Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS
MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA
ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS
CELLDÖMÖLK, 2004
A kiadó a kiadói jogot fenntartja.
Apáczai Könyvkiadó
9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18.
Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525
Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató
Nyomdai elôkészítés: Gyôr
Lektorálta
Dr. Kunoss Judit
Széplaki Erzsébet
Szerkesztette
Esztergályos Jenô
Raktári szám: AP – 323/5
Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat
minden tanuló végezze el!
Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös
elõkészítés után javasoljuk megoldásra.
A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!
2. Tollbamondás
4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!
5. Javítsd ki a hibáidat!
3. Gyûjts szavakat a képrõl!
3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. a) Alkoss szavakat az i, í, u, ú, ü, û, t betûkbõl!
Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz!
b) Az egyik szót foglald mondatba!
3. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat!
itt, út, intett, tûnik, mû, ütött, tû, mutatott, futott, túlzott, innen
4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet!
Másold le a mondatokat!
__i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __
5. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom (Értelmesek-e a mondatok?);
– helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?);
– külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?).
hosszú magánhangzós:
hosszú mássalhangzós:
4
5
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le õket!
mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel
4. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
menni, venne, kenne, ettem
5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tedd, ken szavakkal!
Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________
____________ a tányér mellé a kést
b) Pótold a mondatvégi írásjeleket!
6. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd állapítsd meg a mondatfajtákat!
Siess haza az iskolából _ _____________________________
Szép õszi idõ van _ __________________________
Milyen programod van délutánra _ _____________________
b) A kérdõ mondatot másold le!
7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak?
3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal!
6
C-s kapcsolás alsó ívelés után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat!
3. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen!
melett, imi, atta, ucca
4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá!
Anna almát vásárol.
5. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat!
(HSZV 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod!
6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd, ha szükséges!
7
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása
1. Másold le a szavakat hibátlanul!
2. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban, majd írd le
õket szótagolva!
örül, öntözz, gerle, olt, ablakba
3. Írd le betûrendben a következõ szavakat!
toll, vonat, madzag, terítõ, fóka, traktor, forgács, nyaraló, õz
4. Alkoss mondatot a 3. feladat egyik szavával!
5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá, a tagadó mondatot állítóvá!
Egy érdekes történetet olvastam.
Nem szeretek moziba járni.
8
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével!
2. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban
4. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat!
5. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd!
3. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc
A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. oldalán!
b) Gyakorold a vers helyes olvasását!
c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot!
9
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal!
5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével!
3. Húzd alá a fõneveket, majd másold le õket!
révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel
4. Másold le a nyelvtörõt, majd gyakorold gyors és helyes kiejtését!
Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.
6. Javítás
7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû
könyv segítségével!
+ + + +
10
Kis horogvonal után a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
3. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket!
óvta, óvoda, óvó néni, óvodás, tart, torta, hívta, várta, márt, mártás, vár
b) Másold le õket szótagolva!
4. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat!
túr__, rig__, lott__, holl__, tet__, Ott__, hív__, mogyor__, kar__, sajt__, es__
b) Másold le a szavakat!
5. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat,
amelyekben i, í, u, ú, ü, û, t betûk találhatók! (HSZV 9. oldal)
2. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal!
11
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat!
Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
b) Másold le a szavakat!
2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot!
gátat, gátakat, ágat, ágakat, gyárak, gyárban, játékok, gazda
b) Szótagolva írd le a fenti szavakat!
3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. oldaláig!
Figyelj a hibátlan helyesírásra!
4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását, majd másold le!
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
5. Javítás
12
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u, ú, ü, û magánhangzót!
kap__, sepr__, tet__, baty__, men__, sat__, Ic__, any__, ap__,
heged__, köször__, gyûr__, hatty__, fés__, csengetty__,
foganty__, od__, szegf__, bor__, bossz__, der__
b) Másold le a szavakat!
3. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket!
Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya
5. Javítás
4. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos.
Pótold a mondatvégi írásjeleket!
Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __
Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __
b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban!
13
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása
1. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
2. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban!
pa__tás, ha__ó, mé__, ma__om, fo__ik, go__ó,
sü__ed, komo__, mi__en, pá__a, gömbö__û, __égpá__a
b) A kiegészített szavakat másold le!
4. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges, javítsd ki!
b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat!
3. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe?
A henyélõnek felkopik az álla.
b) Ha tudod, mondd el a verses mesét könyv nélkül!
M____ ______________ _ ___________ ______________?
Cs______ _____________ _______ ______________ .
A__________ ________ _ _______ _ _________,
S ____________ __ __________ ____________.
c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével!
14
Az s betû kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal!
3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket!
Sz: személynév, Á: állatnév, I: intézménynév, F : földrajzi név, C: cím
Duna ___, Magyar Tudományos Akadémia ___, Élet és Tudomány ___,
Európa___, Petõfi Sándor ___, Rex ___, Kincskeresõ kisködmön ___
b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket!
5. Ha többet is akarsz tudni a témáról, olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József
Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát!
4. a) Olvasd el a következõ szöveget !
Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az
állatokban az évmilliók során kialakult. Menekültek az állatokkal együtt, ha
megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat.
b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le!
15
A z írása és kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le a szavakat helyesen!
2. a) Olvasd el a következõ mondatokat!
Vigyázz! Ne játssz a tûzzel!
b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint?
c) Takard le az elõzõ mondatokat, és írd le emlékezetbõl õket!
3. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével!
4. a) Másold le a vonalra a személynevet!
Móricz Zsigmond, Kisalföld, Magyar Nõk Lapja, Magyarország, Vuk
5. Javítás
b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot!
16
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása
1. a) Olvassátok el a következõ szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy
mondatot!
3. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal!
Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot!
sejt, lejt, lejtõ, gyár
4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal!
K__ k__r__n k__l, __r__ny__t l__l.
b) A kiegészített közmondást másold le!
2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge
b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod, írd utánuk a közös nevüket!
b) Másold le az elõzõ szavakat!
17
A t betû kapcsolása s betû után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal!
3. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját!
posta, nyest, este, kristály, kastély, festõ, palást, mester
5. Javítás
4. a) Húzd alá a többes számú fõneveket!
tollak, majmok, zsák, fiókok, kerek, vakondok, cipõk, madarak,
harkály, játékok, kövek, birtok, barátságok, mák, ujjak, csapat
b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás.
Keresd meg, és alkoss vele egy mondatot!
c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod, többféleképpen!)
18
Az e és az é kapcsolása s után
1. Olvasd el figyelmesen a szavakat, majd másold le a fõneveket!
2. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal!
3. Alkoss toldalékos fõneveket!
4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
postát, olvasást, pénzt, nyest, füstöt, írást,
mesét, fizikust, kérést, piramist, ritmust
b) Másold le a -t ragos fõneveket!
5. Töltsd ki a táblázatot!
6. Javítás
ajtó szék zsemle
ajtót könyvet semmit
19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le az írott kisbetûs ábécét!
2. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat!
tengeri, krumpli, petrezselyem, burgonya, zöldség, kukorica
b) Másold le a rokon értelmû párokat!
3. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével!
4. Toldalékold az erdõ, Magyarország, folyó, Parlament szavakat!
Mit? Hol? Hová? Honnan?
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
5. Javítás
Hol? Hová?
posta
kastély
estély
20
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o, ó, ö, õ magánhangzót!
ajt
__
, tet
__
, felh
__
, foly
__
, man
__
, sótart
__
, kerepl
__
,
sajt
__
, kór
__
, es
__
, haj
__
, vel
__
, csap
__
, lurk
__
b) Másold le a kiegészített szavakat!
3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével!
4. a) Olvasd el a HSZV 38. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ
szöveg A bodza címû részét!
b) Írd le az elsõ két mondatát!
Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és
Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de
21
Ritkábban használatos betûk írásának és
kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat!
lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edzõ, maharadzsa
3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés, madzag, dzseki
4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján!
5. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat!
kukorica – burgonya –
plajbász – zöldség –
ballag – táplálkozik –
6. Javítás
könyvbõl tûzbõl vasból
pad segély kar tûz vas
22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket!
2. Írd le betûrendben a következõ személyneveket!
Klaudia, Hajnalka, Hilda, Hedvig, Klára, Károly, Irén, Ibolya
3. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét!
b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot, majd írd le a munkafüzetbe
emlékezetbõl!
4. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat!
éjszaka – törpe –
tél – élet –
szorgalom – bátorság –
barát – mélység –
5. Javítás
b) Elõször a személyneveket másold le, majd a földrajzi neveket!
c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
23
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket!
2. Írd le a követlezõ találós kérdést, és ha tudod, a megfejtését is!
Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?
3. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat!
Télen a víz jégé fagy. Tavasszal a lyég elolvad.
b) Írd le õket kijavítva!
4. Írd a képek alá az írók, költõk nevét, ha felismered õket!
5. Pótold a hiányzó határozott névelõket!
___
séta,
___
eset,
___
igazság,
___
seb,
___
esemény,
___
virág,
___
ól
6. Figyeld meg, mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd!
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
kéz tûz víz kéz víz
kezet tüzet kézzel tûzzel
24
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le elõször a lányneveket, majd a fiúneveket!
2. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
Pilis, Pécs, Balaton, Bakony, Budapest, Békéscsaba, Börzsöny, Bükk
3. Egészítsd ki a következõ mondatokat!
Hazánk fõvárosa
____________________________
, a Duna két
partján fekszik. A folyó jobb partján találjuk
_______________
,
a bal partján pedig
_____________________
.
4. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal, majd írd ide a
munkafüzetbe!
__
é
__
a,
__
e
__
e
__
,
__
o
___
o
__
ó,
__
o
__
á
__ __
e
__ __
e
__
__
i
__ __
á
__ __
i
__ __
a
__ __
a
__
i
__
ó.
5. Tollbamondás
b) Keresd meg valamennyit a térképen!
25
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal, majd írd le õket!
piramis felett
bükkfa mellett
3. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz.
Ha felismered õket, akkor a szólás elé sz betût, a közmondás elé k betût írj!
___
Éhes embernek kenyéren jár az esze.
___
Ebszíjjal van bekötve az erszénye.
___
Egérutat nyer.
___
Éjt, napot eggyé tesz.
___
Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért
ne vesztegess!
b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat!
b) Írd le betûrendben a helységneveket!
4. Szorgalmi feladat
Keresd meg O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében
a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról!
26
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat!
Nikolett a szobában a házi feladatát tanul
____
. Marci az udvaron a
barát
_____
játszik. A nagymama az újságot lapozgat
___
.
3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást!
Nem mind arany,
_________________________________________________
.
b) Magyarázd meg a jelentését!
4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját!
ház házból, háztól
erdõ erdõbõl
5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint!
Marci, Ica, Arnold, Dániel
6. Alkoss a képrõl két-három mondatot!
7. Javítás
27
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a tulajdonneveket!
2. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban!
A Maros vize a Tiszába fo
__
ik. Anna elbú
__
t a testvére elõl. Apa autót
__
avít. Mi
__
en színû az új kabátod? A ha
__
ó épp most indul a kikötõbõl.
b) Írd le a kiegészített szavakat!
3. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését!
Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
b) Másold le õket!
4. Foglald egy mondatba az Arnold, Aszód tulajdonneveket!
5. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket!
__
András,
__
Aranka,
__
Ágota,
__
Ádám,
__
Ábel,
__
Attila,
__
Aladár
6. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. versszakát! (HSZV 99.)
28
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal!
3. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján!
Zoltán, Nóra, Agárd, Dénes, Sára
4. Szorgalmi feladat
Gyûjts S, Sz, Z vagy Zs betûvel ország-, illetve városneveket!
b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is!
29
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a tulajdonneveket!
2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat!
Dániel –
__________________
Lívia –
_____________________
Lajos –
__________________
László –
____________________
3. Beszéljétek meg, mit jelent a következõ közmondás, majd másoljátok le!
Lusta lónak korbács az abrakja.
4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék?
Az olvasmány címe:______________________________
beesteledett, suttogta, lesiklott, tapogatta, evezett, voltak,
megragadta, fölemelkedett, keresztbe fordult, alámerült
b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés, történés, létezés)!
c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot!
5. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar
helyesírás szabályai címû könyv.)
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen!
30
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a HSZV 38. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ
három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt!
2. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldalán található az Egy külföldi
követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból!
3. Írj a sír, ad, keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot!
b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket!
31
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal, majd
másold le õket!
adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj
2. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. oldal) 3 percig!
3. Írj két mondatot Mátyás királyról!
4. Gyûjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv.)
5. Javítás
32
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Tollbamondás
2. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé, majd írd le valamennyit!
Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet.
Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni.
3. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. címû
szöveget! Másolj 3 percig!
4. Folytasd a ragozást!
jelen idõ múlt idõ jövõ idõ
siet sietett
ünnepelni fogunk
kirándulnak
33
Írjunk lendületesebben!
1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl!
(HSZV 93. oldal)
3. Tollbamondás
2. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé!
Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal
már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.
b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt!
Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod?
34
Írjunk lendületesebben!
1. Tollbamondás
4. Javítás
2. Írd le csoportosítva az ó-õ, ú-û végû mellékneveket!
keserû, savanyú, egyenlõ, gömbölyû, szigorú, jóízû, bõ,
jó, apró, alsó, gyönyörû, forró, hosszú, önálló
3. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. A fiúk vidáman mennének már a
lányokat meglocsolni, a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket.
Most két locsolóverset olvashattok. Amelyik jobban tetszik, azt másoljátok le a
munkafüzetbe! Ha kedvetek van, tanuljátok meg!
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? E háznak van rózsafája,
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Rózsafának van bimbója.
Elindultam vele piros tojást szedni, Én a bimbót megöntözöm,
Engedelmet kérek, szabad-e locsolni? A tojáskát megköszönöm.
35
Fokozzuk az írástempót!
1. Tollbamondás
2. Húzd alá az igekötõs igéket, és másold le õket!
meghajlította, csodálkozik, belép, heveredj le, munkálkodik, mérlegel,
elfáradt, megrohamozták, tevékenykedtetek, rákiáltottam, menj el
3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket!
(HSZV 123–124.)
4. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124.)
5. Folytasd az igék átalakítását!
gurít – gurul kékít – kékül
merít –
______________________
szépít –
______________________
feszít –
______________________
fordít –
______________________
6. Javítás
36
Gyakorlás
1. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból, amelyek a
tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal)
Pl.: megpuhul a szélhordta avar, felsüt a nap stb.
2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát!
A költemény szerzõjének neve:
3. Javítás
b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján!
c) Ha tudod, írd ide, ki zenésítette meg a Himnuszt!
d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni?
37
Felmérés
1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. oldal)
Figyeltem, merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam, szaladtam.
Nyomomban négy gyerek. Szállt felfelé a sárkány, egyre magasabbra.
2. Tollbamondás
3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást!
4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének!
38
Írjunk lendületesen!
1. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket!
szúrós, kerék, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú, helyes,
csillog, friss, kopott, kuruttyol, sûrû, zöldellõ, nyúzott
2. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját!
fiatal –
______________________
megfontolt –
______________________
sötét –
______________________
bátor –
__________________________
erõs –
______________________
szép –
___________________________
3. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben!
Egy napon újra megjelent az erdõben. Anyja igen büszke és
boldog volt ettõl a látogatástól. Azt várta, hogy mindenki
elismerje, az õ fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a
legjobb gyerek.
b) Takard le a szöveget, és írd le tollbamondás után!
39
Készülünk a nyárra
1. a) Egészítsd ki a versszakot, majd írd le!
2. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. Nem rossz
2. Az édes ellentéte
3. Korai gyümölcs
4. Nem nagy
5. Nem ehhez, hanem ...
6. Mûsort közvetít
7. Téli sporteszköz
8. Ellensége a cica
9. Nem valóságos történet
10. Igyekszik
3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét, amelyeket a
nyáron szeretnél elolvasni!
b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád!
(HSZV 99. oldal)
Írd ide a megfejtést!
40
Tartalom
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C-s kapcsolás alsó ívelés után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kis horogvonal után a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az s betû kapcsolása más betûkhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A z írása és kapcsolása más betûkhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A t betû kapcsolása s betû után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az e és az é kapcsolása s után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása l. ×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Írott nagybetûk gyakorlása ? ?. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Írott nagybetûk gyakorlása :. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Írott nagybetûk gyakorlása '. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Írott nagybetûk gyakorlása ÷. ÷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Írott nagybetûk gyakorlása ¯ ¯-. .. ..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Írott nagybetûk gyakorlása {. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Írott nagybetûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Írjunk lendületesebben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fokozzuk az írástempót!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gyakorlás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Írjunk lendületesen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Készülünk a nyárra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Képek forrása
• Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák
3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya
számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Dr. Szabó Ödönné: Írók, képek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
• Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára.
Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola
2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
AP 323/4

Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004

Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet

Szerkesztette Esztergályos Jenô

Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat minden tanuló végezze el! Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös elõkészítés után javasoljuk megoldásra. A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Raktári szám: AP – 323/5

A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Apáczai Könyvkiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525 Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!

2. Tollbamondás

3. Gyûjts szavakat a képrõl!

4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!

5. Javítsd ki a hibáidat!

3

futott. Másold le a következõ szavakat! 2. mutatott. innen hosszú magánhangzós: hosszú mássalhangzós: 4. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján: – tartalom (Értelmesek-e a mondatok?). tû. a) Alkoss szavakat az i. t betûkbõl! Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz! b) Az egyik szót foglald mondatba! 3. – külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?). túlzott. û. ü. í. ütött. mû. ú. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet! Másold le a mondatokat! __i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __ 5. 4 . intett. u. tûnik. út. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat! itt.Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása 1. – helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?).

énekkel 3. kenne. Írd le szótagolva a következõ szavakat! menni. majd másold le õket! mellé. venne. énekel. ken szavakkal! Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________ ____________ a tányér mellé a kést b) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 6. lenne. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek. lét. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket.A felsõ hurkolású betûk gyakorlása 1. majd állapítsd meg a mondatfajtákat! Siess haza az iskolából _ _____________________________ Szép õszi idõ van _ __________________________ Milyen programod van délutánra _ _____________________ b) A kérdõ mondatot másold le! 7. tedd. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. tél. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat. ettem 5. él. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal! 4. ellen. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak? 5 .

ha szükséges! 6 . atta. 5. almákkal. ucca 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod! 6. Másold le szótagolva a tudták.C-s kapcsolás alsó ívelés után 1. akadtak szavakat! 3. imi. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd. Másold le a következõ szavakat! 2. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat! (HSZV 4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá! Anna almát vásárol. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen! melett. utcán. akar.

ablakba 3. forgács. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá. Másold le a szavakat hibátlanul! 2. traktor. feladat egyik szavával! 5. öntözz. madzag. terítõ. nyaraló. a tagadó mondatot állítóvá! Egy érdekes történetet olvastam. Alkoss mondatot a 3.A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása 1. olt. gerle. Írd le betûrendben a következõ szavakat! toll. õz 4. vonat. 7 . majd írd le õket szótagolva! örül. fóka. Nem szeretek moziba járni. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban.

rigó. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. Írd le szótagolva a következõ szavakat! vonat. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd! 8 .Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. oldalán! b) Gyakorold a vers helyes olvasását! c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot! 4. vödör. balra. várom. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével! 2. várban 3. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat! 5. róka. varjú. rakott.

reggel 4. verseny. tereget. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével! + + + + 6. 5.Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 1. mese. Javítás 7. Húzd alá a fõneveket. remek. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû könyv segítségével! 9 . bevesz. Másold le a nyelvtörõt. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal! 3. erre. majd gyakorold gyors és helyes kiejtését! Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre. majd másold le õket! révész. benne. Másold le a szavakat! 2.

u. í. várta. óvodás. tet__. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! 2. hív__. óvoda.Kis horogvonal után a t kapcsolása 1. hívta. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal! 3. amelyekben i. torta. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat. û. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket! óvta. mártás. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat! túr__. rig__. holl__. lott__. sajt__. oldal) 10 . márt. tart. mogyor__. kar__. ú. ü. óvó néni. Ott__. vár b) Másold le õket szótagolva! 4. t betûk találhatók! (HSZV 9. es__ b) Másold le a szavakat! 5.

gyárak.Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. ágakat. játékok. majd másold le! Répa. Másold le a mesék címét a HSZV 49. korán reggel ritkán rikkant a rigó. gazda b) Szótagolva írd le a fenti szavakat! 3. 5. ágat. gátakat. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását. retek. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le a szavakat! 2. gyárban. Javítás 11 . mogyoró. oldalától az 54. oldaláig! Figyelj a hibátlan helyesírásra! 4. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot! gátat.

men__. od__. der__ b) Másold le a szavakat! 3. hatty__. kályha.Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása 1. û magánhangzót! kap__. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket! Ybl Miklós. baty__. ajtó. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __ Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __ b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban! 5. any__. ü. bor__. ap__. ú. foganty__. bossz__. Másold le a szavakat! 2. heged__. sat__. fés__. gyûr__. ibolya 4. Ibolya. köször__. Javítás 12 . Ic__. tet__. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. Károly. sepr__. csengetty__. szegf__.

mi__en. komo__. ma__om. mondd el a verses mesét könyv nélkül! M____ ______________ _ ___________ ______________? Cs______ _____________ _______ ______________ . b) Ha tudod. A__________ ________ _ _______ _ _________. mé__. ha__ó. S ____________ __ __________ ____________. pá__a. fo__ik. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban! pa__tás. sü__ed. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe? A henyélõnek felkopik az álla. b) A kiegészített szavakat másold le! go__ó. __égpá__a 3. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat! 2. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges. gömbö__û.Alsó hurok után az e és az é kapcsolása 1. javítsd ki! 13 . c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével! 4.

C: cím Duna ___. Bennük is élt az az ösztönös félelem. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Magyar Tudományos Akadémia ___. Ha többet is akarsz tudni a témáról. oldalán Seres József Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát! 14 . ha megérezték a füst szagát. a) Olvasd el a következõ szöveget ! Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Á: állatnév. I: intézménynév. vagy megpillantották a lángokat. Menekültek az állatokkal együtt. ami az állatokban az évmilliók során kialakult. b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le! 5.Az s betû kapcsolása más betûkhöz 1. Petõfi Sándor ___. Élet és Tudomány ___. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal! 3. Kincskeresõ kisködmön ___ b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket! 4. olvasd el a HSZV 43. Európa___. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket! Sz: személynév. Rex ___. F : földrajzi név.

Vuk b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot! 5. Javítás 15 . a) Másold le a vonalra a személynevet! Móricz Zsigmond. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével! 4. Magyar Nõk Lapja. Másold le a szavakat helyesen! 2.A z írása és kapcsolása más betûkhöz 1. a) Olvasd el a következõ mondatokat! Vigyázz! Ne játssz a tûzzel! b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint? c) Takard le az elõzõ mondatokat. Kisalföld. Magyarország. és írd le emlékezetbõl õket! 3.

ürge b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod. lejt. seregély. lejtõ. írd utánuk a közös nevüket! 3. gyár 4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! egér. akkor mindegyikkel írj mondatot! sejt. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal! Ha egy szónak több jelentését is ismered. majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le az elõzõ szavakat! 2. __r__ny__t l__l. jegenyefa. a) Olvassátok el a következõ szavakat. b) A kiegészített közmondást másold le! 16 .Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása 1. gereblye. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal! K__ k__r__n k__l.

kerek. a) Húzd alá a többes számú fõneveket! tollak. mester 4. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal! 3. cipõk. fiókok. kastély. Keresd meg. kristály. barátságok. madarak. és alkoss vele egy mondatot! c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod. Másold le a következõ szavakat! 2.A t betû kapcsolása s betû után 1. festõ. nyest. mák. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját! posta. vakondok. birtok. zsák. játékok. este. palást. kövek. harkály. csapat b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás. ujjak. Javítás 17 . majmok. többféleképpen!) 5.

mesét. kérést.Az e és az é kapcsolása s után 1. fizikust. majd másold le a fõneveket! 2. Olvasd el figyelmesen a szavakat. Alkoss toldalékos fõneveket! 4. Töltsd ki a táblázatot! ajtó ajtót 6. ritmust b) Másold le a -t ragos fõneveket! 5. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal! 3. pénzt. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! postát. írást. nyest. füstöt. piramist. olvasást. Javítás szék könyvet semmit zsemle 18 .

a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat! tengeri. Javítás 19 .A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Parlament szavakat! Mit? Hol? Hová? Hová? ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Honnan? ________ ________ ________ ________ ________ 5. folyó. burgonya. Toldalékold az erdõ. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével! Hol? posta kastély estély 4. petrezselyem. krumpli. Másold le az írott kisbetûs ábécét! 2. kukorica b) Másold le a rokon értelmû párokat! 3. zöldség. Magyarország.

õ magánhangzót! ajt__. ö. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o. es__. kór__. és 4. felh__. csap__. haj__. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat! 2. lurk__ b) Másold le a kiegészített szavakat! 3. sótart__. ó. sajt__. man__. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével! Vuk kíváncsian emelte fel a fejét. tet__. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ szöveg A bodza címû részét! b) Írd le az elsõ két mondatát! 20 . de Kag látta. hogy elsötétül a bejárat. foly__.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. kerepl__. vel__. a) Olvasd el a HSZV 38.

madzag. dzseki. maharadzsa 3. edzõ. dzseki 4. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat! kukorica – plajbász – ballag – 6. Javítás burgonya – zöldség – táplálkozik – 21 . Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján! vas vasból tûz tûzbõl kar segély könyvbõl pad 5. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés. Másold le a következõ szavakat! 2.Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. mandzsetta. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat! lándzsa. bodza. madzag.

Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat! éjszaka – tél – szorgalom – barát – 5. majd írd le a munkafüzetbe emlékezetbõl! 4. Hedvig. Hilda. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket! b) Elõször a személyneveket másold le. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét! b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. Hajnalka. versszakot. Irén. Írd le betûrendben a következõ személyneveket! Klaudia. Ibolya 3. majd a földrajzi neveket! c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. Károly.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. Klára. Javítás törpe – élet – bátorság – mélység – 22 .

b) Írd le õket kijavítva! 4. Figyeld meg.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. Mi az? 3. ___ virág. és ha tudod. ___ eset. holnap lesz. Pótold a hiányzó határozott névelõket! ___ séta. költõk nevét. ___ seb. ___ igazság. Tavasszal a lyég elolvad. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat! Télen a víz jégé fagy. a megfejtését is! Tegnap volt. ha felismered õket! 5. Írd le a követlezõ találós kérdést. ___ esemény. mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd! kéz kezet tûz tüzet víz kéz kézzel tûzzel 23 víz . ___ ól 6. Írd a képek alá az írók.

Pécs. __ o__ á__ __ e__ __ e__ __ i__ __ á__ __ i__ __ a__ __ a __ i __ ó. Bakony. 4. __ e__ e__. A folyó jobb partján találjuk _______________. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket! Pilis. a Duna két partján fekszik. Egészítsd ki a következõ mondatokat! Hazánk fõvárosa ____________________________ . Bükk b) Keresd meg valamennyit a térképen! 3. majd a fiúneveket! 2. __ o___ o__ ó. a bal partján pedig _____________________. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal. Tollbamondás 24 . Békéscsaba.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Budapest. Börzsöny. Másold le elõször a lányneveket. Balaton. 5. majd írd ide a munkafüzetbe! __ é__ a.

___ Ebszíjjal van bekötve az erszénye. lúdra szénát. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról! 25 . ___ Ebre korpát. Ha felismered õket. majd írd le õket! piramis bükkfa felett mellett 3. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket! b) Írd le betûrendben a helységneveket! 2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal. akkor a szólás elé sz betût. napot eggyé tesz.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Szorgalmi feladat Keresd meg O. ___ Egérutat nyer. a közmondás elé k betût írj! ___ Éhes embernek kenyéren jár az esze. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz. ___ Éjt. disznóra gyömbért ne vesztegess! b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat! 4.

Arnold. Alkoss a képrõl két-három mondatot! 7. a) Egészítsd ki a következõ közmondást! Nem mind arany. _________________________________________________. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint! Marci. Ica.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját! ház erdõ házból. háztól erdõbõl 5. b) Magyarázd meg a jelentését! 4. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat! Nikolett a szobában a házi feladatát tanul____. Másold le a következõ tulajdonneveket! 2. A nagymama az újságot lapozgat___. Javítás 26 . Dániel 6. 3. Marci az udvaron a barát_____ játszik.

__ Aranka. Anna elbú__ t a testvére elõl. __ Attila. __ Aladár 6. b) Írd le a kiegészített szavakat! 3.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket! __ András.) 27 . Másold le a tulajdonneveket! 2. Apa autót __ avít. Aszód tulajdonneveket! 5. __ Ágota. versszakát! (HSZV 99. Foglald egy mondatba az Arnold. __ Ádám. Addig nyújtózkodj. ameddig a takaród ér! b) Másold le õket! 4. Mi__ en színû az új kabátod? A ha__ ó épp most indul a kikötõbõl. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését! Amit Anti megtanul. Antal sem felejti el. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban! A Maros vize a Tiszába fo__ ik. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. __ Ábel.

Nóra. Sz. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal! 3. a) Másold le a következõ tulajdonneveket! b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is! 2.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Sára 4. illetve városneveket! 28 . Z vagy Zs betûvel ország-. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján! Zoltán. Agárd. Dénes. Szorgalmi feladat Gyûjts S.

a) Másold le a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen! 2. suttogta. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék? Az olvasmány címe:______________________________ beesteledett.) 29 . fölemelkedett. Beszéljétek meg. mit jelent a következõ közmondás. majd másoljátok le! Lusta lónak korbács az abrakja. létezés)! c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot! 5. keresztbe fordult. voltak. megragadta. történés. evezett. alámerült b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés. tapogatta.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar helyesírás szabályai címû könyv. 4. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat! Dániel – __________________ Lívia – _____________________ Lajos – __________________ László – ____________________ 3. lesiklott.

a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Írj a sír. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt! 2. Másold le a HSZV 38. ad. oldalán található az Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból! b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket! 3. keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot! 30 .

Írott nagybetûk gyakorlása 1. Javítás 31 . Írj két mondatot Mátyás királyról! 4. Ó. hajolj. Gyûjts tulajdonneveket O. Ö. Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. adja. helyeselj 2. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal. menj. kenj. kenjen. oldal) 3 percig! 3.) 5. menjünk. formálj. majd másold le õket! adj. hajoljon.

Újpestre mentünk kirándulni. Olvasd el a HSZV 149. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Vera óvodába járt. címû szöveget! Másolj 3 percig! 4. Megírtam a barátomnak a levelet. Tollbamondás 2. Folytasd a ragozást! jelen idõ siet sietett ünnepelni fogunk kirándulnak 32 múlt idõ jövõ idõ . 3. majd írd le valamennyit! Az esti vonattal utaztunk.

oldal) 2. és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé! Búg a galamb. dongnak a méhek.Írjunk lendületesebben! 1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl! (HSZV 93. esténként óvatosan megszólal már a feketerigó. b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt! Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod? 3. Tollbamondás 33 .

bõ. gömbölyû. egyenlõ. szabad-e locsolni? E háznak van rózsafája. ú-û végû mellékneveket! keserû. tanuljátok meg! Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. 4. A fiúk vidáman mennének már a lányokat meglocsolni. szigorú. azt másoljátok le a munkafüzetbe! Ha kedvetek van. apró. A tojáskát megköszönöm. forró.Írjunk lendületesebben! 1. savanyú. Tollbamondás 2. Rózsafának van bimbója. alsó. Engedelmet kérek. Most két locsolóverset olvashattok. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. Amelyik jobban tetszik. hosszú. Javítás 34 . jóízû. Írd le csoportosítva az ó-õ. a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket. Elindultam vele piros tojást szedni. Én a bimbót megöntözöm. önálló 3. gyönyörû. jó.

heveredj le. mérlegel. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket! (HSZV 123–124. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124. és másold le õket! meghajlította. menj el 3. Javítás kékít – kékül szépít – ______________________ fordít – ______________________ 35 .) 4. elfáradt.) 5. Folytasd az igék átalakítását! gurít – gurul merít – ______________________ feszít – ______________________ 6. rákiáltottam. megrohamozták. tevékenykedtetek. munkálkodik. belép. csodálkozik. Húzd alá az igekötõs igéket. Tollbamondás 2.Fokozzuk az írástempót! 1.

Javítás 36 . Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból. amelyek a tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal) Pl.Gyakorlás 1. 2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát! A költemény szerzõjének neve: b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján! c) Ha tudod. írd ide.: megpuhul a szélhordta avar. ki zenésítette meg a Himnuszt! d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni? 3. felsüt a nap stb.

Írj le emlékezetbõl egy közmondást! 4. Nyomomban négy gyerek. Tollbamondás 3.Felmérés 1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. egyre magasabbra. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének! 37 . 2. merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam. oldal) Figyeltem. Szállt felfelé a sárkány. szaladtam.

az õ fia a legokosabb. friss.Írjunk lendületesen! 1. kerék. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben! Egy napon újra megjelent az erdõben. helyes. hogy mindenki elismerje. kerek. zöldellõ. Anyja igen büszke és boldog volt ettõl a látogatástól. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket! szúrós. sûrû. b) Takard le a szöveget. savanyú. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját! fiatal – ______________________ megfontolt – ______________________ sötét – ______________________ erõs – ______________________ bátor – __________________________ szép – ___________________________ 3. és írd le tollbamondás után! 38 . a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. csillog. nyúzott 2. kuruttyol. sötétít. sötét. Azt várta. kopott. sötétül.

amelyeket a nyáron szeretnél elolvasni! 39 . Igyekszik Írd ide a megfejtést! 3. Téli sporteszköz 8. 6. hanem .. oldal) 2.Készülünk a nyárra 1.. Nem nagy 5. Mûsort közvetít 7. a) Egészítsd ki a versszakot. Korai gyümölcs 4. Fejtsd meg a rejtvényt! 1. majd írd le! b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád! (HSZV 99. Nem rossz 2. Nem ehhez. Ellensége a cica 9. Az édes ellentéte 3. Nem valóságos történet 10. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét.

..... ................. ........... .............................. ........... ...... ......... ... . ..... ................ ........... ........... .. ...... 7 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása ...................... . ....... 8 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása .. . ................. .... ....... .......... ........ .... . ........ ... ...... 4 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása ... ........... . ... ........ . ............. ............... 36 Felmérés.................... ................. ....... .. ... .... ..................................... ................................... .... ................. . .. ............. .................. ....... .. ........ ... ..................... . 11 Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása ......... ......................... .... ........ 37 Írjunk lendületesen! ................. ........ .. 33 Fokozzuk az írástempót! ... ........ .... ...... ... . ................................. .......... ......... .......... . 3 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása . ........ .... ......... ......... .. ... .......... ................. .. 35 Gyakorlás.. ......................................................... . . ..... ............. ...... .... .... ...... . ...... 25 Írott nagybetûk gyakorlása ........... ..... ...... ....... ....... ... ........... 39 40 ........ ................. .. ... .... ................. .... ...... 21 .......... .......... ..... ........ ........... ................................................................... .. ......... 15 Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása.. 19 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása ............. 14 A z írása és kapcsolása más betûkhöz .......... 5 C-s kapcsolás alsó ívelés után..... ...................................... .... ..... ............ .... 24 Írott nagybetûk gyakorlása .... .... ........... ... .... ..... ..... .. .... ............ .......... .......................... . .. .. . .......... ..Tartalom Felmérés . .. 10 Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása......... ... ..... . ................ 27 Írott nagybetûk gyakorlása ............... ....... ..... ..... ... ... ................ .... ......................... ..... ........... . ............... ..... . .... 26 Írott nagybetûk gyakorlása ...................... ..... .. .......... ............... .......... ...... .. 9 Kis horogvonal után a t kapcsolása ........... ......................... 38 Készülünk a nyárra .. 18 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása . ............. ....... .. ............... 22 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ..................... ..... ........... .. ............. ........ ..... ..... .......... 20 Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ..... ... ....... ... 12 Alsó hurok után az e és az é kapcsolása .. ...... 30 Írjunk lendületesebben! ..... ...... ............. ....... ............. .. ........ .............. ... ....... .... ..... ... ................. ........... .. .. .... ... ......... ........ ...... ... ....... ................. ................ ...... ... ....... ... ... .................. ........ .. ....... .......... ....... ...... .......... ..... ................... .. ................ 28 Írott nagybetûk gyakorlása ... .......... ......... ............... ................ 16 A t betû kapcsolása s betû után ...... .. 23 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ........ ............ .. .................... ... ............ .................... .... ...... . ....... .............. .......... ..... ............ .......... ...... 29 Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása ............. .............. ...................... ............. .. ....... .................... ..... ............... ....... .... ...... ... .............. .. .... ......... .. ........ ... ........................... 17 Az e és az é kapcsolása s után .... .... ...... ..... 13 Az s betû kapcsolása más betûkhöz .. 6 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása..... .. .... ........ ................. . ......... ............................. ..... ... .. ............................ .. ............... ... ......... ..... .... .... .... .. ........ ............... ...... .....

2002. • Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola 2. képek. Celldömölk. osztálya számára. Tankönyvkiadó. osztálya számára. • Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya számára. Budapest. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 2. Apáczai Kiadó. Apáczai Kiadó. 2002. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. 2002. . osztálya számára. Apáczai Kiadó. Celldömölk. Celldömölk. 1977. Szabó Ödönné: Írók. 2002. 2002. Celldömölk. Celldömölk. Apáczai Kiadó. Apáczai Kiadó. osztálya számára. Celldömölk. Apáczai Kiadó.Képek forrása • Burai Lászlóné – dr. • Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák 3. osztálya számára. 2002. • Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1.

AP 323/4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful