Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS
MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA
ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS
CELLDÖMÖLK, 2004
A kiadó a kiadói jogot fenntartja.
Apáczai Könyvkiadó
9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18.
Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525
Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató
Nyomdai elôkészítés: Gyôr
Lektorálta
Dr. Kunoss Judit
Széplaki Erzsébet
Szerkesztette
Esztergályos Jenô
Raktári szám: AP – 323/5
Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat
minden tanuló végezze el!
Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös
elõkészítés után javasoljuk megoldásra.
A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!
2. Tollbamondás
4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!
5. Javítsd ki a hibáidat!
3. Gyûjts szavakat a képrõl!
3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. a) Alkoss szavakat az i, í, u, ú, ü, û, t betûkbõl!
Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz!
b) Az egyik szót foglald mondatba!
3. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat!
itt, út, intett, tûnik, mû, ütött, tû, mutatott, futott, túlzott, innen
4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet!
Másold le a mondatokat!
__i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __
5. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom (Értelmesek-e a mondatok?);
– helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?);
– külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?).
hosszú magánhangzós:
hosszú mássalhangzós:
4
5
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le õket!
mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel
4. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
menni, venne, kenne, ettem
5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tedd, ken szavakkal!
Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________
____________ a tányér mellé a kést
b) Pótold a mondatvégi írásjeleket!
6. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd állapítsd meg a mondatfajtákat!
Siess haza az iskolából _ _____________________________
Szép õszi idõ van _ __________________________
Milyen programod van délutánra _ _____________________
b) A kérdõ mondatot másold le!
7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak?
3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal!
6
C-s kapcsolás alsó ívelés után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat!
3. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen!
melett, imi, atta, ucca
4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá!
Anna almát vásárol.
5. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat!
(HSZV 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod!
6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd, ha szükséges!
7
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása
1. Másold le a szavakat hibátlanul!
2. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban, majd írd le
õket szótagolva!
örül, öntözz, gerle, olt, ablakba
3. Írd le betûrendben a következõ szavakat!
toll, vonat, madzag, terítõ, fóka, traktor, forgács, nyaraló, õz
4. Alkoss mondatot a 3. feladat egyik szavával!
5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá, a tagadó mondatot állítóvá!
Egy érdekes történetet olvastam.
Nem szeretek moziba járni.
8
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével!
2. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban
4. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat!
5. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd!
3. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc
A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. oldalán!
b) Gyakorold a vers helyes olvasását!
c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot!
9
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal!
5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével!
3. Húzd alá a fõneveket, majd másold le õket!
révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel
4. Másold le a nyelvtörõt, majd gyakorold gyors és helyes kiejtését!
Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.
6. Javítás
7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû
könyv segítségével!
+ + + +
10
Kis horogvonal után a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
3. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket!
óvta, óvoda, óvó néni, óvodás, tart, torta, hívta, várta, márt, mártás, vár
b) Másold le õket szótagolva!
4. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat!
túr__, rig__, lott__, holl__, tet__, Ott__, hív__, mogyor__, kar__, sajt__, es__
b) Másold le a szavakat!
5. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat,
amelyekben i, í, u, ú, ü, û, t betûk találhatók! (HSZV 9. oldal)
2. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal!
11
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat!
Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
b) Másold le a szavakat!
2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot!
gátat, gátakat, ágat, ágakat, gyárak, gyárban, játékok, gazda
b) Szótagolva írd le a fenti szavakat!
3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. oldaláig!
Figyelj a hibátlan helyesírásra!
4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását, majd másold le!
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
5. Javítás
12
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u, ú, ü, û magánhangzót!
kap__, sepr__, tet__, baty__, men__, sat__, Ic__, any__, ap__,
heged__, köször__, gyûr__, hatty__, fés__, csengetty__,
foganty__, od__, szegf__, bor__, bossz__, der__
b) Másold le a szavakat!
3. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket!
Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya
5. Javítás
4. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos.
Pótold a mondatvégi írásjeleket!
Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __
Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __
b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban!
13
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása
1. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
2. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban!
pa__tás, ha__ó, mé__, ma__om, fo__ik, go__ó,
sü__ed, komo__, mi__en, pá__a, gömbö__û, __égpá__a
b) A kiegészített szavakat másold le!
4. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges, javítsd ki!
b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat!
3. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe?
A henyélõnek felkopik az álla.
b) Ha tudod, mondd el a verses mesét könyv nélkül!
M____ ______________ _ ___________ ______________?
Cs______ _____________ _______ ______________ .
A__________ ________ _ _______ _ _________,
S ____________ __ __________ ____________.
c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével!
14
Az s betû kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal!
3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket!
Sz: személynév, Á: állatnév, I: intézménynév, F : földrajzi név, C: cím
Duna ___, Magyar Tudományos Akadémia ___, Élet és Tudomány ___,
Európa___, Petõfi Sándor ___, Rex ___, Kincskeresõ kisködmön ___
b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket!
5. Ha többet is akarsz tudni a témáról, olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József
Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát!
4. a) Olvasd el a következõ szöveget !
Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az
állatokban az évmilliók során kialakult. Menekültek az állatokkal együtt, ha
megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat.
b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le!
15
A z írása és kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le a szavakat helyesen!
2. a) Olvasd el a következõ mondatokat!
Vigyázz! Ne játssz a tûzzel!
b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint?
c) Takard le az elõzõ mondatokat, és írd le emlékezetbõl õket!
3. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével!
4. a) Másold le a vonalra a személynevet!
Móricz Zsigmond, Kisalföld, Magyar Nõk Lapja, Magyarország, Vuk
5. Javítás
b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot!
16
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása
1. a) Olvassátok el a következõ szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy
mondatot!
3. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal!
Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot!
sejt, lejt, lejtõ, gyár
4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal!
K__ k__r__n k__l, __r__ny__t l__l.
b) A kiegészített közmondást másold le!
2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge
b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod, írd utánuk a közös nevüket!
b) Másold le az elõzõ szavakat!
17
A t betû kapcsolása s betû után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal!
3. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját!
posta, nyest, este, kristály, kastély, festõ, palást, mester
5. Javítás
4. a) Húzd alá a többes számú fõneveket!
tollak, majmok, zsák, fiókok, kerek, vakondok, cipõk, madarak,
harkály, játékok, kövek, birtok, barátságok, mák, ujjak, csapat
b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás.
Keresd meg, és alkoss vele egy mondatot!
c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod, többféleképpen!)
18
Az e és az é kapcsolása s után
1. Olvasd el figyelmesen a szavakat, majd másold le a fõneveket!
2. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal!
3. Alkoss toldalékos fõneveket!
4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
postát, olvasást, pénzt, nyest, füstöt, írást,
mesét, fizikust, kérést, piramist, ritmust
b) Másold le a -t ragos fõneveket!
5. Töltsd ki a táblázatot!
6. Javítás
ajtó szék zsemle
ajtót könyvet semmit
19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le az írott kisbetûs ábécét!
2. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat!
tengeri, krumpli, petrezselyem, burgonya, zöldség, kukorica
b) Másold le a rokon értelmû párokat!
3. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével!
4. Toldalékold az erdõ, Magyarország, folyó, Parlament szavakat!
Mit? Hol? Hová? Honnan?
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
5. Javítás
Hol? Hová?
posta
kastély
estély
20
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o, ó, ö, õ magánhangzót!
ajt
__
, tet
__
, felh
__
, foly
__
, man
__
, sótart
__
, kerepl
__
,
sajt
__
, kór
__
, es
__
, haj
__
, vel
__
, csap
__
, lurk
__
b) Másold le a kiegészített szavakat!
3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével!
4. a) Olvasd el a HSZV 38. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ
szöveg A bodza címû részét!
b) Írd le az elsõ két mondatát!
Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és
Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de
21
Ritkábban használatos betûk írásának és
kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat!
lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edzõ, maharadzsa
3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés, madzag, dzseki
4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján!
5. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat!
kukorica – burgonya –
plajbász – zöldség –
ballag – táplálkozik –
6. Javítás
könyvbõl tûzbõl vasból
pad segély kar tûz vas
22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket!
2. Írd le betûrendben a következõ személyneveket!
Klaudia, Hajnalka, Hilda, Hedvig, Klára, Károly, Irén, Ibolya
3. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét!
b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot, majd írd le a munkafüzetbe
emlékezetbõl!
4. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat!
éjszaka – törpe –
tél – élet –
szorgalom – bátorság –
barát – mélység –
5. Javítás
b) Elõször a személyneveket másold le, majd a földrajzi neveket!
c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
23
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket!
2. Írd le a követlezõ találós kérdést, és ha tudod, a megfejtését is!
Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?
3. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat!
Télen a víz jégé fagy. Tavasszal a lyég elolvad.
b) Írd le õket kijavítva!
4. Írd a képek alá az írók, költõk nevét, ha felismered õket!
5. Pótold a hiányzó határozott névelõket!
___
séta,
___
eset,
___
igazság,
___
seb,
___
esemény,
___
virág,
___
ól
6. Figyeld meg, mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd!
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
kéz tûz víz kéz víz
kezet tüzet kézzel tûzzel
24
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le elõször a lányneveket, majd a fiúneveket!
2. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
Pilis, Pécs, Balaton, Bakony, Budapest, Békéscsaba, Börzsöny, Bükk
3. Egészítsd ki a következõ mondatokat!
Hazánk fõvárosa
____________________________
, a Duna két
partján fekszik. A folyó jobb partján találjuk
_______________
,
a bal partján pedig
_____________________
.
4. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal, majd írd ide a
munkafüzetbe!
__
é
__
a,
__
e
__
e
__
,
__
o
___
o
__
ó,
__
o
__
á
__ __
e
__ __
e
__
__
i
__ __
á
__ __
i
__ __
a
__ __
a
__
i
__
ó.
5. Tollbamondás
b) Keresd meg valamennyit a térképen!
25
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal, majd írd le õket!
piramis felett
bükkfa mellett
3. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz.
Ha felismered õket, akkor a szólás elé sz betût, a közmondás elé k betût írj!
___
Éhes embernek kenyéren jár az esze.
___
Ebszíjjal van bekötve az erszénye.
___
Egérutat nyer.
___
Éjt, napot eggyé tesz.
___
Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért
ne vesztegess!
b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat!
b) Írd le betûrendben a helységneveket!
4. Szorgalmi feladat
Keresd meg O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében
a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról!
26
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat!
Nikolett a szobában a házi feladatát tanul
____
. Marci az udvaron a
barát
_____
játszik. A nagymama az újságot lapozgat
___
.
3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást!
Nem mind arany,
_________________________________________________
.
b) Magyarázd meg a jelentését!
4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját!
ház házból, háztól
erdõ erdõbõl
5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint!
Marci, Ica, Arnold, Dániel
6. Alkoss a képrõl két-három mondatot!
7. Javítás
27
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a tulajdonneveket!
2. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban!
A Maros vize a Tiszába fo
__
ik. Anna elbú
__
t a testvére elõl. Apa autót
__
avít. Mi
__
en színû az új kabátod? A ha
__
ó épp most indul a kikötõbõl.
b) Írd le a kiegészített szavakat!
3. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését!
Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
b) Másold le õket!
4. Foglald egy mondatba az Arnold, Aszód tulajdonneveket!
5. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket!
__
András,
__
Aranka,
__
Ágota,
__
Ádám,
__
Ábel,
__
Attila,
__
Aladár
6. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. versszakát! (HSZV 99.)
28
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal!
3. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján!
Zoltán, Nóra, Agárd, Dénes, Sára
4. Szorgalmi feladat
Gyûjts S, Sz, Z vagy Zs betûvel ország-, illetve városneveket!
b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is!
29
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a tulajdonneveket!
2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat!
Dániel –
__________________
Lívia –
_____________________
Lajos –
__________________
László –
____________________
3. Beszéljétek meg, mit jelent a következõ közmondás, majd másoljátok le!
Lusta lónak korbács az abrakja.
4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék?
Az olvasmány címe:______________________________
beesteledett, suttogta, lesiklott, tapogatta, evezett, voltak,
megragadta, fölemelkedett, keresztbe fordult, alámerült
b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés, történés, létezés)!
c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot!
5. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar
helyesírás szabályai címû könyv.)
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen!
30
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a HSZV 38. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ
három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt!
2. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldalán található az Egy külföldi
követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból!
3. Írj a sír, ad, keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot!
b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket!
31
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal, majd
másold le õket!
adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj
2. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. oldal) 3 percig!
3. Írj két mondatot Mátyás királyról!
4. Gyûjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv.)
5. Javítás
32
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Tollbamondás
2. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé, majd írd le valamennyit!
Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet.
Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni.
3. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. címû
szöveget! Másolj 3 percig!
4. Folytasd a ragozást!
jelen idõ múlt idõ jövõ idõ
siet sietett
ünnepelni fogunk
kirándulnak
33
Írjunk lendületesebben!
1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl!
(HSZV 93. oldal)
3. Tollbamondás
2. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé!
Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal
már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.
b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt!
Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod?
34
Írjunk lendületesebben!
1. Tollbamondás
4. Javítás
2. Írd le csoportosítva az ó-õ, ú-û végû mellékneveket!
keserû, savanyú, egyenlõ, gömbölyû, szigorú, jóízû, bõ,
jó, apró, alsó, gyönyörû, forró, hosszú, önálló
3. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. A fiúk vidáman mennének már a
lányokat meglocsolni, a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket.
Most két locsolóverset olvashattok. Amelyik jobban tetszik, azt másoljátok le a
munkafüzetbe! Ha kedvetek van, tanuljátok meg!
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? E háznak van rózsafája,
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Rózsafának van bimbója.
Elindultam vele piros tojást szedni, Én a bimbót megöntözöm,
Engedelmet kérek, szabad-e locsolni? A tojáskát megköszönöm.
35
Fokozzuk az írástempót!
1. Tollbamondás
2. Húzd alá az igekötõs igéket, és másold le õket!
meghajlította, csodálkozik, belép, heveredj le, munkálkodik, mérlegel,
elfáradt, megrohamozták, tevékenykedtetek, rákiáltottam, menj el
3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket!
(HSZV 123–124.)
4. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124.)
5. Folytasd az igék átalakítását!
gurít – gurul kékít – kékül
merít –
______________________
szépít –
______________________
feszít –
______________________
fordít –
______________________
6. Javítás
36
Gyakorlás
1. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból, amelyek a
tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal)
Pl.: megpuhul a szélhordta avar, felsüt a nap stb.
2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát!
A költemény szerzõjének neve:
3. Javítás
b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján!
c) Ha tudod, írd ide, ki zenésítette meg a Himnuszt!
d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni?
37
Felmérés
1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. oldal)
Figyeltem, merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam, szaladtam.
Nyomomban négy gyerek. Szállt felfelé a sárkány, egyre magasabbra.
2. Tollbamondás
3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást!
4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének!
38
Írjunk lendületesen!
1. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket!
szúrós, kerék, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú, helyes,
csillog, friss, kopott, kuruttyol, sûrû, zöldellõ, nyúzott
2. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját!
fiatal –
______________________
megfontolt –
______________________
sötét –
______________________
bátor –
__________________________
erõs –
______________________
szép –
___________________________
3. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben!
Egy napon újra megjelent az erdõben. Anyja igen büszke és
boldog volt ettõl a látogatástól. Azt várta, hogy mindenki
elismerje, az õ fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a
legjobb gyerek.
b) Takard le a szöveget, és írd le tollbamondás után!
39
Készülünk a nyárra
1. a) Egészítsd ki a versszakot, majd írd le!
2. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. Nem rossz
2. Az édes ellentéte
3. Korai gyümölcs
4. Nem nagy
5. Nem ehhez, hanem ...
6. Mûsort közvetít
7. Téli sporteszköz
8. Ellensége a cica
9. Nem valóságos történet
10. Igyekszik
3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét, amelyeket a
nyáron szeretnél elolvasni!
b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád!
(HSZV 99. oldal)
Írd ide a megfejtést!
40
Tartalom
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C-s kapcsolás alsó ívelés után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kis horogvonal után a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az s betû kapcsolása más betûkhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A z írása és kapcsolása más betûkhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A t betû kapcsolása s betû után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az e és az é kapcsolása s után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása l. ×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Írott nagybetûk gyakorlása ? ?. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Írott nagybetûk gyakorlása :. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Írott nagybetûk gyakorlása '. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Írott nagybetûk gyakorlása ÷. ÷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Írott nagybetûk gyakorlása ¯ ¯-. .. ..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Írott nagybetûk gyakorlása {. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Írott nagybetûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Írjunk lendületesebben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fokozzuk az írástempót!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gyakorlás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Írjunk lendületesen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Készülünk a nyárra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Képek forrása
• Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák
3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya
számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Dr. Szabó Ödönné: Írók, képek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
• Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára.
Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola
2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
AP 323/4

Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004

Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet

Szerkesztette Esztergályos Jenô

Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat minden tanuló végezze el! Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös elõkészítés után javasoljuk megoldásra. A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Raktári szám: AP – 323/5

A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Apáczai Könyvkiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525 Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!

2. Tollbamondás

3. Gyûjts szavakat a képrõl!

4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!

5. Javítsd ki a hibáidat!

3

– helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?). – külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?). mû. a) Alkoss szavakat az i. Másold le a következõ szavakat! 2.Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása 1. túlzott. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján: – tartalom (Értelmesek-e a mondatok?). û. futott. ü. t betûkbõl! Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz! b) Az egyik szót foglald mondatba! 3. ütött. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat! itt. u. intett. út. 4 . tûnik. innen hosszú magánhangzós: hosszú mássalhangzós: 4. mutatott. í. ú. tû. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet! Másold le a mondatokat! __i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __ 5.

ellen. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal! 4. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket. ken szavakkal! Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________ ____________ a tányér mellé a kést b) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 6. majd másold le õket! mellé. énekel. él. lenne. tedd. ettem 5. lét.A felsõ hurkolású betûk gyakorlása 1. majd állapítsd meg a mondatfajtákat! Siess haza az iskolából _ _____________________________ Szép õszi idõ van _ __________________________ Milyen programod van délutánra _ _____________________ b) A kérdõ mondatot másold le! 7. tél. kenne. venne. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Írd le szótagolva a következõ szavakat! menni. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak? 5 . énekkel 3.

Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen! melett. almákkal. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod! 6. ha szükséges! 6 . Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá! Anna almát vásárol. akadtak szavakat! 3. imi. utcán. atta. Másold le szótagolva a tudták. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat! (HSZV 4. Másold le a következõ szavakat! 2. 5. ucca 4. akar.C-s kapcsolás alsó ívelés után 1.

A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása 1. Nem szeretek moziba járni. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban. majd írd le õket szótagolva! örül. Alkoss mondatot a 3. ablakba 3. Írd le betûrendben a következõ szavakat! toll. öntözz. traktor. terítõ. olt. fóka. gerle. vonat. nyaraló. forgács. a tagadó mondatot állítóvá! Egy érdekes történetet olvastam. feladat egyik szavával! 5. 7 . madzag. õz 4. Másold le a szavakat hibátlanul! 2.

vödör. Írd le szótagolva a következõ szavakat! vonat. várom. varjú. oldalán! b) Gyakorold a vers helyes olvasását! c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot! 4. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17.Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat! 5. várban 3. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd! 8 . balra. rigó. rakott. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével! 2. róka.

majd másold le õket! révész. mese. Másold le a szavakat! 2. majd gyakorold gyors és helyes kiejtését! Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal! 3. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû könyv segítségével! 9 .Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 1. verseny. erre. tereget. remek. 5. Javítás 7. bevesz. reggel 4. benne. Másold le a nyelvtörõt. Húzd alá a fõneveket. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével! + + + + 6.

es__ b) Másold le a szavakat! 5. hívta. vár b) Másold le õket szótagolva! 4. óvodás. rig__. tart. lott__. t betûk találhatók! (HSZV 9. mogyor__. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! 2. mártás.Kis horogvonal után a t kapcsolása 1. kar__. Ott__. í. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat! túr__. oldal) 10 . ü. torta. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat. óvó néni. óvoda. várta. sajt__. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal! 3. hív__. ú. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket! óvta. márt. u. holl__. amelyekben i. tet__. û.

a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le a szavakat! 2. Javítás 11 .Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. gazda b) Szótagolva írd le a fenti szavakat! 3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. gyárban. ágat. korán reggel ritkán rikkant a rigó. oldalától az 54. ágakat. gyárak. retek. játékok. gátakat. majd másold le! Répa. 5. oldaláig! Figyelj a hibátlan helyesírásra! 4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot! gátat. mogyoró.

men__. tet__. od__. ü. ap__. sat__. ajtó. foganty__. ú. bor__. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. ibolya 4.Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása 1. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket! Ybl Miklós. der__ b) Másold le a szavakat! 3. kályha. heged__. Ic__. csengetty__. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __ Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __ b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban! 5. szegf__. û magánhangzót! kap__. Ibolya. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u. bossz__. gyûr__. Javítás 12 . Károly. sepr__. hatty__. any__. fés__. Másold le a szavakat! 2. köször__. baty__.

mondd el a verses mesét könyv nélkül! M____ ______________ _ ___________ ______________? Cs______ _____________ _______ ______________ . S ____________ __ __________ ____________. b) Ha tudod. b) A kiegészített szavakat másold le! go__ó. sü__ed. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges. A__________ ________ _ _______ _ _________. mé__. mi__en. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban! pa__tás. __égpá__a 3. ha__ó. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat! 2. komo__. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe? A henyélõnek felkopik az álla.Alsó hurok után az e és az é kapcsolása 1. fo__ik. gömbö__û. pá__a. javítsd ki! 13 . c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével! 4. ma__om.

vagy megpillantották a lángokat. Petõfi Sándor ___. b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le! 5. C: cím Duna ___. Menekültek az állatokkal együtt. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket! Sz: személynév. F : földrajzi név. Magyar Tudományos Akadémia ___. a) Olvasd el a következõ szöveget ! Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Kincskeresõ kisködmön ___ b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket! 4. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal! 3. ha megérezték a füst szagát. Rex ___. Ha többet is akarsz tudni a témáról. ami az állatokban az évmilliók során kialakult. Európa___.Az s betû kapcsolása más betûkhöz 1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. olvasd el a HSZV 43. Élet és Tudomány ___. Bennük is élt az az ösztönös félelem. oldalán Seres József Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát! 14 . Á: állatnév. I: intézménynév.

Magyar Nõk Lapja. Vuk b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot! 5. Javítás 15 .A z írása és kapcsolása más betûkhöz 1. és írd le emlékezetbõl õket! 3. a) Másold le a vonalra a személynevet! Móricz Zsigmond. Magyarország. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével! 4. Másold le a szavakat helyesen! 2. a) Olvasd el a következõ mondatokat! Vigyázz! Ne játssz a tûzzel! b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint? c) Takard le az elõzõ mondatokat. Kisalföld.

__r__ny__t l__l. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal! Ha egy szónak több jelentését is ismered. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal! K__ k__r__n k__l. a) Olvassátok el a következõ szavakat. majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le az elõzõ szavakat! 2. lejtõ. jegenyefa. akkor mindegyikkel írj mondatot! sejt. írd utánuk a közös nevüket! 3. gereblye. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! egér. b) A kiegészített közmondást másold le! 16 . ürge b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod.Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása 1. gyár 4. seregély. lejt.

majmok. játékok. birtok. cipõk. kristály. zsák. ujjak. többféleképpen!) 5. fiókok. Javítás 17 . a) Húzd alá a többes számú fõneveket! tollak. festõ. mester 4. csapat b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás. mák. kövek. nyest. kerek. palást. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal! 3. kastély. vakondok. és alkoss vele egy mondatot! c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod. barátságok. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját! posta. Másold le a következõ szavakat! 2. harkály. madarak. este. Keresd meg.A t betû kapcsolása s betû után 1.

Javítás szék könyvet semmit zsemle 18 . füstöt.Az e és az é kapcsolása s után 1. írást. kérést. pénzt. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! postát. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal! 3. olvasást. ritmust b) Másold le a -t ragos fõneveket! 5. fizikust. piramist. nyest. Olvasd el figyelmesen a szavakat. mesét. Töltsd ki a táblázatot! ajtó ajtót 6. majd másold le a fõneveket! 2. Alkoss toldalékos fõneveket! 4.

Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével! Hol? posta kastély estély 4.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Toldalékold az erdõ. petrezselyem. Magyarország. Másold le az írott kisbetûs ábécét! 2. kukorica b) Másold le a rokon értelmû párokat! 3. Parlament szavakat! Mit? Hol? Hová? Hová? ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Honnan? ________ ________ ________ ________ ________ 5. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat! tengeri. krumpli. zöldség. burgonya. Javítás 19 . folyó.

a) Olvasd el a HSZV 38. tet__. vel__. ö. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ szöveg A bodza címû részét! b) Írd le az elsõ két mondatát! 20 . haj__. felh__. man__. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat! 2. ó. de Kag látta. kór__. lurk__ b) Másold le a kiegészített szavakat! 3.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. hogy elsötétül a bejárat. és 4. foly__. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével! Vuk kíváncsian emelte fel a fejét. õ magánhangzót! ajt__. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o. sótart__. sajt__. csap__. es__. kerepl__.

Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat! kukorica – plajbász – ballag – 6. maharadzsa 3. Másold le a következõ szavakat! 2. dzseki 4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján! vas vasból tûz tûzbõl kar segély könyvbõl pad 5. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat! lándzsa. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés.Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. edzõ. madzag. bodza. mandzsetta. Javítás burgonya – zöldség – táplálkozik – 21 . dzseki. madzag.

Hedvig.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. Hilda. Írd le betûrendben a következõ személyneveket! Klaudia. a) Olvasd el a HSZV 80. versszakot. Ibolya 3. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat! éjszaka – tél – szorgalom – barát – 5. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét! b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. majd írd le a munkafüzetbe emlékezetbõl! 4. majd a földrajzi neveket! c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. Károly. Irén. Klára. Javítás törpe – élet – bátorság – mélység – 22 . a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket! b) Elõször a személyneveket másold le. Hajnalka.

Mi az? 3. Tavasszal a lyég elolvad. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat! Télen a víz jégé fagy. ___ ól 6. Írd a képek alá az írók. Írd le a követlezõ találós kérdést. mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd! kéz kezet tûz tüzet víz kéz kézzel tûzzel 23 víz . ___ virág. ha felismered õket! 5. ___ eset. a megfejtését is! Tegnap volt. Pótold a hiányzó határozott névelõket! ___ séta. ___ esemény. Figyeld meg. b) Írd le õket kijavítva! 4. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. költõk nevét. ___ igazság. és ha tudod. ___ seb. holnap lesz.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1.

Budapest. Tollbamondás 24 . a bal partján pedig _____________________. Pécs. Egészítsd ki a következõ mondatokat! Hazánk fõvárosa ____________________________ .Írott nagybetûk gyakorlása 1. Balaton. majd a fiúneveket! 2. __ o___ o__ ó. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket! Pilis. Bükk b) Keresd meg valamennyit a térképen! 3. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal. Másold le elõször a lányneveket. 5. A folyó jobb partján találjuk _______________. __ e__ e__. __ o__ á__ __ e__ __ e__ __ i__ __ á__ __ i__ __ a__ __ a __ i __ ó. majd írd ide a munkafüzetbe! __ é__ a. a Duna két partján fekszik. Békéscsaba. 4. Börzsöny. Bakony.

majd írd le õket! piramis bükkfa felett mellett 3. ___ Ebre korpát.Írott nagybetûk gyakorlása 1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket! b) Írd le betûrendben a helységneveket! 2. disznóra gyömbért ne vesztegess! b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat! 4. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról! 25 . Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal. akkor a szólás elé sz betût. Szorgalmi feladat Keresd meg O. ___ Éjt. lúdra szénát. napot eggyé tesz. ___ Ebszíjjal van bekötve az erszénye. a közmondás elé k betût írj! ___ Éhes embernek kenyéren jár az esze. Ha felismered õket. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz. ___ Egérutat nyer.

_________________________________________________. Dániel 6. Másold le a következõ tulajdonneveket! 2. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint! Marci. Javítás 26 . a) Egészítsd ki a következõ közmondást! Nem mind arany. Alkoss a képrõl két-három mondatot! 7. Arnold. b) Magyarázd meg a jelentését! 4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját! ház erdõ házból.Írott nagybetûk gyakorlása 1. háztól erdõbõl 5. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat! Nikolett a szobában a házi feladatát tanul____. Ica. Marci az udvaron a barát_____ játszik. A nagymama az újságot lapozgat___. 3.

Anna elbú__ t a testvére elõl. b) Írd le a kiegészített szavakat! 3. __ Attila. __ Ádám. __ Aranka.) 27 . a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban! A Maros vize a Tiszába fo__ ik. Mi__ en színû az új kabátod? A ha__ ó épp most indul a kikötõbõl. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését! Amit Anti megtanul. Antal sem felejti el. __ Ábel. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket! __ András. Aszód tulajdonneveket! 5. __ Aladár 6. ameddig a takaród ér! b) Másold le õket! 4. Apa autót __ avít. Foglald egy mondatba az Arnold. Másold le a tulajdonneveket! 2. __ Ágota.Írott nagybetûk gyakorlása 1. versszakát! (HSZV 99. Addig nyújtózkodj.

illetve városneveket! 28 .Írott nagybetûk gyakorlása 1. Sára 4. Z vagy Zs betûvel ország-. Dénes. Nóra. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján! Zoltán. Szorgalmi feladat Gyûjts S. Sz. Agárd. a) Másold le a következõ tulajdonneveket! b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is! 2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal! 3.

Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat! Dániel – __________________ Lívia – _____________________ Lajos – __________________ László – ____________________ 3. keresztbe fordult. fölemelkedett. evezett.Írott nagybetûk gyakorlása 1. tapogatta. Beszéljétek meg. lesiklott. a) Másold le a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen! 2. alámerült b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés. suttogta. történés. voltak. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar helyesírás szabályai címû könyv. létezés)! c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot! 5. majd másoljátok le! Lusta lónak korbács az abrakja. mit jelent a következõ közmondás. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék? Az olvasmány címe:______________________________ beesteledett.) 29 . 4. megragadta.

a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt! 2. Másold le a HSZV 38. oldalán található az Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból! b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket! 3.Írott nagybetûk gyakorlása 1. ad. Írj a sír. keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot! 30 .

hajolj. Írj két mondatot Mátyás királyról! 4. oldal) 3 percig! 3. hajoljon. kenj. Ö. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal.) 5. majd másold le õket! adj. kenjen. menj. Gyûjts tulajdonneveket O. Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv. Javítás 31 . helyeselj 2. adja. Ó. formálj.Írott nagybetûk gyakorlása 1. menjünk. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120.

Írott nagybetûk gyakorlása 1. Folytasd a ragozást! jelen idõ siet sietett ünnepelni fogunk kirándulnak 32 múlt idõ jövõ idõ . címû szöveget! Másolj 3 percig! 4. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé. Tollbamondás 2. Újpestre mentünk kirándulni. majd írd le valamennyit! Az esti vonattal utaztunk. Vera óvodába járt. 3. Megírtam a barátomnak a levelet.

dongnak a méhek. és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.Írjunk lendületesebben! 1. esténként óvatosan megszólal már a feketerigó. oldal) 2. b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt! Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod? 3. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé! Búg a galamb. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl! (HSZV 93. Tollbamondás 33 .

Tollbamondás 2. bõ. szabad-e locsolni? E háznak van rózsafája. Amelyik jobban tetszik. alsó. önálló 3. Engedelmet kérek. apró. gömbölyû.Írjunk lendületesebben! 1. Most két locsolóverset olvashattok. A fiúk vidáman mennének már a lányokat meglocsolni. a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket. hosszú. Írd le csoportosítva az ó-õ. gyönyörû. jó. jóízû. szigorú. Javítás 34 . Én a bimbót megöntözöm. tanuljátok meg! Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. ú-û végû mellékneveket! keserû. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. 4. savanyú. egyenlõ. Rózsafának van bimbója. Elindultam vele piros tojást szedni. azt másoljátok le a munkafüzetbe! Ha kedvetek van. A tojáskát megköszönöm. forró.

heveredj le. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124. és másold le õket! meghajlította. megrohamozták. Javítás kékít – kékül szépít – ______________________ fordít – ______________________ 35 .) 4.) 5. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket! (HSZV 123–124. Folytasd az igék átalakítását! gurít – gurul merít – ______________________ feszít – ______________________ 6. rákiáltottam. tevékenykedtetek. belép.Fokozzuk az írástempót! 1. menj el 3. munkálkodik. elfáradt. Tollbamondás 2. mérlegel. csodálkozik. Húzd alá az igekötõs igéket.

oldal) Pl. felsüt a nap stb.Gyakorlás 1. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát! A költemény szerzõjének neve: b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján! c) Ha tudod. írd ide.: megpuhul a szélhordta avar. amelyek a tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. 2. Javítás 36 . ki zenésítette meg a Himnuszt! d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni? 3. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból.

Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. Nekiindultam és szaladtam. szaladtam. Tollbamondás 3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást! 4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének! 37 . Nyomomban négy gyerek. egyre magasabbra. oldal) Figyeltem. merrõl fúj a szél. Szállt felfelé a sárkány. 2.Felmérés 1.

zöldellõ. b) Takard le a szöveget. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben! Egy napon újra megjelent az erdõben. Azt várta. hogy mindenki elismerje. helyes. kerék. Anyja igen büszke és boldog volt ettõl a látogatástól. a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. sötét. sûrû. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját! fiatal – ______________________ megfontolt – ______________________ sötét – ______________________ erõs – ______________________ bátor – __________________________ szép – ___________________________ 3. és írd le tollbamondás után! 38 . sötétül. kerek. sötétít. friss. savanyú. csillog. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket! szúrós.Írjunk lendületesen! 1. nyúzott 2. az õ fia a legokosabb. kopott. kuruttyol.

Téli sporteszköz 8.. a) Egészítsd ki a versszakot. Korai gyümölcs 4. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét. Fejtsd meg a rejtvényt! 1. Nem rossz 2. Mûsort közvetít 7. oldal) 2. Ellensége a cica 9. Az édes ellentéte 3.. Nem valóságos történet 10. Igyekszik Írd ide a megfejtést! 3. Nem ehhez. hanem . 6.Készülünk a nyárra 1. amelyeket a nyáron szeretnél elolvasni! 39 . Nem nagy 5. majd írd le! b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád! (HSZV 99.

.. .............................. . ............ ...... ..................... ... .......... ..... ........... ......... .... . .......Tartalom Felmérés ............ ..... 35 Gyakorlás... .. .... ...... .......................... .. .... .. ................. ..................... . ...... ... .. ................ ................ ........................... ......... ............... ......... ........ .... ....... ....... 22 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ..... . ..... 17 Az e és az é kapcsolása s után .. ........... .......... . ..... ........... .... ......... .................... ............... ...... 20 Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása .... ......... ............... ... ..... ..... ........ ...... . 7 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása ............ ... ........ ...... ... .... .......... ..... ....... ........... . ................ ........................................ .... 36 Felmérés......... ................. ............. . ............................. ............ ................ . . ....... ........ .. ........ ...... ..... . .. ... . ...... ........... ..... ............ ....... 38 Készülünk a nyárra .. ....... ...... ...... ............. . ....... 28 Írott nagybetûk gyakorlása . ......... ............. .. ........................... ......... ..... ............. .......... ......... ... ... . ........ ............... ......... 24 Írott nagybetûk gyakorlása ..... .... ...... .... . ..... 11 Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása . ......... ... ................. 16 A t betû kapcsolása s betû után ...... ...... ............................ 39 40 .... .... . ........ .............. .... ................ 26 Írott nagybetûk gyakorlása ......... .. ... 13 Az s betû kapcsolása más betûkhöz ........... ........... ....... ............ .................................. ........ ......... ........... ... 6 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása............... ... ................. ........... .......... ......... .......... . .... .. .. ... 33 Fokozzuk az írástempót! ........ .... 10 Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása......... ................................ .............. 27 Írott nagybetûk gyakorlása ... .. ...... . ..... ... ...... ........ ............. ........ ........... .............. ......... ........... ............. 4 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása ... .................... ........... ... ............ ............................. .. ........................................................ ...... ........... ........ ....... ............ ...... ...... ..... ... .............. ... ........ .................. . 23 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ......... .... ....... .. .. .......... ......... 12 Alsó hurok után az e és az é kapcsolása ....... ........ 9 Kis horogvonal után a t kapcsolása .. .... ..... ....... ....................... 15 Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása..... ... ........ .............. ....... .................. .... ............... ... .............. .............. ......... ............... ... . .... ........ ........................ 25 Írott nagybetûk gyakorlása .. . ............ ............................. ...... ... .... . ................... .. ...................... .. ....... 21 ........ 8 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása ................ .. 3 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása ........... 18 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása ...... 5 C-s kapcsolás alsó ívelés után.... .... .... .......... ... ....... ..................... ....... ......... .... 14 A z írása és kapcsolása más betûkhöz .......... ................. ....... 19 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása .... ............... ............. .. . .. ......... ......... ..... ......... ........... ................... .......................... 37 Írjunk lendületesen! ... ..... ....... .. ..... . . ......... ............. ............. . .............. ............. .. ....... ...... . ..... .. 29 Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása ................ ......... . . ....... .. .............. 30 Írjunk lendületesebben! ............ ....... . ...... .............. .... ....... ..........

osztálya számára. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 2. Szabó Ödönné: Írók. Celldömölk. osztálya számára. 2002. osztálya számára.Képek forrása • Burai Lászlóné – dr. osztálya számára. • Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. Apáczai Kiadó. . • Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák 3. 2002. Celldömölk. Apáczai Kiadó. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. Tankönyvkiadó. osztálya számára. Celldömölk. 2002. Apáczai Kiadó. • Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. Celldömölk. osztálya számára. 2002. Budapest. 1977. • Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola 2. Apáczai Kiadó. képek. Celldömölk. Apáczai Kiadó. 2002. 2002. Apáczai Kiadó. Celldömölk.

AP 323/4 .