P. 1
Írás-helyesírás mf3.o..

Írás-helyesírás mf3.o..

5.0

|Views: 3,592|Likes:
Published by hundigen

More info:

Published by: hundigen on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS
MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA
ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS
CELLDÖMÖLK, 2004
A kiadó a kiadói jogot fenntartja.
Apáczai Könyvkiadó
9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18.
Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525
Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató
Nyomdai elôkészítés: Gyôr
Lektorálta
Dr. Kunoss Judit
Széplaki Erzsébet
Szerkesztette
Esztergályos Jenô
Raktári szám: AP – 323/5
Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat
minden tanuló végezze el!
Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös
elõkészítés után javasoljuk megoldásra.
A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!
2. Tollbamondás
4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!
5. Javítsd ki a hibáidat!
3. Gyûjts szavakat a képrõl!
3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. a) Alkoss szavakat az i, í, u, ú, ü, û, t betûkbõl!
Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz!
b) Az egyik szót foglald mondatba!
3. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat!
itt, út, intett, tûnik, mû, ütött, tû, mutatott, futott, túlzott, innen
4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet!
Másold le a mondatokat!
__i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __
5. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom (Értelmesek-e a mondatok?);
– helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?);
– külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?).
hosszú magánhangzós:
hosszú mássalhangzós:
4
5
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le õket!
mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel
4. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
menni, venne, kenne, ettem
5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tedd, ken szavakkal!
Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________
____________ a tányér mellé a kést
b) Pótold a mondatvégi írásjeleket!
6. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd állapítsd meg a mondatfajtákat!
Siess haza az iskolából _ _____________________________
Szép õszi idõ van _ __________________________
Milyen programod van délutánra _ _____________________
b) A kérdõ mondatot másold le!
7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak?
3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal!
6
C-s kapcsolás alsó ívelés után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat!
3. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen!
melett, imi, atta, ucca
4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá!
Anna almát vásárol.
5. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat!
(HSZV 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod!
6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd, ha szükséges!
7
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása
1. Másold le a szavakat hibátlanul!
2. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban, majd írd le
õket szótagolva!
örül, öntözz, gerle, olt, ablakba
3. Írd le betûrendben a következõ szavakat!
toll, vonat, madzag, terítõ, fóka, traktor, forgács, nyaraló, õz
4. Alkoss mondatot a 3. feladat egyik szavával!
5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá, a tagadó mondatot állítóvá!
Egy érdekes történetet olvastam.
Nem szeretek moziba járni.
8
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével!
2. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban
4. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat!
5. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd!
3. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc
A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. oldalán!
b) Gyakorold a vers helyes olvasását!
c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot!
9
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal!
5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével!
3. Húzd alá a fõneveket, majd másold le õket!
révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel
4. Másold le a nyelvtörõt, majd gyakorold gyors és helyes kiejtését!
Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.
6. Javítás
7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû
könyv segítségével!
+ + + +
10
Kis horogvonal után a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
3. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket!
óvta, óvoda, óvó néni, óvodás, tart, torta, hívta, várta, márt, mártás, vár
b) Másold le õket szótagolva!
4. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat!
túr__, rig__, lott__, holl__, tet__, Ott__, hív__, mogyor__, kar__, sajt__, es__
b) Másold le a szavakat!
5. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat,
amelyekben i, í, u, ú, ü, û, t betûk találhatók! (HSZV 9. oldal)
2. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal!
11
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat!
Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
b) Másold le a szavakat!
2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot!
gátat, gátakat, ágat, ágakat, gyárak, gyárban, játékok, gazda
b) Szótagolva írd le a fenti szavakat!
3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. oldaláig!
Figyelj a hibátlan helyesírásra!
4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását, majd másold le!
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
5. Javítás
12
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u, ú, ü, û magánhangzót!
kap__, sepr__, tet__, baty__, men__, sat__, Ic__, any__, ap__,
heged__, köször__, gyûr__, hatty__, fés__, csengetty__,
foganty__, od__, szegf__, bor__, bossz__, der__
b) Másold le a szavakat!
3. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket!
Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya
5. Javítás
4. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos.
Pótold a mondatvégi írásjeleket!
Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __
Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __
b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban!
13
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása
1. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
2. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban!
pa__tás, ha__ó, mé__, ma__om, fo__ik, go__ó,
sü__ed, komo__, mi__en, pá__a, gömbö__û, __égpá__a
b) A kiegészített szavakat másold le!
4. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges, javítsd ki!
b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat!
3. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe?
A henyélõnek felkopik az álla.
b) Ha tudod, mondd el a verses mesét könyv nélkül!
M____ ______________ _ ___________ ______________?
Cs______ _____________ _______ ______________ .
A__________ ________ _ _______ _ _________,
S ____________ __ __________ ____________.
c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével!
14
Az s betû kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal!
3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket!
Sz: személynév, Á: állatnév, I: intézménynév, F : földrajzi név, C: cím
Duna ___, Magyar Tudományos Akadémia ___, Élet és Tudomány ___,
Európa___, Petõfi Sándor ___, Rex ___, Kincskeresõ kisködmön ___
b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket!
5. Ha többet is akarsz tudni a témáról, olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József
Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát!
4. a) Olvasd el a következõ szöveget !
Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az
állatokban az évmilliók során kialakult. Menekültek az állatokkal együtt, ha
megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat.
b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le!
15
A z írása és kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le a szavakat helyesen!
2. a) Olvasd el a következõ mondatokat!
Vigyázz! Ne játssz a tûzzel!
b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint?
c) Takard le az elõzõ mondatokat, és írd le emlékezetbõl õket!
3. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével!
4. a) Másold le a vonalra a személynevet!
Móricz Zsigmond, Kisalföld, Magyar Nõk Lapja, Magyarország, Vuk
5. Javítás
b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot!
16
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása
1. a) Olvassátok el a következõ szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy
mondatot!
3. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal!
Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot!
sejt, lejt, lejtõ, gyár
4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal!
K__ k__r__n k__l, __r__ny__t l__l.
b) A kiegészített közmondást másold le!
2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge
b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod, írd utánuk a közös nevüket!
b) Másold le az elõzõ szavakat!
17
A t betû kapcsolása s betû után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal!
3. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját!
posta, nyest, este, kristály, kastély, festõ, palást, mester
5. Javítás
4. a) Húzd alá a többes számú fõneveket!
tollak, majmok, zsák, fiókok, kerek, vakondok, cipõk, madarak,
harkály, játékok, kövek, birtok, barátságok, mák, ujjak, csapat
b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás.
Keresd meg, és alkoss vele egy mondatot!
c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod, többféleképpen!)
18
Az e és az é kapcsolása s után
1. Olvasd el figyelmesen a szavakat, majd másold le a fõneveket!
2. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal!
3. Alkoss toldalékos fõneveket!
4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
postát, olvasást, pénzt, nyest, füstöt, írást,
mesét, fizikust, kérést, piramist, ritmust
b) Másold le a -t ragos fõneveket!
5. Töltsd ki a táblázatot!
6. Javítás
ajtó szék zsemle
ajtót könyvet semmit
19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le az írott kisbetûs ábécét!
2. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat!
tengeri, krumpli, petrezselyem, burgonya, zöldség, kukorica
b) Másold le a rokon értelmû párokat!
3. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével!
4. Toldalékold az erdõ, Magyarország, folyó, Parlament szavakat!
Mit? Hol? Hová? Honnan?
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
5. Javítás
Hol? Hová?
posta
kastély
estély
20
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o, ó, ö, õ magánhangzót!
ajt
__
, tet
__
, felh
__
, foly
__
, man
__
, sótart
__
, kerepl
__
,
sajt
__
, kór
__
, es
__
, haj
__
, vel
__
, csap
__
, lurk
__
b) Másold le a kiegészített szavakat!
3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével!
4. a) Olvasd el a HSZV 38. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ
szöveg A bodza címû részét!
b) Írd le az elsõ két mondatát!
Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és
Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de
21
Ritkábban használatos betûk írásának és
kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat!
lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edzõ, maharadzsa
3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés, madzag, dzseki
4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján!
5. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat!
kukorica – burgonya –
plajbász – zöldség –
ballag – táplálkozik –
6. Javítás
könyvbõl tûzbõl vasból
pad segély kar tûz vas
22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket!
2. Írd le betûrendben a következõ személyneveket!
Klaudia, Hajnalka, Hilda, Hedvig, Klára, Károly, Irén, Ibolya
3. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét!
b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot, majd írd le a munkafüzetbe
emlékezetbõl!
4. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat!
éjszaka – törpe –
tél – élet –
szorgalom – bátorság –
barát – mélység –
5. Javítás
b) Elõször a személyneveket másold le, majd a földrajzi neveket!
c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
23
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket!
2. Írd le a követlezõ találós kérdést, és ha tudod, a megfejtését is!
Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?
3. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat!
Télen a víz jégé fagy. Tavasszal a lyég elolvad.
b) Írd le õket kijavítva!
4. Írd a képek alá az írók, költõk nevét, ha felismered õket!
5. Pótold a hiányzó határozott névelõket!
___
séta,
___
eset,
___
igazság,
___
seb,
___
esemény,
___
virág,
___
ól
6. Figyeld meg, mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd!
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
kéz tûz víz kéz víz
kezet tüzet kézzel tûzzel
24
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le elõször a lányneveket, majd a fiúneveket!
2. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
Pilis, Pécs, Balaton, Bakony, Budapest, Békéscsaba, Börzsöny, Bükk
3. Egészítsd ki a következõ mondatokat!
Hazánk fõvárosa
____________________________
, a Duna két
partján fekszik. A folyó jobb partján találjuk
_______________
,
a bal partján pedig
_____________________
.
4. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal, majd írd ide a
munkafüzetbe!
__
é
__
a,
__
e
__
e
__
,
__
o
___
o
__
ó,
__
o
__
á
__ __
e
__ __
e
__
__
i
__ __
á
__ __
i
__ __
a
__ __
a
__
i
__
ó.
5. Tollbamondás
b) Keresd meg valamennyit a térképen!
25
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal, majd írd le õket!
piramis felett
bükkfa mellett
3. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz.
Ha felismered õket, akkor a szólás elé sz betût, a közmondás elé k betût írj!
___
Éhes embernek kenyéren jár az esze.
___
Ebszíjjal van bekötve az erszénye.
___
Egérutat nyer.
___
Éjt, napot eggyé tesz.
___
Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért
ne vesztegess!
b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat!
b) Írd le betûrendben a helységneveket!
4. Szorgalmi feladat
Keresd meg O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében
a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról!
26
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat!
Nikolett a szobában a házi feladatát tanul
____
. Marci az udvaron a
barát
_____
játszik. A nagymama az újságot lapozgat
___
.
3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást!
Nem mind arany,
_________________________________________________
.
b) Magyarázd meg a jelentését!
4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját!
ház házból, háztól
erdõ erdõbõl
5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint!
Marci, Ica, Arnold, Dániel
6. Alkoss a képrõl két-három mondatot!
7. Javítás
27
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a tulajdonneveket!
2. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban!
A Maros vize a Tiszába fo
__
ik. Anna elbú
__
t a testvére elõl. Apa autót
__
avít. Mi
__
en színû az új kabátod? A ha
__
ó épp most indul a kikötõbõl.
b) Írd le a kiegészített szavakat!
3. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését!
Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
b) Másold le õket!
4. Foglald egy mondatba az Arnold, Aszód tulajdonneveket!
5. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket!
__
András,
__
Aranka,
__
Ágota,
__
Ádám,
__
Ábel,
__
Attila,
__
Aladár
6. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. versszakát! (HSZV 99.)
28
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal!
3. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján!
Zoltán, Nóra, Agárd, Dénes, Sára
4. Szorgalmi feladat
Gyûjts S, Sz, Z vagy Zs betûvel ország-, illetve városneveket!
b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is!
29
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a tulajdonneveket!
2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat!
Dániel –
__________________
Lívia –
_____________________
Lajos –
__________________
László –
____________________
3. Beszéljétek meg, mit jelent a következõ közmondás, majd másoljátok le!
Lusta lónak korbács az abrakja.
4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék?
Az olvasmány címe:______________________________
beesteledett, suttogta, lesiklott, tapogatta, evezett, voltak,
megragadta, fölemelkedett, keresztbe fordult, alámerült
b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés, történés, létezés)!
c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot!
5. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar
helyesírás szabályai címû könyv.)
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen!
30
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a HSZV 38. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ
három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt!
2. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldalán található az Egy külföldi
követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból!
3. Írj a sír, ad, keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot!
b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket!
31
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal, majd
másold le õket!
adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj
2. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. oldal) 3 percig!
3. Írj két mondatot Mátyás királyról!
4. Gyûjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv.)
5. Javítás
32
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Tollbamondás
2. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé, majd írd le valamennyit!
Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet.
Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni.
3. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. címû
szöveget! Másolj 3 percig!
4. Folytasd a ragozást!
jelen idõ múlt idõ jövõ idõ
siet sietett
ünnepelni fogunk
kirándulnak
33
Írjunk lendületesebben!
1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl!
(HSZV 93. oldal)
3. Tollbamondás
2. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé!
Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal
már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.
b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt!
Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod?
34
Írjunk lendületesebben!
1. Tollbamondás
4. Javítás
2. Írd le csoportosítva az ó-õ, ú-û végû mellékneveket!
keserû, savanyú, egyenlõ, gömbölyû, szigorú, jóízû, bõ,
jó, apró, alsó, gyönyörû, forró, hosszú, önálló
3. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. A fiúk vidáman mennének már a
lányokat meglocsolni, a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket.
Most két locsolóverset olvashattok. Amelyik jobban tetszik, azt másoljátok le a
munkafüzetbe! Ha kedvetek van, tanuljátok meg!
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? E háznak van rózsafája,
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Rózsafának van bimbója.
Elindultam vele piros tojást szedni, Én a bimbót megöntözöm,
Engedelmet kérek, szabad-e locsolni? A tojáskát megköszönöm.
35
Fokozzuk az írástempót!
1. Tollbamondás
2. Húzd alá az igekötõs igéket, és másold le õket!
meghajlította, csodálkozik, belép, heveredj le, munkálkodik, mérlegel,
elfáradt, megrohamozták, tevékenykedtetek, rákiáltottam, menj el
3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket!
(HSZV 123–124.)
4. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124.)
5. Folytasd az igék átalakítását!
gurít – gurul kékít – kékül
merít –
______________________
szépít –
______________________
feszít –
______________________
fordít –
______________________
6. Javítás
36
Gyakorlás
1. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból, amelyek a
tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal)
Pl.: megpuhul a szélhordta avar, felsüt a nap stb.
2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát!
A költemény szerzõjének neve:
3. Javítás
b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján!
c) Ha tudod, írd ide, ki zenésítette meg a Himnuszt!
d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni?
37
Felmérés
1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. oldal)
Figyeltem, merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam, szaladtam.
Nyomomban négy gyerek. Szállt felfelé a sárkány, egyre magasabbra.
2. Tollbamondás
3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást!
4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének!
38
Írjunk lendületesen!
1. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket!
szúrós, kerék, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú, helyes,
csillog, friss, kopott, kuruttyol, sûrû, zöldellõ, nyúzott
2. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját!
fiatal –
______________________
megfontolt –
______________________
sötét –
______________________
bátor –
__________________________
erõs –
______________________
szép –
___________________________
3. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben!
Egy napon újra megjelent az erdõben. Anyja igen büszke és
boldog volt ettõl a látogatástól. Azt várta, hogy mindenki
elismerje, az õ fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a
legjobb gyerek.
b) Takard le a szöveget, és írd le tollbamondás után!
39
Készülünk a nyárra
1. a) Egészítsd ki a versszakot, majd írd le!
2. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. Nem rossz
2. Az édes ellentéte
3. Korai gyümölcs
4. Nem nagy
5. Nem ehhez, hanem ...
6. Mûsort közvetít
7. Téli sporteszköz
8. Ellensége a cica
9. Nem valóságos történet
10. Igyekszik
3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét, amelyeket a
nyáron szeretnél elolvasni!
b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád!
(HSZV 99. oldal)
Írd ide a megfejtést!
40
Tartalom
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C-s kapcsolás alsó ívelés után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kis horogvonal után a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az s betû kapcsolása más betûkhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A z írása és kapcsolása más betûkhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A t betû kapcsolása s betû után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az e és az é kapcsolása s után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása l. ×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Írott nagybetûk gyakorlása ? ?. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Írott nagybetûk gyakorlása :. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Írott nagybetûk gyakorlása '. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Írott nagybetûk gyakorlása ÷. ÷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Írott nagybetûk gyakorlása ¯ ¯-. .. ..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Írott nagybetûk gyakorlása {. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Írott nagybetûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Írjunk lendületesebben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fokozzuk az írástempót!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gyakorlás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Írjunk lendületesen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Készülünk a nyárra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Képek forrása
• Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák
3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya
számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Dr. Szabó Ödönné: Írók, képek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
• Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára.
Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola
2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
AP 323/4

Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004

Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet

Szerkesztette Esztergályos Jenô

Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat minden tanuló végezze el! Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös elõkészítés után javasoljuk megoldásra. A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Raktári szám: AP – 323/5

A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Apáczai Könyvkiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525 Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!

2. Tollbamondás

3. Gyûjts szavakat a képrõl!

4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!

5. Javítsd ki a hibáidat!

3

futott. mutatott. a) Alkoss szavakat az i. ütött. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján: – tartalom (Értelmesek-e a mondatok?). – külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?). tûnik.Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása 1. 4 . Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat! itt. intett. ú. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet! Másold le a mondatokat! __i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __ 5. innen hosszú magánhangzós: hosszú mássalhangzós: 4. ü. Másold le a következõ szavakat! 2. út. t betûkbõl! Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz! b) Az egyik szót foglald mondatba! 3. – helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?). û. mû. í. túlzott. tû. u.

tedd. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak? 5 . Írd le szótagolva a következõ szavakat! menni. kenne. venne. lenne. majd másold le õket! mellé. ettem 5. tél. énekkel 3. énekel. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal! 4. ellen.A felsõ hurkolású betûk gyakorlása 1. majd állapítsd meg a mondatfajtákat! Siess haza az iskolából _ _____________________________ Szép õszi idõ van _ __________________________ Milyen programod van délutánra _ _____________________ b) A kérdõ mondatot másold le! 7. él. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket. ken szavakkal! Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________ ____________ a tányér mellé a kést b) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 6. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat. lét.

ha szükséges! 6 . akar. 5. ucca 4. Másold le szótagolva a tudták. utcán. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen! melett. atta. akadtak szavakat! 3. Másold le a következõ szavakat! 2. imi. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá! Anna almát vásárol. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod! 6.C-s kapcsolás alsó ívelés után 1. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat! (HSZV 4. almákkal.

Nem szeretek moziba járni. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá. gerle. olt. fóka. Írd le betûrendben a következõ szavakat! toll.A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása 1. majd írd le õket szótagolva! örül. ablakba 3. Alkoss mondatot a 3. nyaraló. madzag. vonat. forgács. Másold le a szavakat hibátlanul! 2. öntözz. õz 4. traktor. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban. a tagadó mondatot állítóvá! Egy érdekes történetet olvastam. terítõ. 7 . feladat egyik szavával! 5.

Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével! 2. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd! 8 . várban 3. róka. várom. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. rigó. rakott. vödör. varjú. oldalán! b) Gyakorold a vers helyes olvasását! c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot! 4. balra. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat! 5.Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. Írd le szótagolva a következõ szavakat! vonat.

bevesz. tereget. 5. majd gyakorold gyors és helyes kiejtését! Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre. reggel 4. Másold le a szavakat! 2. remek. majd másold le õket! révész. erre. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû könyv segítségével! 9 . benne. verseny. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal! 3. Másold le a nyelvtörõt. mese.Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 1. Húzd alá a fõneveket. Javítás 7. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével! + + + + 6.

u. óvó néni. vár b) Másold le õket szótagolva! 4. hívta.Kis horogvonal után a t kapcsolása 1. mogyor__. sajt__. û. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket! óvta. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat! túr__. holl__. rig__. tart. oldal) 10 . kar__. hív__. tet__. mártás. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal! 3. Ott__. t betûk találhatók! (HSZV 9. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! 2. várta. lott__. ü. márt. amelyekben i. óvoda. í. ú. óvodás. torta. es__ b) Másold le a szavakat! 5.

retek. gátakat. 5. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le a szavakat! 2. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását. korán reggel ritkán rikkant a rigó. ágat.Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. oldalától az 54. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot! gátat. Javítás 11 . majd másold le! Répa. gyárak. ágakat. Másold le a mesék címét a HSZV 49. mogyoró. gyárban. gazda b) Szótagolva írd le a fenti szavakat! 3. játékok. oldaláig! Figyelj a hibátlan helyesírásra! 4.

ü. köször__. Másold le a szavakat! 2. der__ b) Másold le a szavakat! 3. any__. ap__. gyûr__. Ic__. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. Károly. csengetty__. hatty__. ibolya 4. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __ Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __ b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban! 5. tet__. baty__. fés__. ú. sepr__. kályha. heged__. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u. bor__. sat__. bossz__. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket! Ybl Miklós. Ibolya.Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása 1. ajtó. szegf__. û magánhangzót! kap__. foganty__. Javítás 12 . od__. men__.

ma__om. sü__ed. S ____________ __ __________ ____________. __égpá__a 3.Alsó hurok után az e és az é kapcsolása 1. ha__ó. javítsd ki! 13 . a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe? A henyélõnek felkopik az álla. fo__ik. mi__en. komo__. b) Ha tudod. pá__a. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat! 2. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges. b) A kiegészített szavakat másold le! go__ó. mondd el a verses mesét könyv nélkül! M____ ______________ _ ___________ ______________? Cs______ _____________ _______ ______________ . c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével! 4. mé__. gömbö__û. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban! pa__tás. A__________ ________ _ _______ _ _________.

Magyar Tudományos Akadémia ___. Bennük is élt az az ösztönös félelem. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket! Sz: személynév. C: cím Duna ___.Az s betû kapcsolása más betûkhöz 1. b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le! 5. F : földrajzi név. Európa___. I: intézménynév. ha megérezték a füst szagát. Menekültek az állatokkal együtt. Kincskeresõ kisködmön ___ b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket! 4. olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát! 14 . Ha többet is akarsz tudni a témáról. Á: állatnév. Rex ___. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal! 3. vagy megpillantották a lángokat. Élet és Tudomány ___. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Petõfi Sándor ___. a) Olvasd el a következõ szöveget ! Az emberõsök rettegtek a tûztõl. ami az állatokban az évmilliók során kialakult.

a) Másold le a vonalra a személynevet! Móricz Zsigmond. Másold le a szavakat helyesen! 2. Javítás 15 . Vuk b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot! 5.A z írása és kapcsolása más betûkhöz 1. Magyarország. a) Olvasd el a következõ mondatokat! Vigyázz! Ne játssz a tûzzel! b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint? c) Takard le az elõzõ mondatokat. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével! 4. Magyar Nõk Lapja. Kisalföld. és írd le emlékezetbõl õket! 3.

Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal! Ha egy szónak több jelentését is ismered. a) Olvassátok el a következõ szavakat. lejt. írd utánuk a közös nevüket! 3. ürge b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod.Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása 1. majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le az elõzõ szavakat! 2. __r__ny__t l__l. akkor mindegyikkel írj mondatot! sejt. gyár 4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal! K__ k__r__n k__l. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! egér. seregély. lejtõ. b) A kiegészített közmondást másold le! 16 . jegenyefa. gereblye.

festõ. kerek. nyest. kristály. zsák. kövek. a) Húzd alá a többes számú fõneveket! tollak. este. és alkoss vele egy mondatot! c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal! 3. madarak. kastély. palást.A t betû kapcsolása s betû után 1. ujjak. Javítás 17 . mester 4. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját! posta. harkály. többféleképpen!) 5. mák. birtok. majmok. csapat b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás. Másold le a következõ szavakat! 2. vakondok. barátságok. játékok. Keresd meg. cipõk. fiókok.

írást. olvasást. Alkoss toldalékos fõneveket! 4. ritmust b) Másold le a -t ragos fõneveket! 5. fizikust. majd másold le a fõneveket! 2. piramist. Javítás szék könyvet semmit zsemle 18 . Olvasd el figyelmesen a szavakat. kérést. Töltsd ki a táblázatot! ajtó ajtót 6. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! postát. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal! 3. füstöt. nyest. mesét. pénzt.Az e és az é kapcsolása s után 1.

krumpli. folyó. Toldalékold az erdõ. kukorica b) Másold le a rokon értelmû párokat! 3. Magyarország. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat! tengeri. burgonya. Másold le az írott kisbetûs ábécét! 2. Parlament szavakat! Mit? Hol? Hová? Hová? ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Honnan? ________ ________ ________ ________ ________ 5. petrezselyem. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével! Hol? posta kastély estély 4. zöldség.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Javítás 19 .

õ magánhangzót! ajt__. a) Olvasd el a HSZV 38. es__.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. és 4. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o. ó. kerepl__. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ szöveg A bodza címû részét! b) Írd le az elsõ két mondatát! 20 . csap__. foly__. ö. tet__. de Kag látta. sótart__. sajt__. lurk__ b) Másold le a kiegészített szavakat! 3. haj__. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat! 2. man__. kór__. vel__. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével! Vuk kíváncsian emelte fel a fejét. hogy elsötétül a bejárat. felh__.

maharadzsa 3. mandzsetta. Javítás burgonya – zöldség – táplálkozik – 21 . madzag.Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. madzag. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján! vas vasból tûz tûzbõl kar segély könyvbõl pad 5. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat! lándzsa. dzseki 4. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés. dzseki. Másold le a következõ szavakat! 2. edzõ. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat! kukorica – plajbász – ballag – 6. bodza.

Javítás törpe – élet – bátorság – mélység – 22 . majd a földrajzi neveket! c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. Hilda. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat! éjszaka – tél – szorgalom – barát – 5.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. a) Olvasd el a HSZV 80. Klára. Irén. majd írd le a munkafüzetbe emlékezetbõl! 4. Károly. Hedvig. Hajnalka. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét! b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot. Írd le betûrendben a következõ személyneveket! Klaudia. Ibolya 3. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket! b) Elõször a személyneveket másold le.

Pótold a hiányzó határozott névelõket! ___ séta. b) Írd le õket kijavítva! 4. ___ seb. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat! Télen a víz jégé fagy. holnap lesz. a megfejtését is! Tegnap volt. Írd le a követlezõ találós kérdést. ___ ól 6. ___ virág. és ha tudod. ___ eset. Mi az? 3. Írd a képek alá az írók. ha felismered õket! 5. ___ igazság.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. ___ esemény. költõk nevét. Figyeld meg. Tavasszal a lyég elolvad. mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd! kéz kezet tûz tüzet víz kéz kézzel tûzzel 23 víz .

__ e__ e__. Másold le elõször a lányneveket. a bal partján pedig _____________________. A folyó jobb partján találjuk _______________. Pécs. Bakony. __ o___ o__ ó. Bükk b) Keresd meg valamennyit a térképen! 3. 5. a Duna két partján fekszik. Egészítsd ki a következõ mondatokat! Hazánk fõvárosa ____________________________ . __ o__ á__ __ e__ __ e__ __ i__ __ á__ __ i__ __ a__ __ a __ i __ ó. Budapest. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket! Pilis. majd írd ide a munkafüzetbe! __ é__ a. majd a fiúneveket! 2. Tollbamondás 24 . Börzsöny.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Balaton. 4. Békéscsaba. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal.

majd írd le õket! piramis bükkfa felett mellett 3.Írott nagybetûk gyakorlása 1. lúdra szénát. a közmondás elé k betût írj! ___ Éhes embernek kenyéren jár az esze. ___ Éjt. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról! 25 . Szorgalmi feladat Keresd meg O. ___ Egérutat nyer. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal. napot eggyé tesz. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket! b) Írd le betûrendben a helységneveket! 2. disznóra gyömbért ne vesztegess! b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat! 4. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz. ___ Ebszíjjal van bekötve az erszénye. ___ Ebre korpát. Ha felismered õket. akkor a szólás elé sz betût.

_________________________________________________. Ica. A nagymama az újságot lapozgat___. Alkoss a képrõl két-három mondatot! 7. Javítás 26 . 3. b) Magyarázd meg a jelentését! 4. háztól erdõbõl 5. Marci az udvaron a barát_____ játszik. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját! ház erdõ házból. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat! Nikolett a szobában a házi feladatát tanul____. a) Egészítsd ki a következõ közmondást! Nem mind arany. Dániel 6. Arnold. Másold le a következõ tulajdonneveket! 2.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint! Marci.

__ Aranka. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését! Amit Anti megtanul. versszakát! (HSZV 99. ameddig a takaród ér! b) Másold le õket! 4. __ Aladár 6. b) Írd le a kiegészített szavakat! 3. Apa autót __ avít. Anna elbú__ t a testvére elõl. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. Foglald egy mondatba az Arnold.) 27 .Írott nagybetûk gyakorlása 1. Másold le a tulajdonneveket! 2. Addig nyújtózkodj. __ Attila. __ Ádám. Aszód tulajdonneveket! 5. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban! A Maros vize a Tiszába fo__ ik. Antal sem felejti el. __ Ágota. __ Ábel. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket! __ András. Mi__ en színû az új kabátod? A ha__ ó épp most indul a kikötõbõl.

Szorgalmi feladat Gyûjts S. Agárd. illetve városneveket! 28 . Dénes. Sz. Sára 4. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján! Zoltán.Írott nagybetûk gyakorlása 1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket! b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is! 2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal! 3. Z vagy Zs betûvel ország-. Nóra.

majd másoljátok le! Lusta lónak korbács az abrakja. történés. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar helyesírás szabályai címû könyv. 4. fölemelkedett. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék? Az olvasmány címe:______________________________ beesteledett. voltak. megragadta.Írott nagybetûk gyakorlása 1. tapogatta. alámerült b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés. létezés)! c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot! 5.) 29 . suttogta. a) Másold le a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen! 2. Beszéljétek meg. lesiklott. evezett. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat! Dániel – __________________ Lívia – _____________________ Lajos – __________________ László – ____________________ 3. mit jelent a következõ közmondás. keresztbe fordult.

keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot! 30 . ad. Másold le a HSZV 38.Írott nagybetûk gyakorlása 1. oldalán található az Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból! b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket! 3. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt! 2. Írj a sír.

hajoljon. menj. oldal) 3 percig! 3. menjünk.Írott nagybetûk gyakorlása 1. adja. hajolj. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal. Gyûjts tulajdonneveket O. Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv. kenjen. Javítás 31 . Írj két mondatot Mátyás királyról! 4. Ö.) 5. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. Ó. helyeselj 2. formálj. kenj. majd másold le õket! adj.

címû szöveget! Másolj 3 percig! 4. Újpestre mentünk kirándulni. Megírtam a barátomnak a levelet. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. 3. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé. Folytasd a ragozást! jelen idõ siet sietett ünnepelni fogunk kirándulnak 32 múlt idõ jövõ idõ . Tollbamondás 2. Vera óvodába járt.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Olvasd el a HSZV 149. majd írd le valamennyit! Az esti vonattal utaztunk.

esténként óvatosan megszólal már a feketerigó.Írjunk lendületesebben! 1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl! (HSZV 93. b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt! Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod? 3. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé! Búg a galamb. Tollbamondás 33 . oldal) 2. dongnak a méhek. és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.

gömbölyû. szabad-e locsolni? E háznak van rózsafája. Írd le csoportosítva az ó-õ. jó. 4. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. egyenlõ. Elindultam vele piros tojást szedni. apró. Engedelmet kérek. Rózsafának van bimbója. Most két locsolóverset olvashattok. Tollbamondás 2. A fiúk vidáman mennének már a lányokat meglocsolni. tanuljátok meg! Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. azt másoljátok le a munkafüzetbe! Ha kedvetek van. jóízû. alsó. Javítás 34 .Írjunk lendületesebben! 1. Amelyik jobban tetszik. bõ. forró. a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket. A tojáskát megköszönöm. Én a bimbót megöntözöm. ú-û végû mellékneveket! keserû. hosszú. szigorú. gyönyörû. savanyú. önálló 3.

és másold le õket! meghajlította. elfáradt. tevékenykedtetek.) 5. menj el 3.Fokozzuk az írástempót! 1. megrohamozták. Folytasd az igék átalakítását! gurít – gurul merít – ______________________ feszít – ______________________ 6. rákiáltottam. Tollbamondás 2.) 4. Húzd alá az igekötõs igéket. munkálkodik. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket! (HSZV 123–124. csodálkozik. Javítás kékít – kékül szépít – ______________________ fordít – ______________________ 35 . belép. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124. mérlegel. heveredj le.

oldala alapján! c) Ha tudod.: megpuhul a szélhordta avar. felsüt a nap stb. írd ide. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát! A költemény szerzõjének neve: b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldal) Pl. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból. amelyek a tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. ki zenésítette meg a Himnuszt! d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni? 3.Gyakorlás 1. Javítás 36 . 2.

Szállt felfelé a sárkány. 2. Írj le emlékezetbõl egy közmondást! 4. Nekiindultam és szaladtam. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének! 37 . Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. egyre magasabbra. Nyomomban négy gyerek. szaladtam.Felmérés 1. merrõl fúj a szél. Tollbamondás 3. oldal) Figyeltem.

kerek. sötét. sötétít. Azt várta. kuruttyol. és írd le tollbamondás után! 38 . hogy mindenki elismerje. a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. az õ fia a legokosabb. helyes. csillog. kopott. zöldellõ. sötétül.Írjunk lendületesen! 1. Anyja igen büszke és boldog volt ettõl a látogatástól. friss. savanyú. nyúzott 2. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket! szúrós. b) Takard le a szöveget. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját! fiatal – ______________________ megfontolt – ______________________ sötét – ______________________ erõs – ______________________ bátor – __________________________ szép – ___________________________ 3. kerék. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben! Egy napon újra megjelent az erdõben. sûrû.

Nem nagy 5. Igyekszik Írd ide a megfejtést! 3.. Nem valóságos történet 10. hanem . Nem ehhez. amelyeket a nyáron szeretnél elolvasni! 39 . Téli sporteszköz 8. majd írd le! b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád! (HSZV 99. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét. Korai gyümölcs 4. a) Egészítsd ki a versszakot.. Fejtsd meg a rejtvényt! 1. oldal) 2. 6.Készülünk a nyárra 1. Ellensége a cica 9. Az édes ellentéte 3. Mûsort közvetít 7. Nem rossz 2.

............. 16 A t betû kapcsolása s betû után .... .............. ...... ......... 21 ........................ ............ ....... 14 A z írása és kapcsolása más betûkhöz . .. 18 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása ....... ........... ....... .............. 11 Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása .. . .... ............... .................. .................. ........... ......... ..... ..... .. .... . ................. . 37 Írjunk lendületesen! . ... 25 Írott nagybetûk gyakorlása ............... ............................... 13 Az s betû kapcsolása más betûkhöz ......... .... .............. ................ ... . ....... .... ..... 33 Fokozzuk az írástempót! ...... .... ........ ....... ....... .. .... .......... .......... .. .... ........... ....... ..... ................. ........................... ........... 6 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása.......... ......... .................... .......... ... ..... ...... ..Tartalom Felmérés ...... ........... ........... ...... ..... .... .................... ... .... .. ... 9 Kis horogvonal után a t kapcsolása .......................... ................... .......................... .. . ..... ..... .. ........ ....... ..... .... ..... .. . ................... ... . .............. ........ ..... ....... ..... .. .......... ........... ....................... .... ....... 10 Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása. . .... ... ....... ... .................................. 8 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása ............................... .... ........... 4 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása ... ................ ............ ...... ... ..... ................. .. .. .......... ................. ......... 20 Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása .. ................. .. ... ...... .. ...... ........... ...... .................... ....... ............... 17 Az e és az é kapcsolása s után ... ............. 26 Írott nagybetûk gyakorlása ... ........ ............. ..... .... .............. ... . ......... ........................ .. ...... ............... ....... .................... ........ ....... .................. 15 Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása..... ..... ....... 38 Készülünk a nyárra ....... .................. ...... . ........ .. ............ .. ................ ... 39 40 ............. ............ .. 22 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . ............................... 29 Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása ......... .... .. .......... ........ 12 Alsó hurok után az e és az é kapcsolása ............ .. ....................... ................... .... .. 28 Írott nagybetûk gyakorlása . ....... ....... ... .. ......... 24 Írott nagybetûk gyakorlása ..... ........ ............. .................... .... ... ..... .................. ........ ................ ............. . ........ ... ............. ................................ ....... ........... .. ............ .... ..... ... 23 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . .... .......................... . ........ 7 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása ... . ... . ......... . .. .... .. ......... 19 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása ............... .......... .......... ........ .. .. ................... .. ...... ... ............ ........ ................. ............. ..................... ....... 27 Írott nagybetûk gyakorlása ........ ....... ... .. ............. ............ .............................. ........... .... ..... ............. ...... ............... .... ....... .... . ....... . ....... ........ ...... ...... . ..... ....................... .. . 30 Írjunk lendületesebben! ................... . . .... .. ...... ......... 35 Gyakorlás.... ....... ........ . ............... ........ ..... .......... . .......... .. ............. ........ .............................................. ................................. .. ............. ................ ....... ............ ......................................... 36 Felmérés.......... 5 C-s kapcsolás alsó ívelés után. .. . ...... .... .. ..... ..... 3 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása ............... ........ .. ..... ..

Celldömölk. 2002. 2002. • Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. Tankönyvkiadó. Apáczai Kiadó. Celldömölk. osztálya számára. Celldömölk. 2002. osztálya számára. Celldömölk. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 2. Szabó Ödönné: Írók. osztálya számára. Apáczai Kiadó. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák 3. 2002. Budapest. 2002.Képek forrása • Burai Lászlóné – dr. • Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola 2. Apáczai Kiadó. osztálya számára. 1977. . Celldömölk. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. képek. Apáczai Kiadó. osztálya számára. • Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára. • Dr. 2002. Apáczai Kiadó. Celldömölk. Apáczai Kiadó.

AP 323/4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->