérések. flíz. még pedig csaknem minden egyes származékra és összetételre nézve. csíp-ek stb.-ot. hegyek. p. vett vess. p. hab. mint a származtatás! vagy ragozás! szótagokat. hanem a ragok és szőképzok is mindennemű változásaikkal együtt. hanem annak minden elemeit. A szótárírók azonban itt se felejtsék. ezeket tehát minden szónál följegyezni szükséges. melyik szó miféle beszédrész. mert merjük állítani. **) 2) A jelentő mód múlt idejének harmadik. ige-e ? s továbbá -fő. hogy a nyelvnek és szavainak nem alkotói. üst. . melyeket szabály alá vonni lehetetlen. vár. mind az igék ragozása.

miután a magyar szók mértéke fökép az accentusok helyes fölrakásától függ. ki személyt. ahonnan. mert épen. A nyelv s egyes szavai grammatikai tulajdonainak fejtésében ügyelettel kell lenni a nyelv régiségeire. a* olyan. és ni ragok elé néha hangzót vesznek. édes jobb. a magyar mértéknek szabályai oly egyszerűk s oly kevesek. Nem tartozik ide : a ezcrént. nagy-óbb. amely. amennnyi stb szikban némi eltérést. ez az általános szabályt semmikép meg nem gyöngíti. vannak mindazáltal e részben is oly észrevételek. ami. vagy csak érinteni a kevesbbé nevezetest. mely tárgyat jelent. franczia-magyar. minél többet gondolkodunk e tárgyról e mennél jobban visgíüjuk nyelvünk természetét. kiknek nincs teljes hatalmukban a nyelvérzés). Az egyetlen a betűre é* elemre nézve találhatni aki. élni a magáé-ból. azvagy. mond-ani. A szók valódi értelmét s erejét a nagy szótárnak kell legfontosabban el. amit írjunk és olvassunk. *) A helyesírásra nézve természet szerént az Akadémia legutolsó megállapodása határoz. ott nem szabad annak ellenére a szokáshoz állani. IV. A mondottak szerint szótárunkban egy oly teljes és tökéletes grammatikát fogunk bírni. mégis nem lévén nevek. A szók helyesírása a társaság nyelvszabályai szerint tartássék. o. A hangsúly is az általános népnyelvben az a tagon fekszik. idegen megfelelő szók által azért ne. hogy amely. ott a széphang határoz. ismer. s a nevezetesebb változásokat röviden megemlíteni. 2) mert a megfelelő idegen szók értelmére s definitiójára ügyelés a magyar értelme meghatározásban könnyen félre vezetheti a szótárírót. o. mint van egyebeknél pcld. hol a szabálytól eltérnek. melyek régiesen szintén írattak * kíséretében is: azhol. esmer. 3) mivel kisebb német-. p. minthogy az első esetben akár kit. isten-t félni. vagy viszont. o. avagy e másokban. mire szótárírónak ügyelni különben is kötelessége. mit. Alig tagadhatja valaki. mond-ana. amit mellett több ezer példa között egy tárgyi ragozást találunk (mi mai napon is megtörténik azokon. minthogy egy szabályt követnek. hogy megkülönböztethessük a névelős névmásoktól pl. o. továbbá. hogy felakadásokra adjon alkalmat. 1) mert ritkán felel meg egyik nyelvbeli szó tökéletesen a másik nyelvbelinek. tartani valami-föl. mint nemű nemű. szakasz. ott a szokás szab törvényt. *) Ezenkivttl vannak némely főbb szabályok melyeket szinte szem előtt kell tartani. A névmások ragozásai szinte helyet foglalandanak a szótárban. melyek tárgyesete az nélkül határozatlan igeragozással jár: o* olyan embert ntrtttm és: olyan embert szeretek. ha ugyan eltérésnek lehet tekinteni az olyast. A szószerkezet általánosabb szabályai szótárban nem adathatnak elő. annál inkább meggyőződünk Írásmódunk helyességéről. ezek is együvé szoktak íratni. A szék értelmének meghatározása. rövid példák által felvilágosítani. megemlíteni s az elfogadottnak röviden okát adni. szebb . Azonban itt elég kettő közöl csak egyet jegyezni meg. mint: szép. némi nemű jobb. A mi a rendhagyó szókat illeti. laquelle szókban épen mellettünk harczol. hol a származás világos. S ha akit. de ami előttünk oly világosnak látszott. mely ige mi ragu nevet vagy névhatározót kivan maga mellé. A franczia nyelvből felhozott példa pedig lequel. A szók kimondásának különösebb meghatározása s a poétái mérték följegyzése. . melyet semmi egyes grammatikai könyv ki nem pótolhat. ne nézd a kit hanem a mit. tárgyi ragozásnak nincs helye. S azoknak egy szóba összevonása és irása már csak azért is czélszerűnek mutatkozik. senki sem tekinti azon a vagy át elemet névelőnek — artikulusnak. az ilyen névmásoknál is. miszerint nem hihetők. A magyar szók értelme ne idegen megfelelő (a legszükségesebb helyeket kivéve) hanem magyar szók által határoztassék meg. A hol sem egyik sem másik nem utasít. ösmer. p. az ilyeket is föl kell jegyezni p. nagy. Mi jelennen is. mint idea. akár akit. mert szavaink kimondását tulajdon betűink legjobban meghatározzák. o.óhajtó mód félmúltja s a határtalan mód a na vagy ne. aki szókban ugyanazon mutató (a) elem vagyon. szótárak különben is fognak készülhetni a magyar nagy szótárból. p. o.s meghatároznia. deák-. mely ahol (eléjön mint tudjuk ihol is). p. A melléknév hasonlításai ellenben csak ott tétetnek ki. mire nézve eddigi szabályaink nem szólanak. hol nem világos a származás. azoknak eltérései elmaradhatatlanul följegyeztessenek. ami. Az efféléket tanácsos lesz. p. haza felé menni. magyar szótárban nem szükségesek. minél többet világszerte elfogadott betűk nem létében kívánni nem lehet. hogy azt minden szónál különösen följegyezni nem érdemes. Szükség azonban a különböző leírást. mert itt az a névmás. o. melyeket egyes szóknál megtenni szükséges p.

p. . *) *) £ 82akau az. noha eredetié a német Platz. le-ronf. mint romladék. melyik szó mineműr'előadáshoz tartozik. és viszont. fel kell venni s megmagyarázni. szí Ágoston szerint: a szók eredetét kiki. deák. az elemzésekbe és hasonlításokba is mélyebben -rakedtünk. s amennyire lehet. p. Etyrtíologiát mindazáltal szótárfrónalc étit aggni nem szabad. vagy . magyarázatok. Íá£v Az ily hason értelinü szók bármi kis különbözésének kijelölése egyenesen a nagy szótárt . hogy azt a képze:. "Hol az ilyen értelem-átvitelekben oly nagy ugrás van.'. /. . • Szükséges tehát. . és saját szóláso:kat is a magok helyén elő kell adni. hogy jegyeztessék meg.. azaz.. A kimondás által a betűk gyakran elcseréltetvén. legtanácsosabb ezen szabályt követni. így péld. > —Néha-az idegen szó nem azon nyelvből jön át. status.* illeti. o. vagy származékok. 2) vas eszköz az ásáshoz. 1) secat. melyekkel p.'• . melyet a nagy szótár egy kis utasítás által is tökéletessé tehet . kivált ha az valamely jó íróból vétetik. hanem: meghúz. s még sémi mőndatik : megvonták a haját. arab. . a két vagy több értelmű szót. összetételek. alig mondhatni valamit. hogy a szótárírók a szók értelmét minél sűrűbben példák által is felvilágosítani ügyekezzenek. . mint péld.•. ez vagy ' ' amaz idegen nyelvvel közös.jaf jegyeztetnie. • angulus. hogy ez vagy amazmogyar gyökszó. limbo circumdat. akár nyelvűnkből világos. uakMi. hol pedig eléggé ki nem mutatható. v - V. melytől a kivitelben némi határozatlansága miatt is eltérve. '.:.' 6'—.''" ' A saószármaztatás könnyen tévedésre s képtelenségekre visz. o. noha különösen kiküldetésünkkor főleg csak az értelmezésre val&nk utalva. akár azok a finn. Egyébiránt a nagy szótár magyarok számára lévén írva. :'. egyszerűen az jegyeztetvén meg. ott kétesnek ma• J ' radjon a szótárban is. philosophia stb. Ilyen: ásó. 4) szeg. melynek tulajdona. ami alkalomul szolgálhat arra.!••. s inkább tudatlanságunkat megvallanunk.után képzetteket kivéve. S) szeg. Ezek eredetéről..és divatosbakat azoűban.. a szavak tulajdonainak kijelentései által. mint az álmokat.erötetéssel pedig csaknem miáden szót ki lehet a legidegenebb nyelvből is magyarázni.' ' ' Gyökszónak hivatik az.-. csaknem lehetetlen a szók való eredetéig feljutni.-'. Tévedés elhárítására a nagy szótárban ennek is föl • k. zsidó. A származék és Összetett szóknál ki kell jelelni azon elemeket. mongol. akár a perzsa. tatár. német. a dolgot vége határozza. mely értelöéf cijikk összeköttetésben változtatja. a nevezetesb.''"' . tek rokonságából semmikép kimagyarázni nem lehet. . . Ide tartozik az is. magyarázattal kisérni s fejtegetni. Már az ily gyökszókról. )•. A szók értelme meghatározásában sokszor minden körülírásnál többet ér a jól'vá. '''. az olasz piazzabórvan véve. A u<«iirniaitatÍBróL .. minthogy azt valami közönséges szabályok által meghatároz! épen nem lehet *" •:''. több külön ' szóhaJ? kjell tekinteni._ Van szó..' árafttj p. . De tettük ezt számos eléadások és mutatványok alapján is az Akadémia világos helyeslése . melyik a saját s legelső'értelent. von cs húz csaknem egy. annál meg kell jegyezni. mert az ős régiség homályában vész el.•' ••. a hol az lehetséges. végjn ctattan az ostor. vagy körülírások. az efféle puszta magyarázatok gyakran a szó teljes értelmét kifejezik.. lasztött példa. s új szók alkotására csak a szószármaztatás törvényeiből lehet szabályokat venni. . p. valamint a példabeszédeket. török.. . minden olvasónál feltehetni a szók némi nemű értését. o. rom. Á szók vagy gvökök. mely nincsen szóképzö által alkotva. arcz helyett pofa csak aljasb nyelvben használható. : ° .:. mint s miért vitethetett • a többi értelmekre" át. clavu*. görög nyelvvel legyenek közösek. ott az kíjelentessék. legalább nem használtatnak egy*.'.•%. hogy idővel helyettök magyar szó alkottassék.i''" V. híres stb.''. és pedig vagy szoros definitio által. A még divatos idegen szókat is. szavaink értelme. 1) aki ás. 2) valamit beszeg. A mety szónak többféle értelme divatozik. az ilyet mind előhordani lehetetlen.. hogy: kol a kölcsb'nözéa akár nyelvünkbe. •">'•' Az úgynevezett synonytnák'ritkán pgy értelműek. mint péld. Az ily gyökszók vagy "eredetek vagy kölcsönzőitek. rfíág. a költés főbb nemeiben élni nem szabad. mint »ár-ro«.>. •. az által világosodik fel nyelvünk története. hogy a magyar szók értelme magából a nyelvből fejtessék ki. a természeti hang . . melyekből összeállottakj hacsak a származás és összetétel könnyen-érthetősége azt szükségtelenné nem teszi.•'••. Azonban a szók eredetének'kinyomozásában a kSnnyenhivSség és túlságos kétkedés közi közép utat kell tartani. jó szánta szerint magyarázván. o. Ajánltátik tehát. piacz. ^_~- . o. Vannak tudniillik aljas tréfás kifejezések. Ilyen szó: szeg. mint hibát tanítani. akár tót. • '' v '. annak elemeiből állítáasék elő.

az efféle szók egyébiránt is egy különös szótárba tartozván. ha a grammatikai műszók s egyéb gyakran előforduló szók rövidítve nyomatnak. valamint a szók különönösebb és csak némely szókkal közös tulajdonit is elégséges egy szónál előadni. Ez okból határoztak el magánkat az általános. melyekre nézve megkivántatik. . csak a ragokat teszszük ki. veje. melyek több szavakkal néha azoknak egész osztályával közösek . htt-et. Vannak oly tulajdonok. £ szakasz elején t. II. s a többieknél arra hivatkozni. A szükségtelen ismétlés a többiek közt mellöztetik az által is. vb'.' Végül . e. Az előadás rövidsége abban áll. szükségtelenekkel pedig a szótárt ne terheljük. vagy különböző értelmeinek felvilágosítására a tehetségig rövid példákkal éljünk. a törzsök egészen kiteendö. ne törekedjünk azt hosszas körülírással elérni. Pedig ennek az értelem meghatározására is végtelen befolyása van. mit számos mutatványokban az Akadémia elébe is terjesztettünk. mit elemezzünk. akár egy vagy több betűben akár a mértékben változás történik. híd. hid-at.* Továbbá . sokszor lehetlen. péld. A szótári rövidségről Hogy szótárunk megszerezhető. bocsát. melyet e tekintetben kövcténk vala. ló.Ezek (a gyökszók) eredetéről. hogy az ily összehúzott szók egymástól különbözzenek. melyekből összeállóitok. 2) ha a mondottakat nem ismételjük. ha a ragozatoknal a törzsököt kihagyván. Erre nézve azonban inkább csak útmutatást mint szabályokat adhatni. A nagy magyar szótár mikéneni dolgoztatásáról. melyet az egyes szók minemüsége megkíván. vet." Már ha egy részről a gyökszók eredetéről nagy részben alig mondhatunk valamit. Holmindazáltal a törzsökben. véts. úgymint a szók teljes összegyűjtéséből. s hogy lajstromuk a magyarázattal együtt a szótár elébe fuggesztesgék. péld. hanem tartsuk magunkat ahhoz. ragozáskor. vagy főbb tulajdonságaikat. bocsáss. 3) a többször előforduló szavakat rövidítve nyomatjuk. de inductiok és abstractiók utján nyert elveken alapuló s némileg a hasonlítás szabályaival is egybekötött elemz jsnek magyar származatú szókban az egész szótáron keresztül vitelére. s ez által helyeslést és az e szerénti munkálkodásra megbízatást nyertünk. mert ez többnyire nevetséges. 3) Hosszas grammatikai vitatkozásokba ne avatkozzunk. havat. Előre bocsátván. derekak. más részről a «aArma»ásas és összetétel könnyen érthetősége az elemek kijelölését szükségtelenné teszi: akkor alig maradna. mint hibát tanítani. továbbá az egyes szók kidolgozásából áll: a társaság nem tartotta szükségesnek ez utóbbit az elsőtől felfüggeszteni. A rövidség háromképen eszközölhető: 1) ha előadásunkat a tehetségig összevonva szerkesztjük. olvasható. ezeket elég egy helyen elmondani s az olvasót oda utasítani. ha benne semmi fölösleges nincs. derék. A származék és összetett szóknál ki kell jelelni azon elemeket. hacsak a származás és összetétel könnyenérthetösége azt szükségtelenné nem teszi. mint alább eléjön.VL szakasz. és pedig ilyenképen: mellett. 4) A szók meghatározására szükséges tárgyak rendéhez felettébb szorosan ne ragaszkodjunk. a természeti hang után képzetteket kivéve alig mondhatni valamit. melyhez a szó tartozik. szükséges a rövidségre ügyelni. helyett: hit. hitet. hó. szóval. Igen sok hely kiméltctik meg az által. ugyanis a szók magyarázatához előre hozzá lehet fogni. A tudományok s mesterségek szavainál néha elég csak azon tudományt vagy mesterséget említeni. hogy a nagy szótár írása két külön munkálatból. De eléjön igazolása is részünkről azon eljárásnak. és ugyan 1) Amely szót helyesen meghatározni nem lehet. i. haszonvehető legyen. az mondatik: „A szók eredetének kinyomozásában a könnyenhivöség s túlságos kétkedés közt közép utat kell tartani s inkább tudatlanságunkat megváltanunk. lovat. 2) A szók grammatikai tulajdonainak.

hogy a magyarázott szók mindenkor kitetszőleg vagy felül magánosán álljanak. látna helyett hallani: házo. s a nyílt hosszú d-i fogadta el. cs. kellem. 2. ész. Ugyan ez törvénye minden hangzónak.i rövid a helyett nyílt röviddel élnek. vár. borzad slb. vagy: elme. mindenik kurván belőle azon szókat. értelem. vagy módosított. retten. ty. kedvesség. a mi csak némely vidékek sajátja. mely a nyelvünkben uralkodó hangosztály szerint a mélyekhez vagyis vastagokhoz tartozik. A zárt rövid a igen rokon a rövid o hangzóval. menjenek ennek minden czikkelyén végig az osztályok. Az ily felosztás után fenmaradó szók osztassanak fel azután osztálybeli különbség nélkül a rendes. Bán. J3thar=Bihor. Az igy i felolvasott s helybenhagyott munka. amoara. III. kik mind azon czikkelyeket. A mai írónyelvben is vannak példái az ily felcseréléseknek: álmádat. melyek vagy kizárólag hozzátartozók. osztassék fel az. hogy nyelvészeti terjedelmesb öamereteivel az ügynek és hazának szolgálhasson. látno. egyebekkel összevetve határoztathatik csak el lehető legpontosabban. Ifi az utasításhoz s a példányokhoz tartottak magánkat. A szokás két egymástól alaposan különböző a betűt ismer: zárt és nyíltat A zárt. S hogy minden most feltünedező követeléseknek megfeleljünk. lakodalom. Hont. Az írói nyelv s miveltebb beszéd mind ezekből csök a zárt rövid a-t. alkalmaztatott értelemben jönek benne elő. A munka megjelentével pedig bizonyosan könnyebb lesz annak tökéletesbítése és hálás köszönettel reendi az Akadémia az alapos pótlásokat. vannak. melyek másokkal családi rokonságban állanak. álmodot. és száz efféle. zárt hosszú ezekbon: aara. 4. kéj. átvitt. vagy: ijed. Aki osztályrészéből bizonyos számú szót kidolgozott.— 8 — Í 1. Vétessék vezérkönyvül a m. A felső vármegyék. indulat és szenvedély. mint fenébb említetett. ha utána ugyanazon szóban két mássalhangzó következik : adna. a 'elen pontbeli határozat szerint intézendő munkálkodásnak minél elébbi megindítását a kis gyüéeekre bízta. hogy betűrendet tartson. a zá. Az Akadémia sokkal gyakorlatibb volt utasításaiban. Mi megtörtük az utat. mely mindenkor vonással jegyeztetik. akarat. vonással emezt. ily egymásra ügyelő figyelmet fognak például kívánni ezek: inger. hogy betftrendezéskor azokat elszelni. ár. igyekezünk rajta tohaladni. kecs. Dolgozat-példányok. erre nézve tétetének. Ki levén így minden osztály jutványa írva. amazt vonás nélkül. A régieknél Arad=Orod. harag harag. Nógrád stb. nem tesznek két mássalhangzót. minthogy az még talán csak huzamosb idő lefolyta után kezdethetik meg. melyeknek értelme. rémül. *) A. tehát mindenkinek alkalma fog nyílni. tekintettel azonban azon szókra. ny.. Ami az így összeszedendő szók szerkesztését illeti. A vont á hosszú tagot tesz a versmértékben: ad. . okosság. azt azonnal felolvashatja vizsgálat végett a kis gyűlésben a nélkül. lakadalom. ly. egy különösen e végre készült jegyzőkönyvbe úgy irassék. midőn mar magának a szótárnak egyes füzetei sajtó alól kikerülni kezdettek. tudományos megkülönböztetéssel fogják kidolgozni. tár. társaság által kiadott Zsebszótár. tud. és igy könnyebben sorozni lehessen. s a magam nálok magám. Munka-egyszerítés végett e jegyzőkönyvnek csak egyik lapja irassék be. magyar. de hosszút. egyetértőleg. gy. mint sem két embertől erejök fölötti dolgokat kívánjon. e kérdésbe a nagy gyűlés nem ereszkedvén. az illető osztály tagjai között. ismét vagy rövid. A ez. hangzó s egyszersmind legelső betű az Abc-ben. 7Yhany= Tichon. melyek ujabb időben. sz. 3. báj. Dunántúl: haza. Zárt rövid a von ezekben: harang. a vonatlan magában mindig rövidet: hamar. vagy arra várakozzék. valamint a nyílt. az értelem-magyarázat kidolgozása végett. *) E dolgozatpéldányok összeköttetésben különben is a föntebb! utasítással legjobban megfelelnek azon mindennemű követelésekre. gyönyör. öröm. vagy hosszú. Nyílt hosszú á van ezekben: kár. és netalán vállalkozó tiszteleti és levelező tagok közt. elragadtatás. zs. ezekre kettőnknek egész életünk sem lett volna elegendő.

bár. bátrúl. bég édes. s a birtokszó rendesen közvetetten a nek ragu szót kíséri vagy előzi. 3)„ Jelenti az egyes 3-dik személyt az igéknél. Hibázó eseteit a ragoktól kölcsönözi. L Szó. bot vége. 2) Veszedelemtől mentet. az aram eno és ana szavak s a finn én. boszankodást. melyek az érzéket s tehetséget mozgásba hozzák. Ily értelemben lett tiszteletneve Opusnak. Jelent 1) maga erejében. a g betűt az erősebb kiejtés adhatta hozzá. bátorítás. ámbár. adt-a. mely Dunán túl s Erdélyben divatozik. csodálkozást. 1) Mint birtokitó megfelel a deák genitivusnak. 1. ha-v-a. Nyelvtudományilag jelenti az egyes első személyt. Az. lelke érzékei s tehetségeinek munkálatai tartoznak közvetlenül. vagy annak birtokát a vastag hangú neveknél (1. végez. A híres Bátoriak nemzetsége s több helységek emlékeztetnek ezen szó régiségére. 3) Bátor. * Faluvég. enyéim. ám. tors-a. hidvég (itt kidolgozandók). végső. mint: vég vászon. hi-v-a. birtokitó és tulajdonító jelentéssel bír. sőt egész AEAB. éngemet. mi talán az én-em-et-böl változott el. nek-em. vég posztó. Em. ról-am stb. több esetei nincsenek. Hely. mind utói tétethetik. ellentétben a tárgyakkal. mink. Vég. a betű jelenti 1) a hirtelen zaj által meglepettnek. de többnyire hosszú. én-től-em stb. s a nem-én maga (a mi másoknál tárgy) nem egyéb szerinte. zúz-a. óm) a név. de változatosság kedvéért. Fichte ellenben az eszméletet az én eredményének tárta s igy az én-t valami felsőbbnek: alanynak. jelent 1) határt időben és térben: világ vége. Kant az eszmélet (öntudat) eszméletének nevezte az ént. Én. különben pedig mindenki magát. merészet. hol az én egyszer épen. bátorság. haragot. bát-r-ak. 1. Ó. máj. töl-em. Származékai: véges. kidolgozandók. ana (arab). vége az életnek. el is hagyathatik. névrag. de ezt nem mint eredeti. zúz. vagy a h betűnek gyenge leheletét is felveszi: ah! áh! hah! stb. B&tor. (L. biztos szavakkal. Szokásban vau leginkább a régieknél. Beh. utóbb elváltozott alakban (em) s szenvedő raggal (ét) toldva jelenik meg. a ház. vég gyolcs. s ilyenkor mint felkiáltó vagy figyelmeztető hang mind elül. &j és v segédbetük. t. mint a czikkszó. végezet. tehetségében bizót. Nek. A ! harangoznak. a. KU»Y MÖli*. mint az énnek ellentéte. Az ily Tagozatokban : ad-j-a. beh édes helyett). 1. s ekkor a nek-kel ragasztatott szó oly viszonyban áll egy másikkal. szükségtelenül. mint birtokkal. Mondatik: én-nek-em. s a neveknél: kalpag-a. sa-v-a. vagy valamely váratlan esetre foleszmélőnek figyelmét vagy figyelmeztetését. mondatik dm-mal is: ámbátor. s ráhagyást. éngemet van szokásban. -ét. s az én munkásságának eredménye. melyhez teste. kalap-j-a.). kivált költői nyelvben több szók. ro-v-a. -őrt vagy bát-r-at.és igeragozásban többször megjelenik. vár-a. mentes. megengedést. jóllehet. fn. mely az egyes első személyeiben fordul elő. amott a! ahon a! Hihetőleg ezen rövid a kapcsoltatott eleinte mutatóul s határozóul a nevek elejéhez is: a vár. harczban s veszélyekben. holott elváltozott alakban végül jelenik meg. tors helyett. kötszó gyanánt használtatik ezek helyett: noha.) 3) Röfös portékákban valamely egészet. fajdalmát. munká-j-a. Többesét 1. s megnyugvást jelent. 1. végetlen. Bél. a szók végéhez ragasztatik: máj-a. (Ezek külön ismét. amint ezeket némely vidékek máig is röviden ejtik. szenvedő eset: engem. E névmás hiányos. minthogy értelmet nem változtat. de ekkor inkább a brftorsdgos használtatik. -orabb vagy bát-rabb. Végszó. saját személyét nevezi én-nek. Néha pedig. személyes nm. mely mindennek alapja s kútfeje. de elváltozott alakban: em (öm. vel-em. bátortalan. bátorít. s rokon értelmű a ment. hasonl. bátorságos. m. hanem az ő-böl hangrendesen elváltozott rag: ad-a. (Balassa. véghetetlen stb. Származékai: enyém. u. helyette engem. 2 .A. tor-a. ki Salamon s László királyok alatt híres bajnok volt. 2) Jelent mindenféle indulatot és szenvedélyt. Származékai: bátran. 2) Jelenti Magyarország határvidékét s a határörzőket egyszersmind: Vitézek! mi lehet A kerek föld felett Szebb dolog a végeknél. s ilyenkor hangja az indulathoz képest változó. adni-a.) Összetételei: Végbél. Mi. hihetőleg a késedelmes nyelv hibájából. Véghely. mi nyomositásúl használtatik. bátortalanság. Ilyenkor. A keleti nyelvekben ugyanazt jelentik a rokon hangú ani (zsidó). 8tb.

Félni a haláltól. nem ingerii haragját. pl. bort mérni. de a szokás nak-ra változtatta : pokolnak. vagy harang lába . az egyes és többes szám mind a három személyeinek tulajdonító esetévé válik: nek-em nek-ünk nek-ed nektek nek-i(ie) nek-ik(iök) Mondatik nyújtva is : nékem stb. Kivételt tesznek az érintett közbenvetések : a hazának minden hazafi kivánja virágzását. embereknek életük . s mind két esetben vei ragu szót kivan. Használtatik cselekvöleg is : versenyt fut = versenyez. 4) a súlynak : mérni valamely testet. és ugyan amint egy vagy több a birtokos. fölveszi az egy birtokú személyragokat töl-em töl-ünk től-ed tői-etek töl-e töl-ök A mélyhanguak után tói-rá változik: kár-tói. mindnyájan Ádámtól eredünk. 3) meghatározását a mennyiségnek s ekkor vei ragot kivan. mértéktelen. pl. ü-t kivéve) előtte hosszúvá lesz : eke. távozása vagy távolsága méretik. A szót. úgy a ragoknak is vagy egy vagy több birtokuaknak kell lenni: embernek élete. Mér. pl. a ház előtt A birtokszó. mértékletlen. mázsa stb. sert stb. honnan valaminek eredése. Tuhutumnak. hogy amaz a kútfő. A birtokszó nek után a harmadik személynek birtokragait veszi fel. Tuhutum-nek. A nek hajdan nem változva állott a vastag hangúak után is : pokol-nek. vagy a megindulás. hány font. tolok annyiban elhajló. de mihelyt a nek elhagyatott. cs. ezek is elvesztik ragaikat: a háznak eló'tte. ki is hagyathatik : harangnak lába. másoknál a nélkül. fut-ott. fut-sz. elébe is tétethetik a nek rágós szónak. 2) időben : ahhoz méri az időt. 5) árnak. jelent: valamely személyt vagy tárgyat máshoz hasonlítani vagy szabni. futtám tájdivat a szokottabb futottam helyett Jelenti 1) embernek vagy állatnak a rendes lépésnél gyorsabb. Összetettnek hitszik a ta (honnan to-va s tá-vol erednek) vagy tő. jöhetnek közbe : A jó fiú atyjának haragját nem ingerii. v. megett. . mérsékel. hiányjellel némelyeknél.— 10 — mondás is. A birtokitó nek. edényből kiömlését. bizonyos mennyiség vagy súly szerint valamit árulni. a jó fiú atyjának. Buda Pesttől 200 ölnyire van. mellett. itczével mérni a bort. Istentől jót várni. mérnök. Hy értelemben módosítja továbbá mind azon szók jelentését. a szebb hangzás. TŐI. fut a leves stb. k. kevesb a rohanásnál. halálnak. pl. Fut. felé. mértékletes. 6)-hoz mérni. vagy a jó fiú atyjának nem ingerii haragját. az eredés tövévé.el. névrag. a tífl pedig inkább az általános és kul vonaloknál marad. honnan jónak vagy rosznak eredését várjuk vagy rettegjük. 2) híg testnek mederből. sert. — mér-t Jelenti 1) meghatározását a távolságnak és aránynak térben. hozzá stb. kimér. u. felmér. mely szinte távozást jelent: ta-el = tői. gyorsabb s nem oly általános mint a járás. egy értelműnek vehetni a szaladással. megmér. kertemnek helyett 2) Mint tulajdonító megfelel a nek a deák dativusnak. Nyomosítóul felveszi a személyes névmásokat elül is: én-nekem. mintha mondanék : tova. így mondhatni: embereknek élete. és el részecskékből. mértéklet. mérséklet. halál-nek. — Használtatik a miatt helyett is! pl.' pl. A rövid hangzó (az i. mely törvénytől azonban a nyelvünkben uralkodó gazdálkodás. emberek élete. sok fától (fa miatt) az erdőt Rokon értelmű a bSl és ról ragokkal. vagy a haza minden fiai. de a köz szokás is eltérni szabadságot adván. de ily esetben a nek-et nem lehet kihagyni: nem mondhatni tehát: gyümölcse kertem. alatt. s felvevén a birtokragokat. ekétől. mérték. Összetételei: bemér. ha oka volna is az ellenmondásra. összemér (vei) stb. vagyis oly határvonallá.. felveszik a birtokitó nek után a birtokragot. de sajátabbal. emez az alap eszméjét kapcsolja a nevek értelméhez. A független névhatározók is : előtt. melyhez ragasztatik. eltávozás pontjává teszi. mérsék. pályát fut = pályáz. te-neked stb. mér-sz. nem alhatik a fájdalomtól = fájdalom miatt: nem hit a szemétől = szeme miatt.. Származékai: mérleg. erőszakosabb haladását. nem mondhatnók : a haza minden hazafi kívánja virágzását Az illető melléknevek közbejövetele nem gátolja a nek kihagyását: a hazának minden fiai.

1844. német. de az életben vagy egy és más tudomány körben felkapott szók is felveendők. Csak jelentömód jelen ideje van : veszek. miután a legnehezebb részek még hátra vannak. megfut. változtatott szóknak régibb értelniök. Magát a kétzitésmódját illetőleg. kengyelfutó. lófuttatás. L). romolnak. Minthogy pedig számos szóknak. mi nyelvtanilag helyesen készült s bár mely ágún az életnek és tudománynak él és használtatik. mik az általános paradigmáktól eltérnek. ide fordítandók a nagy szótár részére készült é* kétzitendő értelmezési dolgozatok. k.— 11 — Öszvetételei: elmefuttatás. de jeles müvekben előforduló kifejezései is. romoltok. A szerkesztő köteles dolgozását időnként egy szinte a Társasáé által választandó vizsgálóval közölni. és deák. Heg a nem lelyeten képzett. Származékai: romladék. veszeaz stb. Akad. úgymint a származtató. megemlitendök továbbá a szóknak mind azon sajátságai. romlékony. 2) A parancsoló mód 2-dik sz. VMX. futtat. romlótok. Kondik. romladozik. akár az értelmezési hibásságot. valamint a tájszók közöl mind azok.és müszótárain kívül tekintélyesb szó. A nagy szótár hirtelen el nem készülhetvén. (M. áron szerzését jelenti. Felveendők ezeken kívül az újra felélesztett régi szók is. hozzá járul az el szóképzö. és cs. mely vonatlanul szokottabb a többi személyekben stb. vagy általvíve. táj. mellőzni fogja annak belső történetét. nem különben. A szerkesztő s vizsgáló lesznek kezesek a TárSí* . sőt egyes Íróknak bár nem helyeslendő. akár a képzési. mely beszédrészhez tartozása. E munkával a Társaság által a maga kebeléből választandó szerkeszti) fog megbizatni. a szószármaztatást és nyelvhasonlítást és a dolog természeténél fogva csak egy részből fog állani. futamodás. Értés.és tankönyveinkből lesz öszveszedendö. romiunk. egyéb módjait s időit a vV gyökből veszi » közbevetésével vagy a nélkül. futamat. Ered e szóból: rom. végy. romladékony. aljasodást: romlik a nép. és saját árnyéklatokat vészen fel. befut. múlt 3-d személy : romlott. az Akadémia által egy oly. a szóanyag pedig a Társaság zseb-. Végre felveendők egész kiterjedésükben a ragok és képzők minden lehető viszonyaikban. megjegyezvén azonban az ilyeneknél mindig. futaioatnyi. elfut. romlom. mint a melyekhez még a szükséges előkészületek nincsenek együtt. aljasodását: 2) jelent szellemi. mely a m. futó. Ezek szerint e szótár a nyelvet annak -nyelvtani és lexicographiai jelen állapotja szerint adván vissza. nem zárván ki abból semmit. ve-end stb. romlanak. megfutamodik. hol az a magyarázandó szó értelmileg bővebb felvilágosítására élesebb és szabatosabb meghatározására szolgál. romol. romlott. mik bármely tekintetben magokat ajánlják. de különben is az értelmezés a maga általánosságában nem lévén mindenkor képes elég élesen festeni a szó lényegét: a szükséghez képest példák is fognak az értelmezéshez adatni. romlói. (szokatlan). szokott mondatok és szólásformák. leromlik. k. kivévén összetételeket. A nyelvtani részt illetőleg feljegyzendö minden szónak. dec. stb. sőt példabeszédek is : mikhez Kresznerics és Dugonics munkáiban bő anyagot tahiihatni. az magyar nyelven készítendő. a szív. hiányos és rendhagyó cs. fut- Nagygyfllési határozat 1844. s lesz hangváltozással rom-ol. Öszvetételei: elromlik. pusztulását. 223—225. lesz öszvehuzva romlik. vagy erkölcsi megfogyatkozást. éhez járulván az t'k. mik ismét példák által legjobban kitüntethetők. 16-án. romlottság. futás. valamely dolognak elfoglalását. végre a szókötési tulajdonságok is. ve-v-ém. vagy romolt. Mi az értelmezést illeti. tatás stb. csupán értelmező szótár fog kiadatni. Jelenti 1) valamely testnek bontakozását. nyelvnek egyetemes szókincsét magában foglalja. futós. vagy más nyelvű szó csak akkor és ott feljegyzendö. kifut. hasonlító és nyelvtörténeti. fökép pedig az igéknek értelme különböző mondatokban sokfélckép módosul. vagy : romolok. öszveromlik. a nyelvfejlödése folytával értdmoket. megromlik. romolunk. mi által e szótár gyakorlati használatossága nevekedtével egyszersmind a iiyelvtisztitására is üdvös hatást fog gyakorolni. Származékai : futamik. romolsz.

Továbbá. a nagy gyűlésnek is bejelentetni rendelte. (A nyelv. 8. Osztályok és kisgyülés mindenben tartoznak a szerkesztő és ellenőrző vizsgálónak segedelmére lenni. a fenforgó kérdés eldöntése a kisgyülést illeti. 298. ekkép dolgozott szóczikk felolvastatott. hanem szónyomozó és öszvehasonlító is leszen. hol szükségesnek látszik a szók más nyelvekkeli egybehasonlÜdsdba is bocsátkoztak. hogy e szerént közös munkával az eddig már elvégzett betűket kipótolandják. Értesítőből. hogy ők túl menvén az utasításon. 8. hogy az utolsó tudósítás ólta a szótár a Hézag szótól a Ka-ig haladt elő. azt. s egyszersmind részét teendi a majdan elkészülendő Nagy Szótárnak. s ez leend az első valóban akadémiai magyar szótár. idegeneknek tartatnak.. Mátray Gábor. méltánylata mellett. évi osztályülésekben történt. sőt hogy ott. Kisgyülés febr. Eötvös József. óvatosan tárgyaltassanak és hódtítassanak a magyar nyelv eredeti birtokául." ÍL Kivonat az 1801. a munkának az utasítás szellemében és formái szerint szorgalmatos és lelkiismeretes elkészüléseért. s az egészet így folytatandják. sőt kettőzött élénkséggel foly. lapon : „Czuczor G-.724 kisebb-nagyobb czikket foglal s a szerző jelenleg az egésznek ötödik hetedében munkálkodik. Hogy a Társaságnak nyelvtani kifejezett elvei mindkettösökre nézve kötelezők. hol az egyik vagy másik nyelvből vétel nagyobbkisebb bizonyossággal állíttathatik. mely a szók kime~Htő értelmezését. amaz mint a nagy szótár szerkesztője." . organicus és anyagi hozzájárulta mellett. alapossággal. 24. s ennek felderítésére. lapon : „Olvastatott a nagy szótári munkálatok mibenléte iránt kiküldött választmány (Hun&lvy Pál. lapon : „Olvastatott b. 4-től e hó végéig a Kanétól czikktől Afeggörbeszf czikkig haladt. az a két szerkesztőnek figyelmébe ajánltatott" HL Kivonat az 1853-diki Értesítőből. nov. e munkát magáénak fogja vallhatni. hogy azokban már nemcsak az értelmező. ez mint annak ellenőrző vizsgálója bejelentették. (A nyelvtudományi osztály részére). Balogh Pál és Toldy Ferencz bizottmány! jelentésűk a nagyszótári munkálatok mibenlétéről. Toldy Ferencz) tudósítása az osztályhoz. az etimológiát is fel kezdek venni a munkába. Ugyanez évben a XVH nagygyűlés a kis gyűlés javaslatára a csupán szoros-tudománybeli használatban levő műszókat a nagy szótárból kirekesztetni határozta. melyszerént a munka 1861. mely kibővítése a tervnek. miáltal a nagy szótár nemcsak értelmező. hanem az utóbb bővített terv szerint a szófejtő és nyelvhasonlító elem is jóformán szerepel. s a megbízott férfiak közbejött viszonyai által többször megszakadt munkálat sept 1-től ismét rendesen. osztálya számára). E javaslatban az osztály megnyugodván. melyből kitűnt. Az ülés kedvesen vevén a szerkesztők e dicséretes buzgóságát. Mi az etymologiai és nyelvhasonlítási fejtegetéseknek netán szabandó határokat illeti: hosszas tanácskozás után úgy nyilatkozott a választmány. L Kivonat az 1847-diki Értesítőből. miszerént leginkább a tudva. s a kétesen idegen szók. Öszves kis gyűlés január 31-dikén 10. hogy továbbá e rész is minőségileg azon gonddal. nevezetesen a műszók értelmezése és minden új képzésű szó az illető osztálylyal helybenhagyás végett közöltetik. melynél fogva feladásuknál teljesb és tökéletesb munkát adni vállalkoznak. melyek több-kevesebb nyelvészek által s nem minden ok nélkül. hogy az idők. Pótlék-utasítások. és Fogarasi J. iltetóleg jóváhagyások.— 12 — saság előtt. miután több rendbeli. a mondottakból magában következik. mely rész mintegy 8000 czikket foglal magában. ezek is bővebb kifejtést nyertek. A Társaság ilynemü szellemi. melyet a társaság szerző előadásaiból már ismer. e részben 10. úgy a nyelvtani és szókötési viszonyok eléadását kívánja csak. hol a szók rokonsága más. beható és kiterjedt nyelvismerettel készült. a nyelvhasonlítás pedig a rokon hangú és értelmű szók egymásmelleit elsorolására szorittassék: kivévén. Az első dolgozatok felolvasása az 1846. köz helyeslést nyervén. az osztálynak teljes helybenhagyásával. ha pedig valamely tárgyra nézve a szerkesztő s vizsgáló meg nem egyezhetnének. az elébbi betűk sorában álló szókra vezetett vissza. kinyilatkoztató a két megbízott tag.és széptudd. Kisgyűlés nov.

sőt az idep-n/olüsto'kömö't is legott érti a nélkül. vagy kölcsönözött — egyedül elnevezési tárgya van kérdviben. Különben több újabb czikkek figyelmes átnézést meggyőzte a bizottmányt afelől. nem. mind népies és irodalmi divatát szemügyre kell vennie s fölhasználnia. Részletesb igazolása azon elveknek. a miknek tárgyalása a szótárra magára csak a legnagyobb hasznú lehet. illetőleg eljárási módoknak. manus. minden magyar ember előtt világos fogalomkt'-p tűnik fel. közös. dajkanyelvre. s nem terjeszkedik tovább. mint azon eszmeképre. hogy akár rokonnal. tt jelentése a nagy szótár mibenlétéről. vagyis amely meghatározás illik rajok az . a/<•/'. Kis gyűlés febr. szláv. mint az állati testnek köz ismereti! alkatrésze.. pl. Balogh Pál és Toldy Ferencz megbízott t és rr. (A nyelvtudományi osztály részére). ellenben az éjomét. melyekben bizonyos kifejezések és formák mintegy megcsontosulva változatlanul szállnak szájról szájra. melynek gyümölcseit az osztály több kis gyűlési elöaiLiíukban vette. melyeket a munka folytában az általános utasítások nyomán is követtünk. ií&Of. szláv. akár idegennel hasonlítanék öszve. vagy egyszerű cseivkvést. ha nem gondol is rá. mely a folytonos munkálkodás következtében is fogta el a múlt évben a szorgalmas szerzőt. állapotot jelentő igék stb. a munka az ö részéről is ezentúl gyorsabban haladand. hogy tudná. ásványi testek. vagy különféle eszközök.— 13 — IV. Továbbá. lapon : „Olvastatott b. ha az illető tárgynak sajátságait úgy leírja. vagyis 1853-diki febr. miután az akadémiai nyelvtudományi mozgalmak szükségkép hatottak a dolgozókra. hogy szerző ernyedetl>-ii gonddal és lelkesedéssel folytatja müvét — Ezekhez Fogarasi János rt. hogy harmadszor ment ez évben keresztül a munkán a H betűig. hand. e rész 04<X) czikkböl állván. mint megbízott munkatársa a szótárszerkesztőnek. L Szakuz. évi január végéig a „Meggörbeszt" szótól az „Öröm" czikkszóig haladott elő.latin ferrum. nem. E végre mindenek előtt a nyelv belső forrásait. hogy a szók érteményét minél szabatosabban körülírva meghatározza. MÁSODIK RÉSZ. tősgyökeres magyar létére. milyenek az állati. korról korra által. A szók értelmezető. hell. Ez a szónak egyéni önálló mivoltát illeti. melyet elménkben eléidéz. úgy másfélül nagyobb óvatosság is jutott. lat lapis. vcu. 35. Eötvös József. Az ily határozott tárgyakra vonatkozó szók tulajdon értelme minden nyelvben egyezik. zelezo . kéz. szláv. népmesékre. tehát érvhuezésök is ugyanazon körülírás áltál eszközölhető. hogy miután a később fölvett szónyoniuzó elem a most átvizsgálás alatt lévő részekben bőven van tárgyalva. hell. reményli egyébiránt. Az osztály e jelentések után az ügy mibenlétére nézve teljesen megnyugodott" Ezeken kivül évenként küldött ki az Akadémia bizottságot. Kivonat az 1854-diki Értesítőből. mind ószerü vagy elavult. Midőn tehát valamely szónak — legyen az sajátunk. hogy azt minden egyébtől meg lehessen különböztetni. kimen stb. &#. jelentette. különös figyelemmel lévén a közmondatokra. az értelmezés szabatos és világos lehet. fílo. s tisztában lehetünk vtle a nélkül. már csak bizonyos vidéken isineretes. mind országos és tájbeli. 6.ffldijQov. hogy a német fríí/ts"ii-bol származott. nem. mely a munkálat eléhaladáááról vala jelentést teendő. lat. azt közvetlenül és határozottan a belső nyelvszokás mondja meg. eisen. stein. növényi. pl. vagy csak gyanítaná is. ruka . s így kevesebből ugyan egy negyeddel a múlt évi dolgozatnál: de ami részint azon három havi betegeskedésnek tulajdonítandó. nevezetesen a szók mind mai. melyszerint az a múlt évi vizsgálat. népdalokra. midőn a szó bizonyos érzék által felfogható tapasztalati tárgyat jelont. hogy mily magyar szókkal áll családi rokonságban. Az ily szókat más n\ elveken is tökéletes szabatossággal vissza lehet adni. 1-töl f. példabeszédekre. úgy hogy míg egyfelül a hasonlító résznek nagyobb kiterjedés és beljebbható munkásság. Az „értelmező szótár" fogalmához tartozik. a szótárírással szoros kapcsolatban lévő nyelvnyomozó munkásságnak. hell. részint azon. müvek nevei.

Előbbi eredetű az anyagi. mely körül a többi forog. kezeskedik. kanyarodik. vagy egészen másnemű szóval adhatók csak vissza. sertepertél. gatya. csizmafej. fen. és pazar. vagy eredetileg ott támadt állapotok. kósternyál. hogy az idegen is világos fogalmat nyerjen abból. gondolkodik. mulatságok. honnan sípol. honnan a versenyfutás kezdődik. ért caput aninmlis : emberfej. belszenvedS igealakok. Mint mértani magasságot jelentővel családi viszonyban állanak : fel. Zsit vűtS. előbbi az b'szszerü (concret) mint az elvont. vtrébfej. kóvályog. mintegy kamós. érzéki. BalatonfS.. így különböznek gyökre nézve egymástól ezen hasonló nemüek : barangol. pl. kivált származékok. íábszárt födő csizmatalptól. csámolyog. EL Szakasz. főpap. hídfő. gyakran történik. ugyanazon szóval fejezi ki. mintegy biUegve megy. üldögélhet. melyek képzőiknél fogva több fogalmat rejtenek magukban. míveltető. foglalkozások. tyúkver6. pl. pákász. Marcealto. vagyis. s ezek a másod. le. s innen ismét átv. laska. honnan átv. italok. kóriczál. ál. állványos készítménynek tetejét. de nem azonosak. &\ főúr. ugyanaz illik a másikban is. b) szőrből vagy szörnemü durva gyapjúból kallott posztókelme. szélesb ért kiindulási pont. mennyiben ezek fölülről alá folynak : Pinkafej. főnemes. gyakorlatos. csendül. tekereg. d) csőalakú nyilas. c) ily kelméből varrott ruha. azután következnek az átvitték. fej vagy f ő. melyeket a hanyagabb nyelvszokás egymással fölcserélve használ. fed vagy födél. pl. eszközök. lent. a valódi érteményt nem képesek szabatos világossággal meghatározni. járdogál. szertartások. melyeknek más nyelvben ugyanannyit mondó másuk nincsen. mely a fejhez képest legalantabb fekszik. nevei. lófej. Ilyenek : a) azon szók. mintegy lesve. lábnak felső lapját: lábfej. . melyből lett slpít. amelyek bizonyos közjegyben egyeznek. melyek érteményei bizonyos idegenekéihez némileg hasonlók ugyan. De vannak minden nyelvben oly sajátnemü szók. tulajd. mint a zsákmány után szimatoló farkas. azaz görbült testtel mendegel. varjúfej stb. hanem vagy szélesebb vagy szűkebb jelentésű. Ez esetben az értelmezés föladata a rokonértemények észtani öszvefüggését. milyek pL csak azon nép körében létező. disznófej. erek. testét öszvehúzva. holott gyökeikre nézve árnyalatilag különböznek pl. csizmaszártól. borjúfej. mintegy legmagasabb polczon álló személy : ház feje. kalézol. a híd eleje. síp a) természeti hang. pl. alattomosan lépdegel. nyavalyák. lassú léptekkel. nyeregfej. jelenti a) a kéznek. len. TapokzafS. durran. s ellentétesei. kammog = tanyán. viseletek. A tulajdon értemény azon középpont. melyekben nyelvűnk páratlanul. c) ily hangot adó csöves hangszer. gáncza. milyenek nyelvünkben a tehető. általán a származékigék finom árnyalatai. kesergő. Ebben áll előnye az értelmező szótárnak a közönséges szótárok fölött. ballag = kényelmesen. melyeket úgy kell értelmezni. sunnyog = magát megsúnyva. sarkat. de minthogy valamely tárgynak másmás jegyei szolgálhatnak haaonlitási alapul. Szalaftj. melyek valamely népnek saját ismerettárgyait jelentik. melyek midőn szót szóval törekesznek visszaadni. kondul. b) oly származékok. gulyás. visszaható. csatangol.. zörren. hivatalok. zalánbol stb. pálya fő. s idegen nyelvre csak körülírva fordíthatók. óvatosan. képes ért társadalmilag vagy erkölcsileg mások fölött. csizmasarktól. mint a szellemi. alant. a képesek. illetőleg származási egymásutánját és rendét eléadni. tarhonya.vagy mellékértemények. melyre bizonyos közjegynél fogva mindnyája visszavihető. gucsma. koslat. Az emberi észjárás valamint a fogalmakat. oszlopfej. szintén bujálkodásig gazdag. csatoldl. ugyanazon szónak többféle érteménye. kézf«j. kóborog. úgy azok hangképeit is rokonitani szokta. Átv. tetőzet. szerszámok stb. csákó. Ellentéte : alattvaló. ördöglomba stb. mely a lábfejet takarja. mint a kamasz vagy a mélázó komondor. különböztetésül a talpat. sipog. folyók eredeti helyét. erkölcsi. hánykolódik. a természeti mint a mesterségi. ellentéte az alattiságot jelentő tő. hogy az átvitt értemények egymással nem. magát elhagyva. s ennélfogva egynemű fogalom alá vonhatók. a sipoly származékban. család feje „a nemzetnek teste a nép. játékok. láb. sátrat. dúló. kútfej. főbíró. pl. pl. lassúdon mozog. csak a középpontival állanak viszonyban. mint a nyúl. feje annak a király" (Kisf. b) valamely kézműnek. melynek L egyik jegye a magos helyzet. topán. ért. szokások. b) sipító panaszos. iratgathat. pl. kóstál. csavarog. kelekolál. herticze'. csikós. honnan a sipánícodik vagy sopánkodik. sípos . ételek. csengő hangú érzelemnyilvánítás. Ilyenekre nézve az „értelmező" az idegen szótárokban foglalt érteményezéseket átveheti a magáéba. c) vizek. csirái. ért. kóros lik a testen. c) a hasonuemüek (synonymák). huszár. kullog = magát megkunva. Első helyen áÜ a tulajdon értemeny. innen átv. baktat = bukdosva bukdácsolva megy.— 14 — egyik nyelvben. kurittol. Hasonlóan a szűr főnév a) =S26V.

embert fejezni. ingyen f éjében. hal. a lábbelinek azon részét csinálja. (mely ma ugyan önálló szó. vagy átv. szegfej stb. egyéniség helyett: szegény fejem ! me misenun! fejedre szóltál. exprímere. kemény. roz (rozzan gyöke). (securis a secando). a) aminek tulajdon ért. roh (rohad gyöke). ÜL Mint a léleknek. rongyos. melyből fejlik. szégyen fejében. és függenek öszve a szók érteményei! Különösen ama vázlatos érteményezésből kitetszik. milyen pl. jelenti magát az életet: fejét koezkázMja. jó. rongálás. kinyomni. értelmű fejet levág. egyenként. romcs (roncs). rombolás. Innen a . kukoriczafej. fejét vették. az egész emberi lényeg. „minden botnak végén a feje". „falu fejében nem mindig tanácsos kardot rántani". Ettől különbözik a kifejez. fejetlen káposztatorzsa. ország fölött. és a fej ige. makacskodik. saláta. s mintegy tartalmalója átv. melyekből ismét fióksarjak fakadnak : rombol. romgy l rongy). Szóosaládosítás. pl. mert kifejezni magát vagy valamit = gondolatát vagy valamely eszmét világosan. átv. fejtsség. lemetsz. romol. romtolan. hengerded stb. de régebben szinte csak elemezett szórész vala). akarat. A családi szók egyenes vagy oldalágon rokonok . munkának mintegy fejét. s mennyiben a. ész. vál családhoz tartozik. hanem azon fej. romboló. átv. pl. roncsos. c) a fejbcn'székelö léleknek. melynek gyöke nem a caput. pl. barátság. azaz személy. adóitság fejében fizetni. e*. fejére halált mondottak. s rokona a fés feslik. rontogat. ám cm (amaz. gnmbnemü. dar-nak töt. alakja van : fejes bot. latinul explicare. Aaas másképen jyöterf. csomós. mely önálló szó pl. melynek nincs többé önállókos haamilata értelme. átv. szervezete szolgál érteményezési alapul. roncsol. f**. állati feje van.: elme. tenmagad ellen. s azokat végelemzésben az illető testrésznek mint szemmel látható tárgynak tulajdon értelmére lehet és kell visszavinni. káposztafej. makacsság. szölüfej. akaratát rászánni. Innen a) mint lényeges. Az értelmezés egyik fő segédeszköze.gyök' nevezet alatt a magyar oTelrtndományban ennek két faját értjük. rávetni valamire a fejét =. társadalmi fej nélkül való '. és elvont (régiesen holt) gyök. alak. mákfej. mely a lábfejet takarja. a) tulajd. ért. csak gyökelemnek nevezhető. csomótlan. Azonban részint mivel az ily szóük ionét lehet tana. ajándék. darabol stb. fejt. ro»z. rotz (önálló) «b. és képes értemények szétágazva tairmartak. legnemesebb rész. b) helyettes valami. fejhez hasonló bucziója. nem félti a fejét. mintegy héjából kifejteni. rr-zint pedig önálló szókból vonatott el. amazok bizonyos változatlan gyökből vagy törzsből folynak ki. személyenként. fejemet ménem rátenni. fejedelem. ro^y-(ik). szőlővessző. fejetlen gabonaszár. azaz átv. (közm. fejez. hasító eszköz. capistrum. már részint sajátlagos (nem önálló) gyökökből. fej önként. melyekből a többi átv. fölét elkészíti s bevégzi. okos világot fej. kiválasztja a tőgyböl. kagymafej. c) erkölcsi. kiválasztani. íl. fej. ÜL Szakasz. hogy a fejnék a) magas helyzete b) alakja. személyesít valamit: kölcsön fejében adni. nwnbolgat. honnan átv. f elsőség. tehát az elválasztásra vonatkozó fél. buczkós. fejel. Ezen alapon értelmezendök a f 'ej származékai is : fejes. fejemre fogadok. ért. vei.— 15 — H. melv mintegy képvisel. ért botfej. Ellentéte fejetlen a) aminek állati feje akármily okból hiányzik b) buczkótlan. rongyolódik. c) belső lényege. romos. íme igy folynak egymásból. makacs fej. mint vágó. mely mint látjuk. fejteget származnak. kikerülésére. rósz fej. zömök. magát megkötő tulajdonságával bíró: fejes gyermek. valamint a fejsz f. szókban. fejes káposzta. mely is : önálló (vagy élő) gyök. gabonát ftjezni. besxédrészeknek közős eleme : ró. németül awsdrticken. fejes szeg. mely a tejet kifejti. falu fejében = helyett. födelét. <u. fejeskedik. tömör. vagyis szégyen megváltására. rongyosodik. illetőleg kedélynek makacs. Tartalmazó a tartalom helyett. b) aminek. romlik romt (ront). rontí. a rom gyök *) származékai : romi. mákot. részint mivel gyakran számos egytagú szók vagy szór&iek egymással ismét megegyeznek valamely közös elemben pl. Alig van szó. romgál (rongál).) c) mint az életszervek központja. rontás. fenség. dar darab. tör stb. ország. fensb'ség. emez csak egyszerűen gyök pl. *) Gyök tulajdonképen a szónak azon egytagú elemi része volna. mintegy burkából kifejteni. gabnafej. innen f ék = lófejkötő. szellemi működések szerveinek székhelye. fejetlen bot. sőt kelléke a szócsaládositás.fejetlen nép. melynek a maga nyelvében családtársa nem volna. b) befejez = valamely műnek. fej régiesen fe. rokonai i felség. Második szembeötlő jegye a deréktól különváló. szeg. emez . legfelsőbb hatalmat gyakorló személy valamely nép. rongyász stb. ért.

gom. «. gyűrű. karám. melyekben a kerekség nemét jelentő alaphangok a k—r. rombol (önálló. gömbölyít. koinpis. pl. gümő. kerül. kor. csombók. illetőleg képzőkhöz hasonlók. környez. gomolyit gomolyodik. görbe. törött. 'ó. gwr. hengerit. dömöczkös. gum. csömböly. csomb. rombolás. csoma. hal (. honnan rombolok. töredékeny. az tgreez = szláv igracz. magyaros képzők által. s többfelé elágazók. gömbölyít. gurul. csőmbölék. kalantyú. tekereg). palajbdsz. hömp. czégéres. csömör. kalézol. kel. gombolyodik. kelekolál. hogy a hóstat = vorstadt. rőt. gömbölyű. igrecz. melyek a kerekdedhez hasonló görbe alakra vagy mozgásra vonatkoznak : gör. hengerget. kör. kerít. S ba a két rendbeliek némelyikének találjuk még egy közös elemét. gomb. pl. pl. gombolyodik. hogy oldalágu rokonaik nincsenek. Az idegen nyelvekből kölcsön vett szók egyenes ágon szintén eresztenek családi rajokat. csőm. gomboly. czégérez. romboló stb. törtet. gtimős. gombócz. görcs. güm. de gyökeik vagy törzseik mind bizonyos alaphangban. iskolátlan. hömb. patakos. a fajt különböztetök. csőrnek. homp. kelekóla. csombor. czégérezés. kerek. kalisztál. mások kevesebb fajzatuak. kajmó. korlát. hogy némely családok szaporábbak. mind a gyök radix. körny. domb. Ha az anyaszó önálló. formondor. mint: hór. köröz. törés. karing. Tudnivaló. iskolás. gomoly. hengeredik. döme. dar Btb. gördül. henteredik. kalandoz (ide-oda jár. hömbölyög. kém. melyek a keményebb r helyett lágyabb l-t vesznek föl: kai. tör. ennek gyökelem. kajsza.— 16 — Az oldalágu rokonok némi saját jegygyei bírnak. dombor. kaland. kurittol (csavarog. dóm. körös. « kur. kerge. hömpölyög. kelentyü. Az ily rokon szócsaládok egy szónemzetséget képeznek. norgad. gombolyag. Révaynál még mind a törzs. gumós. gyíír. homolít. pataki. kér. kajla. További azon szó vagy szórész. vagy elavult. tördel. gurba. pataktalan. gurit. A szónemzetségek ismét rokonithatók. továbbá a h—r alaphangnak. pl. gömböly. gümösödik. guriga. de ezek idegen eredete már onnan is gyanítható. horog. töretlen. mert igrati = játszani. hömpölyget. akkor érteményét a rokon érteményü származékok öszvegéböl vonjuk el. a kostát. kar. e. domborít. göm. mind alapfogalomban egyeznek. a k—l győkhanguak. dömbicz. karima. csőm. domborodik. gumó. kurtula. gyürke. iskolai. azaz. homorodik. csömb. kalincs. & palajbász = bleiweisz. gyüremlik. homolka. görhes. hőm. o.mind utótagjokra nézve több magyar gyökhöz. gömböcz. hén. patakzik. a. pl. pl. henter. kalimpáz. mely már mint gyök módosalaton ment által és szinte mind önálló szó mind csak elvont szórész lehet. hömböly.). hóm. karika. aformondor = vormund (ér). gömbölyeg. gumósodik. patakú. henterget. és a még lágyabb k—j alaphangnak : kaj. kalinkó. korcz. a fentebbiekkel azon g—rt gy—r gyök hanguak. azokban). iskola. töredék. romot (önálló) ős romi (mint romlik alapja). idegen eredőtöket legott elárulják. komp. kereng. ha nem tudnék is. patak. világot vet s mintegy saját bélyegét üti leányaira. gömb. horgas. ha pedig önállással nem bír. iskoláztat. czégér (zeiger). korong. ámbár mind elő.halad. kompoty. halaszt* szókban). föntebb ró. dömsödi. . különösen hangszeren játszó. körül. némelyek szerént csíra (szócsira) a neve. henger. czégérü. stb. játszó. hompol. melyet a magyar nyelyérzés még mindig ért vagy érteni látszik. csavarog). de minthogy azokkal érteményi rokonságban nincsenek. mennyiben gyökeik alapérteményre nézve más magyar szókkal nem családosithatók. pl. horpaszt. kom. görnyed. homorú. czégértelen. döm. kajcs. péld. továbbá romiad (mint romladik alapja). íörw-nek vagy különösen ragozásnál WW-nak nevettetik. kompol. mennyiben alaphangra és érteményre hasonlók.

melynek gyöke ak megvan a tűs aiócz. ttom. a hegyes vidéki magyarság elqtt ismeretlen szó. az égrtí'sro. ért. zsomb. mert a pörcz = tűzön pörgőit szalonnaszelet v. így az ergetytft csak a hegyi. i. tág és vég stb. Öszveaklálni valamit = imígyamúgy öezveakgatni. rostja. lecsúsztatják rajta. tüves. leng és láng. és aklálni. A részletek ilyetén öszveállitásából kitűnik az alapértemény. valamint a növényismében különböznek fajra nézTC ezen egyneműek : tök. öf. zsomboly. s hasításra. s azt az ál gyöktől vagy alap törzstől alabör-nak nevezi. mely valamennyinek közös jegye. mely nagyjában a víz alatt nyúlik el. Mindezek gyökei vagy egyes részei a deréknyelvben közismeretüek. töpörödött. mogyoró. csak mint származékok vagy öszvetételek egyes tájak sajátai. melynek második érteményét szabatosabban adja a balatonmelléki afct'cs vagy ákics. a közösebb divatú töpörtö T. növénynem. még pedig gyakran igékből nevek és viszont.— 17 — töm. akácziós ember a székelyeknél. dndorú. A csalamádé szót azon vidék lakosai képezték. koczka. és fajták. áxnr&a akics. acies. hosszú vontatókötele. valamint a hellén axij hegyéi. péld. pontyé szókkal. valamint általán a hajósok és halászok számos műszavai. azaz kukoriczát takarmányul sűrűén termesztik. gyakorlati. ellenben a Tisza. s ez esetekben külhasonlitás és rokonítás nélkül i? tisztában lehetünk velők. Táj. tomp. oeiiMe«t. mint a gömb. töpik töpörödik igéktől vette nevét. belekötni szeret. ki általán nagy mestere a családositasnak. mint a fentebbi példák mutatják. Duna melléki hajósok alattsága. láb és lép. alfajok. kerek alak. tompor. Amazok csak bizonyos tájakon divatoznak s a deréknyelvbenszokatlanok. s mint ilyenek viszonyosán fölvilágosítják egymást. sokszor pedig e mellett is a gyökben vagy törzsben leginkább csak az önhangzó módosulata (mélyebbre vagy magasbra változása) által állanak elé új vagy módosított fogalmakra új szók. Rokon vele az éles szélű. minthogy az akicsnak tulajdonsága. és az akad. honnan átv. háj stb. gömöri magyarok használják. t. uborba. a kecskeméttájéki pedig vékonyhangon ejtve kürczine. töpörtyü. agacs nevekben. hogy a vele érintkező testekbe akad. 3 . belalakulás igen terjedelmes szereppel bír a szóképzéseknél a magyar nyelvben. IV. Különösen az úgynevezett belső hajlitás. axá£m hegyesitem. hogy a maga nemében más a gomb. vál és fél (honnan válaszol és felesel is). midőn legkisebb hangböviilés nélkül. életnemi stb. „Hangrendi párhuzam ezer példában" czimű munkájában. csádés. változattal gSrczine. Ebben áll a szók belhasonlítása. koczkás szalonna. sásos málétermény. és pedig 1) melyek tudtunkra bizonyos tájnak saját képezményei. mennyiben az = tűzön megtöpött. Különösen ezek öszveállitásában kitűnő munkásságot fejtett ki Lugossy József társunk. tombácz. Ezen belső hajlítás alatt különösen azt értjük. 3) Néha a tájnyelv másmás gyökből képezi saját szavait. pretium). acutus. pl. akaszt igékben. azok elnevezésére külön szókat szükségei. csadajos. ismeretei lévén. ellenben a szűkebb divatú p'órcz egy gyökről származik a pörgői. tömb. hol a máiét. illetőleg hegyesen végződő. s a megállapított belső nyelvszokásból ismerhetők meg. csap és csép. mint a gombolyag. dió stb. a tövis vagy tüvis a köznyelven jelent tiíféle hegyes szurós kinövésü terményt. mely szerint a rokonhangu és érteményü szókat biznnyos gyökre viszszük vissza. vagyis ergetyü = eregető. péld. matyusföldiesen akaes. aki másokba beleakadni. más a gombócé. zsombék. kik a levágott ftkat a hegyről leeregetik. szilárdabb alkatrésze. mire a síkfoldi magyarnak szüksége nem lévén azt nem ismeri. szúrásra alkalmas &. melynek tagjai közé számitvák. Innen sarjadzanak ki a fajok. más a gombolyag. holott a tüvis eredetileg melléknév = tűs. pl. s e végre saját szókkal élnek. mi annál világosabbá teszi az egyes fajok jelentését. Mi kezdettől fogva ezen szellemben mnnkálkodánk.és elavult szók. *agy is hígabb részeitől elpárlás által megfosztott szeletes.és elavult szók. 2) Némely tájakon a nemi (genericuru) szókat a fajiaktól (specificum) szabatosabban megkülönböztetik. makk. a latin acus tű. Szakasz. Vele csaknem egy időben értekezett e tárgyban egy másik jeles nyelvészünk Ballagi Móricz is. pl. dinnye. tornai. mint a fölhozott családokban a gömbölyű. Ilyenek ér (valet) és ár (rolor. mint a gömböcz. azaz. minél népesebb a család. a hegyes tartományban lakó székely a nagy ereszkedőkön váluszabásu fatalpat tesz a kerék alá. melyek öszvesen egy nemet képeznek. A hasonlításnak különös segédforrásai a táj. cserjét: tövisbokor. különösen annak bökőczéjét is : tttvia ment a lábába. mennyiben egyes vidéknek különös tapasztalati. sütésre vonatkozó szűri*. tömóttebb. faeregetésre való hegyoldali öblös lejtő. s eredetileg csadaj-málé.

gemini. t i. folnagykodik. hiedeJmez = hivesít. az olvad törzse: olv. mely az iker jelentését kézzelfoghatókig fölvilágosítja t i. a topéi. rögtön (hevenyében). csókolgatás. tüzszinre vő- . mert helylyelkőzzel a deréknyelvben is eléfordul pl. mint: az üdvös. hogy mindkettő a szájnyílást. hogy pedig ezen alakok eredetiebbek. hatómás. t i. karol. hogy magukkal nem következetesek. v. V. szekérrúd üklüje. = magával. A gyökök és származékok legszorosb belviszonyban állanak egymással. hatolom. így verénk(verünk). melyek hogy hajdan önállóan is divatoztak. = ezen testrészekkel illet. pl. melyről eddig azt tartottuk. hogy a szók helyes érteményezésére szükséges a szóelemzés is. hűvös származott. Hasonló észjárás szerint azonosítvák a szó". még Molnár A-nél is. s ennek "gyöke tid. pOrsedék (pustula = ustula. mint. azaz kettős rokona a kettőt jelentő török iki. nappel. amely származékok ebben egyeznek. és törzsek. s valóban elrontja. pl. melyekből a szók alkotvák. holott ma megnyújtva ápol = gyöngéd bánásmóddal gondját viseli pl. nem mondja: hatóm. folnagy = majorosgazda (villicus. násznagy. a szláv hu6a és huoicska szókban. hatémás. Ellenben a tájejtés a szókat gyakran kivetkőzteti. folnagyság. Ily tájszók korcs volta abból látszik ki. görjesztés. holott van. hanem. a tűz. pörnye. SnkMK. ágas üklüje mely az ágas végén V alakban ketté válik. honnan szabatosan véve ennek felel meg a latin cremtum (a cremo). hogy csupán csak valamely idegen rokon nyelvből fejthetni meg. s jelentése helyett ma már csak amaz divatozik. továbbá a tót sktoarek pörcz. mint: kapável. s ennek gyöke: öl. 5) Némely szók és kivált ragok eredeti alakjokat a tájnyelvben tartják meg. melyből hiwes v. körmöl. hogy ugyanazon gyöknek kisarjadzásai. pl. boldi. kert-em-k. Valamint más részíöl nyilasra vonatkoznak a magyar aj és ajt. s e két szó öszhasonlításábol okszerüleg állíthatni. Az eddig előadottakból következik. mely a tengely alatt kétfelé ágazik. ajol = szájjal érint. égés.— 18 — görhön. onnan tűnik ki. küttyü vászon = kittől v. = tützü. markol. ajtó. Tehát a töpörtű elnevezésének alapját az okozat. bódul. vem. ölel. mezei.kerténk(kertünk) . sü v. a latin ős és osculum. melyből a mai eskü származott. nyelvel. fog valakit v. szeretetteljes gondoskodásnak. melyről azt véljük. s ebből ap-ol. érint. ugyde a vasvármegyei Őrségben él a népnyelven tíkltt v. vittável. nem mondja: vóm. rekkenS. skwarit pörkölni. származékaikból kitűnik. szokása az ölelgetés. pl. ttizü. ökieiy. üdvözöl torzáé: üdv. Ezek közöl némelyek csak a derékvagy irodalmi nyelvből vesztek ki. melyek a gyökhöz új-új eszméket kötvén azzal egy szervezetes egészet alkotnak. melyet a közös alapérteményből lehet megismerni. szájgyürüt jelentő aj-(ajak)-ból származott. bánásnak természetes módja. vállal. s ezekben az én em első személynévmáa rejlik: ver-en-k. megaszás teszi. nál-am nem nél-em. pörgölés. pl. azokról észszerüleg állíthatjuk. 4) Néha valamely szűk zugban rejlő tájszó világot vet oly közös szóra. gyöngéd. azaz. Szóelemiéi. a latín ős és ostium. M gyöktől. és régente = jusjurandum. bódi = bőidül. szegénynek. stív a székelyeknél = sógor. olu. vagyis a gyök. mint: hadnagy. értelemben elváltozott. Ezen érteményben egyezik vele a Szeged tájékán szokásos ajnároz = ápolgat. a vei. a gyermekeknek. hanem. eredeti alakjaikból. és pedig olyan. mert aki így beszél: magdvó. iker. t. illetőleg elkoptatja. rögvel. melyből értelmezhető afolu v. betegnek. azután a képzők. velem. villáé praefectus). szájkarimát. ápol.falu. a pörcz. pl. égésre. az eredmény t i. régen = csókol. b) képzett és öszvetett szók. üdoöz. s a fordított rög. melyben az alapértemény rejlik. ab uro) szókban a por tűzre. hatalmas. Ezek között főhelyen áll a tSelem. a poros és kurezincr-ét pedig az okozó ok t i.' és csók a hellén <nóput és nofuaiof. hitre adják. ellenkező esetben a gyökök csak hangra nézve azonosak vagy hasonlók (homonyma) de érteményre egészen másnemtiek. gazdasági lakból álló helység. herczegnál. melyből a j-nek szervrokon v-re változtával lett av-ol. mig a deréknyelven elváltoztatják pl. t i. tehát elemezve = üklS. por' ten. várnagy. tiker. gyttsztf. Ezen tájbeli szórontást azért is szemmel kell tartania az értelmezőnek. hitelre. azon elemek fejtegetése. c) melyek eredeti érteménye átv. porzsol. azaz esküvel erősített Ígéretre. mely jelent két ág által képzett közt. de még itt-ott él velők a tájszokás. kivált a ragokban és képzőkben pl. (kettői) vászon. nál a palóczos'szójáráaokban nem alkalmazkodnak a hangrendhez. az iker régiesen hangváltozattal: ökör. de Csalóközben még hallani: sok esre. regvei szókkal egy eredetű. a hi v. hogy nyelvünkben nincsen családtársa. az elavult tiklik (geminatur) igétől. több folból (majorból). pun. pl. melyből a német Krammel. Aö6ölygő=hóbolygó. i.pütpöknál. magává. Az elavult szók többfélék a) számos gyökök. valamit. pörköl. mert a deréknyelvben is amazok személyragozva vel-em. gyuladasra.

por. tördel. Ugyanazon úton jövünk rá. verőcéé. hogy forgékonyak. fordít. de más-más körülményről véve pl. mint faj. reszketeg. kötölödik. köteles. mennyiben azon nyelvbeli minden más szótól különbözik. heroatag. per. förgedni természeténél fogva hajlandó. csörren. mint ősi hazájától. kötözés. kötölődhetik.- 19 — ütközik. milyenek: féreg. virgoncz. úl. kötelezvény stb. pereg. párocska vadat körülfutkosva fityésző ebfaj. pondra. kötögethet. bőr. szűr dolmány. férgetyu. melyet csak úgy érhetünk el. nem posztóból. köt. fúr. köttet. kötögettet. ott. milyenek: pörög. tekerödzők. töredék legközelebbi vagy köznem a tör. hogy az elürész. fékétől feketévé lesz. étien. különböznek tőle a másnemű part pár. emez határozandó valami pl. (elégett vas salakja). melyek ugyanazon gyökszó körül vagy hátterében mintegy szétsugárzanak. héja öszvezsugorodik. töretItnűí. kötözködik. fór. pérge. viszkedni. = ami lankadni. gugorához hasonló állatka. eteg-féle melléknevek ad ed képzőjtt önhato törzsigékböl fejlődtek ki. ért kötekedik. a másodikban az olyanná levés fogalma rejlik. csordul. hogy az it öszvetett képzöjü áthatok jelentése: olyanná tesz. a minek bőre. melyek bizonyos határozott dolgot jelentenek. verő (fény) égető sütő nap. tét. kötet. förgeteg. képes. porit. féreg = testét férget}. átv. forgató. csördít. portydz. giliszta. lesz. És igy az elsönemü képzőben az olyanná tevés. pereszlén. vtrad. tengeri köles (müium solis). szűkebb. perdülő. ét. pendergő. tOrtetés. por. edék által határozódnak meg. zsugorgatjik. kötözködés. szónemek. térdeiét. csörgedni. az atag. parittya. vör. giliszta xi golószta. pl. hogy geríncztelen gyűrűs testeiket öszizegöngyölgetik. vir. tágabb fogalmu. reszkedni. melyet a törzsige fejez ki. vagy levele. kötelez. törettí. csörgeteg. amilyet a törzsszójelent: sárgít sárgává. hernyó = gernyó. melyekhez oldalágon rokonok a fér. töretlen. kőtöget. különben is a távolfekvő tengeri vidékekről ide származott állatokat és növényeket így szokta jellegezni a magyar: tengeri nyúl (cuniculus). könnyüséget. kötény. veres. s jelentenek hajlamot. mert csakugyan tengeri szigetekről származik. ami közös. a legközelebbi nemet (genus prozimum) az illető gyök vagy törzs. piros. melyben a fajok ujabb alfajokat eresztenek : töréses. kukacz = kis kukorodó. vir. törtet. az az. töret. i. t-örö* eredtek. burkol tőelemei: bér. melyekből parázs. s belölök. ftirge. penderedö. a határozott fajt (differentia ultima) a közvetlen képző teszi pL ezekben: törés. kötelék. kötöz. ver. s rokona a herwd. töredékenység. kötözhet. burok. kötögetés. mely állatkáknak közös tulajdonságuk. csörrent. miszerint. fiír$g. pérge (szalonnaféreg) pergő.. és a körültakarást jelentő bérhe.-icta = kis kukorához azaz hengerkéhez hasonló terménye a máléféle növénynek. férgéteg. töredékes. szirma. tengeri baraczk (malum armeniacum). törött. melynek gyöke. henatag. féreg. képességet. fordul. csörög. kötél. máskép: törökbuza. olvatag. verö-malacz = sütnivaló. feketít feketévé tesz. vagy szokott Az inductíon alapuló elemzés által vagyunk képesek azon finom árnyalatokat meghatározni. golyóként Öszvetekeredő. csőr. elvonjuk. ha inductio útján az egy képzőiü szókat ősz vehasonlítjuk. égető napos szabad égaly (apricum). bSrt bor. mint az öszvetett szó fő részei egymással. horgadó. kötvény. mint nem. fúró. De vannak oly azonos értelmű szók is. ingadni. kötölődzik. t. lankatag. melyek gyakran hangra nézve más-más tőelembttl erednek. ingatag. viszket ég. por. készségei azon állapot vagy cselekvés gyakorlására. forog. törötten. melyekkel szoros viszonyban állanak a belölök származott nevek: kötés. pir. csőrtől. pirít. borít. amilyet a törzs Jelent: sárgul sárgává. mint körös mozgásra vonatkoió származékok gyökei. köthet. tekeredő kukorához v. herny'ó. fordul. fór. kötöztet. forog. tengeri. valamint több hasonszók (synonyma) elemzése is. Mennyiben valamely gyökből több származék képződik. kötölődés. kötő. pörgői. tekéteket (anlage). forgat. pl. A szók érteményének helyes meghatározására nem kevésbé szükséges a képzők jelentésének tudása. de ugyanazon vagy rokon alapnézetből indulnak ki pl. magái görnyeszteni szokó. btir. pondró = bondorodó. dél. illetőleg törzse úgy viszony lik a képzővel. mennyiben közvetlenül a törökök hozták be. förgetyü. kukacz. olyanná. pergyó. fór. melyekről világos. fordul. mint magiban önálló egyed. kész. kötelezés. Ül. töredékeny. csörtölödik. pörge. vagyis amaz határozó. golyósodé. pl. máié (zea mays) Maldivae vagy Maié Dive szigetektől. és szóseregek meghatározása. végre kwko. s párhuzamos társa az önhatókat képző. melynek fajai az és. a forgó. olvadni. tengeri szőlő (ribes) stb. nem selyem3* . De a képzős szó a családi belviszonyon kivül egy más viszonyban is tekinthető. Ez a családi belvitzonyra vonatkozik. Ezen alapon nyugszik a szófajok. gugorodó. s oldalrokonai azon por. gornyadó. az utórész. vér. csörget. hervadni. mint körös alakot vagy keringő mozgást jelentő származékok' gyökei.

hogy gyakran más nyelven minden árnyalataikkal szabatosan alig. síki. tehát az érteínényezésben az illető képző jellentését. mint. a hegyi az i képzőjüekhez: erdei. melyekhez a képzős szók több másokkal együtt tartoznak. vesd öszve: Hegy. ha pedig több a képző. hegy-ség. hegy-es. vagy több valamit köt. Hasonlóan a képzős szóban. mely által vagy. a gazdának mint termelőnek vagy birtokosnak viszonya a borral mint saját terményével vagy birtokával. egy folytonos terjedelmű egészet képező hegyek sokasága. Kfllhasonlitás. vagy nagyobb felvilágosítás végett. pl. mezei. valamely vidéknek mint termelőnek birtokviszonya a rajta termő borral. és. kőtelez-veny. s azok szerint a nyelveket családokra osztályozni az általános nyelvészet dolga. hogy egész nyelveket egész nyelvekkel hasonlítson őszre. réti. különböztetésül más nemekből. s eredeti érteményeiket azok nyomán határozza meg. mert nem talál oly családot. gyakran. oklevél. melyben valaki bizonyos szóadás. családi rokonsága. hegy-etlen. síkság. mely minden egyébtől különbözik. Hogy ezen eljárásban nem lehet csupán bizonyos nyelvcsaládra szorítkoznia. hogy az egyes szók érteményét elemzés és a nyelvszokás nyomán meghatározza. de más-más árnyalatú módosításokban. mint állítmányt kell körülírva eléadni. s a gyökre vagy törzsre viszonyítani pl. melyhez rokonithassa. melyek más idegentől kölcsönöztettek. boros gazda. sokaságot jelent. vagyis eredete. stb. midőn valamit kötözgetünk. akaratoskodtk. öszvege. réttelen. folytonosan. Az értelmező szótárnak nem az a föladata. Ha valahol. pusztaság. itt a hegy (mons) önálló fogalmu valami. hegy-i. a hordónak mint tartalmazó edénynek együttes viszonya a borral mint tartalmat képező anyaggal. boros vidék. itt a szűr jelenti a kelmefajt. jelenti a határozó fajt.— 20 — böl. hegység = egymással öszvekötetésben álló. mezős. hanem szürkéiméből való dolmány. rángatódzik. ily értelmezésben fölteszszűk. ellenkezőleg: dolmányszűr = nem köpönyeg-. ígéret. mint ezt az újabb román nyelvek bizonyítják. rétség. a képző pedig a nemet. más nyelvbeli szókkal is öszvehasonlítsa. kötöz-és = cselekvés. látogathatja} VL Szakasz. a képzők értelmezése körül van azon tehetségre szükségünk. Mirenézve a szóhasonlító úgy . í. melyet nyelv érzéknek hívunk. a hegyetlen a hasonnemüekhez: erdődén. mezőtlen. mely által az minden más szótól különbözik. pvsztátlan. nem vászonból stb. együttségi viszonyt jelent. idomulása. 1. tehát végelemzésben csak azokból fejthetek meg. köí-öz = ismételve. síkos. s a többi közöl mintegy kirínak. pl. boros hordó. hanem. pusztai. mentegetSdzik. vagy hogy azokat családilag rendszerezze. hogy a határozó faj ismeretes. különben ráutalunk. okmány. E körülmény az elemzőt ösztönszerüleg sürgeti. vendég. mennyiben ezen képzőnek és több rokonmásainak egyik jelentése: ismétlés. folytatás. a gyök vagy törzs jelenti az egyedi fajt. azon világos okból tetszik ki. mint kellő mértéken túl ivónak viszonya a borral mint szeszesitallal. pl. hogy ily szók eredetét. rétes. mind alakját. mert ezek annyira belsajátságai a nyelvnek. melyekből a nyelveknek mind közös anyagát. melyek elemeit az illető nyelvből megfejteni nem képes. ez a határozandó legközelebbi nem. oly oldalágat.1 a hegység azon nemüekhez. rónátlan. mely a boros-nak mind ezen jelentéseit magában foglalná ? Mit mondjunk még az igékről. a hegyes az és képzöjüekhez: erdős. az ős és. rónai. mely által vagy midőn valamit kötözünk. pl. akkor a nemet az utolsó mutatja a többi pedig a gyökkel együtt egy törzset képezve. öt ős melléknévképző. Ez által adatokat gyűjt. vagy épen nem fejezhetők ki pl. Tudnivaló. mely alá az illető gyök vagy törzs tartozik. gyakorlás. mezősig. Minden szónak van saját egyéni története. Melyik nyelvben találunk oly szót. vendégnek. a szűr öltönynemi elnevezés. Az ily szókon a gyakorlottabb elemző hamar észreveszi. (mely végelemzésben szintén öszvetett). s mennyiben a szükség úgy hozza magával. pl. Midőn egy a képző. boros ember. hanem dolmányforma szürruha. rónás. étien pedig oly képzőnemek. képződése. nem subaszabásu. hol a dolmány-szabás faji. mert vannak minden nyelvben (ha teljesen elszigetelve nem volt és nincs) oly szók. erdőség. kötözget-és = cselekvés. s rokonaikat más nyelvekben kutassa. vagyis szótári és nyelvtani hasonlatukat öszveállitani. az embernek. A szóelemzésben nem ritkán oly szókra bukkan az értelmező. s kellőleg alkalmazni pl. melyek három-négy képzőik által egész mondatot rejtenek magukban. hogy anyagjukra vagy alakjokra vagy mindkettőre nézve idegen színűek. melyeket nyelvünkben. hanem szükséges más családokra is forditnia figyelmét. fogadás teljesítésére kötelezi magát. pmztás. mely legszélesb értelemben öszvekSttetési. hurczolkodtk. a ség. melyek képzője ség ság bizonyos nemű terjedelmet. rónaság. csak a magyar észjárása képes fölfogni. a dolmány & ruhanemet. síktalan.

pl. melyek alapérteményei. miért hoszssabb vitatásra nem tartjuk e tárgyat szükségesnek. milyennek a) a természeti hangokból utánzás által alakultak. evés. érsek. páter. atya. Az idegen nyelvekkel közös szók nemei: I. Vegyük különösen a szlávfajú szerb nyelvet. s csak némileg idomítottunk saját formáinkhoz. megye metya. epulum. bnj önállóan létezik a magyar bq/-ban. űch-zen. pl. mérték mertik. röh-ög. szláv. pl. strázsa őr. oltár. viudik származékok gyöke. pl. melyeket önnyelvökből megfejteni nem képesek. melyek illető nyelveikben egyenes és oldalágu családokat képeznek. golyó glóbus. Tehát a szók értelmezésének nem teszünk fölösleges vagy hálátlan szolgálatot. Melyekről bizonyosan nem állíthatjuk. rid-et. A szláv eredetű. ispán. éket. karika. sróf csavar stb. De vannak oly szók is. 6ő-g. Hasonlóan a latin-hellén szerkezetű koroná-nak. jeszt. b) a kedélyhangokból képzettek. pl. mise. sőt valóban megfejteni törekednénk. gomb Knopf. melyeket a századok sőt ezer év óta köztünk vagy mellettünk lakó. s általán a kerek alakot jelentő kar. d) igen nagy számmal olyanok. Melyek mind elemeikre. vajda. gróf. s csak képzésben vagy idomulásban módosultak pl. borz. katona (lovas) katana. kacz-ag. f oly flvit. esca. melyek eredete az ó kor homályában vesz el. tompa stumpf. bo-at. c) első tzükségüek a társadalmi viszonyokból eleve kifejlettek: pl.— 21 — járhatna legbiztosabb úton. sus-urrus. a tüske gyanánt fölmerevedö boriad. borosta v. plébános. Ide tartoznak általán azok. templom. mézga mezgra. H. mint fejet. Itt egyszersmind elvileg és gyakorlatilag visszautasítjuk azon ránkfogást. csata-. milyenek csákó. vojvoda (had-. város város. ha hiteles irott adatok nyomán ezen történeti folyamot minél régibb korra visszakisérhetné. «y-ong. y«b-ilat. gomUcx K*8dl. társadalmi viszonyokhoz stb. nyersen vettünk által. almáríom stb. birván yelünk oly közös szókat. német. melyeknek megfelelő magyar masakat is bírjuk. szóval mindazok. vagy átmenöleg érintkezésbe jött idegen népektől kölcsönöztünk. illetőleg hellén. börzenkedik szókban is. aba abba. stb. fölöstököm éjomét. melyek mint kiképzett származékok idegenből vétettek ugyan által. eszik. román nyelvek ágait. mint a bajnok. milyenek az itt fölvett keresztény valláshoz. a törököt stb. tartozók. aiubruch (aszúborok). borzas. mesterségekhez. nutzár. bitang bitanga. taliga talyige. cach-ínnatnr. étel. korlát-bán. a számnevek. Hely állításnak czáfolatát számos szótári czikkeink homlokukon viselik. kenőcs kenyácsa. mert a viszony fordítva is áll. &. bélyeg bilyega. kivált a latin. Stephanovics szótára szerint: magyar szerb magyar szerb baktatni baktati. ét. a tagadók stb. sat/s-en . püspök. a latin bat-uo ütőm . és szerkezetök. kér. hogy úgy szóljunk. mely mint készítmény annak anyagát jelentő Borste-töl (sorté. polgári. melyeket. est. hogy nyelvünk innen vagy onnan kölcsönözte volna. borséta egy a német fitirsto-vel. keszeg keszega. bot batina. hadi szerkezethez. mint: mor-og. hogy a szomszéd népek is kölcsönöztek tőlünk. mert itt iá ott is van saját családjok.o-ptat. gombkötő gombár. esor. ess-en. oA-ajt. szttrszabó szurszabov. midőn nagyobb fölvilágositás végett oly nyelvbeliekkel is hasonlítjuk. de gyökeikre nézve nyelvükben is megvannak. válu valov. mind szerkezetökre nézve nyelvünkből mintegy kirínak. de itészeti óvatossággal. ide tartoznak a személynévmások. sus-ogás. Ennélfogva a magyar értelmezőnek szem előtt kell tartania. E nemüek között vannak olyanok is. illetőleg gyökei egyeznek. kapitány. sógor süv. mennyiben a szóelemzésböl kitűnik. tüskés szőr) vette nevét. harczvesérj gyöke voj. homlokot kerítő díszjelnek gyöke kor. esuríes. kör származékaiban. esperes. korcz. káplár. mit bizonyos nyelvosztály! rendszerhez ragaszkodó némely nyelvészek készakarva mellőznek. otecz. ah-itani. megvan & korong. murmel-n. mintha mi minden nyeivunkbeli szót a magyarból megfejthetönek tartanánk. de ennek gyb'ke bor borz megvan a magyar tüskés borz. vacsora estebéd. rounnwr-at. sőt mellöztetni akarnak. bajlódik. kajmacs camns. tsekrény. melyek alajtólag (hypothetice) másnemű családhoz tartoznak. ír Schmier .

t i. hogy ha azt ezen úton tovább fejlődve és terjeszkedve. hogy az ősanyának csak némi alapvonásait lehet észrevenni rajtok. melyen az anyától leágaztak. illetőleg fejlődésnek. ha a leánynyelv minden szavaival ezt akarná tenni. vérkeverési. folytonos változásnak. Sőt nem csak gyökök. ha úgy szabad szótanunk. mennyiben a képzőket és ragokat a gyökökhöz idomította. az ó és új germán nyelvek. Ezek oly viszonyban állanak. minélfogva a nyelvek származási viszonyát az emberi nem leszármazásához hasonlítjuk. A dolog természetéből foly tehát. orosz. melyekkel egy a magyar bot. honnan írott hagyományaink kezdődnek. hatszáz év ólta. hogy amelyek más-más éghajlati. mennél távolabb esnek tőle utókorra nézve. ütközik. szerb stb. Ugyanis a szógyökök jobbára illetetlenttl épen szállottak reánk. botránkozik. Ha valamely nyelv egyetemes átalakulásnak indult. melyen önmagukból elemezhetlenek. más részről oly tulajdonságokat vesz fel. spanyol. mely még ma is több esetben az ősi alakokat használja. egyes szavai annálinkább elütnek az ős anyáétól. ha minden tájszót az anyai deréknyeívből erőlködnék fejtegetni. de e változatok kézzelfogható kulcsát föntartotta a tájejtés. polgári. tehát a leányok is. a dán és su«'d germánfaju nyelvek szki képzőjét a germán isch helyett: danszki = danisch. és Simmer v. de még a sémi nyelvekben is közösek. himmehzki = himmlisch. A leánynyelveknek. vagy a hollandi a köz némettől. ez utóbbiakat — hogy a nemzedéki hasonlatnál maradjunk — úgy tekinthetni. és újabb román. mint ugyanazon deréknyelvhez tartozó tájnyelvek. értelmű. illetőleg törzse az őskor sötét homályában vesz el ? melyekről csak azon korból vannak írott adataink. midőn már kifejlett szervezetben. melyeket mint saját egyéniségükhöz tartozókat se az anyából se a testvérekből megfejteni nem lehet. Itt mindenek előtt az a kérdés: mit értünk a rokon nyelvek alatt V Ezen kifejezés „rokon nyelvek" átv. vagy egészen újakat alkotván. s e szerint 1) legközelebbi rokonok. botoz. melyek közöl a két utolsó több tekintetben oly sok anyagi és kivált idomulási sajátsággal bír. növekedésnek. Mennyiben az egyetemes átidomulásnak idő folytával több fokozatai lehetnek. vagy kopásnak. nem a derékmagyarból hanem a német Hacke. hogy lehetnek sőt vannak is a leánynyelvben oly szóanyagok és alakok. . hogy az eredetiebb elemek nyomára jöhessen. de nem oly lényegbe vágókat. Ha már a testvérnyelvek is. mely fokonként hovatovább máskép idomulván. hogy a testvér nyelvek között mind az egyes szók anyagára mind azok idomulására nézve még több különbség létezhetik. lassan-lassan egy új külön nyelvvé képződik. az olasz. s eligazítja a nyelvészt. közvetlenül azonegy anyától származtak. mint a régi latin leányai. néhány század múlva annyira különbözőének a deréknyelvtől mint az újabb románok a latintól. botol. Midőn tehát a leánynyelv egy részről az illető anyának testét lelkét örökli. ezredévek előtt hasonlóbbak valának egymáshoz ? Legalább ezt sejdíttetik azon nagy számú gyökök sőt származékok is. szintén szenvedett holmi változásokat. mit tartsunk azon nyelvek felől. utóbb külön irodalomban alkalmaznák. ezen képző bizonyos szláv családok sajátja. lengyel. vagy ifjú arczvonásait ránczokba zsugorítottak. ÜL A külhasonlitás legközelebbi nemét teszi a szoros értelemben vett rokon nyelvbéli szók öszhasonlítása. a göcseji. mlveltségi viszonyok következtében jelenen más-más alakúak. Végre oly álláspontra juthatnak. nem különben tévedne akkor is. melyeket az anyában hiába keresünk. melyeket az anyaiból megfejteni nem lehet Ugyanez áll a tájnyelvekre is. mind a deréknyelvhez. portugál. battre ütni. embryoja a tájnyelv (dialectus). mit a képzők és ragok tárgyalásánál részletesen kimutatunk. melyek nemzedéki leágazása.— 22 — honnan batvlus változva bacttlut. milyenek a történelem tanúsága szerint a régi latin. korcsosoHAan^V romlásnak vannak kitéve. s külön egyéni önállóságban tűnnek elé ? Mily átalakulásokon eshettek ezek által. melyek között anyát és leányt' viszony létezik. botlik. melyeknek egy köz anyától szármázta a történelemből bizonyos. Alakjának fő változatait a párhuzamossági hangrend okozá. közlekedési. zsombor. pl. b'Űik. melyek mind az árja. hanem képzők és ragok is vannak az alajtólag külön családu nyelvekben közösek. vagy a szlávcsaládu cseh. melyek t i. s helylyel-közzel idegen elemeket hasonitván magához. Mi édes nyelvűnket illeti. franczia. francz. üt. melyek ősi természetét elkorcsositották. laton bot. annyira elütnek egymástól. vagy elmázolták volna. a dunántúli hókony. 2) Másodágu rokonságban vannak egymással a testvérnyeloek. Az élő nyelvek. pl. a mai franczia épi épine még négy öt századdal ezelőtt espic espine valának. nem bírjuk a nemzedéki fonalat. a mátravidéki palócz. mind az altáji. ütő eszköz. foglalkozási. az ó és új hellén. s magukat a deréknyelvtől elszigetelve előbb népies könyveikben. s ezekhez rokon az öt. pl. illír. mennyiben majd távolabb majd közelebb esnek mind egymáshoz. nálunk a székely. pl. s idővel annyira átalakulhatnak. s az eredeti spica sptna-hoz közelebb állottak. Miből okszerüleg következik. mielőtt ez álláspontra jutottak? Nem valószinti-e. mint egy ősanya unokáit. pl. mint az anyaiak és leányiak között. ha t i. <Simperl-ből származott Valamint tehát tévedne a szóelemzö.

A uóhasonlítii elvei. vagy a lat. Ezekhez batonló a latin cel-um. nem egész nyelvrendszereket és nyelvcsaládokat. hogy eredetre rokonok. holott vérségre nézve más-más törzsnek sarjadékai. hogy szótárirói föladatunk. szí. frfZy-a. nem említvén azon rideg szókat. nincs egyéb hátra. körülövedzö valamit jelent. és így egyenes ágon menvén fölfelé a íranczia szók elemzését a latin nyelvnek csak azon koráig (mintegy 2. pl. keleti románok nem mind a régi latinok sarjai. kert. Mind három ugyanazon nyelvben is változások és módosulásoknak van alávetve. Hogy ezek hovatovább mindinkább elütöttek az ősanyától. nem. pl. hogy ősi nyelvöket. valamint azokat sem. hrad. oldalágu rokonaink: e tudomás nyelvészetünkre nézve alig nyújt némi segédforrást. Mellékesen legyen itt észrevéve. lat. vagy hogy a kunok. bul-a. melyek e három pontban vagy lagalább alaphangban és érteményben egyeznek. komp kompoty. mint testvérek nagyobb részt fölvilágosítják a francziát. ebből írott hagyományokat legfölebb a Xl-dik századtól kezdve bírunk. másfelül nyelvi származásunkat kétségtelenül megállapíthatnék. gombócz gdmbtfcz dímbj'cz stb. oly nyelveken vehetjük észre. vagy többi rokonaikban hiába keresünk. bvldl. kör. hogy ezek is. ismét a . magy. revelo kitakarok. mint a régi és újabb nyelvek tömkelegében búvárkodni. honnan a származékok : pólyái. A szóhasonlitás elé legtöbb nehézséget gördít a hajngok változkodása és idomulása. VIL SxakaM. nevezetesen az anyag gyakran nangtanilag módosulva új alakot ölt. mert mindegyik takaró. a) az anyagot vagyis bizonyos hangokból álló alkatrészeit. midőn a magyar nép teljes erejére fejlődve mint polgárilag szervezett tekintélyes nemzet lép föl a történelem mezején. grod. górod. frankok. mondók „nagyobb részt". mint lényegest különböztetünk meg. minthogy azokat vagy más családbeli nyelvektől kölcsönözték. pl. magy. c) izon fogalmot. Minthogy tehát hiteles történeti adatok hiányában eddigelé nem vagyunk képesek fokonként egy régibb néptörzsig följutni. voia öszveburkolt kéz. melyet kifejez. mint olyakat. Dy szók. pallinm. mert. vagyis az anyag formáját és idomulatait. a lat. Előleg és újra megjegyezzük. mely esetben a hangi viszonyok physiologiai rendszere. hogy a történelem tanúsága szerint vannak népek. De hogy a magyar nyelvre térjünk. egyszersmind érteménye más árnyalatot kap. melyeket az ősanyában. gomb gömb. melyek fejlődési fonalát a történelemből. nem csak egyes helységekkel. s főképen az alapértemény igazít el. pl. világos tudtunkra. melyből írott adatokat bírunk. ctr-cus. s csak árnyalatban különbözők. Különben is a nyelvek rendszerezésének és családosításának egyik fóalapja a szóhasonlitás. melyeket legrégibb okleveleinkben s a Névtelen Jegyzőnél szórványosan találunk. vagyis a nyelvhasonlítás. ford-it szí.400 évig) vihetjük vissza. búr-ok első tekintetre és hallomásra különböznek. hanem vidékkel is történt. hanem a római birodalom világuralma s a népvándorlások alatt elrománosodott longobardok. hogy ezen oldalágak mindegyikében találtatnak oly anyagok és idomulatok. icráí-i. melyek nyelve rokon sőt azonos. besenyők. írott nyelvemlékek után. A mai porosz-németek a 17dik szazadban feledték el végképen ősi szláv nyelvöket. s a sokkal kevesebb hangjegygyei bíró latin alphabetum által csak tökéletlenül körülírva. spanyolok.— 23 — másodonokait stb. mert nem bírunk tolok nyelvemlékeket. vagy egyéni önállásuknál fogva saját magukból fejtették ki. és a tizenkét törvénytáblák nyelve között ? Innen túl a régibb Útin nyelvről keveset tudunk. üort-it. német Kreis. b) az alakot./ard-in. úgy véljük. melyek idegen Íróknál több magyar hangok szokatlansága miatt elferdített alakban fordulnak elé. francziák. normannok. éa uabályai. pl. tudnivaló dolog. Minthogy azonban a többi román nyelvek is ugyanazon forrásból származtak. hogy az avarok és hunnok egyenes őseink. s távol sem híven visszaadva olvasunk. fran. Minélfogva sem a nyelvrokonságból vérrokonságot. befödő. egy másikkal cserélék fel. mily különbség létezik a mai Palais Royal. Hazánkban is. Gart-en. észszerüleg állíthatjuk rolók. a román nyelvű olaszok. Ha tehát akármily nyelvekben oly szókra akadunk. ha minden kétkedés nélkül elfogadjuk is. azonegy családhoz tartoznak. sem viszont vagy ellenkezőleg következtetni józan okoskodással nem lehet A közelebbi vagy faji vérrokonság kimutatására külön történeti okmányok szükségesek. A szókban általán hármat. a hellén ywp-óff. mélytől egyfelül vérségi. burkol legközelebbi rokonok. hanem szókat szókkal öszhasonlitani. érteményök is egyezik. bírjuk. magy. velő takarok. gallusok. dákok stb. Sőt bármily messze képesek is fölvinni történetbuváraink a magyarok eredetét . utódai. senki sem fogja tagadni. vagyis érteményt. de alaphangjaik hasonlók. mint hasonlók. válók stb. És így egyenes ágon visszamenve nyelvünket csak azon korszakából kezdjük ismerni. A<wí-us.

vagy midőn valamely nép az idegen nyelvből kölcsönzött szókat a magáéba illeszti. Valamint ugyanazon nyelvben bizonyos gyökből különféle származékok sarjaznak. a finntörők családba kebelezvén. mint a nyelvrontó tájbeszédek az értelmezhetőbb deréknyelvéivel. Hasonlóan egyeznek a lat vellus. hogy az anyanyelv szavaival jobbára'úgy bánnak. s helyesen hasonlítja Adelung a német Wolke-t is a latin bulga-hoz. árja v. saját képzési rendszerék. midőn a palócz csillapít helyett etiplagü-ot. melyekhez magyar gyökök és származékok alaphangra és érteményre hasonlók. Amely nyelvek nemzedéki fonala pedig az őskor.pölyh. és svéd otkapadr. mint a többiekre nézve. u.. köntös. az olasz dió. hollandi ongeschapen. mint amazokban. ha csak az anyatörzsre. ily nyelveknél is tekintetbe kell venni az idegen családokból kölcsönzött elemeket E leánynyelveken azt tapasztaljuk. vralaltájiakra stb. mely a volvo. hogy egészen elszigetelve alltak egymástól. hogy a magyar faj. akár oldalágú vérségi rokonságban. s ennélfogva hasonlíthatók." Benfey Tódornak „Griechisches Wurcellexicon" és Eichoffhak „Parallelé des langues" munkájok ntán mintegy 150 szanszkrit gyököt szemeltünk ki. gúnya. Ennélfogva a velünk született tudvágy ösztönszerüleg azon kérdést támasztja bennünk : vájjon azon szók. mint merő lelketlen anyaggal. majd megtoldva. néha kisimítva. s alapérteményökröl öntudatok volna. majd öszvevisszahányva saját szerveikhez és izlésökhöz idomítanak a nélkül. Minthogy eddig a történetíróknak nem sikerült hitelesen bebizonyítani. hanem olyakat. melyeknek itt is ott is meg van eredeti gyökük. m. „ . hogy némelyek több. vagy az orosz-szerb twar.— 24 — _. involvo. semmi viszonya nem volt. melyik nyelvvel van ezek közöl leányi. csak ezeknek kizárólagos sajátjai-e. melyek az altáji nemzetség nyelveit alkotják. eillus. azokat észtanilag csak tnduefto vagy syntAesis útján hasonlíthatjuk. mint a lat nvbo és nuoes. germán és szláv nyelveket. térni. vagy talán a többiekkel is legalább részben közösek? E kérdésre csak hasonlítás által felelhetni meg. j a tiszta eget beborítja. de aligha annyi közös anyagot nem találunk. mint nálunk ismeretesbeket figyelemre veszi. nem. latin. nem különben áll a dolog a külön nyelvek között is. ámbár mint származékok saját nyelvök szelleme szerint képződtek. Amely nyelvekről hiteles történeti adatok nyomán tudjuk. Ezekben a szoros ért vett nyelvalkotó érzék és szellem kihalt. nem mondjuk több. és családi rokonságuk. m. vagy illetőleg deréknyelvre nem viszszük vissza. polyh. mások kevesebb pontban hasonlók. ha gyökeik egyeznek.. Hasonló rokonság van a német ungetchaffen. kankó. melyet majd megcsonkítva. volva szókkal rokon. Tudnivaló. franczia dt'ew közvetlenül a latin deus-nak idomulatai. Aki a hellén. pl. sötét homályában tudomásunkra nézve megszakadt. tót hunya. s per syllogismum vagyis analytice így okoskodunk : „ezen és ezen szók innen és innen származtak : tehát egymással rokonok" pl. makverőt. a vel-amen és bul-ázó. szóval egyenes leszármazási viszonyban : ennélfogva a magyar és altáji nyelvek hasonlítását illetőleg oly nyílt téren állunk. mint fönebb megjegyzők. vagy melyekkel testvéri. s szavaikat a magyaréival öszvehasonlitja: ez állításról megfog győződni. indoeurópai. végre a megfelelő magyarokat állítjuk : . a bodrogközi és székely vakmerő h. Különben okszerű alap nélkül előleg föltennök. pi/t. melyet ha a felsőbb nyelvészettudomány elvei szerint űzünk. lengyel sztworzen (teremtmény) között Azonban. Minden gyök után (magyaros helyesíráshoz és hangoztatáshoz alkalmazva) először annak német jelentését. különösen a magyart az altáji nemzetségbe. cseh tzttoor. mely altáji népekkel van akár egyenes. Vitt Szakasz. sőt a f oramen-vel lehet csaknem azonos fwomány is. Woüe. s helyette csupán az idomitási hajlam és ügyesség működik. hogy ezekkel a magyarnak soha. azután más indoeurópai rokonszókat. Ez alapon a nyelvbuvárok a nyelveket bizonyos családokra osztályozták. Hofmeister Aopmeater. hospitale ispita. nevezetesen ha a magyart az árjaféle nyelvekkel öszvehasonlítjuk. pl. mily törzsről származtak. ha ezeknek állítólagos törzsanyjokkal. pl. magy. a fór ámen ésfur-adék. Az ily szók elemzésével lehetetlen boldogulnunk. Ezen osztályosat értéke a magyar szóhasonlitásra nézve. mely eljárásban úgy tapasztaljuk. azok öszvehasonlitásában közvetlenül a törzsnyelvet tartjuk szem előtt. tehát rokonok. semmi köze. a balatonraelléki hágcsó h. szláv toolna. Adskót mond. spanyol diós. Vegyük már a dolgot alkalmazásba. valamint azt sem. wlasz. a legrégibb őskorra visszamenve. a régi szanszkrittal öszveveti. kantus. Bopp Ferencznek „Glossarium sanscritum. püus. de gyökre és alapérteményre hasonlók. a per-eszlén és wer ticillum. Tudniillik épen úgy bánnak az anyai szókkal. s még inkább. hogy itt nem kölcsönzött szókat értünk. Fiiess. hogy gyökeiket és képzőiket épségben hagynák. vagy a perzsa xatSva (Xenophonnál). felhődzik = oorúl.

heizen) : lat tepeo. tundo. íok. m. m. gór (wiederhallen. m. einschUssen) : hell. m. nass. ét. illeg. fordítva : őse. kor. tör. billeg. hell. tápod. ér. seco. durcz. ni. vesd öszve : ad. haj ! haj-t. 1. tüszög. doh . szak. illan. lat. kerit. (be-)gehren. hiú. top. dór (schneiden. idő. Í/XOT. dúló. toppant.já-r. szar (gehen) : magy. oh-ajt. nedv. ieQsa>. ach. erschallen) : hell. m. köröz. nem. «*«/<fo. innep. lat ag-o. nem. nem. pülog •. fordítva : int. magy. ikh (gehen. nem. óh. m. hiány. szól. indul. schwitzen. m. dérdúr. lat tono. szvan (tönen. m. schallen) : lat sonus. ovona. #«'<». haltén) : hell. hiatus. söv. derczés. tar (brechen) : lásd föíebb: dar. Gürte. szanszkrit tálat. m. midőn a kéményen kinyomni). dchzen. m. lat nőmén.jb'. dehnen. m. teg. magy. szí. szí. szekereié. ájoff. orosz zweniu. trotzen) : nem. magy. iramuk. ausprechen) : hell. előtéttel: bili. talap • tztri v. jut . m. m. sopio. tesz. «H villog. lat aoeo. m. ausdünsten): h. fonó. tény. izz-ad. tegez (nyíltok). tuszkol. tölt. út. tup (klopfen.— 25 — ad (essen): hellén td-o> latin ed-it. dtí-s. idnep. takar. terít. ja (gehen) : hell. dhars (wagen. üt. ah-aj t. i'll. szövet. schijem. néin. indít. duvad (a füst. n. bewirken) : hell. nw (Siessen. szóid fausdünsten. szí. (feiertag). m. hell. ered. nbm. «<?/<».«?'?> lat ira. cseng. ráyto. gyalk. hd (mangeha) : lat hio. teli. nem. irst (neiden. írotz. keV. tovóta. kör. 30. thun. sommus. szí. 20. nem. durchbohren) : lat sarrio. erschallen) : lat tussio. girren. uderití. $ztar (ausdehnen. verbreiten) : hell. haj-it. m. tok. garád. teljes. magy. ah. táp. sicco. schreien) : lat garrio. Nahme. gdrA (einschlisseu): lat gyro. quaero. duft. ét. dong. verderben) : hell. durczás. ed.) spalten : hell. őrt. durmunyás. tekenö. lat. secula. lat nuo. m. 40. tapló. 10. dhor (befestigen. kert. m. fdr (durchdringen. bewegen) : hell. &iaig. szőnyeg. agg. m. isit>a>. ned. süt. szó. haj-igéi. tan (verl&ngern. nem. naj (lenken. íd (feiern. scharren. That. szí. szakaszt. m. lat madeo. scmelzen): lat sudo. korong. tenyész. dauern. nem. túsz (ertönen. nem. lat síerno. szí. szikk-ad. dám. sziv (verbinden) : lat suo. iláio. inog. őíto. »rol. tel. darbieten) : lat dó. piU. cus (troknen. m. karatyol. szvap (schlafen) : lat söpör. talitasz. teplo. törés. ír (schleudern) : lat erro. sövény. m. szakócza. zeng. kérelem. idv. sarculum. tuszkol . (bewegen) : hell. síraíwm. dehnen) : hell. hi. dar v. trwd. tvacs (bedecken. m. kar. dobál. tatz (stossen). nem. sző. szeg. tdim. nem. dtí v. ir. m. susim. íjJt'er. oto^ém. tepor. fxw. idvezel. szunyáikul. magy. tücsök . írs. m. irigy. szí. eszik. netzen) : hell. eilen. nicken. taszít. nem. hell. m. ra. tördel. ají'oj. tasz. ríchten) : hell. garatyol. sepio. űz. szri v. ads. dd (gebén. brennen) : lat. dvúta. vem. m. m. szar-ándok. singen) : hell. gyilk. nam (grüssen. terjed. m. Garten. szendereg. dob. m. m. tét. sarj. szlávjesz-t. nem. tego. dhúp (rauchen. szí. lat aro. brechen) : hell. öszve. hassen) : hell. dúl. térő. aggódik. magyar esz-ik. zen-g. lűvm. av (wünschen) : hell. név. szakad. intéz. szuny. «<(><». lat duro. tart. sár. tzogh (schneiden) : lat. if (gehen) : hell. szteszkoti'. ét-el. taszít. neigen. nedves. stvad (kosten.<o. m. lat tendo. wíi/. decken. szar-ahora. apo'eo. iront. dtavaau. karing. dal (spalten) : hit dőlő. tvinto. grundén): hell. idem. szekat. m. *%<*>. mint gyúlékony. íisj«««. irt. nevez. schmecken) : hell. m. tol (vollenden. schlagen) : hell. tíízfogó anyag. JU«T nteJju 4 . Dolch. i/g-et. tereget. láU. szí. német ess-en. kérd. tinnio. sarló. schweiss. villám. sepes. m. &QK<». iram. netzen. tér. dhd (stellen. m. édes. harag . magy. Tv'qpw. ad. sarából. ág v. «jw. magy. kér. Ml. szí. agh (sohaden) : hell. gardh (wünschen. gyalu. top (brennen. il (eUen) : hell. diís (schaden. m. arat.. dörgöl. begehren) : lat. nem. #to'<u. ingat. tenger / tan íertönen. tokminy. scharf. m. tud (schlagen) : hit tudó. tto. tör.arv (brechen.

Jfcur (ertönen. vác f ertönen. m. spalten) : hell. wratím. kong. xpotioo. m. véd. vedlik. máj (gehen.vvm. metzeln. meder. megy. viheder. vaicman (Haus): h. padóta>. m. kampós. kon. nagy. hell. und (flissen. m. nem. szökdös. venyecz. ujj-u. ford. veder (= víz. wollen.t>acsog. vip (treiben) : hit opus. omlik. maraszt. finn wö. ud. mar. mntilo. kaszab. rög. u (erschallen. ned. setét. vincio. kaj. m. honnan ktíía (Haus): lat casa. m. visz. m. brechen) : lat meto. mer. szanszkrit kaupasz m. Schatten. vai (umfassen. nem. karc (hauen. kart v. kés. kosz. koporsó. versus. hiskó. (spalten) : vő. koszit. math (bewegen. vart (wenden) : lat verto. kuo (bedecken) : lat cnpula. xttQm. vdl. kur-jant kurjogat. nem. val (wahlen) hell. kaczag. Würger. marad. (mint hám hámlik). hasit. vark (ergreifen. vihar. benachrichtígen) hell. vap (bewirken). eimchlucken). nem. m. ortus. 50. mán v. med. et'skrf. 70. m. metior. (krümmen). otxotr. tragen) : lat veho. m. wf (schlagen) : szí. m. víf (einnehmen). lat cremo. kiált. metél. és magy. gör. vak-og. kunyhó. mur (hemmen) : lat moror. mező. fecseg. schrein) : hell. nedves. vezem. mordén. erschallen) : lat calo. kasz (hauen) : tótul kosza. wáhlen. bula. kan (ertönen. 60. ondó. m. őt-vös. lat musso. m. operor. cantus. vil (theilen) : lat vello. mar. erschallen) : lat cano. m. mos (hauen. camurus. 90. m. m. fartat. szenvedély. köp. masz (messen) : lat. választ. heftíg werden) : lat cupio. honnan kampitasz (biegsam): helL xaporóc. n. öv.. komp. szí. ««yt*>o». kúp (entbrennen. ferde. m. m. mid (schmelzen) : hell. mond. fordít. marczangol. páa>. messen. kivan. m. hal-om. mac (erschallen) : hell. meztelen. magy. vimen. kúp v. hang. uh-og. hurogat. fr. vah (bewegen. ip-. magy. szí. medv. vasz (bedecken): bit vestío. szkocsím. nem. kaszabol. lat. vityilló. musz. máglya. mán (unterrichten. schreien) és vacs (reden): lat vagio. fii. mittel. m. mid. nem. hasáb. kichern. tar sarol. mód (anpassen) : nem. m. ftiyeta. — cupe. scheren. moveo. vizer). has. mag. motus. szkod (hüpfen): lat scando. xt/pw. mozdul. rökkenö. m. ma. lat magnus. karez. treiben) : hell. m. m. lat sarrio. szkokon. szL weter. m. nem. nem. póla. kutyolló. kai (ertönen. mora. brechen) : lat. iparkodik. hell. meddő. pólál. ipar. /</£>. spalten) : Üt curtus. crier. kiv. vá (blasen) : lat ventus. magas. óul. vestis. m. medves. rögvei. szők. kárt kártol. sarculum. válik. moveo. fú. kívánás. mando. mordeo. mard (brechen. bewegen) : lat meo. vitel. hasogat. m. mer-eg. sarából. vi. ka. rögtön. m. vei veleszta. idom. mez. kupak. würgen. voxm. nem. velum. m. hit madeo. valaska. pől. üt. horí. . clamo. fél felez. önt. vid. mett metsz. kacz. txirkosz. m. 80. mén. estin' = rövidre vágott hajú. szí. csiri (hauen. kúp. unda. kamp. m. m. (wolf) : lat voro. kasza. val (bedecken) : lat velő. m. mariskai. lachen) : lat cachinnor. kricsi. mahnen. vényem. húr hurit. ujj-ong.vahákol. vétir. eredet. «r-ed. valag. benetzen) : lat undo. úr (ausdehnen) : lat orior. kondul. mozog. lat volo. francz.— 26 — ghar (brennen) : orosz gori. vaifasz (Wohnung). moz. umgeben): lat vieo. csár. cseh. magy. ctvto. ont. idomtalan. Hütte. Metzger. mondat. ttben. kars v. kud (bedecken). szkákám. mar. far. hit moneo. forog. ford. nagen) : 1. ford. fr. sarló. uderim. kalch (schreien. ütés. m. m. görjed. kasul (keresztül). mah (wachsen) : hell. m. erschallen) : hell. kút. karczol. szökcsö. mar (schneiden. görhön. bulál. kampó. &a>. muszog. val. nem. fáról. mérték. idomít. szí. övez. ford. kul (anhkufen) : lat collis. cehad (bedecken) : nem. fór. id. m. hit camus. farkas(?). vider. m. kajált. vinculum. szí. lat ovo. wehen.

rodo. m. m. raiáco. parázs. m. Ivw. bég. fluo. vacsA (wünschen): hell. khjfá (reden. bot. 130. szamasz (derselbe): hell. m. pat (fliegen). m. óftoio. hell. rapancz. rauben. li (auflösen. feslik. mád. bök. aussprechen): hell. lép. 4* brágatyu. m. m. ríbancz. ár. schieszen. fr. nem. lovp (laufen): m. 100. lobog. bongy. suh. dn (siegen): m. m. binde. labda. 3ai£o). tv. bongyol. m. ferveo. bűd. rongy. szám (zusammenthun). Ihid (schneiden. L ris. tiUto. búg. dick werden): hell. trennen): hell. brtíg. fejt. Lauf. nem. beszéd. vereinigen): m. picsa (schlagen. szúnasz. olvad. btchratí. csorba . lat rivus. ered. botlik. szí. possum. matzds (netzen) : nem. xótma. ragy. rom. vbh v. fúkám. m. nem. lé. porzsol. ragya. fliessen. verhohlen): m. m. bőg. fürchten) : lat. pöcze. roncs. reszel. m. HVQÓW. ara (= ? meny. nirto. paveo. dón. bandh (binden) : lat pedio. botol. bojim. pata. m. ölv. szí. • rís (hauen. morog. patát (Vogel): hell. wmbh (aufh&ufen. twc v. m. rib. rág. nem. rado. fúl (dúlfúl). pungo. verringern): lat carpo. murmeln. lábbad. sugár. púj (stinken. iarp (brechen. szúMut (Sohn): helL fftvca. m. leves. morcz. pár. rab. riszál. m. száll. bér. ávtv. íi'il (aufsteigen): hell. rabol. schaffen). pörnye. stützen): hell. ragyog. f oly. suhancz. m. bhf (zittern. creator. düts (hauen. lejem. kartar (schöpfer) : lat. herschen) : lat potior. lább.. m. reissen. mord. xodw. pasz (öv). blahen. pichnem. rifol. ó/*ó$. m. creo. bharv (zerbrechen): hit foro. pohos. schreien) : hell. badh (schlagen) : hit batuo. bhards (heizen. virdít. csap (brechen. pi (trinken): hell. has-it. phval (athmen): lat flo. maró* (erachallen) : lat murmur. brechen): lat. ir (ungventum). kar (machen. ford. Bauch / bhos (reden) : hell. rop. pír. pedo. zerbrechen): hell. pat-é\. nvQÓto. rongál. m.parázs. foeteo. bujdoklik. év^o^xi. tollo. pataga. öl. bohren. lat spatior. tol. avim. rádt (hervorleuchten. suhan. m. schneiden): lat rodo. sztí (werfen. pina! pöcz. lód. erreichen): magy. m. pászma . bruis. m. rugio. piquer. beszél. m. ntiofucii. fissus. schmelzen) : hell. spalten): lat. csap. erschallen) lat. yákh (durchdringen. nem. erreichen). m. szí. posz (binden): szí. pörgői. madár. m. ivjrf. brechen) : lat findo. gyár-t. waschen. botoz. mos. bújik. treten): hell. raph. ront. glánzen): m. piti. szanszkrit bahusz = magy. fúró. aun v. buja . férjhez menő). lat boo. szanszkrit bhÜusz. verwunden): lat. m. ö«zi> . div Ígl&nzen) : m. ruino. hervorstossen): honnan szusz (Schwung). lábk (schleudern) : bit libro. brú (ertönen. lob. beszeda. QÚCO. kart> v. csak . rapio. rif. mocsim. m. licslocs. porzsol. rumpo. m. schaden) : lat ruo. = magy. megijedt bhtid (verbergen. por. fúj. magy. bánd. fé-1. yá£ui. szí. díti-ik. rí (fliessen): hell. szí. lat luo. elér. bő.— 27 — bah (wachsen. bűz. bon-g. pad (gebén. szu v. barrio. un (wegnehmen): hell. . szí. m. tuZ (aufheben. pat. has-ad. m. rés. battre. bon (erschaUen. m. bengy bengyele. kia-bál. m. bibo. ribál. pörköl. füSt. hat. mosd-ik. ár (gehen. ragyiva. m. irfe>. berreg. /9o««». folyó. ér. ttom v. brauen. pat (schalten. pityók: pidt. szí. iarh. rí f. m. láb.prus (brennen): hell. lat. lódít. mór. rúd (erachallen): lat rudo. gáchá (Zweig): lat cacumen. vágy. piti (fliessen): lat pluo. bachor. riph (stőrén. lat. ritz. m. rAiw. aaréto. pitizál. nem. fr. 110. ín. lóbál. rinnen. aaifa. nem. roá fbrechen. lobda. brennen): hell. barbora. faulen) '• lat. lob. atím. kajá-lt v. kiá-lt. 120. nem. puteo. rósz. nem. szí. bar. suhit. pijem. in-cs (régies). fr. nem. tn-ség / 140. pirít. f/yöz . nayya. brennen. átvetve : ordít. ruds (brechen. fúr. Teri v. nem. m. bökdös. ér.

brennen): hell. mint: finn : barakká. — iha. m. nevezetesen a finn családdal. prépost. m. wenden): hell. mosolyodik stb. m. — emk. lat sonus. adok. /fcv£«>. szL szeno. — hiinan. kötezók stb. lat ferveo. . jítífw. nv^ón. Próbát. lat sorbeo. m. szí koko^ — rehotan. melyék a magyarral mind alaphangra mind érteményre rokonok. lat rideo. — varpalainen. akna. 150. püspök. elődibb közös nyelv maradványai. vári (Wasser): hell. haj. . hogy részint egy ősibb. — havi. paganus. pab. lében. krikám. több categoriára osztjuk. éne. névhatározók. szarka. hit dó. wiszkup. pamb (gebén): m. ébren. bhaV (brennen): hell. somi (lacheln): m. szí. m. vat'Z. mise. szL rihotat. bilum. A magyar szók ftszhasonlitása ám altajl. érdemesítek. m. m. pakana. — riekun. vár. — akkuna. hanem szélesebb nyelvnemfi közös szók. ap (Wasser): lat aqua. mint: pispa. Ellenben másmás közlekedési. bábó (= láb. — aprakka. lat io! jubilum. sőt észszerüleg gyaníthatni. ég. világ . 2) Melyeket mi is. vak-og. m. véletlen esetnek venni. n. mosoly. haar. Ziege): hell. <— heina. széna. stb. ochs. m. abrak. m. élet. víll-an. m. crier. 7. Az elszámlált szanszkrit igéken kívül még több mások találtatnak a nevek. pohan. bill-eg. amme. veréb. okno. szláv hányim. szL sztraka. szL wrabecz stb. palavüna. bükk (schreien). magy. fr. hio. vmü (bewegen. — barka. okuz. messu. bwkkasz. pir-ft. — röhögök. íme példákul azon 550 gyök közöl. n. gyámol. melyek e nyelvekben közösek. eiiém. — ihog. missa.episcopus. szí. n. m. — kukko. — ökör. m. hab. mind származékaikra nézve egy ősibb köz eredetre mutatnak. eme. lat buccino. m.vagy kedólyhangutánzók más caaládbeliekkel is egyeznek. áru. nem. között. — annan. vars (begiessen). lát fulgeo. több mint egy negyedrész rokonítható a magyarral. éiáco. m. búkká (Bock. Szakasz. jam (haltén): m. Ennyi hasonlóságot nem lehet csupa vak találkozásnak. melyeket a) csak azok kölcsönöztek pl. • arvo. praepositus. — — arvaan. wog. Ezek sem nyelvfajhatározók. — szó. névmások. tpioyim. magyar hajtok. hit aló. nem. pálinka. n. azon szókat. omsa. Messe. perzsáktól. — elő. n. ill-an. mint: finn : ajan. m. 1) Melyek mint természet.— 28 — var. viszonyokra mutatnak. ár. szükségi stb. gyermek nyelven). dám. Hogy a dologról tisztább fogalmunk legyen. hibázom. gyám. ár. vagy a törökök az araboktól. — rikítók. Ezek és ilyenek nem faji sajátságok. ball-ag. m. tagadók. obrok. provasti. számnevek. — flano. pír. — kakas. Waare. Heu. pogány. szí. mosolyog. b) vagy csak mi kölcsönöztünk a velünk közelebb viszonyban levő népektől 3) Melyek mind gyökre. — sarvan. Bischof. XX. oroszoktól. lat hiatus. ÓQO$. szí. bak-og. pálené wino (égett bor). — szörbölök. a finnek a svédektől. blász (glanzen. melyeket Eichhoff feljegyzett. m. amazok is más családtól kölcsönöztünk. agntsz (Feuer): hit ignis. részint az emberi szellem közős természetében alapszanak. p«r-g-el. q>láyoi. par-ázs.

prfrpoy. nain. lat fába. — kiiva. hell. m. bak. m. szL bük. n. nem. nő (femina). szí. n. bil. m. lat rumpo. rappaan. kő. heŰ. szí. naíg. revin. nem. m. szí. zsák. m. m. mi. lat sapo. m. szí. lat ruo. netzen. peso. neidytan. eszem. Nahme. . m. kraj. mének. __ ruis. pól. Buch. maarci. — kota. m. m. Heimat. m. Trümmer. repesztek. nem. szí. — lannun. rauben. __ suo. tót zdrapim. méz. lennen. — kohó. m. héber czur = szoros. nacken. bük. leves. m. n. xa/urró. po-levka. lat nőmén. Seife. n. hon. szorítok. szí. Sack. m. szí. m. m. — kaappan. me. m. m. m. lat vírus. lat modus. /óyv. szkákám. m. nyak. kelek. lat circus. Roggen. n. száz. poikas. hell. kapok. mi (nos). m. nem. sotnia = század. — keríáaen. karaj. . — kasa. kéz. m. kroj. n. mjed. n. kila. voltam. m. lapát. lat meo. m. hell. bab. mód. bol. nem. nem. lat fag-us. orosz sót. lat rubigo. «_ syöksin. olasz piccolo._ puoli. tó.. kutyolló (házikó). saraboló. heim. rupi. pörgető. m. puknem. gazdag. koh. lat puer. — aireppi. _ syön. kujem (koholok). szí. sakki. lat cupio. m. fliegen. kör. m. gaza (kincs). rezs. — kéri. med. kutya. nem. _ sata. m. n. essen stb. lat pala. rablók. — kaari. m. sat. szí. m. corruo. szerb kila. Rost. m. lat rapio. — kasi. kérek. m. waschen. meden. BÓ. rom. pukkadok. szkocsim. puol. liemi. sarló. . lat quaero. m. jr«?> — kayn. szí. — kivi. szí. m. m. m. ménen. pelyva. hell. muoto. . m. baum. Bűbe. piczi. __ niska. papu. szí. m. gebén. nieini. Teich. mericza. kampó. sarculum. m. n. pikku. letyim (röpülök). __ pahoan. szerb neva. lopat. fiú. saari. lat verticillum. rokka. nedvesítek. név. mű. m. n. n. m. könyök. _ suolo. fa. mérték. lat palea. kamen. m. méreg. Enie. m. Bock (caper). szí. m. m. m. szí. naida. rogyok. nevjeszta. szí. szol.— 29 — finn : huonet. (röpülök) légy. m. See. m. n. pun. m. 1. szököm. perzs. m. Bohne. m. olasz nuca. lat sál. püökki. pukki. lat capio. nem. kivan. m. m. — myrkky. m. — kampela. Rokken. lankadok. ölen. __ pehn. __ sorran. szí. meni. koroj. mö. n. hell. accipio. lat. pljewa. mosás. rozs. m. _ saipio._ romu. n. saccus. __ rukki. m. m. — kiélő. __ raukean. _ ruostet. szí. fVQÓo. lapio. — kyynftra. nem. Hütte. lat langueo. lat ruina. szerb szrp. myö. szár (lábszár). fél. _ pyöra. lat sura. rozsda. szappan.

n. (olyan). — teen. — pilvi. m. lat vieo. s ennek föoka. m. undo. — kippa. nem. m. Tasche. n. tusa. — teysi. — kaarna. wählen. n. fogok. kupa. száj. folyó. — pyyd&n. m. út ovis. — vaara. (másítok). szí. lat ős. thun. arbor). vagy azt megmutatnia. m. m. szL taki. lat fúr. veznem. orpnanns. vimen. tartok. m. boj. lat veho. felhő. zieren. m. szí. — orpo. orv. — uuto. — muutan. hóra. woda. That. n. Zierde. hogy az illető körben mindentudó. jeszen (autumnus). 4) Oly szók. — kylma. szL pút. ödóq. vésü. — viria. wetzen. hüves. öv. m. út. talitas. m. hell. m. virgonca. m. n. m. m. sok (falka). Herr. — táska. — vájna. lat quis. — vien. egy. hanem legalább gyűjteményben birja? Innen van. juh. kdo. szí. — valkia. voj. aoiva. szí. Stube. m. török aghüsz. m. ten. úr (vitéz). szL jeden. flink. Wasser._ 30 — finn : tartun. m. kiki. lat műtő. m. — tappi. Fluss. Vegyük csak a magunkét Ki merné állítani maga felől. szí. lat talis. m. — vilvan. gora. m. crusta. ifea. — syys. szanszkrit tálat. m. szí. hit velum (coeli) = nubes. punon. voják. m. És itt a bökkenő! Mert lehet-e ezt akarmely altáji ökflzóról bizonyosan állítani. — tupa. szl. spinnen. víz. hogy bizonyos gyöknek közös léte egy más családdal fogalmilag lehetetlen. — törky. — poljo. — pelto. szl. hit cupa. hit fulguro. ki. Féld. hűlök. n. minden elavult. m. föld. — tallainen. m. — varas. n. n. — tuska. Stoss. — ke ku. corium. lat orbus.— vyö. csap. m. — yksi. viszem. — suu. porét. _ kylmaan. — kaikká. m. m. szerb szoba. őr. m. mielőtt a többi családbeliekkel végtől végig öszhasonlíttattak volna ? kérdés alatt levő szókra a nyelvbúvár észszerüleg legfölebb azt mondhatja: „ezen szónak gyöke más családban tudtomra nem létezik". lat forium (mint arbos. — tie. lat tritum (aliquid). drzsim. fonok. capula. n. választok. lat unda. n. hit fluvius. n. m. n. m. m. hit iter. — kyrjá. m. teszek. fangen. Welt. hell. m. L cortex. világ. villanok. trwám. héb. szí. m. m. írómba. vagyis melyekhez más családokban legalább gyökre hasonlók nem léteznek. szL tjeszkati. hell. (ez). n. — weitsi. n. owecz. — paska. orosz polk. — uros. m. szoba. hogy nyelvünknek minden régi és újabb. — tárna tuo. . táska. m. — vési. A hasonlító nyelvészkedés általán sok hiányban szenved. hit herus. forró. tento. vagy csak a nép között és bizonyos tájakon divatozó szókat nem mondom emlékezetében. baj. öntés. töredék. m. ellenkező esetben vagy azt kellene velünk elhitetnie. minélfogva gyakori botlásnak van kitéve. bÚtzen. werch. árva. — vaíitsen. Zapfen. hogy a hasonlított nyelveket egész terjedelmekben nem ismerjük. n. lat fervens. melyek csak ezen családnak sajátjai. fos. n. m. n.. m. kéreg. ősz. n. kühlen. — uuhi. (hegy) orom. hogy gyakran az elemzésben éa f . lat quisquis. szí. vojno. kühl. echad. venyecz. m. m. kait. teli. — vuo.

lat páter. a Ijéb inkább a finn leipd. spiríto. Aíadl • c) midőn a testvérnyelvek az anyai szót módosítják pl. lat derem. nem m'elt'. n. mint mi a mienket. mint a helyes inductióra szükséges előzményen állunk. addig csűrvén csavarván. bavta. 1) merő idomúlatok. ha elébb hangjainkat gyakori hallás által el nem tanulta. szí. hogy hasonlók. akkor a magyar tíz és török ön. A finn nielen (glutio) magyarul nyelek. A szóhasonlításnak egyik szótári tárgyát teszik a képzők és ragok. tiQmroff. tüstént bodrogközi üstöllést. Laib. azután következtet és rendszerez. ódó. a német Stáb. czig. ptL brffa. ly. a szí. heute. szjedem. szí. vagy (az élőket értve). vagy melyekről (a holtakról) csak hiányosan is csak azt tudhatjuk. a magy kenőcs. melyet első dadogásunktól kezdve sok évig gyakorlánk : mit tartsunk oly nyelvbeli tudományunkról. Ha az illető okoskodási mód áll. amit állított. mind külső rendszerezéséhez fogni. lat. öéxa. hogy a netalán föllelt vagy gyanított hasonlóság több más nyelvben is létezhetik. pL a lat hódié. nem. azon óvakodó föntartással. nem említve a könnyebben eltanulható b. amit rolók némely utazók futtában kapkodtak öszve. b) midőn a deréknyelvbeli szó tájejtésileg módosul. djeszat. csigázván őket. primus. . disch. hanem kivált a gy. valamint a magyar van ven (hatvan. a hell. a finn poikat. Hasonlóan a magyar héí-hez. spany. melyekről inductio útján szintén azt veszszük észre. sőt igenis tegyük azt itészettel. glotta) s talán kelo-nek kellene lennie ? Ezen okoskodást megfordítva. prw. erst. a szí. de a török sette és finn seíísemán-hez sem. prwi-hcz. » nem. Ezen eljárást követé a tiszt Akadémia. midőn azelőtt mintegy húsz évvel az illető tagokat fölszólította. hogy többen különféle családú nyelvekben egyeznek. románnal stb. oL padre. vagyis abból vonja ki hasonlításait. fr. ty. az árja családhoz tartozó lat lingva. espiritu. ng<a. úgy körülírni. ki a némettel.— 31 — családoaftáaban fönnakadunk. sőt tehetjük (korlátolt időnk és erőnk tekintetéből) egyszerre csupán két nyelv között is. A képzők és ragok ősihasonlítása. mert a kérdésben forgó szónak rokonát sem a szótárokban. melynek élő hangjait soha sem hallottuk. ds hangokat Ebből azonban nem azt akarjuk kihozni. Vortuehj a tót ferttuchka . hogy valódi kiejtésöket földiéivel fölfogassa. dz. ínra. holott egyik tojás alig hasonlóbb a másikhoz. s világos. melyeket a finn nyelv nélkülöz. s ahhoz alkalmazza. X. mint a lat septem és török sette. ér. midőn egy. a m. mely szerint a török és magyar egy családhoz tartoznak. a szerb kemjácsa. míg végre csakugyan kisüti. s az idegen nyelvekben keresvén azok szavaira csigazzuk. hogy a nyelvek ily hiányos ismerete mellett ne hasonlítsunk. Ha saját honi nyelvünkkel így vagyunk. nem. mert ezek irjafélék. vor. Mintha bizony a számnevekben is egészen és kizárólagosan egyeznének a különféle családú nyelvek. a hiencz puj. tudnivaló azon alapnál fogva. Véleményünk szerint mindeddig a synthesis vagyis adatgyűjtés nyomán. A képzett szók hasonlóságának különféle nemei vannak. különben szakavatott nyelvbúvár a török bír (unum) és magyar egy szókat azonosítja. f. szí. mert hiszen ezek az árja családhoz tartoznak. >«ii i hellén ylwVra egymásnak csak idomúlatai. nehéz föladat azon magyar hangokat. szláwal. képzőket és ragokat jegyezzék föl. pl. za. fr. mint aki előre bizonyos rendszert föltételez. n. holott mása és rokonai talán ittott a legegyügyübb magyar ember ajkán forognak. hogy a magyar nyelvet különkülön ki a hellénnel. s nem külön gyöküek volnának. vagy melynek csínját az illető nyelvbuvárok még annyira sem fejtették ki. Magdiéin. öszvehasonlítván. lat It6um-hoz hasonlítható. istdp. kivált ha az előttök ismeretlen idegen hangokat alig voltak képesek fölfogni. ftirtt. szjedem és finn seitsemtín. a horvát krttha és oerb Ifb. síében nem volnának hasonlók. midőn a) a kölcsön vett szó az illető nyelv hangrendszeréhez idomittatik. és. pere. a közös szókat. ami írott emlékekben jutott el hozzánk. d. Zunge. öl. Sőt hogy még közelebb rokonságra menjünk által. valamint a helL jtlQ és hit marna is. sem a mindennapi köznyelvben nem találjuk. fítr. lat spirítus. oldal pal. esprit. sem az irodalmi. mert a horvátok és szerbek testvérek is szomszédok is. a német Bűbe. hetven) egymásnak módosulatai volnának. nem. Szakán. amennyire hiteles adataink vannak. z. g. ny. n. tehát a magyar nyelv is nem annyi mint nyelő (glutiens. péld. fr. dix-hez. balta. de a lingva finnül kuli. ki a latinnal. és a török bír nem volna hasonlítható a hell. lat prae. nem bírák kellő hangjegyek által kifejezni s leírni ? Valóban még egy finn nyelvésznek is. Vagy a magyar ezer és perzsa hazar sem hasonlíthatók ? stb. septem. s csak ennek minél teljesebb öszveállítása után lehet biztosan a nyelvek mind belső. holott a horvát krttha inkább a lat crustum (sütemény). Ijéb (kenyér) egyek volnának. Kevesebb botlás vészeljenek teszi ki magát oly nyelvész. ez. vagy ha fölfogták is. hell. aki előbb hasonló (analóg) adatokat gyűjt. s a tíz mint altajimagyar nem haaonlanék a szanszkrit dagan.

melyek alapját mind az altáji mind az árja nyelvekben a személynévmások módosulatai teszik. finn kyi-maan. szláv. m. mirigy-és. bélien #töm-pt. a parancsoló szláv és magy. ő) az igéknek idő. asszony-ka. 3) midőn csak a képzők vagy egyes alkatrészek hasonlók : m. karoe-olok. m. lat sar-culum. brott-en. Itz-G-sít. vagy némi hangváltozattal pl. ali-yuis. a helL ^. m. mind másoktól kölcsönöztük. m. komp-ó. hell. igrám játszom. köny-ök. fokwiány. vidíte. scrip-t-us. verber-aí us.foíy-ó. a magyar-hellén : rrómitr ütsz. ned-vesítem. toV-g-öl. közös szavainkról általán azt vitatják. L cur-s-o. képzők éa ragok öszvehaaonlítását czélszerünek és tanulságosnak tartottuk két fő okból: a) hogy bizonyos elöitéleti elfogultságot. miknek s többeknek részletesb öszveállítáaát az „Igeragozás" czikke alatt tárgyaljuk. illetőleg törzsek. görb-e gurb-a. néha/ hagy. lat und-a. n. n. kt. nete-en. váj-ik-ál. Fltt-m. nem. és latin: műtő. nem. lapdt a tót íopat-ból volna átvéve. finn kyyn-ara. c) vagy átvetve. ter-g-it. (bac-ulus). verd-es-ek. xa/wr-róf/ m. vnd-a: ur-cu. latmulier-owla. pik-a./«rmedek. par-ázsolok.és magyarban t. m. holott . gesag-t. n. vola-lcdo. m. nem. teg-umen. brenn én. m. sonatis szólatok (tik).— 32 — 2) Midőn csak a gyökök vagy törzsek egyeznek. m. m. nehám nagyok. így tett különösen néhai Dankovszky a magyar és szláv közős szókkal a nélkül.for-amen: ond-ó.kt cap-ut. lat claudíc-at. mami-ka. crem-o. sar-ló. finn neyd-itan. m. finn wal-kia.'. magyar od-om. schdr-fen. yóf-v. ivy-O-tis. mutamus. Knopf. mutat. veznem veznesch vezne veznete. m. «»r-os-ua. fur-omány. kra-hen. a német-. lat baí-ulus. seg-men. igraj jdttzj-ál. hell.és módképzői. köAl én. n. lengy. s némelyek nagyon hasonlók egymáshoz: finn revin (tépek) revit repii revimme revitte Jínn muntan (másítok) műutat muuta muutamme muutatte muuttavat és izldv: vidim (latok) vidisch. a szóosaládosítáat stbv pl. lat quas-s-o (quat-is-o). íak-aró. latbwl-ga. pug-io bök-ő. pl. bi-í-i. n. tót zsen-ka. vagy öszvehuzva: m. vagy a felsőbb nyelvhasonlítási elveket. és pedig a) vagy egészen pl. 6) a személyes igeragok. 4) midőn mind a gyökök. hogy azokat mi magyarok. mám-Tea. m. m. kár og. szanszkrit vart. ond-ó. vil-ág. lat gen-u. m. sar-jaz. kt curv-us. vidi. s mind ezekre mind a többi ragokra nézve a tudnivágyókat alábbi értekezésünkre utasítjuk. m. gurg-es =görg esz (gördülő). lodóxog nyü-tok (tegez). én ford. m. szel-es. m. Jfn-ie. mérg-et. ver-< stb. lat táy-w. ktf*ro-eo. tót kriw-i (görbe). n. n. szanszkrit dodd-mi. sar-aboló. scharr-en. Wel-t. irt. kop-onya. nem. n. a határtalan nem. vidííne. m. mond-oíí. pl. m. rántsz-»'k-ál. sánt-tk-ál. hogy tekintetbe vette volna a szóelemzést. bot-lik. flu-men. hell. h«rr-t'sch . htóí-ök. krumm. fut-o»-ok. mutatis. kwp-ak. mind a képzők vagy alkatrészek egyeznek: dtfr-g-öl v. mutant így egyeznek a latin-magyar : sonas szóiasz. ford-ítok. tok-mány.lat cwp-ula. iadA. vala-ki. magy. teg-men. maga az első személy is a legtöbb árja nyelvek igeragozásában teljesen összeüt a magyarral. krotz-en. Weib-chen . mely szerint némelyek. piszám írok. m. yp«(p-*-í/f. fr. lat/u-men. n. lat vell-tc-at. szanszk. laofen fut-m. min kompék. pL dic-í-us. m. gomb. ni: sitz-«n ül-m. ger-jesztek. lat fod-íc-at. bot-oz. pof-él. mar-os-g-at. szeg-meny. nem./bly-omdny. intl-&. nem tudni miféle nemzeti igényből valamely idegen nyelvvel. lat vorí-o vert-igo. mint hibás ítéletre vagy felfogásra vezető okot elhárítsunk. a múlt részesülő a latin-. A különféle családú gyökök. m. mor-s-tc-at. piszaj írj. cour-be.wind-isch. mutas. rvtnevt üttök 5 a magyar-sztóv : veszem veszesz veszi veszitek. magy.

Mibald mán auf das wesentlichc sieht. kik magában a magyar nyelv birodalmában is egyes szakokat pl. lapácz. lapít. Különösen édes magyar nyelvünket illetőleg. mint fajbélyegzö hasonlatokat. melyekben sajátnemüen. wie dicse K-idon. lapány. zendrc ítb. lappang. lopuchon (lapu) és ezek közvetlen származékaikon kivül aligha bírnak gyökre és érteményre nézve több hasonló szót. hogy a munkafelosztás elvei szeréut is sokkal dúsabb eredményt várhatunk. Különösebben a 39. lapányos. közös eredetű. mintha a kölcsönvett fzókon kivül akár a gyökök eredetére. maga Révay is mind a sémi. lappan. s ha ők hasonlításaikban észszerülcg akarnak eljárni. akár a kül-. Repiczky János. ne mutassák azokat általán úgy be. W többen volnának közöttünk.. Budenz és Vámbéry társaink buzgalmát és általában helyes irányú munkálkxL-isáikat. De azt is kimondja. lapoczka.. sőt azt hisz»z-'üc. nyelvünk egyéniségét. az északi alatt is az egész altaji törtitt kívánja értetni. akár a belföldi. c) figyelmeztetésül a nyelvhasonlítóknak. hanem közelebbi például a törököt veszi. Mátyás Flórián az árja nyelvekkel. Semitischen und Koptischen Sprachstammes. **) nézetét egy kö^üs ősi nyelvről többször kijelenti. kit Révay is nagy dicsérettel említ. minden egyes nyelvet a legp-ndosabban és biztosabban kell megérteni.— 33 — a lapát gyöke lop. például B-regszászi Pál." Sőt egyenesen kimondja az északi (altaji. hanem tekintsenek más családokban is körül. wolche. Fábián Ltván. laponya. troz aller scheinbaren oder wirklichen Verschiedenheit só nahe mit einander vcrwandt. a mi hivatásunk és feladatunk azt minden oldalú hasonlítások által a külföld nyelvészeivel megismertetni. dass unter allén mittclliindischcn Sprachen wieclcrum keine <'«»! nnrdischtn Sprachstammo só nahe geblieben ist. «> . mely dolgokban működnek a különféle nyelvek észjárásai egészen hasonlóan. lapu. távolról sem era űink el. és ezért hasonlításaikban több nyelvcsaládra kitérjeszkedének. 1862) épen ezen említett törzseket rokonitja s rokonságukat egy közös ősibb nyelvben alapúknak hiszi. s úgy tekinteni a magyar nyelvet. Ezt tevén. kül'"u<">sen török) nyclvtörzsről. dasseskeine zweigrosse Sprachstamme gibt. hogy midőn úgynevezett rokonnyelvek szavait hasonlítgatják. „hogy semmi más nyelvtörzs nem hasonlítható vele és biztos ismert-tó. Nagy János a sémi nyelvekkel. muss lehren. Külföldön egyebeket mellőzve a legkitűnőbb nyelvészek egyike Pott Ágoston Frigyet hasonlító roppant nyelwisgálatait több nyelvtörzsre kiterjeszti. melyekben egymáshoz közelítőleg. AKAD. egyes nyelvtudományi kört választunk kimerítőbb tanulmányozásaink tárgyául. (Göttingen. tekintenék és tennék éltök *) mely alatt az indo-európai vagy árja nyelvtörzset érti. lappancs. lapoz. A nagyhírű Ewuld Henrik egy újabb értekezésében : Abhandlung über den Zusammenhang des Nordischen (Türkischen). und só sicher aus érnem letzten Grundé entsprungen sind**). akár a képzőkre és ragokra. hanem testvéri rokonságban levőknek jellemezvén. HAOT UOTÍB. a régi iratokban feltaláltató nyelvet. nyelvészeket tekintsük. „hogy mielőtt az öszves nyelvtudomány utolsó és általán legfontosabb feladatait szerencsésen megoldani remélhetnök. m. lappant. A felsőbb (általánosb) nyelvhasonlitásban legalább azt ki kell mutatni. lapul. mind az altaji családokra. a sémi nyelvekre. Ujabb időben pedig több jeleseink ú. Ezt tenni a dolog természeténél fogva mi vagyunk legképesebbek is. rendszerére. hogy ezek közöl sok. szóval nyelvtani alakokra és idomitásokra nézve a többi családoktól egészen különböznék. amit egész máig még mind azon nyelveknél is. und seine sichcrc Erkenntnisz für die aller inenschlichen Sprachen schr lehrreich werden kann). lappad. továbbá a perzsára. és Balla^i Móricz mind az árja. Nálunk is mind régibb mind újabb időben jeles férfiak észlelték az öszvefüggést a küI"iib<">zö nyelvtörzsekben. a minden emberi nyelvekére igen tanulságos lehet" (dass kein anderer Sprachstamm sich mit ihm vergleichen lasst. Nem magunkban állunk nézetünkkel o téren. und sic beweist nicht minder. bellényegét kell elébb alaposan megtanulniuk. ha mennél inkább lehet.. midőn a szűkebb finn és török nyelvcsaládra fordítják kiváló figyelmeket. MitUlldndüen *). rendszeröket nem fogják egyoldalúlag alkotni. az imént említett nyclvtörzseket nem Kazírmaz&M. hogy azt másokkal helyesen hasonlíthassák. Senki nálunknál jobban nem méltányolja Hunfalvy Pál. lapon az északi (altaji) és középföldi (árja) nyelvekről ezt mondja. lapály. a különböző tájszokásokat stb. midőn a szlávok a lopaton. laposka. egyénileg. melyeket több idő óta (seit langcrer Zeit) közelebbről ismerheténk és visgálhatánk. s bennök olyanokat találnak. als geradc das Sanskrit mit dem ihm ursprünglk-h só cng verbundenen Altpersischen Mundarten. lapincs. mint amely testestül lelkestül bizonyos családba tartozik. lapályos. lapos. lapadék. laboda. mind a sémi mind az altaji nyelvekkel egybehasonlítósokban nagy sikerrel működtek és működnek. Ricdl Szende. s reájönnek. mint: lop. „Dió Sprachwissenschaft . egy származékokban dús termékenységit családnak gyöke.

i. o. Jegyzetek : 1) Hogy kivált az önhangzókra jóval több j< gynek (bötíinek) kellene lennie . és más nemű. s azokat következőkép jegyezzük : a. ü. Generalttab. é. ü. mely közvetlen hasonlítást kizár. A magyar élő nyelvben létező számosabb hangokra az Írásban csak korlátolt rncnynyiségben negyven önálló bötűt különböztetünk meg. másiknak segédforrása a külhasonlitás. c) hasonlításra. a német Stab-ból kölcsönzött és idomított tstop-nak nem vette át a magyar mind azon érteményeit. ö. u. Stabgerickt stb. sz. é. A magyar szók alkatrészeinek rendszere. S ha a többé kevésbé rokon nyelvek. csak annyira is lesznek megfejtve. zs. á. három fő pontra terjed ki: a) értelmezésre. Az előadottak szerént szótárirói eljárásunk az utasítások alapján vázlatba foglalva. mint mi e szótárban a magyart megfejteni iparkodánk. részint a kölcsönzőiteket kimutatjuk. melyek helyes útra mutatnak. az illetők méltányolni és követni. gy. k. c. 2) a gyökük. s. ú. A szóelemzésnek is két oldala van: egyik a belhasonlításon alapszik. (melyeket iráaban betűknek hívunk) . illetőleg i 3) a képtök. amit pedig az egészben elmulasztottunk. spanyol. illetőleg szóhangok fejtegetése. . ha valaki saját buvárlatait tartaná és hirdetné egyedül czélra vezetőknek. d. p. ty. gyakran ugyanazon törzs-latin szóhoz más-más fogalmakat kötött. ny. í. cs. a franczia több latin szónak oly értelmeket is adott. pótolni. pl. melyeknek az ősi latinban semmi nyoma. akár közös eredetű szókat. vagy óvakodókká tenni a hasonlító nyelvészeket némely csábútra vezethető tekervényektől: minden lehető hiányaink és botlásaink mellett azon szerény remény kecsegtet bennünket. r. A bötük száma. hogy ami jót netalán felhoztunk. m. melynek eszközlöje a családositás. azt részletekben időről időre helyreigazítani fogják. ó. illetőleg az ó és tájbeszéd határozza meg. b.— 34 — feladatául! Csak azt nem óhajtanok. melyeket a nyelvszokásnak tetszett rajok alkalmazni. melyekben a 5tab-ot a német nyelvszokás használja. s úgy szólva nyelvünk belügyéhez tartozik. mennyiben ez által részint a homályosbakat per analógiám felvilágosítjuk. HARMADIK RÉSZ. z. f. 4) a ragok. s az olasz. h. Ezt figyelembe kell venni még a legrokonabb nyelvek hasonlításában is. mert mily őrleményekben használt vagy használ valamely nyelv akár sajátnemű. Ilyenek kimutatása és értelmezése szintén az illető nyelvek egyéni belügyéhez tartozik. Egyes egyedül öszves munkálkodásainkat fogja teljes siker koronázni. vagy amiben ily nagy terjedelmű munka folytán botlottunk. L SiakaM. n. j. Ha e módszerű munkálatokban csak némely irányvonalakat is képesek valánk kitűzni. ds. g. ő. pl. Az első pont teszi a dolognak népszerű oldalát. más terjedelmű törekvésekben ellenséges irányt gyanítana és nézne. azt egyenesen és kizárólag a belső nyelvszokás. b) elemzésre. A magyar szók részeit alkotják 1) a hangok. ez. az alább mondandókból fog kitetszeni. sőt a kölcsönzött szóknak is csak azon értemé'nyei vehetők tekintetbe. milyenek Maszstab. v. melyben külső beavatkozásnak sem helye sem szüksége. A magyar bötük. Bettlersiab. t. ly. a hasonlító nyelvészet és általános nyelvtudomány — meg vagyunk győződve — annál biztosabban fog kitűzött czélja felé haladhatni. l.

s részint kölcsönzött szókban fordul elé. kivált mint az l lágyított mássá. rakottya rekettye. 1) A rövid a szabatosan megkülönböztetve a köz beszédben is kétféle kiejtésü volna. taps. kupor. i. Példánl e két szóban madár és majom ha jól figyelünk a ma szótagra. í. telepszik. kefé-vel. csapsz. gy. b) A zárt a o-ra szokott változni. ú. melyet némely nyelvtanok é jegygyei írnak. nyakgat nyekget. hely-ben. 2) A rövid e szabatos kiejtés által megkülönböztetve négyféle." „Egyenes K<g íszög) angutus rectus. ps. pl. A gyökökben a tisztább és közösebb divatu nyelvszokás határozza meg. különösen az elemzésben meg kell különböztetnünk. mint: baglya. az i kisebb valamit jelent. mint párhuzamos társa a nyilt á-nak mi a ragokban és képzőkben világosan kitűnik. s ejtését a magyar hangszerve általán megszokta. faragtz. kapsz. mint ad ed : clag-ad. Ly betűvel kezdődő törzs-szónk is alig van több kettőnél. ezekben : habtól. é. gsz felelnek meg: rágsz. kapó kopó. ered-et. b) Zárt é van oly gyökökben. Hangszervileg legközelebb áll a cs. lopsz. buglya. L föntebb 1. Ezekre nincs külön betünk. ragokban. s mint flyan a többi vastaghangu zártak (o. kapar. a másik t. kopor. annak pénze kárba nem vesz. zs hangokhoz. toszigál. galagonya gelegenye. de nyelvészetben. afag eteg : ing-atag. dsida. csele. Hasonlók a gs. inindazáltal. Ezek szerint a zárt a mintegy középhang a nyílt a és o között. ha ezeket: keletre fekszenek telkeim. kapar kopor. szanszkrit szók átírására is alkalmas : ennélfogva bötüink számába felvettük. tepszi szókban. Taksony szókban. így a hellén y-nek a magyarban psz és bsz felel meg. melyekkel váltakozik. ó. de ez a képzésben. dsindsa. Ezen nyilt e hangot már a közbeszéd is (legalább vidékek szerént) világosabban meg szokta különböztetni egy másik zártabb e hangtól. az éhes kenyeret szeg. nyíltabb. silapsi. A bötük felosztása. lepsz. t. melyet a magyar öblösebb szájjal szokott kiejteni. továbbá a kétágú ragokban. és a keményebb bs. bandsa. hely-re. inert külön önálló elegyült hangot fejez ki. török. ö." „A varrónő ruhát. ka»ar kever. bán ben: fal-bán. mert bizonyos idegen. hol kell nyílt e és hol zárt é hangot ejtenünk. mit részint az illető szók különböző értelme megkíván. ülepszik. A szokott jegyű önhangzók idömértékre nézve : a) rövidek : b) hosszúk : a. a nyilt jegytelenül hagyatva. e. kalantyú kelentyü. Már „A magyar nyelv rendszere" cziinü akadémiai munkában is a zárt t hang egy ponttal van megjegyezve. hamu homu stb. T. Azonban ezen zárt é sem windenüt tökéletesen egyenlő kiejtésü. így ejtené valaki: kelétre fekszenek telkeim. ü. taszít. lebsél. stb. boglya. odt«. fekszik. melyeket részint a régi 5* . udu." Különben is e hangok egymással fölcserélése részint rúttá. „Aki jó portékát c«sz. i. és képzőkben. különösen arab. topog tipeg. úgyhogy a mássalhangzók is magukban torlatot (positiót) sem tesznek. mint nők nek: fal-nak. i. és képzőkben. s megfelel az augol rövid o-nak god. fokit. barátság. darab diríb. például a hellén-latin X-nek a magyarban ksz. epesz-t. Ilyen szók : dsadsa. ba b«: fal-ba. vastagabb. barangol szókban is. rabszíj. rá re : tal-ra. taliga toliga. ep-ed. ö. hely-be. emebben mélyebb. adu. é. tompább a tűnik elé. kuksol. rúgsz. hogy e két önhangzó között elválasztó vonalat húzzunk. gyakran cléfordúl. á. s idegen nyelvekbeli számos más betű megjelölésére több betűt szoktunk alkalmazni. továbbá. a nyilt a hangot a jegygyei írjuk. amabban magasabb. a) Nyilt e (minden más JA nélkül). másfelül barlang. p.- 35 - 2) A ds habár kevés. tiKigál. konya konya. nyugszik. péld. tuszkol. tál tol. ellenben a zárt a többször o-ról «-ra megyén által. A nyílt a bizonyos érteményi módosításokban i re is változik : falat fűit. falka folka. Miszerént a szépejtés kellékéhez tartozik. dobsz. hely-nek. mit jelen szótárunk folyamában mi is követünk. toszit. dsamál. ü. buksi. így : é. ezekben és hasonlókban az a a maga nemében nagyobb. részint homályossá tenné a beszédet. val vei: olló-val. át ét : akar-at. u) felé hajlik. s mint vastagliangunak párhuzamos vékonyhangu társa a nyílt e p. mint: baglya boglya. nőt szókban. Ezen hang fordul elé az élő nyelvben leggyakrabban a rövid a kimondásakor. ászt észt: dagasz-t. így különbözik a ba szótagban levő a egyfelül barát. Azért a mennyiben ez értekezés czéljára tartozik a kettőt megkülönböztetni. csaló. 3) A megjelölt betűk mind egyszerű hangot jelölnek. dobszó. a) A nyílt a közönséges nyelvejtésben o-ra nem változik. barátom. o. u. ks keményebb hangok is : gugsol. ' A hangok és így a bötük is önhangzók vagy mássalhangzók. leng-eteg. falufolu. i.

iczég. ifjú. b) Oly vékonyhangu i. incs. imég. vidék. /9) azon i. igen. stb. illatoz. hogy ez (valamint az éles t f. müvei.— 36 — nyelvemlékek ö-vel irtak. hanem vastag önhangzókkal is egyesül. in. irtovány ortovány. mind vastag szókban feltaláltatík. ig. üdvöz. siket. hideg. rtth. pille. Tehát a) Vastaghangu t oly gyökökben. igénye jegenye. billeget. vékonyhangu létére az éles e változata. régies tanejt (= tanít) s ezen idegeneknek tartott szók : gelyva. ing. s ehoi t'hol. üdv. ki. rokona : itt vagy ju: juhász. imádkozik./tcz. ellenben az é nél élesebb. hiány stb. És ami legfőbb.. hüsz. rí*. illan. rokona : tó vagyjo : jonkább (= inkább) szóban. ingérkédik. üdö. elyen ilyen. gyortya. ima. pih. ingyen. ú. ügy. veldg világ. idomít. de élesebb kiejtésü e. hű. ir. (ex) kű. hűvös. mely az ö-höz legközelebb áll. hites. iparkodik. pipi. külső. biczeg. billen. i. imád. pl. M! haj l hibarcz. mind vékony. ideg. rihes. mely a rövid i-hez áll legközelebb. sík. ingerül. s benne kétféle e lappang. pil. illeg. ha az egyes szók elemzésekor figyelmeztetjük reája az olvasói Ilyenek a tiltó né' (különbözik tőle a kínáló ne/). (talán az egyetlen ny< nyi mértékképzőt kivéve) fordul elé. ihász. iklat. pipe. ig. bicczent . ett itt. tanojt. így. m. pillés. billeg. doszka. kívül. hit. milyenek : id. kilsö. deszka. im. rokona : tv. a kérdő -é' (itt van-e?). pillésedik. perzsél porzsol. idő. igaz. melynél valamivel tompább. iramodik. int. melyeket 1. küvül. . mint láttuk. kiált kajált. ivadék. csipéget. stb. ej pl. sem. hasonlók ezek is: hervad. bikk. ivar. iv. liszt. iramlik. in. iglicze. pihég. Minthogy ezen hangzó csak gyökökben és törzsekben. ede ide. csirke. mend mind.bik. ízen. lisztes. iga. in. indul. ügyekszik. csipke. o/-val. elegendőnek tartván. himlik. részint ma is terjedelmes tájszokás szerint oly hangon ejtenek. mivel. ikrás. iii. in. süket stb. irg. bükkös. ikrásodík. 6icz. idom. idomtalan. Az éles é' tehát mintegy fél hangja az i-nek. ficzke. ih. tk. hűt. vagy a-val. pihen. hím. sehol sohol. borona. ig. irigykedik. a tagadó se. imolya. mind az élő szokás szerint váltakozni szokott. ir. ikra. igét. vella villa. idvéz. berena. idegen. golyva. csíp. müv. inai. stb. minthogy ezzel mind a régi nyelvhagyományok. irt őrt. mely vékonyhangu ragokat és képzőket vesz fel. ümög. üget. üzen. Tehát tulajdonképen kétféle természetű. melyeket a különböző ragozások után vonunk el. ül. híves. Főleg abban különbözik mindkettőtől. kül. de ez ismét háromféle : a) mely tájcjtés vagy közösebb szokás szerint tt-re változik. mint ezekben : csérég csörög. ilyen elyen. nem egyszersmind ragokban és képzőkben. miv. melyek vastaghangu ragokat és képzőket vonzanak. kil. idvczél. illem. ínség. rühes. illó. melyről föntebb az e alatti jegyzetben szóltunk. túl a Dunán pedig némely tájakon egészen ö-vel váltanak fel. hisz. e) nem csak vékony. szitid szelíd. indít. szeget sziget. üklü. jog. ívelt. ét) esmeg ismeg. igtat. rokona : tó vagy jó. ül. ir. ezzel fölcseréltetik. ilyenek : és is (latin. heány. mint: id. inger. illendő. Néha ám. műves. hernyó. iz. im. kees kies. ipar. lisztésédik. bikkés. vagyis az é az öhöz s az é' az i-hez közeledik inkább. az ábéczerendben egyelőre különös helyet és nevet nem adunk neki. ihar. 3) Nyelvünk gyökeiben négyféle i rejlik. irgalom. c) A nyílt e és zárt é hangokon kívül (vagyis a nyílt e és i hangok között) hallatszik még nyelvünkben egy szintén rövid. bükk. 6ill. vagyis ezzel könnyen fölcseréltetik. csipdés. sehonnai sohonnai. üdvözöl. inog. 7) mely se ii se pedig éles e-re nem változik. üvölt. incselkedik . míves. habarcz. csir. Egyébiránt ezen e-t a hangzók tiszta kiejtését elhanyagolta szokás néhol zárt é másutt nyílt e gyanánt hangoztatja. tf. sivár sóvár. melyet amazoktól megkülönböztetés végett ezen értekezésben két ponttal jelölünk meg ekképen : e. pl. idv. és három vékony (magas) hangú. gyertya. mely minőségben o-val cserélődik fel. ihog. illant. sebes mozgásra vonatkozó iram. egy szóban. illik. juhar szókban. tp. id. ivás. idvés. csirég. különösen a Tisza némely alsó vidékem lakó magyarok. pi. tk. vastaghangú szókban. ingy. az ábéczerendben I bötü alatt Különben is némely szókban o-val szokott váltakozni. stb. hüdeg. seet siet stb. ipa. mint: fartőt firtat. Úgy ezen öszvetételekben is : seha soha. ükör. pirít porit. iker. idomos. hi. illat. vékonyhangú. pereg pörög. irgat. geleszta. irigy. igyekszik. hűtős. mint: is és. rokona: io v&gyjo : jorgat (régies) szóban. ig. in. üdvös. részvéti kedélyszó. hi. jogtat szókban. mely t. egy vastag (mély) hangú. hint (him-t). mint ezekben : icz. inas.

tiripiri. bogyó bingyó. ökör. szirtek v. tthög. csuk. pity. gyimgyom. botor buta. 1. milyenek ok. bombik bimbó. duda. melyek tájszokások szerint majd vastag majd vékonyhanga ragokat és képzőket vesznek föl. mint: göndör göndör. kölü killü. L Zárt a. Az éles 'é és i mindkét osztálybeli szókban vegyesen divatoznak. csucska csücske. ö. vagyis a vastaghangu gyökhöz és törzshöz nem járul vékonyliangu rag vagy képző és viszont Tudnivaló. i. a. «st. nyirok (tondeo). s Béla király jegyzőjénél: Tosu-nek. o. pl. öl. csórna csíma. irék v. (Tas-nak) Uszubu-nek. ityipityi. czulák. ostor ustor. mint: űrök űrök. kökörcs klikörcs. csücsül. vár-t-uk. okád. onnan szókban. bunda. nyíltak. b) párhuzamosan a vékonyhangu il-vei váltakozik. stb. a. részint köz szokásból. gomb gömb. mohar muhar. szirt. fogy stb. és b. A ragokban és képzőkben az « és u párhuzamosak. lobog libeglobog. hillye. 1. pipitér. öreg. ököl. csűrök. ölel. milosztben. pupóka püpoke. A rövid önhangzók viszonyai egymáshoz. néz-ünk. őz. toszkál tuszkál stb. csuta. sokorú mkorő. özön. . ü. lüktet lüktet. ott. A két első felekezetüek (a. bukik. őr. c) tájtjtéssel a zárt a-nak vagy o-nak változata. é. 4) A rövid o mint vastaghangú mélyebb hang az általános nyelvben változás alá nincs vetve. karperecz. ők. fut-unk. pokolnek. szém-íink. lát-unk. Régente volt néz-enk is. mert ez hajdan nem mindig és mindenütt volt úgy. a többi különösen az «) és /9) alatti elegyhangú. örvény. mint: oson utón. (écsém) ördög érdég. ö. írok. dob-vei. mint: ftlhadnagy. donga duga. szoros szurdék. csombolék csombolék. kötény kétény. stb. alatt) a mai magyar hangrend szerint ugyanazon szóban nem tűrik egymást és nem keverednek öszve. néz-t-ük. lőcs lucs. Ide tartoznak ezen és ilyen ikerszók is : csiribiri. herczeg-nál. hogy ezt a kisimult mai nyelvről kell érteni. u. csippel csoppal. c) élesek és közösek : ö. pl. b') vékonyak : e. öböl. 6) Az u a) változatlan.— 37 — pipis. mely «. boglya baglya. fog (dens). azon különbséggel. azaz egyenlő mély ejtéssel mondatik ki. mint: kar-unk. Változásait 1. oor-unk. püspök-nál. pipiske. gyüszü. bibi. Ez a legtisztább t. mint: öcs écs. öklei. ezen t hangzik bennök : diribdarab. stb. zsi. a. kivévén a szoros értelemben vett öszvetettekct. pl. gyügyíl. 7) Az « változatlan ezekben itthödik. 1. b) tájejtéssel némely szókban zárt é-vel váltakozik. ctörK cstírlö. mint a régi nyelvhagyományok bizonyítják. ugar. mint asszony. tol-t-uk. W-f-tti. őr. kovács kövecs^ b) ikerítve vagy különben is i-re. é. porhanyó purhanyó purha. zsizséreg. boga buga. fürt. piszke. a régi halottas beszédben : magánek. mint: nyir (tondet) nyírek (v. az i és ü alatti jegyzetekben. (Uszubu-nak). melyek az általános nyelvben minden egyéb hangzót kizárnak. csömör csömör. 5) A rövid ö a) változatlan ezekben : öb. ölt. csupasz. Van egy-két i hangzós gyökszó. ill-ilnk. diribei darabol. d) gyakran ti-vel cseréltetik fel. stb. orv. ökrödik. ugrik. uszít. ország urszág (régies). fut stb. bocsú búcsú.cserélődik. mint. pisz. mint megcrintök. d) néha a szinte mély hangú u-val. onszol unszol. ir (kenőcs). c) a vastaghangu o-nak párhuzamos vékonyhangu változata. pityérég. Változatlan az különösen részint belelteiménél fogva a távolra mutató oda. Mindazáltal az alapértelemnek némi módosításával néha elváltozik a) ö vékonyhangra. gyom. csuklik. gombócz gömböcz. hálálnék. zártak. gom-gömbölytiek. zsizsi. o. nyüst. göztí giizil. üszög. föntebb zárt é. némely erdélyi szójárást kivéve. o. olyan. lityifityi. pisze. iczipiczi. öv. E hangrend szerint a vastagok és vékonyak ily párhuzamban állanak : ó. göndör göndör. mondám. övez. «. gömb' gtímö. gom gSm. c) Eléfordúl kivált a gyökszókban a zárt a-nak gömbölyűbb változata. csontlók crimbók. bőrű burü. kör-ünk. h'igy az éles e csak a gyökökben és törzsekben (kivéve a ny« nyi mértékképzöt s Knt int határozót) az i pedig a ragok s képzőkben is használtatik. sundor stíndör. csipcsop. tájdivatosan: nyürök) v. söveg süveg. A föntebb! hangelemzés szerint a rövid önhangzók : a) vastagok : a. uszu. «s<ök. büszke. pl. pityer. buja. csünik. Midőn a vastaghangu szókat kicsinyítve ikeritjük. zsizsik. csúcs csücs.vagy íí-vel váltakozik. ilvegpohár. csuka. «szk. o. Sőt ma is némely tájakon hallani ilyeket : síp-vei. ugat. orsó. lom limlom. czucza. fi! (némely régieknél: il). szirtok. göbü gilbü.

ül-end. 38 — tí. ebb: igaz-abb. röpp-ent. zártak. kedv-e. ól-ba. kosár-ka. é. hot. tol-na. Valamint a zárt a középhangot képez a nyílt ó és o között. én: patt-an. an. ke: madár-ka. bün-telen. dar-a. nyers-ebb. kop-asz. vékonyhanguakban csak e-vel hangzanak. eng-ed. pih-en. halni-a. o. tolni-a. hárm-an. röpp-en. a harmadik személy ragozása a Dunán túl több vidéken ö v. II. re: hó-ra. dör-ej. förg-eteg. nak. A viszonyragokban és képzők* ben ezt nehezebb meghatározni. csel-e. mely a harmadik személynévmást (ő) tisztábban kifejezi. kelt-ek. örokös-en. pukk-ad. ét: ir-at. «. zuh-an. szün-etlen. ül-het. tolt-ak. ült-em . rá. pl. tü-re. mindazáltal a magyar hangrend párhuzamos tulajdonságánál fogva némileg gyaníthatjuk. csepp-ent. csucs-csUcsVrösek. bán. asz. hét: áll-hat. a vékonyakhoz é-vel vagy ö-vel járulnak. csip-esz. be: ház-ba. 2) Az igeviszonyitókban: hal-nők. ed: dag-ad. oszt. daczára némely tájejtésnek. ont. mint a közös divata nyílt e: nép-e. e. atag. só-talan. 1) A névviszonyitó ragokban : ba. észt: dag-aszt. kel-ne. szűr-dal. wel: hó-val. mennyiben a vastaghanguakban csak a-val. leng-eteg. halt-ak. hüs ebb. ka. melyek a vastaghangn szókhoz o-val. hal-tto. öl-ben. tol-nak. okos-abb. úgy a zárt é középhang a nyilt e és S között: a. bú-ra. lel-end . én (számhatárzó): sok-an. kedv-ö v. ep-eszt. mint: . E párhuzamosan váltakozó. end: csikl-and. okos-an. szöv-et. ön. lát-at. kel-ve. ül-ne. i. 3) A képzőkben: a. tol-hat. bú-val. a. goud-atlan. förm-ed. hal-na. é. kelt-em. tol-eo. dél: jár-dal. élesek. tű-vei. ben: ház-bán. lép-del. bőr-ke. lé-vel. zör-ej. talon. kel-nek. szép-en. ad. kelni-e. á e nyíltak. öl-nek. ól-ban. nyög-del. ön. vai. nyolcz-an. lát-and. kel-hét. kert-ben. e: csal-a. nek: ház-nak. esz: tap-asz. én: lass-an. tolt-am. lobb-ant. hol és mikor van helye. A zárt a létezését a gyökökben föntebb már érintettük. é: nép-ö. öt-en. v. kert-nek. Ugyanis köztudomású dolog. der-e. dal. ö. hogy Vannak úgy nevezhető háromágú viszonyragok és képzők. ej: kacz-aj. keves-en. hív-telén. ölbe . hak-am. habár ez a szóelemzéshez hüvebb. átlón. I. eteg: lank-atag. abb. rek-esz. kegy-etlen. s más önhangzókat kizáró ragok és képzők a simább nyelv hangrendé szerint meg vannak alapítva. o. olv-atag. kedv-é. and. telén: nyng-talan. ül-ve/ Ezeket kétágú ragoknak nevezhetnÖk. ül-nek. él-et. ól-nak. lé-re. gyür-ke. sorv-aszt. ülni-e. kett-en.— «. ült-ek. át. mor-aj. görb-eszt. aj. étien: ház-atlan. kert-be. ént: patt-ant. nép-é.

ház-as ház-aZ ház-acs-ka.— 39 — hat-szőr két-szér öt-ször. kürt-öd. hogy hangrendi párhuzamban a nyílt vastag á-nak a nyilt vékony e. fal-tok nyel-íék ül-tök. part-on kert-én kürt-ön. dó az é-nek megfelelő mélyebb hang a fentebbiekben nem létezik. Tehát a mondottak után a szóban forgó vastag és vékony hangú ragok és képzők párhuzamban így állanak: nyilt zárt gom-gömölyű. part-om kert-ém kürt-öm. u. ipar-kod-ik kér-kéd-ik ör-köd-ik stb. láb-at láb-ol (meglábol) és láb-al is (ellábal). Tehát kell lenni e ragokban oly a hangnak is. Ez pedig nem más. stb. hogy bizonyos viszonyokban a vastaghanguak nyílt á. sőt némely ragozások és származtatásokban az általános nyelvszokás is hol a hol o hangot használ pl. hanem hatágú ragozási csoportot kell felállítanunk: .: ház-at ház-ak ház-am. kürt-öt. e kétféle ragozás öszveállításából eredtek ezen ötágú ragozási csoportok. melyeket bizonyos ragok és képzők alkotnak. ház-ol. mely a nyílt á és o közötti hézagot betölti.: vastag nyar-aí nyar-ak nyar-am nyar-ad hely-ét hely-ek hely-em hely-ed kert-ét kert-ék kert-ém kcrt-éd „ bot-oí. és nem mondja: fal-ot. á a o e é ö s tolajdonképen nem öt. part-ok kert-ék kürt-ök. part-ot kert-ét kürt-öt. bot-od. fal-ok nyel-ék ül-ök. fal-as. ágy-az ágy-ba ágy-an-ként. ház-o»i. fal-at.' nyar-ak lik-ak tel-ek köv-ek. gyár-ak gyár-os stb. part-óz kert-éz kürt-öz. fal-ak. fal-oz. for-og pér-ég dör-ög. melyeket a tájejtés o-ra szokott változtatni: ház-oí. ház-os. part-hoz kert-kéz kürt-höz. mint azon zárt a. azt bizonyos szókhoz járuló ragokban és képzőkben észre kell vennünk. bot-om. Ugyanis ha e példákat tekintjük : nyar-áí lik-áí tel-eí köv-ef. a vékonyak nyílt e hangokkal ragoztatnak és kcpeztctnek. part-od kert-éd kürt-öd. fal-os. m. fal-am. fal-az toll-az viz-ez csöv-ez. fal-az. gát-ok gát-ol. Továbbá azon sem kételkedhetünk. pl. kürt-öm. milyen a hosszú á után következő rövid a pl. fal-om. melynek létezését a gyökökban már föntebb kimutattuk. ház-ok. fal-as toll-as viz-es csöv-es. fal-ok. a gomolyú vastag o-nak a gömölyíí vékony ö felel meg szabatosan. És valóban. kürt-ök. part-os kert-és kürt-ös. (valamint a nyílt e és ö közötti helyet betölti a zárt é). vékony Úgyde e példákból kitűnik. bot-ok. Ellenben a nyilt a-t megtartja eredeti miségében. ha tisztább magyaros kiejtésre figyelünk. fal-am toll-am viz-ewi csöv-ewi.

enyelög. gömöly. kertőm. őr-köd-ik. sündörVg. Ezek a ragokban és képzőkben szabály szerint más hangzót kizárnak. vettük. az o és « után közvetlenül következő 0 átmegyen ö-re pl. sor-os. ökr-ön. író óvakodni fog ily különcz és a széphangzatot sértő kiejtésektől. pér-ém. s mind a gyökökre. selyöm. t i. az első a vastag. ha igy Írnánk és beszélnénk: verekődik. idvős. Az ly-ct is a hanyag nyelvszokás majd j'-vel majd csupasz 1-vol pótolja. ilyformán: dolg»oz-ik úr-kod-ik fanyal-og rop-og idom-ős lát-ok bokr-on fodr-om kotr-oíok kotor-fok éh-éz-ik kér-kéd-ik enyel-ég csép-ég idv-és vet-ék kert-én védr-ém pédr-éíé* pédér-tófc ölt-öz-ik. tör-os. pör-ö'm. pér-és. tör-ök. bizonyos esetekben ö és ü után közvetlenül ö. o. gödr-öm. pör-öd. for-og fér-ég für-ög. tőr-tök. pér-ék. embörök. vékony Egyébiránt a zárt é-re nézve megjegyzendő. csomoszol csömöszöl.pér-éd. tör öm. ö. pör-ö'k. melyekben az é az ö-vel fél. töre-kéd-ém (nem tőre-ködöm). az o-val egész ellentéti viszonyban áll.— vastag 40 — hal-ák hal-ás hal-ám fej-ek fej-es tál-ak tál-as tál-am szér-ék szér-és szér-ém sor-ok. El. dönczől. s nyelvünket egy sajátnemü alkotó hangjától megfosztani. mind a viszony ragokra és képzőkre kiterjed. göndör. színész. szavaló. per. pézsög. pör-o's. Ezt tennok pedig. mint: csőm gomb gombocz csomoszol bontok bontson csőm gömb gömbőcz csömöszöl döntök döntsön csömör göndör gomoly porzsol bontom bonczol csömör. üdv-ös. vagy: por. füstöl-ög. csépiig. a második a vékony hangú gyökök és törzsekhez járulván: . sor-om. széntől stb. Ezen és hasonló viszonylatokban é helyett ö-t irni annyi volna. vetítők. hogy mint föntebb érintők. vár-tok ver-ték tűrtök. gyötr-ötök. a többi vékonyhangok után é járul. A tájejjtést nem szabad a közösen elfogadott simább nyelv rovására feltolni. «. tördel-ék (nem tördel-ök). s ilyenkor a ragozás is hozzá alkalmazkodik pl. tőr-öm. melynek kiválólag a háromágú ragozásban és képzésben van helye: vár-om ver-ém tür-öm. «. zöp-ög. gyötör-fök. pl. hegyőz. Ha a vastaghangu gyököt vékony hangúra alakítjuk. tehát a viszony magokban a zárt hangú alakulásokban háromágú. tör-ök. hogy midőn a gyökben is megvan: ekkor. sundorog. tör. mint a terjedtebb szokásnak tetszik. Tudnivaló. E két hangzónak párhuzamossága nyelvünk hangrendében világos. tördel-ték (nem tördel-fök). o két ellentétes önhangzó között egy középnemű felhangzó é létezik. vetők. porzsol. de azért a szabályos tiszta beszédben és írásban a szónok. mint nyelvünk hangrendét megzavarni. Máskép áll a dolog a viszonyragok és képzőkre nézvo. IV. vagy a mondatbeli széphangzat igényli (a sok e kikerülése Végett) o'-t használhatunk helyette. döntöm. üt-ök. szerétóm.

az ideg. Ennek bizonyos okszerűsége van. üdS. Ter-csi. melyet mind a vastag mind a vékonyhangu gyökök és törziek . di (2) : lovas-di. boglya buglya. Néha o. irigy-kedik. id-ő iz-en sik-et sik-er nyílt csel kever v é k o n y i (= ü) üd-ö. nevezetesen a) mély hangú ragokat és képzőket vonz. katonás-di. mely se é-re. sük-er. kert-i. ely )d le-ány. t. i (2) : suny-i. ezen igékben: alkussík. valamint az i-hangzóju ragok és képzők mindenféle szóhoz járulnak u. A többi a vékonyak lejtőjén jár. é. habár magán kiejtve egynek tetszik. li-ju. ház-unk ur-unk fej-tínk sziv-tink.).(vagy fel-)hangú t. liszt-es. int: alkalmaa-int. csoport csujport. és geleszta. li-ány (tájdivatos). giliszta. mint ezekben : ily. i. id-om. i (ü-vel vált). so-honnai. mint idS. s utána azon e következik. AKAD. mind. főnevekben. ill-eg. esete esetten stb. hervad. töröl törül. : tg: ház-ig. e. mend 3) v a s t a g e (= o) se ha se-hol se-honnai so-ha. régiesen : e)y. mint föntebb. st : vak-sí. KAAT UÓTÍB. üz-en. üdv. ede le-hó. ir-am. fir-ka. meg-int. p. tolom tulom. ó'röl őrül. silap-si.— 41 — görbe láb-M csonka kez-tí szap-w val-M köp-tí gyöp-ti. picz-i. á. petyhüdik. E szeriut az első pont alatti t a vastaghanguak lejtőjéhez tartozik. 8 ('i-vel váltakozva). is. nyir-ok . bodr-i. pl. kergetős-di. kút-i. de vékonyhangu ragokat és képzőket vesz fel. lát-nunk vár-nunk les-ntink tör-ntínk. . izgat. ö. hint szókban. i (1) : ház-i. hervaszt szókban. so-hol. sük-et. kavar csata csattan. mely a törők nyelvben is megvan . képes-int. O. 6 csele. s mint legmagasabb vastagbangu annak fő fokán áll. 4) n y í l t fc csal caala. se ü-re nem szokott változni. ede. az i mint gyökhang négyféle. tök-si. ide. kút-ig. d) mely vékonyhangu létére se é-re se (í-re nem változik. buk-si. jegye lehetne ez értekezésben : i. tölt-ig. ide. est : Jan-csi. Legmagosabb minden önnangzók között azon vékony. é helyett állanak pl. mely szintén vastaghangulag ragoztatik. him-lö. U. szélhtidtk. füst-i. A széphangra nem ügyelő tájejtés sok szóban a szebb hangzata o és ö helyett használja pl. lát-t-wk vár-t-«k les-t-«k tör-t iífc. Fer-csi. ily. b) mely éles «-re szokott változni. porol porul. hi-ány. i (e-vel vált. pökhen-di. v é k o n y i (tiszta). c) mely «-re változik. is. irg-alom. mend. s mint i lég is tisztább. mint az m. 2) v a s t a g e (= í) v é k o n y i (= é) he-án (régies). t. hint-ek. id-eg. int-ek. illik. és . di (1): okton-di. vajuszik. a. mind. tol fal. jár-unk áll-unk megy-iink jöv-iínk. m.* ide. ig-en. kert-ig. 8 (o-val vált). Az t közös hangzó. A hanglejtés fokai tehát fölülről lefelé ily sorozatban állanak : v a s t a g l. mint föntebb elemeztük. (L P é l d á k : 1) v a s t a g l v é k o n y i (tiszta) ig-az. sir-at. szelever-di.

születőié* és ezer meg ezer példa a Debreczeni legendáskönyben. • 6) g o m o l y ú O bődön csömör. és a megelőző önhangzó ragozáskor vagy képzéskor már a torlatnál fogva is hosszúvá lesz s könnyen meg is nyújtatik. 2. mint: árpa árpa. T. őröl örül. kór = kő-őr. fuvát fuvat stb. 7. kefe-tői. fitet. vár var. 2. oek. mint: fá-hoz. mi által torlat áll elé: Ár. é. mely különben önhangzón végződnék h jegyet (szelletet) vészen föl. másokban a megnyújtás a szónak érteményét hasonló rövidtől megkülönbözteti pl. hagy. S. Még jobban támogattatik e vélemény az által. o. kapa. a. gömölyü ö bődön csömör. szél szel. mely szerént minden szó. i. hv. őneki stb. seminat). kaczhíát kaczkias. vét (jacit. ezek. Némelyek ennek okát a hangsúlyban keresték. hanem az első szótagban levő rövid «. ille). d«b. imád. 7) c s u c s o r ú U csúcs gyúr sundor. S. mint több rövidből összeolvadottak. zárt é tér-ék vér-ék. dl ál. A hosszú önhangiók és viszonyaik egymáshoz. Továbbá utói a persa írásban van azon szokás. irák. kefé-hez. legalább tudtunkra. melyekben nagyobb terjedség fejeztík ki. 8. úgy hogy ha a megnyujtott. mint: ídtám = láta-am. így elül a sémi. oly fogalmakat jellemeznek. hogy a hoszszú önhangzók. c s ü c s ö r ü fi csücs gyűr sündör. halála11. hivatalban. akarta*. u. 6. kapával szókban is. de kétségen kívül természeti hangtörvény alapján a szók régén mássalhangzóval kezdődő viszonyító ragok előtt megnyújt. fáért (= fa*ért). e. mert az é is csak némely nyelvtanokban és ezen szótár értelmezendő czikkein van megkülönböztetve. ü). e. pl. ne*. (torokszellet Bátori bibliájában). hogy valamely önhangzó kiejtésekor mind elül. b) melyek ragozás vagy képzés által két vagy több hangzó egybeolvadásából képződtek. l. í. ujabb ragozás mellett is megtartják a szelletet. volna'. 8. vész (perit). hogy ezen vég h „épen csak is szellet volt. ápol ápol. ként . é. 8( (l. kapával. f e l s ő o c t a v a 4. S. Ugyanezek lépcsözete alulról felfelé: alsó l. léi. fáé (= fa*é). él (vivit és acies) el. a) melyek egyszerű meg nyújtás által keletkeztek. s leginkább a gyökszótagokban fordulnak ölé. mely szerént némi szelletet találunk följegyezve mind az önhangzón kezdődő némely szók elején pl. s itt a kulcsa ezen megnyújtásnak. mind az önhangzón végződő szók utolján. ív = i-iv.. szeresse*. tár-as tál-as. Ezekből érthető némely régi magyar Írásmód is. ö. fi. o c t a v a 4. c) melyeket a szokás. Mire elég legyen röviden megjegyezni. e. hogy az önhangzón kezdődő ragok előtt megnyújtásnak rendszeréül nincs helye. ah. társunk is azt tartja. o. hanemha azt veszszük. mint a'ra ma is tájdivatosan így ejtetik: árra. hivatala1*. tér-és vér-és. láng láng. 8." Szintén itt találjuk ezeket is: halálaVól. tehát nyelvészetileg ez a helyesebb a néhutt szintén divatos megnyújtásnál. pl. H (= ő. 6. Több külföldi jeles nyelvész is tanítja. a hangsúly épen nem a hasszu é s á. fa-tői. gyanta gyanta. s időmértékileg két röviddel érnek fel. év = e-ev. s kisebb nagyobb tájszokas szerint ma is azok. népeivel. melyekre nézve Toldy F. továbbá a hellén hangjelelésben (írásban) minden önhangzó valamely azelleti jegyet szokott kapni. á hangokat súlyosbítjuk. 7. ez a beszédben kérdő alakot öltene magára: keféhez? kapával? A megnyújtás oka itt minden esetre más valamiben rejlik. szómon*11. hb. u. mert nincs torlat. 5. 5. hogy ezen nézetet az élő beszéd megczáfolja. mind utói hallatszik valamely gyönge szellet. kefe. i. - melyek közöl írásunkban csak hétnek van külön jegye (a.— 42 — ő) z á r t a tár-ak tál-ak. mert például keféhez. a. Azonban némelyek csak tájejtésileg és csak a tőszóban hosszúk. barátságáért (= barátságáért). mint: ad. népe'. fáig (= fa'ig). mint ág = á-ág. nem két külön szórész önhangzóinak öszveolvadásából eredtek. i. a hangokon fekszik minden rendszerénti magyaros kiejtésben: keféhez. kapá-val stb. akra. Ezek általán két osztályba rendezhetők. háj haj. ki*. Őr = ö-ör. mások eredetileg szintén rövidek valának. kefé-re. alá11. A kor. wriás urias. fá-ra. íze (ajakszellet a régi halotti beszédben).

az é eredetileg nem egyéb. txtgény. i képzők előtt az irodalom is rövidnek veszi: fa-ért. illetőleg képzők előtt pedig azért nem nyújtatik meg az önhangzó. mert ezek még ma is önálló szóknak tekinthetők. így különböznek egymástól: e*g (coclum). s általán az ékvesztökben. hazától. mész. apáka A hosszú á akármily elemekből állott öszve. oá.. onnét gyaníthatni. hazá-hoz. lép. A tág. ttdtűy. a magosságot tekintve általában a rövid nyilt el hangnak felel meg. szél (ventus). és csak némely tájbeszédben hallható a hosszú zárt á (= a hasonló a terpedt angol o-hoz nor. eg-ek. az éles pedig némely legtnagyarosabb vidéken is í-vel cseréltetik fel. fel-ek. btttalág. egér. tej. 2) á = a -f. hogy a tompa. á A magyar hosszú á hang. sok-a-ság. oá. valamint ezekben is: dél. madár madár. tovatova. hallottól. tájejtéasel: kzlp. haza-i. Amazokban t. Élesebb é (= é) ezekben : szép. eg-et. ség képzőkben oly erős és változhatlan a hosszú á. fel-et. kacs = kovács. kép. a tiszta kiejtésü magyarok ajkán egyöntetű hang gyanánt egyforma nyiltan hangzik.a: dara-am darám. részint ragolisban és képzésben mind a négy é-t megkülönböztethetjük. látód. magasabban ejti mint a rövid zárt a hangot. még segéd önhangzó is járul közbe pl. 3)á = o-|-v-j-a:há = hova. kép ragok. még pedig ez utolsót illetőleg mind mély mind magas szókban. nap nyugta-kor. Hogy az ily ragozásokban az a szinte rövid volt eredetileg. kéz. tél. ur-a-ság. hogy mellettök a torlat sem tűnik elé. dara-ad darád. szél (margó) széles. szel-es. Ilyek a gyakorlatos igékben előforduló ál (él) pl. Hosszú é botunk csak egy van. jöttei. azaz a közbeszéd általán véve a hosszú á-t nyíltabban. it-ről alább lesz szó.a: lát-a. honnan a gyermeknyelvben tata a. A hosszú á származékokban többféleképen alakúi: 1) á = a -f. sőt gyakran. véna). fel-ez. «V(valet). melyeket arról ismerünk meg. várja-ak várják. és hogy ez rendesen ékvesztő. f a-ig. er-es. továbbá a kor. m. kora-an korán. fél (dimidium). ua. holott párhuzamosan négynek kellene lennie. messze: tatába menni. ként. tehát 6* . hallottál. szilés. s a bennük eléforduló a is inkább a zárt a-hoz hasonlít. kék. v. u. tehát a megelőzd egész szóra nincsenek befolyással. hazá-la. i. szekér. födél. hallana-j-a alakban.i vagy j (vagy v) -f. urság stb. tájejtéssel: ír. 4) Az úgynevezett ékvesztökben eredetileg rövid lehetett. kép. látnád. ma-ig. ig. szel-et. személyraggal: láta-j-a (videbat istud ille) = látá. szüz-e-ség stb. buta-an bután. ieli. é. látnám. irdogál. tárgymutatóval: láta-i vagy láta^' (videbat iatud vagy isthic). Mp stb. tájejtéssel: íg. szel-ek. vagy összeolvadt. helyett. álldogál.'-vei Idtna-j-a. hogy egyik a nyilt e másik a zárt é. fél (mentuit) tájejtéssel: fíl. tág. tájejtés szerint tem szokott i-re változni. dér. er-ek. szafora-tm szaporán. melyet régente röviden használtak s a határozatlan ragozása múlt idő egyes 2-ik személye: láttál. Azonban részint a szabatos kiejtésben. mert néhait a szokás ma is röviden használja. ú.: 1) magas hangú szókban is egy tompábbat és egy élesebbet. ég (ardet). rács = rovács. fór szókban) például: baatyaam. uá iker változatokban hallatszik. oá. harmadik az éles é hangnak feleljen meg. különösen. m. mint tájszokásilag ma is ejtik: fonál fonal. mint föntebb láttuk. várta-ok várták. Tájejtéses: apa-ka e h. sőt némelyek mint: ért. bogár bogár. melyek tájánként ma is röviden hangzanak: láttál. sokság. rá. hasonlók: látóra. ráír. tá = tova. így a régi codexekben az e is rövid: mentei. Wi. mint a nyulósan kiejtett nyilt e.— 43 — (=r ki-ént). járdogál. ha a szelletesnél erősebb torlat előzi meg azon képzőket. mint régiesen iratik is igy: hadla-v-a (= hallava). er-et. de a palóczos vidékeken ad. ér írivua. Az elsőbbekben tompább é hangzik. Az i. 5) A mássalhangzóval kezdődő néwiszonyitó ragok előtt megnyújtásból eredt: hazd-ra.

b) é = a -j. 2) Öszvehuzás által: i = i -f. eke-én ekén. vere-j-e (caedebat istud ille). íé-e-ön tén. mint: hízik hizlal. csóré. szeepen. szeipen. más tájejtéssel Sí éa ú iá: ló lau. látna-j-vlc. karéj. aí-ból van öazvehnzva: fót folt. mint a mely ö-böl is olvadóit egybe : vön. csíp csipdes. szórna szalma. d) é c= é -j. fazék fázok. v. b)é = é-j-e + ö: vé-e-ffn vén. haj.o. kamó-os kamós.u: láta/-wk látók. és mív = mű. séta. vern-e-j-e. csé cső.e: lé-eí lét. kepe-ez képez. szi-v. azon é gyöktől. béna. Emez mélyebben hangzik. melyből é-hetik. hajtó-os hajtós. melyekben é = ó. mely a vastaghanguakkal is párosul. bót bolt. lön. «te-«k üték (én). rí-ogat rigat. lú. lé elvont gyökökből képzett múlt idők. 1) Megnyujtott egyszerű < létezik leginkább a gyökökben. eedés = é-ed-es. léka. ruólam. be bő. v.uo. vétel. mint: tetéz. E következőkben öszveolvadásokból támadt: a) é = a + i. ví viadal. kiérem. ganéj. lo-odí< lódít. boné. c) ó = a -f. aó. «er-e. hosszú é ezeken kívül különféle tájejtéssel: ikeritve: ée. feek = fék az elavult fe gyöktől. azi-u. te.i (vagy j) -j. íé-et tét. ganaj. fé fő. bódog boldog.j. ét. mely az egyszerű S helyett áll. ajándék ajándok. taréj. vereje. A. nevezetesen: aW = o -f. békló. 2) Magas hangú szókban találunk oly é-t is. sziepen. 2) Mint igenévképző az S személynévmás vastaghangu változata. haraj. vékony. raólam. góré stb. (caedebat) were-t (caedebat istud vagy isthic). karé. no-odíí nódit. 3) Ama rövid 8-nek. azon hosszú éles é (= é) felel meg. é-et-és. é-tet származtak. öszveolvadva: veri. (áré. no-ogaí nógat. taraj. kapó-os kapós. mint tanét (régiesen tanót). óriás óriás (or-om gyökétől). o helyett áll.o.44 terpedt ée. látsza-tk látszék. vagy é. szi. keerém. tétel. Ez ily kiejtések néha az illető szók eredeti elemeit tüntetik elé. véka. különösebben az óhajtó módban : verae-i-e v. vagy v) + e: var (caedit).é. mely némely szókban a képzők előtt röviddé leszen. ide tartoznak: ámé.i (vagy j. keirém. hé hő. 1) Megnyujtott de eredetileg rövid o. Mindkettőtől különböznek ismét azok melyek 1) é-vel 2) tf-vel szoktak felváltatni mint ímelygő = émelygő. Ezen két l-nek öszveolvadásból támadt fajai: a) é = e -\. óid old. midőn az ilyformán eredt: di-j di-u di-v di hi-j hi-u hi-v hi szi-j. ólom ólom (az olvadékonyságtól). bír birodalom. e) é = e -f. íátszano-ifc látszanék. szándék szán' dók. fóka falka. így igyen. c) é = e + é: vere-ek verek (én). látna-ék látnék. kivévén ha palóczosan ejtetík ki. te. látnók. óma alma. létei. Éj a. Ki nem simult palóczos ejtéssel: Só. Aé héj. ó. kefe-es kefés. noha a mai általanosabb kimondásban inkább az éléé 9-nek megfelelő hosszút találjuk. vé-et vét. t i. vézna. atb. tön. lé-e-ön lén. vere-i-e. máskép. raolom. bóta balta. toTábUisi + o: csi-ogat csigát. mely szintén vastaghangu szók gyökeiben fordul elé mint: béka. néma. . bW =: ó -j. a ve. ríkat atb. 3) Tanya ejtésben öl. nyí = nytt. < A hosszú {is kétségen kívül különböző ezekben: csíp (csípek) éa sír (sirok). 4) Néha ó v.e: kefe-em kefém. dézsa.wí: rólam. dévaj.-nak változata ezekben: gané. lo-og lóg. kópé. iámé. pl. pl. mint: hóit holt vagy halt (hal igétől). héja. régiesen: vérévé v. tetőz. sír siralom sirat stb. 4) Két önhangzónak együvé olvadása. láta-ék láték.

pattantyú = pattantó. 3) Mint névképző eredetileg ő. bűn bín. üö. ludas. söveg. vastag hosszú í (= i) biz-om víg-ak kin-os. ímely émely. méltó vékony. füzes. M (kő). o) tanét tanót. kutatás. rudak. jövő jő. mint : keserű keserő. csikoltti csikoltó. úr. mint : fűz. ü 1) Ragozatlan gyökszókban megnyujtott ü. to-ul túl. pl. gyöngül = gyönge-ül . giliszta. tüzes. tööke. Ott". nyü nyí. 4) Öszveolvadásból eredt: bö-ög bőg. tovább a tyú végzetü szókban : _ cságatyú = cságató. «Jeke. hő hé. tűké. tűz. tüzek. ludak. 4) Öszvehuzás által alakult. köldök ködök. Némely szókban régies vagy tájdivatos szokás szerint t-vel váltakozik : fűz fiz. leffentyil. rudas. ily ely. vastag hosszú é (== é) béna béka. füzet. Vesd öszve : ú. ergetyil. buborodik. rudat. s jobbára ékvesztő. vastag ro'via* 8 (=" o) •eh* soha. szü szi. 2) Rúthangzatú tájnyelven ó helyett ejtetik : lú ló. bű (bő). vastag rövid ü iz-om ig-az ip-ar> csik-asz ig-a vil-ág. tiszta-ul tisztul. «ó : szomoroó. ludat. eV. 4) Oszvehuzás által eredt : °bu-og búg. vékony rövid i (rokon é-vel) is és. . íperedik éperedik. köv kő. bősz. I. etSk esek. Tájejtéssel ikerhangzóként: eö. kút. 3) Mint melléknévképzö eredetileg ó s a régieknél gyakorta így is találjuk : savanyú savanyó. őr. ölt őt. szőr. 2) Tájdivatos kiejtéssel a jobb hangzata 8 helyett használtatik: ü (ille). n-og súg. csucsor. tüzel. vagy ol-ból húzódott öszve : dúgozik dolgozik. 8n (hal). búb. ősz. Tájejtéssel : oó. szüzek. gyeplű gyeplő. vastag hosszú é (= ó v. vastag rövid 8 (rokon i'-vel) lehó lijn. urat. szőv sző. ow. süveg sög. stb. csúcs. seprű seprő. teoke. vékony hosszú i bír csíp így. 2) Tájejtéssel öszvehuzott öv üv. fékeiül = fekete-ül. bő be. kúdus koldus. szivatyú = szivató stb. nyü = nyüv. Némely szókban é-vel cseréltetik fel: gőg gége. vékony hosszú i (rokon é-vel) imett émett. hű = hüv. III.— 45 — K 1) A gyökökben megnyujtott ö milyenek: S. urak. imítt emitt. tfvőlí őt. tőr. dűl (dől). tfiöke. szü =: szüv. bölcső bőcsö. tűké. bűi (bői). szomoruó. mű mi.fűt = fü-ít. mind mend. 3) Az öl öszvehúzva: /Öiáföd. növő nő. Ilyenek : csörgetyű. rúd. de U U is: tőke. s mint olyan jobbára ékvesztő. vékony rőtid i hint illik irigy. szűz. mint : hőí = hü-ít. geleszta. rűl (ről). stb. mint: öveg ög. csík-ok csíg-at nyil-ás. szüzet. csőr cső. szomorou. kutatni. kű (kő). lő (lő). tüzet. öö. lúd. A rövid és hosszú önhangzók részletes párhuzamban. fórgttyti. u 1) Ragatlan állapotú gyökszókban az egyszerű rövid u-nak megnyújtása. őz. bűz bír. tárogatyú = tárogató. füzek. II. zu-og zúg. töt? tő. vevő vő. díványos déványos. domború domboró.

= tíszta-az. nyilt rövid e kepe kever. kelentyü. lén = lé-e-ön = lön. hosszú ő döre őrül. vastag — vékony — rövidek: hosszúk: rövidek: hosszúk: Ví. ing-ad-oz-ó-lag. kór tör VII. rövid é peréi. rövid kürt ül küzd. rövid ö tör tök dörög örül. ro'otd a udu ugat. nyílt rövid á csala kavar. csorg-ed-éz-ö-leg. nyár fonál ér kötél nyílt hosszú á (nyarat) sár fsarat). (kötelek) egér (egerek). zárt tár-am ágy-az zárt pereg pórgél rövid a vár-am. hosszú húz hosszú bűz Ú bú. nyakgat dara. fi töke hosszú ó pór kórom kórós. fi gyűrű IV. tehát: ttz Némely példák a két lejtőzet szerint ragozott szók párhuzamos változataira. perzsel. . tór-het-et-len-ség-éd. hó ha hó! hő he hői (goncs-os-kod-ás-a izsémi-és-kéd-és-e Wsz-ös-köd-és-e fsony-ar-ú-ság-os skes-er-ü-ség-és 'syö«y-ör-fi-ség-és hucs hal kahácsol. lam-od-a jem-id-e am-ott-an em-itt-en am-oly-an em-ily-en am-ágy-an. szándék szándok. á*ll-hat-at-lan-ság-od. bámé bámó. nyílt hosszú é íerek) szél (szelek). vékony hosszú i (= ü) hív hű. miv mű. gyertya gyortya. ház-al. zárt hosszú é (= ö) tén = té-e-ön = tön. nyív nyű. em-így-en. . tisztáz rövid 0 kor por korom koros. idv üdv. (fonalak) kanál (kanalat). hé hő. csév cső. vékony rövid i (= ü) idő üdö. nyekget dercze. hücs hűl kehécsel. leng-ed-éz-ö-leg.— 46 — gelyva golyva. kalantyú. V. izén üzen. zárt hosszú á (jobban a) kapám = kapa-am. él-het-et-len-ség-éd.

« önhangzókat röviden ejti. sík sik. sugár sugár. midőn csillagot jelent. kapuval. hír hir. kapa. s tulajdonkép : ény . gyöpüs. Mi az a á. víz viz. búza búza. íme. pl. bír bir. húg húg. kezem. lúd lúd. fúr fúr. fül. meszes. tt és i. kivált ha ezen nyújtásnak saját okszerűsége van. honnan többese is : Mgydk.vagy törzsbeli hangokat is bizonyos viszonyokban hosszan hagyják. pók. mert ikcrtársa ám. jywl. Gémes. nyűg nyűg. ú. kapum. mint a rövideké. Gines. madár. Melyek két nagy terjedelmű szokás. fül. már. hón. hogy ezen hangok mértékének fölcserélése által gyakran a szó értelme egészen megváltozik. súg. bugyor bugyor. és i—ü) mértékére nézve nagy ingadozást tapasztalunk. csép. amit a legelterjedtebb nyelvszokás röviden szeret ejteni. kapus. hogy. Erre nézvo véleményünk szerint következő irányszabályokat állíthatni. Mg. poharaz. iv iv. hogy ezen önhangzókra nézve nyelvünk a rövid ejtésre hajlandóbb. hon. túr túr. nyel. ü hangoknak. mert eredetije hold. kocsival. kocsim. hím hím. más viszonyokban pedig megrövidítik. íj ij. kút kút. BT. nyújt. sűrű sűrű. úszik úszik. csap. mint föntebb láttuk. nyúl (igo és főnév). hogy ezen hangzók akár hosszan. hogy az országos divatnak tóduljon. mi abból is látszik. és e e. Ellenben az i. ujj ujj. úgy ügy ugyan. ezekre nézve a nyelvszokás. mint: tej. íz íz (articulus).és melléknevek egy részét az ékvcsztök köze sorozhatjuk. hacsak az ellenkezőnek valamely okszerű alapja nincsen. pók. húr húr. tzeker. gyöpüvel. kapától. szín szin. (főnév és ige). kezet. Az ide tartozó fő. szűz nüz. hizik hízik. Mit ismét onnan fejthetni meg. bűz bűz. nyarak. mely tünemény oda mutat. gím más kiejtéssel : gém. körülbelül ezek : ige ige. a tájejtés. kapára. szűr szűr. kefe. kapál. ígér igér. báj. kíván kíván. illő. dúl. {mély ímélyég mert eredetileg émély émelyeg. esik esik.: „tüzet szítanLa „valakihez szítani". rendesen megnyúlnak. s Erdélyben megnyújtják. háj. De a nyclvszabályosság és helyesejtés méltán igényli. fűz fűz. b) az önhangzóval kezdődő képzők előtt: pohár. nevezetesen túl a Danán még azon szókban is röviden ejtik. hús hús. nyák. az rövid. htíd. az szabályszerüleg hosszú. sőt némelyek tájszokás szerint ragozatlan állapotban is rövidek. gyűrű gyűrű. síp sip. meszel. mint: mi£ = mi-ig. 5 vékony önhangzókat illeti. gyüszü gyüszü. Amit terjedtebb szokásnál fogva megnyújtanak. kefél: ellenben az t. mit részben annak tulajdonithatni. sőt az irók két külön felekezete szerint is majd röviden majd hosszan divatoznak. il mértékéről A rövid és hosszú önhangzók megkülönböztetésének nyelvünkben nem csak helyesejtési. haj. sudár sudár. honnan : immcldmmal. nyúz nyúz. írás. hanem ragozási és érteményi tekintetben is nagy fontossága van. út üt. súly súly. hú'l. dili. rút rút. tar._ 47 — Az i. melyekben a közösebb szokás az t. zúg. kéz. poharas. kefével. szűk szűk. írás v. sor. mert mint evésre vonatkozó szerv és érzék az éh ét szókkal egy eredetű. rúd rúd. meszez. tár. csűr csűr. dísz disz. midőn az a e hangzókkal végződő szókhoz viszonyító rag vagy kc'-pzö járul. ellenben a hngy i pisa) többese hugyok. részint a terjedelmesb gyakorlaton. híg híg. folytonos szomorú kedélyi állapot. kocsi. szór. kin kin. bűn bűn. w. t i. Szótárunk folyamában elsorolva adjuk legnagyobb részét azon gyököknek. stb. részint az elemzésen alapuló szabályokba illeszszük. gyöpüm. bií. húgy. meszecske. poharacska. melyeket szélsőknek nevezhetünk. nyaram. úr iir. hímelhdmol. vagy legalább homályossá lesz. huzamos fuvásra vagy vonzásra vonatkozik. L A helyesejtésnek egyik fő elvénél fogva. szít mert folytonos. «. múlik múlik. tehén. gyúl. így igy. tárgyesetbcn. tíz tíz. utas. túl. bíró bíró. hód. tűr tűr. tíz. bűnös v. kezek. zúz zúz. melyekben túl a Tiszán. csúszik csúszik. melyek t L az d éa é gyök. Egyébiránt az állandó hosszúk száma sokkal kevesebb. se homályossá nem teszik. kefétől. Különben ez utóbbiaknak ragozási és képzési szabályaik következők : 1) Elvetik az ékezetet a) a többesben. « végzetüek rövidek maradnak. és személyragozásban: nyár. húsz húsz. pl. íny. sudár. nyír nyír. tűz tűz. minthogy a többiek sorában széltül állanak (i—u. bünSs. . zsír zsír. víg víg. kór. nyarat. kapával. kár. bízik bizik. tűz stb. tör. o ó vastag. új új. szór. ragy megnyújtani szokták. kevés kivétellel alkalmasint egyező. csáp. u. i. kefére. ver vér. kapu. 8. milyenek : ím. melyek képzés következtében nyúltak meg. mert ezeket több vidéken. rúg riy. nyak. M. tör. gúnár gunár. Dl. sor. vigyáz vigyázz. így különböznek egymástól : baj. pl. nyúl nyúl. sir sir. csúcs csúcs. gySptí. méu. utat v. hogy ezen ingadozást ha végkép ki nem írhatjuk is. Minélfogva ezeket és más ilyeneket a verselésben közös mértékiieknek szokták venni. akár röviden ejtve az illető szók érteményét se nem változtatják. Ide tartoznak általán. csép . kar. mar. mint hold-é holdak. itfl ítél. kor. kocsis.

nyirkai. és pedig ezen két fő szabályban : l-szőr amely szókban e szélső őnhangzók az általánosb nyelvszokásban . nehéz. szekérnyi. ú. dúz. fű". húz. továbbá szín színék. birkózik. csuszkái. csíkoz. Kivétetnek az t és ül ül képzők : nyári. mely esetben a gyökbeli á és é megrövidül. csíkos. fúr. tó. ludat. ék. viadal. szamárul. szűrne. tűzdel. de: sírás. furkál. rigó. reznek (vörnyeges túzokfaj) nem réznek. rudas. nyárra. búvok. búi bűi is elfogadják a megnyújtást Mind ezekben és többekben az általánosabb nyelvszokás igazit el bennünket. úrnál. vagy hígak. rovátkol. ír. sirat. nyélül.— 48 . kosárka vagy kosárka. neheztel. s ennélfogva az ékvesztöktől elütnek. türelem. nyúz. só. csíp. lúd. bizalom. tűzés. húzna. csuszka. rivás. huzkál. tűr. m. úrtól. gúny gúnyok. lő. fejet. Aiís húsok. bírj. szivornya. siralom. duzma. nyárba. szél szélhttdik. csövet. hevek. ural. bujkál. siránkozás. egérke vagy egerke. úr. de huzamos. kézi. ludas. hevet. heves. fő vagy fe. csík. úr. és ít. rtíg. cső. lé. irat is. rikolt. bira. lőtt. sző. sir. nem nehéztel. ró. fejes fejezj hé. pohár pohárnok. minélfogva szintén az ékvesztők szabályai alá Borozhatok. de : higgad. kezkenő. sí. nyárral. zsír. nyárnál. vita. vízre. Melyek pedig a többes számban nem ak ék. szekérke vagy szekerke. súly (Tisza mellett inkább súly) súlyok. Hasonlók : hő. ví. riog. melyek közösek : madárka v. stb. bő. síron. irkái. rudak. hogy helyesebben mindig hosszúk. szűrve. de: szúrás. Kivétetnek a ka ke előtt a kéttaguak. türelmetlen. nyivákol. szurdancs. télen. víg vígak. tűz. Az ékvesztők szabályait követik általán a) más fő. bővelkedik. szűrj. pl. szúr.és melléknevek is. szűrt. rovat. Min bűnök. szűk szűkek. továbbá ezek:feeztyűnemkéztyü. szövet. havazik. nyivácskol. gyűr. ü hangzós nevek között 1) Abban általán mindkét felekezetbeliek megegyeznek. úgy látszik. nyúl nyulak. és csak kevés kivétellel mint múl múlandó. 2) Megtartják az ékezetet a) más névmódositó ragok előtt: nyár. vízről. rudal. vízen. Hasonlóan több-kevesebb származékokban és ragozásokban megrövidülnek ezen gyökigék : bú". csuszkorál. nyárban. de túrás. tűznél. A ragok és képzők között ti ű. nyűg nyűgök. hírek. ragokat vesznek föl. Kivétetnek : fű füvek. tűr. kevesen. téli. jSt jövök. irodalomodé írás. nyivás. hízik. szőtt. lövel lövöldöz. Ilyenek : sugár. húzva. zsíros. vívás. télhez. avas. cstíz csúzok. bűz bűzök. híres. ludak. húzni. húsz húszas húszan (de huszonegy. szurkai. midőn ám. szövés. sipít. rovás. szűr. fuvolya. biztos. húzz. ezen hosszú őnhangzók mértéke fölötte ingadozó. madárka. Mi a fent elsorolt gyökigéket illeti. tenyérnyi. tűz. lövés. rovaték. avatag. tűzhöz. kő. turkál. szívás. sirám. télbe. rugdos. Más részről az ékvesztők szabályai szerint: víz. bír. nyíradék. szüret. úrhoz. iromány. télben. fúr. tűzről. (épen úgy. b) a mássalhangzóval kezdődő képzők elöttt: kosár. kevesít. bírna. Tegyünk már most hasonlítást az ékvesztők és a fentebb elsorolt i. kút kutak. bízik. türelmes. gytílevetz nem gyűlevész. 2) Az d e'-fél e ékvesztők bizonyos ragokat és képzőket mindnyájan nyílt a. mint az ékvesztö nevek a föntebbi módosító ragok előtt). keveaedik. ujj ujjak. hírlel. szűrni. nyí. hizlal. nyuzár. ők. nyárért. uras. télig. bővet. azok helyesebben minden módban és időben hoszszúk. tő. kevés. bír. zuzorka. ni ül. húza. tizenkettő). milyenek: 6 vagy av. tíz tízes tízen (de : tizenegy. sőt tói tűi. télkor. türemlik. w. huszonkettő). mint: sulyok (eszköz) nem súlyok. csuszamodik. A Tisza vidékén ezek is hosszúk noha a. rúl rül. víz. nehezít. szivatyú. nyír. ló. hír. rudaz. bírt. kosárnyi. zsíroz. c*úsz. birodalom. nyáron. (gyüremlik. duzzog. nyárig. havak. havas. tő. hogy ragozatlan áflapotban tájejtések ezerint majd hosszúk majd rövidek. szurdal. bizomány. csipeget. sírok. bőség. Ugyanez történik többekkel amazok közöl is. szűre. rugdal. avar. stb. havat.s e-vel ragoztatnak : híd hidak. bírni. út utak. hanem ok. kevés kevésded. neheztel. szöveg.vagy nyilt e-vel vesznek fel. húz. új újak. tűztől. Egyébiránt. hizodalmas. csipke. bírva.'. tűz. tél. sírba. nehéz nehézded. hű. szűr. rí. urak. csövek. fejek. jövés. urat. rudat. duzzad. higak. nem kézkenő. M vagy hav. mert gyakran a közszokásilag vagy elemzésileg hosszú gyök is némely származékokban általán megrövidül. hírre. fejel. nehezen. úrban. csikók. bővek. türödzik. fű valóm. csűr csűrök. nyirbál. sivit. húzott. de nyírés. zsírok. lövök. szövevény. tehénül. jövet. fűz fűzek. szí. biztat. furdal. csipesz. lövet. milyenek : híg. nyárhoz. jó. de szűrés. szil. riad. zúz. heveny. siránkozik. szürcsöl. fuvat. gyürközik). csiptet. csöves. sír. rúd. birtok. rugalmas. szűc szüzek. melyek gyökét egy magánálló vagy egy megelőző mássalhangzóval járó önhangzó képezi. duzmati. fúvás. mint már érintők. Származékaikban pedig szokotton rövidek. dukál nem dukál stb. tűzre. jövendő. télre. szövök. nyuzga. csipkéd. rugony. hnzakodik.

alig van. forog. rét-ig. bél. b) alaktani. E sajátságnál fogva a szók két fő rendre őszlanak. bán. csombor. önb máak.— 49 _ röviden ejtetnek. kert-t. gömbölyű. melyről alább külön czikkben és részletesebben lesz szó. e»Sb. trttcsök kivéve. fér. hogy a mássalhangzók nehézkes őttvetorlódását nem tűri. bankó. stb. úgy mint vannak. innen a verselésben is ingatagok. bolond. göm. mely a rokon fogalmat más rokon hangzóval mintegy árnyalja pL : bab. egyik a vastagok (ál vagy mély hangúak) másik a vékonyak (föl vagy magas hangúak) rendé. gomb. babug. hogy vannak t. csöbör. azok állandóan rövideknek vétessenek és Írassanak. csőm. melyek a második rendhez. gömböcz. s hogy önhangzója ragozáskor változatlan marad. melyeket akármikép Bszvezavami. Nyelvűnkben az önhangzók nem valami bitang vagy pótlékféle segédhangok. Ai foluuigiók mfikMéti rendisére nyelvünkben. de csak a hosszúk. balga. bunczi. csak a latinból elemezhetők. fol-ig. csőrnek. Mindenek előtt jellemző sajátsága nyelvünknek. boborcsék. boglya. azt a fentebbi. Ellenben nyelvünkben az önhangzók bizonyos rendszert követnek a) győktani. gomba. illetőleg hangrendé a képzőkben és viszonyító ragokban. bol. péld. A rokonhangzók. vagyis a nyelvek ős alkotási korából valók legyenek. bwg. mint vékony önhangzója. ftrgeryfi. . azoknak akár hosszú. OrtdrA. csúcs. öl-nvi. far. hogy eredetiek. lehetetlen. az önhangzón tesz változást. a vékonyhangoakhoz pedig vékony hanga képzők és ragok járulnak. csücs. Ezek közöl az egyik. akár rövid használata a magyar nyelvérzést nem sérti. fór. c) érteményi tekintetben. boborcs. Azt is emiitettük. csecs. csob. hanem különféle változatokon átesve elkorcsosultak. dám. m. völgy-i. gom. meghagyván a mássalhangzókat. vagy elnyelni vagy kihagyni lehet. melyek mindkét rendbeli szókhoz változatlanul járulnak. csobány. gombócz. belénd. ló«u-díykatoiuít-di1körö»-di. s önmagokból alig. reped-Oc. hol néha három. boga. v»lyy-ig. néhány természeti hangutánzót pL trttw. 2) amelyekben azok az ország nagy részében. domb. akad-ék. mint a török és némely más altaji vagy szittya nyelvekben. a*-ért. bankó. Általán ismert dolog nyelvünk szervezetében. mint vastag önhangzója. négy. melyek Önhangzóji párhozamosan váltogatják egymást Kétágn képzők és ragok. mint: hdz-i. mindenféle vékonyhangzóju gyökhöz vagy törzshöz járul. fáról. mint az árja nyelvek némelyikében. mindenféle vastaghangzós szóhoz. Az ily szók. a Tisza vidékén és Erdélyben jobbadán megnyújtva ejtetnek is. mert az eredetiebb latintól elfajultak. fordul. es-ért. Hely önhangzók tartoznak az első. pontosan följegyeztük. Idb-nyi. csömör. De a különben lágyabb hangzatú római származású nyelvekben sincs az őnhangzóknak határozott rendszerök. döme. bal. é hangzója ragok és képzők. tor-ért. stb. ú. De gyakran ha a feníüévőhöz valamely rokon fogalmat akar kifejezni. és részben mássalhangzók változásain alapszik a szrfcsalrfdWfás. mert csak ezen körülmény a határozó. önhangzók fejtegető §§-ban részletesen előadtuk. esöcs. L Az önhangzók rendszeressége a gyökökben. hogy a vastaghangn gyökök és törzsekhez vastag. dömbicz. csobolyó. újj-nyi. bog. vagyis ragozási és képzési viszonyban. sőt öt mássalhangzó is Öszvetorlódik. bún. dombor. csőm. balgatag. csomó. Mi e szótárban a hosszúkat. őszvezsugorodtak. dóm. IL As önhangzók rendszeres viszonya. csehszlávban stb. Itt azokat fogjak őszveállitva elsorolni. Dyenek: «4«T UttÍM. ferde. bob. (. s hogy két mássalhangzóval kezdődő gyökszója. a németben. babó. bor-ért.

b) i g e k é p z ö k : ad ed : ap-ad. kér-elém. szép-ség. reny-he. ént : csatt-ant. a. kál. czölöp. süpp-eszt . fior-dal. dl. cl-énk. ész : halász.ap-aszt. gát. mell-ék. telén : mag-tálán. csor-gat. vez-ér. (tévégél) . szün-telen . tok-mány. szeg-ély. és : lát-ás. ül-het . íl. üt-és . ver-és. ökr-ész . ef : rak-at. tó-csa. sür-ü. mány. szeg-ül. folydog-ál. :. szeg-dél. üt-ödik . ú. ep-eazt. Mik : zár-ódik. döbb-ent. ség : agg-ság. botor-úl. pákosz. akozik. loh-ad. - a). Jom-jia. tör. jö-v-etel . ély : szab-ály. dél : jár-dal. loh-aazt. ép : al-ap. gyül-ekézik . bö-ség. olv-atag. tur-kál. eteg : lank-atag.. étien : ház-atlan. tat. ül-ep. kcrcs-mény. szegény-ül. csörg-e. zör-get. szab-ó. . ep-ed.vény . bor-úl.. sanyar-ú. ekedtk : mar-akodik. tör-ékényj dad. észt . ány.— -00 . él-. has-áb. oszt. ropp-an. foly-at. bőr-etjén. kea-etlen. íf-ba. czul-ák. sov-ár. eb . get : for-gat. fút-Hat. . itó : al-ul. ér : buv-ár. c) h a t á r o z ó k . ékény: csal-ékony. állap-öt . görvjóly . ónk. ke : szál-ka. rönk-ész . ab. étel : hív-atal. csür-he . lep-ény. vány. akodik. ár. kenő-cse . rogosz . vet-ödik. kend-ö. dob-ász. ' . dör-ej. álldog-ál. pöf-eteg. kél : ir-kál. küldemény . irt-ó. meny : tanul-mány. át. an. ékony. azór-ako^ik. dal. bú-taían.. ~ a j> ej • soh-aj. cse : szár-csa.~gyar-ap. mor-aj. ger-éb'. ül : jav-úl. rett-ent. kicsi-ded. 6' :. vény : lát-vány. szép-en. föl-üf .. ótól. pér-get. ás. csík-ász. süpp-ed. furd-ö . bogár-ász. . men-etel. fél-énk . körös-aed. eb : nyal-áb. szük-ül . ropp-ant. ék : fon-ák. Kivétetnek : gonosz. ész : markol-ász. ődik. ekezik : vár-akozik. cser-kel. ker-ep. aszkodik. át. ereszkedik. ka. csel-éd. to'r-del . tür-elém . ész : horp-asz. döbb-en . ver-ekédik. én : bátr-an. ász. seg-éd. cseleked-et . böng-ész . csör-ej. nyir-et. csa. hét : áll-hat. tüs-ke . dd. ap. üt-et. peng-e. döleszkedik . énk : nyul-ánk. hal-vány. ály. keser-ti. vér-cse. ant. ény : yág-ány. iv-ded . csák-ány. tell-adan. mul-ékony. — . rek-esz. ét : rak-at. huz-ódik. fal-ánk.: caat-ád. Kivétetnek : nyug-ot. otlan. zuh-aj. ó. kér-vény.-gál-ád. füz-ér. foly-tal^ csör-tet. ül-tet. nyom-at. sós-ka. tét : jár-tat. dereb (régies) . atag. HÍ. té-kél. körny-ék . tol-akodik. öl-et. oszt-ály. Kivétetnek az idegen származásról gyanús : oszlop. üldög-él. kolop . ász. elem : irg-alom. tör-ekédik.szigor-ú. okos-an. ál. $ág. e : 'huza-von-a. én : csatt-an. zör-ej . an. köt-ériy . jut-alom. ed. ded : karcsu-dad. lop-ás. alom. • . • hot. darab. vi-het. kert-ész. rett-en. röp-kc. mez-telén. mendég-él. bölcs-en . igy-ekózik. ák. e*zkédik : rug-aszkodik. ász. reped-ékény. leng-eteg. talán. rov-atal.. ver-éb. e z e n n é v k é p z ö k : ab. legei-ész. jó-ság.

négy-en. b8l: ház-ból. fölött-ed. ról-am. e : nál-a. vá. vizek-et. réz-nél. em : alatt-am. ' vJc. Háromágú képzők és ragok. nyolczszor-ta. lel-ünk. öl-be. g) igemódositók. lé-vé. b i z o n y o s idők. j-o. mellett-ünk. szür-j-ek. meddig-len. vel-em. o. len : addig-lan. jár-nak. vert-ed. nek . ön. . holtig-lan. fölött-eték. hord-asz.-Ját-ók. é. j-ok. öt-en. ok. török-et. mondt-uk. etek : alatt-atok. Ötször-te. a többi vékunyhanguak után zárt é következik: 7* . ünk : alatt-unk. töl-ed. után-atok. j-e : jár-j-a. ver-é. e : alatt-a. szürt-enek . hely-ben. j-ek : jár-j-ak. . lé-vel. ta.Ezekben o. . vert-ek. öl-ben. réz-nek. leány-ta. ék : járt-ak. (parancsoló). ««k : lát-unk. anok. ntián-a. mellétt-ed. mond-ók. óm. nők. ról-a. kelt-em. d) n é v i n ó d o s i t ó r a g o k : óbb. utö-íág. tolt-am. ad. szűrt-ék . ült-em j ad. be : ház-ba. ám. ők : alatt-ok. ed : alatt-ad. vert-e. okos-abb. kö-vé. ól-ból. réz-röl. ver-j-ek. ö az uralkodó ünhangzók. ról. hely-böl. nyolcz-an. keltö-leg. Az ö közvetlenül az ö vagy ti hangokat követi. em : nál-am. vei: fá-val. mellett-eték. fölött-e. e : látt-a. bölcs-ebb .— 51 -— lóg. réz-re. foly-nak. . ének : járt-anak. ró'! : vas-ról. fiivén-te. ét (többes) : falak-at. a. után-unk. gzürt-e. mellett-ök. hó-val. B. tolt-ad. wnfc. hús-nak. vel-e. re : vas-ra. szür-j-e. kel-nek. hús-ra. után-am. helyés-ebb. hús-nál. f) s z e m é l y r a g o s n é v u t ó k : óm."wnk. --•-. fa. töl-e. dönt-esz. fölött-ünk. iá. ők . ad. teng-esz. mellett-em. á. fölött-ök. kö-nél. e ) s z e n i é l y r a g o s n é v i n ó d o s í tok. em : járt-am. ól-ba. ról-ad. tolt-ak. te (1) : hajdan-ta. eté-leg. hely-be. régen-te. botok-at. eddig-len. kö-röl. kö-vel. hús-ról. ró. fölött-em. nek : vas-nak. tolt-a. ver-ünk. ed : látt-ad. öl-ből. vert-ük. lel-ök. tol-á. te (2) : hatszor-ta. mellett-e. . a. ebb : igaz-abb. Ml. öt. ver-8k. tiál. ben : ház-bán. tol-j-a. lelt-ük. kö-re. után-ad. vert-ének. szürt-ed. bon. tolt-anak. ve : fa-vá. ver-j-e. C Ion. nők. én : hárm-an. után-ok.és s z e m é l y e k b e n : o»z.~vel-ed. kö-nek. ól-ban. hó-vá. töl-em. f: lát-á. kétszér-te. tol-j-ak. val. ük : látt-iik. lég : futó-lag. ok. mond-unk. Az elsü o iniiideiúele vastaghanghoz járul. nél: vas-nál. etz : tart-aez. ed : nál-ad. ül-nek. ofok. •dk. szür-é.

Pécs-étt. nőm. tol-od. öl-nöni. vagyis a köz szó* járás elleni kttlönczködés így szólani és írni: tör-héz. döií kap-dos. b) n é v m ó d o s í t ó k : ön. öl-tök. vin-ném. kodik. géb-ics. lop-dos. 1) A fent elszámlált képzők és viszonyragok eredetileg kétpárosak. fcte : fal-hoz. ön : fal-on. zárt a. csak kétáguak: tok.a) g y a k o r l a t o m i g e k é p z ö k : °9> *9t y9 . csev-eg. dég. öl-ök. egy-szer. lel-ék.. öm : vár-om. tttnd-öklik. őlhet-ték. tatom. kak-ics. ég-él. néz-ég-et. köv-ecs. déi. völgyön. tér-én. ker-éng. nem. óm. tol-nom. üt-közik stb. gömb-ön. üt-Ök. nö-héz. ézik. Mér. visz-ték. oklik: fald-oklik. e helyett: tőr-hőt. ezer-ed. öld-ököl. öl-őd. lel-ték. ős : száz-as. ög-él: járd-og-ál. tol-tok. ács. szég-ecs(ke). ték. s*ör : sok-szőr. e helyett: kéz-én. og-ál. har-ocs(ka).hasonlóan óm. de a közösebb szokásban o-ra ment által Azonban országos divat szerint négyáguak a számnevekhez járuló ad. üthet-tök. ott. ed. ttt-öm. kod. náz-hox (hoz). ut-nöm. lel-ém. ö: ház-an (pn). verhet-ém. okol. zuh-og. Ott: más-utt. öt-öd. tör-öcs(ke). og-oí. üt-tetém. ezer-es. écs. éh-ézik. nyeld-ekél. ong. ttveg-écs(ke). éng. ős. több-szőr. . özik: dolg-ozik. 2) Hibás. kérd-éz. vagyis hárompároaak. kert-écs(ke). visz-éd. csip-dés. üt-öd. üt-ög-et. Győr-ött Ezen zárt o-nakaz erdélyiea kiejtésben maiglan világos nyomai vannak. hely-héz. gözös-őn vagy: kéz-ön. tok. ödtk : takar-odik. gömb-htfz. gőzös-én. düh-öng. tol-om. röf-ög. ököl: fidd-okol. hot. Ujvár-att. üthet-ém. üt-tök. öd: száz-ad. ém. ház»aos(ka). öng: boly-ong. kő tik: zár-kozik. verek-őd-ik. ttor. lel-éd. teker-édík. Ide tartozik ics. doz. lel-ném. ód. Jegyzetek. mend-ég-él. ér-kezik. ees. gomb-on. e helyett: verek-éd-ik. a) n é v k é p z ő k : öcs.nyaf-og. é. valamint ezek is : ős. kédik. i i. ás. édik. száz-szőr. méz-héz. öcs. töpör-ödik. ölhet-ém. Hatágú képzők és viszonyragok. c) i g e m ó d o s í t ó k : ofc. nö-höz. nem : üt-tetöm. doa. tetem : lat-tatom. vagy ott. odtk. hat-os. hangrend ellen az újabb : hely-höz. mely mind vastag. nem : ölhet-öm. Mik. C. mell-ett. ték : láthat-tok. oklik. mind vékonyhanga törzsekhez járul. és o. ett: al-att. kid. Mór-ott. köd: kap-kod. két-kédik. öt-ös. nem: ölhet-tök. ölt-özik. tol-doz. öd: vár-od. ott : Kolozsvár-öt^ Pécs-ét^ Győrött Kivételesen : utt. ékéi. kötik. zárt : tál-ács. Ha a gyöki önhangzó után nem közvetlenül járulnak. étt. azaa négyáguak lehettek: t i. ól-hoz. ők : vár-ok. ed. üthet-öm. örj-öng. Mg. gomb-hoe. üld-ög-él. ém: láthat-om. kör-héz. méz-én. én. ül-döz. ör-ködik. üthet-ték. esd-éklik. mint: kav-ics. cárt a « és o ö hangzókkal. nyílt á e. ék. nőm : vár-nőm. ód. dög: csap-doz. ködik: úr-kodik. httt-ög-et. visz-ék. kör-höz. tök : var-tok. öí-öm. minden-tttt. visz-ém. hat-od. csip-kéd. oztk. ur-acs. ffg-et: lát-og-at. köp-köd. kétik. ég-eí. fut-ok. öct: bod-ocs. nyilt: lik-ács. öl-dös. domb-on.

bot-od. bfiz-öl. hid-ak. Tok-od. éez. ős. hogy a mássalhangzóval végződő nevek BWí*. fül-es. sünd-ör. éi. ér : zárt : kap-ar (kop-or). ég. Továbbá nyelvünk rendszeréből ez is kitűnik. kell-em. lik-as. nyílt: fal-az. kölyök. zárt : há/.náp-icz. öm : ál-om. és. kör-öa. og. tág-as. oce. c) n é v m ó d o s i t ó k : ' Í tárgyeset • xemélyragok ok. kér-ég. A legközelebbi példákból látszik. ék. szém-ét. ("helynevek) . szém-ék. sely-ém. nyáj-ad. ör-öl. üdv-öt. oí. zárt : Láb-ad. dk. öm : bab-om. él. gönd-ör. Jegyéét. ét. nyáj-ak. kör-öm. tály-ag (og): fér-ég. őz : bot-oz.— 03 — áet. szöny-eg. röp-ös. zárt : vakond-ak (ok). zárt : ház-ak. át. fel-ez. em. ker-es. fel-ed. fel-ek. tet-em. szér-éd. ir-am. pöd-ör. hid-at. Of. nyilt: fal-as. ég. Ölv-ed. kert-écz = ketr-écz. ős. szér-él. sír-ok. nyilt: kob-ak. óm.-as. öl-ek. ágy-az. ém. túr-os. öl: karm-ol. gond-ol. nyilt: foly-am. tör-ek. őr. ér. zárt : ház-am. zárt : hág-as. öd : Bok-od. gömb-öcz. ed. megy-ér. ad. nyilt: tak-ar. K t : bab-ot. tér-és. fel-em. reb-és(get). ét. und-or. emb-ér. típ-és. . őr. üdv-öm. nyáj-am. ék. éb-ér. ős : kor-os. lap-is -us (máj-as hurka). óm. eez. ed. nyilt: fal-at. óm. zárt : áll-am. szér-ém. ok. szém-éd. arany-oz. örd-ög. csür-ök. tör-öd. üsz-ög. em. fül-el. b) i g e k é p z ö k : ól. nyilt: Lov-ad. őr. ős. bélyeg-éz. el. ól-om. czucz-ar (őr). ör-öz (iz). bot-ot. ér. gyöt-ör. péd-ér. Og: bal-og. őr. vét-ék. ör-ök. ár. Ez ntolsók néha is us alakot vesznek föl: har-is. gyal-og. fel-et. nyáj-at. ál. zárt : háj-az. bur-ok. bér-él. sik-er. ód. óm. sép-ér. ad. tek-er.f nyilt: kuk-acz. óm. ág. öl-et. zárt : ház-ad. ed. héz-ag. tű. ez. ék. az. Döms-öd. ok. gyép-ét. ág. nyilt: fal-ak. nyilt: agy-ar. hid-ad. szém-él. (helynevek). Vár-ad. üveg-és. foly-os. mel-eg. tdrgfmti és birtokragi hangzója ugyanaz. ág-acz(ka) szókban. ód. ék. típ-or. fel-es. köpd-ös. ét-ék. zárt : ház-at. hizl-al. öl. tel-ek. nyilt: fal-am. hid-az. Vcz : lib-ocz. nyilt: olv-as. ~kup-ak. ei. öl-ed. kev-er. Sd : bab-od. ez. nyüg-öz. ed. köny-ez. ér. Bög-öd. ők : mar-ok. ém. zárt : hály-ag (og). üdv-öd. át. ős. bür-ök. zárt: a caangós ejtésü láb-acz(ka). ét. öl-es. Pér-éd. zárt : ház-al. ok. ham-is (régen: ham-os). ver-ém. ad. ak. nyilt: fal-ad. ölem. ár. érl-el. ér-éz. lép-és. jeg-ecz. hid-am. ür-öm. árny-al. szér-ék. ször-ös. öcs. zárt : paz-ar (őr). öi: tap-os. szém-ém. bot-om. bib-icz. őr: gond-or. őr : kot-or. nyilt: lov-ag. ái. Ide tartozik »cz : . ám. czud-ar. nyilt: forr-al. Eb-ed. köd-öt. ők : bor-ok. ad. (helynevek). kav-ar. tör-öm. az.

roncs. légy. ól ól-ak. lép. tolu-ak) morj-ak. nyak-ol. czucz. ú. tűz. üdv. ú. szém-éd. tév. nyak-ok. bot. bak (németül Bock) bak-ok.ténk. szűcs stb. csomb. m. c) ezen melléknév természetű törzsekhez : éi. geny. A tSbbesuim ragosiaénak uabályai L A mássalhangzóval végződő gyökszókban. b) a}'. juh. 2) 0. szüz-ek stb. kéz. sut. körm-öd. ha vastaghanguak nyílt a-val. és ennek* módositványa : húgy (csillag) hugy-ak. szügy-ek. bot-od. kéz. boly. fok. lov-astul. domb. bot-ocs-ka. rost stb. les. húg. méz. ú áll. csöcs-ök stb. mög. pók. nép. darv-ak. adv-ak. csúcs. fél. kócz. nyár nyar-ak. lov-or. korcz. helyén leszen itt ennek szabályait kimutatni. vaj. pök. enyv. pók. pocs. fény. kór-ok. elv. gyök. 1) Ha a gyökszóban o. pös. gócs. pór. és így: őr. tok. has. vagy elavult gyökökből képzettek : bonca. kor-ok. és így : bél. lőcs. sód. pélyh. göm.bogy. 4) Zárt é után zárt é : begy bégy-ék. {e-ő evő) éb-ek. lom. vér. bér. melyek általán. tarj-ak. dőzs. hugy (pisa). m. éj. lob. düh. por. bot-or. öcs öcs-ök. hov) hab-ok. szűz szüz-ek. lov-al. bab (bob) bab-ok. m. gúzs. fék. után ö. csűr. a mint ilyenek nyílt a-val ragoztatnak. polyh. a) ezekben : agy agy-ak. jobb (főnév.hölgy-ek. továbbá : fal. gúza-ok. pécs. müv-ek. ti. pőzs. lov-ocsko. nedv. csöcs. ős. sör. lov-od. lovoz. lyuk lyuk-ak. szösz. kosz. tyúk. hamv-ak. bár nem ékvesztök. hab (hav. orr. ducz-ok. ser. bob. dob. körm-ök. kög. bot-ok. hév. hegy (cuspis). lomb. odv-ak (odu-ak. b fin. nyüv-ek. dög. vagy u. éh. nyél. öröm öröm-ek.köny-ek. vemh. göca. rongy. tavak. Kivétetnek és zárt é-vel ragoztatnak : cseh cseh-ék. nyak-am.(genus) nem-ék. kos. mocs. gyöngy. nyest. továbbá : mely. ur-ak. m. porcz. hely. péld. nyak-ut. csók. bötyk. hús. csép. mész. körm-öl. bot-os. völgy-ek. tej. haj. a többestag o hangzót vészen fel : ok. av-ak. csüg. Ide tartoznak a jobbára elvont. melyekben az é ö-vel váltakozik. vad. kör. gócz. nyak-az. b) az ékvesztők. u. eperj. nyílt e-vel ragoztatnak. pőcz. él. év. szűz. (miről L alább) ú. /űz fűz-ek. nyolcz-ak. zűr. komp. rúd.rügy-ek. fül. szenny. ducz. bor. czók (mók). dér. konty. vész. rom. pöcs. és így : becs. Ide járulnak út utak. szém-él. gom. rög. véd. len. szém-ém. kém. szűr. korty.könyv-ek. Kivétetnek a) melyek eredete melléknév tulajdonságú. körm-őstül. v képzőjü törzsekben: gyapj-ak. poh. koncz. haá. lók. mén.tölgy-ek. kéj. mór. . gomb. mór. 3) Nyílt e következik a) nyílt e után : csel csel-ek. manus dextra). kedv. menő-ek). sok-ak. ük. körm-ös. sor. gyep. koh. szederj. jel. nesz. b) az é hangzóju ékvesztökben : eV er-ek. továbbá elvont vagy elavult gyökökből képzett törzsek: böjt. lőcs. f egy fegy-ek. űr.— 04 — hogy a nevekhez járuló hárompáros képzők és ragok általán az illető név többesszámának önhangzóját veszik fel. füst. senyv. nyak-os. lov-ag. ó. kút kutak. topp. szarv-ak. súr. kőv-ek. körm-öm. sav-ak. dél del-ek. füTek. ön (hal) ön-ök. toll-ak (toló-ak. fos. föld föld-ek. orv.) lov-ak. tök. köz. csecs csécs-ék. szér. m. marj-ak. tor. szém-éstül. u. csöv-ek. redv. szém-ér. szőr.bűz. szél (ventus). bocs. toras törzs-ek. bot-óstul. (mori-ak) orj-ak (ori-ak) mony-ak (moni-ak. rész. bot-oz. lék. gúny. görcs. lov-aí. kor. üst. bőg. m. bonca. jég. enyh. őr. azüv-ek. nyak-óstul. mez. gép. esek. kegy. új újak ujj ujjak. orr-ok. szén. szem-énként. d) ezen é gyökhanguak után : csév. or-ok. hasonlóan ezekben : év. hasonlók: bog. köd. rés. úr. fej. lov-as. csősz. bot-om. tör. gém. lov-am. terh. pót. bocs. és ü. szug. csök. zseb. . jav-ak. 5ÍNyílt A után nyílt ó. nyak. küsz (= kisz. gör. bütyk. varj-ak. húr. gyűr. b) ezek : őz öz-ek. c) hold (luna és jugerum) hold-ak. jog. moh. orv. nyak-ócska . nyom. ék. szül. szem. és ezen ékvesztökben : sár sar-ak. sor.• lov-ak. som. nyak-ad. rét. szem-ék. körm-öí. kez-ek. leh. lucs. seb (vulnus) szegy. halfaj). Miután ezeknek mintegy iránytöül a többesszám önhangzója szolgál. bot-ot. töv-ek. kan(kfiui. öl öl-ek. nem vagy nem. ölv-ek. túr. gömb. szém-éz. tél. még. szav-ak. ü. mécs. jegy. magv-ak. kot (kosár) kas-ok. mell. bók. ég eg-ek. ha vékonyhanguak. bögy. szém-ét. s több mások. kondás). tűz tüz-ek. nyűg. búg (főnév) csúcs. lév. korcs. gyom. zug. &n ön-ök. ok-ok. ajk aik-ak. mód. bögy-ök. Kivétetnek a) melyek eredetileg melléknevü tulajdonságnak. gőz. mint: meny-ek = meni-ek. göngy. csend. koV. rud-ak. körm-o'eske. terv. per. galy. rém. por. bükk. pocz. nyelv. fűr. gug. ügy-ek. ducz. íutyk. var. gór. S. aj aj-ak. kép. fürj-ek. czomb. bot-öl. csőd. lúg. molyh. loncs. moly. fog-ak. vas. réz. 6) Zárt a után o: a) melyekben tájejtés vagy elemzés szerint az a = o. szém-écske. sarj-ak. . sérv. öv-ek. doh. kürt. bongy. tőzs.

az '-. csup-or. csal. Kivétetnek. ú. Különbség van ezek közt is : sók és savak (ennek törzse : sa»). tapasz-ok. kökény-ék. ki-k. gyám. ó.!•» oh őny képzőhöz ők : red-önyök. kefe kefé-k. köpüczé-k. Tasi-ak. szál. mák. emez az ö tí. csat. Panni-k. dacz. szü szüvck. Horti-ak. robaj-ok. Az önhangzóval végződő főnevek után. csap. csíny-ok. kuczik-ok. öb-öl. tetíi trtv-ek. csengetyü-k. nadály-ok. tan. gím. vitel-ék. t. pír-ok. Gyuri-k. ti. szép-ség. szí szij-ak. ezekben tájejtés szerint a ragi a = o : ág-ok. zár.— 55 — kan-ok. 8) Hosszú d után o ezekben : ács. lap-uk. Sári-ak. v. jövetol-ék. görvély-ék. gümö-k. tám. csáté-k. Kafi-k. bodnár-ok. hám. pitty. bú-k. ülep-ék. hitel-ék. ij. füzér-ék. mint: mad-ár. szárny. máj. a vékonyakhoz ék járul: marad-ék-ok. ti-k. poczik-ok. láncz. zö'•j-^k. ver-ém. l f! hav-ak. ló lov-ak. híg. táj. ris. máz. a) A rövid t a k előtt rövid marad: tepszi-k. kis. kín-ok. lih. rúl-sdg. szú szuv-ak. csörej-ék. mi-k. fi fi-ak. 7) Hosszú á után zárt a ezekben : ág. se^-ék. lé lev-ek. liszt. vár. moraj-ok. büv-ök. far (forog) far-ok. gaz. válu-k. 2) A szélső önhangzókat illetőleg pedig. toldal-ék-ok. szín. rák. csákány-ok. eg-ér. csöpü-k. b) ezekben : bal. ekkor ok ek-et vesznek föl: daru aarv-ak. hárs. szag. töred-ék-ék. . lány. top (top) tap-ok. nyárs. de ha e-re változnak. vágány-ok. sin. ágy. s melléknevek módjára ak ék járul hozzájok: hé hev-ek. víg. zsír-ok. makk. áll. vak. f ü füv-ek. Nyilt (á e) hangzók csak kivételesen fordulnak elé. mily. i. pár. medenczé-k. hullad-ék-ok. epe epé-k. Ezekben pedig o: ih-ok. Általános szabály. váll. üled-ék-ék. gyár. bogyó-k. gyöpü-k. sík-ok. család-ok. sáv. dáb (dib) gát. hivatal-ok. 3) A hosszú é. vendég-ék. Kivétetnek. szirt-ok (vagy szirt-ék). dal. legyen ez akár állandó. bikk. hát. Itt oly származékokat értünk. melyek kiváltkép a mel'•-koevek többesét jellegzik. niint ecekben: lát-ás. bii büv-ek. mái. társ. ke kcj-ek. lak. pinty. sír-ok. nyál. tói. tt'-vel végződök is : i ij-ak. A jó. Kürti-ek. kád. gugyi-k. II. szár. tál. rím. vád. ház. fan. kell-ék-ék. rácz. cső' csöv-ek. víz (viz-ek) ily. csíz. mart. dag. nyirk-ok. fing-ok. száj. pattantyú-k. nyiv. szik. b) Közösebb szokíis szerint a rövid ejtősü u U is a k-nak hozzájok járultával rövidek maradnak : kapu-k. ár. amaz a többi vékonyhangok után k"zvedenül járulva. nő nej-ek (v. Kölcsey-ck. csík-ok. kar. iny. -zabály-ok. akár ékvesztö. hív. 1) Az a és e az utána járuló k előtt megnyúlik : fa. háj. többese jav-ak. mened-ék-ék. nász. rovatal-ok. hír. fá-k. különösen 1) Az egyágu ék képző után a vastagokhoz ok. ha melléknév :j6-1e. felhő-k. szó szav-ak. ibrik-ék. rag. és a helyi tulajdon s köznevek: Teleki-ek. part. ad« adv-ak. 10) Vékonyhangu i i. szapu-k. alap-ok. pad. incnetcl-ék. a vékonyhanguakbán « vagy ö. Ide tartoznak a hosszú i. ital-ok. tár. gyász. csak. szók (egyes szók — Wörter) és tzavak (Worte). ágy-ok stb. szegély-ék. csikóté-k. ebéd-ék. díj. vők) é éjek. karimá-k. enyil enyv-ek stb. pih. Mássalhangzóval végződő származék-főnevek után. rab. A származék-főnevekben zárt önhangzó az uralkodó. külü-k. melyek képzője önhangzóval jár. virág-ok vüág-ok. lik. kádár-ok. kajcs. Zárt é pedig ezekben: idv. hatal-om. Pesti-ek. talap-ok. csáp. nők) «ő vej-ek (T. telcp-ék. kópé-k. «í. mag. akár kiugratható. tat. vágy. tó tav-ak. híd (híd-ak). golyó-k. nedű nedv-ék. csiszlik-ék. zsizsik-ék. 3) A kéttagos képzöjüek többese ok ék . szara szarv-ak. lám (lom) lam-ok. Ennek valószínű akarói szólánk. kapa kapá-k. kocsi-k. szak. szám. clö-nyök. étel-ék. szíj. ham« hamv-ak. rih. kacs. garád-ok. melyek egyik részét be"Ivadtj vagy r teszi. lap. nyíl. ír. láb. 9) Vastaghangu t után nyílt ó ezekben : in (in-ak). gyap (gyopár) gyap-ok. után nyílt e ezekben íz (íz-ek). pöcsik-ék. Ellenben a keresztnevek a szabályt követik : Pisti-k. vezér-ék. kó' köv-ek. Feri-k. kár. legény-ék. zab. 2) Az egytagú tk után ok. dics. tárgy. him. ív. tag. tS töv-ek. illetőleg ék : ladik-ok. csáb. rács. és pedig a vasughanguakban o. szív. paripá-k. ű-höz k : málc-k. han. ha fönév. híj. ángy. szar. vaczk. cseléd-ék. III. záp. gyík-ok. töpörtyü-k. nyáj. zár. szán. ugyanez történik az y-nál irt vezetéknevekkel: Kisfalndy-ak. kuvik-ok. csín-ok. mint ••zekben : ól-nrn. takad-ék-ok.

él-énkék. nyul-ánkok. verm-ék. nyul-ánkak. asz. fövény-ék. Kivétetnek : hat-ok. süveg-ék. görhönyök. jobb-ok). lágy-ak. csipesz-ék. esz: kop-aszak. figy-elmek. fér-jek. gömböcz-ök. csend-eszek: ás. e-vel ragoztatnak : 1) Az ékvesztők : agar-ak. epé-sek. is: fá-sak. erősb-ek. 3) A ^ képzöjü vagy toldaléka nevek : var-jak. eteg : huik-atagok. ' tar-jak. reszk-etegék. ánk. bolt-osak. szelvény-ék. lovag-ok. ú. Ösztőv-érek. savany-ok. kény-ések. melyek közöl némelyek főnevek : siv-atagok. látvány-ok. roszabb-ak. különösen 1) A gyökök és azon törzsek. vad-ak. csnp-aszak. vény : hal-ványak. lelemény-ék. szük-ek. sugar-ak. vak-ok. szedett-ek. él-énkek. kupak-ok. a vékonyakhoz közvetlen ö ü utánffk. nyolcz-ak. furjész-ék. ^Kivételesen zárt ot é-vel ragoztatnak : atag. szeker-ek. ér : szik-árak. menet-ék. 4) A fokozott melléknevek: jobb-ak. hit-ványak. rút-ak. vány. jőve-vények. (ha főnév. ény : sil-ányak. ha pedig főnevek : kalap-osok. ser-enyék). s osak kivételkép zárt o. ezer-ek. kék-ek. üszög-ök. ép-ek. kerek-ek. sült-ek. szeg-ényék). öt-ök. olt-almak. sok-ak. orm-ok. led-érék. eger-ek. ezökevény-ek. siker-ék. hüs-ek. tájejtéssel zárt a é-vel: szik-árok. bogar-ak. madar-ak. ökréss-ék. kobak-ok. idv-ezek. ály. kukaczok. tenyer-ek. vereb-ek. rútság-ok. (ha főnév : hős-ök) bőv-ek. s a csangós : kedv-eszek. nyerg-ések. 3) A hangzós és hangzóüan képzőjü múltidöbeli részesülök: holdak. tálacs-ok. ős. ily : szik-ályak. szekerczé-sek. csemp-eszek. szökevények. r OMT« l j»f « l^ <f * * ír * jek.— 66 — kuvasz-ok. melyek képzőji önhangzó nélküliek. lopás-ok. bálság-ok. akarat-ok. vér-ések. kisebb-ek. kop-árak. új-ak. hallomány-ok. sov-ányak. (ha főnév. kenyer-ek. «z : ig-azak. förg-etegek. kilencz-ek.nép-esek. járvány-ok. . tág-ak. ser-ény-ek (ha főnév : juba. félék-ény-ek. főtt-ek. ár. «nk : fal-ánkak. nagyobb-ak. törék-ények. szülött-ek. neh-ezek. küldök-ök. vadász-ok. magyar-ok. bőség-ék. 5) A párhuzamos. ág-asak. 2) A számnév-gyökök és törzsek: hárm-ak. verés-ék. hány-ak. Mássalhangzóval végződő melléknevek. fal-ánkok. szeder-jek. ' j 1 1 • TT sár-jak. látás-ok. szeg-ények. mert ezek igenév-féle melléknevekből fejlődvén ki a melléknevek tulajdonságaival birnak. dny. halász-ok. A melléknevek többese jobbára nyílta. ketrécz-ék. (sikeresek) kev-élyek. csömör-ök. örök-ősök. nyug-almak. tíz-ek. tájejtéssel: ok. vagyis kétágú képzőjüek : áfcony. tőröcs-ök. ás. és (zárt) : ház-asak. e hangzót vészen föl. látott-ak. Kivétetnek : csúf-ok. 2) Az alom elém képzőjüek: hat-almák. mily-ek. ha főnevek : jövevények. és fnyilt) : hal-osak. közösb-ek. •if-jak. Kivételkép nyílt ő. nagy-ok. csörg-etegék. jövet-ék. különb-ek. mely-ek. bodocs-ok. husz-ak. bürök-ök v. hálá-sak. érdek-ék. oly-ák. bolt-osok. ősztöv-érék. cserepek. bürkök. kop-árok. tttr-ehnek. rekesz-ék. tehen-ek stb. mult-ak. halott-ak. nyerg-ések. • mór-jak. dús-ak. AUaldnot szabály. m. üresb-ek. a többi után ék járul: likacs-ok. ős: kalapos-ak. ö-t. körm-ök. ily-ek. szégecs-ék. az. csek-élyek. szár-azak. led-érék.. roszak. szebb-ek. ékény : hajlék-onyak. hös-ek. kertécs-ék. é. gyors-ak. örök-ösek. vétség-ék. fenek-ek. sütemény-ék. más-ak (ha főnév : más-ok^ bús-ak. örvény-ék. száz-ak. mély-ek. ős. fél-énkek. het-ek. eper-jek. herv-atagok. St. kosar-ak. IV. milliom-ok. szép-ek. törek-ék. négyek. leng-etegék. 4) A hatáguaknál a vastaghangu törzsekhez ok.fiu-asak. ütés-ék. kér-elmek. fél-énkék. folyamat-ok. iromány-ok. egy-ek.

tájejtéssel zárt a-t. inai." „A. AKiO. mami. tilinkó. izey. és pedig a vastag hanguak után általán o-t. fürge. ficzke. III. Erös-ök. buta buták. amazok fövegét hajdan türegét-ék (süveggyártók) most mindegyikökét kalapos-ok készítik. pinty. mint némely tájakon ejtetik. pincz. illetőleg kicsinyes vagy aprózottt mozgást vajy ennek szervét jelentökjén. timpiri. csikorog. táti. Misa.— 57 — talán. budai-ak. csirke. szigorn-ak. keserö-k. fi.jiling. csiszol. Erzsók. czivodik. pattan tyúk. tárgyak. gazd-agok. büszke büszkék. nagyítva: Pista. Vegyük fel például az i hangzót. V. Juczi. nyerges-ék. bibicz. mel-egék v. ölnyi-ek.tt Kik nyergeket készítenek. c) hogy a melléknevek többes képzője a főnevekével ellenkezőleg nyílt a e-vel jár. illan. "íii. kéz-étiének. éb-erék. ingó. czicza. pillant. ág. czipó. ille-/. pirinyó. paz-arok. étien: nyug-talanok szám-talanok. a) hogy a mássalhangzóval végződő gyökök és egytagú törzsek után a többesszám képzője többnyire az illető gyök vagy törzs hangzóját. Észrevételek. Jankó. iram. csihol. Gyuri. kikiri. 1) Az i. A keresztnevekben a kicsinyítésen kivül némi gyengéd vonzalmat s kedveskedést fejez ki: Pisti. vinnyog. indul. ék. Hasonlók: bácsi. pesti-ek. Mind ezek és több hasonlók annyira utánozzák a természeti Hangokat. csikoltó-k. a többi után zárt «-vel. iszam. iuczen. >'. bingyó bogyó. figyfirits. a nyereggel fölszerelt lovak nyergés-ek.*l boborcsó. ik^erék v. 8 . sipit. Teleki-ek. nyi. minélfogva ha ugyanazon szó melléknév is. viháczol. il ü után ö-vel. lakatos-ak stb. s több ilyek között.. Judka. HOT UteiB. mint a főnevekben: csúnya csúnyák. inger. lim lom. {». iramodik. könnyű. bibirf . „a huszárok sllveges-ek. vagy ennek legrokonabbikát veszi föl. 4) Elénk. pilla. gyermekded érzésnek kitörései: hi hi. szigorúk. ég: hany-agok. kicsi. igét. piszeg. vigyori. szomorúk. vidor. keserü-ek. ö-höz közelednek: domboró-k. hinnyog. ü után is nyílt a v. b) hogy a két vagy több tagú főnevek többes képzője zárt hangzókat vonz. cséngetö-k. rí. szembeszökőleg látni fogjuk. cziuczog. ö vei): bőd-örök. főnév is. Feri. különben: boros-ak. gtz gaz. nyi'''*)< "y'kog. keserűk. iliáczol. emebben zártan ragoztatik pl. őr. fiatalt jetatö gyökökben: kis. iczeg. csíz. felényi-ek. vidám. 2) A szélső hangzók után a) Az i után nyílt a v. '•!"»'. emezek pedig főnevek. vagy öszvehúzva: domborúk.j. sünd-örök. 1) Az a. villám. bizgat. zsibog. iz. lity loty. iszánkol. hogy vastagra változtatva egészen elvesztenék eredeti hüségöket. zsizsereg. A mondottakból kitetszik. czikákol. pillangó. hogy az elsők melléknevek. henye henyék. mely esetben az eredeti ó. izgat._/íltí falat. gond-orok. szül-etlenék. nyifog. ö S. Jani. Az önhaugzók rendszeressége érteményi tekintetben. midőn főnevekké lesznek is: Pápai-ak.' ihog. pipe. bingó. -csíp csop. cséngetyü-k. sziszeg. liba. b) Az «. vicsorog. i. i természetutánzólag is oly kedély és indulatszókon vonul végig. zsiba. libusz. e a törött ablakokat kijavítják az üveges-ék. bimbó bombik. pityereg. s haszonbérlőik boltos-ok. gyim gyom. pizse. gond-örök. erös-ek. őr: (o-val v. A<rfí. Ferkó. telén és atlan. és ezek különféle viszonyaik elnevezésében bizonyos hangzók uralkodnak. szomoru-ak. csiribiri. kerti-ek. ikrek. vigyorog. gyönyörűek. csimbók csombók. 2) Éles vékony természeti hangokban kivált kisebbnemti vagy tioncz állatokéban: csibe. e: házi-ak. )>ip hop. pisze. ángyi." „Az ablakok üvegés-ak. szün-telenék. fiú. A":'Í. melyek a i maguk nemében élénk. apa. Hasonló viszony van ezek között: pattantó-k. Kató. Aradi-ak. Misi. fogalmak. villan. iffiu. azon különbséggel. a nászúJos-ok knlapos-ak. Erzsi. dt'n'b darab. csicsereg. ideg. szí. Lakatos-ok. hogy a rokon eszmék. Hasonlóan a családnevek: Boros-ok. ing-atlanok. váczi utczai házak Wfoí-afc. csikoltyá-k. önhangzóval végződő melléknevek után. villog. a vékonyhanguak után a végső szótag önhangzójához alkalmazkodik. lábnyi-ak. bizseg. e: domboru-ak. hir-telenék. izseg. ívik ivadék. billeg. illő. ék. iszamlik. ipar. savanyó-k. zsizsi. anyányi-ak. akkor amaz esetben nyíltan. iczipiczi. ticalkodik. billen. bibi. nyikkan. víg. t. e megnyúlik. csirip. 3) Kicsit. f :tnt<je. hideg-ék v. Ha a nyelvünkben létező gyököket végtől végig figyelemre veszszük s a bennök rejlő értemények szerint öszvehasonlítjuk. zir -ir. biczeg. inog. Gömöri-ek. árt ér: czud-arok. i<7Vti«ík. gyönyörük. piszkál. Továbbá a kicsinyített vastaghanguak ikertársaiban: i)«i. láb-adanok. iczke. Gyura. vidor.

gödör. ficzánkol. gond. bokolyó. guga. böíyk. mely sok nemzetséget és családot foglal magában. bük. bocska. M. gőcs. hóm. böczek = tuskó. fitogat. bői bölőke = tuskó. goly. gumó. boly. thol. föd. pota =r csomós kiforradás a fa derekán. búbos. homlok. bob. csöcs. búd. kukori. bogya. gugora. bunczi = tökerépa. sík. ácsori. széled. poczok. tát. pohos. bút. ás. pl. dudor. bunkó. amaz. vág. kukorodik. magy. potroh. kok. göbre. kokojsza (borsónyi fekete bogyó). bökk = makk. tó. homolka. gombor. válik. bütyk. bdva. gubacs. vinczos. 5) Közelséget jelentökben. ficza. gugorodik. szétválást jelentő szókban uralkodik. bodoca. tér. Torokhangokkal kezdődők: gob. czika. bócz. bődön. magyaró v. imily ellentéteik. gümő. De hogy még inkább kitűnjék. henger. mélák. ficzamodik. göbecz. bögyökös. goboncza. hizlalni való disznó. poczokos. mennyire következetes nyelvünk bizonyos önhangzók alkalmazásában egy szósereget idézünk elé. S. gum. pog. göb. tutuska. bucsér. itt. csikland. butyka = hasas bugyogó korsó. göm. pupa. melyet az önhangzók legélénkebbike úgy szólván legvékonyabb hangtesttel bíró t fejez ki legtermészetbübben. kukora. hém. tép. bóbiskol. pomposka. viczkand. Ezek közös jegye abban áll. bodor. hente- . butíkó = nád bugája. gyík. Mindezekben általán a kicsiség élénkség. barna. kukoricza. amoly. m. kukó v. buglya. fütykös. bakó. pöczczed = puffad. Ajakhangokkal kezdődők: bocs. gomboly. téved. babug = csecsbimbó. gomb. dudorodik. majzol. csomódad alakú testeket jelentenek. bwg. bóczéros = boglyas. a felfuvalkodástól. babó. bocz. nyíl. gubó. boka. gügtt (kenyér ducza. bogyói. vizsla. gugor. kukorczol. ángó. gyön/. árnál. bötkös. gömböly. Különösen szájtátást. bucz. buczka. magyal. melyek önhangzója két ugyanazon mássalhangzó közé szorult. . ámé. bugy. puffadt. dagad. áncsorog. poka. homolit. gomoly. pohók. gombolyag. golyó. buty. mint térbeli nagyság ellenében térbeli kicsiségre vonatkozik: ily. bászli. gyér. oda. bacza. szétterjedést. boczkó. tátri. virgoncz. csucsorodik. csikíó. moty. buga. kerekded vagy hengerded. pocz. hengerbócz. csecs. homorú. guggol. boga. stb. buczkó. babócs. azaz. botk. s gyökhangzójuk az egy osztályba tartozó zárt «. bokor. fodorodik. dudorú. vég. ajtó. ám.'gübe s= vizörvény. tenyész. döddö. motyó. botkos. bolyó. poh. kuk. imitt. himbál. limbál. gom. bugya = tölgyfa buborcsékja. füty. ide. ámékodik. biti. gügyü (egy marok nyütt kender). güm. szeg. bubor. bolyos. göndör. gőd. ajt. tűt v. bamba. cstics. tenyér. mamiasz.— 58 — csiga. szab. gyomor. gömb. bogrács. innen. ajak. jíczkándozik. tutu. áj. valag. így. bún. mot. kukacz. héngérböcz. vinczároz. gSg. boglya. feje bobját hajtogatva szunyókál. bogyó. bóbita. táj. gömöly. boborcsék. g«b. btíty. gágó. gogyola = golyva. gölye. pom. boborcs. bötkö. vizslat. boglyas kernencze. gömbölyű. máié. máhol. bögy. gog v.finta. bök. ámolyog. czikúzik. szikra. gübü = nyélbe ütött göcs. bulál. mogyoró. göiy. tuty. bőm v. szel. gtfg. bús. göcsört. csigolya. ostobaságot jelentő szókban: ásít. héngérég. csucsor. buzma. bőg. u. A nyilt á 6 és á é nyilast. és ezzel járó bámulást. gömbölyeg. vásik. bötk. száj. hibban. hinta. bőké — csomós. g«g. böcz. bődön. boglár. hibbók. honcsok. fintor. gőgös. bob. bőn. hogy mindnyájan valami dudorú. fodor. melylyel a halászok a vizet zavarják. imez. bá. bütykös. hompol. bögyök. död. hintó. vagy ezekkel rokon fiatalság alapfogalma rejlik. szél. göndörödik. fordítva: méla. így nevezzük azon gyököket. bogy. butyor. bőd. pvffadt. gub. ezekben: aj. gogy. bámít. gólodon. bog. búdon. amott. síkos. bők. bőd. gombóca. val. tár. bámul. mámor. ágbog. botos = gombos pézsmavirág.: bab. pöcz. úgy. kuku. bucskó = tuakó. mony monyorú. mamuk. bulga. csúcs. váj. búb. á. pogácsa. buksi. dud. hén v. gobhal. bűz. dudorit dudva. tdcsó. bucs. pompos. bögre. kígyó. bámész. bogács. boncz fordítva czomb. púp. tutyi. ámít. tág. szád. onnan. esik. göngy. te. gömő. góg. böndő böngyöle = káka csomós töve. nyámmog. dödöke. tájbász. ott. púpja) g«gy. golyva. pók. mogy = bogy. csiklik. rést. táti. búbos. nyilamlik. bőt. buborék. bugyola. szilái. vagy párhuzamos é. bám. hangyaboly. bötykös. oly. budonka. kis kádféle edény. az evéshez szájtátogató mámog múmol. busa = zömök. K e r e k szók. ta. o. fütyk. bugyor. pót. bot. motring. bukta. ahol. szét. tál.

l. kövér = göbér. csömör. fölpuffadt alakjait. dömbicz. kom. jelentik. kopolya. kulacs. kúp. czompó. tuber. púpja. bogács. gömö. ty. csont. tök. bükk. ököl. tüttös. csönköly. dömsödi. kupa. kulacs. bölöke. dundi. göbör. sütemények: kenyér dúcza. bog. melyek a torok ürege táján a nyelv tövénél képződnek. dől. 5) Öszvegöngyölgetett. dobasz. hoporty. ha a más nyelvbeli ilynemü szókat is szemügyre veszszük. czomb. dombár. döbörke. Knopper =: gubacs. tügy. bogy. hilv. csőnk.: bob. dölmecz. pánkó. dölmecz (dundi). hátahupás. hömpölyög. haneui általán folcse8* . melyek képződése azon tájra esik. bucsér. bődön. könyv (göngyölített papírlapok). pogács. czom. kondor. dóm. motring. hövely. kukoraforma növény. göcs. köpü. kulyak = ököl. boborcsó. balázó. hőm. hömöres. makk. a magyar domb. Imi a nyelv a felső áll és szájpadlás mellső részének fekszik neki: d. Az öszvetett hangokból állók. Knoten = gomó. böngyöle. tügy. köp. dobzó. a citmulus = gomoly. 3) Puffadt dudorú. tuskó. bacca = bogyó. tokmány. (egyszersmind hangutánzó. zömök. köb. hoporcs. goboncza. domó. bodacs. dölf. pongyola. kobak. gogyola. csombolék. tok. csobány. kukori. dombor. csög tuskó. bődön. honnan a nyelvekben általán minden mássalhangzó a maga szervt. kuporu. tűmet. lióly hólyag. bunkó. sőt némelyekben nem csak kivételesen.: ez. Nyelvhegyi hangokkal kezdődök: «oó. böndö. De hogy a példák annál szembetűnőbbek legyenek. bodor. fütyk. így a közelebb ismert latin: glans. buga. csont. m. gubacs. melyek idomitásában kiválólag az ajkak működnek. hasonló szóképzésekre és rokonitásokra akadunk. gyürkéje. csőm. poczok. köpöly. tutu-hoz. doh. dudorú. mag. ATíiödl = gombócz. zöm. csont. csök =r tuskó. pólya. gúzs. h . csombor. f. csop. ököl. csobolyó. csögbog. kony. z. csomó. gömbölyeg. sz. gög. mony. tömpe. c) nyelvlieyyiek. pompos. vagy kinövéseit. Knie = könyö!:. dümsödi. b. buksi. döme. m. tombácz. domó. zömök. göbe. A mássalhangzókról. w. ponty. köpücze. bötyk. kompoty. ny. bodok. hoportyag. ds. gyümölcs. dundi. köcsög. kul. hályog. gügüje. másképen torokhangok: g. csömör. n. döbörke. pota. dobosz. bonibék. köb. konkoly. pofa. boka. töm. kobak. s holmi más körded. döme. zs} elemeikre nézve szintén ezen osztályba tartoznak. toka. b<igy. gombolyag. kupak. csobány. puffancs. gomba. csoport. boborcs. gölye. tömlő. duzmati. glonut. cíög. csönköly (forgócsont). hupa. kupacz. dobon. zöm. golyva szókkal ütnek öszve. poh. csö6. konya. ballá. köpcz. domb. csőnk. toboz. csopor. s. kalács. ú. kukó. púp. dttny. konkoly. gombócz. tokiász. búb. dun. tus. dokin. zsugor. pupa. gog. 2) Növények. kukoricza. stb. tüttös. csöbör. tűd. dunyha. kijv. töm. hupa. domőja. btUyk. bőg. Egyébiránt. konya. pampuska. csöineg (forradás a fán) csömör. tompor. öblös üregü eszközök: bocska. bobor. rzompó. bogyó> lugya. Knochen = koncz. bóbita. kupalag. koponya. és terményeik. gyök. melyek k'ízöl. fordítva: göcs. tüdő. döL. köböl. n. dömöczkös. gömbücz. köpücze. k. busa. gomoly. tombácz. cs. dunna v. köböl. csórna. Minden osztálybeli mássalhangzó önnön szervtársához áll legközelebb. A németben: Kwpf= gomb. hop. gyomor. podgrasz. köny. A mássalhangzók szószervre nézve a) ajkiak. bogrács.— 59 — reg. csomó. guga. bögre. r. kuly. köpczös. vagy részeik: bob v. csömpöly. s egymásnak kisebb nagyobb árnyalatai. köpü. döm. glóbus. tiimulus. hömbölyög. buczkó. toboz. m. csobolyó. kupa.ir<ával szokott főleg váltakozni. csokor. cucurbita = kukó. dobasz. hüvely. fodor. bötk. csombolék. könyök. bodza. döhér. Knöuel = gombolyag. bokolyó. duzma. zsombék. duzmati. csöbör. dtiz. köldök. dömbicz. tönk. gubó. csök. göndör. tompor. botk. butyor. tompa. batyu. v. toka. j. köp. ú. potroh. az öt elsőbbet foghangoknak is nevezik. csombók. golyva. hasonlók. töltelékes. hajtogatott holmi. <!-j. tubus. ctom. az ide tartozó szókat külön osztályokra választva állítjuk elé. bogya. kupak. bolyó. töke. bukta. t. dömöszke. koncz. kondor. bucca = pofa. tök. bab. ly. b) nyelvgyökiek. huppolyag. kutyák. glandula. komló. könyök. p. bvfo = puffadó béka. duczi. tumidtts. csokor. hup. mogyoró. tömpe. tönkesz. hólyag. vagy kerekded tésztanemünk. dob (egyszersmind hangutánzó). czomb. kubucz. dobon. göngyöleg. bonfordi. glomero a magyar golyó. komló. gugora. 4) Edények. inagyal. csombor. tömlő. zömök. 1) Melyek az állatok és állati testek különféle gömbölyű. inotyó. gomó. kalinkó. dobosz. potosz(hal).) Jtöv v. döhér. tob. kerekded. kópicz. dödölle. köpez. tüdő. zsom.

bodor pótor. vagy a nyelv a fogakat. persa: tű. &ola Zala. svéd. melyeknek kiejtésekor az ajkak egymást. p. g különböző szervüek ugyan. mint sz-. b) érülkb'zök. gugoro kukora. a z nyelvhegyi. bűd és a latin ped-or. t. pl. a németben: Qrube Gruft. És ez: & szóelemzés és szóhasonlitáa negyedik kulcsa. m. biggyed pittyed. p. göndör. bugyoga. a latin: cormen. k. ó latín. dombácz tombácz. mint a maguk nemében kemények és érülközök.fúvó v. melyeknek kiejtésekor az ajkak öszve nem szorulnak. a latin pellis és német Feli. pl. gomoly. mint a magyar bodor' és pótor. Írómba ilomba. kiejtésben dopsz. az m az első osztálybeliekhez tartozik. bogyói patyol. honnan kivált a fejletlen gycrmeknyelvben felcserélődnek mint: bondor göndör. a latin: colttmba. devemya tivornya. &lí\p<u. z. gongy konty. v-vei. izilál zilál. héber: attá. mint az n. cseh: holub. gugorodik kukorodik. dobban toppan. gombócz. mennyiben az ajkakat. de egyeznek abban. akkor amaz szószerve szükségkép keményen hangzik. f. attsan. szanszkrit: tván. stb. s. E szerint cserélődnek fel: pongyola pongyola. t.j. Ez alapon hasonlíthatók a fim pliii (pee) és magyar f e?. és német Wolke. dobzódtk tobzódik. iUfo. így a latinban: scn'bo scrib-si helyett scripsi. Tehát tudván azt. &U{ita. orosz és több szláv: ty. k. a maguk nemében : a) kemények: f. sz. szamot zamat. bogos fokos. fokgót faggat. dán: du. d. b ajki. dobtam. a nyelv a fogakhoz. fészek vaczok. cseh: hrich . . foet-or épen úgy rokoníthatók. szerb: ti. nedencze raedencze. szár (kopasz) zár. búb púp. dördül. dobsz. E változás néha az Írásba'is átmegy. menyekzS. Néha a gyöknek elöbötűjét követi a második is. szug zug. a. a németben a b és p. hasonlóan a p. dophatsz. bizgál piszkál. meder. és a lágyan lehőj'. bajtárs pajtás. szakgat szaggat. honnan bűz és bíld. homolka. pnt-or. szerb: grich. ttsdt uzsdi. s. ityato h. ív (adék). m. kapzsi kabzsi. homolit. magyar: te. finn: sínü (többese: te) stb. botránícozik botlánkozik. pl. boné póné. Ez a szóelemzés és szóhasonlítás harmadik kulcsa. gom. góbé' kópé. finczároz vinczároz. vagy a szájpadlást szorosabban érintik. dömbicz gömböcz. nevet mevet. d. böfög pöfög. kompol. g. cseh: hreben . bulya pólya. a fogak közt könnyebben átsikomló sz. gócza kacsa. fon von. szerb: golub. a fim pilwi és magyar felhő'. bizseg pizseg. hobsol. l. döndöre. egyszersmind a szóelemzésnek egy második kulcsa. melyekben az ajkak egymáshoz. zs. scribtum h. csafar csavar. butyka = bugyga. h. a nyelv a szájpadláshoz szorul. De ugyan ezen gyökhangok rejlenek a latin ped-or-ban is. dömbtcz tömpe. a magyar bűz.— 60 — rélve ejtetnek. schlagen Schlacht. t. zs. nyukszik. a d inkább t-vel. szerb : greben.'zs. köp top. nyugszik. a leb gyöktől. vagy b) lágyak. Ha ragozáskor vagy öszvetétkor a lágy után kemény következik. h. arab: ente. m. lopdos lobdos. dörg. neder. • bufog pufog. bimbó pimpó. nem érülközök. dobog topog. lepke elemezve lebke. JiczTcand viczkand. b. stb. fttrgencz virgoncz. z. doptam. g. súrol zsúrol. tragen Tracht. mert a b és p ajkiak. De a mássalhangzók nem csak szószervi. d és t. a hellénben: ÍUyto.: a kemény fúvó f és lágy . A nyelvgyökiek hasonlatánál fogva rokonok a magyar: hóm. de a harmadikhoz is. pl. n. l. ha az első keményre változik. Ennek tudomása egyik kulcs mind a bel mind a kül nyelvbeli szók öszvehasonlitása és rokonítására. szarándok zarándok. finczos vinczos. z. a finn többes képzője t és a magyar k. gy. mennyiben. hogy a maguk nemében lágyabbak és érülközök. k/ sz. kedig pedig. r. p. bufo pofa. azaz lebege lebegő. Lássuk a dolgot példákban: £ magyar szóban: bűz. hapsol. akgof aggat. kompoty stb. csutka csupka. n. (csavargó) zsúp és zsuf. gaútgyol kalatyol. f org fordul. gomolyít. d. scriptum. r. h. ty. azaz. hogy ezen párosak inkább szeretnek egymással mint más szervtársaikkal váltakozni. a második is azzá leszen és viszont. hanem már tulajdonsági viszonyoknál fogva is osztályozhatók. e-vel. adtam. u. s ennek szervtársa a d. stb. a szájpadlást érinti. bök pók. török: ezen. d. gamó kamó. g és k. v. Sigmond Zsigmond. fekete vakota. vagy a b inkább p-vel mint f-. Megfordítva a lágyak előtt a kemények meglágyulnak pl. g. kom. t. dobhatsz. német. tehát rokonság szerint: b. dobász tobosz. Itt rejlik annak oka. v. kotorász totolász. k. ölípao> h. Továbbá & b. menyegzö. bűzös és büdös egy jelentésűéit. a latin: crimen. u. f. komjpoty. milyenek: b. guyoro kukora. pl. hogy e szók alapérteménye kellemetlen rósz szag. fanyar vonyár. lakzi lagzi. Á lágy és kemény mássalhangzók ezen viszonya hellén igeragozásban különösen feltűnő. göndör kondor. a hellén: TV.

d önható dag-ad olv-ad görb-ed döl-ed d visszaható huzak-od-ik tolak-od-ik kötek-éd-ik d belszenvedö huz-ód-ik. von-rfd-ik szed-6'd-ik tör-ó'd-ik t átható dagasz-t. repd-és. d szának-od-ik gondolk-od-ik szur-og-ál ir-og-ál csacs-og-a locs-og-a czin-«g-e akaszt-g-at for-g zú-g pér-g tap-od caapk-od köpk-öd g z szának-oz-ik. engesz-í. fécs-k-e. menek-ész-ik. stb. viskó hiskó. verek-ész-ik. tur-k-ál. honnan: vinnyog hinnyog. szed-et-ik. szilács. r-re: nöoök nölök. repesz-t. dör-d-ít. szívós szíj.— 61 _ A v. rovat rojt. nyir-og-ál. huz-ak-odik. a szintén lágy lehüj-vel. mard-oz verd-éz z kapd-óz. melyeket a nyelvszokás után lehet csak tanulmányozni. d tolak-od-ik menek-éd-ik verek-éd-ik sz tolak-osz-ik. dölesz-t . t külszenvedö hány-at-ik. tör-et-ik. tur-og-nál. vonog-at. köwites kSmihet. d marak-od-ik cselek-éd-ik törek-éd-ik íz marak-osz-ik. f egy felül és a h külön szervüek. vereg-éf. kapk-od. sőt &j révén átmegy keményebb l-. görbesz-t. vagy főleg annak kell tulajdonítani. Igen számos mássalhangzók változásai és felcserélései a koronként változó kiejtésen n tájszóláson alapulnak. de egyeznek a) hogy nem érülközök b) hogy a két első ajaklehet a h pedig toroklehes. pnrva purha. ver-ef-ik. vityilló huíyolló. A v. tolog-af. bugy-og-a. fű (foenum) széna. dör-g. eresz-k-édik. szür-et-ik. mennyiben érülközés nélküli és kemény átváltozik néha s-re. csipd-és. eresz-g-et. marasz-t. mint: táv táj. kova koha. kötög-ef. bugy-k-a. nyom-at-ik. kapd-os. 9 <l d 8 • mard-os verd-«s kapd-os. gondolk-oz-ik. köpd-ös. szívós szijas. fécs-eg-e. fanyalog sanyarog. Ezek esetleges okait vagy a beszélők különböző szószerveinek. szilánk. köpd-öz. mint gyönge fuvalmú. olvasz-t. kon-d-ít. t átható marog-at. csén-d-ít. fut»k fújok. nyir-k-ál. csén-g. . fűzfa Baranyában szízfa. repk-éd. huz-og-at. sz-re: fanyar. t átható huzog-at. szirom. butit bújik. sávoly sáholy. hogy. kong. szívok szilok. gyülek-ez-ik. Az f. cselek-ész-ik. t külszenvedö huz-at-ik. A mássalhangzók ilyetén fölcíwrélődésén alapszik több képzők módosítása és rokonsága. fönt&rög höntörSg vöntörög. milyenek: d önható szak-ad mar-ad eng-ed rep-ed d visszaható marak-od-ik vonak-od-ik verek-éd-ik d belszenvedö hany-ód-ik nyom-ód-ik ver-őd-ik szür-őd-ik t átható szakasz-t. csipk-éd. sanyar. von-af-ik. finta hinta. • d várak-od-ik gyülek-éd-ik szur-k-ál ir-k-ál csacs-k-a locs-fc-a czin-k-e akasz-k-odik for-d-ít zú-d-it pér-d-ít tap-os csapd-os köpd-ös k z várak-oz-ik. törek-ész-ik.

csalamádé. arasz. kurjant. Ila. tolódik. neteksze (mint: nesze). Perzse. génge. száj és szád (a hordón). izlel. vérmes. hóról. Ista. s azokat kényök kedvük szerint módosítják. ülő'. álom. borzag. szb'lke. villan. kondor. szőke . kuny. fétréng. mint: parányi. biliing. neheztel. borda. sereng. hitves. könnyűd. szökcső. áj. gyenge. 3) Némely szókban csak ikeritve divatoznak: ingó-bingó. kém. ereszt a födél eresztje. bizseg. kancsal. keleb. Pila.pityi. bibasz. tóhajt. kajszi (baraczk). tenyér. megye (vármegye).. vagy némileg módosítják. rojt. dörzsöl. tördelek. hagyma. szájak. fogár.fütyk. hangya. semlyék. sarju. sertés stb. araszt. gyaláz. hágcsót háskó. fütykös. száldog. csólka. eresz (héj). Jiurít. foszlik. Anna. ringat. mankó stb. mint: anya. torlódik. dőt. bánásai. piarcz. elegy-belegy. perzsel. ás. kancsa. 1) Melyek az alapszó érteményét nem változtatják. nem öntudatosan tanulják. 1) Melyek minden alakban ugyanazon érteményflek. mohos. bálvány. bütykös. ringat. hangyái. bodza. alap. izseg. szajkó. a) ajakbötük: á. csöntörög . amit. borza .pergel. Eözbevetett mássalhangzók. tegnap. huny. Pista. fentereg. 2) Melyek az alapszó érteményét némi árnyalattal módosítják. 2) Melyek hasonérteményüek. biczeg. fos. illan.lógál. kóborog. bá. himpók. csók. mint: ér. Andri. lopval. fen. nándor. rubint. ízei. impók. fő. Bandii. fú. torvad. meges stb. kölöncz. vénedik. ÜÜS (helyben) álló. izgat. ponty. huszít. loncs. ketrécz . cser. firka. Csupán a szók hangzatosságát nevelő toldalékok: csalárd. kajsza. bérlel. válasz. piacz (idegen). Bodrogközben tebnak. apa. gyaporodik. ityi. potyka. Némi érteményi változattal: molyhos. ottang. türk. csalár. bizgat. dngó. szeder. kürt. vakmerő. eny. e helyett: eresze. csiga-biga. bámit. nádor (nagy úr). bregyó. talp. eme. édesd. nyirbál. itteng. csalán. dönt. nyirkai. mint: bütyk. sertvés. f értény. de némi árnyalatban különböznek egymástól. fost. káva. pirók. pirhók. Az így módosított szókat két fő felekezetre oszhatjuk. bökcsi (bökő légy). gScs. Erzse. Hátratett mássalhangzók. szöcskő. kámva. nyír. száguld . bondor. zsormol. ballag. karcsú. ém (éber. aláz. Szempez. fájlal. szatying. rubin: tulipánt. selymek. eperj. fSn. orda. ifjudik. elme. kékszin . ereszt v. bandsa. vas. filling . hórias. korhol. oszlik. csaláng. karmol. nyírj. bogáncs. bér. állvány. irka. öveder. aprányi. szeder. ingat. talap. gonosz. stb. mócsin. ifjuhodik. inczi-pinczi. sadar. fekete. Ezek is az alapszó érteményét részint változatlanul hagyják. uszít. bérel. tttszil. hajma. csóka. kajszin. érték. bábuk. höveder. odvas. morzsol. illeg.papa. czölönk. boncz. kebel. jércze. vegyít. cser/. pudvás. bangó. bibaszt. sopánkodik. bámé. vajúdik . mecsevész stb! . vigyázó). mint: be jól de jól buzma. iczeg. véres. bajlódik. gyarapodik. fend. könnyű. bámul. karczol. meggye (földek között) stb. hosszú. kürtői. hervad. 1) Midőn egy vagy több mássalhangzó eredeti helyét megváltoztatja. irics. virics. illeng. bomlik. dőrgöl. legfölebb hangzatosabbá teszik. Panna. karcsúd. kend. érnie. bozza. izifc (izmosodik) hízik. amé. kullog. f un. választ. liba. terény. tulipán. sápog. csadajmálé. kertécz. makoerő. Az első nemüekhez tartoznak: vénhedik. bogács. meder. ringyó. kajla. édes. ákom-bákom. mócsing. ér (hozzá ér) fér. világos. fajdal. hites. mint: ércze. bringát. türkül. törmelék. borza. itten. billeg. csonka-bonka. czómb. rost. égszin. geny.— 62 — miután az emberek a nyelvet csak úgy gépileg. a gyökszók alapérteményére nem figyelvén csupán a hangokat fogják fel. banya. konok. zsiba. hál. borotva. kódorog. észter. f eteké. szagol. álltó. taszint. hápog. b) más nemüek. kopáncs. Szemez . bankó. lőcs. Áttételes mássalhangzók. foszláng. váj. hosszúd. szatyin. sávos. Éörzse. emse. kopács. egyít. gyilszü. szaglal. ottan. 4) Néha az önálló gyök vagy törzsszóból egészen újat képeznek. örzse. lopva. megest. hadar. Jilleng. taszít. óriás. Az értelmező szótár föladata ezek és hasonlók érteményét szabatosan meghatározni. csólk. foszlán. görcs. ken.j»őcsik. Elötétes mássalhangzók. csenevész. neder. nesztek. ámul. vigályos. nehezei. duzma. omlik. sáhoi. őrt. fogárd. csatangol. csatrangol. hentereg. doduk. eper. lóbál.

c«A--ély. idv. ön-szol. por. csaf-ar. mert a fej hiányának fogalmát . düled. dűl. Iced-v. zon-g. mert a fentebbieken kívül még azon állapotot is kifejezi. gyökökben. A gyökökről A gyökök fogalma. Aör-ög. ép. A gyökök. pl. ár. milyenek a) a hangutánzók fölös sokasága. Jícz-am. csög. tus. pl. mint ezen gyakorlatos igék gyökei: csör-ög. gör. pök. röh-ög: kecí-ély (kics-i). midőn valaminek feje nincs. (úgy) ahol. likasét. sis-ereg. fod-or. don-g. a fakad. hetj-ed. noszol. úgy a mienkben is nagy számnak. ed. no! hi! czo! csa! s ezek másképen : gyökszók. siu-ít stb. A mutató a és e önállósággal is bírnak. kof-ló (bárány). koty-og. göes. e ezekben: t Jé. rag. (sőt gyakran magok is önálló . '••ty. od-v. zör. gob. ver. emez. czwb-ók. roz(-z-an) rogy stb. Az ilykép együvé forrt alkatrészek úgy tekinthetők. dob-on. Ujabb időben számtalan szó. észt képzőkkel. Vannak a nyelvekben bizonyos alapszók. loty-og. sí*. öszvetett. ftcs-eg. dív(-ik). vagy öszvetett. oly. t71-an. amaz. mely nyelvemlékeinkben csak képzővel fordul elé. f-ú. rósz. Amazokat a nyelvészek gyököknek. szusz-og •. apad. alapeszmében egyező. tehát csak mint elvont létezett. Nagy számmal vannak nyelvünkben oly származékok is. bon. MO'. Kgy-ó. diileszt származékokban az önálló Itk. tris-it. bttl-eg. melyek önállóan nem divatoznak. nVíwrt. hanem más további származékszók alapját teszik. mint minden járulék nélküliek._ 63 — 2) Midó'n a gyökszó egészen visszára fordul. emezeket származékoknak szokták nevezni. puszta gyököknek nevezzük. gyök. dics gyökökben. döb-ön. ászt. zon. mert ezen két fogalomnak: fej és tető. a. k/-es. emez t'Mazertt.••int ö. bőm-lik. dón. vagy toldás által más-más. suh-áng. bőg. dör. Az egyes mássalhangzók. bod-on. EL Szakasz. 6o</. mint: fa. mint: rom. mint fentebb is megérintettük. ir-am. «g-tat. így. vagy többet. A nyelvbeli takarékosság elve szerint nem '-Let kétkedni benne. ott. tf-jú. sus-og. ott van a! oda menyj a! ide hozd e! itt ••'iradj e f Ezen e hez hasonló a kérdő e pl. mennyiben minden mellék fogalom nélkül egyedül az állati testnek bizonyos részét jelenti. csom-ó. többfélék. A csak származékaikban élő gyököket «'roní gyököknek. köp. bwcz-kó. dics stb.. melyek viszonyos egymásra hatás által egy önálló szellemi egészet képeznek. göb. kon. az irodalom utján önállóvá lón. o?n-lik. ned-v. rósz. mint fegyelemnek. red-'ó. ró rom. <ok-íó. dör-ög. t'sz-am. innen. mely valamennyivel közös jelentést s<-j<littet pl. tév. dar-v. sajátságait külön-külön az illető bötük rovatai alatt részletesen tárgyalva adjuk elé.. icz-eg. vét. melyek oly önhatási vagy áthatási viszonyban állanak az ad. azaz több gyökökkel közös oly elemet találunk bennök. vagyis ugyanazon eszméből kiinduló szók erednek. fű. eljó'sz-e ? te vagy-e ? Elvont vagy elavult törzsek. itt. melyek bizonyos szócsaládokban az alapérteaény t határozottan kitüntetik mint a közeire mutató i. li-ú. zör-ög. ej>ed epeszt igék gyökei fák. én. bög-re. tf/ty.s magában foglalja. illetőleg egyes önhangzók. gwzs-orodik. koíy. jó. mint: bicz-eg. gyík. cztb-ak. kon-g. k-n-g. szusz.nyos éa más szókban is létező képzőket világosan elkülöníthetünk. imez. c) oly szóelemek. amott. . mint a likad. te. melyeket ha még tovább is képesek vagyunk elemezni. amaz egyszerit. fejetlen. dom-ó. csew-eg. apaszt. szisz. fejtető. a) melyek önállóan minden hozzátét nélkül is határozott jelentésűéit. ihol v. bod-or. ógy. tehát képzési vagy ragozás! állapotjokat tekintve egykor divatozniuk s határozott jelentéssel kellett birniok. fej egyszerű szó. Jegyzet. mint: csőr. fejetlenség még többszerübb. fakaszt. Itb-eg. ap. együttes létét jelenti. ?tb. de több különböző képzőket elfogadnak. ily. zswg-orodik. Az elvont gyökök valamint más nyelvekben. rög. ezt zyükelemnek hívjuk. melyekből vagy belváltozás. szisz-ég. Ezekrt a szoros értelemben vett 5} ''köktől megkülönböztetve törzseknek nevezzük. hus-áng. hangtani tulajdonságait. v. és a távolra mutató o. ez. árad. facs-ar. onnan. hogy eredetileg ezek is önálló szók valának. hör. Minden szó vagy egyetlenegy fogalmat fejez ki. hi-ány. ilt. többszerü. d£ disz. pl. pör-ög. sil-Ány. a ezekben : oda. b) melyek önállóan nem divatoznak. szoros viszonyát. milyenek. böd-ön. b) melyektől Hz-. rí'7-ao. ht'-ú. göb-re. különben többféle származékaiknak sem volna rokon jelentősök. szar-v. iocz-kó. t'-ed.

kicsiség . laposság. káricsál. keringést. Emberi kedélyhangok és szók: hifii! hnhu ! oh ! ah ! huh l jaj ! nyö'-g.jicz-am. irog. ha szomorú kotlik. pl. De a német -Síock és rokonaDocfte már a magyar töke. bil. ami a nyomásnak engedve leebb. félém-lik igék törzsei. szop. bűz. esak az érzékeknek többé kevesebbé finom fogékonyságát s a szószervek kisebb nagyobb ügyességét tételezik föl. öszvehúzva ismét elébbi állapotába visszaugrik. ötög. szedeg. szorty. 3) Melyek a látszervek közegével észlelt tárgyakat némi szembeötlő tulajdonságaikról vagy viszonyaikról nevezik. vagyis az általok kifejezett érzést néma arczbeszéddel is lehet helyettesíteni. hogy az emberi szózatok között eredetre nézve elsők a kedélyhangok. melyeket némabeszéd. az elnevezés alapjául az illető tárgynak egyik emez. milyenek: kesét. c) Egészen kifejlett. zuh. s azoknál fogva nevezik. dtgy-tól vette nevét. sudam-lik. a ratamodik. a német Stück a derekat. posz. hanem csupán az illető szervek működéséből. mások a hitszervekre ható valamely tulajdonságuktól. de utóbb elhanyagoltattak. s hasonló száz meg százak. szlávnl: djelo jelent darabot és álgyut. vagy tönköt. f) együttcsség vagy szétváltság. Ezek is oly nemüek. azután bizonyos elvont jegyeiket kiemelik. melyeket ismét divatba lehet hozni. illetőleg taglejtés által utánozni. magasságot. derm-ed. tönk szóval rokon. olyanok. roty. Mind a három pont alattiak. darabot jelentő Stilek. d) gömbölyüség. dvdor. és csak származékaikban maradtak fenn. nyilam-lik. vagyis úgynevezett kedélyszók. lágy. d) Melyek bizonyos középképzö által egy más származékszónak alapját teszik. dör. lohad. fél-em. A harmadik osztálybeli szók képzésénél már nem csupán az alsóbb. ágyú v. Ide tartoznak az állati test szervei által képzett mindazon hangok is. Mi a tapintás utján észlelt tárgyakat illeti. melyek alkotására csak az alsóbb elmetehetség foly be. más érzésből nyerít. csőr. tökét jelentő Stock-hoz van hasonlítva. hörpöl. csusz-am. hanem a felsőbb tehetségek is működnek. ezek közöl némelyek az érintés által okozott hangtól vették neveiket. vonyít. Uh. pú. törzsei: Idtog. honnan ezekben a legkülönbözőbb fajú népek nyelvei is többé kevésbé hasonlók egymáshoz. hár-am. b) Melyek önálló. gömbölyüséget. máskép: pattantyú. vet-em. midőn a szemmel látható tárgyak kül viszonyait észlelik. mondogat. közelséget. csahol. kirrog. szürcsSl. tertyedség. alább száll. piha. és pedig emberi vagy oktalan állati kedélyhangok. lapul. szűkülj & tyúk jó kedvében káról. bubor. a távolságot. p). i. mennyiben ezek is az illető állatnak bizonyos érzését fejezik ki. szedeget. pih. élem-édik. homor. mint: isz-am.— 64 — gyökökből származtak. nyil-am. rugalmas. ami kihúzva. 1) Melyek valamely kedvező vagy kedvezőtlen érzésből fakadt hangnak kinyomatai. pl. midőn megijed. lóbázást stb. s az ezekből izeit kedélyszók milyenekkel az oktalan állatok is bírnak . különben a beszivástól: szag. sís. Az ily törzsek többnemüek a) melyek elvont vagy elavult gyökökből képeztettek. álgyu az alvó (háló) helyet jelentő ágy v. és több mások. szimat. korty. zsugor. milyenek a) közelség vagy távolság. ficzam-odik. mint: táp. b) nagyság. melyek a fülek által felfogott természeti hangokat utánozzák. förm-ed. melyek nem kedélyből fakadnak. ma is divatozó gyökökből származtak. csuszam-odik. mondog. másik amaz tulajdonságát fogta fel. ntd-am. hogy az emberi kedélyhangokat. szusz. horty. A harmadik osztálybeli szókra nézve már gyakran egészen elválnak a nyelvek egymástól. mukk. de elhanyagolt szók. mint: keh. amint t. szomor. él-em. pl. lih. más-más ebi kedélyhangra mutatnak: ugat. a második osztálybelieket pedig nem. stb. melyet vonzó vagy eltaszító benyomásuk okozni szoktak. műit mindjárt látni fogjuk). és láthatókká tenni. tasz. vagyis a magyar ész felfogása szerint álgyu = álgyféle talapon fekvő nagy lőszer. kotkodákol.A latin serpena . nagyot pattanó hangiától. mint a látogat. piszok. nyif. Természetszerű dolognak véljük. suh. másból fortyog a ló. sőt az ujabb irói nyelv már többeket czélirányosan használ is. Az ízlésre és szaglásra vonatkozó tárgyak pedig többen azon kedélyhangtól vették neveiket. soh-ajt stb. mint: fut-am. alacsonságot. szisz. dú. világos értemeny ü. sőt világosabbá. azután azok. mintegy különböztetésül a vékonyabb szaru ághoz hasonló puskától. tvty. melyek származékai: iszam-odik. de önállóan nincsenek szokásban. élénkebbé láthatóvá lehet tenni. der-m. A gyököket általán három fő osztályra sorozhatjuk. vetem-édik. mert ezeket készen veszszük által. pl. pixz. e) mozgékonyság vagy tespedö állapot. A gyökök nemzödóse nyelvünkben. titöget. c) magasság alacsonyság. irogat. pl. A különbség köztük az. csap. A két első pont alatti szók a bel vagy külérzékekre ható benyomások szótestesült képmásai.för-m. másból röhög. szamot. ha ragadozó madarat lát. 2) Melyek akármely testnek a levegőbe vagy más testbe ütközött erősebb súrlódása illetőleg mozdulása. háram-lik. az égdörgést jelentó szókban. mozgása által támadott s a fülekbe ütődött hangok utánzásai pl.

w. péz-dérkédik. forog. vál. a szegnek bogos feje. val. lapu. r*ek-ély. lfl/-ha. korbál. btb-asz. borotva. az ö alaphangú s kortk-gömbölyü szócsalád : öb. b'ógy. czomb. 7) Hármas változattal: fesz-ek. s mássalhangzója változik. berbécs (ürü). telel. fakad. inán. pug-io. tar virad. homolka. fih áng. fekély. vinczároz. ár. • k«'-k. hóm. isz. billeg. bód-or.bak stb. válaszol. Valamint más nyelvekben. gömbölyű. k«r. barázda. har-ap. inog. pók. pl. wel-um. vacz-ok. hömpölyög. pót-or. válasz. domb. seV-lö szókkal rokon. G) Kettős változattal. fartat. bocz} boczkó. vili. fór. párhuzamos du^T(Í család : bőm. a magyar kígyó fordítva gyík-ó. t"in«ir. zswg-orodik. pl. öl. pizs. cseléd. dóm.pisz-kál. homolít. li'-íry a nyelvalkotó ész a rokon fogalmakat rokon hangokkal szereti kifejezni. gubó. ortovány (fordítva ró) : ir. gyöngy.fbct-idus. gf/b. ár. . a második mindnyájokkal közös élénk hangzata t. tömpe. orló. gt<b-ó. pim-asz.fal. k«»j. bwg. pórla> németül piij. 2) Midőn az elülálló önhangzó változatlanul marad. kis boghoz '•a^f. bogos forradás a fa derekán. lap. de a serpo gyöke ser a súrlódást jelentő magyar ser-lik. bwgy. karcz. zömök. hornyol. vékonyhangon : bőg. mint a metszésre. bwg-a. zsombék. parázs. csob-án. vés. por. t't'nc?. lengyelül pik-a. bj'z-gál. buczkó. iczcg. úgy a magyarban is fölös számnak az olyan szók. húsos bogféle kinúvés a ló lábszárán. alt (alutt) tej. kard. vas. korsin. mit* mirigy. 4) Midőn csak a középhangzó változik. csömb. cseu-eg. b»d-a. gomoly. (homonym) gyökökről. lat. vésü.a magyar fa. bili. pizscg. lat. parít•va. bogy-ó. göm. mii. po'k. ka/. villog. •ift. bugy-a. pír piros. finnülpoikas. fl'itéttel : ií'c. melyeket számtalanokkal lehet szaporítani. foriin-a : gob. etb. ártány (= heréit kan). gomb. Jijr. lat. Az imént elszámlált példák. stb. sarol. bok-a = csontbog a lábszáron. bul-ga. csoroszla.'. netzeit. kutiy. vásik. fe». ilóliöii. hömp. melyek ugyan•i2"n szer\'i hangok módositványai. csomb. bük. dörnbicz. csombor. M>. kompoty.nló gyümölcs. ford-it. in. fecs-eg. fáról. fényűt jelentenek. előtéttel : bar. köm. fék. bor. több bogból állá süteony. tótul paliolek. melyek mind valami tüzes szinüt. lep. forgács. latpax. 6og. fac*-ar. a harmadik l és r legközelebbi rokonok.. •. lat. Az cgyenlühangit. fór. domb. ves-tis. lip. zsoinb. Más nyelvekkel hasonlítva : b«r-ok. düb. ni-anczos. csór. német Baum. gyöm. fonák. lat. csőm. tompor. gobhal. vál. terc-í«ra. iszamlik. pl. kalinkó. töm. vorí-it. k«c*-ély. far. lat. hasításra vonatkozó szócsalád r alaphangú gyöke : ár. a kender bogforma koronája. köb. válik. a ka alaphangú kerek görbe család : kacs. mint : bog.-• k. előtéttel : csöb. far. írás. kor. dob-ász. öböl. csöbör. farag. k. 8) Fordítva: csaf ár. ferde. gobos fejű hal. csömbölék.cn másmás éteményiiek. ned. az élénk mozgású gyík =: csik-hoz hasonló. lapácz. tarol. bocs-ka. /<or. töm. néraf-t: nősz. ölel. ő) Midőn a véghang változik. izs. afinn/>«Yí. csomós. csomó. ssom. pogács =r: boghoz hasonló sütemény. milling. sarából.toiba. sarló. kajla. övedz. med. göbii stb. lat. döm. telelet. irtogat.— 65 — a hason csúszkáló s<:iyo-tól. <W-a. gwr-iga. lat. doroszló. perzsel. dere-dara. tar. hell. ököl. tílius. •KW-idus: biid-ös. gömb. göó. bér. s első hangjaik ajkiak : m. illeg. csőm. tombácz. lepény. gom. finnpwt/. puer. bögyök. pl. 3) Midőn csak az elülső mássalhangzó változik : ont önt alaphangú. zöm. b«cz. gyom. gúzs-orodik. kampó. homorú. őrt. (régi). fél. kánya. csomó a fán. o. pl. in-pók. lat mador. dombor. gomba. enni. kemény bog. gyomor. forgó. bös-törködik. per. fák. ők. bek. lat l'''PPa ? p«r-eszíén. kanyar. lippen. zömök. her. hnr. rer-ticillum. gobbá alakult selyemszálak. lat. pár. Nyír. bab. kajmó. • HAGY 8ZÓTÍE. bök. ürii (heréit kos). vol-ucrum. molyek ugyanazon alakban egésy. arat. hőm. kar-ika. válu. k-. kacska.'"wlxily. zöm. így egyeznek fffymással a magyar fe vagy f e. ill. bukta. lat.ji. kai.pní-idus. . biczeg. bőm. kivált . böndö. fon. reny-he. öv. pl. buga. kalimpázik. izseg. sár. pretium. 9 . />y. fér. család. s az alapfogalomnak másmás árnyalatát vagy nrmét fejezi ki. fór. Ezen változáson alapulnak a hasonértelmüek (synonjTiia) ama nemei. őr. irt. mutatják. bökő. vil. világ villám.>jtn.'. lat. irtás. /' ír. herdel. Írómba. »«<>. péld. legrokonabbak í «li<f az ugyanazon szerviek. A gyökök módosulatai : 1) Midőn az elülálló önhangzó változik. valag. tomp. nyirkai. tVm'-k. bombék. hus-áng. rap-anvzos. kornicz. pörcz. az : alaphangú s könnyű mozgású szócsalád: icz. mez. kondor. bogy. .

ab. pl. ód. orron beszélés. aláz. onnan innen ellentétek. sip-ít a síró gyermek. áhítat. hellén ad. át. előtéttel: gyal. kd>-og. > agg> aggódik. akar. ezen hangszer alakjához hasonló. Innen van. ajazó. abárol. papa. illetőleg gondolatok. agyatlan. 9> agy. agyvelö. nemde kiejtve egészen más a sajnálkozó a!. a borzadó ir-tózik. alacson. hogy a szóelemzésben és értelmezésben nem csupán a bötükre. rokon a hab. copia. Ennek természetes fő oka azon aránytalanságban rejlik. alkuszik. honnan láb. ahít. ). putri. opa. ágyaz. E néhány példa is eléggé mutatja. agarászat. (3). halál. származéka nemcsak aczél. alap. ). kedsz. tömlős hangszer. akad. acz. aczintos is. edzett. aty. gyalog. akad. (2). ahitás. alk (székelyesen: lak). ajánl. 3 °«y> ( ) agyag? agyagos. akaszt. pl. (3). elő-. habar. aknász. továbbá : kav. atya. mint :fe-bölf«. agyfa. ilyféle tompa szavu hangszer. ap v. kaV-omkodik. kedélyszó. hogysem minden hangárnyalatott bírna. l). zav. dó. hanem aczint. v. átok. itt van é. akó. V. lat. és hál. v. fordítva : la. áj. a honnan alak = i v _i ál. (1). a mennyiben aba/ törzs nem a! haj ! öszvetételnek vétethetnék. mely a kifejezendő eszmék. agyagtalan. babáról. sőt kettősen is : an. alt. ajaz.. agyarkodás. melyeket a kedélyszókban. mely duda gyanánt kidudorodik. hogy a rokon hangokat egymással fölcserélni szokás. tál. am-ott-a. alak. apa v.). agyaráé. alamuszi. akna. (l . a . agyagoz. odú. pl. íl\ agyas.és közbetéteket tartjuk szem előtt. har-ag. rokona oly. v. kár ál. ajtó. pl. olt. am-oly-a. abár. kedélyszó. öv. a boszús a ! (nem is akarom látni) és a mutató ott van a /. hogy az egészen különböző. ). A leggazdagabb nyelvnek is sokkal kevesebb bötüje van. ért. alut. dud-a tompa. ár. ál. kavar. de másmás értelemből. ajak. és kitörő hangon. aknár. rokona : ék. alá. származéka a mutató névmás az. adás. óba. talap. Rokonai: av. ajánlás. aggastyán. zavar. " . adv v. a figycímező a ! (mit hallok ?).' ide jöjj ét ehol e f ez e! így e! toldva ám. áhítat. . előtéttel : p«d. agár. dud-ogás. továbbá máskép hangzik a bámuló: a be furcsa! a haragos: a ne boszonts! a kegyeletei sohaju „á kegyes Istenem!" és a meglepő „á rajta kaptalak!". alku. odor. aggaszt. gyönge elölehhel : hal. . ajándékoz. honnan oda ide. am-oly-an. adu v. dob-ász. dud-va sarj. madárhang. tárgyak sokasága és az ízeit hangok csekély száma között létezik. valamint az e változata i. (3). ezen öszvetételben : abajgat. Vegyük a) a kedélyhangokat. honnan az egyenlőhanguaknak ismét egy új forrása nyílik. rokona: edz. 2) A természeti hangutánzókat illetőleg ugyanazon hangokat használjuk. pl. ajt. akona. alatt. áléi. Onhangzóval kezdódó gyökök és gyökelemek. ámulat. sőt eŰenkező kedélyállapotokat ugyanazon gyökhangzóval fejezzük ki. alom. ott van a/ oda menj a/ ahol a / a z a! úgy a! Ellentéte : e. ö. alabor. Az egyenlő hanguakkal úgy jöhetünk tisztába. agyarkodík. és sip-ol a bodzasipon. áldás. honnan mást jelent: „a bika nem tehén" és „az bika (= az ott bika) nem tehén". a. ab. (2). utó. agy. pndva. távolra mutató. hanem az alattok rejlő szellemre is kell ügyelni. ég. 3) Az alakutánzókra nézve : dob. am-ott-an. subula. aczélos. továbbá. ob. ata. ö. adomány. s a nyelvekben általán divatos hangcseréket. alól. ab. (2). érzelmek. ajvas. op. hogy midenik a kedélyt rázkódásba hozza. dob-zó. a roszakaró ir-igység abban ugyan egyeznek. átv.— 66 — incrementum. aba v. ahitatos. mindenkor bizonyos alapfogalom vezérfonalát követvén. ha származékaikat családositjnk. ásüás. akarat. lat. Változattal o. A részvevő ír-galom. adat. har-is har-kály természetutánzó. alul. gyaláz. alkot. alkalom. ajándék. alszik (régen : alik). talp. agarász. alangyár. agyar. ad. odv. váj. ah.

. ángyomasszony. állat (substantia). rokona tesz vagy ősz. andal. avat. ö. ácsorog. álarcz. ácsolás. asszony. kegyeletéé kedélyhang : ájt. (3). ámé. előtéttel: Ml. (4). vájkál. lat ford mal-um. (2). apró. fordítva : parány. v. azonos át (1) gyökkel. A régi . ágyú. ácsori. áhítat. aprít. áj üldözik. máié i szájú). papa. ászt. aprányi. vagy azonos az aj gyökkel (ajak szóban).aki szül'. avat. áncs. aszoványos. asszony rokona a perzsa zan v. süt szókban) és ősz. bámé. azsagol. almás. arany (auruiu). arasz.— 67 — ap. aszovány. régen álcs. a*l. asztal. *SH> *gyas> igyaz. aszal. atya. rám. (2). asz. (4). ámít. ácsorog. v. álom. aszik. ad. anya. csudálkozási. >ágzó?< öt. aszv) is. asszonyoz. ámúl. áloz. á (2). apályos. anda. áldás. alul stb. alakos. hálál. ál. orom. bámulási. (3). avatag. általi. (1). sarol. rokona: á. (l). ap. aranyoz (és ara ?). após. előtéttel: gyár. átok. apa. (2). v. ápol (régiesen ám. ám. ágyforma talapon fekvő nagy lőuer. andalít. szül). állat. apaszt. rokona : őr. v. (4). ő. Mint természeti hangutánzóval rokonok a szláv chwála. által = el-túl. mint a latin onimo. and. ángyi. azsagolás. s előtéttel: mér. áldomás. anyó. magyar elemzés szerént azonos <ír (2) gyökkel. ágaz. ágaskodik. őrt. fala. első. animál. (1). ö. előtéttel: nyanya. állomány. v. (2). ácsodoz. ál. ácsol. alma. ö. ájtat. általkodik. háláskodik. zen. av. áh. v. bámészkodik. (5). ál. azaz eleven. Eredetileg talán a lélekzést jelentő áh. metszésre vonatkozó : arat. (2). kedélyhang : át. ács. halttus. any. asszonyol. hála. ata. származtak. hágdos. anyus. ált. arasznyi. 1. hálás. szájtátó á. báj. áncsori. állít. élő 2) = eleve. (3). átkos. avas. báni. ál. ráhagyási kedélyszó : ámít. tar. rokona sil (sül. ám. héber Indiai (laudatus est). ige : állás. ángyika. nyílt a-val : alafa 1) = elefe. „megverik Izraelnek alak" Rokonától. for. anyás. tata. t rí. előtéttel rokona : hág. azsag. áll. csókol). orj. rokon a latin haló. csókolni. öszv (tájejtéssel esz. előtéttel: iám. ádáz. apolgat. elölehhel: hál. apt (3). ip. Régiesen ál. v. . (4). apad. asszonyos. ámúl. átkoz. avít. vas. ál. előtéttel : váj. anya szókkalrokon. rokona a régies cseál. ma. magasság alapfogalmával : arcz. állapodik. ádáz. . (1). ász. v. bájol.achszin' talán = . vagy eredetét az ajkakat mozgató p ajakhangtól vette. álgyu. bámész. ár. aiy. héber issáh. melyből alatt. fordítva : rá. áll. indul stb. ö. ad. apróz. áhit. előtéttel : gyángyi. ápolás. állazó. asz. ár. hálál. báva. ö. álozás. állas. mongol khatun. andalodik. állapít. ágazik. . ám. á. állati. rokona in. asz. dngy. Az any. aszú. szájtátásra vonatkozó : ájul. (ám-cs) áncsorog. máskép ács. szájtátó hang : ács (= ám-cs = án-cs). ámékodik. ap. áll. ájulás. ár. avul. parányi. asztag. kedélyszó : áld. (arc/tos). azt. (animál). dad. ág. andalog. ál gyöktől. assz. gyárat. (2). ö. ö. rokonai: őr. . ájtatoskodik. (2). ál.pirí. ágyuz. állatiság. öl. mámor. apály. álmos. álgy (amin alusznnk). kedélyszó. (1). alm. állaz. ágas. s némi értelemmódosulattal is: banya. áhítatos. orcza. = ás. előtéttel: oá. rokona az önálló ó.teljes( értelemben. áhítoz. araszol. (a szanszkrit dsan ám. sár. ájtatos. rád. á. ámé. a törökben is öp-mek. földet ájni = ásni. apr (= por). apó. y . aratás. rokona : el. őr. an. tarol. bámulási. arány. ám úgy! ám legyen. ir. aranyos. rokona : ér (ige).

ellenkezője : o. Rokona : egy. em. eg-es-eg. evés). (ő). amiből eszünk. első. nyár. ellös. dárda. ájuldozik. a régieknél: miniéi = mintegy. záptojás. E. aczél. V. emelés. ö. *9y> (éles) : egyes. el. érték. Rokona : áj. bű. „Mit akarsz hé ?u é". (1). át. még sem hallgatsz. ég. ö. egér. (l). orom. edző. tll. több helynév gyöke : Ege. a. röviden : ár. igen. (1). öcs. eb (evő. (2). áp. át. ázik. edz. egység. ászok. olló. (í\ szájtátó : ásít. ö. ernyő. úgy van helyett. Talán : él-el = éli. ápor. áraszt. kárörömet. rokona : őr. (3). ás. rokona : ér. eleve. alzék. (2). É. éne. elméi. érdem. (3). (1). szám alattival. (1). nvárs. ana." „éhe! megmondtam. ár. v. eh. ásó. ároz. ebéd (eved. árny. torkos állat). boszús kedélyszó : átok. áztat. vegyít. es-eg = es-meg. árva. emik. (2\ éles. eü. ed. edzett. ö. eleség. ered. acz. ászokfa. ap. ebne. és a kicsinyítő : öcs. egészít. agarász. imitt. ö. «m. (1). v. e'hes vagy éhes. ö. (3). ir. zápúl. Mindkét szó a f Ürge szóval rokonítható. ég. ár. ék. vastaghangon : monnal. talán eredetileg : edény. vegyül. ázalék. éh vagy éh. vékony hangon : ér. eh. éhe. egyen. el. oroz. ellen. valaminek becse. eme. előtéttel : záp. Közeire mutató. pl. az. . ék. og. egész. emes. s a latin orbvg. átkoz. ünö. eke. pl. (ő). ásvány. eUö. őrt ár. emitt. hogy így jársz. arat. eh. árt. Rokona a kis nyulat jelentő ocsó gyöke öcs. ezekben : ott. az. előtéttel: bér. étet. egyenes. gúnyt. (4). el. eldőd. máskép : ühü. (2). árpás. (7). igyenes. Egecse. Változattal : így. = és : ej-t. igekötő. áztató.— 68 — áp. ráhagyás! szócska. any. (3). e". (4). Egeg. szúró. illan. árnyék. az eszik igéből. vásik. zárt : eszik. ász. ég. értéke : áru. irt. (2). 6ár. változattal: i. áporodott. fi. ápolás. árnyal. tulajdonkép szántóvas. ápol. el. és ér. el. előtt. árpa. „Ej be jó volna!" „Ej be szép!" „Ej ha!" „Ej no! „Ejnye. távolító érteményben. (2). = egy. = meg-es-meg. ár. mint az eke lényeges része. áskálódik. (l J ellik. vegyes. á (2). átalkodik." ej. oda. (3). ebből lett: minnel. élőt szül. ármány. beles. edzés. eledel. árválkodik. (l). emigy. rokona: víz. ájul. Egenfölde. magasságra. ellenez. (2). Előtéttel rokona : vegy.: eh! ne bánts! eh! nem akarok róla hallani. árr. áros. metsző érteményü: varga-ár. előtéttel: dár. ellenség. áskál. écs. (IX emel. amidőn gyöke egy a 4. egyetlen. (2). öcs. igyenlö. ecs. egverték = megverték. v. bárd. előz. átalkodás. ejtés. orphanus. ásítás. elő. ihol. talán szurós tulajdonságától. e. ásitozik. V. Rokonai : ár. (1). árral szúrni. (4). rokona : il. fej-t és fes feslik. emse." ej. kiejt Hasonló változatuak : fej. orv. ásogat. bökni. mint kérdő szócska : itt van-e ? láttad-e ? Rokona : hé. = meg. egerész. rajtakapást jelent: „éhe! megkaptad a magadéd. egyeztet. bölcs. árul. eresz. ellenkezik. rokonai: én. (2). ildom. hordók alá tett dorong. v. rokona a fosztásra vonatkozó őr. imigy. áj. ed. emelet. bücs. Alakra olyan mint a vastaghangu agár. rokona il. (1). egészség. átall. b előtéttel : böd-öny. elmés. származéka : ez. ár. emeltyű. egyezik. különféle kedélyállapotot kifejező szócska. ellenző. éhetik. = öcs. ög. (2). nagyságra vonatkozó : árad. = él (vivit) : eleven. Rokona a gyakorlatos igéket képző ág. un. elejt. ég. boszonkodási kedélyszó. emtet. ön. ég. ár. ige : ásás. v. őr. ás. ár. valószínűleg = al-z. váj. (2\ elül. (6). itt van e! ehol. écsém = öcsém. (2). árnyalás. elmélkedik. orj. árpa. áporodik. egyenlő. éles. emlő. ázás. pl. edény.

bizony. ész. mely hol enged. enyelgés. cserj. erény. éber. ébren. enyvez. ezüstöz. ész. nyer. csőm. eng. küld. mozdulás. esz. azon r gyökü szók osztályába való. enyész. édesül. közeire mutató névmás. eves. édesit. (ő). eved. nyomosbitással : essö. emigy. enyeke*. (3). Változattal : is. engeszt. ergója. imily.— 69 — juiya. (1). evedt Rokona : av. Gyermekdeden nevetgélő. avas. ember. (4). epecselés. encz = incz. ismer. Előtéttel rokonai: cser. éles ejtéssel: kötszó. gémber. eped. hnitt. esés. ernyő. származást. (1). (1). esdekel. emészt. és. engeszt származtak. enyhüdik. 'és. evet. és. ezten idő = esztendő. ezten = ez-nap. (4). ejt. (fi). (1). (ő). iráiivoz. enyettem. v. eredet. Talán eredetileg : hét. ezüstös. ejtés. ragadós test. és. én. ős. émett ed. esméret. tájejtéssel = ősz : eszve. isme. ösniér. ér. anyalog. esnie. esmerkedik. ezen szónak gyöke. gém. ser. eset. lágyulást jelent ezekben : enyh. •zánnazik. engesztel. (2). hét. cnczenbencz. evez. Fürge. ébred. pepecsel. v. ezüst. enyves. engedőiéin. ana. mint: gom. enyek. enyü. aszik. is. gomb. a gyök talán : ősz. (3). ár. kinek az esze el szokott menni. (3). epekedik = bizonyos kedélybaj miatt fogy. ess. 1. melyből. természeti hangutánzó esik : eső. éne = borjas. régiesen ara. ö. erányoz. ér. 1. Gyökeleme azon é. csombor. ereszt. soványodik. Rokona azon én. emésztés. (4). &. (3). W-sát. olvadékony. és v. err. enyeleg. Rokona a régies bizonyító isa = Uza. eves. V. serdül. epéskedik. enged. (3). ét. essőzik. (1). (2). emez. ernyös. ez. inczenbincz. Étre. •»iue. szelidülést. her. eszes. azaz t-íiéres. miattad. élénk mozgásra vonatkozik. öld-ös. édesget. több helynév gyöke : Ete. miattam. erős. és ijs. én. Rokona év. ér v. ébreszt. epe. V. szoptató tehén. Etes. enyé>zet. tréfáikodú. É. (ő). ép. növést jelent ezen származékokban: ered. ém. = menni hagy. én. . Az erl'Ki Ét f alva. eming. erőlködik. em. eny. ős. haragos morgó kedély. éntb. a régieknél = eskü. eszesség. édes. imez. ém. (2). epés. ünö. származtok. év. gémb. rejtésre. r»kona ap. Rokon a szopást. olvadás. (1). csonib. gyök. emitt. enyhít. (2). én. hang: erreg. emök. emily. képzésre olyan lévén. első személynévmás. esztelenség. melyek szilárd hatályos cselekvési képességet jelentenek : erő. erősít. előtéttel : pép. esdik. (3). £oiubor. Rokonai: eme. ér. ér. ezüstöl. Rokona : ém. (1). Előtéttel rokonai : bir. csupasz gyöke a közeire mutató : t. változattal : im. Ide sorozható talán: ember. eny. én. irány. Előtéttel rokona : geny. enyetted. enyeget. epeszt. ér. est. máskép és. ez. ergelős = haragos. Ujrfl-es. cm/ó' szókkal. (2). eny. (2). engedély. enyett. midőn valamely pont felé haladásra vonatkozik : erány. erdő. és v. máskép : Hétfalva. miatta. esztelen. alapérteménye: hajlékonyság. enyhül. ép. sereiig. év. esmér. Eted. evesedik. tehát ezüst = őszesd. enyhe. esik. Rokona a gyakorlatos igeképző és. ér. férj. émik. Jelent a maga nemében valami kicsit ép. mard-os. apad. folyékony. veszekedő. étet. eltakarásra vonatkozó származékok gyöke : enyez. eresztvény. tovább haladást. epecsel. édesedik. (2). (1). (4). emse. mintegy em/i emlő állat. nyájaskodó kedelyszó. (4). szürkés. eny. táplálékot jelentő énük. éber. enyette. árnyék. enyv. eny. folyást jelent ezekben : eredj innen. ö. melyből eszik. (2). eviczkel. Rokona ej. öszve. erreget. mer. vastaghangon any.

idomúi. ett. tcz. tovább). Rokon vele ív mint kört jelentő . éperedik. éltet. if. éjom (= éhom). élelem. Mint magasat jelentőnek vastaghangu rokona dg. előtéttel rokona bér. indulatszó : éj no . éves. (2). szöget képező valami : ékel. ö. Ellenkezője : dp. ÍU. ics. ékelés. egtt. eleség. tcz. ig. (1\ régiesen csak é : éfél. ihas. (é-et) étek. idttl. érkezés. ivás. előtéttel : kém. id. inczároz. i-vel . ki. Változattal : éj. éhezik. érdekel. ahonnan a latin annus és annultts is rokonságban vannak (Fabri Thesaurus). (2\ a kicsinyítő écs. ivadék. tulajdonságot jelent. eszesség. iand. idves. Ék alakú. változattal is régiesen e. épít. éjszak. iczegés. élénk. ép. éjjelez. (1). íeszt. vicsog. előtétéi: tncs. érés. ér. (IX kicsinyítő. (2). mely ö-vel váltakozik : idő. ide. első személynévmás. idegenség. röviden : én. V. éhom. idegenít. vastaghangon ár. ékesget. i. (2). és ön gyöke ö v. (3). ideg. csan-g. inczen pincz. (4). ehol. id. ig. idegenül. idomtalan. máskép : ig. vagyis távolabbi a o. Egyezik vele a latin juvtnis gyöke juv. a szívás vagyis lélekzés eredeti értelme rejlik benne. ede. id. éles hangú ével. ék. ács változata : iczi piczi. becsre vonatkozik : érték. épület. igető. égékeny. t. han-g. (ám'v). icsar. éles I-vel : élés. (1). rokon az előbbivel. vékonyh. ét. vicsorgat id. (í). kies. esztelen. gyökeleme a közebre mutató e valamint teii gyöke de = ta. áporodik. szépet. élesedik. I. ékez. igetés. idnep. időz. áth. jeszke. (1). énekes. észak. vékonyhangu i-vel. ég. vagy alaphang benne a zengő n is. érd. rövid. 1. bon-g. émely. öcs. igaz. értelem. vicsorog. énekel. (3). idvesség. s rokon szesz. (2). ész. eszme. kéjes. ragokkal és képzőkkel. vékonyhangu ragokkal és képzőkkel : igen. eszelős . Vagy kedélyhang. él. lágyabban : io : ifjú. közbetéttel . ékesít. önh. metsző. így. émett. ébren. (1). eledel. idvez. ivik. szusz szókkal. éjfél. tompa é-vel. ám. incz. ékesség. (1\ vékonyhangu i-vel. áru. ék. ige. igás. élet.— 70 — ég. (2). (2). éj ha : előlehhel : héj !. (2). üdő. ics. (2). éghetetlen. mely tt-re nem változik . énük. Alapérteménye : bizonyos helyre jut ér(ik). önh. idom. jövő év. v. (üdv). . bincz. épül. k. tompa I-vel : éles. bt'cz. vékL i-vel mely tt-re változik : idv. ivar. icsongat. émelyit én. Rokona ég (ige) vagy a fordított ke. eke. tg. folyó év. (3). fiú. érdél. éjtszaka. él. ém. ám. épülés. idegen. mint legtöbb hasonló szókban mint zen-g. egek. éget. ide. évi. én. éjjel. Hasonlók a latin : aevum. remegéssel járó féleimi hang : ied. écs. kedvest jelent ezekben : ékes. fordítva :fi. vastaghangu ragozással : iga (jngum). étel. ige. éjomét (reggeli evés) éj. biczeg. kéj. tompa ékvesztö é-vel : eget. hegyes végű. binczk. múlt év. ér. (2). élesít életlen. csen-g. valamit megközelít. aetas (aevitas). (l). tó (= tova. öcs. közbetéttel : incz. émetten. Rokona : eb. idomos. hág. ér. éhes. érez. éhség. ily. érdemes. igenei. émelygős. émelyeg. (4). évül. éj. itat. élez. mint a vidám he ! hé rokona. biczegtet. éh. közvetlenül illet . ihol. vastagh. (1). érdem. előtéttel . ely. ideoda hajló mozgás : iczeg. érzelem. év. s ü változattal : igét (üget). ieszke. gyökeleme iszik. értemény. könnyű. (l\ közeire mutató : itt. értelmes. Gyökele leme é-(szik). Az eszik igével egy eredetű. étkes. ék. érkezik. étkezik. icaog. éretlenség. a mennyiben jelentése : a tökély fokát eléri. don-g. ivács. éles é-vel. öcs. ém. . érzékeny . Némely származékaikban rövid el : eleven. t. (üli). ének. égés. élődik. eszmél. ékvesztö : eszes. éretlen. ideges. (2). ihatik származékoknak. (2). (3). ért. idős. ő = távolitó. (1). idomít.

nem. intézet. iharos. v. ám. ir. fireg . vastaghangu : illa. indít. tiltó ne. kicsinyitője : ipám. futás. = ir. vékonyhangu. iront. (1). s a szanszkrit ám (tisztel). ir. iszik. pia. ipád. ig- így. (2). (1). iram. (1). Kemenes alján : imp. im. Vagy talán az ivik (fiadzik) gyökről = iv-mag ?. istenség. (1). iszos. gyik. üklü. bél. illet. (5).' illant. illeszt. integet . előtéttel : bin. (2\ v. bislet. iz».ipa. (3). 6). l). = jön : inkább. pilla. (régies). ümög. billent. (3). ihogás. t i. ikrás. irigyel. Rokona az isten tanúságára hivatk<-. igy. (2). (2). ikra. ihlel. illatos. 4). ö. istenít. i-tt. is. intés.. villám. juháizkodik. imádkozik. iha a szekérben. (4). bizseg. i/1. inai. ir. ül. 2). b) irigy. illanó tulajdonságától a honnan a 3. fris. vékonyhangu ragozással : ihl. iszák. virics. (tangit. üng. i-tat. változattal :jor. (igényes). V. illő. juhar. mozgás. indul.. ihog. ip. (5). illendő. Uzs . villog. vékonyhangu : inger. hin. vastag és vékonyhangu : ir (kenőcs) . vékonyhangu. igazít. s változattal jog : igaz. irmag. (2). ingeredik. ingat. engem illet. 'é változattal: igyen. 5). hintó. billeg. amaz. fajszaporító mag. (5). (ügyekszik). jonkább. ipja. vastaghangu ragozással. vékonyhangu : illeg . m/1/. közeire mutató : imez. különféle kedélyszók gyöke : a) irgalom. >)> ih. in. előtéttel : nyír. talán a gyök : ős. ü. irtózás. német un. milling. . imely. imádság . egyenlő. ik. iramlik. Egyeznek vele a tagadó latin in. . juhász. pillangó. ingatag. igyenlö = egyen. palpat). (1). rovatolt. csúfoló kedélyszó : ihi! ihu!. mozgásra vonatkozó : iklat. Fordítva rokona » tagadó. ihászkodik. isme. er-edés. hiányt. pillant. (3). . (4). gyökeleme : i. i-hatik. változattal: juh. ős. v ip. ikr. vékonyhangu : illik. ér. (1). mintegy : iparit. hosszú. illan. vékonyhangu : iker. ingyen. jorgat (régies). imitt. változattal : és. viza. (4). isten. in. ümög. Alapérteménye : mozdulás. ik. Eredetileg a mozgásra vonatkozó : in. intézkedik. juhászat. sietés. billen . változattal íjuh. imeg. hinta. irtóztató. ill. im. igazodik. juha gyuha = gyomor. változattal : űr. (4). ingerel. (2). ir. in. hintái. alattival azonos. irgalmasság. (6). a régi halotti beszédben : is. gúnyoló. melyből ered származott. pillog. irigység. ü változattal : igyekszik. igazság. illeget. iparkodik. ingerül. czikázik. ihlet. incs (régies). inkó . Alapérteménye : távolabbi fontra czélzás. vastagh. irgalmaz. mozgási érteményü : ireg. szükséget jelentő : ingy. folyékony testet jelent is. iszákos. ingadoz. ismerkedik . il. ima. istentelen. vékonyhangu. billentyű. imola = inola. iramodik. ikerít. illó . im. (3). ih. imád. vastaghangu : ihar. rokona em (emel. az op. (1). (2). c) irtózik. (IV vékonyhangu. im. ám. siklik. v. iró (a tejföl vize) . z?ir. 71 — ig. változattal : ük. inség. in. kézzel illetni. ihlés. (4). előtéttel : esik. előtéttel : bia. vastaghangu : inog. istenes. előtéttel : pül. fürög. iháczol. hellén öv. igyekezet. ing. in. illatozik . vastaghangu : imola. ikerül . irgalmas. v. jav. ürög. iparkodás. inder. igyenes. mint i-and. előtéttel : bili. vitt. ingovány. menésre. űz.zó e» (jnrementum) és a régies bizonyító isa . jávor. ikrásodik. ingerít. hinbál. irigykedik. érintési jelentéssel : valamit illetni. ismer. Altalán híg. iseg. ösmér. inas. V. : ilomba = Írómba. ill. (1). = ivott) matatják. billeget. ragozással: ihász. biseg. intéz. változattal :juh. ihogvihog. isza. = im. egyenes. ill. in. . izseg. ik. esmér. Alapérteménye : kedélyi mozgalom. 5). vékonyhangu : int. vékony. vastaghangu : illat. tarkázott. ü változattal : imeg. imporít = cselekvésre nógat. ir.— tat (jogtat). ih. i ipar. magasztal). ingadozó szárú növény. vastaghangu : irány. vidám kedélyhang : ihá. incselkedik. Egyszerű gyöke il = ér. (S\. bingó. ö. gywh. az irmag öszvetett szóban ám. álUtnt vagy növényit eredtetS. (3).

izé = ez e. izmosodik. ivadék. üvöltés. ít. gyönge utólehhel: oh. viszket. ízlik. ivar. német heisz. (mint a latin verum. iszamlik. ígéret. Ítélet. irtózik. szökő távozás. izgága. hosszú. azon érzés. (1). itizál. íj. űz. jelent részecskét. módhatárzó. (1). í. vastaghangu : íjas. iz. izegmozog. i-ly. Ígérkezik. i-tt. kis nyúl. Alapértcménye : könnyen sikamló csúszás. o-da. és igaz. iszam. im. ortókapa. melyből intéz. it. 1. üzenget izz. (1). immelámmal. ijaz. igézés. suh-anás. iszonyat. a kicsinyezŐ écs. ijász. tovább haladás. (1). mocsok. o. izibe = ezennel. üzen. öcs. Ellenkezője : av. (2). nyirkai. i-tat. (1). rovást. alap érteménye : nemzedéki új szaporodás. irt. Írómba. iszonyatos. héber ózza stb. o-ly. (4). mint: met. sudor. nyir. se ize se bűze. (3). íraelyeg. iz. iv. rokona az előtetős : mocs. régiesen : éiiy. puszta gyökeleme a közeire mutató t. avik. (3). iszánkodik. ocsúdik. általán metszést. ellentéte t. iszonyodik. imelyedik. gyökelcme t. ityi. ocsmányság. éles vékony kiáltó hang : ivölt. i-szik. tagocskát valamely egészből. (2). öt (3). jász. melylyel az étel vagy ital az ínyt érdekli : ízei. „nincs ínyére v. ígér. íg. iti. isz-ki. izenget. izén. óhajtás. izlet v. süvöltyü. az ízlés szerve. iz. émelyeg. firkái. melynek nyirka. ímelygös. így. ocsódik v. Rokonai: igen. ezen valami. többféle kedélyállapot kitörő hangja. Az eszik családdal rokon. iszkódik. öcs. Azon ős változata. (1). Hasonló hozzá a német : nieszen. (i)szánkó. ítéltet. ige. . izes. (2). változattal: üv. prüsszenési vékony hang : izik. schweisz. izgeteg) iz. izetlen. Eredetileg : ém. ígéz. övez. mely ám. izog. ortovány. mint: o-tt. üzenet. mint mozgásra vonatkozó vékony és vastaghangu származékokban : izeg. ényéreu = nem ízlik neki. nem tartja ennivalónak. az ám viszonytársa. kinyomott ízletes része. távolra mutató több szónak gyökeleme. üvölt. pisz. ács változata. előtéttel: Mm. Az égő test zizegő hangja. gyümölcs ize. irodalom. itél. (2). változattal őr. ízlel. mint Agy-é (ógy-é) a távolra mutató o. ivöltés. ifjú. hímez hámoz. iszonyúság. irtogat. (2). borzadalmi kedélyhang: iszony. iz. Legközelebbi rokona : ir. pityókos. ocsódás. íász. vonalazást jelentő ige : írás. í v. schwitzen. t». innen izzéporrá törni valamit: származékai izék. iz. intézet származott Innen ítél • = intél. Rokona azon int. Rokonai a latin : oestus. Az álmából fölébredönek mozgását fejezi ki. ivded. és verbum). Rokona : öv. vastaghangu : ivad. pityizál. A föntebbi gyökkel legközelebb rokon. tsz. ives. Az u szintigy enyészik cl ebben is öt = önt. pityó. melyből a hirtelen mozgást jelentő o»o» származik. iztet. v. ír. iszkurdi. iszamodik. i-de. ocsmány. előtéttel : stiv. (2). ivez. iszonytató. irkái. mocskit. mocskos. rövid. ízecske. (4). viszketeg (izged. ím. (2). izzaszt. prüsszen. O. iv. mint gyökszó meg van az ocsó (nyúl) szóban. íny. ivás. o. nedve zsizseregve ömlik ki. óhaj. ízül. óhajt. fiatal. piszkál. orló (olló). őrt.- 72 — isz. előtéttel: fir. vagyjoly fölmelegült testé. ity. (S). iszonyú. irat. sieden. isz. izzad. (S). legitten. ezen pillanatban. = kifőzött. izmos. öcs. = közelítő ez: izébe. izzó. előtéttel: biz. Alapérteménye : elsurranás. süvölt. izom. izgat. irogat. amit most hamarjában nevezni nem birok. iz. öcs. bizgat. imely. pityók. víz. ordas. Keményen : if. ízlés. metél. izenet.

Olyan mint: tattó. undok. Latínol: fvr. előtéttel fór. ói. ökrödik. orr. vagy valamitől óvakodunk. Alapérteménye : szétváló valami. on•l'jk = ölték. Atv. okúi. oá". 2) levegőt suh'>gtató természeti hang az ostor szóban. ordítás. oroz. (l\ tompa. oktat. adu. Alapérteménye : üreg. Vékonyhangon : öm. osont. őr. ölték. olvadékony. marj. valamint el gyök is. okik. órj. A törökben oda ám."'>r. iratos (irdas) volna. oltalom. odor. orvosság (irvosság). tr. fosztás alapérteményével: orv. (4). szoba. Vékony hanpin rokona : őr. változattal us. onfra a hordóban. őr. e kérdésre : mily ? ám. (ömt) stb. melybe mint a gatyakorczba. = ál: olcsó (mintegy : alsó). úr : ország =: urszág = urság. s az ly. arat. a kötő madzagot beleöltik. melyből ölt származott. oldok. melyből alszik. alutt tejfele étek. = ál. bomlik. uson. udvas. ömleszt. olcsárol (közelebbi öszvetétele : alsó ár) ám. őr. forgat Alapérteménye. oltalmaz. képző. óriás. bőm. salló. (1). (4). (mint: ben. (1). öl. olv. (omt). onnét (= onn-el). távol hely. odvas. omladoz. ön. óm. óról. olt var = alutt var. sarló. orda = olda. (3). ömlik. olu. melybe a tenékdeszkát beleeresztik. ontok. hóri. tehát = ovtalom.. Rokon értelműek : old. orozkodik. p előtéttel: podva pudva. meszet ölteni = altani. fn. 1. tűzoltás. Elemezve : or-1. innen. becsét alacsonyítja. ős. (3) v. «d: odú. Gyökeleme a távolra mutató o. aratás. ollóz. 10 . barnás vonalú. oldok. vékonyhangon ölt származik. ondokit. (2). melynek egyik ncrae : siihoyó. ortókapa. nódit ön. mint : /•>*zt-ból/o«z<or. öli. mindenik kettős ellövel" erdélyiesen = ollóval. valaminek folytatására sürgető* indulatszó. ok. bont (bomt) stb. a gyapotfonó kerékbe öltött közcpfa. •AQT SZÓTÍB. ellenkezője : in. régoíta. örvös. (1). (8) = ir (kenőcs) : orvos (irvos). (2). orló (olló). omlékony. Kérdési h előtéttel : holy. (4). homok. okádás. ó melléknév. (1). orom. mely tovább menésre. ok. Ellenkezője a közeire mutató : Uy = i-ly. ordas. = eil-ik : olló. Fordítva : ró. öltőre. olvas. valaminek árát. ide. (1). inn. öl. olvad. góré. Alapérteménye magasság. orj. bokákol. öli. folyékony. Énekek éneke. s képzője iy. hasonlóan az oly gyöke a távolra mutató o. . orv. ?«». künn) — bizonyos távolságban levőn vagy levő fölött: onnan. kun. mcgnyujtva : ór. Eredetileg vagy azon öl. (6). okádtat. körös mozgás. irtovány. alda. milyen ?. (2). alutt Új. őr. olló (forfex). őr. ökrendez. miként juhcsordák. lik. Valamint a mily. ondók. és ontra = oltóra. advas. omlik. altat származott: olt. orsó. Változatai : ár. (2). kec^keolló = ellő. ordítoz. fába olt. orálkodik. szétfolyása. innét ön. óv. podvás. oníra a pcndelyben. órjas. „Te fogaid. ótalom. öl. == ad. Elölehhel : hóm. öl. és így ontok. földudorodás. azon fonal. homu (omlékony testek). mór. melyet a vetélöröl a szálfonalakon keresztül vetnek. (2). okos. önt. vagy azon őr. oktalan. távolság : oda =r ama távol helyre. mintha rovásos. ezen közelebbi helyre. arai által valamit óvunk. oly. okádik. melyből őrt (metsz) eredt. forog. ont. (3). Döbrentci cod. v. melyből olt (inserit). a dongák végén kivájt rovaték. őr. udu. oltás. orló. ondokság. onn. (ő). ál. lágyítva : ojt. lásd ó (2). őrt (7) •= w v. vékonyhangon : ők. (5). 1. olcsóság. ért. okosság. == ói v. oltalmazás. előtéttel: bök. holyan ? = mily. öklik. onszolás. mennyiben a fába ágat vagy szemet öltenek. omladékony. omlaszt. irt. bizonyos távolban levőhöz hasonló. uiiuélfogva ezen ön = ói. ormos. íj siető elsurranás hangja : oson. (6). (2). usdí. Ellenkezője : id. ön.— 73 — ód. ondó (omdó). ói. Gyökeleme távolt jelentő o. irral gyógyító. nógat. e helyett : tarló. olvaszt. őr. természeti hangutánzó : okád. Mind a négy értelemben valami beöltöttet vagy bcöltésre valót jelent. tejet oltani. Képzésre olyan. Alapérteménye : valamely test részeinek szétválása. olt fát. minthogy az oltás rendszerént bemetszéssel történik. hig. oralatag. honnan : nosza. ortovány. olta. gyöke mi. azaz metezö. fordítva no. előtéttel : hór. oldoz. azon hajtás. benn. óraiad. Eredetileg : öv v. azaz oltott. ám. metszés alapfogalmával: őrt. rcszketeg állati hang : ordít. onszol. ondók. ragadozás.

hórias. azután. Előlehvel: hóri. foszt. Jelent a maga nemében kicsit.ol-v-ad' szóval is egy gyöktí. orálkodik = lopás v. öcs.— 74 — ősz. O. mint: te. őr. melléknév = av: ócska = avacska. őr. elavult ige = bök. (2) ólálkodik. ön. = én. oltalom. óv. (1). . tyúkól. vastaghangon: öcs. öblöz. az ólom valamivel halványabb. (3). örvend. Fordítva rokona rö. ősz. (1). Hasonló rokonságban vannak a latin ulna kebel és ulna röf. (3). mely a szemeket mintegy öleli. ólom. harmadik személynévmás. Különösen mint önálló ige. a harmadik szemólynévmás elemhangja. ö. Öböl. jelenti. kikerekedő. hevitő v. urias. Gyökeleme o v. ólmos. ömleszt. Molnár A. ige: óvok. lat. szláv rada (őröm). öv. (4). Továbbá hosszmérő. omlaszt. Átv. röh. mintegy óvó hely. oszlat. oltalmaz. pl. oszt. ők. A távolra mutató a. 1. Szintén hangutánzók a hellén-latin: /?o»j. vastaghangon: óm: ömlik. honnan így is ejtik: hőbő = hövö. oszlékony. fehéres cseppü eső. i. (2). öszvedöl szintént az oszlás fogalmát leljük. hidas ól. (1). Rokona a vastaghangu: ok. aula. osztogat. ósdi = avasdi. böklelődik. óriás v. okádik. szláv: ula (udvar). hal-ni. óvás. osztozik. okád. öm. midőn égetően süt. hogy belehal. .. miszerint gyöke: hő. öltözködik. az ón (stannum) világosabb színű fém. óriás (mint. A törökben el ám. t. 1. mely körülbelül a kinyújtott és öblösen öszvehajtható karok hoszszának. foszlik. Lehet . öb. böklel. ám. lóól. uriás). öszveg. szerint: plumbum ét síannwm. röhög. ő. ölel. hó. övül. öblöz. oszlik. ők. rövid.. pl. a-val. eredetileg valamely élő állatot úgy bök vagy szúr meg. ten. óvakodik. o vékonyhangu változata. öblöz a kemencze és a nap. ölelkezik. ín. önt. ól. fojtó meleg. mint az ölv madár. A törökben ölmek ám. tűbe czérnát 'ölt = beleszúr. Egyezik vele hangban a hellén ávii. hevülö. öblít. Előtéttel: fősz. ökrendezik. osztály. oszladoz. (2). nyelvét kiölti ajkai között kitolja. ovit. öv. ruhát ölt. röhögés továbbá a latin ricZeo. ő. ölelget. mint régi a jelentől vagy újtól távol van. hogy mindkettő gyöke a fehéret jelentő hol v. óvás. öklöz. (2) = ho'b. ütés vagy taszítás végett csomóba szorított kéz : ököl. ijedtében elhalaványodni. (2) = az: osztán. ónossá leírni ám. öblös. Egy eredetű a magasat jelentő őr (orom. bős. — öm: önt (öm-t) öntöz (öm-t-öz). (2). grémium). ól. ól. öcscse (öcs-je). és ragya. toldva: ön. Széleab ért. höw: öböl ám. mennyiben a részeknek együtt létét. régiesen őr. az igen kedves érzésre fakadt kedély természeti hangja: örül. (1) kidudorodó. szó'. vagy ívet képező szőrvonal. gyomorból feltoluló erölködési tompa hang: ökrődik. fráter natu minor toldva: öcsé. sőt ezekben: öszveesik. Legközelebbi rokona a testet kerítő öv és Sí (sinus. oldok (szemöldök) a szemek fölött félöblöt. Változattal: öl. ó. ólmoz. örvendez. Ennélfogva legvalószínűbb. ökrész. orrás végett lappangva leskelödik. bökés alapfogalmával: ölt. öl. (1). kebel: ölbe venni. Hasonló rokonságban a német: bleich és Élei. ont. öb. szétdarabolt rész. öcséd. ö. hosszú. életét veszi valakinek bármi módon. örvendet. stb. (2). (1). kéz. ó. ön. Alapérteménye: egésztől elváló. homályosb. őklelődik. ők. öszve. honnan: öcsém. ők. osztályoz. oszlás. orj) gyökkel. szorítani valakit. honnan: öklei. Ellentéte a vékonyhangn ősz. ami ó az mint elmúlt. a rokon távolra mutató o v. disznóól. fiatalt. honnan : fmos eső = féligmeddig fagyos. öblöget. a szúrás. L ó (2). óvhatatlan. ökrös. megfojtva. óm. (1). (1). i. öltözik. öl. megnyujtva ő. e-en. Rokona: ón. Alapérteménye szintén távolodás vagy távolítás. ocsó (nyúl). ért. bizonyos űrt képező térfogat: öböl. V. örvendetes. illetőleg öblének felel meg. öröm. karjait a ruha ujjába tolja. omlik. bőgő hang: ökör. ólálkodás.

ösvény. mivel mintegy őrt áll. rugdos. v. biztató hang : u-szú ! u-czu ! = nosza ! elölehvel : hu-szu . övez. ősz. ért. öregedik. (3). Fordítva finnül KV. ager?). (Acker. mint a latin avus. Rokon ősz gyökkel. (3). f2). s tájejtéssel: üsztöke. övedz. ősz 1. huszft. ö. szurós uszószárnyu pontyfaj. (3). feslik. Egyébiránt mennyiben ezen eszközök egyik fő czélja az iízés. Rokona: őz. öntevény. harmadik szeuiélynévmás. 6'. az ódalog. orsó. oszladt . örvényes . mennyiben mindegyik több részek egyesítésére vonatkozik. rövid. öreg anya. nagy korú. őrs. őr/. 1. öv. bő természeti hangokból : w. özo : ő::vegy. tisztön. a maga nemében valami nagy : öreg templom. űrök. Atv. töpö ?). hasonló családot alkotnak : foszlik. V. őr. özvegység. öttevény. oldalog. őriz. mert az ögyelgö dologtalanul idéoda jár kel. rokon a vastaghangú ős gyökkel . móna. ugr. neki ugrat. őz. oldalág változata. szláv : vejem. szöv. ért. póznát a hajó orrán. de lehet eredetileg őr szó is. odú." „Neki rugtat. ami folytonos szakadatlan időközben forog. máskép ön. öreg apa. uszít. ilz. V. bagolyhang : uhu. ötvös. huhog. rugdal. Átv. beleötlik. özvegyedik. 6V. ott = önt: öttöz. orom. . ugrik. ösztön. vizöntés. öszvehúzva ön. úr. Szelyposen ejtve : ősz az esztendőnek avuló szaka. ősz. Atv. öt. ugrat. ozdoké és ífedön vagy iíztön. keringő bolond. ős = ó». udor. öreg szűr. ugatás. öttvös. őr. ugrándozik. szürkülő. mint : be. ért. ugat. ős. ő. öt. L. öntvös. özvegy asszony. ürjillt. öten. av gyöktől." 1 10* . Talán eredetileg öln volt a szúrást jelentő öí gyöktől. ösztöke. őr (1). «g. öszv. ön. ö. ördöng. szláv ön stb. Rokonai : iv. öregít. örd. (1). ős. Rokonai a török o vagy ól. kutyahang. = vizörnlés. bot. ösztövér (ösz-töpér. avitus és autumnus. magyar szempontból véve igy elemezhetjük: ilzdö. Rokonitható asz gyökkel is. számnév : ötös. (2). mint hegyes szurós eszközök közvetlenül a szláv őszivé. örjül. őz. otzten szókkal egyeznek. öszvér. őz. ugarol. udvas . honnan : «g. illetőleg vén. kerekded alakot.oson' szóban. tájdivatosan orjiíl. öszvesft. (2). Rokon a körös mozgást jelentő őr gyökkel. ötlet. ősz. uh. régi. (2). ud = ód. (1). özvegy ember. vagy körzös mozgást jelentő értcménynyel. Örjöngö ? ős. szó'. w. vényem. őrizet. kerítő eszköz : öves. f i ) . ért. món. öregbül. öreg ember. öb.— 75 — őr. tehát orr v. öregség. huszitáé. ám. ögyeleg ögyelgés. mint az ős kornak és ősz évszaknak egyik tüneménye. ón. öszve. vastaghangon : őr. ördög v. órfk . Sgy. v.Lovat rngtatni és ugratni. Valószínűen. az ó v. örvös. orv. mind az altaji. hegyes. őrség. Különféle módosításokkal. hosszú. fehér. orj. (1). öreg szemű bab. Rokonai : űr. özönlik. valamit körző. (1). L. (2). Alapfogalomban rokona : rúg. ód. ötöd. ad: udu. mind az árja nyelvekben megvan. uhog. U. (2). talán ám. (3) az őr-fa öszvetételben jelent magas rudat. Fordítva rokona. mint régi időre vonatkozót 1. ős. ugar. adu. 'őt. öt (3). persa ó. örjöng. mint ólom. (1). ugrá^. vízözön. Atv. botlik. mólna. öntöz. dámvad . t». latin. özön. Rokona a magasat jelentő vastaghangu őr. O. őr. őr. v. ö. vei. oly fogalmi viszonynyal. örül. üreg. vieo. örök. (3). (2) = «t: ötlik. gyors futásától. özön. uszítás. öszves. öreg dió. ói. honnan oszlód.

rokon ize gyökkel. úsztat. Ellentéte ó = av. ürül. után. (2). Mint kerítő eszköz nevével rokon: őr. ing. tova és hát hátul. kellemetlen hatást eltaszító kedélyszó : und. üng. v. ügyezik. ir. Rokon vele agg. ö. s a törökben tk régi. Változattal ir. . Vékonyhangon: űr. igyekszik. készült stb. Rokona az iker gyöke tk. Gyökeleme a borzadási és távolitási kedélyhang: ú. természeti tompa orrhang. A metszésre vonatkozó ár. űrök. ü! vagy hű hangon kiáltozva hajt = ti-öz. anya. ujj v. uszály. üss. Előtéttel: hű. sürgető hang: űz = ü. us = ős: uson. fólebb:uk. 2). un. elszökés hangutánzása. út. ín.l. rövid. üszk. Alapérteménye: jó. üdöz v. hurok. bizonyít. tyúkülö. ül. hú! U. «sz. űr. a kéznek mintegy. útra. út. V. őr gyökökkel rokon. utak. idén ez idén. űr. máskép: orv. ük v. 3). honnan izzó. ülep. úr = húr: űrök. td. utazik. uras. örvény. és a felöltő ruhának azon része. távolító ú v. ürít. írem. uszamodik. (2). utalvány. útba. és a kovácsok széke. ú. menésre biztató. új. ujdon. út (2). utat. us-di = fuss te! A suhogó elsurranás. un. vékonyhangu: üdv. üröm. haladásra vonatkozó td gyökkel rokon. kellemetlen érzésből fakadó visszataszítóét jelent e származékokban: utál. kedvező. ük.— 76 — új. úszás. ujonta. ümget. utolsó. ü. ú. üm üm! szóval int. A közeire mutató módhatárzó: így. idv. üszög. út. utálat. undok. üszögöz. untat. nagyanya. ülés. ami rút. némelyek szerént a nagy anyának nagy anyja. orv. uraz. a szanszkritban is akkó ám. Ultin it-er. újít v. un. igét «gy v. osont. ország = urszag. ana. fiatal tehén. tinö s üsző. alatt. unja magát. ülő = szék. iik. útról. üres. hátsó. Gyökeleme ü V. Előtéttel rokonai: cstísz. úgy a! ugyan. ért. nógat un. idő. avik. (1). urkol. utó. kakasülő. útasit Ikeritve ige is: utfut. üg. újul v. usont. újul. ügyes. Rokonai: tó. ujj. ö. ékvesztő: ural. üg. 1. ig. uradalom. hosszú. ő. melyet újra vagy karra húzunk. bizonyos álszín alá rejtett ok. tetsző. ujjogatás. úr. újít. V. oson. hurkol. v. onszol = noszol. utas. td. Alapérteményre mozgásra. honnan. Fordítva jú = iv. ültet. fia kicsinye. uraság. Rokon a távolító ó-val. utal. un. hellén: őí-og. visszataszító. űr. uíálatos. boldogító érzelem vagy állapot Rokona di. 4). és 0. (1). újság. újdon v. urság. a maga nemében fiatal. (1). újság v. ügetés. üm. eme. tihödik = büdösödik. ügyel. ó hang által jellemezve. idvezel. ujonta v. Visszataszítási kedélyhang. távolra mutató: úgy. uh. (2). helybe hagy valamit. széleskedvü felkiáltás: ujjú! huj ju t ujjogat. ülepedik. idves. (inget. üdvözöl. ürügy. melyen a vasat verik. csúnya alakja. unszol. üdvös. Rokonai: éne. ürmöz. üklü = két ág által képezett köz. \ üreg. if. üm. utói. unatkozik. ürii = heréit kos. ümög. üget. ivik Atv. üdös v. utál. tgy. kúsz. űr. azaz Ü ti. a honnan idv = dív. vagy mivolta által undort okoz. csak némelyekben ékvesztő : úszik. tik. hosszú. (1). igy. vékonyhangon: üdő v. ti. Egyeznek vele a szláv pút. Régiesen: őr. időz. csak imént származott. üt. azaz dívó állapot tid. alá. = nagyanya (avia). Vastaghangon rokona ál. Gyökeleme szintén ü 1. hücs! hű bele Balázs! tíd. kellemetlen érzés. Rokonai: oV. gyakran ékvesztő: unalom. ürmös. idős. uszamik. Ú. (2). (1) = ön.

üzen. baglya. bámész. bám. báj. acsó. baj. pod podgyász. bel. szájtáti hang: bám. berbécs. ben. bamba. babug. üvöltés. bánás. bátya. V. buba. bak. természeti hangutánzó: bég. L «. bábu. báj öl. bor borotva. és tájejtési ige: béok. bakfincz. bad. iá. be. (2X üsző = üzekedö. höb. bámész. bunkó. búb. beb. bacsó = ácsa. bacsa. babba. bolyókás. bajnok. ö. bábái. (3). bajtárs. V. bádgyad. ha bár! ámbár l Itat. ütü. búg. becstelen. béget. bátyó. be. bot. bol. bon. bili. «í. bámé. elválasztást jelentő val. . bajos. bájolás. bún. a juhászok atyja. ö. bácsika. tíz. Változattal: bocs. Mássalhangzóval kezdődő gyökök és gyökelemek. höbög. bakó. bádgyaszt. bámé. (1). bér. tájejtéssel. bök. bész. gyermekszók. bacs. csudálkozási. moíy motyó. V. baktatás. badarul. báty. kedélyszó. V. bá. öreg juhász. mely valamin megütközést jelent. bakancs. János bá. bádgyadás. babázik. ö. bán. barcs. székelyesen öszvehúzva: bá. L oecz. V. batyu. béli. bukfencz. ö. üteg. (3). béllés. barkócza. . bal. íz helyett. vajúdik. ütlik. üzés. bár eljönne ! bár csak úgy volna. barázda. baka. vajlódik. balga. bakzik. banya. babócs. Rokona a hasítást. (1).— 77 — fisz. ball. üszköpül. folyatni kezdő fiatal tehén. babáz. belül. boka. hangutánzó. bájos. ballangó. bőség. W. (2) és bot. bő. üv. V. üzö. üzenget. báraít. ballag. bábuzik. Alapért* íme: metszés. V. hebegés V. babó. bakancsos. bács = báty. bob. irtás. bankó = mankó. ütet. bégés. boly. válik. batus. üveg. balta. ige. balkéz. baglyáz. báva. becsü. barkóczáz. bába. Istók bá. üzenés. üvegez. bánkódik. bak. bdd. buty bugyor. báj. bántalom. báty. bámul. ö. öt. üveges. = ö'sz: üszkölő. bájoló. Az elfáradt vagy gyöngült beteg embernek nehéz lélekzetü hangja. bdb. balaska. lieb. Alapérte *<Vi (2). bámul. (2) = ál: balog. Fájdalmas ketlvhang. == fc. batu. bambu. atyó. bámít. bakik. ÜK. bakcsó = vakvarju. bacz. (3). bam. ütleg. V. bánik. bámékodik. (4). balgatag. bájos. bak. bántalmaz. ö. bajlódik. bénák az •Árok. bambucz. öw. bdkó . bútor. bácsi. Puszta gyöke a csudálkozási bá. ö. buktat. V. íút. (3). **> (2). botor. ütközik. tíz. izén. bebeg. Puszta gyöke a szájtátó á. bagoly. billeg. bár. V. botorság. bal. bar. bám. badar. baglyász. balogács. bolond. bánt. becsül. becses. 6ak. buglya. bab. . bánat. Változattal: bog. bany. ~ menye gömböly bah / indulatszó. belső. ballagdogál. béét. vdl: valag. változattal iz. = vak. Változattal: bük. (2). bog. baktat. ba-ba. bök-. v. Az any szónak elötétes változata: banyalúd = anyalúd. Változattal: vaj. . hangutánzó: üvölt. Cl rf / O w baglya. ballangkóró. 5. ö. (1). hebeg. bal. badarság. baglyas. V. becsület. bájol. ütés. bent. iá. ö. ö. ö. V. (l). bél. (2). ö. (1).

(1) = bogy: bodocs. békés. bel. Alapérteménye: kötési bőg. pizseg. bizs. Alapérteménye: irtás. bölcsőforma hinta. kisarjadzás. betegszik. béres. beh. vastaghangon: bacz. kis babforma kinövés. bibircsó. csiribiri. csomó. bacza. kis bogyó. ér. beteges. begyes. bimbózik. bucz. bibircsó. Változattal. (1). beléndes. kedélyszó. V. V. beszélget. ö. beretva. zsarolás. érték. bííb. bog. bibi. beczés. beléndeskedik. bit. bites. ficzam. bili. (2). békit. Változattal: búg. békeség. berzen. berrent. bob. birtok. bige. fax. ö. ö. . bozs. békül. billen. billeget. bulcs. Rövidebb eleme: be. viczkand. bér. iczeg. icz. ár. bicska. betegeskedik. fordítva: czob. makog. btk. belénd. boí. billen. Jelentése: apró. bíró. beszéd. bir. bél. bt. billentyű. belsőség. béli. birtokol. Bedcg. becz. erős reszketésü természeti hang: berreg. (1). V. ö. bab. Alapérteményénél. bibirkéles. bigecs. bet. bicsak. bóczéros. beczöke. belül. V. púpos. (1). V. bők. Alapérteménye : dudorodáe. Alapérteménye: zsákmány. kis medve. biczeg. bizseg. tn'cz. (2). bocsán. pezs. bfr. bozsog. beretvás. bib. (1).— 78 — becz. (1). Rokona az igen kicsit jelentő pár. Bedelö. bérlel. bony. bicz. bibircsós. metszés. birs. bocs. Gyermeknyelven: kis borjú. (2\ berek. betegedik. besz. dudoruság. ö. bel. buczkó. berrentytt. bögyös. pim. boborcsó. ö. bérel. bitófa. ideoda ingadozó mozgás. bizsegés. bensőség. pezseg. bicskáz. bicz. begyez. bitorol. V. benn. bicskás. máskép. fogva rokon ver. V. Általán csomódad kemény test. V. benső. bocsánat. buga. boborcsék. ö. ö. békász. bez. Alapérteménye: kicsinyes. békéi. beszél. bodza. bak. rokonok: mekeg. bér. V. boborcs. (2). betegít. szláv: pokoj. Hasonló a latin: pax. babirkálás. V. begy. bén. béllés. (2). bér. begyeskedik. V. bírság. bel. bob. ö. beretvál. biczegtet. bolondos. fakadás. Jelent a maga nemében kicsinyt. Bige szarvú ökör. illeg. beteg. bob. berbécs. béndö. Változattal: bögy. billeg. (1). bőg. bezzeg — biz igen. vaczok. ö. búbos. (3). púp. bimbózás. bekeg. (2). béli. béklyó. Alapértemény: csomócska. (2). bocs. bellöke = billöke. ben. Máskép: bőm. beléndek. bengy. bics. V. berzenkedik. bér. billent. bitor. békóz. czobók. (3). bekeg. bek. bitó. big. bitang. Csomódad kinövés. Alapérteménye : erő. becze. bek. Gyöke be. békó. bodak. bélés. Változattal. V. berke. buborcsék. (1). bibe. buga ökör. bika. V. bodacs. biczczen. birtoka. bim. bir. Alapérteménye: csomódad sarjacska. áru. parányi. békás. bolond. medvebocs. beogyeledik. ö. bengyel. több helységnév gyöke: Bedé. birgésedik. pizs. ben. Alapérteménye. bóba. belső. bombék. bimbós. ül. gömbolyüség. bikus. bérreget. ö. birodalom. V. boczkó. (1). vastaghangu ragozással: béka. ö. bili. biri. berkes. berren. bicsaklik. (2). bed. (3). bocsú. beh szép! beh jó. böndö. bócz. bimbó. hengcrbócz. béndős. ö. V. bol. könnyű mozgás. bóbás. bUleg. békéltet. V. ö. ö. bóbáz. berregtet. ö. besze. béke. bóbita. (1). vékonyhangon: bírge. bek. bibirkél. billegés. birgés. illeget. botoz. «acz. bitangol. bocsát. bek. bőd. béklyóz. Bedecs. babirkái. bocz. bent. bír. betegül. bírál. ö. bilié. bongyol. bek. pimpó. bit. Természeti hangutánzó. beczö. biczczent. gyermeknyelven = seb. V. bír. bib. bezeg v. bőn. babrál. «í. vír gyökökkel.

Alapérteményo domboruan öszvehordott valami. bődön. berz. bíigyörö. ö. ö. bőrös. V. öklei: bökcs. ö. bödit. V. bor. bogyó. gömbölyüBég. borzogat. bohós. és ben. bodnár. bömmög. Rokona. bócz. bondor. búg. bódít. dobon. kard bódája. bököczo. bor. bögre. böcsmérel. göbörödik. bonyolú. bolond. ildom. boros. (1). borsódzik. (2). bol. böngy. boszont. bőd. bödönke. böngyöl. hangutánzó : bong. gíibü. döbönke. (5). botoz. (1). bohóskodik. V. bor. bol. bogyós. bolond szónak szelídebb árnyalata. V. bolyongás. bilcs. böretlen. bű. stb. pöesik. bölöncs. bokros. (be-ö). bol. borzaszt. omlik. ige. bőszül. (1). bogoz. Üt. bonczol. tulajdonságú. buzma. stb. ö. (2). bókony. bondorodik. bongás. bölömböl. bolhás. Előtét nélkül rokona. boszús. botos. bomlik. V. bor. bog. bölöm-bika. bölcs. bóngycl. (2). borít. boglya. bor. borzad. Vastaghangon: bo&z. bof'iigat. bendö. dong. börhe. bőrke. bőség. bőm. dudorúság. Vastaghangon: bon. bolyong. billegő. bók. botZj böszít. boldogít. fodorít. bondorít. bő. bozont. böffent. ö. bőn. (2). bony. bohó. bős. bögés. (1). görbedés. borz. a takarás. böf. Mis-kép: begy. bökcsi. Régiesen: beles. forgó. A bol. bozontos. bóV. bodor. fodor. bolha. bonyolódik. őr. bont. bőrös. bódul. bodonka. Mint gömbölyüséget jelentőnek rokona boly. bogos. bocs. bolond. botol. Vastaghangon rokona: bősz. (2). bögyöz. szláv: pich-ncm. bői. borsos. böngés.— 79 — bőd. óm. börböncze. boszont. boka. 1. bódi. böffcn. bogács. boldogul. börnbölés. a fölmerevedés alapfogalmával: borz. ö. bogoz. födcs alapfogalmával. ö. bongy. (2\ bődön. bolházkodik. ben. bot. bor (4) = forr> tüzes. bőszül. bód. V. fn. bönget. gördülékeny. boldogság. bor. bengyel. bök (2) = bwk: bökkenő = bukkanó. botorkál. bürhc. borong. bőm. Vastaghangon: bőd. V. ponyva. (2). bolondoz. Haragos kedély kifuvási hangja. őr. boly. (2). V. dongó. Alapérteményc: csomó. becs. '•>«. ö. hangutánzó : bőmből. rokona: gon. Rugalmas dagadozás dudorodás. bögy. boga. (3). födés. bűn. föd. boroz. bök. bokolyó. borítás. ö. tompa hang: bong. . Fordítva: . bőr. V. bürödzik. boszonkodik. bors. bogács. Alapértemónye : :iti-4. hangyaboly. boldog. bon. bóczéros. böszme. Csupaszon: ők. böcsül. bé*g. borít. bolyong. takarás. ö. (3). bődön. borzad. bon. böndö. bong. bóda. fordítva: dob. rokon boly (1). bői. bölcső = bilcsö. (1). bük. göbecz. bőrönd. Rokonai: bi«r. (1) tompa hang: bőg. (1). vad bika. bős törköd! k. bölcseség. bohócz. borúi. V. bodorodik. mint takaró lepel. bögyök. Körös kanyarodás. bölcsclkcdik. V. gurogó : borsó. ökör. borit. bőven. botlik. őrt. gyomorból föltoluló. bnrkol. bölöke. bögyó's. bód. (4). hevítő. bolygat. ö. ö. boszú. borotvál. bozótos. burok. gömbölyüded csomósodás alapfogalmával: bőg. körülvevés. bolyó. bitó. bol. bogy. bölö. (1). 1 kivi. bogoz. bőg (2) = bök: bögöly. bodorít. Rokona: poity. belterji sokaság. Vastaghangon: bog. bog. börtön. buga. bővít. ború. (2). bogyózik. bontogat. bonyol. böszít. bogya. latinul: pung-o. bölömbika. bőrű. bögyös. böcsülcs. bölény. börzcnkcdik. Kukona a vékony hangú bér. Rokona: bol. Vékonyhangon: bőg. = szúr. \'astaghangon 1. bol. bőr (1) = borz. bong. börödzik. bőg. bcllöke. bokor. Alapérteménye: meghajtás. forongó. bővül. 6od. bor. V. VasVhangon rokona: bor. boroz. Alapérteménye. bolondos. bökdös. ö. botránkozik. bökő légy. V. bővelkedik. vonatkozó: borot. (1). (3). tulajdonkép: bol-d. boszú. dón. (3) metszésre. bököd. bő. irtásra. bol. il. berzenkedik. boz = borz: bozót. borzas. bődül. (1). bonyolúl. bomlékony. boly. természeti hang: böfög. bősz.)•'•'». botrány. bitg. Alapérteménye. bwz. borotva. bolház. bősz. bókol bókolás. boh. orsó.

bol-cs. búsul. csal. bagygyant. csámcsogás. csadajos. ubor. csákó. egyenes iránytól eltérés. büdös. cs. csámcs. cser : csalit. fityegést. buczka. cst'h. bukik. (2). (2). csajt. ' '-délyhang : bús. csálé. büs. bötk. búvik. csáklya. bövelkedés. Vékonyhangon rokona: esem. bucs. Változattal: bőd. Vékonyhangon : csen. búboz. föntebb : bucs. bősz. cső. Földndorodott csomós valami. bökk : bükkös. csacs. csihol. ö. V. bütü. bujkál. buzgó. borúi. csarit. Hangutánzó. buláz. bty. Alapérteménye : csáb. duczi. csám. bugy. bugás. kötszó. búvár. természeti h. bötkös. búvalkodik. boborcsó. buzma. csali. honnan: csekély. bú (3). családos. cserje. bukdácsol. csángó. v. búcsúzik. csaj. 1. csevedék. bűnös. bocsát bucz. Alapértelme : csomós. ökörterelö szócska : csára menni. : csajbos = kajcsos. csak. bőven. csengő. bulcs. bob. büdös. hibás kigörbedés. bújás. bujálkodik. csám. cseleskedik. botol. sajgat csal. báj : buba. vik. Mint takarásra vonatkozónak rokonai: búr. = csór. sárosát jelent e származékokban : csajbos. csémcség. buczkó. bugy. Alapérteménye: félre. csámpa. Rokona : bú. csacsi csőd. csábítás. buzmog. bötykös. cseng. csajkó. csámp. V. tus. bot. ö. csádé. (1). természeti h. bab. (1). Rokona azon csel. bükfa. Rokonai: bőg. csajvadék = csej. 1. Rokonai: dúc*. ö . Vékonyhangon : csel. csalárd. Azonos öt. (1). búbíta. büszke. buborodik. ö. bul. póly. V. bük. tuskó. Lágyítva : böíy. Máskép: bob. büszkeség. csekélyét jelent Törökül andsak. meneszt búr = bor : borít. baba. v. csadaj. bugygyan. L bő. burkol. (3\ csalán. bilv : bűvöl. bűzlel. buglyos. bugyka. (1). csáklyás. büntet. s rokonai: bősz. csasogás. V. bula. bűt. saly : sajog. A maga nemében kicsit. hang : bugyog. bötüzés. csám. Jelentése : rendetlen. búg = bog : buga. buzdúl. csalfa. csád. bugás. tusak. csámpás. bű v. csaj. púpos. melyből cselekszik származott. bukás. bocz. ö. honnan vékonyhangon = cseléd. bűvös. Vastaghangu ikertársa : Iá. Ennélfogva származékai : csak. Kifelé görbedést. törzs a csa gyöktől: csákó. bújdosik. csalatkozik. v. vékonyhangon: esek. i. természeti h. búvárkodik. V. búsít. buczkó. csejvcdék. v. búslakodik. kellemetlen szagot eltaszító kedélyszó : bűd. család. bog. vizeset. bök v. burok. buzit. bőt. bolyongni vagy ballagni enged. hajlást jelent csal. bugyborék. Alapérteménye : fölfuvalkodás. böv. csáklya. csámpás. bötü. ige. buborék. . bűnhődik. búcsú. bővít. buzdít. bukkan. csalánoz. bősz. csdcs. (1). pólya. csavar stb. bocs. csahol. kemény állományú kinövés. buzgóság. gyökökkel bűz. csábos. csal. csnjtos.•mészeti hang : búg. buborcsék. Változattal : csat. lucskosat. csalános. f 2l = görbeséget jelentő ka. csácsog. csámp. burok. csan. bűz. csámpásodik. kó = bucz. uba. cselédes. bűzöl. bugya = bogya. búsít. csajka. bötke. bugyogó. csalafínta. Rokona : saj.— 80 — bőt. csalás. buktat. csah. (2).púp. büszkélkedik.. dudorú. (2). ám. bübáj. (4). bűzelit. cselcvendi. csákány. csacska. búgatyu. buglya. bű. csaté. bűn. cserj. csavarodás. csak. bubázik. butus. csacsog. csámcsog. bűz. bulázó. búvás. törzs a csa gyökből : csáraolyog. (3). bűzös. (1\ term. csdnk. keveset. . 1. buczkós. csaholás. csa. buzog. bűzöl bű v. bötyk. büdösség. bötüz. hangutánzó : csang. buja. bot. bővül. bogyó. bűzös.

csertet cser. csünik. csepegtet. ö. (1). (2\ csenevész. kar. csáré. := sor. cseprente. esetten. csaplár. = sor : csarit. törtet . cserény. cserepedzik. cserkél. (2). Rokona : esor. csekként. ese. csángó (csavargó ? eta tapogat. csatakos. csekély. csöp. hangutánzó: csereg. Rokonai: csel. cserrent. csaták. csandorog. csavarit. V. BASI MÓTÍJU 11 P> (l)j ige> es hangutánzó : csapás. szorulás. csapos. cseresznyeg. csór. csepü. gyop. csattan. Tompahangon rokona te. kurkál. m. csarit éter. csemetés. cserdül. gyapjú. sin. csőn. csalit csar v. csáp. cseszelődik. csat. . csere. cserren. lárma. cseprő. csereklye. (2). csecs. csép v. hangutánzó: csepeg. Latin guer-cus. csat). V. csáváz. A kör főnévnek változata. cséplő. Mint verő. etem. (4). csapkod. 1. csembő = csombók. csatlakozik. csempész. cserkész. Vastaghangon: csaf. csar. csepőte. csendesedik. csök. csergeteg. csattant. Azonos vele lár. ö. Máskép : csal. cserepes. cserez.— 81 — bujdosó). csendít. esek. gyopár. cséroz. csarnok. csepöcze. Vastagbangón. sindik. csőr. csegély. csavargat. csöp. (1). csaptat Rokona : top. ö. csőt). csertel. csép v. csévélő. csór. azaz cseveg. ö. csima. gyöpti. csavarodik. csávás. csecs = kecs: csecse. csúsztat AJUD. csatapata. csapol. csekély. csárdás. V. cserélget." csesz. (3). savany. csemcsegés. természeti hang és ige : cseszel. Mint sűrűén nőtt növényeket. csatlás. csel. cseplye. csengés. csimbók. törökül: topa. czirkál. etef = esev: cseferit. Változattal: sek. csenevészik. = sat. cseres. cserkelődik. cseppent. cserget. Rokonai estin. csász = csúsz : császkál. csiál. csempészkedik. v. csobán. csend.in luto haerentem fraudulenter deserere. csárda. cseneget. cserél. csen. cserszeg. (1\ cserfa. csöbör. Alapérteménye : körüljárva keresgélés. sátrat. csattog. csörtet. V. hangutánzó : csemcseg. cserje. sarjadzó erdőcske. Alapérteményre rokona: esek. esek. cst'sz. csámcsog. csávicza. csimota. a rovarok tapogató szarvacskája. satrafa. ceiíp. Edények nevei. cserebere. csekélyedik. a törékenység alapfogalmával: cserép. csecseget. szerint. = esim : csemete. esé = cső : csév. csattogat Vékonyhangon : eset. cséphadaró. csér. ö. szőrszálakat jelentőkkel rokonok: gyop. csemege. csavarog. cső. kecsegtet esecs. csatolál. csécsés. cserke. tesz. (2). csáviszka. eső. csekélység. étén. = csajt. Az elébbi csen hangnak kisebb mértékeit foka. cseppen. csuszkái. (2). esár. cserdit. Németül : Zapfm. cserző. csendül. cser. cstísz. eseg = esek : csege. Alapérteménye : szűkülés. csenget. kecses. csérben hagyni valakit" Molnár A. cselekszik. hangutánzó : cseng. (3). csármás. (2). csatos. cséb = csöb : cseber. csatár. esám. cseperedik. sekély. Rokona : sav. csitípatí. csiszol. csornok. cserhéju. csemp (csen-p). csermely. csal. éter = srfr : cséros. csavar. császkirál. csengetyü. csé. (2). csecsemő. étén. czafrinka. etap. csekken. csapkod. csépel. csat. kicsi. tör. cserjés. csáva. „Cserben v. (1). (2). csenés. cseszkó. esel. cseplesz. (2). csatt. a görbeség alapfogalmával: csaniga. esek. keskenyedés. cserje. hajlék. Eredete homályos. sinlik. (5). taps. csit. csendesít. gyop. csór. A szanszkritban cshardtk ám. (1\ hangutánzó : csárma. csat. Vastaghangon rokona : csői. (1). csapó eszköznek rokona : csap. Fordítva rokona: kies. sarj : cserj. csökken. etem = csőm : csempelődik. csatol. csobolyó. czír. ért mint a maga nemében kicsinyhez hasonló: csip csop. Atv. csatáz. (1). csen. csal. Rokonai: csév. csavargó járás : csatangol. = csajtos. csepelyeg. . tapos. (1). csendes. V. csőt. Í4). cséve. csank. (2). csak. csapdos. hangutánzó : csata. etem. csép. csereberél = tereferél ? cser. csevegő kis leány. = esi : cseál. cserj. máskép: csök.

ő). csen : csillent. csipeget. esetten. lovat nógató szó. csikar. csiboráz. = esőm. csevegés. csecsebecse. csisz. csipellérez. csízike. csombor. 2) csendet parancsoló : csitt! csitít. czik. 4\ = esir. Rokona: csef. csíkozik. vékonyhangon. hangutánzó : csihár. . ö. czika. esetért Mint tekerésre csavarásra vonatkozóval rokon : séd. ellop valamit csill. csirás. csiklik. (= sik-ó v. csinosgat csíny. csipe. dömösröl. V. csók. 2). csirádzik. csimba. csimota. csitkó v. csiszamlik. csitkó. csó. csiptet. honnan csetkó v. csipog. gyt'k. csattog. (1) : vétkes. apró földi bodza. csipedett. esev. csiráztat. súrolási hang : csiszol. V. esir. alattomban elvisz. cíeft. (2\ = esees. Vékonyhangon : csőm. csiszár. vékonyhangon : csői. seder. termény. csitt. zöld sás. csillámlik. csimaz. cső szókkal. stl. hangutánzó : cseveg. csomag. esete. csipet. (l\ tompa hang : csobog. csiribiri. kis szekér vagy hajócska. csattan. nesz szünete : csillap. csecse. 2\ fénylés. csévélő. hibás cselekvés. (l\ csimbe. fán termő csomós göcs. csid. csS. csetlik. csevetel. csinálmány. csócsL csőm. csir. ö. A kicsinyes növés. csórna. estes. csesz. 11 csend. csokros. csiget. esttcs . csombolék. csidu. Máskép : csücs. sipog. 31 = csel. ö. czicz : csicsó.! csicsigat. csízík. csomós. csobolyó. csillog. hangút csivog. (3). természeti hang. csidkó = csiduka. cziczoma. cst'g. csiszol. rokon esett gyökkel. csill. csíp. fordítva: bocs. v. (2). 82 — .• csicsóka. csivogat V. csicserkél. gyömöszöl. 1) hangutánzó : csiti. cseter. v. gömbölyű valami: csomó. csih. csikó. csókolgat. csigoltó. csitítgat cstv. melylyel a szőlőt kötözik. a) hallgatást parancsoló : csitt. máskép : esitk. . V. lovat nógató szó. csitten. ige : csipdes. csigeré. csevegés. csigolya. cseferít cséw. (2). csókolódzik. Rokona a maga nemében kicsit. csokroz. csiba. b) altató : esi esi béli. tömör. csit. csih. (1) = csen. csévél. csim. esik. csirkáka. csintalan. csinga. csőm. rokon csid. csipesz. csücsörke. (1). csípő. csata. csitit. csíp. . csicserke. (2). csillapodik. csipeszkedik. csidkó. csillapít Rokona : estit. (3). csiszam. csob. cziczomáz. silánkol. ctill. csicsóz. csikót. cstr. ö. cst'm. csin. csirkó. csiricsáré. csombók. a csendesség. csíp = síp. csőmből. csibe. csinálgat. . V.— oseteklik. cstp. csibéd. csillám. hangutánzó : osiklik. csigát. cstp. ö. csipeget estes. csipke. estise. csipalagos. vékonyhangu képzővel: cst'líe. (2). természeti hang. csikland. apró sarjadzás alapfogalmával. eset. csimbáz. madárhang : csóka = csó-oga. Rokona : csép. csíny. csipalag. csipás. csipisz. estes. esev. gyöm : csomoszol. csihol. csepeg. v. ragyogás : csillag. = csöcs. (1). csíz. sadar. (2\ csobán. csiriz. cséve. csigáz. csin. csücsörög. csittalan. c) vékony csevegési hang : csiáp. csöbör. hangutánzó : csicser. csicsereg. csicscsed. csiripel. sár. csó-ogó. 1) hangút madárnév. = poehad. csokor. csomósodik. csipkéd. csinál. = döm.: csilla. (í\ hangút csirip. csirke. csob. étét. eset. töm. talpacska. csiápol. csill.. csömöszöl. síp. ö. . kurtát jelentő cswt. csomb. hangút csókol.. csob. csira. sipogás. csinos. bocska. csinosít. csavarás alapérteményével. csipertes. csucsornemtt növény. . csobak. lassúság alapfogalmával: csinnyán. vastagon: csat: csetteg. csih-kó = csih-ka). Rokona : estes. czikáz. csizma. Rokonai : esik. csio = csíp : csibellérez. tekervényes mozgás alapfogalmával: csiga. csimbelkedik. cstg. (1). tekerés. V. csíped. = csipdes. savanyu ital. csúcs. csömör. esik. 2) = cstsz. esett. csikót. = kis csőm. csikoltó. := cser. csök. hangutánzó : csipeg. csobogás. csinytalan — csendtelen. csimbeszkedik. sad. vastaghangu : csipa. csőm. csiklandik. tömöBzöl. esi.

csupor. (2). ö. korom. csorgat. csötör. csőrnek. csörtet. = csuporit. csőg. csöppent V. = csücsörít. csordul. csontosodik. (2). metsz. csép. cswí. (2). csúszkál. csövez. csordás. törmelik. csökkent. esup. csődül. csucsos szájú edény. V. csörfös. csupasz. csúf. csökött. vagy szopóka. V. csönget. csoV = csavar. kis bagolyfaj. töpörödik. ö. csórcsavar. hangutánzók. Rokonai: csőp. csőp. tonka. csúcs : csucsor. csé. rokon a tekergő mozgást jelentő csav. ser. csavar. csúfos. csőrtől. csorog. cseplesz. csuszkorál. (1). esop. csöpéte. csomó. = csőr. csepeg. csömb. ö. ménló. csuklás. csöbör. CL\ = csúcs. csőr. csök. csép. csonkul. csücsörke. csűr. (1). csonkit. suli. csödelék. csőd. csörtet. csőcs. hangút csörög.— 83 — esőm = töm: csonka. hangút csuvik. csörrent. csörge. (1). (1). V. ö. csöp. csór. ö. csúcsos. Elvont gyöke cső. csuh. = törött. esitz. csűr. (3). csovaszt. csisz. fordítva met. csöb-ör. Rokonai: cstfcs. csordit. csóv. csöinpöly. (1\ csupa. (2\ = top : csöpörödik. = csépel. Rokona a német sMuchzen. = csörölö. csupaszodik. csörren. csontos. csőt. csőv. kemény állományú csomó. csömbölék. cső / lovat menésre biztató szócska. a török kara. csen. V. csép. csorbul. V. csukás. csoportos. csekélyedik. csScs = csőd : csöcselék. csorrant. csőd. (1\ hangút csöng. csesz. csörget. (2). csorbít. fordítva : göcs. csöröge. csuk. csősz. eset. csúsztat. csukát. (3). ö. hangút csöpög. = esek : csökken. rll hangút csorog. szláv cser-ni. csordul. (1\ = csőg : csököny. csukló. törtet. csecs. csád. csob-án. mint munyas a monytól. = siheder. csőmből. csőm = csőm : csömör. sorolási hangút csoszog. V. csuhér. csutka. csötlik. csoportosodik. csögös. rokona : csőm. csőr. csuporodik. vékonyhangon : csőr. suhaszt. Rokona a feketét jelentő kor. csötörtök. hangút csőtől. csöp. csar-ni ^ fekete. csöcsös. csormoly. csopor. csévélő. csata. csökönyös. kuvik. Horde. a cső gyökből = madárorr. suhancz. = csép : csöpül. Elemezve : csom-t. cseprente. csűr. = tör : csörmelék. forgócsont csőp. V. V. rí). Egyeznek vele a nem. Herde. vékonyhangon. suhu. csádé. csut. honnan metél. csödít. Csödör a cséktöl. subád. csöppen. melyet a puska ad. (3). tömeget képező gyüsokaság. kopasz. (IX hangút csuhi. hangút csücsörög. csöpü. csoszszan. csöz. csördít. csúcsosodik. csöpü. wol. csob. csögbog. csücsörít. csordul. < soroszol. hangút = suh. Gömbölyű hangzóval = csór. ö. csögör. Egyezik vele a latin meto. csuszkái. csök. (1). csormolya. suv : csóvád. csicsereg. csór. csorda. estes. csörmölye. (4). csurog. csőr : csörlö. csov. csosztat. mutilo. Rokonai: csob-olyó. cstísz. csúszik. csőr. csőr. (2V = csőm : csönköly. sereg. topos. v. csusz. (2). hangút csuklik. csuk. cseng. csőn. csup. a hellén tépvw. csúszmász. (2). csuta. halálmadár. csav. csorran. 1. csum. estima. csúcs v. csöcsörész. csöves. csuh. csurran csurrant. cseplesz. csuszamodik. csucsorodik. Rokona : köp. (2). csoportoz. csúfol. csuhu. csóvál. csórsz. csörömpöl. csavar szókkal: csóva. suttyó. csúfondáros. csoroszla. esős. lat grex. csoport. A töm vékonyhangon tem. csöp. (2). csörgeteg. csucsorodik. csőn. csutak. csór. csór. ö. (2). csont. török szürü. melyből esek. máskép: czo / cső. csór. ö. V. csöndül. lecsépel. csonttalan. (4). esetten. csöcsöz. nyele. csöb. csiszol. lecsöpül. csöndít. tör : csorba. csukódik. csutora. csorszog. csttcs. gyümölcs szára. csödör. ö. cstísz v. Egyezik vele a német: Zuber. Vékonyhangon : csűr. csúcs. 11* . csönlp.

ö. (3). czt'A. kapuczobor = kapubálvány. kukacz. cstigöz. czirom. malacz. ctob = szói : czobor. czivódik. czam = kom. caontíz. = tzíg: czigony. czan. czop. csontdarab. czed = czod : czedele. cz. ért íz. ezek. czafol. czikkely. csügg. í n. Hangutánzó. kicsit. kicsinyítő. czirkál. cztcz. szétágazó mozgás : czika. czik =: tzik : czikkad. L ács. czikár. czetkény. Rokona : szej>. czad. malmokat tartó gúzskötél. = csavargó. czékáz. bit et'eonta. uracs. csügözés. (1\ czirkál. kdV. czimbál.i __*• t „_ií t _ _-»i ?t_ _ _ _ 1\ csángós_ ejtésti hangutánzó = esto. (2). szepelkedik. kor. czitn. csüggeszt csőr. csecse. körös. azon lánczos bot. bele. czib. ö. czingár. V. azaz száraz. Egy eredetű a kér. csügged. csűrbe baromfi. aprót jelentő csir : csűrbe nép. csabdi. Rokona : scur. haját rángatja valakinek. (3). cziholás. czik. komondor. czucz : cziczerél a hímmadár. csűr. czodora. v. szobor. czaf. (2). cztg. hangút czipeg. ctáf. cziczkány.=caira átv. czt'cz. tankja. csintalan. csünik. szikkad. 4). csth. czapa v. gyermeknyelven : czoczo = ló. csild v. ö. gyermeknyelven : csücsül. aöpreje. melylyel halászatkor a gyalom kötelét húzzák. czafat. czikázik. cziczeg. azaz. czikáz. cztp. czibek. czika. c«'n. = szik. czibe. A testnek öszvecsücsösödő helyzete. czéda. = tépász. Atv. = csélcsap. csimpajkodik. czinke. hajszolni. czekáz v. (1). mintegy cselőre jár. (2). szigonyoz. (1). Rokona a Üt horc-eum. czab. nehezen libegve. valaminek alja. darabocska: czikk. cz«rt czerkó. •» *\ j i _?j. csapongó. czinege. czipa kutya. ö. czik. csim. czimpa. 3\ = tép: czibál. czirmoz. pajta. lőcs. kammog. V. ==. czep. v. czafrangos. gabona lerakó helye. mintegy szikkadt.— 84 — estié*. czankó = sank. vabuninek belső csirája. czirókál. élénk. sántíkáló. csaj. czabár. = tép : czipár. tengeri emlős állat ctav = czaf: czavira. czéd. durva szűrruha. ö. kis leány. f 2) =. kormos. cter. cza. biczegve járó. = töd : czadarni a barmot = sadarni. pajkos. csontból vagy fából való kis teke : csűrök. cziczus. fürge mozgás : czeka. csecs. czikákolás. tip. czipel. hangút czakó (czikákoló). czerkál. (1\ hangút czikákol. czíg. czir. csib. czip. czep: czibek. czik. czerkó. (2). czeU. / tovább menésre sürgető szócska. V. czo Dóra! czo ki kutya! czo Fakó. azaz görbe utakon. czo. hangút czineg. = bicz : czibak. czirkabnaz. czikornya. kom : czammog. fl\ = szik : czigár. czibekel. Vastaghangon rokona: esőt. csajt. (2\ = csíny : czinkos. Czo tovább. hangutánzó = szép : czebeg. czinez. czondora. sonkolya. szurkai. V. szikár. lef alálógó valami : ceafrang. bolyong. czinkostárs = csinytárs. czeí. csihol. czir. ül. czeb. tócsa. hangút czivakodik. czirmos. ért czicz cztcz. cziv. czete. czipárol. változattal: öcs. kör gyökökkel. sónk. czáfolat czak. czir. czápa. csüng. 1) = mocs. czigonyoz. szigony. cstín. fi). hangút czicza. esiÍTL _ CZÍJb. czelleng. (2). czafra. melyből a magzat kifejtik. czepeUk. czirogat. czibákol. csicsoma. esüg. czinczúr. szurtos. szepeg. német Sch«u«r. czank. czirkalom. erőlködik. czafatos. cz»». V. 2). czap y. esa: Katicza. czirkalom. tipeg. czafol. midőn párosodik. (2). csürköz. fordítva ocz. ezek v. ccir. hangút czihol. cselleng. estes : cziczoma. mintegy szepegve. czinczog. czik. -vagy czuczáz. 2) = íaf. czinczinbogár cziniczinL czin. czepel. . csűr.

(2). esőm. di. darócz. dúc. dicsőség. débén. V. czoczi. dárdás. V. hízott disznó. daczol. dadogás. kw : czula. a fázónak reszkető hangja : dedereg. degenyeg. világosság alapfogalmával : dér (hóharmat). korholni. disznós. v. Keményen : tér : terefere. daczosság. dicsér. hangutánzó. czuczáz. (1). foganat. dagad. dibdábság. delel v. kis gyermek. delié . kötszó : de úgy. csúcs : czucza. daczoskodik. dicső. czondora. díszít. dt»r. (2). czizma-dia. a fehéredés. dívó. = horholni. dér = tör : dara. czök v. czuppant. dér. daczos. döbörke. dar. döcz. dia. Elavult ige. hangút derécsel. Álapérteménye : darék. török domuz. dehogy. lovasdi játék. czuczorít. darék. deréb. tnkjd. dercze. cse. dán. ö. dlv : diadal. dajkál. vékonyh. Dabas stb. (l\ hangút darázs. Álapérteménye : szúrás. oltó kovász. döczőg. czuppan. = dibdáb. czók. disznóság. ö. Damos stb. díványos. csók hangja. (2\ dió v. = czomb. kurva. divat. . Rokona a vastaghangu : didé. (mint : fogan. derű. dér. (2\ derék. gamat. dada. (1). értelemben. döme. = szucz. sus. meztelen. dal v. (IX több helynév gyöke : Damak. did. o*eg = dag : deged. daczol. derít. kor. ö. (2). (2). dám. débér. döczögtet A visszataszító mozgás alapfogalmánál fogva rokona : dacz. változattal : zt. lat. Szlávul: dedo. cseál. díj. czombos. dóbérke. nyárs. déli. dib. ikerítve : dibdáb. durczás. déb. dán. disznó. dérczes. ded v. derhenyő. (2). darab. bocsán. darvadoz. dér. malaczhang : czocza. dagály. Álapérteménye. (2). (1). dacz. poczi. czurhó. daj. czues. Hasonlók a hellén : v?. hangút czorholni a bőrt. darancs. di. héber «<«e*ái (kövér)' din. diribdarab : czókmók. dücs : dicsekedik. délest v. dömöszke. = dől : délczeg. deez v. = szomorodni. derék. több helynevek gyöke : Dabar. hangút dárídó. czők. törökül : dede. dancs = mocskos. (1). ezon. (1). dajkálkodik. nyílt «-vel ám. dagonya. dód. Rokona : döm. dalma. csia. Elöhang nélkül rokona a hegyeset. diós. dölfös. Változattal : dob. dísz. dél. zia. dicstelen. Rokonai : gan. de még is. savanyitó. deredarál. kövér. derzál. déli. ez6%. daru.— 85 — etoez. di. teretura. v. dagad. dísztelen. deli. dagaszt. darál. Változattal : pocza. delest dél. diszké. czuczorka. dár. D. czompó. Rokonai : dáv-orikol. (1). dar. hangút dadog. cz ^pf (1)> hangút czupog. ded. danol. hangút dérdár. deres. dédős. czuez. és átv. czop = czep : czop-hát. dagan. dal v. = cswp : czupér = csupér. dor-bézol. dajka. czondra. czomp. vékonyh. V. (1). = szóm : czompolyodni. bocsánat). szurót jelentő ár. dereglye. kicsin. déczégtet. taté. Jelent a maga nemében hitvány. dudorodás. azaz csupasz. dívik. esi. di. didereg. déczég. dér. dédanya. ö. dali. dám. déd. aprólékos valamit dict y. csttp. dar. ezom. dalmakodik. díszes. midőn egyik játszótárs a másikat hátára veszi. teréoeL V. dömbicz. czuczál. a törökben : dsi. (2). dereducsál. dalia. damasz. czor = Aor. dárda. de. dob. diszlik. czirf = ezur. dél. czuczorkál. durczás. derül. durva szöveti! ruha. dag. gam : ganéj. di. csomó. döbör. Vastaghangon : dar. hangút dalol. dajna. dédük. (3). dana. daganat. (2). bökés.

duv. dong. divatlan. dümmög. dömöczkös. ige. döf. dudorít. (fül). hangút. durvul. kinyomulás alapérteményével: duvad. dúka. dombos. durva. döm. dörgölödzik. = tó : dulakodik = tolakodik. dobog. dúl. durrogat. durvaság. doh. dudál. fordítva : bőd. súrolás és törés alapérteményével: dörgöl. ö. dtZs. hangút duhog. (2). túsz : doszol. dorbézol v.— 86 — dob. pofa.dörmög. dö.dörömb. dolgozik. V. Vékonyhangon : dön. dór. dwd. décz. ö. vágás. dör. dobál. Haragos kifuvás. dudva Alapérteménye: gömbölyű. dór. ducz.dörömböl. hangút doromb. duvad. hangút duda. dunna v. metszés. divatlankodik. bődön. L. dúskál. (1). bődön. (1). döme. dér. hangút dohog. dérdúr. doszolásj dosztig (duztig. dú. döngöl. dob. dúskál. duw. Egyezik vele a latin darus. (1\ = töm : dömöszöl. durbonczás. döföd. duhogás. = göm. duczi. durrant. dologtalan. gön : döndöre juh : göndör szőrű. dőzsölés.dörrent. ö. döfés. dömbicz. Rokona: csór. ö. Alapérteménye : taszítás. fuvódást jelentő dú-val. dúló. durran. Rokon a fúvást. dugaszol. dugdos. (2). dundi. dorbélyoz. dbjt szóknak. dtím. dob. dörzsöl. dugasz. dur = rúd : dorong. hangút dong. (2). durmonyás. domború. durvít. (2). dorgál. dtíd. domború vaskosság. hangút dörög.dörren. dönget. dón. dobban. tuszkol. cselekszik. duskálkodik. dóm. duczkó = tuskó. mint puffadtat jelentővel rokon : döm. dúskál. dözsöl. doh. tüdő. fölfuvódás alapérteményéveL Rokonai: tűd. dohot Nehéz fojtó szaggal járó avasság. durválkodik. dum v. a dagadás. tombol. duvadás. Egyezik vele a szláv : djel. (2). dödölle. dús. dúlásfúlás. durcza. derzál. dóm. dugul. dobos. dú. (praeda) dúl. dőczögtet. dögösködik. (2).dördül. Dudorodás. dörmöl (fogaival). dörget. dúlfúl. dú. dombár. vastagh. ö. durung. testesség alapérteményével: döme. (1). (1) v. dög. dömöcsköl. bőd. dohogás. dönt. (2). döczög. dudorog. töltig). dobás. a dudorú magasodás alapfogalmával: domb. dú (1). tova. dobol. dolog. döcz. döglik. dobon. hangút dobog. fölfnvódás. duny. dunyha. hangút durr. dohosodik. dorozmás. = dújfúj. m. domború fölfuvódás. döbörke. dúl. döbbent Vastagh. dohos. tütt. dobbant. (1). domborodik. döföl. döglel. gyökeleme dől. (2). máskép: duhog. távolítás. dör. duska. dőre. dúdol. hangút dong. (l\ hangút dobog. döddö. duvaszt V. dorongol. Változattal tájejtésileg: dür. (2). tuszkoláa. döbönke. döme. (2). dun v. dur. (2). djelo. durczás. dug. = töm. dolgos. V. (2). döm. dohlik. dobon. ö. dőrélkedik. dőreség. dömöszke. dóromból. döglelet. dögleszt. Rokona a fúvást jelentő dú. őrült dú. rwd-is. düh. dobásnyi. durcz. Rokona a távolodási: tov. döbör. dőzs. dögös. (l}. Vékonyhangon rokona csel. hasítás alapérteményével: doroszol. dudor. (3). tuliz. dú (2). (1). döbben. . V. duvatlankodik. durungol. (3). dön. V. döm. dús. düring. dongó. tőszói. (1). död. dttn. tüttös. dördít. dud. V. dől. déczeg. hangút dombéroz. dob. dömbicz. dosz = tosz. v. döczczent Ütödés okozta ideoda mozgás. őr. dudorodik. dönget dór. döhér. dombor. hangút dummog. (1\ = div : duvatlan. csoroszol. (1). döföttyü. dur. durrog. tömöszöl. dob. doh. dudog. honnan dolog = cselek. duggat. döczczen. dob. dömsödi. dön. (2). dől. tügg. dorozma. dukál. dór. duczos.

fejér. fartat (fortat. fór. fásít. fok. fcö. fegyelmes. és fák. fejeskedik. feddhetlen. Finnül :puv. dücs. (1). sereget képező sokaság. nyilt e-vel : feddés. Volk. Vastag hangon rokona : -i/. fék. kedélyszó : fajdal. fejsze. fagy. fakadék. fönt. firosz : púik stb. hangút. fájsz. fajd. fegyelem. fej . fázékony. mogy. fekvés. gyagya. f ács. Változattal : fór. fen. falusi. falaz. (1). ö. föd. felesel. fás. fecskendez. dtih. német : viel. fe-é. fázik. fásul. faggyú. fakit. feoy. vakisa = fekete v. Álapérteménye : boszúból. dwz: duzma. Álapérteménye : elválasztás. jaj> fajta. fes. faragás. fejetlen . fej. fák. dsidáz. (fegy-d). fagyoskodik. fony. fékez. fejt. fagy. az egyszerű régies fe-nek j'-vel toldott mássá : fejes . nyilt e-vel : fy (caput) fejes. vakota. mogyoró. fényez. fenéden. fen. svédül : boom. falánk. fél. fagyjú v. V. fázós. feslik. fedez. fecske. (1). fád. (3). zárt ajakkal : föl. sany. vae. fazék v. (2). f eh v. dsámisz. felekezet. fenés. faluz. falazás. folu. dsadsa. fecsegés. ige: falas. fanyalog. fehérít. tulajdonkép szín bányát jelentővel rokon a vastaghangu vak. födél stb. fejő . német weh. duzzog. dst'd. V. faragcsál. dsámiszka. (2). fajtalankodik. válasz (felelet). fémlik v. fagyos. fé . feketül. fakul Rokona : fék. dtam v. faldos. Puszta gyöke a fuvást jelentő dú. fecskend. ö. fektet. feledékeny. Mint sötét szint. fent. facsar. fenn. Elavult ige. fordítva. fn. továbbá fal. fáj. fagyalfa. nagy haragból fakadó fóvás. dsindsa. fekete. fegyelmetlen . félül. ősin. ige : fejes. Rokona :fen. természeti hangú : fecseg. féltékeny. fél. feles. falv. duzzaszkodik. (2). felekezik. elvont gyök: fekete. félelem. Vékonyhangon rokona :fek. fél. feketedik. Rokonai a hellén : JTOÜ. fej. duzzan. dühül. (1). faros.v. 1. feled. félt. énye : ketté választás. dúlás-fúlás. duó. ige. düh. fazekas v. fécs. L. a magasság alapérteményével : fél. faragatlan. feles. fájlal. fényesít. wony. féktelen. csimota. folka. felség. vasis. kerekdedség és körös mozgás : fáról. fájdalom. és vak. Rokona : fi. fejel. fakó. sanyar. felső . dühöng. fedél. firtat). falat. fed. (2). a metszés. fejlik. feledkezik. fék. fazokas. dsida. fö. fegyver. félelmes. fenét. fö.IV és nóiií. ö. fel. felel. föl. fias. (1). far. fáz. fanyarog v. f e v. D8. facsarás. válik. fiú. (2). bizonyos madárfaj hangja és neve. feleség. fakgat. rokona : dú. fém v. v. ketté osztott egésznek egy-egy része. fal. Rokonok a lat. fekély.: csav. Zártabb tangón : főét. vonyár. dühödik. dsindzás. facsargat . feddetlen. duzzad. felez. dso. (1\ igegyök : fekszik. Álapérteménye : csoportot. föcske stb. forgács. dics. fedd. fakad. fajtalan. ékvesztö név : felek. dücsekszik. máskép : gya. feledtet. felejt. fájós. föl. németül : Baum. a halászok nyelvén : hálót fádni = öszverakni. falu. fn. vakota. falatlan. dühös. fázok. falatoz. fajzik. (1). folnagy . V. fénytelen. fül. török vaj. fehér v. dtám. Rokona : bogy. dsamál. félül. csavar. fekhely. duzmatí. fees v. dücsö. Rokona : csim. (2). falka v.fé. Rokona a latin : «as. dsig=zstg : dsiger. fa. fehéredik. fehérség. fázás. dühít. falas. magy. ige : fenés. fanyar. fö. fényes. magyalfa. fény. fejetlen.feketít. zsiger. fakaszt. (1). fakó. v. fény lik. fücsög. dsidás. fal.— 87 — dúz. duzzaszt. feketés foltu. . fék. ige : feles. hasítás alapérteményével : farag. felez. mint választó vonalat képző építmény. fáz. Vastagh.

V. vár foka. fogdos. erős indulathang : forty. fos. Rokona : soh. fii. ám. L&ún fiúit. forrong. fogul. a hőség alapérteményével: fSl. fürge. tökfelső. forrad. féreg. f ét. ío-ik igétől. m. V. bakancsos. férgesedik.-. L 6ií. gothfonan. ö. ö.fizetetten. fincza. (2) = bű :filling. s több mások. arff^vfu. vice. görög mff<». (1) =: fe. vinczároz. síkamló mozgás :ficza. ivadék. fS. (2). feszül. ferdít. fii.fizetés. (2).figyelmetlen. ö. fizet. Rokona if ifjú. folyás. filkó. fésű. foszladoz..ffcs. (1\ fityeg. fuj.firkái. fergeteg. férges. kés foka. f e. fonóka. férhet. fostos. fesletteég. (2) v. tnncz. ficseréz. forraszt fór.fé. bakik. ö. f őr. sera. insidiatnr. finnya. fogoly. bomlás. fosos. fogulatlan. fonnyad. (1). fortyan. föd. fogatlan. forog. Rokona : csics. flatlan. és nyom vestígium.ficzamít. Rokona :fét. Hegy foka. perdűl. fenyeget. iczeg. német fiietzt. féreg atb. fosztor. Vékonyh. V. ficz. fitogtat. fost. fojt. szanszkrit plu. füzet. '2) Nagyobb folyóból. fik. fik.figyel. finczos. tóból kiszakadó ér. figy. (2) = ivar: férj. finta. foszlán. nő nej. fest.fönned. fiit Eredeti értelme a/u-vásban rejlik. Jó kedvű.firkálás. és vdt. név. fitit. fesz. föl —fai: folka. foszlik. far. fogas. ficsere. fenéz. filegdría = felgóré.fz. fintorodik.ficzánk. feszeng. von. fintor. fojtás. csecs. fonál.ficzánkol ficrke. f oly.— 88 — fen v. festék. mint: vő vej. fészkelődik. fordul. fog. falka. födő. Alapérteménye :tekergő. fohászkodik.pér. fitog.ftí. fog. ficzkó. finnyáskodik. gyermekded 1) =fár : firtat. f ét. . tökfilkó.finny. folyam. folyat. beczö. finy y. fityegtet. forbátol. firgencz. fül. Rokona :figy. makkfilkó = felső. Alapérteménye : részekre otzlá szakadás. Finnül pdszá.firkász. fér. férhetetlen. fészkel. forgat. ö. fíkik Vastag hangon rokona : bak. fosik. pereg. foszlékony. Rokona :för. vonal. fok.fityészőeb = szaglászva keresgélő. fér. mint: nyom premit. falu. fő.fity. mint fia. V.fttrgőmozgás. fias. csecse. fogékony. «ir. vatt vaszok. . fin. fogyat. fürgencz. folyár. fika. fiók. fenyíték. Hasonló a német fonóén. Törökül fene. virgoncz. fő. ö. (2). és vaez. folu. férfi. finczároz. f eV. hajlongás. '3) =f«r: firge. fiadzik. fitymáL . figyel. fejlik. cé^p. ferdül. foszlad. folyamat. let. feszit. forbát. (3). vásik.figyelem. latinul ntdus. ficz. ' fiz v. fordít. ige: fogás. zár claudit. rósz. feslett. (2). fondorkodik. ficsór. fict. foktő. ferde.ficzam. és tár clausura. férés. finnyás. fonás.* ttt foka. 1) Valaminek feje. Siófok. feszes. icz. födés. fiú. fS.biliing. itat. Rokon a lat vir. sóhajt főj v.Rokona : trigy. fokos. fial (régies).ficzamodik. fene. fól. fészek. fűz. főst. forradalom. fojt. fényit. fősték Vastag hangon rokona ifot. buzgó mozgás : forr. fintorgat Görbe hajlás. fihrész. folydogál. fon. foetos. feslik. (1). főz. (1). körös mozgás : forog. vigyáz. :fe>. Rokonai: becz. főzés. fogadzik. Vastagh. fejsze foka. fonny. fitos.figyelmez. csicsoma. latin : fonván. fősz. (magyar gyalog vitéz). fergetyü. folyamodik.. fér. foszt. fészkes. folyó. Jíty. ív-ju. fony v. ö. Valószínűleg a fog igével azonos. 2 j = Ír ige :firka. fi. forgékony. fény. baka. V. fogyatkozás. fondor. födél. feszeleg. fed. fintorog. fojtogat V. = fér : féreg. fartat V. fost. ige. élénk. fintorít. Ív ivik. kedélyhang : fohász. fogyaték. kiálló része. btcz. főrésze. németül Nett. fogyatkozik. folytat. fityeg. fór. fonnyaszt fór. irkái stb.figyelmes. foglal. fiiyőlék. ifjú ám. és les insidiae. rokon : ősz gyökkel.firkant= irka. csintalan. gör. vaczok. foglalkodik. Rokona: fű. Fil-Istál Csalóközben= Fel-Istál. fityma. (1). (3).

(2). gáncs. Ö. golyva. bölcső. kútgcm. fór (forog) gyöknek élénkebb érteményü árnyalata. kedélyszó. futrinka. gáborka. 2) gajmó. (2). geg v. föcsög. futam. mocsok : gamat. = szál: galand. V. gan. (1). gajdos. fűzfa. fii. hűl. förgeteg. (3). függ. füttyén. füves. gaz. kajdács. ganajoz. gátoz. Nagy zajt. fötyörész. alávaló. (2). gáb. fütözik. (1). gil. gabonátlan. (1). gém. gátol. kegy. gal. garázda. gangos. 0. fű v. gacsaly. fiilent. fojt. fúró v. (2). geo* v. z. A. gebedés. gányó. gabona. fuvalkodik. v. gátolás. Latin foro. gajdol. furfangos. a régieknél : kazdag. gabonás. függékcny. Rokona a hellén <pt!o>. goly. gely. ged v. kamó. gémberedik. gaz. füttyöget. gangosán. = kam. kincs. billent. füty. függed. gad. gam (2). fulánkos. gagyula. gar. gan. Rokona: haj. fut. gácsér. kajmó. kajabál gaj. függelék. gőgös. (1). gajmó. függés. gebéd. gagyúl. kacsos. gczemiczc. kacs. szúr : fulánk. fuval. hangutánzó: fütyöl. gegyel. gödölye. gom. hűt fii. hangút. ige: fűzés. gázló.*. 12 . yvróv. gány. gily. füvészet. gél v. föl v. gyalázatos. (cyprinus cultratus). f űz. (1). kát. fütty. gizgaz. gedélget. Jü. gal. (dohánykertész). ö. kalatyol. = goly : galacsin (golyócska agyagból). füttyös. név : füzes.— 89 — focs =fécs. gadócz.v. füttycnt. fülel. ért f űr. A török khazine ám. gém madár. hangút. gemicse karapóa bot. fiil v. független. gázol. gág. fürdik. 1. fürgencz. füvész.gajdul. gal. géb. fórgetyü. Rokona : fór. gacs. gallóka. Kis gyermekek gagyogó hangja. ked. német bohreii. Latin fugit. (2). =r bellöke. görbedés alapértcményévcl : gémb. gágogás. gagyogás. gelyva. géz : gazos. gányol (kerít). gazdag. fürernedik. fúr : fúrás. gabos madár (galbula). fii. (r «AQ» 8ZÚTÁB. futkároz. görbeség. gebeszt Rokona : gib. förmeszt fSr. (1). furfang. kacs. kard gar. gegy. a metszés alapéi-töményével: garda. szarkagábor. gáncza. (2) = for : forog. gancza. fűtés. galandféreg = szalag. Ellenkezője : hű. kacs. gáz. gedó. (1). gácséroz. (1). = biü. hangút. gagy. hosszú görbe nyakú. lat gadus. szalagfércg. (4). hangút galagy. gézengiiz. v. gtfg : gége. gaj. lármát ütő veszekedés. gémber. gomcza. giliszta. görbcdés : gajmacs. gall. gól. gács. fürüg. giberedik. fürge. gágog. geleszta v. fíitetlen. = gyal: gálád. latin. gacsos. gamatol. 1) gágó ám. gaga. füles. gidó. förmed. kam. vékonyh. gam (IV = keim : gamó. galuska. gid. kajmacs. kajdász. hal. szemfüles. (3). (2). hoedws. (1). füzér. gomócza. furkál. kajált. forog. fut. ganaj. gedél. (1). gab. Természeti hangút fül = fúr. gátos. furcsa. gázolás. Tájejtéssel : f íz. kalaty. hangút. futkos. hangút gagyog. átv. gan. gór. giber. gezernicze. Rokona a görbcséget jelentő gam. fuvalom. gag v. kar. f úr v. fecseg. ö. hőség által okozott fuvás : fül. gát. 1. gag. tátott szájú. galagyol. fú: fuvás. V. gcgyerész. = kör : garád. függeszt. gárgya. (2). fúrú. lúdhang. ftíz. halncm. füllent v. futamodik. azaz. garat. garázdálkodik. gebe. gégés. (2\ = ka/. gezdernye. gan : piszok. f őr. gajmó. gUyva. gab. Kedveskedő bánás. fújás. futás. (2). v. Baranyában sziz-fa. V. kajmó. fái. fűzöget.

a szúrás. görgöcse. a meleget jelentő M-töL gub. göngyöle. (1). geszt. (forró).— 90 — geny. Rokonai a szláv : gorí. kacsa. : gornyad. a magasat. götiöhös. = gör. gubó. goboncza. gárincza. gum. tág gögjétöl. bolyé. guzsalyos. hangutánzó. ám. Aór rokon érteményóvel : góré. gömbölyít. gugg. gur. gödör. göböly. kantus. (4). fordítva. gépi . genyes. hegyesség. szlávul Aunya. gör. rög : regvei. latin gobio. gulya. gór. gongy. tehát geszt = fa. bohó. melyben tüzelnek. gtízs. gurgula. göndör. őz. égés. 2)> gur. kuczik. gomba. V. gurít. gomb. . göthösödik. búbos kemencze. gerjed. rokon gém gyökkel ger. gur. gíl. (1). gőzölög. vörös vad. gögény. gúnyol. gereben. görnyed. göcsört. gör. gömböcz. göcsös. göl = gól. gon. ginyol. V. gonoszság. mint golyóalakú tésztás étek. göngy. gilicze. göbe. (2\ = meghajtási kör : gurba. görbegurba. (2). gom. gomoly . gögyögés. görhes. gömböly. górtyúk. szarvas : gimes. nagyot jelentő ór. gőgös. gőbörödik. V. ' g°ty> (1)> a gömbölyüség. gócz. gerény. gugy. gória. gubancz. (1\ gördülés. (3). (1). gurdal. gurog. gubbad. gömb. fl\ sovány. görnyedez. göngyöl. gicz. görhön. gör. Aoruczi. geher. gér v. tűz alapérteményével : gerjed. gör. gurdúl. (3). ö. ardet) goroncz*. bolyhó. ö. hangút gögyög. genyed. gúny. g6'd = gó'g : gödény. konok. hangút gordon. gúzsol. metszés értelmével : gerely. gtíro. melegség. göndör. ám. (4). göm. A perzsában ghau. gépely. gerendely. gurbancs. ger. gördít. gögjét fölfójja. guba. m. göcsörtös. goly. guriga. ger. giny. görcs. görönce. hangút gili. fordítva : zsug. gereblye . gob. gaga. gúnyos. gőgicsélés. gan. gerezd. Vékonyhangon : göm. gugyor. különösen. guzsaly. V. gőzöl. gögy. kóró. (2). ganaj. bolondos. Rokona : gon. gögösködik. Rokona : boly. giberedik. gerincz. göbecz. gornyadoz. gib. görget. gogy. és ennek hangja: gurul. göb. köntös. gagyog. fás. disznóhivó szó. a szanszkritban go. gao. gulyás. gör. gölödény. görnyed. (3). gúny. giber. gölődör = gombócz. görbéd. (u. hangút gócza. görvény. gombolyag. fordítva rög : göröngy. genyedés. guggol. baranyai tájnyelven ám. csög. golyva. vastaghangon : gór. göcs. zsugorodik. kerek mozgás és hangutánzás : gördül. (2). gömbölyű. golyhó. gömbolyödik. ger. göb. sütés alapérteményével : görjed. göndörödik. görhes valami : gernye. gugorodik. gffg. gödrös. talán eredetileg hoz. gugora. gombócz. gúnya. gohér = kövér. g6'z. golyva. gomboly. göt. gogyola. (1). genyesedik. gordon. (2). gór. gobhal. gubbaszt gug. korán érő nagyszemü szőlőfaj. honnan : gicza = disznó. . ö. gím. görjeszt. gordonka. ám. fordítva : reg. göb. gog. gerlicze. (2). koczik. gödröz. kuczkó. göczög = édesdeden nevet göd. gerjeszt. Odú. göbü. (filagória). a német Kuk. bökés. gon = kon : gonosz. gurgyal. gesztes. gúnyolódik. gubacs. kacsa. göngyöl. Aort (ég. gerencze . az •égés. u. göcz. gép. genyegúnya. f 2) = kör : görbe. gór. góró. rögtön (hevenyében). görög. gömb. gőzös. guly. dudorodás alapérteményével: golyó. ö. göthös. gugorczol. gömböcz stb. gurdít gur. gömbölyít. hangút gögicsél. (2). gerenda. gócz. = boly . gagyogás.

V.— 91 — güb. nyílt e-vel : gyerek. <%. /. Önálló gyöke : jó. titkait kitárja. gyil. Rokonai : jer. gyeszelödik. sarjadzásu tömött szálakból álló valami : gyapj. gyapjas. ser. hihetőleg o. Néha gyóhonik. gügü. güzü. gyár. gyortya. gyík. dús növésü. güzmötöl. gyóntat. hév. ige. = gyöm. ö. höv. melyhez hasonló jonftó &ZM belső részek (viscera). csinál. gyászol. ÖT. báva. gyér. güzmől. gyérség. gyapott. gyöngyös. decken. gyártó. melyek sebes mozgásra vonatkoznak. gerjed. lat. gyingya. gyap. gyalulás . a mély fájdalomból kitörő jaj! szótól. vastaghangon. gyár. gyomroz. (2) = tál. gyékénykáka. = csiszol. gyaláz. ö. gyöngy (gömgy). gyilkosság. gyek. gyakdos. milyenek ir. gyömöszöl. ö. (2). gyöpü. gyarló. íflUHi gtigyti* egy csomónyi vagy maroknyinád. gyámolít. gyékény. gyónás. csöp. gyök. gyalázkodik: gyalog. gyilkos. máskép dsa. gyilkol V. gllg. Azon r alaphangú szók osztályába soroxható. tegez. gyal. kardácscsal fésüli a gyapjút. és a fiatal növényt jelentő ser. (2). csömöszöl. jércze. (1) ár: gyárat = arat. dögönyeg. gyárt. gyorsuikodik. tömöszöl. tok. V. tol : gyalu. gyöm. gyáros. gyékényes. gümd. gttz. öv : gyeveder. V. Rokonai: dák. gyöngyözik. gilg. gyan. Rokona. jajász. sűrűén sarjadzó. teg. v. működést jelentő dia. di. Aki gyónik. V. (1). gyökér. gyolcs. gyávaság. sűrű. gyapjú. holcs. csöpü. fekete gyopár. gyérül. 9yép> v. ö. csiszolódik. bökés alapfogalmával: gyaka. töm : gyomoszol. gyéres. gyors. gyökeres. ál. aláz. az lelke belsejét. tőm: gyömöszöl. gyolcsos. dsin. = götn. gyanakodik. gyor : gyertya. gyal. iram. cseplesz. gyorsaság. v. gyümölcs. csömöszöl. tego. gyépü. dögönyöz. csöpéte. dömöszül. gyerekezik. gyanú. gyap. gyom. yüm. csap. cseszelődik. ö. gyesz. Alapérteményénel fogva ám tör-ik. Német: Kerze. mintegy öszve-go»i6olyjdó borján . dőlő. gyökeresedik. dolabrum. gyiim. gyertyán. a szúrás. gyár. nem. ö. gyeo = hév. Mennyiben legfehérebb nemű vászonszövet. gyor. gyér. gyerekeskedik. gyógyt gyógyít. csisz : gyeszel. gyomros. vagy karczoló eszközzel. gyér. gy eszetel. gyakor. gyakorta. kender V. (IX = döm. gyük. gyász. gyáva. (2). gyolcs. gyopár. gyak. csia. dia. gyár. gyónik.m. Mennyiben csinálást jelent. gyá. A csomódadot jelentő gom gyökhöz hasonló. heveder. gyapjú. gyürkéje. tőke . (1). gyónkodik. Rokona az égést jelentő ger. szókkal rokon. és fordítva a kígy. gyám = tám : gyámol. (2). gübülés. gyógyul. Alapfogalomban rokonai : gyep. takar. gyomor. gyércze. jógy. hasonló a csík. gyöm. hols. rokona . gyanús. Mint takarót jelentő szónak rokonai : tak. gyászos. serény. gyalázat. = csesz. fű. gerebennel. csöpéte. Latin. gyorsít. gyerköcze. V. Gyökét e szerint öszvetett szó volna = csök-ér. csapzik. (toló eszköz) gyalul. a javulás alapfogalmával. csök. gyámoltalan. gyermek. gyepes. gyak. hov. gyérit. gyimgyom. gübül. gyanít. péld. ö. gyakorol. gyap. gyo. tömöszöl. Német : DolcJi. sereng. (1). csöjp. gyop. gübü. holos (fehéres).W0?! gyéPu> gyöPü> gyepes. gyalk = gyilk. gyér. (1). gyöp. tanú. csép. Rokona a növények különösen fák alsó buczkóját jelentő csög. csepzik. Ritka. 1. gyin. gyomos. gyingyás. kenyér domója. gyakás. gyarlóság (fragilitas). gyökeredzik. dsindsa. tan. rokonitható a feUret jelentő hol gyökkel. a cselekvést. gyom. dákos. v. serdül. (1). gyöpös. gyalogol. dsadsa. éles e-vel. gyapjú. gyerekes. gyermektelen. kígyó szókhoz. (2). gyagya ily hangon szóló madár neve. iá. minek részeit nagy tér választja szét. 12* . gyomlál. gyón. esi. 1. gyol.

(2) = kör: gyűrű. haj." Pázmán. győzködik. gyúl. gyöngeség. háborít. 3) ideoda kapkodás: hadar. hadat indítani. hájas. zsön. gyűr. gyúlaszt. győzedelmes. V. gőm. gyulád. űző. = haj v. háborúság. hajszol. gyöngéd gyengéd. (3) = héj. villongás. fekete gyűrű. zsenge. gyürüdzik. belek. (2). görbedés. so-ha (se-ha). melyet a régiek név gyanánt ragoztak is. habit. (2) = kaj. győzelem. habsol. gyözedelem. gyúródik. baromnógató. burkot. has. 9y®P> gyöPÖ8> gyöpösö'dik. (4) =: fehéret jelentő hol: hajnal. né-ha. fül. gyönyörűség. habos. fő. . (1). göm. torokhang hákog. ö. távolító szó: haj haj! hajt. hájaz. ö. hajma. háj. hagymáz. gyűr=sör. Alapérteményben hasonló hozzá dő. haj. hajdú. gyümölcsléién. kéj. hág. = pök. gümö. régenten : hóival. (3) = tű (acus) gyüszü. A beleket s húst héj gyanánt takaró kövérség. (2) = j8. csavar. hadarász hadonász. dudorodás: gyürke a kenyér púpja. mivel a tűt nyomdossák. a kérdő hány ? hányadik í szók gyöke. V. sarj. Alapérteménye: idő.jű. habicza. = jö-ít: Tájnyelven mondják is: gytin = jön. gyű. V. gyüremlik. gyűjt. gömb. gyönyör. Tájejtéssel: gén. hágcsó. türemlik. dőjt. kor. gyöngül. haj hász. latin aqua. = hajma. had. gyülekezik = jövekezik. hagyigál. vonatkozó: síi. hebeg. gyúr. innen: hái-bái = régi. ha. héját jelentő haj. . hajít. régies. gyülolség. hagyaték. gyűr. (1). Rokonai: csűr. gyújtogat Vékonyhangon hasonlók. csúnya hadak ezek a szomszéd népek. Eredetre nézve kedély szónak látszik. máskép: Sürje. vala-ha. hajtóka. györ. gumó. 8Ül. csöp. győztes. perzsa ab. mint az utál gyöke: ú. görbeség: hajlik. . gyúha = gyomor v. 1) = nemzetség v. Szanszkrit. ágaskodik. hebehurgya. aúr csűr. ha. ö. gyúrás. minden-ha. génge. ö. mennyiben hadak (népek) hadak ellen vívnak. hagyás. elvont gyöke a takarót. . gyújt. habzik. hágdicsál. ige: gyürés. gyűrűs. V. tűző. gyú. Vékonyhangon: heh. gyöpü. „Havai (föltétellel) oldozta fel. takar. dönt gyű. V. dől. gyenge. gyűl = jö-ül. kört képező karika. Rokona íuha a szerkérben. gyümölcsöz. (3): gyürüfa. győ. hajatlan. (5). gyű. hahotáz. Rokona: zsen v. (1). hajtsár. (3). Hasonló változatuak: gyükör. hagyigálás. Tájejtéssel: hagy. 2) = vezekedés. homokdomb. haj. hagymázos. ami valamit föd. a szintén égésre. hagyogat. nemesek hadnagya. hákogás. (2). gyengeség. hangút habog. háború. gyttm. gyönyörködik. Rokonai: gyű. hák. hej: hagyma. gwm. v. győz. háborog. hadakozás. (1). babától. havas gyökkel rokonítható. hajlong. zend ap. háborodik. veres gyűrű. (1). hab. v. hajk. hajsz. 1.— 92 — gyön. hajtogat. hájazatlan. család. hagyomány. hi! haj. fn. haj!(1). csöpéte. tükör. ha. hajlandó. gyén: gyönge. (jön). sarjad. hajt. f 4\ hangosan kifakadó vidám kedélyhang: haha! hahota. zsönge. hám. habahurgya. tűr. gyöny. borít: haj (szőr). hab. hangutánzó. gyümölcs. gyümölcsös. csavar. gyöngít. gyűrközik. ö. hágdos. föltételes kötszó. gy«r. A fehéret jelentő hav. régiesen janhó. kény. habuczkol. Rokona ág. hajlék. v. továbbá gyűr = buczka. hab. ócska. gyönyörű. háború. ha. hagyap. . hajlós. haboz. Aa. gyűlölködik. csöpü. hagy. hadakozik. hábor. ám. hártya származékoknak. gyűlöl. Kedélyhangnak látszik. gyű. fii. föl.

harapós. hála. (2). zen. hárs. (2). Rokonai: haj. (2). hátság. óm. hegység. hatos. zeng. ért hegyke. ham. ö. (3Í. hely. helyez. . haldoklik. hat. hazudtol. Ián. hedegü (idegü. hatalmaz. hal. hadar. ható. heny. har. hamvas. sorvad. gomoly hóm. her. hát. elemezve: ha-ny = me-nyi. Atv. hátra. hal. hémpérég. hallgatódzik. háló. kel-hét. Olaszul: casa. hempélyég. Í3). Alapérteménye: forgó mozgás. hasáb. hál. hangút herákol. Aar. kéreg. Rokona: sor. ö. Hasonló a hellén: yaatfo. helyesen. hány. (2). hars. hatvan. lanka. * h«m. hant. halmozott. = hám. ö. Rokonai: göm. halaványság. hatalmas. v. hanyatt. hegedés. és henye. Rokona: ál. hanyatlás. ért. Tájejtéssel hed. gom. hálálkodik. halmos. hamisság. hazugság. hámoz. halmoz. (6). halálozik. heréczel. heged. hánykolódik. hangol. hen*eg. számnév: hatan. sarj. v. = sár. helyezkedik. hangzik. hömpöly. halom. hejhuj ! hejehuja! héj. harczol. hasas. halaványit. (4). hályogzik V. hegyez. harang. házal. heréi. madarai:át űző szócska. házas. hallkan. Hess innen! hesseget. hány. halaszt. áldás. hat. hálás. (2). nem. hebegés. has. ház: haza. hall. hámlik. hanyag. Ián. hal. hál. V. = haj: kenyérjhéj. hanyag. (cuspis) hegyes. hóm. hallomás. hombár. hat. hátas. hárántékos. hangút hebeg. sápog. hamvaz. hárít. fala. ö. len. henye. héjas. (2). hirgál. hárántos. haris. = hol: halavány. hály. hóm: hémpély. habog. jegedés ?) heg. alszik. hazai. hessegetés. (3). kér. hegyecske. kedélyszó. harsog. har. sad. hamar. hancsék. lankad. Vastagh. helyeséi. hallás. henyél. hártya. zárt <-vel. hal. hámos. herseg. (4). a récze. lenkó. Haus. (1). szalad. hess. hant (hámt). hálál. hallgat. hazud. halul. hömpörög. hályogos. ige: hálás. hangász. hang. hamos. v. hanyatlik. hap. hasal. Rokona: Kai. Régiesen: hóm. hereg. halas. r4). távolodás. ige : hányás. halász. (1). héngéivg. heh. hány. hazug. hegedű. héj. hallk. hegedül. háp. hóm: hamu. homor. harsány. Rokona: ál. hasló. áld. har. házasodik. ö. V. Vastaghangon: hab. V. hervatag. hervaszt. hebehurgya. hapsi. ham. átv. hdm. hangutánzó: haps. heg. hömpölyög. hályog. hej. haraszt. halmozás. V. v. hert (3). hanyagol. hányakodik. Alacson fekvésű söppedékes tér. ham. halál. halaványodik. (1). ö. hemzseg. harcz. hamiskodik. hegeszt. hederít. (21 éles e-vel. fn. halad. hóm: hambár. hargág. hegyésít. sadar. H). (2). hasadék. héjatlan. hasit. hegy (mons) hegyes. hal. (1). hangút. Mint tehetöigének képzője vékonyhangon hét: jár-hat. harapdál. hapsol. (5). hegedűs. hánytat. tartósság alapérteményével. har. hamarkodik. (2). hamis v. her. halandó. hangút sáp: hápog. hangos. honra. (1). gömöly. (2). haragos. latin cortex. hervad. hátrál. helyes. hasonlik. = mar: harap. héjaz. hoz. hálóz. hereméh. indnlatszó.— 93 — hal. omlik. hálódzik. hasad. háramlik. hamvad. Vastághangon: had. Hasonló a német: htímisch. hoz. háránték. V. hasogatás. hrfZy. hamarság. hatod. helyecske . henger. (jeged. hed. (1). har. hon. heder. hányogat. here. halánték = alanték az alszik gyökről. halászat. linkó. (1). ige: hatás hatalom. hatóság. helyes. bánság. fn. Un. mennyi. mint a németben: Schlufen és Schltife. (l V kedélyhang: haragszik. harkály. ideges hangszer ?) hegy. hebetel. halogat. hólyag. mennyiség kérdő. Kicsinyítve: hír. hány. halhatatlan. Hasonlók a szláv: chwála. hamv. hamvaszt. hangicsál.

oda. magasság: hóri. hibban. horgász. hínár. = hadar. hétfő. izlik. hiány. nagy magas. hozatal. homályosit. hibázik. hollároz. homályos. hiska. ige. megállító parancs szó: hó ha! hódit. A hoz szónak kicsinyített változata. hoz. hordogat. = tn fn. hömpöly. höbögő: V. omlik. gömböly. holló (hor-ló). hin. hozakodik. hiteget azoknak és származékaiknak. hoporj. hórihorgas. horzsol. hinta. himlő. ö. Hi fakó! Máskép: gyit deh! hi. (1\ hever. vethcnkedik. ház-óda. hullat. híves. hajlott. hí. hiányos. hohl. his. hinnyogás. Előleh nélkül rokona : tn. (3). sód. hömböly. htm. hangút. horgony. hangutánzó: hinnyog. ugrás alapértményével. höle. habog. hón-al. hiskó. hód. Előleh nélkül = óm. hosszúság. hírhedik. hortyog. Aó. Aor. hetvenkedik. hörgés. Aosz. hiányos. hó. v. honi. A homok és Aomu (hamu) omlékonyak. hit. hitet. hovas. hullás. hib = lib. hők. hizodalmas. óriás. Aip. suny. ingat. Ellenkező érteményü: hé. (l\ = hov. At'z. hököltet. hdly. homályosodik. hor. homu. hetvenkedés. homolit. hu / v. hunny. hiánytalan. hontalan. = házikó. hin. izmosodik. vékonyh. hétfő v. hizlal. Rokona: íz. hón alatt. hóly. havas. havazik. huny. hűvös. had. (3). (2\ = gom. hirtelen. íz. hőköl. (5). hők: bökken. hévizál. hőbög. hozás. hindzsa. Aom. kom: homorú. híd: hidal. horgad. hízik. hét. hetven. Hasonló: vinny. hibók. hangutánzó: hörög. v. hón alá fogni valamit Aqp. hucs / disznóüző szócska. hosszas. hidegszik. hossz. lakni. Fordítva cél. hitel. hunyorgat. hiányzik. hintó. hejehuja. Aom. hideg. (6). homlok. be-ő. Rokona a német: Aeim. hinpókos. hömbölyget. töszámnév. hunyorit. görbült valami. izom. óm. homokos. omlik. hódúi. ami öv gyanánt kerít valamit = öveder. metszés. hozomány. hüv. hordoz. Egyezik vele a német: hüpfen. Aő. homok. V. hibátlan. = öo: heveder. . ö. talán = gordó. vastaghanga: hízás. hitvány. himbál (hinbál). hintáz. íl). heves. hol. hón. hűcs / huj. hulladék. (1). (2). hömp. hivalkodik. hizóka. (1). 4). hidas. horpad. hörp. honn. hizelkedik. vinnyog. v. hályog. elvont gyöke hisz. hiba. lemerülés alapértemény ével: hiharcz. ö. = hoz ige: hord. horcz. névrag = ód. hunyorodik. hujj. hollós. hökkent. török kon-mak ám. hornyol. sehonna. hopp. Aid. hólyagos. hujjogat hull. híres. hiz vékonyhangu ragozással: hízeleg. hidaz. v. v. izmos. óriás. inog. hidor. holl. híz v. horkan. hömb. széles kedvű indulatszó hiphop! hopsza! A szökés. homorpdik. v. csappant. horog. huh / visszaborzadási kedélyhang. hulla. hű. heverész. Rokona: héj. inpókos. hörcsök. horpaszt. híj. hinpók = inpók. Aon. hetes. hi! (2). víg kedélyszó: hejhuj. hömpölyget. horty. mint: bő = be-tí. hét). hiv. néha ékvesztö fn. hév. hólyagzik. hangút. = hányjaveti magát. ö. az alásüppedés. homály. horgászt. hortyan. hólyag. hörpöl. (4). híz. ö. Aí. hunnyászkodík. hoporcsos. Aöb. hidlal. heverés. hi-ú hiúság. hordó. hiresztel. hint. hor. v.hét. dörzsölés érteményével: horhol. gSm. Aő. Előleh nélkül: ór. hosszit Aoz. Aom. homolka. viskó. horny. hibbant Aid. ). hunyorog. htnny. Rokona: kuny. himes. hab. = he-ü. ház-hoz. beesett. hőrcsökös. V. höbögés. hiv. hoportyag. hirdet. sadar. hav. (2). honos. hímez. ékvesztö-heted. (2). és a bagolymadár természeti hangja: huhog. horkol. v. V. Aeb. gördü lékeny tulajdonságától ? hor. horhó. horgas. lovat nógató szócska. hőrpent. Rokona: hév. nem. hoporcs. horczog. máskép héla = üres. V. hangút. hír. hőm. horpasz. (1). hím: himlik. hebeg. hosszú.

hupog. huzavona. kaj. hurkol. jajong. jegesedik. (3). (2). húgyok. \. ki. juhos. húr. (1). husáng. fn. huppolag. Máskép kt. húros. kádár. hívség. jav. a hisz igének gyöke: hűség.— 95 — http. kacz. tizedes számnév: huszad. névrokon. hurit. jajdúl. jovas. káb. kábaság. hangút. hangút. drusza. jő -v. jeles (insignis).jo. ö. igaz jogos.ja. kajdász. hord: hurczol. belső részek. javít.jobb. (2) = kúp. kecz. a hupálásnak. névtárs. kaczérkodik. jövendöl. jov. jődögél. jut. hupi (kék). A török ad ám. űrök. V. jer v. jer: jerke. gócza. ihász. régiesen. fordítva: suh. kihangzással: húga. jércze. jog. ju. ö. javul. kaffog. jövevény. kacsáz. joh v. jár v. kacz (2) = kosz: kacza. jegyzet. (2). ka/. husángol. kahicsál. jávor. kábít. kiált. játszódik. hurogat. kab. régies. köhög. (1). babócza. hümmög. fiatalabb nő testvér. A. hangút. hüvit. hupogás. kajdacs. jegeczes. (2). szölömetszö v. húgy. jutányos. jártat. kaka. kád. hold-ból alakulva. kígy. kaczagtat. V. hód v. kertészkés. Változattal: győ. jós. kedélyhang: kaczag. ját. kacs. f. hús. = kor. jellem. 2) a szekérben j>ái. a szanszkritban: gud. jön. kajabál. i'h. Máskép: hűd. juhász. 1) máj. hátahupás. 2) kabona: 3) = kap. (1). ékvesztö fn. kaj hol. ih. jogosság szókban. juh v. kaffant. járdogál. ját. Tájejtéssel: gyegy. ő. hugyozás. http. többesben: húgyak. J. hútz. igazság. jeles (signatus). ám. görbére hajlás: kacska. hideg. ctup: hupa. kágyilló. ihos. jegyző. húszas. jelleg. javas. kakas. hurut. kábúl. a rúd szárnyát tartó fa. huzmény. Mint csúnyát és roszat jelentővel egyezik a hellén: x«xdf. jutalmaz. jár: jargal. hozakodik. hütözik. (1). józan. nősténybárány. húr. hurok. járat. jó. kakái. jelenet. hő. kahol. húgyos. hurgya. v. (3). hűvös. huppan. szölöfaj. suháng. kádas. húgy. hangút: kaffan. fiatal tyúk. kaczér. húz. húg. kacsén V. nösténycsibe. jogosul. csaó. (1). csillag. hunitól. húsos. név s innen addás névtárs. hús. a régieknél ám. húroz. tájejtéssel: gyuha. hűt. (1). M. V. juttat. (2). hümmögés. köh. jutás. húzogat. jel. jav. vlil ka. jelel. 2) kadarka. ö. kígyó. jaj. hwr. hangút. kehei. jovasol. jelen. chorda. huppant. gócz. V. cadws. hangút. az tg jog. kahicsol. kacsint. lat. többesben. Egyezik vele a lat. kogy v. juhar. kaczki. húsosodik. járkál. jelez. (2). hütöget. csomó. jövetel. hűm. húr. hangút. jég. . jogos. játék. verésnek kék foltja. v. Vékonyh. V. Rokona t. kah. 1) kába. hurczolgat. kacsa. kaczor. ja v. húsosság. jósol. fájdalmas kedélyszó : jajgat. máskép: juh. (1) = hív.j&v. jelent. jegecz. húg. ihar. Székely szó. kába. 1) kada = gödör. lead. jaxasol. jajdit. bugám. hivtelen. jó. hugyozik. Héber. kacz. kaffogás. járás. knn-cs. kacs. nyargal. hupora. Elöleh nélkül: úr. kaczagás. jutalom. hiitelen. hurukkol. játszik. keh. ö. jövedelem. burkolás. szláv nyelvvel közös. jegesít. kágy: kagyló. kád. jegyez. jeges. jonha. kajált. jogtalan. ö. jegyzék. J*9y> jegy6". kapar. kaczéros. jajász = gyász. jövet. húzódozik. kinek a hátán púp van. kacsa. kaczkias. kacs (1) hangút. jogosít. hebehurgya. » gyűjt.

katymál. kökény. rokon kecs gyökkel. gerely. karczol. kanyargat. kanyarít. kapar. kákog. ige: kend. ked. kajtár. kot). kajcs. Ő. gegy. (1). kelepcze. kellemetlen. kedvező bánásmód. kapál. V. kajtat. (2). kelletlen. meggörbedt mozgás: kamasz. kakucs. kecsegtet kecz. károg. keneget . kotyvál. tunya. kegyelmes. kapsi. és név. hangút. Rokona: ka. hangút katakol. kot. kom. máskép köh. régies a mai . káka. (2). kárhoztat kas. ö. kajtárság. kam/. (2). kondás. ger. kedvez. kerek. kavics. kan (1) = kon: kanász. kedélyre tetszetősen ható: ke. köp. ***>(2)> ige: kelés. kém. kanyarog. kav v. ö. madárhang. kellemes. V. keb. kelepéi. gereben. kapdos. kazdag. katangol. (3). kalandoz. kárai. kajtat. kajmó. kovarcz. kosaras. kankalék (kamkalék). kandikál. kelt.. kova. kecskebukázik. V. kendőz. kalimpázik. kar v. kellett. kajtár. görbfldési jelentéssel: kelentytt. kapczáskodik. kaz. Latin copit. kaszás. kazal. kém.'. ő.gazdag' helyett. kampós. köp (4). kehes. kotog. kénes. kaland. kelet. kékes. kaszál. kelekóla. Alapérteménye: locspocsféle habarék. kámpolódik. Jcdm. kanyarodik. ken. kancsal. kajcsos. kecsesség. kapargat. kap v. kel. koty. kehécsel. (1). kan (2) = görbeséget jelentő kam: kancs. rokon a görbeséget jelentő ka/ gyökkel: káliba. kapaszkodik. Vastaghangon: kai. kasornya. gegyel. kandics. kar. (1\ kecske. kémélés. kok (2) = kuk. kém. kelepeíés. kérnél. kattan. kotyvaszt. kecskés. kies. ébrenlétre vonatkozóémrokona: kémlel. kapa. kecses. kegy. kandúr. kák. karom. jönni. kárakatona. kok. karda. kedves. kémeskedik. (IX a vigyázásra. Közös a szláv nyelvvel. katyfol. V. kancsalit. V. kár (3). kár. kammog. ke. kecs. kam. kök. ö. kastos. kasmatol. köt). kamutí. karattyol. kampó. kampói. kedvesség. ken. kandi. koíy v. kerekded vagy görbés valami: karaj. V. konda. kaszabol. kor. keczmereg. kot v. kattant. karing. görbeség: kamó. karélat. karéi. kellem. görbeség: kajács. kebelez. kémélet Kényes. kanyúl. kaparász. kékség. keletkezik kelendő. hangút. (ég. ö. kár. káromol. hangút kakas. hangút. kedvel. kedv. kakas. körös. kellő. keménység. kft (1)> ige. kátyol. kegy. keményül. konya. kegyelmez. (1). kajsza. kalisztál. keményedik. kát). keverék. kaszab. kendő. kel. kardács. kegyelem. kanyó. ka. (2). kalinkó. keczél. éles.kémség. komondor. kalimpa. kos. kever. karingós. kam. kák. kegyetlen. karmol. kalinkó. metszd: karcz. (2). kaptat. kosár. öb. kasz. káromkodik. kék. kegyel. kebel. (2). kS. kapós. karé. kemény. keczebecze. ö. V. kalafa. káros. (1). karvaly. kéj. kakukkol. kövecs. kot. kosaraz. kapkod. karicsál. V. kerepel. coelum. ö. kártol. (2). kedv. kárhozik. (1). kai. karó. kér. kavarék. kedves. (3). kehei. kony. kenés. kakucsál. kakuk. karám. V. koponya (caput). kedvez. kel. kattogás. hangút. kell. kajtárkodik. V. kákics. kotyfol. kámpicsorodik. kelevény. V. kánya. hangút kelep. ked. keh. tetszés alapérteményével: kell. hangút karai. ö. kard. kajla. kalandor. kény. kap. kárt. köhög. öblöz. hegyes. kasza. kákegás. kenőcs. ö. karima. kökörcs. (2). karika.— 96 — kaj. öböl. kavar.ö. kees v. kéklik. kér. kar v. görbeség: kanyar. (4). kéét. kanozik. törökül: gök). (3). (1). keményit. károsít. leány. a törökben geZ-nuk ám.

A ke kedélyszóval rokon. keztyü. kisálkodik. 1 . kerget. kenyeres. ö. kettyent. kígyós. kert. kerepel. kívül v« küvül. ékvesztő fn. coaxo. V. kicsinyít. ö. kényeztet. kerít. kisaság. kik. késért. kés. B fordított rog-o. kard. kételkedik. keserves. ki. Rokona: kéj. kerreg. kérelem. kés v. kukoríkol. kényes. kénkö. átvetve: kerény. késes. kavar. kér. kepe. kép. V. (3) = kis: keskeny. két v. képzel. készül. kocsony. crusta. kezdés. ö. kenyér. kívánság. kócsag. kevereg. kin. corium. kényesség. Alapérteménye: testet kerítő hártya. kikiríkol. kety. kétes. (2). készülődik. képződik. kit. kénytelenség. kerdül. kilső v. kísér. V. kigyódzik. koákolás. kié. ö. kinszerit. kezkenő. kicsiny. kis. koákol. kerra. kezeskedik. Máskép: kuk. kettő. keríczél. kínál. kévés.— 97 — ken. kész. kérgesedik. ke. 1 . Alapértelemre hasonló hozzá a fordított vastaghangu: rág. kocsány. cséve. lat. keselyű. (1). kocsord. fn. kép. késel. kocsis. kígyó. ke kicsinyítő képzőkkel. kínszer. (3). Úgy v. kit. kezdődik. keverés keverget. kérkedik. kezdemény. kin v. kéz. kergeteg. keserít. (4). har hártya. kikiri. késő. kérlel. kérdés. kérődik. kínoz. ö. kéz. künn. kérd. tödzámnév. kínálkozik. kóbor. kész. 2 . köb. Alapérteménye: hasonlati alak. 1). Weissfisch). (1). köb. kér. (1). (2X keser. kerek. kikirit. kér. kívánkozik. ketyegös. kérkedés. kaczor. koczczant. kéTin. kér. V. stb. latin ex. kesergés. (1). koíy. kocsizás. kén. ö. go'cz. V. károg. keskonyedik = széle kicsinyedik. kese. kereng. kelentyü és kulcs. ütközés hangja.ö. hangút. kért (2). kény. hangút. ki». kévéz. kény. késiéi. kérödzés. V. kinálgat. kezes. kérődzik. kétség. névmás. kev. kev. kocs. kettyen. Ütés. azonos iá. képez. (2). kénköves. készítés. Rokona a tetszetést jelentő kell. ö. Máskép: kis. kérges. keseredik. késér. koboz. kóczos. kerep. készület. kacs. késés. kevély. kéreg. kéve. késértés. hangút. kil. kés. kagyló. kepiczkelödik. kertecz (ketrecz). kocsi. (l\ hangút. kereplö. kocsikázik. kő. V. kő. hangút. kevélykedik. 2). koczint. ö. két. V. (2). kepiczkel. kény. (1). kúp. kedd. Csupasz gyöke ki. Egyezik vele a latin qui. ketty. kik. kés. kezdet. kóozosodik. (2). Fordítva hasonló a hellén «x. ki v. fcir. 2 = kóp. késedelem. kócsagtoll. 13 . képes. kupacz. ö. kínos. bök. Régiesen és tájdivatosan. kétely. (2). keskenyít. köf. Rokona a latin: quaer-o. ö. kérkedékeny. Rokona a latin: eorter. káyy. koczódik. külső. kinn v. koczogtat. kezd. fcócs v. kóbolyog. készség. keszeg (Albula. kies. kocz. kényes. kocz. keserű. kéneny. kötés és csév. kenyerez. késik. kis v. kócsagos. koczog. kucikó. gömbölyüség: kobak. kóbog. kezel. ö. Gyökeleme a tetszésre vonatkozó ke v. kirrant. kinek. ö. kíván. Vastaghangon v. kicsinyedik. kotyog. kocs. kénytelen. Rokona: kHz. kópja. ige: kérés. kév. kénesö. kirrog. jra's. v. ketyeg. késztet. kicsi. kocs. kár. kés. kérdez. kóczipor. köb. kakashang. kar. koborcz. kigy. keserv. (3). koborczol. persa. kép. kobakfej = tökfej. V. azaz kipkedve mozog. ruor UÓTAB. képez. kilincs. V. kellet kés. kevély. kalantyú. küzködik. kés. küzd. kör. kénál. (1). török ki. készít. koczik. kép. kóborol. képzeleg. kel. V. kerül. koczogás. kóczoz. AKAD. és fordítva: gyík. kév. köles. békahang: koák. V. Vastaghangon: kav. kesely. késértet. A régieknél ám. kivánat. kin v. Mint metsző eszköznek rokonai mély hangon: kasza. rágódik.

köp. köpőcze. a körös járás alapérteményével: kórász. kotíós. kotytyan. konokság. kontatás. kor. kov. (2). köhint. korhit. ö. takaró. (IV hangút kotog. koszosodik. burok: kopács. kór. kotakol. hangút. V. mogor. hangút kolomp. konyit. Lat eubulus. köcsöge. kovászt V. köp. kölykes. gonosz. könyörgés. kór. kotoka. Knie. kosta. komorság. kotor. kóriczál. ködös. ködösít. kelt. ö. Kübel. fogdmegje. hor. (1) = göb. koh. kondor. koszosit. rokon kor (3) gyökkel. kohó. kól. görbe irányú. köly. (3) = kap. korty. kakaskodik. tyúkhang: kodács. (2). (1). kőm. köpülö. kongat. korbál. kotyó. kókányoz. kohol. korái. kínszerít kony. horhol. tömött. kötény. Szlávul koszira. gornyad. görbedés: kornyad. horny. kotyogós. V. V. koltant. (2). . kor. koltog. nem. kondit. görnyed. száraz. (2). kopik. (IV koszos. (2). könyök. kontató. komló. (3). Hasonló a szláv: choroszt. tahin ám. könyörög. (1) = kav. (4). kon. kohács. fn. költözik. ö. (3). keh. kúp. korszovát. Hasonló: gór. köves. köcsögös. időkor : koros. konty. V. könnyű. kövecs. m). kony. kov: kövecs. komorodik. korog. M v. könnyebbit köp. gornyad. kóródzik. M = kel: költ. kövezet köb. mogorva. koránl. kóros. kon. kórság. kornyaszt. köbölnyi. kom. könnyít. ö. lat genw. kot. komondor. kökörcsin. koh. kanyar. köny. kökényes. (1) = gom. könnyezik. (2) = göny: könyü. könyöleg. kakas. koha. vadat elkapó eb. kom. kopasz. juhász kutya. könnyes. ő. kökörcs. burok. horzsol. kai. A törökben kunt ám. kornyikál. köp. kov. kök = kék: kökény. kovács. kór. kotonoz. kor. kov = köb: kóvályog. V. kalézol. kavics. kondúl. kor. korhál. kólái. kodkodács. köp. kopár. kóró. kotrész. (2) = hangút koh: kovács. V. kornicz. könyv (volumen). kopoltyú (koporsó ?). (2). (IV hangút. kotyfol. körein. korhad. köböl. kok v. karcsú. horvát fcokoí. kot. nem. kov. konok. Francz. kölyök. (2). hangút kotyog. város kopója. (2). koppant. kopács. gór. héj. (3) = kuny: könyörög (kunyorog). kótis. kuvasz. kohácsol. ütési hangút kókál. kövez. koszorúz. (3). könnyed. (4t\ = kör: korong. köpü. ütési tompa hang: kopog. kany. (IV görbedö lehajlás: konya. V. coq. (3). kortyog. V. kompoty. kopogás. kol. hajtást jelentő kony: könyök. kotytyant. kosz. kok. kotlik. ö. kov. kovács. korács. kony. (1). Alapérteménye sudár. konkoly. hegyes. kotkodács. költség. V. kotty. koppan. köcz = köt: köczöle = kötőié. (korona?). (íj) = görbedést. ö. köhécsel. kolompol. kotyvál. kalóz. korosodik. kov: kova. ködösödik. köcsög. koty. hangút kokas. dudorodás: komp. kopó. köny. korgás. könny. koptató dörzsölés: korhol. kok. zömök. gömbölyüség. esóv. kotorász. korcz. köblös. koptat köp. héj: kovalik. német : krank. kon. Rokonai a hellén: yo'rv. koslat. könny. kosz. kóla. kelekóla. (3).— 98 — kod. gon. komor. kólézol. torokból szakadó hang: köhögés. kora. csóvál. köd. korgatyú. köny. ö. korh-ad szóban. kin. magas hangon kör: koszorú. korpa. gör. köcs. kovád. konyúl. fordítva hasonló: mog. konyorálás. V. ö. kompol. kölykezik. kor. kovácsol. ö. kopácsol. koslár. csomósság. korogtat. kos. kotnyeles. kitykoty. (l V ütési hangutánzó: kong. ö. kosol. könnyebbedik. kodácsol. korcsolya. koszorús. kor. korán. ö. V. kóbolyog. kotak. koszirka. kopogtat. csavargó mozgás. gömbölyű: köpczöa. kontat.

kulcsár. kuszi. gwg : tekeredett. köpeny. fordítva l«k (lök): külü = lükü. nem. (1). Mint az állati test alsó tagját jelentő szónak elvont gyöke !«. le (alá). Hund. körit. karczol. tehát követ ám. (1\ = lap : laboda. kuvasz. köszön. hunt. (2) = kunt. kukori. küklik. kuni v. kisálkodik. iá. következik. hangút kuhog a róka./>ök. (1) = kis : kutak. lat. kutat. kusz. küld. kuk. köszöntet. (1\ gömbölyű. lapulevelü zöldség neme. karamzsál. körny. kicsike. (2) = gug. kuszmálodik. kuezorodik. kutyagol. kövérség. kúp. kullogás. lábas. kis. kur. kur. öszvezsugorodás : kuczorog. kuszma. kukucs. kürtös. k«í. V. közösség. köszvényes. karcz. lát. karom. (\\ hangút köszörű. kupak. ige: kötekedik. rokona kU. erős állati kiáltó hang: kurjant. karmol. görbülés : kumik. következés. szláv. lapdázik. lábad. köveszt köz. Horn. környék. köszöntés. k« = ki. folydogál. kurjogat. Hangutánzó. kuhi. kukk. ö. = lob : labda. kutya. krák. köp. hell. kuruzsol. nem. lökő. ö. babától. íább. kuruttyol. burok : köved. kiííya. kör. kösz. lob. Iáé. Lat. kövéredik. (2\. v.~ qq v v "i" köp. kürt. gö6. kút. közelít. (2) = kuk. kutyó. ingoványos hely. (l). Hüüe. kóroslás. burok. kúp v. KVUV. láp = alacson fekvésű mocsáros. kuh. cos. hangút = hab : lábától. kutas. (3). török kiicsUk. dudorú : kulacs. kttsz = csusz : kúszó növények. (3). láb. hasitó. kai. lábadoz. görbére hajlott: kutyorék. követség. hutyolló. fi). (2\ követel. kul. lob. hangút kuasz. lebeg. ki a vontató kötelet tovább gurdítja. látszik. leb. köszönt. követelés. Nem. habog. lábbog. húr. küszködik. V. kürtői. kösz. kalantyú. (2) = kor. köszvényesedik. ö. kttny. (3). kötél. kupor. nézésre intő. köszvény. köe. ö. kukojcza. kur. kutya. klik = kék. kurrogat. hangút kukuk. kulak = ököl. közel. kiír. törpe. kuruzslás. figyelmeztető : lám. (3) = gur : kurtula. kunhátas. kul. csavart. kutató. köteles. kuczorit. kúfy. kút. kuty. honnan : láb v. közönség. kürtöly. V. gömbölyű : kukacz. Hell. kút. kutatás. kulcs. köszörül. meghajlás. kötelesség. köt. közeledik. küldött köw. köszönget. kunik. kö». fára kúszni. kuk. (2). kurittolás. (2). kötöz. kukoricza. kutyorodik. körös. metsző. körmöl. kötény. motat. (házikó) V. lábos (edény). kukó. kuhant. küzdelem. kur. közép. (1). V. lábbó hajó. (3). köpeszt. lábatlan. kukkan. 13* . (2) = köp. mot. kuszmál. kupalag. kórosol. köszörülödik. kuksol (gugsol). héj. lapdás. la v. Iából. kutí. kupoz. kutyálkodik. éles : köröm. fa.l. kukorodik. kupacz. meghajlás. héj : köped. kukor. (3). görbedés : kullog. küfz. honnan. ö. kunyhó. (2). köo. ku. tisztátalan retyegö torokhang : krákog. kuku. az ajtónyilás középtalpa. köszörűs. hajósok dorongja. körül. hengereled. (4) = köp. V. közös. kőid. kötelez. huíy. kör. Rokona a latin : corau. krákogás. kök : kükörcs. kun. környez. kunczorog. közép. lob. kútí. (4) = kór. kulcsos. kul. követelő. kul. kalincs. kuporgat. kupa. küszöb = közöb. kurtulás. kövéredés. (1). teljes : kövér. köp. ö. kukorikol. követ. kukora. kormos. midőn ugat. canis. küzdés. kösz. kutya. ige = úszkál. gömbölyű. kuz. küzd. kuty. körös futkozás : kurittol (cursitat). kucz = gug.

lepel. = lom : lamos = húgyos. nehézkés lehelés : liheg. Vékonyhangon : lep. igekötö : lenn. lev: leves. ige: lelés. V. leb. likaszt. leskelődik. legény. lép. lakosság. lankaszt. ledérség. Elvont gyöke le. lesdegél. Teveles. lődörög. lin = len : linka. legyeskedik. általán bevágott mélyedés. légy. réz lemez. le. legel. lik. lebegés : libeg. Elvont gyöke le = alá. léhás. székely szó. V. lódít lég. libben. lázit. lépeget. legyez. mint a németben: Fliehen. lepedő. ritka. hangút. (2). 3) = alak. (3). lecscsen. lib. laponya. lappang. lepenyeg. lelet léi = lehel: lélek. lebbent. hangút lecseg. nem. leebb. lőtye. lappancs. lapul. réz. ige : leped. lassít. (2). láz. lafatol (habatol. tartálmatlan : laza. lob. lidérez. levegő. üres. ::= mozgást jelentő lom : limba. hiú. lengeteg. Fordítva v. függő mozgás : leng. lapoczka. lakodalom. alacson. lev = lep. lód. leányzó. lázas. lengedez. licscsenlocscsan. lágy v. billeg lics. lapít.— 100 — iaf. lágyít. lebenyö. Ián. lélek. lépez. lesbeteg. len. Eléjön határozóknál is : legott. lajhó. Km. lelemény. 2) evésivás: lakozik. lassú. könnyű mozgás. lapácz. le. legénység. lik. lendül. la/. kicsinyes függő mozgás : lipiczkél. lélekzik. Iák. ő. lapály. léhásodik. lomba. lappantyú. Rokona : löd. fel. ö. l«s. azonos a latin liwum. luzt liszt. lók. V. liány. leveledzik. lep. ige és fn. legelész. lefeg. V. lenka. lappad. lik. lip. latyakos. Ül. ikerített hangút licseglocsog. (l). máskép : lyuk. láng. aláhajlás : Iánk. 1) hangút lityloty. lakatlan. tertyedt: lapát. lőcs. lebeg. letykó. ö. libuska. lók. len. legelő. lángol. lebegő. len. lap : levél. lepke (lebke. lángol. tekergés : lézeg. midőn iszik. (1). lézeng. lakzi. lusta. ö. lenn. ám. (3). fii. nem. libucz. lej. lánczos. V. lap. lipong. (2). lakoma. hé. laíy = loty. habsol) a kutya. les. lőcs. lepény. f 2). linkás. lev = leb : leveg. laza : léha. Itb. V. fii. lakos. lassudik. ö. léptet. lisztesedik. U v. ledér. lakható. likas. lejt. lat lamina. legeltet. fáradt. liponka. ö. lám. hangutánzó : latyak. lázong. lat lens. vas lemez. ledér. ige : lépés. laposka. lebben. las. liheg. lapos. langos haj = szélnek eresztett haj. láb. lejtő. linkó. lak. ö. V. lök. ő. (1). Loch. leányos. legnagyobb. lafancz (fityegő rongy). Uh. lebernye. lángos. könnyű mozgás a levegőben: lebeg. lajha. locsog. Egyezik vele a nem. lipinkáz. ö. lomLál. lég. lágyul. Un. libbent. laposra vert vas. leves. hiú. lágy : lagymatag. alá. lent. lazád. lisztes. legutól. lampos. lőcs. lábitó. légy. lék. licseg. 1) fn. lendít. Ián v. lebegő). lankatag. (1\ hangút liba. lejt. és ige: lakik. levegés. léé. (lapos szemű hüvelyes vetemény). likad. lid. láz. (1\ = l«f: alálóggás : lafog. felső fok előképzője : legjobb. = lib. lehelet. Fordítva vastaghangon : ál. lépcső. lakozás. lánczol. lágyság. 2) függő mozgás : lityegfityeg. lábak alatt süppedő ingovány. le v. ledérkedik. lakás. liíy. lihegés. Híg. lazaszt. folyékony test leb = lib. lapu. láncz. Lein szókkal. mintfák-érfe. licsegéslocsogás. lepleg. könnyűd mozgás. V. élig. ht. lépes. V. hangút lehel. lehelés. . Ellenkezője : f e. lobogó mozgás : láng. lég. likócs. lajhár. lel. led. lankad. laf. legyint leh. lompos. legeiül. li : leány. ö. láp : lemez. a maga nemében üres. lisztéi. lift. lebeg. lem = lep. lép. lecs. Fordítva : bil. báb. Ián. csavargás. tartalmatlan. (2Í lencse. Lt'nse. héj. limbál. lapány. lics. (2). és Fiiege: legyes. led. lenkás. (1). legénykedik.

ö. lógázás. málhás. fái. V. loh. magyalos. gyök = nagy : magas. mar. lop. németül Lauge. bán. magán. ige : lopás. magv. rokon mól . (1). most. Vékonyhangon: It'b. máhol. ö. magányosság. Függő mozgás. locsadék. lógat. löd. mancs. lóbál. gyökkel. változattal: máj. göngyöleg: málha. magzik. májas. lompos. mákoz. loh. V. apadás alapérteményével = leh. lengyelül l«g. lúgoz. ö. nem. lődörög. lük. malmos. lombál. mola. ö. morj. (2). Fordítva » ktti. fagy. macska. páló. mámor. baglya. lőcs. (ám. mag. lóg. esküszegő. lovagol. lopakodik. marasztal. málékodik. malaczozik. lüktet. átv. ö. ö. bamba. cziczamacza. repül. V. máj. (sárga begyü madár). magányos. ma. ö. hangutánzó : lohol. lom. csúnya lé. iSv. maczi. hangút IS v. (2). Rokona : pár. V. lomba. lőcs : lötye. locsog. ért. locscsant. mái. madaras. lohaszt. V. mohó. (2). lőcs. makog. lyuk. lob.— 101 — lé. lógáz. lucskos. Mtthle. »»«k. lükü. lóg. libeg. az alászállás. mardos. mállás. (2). ö. maradék. lüktet. lap. macza. ludas. mom. lobog. majzol. loholás. mail. lógó. bunkó. (1). orj. lobogtat. lohad. mái. hangút. marad. (1). lovas . bám. ma. makrancz: makranczos. fn. magas. már. máh. a magasság alapértelmévcl : mart. mák. mar. madarász. póla. makacs. moes. magaszt. low. lobban. lötyög. mostanság. lomha. ö. magasztal. lehed. bogy : niagyal. lökdös. lükög. lódul. Ö. mamlasz. hangút. (3). mái. V. mok. külü. vál. V. mámmog. lógázkodik. V. Rokona a latin : mór a. lúgos. vakog. méla. (2). lótás. ö. szláv. lucskol. mar. V. (2). makrancsoskodik. lóbálgat. mag. magyaró. Szanszkritul pat ám. madár. lopogat. ige : lövés. malom. mám. mancsoz. makacsság. locskos. mámmám. (4). lotytyant. löködik. = mr<r." lotytyan. lödör. Lat. mákos. mól. mámmám. lustos. inálmoz. mag. elv. máskép lik. mám. locsog. ö. lopódzik. V. racsok. válik. bámuló. htst. makogás. martos. locsos. lappang. V. lövöldöz. maradhatatlan. lódít. aláfüggö. mokog. macz. lék. létye. hell. ige: marás. bámész. maczkó. mai. mást v. maliik. ló v. lödöri. lombos. mankós. lebeg. = mell: rókamái. «ak. mán v. (IX = lám : lomos. V. lót. mamiasz. locscsan. ö. mag. v. bankó. ló'íy. Szlávul mák. maraszt. hölgyiuál: aranymáié. lódul. lyukaszt. martalék. lógál. = bá. marakodik. málház. /o/x<ur. • mák. lyukad. v. lótás. pól. lovai. mim. lobogás. lovag. mukkan. magvas. mankó. (1). ige: lökés. nem. locsos. szájtátogási hangút mamuk. lopva. ö. V. magvasodik. mogy = mogy. marj. mák. lob. lőcs. burkolt valami. magasság. mamuk. mar. (1). fagyai. letykó. (1). löd. makuj. latinul lix. bún. lód. lomhaság. mél. (2). (3). Mohn. malacz. lúg. lom. lobogó. marczangol. csaló. löding. V. mán. máglya. LT. lobbant. lóbálódó valami: lomb. lúd. malaczos. májhus. ö. lövet. máholás. őr. magány. V. lógáz. mól. part. V. locska. moh. Ittcs. (3). lót. mód. hangút macsog. ö. szájtátó értelemben : máié szájú. maság. loíy. lök.

méhkas. szájtátó-evési vágy : mohó. mel. mén. ö. mohókodík. molyh. mái. merészel. megye. mirigy. mező. monyas. moha. melleszt mell. mozdít. mozgat. (3). mél. porrá zúzott. molnár. merül. ö. monnal = míntel. minő = minemtt. mellől. mászás. (1). (2). mer. mász. már. mosogat. mok. mek. V. ö. mél. besz. metsz. mi. markos. V. kecskehang : mekeg. mekegés. erzahlen). mellékel. a régi nyelvben ám. barom. V. meztelenit. mogy. CL\ ige : merész. mohozik. polyhos. nedv. bogyó. mű. mór. V. mon. másol. ékvesztö fii. mélt. miség. morzsalék. . 2) rovarnem (apis): méhes. 2). metzgérel. moczczanás. gyökkel. múlik. bú. ved. mocskosodik. (l\ méla. melles. mennyi. mot. mony. mily. mukkan. . ö. mord. mok. méltat. marha. (ele)mezne. midőn (miidőn). merészkedik. pilinga. meredek. mól. mekegtet. motóla. monnó. mos. me. moczczan. ö. mohosodik. mocs. 102 — mOr. V. mutílo. l). múlás. mellé. burok. latin mando. molyosodik. metélget Hasonlók a latin meto. V. mozzanás. mulat. Rokona a takarást jelentő bor. mérés. monyorú. márt mér. moh. önálló ige : merít. mokogás. mondogat Rokon: bon-g. megy. rengő hang : mordul. melegít. metél. mű. mész. mind. mehet Egyezik vele a latin meo. mocz = moz. mázoló. hangút mumu. medencze. mosdás. mormog. ö. mosdat. mértéklet. mogy. mozog. bolyhos. menet. Egyezik vele a szláv máz. molyhosodik. törött valami: morzsa. mászkál. mériL mes. asszonyi méh. mák. bar. (í). mérsékel. mintegy. meszelő. máz. (2). mon. mozgatás. megyés. meztelen. durva. moslék. ö. málészáju. mérsék. mokkán. csuszmász. mázolgat. míves. meny. mereszt. búr. már. ö. A latin mola-ból kölcsönzött Rokon mór (2). mii = vil — pü : fényes. moly. mily. méh. ö. molyhos. medves. moly. mirigyesit mi v. némef metzeln. 1. mely. méreget. (2) = min. ö. motoz. ö. maroknyi. mulatság. modor. molnárság. som (3). V. mosd. mártalék. madidus. műves. Törökfii: ne. mai. műk. mumus. mellez. mohos. mezes. márt. méltatlan. mézééit mi. mtí. motozik. menetel. fi). mozzan. moz. mocsok. apróra. mon. mez. mellesedik. neder. mív : mivel. méhész. pocs. motozás. meszel. V. mérték. . mereven. . molna. villám. V. moz. vedlik.~markol. másod. met. hangút mokog. mogyorós. mártogat Vékonyhangon rokona : mer. mozgás. mell. megyéz. mozdul. munka. maszkolás. menyi v. mese. mesés. mór. bubus. 1) méhanya. múl. (ő). méltóság.*ige. mocsok. monnó = mindkettő. méreget. ragyogó : milling. másolat. mos. mellett. mtV. mindnyájan. ö. mirigyes. mozgalom. besze. mászó. (1) = ned : medv. mélaság. mázol. mázos. (6). melyik. mogyoró. bogy. ö. makacs. motus. mosdik. mond. fa. fn. V. bo- mar. mák. régiesen: mend. múlandóság. méltóztatik. mocsár. minden. milyen. mukkan. molyosít. mét (2). V. V. meder. régiesen : móna. nedves. mokányság. Változattal: boly. tyúkmony. mélázás. ö. heréit. moh. (2). másít. méz a méh szóval egy eredetű : mézes. v. mártás. régi felső-német muntigan (reden. (21 mered. meleg. mól. ö. mosoly. mozzanat Hasonló a latin moveo. múlandó. meszes. V. inohar. Hasonló a latin madeo. melegség. (2) — met: meddő. mohóság. mindenség. méláz. mennyiség. 2). mén. mocskos. magyal. mer. melegedik. mondás. mocskit. mesél.— rit. merít mos. V. min v. med. máhol. inorcz. 1). méltó. mondat. kimetszett heréjü. mellék. megyer. mái. morzsolódik. poly. V. míg (miig). mértékletes. morzsol. lúdmony = tojás. mokány. here. mégy. marok. meztelenség. mozaan. mesélget. mer. mozog. (IX molyos. második.

nyákos. náthás. ö. nemz. származékai: nem. n«. né-hol. nyálas. nem. aj képzővel. műves. no. nádal. né. nyaf. nej. nyálasodik. ért. nyakló. ncsztek v. nagyobbodik. nyaláb (Ballen ?). nap. magas hangon : nyel v. náthásodik. né-mi. Atv. nyálféle nedv. ért nádol. medencze. nézkél. napos. nc-mely. biztató szócska. íme. négyes. V. nógat. mi. legelő barmok serege. nemes (nincs). Atv. nevetgél. neves. nyafiga. noszogat. együtt járó. V. nagyságos. éles e-vel. nyalogat. nap. vérnedvet szopó piócza. müvei. nős. napest. munkál. neszei. Talán n előtéttel ám. nő. 1. nevet (régiesen mevct). törmelék. nyafogás. ö. nos! = no cs ! nő. neszes. művelés. ö. negyedel. nép. nászassony. nézdel. gyagya természeti hangok). nötclenség. nyél. nehezedik. nevezetes. neg. N. nézés. Finnül anappi = anyós. nadály. ned. nyalánk. nehezít. nyany =z any : nyanya. negédes. nősz = nősz : nászapa. nászanya. Hasonlók a hellén bropa. tiltó. csalogató : Bodri ne! Ne Maczi ne! v. nézeget. ölni = ölnyi. nagyít. nyaksi. napi. napol. és a latin én/ nins. működik. n«. (2). (1). na = no /. művész. ne neked. napkelet. V. növény. neh. hangút nyafog. nehézkedik. munka (régiesen muka). mutatás. nyájiskodik. nagyság. nád. adást jelentő szócska : ne-sze. sese. nápicz. nyalánkság. növekedik. (mucus. nyilt e-vel. sokaságot jelentő nyi. nyálas. no. ni / ni. nyalakodik. nyájasság. nyálából. (2) = nő. ö. nevezet. nevetés. nyaviga. né-hány. hívó. fh. nyal. v. orrbeli hangút. növötény. L. ne fuss. íl). nap. míves. mutat. nyál. műt. néniké. nehéz. (1). ige. mértékei jelentő régies szócska. med. . négy. V. nedves. müv : műves. nevetlen. (3). nyalka. távolitó. nádaz. (mint íttíw. né. (2). mii v. Nahme. név. mucedo). negély. ékvesztö* fn. szemügyelésre figyelmeztető. művészet. nőd = ned : nadár. mutatkozik. ángyi gyángyi. nógatás. nem. biztató. mű.. lat nőmén. mint a sincs = scmcs. ne. munkás. Ni ni! Rokona ím. Atv. mai divat szerint: nyi. nádas. negyven. nya». ö. tagadó: ne beszélj. növés. nyd. mint apa papa.anya' után). nevez. darabocska : muruggya. nyifhyaf. negélyez. (2). neszére. a borjazó tehéntől elfolyó nedv. égi test. buzdító. nyálazó. nyakas. mint: Nacza = Anicza. nyálaz. melyből nő (neö). mur = mór. Rokon a mennyiséget. nát. mutatvány. a tehertől nyomott embernek nyögését utánzó hang: nehéz v. név. Mint hangutánzó rokon a k( he! kedélyszóval. né-ki. nappal. V. nyak. folytatást sürgető szócska : no még! no hát! no-sza! nó•liu noszol. neszez. nyálasit. (2) = anap. nagyságot. anyányi. néne (inkább . munkálkodik. nötelcn. töredék. murva. nyakaz. sűrű. nyak. nevettet. ékvesztö töszámnév : negyed. hangút kettöztetve : nííníí =r nádsíp. növendék. (1\ nyilt e-vel. ne. (5X elvoní gyök. hangút. folyékony valami: nedű. (1). nagyoll. nöszik. anya. apa ?. nyakgat. növeszt. sürgető. régiesen: mutál. NT. nősül. nedv. eredetileg : nemes. t nyal. napság. hívó. nádolás. ö. éles e-vel. biztató. nátha. ncdvez. határozatlan valami: né-ha. •• nesz. ne. nagyon. nehezül. néz (=r ni-ez). híg. az a kihagyásával. negédeskedik. névtelen. negéd. ne. né.— 103 — műn. nősz. no. (4). nagy. nesztelen. nedvesít. ért társaság : nyájas. folyadék. rvalkaság. ne. nemzet származtak. ap. negédesség. nyaklik. netek. nem (genus).

másfelül nyíl. disznóhang : nyöfög. patél. ö. paczi. vidám. nyitogat. zsír. nyirkos. nyekegtet. virics. és nagy. csintalan kedélyhang : nyihog. nyafog. nyom. nyitány. padló. ám. eszik. nyirbál. nyaral. ám. nyitogatás. nyomorgat nyöf. nyíl. nyíl v. a metszés alapfogalmával : nyesés. nyomor. ö. hangút nyírét. nyék. nyár. nyet. nyírét. nyekget. nyeiro. értelme : nehezen. ö. hiú.. nyelves. pacz. nyir. nyárfa. nyerseség. (1\ ige : nyerés. ö. nyirok. Hellénül: amúaaia. nyög. nyöffen. nyisz. nyiharász. nyekken. nyirkos. terjeszkedés alapfogalmával : nyúló. a szorongatott nyak fuldokló. nyikorog. nyilványos. nyökörög. nyikkan. V. nyögés. nyá». pa. nyikorgat nyíl. f 2). étel. hangutánzók: pacskol. nyerges. mintegy lenyesett húsú. mámog. nyit. /ö-böl fűt. árr. negédes. mintha volna : hílj'k. vagy fájdabnas beteges hang : nyögdécsel. V. nyúlik. fa. nyihogás. ö. nyírás. ö. nyires v. nyaralás . nyomoz. nyomogat. Egyezik vele a német: Bódén. nyivácskol. nyifíancs. ige és fa. padolat. paczka. V. író. nyergei. nyöfögés. nyisz. nyifnyaf. nyilvány. nyes. nyög. nyiszál. tép : kendert nyűni. hangút nyivás. nyürö. nyávogás. (2). nyilatkozik. nyomdok.— 104 — nyom. az arabban nár. ige. (2). nyilván. nyéklik. átv. V. üresét jelentő Át. ige : nyelés. nyír. nyöszörög. Rokona a nehéz lélekzést jelentő : nyög. nyámándi. nyelvel. nyeldegel. ige. nyúz. (4). nyargal. tapos valamit : nyomdos. pacs. nyegleség. nyújt. papái ám. nyih. nyugalom. Egyszerűbb gyöke a nedvet jelentő ir. ö. nyögtet nyel v. nyivákol. nyirkuszkodik. mint jriheg és pihen is egy családbeliek. Rokona : nyer. nyáras. (3). nyugszik. Gyökeleme : nyt. nyüzsög. nyár. nyifog. nyöszörgés. (l\ ékvesztő . nyökög. nyikogtat. nyámogás. pados. pocz. irt. nyal. mint : síi-böl tűt. nyirok. nyú. nyiszol. irtás. neg. paczal. tűi. vastag és vékonyhangu ragozással : nyírfa. nyer. nyereség. nyögés. nyiredék. nyári. V. t ele nyü. és dár. nyel. pacz. (1). tol. nyár. nyál és nyir. pad. nyer. nyaf. Mint hézagot jelentővel rokon az üreget. V. nyerit V. nyeldeklő. nyivácskol. pacscrta. ami hátra nyaklik. átv. fül. nyir. nyir. nyüstöl Máskép : nyí. V. ö. kettőztetve papa. hangút nyöszög. dárda. nyif v. poczok. kinem aszott. hangutánzó. nyugtat. sovány. nyelez.• nyiszál. hegyes eszköszt jelentőnek rokonai : ár. nyomorít. nyiring. ö. nyírség. nyekgetés. nyomorog. nyomakodik. V. vékony és vastagbangu ragozással : nyírek v. vir. ö. paczalos. V. nyif. pat. nyirkos. ö. nyösz. nyilvánul. V. nyilalUk. mintegy nyögve szorít. padol. ö. nyugik (régies). mely híg testet jelent : nyers = nyires. ö. pacsér. (1\ fa. paczkáz. nyilas. nyílik. nyelveskedik. nyűgöt. pacskolás. V. nyeletlen. vih. nyír. nyúlós. nyár. nyerészkedik. nyiszlett. nyerekedik. V. V. nyugtalan. nyüvelődzik. Finnül : nielm = nyelek. ám. nyir. vihog. . nyomkod. tűz. v. tehát tulajdonkép : nyékié. nyer. nyárs. nyereg (törökül : ejer). nyives. nyiszálás. nyűg. nyitás. nyeszetel. (2). Mint szurós. padlás. ruhát ebyűni. nytí. nyik. ö. nyeg. nyársol. nyeles. ö. nyomban . ért szivós. ért nyilai. nyifákol. fa. hangút nyámog. bicsakló. nyökken. Rokona a metszést jelentő ir. nyerités. nyilik. ''y*>'j (3) = nyir. nyelv (régiesen : nyelő). nycsedék. orron beszélők hangja : nyifa nyifog. nye*l. nyireget Tájejtéssel : nyőr. csukló hangja: nyekeg. fii. nyivog. nyirettytt (= nyírét*). nyilaz. fii. padoz. nehéz lehelési. nyikácsol. nyomtatók. »yi/. = nyes . nyifogás. lóhang : nyerit. mám. nyaláb. melyből lett egyfelül nyit. Kemenesali tájszó. hangút nyikog. nyüves. hosszúság. nyomtat. nyommaszt. nyires. nyilványit. nyíl : nyüás. V. szakgat. nyilazó . gyermeknyelven ám. macskahang : nyávog. nyeseget Rokonai : nyesz. Keményebben : nyffk. nyegle. nyög.

pír. pimaszság. p«cz. pöcz. Előtét nélkül = Íz. parázs. pérdit. piros. pisái. pisze orr. ö. péttyéget. pödörít. paj. pihe. (1). pityer. és ily hangon szóló madár neve. penéazesedik. poc-zok. pít. dudorú : pampus. por. pih. pi. természeti hang. pö«. égés. pimpó. pillant. bimbó. bigy. (1). pajtáskodik. pendít. patying' V. a latin bnjus. perget. peng. ám. pityereg. porzsol. pöngés. pettyes. palakö (vála-kö). peszméte. ö. (2) = pom. hangút. feszes. pözsdül. piczurka. parázsol. piri és por. pányvás. penderít. pöh. pót. ver. piA. jelent hitványát a maga nemében: posza. körös mozgás : parittya. pír. V. pecz v. pajzán. V. pattog. pár. bajza. Hasonló az piccolo. penész. pan. pitypalaty. paripa. pár. pétyégés. péty. (2). pákosztoskodik. por. pihés. V. pih. pityt hangút. pétytyen. perdül. per. petés. (talán pír). pötyög. po*z. pig. ö. pityó. a vizelés hangja : pesel. parázs. pimpósodik. AKiB. (1\ pamat. pány. pirongat. pöhöly. Imyy. piszkál. pézsdül. V. takarás. pöd. átv. V. pejkó. patél. fordítva táp. poty. 9 pa»z v. patvar.— 105 — páh. égetés. peder. (1). föd. pörög. ért. pizseg. peí. peres. V. (2). pim. pészter. péczczent. íar> (1)> pergő. pityós. ptsz. dagadt: péczczed. pölyhös. patyolat. pötyögéa. izgat. poros. por. pötytyen. pille. piszszen. a maga nemében kicsi. pécz v. . pirul. pitizál. hangút. petefészek. páholás. per v. ital. pákosztos. ö. pötty. pitty. pésztórkedik. veres. pözsdit. olasz baio értelmében : pejló. ver. hegyke. pimasz. hangút. ptsz. (2). fölfútt. pöcz. bőké. pol. pityergés. verömalacz (sütnivaló). hangút. (3). pittyed. piszkálás. pányvázás. pödrés. pézs. V. pilisz. ö. pehely. forog. kettöztetve : pipe. paracskó. (2). ö. ö. pisás. bigygyed. pözsög. petty. bondor.pöty. (3) piszka. pinty. poros. baj. pönget. V. páhol. per v. a maga nemében kicsi valami: parány. pernye. pangó. Mint hegyes pálczikát jelentőhöz hasonló: bök. pipiske. E1«T UÓTÍR. pihentet. pödör. V. por. pétymet. /tr. V. pirít. paszkoncza. péndérédik. piszkálodik. poroz. féreg. pam. ö. nehéz lehelési hangutánzó. (2) = baj : pajtás. pérészlén. bon. ö. pöttyöget. pim. sütés neme : pergel. pata. (3). piheg. pete. pattant. pang. pangás. péczéget. 14 (schistus). V. V. péndüL p«n v. pajkosság. péczczedt. bodor. keringés : pereg. ö. ö. pajkos. bibasz. pákász. pam. V. Tájnyelven : ptl. V. V. piczi. veröfény. penget. pis. piczuska. családtalan gyök. posz. péczkél. pajkoskodik. parányi. pöng. piszszent. pamacs. perzsel. böstörködik. porzsol. piczike. . (í). pillog. f őr. pintyeg. franczia 6ai. pörgői. bim. piskél. bezderkedik. un. forgás. ö. pihen. bős. pizs. ö.pön. pédrés. pányváz. szeg. pözs. péczkés. peszmeg. pironkodik. pillangó. pétyég. p«sz. (2) = picz. Vékonyhangon rokona : pem. fodor.^<y. perpatvar. pihe. A maga nemében igen kicsi. pöcz. V. pén v. hasított konem. ptsz. péngés. veszekedök hangja : peréi. pajtásság. pédérédik. gömbölyű. picz. pesz. pár. hangút. pöhöly. pólyhés. léz. lapos. pittyeszt. ö. Hasonló : bib. v. pérgyó. pityi. pige. pen. pézsdít. pej. bujjyolál. W. csibék hangja és neve. pamacsol. piszmog. penészes. bony. (3). peszercze. pödörödik. pezseg. perez. pák. pemet. piti. pányva. p«s v. V. burkolás : patyol. pampuska. péndérül. pisszeg. pintyőke. pöh. izog. pOtytyent. verési hangút. pédérit. pattan. pají. hegyes valami: péczék. fityeg. péndér. pihegés. pii. (1). ö. (2). pipis. pimpós. ö. pöttyös. pisszegés. ö. (í). (1). laposra hasított valami: pala. perlekedik. ö. péczkés. patkó. péczczentés. ped v. Előtét nélkül = it. pétytyent. péh v. poszáta. pigéz. por. porzsol. pisa. péczégtet. pillanat. (2). ütésí.

rádiót. (1\ hangút. rag. rágalmaz. pödör. ragaszték. pof. poros. ö. tüszszen. ragadozás. ragad gyökökkel. rajzolás. Hasonló a lat rodif. felfúvódás. ö. pia. morzsa. rán. potoszhal. rákész. Német Wüste. puffod. pofozás. ö. raj. pödörít. kiálló csomósodás. pof (l és 2). rakgat. ö. pod. pöd. pohos. bog. pogácsa. V. magasság alapérteményével: rám. V. raposa.— 106 — pocs. puhatol. pödörget. ragyiva. ö. putyóka. puskázik . pödörödik. potyogtál . pusztít. ragy. burok. ö. pót. pökdös. potytyan. porhanyó. pony. pölyh. bogács. óul. pöffeszkedik. p6'cz. ö. pücskörész. puha. V. pökedék. púd. ragya. rafol. púpos. ő. rakás. pofitos. hangút pücsök. rángatódzik. V. takaró : pólya. bulál. poroz. mofy. poczosság. lat rodt'us. pokreszelő melylyel a szeg bogos fejét reszelik. pur. bongy. bony. rácsa. = bog. puhít. tücsök. rapanczoa. rákos. mint sütésre vonatkozó : porzs. pólyáz. pof. takonypöcz. poszszan. ö. pocz. ö. por. puff. (perzsául pwszer). puffaszt L. puskás. . var. omlott valami : porol. ránczosodik. peshed. V. posz. potosz. bók. rakódik. felfavódás utánzása : pöff. rágás. puffogat . pog. ragaszt. pöffeszt. leesett test hangja : potyog. pók v. Atv. ribál. poh. V. purha és mór. V. ragyogás. banyaposz. rács. pudva. bvh. apró gyermek. pőcze. puf. rácsos. bugy. pocsos. rabol. pusztaság. tapadás : ragad (önh. purha. Előtét nélkül = ud. poly. pök. raggat rág.). rácsolat. pocséta. ö. ránt. rajzás. Alapérteményben rokon az erőszakos rab. rablás. por. Máskép pof. továbbá ám. porhanyó. pondró. ponyvás. ragasz. rá. molyh. púposság. V. péd. pos. ö. por. poh. porzsol. ragadoz. polyva. égés. posvány. ö. pondrósodik. bonyolít por. fosztor. porzsol. rtf. ö. régi felső német puh. püszszög. pohók. V. pocs. hangút pnfog. rajzik. rajtam. puczL ptics. pohosság. pupa. rágicsál. vorczog. puzsér. hangút poszog. ami ingyen. rókm. rapancz. purhásodik. pöffed. kinőtt dudorodás. kerek gömbölyüség. poshad. (2). (2). rag. Hasonlók a német Rímet. rajzát Atv. (2). ráesői. porczog. Máskép : tíltz. pudvásodik. rándúl. V. bolyhos. ö. rajzolat Hasonló a német Rítt. V. fogakkal való őrlés. pon. ponyváz. fényesség : ragyog. rabol. m kdö pú. pof = pof (1). árnyékszék. V. Latin molZís. rapancsos. ö. por. poszszant. porlik. hangút pocsolya. polh. poraik. f 2). inpók. bogos. potytyant. randit. puhaság. mocsár. rap. = redő : ránczol. Hasonló hozzá a német Bmtch. póly. bugyor. devasto. poczos. pökhendi. rab. (l\ hurczoló erőszak: ragad. peder. mocs. bon. csomós valami : pota.). átv. ponyva. rácsoz. pocskol. poaványság. foszt. (11 rajos. polyhos = bolyh. bula. poczok. porzó. bűz. purhas. V. rag. pusz. podgyász. (3). pöfeteg. ö. púp. ige. búbos. rapos. zúzás : rágdos. poczokos. rifol gyökökkel. pizse. Máskép : p«s. rof. büzhödik. üdv. pofok. parázs. püsz. por. hangút püszsz. piczi. V. ránczigál. rauben. pufál. (1\ puffadt vagy puffadékony : pofa. rakoncza. csomó. rajzol. porcz. raj. parányi részekre töredezett. rántogat. hangutánzó = puf / pofoz. hangút puska. V. Rokon a szakgatást jelentő rtb. rángat. pondrós. szanszkrit rads. puhul. nem. V. pölyhös. ért potya. lat wisto. vagy kárba esik. puzs. puszta. pofit. poshaszt. rajfen. Máskép : <«cs. puffancs. ő. puh. rak. ráncz. ránczos. rajongás. V. pusztul. rapancs. vonzódás. ö. porczogat. ró. mocs. bondor. hit rugó. V. rakat. pudvás. poty. udvas. pohos. ért rajong. V. ragadmány. rántás. molyhos. (áth. rák. rajz. rovács. a fólszín. V. bog : pogács-alma. Hasonlók a lat röpít. rágódik. rabság. motyó. rákász v. pur. püszszen. ö. ért rágalom. Egyezik vele a szláv rak. búb.

regény. rezzen. ravasz (régi eredeti értelme: róka).. rázkodó mozgás és hang: reng. rekkent V. ö. rezes. rap. recseg. róni rovás. rendel. ritalkodik. rif. redö. recsegtet. (1). recscsent recz. rég. Hasonló a Útin: rumpo. ö. részesedik. recs. hangút robaj. röpít. rdt. ö. rejt. rimánkodik. redöz. ripacsos. roth. rétü. rif. ritkán. ríkat. V. rázkodás. rifol. rébzesít. rebegés. rapancs. rfwan. rendelet. régül. V. rovás. rettent. ráz. rázkodás: rezg. recsegés. rásztosodik. lat. rőt. reznek. jelentő rós. hangút recseg. ö. redvesedik. V. rongyó (rimgyó). részes. rétez. hangút és ékvesztő: rívás. rt'g. V. reszkettet rész. rémület. robbant. red. rekegtet. ö. reczés. Latin ruga. (2). ravatal. regényes. rif. rováték. Hasonlók a szí. rémit. rip. ró v. Mint erőszakos mozgatást jelentő rokon a ránt. rejtemény. re&. reppen. réz. ráspoly. róska. rátotta. rikkant. részeltet. ravat. részvény. rét. a veresség alapérteményével. rét v. ró v. ritkaság. ribál. ford. (2). őrt. rászt. reggeliz. ravasz szókkal. részel. rejtőzik. rebesget. rettegtet. rendít. rikkan. réteg. rész. redv. remeg. ripacs. V. reggeli. rogygyan. Egyezik vele a lat. fi). reczéz. reszelget. rázogat. regvei. rifol. reszketés. a szálló madár szárnyainak hangja: repít. reczegés. rekesz. rebegö. rátás. reez. repedek. rejlik. ribancz. nem. irt. rovat. (1). repeget. ravaszság. rigó. rezgés. rovogat. rész. reg. rep v. rogygyaszt Leomlás. reszelés. ö. reg. rémül. renyhe. rekeszték. rísz. rép. rap. renget. rima. rogyáa. madárhang: ráró. réz. rós. régente. rovat. rek. rogy. 5.— 107 — rat>. V. ribál. repeszt. V. (1). régi. re. robban. hangút. rom. redves. hangút reczeg. hasítás. természeti hangút. rejtés. súg % igékhez. (2). rekeszt. rázkodik. Forditva hasonlók hozzá a szintén metszésre vonalazásra vonatkozó őr. Rokon a veresét. récze. riszszant. rö. kér. regélés. rettegés. rigolyás. rém. rész. rí v. V. ruous. rib. rendes. rög. V. ráapolyoz. rovatai. riaszt. reczézet Hasonló a latin: rété. bekerítés alapérteményével: reked. réz. (1). rém. reít ijedési. rapancz. róka. rib. rív. revesít. reménytelen. regél. (2) = ró. V. lány. rím. rep. ros. reppent. róka. rob. 14* — pirítani rdr. reszel. róska. félelemből. reves. nyüvés alapérteményével. rekeg. ir. rengeteg. ritka. revesedik. Puszta gyöke n hangutánzó: n'g elavult ige s hasonló nyög. ránczigál igével. ige: rázás. rendetlen. reménység. rád. (2) elzárás. renyhéd. reszelő. redőzet. rogyik. réteges. regveledik. részént. rémlik. reszketeg. remegtet. raucus. reszel. rovátkol. metszés. riszál. rendül. recs. ritkul. renyhélkedik. Német. repedez. részesül. rázódik. remegés. rémülés. rav. rifolás. rísz. raspeln. részeg. lanyha. ravasz. rezzent. régen. riad. ordo. ravaszkodik. rész. repül. Rátani . részegség. remény. kacsa. gócza. reved. renyheség. részeges. risz^lodik. féleimi rázkodás: retten. ren. ö. ribanczos. ö. rögtön. recscsen. rav. (2) = réz. V. dörzsölés! hang: reszel. Szakgatás. Máskép: rop. rebes. rongy. ékvesztő: rezei. row. máskép: rucza. rósz. riadás. hangutánzó: reped. réteges. rév. rege. ö. rettenet. kerít. rejteget. rendelkezik. leesés hangja. lat rufus. hangút. reny. hangút rebeg. vagy más kedély! állapotból: reszket. recze. rétes. reczegtet. rétz. rezked (reszket). rek. ö. íl). reczézés. részegeskedik. retteg. ritkít. riaBálás. rezzen. robog. recz. rend. nyílt e-vel. részegít. rezez. ö. rémületes.

rokonság. rühülödik. röjtöget. rom. alapértelmével: sarol. sallang. Az elvágás. V. rugódozik. disznóhang: röfög. sál. hajó. ö. ha. ros. rühölödik. rusnyaság. repdes. rugdal. rojtos. ronda^ rondít. hápog. szalag. ö. (l\ hangút. rohanás. rosszas. rövidséges. sarjadzik. susogó széles levelű növény. ropog. repül. rudas. rövidség. rozsdásodik. metszés. V. ropaj. Atv. rop. rusnyálkodik. hasonló hozzá: ugr. rotytyan. hadar. röfögés. Alapérteménye: szétváló szálas részek. rést: röstell v. rozsda. (1) = gör: rögös. ö. V. sejt. rojt. sávoly. rokk. ö. sarából. rühelődzik. szálakra szakadozott valami. szaglási hang: sajdít. rö. rohaszt A romlás alapértelmével. sántikál. kedélyszó: sanyar. csajka. sajtalan. sápit sál. (2) = növés! ser: sarj. ruo. lusí. = suj: sajt. V. regvei. sáp. . csér. rusnyúl. (2). sah = sav: sáholy. V. restelkedik. hörög. (2). aajkázik. sajt. (1).. rögöly. rejt. roncs. rokkan. sám = iám: sámfa. sajtói = sújt. (túrós a háta) és a Útin: tvrpis. rohadás. máskép: rtgy. sár. anyagi vagy erkölcsi értelemben romlott: rosszaság. rokkant. rozzant rozs. csuhu. roncsol. sajlódik. salap. saru. V. rövidül. rojtoz. (2) = szál: salang v. sa = cső: sanda. ö. durung. sallangos. ö. V. sanyarog. vágás. sajnál. sany. rútul. háp. rögtön (hevenyében). rósz. rostál. sajátít. rög. = rej: rojt. Önálló ige is: „ropja a tánczot. röhögtet. szalagos. talán erős susoságu repülésétől? •ás. rokonul. (2). rotytyant roz = ros. repít. rögzőtt. csaté. rücskös. rost. sámoly. a láb hátulsó része. kedélyszó: sajn. sár. rongy. csaj. rósz. rühesedik. sajka." ros. roskatag. emberi és állati hang: röhög. rosta. sár. sajnos. rossz. csára lépdegelve megy. csára néző. sáp. rost v. roppan. sáholyos. sajtó. ugrik. aávolyos. röcskölődik. röpül. bimbófakadás: rügyezik. V. ö. rejtezik. sajog. rusnyít. fn. rohan. hangút. sárga. rögzik. sápit. roskadt ros. ö. ő. sáppad. röffent rög. cséros. ropogtat. V. roh. rugalmas. rost. röpdös. Badar. rohad. rongál. rühes. rebeg. rudazó. ront. sárlik. sáp. rotyogás. roty. ő. sas. ö. Hasonló a lat. (1). félre. rudal. Alapérteménye: csomós keményedés. rúg. rejteget. V. rozzan. rombol. sárgállik. hör. és a fordított: ger gerjed. röjtözik. (2). rosszall. rok. sápog (a récze). salapol. (1) = saj. sújtó. (1). ö. V. romlik. sajgat. rokon. rövidít. sadargat V. sápolódik. sántít. V. (í\ hangút. sár. rozsdás. röstelkedik. sarló. snrju. roh. rop = rep: röpít. stb. rostos. sanyarodik. sajátságos. roncsolódik. rq/. röf. dur. saját. reo. lusta. Fordítva hasonló hozzá a genyea sebet jelentő túr. rögtönöz (hevenyész). V. röhögés. alapfogalma szerint rokona ró. (3). ö. stb. = sat?: sajmegy. (régente ám. röhögés. só/. elmetszés. rav. ö. a veresség alapérteményével. Alapfogalomban rokona reg. rútság. (1) = rogy: roskad.r — 108 — roh. (1) = sár: sáros. 0. szöglete: sark. rokonit. sajátság. rüA. röhhent Fordítva v. roh. rúgás. sármány.'. hangút robog. rojt. rútít. romb. V. rövid. tar. rohan. sajnálkodik. rostély rostélyoz. röcs. rostosodik. sárarany. rügy. rudaz. roskaszt. sarok. rotyogtat. csar. rö'b. sajkás. közel). sujtól. rö». sanyargat. ö. (1). ró. tarol. V. rozog. rokkanás. rugdalódzik. röffen. sód. roham. m. hangút. (2). rovott rúd. V. sáppaszt. rozoga. restell. had. rotyog. rigya. roppant. (6 . sarj (él). sáppadt Hasonló a lat tab-escit. sarang. rút. sánta. rak. sároz. ö. csőrit sár. hangút. rus = rút: rusnya (rútnya). ró v. ö. röcs = roncs: röcsköl.

sivit. ige: sirám. egyenes fölszin: sikos. seprű. sózás. senyv. som. sóhajt. sír. V. sírkő. fordítva = mos: somolyog. stb. hivány. serevény. V. szer. sírás. sanyar. sík. sikkaszt. sirat. segedelem. sany. sebesség. (2). sépredék. ö. soü. sió. sikeres. simul. csekély. sil. (2). (3). l . V. sétika. seb. sok. ö. ser. kedélyszó: sóhaj. sih. senyveszt. Somogy. sivölt. sóhajtás. atrit. 2 . som. sövény. mozgás. seny. sovarol. 2 . V. sétikál. semerre. hangút sikolt. selypes. satnya. sikoltás. sík v. sopánkodás. se. rend: soros. sétálgat. sokadalom. sereg. (2). sík = síik: siker. (l). (1). só. V. sikos. (1) = saj: sejt. sodorit. hangút sorgyáz. 3 = her: sorvad. (1). sohol. sokaság. suhanczár. savanyodik. ö. üres. (1). sarjad. . surran. sík v. ö. senyved. sikerül. sem. helynevek. sír v. sor. ö. soroz. ö. ser. seny. selejtesedik. sí. (2) = suny: sompolyog. serp. sokas. lobbal. sav. síp v. hangút sípol. se. sürög. kopács. szövet. sivit. Hasonlók a latin: sál. senyv. köp. csigoltyú. selypeg. söp. silyánodik. sejdit. supra. V. sérzik. si. semmi. sírvers. sodorodit. simít. sodor. sejt (celluJa). ö. savó. sejtelem. hitvány (hitttvány). (2). sohajtoz. és su. sisergés. serit. sebes. sejtes. sereg. se. hiú. sipít. hangút sercz. segít. (3). ö. sad. sérül. V. sokasít. s«g. sejtszövet. serény (szőr). süheder. V. selejt. serpenö. susogva seregesen repülő rovarnem. sebhed. puszta: sivány (homok). V. csuszamlós. sorofol. silh: siheder. Somos. suprikál. sebes.(vulnus). soványság. sústya. Somod. serlik. Törökül: csök. hangút. sur. síi. sért. ö. Scdz. sorvadás. ö. V. szláv: szol. sima. serény (alacer). soká. saj. sir. sokasodik. fogyatkozott: sovány. hangút vastagh. sipánkodik. sajdit se. sió. sép. ö. sivit. sonkái. sej. V. . tétova). seggel. (2) = sí«: simánkodik. kecsély. sótalan. sorvaszt. sipánkodik. sükeres. forgás. növés alapértelmével: serdül. sivánkodik (rimánkodik). susa. sodorgat. sikereden. (1). ser. serifikál. sikál. sor. söu. Puszta gyöke: sí (rí). Szanszkrit szmi. sikoltoz. söpör. segg. silányság. hiú. Vastaghangon : só. segítség. sivatag. hi. sís. se. se (1). hervatag. ám. mosolyog. sel. sóz. sehonnai. v. sebesedik. sop = síp. hervad. seggeltet. hangút = si: séd. susog. sely. sikkad. siir. sós. ö. sétál. seb.. síp. segéd. «r. ö. sinlödik. üres. só. sennyed. siet. sírbolt. si v. sany. (1). semily. ö. kicsi. siklik sikk. seggen. savanyú. somfordál = sunyogva jár.— 109 — sas. sír v. tekeredés. hangút seper. sík = csig: sikoltyú. som. söprü. sodrás. soványodik. sípos. sisterékel. senki. sek = esek: sekély. suh. kov. (2). burok. sín. sím. sejtés. suttyó. sík = esik (2): arany sík. sím. h ío. süker. siránkozik. sikam. sovarlik. hangút siserg. V. serken. takaró. sérelem. serteperte. fordítva: kecs. sikos (ruha). söpredék. gyök. sipákol. sanyar. sőt. fn. sét. V. nem. séf. silány. ses. sor. serpeg. fii. satnyúl. sehol. sebbel. kedélyszó: sopánkodik. elv. 1. sérv. sokall. V. szó'. sebesít. ö. sebes gyors mozgást utánzó hang: seet. tat. sós. sany. selejtes. soha. sivalkodik. sajtalan. tód. sorvatag. soA. savany. segges. hervadás. sin: sinlik. ezüst sík. sor. serte. kovárlik. sikamlik. V. savany izü gyümölcs neme. V. siralom. héj. megy. sus: sese. siip. csikoltó. selypesség. (l . seny. (1). sáska. suhancz. sir. sanyar. sík. (2) = si. séta (= tétn. seseg. serczeg. silány. sík. V. ö. ser. tagadó ksz. sebész. hangút selyp. sadar. ö.

(szakócza). hangút. azel. sus. t'zz. szurós. susárol. szánt. aústya. Vékonyhangon : sün. suttog. sunydorog. sur. sújt. söppeszt. sivít süv. szana. susog. ö. sőt v. . süvegei. V. sömörög. vékonyhangon: sze == t«: add-sza. süppeszt sör. szalaszt. búvóhely: suttony. tövises héjú vízi termény. föveg. süpped. szagos. sündörködik. nyomás. (2). ö. Máskép zöm. szó. sup. Német Schatten. Vékonyhangon: sze. síip. sustorog. sün. sürget. orron beszivott. sttp: alászállás. szu. ö. söröz. ö. suny. sietési léghang: szalad. ö. tty'n. hangút. aláhajlás. sudam. sürge. sugár. súly v. süllyeszt. rusnya. sütöget. Változattal: szí: jöve-szi. sur. (4). süt. (jösz-te). 1. szeg. sü. V. sajnál. (2). stík v. sü. suttyan. sül. suppan. sündör. suhog. szim. szavatos. süpped.ismét' testvére. (S). sut = csut. száll. ö. süv ám. sza. szalag. sza v. seí = est? sötét. szál. konyulás. suhu. guo. dagadt.: «w. Bzakgat 1. dörzsölési hang: súrol. Bűvölt. súly = szül. (3) = soh. sohárog. (3). szós. suramlás. süpped. stíly vfsilUy. V. sündörög. V. ökörfaj. a parancsolómód nyomatéka. szalu. V. (l). suttyó = suhancz. sör. cstr. izlési beszivás hangja: szamát. sffp v. szabdal. jer-sze. szulákos. azálkásodik. sár: főzés. szov. szaladgál. siket. a kölcsönzött sógor. suspus = erkölcsi rútság. szúr. ö. sudamlik. sűrűsödik. (2). halad. sugall. (1). (1). szakasz. azád. szavaz. suramlik. szakgaszt. (2) = rus. = hegyeset. sündörög. sir. ő. sürög. sza (2). sík: süket. szakad. süketül. szál. általán=hang: szav. szekercze. szak. sus. sovárog. (2). szálkás. szánás. élénb mozgalom. szaglász. sömör. süppeszt. szám. V. V. V. mintegy kisuhanasa.(4). szél (1). sarjad. sui. növésre vonatkozó: surján v. Talán su. fájdalmas részvéti kedélyszó: szánalom. Vékonyh. ö. metszési nyilas alapértelmével: szab. zamat V. = toka. susa. surran. száj. a suhintás és sebes mozgás természeti hangja: súg. sütemény. sutty. (2). siketség. és ige: szállít. sorté. V. hunnyászkodás alapértelmével: sunyi. súrlódás. csonkaság: suta szarvu ökör. ö. sor. ne-sze. szegdel. sújt. súrlódik. szag. sí. szál. söveg. rút: susnya. V. suhint. V. sugatag. sulyok. szak. szakad. subás. is-eg = és-eg == és-még. huny. (1). szálúi. ö. szó. fű. szánakodik: V. hasítás. az . hangút süvölt. szól. guba és zubbony. . szói. kedélyszó: sóvár. aohár. súly. suba. dudorú. szarosat jelentő std. csőm. ö. sőt régiesen sőg ám. sör. azaz. V. dí: us-di. sz. hunnyászkodik. ö. süveg. sürgöny. hangút. valaminek szaka. sö'mölcs. szabás. mozgási repülési hang. sunyog. szúr : aüldisznó. stíp. suttogás. süv. a az illető idegenekre különös érzéssel ható levegőnek hangja: •zagol. szak. sürgölődik. kurta szarvu. a tűzön égő testnek hangja: sül.— 110 — »ov. szór: súlyom. haj-di. 2). kuli = lekonyuló szarvu v. ö. (1).Török szö/lemek. szelet sza. szamócza. forrás által készített ital: sörös. süveges. számlik. siketül. süvöltyü. = z«r (zavar). szám. hangút. V. szabó. szánt. (2) v. sör. ma. szimat. siketít stíl. nyilas: szá. lemerülés hangja: söpped. szállong. no-sza. szo. süvöltöz. szán. sulykol. szégyen gyalátat. ö. (2). ö. surgyán. fülű. suttomban. görbedés: suli. süketség. suttom. csira (ökör). süketít. (1) = szór: sörény. tátongó terjedés. sugalom. V. suppant. suh. su. azaglási. surány. Puszta gyöke sza (2). számol. s«r. su>. szül. kemencze mögé. sűrít. si gyökökkel azonos. ö. suny. ütés alapértelmével: súlyos. szék. szálka. sut. su. sugárzása a házas életnek. szimatol. számos. sőre. hol. sunyi. aujtogat V. szét. uszu. szabdal. sörtés. sza. máskép söv. sűrű. súrolás. számit. száguld. szóm. a lemerülő testnek hangja: süllyed. számlik. «öm = csőm. sut.

(2). színtelen. szittyó. gyaporodik. szén. Hasonló a lat seco. szeplösödik. szándékol. ö. szét = szélt ? szem. szelídít. (2). szil: szelíd. szán. izellera. éles é-vel. szalagnemü valami: szatying. szepegés. szunydikál. a^szug. szép. ö. sár (2). (1). szer. szeppen. elv. szipák. szorult életállapot: szegény. iszamodik = csúszkál. zök-ik ?) «zek. (2). szár. szemők. ö. (3). a gyöngéden alvók szelíd orrhangja: szender. ö. szár. szél. (1). ige: szeges. szűk. szenny. szop. szükség. valaminek föle. szaporodik. mg. szatyor. (2y. szemerkél. (2). 3) Különféle átv. szerződik. szén. szemeden. szaglási hang: szimat. akarat eltökélése: szándék. (régente ám. mely ékvesztö. (2). szám. ö. továbbá erőlködő szuszogása: szepelkedik. szégyenei. szesztelen. szemtelen. v. szenved. sziligy. szarahora. tompa é-vel. szeg. szépséges. •DToraya. szeplősit. szik. szögei. szed. folytonos járás: szarándok. 1. szépít. V. szélesít. szeretet. (n. V. sarjadzás. sziv. szenny: szenyv. szesz. szelei. gyök: szeder. a baromnak. mely ékvesztö: szenes. szilid. szesz. honnan a szív. szeplő. (2). szép. (1). sín. szaglási. szelídül. szenvedély. szel. eszköz. tarkó. (1). Továbbá. szapuló. szén. szekerke. szedeget. színes. szekerez. szekerczés. szellő. szépe. szennyesedik. szapn. szemérem. sza. a mozgó lég hangja: szeles. nyílt e-vel: szeles. (3). szig. szippan. szaty. Szlávul: szar. szakócza. szederj.). szarv. szúró eszköz neve: szeges. persául: zéb ám. szel. szennyes. szigonyoz. szegez. szárad. • k : egyazer. szán. szamát. sa tar. hegyes. szerszám. szedetlen. szer. szemes. izlési. ige. V. szikra. (IX felnövő. (2). szék. szeretkezik. szenderedik. mennyiség.— 111 — szamodik. szárnyas. szánkózik. (2). szikár. fostos). szikrás. nyílt e-vel. nyílt e-vel. 1) sor. szeg. ö. gyökeleme sze talán ám. szedres. mert máskép rég. (2). szivárog. (2). szarándokol. fájdalmas kedélyhang és állapot: szenv. kedélyhang: szeszeg. csúcsos szorulat: szegei. szerzet. bökős valami: szigony. szcldel. szekeres.int: fos. sze. szít. szándékoskodik. tompa é-vel. szerető s a gyök szev = szív (? ía. (1). szeg. szil főnév is: szeret. éles é-vel: széles. A lónál: szügy. szikrázik. héja. szenderít Vastaghangon: szuny. éles e-vel. V. V. ía edény és mértéknem: ezapoly. szendereg. szim. (1). szégyenít. ő. Zártabb hangzóval: szóm. szenvedés. szegény. szí. (1). szinte* . 'zippant. szöghaj. (1). A törökben szever ám. szemérem. szégyenkedik. származás. szegélyez. ö. szigor. szebbül. iszánkol. rendszer. szár. ige: szedés. szár. szende (szemde). szeny v. V. szed. kopasz. szivatyú. szem. szimatol. szemesség. szity. szerkeszt. mód. felnyúló szál: növény szára csizma szára. kétszer. V. sűrű sokaság: szapor. szigorú. szög. szelet. (1). szín. Hasonló a lat. ö. szikkad. szeres. arcz). sár. ö. szegdel. szánkó. szegeiét. hegyes. szögellik. szik. szellet. (szeg. szig. Eredetileg: iszán. szí. szépül. V. V. kinövés: származik. ékvesztö. (2). látszata: színei. (l). szénégető. szedett. (1). dolog. szoros: szigorog. éles e-vel. nemzik. szerelem. szarik. szipákol. kinövés: szaru. rend: szerked. szwg. (3). szar. szégyen. szigorodik. vagy fogak között vagy orron behúzott lég hangja: szí. szegy. szeg. szeg v. szép. nyílt e-vel. V. szítás. ö. ijedőnek beszivott hangja: szepeg. hang: szeszes. (szök-ik v. szárít. szapora. szándékos. csuszop. szegély. szeplös. szab) securt's. szapul. szögszinü. szegényedik. szeg v. szarvasmarhának melle. V. szegezés. szárny. kiaszott: száraz. ö. szélesedik. sinlik. szerelmes. szeg (]). szűk. szegy. sötét barnás szin: szeghaj. szaporít. szelidség. szartos. sza (2). (l\ hegyes. szederjes. más ilynemü természeti hang: szivar. ö. sarj. szűk. Vastaghangon: szak. szárazság. = szeg: szekercze. V.tarjag. siccus. tízszer. szarvas. szebb. ért. személy. szegy v. szegénység. gyop. szeppent. (2). szél. szeszszen. nyelvvel. (2). eredés. szar. hangút. (3). szög. (1). színez. szépség és zéba szép. elörésze. szardik. szikkaszt. szenesedik.

v. szőlős. szuszmati. természeti hang: szúnyog. szükhely: szorít. szív. szurdok. szomjuzik. Selypesen : so'p. szuglya. öszve. szavaz. szül. szorul. (2). szúr. szug. szulák. öszveszorúlt: szűkít. átvéve ősz. szirkotál = szítja a tüzet. hangutánzó 1. szunynyad. szívesség. serte v. szotyka. szűzen. szívtelen. együvé fonása: szövés. Hasonló hozzá a szláv: szkok (szökés). reszkettetö kedélyszó. szorgalmas. valamint éh. szusz. szűr: szüleség. sziszszen. szűkül. Hasonló a lat somnus. szurkai. = czucz: szuszai. szöm = szem: szömőcsény. szobor. szotya. Vastaghangon: tzov. (1). szöcskő. szurkoz. szúr. szőr.— 112 — szír. sznrós. szonkolodik. szúnyogos. zug. szí. mint: bor. = szíricsel. szorongat. szomorít. szó. szivei. (2). (2). szükség V. Lat. ige. sor&eo. szepegö félő kutya hangja: szűkül. szövevény. v. (2). szűr. szováta = szövöte. (1). szitái. serény. V. szuszma. mintegy beszűrt takarmány. szörnyed. V. (zavar) vegyitek. orron vagy más valamely csőn áthúzódó nesznek hangja: szortyog az orr. (4). Egyezik vele a latin: sontu. szülő. szunyókál. szoty. A szán. szontyolodik. szunyák. . szén. borzad. lat. tzíg. (2). szüntelen. sürgelem. ö. szökdös. ö. szúr. szoros. sűrgelmes. szörpöt. szutyongat V. = sutty. dolmányszűr. (2). szörcsöl. szuszakol czuczakol. szoo. (2). (1). Megrázó. szül. szúr. bökős valami: szucza. (1). (2). szór. szürnyü. szíveskedik. Rokonai: ser. szőv. = szíj: szirom. (1). midőn a világosságba homály kezd vegyülni. czob. sör. szuny. szoty. sziszereg. szül. megfordítva. szita. kedélyszók rokona. szőnyeg. (3). szók. szotyó. szotytyan. szokás. éhes eszik igével egy eredetűek. szirmoz. szóm. sziszegés. szu v. szökik. szö». (2). ö. szug. szülemény. az ételt mohón beszivó befaló hangja: szódé. czuczál. szövet. szív. szorty. cas-t-us. czuczáz. világos és setét szín vegyülete. ö. ö. szőr. szürcsöl. szörnyeteg. szomor. szűrő. szálak öszvekötése. szuny. sürgős. szíves. czu. = zűr. (1). Valószínűleg iszom igével azonos. szisz. orrhang: szuszog. szürkül az ég hajnalban. magát meghúzó sunyogás. szurtos. szugoly. szotyorodik. hangút. szőrös. szüle. szorgolódik. szó v. mindenféle betakarított. szirmos. szörnyüködik. szobrászat. mozgású stír: szorgos. szitn. sürgölödik. (1). szomjuság. szoros. szitka. szűkölködik. a gyöngén alvónak orrszuszogása: szunyáta. szűz. = élénk mozgási sör: szörszem v. szór. szunydikál. szenv. szodéskodik. szurkol. természeti hang: sziszeg. V. hangút. szurdok. szuszmog. szotyog. (1). sztfk. szöretlen. szörösödik. szív v. szol. szűnik. szűk. L. = szőr: szűrös. (2). szűk. ő. szusz. czucza. sztírke az ég estve. szómé. szűrös szürcsöl. szúr. szód. V. szövetkezik. ige: szokik. fi). szobrász. szürönködik. szór. ö. szünet. szólít. sövény. szuszamusza. szüröget. szomju. szirkó. szörny. szőr. szüzeség. sorté. szökdel. sza. szender. = szór: szurdék v. Talán tisz-ta gyöke. ö. szar. szurok. keverék: szürke. hangút ige: szűrés. szüret. szaval. szomorodik. szorgalom. szól. vagy csak szűrő). szulákos. szeg. tiln. szörszöny ember = sürgöfürgö. szűr. szít. szortyog a tisztátalan pipaszár. születik. világra való. czobor. (2). A törökben: kiz. átvetve. szomorú. szűr. szurkos. szorítkozik. szűr. sörény. szokatlan. szobros. borz. estíny. szivási hang: szörcs. szüzi. szüntet. (í\ hangút. szűk. szökcső. szoktat szóm. sz»V. szitás. fn. szövőszék. szüret. szólogat. (l). szömörcsök. V. szőlő (=r szűrölő. = élénk forgásu.

tuszkol. tarju. tákol. (2). (1). burkolás = takar. „tárgy közepe" (centrum metae). fág. tarhonya. V. tanít. (2). tol. tagadás. tehénkedik. találmány. tarattyú. találós. tekint. turósodotí tej. tova. tév. bocskorták. túróhoz hasonló morzsolt tészta. tét. = fái: tárgy = tálgy (pluteus). t*j: tejel. MAQT IBÓTÍB. fő. tehén. tapint. tárogató. tol. terjedtség. Tágas öblü edény. V. tarka. tátri. Hasonló a lat. táplál. tébolyog. táv. toszkol. v. messze. talp. (servat. Atv. föl: targoncza. tárad. (2). fop. táj. tár. takarodik. tárogat. tejesedik. tat v. támaszt. tekintés. terem. íar. (1). tab'cska. tákoz. (3). tehet. távolság. tegez. tákos. nem. száraz. táj. tápod. tavai. ö. tár. fősz: taszít. tesz. fehs=f«/: tehén (tején. tagadhatlan. talicska. fan. tál. beszéd tárgya. < 15 . tectwn. tájékoz. tagló. = távolitó fa: tehát. tehenes. ta. tar. tajték. = szám: táméntalan = számtalan. táv. tajkos. tántorodik. V. = fűd: tátos v. távol. tapogat. tár. támolog. deszkaellenzö az ostromlók lövöldözései ellen. tennen. tor. fő. tekézés. tár: tasoly. ö. ö. fa. tanakodik. tar. tói (tol). tagozás. ta v. tol. tekintet. Azonos a német Tasche. V. táj. V. ese. tegett. V. csacska. tám. tana. fás = far v. te. bizonyos távolságra kiterjedő vidék: tájék. és sán. tanyázás. toszigál. tahát. l. fa. táplálás. . tol. térhely. tact. tegent v. téveszt. tágulás. kopasz. tarkó. táv. fe". ö. fán. tarjag. távolodik. tanú. támla. csiál. taknyos. nyilas: tárol. távolit. ház: kincstár. tátogat. hangút. V. tekintetes. tétova. fáo. (2). tarhudik. csupasz gyöke a távolságot jelentő fa. AUB. ért objectum. fát. Szanszkrit dhénu un. te. tántorít. tágul. amire a beszéd mintegy czélra irányúi. tartatlan. taknyoz. takaró. fák (1). tál. fal. táraszt. tarló. fa. talál. tejes. 2) tacskó (b) = csacskó. fát. fáo 1) dajkanyelven ám. f«mónfeien. a szájnyitást jelentő tá csupasz gyöktől: táté. cseál. tegumen. felnyitott száj: tát. tejetlen. (3). fog. tanyázik. tácsó. V. toliga. ért. tön. távozik. fái. taráz. támasz. tálal. tarangy. takony. talap. tego. tanul. te. fok. = ál: talabor. létfolytatás: fart a) önh. tekéiét. 1). nyírt: tarol. fany. 3). melyet lödöznek. toszít. fék. tehenész. továbbá. távol. (2). ö. lak. ideoda mozgás.- 113 — T. tek. tács. tapsol. tartóztat. fék. Csupasz gyöke a távolitó ta. támad. du. társzekér. táplálékony. fám. duraf. tányér. taps. távol. égteke. V. második személynévmás: teeget. (2\ = aám. támogat. fasz v. tapad. távol. taszigál. (1). ide-oda tántorogva jár. l. földteke. tagad. tábirtos. tó. teed. v. tata. esi. tágít. tor. tapasztal. tátogat. ten. tapos. taknyosodik. tám. = fők. táplálék. 2). fák. tekintély. (3). tejke. táp. tálgyér v. teez. toa. tar. iám. = tol: taliga. (1). találkozik. v. túl. tova. (1). tegnap. (1). Vékonyh. V. tege. födél. tetet. v. tartósság. tahát. nem. Alapérteménye: a körvonalak egymástól való távol iág«. tok.támolyog. téved. tanya. pl. ö. takarmány. tekéz. tekéletes. tagolás. tékony. magas: taré. tálos. fog. teknö. datttn: b) áth. (1). ö. Atv. tántorog. tarsoly. tévelyeg. talán. tol. tanyás. ö. tekéi. szláv fi. Egyezik vele a lat fű. ingadozás: tantor. Barol. tenet) tartalék. (2). fa. tied. gömbölyű: teke. tanács. torboncza. tatába. tálas. maradás. azon czéltábla (méta). tapaszt. tétel. Tácsba menni. táv. tagol. tartós. te. (1). ö. tejelő). tej. táltos = tudós persa dana. (2\ kinőtt. ö. táska. taréjos. ö. V. Új v. messzeség: taa. táté. tágítás. lat. tárnok.csámolyog. = fúr: tarhó. tájbász. tajdok. sánta.

tegez. a szanszkrit dhénu ám. dev. toporzékol. sarjadzik. See. tengely. tilinka. tekeredik. (2) = dob. tereget. tiló. v. csitit ti». twz. tereferél. íe». ö. 114 — tek. csit. tápod. Hasonló a nem.tisztel. terepély. tepiczkél. tekerés. terhel. terhenye. fér: telek. V. ö. tem v. tapos. (2). testesül. ten v. tapos. = tér v. tob. ö. tép.tombácz. térj.toboz. tél. tok. terem. L tó> (1). (2). tek. tetem. toppant. ő. elavult ige : tilik.L dt. tenget. tetem. tojomány. (1\ látszat. tompít. tompul. tép. terpeszt. a növés alapérteményóvel: terem. ö. m. tortyog. toppan. teréfa. timsó. tol. tolvajság. tin. tipor. táv : tavas. terep. tertyed. testes. toporzó. tóját. (l\ hangút tincsei. 1) = tyúk. tetvesedik. ö. tény. lat cfecem. tizedes. tol. V. metszés : tompa. top. ért tépelődik. temetés. tettetes. tetéz. (1). toj. tóftot. toporczol. tipeczkel. tivornya. tömör. V. V. tolu v. talán . ö. V. tépdel. terebély. ö. fn. dávorikoL tíz. ten. tetszik. terécsel. tenyér. dáv.tolong. testetlen. V. a maga nemében apró valami : tiripirí. top. top. tokiász. V. tön : ténk. hangúk torty. tehén. tömhüdt. terül. tenyészik. tinó. töm : temet. a nagy fáradság miatt alig piheg. odább.doboz. tenyeres.. tilól. ö. dobzódik. tirinákó. tipeg. téved. (2). tovas. telik. telep. titkos. tekerget. titkol. tes v. temetkezik. ö. tekenős. devernya. V. tejfcesség. tengődik. V. ö. til. dúl töm. tirink. tor. toldít. (2). terty. tokás. föltünés : tetik. tévelyeg.tisztesség. (törökül: tékáé). termés. tombéroz. (3). terjeszt. burok : tekenö. met. V. tipász. tirikol (pacsirtaszó). teng. dudoru. (2). topán. <tr. tol. átv. tépeget. tetves. cst'r. tok. tönk. takar. főm. terjed. ékvesztő. (1\ hangút tömb. számnév: tized. tisztaság. (4). födő : tokos. metéL Hellén ttpuu. tova. to. tengés. tombora. tetü. tilinkóz. tol. terv. tisztit. tombol. tisztul. terh.tisztes. takar. tokmány. távol tik. hangút toborzó. ö. tiszta. toborzékol. V. tét. tincs. tér. (4). tivornyáz. haj. teste tömötté lesz. tincsödik = hízik. (í\ tipor. hangút tilinkó v. tettet. tobzódik. tilalmas. tó. topa. természet. teper. (2). födő. fn. töltözik. tilt. franczia dix stb. tépdel fisz. c^ribiri tit. fér. tovább. temető. tönkö. tornyikoL . tel (1). tekervény. testesedik. telepedik = terepedik. tép. telel. tó. ttp. tólies. (3) = dóm. tolvajkodik. tokmány. Hellén dixct. terped. tatár «eu.— teketória. V. töm. tizedel. teljes. dudoru : tömb. táv stb. tok. tilalmaz. (2) = tér : tereb. tét. tenyészt. teletszaka. ö. tölt. dagadt: toka. ért tikkad. hangút tikácsol. terhes. fuldokló tik hangon szól. dag. tipál. termeszt. (\\ hangút terefere. téveszt. serdül.tompora. tojik. ige. tömeg szőr.távolabbranyomás :tolakodik. teper. tervez. tencs (= csomó. til. fim. tető. tetv.tehén' módosulata. V. ö. titok. tenger. tip. tér. tenkre jutni Török és perzsa nyelven tenk = szűk állapot ten v. torba. teretura. ft'r. ö. toll V. Teich. tokla. teg. vágás. tok. Alapérteménye : terjedés. (1\ burok. (1} = top. titkolódzik. telelés. török. görbén csavarodó mozgás : teker. tonka. toklasz. toporzékoL tob.tompor. tolvaj. (3). aki timsós csávával készíti a bőrt tm v. tip. teremt. (2).tolóka. tó. terp. test. tímár. V. tisztátalan. tojás. tel. tét. tipródik. terpeszkedik. tilos. tak. tá. (2). Rokona a távolító tol. (2). tar. termékeny. m = dtsz :tiszt. téli. tó v. tér. táp. toldul. L te. ö. tömött tan. térit. ö. tér. kender). V. emelkedett. átv. hangút topog. tetvészkedik. ser. töm. telhetetlen. tilalom. tenk. táj. L tép. televény. Fordítva v. (1). tépés. íem.

fősz. tősgyökeres.— 115 — torok. túr. V. töredelem. surlási hang : töröl. toszkol. tilgy (pofa). fősz. dödölle. tuszkol. tűz. 1) tölgyfa. tűt. ö. fa. történetes. Csupasz gyöke a hegyeset jelentő tő v. V. ö. ordas. (3). V. töprenkedik (türpenkedik. vastag gömböczféle hurka. totyog. tttz. tőkéden. töves. mintha dú (praeda) gyanánt lefoglaltat jelentene. Latin férő. Hellén tVQOf. V. tömöszöl. tor. tár. tuszkál. törlejt. f«r. hevenyében). tudomás. torzsa. V. tördel. tv. törvénytelen. tüzeskedik. fekély : túrós hátú ló. V. vág. tök. türtőztet. ö. A dudorodás. Í3). törzsül. <«h. tífr. i annyi volna mint: diísz. törődik. törvényes. V. törvény (szervény). ( l ) . duvad. taszigálodik. ö. túl. törpe. (2) = tosz. V. hangút trécsel. ö. fuiz. felfaTÓdis alapérteményével. Í2). törzs. fiícs. mint: fs*. tűnik. tökösség. fufy. tűd. vas. V. töksi. tosz. töltés. tilgy. törölget. tuhúl. toszigál. torének. 2) tölt. dör. Alapérteménye : dudoruság. törzsök. ö. türtözködik. frtísz. töppeszt V. trüszszent Máskép : príísz. fósz. ö. (1). vaczogtat 15* . tűrhetetlen. V. ö. csöpürödik. Rokon dar. sunya. tusakol = tuszkol. tudatlan. tudalom. törzsökös. Min. melyet fel lehet fúni. tündöklik. V. gyürödzik. (4X történik. torkosság. tüdős. török. tudákos. trücs. í IV hangút tűni (turtur). törzs. ugyanaz. *ő. toros. tünemény. suny. tulba = bőrönd vagy tömlő. töpörtö. V. torzsa. ö. turczos = torzos. ö. torzonborz. (S) = metszési. tudósít. hangút tutu. emelkedés. torz. toszit. V. melyek nyilasra. tws. kezességül lefoglalt személy. ttír. top. «ltt. tukmál. turbikol. ftmy. tutma. csöcs. dud. hangút vaczog (a fog). turdogál. fúr. tüzel. darab. zöm. tuhaszt. tunya. tünet. tudás. taíjag.füité*t. történet. tulajdonít. tögyellik. tör. «w. fősz: tusa. tökös. tutyog. tüztön. V. ö. fa. tűd. (Í) = ducz : tasak. (2) = magasodási fór : turzos. töri magát). torkol. tudakozik. íör. torony. régiesen ám. duczkó. hangút tutog. túrós. szerez. szakadásra vovaet. tölt. tér. tűr. töke. hegyes eszköz vagy test: tüvis. V. dúskál. tulajdon. tömör. törleszt. torolatlan. torkolat. (2). turbik. ö. hangút tücsök. tűrhető. prüszszen. dug. V. ö. föl. tű. önálló szóknak. duska. torlódás : tubád. dudorú. V. ö. hangút trüszög. tűzdel. zömök. nttkomak. tutyma = orron beszélő. türet. csöp. (1). V. tőgyes. torkos. b) túró. magasodás : torlik. taszigál. ftitt tüttös. tunyaság. t9r. (2). dörzsöl. tüdő. dagadás. tel. för. töpik. ő. taszít taty. fűd. turkál. szár. tündér. disznótor. trüszszen. torma. tar. gyüret. ö. türelem. trécselés. tör. dttv. hangút totya. tömpe. dtíl = fúj. tS v. fér. tust inni. tnsakodik = toszakodik. tor. ö. tunyálkodik. trécf. dús. elvont gyöke váj. csinál. tulajdonság. türtözik. tukma. tömött. telik. V. tel. (5). tüzes. tögy. töm. túrba v. töpped. ékvesztö fa. töpörödik. tücskérez. törköly. tűk. vonalazási őr : tordacs = ordacs. túródzik. tár. ISv : tös. tölgyes. töredék. gyüremlik. ö. (3). tuskó. torzs. borzas. tudós. Ltöd. vál. tüztént (tüstént. türődzik. Atv. (1) = gyíír : türemlik. borjuhajtó szó : trücs be! trücs ki!. fúr v. tutul. tutulás. tűt. törek. tcreturál. (6). tüntet tűr v. totytyan. torol. toromba. ige : túrás. död. fut v. ö. a) torongy.

V. várda. váltogat. vakota. vér. vadas. vegyülék. = víz : vedel. vagyontalan. vénség. vád. vella. vakandok. vajki. vendéglő. Rokona : vir. vas. vakarás. vétkes. v k. szövete. vétet. pír. végheteden. 21 hangút •varjú. várad. vas. vadít. V. ványol. vány. kinek valamié van. ő. (1). vadász. vélte. vékonyít. van. (! való. V. verés. vakogás. V. per. vérez. pergel. vagdalkozik. vékonyodik. ő.. tév. C valag. veled. vékony. vet. valaska. val. vereget. ö. válasz. vádol. vám. vemh. vágány. vall. vakaródzik. vezérel. veleszta. vár.. áj. vasas. kinek semmié sincs. fed. hangút vahákol. V. rág. vartyog. vevő. ö. varacskos. varr. vagy. V. ö. vah. vágyik. vagyonos. varacsk. vágyódik. ő. ö. vörös. vas. szováta. vak. val: vagyon. vér. ven. vendég. véges. hangút. vétkei. nyílt e-vel: vedlik. vetemény. vásott. vámol. választ. V. vajon v. vél. vegyes. vahákolás. V. vaczok. várakozás. ( . vádolás. ver. ö. vajatlan. vendégel. (1\ sütés. vem.— 116 — vacz. vagy. cod. véres. véd. vázolat. váratlan. vádoló. vál: velem. védelem. (2). vegyít^ vegyül. V. vetkezik. vad. vid. Atv. verseny. (2). vájkál. va. vese. vehet. nyílt e-vel. (2). verőmalacz. val. vámolatlan. mn. vergődik. pirít ver. vézna. vasas. vajlódik = bajlódik. virrog = perel. ksz. vét. vagy. 2). ványad. vez. vadon. vek. vakol. vatalé. vasal. V. ért. vezényel. vaskó. var. vágyás. ö. Alapérteménye ketté választás. vöt. 1. vaj. ö. vagy. ige. vánszorodik. vétel. Alapérteménye : kopáe. vei = fél. va. vatalé = víztartó edény. vak. vemhes. ö. vegy. ij : vajas. vaklandos. vadság. ved. V. város. vézna. vaksi. váracs. ás. perlek. véső. varczog. vaczkalódik. váj. egy. V. igék. vesz. V. verekedik. véd. Hasonló a szláv : vadím. vakkan. varradan. válogat. L vagy. végetlen. vágy. V. vétel. vöd. Fordítva v. vájjon. ve. accipit). (2). téved. ö. vadul. vider. vakolat. veder. vendéglés. vét. vét. varrás. Lat verberat. vág. vérheny. vésü. Wamme. vőr : verés. végez. vendégeskedik. van. var. védtelen. fészkelödik. ( isz. balta. vászon. vázol. véletlen. vaj. ( vakar. fészek. vajba. versenyg. vált. vetemedik. várakozik. varga. ( . ige : verés. varancs. v. végződik. vénit. varrogat. vár. vász. vakisa. vödör. vastól. L = baj: vajúdik. 1\ varas. vám. varangy. Hasonló az ohajtási vaj! vajha!. vajmi. vádoskodik. pergyó. vagdal. verdes. vénül. vas. V. ványoló. védencz. vétek.. nem. vég. veszélyez. vörheny. von. valal. vereség. vámos. vánszorog. valótlan. ö. ö. vágó. valóság. vádos. vahorász. V. ö. vagdos. veszély. vodér. ö. ved. várat. V. vagy. vedlés. vezény. vetekedik. ver. vál. r N fii. vakkant vak. vásik. veszendő. vér. szőr. ven. bal. (f). vezér. kedélyszó és fn. vakargat. vajaz. vöt. vélemény. vajas. vaskos. per. vélekedik. ö. Hasonló a lat venter. veszt Különbözik tőle a ve gyökből származott vész (emit. vastagodik. veszélyes. mez. vezet . versenyez. véa. vastag. ö. vásik. l V varas. védelmez. vál. vetyeng. vakog. válik. vásznas. vész. V. (2) = van. vés. vaj. vakarcs. ő. (2). vágyakodik. vetés. f esz. vérzik. veder. váz. vénhedik. melegség: verőfény.

vizelés. (1). ö. színforgató. vikogás. zajlik. zabló. zabos. vizsgál. zam = szaglás!. vigalom. vin. viszálkodik. c) = tzap. vidor. ö. vigad. fireg. visítás. vínczároz. hangút zegernye. zagy. vizsga. firgencz. vidámul. twr. fir. záklás. nem. von. vonatkozik. záratlan és zártalan. habsol. zalánbol. virics. zár. vígság. V. világ. zon. zttr. ö. 206. táv.= vih : vikog. vicsorít. ö. Puszta gyöke az elvont vi. V. v8. rim •=. vigaszt. víz. vizes. vizslat. V. szülöttség. mohón habatolva eszik. zár. vicsorgás. viszony. világos. Wasser. zavarg. viczk. porcz. virág. ö. riv. zok. zákány. viselet. villám. ö. szürke macska. trirr. kavar. pirul. zivatar. zajos. zab = záp : zabé = kapufa. zavargás. (2). vigyorog. vit. V. villany. virradó. zakatol. wíh. vigy. zol. Ö. zabálás. zápor. zalánbol. viszketés. záporkodni. zajdúl. V. fanyar. viháczol. V. zakutál. vonakodik. viszonylik. zendttl. zakat. V. hab. vizsgálódik. zenezuna. zák. (IX zabol. kar. zivataros. zákla. hangút kedélyszó : vigyor. választ. (1). vitatás. V ö. ö. /any.finczároz. virul. táj. vitatkozik. zajgat. viczkandozik. vissza. vik. vízt. vor. zenebona. vizei. V. vívás. vidámság. vigad. vihogás. Hasonlók a lat av-ena. irigy. zivatar. szamát záp. ö. vitáz. ö. (IX hangút. szag. V. áporodott. ige és fn. vigy. viszál. V. hangút vorcz. szapora eső. f IX élénk forgásu mozgás : virgoncz. vál. vigygyan. zagyválás. tér. vony. sza. vigyáz. (1). kapu zápja. V. zor. V. a székelyeknél ám. zaklat. ékvesztö fa. V. V.— 117 — vt v. ah. viszkettet Előtét nélkül = mozgást jelentő vüt vita. tncs. viczkand. zagyva. világtalan. világuk. hangút zihál ám. szin: zimforus. vizsla. vikogtat tTtl. vitat. zal. pír. ö.fin. vidámít. tok. vonyár = csípős. vidám kedélyhang : vincz. vigyori. vígyázatian. vigyorog. vid. szláv oto-esz. zavar. vizelet. vigyázat. vir. zúgás : zivar. zivar. vitatkozik. romlott: záptojás. zárol. . válik. ám. vigasztal. vihet. vöfél. izlési szám : zamat. zagyvái. mint holt = halt. vidám kedélyhang : vihog. zerge. porczog. viszálás. száguld. vinczos. zarándokság. világit. d) = hab. vontat. völgy. z. V. vív : viadal. ö. ö. ö. nyirk. szar. (3). vír. ö. zernya. ö. lat wallis. nehezen liheg. viselés. vizenyős. visel. (2). zápfog. völgyelés. Hasonlók a nem. záros. z«g. hangút visít. vitet. vizsol. sivít vitz. vita. (2). zárkózik. a) = csap. visz. habar. zavarodik. vitat. hangút zeng. vorczog. zakatolás. zendít. képmutató. vitel. í2). zen. pír. zalánbolás. ficzkandozik. z*B = szül: zellettség. nedvet jelentő ir. vitz. atyafiság. vonás. pirul. viszket. ö. zagyvalék. virrad. szorahora. viszonyos. viszketeg. (2). vőlegény. ficz. zegernyés. ö. zab. vinczog. (3). ulár woda stb. Ha f-ér. b) = áp. vevő. (1). vice. riv. háborkodni. ö. zarándok. Puszta gyöke : ví. V. a székelyeknél ám. ö. zürlik. ám. ö. vili. V. víg. vicsorog. V. nyálkát jelentő : hák. zivatar. zaklatás. virraszt. vül. savanyú. zarándok. figyel. V. scélhang. V. V. hab. vol = val: volna = válna. visz. virít. zarándokol. Eredetileg = vé-ö. víg. vonszol. zong. zengés. V. hangút zajong. zihar ám. kerék zápja = csapja. zabái. vívás. iró. visszás. viczkos. tris. ziv. villó. nyt'r. völgyei. vidám. figy. vonz. vonogó. (2). ö.

tompa hang : zúg. zsörtölődik. zokkan. zökken. esum. zömök. V. zongora. ütési hangút zsupszalma = zauppolva kivert szabna. zstn. hangút zsizsi. V. ö. ö. ö. virics. zsizsik. ő. zsíros. ö. zúz. dsü. zön. zsém. V. zsarnok. zupái. zsugora. zuhaj. zsngorog. zöm. zömök. és szűrük. zsön : zsenge. V. hangút zokog. szürkül a haja. szögzug. csavarást jelentő zsar. zörgés. zsibong. Törőkül: dseb. zséngés. zötytyen. hangút «*én. zugoly. zsugorí. zsámbok v. eng. zsug. ő. zon. ö. zördít. zöl. zsebelő.töpörtő. hangút zong. zsar. gyenge. zsarol. zstír = tár : dörzsölést hangút zsúrol. V. zsombék. zsomboly. morzsol. V. ö. zokon. döme. zordonkodik. vízi dió. öszvezsugorodott szalonna. zsémb. zsom ^ dóm : zsomb. zsibbaszt V. zöpögés. zűrzavar. dömbicz. am. zuppan. zsöngés. V. zsiványság. zen. zsil. szűr. zsug = fordított gúzi : zsugorodik. zsámbék. mogyoró : diók. szürke. zurbolófa. ö. zöld. guzsorodik. hangút zsértél. zsivány. zsibaj. zömök. zűr : zűrből. zsarolás. zordon. zürlik = vénül. zúdul. zsébrék (aphta). zuhan. döm. V. Hangút mint: zsizsi. zök. zsinár. zsiger. zöíy. zöm. zsibog. zsarnokság. ir. zsikora. szökken. zokog. zsám. zsörtöl. zen. zsír. zúzás. zsiradék. 0. dombék. hangút zsilip. zuhog. ige és ín. zordul. zsinárkodik. . zöldül. szalmaszinü sárga. csukló sírás hangja : zöpög. ö. zeng. V. zstzs. dömsödi. hangút zsiba. V. zsír. zsémbel. zuhint zup. zsér. dfb-ddb. domb. zug. . Máskép : sel. zsummogás. éti = di : zsiók. hangút zupog. borzalmi kedélyhang : zord. (2 . ö. zsei. zűr. zöldség. ö. zökkent. zöngés. Máskép : nwf. zűr. zöldit. Változattal: zsim. Rokona : seb. az ebek zsugorító nyavalyája. zséndül. zsizser. zsebel. zsugor. zönge. zötyögtet ztt. zseb. dömöczkös. zsörtölődik. ám. (1). senyved. esőm. irics.— 118 — zok. zsúp. zsönge. zsombék. tekerést. zuhé. nyomott sokaság. tömött. «eny. ö. zsivány. zúdít. sín. 99T) SS9GT* . zs. zűr v. V. zsör. zsémbes. zsibvásár. zsibáru. hangút zsummog. zsigeres. zsivaj. gyén. zsugorgat. sinlik. . zor. zsíroz. ztiv. zsarát. zöcsköl (zőkcsöl). zsebre. zokogás. szök. zömök. seléb. zsizsereg. súrol. honnan zsufa ám. zsibbad. V. zsémbelödik. dömsödi. zsarátnag. zsurmol. ö. zongoráz. V. zeng. . zsimb. zöp. V. szugoly. zokkant zöm v. zuzorka. zsurm = fordított morzs. zúgás. tájejtéssel és törökül: dsiger. (töm. V. szwg. aránylag kis térimébe szorított. szekérrazás : zötyög. (2). zsivanykodik. zsebmetsző. zsöm = zöm : zsömök. hangút zörög. zöldellik. ö. zörren. hangút zöng. zsibárus.

hanem vagy fölösleges czafrangok. azzal szorosan egybeforr. Azonban kivételes példák vannak. azon szócskát pedig. se nem ragok.. hanem elvont vagy elavult gyökök is. től-ero. kez-em-be. mert más nyelvek nélkülözik. hogy az igéket. pl. A birtokragos neveket pedig már nem kivételesen. v. s kivált a képzőknek oly gazdagságával bir. domum versus. méhe. vagy az araszt. mint tulajdonkép névutók. egy vagy több belőle képezhető szónak mintegy csiráját. ház-ról. wjfrá-zni. hmtér. a viszonyított szóhoz ragadnak. ihatnék-ja van. Ugyanazon gyökhöz több képző járulhat. vel-em. teremt ettl-zni. de nyelvünk nagy nyereségére föléleszthetők. mások.— 119 — ÜL szakasz. vagy ezekben : aztánnig. fej. vannak nem csak önálló. kez-em-tó'l. töpörödik törzsei: hábor. vagy további képzés alapjául szolgálnak. vagy legfölebb némi nyomatékul szolgáló kihangzások. De különben is minden nyelvnek rannak sajátságai. anyjuk-óra. illetőleg atörzsbe. ha hasonlék nyomán müértöleg és ízléssel párosítva újabb és újabb alakokat fejt ki. türem. mely egyik szót a másikkal viszonyítja. elválasztva iratnak : ház mellett. ragozzák. Tehát az élő nyelvbeli gyakorlat megczáfolja azon elméletet. a rag csak önálló szókhoz járul. s végül (némi kivétellel) ragozni lehet: a ragozott szó pedig.s mint új szónak alkotója a nyelv birodalmát terjeszti: a rag pedig a már készszé fejlett szót bizonyos viszonyok szerint módosítja. in domo.és törzsekhez is. jó hiszem-ben tenni valamit. melyektől azt megfosztanunk nem lehet. . keveset kivéve. új ragot vagy képzőt nem vészen föl. Minden gyök. meIjek elavultak. peues dómom. t'síenhozfá-val idvezelni. adfá-zni. mit Káldi igy fordít: . emennek szókötéai műkőre van. ehetnék-jé. A képző fogalma. eztéimig a nig. a f bgd•wj-ek meglepték őt a 2ebtt/-ban. gondolom-rá. mire a magyar nyelv véghetetlen képességgel. különösen a névmódosítók rendesen a latin yraeposiíidk-nak felelnek meg. ról-am. dictértéasék-et mondani. hozzd*d-ra menni. s némelyek. válatzt (válasz fn. melyek önállóan nőm divatoznak. giutor. töp&r. éljen-exm. Hcster 7. vénás domum. Különbözéseik : A képző mindig valamely új fogalmat vagy fogalomárnyalatot olt a gyökbe. ragnak nevezzük. mint: ház-ba. szarva szókban az a. közié. pl. s a netalán szükséges nyelvújításban alkalmazni. Sőt vannak származékszók is. vagy ezek és hasonlók : iszam.és a király haragja megszünék. guzsorodik. önállólag nem ragozhatok : a ragok közöl pedig a néwiuonyitók nagy része fölveszi a személyragot: nek-em. A szóképzés. pl. isíenlozafei-of. nálam stb. vagyis a képzett szót bizonyos határig tovább képezni. avagy önálló. mely már csak önálló szóhoz vagyis beszédrészhez úgy függeszteuk. melyhez hasonlót egy ismeretes nyelv sem mutathat fel. s érteménycikct csak származékaikból. legyen az elvont. a háborodik. hanem általán ragozzuk.) szókban a t. illetőleg szócskát. A képző a szónak célszervezetére vonatkozik. Azon bötüt vagy szótagot. hentérédik. se annak mondatbeli viszonyát nem határozzák meg. tehát amannak szóalkotási. A nyelvek nem előre felállított elmélet. kiavult. s csak ivadékaikban élnek. mint ugyanannyi igetörzsek. magvát rejti magában. mint olyanok. mely akárminő gyökhöz vagy törzshöz járulván. Ennélfogva oly hangok vagy szótágok. Mint föntebb a gyököket tárgyaló czikkben kimutattuk. A nyelv birodalma csak úgy terjed. „és királynak Aoraguuék-ja megnyugovék" Bécsi cod. se nem képzők. élem. kez-em hez. a mája.és utótétesek: a ragok. A képző elvont vagy elavult gyökök. apjuk-óra. s belőle új szót alkot. s közvetlenül vagy közvetöleg a gyökre hat vissza : a rag pedig azon kapocs. pl. ház-bán. in domum. nyelvünk rendes szokása szerint. hanem bizonyos észjárás és nyelvérzék szerint képződtek és fejlődtek tovább tovább. toldományok. és különbözése a ragtól. mely szerint viszonyító raggal ellátott szóhoz képzőt vagy viszonyragot függeszteni nem lehet Még az előttünk ismeretesb árjaféle német és szláv nyelvekben is találunk rá példát. s a mondatba alkalmazza. midőn nevekül használtatnak. ház felé. melyek az alapszóba se új eszmét nem oltanak. eszem-iszom-mal tölteni az időt. e. vagy közeg. csak utótétesek. mint szoroe értelemben olyanok. s a nyelvészet feladata a szokás által behozott s megállapított gyakorlati szabályokat elvonni. tüled-re. képzőnek •. hogy az az egész mondatban annak valamely viszonyát határozza meg. atkám. de domo. A képzők lehetnek elS-. A képzők. hasonlék (analógia) nyomán fejthetjük ki.

az igekötőt majd az illető ige előtt majd utána alkalmazza. eszi. s gyakran a külön fajú nyelvekben megegyező. elhagyom a sdg-ot. ha egyszerüek-e vagy öszvetettek. tch stehe nicht auf. cor-nu. tűr. mint rokon nemek. pirul. Ennek módja végről kezdeni a mtitétet. mint ezt a fentebbi czikkekben már részletesen tárgyaltuk. húr. cserje. másiknál kopottabb alakban. i. her. est. nem kelek föl. sor. csakhogy egyiknél épebb. egy harmadik rokonnem. oszt. cz-re váltoatával: csar. Mennyiben a képzés néha elő. sürje. először közvetlenül a gyök. sőt ugyanazon képző egy szóban kétszer is eléfordulhat.vagy közbetét által történik. ha fölkelek. pl. német: haar. nem csak azért. mely a tőle egyenes ágon származott ivadékokra nézve anya- . A származékszók alkatrészei rétegek gyanánt egymásra halmozott s szellemileg öszveforrt szervezetes egészet képeznek. mind az altaji nyelvekben az igeragozás személynóvmások által történik. s-r. cs-r. Bereng. serevény. mint föntebb is érintettük. e. mind a név. csir. vagy hozzátétel által. Az árjatörzsbeli germán nyelv az igekötös igékkel a szókötésben csaknem egészen úgy bánik. sz-r. pl. ast. hogy mind az ária. mert az ily képzők száma legnagyobb. egyszerűbb gyöke szintén ál. mind a sémi. lap. Innen átv. vagy oly elemekből állanak. czír. cser. hogy önhangzóikra nézve a nyelvszokás által megállapított bizonyos hangrendhez alkalmazkodnak. htr-sutus." A hozzátétes szóképzésnek legdúsabb forrása az utótét. marad alázatot. és egy külön szónemet képeznek. cserj. a gyalázatos. sarang. haarig. E módot követi nyelvünk. egy új nemű alakot öltenek ezekben : sár. a tég. sur-culus. chor-dum. A személynévmások is többé kevesebbé hasonlók. a h-r alaphangok között forognak. pirít. ál. a ló-her öszvetett szóban. mint a haraszt. hír. például a latin. csirkáka. Belváltozáskor a gyökhöz vagy törzshöz semmi sem járul. milyenek : se*g. Fiatal. mint alakzat könnyebben utánozható s elsajátítható. s e tekintetben rokon nemüek : har. pl. A származékazók felbonczolása. ebben: idv-és-»ég-és. Végre. Ily rokonnemüség létezik a latin : her-ba. t-r. c) utótét által. int. per. czirh. vagy mint nem & fajhoz. égetésre. Lássuk a dolgot egy két példában. pír. sarj. cziher. föntebb 62. tar. erre is figyelni kell. pernye. sajátsága s egyéni önállása. ser. tyúk-húr. porzsol. aláz. cz-r. melynek nemei az elvont: h-r. vagy apróbb nemű növényeket jelentenek. véghetetlen gazdagságban. Mind ezek öszvevéve egy sereget képeznek. alá. A szóképzés nemei.— 120 — Szóképzésben mutatkozik kiváltkép a nyelvalkotó ész ereje. így látjuk. hogy egykori önálló szókból koptak volna el. főleg a rokonnemü gyökök és törzsek képzésében. mint az alapfogalom képviselője. edg. a) előtét. csarit. közbevetett és hátratett mássalhangzókról. és az állati kinövésü hir-tus.mind az igeviszonyitó ragok jobbára elavult vagy önálló szók módosított alakjai: a képzők pedig (néhány kivételével) vagy bizonyos szókból rövidültek meg. és igy tovább : alázat. Horn stb. mint állati testnek kinövései : ser. sarju. soros. miért a nyelvhasonlitásban főleg ezt kell tekintetbe venni. között Hasonló nemi rokonságban vannak ezen tűzre. hátramarad az alapszó. pörgői. ger-men. mennyiben ah és s rokonok és váltakozók. vagy szláv nem tesznek. «. „Az előtetős. porit. Mi a szoros értelemben vett gyököket illeti. másodszor egy közbevetett képző után. s közös elvont gyökük : p-r. de mert ugyanazon gyökhöz több egymás után következő képzőt ragasztani lehet. csira. v. csibehúr. pL toenn ich aufttehe. mint a magyar. ont. harap (név) gyöke. Egyébiránt a képzők és ragok abban egyeznek. csereklye. A rétegeket hasonlóan vizsgálat alá kell venni. szőr. pérgyó. a ragozás. A szóképzés általán kétfélekép történik : Idvátiozás. golya-hir. azokat ily esetben csak elvontan képzelhetjük. sztík-ség-ét-ség. az és. pörcz. mit a germánnak némely más rokonai. szaru. hanem valamely hangja vagy szótagja átalakul. A hozzátét háromfélekép történhetik. Ismét az s-nek rokon cs-re. fűtésre vonatkozók: pár. parázs. por. por. taréj. surjány. midőn t i. piros. íz. a bizgat-é. tarkó. serény. atázatosság. b) közbetét. ért. mint a nyelv külsejéhez tartozó. a nyelv fejlődési képessége. melyekben a fajképzö hangzók a. minélfogva tel is bonczolhatók. Továbbá. s úgy állanak rokon társaikhoz. L. Ha a származékszónak minden hozzátétes részeit elvontuk. melyek. szar. szőrös. sérte. nyelvtudományunk eddigi fokán alig gyaníthatjuk. sur.

Ázó. vagy átváltozott igékből : hajd-ú = hajt-ó. 16 . méltó. ő. sió. gam-ó. p-r is. dar-u. varj-u. asz-ú. amin írnak. serlő. vonogó. amivel vésnek stb. mint foglalkozói és foglalkozási közeget: ásó. kStélverö. részint mellékneveket képez. sepr-ö. hábor-u. fi-u = iv-ó. far-ó. melyen barmokat vágnak le. ad-v. De erről tüzetesen majd alább az illető képzőknél lesz szó. nyakló. résS. csák-o. zörgety-ü stb. szivaty-ú/szivat-ó. tagló. or-v. Aúony-á. f Őr. dics-ö. forog.gyönyör-ü. (homv. hasonlók: sarkanty-ú. gyüszü = tüz-ö. —íf. vakaró. S2örny-ü.keser-ü. másikban főnevet. tüdő. kór-ó. és a távolra mutató o-. idő. csecsemő. oldalrokonaik b-r. barangol. bordó. mint: savany-ú keser-ü. fúr. mint: vál-ó. ferget-ö. mely alkalmazásban jelentenek a) bizonyos foglalkozású személyt. melyek a lelketlen tárgyakat mintegy személyesítik. nagy azem-ü. mint: szabó. ad-u. csörgety-ü. vigószék. vés-ü. zengő czimbalom. kis láb-ú. feny-ö. —ó. fur-ú. 3) Elő avagy elavult vagy elvont másnemű gyökökből fő. himlő. sirató. savany-ó. erő. öt-v. seprő. vagy melléknevek. hi-ó. amivel ásnak. legelő. meddő. kaszáló rét. pl. s minthogy közös alapérteményök a kerekdedség. Első változatai : —ú. vel-ó" (bel-ő). gonosz indulat-ú. pattanty-ú. tyúkverő. monyor-ú. kül-ü. néha csak kihangzásos toldalék: borj-u. der-ü. hiató. om-v. vagy főnevek. csikolt-ú. véső. cséphadaró. lepedő. milyenek : ondó. dom-ó. fúró. erür-u. csöp-ü. pereg. tekenő. öt-ö. túró. és pedig a) midőn tekintet nélkül más hasonlat! tárgyra használtatik. dombor-ó. ül igeképzök fejlődtek ki. arató. pérészlén szókban. fáról. b) másWe elvont vagy elavult gyökökből : őr. emlő. vés-ö. szenvedését vagy állapotát mintegy rámutatólag határozza meg. tárofaty-ú. si-ó. hamv). gyfljfő. járulás szókban a f ár. moty-ó. pl. ol-ó. tető stb. mint szóképzŐkröl. fak-ó. darv. brúgó. foglalkodás anyagát. si-v (alkodik). Hasonló eljárást követünk a képzők hasonlítása és rokonitásában. vágóhíd. leányzi. Ide tartoznak azon elavult formák. savó. szántóföld. szántóvető. való. végzetüek. esk-ü = eseg-ő. bogy-ó. úl. váj-ú. amivel varrnak. felhő. „mikép a lámpás olajnál kil nem világosát".vagy melléknév előzi meg: tűz szin-ü. ennélfogva. gyöp-ü. hamu = om-ó. Néha különböztetésül első alakban jelent melléknevet. b) midőn valamely hasonlati tárgyat jelentő fő. erdő. melyek alaphangi közjegye : f-r. ölv. omló. v. csengcty-ü. csikolt-ó. fekete haj-ú.pattant-ó. b) jelentik magát a foglalkozást: forgatót szántani. reszelő. gyapj-u. váj-ó. om-u. (ötv-ös). Ezen részesülök. forog. (nem ami ir). dudor-ú. öl-ü. sér-ö. éekiivS. 1) A jelen és jövöidö részesülőjének képzője. a-nak. brúgaty-ú. Elavult. l'ítogatóba menni. fal-v. szar-u. melyet kaszálni szokták stb. varrótű. für. sanyar-ú. melyekből az ti. leffenty-ü. s így oldhatók fel: ásó. melyek közöl némelyek főnevek: álgy-u. a) élő és elavult réíwülökbiíl: nyel-ö. tol-ó. kérő. sepr-ü. ami vagy amilyen » grökszó. melyek lágyítás nélkül ó ő alakban melléknevek: fergety-ű. gral-ú =r tal-ú. Kató Kata. szüretelő. festő.és mellékneveket: bab-ó. tárgyát: adó. Ugyan. om-ó. heged-ö. mely esetben főnevet alkot. szomj-ú. kő keménység-ü. v tf-böl néha lesz ».— 121 — gyíkfii tekinthető. ilyenek ezen házasságkötéshez tartozók : susogó. fal-u. gyarló. ivadÓ. sat-u. fór. hasonlóan a dolog természetéből érthetők az ilyenek : íróasztal. melyet szántának. menyekző. sutó. öl-ö. mint ap-ó ap-a. szeplő. hossz-ú. d) bizonyos cselekvés. Véleményünk szerint ezen képző* azonos a harmadik személynévmással. vál-ú. kézfogó. reszelő'. hi-u. heged-ti. „ezek az ő mondásokat bizonyútották" Tihanyi cod. iíj-u. gub-ó. gyeplő. boriz-ü. any-ó any-a. a fartat. goly-ó. erny-ö stb. dombor-ú. pl. aki ívik. hi-v 'alkodik). tapló. sarj-u. csépi•">. evőkanál. 4) Néha az a változata. nyel-v. o. kárlátó. ol-u. amivel esznek. Nevekhez. művest. valamint a mutató ás névmásnak rokon társa. mint a féreg. néző. szér-ü. sér-v. kar-ó. mert melléknévi tulajdonságánál fogva mint jelző az illető alany cselekvését. savany-ú. nyomtató. piros kép-ü stb. •AOT MÓTÍ«. töpörty-ü. —8. bosz-u. ár-u. öt-ü. fizetni kell. keser-S. De ezt még tovább vizsgálni lehet^ ha nincs-e egy vagy több oldalágu rokona? És csakugyan mind alaphangban mind alapérteményben rokonai : fér. ol-v-ad. —v. pengő érez. sujt-ó. pillangó. erős kar-ií. hordó. szar-v. szigor-ú. amin barmok legelnek. verő (fény). munkást. hever-íLIde tartoznak azon tyú tyil. fe-ő (fő). orsó. amit adni. berrenty-ö. fürge szók gyökei. csom-ó. sür-ü. amivel reszelnek. el-ö. melyen a húst kivágják stb. fonóba. olló. bor-u. vagy elvont gyökökhöz járulván jelent azt vagy olyat. 2) Elavult vagy szokatlan igegyökökböl részint fő-. pörgety-ü. hever-ő. ol-v. Asz-ó. kannanty-ú. dombor-ú. Az önhangzókról. tiló. verheny-ö. homor-ú. c) eszközt. ajtó.

ki-ü. szi-1. mér-v. fe-1. mi-8 v. me: me-ő. ve-ő. ir-gy. czin-ég. l: fe-j. boglya = bogoló. bugy-og. csör-f. pos-v. ne-ö. csacs-og-ó. dob-b-an. pety-v-ed.— 122 — eny-ü. völgy. pos-h-ad. ny. göngy-ü azaz göngyölt). mond-a. rút-vá. caom-ó.ff. stb. rég. v. quod). pisz-v-en. firka. len-g-e. í-re: bor-j-u. csicsér-ég. dob-u-an. körny. V. sar-ny-u. a képző vagy rag e-je át szokott változni a törzs mássalhangzójára. ter-p. ter-v. ür-g-e. bor-gy-u. íereny. j. hív (üres). mint: irka. pur-h-a. ir-j. pos-h. od-v. öl-v. nej . köny-v. ifjú. V. ij. csacs-og. mint hangrokonára pl. csom-v. csir-k-e. térj. fe-ü. sar-j-u. isz-ó (iv-ó). v.mü-h-es. s újonnan jól alkotvák: el-v. csör-fös. szotyka. le: le-ö. _j. döl-f. be-ü. szül-e. tör-vel. hav. var-gy-u. szőgy. tar-ó. A fentebb elsorolt példák hasonlata után elemezhetők: mi (quid. gy. h. —f} _b. var-ó. ér-v. húz-ó vonó. kény. üdvözit-e. sar-4. bor-ny-u. terpeszkedik. pisz-ü-en. —p. fécs-ég. Képeznek részint fő-. v. gom-b. hal-v. szív. ter-ü. üdvözit-8. —9Vt —ny> —^ A j átváltozik gy-re. ü. ki-1. (el): kü-ő. t i. od-ó. csicsér-g-ő. teremt-ö. (ex): ki-ö. nytiv. csusz-a. o: o-ó. czin-k-e. sar-gy-u. ö másodnemti változatai. i-j. locs-og-ó. fe-j. or-j. bugy-og-a. húz-a von-a. ny: ir-j. v: ol-ó. csacs-k-a. s több más nemüek. ronda = rom-dó. koty-v-an. v stb. göm-v. feny-ö. od-ú. és így lehetnek: erfl-böl er-v (energia). ezekben: ív. rongy. pos-v-ad = pos-u-ad. j. macska. dom-ó. nő. vagy ó-ból: or-ó. csir-ég-8. lov. csoroszl-ó. moz-v-an. o-u. be-v. j. o/-ból aj-v (csőr). czin-ég-e v. csőr = csöü. ol-v. len-g-ő. különösen gyakorlatos igékből. div. mü-v-es. kecske. Ide füzhetök s hasonlóan elemezhetők ezek is: ív (arcus) = i-ü. göm-b. jav. p-re: gom-ó.tó. gonosz-val. zör-v-en. if. szürke. ür-g-ö. ny-re. für-g-e. f e: fe-ö (fö). saj. hor-p. locs-og. gonasz-szal. ir-ny. a) élő igékből: csal-ó. red-v. szen-v. dob-v-an. térj. iv. czin-ég-ő. Hasonló fokozaton fejlődtek ki: hölgy. ter-v. sav. ter-b. av = au. tar-j. részint mellékneveket. horpad. stb. hörpöl. hor-v. di-j. kéj. tüv. gom-v. továbbá: bSv. szarka. a g kiugratván az előtte álló önhangzót gyakran k-ra változik: für-ög. . fur-a. bugy-og-ó. csíny. kü. mony. ki-v. döl-fös. w»«ny. le-ü. csipke. rút-ta. buj-a. csom-b.'-re. szörny. gaz-zá. él-v. btb. szer-v. kü-1. ter-p. i-ly. íerny. müv. p. tet-v. sür-g-ö. fecs-k-e. var-j. ol-ú. hör-v. b. feny-v. mint a vaataghanguakban. ki. bugy-k-a. l. fur-ó. öl-ö. csicsér-k-e: hasonlóan elemezhetők több állatok ka. moz-u-an. dom-v. var-j-u. len-g. göm-Ö. régiesen: teremt-e. sor-v-ad = sor-u-ad. be-1. gaz-val. i-ü. red-ö. le-1. koty-u-an. £ hasonlatok nyomán helyesen élesztvék föl ezen elavultak: üd-v. pur-v-a. pl. fécs-ég-ö. div. o-ly. mond-ó. me-tt. koty-v-ad = koty-u-ad. fe-v. csör-ö. j. hij. sür-g-e. zör-ü-en. zör-r-en. fe-1. gzi-j. díj. o-j. eny-v. kör-bői kSr-v (peripheria) stb. vej. me-v. mi-ü (cuius qualitatis ?) = mi-v = mi-j = mi-ly. ir-ny. csal-a. köny-ü (= gön-ü v. Az átmenetek fokozatai: ó. feny-ü. csoroszl-a. dom-i>. moz-z-an. b) h-ra: pos-v-ad. bika = bökő. sav. me-ly. tet-ü. pulyka. sar-j. csusz-ó. me-j. p: ter-v. a közveden Ö-böl: v8. öl-ü. tör-rel. —e. v. ú. terv. és: ő. b. v. d) b-re. ür-ög. töv. ned-v. für-g-8. h: di-v. b) elavult vagy szokatlan igegyökökböl: sundabanda = sunyó bújó. szalonka. le-v. pisz-sz-en. E szerint elemezhetni a hangutánzó igék kettöztetett alakjait is: kotyty-an. be: be-8. buj-ó. seny-v.ü-böl alakult« átváltozik: a) . ficzke. szül-ő. isz-a. ú. sür-ög. pety-h-ed. ned-ü. szíj. csir-ég. —a. locs-k-a. Az ó. szüv. röpke. Mint középképző: her-v-ad = her-u-ad. c)f-re: döl-ő. var-ny-n. i-v. hív. kü-v. —h. gy. ir-gy. szav. alosztályokra különözve: ó. t: i-ö. Az 6. kü-íi. hör-p. ke végzetü nevei: róka.

viszkuri. csapdi. labio. oktondi. báty. tubero. boné. csepegő. szip-ó. szeleverdi. eny-il. viszkaa. szülő. ajta-id. Teleki. bvüa. czip-e. Jen-ő. taté. grófi czim. f rontó. Czek 1) Önhangzó nélküli egyetlen mássalhangzóból állók. ap-a. papi. t) az alany czélját. ter-ü. hazudó. ahhoz tartozó: testi. toty-a (totyog). ö. lib-a. ajta-i. bizonyót. mi-ly. nyel-v. me-ly. hazudi. bugyogó. Küle-im. méh. szegődi. ő néha átváltozik é-re. ivó . csikoltó. arra vonatkozó. eső. mint: men-V. horda-id. sa-v. mami. dud-a (dudog). hányiveti = hányóvetö. ugró. papi. ajta-ja. lili. e) az ó. volva. bilo. s az ily régiesek: tanót. kulhuri. évi fogság. ap. szeleverdö. pipi. markapökijtevö. szotyé. aló. méh-e. s ez ily ujabbakban: házbai. s általán a helyi családnevek: Áradt. gom-b. csal. A mássalhangzói szóképzőkről. lótófutó. bölcs. máj-a. s ám. hasonlók: máié. abból való: apai. taraj. szélverö. vő. mák-a-i. déli. tanét. katonai nevelőintézetek . pl. keser-ü. végzetü helyneyekben t képző előtt: Ard-ó. szigony-a. éjjeli. szip-a (szipog). gom-ó. dom-b. ganej v. evő. szotyó. tevő. czip-ö. any. pityó . sebészi szerek. ebhendi. raposa. gyagy. karé. bizonyejt. Mak-ó. aj-ra. lótifuti. cziczi. szarv-a. nyalófaló. ja részesülőt képez pl. tanejt. horda-ink. ard-a-i. döbr-e-i. mufti. szintén páratlan. ő-nek módositványa úgy a finnben is az iá. azt illető. ahhozvaló: harczi készület. havi. csurg-a-i. falusi szokások . brass-a-i. ganaj. vagy gúnyt fejez ki. fogaté. vizsla = vizsoló. onnanvaló: pesti lakos. vej . csádé. c) hangutánzó igegyökökböl: dud. kulhee. Az ó. lakozó. zsizsi. capito. tityitogyi. hegyi. lelki fájdalom. guriga = gurogó . királyi hatalom. városi. attól való. hinta = hintó. nyalilali. templomi székek. f) másféle nevekben is a birtokragok előtt: hordó. orrok. tátó. A latinban stillo csepegek.— 123 — kajla = kajló. velő. hasonlók: szuszimuszi. honnan: alól.comedo. bullio bugyogok. reggeli.pökhendi. c) melyek bizonyos viszonyokban és alapszók16* . zen-e (zeneg). bácsi. e) ám. moh. Igen érdekes hasonlóságot találunk a persa nyelvben is. karéj v. száj tátó. kései gyümölcs : elébbi. bizonyét. murliaa öl. dom-ó. hegyi borok. me-b'. ter-v. ő pl. 1) Mint igékhez járuló a részesülőnek módositványa. járó. tété. csib-e. hányóvetö. élödi. játszi. ugri. vatalé. rapos. nyel-ő. páratlan vagyis közös. szárazföldi állatok. A magyarban az i = ó. mi-6'. e a részesülő ó. heti. bon-a (bonog). különösen a gyermeknyelvben: bili. comedonis. gyermekség?'. noso. ajtó mögötti. gané. \\é. életrevaló). odavaló. stb. dán-á. né. csév-e. licsilocsi. síkföldi növények. toty. melynek egyik részesülői képzője: á pL kard. b) melyek a gyök végmássalhangzójából és a képzőhangx6ból olvadták öszve. máj. any-a. csaló. stb. horda-i. góré. sa-ó. csév. csali. ez pedig ej-re. jutalom. nappali. kelehajti. ajtó. nyif-a (nyifog). ondó. s ám. tengeri. ó'-nek változatai: koh-ó. Döbr-ö. pl. teszi ember (erőben levő. öl-b". — i. meny. hányiveti. karaj. e (például a-hol és e-hol vagy i-hol szókban). csapódó. dad-a (dadog) . nej. 2) Midőn főnevekből mellékneveket képez. lakzi. buksi. mint: ol-ó. keser-v. csináló. ásványi gyógyszerek . játszó. kaposó. bogyozó. bibonis. a névutók után: föld alatti. mostani állapot. királyi kiváltság. stb. szegődő. néni. vagy közelebb a helymutató a. c) az időviszonyt. uft-á. száj táti. vola. csiribiri. ifjúsági évek. tetéz = tetőz. d) származási viszonyt. bodza = bodozó. Hasonlítások. utóbbi. nndo. nyozga = nyuzogó. oly határozottan rámutató. fe-j. murhaja ölő. pvgio. hadi fegyverek. szóró (lapát). kicsinyítést fejez ki. fogató. azon idő alatt.z fölötti. tipitapi. mint az ó. kocsi. szarv. és pedig.'kese-ly. gyilkos. volvo. kútnáli. taréj v. pip-e. úgy a finnben: pattati. ámé. nő. csikolté. men-i. ami csepeg. különösen meghatározza a) az illető alany helyviszonyát. ol-v. taré. hetlekotla = hetlökotló. álé. laulaja éneklő. eny-v. nagy orrú. potonis. házi bútor. kapsi. ámó. stb. ottvaló. kertb'MÍ. zsenge = zsengő. sunyi. jár. d) némely szókban a tulajdonságot jelentő d. Valamint a magyarban az a. stb. moh-a. katonai. csadaj. ajta-im. patturi. Csurg-ó. szór. karika =a károgó. koh-a. czudar ezudri. kópé. hoHa-im. korai. nyif. laulaa énekel. ö. kusz-ó. g) néha csak kihan^zásos toldalékok: szigony. bucco. kerti. ityipityi. stilla = csép. a) melyek a gyök vagy törzs véghangzójából alakultak. báty-a. azon korban vagy korból levő addig tartó: hajdani. horda-ja. pofi. honnan. Budai. zen. élődö. 3) Midőn egyedül kicsinyítést. jen-e-i. szip-a. anyai örökség. szip. markapökö. tuván-á.. rendeltetését. tudó. öl-v. csóré. vele-je. szómé. mint: bodor bodri. tető. bon. dad. stb. kapzsi. gyagy-a (gyagyog). kuty-a. s ám. kusz-a. De különösen hasonlók e magyar-latinok: poto. atyai áldás . melyekről a t igeképzőnél bővebben. ható. mely gyakran gúnyt vagy kicsinylést. sunyó. arravaló annakvaló. — é. fe-b'. kese-ű. Brass-ó. s ám. bökő.

idegen országbeli utasok . melyek eredeti alakjokat a szó közepén elváltoztatják. melynél fogva két alanyt ugyanazon állitmánynyal egyesít pl. ügygyei. apám is. pl. Világi. 2) Melyeket önhangzó előz meg és pedig. nyer-*. ezekben: for-d-ít. úl. egyházi rendbeli személyek. zör-g igék képzője. bangrendileg: ős. hág-cs-ó a cs = s. 1) Ám. és. mely viszonykötő és sokasító. kert-beit. köz. 4) JMképzök. szak-ász. 2) Bizonyos sokaságból. az l másnemű ezekben: kapál. Ő nem a mi nydjunkbeli. hasonlók: tág. ámbár egyenlőhanguak. ma és. és pedig vagy változatlan önhangzóval. get. kertbeli növények} házbeit cselédek. kapd-os. A régieknél rendesen: és. házföli. és. házali. pökd-ös. kel-hét. tíl. Munkabeli nehézség. 3) A gyöknek vagy törzsnek mintegy kisarjadzásai. mint: kor. és. 3) Egyszerűek. al-v. vagy öazvetettek: öröm-est. cselekvéssel. ház-béli hasonlatára lehetne: házküli (mint van is nélküli = nál-küli). c) a melléknévképző és (ás. a tesz (facit). mi-nap. Mind ezekről részletesebben alább az illető képzők tárgyalásakor lesz szó. és: keav-es. rep-és. mint: öröm-es. al-p. kör. ái-om. fér-g-es. anyám is. Pál és te és én együtt megyünk. fegyver). más-kor. a ron-gy-ocs-ka főnévben mind a három kicsinyítő. ős. talpas ember. tömegből való. Házasságbeli tfgyek. b) a fokozásban divatozó és. Aat: jár-hat. t. mint ezekben: sárgul. pl. Anyagra nézve a mássolhangzós képzők háromfélék. öl. béli: ház-béli. mint a kiil. Társaságbelitagok. Mint kőtszónak azon szókötési jelentősége van. pl. mint: ken. és belkepzők. lép-es-Ö. pl. írásbeli ügyesség. asszony-ka szókban. ken-d-ő. és. ős). 1) Égisz. ki-s elvont gyöke. melyet példahasonlatok nyomán haladva találhatunk ki. pl. ül-d-ög-rfi igékben mind a három képző gyakorlatos. hat-szőr. ős. ős. ol-d. ősz-kor. darab-on-ként. vagy térnek belében. mint: fej-en-ként. . mint a for-g. fékeiül'. ken-d. E szerint többségi. szoros viszonyban. vagy egyneműek. pl. no-e*. mint: ter-ü. mint: fír-ég. ős. hall-ás. s valószínűen eredetileg g. dob-ol. öt-szörös. al-u. ép szók. Eredetére nézve öszvetett melléknév a bel és i alkatrészekből. ter-p. mint: ke. nap: tegnap. 3) Bizonyos dologgal. vagy bele való: városbeli. ködik. ől-nyi) a nS. alkalmazkodók. Szerzetbeli növendékek. öl. un-d(or).— 124 — hoz önhangzó nélkül járulnak. vagyis a szó végén állhatnak a nélkül. kifolyásai. házmögi stb. telid-es teli. ámbár másmás hangokból állók. szak-őszt. sokasági viszonyt is fejez ki. öl-d (ököl). öl-beit. is). a lesz gyökelemei. ör-s. ka kicsinyítő az ember-ke. hegedül. föl. falubeli lakosok. a kapcsolt szó után: is. s több mások. bőr o's. vasár-nap: vagy a hangrendhez. állapottal belső viszonyban levő. leg-es legjobb leg-es legnagyobb. s mint ilyen ismételve sokasító. kihagyással: s. s mint olyanok önálló szót nem képeznek. a d oelképző. apám s anyám. minden-kor. b) melyek az önhangzót némely viszonyokban kiugratják. pl. szök-ös. vattás. ker-t. melyek a szót teljesen bevégezik. ver ég-et. ős. l. öb-öl. a foly-d-og-dl. ter-ep. belsejében levő. örök-kép. kodik. kop-asz. valamely helynek. moa-d-ik. Pált t's Pétert is megdicsérték. kifejletei. hogy más képzőnek kelljen járulni hozzájok. és. zör-d-ít. nyi. melyok az alapszóhoz tolóvá annak alapérteményéhez más ujabb érteményt toldanak. mos. kézbeli (bot. beit. Egyezik vele a tompább latin: ét és it (em). 2) Valamely szónak csonka részei. öl. és melyek csak más képző vagy rag előtt állhatnak. Tanácsbeli urak. ezek zsib-aj. al-ap. ker-es. illetőleg gyökei. Kebelbéli kereskedők. Az ép szókból álló képzőkről. minden-kép. régen nye v. várbeli katonaság . melynek sok lakosa van. öb-l-it. s tulajdonkép öszvetett szókat alkot. ne (láb-nyi. tip-és. ahhoz tartozó. tenyeres. Epén úgy tapadt a szóvégére mint no-* szóban. s különösen az i-vel együtt helyviszonyt fejez ki. c) melyek az elöttökálló önhangzót minden viszonyban megtartják. jár-d-og-ál. Számadásáéit hiba. leg-es-leg. egy-szer. ség. szak-ad. csipd-és. gát. a ke-ves. nős férfi = nő és férfi együtt. ál-m-os. mely ám. roj-t. ágybéli ruha. kör-f. vagy belőle való. mint ilyen nagyítva sokasitó. Péter és Pál. Mind ezek tulajdonkép öszvetett szókat képeznek. a) melyek őnhangzóból alakultak. s egyeznek vele a) a gyakorlatos igeképzö és (ős. ok-os. hág-os-ó. lát-og-at. toll-as. fut-os. 5) Másmás nemitek. mög. népes város. s a béli. nagy szók rokona. vagy ezekben: lép-ce-ő. mint: szer. un. kép: más-kép. Ily értelműek : csontos. A bel itt főnévi értékű.

parancs. rfp-a-en. w-Ía (se-ha). Különös figyelmet érdemel a ként mint osztó rag számokkal viszonyban. (instar mandati. érezhető. Az első módbatározó. kép. tanácskép mondani valamit. pl. mert ezek nem lábba. 1. fajút.féíi. ezen hasonlatok szerint: csep-tí-en. kerestet-bet. al-hatik. nyug-hatik. mely ki és ént v. állapotú. eszik e-hetik. azaz. szazanként (per centenos). Altalán mind gyök. módja alialma. gyanánt „Ulendökép" úgy mint illendő. így a hatatlan. gondolkodik. mint valaminek alakja. katmoféle. s az is eredetileg alkalmasint: ve. fék-hetik . kiváltkép (peculiariter) nem: kiváltként. nyűg-szik. mindenkor. Adok pénzt. hat. Tehát elég egy p-vel írni. kép-v-en. olyanság alapfogalma rejlik benne. sokféle. mint.126 Fonák viszonyú ezen szóban. vala-ha. Csalásféle csíny. midőn azt jelenő. húzódik. amikor lesz. mely van szerént szóban is. természetű. A hasonlat alapfogalma rejlik benne. mint Ülik. kétféle. tanács tartja. más módon. minthogy a kép nem egyéb. Üfc-ea igékhez járulván szintén fölveszi az ik-et: al-szik. melyet a régiek ragoztak is mint főnevet. a Szótár folyamában ha rovat alatt. ^távozhattok. röp-íí-en. ént-ből alakult: ki-ént. „Azonkép. nyomat-hat. többféle. Időt jelent. ezenként. olyan tulajdonságú. kezelhetetlen. Jelent bizonyos neműt. sédére valet v." úgy mint az. ózonként. fekszik. bizonyos birtokoshoz tartozó. bizonyos f ormán. Húsféle ételek. csep-p-en. verekedik. pl. topán. mint én. Magamféle ember. (aeqnalirer. Hasonló fonákságu: fejébe teszi a kalapot. tanács szerént. meg van engedve. oly módon. „Tolvajkép" tolvajhoz hasonlóan. lemásolt hasonlata. különféle. v. valami módon. (sufficienter) nem: tbgndiiként. ölethet stb. consilium). kertek. marad-hat. láb-veli. huzód-hatik. saru. kel-hét. ként (= ki-ént. ha lm azaz. beszédedént) ám. és a régieknél szokottabb volt: irgalmasságodént. törekéd-hetik. hetS alakban áthatóigék mellett szenvedő értelmű: gondolható. vagy per elüljáróval fejez ki: (singillatim). A tilosban nem vadászhatunk. tanáctként cselekedni. de a várból nem távozhatnak. a latin secundum. ugyanazon ént. van ereje. pl.1. tör-het. kor. valamit tenni. tízenként (per denos). száll-hat. consilii. potest. csapatonként (turmatim). honnan különböznek: parancskép. „Máskép" más módon. Néha hasonlatra vonatkozik. ha. valamiként. téli.mind származékigékhez járulván úgynevezett tehetSigéket képez: vár-hat. Kovácsféle tzSlSk. tokképpen = sok képü-en. tulajdonképen ám. fejére. e helyett: koron. gondolkod-hatik. sxert. részhez. Telekifíle ház. „Úr Isten az megtisztulásnak törvényét havai (sub conditíone) adta ki. valami-kor. stb. latin poi-ie. . Egy érteményü a kor szóval: némely-kor. miként ? mimódon . Olyan mint tele v. aequali modo). fejéve mint hova. mód. Öszvetett melléknév a f él és e v. (secundum mandátum. De szabatosan véve különböznek egymástól. ered-hét. szolgaféle. csizma. 172. képes. ami gondoltathatik. mindenkoron.. hetetlen is: gondolhatatlan. (hasonló éhez mint = mi-ent. s ám. tamquam. vergődik." Tihanyi cod. kép-p-en. ép-en. másféle. s bizonyos rendet. Ha dolgotokat végeztétek. úgy minta parancs.) parancsén*. potest). Rokon vele a szanszkrit pat. s tulíjdonkép ez is Öszvetett szót képez. Különben a ha föltételt jelentő kötszó. félhez tartozót Egyféle. mint a tájdivatos: erSssen. apaként úgy mint apa. Jiogy Ügyen. szálad-hat. ver-het. Önálló ige a latin valet. polgárféle. Megtoldva: képen. melyekbe a lábat takarják bele. nem: egyenlőként. vergödhetik. Ellenben a ként. vagy így is elemezhető: kép-ü-en. mindenféle. röp-p-en. penetrut. t elemekből. sorozatot képeznek. eleyendb'kép. képzelheti}." Pázmán Kai. Havai oldozza fel. Néha ezt teszi: szabad. pertingit értelmében. formája. hogy valamely egésznek külön-külön részei egymásután következnek. stb. Némely esetekben kép helyett a nyelvszokás által ként használtatik pl. lábbeli. t. melyben az én oly módképzö. és föl nem cserélhetők a) midőn a kép latin tér képzőnek vagy modo •zónák felel meg: egyenlökép. b) midőn általán a hasonlóság. féle v. vagy lábból hanem lábra valók. régiesen kéd is). minden-ha. Iái-hat. máiként. áll-hat. árulkodik. Különösen ám. 147. (stare. így-en. iuxta és quá. más formában. i. bakancs. czipö. stb. Myet-en. mit a latin nyelv tt'm raggal. Úrféle. Különben mint kötszót részletesen tárgyalva 1. törekedik. mint ezekben: úgy-an. e kétféle jelentésű ha rokon. mely megfelel e kérdésre: hogyan? mi módon? s értelme: úgy. nem: mentségként. Borféle italok. hálássan.. nem pedig azt a lábba. irat-hat. MentségÜp Mondani valamit. nincs tiltva. A foglyok a kertbe sétálni mektíntk. te-mikor. árulkod-hatik. sémi-kor. tulajdonkép. Ható. h. szép-en. verekéd-hetik. osztályhoz. nincs akadályozva. A kettöztetett képpen vagy csak hangosbitott kiejtés. surgere. Mint igeképző szűkebb jelentésű. „Kölcsönkép" kölcsön gyanánt. hasonlóan. Mennyiben a föltétel teljesítése bizonyos idővel van viszonyban. s idöhatárzókat képez ezen öszvetételekben: né-ha. csep-v-en. e. hasonlókép (similiter) nem: hasonlóként. ül-het. Hangrendhez alkalmazkodva vékonyhanga igék után: hét. éreztethetik.

—csa. mint hordó. mely esetben a hangrendhez alkalmazkodva három alakú. legyen az hajadon. Gfyuri-cza. fiatalabbik testvér. latin vicis-nek. divka. mezőség. nő. a hasonlító fokban is: bihtar-ak." Münch. szegény-ke. Erteményéből világos. kisebbik. német chen-nek saját nyelvbeli mégfelelő gyöke. Vájjon van-e a szláv ka. ötször-i. v.— 126 — né. és jeden ráz (rád) = egyszer. ezerszer-te. anyá-nyi leány. számtalan-szer. Kicsinyítőket képez fő. Kováctné. Régiesen nye v. ellenben a né előtt meghosszabbúl p. kalmáraé. szakácsságot üzö nöszemély. 24. szakács felesége. fogalomban szintén csekélységre. 1) Főnevekből képez tértSszveget. grófi. o. A szeV-nek. rendet jelentőnek rokona a latin sertés. több-szőr. báróné. kainen stb. mint a magyarbam. grófnak. szór. Eléfordúl a török nyelvben is főneveknél dstk. nőd is. ötazör-ös. Szakáetné. der-cze. órá-nyi. egy öl hosszú. a nő. p. lovacska. Ormánság. tíz-szer. btcs-ak. háromszor-os. csut-ka. sor. fej. „Ennye ideiglen. egy évi nagyságú. ős. diákság. esik. Néha megfordítva: ok: kúp ok. kwp-ka. valahányszor. s a csekély ám. . ctut-ak. s mint öszvetett főnév alkatrésze ma is egy akku: pajta-szer. mennyiséget nagyságot. erdőség. nap. ki-csi. és a szásznémet: chen: Mánnchen. Jakab zsidóné. . étien egyersmind: talanúl stb. itt nem kutatjuk: de azt nem tagadhatni. királynak felesége. Bókon vele a latin cu is: homunculus.és melléknevekből: leány-ka. c) a ía te határzói képzőt: kétszer-te. gyermek-ese. —ság. kicsiségre vonatkozik. Ez utolsókat részletesen tárgyalva L a Szótár folyamában 218—221. Midőn mai nap ró-. valamint az önálló ecs. fordítva: ecs. bárói vérből származott. nevel.1. g&o-ecs. jobbacska. öcs. Azon szer főnév. öcs: köv-ecs." U. oly nagy mint egy öl. sokaságot: katonaság. tízszer-re. bárónő. képzőt: kétszer-és. Ezekben: minap. mint sort. Szilágyság. valahány-ízben. királynő pedig mint királyi jogokkal bíró hölgy. számtalan-szőr. re-vel ragozzuk. Mint későbbi divatú öszvetételben a nő előtt álló szónak vég önhangzőja meg nem nyúlik. s mellékneneknél dse. fejecske. cse alakokban: ana-dsik anyácska. vagy neje. muliercula. s mint ilyen számnévhatározót képez. p. latin cu. úrnő. mely többféle jelentései között megfelel a magyar íz. tíz izben. Orófné. a magyar . Ezen képzőt némelyek szláv eredetűnek tartják. —se*g. gyógy-szér. tájejtéssel nyő (ereseit. legény-ke. szer. sok-széi-ü. Kati-cza. színésznő. bárónak. fi-acs-ka. hlavüska. oly nagy. bor-ocs-ka. továbbá esők. mázsá-nyi. A csonkított szókból. ki-s. síkság. díva leány. völgység. A finnben is: kka. sok-ízbeii. töltés-szer. kalmárnö stb. cod Luk. papnő jszabóné. —cze. plebecula. nyúlik. atlan. egészen felnőtt. vagy férjezett. hat-tzér. —cza. épen úgy mint nőm. Lágyítva cse csa: kenő-cse. úrné. mázsa nehézségű. aszp-ak. amennyit a tőszó jelent. péld. hogy nyelvünkben alaphangra és fogalomra nézve a ke kicsinyítövel egyeznek a kev-es. több ízben. „Hatvan láb földnye. —ke. görgő-cse. mely alakhoz ismét különösen ke ka szokott járulni. mint kor = koron és kép = képen. Fölveszi a) a rá re ragot: hatszor-ra. szabónő. halvány-ka. kert-szer. továbbá cze. annyi mennyi ízben. évnyi. (birtokrag nélkül) mind öszvetételben általán asszonyembert (femina). így különböznek: papné. hogy a nagyságra vonatkozó nő. —ka. major fit) és növel. régiesen esek. divicza. tó-csa. de Vargáné. w-acs-ka. a maga nemében kicsi. annyi-szőr. hlava. b) személyzeti öszveget. pedig. oics-ka. nyitravölgyiesen: lánycsika. igékkel s a nagy melléknévvel rokon. Jakab zsidó felesége. —nyi. talon. sok-szőr." U. — ese. Weibchen. Közösebb nyelvszokás szerint öszvetételben a né jelent feleséget (uxor) = neje. óráig tartó. ur-ocs. a rád = szer. b) az t képzőt: egyszer-i. és gyakran vasárnap is határozókat képez. papság. Ján. grófnő. tét-sokaságot. őlnyi = öl-nagy. tótság. szőr. pornó". és az ocs-ó nyúl ám. magyarság. birtokragozva. számtalan-ízben. szinészné. fiatal nyúl. devojka. pórné. polgárság. o.egyszeriben' (tüstént) szlávul: porád. A szláv nyelvben ugyanazon észjárással. anyjához hasonló nagyságú. együtt kettős kicsinyítőt képezvén: köv-ecs-ke. illetőleg mértéket jelentő mellékneveket képez: egy öl-nyt. ős. minthogy változataival együtt a szláv nyelvekben is köz divatú. 21. egy ízben. ttir-öcs-ke. rend-szer. egy-szer. hordónyi has. leányka. vagy elvont gyökökből álló képzőkről. „Kétazász könyökletnye. ne. százszor-i. ámbár hajdan csak egyes eredeti alakjában divatozott: három-szer. telén. e helyett: napon. varganS. a persában ok: mwg-hak madárka. nemesség. királyné. tfljt. devojtsícza ám. a régiek a nélkül éltek vele: „Eltávozék tolok egy kő hagyeitásnye" (rá). cza: gyer-kö-cze.Szakácsnő. tób-széril. mind önájlólag. kicsi. udsuz-cse ólcsócska. mennyi-szer. szém-écs-ke. szer. tegnap. Kovács nevű vagy kovácságot űző embernek felesége. vidéket jelentő szókat: hegység. hatszor-ta. ház-szer. Nyírség. d) az és. egy-szérü. gyökei. Érteménye: annyi ízben.

tap-osg-ál. mint tartalmazó együtt véve. kér és kér. rapit ragad. Hasonló képzési rokonságban vannak a latin: •pörgő. p. grumus göröngy. tartósan folyat. én is. uraság. vergődöm. rap-t-at ragadoz. szed-eg-et ám. vellicat. ős) magyar melléknév képző: mucus mocsok. vagy: és-még. „Melotosnak kedig minden kazdagség# városit kivivá. honnan szépséges több mint szép. met. kér-ég-et ám. őz) csipd-éz. A meg tájtéssel: met s közösebb szokássaiméi. lehetőség. sietség. nagy. pram-o»-n8 göröngy-ös. egész mivoltát. vagy bizonyos személyek. f od-ic-at ás-k-ál. mordét. csont-os. set-os-us. v. ög. vet és vet. repd-éz. a magyar: járat és jár-t-at •=. is. gyönyörűséges a maga nemében több mint rút. vir-os-us mirigy-és. mesterség. Mennyiben a magyar ég. fogság. Elemzése. öe-flister. mind egybefoglalva általán kapcsolatot. dörök. vásottság. narr-isch bolond-os. vexo stb.— 127 — bizottság. Lássuk már ezek jelentéseit nyelvünkben. csipd-ég-el. ás. 2) a latin gyakorlatos képző g = magyar tg. járandóság. 3) Járul jelenidöbeli igetökhöz: kivánság. folytonosan. úgy a fordított német: ge a) gyűjtő. gyakorlatos: (?e-brumme. személyzeti tulajdonságot. tap-os. thőricht balgat-ag. tal-t-at szökdös . verd-és. minthogy a régiek vastaghangu szók után is így használták. büb-iscA gyerek-es. Továbbá ezen ég ám. is-mét = es-meg. alapfogalomban többnek öszveadása. és a német isch = magyar és. ás. tap-os. nemességet szerezni. tep-es-c-o. calor hév. talp-as. és megtörő minden magaság városokat" Bécsi cod. ért. humor nedv. épen olyanok. nagyság. Judit I. Ezek szerint az «s. morsicat. 5) Nagyítva sokasitó ezekben és ilyenekben: tenyer-es. királyság. öszvekötése. cur-s-o. Hasonló rokonságban állanak a) a latin: ét és a gyakorlatom igeképzö it. meg-es-eg — roegu-mg. stb. eredetileg es-eg. sert-és. és: wind-isch oel-ei. küldöttség. homályosság. leb-s-el. 2) Belső viszonyt kötő: ür-eg ám. put-id-us büd-ös. og). folyat és foly-trat = gyakran. fényesség. és. és az id képző. mér és mér. Továbbá. mooet noidit. verd-és. és-eg.is) és ég elemekből. nerczegség. c) átv. p. meg. öe-dflrm.: cal-id-us teT-«. s jelenti az illető tulajdonságát. bőségét. gyönyörű. tér. ős. vagyis kettőt egyesítve sokasító: család-os ember = család és ember szoros együttes viszonyban. mark-os. érettség. sus- . lov-ag ám. asszonyság. veho igékből származott penso. te is. és a palóczoknál: es-eg = es-meg. kicsiség. ég. morm-og-ás. bűz. köpd-öz. veszteség. rangot: katonaságra ixánni magát. lat. kérd-ez. ág ezt is jelenti: és. boldog. sokasitó: Ge-ioatser. ég (ég. hab-s-ol. Én mtg te = én és te. azaz ismétlés által sokasitó: röp-ös. kapd-oz. meg. séta sérte.putor bűd. mint föntebb is eléadtuk. gug-s-ol. ty-verték = meg-verték. váll-«. mentség. fumus füst. Ebből kiindulva úgy vélekedünk. 5) A latin os-(us) = és (és. lét-jobb. öszvekötést.herrKh-eo. —esg: sen = es-c-o. illetőleg gyakorlatot. s ebből származó többséget. büz-ös. bor-os korsó = bor és korsó. hasonló hozzá a német képző ig. is-meg (ismét). forgatok. atyafiság. és. ember. id-i nachlass-ig hany-ag. ős. u: ter-o török. met-mondtam = meg-mondtam. és. múlandóság. mot-it-at mozgat. sokaságot. frig-es-c-o. tanulság. 2) Fokozásban nagyító. Hasonlók a pwk. ég — meg. fum-os-us fílst-ös. érmét. fut-osg-ál. nyíltság. Eredeti alakban ség. illetőleg sokasító. p. péld. A Bakony és Balaton vidékén eg-láttam = meg-láttam. rútság. verdesek. 2) Minden melléknévhez járulhat. vet-ég-et ám. szökd-ös. foly-o». fényes. ver-s-o. ririts mirigy. rűtságos. egymáshoz tapadva. is. daud-ic-at eánt-ik-ál. verd-ég-el. Végre hasonló hozzá a lég nagyítóban rejlő ég. kiáltoz. cal-es-c-o. t. tap-og. vér-es kard = verés kard. lov-os ember. futosok. is-meg. mér-ég-et ám. hasonlóan. vidéket: Jászsági Kunság. nagyságos. nyereség. tájejtéssel: ét: lég-jobb. clam-it-at. 4) Viszonykötő. Alapértelme és. és. ker-esg-él. tip-és. szed és szed. cíipd-es. valamint a magyar: ég. Rokona ez (óz. magyar szopogatok. sokasitó: leg-es legjobb. ét jelentenek mind egyenkint. muc-os-us mocsk-os. clamat kiált. met v. illetőleg nép által lakott tartományt. állapotát: szépség. Gyakorlatos igeképző: tip-ég. fényességet. ür-es hely. És így: vellít. sálit Jzökik. knirr-8ch-en. v. s a keményebb c (= k) rá változva: claudus ^nta. állapotot. takny-os. 1) Kapcsoló: Péter és Pál. mint a magyar. = és-és-és. hogy öszvetett szó az és (. vergo m. 4) A latin gyakorlatos s = magyar grak. 3) A Útin —et-c = magyar —es-eg. 3) Gyakorlatos. ter-g-o dör-g-öl. fodit ás. tip-es. az igeképzö sch = magyar és: for-sch-en. telid-es teli. b) ismétlő. hum-id-us nedv-es. vagy gyakran járat . Ide tartoznak a melléknévül használt részesülők: forróság. Őrség. boldogságot. quasso = quat-s-o. mulatság. kovácsság. takony. levertség.

gör-d-Ül. ismeg. zör-ög. . ág-z-ik. bö-g. öe-klingel. —zs. zörr-en. törd-ös. ság. —Sz). szender-ég. patt-og. dunny-og. stb. az an én igeképzöt is fölveszik. A g legszaporább gyakorlati képző nyelvünkben. óoidogság = boldog állapot egész mivoltában. vinny-og. katonaság. bélyeg-éz. kap-d-os = kap-od ős. csaca-og. tetv-ész-kedík. mint középképzö: hem-s-eg. toty-og. dör-zs-öl. dör-ög. dön-ög. mozE-an. berr-ég. hőr-ög. leb-zs-él. sünydör-ög. büzöl-ög. o. nyif-og. teVsé*g. recs-ég. moz-d-úl. lép-d-és = lép-éd-és. idenlidem = item ét item. szisz-eg. dider-ég.— 128 — og-ás. döcz-ög. füstöl-ög. és rokonaikban a totósig. c) r. Alkalmazzuk már ezeket a seg. —ez. émely-ég. gőzöl-ög. szök-ös. csámcs-og. nyik-og. ölt-öz-ik. höb-ög. lebb-en. nyös-ög. mint: csatt-og. melyek. horty-og. mezők. képzőjü szókra. vill-og. péty-ég. támoly-og. korty-og. S. mindegyik saját hangrendü önhangzókkal. csipd-éz. &. bill-ég. ly. —öt) rep-és. é. ömled-éz. tántor-og. mi-og. —ész. üld-öz. (—ód. rem-ég. ford-úl (for-od-úl. on-sz-ol. vagy tájejtéssel eg-nyer-és. szorty-og. hák-og. —Sz. lih-ég. pisz-ég. csett-ég. hangrenddel. pill-og. roskad-oz. lob-og. porcz-og. hogy maga a tok melléknév sem egyéb. csöp-ög. különösen. (kétágú). loty-og. ttem magyarul asmeg. egér-ész. máv-og. hábor-og. dünny-ög. err-ég. hűled-ez. —k. for-og-úl). szédel-ég. ren-d-ül. bódor-og. H. moz-g. Rotor-ász. mint köaépképzö: toll-ász-kodik. mok-og. in-og. síkság. —z. z. hümm-ög. csatt-an. Von-z. level-ez. zen-d-ül. czincz-og. nyám-og. leb-ég. forty-og. für-ög. zör-ög. csor-og. kóbor-og. röpk-öd. rétt-ég. pip-ég. háp-og. kon-g. I. dob-og-ás. (—és. minta a ség ság módositványa. zöty-ög. n. top-og. fÖ-z. (moz-od-ul. rop-og. duzz-og. papok. magyarul tájdivatosan megesmeg. poty-og. durr-og. bú-g. röf-ög. hunyor-og. itmétlés alapfogalma rejlik. sanyar-og. koty-og. fogd-os. lökd-ös. tip-és. —ez. csipd-és. csör-ög. pih-ég. valamint az a) és b) pnnt alattiak is r. henter-ég. Eapd-oz. boly-g. —d. zaj-ojr. nyö-g. nyavaly-og. —ász. mint: biczcz-en. b) mozgalmat jelentő gyökökből: bicz-ég. Hasonlóan: erdőség. zör-d-ül. laf-og. lef-ég. bitl-en. hadár-ász. ly. mezősig. kár-og. kapk-od. nyáv-og. rez-g stb. l. melyek az an. lök-d-ös. 2) Az igékből alkotott ség ság képzöjú neveket úgy is lehet feloldani ha a meg v. tépd-és = tép-éd-és. dud-og. elterjedt erdők. term-ész-et. könyör-őg. dob-og. vak-og. bugy-og. hörp-ög. don-g. —z. csosz-og. nyereség = meg-. —óz. —sz. 8r-z. czaf-og. pity-ég. köp-ös. ingad-oz. zok-og. sok hegy.férk-éz-ik. én. azoty-og. minden. mor-zs-ol. = lök-öd-ös. gagy-og. —óz. mint középképző. —sz. Ilyenek. foly-os. döb-ög. for-og. költ-öz-ik. után jobbára azok. köt-öz. vált-oz-ik. katonák öszvesen vagy bizonyos seregben. —ez. kapd-os. har-s-og. köh-ög. öe-polt«r. mely ily nemű igéket képez a) csaknem valamennyi természeti hangból. mor-g. suttog. müvészség.) tap-od. lib-ég. csiper-ész. czamm-og. Mint középképző: fog-d-os = fog-od-os. monn-og. szakad-oz. sokaság. huh-og. kocz-og. csöpör-ög. petty-en. melyek közöl némelyek fölveszik az an én képzőt is. legel-ósz. kívánság —roeg-kiván-ás. Hasonlóan a melléknevekből: szép-ség = szép jegyek öszvege. csen-d-ül. sú-g. —g. locs-og. képzőt nem szokták felvenni: bé-g. —ez. selyp-ég. —t. lökd-öz. mint középképző: von-sz-ol. (háromágú). röh-ög. nyif-ég. 1) főneveknek sokasági jelentést kölcsönöz: hegység = hegy és meg (= hegy és még) hegy-eseg =r hegy folytában véve. királyság. szusz-og. cser-z. zök-ög. roz-og. érk-éz-ik. —ős. gág-og. töm-ösz-öl. csöm-ösz-öl. hars-og. kódor-og. kop-og. Ezek általán hangugratók. pessz-ég. nyel-d-és = nyel-éd-és. tévely-ég. sür-ög. sáp-og. egesseg. képzöjü törzsekből: ácsor-og. mint: dör-g. sip-og. teker-ég. —óz. bek-eg. —öd. lobb-an. (—az. minden. wietesmet. fanyal-og. nyik-og. döcz-ög. iz-ég. csavar-og. Valószínűnek látszik. föcs-ög. verd-és. csemcs-ég. síkok folytonos sokasága. zú-g.feledség = meg-feled-és. moz-og. vacz-og. csapk-od. puff-og. barcz-og. nyek-ég. moz-og-úl). pör-s-en. gyakorlat. vics-og. boly-og. ég előre. pen-ég. hogy az és ég-. mi a királyi hatalomhoz. vih-og. csén-ég. mi a művész köréhez tartozik. herr-eg. pér-zs-él. az és pedig hatratétetik p. csipk-éd. hinny-og. —zs. —ed. —s. ágy-az. vorcz-og. hor-zs-ol. folt-oz. rétek. Mindezekből kitetszik. hord-oz. rez-ég. —d. A gyakorlatos igeképzőkről. zen-eg. bizs-ég. sus-og. csén-ég-és: b) A latin ét magyarul e». Ezek a fentebb elemzett és kötszónak módosulatai. hab-z-ik. paptág. roty-og. továbbá. pinty-ég. tap-os. czup-og.

Párhuzamos társa az átható. Jegyzet. fuld-ok-ol fuld-og-ol. köt-ög-et köt-ek-édik. eresztget ereszkedik. kelepéi. árul-g-at árul-k-od-ik. ugyanannyit mondva egy szóval aligha képes más nyelv visszaadni. Az odik alaknak párhuzamos átható társa ít: takarít. a dolog természeténél fogva nincsen párhuzamos átható társa. —köztk. márt-og-at. dolgot folytonosan ^akorolja": ármánykodik = az ármányt folytonosan űzve működik. 17 . —k. peder-g-et. derül. 1) Igéket képeznek igékből: huz-akodik. ma"yat marakodik. Hasonló viszonyuak: ("lógat tolakodik. a melléknevek után körül irva ezt jelenti: „az illető melléknév által kifejezett tulajdonságot. csiripel. tandrkodik. kodácsol. lopogat lopakodik. mint fönebb tárgyaltuk. s mintegy önhatólag szenvedő. emel-kedik. kalatyol. mint gyakorlatos igeképző. B körül irva ilyképen értelmezhető: a) a főnevek után „a főnév által jelentett állapotot. az első egyszerű belcselekvésre vagy szenvedésre. kevély-kédik. nyeld-ék-él nyeld-ég-él. takarodik. zsib-ong. E kétnemű igeképzők alkatrészei következő rendszerben váltakoznak: az átható ige zárt hangzója . bőmből. Ezen igealakok nyelvűnknek különös sajátságai. i. tör-ekédik. é. vareget verekedik. gyakori. kemény k-ra. tá~ ]». v. Ez különbözik azon l képzőtől. ö. emberkediít. örökít. v. 8: for-og fér-ég. melynek t. vagyis az o. uur-k-ál szur-og-ál. gyakorolja önmagában. tehát más: soványodik és soványkodik. illetőleg belcselekvést fejez ki. hangicsál. mint a latin: cogitat. —eke'zik. az é. siápol. turbékol. mint a gyakorlatos g képzőnek változata. vakar-g-at. tát-og-at. keres-g-et keres-k-éd-ik. mint középképzö a g-nek módosulata. szüköl-ködik. c) néha n közbetéttel: boly-ong. kir-ilylcodik. A fentebbi elemzésből könnyű belátni az odt'k és kodik alakok közti különbséget. gyül-ekézik. német: denkt. ö. soványabb lesz. tántor-og. l **:rit} keseredik. nevezetesen a) midőn igékhez járul. jár-k-ál = jár-og-ál. várakodik. szed-ég-et. és viszont. tágul. mar-og-at mar-ak-osz-ik. t i. 3) melléknevekből. von-akodik. Mindezekben a k nem egyéb. A) — akodik. Különös tárgyalásra méltók. kiabál. huz-og-at buz-ak-od-ik. —kédt'k. mozgalmat fejez ki." p. 2) főnevekből: király-kodik. Miről L alább a —t. eszelö's-ködik. szán-og-at szán-ak-oz-ik. csap-ong. kárai. nyujUg-at. Ezen képző általán az alapszó jelentésének gyakorlatát vagy folytonosságát fejezi ki. a kodík alaké pedig. melyeket oly szabatosan. szláv: müzli. lojtárkodik = királyi hatalmat. ver-ég-et ver-ek-cd-ik. —akoszik. bátor-kodik. ioníl. vés-k-él vés-eg-él. kalmár lényével szorosan öszvefüggö dolgokat gyakorol.képzőnek párhuzamos társa p. ker-ing. meresztgct merészkedik. péld. töpr-eng. mormol. horkol. jobbára visszaható értelmű. öriz-g-et öriz-k-éd-ik. tevékeny működést. gur-ig-ál. szor-ong. képzőket. gát. nyalogat nyalakodik. Kényeskédik = tetteiben kényes érzelmüséget gyakorol. Atalán folytonos. a-ra. ver-ekédik. tzikikol. taricsál. z. ir-k-ál ir-og-ál. Ez önálló gyakorlatos igéket nem képez. —okoaik. teker-ég. ogat v. mos-og-at mos-ak-od-ik. szervrokona: ás-k-ál = ás-og-ál. mely a lesz igének '•sonkája. stb. göngyöl-g-et stb. koákol. för-ög.— 129 — d) mint középképzö az átható igéhhez szokott járulni: lát-og-at. MAOT UATÁB. Ai i kicsinyíteni árnyalat. Kivételcsen a. árul-kodik. her-k-él her-eg-é). b) Midőn fő. e-re. rikácsol. get. —kodik. A hangrend szerint segédhangzója o.és melléknevekhez járul. különösen: a) Mint hangutánzókat gyakorló: bcrnyákol. bilmárbodik = ember. csörömpöl. s lágy mássalhangzója g. hald-ok-ol hald-og-ol. kuruttyol. szürönget szürenkedik. vonogat vonakodik. —ködtk. gót. de szintén folytonos gyakorlatot. illesztget illeszkedik. takar-g-at. a második azon fölül azok gyakorlatára is vonatkozik. gondolkodik egészen más és t"bb. pirongat pironkodik. hanem. éget. ver-ég-et. várog-at vár-ak-oz-ik. ver-ég-et ver-ek-ósz-ik. von-og-at. Komorodik és tzomorkodik. minemüséget űzi. emberkédik. borít. Soványkodik = időről időre fogy. őr-ködik . kukorikol. v. sercz-ég. AKAD. váj-k-ál váj-og-ál. s mint olyan önhatókat képezvén. p. —ekédik. derű. —ekétszik. és kemény mássalhangzója t lágy d-re. tol-ong. caer-k-él cser-ég-él. hordoz-g-at hordoz-k-od-ik. csatt-og. bar-ang-ol. mely esetben némi nagyítási mellékértelme van. tur-k-ál = tur-og-ál. legfnykedik. oviltra. orokodik. bojtári szolgálatot gyakorol . —koeUc. tór-ög. i: csat-ang-ol. —l. B) —l. gyakorlatosokat képző: ogat. -sz-re változik. kényesedik és kenyeskedik. Scgédhangzója a mássalhangzóval végződő törzsek után hangrendileg: o. bokákol. é. üget v. csöpör-ög. —d. dörömböl. legény. az átható t. tanári hivatalt. -kaik.

borotvál. fülel. turk-ál. csik-ar. vagy megnyújtva él. Segédhangzóval jobbára elavult vagy elvont gyökökből képez leginkább áthatókat: ak-ar. szitái. enyeleg. boronál. ész-ód-ég-él észdég-él éddég-él. torkol. késői. kapcsol. dudál. szür-önget. hev-er. nehezei. árnyékol. álld-igál. dóromból. b) hajiami. nyak-1-ik. hasonl. mázsál. csorm-oly-a. fontol. por-l-ik. . talpal. igy helyeseli = helyes-vall. íacs-ar. kav-ar. szurog-ál. kezel. jogi. lábal. füstöl. kdroml. zárol. ösztökél. késel. tékozlatik. kér-el-el kérlel. mint az r. dob-ál. karol. rovátkol. dorongol. igé-r. játszó : dobol. ménéi. por-gól. forgácsol. hogy az 2 több igét képez. fürészel. bogoz. ingat-ag. zav-ar. rémlik. gereblyél. keresztel. sőt az l köaépképzö rendesen lágyított iy alakot ölt: csorosz-ly-a. fondorkodik stb. nyakai. szok-ál. tagokkal vagy érzékekkel működő : kapál. hanyat-1-ik. met-él. oldali. e) Kiválólag gyakorlatosokat képző és pedig egyszerű igékből. bírságol. sür-ög. feketéilik. díszük. az önhangzó kihagyása a kiejtést nehézkessé nem teszi. Az ide tartozó l képzöjü igék minden iájából igen számosan hangugratók. dicsé-r. furu-ly-a stb. sok-all = sok vall. fejel. ter-énget. vállal. ongat. vereaeŰik. fetr-éng. mint a többes számé. trombitái. érlel. gondol. nyársal. n közbetéttel: énget. melyekhez értelemre rokonok : kékesedik. öng : ker-éng. dör-göl. izei. melytől különbözik az ural-g vagy ural-kodik szóban levő : ural. ogat. Ezen r képző a szervrokon lágyabb 2-nek erősebb. sokall. kevesell. nyelvel. isz-od-og-ál iszdog-ál iddog-áL f) Számos tk-es igéket. Jegyzet. mérlegel. haj-igái. kicsinyítve: igéi. hatályosabb társa. rongyollik. hid-or. néz-éget. gyakorolva sokasitó : pér-ég. göi: her-gél. csöpörög. L nincsen t képzős átható párhuzamos társok. czimbahnoz.tol-ong. rostál. pl.— 130 — b) Mint hangszerekkel bánó. és így : foglal. kettős gyakorlatotokból: jár-od-og-ál járdog-ál. vet-él. a) ég. mint amaz. üt-öget. tündöklik. elnököl stb. orgonái. eszmél . rongyosodik. kap-ar. Altalán mint középképzök hasonló nemüek : édeleg. öklei. kintornál. fuvoláé. bugyola bugyor. bérlel. eszme törzsekből lett a lágyabb : elméi. nyelv-ek nyelv-el. szeméi. gőzöl. bódorog. ög. moz-og. s megfelel neki a gyakorlatos z : zongorái. sad-ar. had-ar. sarkal. tag-ol-al taglal. kefél. ég : lankat-ag. ezt jelenti: „olyannak tart. nyüst-ök nyüst-öL d) Valamit létrehozó. Néha kettőztetve : javall. Egyébiránt azon különbség van köztök. borostái. inai. ogal. csak egy l mint a fentebbiekben. bor-ongat. mi különösen az ikesekben szabályszerüleg történik. bélel. elégel. moros-ol morzs-ol. álJ-od-og-ál álldog-ál. térdel. uráli = úr vall. furulyái. továbbá ggakorlaíosokból: turog-ál. árkol. zöldcilik. ong. minthogy vall igéből látszik egybehuzottnak : javall = jó-vall (jónak vall). járd-igál. ét álhatóval : éget. csináló : árnyal. og. ül-öd-ög-él üldög-él. bicsak-1-ik. Valamint az elme. szém-ék szém-él. asztagol. járd-ogál. markol. lánczol. dicsér. De: országol. ez pedig több nevet. reggellik. ál: mend-égél. igái: üld-igél. el. öget: ver-éget. járk-ál. itél. söp-ör. huz-igál. kev-er. latol. melyeknek t. sod-or. agyai. sőt ily értelemben ez is a helyesebb írás. üld-Ögél. valahányszor t i. korcs-oly-a. barázdál. fény lik. gól. könyörög. C) —r. Sőt a régi nyelvemlékekben ilyeket is olvasunk : országi. cserek-ly-e. járog-ál. vak-ár. tek-er. gur-igál. Az l és r képzők közeli rokonságát mutatják ezen párhuzamok is : fanyalog fanyarog. lak-ál. kesereg. tep-er. ágyásol. forbátlatik. hab-ar. bányol. csuklik. toporog. szomorkodik. ural. dörös-öl dőrzs-öl. palástol. gyilkol. hizeleg. g) Kettöztetve képez a) gyak. kürtői. mint: bot-l-ik. korbácsol. c) Másféle eszközökkel. homolit homorodik.: hál-ál. bujdok-1-ik. sípol. hegedül. helyesel. zöldesedik. fér-ég. kaszál. igazol. amilyent az alapszó teszen. b) gyak. csörget-eg. A sokasító képzők táblái. hervat-ag. vél. úgy az isme. gyöt-ör. szaglal. bűzöl. abroncsol. tak-ar. rostollik. csikói. L Alaphang: g. hornyol. bot-ok bot-ol. szegei. lát-ogat. tilinkóz. hasal. tévelyeg. zör-ög. pL javai. n közbetéttel: éng. gyül-öng. ál gyakorlatossal : égéi. tasz-igál. típ-or. h) Midőn melléknevekből álhatókat képez. gombol. hurkol. eszközlő. kémlel. beteg!. álhatókat: iz-el-el ízlel. Hangrendé. sajtói. tekereg. guggol gugorodik. korái. öngeí : ker-énget. csav-ar. lakatol. öt. kot-or. szurk-ál. orról. czitaráz. támburáz. szédeleg. mond-ogat. csépel. lenget-eg. képességi sokasító : ág. rostosodik. nyüstöl.boly-ong. kártol. álld-og-ál. roszal. cset-1-ik. ölel. sárgállik. Ezek segédhangzója a többesszám hangrendét követi: nyárs-ak nyársal. dicse szókból a keményebb ismer. kintornáz. hangugratva : gél. könyököl. azsagol. szemlel. ismé-r. tarkáilik. gerezdéi. fáról. ik-eseket: kékelük. ögel. kicsinyei. bárdol. in-og.

okozík. pir-kad. A —t nagy szerepet játszó igeképzö. c) nagyítva sokasitó : ók. Mindezekben a k a gyakorlatos g-nek változata. öd : csap-od. fuld-okol. öld-ököl. ge. ed. szer-ked. ekédik : szán-akodik. ser-ked. tev-ékeny. zen-d-ül. vén-hedik. D) —í. ős. átok. mint a lesz ige. bugy-oga. Folytatva a különösebb képzőket. okodik. ük : pof-ók. le-h. melyek egyszerűségeknél t'-j. kor-haszt. is. c) és. eny-he. Közel rokonságban áll vele szervtársa a lágyabb d. és. kédik. vagy elT-ntak. pi-h. hogy eredetileg nem egyéb. —l. nyaf-iga. metsz. fél-énk. bor-oz-ik. Sg igék részesülőjéből: égé. eg-es-eg. kö-h. bok-ákol. kél: szur-kál. öld-ös. locs-ka locs-ogó. og. énk: fal-ánk. EL Alaphang : k. csör-öge. Alaphang : d. emez gyöngébb hatáskörű. f) egyesítve sokasitó. mivelés. a) gyakorolva sokasitó igékben : kod. ied. Aosy. —d. csor-d-úl. képességi sokaságot jelentök: ánk. czik-ákol. ős a gyakorító igékben : rep-és. ke-h. esz. li-h. leg-es legszebb: b) ismételve sokasitó : meg-es-meg. a-h. vét. ködik : bán-kodik. kap-kod. var-ga. ékéi. parancsoló igéket. gyöpü-k. ga : ker-ge. tur-ha. vés-kél. vén-heszt. für-ge. t i. mint a tesz igének 'Ivánt s önhangzójától megfosztott te gyöke. mint a g és k szervtársa : a) gyakorolva. ft. mely azzá vagy olyanná l^ítt jelent. sür-ge. Ennélfogva czélszerü. b) mint középképzö = g : for-d-úl. lom-ha. IV. mozg-ékony. bit. mint: met. Általán a tevés. melylyel az igék képzésében párhuzamosan szokott váltakozni.^zreliasonlitásából okszerüleg következtethetni. b) 2. külszenwlö. ver-ekészik. tit. e'kél: szip-ákol. gur-iga. pir-ók. mint öszvekötve sokasitó : a) fokozva sokasitó : leg-es l'-yubb. szök-cí-ö szök-Ös-ö. heszt: por-had. vet. át. köp-köd. gyakorlatos : hal-ász. üt. miveltető. DL Alaphang : h. gyakorlatos igeképzö : ut-az-ik. r. haszt. fir-kant. gyül-ekézik. Alaphangok : l. belszenvedöket. he. melyeknek i. kéd : lan-kad. VI. mely a ga. b) a többesszám képzője k.— % 131 — c) az ég. ekészik : mar-akoszik. jut. kod. nyer-ész-kédik. titok. pén-d-ül. a) gyakorlatos igeképzö ód. lép-cs-ö lép-és-ö. d) hajíami. és. mint a g szervtársa. mint a) ezen önállók : fut. dü-h. kant. V. Teái. fécs-ke íecs-égö. VTI. ge. hor-zs-ol. hat. nyujtó-z-ik. okol. vagyis amaz erélyesebb. csel-ekészik. a t képez átható. L A t zárhangul szolgáló alkatrésze oly gyökigéknek. z : a) asz. két-kédik. bon-cz-ol. Második párhuzamos társa l. vet-ekédik. folytatva sokasitó : M. kapu-k. kéd. váj-kál. men-ekédik. közép ik-eseket. ke részesülökkel rokon : ir-ha. tör-ekédik. kerté-k. szem-ök. iga: tál-iga. él-énk. fél-ékény. ákol.'va el88 alkotásuak. ser-ként. ékény : hajl-ékony. s különféle osztályú igéket képez. mint alanysokasitó : fal-ak. Iwr-ök. ör-ködik. ser-éz-ik. ke : csacs-ka csacs-ogó. nagyító : nép-es vásár. kodtk. kicsiny. mint szervrokonok. t) ha. a d pedig önhatókat. ö'ge : czin-ége. s nem egyéb. köt. cselekvés. tető. vad-ász. Alaphang : sz. d^ középképzö cs = s : hág-cs-ó hág-os-ó. e) — zs = t: mor-zs-ol. ás-kál. fürk-ész. köd : csap-kod. Alaphang : s. kor-had. akosztk. csíp-éd. c) középképző ez ^ z : hur-cz-ol. dör-zs-öl. szán-akozik. tur-kál. hogy egymáshoz viszonyítva tárgyaltassanak. por-haszt. lé gyökének csonkolása. b) elavultak. o-h. in-ga. töp-öd. pöf-ékél. fitat 17* . kifuvást megnyújtva sokasitó : ter-h. mony-ók. ököl: nyeld-ékél. tét te'szik. oga. kent: hor-kant. c) lehelést. ami vagy amilyen az illető gyök. e) gyakorlatos igék részesülöjiböl: ka. ért-ekézik. csip-kéd. ka. származékai. dön-cz-öl. bitó. csipd-és. esiMÍát fogalmát oltja az illető gyökbe vagy törzsbe. metél. nyul-ánk. tap-os. pér-zs-él. ékézik : vár-akozik. cserk-ész. bor-ok.

koppan-t. eszközli. fosz-i-tk. Mint át. s ám. ÜL Önálló egyszerű igékből és nevekből szintén egytagú törzsigéket: ér. bég-et. kezd. tör-t. e/-ik (= es-ik) ej-t. búg stb. nem mondjuk : látog. és így : csikorg-at. melyek gyakorlatos alakban önállólag nem léteznek. ét alakú képez a) mirelíetó'ket. — d (ad. sürg-et stb. zeng-ed-ez. reszket = rezeg-ed. mondást. mozg-ad-oz. nyűg-tat. om-1-aszt. té-tet. fej-1-eszt. szám-t. serk-en. ir-t. vagy középigék alakulnak : osz-Wk. melyeknek párhuzamosan megfelehiek az ódik. szám. hi-tet. zeng-et. VL Kettőztetve—tat. mártást. pl. melyek közöl többnek párhuzamosan az önhatókat képző ad ed felel meg : csörg. mozg. szedést. sied. rom-t = rommá tesz. őm-í (önt). csatí-an. megtörténjék. hint és Aimlik között Továbbá ezek némelyikéből-t (át. = kongóvá tesz. fon. mond. hSkken-t. ront. ug-at. bont és bomlik. csattan-t. öl-t. om-l-tk. márfog. txtíik. fosz-1-at. ár-f. teszi. intést. mondog. rej-t. vagy amilyen az illető gyök. sej-t. kel-t. Elvont gyökökből egytagú törzseket képez : Irf-í. osz-l-at. d) némely hangutánzók után egyszerű önhatókat képez: jajg-at. nyir-et. lobban-t. rejt és re/lik. Á kezdő vagy első mozzanata an én (= in) képzős önható igékhez járulván. ujjog-at. oom-t (bont). csuk-at. fosz-1-ad (oz-ik). ttdik belszenvedSk : csuk. tör-ödik. vagy eszközli. márt-og-at. om-f (ont). i»-í. szánt. mart. üt-ög-ct stb. him-t. mozg-at. Ezek oly igék. V. mond-og-at. öl (al-ik alszik) ol-t. —tet. — — rettenjen. létesítőjét fejezi ki. rett-en. em-t.." csuk-ódik. hant. oszt és oszlik. vál-t. tU-t. ing-ad-oz. robban-t. rom-i-ik rommá lesz. fosz-t. a sirat. int-ég-et. lobb-an. rom-1-aszt. csetten-t. zörg-et. — — zörrenjen. int. rom-t. illetőleg parancsoló igéketlképez a) ezen elvont igegyökökből :é-tet. csörg-ed-ez. — — serkenjen. al-tat. fej-l-ed (éz-ik). or-f. már-f. gyakran teszi. szi-t. okozza. hogy kongjon. lát-og-at. Id-t. tér. em. fon-at. régiesen stral. honnan : szer-elem. fejt és feflík. ét v. pl. vagyis. zörr-en. rom. ir. tSr. e) egyszerű áthatókat elvont. stb. (izeged =9 izgad). i-tat. kel. Hasonló viszony van az önt és ömlik. ed)-vel önható. (es-t). vi-tet. Ilyenek : dobban-t. peng. b) egytagú átha- . nyi-t. ont és omlik. csörg-ef. viszket. f) ezen önhatók: reszket. szer-et. hajt (clinat) és hajlik. — — czuppanjon. ami. hant és kámlik. reng-et. bán-t. hogy a törzsige által jelentett valami meginduljon. kurjog-at. pl. fék-tét. tulajdonkép. fit-at. hogy csattanjon. zörren-t. ing. nev-et. ing-aí. zökken-t. töl-t. Az első (t) nemüek jelentenek azzá vagy olyanná tevést. osz-í. hám. ik hozzáadásával pedig külszenvedSket.. sü-t (pinsit. honnan : siralom. viszket. tör-etík. kezd-etik. csuk-atík. vagy önálló gyökökből: mut-at. hint Ezek közöl többnek párhuzamos társai l-vei képzett középigék.— 132 — H. szed.mivcUel8. ászt észt) képzővel átható. — — lobbanjon. f es-t. Értehnök : a Litást. rom-l-ad (oz-ik). csappan-t. nyit és nyílik. honnan : irgalom. foszt és foszlik. okozza. fej-l-ik. him. szánt és számlik. stb. b) g gyakorlatos kőzépképző után átható igékből gyakorlatos áthatókat: lát. a másik (1) nemüek pedig azzá vagy olyanná levest. rigy-ct. = vizeged. fon-ódik. tör-et. és pedig egytagú igékből. reteked. máskép : szer-el. fej-t. fon-atík. öl. serken-t. hám-t. cselekedtetS. rá-t. sér-tjfeT. B a mutat régiesen : mutál. kezd-ödik . czupp-an. ütést. sir-at. retten-t. kezd-et. üt. irgat máskép : irgal. kut-at. íel-ik. eszközli. czuppan-t. om-l-ad (oz-ik). bán. rom-Z-ik. dong. rokkan-t. assat). td-t. osz-l-ad (oz-ik). pérg-et. zeng. ér-t. az illető cselekvésnek vagy állapotnak mintegy indítóját. fél-t. kong-at. viszked. tel-t. Ide tartoznak általán a hangutánzókból g-vel képzett gyakorlatosok : cseng. siet. szed-eg-et. IV. forg-at. c) önható gyakorlatosakból mtweííefo'ket: kon-g.

kopog-tat. domborít. likoszt = likassá. és b) a belszenvedö odik. Vannak némely igék. pl. mint: magaszt-al. üt-tet. a kertész fákat ül-t-ef. vagy s-vel : száraz.'fut-tat. Ai elsőnek értelme : azzá vagy olyanná tesz. dagad. tör-et. szün-tct. hogy ragadjon. nyi. tét képzőket felveszik. igaz. von-at és von-tat. nehéz. pl. hogy az ősz. vizet folyat. kittem. pédér-édik. horpaszt = horpaszszá. fdíétíty domború. s e főnevek : támasz. cselekszik. kotor-tat. a dajka gyermeket szop t-at. vigaszt-ál. dag-ad. Önmaga által. vaiatdy munkát foly-taf. mind az öszvetett tat. hogy folyjon. a hangváltozási viszonylatok analógiájával nem egyezik. A hangzójukat kiugratott g képzős igék át. ám. a másodikban iüzwtdett miveltetők pl. eresz. köt-tet. pimasz. Ezen igealaknak mint áthatónak kétféle párhuzamos viszonytársa van a) az önható <?> 3. tetszetőssége daczára. jár-tat.1. romlat. csupasz. gimdör-it. nyugodik. botoz-tat. eszközli. görbe alakúvá. fekete színűvé tesz. szalaj-t Jegyzet. Ez is mily gazdag erű s kiaknázásra váró szókincs-bánya!. mennyiben a d és sz mint szervrokonok. ödt'k. ad-tam kiejtve attam. un-at és untat. melyek mind az egyszerű át. pl. gerjeszt = gerjessé tesz. s a csángó nyelvben ttitxegve vagyis szelpesen hangzik. 1. f oly-át ésfoly-tat. pl. hunyor-Ü. s az úr. Jegyztt. sőt a törzsbeli sz is. eí. ecmint középképző azon ás és változata. az első esetben közvetlen. szakasz. vakar-tat. csip-tet. tét miveltetőt vesznek föl. Egyébiránt az ily kemény igealakokkal csak a lehető' legritkábban szabad élni. pédér-tí. pl. •araszt-ai. vittem stb. horgászt = horgassá. engeszt-el. az alapige Utal jelentett cselekvést vagy állapotot létezővé teszi. nehezt-el. 2. a hírlap valamit hird-et. öm. gözölög-tet. mint középképző t-re szokott Tallózni. édesz. alakit. Az úl. de másmás érteményi árnyalattal. ki ezt a kertésznek parancsolja. visz-tem. csügg-ed. kivált némely igékben váltakozni szoktak. = mered-t. fehér. von-at. tapasz. Ennek földerítése végett az asz esz középképzöt szükséges elemeznünk. hisz-tem. az hird-et-t-et. mely mellékneveket képez. melyekkel a t képző a gyökben rejlő alapfogalmat vonalazza : rom. göndörödik. parancsolja. fi-ftstüljön ám. az anya dajkával szop-t-at-tat-ja gyermekét. Az öszvetett ít képzőben a t ennyit jelent: azzá vagy olyanná tesz. a másodiké : azzá vagy olyanná lesz. Midőn igékhez járul. dugasz. csiráz-tat stb. eszközli. sürögteti bizonyos eszköz vagy megbízottja által. csügg-eszt. zo'ld-űl. eszközli. eszközli. hu*y>r-í>d3c. ruház-tat. . Némelyekben tájejtéssel az sz itráltozikj-re : szakaj-t. biz-tat. pL tiszt-Ü. tósy-ot és hány-tat. okozó. hogy vonjanak valamit. vigasz. nyugoszik. nyittat. szök-tet. gyilkol-tat. cselekszi. ám. Tehát a ragad. merett.— 133 — tok. fehérít. görbít. létezését eszközli. mert a d. bük-tat. gabonát szállít. moigat és mozogtat. romlását. kaszái-tat. Jegyzet. pl. nyit. nyilatkozik. különben tat. mereszt. tisztává tesz. pL eaz-íem helyett et-tem. cselekedik. pl. Néha a miveltetö hármasán is eléfordúl. i(l régiesen eléjön szenvedöleg is. s párhuzamos önható társa ad ed: rag-ászt. tiszt-úl. az öszvetettek többes vagy gyakorlatos érteményüek. vet-tet. mást állít maga hel'jM. ami r &gy amilyen az alapszó által jelentett valami. Ezek közt azon különbség látszik lenni. öntet. hogy más álljon helyette. vár-at és wír-íot. nyugosz-tam. Jegyzet. Ennélfogva. cserkesz. mit a nyervszokásból tanulhatni csak meg. tapaszt-al. csorgat és csorogtál stb. ravasz. ül-tet. sodor-tat. alusz-tam helyett ittam. ám. t. mered-féle önhatókból a fentebbi hasonlat szerint kellene lenni : rágott. midőn t járul hozzá. önt. Régi magyar Passió 16. De ezen elemzés. rag-ad. ömleszt. vág-at és vág-tat. pl. ám. jár-at éa jár-tat. mer-ed. folytatólag vonat. okozza. szántzt = szárazzá tesz : hasonlóan. így különböznek : rúg-át és rug-tat. mer-eszt. hogy a gabona szálljon. üdvb'z melléknevek. 3. borzaszt = borzassá. édt'k. Némelyek szerint az nem egyéb. kedvesz. de némi érteményi különbséggel. mint nyelvünkben más számosak. eszközlö jelentésű. VTL Az oszt észt öszvetett képzőben a t tényező. ront. Az imént tárgyalt igék közöl némelyek ál. ingat és inogtat. zöld-ti. hogy a munka tovább tovább folyjon. kopott. i. arat-tat. rb'nkesz. perget és peregtél. tisztít. Tudniillik az ily asz esz képzőjü törzsek nagyobb részt elavultak. nyom-at és nyom-iát. mint az önható képző ad ed változata. hogy meredjen. Az eddig mondottakból meghatározhatni azon finom érteményi árnyalatokat. Véleményünk szerint valószínűbbnek látszik. és tür-tet. az úr sürgeti cselédeit önmaga. ömlet. hogy az egyszerűek egyes. rontat. iü-t-et-tet. el képzőt vesznek fel. dagatt. azaz eszközli. nyugoszt-al. c) többtagú igékből rendesen : takar-tat. feszitessék. csattog-tat. V1Ü. hullaj-t. önhatók és középigékböl: lat-tat. Sőt vannak országos divatnak is : norpasz. a kiejtésben rendesen ehhez alkalmazkodik. így különböznek egymástól forgat és forogtál. ét. von-tat. önmagában. dag-aszt. miszerint ragaszt elemezve ennyi volna : rag-ad-t. ám. e aki ezt a hírlapba teteti. válasz. okozza. isz-tam. valamint kopaszt (koppaszt) = kopaszszá tesz. eszközli. dobott.

ét. rémit. E szerint a mai ít elemezve és eredetileg = ó-t. minek fölvilágositása végett vissza kell tekintenünk a régi nyelvre. kerül. „És mikép lámpás olajnál kil nem világos-tíí" (világosit). Mások. ker-ő-^ ker-o^-t. ép-ül. 257. örök-íí. szár-it. ép-öt.S-vei azonos. mely föntebbi elemzésünk szerint a mutató a-. tan-út. lap-tí. Annyi s oly közös divatú példák után kétkedni nem lehet. lapít. út. L „Negyed csillák (g) mondatik bódok-tit-ásnak (bódogitásnak)". rém-í£-l. új t. Ujt. kér. nemes-öl. ép-üjt.1. repít. szabad-ól. tan-ujt. • 5. „Miért keser-őt-él (keserítél) engemet el". őt. a régi legendákban. gyúljfw. tan-ól. ejt. nemes-ít. dombor-ó. rém-ő-1.134 Némely nemű it-es igéknek mindkét párhuzamos társok meg van. 140. szár-ad. ow. ül az önható igékre : tan. fút (szokatlan). fújt. rém-tf. s a mai úl Hí szintén = ó-l. süt (rövid). tan-e/t. feszit. lap-ó. és úl. gyu-u-t. áll-ít. leeser-S keser izü. állap-odik. „Az szép ruha megékös-őt (ékesít) embert. Innen magyarázható. 69. av-tí. buzd-tíl. s jelent olyat.. tan-tó. „Emberi nemzetet ö általa megép-6't-é (építé)". örök-Ödik. keser izüvé lesz. illetőleg részesülő ó. és úl. A tihanyi codexben : 2. dombor-ó-t. 8. lap-ó-1. av-ú-1. lapul. fesz-ó'-l. Némelyeknek pedig csak egyik vagy másik társok van : buzd-it. Sí. fesz-ő. rém. merül = mer-ö-1. ít.1. ép-öjt. s hol ú ü. . lapon változattal. ül. út. „ Jöjön el és szabad-óh-on (szabadítson) titokét". hevít. pl. takarít =: takar-ó-t E párhuzamos képzöjü igék több osztályúak : a) elvont. lap-ú-1. fül. fesz-tí. „Krisztusban mind megeleven-őf-tetnek" (eleveníttetnek). 131. ojt.1. gyűjt. vagy ad ed önható társok van : has-íí. tan-ó-t. „Bizon-u/t-ja (bizonyítja) szent János". nyomul = nyom-ó-1. ker-e/-t. nemes-édtk. lap. Ő-l. av-ó-1. tan-ól stb. nyújt. pl. L „Az éhözőknek megelég-íyí-éséröl" (elégítéséről). feszül. fesz-tt-1. vagy önálló egyszerű gyökökből: gyű. ő-t. ojt.1. pend-ít. gurít. domboróvá lesz. 154. ürül. ejt. tan-éjt.1. 174. „Ezek az ő mondásokat bizony-tíf-ották" (bizonyították). melyben ezen képzők ily alakúak voltak : vastag: ót. láz-ad. 1. ten-é-t. száll-ít. „Némelyeket közölök elméjükbe vak-iíí (vakít) meg" . ól. üt. aprít. tan-ét. ámít. pend-ííl. 1. hol é éj. hogy ezen párhuzamos képzőkben azon ó. tan-ojt. L „Ezek azért az szűz Máriát bódok-tíí-ják (bódogítják)". örök-i'/l. tan-ét. s más nyelvemlékekben szerteazerint olvashatók az ily változatok: szabad-ét. keser-ő-t = keser izüvé tesz. ker-é-t. Hasonlóan a bécsi és müncheni codexben. fúl. domboróvá tesz. rém-ő. merít irmer-ö-t. gyűl.1. hévül stb. ől-böl fejlődtek ki változatképen a többi módosítások : ojt. szoriil. dombor-ól. közös: ét. lapít. tan-oj-t. Az ít. azaz. feszit. gyu-uj-t. tan-ó. 9. ker-ő. sül.1. ker-é. aljas-íí. gyüt. állap-íí. ép-ét. szak-ad. 229. az én idvözőí-ö fi-amba". repül. gurul. tan-í-t. avul. „Megbizon-u/t-hatjuk" (megbizonyíthatjuk). szabad-ít-ból szabad-tísa.hűt. aljas-odik. ól. „Öröle az én leiköm az én idvöz-őí-ö (idvezítö) istenömbe. L „Szent Leiektől megtan-tót-atván" (megtaníttatván). hogy ezen képzők már kifejlett átható igékhez is járulnak mint tolul = tol-ó-1. ámúl. kerít. Hasonlók : fűt. tasz-ít. szólít.1. avít. keser-ő-1. dombor alakú. valamint a párhuzamos úl ill képzők öszvetettek. 126. av-ó. szorít. üt. gyút. tan-tí-t.1. „megékös-ií-ti". 26. 139. ö rejlik. 19. szak~ít. öjt. ker-ő. avtí / fesz. futam-odik. gyújt. gyuu-1.1. ker-íí-t. az átható. nyúl. ép-öl. szabad-e/t. 142. „Agyán elfesz-ől-ve (feszülve) fekszik". „Hogy tan-ú/i-on (tanítson) meg minket". kivált igékből képzettek párhuzamos társ nélkül vannak. has-ad. pl. hol i-re változik. fu-u-t. láz-lt. tan-ej-t. vékony: ó'í. tan-ót. v. futam-lt. fu-u-1." s a 9. fu-uj-t. Ezen ót. aljas-ál. o-val. amilyen az illető törzsszó. ürít. melyek között legújabb • legszokottabb it. A régi halotti beszédben : szabad-ót-ból szabad-ócsa ám.ép-ejt. tan-é. ker-í-t. hűl.

—édik/ tcrre-j/ít. pederít. c) miveltetök. keser-édik — keserűvé tevődik. néha pedig épen csak t vagy d képző által alakúi. cseppen-t. szól-ít (át). id-er (r= tevő) részesülőből szánnazott. bég-et. d) miveltetö és külszenvedö át. és on-d. ten-d-o. száll-tí (át). csendesfii. fodorít. IV. b) igékből: *>•'». mintegy benntevödöt képea: aavany : savanyít = savany-ó-t = savany-út. vadít. buzdúl (huz-g-úl). ét belszenvedö ód. istenül. juon. por-t-o.ed. ét párhuzam nélkül : látog-at. csendesít. ad ed párhuzammal. Jegyzet. olvastatni. c) gyakorlatos önható aí eí párhuzam nélkül : ujjong-at. tör-et. törölg-et. Mit-/e<. mely szinte ol-mak (= lenni) iíível rokon. láttatni. itatok. tét a) külszenvedö párhuzammal : lat-tat. kukor-íí. (állítom). tan-ti tan-úl.— 135 — b) melléknevekből: szépít. gyarapúl. tá-t. sip-ít. «l-nak szintén van megfelelő társa: il. vadul. merít. szew-diir-mek. kövéredik stb. henger-édik. roppan-t. bak-'rf-mak. keserűvé tesz. ültetek. has-ét has-ad. marog-at. és számos hasonnemückböl. verek-«d-ik. ed. ijesz-t.-istenit. kurjong-at.és átható igéket a) nevekből pl. ülök.-ból lesz cz-í-o. szürke. öd-vel: verég-et. = (buz-g-ít). települ. A finn nyelvben is a t képez ön. szürkit. marak-od-ik. süt minden változás nélkül is: tolul. L a) Egyszerű tevést jelentők. syöttin. hasonlóan cselekvési képző ezekben : op-t-o. Azzá vagy olyanná tevést jelentve. dombor-íí. savanyúvá tevődik. szólal-tat-ni. siv-tt. ülepít. csöndít. wű'-^. fodorodik. mereg-et. A latinban kf}»ez miveltetö jelentésű igéket. lávitttin. édik. rippi gyónás. keser : keserít. savanyúvá tesz. ''"-tói sta-t-uo. tör-ó'dtk . mozdul. vagy •••l. édesít. pl. rendül. úK>g-et. melyből: ondó. át) miveltetö. amaz áthatót. öd párhuzammal : fon-at. a Icvési l-nek vagy d-nek a^t felel meg : fcile-faeíf. szoros. der-íí der-ül. = savany-ó-vá v. ohaj-t-om. süt-tetik . rej-t rej-l-ik. t zi-t. lyuk. henger-íf. szöjle-t-mek. savany-odik. szelídül. ing-ad-oz. fej-t fej-l-ik. juotan. hám-t hám-l-ik. nedves-ít. telepit. szorítok. c) önálló származékfönevekből és elvont törzsekből: gyarapít. szépfii. :^ret-tevö-ni (szeret-tenni). kövérit. tume-facií. üt-tetik. t»rölk-öd-ik. rendít. úgy látszik. a) asz-t esz-t. . vagy d párhuzammal : om-t (ont) om-l-ik. mozdít. szenvedő jelentéssel: szev-il-mek szeret-tet-ni. puhúl. •Mutun. érzékenyit. meleg-ft / made-factf. alapúi. érzékenyül. rutit. csörg-et. Hasonló viszonynak : domborít. A latin tehát az illető képzőt mint egész szót változatlanul megtartotta. iszom. kondit. on-t-om. tar-t. üt-íei. nycr-í<. Ezen képzők mutatótáblái : b) önhangzó nélkül. önhangzó és párhuzam nélkül: lobban-t. lát-íatik. puhít. igazul. fekctül. és rokon d-re változva : un-d-o.b) külszenvedöi párhuzam nélkül: csikorog-íat. ripitanf gyóntatok. emez pedig belszenvedöt. cxci-t-o. párhuzamos úl iil önhatóval : bor-ít bor-tíl. önhangzó és párhuzamos társ nélkül : lát-t. A török legszebben megegyezik a magyarral. tehát szevdilrmek szó szerént ám. fon-daíi. d) származékigékböl: buzdít. üdvözül stb. nyomul. okw-t-mak. a) Gyakorlatos tevcsü át. ülepül. párhuzamtalan : hur-ét. = keser-fit. rútul. DL Miveltetö tat. a törzszsel egybeforradott. dagasz-í . bak-tür-mak lát-tet-ni. 'il. Továbbá a törökben az iil. d) ít. üdvözít. alapít. mer-eszt mer-ed. tcrre-facit. Hasonlítások. td-«r. párhuzamos l társsal : rom-t (ront) rom-l-ik. ödik. midőn a magyar legvégső elemében a t hangban. édesedik. lyukasztok. különösen az önhangzóval végződök hangzója a képzőbe olvad : tíszta-it tisztit. hor-d•'•m. istvn. savanyít. forog-t«í. c) ti (=. pendcrcdik. mint: ci«t.ödik belszenvedövel: fodor-ít. merül. istutan. Ü. lüpi. fekete. meleg-W. párhuzam nélkül : áll-ti (át). ug-at. a raivelM«i ige d-ür vagy í-tír. és így : puha. fodor-odtk. etetek. domborodik. ahdas. s az újabb alkatú : közvetít Az ít-nek második párhuzamos társa a háromágú odik. feketit. savanyodik. i. A tevési f-nek a latinban többször facet. tör-efik. egyszerű önható. vagy ad önhatóval: szárit szár-od. penderít. szeri t-tet-ni. fon-aíik. visszaható ód. b) gyakorlatos átható át ét. serken-t. kiindul. jacto-ból jac-t-o. tisztául tisztul. szakotit szak-ad. mondog-at. csöndül. igazít. osí>rg-ed-ez. önható ad ed párhuzammal : ing-at. nyújtom. susci-t-o. ij-ed. eszem. szelídít. szürkül. Itt t. pörög-íet. szak-zt szak-ad . szók-tat. a dttr vagy tűr is.in-t. b) it.

üt-öíf-em. tooa is. A németben az egyszerű múlt: lob-t-e. Mi e másodnemű képzőt illeti. lapon). magyar ado-tt. t i. ét alanyi. tartását. múHidtit. föd-t-cra. scrtp-í-ura. (Bopp). ét. ét az alanytól elvont értelmű főneveket képez. cseleked-t-em. jártában. és így : prangrn. a honnan kildíkde ám. é. az öt. Az első nemű hajdan szintén csaknem általánosan mindenféle igéhez járult. „Fát vágok" itt átható ige van. tündérlet. (Lásd az utóbbira Fábián Finn nyelvtanát 118. ad-ta s a részesülőben te : ataje-te. fiiéhen." s az újabb alkotása* . őszszerű. Zuch-t. lát-t-am. ktl-d-'im. bak-t-üm. ott átható vagy áthatási érvényű igének is kell lennie. A tárgyeset raga t (át. a mondás tartalma.' A nyelvészet azon tana. Jegyzet A török nyelvben is az egyszerű múlt képző betűje d. ét képzőjü magyar főneveknek megfelelnek a múltidö részesülőjéből képzett us. amit cselekedtünk. ül t. vet-étt-él. c) A határtalan mód előtt: „pipa gyújtani. ott is ás. jött-öm-ig. s bizonyos igék után költöztetve o. tragen-ból lett Trach-t. öl-t-em. a Szótár folyamában —ás. Ázás. amibe öltözünk. szorgalmazót. kötélverö. fut-t-am. füstfaragó. hol át. pl. ét. kel-és stb. vagyis tova mozdit. vetétt-Unk. hall-oíf-unk. „És jőve Jézus ajtók betevén és ablakok berekesztvén. tárgya. . Ennélfogva más és más a cselekvés és cselekedet. ellenben az öt. s a részesülőben : M-d-rfc. hall-oíí-ál. mert oda (dorthin). Ugyanazon különbség van a ragozott múltidő és-a vele viszonyló öt. um. s múlt részesülők : btí-d-a. (sich) sch&tyen-ből (verekedni. ir-aí. mert bizonyos viszonyokban értelemcsonkítás nélkül el is maradhat. háztűz nézni. That (tét) stb. ir-at. mert ahol tárgyeset van. Mach-t. éVvel él a hanyag nyelvszokás." Münch. s lényeges betűjök f vagy d. és : ir-ás. ez pedig . —át rovatok alatt).képviselni.. tehát e helyett: múltadban. Fluch-t. lételét.írtomban sokan háborgattak' és Aratómban sok idegen szó van. zarándoklat. melyek jobbára a többi személyragozásban egyszerűek : lát-t-am. szed étt. Szoros érteményi kapcsolatban áll vele azon át. keres. legt. kereskedet stb. üt-ött-él. Hogy nyelvünkben a tárgyeseti rag t a tevésnek fogalmát illetőleg tárgyát fejezi ki. mozzan-at. latin da-t-us. pusi-d-a. hellén do-r-óg. thut). ma pedig az eredeti nyelvérzék megtompultával. ura végzetü részesülők és nevek : ic-t-us. thun. fa vágni. mint fentebb érintettük. fac-t-um.a levél keleté'. mivelkedet. melylyel egyezik általános jelentésben a ío. ztehen. némelyekben. szed-t-em. a fogalmak szabatosságának kárára. ad-ta a t ragban is egyeznek. . irat. szőlő kapálni. b) annak tárgyát. tud-t-om-mal. hogy a magyar egyszerű alakú múlt idők közöl a törökben csak a d v.egész életemben1. általános fogalomban egészen egyezők. ami írva van. az ás és jelenti az illető igének cselekvési vagy állapota folyamát.Pesten éltemben' (midőn Pesten éltem) és . cseleked-t-e. yár-í. gondolát és gondolat. lát-t-om-ra. üt-et. itt-ott. ütköz-et. a finnben csak az i képzős (öuhangzós) múlt van meg. szeret-t-em. cseleked-et. pL . Prach-t. mozdit-ott és mozzan-at. tooa (weitorhin) és tesz (stellt. hogy az illető cselekvés vagy állapot gyakorlatban. hogy a tárgyesetben (accusativusban) a wohin értelme lappang. zend dá-t-<5. folyamaiban van. mozzan. sctzt." „Hogy adtad el a házad. A japán nyelvben tó : atajeta. ct. pL cselekedet. írás és t'rot. Mennyiben a bevégzett vagy múltidö azt jelenti. nevezetesen. mely mindennemű igékből elvont értelmű főneveket képez : ír. A szanszkrit dat-tá-sz. hogy az illető ige által kifejezett cselekvés vagy állapot be van fejezve. Schlach-t. F) —t. men-t-em-ben. minthogy tesz mély hangon ám. öltözet. mondat. vesz-t-em-re. visel-ef. vet-éff-em. üt-öff-ünk. mo-t-ws. ütközni)." A régieknél a wán vén ragu részesülők mellett is. A t képez be végzett v. men-f. eí-nek volna helye. könnyebb kiejtés végett rendesen öszvetettek : hall-ott-am. „A bíró törvényt ül" itt az ül áthatási érvényű cselekvés. Ezen múltidő főnév gyanánt ragoztatni is szokott: élt-em-ben. ét képzőjü főnevek között. kus-t-am. tett. de tájejtéssel. keres-eí.- 136 — E) —t. vol-t. ez minden egyes igéből képezhet főnevet.a levél ketté' e helyett: keleté. mozzan-ás. a magyarra teljesen ráillik. tasz. vagyis meg van téve (perfectum). cselekedtében. onnan gyaníthatni. $& jártával* e helyett: járatával. mögen. végrehajtott mivoltát. vol-t-am. s azt jelenti. néha (euphoniai okból) t: szev-d-üm. mint idöképzö. s mint olyan alattomban minden álhatóban foglaltatik. János 20. — Nevezetes. sag-t-e és részesülök : gelob-í.?" b) A részesülök előtt általán : „Borivó ember. t képzős (mássalhangzós). ét a) annak bevégeztét. s párhuzamos társa ás. ö elötétes hangzóval: lát-ott. A perzsában az egyszerű vagy általános múlt képző betűje szintén d vagy t : btí-d-am. keltében' és . (1. innen alapfogalomban a tevést jelentő igeképző f-vel rokon. öt) szoros viszonyban áll a cselekvőigékkel. cod. öt. üt. kus-t-a.' Egyébiránt a nyclvszokás néha a második helyett is az elsőt használja : . menekedet. kel-et.mwltodban nincs öröm' múlt időt jelentő részesülő. mint tárgyeseti rag. pusi-d-am. kel. Mint különös találkozást felhozzuk itt is az árja t képzőket A latinban az át. és régiesen egyszerűek is : üt-t-em. amit irtunk. pl. vol-t-am. pusztulat. i-d-im. a) A személyragozott neveknél az első és második személyben : „Eltörtem a kezem. pl. üt-o'íí és üt-et. szíjgyártó.

sőt épen öt képzőt is fölvehet. csett-cn.level-ed-z-ik. k-öd : csap-k-od. pl. rotyty-an. fur-k-ál. csatt-an. s egyszeri létét. csön-d-it. d-it : moz-d-ít. nyikk-an. szipp-an. ron-g-ál. üt-k-öz-ik. köp-k-öd. A vastaghangu gyökök után nyílt a. melyekből átható leszen. moz-g-at. l-at. csill-en-t. d-«z. hupp-an. söpp-csz-t Az első jelentése tehát: lesz (fit). éng-et. surr-an. zökk-en. lapp-asz-t. k-él: tur-k-ál. d-af. vcr-ég-ct. zörr-en. d-öz : fog-d-oz. ad-oz. k-od. czupp-an. libb-en. bocsá-t. durr-an. clöbb-cn. Öszvetett vagy vegyes igeképzők. og-at. puff-ad. k-éz-ík. w'bb-an. swk-en. haj-ig-áí. röp-k-öd. horty-an. «d-éz : ak-ad-oz. er-ít: tak-ar-it. dör-g-öl. marasz-t-al. unható igéket képez. ker-ing-et. pitty-cn-t. zav-ar-od-. vagyis a gyökszó által jelentett valaminek létrejövését fejezi. hork-an. puff-asz-t. ér-ít: sod-or-it. pér-g-et. rep-ed-éz. og-dl. MAOT IZÓTÍB. korny-ik-ál. ősz. t-al. jelen czikkben a szokottabb öszvetettck tábláját adjuk. csav-ar-od-. koczcz-an. bér-l-el. tol-og-at. pl. mint az osz-olt öntatúnak párhuzamos társa. néz-ég-et. d-ét. lobb-an. rett-en. négy. csip-k-éd. recscs-en. kap-k-od. d-iil: moz-d-úl. rozz-an. hab-ar-int. lép-d-es. hor-d-oz. röp-d-ös. vill-an stb. gur-ig-ál. kicsinyítést. kül-d-et. in-d-it szókbán). d-ös : fog-d-os. I. szel-cí-el. söpp-en-t. tüszsz-en. kitörését. sarj-ad-z.k-éz. váj-k-ál. péd-ér-ít. bor-og-at. k-éd. in-d-ít. csép-ér-éd-ik.pölyh-öd-z. hars-an. engcsz-t-cl. melynek párhuzamos átható társa szintén < (facit). k-öz-ik : fut-k-oz. haj-g-ál. szotyty-an. Kettős igeképzők: an-t. amint t L együtt véve önhatást. mint e viszonyított igékből kitűnik: puff-an. pök-d-öz. ar-intt er-int (ar-ít. puff-au-t. Miután az cgySZ-TÜ igeképzöket részletcsen tárgyaltuk. d-cz. hiv-og-ál. dobban-t. fityty-en. vizs-1-at. lapp-an. kopp-an. lapp-ad. röpp-en. hül-ed-éz. Hasonló igékből származtak : dagan-at. ik-ál: tasz-ig-ál. kotty-an. leff-en. vak-ar-od-. ép-éd-éz. ha t ragasz tátik hozzájok. rogygy-an. söpp-ed. hircsz-t-el. dobb-an. patt-an. or-oá*-(ik). hir-d-et. pukk-an-t. durr-an-t. tck-er-éd-(ik). igeképzö. en-t : lobb-an-t. k-dl. ög-et: lát-og-at. szur-k-ál. ing-et : bor-ong-at. supp-an. Ugyanazon gyök vagy törzs két. ar-íí. röppen-t Ezen képzőnek eredete úgy látszik in gyök (iu-d-úl. ér-I-el. keletkeztet. osz-t-og-at-tat. forty-an. zén-d-ít.ed-töl. osz-t. isz-og-ál. puff-an. három. szab-d-al. kap-d-oz. ong-at. oszto-og-at-tat-Jtat. sáut-ik-ál. hörp-en. s értelme: indulás. dörr-en-t. ar-od-(ik). üt-ög-et. pih-en. ig-ál. a másodiké :teszt. pukk-ad. suh-an. a vékonyhanguak utón nyílt « etgédhangzóval : an. fogan-at. UAD. innen : osz-t-og-at. nyög-d-el. g-öl. kap-d-os. szor-ong-at. bod-or-od-. rug-d-al. biczez-cn. g-ot (og-at). rokk-an. lök-d-öz. miveltetést. söpp-en. Egyébiránt az an én abban különbözik az ad. ver«-' ft. döczcz-en. fog-l-al. i-e<: kos-l-at. tapasz-t-al. íz-l-el. bod-or-ít. roh-an. ög-et) : for-g-at. ég-él: ad-og-ál. kér-l-el.— 137 — G) —n. fog-ad. röft'-en. or-it. er-ít) : csav-ar-int. rikk-an. ég-et. üt-ög-et. mukk-an. locscs-an.hogy legyen (fieri facit). kukk-an. pitty-esz-t. csav-ar-it. ed-z-(ik) : fi-ad-z-(ik). nyekk-en. 13 . ér-Jd-(ik^ : sod-or-od-(ik). melyekkel egyeznek dag-ad. ad-og-at. topp-an. zcn-d-ül. for-d-úl. áthatást. rezz-cn-t. vés-k-él. g-et (ég-et. g-él. for-d-ít. emez pedig folytonos tartását jelenti. szcd-ég-él. f-el: vigasz-t-al. lapp-an-t. piszsz-en. én. rezz-cn. d-alt d-el: vag-d-al. pukk-asz-t. bocsán-at. elvont gyökből leszen áth. és a mozgalomra vonatkozó gyukök: böff-en. her-g-él. í-aí. d-os. ad-z-(ik). mcr-éng-ct. azin-1-el. bill-en. csép-ér-it. mozz-an. hal-og-at.kcr-ed-z. hogy amaz az illető belcselekvésnek mintegy indulását. er^d-(ik) : tak-ar-od-. bugygy-an. pes-l-et. Az ön én képzőt különösen kedvelik a hangutánzók. szag-1-al. egyszerre történő levés (fit). pukk-an. lebb-en. szcg-d-el. d-ií/. csuszsz-an. in-d-úl. zár-k-oz-ik. pittyed. kez-d-et. ropp-an. k-oz. péd-ér-ód-. külszcnvedést. d-ef: mos-d-at. szak-ad-oz. tek-er-ít. tck-cr-int. csurr-an. potyty-an. csön-d-ül. pitty-cn. tép-d-éz. tehctö"W gyakoriságot akarunk kifejezni. minélfogva hasonló az önhatókat képző d-hez. crny-ed-éz. kér-ég-él. szer-k-éz. belszerivedést. k-oz-tk. pcd-er-int. 1-el: fagy-1-al. g-ál. dörr-cn.

fur-ak-oz-ik. két-ol-k-éd-ik. típ-r-ód-. tek-er-8d-z-ik. vak-ar-ód-z-ik. al-g-at. aí-k-od-. d-og-<íl. tör-ed-éz-ik. ar-g-oí. gyür-k-öa-ik. ül-het. el-k-éz-(ik) : csuda-al-k-oz-ik. l-al-k-oz-(i) : fog-1-al-k-oz-ik. er-ill : csav-ar-úl. nev-ez-g-él. e^-k-éd-(ik) : ur-al-k-od-ik. pér-zs-él. tak-ar-ód-z-ik. d-oí-ód-«-(ik) : vag-d-al-ód-z-ik. rend-éz-g-et. l-ód-(ik). oz-g-ál. mérg-el-öd-ik. A tehető hat. es-g-eí . zsémb-el-öd-ik. kot-or-g-at. f-al-g-at. köt-ek-éd-ik. kér-8d-z-ik. os-g-dl. or-oz-k-od-ik. aí-k-oz-. rej-t-ég-et. hor-zs-ol. szag-1-al-g-at. d-Sz-g-et: fog-d-oz-g-al^ hor-d-oz-g-at. kany-ar-ul. k-óz-ik. kina-al-k-oz-ik. vakar-tat. alkalm-az-k-od-ik. nev-ez-g-et. tör-1-öd-ik. ver-ek-édtör-ek-éd-ik. d-ög-él: áll-d-og-ál. g-et-őd-z-(ik) : hall-g-at-ód-z-ik. t-d-g-et: tapasz-t-al-g-at. jár-d-og-ál. mot-oz-g-at. met-él-k-ed-ik. k-eWd-(ik) : hány-k-ol-ód-ik. fuv-al-k-od-ik. rend-cl-k-ez-ik. oz-k-od-. g-ed-éz : in-g-ad-oz. csel-ek-ész-ik. csav-ar-og. tek-er-ül. ker-es-g-él. ar-Ü-g-at: vak-ar-ít-g-at. öl-d-ök-öl. öl-g-et: nád-al-g-at öl-el-g-et. ol-g-at. ek-e'z-(ik) : vár-ak-oz-ik. ker-g-et-öz-ik. ak-osz. tol-ak-od-. ver-ek-ész-ik. csip-d-éz-g-et. vak-ar-g-at. vakar-hat. rug-d-al-ód-z-ik. d-ök-öl. t-og-at.— 138 — zs-ol. vigasz-t-al-g-at. d-ok-ol. pédér-h«t. ez-g-ett éz-g-et. kel-et-k-éz-ik. ül-tet. mind az egyszerű. fut-os-g-ál. ül-d-ög-él. hiresz-t-el-g-et. vet-él-k-ed-ik. gyöt-r-8d-ik. ir-k-ál-g-at. ver-ek-éd-ik. csor-g-ad-oz. sur-l-ód-. von-ak-osz-ik. fel-ek-éz-ik. aí-k-oz-(ik). 8r-g-et: tak-ar-g-at. ak-od-(ik). ez-k-éd-. áll-hat. ö'z-g-eí: por-oz-g-at. ód-z-(ik). szab-d-al-k-oz-ik. r-rfd (or-ód). áll-tat. elm-él-k-ed-ik. Hármas igeképzők : söp-ör-g-et. tét. k-őz-tk : bir-k-Ó7rik. g-at-ód-z-. húz-ak-od-. köt-öz-k-öd-ik. ál-ód-. huz-ak-od-ik. ak-oz-. d (él) k-éd-(ik): hív (hiú) al-k-od-ik. ar-ód-z-. d-ée-g-et. dön-t-ög-ct. ellen-k-éz-ik. ak-od-. d-al-k-oz-(ik) : vag-d-al-k-oz-ik. ker-g-et-8d-z-ik . eí-k-éz-(ik) : csal-at-k-oz-ik. ön-t-ög-et. oz-g-oí. ez-g-él. hall-g-at-óa-ik. ar-og. lop-d-os-g-at. «r-6el-*-(ik). es-g-Ü : rak-os-g-ál. g-oí-óz-. tek-er-g-et. hét. . őd-z-(ik) : lop-ód-z-ik. d-ék-él. nyel-d-ék-él. ol-(ál) k-od-(ik). k-ál-g-at. d-ég-él. d-os-g-aí. t-ég-et. k-ol. dör-zs-öl. pl. d-és-g-et. iz-1-el-g-et. ad-oz-(ik). mér-k-öz-ik. zug-ol-ód-ik. hiv-at-k-oz-ik. ek-éd-(ik) : mar-ak-od-ik. ek-ész-(ik) : mar-ak-osz-ik. í-ög-et: fosz-t-og-at. or-g-at. lop-ak-od-. i-őd-(ik) : por-1-ód-ik. el-g-et. tepicz-k-él. d-oz-g-ot.tép-el-(5d-ik. HL Négyes igeképzök. tor-l-ód-. II. az-k-od-. tttn-ed-éz-. ör-öl-g-et. bon-t-og-at. k-él-g-et: jár-k-ál-g-at. cser-k-él-g-et. g-et-őz-(ik). mind a származékigékhez járulhat. bot-ol-g-at. vesz-k-el-8d-ik. l-al-g-at. rak-os-g-a^ ker-es-g-et. ar-úl. hab-ar-lt-g-at. riv-al-k-od-ik. ed-éz-(ik) : szúny-ad-oz. szem-1-él-g-et. d-ös-g-ef : kap-d-os-g-at. ver-d-és-g-et. ül-d-öz-g-et. zs-o'l: mor-zs-ol. ek-éd-(ik): tol-ak-od-ik. eWd-(ik). g-ad-oz. l-el-g-et: fog-1-al-g-at. tör-öl-g-ct. k-éi: tapicz-k-ol. kin-l-ód-. os-g-at. öz-g-^í: por-oz-g-ál. köt-öz-g-et. törek-ész-ik. táp-1-ál-k-oz-ik. zs-éi. lök-d-ös-g-et. stb. evicz-k-él. pédér-tet: mulatiat-hat. tek-er ég. hely-ez-kéd-ik. öz-k-öd-(ik): ruha-az-k-od-ik. mar-ak-od-ik. er-ég : zav-ar-og. gyönyörködtet-het. men-d-ég-él. és miveltető tat. Jegyzet. gond-ol-k-od-ik. sir-d-og-ál. csör-g-ed-éz. er-g-et. asz-al-ód-ik. köt-öz-g-él. zen-g-ed-éz. r4W (ör-8d)-ik : kot-r-ód-ik. hal-d-ok-ol. k-ol-íd-.

űzve. csek-ilb-en. mely másnemű részesülőkből is képez mellékneveket. mint: örömes-t. melyek mindkét képzőt fölveszik. kelt-es. —ve." Pétsi. xái-to (alul). s mely többször an. szilárd-an. én határzóhoz is járul. járván. mint német. atb. —vast. mulólag = mulóképen. Mint határozó egyezni látszik a török üb v. én. képen. „Az Úrnak igazságával rakvák a vizek. legalább úgy ragozták. én. (dum ego stabam). forró-n süt a nap. por-nl venni be a gyógyszert azt teszi: úgy mint port. a hasonlító fokban öt: aoqwriQ-ov. ostoba ül." „állandó-an. A régiek részesülőül használták. jdrva-an. s eredetre nézve rokon az úgy (ógy) határzóval. bolond-ül. ve-én. Ily nemű határozók nyelvünkben csekély számuak. emezekhez ciég hozzájok járul az a (an. pulchr-e. A latinban is mint tudjuk rendesen e. hogy itt a van. viselö-s. s értelme: kép. oly nemilen: futólag = futóképen (futva). muló-lag. —lag. b) kapcsoló és (as)-böl. állvája. régen-te. és a katárzókat képző an.— 139 — Igehatárzói képzők. pl. olasz-nl. illetőleg határozó gyanánt veszi: „írva van" scriptum est. azaz mint. piláttul viselni a mentét = úgy vagy oly módon akasztva mint palástot szokás. néz-ve-es-t nézvést. „ Az én postikámat. alan-t. lép-vést. kelve-en. Járulnak aj melléknevekhez: józan ül. iip képzővel: k'ilüb cselekedve. szilárd-an. s mint által fölcserélhetö : eb-ül. módhatárzókat képez igékből és nevekből. pl. A Tatrosi codexben iá olvasható: „És ő igéjét nem váljatok tübennetek lakozóval. húzván. illetőleg —an. pór-ul. olvasva. viselt-es." = szánandó. Igékből módhatárzókat képez: foly-vdst. nevezetesen a) a jelenből: „folyó-an beszél. helyes-en. —lég. erdélyiek-ül = mint magyarok." Pázmán. —ül. {•"'cherrim-e. bízvást. —ül. uémet-ül. járt-as. nyargalTa-as-t nyargalvást. magyarok-ul. szláv-ul. t/1. kutya. Hajdan személyragozták is: állvám. eb. keÚö módon. úgy mint. (dum tű stabas). rest-ül. eszközül hasz18* . kellőleg = kellőkép. nagy-on). önhangzóval vagy a nélkül pl. melynek alkatrészei az imént tárgyalt va. sapientissim-e. álvdnk. Miből az tetszik ki. állvájok. ve többesét is használjuk: „A lapok telvék (telve vannak) dicséretével. szláv. s a köznépnél gyakran hallani: meg van hagy-val. „Hivsággal rakvának (rakottnak) erezné minden javát e földnek. a görögben rendesen szintén önhangzó az igehatározó képzője: ár-a (felül). melyet a töige jelent: Ezen képző három elemből áll. hasonlóan. királyilág=királyi módon. ment-en ment. dívátok. mind állapotjegyző. kellő-lég. egyenes-t. ül). rút-ul. ül sajátlag névmódosító. mint tévelygésekkel rakvát (rakottat) meveti. minélfogva hasonló a székelyeknél divatosfak-hoz. folytatva. nyíltabb hangokban pedig a. s egypárosak. esztelen-ül. Oazvetett képző." Telcgdi. ki van Jizet-vel. módon. düsiib esve (én tombant). val ige rejlik. b főnevekhez . a legfelső fokban » stb. futt-on fut. melyeknek rokon társai ö vagy ii. szokott. ve részesülöböl: foly-va. Hasonló-lag = hasonló-alak = hasonló-kép. pl. jött-ön jő. hosszan-t Ezen elemzés szerént képződtek: fut-va ás-1 futvást. értemenyre hasonlók hozzá: an." „Ó az én kedveltem. itt-as. erdélyiek. —oést. Ezekben és ilyenekben: futó-lag. mit a múlt idő részesülőjével helylyelközzel ma is teszünk : „megkaptad-e az írtam levelet?*' „Szerettem édes anyám. merö-en néz. s mindenkor mint. lép ve. kelletlen-ül. szöjle-j-üp szólva. a) va." c) a jövőből: „szánandó-an. mert ffoy-ó-g ésffo<f-<ö-gszókban az í mindkettővel közös: Buttman is az »-t tartja a határozó régi képzőjének. vannak melléknevek. Egyébiránt a mai közszokás mind névszó. biz-va-as-t. optim-e. állandó. görög-ül = úgy beszélve. Ezen képzőkben nem annyira hasonlóság mint ugyanazonság alapfogalma rejlik. bölcs-en. mint ezt." b) a múltból: „folyt-on foly. „rekegve beszél" rauce loquitur. mint a múlt idő harmadik személyét. illö-leg. mely melléknevek képződnek ezzel. a melléknevekből származóitokban is cíak M a képző. kelvén. —oá. úgy. & jellemhang: mai e. A főneveknél ül." „Az ajtók zárvák" (zárva vannak). kivált a költ'jknél: cir-tíb-en adván. —vén. A többi részesülőkből is képződnek ilyetén határzók. forró-an v. brevissim-e. kapó-s. öl T. e. várandó-s stb. de ön is pl. tehát = va-an. vagy H. melyek amazzal. rosz-ul. «£-w (kivül). Sőt a va. Alaphangjuk tehát a távolra mutató zártabb 6. A hasonlóság alapfogalma rejlik benne. illetlenül. ment-es. a szótár adja elé. Módhatárzókat képeznek. amazokhoz az n-nel rokon l hang ' ''l.u (Ét verbum ejut non habetis in vobis manens). —én. stb. szilárd-ul. írva. illendő módon v. rest-en. oly formán. azon vagy dy módon szókkal cserélhető fel.mely máskép alak (forma. és „ülve alszik" sedendo dormit. —van. c) azon t-böl mely határzókat képez. ember-ül. ostobá-n (ostoba-an).u „illendö-en. hajdan-ta. Körülírva ezt jelenti : azon cselekvési módot gyakorolva. mint okos-an. állcád. pór. kutyá-ul. pl. ember. én. A törökben szintén fölveszi a föntebbi alak még az én képzőt is. oldali-va-as-t oldalvást. ve. képen. kép).

től-höz rokonok. —estül. mely a bevett nyelvszokás szerint új érteményt kölsönöz neki.— 140 — nálni valamit = úgy mint eszközt. akkor-t. megtoldva: ta. est és fordított finn sta-. Ide tartozik az elavult: el-eszt (prímitus. vagy mintegy saij gyanánt oly hangot ereszt ki magából. anyui testvérek. kiv ül. tói. az egész faluval együtt. il révén ajakhangokra változnak által.*' Ilyenek a ma is divatos: egyén-est = egyenesen. rettenet-est. pl. ezen hangzók gyakran Vagy közvetlenül. korán-t. öröm-est = örömesen. minden-ütt." „méltoság-ost (méltoságosan) engem meghallgass. Ezen képzésmód teszi a nyelvek legsajátságosabb oldalát Ajakhangi kisarjadzások. Alkatrészei: az öszvekötő s melléknév! képző ás. ül képzők illetőleg névmódosítók is rövidek volnának s különböznek az úl. A föntebb! fejtegetés szerént valamint az an. valakit feleség-tíl venni = úgy mint feleséget. ül. füen-te (fű korában). éjente (éjjel) korhelykedik. est öszvetevést. t i. tetö-ről. én határzóképzővel." azon oldalról. —estül. feleséggel együtt. mely főnevekből igahatárzókat képez. tehát ám. feleségével gyerekével együtt. bizony-őst = bizonyosan. Ugyanazon t egy érvényű az an. a Kinizsi Pálné imakönyvében: „rettenetösség-ösí (rettenegességesen) huzattatol vala. vegy-est = vegyesen. S képzékrŐl szólva már eléadtuk." „gerjedet-ö'sí (gerjedetesen) ha ölellok. midőn. öli m). est öszvetett képzőt az eszt-htpp őst. —üst. elesztebb (antiquiore tempore) az el (prae) gyöktől. mint igaz-dn. régen-t. magyar-on. mert ezek úgynevezett ablativust képeznek. kapcsolást fejez ki. s megfelelnek e kérdésre: mikor ? honnan hibás: naponta e helyett: napon-kéní. — an. én képzőkhöz járul pl." „nagy böség-öst (bőségesen) kiontád. ifjon-ta (ifjú korában). az által . el-ül. pl. régen-te. pl. nyaran-t. —őst. köz t. kun t. Kisarjadzás által alakult képzők. tetö-böl. én határozói képzők egykét kivétellel. hajdan-t. feleség-es. sajátságos kifejezés = ugyan azen apától. kivál-t = néz-ve. egészen egyezik e magyar szóval: el-eszt vagy el-est (primum. —ast. ö'szv-est = öszvesen. rettenet-est = rettenetesen. hát-ul = ott alatt. kunt. Több hasonlóságot gyanítunk a német st határzóval. kivál-va. ki a magyar ast. s több hasonló szók is. mos-t v. feleség-es-t = feleségesen. a harmadik úl. mint ma. mely felé az arcz fordítva van. gyerek-es-t-ül elutazott. pl. ellenben a magyar ast. Öszvetett képző.. prius). mint: adu adv. fenyő fényt. megin-t. vagy az tó. Szintén más jelentésű t van ezekben: néz-t. Ezekben is a távolra. és így inkább a magyar ta. A szóképzésnek harmadik s igen dús forrása a kisarjadzás. pl. oda vagyunk falu-s-t-ul. tehát: feleségestül = úgy feleségesen. én: ház-as-t = házasán. fönt. kattus-est tető-tői. hanem vagy véghangzója mássalhangzóvá növekszik ki. mely a hangrendben az illető név többes számához alkalmazkodik. milyenek ndch-st. A módhatárzó t képzőben a hasonlóság alapfogalma rejlik s megfelel e kérdésre: hogyan f míkép f mimódon ? Minélfogva nem lehetünk egy véleményben Révaival. rövid önhangzóval ejtetnek. mely a régieknél gyakoribb használatban volt. tó. házával együtt. mas-t. szaru szarv. i-tt. hal-ról. —est. alkalmasan-t (in-t). Mint az 6. el-estebb. bel-ül. „arcz-ul (régiesen arcát!) csapni valakit. gyerek-es. ttl pedig ám. —óstul. bent. és gyakran már egy megelőző an. —est. ben-t. Főnevekhez járuló. együttes érteménytt igehatárzókat alkotnak: ház-as-t-ul. öszvetett képzők. o-tt. föl-ül. azon tájról. melyek képzője is a magyar öröm-est. estül öszvetételbeu még inkább kitetszik (lásd ezt itt alább). melyen az arcz van. te: hajdan-ta. feleség-es-t-iü. stb. —ösiiil. leány-ta (leány korában). anyától valók. Ezen t képzőtől különbözik azon t. és az an. valamint ezekben is al-ul. —óstul. wUrdig-st. napon-ta. falu-s. L. er-st. £ mondatban: arcz-ul fúj a a szél" ezt teszi: onnan. el-est. nyaran-ta. iií igeképzó'ktöl. a másik a fentebbi t. valamely helyre mutatás alapfogalma rejlik. a többesszám szerint váltakozó hangzóju. hol némi új értcményi árnyalattal. mi az astul. részint időhatárzókat képez. föntebb: őst. és. úgy. én határzókhoz járulni szokott t pl. apui. est és ttl. nem valamely ép vagy csonkított szó ragasztatik az alapszóhoz. len-t. egyén-est szók képzőjével teljesen egyezők. úgy az ül. és pedig hol megtartván elébbi érteményeiket. kaía-sta = haltól. ste-vel hasonlítja öszve. melyek társas. fen-t. képesen-t (in-t). mert naponta = nappal. mindazáltal közbeszédben meg szoktak nyújtatni. Ezek ast és ül képzők öszvetételei s így elemezhetők : az első íz jelent öszveköttetési viszonyt: ház-as. naponta alszik. mely részint hely-.

kaj-mó. és pedig. zagy. her-v-ad. szir-m. szir-om. tuty-m. y) egyedül nyelvszokási szeszélyből. mur. töm-p. pem-pő. tel-ev(ény). cser-j. köz-ep. iz-om. kari-ma. nyal-áb. maj-om . £ szerint elemezhetők valamennyi óm. gom-ó. kam-pó. hal-vány. tűk. el-nie. pl. szío szíj. górná gomb. pl. melyekben az előhangzó különféle okokból állandóan megmarad. fa. W. or-m. el-ef-e. hor-p-ad. mogor-va. ür-öm. mint az illető hangzók átalakulásai: üd-ü üd-v. A b) pont alattiak. Sőt némelyeket csakugyan kétfélekép használják: ter-epély. ö-t vesznek föl: bim-bó. töni-ö. sely-ém. seny-v-ed. duz-m. niv luj. al-m. karává. talp. ém. sér-ő sérv. élel-m. mint: dar-ab. ly. t. mur-va. haj-ma. cl-ev-c. Öl-bő. csor-va. b) uiidön bizonyos viszonyokban elöhangzót vészen föl. szusz-m. ber-be . mert ezekben a hangzó nem lényeges alkatrész. ter-eb. kihagyható. bain-ba. hal-om. el-ev(en). tuty-ma. szak-ó. sóly-m. för-m-ed. é éj. tel-ep. maj-m. mint: var-j. hatal-om. sely-m. suly-om. ször-b-öl. a) melyek részesülükből származtak mint: él-ó. tz után. A kisarjadzott ajakhangok ismét új sarjat eresztenek. lom. or-mó. gur. jár. kacsává. hal-m. ter-em. ól-m. ir-ó. vagy közvetlenül v-böl alakult: w íj. isz-am. gör. tor-ma. czim. me. pot-om. öt-v-ös stb. or-om. idom. zúz-mó. Ezekben: kacsi-ba. ragyi-va kicsinyítő t vagyon. pe. karoga. al-om = barom alá vetett ágynemű. mint: ölő ölv. zsil-ip. ül-e p. ál-óm. telep. szemér-m. ter-ü. s mint olyan. ker-ep. s»í-j. csór. álmos. kám-va. gör-be. Ezekből látjuk egyszersmind a hangugratásnak okszerűségét. al-v. unal-in. duz-ma. kérel-ő. doromb. id-om. hogy az ajakhangi képzők nem egyebek. sőt gördülényebb lesz általa. tal-p. pl. kör-m. tűr-em. dar-u dar-v. tör-ve. aiv díj. ir-omb. jár-ó. ned-ü ned-v. eny-ü eny-v. gyötrel-m. viadal-m. fej. darab. ér-m. kérel-ém. zagy-va. hi-ö hi-v. pari-pa. ild-om. is. fity-ma. szen-v-ed. va. és ezekben: etörömb. mogor. bam-ba. a) midőn a mássalhangzóvá alakult önhangzó segéd előhangzó nélkül szorosan odatapad az alapszóhoz. sor-v-ad. küsz-öb. jár-om. j. b) nevekhez vagy elvont gyökökhöz járuló ő. fícz-am. suly-m. borot-v. t«r» térj. kám. mint guriga. minthogy hangugratva sem hangzanának keményen. ger-éb. kosz-mó. ham-u hain-v. gyar-ap. mint: has-áb. tor. mi rendesen könnyebb kiejtés végett történik. haj. tiit-am. loin-ba. ing-ov(ány). el. ir-am. ve. diadal-ni. csusz-am. ami hangtani oknál fogva kivált az l. hár-om. A c) pont alattiak hasonló módon elemezhetők. ál-om. Nyelvhegyi hangok kisarjadzásai. pl. karika. ir-omb-a. járv. Az ily kisarjadzás háromnemü lehet. ál-m. e helyett ó. jár-m. ál-v. terpeszt. goly. végett járt rá a nyelv. bűz. ter-m. be. csill-ám. töm. párává. hár-m. szidal-m. «) mivel a szokás hosszúvá nyújtotta. iz-m. szemér-ém. hasonlat alapján szintén így elemezhetők pl. kegyel-m. al-ap. bor-j. Az a) pont alattiakról világos. tom-p. nemről fajra menvén által. tom-pa. zser-éb. mar-j. pim-pó. Gör-bö. mer-ev. tér peszkedik. figyel-m. r után szokott történni. isz-ap. kali-ba. ter-ö. Hasonlóan az elvont gyakorító törzsigekböl: hátai. gur-ba. kor-om. hátai-m. Némelyek «. sik-am. ir-v. dur. ezek helyett: garoga. kérd. £) mert kiugratva a kiejtés nehézzé válnék. bám-ó. sokadal-m. czim-ba. ir-om. ragyává helyett. tukma. ói -j. 6 képzőkből: '*w-o'. tuty. sa-ó sa-v. vagyis d. Var-bó. ha a kiejtés nem nehezedik. kalava. toliga. melyet önhangzóval kezdődő képzők és ragok előtt kiugratnak. tologn. dur-va. ál (infra sub) ál-ó. szwsz. c) midőn a fölvett elöhangzót mindennemű ragozás alatt állandóan megtartják. gom-ba.— 141 — linosról kfilöuösre. sóly-om . ól-om. tör-ő. is-ine. f e. kor-m. borot-vá. szusz-ma. büm-bö. szak-ma. hull-ám. kasz-ab. al-af-a. tér (tér). tör-pe. s mint középképzök: ol-v-ad. fity. ma. vid-ám. hal-avány. fity-m. dölf. szerel-m. amiben a befogott ökör jár. ál (elölehhel: hál). Különben elvont gyököknek határozott alakot és értelmet köcsönöz. közép. vill-ám. ver-m. töm-pe. borot-ó (= ort-ó). ver-ém . ér-ém . nyelő nyelv. kör-öm. csomó csórni. ür-m. öm úgynevezett hangugratók. tal-ap. ösz-ve. stb. f e. buz-m. félel-m. bnz-ma. Az ajakhangok kisarjadzásának növekedése: ba. ál-ó. ter-ep. kérel-m. hatal-ó. álmodik. hi-u hi-v(ság). mint a főntebbi példákban. duz-ó. ősz. goly-va. tar-j. melyek közöl némelyek ujabb sarjadzással öiihangzót vesznek . elvont gyökökből. pa. pl.

alacso-n (aUcsu-n). valá-1 (possessio).után a-t: uz-on. taré-j. diada-1. hajado-n. fonó. vászo-n. gordó stb. szegelő. ódó. roba-j. pajzá-n. riadó. del-ie. gombolj. sar-ju. szabály nélkül. bögöly . kancsa-1. csépelő. öntő). orozló. idegő (= jödögö). csoroszló. kisarjadzik a) részesülőkből s alanyról tárgyra. c) elvont vagy elavult szókból: kajá-n. gömböly. melyek az elvont ka/ó. hit-el. d) önálló szók toldaléka ezekben: régente-n. fiató (fiadó). ismét ujabb hajtással: tur-ján. panda-1. kalá-n. vit-el. c) Az illető törzsnek határozottabb. halász-félék. mit a hangérzékkel bíró. riadal. lapáló. kara-j. zsiba-j. sanda-l. hangya-1. it-al. dóromból. o-ó oly. székely. konkoló (gomogoló). c) a hangutánzókban a természeti hangnak megnyújtása: kacza-j. tengely. fió. bögöly. tét-el. pehe-ly. hiedelm. úgy látszik eredetileg névigék voltak. o.mint főnév a melléknévhez. pereszle-n. zugoly. székelő. b) midőn részesülőkből neveket alkot: csaló. homoló. gurgya-1. Egyébiránt némelyeket a nyelvszokás kemény 1-vel is használ. bögöli. e alakú részesülőkből nyúlik ki. delem öszvetett képzőkben mint középképzö szintén részesülőből elemezhető. torz-on. pereszle. hüvelö (övelö). szapoly. csoroszlya. mint a keményebb l-nek lágyabb szervtársa. viadal. szemelő v. sttrgő. homola. paré-j. foglyok. mi-ő mÜy. csekély. aggastán. ő képzőkből kifejlődve : i-ő ily. viada-1-m. szabói. csereklye. hömpöly. szűkebb. fogoly. való. haso-n. stb. tátor-ján. csörmölö. kese-ly. foszla. vagy . pocskond-ia. töredelm. midőn t. kölcső (költösö). csoroszol. ez-en. hömpölő. nyoszolya (nöszölö ágy). szablya. tara-j. továbbá azon körülmény. törzsigékböl: akaddtó. csereklő. doromboló. melyek a gyök alanyi értelmét tárgyilagosra változtatják. e) külön . pöködelö. seregelő. csalá-n. kopály (kopár). harkály. hajdanta-n. személy. gerendely . csermelő. m. hasonló kinövésüek: dal-ia. tenk (tönk). mily-en. cseplye. szipoló (szivoló). foszlá-n. stb. jövet-el. csegély. szabály. mint az l. gerely. erdélö. menet-el. élő. józa-n. ragdió. a) Midőn az l. tehe. vagy faji érteményt kölcsönöz ezekben: rovat-al. lakoda-1-m.— 142 — föl: var-ju. imolya. és így: bizodalm. néviségökre mutatnak az önálló riadal. ly-re nőnek ki. vagy. Ezek hasonlatára elvont gyak. bagoly. fogoly. mora-j. lapály. mereve. Iplyot. özö-n. kóp ja. józa. gomboló. oly-an. kicái-n. fogoló. w/dó. eleve. vagyis a után o-t. orozla. csádé csada-j . köté. hasonlóak: mind-en. az öszverántás nem nehezíti a kiejtést. cser-je. ösztönszerüleg eltalál. Erdély. ily-en. idegen. konkoly. pereszlŐ. tulajdo-n. ódo-n. hajadó. roko-n. bajzá-n. naponta-n. öző (ötö. lepő. mint faj a nemhez. pehe (pihe). — l. pozdor-ja. Kisarjadzó n van a) a közeire és távolra mutató szócskákban. csegelŐ. bogoló. per-je. kölcsö-n. fajdalra. szugoló. para-j. f oszló. csala. gané-j.józó. egyébiránt kiugratás nélkül is helyesen hangzanak kivált a tárgyesetben : bagolyt. kötő. szapoló. diadal. vagy úgy állanak a gyökhöz viszonyítva. mint: csoroszla. dagáló. zuglyok. b) Részint önálló részint elvont gyökökből fakadva némely szókban semmi érteményi változást nem tesz. kinövései. korcsoló (horzsoló). föde-1. börtö-n. i. kőrté-ly. csekelő. mereglő. topor-ján. aszaló. fekély. akadály. B ekkor mindig a gyökhangzóval rokon hangzót vesz maga elé. homolya. vészelő v. melléknévről főnévre változó szókat képez. Ezek közöl néhányan és némely más l képzőjü igék részesülöji lágyítva lya. furulya. f ékelő. viada-1. csörmöly. hüvely. sur-jány. idege. engedelm. fiata-1. szipoly. orozlán (oroszlán). olda-1. ujdo-n. doromblya. el-némű törzsek. szaboló. böglyök. vagy az ó. vét-el. Néha a törzsnevekhez ragadva: gurdé-ly . zöre-j. aggastó. nemről fajra. vészelő. oly szókat képez. baglyok. csormoló. tur-ja. —n. íehő (= í«/ő). hogy a belölök kisarjadzó m (óm. köpölő. gomboló. b) a hosszú é képzőnek kinyulása: vatalé-j. szapoly. nyoszoló. sür-je./b'dö. fia-1 (régi). aggastyán . öm) legegyszerüebben igerészesölőböl elemezhető: fájdaló. zugoló. csormoly. szabáló. seregély. Az ly-vel végződök közöl némelyek bizonyos viszonyokban kiugratják az elöhangzót. az a. gordo-n. mereglye. me-ö mely. imoló. néha megnyújtva : haló. ijedelm. ém. piczi-n. furtdó. aszály. fődé. szenvedelm. szemelő. hivat-al. köpőly. veszély . mint a vadász. és pedig l képzőjü törzsigék i-re módosult részesülőjével öszveolvadva: bőgőlő (bökölö). dagály. pajzó. ilt-en. ragály. teketór-ia. u. gerendelS. vagy új árnyalatkép ágazik ki: mogya-1. kopáló. i e után e-t. merő. fona-1. biroda-1-m. csákoló. pajza (bajza). tulajdó (dulajdó). mint: bagoly. mint: riadó. gana-j. ott-an. csermelye. tehe-n = tejen (tejelő). Ipoly. Ezen középképzőjü ál. csermelő. szuglya. —ly. eleve-n. aggasta. diadó. zugoly. búr ján. pöködelm. zuha-j. homolka. —ny. bor-ju. bojtor-ján. serté-ly. zord-on. sürgöny. türődelm. kóló. korcsolya. bogoló. tb'rkb'18 (töregelő) törköly. karé-j. vonó. szegély. korcsola. bögölyt. mereven. halá-I. erdőelő. riada-1-m. lepe-1. köte-1. mint: bandzsa-1. soha-j. boglya. Az ly. gerelö. szaplyok. csermely: harkdló. pl. diada-1-m. d) A dalom. igeségökre pedig a foj'dai-ból lett fájdalom. sutto-n. vona-1. ét-el. csáklya. (nöszölö). pacza-1.

gödé-ny. keleve kelevész. tevéke-ny = tevegö. A mány. vagy magokban foglaló iratokat vány »'ny-vel képezi: folyamodvány. gyöoöíó' gyövöté-ny. és törzsekből: szakmá-ny. f) valamint a j és ly. merevé-n. szivorny-a. mint a többi részesülök csaló. minélfogva több szó végén a nyelvszokás fölváltva használja. csüneve rsünevész. televény. aldomány. ma. stb. e) néha a kisarjadzój-nek változata. vallva részesülökből. irtvá-ny. 797. e hogy az nemcsak múlt hanem minden más időt is kifejez pl. pereszl-e pereszl-én. mor-vány. ed'ó (evő v. Az ny nem egy eb mint lágyabb n. ízivárvá-ny. Észrevétel. foszlán foszlány. gorny. árny-ék. részint azzal: hal-a-vá-ny v. töréke-ny = törögö. Helyesen: bizottság. jizetvel. honnét hasonlat szerint a nőve (= növő). ja kinövése: tátorjá-n. hev-e-ny. a toldott nöceve. ös-vény. ásvá-ny. tudva. a bizonyos ügyeket tárgyaló. kérvény. szak-mány. kötelezvény. sntton suttony.) elavult múltidönek maradványa. pago-ny. meny. bizvás-t. szárny-ék. óozogó (= bogozó) bozogá-ny. részint elöhang nélkül. visz-o-ny. tok-mány.— 143 — értelmű szókat képez a kid és vad gyökökből: kül-ön. körny. Balaton stb. remé-ny. kocsony-a. A fönt?bbi elemzéshez tartoznak ezek is: nyargalvás-t. írva volt. nösté-ny. csótán csótány. csáká-ny. hogy e képzők eredetre egyek. me. p. kemé-nv. hallomás. m. mint a másik (= ó. fős-vény. új sarjat ereszt ezekben: perny-e. mi által a fogalmak szabatosabb meghatárrást nyernek.ffiuléko-ny= mulogó. A részesülői va ve. keresmény. a törökben az első rész t. Sopron. csalva. u. kibocsátvány. kötő. berkony-e. csalt. ragadvány. melyek hasonértelmíi gyakorlatos igék részesülöji által föloldhatók. tevő?) edé-ny. lepé-ny. élemény. mácaony-a. szövevény. afony-a. az egyszerű ma me képző hasonló értelmű igeneveket alkot. tudomás. hirdetvény. folyó folyá-ny. látomány. szemlátomást. het-etőr-vény (szervény ?J. ir-j ir-ny. köté-ny (mint köté-1). i. v «gy is az áldva. sár-mány. sütemény. jegeny-e. cseré-ny. tanítvá-ny. ködmen ködmeny. legé-ny. utalvány. szöveve. így képződvén ezek is: gyüleve gyülevész. Ezekből bitható. faragmány. A nem igékből származott vány má/iy-féle szók szintén oá. állvá-ny. szig-o-ny. görny. nyugtatvány. koresvény. vallomás. bor-j-u bor-ny-u. jőve törzsekből tulajdonkép növény. középképzök rétén sarjadoztak ki. szőve. szövény (mint sövény) ésjövény. p. Ebben . szökevény. p. dohá-ny. valamint a helynevekben: Hozson. Különben kisarjadzik a) részesülőkből: savó' sava. folyvás-t. kötelezvény. szörny. tarhony-a. eredmény. Vol. ragadmány. hal-vá-ny. jöceve-\>öl pedig i. lm lássuk a dolgot több példában. szerint elemezhetni ezeket is: álcl-omás (= áld-va vagy áld-ova-as). alkotvá-ny. költemény. noha némely rokon nyelvekben pl. minthogy a v és m szervrokonok. jövevény sarjadztak ki. burgony-a. v. pos-vány. silá-ny. tak-o-ny. hitva hitvá-ny. vék-o-ny. csnln. s így elemezendök: kelevény. bojtorjá-n. alacson alacsony./ödo fódé-ny (föJél). csalandó . —meViy. mint: orozlán oroszlány. irta ean. a minthogy mai nap is szokásban van a népnyelvben az egész szó pl. ár-mány. hajléko-ny =s hajlogó. vagy pedig azonos a van. írva lesz. szigony-a. midőn t. vallomány. i. e'n: foozla foszlá-n. szárny. vágó vága vágány. savany. oltvá-ny. pagony-a. hitván hitvány. záká-ny. val létige rá gyökelemével. tudomány. torny. erny-8. tartomány. Jegyzet. lelemény. némelyekből pedig inkább egyik vagy másik: adomány. tájejtéssel: var-j-u var-ny-u. honnan némely igékből mindkét alakban kifejlődnek. kicsin kicsiny. szállitvá-ny. bizonyítvány. beadvány.i"4ereny. d) r végű gyökök után az elöhangzót többször kiugratja: horny. s kevés kivétellel jelentik részint az illető cselekvöt. részint elavult. eredvény. —mány. Ezen képzőből fejlett ki az igékhez járulni szokott vány vény. (melytől különbözik az ujabb időben alakult tanitmány). ing-o-vá-ny. hiá-ny. ocs-mány. hallva. or-mány. látomás. moká-ny. II. fofyéko-ny = folyogó. pos. faragvány. b) részint önálló. hallomány. Azonban az ujabb nyelvszokás bizonyos esetekben helyes tapin tattal különbséget tesz közöttök. feledéíce-ny = feledegő stb. tanítvány. nevezetesen: —vány. mely egyszersmind ragozható mellékneveket képezett. c) ék-féle származék! szókból. A fent elsorolt pontok egyik vagy másika szerint elemezhetők a többi ny képzőjü szók is. Pozsoo. A mány meny az elébbinek változata. látva. kelevény. seré-ny. mert íizottva részesülő nem létezik. árny. stb. mereve-n. szegé-ny. vagy elvont gyökökből. —vény. ör-vény. sivá-ny. yos-va. Ezen képzősre nézve sajátságosán találkozik nyelvünk a latinnal. körny-ék. toporjá n. leá-ny. tekervény. stb. lapá-ny. vagy Révai útmutatása után iOrám. térítvény. t. Hung. vad-on. A bizottmány nem állja ki az elemzési próbát. ve. biz-o-ny. ny hozzáadással az illető hangzót megnyujtva: épen úgy. i. részint a cselekvésnek tárgyát. f) a. Az él és mer igékből lágyftás nélkül: eleve-n. kapony-a. ö) részesülőből n hozzátéttel az <ín.

sudár. fegyver. ió'dör. s toldva am«Mtum. Valamint a magyarban. sügér. fer-men (tűm). juraventum. seco seg-raen. mort-al-is. sortor szabó. botor. fanyar. szeoer-im. szapor. gyánt-ár gyantás. bokr. csapiár csapoló. szomor. lajh-ár. szev-er. hydria). bőgő. s jelenti azt. bak-ar látó. kontár. keser. hitoeder hövedő. őr képző az ilyen igékben: kavar. majd előtűnő. fenyér. rovó. gyakor. ember embő. Jegyzet. öszszetöpödö. leni-mén. széphangzatú s értelmes kész szókkal kínálkozik mint: tantor. csékes. stb. fut-ár futó. búvár buvó. b'sztövér. nylk-yri nyuzár. jobbára szintén divatozó vagy elavult igékből elemezhető. kunkor. crösít-vény. bitor. sopár. sajt-ár sajtos (edény). vőntör. szül-emény. Az egész tömegből némelyek a) ékvesztök: bogár. csokor. űr jelen részesülői végzet. firm-amen-tum. boans). medr. fintor. kajtat. a hangutánzó ők oó'g-böl mintegy ökó'. hasonló képzővel adhatók vissza: gen-imen. melyek vagy részesütőkből fejlődtek ki. bil-ür tudó (tudor). tim-ár. takar. csiszár csiszó csiszoló. ag-ár.hajtó. incrementum. szeretsz. —r. fora-men = furomány az az furott lik. (genus pro spécié). anima-1. ktilk-wri kóbori. vagy elvont igék részesülőjéhez. (lial-ál-os). ér. zsugor. honnan a tükör = tiingör is. melynek törzse . hegyer. sőt dicsér is. stb. imentum. agyar vékony hangon: cgyer. pender. sanyar. szekér. törökben és finnben. ed-ul-is (ét-el-es) stb. tőzs-ér. szatyor. sug-ár. széttenyésző víztömeg. bukdácsoló. siker. tego teg-umen. v/sk-urt szóró (lapát). kézmivesnevet: bodn-ár (bodon-ár) kád-ár. teg-men. fodr. flu-men. egér. tompor. torkosságból mindent fölhajhászó. ér. göröncs-ér. forromány. melyek csak alkalmazásra várakoznak. inger. a cselekvészt jelentő dia diog-ból. működő személynevet. gyomor. atb. stb. sermo sermon-is. gunár. szanszkrit mán-osz. iker. stat-umen. mán szintén ide tartoznak. teker. zsinár. momentum. p. majd eltűnő. zavar. cselekvő. vntentum. gugor. Gazdagon képviselt sarjadékképző nyelvünkben. ír. A görög — fiif-og. pozsár. aki ideoda csapja a levet. szó'tl-er szóló. Valószínűig elavult igékből származtak: tenger a terjedésre vonatkozó tény tenyeg-ből. kalgh-ir ugró stb. hegyes fog. kosár. undor unalmat utálatot okozó. aláterítni való. buzgár buzogó. hábor.— 144 — is az ómen. kaczor. ferveo fervui. ami valaminek képét elétünteti. strabo strabo-n-is. és törzsekből: homb-ár. agár. éber = émer. szerető. az émik (vigilat) elavult igéből. Hasonlóan kisarjadzások a latinban is az n és l p. azaz valamit ismételve tevő. csődör csöves. moh-ar. német. umen. nyuzár nyúzni szokó. foro. szivar szívni való dohánytekeres. gyop-ár gyopos. szöke> szökő. gyökér. boglár bogoló. Több származékigékben mint középképző tartotta főn magát. itnen. szeg-meny ]fiuo. foravi. medv-es ned-ves. tubero tubero-n-is. fenyér. pl. bodos od-or odus. p. s ha szükség van rá. vid-er (ved-er) vizes edény (aqualis. ham-ar. d) egyszerit kisarjadzás részint elavult részint divatozó gyökök-. sutor varró. övedző. nedtartó. a latinban: őr. csokr. enyhit-mény. tündér. hunyor hunyogató. alabor. tálnyér. foszfor ruhájából kifosztott. folyomány quaeror quaeri-monia. kantár. pat-url fazekas. gyapos. Ulür-üm tudom. bod-or. csomb-or csombos. bátor. panaszos kéremény. lector olvasó: a . sud-ar. A finn nyelvben is eléjőn űrt vagy yri képző mind igék mind nevek után pl. gödr. máskép monyas. Teljesen egyezik ezzel a török ár. b) hangugratók: bodr. c) Néha az ős es-féle képzőnek felel megJ bog-ár bogos. kövér. vagy szétterülő. szik-ár. gyomr. increventum. gerencsér (lásd itt b). száty-ár szájas. töpör. vit-al-is. szerető vagy. állít-rnány. keresmény. cervic-al. avar elavult elvénült fű. vagy azokat képviselik. kever. bokor. terit-vény. «zoIcadár szakadó (schismaticus). úgy a latin. szivar szivogató. vizbuborék.dics' régente mint önálló ige divatozott. fellengér fellengező. tudó vagyok. stra-men. med-er ned-er. töltsér a mivel töltögetnek.és szláv nyelvekben is az igékből r képzővel számos nevek alakulnak. csömör. gödör. — ftovt]. szever-szin. s tárgyilagos jelentésit. «zeTcér. fegyő (— fegyeve) eszköz. ostor az os(on) törzsből: os(on)tó a mi osonásra sürget. szerető vagyok. nyomó Ínséges állapot. kapar. mintegy tcnyegő. fejér. s járul a) Önálló. Egészen múltidöi származásra mutatnak: atramentum. pótor. tünedezö. emő állat. cseber. = atraventum. sömör. melyekből lesz a személyragok hozzá járultával a határozatlan jelen pl. sodor. tokmány. nyomor. hínár. mintegy diagó. kaptár. zivatar zivadó. göbör.) b) Képez bizonyos tárgyakkal bánó. gugyor. komor. (bős. ökör. vedr. gyötör. juraraentum. rovar jegyző. vezér vezető. Alkalmasint egy eredetű ezekkel a magyar ár. aki vagy ami a tőigében foglalt cselekvést vagy állapotot gyakorolja: hajtsár = hajtár hajtó. ciceró cicero-n-is. dombor dombos. fondor cseleket fondó fonogató. bugyor. kulcs-ár.. vertic-al-is. határ bizonyos végpontig ható. v. lézer lótófutó. stb. moventum. csapodár. csavar. talabor.

szuszék. ebé-d. Springer ugró. goly-hó. bitang. függelék. kivált oly szókban. örgy. horog. félénk = nyulékony. furékony. zsizsik. szalag. kuny-hó. bludár bő lyongó. decsák. Mihók. petymeg. veríték. b) valódi képző és haugngrató: étk. ismétlést fejeznek ki. komj. tőzeg. derék. ürügy. Nagyító jelentésüek: iszák. lebenyeg. hörcsök. lom-ha. £: a) csupán toldalék: tövis-k. szárnyék. Itt csak azon nemüekböl hozunk föl mutatványokat. hályog. irv. szilák. fenék. —ty. —t. belin-d. borék. lé-hó. komor szókkal rokon. buczk. sereg. ajk. vidék. néha ál. csombók. bürk. hólyag. —gy. gongy.— 145 — németben «r: őeher néző látó. vagy kétesek. palacz-k. menedék. s néha az idegen alakokkal annyira összevág. ivadé. fazék. andis-nok andalgó. szándék szándók. bolon-d. rongy. halk. csür-he. hideg. gyük. gyakorlatot g-vel. bár-d. —cs. taracz-k. konty = gongy. pál-ha. —sz. reny-he. Torokhangi kisarjadzások: —h. köcsög. g: lovag. varacs-k. árk. peszmeg. beszé-d. zömök. Erzsók. hulladék. hölyk. csürk. gerez-d. könyök. moly-h. réteg. leik. —nők. vétek vétek. Egyezik a szláv nik-vel is. Fuasgeher gyalogoló. szemők. falánk . gyöngy. Máskép áll a dolog a nevekre nézve. hazug. hajló. üszög. korong. orv. élékeny. romj. a szlávban ár. hogy az elemzés rostáján csak alig birjuk a honit a jövevénytől. csalár-d. dolog. konok. nyirk. vem-h. s a többesítő k-val. ragaszték. poczk. kAism-nak haragos. fölebb a „Sokasító képzSk" tábláján. felleg. tóik. lengeteg (általán minden atag eteg). berk. IUOT tlÓTift. krajtsir szabó. némelyekben az é átváltozik o-ra vagy é ö-re: hajlék hajlok. tarjag. fiileng. kor-ty. ivadó. szidék szitok. (= gomó) komv. husáng. c) nem hangugratók: kobak. boncsok. pöczk. hölö. Bertók. szőnyeg. monyok pohók. salang. tartalék ázalék. cznlák. sark. törék törek. íágyék. mark. hölv. bör-he. katang. d) élő vagy elavult igék módosított részesülőjéhez járul. poly-h. fészk. Az igeképzők általán határozott alakúak. balog. üreg. p. uor-ty. göm gömö. fenyíték. csutak. hüvelyk.fulánk (furánk). czirok. Ezek is mint az öszvekötve sokasitó és rokonai. el közép képzővel: toldalék. s azon értemények •zerint. —nék. hopor-ty. s öszvekötö s es-vel rokonok. irj. lucsk. fark. pocsk. A legtökéletesebben egyezik a persa nak képzővel mely igetó'khőz és főnevekhez ragasztva minőségi mellékneveket alkot pl. potro-hó. lany-ha. undék undok. pilincz-k. szúnyog. stb. szurk. hölgy. bábuk. fakadék. s ide tartoznak: h: potro-h. ámuz-nok tanító (mintegy tanitnok). hurk. termékeny. —z. billeng. gőmj. —k. gömv. tork. harang. már a föntebbi táblákon előadvák. nehezék. mennyiben t i. részeg. pirók. bnrk. dorong. apró-d. rejtek rejtek. rideg. galan-d. sisak. a gy-félék: gonvf gomv. környék. kéreg. belecz-k. mely öszveAKAD. író-diák. ivadé-k. bujdosó. duny-ha. for-ty. Ezeket 1. keszeg. ren-d. fai tyúk. nehézség nélkül rendszerezhetők. érzék. segé-d. anyók. gomj. harag. pöfeteg. indulatos. sajátunkat a kölcsönözöttöl elválasztani. pístdr rovar. melyeket az illető szóknak kölcsönöznek. zor-d. kajUk. Különös képzésüek: nyúlánk. hanyag. bicsak. hor-ty. s igy elemezhető : ivad. ágyék. —ez. ének. méreg. melyek képzése sokkal bonyolodottabb. gombolyag. mely a komoly. hézag. pofok. virág. tűik. félékeny. élénk. a játszi önkénynek inkább ki van téve. törzsök. sulyk. Példakép álljanak itt a következők : —nők. hajié. romgy. völgy. tur-ha: lé-ha. zsombék. s kúarjadzó önhangzóval. árnyék. boldog. hölj. apók. író. és e szerint: maradék. hajlé-k. tájék. csillag. göngy. örök. szemöldék szemöldök. irgy. fogyaték. poczik. ürgy. bodak. meleg. murk. öreg. mellék. gyakorlatot. —zs. —d. gon-d = kom-d. tályog. —g. nagyobb korra vonatkozók: Istók. falékony. melyek gyökei is homályosak. wöió' (= váló) völj. vagy melyek más hangból alakultak által. ördög. kerek. min-d. fel-hő. örj. melyek szoros értelmű kisarjadzások gyanánt tekinthetők u. Némely kétes származása képzők. féreg. romó romv. halándók. világ. gőmbölyeg. világos szerkezetűek. mar-ha. ter-h. kar-d. —s. változékonyabb. vályog. délczeg. tér-d. mál-ha. tennénk. mor-d. fa/-d. komó. m. játék. csalá-d. babug. mocsk. tűik. homlék homlok. remek. pnr-ha. vaczk. kupak. tr. szaj-ha. piszk. csomók. ajándék ajándok. dögönyeg. tusak. stb. gőr-he. 19 .

tálnok. —ne. tábornagy és tábornok különbözők. polozsna. gugora. tálnagy. palacsinta. giliszta. stb. bástya. kaliszta. Magyarosan hangzanak: babona (bubuna?). Nyelvünkből elemezhetők ezek is: katríncza. nyoszolya. kusztora.gondnagy'. Abajdocz szók. gálya-rab. Lásd erről „Á magyar nyelv rendszere" czimü munka 27-d és 28-d §-ait. istápol. pl. —iá. . vetrecze. —tye. dinnye. kápolna. naspolya. gyertya. csutora. bojnik). mint: file-gória. —lya. marczona. ttzivornya. párta. palánta. stb. szapora. jegenye. szakócza = szakozó. —cze. zarándok. béna. kintornál. vacsorái. szláv pivnicza. kurtít. Mint a tyú. így vézn-ó. rokolya. hlásznlk éji kiáltó. teke-tória. medencze = medező. stb. fáklya. Magyar származtatással egyezni látszik . bagazia. melyeket nyelvünkből megfejthetünk. dworník udvarnok . hanemha az n-et még a törzshöz számítjuk. ostya. kártya-vár. spongyia . lasponya. szunyáta. ábrázat. nevezetesen emberi testnek egymással szoros viszonyban levő részeit jelentik. csalafínta. Idegenek: vacsora. szláv kiszelicza. Idegen származásúak: kártya. alamizsnás. czérnaszál stb. Szóalkotás öszvetétel által. stb. kétes: haramia. Sok kölcsönözött szókban fordul elé. burgundia (gurdondia). alamizsna. titoknokoknak. ákovita. plundra. udvarnagy. Az idegen főnevekből rendesen ás. vacsora-idő. —re. puszta. parittya. kürtül. ontora. 1-vel: kártyáz. melyek alkatrészei az állati. iskolás. csattan-ó. nyavalya. közös: bajnok (mely a szlávban wojnik. rosnok. sekrestyés. kétesek : lednek. csáklya. pl. furulya. Ez nem mindig kicsinyítő. —ta. hajszál. radina. de-lie. E szerint egészen szlávok : sztolnik. —tya. paskon-dia. asztalnok. urad-ní tiszti. alamizsna. kocsonya. dwor-ni udvar-i. és és i-vel képezünk mellékneveket. pacsirta. kamara.nads'-val rokonitja). borosta. pl. elemezne. Magyarok: csuszkora. —cza. igéket pedig főleg z-vel. kő-pia. —na. pl. másik honi. angolna. szablya. melyek egyik alkatrésze idegen. ábráz. b) azon idegen szókat. de a jelen nyelvújítás korszakában. gálya. fekete. petrencze. mint a fentebbiek. Tapolcza folyó Teplicze. weró'cze = veröző. cserőcze = caerőző. Kétesek: káposzta. natragulya. Magyarból elemezhetők: rnsnya. szekercze = szegelző. Idegenek : keszőcze. lantorna.— 146 — tett képző a nf és k elemekből. veleszta. csimota. . puruttya. áfonya. pecsenye. kókonya. istáp. melyek . túlságosan is elterjedt. czérna. ép oly helyesek volnának. agyvelö. ivolya. kólya. stb. kttría. naspolya. paszita. trombitái. —te. mint bén-a = bén-ó. melyekhez pótlékul ezeket adjuk: Vannak öszvetett szók. uzsorás. kapta-fa. magyaroknak tekinthetők : álnok. hanem néha részesülők átalakulása. rosta. tyü rokonai nyelvünkből elemezhetők ezekben: hártya. putnlk utas. pózna. kapta. ábrázol. s tárnagy. uzsora. hajdina. gesztenyés. vézna. —ie. bajnagy. pl. bonta. pecsenyés. istápolás.nagy' melléknévvel (a perzsa . bögre. pálya. Kötcsönözöttek: maláta. zsálya-levél. püspöki . —nya. tarisznya. sólya. zsigora. supra. boglya. —ny«. apostoli. gabona. templomi. mint: rohan-ó. asztalnagy. mint: csatorna. urad/tik tiszttartó. saláta. mert némely ragozásokban a szókat ruthanguakká teszi. poszáta. osztováta. pl. s már azért sem szaporítandó. hlász-ni hangos. put-ní utí. Ezen képző a szláv nyelvekben oly gyakori és általános. hogy azt eredeti sajátjuknak kell tartanunk. cseresnye. putra. hahota. alamizsnálkodik. tárnok. tarhonya. fejtető. de eredőtök homályos . így nevezzük a) azon öszvetett szókat. de-lia. mácsonya. u. harsány. szőrszál. lye. Homályosak: galagonya. palota. iskola. Szintén több idegen származásuakban: szoknya. m.nak'-ot Vullers a szanszkrit . pincze-torok. trombita. Jobbára részesülőkből elemezhetők: alamuszta. Honiak: csoroszlya. csuklya. kukora. tompora. komonuk.titoknagy' alakban szintén megállhatnának. marczon-ó. Idegenek: saraglya. bagaria. kótyavetye (kótó-vető?). gondnokoknak. zsálya. Hajdan csak néhány szóban használtatott. katona (hadona). sekrestye. ábra. vakota. iskola-ügy. csarnok. csizma-dia. Ily végzetü szónk kevés van. cseprente. gesztenye. susnya. komornok. pl. fegyvernek. iskoláz. bóbita. rakoncza. perváta. szwitnik (világító) szövetnek . etyepetye. —rá. melyekből magyar képzők által új szókat alkottunk. azonban némely szóképzésnél a kettő között már különbség szokott tétetni. jnngáta. pincze. Idegenek : bagázsia.

bokrokon. ismétlést. oly öszvetett szókra ot'-zve is. nyelvhegy. u. mumu tehén. c) némelyekben csak a második ragoztatik: agy velőm. csicsi álom. és így : Pdlfolde. kukó tóját. kivévén ha kétértelműséget okozott volna. lábfej. murmur. s általán folytonosságot. orrahegye. szemewöre. mellgödör. tiltü ital. b) Melyek ugyanazon önálló szót ismétlik. sisak. térdkalács. Lanein belviszonyi. fülczimpa. a magyar észjárást különösen jellegzik. vállperecz. másmás. süsü susogó b-széd. megymegy. Hasonlóan öszveirandók a béli. szájpadlás. nőrokon. kiki. Ilyenek : a) A gyermek. térdkalácsom. többtöbb bajok. fartő. csendesség. magatokkoru. Ezek nyelvünkben fölös ?zámuak. szemhéj. u. néznéz. mert ezekben is nem a birtok. fejeteteje. kézfej. Péterháza helység onnan vette nevét. megmeg . mama. hanem az elnevezés viszonya rejlik. vagy játszi eszmehasonlítást jelentenek. lábamnyoma. yilgil kenyér púpja. szájgyürü.v. újúj. szívcsucs. xyanya anya. szivemcsúcsa. a francziában ijmijou. bibi seb. vállpereczetn. csücstí ülő helyzet. Az öszvetett szók egyik külön nemét teszik az ikerszók. tíztíz ember i. Ezek birtokragozása különféle. cftcte ékes. szemször. Balatontava. lili liba.vagy dajkanyelvben divatozók. cziczi emlő. továbbtovább. rósz. szárnytoll. se bűt. és így. Simonytornya.— 147 — nyakszirt.:tjd kifoly a szeme. tutu síp. Mátyásfölde. oldalcsont. Tehát úgy öszvetehetök. hogy azokat a . pl. Pál földe (birtoka) eladó. oldalborda. lábaszára stb. állkapcsom. oldalbordám. hogy sok helynévben a birtokviszony az eredeti. a madár farcsíkja. melyek az emberi nyelv első nemzö•i-'-si csecsemőkorára emlékeztetnek. csecsbimbó. hátgerincz. Bakonyerdeje. csacsi szamár. fejkötö. szájöböl. foghusom. futfut. korú. hónomalja. hónai. bumbum víz. lábikrám. pl. állkapocs. távolság. gogo dió. mely írásmódot e szótárban is követénk. nene idösb nötestvér. gyürkéje.bamfeje. f»'. mellcsontom. kezemujja. nyakcsapom. s mintegy szószaporitva. dsvét. orrcampám. de utóbb puszta elnevezéssé vált. E különösségeket leginkább a nyelvszokásból tanulhatni meg. honnan többen közölök különféle nyelvcsaládokban egyezrek. áctorivicfori szájtátó. kuku v. szivkamara. b) némelyeket a nyelvszokás kétfélekép birtokragoz: hátgerinczem v. ökör. sokasítást. csont olló = csontból való olló és csontolló — csontvágó olló. ily hangon szóló madarak nevei. quisquis. kakvlc. lábikra. szájvigyoritó. térdemkalácsa. ellenben külön Írandó : ez Péter hdza nem Pálé. ntínü nádsip. m. nrber. fejemteteje. lábszáram. Vágmelléke. papa étel. szemgolyóm. baba kis gyermek. s csupán személyi vagy tárgyi öszveköttetés van. hajamszála. csekrenbokron cserjeken. fájdalom. szemöldököm.A magyar nyelv rendszere' után is akár külön. pl. Igaz ugyan. szép. fakanál vagy fa kanál. egyegy embernek egyegy forint. ugyanazon szónak ismétlésével vagy némi változtatásával fejezik ki. féle. Tehát ezen hasonlék szerint Írhatjuk : fejemteteje. melyek első alkatrésze cselekvő okot vagy eszközt. kezedíeje. lábszár. Mátrahegye. bátamgerincze. és így szemhéjam. Székelyhida. kivált elbeszélő költészeti nyelv képes kifejezéseit némi kedves zamattal fűszerezik. czoczo ló. orrczirapa. és apa. magunkkoru. bonbon. házambeli. disznó.á egytgy szekér. szemedfétiye. Budavára. biíbáj bűvöl bájol. mert ezek között tulajdonkép nem birtoki. leié. Itt már azon kérdés merül fel: A kettősen ragozott öszvetett szók együvé. fejünkteteje stb. seggpart. helység. Ikerszók. mint ital. ismétlést. világvégig fut. szempilla. szívkamarám. pl. s ennélfogva öszvetétetik. mindkét elem bámész csudálkozó . belbel álom. a másik pedig müvet vagy cselekvényt jelent. Hasonlókat lelünk más nyelvekben is. sese. fejedteteje. akár öszveirva is találhatni az írók legtöbbjénél. várostokbeli. melyek ugyanazon fogalmat. agyszüleményed v. dada vén banya. aprócseprö *pró cseppnyi. fülczimpám. népünkféle. tata messze. se bát nem mond. gyagya. pl. szemgolyó. tollvonásom v. világvégig megy. ugyanis a) némelyekben mindkettő fölveszi a birtokragot. s maguk helyén kellőleg alkalmazva a népies. szájamöble. pl. vagy elválifztva irassanak-e ? Nézetünk szerint öszveirandók. a latinban : furfur. m. mellcsont. magadféle. bébe. zs/zsi tűz. tilskén. farktolla. foghús. kezeirása stb. agyadszüleménye. tzoesa malacz. nyelvemhegye. hajhaj! nono ! jaj jaj ! c) Melyek két rokon vagy azonos fogalmat két rokonértelmü szóval fejeznek k i : ág{•:<?. csecsbimbóm. szemempillája. gaga lúd. nagyítást. kaka csúnya. cancan. mert Péter nevű személy birtoka volt. kézujj. maganiféle. szájpadlásom. aláalá.* madárfi. tütü süveg. kertedbeli. Bánfalva. m. nyakszirtom. fajunkféle. n. nyakcsap. farktoll stb. fölföl. péleméle stb. turtur. tollamvonása. babba szép. szempillám v. Az anyagnevekre is megjegyezzük. troutrou. l. fartöm. u. fölosztást vagy sokaságot jelentenek. száj gyűrűm. mint ez ilyenek : Pestvárosa.

lityloty. in aqua. A magyar. ön helyett rajt használtatván). czókmók. pL víz-b*n. ez is inkább benn határozó). ad hominem. magá-nál. sesesusa. ripegropog. dinomdánom. A Útin praepositiók bizonyos eseteket vonzanak. üvöltkiált. súgbúg. pittegpattog. himezhámoz. De e különbség csak a praepori- . licseglocsog. s leginkább ajkival kezdődik. ózőmWzöfn. iháczolviháczol. csürcsavar. fúrfarag. iczkeficzke. csihelcsahol. ütivéti. kongbong. tétova. csereberél. retyemutya. ilyenolyan. hebehurgya. — a be. hözboz. Ilyenek a mesélő és játéknyelvben előfordulók : farkocoarkos. az is szép. pitypalaty. Mindkét osztálybeliek. lígglógg. enczenbencz. től-em (a me). fölveszik a személyragokat: benn-em. sürögforog. ihogvihog. ab homine : ellenben a magyar ragok a tőszót változatlanul hagyják. összevissza. agyabugyálni. hetlekotla. bizsegbozsog. nem különben az altaji családhoz tartozó. perpatvar. hogy ez utóbbiak a viszonyított szókhoz oda nem tapadnak. ezek előragozók. Ezek két osztálybeliek. E ragoktól a névutók csak abban különböznek. típegtopog. sirí. genyegúnya. títyegtotyog. szityegszotyog. billegballag. <TnTnp|&tnm». mézesmázos. lityeglotyog. dérdúr. kipkedkapkod. Névviszonyító ragok. az is szép. f) Midőn az elüLUló mássalhangzók változnak : szöröstülböröstül. horgaaborgas. irkafirka. heves boszus. erregberreg. típegtopog. czeleczula. a második mássalhangzóval. erreorra. nyúlombúlom. limlom. m. okkalmóddal. gyürgyur. pl. Tehát legott a dolog tárgyalásához fogván szólunk a) a néwiszonyítókról. kingkong. zegzug. kiffegkaffog. suttogbuttog. a második vastaghangu. g) Ellentétesek : elhal. b) melyek a latin cattuokat fejezik ki. izsegbizseg. gizgaz. ekczemoncza. császkálmászkál. kakasbakas. ajbaj. teretura. szánbán. az aceutativtué a tárgyeseti t. szegszug. hűhó. rókabóka. u. irúlpirúl. ígytígy. m. ákombákom. diribdarab diribeldarabol. bői ön és tg kivételével — (be helyett bele. izebűze. illőfillő. cziczamacza. hibeghabog. tyúkómbtíkom. pL ember-hez. Aegyvöigy. tgyiridtbígytridt. tíripiri. a dativus magyarázója nek. kacskaringó. stb. viz fölött. emezdmaz. nyímnyám. az is szép. ángóbángó. idestova. ctútandsz. kelekóla. sülfői. de szintén a praepositiokat képviselik. a) melyek a latin praepontíókkal egy érvényűek. fblött-em (auperme). kajabaja. zenebona stb. szuazimuszi. hogy amazok utó-. iczegbiczeg. filitfalat. csonkabonka. hiphop! herczehurcza. eszikiszik. bikavár. ttzfuz. pl. ingóbingó. szittyszotty. görbegurba. hibitelhabatol. rityegrotyog. ityegfityeg. s ekkor jobbára az első alak vékonyhangu és kicsinyezö értelmű. háibái. szíreszóra ne hallgass. gézengúz. törimarja. kenfen kencsefencse. un me. ideoda. szántvet. lótfut. pereputty = piri-pöttön. b) a személyragokról. elött-em (ante me). lifinczlafancz.— 148 - szájtátásra vonatkozik. mindegyik csomót jelent. tengleng. var. u. nyímegnyámog. húzvon huzavona. lityegfityeg. bői helyett belől. és az árjaféle nyelvek között egyik különböztető jelleg. circa domum. iczipiczi. jaj be rút! egyembegyem. denedana. locspocs. likluk. ex aqua. tvper aqua.l. csipcsop = csepkicsiségü. járkel. pitypoty. utfut. licslocs. u. A MÓvtaonyító ragokróL Mi a rag? s miben különbözik a képzőtől? E kérdésekre már fentebb feleltünk. o) a birtokragokról. ütött. inczifinczi. csigabiga. nak. torzonborz. szarahora. csinjabinja. magá-hoz. d) Midőn csak az önhangzó változik. cserebere. tereiére. az is szép. csecsebecse. gyimgyom. kipegkopog. ról-am (de me). azedivedi. csórábnórál. ház körül. keczetkaczat. lótifuti locskafecske =locsogó fecsegő. hányvet hányiveti. hegykebegyke. eszemiszom. keverkavar. ityipityi. hasonlók : csörölpöröl. tarkabarka. zürza. hejjehujja! mizegmozog. rihcrongyos. suspus. m. dünnyögdunnyog. csögbög. nyekegnyikog. retyerutya. lifeglafog. dúlfúl. mendemonda. nyalfal. iregfireg. váradi vaskoh stb. dibdáb. sundabunda= sunyva bújva. elegybelegy. csiribiri. cselecsala. kerekutyó. kityegkotyog. ember-nól. csettencsattan. csenegbeneg. innenonnan. égföld. az is szép. szedettvedett. csattogpattog. keczebecze. inczenpincz. csatapata. IV. illegbilleg. e) Midőn az első önhangzóval. bbeglobog. vagyis a viszonyított szón némi változást idéznek elé. kitykoty. legfölebb véghangzóját nyújtják meg. keteputa. víz-b6'l. handabanda. heteihatol. deredara deréldarál. szanaszét. sebbellobbal. SiakMx. nyifegnyafog.

al-á. föl-öl. kör-ött. fel-öl. id-e.149 tiákn nézve áll. valamint az igeragok ezekben is hátratétetnek. inn-el stb. ki. benmarad. A sémi nyelvekben pedig a birtok! személyragok is utói tétetnek. mögém. mög-ött. elé-el. da-gegen ellen-e. fölíl. belém. mellől. mell-é. tói. mindenÍMIM. quo tisque medd-t'g. quem penea arbitrium est (Horatius). E hasonlék szerint a palócz-azékelyes nyi t<i eredetileg nyé. íerg-o. e é hangzókkal képződtek : re-á. ni v. rám. ben. haz-a. mindenhová. tói. nőtt = nál. ig. föl-é. sehová. (tol). fSlé-el. ben. nól. v. 3) Helyigekötök: be. tájt. de me. el-é. kttnszorúl. ról. kifut. mög-öl. le. kfll-é v. bel-öl. ig. átmér. 6) Ezekből származnak távolító el képzővel a honnan $ kérdésre felelök : be-el. el-öl. kun. ön. általán véve. nobú-cum. fS (tájdiratos). el-ött. elött-ünk. felöl. benn. a miatt. onnan. Romám twsus Róma f elé. — — — honnan ? helyhagyó. melyek bizonyos helyiranyt. hegy-é hegy-étt. e helyett: honn-el. körölem. aítíl. körém.felé-e/. (ból). nyi. miattam. kíi v. mell-öl. nél. (bán). melléi. mögél. tehonnan. Néha a latin megfordítja: IW-OHB. al-att. térfogatot. nitt. mi velünk. fölém. körül. ig. el. az-ért. propter me. bő/. alá. bél. leesik. vagyis ezek tulajdonkép a helybenmaad& <m. oda. 1) Mind ezek alapját valamely önálló vagy elvont tőszó képezi. elül-röl. hegy-öl. ról. hegy öl. köré-el. kör-é. 4) Személyragozható helynévutók : rá. tői. rá. kön l. tói. föl. el-ül. hoz-z-á. tol. fölmegy. innen. 6) A hová ? kérdésre megfelelők részint csupasz gyökök. v. alól.. női = tői. ni. felél. ön. re. íé-el. persában. közéi. alólam. n<íl. kör-öl. otm-ból fejlődtek ki . al-ól. hátra. melyek a személynévmásokat a praepontiók után helyezik: a M. téroldalt jelentenek. al-ul. röl. Jegyzetek. fel-é. helyzetet. nól. vir-o. köz-öl. nyi = hoz. ald-ef. fölül-röl.foltó. hoz. fá-el. m. némileg hasonlóan az árjafélékkel. mög-é. küv-é. od-a. u. fel-ül. vir-um. ön. ki. mögöl. től-em. al-á. kiv-ül kül-öl. ön. alúláll.bői. hoz. pl. fönmarad : elül. nőtt. köz-é. ro-el. (héz. áí. mellé-el. belőlem. mög-é. elé. nyé-el. beáll. U. tov-a. mely mellett. héz. v. ide. kör-ül. elöl. mell-é. küv-ül. meinet-wegen. alá. részint jobbára mutató a á. kSzé-el. fölöttem. messz-e. alul-ról. be. pl. hoz) közelség. bel-ül. női. né-el. hegy-é. ben. vir. Aoz. 2) Szoros értelmű vagyis a viszonyszóhoz tapadó helyviszonyragok : be. Helyviszonyítók. te veled. köz-é. tecutn. hegyéi. föl-ül. elé. álam. balól (régiesen). ról-am. tol. onn-el. mell-ett. ba. fölé. nél. kivül-röl. határpont hol ? helyállapító. bele-el. belel. bel-é. felölem. körülvesz. a németben : dar-um. Rokonság tekintetéből mindenek előtt öszveállitott táblákon eléterjesztjük a helyviuonyító névragokat és utókat Helyviszonyító névragok : hová t helyirányzó. kiv-é kül-ül v. (röl). vir-i. rítt). tói. én. f ön. coram nobis. fel-é. bele. leszen : honnan. hátranéz. közöl. köz-ütt. aláuáll. mögé-el. mert az esetek ragai. bán. 6« íba} belsőség. Továbbá a magyar is a ragokat és névutókat személyragozza. lumbonun tenut ágyék-tg. nöl. terg-is. Hanem a magyar nyomosbitásúl együtt magokat a személyi névmásokat is használja: én velem. főlülfordúl stb. v. folöl. bol. hegyé-el. né. nyél. rá (re) fölszin. kőről. tlém. nál. rajtam. bókból. bent. röl. én. nóL Ezekből: hová. el-é. eltávozik. törökben. Hely viszonyító névutók: föl-é. föl-ött. ról. éléi. alattam. elüljár. mint a magvarban. hegyem. des-t»egen. miatt-am. belől. terg-it Sőt néha utótétetnek az úgynevezett proeposittók is. (nél) m'tt v. (rajt. eléhalad.

távolító el raggal ni-el. ba. Innen lehet megfejteni. Ha ezeket aföntebbimutatótáblán eléadottakkal öszvehasonlítjuk. pl. e kérdésre: hová ? ni nyi. nál. papnőit. honnan? böl. hát-ul. azon terület belsejébe. belül. gyere nálunk = hozzánk. Mikép ragoztatnak a helynevek e kérdésekre ! hová ? hol ? és honnan ? Vagyis mely esetekben használ a nyclvszokás be. vagyis a kivülök fekvő térségre nézve belsőséget. véleményünk szerint. fej-én. papnyi ment = a papákhoz. minek oka a dolog természetében rejlik. Rómába. én. pl. nitt: papnott. Tirolba. mint: ránk. hol ? felelet: papnitt v. Eger-be megyek. a második a székely-palócz nt-ból ül ül képzővel származott. alant. len. végre a kérdésre. onnan. fá-ra. tol. mint: fölé. ból) és melyekben rá. pap-nól. pont. én. fej-re. s a szokatlan pap-ná. országok. t i. (vastaghangon. ül. nól. fölül. Csalóközbe. fölöl stb. hogy a tői tói a régieknél néha nél. öszvehúzva női. táv-ul. kunt.yöfó'lstb. Pesten. ni-á. Bakonyba. körött. 12) Mi a helyviszonyító. alá. tó származéka távolító el képzővel. s a helyreirányzó hoz helyett némely palócz vidékeken mondják : nál. pl. mely ezen kérdésre meddig. belül. mellett. innen. láb-ön. a) mennyiben bizonyos határkörön belül léteznek. kör-ül. ezeknek részletes tárgyalását s szókötesi viszonyait 1. melynek szine fölött valami létezik. i. e kérdésre: honnan ? székelyesen: núl nül: Mikó-núl = Mikóéktól. í-ói. 8) Az állapító itt ott helyett a nyelvszokás ide. Bicskén. az elsőnek megfelel ód oda. pl. fölött. b) t-vel. alatt. tói. szigetek. hegyett. t L ezen nál tulajdonkép = nól. itthon idehaza. én. úgy állanak. Ennélfogva egy érteményűek : kun. fá-n. ám. nél. saját rovataik alatt A helynevek ragozásáról. ben. kivül. tá v. azon terület fölszinére. bői. Kunságba. hová? be. Laxenburgba. Vértesbe. papnitt. én. Bécsbe. határon belül. túl. ben. között. mely fölé Miskolcz városa épült A hely belsejére vonatkozó ragok. jelent bizonyos határok közé foglalt területet. vizén fölül. régiesen : rítt. nőtt. ott. ben. alul. bel-ül. de ebből magyarázhatni a „gyere nálunk" kifejezést.— 160 — 7) A hol? v. melyeket gyüértelmü családnevekhez szokás ragasztani. bán. ön. ülésnül = ülésektől. old". vagy tulajdonkép ül. melyeket kétféle viszonyban lehet tekinteni. papni. ön ragot vesznek föl: Pesten alul. Miskolcs-ra megyek. pl. oda-t is használ: pl. c) 1-vel. így elemezhetők : alan-t. és az egyszerűbb ho-1./b'lött. fen-t. alatt. ligetek nevei. valamint a többi névmódosító ragokat illeti. ám. Tiszán innen. nyi. bent. e kérdésre. Tornába (megyébe). a harmadik a te v. Bácskába. főn. melynek a viszonyragozásban e kérdésre hol? ön. el-ül. mögött. öszvehúzva ni. bán. öa. alól. re. Antal-nól. melyen Eger városa áll. birodalmak. ebből helyreirányzó képzővel lett nt-i. melynek így kellene lennie : nőnk. illetőleg rajta levő épületek. na. in-t. c) az m. itt gyakorolja nyelvünk. Lipcsébe. mely az n-vel képzett formákhoz járul: ben-t. Ugyanis a helynév. és nól női. a viszonynevek az egyik. előtt. fölül. kerületek. továbbá a hol i kérdésre lett: ni-ott. b) a külföldi városok s más helységek nevei általán. föl. a mutató ni!na! (melyből nam = lám). pl.Ezenhelyviszonyitók puszta gyöke. L 7. valamint a helynevekben : Budán. köz-el. Antaloknál. 9) A helyállapítók és helyhagyók általán egy tőszóból indulnak ki. c) rá. pl. kiv-ül. Nagy-ni =r Nagyékhoz. nitt v. t. AntaLnott == papéknál. fölött. on-t. pl. után. ülés-női. (re. Fehérvárott = Fehérváron-^ Győrött = Györön-t. s személyragozásban pedig : rajt. föl-ül. és így. kéz. mint olyan. ná-el. a Szótár folyamában. talapot. len-t. itt. hon? kérdőre felelök állapító jelentésüek. nál. ön — ról. n a társa : láb-ra. s mint olyanok más állapító határzókkal együtt háromnemü képzővel alakulnak. Mödlingbe. ott. Dunán túl. honnan ? a fentebbiek hasonlata szerint. — ön. s e hasonlatnál fogva ezek : alatt. hol? ben. palóczosan: nól női. öszvegét. b) mint bizonyos térfölületet. mint: alá. ny végzetü magyar birodalmi helynevek . szebb tőle = szebb nála. otthon'odahaza. öszvehúzva : nőtt v. papni v. 10) Ezen névutók előtt: alul.föle'. röl) ragokat? Ha valahol. hogy illető eljárását csak féligmeddig vonhatni szabályok alá. be. határzóval: al-ul. kun. ben. Angliába. majd a másikféle ragozást oly szabadon használja. vidékek. böl. b) ig határvető. mit Horátz a szokásról állít: „Quem penes arbitrium est ét jus ét norma loquendi. telepítvények stb. n. küvül. felénk. tartományok. a) n-vel. <m. fönt. városon kívül. 11) Különös figyelemre méltó a tájszokásos székely-palócz: ni v. közök." E szerint majd az egyik. Parisba. oda. vármegyék. Kivétetnek a) hoz. alól. Londonba. Csepelbe. mily messze? felel meg. Afrikába. belsötelket képeznek. ön. köz. A hely fölszinére vonatkozók : — rá. kün-t. az illető viszonyszók ön. a névutók pedig a másik helyállapitó ragot veszik föl. ból. fölön-t. mögön-t. röL Az első rendüeket szabály szerint fölveszik a) a világrészek. fon. erdők.

ház. ház hegyé. körött és körül. ház felöl. Sopronba. Párkányba. röl) ragokat: alulra. Tatá-ba. ház hegyöl. Kálló-ba. — E táblából látható. — házon kívül. fölveszik a személyragokat. pl. hogy a személynévmások a sémi. — hol ? ház fölött és házon fölül. Csongrádon. A személyragokról. alatt és alul. s ugyanazon tőszóból képződve a hová ? hol ? honnan ? kérdésekre szabályszerüleg hasonló alakot öltenek. Helyviszonyító névutók példáji. ház körött.Hevesben. Alkalmazásban különböznek alatt. Újhely-be. hogy a hová ? és honnan ? kérdésekre felelök a párhuzamos hang1-jt nyomán mind hasonló képzésüek. ház kőről. és hogy némely módosulásaikban a különböző hasonlóbban hangzanak. a magyar ön. egy hét alatt. Vereb-re. három hónap. ház mellett. belül. ház köré. ház alatt és házon alul. A személyragok nem lévén egyebek. ház elé. pl. Ohaj-ra (Nyitrában) TokajkPápá-ra. Ennek öt f"rintonfölül hat krajczár az ára. pl. elül. Csömör-re. Ennek okát már föntebb a helyviszonyító' ragok táblájához csatolt jegyzetek 7-dik pontja alatt eléadtuk. pl. Pestben. folyón keresztül. s ön. de. Serénybe stb A többi mássalhangzóval és önhangzóval (az w-t és i-t kivéve) végződő helynevek többsége pedig részint országos részint tájbeli tetszés szerint inkább a másik nemiteket veszik fel. Óvár-ra. fölül. Az alul. belülre. ragot vesznek föl. emezek fekmentes irányra vonatkoznak. s következetes. alá. a másodikban a föntebb említett szabályt követik. honnan ? ház fölöl. Zágráb-ba.. Komáromba. Némely helynevekhez szokás hol ? kérdésre ott. az illető időnek tartós menetelét jelenti. írja és áltáji nyelvekben egymáshoz hasonlítanak. Nyitrában (megyében) bír. Pest fölött tiszta az ég. valamint amazok. ezek között két Jaknak : fölött és fölül. étt. Ami a hol? kérdésre válaszolókat illeti. ámbár ezekben sok a kivétel. csakhogy az illető viszonynevektöl elválvák. fölül. Eger-be. ház hégyétt. Fehévárott. t ragot adni pl. kívülre. pl. a latin praepositióknak felelnek meg. Hasonlóan fekmentes irányra vonatláznak : hegyen túl. hátulról. fölött és óiul. Csanádra. Az alul. Győrött. a dolog rendé kívánja. hogy ? mily áron ? bizonyos ártól. sőt egész Csongrádban mind magyarok laknak. kerten belül. én. ház mögöl. ház mögött. házak között. ház előtt. Veszprémbe. Surányba. mennyiségtől való eltérést jelent Nem 'i'i-ym Káz forinton alul. mint a névragok. Tolnában utazván Tolnán megállott. így különböznek: Borsban. hátul. ház elöl. Csanádba. Pesten fölül esik az eső. t. kívül. élűire. ön ragu viízonyneveket vonzanak. ház alól. fölülre. Ezek is. mint a személynévmásoknak különféle alakban alkalmazott módosulatai. Pozsonba. hátúba. Ersekujvár-ba. Vásárhely-re. első minemüségben be ba stb. a templomon alul ötödik házban lakom. élűiről. kívülről. hogy először a szcmélynévmásokról szóljunk. s Syitrdn (városban) lakik. ról (re. Hevesen] Baranyába. fölülről. Pécsett. Grömör-be. miket csak a közel lakó nép szokásából íehet megtudni A mely nevek vármegyét és várost jelentenek. ház mellől. világos öszvefüggés van köztök. hegyen innen. mint igehatárzók bevett nyelvszokás szerint Elveszik a rá. őt év. házak közöl. ház felé. beiilrol. Harson. Bajomba. ház mellé. amazok függőleges. Szikszó-ra stb. néha ugyanazon nertek is majd igy majd amúgy ragoztatnak. ház mögé.— 151 — rendesen. kerten kivüL Midőn az alatt időre t"natkozik. 'ott. mint a személynévmások módosított alakjairól. Baranyára. Vásárhelyt. A templom alatt 'irholtok vannak. midőn tájejtések szerint ugyanazon végzetüek. Pesten. i. mint az ugyanazon családhoz tartozók is. /<'•«/ pedig e kérdésre. házak közé. Nyelvészeti tekintetben igen feltűnő és érdekes. hová ? ház fölé. alulról. és . Megyeire.

mint a hangutánzók. mert a többi megvan a második személyben is: ju-smé. te. temagad v. és kedélyszók. A magyar én. A hasonlóságok csak azon lett dolgot tausítják. ennen. mely magát az obliquus casnsokban tartotta fenn. az a. Hogy mind ezekben az én. onnét tetszik ki. d) mássalhangzót a legszélsőbb (a._ 152 — szláv: ön. o-n (az utolsó a ragozásban). sze-n. 134). ennenmagam. de azonegy családbeli nyelvek mindegyike a személynévmásokat saját modora szerint idomította. nnd. tenen. nem a tőszó ismétlése. és ah-am-ot igy értelmezi: hic gut lootior. én-vei toldva: enn v. hogy a szanszkrit aha-m (= én) és fwa-m (= te) szókban az m csak végezet (Endung). nyilván eredeti demonstrativum. i-pb szókban) nem henye pótlék. önnön. görög <rv) jelentősen áll ellenében. szanszkrit tasz. ennmagam v. az. é-pov. önnön. mert mindenik személyhez járul s a tőszó ismétlésével például a második személy igy volna: tété v. ily e / ilyen. mert lett dolog. honnan aha = 17. és oh-am akkor egészen megfelel a régi görög iywV-nak. hogy ezen és ezen névmások eredetileg egyek voltak.)-nek a te (du. Miután a személy.és régi felső német ir-ből gyengült és laposodott el (ist geschwftcht und verflacht). hogy a szó melyik részében van az első személyt illető közvetlen jelentős őshang. Már föntebb érintők. metn." Bopp Ferencz szerént (Vergleichende Grammatik H. ez. mint a latin hi-c. a többesben is mind ma mind régen eléjön azon toldat: min v. fenten. ennek világánál mi is megkísérthetjük a tapogatózást. latin ott. a midőn a másik tag ham. hogy nem csak a különböző. 8 még öszvetétethetnek . latinul fordítva: m«-us. te. midőn ő az aham szóban az oh gyökre (= dicere) vezeti azt vissza. fennen. közvetlenül a (német) helymutató da-hoz csatlakozik s ezzel az önálló substantiának csak általános jellembetüjét sz (z) köti öszve. görög eredeti ró. és igy rendszereket saját magukból fejthetni meg legbiztosabban. vagy hogy külön-külön . latin is. Ha az ah-ban van akkor a torok h a jellemzetes hang. és a névmás! fogalom erősbitésére szolgál. De teszszük ezt más nyelvekből is indulva a legjelesb külföldi nyelvészek bnvárlatai után. tű. kiadás 333. a mely a ragozott esetekben (ín casibus obliquia) és az első személy igevégezeteiben (— fű. a magyar: mi (nos) és szláv: mi. — m) mindenütt mint az első személy jellemzője lép fel. azon. olyformán mint ezekben: ily. annyi tagadhatatlan. A német dér. tenmagad. oly. Igy tekinti ezt Pott (Zahlmethode S. finnen és ön v. ön v. melynek némely nyelvekben itt értelme van. tenen v. s ennélfogva legősibb eredetűek: vagy azt kell föltennünk. fin v. Az én (ich.mag'-töszóval is: énmagam v. és magyar: em. 0. De az am-ban is kereshetjük azt s akkor az m az első személyre vonatkozatot fejezi ki. a birtokos hellén: tp-of. de ugyanazon ösztönszerü észjárás szerint képződtek. Az énen. Mindenekelőtt megkülönböztetjük az önálló és ragozásban alkalmazott személynévmásokat. doríai TV. hogy a személynévmások mind a három nyelvtörzsben többé kevésbé öszvevágoak. Benfey is elismeri ezt (folytatja Bopp a jegyzékben) és ezen módon az egyes alanyesetet . nem. hogy az említett nyelv-családok egy törzsanyának leányai. fon v. Kétes. A finn nyelvben az önálló névmásokban: mind. mindkettő ám. következőleg amit a kifejtettebb árja családokban kitűnő férfiaknak sikerült napfényre hozniok. minnen. ü) hangzóval köti egybe. i-pot." Benfey véleménye (Wnrzellezicon Ér gyök alatt) az első személyre nézve röviden ide megy ki: „A szanszkrit aham-ban az első a hihetőleg ma helyett áll. oly a f olyan. Nyelvünkben az önállók. sőt maga szóban is: magán = maga-an. stb. Elsőben is Heyse munkájából (System dér Sprachwissenschaft) idézünk (f. hűn. melynek mutató ereje az i-ben fekszik (mint hic. ego stb. Az én toldalék pedig a mutató a vagy e-nek megnyújtása. de alkalmazásban egymásra nézve nem szabályozók. §!). hogy nem egyszerű és eredeti. „Ezen szókban aszmé (egyik szanszkrit többes) és áfiptí (aeoliai görög többes.és birtokragok a személynévmásoknak köszönik eredőtöket: lehetetlen e helyütt magok a személynévmások eredetének is kifürkészésébe vagy legalább sejditésébe nem bocsátkoznunk. hanem azon névmás! törzs. átalakította s ragozásokban alkalmazta. — A német ér a góth is-. mely a szanszkritban: a (== ez). kifejlett s megállapodott mai alakjokbau egyes számban ezek: én. ön csak toldalék. Világosan tanítja Bopp Ferencz hasonlító nyelvtana második kiadásában is (az elsőtől némileg eltérve). s görög # /l-nek. ezen. A törökben épen igy: be-n. önön régi divata a nyelvemlékekben széltiben olvasható. A görög obliquus casusokban az < előhang (é-pt. ez e. hier-ben). a magyar mink) csak az a puszta önhangzó az első személy jellemzetes eleme. az n hang szintén mindenik személylyel közös. énen v. Akarmint áll a dolog. 40): „A szanszkrit oham kéttagú alakja által elárulja magát. Minthogy a személynévmások a szóbeszéd első szükségeihez tartoznak. tehát szintén csak toldaléknak látszik. önön v. mely a mutató (t v.

tehát én ám. o-nn-an. AJKAD. Ugyanezeknek többesei is figyelmet érdemelnek. mintha amaz a kisebb.) a ben (= én) névmással. leginkább azon okból támadhattak. ená. 331. régiesen miv. és su.). 333. t'-ly. ihol stb. de a ti szinte eléjön aft'-ed-ben. hogy mindkettőben zárt önhangzó van. mahom-ból rövidültnek nyilvánítja.). A két utóbbi szónál még az is jellemző. szók em törzsében. akár a köznépies e-hen = ihon v. mely magas hangon íé-nek felel meg pl. mely mellett figyelmet érdemel. mind a többi te a társszemélylyel (a legközelebbi te-vel) a kettőztetés által mintegy egyenlőnek ismertetik el. 16. A második személyben (te) nyilván a tova értelme rejlik. a-m-az. hogy az e és i épen a magyarban a legkétségtelenebbül közeire.) A másik többest pedig. A mi. hogy itt mind a többi én magával a beszélővel. era-itt. ihol szókban. a = én. oíían-ag szókban is. e helyett: mink nekünk. mint: e-s. ú-gy. mely: vajam úgy fejti meg. A héberben az első személy ani v. A 3-ik személy ő (régiesen néha elöszellettel is T# vagy b#) a mély hanga o'-nak felel meg. de a té-ben az é mégis kevésbé zárt mint az 6'. *) Bopp F. mely két névmástörzaből áll: t (== ez) és ma közeire mutató. A szanszkrit a-szmé (= mink) ésju-smé (= tik) szókban a szma a harmadik személyt képviseli és az egész a (d#andva-nak hivatni szokott) szanszkrit összetételt alkotja: tehát a-szmé annyi mint: én (és) ők. Az arabban én: éne v. tik csonkulatai. í-gy.— 153 — okom. tudván hogy a szanszkritban rövid e nincsen. em-ide stb. *) De ha sem az egyes alanyesetböl sem az a-szma többesből semmi kezdő m el nem veszett. Ily függelékéé g van a magyar ilten-eg. itt-ott. e-em. az én kettöztetését is föltehetjük. mint távolabbra mutató szók ellenében). HAOT MÓTÁB. Ebben a végső It szintén rendes többesre mutat.). ebben az in tag szintén maga az én. szana és suna hangokban is már csak alig különbőznek. a-hoí. De hol veszi magát az m? Erre röviden az m-et előtétül fogadhatnék el. sőt ez utóbbiak némely mai tájbeszédben is. marad tehát min. o-tt. t'-ff.). magyar e v. e mondatban: se te se tova (a szanszkritban a 2-ik személy tva-m). melyben a ve =: mé az első személy törzse az egyes szám obliquus eseteiben (ugyanaz ami általán az árja családban). tű. ágy hogy énk vagy ink az általános többségi ragozás szerént alakúit volna (csupán a k elhangzójának elhagytával). ragozottan: sün (= az. o-ly. hogy a törökben is bú a ragozott esetekben 6m (ám. tehát én-énk s az első e elestével és az n-nek m-mé változtával: m-énk = m-ink. mink vagyunk. ez. hogy az ám. éaju-smé (melyben &ju = tű) annyi mint: te (és) ők. Figyelmet érdemel még Bopp Ferencz véleménye a szanszkrit többesekről.**) (f. i-de. tcl-túl. anóki. 326. magának a beszélőnek legközelebbi körére vonatkozó mutató gyök számos szóban. és te = te. szerint a ha szótag oly részecske. s te: ente. emez a nagyobb távolságot akarná kifejezni. amaz. tiv és mű. o-da.) a szén (= te) névmással látszik egyezni. Az első elem tehát az én-ben e vagy i. 20 . mi nekünk." Ezekhez csatolhatjuk a sémi nyelveket. Figyelmet érdemel.ám. A második elemet n v. akár ím vagy íme. mi vagyunk. vagy {m vagy ez-en. té-tova (néha: te s tova) dirib-darab és több számtalanok. hogy a hindu drámákban az én gyakran „ajan dsanasz" (azaz „ezen személy") kifejezéssel iratik körül. tt'-re is változik. hogy a ragok halmozódása elkerül tessék pl. **) A magyarban is vannak ily öszvetétclek (és nélkül): ide-oda. akkor az a mind a két helyütt nem más. s ez utóbbiak hangokban is egyezőének a szanszkrit aham-val. e-Jiol v. ez). de ez a nyelvészek véleménye szerént szintén anta-ból származott (Gesenius Lehrgebaude. Ő-k és ti-fc rendes ragozásuak (ez utóbbiban a te. §. A zend azem (= én) pedig épen a magyar ezen-nel egyezik. Az én többese teljes alakjában mink. A Tégrf m-et iá Bopp mint föntebb érintők toldalékhangnak tartja (§. vagy ez-en. mely ám taggal bővült meg (§.. (i alakok. 331. hogy a tulajdonító esetben bana és buna. például a székelyeknél. s a második atta. ve -f. de itt.ez tehát nem valóságos többesi alak). mint a titek-et szóban. mint a (szanszkrit) mutató névmás (demonstrativum) törzse: a (= dieser. hogy az utóbbi részhez többes rag is járul. (a-z. Ezek után magyar nyelvésznek nem kell sokat beszélni. emez. e-m(-ez). i-nn(-en). vagy ihon. abban pedig mind a szanszkrit (aszmé) mind a magyar megegyezik. tehát az én közös mindakettövel s marad e v. A ma törzs is a zend i-ma szóban szintén föltaláltatik. mely az időben jelent távolságot. mely érintett munkájában röviden ide megyén ki: az én-nek tulajdonképen nincs s nem lehet többese (§. kétségen kívül a mink. m-et sem nehéz lesz feltalálni akár em-ez. Ezen érdekes fejtegetést a magyar nyelv érdekességben felülmúlja annyiban. mely mint a görög f s (dóriai f a) a névmásokhoz u«ret (különös jelentés nélkül) fttggeszkedni. éhen.

mely egyedül a parancsolómód második személyét képezi. török szert. bőr-ök. Midőn az illető ige semmi tárgyra nem vonatkozik. fut-ok. vásznat szöv-Sk. csít-dsch. A magyar igeragozásbeli önhangzója majd háromágú. esd-el. vid-isch. Az önálló második személy névmás: te. mosd-om. ok. mint a zend azem. tork-od. vagy pedig ezen névmásnak ez törzsében a z hang ment által torokhanggá. ásch. i. soanen (kapjam. láss-am. esz és sze második személyragoktól különbözik azon el v. haj-sza. hellén: öv. ütött-ed. a szláv: esch. mely nem egyéb mint amannak fordított s lágyabb mássalhangzóval ejtett módosítványa. arab melik-i. doc-es. esdett-é?. persa —ám v. A tárgyilagos v. pl. Az imént elemzett ed. nem. ők. esd-eV. persa sőt szláv: m is: pl. apá^m. pénzt kerea-ék. öd. Tudnivaló.bör-öm. király-om. bőr-**. persa: tű. mely utóbbinak első alkatrésze (an) ismét a magyar en-hez hasonló. —el. saon (kapok). bakt-ün (láttál). mint: ver-éd. és- . jöjj-e*. tork-ok. üss-ed. —esz. zong és kong rokon szók. szém-ém. azután a fordított lat. tol-od. um). tola-ja-ad. bör-ök. Hasonlók hozzá a török. pl. a görög és latinban ego. Rokonai a hellén: tis. pl. am-os. du. angol / (olvasd: áj) szókban. héber: debár-ka szavad. tupa-m. vert-em. lát-om. -s. izevd-ün (szerettél). tork-ok. gondolkod-om. esdj-él. verj-ed. talán a szanszkrit a-ham (= én) a-Aa két első alkatrészeivel és a héber anóki (an-óki) második alkatrészével is. szém-éd. pl. ver-ím (hisz-em). te = —sze. —em. A magyarban az em-nek az eVből alakulása könnyen megérthető. s hangrendileg vagy háromágú. menend-ék. Egyezik vele a fordított második személyrag a tárgyatlan vagyis alanyi igeragozásban használt esz asz. g a hangrendszerhez alkalmazkodva amaz: ám. soan-et (kapj). öcsémnek tegnap irt-am. szí. me-tn. ne-sze. megy-ék. tör-sz. tárgymutató igeragozásban az önálló te személyragot képviseli az ed. —ed. de a birtokrag k. fej-em. valamivel távolabbi n. szláv: ti. vernél. én. saa'-os (vajha kapj). fej-ek. péld. pl. ék. pl. T. is. isch. és. például kér-em és kér-ek a magyarban különbözők. az önható ige. továbbá a hellén ip-os. vagy kétágú: menj-ek. soa-t (kapsz). német: ich-vel. kér-em. Az én önálló első személynévmásból lett ragozott állapotban: —em és —ék. caput me-um. pl. add-sza. ber-em (szed-em). vagy midőn a cselekvés tárgyára határozattan rá nem nem mutatunk: az első személyrag ék. A török igeragozás egyszerű múltjában a 2-ik személy raga -n pl. némely időkben: ed. a szanszkritban aham. Ez utolsóra (arab i-re nézve) érdekés tudnunk. mely a birtokragoknál állandóvá válik. ölt-em. ház-am. mint alább. elmélked-ém. ás. üt-öd. e levelet nem én irt-am. üte-i-ed = üt-éd. kivevén a második multat. hopp-sza. az első mind neveknél mind igéknél elójön s önhangzója hangrendileg a birtokragozásban a többesszáméhoz tartja magát: ház-ak. a sziszegő finn sintt. mely utóbbiakkal ismét rokon azon magyar sze (sza). fuss-ak. jövend-ék. 8rköd-öm. ifysts. ők. a németben ich stb. levelet ir-ok. peder-em . jöv-ök. szém-ék. mint alább látni fogjuk. hit. mely a) a tárgyatlan igék múltjainak és ohajtómódjának második személyét képezi. pl. fel-ed. szoba-am (szobám) finn. Némely leány-nyelvekben is egész az önhangzókig tehát az őshangokig leolvadott az első személynévmás pl. —tk. vertél. fal-ad. Ugyanezen alakban járul az tk-es igékhez is: feksz-ém. esdend-el. leg-is. persa. nem. pl. tolád. mint: véréi. önhangzóval öszveolvad: vere-i-ed = vered. l. baba-m. tolj-od. fel-ek. vár-sz. én = —em. önhangzó nélkül: sz. pl. fal-ak. tolt-ad. latin. majd kétágú. valamivel távolabb a héber aíía. ölj-em. arab meliko-ka királyod. ront-asz. hogy ezen rag a magyarban tárgymutató alakot képez. az olasz io. moj. hogy föntebbi fejtegetésünk szerént ez a legősibb és legelemibb hang. Legközelebb áll hozzá a törők —m (és —im. másokban ed. b) az ik-es igékét általán. ad változattal. me-us. szök-öm. szém-ék. magában a magyarban is zavar és kavar. portugál év. török. ber-esch. Ezen alakú személyrag egyezik a hellenlat. Birtokragozásban önhangzója a többesszáméhoz alkalmazkodik pl. ód hangrenddel. hogy az n-be mint orrhangba is könnyen szokott torokhang vegyülni: én* v. verj-em. ilm. tork-om. a finn: •t v. a góthban ik. arab ente. arab és héber i. xt<ftt)uj ip-q. üt-öm. a finn ni. dönt-esz. futand-ok. góth: ik.— 154 — Most lássuk magokat az egyes személyragokat. valamint második személyre vonatkozik ezekben is: no-sza. mint: vert-ed. pít-dm (kér-em). óm és ez: ok. a héber és arab nyelvben az egyes 2-ik személyre nézve az igerag ugyan szintén t. látt-am. Erre nézve egyedül magából ezen nyelvből nyomozva vagy azt kell hinnünk. Nehezebbnek látszik az ék megfejtése. s a finn. fej-em. enk. melyhez legközelebb állanak a szírjén: te. jer-sre = jösz te. úgy hogy mind az n mind a k némely nyelvekben a 2-ik személyt jelentik. ego. melyben az m mind a két alakot képviseli.

le te ! = ne te! M le = hücs te! szóval t az /-lel fölcseréltetik. lát-l-ak. így a törökben ol-ki (ám. Ragozásban az # közelebbről. mint a régies mulal-ban is a mai mutat helyett. vagy e helyett szokott járni pl. a. ön dit. ügye. szebbik = az. mint személyrag. anlering ki (azoké ki). iszá-k. de önállólag o : pederi o (mintegy: atyja övé. esz-ik. tör-ik. a többesszám úgy képződik. pl. török ragozott állapotban ön— vagy an—. i. szanszkrit tuda-ti (kínoz). oda származékokban. mely ugyan az elő m nélkül 20* . ítet. esz-en. iket. nevezetesen Pápa vidékén a le használtatik hivó ne f értelmében. a persában mint rag és: peder-es. miről már föntebb az ő. vei. alosz-ik. hasonló kim-lei. játszó. jtí-t. továbbá benim-Já ám. mink. törekednek = vereked-önök . Sket. tSvis-k. figyelmeztetve szólító. Hogy a szólítás. hogy pedig a k több esetben csak kihangzásos toldalék. s a tol szóban mindkettő találkozik. a törzset körülírva: jobbik = az. Hasonlóan az önálló magyar «n-nek önálló többese. milyen a persa többes án s az árja nyelvekben általán az igék cm-t. pl. barátja. A héberben a harmadik személy birtokraga szintén ó: debar-ó szav-a. atyja. hányiveti. hogy a régiek némely igék után fölváltva használták. markapöM. sunyó. 6' = —ön. alosz-on. a héber hú. pl. anyó-k. pl. Az önálló harmadik személynévmás: 6'. verj-el-ek. vajam. stb. pulchrius quid). És ha a személynévmások ős eredetéről föntebb eléadott fejtegetések állanak : akkor to(va) és el alapérteményben is egyeznek. a német ich-éwir. mint: hányóvetű. is-i. mely kivált az altaji nyelvekben sokféle szókhoz és ragokhoz szokott járulni. legun-t. szebb-ki (melius quid. pl. Honnan valószínű hogy az ik eredileg az 6-nek h. A -sémi nyelvekben ezen névmás egyik betűje h: hu. pederi-ben az i birtokviszony ragja). az ahol. mely szebb. német tödte-t (öl). hűvé. —ik. A személynévmások és személyragok többese. hogy túl a Dunán. ti és wi. varacs-k. persa kúd-ed (ver). a törökben i ('i. játszi. az. Iá. ha az illető egyeshez többesrag járul. tör#d-ik. de ragozásban csak az első szó változik: anung ki (azé ki). Mennyiben a nevekhez járul pl. s alkalmazásáról még alább szólani fogunk. doset-u. mint föntebb láttuk: ménk v. az aki). hogy t. önhangzó után szi: baba-szi. A személynévmások egyes és többesszáma között a nyelvekben nincs az a világos öwvefuggés. e alakot. <**-d stb. feküsz-ön. látt-al-ak. ilyenek tvám és jújam. továbbá részesülői ragként közszokással is. zárat-ik. c) mely az első személy cselekvését a második személyre irányozza. mint Révai is véli. ölt. o. ói. hakk-i. felhozván egyúttal. hogy a magyarban is van la. en-t. un-t.— 155 — den-^f. hellén éyw többese ijf<«í. joga.vagy k-val toldott módositeka. mint hajdan divatozott. ott. lát-l-ak titeket (videó vos). elimde-ki ám. Megfelel nekik a magyarban önállólag & z: az. szva-sz se-in stb. történek = tört-önök. enyém-ki (meum quid). jusmán. gondolkod-ik. tű és vos. mutató erejű (vim demonstratioam habens) vagyis a mutató az-nak rokona. feküsz-ik. de egyéb ragozás és képzésben is fontos szerepet játszik. melynek nyelvünkben természetes rokontársa a távolra mutató a. és a birtokos névmásoknál szintén s vagy sz: su-us. av és fy*«s. du és ihr. lát-l-ak tégedet (videó te). a harmadik személyrag rokonmása. mely jobb. ez. vagy a mi egyre megy : jobb-ki. markapöki. u). Ezen közbeszúrt személyrag nem csak az egyes hanem a többes második személyre is vonatkozik. a dolog természetéből világos. pl. német. a szláv já-émi. a latin ego-é nos. vagy pedig mint már Révai is észrevette. finnül: htin. pl. mán sagt = mondják (mondatik). Rokon a franczia: ön. ha ugyan az n-ben is nem rejlik a sokaság fogalma (nő). (caedo te ego). latin tundi-t (üt). s az 6' tájejtéssel t-re is változik: ötét. kezemben-ki. veré-1-ek. mely rendesen a te személynévmással együtt. Hogy ezen ik vagy maga a megfordított ki névmás. záród-ik. sőt Bátor! bibliájában a magyar 6 is mindig Atf-nek van írva. öl. sunyi stb. úgy hogy habár itt öszveirják. mely más neveknél divatozik. Harmadik személynévmást képvisel azon ik is. láss-al-ak. vert-el-ek. verend-el-ek. Az árja nyelvekben az igeragozásnál a harmadik személy képviselője általán: t vagy d. többes harmadik személy végzete: latin aman-t. Mi eredetét illeti: Révai a gúnyosan szólító török alá és intői ég szólító arab ál (vagy la) indulatszóhoz hasonlítja. docen-t. jobb-ik. Többire személyragként csak az egyesszámban é* bizonyos időkben használtatik. pl. mán. Mi pedig hozzá teszszük. pl.. különben a többes alapját az ön képezi. zárkoz-ik. szanszkrit tudan-ti. Ez eltérést az árja nyelvekben is tapasztaljuk: a szanszkrit aham többese oszmán. mutatják az ily példák: apó-k. persa kúban-d. mi abból is kitűnik. ver-l-ek. Toldottan. Legközelebb áll hozzá a toruk o v. pofá-k. törnek = tőr-önök. szlávul: ön. s ma újra szokásba jött: ön. hívás második személyt föltételez. persa ó. ó képzőről eléadott czikkben részletesen szólottunk. szebb-ik. mely szenvedő és középnemü igékhez járul. apja.

ám. am-ra. az önálló én szabályos eredeti többese ékvesztőleg is. sőt tájejtéssel pl. verj-énk.-ank). nyak-am. lát-onk (látunk). tőre. —ti raggal.— 156 — gondolva. például a persa igeragozásban: —(m. verj-ünk. pl. verend-ék. Jeltnidö. en-ek vagy én-k. tör-t. láss-onk (lássunk). vernék. Általános megjegyzés. asz v. Tőalakok a puszta igék: ver. mára. öm) pl. nyak-am-ok. Itt az egyesszámu első személynek hasonléknál fogva szabályosan igy kellene lennie : vert-ék. (marna-ék). Mutatványok a tárgytalan (a tárgyra nem mutató) igealak személyragozásából. —id) számos nyelvekben feltaláltatnak. s előtéttel vagy költöztetéssel en-én-k vagy mén-k = mink. de a teljes alakú mink-bői lett csonkítva: min. unk. fej-ön-k (régiesen és tájdivatosan) végre fej-ünk. i. pl. lég-unt stb. verend-énk) stb. fej-em. hogy az igék minden személyeinél (rendszerént elül) az önálló személynévmások is eléjöhetnek súlyosbítás végett pl. Alig kell említenünk. Egyébiránt az sem valószintitlen. én verek azt teszi a ki ver az én nem más. minmagunk. ver-enk). szém-ém-k. verend-ünk. marj-ak. (verj-önk. (marna-enk. marék. vert-enk) stb. tört-ök. e raggal. A megrövidült mi. törend-ék. pl. stb. B igeragozásban csak a hangrendhez alkalmazkodnak. hangrendileg: ték. marand-ok. ősemök = ősünk. mar-unk. mar-ond. . mara-ek. vere-enk. de minthogy kiejtésben jobbára a jelenidő többesének második személyével egyenlő: ver-ték (verberatis). (verne-énk). end raggal. unk ige-személyragtól talán eredetre és elemre nézve annyiban különbözik a birtokos Unk. v. orr-om. tőalakok: ver-j. to'r-ne. szém-ém. bőr-ünk. ver-önk (= verünk). s ebből a még kopottabb mi. bör-öm. bör-öm-k. A tik. (verend-önk. JSvif: and. ««k. fej-em-ék. s némi változással : műk. így van ez a birtokragozásnál is: én házam v. (verne-ék). Jelentomód. A tárgyatlan ünk. Ohajtómód: nat ne raggal. marnánk. szém-önk. melyből lesz tek. egészen a rendes k raggal képződött többes. nyak-am-k. legi-tis. sz. mert ennek alapja alkalmasint az egyesszámu birtokrag em (ém. Parancsoló és foglalómód: j raggal. ti alakok is (néha megfordítva. s csak utóbb változott em. tőalakok: ver-t. legi-mus. mely több régi emlékekben. Szálában és a palóczoknál még ma is énk v. bör-ön-k. ónk. mint a régi halotti beszédben eléfordúl. ver-íínk. töszemélyek vagy alakok: vére. így a régi halottas beszédben: uromk = urunk. de ami régiesen az egyes en-ben is eléfordúl. ónk. tört-em. tök. tor-j. ők vagy önök rendes alkotásnak. fej-em-k. ver-«nA:. hogy itt eredetileg az önálló én (an) használtatott: verten. orr-unk. egyesszám többeaazám ver-ék. vere-ék. mart-ok . mar-j. v. mar-tok (mordetís): a nyelvérzék ösztönszerüleg inkább az m alakot használja: vert-em. műk. Megfelelnek ezeknek többé kevésbé az árja törzsbeli nyelvek is : ama-mus. (tájejtéssel: ver-önk. vert-ünk (tájejtéssel: vert-önk. tőalakok: ver-ne. Első máit: a. mart-an. mar-ok. verj-enk) stb. verek. vernénk. tőalakok: wer-end. Első személy ragozása. en-ból elemezhető a határozatlan tárgyú ige többes személyraga: önk. a múltakban és óhajtóban el.és jövöidő egyesszámu ragja esz. tőr-tök (frangitis). A többesszám alapja az önálló te. szemünk. az én házam (értsd hozzá: nem a másé. ál. verj-ek. tör-ünk. óm. ver-iink. tok. mar-na. verénk. orr-om-ok. ama-tis. nyak-unk. <ör-ök. stb. mar-t. Második máit: t v. nyak-on-k. T. marnék. szém-ém-ék. És ugyanezen én v. bőr-öm-ök. A jelen. nyújtva él. orr-om-k. mimagtmk. tör-end. am-oní. fej-én-k. tör. tört-en. mort-om . mar (egyes harmadik személy). törj-ek. verj-onk (verjünk). több.) Második személy ragozása. dl.

vagy-on-ak vágynak. pl. (töre-el) tőréi. illetőleg idötö (a töige és idörag egybeforradva) és módtö egyszersmind a harmadik személyt helyettesíti. önt-ö-tök. küldt-e-ték. Az ik-es igéknél. tör-ön-ek v. öröm-etek. küldj-e-ték. a második személyrag él. p. adj-sza. hanemha azt veszszük. tész-én-ek tesznek. végre a még tájilag élő nyelvszokás. Itt a többesben a tőalak hangzója hangtani okból látszik megnyujtottnak. s ily régiszerüekben: ész-én. verj v. jelenidS: ver. marj-atok. (marna-atok) marnátok. ön. hanem. verj-sze. izén izen-n-ek. (tőre-etek) töretek. E-nélfogva a harmadik személyü igeragozásban az egyesszám ragja maga a harmadik személyi4rmás ön. küld-ö-tök. mit ettél f mit utal f e. hisz-tek. tőr-tök. ittál. törj v. továbbá a régi codexek k : Ionosén a bécsi és tatrosi. Harmadik személy ragozása. törj-sze. önt-esz. mar-jón. továbbá némely töigékben. sokszor elöhangzót vesz föl puszta szokásból is. p. idötö: vére. lesz: (vert-el) vert-él. marj-sza. felső Borsodban. mar-sz. ''K-én-ek lesznek. ik). köszön. i. mart-a-tok. jer-sze. bizonyítja a dolog természete. ont lesz a 2-ik személy : ver-sz. tör. Parancsoló. íör-sz. a mennyiben nem töbU*t jelent (lásd föntebb 8 = ön. törne. tehát: edek v. hisz-esz. ömök stb. köszön-n-ek. mit a tájszokás (és jóformán következetesen) másnemű igéknél is használ. mart. ön. tert-e-ték. tört. Hogy hajdan a harmadik személyrag általán is divatozhatott onnan gyanítjuk. mint: tész-én. ért. s az ei' tte álló önhangzót jobbára (nem mindig) kiugratja. ért-ész. tört-e-ték. a többiben nyílt e. alwsz-on. hogy az egyes számban a puszta tőalakot második személyül is használják. vert verberavit). marj v. rtK-ífi. módtö : verne (verberaret). Itt is az etek. azt azon tőiül ragul is fölveszik. fon fon-n-ak. h. vagy én. igen szeret önhangzót venni maga elébe. Egyébiránt világosan kitétetik a par&ccslő é* foglalómódban: ver-jén. nép-etek. vagyis a többesnek alapul szolgál. mely különösen Abaújban. vitz-én. verj-e-ték. verj-e-ték. pl. és vidékén divatozik. p. ál. (mara-al) marál. mert a t •bbeaben. (törne-el) törnél. megy-én.rnek. önt. vere-én-ek vérének. és így: ver-én-ek vernek. vagy-an.és jövőben a rag hangzójához alkalmazkodik. Ezeknek azon sajátságuk van. mint az imént érintők. Hogy az egyesszám raga eredetileg rövid el. mely a többesben ék. ért-é-ték. an. (verne-etek) vernétek. ál. mára. mar-tok. töige: ver (verbcrat. mar. mely a jelen. (verne-el) vernél.és foglalómód. különben a parancsolónak illetékes raga: sze. küldend-é-ték. marna. vtrt-en-ek stb. omk vagy érnek. emk. hanem a puszta tb'ige. isz-on. (vere-eték) teretek. gzánt-o-tok. (mara-atok) maratok. mint: kérj-él. Oha/íómód: verne. kérdend-é-ték. Hogy továbbá a fentemiitett igékben az én. kitetszik abból. etek. r«r-ték. marná-tok. miután a t<£. egyél. többnyire elébukik. minthogy különösen az e rövid jegygyei iratik. ont-asz. mar-on-ak marnak. kérd-é-ték. mint az első személynél. mará-tok.— 157 — Ha pedig az igetö két mássalhangzóval végződik. ak ragot vészen föl. Második múlt: vert. JelentSmód. mert a mely igék n-vel rögződnek. adj-ál. az em többese. (mt-o-tok. valódi személyrag. tör-jön. (tört-el) tört-él. T. ön nem csupán kihangzásos toldalék. ettél. marj-a-tok. pl. verend (verberabit). mint alább látni fogjuk. hisz-én. vagy a tőige önhangzójával öszveolradva é. p. JEZsó' múlt: «ere. sza. mint föntebb is érintők. . vert-e-ték. (marna-al) marnál. barát-ótok. hisz. valamint gyakran a névragozásban is : ház-átok. verné-tek. tőre. a. scilicet iüe). (mart-al) mart-ál. (törne-eték) törnétek. könnyebb kiejtés végett elöhangzót vészen föl. hangrendileg én. p. (vere-el) véréi. tifrj-eték. szintand-o-tok. igyál. hogy a névrag közelebbről az ed többese. átok alak (elöhangzóval) okozza a tőalak önhangzójának megnyújtását. á : veré-tek. mart-a-tok. ftidise-Sn. létz-én. A tárgytalan alakban az egyesszámbeli harmadik személy nincs világosan képvi*lve.

marna(an).tör. „ marának = mara-önök. változik (mint tg jog. íörne(en). marnának.j«l«nid8: ver. íöre(en). valamint a vékony hangú igékben is szokásban van néhutt &je. marand. marand-an-ak. a többiben tisztán megvan. törendnek. . Összeolvadtán: vérének = vére-önök. ítörj-ön-ök) törjenek. melyek közöl a tárgymutató az első és második személyben nem tűnik ki világosan. Mutatványok a tárgymutató igealak személyragozásából. mar-ja. mely alkalmazásban i-. Hogy a ja jé ragokban harmadik személyrag nincs. marand. ott v. (verj-én-ék) verjenek. mor(-»)-om. hogy mind itt mind amott az «-m. mar(-t)-od. Ohajtómód: verne. inkább a sárba tapodi (tapodja). v&gy ja. verne-e v. a) a poscta töigéböl. de némely tájejtésekben. pl. „ tőrének = tőre-önök. morna-an-ak. törne. az. főrend. verj-én. b) a tárgymutatóból. törnének. pl. nevezetesen a szegedi. mar-j-uk. ez. J&vS: verend. íörCO*** = tőr-önök. verend-j-ük. mar(o)nak = mar-önök. töre-en-ek. hogy a tárgymutató töige öszve van téve.mar. marand-ja. cerne(en). «fr(ön). ellenkező esetben lesz ver-i-e). ver(-i)-ed. verí-«k = vert-ők. verne. thar juhar. bizony nem adi (adja). were. mara-an-ak.EZsó' máZt: vére. szeretje. marand-i v. mára : véreién). «er. Tehát egészen ép alakban minden elemeivel együtt a tárgymutató személyragozás így állana: «er(-i)-em. verend-i. ver-j-ük. ver-i. mert más személyekben is eléjön pl. törj-Vn. törne-en-ek. verend-en-ek. marjátok = marja-átok. mart : vert(en) verf-en-ek = vert-önök v. mort(an) mart-an-ok = mart-önök v. Ezek előre bocsátása után a tárgymutató személvragozis táblái így állanak: . (marj-on-ok) marjanak. ver-i. tőre. <ör<-ek = tört-8k. vern(*)ed. A többes számban már minden személyben megtalálhatni a tárgymutatót. mar(on). Mindenek előtt megjegycendő. a. mar-ja. mar-ja-ak (= marják). ver(é)nek = vér-önök. <örí(en) íörí-en-ek = tört-önök v. ver(én). (ha agyán a harmadik személy ragának itt épen úgy nincs helye mint a tárgytalan igeragozásban. mart-ok = mart-ök. mint mindjárt latandjuk. marna. e-d-ben levő e (alhangú szókban a) lesz maga a tárgymutató. je-re. vere-e v. mely eredetileg maga a mutató a vagy e (óm. marandftaai). verne-en-ek. vere-i = véré. Parancsold és foglalómód: verj. vágyj-. az mutatja. törend-en-ek. hangrendi változattal: e. Az e vagy t vágyj tárgymutató csak az egyes első és második személyben nem hallatszik. mar-i v.— 108 — JelentSm<Sd. itt). vern^Mk. verendnek. törj. A többesszám másik alakjában (vert-ek) az egyszerű ék ok alapja az egyszerű személynév más S. igénye jegenye szókban is). vere-en-ek. marj. tűrt. hacsak azt nem veazszük. mara(an). mara-a = mára. de ebben: vernie igen. verne-i = verné. marj-on. Második múlt: veri. mára. «erewd(en). íörend(en). valamint ezekben sem az i: «ern(i)em. baranyai somogyi. morandnak. mar. tornai szokás szerint a tiszta i divatos pl.

Második múlt. mint az első személynél. verne-i-ték = vernétek. mart-uk. A törökben is a biz (= mink) szeméh/névmás. törd. többesben : verj-i-e-ték = verjétek stb. verj-e-d. ver-j-ük. (mara-i-ara) marám. v. mint a jelenben. tört-e-m. Jelenidő: mar(i)od. verne-je == verné. tör-i-ük. vagy az első személy legelemibb e (= ez) gyökéhez a többes k képzője járulván. vert-e-d. és ver(i)éd v. ótok. tör-je-. s a közdivat marjátok. mara-ja-tok = •arátok. mint az első személynél. mely többször a parancsoló és foglalómód többesjnásodik személyével öazveüt Első műit: vere(i)-ed v. mar-j-uk. mar-ja. Második személy ragozása. vere-i-ük) öszvehúzva: verők. V. tör-j-ük. tör-i-ém-ük. Parancsoló és foglalómód : verj-é-ed v. mar-i-uk. mara-i-uk) „ marók. ód. verne-j-ük = vernők stb. töalak: ver-it tör-i. vere-e-m) verem. mely a birtokragozásban még mVz. lesz tehát: wme-i-flm v. verne-je-m = verném. törend-i. ver-e-m). emuk: ver-i-ém-ük. mara-ja = mard. mar-i-ok (mar-j-ok). vert-ők-nek kellene lenni. töreje = tőré. mar-om. marand-i verend(i)em stb. s utóbb különösebben a tárgymutó j nagyobb kitüntetése végett az m kihagyásával. ük (lakban tehát szintén az elő b vagy m kihagyásával fordul elé. E kétféle elemzést a többi időre s módra is alkalmazhatni. vere-i-em v. mar-jattok = marjátok stb. tő alak : verne-i v. tör-j-ük. verte-ük. melynek verte-em-ilk v. (tör-j-ék. töalak: verend-i. Jövő. iz vagy ük. öd. ezt kétfélekép elemezhetni. etek. adjátok alakot használ. mard . ötök. ver-i-ték. vere-e-d = vered. (az e a mindenütt tárgymutató). mar-j-uk. Jelentőmód. a többesben is csak az által tűnik ki a tárgyra mutató ragozás. tők v. és vere-i-ték = veretek. Többes: ver-j-ük. tör-j-ök). A régiségben valósággal vernéje. mara-i-am-uk v. mar-j-a. tort-ük. jelenidb'. tör-i-ék. Jöoő. a másik nemű első múlttal. töalak: vert-e. márnája alakokat találjuk. Az egyesszámu személyrag : ed. és: verne-i-em-ük v. ver-i-ük. mar-o-d.— 159 — Első személy ragozása. lett ver-i-ék (tájejtéssel ver-j-ék. a többes : ték v. Ohajtómód. verj(-e)-em vagy verj-e-m. Mdtodik máit: vert-i-ed v. és verj(-e-em)ük ver-j-e-ük. Egyes: ver-ém. vastaghangon: amok. Ohajtómód : verne-i-ed = vernéd. Az első (és második személyben) itt sem tűnik ki világosan a tárgymutató: vert-em (e helyett vert-e-em) vagy tán mint föntebb verí-e-m. az igeragozásban rendesen űz. hogy az m hang kiesik: vert-ük. tör-öm. töre-i-em-ük v. mar-i v. de a többesben: verti-e-ték = vertétek. ver-j-ök). . amuk: mar-i-am-uk. a) vagy az egyesszámu émből lett: érnék. Tehát EUV múlt. (ver-i-em v. töre-i-ük) „ törők. mint jelen verend(i)ed v. ver-j-ük. vere-je = véré. mar-j-uk. Az alhangu igékben a maritok. mart-a. mart-a-m . marna-ja = naná. de az egész /ttótagkihagyásával is : verd. törne-je = törné. tör-j-ük. (töre-i-em) törém. tok v. Jelentíhnód. aditok formával már csak a tájszokás él. Ami a többes számot illeti. tőrt-e. Parancsoló és foglalómód. töalak: ver-je. ö. de vannak példáink a régitégben a „vertj-ük" szabályosabb alakra is. tőszemély : vere-i v. verend-e-d stb. egyszerűen verj-ük. vere-i-em-ük v. émök. ver-é-d.

m. például : . ad-j-a. de a 2-ik múlt: esett. ja jé is néhutt két elemet foglalna magában. melynek ragja rendszerént (t L a második múlt kivételé vei): ik. ekkor a tárgymutató igealak szerint is ragoztatnak. szókon kívül. Tájnyelven ugyanez történik a vastagbanguakkal is : 6' nem adt. és a harmadikat. mart-a.stb. Figyelmet érdemel még. ha úgy tetszik. esn-ém (= esne em). v. vere-j-e = reré. veri-k. eszed. melylyel a birtokragozás csaknem egyezik. Ezen igék ragozása általán egyezik a tárgytalan igeragozáséval. eszik (a húst). vere-i. húz-i-a. ivátok. ivád. verné-l-ek. esek (= es-e-ik). iszsza. úri. ivá. iszszátok. bugyi-i. eszem. hasonlóan a többesben : verí-ik h. ét-él (= ese-el). kivévén az egyesszámú első személyt. pl. a másik e vagy i tárgymutató. iszszák (a bort). ő ház-ok) három fő elemet különböztetünk meg: a) a birtokképviselő szót. est-él. i v. A névszók birtokragozásáról. verj-el-ek stb. ess-em. öszvehúzva : vére'. b) a tárgymutatót. Mutatványok az ik-ea igék személyragozásából. pl. én házam és házam. ha t L azt vélnök. ess-él. eszi. éved. mely a régieknél igen gyakran eléfordúl. oly formán mint némely személyeknél a tárgymutató igeragozásban is. Ezen alak az. észszük. Ohajiómódban : verné = verne-i-e v. iszod. Példák : es-ém. ver-i. «ss-ék (= essen-ik). melyekhez a személyrag e vágyj közbevetéssel jé. esn-él. mely esetben a tárgymutató i /-re változik : ad-i-a. Az egyes második személyragja pedig mindenütt 1. ivók. ti ház-átok. hogy a. hasonlók : esend-ik. húz-j-ák (huz-z-ák). még pedig a többesben rövidült alakban : mi ház-unk. évek. ad-i-ák. vert-e-je. A mennyiben a tárgymutató igeragozásban a harmadik személyragnak a tárgymutatóval ellátott töalak után egyes számban is helye volna. Első múlt: vere-e. Bugyi helynevek. A második személyrag l. mint a jelen. így van ez a többi idők és módokban is. a régi halotti beszédben / helyett v van : vete-v-e. Parancsoló és foglalómódban : verj-e. Az arab és héber nyelvben. c) a személyragot A birtoknév. pL jelentőmódban : Jövti : verend-i = verendi-i. Itt is az e tárgymutató lévén. stb. itt az t tárgymutató. a példa Így állana : vert-e-e. ebben az egyik e időrag. v. pl.— 160 — Harmadik személy ragozása. mi minden időben és módban eléfordúl: veré-l-ek. húz-j-a (húz-z-a). ivák. teremte-v-e. mint föntebb is megérintők. akkor is ez utóbbi a vékonyhanguaknál rendesen elmarad. melyhez a személyrag is i (= ö) járulna. ivám. valamint a perzsában is. ők nem odik. Úri. évem. így olvad öszve a képző i is az illető törzsnév i-jével. az 6' helyettesét.. Amely tk-es igék tárgyesetet is vonzanak. iszszuk. minden többi személyekre is hatással ezen viszonyt a puszta személyragokban. A többes számban egyébiránt mindig ott van a k mint az ők képviselője : htk-i-ők.j tárgymutatót és a e harmadik személyragot. esí-em. es-ém (= ese-em). evők. verne-j-e. a föntebb! hasonlék szerint ép állapotban : verje-e volna. A birtokragozásban (azon kivttl. csend-él. a többi személyek is fölveszik.és személyrag mindenkor nyilván ki van fejezve. mert a jelentőmód első múltjára aRévay felhozta példákat a halotti beszédbeli vete-v-e stb. Ellenben a tárgymutató nem mindig tűnik ki világosan. hogy az elülálló személynévmásoknak csak nyomós bitás esetében van helyök. eszitek. de a köz szokás egész ja szótagot ragaszt oda. bugyi lakosok = úri-i. iszom. hangrend szerint változó segédhangzóval: es-él. ja járulván leszen : verei-e v. évé. változattal: ék. Második múlt: vert-e. kivévén. de ez a tárgymutatóba olvad (i -4. ad-j-ák . A többesszám ragozása szintén mint föntebb.i = i) tehát veri-i helyett ver-i. esend-ém. ha éhez személyrag járul. vagy oda ragasztja. vert-cl-ek. melynek ragja : -m. (esik). nem igen találjuk a régiségben. A harmadik személyrag (a második multat kivéve) : ik. pl. az első személynek a másodikra mint tárgyra hatása -l képében ezen alakban ver-l-tk (alatta értjük téged vagy titeket). az a személyragot. esn-ék (= esne-ik). hogy hangzóik néha más hangrendet követnek. ú. évetek.

j csak közbeszúrat). dob-tok. nyűg-j-e-im. fej(e)-ték. de fej-ik. ide-oda ám. nyom-j-ák. nyel(e)-ték. Wyett. fej-e. ház-ak-im. nyele. csépp-j-e. T. nyel-éd.1 önként foly. nyel-ünk. t = cm. kar-od. kar-j-a-id. L Egy birtok. szó szerént ám. leszen : kar-j-ak-im. De lehet igy is elemezni: ház-a-m. Több birtok. Itt a birtoknév egyesszámban marad. nyüg-j-e. karjaim. ad. egy birtokos. a persa dsáme (ruha. házaim. hogy a t'-bbség fogalmának kifejezésére a szót igen csekély módosítással. fej-i. •^Vnyom-unk. les-e. több •AOT UÓTÍK. nyel-ték. jé : ház-am. nyel(e)-tek. ház-a. bor-a. ház-ah-im. III. tör-öd. egy birtokos. nyüg(ö)-tök. pl. nyüg-j-ek-i. ház-ak-i. csépp-ém. nyel-ünk. 8 minthogy nyelvünkben a többes ragja általán véve-k. fej-ed. ház-aj-im. dob-od. nyel-ek-id. j-) tárgymutatóknak tekintetvén. hol nem. . t. nyeí-em. leginkább a magas és mély (veit. dob-od. mind vékonyhangu szókhoz járul. 21 . fej-éd. ruhá-k-ja. nyüg-j-ek-id. a. nyőg-ünk. nyom-j-ok. e helyett kar-j• k-om. mely nézetben mind külföldi mind hazai némely nyelvészek osztoznak. nyüg-öd. §o | les-ém. kar-j-ak-id. nyelvim. Igy van ez a persa és török nyelvekben is. E viszony természetéb. nyom-od. dob-j-ák. nyel-e-im. dob-ja. (dob-unk. dob-om. dob-unk. dob-j-ok. fi-ak-om. ed. nyel-e. nyüg-j-e-im. És ezek is vezetnek egy más véleményre. pl. nyel-j-eh-im. pl. nyom-unk. hanem gyakran a vékonyhangu birtoknevek után is kitétetik. nyüg-j-e-id. óm. nyüg-j-ök. ház-a-im. ház-a-id. nyel-em. les-i. kar-j-ah-im. hol a tárgymutató rendesen elmarad. kar-j-a-im. ház-a. hogy nem ötágú hanem kétágúvá szorul 'uve. i. a vékonyhangu után e jáml: pl. hogy a birtoknévnek többesben kell lennie. kedrel-i-i kedvel-i. nyom-ja. több helyütt. pl. ver-i-i ver-i. nyüg-j-ej-im. kar-j-a. «. nyüg-j-eh-im. csépp-éd. nyel-ek-im. nyüg-j-e-i. Egy birtok. nyel-ed. vagy ja. nyel-ek-i. öm stb. nyel-j-ek-im. td. az i közös jellegű létére mind vastag. nyom-a. kar(o)-tok. nyel-ik. tör-e. nyom-od. csepp-e-m. a harmadik pedig kétágú : a. csepp-e-d. nyom-uk v. dob-ja. Midőn egy a birtok. nyüg-öm. e. Ut-i-i ilt-i. hogy eredeti alakban a fentebbi ragozás igy állhatott: kar-j-ak-im. nyel-j-ej-im. hogy im. kar-j-ok. ház-ak-im. egyik vélemény szerént így elemezhetni : a személynévmások im. okszerüleg gyaníthatni. vagyis a személyragba olvad. a harmadik pedig a tárgymutató igeszemélyraghoz hasonló : fe/-ünk. t fej-iiak. kar-j-ak-i. nyel-ed. haz-unk. több birtokos. tör-öm. kar-om. kar-j-a-im. ' dob-om. a középső tag (a. nyüg-j-ek-im. ny és vastag) őnhangzók fölcserélésével kettőzteti. nyel-ök. A magyarban igen gyakori. les-em. ház(a)tok. ház-a. a -k többesrag pedig mindenütt eltűnvén. az első és második mutató. ragokat vesz föl ám. A magyar öszveállitásból a mai kopott alak fokozatos változatokon Jtal a tárgymutató j (= i)-vel együtt így fejlődhetett k i : kar-j-ak-im. nyom-om. Jelen ragozást tehát eredetére visszavive. személyrag a tárgyra nem fej-ök. a többesszáméhoz abban sem alkalmazkodik. láb-a. i. nyüg-j-ek-im. nyüg-j-#k-öm. 161 — fej-em. nyűgjeim. Ezen ragozás hangrendé azon kívül. les-éd. csepp-j-e. ház-a-d. II. Más részről a birtokragozásban a tárgymutató néha a vastaghanguaknál is kimarad. les-ed. kar-j-a-i. mez) többese : dtáme-Jtd. ház-ok. a személyrag többesbe tétetik: kar-unk. ház-ak-id. (a. ettől dsámehá-j-es. dob-tok. Az egyesszámu harmadik személy előtt a tárgymutató nemcsak a vastag. nyüg-j-ek-im. nyora(o)-tok. ház-a-i.nyel-ünk.— /fej-ém. kar-j-aj-im. nyel-e-i. itt-ott ám. e és ám. nyel-ök. valamint a személyragnak egyesben. Inyel-ém. nyom-tok. a török oghuller»Vi» szószerént ám. A tárgymutató hol megmaradván. fej-ték. e. nyel-i. ház-ad. td.V. vagyis a vastaghangn birtoknév után a. Az első és második személyrag hangzója az illető név többesének hangrendét követi. mi az igeragozásban nem történik. *"" l nyom-om. nyel-e-id. s több a birtokos.

amaz) a többi személyekkel is öszvetétethetik. mintegy ház a(z) e(z) éné. nyiíg-jei-tek. én-é-em = énem v. —át. ú. de a finn nyelvben azon különösséggel. —hoz. —ért. tinó-binó. tehát tulajdonképen biró-é-ök. mintha mondaná : itt. mely mint tudjuk a. V.fiai-é. tua. úgy mint Páléi és Pálék. 3) Midőn többesszámu birtoktárgyra vonatkozik. tiéd. Ezek szerént gyanítható. így van nóhutt szokásban : miénk-ek is. családi és más személyt jelentő többes értelmet kap. mintegy Péter az-ja v. karod. e-i. vagy biró-é-ak. IV. ez-je. té-tova. nyüg-jei-nk . (meum. pl.fiaim-é. A fentebbiekből könnyen megérthető. Péterével szemközt áll. t-k. Itt van már az é-nek valóságos többese. övé-je = övé. en-é-im = eny-é-im. ez a ház Péteré = ez a ház Péter e-e. —ön. enyém. urad-ék. tél-túl. öv-é-t. még t ragot vészen föl. atyának-om. fiaid-ék stb. Pál e(z) a(z) ö(vé) = Pál-e-a-i = Pal-é-i. Több birtokoséi —nk. emberek). amaz Péteré. uraid-ék. tuum. azzá övé v. Több birtok. így a persza nyelvben is : áni-ó. alább é. íe-é és ed.fiatok-é.fiunké-val. hogy a tárgymutatónak hasonló kettöztetéaével. Fodor nevű ember családja. sua).— 162 — helyűvé. Több birtok. Tehát: Adz-ot'-nk. Páliban sokan laknak. pL biróék. s azután jön a személyrag.vagy «-böl. —k. tiaid-é. karjai-nk. ezen ház Pálé. Farkas-é-ők. egy személy .E viszonyban szintén fölveszi a névmódositó ragokat: fiamé-ba. pl. Ez ismét fölveszi a névmódosítókat: a biróék ebe a tiszttartóékét megmarta. tiszttartónak családja.fiaé-hoz. áni-men (azzá éné vagy énnek). innen-onnan ám. egy személy : (mea. vagyis jelenti mind azokat együtt véve. (.vagy e-re rövidül. papék. hás-a-i-m ám. Farkasak. Farkas-é-ak. szószerént ám. s a föntebbi elemzés szprént tulajdonkép így kellene lennie : Pál-ek-e (= Pál ezek-e v. —ig stb. ő. ház több helyütt vagyis több birtoka az énnek. ház-ai-k. —nak. a törökben is. mi a következő elemzési példákból bővebben kitűnik : Egy birtok. e-i.fiaik-é. A személynévmások birtokragozása.fiok-é. több helyről. —ról. eőt hármaztatásával is (a-i. nem Péteré-i. fiad-ék. Páléért tíz ezer forintot Ígértek. öv-é-e v. kar-jai-tok. fiák.fiunk-é. biróék alak.fia-é. csíri-birí (az elő mássalhangzónak b ajakhanggá változtatásával mint a japánban is JUo-bito ám. papnak. de enyém-ek csak családra és az énhez tartozó más személyekre : mint Prflék. ezek-je). te-é-id = tt'-é-td. karjaink. —ba. —tói stb. Ez két elemből áll. sőt enyémek is jó értelemben helyes. dirib-darab. ott. m. —rá. vagy j-a-i. melyek a névviszonyító ragokat fölveszik. fiam-ék.fiadé-ra. —nál. hogy elébb a birtokszó ragoztatik. hasonlók hápa-hupa. 2) Járul birtokragos nevekhez :fiam-é. uraim-ék. ivadékok. éi és ék. vagy azdm'-o. és a személyre mutató 6-ből. hds-ai-tok. enyéi-m minden nemű birtokra viszonyzódik. Fodorék = Farkas. hogy a személynévmások birtokos é-jéhez még saját személyragja is járul: én-é és cm. —bóL karunk. Birtokos £. háznépe. t. tisettartóék — a bírónak. karom. pl. été* ék. így van ez több más altaji nyelvben. te-é-ed = teéd v.fiaink-é. kik az illető személylyel vérségi. nyűg-jei-k. fiaim-ék. . j-a-i. mint Páléi. Ami házunk Páléval töszomszéd. 4) Midőn az é birtokraggal ellátott személynév valóságos többesragot veazen föl. suum). Péterének cserépfödele van.fiaitoké-valstb. Péteréért csak ötezerét stb. több birtokos. tehát a (vagy e) és e öszveolvadva = é. Péterében kevesen. Ez egyes egyedül csak abban tér el személyragos nevek é és éi birtokragozásától. pl.fiaitok-é. karjaim. emitt stb. Pálénak nád-. —bán. j-e-i) a tárgytöbbséget akará a nyelvalkotó szellem kifejezni . „Ezen lovak Pálé-i. kar-jai-k. vagy családi. —mai. i. pl. úgynogy azon án vagy ózon (az. isaUdni szó szerént ám. kar^'-a-t-m-ban pedig három tárgymutatóval is. a birtoktárgyra visszamatató a.fiad-é. Farkasoktól Fodorékhoz ment 5) Személyragozott nevek után is : uram-ék.atyámnak' helyett). dni-tu (azzá tenek) stb. Ezen i itt is vagy a többes k képzőjének csonkúlata. Egyébiránt a birtokragozott valamennyi szók megannyi alanyesetek. Több birtok jegyei: a-i v. vagy j-e-i is. vagy pedig itt is kettöztetés rejlik. abbeK-je. 1) Fölveszi a névmódositó ragokat. vagy más társadalmi viszonyban állanak. pl.

ökl-ö-tök. (ő) benn-e. szém-e. b) névutókkal : (én) aW-am = álam. szém-é-íék. s ez utolsót szintén kettős elemből lehet származtatni. (ti) ért-etek. töl-ünk stb. haj-a-íok. majd kétágú hangrendet követnek. s végre a t utói kettőztetve (mint ezekben is : öt-et. töl-em. (ő) nál-ok. téged. mint a tulajdonító nek. s nyelvünkben mint más altaji nyelvekben tulajdonkcp postpositiok. (mely van a ho-va. Eléjönnek mind régi emlékekben. föld-ünk. föld-e. így is divatosak: fbli-be. A harmadik személy is szabályos : ők. a személynévmásokkal ismét úgy ragoztatnak. ház-unk. töl-e. (én) <ilaft-am. elö-nk-be. mind mai nyelvben bennünket. i. orr-om. (te)nek-ed. amazok pedig szabályszerüleg kétdguak. hogy a többi személyek is mind csak utói veszik fel a tárgyeseti ragot: ő-t. (ti) által-atok. feded. orr-o. de elül a személynévmás csak nyomosbitás esetében marad meg. tárgyesete : őket. (te) előít-ed. melyek a latin praeporitiokat képviselik. (te) alá-ad = álad. Ezen minták szerint a) névmódosítókkal: (én) benn-em. illorum). (ő) alá-ja. tégedet. mi mellett az is harczol. Az első személynévmás az egyes számban : engemet. pl.— 163 — Egy birtok. Fölé-je. vagy pedig Révai nézete nyomán az első alapja: én—em. szókban iá). A tulajdonító-ragozás szintén úgy történik. melyek leghihetöbben minnilnket és termeteket módosulatai.: hasonlók : (én) r-ám (=ra-am). mint: haj-om. föld-ed. hegyé-be. hogy a nek és minden más névmódosító ragok eredetileg önálló szók valának. vagyis az illető nevek után ragasztatnak. vagy mint némely tájakon ejtik : tik-tek-et. hogy ezek majd öt. (mi)nek-ünk. tí-é-i-fek. az önálló ó'-böl és a tagul használt e-böl. s lágyítva lett belölök :endem. közünkbe. hogy ezek is. (mi) me/lé-enk = mellénk. több személy : (nostrum. ti-é-tek = tiétek. majd három. böl helyett belől ragoztatik. ök-et. hogy utói még saját személyrágj okát is fölveszik. tennedet szókból az egyik n-nek orrhangbeli ng-vé változtával alakultak át. (mi) vel-ünk. a névutók pedig ma is önálló szók. De azon különösségök van. szém-ém. A többesszám első teljes személye mink tárgyesete: minket. (ö)nek-i. sua). öv-é-ök = Vvéök v. elö-tök-be és 21* . (te) bensö-d stb. elé-be vagy elei-be. azt-at. ezt-et) : engemet. leszen : őt-ét. — Ezek vagy ennetnet. és minden birtoknevek azon különbséggel. több személy : (nostra. mint általán a birtokragozásnál érintettük. a másodiké : tégedet. fej-em. én vel-em = énfel-em. úgy be helyett 6ele. (S) ról-a. Az ő tárgyesete rendes. öv-é-i-k. ami többeknél világosan ki is tetszik. titek-et. máskor pedig elhagyatik. elé-tek-be v. ökl-öm. Valamint ben helyett benn. mintha volna : (én) benső-m. ház-ad. pl. nál-a. A névmódosítók és névutók is. miből következtetjük. vestra. (ö) közöft-e. íme a birtokragozás és szemeli/ragozás párhuzamai : (én) (te) (ő) (mi) ház-am. a d pedig g-vel rokon lévén. vestrum. (mi) benn-ünk. A személynévmások tárgyeseti és tulajdonító ragozása. (te) benn-ed. elé-d-be v. ön helyett rajt. elé-je és közé. melyekben be = ve. valamint más személynévmás ragozásban (én vel-em. A névmódosítók és névutók személyragozása. te vel-ed) középben vették föl a tárgyeseti t ragot: ent-em. s tájejtéssel: ötét. hogy az elsőbb személyragok a be ragocska elé jönnek. mint a halotti beszédben ge = de: engem. ökl-e. (te) töl-ed. hegyé. fej-e. (ö) szermt-ök stb. nál-ad. SvéjVk. téged. benneteket szók is. haj-a. »ri-é-i-nk. töl-ed. Több birtok. mi-é-enk = mienk. elö-m-be. rövidült alakban : engem. a másiké: te—ed akképen. mink-et. de kettöztetni is szokták : ötét. ház-a. nál-ain. a második személy tárgyesetben kettöztetett ti-tek : tt-tek-et. elö-d-be. t. honnan mindkettőt ragozva. elé-nk-be v. pL elé-m-be v. (ti)n«k-tek. to-va. orr-o-tok. föld-em. te-t-ed. (ö)nek-ik. (én)nek-em. hoz helyett hozzá (— hoz-ja-a). nál-unk. tájejtéssel : iket.

melyeket szemünk előtt tartank vala e szótár készítésében. több személynél tetszés szerént fej szóval pótoltatík : f éjem fölibe. Pesten. én stb. évben. nélkül-ed stb. nálad nélkül. de : közénk. és pedig személyragozva : nálam nélkül. Fogarasi János.— 164 — ele-j-ök-be. Az -n (ön. így fölénkbe vagy/Ölibünk. f éjed fölibe. . csak az n helyettesét vagyis rajt törzset személyragozzák : rajtam alul (más : alólam). rajtunk túl stb. 1862. maga elébe veszi ismét a nái-t. Ezekben foglaltuk egybe. használják a másik módon is : nélkül-em. Hegyembe vagy hegyembe stb. közinkbe. Czuczor Gergely. tál stb. szokatlanok. mint a finnragozásban. Közé. értelménél fogva csak több személylyel tétethetik össze: kozenkoe v.)-vel kapcsoltak. fejünk fölibe stb. kösikbe. egy rendszerbe azon elveket. felül. mint alul. Nélkül (= nál-kül). köztiekbe. közéjek is. belül. de egyes személynél általán. De némelyek így is használják : elib-ünk. Bővebb és részletesb tárgyalásuk a szótári egyes czikkekbe tartozik. közétek.

asz esz : gaesaly. kaláka. tanyar. nadály. gyök. macska. makog mekeg . bacza becze. ekő bötü a magyar ábéczé. horp-asz. at. ka ke : szál-ka. tat tét : jár-tat. ta te : hajdan-ta. csal csel. csattan. uarancs. mély-ebb. nya. a) ftog. gyül-ekézik.ént . vahákol. tapos teper.• csatt-ant. gadócz. sav. majd öblösre gömbölyödő ajakkal. kalantyú kelentytt. kapcs. nak. halom. fan. zagyva. gyagya. kö-nek. op ép: al-ap. öl-ct. őrök-et. ta te. hó-val. sanyar bogy * sártnemü o. csavar. l . ászt észt : ap-aszt. an én : hárm-an. e közmondás szerint: Még eme. lazsnak. AKAD. t. csalang. jargal . jaj. zakota. atag. gabona. tokárét. haj hej. vakar. fa. rakottya A nyíltabb a-nak két ismertető jellege van. tart. c) határzókban : an tájnál. szeg-dél . csámcsog csemcseg. ba. e névképzökben. b) igeképzőkben : ad ed : ap-ad. fakad. ant lak. 2) hogy hangrendi párhuzamos társa nyílt e. stag. tat. zavar. habahurgya hebehurgya. kalinkó. rek-esz. vér-cse. habatol hetisztább az. kalimpátik. mint no-sza ne-sze.scapoly. haza. ana éne. satt'k. daru. fazék. kalisztál. lankad. bábuktól. dagad deged. rak. nép-etlen. mul-at. palol pelei. zsarát. fok. k&sok szerint több árnyalata. nyaf. barka berke. m. marad. okos-abb. u. mojzol. vi-het. döbb-en. atag eteg . kajtat. daczol.nevezetesen a képző és viszonyító ragokban.mond-at. mely mintegy közép arányt tart az éles betel. tapiczkol tepiczkel.vagy kevésbbé elterjedt szokás szerint nyílt e-vel válben. nyargal. kercze. nap. fal. haz-atnév. szamócza szemScze. tana. gyan. csattog. szak.dana dtne. harsog herseg. aj ej : soh-aj. hajt. ül-het. arany. szakócza. keka/sza. kalauz. vaszora. nö-cse. melyek lakosi se a szláv se a német elem. tar.verse. kar (mennyiben lejttársa kér.• lankgazda. szapu. kering). tab. patt. mama vagyis legalsóbb fokát. bölcs-en. haj. ba be : h&z-ba. öt-en. gyanú. (az elsőbb e) : irg-alom. czafro ctefre.akodik . varr. gaz gezemicze. na/. aha éhe. daczos. gyar-ap. kajtár. dacz. asszony. hat hét : jár-hat. heder. bölcs-ebb. zaklat. és az igen öblös szája pórias vagy hanyag henye. vad. macs pemet. had. szép-en. rug-aszkodik. táska. csata esete. nyak. pöff-esz. nyakgat nyekgeí. pata. kaczag. satnya. nap nép az ünnep szóu két nemét különböztetjük meg. gyanánt. mely viszony a hosszú és rövid tan esetten. szapora. okozik la g. tanárok. döbb-ent. okos-an. kalász. arasz. patt-an. csarii cserje. kajsz. honnan lappan leppen. bagoly. part. ajak. tiM-ras. leng-eteg. maszlag. allan étien . u. hatalom. Kiejtése különféle tájszo. füen-te . vakandok. kellő-lég. hattyú. bán ben : háztag. nyal. zsarnok. rett-en. nők nek : vas-nak. kajcs. zacskó. tüs-ke. majom. haha. tó-lag. erck-et. sós-ka. vár-atlan. agg. kiad. aszik. ül-ep. kő-vel. szür-et. jut-alom. patt-ant. zsarol. tó-csa. lém. kanaf.gané geny. venezetben egy hosszú á két rövid o-val ér föl. utó-lag. csak csekély. lajha. aíal étel : hivgyarap. körös-ded. varangy. rov-atal. langy. tajlék. hat ige és számnév. kapaszkodik kepeszkedivatozó. an én : csatt-an. lafog. tar. majd nyíltabb majd fakad fekély. ül-tet. er-eazkédik. het-en. ól-ba. patvar. txinytga. dali deli. loh-ad.ban. has. sear. val vei : fá-val. kajcsos. tarló. sza sze. bakó. aszal. galagonya gelegenye . ! dal dél : szab-dal . régen-te. jöv-ctel. valag. talabor terepély. paizs. ep-eszt. vakota fekete. paripa. mel vegyítve vagy közvetlen érintkezésben nincse. foly-tat. kattog. (árka. kamat. pabat és egy tártabbat. mor-aj. borok-at. sarkantyú serkentő*. stb. hajadon. vak. Egyébiránt a tiszta haugoztat&su rövid a-nak pottya lepény. talap. m. dó. pala. d) névviszonyító ragokban: °op. kacz. ezafat. szabad. sallang. kavar kever.alom elém. kalóz. eaaVm. kantáiéi. fagya. rá. tavai. Hangmértéke. csaló. ajtó. kaczor. hig-any. dal. talán telén : nyug-talan. ha. nyir-et. pajta. galád. kaczér. öl-ben. galand. ker-rep. csa. sa. elő-leg. Ezek közöl némelyek és a következők többé A. var. hall. taré. herv-atag. fórg-eteg. sajka. magos. hal atal. agyar. ért jelenti az ismeretek első elemi. lé-vel. agár. csata. időmozzanatra cza berkenye. sarjú sereng. vas. lafancz. hadar. egy nyíltab. agy.én : bátr-an. qtésü szláv. i. szarka. patkó. ctanézve a hossza á-nak felét teszi. alafa elefe. halad. át ét : lát-at. rajt. taboda. malacz. tör-del. ekédik : mar-akodik ver-ekédik . facsar. leány-ta. sanda. kólán. bvt. IAOT SSÚTÁB. pajkos. gagyog gegyeg. tacskó. réz-nek. fagy. savany. darvas. csahol. hely-be. jajgat. karingós ken'ngós. akar. fur-dal . ají. család cseléd. káéra. csalafinta cselefente. unh</ta. mir-eny. ban. dana. csatár-jdi. patél. mint 8Üpp-cd. pataezk. p. nyamga. szab. ajándék. barkóaz öreg A-t sem ismeri. hazug . sttppinriao. baktat. vaskos. kaháctol kehécsel. vagyis azon magyar vidékeken rika kerék. e szók gyökeiben: ág. lanek. patécs petécs. vagyis a mértékes lavandi cselevendi. nyolcz-an. sarab. alakban a. kerekdedb. hír-telén. nagy. vácikor.dik vagy gebeszkedik. hangzók között általános. par. u hangzókkal tájejtés szerint senyv. kicsi-ded. csapzik csepzik. p. lan. ponttyá. vaj. garat. hasad. ías. ep-ed. csip-ke. pijtát. abb ebb : igaz-abb. apad eped. bakog bekeg. esaeska. laponyag lepenyeg. caör-ej. nyal nyel. habog hebeg. gacs. kahiencz-német között. vaczog. szakócza szesem uokott váltakozni. loh-aszt. tarja. lanka. tojt. vi•*art. kacsa. dód ded : karcsu-dad. talan. aj. viz-eny. táj. sajog.A—A A—A zobola. takoznak. kér-eid. hastanya. lakat. varsa akad.lap lep. tarol. honnan átr. csa cse : szár-csa. takony. ozafrang. tájait sejdtí. csa. habsol. öl-be. át eí: jár">. pattan. szárú. tür-elém . eszt. ekézik : vár-akozik. zör-ej . Ut-et. foly-hat. rab. ige és név.'. hajlik. any eny : ar-any. «ró. 1) rekettye. varjú. Leg. gyárat. galy. dara dere dercze. fog. kalantyú.tet. vargánya. gajmó. szajkó. oszkodik eszkédik : pazar. szün-telen. halas. tájin. dob-ász. tagod. ha. kér-ctlen. rett-ent. nyafog nyefeg. ól-ban. pandái. hely-ben. stb. tan. csele. lag lég : furaM. a< e< : falak-at. zaj. men-etel.

gyap gyapjú. mely a távoka mu. szotyus szotyka. megfelel neki a zárt é. hétsztr-te. A tártabb a közép helyet foglal el a nyilt a mos tana leszen S : tár-ok tér-ök. ede. is gyakran marad az. makog. tó e is : emitt. előtt csupaszon marad : a hol a! és így : e hol e! fanyar fanyar vagy vonyár. lentéte e azon i-hez. besz. ellenben o-val. csontok csomók. onnan. Így. tol tol. ról-a. hamu homu. jaoos jovos. bogár távolságra vonatkozó szóknak mintegy nyomatékot bogár bogár. billeg ballag.sa i vagy e hangzót vészen föl. kos kosár. pakróct pokróc*. halt holt. és szinte a debreczeni legendás könyvben. mely bizonyos arat őrt. amúgy. sőt en. fanyalog fanyalog. teng-esz. tató oda. s kicsinyítő jelentésű.tarló törlő*. tol. zamáncz 'zománcé. patyol bogyói. Icatyfol kotyfol. marczona. rovat* rovott. áll-ja. paszkoncza poszáta. fal-ak. ál öl. miatt-am. utóbb rabló. őrnagyán. avas óvás. helyett-ed. mar. helyett-e. kever kavar. (verses krónika 1538-ból Farkas Andrásgól. kel-je. úgy (ógy) távolitokban rejlik. ragforgáctffarkaiforkotjanctikafonetikajanctfonet. kelt-ek. és o között. e) saemélyragozott név. de már a bécsi codexben is elmarad a z : mottót. tasz tosz. stb. rakoncta ro. lifeg lahal. amonnan. állt-am. párhuzaüljek. sank sonkoly. ült-ének. mór mordiát. mattat legenda). mennyi- . madár modár. onnan. A 1). szalma szotma.. s mennyiben tájejtéssel o. a király. ah Farahó király. emhavas houas. nád-az nád-oz. fal-am. hogy nyilt e. javít jovtí . kapó kopó. elülhátul toldva : omottan. től-e. noha itt randa ronda. g) bi. az úr. filt-ek. amonnan. amolyan. stb. továbbá ezek : óba óba. latyak lotyok. hét-ven. mint egyebekben. magam mogam. tár-os tér-es. most most. hajnal hóival. kel-nek. től-ed. koponya koponya. ról-am. n&d-as nád-os. p. taszigál toszigál tuszkál. barázda borátda. tár-ok tér-ék. m. ott van a! oda menj a l olyan a! úgy a! ellenbohó bohó. Másokban pedig gyakran h szellet váltja fel azt: pank ponk. ellentétek : emitten. ónak ének : járt-auak. ad ed : irant-ad. vár-tam v&r-tom. táp top. ennen. ragyiva más véghangzók is fölveszik azt. tok takar tok tőlem. az menyemogyoró. e! így e ! Előtéve m toldalékot vese föl. alsó olcsó. ta tó. ad ed: uál-ad. miatt-ad. ehol. boglya boglya baglya. kantor koetor. nak. (a darab. tápárján topárján. Eredetre és alapkoneta.nád-ok. az. úgy-an. csihel csahol. a « : tokmány. öt-ven. a nemben. mely az ott. beszédben óz. lám lom.felé stb. giz gaz. bogrács bogrács. motóla motóla. a e : iránt-a. mely az itt. nek révét! néha a távolabb eső u-val váltakozik. állt-ak. mag mog. valamint a közeire mutacsalán csolán. hord-asz. hombár igyen. önhangzóval kezdődő szók előtt kapaec kopott. olyan. hal hol.toldva az. melynek ismertető jellege. vár-om vérem. dere dara.kezőnek hauuálatosságát. filit felat. kant köcsány. labda lob. dene dana. taliga totiga. marj mór. ad. baroczk boroczk. több gyökszóban előfordul u.fal-at. alma ólma. ról-ad. eminnen. tipeg tapog. mutatóval egyesül : amott (= am-ott) . emide.A—A A—A hatszor-ta. gyop gyopár. ak ék : járt-ak. bab bob boborosó. hetei haodú üdv. fa. talál-jam talál-jom.• hat-van. Olt-ein. áll-jak.| tár-os tér-ös. pam. ölik alszik. kány. avtíl ovúí . vigyáz-tak vigyás-tok. onnan. odutta = adottá) adu odú udu vagy adv fog. croigy. taviszouyftókban : óm em : nál-am. hancsék honotok. ravatal rovatai. a névhatározó és mutató a. matring motring.tés sem szokott o-ra változtatni. a mely föld. parancs poroncs. f) személyragozott névutók. melyek hangzója hosszú á. how ho». fogalomra nézve a fentebbi mutatóval egy.la. melyet a tájvjlyen részint a régi nyelvemlékek. iiád-al nád-ol. A képzőkben és viszonyító ragokban oly em.Andrásnál csak • helyett találunk). kipked kapkod. balga bolond. ah napnyugat puska pompotka.Utótéttel n toldatot kap: oM-an. kany kony kuny. rágott rögöse. emilycn. fölött. ely. allt-an&k. Ezen zárt a rokon azon o-hoz. szatyor ttotyor. emilyen. vel-ed. sarok torok. p. ragya rogya. far fór. mi. oda. bankó bunkó. A hol dabrocc dobroce. távolra mutató szócska. pacskol pocskol. doncs doncs. mogyoró éljen az magyar. bakancs bakancs. p. oan veti . pagyász pogyász. innen. kokat kokat. avtk o«ik. az tatároknak (Hargita kog.nya tohonya. ad ód. magyar mogyar. de a mit Farkas rogyivo. nád-acska nád-ócska . A 2). vel-e. vatorátt votorátt. tól. kelt-em. ja jé : jár-ja. való vola. a földön. parázs póráz* por. miatt-a. fal-az. p. helyett-em. ily. nevola nevoban : ám em : iránt-am. arc* orcz. táj tó totó sutú. nyifeg nyafog. arló orló olló. jak jek : jár-jak. az haza! ás cseh király. tapos toppan. kan kon honnan kanász ihol mutatók alaphangját teszi. Hangrendileg vékonyhangon kelt-ének. Midőn az a gyökhangú szó ikeríttetík. baj boj honnan bajnok és bojnyék (mint téte a közelremutató e : itt van e! ide jőj e! ilyen a latin latro eredetileg zsoldos vitéz. szít lotttt. terjedt régi nyelvszopor kupor. fal-as. makacs mo. varty vorty . amoda. s az illető zsiváuy). besz. p. paranda porondo. mely esetben a zonyos idő «és személyi igemódosftókban: os> esz : tájejtés az áltatánosb a helyett o-val él.csele csala stb. ikertárdivat tanúsága szerint. olaj olaj. hombár. pataska poloska. harag horog.ah zsidó népekről. mo. nád-am nád-óin. névelő.a bírák. részint az élő nyelv. de mai tájejtés szerint is mássalhangzó előtt do. ezekben : fal. szókkal rokon.szók után. koccagány koetogány. emumén. nők nek : jár. fölött-ed. stb. vel-ein. dirib hal. ide. rár-om vér-öro. s el(hal. konyiil kortyul könyörög. horoguvék Isten) . keczet kaczat. honnan a régi nyelvés kondás. ttl-je. falu folu. fal-acska. áll-nak. ben : ett. dönt-esz. oly. ám em : járt-am. amolyan. czandra czondra. p. lompos lompot. . vagy igen gyéren. kapar ko. Ilyenekben a ragok a hangzója gömbövel aligha. nád-ak tart-asz. tahouyolcz-van.* nád-at nád-ot. barona borona. ötször-tc. oly-an. az királyt megkoronázzák . s a régi p.j lyttbb. komáit kumatt. a te néped. stb. kel-jek. falta folka. ott. áll-nak 411-nok. fólött-e. magyal mogyal. fartat fartőt. na no. aluí olt. n&l-a.kásból. ül-nek.

ütné-j-e. láb. hagytával lett volna paszta a.sított. vonatkozik. hasonlóan más : a ló szép állat. csoroszl-ó csoroszl-a. monda = p. bugyog-ó bugyog-a vagy . mondan(i)unk. vagy av szóiinijtva: vára-j-a. hogy a névelő csupán határozó. avik is stb. láták =. majd rint lát-a = lát-va =: lát-vala. epé-j-e. tol-j-a.és na a bizonyos távolban áll tőlünk : valószínűnek tartjuk. tolá-ja. másodszor különösen múlt. s a v eltározott alakú (vagyis tárgyilagos) igeragozásban. vagyis a a tzemélyrag a : vara-i-a.perfectumnak is jellemzője.fürg-ö fürg-c. várna-j-a. de előtűA mi magát az a időragot illeti : Révai vélenik a ja je-féle ragozásban. mely elemezve = t-a ménye szerint ezen időképző eredetije : va. monM* «sama>. mi általános és igaz jellemes jelentése a tat-a. csőv-e. daná = mondana-i-a = mondana-j-a. hogy va gyök magában bilaad-j-a. minvir-4 = vár-a-a. vagy. kétségtelen ezen ala. tol-ná = tol-na-a. ügy nyilt e. vár-ja-atok). egyezik ezzel az előle»fr-né = verne-j-e verné-j-e. jár-a. vere-i-e =: véré. óhajtó módban is látná = látna-i-a = látna-j-a. vár. A magachangnakban párhuzamos társa e: kel-e. zárt é : méz-e. mon. hézség áll elő egy részről. i. Azonban itt azon nenyilván tárgymutatóval : vár-j-a. ezzel összeolvadva hosszú á-t al. Bővebben 1. mondák = illető nevet A mutató névmás az abban különbözik monda-a. és így a többee. s talajdonképen ez az eredeti alak. egyt'"rr-önök. mely a többesben an (=ön) alakban té— A (5). mely először jelent általán időt. e rag múlt időt képez. Vékonyhangú párhozamos társa üték. hoUá = halla-i-a = hallaxdó. mely egyszersmind a harmadik személyt is rej. tol-á = tol-a-a. ütne-i-ők = ütnék.legtöbb úgynevezett imperfectumoknak a nyelvekben. és az ló. emez pedig bi. járt-önök. mu. gondol-a. — A (3).a magashangú igék után a hangrendhez alkalmazkodva ta i «(d. háibái (régi) irományok. illetőleg rövidített alakja. az ó' ó rag. ver-i-ök. azután 1. kar-j-a.teremt-ő teremt-e. p. bővebben : SZEMÉLYNÉVMAS. Alapfori-sal a magashangúakban : véré = vere-j-e veré-j-e. vár-j-ák (= vár-ja-ak). időrag. ver-i-tek.vagy mód-képzője semmiképen nem jelent múlt időt. hanem a tárgymutató tőle. műit a jelen időben. vár-j-uk. elavultat jelent. csacsog-ó kut : láta-a lati. tolná-ja. csireg-ö tan tétetvén utána. V. a görögben pedig e augmcntum épen az ira'ilicosan kiejtjük és írjuk ezekben : mondania.van. és Át mutató névmás. ócsl"k (•=. húz-ó von-ó.). Névelő. várná-j-a. mint a magyar félmúlt<lauiok? L. fogalma? Mennyiben t. ütné-j-ek.-ak =: monda-a-ők. vagy czink-e. s meg. né-ha. láta-a-ak = láta-a-ők. a régi halotti beszédben). hol vette magát a múlt idő ná-ja. jártának = csasz-a. várand-j-a. ezzel egyesfilvc hosszú á-t alkot : vala szóban levő a rag az. melyekben a g. vernc-e oufyhangú nevek ntan. mint : ^•ragozásban köz nézet szerint a tárgymutató a alak. régiesen: láta-i-a vagy láta-j-a. leng-ö leng-e. mely túl a Dunán régit. ezekhez a határozott formában járul. mint részesülői képző módotetik ki : járánsJc = jara-an-ak (jára—önök). várna-j. és pedig 1) a birtokragozásban. p. a miről itt szó van .szerint e múltképző legeredetibb s egyszerűbb alakja tató némely személyben és időben eltűnik agyán. származtak. vár-j-á. Midőn a tőigének idő. üte-e vagy üte-i-e =r üté.régi időben. trj-e. mint: vart-a. szal. locsog-ó locsk-a. k-ra változik. mely általában távolba mutat. elő. üté-j-ek.la-j-a (= halla-v-a. mint: bor-a.né. elemezve ha-idón. minden-ha. mint fő-. vár-ná = vár-na-a. dig fenmarad tehát azon kérdés : hát a vala szóban. lov-a. üte-i-ők = a 10). mis jelentése van e mondatban : o* ember ha. vatárgyat mutatja. vagy létige törzse is fejlődött ki. ti magában. miszemajd tárgymatató nélkül. monda-a monda. így az di<j majom. azt tartós és viszonyos n-Yfzett félmúltat képez: száll-a.vagyis ennek a ragában. magas hangon e: szül-ő "ix'ik. verné-j-ek. 2) a ha. és hái-bái. A :*> a tárgymutató i vagy j : vára-j. haj-a. czineg-ő czincg-c.itt is inkább i vagy átváltozva j.múlt kornak fogalmát magában rejtő ó.csirk-e. vagy verne-i-e = verné. különösen h'r-e. valamint hangban. Ezen i vagy j.hogy ezen a rokon a távolra mutató a hanggal (1. mely képez részint unak = szálla-an-ak (szálla-önök). s a\ tárgymutató rag kimarad. névelő mintegy rámutatva határozza meg az ben. nyög-e. ezekben : hajdan. húz-a von-a. ét ebben: az ember (=r az ott ember) nem pe. a persában pedig a múlt időhöz minden szám— A (4). E nütt a jelentő módban. Bégiesen : várá-ja. a többesben : vere-i-ők =: verek. tőrének = gyakorlatos igékből. dob-j-a. Hogy az i vagy ja hee ha. tolt-a.e-re változott.ö. mint tárgymu. ox'-dképzö. Ezekben az a e szorosan véve személyre veré-j-ek. mely mélyhangú igékből úgy. minde. kelének = kelé-önök. honnan. hogy a szanszkritja hogy épen úgy bennök rejlik az azokban is. hogy régente valóban is megvolt: verné-j-e. so-ha. Hasonló párhuzamos eljá. mert tata. más részről épen a stinte a végzetű. melyből i • e : p. sürg-ö sürg-e. mint ban az a. azaz kokban : ver-j-ük. s tovább fejlődve a távol levő időnek. az egyes harmadik személynévmás (ő) A párhuzamos magaahanguakbaa: vere-e vagy módosított alakja. ütne-e vagyfltne-i-e= ützop-a. monda. hosszú á ntán zártabb hangú : ház-a (o). tehát távolt jelent s ti. mondan(i)otok ? és ki tagadhat. részint mellékneveket 1) élő igékből : csasz-ó * többi időkben : járnak — jár-önök. ül-e.kát. vagyis mint tárgymutató világosan a la-ha. vár-a-j-a.múlttá teszi. kecseg-j-e.csacsk-a. — A (3). Bzül-c. tájejtéssel.A-A A—A ben s. épen úgy. csal-ó csal-a . verne-i-ők =: vernék. de a.ban és személyben i járulván. magashangon e. mely mtrt * coVa és várna igétekben a az idő. Ugyanez a határozott úttal gyakran kihagyatván az előző önhangzó. galomban. Megemlítendő még. loayos meghatározott személyt vagy dolgot képvisel. járnának = járna. járjanak = járj-önök. val. személyngtól külön előtűnik.régi időt.-m tűnik-e az el ezekben is : mondan(i)om. nyál-a (o). üdvözít-ő üdvözíte.mond-ó mond-a.monda-i-a vagy monda-j-a. melyből avul. ban . lép-e.val. ftlének = öle-önök.

csipegő csipke. id. s értelmét a hangoztatásból ismerni meg.tí-nak. 2. mennyiben csak régi végzetü nevei.nyelvbeli hasonló szók. hóba méb-e. ajta. AB (3). itt rövid a szokott lenni. bon(og) bon-a. 2. madik magyar király neve Aba 5amuet. megütközésre. szőle-im. Aba. ty-a. de Abod. mely a Duna mellett : zúz). pulyka. mert (Népdalok H. arab abon. Jaczi stb.A török nyelvben szinte meg van. elavult szó. névtelen jegyzője is némely szókban. kicsinyítve: Gyur-i. szőle-i. Abláncz. kalpagos őseink.szótara szerint: panni genus crassnm ét spissnm. és ABÁROL. Abara. Aba. ős„Ázsiából jött dicső eleink. Jucza.hell. ter-eb. A megrövidített keresztneveknek némi nagy. Kati. —B mint névképző. vele-im. oklevelek nyomán lehetne meghatározni." régente kéttagűak voltak volna. geszőle-je. macska. V. ajta-i. L. p. Ily vidéki szójárást követett Béla király léceké alá fogják a bársonyt ős abdval. eme = emő. az összetett obajgot igének gyökize. ronda =r ronAB (2)." Ettől vette nevét Aba-Újvár is. vagy végre egészen ismeretlen s ka stb. A t mily tájt hallok. véletlen benyomásra matató. szigony-a. abanadrág.A névtelen jegyzőnél : Óba. „pro sua pietate Óba sági. milyenek : csig-a.és Szabolcsban. a .vagy hava. ót (av-at). szarka. á/9/íot. hogy Át ne beszélj/ 8) Makacs tagadási hang. horda-im. apa. vagy pedig a szürke. p. sonlókból vett állítás tehát. csupa kihangzásféle toldalék.Ab. röpögő röpke. a régi korra vonatkozó av öv. Rokonai a héber ab.ii-nek felel meg. Makó Maka-i. nyal-áb. névképző. PUt-a. Abád. Mis-i P5st-i. Abony. szucz-a. he. bab színe rendesen fehér. A haHa egy abaposstó mentét vettek.bene* szó csak oda képzeltetik az összetételbe. Erdély-ü stb. vele-i. E hangrendet követi más távolra mutató a. e nyomon elemezhetők több állatok ka Ice jelentése meg nem határozható. mely elavult és élő gyökökből nevekben is a birtokragok előtt : hordó borda-ja. avar. csei nyelvjárásban: máj-a. has-áb. Számos fő. ilyenek a gő. Csurgó Csnrga-i. gyagy(og) gyagy-a. szövet De egy az. e. minthogy a bok-a. szotyogó szoty. mennyiben a ge = zsengő. valamint a magashangúakban pár. nyif(og) nyif-a. ver-eb vagy ver-éb. több helynév gyöke. szőle-id. és az e hangrendileg ABA (1). — AB.' A l mintha . mely különféle kedélyállapotot fejez (igen durva tőrök posztó).ily kelméből készített szövet. HAV. nem volna-e tehát . s lepetésre. zsizs-e stb. m. AB (4). óba. s több más rag előtt az ó-nak átváltozása. flaba (Magyar Nyelvkincsek. változéka : Ardó. ABA (3). ö. Át a! az alpha privativum. nyurga =r nyurogó. vocabatur. A ré— A (6). guriga = gnrogó. most apa. hogy liget.A—AB AB—ABA bugyka. nincs igazolva. koh-a. vagy is hab-. — ti.népnek mint kegyes atya különösen kedvezett vak.kiavúlt ily hangú gyöktől kapták-e neveiket bunda (nem török szó) = súnyóbojó. báty-a. Eredeti valósággal nem létezik abban. 3) hangutánzó igegyökökböl : dud(og) dud-a. cser-e. sar-ab. hogy sok Párduczbőrös." (Faludi). zsen. melyből kihangtoty(og) toty-a. ajtó ajta-ja. bodozó vagy bogyozó. zen(eg) zen-e.ö. boft vagy boffe szóharag-. ha volna: non (bent) textum. 2) elavult vagy szokatlan igekötőkből: sunda. magáról a szóról Vullers azt mondja az á (hosszú á) illetőleg figyelmeztető. festetlen (fehér). más ás. Szikszó Sziksca-i. durva. végelemezésben. kor a jelentől távol áll. u. falué Fehér meJóza-a.a penában. sőt más nemüek is. HÓ.zissal lett az elavult aba. p. Döbrő Döbre-i. szövet „Ásón ja. 249. fenhangú szóknál: A föntebbi ab 0.és melléknevekben a tulajdonságot rovat alatt vagy milységet jelentő ó. Mennyiben a régi huzamos társa e az ó' változéka : Szendrö Szendre-i.zúz-a (a tiszai honnan obaposztó. 1) Meg.illetőleg öltözéknemek. velő vele-je. Alapérteményben egyezik vele da-i. A ! ne alkalmatlankodjál / szerint annyi mint szövött.hob-ot jelentő ob-tól. szip(og) szip-a. kemény ajakhanggal ap. vizsla = vizsoló. nemü durva fehér posztót jelentő aba származott. idegen neveket is ily toldattal ír : Ecilbnrgu. de a mi általános szabályt nem alkothat magyarázza franczia nyelven : drap tűre trés gros A ! isz. vidéken. ha azon szalonka. borda-i. Aba. abokönfös. nánno?. magashangon eb. Panni. apát. rapos-a. aram abo. ABA (2). helyek neve. L hinta = hintő. honnan a harK. ap-a. szőlő dar-ab. kötet. A penában dboft Vullers ki. pisz-e. gyében s pusztáké Komárom.avas óvás. származtak. m. kajla = kajló. lap). hau-szinü t i. így Kata. stb. AP APA.főneveket képez. d. Brassó Brassa-i. elvont egyszerű gyök. mely különben is ritkán jön elő AB (1). valamint általában minden régi emlék.talán* az a (rövid a) alpha privativum helyett.* majá. megnyújtva db. abakopönyeg. és a távolító. szfirtó (szenvedőleg). Mis-a. pip-e.) elemzése szerint ám. elvont gyök. csib-e. hasonlóak : lib-a ku. s Hindoglu ekkép za. mint: Gyur-a. s károgó. melyek aztán így ragoztatnak : méhije. hogy az eredetileg tajtékot (spubogyza =. szarvája. r-éb. melyből avul ovúí. Több helynevekben az i milységnévi képző. vele-id. ny-e stb. kergetve űzve távolító jelentése van. melyből a festetlen. borda-id. kor-a. Abód. eb. Panna. Józs-i. szőrféle szövet. csóka. V. nemtetszés hangja. mintálgyudoVgésí hallottam volna! Almit látok l 2) Boseu-. kasz-ab.ma) jelentő hab szóval egyeredetű. rokonai m Jenő Jene-i. Abaj-homok. a mi onnan is megtetszik. mely az giségben Óba. bodza v. any-a. Aba-njvár. hogy a magyar gyökszók Abban becsülettel megvénhedtek. régiesen 06. öregségi árnyalatot kölcsönöz. Jerneytől). dar-a. Abda. elűző ab. Bővebben 1. ajta-im. Abács. török aba. dad(og) dad-a . szarv-a. illető gyök vagy törzs értelmét nem módosítja. mint: róka. ABAJOAT. írója tájbeszédének jellemét hordoz. Abos. szürögő helynevek a régit. mint: betű. karika = karigó. Ar. csup-a.. ily szójárás ma is divatozik. Valószínű. ragy-a. hetlekotla = hetlőkotló.

rgyezik. Talán a bontó abroncs. vagy radoxa. . kergetés. hogy löpökön álló szalmafödél. a gyermeket vesszővel.szólító hangon kiált. —ok. L. miszerint ennyit tenne : {{Időzve rivalg. Erdélyi tájszó. kergető. abajg. ABAJDÓCZ08 (abajd-ocz-os) magyarról nem akarunk tudni. fa. Helyragokkal : Csiizi. tb. ABAJDOCZ. vadzab. vagy olyat termő. Abaféle ta : oombóec. (Aba-fája) falu Torda-megyében. Átv. őszre nem illők vegyüléke. 2) abajd. martalócc. abajABAJGAT. távolodásra át ízest. alsó ágai ritkásak. ezt ABAJDOCZBABÓ (abajdocz-babó) ősz. Apafitél vette eredetét? ABAJGÁS. öszvehabart. V. Helyragokkal: Abará-n. Szélesb ért holmi keve. ABAJ. BABÓ. vetetek. nevezetesen gabona-nemiiekről. innen a előtéttel : abora ? 2) Falu ZemMás gabona-fajjal. ABAJG. kevert. Valamely árának tisz. (aba-posztó) ösz. szemszőrösen fürészes karimájuk. m. fh. elkorcsosodott. —tál. —ott. fn. —ról. ABÁD. gömbös. Abajdócz látók. | plén megyében. ABAKÖNTÖS. tt Abajd-ot.Abajdoczos gabona. ABÁKL vagy ABÁROL. tátalan. (abár-1-is) fn. rokon vele hábor. Eredete homályos. (Cáréi paSzékely tajszólással. nőmén regni ABAJDOCZ. Durva különféle fajú káposzta. tt. 1. Abajdócz csőcselék. (abaj-g) gyak. 2) L TÁTOEJÁN. stb. elegyítvék. —ról. czondora. (Aba-háza) puszta Zemplén me. —ról.). vagy ABAKÖPÖNYEG. fogra úgy látszik. —n. Üldözés.' és haj / űző indulatszókfényű. —tál. ABAPOSZTÓ. melynek barkái fölül hímek. 1. vagy bora. mely a gabnaasztagot vagy uara felálló. Régen Obod. mai embert is bizonyos ütleggel derekasan elver. abál-t. búza és rozs. hangváltozattal abaj . —ról. (ab-ál) önh. zagyvalék. tha. kétABAFINÁL. rék. abajgat-tam. Abajdoczos szántóföld. kocsántagyében. Mondjuk holmi terményekről. lágy gyöngéd érzelemben mereng. Alapérteményénél s ám. horpat. —ról. ABAJNACZ. fogűk. ABAJHOMOK(Abaj-homok) puszta Zemplénben. (abaj-gat-ás) fh. ABÁKL. Aba • a ni vérkeverés által elfajult. 1. ütveverve űz. 1. (abajdocz-káposzta) óu. —ott. tt obajdoezos-t vagy —át. Képzésre nézve hasonlók hoz. ott van. ABÁROL. szütyői csúcsos orruk. fn. Az obojdoczABAJGATÁS. (aba-nadrág) ősz. kergető kiáltás. —rá. ABAJOG. pálhái zöldek. (aba-finál) áth. V. 8. vegyített. vadáét. A sáABAFALVA. korcsosodik. talán htn.Székelyes tájejtéssel: ABÁL. a csordát. —rá. lakosok. ABAHÁZA. abajg-ani vagy —ni. vegyített. (abajd-ocz) mn. m. a mátkás. cse tojásdad gömbölyű. üvölt Képzésre hasonló hozzá. Torin"— Vullere) és médiai (ékiratilag : mádi) elem ABAJDOCZOSODIK. gOmböc* ám. ben más ilynemű hangos üvöltözés. obárlás-í. daróci. (abajdocz-bűza) ősz. ABÁK. Erősen kiáltozva üldöz. Átv. gúnya.9 ABÁCSFALVA—ABAJDOCZKÁPOSZTA ABAJDOCZ08—ABÁKLÁS 10 egyszerűbb és helyesebb azt mondanunk (hisz ha a ABAJDOCZOS. kéfcwrab&a. darra szövet. nyelvű népek. V. Helyragokkal: Abafalvá-n. ABA 3). Abád-o*. tb. ABAFÁJA. önh. ABAJG. kavart. Vagy talán valamely verekedő. •bajnaet. ABAJDOCZSÁS. ABAJDOCZ v. ABAJG. tt obojgaíás-í. dolmányszür. Tromb. lan barkák osztályából. —ok. Abajdócz posztóból varrott köpönyeg-szabású körülvető öltözék. —rá. Ápol. darabos. fn. Űző. V. ö. különféle fajd. tt abajáocz-o<. székely tájszó. kegyetlenkedő ból áll: óhaj. mint imént mn. ABÁBOL. fa. ö. ABAJDOCZKÁPOSZTA. szóknak. fáin Heves megyében. ABARA. azaz. foglaltatik. ABAJDÓCZ. **?&. ABÁCSFALVA. (aba-köntös) ősz. —ró. Meg nem abajdóczosodott régi eleink. ABÁRLÁS. 1) Rudakon vagy czö A targabftbó faja. melyek m&snemüektagy fajukkal kevervék. L. külösen a barmot AbajgotABAJD. m. belekeveredett részei (Füsti). gyümölHelyragokkal : Abafájá-n. például rozszsal kevert. 1. ért. tól elront újabb alkotása szó. ABÁLL. Helyragokkal : Aboházá-n. múlt abajg-ott. elvont törzse 1) a gyak. vérkeverés izékben. által elfajzik. Abajdóczossá. mely által a húsféléket abároljik. (Vicia szénakazalt az eső ellen takarja. Általán a persában számtalan scy. ABAJDOCZBÚZA. háborgat valakit. mekből mo-dosítva. (abajd-ocz-os-od-ik) k. W.sok neméhez tartozó növényfaj. 1. (Aba-falva) helység Gömör me. és m. gombalakú tésztásétel. Abuad. múlt Abafindl-t. a tőrökben is) : aba-baft (azaz aba-szövet) = fajokból álló.| ABANADRÁG. V.—ok. 1. obajgás-t. <fe» képző os-bol változott át. ABAJG. obajdoczosod-tam. kéjeng. fh.abaposztóból való szűrnemü köntös. 1. (abaj-g-at) áth.ni a megfutamitott ellenséget. ö.—ok. rivalgis. L ezeket kerget. Abafi. (abajdocz-sás) ősz. szűrszövetből való fehér nadrág. 1) k&lönféle faja káposzta-termény öszve. Törzse az összetett a. m. tt abará-t. Helyragokkal: Abáctfalvá-ra. (aba-köpönyeg) ösz. ABAJG. hogy gyökre nézve a habar igével Egynek látszik a régies ápol igével. zavart valami. Szélesb értelemgyében.fn. gat származékoknak. 418. obajdocz. s annyi mint boró hybrida). üldözést jelentő abaj és fényit (fényéi) ele. (abaj-g-ás) fh. (Abács-falva). szoros tömött bugában. háborgatás. ö. tb. abrosz szókkal egy törzsii. mintha volna: obajdos. p. —róí. és öszvetett szónak látszik. illetőleg turáni vagy túri — („Tár. mintha volna hobardócz. melytől abban különbözik. tt. Főzés neme. —rá. vitorlája szőrös. ABAJDOCZ. emberek sokasága. tb. p. Az ocz vagy ABANAJCZ. wgyfrre. így •arpaa ám. falu Udvarhely azaz keverékké lesz.fn. gőcaejiesen : obanojcz. atínfl rr ábaft. Űző. elvont törzse obárol szónak. göcseji tájszó.

így a hasonlító fokban szinte megvan az árja eredetű tor vagy tér. lapoctka. le(sz) igeképzőkből: domború-te(sz) = domború-et = domború-t. abba marad. tói: szebb tőlem = szebb mint én. sőt háromféle viszonytársa van. melynek jelentése épen a magyar jó. ompi első íze a birtokos eset ragja. íát-t-unk. p. fa. II. okos-b-at. és kavarást jelent. a nál pedig mint maradó nem a távolító kérdésre. hanem legfölebb a b . b) nál. keserű-bb vagy keserii-ebb. (b-vá. i után kétalakú : szomorű-bb. mely megfelel e kérdésre. A hasonlítás ezen nemében némi távolítás rejlik. ki már löbbtzör megcsalt t?ala. ABÁROL. makia édes.abároí-t. Azonban különös figyelmet érdemel a persa nyelv. innen állíthatni. gyöngé-bb. ABÁROL.gyózí-tínk. egyszerűsítve : bbá. üdvös-cbb-vé. melylyel az abárlott búst forgatják és kiszedik. deli-bb vagy deli-ebb.' Mibe öltözöl f Abba a dolmányba a / A hanyag nyelvszokás hol * miben t kérdésre is használja abban helyett Abba hagyja. de a régi nyelvben a legnehezebb kiejtés daczára is egyszerű — b. szépsége az enyémtöl bővülve (fölfelé fokozva) távozik. a ki abárol. hogy azon tulajdonság. babaija. hogy alapérteményben egyezik vele azon be. a középfokú hasonlítás toldott ragja. igen sok scytha elemet foglal magában. fn. p. alapérteményénél fogva rokon a habar. kerekded-b. p. üst. mit a könnyebb kiejtés szokott meghatározni. melyet bizonyos alanyról mondánk. ennek megvitatását 1. (az-ba) behatólag ragozott. Törzse obár. «. tömérdefc-b stb. s véleménye szerint. és szebb toíem ám.gy««-t-él. melyekben mind a v mind a h könnyen átváltozott m másik b-re. hogy megtisztuljon. egy b kimarad. V. Önhangzók után bb : ntó-bb.It ÁBÁRLÓ—ABB ABBA—ABBAN 12 ABÁELÓ. tol. nőtt. kazánban. kerekded -beh. AZ. eszes-b-vé. ezen b eredetileg b*b. be és p. ABÁROL. mely ezen kérdésre felel meg. mely az n rágós alapfokú birtokos esctbez járál. az ökör hasznosabb állat az ebnél. £ hasonlító ragnak két. beh jó / beh szép / miszerint így is elemezhető okos -beh. Hogy ezen hasonlítás! nál eredetileg vagy mái. gyóz-t helyett gyüz-iStt. álnok-b. Abaúj-t Rövidítve Aboúj vármegye helyett L.(abár-l-ó)mn. miszerint : szebb nálam ám. (Abaujvár) ősz. nevezetesen a disznó barkáját. (az-ban) marasztaló raggal viszonyított az névmás. de alkalmaztatík abban a bih melléknév is. pi. p. a középfokú óbb és a változásra vonatkozó vá elemekből. szakács. Hasonló hozzá a szuómi vagy finn p. melyek ha rövidek. de a szemet is sértő oly torlat elhagyása végett. és fa. helyragokról szóló rovatban. Pálnál voltam. p. elválik. bölcsebb-bé helyett bölcs-eb-bé. bográcsban fövő húst. miben . kerekded-b. mibe vagy kibe t Melyik házba akarsz menni t Abba a. keveri. l)Aíb*vő hdslé habzójtisztátalan fölét kalánnal leszedi. hogy az -óbb ebb és ampi empi elemilcg egészben véve épen nem hasonlók. mint a te(sz). Van-e a finn p. Abban ál- . mely rokon a fordított és sokaságot jelentő bő* melléknévvel. magas hang ebbé (ebb-vé) : okoe-abb-vá. — ABBA. lát-ott. AB előtétes önhangzó. honnan t hanem a Aoí ? maradóra felel meg. p. —k. tol. p. ö. kanállal vagy lapoczkaval forgatja. távolra matató névmás. de a mit igazol akár a bS toldott alakja : 600 vagy bén. ezt ABAÚJVÁB. lapon. vagy a mit az abárlásnál használnak : Abárló vetttö. Ehhez oda tehetjük. lát-t h. 2) Ugyan a fazékban. mint a múlt időben a t képző előtt. ragozva: gyóz-t-em. melyet Aba Sámuel építtető. a ni. okos-b-odik. Minthogy pedig a magyar nyelvben a hasonlítás! rag b. csigeréit. elhagyván a hangzót vagy szelletet is: okot-b. (abár-ol) átb. Sect I. V. okos-b-an. mint a hozzája hasonlitottban. domború-le(sz):= domborti-e! := domború-1. Az első nemitekben írásbeli takarékosságból. c) régiesen és tájdivato san. képzője. covor igékkel. öregbev = öregebv = öregebb. S a mi még nevezetesb. elő-bb. (abár-villa) ősz. Etym. 1) A mivel abárolnak. a vas keményebb. milyeket Révai. P. vagy nél lehetett. (domborít). mely a hasonló nevű vártól vette nevezetét — ABB. nél : Péter kisebb Pálnál. A Tiszán inneni kerülethez tartozó vármegye. Altban bíztam. lál-t-ál.' vagy kiben f Abban töröm fejemet. mi tevő legyek. Kégi vár a Hernád pariján. kavar. és Vullers persa szókönyvét 282. azt határozzák el a finn nyelvbúvárok. ha úgy tetszik. 80. ABBA. 17. a fokozóé pedig tolajdonkép csak p. párhuzamos magasbangón — ebb. mint te. b-vé) : okos-b-vá. vagy. s óbor := leforrázott húsféle. vagy szomoru-abb. m. ha önhangzóval kezdődő rag járul utána. mint az ólom. okoe-abb-bá helyett okos-ab-bá. bő. fh. belét. Cap. §. továbbá. (abb-vá) kettős képcő. mely azt jelenti. Mássalhangzók után. Lásd Pfizmaier török nyelvtanának persa részét. ABAÚJ. mokiam-pi. s az n-nek hangtani oknál fogva m-re változtával. csak a kiejtés könnyebbítésére szolgál. bbé. Egyébiránt egyezik vele a szlovák obarowati. szebb mellettem. a hasonlító szóhoz az alanyesetben járul s óbb ebb is leginkább a nyomaték végett van megtoldva. 2) személy. (Aba-új) tt. minthogy s> finn ampi. Abárló fazék.' vagy bek ! mely nagyítást fejez ki. t i. kemény-b. Hosszú ágú és nyeltt villa. lát-l-am. mely szintén leforrázást. bölca-ebb-vé. pi-nek oly eszmerokona. ampi. «át.ö. a e. V. tt abárló-t tb. mokian édesé. abba mtUt. vagy mint szó tétethetik. egyszerű b alakban is divatozik: okos-b-ak. pi. ABAUJ-VAKMEGYE (Aba-új-vár-megye) ősz. akár a beh-ben rejlő szellet. makian-pi. a hasonlított szó mellé épen ügy mint a magyarban vagy tói (nál) rag. megnyúlnak : butá-bb. nagyobb fokon megvan benne. pi. I. ABÁRVELLA. ö. fölös számmal idéz. végén. empi. ABBAN. melynek rokontársa zobar. mely a kiejtésben sem hallatszik. karnál. mely jeles nyelvbúvárok tanúsága szerint. p. mint a magyar b-nek. a) mint : ő nagyobb.

—róí. ABBÓL. torony-. fold. bölcs-ebb-en. írni. félbcszakasztasa. kél szárnyú ablak. A középképző ód mint gyöngébb. Abból tudom. mint bcuniaradó. 1) Az épületeken világosság és légnyerés végett alkalmazott nyilas. HAGY. de fényt nem bocsát be. ö. Ha ablakkal beéred. (ablak-atlan) mn. bemászni az ablakon. falu Győr vármegyében. útv. kerek. Egy táblája. fn. tt. hagyd abi. azon dolgot illető. (az-bel-i) mu. abdál-t. mtgtisztitani.ló. ABBELI. Határozókép ám. ABLAKOSA.. több fióku. Hogy az önhangzó előre is tétethetik. ab/akatlan-t.(•'/«. ••. lantomat. ablok-ot. ami altul valahová beláthatni. azonban ha tekintetbe ve8Z87. (ablak-atlan-ún ih. abban nem hagyja míg be nem iV. tréfás ért. helytelenül varr. — ABBÚL. (abb-od-ás) őse. képző. Szobaablak . tájdivatosan velág./«n. Ha okosabbat nem tudsz mondani.virtleu állapotban hagy valamit. villámot jelent. —ok. melyek az ablaknyilás négy oldalára mintegy béllés gyanánt alkalmaztatnak.relé az áth. tág-abbít szttk-cbbít. rövid-ebbít. AZ. rMw'dik. V. az ablakon is beveti. minapi levelemben köfH'n rrlrd. por. pcrsa stb. ö. Vakablak. —». mint keményebb. (abb-an) kettős képző. vagy aránylag kisded ablak. p. V. Az épületek azon megadóztatás) díja. hogy ezekkel tökéletesen összeül a magyar világ. Kemenesili tájszó. mely ezen nyilast betölti. Jelent nyilvános. Idilliül hossz-abbit. told. (abban-hagyás) ősz. magash. —rá. mely fényt. li—bbít Változattal : — bodik. befagyott ablak. A min ablak nincsen. (abb-úl) kettős képző. Képes kifejezéssel. Azon deszkalemezek . illetőleg családi rokonságban. Útra készülök.y végleges megszüntetési'. megszüntet. kis-ebbcdús ki-flitiitós. hogy ÍH. (abb-ít) ősz. —BÉLI. a másodfoki óbb ebb és összetettéiül önható c-k. az árja (szanszkrit. azonnemü. kis-ebbít. Kinyitni. vek. Ablakatlam földalatti börtön. Abbanhagyni óz rjntotf. és kinyitható táblákkal van ellátva. —Mi: "kn>-bo<lik.i.m a brszédrf. latin .) da vagy dá gyök a magyarban ad vagy ad. — (Un*. magash./. ne nyiss kaput szivednek. honnan valószínű. s félig szen>•••lő. Kinézni. magash. (abb-o<l-ik) ősz. az ellene szóló levelet. ha gépileg csak ab gyököt vermeik föl.? jelentésű vele a Vasban. kis-ebbttl. s ezekkel ismét rokon a blk. — ABBÍTÁS. p. padlásablak. A mit tegnap abbanhagyott. —ról. képző. deszkaablak. a kiható erejű abblt párhuzaIIK>I fele : hossz-abbodih. hosszúkás. ablakcsá-t. ABLAKOS. fn. kiakasztani. azonfélc. képző. hogy az abdál is hangváltotttul entletileg okdál volt. ma ismét foly'. kis-cbbedik.'pzöböl : hossz-abbiil. ABLAKCSINÁLÓ. okos-bit. (ablak-csa) kies. ->'. üveges. betörni az ablakot. frü levegő. A mibe fogott. kiható jelentésű. összoapgat. Abból semmi tnn lesz. csillagos eget jelentő obloha. lisgy egyezik vele a szlovák-csoh öblök. mely az azokon levő ablakok száma szerint vettetik ki. ABBANHAGYÁS.n. latin fttlgrn melyek mind v'lágosságot jelentenek. falu Vas megyében. képző. folytatott munkát. ABBANHAGY. szembeötlő helyet e közmondásban : Tudom nem teszi az ablakba. Ablakon bejövő világosság. unszol vagy otíszol = noszol. . széles-bit. vagy ki. mely.:/í. akkor épen nem hibázunk lm gyökül f//. magas. abbtí. t'.ABBAN. fn.'/V gyükből : nagy-obbít. (ablak-csináló) ősz. ABLAKATLAN. AÍIIÜ. tb. fn. V"'. széles-bédik. végre. . ABLAKADÓ.M1 tirea : hosez-abbodás hossz-abbítás. ipar- . (abb-ít-ás) ősz. •' '"'. hellén (fltyca. Párhuzamosan ju. az tí pedig. s «m. mely üveg vagy egyéb átlátszó. — ABBODÁS.s bemchctni. a másodfokú M és (t áth. tt abbeli-t. Homályos. Abban dolgozom. négyszőgii. erö-Mi. tb. azon ak gyöktől. helyragokkal: Ái. mely az itlutii cselekvési! abbllát oltható jelentésű parhuza1I. nagyobbft-ás . olvasni. papirosablak. —ck. Abból sok következik. akant. fölig cselekvő. má*«lik a módhatárzó an én: okos-abb-an. ABDALOCZ. Föltette a tr/i ablakot. alacsony. (ablak-bél) ősz. mely az ablakhoz csak alakra hasonló. Téli-ablak. ha jól emlékszem. fn. cselekvést miel«'t t teljesen végezte volna. bűz. mely az ••Wibi nemű igékből ás hozzájárúltával cselekvési F-nevet képez : hosszabbít-ás. melynek első eleine a középfoki óbb rbb. —bédik. Helyragokkal : Abdalóczon. A szem a lélek ablaka. melyből "''"'/. ablak nélkül. harántékos ablak. keskeny. fn.ABBODIK. ABLAKBÉL. Kinek Isten akarja. 1. (az-ból) kiható raggal viszonyított tuntató névmás. L.•y arrettt. vngy vei. továbbá. akgat vagy szokott kiejtéssel aggal "•inuazUk. görög. ebbit : hossz-abbít. igeképző elemekből.l<t-ra. Bizonyus megkezdett.. tt. ABLAK. m. Ablak nélkül. templom-.ük. (abban-hagy) ősz. A maga nemében. mutatják apró = porú. szanszkrit blúsz. Boltíves. öubató. ez a többi magyar szókkal nincs fogalmi. qJ-oyíia. * abbeli oiiK/ritwBtaí. kevevlibit-és vagy kevesbít-és.13 ABBAN— ABDÁL ABDALÓCZ—ABLAKCSINÁLÓ 14 tapadtam üteg. 2) Azon táblaucmü készület. (ab-da-al) átii. melyek öszszetett szók az o és blok bloha elemekből. betenni. ebbít. szemüveg. — ABBÍT. ABDA. Valamely folytatott munka vagy cselekvés időközi vagy . tt. Km. ABDÁL. ABLAKATLANÚL. tiszta. Az ablakbél két függőleges oldalába eresztett vaspeczkeken forognak az ablakszárnyak. (ablak-adó) ősz. vagy az önhangzó előtetőiével ii'l vagy ér! =r avl ^ abl hangokat veszszük. hogy ezekhez hasonlók a héber iSn (balág). melyre t unit itónévmás vonatkozik.'ml. Származására nézve. Szálában divatos aktát. és a fényes. börtönablak. hossz-abbft. Abból még pSr' j'itcar ertdket. fn. széles. benuiar. vagy is bevé(. Ablaknál varrni. áth.

melynek rovatába az alsó szárnyak felső. fa. oblakfia. 2) A* ablakok között emelkedő keskenyebb közfal. 3) A föntebbiekhez hasonló szerkezetű. Az épület egymás után következő két ablakát elválasztó falrész. fn. L. ABLAKFÖ. ABLAKFEJ. mely az ablakrámát az ablakfával öszvetartja. ABLAKOZ. Ha a kalantyd két vége pörge alakú. Vasfogó-alakú eszköz. 1) 1. ért önbatólag véve mondatík szerelmesekről. melyet a kerek üvegfiókok közé csíptetnek. (ablak-ereszték) ősz. (ablak-ernyő) ősz. fa. (ablak-fogantó) ősz. vagy fogházak ablakaiban. (ablak-élő) ősz. ABLAKON. melybe az ablakok behelyeztetnek. ABLAKKAPOCS. mely által az ólomtömegből ablakokra való ólomszálakat nyújtanak. a kolostorok. Az épületet ablakkal fölszereli A fölépített hasat ablakozni. melyet az ablakólmok elmetszésére szokás használni. L. ablakfiai nincs szokásban hanem ablakfiak. —ok. ABLAKERESZTEK. Átv. ABLAKKERESZTFA. Ablakokkal ellátott. ABLAKKARIKA. ABLAKFÉLKÖ. mely a fölösleges vagy kelletlen világosságot elzárja. mely a betett ablakszárnyakat öszvetartja. Üvegesféle mesterember. Ás ablaknyiláson keresztül húzott nidnemtt fa. melylyel a szél csapkodaaa ellen a kinyitott ablakszárny megerősíttetík. ABLAKKERESZT. Ablakosmestenég. (ablak-lepel) ősz. s az ablakfal oldalaiba eresztett gerenda. fn. Az ablaknyilás közepén végig nyúló. ABLAKÓLOM. Fából való ablakfél. mely az ablak felső részét befödi. (ablak-levelek) ősz. a nagyszerű ablakokban. ABLAKFAL. ablakot-tom. Általán ernyő gyanánt szolgáló készület. fh. vagy egyenes vonalú pártázat vagy kerek ív vagy végre csúcsos háromszög alakban szokás alkalmazni. Rőgerendából való ablakfél. (ablak-os)fa. ABLAKÓLOMHÚZÓ. A falnak azon része. mely mintegy oszlopot képei. 1. 1. hanem rendes többszögfi vagy karikafonna alakúak. L. ABLAKERNYÖ. 2) Vas vagy fa rácsozatból álló ilyfonna készület. ABLAKÍV. ABLAKOSZLOP. Gyári mfieszköz. ö. ablakforma szárnyakra nyiló tábla. V. (ablak-ív) ősz. fh. Íves ablakfej.15 ABLAKDESZKA—ABLAKKABIKA ABLAKKERESZT—ABLAKOZ 16 ABLAKDESZKA. (ablak-fal) ősz.ttaWakos-t. (ablak-fiók) ősz. tt ablofco*ság-oí. (ablak-ólom-húzó) ősz. fn. 1) Az ablakkönyöklőt takaró deszka. L. Se ki. fn. ív-alakú boltozat ai ablaknyilás fölött. Az épület falai között azon nyilas. az ily ablakfiókok ablakkarikáknak neveztetnek. fn. (ablak-kő) ősz. fn. ABLAKFÉL. 2) Az egész ablaktábla egy-egy külön rámába szorított része. fh. ABLAKFA. fa. (ablak-ólom) ősz. fh. (ablakoz) átb. (ablak-os) mn. Egyénét. (ablak-kapocs) ősz. ABLAKOSSÁG. ABLAKFÉL. hogy be ne lehessen nézni. (ablak-fél-kő) ősz. (ablak-deszka) ősz. ABLAKOS. s függőlegesen vagy hárántékosan fölhúzható. péld. ABLAKFIÓK. Abíokosságot tanulni. ABLAKSZÁRNY. ABLAKFOGANTÓ. fn. Mi- dőn áss ablak üvegei nem nógyszögü. ABLAKÓLOM. ABLAKKOSÁR. Pariz Pápainál ám. ki az új ablakrámákat egészen új üvegtáblákkal fölszereli. —tál. A fal azon része. melyet különösen ideoda lehet tolni. ABLAKFÉL. (ablak-kereszt) ősz. fn. tnelylyel a kinyitott ablakot megakasztják. AJTÓFÉL. tb. fivegesség. hiníó. . (ablak-fej) ősz. (ablak-fél) ősz. fh. (ablak-karika) ősz. tt obíakos-t vagy —öt. fh. ABLAKOROM. bíró. viszont a felső szárnyak alsó részei csukódnak. ABLAKFORDÍTÓ. fn. (ablak-oszlop) ősz. fn. JSgy ablakfiókot betörni. ablakszárnyak. 2) Deszkalemezekből szerkezeit. nevezetesen: 1) Síírü vászonszövetből való ablakközi függöny. L. (ablak-os-ság) fn.tb. (ablak-fa) ősz. ABLAKFÉLFA. ABLAKKÖ. huszárbajusz a neve. ABLAKLEPEL. mint az ablakfa (Km). ABLAKFEJ. Az ablaknak egyik fiók táblája. ABLAKLEVELEK. ABLAKOS. melyet kívülről az ablakba illesztenek. (ablak-fia) ősz. tt ablakfiá-l tb. (ablak-kosár) ősz. Az abla kok üvegfiókjait öszvefoglnló ólomvessző. kik ablakaikból egymást nézegetni. (ablak-nyilas) ősz. fa. fn. A* ablakráma talpába eresztett horgocska. —ok. ABLAKNYILÁS. (ablak-ksJantyú) ősz. fn. Az ablakszárny talpába eresztett vas rudacska. fn. (ablak-orom) ősz. melyre virágcserepeket raknak. fn. ABLAKFOGANTO. fh. (ablak-ólom-csípő) ősz. 3) Deszka az ablaknyiláson kívül. 2)Az ablak felső részére alkalmazott deszka. »e be. vagy kinyitni. ABLAKFIA. fn. s annak mintegy fejét képezi. fn. melyet az ablakok (Ölé. fn. melyhez ablakbél ragasztatík. vagy leereszthető világossági ellenző az ablakon kivttl. ABLAKKALANTYÚ. 1) Oszlopféle állvány. a közönségesb ablakfa helyett. Jelenti azon építészeti díszftményt. fa. illetőleg a törötteket kijavítja. Lásd ABLAKELÖ. s alúlfelfil megerősített faállvány. ABLAKELÖ. m. ABLAKKÖZFAL. ABLAKKERESZT. melyről a függönyök lógnak. Ablak előtt lógó függöny. fo. —ott. fölszerelt Ablakos háztető. Ablakosok nyelvén. (ablak-köz-fal) ősz. ABLAKFÉLKÖ. azon háromszögű üvegdarab. (ablak-fél-fa) ősz. mely két ablak között van. (ablak-fordító) ősz. 1) Kosárforma fonadék sodronyból vagy vesszőből. (ablak-ón) ősz. fn. Forgatható vas kalantyű. Fából vagy kőből való. tb. ABLAKÓLOMCSÍPÖ. 1.

fn. Ablak. —ról. A vén ló is megrShSgi az abrakot. Óraszámra ablakozni valakivel. Helyragokkal tartja. kal : Abony-ba. Legjobb ostor az abrak. leginkább a nyári nap melege fel.leginkább pedig zab. Bákönyöklés végett az ablakdeszkára fektetett vánkos vagy párna. melyen az ablakmfl alsó fele nyugszik. 00. Az ablakokra alkalmazott mindenféle vasmű.lapos pogácsa vagyis lepény formája van. Foglal. ÁBOLYOG. —rói. fn. ABLAKSAKK 2). * a ló eszi meg. Az ABOS-FALVA. fn. erősítő eledele ős*. Két részből álló ablaktáblának egyik fele. fala Marosszékben. különösen a rámák szögleteit öszvetartó pántok. (ab-legény) ősz. szókban. mely az ablakszárnyon levő ABONY. fn. álablakféle. ABLAKVÁNKOS. Négytzögü. (ablak-sark) ősz. (ablak-vasalat) ősz. fn.vagy vajban sülve a elé. ősz. (ablak-tibla-szároy) állatok. ö. Eredetét nyelvünkből elemezni nehéz. tt ablofcosotot.falu Sáros megyében. (ablak-vánkos) ősz. képző.rones. magash. fa. fő. A jó kocsis abrakon tartja lovát.abol-ás. 1. sárlakszárnynak alsó szöglete. fn. mely rendesen vasrudakból áll. és ABLAKPÁENA. fn. ABLAKSAKK. Terméketlen (Jalousie).raka (ostor). fa. mely át ABLAKSAKK. Helyragokszárny forog. (ablak-vas) ősz. ablak egész rámazata. (ablak-talp) ősz. Ökör tzántja az abrakot. lóherét nem hető. (ablak-tok) ősz. tíSbb»*S. Cselekvés. Helyablak külső részén apró és keskeny deszkácskákból összeállított mtt. L. V. Pestinél jelent ételadagot. melyet az úgy. Ás épületen levő ablakok öszvege.Abos-faltiá-n. fn. a magyarban ad vagy ad. többese nincs. Minthogy más kiejtéssel hablegény. ablakszárnyak. mely ás ablaküvegeket ma. (ablak-tábla) ősz. ABLAKSZÁRNY. ABRAK. „Hogy ABLAKÜVEG. ABLAKSAKKVAS. ABLAKOZAT. ABLAKVASALAT. ABLAKADÓ. (ablak-redőny) ősz. Általán az kal álmodik. fa. Abod-on. görög.Pozsony megyében és puszta Zemplénben. Általán vasrudak. —róí. Pesti Gábortól. búr gyökkel a borit. burok stb. da vagy dá gyök ABLAKTÁBLA. ABLAKOZ. vagy ablak előtt. Somogyban az árpakása-fée étket is abraknak gában foglalja." lényege* részét tevő tivegmü. ABLAKOZÁS. (ablak-ráma) ősz. tartóztatása végett. tt. ABLAKPÉNZ. falu és puszta Borsod megyében. ABLAKRÁMA. —rá. mely saját sarkán forogva kinyitható vagy bete. (ablak-oz-at) fn. nevezetesen lónemüek hizlaló. Sarkon az árja (szanszkrit.ragokkal : Abód-on. tt abrok-ot. hívják. Ablaksteril rés.Km. 1.17 ABLAKOZÁS—ABLAKÜVEG ABLAKVÁNKOS—ABRAK 18 ABLAKVÁNKOS. 2) Az ablakfélbe eresz. rácsot. ABLAKSAROK. —ból. (ablak-oz-is) fn. A fal azon a rósz pedig megiszsza az abrak árát. ABLAKBEDŐNY. —rá. mint asztalborító szövet. kertUed ablaküveg.Aesopus élete. mind annak deszkácskái között a világosságot beereszteni vagy együvé húzva kizárni lehet zöből és öl igeképzőből: dar-ab-ol. Pánt. RÁCS. mint bizonyos •lakú építészeti mű. mely az ablak üvegtábláit öszveABOD . re ac ablakkönyöklőt. ABLAKVAS. —rá. fa. Éhet csikó abrakABLAKTOK. s mely körül az ablak. különösen kukoricza. mv&ros Pest megyében. v4ny. (ab-ol-ás) ősz. Felső dést. Átvetve bar azonos a föhet A* egyik. (ablak-szárny) ősz. A szénát. legvalószínűbb. Az ablak tésztát. Az ABÓD. Általán a háziABLAKTÁBLASZÁRNY. az alsó ablakszárnyat kiakasztani. szol vagy onszol = noszol. az ab nérképbetenni. mn. — ABOLÁS. ért. vagy a téli és nyári ablak közé helyezett rácsféle levesbe tétetik. HasonAKAD. s jelent tojás. apró=porú stb. oblakozás-í.abrosz. —ön. V. ABLAKKOSTÉLY. nyi. belül. Származékai : bon'ncs vagy boABLAKSZERŰ. Szíjgyártó abrésze. ABOS. ablaknak saját rámába foglalt része. árpa. jeleket adni stb szoktak. 1. nevezett ablaksarkon forgatva kinyitni és betenni leABR. Km. kasz-ab-ol. . Dunán túli tájszó. betttáttétellel : obrincs vagy abrincs. Az ablak mindenik szolgának megadná abrakát az kenyérből. mely pogácsaként zsír. ABLAKRÁCS. fn. fn. valakivel ablakoz. csir-ib-él. (ablak-pánt) ősz. Km. hogy eredetileg hablepény. fn. igeképző. Km. Hasonló áttétel untás az épületen. HAOT SIOTÍB. tett hengerded rudacska. melylyel az ablaknyil&st bezárjak. továbbá falok csőalakú kapocsba megy. vagyis ablakdeszkát fektetik. ősz. vagy keret. ABLAKPÁNT. valamely gabonafajból. s mfi.és darával készült ABLAKRÁCS. (ablak-szerű) ősz. (ab-ol) ősz.dív. 2 egymásnak integetni. ételrészt. RÁMA. borúi. elvont gyök. ö. latin. képző. ABLAKTALP. képeznek az ablak között. táblaféle asztalosmtt az ablakon kivül vagy ben. 1. Máskép ablakxat. (ablaküveg) ősz. —rá. fa. továbbá hős hasonló alakú. mely a ráma sarkait az ablakfélhez köti. idv=. melyet mind egészben kinyitni s — ABOL. —ról. ibe'l: dir-ib-él. fn. ősz. falu Rfiküllő megyében. persa stb) nyelvekforgó. s mely. melyek rostélyzatot. mondják abraknak. Helyr. ABOLYOG.sarkvasak. sar-abol. különösen melyeket az ablakólmok fölé párhuzamosan szoktak vonni. takarást jelentő bor. t —ok. midőn valaki bizonyos épületet vagy atv. ABLEGÉNY. Helyr. 1. 1. fn. (ablak-rács) ősz. szalmát.abol-féle igékből főneveket alkot: dar-abol-ás. 1) Az ab.

ABRAKMERTÉK. A zabok neméhez tartozó növényfaj. tb. kádat. fn. Németes kifejezés. (abroncs-ol) áth. (abrak-háló) ősz. különösen mogyoróféle. máskép lednek vagy vadlencse vagy bitókon. tb. (abrak-zab) ősz. A székelyeknél = zabkenyér. Szélesb értelemben vett abrak. m. Abroncscsal-kerít. 2) Mondják szoknyaféle ruhákról. (abrak-torba) ősz. abrak nélkül. vagy akárkit erősen megver. ért a lovat úgynevezett szíjgyártó abrakával. m. kocsis. verni a hordóra. réz abroncsol kanna. Etető válu. V. Udvari szolga vagy tiszt. melyet a ló fejére húznak. (abrak-mester) ősz. Abrakul használt közönséges zab (Avena gátivá. EB. étek. —k. (abrak-rosta) ősz. —ak. (abrak-atlan) ősz. 2) Ezen menynyiséget magában foglaló. (Vicia satíva. (abrak-válu) ősz. (abrak-ol) áth. ABRAKATLAN.) ABEAKCZIPÓ. fn. vasból. Általán pénz. illetőleg más állatokat abrakkal eteti. 2) A miben az abrakot föladják. fa. ABRAKOL. befoglalt. tartani szoktak. (abroncs-dorong) ősz. tt obrakotlan-t. Használtatik önhatólag is tárgyeset nélkül. Szoknyát abroncsolni. hogy talán az ebéd (eved) szóval egy eredetű. 1) Amit abrakkal etetni. Egyébiránt azon alapnál fogva. s mai divat szerint a lónemíi állatoknak kitűnően hasznos eledelt. melylyel az abroncsot az edényre felhúzzák. vagy etetéskor föladni szokták. (Gúny népd. Abr. vagy más fémből vagy fából való szalagnemü kötőlék. Rosta. láda. eszem. (abrak-babó) ősz. ABRAKROSTA. Abrakrostát vinni az útra. azaz ostorral veri. L. Átv. tréfás ért verés. ö. leginkább mogyorófából. ABRAKATLANUL. pár. ABRONCSOZ. fn. s a ki nem fogott lovakat etetik belőle. s hasonló müveket. Abrakul használt. Van három virágú is. Abrakatlan hagyott ló. s megerősítik. étket jelent. A lovakat. különböztetésül a kenyérnek vagy pálinkafőzésre való rozstól. —ott. —ok. melyet a szekérrdd végére akasztanak. (abroncs-fa) ősz. különösen a fuvaros által vitelbérbe kiszegődött abrakdíj. csészéji kétvirágűk. birkák obrokváluja. melybe az abrakot töltik. hogy az abrak régebben általán. melyben az abraknak való gabonát.) ABRINCS vagy ABRONCS. Trombitaszóval. Néhutt zabtókosár. V. m. fa. ABRAKPÉNZ. L. A lónak vagy némely m&s állatnak abrakkal való etetése. magvai simák. fa. . A nélkül. Vas. ABRAKHÁLÓ. ÁBRÁZOLÁS. mint minden oílan étien képzőjü melléknév. A mi abrakot nem evett. majd megabrakoílak. fh. Veszszőből vagy vékony faszalagokból font terebélyes alakú kosár. 2) Amiben az abrakot tartani. A babok neme alá tartozó növényfaj. (abrak-szószék) ősz. (abrak-ol-ó) fn. fn. délben. tt. válú. fn. fo. megetetni való rozs. ABRONCSDORONG. ABRAKOLÓ. dézsa. (abr-oncs-os) inn. befoglal. Abroncsom* a hordót. fa. aztán fogjunk. és /?pw/i« eledel. vagy meghatározó edény. fölszerel. —ok. vagy más henger alakú edényeket. ABRAKBABÓ. 1) A ki abrakoL Abrakoló lovász. (abrak-os) nm. tt. abrakkal nem tartott Ábrakatlan 16 nem meszsce viszi a terhet. ö. Abrinctcsal keríti farát. obroncsoztam. Abrakos csak. vagy száldobbal jelt adni az abrakolasra. melylyel a hordókat. a minek abrakot nem adtak. fn. vagyis zab és széna beszerzése a katonai lovak számára. Lovak. ABRONCSHÚZÓ. melyekbe sajátnemtt abroncsot eresztenek. melynek ketté hasított lemezeiből vastagabb és szélesebb nemű abroncsokat készítenek. obrokos-f vagy —át. abrakolát-t. ABRAKKOSÁR. Szívós. Megrestül a jó ló is. az út képző elhagyásával. Csípő vagy fogóféle eszköz s kádároknál. fa. (abrak-rozs) ősz. (abrak-atían-ul) ih. obroncsoz-c. őstorozás. krínolin. vélemény gyanánt ide tehetjük. tb. fa. 1) Abroncscsal kerített. erősít. (abrak-mérték) ősz. Átv. hajlékony fanem. (abrak-pénz) ősz. Abrakos tiri lovak. tb. ha nem abrakotják. szemes jószágot tartják. fn. csöbör. Igehatározólag is használtatik. testeket körfilfoglalják. Alsó-nyitrai vidéken totósán : opdlka. (abrak-ol-ás) fn. 1) Abrakból azon határozott mennyiség. estve abrakolni a lovakat. kosár. (abrak-kosár) -ősz. Torba vagy ládaforma edény. (abrak-czipó) ősz. Gyűrű vagy karika formára öszvefoglalt. hogy kerekdeden álljanak. ABRAKGYÜJTÉS. s vékonyhangon = ébrek vagy ébrek. (abr-oncs) fn. ABRAKMESTER. Dorong. obrokoló-í. melyet abrakért adni szoktak. Elpattant az abrincs. Fekete korpás lisztből készült. melynek bugája virági lecsfiggők. tt abn'ncs-ot. (abrak-gyűjtés) ősz. Szuszék vagy hombár. ABRAKZAB. fn. kosár. Csak ne maradj veszteg. Abrokoljunk. Abroncsos szoknya. Regvei.19 ABRAKATLAN—ABRAKOLÓ ABRAKOS—ABEONCSOZ 20 ló hozzá a hellén famffKto. fn. (abroncs-húzó) ősz. EBÉD. (abr-oncs-oz) ith. mely abroncsnak alkalmas. melybe etetés végett az abrakot töltik. abrokol-t. melyen az abrakadagot etetés előtt megtisztítják. magyarosan: abrakos tarisznya. hogy abrakot kapott vagy evett volna. s az abrakoláera felügyel. tt abroncsos-f vagy —öt. ABRAKTORBA.) Elemezésre nézve 1. bSdSnt. ABRAKVÁLU. s abrakul használtatni szokott kenyér. hogy egyék belőle. L. abronesol-t. ABRONCSPA. ABRONCSOL. tb. mn. —tál. ABRONCSOZ. ABKAKSZUSZÉK. Abríncsot húzni. —ok. Valószínűleg ebből elemezhető a szláv nyelvekben divatos obrok is. ABRONCSOS. erősített Abroncsot hordó. Abrakoló váltí. ABRAKROZS. TORBA. ABRAKOS. ki az istálóslovakat abrakkal ellátja. itassunk.tt. melyet egyegy etetésre a lónak adni szoktak. tarisznya. Km.

dercze. Jul-iska. bosszúdad dereka. KODÁS. Acsá-n. tepszicske. kert-ék kert-écs-ke. melyből csekély is ered. sen divatozik. abrosz-t. ÁCS képző. akár egyikét pap-ics. Jan-csika. —rá. fészACSÁD. köpücskc. emlamit V. mánn-chen. Km. cse : tó-csa. ka. A mely abroszt so. butácska. hal-acska . és Abrudfalva (Libellula). —ok. —tál. m. Az u. hosszúkás. szennyes abrosz. hlav-icska fej-ecske. máskép. 6'. ictke : ka. tőr-öcsi után hangzója elmarad : kapucska. minthogy abroncsozata. perecz. gümőcskc. Sopron megyei helynév. (2) faluk Fehér. hangacska ház-ócska. tfcske. —ák. — ÁCS. varad-ics. —ok. pia viszája példab. ó. gubócska. Göcsejben esek teni szokták. obron. tt. fa. lag-ot. 11. kedveske.ABRONCSOZÁS—AC8 ÁCS—ACSKÓ ABRONCSOZÁS. mint valamit kupka. tt Abrud-ot. Abroncsoztatni mun-culus. többnyire ka ke kicsinyftővel egyesülve. csutak := csutka. tt. szapor-icska. s több ABRUD. libocz. változataival együtt a szláv nyelvekben is közönségeABKONCSOZTAT.dául kerecsen. kert-ccske. ke. kicsiny. vagyis parancsolja. tökéletesen asztalruha. Néha ies-re változik : kav-ics. magashangon : ecsen. ABROSZ. — ÁCS. mint rokon. takarót jelent. Hordók vas tartják. melyet a közrcndü nők pacs. esi. pélejtés szerint o-ra változik : tal-acska. s részben a milységet jelentő ős képzővel a vacsora. Fcrcsó. továbbá a keményebb ka ke : leányka. de fi után fiacska.met ch«n-nek saját nyelvökbeli megfelelő gyöke. Váljon van-e a latin cu. hogy nyelvünkben alaphangra és fogalomra nézve. közlöt. szivacs.gyerkőcze. e'cske. nincs. Hosszú á után valamivel zártabb a-val. eszközt. —ról. —rá jésedö ürmök alnemébez tartozó nöyényfaj. tt. kefécske. Bihar. p.gyékben és puszta Csanádban.berke. (abroncs-vas) ősz. fa. ÁCSA. seprö—ról. rövid különbözik . AGYARKODIK. alhangon : csa. asszonyka. «ó : Borcsa. Némely zek körül röpködni szerető rovarnem. Gyuricza. A szók végén levő a. testvér (törökül : oki). ooron. weib-chcn. Mar-isfok. Jancsi. Julcsa. ecs. ABRONCSOZ. Ezen képzőről többen azt körülkerítő foglalvány. a ke kikarikára hajtva abroncsul hasznaltatik. rézből. pl. Helyr. Somogyban divatos tájrendesen az illető szó többesében levőhöz alkalmaz. ur-acs-ka. gub-ics. tt Acsa— ÁCS. szőkék. tt. ordacs szókban. rendeli. Ösmerem az abroszí. Erdélyi fo. cza. pár. tb. (abroncs-szál) ősz. Marcsa. gyermek-cse. akkor is némi változattal. ACSALAQ-. fiucska. — ÁCSON. mert többese föl kettőztetve.lány-csika. kez-ecske . ACSONY. fiatalabbik nak vsJó szálvas. és ocs-ó nyúl := fiatal vagy 1) Kender-.ző : alacson vagy alacsony . eszkan viselnek. valamint az önálló e'cs vagy Scs = kisebbik. fa. szóval. gyapot. —ott. midőn abroncsoznak va. p. len-. e. Elemezésére nézve 1. illetőleg annak módosítása p. S. szegényke. bor-ok bor-ocs-ka. népd. ntta. (1) hangrendi változattal: öcs. tb. acskó-t. szó. ecs. Régi oklevelekben Achya alakban is. — ACSKA. ketrcez. nápicz. ée*. (Artemisia abrotanum). Mocsaros vimelyszerint eredetileg borítót. ABRONCSVAS. devoj-csicza leány-ocs-ka. mely a kicsinyítő acs-tól fonták. ur-ak ur-acs. tét. ABRONCSSZÁL. melynek négy szláv nyelvekben: obrusz.akár másikát csak egyszerűen: Marcsa. ka. helyr. a kádat. Helyragai : —ön. Km. Évicza. Sávolyat. a szásznémet chen. durva szövetli abrosz. acsá-í. melytől Abrudbánya város. (2) névképző. melylyel az asztalt evés alatt beterí. mely leginkább főACSARKODÁS. keskeny röptyüje.állkapocsból szerkezeti szája van. helység nevei. Széles az asztal. dugacs. mint : varangy kodik. (abr-oncs-oz-4s) fii. Rokon vele a latin cu : mulier-cula. fordítva : ok : kupak = csozat-ot.s ilyféle szövetből való kicsi nyúl. mely táj. a* . Több abroncsnak szerkezete. ACSARKODIK. (acs-ka) kettőzött kicsinyítő. hanem többnyire. obroncsoztoss. ö. Dunán túl divatos tájTercsi. (abrut-üröm) ősz. ^ ezé : ntcza. (acs-on) kettőzött képköv-ek köv-ecs-ke.rendi változattal : ócska. 2) Lepedő. pl. Lajoska. Hangzója a. iát s néa hordát. tál -ócska. tájdivatosan p. fából vagy vasból. Szúl. magashangon. görgő-cse. ritkán i. csa. 3) 1.megegyezik csak. a szokottabb zacskó helyett. keskeny az abrosz. tb. Vas és Veszprém megyei helységek. 1. A keresztnevekben csa . Katicza. mely nem kutatjuk : de azt senki sem tagadhatja.igcszó gyöke : esc. ict. elvont gyök. hangzókkal ösíveolvadva megnyúlik : kapácska — kapa-acs. e. szőrösödők. alsó levelei kétszerszániyaltak . (abr-oncs-oz-at) fn. e«a. AGYAR• néTia melléknevekhez is járul. A keresztnevek igen ritkán veszik patrícska. legényke. szárnyai súgárok. meg. Cselekvés. tör-ök tőr-öcske. szöszből. lapos rúd. melynek —ról. ka. 1. ház. egyesítve pedig mind a kettő. vagy nyitravölgyiesen Absoncecsal behiízat. szláv. ki-csi gyökei. FÖLDKÉP. fn. a makacs. szSszszé üálik. icff oot. hogy valamit abroncsozzanak. (abr-oncs-oz-tat) mivelt. A cser. Elemezésére nézve 1. Julcsa. helynév. Tiszta. névképző. i-arancs. Scs. ecske. tb. Andorka. részben mint csinál régiesen esed! esernyő helyett magokra terítnek. bor-ócska. ZACSKÓ.csinyítövel egyeznek a keo-es. Abroncs.szók. a gy hangnak cs-re változtával. Fordítva : csa. kei félgolyóbisok. ki-s. Se*: kokacz. Jánoska. devojka leányobronesostat-tam. —ró. o. ABRONCSOKAT. L. itt fonna. (abr-osz) fn. Sáholyos abrosznak szebb a szfne. csozás-t. ABR. máskép : szüakSíS lyóvíz. együttesen véve. tt.gömböcz. ÁCSA. —ön. Borlamb-CM. ga. FÖLDABROSZ. o. Pest és Somogy meABRUTÜRÖM. Józsika. (1) fn. fordítva : cza. jelent munkálót. ACSKÓ. fn. Csinczogó hangváltozattal egyeznek vele : ocz. hohagyja. hogy a szlávoktól kölcsönöztük. göröngy göröncs. finom. o. kicsiny.

—tál. ACZELOSODIE. —z. zaboló. (acz-él-oz) áth. edzi. ACZÉLMÜ. 2) Reszelt vasporból és borkőből szilárd tömeggé gyúrt. azzan. gombok. ACZÉLFÜRDÖ. azaz barátságtalanul viselte magát. (aczél-karika) AczóUnyagból való kemény. e szónak több értelmében. fn. aczéloz-íam. s jelent valami keményet. szilárdolás. vagy —át. mely bizonyos műtét által keménynyé. Forrás víz. A vasnak oly neme. ACZÉLMETSZÖ. mely a benne fürdők testét megedzi." Horv. fit. és EDZ. — ak. ACZÉL. (aczél-edzés) ősz. testét különféle . & ki a vasat aczéllá edzi. Átr. csatok. tb. diszmttvek. ACZÉLGOLYÓ. Jelentésére megfelel az ács ragnak. fn. Huta. pöröly. 4) A maga nemében kemény. tb. ACZELCSAT. ACZÉLHUTA. ACZ. ACZÉLOZ. —tál. (aczél-golyó) ősz. fn. ACZÉLFAL. (aczél-kék) ősz. szilárdított Aczélos vas kard. vasrészeket tartalmazó vízből. hangváltocattal <xx. inn. 3) Aczélból való eszközökkel ellátott Aczélos kosták. s belőle különféle szereket készítenek. ACZÉLNEMÜ. vagy táblaféle mű. Fürdő. fa. mn. p. fn. gSmbticz. a ki aczéllapra különféle képeket. tt. etzen. ACZOGAT származtak. midőn aczélossá képződik. Aczél- ACZÉLGYÁR—ACZÉLOZ gombokkal ellátott. 1. Különösen keményített vasból a végre készített eszköz. Aczélanyagbol lapított lemez. szilárd. vagy —eí. tb. a gabnoszem tartós meleg. hajthatatlan jellemet. 1) Aczél•nyagbol készített csat 2) Gyűrű vagy karika. Könnyebb ős öcséit eltOrni. m. ACZÉLEDZÖ. díszmfiveket. vagy szerszám. Átv. szilárddá. ért jelent szilárd. a vasnak azon erei vagyis részei. ACZÉLMÍV. fh. —ott. 2) Aczélféle vassal bevont. fa. aetélotod-tam. ACZÉLKÚT. fa. Aczél4sá képződik. Aczétgombos mellény. ACZÉLFOBRÁS. ACZÉLLAP. (aczél-metsző) öss. rokona a német íttzen. s mintegy áttörhetetlen kemény falmü. A forró vas többszöri hideg vübe martát és kalapálás. azaz butái kalapács. Aczéla jó (a czél a jó). tömörödés. Gyár. hasító erejűvé lett Kemény. (aczél-mü) ősz. illetőleg élesíti. tt ocsétnemil-t. ACZÉLMÜ. ACZÉLKEK. melylyel a vasat gyakoribb koholés által aczéllá edzik. (aczél-gomb) ősz. fa. ACZÉLOSODIK. Km. keményítik. különösen ilynemfi mesterségesb arák. öcz. edzés által accélosodik. Aczélos búza. (aczél-hnta) ősz. 1. —ott. s a ráspolynak és farónak nem engednek. ACZÉLHUTA. fh. szilárdat Rokona a szintén keményítősre vonatkozó magasbangu eds (= ed-ez). kalapálás által a vasanyagból aczélt edzenek. V. képző. lakatosok nyelvén. (aczél-edző) ősz. ACZÉLOSODÁS. —ok. ACZÉLMÍVES. Aczélos f Síd. Km. karikák. Szerkovács. melyek aczélkeménységfiek. mellű. ACZÉLMÜVES. vagyis aczélhoz hasonló kéksrintt. (aczél-ér) ősz. hajihatatlanná. Általán a mi aczél tulajdonságával bír. tömör tartalmú. &. s mennyiben az aczél edzés által készül. Asszonynak minden fazekaidat aczél. m. fölszerelt Aczélos poizs. ACZÉLGOMB. oczétos-í. —ok.ACZ—ACZÉLGOMBOS — ACZ. kupacc. (acz-él) fn. 1. (aczél-gyár) ősz. 1) Aczélkeménnyé edzett. melyben a vasat aczéllá edzik. Erőtulajdonsági változás bizonyos testben. tt aczéí-t. tt ocsélosodás-t. fii. eres által ocsélosodik. ACZÉLGYÁR. (aczél-hámor) ősz. ACZHÍTOS. A vasat sajátnemü gyári műtéttel keménynyé. Egyezik vele a szláv oczél vagy oczel. mn. de kovája rósz (de az eszköze rósz). szóval aczéllá képezi. és ragasztókból álló. (acz-él-os-od-as) fa. régente ozan. Kfilönböztetésül a porhanyótol. Aczélanyagbol készített mindenféle mű. Mint hadi műszó jelenti a puska azon részét. Accélftirdb't rendelni. (aczél-csat) ősz. A jég kemény hideg. melyből ACZÉL. Acsélkék sománcz. hogy a kovából tüzet üssön. (aczél-nemü) ősz. vagy kon. ACZÉLOS. szilárddá. Km. E. vagy —ék. mely a kovához csaptatva. ACZÉLMÍVES. mely által a vasat aczéllá edzik. (aczél-fürdö) ősz. 1) Aczélanyagból csinált golyó. Szerkovácsok. Költői nyelvben használtatik fegyver. eszközök. elvont gyök. (aczél-forrás) ősz. fa. kukáét. dolmány. 1) Hámor. Km. fa. midőn a hideg vizbe forró vasat mártanak. tb. fn. (aczél-fal) ősz. cseréljünk aczélt. kemény erkölcsöt Actél kebltt. sziláid karika. Edzett vashoz. Kút. ACZÉLHÁMOR. 2) L. gerécz (= gerincs). Azt sem mondotta. alakokat metsz vagy böködve vés. díszített. hajthatatlanná. p. ACZÉLKARIKA. ebből tüzet fit ki. ecz. (aczél-lap) ősz. melylyel még némely régi divata dohányzók az aczélt a dohányzacskóhoz kötik. ö. (aczél-míves) ősz. ACZÉLÉB. (aczél-kút) ősz. Szerszámcsináló kovácsok műtéte. melyben többszöri olvasztás. Ae*éZfiemii eszközök. ért. Aczélanyagból készített gombféle mű. „Almoai markokban villogtak fényes aczélok. mintegy megaczélozza. melynek vize föloldott vasrészeket tartalmaz. mint aczét. akarata férfi. ACZÉLGOMBOS (auél-gombosj ősz. használni. (acz-él-os) mn. Acsélosjég. • golyóvá alakított vegyanyag. Művész. Aczélhegyre venni az ellenséget. mint meghajtani. különösen mesterségesen készített ilyetén fürdő. különösen kard értelmében. szerek. Aezél anyának ttitkS a leánya. mely vas elemeket tartalmaz. ért igen szilárd kőből. Átv. az aczélmetszőknél. ACZÉLEDZÉS. fölszerelt. (acz-él-os-od-ik) k. különféle czélokra. —k. melyről aczél fityeg. ACZ gyök. árakat aczélból készítő míves. mente. pl. s abból van készítve. pár. fit. illetőleg kitűnően metsző. keményedés. szilárdítja. Km. malacz. Különféle szereket. nebéz.

edzegetés. Nem úgy adja. V. Km. aezélból. átv. hitellel lenni. áth. bőr-öczke. amit beszél. rósz tanácsot adni. m. dorgálás. szegül. mint a tövis-k. Aki kérdi. Keihez ACZENTOS. ért. Km. —ott. adjatok amit Itten adott. (acc-ka) kettőzött kicsinyítő. nincs. Valakire vagy valamire tar-acsk. majd adok l Ctak anyaga ácséiból van. különösen ilyféle földet Az oczin. Szép ott adni ahol senki sem kér. (acz-int) elvont törzs. alkalmat nyújtani. Aczéloz&st illető. vagy : kemény büntetés által leiekre ható jelenetet ACZINT.tenni. érthetővé ményet. tb. ACZÉLOZ. Mit adsz e tinóért f Amint vettem. képző. (aczél-víz). vagy nem . Vékonyhangon : edseget. tb. Tudtára. ásni. parancsának stb. Máskép : tek okát. kell-e? nem üröméit ad. Vésfiféle eszköz. V. 1) Általán valamit másnak odanyújt Add ide őst a fegyvert. remélni. ügy adom. tb. mn. (acz-int-os). nem enged. vagy öttveadni a házasulandókat. Adjatok. ACZÉLSZÍN. (acz-og-at) gyak. (aczél-pőröly) ősz fn. Aczétosási műtét. ősz. 1. szomorúságnak. ott mondja.szánni. Jelt adni. 1. (aczél-nigó) ősz. feltörhetetlen akadály. —tál. tartóssá tett Aaélozott tett.adni. oczogottom.ACZÉLOZÁS—ACZK szerekkel.mint a bevételekről számolni. Km. midőn majd megtíizesítve. (acz-k) ősz. mely leginkább szénsavban fóloldott vasrészeket tar- ACZKA—AD — ACZKA. kés nélkül is megeheted. (acz-él-oz-ott) mn. tt actintos-t vagy adni = kézbe nyújtani. p. Km. foglalkodásra. Zár. AD. Gyermek kefébe kést ne adj. Egyben ACZELOS. vagy gyűrűkbe tekergetett vékonyabb. accogass. ACZ. ACZÉLRÚ6Ó. • meghajtott. Testi erS aczélotdia. Hálát ratának. ACZÉLPOR. Jó. ACZÉLOZÁS. aka. fn. fn. KiSnnyü adni. szilárdított Aczélosott szántóvá*. adott. Km. melynek eleme Bandi. (acz-él-oz-ás-i) mn. (acz-int-os-kod-ik) k. csangósan hangoztatva: hal-ócska. hogy fejét szomorú buj*• ngyilátazik. (acz-él-oz-ás) fn. Amit ott adnak. vagyis átv. aczélkeménységü ásványrög. midőn valamit tulajdon vagy átv. mely a\ nyomást rugalmasan visszataszítja. érteimii mondatokACZÉLZOTT L ACZÉLOZOTT. pohár bort a vendégnek. fn. áth. —ok. mn. ACZOGAT. gyógymóddal. ö.vastagabbféle huzal vagy rodacska.munkára. Ásványos víz. hogy ép. félni Igen ritka divata. tartós legyen. (aczél-por) öss. —ott. de eltagadjátok. „Adott jót felejtsed s panaszban ne ejtsed. Jutalmat. ahhoz tartozó. 3) Jelent vásárlási cserét. mint az ócska változata. Hosszú d-val ad csak a gyökben használtalak. fn. végrehajtási módját okadatolni. kicsiny. mn. s mintegy ügy bánik vele. adj jó tzíwel. dosásnak adja. A le% ACZENTOSKODIK. ivarnak adni magát. —tál. amint árulja. dorgál. ö. —ok. Elvött jórul pedig emlékezzél holtig.eszközleni. Országos divatű : lap-ócska. tt acsélozdsi-t. (aczél-zöld) ősz. Aczéizöld posztó. Km. kapálni. mesterségre. od-tam. fn. A székelyeknél jelent a maga nemé. mint a vassal szoktak. ACZÉLOZOTT. mint ás aczintot. ACZÉLVÍZ. mely sok vasat tartalmaz. pilincz-k. Kemény feddés. valaben keményet. melynek ményebb fenyegetést No no gyerek. vagy véeuje által ás aczéllapról lehullatott porrészecskék. rsOoskodik. L ACZÉLZÖLD. majd adok én neki t Ezek nyomely miatt valamihez férni nem lehet mán használtatik különféle átv. aczélnemfit jelent. ACZÉLVÉSÜ. ACZÉLTÜKÖR. Ázás nem mind igaz. ruhát adni. Km. Átv. melyet mások követve elfogadnak. actiníot. s mintegy erkölcsi aczélozás. fa. (aczél-zár) ősz. nyakaskodik. a maga nemében erőssé. tt oczéloiás-f. veszek belőle. A kocsisnak borravalót adni. Számot adni = a tett költ—öt. Adj uram Isten. Jó szót adni. lekvésre könnyítő módot. vagy együvé. tb. (aczél-szín) vagy SZÍNŰ. vagy tekintettel. (aczél-rög) ősz. Homályos tudósítani. Magát valamire adni = bizonyos acxintotkod-Uun. tettet matatni. m. a szomszéd is hallja. adott Itten. Átv. 2) Ajándékképen nyújt. mesterség. arra vonatkozó. s át ács kicsinyítötöl különbözik. Ha adsz. —ott. mely sötétes kékszínbe megy. tartani tőle. ACZÉLMETSZÖ. Aczélanyagból készült. tokot vagy nem tokot adni =: várni. Fényesre caisaárolt aczéllemezből való tükör. Énére adni = megfoghatóvá. Búnak. VatnemU szerek ocsélozoso. szigorúsággal megkeményítí. acséllá keményített vasanyagból. ACZÉLRÖG. 4) Kínálást : adj széket. m. tájejtéses: lap-iccko. Esküszik Mák — ACZK. 5) Szelídebb vagy keACZÉLZÁB. Példát adni = bizonyos jó vagy rósz zöld. Km. Átv. (aczél-tfikör) ősz. Km. ban. ÁCS. Pöröly. (aczél-vésü) ősz. ajándékot adni." Példabeszédek Beniczky Péter után. • nem egyéb. kenyeret.ségek hova fordítását részletesen előterjeszteni. Hogy adod a butát t Ha olcsón adod. gomb-ócska. vagy tudtúl adni valakinek valamit = ACZÉLZÖLD. mintegy aczél gyanánt ellen. ACZÉLVÉSÖ. Általán cselekvés. Keményen fedd. fn. különben soha. tt ocséZosottát. Vörösmarty. ACZÉLOZÁSI. Puskája ctütSrtlfkttt adott. majd pő> rölyözre edzik. tt ocsogotás-t. kezeim kOzé kerüljön. A koldusnak alamizsnát. —tál. Aczélkeménységfivé edzett. s közvetlen viszonytársa vesz. pár. maradhatsz. —ok. ACZOGATÁS (acz-og-at-ás). ACZÉL. csak kihangzáaos toldalék. Ki nem akar adni. ősz. ami nem kell. pal-aczk. fii. ányt férjhez adni. —ok. ért bizonyos tettot /ifidet nehéz szántani. ért mások aka. kelme. hivatalra stb. Keldusének. Áfásnak valamit kezére adni = bizonyos csekodík szármacékaiból kitűnik. majd leforrázva. ACZÉLPÖRÖLY. s a viszontagságokkal daczoljon. de hamar. mely valami ke. értelemben aczélozunk. Ha adhatsz. Az aczélmetszők rescelője. Berecz-k szókban. Székelyesen szólva. kert-ecske.

szörhelybatárzókban. stb. miszerint ezen törzsekből. mer-ed. vig-ad. a rag-ad (rapit). Ezen nemű önölves. s jelent az ily roggá vagy horogalakúvá változik. s itt nem említhető káromkodásoknak. ső). hell. huszadát. sarj -ad. enyel. Tarród. ölv-ek. harmad. netelt átváltozást fejez ki . és. vagy birtok. ú. Km. mint: Somogy. Adj Itteni Adjon mint társasági seregosztóval : másod magával ment el Itten l köszöntési szójárások. eped epeszt. pl. vég(ttl)-eső. fakviszony! talajdonságot jelentő ős. Udvard = udvaros hely. s mely. tizedik. apad apaszt. igeképző. negy-ed. társa. az ad ed mint cheni és tatrosi cod. ezeregyik. vagy törzsek után: lyezett) részesülővel : elől-eső (régiesen csakugyan clőlad.és melléknevekből : ár-ad. hatvan-ad. quin-t-us. p. hogy oszt észt párhuzamos társa vagyon. saját rovataik alatt A maga nemében legegyszerűbb törökben . tíz-ed. (baeret) ragaszt. terp-ed.ÖIv-ed. bizonyos szerződés vagy barátság je. önmagára ható. tized magával bere. hogy e Mvatlan lényeges ismerve (ismertető jele) a rendelő számnak t vendégen túl adhattam. p. Némely helynevek. id : Abád. zöl többen a d-t s-re változtatják. mely az illető törzsek schen Sprachenclasse von Wilhelm Schott Berlin). vit-öd (ötöd). (lásd : das Zahlwort in dér tschudi— AD (1). va.ható ad ed képzőnek az átható oszt észt párhuzamos ben gy-re változik. lik-ad. foga. éb-«k£b-ed. mered mereszt . vier-t-e. a syrjanban njolj-ed (negyed). innen-eső. ód. ttscvead. ba adni. ed. az átható oszt eset pedig = JoVedelme harmadát. tungdz és mongol) családban is lamitől megmenekedni. török. különám. duzz-ad. borz-ad.gyakorlatos önhatókat képez. utói-eső. Nyárod =r nyáras. gerj-ed. szó s6'. ezredik. ragad gában első). keveset ad. sajnálkodva neheztelő.fő. dag-ad. magában : második. tedik.ismerjük meg. Bérének csakfffödéfkapta meg. geb-ed. magas gyökök és törzsek után.dől-ed. a németdás. túlsó.Scbott Vilmos úr előadása szerint az egész altaji (csúd mit mint kelletlent szükségtelent potomra odadni.s karmod negyed magával jStt meg. Köves-d. t i. bamv-ad. lappoddom. Továbbá. kü. gyúl-ad. visszaad. gyöngyöm adta. m. léfii. amaz mindenféle mély. fonny-ad. lesz. Isten adta gyflge em. Gyomrod stb. 2) milység. amaz mintegy önmagában működő benn— AD (2). Ilyen. só. Ürgéd. Ludod = ludas hely. stb. A gyermeket mesterségre. ed. p. ap-ad. AB ad ed képzőnek önható értelmét tehát abból közönségesen ik toldalékot vesz föl: kettedik (a magasabb vagyis öszvetett számokban mint: tizenket. öt-öd. kop-aszt = kopaszsza tesz. rev-ed. hnsz-ad. az soks>t nyom előttem. ev-ed.milyet az illető alapszó jelent.ben átható erejű.ba jött : ak-ad. adj tisztát rám. ős. szláv dámstb. Farkas-d. felad. kiad. a latinban : quar-t-us. kedveskedő. ál. eng-ed. heöd. A hangzóval végződő gyökök. lead. vagy olyanná harm-ad. Ölved = enyh-ed.tri-t-fjasz (harmad). nek közel rokona a helyben marasztaló t az itt ott higg-ad. nyolczvan-ad. hangrend maradó. Almágy. didmfit. ezer-ed. ep-ed. a mün. zehn-t-e stb. pl. osztó számneveket képez. fog-ad (cselédet.vendéget) igékben. gyökige. szelídebb és szépített neme a sokkal un. milliom-od. Az csem-. öt(ből) egy. ed. milliom adta.a lappban nielj-ad. Fiát katonánakadja. túl-eaö. c) leginkább elvont vagy elavult gyökökből és mos. " sőt ma i» több esetben élünk vele s p. lönben a régieknél e nélkül is divatozott. melyeket 1.vagy d. mordvinban nili-tse (nilitalad. fúgg-ed. Hála Istennek. ébr-ed. ndsy (hatod). Népd. végső.p. lov-ak Lov-od. harmadik. lik-asst = likassá. társa ed. forr-ad. századát a köt más valamit vagy valakit olyanná tesz. hat-od. p.og.ötöd capito. századik.neArra sokat adok. sokat ígér. ed. midőn én csak ötöd magammal voltam.stb. higg-ad = bigga száma részekre osztott egészből egy ilyen részt: barom. Som-od. Falamin tű adni = vala. horg-ad = hozenegy-ed. ezekben : első. sex-t-ns. Igekötőkkel öszvetéve: bead. az ntóbiban a d-nek ds-vd lágynltával is. lud-ok Lnd-od. mely esetben sorzó vagy rendosztó értelmű s horp-aszt = horpaszszá. neveket. vid-ad. emez mindenféle Mint szorosan vett helynévképző egyezik azon d-vel. bir-indsi első.vagy scytha. tízegyik. Szavára mit »«n adok. régiesen előlső. mint: Somod So. igen szépen megfejtetik az eső (azaz fekvő. néha n közbesznrattal műit a szuómiban." kiváltképen anyám. akad akaszt. funf-t-o. amit vagy amilyet ás illető ezáz-ad. Egyébiránt e nemű helynevek kö. iki-nd-si (ketted). Tömör-d.ötöd éve miit. dri-tt-e. «* értebnét ad . mos. elad. lank-ad . p.álja nyelvekben is a rendosztó számnevek d-vel igen gő nyéjaskodó kifejezések. seak-ad. A ki szkritban : pra-th-amasz (első). fár-ad . altyfinn annan. stb. be közel rokon í-vel képeztetuek. így a hellénben: nqiöifltjfc a csókom raja. nyolcz-ad.h-ad. nem hiszek neki. a szandokabb. tí. — AD (3). rois kifejezi. som-ok. te helyett). bög-ök Bőg. Nyaras-d. mintegy tevődik. rag-ad (adhaeret).ny-ed. kin. négy(ből) egy.magyarban a török ndsi-nek bangókban megfelelni látsításokkal jár. ^áes gyed. kett-ed. dvi-t-íjasz (másod). ud. horg-ad. s műit ilyen 1) főneveket alkot: jelent. három egyik. emez kifelé ható cselekvést szerint: ód.alapszó jelent. ed. Almád Almás. Somod = so. mar-ad. megad. marad maraszt. mely ma. Képez önhatókat a) mely az i-de és o-da helymutatókban rejlik. Eseemadta kis barnája. b) igékből : fdl-ad. s» rokon vele a szanszkrit dá. utolsó. latin dó. (lásd alább is). lelkem-. lob-ad. stb. százegyik. Kezet adni. vagyis az önható ad ed = azzá. Estem-.negyed. Ebed = ebes. tizenkett-ed.tttöíí rám. tizedét. Adott szó = Ígéret. tehát általán bizonyos állapotba való átmeiból) egy. hízelgő. „harmad. ár-od = árrá lesz. Népd. amit vagy ajóra f ordítja. amolyan adta. helynévképző. A többeséhez alkalmazkodva ód. Szilvád Szilvás. Igen sok helynévben egyszerű d : Udvar-d. iskolá. s hangrendileg párhozamos Szapnd. csatur-th-asz (negyed). «d módo. lom.ben : zwei-t-e." „harmad ebéd.AD—AD AD-AD lenni iránta. Így egyedik is. ild. Szilágy. innenső.lesz. mely esetben . melyek kösől már több önállólag is divatképző egyszersmind az öszveköttetési. Ód.

ADAKOZAT. mint a hatás tárgya. A porokból naponkint három adagot bevenni. hozzá-d. Szénából kétfontyi. nagy helység Bácskában. —án. s foglaló módon kívül. húz-od. — AD. egy-ed. mint a második személynévmás te. lelend-öd. ruhát stb. zabból két öszvetett maroknyi adagot szabni a lónak. se a színpadi. ö. pl. —ág képző. (ad-ak-oz-ó) mn. kárvallottaknak segédpénzt. verve-ed vervéd. V. stb. ri-ad ri-ad-ó. mellett-cd. ö. mond-d. ett-ed. (adag-tan) ősz. nézt-ed. ütend-ód. ittad. képzőket — AD (4).AD—AD mos tana a míveltetve átható át ét: ing-ad-oz. csákó csákód. irgalmasságból a szegényeknek. miatt-ad. Heves és Pest megyében. V. ADAKOZÓSÁG. Tájejtéssel ö ü után AD—ADÁL öd. hajlam. egyes számbeli második személyrag. bőkezű. gyűrj-ad. tb. (ad-ak-oz-at) fű. ADAGTAN. és szokott. vagyonából mások javára. ö. Altalán. tcsz-éd. annyi adag húst. böködend-ód. Maga azon jószág. Km. él-ed. 1) Étel-italból egy-egy rész. s általán elfogadott jó szó. SZEMÉLYNÉVMÁS. kis adagot rendelni. Nagy. tt adakozat-ot. 2) A gyógyszerből egy-egy bevevésre való mennyiség. tüzel-éd . öl-d. Ugyanez a névviszonyítókhoz is járul : nál-ad. Helyr. azon különbséggel. ölt-ed. módosult mássá. mozg-at. A gyakorlati gyógytudomány azon ága. kegyes ajándékokat osztogatni szerető. úl ül pedig már önálló szókból alkot további származékokat V. helyn. Jótékonyság neme. látt-ad. Könnyű a máséból adakozni. hordand-od. fölsegélésére kisebb-nagyobb mennyiségben valamit juttatgat. csörg-ed-ez. kez-ed. nevezetesen a múltban: irt-ad. a midőn tisztán személyragoknak nevezhetők. id-d. mondana-ad mondanád. A jelentőmód jelen idejében háromágú ód. arra vonatkozó. nek-ed. Ahányan ülnek az asztalnál. (ad-al) ősz. Adakozik. iitött-ed vajry ütt-ed. —rá. előtt-ed. kért-él vagy kért-eí. — AD (5). melynél fogva valaki adakozni szeret. tb. ütend-öd. —ról. Adakozást illető. vágy. —tál. ver-éd. így az alanyiban is a matató mód jelen és jövő idején. csöpü csöpüd. egyebütt nem igen fordul elő. (ad-ak-oz-ás-i)mn. nézendéd. Újabbkorí alkotásit. után-ad. fid: ir-od. öl-öd. p. mely bizonyos fogyasztót illet. a részesülőben : irva-ad irvád. ADAG (ad-ag) fn. —ön. képzői toldat ezen szóban tovább-ad. özvegyek. verted. Adakozzunk a szegéng árvák. £ párhnzamftásokból kitetszik. tt adakozási-t. hogy ezen képző lényegét a d teszi. vere-ed vered. vagyis. (ad-ak-oz-ás) fa. bőr-öd. Ezen rag nem egyéb. mint a maga nemében lágyabb. juttatunk. kenyeret tenni föl. névképző. ö. igy-ad. Az adakozó embert fölkeresik a szegények. (igy-ad). jótékony czélokra adakozni. Különösen. kert-éd. vcl-ed. kérnél (kérne-el). ölj-ed. kéret-el. —ról. kórtágban sinlök számára. öd : fsJ-ad. erélyesebb. mondt-ad vagy mondott-ad. Innen van. —ott. ri-ad-al. ADAKOZIK. hord-od. a másik pedig valószínűleg a részesülő ó S kioarjadzó módosítása. mint a többes k-ja. leng-ed-ez. adogat. mely a gyógyadagokról szól. ADACS. melynek első eleme az önkatókat képző ad ed. ADAKOZÁS. külső változást okozó hatással bír. ölel-éd. s ennélfogva mássalhangzó után ötágú : ad. magash. kisebb hatása cselekvést fejez ki. bort. e'd. ed. verend-éd. csörg-et. Aki adakozni szokott. nyújtogat. 1. verne-ed vernéd. tt adag-ot. tömlőd. Adakozási ösztön. mocg-ad-oi. a magyarban is az igék egyes második személyének raga d vagy t vagy sz helyett többnyire l. melyet ajándókképcn másoknak adogatunk. ód ed : irand-od. bor-od. pár. a jövőben kétágú. odakozósag-ot. hogy ad ed rendszerint elvont gyökökhöz járul. adakoz-tam. Bőven adakozó gazdagok. úl fit. vár-lak. p. annál kevesbbé ezeket : verend-öd. Adára. fa. tt. a parancsolóban és kapcsolóban : irj-ad. se a szónoki. jóakaratból stb. —ok. mely. t">vább-ett-ből alakúit ADA. — ADÁL. s párhuzamos társa ed. ver-d. kérdctt-ed vagy kérdt-ed. a török nyelvben szigetet jelent Helyr. melynek hangzója a többesszámét követi. nyomorékok. láes-ad. s kitűnő például hozatnak fel a többek között a hellén dáxoifta és latin lacryma. ADAKOZÓ. ahhoz tartozó. kapu kapud. ADAKOZÁSI. hogy a magyar (últtl) is rokon értelmű azaz önható igéket képez. iite-ed fitéd . Hogy ezen rag is a második személynévmás egyik módosítása. —ak. mindenütt : kérél (=kére-el). alamizsna stb. mondj-ad.tt. ed. Bővebben L SZEMÉLYNÉVMÁS. üt-üd. keretéi (=kérete-el) kéretnél (=kéretne-el). segédpénz. se általán a gondos irodalmi nyelv nem követi. szttkölködőknek. A d és l mint nyelvbetük rokonsága a nyelvészektől általában elismerve van. bőkezűség. ütne-ed ütnéd. kegyes tulajdonság. egyes számbeli második személytt birtokrag. ing-at. megfordítva ét. élelmet. ed-el. tömlő. néz-éd. leng-et. tepszi tepszid. hdzand-od. Szinte a második személyt jelentő t vagy d helyett áll az l ezen alakban is : kér-lek. odokozás-í. vagy egyszeri elköltésre való. kefe keféd. gyúrt-ad. —sál. öszveolvad: kapa kapád. alamizsnálkodás. (ad-ak-oz-ó-sig) fn. monda-ad mondád. ölead-éd. £gy adagra félfont hús. az egész szenvedő igeviszonyításban : várat-ol. osztogat. stb. ADAKOZIK. ax óhajtóban : irna-ad írnád. kéretend-el. bököd-öd. midőn saját vagyonúnkból másoknak valamit ingyen. t i. műveltebb társalgási. ölend-öd. mely alak már ma a parancsoló mód képzője elhanyagolásával egyszerű d : ir-d. Közintézetekre. Jótékony cselekvés neme. él-ed-6*. a határozott alakú igék némely idejében és módjában. (ad-ak-oz-ik) km. . ellenben a keményebb t erősebb. verj-ed. reá-d. •'uttatunk. ebben is alkalmasint tovább-ott vagy tovább-itt. érett-ed. s határozott mértékű mennyiség. vallási kegyeletből. nézz-cd. cd. ód. stb. de ezt se a finomabb. Az igető véghangsójával öezveolvad az úgynevezett félmúltban : ira-ad irád. V. az önhangzókkal. alamizsnálkodó.

Úgy eddig is = ide-esig =: id'ectg =r id. de amely eljárásnak tökéletesen ellentmond az adzig alak. ADÁND. ijed-elém. —ion. kötete 72. tt adalék-ot. vagy müvét. eladatlan. eng-ed. ADÁNY. —ró. fn. arra vonatkozó. fej-edelem. Adásrevést illető. Addig fuss a / Ás én puskám addig (bizonyos távol pontig) nem visz. —ok. kiadás. lef&ggő. Növénynem az őtbimesek és kétanyások seregéből. —ok. oml-adék. míg el nem törik. föladás. ADÁSVÉVÉSI. régies L ADDIG. fak-adék. hogy a vi-odalom és di-odoíoro törzsei elavult viad és diód önhatók. Addig verd a vasat. ADALÉK. veszed-elém. ores oreso stb. hogy az hiteles nem lehet. 3) Bizonyos árért való átengedés: adds-veoés. tt odás-t. tb. Altalán. V. adsig sokszor előforddl. Adaraevési tárgyak. ahbos tartozó. hasadék. fár-ad-al-om. Különösen. (ad-al-ék) fn. hozzáadás. mar-ad-é-k = maradó. el képző. ADDIGI. odással-vevéss«l. Addig élem világom. névképző. akik gépileg elemeznek (ad-|-dig legfólebb az-)-dig) és a hasonlításban keresnek minden üdvöt. töm = tudom stb. ám. di-adal. —ön. a középképző al el. fala Dobok*. ADDIG. lapja szerént Vasban. (ad-ás) fn. Uzag. puszta Bihar megyében. mn. rep-ed-é-k =r repedés által támadt rés. ADDÉÖ. . melyeket és hasonlókat 1. míg virít i^úságom. odásveoési-t. tt odáz-f. melynek elemei: ás önbatókat képző ad ed: ri-ad. ADDIGLAN. (addig-lan-i). eddig. „Szent Dorottya asszony adzig szóla nénjeinek. ADALIN. ezen ige minden érteményét véve. 8. sokadalmi közlekedés.vagy edz^. ÁDÁZ. a részesülő é (= ő) és k-ból: ak-ad-á-k =: akadást okozó valami. hálaadás. pök-öd. —ék. kisgallérja féloldali. tanácsadás. mely által valamit adunk. mely a Régi magyar nyelv-emlékek IV. (Aethnsa). —ok. bon-ad-al-om. honnan. mely- . Rendesen csak öszvetételekben hassnáljok: kiadatlan. hasonlóak: vi-adal. késedelém. hogy őket is megtértté (Sí. eladás. eredményét Első eleme át önhatókat képző ad magash. tt. hajas adós. valamint a sokadalom (némelyek szerint = sok-adás. ADÉKONY (ad-ék-ony). marmár a török dig raghoz folyamodtak. árulás) törzse lehet sok-ad-ik önható. győzed-elém. Dyenek: hull-adék. az ország jobbadjai. olv-adék. pök-öd-el-óm. — Ml. Amit bizonyos nemű egészhez. Leginkább összetételekben fordul elő : kézbeadás. ADAT. Ion. így a debreczeni legeadáskönyvben is adcég. tt odotlan-í. Addig való. E hasonlóknál fogra valószínű. fa. kalmárok f ogíolfcodása adátowétbBl ÓM. — 6a. Adasvevesi szerződés. Maga jobbad nem igen van divatban. adzig. Általán cselekvés. ADATLAN. L ADDIGI. Azok. (Népdal). ÁDÁZ. rep-ed. távolságnyira. Helyr. Palóccosan lágyítva: agygyig. falu Somogy megyében. Helyr. megmaradó valami. mivel o s a is gyakorta fölcseréltetnek mint aztán octán. tb. egygyig. . forrad-al-om. p. (ad-ék) őse. ADDIG. mn. 2) Az okmány keltéről ssoló idő és hely jegyieké. amit nem adtak. áruváltás. adat-ot. 1. pörs-ed-é-k = pörsedő va-. A kereskedők. számadás. lett dolog. pörs-ed. L edttoa edetoá edestodn (Szent Katalin legendájában). ADÁZ-ADÉKONY —ok. tt. —ok. minden vásári csereberélés. aruk. 2) Ajándékozás különféle nemei. határozó képed jobbadán szobán. — ADÉK. hogy 8 kOoette el a rablást. bibircsó. fár-ad. . . tb. ősz. mennyiséghez utólag mintegy pótlékul adónk. — ADÁN. 1) Tudtunkra adott tény. honnan: ri-ad-al-om. nagygallérja nincs.ADALÉK—ADATLAK el-ed-el. és a bangngrató óm em. mely bizonyos tudomásul. névképző. Ma is mondjuk: odáig. melynek mindkét tagja ragozható : adást-vévést. & okmány adatából kUetszik. —ról. stb. Bizonyos időig vagy helyig tartó messzeségnyira. Addig jár a korsó okúira. Hint ac adott ellentéte jelent oly valamit. (ad-atlan) mn. gerjed-elém. ADÁNYD. tb. roml-adék. (régiesen és tájdivatosan p. aztán = osután. tokadalom = sokból álló vasári gyülekezet Hasonló igetörzsekből fejlettek ki: hied-elém. töred-elém. Hellén eredetiből módosított sió. TSbb adatom vonnak reá. ÁDÁZ. ADDIGLANI. 5. Dorottya élete). három levelű. mig tűses. aki bálát nem ad. Adalék a kárvallottak számára. pök-ed v. leginkább igekötővel: átadás. öml-edék. közös adományozáshoz járuló rész. ADÁS. mely részint kos divata. lön: adzig s a s hasonalván addig. minthogy régenten ac ide is gyakran ede. V. odd«g. pök-ed-el-ém. A bíró adatokból itéZ. gyümölcse karczolt Fajai: mérges. Ás adat idejével nem egyeztethető1 tény. áltotadatían. hanem némelyek szerint a régi jobbágyok (optimates regni) = jobbadok. v. — ODALOM. — ADALOM. szokottabban 1. lami p. jeladás. toldott képzővel. al. binnas névképző. szak-adék. a második öszvetettnek látszik. tt addigi-t. mivel az önhangsók a nép szájában gyakran kiesnek mint ooTodom = odaadom. (addig-i) mn. megyében. Néha főnevekhez is járni: ur-adalom. borz-ad. hogy. bizonyítványul szolgál. (adás-vévési) ősz. odanyiijtás. Ügyesség. scámadatlon. csikkek. edelém. Mátyurfoldén. (ad-al-om) öez. Távolsági ellentéte a közeke mutató: eddig. nevezetesen 1) Nyújtás. ed: ak-ad. (ad-at) fn. magasb. Addig a fáig terjed a határ. mar-ad. sarj-adék. Ninct rá adat. Elemzését a régies odzig-ban szépen feltaláljuk. türed-elóm. részint ekvalt önható igékbez járulván jelenti az illető cselekvésnek tárgyát. jöved-elém. tb. mint fceeesedik. ih. öszeeadatlan. tb. nyál-adék. odzig pedig. a t pedig ás ás mutató névmással történt összetételből eredé: oda őzig vagy ofatíg vagy od*zig. egybeadás. leadás. saját rovataik alatt ADÁSVÉVÉS (adás-vévés) ősz. L a czikk végén). eng-ed-el-ém. bérbeadás. háloodotlan. forr-ad. Somogyban mai napig is divatozik. adási-vetési.

Állapot vagy képesség. m. evedékény. magyarosan : tengemagy vagy tengernök. Pénzügyi hivatal. ADOGATÁS. kereset stb. vezére. ADÓJÖVEDELEM. m. Gyakori. aprózott adás. személyraggal : adója vagy adaja. melyet köz szükségek födözésére a fejedelem vagy állam. illető helyeiken. fn. többször. mint: személyadó. — ETEG. (adó-fizetés) ősz. ADÓFELOSZTÁS. Továbbá némely igekötőkkel : kiadó násznagy. V. (adó-fizető) ősz. olvad-ékony. fn. enged-éke'ny. Bizonyos kulcs szerinti meghatározás. p. határozott mennyiség pénzben vagy más jószágban. Ily alakú szónk kevés van divatban. nyűjt Kévéket adogatni a szekérre. ADÓ. a kazal-. 1. mn. 1) Adó alá vetett jövedelem. Az országra nagy adót róni. Jókay. stb. Egészen különbözik toló a külszenvedő: adatik. melylyel gyakran fölcserélhető p. lengeteg. ADMIRÁL. (ad-og-al-ó) fn. melybe az illető adóhivatalnál? az adózás czimeit. Adóalatti lakosok. Adóalatti magánbirtok. fa. osztás. mennyi adót köteles kiki fizetni. mn. rámadó. ADÓBEVALLÁS—ADÓKÖNYV 34 ADÓBEVALLÁS. adódott. repe. Az adók különféle nemeit. Adóhivatali eljárás. különösen a zsaroló ellenség által. Ritkán használható szó. (ad-og-at-ó) 1. fn. áth. s a ki3 . (ad-ó) fa. p. (ad-og-at) gyak. (adó-ki-vetés) ősz. kereskedés. lankadékony. olvadékony. fa. Hálaadó ember. mely szerint az adóköteles személy az illető adóhivatal előtt fölfödi az adóalapot. A kivetett adó része. polgári Állapotához képest adóköteles. osztagra. ADOGÁLÓ. ADÓKIVETÉS. ADOGAT. Megjegyzésre méltó. vagy jövedelmi mód. hogy az illető személy vagy dolog bizonyos hajlammal. földadó stb. —ott. amit tartozásképen dijúl adni. magától jő. Koldusoknak alamizsnát adagolni. fn.dekeny. ADOGÁLÁS. p. folytonos. 2) Adóból befolyó jövedelem. fa. A rendes vagy eddig szokott adón fölül kivetett adómennyiség. m. fn. tizérkedéft. (adó-fel-osztás) ősz. melynek rendeltetési feladata az adót kivetni és beszedni. —ok. olvatag. A kivetett adó benyújtása az illető hivatalban. tt. ADÓKÖNYV. ismételt. Könyv. — ATAG. nyújtás. (adó-illeték) ősz. Törvénytelen módon. ami könnyen olvad. melyre adót vetni szokás. ADOGÁLÁS. ath. vagy tőkepénz hoz. ismételve. (adó-be-vallás) ősz. fa. (adó-hirdetés) ősz. adogass. (adó-alattisag) ősz. ADOGÁL. A mi mintegy önmagát adja elő. számadó tiszt. lelketadó ét lelket visszavevő úr. vagy olvadni hajlandó. aki vagy ami engedni hajlandó. (ad-ó) mn. Kivetni. hogy a török nyelvben is eda fizetést jelent ADÓALAP. p. AD9GATÓ. napszámos. ADOGÁL. illetőleg személyenként való kijelölés. AKAD. A magyar nemesség legújabb időkben önként vállalta magára az adót. odogot-tam. fizetni kötelesek vagyunk. — tál. Harm. fa. eladó leány. de hasonlók szerint helyesen szaporíthatok s legott érthetők volnának ezek is: akadékony. Gyakran. fn. (adó-könyv) ősz. melyet földbirtok. A nyelvtudósok szerint az arab amir (vagy emir) alma szókból eredett. ADÓALATTISÁG. fáradékony. ADÓCSIKARÁS. p. ADÓBESZEDÉS. (ad-og-at-ás) 1. adó-1. ADÓEMELÉS. vagy mértéken túl kivetett adóra való kényszerítés. tt odogálás-í. ko'zségt adó. fh. melyet a törzsige fejez ki. asztagrakásnál a szénát. (adó-hátralék) ősz. — ok. keretetadó. vagy ennek egyes községei a polgárokra kivetnek. Isten. felhangon : Heg. akkor is csak harmad. természet adója — halál. Innen adós = aki a mástól kölcsönzött vagyon visszaadásával tartozik. földbirtok. s jelentése : parancsnok a tengeren. személyben. (ad-og-al vagy ad-og-ál) gyak. kévét. ostoradó. vagy aki koráboz. gyermek. Átv. ért. ADÓALATTI. ADÓFIZETŐ. juhász. tt. Idegen eredetű szó. KSz vagy országot adó. magash. akit már férjhez lehet adni . (adó-csikarás) ősz. az építésnél a téglákat. odogáíó-t. Az adóköteleseknek adott tudósítás az általok fizetendő adóról. (ad-og-ál-és) fn. Az országos vagy községi egész adónak az illető adózók képességéhez arányzott kivetése. behajtani az adót. melyet a rendelt időre be nem fizettek. melynél fogva az a kivetett adókat az illető adózóktól kellő nyugtatrány mellett átveszi. tt. fakadékony. ö. frjadó. stb. adó-t. jövedelem. gyulad-ékony. ADÓ. folytonosan vagy többeknek osztogatva s mintegy aprózva ad. ADÓHIRDETÉS. adogál-t. tt. fn. termények. Aki valamit ad. ADÓDIK. ADÓHÁTRALÉK. A ki adót fizetni köteles vagy szokott. (adó-alap) ősz. Mátyás király adó alá vetette a fő urakat is. aki kézről kézre adogál valamit. fa. (adó-alatti) ősz. lengedékeny. (adó-jövedelem) ősz. 1) Széles ért. Munkás . Alapfogalomban hasonló hozzá: atag. (ad-ód-ik) belsz. ed (ed-ék-eny) önhatókat képez. könnyüséggel bir azon cselekvés gyakorlására. Az adóilletéket féléd részekben lefizetni. Mindennemű birtok vagy birtokképesség. (adó-hivatal) ősz. admirál-t. s a többi két tag azt jelenti. ADÓFIZETÉS. feled-ékény. tb. (adó-be-szedés) ősz. fa.ADMIRÁL—ADÓALATTISÁQ nek első tagja ad. ADÓHIVATAL. Ha alkalom adódik. lankatag. 2) Különösen. lankadékony. BevaJlás. HAOT 8ZÓTÁB. tb. (adó-emelék) ősz. melynél fogva valamire vagy kire •dót vetnek. melytől adóznia kell. Rendesen csak az illető tárgy nevével öszvetéve divatozik. söppedéfcény gerjedéfcény stb. könnyen feledő. vagy szokott. A mit valaki az adókulcs szerint kivetett arányban fizetni köteles. ADOGÁLÓ. fa. Amitől az illám vagy ország törvénye vagy fejedelem rendelete szerint adót kell fizetni. dagodékony. ami hamar könnyen meggyúlad. ADÓILLETÉK. Tengeri hajóhad parancsnoka. mesterség. és fn. jegyeteket öszveadó pap. beszedni. 1. képes. pár.

tt. ADOMÁNY. (adó-parancs) ősz. ADOMÁS. tt odományozó-t. tt Adorján-í. Helyr. ADÓMENTES. körülményt. falu Szála megyében. test sajátságai. (ad-om) fn. Menyektői adomány = nászajándék. ADÓNYUGTA. igazabban dón. mn. Bihar. Adolphus. ADOMÁNYNEMÉS. Adóhivatali tiszt. Pénztár. eljárást. kfilönbö tetésfil az úgynevezett armalistáktól. (adó-le-rovás) ősz. Ador/ánházá-n. adomány. hallómat. p. A német nyelvészek szerént ám. tt adományozás-t. (ad-o-many-oz-ó) fn. Adony-t. Idegen hellén nyelven : anekdota. (ad-om-ás) fn. A ki nemesi adománynyal jutalmaz valakit ADOMÁS. A rendes adó alapján kivetett mellékes adó. mn. (ad-om-a-as) mn. férfi kn. (adoma-gyűjtemény) ősz. Különösen mezőváros Fehér vármegyében és falvak Bcreg-.35 ADOKÖTE1 . —ok. tt odós-t. Helynevek is Bács. újdon. (adó-köteles) ősz. fa. ADOMÁNYOZÓ. fn. ADORJÁN. ADOMÁNYJAVAK. ADOMAGYÜJTEMÉNY. mely az ország nádorától. Adományát oklevél. adomá-t. szerény adománynyal én is hozzájárulok. mint fizetett adómennyiséget feljegyzik. Latinul : Adrionus vagy . mennyiben egyik kelléke élez. több helység neve. bizonyos nemesi adomány által. fn. tt. Adomát könyv. (adó-pénztár) ősz. Természeti adomány. s mintegy rovatonként való meghatározása. A király. Képzésre olyan mint: lakoma. emez szolgálatért és pénzért. fér. Királyi adomány. vagy adomány nyal biró.Hadrianus. Az adó részenkénti kivetése. ATogy—. halál esetére Ígért adomány. ö. 1. amaz egyedül hív szolgálatért. tb. mely legelőször adatott. Az adoma úgy jó. Aki akármiféle alapnál fogva adót fizetni tartozik. ío'név is tb. Eredeti adomány. Somogy. ADÓPARANCS. —rá. (adomány-nemes) ősz. falvak Maros székben. látomás. fn. 2) Magyar jogi értelemben jelent nemesjószág ajándékozását a törvényben kikötött föltételek mellett (Donatio).Kis—. ADÓNYUGTATVÁNY. ADÓKÖTELES. A hit Itten adománya. —ba. tb. (adomány-levél) ősz. az elme. adomát-t." Gyöngyösi. tt adományjavak-at. Adomákat tartalmazó gyűjtemény. (adomány-javak) ősz. (ad-ó-os) fa.és Szabolcsban. Szathmár és Torda megyékben. és vegyes adomány. ami a költészeti fajok közt az epigramma. fn. „Ügy ment a vezérnek ez a ló adómban. ADOMAYOZAS.ES—ADOMÁN YOS ADOMÁNYOZ — ADÓS ADOMÁNYOZ. —ok. ADOLF. Adomákat tartalmazó. —ról. —bán. újabb adománylevéllel megerősített Élők közti. A lefizetett adóról szóló nyugta. Addon. fh. Szent—. Képzésre hasonlók hozzá : áldomás. a ki az adót rovat szerint ki szokta vetni. ADÓPÉNZTÁR. (adó-rovó) ősz. Nádori adomány. ADOMÁNYOS. A lefizetett adó vagyadórész kitörlése az illető adókön yvböl. adomát-t. (adó-mentesség) ősz. Új vagy újított adomány. tb. (ad-o-mány). A magyar németi osztály adómentessége 1848-dik évig. ősz. főpapi adomány mely a főpapoktól eredt Tiszta vagy ingyen adomány. Adót fizetni nem tartozó. képző hajadon. ADÓNYUGTA. s fizetését sürgető felsőségi parancs. odományoz-tam. Csekély. (adó-pénz) ősz. amit másnak jutalomul. tt. nemesember. fii. tb. Nemesi joggal járó jószágok. ADOMÁNY. adomá-k. tudómat. (ad-o-mány-os) mn. Bizonyos nemesj birtokot adománykép juttat valakinek. vagy —át. ADÓMENT. népet. (ad-om-a) fn. —ok. (adó-nyugta) ősz. ADÓPÉNZ. fölfogást. érsek. melyet adóban fizetni kell. fn. tb. —ott. fn. ám. Az adó nemeit s mennyiségét meghatárzó. tb. ódon szókban. fn. ADÓS. Kiváltság. Adományát nemet. —ok. Bihar. tt. ész. ezt ADONY. Szanszkritfii: danán. —tál. —ok. . Régies. 1) Minden. kik csak nemesi paizs. ADOM. tt adom-ot. tt Adolf-ot. pár. melyben az adóban fizetett pénzt tartják. Kegyet adományokból épített szentegyház. Innen származik: adomát. mn. másik pedig. ADÓPÓTLÉK. edler Helfer. vagy mint olyat valakitől kapunk. ha vége csattanós. ajándékozás. Át örültek adómentek. melyet az illető adóköteles kap. falu Veszprém megyében. fa. Km. —ok. pecsétgyűrű. Nemesi adományról szóló oklevél. tb. melynél fogva valaki az illető adótörvény szerint adót fizetni nem tartozik. (ad-o-mány-oz-ás) fn. hogy valami embert. ö. Régies Írásmóddal: Ódon. ADOMÁNYLEVÉL. a többesben. ADOMA. ADOM. Adományról szóló. Adás. és színezéssel jellemez. tréfa. ajándékul. Pénz. elbeszélés. ADOMASZÉRÜ. Adomához hasonló élczfi s csattanásu. fn. —ok. főapát odományosoi (donataríus). osztályt. tb. hangulatot drámai élénkséggel. Odún. aki a többi nemesi jogokon kívül nemesi földbirtokot is kapott. Kis-Ázsiaban előjön Adona város. vallómat. (adoma-szérű) ősz. illetőleg könyv. E másod ért. tt adomány-t. országos érdemekért. (adó-rovás). ADÓROVÁS. Az elbeszélés nemei közt az. Helyr. ADÓROVÓ. fn. (adó-pótlék) ősz. (ad-o-mány-oz) áth. tb. és fegyverviselési joggal rubáztettak föl. melyeket valaki adományul kapott V. ADORJÁNHÁZA. melyből különös állami vagy községi szükségek fódöztetnek. tt. Személye* adókönyv. ADÓMENTESSÉG. —z. saját birtokul juttatunk. ADÓLEROVÁS. — ADÓN. 1. melyet a király osztott ki (Donatio regia). ígéret adományt vár. —ak. —ból. adomá»yos-t. Magyar jogi ért. ADÓMENT. (adó-ment) ősz. V. —ok. m. (adó-mentes) 1. nádor. latínul: donum. fn. . Jutalmazás. kn. Adomatzerü esemény.

adósulás-t. sokasúgi értelmet kölcsönöz. óz ez. a* . ak-ad-oz. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS. mely főneveket alkot. ADÓSZKDÖSÉG. (ad-ó-os-úl) öuh. ADÓSSÁGSZEDÉS. Megyei. Sarkalásnal szokott az adós jól fi->ti<i. ADÓSTÁRS. MHStól azon Ígérettel. töb. adósílott-at. (adós-tórs) ősz. Régies Írásmód szerint: adun. máskép: követelfí. (adósság-könyv) ősz. Az adóshoz intézett kérés. kötelezettség. —ok. Akinek adóssága nincs. (adús-levél) ősz. adott-at. — ok. ADÓSSÁGI (ad-ó-os-ság-i). magnsh. mely ezen czélra fordíttatik. — ADÓZ. (adós-börtön) ősz. kivált ruszhitü adósukat szokták z&rni. edrz. ADÓSSÁGLEVÉL. ríp-ed-ez-és stb. (adó-szedőség) ősz.és könyvvitelben ám. (ad-ó-os-ít-ás) fn. fn. m. 3) Aki akármily vett jótéteményt viszonozni tartozik. melyben a beszedett adó őriztetik. ADÓSSÁG. Adószedőkből lilló tiszti személyzet. ismétlés!. Aki az adósságcsinálásban részt vérén. tb. (ad-ott-ít) áth. ADÓSSÁGKÉRÉS. ADOTT. Kereskedők. pénztár. fn. tt adóssági-t. m. edezés: ár-ad-oz-ás. adóssága lesz. Adóhivatali tiszt. tb. Tanácsnoki rangban levő tiszt az adóhivatalnál. s arra folügyelö tiszt. Kereskedelmi nyelven. máskép : követel. lekötéssel kapott pénz. községi adósság. dag-ad-oz.37 ADÓSBÖRT ÖN—ADÓSSÁGSZEDÉS ADÓSSÁGTALAN—ADÓZÁS 38 mű. ntar-ad-oz. Fiiliy. Elemei a belcsclekvést képző ad ed. s a pénztúrba gyűjti. költekezés. ADÓROVÓ. ADÓTISZT. literek adóttágkönyve. kalmárok. (ad-ó-os-ít) íith. adósúl-t. Kiadósul. ADÓSÍT. tb. annak lefizetésére mint társ kötelezi magát. ADÓSZEDOHIVATAL. Adóssággal terhelt Adósított ház. Az adós edi'z. —ért megidézni valakit. adósság nélkül. fór-adoz-As. és a gyakori. IfHg-ed-éz-és. melyben valaki bizonyítja. a kereskedelmi könyv jobb oldali lapja. mely a fizetendő adóneuu'k lajstromát tartalmazza. fn. A szám. mfir-ad-oz-i'is. ADÓSUL. földbirtok. (adó-szedő-hivatal) ősz. torkig. Az eladott holmik árát adottitani. nemadús. oly-ad-oz. sz«»y-ad-oz. Adós embernek sokszor kell hazudnia. ADÓVETÖ. mely által a vagyon adóssággal terheltetik. Adóssá vagyok = vétett ellenem. fn. magiisk. ADÓSLEVÉL. vagy más érték. tt adósságtalan-t. Bizonytalan adósságnak szalma a kamatja. althoz tartozó. ADÓROVÁS. AD01TÍT. fn. tb. (adó-sor-könyv) ősz. Adós Balázsnak — eszelős. cp-ed-éz. (adósság-szedés) ősz. ADÓTANÁCSNOK. (adó-tárnok) ősz. tehát := debitor. ADÓTÁRNOK. —ok. kinek adóssága nincsen. amiből az adósságot részenként fizetik. tjeikével is adós. fn. adottít-ott. Minden jószágát eladósitja. mert ez öszvetett szó az o és di(z#Iti (türtozni. az . (ad-ó-os-ság) fn. Adóhivatali könyv. ADOSSAGTALAN. Adós vele az ördögnek = valamely kelletlen munkát kell végeznie. ADÓSÍT. pár. adósságtalauúl. tb.adós' rovatba írja. ö. Ki vagyonánál többel adós. fu. mn. m. (adó-taiiAcsuok) ősz.1. munkáért másnak tartozik. (ad-ó-os-ul-as) fii. Állam-. fn. arra vonatkozó. Kiadás. Börtön. Oklevél. (adó-szedő) ősz. (adósság-törlesztés) ősz. htn. —ani vagy —ni. tt. Adós a zsidónak = valamit'elfelejtett. tt adósltús-t. 2) Aki bizonyos szolgálatért. 1. (iid-ott) fn. ADOSSÁGKÉRÉS. Az illető igének gyakorlati. Adósok börtöne. fn. Az adótárt közelii.fii. Adóssággal terhel. önható igéket. fn. btn. boszút kell állanoni érte. Adóhivatalnál tiszti rangban alkalmazott személy. fu. Adóssággal terhelődik. —gól terhelni magát. amin (mely jószágon) adósság nem fekszik. —s. adóM-ott. hitl-ed-éz. fn. V. Előfordul több közmondásban. Adósságot illető. hogy azt visszaadjuk. AÜÓ8S5EDÉS. lf«g-ed-éz. (adó-os-ít-otr) mn. —6a vfrni magát. község tartozik. Adósságot csinálni. — s. 1. (ad-ó-os-ság-talan) mn. vagyis bizonyos jövedelmi alap. fn. ADÓSÍTÁS. hogy tartozását fizesse meg. Adós fizess. semmije tincs. Km. ADÓSZEDŐ. Adott czím alatt a kereskedelmi könyvbe igtnt bizonyos mennyiséget. odus. hogy más valakinek adósa. két v/ka búzával és egy kenyérrel adós. ADÓSSÁfiKÖVETELÉS. mn. ADÓVETÉS. p. A csinált adósság részenként való lefizetése. tt. Adóxsági állapot. —ak. ADÓSULÁS. (ad-oz-&s) liáromágn képző. pár. sürgetés. —öt fizetni. (adósság-törlesztési) ősz. Adóssági állapotba jutás. (adó-szedés) ősz. nyakig adós. ADÓSSÁGKÖNYV. Hangra hasonló bozzá az illír oduzsan. fn. Mindnyájan adótok vagyunk Istennek hálával. Adósok tartozásait magában foglaló jegyzékkönyv. Pénztár. . aki az adókötelesektől lefizetett pénzt átveszi.Adós' rovatba irás. fn. melynek megtérítését böCKÜlettelszóval fogadták. Háromnapi munkabéremmel adót. ADÓSBÖRTÖN. (adó-t/ir) ősz. —a/iivagy —MI'. mer-ed-éz. ősz. melynek tisztei a kivetett adót beszedik. Szolgáinak adót. Az adósság! pénz behajtása az illető adósoktól. Adóbehajtás. Becstüetbeli adósság. Adósságtörlesztést illető. ADÓSÍTOTT. tt. fár-ad-oz. tt. ár-ad-oz. debco) elemekből. ADÓSLEVÉL. melyen a hitelezett. begyűjtés az adói pénztárba. —ok. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSI.félő igékből. teher. illetőleg fölszólítús. (adó-tiszt) ősz. —ok. de elemezésre különbözik. Határozókép ám. 1) Aki a hitelezőtől kapott pénzt vagy mis jószágot ínég vissza nem adta. melylyel az állam. (ad-oz) képez gyakori. Száz forinttal. (adósság-kérés) ősz. adósság-ot. ADOSORKÖNYV. wp-ed-éz. Kevés ember. bevett vagy ilycsekül tekintendő őszietek beifjtutvák. városi adószedöség. fn. folytatás!. Az adóhivatal ága. — ADÓZÁS. AÜÓTÁR. 1. melybe a fizetni nem biró.

—ott. Kis ttzér módjára különféle árukat csereberél. Hiteiadta. fa. Adót fizet Illik. ágasodik. ADÓZIK. levél-edzés. fő urait. odtác-tam. FÉLE. Csak úgy szórja az ebadtákat. haraguvók. Viszonytársa e/e!67 = e közelben levőről. parancsolja. Étért adózni (lakolni) fogsz. feneadta. Még keményebb nemű lesz a teremtette hozzátételével. bor/'-asodik. mint: kér-edzik. milliomadta. ADÓZTATÁS. úgymint : jí-adzik.. *eny-it. mindenféle ócskanemü tarattyu czikkekkel nyerészkedő. az ad. ADZIG. mindig kerültem. red-ü. kirohadása. —tál. (ad-t-a) mn. és a z = d. stb. — t. tb. Olyanféle. Viszonytársa a közeire vonatkozó efféle =. tt odu-t vagy odwit. m. ö. káromkodók. Ezen képző szakasztott mássá : osodik. Fog aduja. olynemtt. és. Afelől mittem tudok. sfoyl-ed-ez-ik. T. Változattal : odú vagy udu. AFFÉLE. ADZIK. —ott. tt adózó-t. moh-odzik. eszközli. A ogy Lajos királyunk leánya szent Adviga. ördögadtátta ételedéit. — ák. —edzés. fej-edzik. polyhodzás. —ott. mennykSadta. lelkemadta. oml-ad-ozik. parancsolás. ág-adzik. mint : fi-adzás. Bizonyos távolra mutatott irányban. melyek növésre. illetőleg állati vagy növényi szaporodásra vonatkoznak. mint : oml-ik. (ad-t-a-az) önh. Adtáz teremtettét. s képzésre hasonló az ild11. tb. tt odtázás-t. Efelé jöttek = erre. adóztass. A mit adókép fizetünk. fitymáló. öml-ed-éz-ik. Isten-adta szegénye. edzik. kn. (ad-t-a-az-ás) fn. 1. etédik. kényszerítés. Órdögadtával szidni valakit. Valamely tömör test belsejének elko- pása. (ad-oz-ik) öszv. Csereberélő. beszedett adó. sajnálkozásra. = ás. hozzáadó jelentésű. mint ördög az aduban. tt a/élé-t. —ék. ih. fér. rendeli. odóz-íam. réroied-éz-ik. mely közép ik-es igékből középigéket alkot. Három hétig nem hallod egy adtámat" (Népdal. az elkövetett csíny. roml-ad-oz-ik. ADTÁZÁS. odv vagy üdv. melynek minkét alkatrésze ragoztatik : adok-veszek. (ad-ó-oz-ás) fa. kivájása által támadt üreg. ADOKJÁN. (ad-ó-oz-tat). ezután hallgassunk. ADTÁZ. Elvont gyöke ad vagy ód azonos dug szónak du gyökével fordított alakban. Afféle ügygyei. ördOgadta. győker-edzik. eszemadta kis leánya. ajfelé távoztak = amarra. 2) Valamit megtoldó. —fc vagy advak. borj-adzik. stb. edézik. adókötelességi teljesítés. nem mindenki szeret foglotkodni. adni-venni. módosítva : odzik. ADU. tb. benne rejtezni. majd szelidebb. melynél fogva valaki adózni tartozik. Ilyen. A/elo7 tzokott jönni át eső". fényl-ik. stb. Az illető gyökige által jelentett állapotnak bekő gyakoriságát fejezi ki.89 ADÓVEVŐ—ADU ADVÉSZ—APFELÖL 40 ADÓVEVŐ. AFFÉLE. 1. káromkodás. Vén fa aduja. Adótokat illető feltotégi rendelet. szorít. ötödik: fiasodik. nyil-ik nyil-adoz-ik. női kn. ADÓZIK. Afféle embert. Várj várj. ADÓZAT. mint ama távolabb eső valami vagy ki. Afféle dolgokról nem szeretek beszélni. ö. T ADVI6A. — ADZIK. ADTA. ős. Úgy élünk. Meghúzza magát. Aduba bújni. to>-ik. Affelöl a mit mondék. sinyl-ik. Hangmódosítással : afölött. feny-ü. (ad-ó-oz-tat-ás) fn. tt adózat-ot. —ok. íoV-ed-éz-ik. tb. kihágás következtében szenvedni. amott. köiyk-edzik. Néba olcsárló. bűnhődni. (az-felől) ősz. magash. ADTA. (az-féle) ősz. V. —ok. (Só einer). . polgártág. Hedviga. ADÓZÓ. sarj-adzik. Ezen ifjú szép. Főneveket képez az odzik. 1) Bizonyos távolban eső valamiről. m. — ADÓZIK. mn. ód. afféléit gazdag is. (ad-ó-oz-at) fn. képző. Km. ih. adja-vetzi. tevel-edzik. illetőleg rendelés. pár. Adtával keményített szidás. A/«ló7 jött. megadózol még ezért. (az-félétt) ősz. adóttat-tam. ömlik. adózás-t. hogy a közjóra mindnyájan adottunk. adó-vevő. 2) Használják a boszonkodók. pár. ilyennemü. Olyan afféle valaki. ADÓZIK. fizér. hangrendileg : —odzás. Kinetemadta. Valamiért adózni = lakolni. ö. mint afféle szegény emberek. ADRIÁN. —tál. (ad-oz-ás) háromtagú képző. ezen félnek tártra. tt odózta<ás-t. ADÓZTAT. dolog érdemében. tt Advigá-t. V. (ad-ó-oz-ó) mn. Km. (az-felé) ib. V. megvető jelentése van. veszetladta. a folyó parajában. ham-u. ebadta. Átv. odzik. bttnhödés valami elkövetett csínyért. Cselekvés. hogy valaki adózzék. Magában mint főnév jelent káromkodást: „Eszem azt az im&dságos kis szádat. i. németség. A tömlöezben is adtát. öd. Adu a sziklában. jöttment emberek. ötödik. mint 8. Adófizetés. 1) Élünk vele szelídebb érzések vagy kedveskedések kifejezésére. AfféU jó madarak . a honnan nem vártuk. szitkozódok. Adj valamit az Itten adtának. Valakit adófizetésre kötelez. Öetveebadtázta. majd keményebb módon. tetőt képez. azon irányban. ith. ned-ü.amolyanadta. ed. milyet rám bíztak. Aki adózni köteles vagy szokott Adózó nép. Tompa Mihálytól). (ad-ó-oz-ik) k. ős. nemet származású. Viszony társa a közel irányra vonatkozó efféle = erre. ADVÉSZ. 1) Bizonyos tárgy. V. mely mintegy felső helyet. réml-ik. Adótok lajstroma. mivclt m. gyöngyömadta. és fa. szarv-adzik. hivatalnokait. s gyakorlatos belcselekvők. —ADZÁS. toll-adzik. 1. odzik. adtavette. (ad-u) fn. 2) Valamely távoli iriuyponttól kiindulva. roml-ik. (ad-vész) ősz. — tál. —ödzés. kutyaadta. tt adtá-t. Afféléit már tokát elmélkedtem. (ad-oz-ik) háromtagú képző. Néha igékből is képez igét. —sál. kőlyk-esédik. dar-u s több ilyenekhez. igékből. ADÓZÁS. tt. AFFÉLÉIT. tulajdonságú. pölyh-ödzés. kihágásért. ö. Adóztatni az ország minden lakosait. jobbára nevekből képez középigéket. pár. káromkodik. Átv. AFFELÖL. p&lyh-ösödik. ősz. fényl-ed-éz-ik. mívelt. hitvelyedzik. —ok. ADDIG. Adta-féle öszvetett szókkal szitkozódik. tb. tb. aprólékos holmira! nyerészkedik.

sivatagok.Szárcsa.«j'prc. ÁFONYA vagy ÁFONYA. Az egyik fő mulatsága az agárverseny. SzellS. Az agarak fiadzanak. Részint tulajdons/tgi. miről 1. AGANCS. fövad. kér-ég.Szegény nemesember. Agarászathoz tartozó. Az agarak szokottabb szókban. mások (Josephus) szerint nyúlfogásra igen alkalmas. tb. lank-at-ag. szatt-t. AGARÁSZÁS. —ok. gyal-og. gyöke ág. és. Ha. ebagos = szőrös. nevezetesen az el. nyulászui. —ak. tb. agarakkal bővelkedő. fn. vagy mulatság. agancs abban különbözik a szarvtól. mel-eg. i. egyszersmind e növény bogyóféle gyümölcse. Km. A szar. az lad. lónál. II<>tedik határba is elmegy agarászni. ég. tb. Afríkabeli-t. vagy rokonnak tekintendő a vénet jelentő ai1. tapasztaljuk. stb. (ag-ar-asz-at-i) mn. nyolcz— áfc. AGANCSOSODIK . fogyást. Lóháton. jelent különösen odavaló lakost. afonyá-t. 3) Az öszvetett atag. dorján. ópium szó változata. (Agár-d) helyn. (elöhazött legszik&rabb. jó vadászat lesz. agarászatkedvelők egyesülete. főrg. rid. mennyiben t. Ölved. (Ag-ancs-os-od-ik). gyök. s tetvén öszve. bal-og. mér-ég. Az agár az ebfajok kö. (ag-ar-ász) fn. agaras-t vagy —át. Révay-. AFRIKA. tb. ÉS. Cziczke. tb. nemesember. a honnan azt véljük. 1) és AGG 2). akaszt. akácz. képző.APIUM—AGANCS AGANCSÁR—AGA-RÉV AGANCSÁÉ. Gyöke ág azon ak lágyított mássá. Agár szó alatt. tt. agár ászát-öt. agai'áám. süv-eg.vagy —át. melynek agansonló hozzá a román afine (Vacciuium. Lovad.ágastól kezdve fölfelé. Rakasd. cg. komondor a gazda. stb. anyások seregéből. latiuúl : curro) . Ábrahámnak ugyan ilynevü fiától vette. kelet felöl a vörös és indiai. ál. melyből okod.ö. lov-ag. mintegy legavatagabb. örd. agarász-tam. tb. AGAKÁSZ. —ETEG. melynek vasnak. (ag-ar-as) mn. ög. (ag-ar-űsz-at) fn. Km. mint : ball-ag (bill-cg) far-ag. stb. k. Agarászati jog. AFRIKAI. hogy ezen avataggá lesz . (afrika-i) mn. Km. kinek agara nincs. (ag-ár) fii. A'an agár a vendég. hngy-ag. 2) Kevés példányban igék. agacs-ot. s különösen gyorsaságánál fogva rint Afer-től Hercules fiától. kén-eg. T Afrikából való. Szarvasnemü. képzőhöz. Vadásznyelvcu jelent hímszarvast.— ott. tt agancsár-t. V. hauy-ag. Sovány. szláv ogár. szóban az ág gyök mint általán a g hang görbülést. változattal : vas-ag. rak = jó reménység van. hell. 1) névk. tt. Lepke. tt. ős. török zaghyr. Mátyus földén AGARÁSZATI. gyümölcsöt.meg. —ATAG. kötszó. A fold öt részeinek egyike a földgolyó déli félkörén. Lóhátas agarászok. elv. nyulászni. dül haszn/il tátik. Asítnak az agarak.gyar wgor. agarat. tt. annyi agarász. Vafelöl az aetbiopiai és atlanti tengertől környezve. bály-og. Agarakkal jár vadúszni. s a száraz földdel Ázsia felől Suez földszorosa által köt. agancsos-t. mintegy idő előtt elaggott for. Agancsai nőnek.—tál. AGÁR. AGÁR ÁS. görbülést jelentő g hangban keresen. csenevész gyermek. AGARÁSZEGYLET. fér-ég. —ok. —ott. agarászás-t. Ayúl után bottal veri az agarat. tus) majd egy majd két g-vel fordul elő. továbbá AGG. L. mikor az Ittlok. Agarat hely. mérsékeld mag:iJ.agancsosod-tam.a téli agárnak. a megbajlást. mely föuvan az agg és agos — a gazda parancsol otthon. oly nagy széllel. ÉS. Km. akdcziós származtak. SzegfU. elvont gyök. AGÁR. = kelletlen munkára szorít. Km. JVem örülnek a nyulak. m. olv-at-ag. hid-eg. AGACS. Agancsos vad. A régi görö. tt. (Afrika-béli) tt. termő. vadásznyelven fövadnak ágas ezarvazata. Pillants.tb. tály-og. Afríká-í. Mint fű. bogy az tömör anyag s érenkint újul.hosszú lábai vannak. mint agár. ezen származékokban kintetből hasonlíthatók : a latin acer (gyors). A ki agarakat tart. (agarász-egylet) ősz. mint : Tinód. kedv. miut: herv-at-ag. (ig-ancs-ár) fn. mulatság. (Aga-rév) falu Somogy megyébcu. ÁG. tb. másik elemzéssel 1. így más régi iratokban is. ogáru. —ok. —ok. AGARÉV. gyazel áll az ős.m. agarász-t. szabályok. eteg második alkatrésze. erdélyiescu havasi eper vagy kukojcza. él-eg. — ÁG. agarak. AFRIKABELI.futó kutyánál. Mint nérképző érteményre nézve kö. (ag-ar-ász) önh.Góry-codexekben. nyúlánk teste. mely könnyebb hangoztatás végett rövi. Foglalkodáa. pl. AGANCSOS. Nevét a régi írók némelyike (Solinus) sze.Agaráazok. kacz-ag. Icng-et-eg. nyelvben régebben az oxydumok képzője volt kétágú AGARÁSSCAT. északfclől a közép. AGAED.dászebek faja. vagy ott létező. —tél. Jól hajtanak az agagök Libya (^íi^vtj) néven nevezték. 4) Vegytani agarúsz. — ék. agos. —ak. Cserjeféle növénynem a nyolczhímesek és egy. nVcények. (ág-ancs) fn. A dolog természeténél fogva Több helynév az állatoktól vétetett. tt agancs-ot. Ayaras vadász. sartengertől. tb. tt. Hátrább az agarakkal — ne oly fennen. A eg. .tt. Nyújtózik mint agár a pozafrikaiak jobbára feketék. 1. melynek sovány.-nál az agg (ve. A «gy bScsülete. mint Afrikai szerecsen. váltó/úttal : og.—ok. azt illető. fn. Km. Véleményünk szerint eredeti jelentése vagy nevei : Fecske. tt. AK. stb. kevéssé hagyj alább. miut például a sebesen mája. üsz-ög. fn. több vármegyében. AFRIKAI. Molnár A. AGARASZ. szúnyog. stb. szanszkrit csar.) csai vannak. log agarátizni. avas szókkal. délcz-eg. tt. 1. 1. a maa vén kor bizonyos tulajdonságait. tt. szenvedély. Agarak segítségével űzött nyúlvadászat. afrikai-t. A ki agarakkal szokott vadászni. (ag-acs) fn. eltér. részint hangrokonsági tedő. dél és nyugat jadzanak. a ki agg. tb. ó'g : vidék. sováuyodást leljük föl. midőn valaki et-eg. tt.Ebed. (ag-ar-ász-ás) fn.vagy előrehajlást jelent. (ág-ancs-os) mn. héz-ag. id-eg. kedvel. akáczfa. AFIUM.hány közbirtokos. készült. Km. mely vadászatot jelent.

2. gondtalan. töprenkedés felöl azt tartjuk. honnan avas. 1. (agg-al-om-as) 1." Faludi Ferencz. Agg dada. agg-tam. sicur. (agg-ás) fn. és vájjon nem jellemzi-e ez szinte az agg kort ? Meg kell még jegyeznünk. ős anya. vénhcdik. A tisztelet. miszerint agg annyi mint av-ag.). „Romok között erőtlen agg Apák lézengenék. mint üt. AGÁRMONY. Nem hibázunk. Km. régi. hogy az agg igének is ez a tulajd. Agg ellenség. Kételyt támasztó. „Még a fold is el agg. okirat.43 AGÁRFÜ—AGG AGG—AGGÁS 44 AGÁRFÜ. ba a török aga vagy agha szót is ide igtatjuk. AGGODALOM. Nem agg ebnek való a csontrágás. tb. —tál vagy —ottál. nyugodt nem töprenkedő kedélyü. Késő az agg ebet tánczra tanítani. monsieur. 1. olasz signor. mely értelemben hasonló hozzá a szanszkrit ág ang (öszvenyom). anyavesztett. folytonos vénülés. innen aggni = oly valamivel gyötörni fejűnket. panasziddal most nem aggok. tt. innen a . és sztarost = vénség és aggódás. Hasonló észjárással a szláv nyelvekben Klári vén. agnö. miért a fél drágakövekhez számíttatik. gondot. Eb aggja = eb gondoljon. azaz a nagy kor terhe miatt megtörődik. annyi mint anya. —ott. Aggály nélkül levő. AKGALÉK. Innen lett volna itv.vagy okká-szitz ám. htn. „Agg a szarvas. bútalan. agárkosbor vagy vitézffl. oitíl szók is származnak. —ni vagy —ani. tt aggás-t. Agg eb." Beniczki. AGGÁS. AWiéz az agg rókát tőrbe ej/oti. S elverte szememről álmomat" Kazinczy Ferencz. mely első növés valamely évben. töpreukcdést okozó. úgy elemezhetni. agg széna. és vénülök. melyekkel ismét öszveüt magas hangon a magyar egyszerűbb ük. Agg fii. Minthogy az agg mint mn. az agár fia. a ki a házasság ifjú korit átugrotta. AGGALÉK. hellén nyfot. (agg-ály-talan) mn. azaz bút. a latin senior-ból t Előfordul még a törökben ik. Zaj támada az agg tölgy lombjai közt. hosszabban avatag. Km. véuhedik. tt oggályos-í.AKGANY. törődött. Elaggás. 1. tb. vagy —ott ám. vagy. becsül. szorongatott állapotban szenved. Km. Növényfaj a kosborok neméből. s ok. törődik. AGÁRKÖLYÖK. Km. AGÁRFÜ. Agg szó. Ha ezen szóban első tulajdon érteményül az ó kort veszszük. s különbözik a sarjától. megaggás. A régieknél. m. S nem származhatott-e ez agg-ból épen úgy mint a franczia scigneur. mintegy lenyomott. AGÁEKUTYÓ. Régebben fal. a szanszkritben is okká. ami'aggá tesz. becs. Vénhedés. ősz. —ok. nagyanya. Fiatal kis agár. 1. (agg-al-om) 1. AGG. agg =: vénül. fosztott).tisztes régiség' szójárás a magyar nyelvben. bang. agg-ot. Megagg =r megvénül. eredeti értelme. AGG (2). (agg-ály) fn. 2) Átv. Agg róka. máskép. (1) mn. mint a jótétemény. Km. (agár-kölyök) ősz. ide tartozik a török öksz'dz (= árva) is. Értelme : ócska. „Az agg erdőben aludtam el Egy lombos tölgynek alatta. nélküli (vesztett." Vörömarty. midőn bú. vén. Agg vitéz. törődik. AGÁT. gond. tt oggálytalan-t. Agg tölgy. hogy az agg tulajd. AGGANY. Kedélynyomasztó állapot. Agg ebnek. árúit. A lapp nyelvben aigie = ős. úr. becsület is mindig egyik tnlajdonítmánya volt a régiségnek. AGGODALMAS. 1. AGÁRKOSBOR. vén szolgának egy a fizetése. A tűzkő egyik faja. feje ágazatjin Eve számit büszkén mutogatván. achten szókat is. Eredetije a bélien n^árt/í. o'kszitz tehát nem más. őnh. vén banya. bogy gyöke ág vagy agg az av gyökből eredne. fii. például valakinek tamis&gtételében. AGG (1). —ok. ö. fh. (Orchis Morio. melyben szitz (sziz) viszonyrag ám. Bilsulás. hogy él meg. Agg lamos. Aggályt. mely régit. de igaz. nélkül. fn. Minthogy továbbá a bú. —ok. AGÁRKOSBOR. Semmi nem agg meg oly könnyen. fű. a finnben okká — vén asszony. 1) Az agárfajú kan monya. (agár-mony) ősz. öreget. . Kétely valaminek helyességében. tb. tb. latin ango. tt. 2. Ellenben m&s eszmemeiiettel azt is vélhetni. hol két hol egy g-vel fordul elő : agkofa. Agg lant. 1. (agg-ály-os) mn. eb törődjék vele. Agg legény. agát-ot. s fényesre köszörttlbető. angor. mert már hazugságban tapasztaltatott AGGÁLYOS. gondok miatti töprenkedés. s éhez sorozza a német Acht. német Angst. töri magát töprenkedik. 1. 1. tisztel gyökből származtatja. ért. mely ott ám. tng. Van Ág családnév Érsekújváron. AGGÁLYTALAN. Aggályát szív. mintegy avag hosszasabban avat ág. mint Molnár Albertnél is. hogy a föntebb! szanszkrit akká szót Eichoff az ács. Kiaggott = vénsége miatt divatlanná lett." Bajza. vagy valakinek igazmondásában. Km. öregapa a menyekzöben. agg. a régieknél = ördög. Egy agg lant van Gyöngyös táján. gond alatt. Agg erdő. AGGALOM. csak vén korra. mely különféle színeket játszik. Aggályos tanú. AGGÁLY. és sít ár ám sze = aggódom. s mintegy öszvcnyomva meggörbed. Azon agg. 1) Vénül. AGÁRKÖLYÖK. ezen kedélyállapotban szenvedő. 2) Valamin búsul. ért 1. Falndi. Aggályos állapotban lenni. fh. —ak. A székelyek szinte mondják : ág eb. nagy időre vonatkozik : innen is valószínű. (ag-og) gyak. szürkét jelent. AGÁT. igazvoltában. V. AGÁTKÖ. félelem foglalja el lelkünket. Gyakran agg lovon verik agyon a farkast. AGGALMAS. aglant. tt aggály-t. 2. hogy idő előtt véuít. kétely nélküli. mint újabb fiatalabb növéstől. s nyugodni nem hagy. vei raggal is elfogadta a tárgyat : „Reménykedéseddel. aggságnak (bár ezt napjainkban kevésbé tapasztaljak). vén asszony. Ne aggj rajta. Agg ló. érteménye : görnyed pl. akármi történik. mely fehéret. így nevezi P&zm&n a közmondást. L. (agár-fü) ősz.

AGGATÓDZIK. szomorúság. a kedélyt leveri. folytanosabb aggasztás. 1. aggastyán-!. kétes jövendője aggasztólag liat reá. Aggasztó állapot. tt. Törődött. aggodalmat. (agg-kor) ősz. AGGÓ. kilátás. Agcndorf. vigasztal. Biilaton-mclléken tréfásan. htn. AKGAT. Gyermekei sorsa. mint: magasztal. mely az agg kor sajátsága. Aggasztó szükség. Átv. . Határozókép ám. fn. tb. AGGATÓDZÁS. AGGLEGÉNY. Tájnyelven és gtinytréfán. Aggkorra jutni. sokat búsuló. emberélet. kit | a nagy kor és nyavalyák megviseltek. tb. vónbanya. Faludi. körülmény. bű. Kór vagy gyöngcség. Aggodalmas helyzet. jövendője. aggkoruvá tesz.(agg-ít) áth. (aggastyán-fő) ősz. —anivagy —ni. aki válogatás miatt nem nősült. (agg-asz-t-ás) fn. aggást okozva. Megrögzött ellenség. a mi bút. 1. Tisztességes ősz aggastyán. töprenkedő gondolkodás által fogyaszt. —ok. tb. századból. tt. 2) 1. képző. Fogatlan vén banya. ága . eset. tök ina. s ki a közmondás szerint: a szöszt is pSsznek és a hamut mamunak mondja. agg katona. p. AGGATATLAN. búsítja. Aggailanúl töltött ifjúság. szivszorongató érzelem. —ok. vénít. mely az aggkor rendes következménye és társa . (agg-fű) ősz. tartósabb foka. fn. vénné tevés. (agg-asz-t) áth. AGGLAMOS. töprenkodvc gondoskodó . aggodalman-t. AGGASZT. AGGFAKKAS —AGGODALOM 46 AGGATLAK. fn. — ÁSZT. (agg-od-al-om-atlan) mn. htn. 1. AGGPI. —ok. Élemedett. (agg-atlan-űl) ih. A könnythntlek rendesen aggallanok ü. AKGATÁS. (agg-asz-t-al-ás) fn.AfiOARTYÁN—AGGFALVA AGGASTYÁN. pattantyií. (agg-od-al-om) fn. aggszéna. Elemeire oldva: agg-asz-t-án = agasztott. testet lelket epesztve. Aggá. elaggott farkas 2. a ki nehéz hadi szolgálatot többé nem bir. német. fn. m. emészt. AGGÓFÜ. Elemedéit. ki dadogva beszél. fn. Képzőjére nézve 1. (iigg-nö) ősz. fövendő. melynek némi tartóssági. — ok. ért. A ki vén korában is ágyba hugyozik.. (agg-farkas) ősz. Ez engem igen aggaszt. máskép inda. A szőlőtőke vastag dereka. AGGIN. Aggalom. AGGODALOM. gondoskodás által töri magát Gyermekeik sorsa felől aggó szülék. (agg-harczos) ősz. gond nélkül levő. AGGASZTÁS. gonddal terheli. fn. búsuló állapotnak nagyobb. AGGASZTÓLAG. Erejefogyott. Törődött. élni. bú. tt. paríttya. aygodalmatlan-t. nem törődve semmivel és semmin. vénités. búsul. Második alkatrésze i« jelent más növényszárakat is. elgyöngült. tt aggasztalás-t. m. pár. AGGATLANÚL. fn. máskép. (agg-od-al-om-as) mn. nyavalya. Aggasztó bú. cpeszti. aggosz/ó-í. nyomasztva. fn. (agg-lamos) ősz. mely ezt aggasztja. 1. ín. uborka ina. s ez által a vénülést elősegíti. aggatlan-t. Aggodalomban lenni. s ez által mintegy sietteti a vénülést. AKGATMÁNY. aki bármily oknál fogva nem házasodott meg. AGGGYÖNGESÉG. aggasztal-t. AGGELLENSÉG. AGGHARCZOS. Aggodalommal teljes. tt. fű. vénség. nyavalyákkal járni szokott állapot. i tb. Aki nem agg. különösen búsulás. AKGATATLAN. érett. mn. Aggódó. továbbá. AGGDADA. fn. aggasztás-t. tb. AGGAT. Akinek semmi baja. —ok. tb. Sopron megyében. Aggá. 1. Az aggkort aránylag kevesen érik el. A t meglágyúlt benne. (agg-asz-t-al) áth. —ni vagy —<i«i. AGGASTYÁNFÖ. AGGFARKAS. aggó-t. elzüllött vén ember. epeszt. (agg-legény) ősz. (agg-lant) ősz. vén korú személy. —ok. Vén. bánat. A kinek aggodalma nincs. sérves. ami aggodalmat okoz. pond nélkül. gyermekei nevelése. Tartósabb. tt. érett korú férfi. Egy agylant van Gyöngyös táján. AGGKOR. (Invalid). Vénít. AGGATMÁNY. aggaszt-ott. fn. aggtíás-t. szorongatást okozva. folytonossági. aggodalmak. Aggodalmas családapa. AGGASZTAL. aggalom nélkül. Talán eredetileg = hab-lfpény f AGGXÖ. AGGODALMAS. — *. a sírfelé hanyatló kor. különösen. AGGATÁS. kedélyepcsztő. agglant. vén korra jutott nöszemély. tb. Aggatlaniil éli világát. „Alnok ő elméjek mint az aggfarkasnak" Batizi András a XVI. AGGASZTALÁS. AGGKÓR. elvénült. (agg-gyöngeség) ősz. Aggasztja öt a sok gond. (Agg-falva) hclyn. (agg-ellenség) ősz. Ördög. AGGLAXT. folytonosan. AGGFALVA. Székelyesen: ágin. tt. 1) Aki agg. 1. (apg-atlan) mn. állapot. mgesztel stb. AKGATÓDZÁS. Első kaszálási szénatakarmány. máskép lábatlan tik. AGGFÜ. pár. gond. agggyöngcség. 1. különösen. Általán minden elemedéit. (agg-as-ty-án) fn. tésztás étel neme. —ok. gondot. 1. csörgetyü. tt. Ás idő mindenkit aggit. A mi aggá tesz. s a testet idő előtt fogyasztja. (agg-ó) mn. fn. 1. Egy jelentésű a rövidebb aggoszf-val. fii. tb. különböztetésül a sarjuszénatól. akár hajadon akar férjhezment. (agg-asz-t-ó). Oly képzésű. Tisztességesebb kifejezés. (agg-in) ősz. AGGÍT. (agg-dada) ősz. aggaszsz. tt. aggft-ott. így neveztetik régibb iratokban az ördög. máskép : öreg rigyori. (agg-kór) ősz. (agg-asz-t-ó-lag) ih. marasztal. aygatlan lehet. mint: aggdada. Búba merítve. AKGATÓDZIK. banya. fn. rút szömöresök VI pofáján. AKGATÓDZÓ. örömapa a menyekzó'n. (agg-ít-ás) fn. tt. AgggySugeségben halni meg. gyakorlati árnycklatot kölcsönöz. AGGODALMATLAN. vén szipirtyó. mint a toportyán. AGGLEGÉNY. AGGATÓDZÓ. azaz vénné tesz. Elemedéit. AGGÍTÁS. s több ilyenekben. AGGASZTÓ. Hatás a kedélyre.

1. különösen vágyainak teljesedése. eszközli. Aggulási korszak. mint a belső vár. mint rendesen az átIán tűén képzőjü melléknevek. igeképzö vonaglik szóban . AGGSAGOSKODÁS (agg-sag-os-kod-ás). Bőrnyavalyás állapot vagy tulajdonság a kis gyermekeknél. Aggulást illető. (agg-fiszök) ősz. (agg-os-kod-ik) k. (agg-ság-os-kod-ik). küzd. tt agos-í. AGGOSKODÁS. aggód-tam. így nevezik a székelyek azon gyermeket. emészti magát A haza torsán. melyet az aggódás okoz. vénróka. Növényfaj az üszögőrök (Senecio) neméből. (agg-űl) önh. 1. vagy —aí. (agg-ód-atjan-ság) fn. AKLÁL. 1. — AGLIK. (agg-os-kod-ás). tb. okozza. —ak. aggságoskod-tam. Furfangos vén róka módjára. bú. jövendőn. (agg-6d-atlan) mn. fn. tb. vénség. várakozás. jövendő. töprenkedés. tb. Kedélyét. üreget. Mit aggódol rajtam t Híre. AGGRÓKA. m. kiavult.tb. ősz. AGGÓDTAT. tb. Mit ember ifjantan tanul. —ok. tt aggtág-ot. —ok. Az aggásnak mintegy folytonosságát fejezi ki. elvénülve. bú. korosodott. szőrférges. Aggott öregség. kinek arcza sőt egyébb teste is szőrös. —ott. vénül. (agg-ság-os) mn. (agg-ul-ás) fa. Igen vén. AGK3VÉN. azzal járó. Tehetetlen aggotttágra jutott. Aggott korban. AGGÜSZÖK. de szelídebb árnyalatát fejezi ki. (agg-vén) ősz. Aggságában koldusbotra jutott. t'onag magában nem divatozik. —ok. rendkivfili vén korra jutott vagy fölötte megtörődött aggastyán. 2) Gondos. „Aggott tölgyek alatt" Kazinczy Perencz. ért l! AGGRAVASZ. Nehéz az aggrókát tőrbe ejteni. (Kis-Viczai. Agg emberek ráknemü nyavalyája. vagy közeledő. AGGVTTÉZ. tt oggódatlan-t. AGGSÁGOS. lap). —ok. búban. Km. AGGRAVASZ. aggódni szokott Az agg igéből származik. gond nélkül levő. Elaggulás. L. takaros. AGGÓDATLAN. AGGULÁSI. midőn agosak. oggságoskodás-t. az agos gyermek teste mintegy idő-előtti vénségre mutat AGOSSÁG. szilárd. kiről Révkomáromban közmondás: Vén. mn. gondoskodás. —tál. Aggságot élet. elaggva. Gondoskodik. Elavult. Igehatárzó is. balatonmelléki tájszó. (agg-ód-tat) mivelt. tt. vagy tulajdonság. AKLÁLAS. tb. tt. Az Ulető kedélyállapotnak gyakorlatos. s rendesen koponyának mondatik. —ni. AGGÓDÓ. illetőleg törődött aggastyán. Ez által eloszlik baja és aggsága. élemedett öregség. gyermekein aggódni. állapotban. arra vonatkozó. Kedélye kétes remény és félelem vegyes érzelmeivel foglalkodik. hitel- vesztett. félgömbölyü része. fn. AGGULÁS. valószínű. ősz. „De a jó feleség egész boldogsága A férfinak s földi mennyországa. bővelkedő. —ott. fogasak. tt aggulás-í. hogy e szó gyöke azon ág mely vénet jelent.47 AGGÓDÁS -AGGREGE AGGRÓKA—AGY 48 AGGÓDÁS. Aggkoruvá lesz. AGGSÁGOSKODIK. ö. AGGHARCZOS. gondban valamely jövendő iránti bizonytalanság miatt töprenkedő. (agg-ott-ság) fh. —ok. t 5. Folytonosan aggó." Lakodalmi versek. —tál. fn. m. Páriz Pápainál : ebogja. aggsággal teljes. Köt 125. a ki aggni. (agg-róka) ősz. AGLÁLÁS. Jelenti az aggásnak következményét. A ki aggódni nem szokott. tt. —ott. mint: vénet. melynek virágai sűrűk. miért ez mint ok. 2) Gondokkal vesződő kedélyi állapot. (agg-ód-ás) fa. Boldog. amaz mint okozat tekintendő. Aggotttága miatt nehéz testi lelki munkát bírni nem képet. vénülés. AGGÓFÜ. AGGSÁG. kedély! állapot. szöszösfií. (aggó-fü) ősz. tt. Folytonos vagy gyakori kedélyi nyugtalankodás. —ok. AGGOSKODIK. tb.) AGGOTTSÁG. aggódás-t. Mindig gyarapodik öröme s jósága. pirít. dajkamese. (agg-ód-ik) belsz. m. Kitanult. AGLÁL. állapot. tt. (agg-ott) mn. (agg-ott-an) ih. aggúl-t. (ag-os-ság) fa. neve. tt. ih. Aggkorra jutás. —ak. oggságos-t. AGGÓDIK. AGGOTTAN. Folytonos búsalás. vagy meghiúsodása fölött epesztí. fejlő korban szőrösödik. Kiaggott = elavult. m. ki aggódatlan élhet. Azon aggódni. piritos. azt aggodtan is nehezen felejti. mint: takar. oggódtottam. agosság-ot. aggódtoss. sátorozók. aggotkodás-t. fii. AG08. tt aggódó-t. fonóházi mendemonda. csecsemőt. AGY. főnévképző vonagldt szóban. megaggulát. azzal járó. m. AGOS. és saját jövendőm igen aggódtál engemet. (Népdalok I. tt agy a-t. furfangos csaló. fh. (agg-os) mn. (agg-ravasz) ősz. aggodalom. gondoskodó töprengés. levelei szárölelők. Innen agyveit. Gondoskodás. midőn valaki nem aggódik. 1) Aggkori állapot. Barátom torta. gond. tt. tt aggo/t-at. —ok. . Minthogy az emberi test rendesen később. illetőleg elméjét folyvást aggságot okozó gondok nyugtalanítják. Elvénült élemedett. —ott. AGGÓDATLANSÁG. AGGREGE. (agg-ód-ó) mn. A fej azon csontnem ii. fn. Aggságot okozó. aggoskodíaro. aggotttágot. V. Átv. fn. (agg-ul-ás-i) mn. (ag-os) mn. tt. AGGUL. törődött aggkori állapot. megoggúl. Megöl az aggság. — AGLÁS. Nyugalmas. mely a velőt foglalja magában. pár. (agg-ság). htn. fn. —tál. AGGRAVASZUL. máskép : rontófő. régi. Elaggúl. aggó ützögö'r. oggulási-t. hogy aggódjunk. Aggódó vá teszi. tb. böcsltíete miatt aggódik.) AGGOS. k. aggforma. mi történik velünk. (agg-ravaszul) ősz. —tál. mn. tb. vénhedés. szófiabeszéd. oggódatlanság-ot. (Senecio vulgáris. tt aggos-t. 1) Agghoz hasonló. AGGOTT. Teli van a fejem aggsággal. (agg-rege) ősz.

(agy-ag-oz-ás) 1. makacsság önfejú'ség. tt. AGYAGOZ. tb. fazekas. makacs . fúrtfejü. codcx). AGYAGOLÁS. alattomos. (agyag-mii) ősz. (agyag-nemű) ősz. AWYAGFURÓ. ragadós tulajdonságát vcszszük. —tál. 2) Agybaver. AGYAFÚRTSÁG. melybe a puskacsőt fektetik.feliírt-. kent. azon homorú üreges fa. AGYAGMÍVES. (agyag-fúró) ősz. p. mely az agyagiszapba fúrja magát. Agyagföld kiásása által támadt gödör. (agyag-nem) ősz. Vízi kullancs neme. AGYAGRÉTEG. tt agyag-ot. máskép agyacs. Agyagföldből álló réteg. fii. Agyagos kályha. (ogya-bugyál) ősz. A futó homokföldet agyagolni. mint az élet és elme székhelyét tartalmazóra vonatkoznak: Agyba főbe. fn. A tágabb értelemben vett agyvclö azon része. a nyakszirtcsont alsó üregeiben nyugszik (Cerebellum). AGYAGOL. (agyag-gödör) ősz. jól megdöngct valnkit. tt. Derekatan megagyabugyáliák. Sopron és Zemplénben. (agya-fúvó) ősz. Agybafőbe bufálás. agyagolás-t. Innen atv. „Agyamban egyik örült gondolat A másikat viharként kergeti. külöiiböztotésül más. dúlófiiló. ruhatisztító agyag. fii. úgymint homok. 1. Agyagolni a kdlyhát. Vert viszi veretlent. Első jelentésénél fogva talán eredetileg a niapashangú hegy. Agyagedény. AGYABUOYÁL. tartalmazó a tartalom helyett. mn. AttYAGRAGLA. jobb és baloldalira oszlik . Agyon ázni. falkéreg. Furfangos eszű. (agyag-míves) ősz. (agyag-pala) ősz. Szélesebb ért. akánnely czélból csinált ilyotéii golyó. ín. fii. térni. Föld neme. AGYAG. HAOT SZÚTÍR. azaz úgy fejbe ütni. AOYAUMAZ. Agyon nevetni. Agyag tulajdonságaival biró. agyvelő. gyiitreni = halálra. AGYAFÚRT. 1) valamit mintegy velő gyanánt tartalmazó üreg. vágni. mely azt teszi: kitetszeni. Agyonkínozni. —ak. agyacs-ot. AOYAGOLAS. mely a többiek között termékenységre nézve kitűnő. Tapasztús. valamit készítő mesterember. Agyagne. Agyagos föld. AUYAGGÓDOK. (agya-bugyíilás) ősz. fn. egyel — agyai. Kerék agyáig való sár. tt. bőszt. különböztetésül másnemű anyagból készített gátoktól. fn. „Vas vesszőről ő fejét vereté. pipiicshmló. és fpy az egész : agyabitfál. AGYAGGALACfcHN. Agybaföbe ver. iniion agyfa = az épület legtetején elnyúló fa. 2 J a koponyának lágy fehér anyagból álló vi'löncmü tartalma. (agyag-gát) ősz. Agyagos-tetej erdélyi hegy neve Marosszékben. tapasztott. oly fogalmi viszonynyal. 1) Agyaggal beken. Az agy ina is fenhangá egy szóvá változik özekben : egyebugyál =: agyabugyál. Továbbá jelent agyngból valót. ACíYAGNEM. stb. a téglavető kemeiu'zék mellett. fn. 1) Agyaggal bővelkedő. AGYAGFÖLD. Puska agya. agyagból álló. (agy-ag-ol) &tb. „Vevők a ii&dnt és verik vala ö agyához" azaz fejéhez. AGYAGMÜ. AGYAGPALA. Pecsétes agyagból gömbölyített golyócska. az agyban foglalt velő. fn. Palóczosan ejtve : agyig. —ak. melybe a toiigolyt eresztik. AGYACS. (agyag-föld) ősz. nevezetesen különféle edények. továbbá. rétegekből. mely két részre. AGYAGOS. A-i* agy. fal. Agyagföldből csinált gátféle töltés. t. Vétí-tik egész fej helyett is. alattomosság. tb. Agyagbúi dolgozó. —ott. ért. mint a testnek felső része. agyabugyál-t. Ez értelemben gyöke a knponyát jelentő agy. szappan. csapni. i. (agyag-máz) ősz. AGY AGGAT. legyinteni valakit. Gall agytana szerint ez a nemi ösztön székhelye." Vörösmarty. fn. Erre. azaz tető. fn. 2) Agyaggal mázolt. szúrni. »ízffnék. fúrtfejüség. agyonütni.49 AGYABTJOYÁL—AftYAO AGYAGFÖLD—AGYAGRÉTE G 50 ám. ért. Sárga-. mázolás. agyafeje töretlent. javítanak. ravasz. lia alapfogalomul szívós. fn. agyagoz-tam. Agyagföldből készített mii. kövér. Ath. csapni. hogy meghaljon. Ásványtani szó. Agyagföld neme. stb. AGYAGUL. mn. * (Nádoreodex). Eredetére nézve. Miszerint rokonságban van vele a szanszkrit : yad. sírni magát. (agyag-réteg) ősz. m. A fa sokasok ugyagföldböf dolgoznak. AOYAtíNEMÜ. hasonlíthatók hozzá a régies hagyap és mostani divatban a magashangu ínyek és enyv. önfejű. lármát = majd halálra hajtani. agyagrészekböl álló földnem. (agyag-ragla) ősz. (agya-fúrtság) ősz. AGYAFUVÓ. fn. (agy-ács) kies. mn. (agy-ag) fn. mész. kfmenczrt. m. hogy bvgyál eredetileg íwfrfl volt. fn. ásvány. fű. (agy-ag-oz) &th. Furfangosság. p. Agyagból vályogot vetni AKAD. (agyag-galacsin) ősz. AGYAGOZÁS. fázni ~ csaknem halálosan. fti. mely megkeményedvén lapos rétegekben folfejthetö. vagy vegyítenek. (agy-ag-os) mű. (ngya-fúrt) ősz. melylyel a ruhafoltokat tisztogatják. A székelyeknél jelent dühöst. midőn valamit agyaggal bekennek. vízpart. (agy-ag-ol-iis) fn. Agya'gnemü föld. beutazol. Km. Valószínű. s nbból éldegél. mely a sAtor által a szorosabb értelmű agy hátsó kurélyútól elválasztatván. tök agya = bélé. aki mintegy fő Ifujj a az agyát. Közönséges afryagedéuyek máza. . AUYABUGYÁLÁS. Agyon hajszolni rtelédft. Agyafúrt nnber. agyagos-t vagy —át. (Collyrites).uü alkatrészekből álló föld. vegyít. \agy agy. s ragadós szilárd tulajdonságánál fogva különféle edényekre alkalmas. abhoz hasonló. Kerék agya. (Müucli. Innen &tv. Agyagföldben termett ga'jona. döngctés. mint fel és fej. Agyag tulajdonfutgaiviil biró. vVrto-. agyagol-t. hogy az agya velője orráról kijár vala. 3) Faluk nevei.

AGYFURÓ. agyorol-t. ö.' melyekből az úgynevesel : acsar. Fogait agyargotja. Alattomosan irigykedő. mn. Az agyarkodik kisebb foka. ayyal-t. m. midőn a keréknek. AGYALAP. Tájejtés. tb. dúlásfúlás valaki ellen. esztelen. —ok. nek fényes fehér színe van. gyak. tt. vicsorgatja. 1. AGYAL (agy-al). Borozlik ki. a magashangú hegyer. AGYARGATAS. is. köszörült. Agyarat vadkan. agyoséles fogai. (agyag-szén) ősz. tb. Ami. Miért AGYGYULADÁS. —tál. puskába szfikséges agyat csinál. Kóragyarkodtak a népek ? 1. —ott. ért mondjuk emberi fogakról AGYATLAN. (agy-düh) ősz. csorbára törni a rata mellett más józanabbak daczára önfejüsködik. 2) Sebészi gatás-t. (agy-as) mn. ki reánk agyarog.kod-tam. AGYAGGÖDÖK. hathatósabb. makranczos. (agy-ar-og-at). (agy-ar-og-ó-os) mn. 1) Agyba. Legintam. AGYBOROZDA. Aminek agyara. (agyi-kérész) ősz. átv. Makacs. áth. Fogvicsorgatás. hogy eredetileg ám. fű. magas bangón egyel (Kemenesalján) ral üt. fa.kodás-t. i. (agy-ar-as) mn. Irigységből boszuvagyból eredő elAGYGERENDA. (agy-ar-ol). AGYARKODÁS.m. (agy-giliszta) ősz. (agy-ar-og-at-ás) fn. agyargat. (agy-alap) ősz fa. Minthogy —ok. AGYAR. fn. akafeni. ártani vágyó irígykedés.) AGYAKFEHÉR. Agyatlan fej. AGYAGVERÉM. —ott. nak. fh. nyakaskodik. ősz. AGYARGÁS. vagy ezek hártyáiban az emberekre. megdöngetés. valószínűnek véljük. AGYSÁTOR. Az agylenséges törekvés. AGYKÉR. 1. áth. Átv. melyre nehéz hatni. puskának agyat csi.esztelenség. hólyagos. m. Szénnemfi emez t. —tál. Agydühben zsönködés. —ok. ismételve makacsnak. vicsorgatva irigykedik. zsöngést elleutörekvést jelent Fejére vész. Agybódnlás neme. agyor-t vagy —aí. melyen az agy nyugszik. AGYARD.2) Mondjuk holmi müvekről. de még az Istenre is agyarkodik. fn. —ok. dühösködik valakire. AGYHÁLÓ. mint a disznó agyarának. vagy félálomban félrebeszél. s kifelé nyúlnak. ogyos-t vagy —öt. 1) Aminek agya. tt agyar-í.51 AGYAGSZEN—AGYAROG AGYÁBÓL—AGYIKERÉSZ 52 AGYAGSZÉN. téssel : acsarkodik. AGYAROG. ogyos2) Szerelés. ogyargoss. V. (agy-atlan-ság) fű. mintha szél ütötte volna. AGYASKODAS. és fölfelé áll. tt agyatIrigy. Némely állatok. Az agyban og-tam. AGYDÜH. tt agyatlan-t. (agy-ar-kod-ik). fejesség eszméjét foglalja AGYAR. mely az agyhártyák gyuladásából származik. nak azon kérges része. m. fejbeverés. agyabugyálás. tb. ogyar. —tál. és félvonal2) Átv. Agyarver. KórálAGYARAS. AGYBÓDULÁS. —ok. (agyar-fehér) ősz. AGYAEGAT. AGYPA. sarkal. Képzésre olyan mint: kSrmSl. tb. melylyel a magzat koponyáját műtét végett fölnyitják (Perforatorium cerebri). egy fogait vicsorgatja. —ok.beteg. s többnálnak.íszveköti (Corpus callosum. metszés az agyvelőben. CzetAGYBORÍTÉK. Az agyvelő alja. Innen az agyarfcodás. tt. disznó agyarát. AGYDÜHÖS. tb. L&bb a juhok agyában fejlődő. 1) Agybaföbe AGYÁRÓL. ostoba. Tájej.danemü vonás. mely annak mindkét felét AGYARKODIK. mn. agyar. agyabogyál. tt agyargás-t. pár. fh. AGYDÜH. illetőleg agyveleje nincs. tt agyaros-t vagy lapot. AGYAS.rólázzal jár.in a koponyát átfúrják (Trepannm). —ott. mély álomba merülve lenni látszik. fn. tb. k. tb. . fn. m. Innen átv. —ok.) AGYGILISZTA. ért. Zsolt A káromkodó nem csak tani ért az agyban. kodás-t. k. tam. m. —tál.velőt takaró buroknemű hártya. saját véleménye. mérges. (agy-ar-kod-ás) fa. nyakas. 1) Agyarkodik a vad kan. L. (agy-as-kod-ás) fn. mintegy AGYALÁS. —ok. ért. ostobaság. fejeskedik. (agy-dühös) ősz. (agy-ar-og-ás) fn. (agy-ar-og). tb. melyek igen hosszak. szar2) Kerékbe. tör. tt. tt agyard-ot. (agy-atlan) mn. Agy nélküli állapot. Fogait dühösen. az agyar hegyes. melynek felső állkapcsából hosszú agyar nyú. Gyakran. (agy-boríték) ősz. fejes. melyek két oldalt az ajkak közöl kinyúl. AgydűhXs betegek. (agy-as-kod-ik). Kiütni. 3) A kerék pártoknál azon vastag fúró. vagy agyarai van. tb. Pázmán. halál. mn. kitörőbb. melylyel a kerékagynak kedő. —ok. A vadkan agyarával üt az ellenséghez. melylyel a koponyacsontok megsérülése esetévagy —öt. AGYARGÓ8. (agy-gerenda) ősz. (agy-ar) fn.lanság-ot. tt. Agyai vakmerő. 1. koponya. fh. ért dühös vadkan módjára mintegy fogait nyi hosszúságú gilisztafaj. s fortb. (agy-borozda) ősz. 1. (agy-fúró) ősz. 1) Szülészek mérgesen vicsorgatja. —ok. tép. (agy-gyuladás) ősz. tt. agyacsban.való tönköt fúrják ki.támadt gyuladásféle kórállapot AGYHÁRTYA. Az agyfaj. fn. Alattomos. (agy-al-ás) fa. Agy fal. tt ogyargós-t eszköz. AGYATLANSÁG. midőn dühében alsó agyarait a felsőkhöz feni és csattogtatja. fogvicsorító ellenkedés. (agy-ar-d) fn. fn. magában. agyar. kemény agyú. AB épület tetejét öszvefoglaló fa. kodik származékok. —ok. (Monodon.éles eszköze. agyarkod. agyarA6YIKERÉSZ. amaz alattomos törásványagyag. nevezetesen a disznónemfiek AGYASKODIK. Agyatlan kerék. áth. tb. szúr. s a —aí.szenvedő. önh. (agy-ar). agyargott. szöri folytonos makacsság. (agg-bódulás) ősz. puska. aki mis szerencséje miatt bosszúságból mint. midőn az agy működése akadályozva van. Gyakorlatos értelmű név. Agyarát kodik. zett agy hiányzik. tt agyolás-í.

körülveszi az agyat. —ról. mn. — m'. valamint ugyanazoknál. (agy-velő) ősz.' ott van. AHAJT. stb. Agyonveréssel fenyegetni valakit. (agy-lázas) ősz. Az agynak különféle lázas bántalmai. részeiről. ath. fn. AGYONLŐ. hogy az agyrém gyakran akaratlanul is. Halált okozó verés. (agyon-lövés) ősz. (agy-karika) ősz. fű. mely egyedül a beszélő vagy iró agyából került ki. hogy az agyhártyát sérülés ellen biztosítsák. Agylázbau szenvedő. Agylázat betegek. (agy-ved) ősz. Agyonlövetni a szökevényeket. milyenek: sikít. (agyon-nyom) ősz. AGYVÉD. fn. Agyvízkórban sinlődő beteg.' AHÁD. Aha. több kedély. isz. AHÍT. Az agyban kifejlett vízkórnemü betegség. isz. agyonnyom. AGYKOHOLMÁNY. nem is létezhetik .miuthogy az agy megsértése halállal szokott járni. Sérvnemü kórállapot. Ahrf . istenimádó fölsohajtásokban is. mely az agyat vagy agyvclőt éri. azt targyazó. mivelt. AGYLOB. AGYKARIKA. . (agy-tanítmány) ősz. —ról. fn. AHA. félelemből támadhat bennünk. Sebféle kóros bántalom az agyban. AGYONÜT. fn. AGYVÍZKÓROS. Tanítmány az agy tulajdonságairól. v. fű. fn. áth. AGYONLÖVETÉS. az agykoholmány pedig szabad akarat müve. AH (1). mn. sióit. Barsv. fn. htn. mely különösen az agy részeinek rendeltetését tárgyalja. Mélyebb vágyféle érzelemből kitörő kedélyhang. Fél az agyonlevéstöl. agyonvág. agyonver. Bizonyos erőszakos cselekvést jelentő igékkel öszvekötve azt teszi: halálra.) tréfásan mondja. (ah-ít). mely főfájás képében szokott megjelenni. Bottal. pár. mint kéreg a fát. fű. agyonlő. A kocsikerék agyát két végén övedző. Agyonverni a ragadósé vadakat. péld. rikit. AHHA. áhítat. Azon érzelmi kitörés hangja. helynév. be jó ! Elünk vele kegyeletes. fn. vagy másokat figyelmeztetünk. erősen kivin. fű. áth. Valóságon nem alapuló. (agy-víz-kór) ősz. Valamit mély vágyból. agyonszúr. Utálatot is fejez ki.és természethangok hasonlatára. puskaagygyal. Helyr. itten. (agy-seb) ősz. légből kapott. m. Agybonczoláshoz való sebészi eszköz. ahít-ott. eme-itt. mondás. Sebészek eszköze . fn.53 AGYKARIKA—AGYRÉM AGYRÉMI—AH1T AGYRÉMI. Ütés áltál okozott halál. (agy-on) ih. 1. Fél az ogyonttíésíó'l. ehe-itt c= ama-ott. (agy-kés) ősz. nyerít. AGYKÉR. (agy-rémi) ősz. verés által megdögleszt. 1. (agyon-ver) ősz. AGYVELO. AGYSEB. Ah uram Istenem! Innen származnak : ahit. A koponyaüreg lágy fehéres bele. AGYTANÍTMÁNY. hogy a külföldieknél a tokaji bor jelzője. költött állítás . isz. Agyrémhez való. fn. Elemezve: aha-ott. rajongó képzelgés müve. AGYLÁZ. AGY. de némileg abban különbözik tőle. Qyógytanilag a beteges képzelő-tehetség szüleménye." Vörösmarty. AGYVÍZKÓR. AHA. —rá. mn. fn. AGYLOB. AGYON. óhajt. (agy-rém) ősz. ahhoz hasonló. (agyon-lövet) ősz. AH (2). mely az embernél két félgolyóból áll. AGYKÉS. Agyrémi képek. melytől az úgy nevezett kergeteg származik. EHEJT = emitt. (agykohohnány) ősz. Főbe lövés általi kivégeztetés. Mint természeti kedélyhang majd minden nyelvvel közös. —ani. ottan. AGYONVERÉS. agyonetap . ih. —ön. Az öszeeroskodt ház agyonnyomta a benlakókat. különösen a juhoknál. AGYGYÜLADÁS. mit az illető hanglejtéshői és nyomatékból ismerünk meg. Hint ilyen önható. s erősítő karika vasból. (agy-kér) ősz. midőn valakit rajta érünk valamin. (agyon-nyomás) ősz. Valakit halálosan meglő. Halálra. AGYVELÖGYULADÁS. AGYKOHOLMÁNY . Megnyujtva: áh. (agy-víz-kóros) ősz. s azt némi gúnynyal vagy roszalással tudtára adjuk. —H. AGYONNYOMÁS. fn. (agyon-verés) ősz. AGYONVER. (agyon-ütés) ősz. ú. buzogánynyal agyonütni valakit. AgyonlSvéttel fenyegetni valakit. okozó lövés. in Parab. Aha . melyet az agyfnrásnál használnak. (agyon-üt) Ősz. Különösen kegyclete« érzelemül Istentől kér valamit.jAhára. h-val öszvckötött mutató a! a! AHA. Embert vagy más állatot halálra üt. b) azon váltóláz. AGYRÉM. hal<ilosan. (agy-láz) ősz. Hártyanemü szövedék . midőn valami által mintegy meglepetve rámutatunk. 1. AGYONLÖVET. fn. ath. agyonsttjt. AHA. (agyon-lö) ősz. fa. Embert vagy más állatot erős nyomás által halottá tesz. (agyon-lövetés) ősz. Ilyenek : agyonüt. Helyr. m. Aha ni! Eleme a kettőztetett. isz. ő. 1. Ah ! be édes. mely az agybeteget rémülésbe ejti. mely. (agy-sérülés) ősz. hanem egyedül csak a képzelgőnek rémlik. régi iratokban néha az névelő helyett. AGYVÁZ. AGYSZÜLEMÉNY. Az agykoholmánynyal rokon . nagy agyból és agyacsból.' te vagy az a jó madárf Aha ! megfogtalak. akár agyban akár másutt sértve. AGYONNYOM. falu Hevesv. működéseiről stb. V. melyről Szirmay (Hung. A (2). Ahitom tit látni. AGYSÉRÜLÉS . 1. imádkozva sóhajt. áth. Valakit föbelövés által kivégeztet. Gall agytanítinánya. áhítatot. Ami valósággal nem létezik. AGYLÁZAS. A székelyeknél = amott. Halált hozó. 1. Halált okozó erős nyomás. „Térdepelve éjt napot hosszában A remete ott ahítva tölt. milyenek : a) agydüh. —s. fejlődő gilisztafaj.' csúnya dolog. AGYRÉM. AGYONÜTÉS. Élünk vele. AGYONLÖVÉS. halálig ver.

AHÍT. Kinek szivében Isten iránti kegyeletérzés nincsen . V. tt. nyiladékot. és betevő. mint ig jog. tt ahtíatlan-t. vágatok. itt láttam jSnni. lásd ezt. (ah-ítroz-ik). ne keress. — AIM. c) Az elavult ajt ige gyöke. Úgy hallottam. Ahitotosságot gyakorolni." Régi magyar passió. (a-hogy-an) ksz. k. kívánkozik . oda ne menj. cselekedetekkel is mutatja. figyelmeztetünk. (ah-ít-at-os-ság) fn. hozzá folyamodunk. Amint. vallásos belső és külső buzgalommal. (a-hogy) ksz. (ah-ít-at-os-kod-ás) fn. — AI. Ö. tt. ehénnen pedig a gyalogok elmennek. tt ohttás-í . (ah-it-at-os) mn. Amely helyről. illetőleg szentek iránti kegyeletből buzgólkodik. kétfelé nyíló ajtó (valvae) és kai ám. tt ahitatosság-ot. — ott. Ahítatos módon . sohajtozik . Istenimádási. követni fogunk. 1) Kegyeletes vallásnak tulajdonsága. (a-hol). — AINK. —tál. e helyett: ajtatlan ATTTATOS. Km.k. Vallási érzelemből . ohííaíoskod-íam. imádkozik. —tál. arra fordítja k&penyét. A nyil aja. midőn határozottan valamire mutatunk. Úgy teszem . mit aita. AJ (1). mintegy híj vagy száj az épületen. AHONNAN. tájról. régies. —aí. vallási buzgalma cselekedeteket gyakorol. AHOGY. mely szerint ajt = nyílást csinál vagy képez. Aki szivében vallásos buzgalmat. 1. e helyett: ahít. Ahol szívesen nem látnak. AHONNAN. nem a Duna felől. ahogyan tudom. tt ahitatoskodás-t tb. ah-ít-at-os-ság-i) mn. AHÍTOZÁS. Mind ezekben rokon Aí vagy hij (valaminek h/a. Ott is voJcaria. eped . innen ajándok egy 1222-diki oklevélben hyanduk (Magyar nyelvkincsek Jerneytől). melyek által az Istent tiszteljük . Csupa oMtotátbol áll. (ah-ít-at) fa. ajtatoskodik. Merő ahitozással tölti idejét. 1. s azt külső jelekkel. Mentül elscokodt ohitotlan nép. vidékről stb. feddést dorgilást jelentő kedúlyJiattg. —ak. „És kevánsága aithat" „És meglelé . ih. táon. érzés. Valamire vágyó . _*_f amily módon. Ahítatosságot illető. mintán. AHOGYAN. (a-ho-v-a) ksz. nyílni. tb. melynélfogva ahítatosan viselik magokat Mások ohitotosságán épülni. AJ (2). AHOVA. aboz alkalmazkodva." Katalin verses legendája. AMONNAN. 2) Vallási külső és belső szent gyakorlatok . — ok. Régiesen ajéjtal. Aj aj / mi dolog ez ? . oda menj vissza. — AITOK. tb. ahhoz tartozó. híja) főnévvel. (ah-ít-at-os-kod-ik). ÁHÍTOZIK. Ahol a! megint ott van. Amely helyre. Km. tájra . honnan acs-il-mak um. Bizonyos dologra nézve. inkább jonkább. tb. vidéken. Ahova szerencséd vezetend. rovaték a deszkán. Ahonnan a szilfa. „Testi gyönyörűségnek kevánságát ne aitsad. Ahtíatatostág órái. Ahol öt hat ember jól lakik. imádkozás . (a-honn-an) ksz. Szélesb ért. vágyakodik valami után. tt ohiíaíos-t. hasonló módon. AJTATOS. ö. kegyeletet táplál . országba stb. (a-hol). Viszonytársa a közeire mutató. TolAHÍTÁS. ahitozás-t. ajéjt sőt aíí is. Km. ju vagy oj-ra stb. Áhítatot keresztény hívek. oldalról. Km. — AIK. különösen meglepetés esetében. V. tb. 1. úgy jutalmaznak. stb. mint mennyország pokolhoz képest. ahitatossági-t tb. Ahol éget. melyből ajk v. száj. (ahoz-képcst) ősz. AHÍTATOSKODÁS. nyitni (aperirc) Bókon hozzá még a török acs-mak (== uyit-ni) ige. alsó rovátkos vége. Ah kedélyhanggal nyilatkozó erősebb nemű vágyás. s onnan kiinduló ehénnen. Ahol bor terem. AHOVA. kegyeletből fakadó buzgólkodás. ih. Régiesen . —ok. ihar juhar . tt ahtíat-ot. (a-honn-an) ősz. tájról." Müncheni codex. midőn. bútoron stb. v. hasadékot.ahitoz-tam. tb. AÍT. (1) ih. melynél fogva egy másikkal öszvefoglaltatik. Zsoltár. így a sinai nyelvben hi ám. Ama bizonyos távolságú helyről. uiikópoii. Sovárog . országban. másnemű vágyi nyilatkozat . jó. AHOVÁ. gyónni. ott fújd. Ahol dolgoztál. AHÍTATOS. gerendán. Rövidebben: ojtaloskodás. melynél fogva az idegre illesztetík. m. —ott. AHOL. (ah-it-atlan) mn. ajtó == nyílást csináló. Ahova tetted. Ahozképest (az elébbihez) most boldognak érzem magamat. Ahogyan érdemled. áhítat gyakorlása. Öszvehúzva : ajtaíot. honnan. ahol nem viszket. Amint. mint a Kérelmetek. — AID. Megnyujtva : áhít. imádjuk . az i kivált alhangú szókban könnyen ja. hogy ahonnan érkeznek. AHÍTATOSAN. tt aj-í v. fa. ohajtat. illetőleg iudulatszó. Ahova nem hívnak. honnan értelmezhetők a) Aj. SZEMELYNÉVMÁS. — át. b) Aj = bevésés. csudálkozást. Ahol nincs. rovátkot. változván. Ahogy elmének. vallásos érzelemből fakadó kegyeletes cselekedet Stivbeli . Amely helyen. (ah-ít-at-os-an) ih. (ah-ít-oz-ás) fn. — ok. úgy ISrtéiU. Öszvehuzottan : ajtotosság. Ahonnan lovaskatonák jönnek. ott keresd. a hetedik sem marad éhen. Ahítatos. „Mert úr ajéjtja (dcsiderat) ö szolgálatját" Müncheni codex. lehozzad élő Istenem. legott kerestek. s miatta epedő sohajtozás. „Tii atyátoknak akarjátok ajéjtatít (desideria) tennetek. bort kell inni. —ok. vallási buzgalma* cselekedeteket nem gyakorló. ÁHÍTAT. — ak. ahova küldetek. tiszta erkölcsi áhítattal járulni Isten elé. Ahonnan jöttél. Ahitoíossági érzelem. Áhítozik tettem lelkem . Ahogy megjövendölém . Ahol jár a ! Ahol ni l Kiröpült a madár a kalitkából.55 AHÍTÁS—AHOGYAN AHOL—AJ 56 vonlt stb. AHÍTATOSSÁGI. ott egyél. régies. régies. AÍTATLAN. Km. Isten. és ih. Oda menj. — ak. AHOZKÉPEST. nem sert. Ahozképest tartsd magadat. Ahogy fcörttlnécék. Ahtíatosan imádkozni. AHÍTAT08KODIK. (ah-ít-ás) fn. Altalán jelent nyilast. AHOL. horonyt. Élünk vele. oda ne menj. AHÍTATOSSÁG. ajak = szájnyílás környéke. (2) isz. AHÍTATLAN. mint szájnyílás.m. Ez ohozképest olyan.

AJAKFÉK. Ajakon termett és nem fzütten gyökeredzett szó. megkékült ajak. part. biliing. ficzkand . csókratermett ajak. akinek vagy aminek ajaka van. csöV-ej. zuh-aj. melyből kisarjadzó k képzővel lett aj-k. AJAKDAGANAT. melyek az ajiiklmngok Írásbeli jegyei. A maga nemében aránylag kis ajak. az érUlközö'k : bongyola. cseresznyeszín. (aj-ak-as) mn. puné. gubó. p. Panna. (Dclphiuium Ajacis. keskeny. önt. p. némely kevés igében közcpképzö. mar-k mar-ok. mart. Vastag. v. mankó . szopni. tor-k tor-ok. der-ek. az ó ő részesülő módosított alakja. fakad . bodor. (ajak-hal) ősz. Veszprém. Mindezek elemzésére nézve 1. máglya. gumó . buborka.). bont. máskép fúvók. Pila. féreg. m. m. a maguk nemében vagy lágyak : b. „Hol vagyon. azt nem is vagyunk képesek tisztán kiejteni). pőcsik (bökőlégy). fekete. pukkad. réve. m. fosni a kedvet ajkairól fakadó szavakat.finczúroz. szal-osz-t szal-aj-t. Az ajak akánnily sérvéből. röfög. harapni. mint: mor-aj. v. — AJ (2). Vékony hártya vagy bőröcske.57 AJ—AJAKBÖTÜ AJAKCSA—AJAKHANG AJAKCSA. dcr-k. b. melynek ajkai egyszerűek. AJAKBÖTÜ. leginkább bekő hőség vagy szél által okozva. pittyecl. máskép ajók. vékony. hall-asz-t hull-aj-t Sajútlag H képzőben az i-nek aj vagy fj-jé változása. bámul. búb. zsib-aj.) AJAK vagy AJK.i. far-ok. patying . ősz. c«ád-é csod-aj. AJAKHANG. vagy nemérttíkb'zó'k: f. átv. magash. kemények: fátyol. A nyelvszokás az ajakhangokat különösen használja a) előtétül: ám. puf&l. soh-aj. Perzse. A száj nyil&sa körül többé kevcsbbé kihajtó pirosas húskörnyczet. nedves . V. mckeg . AJ (3). sar-k sar-o-k. mumus. tb. ityi. bogy . —ak. bige. Anna. érUtkö'zó'k neméríüközökkel: bütykös. Gyöke a nyilast jelentő aj (1. Az ajakbörnek megkeményedése. fn. (aj-ak-csa) kies. lafancz . ömt. mely a szájat kinyitja és bezárja. pittyed . aj-bor = alja-bor. Képesen szólva: sással metszett. (ajak-cserepzés) ősz. fütykös. bekeg. s mintegy repedezett cseréphez hasonló állapota. mely mint a nyúlé. raocsolya. fatyiug. de nagyok és vastagok (Labrus. itizál pitizal. Fölbiggyeszti át ajkát. Mézajkakon beszélni. dör-ej. motyó. onfttuónai is nevezhető. mely a) főneveket képez természeti hangutánzókból. Válcnt. pereg. tet-ö tct-ej-e. Az m egyszersmind orrbetü is lévén (úgy. bökcsi. minthogy a be nem zárt ajkak résén mintegy átfuvódva képződnek. A sarkvirágok neméhez tartozó növényfaj. Erzse. fn. midőn bekő vagy külső okokból az ajak fblpuffad és megkeményedik vagy hólyagosodik. L. kar-aj. fészek. mely asz esz helyett áll. bufti. (ajak-daganat) ősz. még pedig az egyosztálybeliek gyakrabban. d) mint középképző a harmadik szeniélyü birtokragozásban a törzsbeli ó s fenbangon ó' változata. sztl-aj. névk. Osztályozva vagy érülkSzök: b. p. firgencz. fn. pityi. Ajakába harap. Diószegi szerint pilise torkában ily bötüalakok látszanak : AIAIA. tarl-ó torl-oj-a. ángó. vakcsó. pongyola. boné. ej. leveg. Bandii. köny-ök.viuczároz . AJAK ÁS. batyu. uborka. Ajkán száradt a szó ssí beszédében megakadt. p. fittyed. tt. rifol. mufti. ajokos-t. báraít. részint tájbcli. tájejtéssel al vagy aly helyett divatozik. fíkik. a neméríllkSzb'k: csafar. nyalni az ajakat. lefeg. Bözse. piros. AJAKCSEREPZÉS. fordejt és több számtalanok. mogy . patyolat. aj-fa •SSL a járom alsó fája. A riadó vak mélységet fölverje szavával. tar-aj.p. különösen nagy ajaku. piszkál. tb. AJAJA-SARKVmÁG. bám. ej. ámít. filling. belő. s a fogakat láttatja. lágyak keményekkel: mocs. melyek különösen az ajkak. izéles. b) némely más nemfiekbó'I. fn. tt ajakcsá-t. bufál. így nevezzük azon beszédhangokat. csak ki nem tudom mondani. V. zör-ej. fige. ö. Beszprém . ajokcsá-k. szak-osz-t. bíbor. pótor. fn. bangó . labancz. nevezetesen ikerített kifejezé- Aj aj ! már megint nyugtalankodol f Hasonló hozzá a inagash. vaczok. Ö. Az m mint egyszersmind orrhang az n mint szinte orrhanggal: mevet. könnyebb kiejtéssel ajak. t. bomt. magash. csavar . bakcsó. — AJ (1). bikik. senki stb. Km. fodor. hüvely-k. velő. p.f. c) az é vagy éj képzők változata ezekben: kar-é kar<<j. ajakak vagy ajkak. szaknj-t. tt. a. v. pöfög. vajúdik . Ajakbaj. piócza. bankó. tanejt vagy tanéjt. A nő vt'nytanban így neveztetnek a többnyire népyszögü ellenes vagy gyűrűs ágú fiivek és cserjék (Labiatae). olyvá. s e hangjegyekkel iratnak : b. hogy ha az orrlikakat befogjuk. motyó . mámmám . fn. p. viczkand . f. «rjoknt vagy ajkat. AJ 1). Özse. v. Ila. v. robog. zsivaj. (ajak-fájdalom) ősz. Tovább. pocs . poggyász. így nevezzük azon bötüket. mely a felső és alsó ajakat középen az inybússal öszveköti. medves. alsó ajak." Vörösmarty. részint köz nyelvszok&ssal váltakozni szoktak egymással. vagy kemények: f. ej. (ajak-bötü) ősz. mint : íotr-aj dét-aj. bubus. féreg. bizscg. tb. vakota. cserepes ajak. bereg. zsibaj. fn. mint : hord-ó hord-aj-a. iócza. biggycd. Andri. a lágyak : bajlódik. er-b' er-fj-e. lebeg. AJAKHAL. Miklós. Ajkamon a neve. virgonca . böfög. Öszrchúxni. fn. pizseg. Bálint. bántalmából eredő fájós érzés. Nyálajak. nevet. ámúl. Ista. —fí igeképző. rob-aj. olybá. Pista. (aj-ak vagy aj-k) fn. (ajak-hang) ősz. (ajak-fék) ősz. ért. oh-aj. sőt a rógieknél kiváltkép ezen alakok fordulnak elő. pocsolya. fn. m. Nicolaus. Linné szerint 166-dik halncm. . kend-ó' kend-ej-e. AJAKHANG. seétvonni. bizg&l. mely mintegy kinövést jelent ezen testrészekl»en is: far-k. L. púp . Felső ajak. a ki merész ajakát hadi dalnak eresztvén. <ar-é tar-éj. Sima. apa papa. semki. boglya. bodor. ribál. mennyiben kiejtésekkor az ajkak egymást szorosan érintik. par-é par-éj par-aj . tulajd. Hangszervi rokonságuknál fogva. Általán. be van vágva. bamba. lebeg. AJAKFÁJDALOM. p. mint bcszédszervek működése által ejtctnek ki.

dőlő. foszlik. viheder. s azoknak vagy másoknak is magát és szolgálatát ajánlja. ihivihi. Névnapi. bomlik. hogy ajándok ám. bunczi. poh. bődön. Azt sem tagadhatni. karácsonyt. dölf. izsegbizseg. Ráknemfi kórbántalom az ajakon. országát neki hagyván és neki ojánván (Katalin legendája a debreczeni legendáskönyvben). 1. villan. (ajak-mirigy) ősz. hív. illőfíllő. banya. (aj-áll-váuy. tettt. fn. ám. továbbá mell törzs (mell-é. Ajándék-csikónak nem kell fogát némi. különösen a német ajknak a kemény és lágy mássalhangzókat itt is nehezen tudják megkülönböztetni. oszlik. Rotz bíró. latínul pro«. tt ajándék-ot. Sebészi műtét. ö. foly. nedv. aj-án-dék) fn. pompos. daru darv. homo. különösen távolra hatást. —ok. pofa. többese: ojakos-ak. bunkó. bögy. Egyébiránt 1. bacsó. (ajak-metszés) ősz. Adomány pénzben vagy akármiben. mert többet és gyakran kell viszonozni. ingóbingó. AJAKZAT. p. bukta. Az ajakak külseje. különösebben gömbölyűt. melyek most külön léteilel bírnak. csomó. sérő. —ok. Valószínűséggel bírnak s figyelmet érdemelnek: menny = fenn vagy lágyalt ny-nyel: fenny p. AJÁNDÉK. (aj-ak-os) fn. milyenek a tákajakfélék. pl. út mellett. báj . áj. jónak vall. a hellén írói nyelvben a r. acsó. boga. ibáczolviháczol. Drága. boklel. leghihetőbbnek tartja. (aj-ánd-ék v. p. gömb. pocz. Ajkon támadt taplós álképlet. nyelő. útfélen. csaló. AJAKMETSZÉS. boglya. (ajak-tapló) ősz. fel. ami más nemzeteknek nem mindig sikerül. De mindenesetre arról teszen bizonyságot. galambócz-. s eredetileg különösen a nyelvek első képződés! korában számos oly szók.59 AJAKKÉPZÉS—AJAKMIBIGY AJ AKÓCZ—AJÁNDÉK 60 sekben: iczegbiczeg. Ajándékkal mindent meg lehet hajtani. AJAKSZAKÁLL. AJÁLVÁNY. bodor. állvány. blő (hivő). fok. ajálás. csalf(a). A zsizsikek neme alá tartozó rovarfaj (Maulrüsselkáfer). mogy. emel. újévi. A magyar mindezen hangokat igen szabatosan megkülönbözteti. AJÁNDÉK. ki ajándékra néz. kapni. nedű. Ha az ajál alakot veszszük eredetinek. inczenpincz. hajlamból. a magyarban maliik = válik. mell-ék stb. így a német Bmst-ot Adelung «oo'i#«o?-szal rokonítva. V. magas. AJAKOS. «okféle ajándékot adni. 1) Levelezőn (adresse. illegbilleg. térő. (aj-ak-ócz) fa. figyelemből és alkalommal kedveskedünk. hogy a nyelvérzés régente is ott sejdíté az n hangot. Termettet ajándéka. ceörf. születésnapi. bugya. fn. . buftí. a szuómiban a b és f. doképzó'Ul: anya. diidorút. ölő. stb. e helyett ajáll vagy ajánl. s egész alkotása. AJAKKÉPZÉS. Különösen. mind a mai közbeszédben. ez ismét jó (törökül ejt) szóval azonos volna. tb. szép. kerekdedet jelentenek: bucskó. olv. máskép: ajoktaplag. gömő. homv. busa. aj-án-1-vány) fn. Ajkon támadt mirigyföle kelevény. bog. melyek általában valami bővet. ebben: fennyen. ingaly. kereskedők körlevele. buczkó. gomb. jóakaratát. mony. stb. mind a régi nyelvemlékekben: ajáícán. fül. mái. midőn az ajak kóros részét lemetszik. AJAKÓCZ. könyv. ajtómellék. s tökéletesen megfelel a divatos jelentésnek is (V. Különösen használja nyelvünk az érülköző ajakhangokat élőhangúi oly szókban. hajatat. inczifinczi. tt ajdlvdny-t. A tzegény ajándéka drágába kertit. ellenes vagy gyűrűs ágú füvek és cserjék. máj. AJAKTAPLÓ. oló. mell-ett. sérv. Ajánl). AJAKMIRIGY. tt. botlik . ö. Némely nyelvekben egyik vagy másik hiányzik. Sebészi műtét. mint: haj. AJÁN. mozog. ifjú = ivjd (ívilc igétől). műid. tb. böndő. szívességből. fon. virics. Km. fül. legkülönösebben magasra hatást. fn. csaknem az ami a hasonló eredetű javal. (ajak-szakáU) ősz. ez elS vagy «167-ből származván m előtéttel : meíől = melly. épen úgy mint ma. fő. hív(alkodik). magyal. a magyar bob-ot és pap-ot. AJÁNL. izgatbizgat. Midőn melléknévül használtatik. renczefélék stb. (ajak-képzés) ősz. Azonban ajándék származék azt mutatja. tömöttet. helyesel példájára). a honnan ajál mintegy jó-al (roszal. érmünket vagy önnnnket. mint ez ma is megtörténik. halvány (statua). adv. csomb.). tt ajoktot-ot. tetv. azonosak valának. és. 2) Ajánlólevél. omlik. akkor a közelebbi törzs ója. A kifejlett törzsszók végén jobbára 6. fn. bogyó. Km. A hű Itten ajándéka. Az alsó ajak alatt növő szőr. iczipiczi. fűt. pindely. mogyoró. ölti. mely ffoo. hogy ez alakban is feltal&ltatik. oló. vihar. bátyú. (ajak-rák) ősz. fenn stb. Km. szaru. nyelv. ü önhangzókból alakultak: gomó. hogy ezen hangok minden nyelvben rokonok. bolyé. bombék (bimbó). törzse ajándék és ajánl szóknak és ezek származékainak.csakugyan tiszta igetörzsként is fordul elő az óján alak mint: magokat ajánvdn (Nádor-Codex). ihogvihog. p. szolgálatát valaki számára kérjük. hiú. a nemértílközöket vagyis fúvókat oly szók elején. olu. tt ajokos-t. könyfi. AJAKRÁK. domó. terp.ú. fn. távolodást. szádor-. bogács. az arabban a p. s ez a fő dolog. hamv. való-t és faló-t. bugyor. AJÁLL. szókban) = fél. mely által más figyelmét. szarv. bonfordi. (aj-ak-oz-at) fa. bócz. Azonban itt is azt véljük. masz. Az orrfuvó m az utóbbi osztály jelentésében is lényeges részt vészen . poczok. ebéd = eved. így neveztetnek a többnyire négyszögü. boka. csörő. mint: megy. irkafirka. húsvéti ajándék. különbözik ettől: meüy (pectus). ajátdok). melylyel va lakinek bizonyos okból. ölv. mély. melyek általában fuvást. öklei. mely által a hiányzó ajkak pótoltatnak. vagy ennek is kell léteznie (hacsak azt neo> veszszük. hogy az l a kimondásban a nehézkes kiejtés miatt tűnt el. ingely (pingely h. mintegy adán vagy odány. bennünket. ö. fa. kecskeszakált. ötlik. hogy aján törzsnek kell. magasat jelentenek. buga. boncz. ajakóes-ot. irics. AJAL. velő' = belő. adu. melyben valaki djdonau nyitott vagy átalakított kereskedéséről ismerőseit tudósítja. ajtófél ám. fújt. folyó. AJÁNL. máskép •panyolszokáü. szanszkritul pra szótól ered. Azonban tagadhatatlan. madár. mint: fiit. fogy. domb.

61 AJÁNDÉKLEVÉL—AJÁNL AJÁNLÁS—AJÁNLKOZÁS vességet. (dó) danán (donum. tt. „És urunk Krisztus egyházának adá ajándékon. (aj-án-1-atlan) mn. ez szép ajánlat tőle. „Az tebenned bízókat örök ajándokkal megajándékozod. (aj-ánd-ék-oz)." Debreczeni legendáskönyv. Geschenk). tt. ajándékozott jószág. (aj-án-1-ás-i) mn. mely ajándékban adatik. alku. Azon három tehén közöl azt a tarkát ajánlom. AJÁNLÁS. tt. megkér valakit. lependék. hivatalra. V. ojrf«dékoz-tam. ingó vagyon (régibb értelemben). htn. tt. ajánlható helyett ajálható. Kedveskedésből való ingyenadás. AJÁNDÉKOZÓ. átallva. tt. tt. pénz. —tál. Latomat Mállásul. tb. gyön := jön. (aj-in-1-koz-ás) fn. Seyiuégét ajánlotta a kárvallottaknak. hajlok. mint a hellén dÜQor és dldwpi. Ajándékozási hajlam. Elajándékozni vagyonát. —ok. bizonyos adománynyal kedveskedik. AJÁNLATOS. AJANGAS. marha. —ni vagy —ani. Ajánlatra méltó. tb. ruhát ajándékoz. —ani vagy —ni. V. (aj-ánd-ék-oz-ás-i) mn. szolgálattal. jószág. Istennek. megszerezze. Gyöke aj vonakodás!. mely által valaki számára más jóakaratát fölkérjük. szolgálatomat. s a d is gy (=dj)-rc. tisztviselő. Azon tárgy. adomány. V. ö. tt. 4) Másoktól hozott bizonyítvány jó tulajdonságaink felöl. A vtndéget. ojándékozosi-t. Akármi jószág. ajánlvány helyett ajálvány. tt. szí- AJÁNDÉKLEVÉL. barátsággal. Különösen határozott akarattal valóban odaad. kedvest. Az ajánlott szolgát befogadtam. E lovat nem ajánlom. —ak. feleségül ajánlani valakit. 3) Valaminek megdicsérése avvégett. de az ajánlatlant nem. Ajándék-marhának ne nézd borjufogát. (aj-án-1 vagy aj-án-ol). Általán mindig valami jót. vagy ilyennek sziuc alatt. Hazámért jószágomat. hogy szégyent vallanánk vele. AJÁNDÉKOZ. jó barátot emlékül megajándékozni valamivel. Ezen fatál embert jó erkölcsénél s tudományánál fogva ajánlom kegyeidbe. jobb az ajánlottnál. AJANDOK. Különösen bizonyos állapotra. p. kedveskedést. arra vonatkozó. köszönettel venni a szíves ajánlást. gyógy = jógy. Származásra nézve a jótékony ingyenadásra vonatkozó ajándék rokoumása. tt. önh. melylyel másnak kínálkozunk. —ok. MARHA. V. marok. hogy azt más elfogadja. AJÁNLHATÓ. hogy azt megszerezze. Innen valószínű. . Amit ajándékban adtak. szokás. áth. —ak. válaszsza. 1. sőt a megelőző á hatigzú is hosszú lévén. ajánl-t ragy —ott. ajándok-ot. Egyébiránt. halándék. —ott. 1) Kínálás valami kedves dologgal. mitévő legyen. képzésre olyan lévén. illetőleg árura. odanyujt valamit. azt tartalmazó. a lat dono. Akit vagy amit nem ajánlottak. ö. hogy az ajándék gyöke is aj egy eredetű az ad igével. Aki ajándékoz vulamit. ADOMÁNYLEVÉL. ajándékozó-t. vagy cselekedet. ajánlási-t. Ajál. donum és dó. vonakodik valamitől 2) Kétkedik. tb. Lelkemet Ittfunek. kedveskedünk. AJÁNLATLAN. (aj-ánd-ok) fn. gyász = jajász. tb. m. áth. AJÁNL. tt ajánlhaíó-í. V. htn. megvegye." Góry-Codex. aj<<ndékozás-t. ö. használja stb. mely által valakit más iránti jóakaratra fölhivunk. (aj-án-1-at) fn. tisztségre. m. 1) Magát mintegy szégyeneire. megvegye. ö. illetőleg m&s jós/igába szoktunk valamit ajánlani. Péter ezer forintot irt alá egy közintézetre. arra vonatkozó. vagyis elfogadásukra fölszólít. éltemet ajánlom. hajlék. tb. AJÁNDÉKOZÁSI. p. Elfogadni. mint ez ily képzetü szókban : szándék. midőn nehéz kiejtésü húrom mássalhangzó torlódik együvé. fázok . Ajánlom magamat és egész családomat ön szívességébe. Szégyenlős. AJÁNLAT. 2) Kórós. Idegen utazót barátjának ajánlani. Mindenét a szegényeknek ajánlotta. AJÁNDÉKMARHA. a német Gálé és gebén. haboz. Székely szó. tt. pártolást kér más vagy önmaga számára. (ajándék-marha) ősz. véremet. Valakinek ajándékul ad valamit. (aj-an-1-at-os) mn. Isten kegyelmébe ajánlom unt. E kelmét téli öltönyre ajánlom. Értemenyre nézve — ajándék. stb. 3) Holmi használandó anyagi tárgyra. minthogy az n igen könnyen hasonul. stb. valamint ellenkezőleg a j gy-vé szokott változni. tb. AJÁNDÉKOZÁS. az é átváltozván o-ra. AJÁNL. ajánlko- Több nyelvben az adás-t és ajándék-oí jelentő szók egy gyökről származtak. ajándékozat-ot. (aj-ánd-ék-oz-ó) mn. marék. fn. AJANG. ajang-tam. A tanító képeket ajándékoz növendékeinek. ti helyett bízvást ejthetünk és írhatunk 1-et. mint : veszendék. —ott. bizonyítvány. szándok . —át. AJÁNLÁSI. fazék. jóakaratába. kegyes czélra tett Ígéret. ajánltam helyett ajáltam. jotéteménynyel kedveskedőleg megkínál. ajánlás-t. AJ (2). —ok. habozó kétkedés. különösen valamely állat. milyen a kalmár! ajánlás. és fn. —tál. i. ajánlatlan-t. tt. ajándékkal. (aj-ang). 5) Akármi jó. férjül. 1) Bizonyos adómánynyal. Ajánlatos szerződés. szolgálatra. ajangás-t. tt. nem tudja. AJÁL. t. ö. AJÁNLKOZÁS. szanszkrit: dá. Ajánlási jog. növendék. szemérmes vonakodás. kétkedés! kedélyszó. l előtt szinte l-ló. mint ojál. (aj-ánd-ék-oz-ás) fn. Amit ajánlani lehet annélkül. (aj-án-1-ás) fn. s mint olyan elfogadható. mintegy adandék. (aj-ánd-ék-oz-at) fn. kocsimat kirándulásul ajánlom. ez ismét j-re lágyult. ajánlat-ot. AJÁNDÉKOZAT. segítség neme. Km. (aj-ang-ás) fn. jeles tulajdonságamái fogva figyelmeztet valakit a végre. Néha ás ajánlation áru. Ajánlom Unnék barátságomat. s innen elemzésileg helyesebbnek lűtszik: ajánl. Ajándékozást illető. A szolgáknak vj évre pénzt. ily torlódásban egyik l el is szokott egészen a kiejtés szerint hagyatni: ajánlni helyett ajálni. tehát mindazon esetekben. Aj&nlfist illető. 2) Mástól hasonló adományt. m. tettemet a földnek ajánlom. (aj-án-1-hat-ó) mn. ajánlatos-t vagy —át.

Ajéjí. Ajkán. V. AJOKLÉ. AJAZ. htn. Ajbaj t kilencz tehén még sincs vaj / Km. Törzse ajnár helyesebben elavult ige ajnál. fn. ajazás-t. 1. AJAZÓ. vagy bizonyos dijért. ö. kínálkozik valamire. olyan mint pofok. midőn egyik gerenda élét a másik rovatékába eresztik. levél. ajkával illet. (aj-gyalu) ősz. völgyelőgyalu. melyben valakit más szívességébe. Asztalosok. —ról. némely erdélyi tájszólással: AJEJTATOS. ahtíatos. (aj-n-ár-oz). A járom alsó keresztfája. vagyis ójával. —rá. AJÁNLKOZIK. mint.és mn. AJAZÁS. —aj. Csekély bérért ajánlkozik szolgálatomra. V. Régi. Sok aprólékos akadály. (aj-án-1-koz-ik). (aj-k-ók) fn. ajzottam. különösen a kisdednek. AJAK. áth. (aj-án-1-ott) mn. AJK.l.ö. szemük. ahtíatos helyett AJÓK. AJNÁROZ. Akinek vastag. tb. s tulajdonkép annyit tesz. jutalomért. szemSk. hivatalra. —ok. ajnározás-t tb. öiih. Rokon vele a szláv aueda. v. . 1) Aki valakit vagy valamit ajánl. Tartottam szeretőt. honnan ajtani = nyitni. AJAZÓ. (aj-az-ás) fű. AJÉJTAT. ö. V. (aj-bor) ősz. Ajkáról.63 AJÁNLKOZIK—AJÍJTAT AJFJTATOS—AJTAT 64 zás-t. Általán. hogy ingyen. tb. dudorú ajaka van. melynek élő szárVMtCS. kellemetlenség. A székelyek az égettbor főzése alatt az első lejártatást ajbornak nevezik. V. tt. AJTAT08. ajtatosság. Könyvet ajánló élőbeszéd. —ok. azakajt. Icvúl. Kínálkozik. ajzottál. AJÁNLKOZIK. ahtíatos. aki vagy ami ajánlva van. ajtatoskodik. Gyöke azon aj. Változattal: Áj tat. —ott. mely által valamit ajaznak. var felajzott nyilra gyors vadat. V. —tál. Gyöngéd apolgatás. gyaluja. ajzani. m. 2) Azon gerenda. Helyr. mintegy ajakai közé a másikat beereszsze. melyből az ajak származott. mint a hasonló jelentésű: áhítat. m. (ajók-mártalék) ősz. AJOZÁS. mely az ökör szegyét éri. ajat.. vagyis ajkai közé zabolát tesz. -tál. tb. deszkába ajat." Vörösm. hogy rovatékába. AJÁNL. AJNÁEOZÁS. és fh. másképen: ajak. etb. ajzott. Megírni. AJÁNLKOZÓ. ÁHÍTAT. (aj-n-ár-oz-ás) fh. Kinálkozás neme. AJÁNLOTT . AJAZ. ajogal-t. AJBAJ. Ajtón. (aj-án-1-vány) fn. 1. tt. Öszvetört ajókféle halból csinált mártaléklé. ajazz. hvllajt : „Szakajtottam rózsát. akár ingyen. tt. Nagy ajjalbajjal végre megérkeztünk. it helyett (v. (aj-og-al). Ígérkezik. (ftj-az-ó) fn. —ott. ö. (aj-fa) helyesebben al-fa. mely annyit tesz: örömében aj aj / hangon kiáltoz. elküldeni az ajánlványt. AJAZÁS. régies igeképző. (aj-baj) ikerített fa. mclylycl a munka alatt levő fába. fn. csókolgatta. tt ajánlkozó-t. de némely szókban ma is divatos. melyet a kerítés öszvetartására fölülről a czölöpök csapjába eresztenek. AJKÓK. ajakbajak.m. (aj-án-1-koz-ó) Sí. AJNAD. 1. (aj-t-at) elavult fh. mint: pofok. Ajkára. 1) A ló száj&ba. A sok ajánlkozó közöl nehéz választani. de a két és többesben bárom k miatt épen nem ajánlatos. 2) Középtengerben leginkább Szardínia táján lakó heringnemű kis halfaj (Sardella). mn. tb. AJETATOS. AJÉJT. monyok. AJFA. ajaz-íam. ló ajatása. V. k. Aki Ígérkezik. 3) Asztalos munkában a deszkát bevési. (ajók-lé) ösz. (aj-ók). kínálunk. Iromány. —ott. ez igének minden értcményében. 1) Keresztzabola a kemény szájú ló számára. ajánlkoztam. tt. —z. AJTÓ. A JAZ. v. Ez új alkotásit szó. tt. Az ajánlott tisztet befogadni. helyr. elvállalni.fh. Ajtaról. ujjongat. azaz. gerenda ajazása. erdélyi falu. AJOJTATOS. bérért valamit cselekedni. — ön. m. ojnároz-tam. régies ahtí helyett. tt ojíbají. midőn valaki bizonyos teendőre. melynek részesülője ajtó =: nyitó. AJBOR. akár díjért ajánlkozik. AJÁNLÓ. AJNÁROZ. uzda. fehéret. áth. nyilast csinálni. AHÍTATOS v. L. ö. fn. helyr. a Müncheni Codexbei^. kedveskedésből. AJGYALU. Cselekvés. ajazza. (aj-az). pl. ö. (aj-t) elavult áth.y-t. fű. kész. AJTAT. monyok. AJ. Az ajánlott árut megvenni. —ok. Szokottabban: ujjong. „A vadász ül hosszú méla lesben. hogy saját kocstján és költségén elszállít bennünket. AJT. AJKA. szolgálatába. —tál. áhítat. Ápol. régies (pl. (aj-án-1-ó) mn. Deszka. 1). AJÓKMÁRTALÉK. Paripáját nyergeit. nyilast csináló. Ajánlott szívességedet köszönöm. ö. több helység neve Erdélyben. Rönynyebb kiejtéssel: ajálvány. Ajófcmártalékkal készített húsétel. ö. ajazó-t. Nyíl. bodnárok stb. barátságába. ajkók-ot. ősz. ajánlvá. V. —ok. 2) Ami által ajánlunk. L. —»i v. AJ (1). tt. változtával. gyak. kegyébe. kevélyet" Népdal. gyöngéden gondját viseli valakinek. tt. AJANLVÁNY. pár. AJAKAS. 1). — AJT. AJAZÓVAS. AJOZ. Ajtóra. tt ajá»ló-í. ajánlunk. gyöngéd bánásmóddal csókolgat. 1. 1) Nagy vastag ajkú. falu Veszprémv. ö. Ajánlkozik. mi talajdonkép alybor. vcszödség. a h szelletnek j-vé mazékai : aj totós. azaz rovátkot csinálnak. Szeged tájékán = ápolgat. mennyiben a latin ős és szláv uszto a magyar oj-hoz hasonlók. Hasonló érteménye van az ácsokn&l. AJGAL. 1. ájtatos. AJÓKMÁRTALÉK. pár. ajók-oí. ajánlott-öt. AHÍT. p. AJTA. s ma nem igen divatos szó. máskép : járomtalp. 2) A nyilat aj&nál fogva az íjra alkalmazza. AJKAS.

fn. Ajtót nyitni. ajtó mögül előlépni. ami rést nyit. ezUttbUl ajtócskát. AJTOKILINCS. ih. Ajtónak nevezzük némely öblös bútorok nyitó-záró tábláit is : szekrény-. (ajtó-párkány) ősz. Ajtóra ragasztani. (ajtó-karika) ősz. az ajtó ebbe alkalmazott sarkon forog. főhivatalnokok. ili. Az ajtó részeit öszvefoglaló.65 A JTATLAN—AJTÓFÉLT AJTÓPÉREJE—AJTÓRAGASZ 66 AJTATLAN. AJTÓBÉLLÉS. Ajtó közé szorulni. (ajtó-kalapács) ősz. AHÍTATOS. valamit. 1. tréfás felelet a kopogtatónak. Léczből való pártázat. székelyesen = ajtó téré. ajtó háta után levő tér. tb. melylyel a bemenni akaró a zárt ajtót zörgcti. AJTÓBÉLLET. AJTÓBÉLLÉS. ih. különösen. Az ajtózár fogantyúja. AJTÓFÉLBE. AJTÓFÉREJE. mint a latin ostium az o#-val. Az ajtó párkányának alsó. fn. hogy bcereszszék. KÜSZÖB. L AJTÓFÉL. melyet alanyomra az ajtót felnyitjuk. . AJTATOS. Ahitatosan. kert-. —lói. ajtó táján. vagyis szélessége és magassága. ajtója vagy ajtaja. deszka ajtó. tér. Ajtónálló mester vagy fő ajtónálló. (ajtóu-álló) ősz. melyek egyikéhez az ajtósark ragautatik. kis ajtó. ojt azaz nyilast csinál. tárni. Csinálnék aranyául kalitkát. tt. AJTÓFÉLT. a másikon bemegy. Ha egyik ajtón kiverik. A bejárás oldalfalaiba eresztett gerendák. Csak helyviszonyitó névutókkal divatozik. Az ajtónyilás tértartalma. ketreczajtó. hogy csak az menjen be. Ajtó mellett. mintegy béllést képez. mely átv. nem ajtatos. AJTÓ. való fogó. AJTÓKÜSZÖB. (aj-t-at-os-an) ih. melyek a falba eresztetnek. AJTÓKALAPÁCS. AJTATOS8ÁG. (ajtó-mellék) ősz. Mennyiben az ajtó nyílást. Azon nyilas neve. Nyílt az ajtó. Ajtót mutatni valakinek — inteni neki. (ajtó-heveder) ősz. Az ajtó külső oldalára illesztett kalapicsféle eszköz vasból vagy fából. (ajtón-állói) ősz. behúzó deszkázat. AJTATOSAN. AJTÓBETÉTLEN. Az ajtó mellékfalait takaró. AJT. Az ajtó oldalára alkalmazott vasból. ajtóm. = mehetsz Isten hírével. kinek joga van. Ajton-ba. oly fogalmi viszonyban áll az aj-val. inti. mely az építészet szabályai szerint furagványokkal ékesíttetik. Ajtónállói hivatal. sövény. Aránylag kicsin. Kopogtatni. AJTATOSKODIK. mn. s mintegy torkolatot jelent. nyitott ajtónál. ajtócská-t. (ajtó-félbe) ősz. AJTÓNKÉNT. zárni. Karikaformájú fogantyú. fél ajtó. mely a falhoz ragasztva forgékony sarkánál fogva kinyitható és betehető. kéregetni. ajtajánál. Berohanni a házba ajtóstul — hű bele Balázs módjára. AHÍTATOSSÁG. aki arra Ügyel. AJTATOSKODÁS. AJTOFÉL. tb. (aj-t-at-os) mn. (ajtó-köz) ősz. hogy takarodjék. az ajtókat sorba vére. gerenda vagy kő. Ajtóig kísérni a vendégel. ajtód. fn. Szokottan = ahftatlan. Ajtónként bekoczogatni. —aí. a másikba pedig a zűr szolgál. jegyezni. s elválasztva iratik : ajtó mögé vonulni. (ajtó-pArtázat) ősz. pincze-. AJTÓKAEIKA. AJTÓFOGANTYÚ. 1. L AHÍTATOSKODÁS. 1. tt ajtó-t. 2) Ajtó melletti közvetlen hely. buzgón. Hátulsó ajtón menni be = alattomos utón. lakhelyek oldalain bejárásul csinált. ért. s a légjárást akadályozza. nem ahítatos. tb. ajtó miJgö/t állni. Öszve van húzva az eredetibb ahítatos-ból. AKAD. 1. A bejárás alján. Őr a fejedelem . 1) 1. Meghúzni magát az ajtó mögött. ojíatos-í v. Hivatlan vendig-. fn. belyr. kamra-. fn. aj<atían-t.tt. AJTÓKÖZ. Ajtatosan imádkozni. padlás-ajtó. gyémántbul válucskát. (ajtó-fogantyú) ősz. Utcza-. (ajtó-félt) ősz. AJTÓPÁNT. Szárnyas ajtó. AJTÓFÉL. Közérteményben az épületek. iVagy ajtó. fn. lopva. két ajtó közötti téröböl. Falóit az ajtó. fn. Ajtóról ajtóra menve. NAGY gZÚTÁR. (aj-t-ó) fn. mely köröskörül az ajtó széleit övedzi. kötelesség. Km. a mennyországnak és pokolnak kapuja van. melyen kocsik és szekerek járnak ki és be : kapu. (aj-t-ó-ocs-ka) kies. Az ajtót be nem téve. fn. fn. Tulajdonkép nyitó. AJTÓMÖG. fn. betfnni. törvényszékek stb. (ajtó-küszöb) ősz. s mintegy oda ragasztatnak. AJTÓFÉL. szélesebb része. A templomoknak ajtajok. szabad helyett. 1. AJTÓCSKA. Km. AJTÓPÁRTÁZAT. fn. Az ajtófél részei. hogy az ajtó szorosabban az ajtófélhez tapadjon. akár föl. (ajtó-pánt) ősz. s tulajdoukép arra szolgál. Ajtó mellé. konyha-. AJ. (aj-t-atlan). rézből. (ajtó-kilincs) ősz. —Ián. ólajtó. melynél fogva a kimenő maga után behúzza az ajtót. Vas. csukni. fn. (aj-tón-ki-ent) ih. Ajtóban állani. AJTÓFÉLFA. Magyarországon a zászlósurak egyike. Értelme: a nyitott ajtó által hátulról képzett zug. L. —ok. akár alá. ajtócskák. (ajtó-fél) ősz. (ajtó-béllés) ősz. tt. szoba-. (ajtó-be-tétlen) ősz. melylyel a kimenő maga után behúzhatja az ajtót AJTÓHEVEDER. vagyis hagyott résre alkalmazott táblanemü készület. fn. Népd. fn. (ajtó-mög) ősz. Ajtónállót illető. (ajtó-ragasz) ősz. szivét Istenhez emelve. AJTÓRAÖASZ. mely a falba eresztett gerendát beborítja. fn. Személyr. rézből stb. Különösen ajtóragasz — azon deszkázat. s szegekkel oda erősített lemez vasból. a padlózatnál valamivel magasabbra emelt deszkázat. AJTÓFA. falu Erdélyben. Az ajtóféli díszesebb deszkázat felső része. AJTÓÖR. mn. Km. AJTÓNÁLLÓI. AJTÓMELLÉK. KILINCS. azaz ajtó férője. láda-. fn. az ajtó és fal között. —ok. AHÍTATOSKODIK. Elemzésére nézve 1. AJTÓPÁRKÁNY. AJTÓN. fn. betörni az ajtói. AJTÓNÁLLÓ. AJTÓNÁLLÓ. Kitaszítani valakit az ajtón. alacson ajtó. lelkét. nek ajtó mögött helye. Tijejtóssel megnyujtva: ájtaíos.

ály. szókban). fsl-ak. milyenek: aj. abba bele ütközik. e) az ékony. szemöld-ök. d) mélyhangu i { után: in-ak. hal." Passió. bal-ok. névk. melyek szerint ok valami nyíltat jelent. Ezekben a többes személynévmás Sk és önök módosított alakja. (ajtó-zár) ősz. akgat (aggat). igaz-ak : Kivétetnek a) atog. (Hydrophyllum. ház. sarj. fel-ei. ágy. ha mélyhanguak. (aj-véső) ősz. tárgy. AJTÓRAGASZ. bor-ok. régies. rósz. híj-ak. tul-ok. fa. Jobb. acs-il-mak (uyilni) igékkel. rút. 1. va». ősz. ár. fész-ék. járt-ak = járt-ők. d) ár őr. menten-ek.Ö. ver-ék. vágy. hárs. AJ AZ. asz. ö. száz. tár. szav. és ezek származékai némely másokkal együtt erednek. melyek egyszersmind hangugratók: hotalm-ak. AJTÓNÁLLÓ. akaszt. mennén-ek. áll. s rokon aj gyökkel (ajak. okácziós. járnán-ak. gyik. melynek virágai ajasak. f) a több szótaguak közöl. (aj-virág) ősz. gazdag-ok. fopdr-ak. bús. tül-ök. e) és az . mely a belső gépezetet takarja. AJTÓSZÉMÖLD. zsír. szidalm-ak. var. máj. hajl-ok. melyek után tájejtéssel az a átváltozik o-ra. bod-ak. agy. mely a tollat mozgatja. jav. fű. Ily ép alakban csak mássalhangzóval végződő nevek után járul. oltalm-ak stb. hellén áxi}. ős. gondor-ok. Általán. had. én-ek. járandan-ak. ebből elemezhető az akar akarat gyöke is. AJTÓZÁR. belehatol. az képzőjü melléknevek után. 2) Az ajtófélbe eresztett két vagy három hengerded rndacska. nyál. Részletesen tárgyalva I. általános szabály szerint járni. 1. mint más testbe ható éllel ellátott eszközök. AJTÓZÖRGETYÜ. szál. p. kopaszak. húsz. AJAZÓVAS. c) a multídőbeli igenevekhez : holt-ak. háj. odv. pécz-ék. ősz. lik-ak. mint: vág-ok. ős. adv. vad. Egyébiraat az ajtózárok különfélék. melyből 1) okod. 1. V. Részletesen 1. hely-ek. nyárs. nyár nyar-ak. AJTÓSZÁKFA. s az ellene vetődő nehézségeken áttörni iparkodik. — AK (1) hangrendileg ok.AJTÓRAGASZTÉK—AK AJTÓRAGASZTÉK. AJTÓSZÁE. honnan rokonok vele a vékonyhangu ék. (ajtó-támasz) ősz. lat ocuo. házas-ak. 1. járj-ak. rejt-ék. ajtó stb. halvány-ak. Edét. Asztalosok s más famfivesek vésőféle eszköze. Átv. ár. 1. ás. menenden-ek. hervatag-ok. várj. ocus. rézből vagy fából csinált mesterséges mttkéazület. sav. AJTÓSZÁRNY. AJTÓFÉL. azaz rovatékosak. magé. nyírt. — AK. tanutt-ak. a fentemlített ékvesztőkön kívül. AJTOZIK. megakasztja magát Előtéttel hozzája rokoníthatók: vak = akadozva járó. mennyiben aki valamit akar. járjan-ak. 1) Az ajtó. AJVÉSŐ. ker-ek. vad. AJ. társ. AJTÓTÁMASZ. t. c) a j v képzőjfl törzsekhez: gyopj. e) hosszú á útin valamivel zártabb ezekben: ág. 1) Harm. marj. aki merészen beleakad. járjanak = járj-önök stb. vár. (ajtó-szár) ősz. kivétetnek s ofc-val ragoztatnak: ih. illetőleg ajtószárny hátsó. járt-ak. AJVAS. AJTÓZÁVÁK. nyolc*. köny-ök. Ezek alapérteményéből az tűnik ki. AJTÓZÁR. száj. áhítozik helyett „Miként ajtozik a szarvas vizeknek forrására. A két táblából álló s kétfelé nyíló ajtómü egyikegyik felerésze. táv. madár madar-ak. p. kád. aki akaratot. okos-ak. ék. és pedig I. pazar-ok. ajat. bogár bogar-ak stb. ocies. pléh. ment-ek. vakmerő'. d) a fokozott melléknevekhez : jobb-ak. fa. melylyel a fát ajazzák. fn. Éggé. AJVLRÁ. képző. akafántos. K. Eredetije a csupán ragozásban divó első személynévmás ék. nevezetesen a) gyökszók és törzsek után: lágy. 1. b) ezen számnevekhez: három. haj. Kiálló keresztgerenda vagy deszkamü az ajtó fölött. íj-ak. mint: aj-ak. mindkét ajtóitárnyat kinyitni. továbbá a csinai kai (aperire) szóval. (ajtó-szémöld) ősz. makacs. fh. fa.) AJZ. 2. SZEMÉLYNÉVMÁS. kulcs. változattal némely időkben ok. esik. tág. ház-ok. melynélfogva valamely test egy misikkai érintkezvén. menén-ek. d<j-ak. csín. hav. váll-ok. sír s némely mások. személyrag némely igeidők többesében: járán-ak. vess-ek. (2) hangrendi párhuzamban ék. seíj-ak. melynek hangrendi párhuzamban megfelelő társa ék. toll. vány. bakáétól. 1. alsó szöglete. fii. tárj. tor-ok. nyulánk-ak. kin. mely az ajtófélbe megy. kosár kosar-ak. (ajtó-szár-fa) ősz. az erkölcsileg megköti. AJTÓSZÉMÖLD. üt-ök. mult-ak. ők. tál. (ajtó-szárny) 3sz. s öt hímszáluak. ánk. Általán vasból. tör-ek. ssiká/y-ak. hóekén stb. részint élő gyökökből képez föés mellékneveket. fn. 2) A kapcsolómód egyes számbeli első személyi-aga. hát. melléknevek után. rovátkot metszenek bele. Angel. i. mely részint elvont. szár. AJTÓTABTÓ. mintegy : akacs. sok. mely a nyelvet ideoda rúgja. p. Sk. sot-dny-ak. menjen-ek. H. nyugtalan-ok. mint : hojlékony-ak. akol. Egyik. (ajtó-sark). L. hid-ak. gyors. vaj. hur-ok. váll. Éjszak-Amerikábzffl tenyésző vízi növénynem. láss-ak. szarv. jártan-ak. has. a) ha a gyökszóban nyílt a van. új. ik. AJTÓSARK. ért. elvont gyök. akó. főnevek után. akona. szil-ak. p. daru. Toldytól. akacsol. jártanők = járt-önök. hálás-ak. nyomd-ok. és a török ocs-mak (nyitni). c) ág. mely az ajtó kinyílását gátolja. AK. Részei: nyelv. akadály. betenni. a német Azt. b) talán. Az ajtó szart vagy ajtófélt képező famü. az alom képzőjttek után. ány. bakafántos. galy. ék. sugár sugar-ak. dús. bal ajtószárny. belevág valamibe. ék. nyak. fn. melyuek alulról párhuzamosan megfelel a küszöb. nagyobb-ak. AJTÓKALAPÁCS. hogy az ok oly tulajdonságot jelent. azaz. 1. szil-ak. s mely körül az ajtó forog. acinaces gyökei. b) az ékvesztő egy és többtaguak után: sár sarak. L. amivel az ajtót kinyitás vagy becsukódás ellen megtámasztják. táj. p. okosb-ak. AK—AK akácz. menj-ek. agh (vágni) kok (hasítni). ajk. rendű származékai : akna. fn. av. szárny. — AK. Ez érteményben és hangra nézve rokonai: a szanszkrit ae vagy anc (hasítni). mely az ajtó-szárnyon levő csőalakú kapocsba megy. AJTÓSZÉMÖLDÖK. (3) többesszáma névrag. eke. fal. az működő erejét az illető cselekvési tárgynak mintegy nekifeszíti.

Akadályát út. a szálka. —ok. Irigyeim kezébe. —ott. kalapos-ak. (ak-ad-ály-os) mn. gyök. terv. —tál. kötelődzködés. Véletlenül tsiványfészekbe akadtam. kapczáskodás. Másokba belekötiű akar. htn. 1. mint: akadályoz. belefúrja magát Köbe akadt a szekér. —ni. AKÁCZVIRÁG. AKADÁLY. átesni. de a köz nyelvszokas értelmében csak annyi. tt. V. Székely tájnyelven : aki másokba belekötni. Akadályra bukkanni. kátyólban. AK elv. A sok látogató akadályoztatja a munkás embert. Benn akadt a szorosban. AKÁCZIÓS. p. gát miatt megütközés! állapotban marad. akadás-t. Nyelvének kereke megakadt. AKADÁLYOSKODIK. tt. AKADÁLYTALANUL. AKAD. Barátjával. Az elbizakodás akadályt vet át előmenetelnek. meghiúsítsa. mely miatt a folyamatban levő munka vagy akármely folyékony dolog félbeszakad. AKADÁLYOZ. tt. (akácz-virág) ősz. —ok. —ott. szándék. ellenvetés által valakinek útjában áll. fn. Ide tartoznak e részint átvitt. nem késleltet. Fémre. mesteremberek. és a latin acacia. szándékában fönnakadni. ellenszegüléssel páros. azaz. (ak-ácz) fn. akadálytalanul. A kezdett pályán akadálytalan haladni. 1) Beható ragu viszony névvel. Akármi ellenvetés. ö. —tál. tb. (ak-ad-ály-talan) mn. Máról. gátol valamit. szándékát a véghezvitelben hátráltassa. —ok. V. 8) Átv. hogy . Legközelebbi rokona : alcics. Akára. Csak társainkra átadhatnánk. fi'em akadhatok elveszett lovamra. —ott. —z. Km. —ok. mely valamely dolog. . hátráltat. Akadályon győzni. AKADÁLYOZÓ. 5) Találkozik. htn. AK. —ok. valamibe ütközik. Fán akadt a ruhája. Haladást akadályozó sajtórendelet. —k. sem erkölcsi ellenszegülés nem hátráltat. hogy valakibe akadhasson. (ak-ácz-i-ós-kod-ás) fn. valami dologban gátoló. Gyakori. —ok. belekötő. Egy becsületes emberre sem akadhattam. ö. akad-tam. Km. Vizelet elakadása. munka. AKADÁLYOSKODÁS. —tál. tb. mind roszban akadályozni. gyök.és cserjenem a kétfalkások és tízbímesek seregéből. AKÁCZFA. akadályozni valamiben — a megkezdett munkában hátráltatni. 1) Amiben nincs akadály. pár. AKADÁLYOZTAT. mely a mi éghajlatunk alatt május közepe táján kezd nyílni. tb. (ak-ad) önh. ember alkalmat keres. másokba kötelődzés. tt. A garázda. AKÁCZIÓSKODÁS. Akadályba ütközni. okodályoz-tam. hátráltat. 1. Akadályozó körülmények. . Aki vagy ami akadályoz. (ak-ad-ály-oz-tat) áth. gödörben. AKADÁLYTALAN. Általán ellenszegülésből támadt visszahatás. tb. AKADÁLY. m. (ak-ácz-i-ós) mn. kalapja. ih. 2) Mint igehatárzó ám. akadályoztass. AKÁCZ. kapczáskodik. tt.YOS—AKADÁS *• -. gát. tt. Helyr. Kapczáskodás. (ak-ad-ály) fn. Bővebben 1. 7) Öszue igekötővel. latrok hatalmába akadtam. 3) Marasztaló névraggal. akgatódzik. Ott akadt a sárban. okácz-ot. beleakadni szeret. csak rajta ! AKADÁLYOS. valamire talál. Fogába akadt a csont. késleltesse. m. Bárcsak valami szerencsém akadna. Mátyusfóldén : okocs vagy agacs. A szóképzés szabályai szerint miveltetö ige volna. AKADÁS. szabad folyamatú. bizonyos akadály. midőn főnévül használtatnak. késleltetés. akadékos. akadékoskodik. —ni. a kik kalapot viselnek. hajózás. fölakadás. (ak-ad-as) fn. (ak-ad-ály-oz) áth. —ok. Akadályt vetni. Megakadás. elakadás. Mán. Hazonlók hozzá a hellén áxaxia. részint közmondás! használatai: Tervében. Elemzését illetőleg 1. ha mondom. Czéljához akadálytalan eljutni. akadálytalan-t. (ak-ácz-i-ós-kod-ik) k. AKADÁLYOZÁS. Ellenszegülő. Akadályozni valakit valamitől — [nem engedni. mely által valakit bizonyos dologtól visszatartunk. nehézség. —tál. tt akáctiátkodás-t. . akarata végrehajtásában fentartóztat. m. Akadékoskodás. AKAD. K. tt okadályozás-t. ellenszegülés. találkozás. AKÁCZIÓSKODIK. amit sem anyagi. veszekedésre ürügyöt. —t vagy —ott. gátol. alkalmat keres. hogy megkezdhesse. előadja magát. vetődik. okad(ilyózó-1. Akad még oly alkalom. késleltet Lehet valakit mind jóban. kalapos-ok. ismételt. Valakit czélja. fehér vagy pirosas virága. 1. Veszprém és Biharv. elv. Ne akadályozz. Nagy akadály a szegénység. TMske akadt a lábába. akadályoztat-tam. (ak-ad-ály-oz-ás) fh. tb. tb. ütközés következtében függve marad. —ok. akadály nélkül. mint többesképző. 4) Fclható névraggal. Bemedben megakadni. AKADÁLYTALAN 2). azaz tövisiiemü szálka. kapczáskodik. ért beleköt valakibe. tt. hogy akaratát. gátvető cselekvés. AKADÁLYOZÁS. akadályoskod-tam. AKADÁLYOZTATÁS. okodályoskodás-t. i. —ott. m. fn. AKA. veszekedési. 1. mint más által akadályoz valakit vagy valamit.40 öt képzőjüek. t. axavQog. tb. (ak-ad-ály-oz-ó) mn. Semmi akadály. járás. tb. másba akgatódzó. s annyit tenne. Akadjon a szárazfán = akaszazák föl. AKÁCZ. mintegy rámegy. ősz. hátráltatás. ellenségével öszveakadt. pár. továbbá az okácziós. visszatartja. vagy belehat. akodályos-t vagy —oíj tb. Ami akadályul szolgál. 2) Bcnmaradó ragu viszonynévvel. —tál. helyn. Országszerte ismeretes fa. 6) Valahová jut. ellenszegülés! viszketegből származó viszálkod&s. htn. nehézséggel járó. m. törekvés folytatását. akadály-t. okáczios-t vagy —öt. mely a vele ütközésbe jövő testekbe akad. Többi érteményei az akad igéből magyarázhatók. tt. mint az akáczfa. —ni. (ak-ad-ály-os-kod-ik) k. (ak-ad-ály-os-kod-ás) fn. illetőleg végrehajtását hátráltatja. másutt: okára vagy ákász. Mindenre akad ember. folytonos ellenszegülés. Minden fejszének akad nyelt. ellenzi. szembe jő valakivel. Akadályokkal küzdeni. Az akáczfa bogiáros. akdczióskod-tam.69 AKA—AKADÁLY AKADÁL. kincsre akadt.

vagy valamit tenni kész. ami valamiben gátot vet. AKAR. akadékvető. késleltető. útban áll. Ki akarok menni. melyben valamely akadémia tagjai vagy növendékei öszvegyűlnek. adoma szerint midőn a czigány lovát árulta. bokrétájának fölső ajaka nincs. 7) Vétetik a cselek- . csináló. hátráltat. melyen nehéz járni. Szüntelen vagy gyakran. szavalási. Akodékos út. T. zenész-akadémia. ha az égess világ ellenem támad is. AKADÉKOSKODIK. A görög nyelvből minden művelt nyelvbe. Ha Isten is úgy akarja. htn. A siető' embernek okádékul vannak az elülte latsán ballagok. 3) Aki mindenen fönnakad. a ruha a bozótban. ruháját öszverongálni. fn. Átv. Ellenszegülés! hajlandóság. Km. 4) Akarom hinni = örömest hiszem. ért el nem igazodható kétkedés (scrupulus). azt illető. lábalattkodik. tt akademikus-t. 2) Szövevényes. Akarom. Akadozó nyelv. parancsol. —ok. Megmegütköző. ha pedig valaki azt kérdé: nem vemhes-e a lova? azt válaszolta. hanem a mint lehet. beszéd. kifogásai által késleltet valamit. p. a tövisek közölt. én úgy akarom. önh. holmi ellenvetésekkel az ügyet hátráltatja. vagy szokott. L. p. El akarok utam*. okoaVmiai-t. a föntebb! szóval felelt Nem mint akarnék. AKADÉKOSKODÓ. Növényfaj a bogácsok neméből. A tok akadozásban elkésni. nem pedig: akadik. vagy valami tapadó tárgy általi gyakori fentartóztatás. zenei előadás. (Carduua acanthoides). szónok. fonalát félbe-félbeszakasztja. vemhes. Akadémiai előadások. tt. mely legtöbbek véleménye szerint valamely Akademus nevű hősről neveztetett Akadémiának. tb. akadékoskoddi-t. vagy tanodája. (akánt-bogács) ősz. s így a magyarba is átvett szó. valamint testgyakorló iskola is létezett. visszatart. művészetek és testi gyakorlatok oktatásképen előadatnak. ért =r beléjök kötni. AKADOZIK. a hajó a zátonyos folyón. (akademia-i) mn. —ok. melynélfogva valaki akadékoskodni szeret. de gyökre nézve nyelvünkben is honos. 5) Különösen valami nagyobbszertt hangművészeti. nyilvános épület. AKÁNTBOGÁCS. Km.71 AKADÉK—AKADÉMIAI AKADÉMIKUS—AKAR 72 AKADÉK. (ak-ad-oz-ás) fn. höbögö. mert törzse: akad. AKADÉKOSKODIK. AKADOZÓ. azaz kétkedő. Általán minden. Miért megfeddetvén. csészéje kétlevelü. ha valaki kérdé: vemhes-e a lova? azt felelte. Meg akar/afc látogatni. 6) A festészek akadémiáknak nevezik azon meztelen alakokat. AKADÉMIA. tb. Gyakran ismételve. függetlenséget előföltételez. ismételve akadékot okoz. képek. nem is. akicsos élűk. Akadék-kS-. bonyolódott. nem vemhes. Valamely akadémia tagja vagy növendéke. hallani. ami akadásra ad okot. akodos ige helyett. —ok. Akarom is. malom. Most jövel. Adoma szerint a czigány a kadétot katona-okádéknak nevezte. óra. szeret. Akadozó ember. 1) Akadékot okozó. (ak-ad-ék-os-kod-ik) k. akar-1. pozsonyi. tb. Akadó* a dolog menetele. AKADÉMIAI. (ak-ad-ék-Ofl) mn. —tál. —ni. Közvetlenül a görög «x«ei>&0£-ból (= akics virágú) vétetett. hajlandó vagyok hinni. AK. (ak-ad-ék-os-kod-és) fa. gyök. ha akarom nem vemhes. tudni. melyek vagy a természet után. Akadoc a nyelve. megállás. átv. vagy nem képes eligazodni. Én azt. fn. —ott. 3) Tudósok társulata. köhögve beszél. képező. festesz-. kapczáskodni. tt. kötelődzik. nem folyó. —ott. AKADÉKOS. Akadémiai tagok. (ak-ar). —ni. szobrász-. Akadná gép. milyenek a győri. ülések. Gyakori. tokja kétrekeszü. L. Különösen 1) így neveztetik a bölcsészetben Plató iskolája. pár. honnan az 6' bölcsészeié is akadémiának neveztetik. honnan a neve is. vagy valamely minta szerint rajzoltattak. két föbbhímesek és megrejtősök seregébe tartozó növénynem. vagy a» utczák szilt volta nagy okádék. 3) Nagyobb nyomatékkal ám. kivált menet közben. Km. i. (ak-ad-oz-ó) mn. elv. —ok. hogy az égess has szavamat fogadja. nagyváradi. több izben megakad. ügy. tt okodozó-t. tt. késlet. készül. ilyen a magyar tudományos akadémia. tt akadozás-í. htn. de nem Wrja a farka. Aki akar. s a tudományokat mívelik. Akarom látni. midőn beszéde. tb. (ak-ad-oz) gyak. elhatározott belső öntudatból hajlandó tenni valamit. m. ö. m. AKADOZ. p. lel okot. 4) Művészek társulata. Különösen mondjuk a nyelvről. tt akadékos-í vagy —át. vagyis bizonyos cselekvése folyamát. Tűzoltásnál a bámuló nézők sokatága. kassai. segédeszközök. AKADÉKOSKODIK. Akadoc a szekér a kátyotos utón. kereső. és már menni akarsz t Sokat akar a szarka. kétkedő. hibás. Akodékos kérdés. Végül 7) azon köz. 1) Általán valamely cselekedésre. azt kiviszi. Km. htn. zágrábi fotanodák. —tát. tt okánt-ot. Akadémiai könyvtárak. Teljességgel nem akarom. akodékoskod-tam. melynek levelei tövises. hátráltató. Akadozás (a nyelv akadozása) lényeget hiba a szónokban. —ok. Különösen 2) eltökélett. —ni. valamely gátoló. 2) Nálunk az egyetemnél szűkebb értelmű. növendékek. fa. AKADOZÁS. (ak-ad-ék-os-kod-ó) mn. Aki akadékoskodni szokott. t i. egy Athénén kívül fekvő kies helyen. aki a kákán is csomót keres. Amit akar. melyekben bölcseleti és jogtudományokra oktattatik az ifjúság. nehéz föloldisu. 5) Valamit tapasztalással elérni kivan. tt okadékoskodó-t. botlás. többszöri megütközés. s azon főiskolákat jelenti. akadoc-tam. gyűlések. Jelent altalán oly helyet. hol gyönyörű kertek és sétányok . akadozás a tövisbokrok között. Ha akarom vemhes. m. AKADÉKOSKODÁS. melyben a tudományok. Km. fn. 6) Szándékozik. Plató szintén iskolát alapított. Akodékos ember. tb. gerenda az útban. AKADÉMIKUS. kiejtése szakgatott. kik bizonyos időkben értekezés végett öszvegyttlnek. kapczáskodik. akadék-ot. Áfásokba akadozni. AKÁNT. áth. ahhoz tartozó. midőn ezen szó belső szabadságot. Ami akadémiába vagy akadémiából való. p. V. tt akodemiá-t. hátráltató oknál fogva. (ak-ad-ék) fn. —z.

gonosz akarat. őrült. AKARATÓSÍT. Akár jösz. Akaratlan csecsemő. aki egyedül saját akaratát követi. le fog dőlni. qtiivi*. bátor. Akaratom szerint cselekedjetek. akarathianyban szenvedő. makacs. szilárdság nélküli állapot. mint az akar ige különösen alkalmazva. egyetértést: KSz akarattal megválasztani valakit. AKAR. levél). midőn valaki akarattal nem bir. akár ezeket bántsam. mely szabadságunktól függ. akár a részeg németnek. (ak-ar-at-os-ít). makacsságot. akara<tí. mintha siketnek beszélnék. a hajó nem akar helyéből mozdulni. tt akarat-ot. (ak-ar-at) fn. erély. Elemzését illetőleg 1. Akaratból származó. ih. akarat ellen való. AKÁR. kényszerített. (ak-ar-at-i) mn. bolonduló.) Az ország ét fejedelem akaratának minden polgár hódúi. melynek részei közöl választhatni. daczolva a másokéval. megvetve a másokét. akarát-t. egyezést. melylyel körülírva főicserélhető. tt. mindenki. „Akárhová hajtsam fejemet. melynek lényege az elhatározás és végrehajtás. nemléte. 1) Oly mondatokat köt öszve. sőt természetszükségi működések kijelentésére is. Korlátolt akarat. Határzóilag ám. Önfejüleg. tb. —ok. m. (ak-ar-atlan) mn. tb. —aí. tt okoraíos-t v. AKARÁS. Akár Így. p. Továbbá jelent parancsot.tt. ember. Mindezen érteményeiben a szabad választás alapfogalma rejlik. 2) Ellentéteseket. 9) Sajátságos magyar kitételek: meg akar halni. mennyiben a belső eltökélés végrehajtását külső akadályok hátráltatják. ingadozó. azaz másoktól függetlenül. mitsem gondolok vele. mindegy. de tesz is Nem elég akarni. AKARATI. AKAEATLANSÁG. melyek másmás nemflek. Km. akár n*m = akarsz jönni vegy nem. okaratlantág-ot. bolondulni. Innen : akaratot ember — önfejű. Az öszvetett nevek s határzókban bizonyos nem alá tartozó mindent vagy többet fejez ki. a végrehajtat nem mindig. akarati-t. (ak-ar-ás) fn. Seholsem találom helyemet. A csecsemő' szopni. amit tenni fog. akár úgy. mely esetben különfélekép lehet feloldani. akár Budán. rést megelőző föltételül is. alwmi akar = szophatnék. 5h. akár úgy = így vagy lifty akarva. Az igétől megkülönböztetés végett az utóbbit helyesebbnek véljük. akár pálinka. követlek = menj. AKARATLANUL. ubivis = . Akár dardsfészekbe nyúljak. Ezen embernek akarata van. elszánás bizonyos cselekvésre. Különösen szabad. Akármit beszélsz. melynélfogva magunkat valamire elhatároznunk kell. AKARATLANUL. s bár szóval felcserélhető. másmás nemű dologról rzólanak. enni. Akár a siketnek beszéljek. Nem akarásnak nyögés a vége. Akár merre menendesz. akaratlan-t. AKARATHIÁNY. vagy az akarati tehetséget nem gyakorolja. Akár tetszik. 1) Akinek független akaró tehetsége nincs. „Legyünk itten mind hajnalig Bátor világos viradtig. Pesten. betegedő félben van. melyek önmagukban véve egymástól különböző. Ez akaratlan történt. eltökélett. A Nador-codexben előjön akaratot ez értelemben is : akaró." (570. Általán az emberi lélek azon tulajdonsága. —ni vagy —ani. tt. ha akarom. fn. amit tesz. kész akarattal megesküszöm. A pipa nem akar szeleim. önfejüséget : Nagy benne az akarat. Hasonló kötszoi értelemben használtatik a latin i-i's (akarsz)." Népdal. AKARATLAN. Ö nem csak akar. —dk. de bizonyos tekintetben hasonlat van közi'. akár Pesten lakhatom. Önfejű. akár nem. e helyett: haló. p. E két nem akar vágni. ehetnék. tt. „Akár midőn a nap rajtad leszáll. beszámítható akaratot nélkülöző. S bár ám. nem szándékolt. melynélfogva önmaga határozza el. akárki. eltökélés. —s. —ok. Különösen egyes dolgokra vagy személyekre vonatkozva. AKARATOS. quantumvis. (ak-ar) v. Akár ide. áthatnék. „hogyha házasságra akaratos volna. gyönge. gyök. azaz. akit csak akarsz. mennyiben működése egyedül önerejétől függ. pár. jó. Akár midőn setét felhők boriinak. elv. Akár Budán. tb. mint a vén leányban. Nemakarva. p. betegedni. Km. Az akarati tőlünk függ. akarathiány. fejvakarás. tb. (akarat-hiány) ősz. Nem akarat. Akár így. akoratotit-ott. Akarati tehetség. a ház le akar dőlni. (ak-ar-at-os-an). ARAKAT. s nem egyéb. de cselekedni is kell. akármennyi. áth. Akár mit mondasz =r mondj amit akarsz. Akaratomtól függ ezt tenni vagy elhagyni. S az égpirulat fényében ragyogsz. 3) Néba magán is áll. Rudin. önfejűvé tesz valakit. önszántából teszi. akárki = mindenek közöl bárki stb. 2) Szabad akarattól nem függő. (ak-ar-atlan-ség) fn. makacsul ellenszegülve. akár oda. cselekedet. Vállalkozó bátorság. Legyen te akaratod (Űr imáds." Szemére Pál. p. akár bor. gyakorlati tehetség. makacs. abból nem származó. amennyit akarsz. akárhol = több hely közöl bármelyiken. 8) Használtatik a szabadságtól nem függő állati. (ak-ir) ksz. Km. Akár ennek beszélj-. stb. Km. htn. Szabad akarat. Elhatározás. Mindegy neki. a ház dőlő félben van. térelem.ttok. Akár megesküdjem = ha akarod. ahár Pesten lakhatom = ha akarom. akár Péter. szándékunk ellen. önkéntes. megesk üszőm. Különösen bölcseleti ért. akár Pál." Népdal. Akaratlan bánfát. Erős. Mindegy neki. Akaratommal történt = úgy akartam. Azon lelki erő fogyatkozása. amit akarsz. közönyösség. azaz makacscsá. AK. Akaratossé. csökönyös. daczosan.73 AKAR—AKAR AKARÁS—AKARATÓSÍT mindenütt ahol akarod. amerre akarsz. AKARATOSAN. Akaratlanul megtaszftani valakit. —ok. ellenkezőket foglal öszve. Akár tüzbe vízbe ugorjim érte := kész vagyok tüzbe vizbc ugorni. Akaraíos gyermek. (ak-ar-at-os) mn. Állapot. de úgy van = beszélhetsz. életlen volta miatt nem bir vágni.

tt okaratosság-ot. (akár-mily) ősz. AKÁRMENNYI. Akárhol van dinom-dánom. (ak&r-ki) ősz. mindenütt rendetlennek látom. Akárhonnan veszed. Akármely helyre. szolgálatot kész elfogadni. (ak-ar-at-os-kod-ik) k. Akárhol.tam. (akár-merre) ősz. elszenvedek = mindent. AKÁRMIKÉP. ih. htn. városban. AKÁRMDÍEMÜ. Akárhol lettest. Határozott akaratból. AKAEATOSKODIK. Akárminemit a munka. oldalra stb. mások szavára hajtó. Akárhogy. tt okarékos-t vagy —öt. oldalról. mi biztosítva vagyunk. s mások tanácsát. Akárhová tesz az Isten.75 AKAEATOSKODÁS—AKÁRMELYFELÖL AKARATOSKODAS. de ezen városban rejtesik. AKÁRMINÖ. AKARÉKOS. akárhogy. AKÁRHOGYAN. AkármelyfeU veszi útját. ih. országban. ÁKÁRHOVÁ. —t. csavarékos. mint takarékos. Oly képzésű új szó. AKÁRMIKÉNT. Akármely könyvet fog kezébe. Akárhová megy. 1. mn. (akár-mi-nemü) ősz. AKÁRMIKÉP. akaratoskodás-t. Bár mily sokan. nem hittem. tt. gyönyörű a vidék. Akármely iránypontnak tartva. s ám. akármerre menve. elő kell teremtened. nem hallgatnak rá. Akármüy okosan. b't ott leled. . AKÁRHOGY. m. Mások parancsa. javaslata. 2) Több közöl valamely módon. —ok. oldalról. akárhogyan. nem jut eszembe. Akármüy szép. Különböző módok közötti választásra vonatkozik. Jót akarva rostot cselekedett. bár miképen. AKÁKMILY. okosabb tanácsa ellenére saját eszét követi makacsul. mn. AKÁKMINEMÜ. ih. Akármennyi ember jS élőmbe. AKÁRKI. AKÁRHONNAN. AkármelyfeU irányozza látcsövét. táj. Többes helyett. Akármi ér. akármelyik jS velem közölitek. (ak-ar-ék-os) mn. idegen tanácsot követni kész. Akárhonnan nézem e várost. de meg kell lenni. úton-módon. AKÁRMENNYIN. nem személyre vonatkozik. pontra. szándékosan. ih. mn. szívesen látlak. (akár mely-felé) ősz. országból. Ezen lovak közöl megvenném akármelyiket. üdvözli. (akár-mely) ősz. tt. meg kell méretnem. azokra nem tekintve bármi nemű. legyen bár mily nagy ezámn. Csak joj. Nem bánom. (akár-hová) ősz. nyomába érnek. meglátogatlak. Nem kell nekem bor. (akár-mi) ősz. (ak-ar-at-os-kod-ás) fii. Önfejüsködés. Mindegy nekem. —tál. mn. akármely pontról. nem gondolok vele. AKÁRMELYIK. vagy melyik felé. időszakban. mint minden számnév. tb. s ám. mind jó kedvűek. akaratoskod. Határozatlan dolgokra. Ezzel bizony akárki beérheti. nem erőltetett. AKÁRMILYEN. AKÁKHOL. a sok közöl bár mi. Akármennyin jösttök. AKÁEMINT. Akarva nem akarva el kellé mennem = erőszakkal. bármi szerével. (ak-ar-at-os-ság) fii. akárminemit. Akárhol megfordult. mindenfelé. A viszonynév után téve e második alakban divatozik. megtalálnak. ih. mindenütt pusztulást. Készakarva károsítani valakit. Helyhatárzó és állapító jelentésű. ki egyedül öneszét követi. önfejüség. Akármennyit beszéltem neki. Akármelyfelöl fúj AKÁRMELYIK— AKARVA 76 a szél. daczoskodas. 2) Amennyi csak kell. AKAKATOSSÁG. vidék közöl bár melyikre. Akárhonnan meríthetsz = ahonnan tetszik. Akárhogy töröm fejemet. Akármely hivatalt. mn. AKÁRMELYFELÉ. makacskodás. (akár-melyik) ősz. vagy lehet. Oly ember tulajdonsága. azaz: mindenkit üdvözöl. 1. nem lett sikere. Nem gondol S vele. ih. Akármily rút. akármikor. még sem kell. 1) Mindenki vagy senki. Akármikép teszem szerét. nem tehetek róla. ínséget látok. (akár-mikor) ősz. akármikor indulunk. Kinek akarata valamire hajlandó. Akármikor otthon találsz. országba. Szabad akarat elhatározásából folyó. ih. Ez úgy akarva történt. ih. irányozva. AKÁRMILY. csak vinnék. mi gondod rá t AKÁRMELY. Bármi módon. Bár mely tájról. mindenütt szívesen látták. AKÁRHOGY. 1) Bármely helyről. pihenést kivan. szerrel. Mehetsz Isten hírével akármerre. (akár-hogy) ősz. (akarat-szérU) ősz. tgehatárzó —n vagy —én ragot vesz föl: akármennyim vagy —mennyien. Fon bor akármennyi. —k vagy —efc. Kivétel vagy válogatás nélkül minden. 1) Bár mily sok. vidéken. Bármely időben. tb. csak meglegyen. AKÁRMELYFELÖL. valamikép. honn találsz. Jöhettek akármennyin. Akárhogy bizonyítsd. (ak-ar-va). födött-e vagyunk ellene. AKARATSZÉRÜ. akárhonnan hozták. 1) Bármi módon. legott eldobja. (akár-honnan) ősz. 2) Sok köcől valaki. nem kényszerített. vagy —eí. Akárhogy temem szerét. csak vinnék — mindenkihez. AKARVA. Akárkihez hozzámenne. nem használt. Akárki mondja. Akármely órában jövendesz. tájról. Több közöl egy bizonyos meghatározott alanyra vonatkozik. tb. mn. mindenünnen. Bár mely helyen. tájra. nem hiszem = senkinek nem hiszem. 1. daczosság. amennyit akarsz. Akármerre nézek. —ok. bármilyféle. Akármin! könyörgék. minden irányban. bár mi módon. Akárhová rejtezel. Jó bor. (akár-mely-felől) ősz. (akár-mennyin) ősz. Akárhová fordítom szemeimet. Akármikép meg kell üt mentenem. akármikép. mn. mitsem lát. thotol akármennyit. szívesen látják. Akárkivel találkozik. Akármint sietek. Tulajdonságai között nem válogatva. mn. Legyen bármily nemhez tartozó s tulajdonságú. Mindegy nekem. AKÁRMI. —ott. mégis elkéstem. akárminemii legyen. bár mily nagy számmal. Nem szeretem a sajtot. legyen az akármilyen. (akár-hol) ősz. (akár-mint) ősz. —ni. Több hely. AKÁRMIKOR. 2) Mindenkor. Akármire kése vagyok = mindenre. Akármelyf elöl támadja meg várunkat az ellenség. Hazámért akármit megteszek. önkéntes. Akárki volt. (akár-mennyi) ősz. csak jó legyen. 1. 2) Akármely kútfőből. (akár-mi-kép) ősz. mn. szavát makacsai mellőzi . ih. Ehetel. nyakasság. akárhogy vitelem magamat. higgadtan beszél. Akárkiben ne bizzál. pontról. ih. AKÁRMERRE. ih. vagy tetézik.

ki fél az akasztófától. Egy érteménytt az akaszt igével. (akasztó-fa-kötél) ősz. jelenben. rúdra s hasonlónemii tartalékra függeszt. Nagyobb keletre érdemes szó. Általán: felfüggesztés. Cselekvés. AKASZTÁS. 1. (akasztó-fa) ősz.77 AKARTVA—AKASZTALÁS AKASZTALT—AKCSIPESZ 78 AKARTVA. melyet akasztáskor használ. tt. 1. hogy függőleges helyzetben maradjon. fn. ütközésbe hoz valamivel. —ok. Hasonló képzésű ezekkel: magasztalt. kapocs. mondatokkal bővelkedik. (ákasztó-fára-való) ősz. szeg. vigaszt és vigasztal. p. minélfogva ideigleu megáll. p. Kisebbnemü akaszféle állvány. AKÁCZ. Km. (ak-asz-t-al)." Luk. (ak-asz-kod-ás) fn. ARASZTÓL. különös forma a maga nemében. tt. A szidalmazó czímek egyik legkeményebbike. Gonosztevő. horog. hogy felakaszszAk. htn. melyet az ál képvisel. midőn a hintázó gyermek faágra. okoszká-t. gyök. fn. tűzött. Km. tt. Hívják törvényfátiak vagy bünfának is. Valamit vagy kit. függesztünk vagy akadályozunk. kapocs. fejből. nmlt: akaszkod-tam. okarand-va. AKASZTÓ. AKASZKÚP. AKASZKA. Hasonló viszonyt sejtünk a maraszt és marasztal. horogra. pár. okosztód-tam. a másvilágra. AKASZTAL. AKASZVAS. AKASZTÓDIK. AKCSIPESZ. s függő állapotba helyezkedik. akastse. (ak-aaz-t-al-t) mn. Szegre akasztani a ruhát. múltban.vagy beleakad. németül Sperrkegel. Képesen szólva: a bút. állványra kapaszkodik. A gépekben kapocsnemfl vas. AKÁSZV1RÁG. ragasz. marasztalt. í) A gonosztevőnek birói Ítélet következtében végrehajtandó főikötését teljesítő személy. Ki nem akar élni. mely németül Stdgerad va^y Sperrrad. A székelyeknél ezen értelme is van : akadályoz. 2) Horog. leszakadt a köpeny akasztója. mert a nyelv természetével nem ellenkezik. megakasztott. fn. kötözünk. vagy midőn anyja nyakába csimbcszkcdik. m. (ak-asz-t-al-ás) fn. Szegekkel. AKASZKODÁ8. codcxbcn ám. bakó. Akasztandó zsivány. tb. tb. AkoMssanak föl neved napján. tb. hanem a múlt. külső erőszak nélkül valamibe meg. 1. (ak-csa). akasztal-t. tt. hogy hajdan a va képző nem csak a jelen. rekesz s több mások hasonlatára. AKASZTÓLÉTRA. Kötél. akcsá-t. AK elv. Km. melyek akasztófára s akasztásra vonatkoznak. (ak-asz-t-ék) fn. okart-va. akaszsza föl magát. AKASZTÓFA. AKASZTAL. fn.Ruhaakosz. vigasztalt stb. Fölfűzött. vagy horgocska. a tapasztal átv. Új szú az órásmesterségben. horogra. tamást. tt. stb. V. bimbója. Hajdan a malombeli tolvajt hajánál fogva gerendára akasztottak. Nem lehetetlen. Akasztani való czéyéres zsivány. akaszt-ott. e helyett AKARVA. fn. hóhér. ö. jövőben. gúnyos kifejezésekkel. Amire vagy inkább aminél fogva fölakasztanak valamit. állványra stb. melynélfogva. AKÁCZVIKÁG. tengelyt akas:tani. AKASZTÓFÁKAVALÓ. tb. törvényes űt»n akasztófáu kivégezni. htn. AKASZ. A népnyelv igen sok tréfás. Bakó létrája. gondot szegre vagy falra akasztani = száműzni a szívből. kapocska. Embert akasztani. (ak-asz-t-aa) fn. Más nyakába akaszkodnl. (akasz-kúp) ősz. tt. Az akasztandó elitéltet kikísérni. AK. valamit öszvefittet. szegre. AKASZTANIV ALÓ. így nevezik a hasonló czélra épített falas alkatot is. vagy akit itéletileg fel fognak akasztani. lógó állapotba helyezkedése. p. htn. Kereket. Valamely magasabb testre. AKASZKERÉK. A müiicli. fn. de úgy látszik. tt akosz-t. —ott. melynélfpgva valakit a törvényfára kötnek. m. —tál. FSlakaszkodni a fára. mn. Helyesen elvont törzsszó a szakasz. Akasztófa-kerülö. engeszt és enyfsttel között A tapaszt tulajd. most ritkábban használják. kötélre. Új szó azon órakerék elnevezésűre. fej. —ott. —ni vagy —ani. . Kinek dkasztófa a helye. AKASZTÓFAKÖTÉL. (ak-asz) fn. ARASZKODIK. (ak-asz-t-ód-ik) belsz. Jelent érkötésnél használt esipeszfúle sebészi eszközt. törökül: (akdse vagy ahdse). AKASZFA. némi tartóssági. akaszkodás-t. áth. nagyítási árny oktattál. —ok. aki érdemes rá. Akasztófán száradjon a bélé. htn. puskát. szeg. —ni. ősz. Magamagának fölfüggesztene. AKASZTÉK. AKASZTANDÓ. zsinór stb. fn. czimere. akosztalt-at. (ak-asz-t-and-ó) mn. 22. melyre holmit akasztani lehet. szekér végére. (ak-asz-ka) kies. Felakasztották. tb. AKASZT. Egyébiránt a régi nyelvemlékekben gyakran előfordul. értelmű. Akasztófa sódara. (ak-asz-kod-ik) k. —ok. fillér. Párhuzamos unható társa akad. melynélfogva valamit fölakasztanak. (akasztó-létra) ősz. akoszkák. fn. m. Erről mondja tréfásan a népnyelv: latrán ment sírjába. felkapcsol. Az idők szabatosb meghatározására szokásba lehetne hozni. mint amilylyel valóban bír. okcsá*. fii. —ni. (ak-csipesz) ősz. okoszíó-í. kispéuz. tt akasztandó-t. nem hal a Dunába. (ak-asz-t-ó) fn. fn. gerendára. Földbe vert s különféle szerkezetű és nagyságú fa-állvány. | AKASZTALÁS. bizonyos tartalékra. (ak-asz-t). fölköt. tt. Mintegy önmagától. mely által valamit fölfíi2iiuk. virága. = akasztófára való. —tál. Atv. —«i. ért. Fára akasztani a kukoricza-csomókat. fogakkal ellátott állvány. függesztett. akasztatás-t. Nagyobb nyomatékul kész tétetik elébe : Kéazakartva eltépte öltönyét. akasztás-t. vagy melyre valami fölfüggesztetik. Különösen : valamely gonosztevőnek törvényes Ítélet szerinti kivégzéze kötél által. AKASZTANDÓ. akadályozott. AKÁSZ. AKÁCZPA. (akasz-vas) ősz. —ok. (akasz-kerék) ősz. tapasztalt. „Láta kedig egy néminemű özvegyet két fél akcsa (acra minuta dno) eresztetet. melyre a biróilag halálra Ítélt bűnösöket szokták akasztani. AKASZTALT. Ruhaakasztó. melynélfogva annak bizonyos részei egymázba akaszkodnak. 1. bizonyos magasságban levő szegre. . mely akasztórudakkal vagy szegekkel van fölszerelve. s talán a jövő időkhöz is járult: akar-va t i. áth. Büntetésbeli akasztásra érdemes. tb. tt okoszték-ot.CSA.

tdényakgatás. AKKORRA. hegyes szűrös kinövés. szavaikat rostálja. Fogakkal ellátott állvány. tt. (ak-og-at-atlan) mn. —ok. lógó helyzetben levő. Akkor még fiatalok voltunk. —ok. s vele ütközésbe jöjjön. tt akgatódzás-t. mikor ti. akadékoskodik. azon időre. föltűz. melyről épen szó volt. mint a kis ujjam.tt. azonban szinte nem alaptalan azon nézet. Akként cselekedjél. (ak-og-at-mány) fn. kies. Mekkora akkora. V. lebegő helyzetben legyenek. midőn mások tetteit ezek füle hallatára hivatlanul fitymálja. időpontig. miszerint akkora ember annyi volna mint: óz vagy oly górú. Akkoron mát világ volt. Az akkoriban történt. Azon régi. Akkor már nem élünk. (Kleiderstock). Ne akgass itt. szSg. (az-kor). AKGATÓDZÁSI. nevezetesen Balaton mellékén. Cselekvés. . 2) Oly nagy korú. azt magában foglaló. akkorák. oly módon. kötelődik. Akkor időben. Azon bizonyos vagy alattomban értett időig. Azon bizonyos. 2) Akkori időre. —ott. módon alkalmat keres. Az akkori emberek jobbak voltak. tb. Képzésre hasonló hozzá: függelék. ih. Akkoron. ih. Vagyis amaz jelenti azon kört. kova. eredetileg térre. lék. —ott. tüvis. —ok. akgalék-ot. vagy következni fog. aggora ember. hogy a nagyot. lik és lyuk. olyformán. AKKÉPEN. —ok. minthogy valószínű. (az-kép vagy —képen). (az-kor-ra). (ak-og-at-ás) fn. AKKORON. Egyébiránt a térnagyságra vonatkozó kor-ról azt is vélhetnők. (ak-og-al-ék) fn. mely már elmúlt. mint a kör fenhangú változata. melyet bizonyos test elfoglal és csak utóbbi értelmében a szellemibb természetű időkört. tb. dohányfözér-. térkort (érzéki kört). Azon időtájban. AKGANY. k. mint a nád. AKGATMÁNY. kiszabott időre. mint. AKGATÓDZIK. Gyöke ok. s ám. ért. melynélfogva valamit öszveakgatnak. tér tár stb. —ok. Hasonló módon. mint a szintén újabb alkotásu függony-é. mint maga. Km. hogy függő. Akkorára halasztani valamit. melyre vonatkozás történik. AKKORIBAN. Valamihez akasztott. (ak-ics). kötelődzés. Akkor kell a vasat verni. tb. (az-kor-á-ra) ih. ih. Akgatódzást illető. Túl a Dunán. ö. kő.79 AKGALÉK—AKKOR AKKORA—AKLA 80 AKGALÉK. Mire hazajövök. idStájban. akgatatlan holmi. szőlő-. (ak-og-at-ód-z-ás-i) mn. kötelekkel okgotják a vontató gőzöshöz. illetőleg kicsinre. tüske. 1) Oly nagyra. hogy a kor nem egyéb. Akgatódzási hajlam. lógó. mn. azután varrnak. tb. Azon bizonyos határózott időben . AKGATÓDZÓ. azokat holmi sértő czélzásokkal haragra ingerii. olyképen. belsz. gyak. mikor tüzet. tt akgatás-t. áth. tt. A terhes hajókat lánctokkal. s viszonytársa a közelebbi. Km. melyre ruhákat akgatnak. midőn holmit függő helyzetbe rakosgatunk. Mikor kérdeznek. Ezen szóban a kor ekő jelentése. Önhatolag hasznaira Tolna. épen úgy. —tál. AKGATÁS. amint mondom. akkori-t. szeges. gyakorló. vagyis jelen : EKKOR. akgat-tam. azgora. közel valamihez mérő. a kukoriczocsomókat ágasra. —KÉNT és —KÉP. mint ma. körülbelül azon idő alatt. viszkeíeg. AKGATATLAN. (az-kor-on). ih. hogy majd megsilcetültem bele. akkorá-t. —tál. s abból öl képzővel lett elavult ige akol. föl nem tűztek. (az-kori) mn. p. AKGATÓDZÁS. (ak-og-at-ód-z-ik). Gyöke ok. —ok. a dohányfüzéreket pólósra akgatni. magasat jelentő gór módosított alakja. Mi is okkortájbon szüreteltünk. pár. Távolra vonatkozó. ingerkedik. távol időben. . akkorra késs legyen ág ebéd. a fegyvereket falra. Rongyos köntösét gombostűkkel akgatta oszve. Ez is akkortájban tortént. fn. Szél lebegette. elmúlt. ih. AKKÉNT. tt okgatatlan-t. mint . AKICS. mint a mostaniak. hasonlító ekkora. Akkora időre nem is emlékszem. Viszonytarsa a közeire mutató. Akkorára nőtt. Atv. hogy az ok gyök eredetileg = ék. akkoriban. hogy másba kapjon. hogy a nyelvszellem épen a hangzóváltozattal akará a két fogalmat megkülönböztetni. kapczáskodik. Akkorát kiáltott. mikoron. Akkorára én is ott lestek. határozott. Azon módon. tt. ki minden áron. tb. amekkorig tetszik. Azon bizonyos korból való. . kössön. oly messze. mint ezekben is: cseléd. Akkorig legyetek oda. Amikor akkor = akármikor. Azon időben. A szabók előbb akgatnak. család. Fonal. AKLA. ingerkedö. ily nagy. tt. (az-kor-ig). Csak akkorát adj. AKKOR. Minden genyegúnyáját magára akgatni. Akkorára zúzták. Akkora fia van már. akgotódz-tam. tt aWá-í.. (ak-og-at-ód-z-ás) fn. vagy fóltüzött holmi. melyből akaszt is származik. ih. Amiket föl nem akgattak. ragasztott fityegő járulék. AKKÉP. tt akgatódzó-t. Több azonnemii vagy különféle holmit akasztékos részénél fogva valamely fogas. Ruha-. jelentésű. A ruhákat fogatra. mint a mákszem. (ak-og-at-ód-z-ó). (az-kor-i-ban). (ak-ol-a) fa. Akasztékoknál fogva fölfüggesztett. oly régi. AKKORIG. Ennek értelméből szinte látszik. akkor beszélj. AKGAT. AKKORÁRA. vagy tűzdelünk. valamikor. v. tb. AKKORTÁJBAN. Akkoriban még mi is legények voltunk. A ki akgatódzni szeret. midőn senkit sem érdekel. tt okgatmány-t. másba kapczáskodás. s képzése olyan. akgoss. Porban heverd'. stug vagy zug. hanem hordd el magadat. (ak-og-any) fn. lógatta akgatmány. ám. Mondjuk emberről. 1) Oly nagyságú. ingerkedés. Akkorával be nem érem. Közeire mutatva: EKKORIBAN. ágas állványra úgy rakosgat. kötelődző. AKKORI. (ak-og-at). tb. (az-ki-ent). akáczióskodik. a második idóVe vonatkozik. tű. midőn utón valónk. tető tat (hajó tatja hátulja fő része). m. faágra. —ák. Különösen ám. m. (az-kora) mn. láb alatt van. akics-ot. AKKORA. ih. ebből részesülő ok- . odakapcsol. tb. úgy látszik.és Baranyában ezt teszi: akadékiíl szolgál. okgony-í. (akkor-tájban) ősz.

tb. Aknákat a beomlástól megóvó fagerendázat. fn. (akna-icsolat) ősz. fű. kibélel. nevezetesen Kemenesalon divatos ige. aki földalatti aknákat ás. AKNANYILADÉK. 1) Sóvágó. fn. Nagysága országok szerint különféle. AKNALÉG. pálinkát. 4) A hadi tudományban foldalatt nyitott. mely az aknát körülveszi.fn. ö. miért legdivatosb a sóakna szó. (akna-ász) fn. AKNÁSZ. nyrglr. melylyel az akna oldalait megtámogatják. melylyel az ásványnyal rakott kosarat vagy ládát az aknából fölhúzzák. fabéllés. ősz. Hadtudományi ért. áruk menynyiségét meghatárzó mértéknem. AKNALOB. kiilönböztetésül a vízből főzött sótól. Az aknának fagerendákkal kirakása. (akna-héj) ősz. holmi rejtett dolgokat kutat. szemle. Aknában dolgozik. vagy munkás. melyre az aknában föllobbaiitott lőpor megrázó ereje elhat. oknáctolát-t. melybe folirjak. fn. 2) Hadépitészeti aknász. vagy távolság. azaz 32 pintből áll. mind azokon. Általán nyilas. (akna-ács) fn. (aknász-kar) ősz. fn. AKNABÉL. AKNAKŐ. (akna-bél) ősz. AKNASÓ. rokon az akna szóval. különösen. Lőporból való töltés az aknaüregben a végre. áth. (akna-oldal) ősz. melybe a dugaszt ütik. Az eriiditési vagy ostrom! aknák tekervényes menete. m. AKNÁCS. mely sófőzéskor kotlákban leülepszik. Hadtud. közönségesen: akona. >. ablak). melyet lőporral töltenek meg. Eredetére nézve úgy látszik. tt.81 AKLÁL—AKNAKÖTÉL AKNALÉG—AKODÁS 82 ló ofcía. (akna-ág) ősz. ami fölötte fekszik. tt akó-t. áth. s némely mások. Akarta előfordul már egy 1222-dik oklevélben „Salis fodinas. égbe röpítse. m. A bányai aknák oldalai. ön. melyek fölvettetésre szolgálnak. Az aknakamrát elzáró gátféle ma. valamint azon üreges edény. megtámogat. Aknát ácsol. valamint a német aiehen v. és átb. csak á» és. rkr'dés. fn. vizsla. melyeket beomlás ellen duczokkal. ért. AK gyök. Így képződtek ecek is: tritta. (akna-lég) ősz. Ducz vagy gerenda. (akna-só) ősz. fn. névk. ablaknyilást jelentő szláv okno. (akna-korlát) üsz. akójával adni venni a bort. fn. Előfordul már egy 1240-diki oklevélben „cum magnó cubulo. ki valamely hely ostromlására vagy védelmére szolgáló aknákat ás. légbe röpítsék. hangreudileg magash. hogy ami fölötte vau. AKNAÁQ. kiforrásokat. AKNÁCSOLAT. melyen az aknaásást megkezdik. —ni. AKNASZÍN. Kötél. HAOT RZÓTÁK. AKNAKAMRA. melylyel a hordók s más edények száját betömik. htn. mely e mennyiséget magába foglalja. tört. tt. V. quae Akana vocantur. Haditud. aknácsol-t. (akna-lob) ősz. Bányúsznyclven földből éa mészből álló'vegyUlék. oknd-t. Azon lik. A magyar akó 64 itczéből. Tömören termő kősó. oklál-t. Héjazat vagy házikó az akna fölött. (akna-ácsolás) ősz. Kiaknázni a régi okleveleket. ásott üreg (Mine) valamely helynek lőpor Altali fölvettetésére. (akna-kötél) ősz. (akna-áz). Akóval mérni. A tulajdouképi névk. gyak. ért. aJenáz-tam. esők ellen biztosítsa. nagyjában öszveakgát." Jemey Magyar uyelvkincsek. AKNAÚT. fn. aknát fagerendákkal kirak. Azou terület. (akna-metszőlék) ősz. (akna-csőte) ősz fn. AKNAKORLÁT. hogy ellobbantva. tt. fn. AKNÁZ. (ak-od-ás). Nyirkos. Dunán túl. AKNA. gátféle kerítés. AKNAHÁZKOR. m. AKNAKAMRAGÁT. AKNAÁSÓ. sóásó. AKNAHÉJ. 1) Általán minden földalatti üreg. AKNATÖMET. tichm is. AKLÁL. megtámogatása. (sJc-ol-a-al). AKNAOLDAL. (akna-kamra) ősz. mely azt több ágra választja. (akna-ácsoi) ősz. mennyiben mindegyik lényegét üreg teszi. (akna-ásó) ősz. Egy-egy vonal az aknajárásban. s ám. ö. tt. I. mind a bányai aknákon. fn. mint: mar-akod&s. (akna-nyiladék) ösz. (akna-tömet) ősz. (akna-könyv) ősz. Megvan a török nyelvben is akov alakban. (akna-ráz-kör) ősz. —tál. A bányai akna többfelé elsugárzó menete. (akiia-kamra-gát) ősz fn. s mintegy kibélelik. imígy-amúgy. Különös hadosztály. földalatti üreg. AKÓ. melyhez ismét az oko (szem) hasonló. fn. fn. nyilas. sóbánya. fölvettetés az aknaüregben meggyujtott lőpor által. tb. aJcnács-ot. tb. hogy be ne dőljön. Van Fizakna bely is Erdélyben. illetőleg az aknából bizonyos ásványokat kihoz. Hordó vagy más ilynemtt edényen azon lyuk. hogy a bemenetelt szelek. AKNÁCSOLÁS. fű. Vagmellékén akóval mérik a szilvát is. — AKODÁS. azt a beomlástól megóvandó. (akna-út) ősz. V. oknász-t. 3) Dugasz. AKNALYUK." Jemey Magyar uyelvkincsek. qni vulgo Ako vocatur. Ennélfogva hasonló hozzá a szláv okowa (akó) és okno (akna. fn. fn. Aknákat csináló bányai építész. (akna-kő) ősz. fn. gerendákkal megtámogatnak. sűrű lég az aknajárásokban. melyből ásványok hozatnak elő. 2) Azon hadi szolgálatban levő vagy mis munkás. fn. rés. Híg testek. —ott. —ok. AKNÁCSOL. Átv. (akna-lyuk) ősz. —ok. Bányászok jegyzőkönyve. melynek föladata aknákat készíteni s azokat az ellenség romlására használni. (ak-na) fa. okná-k. melyet az aknákban vágnak. öszveferezel. AKNA. ért. cer-ekédés. AKNACSÖTE. mennyiben az ako6 . AKNÁSZKAR. fn. l)Bánya-épitész. AKNAHÉJ. fn. AKNAMETSZÖLÉK. fű. AKNAKÖNYV. fn. AKNAKÖTÉL. mikor és hány szállítást tettek az aknában. —ni. 2) Hordó szája. htn. s közismeretre juttat. Rokon vele az ablakot.

(ak-ó-ol). tehéhokol. (ak-od-ik) ősz. e. ok-od. ne verekedjeból való. Sklir = ménestek /=: ne veregessétek egymást.mát. kSlf-ög-et. egy pásztor = egy hitvallás vált-ak-oz-ik. tanácskozik. d. nyelvhang t. akolban tartott. áll: og-oí. ssánogot valakit = gyakran szánja. a perzsában ághol korlatos képzője og. vagyis amazokban az önhangzók zartne. egy fő alatt wlíf-og-at.Egy okol. tanakodik magában = valamely kétes. csordát. b) az áthatok cse. L AKOLÓFA. hez tartozók. tt. Egyébiránt feltalálEzen táblából kitetszik. többször teszi. (akó-fa) 1. marakodik marakoszik. AK gyök). köí-ek-td-ik. (ak-ó-ol-ó) fn. belátja. hogy valamiről tudomása legyen. melynek jobbára csak éjszak felől van félfödele.okol. üregét. — AKODIK. ismételve. ö. —EKÉDIK. Képez gyakorlatos visszaható vagy benmaradó cselekvésit középigéket Szoros képződés! és érteményi viszonyban áll vele a gyakorlatos átható cselekvőket képező ogot. von-ak-od-ik. Sg. farkasnak okolt tot-ak-od-ik. s amennyiben födve is van. Snt-ek-éz-ik. kinek hivatala és joga a teli bordók nagyságát. p. Akolkodnak át ebek. dik ekédtk-féle igékből származik. kérdés alatt levő dolog vagy teendő fülön mintegy AKÓLÓ vagy AKOLÓ. A d némely igékben a szervileg rokon se. V. . okoli-t. igas ökörtől.helyeken. —ok. toznak. AKÓLÓ vagy AKOLÓPÁLCZA. nép közé tolakodik = az előtte. tn. fn. V. Ökürakol. gyülekédik gyülekezik. Akólást illető. Átv. a héberben agái (Sj«) coerben kemény torokhang uralkodik. igeképző. ért egyház. akoli ló. társaival együtt ezt jelenti: a béltartalmát meghatározzák. Személy. őg-eí. emezek. marakodik valaki. bont-og-at. egy szótagból álló gyök vagy torzaigéhez járulván. —KÖDIK. (csak (Sjy) circumvolvit.tatik a törökben okbor vagy okher. ARÓ. b) A kiható cselekvés belső tott b&mos. tt okóló-t. és így az átható és visszaható igék ezen ne. eget. így nevezik ae ezen mérésnél használt eszközt is. tt. beszél. áth. Jelent gyakorlatos. tb. fn.88 AKODIK—AKODIK AKÓPA—AKÓLÓ önmagát tanogalja. marogat =: ezen cselektt akólási-t.rekded. mutatni. tb. mint ezen tábla mutatja: visszahatása. ég-et. rekeszten* a barmot. fölfogja. fon-og-at. Hihetőbb.ni kell. —KÉDIK. emez magas. akóldt-t. ek-éd: o a. a) A kiható cselekvés külső visszahatása a cselekvőre. amazokban az önhangzók nyílkerek. tg. t. Akolba terelni. gulyaakol. munka. Réfforma rovatékos fa-pálcza. tilt-og-at. verekedik verekészik. melybe a község bikáját zárják. egy vagy több oldalán nyilt hely. űrtartalmát. tb —ok. (akóló-fa) ősz. ahhoz való. ág-ól. congregavit in unum locum és 7-val lekvési képzője át ét. Általán. p. ö. aklok. körfilárkolt vagy korlátfákkal. írteget valamit = hovatovább világosabban érti. sövényből csinált kerítés. gyök vagy törzsige által jelentett cselekvést gyakran. kalt-ek-éz-ik. ö. mely által a hordók űrtartalmát megmérik. emezekben zártnemüek. AKÓLÓ vagy AKOLÓFA. Km. így elemeztetík: o-kol. Bizonyos mérőpálczával a hordó béltartalszerepet. melynek hangrendileg párkuzamos társa eke'dik. amazokban lágy. ö.cuit. kemttek. 3. s mintegy visszaható belcselekvést V. kérdezősködik. A hordó űrtöbbeken végrehajtja. e. p. akószámát megvizsgálja s mei között ás illető hangokra nézve fordított viszony meghatározza. ed. öní-ög-et ól azaz nyílt ól (v. ezekben ennek lágyabb társa d viszi a htn. íör-ög-et. t-vel váltakozik. (ak-ol-i) mn. — KODIK. ÁKÓLÁSI vagy AKOLÁSI. deszkapalánkkal kerített. mértékét meghatározni. piaczokon az áruba hozott boroktól fizetvel =r valakit marogat és marogattatík tőle. tt aktot. kj t.é. bikaakol vagy bikakol. Rendesen a vámszemélyzet vagy vásúrbiróság egyik tagja. stánakodik valakin = a szánogató részvét miatt szenvedő állapotban van. tilt-ak-oz-ik. sövénynyel. töfíiget = valami tozó. tájejtéssel öd). AKÓFA. AKÓLÁS vagy AKOLÁS. —AKODIK. . melyet vásárteménye pedig több árnyalatú. bont-ak-oz-ik. midőn egymást marják. akérí-ég-et. a visszahatóké ód. mara. a tehenek. A visszaható okodik eke'dik értartalmának meghatározásáért járó díj. conclusit. melyhez bizonyos tot-og-at. p. Egy okotbót valók = egy vallási felekezetk8<-ög-et. a szláv nyelvekben okol mos ok. nyerges lótól. mar-og-at. tb. gyakran elköveti máson. vagyis. circnmegit. hová a ménest rósz időben vagy éjjelre beterelik. knlönböztetésfil az istálón tarszont tologattatík tolok. tarvést mar.béli ló. vagy födeletlen. nyájat. AKOL. föV-ek-éd-ik. amaz mély. gulyabeli ökör. (akólás-bér) ősz. értekénk valamiről = azon czélból ír. a honnan ogol ám. —ni. tak. mintegy ágakból. a o j g. a viszszahatóké párhuza. hangrendileg üget. (ak-ó-ol-ás-i) mn. mely által a hordó Az átható ogot. (ak-ó-ol-ás) fh. juhakol. emezekben nyíltak. érí-ek-éz-ik. mely szintén vagy födelei. oktatgatja. pontosság. hogy a) az áthatok gya. 'AKOLI. é (ö). wer-ég-et. kerekded. o-kolo. vagy ezen -cselekvést AKÓLÁSBÉR. melybe a barmokat leginkább éjjeli állomásra vagy téli szállásra berekeszteni szokták. tanogaf valakit = gyakori tanítással oktat. —ok. azokban a keményebb AKÓL vagy AKOL. lóakol. AKÓLÓPA. kerített valami. útjában álló embereket tologatja és vi. i. akól-t. törekedik toVekeszik. Akólási eszköt. p. hogy ám. txtrakodtk várakozik. kötést gyakran ismételve tesz. a gulyamarha számára. Mérés neme.szinte hasonló jelentéssel. (ak-ol) fa. azaz körös. ék. nevezetesen keresztény felekezeti hívek tartw-ek-éd-ik. vallás. mely mintegy önmagából f ej lik ki. fallal. Némelyek szerint ám. mar-ak-od-ik.

za. pad-. melytől olyas. p. ver-ekészik. tt. közölök cgy olyk vagy olfc. 1) Ami bizonyos \ afjade'k. bel-é be. Némelyek főnévül vesz-ekédifc . f«í ház. öl. képre. tében vagy éjszaki sarkhoz képest leebb fekszik. AKÓLÓ vagy AKOLÓVAS. Tűzhely-. Szőlő alja vagy alya. Átv. holmi vadócz.Búza alja. s oly belyre mutat. ősz. codex. alispán (fő. lÓVOS. alstolgabiró (főszolgabíró). al-k.85 AKÓLÓ—ÁL ÁL—ALÁ AL. ser alja. —ok. mint képző. l az al melléknévnek. fel-t fe: hason. (ak-o-na) tt ákoná-t. ajbor. (ak-osz-ik) ősz. Hordó vagy más edény. bor. dohány alja. Achatius. EllenAL. 2) Az általánosnak külön osztályához — AL hangrendileg el él. söpreje. alamuszi.alája. gyan-okodik. melyek bizonyos formára. ofcós-t vagy —át. fn. Ksrmyö alá állni.mely más valamihez képest leebb áll. véka alá rejteni (zarnacékot számlál. (ak-osz-ik) ősz. hegy alja vagy alya. ez utóbbi —al is. 1. al-ól. „Alőszön vala egy főalon. tájra. Alvincz (Felvincz). A honi történelemben előfordul ily néven sze. fazék. | Némelyek mindig aly szóval élnek al főnév heAKÓVAS. vagy a mi alatta van. fn. elvont gyök. AKÓLÁSBÉR. j hanem önálló gyöknek állítják. AKÓZÁS. lazaszem. feneketlen mélység. ÁKOS. s erkölcsileg mintegy alantabb áll. L. al-á.sarkhoa képest az egyenlítőhöz közelebb áll. s írók szerint aly. öszvehúzott mó. elv. alhadnagy (fel. alyfa. akó- . desen alvó lehel ki. melléknév. fel föld. Valamint a magyar al. Altiszt Gyönge lehü torokhanggal ejtve (hal) csaku(feltiszt). tb. érzet. valamint a kül gyöke kti. borító. AKOLÓVAS. zó s még az eredeti lehelettel bíró: hál. Ily átv. Jelenti néha a határozott 6* AKÓLÓ vagyAKOLÓPÉNZ. ért. Valaminek a maga nemében roszahb. hogy eredetírói szokás együvé foglalt: alt-áros. férj. . alybor. héberül alól (hu. hafel város. valamint más részről a szunnyad. tt. AKÓLÁS. alrend. 1) Névutó. —ok. melyeket az sonlatra vonatkoznak.pamlag alja. az al gyöktől pedig: al-om. álom. Helyviszonyító ért. 2) Ami fölött más hasonló nemű alik alul. aliiemes. melybe egy akó bor. az alafa származékban L. mely valamely álló jószág.megnyílj tv a ál. AKNA. a föld alatti ak. réteg. származékokban. álmodik és az alvásra vonatkomilag oly állapotú. előlehliel rokona hal (ige). 1) 1. értelmű az alhang szendereg szók a szuszogó orrhangot utánozzak. vagy némely szójárások szerint megfordítva: alja dohány. Hanyag tájejtésscl és Írással: aj. aldogál. Alnép. mely az alszik. alesperes (föesperes). Sátor alá ház fekszik. fn. melyet egy más takar. ipcképzö. belefér. dézsa. névszerint: akólófa. hordó. mely fölött a sabban álló valami létezik. lóan ás al tiszta elvont gyöke a volna. (4). akólópálcsa. s abban foglaltatott valami. honnan valószínű. melyet a csenispán).: ajfa e h. Ily viszonyú ezekben : al ráros. olyat. s ezek az aly mellett az általános népszo— AKUZIK. mely J alyadfk eredtek. mely származéka volna — AKODIK. va. kevesebb. véka alá tegyék. mar-akoszik. szalma alja. (2). aiy-t." Müuch. víz stb.áz. ige. ali-puoli = al helyre. növények alnemei. ákon-l. sem fordul elő. mely alkalmazásban ezt teszi: azon Egyezik vele a finn ali. ALÁ (al-a). gyök. öl. magash. alszél. alja búBarcsai Ákos erdélyi fejedcicin. ser. (1) mn. amazokban mindig. (ak-oz-ik) ősz. mely ugyanazou nemben kisebb. AKONA. mely fölött más fekszik. 1. Ágy alá bújni. — AKODIK. al-t. elvont gyök. eke'fztk. romlottabb réÁKOS vagy ÁKOS. mely fölött magafél. mely a föld középpontjához közelebb áll. az al-ak v. álad. (dk mintfeltzü. pl. képző. 2) Üresség vagy tér. tb. (felhang) is. azt jelenti. tájszólással öl hasonlítóval. (3). 1) társadal. aljat. aí ház.ALAFA. hogy milis ftiit). Kosár. kn. bár (Felbár). igy-ekezik. alnem egyéb. létezik. tt. ÁL. sátor alja. eszköz. któ és bel. Ellentéte: fölé." (Biblia). helyhatárzó. helyzetbe. ' mindig alj szót használnak. kiknek aztán az al mindig AKÓZ. s ettől erednének: aljas. al-att. Aljából adni valamit =r roszából. vidékre. akozik. Vas rúdból vagy vesszőből való akóló-eszköz. al áléi származékokban él. s megkozók : al és fel. felváros. tb. (5).vagy főhadnagy).felel e kérdésre : howá ? Személyragozva : álam. albor. aliiddogál. fenekétől lefelé terjed. v. Hasonlók után okoskod. Asztal-. tb. . vesz-ek«zik. de ezek szokottabbak ekképen : alj vagy alybtfza. alfa. ' alja. Szóia. alá. Azon eszköz általános neve. Álruha. mely a rostán átesik. úgy ez is sok ülni. eknik. Törökül alt. igeképzö. ! aly dohány. inaga*h. pohár alja == feneke. al-ul. rocska. 1. elterjed. épület stb. fölém. magash. I lyett megkülönböztetésül.gyan azon természeti hangot utánozza. melylyel a hordók űrtartalmát meghatározzák. pl. amit alája vetnek. némely szőj árassal.valamit. Alakra nézve hasonlók ezen helyirányra vonat. kert alja. melyekben lágyító y soha dosítása. rkétilc. vár alja vagy alya. igeképző. a dolog azon oldala. pl. huoneen alá = azon tér. Különösen a helynevek elé járulván. kást hozzák föl. mely a többi egynevüek közt. Rosta alja. tájszokásilag: olaja. ad-akozik. pl. Alistál (Felistál). al-acs. Szerdék. s azt nem az al-ból származtatják. az állatok. al-k-oí téte : fél vagy föl. szik-. L. fekszik. —ak. (akó-mérték) ősz. —ok. költ-ekézik. alangyár. gyan-oksztk. régiesen Alföld (Felföld). tt. Marha — AKOSZIK. L. 2) Baranyában. L. al föld. AKÓL. igy-ekssik. —AKODIK. p. Ákos csöbör. mint az akodik. „Nem gyújtják meg a SZOT étnek ét. AL. re rokon az oly. magaslathoz mérve a föld középpontjához vagy a fbld.és névtartozó. föléd. Al. Ganéj alja. abó fél. a folyó menAL. 1. FSal (cervical). — AKSZIK. AKÓMÉRTÉK. 3) nától vett hasonlóságnál fogva. (ak-ó-os) inn. ál-1. ágy-.

össz«húzottan: ha szóban is. ALÁBBVALÓ. (ala-bor) fa. mélyebben fekvő. angolai: haíberd. mn. tt aiabor-í. (alább-szallít) ősz. fötfelé. áth. ALABÁRDOS. Midőn ja személyragot vesz föl. Alábbírtak tanúsága szerint. gonoszabb. fa. 1) Valamit mélyebbre ereszt. A horgonyt alábocsátani a virbe. Hazánkban több helyen ás éjjeli őrök használják. tb. kötélen alábocsáíani valakit a Útba. mint én = alábbatí. Kőfaragó vagy szobrász. Aíáirás. olcsóbbá lese. Magasabb helyről leebb ereszt. sőt köz nyelven is szemkecsegtető fehérség kifejezésére haszn&ltatík. ALÁBOCSÁTÁ8. önakaratból leereszkedik. hajón. 1) £ kérdésre: hol t ám. —ok. például a> arabban s héberben is lábon fehéret jelent. Ki föl. Alábbirt jegyzék. Régies alakú. mint át ökör farka. ALABASTROMFEJTÉS/alabastrom-fejtés) ősz. —ok. Alábbirt ezen soraimmal bizonyitom. A terhes hajó alábbszáll a vízben. ALABOCSÁTKOZÁS. tájdivatosan ejtve. zsemlye árát. ért becse. utóiról. stb. tájra. A gabona és htU ára alábbszálíí. máskép: alulirt. Nem adom egy forintnál alább. olcsóbban adja. mert svédül: flalíbard. mn. Ast alább fekszik. Alá is út. .) Raga á azon oá vagy vá. a fölbató ra-val = alábbra. a hegyi szekereseknél. (alá-bocsátkozás) ősz. leebb megy. a vitelbért alábbszáiiííam. tárgyesetc egyszerű t. ALÁBOCSÁT." Fatadi. . széles kétélű tőrrel vagy szekercrefejjel. Soha alábbtialó embert nem láttam. németül: HeUebonfe. ó' ős asztal mellett alább ült. roszabb. k. —m. ALABASTROM. alantabbra. síb. díj. vagy o. rendelet. Jóllehet bárd alakjánál fogva a magyarból lehetne némileg értelmezni. áth. (alabartrom-míves) ősz. alábbsaállitani. Ha főnévül használtatik. csekélyebb áron. többese ok. midőn valamit alábocsátunk. ALÁBBVALÓ. hogy idegen szarmatára. mint melléknév. (alá-bocsát) ősz. 3) E kérdésre hogy t hogyant ám. Km. karok. Közelebb a görög óJUé/faav?oi>-ból eredeti. (Kazinczy F. mn. s v. ALÁBBIÉT.pl. mélyebbre. stb. (alá-bocsátás) öss. hol a Szirt fonása magasról Tajtékosva szőkéi! alá. Cselekvés. leszáll. szállít valiamit. Az alábblevS réteket elöntötte a* árote. azaz mehetsz. kisebb. vagy alantabb fekvő vidékre küld. aki bizonyos iromány alá odajegyzi nevét. tt. alantabb helyen. Valamely iromány folytában utóbbi belyen. fa. (alább-irt) ősz. . mely van hová. erkölcstelenebben. Erkölcsi ért. társadalmi viszonyba helyezkedik. alobárd-ot. közelét Súgetvár alá szállott Szolimán császár. nem oly drágán. bocsát. olaja merült a vfcnek. Drágára vagy drágán tartani s alább adni valamit. mint olyan fokoztatík: alább. htn. de valószínűbb. sfilyed. állomásról mélyebbre. Alábbnyomni. a régi felső német nyelvben: Helmparten. Különbözik tőle. szekéren. Alabárddal fölfegyverzett. (sJá-bocsátkozik) ősz. takarodjál! Fölebb verni. Legalább hallgass. a bányán a* aknába alábocsátkozik. A hús. alsóbb rendüekhez leereszkedik. ALÁBBSZÁLL. Aíabastrom nyak. Messze alá. olábboinni. árából enged. ALÁBBLÉVÖ. föl is út. Cselekvés. Amoda alá. £zen kelme amannál olábbvaló. ALABOR. ALABASTROMMÍVES. Buda alá nettek a törökök. tt alobárdos-t vagy —öt. Kőbányai munkások foglalkodáw. 1) Ami a többi irt sorok után vagy azok legvégén írva áll. „Alabastrom fehér nyaka. (alább-ki-jclélt) ősz. alább adni valemely árut. leebbereszkedik. Oda alá a pusztán = alatt. és fa. ALÁBOCSÁT. mélyebben. dárdanemü szúró és vágó fegyver. amerre tetszik. hogy történt. Alájön a hegyről. ö. 2) Azon személy. 1) Mélyebbre ereszkedik. Alantabb belyen létező. értékű. ÁM épület idővel alábbszáll. (alább-száll) ősz. Atá«zátl a bor ára. Hint szorosan véve igekötő az illető igével és származékaival egy szót képez. mn. ALÁBBSZÁLLÍT. gonoszabbal. alantabb áron adják. ih. (alább-valóan) öss. f01ebb. alantabb fekvő helyre.87 ALABÁRD—ALÁBB ALÁBBIÉT—ALABOR 88 név környékét. mely igen szép fehér szine miatt költői. fa. feszegetnek. mint Eutergom. tájon. Aláfoly avti. leebb. alárendelés. oálí. ALÁBBVALŐAN. vagy így is: oldja feküdt a fának. Hihetőleg keleti származású. Magasabb helyről. Átv. de itt nincsen megfelelő törzse. leginkább a költői nyelvben nők nek ragu viszonynevet vonz : fának áldja feküdt. (alabb-lóvő) ősz. Ellentéte: föl. sorokban megjegyzett Aíábbfcyeíetí időben és helyen találkozni akarok veled. Aláfeté. a maga nemében hitványabb. ért alattvalókhoz. (al-á-bb) ih. A gipszkőnek egyik legfinomabb faja. Alábbealoan viseli magát a legmfoeletíewebb embernél. pl. 2) Átv. 2) £ kérdésre: hová? ám. . elvetemedettebb módon. ott. aki alabastromféle anyagból dolgozik. fii. V. Legalább három eweí etelött = nem kevesebb három évnél. mely az előrészt látszik alkotni. Ás alábblevS stötökel megcsipfe a dér. fn. tb. 1) Talp vagy valuszabásu eszköz. ki alá. (alabárd-oe) mn. ttalabostrom-ot. AlánS. midőn valaki önszántából. ságár cédrus ép dereka. midőn alabastromot ásnak. Aíányújtja kezét. alabárdot viselő. fa. (alább-való) ősz. azaz. süpped. ALÁBBKIJELÉLT.tb. sfilyesst. 2) Valamely jóuag. atábbtolni valamit. és igekötő. —ok. értéke kisebbedik. önh. Ezekkel és ilyenekkel azonban igen csínján kell élni. alávetés. Km. legalább. 2) Igehat és igckötö. vítnek oldja merült. mint ás üres. ha nem figyelt*. ö. A búvár a tenger fenekére. Csekélyebb bccsü. ALÁBB. ALÁBOCSÁTKOZIK. ALABÁRD. melyet az ereszkedőkön a kerék talpa alá . s ásókkal mintegy hasonló állapotba. Km.

ALÁCSÚSZTAT. igasi helyett becsempészett. Zsírót. amit a kerék alá borítanak. (alá-csúsztat) ősz. tb. magasabb erkölcsi érzelmek nélkőli. ö. melynek első alkatrésze kóló kereket jelent ALÁCSERÉLT. állapot Egyébiránt hasonlók hozzá az élelemszert jelentő hellén «/Up« és a török olufe. magasság ellentéte. (al-acs-ony-kod-ás) fn. magasabb erkölcsi érzelem hiánya. 2) Atv. gálád jellemü. nem valószínűtlen. hírében nevében kisebbít. különböztctósül más irányú. szttrü ember. (al-acs-ony-ság). Az esés oly neme. ALÁCSÚSZTATOTT. ALACSONYAN. Oly helyre esik. m. századból. ráesik. Csalási szándékból valamely áldolgot valódi helyett odatol. értelemben ezt is ugyanazon gyökből származtathatjuk. Hasonlóan a csel gyökből lett csclve cseleve. alacsoaytt-ott. Magyarországban ritkább. indulatú. s alattomban valamely tehén borjával fölcaeréltek. mereven. be-. pulya. (al-acs-on) mn. ö. 3) Erkölcsi Atv. ért alávaló gonosz. 1) Csekély emelkedésu helyzetben. jellemtelen módon. (alacson-lelkü) ősz. fn. csclefentc. (alá-esés) ősz. lapályosan. ö. szívtelenfil. (alacson-lelktien) ősz. (alacson-lelkUség) ősz. tb. —ok. de másfelől. Jóformán kiavult szó. élelemre vonatkozik. elvetemedettség. Katonák alafája. ételbeli adag. Hasonló kisarjadcásuak: torzon. ALACSONYSÁG. s némely mások. ALACSONYLELKÜ. Alacson tett. alofá-k. Rimay János a XVII. nemesebb. osztói. Szelídebb. —ni. Alanton szolgálat. ALADSÁG. 1) Bizonyos élelmi. ALÁESÉS. Helyragokkal : Atacskd-n. tisztség. Egyébiránt ez értelemben kevesbbé divatos. emberi méltóság ellen. melyből ti vagy ó tulajdonságot jelelő képzővel lett atarsú vagy alactó. Alacson tetejű kalap. sudaras ellentéte ám. gálád. Becsfiletbeli kisebbítés. elvág. galáds&g. alacson-t vagy aloesony-at. alamizsna. (alá-csik) ősz. . Mennyiben a tisztség. becsempész. átv. javadalommal mint az élet föntartása eszközével szokott járni. —ok. rang. Alodár-t. koldusok alafája. tisztség. Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát. faL Alacson falc. hatn. pár. Cselekvési tulajdonság. 3) Méltóság. melyet emeltyűül használnak. IcUlön. Alacson folyópart. tb. Minthogy a két első pontnál fogva clcségrc. ALAC80NYKODIK. piczi piciin. Alacsonyan épített ház. szarmatát. ADMLRÁL. ALACSONY. áth. s képzője a kicsinyítő öcs. Alacson módon bánni valakivel. Elemezve: olá-bor. midőn valaki a fa alá csík. Ha szolgáltad. őrt a maga nemében csekélyebb állapota. csalfa. 1. tb. tulajdonság vagy állapot. 1. hivatal. melynélfogva az eső test egy másik alá jut. a nemesebb erkölcsi szabályokat mellőzve. V. mely vastaghangon szintén. ám. polgári állású. ó'lufe. ALÁCSERÉLT. tt olafá-t. alava alafa = előkelő rang. Valódi. gazdag alafa jutott neki. (al-acs-ony-ít-as) fn. prius) eredtek. Alacson eredet. magos. födél. Alacson ítilcit. s más érdemetlenek után helyesnek. Olodarus. gyaláz. fn. minthogy a méltóságnak. ALÁESIK. erkölcstelen módon. hivatal. magaviselet. mennyiben élelmezésre szolgál. bokrok. áth. V. Törökül: alcsok. kiesettől. ALACSONLELKÜ. pl. (al-acs-ony-an). ö. fn. mn. alávaló. ALACSON. erkölcsi pulyaság. jutalom vagy alamizsna. 2) Atv. fékéét. tt nlactonykodát-t. valakit becsületében. pl. díj. 2) Atv. ALAFA. s végre ebből n toldalékkal fejlett ki: alocson. ért. bccstelen. becsúsztatott Alacserélt borjú. melyből eledel származott. Erkölcsileg alávaló cselekedetek gyakorlása. htn. étel. múlt a nagyság. Km. ALACSONYÍTÁS. völgyben. mint kicsi kicsin. Alacson szék. ulffe. —ok. fn. nyilvánulás. vagy oly cselekvés. melynélfogva valamit alacsonynak mondunk. melyet más tehén alól hoztak. vagy ás alap törzstől alap-or. a székelyeknél közdivatú. beesik. mélyen. 2) Javadalom. mn. rá-. ALACSKA. tengeri hajóhad alvczérc. tb. ALACSON vagy ALACSONY.Néha az alanton kunyhóból is nagy ember támad. ért. eledel. mérték. tt. ih. falu Bonod megyében. erkölcstelen. 1) Valami test magasságából elvesz. hivatalnak nemesebb oldalát az előkelő. 2) Szintén szekeresek eszköze. nemtelen. ctalafinta. (alá-cscrélt) ősz. torony. magasság alján fekszik. csal-va csatára. —ni vagy —ani. A'ércgetó'k. a maga nemében kisebb emelkedésü. —ott. V. Gáládul. férfi kn. s melynek részesülője élve máskép eleve. ih. mn. tt. eleven. Altengernagy. a föld színétől fölfelé kis távolságra. ALATTSÁG. embertelenül. elvetemedett. mely által valakit polgári állasához vagy érdemeihez képest illőleg nem becsülnek. k. ALACSONYKODÁS. Hangra hasonló hozzá az illír kolobar. véleményünk szerint gyöke él. különbségül őzen más irányuaktól: kiesik. Különösen átv. tordon. m. (al-admirál) ősz fn. helyzet. Alacsonyan fekvő város. E szó gyöke ál.89 ALÁCSEKÉLT—ALACSONLELKÜ ALACSONLELKÜEN—ALAFA 90 tesznek. tengelykenéskor. gálád jellemü tetteket gyakorol. Általán. Alazsfcá-ról. . pl. Aiacská-ra. hogy az ezen értelemben vett alafa gyöke azon el. 1) Mint a nagy. Alanton termetű ember. (al-acs-ony-ít). alaetonykod-tam. mint amaz. ö. Alocson épület. —tál. ALADÁR. —ok. tt alorsonyítát-t. mely az alacsonylelkficket bélyegzi V. hivatal szintén bizonyos díjjal. Al&való. tető. magasságban. hivatal. melyből első* és eleve (prior. Mongolul s tatárul szintén alafa. vastaghangon lesz alat-a alafa = amivel élünk. ALACSONLELKÜSÉG. ALACSONYÍT. —s. tt aiacsonyság-ot. mely bizonyos test. (al-acs-ony-kod-ik) k. gáládul. felsőbb állás teszi. Talán: Alagyár f ALADMHIÁL. ALACSONLELKÜEN. clvctemedetten. időd vékony alafát ad.

majd le. Önh. Két ellenkező irányban váltakozó mozgással. aki aíagokat fúr. lemegy. ö. ALAGYA. —ok. (alag-fenék) ősz. alagyár-t tb. htn. Aláfél járni. fn. mintegy: alugyát vagy alugyár ember. ALAGÚT. t i. Magasabb helyről. ALAGFENEK. ver. vagy melyet benne végeznek. —ok. szelíd. Levert karók ás alagjárás két oldalán. mely eleinte csak szomorú. stétfugg. kerget A malom a vitet aldhajtja. Általán minden munka. Alagfél* üreggel. (alafa-as) mn. —tol. StwefiU. (al-ag) fii. de utóbb Horácz bizonyítása szerint víg tárgyakat is tengett Újabb Íróink ismét inkább ás eredeti elegta szót használják. k. ALAGFENÉK. A német Slollen után átalakítva: istály. melyen bele mennek. A gyöngédebb lyrai vagy lantos költészet egyik neme. (alá-hajol) ősz. kutyaporczióját. önszántából. ALAG. Vagy az adagot jelentő olofától = kiadja az adagját. —ni. (alag-munka) ősz. áth. tt alogy-oí. (al-agy-ár) mn. Átv. aláveti magát. 2) Lefelé űz. Általán. lajtorja fokáról.A hellenlatín etegiából módosított szó. áth. alogyá-í. hatalom alá vet. ö. ALÁFELÉ. mélyebbre lép. pinesei alagsor. a Örvénynek. E szó is. valamint törzse alogyo. (alá-hord) ősz. lehajt A nagy teher aláhajtja a tettet. tt. ALAGTALP. Ssélesb ért. Aláftlí hajló fej. Föld alatt. ön h. fa. Aláfelé menő hajók. lefelé csügged. ALAGOZ. síkja. Átv. kivált hegyek tövén keresztül fart nyíláson vezető út. tb. Népdal. felsőbb hatalomnak enged. közlekedése aa alag vonalain. ih. (alag-irány) ősz. mélyebben fekvőre hord. m. tt olafás-t vagy —át. önh. elevenség nélkül. Különböző helyirányuak: ftffut. htn. (alag-csatorna) őse. fh. Emeltebb helyről. afaszékony is. engedelmeskedik. vidékről leebbvalóra. Aiáhajltt a gyUmölctctel fenteit faág. (alá-fél) ősz ih. Különösen bányászi ért vízir&nyos földalatti menet.fizetéses hivatala. ALÁHÁG. melyek között kis jármüveken ás ásványt kifelé szállítják. ALAGCSATORNA. (alag-dt) ősz. ért bttntet. vagy az alag előrésce. tt. készít ALAGSOR. ALAOMUNKA. tt alogyát-t vagy —al. útvonal. menet. fn. aki bóktX esmcil. Dunán túl. ára. fagged. ALÁFÜGG. Aláhajol. Csatorna. Személy. ALAGFÖ. Átv. (ali-függ) ősz. Elegiaiformábanírt. jelenté*. megalázza magát. ért. —ok. mely bizonyos magaslati ponthoz képest leebb fekszik. hogy fölvegyen valamit a föídrW. melyet ás alag használatáért az illető alagbirtokosnak a szomszéd bányamivelők fizetni szoktak. fokról fokra mélyebbre szállva fut. (alagya-as) mn. ALAGKARÓZAT. Aláhajol. alogoz-tam. Azon vonal. fh. Csak élő állatról mondható. nyilasai. ALAGFOLYAS. kinek bizonyos javadalma. (Beneficiatus). mely az alagba szivárgó vizet tovább vezeti. jelent igen csendes. ALAGOZÓ—ALÁHORD 92 ALAOOZŐ. népet puszta Pest megyében. ALÁHAJLIK. pincze. melyből valamit készíteni lehet A latin substrotum és matéria helyett ajánlatos új szó. Az alagba gyűlt. költött Aíogyás versek. fn. tt. A bányai alag alsó része. becse. Mondjuk függő testről. A tAénftkoö borjakot aláhajol. 1) Valamit lefelé görbít. fn. máskép alongyár. ALÁHORD. kesergő éraelmeket fejezett ki. Ellentéte : fél vagy fölfelé. tűz. —ok.ALAFÁL—ALAGOZ ALAFÁL (alafe-al) áth. tb. hajlamából testét lefelé görbesztí. A bányászok s bánya-munkások jövésmenése. —ni. kttlönböztetésfll más irányuaktól: lei függ. pár. (alag-karocat) ősz. ami bizonyos észműnek mintegy alapját teszi. melyen részint a vizet elvezetik. tb. fa. tt. (alag-folyás) ősz. tiisscafut. Több ágra szakadó alapszerkezet. osfttt. önerejéből. Azon irányban. ALAQBÉR. ALAGLRÁNY. —ott. földalatti üreg. Helyes alkotása új szó. kifut. menettel ellát A bányát alagotni. Midőn főnév. alocatos. A folyók aláfutnak. A bányaépítésben ax alag tetejét. ás. (Tűnnél). önh. (al-agy) fn. ért. Lefelé. ALAGJÁEÁS. ALAGYÁR. szétftU. tt alog-ot. békeszeretö embert. Aláfelé váltani utat. melyet az alag caináláaára fordítnak. ALÁHAJT. Általán. alogozó-t. ALÁHAJOL. Dunakeszi mellett. mint: hidfó'. pontról leebb teszi lábát. ALAGY. ért. bolt. ki még a légynek sem árt Az egyilgyü gyáva nevek gyöngédebb kifejezése. Aiáhogni a lépcsőről. —t. vagy az alféltől átv. HORD. majd félfelé. nyílásain. minthogy az Alángyár alásalos is. (alag-bér) ősz. alafál-t. . ALAOYÁS. Értelmére nézve akár az al. a vén ember feje. nyílás. Aíáhajol át igába fogott «k9r. ALÁFÁS. (al-ag-oz-6) fh. fn. Bányaépítesz. p. (alá-hág) ősz. —z. alfelét csapkodja. áth. ALÁFUT. A zápor a hegyről alahordja a főidet. (slag-fő) ősz. (alá-bajlik) ősz. (alá-fut) ősz. akár az alszik-féle szókkal hasonlíthatjuk. födelét képező boltosat. beftígfl. (aUtg-járás) ősz. midőn egyenes vonalban lenyúlik. (alá-felé) ősz. s abból meneteles utón kifolyó víz. ALÁHAJOL.alogyá-fc. melyen haladva ax alagot képező üreget kivágják és elkészítik. Bér. Aláhajtani magát a fetsdségnek. részint » bányahegy békéjét kutatják. 1. ALÁFÉL. tb. V. fn. fn. (alag-sor) ősz. Javadalommal ellátott Alofás hivatal. (alá-bajt) «sz. kiavdlni látszik. fn. midőn t i. értéke kisebbedik. rangja van. V. ALAG vagy ALAGY. részint fris léget bocsátanak be. Általán mondható minden hajlékony testről. midőn önkénytelenül akarmily erőszaknál fogva egyenes szokott állásából lefelé görbéd. Aláhojlifc a sztmnyadó. (al-ag-oz). Vasvárraegyében átv. m.

ALÁIG. Törzse a latin laudo. adat. ALAK. volt stb. 1. Nem így utánad könynyel e szemekben. áth. honnan valószínű.5) Minden élettelen emberi vagy más állati képek. mulókép. Népdal.székelyeknél divatos lak. ért. tt Alajos-1. hogy jöttem legyen tőrvént féltenem. Fölülről kezdve óláig elrepesztett köpeny. (al-ait vagy al-eit vagy al-ét vagy al-it tározott fonna. a csikk végén). A tanúkat aláírásra felszólítani. csak az aláírások hiányzónak. Ha a gyermeket lefekteted. —ok. okmánynak saját neve odajegyzésével történt hitelesítése. különösen így neveztetnek a marionette név alatt ismeretéé paprikajancsiféle fabábuk. —ni vagy —ani. mely szintén férfit vagy nőt képez. ö. egyesszamu ha'uoómiban cseremiszben. forma. melyet aláirtak. illetőleg hasonlatra. Többek alá. hogy olyanságra vonatkoznak. mely bizonyos szerkezetű vona= vél. útálatos alak. 3) Emberfőhöz hasonló készítmény.93 ALÁHÚZ—ALAJT ALAJTÁS—ALAK . lap). Különösen valamely kérelmet tartalmazó nevezetesen adakozási felszólításra bizonyos mennyiséget ígér. i. kötet 268. melyre fejkötőket. codex). ALAJTÁS. ami: vall (= valal 1. latínul Ludovioa.) Alakom. . Tebát szabatosan véve. (al-á-ja) névh. (alá-irat) ősz. „ Avagy alejtod ? (Káldinál: vé. fn.) ALAJOS. alajt-ott. ALÁÍRÁS (alá-irás) ősz. állvány. Az aláírások szerint bejött ezer forint. fn. ALAJ. Holt alakok. VALL) éles hangon: vél. gyar passió. codex). hasonlólag Gábor meséi. holtak alakjai = árnyai. mintha az egy volna dilit szóval. aláírás jelenti magát a cselekvést. körülbelül az. Innen elemezhető az alkot is. tt alok-ot. Ne akarjatok alajtanotok. pl. de ezen utóbbiak helyett jobb: ábra.mely = formál. (alá-ír) ősz. törzse . s a méra latin pnío. Valami alá. (Szemere Pál. 1) Álarcz. ALÁÍRAT. m. A kötött nerzödvénynek aláírni nevét. matat. honnan átv. mit rendesen kitiinőbb jelentőség esetében figyelmeztetés végett szokás tenni. Ha a lovakat bekötötted. szelíd alakom. formát. ALAJAK. tb. mulólag =: múló módon. A szerződés fogalmazva van. Az tí képző a régiségben rendszerént ajt. Formenlehre. ALÁJOK. „Öldökléseket alajtasz. képez. Írásban jelentett ajánlat. Alul fekvő. (al-ajak) ősz. aláírat pedig ezen cselekvés látszó eredményét. mert olaja sodorhat a víz. gyöngy alakom. 6) Bizonyos szabályok által meghaALAJT. Ezek szerént hibás azon nézet (Magyar nyelvemlékek IH. mondatokat aláhúzni.) Erdélyben olajt alakban még ma is = hasonló módon. gyöke al rokon a hasonlati oly-val.94 ALÁHÚZ. Egyszerű tí képzővel: Bitors&gosnak alít. rajzai is. (al-ak) fű. rút alak." (Pesti lég. levő részig. (Mfinch. magyarul. (al-á-j-ok) névh. s mintegy alyk . (Kazinczy F. maga a létige (valék. sins. nek. hordt-alak vagy hortzinte v (előstelkt) nélkül álL dott-alak." stb. ALÁJA. Azon név. fa. Pintyőke madárkim. böl való alakok. mátka. szerető. gondol valamit „És melylyet alajt vallani lak által záratik el (Figura mathematica). —ELEK. A tulajdon. azaz valónak tart. tb. áth. ALANY (3). adakozás. okmány alá. val-ít.* „Bódogbnak alítanám magamat. angyalom. olajtást. Egyezik vele a led-é) hogy nem kérhetem én atyámot" Régi ma. lángban érted. gépek . hasonlókép. ám. így nevez(patát habere) elvétetik ő töllö. 1) Valamely irománynak. szép alak. tb. ejt alakban fordul elő. Alajt tehát ám. honnan a tudományokban alaktan =: =: val-ít. különösen ábrásai. existimo értelmében használtatik.val vagy vol. tehát tározott igealakban : hord-olak. mely az ál fölött nyúlik el. 1. való. Általán. honnan alakos := álarczos vagyis oly személy. mely némely altaji nyelvekben Előfordul a második személyre ható. illetőleg helyettesítő valami. s többi adakozók közé oda írja nevét Péter hazafi czélokra aláirt száz forintot. 4) Termet. Valami iromány. a* idegen neveket. angyalkám.Alajtván (exbtímantes) ő magokat szellet Iáitokat. codex. bábot. ért kedves. önnön nevét vagy megbízásból másét is oda jegyzi. magash. képet. de tájdivatosan két 11-el is ejtetik : véllem. 2) Mindenféle gyermekbábu. (al-á-ig) ih. Dallott. A régi nyelvemlékekben nyiségck betűkbe szerkezeit öszvetételét. tehát tanban minden közt. . a czélzatos siókat. Ígéret. Nem így most. Törne al. hasonlatot.) — ALAK (a-l-ak) igerag. köAajos. tégedet vagy . kalapokat húznak. s evvel rokon a hasonlító képző tag js> lenni. fn. tégy olaja párnát. hordand-alak. t. mely a régiségben rendszerént állat alakban fordul elő. pár. véts olajok szalmát. —ok. Az ajak azon része. Szép alak. hogy teszMindezen értemények képre. —ok. ki idegen arczot vesz föl.AUjtván (= vélvén) hogy ő isteniről szólna" vagy olyk vagy olk. Megnyílt az ég szememnek és fülemnek. htn. áth. hordj-alak. Átv. Ennek eredetye a íranczia Louis. AB írott bötü vagy szó alatt vonást tesz. s elfogva alakján s hangjain. mely szintén formát.) tetnek az erőmütanban előforduló erőmüvek. férfi kn." (Bécsi codez). (Krisztina-legenda). ALÁÍR.. testalkat. Az aláírótokat elolvasni. A törökben halijb divatozik. Aloy. 7) Mint algebrai műszó jelenti a meny—s. V. 2) Maga az aláirt név. legyen az saját vagy más kézirata. Alakom. török-tatárban : öl. vagy valóit.alakot jelent. helyig. ábrát mutató. Ne úszszál közel a malomköz. Viaszból. illetőleg mennyiség. Vélés. (*Já-húa) ősz. (al-aj). Ezen alapfogalmat vonhatjuk el következő érteményciből. melyben a hosszú « a torlatot (két 11-et) pótolja. azaz alakit." (Mfinch. ALAJT. (München. (al-ait-ás). tt.

tt. —s. ALAKHÜ. 3) Alattomos képmutató. —tál. láííaí-ol. tt olofcosság-ot. A búzanemfi termények egyik faja. ALAKOSA (al-ak-csa) kies. gyakorlása vagy képzelt árnyalakbeli mutatkozás. hamis. (al-ak-os) fa. Alakjáték üzése. az illető közönség bámulata. jelenkezik. —ott. Diószeginél ám. Alakot ülető. ön-okozta átváltozás. ALAKJÁTÉKOS. tb. —ok. V. más név alatt járókelő bujdosó ember. pár. arra vonatkozó. tündérkedik. rejtezkedés. ki kártyával s egyéb szerekkel ügyesen ad elő holmi első látásra meglepő. olokos-í. kilétét titkoló. (al-ak-os-ság) fa. Wtíoíná-1. (alak-mutató) ősz. —ok. Alakossá teái. (al-ak-oz-ik) k. midőn álképcket. htn. p. fn. —ok. álképbe. 2) Képmutatás. tenkely. Néha összetetten használtatík : alokorbúza. áth. —ott.láttatá-l. mely összetétel látszik eredetére is vezérelni. —ok. midőn valami alakodik. szemfényvesztés. V. ALAKOK. különben 1. triticum monococcum. Valami bizonyos formára. m. (al-ak-od-ik). ősz. minemüség. hogy ez szabatosan kifejezve = bizonyos alakúvá mintegy önmagától lesz (fit). s mindazon. (al-ak-os-kod-ás) fa. 1) Szemfényvesztői tulajdonság. Bizonyos alakot mutató. mn. bizonyos minta szerint képez. tb. t i. mely egyedül a testek kiterjedésére vonatkozó alakokkal foglalkodik. tt. (alak-mér-tan). fa. bizonyos alakúvá szerkeződik. —tál. mely által alakíttatik valami. Mintegy ön belső működésénél fogva bizonyos alakot. kisértetnemtt tüneményeket lát ALAKMÉRTAN. Midőn melléknévül használtatík. m. 1. Képzelt árnyalakban mutatkozik. együvé állít A gyáregylet alakította. htn. oíokoz-tam. fa. —m. —tál. titkolt név alatti lappangás. 2) Álarczot viselő. kölcsönözött név alá rejtőzködve bnjdosik. —ok. Élt vele Monoulai. k. tt olaköás-f. csinálmány. kisded alak. leginkább csak a jelentő és határtalan mód jelen idejében divatozik. (alak-játék) ősz. (alak-hű) ősz. m. ALAKSZERŰ. (al-ak-ít-ás) fn. vagyis alakjára búza. az l képviseli a te vagy tik egyes vagy többes második személynévmást. (alak-látás) ősz. Tiszta mértan. (alak-játékosság) ősz. k. hiány. arczát változtató. (al-ak-i) mn. fn. A maga nemében kicsi. tb. p. A kiható alakit párhuzamos társa. S) Tettetés. —m vagy —óm. k. 2) Erkölcsi ért. Bábok mutogatása. Ami valami alakot hüven visszaad. —ok. az ok pedig a cselekvő első személyt vagyis iáí-l-ok = lát — tégedet (vagy titeket) — én. lát-lok. tt atakodás-t. tb. Alakos játékot űz. m. titeket Ezen ragban az első a csak könnyebb kiejtés végettí közbeszűrat. —ok. (sJ-ak-ít-mány). ALAKJÁTÉK. képmutatás. ALAKOSA. tb. •Jakot ad. fa. ALAKODIK vagy ALAKUL. 1) Aki holmi szemfényvesztő ügyességgel mulattatja a közönsége^. jelenkezés. (al-ak-os-ít). (al-ak-os-kod-ik). A képzelőtehetség kóros állapota. iátfá-t. ALAKI. (al-ak-od-ás) fa. m. —ok. ALAKSZERŰSÉG. ALAKOSSÁG. (al-ak-ít-tat-ik) külsz. láttatsá-l. Külső formaság. ALAKOS. ALAKOZIE. tt alakor-t. tt alofcos-t vagy —öt. —s. ALAKSÁG. alokozás-t tb. külső idomosság. fa. ALAKÍTMÁNY. tb.95 ALAKOSA—ALAKMÜTATÓ ALAKOCSKA—ALAKSZIK ALAKOCSKA. htn. füzére kétsoroscsészéji mintegy háromvirágúk. ALAKÍT. tt aloki-í. Belső működés. (al-ak-oz-ás) fa. mn. A mértan elméleti része. ALAKOZÁS. kölönben. szerkesztés. idomos. mely a benne tükröző tárgyakat nép alakban tűnteti elő (Kaleidoskop).mesterségekben. —m vagy —oni. Az ásványvizek jegectaé alakodnak. tb. ALAKODEK. külsőség.és mnlattatására. htn. fn. álarczoskodás. S. vert-e-l-ek = vert — tégedet (vagy titeket) — én. (alak-szerűség ősz. képszobor. ALAKODffi. és az önható alakúi belső szenvedő mása. fa. pl. —tál. ALAKMUTATÓ. 1) Általán mindenféle szemfényvesztő mutatványok. (al-ak-sz-ik). Bizonyos alak. vagy hamis név alatti létezés. alakütat-tam. szerkeszt. Láttán! (opticai) műszer. mutat Aíokhfi rajt. 1) Titkolt névvel. utánoz. (alak-szérű) ősz. Alaki hűség. azon különbséggel. miért többször elmaradhat. s azok közt csak egy termő. 2) Drótokon járd s ideoda ranczigálható fabábokból szerkézért paprikajancsiféle játékszer. minta szerint készíttetik. alokíí-ott. látná-!. formát kap. formás. alaketák. tt. mesteri mű tevés. ALAKSZIK. fn. Van piros ólakor is. alafcoskod-tam. fii. . bizonyos formasággal bíró. amaz pedig némi kényszerfiséggel. m. 1) Szemfényvesztő. 2) Bejtett. pár. alaIdtoUnak nyilvánította magát = öszveállott. ALAKLÁTÁS. látá-1. minta szerint képzett mii. Cselekvés. Az l mint második személy képviselője előjön több más igeragokban is. különböztetésül a gyakorlati vagy alkalmazott mértantól. I. melyek embereket vagy állatokat szobor vagy dombormüvekben állítnak elő. —ok. ALAKOSSÁG. mintha mondaná: alakra búza. máskép: fehér ólakor. (alak-játékos) ősz. tt alakoskodas-t. ALAKÍT. ALAKODÁS. ALAKOSÍT. tönköly. —ott. különben elavultnak látszik. ALAKÍTTATIK. álarczba öltöztet ALAKOSKODÁS. (al-ak-ocs-ka). álarczoskodik. alofccsá-í. ALAKOSKODffi. bámulatos mutatványokat 2) Aki dróton járó. 1) Valaminek bizonyos formát. — ott. látand-íok. képmutatót játszik. nevét. öszTeáHitás. Különösen használható szó a szobrászmöveknél. hiba. szerkezete tökéletességre hajtatott ALAKÍTÁS. szobor. alokod-tam. tt alakömány-t. ALAKJÁTÉKOSSÁG. ugrándozó bábokat mutogat. (al-ak-ít) áth. tb. alakostt-otí. tb. ö. —m*.

(alamizsna-pénz) ősz. Tan.tunya emberről. m. tt. többeknek egy testületté levésé.alamizsnaszekréuyt vagy fapörsölyt is. szervezett. —ni. ka előbb megfogja az egeret. ALAMIZSNATÖKE. ÁLAM. fn. nánt tettető alattomos. egyszersmind rest. —tát. tt alamár-t. tb. ALAMÁK. alamuxzta szóknak. aki ezt bizonyos testület. 2) Szerkezeti tott pénzbeli segítség. szegényeket koldusokat táplálgftt. hogy mást meglepjen. ábnosságban szenvedő. Km. mismcit adni. htn. Helyesen al. ALAKTALANSÁG. alamnsztálkod-tam. aki szegények. AlaALAKÚLAT. Alaktani ismeretek. ALAMIZSNÁLKODIK. Az alak. 1) Szoros ért. (alak-változtatás) ősz. melybe a szegényeknek szint tsdinil szűkebb értelmű. 1) Állapot! változás. tb. fn. ALAMUNTA. (al-am) elv. koldulás. ALSZIK. Mint afféle gúnyos nevek sajátságos végzeGöcsejben ám. (al-ak-talan) mn. mely alamizsnából gyűl vagy gyűlt Jelent ját. tögetése. János. (al-ak-ul-t) mn. 1. Si&kölködőnek. külsejét egy másnemüvel felcseréli. ALAMIZSNAPÉNZ. melyet a szegénynek. álomtáska. mn. midőn valaki a szegényeket táplálgatja. éhenincsen. fonna. ért. ALAKVÁLTOZÁS. Alaatütuán hízott álszegény. Nincs savanyúbb az alaaloktotanság-ot. ahiszékonyan *á-k. ALAKULÁS. Atv. vagy magát alvó gyara. koníérmü. melyek mind Almosság. alakuU-at. ALAMIZSNA. ütött. Alakulási nás-t vagy —át. —tál. Ínségben nyomorgó szegénynek mozog. 7 . ragy értekezés az alakokról. különösen. fa. htn. vagy akárALAMUSZI. fn. (alak-tani) ősz. (alamizsna-szedés) ősz. tt oloktalan-t. ellátására nyújKorong alatt az agyag edfnynyé alakúi. Alakhiány. ALAM1ZSNAS. egyházi egyesület javából és nevében gyakodéa . s olyan formájú lesz. —ott. Alaktant illető. mely a fn. 2) Tigasb ért. aki mintegy álmosan. osztogat"/. AlaALAKTANÍTMÁNY. azt tárgyazó. tt. ahhoz tartozó. tt. tb. Alamizsnából flni. ALAKUL. 2) Szerkező. formája fn. álom szókkal egy gyökről származott. nár-t. —ok. szelencze ragy ládikanemfi. atomkorban. alamuszi. idomtalanság. Atv. oly kegyes adományok gyűjzonyos formára képezett. fn. Aminek határozott. aluv&sra vonatkoznak. tt. ingyen nyújtott kegyes segedelem pénzben. alamtmta. külödolgok külsejét. ALAKTALAN. (alamizsmval-kod-ás) alak nemléte. kegypúnzt szokták rakni. k. vagy megcsaljon. Kolostorok pl. alakba öltözik. alamizsnálkodás-t. tarisznya. tt alamizsná-t. arra vonatkozó. tt. fn. (al-ak-úl-ás) fn. mosan. ALAKTANI. kórházak s más intézetek elébbi alak eltűnése s fölcserélődése egy másfélével. a testek fejlődése vagy vegyülése által. azaz. kalmazható szó az úgy nevezett hé/alvókra is. szegények. alázatosan megbunnyászkodik.Tökepénz. Az Személy. ALAMIZSNASZEDÉS. 1) Bizonyos alakot vészen föl. dolgozik. köpönyegfordítással egyértelmű. koldusok iránt adakozó. határozott vagy kellő mizsnakenyérnél. —ni. mely alakulás Alamizsnái pfr-sö/y. tt.is) aki sunnyogva. melyben az matatásgal. kedő macska. Kéregetés. mondják rest. fn. Néha a kép. rolja. V. mizsnát osztogat. tb. koldusok élelmezésére. alamizsALAKULÁS. ALAMUNTA (al-am-unta) mn. osztogatni. erszény.alamunták. Bifn. (alamizsna-kenyér) ősz.gatni. (al-ak-ul-ás-i) mn. A szegények. tt mizsnús sz. véve minden eledel. tb. alomizs. gyűjtöget. formáját tárgyalja. alamizsna-szedői. tb. —ok. alamuszi. —ok. szabály. —ok. mi más jószágban. ALAMIZSNASZEDÖ. ALAMUSZTÁLKODIK. álomszuszék. alamitatb. ö. kenyér. ALAKULÁSI. (alamizsna-al-kod-ik) k. (alamizsna-ár) fn. melyről e közmondás: alamuszta macsmintegy — álomár vagy aluvár. tb.97 ALAKTALAN—ALAMIZSNA ALAMIZSNAKENYÉR—ALAMUSZTÁLKODIK 98 ALAMIZSNAKENYÉR. Tudományos előadás. 1. alamizsuapénzt tartjak. által képződött. alattoAKAD. Millye. (vagy más állatot ért. ALAKUL. Oszves külsőség. mint a leselAz alszik. (alamizsna-tőke) ősz. aluszékony. mint bizonyos külsőséget illető szabályokról. ALAKTAN. Alaktalan test. (al-ak-úl) önh. ALAMIZSNÁK. élelmezés. alammtát. az emberi arczvonásokról értekezik. ALAMIZSNÁLKODÁS. ALAMUNTA. számára alamizsnát kéregét. Felebaráti. s inszik. folyam. ALAKULT. V. zőnek alamizsna gyanánt nyújtanak. a testi szükségek fódözésére. mely nösen keresztény szereteti jótékony gyakorlás. (al-ak-úl-at) fn. m. könyörületéből nyujtatik. Alakulást illető. (alak-változás) ősz. Eredeti jelentésük álmosságra vonatkozik. ért. TSbben egy társulattá alakúitok. jelentenek oly embert. kellő alakja. tt. 1) Aki alamizsnát szokott mód. ALAKVÁLTOZTATÁS. ALAMIZSNAMILLYE. —ok. fn. Általán aki alamizsnát szokott osztoo/okúlás-t. álam űz. midőn valaki elébbi vagy szokott alak. mely más irgalmából. (alamizsna-millyc) ősz. (alamizsna-szedő) ősz. —ott. Máskép : alamustta. m. (Smeg. —át. (alak-tan) ősz. ért. ÁlA hellén £Ui?po<rvM?-ből kölcsönzött szó. AtaALAMUSZTA. melyek alamizsnául nyujtatnak. Különösen oly személy. alokúl-t. Gyógytani uen &tv. 2) Amibe az alamizsnát rakják. —ok.tiiek. aki sokat al. aiomizsnálfcod-íam. külsőkép idomtalan. Cselekvés. vagy más alakú pörsöly.fn. nytrjtom. (al-am-űr) mn. —ni. szellem. tt. Aluszékony. formát kap. htn. alakiilási-t. lusta. tb. alakulat-öt. álmos. (alak-tanitmány) ősz. (alamizsna-as) mn. vagy rendbe állított. (al-ara-uszta-al-kod-ik) t<*g&fcti. ö. törzse az olomár. midőn valami bizonyos formába. ALAKULAT. MAOr SZÓTÁR. ahiszékonyan viseli magát. zsák. (al-ak-talan-s&g) fn.

tt. Alanti helyek. (alap-deszka) ősz. Megvetette szerencséje. ALANTI. személy. (alany-eset) ősz. Bölcsészeti nyelven. Alant levő. ih. ALANUS. KSalapra. Ami vala3) A kertészetben azon alapcsemete. Általános elv lajdonsága. máskép: ÁLAJ. való. (alap-bélyeg) ősz. ALANYESET. valamely tudományban. melyekre a tudomáeszméi nincsenek.különösen készített talapzat. Csomóforma kidudorodás a koponya alsó csontján. fekvő. a működés alapja. melyre a házat építik. 1) A mondat azon része. Alapig lerombolt ALÁNEZ. pl.mely testnek vagy tcstalkotó részeknek alapját teszi. Alanyi éstreveALAPDUDORODÁS. mely az idegeket ingerlő tárgy. sőt hármas valamely tudományos mű egyik alapját. Czikk. azon tőkepénz. Árok. (alá-néz) ősz. atyám-nál stb. AlapnélkKü gyanú. mert nélküle az ALANT. ért megvetőleg. tiltólag vagy parancslólag ficies). melyből mások dolog talpa. azon tér. (alap-czikk) ősz. foglatja magában. építeni. a házte. Helyragokkal. Mindenütt Az állati csont alapanyaga -mész. atyáink. Vád. személyt. Szöggokat. fn.hoz. mint a tárgy ellentéte. kint. s melynek Képzésre hasonló a f e. ítélet alapja. alanyi-t. ú. atyád-é-i stb. csaló szándékkal suny. remény. melyről va. stb. fii. karózat nyog. Hasonlék szerint lehetne a föl-bői föl-ep (superlami igenlőleg v. sítés történik vagy történt. alapfogalom. fii. (alap-elv) ősz. bent. birtoktagot. objectivum). melybe a neme. milyen ? Van egyes soktól megkülönbözteti. a gyermek aluszik. ért lati pontról lefelé néz. Igazság az országok alapja. ki. (al-any-i-ság fa. (alap-eszme) ősz. ezen mondatban: Az Itten mindenható. vagy érthetők. ALAPCZIKK. Gyöke a mélyebb helyzetre. a gyermek. 2) A bölcsészetben. (alap-dndorodás) öaz. föltőről oldnécm. fit. s ellentéte: tár. porALAMÚZ. Alacson helyen. —ok. Bizonyos magas. mely egyedül idegeink s izmaink ingereltetésére. tt alanti-t. ALAP.valamely erkölcsi vagy szellemi dolog kezdetének. vezérelvét birtokragu is. melybe az épület alaps jelent általán nevet. letekint A toronyból. 1. önh. talpra van ALANGYÁK. üreg. . mintegy a rajta levő mely más eszméknek alapul szolgál. ért jövendője. tb. félelem. melyre az mintegy anyagi fenékre. mely annak lényegét teszi. —ok. nyugszik. harm. a földbe ásott mélység. lent igehatárzókhoz. Nyelvünkben ez ily csont a koponya alsó részén. feneke. fa. alany: az és felső— Fehér megyében. működő személyre vonatkozik. (alap-csont) ősz. melyből az fölállíttatott. mely fölött valami áll. fii. íer-ep. vitatás alapja. mely az illető lényt minden mámi f és ha melléknév. védelem. szilárd. fa. tb. ki aluszik? fel. fokozva: alantabb. (alap-anyag) ősz. különösebben Alsó— pl. Átv. al. létezésének. mint működő. —ön. ALAPANYAG. széles. a mindennapiságon nem emelke. oda tartozó. (Ős basilare vagy spbenoides). lapotban van. Eszme. tb. le helyviszonyítókból kamatából fóntartatík. Alant állni. vagy többesszáma alanyeset. (al-an-t-i) mn. atyáitok stb. mely az egész kopotiszta alanyeseten kivül-van még egy másnemű. lenéz. elveket. atyám-nők. pl. vagy erednek. léke. fn. Állítás. tt alap-ot. tt alany-í. atyám-é-i. gyilagos. dik túl. gyOnge. Alapról újonnan emelt hát. falazat. t i. 1. —ja. kik játszanak ? fel. a kör alapbélyege kerekdedség. nyának mintegy alapja. Továbbá ám. pl. e kérdésre. A személynek. 2) Átv. ALAPCSONT. homlokalapra ALÁN.falát lerakják. pl. atyádé. ALAPCZIKK. a gyermekek játszanak. erdők. aljáról boszonkodas. irányra vonatkozó ALANY. 1) Anyagi. hanyó. atyám. fii. tünőleg nagy alapdudorodásuk van. (alap-árok) ősz. ALAGYAR. bölcselkedő vagy működő —rá. (al-ap) fa. Boncztauban. kas embereknek tartatnak. fa. állíttatik (subjectum dictíonis). tt alonyiság-ot. (Subjectivum. gondolkodó lénynek tuALAPELV. vés. boldog képzett f ént. ok. vagy romlása alapját. alapszó. ErSt. tunyálkodik. 1. büszkén néz va. Az 41dó. A tér alapanyaga alap értelmű. vagyis egyedül az alapfogalmat viszoALAPBÉLYEG. atyjáé. s megfelel e kérdésre ki t vagy lyeg vagyis jegy. tartósságának szükséges kellakit. pl. keskeny alap.gyulövéseknél irányzatúi szolgáló négyssögü deszka. ALAMUNTA. (alap-csücsök) ősz. mely atyátoké. ALAPCZIKKELY.állásának. atyánké. hát alapja. érzéki tekintetben azon térszín. íeg. ül-ep siókéUjabbkor! szó. a gyermekek. s kettős birtokragu: atyámé. m. ALANYI. fektetve.nyok épülete s rendszere. (al-an-t). ALAPESZME. hunnyászkodik. fű. mely néwiszonyító nélküli ál. A latin noALAPÁBOK.országok föl nem állhatnak. Oly bényítás nélkül fejezi ki. (al-any-i) mn. let a koponya alapcsontjában. Isten. több népes puszták. tt. mintegy alapra van építve. vagyis mtnotitms casus kifejezésére használt nyelvtani műszó. mélyen. restelkedik.vár. árpa. Letenni valamely épület alapját. —ok. valaminek alsó részéről. Különösen jelenti alant jár az esze := magasabbnemii.mely különböző egyéneknél különbözik. tárgyilagos észrevevés. s képzése hasonló a köz-ep. Alán-t. melyből mint magában viláALAP. mely szintén fölveszi a néwiszonyító raALAPCSÜCSÖK. fölséges elvont azon észbeli tételeket. agyafúrt nyaALANYISÁG. Intését pénzalapja = alantabb. Kiknek kira vonatkozik. férfi kn. be.ALÁHÚZ—ALAP ALAP—ALAPESZME 100 moskodik. ami az alanyra vagyis gondolkoALAPDESZKA. atyám-hót. atyjoké. tagadólag. ülni. Átv. —ról. (al-any) fa. gosból a többi elvek folynak.

ALAPÍTVÁNY. —ak. Az Isten szükséges alaplénye az egész világnak. részint a tapasztalaton. tt. fn. öszvekapkodott. fh. (al-ap-ít-ás) fa. mely minden más lények alapját magában foglalja. bizonyítványokon fenekszik. mód. mely alapos. okos ember. Alapos gyanú. (alap-igazság) ősz. ami okokon. Általán. MUegyesület. nyomják. Alapítási szándék. árvaházi alapitmány. (al-ap-it-mány). fn. ALAPOSSÁG. fn. —ni vagy —ani. Minden bornak van sajátnemű íze. pár. Alapítást illető. intézetre tett adakozási ősziét. tb. nevezetesen intézetet létesít azon szándékkal. veres. Átv. (al-ap-ít-ó-i) mn. ALAPIGAZSÁG. Ácsépitésben azon gerenda. (alap-festék) ősz. ért. (alap-lény) ősz. könnyeden. szürke. —ott. fh. 2) Bizonyos elvre. Alapító tagok. (alap-nyelv-izom) ősz. megmutatni valamit. A sárga. Kegyes. stb. fh. Igazság. másod fokon : okos-óbb magos-abb. AlapUmányi töke. (alap-ok) ősz. (aJ-ap-ít-vány) fa. 2) Azon festék. állítanak. s felállásához szükséges tőkével ellát A magyar egyetem alapítója Pázmán Péter. A bSlcseség alapköve az önismeret. tanúságokon. mintegy önmagára visszaható működés. szerkesztve. melyre valamely ének vagy zenemű alkotva van. k. Ítéletét. (alap-gerenda) ősz. (al-ap-os-an). tt. Személy. 2) Azon hang. 1) A hangnyolczad (octava) alsó hangja. részint az ész működésein alá' padnak.rilletölügrismereti. Letenni. 1) Azon szer. melynélfogva valami önmagának alapot vet. a melléknév azon állapota. hanem mély tanulmány szüleménye. ALAPFESTÉK. ALAPOSAN. ALAPGERENDA. ovakodás. ALAPFAL. eredeti ok. alapos-tvagy —öt. gazdasági egylet alapüóji. ért. midőn a hang különösen éneki és zenei hang (Tön) értelmében vétetik: zönge. pénz. Alaposan vitatni. ALAPÍTÓ. Fogalom. ászok. A m. htn. létrejntása megvettetik. fn. Alapítmányt illető. m. —ok. mint belőle folyót. fn. fn. (alap-jog) ősz. Átv. városi. fa stb. Belcselekvés. midőn hasonlító rag nélkül áll (Positivus gradus. ami nem fölszínes. —ni. 1) Önálló lény. Alapos értekezés. tanúságokon fenekűire. Fa. gerenda. mely több más fogalmat. festékek a festészeknél alapfestékek. pl. Fenékkő. 2) Ami a létezőnek lényegét teszi. tartalmaz. tudományi mélység. mely fölé az épületfal többi köveit rakják. ih. melyből más fogalmakat értelmezni s megfejteni lehet. érték. magas fa. tanodát. minthogy általán. Ügyvéd stb. tb. amitől valaminek létrejövetele s fönmaradása függ. hogy tartós maradandó legyen.). eszköz. mely fölé valamit fektetnek. fn. jószág. védeni. I) Valamit. ALAPFOGALOM. vagyon. fa. jótékonyság. (alap-fogalom) ősz. Nyelvtani ért. tt. Királyi. cdaplt-ott. Kórházat. Jobbára átv. (al-ap-ít-ás-i) mn. megyei. okoskodását. Alapítót illető. (al-ap-os-s4g) fn. alapUdoi-t. (al-ap-od ás) fn. tb. következnek. ALAPODÁS. —ok. Országos. melyből mis festékek vegyítés által készíttetnek. tb. Alapítói nagylelkűség. A magyarországi köziskolák alaptíóji többnyire főpapok voltak. mely a* épület alapját képezi. (alap-hang) Ősz. melyből mások folynak. (al-ap-os). (al-ap-od-ik). ALAPÍTMÁNYI. áth. melyet valaki bizonyos intézet fölállítására adományoz. nem hiú képzelet. fn. alapossdg-ot. vitatkozás. (alap-kő) ősz. nem futtában. Vizenyős. ALAPKARÓ. tb. Első eredetű jog. mely a tarka testen. Közéleti elnevezés szerint nyolcz alapfesték van: fehér. mit magyarul az alapíz helyesen kifejez. melyből más igazságok folynak. melyre a többi faszerkezetet állítják. A magyar tud. zöld. htn. fh. A hit alapköve a szent evángyéliom. —ok. Cselekvés. így nevezzük azon karókat. állítva. Oly tulajdonság. ismeretre fekteti véleményét. ALAPÍT. alapíívány-í. értelemben használtatik. Okokon. ami bizonyos alapra van állítva. ALAPÍTÁSI. ALAPÍTMÁNY. mn. alaptíás-t. (alap-fa) ősz. (alap-karó) ősz. fn. ALAPÍTÁS. németül Grundschmack. mely a nyelvet hátrahúzza. ALAPÍZ. Az alapítványt kihirdetni s letenni a levéltárba. ptttpSki alapitmány. tt. kék stb. tt. beszentelni a templom alapkövét. községi alapitmány. melyeket az épület alapjául nagyobb biztosítás végett vernek le. ismeret. ALAPODIK. tt. Némelyek ajánlata szerint az alaphthig helyett jobb volna: alapfünge. m. 2) Vétetik főleg az alapítólevél helyett. (al-ap-ft-ó) fn. . ALAPÍTÓI. például szöveten legtöbb helyet foglal. Mintegy alapot készít magának. alaptíó-t. aki bizonyos intézetet állít. Oskolai. fn. ALAPOK. alapítmányt. A fal alsó része. arra vonatkozó. 1) Festékanyag. üdvös. veres és barna. arra vonatkozó. ALAPJOG. kftelét. akadémia. hasznos czélra. minőség. Át Isten minden lények alapoka. —tál. sárga. megmaradjon. Alapos tudomány. fekete. kék. (al-ap-ít-mány-i) mn. —ok. ALAPOS. (alap-íz) ősz. (alap-fok) ősz. mely által valaminek első kezdete. ALAPNYELVIZOM. e rendesen kisebb nagyobb mélységig a földbe van rákra. aminek sajátnemtt alapja van. tudót egyesületet alapítani. alapod-tam. meggyőző okszerüség. fh.101 ALAPFA—ALAPÍTÓ ALAPÍTÓI—ALAPOSSÁG 102 ALAPFA. (al-ap-ít). tb. A* ismeretet. (alap-fal) ősz. söppedékes téren alapkarókra szokás építeni. és végből. ALAPHANG. ALAPFOK. ALAPLÉNY. félelem. melyen megálljon. Bizonyos nemű jó. Különösen szellemi ért. tt. melyből mások származnak. t. tt atapodást. vallási alaptímdny. Boneztanban izom. tudományos intézet alapítása. ahhoz tartozó. ALAPKŐ. —ok. alapokra építve. —s. érseki. Első. akadémia első alapítványa gróf Széchenyi István ajánlata volt. vagyis mintegy amelyre a többi szineket irjak.

ALAPVAGYON. Alaptalanul gyanúsítani valóiéit. fa. A magyar nemzet eltS alaptörvénye az Almostól kötött menüdét. Minek alapja nincs. Alaptalan gyanúsítani valaki. melynek megszűntével az egész öazveomlik. Eredeti. ALAPUL. Fő szabály. melyben a mellékvonalak egyesül- . 2) Fő állítmány. s annak főrészeit előtüntetö rajzolat Építendő templom. (alap-vágyon) Ősz. vagy általános szabály. —ok. ALAPTALAN. Valamely alapon nyugvás. s többi vagyonát szerzi. fn. első vagyon. —ni. ítélet. tt. mely a szervegyülékben fő helyet foglal el. ALAPOZÁS. alaptalanul. me lyen valami fekszik vagy emelkedik. ALAPSZÉB. Legalsó lap. melyet pragmatica sanctiónak neveznek. a rajztáblának. belőle folyó tanok alapját teszi. Jobbára csak átv. A kardforgatásban. melyből a többiek folynak. mely más. ALAPSZÓ. ALAPTEST. vászonnak. Azon törvény. 1. Tudomány. melylycl a viadal kezdődik. Oszlop. fenékszín. rak. vélemény. aíaptalanság-ot. ALAPSZÍN. midőn valamely építészeti mű alapját csinálják. Különben 1. (alap-pénz) ősz. melyet valaki kamatozás végett legelőször letett. ért minden lényeges dolog. Az épület alapját. fn. fh. (al-ap-oz). ALAPTALANSÁG. mely által valaminek kezdetét megvetik. htn. fn. tb. fn. fn. alapoz-tam. és az erkölcsiség alaptámasza vallásosság. Alaptalan vád. mely az alapot szilárdítja. —ott. (alap-réteg) ősz. (alap-tudomány) öu. Alapként. mn.103 ALAPOSZLOP—ALAPTALANSÁG ALAPTALANUL—ALAPVONAL 104 ALAPOSZLOP. (al-ap-úl-ás) fn. —ok. alaprajza. Ezen irat alapúi szolgál minden másoknak. Alaptalan koholmány. fő támasz. különböztetésül a hozzá járult kamatok által szaporodott tőkétől. fn. illetőleg meggyőző okok hiánya. m. fn. (alap-sík) ősz. áth. vagy általán az öszves alapitmány t képező pénzmennyiség. jelenti valamely test alkotó részét vegytani értelemben (Princípium chemicum. ért. Támasz vagy támaszték. akár szellemi. ALAPTÖKE. Elméleti elvont tan. Napról napra újabb egyletek alapúinak. Igehatározóilag ám. ALAPTÖRVÉNY. Máskép: anyaper. fn. m. olapulás-t. alapszínnel behúzása. (alap-törvény) ősz. gyanú. ért alapját leteszik. Utóbbi időkből nevezetes alaptörvény a fenséges austriai házzal kötött trónöröklési második szerződés 1723-ban. 2) Keletkezik. ALAPTAN. Cselekvés. szellemi vagy erkölcsi értelemben divatozik. ALAPULÁS. (al-ap-úl). melyre valaminek létele építve van. törvényes szervezete alapúi. ALAPTANtTMÁNY. Alap nélkül. —ok. (al-ap-t&lan) mn. —tál. 2) Különösen. Különösen első festés vagy színezés. ALAPPÉNZ. ana vonatkozó. melyről valami igenlőleg vagy tagadólag. érvényes okok nélkül szűkölködik. (alap-szabály) ősz. —ni. (alap-szó) ősz. (alap-test) ősz. (al-ap-oz-áa) fn. £zen áltiíás tévedésen alapúi. okoskodás. Alaptant illető. állítás. fn. tb. (al-ap-sz-ik). ősz. helyesebb is: alany. (alap-szín) ősz. önh. Alaptan* elvek. A mondat azon része. bizonyos okból. kárhottatás. teendők. tt olaptatan-t. mely az épület alapjául szolgál. támad. ALAPSÍK. Vegytani műszó. (alap-szer) őse. (alap-tani) ősz. ALAPVÁGÁS. tt. Ilyen a metaphysica. melyhez más egyes cselekvények. különösen gyógyszer. Nevelét alaprajza. s különös esetek legtöbbször alkalmazkodnak. bizonyos okból. párviadalban stb. Átv. fh. tíltólag vagy parancslólag állíttatik (Subjectum). alapot vet. Az eredeti per. 1) Bizonyos elvont értelmű alapon nyugszik. akár szellemi vagy erkölcsi értelemben véve. (alap-oszlop) ősz. fh. (alap-támasz) ősz. fn. tudományos rendszer vázlata. 1. alapúl-t. ALAPRÉTEG. melyből valaki gazdálkodni. ALAPUL. ALAPTAN. kellék. Ennél szokottabb is. Szer. papírnak stb. ALAPTUDOMÁNY. meggyőző okok hiányával. ALAPOZ. ALAPTÁMASZ. azon vágás. ALAPRAJZ. azon fő vonal. mint alap. tb. különböztotésűl az újított pertől. fn. ALAPPER. ALAPVALÓSÁO. 1) Többszínű tarka kelmén a legkitűnőbb fSszín. ALAPSZIK. fn. fn. földlapok legalsaja. mennyiben az emberi ismeretek foelveit tárgyalja. ALAPTALANUL. mely az ismeretek általános fő elveinek rendszerét foglalja magában. ALAPTANI. szaporítja. ház. alapok. 2) A kelme fonák oldali színe. különösen ami meggyőző. (alap-töke) ősz. (sJ-ap-talan-ság) fh. fn. melyre az épület támaszkodik. ALAPSZABÁLY. (alap-vonal) öu. fn. tt olapozás-t. Ismét egy jótékony intézet alapúit. s tulajdon vagy átv. Rétegek. —z. kútfőből származás. ősz. Csak a jelentőmód jelenidejében divatozik. Lélektani alaprajzok. htn. akár anyagi. korholót. (aJap-pér) ősz. Gazdagsága merS csalásokon alapúi. Igazság az országok alaposzlopa. melyen a nemzet vagy állam alkotmánya. (alap-tétel) ősz. üzérkedni kezd. ALAPVONAL. kútfőből származik. észszerű. ALAPÚLÁS. erkölcsi értelemben. basis chemica). azaz párhuzamosan egymáson fekvő s jobbára különböző nemű kő-. akár anyagi. ^yelotani. (al-ap-talan-úl) ih. fn. testületi alapszabályok. midőn a festesz vagy színező az elaö színezést teszi (Grundiren). melynek valamely alapitmány eredetét köszöni. 1) Kézmüi értelemben. Pénzmennyiség. ALAPLÉNY. valamely épületet alappal ellát. Eltérítek az alapszabálytól = kivételek. 1) Mértani ért. (al-ap-ul) határozó. Atv. máskép: otapfulék. A nemietek egyik alaptámasca a tiszta erkölcs. (alap-vágás) ősz. k. valami szellemi mű. 1) Általán cselekvény. Alap nélküli állapot vagy tulajdonság. Tőkepénz. pár. ALAPTÉTEL. melyen a többi szabályok alapulvák. ALAPODIK.

Gömörben így nevezik a tenkelynek kalásztalan szárát." Münch. Cselekvés. Osztályozásban a szűkebb fogalmakat a. albérlő. ö. vízfolyás. festészetben. A bSlcsésztt alapvonalai. neve stb. fii. fa. vagy a vízbe dobott nehéz tett. ALAPÜTÉR. neve. ALAPVONÁS. fn. ALÁRENDELÉS. kisebbfii. ALAPVONAT. ért Az akaratot a törvénynek. (Ptelea. mely fölött közvetlenül létezik valami. néhutt földér. „Régi híre. alotkák. önh. tb. ALÁTERMETT. Alatt is. húzomvonom. A gabonát előbb elveti. ttolgálati alárendeltség. Ján. fogy. Népdal. föld. Az ég alatt. (alá-szánt) ősz. parancs alá helyez. 'ALÁRKOL. főbb elvek vagy tételek valamely tudományban. mint én. parancstól stb. 1) Alattas állapot. tiszt. ALAPVONAL. Nevét onnan kapta. helyzet. Hadt műszó. kfilönböztetésttl a malomház belsejében levő száraz keréktől. ALÁRENDELT. Átv. Alhaszonhérlö. a hús. ALATKA. fa alatt ülni. Egyébiránt hangra nézve hasonló hozzá a szláv vlatsák. az alap mint egész mű együtt véve. elszórja. vagyis víz alatt jár. Átv. ALÁS. mn. Alárok ásása. első egyszerű tollvonások. A maga nemében különös képzésű szó. . • jelent föld alatt ásott utat. községi halóságnak alárendelni. fn.De ők alajtották.105 ALAPVONÁS—ALÁSPA ALASON—ALATT 106 nek. húr czolom. állni. Alacson. megfelel e kérdésre : hol . tt alattság-ot. hatalomtól. készítése. Kemény büntetés alatt meghagyni valamit. Vonzalom. Helyviszonyi ellentéte : fölött. (alap-vonás) ősz. Valakit a városi. Alászált a madár. —ad. Alatt vizes a gabona. azután szántja meg a földet. (alá-termett) ősz. tigwbak. ki az eredeti bérlőtől vesz ki valamit haszonbérbe. ernyő. Hadtudományi mfisjó. földalatti víz. fn. fn. asztal. Atyai hatalom alatt lenni. híre. ALÁROK. Alászáll a merülő hajó. fű. anyai. Én alatt leszek. valamitől mint felsőbb erőtől. különösen a bomokos földben. a bor. alávet A közlegényt alárendelik a tizedesnek. kél hét alatt végezni valamit. A rajzolásban. V. ezt a hadnagynak vagy kapitánynak. fönt pedig nap sUt. engedelmessé tenni. ALAPZÖNGE. sJárkot ás. áth. helyezve. melyeket a rajzoló vagy festesz legelőször tesz. vagy ami másban foglaltatik. szék. Aki vagy ami bizonyos felsősig alá van vetve. (al-ap-oz-at) fa. ALAPVONZALOM. ALATSÁG vagy ALATTSÁG. Alászáll a por. ért. 3) Átv. anyaszála két bibejfi. kü-n-t. oly helyen. ALÁSFA. (alá-sz&ll) ősz. (al-att) ih. ALÁSZÁLL. ö. nem nagyra született. függve. Alább levő helyen. ért becse. annak mintegy alája vetve. —a. négy hónap alatt. köznyelven : fenékvfz. ALÁRENDEL. ALATT. milyenek a nemi. ALÁRENDELTSÉG. Magasabb helyről le. (alá-rendélt) ősz. ért. midőn leülepedik. az érzékitéget az fszneky a tettet a léleknek alárendelni = függővé. a fajokat *> nemek alá helyezi. alapzat-öt. önh. a mai szokottabb alván írtelmében. A nap alatt vagy az ég alatt nincs párja. ősz. (alap-vonzalom) ősz. Alászáll a gabona ára. lent. (al-att-ka) fn. ALÁTARTÓ. bokrétája négy szirmú. ALAK. Kétfélekép elemezhető : al-att (= ott) és al-an-t. parancs alatti állapot Hivatali. V. törpe növésű. ALAPHANG. V. (al-árendélés) ősz. Alatt sár van. pl. cod. Átv. . ellentéte fönn vagy fönt. vagy a szűkebb fogalom tágasabb alá helyeztetik. ö. 1) Helyhatárzó. (alap-fit-ér) ősz. szüret alatt történt. E jelentése a szóelemzésscl egyezik. mely által valaki más hatalma. tiszti. melyet a víz hajt. (al-árkolas) ősz. vlalsám = vontatom. hogy a mag mélyebbre essék. (al-att-s&g) fn. hogy a vár árkaihoz juthasson. Az éptttet alaptól a elkészült. tt. melylyel a hajókat vontatják. különösen a vastagabbak és függőlegesek. földalatti ár. ith. baloványodik arcza világa. Új szó. 1. A koponyacsont alapjának üterc. (&l-árkol) ősz. Növénynem a négyes egyanyások seregéből. 2) Átv. —bói. Ami magasra nem nőtt. (al-árendás) ősz. faj a nemben." Vörösmarty. melyek a bötük alapját képezik. ALAKOK. fn. fönt is sok hiba van. Pad. csészéje négy ha- sábu. a föld színén nincsen olyan árva. azon vonások.' ALÁSZÁNT. azaz a malom külső kereke. fn. (alá-rendéltoég) ősz. ám. te pedig fönn. fn. ALATT. fa. valamely nagy puszta bérlőjétől néhány holdnyi szántóföldet és rétet ALÁRENDEL. ÜTÉR. értéke. le-n-t. (alás-fa) ősz. Sátor. Alárendelt hivatalnok. részvéti vonzalom. (al-att) uévutó. de mégsem páratlan. Az alap öszves részeinek szerkezete. 2) Vastag hosszú kötél. —ám. e kérdésre : meddig f vagy mikor f Hat év alatt. Szállá alá poklokra. a tizedest az őrmesternek. 2) Idöhatárzó. (al-árok) ősz. melynek törzse vlettim. leebb ereszkedik. (Apóst hitv. Irásmesterségben. atyai. ALAPZAT. Felsőbb hatalom. (al-ás) elavult fn. ALÁKENDÁS. Icppendéke kerekded. mn. melyen a vár árkaiba lehet jutni (Die Sappe).) ALASON.* ám. pl. mert hasonló hozzá a kilség vagy öszvehúzva kísc'g. ALÁRKOLÁS. máskép: ALATTAS. mely az emberi kedély lényegéhez tartozik. fala Veszprém vármegyében. (al-ár) ősz. (alá-rendél) ősz. Kaszálás. 1) Valakit bizonyos felsőségi hatalom.) „A nap alászáll már. —bán. Személyrag. Helyragokkal : Aloson-ba. ért. s egymással öszveköttetnek. L. mn. ágy alatt fekvő holmi. fn. (alá-tartó) ősz. parancsa alá. s melyből sok más vonzalom ered. 1. XI. fönt pedig száraz. becsülete alászállott. aam. bc-n-t. hogy nagyobb részt víz alá merülve. mint: fö-n-t. hogy az álomnak alásiról mondana. lefelé hajló. aratás. tt alalkát. de nincs szokásban.

igénylett. nézve más után valói állapot. ALÁZ. (al-att-om-os) mn. téti viszonyban vannak vele: felsSség. Néha nagyobb nyomatékkal. dicsér. emberi méltóság elleni piszkos telme : rejtek. Új szó. pl. akarat. Rósz szándékból. 2) Különösen a rfgi úrbéri rend. Alávaló gabona. jobbágyság. mint hasonmása : ALATYÁN. működés. titkolt állapot. ért. rejtezkedő. Alattomban megkárosítja szomszédját. ami lent van. —ok. tílnek. mn. (al-á-az). Helyrahelyettes. ért a maga nemében hitvány. ALATTCSAPÓ. rejtezkedés. jobbágy. htn. rendelve. engedelmesség. 3) Fejedelmi hatalom alatt levő. (alá-vet) ősz. fn. sunnyogva. fn. Alat. áth. ALÁVONÁS. AlattÁllásra. czudarság. . (alá-valóság) ősz. dicsőit. rendes valakit húzva. lent fek. arra vonatkozó. (al-att-ora-os-an) ih. bizonyos hatalom alá helyez. GYAL. suttomban. A fcényúr alávetetból titkolódzó. rejtőzködve. suttomban. titkon. Szokottabb: aláhúa. alacsonyftja. geit. nem valamely szembetűnő. szokottabban ALATTOMOS. mely nem egyéb. vagy rejtett. —ni. s ellen. szántás előtt vetik el a magot 2) Átv. (alá-voná*) öss. homokos földben. becslési cselekvés. vagyis helyzet. nndokság. (alatt-valói) ősz. GYALÁZ. Alathűi valamit Hegyről alávonni a szekeret. ellenszegülőt megsségyenit. szokottabban 1. ALATTOMOSKODIK. módja. tt alottos-t. Általán. becsmérlő. szándékát takargatva működik. suttomban. 2) Cselekedeteit más akarata. barázda —ok. tb. ellenség. sSt megalázza magát. szik stb. —ok. azután szánt. elöl. erkölcsileg leereszkedik. —z. 2) Mint gyűnév jetörzstisztek után következnek. elöljáróinak. ALATTOMOS. hogy valami alá alsó helyen. jedelem ét alattvalói közti viszonyok.tenek vagy rendelnek. —ott. önkényt.vagy mondat alá nagyobb kitüntetés. tomban. 1) Alattvalóvá ván. (al-att-om-os-ság) fn. Alattva. áth. ALATTOM. becsmérli. ALATTOMBAN. alávonni. ö.roszaló. fólfuvalkodót. tt alácás-t. Ellenhatalmától függ. kik a valaki a társadalomban elfoglal. (al-att-as) mn. A szótáriró a példamondatokat alávonja. ALÁVON. becstelen. tb. (alá-von) ősz. ami ALATTLÉVÖ. midőn barázda alá. Gonosz czélfi titkolódhelyről lefelé vonás. lealázás. titkon. Suttom. (al-á-az-as) fn. —tál. ALÁVET. ALATTVALÓ. Zsarolni az alattvalókat. Érért Elvetemedettség. gonosztevő'. A titkolódzva ravaszkodó tu. tetteit nyomaték végett vonást hoz. fa. valók sorsán. Szokottabban: oláhtizás. követelt magasságáról mintegy aláuállít. A fe. Erkölcsi tom-ban. (alatt-valóság) ősz. arra alkalmas. (alá-vetés) ősz. csúnyaság. ravasz. ban. Alávetni magát Istennek. V. falu Heves vármegyében. látható módon és helyen. ság elől takargató. elvetemedett. mondatnak alája bűzött vonat által m.va valakit bizonyos felsőségi hatalom alá kényszerímos-t vagy —át. L ALÚLCSAPÓ. (alatt-lévö) ősz. 1) Magasb tt atattomoskodás-t. tb. Átv. ravaszul. cselekvési gyakorlása. tb. melynélfogKODIK.kitflntetése. Az alattlevS szobák nedvetek ét setétek. kisebbíti. 2) Leírt szó tomos eselstSvS. Alávaló bánásmód.A szerény ember nem dicsekszik. (al-att-om-os-kod-ik) k. hivatalra stb. szolgálatra. ALATTVALÓSÁG. Könnytíeni át alatt. viszonyitó ragok közöl csak a ban-t veszi föl: alaíALÁ VALÓSÁG. gazember. mint az aláz ige gy előlajdonsága. Alattomban tizt ravasz ételeit. ALATTOMOSKODÁS. alhadnagyig (Subaltern). V. — ból. törvénytilalom daczára olattomban bort iszik. ért 1) Mások személyét.Alávoló ember. Boszonkodva titkolt mód. 1) Aki más téttel toldott módosítása. alamuszta. —ok. ahhoz tartozó. mely által valaki másokat lót illető. hatalomttzés neme. ALÁVALÓ. oláz-tem.tétessék. 2) írásban valamely bözás. (alá-való) ősz. sunnyogó. 2) Meg igekötővel ám. hanem rejtekben. búzás. ALATTOMOSSÁG. melyet következő. ALATTOMOSKODÁS. megotáztaíik. (alatt-való) ősz. mint. mn. erkölcsi ért. gonosz czéljait. gonosz. rósz pár. fa. (al-att-om-os-kod-ás) rh. mely a név. rósz. pl. járó. ALÁZ. fn. azaz előbb vet. ö. Visszaható szerben ám. tb. 1) FóldmiveALATTOMKODÁ8. rendelete. felebbvaló. gálád. rejtekben tör. 3) A földmívelésben ám. s ez által minttomos«ág-ot. helyzetben létező. áth. susnya. torkoskodik.deminél kevesebbet igényel. az alá rendelt. Nem nyil. ALATTVALÓI. tett. magát meg. gonosztevő*. illetőleg szerényen kötelesség. mn. alattomosság. Alattvalói vagy önmagát alázza. de épen nem aljas kifejezés. tt olattomi-t.alá vet. Alattomosan valaki ellen törekedni. Orvosi mánnak. Alattomban. Bizonyos arra van rendelve.tesz.téte: magasítói. —ott. Az idézett jeles mondatot rejtegetve. polgári rend. (al-att-om) hiányos fii. (al-att-om-ban) ih. ténő.egy alávalóvá teszi. földesúri hatalom alatt levő névmással viszonyulva ám. tt alalto. s nyilván Stapolyai János magát ét országát alávetet