Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS
MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA
ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS
CELLDÖMÖLK, 2004
A kiadó a kiadói jogot fenntartja.
Apáczai Könyvkiadó
9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18.
Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525
Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató
Nyomdai elôkészítés: Gyôr
Lektorálta
Dr. Kunoss Judit
Széplaki Erzsébet
Szerkesztette
Esztergályos Jenô
Raktári szám: AP – 323/5
Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat
minden tanuló végezze el!
Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös
elõkészítés után javasoljuk megoldásra.
A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!
2. Tollbamondás
4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!
5. Javítsd ki a hibáidat!
3. Gyûjts szavakat a képrõl!
3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. a) Alkoss szavakat az i, í, u, ú, ü, û, t betûkbõl!
Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz!
b) Az egyik szót foglald mondatba!
3. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat!
itt, út, intett, tûnik, mû, ütött, tû, mutatott, futott, túlzott, innen
4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet!
Másold le a mondatokat!
__i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __
5. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom (Értelmesek-e a mondatok?);
– helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?);
– külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?).
hosszú magánhangzós:
hosszú mássalhangzós:
4
5
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le õket!
mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel
4. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
menni, venne, kenne, ettem
5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tedd, ken szavakkal!
Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________
____________ a tányér mellé a kést
b) Pótold a mondatvégi írásjeleket!
6. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd állapítsd meg a mondatfajtákat!
Siess haza az iskolából _ _____________________________
Szép õszi idõ van _ __________________________
Milyen programod van délutánra _ _____________________
b) A kérdõ mondatot másold le!
7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak?
3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal!
6
C-s kapcsolás alsó ívelés után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat!
3. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen!
melett, imi, atta, ucca
4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá!
Anna almát vásárol.
5. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat!
(HSZV 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod!
6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd, ha szükséges!
7
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása
1. Másold le a szavakat hibátlanul!
2. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban, majd írd le
õket szótagolva!
örül, öntözz, gerle, olt, ablakba
3. Írd le betûrendben a következõ szavakat!
toll, vonat, madzag, terítõ, fóka, traktor, forgács, nyaraló, õz
4. Alkoss mondatot a 3. feladat egyik szavával!
5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá, a tagadó mondatot állítóvá!
Egy érdekes történetet olvastam.
Nem szeretek moziba járni.
8
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével!
2. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban
4. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat!
5. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd!
3. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc
A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. oldalán!
b) Gyakorold a vers helyes olvasását!
c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot!
9
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal!
5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével!
3. Húzd alá a fõneveket, majd másold le õket!
révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel
4. Másold le a nyelvtörõt, majd gyakorold gyors és helyes kiejtését!
Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.
6. Javítás
7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû
könyv segítségével!
+ + + +
10
Kis horogvonal után a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
3. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket!
óvta, óvoda, óvó néni, óvodás, tart, torta, hívta, várta, márt, mártás, vár
b) Másold le õket szótagolva!
4. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat!
túr__, rig__, lott__, holl__, tet__, Ott__, hív__, mogyor__, kar__, sajt__, es__
b) Másold le a szavakat!
5. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat,
amelyekben i, í, u, ú, ü, û, t betûk találhatók! (HSZV 9. oldal)
2. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal!
11
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat!
Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
b) Másold le a szavakat!
2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot!
gátat, gátakat, ágat, ágakat, gyárak, gyárban, játékok, gazda
b) Szótagolva írd le a fenti szavakat!
3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. oldaláig!
Figyelj a hibátlan helyesírásra!
4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását, majd másold le!
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
5. Javítás
12
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u, ú, ü, û magánhangzót!
kap__, sepr__, tet__, baty__, men__, sat__, Ic__, any__, ap__,
heged__, köször__, gyûr__, hatty__, fés__, csengetty__,
foganty__, od__, szegf__, bor__, bossz__, der__
b) Másold le a szavakat!
3. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket!
Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya
5. Javítás
4. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos.
Pótold a mondatvégi írásjeleket!
Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __
Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __
b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban!
13
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása
1. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
2. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban!
pa__tás, ha__ó, mé__, ma__om, fo__ik, go__ó,
sü__ed, komo__, mi__en, pá__a, gömbö__û, __égpá__a
b) A kiegészített szavakat másold le!
4. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges, javítsd ki!
b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat!
3. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe?
A henyélõnek felkopik az álla.
b) Ha tudod, mondd el a verses mesét könyv nélkül!
M____ ______________ _ ___________ ______________?
Cs______ _____________ _______ ______________ .
A__________ ________ _ _______ _ _________,
S ____________ __ __________ ____________.
c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével!
14
Az s betû kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal!
3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket!
Sz: személynév, Á: állatnév, I: intézménynév, F : földrajzi név, C: cím
Duna ___, Magyar Tudományos Akadémia ___, Élet és Tudomány ___,
Európa___, Petõfi Sándor ___, Rex ___, Kincskeresõ kisködmön ___
b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket!
5. Ha többet is akarsz tudni a témáról, olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József
Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát!
4. a) Olvasd el a következõ szöveget !
Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az
állatokban az évmilliók során kialakult. Menekültek az állatokkal együtt, ha
megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat.
b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le!
15
A z írása és kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le a szavakat helyesen!
2. a) Olvasd el a következõ mondatokat!
Vigyázz! Ne játssz a tûzzel!
b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint?
c) Takard le az elõzõ mondatokat, és írd le emlékezetbõl õket!
3. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével!
4. a) Másold le a vonalra a személynevet!
Móricz Zsigmond, Kisalföld, Magyar Nõk Lapja, Magyarország, Vuk
5. Javítás
b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot!
16
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása
1. a) Olvassátok el a következõ szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy
mondatot!
3. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal!
Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot!
sejt, lejt, lejtõ, gyár
4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal!
K__ k__r__n k__l, __r__ny__t l__l.
b) A kiegészített közmondást másold le!
2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge
b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod, írd utánuk a közös nevüket!
b) Másold le az elõzõ szavakat!
17
A t betû kapcsolása s betû után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal!
3. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját!
posta, nyest, este, kristály, kastély, festõ, palást, mester
5. Javítás
4. a) Húzd alá a többes számú fõneveket!
tollak, majmok, zsák, fiókok, kerek, vakondok, cipõk, madarak,
harkály, játékok, kövek, birtok, barátságok, mák, ujjak, csapat
b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás.
Keresd meg, és alkoss vele egy mondatot!
c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod, többféleképpen!)
18
Az e és az é kapcsolása s után
1. Olvasd el figyelmesen a szavakat, majd másold le a fõneveket!
2. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal!
3. Alkoss toldalékos fõneveket!
4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
postát, olvasást, pénzt, nyest, füstöt, írást,
mesét, fizikust, kérést, piramist, ritmust
b) Másold le a -t ragos fõneveket!
5. Töltsd ki a táblázatot!
6. Javítás
ajtó szék zsemle
ajtót könyvet semmit
19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le az írott kisbetûs ábécét!
2. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat!
tengeri, krumpli, petrezselyem, burgonya, zöldség, kukorica
b) Másold le a rokon értelmû párokat!
3. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével!
4. Toldalékold az erdõ, Magyarország, folyó, Parlament szavakat!
Mit? Hol? Hová? Honnan?
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
5. Javítás
Hol? Hová?
posta
kastély
estély
20
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o, ó, ö, õ magánhangzót!
ajt
__
, tet
__
, felh
__
, foly
__
, man
__
, sótart
__
, kerepl
__
,
sajt
__
, kór
__
, es
__
, haj
__
, vel
__
, csap
__
, lurk
__
b) Másold le a kiegészített szavakat!
3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével!
4. a) Olvasd el a HSZV 38. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ
szöveg A bodza címû részét!
b) Írd le az elsõ két mondatát!
Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és
Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de
21
Ritkábban használatos betûk írásának és
kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat!
lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edzõ, maharadzsa
3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés, madzag, dzseki
4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján!
5. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat!
kukorica – burgonya –
plajbász – zöldség –
ballag – táplálkozik –
6. Javítás
könyvbõl tûzbõl vasból
pad segély kar tûz vas
22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket!
2. Írd le betûrendben a következõ személyneveket!
Klaudia, Hajnalka, Hilda, Hedvig, Klára, Károly, Irén, Ibolya
3. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét!
b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot, majd írd le a munkafüzetbe
emlékezetbõl!
4. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat!
éjszaka – törpe –
tél – élet –
szorgalom – bátorság –
barát – mélység –
5. Javítás
b) Elõször a személyneveket másold le, majd a földrajzi neveket!
c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
23
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket!
2. Írd le a követlezõ találós kérdést, és ha tudod, a megfejtését is!
Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?
3. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat!
Télen a víz jégé fagy. Tavasszal a lyég elolvad.
b) Írd le õket kijavítva!
4. Írd a képek alá az írók, költõk nevét, ha felismered õket!
5. Pótold a hiányzó határozott névelõket!
___
séta,
___
eset,
___
igazság,
___
seb,
___
esemény,
___
virág,
___
ól
6. Figyeld meg, mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd!
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
kéz tûz víz kéz víz
kezet tüzet kézzel tûzzel
24
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le elõször a lányneveket, majd a fiúneveket!
2. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
Pilis, Pécs, Balaton, Bakony, Budapest, Békéscsaba, Börzsöny, Bükk
3. Egészítsd ki a következõ mondatokat!
Hazánk fõvárosa
____________________________
, a Duna két
partján fekszik. A folyó jobb partján találjuk
_______________
,
a bal partján pedig
_____________________
.
4. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal, majd írd ide a
munkafüzetbe!
__
é
__
a,
__
e
__
e
__
,
__
o
___
o
__
ó,
__
o
__
á
__ __
e
__ __
e
__
__
i
__ __
á
__ __
i
__ __
a
__ __
a
__
i
__
ó.
5. Tollbamondás
b) Keresd meg valamennyit a térképen!
25
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal, majd írd le õket!
piramis felett
bükkfa mellett
3. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz.
Ha felismered õket, akkor a szólás elé sz betût, a közmondás elé k betût írj!
___
Éhes embernek kenyéren jár az esze.
___
Ebszíjjal van bekötve az erszénye.
___
Egérutat nyer.
___
Éjt, napot eggyé tesz.
___
Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért
ne vesztegess!
b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat!
b) Írd le betûrendben a helységneveket!
4. Szorgalmi feladat
Keresd meg O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében
a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról!
26
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat!
Nikolett a szobában a házi feladatát tanul
____
. Marci az udvaron a
barát
_____
játszik. A nagymama az újságot lapozgat
___
.
3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást!
Nem mind arany,
_________________________________________________
.
b) Magyarázd meg a jelentését!
4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját!
ház házból, háztól
erdõ erdõbõl
5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint!
Marci, Ica, Arnold, Dániel
6. Alkoss a képrõl két-három mondatot!
7. Javítás
27
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a tulajdonneveket!
2. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban!
A Maros vize a Tiszába fo
__
ik. Anna elbú
__
t a testvére elõl. Apa autót
__
avít. Mi
__
en színû az új kabátod? A ha
__
ó épp most indul a kikötõbõl.
b) Írd le a kiegészített szavakat!
3. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését!
Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
b) Másold le õket!
4. Foglald egy mondatba az Arnold, Aszód tulajdonneveket!
5. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket!
__
András,
__
Aranka,
__
Ágota,
__
Ádám,
__
Ábel,
__
Attila,
__
Aladár
6. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. versszakát! (HSZV 99.)
28
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal!
3. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján!
Zoltán, Nóra, Agárd, Dénes, Sára
4. Szorgalmi feladat
Gyûjts S, Sz, Z vagy Zs betûvel ország-, illetve városneveket!
b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is!
29
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a tulajdonneveket!
2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat!
Dániel –
__________________
Lívia –
_____________________
Lajos –
__________________
László –
____________________
3. Beszéljétek meg, mit jelent a következõ közmondás, majd másoljátok le!
Lusta lónak korbács az abrakja.
4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék?
Az olvasmány címe:______________________________
beesteledett, suttogta, lesiklott, tapogatta, evezett, voltak,
megragadta, fölemelkedett, keresztbe fordult, alámerült
b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés, történés, létezés)!
c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot!
5. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar
helyesírás szabályai címû könyv.)
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen!
30
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a HSZV 38. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ
három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt!
2. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldalán található az Egy külföldi
követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból!
3. Írj a sír, ad, keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot!
b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket!
31
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal, majd
másold le õket!
adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj
2. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. oldal) 3 percig!
3. Írj két mondatot Mátyás királyról!
4. Gyûjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv.)
5. Javítás
32
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Tollbamondás
2. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé, majd írd le valamennyit!
Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet.
Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni.
3. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. címû
szöveget! Másolj 3 percig!
4. Folytasd a ragozást!
jelen idõ múlt idõ jövõ idõ
siet sietett
ünnepelni fogunk
kirándulnak
33
Írjunk lendületesebben!
1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl!
(HSZV 93. oldal)
3. Tollbamondás
2. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé!
Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal
már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.
b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt!
Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod?
34
Írjunk lendületesebben!
1. Tollbamondás
4. Javítás
2. Írd le csoportosítva az ó-õ, ú-û végû mellékneveket!
keserû, savanyú, egyenlõ, gömbölyû, szigorú, jóízû, bõ,
jó, apró, alsó, gyönyörû, forró, hosszú, önálló
3. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. A fiúk vidáman mennének már a
lányokat meglocsolni, a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket.
Most két locsolóverset olvashattok. Amelyik jobban tetszik, azt másoljátok le a
munkafüzetbe! Ha kedvetek van, tanuljátok meg!
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? E háznak van rózsafája,
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Rózsafának van bimbója.
Elindultam vele piros tojást szedni, Én a bimbót megöntözöm,
Engedelmet kérek, szabad-e locsolni? A tojáskát megköszönöm.
35
Fokozzuk az írástempót!
1. Tollbamondás
2. Húzd alá az igekötõs igéket, és másold le õket!
meghajlította, csodálkozik, belép, heveredj le, munkálkodik, mérlegel,
elfáradt, megrohamozták, tevékenykedtetek, rákiáltottam, menj el
3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket!
(HSZV 123–124.)
4. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124.)
5. Folytasd az igék átalakítását!
gurít – gurul kékít – kékül
merít –
______________________
szépít –
______________________
feszít –
______________________
fordít –
______________________
6. Javítás
36
Gyakorlás
1. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból, amelyek a
tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal)
Pl.: megpuhul a szélhordta avar, felsüt a nap stb.
2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát!
A költemény szerzõjének neve:
3. Javítás
b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján!
c) Ha tudod, írd ide, ki zenésítette meg a Himnuszt!
d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni?
37
Felmérés
1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. oldal)
Figyeltem, merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam, szaladtam.
Nyomomban négy gyerek. Szállt felfelé a sárkány, egyre magasabbra.
2. Tollbamondás
3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást!
4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének!
38
Írjunk lendületesen!
1. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket!
szúrós, kerék, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú, helyes,
csillog, friss, kopott, kuruttyol, sûrû, zöldellõ, nyúzott
2. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját!
fiatal –
______________________
megfontolt –
______________________
sötét –
______________________
bátor –
__________________________
erõs –
______________________
szép –
___________________________
3. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben!
Egy napon újra megjelent az erdõben. Anyja igen büszke és
boldog volt ettõl a látogatástól. Azt várta, hogy mindenki
elismerje, az õ fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a
legjobb gyerek.
b) Takard le a szöveget, és írd le tollbamondás után!
39
Készülünk a nyárra
1. a) Egészítsd ki a versszakot, majd írd le!
2. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. Nem rossz
2. Az édes ellentéte
3. Korai gyümölcs
4. Nem nagy
5. Nem ehhez, hanem ...
6. Mûsort közvetít
7. Téli sporteszköz
8. Ellensége a cica
9. Nem valóságos történet
10. Igyekszik
3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét, amelyeket a
nyáron szeretnél elolvasni!
b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád!
(HSZV 99. oldal)
Írd ide a megfejtést!
40
Tartalom
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C-s kapcsolás alsó ívelés után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kis horogvonal után a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az s betû kapcsolása más betûkhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A z írása és kapcsolása más betûkhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A t betû kapcsolása s betû után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az e és az é kapcsolása s után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása l. ×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Írott nagybetûk gyakorlása ? ?. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Írott nagybetûk gyakorlása :. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Írott nagybetûk gyakorlása '. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Írott nagybetûk gyakorlása ÷. ÷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Írott nagybetûk gyakorlása ¯ ¯-. .. ..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Írott nagybetûk gyakorlása {. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Írott nagybetûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Írjunk lendületesebben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fokozzuk az írástempót!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gyakorlás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Írjunk lendületesen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Készülünk a nyárra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Képek forrása
• Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák
3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya
számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Dr. Szabó Ödönné: Írók, képek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
• Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára.
Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola
2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
AP 323/4

Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004

Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet

Szerkesztette Esztergályos Jenô

Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat minden tanuló végezze el! Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös elõkészítés után javasoljuk megoldásra. A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Raktári szám: AP – 323/5

A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Apáczai Könyvkiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525 Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!

2. Tollbamondás

3. Gyûjts szavakat a képrõl!

4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!

5. Javítsd ki a hibáidat!

3

4 . ütött. túlzott. út. intett. innen hosszú magánhangzós: hosszú mássalhangzós: 4. t betûkbõl! Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz! b) Az egyik szót foglald mondatba! 3. tû. û. u. tûnik. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet! Másold le a mondatokat! __i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __ 5. mû. ü. mutatott. Másold le a következõ szavakat! 2. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat! itt. í. futott. ú. a) Alkoss szavakat az i. – külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?).Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása 1. – helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?). Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján: – tartalom (Értelmesek-e a mondatok?).

Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak? 5 . Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal! 4. ken szavakkal! Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________ ____________ a tányér mellé a kést b) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 6. Írd le szótagolva a következõ szavakat! menni. él. ellen. énekkel 3. majd másold le õket! mellé. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. lenne. tél. kenne. lét. énekel. majd állapítsd meg a mondatfajtákat! Siess haza az iskolából _ _____________________________ Szép õszi idõ van _ __________________________ Milyen programod van délutánra _ _____________________ b) A kérdõ mondatot másold le! 7. tedd.A felsõ hurkolású betûk gyakorlása 1. ettem 5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat. venne. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket.

akadtak szavakat! 3. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá! Anna almát vásárol. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod! 6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd. atta. utcán. akar. Másold le a következõ szavakat! 2. almákkal. ha szükséges! 6 . ucca 4. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen! melett. Másold le szótagolva a tudták. imi. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat! (HSZV 4. 5.C-s kapcsolás alsó ívelés után 1.

Írd le betûrendben a következõ szavakat! toll. olt. majd írd le õket szótagolva! örül. õz 4. Alkoss mondatot a 3. Nem szeretek moziba járni. feladat egyik szavával! 5. terítõ. Másold le a szavakat hibátlanul! 2. ablakba 3. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá. öntözz. gerle. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban. traktor. forgács. a tagadó mondatot állítóvá! Egy érdekes történetet olvastam. nyaraló. madzag. vonat. 7 .A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása 1. fóka.

oldalán! b) Gyakorold a vers helyes olvasását! c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot! 4.Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. rakott. vödör. rigó. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd! 8 . varjú. Írd le szótagolva a következõ szavakat! vonat. várom. balra. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével! 2. várban 3. róka. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat! 5.

bevesz. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal! 3.Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 1. majd másold le õket! révész. erre. Javítás 7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû könyv segítségével! 9 . Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével! + + + + 6. tereget. Másold le a szavakat! 2. reggel 4. mese. remek. verseny. 5. majd gyakorold gyors és helyes kiejtését! Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre. Húzd alá a fõneveket. Másold le a nyelvtörõt. benne.

vár b) Másold le õket szótagolva! 4. rig__. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat. tart. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! 2. u. tet__. t betûk találhatók! (HSZV 9. mártás. kar__. óvó néni. oldal) 10 . sajt__. torta. amelyekben i. hív__. ú.Kis horogvonal után a t kapcsolása 1. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat! túr__. holl__. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal! 3. hívta. ü. lott__. Ott__. û. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket! óvta. óvodás. mogyor__. í. várta. óvoda. es__ b) Másold le a szavakat! 5. márt.

mogyoró. ágakat. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. gazda b) Szótagolva írd le a fenti szavakat! 3. gyárak. retek. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le a szavakat! 2.Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot! gátat. gyárban. ágat. majd másold le! Répa. korán reggel ritkán rikkant a rigó. 5. játékok. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását. oldaláig! Figyelj a hibátlan helyesírásra! 4. gátakat. Javítás 11 .

od__. Ic__. gyûr__. heged__. men__. û magánhangzót! kap__. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. fés__. hatty__. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u. ibolya 4. ajtó. bor__. sepr__. kályha. Ibolya. bossz__. ü. sat__. any__.Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása 1. ap__. szegf__. Másold le a szavakat! 2. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket! Ybl Miklós. köször__. csengetty__. baty__. foganty__. der__ b) Másold le a szavakat! 3. tet__. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __ Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __ b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban! 5. Javítás 12 . Károly. ú.

sü__ed. c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével! 4. mondd el a verses mesét könyv nélkül! M____ ______________ _ ___________ ______________? Cs______ _____________ _______ ______________ . b) A kiegészített szavakat másold le! go__ó. mi__en. __égpá__a 3.Alsó hurok után az e és az é kapcsolása 1. A__________ ________ _ _______ _ _________. komo__. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban! pa__tás. pá__a. gömbö__û. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges. fo__ik. b) Ha tudod. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe? A henyélõnek felkopik az álla. mé__. ha__ó. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat! 2. S ____________ __ __________ ____________. ma__om. javítsd ki! 13 .

Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal! 3. I: intézménynév. Bennük is élt az az ösztönös félelem. oldalán Seres József Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát! 14 . vagy megpillantották a lángokat. F : földrajzi név. Magyar Tudományos Akadémia ___. Menekültek az állatokkal együtt. Rex ___. Európa___. C: cím Duna ___. Élet és Tudomány ___. Ha többet is akarsz tudni a témáról. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Kincskeresõ kisködmön ___ b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket! 4. olvasd el a HSZV 43. ha megérezték a füst szagát. b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le! 5. Á: állatnév. Petõfi Sándor ___. a) Olvasd el a következõ szöveget ! Az emberõsök rettegtek a tûztõl.Az s betû kapcsolása más betûkhöz 1. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket! Sz: személynév. ami az állatokban az évmilliók során kialakult.

a) Olvasd el a következõ mondatokat! Vigyázz! Ne játssz a tûzzel! b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint? c) Takard le az elõzõ mondatokat. a) Másold le a vonalra a személynevet! Móricz Zsigmond. Javítás 15 . és írd le emlékezetbõl õket! 3. Magyar Nõk Lapja. Magyarország. Másold le a szavakat helyesen! 2.A z írása és kapcsolása más betûkhöz 1. Kisalföld. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével! 4. Vuk b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot! 5.

Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása 1. gereblye. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal! K__ k__r__n k__l. lejt. írd utánuk a közös nevüket! 3. seregély. b) A kiegészített közmondást másold le! 16 . akkor mindegyikkel írj mondatot! sejt. gyár 4. a) Olvassátok el a következõ szavakat. ürge b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod. __r__ny__t l__l. lejtõ. jegenyefa. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal! Ha egy szónak több jelentését is ismered. majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le az elõzõ szavakat! 2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! egér.

a) Húzd alá a többes számú fõneveket! tollak. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját! posta. nyest. mák. festõ. mester 4. Másold le a következõ szavakat! 2. csapat b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás. vakondok. kövek. fiókok. kastély. ujjak. zsák.A t betû kapcsolása s betû után 1. birtok. és alkoss vele egy mondatot! c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod. harkály. palást. Javítás 17 . játékok. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal! 3. cipõk. többféleképpen!) 5. madarak. majmok. kristály. kerek. este. Keresd meg. barátságok.

Alkoss toldalékos fõneveket! 4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! postát. nyest. Töltsd ki a táblázatot! ajtó ajtót 6. majd másold le a fõneveket! 2.Az e és az é kapcsolása s után 1. írást. fizikust. Javítás szék könyvet semmit zsemle 18 . pénzt. Olvasd el figyelmesen a szavakat. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal! 3. mesét. kérést. piramist. füstöt. olvasást. ritmust b) Másold le a -t ragos fõneveket! 5.

Javítás 19 . folyó. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat! tengeri. Parlament szavakat! Mit? Hol? Hová? Hová? ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Honnan? ________ ________ ________ ________ ________ 5. burgonya. kukorica b) Másold le a rokon értelmû párokat! 3.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. krumpli. zöldség. Magyarország. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével! Hol? posta kastély estély 4. petrezselyem. Toldalékold az erdõ. Másold le az írott kisbetûs ábécét! 2.

ó. kerepl__. lurk__ b) Másold le a kiegészített szavakat! 3. vel__. haj__.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. foly__. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével! Vuk kíváncsian emelte fel a fejét. hogy elsötétül a bejárat. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ szöveg A bodza címû részét! b) Írd le az elsõ két mondatát! 20 . a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat! 2. tet__. kór__. õ magánhangzót! ajt__. sótart__. man__. és 4. a) Olvasd el a HSZV 38. de Kag látta. ö. sajt__. felh__. es__. csap__.

maharadzsa 3. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat! lándzsa. madzag. mandzsetta. Másold le a következõ szavakat! 2. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat! kukorica – plajbász – ballag – 6. madzag. dzseki. dzseki 4. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés. bodza.Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján! vas vasból tûz tûzbõl kar segély könyvbõl pad 5. edzõ. Javítás burgonya – zöldség – táplálkozik – 21 .

majd írd le a munkafüzetbe emlékezetbõl! 4. Irén. Hajnalka. Írd le betûrendben a következõ személyneveket! Klaudia. Hilda. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat! éjszaka – tél – szorgalom – barát – 5. versszakot. Klára. Hedvig. majd a földrajzi neveket! c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. Javítás törpe – élet – bátorság – mélység – 22 . Ibolya 3. Károly.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket! b) Elõször a személyneveket másold le. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét! b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. a) Olvasd el a HSZV 80.

a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. ha felismered õket! 5. ___ eset. ___ virág. holnap lesz. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat! Télen a víz jégé fagy. ___ ól 6. a megfejtését is! Tegnap volt. mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd! kéz kezet tûz tüzet víz kéz kézzel tûzzel 23 víz . Pótold a hiányzó határozott névelõket! ___ séta. költõk nevét. Mi az? 3. Figyeld meg. Tavasszal a lyég elolvad. ___ seb. Írd le a követlezõ találós kérdést. és ha tudod. b) Írd le õket kijavítva! 4. Írd a képek alá az írók. ___ esemény.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. ___ igazság.

Másold le elõször a lányneveket.Írott nagybetûk gyakorlása 1. a Duna két partján fekszik. Tollbamondás 24 . A folyó jobb partján találjuk _______________. 5. Pécs. Bakony. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket! Pilis. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal. __ e__ e__. 4. __ o___ o__ ó. Békéscsaba. majd a fiúneveket! 2. Egészítsd ki a következõ mondatokat! Hazánk fõvárosa ____________________________ . Balaton. majd írd ide a munkafüzetbe! __ é__ a. __ o__ á__ __ e__ __ e__ __ i__ __ á__ __ i__ __ a__ __ a __ i __ ó. Börzsöny. Bükk b) Keresd meg valamennyit a térképen! 3. Budapest. a bal partján pedig _____________________.

disznóra gyömbért ne vesztegess! b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat! 4. ___ Ebre korpát. ___ Ebszíjjal van bekötve az erszénye. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket! b) Írd le betûrendben a helységneveket! 2. ___ Egérutat nyer. majd írd le õket! piramis bükkfa felett mellett 3.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Ha felismered õket. Szorgalmi feladat Keresd meg O. akkor a szólás elé sz betût. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal. a közmondás elé k betût írj! ___ Éhes embernek kenyéren jár az esze. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról! 25 . napot eggyé tesz. lúdra szénát. ___ Éjt.

Ica. Másold le a következõ tulajdonneveket! 2. Javítás 26 . A nagymama az újságot lapozgat___.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint! Marci. Marci az udvaron a barát_____ játszik. Alkoss a képrõl két-három mondatot! 7. 3. Dániel 6. a) Egészítsd ki a következõ közmondást! Nem mind arany. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját! ház erdõ házból. Arnold. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat! Nikolett a szobában a házi feladatát tanul____. b) Magyarázd meg a jelentését! 4. háztól erdõbõl 5. _________________________________________________.

Mi__ en színû az új kabátod? A ha__ ó épp most indul a kikötõbõl. Apa autót __ avít. versszakát! (HSZV 99. Másold le a tulajdonneveket! 2. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket! __ András. __ Ábel. b) Írd le a kiegészített szavakat! 3. __ Aladár 6. Aszód tulajdonneveket! 5. Foglald egy mondatba az Arnold. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését! Amit Anti megtanul.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Antal sem felejti el. __ Ágota. ameddig a takaród ér! b) Másold le õket! 4. __ Attila.) 27 . Addig nyújtózkodj. Anna elbú__ t a testvére elõl. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban! A Maros vize a Tiszába fo__ ik. __ Aranka. __ Ádám.

Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján! Zoltán. Agárd. Nóra. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal! 3. Z vagy Zs betûvel ország-. Dénes. a) Másold le a következõ tulajdonneveket! b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is! 2.Írott nagybetûk gyakorlása 1. illetve városneveket! 28 . Sára 4. Sz. Szorgalmi feladat Gyûjts S.

4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék? Az olvasmány címe:______________________________ beesteledett. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar helyesírás szabályai címû könyv.Írott nagybetûk gyakorlása 1. fölemelkedett. létezés)! c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot! 5. tapogatta. lesiklott. keresztbe fordult. a) Másold le a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen! 2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat! Dániel – __________________ Lívia – _____________________ Lajos – __________________ László – ____________________ 3. megragadta. evezett. suttogta. voltak. mit jelent a következõ közmondás. alámerült b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés.) 29 . Beszéljétek meg. majd másoljátok le! Lusta lónak korbács az abrakja. történés.

Írj a sír. oldalán található az Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból! b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket! 3.Írott nagybetûk gyakorlása 1. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. ad. keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot! 30 . oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt! 2. Másold le a HSZV 38.

adja. Javítás 31 . Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. hajolj. formálj. Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv. Írj két mondatot Mátyás királyról! 4. majd másold le õket! adj. oldal) 3 percig! 3. kenjen. menj. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal. kenj. menjünk. helyeselj 2.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Ó.) 5. hajoljon. Ö. Gyûjts tulajdonneveket O.

Olvasd el a HSZV 149. Tollbamondás 2. Újpestre mentünk kirándulni.Írott nagybetûk gyakorlása 1. címû szöveget! Másolj 3 percig! 4. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé. Vera óvodába járt. Megírtam a barátomnak a levelet. majd írd le valamennyit! Az esti vonattal utaztunk. 3. Folytasd a ragozást! jelen idõ siet sietett ünnepelni fogunk kirándulnak 32 múlt idõ jövõ idõ .

oldal) 2. esténként óvatosan megszólal már a feketerigó. Tollbamondás 33 . a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé! Búg a galamb. dongnak a méhek. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl! (HSZV 93.Írjunk lendületesebben! 1. b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt! Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod? 3. és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.

A fiúk vidáman mennének már a lányokat meglocsolni. Írd le csoportosítva az ó-õ. a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket. tanuljátok meg! Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. A tojáskát megköszönöm. Rózsafának van bimbója. ú-û végû mellékneveket! keserû. Javítás 34 . gömbölyû. Most két locsolóverset olvashattok. egyenlõ. jó. hosszú. alsó. azt másoljátok le a munkafüzetbe! Ha kedvetek van. Engedelmet kérek. Én a bimbót megöntözöm. gyönyörû. szigorú. Amelyik jobban tetszik.Írjunk lendületesebben! 1. apró. savanyú. 4. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. jóízû. bõ. Tollbamondás 2. forró. szabad-e locsolni? E háznak van rózsafája. önálló 3. Elindultam vele piros tojást szedni.

Folytasd az igék átalakítását! gurít – gurul merít – ______________________ feszít – ______________________ 6. csodálkozik. menj el 3. belép. Húzd alá az igekötõs igéket.Fokozzuk az írástempót! 1. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124. megrohamozták.) 4. Tollbamondás 2. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket! (HSZV 123–124. munkálkodik. elfáradt. és másold le õket! meghajlította. mérlegel. Javítás kékít – kékül szépít – ______________________ fordít – ______________________ 35 . tevékenykedtetek. rákiáltottam.) 5. heveredj le.

Javítás 36 . Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból.Gyakorlás 1. ki zenésítette meg a Himnuszt! d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni? 3. felsüt a nap stb. 2. oldal) Pl. amelyek a tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27.: megpuhul a szélhordta avar. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát! A költemény szerzõjének neve: b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján! c) Ha tudod. írd ide.

2. Szállt felfelé a sárkány. Nyomomban négy gyerek. egyre magasabbra.Felmérés 1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének! 37 . szaladtam. Írj le emlékezetbõl egy közmondást! 4. Tollbamondás 3. oldal) Figyeltem. merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam.

Anyja igen büszke és boldog volt ettõl a látogatástól. friss. csillog. kerek. Azt várta. nyúzott 2. zöldellõ. az õ fia a legokosabb. a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben! Egy napon újra megjelent az erdõben. és írd le tollbamondás után! 38 . b) Takard le a szöveget. sötétít. helyes. hogy mindenki elismerje. savanyú. sûrû. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját! fiatal – ______________________ megfontolt – ______________________ sötét – ______________________ erõs – ______________________ bátor – __________________________ szép – ___________________________ 3. kerék. kopott. kuruttyol. sötétül. sötét. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket! szúrós.Írjunk lendületesen! 1.

Nem rossz 2. Korai gyümölcs 4. Nem ehhez. Igyekszik Írd ide a megfejtést! 3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét. 6. amelyeket a nyáron szeretnél elolvasni! 39 .. hanem . a) Egészítsd ki a versszakot.. Nem nagy 5. Mûsort közvetít 7. Nem valóságos történet 10. majd írd le! b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád! (HSZV 99. Ellensége a cica 9. Az édes ellentéte 3. oldal) 2.Készülünk a nyárra 1. Téli sporteszköz 8. Fejtsd meg a rejtvényt! 1.

....... ................... .. ... 5 C-s kapcsolás alsó ívelés után................ .......... ............ .......... .... . ............ ...... .......... ...................... ......... ..... 37 Írjunk lendületesen! ........ 3 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása ........... . ........ .................. ................... .......... ............ ...... .. . 4 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása .. ...... ........................ ..... ....... ......... 26 Írott nagybetûk gyakorlása .. ..... . ... . .... .. ....... ......... .......... ......... ........................... ............... 13 Az s betû kapcsolása más betûkhöz .. .. .. 27 Írott nagybetûk gyakorlása ... 33 Fokozzuk az írástempót! ..... ............ ....... 6 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása...... .... . ...................... 18 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása ........... .. 10 Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása....... 24 Írott nagybetûk gyakorlása ...................................... .............................. ........ ........ ........... . ..... ........... ........... ........................ ....... ... ......... ......................... 22 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása .... ............................ ... .... .. ... ....................... 17 Az e és az é kapcsolása s után ........................ . .......... ........................ ............ .. .......... ... ......... .. ............................ . ... ..................... . ....... ......... ..................... ............... ..... ....... ...... . ..... .......................... 12 Alsó hurok után az e és az é kapcsolása ........ .. ... . ........... .............. ............. . ........ ......... ............... ....... .... . 7 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása ........ .......... .... . ..... ..... .... 28 Írott nagybetûk gyakorlása . ........... ............................ ................. . ........ .. 20 Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . ... ... ................... ..... .. ................. ...... ...... 29 Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása .............. .............. ........... ..... 19 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása ........ .. .................. ........... ................. ... ........ ........... ............................................. ...... ....... .. ........ ................... ....... 11 Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása ........................... ..... .................. ...... 36 Felmérés... ................. ........ . .... .. .... . ....... ........ .. ...................... ........ ......................... .................... 35 Gyakorlás.. ........ .... ... 38 Készülünk a nyárra .. .... ..... ........................................ ....... .Tartalom Felmérés ... ..... ... ....... ... ..... .................... ......... ........ 23 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ...... .... ........... ....... .............. 30 Írjunk lendületesebben! ......... .. 39 40 .... .. ... ................. ..... ......... ... .................. ....... ....... ....... .... . 16 A t betû kapcsolása s betû után ... ........ .. ........... ................ ...... ......... ... . ......................... 15 Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása... ...................... ..... .. ........ ...... .. 8 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása ....... .............. .. ............... .......................... .. 9 Kis horogvonal után a t kapcsolása . ......... . ......... ............ .. .... .... .................. ... .......... . ...... .. ..... . . ................. ... .................. ............ ........ . ... ....... ............... .. ........ ....... ...... .................. .............. .. .. .... ... .... ........... .. 14 A z írása és kapcsolása más betûkhöz ................ ..... ..... ... ..... .... .......... .... . ......................... ... . ..... .......... ... . . 21 .... ... ......... 25 Írott nagybetûk gyakorlása ................. ................... ........... ... ........... .................. .... ..... .. ..... ........ . .. .... ......... ....... .............. ............

Apáczai Kiadó. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák 3. . osztálya számára. osztálya számára. Apáczai Kiadó. Celldömölk. osztálya számára. Celldömölk. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 2. Celldömölk. Budapest. Celldömölk. • Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. 2002. Celldömölk. osztálya számára. 2002. Apáczai Kiadó. Celldömölk. Apáczai Kiadó. Apáczai Kiadó. 2002.Képek forrása • Burai Lászlóné – dr. 2002. • Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola 2. osztálya számára. osztálya számára. Szabó Ödönné: Írók. Apáczai Kiadó. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. • Dr. 2002. • Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. 1977. 2002. Tankönyvkiadó. képek.

AP 323/4 .