Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS
MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA
ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS
CELLDÖMÖLK, 2004
A kiadó a kiadói jogot fenntartja.
Apáczai Könyvkiadó
9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18.
Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525
Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató
Nyomdai elôkészítés: Gyôr
Lektorálta
Dr. Kunoss Judit
Széplaki Erzsébet
Szerkesztette
Esztergályos Jenô
Raktári szám: AP – 323/5
Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat
minden tanuló végezze el!
Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös
elõkészítés után javasoljuk megoldásra.
A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!
2. Tollbamondás
4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!
5. Javítsd ki a hibáidat!
3. Gyûjts szavakat a képrõl!
3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. a) Alkoss szavakat az i, í, u, ú, ü, û, t betûkbõl!
Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz!
b) Az egyik szót foglald mondatba!
3. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat!
itt, út, intett, tûnik, mû, ütött, tû, mutatott, futott, túlzott, innen
4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet!
Másold le a mondatokat!
__i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __
5. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom (Értelmesek-e a mondatok?);
– helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?);
– külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?).
hosszú magánhangzós:
hosszú mássalhangzós:
4
5
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le õket!
mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel
4. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
menni, venne, kenne, ettem
5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tedd, ken szavakkal!
Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________
____________ a tányér mellé a kést
b) Pótold a mondatvégi írásjeleket!
6. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd állapítsd meg a mondatfajtákat!
Siess haza az iskolából _ _____________________________
Szép õszi idõ van _ __________________________
Milyen programod van délutánra _ _____________________
b) A kérdõ mondatot másold le!
7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak?
3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal!
6
C-s kapcsolás alsó ívelés után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat!
3. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen!
melett, imi, atta, ucca
4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá!
Anna almát vásárol.
5. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat!
(HSZV 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod!
6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd, ha szükséges!
7
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása
1. Másold le a szavakat hibátlanul!
2. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban, majd írd le
õket szótagolva!
örül, öntözz, gerle, olt, ablakba
3. Írd le betûrendben a következõ szavakat!
toll, vonat, madzag, terítõ, fóka, traktor, forgács, nyaraló, õz
4. Alkoss mondatot a 3. feladat egyik szavával!
5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá, a tagadó mondatot állítóvá!
Egy érdekes történetet olvastam.
Nem szeretek moziba járni.
8
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével!
2. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban
4. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat!
5. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd!
3. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc
A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. oldalán!
b) Gyakorold a vers helyes olvasását!
c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot!
9
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal!
5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével!
3. Húzd alá a fõneveket, majd másold le õket!
révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel
4. Másold le a nyelvtörõt, majd gyakorold gyors és helyes kiejtését!
Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.
6. Javítás
7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû
könyv segítségével!
+ + + +
10
Kis horogvonal után a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
3. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket!
óvta, óvoda, óvó néni, óvodás, tart, torta, hívta, várta, márt, mártás, vár
b) Másold le õket szótagolva!
4. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat!
túr__, rig__, lott__, holl__, tet__, Ott__, hív__, mogyor__, kar__, sajt__, es__
b) Másold le a szavakat!
5. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat,
amelyekben i, í, u, ú, ü, û, t betûk találhatók! (HSZV 9. oldal)
2. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal!
11
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat!
Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
b) Másold le a szavakat!
2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot!
gátat, gátakat, ágat, ágakat, gyárak, gyárban, játékok, gazda
b) Szótagolva írd le a fenti szavakat!
3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. oldaláig!
Figyelj a hibátlan helyesírásra!
4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását, majd másold le!
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
5. Javítás
12
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u, ú, ü, û magánhangzót!
kap__, sepr__, tet__, baty__, men__, sat__, Ic__, any__, ap__,
heged__, köször__, gyûr__, hatty__, fés__, csengetty__,
foganty__, od__, szegf__, bor__, bossz__, der__
b) Másold le a szavakat!
3. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket!
Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya
5. Javítás
4. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos.
Pótold a mondatvégi írásjeleket!
Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __
Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __
b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban!
13
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása
1. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
2. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban!
pa__tás, ha__ó, mé__, ma__om, fo__ik, go__ó,
sü__ed, komo__, mi__en, pá__a, gömbö__û, __égpá__a
b) A kiegészített szavakat másold le!
4. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges, javítsd ki!
b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat!
3. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe?
A henyélõnek felkopik az álla.
b) Ha tudod, mondd el a verses mesét könyv nélkül!
M____ ______________ _ ___________ ______________?
Cs______ _____________ _______ ______________ .
A__________ ________ _ _______ _ _________,
S ____________ __ __________ ____________.
c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével!
14
Az s betû kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal!
3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket!
Sz: személynév, Á: állatnév, I: intézménynév, F : földrajzi név, C: cím
Duna ___, Magyar Tudományos Akadémia ___, Élet és Tudomány ___,
Európa___, Petõfi Sándor ___, Rex ___, Kincskeresõ kisködmön ___
b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket!
5. Ha többet is akarsz tudni a témáról, olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József
Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát!
4. a) Olvasd el a következõ szöveget !
Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az
állatokban az évmilliók során kialakult. Menekültek az állatokkal együtt, ha
megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat.
b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le!
15
A z írása és kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le a szavakat helyesen!
2. a) Olvasd el a következõ mondatokat!
Vigyázz! Ne játssz a tûzzel!
b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint?
c) Takard le az elõzõ mondatokat, és írd le emlékezetbõl õket!
3. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével!
4. a) Másold le a vonalra a személynevet!
Móricz Zsigmond, Kisalföld, Magyar Nõk Lapja, Magyarország, Vuk
5. Javítás
b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot!
16
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása
1. a) Olvassátok el a következõ szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy
mondatot!
3. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal!
Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot!
sejt, lejt, lejtõ, gyár
4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal!
K__ k__r__n k__l, __r__ny__t l__l.
b) A kiegészített közmondást másold le!
2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge
b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod, írd utánuk a közös nevüket!
b) Másold le az elõzõ szavakat!
17
A t betû kapcsolása s betû után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal!
3. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját!
posta, nyest, este, kristály, kastély, festõ, palást, mester
5. Javítás
4. a) Húzd alá a többes számú fõneveket!
tollak, majmok, zsák, fiókok, kerek, vakondok, cipõk, madarak,
harkály, játékok, kövek, birtok, barátságok, mák, ujjak, csapat
b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás.
Keresd meg, és alkoss vele egy mondatot!
c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod, többféleképpen!)
18
Az e és az é kapcsolása s után
1. Olvasd el figyelmesen a szavakat, majd másold le a fõneveket!
2. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal!
3. Alkoss toldalékos fõneveket!
4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
postát, olvasást, pénzt, nyest, füstöt, írást,
mesét, fizikust, kérést, piramist, ritmust
b) Másold le a -t ragos fõneveket!
5. Töltsd ki a táblázatot!
6. Javítás
ajtó szék zsemle
ajtót könyvet semmit
19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le az írott kisbetûs ábécét!
2. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat!
tengeri, krumpli, petrezselyem, burgonya, zöldség, kukorica
b) Másold le a rokon értelmû párokat!
3. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével!
4. Toldalékold az erdõ, Magyarország, folyó, Parlament szavakat!
Mit? Hol? Hová? Honnan?
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
5. Javítás
Hol? Hová?
posta
kastély
estély
20
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o, ó, ö, õ magánhangzót!
ajt
__
, tet
__
, felh
__
, foly
__
, man
__
, sótart
__
, kerepl
__
,
sajt
__
, kór
__
, es
__
, haj
__
, vel
__
, csap
__
, lurk
__
b) Másold le a kiegészített szavakat!
3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével!
4. a) Olvasd el a HSZV 38. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ
szöveg A bodza címû részét!
b) Írd le az elsõ két mondatát!
Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és
Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de
21
Ritkábban használatos betûk írásának és
kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat!
lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edzõ, maharadzsa
3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés, madzag, dzseki
4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján!
5. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat!
kukorica – burgonya –
plajbász – zöldség –
ballag – táplálkozik –
6. Javítás
könyvbõl tûzbõl vasból
pad segély kar tûz vas
22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket!
2. Írd le betûrendben a következõ személyneveket!
Klaudia, Hajnalka, Hilda, Hedvig, Klára, Károly, Irén, Ibolya
3. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét!
b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot, majd írd le a munkafüzetbe
emlékezetbõl!
4. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat!
éjszaka – törpe –
tél – élet –
szorgalom – bátorság –
barát – mélység –
5. Javítás
b) Elõször a személyneveket másold le, majd a földrajzi neveket!
c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
23
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket!
2. Írd le a követlezõ találós kérdést, és ha tudod, a megfejtését is!
Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?
3. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat!
Télen a víz jégé fagy. Tavasszal a lyég elolvad.
b) Írd le õket kijavítva!
4. Írd a képek alá az írók, költõk nevét, ha felismered õket!
5. Pótold a hiányzó határozott névelõket!
___
séta,
___
eset,
___
igazság,
___
seb,
___
esemény,
___
virág,
___
ól
6. Figyeld meg, mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd!
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
kéz tûz víz kéz víz
kezet tüzet kézzel tûzzel
24
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le elõször a lányneveket, majd a fiúneveket!
2. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
Pilis, Pécs, Balaton, Bakony, Budapest, Békéscsaba, Börzsöny, Bükk
3. Egészítsd ki a következõ mondatokat!
Hazánk fõvárosa
____________________________
, a Duna két
partján fekszik. A folyó jobb partján találjuk
_______________
,
a bal partján pedig
_____________________
.
4. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal, majd írd ide a
munkafüzetbe!
__
é
__
a,
__
e
__
e
__
,
__
o
___
o
__
ó,
__
o
__
á
__ __
e
__ __
e
__
__
i
__ __
á
__ __
i
__ __
a
__ __
a
__
i
__
ó.
5. Tollbamondás
b) Keresd meg valamennyit a térképen!
25
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal, majd írd le õket!
piramis felett
bükkfa mellett
3. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz.
Ha felismered õket, akkor a szólás elé sz betût, a közmondás elé k betût írj!
___
Éhes embernek kenyéren jár az esze.
___
Ebszíjjal van bekötve az erszénye.
___
Egérutat nyer.
___
Éjt, napot eggyé tesz.
___
Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért
ne vesztegess!
b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat!
b) Írd le betûrendben a helységneveket!
4. Szorgalmi feladat
Keresd meg O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében
a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról!
26
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat!
Nikolett a szobában a házi feladatát tanul
____
. Marci az udvaron a
barát
_____
játszik. A nagymama az újságot lapozgat
___
.
3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást!
Nem mind arany,
_________________________________________________
.
b) Magyarázd meg a jelentését!
4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját!
ház házból, háztól
erdõ erdõbõl
5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint!
Marci, Ica, Arnold, Dániel
6. Alkoss a képrõl két-három mondatot!
7. Javítás
27
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a tulajdonneveket!
2. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban!
A Maros vize a Tiszába fo
__
ik. Anna elbú
__
t a testvére elõl. Apa autót
__
avít. Mi
__
en színû az új kabátod? A ha
__
ó épp most indul a kikötõbõl.
b) Írd le a kiegészített szavakat!
3. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését!
Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
b) Másold le õket!
4. Foglald egy mondatba az Arnold, Aszód tulajdonneveket!
5. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket!
__
András,
__
Aranka,
__
Ágota,
__
Ádám,
__
Ábel,
__
Attila,
__
Aladár
6. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. versszakát! (HSZV 99.)
28
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal!
3. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján!
Zoltán, Nóra, Agárd, Dénes, Sára
4. Szorgalmi feladat
Gyûjts S, Sz, Z vagy Zs betûvel ország-, illetve városneveket!
b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is!
29
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a tulajdonneveket!
2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat!
Dániel –
__________________
Lívia –
_____________________
Lajos –
__________________
László –
____________________
3. Beszéljétek meg, mit jelent a következõ közmondás, majd másoljátok le!
Lusta lónak korbács az abrakja.
4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék?
Az olvasmány címe:______________________________
beesteledett, suttogta, lesiklott, tapogatta, evezett, voltak,
megragadta, fölemelkedett, keresztbe fordult, alámerült
b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés, történés, létezés)!
c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot!
5. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar
helyesírás szabályai címû könyv.)
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen!
30
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a HSZV 38. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ
három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt!
2. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldalán található az Egy külföldi
követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból!
3. Írj a sír, ad, keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot!
b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket!
31
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal, majd
másold le õket!
adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj
2. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. oldal) 3 percig!
3. Írj két mondatot Mátyás királyról!
4. Gyûjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv.)
5. Javítás
32
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Tollbamondás
2. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé, majd írd le valamennyit!
Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet.
Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni.
3. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. címû
szöveget! Másolj 3 percig!
4. Folytasd a ragozást!
jelen idõ múlt idõ jövõ idõ
siet sietett
ünnepelni fogunk
kirándulnak
33
Írjunk lendületesebben!
1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl!
(HSZV 93. oldal)
3. Tollbamondás
2. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé!
Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal
már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.
b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt!
Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod?
34
Írjunk lendületesebben!
1. Tollbamondás
4. Javítás
2. Írd le csoportosítva az ó-õ, ú-û végû mellékneveket!
keserû, savanyú, egyenlõ, gömbölyû, szigorú, jóízû, bõ,
jó, apró, alsó, gyönyörû, forró, hosszú, önálló
3. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. A fiúk vidáman mennének már a
lányokat meglocsolni, a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket.
Most két locsolóverset olvashattok. Amelyik jobban tetszik, azt másoljátok le a
munkafüzetbe! Ha kedvetek van, tanuljátok meg!
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? E háznak van rózsafája,
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Rózsafának van bimbója.
Elindultam vele piros tojást szedni, Én a bimbót megöntözöm,
Engedelmet kérek, szabad-e locsolni? A tojáskát megköszönöm.
35
Fokozzuk az írástempót!
1. Tollbamondás
2. Húzd alá az igekötõs igéket, és másold le õket!
meghajlította, csodálkozik, belép, heveredj le, munkálkodik, mérlegel,
elfáradt, megrohamozták, tevékenykedtetek, rákiáltottam, menj el
3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket!
(HSZV 123–124.)
4. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124.)
5. Folytasd az igék átalakítását!
gurít – gurul kékít – kékül
merít –
______________________
szépít –
______________________
feszít –
______________________
fordít –
______________________
6. Javítás
36
Gyakorlás
1. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból, amelyek a
tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal)
Pl.: megpuhul a szélhordta avar, felsüt a nap stb.
2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát!
A költemény szerzõjének neve:
3. Javítás
b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján!
c) Ha tudod, írd ide, ki zenésítette meg a Himnuszt!
d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni?
37
Felmérés
1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. oldal)
Figyeltem, merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam, szaladtam.
Nyomomban négy gyerek. Szállt felfelé a sárkány, egyre magasabbra.
2. Tollbamondás
3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást!
4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének!
38
Írjunk lendületesen!
1. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket!
szúrós, kerék, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú, helyes,
csillog, friss, kopott, kuruttyol, sûrû, zöldellõ, nyúzott
2. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját!
fiatal –
______________________
megfontolt –
______________________
sötét –
______________________
bátor –
__________________________
erõs –
______________________
szép –
___________________________
3. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben!
Egy napon újra megjelent az erdõben. Anyja igen büszke és
boldog volt ettõl a látogatástól. Azt várta, hogy mindenki
elismerje, az õ fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a
legjobb gyerek.
b) Takard le a szöveget, és írd le tollbamondás után!
39
Készülünk a nyárra
1. a) Egészítsd ki a versszakot, majd írd le!
2. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. Nem rossz
2. Az édes ellentéte
3. Korai gyümölcs
4. Nem nagy
5. Nem ehhez, hanem ...
6. Mûsort közvetít
7. Téli sporteszköz
8. Ellensége a cica
9. Nem valóságos történet
10. Igyekszik
3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét, amelyeket a
nyáron szeretnél elolvasni!
b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád!
(HSZV 99. oldal)
Írd ide a megfejtést!
40
Tartalom
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C-s kapcsolás alsó ívelés után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kis horogvonal után a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az s betû kapcsolása más betûkhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A z írása és kapcsolása más betûkhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A t betû kapcsolása s betû után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az e és az é kapcsolása s után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása l. ×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Írott nagybetûk gyakorlása ? ?. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Írott nagybetûk gyakorlása :. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Írott nagybetûk gyakorlása '. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Írott nagybetûk gyakorlása ÷. ÷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Írott nagybetûk gyakorlása ¯ ¯-. .. ..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Írott nagybetûk gyakorlása {. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Írott nagybetûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Írjunk lendületesebben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fokozzuk az írástempót!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gyakorlás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Írjunk lendületesen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Készülünk a nyárra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Képek forrása
• Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák
3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya
számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Dr. Szabó Ödönné: Írók, képek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
• Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára.
Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola
2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
AP 323/4

Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004

Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet

Szerkesztette Esztergályos Jenô

Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat minden tanuló végezze el! Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös elõkészítés után javasoljuk megoldásra. A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Raktári szám: AP – 323/5

A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Apáczai Könyvkiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525 Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!

2. Tollbamondás

3. Gyûjts szavakat a képrõl!

4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!

5. Javítsd ki a hibáidat!

3

túlzott. ú. í. ü. Másold le a következõ szavakat! 2.Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása 1. u. tûnik. innen hosszú magánhangzós: hosszú mássalhangzós: 4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet! Másold le a mondatokat! __i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __ 5. mutatott. – helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?). ütött. mû. a) Alkoss szavakat az i. intett. út. futott. 4 . Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat! itt. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján: – tartalom (Értelmesek-e a mondatok?). tû. t betûkbõl! Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz! b) Az egyik szót foglald mondatba! 3. – külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?). û.

ettem 5. venne. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket. tél. Írd le szótagolva a következõ szavakat! menni. él. ken szavakkal! Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________ ____________ a tányér mellé a kést b) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 6. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek. majd másold le õket! mellé. majd állapítsd meg a mondatfajtákat! Siess haza az iskolából _ _____________________________ Szép õszi idõ van _ __________________________ Milyen programod van délutánra _ _____________________ b) A kérdõ mondatot másold le! 7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak? 5 . lenne. ellen. kenne. énekel. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal! 4. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. tedd. énekkel 3.A felsõ hurkolású betûk gyakorlása 1. lét. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat.

Másold le a következõ szavakat! 2. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá! Anna almát vásárol. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd. ucca 4. ha szükséges! 6 . Másold le szótagolva a tudták. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat! (HSZV 4. atta. akar. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod! 6.C-s kapcsolás alsó ívelés után 1. imi. 5. utcán. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen! melett. akadtak szavakat! 3. almákkal.

nyaraló. forgács. gerle. olt. traktor. vonat.A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása 1. õz 4. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban. Alkoss mondatot a 3. madzag. a tagadó mondatot állítóvá! Egy érdekes történetet olvastam. öntözz. majd írd le õket szótagolva! örül. Másold le a szavakat hibátlanul! 2. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá. ablakba 3. Nem szeretek moziba járni. terítõ. fóka. feladat egyik szavával! 5. Írd le betûrendben a következõ szavakat! toll. 7 .

vödör.Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. balra. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat! 5. várban 3. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd! 8 . oldalán! b) Gyakorold a vers helyes olvasását! c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot! 4. várom. róka. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével! 2. varjú. rigó. rakott. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. Írd le szótagolva a következõ szavakat! vonat.

Javítás 7. Másold le a szavakat! 2. verseny. Húzd alá a fõneveket. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal! 3. reggel 4. erre. 5. Másold le a nyelvtörõt. majd gyakorold gyors és helyes kiejtését! Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre. remek. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével! + + + + 6. benne. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû könyv segítségével! 9 .Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 1. majd másold le õket! révész. mese. tereget. bevesz.

u. óvoda. óvó néni. í. óvodás. Ott__. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket! óvta.Kis horogvonal után a t kapcsolása 1. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal! 3. t betûk találhatók! (HSZV 9. mogyor__. ü. torta. vár b) Másold le õket szótagolva! 4. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! 2. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat. ú. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat! túr__. amelyekben i. oldal) 10 . û. holl__. hívta. sajt__. lott__. márt. mártás. hív__. es__ b) Másold le a szavakat! 5. várta. rig__. tet__. kar__. tart.

Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldaláig! Figyelj a hibátlan helyesírásra! 4. játékok. korán reggel ritkán rikkant a rigó. ágakat. oldalától az 54. retek. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását. gazda b) Szótagolva írd le a fenti szavakat! 3. majd másold le! Répa. gátakat. gyárban. gyárak. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le a szavakat! 2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot! gátat. 5.Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. ágat. Javítás 11 . mogyoró.

bossz__. Károly. der__ b) Másold le a szavakat! 3. köször__. bor__. Ic__. û magánhangzót! kap__. fés__. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __ Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __ b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban! 5. kályha. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u. sepr__. sat__. ú. od__.Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása 1. foganty__. any__. baty__. Másold le a szavakat! 2. szegf__. ibolya 4. heged__. ajtó. men__. Javítás 12 . ap__. hatty__. tet__. csengetty__. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket! Ybl Miklós. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. Ibolya. ü. gyûr__.

a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe? A henyélõnek felkopik az álla.Alsó hurok után az e és az é kapcsolása 1. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban! pa__tás. javítsd ki! 13 . mondd el a verses mesét könyv nélkül! M____ ______________ _ ___________ ______________? Cs______ _____________ _______ ______________ . komo__. fo__ik. b) Ha tudod. gömbö__û. A__________ ________ _ _______ _ _________. S ____________ __ __________ ____________. ma__om. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges. ha__ó. pá__a. sü__ed. b) A kiegészített szavakat másold le! go__ó. mé__. __égpá__a 3. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat! 2. mi__en. c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével! 4.

Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Élet és Tudomány ___. F : földrajzi név. Petõfi Sándor ___. Európa___. a) Olvasd el a következõ szöveget ! Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Kincskeresõ kisködmön ___ b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket! 4. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal! 3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket! Sz: személynév. Menekültek az állatokkal együtt. olvasd el a HSZV 43. Bennük is élt az az ösztönös félelem. I: intézménynév. ami az állatokban az évmilliók során kialakult. C: cím Duna ___.Az s betû kapcsolása más betûkhöz 1. Magyar Tudományos Akadémia ___. b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le! 5. oldalán Seres József Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát! 14 . Á: állatnév. ha megérezték a füst szagát. vagy megpillantották a lángokat. Rex ___. Ha többet is akarsz tudni a témáról.

és írd le emlékezetbõl õket! 3.A z írása és kapcsolása más betûkhöz 1. Kisalföld. Vuk b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot! 5. Magyar Nõk Lapja. Magyarország. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével! 4. a) Másold le a vonalra a személynevet! Móricz Zsigmond. Javítás 15 . a) Olvasd el a következõ mondatokat! Vigyázz! Ne játssz a tûzzel! b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint? c) Takard le az elõzõ mondatokat. Másold le a szavakat helyesen! 2.

ürge b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod. lejt. __r__ny__t l__l. írd utánuk a közös nevüket! 3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal! K__ k__r__n k__l. a) Olvassátok el a következõ szavakat. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal! Ha egy szónak több jelentését is ismered. b) A kiegészített közmondást másold le! 16 . lejtõ. gereblye. majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le az elõzõ szavakat! 2. gyár 4. jegenyefa. akkor mindegyikkel írj mondatot! sejt. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! egér. seregély.Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása 1.

barátságok. festõ. Másold le a következõ szavakat! 2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal! 3. fiókok. este. vakondok. Keresd meg. kerek. a) Húzd alá a többes számú fõneveket! tollak. palást. madarak. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját! posta. mák. zsák. játékok. kristály. többféleképpen!) 5. Javítás 17 . kövek. és alkoss vele egy mondatot! c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod.A t betû kapcsolása s betû után 1. nyest. cipõk. csapat b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás. birtok. ujjak. kastély. mester 4. harkály. majmok.

Töltsd ki a táblázatot! ajtó ajtót 6. mesét. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal! 3. kérést. füstöt. pénzt. olvasást. Javítás szék könyvet semmit zsemle 18 . Alkoss toldalékos fõneveket! 4. nyest.Az e és az é kapcsolása s után 1. Olvasd el figyelmesen a szavakat. fizikust. ritmust b) Másold le a -t ragos fõneveket! 5. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! postát. piramist. majd másold le a fõneveket! 2. írást.

A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Parlament szavakat! Mit? Hol? Hová? Hová? ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Honnan? ________ ________ ________ ________ ________ 5. Magyarország. zöldség. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat! tengeri. petrezselyem. kukorica b) Másold le a rokon értelmû párokat! 3. folyó. Javítás 19 . Másold le az írott kisbetûs ábécét! 2. Toldalékold az erdõ. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével! Hol? posta kastély estély 4. krumpli. burgonya.

felh__. ö. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat! 2. hogy elsötétül a bejárat. és 4. haj__. õ magánhangzót! ajt__. lurk__ b) Másold le a kiegészített szavakat! 3. sótart__. es__. man__. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ szöveg A bodza címû részét! b) Írd le az elsõ két mondatát! 20 .A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. tet__. kór__. de Kag látta. sajt__. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével! Vuk kíváncsian emelte fel a fejét. vel__. a) Olvasd el a HSZV 38. kerepl__. ó. foly__. csap__.

Javítás burgonya – zöldség – táplálkozik – 21 . Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján! vas vasból tûz tûzbõl kar segély könyvbõl pad 5. mandzsetta. madzag. Másold le a következõ szavakat! 2. dzseki 4. madzag. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat! kukorica – plajbász – ballag – 6. bodza. maharadzsa 3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés.Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. edzõ. dzseki. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat! lándzsa.

Károly.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét! b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat! éjszaka – tél – szorgalom – barát – 5. majd írd le a munkafüzetbe emlékezetbõl! 4. Hedvig. Írd le betûrendben a következõ személyneveket! Klaudia. Javítás törpe – élet – bátorság – mélység – 22 . a) Olvasd el a HSZV 80. Irén. Hajnalka. Ibolya 3. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket! b) Elõször a személyneveket másold le. Hilda. Klára. majd a földrajzi neveket! c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. versszakot.

és ha tudod. ___ esemény. ___ ól 6. holnap lesz. költõk nevét. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. Mi az? 3. ___ seb.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. a megfejtését is! Tegnap volt. ___ virág. Írd a képek alá az írók. ha felismered õket! 5. Figyeld meg. b) Írd le õket kijavítva! 4. Írd le a követlezõ találós kérdést. ___ eset. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat! Télen a víz jégé fagy. Pótold a hiányzó határozott névelõket! ___ séta. ___ igazság. mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd! kéz kezet tûz tüzet víz kéz kézzel tûzzel 23 víz . Tavasszal a lyég elolvad.

Írott nagybetûk gyakorlása 1. __ o___ o__ ó. Budapest. Bakony. Balaton. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket! Pilis. Másold le elõször a lányneveket. Egészítsd ki a következõ mondatokat! Hazánk fõvárosa ____________________________ . __ o__ á__ __ e__ __ e__ __ i__ __ á__ __ i__ __ a__ __ a __ i __ ó. Békéscsaba. 4. __ e__ e__. Börzsöny. majd írd ide a munkafüzetbe! __ é__ a. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal. a Duna két partján fekszik. a bal partján pedig _____________________. A folyó jobb partján találjuk _______________. 5. Pécs. Bükk b) Keresd meg valamennyit a térképen! 3. majd a fiúneveket! 2. Tollbamondás 24 .

___ Ebszíjjal van bekötve az erszénye. majd írd le õket! piramis bükkfa felett mellett 3. ___ Ebre korpát. disznóra gyömbért ne vesztegess! b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat! 4. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket! b) Írd le betûrendben a helységneveket! 2. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal. a közmondás elé k betût írj! ___ Éhes embernek kenyéren jár az esze. akkor a szólás elé sz betût. ___ Éjt. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról! 25 . lúdra szénát. Szorgalmi feladat Keresd meg O.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Ha felismered õket. ___ Egérutat nyer. napot eggyé tesz.

3. _________________________________________________. Másold le a következõ tulajdonneveket! 2. háztól erdõbõl 5. A nagymama az újságot lapozgat___.Írott nagybetûk gyakorlása 1. a) Egészítsd ki a következõ közmondást! Nem mind arany. Marci az udvaron a barát_____ játszik. Arnold. Alkoss a képrõl két-három mondatot! 7. Javítás 26 . Írd le a két szó minél több toldalékos alakját! ház erdõ házból. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat! Nikolett a szobában a házi feladatát tanul____. Dániel 6. Ica. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint! Marci. b) Magyarázd meg a jelentését! 4.

__ Aranka. __ Aladár 6. Apa autót __ avít. Foglald egy mondatba az Arnold. Másold le a tulajdonneveket! 2. Antal sem felejti el.Írott nagybetûk gyakorlása 1. b) Írd le a kiegészített szavakat! 3. ameddig a takaród ér! b) Másold le õket! 4. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket! __ András. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. Aszód tulajdonneveket! 5.) 27 . versszakát! (HSZV 99. __ Ábel. __ Ágota. Addig nyújtózkodj. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban! A Maros vize a Tiszába fo__ ik. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését! Amit Anti megtanul. Anna elbú__ t a testvére elõl. Mi__ en színû az új kabátod? A ha__ ó épp most indul a kikötõbõl. __ Attila. __ Ádám.

Nóra. Z vagy Zs betûvel ország-.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Dénes. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján! Zoltán. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal! 3. Sz. Agárd. Sára 4. a) Másold le a következõ tulajdonneveket! b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is! 2. illetve városneveket! 28 . Szorgalmi feladat Gyûjts S.

voltak. megragadta. lesiklott.) 29 . fölemelkedett. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat! Dániel – __________________ Lívia – _____________________ Lajos – __________________ László – ____________________ 3. keresztbe fordult. történés. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar helyesírás szabályai címû könyv. tapogatta. mit jelent a következõ közmondás. suttogta. létezés)! c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot! 5. 4. majd másoljátok le! Lusta lónak korbács az abrakja. alámerült b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék? Az olvasmány címe:______________________________ beesteledett.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Beszéljétek meg. a) Másold le a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen! 2. evezett.

a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt! 2. Másold le a HSZV 38. keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot! 30 . Írj a sír.Írott nagybetûk gyakorlása 1. ad. oldalán található az Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból! b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket! 3.

oldal) 3 percig! 3. Írj két mondatot Mátyás királyról! 4. kenj. menj. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal. adja. majd másold le õket! adj. formálj. menjünk. kenjen. Ö. hajolj.Írott nagybetûk gyakorlása 1.) 5. hajoljon. Javítás 31 . Ó. helyeselj 2. Gyûjts tulajdonneveket O.

Olvasd el a HSZV 149. Megírtam a barátomnak a levelet. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Folytasd a ragozást! jelen idõ siet sietett ünnepelni fogunk kirándulnak 32 múlt idõ jövõ idõ . 3. címû szöveget! Másolj 3 percig! 4. majd írd le valamennyit! Az esti vonattal utaztunk. Vera óvodába járt. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. Tollbamondás 2. Újpestre mentünk kirándulni.

oldal) 2. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl! (HSZV 93. esténként óvatosan megszólal már a feketerigó. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé! Búg a galamb. dongnak a méhek. és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája. Tollbamondás 33 . b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt! Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod? 3.Írjunk lendületesebben! 1.

egyenlõ. gyönyörû. Most két locsolóverset olvashattok. Rózsafának van bimbója. szabad-e locsolni? E háznak van rózsafája. apró. jóízû. gömbölyû. A fiúk vidáman mennének már a lányokat meglocsolni. szigorú. alsó. azt másoljátok le a munkafüzetbe! Ha kedvetek van. önálló 3. ú-û végû mellékneveket! keserû. Javítás 34 . jó. Amelyik jobban tetszik. bõ. savanyú. A tojáskát megköszönöm. tanuljátok meg! Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Én a bimbót megöntözöm. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket. Engedelmet kérek.Írjunk lendületesebben! 1. Írd le csoportosítva az ó-õ. 4. hosszú. Tollbamondás 2. forró. Elindultam vele piros tojást szedni.

menj el 3. és másold le õket! meghajlította. belép. tevékenykedtetek. rákiáltottam. csodálkozik. munkálkodik.) 5. Folytasd az igék átalakítását! gurít – gurul merít – ______________________ feszít – ______________________ 6.) 4. Javítás kékít – kékül szépít – ______________________ fordít – ______________________ 35 . megrohamozták. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket! (HSZV 123–124. mérlegel.Fokozzuk az írástempót! 1. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124. Tollbamondás 2. elfáradt. Húzd alá az igekötõs igéket. heveredj le.

oldal) Pl. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát! A költemény szerzõjének neve: b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. ki zenésítette meg a Himnuszt! d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni? 3. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból. amelyek a tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27.: megpuhul a szélhordta avar. írd ide.Gyakorlás 1. Javítás 36 . oldala alapján! c) Ha tudod. 2. felsüt a nap stb.

Szállt felfelé a sárkány. oldal) Figyeltem. Nekiindultam és szaladtam. szaladtam. Nyomomban négy gyerek. Írj le emlékezetbõl egy közmondást! 4. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. Tollbamondás 3. merrõl fúj a szél. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének! 37 . egyre magasabbra.Felmérés 1. 2.

Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket! szúrós. Anyja igen büszke és boldog volt ettõl a látogatástól. helyes. kuruttyol.Írjunk lendületesen! 1. kopott. kerek. sötétít. nyúzott 2. hogy mindenki elismerje. csillog. zöldellõ. friss. az õ fia a legokosabb. sötét. és írd le tollbamondás után! 38 . savanyú. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját! fiatal – ______________________ megfontolt – ______________________ sötét – ______________________ erõs – ______________________ bátor – __________________________ szép – ___________________________ 3. b) Takard le a szöveget. a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben! Egy napon újra megjelent az erdõben. kerék. sötétül. sûrû. Azt várta.

.Készülünk a nyárra 1.. Az édes ellentéte 3. Téli sporteszköz 8. oldal) 2. a) Egészítsd ki a versszakot. majd írd le! b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád! (HSZV 99. Nem ehhez. Mûsort közvetít 7. Ellensége a cica 9. hanem . Fejtsd meg a rejtvényt! 1. Nem nagy 5. Nem valóságos történet 10. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét. amelyeket a nyáron szeretnél elolvasni! 39 . 6. Nem rossz 2. Korai gyümölcs 4. Igyekszik Írd ide a megfejtést! 3.

.. ........ 9 Kis horogvonal után a t kapcsolása ...... .... ......... .... ... .. . . 16 A t betû kapcsolása s betû után ..... ...... ..... ............. ............... 39 40 .................... . ......... ....... .......... ....... 29 Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása ... ............. ........... 4 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása .. .. . ....................... .... ................... .... . 13 Az s betû kapcsolása más betûkhöz ........................... 24 Írott nagybetûk gyakorlása ........ ....... .. 33 Fokozzuk az írástempót! ... ................ .................................................... 23 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ........ 20 Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ..... . .... .... 17 Az e és az é kapcsolása s után ..... .... . ... ..... ... ........ .................... . .......... ..................... ... . .. ............. ........ ... . ........... ................ ......... . . 8 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása .. ...... . 26 Írott nagybetûk gyakorlása ............. .......... ............... ....... ........ ............ ............ ......... . .......... ..... . ....... ..................... .. . ...... 15 Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása.. .. ............ ........... ............ ................. ...... .................... ......... ..... ................... ........ . ....................... .. ..... . 37 Írjunk lendületesen! ....... .... ......... . ............. 7 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása ......................... ................... ...... ..... ... ............................ .... ....... 14 A z írása és kapcsolása más betûkhöz ......... . ..... ............ ... ... ....... .................. ......... ............ . . .. ............... .......... ............................. .... ............. ... ... ............. ............ ...... ............... ........... ...... ........ ... ............ ............ ..... 22 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása ................ ............ ........................... . .... ........................... ............ 28 Írott nagybetûk gyakorlása .... . 27 Írott nagybetûk gyakorlása ..... ............................... .... 5 C-s kapcsolás alsó ívelés után. .. ........ . ....... .... .... ............... . ................... ................ ........... ............ . ..... ... . .. .. ................................ .......... 38 Készülünk a nyárra .. ............. 3 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása . .................................... ............... .. ...... .......... .......... ... ................................. . .............. ................. ............... ... .... ..... .................. ............ .. .. ..... ..... ... .... ....... ............... .. ... ......... ............. ................. 11 Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása ........ ...... . .......... .... ............ .. ................... 25 Írott nagybetûk gyakorlása ... .................. ......... ........................ ................ ...... . ....... .............. ......... .Tartalom Felmérés . ...... 18 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása .... ....... ................. .......... .... ....... . .... ............ ... ...... ................. .......... 35 Gyakorlás. 19 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása . 12 Alsó hurok után az e és az é kapcsolása .. ................... ............................. .. ................ .............. . ........ ................. ... ... ..... ........................ .. ...... .......................... ... .... .................. . ......... . 30 Írjunk lendületesebben! . ........... ............... ........ .............. ........... 36 Felmérés.... .... ... ........ ....................... 21 . ......... . ........ .... ............ .. . .......... ................... .... .......... .... ........ ..... ................. ............ . ........... .. .... ...... 6 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása... ... 10 Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása... . ........ ... .......... ... ... .... ........... ...... .......... ............ ...................

osztálya számára. 2002. Budapest. osztálya számára. osztálya számára. Apáczai Kiadó. Celldömölk. .Képek forrása • Burai Lászlóné – dr. Apáczai Kiadó. osztálya számára. Apáczai Kiadó. • Dr. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 2. • Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. 2002. Celldömölk. 2002. • Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola 2. Celldömölk. Apáczai Kiadó. Celldömölk. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák 3. 2002. 1977. Celldömölk. Tankönyvkiadó. Apáczai Kiadó. 2002. 2002. osztálya számára. • Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. Celldömölk. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. Apáczai Kiadó. osztálya számára. Szabó Ödönné: Írók. képek.

AP 323/4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful