Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS
MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA
ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS
CELLDÖMÖLK, 2004
A kiadó a kiadói jogot fenntartja.
Apáczai Könyvkiadó
9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18.
Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525
Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató
Nyomdai elôkészítés: Gyôr
Lektorálta
Dr. Kunoss Judit
Széplaki Erzsébet
Szerkesztette
Esztergályos Jenô
Raktári szám: AP – 323/5
Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat
minden tanuló végezze el!
Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös
elõkészítés után javasoljuk megoldásra.
A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!
2. Tollbamondás
4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!
5. Javítsd ki a hibáidat!
3. Gyûjts szavakat a képrõl!
3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. a) Alkoss szavakat az i, í, u, ú, ü, û, t betûkbõl!
Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz!
b) Az egyik szót foglald mondatba!
3. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat!
itt, út, intett, tûnik, mû, ütött, tû, mutatott, futott, túlzott, innen
4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet!
Másold le a mondatokat!
__i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __
5. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján:
– tartalom (Értelmesek-e a mondatok?);
– helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?);
– külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?).
hosszú magánhangzós:
hosszú mássalhangzós:
4
5
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le õket!
mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel
4. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
menni, venne, kenne, ettem
5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tedd, ken szavakkal!
Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________
____________ a tányér mellé a kést
b) Pótold a mondatvégi írásjeleket!
6. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd állapítsd meg a mondatfajtákat!
Siess haza az iskolából _ _____________________________
Szép õszi idõ van _ __________________________
Milyen programod van délutánra _ _____________________
b) A kérdõ mondatot másold le!
7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak?
3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal!
6
C-s kapcsolás alsó ívelés után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat!
3. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen!
melett, imi, atta, ucca
4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá!
Anna almát vásárol.
5. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat!
(HSZV 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod!
6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd, ha szükséges!
7
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása
1. Másold le a szavakat hibátlanul!
2. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban, majd írd le
õket szótagolva!
örül, öntözz, gerle, olt, ablakba
3. Írd le betûrendben a következõ szavakat!
toll, vonat, madzag, terítõ, fóka, traktor, forgács, nyaraló, õz
4. Alkoss mondatot a 3. feladat egyik szavával!
5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá, a tagadó mondatot állítóvá!
Egy érdekes történetet olvastam.
Nem szeretek moziba járni.
8
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével!
2. Írd le szótagolva a következõ szavakat!
vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban
4. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat!
5. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd!
3. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc
A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. oldalán!
b) Gyakorold a vers helyes olvasását!
c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot!
9
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal!
5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével!
3. Húzd alá a fõneveket, majd másold le õket!
révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel
4. Másold le a nyelvtörõt, majd gyakorold gyors és helyes kiejtését!
Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre.
6. Javítás
7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû
könyv segítségével!
+ + + +
10
Kis horogvonal után a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
3. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket!
óvta, óvoda, óvó néni, óvodás, tart, torta, hívta, várta, márt, mártás, vár
b) Másold le õket szótagolva!
4. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat!
túr__, rig__, lott__, holl__, tet__, Ott__, hív__, mogyor__, kar__, sajt__, es__
b) Másold le a szavakat!
5. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat,
amelyekben i, í, u, ú, ü, û, t betûk találhatók! (HSZV 9. oldal)
2. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal!
11
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása
1. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat!
Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
b) Másold le a szavakat!
2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot!
gátat, gátakat, ágat, ágakat, gyárak, gyárban, játékok, gazda
b) Szótagolva írd le a fenti szavakat!
3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. oldaláig!
Figyelj a hibátlan helyesírásra!
4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását, majd másold le!
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó.
5. Javítás
12
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása
1. Másold le a szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u, ú, ü, û magánhangzót!
kap__, sepr__, tet__, baty__, men__, sat__, Ic__, any__, ap__,
heged__, köször__, gyûr__, hatty__, fés__, csengetty__,
foganty__, od__, szegf__, bor__, bossz__, der__
b) Másold le a szavakat!
3. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket!
Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya
5. Javítás
4. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos.
Pótold a mondatvégi írásjeleket!
Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __
Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __
b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban!
13
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása
1. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot!
2. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban!
pa__tás, ha__ó, mé__, ma__om, fo__ik, go__ó,
sü__ed, komo__, mi__en, pá__a, gömbö__û, __égpá__a
b) A kiegészített szavakat másold le!
4. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges, javítsd ki!
b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat!
3. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe?
A henyélõnek felkopik az álla.
b) Ha tudod, mondd el a verses mesét könyv nélkül!
M____ ______________ _ ___________ ______________?
Cs______ _____________ _______ ______________ .
A__________ ________ _ _______ _ _________,
S ____________ __ __________ ____________.
c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével!
14
Az s betû kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal!
3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket!
Sz: személynév, Á: állatnév, I: intézménynév, F : földrajzi név, C: cím
Duna ___, Magyar Tudományos Akadémia ___, Élet és Tudomány ___,
Európa___, Petõfi Sándor ___, Rex ___, Kincskeresõ kisködmön ___
b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket!
5. Ha többet is akarsz tudni a témáról, olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József
Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát!
4. a) Olvasd el a következõ szöveget !
Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az
állatokban az évmilliók során kialakult. Menekültek az állatokkal együtt, ha
megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat.
b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le!
15
A z írása és kapcsolása más betûkhöz
1. Másold le a szavakat helyesen!
2. a) Olvasd el a következõ mondatokat!
Vigyázz! Ne játssz a tûzzel!
b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint?
c) Takard le az elõzõ mondatokat, és írd le emlékezetbõl õket!
3. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével!
4. a) Másold le a vonalra a személynevet!
Móricz Zsigmond, Kisalföld, Magyar Nõk Lapja, Magyarország, Vuk
5. Javítás
b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot!
16
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása
1. a) Olvassátok el a következõ szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy
mondatot!
3. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal!
Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot!
sejt, lejt, lejtõ, gyár
4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal!
K__ k__r__n k__l, __r__ny__t l__l.
b) A kiegészített közmondást másold le!
2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge
b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod, írd utánuk a közös nevüket!
b) Másold le az elõzõ szavakat!
17
A t betû kapcsolása s betû után
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal!
3. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját!
posta, nyest, este, kristály, kastély, festõ, palást, mester
5. Javítás
4. a) Húzd alá a többes számú fõneveket!
tollak, majmok, zsák, fiókok, kerek, vakondok, cipõk, madarak,
harkály, játékok, kövek, birtok, barátságok, mák, ujjak, csapat
b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás.
Keresd meg, és alkoss vele egy mondatot!
c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod, többféleképpen!)
18
Az e és az é kapcsolása s után
1. Olvasd el figyelmesen a szavakat, majd másold le a fõneveket!
2. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal!
3. Alkoss toldalékos fõneveket!
4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
postát, olvasást, pénzt, nyest, füstöt, írást,
mesét, fizikust, kérést, piramist, ritmust
b) Másold le a -t ragos fõneveket!
5. Töltsd ki a táblázatot!
6. Javítás
ajtó szék zsemle
ajtót könyvet semmit
19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le az írott kisbetûs ábécét!
2. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat!
tengeri, krumpli, petrezselyem, burgonya, zöldség, kukorica
b) Másold le a rokon értelmû párokat!
3. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével!
4. Toldalékold az erdõ, Magyarország, folyó, Parlament szavakat!
Mit? Hol? Hová? Honnan?
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
5. Javítás
Hol? Hová?
posta
kastély
estély
20
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat!
2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o, ó, ö, õ magánhangzót!
ajt
__
, tet
__
, felh
__
, foly
__
, man
__
, sótart
__
, kerepl
__
,
sajt
__
, kór
__
, es
__
, haj
__
, vel
__
, csap
__
, lurk
__
b) Másold le a kiegészített szavakat!
3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével!
4. a) Olvasd el a HSZV 38. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ
szöveg A bodza címû részét!
b) Írd le az elsõ két mondatát!
Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és
Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de
21
Ritkábban használatos betûk írásának és
kapcsolásának gyakorlása
1. Másold le a következõ szavakat!
2. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat!
lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edzõ, maharadzsa
3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés, madzag, dzseki
4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján!
5. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat!
kukorica – burgonya –
plajbász – zöldség –
ballag – táplálkozik –
6. Javítás
könyvbõl tûzbõl vasból
pad segély kar tûz vas
22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket!
2. Írd le betûrendben a következõ személyneveket!
Klaudia, Hajnalka, Hilda, Hedvig, Klára, Károly, Irén, Ibolya
3. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét!
b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot, majd írd le a munkafüzetbe
emlékezetbõl!
4. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat!
éjszaka – törpe –
tél – élet –
szorgalom – bátorság –
barát – mélység –
5. Javítás
b) Elõször a személyneveket másold le, majd a földrajzi neveket!
c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
23
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása
1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket!
2. Írd le a követlezõ találós kérdést, és ha tudod, a megfejtését is!
Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?
3. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat!
Télen a víz jégé fagy. Tavasszal a lyég elolvad.
b) Írd le õket kijavítva!
4. Írd a képek alá az írók, költõk nevét, ha felismered õket!
5. Pótold a hiányzó határozott névelõket!
___
séta,
___
eset,
___
igazság,
___
seb,
___
esemény,
___
virág,
___
ól
6. Figyeld meg, mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd!
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is!
kéz tûz víz kéz víz
kezet tüzet kézzel tûzzel
24
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le elõször a lányneveket, majd a fiúneveket!
2. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
Pilis, Pécs, Balaton, Bakony, Budapest, Békéscsaba, Börzsöny, Bükk
3. Egészítsd ki a következõ mondatokat!
Hazánk fõvárosa
____________________________
, a Duna két
partján fekszik. A folyó jobb partján találjuk
_______________
,
a bal partján pedig
_____________________
.
4. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal, majd írd ide a
munkafüzetbe!
__
é
__
a,
__
e
__
e
__
,
__
o
___
o
__
ó,
__
o
__
á
__ __
e
__ __
e
__
__
i
__ __
á
__ __
i
__ __
a
__ __
a
__
i
__
ó.
5. Tollbamondás
b) Keresd meg valamennyit a térképen!
25
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal, majd írd le õket!
piramis felett
bükkfa mellett
3. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz.
Ha felismered õket, akkor a szólás elé sz betût, a közmondás elé k betût írj!
___
Éhes embernek kenyéren jár az esze.
___
Ebszíjjal van bekötve az erszénye.
___
Egérutat nyer.
___
Éjt, napot eggyé tesz.
___
Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért
ne vesztegess!
b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat!
b) Írd le betûrendben a helységneveket!
4. Szorgalmi feladat
Keresd meg O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében
a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról!
26
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat!
Nikolett a szobában a házi feladatát tanul
____
. Marci az udvaron a
barát
_____
játszik. A nagymama az újságot lapozgat
___
.
3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást!
Nem mind arany,
_________________________________________________
.
b) Magyarázd meg a jelentését!
4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját!
ház házból, háztól
erdõ erdõbõl
5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint!
Marci, Ica, Arnold, Dániel
6. Alkoss a képrõl két-három mondatot!
7. Javítás
27
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a tulajdonneveket!
2. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban!
A Maros vize a Tiszába fo
__
ik. Anna elbú
__
t a testvére elõl. Apa autót
__
avít. Mi
__
en színû az új kabátod? A ha
__
ó épp most indul a kikötõbõl.
b) Írd le a kiegészített szavakat!
3. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését!
Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
b) Másold le õket!
4. Foglald egy mondatba az Arnold, Aszód tulajdonneveket!
5. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket!
__
András,
__
Aranka,
__
Ágota,
__
Ádám,
__
Ábel,
__
Attila,
__
Aladár
6. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. versszakát! (HSZV 99.)
28
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket!
2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal!
3. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján!
Zoltán, Nóra, Agárd, Dénes, Sára
4. Szorgalmi feladat
Gyûjts S, Sz, Z vagy Zs betûvel ország-, illetve városneveket!
b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is!
29
Írott nagybetûk gyakorlása
1. a) Másold le a tulajdonneveket!
2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat!
Dániel –
__________________
Lívia –
_____________________
Lajos –
__________________
László –
____________________
3. Beszéljétek meg, mit jelent a következõ közmondás, majd másoljátok le!
Lusta lónak korbács az abrakja.
4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék?
Az olvasmány címe:______________________________
beesteledett, suttogta, lesiklott, tapogatta, evezett, voltak,
megragadta, fölemelkedett, keresztbe fordult, alámerült
b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés, történés, létezés)!
c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot!
5. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar
helyesírás szabályai címû könyv.)
b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen!
30
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Másold le a HSZV 38. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ
három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt!
2. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. oldalán található az Egy külföldi
követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból!
3. Írj a sír, ad, keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot!
b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket!
31
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal, majd
másold le õket!
adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj
2. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. oldal) 3 percig!
3. Írj két mondatot Mátyás királyról!
4. Gyûjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv.)
5. Javítás
32
Írott nagybetûk gyakorlása
1. Tollbamondás
2. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé, majd írd le valamennyit!
Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet.
Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni.
3. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. címû
szöveget! Másolj 3 percig!
4. Folytasd a ragozást!
jelen idõ múlt idõ jövõ idõ
siet sietett
ünnepelni fogunk
kirándulnak
33
Írjunk lendületesebben!
1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl!
(HSZV 93. oldal)
3. Tollbamondás
2. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé!
Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal
már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája.
b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt!
Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod?
34
Írjunk lendületesebben!
1. Tollbamondás
4. Javítás
2. Írd le csoportosítva az ó-õ, ú-û végû mellékneveket!
keserû, savanyú, egyenlõ, gömbölyû, szigorú, jóízû, bõ,
jó, apró, alsó, gyönyörû, forró, hosszú, önálló
3. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. A fiúk vidáman mennének már a
lányokat meglocsolni, a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket.
Most két locsolóverset olvashattok. Amelyik jobban tetszik, azt másoljátok le a
munkafüzetbe! Ha kedvetek van, tanuljátok meg!
Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? E háznak van rózsafája,
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Rózsafának van bimbója.
Elindultam vele piros tojást szedni, Én a bimbót megöntözöm,
Engedelmet kérek, szabad-e locsolni? A tojáskát megköszönöm.
35
Fokozzuk az írástempót!
1. Tollbamondás
2. Húzd alá az igekötõs igéket, és másold le õket!
meghajlította, csodálkozik, belép, heveredj le, munkálkodik, mérlegel,
elfáradt, megrohamozták, tevékenykedtetek, rákiáltottam, menj el
3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket!
(HSZV 123–124.)
4. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124.)
5. Folytasd az igék átalakítását!
gurít – gurul kékít – kékül
merít –
______________________
szépít –
______________________
feszít –
______________________
fordít –
______________________
6. Javítás
36
Gyakorlás
1. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból, amelyek a
tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal)
Pl.: megpuhul a szélhordta avar, felsüt a nap stb.
2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát!
A költemény szerzõjének neve:
3. Javítás
b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján!
c) Ha tudod, írd ide, ki zenésítette meg a Himnuszt!
d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni?
37
Felmérés
1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. oldal)
Figyeltem, merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam, szaladtam.
Nyomomban négy gyerek. Szállt felfelé a sárkány, egyre magasabbra.
2. Tollbamondás
3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást!
4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének!
38
Írjunk lendületesen!
1. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket!
szúrós, kerék, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú, helyes,
csillog, friss, kopott, kuruttyol, sûrû, zöldellõ, nyúzott
2. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját!
fiatal –
______________________
megfontolt –
______________________
sötét –
______________________
bátor –
__________________________
erõs –
______________________
szép –
___________________________
3. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben!
Egy napon újra megjelent az erdõben. Anyja igen büszke és
boldog volt ettõl a látogatástól. Azt várta, hogy mindenki
elismerje, az õ fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a
legjobb gyerek.
b) Takard le a szöveget, és írd le tollbamondás után!
39
Készülünk a nyárra
1. a) Egészítsd ki a versszakot, majd írd le!
2. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. Nem rossz
2. Az édes ellentéte
3. Korai gyümölcs
4. Nem nagy
5. Nem ehhez, hanem ...
6. Mûsort közvetít
7. Téli sporteszköz
8. Ellensége a cica
9. Nem valóságos történet
10. Igyekszik
3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét, amelyeket a
nyáron szeretnél elolvasni!
b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád!
(HSZV 99. oldal)
Írd ide a megfejtést!
40
Tartalom
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A felsõ hurkolású betûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C-s kapcsolás alsó ívelés után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kis horogvonal után a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alsó hurok után az e és az é kapcsolása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az s betû kapcsolása más betûkhöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
A z írása és kapcsolása más betûkhöz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
A t betû kapcsolása s betû után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az e és az é kapcsolása s után. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása l. ×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Írott nagybetûk gyakorlása ? ?. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Írott nagybetûk gyakorlása :. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Írott nagybetûk gyakorlása '. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Írott nagybetûk gyakorlása ÷. ÷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Írott nagybetûk gyakorlása ¯ ¯-. .. ..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Írott nagybetûk gyakorlása {. |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Írott nagybetûk gyakorlása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Írjunk lendületesebben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fokozzuk az írástempót!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gyakorlás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Felmérés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Írjunk lendületesen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Készülünk a nyárra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Képek forrása
• Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák
3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya
számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az
általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Dr. Szabó Ödönné: Írók, képek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
• Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára.
Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
• Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola
2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.
AP 323/4

Kurucz Istvánné

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

CELLDÖMÖLK, 2004

Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet

Szerkesztette Esztergályos Jenô

Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat minden tanuló végezze el! Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös elõkészítés után javasoljuk megoldásra. A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így.

Raktári szám: AP – 323/5

A kiadó a kiadói jogot fenntartja.

Apáczai Könyvkiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon és fax: 06/ 95/ 420-525 Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

Felmérés
1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét!

2. Tollbamondás

3. Gyûjts szavakat a képrõl!

4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba!

5. Javítsd ki a hibáidat!

3

Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása 1. mutatott. innen hosszú magánhangzós: hosszú mássalhangzós: 4. 4 . ü. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat! itt. tûnik. û. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján: – tartalom (Értelmesek-e a mondatok?). ütött. út. u. tû. túlzott. intett. Másold le a következõ szavakat! 2. ú. futott. – külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?). – helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?). Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet! Másold le a mondatokat! __i ment ki inni __ __lj le az asztalhoz __ 5. t betûkbõl! Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz! b) Az egyik szót foglald mondatba! 3. a) Alkoss szavakat az i. mû. í.

a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek. tél. ettem 5. él. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. lét. majd másold le õket! mellé.A felsõ hurkolású betûk gyakorlása 1. tedd. énekkel 3. lenne. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak? 5 . Írd le szótagolva a következõ szavakat! menni. kenne. ken szavakkal! Anya kenyeret ___________ A hetek gyorsan ________________ ____________ a tányér mellé a kést b) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 6. majd állapítsd meg a mondatfajtákat! Siess haza az iskolából _ _____________________________ Szép õszi idõ van _ __________________________ Milyen programod van délutánra _ _____________________ b) A kérdõ mondatot másold le! 7. énekel. ellen. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal! 4. venne.

ucca 4. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen! melett. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod! 6. ha szükséges! 6 . Másold le szótagolva a tudták. akar. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat! (HSZV 4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá! Anna almát vásárol. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd. atta. utcán. Másold le a következõ szavakat! 2. almákkal. akadtak szavakat! 3.C-s kapcsolás alsó ívelés után 1. 5. imi.

majd írd le õket szótagolva! örül.A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása 1. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban. gerle. 7 . traktor. Alkoss mondatot a 3. madzag. a tagadó mondatot állítóvá! Egy érdekes történetet olvastam. ablakba 3. vonat. fóka. Írd le betûrendben a következõ szavakat! toll. öntözz. olt. õz 4. terítõ. forgács. feladat egyik szavával! 5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá. Másold le a szavakat hibátlanul! 2. Nem szeretek moziba járni. nyaraló.

vödör. várban 3. varjú. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat! 5. rigó. oldalán! b) Gyakorold a vers helyes olvasását! c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot! 4. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd! 8 . Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével! 2. várom. rakott. róka. Írd le szótagolva a következõ szavakat! vonat.Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. balra.

tereget. remek. majd gyakorold gyors és helyes kiejtését! Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre. reggel 4. 5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével! + + + + 6. verseny. Húzd alá a fõneveket. mese. Másold le a nyelvtörõt. bevesz. Másold le a szavakat! 2.Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 1. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal! 3. erre. Javítás 7. majd másold le õket! révész. benne. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû könyv segítségével! 9 .

ú. u. óvó néni. mártás. ü. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat. hívta. oldal) 10 . es__ b) Másold le a szavakat! 5. tart. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat! túr__. sajt__. Ott__. torta. vár b) Másold le õket szótagolva! 4. lott__. várta. rig__. óvodás. óvoda. í. amelyekben i. mogyor__. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket! óvta. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal! 3. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! 2. kar__. hív__.Kis horogvonal után a t kapcsolása 1. t betûk találhatók! (HSZV 9. tet__. û. márt. holl__.

ágat. mogyoró. Javítás 11 . gyárban. gátakat. oldaláig! Figyelj a hibátlan helyesírásra! 4. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot! gátat. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását. gazda b) Szótagolva írd le a fenti szavakat! 3.Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. Másold le a mesék címét a HSZV 49. korán reggel ritkán rikkant a rigó. játékok. retek. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le a szavakat! 2. majd másold le! Répa. ágakat. gyárak. 5. oldalától az 54.

sepr__. sat__. köször__. any__. bor__. ajtó. bossz__.Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása 1. ü. ú. û magánhangzót! kap__. Ibolya. csengetty__. heged__. Javítás 12 . a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u. hatty__. Károly. der__ b) Másold le a szavakat! 3. men__. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. baty__. fés__. ibolya 4. Ic__. foganty__. gyûr__. od__. kályha. Másold le a szavakat! 2. ap__. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat __ Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj __ b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban! 5. szegf__. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket! Ybl Miklós. tet__.

mi__en. pá__a. A__________ ________ _ _______ _ _________. __égpá__a 3. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban! pa__tás. c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével! 4. fo__ik. mondd el a verses mesét könyv nélkül! M____ ______________ _ ___________ ______________? Cs______ _____________ _______ ______________ . javítsd ki! 13 . gömbö__û. sü__ed. b) Ha tudod. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat! 2. ha__ó. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe? A henyélõnek felkopik az álla. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges. mé__. komo__. b) A kiegészített szavakat másold le! go__ó. S ____________ __ __________ ____________. ma__om.Alsó hurok után az e és az é kapcsolása 1.

ha megérezték a füst szagát. Bennük is élt az az ösztönös félelem. Ha többet is akarsz tudni a témáról. ami az állatokban az évmilliók során kialakult. Petõfi Sándor ___. Menekültek az állatokkal együtt. a) Olvasd el a következõ szöveget ! Az emberõsök rettegtek a tûztõl. F : földrajzi név. Rex ___. Kincskeresõ kisködmön ___ b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket! 4.Az s betû kapcsolása más betûkhöz 1. Magyar Tudományos Akadémia ___. b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le! 5. Élet és Tudomány ___. C: cím Duna ___. oldalán Seres József Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát! 14 . Á: állatnév. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket! Sz: személynév. olvasd el a HSZV 43. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal! 3. I: intézménynév. vagy megpillantották a lángokat. Európa___.

Magyar Nõk Lapja. a) Olvasd el a következõ mondatokat! Vigyázz! Ne játssz a tûzzel! b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint? c) Takard le az elõzõ mondatokat. Másold le a szavakat helyesen! 2. Kisalföld. Magyarország. a) Másold le a vonalra a személynevet! Móricz Zsigmond. Vuk b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot! 5. és írd le emlékezetbõl õket! 3.A z írása és kapcsolása más betûkhöz 1. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével! 4. Javítás 15 .

lejt. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! egér.Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása 1. akkor mindegyikkel írj mondatot! sejt. majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le az elõzõ szavakat! 2. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal! Ha egy szónak több jelentését is ismered. seregély. gereblye. ürge b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod. jegenyefa. a) Olvassátok el a következõ szavakat. gyár 4. b) A kiegészített közmondást másold le! 16 . a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal! K__ k__r__n k__l. írd utánuk a közös nevüket! 3. __r__ny__t l__l. lejtõ.

játékok. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját! posta. harkály. kövek. fiókok. csapat b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás. nyest. Másold le a következõ szavakat! 2. kristály. és alkoss vele egy mondatot! c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod. palást. mák. többféleképpen!) 5. birtok. kerek. cipõk.A t betû kapcsolása s betû után 1. Javítás 17 . mester 4. kastély. Keresd meg. festõ. ujjak. majmok. vakondok. este. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal! 3. zsák. a) Húzd alá a többes számú fõneveket! tollak. barátságok. madarak.

Alkoss toldalékos fõneveket! 4. Olvasd el figyelmesen a szavakat. fizikust.Az e és az é kapcsolása s után 1. írást. kérést. mesét. ritmust b) Másold le a -t ragos fõneveket! 5. majd másold le a fõneveket! 2. pénzt. füstöt. Töltsd ki a táblázatot! ajtó ajtót 6. olvasást. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal! 3. nyest. piramist. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! postát. Javítás szék könyvet semmit zsemle 18 .

A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével! Hol? posta kastély estély 4. zöldség. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat! tengeri. petrezselyem. Magyarország. Javítás 19 . kukorica b) Másold le a rokon értelmû párokat! 3. folyó. Toldalékold az erdõ. Másold le az írott kisbetûs ábécét! 2. burgonya. Parlament szavakat! Mit? Hol? Hová? Hová? ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ Honnan? ________ ________ ________ ________ ________ 5. krumpli.

kór__. tet__. sajt__. a) Olvasd el a HSZV 38. felh__. kerepl__. ö. sótart__. vel__. lurk__ b) Másold le a kiegészített szavakat! 3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével! Vuk kíváncsian emelte fel a fejét. man__. és 4. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ szöveg A bodza címû részét! b) Írd le az elsõ két mondatát! 20 . es__. de Kag látta. foly__. ó. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o. õ magánhangzót! ajt__. csap__. haj__.A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat! 2. hogy elsötétül a bejárat.

madzag.Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. mandzsetta. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat! kukorica – plajbász – ballag – 6. dzseki. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés. bodza. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat! lándzsa. edzõ. Javítás burgonya – zöldség – táplálkozik – 21 . maharadzsa 3. madzag. Másold le a következõ szavakat! 2. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján! vas vasból tûz tûzbõl kar segély könyvbõl pad 5. dzseki 4.

a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket! b) Elõször a személyneveket másold le. Klára. Ibolya 3. Károly. Javítás törpe – élet – bátorság – mélység – 22 . Írd le betûrendben a következõ személyneveket! Klaudia. Irén. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat! éjszaka – tél – szorgalom – barát – 5. Hedvig. Hilda. versszakot. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét! b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. Hajnalka. majd írd le a munkafüzetbe emlékezetbõl! 4. majd a földrajzi neveket! c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. a) Olvasd el a HSZV 80.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1.

a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat! Télen a víz jégé fagy. Pótold a hiányzó határozott névelõket! ___ séta. ___ esemény.Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. holnap lesz. és ha tudod. mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd! kéz kezet tûz tüzet víz kéz kézzel tûzzel 23 víz . ___ seb. Írd a képek alá az írók. ha felismered õket! 5. a megfejtését is! Tegnap volt. Figyeld meg. ___ ól 6. b) Írd le õket kijavítva! 4. ___ eset. Írd le a követlezõ találós kérdést. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. költõk nevét. ___ igazság. ___ virág. Mi az? 3. Tavasszal a lyég elolvad.

Békéscsaba. 5. 4. Pécs. Budapest. majd a fiúneveket! 2. __ o___ o__ ó. A folyó jobb partján találjuk _______________. majd írd ide a munkafüzetbe! __ é__ a. __ o__ á__ __ e__ __ e__ __ i__ __ á__ __ i__ __ a__ __ a __ i __ ó. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal. Egészítsd ki a következõ mondatokat! Hazánk fõvárosa ____________________________ . Bakony. a bal partján pedig _____________________. Tollbamondás 24 . a Duna két partján fekszik. Másold le elõször a lányneveket. Bükk b) Keresd meg valamennyit a térképen! 3. Balaton. Börzsöny.Írott nagybetûk gyakorlása 1. __ e__ e__. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket! Pilis.

a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz. Ha felismered õket. ___ Ebszíjjal van bekötve az erszénye. a közmondás elé k betût írj! ___ Éhes embernek kenyéren jár az esze. akkor a szólás elé sz betût. napot eggyé tesz. ___ Ebre korpát.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Szorgalmi feladat Keresd meg O. lúdra szénát. majd írd le õket! piramis bükkfa felett mellett 3. ___ Egérutat nyer. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról! 25 . ___ Éjt. disznóra gyömbért ne vesztegess! b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat! 4. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket! b) Írd le betûrendben a helységneveket! 2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal.

Javítás 26 .Írott nagybetûk gyakorlása 1. Marci az udvaron a barát_____ játszik. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját! ház erdõ házból. A nagymama az újságot lapozgat___. Alkoss a képrõl két-három mondatot! 7. Arnold. Ica. háztól erdõbõl 5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint! Marci. 3. _________________________________________________. b) Magyarázd meg a jelentését! 4. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat! Nikolett a szobában a házi feladatát tanul____. Másold le a következõ tulajdonneveket! 2. Dániel 6. a) Egészítsd ki a következõ közmondást! Nem mind arany.

Írott nagybetûk gyakorlása 1. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. __ Aranka. Mi__ en színû az új kabátod? A ha__ ó épp most indul a kikötõbõl. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését! Amit Anti megtanul. b) Írd le a kiegészített szavakat! 3.) 27 . ameddig a takaród ér! b) Másold le õket! 4. versszakát! (HSZV 99. __ Aladár 6. __ Attila. Antal sem felejti el. __ Ábel. __ Ágota. __ Ádám. Másold le a tulajdonneveket! 2. Foglald egy mondatba az Arnold. Aszód tulajdonneveket! 5. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban! A Maros vize a Tiszába fo__ ik. Apa autót __ avít. Anna elbú__ t a testvére elõl. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket! __ András. Addig nyújtózkodj.

illetve városneveket! 28 . a) Másold le a következõ tulajdonneveket! b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is! 2. Z vagy Zs betûvel ország-. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján! Zoltán. Sára 4. Agárd. Nóra.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Szorgalmi feladat Gyûjts S. Sz. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal! 3. Dénes.

tapogatta. létezés)! c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot! 5. evezett. megragadta. a) Másold le a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen! 2.) 29 . fölemelkedett. suttogta. mit jelent a következõ közmondás. lesiklott. voltak. keresztbe fordult. történés. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat! Dániel – __________________ Lívia – _____________________ Lajos – __________________ László – ____________________ 3. Beszéljétek meg. majd másoljátok le! Lusta lónak korbács az abrakja. alámerült b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék? Az olvasmány címe:______________________________ beesteledett. 4.Írott nagybetûk gyakorlása 1. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar helyesírás szabályai címû könyv.

oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt! 2.Írott nagybetûk gyakorlása 1. oldalán található az Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból! b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket! 3. Másold le a HSZV 38. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV 119–120. keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot! 30 . Írj a sír. ad.

Ó. Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv. oldal) 3 percig! 3. kenjen.Írott nagybetûk gyakorlása 1. helyeselj 2.) 5. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal. hajoljon. adja. hajolj. menjünk. majd másold le õket! adj. Írj két mondatot Mátyás királyról! 4. Javítás 31 . Ö. menj. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. kenj. Gyûjts tulajdonneveket O. formálj.

Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé. Megírtam a barátomnak a levelet. Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni. 3. címû szöveget! Másolj 3 percig! 4. Folytasd a ragozást! jelen idõ siet sietett ünnepelni fogunk kirándulnak 32 múlt idõ jövõ idõ . majd írd le valamennyit! Az esti vonattal utaztunk. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. Tollbamondás 2. Olvasd el a HSZV 149.Írott nagybetûk gyakorlása 1.

b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt! Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod? 3. Tollbamondás 33 . oldal) 2. és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl! (HSZV 93.Írjunk lendületesebben! 1. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé! Búg a galamb. esténként óvatosan megszólal már a feketerigó. dongnak a méhek.

jó. ú-û végû mellékneveket! keserû. Elindultam vele piros tojást szedni. Írd le csoportosítva az ó-õ. Most két locsolóverset olvashattok. szabad-e locsolni? E háznak van rózsafája. tanuljátok meg! Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. azt másoljátok le a munkafüzetbe! Ha kedvetek van. Amelyik jobban tetszik. bõ. apró. Én a bimbót megöntözöm. forró. Tollbamondás 2. a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket. Rózsafának van bimbója. gömbölyû. alsó. Javítás 34 . Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. jóízû. A tojáskát megköszönöm. 4.Írjunk lendületesebben! 1. hosszú. A fiúk vidáman mennének már a lányokat meglocsolni. savanyú. gyönyörû. szigorú. önálló 3. Engedelmet kérek. egyenlõ.

mérlegel. csodálkozik. munkálkodik. Javítás kékít – kékül szépít – ______________________ fordít – ______________________ 35 . Húzd alá az igekötõs igéket.) 5. tevékenykedtetek.Fokozzuk az írástempót! 1. elfáradt. és másold le õket! meghajlította. Tollbamondás 2. heveredj le. rákiáltottam. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV 123–124. megrohamozták. menj el 3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket! (HSZV 123–124. Folytasd az igék átalakítását! gurít – gurul merít – ______________________ feszít – ______________________ 6. belép.) 4.

Gyakorlás 1. amelyek a tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27.: megpuhul a szélhordta avar. felsüt a nap stb. oldal) Pl. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát! A költemény szerzõjének neve: b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. ki zenésítette meg a Himnuszt! d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni? 3. írd ide. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból. oldala alapján! c) Ha tudod. 2. Javítás 36 .

Szállt felfelé a sárkány. Nekiindultam és szaladtam. egyre magasabbra. merrõl fúj a szél. 2. Tollbamondás 3. oldal) Figyeltem. szaladtam. Nyomomban négy gyerek. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének! 37 .Felmérés 1. Írj le emlékezetbõl egy közmondást! 4. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162.

kuruttyol. helyes. kerek. sûrû. nyúzott 2. sötét. kerék. b) Takard le a szöveget. az õ fia a legokosabb. sötétül. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját! fiatal – ______________________ megfontolt – ______________________ sötét – ______________________ erõs – ______________________ bátor – __________________________ szép – ___________________________ 3. hogy mindenki elismerje. sötétít. a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. savanyú. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben! Egy napon újra megjelent az erdõben. és írd le tollbamondás után! 38 . Azt várta. csillog. Anyja igen büszke és boldog volt ettõl a látogatástól. friss. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket! szúrós. kopott. zöldellõ.Írjunk lendületesen! 1.

Mûsort közvetít 7. hanem . Ellensége a cica 9. Igyekszik Írd ide a megfejtést! 3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét. majd írd le! b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád! (HSZV 99. 6. Nem ehhez. Nem rossz 2. Nem nagy 5. Az édes ellentéte 3.. oldal) 2.. Nem valóságos történet 10.Készülünk a nyárra 1. amelyeket a nyáron szeretnél elolvasni! 39 . Téli sporteszköz 8. a) Egészítsd ki a versszakot. Korai gyümölcs 4. Fejtsd meg a rejtvényt! 1.

. ....... . ............ ... . ................ 26 Írott nagybetûk gyakorlása .. 16 A t betû kapcsolása s betû után .................... .... ...... ........................ ............ .. .................. . 20 Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása .............. ...... 19 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása .................................. ... ..... ...... ... ................ ....... .... .................. 6 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása......... ......... . . 7 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása ....... ........... ..... ...... ..... . ... .. ............... .. 17 Az e és az é kapcsolása s után ........... ...... ..... ...... 21 ...... ... .. ...... ................... ........... ........ ..... ...... . ............. ... ........ .... ............. 18 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása . ............. . ... ........... ............. . 33 Fokozzuk az írástempót! ....... . .. ......... .. ............. ...... ...... .Tartalom Felmérés ........... . ..... ....... ......... ................ .. ... .. .............................. .. . .............. .. ................ ....... ........ ................. ... .... . 11 Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása .................. ........ ... .. .... ........... .. ............. ...... .................. ....... .......... ............... 15 Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása.. 36 Felmérés... ................................ ...................... . ............................. ................... ......................... 23 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása .. . 13 Az s betû kapcsolása más betûkhöz ........ ............................... ................... ...... ..... ............ ...... .... ........ ... ....... ....... .................... ...... ......... ........ 35 Gyakorlás. . ................. ........ ... .......... .. . ..... .............. ........... ....................... ..... ......... ... ...................... ...... ....... ........ ........... .. ... . . 8 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása ....... . ......................... .. 3 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása ................. ..... ......... ................ ....... .. ................ ........ ..... ......... ...................................... .. ........... .. ............. ......... .................. ... ...... ............. ....... .. ... .............. ... ......................... .......... . .. . . ......................... .......... ..... .. ....... 25 Írott nagybetûk gyakorlása ............ ................... ............. ...... ......... ... .... .......... ........ ........ ...... . .... . ................................................... ..... ........ 29 Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása .. ................... ........................ 24 Írott nagybetûk gyakorlása .............................. ...... ..... ..... ..................... . ...... .. .... ................................... ... . .. . ................ ..................... 22 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása . .. 37 Írjunk lendületesen! . ........... 30 Írjunk lendületesebben! ............. .............. ..... 12 Alsó hurok után az e és az é kapcsolása ....... . .............................. 5 C-s kapcsolás alsó ívelés után... .... .. .. ................ 39 40 ....... . .... .... 9 Kis horogvonal után a t kapcsolása ............. .. .. .... . ........... ................ ................. 27 Írott nagybetûk gyakorlása .... . . ... ... ....... ..... 28 Írott nagybetûk gyakorlása .. .... ......... ............ 4 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása ... . .... ................................................... ... .. . 14 A z írása és kapcsolása más betûkhöz ... ............................ ... ............. ......... ........ ... ........ .... ... .......... ................ 38 Készülünk a nyárra ..... ..................... . ................ ......... ... ........... ............... . ... 10 Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása................... ........... ... ........ ...... ..... ... . .. .................. .. . ............... .. .... .......................... .

Celldömölk. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó. Apáczai Kiadó. Budapest. Celldömölk. 2002. Apáczai Kiadó. Apáczai Kiadó. osztálya számára. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák 3. Tankönyvkiadó. Celldömölk. osztálya számára. Celldömölk. 2002. 2002. . Celldömölk. Apáczai Kiadó. osztálya számára. 2002. Szabó Ödönné: Írók. képek. osztálya számára. Celldömölk. 2002. 2002. • Dr.Képek forrása • Burai Lászlóné – dr. • Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. • Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó. • Kurucz Istvánné – Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola 2. • Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. 1977.

AP 323/4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful