Budapesti Közlekedési Részvénytársaság

RUHAELLÁTÁSI SZABÁLYZAT

2003.

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. A Budapesti Közlekedési Részvénytársaság, a Kollektív Szerződése szerint, munkavállalóinak a feladatuk elvégzéséhez, munkakörük alapján, formaruha, munkaruha és tűzoltó egyenruha ellátást biztosít. A ruhaellátás biztosítását a jelen Ruhaellátási Szabályzat előírásai szerint kell végezni.

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
I.1 A Ruhaellátási Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja A ruhaellátás teljes folyamatának végzése, az ezzel összefüggő tevékenységek és informatikai követés meghatározásának, alkalmazásának, a vonatkozó jogszabályoknak, a BKV Rt. belső utasításainak és az SAP modulok funkcióinak alapján. I.2 A Szabályzat tartalma A Szabályzat rendelkezik a formaruha, munkaruha és a tűzoltó egyenruha juttatásáról, a kihordási időkről, az ellátás folyamatáról és bizonylatolásáról. A formaruha, munkaruha és tűzoltó egyenruha juttatási jegyzékei, valamint a formaruházati termékek leírása és a ruhaellátás értékelési rendszere a mellékletekben található. I.3 A Szabályzat hatálya A Szabályzat kiterjed a Társaság minden szakigazgatóságára, illetve ruhaellátásban részesülő munkavállalójára. I.4 Alapfogalmak Készlet: Nyakkendőtű, névjegykitűző, BKV jelvény. Eszköz: Minden formaruha és munkaruha. Az eszköznek minősülő ruházat igénylését, megrendelését az SAP MM szolgáltatás felületén kell kezelni. Méretes ruha: A vállalkozási szerződésben meghatározott, konfekció méreteken kívüli, egyedi méretre gyártott termék. Sikertelen kiszolgálás: Sikertelen kiszolgálásnak minősül az igényelt, de a megfelelő méretben kiszolgálásra nem került termék. (Csak az adott időszakban ki nem szolgált termékeket kell figyelembe venni, télen a télit, nyáron a nyárit, egész évben, az egész évben kiadható ruházatot). Méretes ruha igénylése esetén csak akkor áll fenn sikertelen kiszolgálás, amennyiben a méretvételt követő 1 hónapon belül az igényelt ruhadarab nem készült el. Formaruha kiszolgálásakor a sikertelen kiszolgálások száma az összes kiszolgálásokhoz viszonyítva, az adott negyedévben, nem haladhatja meg az 1 (egy) %-ot. Az 1 (egy) %-ot meghaladó sikertelen kiszolgálások után a Vállalkozó köteles kötbért fizetni.

II. A FORMARUHA ÉS MUNKARUHA ELLÁTÁS FOLYAMATA 2

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.

II.1 Egységes ellátási folyamat leírás A forma- és munkaruházatba tartozó termékeket közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján kell biztosítani a munkavállalók részére. A Logisztikai Iroda koordinálja a társasági szintű ruhaellátást. Szoros kapcsolatot kell tartania a Vállalkozóval, a funkcionális igazgatóságok, üzemigazgatóságok (továbbiakban szakigazgatóságok) ügyintézőivel. A Logisztikai Irodának kell végezni a funkcionális igazgatóságok (GI, FKI, MI, IHI, Stratégiai és Controlling Iroda) részére a ruhaellátást. A szakigazgatóságoknak a Szabályzat alapján, meghatározott keretek között, szükség szerint területekre lebontva, önállóan kell végezni a ruhaellátásra vonatkozó feladatokat.

 A kijelölt

ügyintézőknek a létszám, a kihordási idők, és az éves fogyás figyelembevételével ruházati tervet kell készíteni, amely a versenyeztetésnek az alapja.  A BKV Rt. szinten összesített tervek alapján a Logisztikai Irodának közbeszerzési eljárást kell indítania.  A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szállítási, vállalkozási szerződéseket minden szakigazgatóságnak meg kell küldeni.  A szakigazgatóságok ügyintézőinek az SAP MM felületen kell elkészíteni a beszerzési megrendelési igényt (BMIG), a BMIG alapján a beszerzési megrendeléseket (BMR).

 Az

igények feladását és a megrendeléseket készlet és eszközbontásban kell készíteni.

Beérkező termékek A kijelölt raktáraknak a beérkező készletek, vagy szolgálati jegyek nyilvántartását, készletvezetését az SAP MM felületen kell kezelni:  az áru beérkezését (a számlával és a szolgálati jegyekkel),  az árubeérkezési bizonylat készítését,  a számla rögzítését, (a számla adatainak helyességét az illetékes szakterületnek kell ellenőrizni. A funkcionális igazgatóságok számláit a Logisztikai Irodának kell igazolni),  a szolgálati helyeknek a raktár értesítésére el kell végezni a költséghelyekre a foglalást,  a foglalás alapján a raktárnak árukísérő jegyzéket kell készíteni, melynek alapján a szolgálati hely vételezi a termékeket,  a beérkező, eszköznek minősülő ruházatot az SAP MM szolgáltatás felületén kell kezelni, forgalmazása nem raktáron keresztül történik,

a

szolgálati helyeknek mennyiségileg igazolni kell a teljesítést, költséghelyekre felosztani a számla bruttó összegét, nettó érték + ÁFA bontásban,

 az illetékes szakterületnek kell rögzíteni a teljesítményt, elvégezni a beérkeztetést, illetve
ellenőrizni a számla adatainak helyességét. A funkcionális igazgatóságok számláit a Logisztikai Irodának kell igazolni,  a számfejtési ívek igazolásakor fel kell tüntetni az MM rendelésszámot. Nyilvántartások A forma- és munkaruha juttatását, nyilvántartását számítógépes nyilvántartó programmal kell végezni, amelynek használatát a mindenkori legfrissebb felhasználói leírás tartalmazza. A nyilvántartó program a rögzített munkavállalói törzsadatok (méretek stb.), munkaviszony változások és – a FEOR számhoz kötött – juttatások törzsadatai alapján lehetővé teszi a

3

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. ruházati juttatások szabályzathoz igazodó tervezését, nyilvántartását, kiadását (szolgálati jegy kiállítás), a sikertelen kiszolgálások, munkavállalói tarozások követését. A ruhaellátási program felhasználói leírása a Microsoft Word szövegszerkesztőben a telepítéskor egyeztetett elérési mód követésével nyitható meg és nyomtatható ki. Leltározás Év végi záráskor a szakigazgatóságoknak az érvényes Társasági Leltározási Szabályzatnak megfelelően kell a forma- és munkaruha leltározását elvégezni. A funkcionális igazgatóságok (GI, MI, IHI, Stratégiai és Controlling Iroda) forma-és munkaruha leltározását (az FKI kivételével) a Logisztikai Irodának kell végezni. Hatásköri és felelősségi előírások A formaruha viselésével kapcsolatos szabályok betartását a szolgálati helyek vezetői kötelesek ellenőrizni. Hiányosság esetén a munkavállalóval szemben el kell járni. A ruhaellátással megbízott ügyintézők kötelesek követni és ellenőrizni a nyilvántartást. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, kötelesek felettesüknek jelenteni. II.1.1 Az igényjogosultság a munkakörbe kerüléssel kezdődik. Ha a jogosultság a hónap első felében (15-én, vagy előtte) kezdődik, a tárgyhó első napjától, amennyiben a hónap második felében (15-e után) indul, úgy a tárgyhót követő hónap első napjától kell a kihordási időt számítani. A felszerelés kihordási idejének kezdete a jogosultság időpontja, folyamatos juttatás esetén az előző ruha kihordási idejének a vége. Az igényjogosultság a munkaviszony megszűnésével, nyugdíjazással, más munkakörbe (ahol nincs formaruha, munkaruha juttatás) helyezéssel szűnik meg. II.1.2 Amennyiben a munkavállaló a szolgálati jegyen kötelező jelleggel kiadott ruhadarab átvételét megtagadja, abban az esetben csak a következő kihordási idő kezdetén jogosult az újabb termékre. Munkaviszony megszűnése esetén a nem vételezett terméket nem kell megfizetni. A juttatási idő számítása folyamatos, amennyiben a munkavállaló rendszeresen jelentkezik járandóságáért. A juttatási idő folytonossága megszakad, ha a munkavállaló saját hibájából járandóságát a kihordási idő letelte után 3 hónapon belül nem veszi fel. Ebben az esetben a kihordási idő kezdete a tényleges felvétel napja. II.1.3 A ruházat felvételétől számított hat hónapon belül, gyártási hiba, minőségi hiba miatt tönkrement ruhánál garanciális cserét kell alkalmazni. A garanciális csere jogosságát, a ruhaellátást biztosító Vállalkozó bírálja el. Vitás esetekben az érintett szakigazgatóság és a Logisztikai Iroda közösen intézkedik a jogos reklamáció érvényesítésére. Vitatott garanciális cserénél a Logisztikai Iroda KERMI vizsgálatot végeztet. Amennyiben a panasz indokolatlan volt, a vizsgálat költsége az érintett szakigazgatóságot terheli. Garanciális csere esetén a cserélt termék kihordási idejének kezdete minden esetben a csere időpontja. A cserélt termékre vonatkozó garancia, a csere első napjától érvényes II.1.4 A munkavállaló a Szabályzatban rögzített járandóságon felül, új forma-, vagy munkaruhával csak akkor látható el, ha a szolgálati helyen lefolytatott vizsgálat megállapítása szerint a ruha munkabaleset, vagy más olyan okból vált használhatatlanná, amelynek bekövetkezését a munkavállaló nem akadályozhatta meg. A vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely bizonylati alapja a cserének.

4

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. A jegyzőkönyv készítésének folyamatát helyi szabályozásban kell előírni! Ha a ruha a munkavállaló hibájából vált használhatatlanná, új formaruha, vagy munkaruha csak térítés ellenében adható. A járandóságon felül cserélt ruha kihordási idejének kezdete a ruha kiadásának időpontja. II.1.5 Kihordási idő számítása: A passzív állományban eltöltött idő meghosszabbítja a formaruha, illetve munkaruha kihordási idejét. Részidős foglalkoztatás esetén (pl.: 4, 6, 7 óra) a formaruha, illetve a munkaruha időarányos (a ledolgozott óraszámnak megfelelően) kihordási időre jár. Mellékfoglalkozás jellegű foglalkoztatás esetén a formaruha, illetve a munkaruha dupla kihordási időre jár. Szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóknál (pl. nyugdíjas) a formaruha, illetve a munkaruha időarányos (a ledolgozott óraszámnak megfelelően) kihordási időre jár. II.1.6 Ha a munkavállaló a ruha ellátásra jogosító munkakörből a formaruha, illetve a munkaruha juttatási jegyzékben nem szereplő munkakörbe kerül (áthelyezés, átirányítás), a birtokában lévő ruhát térítésmentesen megtarthatja, de további pótlásra nem jogosult. II.1.7 Az alábbiakban a megtérítendő összeget a szerződés megszűnésekor érvényes nettó beszerzési ár + ÁFA alapján kell megállapítani. Munkaviszony, vagy megbízás, rendkívüli vagy közös megegyezéssel, valamint a munkavállaló részéről kezdeményezett munkaviszony megszűnése esetén a még érvényes kihordási idejű formaruhák, illetve munkaruhák hátralévő kihordási idejére eső értéket meg kell téríteni. Szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóknál, szerződésük rendkívüli vagy közös megegyezéssel, valamint a munkavállaló részéről kezdeményezett megszűnése esetén a még érvényes kihordási idejű formaruhák, illetve munkaruhák hátralévő kihordási idejére eső értéket meg kell téríteni. Mellékfoglalkozás jellegű munkavállalóknál, amennyiben a szerződés a munkavállaló hibájából szűnik meg, vagy a munkavállaló nem kívánja mellékfoglalkozását folytatni, a még érvényes kihordási idejű formaruhák, illetve munkaruhák hátralévő kihordási idejére eső értéket meg kell téríteni. Próbaidő alatti munkaviszony megszűnése: a munkavállaló részéről kezdeményezett munkaviszony megszüntetése esetén a formaruhák hátralévő kihordási idejére eső értéket meg kell téríteni. Amennyiben a munkaruhára jogosult munkavállaló a próbaidő alatt kapott védőruhát nem adja le, a mindenkor érvényben lévő Munkavédelmi Szabályzat előírása alapján kell megtéríteni a ruhát. A formaruhák és munkaruhák aktuális áráról információt a szakigazgatóságok ruhaellátási ügyintézői, valamint a Logisztikai Iroda adnak. II.1.8 Térítési kötelezettség alól méltányosságból, a próbaidőt kivéve, minden esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója adhat felmentést.

5

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. II.1.9 A munkáltató részéről történő rendes felmondás esetén a munkavállaló, illetve a nyugdíjba vonuló munkavállalók és az elhunyt munkavállaló hozzátartozói a birtokukban lévő ruhát térítésmentesen megtarthatják. II.1.10 Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnik és a térítési kötelezettség összege a munkabéréből nem vonható le, úgy a Jövedelem Elszámolási Osztály értesítése alapján a Jogi Iroda intézkedik felszólítás kibocsátásával a tartozás behajtására. II.1.11 A korábban pontértékért vételezett formaruharuha féleségek egyetlen esetben sem kerülnek felszámolásra.

II.2. A formaruha ellátás folyamata
II.2.1 Társaságunk természetbeni juttatásként, kihordási időre biztosítja a társasági munkaviszonnyal rendelkező, a formaruha juttatási jegyzékben (2. sz. melléklet) szereplő formaruhát, a formaruhára jogosító munkakört betöltő (1. sz. melléklet) munkavállalóinak. Vizsgához kötött munkakörökben a formaruha csak eredményes hatósági, illetve forgalmi vizsga után adható. A vizsgához kötött munkakörök nyilvántartását a szakigazgatósági ruhaellátási ügyintézőknek kell végezni. II.2.2 A ruházat vételezése a ruhaellátást biztosító Vállalkozó telephelyén, valamint negyedévenként a szakigazgatósági telephelyeken párhuzamosan történik. A telephelyeken történő kiszolgálás éves ütemtervét a Logisztikai Iroda köteles megküldeni minden év november 30-ig a szakigazgatóságok részére. II.2.3 Formaruhához kizárólag fekete, zárt cipő viselhető! (Nyári cipő esetében a sarok és az orr rész zárt.) FORMARUHÁHOZ TILOS EDZŐCIPŐT, PAPUCSOT, SARUT HORDANI! Jelen szabályzatban nem szereplő, régebbi típusú formaruha féleségek (pl.: drapp színű nyári dzseki, „tavasz” ing) viselése TILOS! II.2.4 A formaruha juttatásra jogosult munkavállalók téli és nyári kivitelben kapják juttatásukat, a 2. sz. mellékletben meghatározott kihordási időkre. A téli időszak október 1-jétől március 31-ig, a nyári időszak április 1-jétől szeptember 30-ig tart. A Vállalkozó köteles az újonnan állományba vett munkavállalóknak, az évszaknak megfelelő ruházatot kiadni. A következő időszak elérésekor a ruházatot az évszaknak megfelelően kell kiegészíteni, a kihordási idő kezdete azonban a jogosultság napja. Első felszereléskor a kihordási idő kezdete a jogosultság napja, folyamatos ellátásnál az előző kihordási idő vége. A formaruha leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A téli és nyári időszakban kiadható ruházatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. II.2.5 A formaruha juttatásra jogosult munkavállalók ruházattal történő ellátását, a ruhaellátást biztosító Vállalkozó végzi, a vállalkozási keretszerződés előírásai alapján. Minden szakigazgatóságnál 1 – 1 garnitúra, jelöléssel ellátott minta formaruhát (etalon) a szállítási szerződés ideje alatt meg kell őrizni.

6

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. A munkavállalók kizárólag saját részre, saját méretre vételezhetnek! A „Formaruházati szolgálati jegy”-re kiírt ruházati cikkeket a munkavállalónak kötelező kivételezni! Kivételt képeznek: nyakkendőtű, névjegykitűző, BKV RT jelvény. A szabályzat szerinti egységes megjelenés csak így biztosított. II.2.6 A vállalkozási szerződésben meghatározott méretektől eltérő testalkattal rendelkező munkavállalók részére az ellátást méretes ruha gyártásával biztosítja a Vállalkozó. A méretes ruhák átadása-átvétele átvételi elismervény (szállítólevél) alapján történik. A számlázásra havonta, szakigazgatósági összesítésben kerül sor. Az átvételi elismervényen (szállítólevélen) a méretes ruha igénylése szerinti szolgálati jegy számát is fel kell tüntetni. A számla melléklete az átvételt igazoló átvételi elismervény (szállítólevél) két példánya.

II.3. A Munkaruha ellátás folyamata
II.3.1 Társaságunk a munkaruha juttatási jegyzékben (4. sz. melléklet) felsorolt FEOR számú munkakörben dolgozókat, valamint saját képzésű szakmunkástanulókat munkaruha juttatásban részesíti. A szakmunkás tanuló a vele azonos FEOR besorolásban foglalkoztatott szakmunkás járandósága illeti meg. Próbaidő alatt a munkaruhát védőruhaként kell kiadni, melyet a próbaidő letelte után a munkavállaló köteles a védőruha felelősnek leadni. A munkaruhát a próbaidő letelte után a 4. sz. mellékletben meghatározott kihordási időre kell adni. II.3.2 A munkaruha vételezése a szakigazgatóságok raktáraiból történik. II.3.3 Munkaruha juttatásra jogosult munkakörbe kerüléskor első alkalommal a munkavállalót amennyiben munkaöltöny járandósága van – kettő darab munkaöltönnyel kell ellátni a 4. számú mellékletben jelzett kihordási időre. II.3.4 Köpeny, vagy munkaöltöny juttatásban részesülők választhatnak köpenyt, munkaruhát, vagy overallt, az eredeti juttatás kihordási idejét figyelembe véve.

III. A RUHAELLÁTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐK FELADATA
III.1 Központi feladat (Logisztikai Iroda): A Logisztikai Iroda végzi a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, koordinálja és ellenőrzi a társasági szintű ruhaellátást, a rendszer indulásakor és a későbbi változások esetén végzi a FEOR törzs és a hozzá tartozó juttatások, juttatási idők kezelését. A központ köteles a Ruhaellátási Szabályzatban előírtakat betartani. Szoros kapcsolatot kell tartania a Vállalkozóval, a funkcionális igazgatóságok, üzemigazgatóságok ügyintézőivel. A Logisztikai Irodának kell végezni a funkcionális igazgatóságok (GI, FKI, MI, IHI, Stratégiai és Controlling Iroda) részére a ruhaellátást.

7

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. III.2 Helyi feladat (szakigazgatósági ruhaellátási ügyintézők): A munkavállalói törzs /munkaügyi nyilvántartás/ kezelése az alábbi esetekben: új munkavállaló belépésekor /munkaügyi és méret adatok/, vagy munkaügyi változások, szolgálati hely változása, ruházati ügyintéző változás, óraszám és FEOR változás, passzívba helyezés és passzívból történő visszavétel esetén. A munkavállalói méretváltozások kezelése automatikusan – a vételezés rögzítése során felvitt adatok alapján – történik. A ruházati ügyintézők kötelesek a Ruhaellátási Szabályzatban előírtakat betartani. A ruházati szolgálati jegy kiállítását, a vételezés folyamatát a nyilvántartó program kétféle módon tudja kezelni: a) Átmeneti időszak, amíg a ruházati kiszolgálás helyiségében nincs hálózatba kötött (TRANSIT-os) számítógép és lézernyomtató: Ebben az esetben a ruházati ügyintézőnek, formaruha esetében 4 („A” „B” „C” „D”), munkaruha esetében 2 („A” „B”) példányt kell kinyomtatni a szolgálati jegyből. Ezt a ruházat kiadásakor kézzel egészítik ki a kiszolgálás adataival /sikeres, sikertelen vételezés, méretes ruha, mennyiség, méret, esetleg (választható cikkeknél) megnevezés adatokkal. A kitöltött szolgálati jegy „B” példányát a munkavállalónak 3 munkanapon belül kötelező a ruházati ügyintézőnek leadni, aki a vételezés adatait számítógépen rögzíti. A (ruhakönyv helyett) program által 2 példányban automatikusan kinyomtatott munkavállalói jogosultság lista (kis karton) egy példányát aláíratja a munkavállalóval, a másik példányt átadja a munkavállalónak. Az aláírt példányt a ruházati ügyintézőnek kell megőrizni. A formaruha szolgálati jegy „A” és „C” példánya a számla melléklete, „D” példány a vállalkozóé, „B” példánya a ruházati ügyintézőé. Munkaruha szolgálati jegy „A” példánya a ruházati ügyintézőé, „B” példánya a raktáré.

b) Van hálózatba kötött számítógép és lézernyomtató a kiszolgálás helyszínén: Formaruha szolgálati jegy 5 példányos („A” „B” „C” „D” „E”), munkaruha szolgálati jegy 3 példányos („A” „B” „C”). A ruházati ügyintézőnek egy példányban („B”) kell kinyomtatni a szolgálati jegyet. A kiszolgálást végző ügyintéző a programban rögzíti a vételezés adatait /sikeres, sikertelen vételezés, méretes ruha, mennyiség, méret/ esetleg (választható cikkeknél) megnevezés adatokkal. A hiányzó példányokat /formaruhánál „A” „C” „D” „E”, munkaruhánál „A” „C”/ a számítógép már kitöltve nyomtatja ki. A kitöltött szolgálati jegy példányát (formaruhánál „D”, munkaruhánál („A”) a munkavállalónak 3 munkanapon belül kötelező a ruházati ügyintézőnek leadni, aki a számítógépen a vételezés adatait rögzíti. A (ruhakönyv helyett) program által 2 példányban automatikusan kinyomtatott munkavállalói jogosultság lista (kis karton) egy példányát aláíratja a munkavállalóval, a másik példányt átadja a munkavállalónak. Az aláírt példányt a ruházati ügyintézőnek meg kell őrizni. A formaruha szolgálati jegy „A” és „C” példánya a számla melléklete, a „B” és az „E” példánya a vállalkozónál marad. A munkaruha szolgálati jegy „A” példánya a ruházati ügyintézőé, a „B” és „C” példánya a raktáré. Munkavállalói tartozások követése a program által nyomtatott munkavállalói tartozási lista értékei (maradék kihordási idő a teljes idő százalékában) a kinyomtatáskor érvényes nettó egységárral szorozandók. A tartozási értékhez a 25%-os ÁFÁ-t is hozzá kell adni.

8

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. III.3. A Munkavállaló feladata ­ ­ A Munkavállaló köteles a Ruhaellátási Szabályzatban előírtakat betartani. A járandóság vételezésénél köteles a Szabályzatban meghatározott ruházatot vételezni, az esetleges későbbi reklamációk elkerülése végett a ruhát átnézni, felpróbálni. A Munkavállaló köteles szabályos formaruhában munkába állni. A tiszta, de gyűrött, szakadt formaruha nem minősül szabályosnak!

­

IV. TŰZOLTÓ EGYENRUHA JUTTATÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA
IV.1 Tűzoltó egyenruha ellátásra jogosult a Társaság minden létesítményi tűzoltója, aki megbízólevéllel és tűzoltó igazolvánnyal rendelkezik. A jogosultság a munkaviszony megszűnésével, a megbízás visszavonásával, a tevékenység megszűnésével, vagy nyugdíjazással szűnik meg. Társaságunk a létesítményi tűzoltói feladatokat ellátó munkavállalóit – a mindenkor érvényben lévő BM TOP (jelenleg érvényes a BM TOP 1/1997. dec. 4.) és a Magyar Tűzoltó Szövetség együttes irányelveinek megfelelően látja el szolgálati egyenruhával. IV.2 A ruházatot a tűzoltó egyenruha juttatási jegyzékben (5. sz. melléklet) rögzítettek alapján kell kiadni. A ruházat vételezése a szakigazgatóságok raktáraiban történik. IV.3 A juttatás módja IV.3.1 A tűzoltó egyenruha természetbeni juttatás. A tűzoltók felszerelését és ruházatuk pótlását a megbízó (illetékes szakigazgatóság vezetője) kezdeményezi a 6. számú mellékletben szereplő igénylőlap kitöltésével. A benyújtott nyomtatványt a tűzoltó egységparancsnok látja el ellenjegyzésével. IV.3.2 A tűzoltó ruházat nyilvántartását a szakigazgatóságok ruhaellátással foglalkozó ügyintézőinek kell végezni. IV.3.3 Szolgálat ellátása közben megrongálódott, megsemmisült ruházat kicseréléséről a Társaság köteles gondoskodni. A ruházat cseréjének alapja az illetékes tűzoltó egységparancsnok által kiállított jegyzőkönyv, illetve igénylőlap. IV.3.4 Amennyiben a tűzoltó munka- vagy szolgálati viszonyát megszünteti, a ruha hátralévő kihordási idejére eső értéket meg kell téríteni. A megtérítendő összeget a szolgálati viszony megszűnésekor érvényes beszerzési ár + ÁFA alapján kell megállapítani. IV.3.5 Térítési kötelezettség alól felmentést méltányosságból, az illetékes tűzoltó egységparancsnok javaslata alapján, a szakigazgatóság vezetője adhat.

9

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. IV.4 A tűzoltó egyenruha viselésének szabályai IV.4.1 A tűzoltó csak a szolgálati viszonnyal kapcsolatos tevékenység során viselheti az érvényes kihordási idejű egyenruhát. Lejárt kihordási idejű egyenruhát csak a beosztásjelzések nélkül lehet viselni. IV.4.2 A tűzoltó köteles gondoskodni egyenruhája megőrzéséről, tisztításáról és karbantartásáról. IV.4.3 A tűzoltó az egyenruha vételezését és pótlását egyénileg végzi a szakigazgatóság raktárában. IV.4.4 A tűzoltó viselheti kitüntetéseit és beosztás jelzéseit az érvényes BM TOP szabályzat és a Magyar Tűzoltó Szövetség együttes irányelveinek megfelelően. IV.4.5 Az egyenruhát olyan állapotban kell hordani, hogy a tűzoltó megjelenésekor méltó módon képviselje a Társaságot, eleget tegyen a BM TOP öltözködési szabályzatának és a Magyar Tűzoltó Szövetség együttes irányelveinek. IV.4.6 A lejárt kihordási idejű ruházat a tűzoltó tulajdonába kerül. IV.5 A tűzoltó egyenruhával kapcsolatos feladatok a szolgálati helyen IV.5.1 A tűzoltó parancsnok a felelős a hozzá tartozó tűzoltók egyenruhájával kapcsolatos nyilvántartás vezetéséért. A nyilvántartás folyamatának leírása a 7. számú mellékletben található. IV.5.2 A megbízó által aláírt „Igénylőlap”-ot 1, azaz egy példányban a szolgálati helyhez tartozó, a beszerzések intézéséért felelős szervezeti egységnek kell megküldeni. IV.5.3 A beérkezett igények alapján az egyenruha beszerzését követően, a tűzoltó a szakigazgatóságok kijelölt raktáraiban vételezheti járandóságát. A szakigazgatóság köteles biztosítani a tűzoltó megjelenését a raktárban, vételezés céljából. IV.5.4 A tűzoltó egységparancsnok ellenőrzi a ruházat viselésével kapcsolatos szabályok betartását. IV.5.5 Szolgálati feladat végrehajtása során megrongálódott, vagy megsemmisült ruházatról a tűzoltó egységparancsnok jegyzőkönyvet készít, illetve kiállítja a pótlásra feljogosító igénylőlapot. IV.5.6 A tűzoltó egységparancsnok megadja a tárgyévi tűzoltó egyenruházati igényt a szakigazgatóság vezetőjének. A tűzoltó egyenruhával kapcsolatos költségek tervezéséért, a cikkek beszerzéséért és forgalmazásáért az adott szakigazgatóság vezetője a felelős.

10

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.

V. RENDELKEZŐ RÉSZ
1. Jelen Szabályzat keretszabályzatként működik. A szakigazgatóságok forma- és munkaruha ellátásának folyamatát a helyi viszonyoknak megfelelően végrehajtási szabályozásban kell rögzíteni. A helyi szabályozásokból 1 példányt a Logisztikai Irodának meg kell küldeni. A szakigazgatóságok helyi szabályozását jelen Szabályzatban függelékként kell kezelni. Határidő: A Szabályzat megjelenésétől számított 30 napon belül Felelős: A szakigazgatóságok vezetői

2.

A formaruhás munkavállalók lábbelivel történő ellátását utalványos rendszerben kell biztosítani. A nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolításáig a Ruhaellátási Szabályzat előírása alapján, kihordásos rendszerben kapják a munkavállalók a lábbelit. A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Szabályzat az utalványos rendszerben történő lábbeli ellátással módosításra kerül.

Jelen Szabályzat a megjelenés napján lép hatályba. A Szabályzat megjelenésével egyidejűleg a 2000. október 26.-tól érvényes Ruhaellátási Szabályzat hatályát veszti. A Szabályzattal kapcsolatban felvilágosítást ad a Logisztikai Iroda a 11896-os telefonszámon. Budapest, 2003. március

Aba Botond s.k. Vezérigazgató

11

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.

1. sz. melléklet FORMARUHÁRA JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK I. kategória, utazó állomány 31652 31654 52120 52121 52210 52211 52213 83520 83530 83532 83540 83550 83570 83591 83593 83594 II. Helyszínelő és zavarelhárító tiszt Városi, közlekedési, forgalmi munkakörök (forgalmi ellenőr, menetellenőr, munkáltatói ellenőr, vonali ellenőr) Menetjegyellenőr, jegyellenőr Jegyvizsgáló, vezető-jegyvizsgáló, HÉV fővizsgáló Vonatvezető-kísérő METRÓ motorkocsi segédvezető Vonatvezető (személy, teher) Villamos járművezető METRÓ járművezető Földalatti vasút vezető MILL FAV Trolibuszvezető Személygépkocsi vezető Autóbuszvezető HÉV járművezető Fogaskerekű járművezető Instruktor (METRÓ)

kategória, nem utazó állomány 13551 31421 31651 31653 31655 34192 52140 52191 52192 52193 52230 52231 52292 52293 52294 91210 91211 91292 Forgalmi szolgálatvezető Fődiszpécser, diszpécser, ÁVM diszpécser Forgalmi szolgálatvezető, főmenet-irányító (KFM) – METRÓ Forgalomirányító Szolgálatvezető Forgalmi csoportvezető, menetellenőrzési csoportvezető, vonali ellenőrzési csoportvezető Forgalmi oktatótiszt (elméleti, gyakorlati) Forgalmi szolgálattevő Egyéb járatkísérő nem utazó munkakörök (kezelő-levelező, utasszámláló, földi szolgálatos naplózó, sikló peronügyeletes, térfelvigyázó) Baleset megelőzési és forgalombiztonsági ellenőr METRÓ állomásforgalmi diszpécser Váltókezelő Váltóőr Térközőr Sorompóőr Pályaőr (HÉV) Portás Múzeumőr Peronőr

12

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. III. kategória, forgalommal összefüggő állomány 13113 13244 13263 13553 31542 31922 31923 36212 42131 42132 42133 Forgalmi igazgató Jegy és bérletellenőrzési szakszolgálat vezetője, szolgálatvezető Szakszolgálat vezető, szolgálatvezető Üzemvezető (Sikló) Revizor csoportvezető (vasútbiztonsági) Revizor (vasútbiztonsági) Műszaki ellenőr Jegyellenőrzési csoportvezető Pénztárvezető Jegy- és bérletpénztári csoportvezető Jegy- és bérlet pénztáros

IV.

kategória, egyéb forgalommal nem összefüggő, részleges juttatásban részesülő Főpénztári alkalmazottak Rendezvényi hostess Kijelölt vezetői kör Ügyfélkapcsolati munkatárs

A IV. kategóriába tartozó juttatások a Vezérigazgató külön meghatározása, engedélye és szabályozása szerint.

13

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. 2. sz. melléklet FORMARUHA JUTTATÁSI JEGYZÉK 1. A ruházati cikkek megnevezése és darab száma kihordási idővel
Megnevezés 1 db Téli zakó, vagy blézer 1 db Szövetmellény 3 db Téli nadrág 2 db Téli nadrág 3 db Téli alj 2 db Téli alj 3 db Nyári nadrág 2 db Nyári nadrág 3 db Nyári alj 2 db Nyári alj 1 db Téli kabát 1 db Téli dzseki (baleseti helysz. és forg. zavarelh.) 1 db Nyári dzseki 3 db Hosszú ujjú ing 3 db Rövid ujjú ing 3 db Hosszú ujjú blúz 3 db Rövid ujjú blúz 1 db H. mellény (pulóver) 1 db Hurkolt mellény 1 db Nyakkendő (férfiak) 1 db Sál (nők) 1 db Vörös sapka (HÉV 52140 FEOR)) 1 pár cipő (téli, v. nyári, v. félcipő) 1 db Jelvény 1 db Névjegykitűző 1 db Nyakkendő tű I. kategória 4 4 2 2 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 Kihordási idő években II. kategória III. kategória 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2

2. A ruházati cikkek időszaki meghatározása:
Téli időszakban adható Férfi téli zakó Férfi téli nadrág Téli blézer Női téli nadrág Téli alj Téli kabát Téli dzseki (baleseti helyszínelők) Téli cipő Nyári időszakban adható Férfi nyári nadrág Női nyári nadrág Nyári alj Nyári dzseki Nyári cipő Egész évben adható Vörös sapka Nyakkendő Sál H. mellény Hurkolt mellény Félcipő Jelvény Névjegykitűző Nyakkendő tű Hosszú ujjú ing Hosszú ujjú blúz Rövid ujjú ing Rövid ujjú blúz Férfi szövetmellény Női szövetmellény

14

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.

3. sz. melléklet

Formaruházati cikkek leírása
Férfi téli zakó Sötétkék, egysoros gombolású, klasszikus vonalvezetésű, frontfix technológiával készült. Eleje: függőleges mellformázóval, baloldalon vízszintes pántos mellzsebbel, a mellzseben alapanyagba hímzett „BKV RT” emblémával. Oldalzsebe kétszegélyes, bevágott zsebfedős zseb. Az elejeközepén az eleje alja lekerekített. Két gombbal záródik. Háta: függőleges formázóval, hasíték nélküli, két részből szabott. Ujja: kétvarrásos bevarrott ujj hamis hasítékkal, 3 db hamis gomblyukkal és 3 db díszgombbal. Bélelés: végigbélelt zakó, a jobb és bal elején kétszegélyes, bevágott bélészsebbel. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, sávolykötésű szövet. Területi sűrűség: 270 – 290 g/m2 Férfi szövetmellény Sötétkék, klasszikus vonalvezetésű, frontfix technológiával készült, egysoros, öt gombos. Eleje: Gallér nélküli, ék alakú nyakkivágással, függőleges mellformázó varrással, egy-egy derékvonalon elhelyezett bevágott, tűzött, pántos órazsebbel. Bal elején szivarzseb, a szivarzseben alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma. Alja része ék alakban szétnyílik. Háta: bélésselyemből szabott, formázóvarrással, szorítópánttal. Bélelés: az elejét alapanyagból szabott elejeborító és eleje alja eldolgozó alkatrész, valamint testbélés takarja. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, sávolykötésű szövet. Területi sűrűség: 270 – 290 g/m2 Férfi téli nadrág Szürke, klasszikus vonalvezetésű, svédzsebes nadrág, jobb hátsó száron bevágott zsebbel. Kötősáv: Két részből szabott, kötősáv bélelővel bélelt, 8 db övtartóval. Az eleje középen gombbal és kapoccsal záródik. Az oldalvarrásba csatos bőségszabályzó pánt van fogva. Eleje: Egy-egy, oldalra hajtott él ránccal készült, mely vasalt élben folytatódik. A nadrágon egyegy svédzseb található. A nadrág műanyag húzózáras hasítékkal záródik. Háta: Egy-egy formázóvarrással, jobb oldalon kétszegélyes, bevágott, legombolható farzsebbel készült. Nadrág alja felhajtás nélkül, szegővarrattal elszegett. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, sávolykötésű szövet. Területi sűrűség: 270 – 290 g/m2 Férfi nyári nadrág Szürke, klasszikus vonalvezetésű, svédzsebes nadrág, jobb hátsó száron bevágott zsebbel. Kötősáv: Két részből szabott, kötősáv bélelővel bélelt, 8 db övtartóval. Az eleje középen gombbal és kapoccsal záródik. Az oldalvarrásba csatos bőségszabályzó pánt van fogva. Eleje: Egy-egy, oldalra hajtott él ránccal készült, mely vasalt élben folytatódik. A nadrágon egyegy svédzseb található. A nadrág műanyag húzózáras hasítékkal záródik. Háta: Egy-egy formázóvarrással, jobb oldalon kétszegélyes, bevágott, legombolható farzsebbel készült. Nadrág alja felhajtás nélkül, szegővarrattal elszegett. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, vászonkötésű szövet. Területi sűrűség: 160 – 180 g/m2 Férfi mérettáblázat

15

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Téli zakó, szövetmellény, téli nadrág, nyári nadrág
Testmagasság NORMÁL 164-88 /44/ 170-92 /46/ 170-96 /48/ 170-100 /50/ 176-104 /52/ 182-108 /54/ 182-112 /56/ 182-116 /58/ 182-120 /60/ HOSSZÍTOTT 158-88 (44A) 182-96 /48A/ 182-100 /50A/ 182-104 /52A/ 188-108 /54A/ 188-112 /56A/ 192-116 /58A/ TELT ÁLLÁS 164-44 /44B/ 164-46 /46B/ 164-48 /48B/ 170-50 /50B/ 170-52 /52B/ 176-54 /54B/ 176-56 /56B/ 182-58 /58B/ ERŐS ÁLLÁS 164-24 /48C/ 170-25 /50C/ 170-26 /52C/ 170-27 /54C/ 176-28 /56C/ 176-29 /58C/ 182-31 /AB8/ 182-32 /AB9/ 182-33 /AB10/ 164 170 170 170 176 182 182 182 182 176 182 182 182 188 188 192 164 164 164 170 170 176 176 182 164 170 170 170 176 176 182 182 182 Mellbőség 88 92 96 100 104 108 112 116 120 92 96 100 104 108 112 116 88 92 96 100 104 108 112 116 96 100 104 108 112 116 124 128 132 Derékbőség 76 80 84 88 92 96 100 104 108 80 84 88 92 96 100 104 82 86 90 94 98 102 106 110 96 100 104 108 112 116 124 128 132 Csípőbőség 92 96 100 104 108 112 116 120 124 96 100 104 108 112 116 120 95 99 103 107 111 115 119 120 106 110 114 118 122 126 134 138 142

Hosszú ujjú ing Fehér, egyenes vonalú, egy zsebbel, zseben alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma. Alapanyag: 55% pamut – 45% PES Területi sűrűség: min. 105 g/m2 Méretek: 37 – 48-as nyakbőségig. Testmagasság: 164, 170-176, 182-188 Rövid ujjú ing

16

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Fehér, egyenes vonalú, egy zsebbel, zseben alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma. Alapanyag: 55% pamut – 45% PES Területi sűrűség: min. 105 g/m2 Méretek: 37 – 48-as nyakbőségig. Testmagasság: 164, 170-176, 182-188 Női téli blézer Sötétkék, egysoros gombolású, klasszikus vonalvezetésű, frontfix technológiával készült, végig bélelt női blézer. Gallér: Mind az alsó-, mind pedig a felsőgallér két részből, alapanyagból szabott. A gallér széle tűzött. Eleje: Függőleges mellformázóval, baloldalon bevágott pántos mellzsebbel, a zseben alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma. Oldalzsebe kétszegélyes, bevágott, zsebfedős zseb. Az elejeközépen az eleje alja lekerekített. Két gombbal záródik. A zakón tűzött az elejeszél, a kihajtó, a mellzseb pánt és a zsebfedő. Ujj: Kétvarrásos bevarrott ujj hasíték nélkül, három darab díszgombbal készült. Háta: Hasíték nélküli, két részből szabott. Bélelés: Végig bélelt, a bal elején kétszegélyes, bevágott bélészsebbel. A zseb alatt felvarrt szövött címke és egy-egy kis és nagy pótgomb. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, sávolykötésű szövet. Területi sűrűség: 270 – 290 g/m2 Női szövetmellény Sötétkék, klasszikus vonalvezetésű, frontfix technológiával készült, egysoros, öt gombos mellény. A szélei végig tűzöttek. Eleje: Gallér nélküli, ék alakú nyakkivágással, karöltőből induló szabásvonallal, egy-egy derékvonalon elhelyezett bevágott, tűzött, pántos zsebbel. Bal elejére „BKV RT” embléma van ráhímezve. Alja része ék alakban szabott. Háta: Bélésselyemből formázóvarrással szabott, szorítópánttal készült. Bélelés: Az elejét alapanyagból szabott elejeborító és eleje alja eldolgozó alkatrész valamint testbélés takarja. A hátlap bélésből szabott, a nyakív alá és az oldalvarrásba szövött címke egy pótgomb. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, sávolykötésű szövet. Területi sűrűség: 270 – 290 g/m2 Női téli nadrág Szürke, klasszikus vonalvezetésű, svédzsebes nadrág. Öv: Bélelővel egybeszabott, oldalt gumírozott, elejeközépen a bélelőre varrt szövött címkével, 8 db övtartóval. Elejeközépen kettős gombbal. Eleje: Egy-egy, oldalra hajtott él ránccal készült, mely vasalt élben folytatódik. A nadrágon egyegy svédzseb található. A nadrág műanyag húzózáras hasítékkal záródik. Háta: Egy-egy formázóvarrással és vasalt éllel készül. Nadrág alja felhajtás nélkül, szegővarrattal elszegett. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, sávolykötésű szövet. Területi sűrűség: 270 – 290 g/m2 Téli alj

17

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Szürke, egyenes vonalú, bélelt, pántos huszárzsebbel készült női szoknya. Öv: 3 cm széles, bélelővel egybeszabott, hátközépen gombbal záródik. Az övpánt szélei tűzöttek. Az oldalrész gumírozott, közép részen tűzött. Az oldalvarrásokba akasztószalag van bevarrva. Az övpánt bélelő eleje közepén szövött címke, a címke alatt nagyságjelző található. Eleje: Egy-egy, formázóvarrással, amely a ferdén beállított huszárzseb szélébe fut bele. Háta: Egy-egy formázóvarrással, hátközépen húzózárral, és az alján egy oldalra hajtott, nyitott, letűzött hasíték van. Bélelés: az eleje és háta derékbőségre formázása formázóvarrás nélkül, bőséghajtással megoldott. A bélelés az övpántba fogott, az oldalvarrásoknál 1-1 db akasztó van befogva. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, sávolykötésű szövet. Területi sűrűség: 270 – 290 g/m2 Női nyári nadrág Szürke, klasszikus vonalvezetésű, svédzsebes nadrág. Öv: Bélelővel egybeszabott, oldalt gumírozott, elejeközépen a bélelőre varrt szövött címkével, 8 db övtartóval. Elejeközépen kettős gombbal. Eleje: Egy-egy, oldalra hajtott él ránccal készült, mely vasalt élben folytatódik. A nadrágon egyegy svédzseb található. A nadrág műanyag húzózáras hasítékkal záródik. Háta: Egy-egy formázóvarrással és vasalt éllel készül. Nadrág alja felhajtás nélkül, szegővarrattal elszegett. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, vászonkötésű szövet. Területi sűrűség: 160 – 180 g/m2 Nyári alj Szürke, egyenes vonalú, bélelt, pántos huszárzsebbel készült női szoknya. Öv: 3 cm széles, bélelővel egybeszabott, hátközépen gombbal záródik. Az övpánt szélei tűzöttek. Az oldalrész gumírozott, közép részen tűzött. Az oldalvarrásokba akasztószalag van bevarrva. Az övpánt bélelő eleje közepén szövött címke, a címke alatt nagyságjelző található. Eleje: Egy-egy, formázóvarrással, amely a ferdén beállított huszárzseb szélébe fut bele. Háta: Egy-egy formázóvarrással, hátközépen húzózárral, és az alján egy oldalra hajtott, nyitott, letűzött hasíték van. Bélelés: az eleje és háta derékbőségre formázása formázóvarrás nélkül, bőséghajtással megoldott. A bélelés az övpántba fogott, az oldalvarrásoknál 1-1 db akasztó van befogva. Alapanyag: 55% PES – 45% gyapjú, vászonkötésű szövet. Területi sűrűség: 160 – 180 g/m2 Hosszú ujjú blúz Fehér, enyhén karcsúsított, 2 db mellzsebbel, bal zseben alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma. Alapanyag: 66-67% viszkóz, 28-29% PES, 5% poliuretán Területi sűrűség: 120-128 g/m2 Rövid ujjú blúz Fehér, enyhén karcsúsított, 2 db mellzsebbel, bal zseben alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma. Alapanyag: 66-67% viszkóz, 28-29% PES, 5% poliuretán Területi sűrűség: 120-128 g/m2

18

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Női mérettáblázat Téli zakó, szövetmellény, téli nadrág, téli alj, nyári nadrág, nyári alj, blúzok
Testmagasság NORMÁL 152-88 /44/ 158-92 /46/ 158-96 /48/ 158-100 /50/ 164-104 /52/ 164-108 /54/ 164-112 /56/ HOSSZÍTOTT 158-88 /44A/ 164-92 /46A/ 164-96 /48A/ 164-100 /50A/ 170-104 /52A/ 170-108 /54A/ 170-112 /56A/ TELT ÁLLÁS 152-44 /44B/ 152-46 /46B/ 152-48 /48B/ 152-50/50B/ 158-52 /52B/ 158-54 /54B/ 158-56 /56B/ ERŐS ÁLLÁS 164-29 /AB8/ 164-30 /AB9/ 170-31 /AB10/ 152 158 158 158 164 164 164 158 164 164 164 170 170 170 152 152 152 152 158 158 158 164 164 170 Mellbőség 88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 Derékbőség 67 71 75 79 82 86 90 67 70 74 78 81 86 89 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 Csípőbőség 92 96 100 104 108 112 116 92 96 100 104 108 112 116 96 100 104 108 112 116 120 128 132 136

Télikabát Sötétkék, combközépig érő, rejtett gombolással záródó, állógalléros férfi télikabát. A kabát kapucnival és a kabátba begombolható - különálló termékként kezelhető - melegítő béleléssel ellátott. Gallér: Elejeközepén magasan, gombbal záródó állógallér. Eleje: Egyenes vonalú, vállrésszel és elejepánttal tagolt, a szabásvonalak mentén tűzött, kétszegélyes bevágott oldalzsebekkel kialakított. A zsebek szélén kétsoros tűzés látható. Az eleje rejtett gombolású, 5 db nagy méretű gombbal és alátétgombbal záródik. Bal elején a mellvonalon alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma. Háta: Két részből szabott, a hátközép varrás mentén tűzött. Ujja: Kétvarrásos ujj, melynek hátsóvarrása letűzött. Az ujj aljarészen tűzött ujjpánt van befogva. Kapucni: A kapucni és bélése eltérő tulajdonságú alapanyagból szabott. A háta nyakívre négy db gombbal rögzíthető. Bősége gumis zsinórral szabályozható. Begombolható, kivehető melegítő bélelés

19

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Test felé néző rész: Eleje: Egyenes vonalú, szétnyitható húzózárral záródik. Az eleje a vastagabb alapanyagból szabott. A kabátba gombolásához az elején 4-4 db, a vállánál 1-1 db függőleges irányú egyenes gomblyuk van kikötve. Bal elején legombolható, rátűzött foltzseb. Háta: Felsőrésze testbélésből, az alsó a vastagabb alapanyagból szabott. A két rész összevarrásának vonalát rátűzött pánt takarja. A váll-, a karöltő- és az oldalvonal tűzött. Ujja: Kétvarrásos ujj mikro szálas textíliából szabva. Gallér: Állógallér, hosszában kettéosztott, eltérő alapanyagból szabott. Külső része a vékonyabb alapanyagból kialakított. A kabát felé néző rész: Eleje: Steppelt melegítő betétből szabott, egyenes vonalú. Háta: Hátközép varrás nélküli, egy részből szabott. Anyaga steppelt melegítő bélés. Ujja: Egyvarrásos, anyaga steppelt melegítő bélés. Az ujj alján - a kabátba való begomboláshoz - egy-egy gomblyuk található. A kivehető bélés alja selyem szegőpánttal szegett. Bal oldalvarrásban szövött címke található. Alapanyag: a kabát kétféle alapanyagból készül. I. Alapanyag (vékony) mikroszálas, nyersanyag-összetétel: 100% PES II. Alapanyag (vastagabb) nyersanyag-összetétel: 100% gyapjú (459g/m2) Bélés alapanyag: 100% PES Nyári dzseki Sötétkék, csípővonalig érő, húzózárral záródó, lehajtott galléros, ejtett vállú, mélyített karöltővel kialakított dzseki. Alja és ujj alja pántba fogott széles gumival behúzott, két sorban tűzött. Eleje: Elején 2 db kétszegélyes bevágott oldalzsebbel, baloldalon alapanyagba hímzett „BKV RT” emblémával készült. Az eleje húzózárral záródik, bevarrása mellett az eleje tűzött. Háta: Vízszintes szabásvonallal osztott, tűzéssel díszített. Háta alsó része hátközepén szembehajtás van, melynek szélei tűzöttek. Ujja: Kétvarrásos ujj, a hátsóvarrás tűzött. Ujja alja pántba fogott, széles gumival behúzott. Gallér: Elejeközépen magasan záródó, lehajtott gallér. A gallér vége szögletes, tűzött. Alja: A dzseki alja pántba fogott, az eleje középtől 10 cm-re kezdődik a széles gumival megoldott behúzás. Bélelés: Selyemmel bélelt. Elején egy-egy bevágott, kétszegélyes, húzózárral záródó belső zsebbel készült. A zsebeket tűzés díszíti. Alapanyag: 100% PES, mikroszálas szövet. Területi sűrűség: 200 g/m2 Hurkolt mellény Sötétkék mellény. Eleje:„V” kivágású, bal elején alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma, a nyaktő és a spicc vonalában. A vállvarrásba rögzítő szalag van varrva. Háta: nyakív danubia szalaggal eldolgozva. Hátközépen felvarrt címke a gyártó nevével és a méretállással. A bal oldalvarrásba kresz címke befogva. A mellény alja 6cm széles (duplán) 1/1 bordáskötésű pántba fogva, a varrás fedővarrattal dísztűzve. Nyakpánt: a nyakkivágás 3 cm (duplán) 1/1 bordáskötésű pánttal eldolgozva, elejeközépen összevarrva. A kivágás talpszélesen dísztűzve. Alapanyag: 80% pamut, 20% PES, belül hurkolt. Területi sűrűség: 240 g/m2 H. mellény (pulóver)

20

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Sötétkék, hosszú ujjú férfi pulóver. Eleje: „V” kivágású, bal elején alapanyagba hímzett „BKV RT” embléma a nyaktő és a spicc vonalában. A vállvarrásba rögzítő szalag van varrva. Háta: nyakív danubia szalaggal eldolgozva. Hátközépen felvarrt címke a gyártó nevével és a méretállással. Az ujja bevarrása nyitottan, a varrásszélességet a test felé talpszélesen letűzni. A bal oldalvarrásba kresz címke befogva. A pulóver alja és az ujja alja 6cm széles (duplán) 1/1 bordáskötésű pántba fogva, a varrás fedővarrattal dísztűzve. Nyakpánt: a nyakkivágás 3 cm (duplán) 1/1 bordáskötésű pánttal eldolgozva, elejeközépen összevarrva. A kivágás talpszélesen dísztűzve. Alapanyag: 80% pamut, 20% PES, belül hurkolt. Területi sűrűség: 240 g/m2 Mérettáblázat (Téli kabát, nyári dzseki, hurkolt mellény, h. mellény) S M L XL 44/46 48/50 52/54 56/58 Testmagasság 166-173 172-179 178-183 184-189 Mellbőség 86-93 94-101 102-109 110-117 Derékbőség 74-81 82-89 90-97 98-107 Vörös sapka Vörös tányérsapka forgalomirányító tisztek részére. (HÉV) Nyakkendő Sötétkék, 100% PES, hátul a bújtatón fekete hímzett „BKV RT” embléma. Sál: Sötétkék, 100% PES, két végén szitanyomással „BKV RT” embléma. „BKV RT” embléma A formaruhákon (nadrágok, aljak ingek és blúzok kivételével) az alapanyagra arany fémszállal hímezve. Az ingeken és blúzokon BKV kék és zöld színben, az alapanyagra hímezve. A sál két végén arany színben, szitanyomással. A nyakkendőn hátul a bújtatón fekete hímzéssel.

XXL 60/62 190-193 118-125 108-117

XXXL 64/66 190-193 126-133 118-129

XXXXL 68/70 190-193 134-141 130-141

4. sz. melléklet

21

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.

MUNKARUHA JUTTATÁSI JEGYZÉK
FEOR 13522 13523 13524 13531 13532 13533 13554 13555 13591 34191 34193 36241 36242 39103 41231 41232 41233 41293 41294 41932 42112 52191 52220 52294 53410 61291 73420 73430 73440 73491 74220 74291 74296 74392 74410 74411 74412 74420 74421 74430 74432 74433 FEOR 74434 MUNKAKÖR M. öltöny Bakancs Köpeny 12 hó 18 hó 18 hó Cipő 12 hó X X X X X X X X X X X X X

Művezető, főművezető (lakatos, forgácsoló, X műszerész, gépjavító karbantartó) Művezető, főművezető (gépipari) X Villamos energiaipari művezető (elektroműszerész) X Főművezető, művezető (kábel, felső vezeték) X Főművezető, művezető (villanyszerelő) X Alagútmester X Művezető, főművezető (vasútüzemi, szállítási, X gépkocsi üzemi, bizt.ber. és távközlési) Pályamester X Művezető (egyéb) X Tanműhelyvezető, szakmunkás oktató csoportvezető X Oktatási kabinetvezető X Raktárvezető X Raktáros X Gondnok X Ügyiratkezelő csoportvezető, ügyiratkezelő X Iktató, irattáros, irattárkezelő X Terv- és rajztár kezelő X Leltárellenőr X Leltárkezelő (leltározó) X Műhely (telep) adminisztrátor, írnok X Pénztár ellenőr Egyéb járatkísérő nem utazó munkakörök X (kocsiátvevő) Kocsirendező, tolatásvezető X Pályaőr X X Fényképész X Kertész X Épületasztalos X X Kárpitos X Mintakészítő X X Járműasztalos X X Szerszámkészítő X X Galvanizáló, krómozó, nikkelező, hűtőbádogos X X Minőségi ellenőr X Minőségi ellenőr X Mechanikai műszerész X Mechanikai műszerész (általános) X Számítástechnikai műszerész X Finommechanikai műszerész X Órás műszerész X Elektroműszerész (általános) X Híradástechnikai műszerész X Autóvillamossági-, elektro-, járművillamossági X műszerész MUNKAKÖR m.öltöny bakancs köpeny 12 hó 18 hó 18 hó Jelzőberendezés és bizt.ber. szerelő műszerész X

X X X X

X X X

X X X X

X cipő 12 hó X

22

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.
74435 74436 74440 74450 74451 74455 74490 74491 74492 74493 74494 75290 75300 75301 75302 75303 75304 75305 76110 76220 76230 76231 76290 76291 76380 82210 82211 82212 82213 82214 82220 82990 83410 83411 83412 83430 83510 83511 83512 83513 83542 83560 83561 83562 83563 83564 83565 FEOR 83572 83595 91110 91111 Jelző-, hírközlő építő műszerész X Elektronikus berendezés szerelő és javító műszerész X Rádió, televízió és számítástechnikai műszerész X Villamossági szerelő X X Villamosgép-motorszerelő X X Villanymotor tekercselő, tekercsimpregnáló, X tekercselő egyéb Egyéb villamossági szerelők, műszerészek X Egyéb villamossági szerelő, felügyelő X Távvezérlő műszerész X Állomás műszaki ügyeletes X Minőségi ellenőr X Egyéb vegyesipari foglalkozások X Raktárkezelő X Jegyraktáros, kiadó X Talált tárgy kezelő X Anyagkezelő, anyagkiadó X Raktárnok X Szerszámkiadó X Kőműves X O Szellőző és klimatizáló berendezés szerelő X X Felvonószerelő X X Mozgólépcső kezelő és szerelő X X Egyéb építési, szerelési foglalkozások X X Minőségi ellenőr X Üveges X Villamos üzemi és állomási gépész, gépkezelő X Elektrikus vezető, elektrikus X Másodelektrikus X Segédelektrikus X Energia operátor X Hőerőművi gépkezelő X X Egyéb nem feldolgozó-ipari jellegű gépek kezelői X X Darus X O Darukötöző X O Darukezelő X O Targoncavezető X X Mozdonyvezető X X Diesel mozdonyvezető X X Tehermozdony-vezető X X HÉV kocsiszíni járművezető X X Trolibuszvezető (garázs) X Tehergépkocsi vezető X Gépkocsivezető (TRAFIC) X Gépkocsivezető (trailer) X Gépkocsivezető (műszerkocsi) X Gépkocsivezető (pótkocsis) X Gépkocsivezető (különleges darus) X MUNKAKÖR m.öltöny bakancs köpeny 12 hó 18 hó 18 hó Autóbuszvezető (garázs) X X Síncsiszoló X O Lakás-, intézménytakarító X Állomás karbantartó (takarító) X X X

X X X X X X X X

X X X

X X X vill.sz. X vill.sz. X vill.sz.

X vill.sz. X X X X X X cipő 12 hó

23

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.
91112 91112 91120 91160 91190 91192 91240 91290 91291 91900 91903 Irodatakarító Műhelytakarító Jármű-, ablak- és egyéb tisztító Mosónő, vasalónő Egyéb takarítók és hasonló jellegű egyszerű fogl. Takarítógép kezelő Hivatalsegéd, kézbesítő Egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások Gondnok (fizikai) Egyéb segédmunkások Raktári segédmunkás X X X X X X

X X X X X X X X

X X X

X

Megjegyzés: a villanyszerelő cipő kihordási ideje 18 hónap. Lábujjvédős bakancs járandóság esetén, amennyiben a lábméret, vagy a láb felépítése indokolja, gumitalpú bakancs adható a lábujjvédős bakancs kihordási idejét figyelembe véve. X = Járandóság FEOR szám és munkakör alapján meghatározott kihordási időre. O = Járandóság FEOR szám és munkakör alapján meghatározott kihordási időre. Amennyiben a Munkavédelmi Szabályzat rendelkezik védőlábbeliként a juttatásról, úgy a Munkavédelmi Szabályzat előírásai az érvényesek. KETTŐS JUTTATÁS NEM ADHATÓ!

5. sz. melléklet TŰZOLTÓ EGYENRUHA JUTTATÁSI JEGYZÉK

Az egyenruha leírása

24

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003.

A BM TOP és a Magyar Tűzoltó Szövetség irányelvei alapján rendszeresített, a szolgálati szabályzatban rögzített szolgálati egyenruha. Megnevezés Sávoly tábori sapka Sávoly gyakorló zubbony Sávoly gyakorló nadrág Gyakorló ing Nyakkendő Félcipő Beosztásjelzés, karlap Derékszíj Kihordási idő 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év 4 év kihordási idő nélkül kihordási idő nélkül

A beosztásjelzéseknek és a derékszíjnak kihordási ideje nincs. Elhasználódásának, illetve aktualitásának megfelelően kell cserélni.

6. sz. melléklet TŰZOLTÓ EGYENRUHA IGÉNYLŐLAP Szolgálati hely: …………………………………………………………….

25

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Név: Beosztásjelzés: Tűzoltó szolg. Kezdete: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….

Kérem, hogy a nevezett létesítményi tűzoltó részére az alábbi ruházatot biztosítani szíveskedjenek: MÉRET Sávoly tábori sapka Sávoly gyakorló zubbony Sávoly gyakorló nadrág Gyakorló ing Cipő Nyakkendő Beosztásjelzés Derékszíj ……………… derék körméret ……………… fej körméret ……………… magasság/bőségméret ……………… magasság/bőségméret ……………… nyakméret ……………… lábméret

Budapest, ……… év ……………………hó ….….. nap …………………………………………… Megbízó

…………………………………………… Tűzoltó egységparancsnok ………………. Telefonszám 7. sz. melléklet

A formaruha ellátás minőségének, az ellátás színvonalának értékelési rendszere
1. Részvénytársaságunk a ruhaellátás biztosítását a Ruhaellátási Szabályzat előírásai szerint végzi. A Szabályzatot a kiadáskor és módosításkor az érdekképviseletekkel egyeztetni kell. A termékek beszállítása közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések alapján

26

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. történik, a szakigazgatóságok beszerzőinek negyedéves beszerzési megrendelése (BMR) alapján. 2. A szakigazgatósági ruhaellátási ügyintéző feladatai és kötelességei: Vezeti a Szabályzatban meghatározott számítógépes nyilvántartásokat, végzi a ruhaellátással kapcsolatos feladatokat: - a szolgálati jegyek kiállítása, a vételezett termékek könyvelése, a munkavállalók egyenletes, folyamatos vételezésének figyelemmel kísérése. A munkavállaló kizárólag saját részére és méretére vételezhet. A ruhaellátási ügyintézőnek ellenőriznie kell a szolgálati jegyen a vételezett termékek milyenségét, méretét. Amennyiben eltérést tapasztal, (pl.: férfi női ruhát vételezett, vagy a vételezett ruhák lényeges méretkülönbségűek) köteles a munkavállalóval a szabálytalanul vételezett ruházatot visszaküldeni és az esetet a felettesének jelenteni. Feladata továbbá a ruhaellátással kapcsolatos reklamációk fogadása, kivizsgálása. Etalon (mintakollekció): A Szabályzat előírása alapján, minden szakigazgatóságnál 1 – 1 garnitúra formaruha (etalon) jelölten és elkülönítetten a vállalkozási szerződés ideje alatt megőrzendő. 3. A munkavállaló kötelességei: - A munkavállaló köteles a Ruhaellátási Szabályzat előírásait betartani. - A munkavállaló köteles munkahelyén szabályos formaruhában munkába állni. - A járandóság felvételénél köteles a Szabályzatban meghatározott ruházatot vételezni, az esetleges későbbi reklamációk elkerülése végett a ruhát köteles átnézni, felpróbálni. 4. Ellátási folyamat Tevékenység Versenyeztetés funkcionális ellátás, mennyiségi és minőségi Szerződéskötés koordinálás, problémák összefogása, Szerződés felügyelés információadás dokumentálása, intézkedés a reklamáció megoldására Igény meghatározása, Ruhaellátással mennyiségi és minőségi BMIG, BMR összefüggő problémák kivizsgálása, készítése nyilvántartások dokumentálása, intézkedés a vezetése, információadás reklamáció megoldására

Résztvevők Központi ruhaellátási szervezet Ágazati ruhaellátási szervezet

Forgalmazó, ellátó cég

a Szállítási munkavállalók reklamációk fogadása, Szerződésben folyamatos ellátása kivizsgálása, dokumentálása meghatározott termékek folyamatos biztosítása Munkavállaló Vételezési igényének A kiszolgáló cégnél, a használat során észlelt jelzése időben a szemrevételezi a minőségi hiba jelzése az ágazati ruhaellátási termékeket, esetlegesen ruhaellátási ügyintézőnek ügyintéző felé kifogásol, vagy elfogad 5. Használat során észlelt hiányosságok, garanciális problémák: - A garanciális cserék elbírálásáról és érvényesítéséről a Szabályzat II/1.5 és II/2.6 pontja rendelkezik. - A munkavállalónak minden ruhaellátást érintő panaszával a helyi ruhaellátási ügyintézőt kell felkeresni. - Az ügyintéző részletesen kivizsgálja a panaszt, egyezteti a nyilvántartás adatait és a reklamált terméket. Esetleges intézkedéseket az ellátó cég felé megteszi.)

27

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. Vitás esetekben a kivizsgált reklamációt írásban, dokumentáltan és a hibás termék bemutatásával a Logisztikai Irodának köteles megküldeni. 6. Minőségi és mennyiségi hibák kezelésének, követésének folyamatábrája
 Munkavállaló  Igazgatóság   Közp.ruhell.szerv.  Kiszolgáló cég 

 = hibajelzés, intézkedés  = információ a megoldásról 7. Együttműködés az érdekképviseletekkel: Amennyiben érdekképviseleti oldalról érkeznek minőségi, ellátási problémákra vonatkozó jelzések, az érdekképviseletek a helyi ruhaellátási ügyintézővel kapcsolatba lépnek és közösen kivizsgálják a panaszt. Ha a problémát helyi szinten nem lehet orvosolni, a reklamációt írásban, dokumentáltan és a hibás termék bemutatásával a Logisztikai Irodának kell megküldeni. 8. Hatásköri és felelősségi mátrix

Hatáskör és felelősség
Központi ruhaellátási szervezet Szakigazgatóságok Munkavállaló Szerződéses feltételek felügyelete, betartatása, reklamációk rendezése Operatív intézkedések A teremék szemrevételezése, kihordás során észlelt hibák jelzése

Határidő
a szerződések teljes időtartama alatt, dokumentum kézhezvételétől max. 3 munkanap dokumentum kézhezvételétől max. 3 munkanap átvételnél azonnal, észleléstől számított 1-2 munkanap

9. A formaruha ellátás során alkalmazható szankciók: Sikertelen kiszolgálás: az 1%-ot meghaladó sikertelen kiszolgálások után a Vállalkozó köteles kötbért fizetni, melynek mértéke, az igényelt, de kiszolgálásra nem került termékek összértékének 10%-a. A Vállalkozási Szerződéstől eltérő termékek kiszolgálása a Szerződés azonnali, egyoldalú felmondását eredményezi.

­

10. Egyéb feladatok: - A folyamatban résztvevők → ágazati → funkcionális → érdekképviseleti

28

BKV Rt. Ruhaellátási Szabályzat 2003. → munkavállalói oldalról a szoros együttműködés szükséges. - Az információk a megfelelő időben, tartalommal, az érintettek részére kerüljenek továbbításra. - A párhuzamos intézkedések megszüntetése = a felmerült minőségi és/vagy mennyiségi hibajelzés az illetékes helyre kerüljön és a hatásköri mechanizmus szerinti kezelése érvényesüljön. - A nem igazolható, megalapozatlan reklamációk minimalizálása, elkerülése.

29