DIREKTÓRIUM

A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE
A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT
A 2010–2011.
LITURGIKUS ÉVRE

A
A nagyváradi latin szertartású
egyházmegye számára

KIADJA
A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG
2010

2

DECEMBER

KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás
az alábbi napokon:
– Újév
január 1.
– Vízkereszt
január 6.
– Áldozócsütörtök
június 2.
– Úrnapja
június 12.
– Szt. Péter és Szt. Pál június 29.
– Nagyboldogasszony
augusztus 15.
– Mindenszentek
november 1.
– Szeplõtelen Fogantatás december 8.
– Karácsony ünnepe
december 25.

SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda
március 9.
– Nagypéntek
április 22.
A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és
egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték
a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.

PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein
nem ehetnek húst.
Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három
bûnbánati cselekedet közül választhatunk:
1. nem eszünk húst, vagy
2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.)
3. többet imádkozunk ezeken a napokon.

Összeállította: Mons. Fodor József

DECEMBER

3

RÖVIDÍTÉSEK
adv.
alk.
ant.
Ász.
Ben.
Bi.
D
e
E
Ed.
egyet.
egyht.
ev.
euk.
évk.

Függ.
hithird.
húsv.
kar.
köny.
közn.
lelkipászt.
Magn.
mennyb.
mfsz.

Ni.
Oi.
Olv.
pref.

adventi
az alkalmi misék olvasmányainak kötete
antifóna
Általános szabályok a liturgikus évrõl és naptárról
Benedictus
Befejezõ imaóra
Direktórium
nem kötelezõ emléknap
kötelezõ emléknap
Esti dicséret (latinul Vesperae)
egyetemes
egyháztanító
evangélista
eukarisztikus
évközi
fõünnep (latinul: sollemnitas)
függelék
hithirdetõk
húsvéti
karácsonyi
könyörgés
köznap v. köznapi
lelkipásztor
Magnificat
mennybemenetel
megfelelõ szentrõl való prefáció, olyankor, amikor egy szentrõl több
prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is, és püspök
v. pap is).
Napközi imaóra
Olvasmányos imaóra
Olvasmány
prefáció

4

PS
Rd.
szekv.
Sz.
szerz.
Ü
Sztköt.
v.
vas.
vért.
vízk.
Vo.
ZSO.

DECEMBER
„Paschalis sollemnitatis“ körlevél a Húsvét megünneplésérõl
(Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.)
Reggeli dicséret (latinul Laudes)
szekvencia
Szûz
szerzetes
Ünnep (latinul festum)
a szentekrõl szóló olvasmányos kötet
vagy
vasárnap
vértanú
vízkereszt
votivmise
Zsolozsma

HÚSVÉTI GYÓNÁS IDEJE
Minden év hamvazószerdáján kezdõdik és tart pünkösd vasárnap estéjéig.

BÛNBÁNATI IDÕK (tiltott napok)
Az adventi és nagybõjti szent idõk u.n. „tiltott napok“, amikor tilosak az
ünnepélyes esküvõk és más zajos mulatságok (pl. bálok, házibulik, táncos
összejövetelek stb.).

vasárnapja A béke világnapja Szerzetesi hivatásokért A világ éhezõiért Papi hivatásokért Mise a Szentatyáért Jó termésért (Búzaszentelõ) Tömegtájékoztatási világnap Terménybetakarítási ájtatatosság január 1. április 25. július 1. június 23. vasárnapja Hamvazószerda Húsvét Urunk Mennybemenetele Pünkösd Szentháromság vasárnapja Úrnapja Jézus Szíve ünnepe Krisztus Király ünnepe Advent I. vasárnapja A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: Az évközi hétköznapok elsõ olvasmánya: november 28. . március 9. Augusztus utolsó vasárnapja Szeptember utolsó vasárnapja A szentírás vasárnapja szeptember 25. március 6. április 19. június 2. Október utolsó elõtti vasárnapja Missziós vasárnap október 23. november 20. VILÁGNAPOK.DECEMBER 5 VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2010–2011-BEN Advent I. február 11. június 19. november 27. április 24. I. vasárnapja Pápaválasztási évforduló Április utolsó vasárnapja Húsvét VII. június 5. február 2. augusztus 28. május 15. június 12. A. KÖNYÖRGÕ NAPOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK Újév Gyertyaszentelõ Boldogasszony A nagybõjtöt megelõzõ vasárnap A betegek napja Húsvet IV.

Karitász javára november 20. ebben az évben május 15-én. október 23. Ezeket a gyûjtéseket a püspökség pénztárába kell befizetni.6 DECEMBER EGYHÁZMEGYEI GYÛJTÉSEK Szentföld javára Péter-fillérek Missziók javára április 22. vasárnapján. Ajánlott gyûjtés a hivatások vasárnapján a Teológia fenntartására. . Húsvét 4. június 29.

latinul Liturgia Horarum) magyar fordításának használata kötelezõ. nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára esnék. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvû kiadása. . hogy a kiemelkedõ hórákat.DECEMBER 7 BEVEZETÉS Általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni. abban az esetben az utána következõ hétfõn végezzük. Ha az ünnepet közvetlenül megelõzi vagy követi egy a föntebb említett napok közül. a megfelelõ közösbõl vesszük. Ha pedig hamvazószerdára. vagy II. Ez azonban nem jelenti azt. az használja a Liturgia Horarumot. vértanúkról. évközi idõben pedig a közös prefációk valamelyikét. Megjegyzések a zsolozsmához A zsolozsmáskönyv (Az imaórák liturgiája. áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. A templom címének ünnepe az illetõ templomban fõünnep (sollemnitas). Ha nincs saját prefációja. de az ünnep egy vagy több szentrõl szól akkor a szentekrõl. A II. Ezért a D-ból is kihagytuk a latin kifejezéseket. húsvét stb. közösen végezzék el. Ed-tõl kezdve. hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak be a liturgikus életbe. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak azon kell lenniök. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza a zsolozsmát. hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság. A mise olvasmanyait az ünneprõl. húsvét hetére vagy valamelyik fõünnepre esnék. bármelyik végezhetõ tetszés szerint. ezért lehetõleg közösségben végezzük. „Papi zsolozsmának“ is szokták helytelenül nevezni. A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az elõzõ napon megülendõ I. legalább vasárnapokon és nagyobb ünnepeken. hogy a zsolozsma közösségi ima. szüzekrõl vagy a szerzetesekrõl szóló prefációt kell mondani. Ed-ét. Az ünnep miséjében mindig van Dicsõség és Hitvallás. – Ajánlatos. úgy azt kell venni. hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák. mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a kötelezettséget. Egyébként saját napján üljük meg. Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D. Ha az ünnepnek van külön saját prefációja. Ha advent. nagyhétre. ill. annak átadja I. Az egyház nagyon ajánlja.) prefációját vesszük. Egyébként az illetõ idõszak (advent. nagyböjt. elsõsorban a Vesperae-t (Ed). Nem szabad elfelejtenünk.

akár maguk között csoportban.) Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV“ fõképpen a liturgiába bekapcsolódni kívánó híveknek készült. de még külön-külön egyénenként is (LK 100. Az imaórák elnevezése az új könyvekben Oi Rd Ni Ed Bi LITURGIA HORARUM Officium lectionum Laudes matutinae Hora media Tetia Sexta Nona Vesperae Completorium AZ IMAÓRÁK LITURGIÁJA Olvasmányos imaóra Reggeli dicséret Napközi imaóra Délelõtt Délben Délután Esti dicséret Befejezõ imaóra Az imaórák vázlata: Reggeli Napközi dicséret (Rd) imaóra (Ni) Esti dicséret (Ed) Befejezõ imaóra (Bi) Olvasmányos imaóra (Oi) Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Kezdõvers (Lelkiismeretv.) Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Átvezetõ vers Rövid olvasmány Rövid olvasmány Rövid olvasmány Szentírási olvasmány Válaszos ének Átvezetõ vers Válaszos ének Válaszos ének Patriszt. Válaszos ének Evang. akár a papokkal együtt.) Elbocsájtás Elbocsájtás Elbocsájtás Mária-antifóna . kantikum Fohászok (prec) Te Deum Miatyánk Könyörgés Könyörgés Könyörgés Könyörgés Elbocs. (Áld. kantikum Evang. olvasm.DECEMBER 8 hogy maguk a világi hivõk is imádkozzák a Szent Zsolozsmát.

Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. után is a megfelelõ vasárnapi. idõszaki). akkor a közösbõl. Ünnepeken (festum): I. akkor a közösbõl. hét vasárnapjáról. ha a vasárnap helyébe lép. zsoltározás a hét megfelelõ napjáról. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). antifóna esetenként saját v. a többi saját v. illetve a közösbõl. Napközi imaóra (Ni): (Tertia. Befejezõ imaóra (Bi): Az I. – ha vasárnapra esik – az I. Olvasmányos imaóra: Minden. nona): Himnusz az Általános részbõl (hacsak nincsen saját v. Ed után is. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. a többi saját. . sexta. Esti dicséret (Ed): Minden saját. zsoltározás a kiegészítõ zsoltárokból. ha saját rész nincs. Himnusz az Általános részbõl. csak akkor. ill. Akkor úgy. mint fõünnepen. a II. közös. ha saját rész nincs. a többi rész saját v. mint a fõünnepen. a többi a napról. a közösbõl (Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítõ zsoltárok a másik kettõben. a közösbõl. hét vasárnapjáról. Ed nincs. Te Deum. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden. mint fõünnepen.DECEMBER 9 A zsolozsma végzésének rendje Fõünnepeken (sollemnitas): I.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. Olvasmányos imaóra: Minden saját.

könyörgés saját. rövid olvasmány. ill. könyörgés a szentrõl. . ill. Te Deum.10 DECEMBER Emléknapokon (memoria): Olvasmányos imaóra: Himnusz a saját. Vasárnapokon: I.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. 2. és a szentrõl szóló könyörgés. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. A nem kötelezõ emléknapokon minden úgy. a Zsoltáros részbõl (ha nincs saját). ha nincsen saját része. Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke. Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetõk a szentek emléknapjai. az imaóra befejezése. a szentrõl szóló könyörgés záradékkal. A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed): A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentrõl szóló Benediktusz-. Olvasmányos imaóra: Minden a zsoltáros részbõl. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Zsoltárok a hét napjairól. ill. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok. 1. a megfelelõ liturgikus idõrõl. fohászok saját. közös részbõl v. himnusz. a többi a napról. a többi rész a hétköznapról. a megfelelõ liturgikus idõröl. De vehetõ róluk megemlékezés a következõ módon: Az olvasmányos imaórában: A 2. Magnifikat-antifóna. kivéve a Nagyböjt vasárnapjait. Benediktusz és Magnifikat antifónája. olvasmány. zsoltárok a napról. mint az emléknapokon (ha szentrõl végezzük a zsolozsmát. utána a szent saját olvasmánya és válaszos éneke. ill. (szentírási) olvasmány az idõszaki részbõl.) Tetszõleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum): Dec. 17–24-ig. akkor vagy a közösbõl vagy a napról.

Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. Zsoltáros rész IV. A következõ részek a Zsoltáros részbõl. és a II. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok).DECEMBER 11 Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. hete után található. a könyörgés a megfelelõ liturgikus idõrõl. ill. . Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. A többi rész a vasárnapról. a megfelelõ liturgikus idõröl.) Köznapokon: Általában minden az Idõszaki. Ed utánra. külön-külön szöveg van az I. az Általános és a Zsoltáros részbõl.

A mise könyörgései A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una conclusione“ sem): Az évközi („per annum“) köznapi misékben szabad a köznapi könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle szándékokra szóló könyörgéseket. Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsõséget. A mise olvasmányai Az Olvasmány. votív.) A misében. A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli Hitvallás is. akinek a neve a martirologiumba fel van véve. amikor a szentek emléknapjai nem ünnepelhetõk. nincs sem Dicsõség. v. akiknek a saját könyörgésük még hiányzik a misekönyvbõl. hogy lelkipásztori szempontból melyik olvasmányt válassza. A szentekrõl szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következõket kell megjegyeznünk: A fõünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. A kalendáriumban szereplõ új szenteknél. egyébként lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai között.. hacsak külön nincs említve. Szt. Megfontolandó azonban. az Evangélium a megfelelõ olvasmányoskönyvekben találhatók meg. amit a Lekcionárium általános bevezetése mond (8 p. Dicsõség és Hitvallás nélkül. (Jelzés a D-ban: MISE: szabadon választható. a Szentlecke. a közös misékbõl lehet venni azt. Sõt e napokon mondható bármely megfelelõ alkalmi-. Emléknapokon csak abban az esetben kell az illetõ emléknapra szóló olvasmányokat venni.vagy gyászmise is. Különféle alkalmakra: Alk. a napi könyörgés helyett mégis vehetõ a napi szentrõl szóló könyörgés. esetleg Hitvallást is. Mondható mise bármelyik szentrõl. December 17-tõl 24-ig.12 DECEMBER Megjegyzések a szentmiséhez Az évközi köznapok miséje Az évközi köznapok miséjeként vehetõ bármely évközi vasárnap miséje. Szent Mária Magdolna). sem Hitvallás. Az egyes köteteket a következõ rövidítésekkel jelöljük: Szentek emléknapjaira: Sztköt. Barnabás ap.): „Többnyire érdemesebbnek . a közös prefáció valamelyikével. ha azok valóban az illetõ szentrõl szólnak (pl. Karácsony nyolcadában és nagyböjtben. Egyes különleges szándékokat az Egyetemes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele. A misézõ pap dönti el.

stb. akkor a legmegfelelõbb olvasmányokat választhatjuk Ezen szempontok miatt a D a hét elején összesítve jelzi a hétköznapi olyasmányokat (kivéve a nagyböjti idõt). lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett.“ (A Római Misekönyv Általános Rendelkezései 10 p. A negyedik eukarisztikus imának saját prefációja van. Meghatározott halottért (halottakért) vehetõ saját megemlékezés. p. melyeknek saját prefációjuk van. és az orgonának. azaz az illetõ szent állapotának megfelelõ prefácio is vehetõ (vért. ez az eukarisztikus ima nem mondható.) a közös pref.) Szavait érthetõen és fennhangon mondják (a papok). melyeket az illetõ napoknál jelzünk. (kivéve a IV.) Az eukarisztikus ima használatának szabályai: Az elsõ három eukarisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor használható. v. A szentek emléknapjainál levõ mfsz. A prefációk Az évközi idõben. és mindenki figyelemmel hallgassa. Az egész szentmisének ez a csúcspontja. helyett. A harmadik eukarisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében az eukarisztikus ima végén levõ szöveg helyett egy külön szöveget kell venni. pref. melyet mindig saját prefációval mondunk. mely nem választható el. más imák vagy énekek nem végezhetõk. Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendõ.“ Amennyiben pedig a hét folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeesõ ünnep folytán. ha az alkalmasabbnak látszik. jelzés azt jelenti: megfelelõ szentrõl. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját . lelkipászt. v. (Uo. köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük. szentek ált. hacsak más prefáció nincs jelezve. Ezért olyan napokon vagy misékben. Az eukarisztikus ima (Misekánon) „A papra tartozó részek között elsõ helyen áll az eukarisztikus ima. misekánont. 12. Ha valamelyik templomban (pl. illetve más hangszernek hallgatnia kell. Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és elõírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A“ évre szóló vasárnapi kötet elején. filián) csak ritkábban van mise. Az elsõ eukarisztikus imának egyes napokon külön szövegváltozatai vannak.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció. vehetõ ezzel vagy más prefációval is.DECEMBER 13 látszik megtartani az egyes liturgikus idõszakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítõen folyamatos olvasását. Amíg a pap ezeket az imákat mondja. A második eukarisztikus imának saját prefációja van.

1: mondható egy temetési mise.. lapjain találhatók. A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetõségét jelzi. hogy a fõcelebráns hangja jól hallatszék. Rend. a koncelebrálók halkan mondják.“ (Ált. amelyek minden koncelebrálóra tartoznak. 170. III. Votívmisékben mondható vagy az illetõ mise prefációja (az I. eukarisztikus imával) vagy pedig az illetõ (II. Rend. . Rend.) Mindenkor ajánlatos. Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak. Különleges alkalmakra szóló eukarisztikus imák a Misekönyv 487–511. hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó elõirásokat (Ált. A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell mondaniok.) misekánon prefációja. rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva). 153-208). elég ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle gyászmise. nagyböjt stb. „Azokat a szövegeket. II. 3: bármely gyászmise mondható.14 DECEMBER prefácioja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben. Nem számít saját prefációnak az egyes idõszakok (advent. b) a végleges eltemetés alkalmával. (Ált. 153. A koncelebrálás (együttmisézés). A fõcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell viselnie (tehát kazulát is). p.) prefációja. A koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük. A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi. vagy IV. p. az áldozatnak és Isten egész népének egységét. amikor lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését. melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás szavai). c) a halál vagy temetés elsõ évfordulóján. Így a nép a szöveget könnyebben megérti.) Az epiklézist koncelebralók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve mondják. 2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után. Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé kinyújtják jobb kezüket.

ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. Egyébként az elsõcsütörtöki.DECEMBER 15 B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék mondásának lehetõségét jelzik. elsõpénteki és elsõszombati votívmisék mondásának lehetõségét esetrõl-esetre külön is jelezzük az illetõ napoknál. hamvazószerdán és nagypénteken. A fõünnepek. . A kereszt + a napi mise elõtt a „pro populo“ mondandó miséket jelzi a plébánosok. 3: mondható bármilyen megfelelõ alkalmi vagy votívmise. sem parancsolt ünnepet. Az egyes pénteki napoknál a kereszt † bûnbánati napot. a vasárnapok. a fõpásztor engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelõ alkalmi vagy votívmise mondását. hamvazószerdán és nagyhét napjain. a három kereszt ††† a szigorú böjti napokat jelzi. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise. 2: nagyböjt idején kívül. a templomigazgató vagy a misézõ megítélése alapján mondható megfelelõ alkalmi vagy votívmise. hogy azok liturgikus jelentõségét hangsúlyozza. illetve azok számára. az ünnepek és más jeles napok pirossal való nyomtatása azt a célt szolgálja. akiket illet. a két kereszt †† a nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat. Tehát nem munkaszüneti napot jelez. 1: kivéve a fõünnepeken.

a FÜ-eken és az Ü-eken is. amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk. köny. Hitvallás. (Dicsõség nincs). zsoltárhét Miseolvasmányok: vasárnap A év Köznap I. adv. zsoltárhét I. és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk. Egyúttal azonban olyan idõszak is. VASÁRNAPJA ZSO: az adv. amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi. Missziós szándék (Gyermekek és fiatalok): Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek. vas. (Lehet az Oi-t vigiliával kibõvíteni. Általános szándék (Béke az összes népek között): Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben.) + MISE: saját. kötet I.-ján. I. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez. – Olv. kötet.-ról. – Róm 13. Bi: vas.37-44 – Egyet. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. I. (Egyetemes szabályok a liturgikus évrõl és naptárról 39) ZSO: I.: Iz 2.11-14 – Mt 24. és minden erõszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk. Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… viola 0 . ezek a szövegek a könyv függelékében vannak. Ez lehetséges az év minden vas. 28.-ról Oi: TeDeum. pref. Ed a vas. ADVENT 1.1-5.16 NOVEMBER NOVEMBER ADVENT Az adventi idõnek kettõs jellege van. év. második eljövetelének várására. I. I.

v.19-21.24-27 P: Iz 29. zöld 3 fehér Hétfõ.6-10a – Mt 15.6-8 29.NOVEMBER 17 Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 2. Köznap. Szûz Mária Közös miséibõl az ADVENTRE szóló mondható december 16-ig bezárólag. köny.35-10. Ü. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: A TÁRSULAT ALAPÍTÁSA. 30. alkalmakra szólók.: Róm 10.9-18 – Mt 4. euk. közös. Dicsõség.5-11 K: Iz 11.1-5 v.1-6 – Mt 7. apostol I. pref.1-10 – Lk 10. ZSO: az Ü-rõl.17-24 – Mt 9. ZSO: az adv.21. SZENT ANDRÁS APOSTOL.-ról. közn. ZSO: az Ü-rõl Oi: TeDeum. Glória is mondható. fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. Ü.23-26 – Mt 9.29-37 Cs: Iz 26. (Hitvallás nincs) pref. Dicsõség. sem a kül. Ma nem mondható a IV. piros 1 MISE: saját. 4. MISE: szabadon választható.27-31 Sz: Iz 30. II – Olv.21-24 Sz: Iz 25.18-22 – Egyet. Kedd. Ma kezdõdnek a RORÁTE szentmisék.2-6 – Mt 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Prefáció Szûz Máriáról vagy Advent II.1. ima.

közn. I. viola 2 MISE: köznapi. betegek és öregek vergõdnek. ZSO: az adv. szerz. Szerda. viola 2 MISE: köznapi. ZSO: az adv. saját. mondható Vo: Krisztus Fõpapról. a béke. I. 1. a testvériség és az igazságosság örömhírének. amelyekben magányos emberek. adv. Köznap. – Vagy: papi v. pref. 2. hivatásokért.-ról. euk. adv. köny. I. és mindnyájunkat arra ösztönözzön. hogy nagylelkûen segítségükre siessünk. adv. pref. hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket. Köznap.-ról. köny. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes István tb. saját.18 DECEMBER DECEMBER Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a szenvedõket): Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra. esperes. pref. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak): Hogy a föld népei megnyissák az ajtóikat Krisztusnak és evangéliumának. közn. köröstarjáni plébános (1977) Csütörtök.

fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. viola 2 MISE: a szentrõl.DECEMBER 19 3. E ZSO: az E-ról. fehér fehér Szt. pref. v. Köznap Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító e. váradi ap. I. saját. adv. pref. Máriáról. vagy II. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. vagy az e-ról. esperes.I. közn. kormányzó (1952) † Mons. mfsz. pref. köny. v. pref. zilahi plébános (1969) . Péntek.. egyht. Szûz Mária I. Lestyán Endre prelátus-kanonok. 4. Dr. pref. † Xavéri Szent Ferenc áldozópap. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Jánosról: lelkipászt. v. (1965) a székesegyházi plébánia elsõ plébánosa † Orbán Péter c. köny. Sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten Szolgája Dr. mondható Vo. saját. ZSO: az adv. mfsz. viola 2 MISE: köznapi. saját. adv. köny. I. mondható Vo. saját.-ról. Jézus Szívérõl. SCHEFFLER JÁNOS szatmári püspök.

Ed a vas.: Iz 11.20 DECEMBER II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Sárvár és Felsõvidéki gróf Széchényi Miklós püspök (1923) . saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Iz 35. vas. pref.1-4. Vagy: Szent Miklós püspök. Köznap. 5. I. ADVENT 2. VASÁRNAPJA. közn. pref. mfsz.1-10 – Róm 15. saját. zsoltárhét I. e ZSO: az adv.1-12 – Egyet. – Olv.12-14 Sz: Iz 40.-ról Oi: TeDeum. ZSO: Az adv.13-20 – Mt 11. Hitvallás.28-30 Cs: Iz 41. Ed a vas.4-9 – Mt 3. köny. I.16-19 Sz: Sir 48. viola 0 + MISE: saját. I. v.9-11 – Mt 17.-ról.-ról. fehér Szt. (Dicsõség nincs). pref. Miklósról: püspökök.-ról. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. adv. Ed utáni.17-26 K: Iz 40. I. Bi: vas. adv. köny. I. köny. 6.11-15 P: Iz 48.1-10 – Lk 5. adv.25-31 – Mt 11.1-11 – Mt 18.17-19 – Mt 11.10-13 Hétfõ.

– Olv. Dicsõség. E ZSO: az E-ról. zsoltárok. pref. fehér 1 + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I az Ed a FÜ-rõl. fehér 2 MISE: Püspökök v. egyháztanítók köny. Szerda.DECEMBER 21 7. adv. I. Ed utáni 8. pref. saját.11-12 – Lk 1. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. köny.20 – Ef 1.9-15. I. a Sztköt.: Ter 3.3-6. szerint (24. Kedd. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. Oi: TeDeum. Ni: kieg. szám) Ma nem mondható RORATE szentmise ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. saját. Bi: vas.26-38 – Saját egyet. v. Hitvallás. A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN FOGANTATÁSA.

A Mexikóváros mellett levõ Tepayac (ejtsd: Tepeják) dombon megjelent neki az Istenszülõ Szûzanya. május 6-án boldoggá. majd 2002. pref. e ZSO: az adv. I. A mi Urunk Jézus Krisztus… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr.22 DECEMBER Csütörtök. I. Közbenjárására add meg nekünk. adv. pref. viola 2 MISE: köznapi. v. Ott hunyt el az Úrban.-ról. kormányzó – nagyprépost . július 31-én szentté avatta. esztendõben Juan Diégót II. te a Boldogságos Szûz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. saját. 9. Lindenberger János (1951) debreceni ap. és így akaratodat szüntelenül teljesítsük. saját. mfsz (Ejtsd: Huan Diégo Kautla-toacin) Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén bennszülött indiánok törzsébõl született 1474 körül. fehér Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzinról: szentek közös. közn. köny. hogy Szûzanyánknak Guadalupében adott intelmeit kövessük. Könyörgés: Istenünk. köny. Vagy: Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok. János Pál pápa 1991. hogy a jelenés helyén a Guadalupei Szûzanya tiszteletére templom épüljön. és ezt a mélyen hívõ. adv. az 1548. Köznap. alázatos és buzgó embert arra kérte.

Szombat. adv. köny. 10. köny. I. I. pref. E ZSO: az E-ról. ZSO: az adv. pref. Damazuszról: pápák. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Marc Antonio Durando CM. 11.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. saját. adv. v. mfsz. ZSO: az adv. saját. pref. pref. mfsz. közn.-ról. v. köny. I. Damazusz pápa e. I. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. † Köznap. saját. adv. fehér 2 MISE: saját. közn.DECEMBER 23 Péntek. fehér Szt. Vagy: Szent I. adv. viola 2 MISE: köznapi.

I. 9-13 Sz: Iz 45. rózsaszín 0 Ma az oltár díszíthetõ virágokkal. 21b-26 Cs: Iz 54. vagy: I. (Dicsõség nincs). vas. viola 0 + MISE: saját. Bi: vas.33-36 . pref. adv. 6-8 – – – – – Mt 21. Az orgona (v. köny. VASÁRNAPJA.7-10 – Mt 11.6b-8. zsoltárhét I. 15-17a K: Szof 3. Ed a vas. Ed utáni.-ról.2-7. ADVENT 3.1-6a.28-32 Lk 7.1-3a.23-27 Mt 21.1-10 P: Iz 56. 18. Hitvallás. 12.19-23 Lk 7. I. ZSO: Az adv.10 – Jak 5.24-30 Jn 5.24 DECEMBER III.: Iz 35. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Szám 24.1-2.2-11– Egyet. – Olv. más hangszer) szólhat az ének kíséretén kívül is.-ról Oi: TeDeum.

pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. saját. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. v. adv. Szent Lúcia szûz és vértanú. mfsz. szüzek. v. mfsz. köny. E ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14. I.DECEMBER 25 13. E ZSO: az E-ról. Hétfõ. adv. I. fehér 2 MISE: saját. Kedd. pref.

pref.67-79 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Suta Evermód József O.24-25a Dec.39-45 1. saját. 2.. Köznap. 16.2-7. viola 2 MISE: köznapi. ZSO: az adv. Szof 3. antifóna után a szentrõl szóló könyörgés és a szokásos befejezés.46-56 1.8-10 Dec. Magn.5-6 Dec.1-17 1. köny.2.18-24 1. helyett mondható a szentrõl szóló köny.26 DECEMBER Szerda. tanár (1982) .1-4. 18: Jer 23.1-5.-ról. köny.5-25 1. 21: Én. Megjegyzések advent utolsó hetére: A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van. Hétköznapi olvasmányok: Dec. A misében az adventi köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. 20: Iz 7.8b-12. majd a szentrõl szóló könyörgés. ill. 17: Ter 49. 15. ZSO: az adv. adv. a szentrõl szóló Ben.5-8 Dec.10-14 Dec.26-38 1. pref. közn. A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk a következõképpen: Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány és annak válaszos éneke. Praem. 22: 1Sám 1. I. közn. adv.57-66 – Lk 1. A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi. 24: (a reggeli misében) 2 Sám 7. 4. 23: Mal 3. 19: Bir 13.16 – – – – – – – Mt Mt Lk Lk Lk Lk Lk 1.24-28 Dec. RORATE miséket tilos végezni. I. – A Rd-ben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása után. viola 2 MISE: köznapi. saját.-ról. Köznap.14-17 Dec.8-14 v.

ZSO: az adv..-ant.közn.-ról. Magn. közn.: „Istenünk a Libanon felöl…“ stb.-ról. II. pref. adv. 17.DECEMBER 27 Péntek. Urunk…“ viola 2 MISE: saját. adv. Köznap. 18.“ stb. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . esperes.: „Ó.-ant.. Rd és Ed ant.. Bölcsesség…“ viola 2 MISE: saját.: „Az eljövendõ. † Köznap. II. Magn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Giczei Károly tb.: „Ó.. bélfenyéri plébános (1987) Szombat. Rd és Ed ant. ZSO: az adv.

Némethy Gyula prelátus-kanonok teológiai rektor (1951) † Dr. (Dicsõség nincs. köny. I.1-7 – Mt 1. – Róm 1. ZSO: az adv.). 19.-ant. VASÁRNAPJA. ADVENT 4. Magn. zárda-lelkész (1967) . Magn-ant: „Ó.18-24 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr.: Iz 7.-ról. – Rd és Ed ant: „Fujjátok meg…“ stb. Oi: TeDeum. zsoltárhét I. Jessze…“ viola 0 + MISE: saját.: „Ó Urunk…“ Bi: vas. – Olv.28 DECEMBER IV. Ed a vas. Ed utáni. vas.10-14.-ról. Csillag Nándor teológiai tanár. Hitvallás.

DECEMBER 29 Hétfõ.-ant.: „Az Úr elhagyja…“ stb. pref. II. 21. ZSO: az adv.-ról. közn.-ant. ZSO: az adv.-ról. II.: „Ó.: „Ime eljön az Úr…“ stb. Magn. közn. szent Virradat !…“ viola 2 MISE: saját. Köznap. adv. Rd ant. Vehetõ megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról. Dávid kulcsa…“ viola 2 MISE: saját. szentjobbi plebános (1950) . Rd és Ed ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gahér Mihály esperes. pref. Köznap. 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Takács János kanonok. váradvelencei plébános (1977) Kedd.: „Ó. adv. Magn.

: „Ó.: „Lelkem hozzád emelem…“ stb. II.-ról. adv.-ant. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. Magn. ZSO: az adv. pref.: „Mindenható Istenünk…“ stb. Vehetõ megemlékezés Kety Szent János áldozópapról. ZSO: az adv. pref.: „Ó.-ról. Nemzetek Királya…“ viola 2 MISE: saját. Magn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. Köznap.-ant.30 DECEMBER Szerda. Rd és Ed ant. Köznap. Rd és Ed ant. közn. adv. 22. 23. Emmánuel…“ viola 2 MISE: saját.

II.E. 24.-ról. ZSO: A Ni befejeztéig az adv. S. Imádkozzunk Érte a Hivek könyörgésében! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idõ. † Köznap.DECEMBER 31 Péntek. adv. viola 2 MISE: (reggel) saját. Böcskei László megyés püspök úr püspöki kinevezése (2008). közn.R.

16-17. az egyik misét „pro populo“. azt a miseformulát válassza. (V–VII. sem a különleges alkalmakra szólók.18-25 – Egyet. Az ezt jelzõ + az éjféli misénél van feltüntetve.) – Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. euk. A karácsonyi idõ Karácsony elsõ Ed-ével kezdõdik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart (ÁSz 32.32 DECEMBER KARÁCSONYI IDÕ A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja. Két térdre.1-25. Végezhetõ a vigília mise elõtt vagy utána is. A Bi-t csak azok végzik.: Iz 62. Megjegyzések Karácsonyra: – Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára: „Megtestesült… és emberré lett“.1-5 – ApCsel 13. Dicsõség. Ordinarii) kötelesek végezni. köny. – Olv. ha mondják a Hitvallást. pref. egy térdre. 33). „Ki fogantatott… született Szûz Máriától“. hogy megemlékezzék Urunk születésérõl és elsõ megnyilatkozásairól. Ez történik a karácsonyi idõszakban. Az I. mindegyikért fogadhat el stipendiumot. vagy Mt 1. Hitvallás (térdhajtás). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . amikor misézik. de bármelyik mise applikálható. imában saját betét. akik az éjjel végzett Oi-n és az éjféli misén nem vesznek részt. Ed KARÁCSONYRÓL. I. Aki három vagy csak két misét mond. ha éneklik. – Aki csak egyszer misézik. 22-25 – Mt 1. (ill. kar. akik erre kötelesek. ad int. A plébánosok és azok. – Nem mondható a IV. eukarisztikus ima. amelyik legjobban megfelel annak a napszaknak. ill.

7-10 – Zsid 1.9-14 – Egyet. Az I. imában ünnepi betét. Hitvallás (térdhajtás). II.: Iz 9. köny.4-7 – Lk 2.) ZSO: a FÜ-rõl. imában ünnepi betét.1-6 – Tit 2. – Olv. Hitvallás (térdhajtás). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .1-5. köny. pref. FÜ nyolcaddal. (Parancsolt ünnep. Ed Urunk születésérõl.DECEMBER 33 25. – Olv. fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját. kar. Hitvallás (térdhajtás). Dicsõség.: Iz 62. Az I.11-14 – Lk 2. pref.1-14 – Egyet. köny. Dicsõség. euk.: Iz 52.15-20 – Egyet.11-12 – Tit 3. imában ünnepi betét. euk. Dicsõség. kar. ÜNNEPI MISE: saját. – Olv. Oi: TeDeum. pref.1-18 vagy: Jn 1. Az I. euk.1-6 – Jn 1. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY). kar. Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani. Szombat. HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját.

a Sztköt. 13-15.21-24 – Mt 2.: ApCsel 6.8-10.14-17a – v. Ü ZSO: az Ü-rõl. 1Jn 3.12-21 – v. Dicsõség. köny. Hitvallás. Dicsõség. kar. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. hétrõl. pref.1-2. – Olv.54-59 – Mt 10. 19-23 – Egyet.20-22. MÁRIA ÉS JÓZSEF.: Sir 3. Ni: zsoltárok az I. A SZENT CSALÁD: JÉZUS.34 DECEMBER 26. VASÁRNAP. köny. 1Sám 1. Oi: TeDeum. pref. . Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ. piros 0 MISE: saját.17-22 – Saját egyet. – Olv. kar. Ni: zsoltárok az I.24-28 – Kol 3. szám). Hitvallás . szerint (25. 7. hétrõl. fehér 0 + MISE: saját.3-7.

Borszentelés a helyi szokásoknak megfelelõen.5-2. (Hitvallás nincs). pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. Ü ZSO: az Ü-rõl.2 – Mt 2. Ni: zsoltárok a I. kar. Dicsõség. Dicsõség. hét keddjérõl. APRÓSZENTEK. – Olv. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. piros 1 MISE: saját. hét hétfõjérõl. Kedd. kar. esperes. – Olv.1-4 – Jn 20.: 1Jn 1. pref. Ü ZSO: az Ü-rõl.13-18 – Egyet köny. Hétfõ.2-8 – Egyet köny.: 1Jn 1. nagyszalontai plébános (1972) . Engesztelõ nap az abortuszokért. fehér 1 MISE: saját. (Hitvallás nincs).DECEMBER 35 27. Ni: zsoltárok a I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. Oi: TeDeum. Oi: TeDeum. Szabó János kiérd.

36

DECEMBER

29.

Szerda. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét szerdájáról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,3-11 –
Lk 2,22-35
Megemlékezés vehetõ Becket Szent Tamás püspök és vértanúról.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

30.

Csütörtök. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét csütörtökjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17
– Lk 2,36-40
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

DECEMBER

37

31.

Péntek. † KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét péntekjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21
– Jn 1,1-18
Vehetõ megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon.
Az évvégi hálaadást az egyházmegyei elõírás szerint végezzük.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a holnapi FÜ.-rõl. Bi.: vas. I. Ed utáni.
Ahol a holnapi FÜ. parancsolt ünnep (hazánkban az), az esti misét a
FÜ.-rõl kell venni (Vatikáni direktórium közlése, Vö. Eucharisticum
mysterium 28a).

38

JANUÁR

2011. JANUÁR
Általános szándék (Gondoskodás a teremtésrõl): Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az embereknek szánt drága
adományokat, megõrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére
bocsássuk.
Missziós szándék (A keresztények egysége): Hogy a keresztények,
tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát,
tudjanak eljutni a teljes egységre.
1.

Szombat. SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV). FÜ.
(Parancsolt ünnep).
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I.
(„…Istenanyaságának ünnepén“). Az I. euk. imában ünnepi betét. –
Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet,
az egyet. köny.-be vegyünk megfelelõ imaszándékot is. – Ma nem, de
a következõ napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgõ
mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári
év elejére szóló alkalmi mise is.
Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetõk a változó ünnepek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. Ed a FÜ-rõl Bi.: vas. II. Ed utáni.

JANUÁR

39

II. zsoltárhét
2.

KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.
ZSO: a Vas-ról. 417. oldal, Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Sir 24,1-4. 12-16
Ef 1,3-6. 15-18 – Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5. 9-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
Január 2: 1Jn 2,22-28

Január 3: 1Jn 2,29-3,6

Január 4: 1Jn 3,7-10

Január 5: 1Jn 3,11-21

Péntek: 1Jn 5,5-6,8-13 –
Szombat: 1Jn 5,14-21

Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Jn 1,43-51
Lk 5,12-16
Jn 3,22-30

-járól. idõ közn. kar.40 JANUÁR Hétfõ. vízk. idõ közn. 3. idõ közn. E. fehér 2 MISE: a kar. köny. fehér MISE: Jézus Szentséges neve (Misekönyv 891. kar. ZSO: a kar. Vagy: Jézus szent neve.-járól. v.-járól.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Genovéva szûz. Kedd. mfsz. köny. saját. köny. pref. kar. e ZSO: a kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: SZENT SETON ANNE ERZSÉBET. fehér 2 MISE: szüzek. o. saját.-járól. pref. vízk. Ü ZSO: az Ü-rõl. mfsz. v. ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: a kar. elõtti. elõtti. idõ közn. pref. Köznap. Köznap. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. köny. pref. . kar. 4.

1-6 – Ef 3. ima. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . idõ közn. euk. Ed utáni 6. fehér 2 MISE: a kar. I. Bi: vas.-járól. euk.2-3a. Hitvallás. sem a kül. köny. 5. elõtti pref.: Iz 60. Ma végezzük a hagyományos vízszentelést. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.-járól. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT).1-12 – Egyet. Dicsõség. idõ közn. imában saját betét.5-6 – Mt 2.JANUÁR 41 Szerda. Köznap. Ed a FÜ-rõl. vízk. Csütörtök. alkalmakra szólók. pref. köny. – Olv. Az I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. ZSO: a kar. Oi: TeDeum (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. Ma nem mondható a IV. kar. saját.

köny. † Köznap. idõ közn. utáni. e ZSO: a kar. idõ közn. Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. köny. vízk. ZSO: a kar. pref. v. Köznap. mfsz. saját. idõ közn. saját. mondható Vo. MISE: a kar.-járól. fehér fehér Szt. idõ közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. e. vízk.42 JANUÁR 7. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. pref. köny. vízk.-járól vagy az e-ról. vízk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. Szûz Mária közös miséibõl 8.-járól. Péntek. utáni. kar. v. kar. v. vízk. Jézus Szívérõl. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.-járól. fehér 2 MISE: a kar. pref. Rajmundról: lelkipászt..

Ed.34-38 – Mt 3.13-17 .6-7 ApCsel 10.29-39 Cs: Zsid 3. Oi: TeDeum. Ü ZSO: az Ü-rõl. Ma nem mondható a IV.-járól.1-4. Hauler Pál ált.: Iz 42.5-12 – Mk 1. 9. helynök.1-12 Sz: Zsid 4.1-6 – Mk 1. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE. sem a kül.13-17 – Egyet. szilágysomlyói plébános (1980) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 1. hét vas. Bi: vas.40-45 P: Zsid 4.1-5. pref. – Olv. Vasárnap.7-14 – Mk 1. ima. saját.14-20 K: Zsid 2. Dicsõség.14-18 – Mk 1. Hitvallás. köny. alkalmakra szólók.12-16 – Mk 2. euk. Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Dr. fehér 1 + MISE: saját. az Ü-rõl. I.21-28 Sz: Zsid 2.11 – Mk 2. Ni: zsoltárok a III.JANUÁR 43 I.

ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. I. idõ közn. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját ünnepeljük. Nemecsek József prelátus-kanonok teológiai rektor (1989) . zsoltárhét. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. kiváltképp a vasárnapokon. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. esetleg harmincnégy hét az év folyamán.JANUÁR 44 ÉVKÖZI IDÕ A NAGYBÖJT ELÕTTI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még harminchárom. Dr. Köznap. közn.-ról. Évközi 1. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Ponner Antal kisegítõ lelkész (1968) † Nagy Gyula segédlelkész Olasziban (1979) † Mons. 10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Buday Ernõ Márton O. zöld 3 Hétfõ. Praem perjel váradújvárosi plébános (2000) † Ludescher József tasnádszántói plébános (1962) 11. hét ZSO: az évk. Köznap.-ról. (Ász 43) ZSO: III. kötet. zöld 3 Kedd.

Köznap. MISE: szabadon választható. fehér Szent Hiláriuszról: egy pk.-ról. – Vagy az e-ról. pref. Köznap.-járól. 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. e ZSO: az évk. saját. közn.. idõ közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Brösztel Lajos apát-kanonok (1954) zöld 3 Csütörtök. köny. Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító.JANUÁR 12. zöld 3 45 Szerda. mfsz.

† Köznap. Köznap. e. MISE: szabadon választható. pref. 15. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Zitzmann Ferenc apát-kanonok váradolaszi plébános (1979) .-ról. Vagy az e-ról. Szûz Mária szombati emléknapja. – Vagy az e-ról. fehér fehér Remete Szent Antalról: egy szent. közös v.46 14. saját köny. ZSO: az évk.-ról. közös miséje. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Godefried testvér. MISE: szabadon választható. Szûz Mária közös miséibõl. köny. Vagy: Remete Szent Pál. mfsz. közn. saját. zöld 3 JANUÁR Péntek. zöld 3 Szombat. E fehér 2 MISE: szerz.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 5.-ról. B és C évek szerint változnak. Ed a vas.3. zöld 1 ÉVKÖZI 2. ZSO: az évk. Ed utáni.15-17 – Mk 3.. VASÁRNAP.-be kerülhettek csak be a II.25-8. szám.29-34 – Egyet. A Vo-hoz vehetjük a Sztköt. kötetben. zsoltárhét.és Magn. köny.-ról..10-20 – Mk 2. Magn. + MISE: saját.2-3.JANUÁR 47 II.-ig.-ant. Dicsõség. IV.20-21 . köny. vas.7-12 P: Zsid 8.-antifónák A. és IV. 16. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a Függelék IV. IV.23-28 Sz: Zsid 7. Erre utal az alábbi jelzés: „Függ. – Olv. I. A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben.-ant.és Magn. Oi: TeDeum. vasárnap is az ordinárius engedélyével.18-22 K: Zsid 6.: Függ.5-6 – 1Kor 1. IV“.1-3 – Jn 1.11-14 – Mk 3.1-3. Oi: Ben. pref.-ét 2. évk. vas. (egy a 8 közül).13-19 Sz: Zsid 9.: Iz 49. III.1-10 – Mk 2. Bi: vas. Ma kezdõdik az ökumenikus imanyolcad és tart a következõ vas. kivételével mondható megfelelõ Vo.6-13 – Mk 3.: Függ. saját egyet.6 – Mk 3. Hitvallás.. I. A két vas.1-6 Cs: Zsid 7.

mfsz. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Kedd. köny. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. sem a kül. (Hitvallás nincs).17-11. pref. Dicsõség. Szent Antal apát. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZÛZ. Hétfõ.48 JANUÁR 17. Ü ZSO: az Ü-rõl. saját. pref. köny.1-13 – Egyet. szüzek – Olv.2 – Mt 25. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. Ma nem mondható a IV. euk. ima. fehér 2 MISE: saját. közös v.: 2Kor 10.

-ról. saját.JANUÁR 19. Szent Sebestyénrõl: egy vért. ZSO: az évk. köny. közös v. MISE: szabadon választható. piros piros Szent Fábiánról: egy vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. – Vagy az e-k egyikérõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tanka József micskei plebános (2006) zöld 3 Csütörtök. e Vagy: Szent Sebestyén vértanú. e ZSO: az évk. zöld 3 49 Szerda. köny. pref. mfsz. mfsz. 20. Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú. Köznap. Köznap. saját. v. közn. közös v. pápák. MISE: szabadon választható.. közn. pref.

Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. szüzek.50 JANUÁR 21. mfsz. köny. közös. E ZSO: az E-ról. Batthyány Strattmann László. Vagy: B. pref. Batthyány Strattmann Lászlóról: szent férfiak. saját.-ról. egy vért. Szûz Mária közös miséibõl. v. pref. fehér piros fehér B. † Szent Ágnes szûz és vértanú. MISE: szabadon választható. közn. e ZSO: az évk. miséje. Szûz Mária szombati emléknapja. piros 2 MISE: egy. v. Szent Vince könyörgés saját. közös v. vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. mfsz. e Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. – Vagy az e-ról. Péntek. 22. e. saját részekkel. közös v. mfsz.

hogy mi is állhatatosak legyünk a te szolgálatodban. János Pál pápa 2003. január 22-én. hogy a szegényeken és a betegeken segítsen. II. Ekkor már híres szemorvosként tartják számon. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapít. majd szemészeti szakképesítést szerzett. Add. a gyógyulást az Isten adja – mondta sok alkalommal. A köztudatban szentéletû embernek tartották. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem mezõgazdasági. akinek vagyonát. 1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnõvel. A mi Urunk Jézus Krisztus. A szegényeket ingyen gyógyította. hogy a sebesült katonákat is fogadni tudja. Általános orvosi diplomájához elõször sebészi. házasságukból 13 gyermek született. 1815-ben meghalt nagybátyja. Körmendi kastélyában ravatalozták fel. Több. 1876-ban a nagy dunai árvíz elõl a család Köpcsénybe menekült. Az elsõ világháború alatt 120 ágyasra bõvíti kórházát. Naponta családjával együtt részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz is járult. és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk és téged kövessünk. te Boldog Batthyány Strattmann László orvosnak azt a hivatást adtad. Betegeinek lelkével is törõdött. sõt receptjeiket is õ fizette. Ekkor a család Körmendre költözött. . ahol a szegények és betegei búcsúztak tõle. a közös imádságra és az erények gyakorlására. ahol szintén kórházat rendezett be. március 23-án Rómában avatta boldoggá. Nagy hangsúlyt fektetett az igazi keresztény családi életre. és a betegek minden felõl özönlenek hozzá. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. Mise könyörgése: Istenünk. Édesanyját 12 éves korában elvesztette. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben….JANUÁR 51 Boldog Batthyány Strattmann László 1870-ben Dunakilitiben született õsi magyar fõnemesi családból. mint egy éves türelemmel viselt szenvedés után a bécsi Löw szanatóriumban hunyt el 1931. családjáról gondoskodva pedig atyai szereteted tanúja legyen. 1900-ban orvosi diplomát szerzett. magát Isten eszközének tekintette. a te Fiad által. majd az orvosi szakán tanult. körmendi kastélyát és hercegi címét örökölte.

19-25 – Mk 4. I. Ed utáni. Ed a vas. + MISE: saját. Ben.-ant.11-18 – Mk 4.52 JANUÁR III. – Olv. Bi: vas.ant. vas. Dicsõség. I.1-20 Cs: Zsid 10. vas.: Függ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 9.-ról. pref.1-2.10-13. IV. ZSO: az évk. Magn. zsoltárhét.-és Magn.32-39 – Mk 4. évk.15.31-35 Sz: Zsid 10. Hitvallás.22-30 K: Zsid 10.35-40 .-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 3.: Függ. köny. 8-19 – Mk 4. 23.1-10 – Mk 3.1-4. VASÁRNAP. IV. 24-28 – Mk 3. 17 – Mt 4. – 1Kor 1.26-34 Sz: Zsid 11..21-25 P: Zsid 10.12-23 – Egyet. Oi: TeDeum.: Iz 9.

E ZSO: az E-ról. v. Dicsõség. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. apost. ima. (Hitvallás nincs).15-28 – Egyet. alkalmakra szólók. egyhtan. köny. mfsz. sem a kül. ApCsel 22. köny. pref.3-16 – Mk 16. pref. I. fehér 2 MISE: püspökök v.: ApCsel 9. II. – Olv. Ü ZSO: az Ü-rõl.1-22 v. Hétfõ.. saját könyörgésekkel. euk.JANUÁR 53 24. 25. Ma nem mondható a IV. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (Pál Fordulása). Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. közös v. saját. Oi: TeDeum.

Szerda. † Ferencsik Lõrinc c. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. saját. köny. nevelõk. pref. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Orsolya rend: MERICI SZENT ANGÉLA szûz. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök. közös v.. pref. Dicsõség. E ZSO: az E-ról. e ZSO: az évk. Ferences család: BOLDOG PAUL JOSEF NARDINI rendalapító. Angéláról: szüzek v. köny. fehér Szt. mfsz. saját könyörgéssel.54 JANUÁR 26. pref. fehér 1 MISE: saját. fehér 1 MISE: szüzek v.-ról. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Dicsõség. Vagy: Merici Szent Angéla szûz. saját. fehér 2 MISE: püspökök. prépost. Köznap. nevelõk. rendalapító. pref. Hitvallás. közös v. mfsz. 27. köny. MISE: szabadon választható. közn. mfsz. mfsz. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. sólyomkõvári plébános (1984) . saját részek. – Vagy az e-ról.

e. Szûz Mária közös miséibõl. Köznap.JANUÁR 55 28. közös v. pref.-ról. Péntek. váradolaszi plébános (1955) † Matos Ferenc Lajos pápai prelátus-kanonok (2007) zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varjú Benõ esperes. közn. 29. lelkipászt. E ZSO: az E-ról. ZSO: az évk. v. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. saját. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. köny. mfsz. fehér 2 MISE: egyht. † Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító.

21-43 6.: Függ. Hitvallás. zöld 1 ÉVKÖZI 4.-és Magn.ant. vas.1-12a – Egyet.4-7. 30.1-8 – Mk Sz: Zsid 13.6-13 6. 20-21 – Mk 5.30-34 † Szabó Ferenc tb.-ant.: Függ.15-17. – Olv.1-6 6. vas. köny.12-13 – 1 Kor 1. Oi: TeDeum. 11-15 – Mk Cs: Zsid 12. Bi: vas. Ben. Magn.: Szof 2. pref.-ról.1-4 – Mk Sz: Zsid 12. IV. kanonok.. + MISE: saját.32-40 – Mk K: Zsid 12. VASÁRNAP. Ed utáni. I. Ed a vas. zsoltárhét. biharpüspöki plébános (1952) .-ról. Dicsõség.14-29 6.18-19. 21-24 – Mk P: Zsid 13. IV. 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 11.1-20 5.26-31 – Mt 5.3. évk. ZSO: az évk. I.56 JANUÁR IV.

Hétfõ. mfsz. saját. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .JANUÁR 57 31. Bosco Szent János áldozópap. pref. fehér 2 MISE: nevelõk. közös v. E ZSO: az E-ról.

a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedõk számára. Missziós szándék (A betegségben szenvedõk): Hogy azokon a missziós területeken.-járól.-ról. MISE: Boldog vértanúkról.58 FEBRUÁR FEBRUÁR Általános szándék (A család): Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje. pref. ZSO: az évk. mfsz. Köznap. közn. e. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros Vincés család: Boldog Marie-Anne Vaillot és Odile Baumgartner angersi vértanúk. és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára. . zöld 3 Kedd. ZSO: az évk. ahol sürgetõbb a betegségek elleni küzdelem. vagy az e-ról. MISE: szabadon választható. idõ közn. 1.

A fõmisét a gyertyaszentelõ körmenettel kezdjük.. saját. – Olv. vagy közös. Zsid 2. Beöthy György prelátus-kanonok. Köznap. ima. saját. v. Ma nem mondható a IV. Ü ZSO: az Ü-rõl. pref.: Mal 3. fehér 1 MISE: saját. mfsz. köny. hithird. pref. Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú. Szerda. euk. ahogy a misekönyvben jelezve van. pref. e ZSO: az évk.14-18 – Lk 2. mondható Vo. Lk 2. (Hitvallás nincs). alkalmakra szólók.-ról. pref. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY). e Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. közös v.22-32 – Egyet. Dicsõség. Anszgárról: püspökök v. Ma könyörgõnap van a szerzetesi hivatásokért. mfsz. zöld 3 piros fehér fehér Csütörtök. Szt.FEBRUÁR 59 2. Oi: TeDeum. sem a kül. köny.euk. közös v. köny. köny. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. irodaigazgató (1963) 3. püspökök. papi-szerzetesi hivatásokért. Balázsról: egy vért. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. saját.1 4 v. Krisztus Fõpapról v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szt. – Vagy: az e-ok egyikérõl. MISE: szabadon választható.22-40 v. Balázsáldás adható ma vagy a következõ vasárnap is. közn.-ben.

mfsz. mfsz. Szent Ágota szûz és vértanú. v. zöld 3 fehér Péntek. mondható Vo. 5. Szombat. pref.FEBRUÁR 60 4. saját. E ZSO: Az E-ról fehér 2 MISE: saját. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Sz. köny. saját részekkel.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Frigyes apát. pref. szüzek. Jézus Szívérõl. ZSO: az évk. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . piros 2 MISE: egy vért. E ZSO: az E-ról. pref. közös v. MISE: szabadon választható. pref. † Köznap. közn. saját.

Hitvallás.31-37 Sz: Ter 3. Dr.9-24 – Mk 8. Ed utáni. Ben. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 1.13-16 – Egyet.7-10. 1-4 – Mk 7.és Magn. 6. Pop József káptalani helynök.FEBRUÁR 61 I.1-5 – Mt 5.-ról. évk. szentjobbi apát-kanonok (1960) .-ról.4b-9.: Függ.18-25 – Mk 7.-ant. zsoltárhét.1-19 – Mk 6. vas. – Olv.24-30 P: Ter 3. – 1Kor 2.1-13 Sz: Ter 2.-ant. Ed a vas.20-31. vas. 2. Magn.. köny. pref. IV. 1-10 † Mons. 15-17 – Mk 7. + MISE: saját. I.1-8 – Mk 7. Bi: vas.: Iz 58. Dicsõség. IV.53-56 K: Ter 1. zöld 1 ÉVKÖZI 5.14-23 Cs: Ter 2.: Függ. I. Oi: TeDeum. VASÁRNAP.

MISE: szabadon választható. hogy az õ példája nyomán hûséges szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust. aki veled él és uralkodik…. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Rendu Rozália. mfsz. Vicentino faluban élt. a te Fiad által. Misekönyörgés: Urunk. zöld 3 Kedd. február 8-án. A mi Urunk Jézus Krisztus. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bakhita Szent Jozefina szûz Szudánban. és életének hátralévõ részében Schio városa környékén. és az irgalmas szeretet gyakorlására mindig készen legyünk. Istenünk. közn. Velencében keresztény lett és belépett a Szeretet Canossiai Leányai közé. közös v. Itt halt meg 1947. ZSO: az évk. pref. zöld 3 FEBRUÁR Hétfõ. Köznap. mfsz. közös v. – Vagy: az ek-ról. a Darfur tartományi Jebel Agilere-ben született 1868 körül. közn. köny. Végül felszabadult. Jószívû és segítõkész volt mindenki iránt. pref.-ról.62 7. 8. MISE: szabadon választható. saját. Kérünk. Köznap. e ZSO: az évk. a kegyetlen rabszolgaság miatt sokat szenvedett. mfsz. e Vagy: Bakhita Szent Jozefina szûz. pref. fehér fehér Szent Jeromosról: nevelõk. te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára emelted.-ról. Szent Jozefináról: szüzek. Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. add meg nekünk. fehér 2 MISE: szüzek. . rabszolgavásáron többször eladták. E ZSO: az E-ról. Lány korában elrabolták.

pref. . Köznap. pref.FEBRUÁR 9. Imrik Zoltán Sándor prelátus-kanonok (1959) 10. fehér 2 MISE: szüzek v. saját részekkel. szerz. zöld 3 63 Szerda. Csütörtök. köny. közn.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: BOLDOG HÚGÓ ELSÕ PREMONTREI GENERÁLIS APÁT. mfsz. Dicsõség. Ü ZSO: az Ü-ról fehér 2 MISE: saját. Szent Skolasztika szûz. E ZSO: az E-ról. közös v. mfsz.-ról.

-ról. Sz. Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária. e. fehér Sz. közn.-ról. Adjunk lehetõséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomainkban. Köznap. köny. – Vagy: az e-ról. pref.64 FEBRUÁR zöld 3 Péntek. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. közn. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. 12. MISE: szabadon választható. 11. ZSO: az évk. Máriáról: egy az elsõ 3 közösbõl. Ma van a Betegek Világnapja. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e ZSO: az évk. Mária. Szûz Mária közös miséibõl.

10 – Mk 8. 13. Ed a vas. zöld 1 ÉVKÖZI 6.5-8.-ant. Magn. vas.-ról. – Olv. pref.-ant. ZSO: az évk.1-5. zsoltárhét. évk. 25 – Mk 8.6-13. Oi: TeDeum.27-33 P: Ter 11. Dicsõség.-ról. + MISE: saját. Bi: vas.1-13 – Mk 8.16 21 Lecke: – 1Kor 2.1-9 – Mk 8. vas. IV..14-21 Sz: Ter 8. 7. 20-22 – Mk 8.1-7 – Mk 9.6-10 – Mt 5.: Sirák 15.11-13 K: Ter 6. köny. I.FEBRUÁR 65 II. IV.és Magn. Hitvallás.1-12 .17-37 – Egyet. Ed utáni.22-26 Cs: Ter 9. VASÁRNAP. Ben.: Függ.: Függ.34-39 Sz: Zsid 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 4. I.1-15.

EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJEI.. Ü ZSO: az Ü-rõl. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK. köny. zöld 3 Kedd. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes Ferenc c. apát-kanonok. ZSO: az évk. köny. váradszõlõsi plébános (2001) .1-9 – Egyet. hithird. lelkipászt.66 FEBRUÁR 14. fehér 1 MISE: egyházalapítók v. (Hitvallás nincs) pref. MISE: szabadon választható.-ról. saját részekkel Oi: TeDeum. újpalotai plébános (2005) 15. Köznap. apát-kanonok. Dicsõség.46-49 – Lk 10. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek Imre c. saját.: ApCsel 13. – Olv.

Köznap. e ZSO: az évk.-ról. közn. Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója. Köznap. pref. MISE: szabadon választható. alapítókról: szerz.FEBRUÁR 16.. pref. † Klózik István tb. ZSO: az évk. zöld 3 67 Szerda. fehér A szt. MISE: szabadon választható. közn. 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Evermód püspök. – Vagy: az e-ról. esperes. köny. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök.-ról. saját. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. mfsz. margittai plébános (1981) . közös v.

-ról. v. e. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. † Köznap ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. Szûz Mária közös miséibõl. vtk. zöld 3 FEBRUÁR Péntek.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Clet Ferenc CM áldozópap. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap ZSO: az évk. mfsz zöld 3 Szombat. pref. vértanú. 19.68 18. közn. közn.

Dicsõség..1-13 – Mk 9. vas. + MISE: saját. zsoltárhét.29-36 Sz: Sirák 4.16-23 – Mt 5.: Lev 19. Ben. Ed a vas. köny.FEBRUÁR 69 III.-ról. I.1-2. 17-18 – 1Kor 3. pref. VASÁRNAP. Oi: TeDeum.13-28 K: Sirák 2.: Függ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 1.-ant.1-12 Sz: Sirák 17.1-10 – Mk 9. Hitvallás. Bi: vas. I.12-22 – Mk 9. IV. Magn.5-17 – Mk 10. 20.: Függ.40-49 P: Sirák 6.38-48 – Egyt. évk.1-10 – Mk 9. zöld 1 ÉVKÖZI 7.37-39 Cs: Sirák 5.ant. ZSO: az évk. IV. vas.-és Magn.13-16 . – Olv.-ról. Ed utáni.1-13 – Mk 10.

13-19 – Egyet. köny. Horváth Szilveszter O. közös v. Kedd. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.1-4 – Mt 16. margittai plébános (1962) . Olv. ZSO: az évk. Ma nem mondható a IV. pref. e ZSO: az évk. II. I. Dicsõség.70 FEBRUÁR zöld 3 Hétfõ. sem a kül.Cap. Ü ZSO: az Ü-rõl. v. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. ima. euk. közn.M. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Waldmann Ferenc tb. MISE: szabadon választható. (Hitvallás nincs). Vagy: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító.. saját. apost.. közn. – Vagy: az e-ról. 21.-ról. Köznap. fehér Damjáni Szent Péterrõl: egyht.: 1Pét 5. esperes. alkalmakra szólók. mfsz. utolsó kapucinus Váradon (1974) 22. Oi: TeDeum.F. pref.-ról.

Szerda. Ü ZSO: az Ü-rõl. sem a kül. pref. E ZSO: az E-ról saját részekkel. piros 1 MISE: saját. köny.15-17. apost. püspökök. Szent Polikárp püspök és vértanú. mfsz. alkalmakra szólók. – Olv. SZENT MÁTYÁS APOSTOL.FEBRUÁR 71 23. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szabados Antal (1962) 24. saját. euk. Dicsõség.20-26 – Jn 15. II. vért. I. Ma nem mondható a IV. (Hitvallás nincs). Oi: TeDeum. v. közös v. pref.: ApCsel 1. Csütörtök. ima. v. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . piros 2 MISE: egy.9-17 – Egyet.

72 25. zöld 3 FEBRUÁR Péntek. † Köznap. ZSO: az évk. Dr. Köznap. 26.F. Szûz Mária közös miséibõl. éradonyi plébános (2001) zöld 3 Szombat. MISE: szabadon választható.M. közn. közn. magyarcsékei plébános (1974) † Mons. Sándor Dénes O. kanonok. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Karetka László tb.-ról. ZSO: az évk. Czumbel Lajos ordinárius (1965) . e.-ról MISE: szabadon választható.

FEBRUÁR 73 IV. zöld 3 10.: Függ. IV.-ant. Oi: TeDeum.9-13 – Mk Sz: Sirák 51. a vas.14-15 – 1Kor 4. közn. – Olv.-ról.24-34 – Egyet. Ed utáni. és Magn.1.1-2.32-45 10. Hitvallás.-ról. I. Magn. Ben. IV. zöld 1 ÉVKÖZI 8. vas.: Iz 49. vas.17-27 10.11-26 11. Dicsõség. pref. ZSO: az évk.1-15 – Mk Sz: Sirák 36. + MISE: saját.28-31 10. VASÁRNAP. ZSO: az évk.15-26 – Mk P: Sirák 44. 27. zsoltárhét.: Bi: vas.46-52 11.27-33 Hétfõ.-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .13-19 – Mk Cs: Sirák 42. I.17-27 – Mk 28. Ed. Köznap. köny. évk.5-6.-ról MISE: szabadon választható. Függ.1-5 – Mt 6.29-28 – Mk K: Sirák 35.

és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Köblös Vilmos tb.-ról. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. közn. közn.-ról MISE: szabadon választható. zöld 3 Szerda. MISE: szabadon választható. kormányzó (1957) . Pintér László debreceni ap. Köznap. ZSO: az évk.74 MÁRCIUS MÁRCIUS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. 1. ZSO: az évk. Köznap. székelyhídi plebános (1971) 2. zöld 3 Kedd. esperes.

– Vagy: az e-ról. saját. pref. mondható Vo Jézusról. közn. köny. † Köznap. MISE: szabadon választható. Szent Kázmér. mfsz. pref. euk. zöld 3 fehér fehér Péntek. Köznap. MISE: szabadon választható.MÁRCIUS 3. Vagy: Szent Kázmér. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. pref. közös v.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az évk.-ról.. mondható Vo Jézus Szívérõl. saját. közn. e ZSO: az évk. az Örök Fõpapról. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. zöld 3 fehér 75 Csütörtök.

MISE: szabadon választható. Sz. Köznap. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl.76 5. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Mária. ZSO: az évk. zöld 3 fehér MÁRCIUS Szombat. pref.

Dr.1a.E. ordinárius.: Mtörv 11. Köny.-ról.-ben.13-17 . Böcskei László megyéspüspök Úr püspökké szentelési évf. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Ben. ZSO: az évk. 2.1-12 K: Tób 2. (2009). köny. + MISE: saját. 28 – Mt 7. Oi: TeDeum. Hosszú László nyug. Dicsõség. – Olv. 18. vas.21-25 a.ant.1-9 – Mk 12.21-27 – Egy. VASÁRNAP.: Függ.10-23 – Mk 12. 26-28 – Róm 3. Holnap lesz S. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. Hitvallás. apostoli pronotárius (1983) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Tób 1. 2. zöld 1 77 ÉVKÖZI 9. évk.MÁRCIUS 6.. vas. pref. A mai szentmise Egyetemes könyörgéseiben imádkozzunk Érte. Mondható errõl alkalmi mise is.-és Magn.R. Ma könyörgõnap van a világ éhezõiért. IV.

-ról. mfsz.78 MÁRCIUS zöld 3 Hétfõ. köz. Köznap. vért. mfsz 8. MISE: szabadon választható. Vagy: Istenes Szent János szerzetes. saját pref. piros Szent Perpétua és Felicitász vtk..-ról. Vagy: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk. e ZSO: az évk. közn. közn. v. Köznap. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. MISE: szabadon választható. fehér Istenes Szent János.. – Vagy: az e-rõl. köny.. saját pref. e ZSO: az évk. – Vagy: az e-rõl.. 7.

hanem máskor is.MÁRCIUS 79 A NAGYBÖJT A nagyböjti idõ célja húsvét ünneplésének elõkészítése. – A Rd-ben és az Ed-ben a nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad. amelyeket a hívek nagyböjt idején végezni szoktak. ápolni kell és liturgikus szellemmel betölteni. antifóna és utána a szentrõl szóló könyörgés. következik a szentrõl szóló Ben. a szentmise megkezdéséig tart. de lehet végezni azokat nemcsak a nagyböjti idõben. és 25. a hangszerek használata csak az ének kíséretére van engedélyezve. Nagyböjt kezdetétõl a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT (Ász 27. amelyek a régi misekönyvben az egyes napok miséihez voltak csatolva. most a misekönyv 527. vasárnapját és a két fõünnepet kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni. . Magn. – A nagyböjti idõ hamvazószerdától nagycsütörtök estig. mind a hívõket. Már nem kötelezõ.28). fõünnepeken és hamvazószerdán semmiképpen. hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti misztérium átélésére hangolni. kivéve szükség esetén. Megjegyzések a nagyböjtre: – A két fõünnepet (március 19. – A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk. – A zárókönyörgések. – Nem mondhatók a megemlékezõ gyászmisék sem. de akkor is csak az ordinárius engedélyével. (Az Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány. keresztúti ajtatosság). A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülõket a keresztény beavatás különféle fokozatai által. Vasárnapokon. akik visszaemlékeznek keresztségükre és bûnbánatot tartanak. oldalán találhatók. ill. – Azokat a népi ajtatosságokat (pl. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti számjelzésbõl is láthatók.és alkalmi misék nem mondhatók.. és annak válaszos éneke után a szentrõl szóló könyörgéssel záródik.) Nagyböjt 4.) kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti idõszakról vesszük. – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a szentrõl szóló könyörgés.) – Votív.

MTörv 30.15-20 – Lk 9. A nagyböjti prefációk közül a III.e. IV. és a II. pref. zsoltárhét.-ról saját. közn. – Olv.-ról. sz. ††† (szigorú böjt.22-25 10. az Rd-ben vehetõk a III. az I.12-18 – 2Kor 5.1-6. viola 2 MISE: saját.20-6.M. hét péntekének zsoltárai. hétköznapokra vannak szánva. nagyb. kanonok.) ZSO: a nagyb.: Joel 2. Köznap. 9. a Vincés Nõvérek igazgatója (1983) Csütörtök. Szedenik Nándor C. – Olv. közn.16-18 – Egyet. IV. az ott levõ antifónákkal.MÁRCIUS 80 ZSO: II.2 – Mt 6. ZSO: a nagyb. kötet. inkább a vasárnapokra. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . és a IV. nagyb. azonban mondhatók hétköznapokon is. Nagybõjtben tilosak a zajos mulatságok! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. Hamvazás a misekönyvben leírt módon. viola 1 MISE: saját. köny. HAMVAZÓSZERDA. pref.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. közn. pref.. ZSO: a nagyb. viola 2 MISE: saját.-ról. ZSO: a nagyb. közn. nagyb.1-9 a – Mt 9. viola 2 MISE: saját. †† Köznap. Nagybõjt péntekein.9b-14 – Lk 5. – Olv. Péntekenként †† ezt jelzi. pref. Iz 58. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . életévtõl kezdve. Köznap.27-32 12.-ról. nagyb.14-15 11.MÁRCIUS 81 Péntek. a betöltött 14. Iz 58. kötelezõ a hústól való megtartóztatás. Olv.

ima. saját. Ma meghamvazhatók azok.és Magn-ant: Függ. a vas. IV.17-19 – Mt 4. viola 0 NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.82 MÁRCIUS I. euk. + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .) Ben. zsoltárhét. Bi: vas. Róm 5. sem a kül. akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak.: Ter 2. I. 13.7-9: 3. I. Ed utáni.12-19 v.1-11 – Egyet. Magn-ant. Ma nem mondható a IV. köny.-ról (Oi: TeDeum nincs.-ról. (Dicsõség nincs). Ed.: Függ.12. Hitvallás. alkalmakra szólók. vas. IV.1-7a – Róm 5. – Olv. pref.

11-18 – Mt 25. Oi.10-11 – Mt 6. ZSO: a nagyb. közn. – Olv.31. érszalacsi plebánor (1991) . pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. Hitvallás † Perpék János sz.-ról. viola 2 MISE: saját. pref. kanonok.7-15 15.e. viola 2 MISE: saját. közn.: Iz 55.MÁRCIUS 83 Hétfõ. Dicsõség. nagyb. pref.: Lev 19. – Olv.: TeDeum fehér 1 MISE: saját. Köznap.-46 14. Köznap. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító.1-2. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.-ról. szentek I vagy II. nagyb.

1.-ról.7-12 Vehetõ megemlékezés Szent Patrik püspökrõl. nagyb. közn. MISE: saját.29-32 16.: Jón 3. Köznap. 3-5. Köznap. – Olv. pref.-ról. ZSO: a nagyb. viola 2 Csütörtök.84 MÁRCIUS Szerda. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17. 12-14 – Mt 7. 14.1-10 – Lk 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . nagyb. – Olv. pref. közn.: Eszt. ZSO: a nagyb.

Bi: vas. Oi: TeDeum. Szombat.: Ez 18. közn. Szt. szám) Ma nem mondható a IV. SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA JEGYESE. Vehetõ megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill pk és egyht. – Olv.21-28 – Mt 5.41 51a – Saját egyet.-ról. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ima. a Sztköt. pref.24a v.18-21. köny. József – Olv. pref. fehér 1 MISE: saját.20-26 18. euk. viola 2 MISE: saját.16. FÜ (Egyházmegyénkben csak tanácsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl.-ról. Hitvallás.MÁRCIUS 85 Péntek. Lk 2. saját.16 – Róm 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.22 – Mt 1.: 2Sám 7.12-14a. Ed utáni. alkalmakra szólók.13. 19. †† Köznap. nagyb.16-18. Ed a FÜ-rõl.4 5a. Dicsõség. szerint (4. sem a kül. ZSO: a nagyb.

) Ben. 20. IV. IV.és Magn-ant: Függ. köny. Bi: vas. a vas. I. + MISE: saját. Ed. Magn-ant. vas. I. – Olv. zsoltárhét. pref.86 MÁRCIUS II.8b-10 – Mt 17.: Függ. viola 0 NAGYBÖJT 2. Hitvallás.1-9 – Egyet.1-4a Lecke – 2Tim 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. (Dicsõség nincs).-ról (Oi: TeDeum nincs. Ed utáni.: Ter 12.-ról.

MÁRCIUS 87 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. Köznap. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Péter Mihály székesegyházi õrkanonok (2001) Kedd.36-38 21. – Olv. viola 2 MISE: saját. – Olv. viola 2 MISE: saját. pref. nagyb. közn. Köznap.10.4b-10 – Lk 6. pref.1-12 22.-ról.-ról. ZSO: a nagyb.: Iz 1.16-20 – Mt 23.: Dán 9. ZSO: a nagyb.

5-10 – Lk 16. Köznap.: Jer 17.18-20 – Mt 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. – Olv. Köznap.17-28 23.-ról. kanonok (1994) Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hadrava Nándor Mária tb. viola 2 MISE: saját. közn. nagyb. – Olv. ZSO: a nagyb. Vehetõ megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökrõl.88 MÁRCIUS Szerda. viola 2 MISE: saját.-ról. nagyb.: Jer 18. pref. közn. ZSO: a nagyb.19-31 24.

10 – Zsid 10. Hitvallás (közben térdhajtás) – Olv. sem a kül. nagyb. Bi: vas. ZSO: a nagyb. pref. Köznap. ima. – Olv. Dicsõség. 18-20 –Lk 15. I.-ról. euk. köny. 11-32 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .26-38 – Egyet. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. saját.MÁRCIUS 89 I.8. 14-15. Oi: TeDeum. Ed a FÜ-rõl. Ed utáni. alkalmakra szólók ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26.: Mik 7.10 14. közn. Péntek. Ma nem mondható a IV. MISE: saját. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). viola 2 Szombat. 25.: Iz 7. fehér 1 MISE: saját.4-10 – Lk 1. 1-3.

3-7 – Róm 5. IV. IV. vas. 27. Ed.. Magn-ant. Hitvallás. – Olv. nagyb. 39a.90 MÁRCIUS III. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Lukovics Gellért O. Ed utáni. 5-8 – Jn 4. 19b-26. Jn 4.5-15. szalárdi plébános (1978) . II. I. v.: Kiv 17. NAGYBÖJT 3. – Egyet.-ról (Oi: TeDeum nincs.: Függ. 5-42 v. viola 0 + MISE: saját. pref.1-2. köny. 40-42. a vas.és Magn-ant: Függ.-ról. Praem. (Dicsõség nincs). Bi: vas. I. zsoltárhét. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.) Ben.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. nagyb. viola 2 MISE: saját. közn. pref. pref.24-30 28. – Olv.25. Köznap.34-43 – Mt 18. ZSO: a nagyb. viola 2 MISE: saját.-ról.: Dán 3.-ról.: 2Kir 5. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. nagyb.MÁRCIUS 91 Hétfõ.1-15a – Lk 4. ZSO: a nagyb.21-35 29. – Olv.

– Olv. viola 2 MISE: saját. Köznap.23-28 – Lk 11. – Olv. ZSO: a nagyb. pref. Köznap.92 MÁRCIUS Szerda. közn. ZSO: a nagyb.17-19 30.: Jer 7. nagyb.: MTörv 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. nagyb.-ról. pref. közn. viola 2 MISE: saját.5-9 – Mt 5.14-23 31.1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról.

nagyb. Elsõpénteki mise nem mondható. Vehetõ megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetérõl.1-6 – Lk 18.9-14 43. JÁNOS PÁL PÁPA (2005) † Mészáros Antal C.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szörényi Márton tb. kanonok.: Öz 6. ZSO: a nagyb. pref.2-10 – Mk 12. viola 2 MISE: saját. Elsõszombati mise nem mondható.28b-34 1.ÁPRILIS 93 ÁPRILIS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. velencei plébános (1989) Szombat. nagyb. közn. – Olv.: Oz 14.M. viola 2 MISE: saját. Köznap. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † II.-ról. közn. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. újzimándi plébános (1993) . Péntek. ZSO: a nagyb. †† Köznap. – Olv. pref.45-46 2.

nagyb.: Függ.-ról (Oi: TeDeum nincs. IV.és Magn-ant: Függ.-ról. Magn-ant.1-41 vagy Jn 9.94 ÁPRILIS IV. I. A miseruha színe lehet rózsaszín.1b.1Sám 16. I. viola 0 + MISE: saját. – Olv. 34-38 – Egyet. v. IV. zsoltárhét. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. apát. 3. a vas. Ma az oltár díszíthetõ virággal az orgona v. Bi: vas.8-14 – Jn 9.: rózsa. vas. köny. Ed utáni. váradújvárosi plébános (1961) .6 szín 9. 10-13a – Ef 5.1. (Dicsõség nincs). II.13-17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mellau Márton c. I. Hitvallás. NAGYBÖJT 4.) Ben. pref. Ed. 6-7. más hangszer szólhat az ének kíséretén kívül is.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. viola 2 MISE: saját. közn.-ról.17-21 – Jn 4. nagyb. nagyb. – Olv. ZSO: a nagyb.1-16 5.43-54 4.: Ez 47. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .1-9.-ról. – Olv. Köznap. pref. közn. viola 2 MISE: saját.: Iz 65. ZSO: a nagyb. pref. Köznap.12 – Jn 5.ÁPRILIS 95 Hétfõ.

17-30 6. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. pref. viola 2 MISE: saját.: Kiv 32. – Olv.-ról. Köznap. – Olv. pref. közn. közn.-ról. ZSO: a nagyb.7-14 – Jn 5. nagyb.: Iz 49. nagyb. Köznap.8-15 – Jn 5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .31-47 7.96 ÁPRILIS Szerda. Vehetõ megemlékezés De la Salle Szent János áldozópapról. ZSO: a nagyb.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. közn.18-20 – Jn 7. nagyb. – Olv. viola 2 MISE: saját.40-53 9. közn. ZSO: a nagyb. Köznap.10. †† Köznap.-ról. pref. nagyb.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.1a.: Bölcs 2. ZSO: a nagyb.: Jer 11.25-30 8. – Olv. viola 2 MISE: saját.ÁPRILIS 97 Péntek.12-22 – Jn 7.1-2.

(Dicsõség nincs).: Ez 37. (Fekete vasárnap) ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . meghalt Krisztus alakja került a keresztre. Bi: vas. IV. Ed utáni.és Magn-ant: Függ. I. de már nem kötelezõ.) Ha a keresztet nem takarjuk el. I.8-11 – Jn 11. Ed. ill. vas. (Megokolás: a keresztet régen azért takarták le. – Olv. 10. IV. Hitvallás. Nem illett a szenvedés komolyságához. a szenvedés idején takarjuk el.-ról.) Ben. pref. viola 0 + MISE: saját.12-14 – Róm 8. akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a második formát kell választanunk. II. v.: Függ. Logikus tehát. hogy ne éppen most. NAGYBÖJT 5. I. zsoltárhét.-ról ( Oi: TeDeum nincs.98 ÁPRILIS I. hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a kereszteket. azaz a le nem fedett keresztet végigvisszük a templomon. köny. Megtartható az a szokás. Késõbb már a szenvedõ. mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt Jézus alakja volt rajta. nagyb. Magn-ant.1-45 – Egyet. VASÁRNAPJA. a vas.

19 30.-ról. pref. viola 2 MISE: saját. az Úr szenv. Vehetõ megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. közn.21-30 12. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv.-ról. I. az Úr szenvedésérõl I.ÁPRILIS 99 Hétfõ.1-9. Köznap. közn. pref.: Szám 21. Köznap.: Dán 13. ZSO: a nagyb. – Olv.1-11 11.33-62 v.15-17. viola 2 MISE: saját.41c-62 – Jn 8. Dán 13. ZSO: a nagyb.4-9 – Jn 8.

viola 2 MISE: saját. Vehetõ megemlékezés Szent I Márton pápa és vértanúról.95 – Jn 8.3-9 – Jn 8. I. – Olv.-ról. ZSO: a nagyb. pref. – Olv.: Ter 17. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Dán 3. közn. az Úr szenv. közn. az Úr szenv.14-20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.-ról.91-92. ZSO: a nagyb.31-42 13. pref.100 ÁPRILIS Szerda. viola 2 MISE: saját.51-59 14. Köznap. I.

I.ÁPRILIS 101 Péntek. az Úr szenv.: Ez 37.-ról. – Olv.31-42 15. Köznap. ZSO: a nagyb. az Úr szenv. viola 2 MISE: saját. Vehetõ megemlékezés Soubirous Szent Mária Bernadett szûzrõl.10-13 – Jn 10. pref. pref. közn.21-28 – Jn 11. viola 2 MISE: saját.45-57 16. ZSO: a nagyb. közn. I – Olv. †† Köznap.: Jer 20.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.

köny. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA ZSO: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ha nincs jelen diakónus. (Oi. alkalmakra szólók. IV.6-11 – Mt 26. euk. TeDeum nincs. a vas.: Függ. A barkaszentelés evangéliuma: Mt 21. I Ed. akkor magának a papnak. VIRÁGVASÁRNAP. sem a kül.: Függ. ha éneklik (v. 17. Ma nem mondható a IV. lehet különbözõ szereposztásban végezni.-ról.14 27. pref. Bi: vas. Hitvallás. saját. Ed utáni.) Ben.66 – Egyet. olvassák). A passiót. ima.: Iz 50. (Dicsõség nincs). zsoltárhét. Magn-ant. IV.4-7 – Fil 2. 1 10 piros 0 + MISE: saját.102 ÁPRILIS II. – Olv.és Magn-ant. I. de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie.

. az Úr szenv. – Olv. viola 1 NAGYKEDD. – Olv.21-33. II. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. pref. közn. BENEDEK pápa megválasztásának (2005) évfordulója. az Úr szenv.-ról. A szentmisében. MISE: saját.ÁPRILIS 103 NAGYHÉTFÕ.: Iz 49. II. közn.-ról. a Hivek könyörgésében emlékezzünk meg róla.: Iz 42. viola 1 MISE: saját.36-38 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ma van Szentatyánk XVI.1-6 – Jn 13. pref.1-11 18. ZSO: a nagyb.1-7 – Jn 12.

alkalmakra szólók. (Hitvallás és egyet. Az új krizmát és a keresztelendõk olaját húsvét ejszakaján a beavató szentségekhez használjuk. sem a kül.: Iz 61. Dicsõség. legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése. Tartsuk a székesegyházban vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentõs templomban. a krizma és olajok megszentelése. pref.) Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik. ZSO: a nagyb. NAGYCSÜTÖRTÖK. viola 1 MISE: saját. De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök körül összegyûjteni. nincs. (Természetesen áldozhatnak az esti szentmisén is. amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz. valamint ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentõsége tekintetében kioktassuk.14-25 20. A híveket is hívni kell. közn. Ez alkalom arra. köny. euk. lehet a szentelést elõbbre is hozni egy másik napra.l-3a.6a. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21. és a krizmát és a többi olajokat megszenteli. Erre a misére az egyházmegye minden részébõl meg kell hívni a papokat. amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz. hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata. A székesegyházban: fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját.) – Olv. A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott szentmise elõtt vagy más alkalmas idõben vegyék át.“ (PS 35-36) . a papi ígéretek megújítása. ima.16-21 Ma nem mondható a IV. „Az olajszentelési mise. tanúként és segítõként szerepeljenek a krizma szentelésénél.4-9a – Mt 26. ZSO: saját.-ról. mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek.ÁPRILIS 104 NAGYSZERDA. az Úr szenv. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való jelentõsége miatt csak egyszer mondjuk. – Olv. akik misézzenek együtt a püspökkel.5-8 – Lk 4.8b-9 – Jel 1.: Iz 50. amelyet a püspök papságával celebrál. II.

hogy dallamokat terjesszenek elõ azon részek számára. (ÁSz 18) A húsvéti misztériumról általában Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétõl a húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkait. . valamint más közösségek. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva. A püspök. amikor halálunkat halálával megtörte. Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan. hogy a kisebb szerzetesi közösségek legyenek papok vagy laikusok. C) a húsvéti gyertyával való körmenet közben elhangzó akklamációk. úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. hogy az egyház fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe. a húsvéti örömének (Exultet).ÁPRILIS 105 A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE) Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus fõképpen az õ húsvéti titka által vitte végbe. valamint a papok és más közremûködõk énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentõsége van. A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent háromnapot… A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani. A püspöki konferenciák feladata. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött. a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum ünnepségein. Joggal hívják ezt az idõszakot így: „Krisztus keresztrefeszítésének. sírbatételének és feltámadásának három napja. a szentlecke utáni „Alleluja“. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik. ha lehetséges. esetleg a diakónus felszólítása és a nép válasza. és ott üljék meg az ünnepeket. amelyek ének nélkül soha nem adandók elõ. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni. Ezáltal teljes értelmi tartalmuk is kifejezésre jut. ha lehetséges. a litánia és a keresztvízszentelés utáni akklamáció. a közösséggel együtt ünnepeljük. Ajánlatos. Ezekkel foglalkozzék ma a homilia is. B) a kereszt felemelésének és tiszteletének énekei. a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek. valamint a testvéri szeretet parancsa. amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eukarisztia és a papság megalapítása. saját székesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel együtt… A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez megfelelõen nagyszámú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra pontosan ki kell képezni õket… A nép. Ezek a következõk: A) a nagypénteki egyetemes könyörgések.“ Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani. és az életet feltámadásával újjászerzette.

11-14 – 1Kor 11.106 ÁPRILIS A tabernákulum legyen a szentmise elõtt teljesen üres. vál ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a haláláig. Vagy takarjuk le azt. (Megfelelõ. hogy az eukarisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára õrizze. ima. akkor legalább lefödjük. sem a kül. ha nem mozdítható könnyen és csak pénteken vegyük le róla a leplet.: Kiv 12. mégpedig a szerpapoknak. Bi. A konszekrálandó kenyér mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is… A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól. Egyet. Hitvallás nincs. hogy az Úr temetését ábrázolja. Legyen a szentsír egy másik helyen vagy ha ezen a helyen van is. Az õrzési hely nem arra való. az áldoztatás pillanatában kell elvinni a házukba.1-15. ha nem.2326 – Jn 13. hogy az adományok elõkészítésekor a hívek ünnepélyes körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére). fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE: Dicsõség (intonálásra megkondulnak a harangok és az orgona megszólal.“ (PS 38-56). Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv.1-8. köny. A szerk. hogy ily módon a betegek szorosabban tudjanak bekapcsolódni az ünneplõ egyház életébe. akik az esti szentmisén nem vesznek részt. az I. hanem a tabernákulumot hagyjuk nyitva. akkor a halott Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön. II. (Mise után) az Oltáriszentséget tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk.“ . Szentség-mutatóba való kihelyezése nincs megengedve. Utána oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül). alkalmakra szólók. hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást. csengõ helyett kereplõt használnak). imában saját részek. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír itthoni hagyományát. Az õrzési helynek ne legyen „szent sír“ formája. Pref. Ed. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13– 17. euk. fejezet) lehet olvasni. A mise végeztével a pap a „Pange lingua“ vagy más szentségi ének kíséretében a megõrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az Eukarisztiát. a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori szempontból megfelelõnek látszik). minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már megkezdõdött. hanem.: vas. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden ünnepélyesség nélkül.) Buzdítsuk a híveket. utáni. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni. saját. Ha lehetséges a kereszteket eltávolítjuk. – Olv. Az Ed-et ma azok végzik. Ma nem mondható a IV. Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda. az ének befejezésével a húsvéti vigilia Dicsõségéig nem szólnak. hanem csak nagypénteken. az akolitusoknak és kisegítõ áldoztatóknak kell ezt tenniük. euk. Kerüljük is a „szent sír“ kifejezést.

– Bi: vas. A Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvasni.13-53. mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak. II. Délutáni istentisztelet – I. MISE nincs. Ed. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk hagyományozott minta szerint végezzük. 5.66-67). Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a híveknek. akik nem tudnak megjelenni a nagypénteki liturgián. Igeliturgia. Azonban õrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket. Áldozási szertartás.42 – Egyetemes könyörgések. †††. u. piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a Bi-ban a rövid vál.) ZSO: saját. Súlyos és általános szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy elõírhat saját szándékot is.: Iz 52. mezõtelegdi plébános (1997) . A misekönyvben található általános könyörgésekbõl a pap kiválaszthatja azokat. Olv.e. Hódolat a Szent Kereszt elõtt. 22. (Szigorú böjt. A válaszos éneket és az evangélium elõtti éneket a szokásos módon éneklik.12 – Zsid 4. a nap bármely részében el lehet vinni az Oltáriszentséget… A kijelölt olvasmányokat elejétõl végéig el kell olvasni. esperes.119. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. mégpedig a kereszthalálig. mégpedig átfogó erejû teljességében. akik a délutáni istentiszteleten nem vettek részt.“ „Õsi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eukarisztikus ünnepet. Az Ed-et ma csak azok végzik.14-16.“ (PS 59. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek. A passió után homília következik. nyug. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Czimbalmos Lajos sz. – II. plebános (1996) † Baka János tb. – III. kanonok. mint virágvasárnap.7-9 – Jn 18.ÁPRILIS 107 NAGYPÉNTEK. A betegeknek. Ma van a gyûjtés a Szentföld javára. aki az egész világ üdvéért függött a kereszten.

amely fölségesebb minden névnél. ZSO: saját. A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben elõvételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át éjszakára vagy húsvét napjára. – A szerk. s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti.ÁPRILIS 108 23. NAGYSZOMBAT. mégpedig a kereszthalálig. A Rd-ben.“ „(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet. hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket. a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja. avagy a fájdalmas Szûzanya képét. az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik.“ (Ez vonatkozik a feltámadási körmenetre is. – A szerk. Ezért Isten felmagasztalta õt és olyan nevet adott neki. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. vál. A híveket ki kell oktatni a nagyszombat sajátságos jellegét illetõleg.) Az egyház ezen a napon szigorúan tartózkodik a szentmise ünneplésétõl. Mise ezen a napon nincs. kivéve a gyónást és a betegek kenetét. El kell maradnia a házasság valamint más szentségek kiszolgáltatásának is. amely Krisztust a kereszten. akik nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a röv.) (PS 74-76.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . A szentáldozást is csak mint szent útravalót nyújthatjuk a haldoklónak. (Valójában ezt tesszük a szentsír látogatásakor. Az esetleg már éjfél elõtt végzett vigíliai mise ugyanis már húsvéti mise.

ha felnõttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább gyermekeket keresztelnek… Akkor is megáldjuk a keresztvizet. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második részét. a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben. A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik. (ÁSz 22). mert . (Szt. Hasznos lehet.ÁPRILIS 109 A HÚSVÉTI IDÕ A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. beleágyazva az egész üdvtörténetbe. Ha nincs diakónus és a pap nem tud énekelni.42). Ezt az elõírást szigorúan be kell tartani. mely a keresztségi karaktert kifejezi. sõt „nagy vasárnapként“. Az eukarisztikus ünneplés a húsvéti liturgia negyedik csúcspontja. ha a híveknek rövid bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést. amely költõi szavakkal énekli a húsvéti titkot. 24. A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. ha nincsenek jelen keresztelendõk. Néha azzal okolják meg ezt az eljárást. Ezeket a napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. hogy nincs elég éjjeli közbiztonság. amelyen az Úr feltámadt. A diakónus meghirdeti a húsvéti örömhírt. A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése… Ez akkor kifejezõ. átruházhatja azt egy énekesre. Az ellenkezõ és itt ott meghonosodott visszaéléseket és szokásokat. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség. amelyek szerint a húsvéti vigíliát a vasárnapi elõesti mise órájában ünneplik. Ágoston: Sermo 219). amelyeket a pap minden egyes olvasmány után mond. el kell vetni. FÜ nyolcaddal. mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet“ kezdetû antifónát éneklik vagy egy másik éneket. HÚSVÉTVASÁRNAP. és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának“ tekintik. és azokban az imákban jut kifejezésre. ne kezdõdjék a sötétség beállta elõtt és ne végzõdjék a vasárnapi pirkadat után. Az éjszakai virrasztás. emlékezés arra a szent éjszakára. Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása… mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a közösséget. Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más természetû rendezvényre. amelyet ekkor tartanak. Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen alapul. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12.

Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehetõ legnagyobb kifejezõ erõt. Amikor kihirdetjük a húsvéti vigíliát. A vigília végezhetõ azokban a templomokban is. hangsúlyozzuk. nappal ismét misézhet (sõt többször is. Krisztus halálának megemlékezését. Üdvös. a fölajánlási körmenet. amelyben együttmûködnek az újonnan megkereszteltek. az örök húsvét elõvételezését. Ellenkezõleg. melyet lehetõleg énekeljünk. Kötelezõ a vigília végzése ott. vajon megfelelõ-e ez. hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen. a Feltámadott jelenlétét. aki a vigíliai szentmisét végezte.110 ÁPRILIS ez alkotja a húsvéti titkot. Ügyelni kell. Az a pap. Sürgessék a lelkipásztorok a híveket. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi misekötelezettségüknek. az egyházba való beépülés teljességét.“ (PS 78-95). ha van rá engedélye) vagy koncelebrálhat. mint a titokban való részvétel legmélyebb pillanata. A helyi ordináriusok dönthetik el. a hívek könyörgése. ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eukarisztikus jelek teljességében. mint az egyetlen istentisztelet. amelyek azt a benyomást keltenék. amellyel az újonnan megkereszteltek elõször gyakorolják mint hívõk a királyi papságot. hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék. s végül az áldozás. hogy a vigília húsvét éjszakájának ünnepe. ne olyan kifejezéseket használjunk. a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. a kánon (betoldásával együtt). amelyekben nem végeznek nagyheti szertartást. hogy az eukarisztia liturgiáját ne siessük el. ahol keresztkút van.

1 – Ez 36. Tüzszentelés. Az eukarisztia liturgiája. Keresztségi liturgia.1-18 – Kiv 14.15-15. hacsak nem következik a húsvéti körmenet.32 .1-2. ev. pref.5-14 – Iz 55. nem végzik az olvasmányos imaórát.4.1-10. Litánia. szükség esetén csak kettõt. euk.1-11 – Bár 3. olvasmányok (Ter 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . a húsvéti gyertya bevitele. Csak nálunk szokásos feltámadási szertartás következik.) Feltámadási szertartás. Dicsõség (megszólal az orgona és a harangok). keresztségi fogadás (égõ gyertya a hívek kezében). oldalán lévõ szertartást elvégezve.2 – Ter 22. húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya). Akik nem vettek részt a vigílián. az I. Ószöv.1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54.3-11 – Mt 28. A zsolozsmában a Rd elõtt van ma az Imádságra hívás. (Mondjunk áldást az Úrnak. elindul a feltámadási körmenet. Megfelelõ. IV. („de ezen a szent éjszakán“). euk. Utána „TeDeum“. Ünnepélyes kezdet. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig. I. alkalmakra szólók. II. ima. valamint más szertartásokra is. húsvéti könyörgés. köny. Ma nem mondható a IV. A pap (fehér palástban) a szentsírhoz vonul és ott a Preorator 112. áldás és kettõs alleluja az elbocsájtáshoz.3-11. Istennek legyen hála. húsv. Meg kell gyújtani az énekes misékre és a vecsernyére.15-15. Szentlecke: Róm 6. egyet.4a. sem a kül. azok az Oi-t így végzik: A húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követõ kantikumokkal és könyörgésekkel. ünnepélyes „Alleluja“ zsoltárral. hogy a következõket mondjuk: Kiv 14.4 – Ez 36. keresztvízszentelés.28) Ezekbõl lehet csak hármat venni. A végén. Az adományok elõkészítése.16-28 – Róm 6. Igeliturgia.ÁPRILIS 111 fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA.1-8 III. keresztelés (lehetõleg legyen).: Mk 16.16-17a. Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek. imában saját betét.9-15.l8.

11-26 – Lk 24.1-19 Sz: ApCsel 4. szekvencia.11-18 Sz: ApCsel 3. az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének helyett az „Ez az a nap“. imában saját betét. A misekönyvben más formulák is vannak. pref. Ma és az egész húsvéti idõben a Bi után a „Mennynek királyné asszonya“ (Regina coeli) antifónát vesszük. I. esti misében: Lk 24. – A Rd és a Ed „Menjetek békével“ ill. („ezen a szent napon“). 1Kor 5. euk. ima.1-10 – Lk 24.14. („Haec dies“) antifónát kell mondani.1-9.6b-8 – szekvencia. Az „Úr angyala“ helyett is ezt imádkozzuk.22-33 – Mt 28.36-41 – Jn 20. sem a kül.8-15 K: ApCsel 2.37-43 – Kol 3. köny.13-21 – Mk 16. alkalmakra szólók.: ApCsel 10.34a. Ma nem mondható a IV.35-48 P: ApCsel 4. Hitvallás. Az elbocsájtó formulához és válaszához kettõs „Alleluja“.1-12 – Jn 21. az I. euk.112 ÁPRILIS fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsõség.13-35 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szentmise olvasmányai: H: ApCsel 2.13-35 Cs: ApCsel 3. – Olv.9-15 . – Jn 20. A vasárnapi szenteltvízhintésre a „Vidi aquam“ formulát énekeljük. „Istennek legyen hála“ formuláihoz kettõs alleluját mondunk.1-4 v. húsv. Húsvét nyolcadában a Rd-ben.

fehér 1 MISE: saját. ZSO: saját. KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. Dicsõség. pref. Oi: TeDeum. pref. 26. szekvencia (tetszés szerint). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelést) végezzük el.ÁPRILIS 113 HÚSVÉTHÉTFÕ. Oi: TeDeum. húsv. oldal. 25. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: saját. I. Dicsõség. Preorator 117. I. fehér 1 MISE: saját. szekvencia (tetszés szerint). (Hitvallás nincs).

CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját. húsv. szekvencia (tetszés szerint). húsv. 27. Dicsõség.114 ÁPRILIS SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. pref. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. Oi: TeDeum. I. ZSO: saját. fehér 1 MISE: saját. szekvencia (tetszés szerint). I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 1 MISE: saját. pref. Oi: TeDeum.

Dicsõség. I. pref. szekvencia (tetszés szerint). 29. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. fehér 1 MISE: saját.ÁPRILIS 115 PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Holnap kezdõdnek a májusi ájtatosságok. húsv. húsv. Szûz Mária iránti gyermeki ragaszkodásunk jeleként – lehetõleg minden este – imádkozzuk – énekeljük a Lorettói litániát a hozzá tartozó könyörgésekkel. . ZSO: saját. fehér 1 MISE: saját. szekvencia (tetszés szerint). Oi: TeDeum. pref. I. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját.

Az Apostoli Penitenciaria 2002.-ot II.31-36 P: ApCsel 5. Missziós szándék (Kína egyháza): Hogy az Úr adja meg a kínai egyháznak. Dicsõség.34-42 – Jn 6. Ed utáni 1. – Olv. és növekedjék az egységben.3-9 – Jn 20. Magn-ant: Függ. apostoli kormányzói helynök (1968) Hétköznapi olvasmányok: H: ApCsel 4. HÚSVÉT 2.1-7 – Jn 6. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nõvér közlései alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította.7b-15 Sz: ApCsel 5. fehér 0 + MISE: saját. Oi: TeDeum.19-31 – Egyet. I. II. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhetõ a szokásos feltételek mellett.16-21 Cs: ApCsel 5.23-31 – Jn 3. Schriffert Béla protonotárius-apát-kanonok.-ról. jún. I. vagyis AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. I.17-26 – Jn 3. húsv.1-8 K: ApCsel 4.42-47 – 1Pét 1. pref. Megemlékezhetünk errõl a szentbeszédben.116 MÁJUS MÁJUS Általános szándék (Tájékoztatási eszközök): Hogy mindazok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.27-33 – Jn 3. ZSO: saját. Ed a vas. VASÁRNAPJA.16-21 . IV. köny.1-15 Sz: ApCsel 6. zsoltárhét. hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson.: ApCsel 2. Dr.32-37 – Jn 3. az összetartást és minden személy méltóságát. Bi: vas. tartsák mindig tiszteletben az igazságot. akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek. Ezt a vas. Hitvallás.

v.. Hétfõ. egyht. köny. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK. köny.MÁJUS 117 2. v. pref. Oi: TeDeum. Ü ZSO: az Ü-rõl. Kedd. E ZSO: az E-ról. pref. saját.1-8 – Jn 14. Szent Atanáz püspök és egyháztanító. mfsz ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3.6-14 – Egyet. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . (Hitvallás nincs). fehér 2 MISE: püspökök v. II. piros 1 MISE: saját. húsv.: 1Kor 15. apostol I. – Olv.

mondható Vo Krisztus Fõpapról v. Vagy: Szent Flórián vértanú.. pref. saját. húsv. közn. fehér 2 MISE: köznapi. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Köznap. köny. Jakab Antal gyulafehérvári püspök (1993) .118 MÁJUS Szerda. húsv. Köznap. pref. ZSO: a húsv. papi-szerzetesi hivatásokért. köny. 4. Dr. e ZSO: a húsv. euk. húsv. pref.-ról..-ról. saját. mfsz. fehér 2 MISE: köznapi. – Vagy: az e-ról. pref. saját. piros Szent Flóriánról: egy vért. 5. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. közn. köny.

pref. Gizelláról: szt.. asszonyok v.-ról. köny. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. saját. Sz. saját. húsv. szerzetesek.. saját. Vagy: Boldog Gizella. v. fehér fehér B. Máriáról (6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. † Köznap. Köznap. – Vagy az e-ról. köznapi. húsv.MÁJUS 119 Péntek. mondható Vo Sz. pref. húsv. egyht. köny. saját. fehér 2 MISE: húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Norbert alapító püspök ereklyéinek átvitele Magdeburgból a Prágai Sztrahovi Premontrei Apátságba. köny. sz. pref.) pref. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. 6. húsv. Mária. pref.-ról. köny. mfsz . fehér 2 MISE: köznapi. ZSO: a húsv. e ZSO: a húsv. E ZSO: az E-ról. pref. mondható Vo Jézus Szívérõl. fehér 2 MISE: püspökök v. 7. közn. v. közn. mfsz. saját.

-ról.31-42 – Jn 6.120 MÁJUS III. IV. 8. Hitvallás. IV. Dicsõség.8-15 – Jn 6.61-70 . I.14.ant: Függ. HÚSVÉT 3.1b-8 – Jn 6.: ApCsel 2.26-40 – Jn 6.. – Olv.22 -28 – 1Pét 1. I. Ben. vas.51-8.13-35 – Egyet. fehér 0 + MISE: saját. VASÁRNAPJA. Oi: TeDeum. zsoltárhét.35-40 Cs: ApCsel 8. köny. Ed utáni.1a – Jn 6.-ról. húsv.és Magn.44-52 P: ApCsel 9.30-35 Sz: ApCsel 8.22-29 K: ApCsel 7. pref.1-20 – Jn 6. Magn-ant: Függ.53-60 Sz: ApCsel 9. Bi: vas. Ed a vas. ZSO: a húsv.17-21 – Lk 24. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 6.

fehér 2 MISE: köznapi. húsv. saját. ZSO: a húsv. 9. köröstarjáni plébános (1992) Kedd.F. belényesi plébános (1988) . saját.MÁJUS 121 Hétfõ. húsv. Moldován Ernõ Artúr O.M. pref.-ról. Köznap. ZSO: a húsv. tb.-ról. pref. közn. fehér 2 MISE: köznapi. Köznap. esperes. közn. köny. kanonok. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Drozdovszky Géza tb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. 10.

Sokrétû tevékenységet végzett. Jézus Krisztus. amit 1943-ban magyarosított. mfsz.-ról pref. e Vagy: Szent Pongrác vértanú. 12. XVI. a szolgálat és a hûség mindent átható tüzét. Vagy: Boldog Salkaházi Sára szociális testvér. húsv. e ZSO: a húsv. v. piros Boldog Salkaházi Sáráról egy vt. pref. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben. 1926-ban jelent meg az elsõ novellás kötete: Fekete furulya címmel. ……………………………………………………………………………………… . húsv. v. e fehér 2 MISE: köznapi. vértanú. piros piros Szt. december 27-én az Úr elfogadta életáldozatát. május 11-én született Kassán. Amen. mfsz. saját. Add. saját. Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. húsv. hogy az õ közbenjárására a Teremtõ Lélek élessze fel bennünk a szeretet. Csütörtök. többed magával. amikor a nyilasok a Dunába lõtték. Köznap. Egész életét embertársai megsegítésére áldozta. Iskoláit is itt végezte és az Orsolya nõvéreknél tanítónõi diplomát szerzett.. Köznap. Családi neve: Schalkhaz volt. – Vagy: az e-ok egyikérõl. köny.. szegény és üldözött testvéreinkben pedig Neked szolgáljunk. majd bekapcsolódott az irodalmi életbe. pref. saját. Isten mindörökkön-örökké. hogy mindannyian követhessünk téged. v. közn. fehér 2 MISE: köznapi. pref. mert üldözötteket bújtattak a Budapest Bokréta utca 3 szám alatti házukban. saját. köny. Benedek pápa képviseletében 2006. pref.122 MÁJUS Szerda. húsv. Néreusz és Achilleuszról: több vért. húsv. 1944. 1943-ban felajánlotta magát a Társaságért és az Egyházért.-ról. A Trianoni békediktátum után könyvkötészetet tanult. Könyörgés: Urunk. Te Sára testvért jegyeseddé választottad és tudatos életfelajánlását szeretteiért és az üldözöttekért elfogadtad. közn. amelyet õ vezetett. 11.-ról. ……………………………………………………………………………………… Salkaházi Sára 1899. Szt. köny. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába. Pongrácról: egy vért. ZSO: a húsv. mfsz. szeptember 17-én avatta boldoggá Budapesten Erdõ Péter bíboros. köny.

Szûz Mária közös miséibõl. † Köznap. Isten mindörökkön-örökké.MÁJUS 123 Péntek . Máriáról. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. közn. Amen. II. húsv. pref. tasnádszántói plébános (1992). János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában. e. Lucia 2005.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Boldogságos Szûz 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fatimai gyermeknek: Luciának. 13. Vagy: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária. Sz. fehér A Fatimai B. A jelenésekben a Boldogságos Szûz a rózsafüzér imádkozását kérte. hogy bûnbánattal és imádsággal állhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért. saját. Ferencnek és Jácintának. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pref. saját. és így Krisztus országának eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk. Ferencet és Jácintát II. húsv. Szombat. † Ágoston Gyula tb. sz.) pref. (6. 13-án halt meg. e ZSO: a húsv. köny. hogy egyszülött Fiad Édesanyja nekünk is anyánk legyen. Sz. fehér 2 MISE: köznapi. vagy e-ról. Add. te úgy rendelted. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Follmann Géza biblikus professzor (1952) . közn.-ról. Könyörgés: Istenünk. köny. Mária. fehér 2 MISE: köznapi. Köznap. kanonok. 14. ZSO: a húsv.

13-25 – Jn 13.44-50 Cs: ApCsel 13.: Függ. 36-41 – 1Pét 2.és Magn.1-10 – Egyet.1-18 – Jn 10.5a – Jn 12.: Függ. Bi: vas. vas.-ról. Dicsõség. VASÁRNAPJA.11-18 K: ApCsel 11.-ant. Ed utáni. Magn.26-33 – Jn 14. Ben. zsoltárhét. fehér 0 + MISE: saját. pref. I. IV. Buzdítani kell a híveket. hogy imáikkal.: ApCsel 2. I.44-52 – Jn 14.19-26 – Jn 10.124 MÁJUS IV.7-14 . Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Ed a vas.22-30 Sz: ApCsel 12.-ról.. 20b-25 – Jn 10. 15.14a. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 11.1-6 Sz: ApCsel 13. IV.16-20 P: ApCsel 13. húsv. Hitvallás. ZSO: a húsv. Oi: TeDeum. köny.-ant.24-13. erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a hivatások ügyét. HÚSVÉT 4. – Olv.

közös v. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú.MÁJUS 125 Hétfõ. saját. húsv. pref. pref. köny. – Vagy: az e-ról. e ZSO: a húsv. saját. köny. köny. mfsz.. húsv. 16. saját. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.-ról. közn. fehér 2 MISE: köznapi. 17.-ról. ZSO: a húsv. fehér 2 MISE: köznapi. Köznap. Jánosról: egy vért. piros Szt. pref.

18. – Vagy: az e-ról fehér 2 MISE: köznapi.-ról. fehér 2 MISE: köznapi. közn. Köznap. köny. pref. mfsz. saját. Köznap. közn.-ról. v. ZSO: a húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. piros Szt. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. pref. húsv. e ZSO: a húsv. Vagy: Szent I. saját. 19.126 MÁJUS Szerda. húsv. köny. pápák. János pápa és vértanú. köny. v. Jánosról: egy vért. saját.

pref. Bernardinról: lelkipászt. hogy az igaz hitet állhatatosan megvalljuk. – Vagy: az e-ról. saját. fehér 2 MISE: köznapi. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Magallán Szent Kristóf pap és társai vértanúk Szent Kristóf a mexikói San Rafaél Totatiche faluban született 1869-ben. 20. . – Vagy: az e-ról. saját. mfsz. Amen.-ról. hithird. A mi Urunk Jézus Krisztus. Szûz Mária szombati emléknapja. A Katolikus Egyház ellen dúló üldözésben huszonegy áldozópappal és három világi hívõvel. te Magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet. Közbenjárásukra segíts miket. Könyörgés: Mindenható. mfsz. hogy Krisztus Királyhoz egészen a vértanúságig hûségesek maradjanak. a te Fiad által. † Köznap. saját. pref. v. Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. Köznap. piros fehér Szt. Kristóf és trsról: több vértanúk. 21. saját. mialatt társaival megvallotta Krisztus Királyságát. pref. köny.. Isten mindörökkön örökké. köny. a keresztény név gyûlölete miatt. fehér Szt. köny.. közn.-ról. Szûz Mária közös miséibõl.MÁJUS 127 Péntek. húsv. v. Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vtk. e. v. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. közn. e ZSO: a húsv. és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. 1927-ben vértanúságot szenvedett el. húsv. mely társak Mexikó különbözõ részeibõl és különbözõ korosztályaiból kerültek ki. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. e (új!) ZSO: a húsv. örök Isten. húsv. köny. fehér 2 MISE: köznapi. húsv.

22.128 MÁJUS I. A Székesegyházi Bazilikában: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. Ed utáni. Csak megemlékezés Szent Lászlóról a Hívek könyörgésében.-ról..és Magn. Magn.1-8 Cs: ApCsel 15. Ed a vas. minden. Dicsõség.1-12 – Egyet.5-17 – Jn 14. FÜ. IV.: Függ. esperes. zsoltárhét. mint június 27-én. HÚSVÉT 5. ZSO: a húsv. Az egyházmegye templomaiban minden a vasárnapról.1-6 – Jn 15.: ApCsel 6.1-7– Lecke 1Pét 2.12-17 Sz: ApCsel 16. + MISE: saját. Egyházmegyei zarándok nap a Székesegyházba.4-9 Evang Jn 14. tasnádi plébános (1983) .-ant.19-28 – Jn 14. pref.-ant. I. Oi: TeDeum. köny.1-10 – Jn 15. I. fehér 0 + MISE: saját. Dicsõség.: Függ. AZ EGYHÁZMEGYE ALAPITÓJA. Hitvallás.18-21 † Baranyai István tb.27-31a Sz: ApCsel 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 14. Bi: vas.9-11 P: ApCsel 15. – Olv. ZSO: A FÜ-rõl. Pref.7-21 – Jn 15. vas. IV.22-31 – Jn 15. húsv. Hitvallás. szentekrõl.-ról. Ben. VASÁRNAPJA.21-26 K: ApCsel 14.

Piusz pápa gyõri megyéspüspökké. Hétfõ. mfsz. november 9-én avatta II. közös v. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük.MÁJUS 129 23. ZSO: az E-ról. piros 2 MISE: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú: egy vért. Gyõr megkímélése végett a német hadvezetõségnél is eljárt. pref. saját könyörgésekkel. e ZSO: az e-ról MISE: szüzek közös. amikor egy orosz katona lelõtte. Kedd.. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. Március 30-án. v. 1945 nagyhetében kb. 1918-tól 1941. v. sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1892-ben Segesváron született. saját. pref. Sz. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. vagy II. kétszáz leány és asszonyról gondoskodott a püspöki vár pincéjében. mfsz. E ZSO: az E-ról saját részekkel. amely 1986-ban történt meg. nagypénteken a menekülteket védelmezte. és a gyõri karmelita templomban temették el. segítette a menekülteket. köny. sz. Mária közös miséjébõl a 6. január 21-ig Gyula plébánosa volt. E. püspökök. 1915 augusztus 24-én Nagyváradon részesült a papszentelésben. 24. Mária I. pref. Szûz Mária. 1997. ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket. Ekkor nevezte ki XII. pref. . mfsz. János Pál pápa boldoggá. szerzt. fehér Vincés család: Szent Johanna Antida Thouret szûz. Április 2-án halt meg. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Hermann-József premontrei kanonok. a keresztények segítsége. fehér 2 MISE: Sz.

Köznap. Szt. mfsz. v. fehér 2 MISE: lelkipászt. köny. mfsz. saját.. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. húsv. v. saját könyörgéssel. Csütörtök. mfsz.130 MÁJUS zöld 3 Szerda. saját. VII. húsv. pref. Néri Szent Fülöp áldozópap. Pazzi Mária Magdolnáról. – Vagy: az e-k egyikérõl MISE: szabadon választható. Béda egyht-ról köny. Vagy: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyht. v. saját. e ZSO: a húsv. közn. e Vagy: Pazzi Szent Mária Magdolna szûz. v. húsv. fehér fehér fehér Szt. Gergely pápa. E ZSO: az E-ról.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. Gergely pápáról köny. szerz. pref. mfsz. Szt. 25. pref. e Vagy: Szent VII. húsv.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Vagy: az e-ról. saját. † Köznap Vagy: Canterburyi Szent Ágoston püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.-ról. húsv. pref.MÁJUS 131 zöld 3 Péntek. e ZSO: a húsv. saját. Ágostonról: püspökök v. Köznap. e. közn.-ról. ZSO: a húsv. köny. 28. mfsz. v. Szûz Mária közös miséibõl. húsv. fehér 2 MISE: köznapi. pref. hithird. fehér Szt. köny. MISE: szabadon választható. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. 27. közn.

és Magn.15-21 – Egyet.-ról. köny. I. 29. Ed a vas. I.1-8 – Jn 16. húsv.132 MÁJUS II. Dicsõség. pref.23-28 – Jn 16.15.: Függ. fehér 0 + MISE: saját. HÚSVÉT 6.22-18.5-8. IV. IV.23b-28 † Moldován István sz. zsoltárhét. Magn. – Olv.4 K: ApCsel 16.-ról.16-20 P: ApCsel 18.12-15 Cs: ApCsel 18.-ant.-ant. vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 16. Oi: TeDeum.. Bi: vas.5b-11 Sz: ApCsel 17. VASÁRNAPJA.22-34 – Jn 16. Ben.1 – Jn 16.: ApCsel 8.26-16.11-15 – Jn 15.15-18 – Ev Jn 14. ZSO: a húsv.: Függ. Hitvallás. élesdi plébános (2002) . Ed utáni. kanonok.e.9-18 – Jn 16. 14-17 – Lecke 1Pét 3.20-23a Sz: ApCsel 18.

István. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. ZSO: a húsv. közn. saját. – Vagy: az e-ról. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .MÁJUS 133 Hétfõ. húsv. pref. Köznap.-ról. e ZSO: a húsv. húsv. pref. pref. 30. köny. fehér 2 MISE: köznapi. Szt. fehér 2 MISE: köznapi. István ereklyéirõl: saját. Köznap. 31. fehér Szt. köny. saját. – Vagy: az e-ról.-ról. Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele.

pref. E ZSO: az E-ról. húsv v. Oi: TeDeum. I. – Olv. Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 1. alkalmakra szólók.: ApCsel 1. Missziós szándék (Missziós hivatások): Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást. Krisztus Szívében egyesülve. mennyb. euk. szilágycsehi plébános (2001) I. imában ünnepi betét.1-11 – Ef 1. ima. akik készek arra.16-20 – Egyet.17-23 – Mt 28. pref. piros 2 MISE: saját. URUNK MENNYBEMENETELE.. Szerda. köny. Ed utáni 2. I. sem a kül. hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Jónucz István tb. Szent Jusztínusz vértanú. Ed a FÜ-rõl. euk. Hitvallás. Bi: vas. mindig igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének. esperes. Dicsõség. az I. fehér 0 + MISE: saját. mfsz. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl.134 JÚNIUS JÚNIUS Általános szándék (A papok): Hogy a papok. Ma nem mondható a IV.

biharsályi plébános (1976) . saját. ZSO: a húsv. sz. saját könyörgésekkel. esperes. Köznap. E ZSO: az E-ról. tb.JÚNIUS 135 3. pref. mondható Vo Jézus Szívérõl. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Péntek †.M. Boldog XXIII. Sz. vért. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… †. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Pércsi Márton kisegítõ Váradolasziban (1966) † P. piros 2 MISE: több vért. v húsv v. közn.F. Béres Endre Pacific O.-ról. JÁNOS PÁPA (1963) 4. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. zöld 3 fehér Szombat.) pref. Szûz Máriáról (6. pref. MISE: szabadon választható. mennyb. mondható Vo.

Bi: vas. vas. Hitvallás. Emlékezzünk meg róluk az egyet.29-33 17. Oi: TeDeum. I. – Olv. ZSO: a húsv. zsoltárhét.13-16 – Ev Jn 17. I.30. alkalmakra szólók. fehér 0 + MISE: saját. sem a kül.20-26 21.28-38 – Jn Cs: ApCsel 22.13-21 – Jn Sz: ApCsel 28.23.11b-19 17.16-20. Ma van a Hõsök napja.ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 19.136 JÚNIUS III. HÚSVÉT 7.1-8 – Jn K: ApCsel 20. köny.20-25 .: ApCsel 1.1-11a – Egy köny Ma nem mondható a IV. Ma van a tömegtájékoztatási világnap is. pref. Dicsõség. mennybemen.-ben. 5. VASÁRNAPJA.17-27 – Jn Sz: ApCsel 20.-ról. euk.15-19 21. Ed a Vas-. ima.30-31 – Jn 16.12-14 – L 1Pét 4. A szetbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet.1-11a 17. Ed utáni.6-11 – Jn P: ApCsel 25.

. fehér Szt. húsv. saját. mfsz.-ról. köny. mennyb v.-ról. köny. Köznap. szerz.JÚNIUS 137 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT NORBERT PÜSPÖK – ALAPÍTÓ FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. mfsz. közn. Vagy: Szent Norbert püspök. 7. Hitvallás. 6. pref. Dicsõség. Köznap. mennyb. – Vagy: az e-ról. e ZSO: a húsv. ZSO: a húsv. v. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. pref. pref. fehér 2 MISE: köznapi. zöld 3 Kedd. saját. Norbertrõl: püspökök v.

Vagy: az e-ról. Efrémrõl: egyht.-ról. MISE: szabadon választható. Köznap. zöld 3 Csütörtök. ordinárius (2003). pref. 9. v. e ZSO: a húsv. köny. szerz. MISE: szabadon választható. mennyb. közn. közn.. Dr. Ágnesrõl: szüzek v. mennyb. v. Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. fehér Szt. e ZSO: a húsv. pref. Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító.. fehér Szt. saját.138 JÚNIUS zöld 3 Szerda. Dászkál István nyug. saját. köny.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. mfsz. Vagy: Prágai Szent Ágnes szûz. Köznap. 8.

16-20b vagy Ez 27. pref. közn. euk. Szent Barnabás apostol. e. piros 2 MISE: saját.37-39 – Egyet.28-32 – Lecke: Róm 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. VIGÍLIA MISE: saját. pref. Szombat. az I. apost. Sem ma este. Joel 2. alkalmakra szólók. – Olv. pünkösdi. zöld 3 139 Péntek. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. .-ról.JÚNIUS 10.: Ter 11.1-9 vagy Kiv 19.3-8a. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros 0 Esti misében: PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA.1-14 v. E ZSO: az E-ról. köny. sem a kül. ZSO: a húsv. sem holnap nem mondható a IV. Hitvallás. ima. Szûz Mária közös miséibõl. imában saját betét. MISE: szabadon választható.22-27 – Ev Jn 7. euk. Dicsõség.

.3b-7. ZSO: a FÜ-rõl. imában saját betét. pref. pref.140 JÚNIUS I. Ed a FÜ-rõl. v. Hitvallás nincs. „Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti gyertyát a koporsó mellé annak jeléül. piros 0 + MISE: saját. saját. hogy a keresztény halála az õ személyes pászkája. – Olv. 16. pünkösdi. lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit. 12. Vagy vehetõ a Szentlélekrõl szóló votívmisék egyike. Hitvallás. Ni: a délelõttihez saját himnusz. Ed utáni. mondható a pünkösdnapi mise piros színben. FÜ. A mise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellõl eltesszük a keresztkút mellé. I.16-25 – szekvencia – Jn 20. az I.1-11 – 1Kor 12.: ApCsel 2. és a keresztelések alkalmával meggyújtjuk.12-13. köny. Dicsõség. Dicsõség.26-27. Jn 15. PÜNKÖSDVASÁRNAP. Oi: TeDeum.“ (PS 99) Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfõt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba. Bi: vas.12-15 – Egyet. euk.19-23 v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A mai nappal befejezõdik a húsvéti idõ. Gal 5.

Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük. köny. mfsz. fehér 2 MISE: lelkipászt. Hétfõ.1-10 – Mk 9. közös v.11-13 K: Jak 1. Miseolvasmányok: köznap II. E ZSO: az E-ról.14-21 Sz: Jak 1. vagy a Szentlélekrõl szóló mise (Misekönyv: 930–933 oldal).1-12 13. 19-29 – Mk 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref.1-11 – Mk 8. zsoltárhét Évközi 11. – A harangszóra ismét „Az Úrangyalát imádkozzuk“.. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében.26 – Mk 8.22-26 Cs: Jak 2.14-24. hét.1-9 – Mk 8.27-33 P: Jak 2. ZSO: III. harminchárom. egyht. kötet. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. v. piros Ahol Pünkösd utáni hétfõn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak misére jönni. saját. mondható a Pünkösd vasárnapi. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. Kötet Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jak 1. v.JÚNIUS 141 ÉVKÖZI IDÕ A HÚSVETI IDÕ UTÁNI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító. III. (ESZ 43) A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve Regina“ („Üdvözlégy Úrnõnk“) vagy más antifónát énekeljünk vagy imádkozzunk.12-18 – Mk 8. Pünkösdhétfõ.34-39 Sz: Jak 3. szerz. kiváltképpen a vasárnapokon.

pref. MISE: szabadon választható. mfsz. Köznap. ZSO: az évk. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnõ. fehér 2 MISE: saját. közös v.142 14. Szerda. zöld 3 JÚNIUS Kedd. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról.

saját 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Iszfríd püspök.JÚNIUS 16. MISE: szabadon választható. köny. † Köznap. közn. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. zöld 3 Péntek.-ról. fehér 2 MISE: szent püspökök. ZSO: az évk.-ról. Köznap. ZSO: az évk. zöld 3 143 Csütörtök. közn.

e. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .144 JÚNIUS zöld 3 Szombat. Köznap.-ról. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. közn. 18. Szûz Mária közös miséibõl. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható.

Oi: TeDeum. vasárnap. pref.15-22 – Mt 8. Évközi 12. I.JÚNIUS 145 I.1-12.12-14 Sz: Ter 15. köny.4b-6. Ed a FÜ-rõl. Zsoltárhét 19.2.15-16 – Mt 7. fehér 0 + MISE: saját. saját. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.: Kiv 34. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. 8-9 – Lec 2Kor 13.1-12.6. Bi: vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Miseolvasmányok köznap: II.11-13 – Ev Jn 3. Ed utáni.9-10. – Olv.5-18 – Mt 7.5-17 .1-4 Sz: Ter 18. Dicsõség.1.15-20 Cs: Ter 16.16-18 – Egyet.21-29 P: Ter 17.1-5 K: Ter 13.17-18 – Mt 7.1-9 – Mt 7.1-15 – Mt 8. Hitvallás. Kötet H: Ter 12. IV.

esperes. mfsz. ZSO: az évk.-ról. MISE: köznapi.146 20. zöld 3 JÚNIUS Hétfõ. E ZSO: az E-ról. közn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gampe Károly tb. közös v. pref. Köznap. fehér 2 MISE: saját. érsemjéni plébános (1984) . Gonzága Szent Alajos szerzetes. közös …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mucha János baromlaki plébános (1977) 21. Kedd.

köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Keresztelõ Szent János vigíliája ebben az évben elmarad. közn. mfsz. Ed utáni. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE. 22. vértanú és és Morus Szent Tamás vértanú. Oi: TeDeum. pref. Hitvallás. euk. Csütörtök. János és Szt. Vagy: Nolai Szent Paulínusz püspök.14b-16 Lec – 1Kor 10. – Vagy: az e-ok egyikérõl MISE: szabadon választható. – Olv.-ról. közös v. I. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.16-17 – szekvencia tetszés szerint. (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. Ed a FÜ-rõl. ÚRNAPJA. köny. Tamásról: vért.: MTörv 8.51-59 – Egyet. pref. Szt. Köznap. Bi: vas. 23.JÚNIUS 147 zöld 3 Szerda. Paulínuszról: püspökök. pref. köny. oldalán. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. fehér piros Szt. Dicsõség. . Úrnapi körmenet a Preorator 127. saját.2 3. közös v. mfsz.. – Ev Jn 6. saját. e ZSO: az évk. az államfõk és politikusok védõszentje. e Vagy: Fischer Szent János püspök.

FÜ ZSO: a FÜ-rõl. – Olv. Hitvallás. Péntek. 25. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. saját. pref. köny. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. sem a kül alkalmakra szólók. – Egyet. MISE: szabadon választható.57-66. † KERESZTELÕ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. Szûz Mária közös miséibõl. Köznap. e. közn. ZSO: az évk. ima.80.: Iz 49. Oi: TeDeum.-ról. Ma nem mondható a IV. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 1 MISE: saját.148 JÚNIUS II Ed az Úrnapról és a Bi a vas II Ed után 24.22-26 – Lk 1.1-6 – ApCsel 13.

+ MISE: saját. Ed. köny. I.9-13 9. vas.23-27 8. IV. vas. 8-11 – Ev Mt 10. IV.M. Szent Katalin telepi plébános (1991) .-ant. 8-11.: Bi: vas. Magn.3-4.16-33 – K: Ter 19.18-22 8. zöld 1 ÉVKÖZI 13.: Függ.1-19 – P: Ter 23.1-8. ZSO: az évk. Oi: TeDeum. Hitvallás. Dicsõség.1-8 9. és Magn. Ed utáni.15-29 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 8. évk.15-29 – Sz: Ter 21.28-34 9.JÚNIUS 149 I.19 24. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 18. 14-16a. Lec Róm 6.37-42 – Egyet.14-17 † Tyukos József C. Zsoltárhét 26. I.-ant. Függ.-ról. a vas. VASÁRNAP. 62-6 – Sz: Ter 27. pref. – Olv. Ben.-ról.: 2Kir 4.1-4.1-5.5.8-20 – Cs: Ter 22. Vincés Nõvérek igazgatója.

Kedd. püspökök. E ZSO: az E-ról. mint fent. Szent Iréneusz püspök és vértanú. pref... II. Dicsõség. AZ EGYHÁZMEGYE VÉDÕSZENTJE. ev. v. fehér 1 MISE: szentek ált. Bi az I Ed utáni 27. biharpüspöki plébános (2004) . piros 2 MISE: egy vért. saját. alkalmakra szólók. közös v.. saját könyörgésekkel. Hétfõ. kanonok. v. FÜ ZSO: az FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Demkó Pál. pref. sem a kül. Ma nem mondható a IV. mfsz. köny. a szentekrõl I. euk. köny. Oi: TeDeum.150 JÚNIUS II. – olv.. ima. Hitvallás. Ed a FÜ-rõl. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. és Sztlecke (új-szövetségi) a Sztköt kötetbõl – Egyet.

fehér 2 MISE: hitvallók közös. Dicsõség. – Olv.JÚNIUS 151 I. euk. a Sztköt. Dicsõség. köny. pref.: ApCsel 3. közös v. béli plébános (1971) zöld 3 Csütörtök. szerint (8. sem holnap nem mondható a IV. piros 1 Esti misében: VIGÍLIA MISE: saját. 30. köny.15-19 – Saját egyet. e ZSO: az évk.. szám). Ed a FÜ-rõl.1-11 – 2Tim 4. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Jakobis Jusztin CM áldozópap. Hitvallás.17-18 – Mt 16. sem a kül.-ról. pref. pref. vért. szám). köny. ZSO: az E-ról.1-10 – Gal 1. Vagy: A római Egyház elsõ szent vértanúi. mfsz. a Sztköt. . E.13-19 – Saját egyet. MISE: szabadon választható. saját (mint holnap). SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. Oi. alkalmakra szólók. saját. Bi: vas.: ApCsel 12.. Hitvallás. – Olv. közn. Ed. szerint (8. I.: TeDeum (parancsolt ünnep) piros 1 + ÜNNEPI MISE: saját. vértanúkról: több vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. ima. Sem ma este. pref. Ma van a Péter-fillér gyûjtés. utáni. Köznap. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.11-20 – Jn 21.M. piros A szt. – Vagy: az e-ról. Szabó Róbert János O. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK.F. Szerda.6-8. 29.

SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY). FÜ ZSO: a FÜ-rõl. fehér 1 MISE: saját.: Szof 3. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel.152 JÚLIUS JÚLIUS Általános szándék (Az AIDS-betegek): Hogy a keresztények mûködjenek közre. köny.: Mtörv 7. v.39-56 – Egyet. . saját részekkel. fõleg a szegényebb országokban.25-30 – Egyet. Róm 12. Missziós szándék (Missziós szerzetesnõk): Hogy a szerzetesnõk. (Hitvallás nincs). szerint (9 szám). Oi: TeDeum. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. – Olv. akik missziós területeken dolgoznak.9-16 b – Lk 1. legyenek az evangélium örömének tanúságtevõi és Krisztus szeretetének élõ jelei. Ü ZSO: az Ü-rõl. saját. Elsõszombati mise nem mondható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. A Sztköt. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE. pref. Dicsõség. Oi: TeDeum.6-11 Lecke 1Jn 4.7-16 – Ev Mt 11. az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . II. Szûz Mária I. Dicsõség. – Olv. teljes búcsút nyerhetnek. Szombat. Hitvallás. köny. pref. fehér 1 MISE: saját. 1.14-18 v.

JÚLIUS 153 II. köny. évk. 10-22 a – Mt 9. 50. 55-57.7-15 P: Ter 46. – + MISE: saját. pref. 17-24 a – Mt 10. 23 b-29. 1-7.32-38 Sz: Ter 41. Bi: vas. VASÁRNAP.1-7 Cs: Ter 44. 29-33.24-33 . vas.25-30 – Egyet.-ról. 28-30 – Mt 10. zöld 1 ÉVKÖZI 14. Dicsõség. Oi: TeDeum. Magn-ant: Függ.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 28.: Függ: IV. zsoltárhét. vas.9. Ben.11-13 – Mt 11. 5-7a.16-23 Sz: Ter 49. I. – Olv. Hitvallás. ZSO: az évk. Ed a vas. 18-21. I.1-5 – Mt 10.: Zak 9. IV. Ed utáni 3.9-10 – Róm 8.18-26 K: Ter 32. 22-32 – Mt 9. 42.és Magn-ant. 15-24 – Mt 10. 45.

154 4. kanonok. pref. e ZSO: az e-ról. e ZSO: az évk. Köznap. MISE: szabadon választható. Szent Erzsébetrõl: szentek ált. – Vagy: az e-ról. saját. Szt. pref. közn. zöld 3 fehér JÚLIUS Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… fehér Vincés család: Boldog Péter Georg Frassati. közös v. zöld 3 fehér Kedd. Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. saját. köny. közös v. közn. † Medgyessy Pál kisegítõ székesegyházban (1970) † Hribik Elemér tb. Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet. jótékonykodók. szent nevelõk. hitvallók közös. – Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható.-ról. köny. mfsz. Köznap. e ZSO: az évk. selymesilosvai plébános (1981) 5. pref. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . szentek.-ról. mfsz. MISE: az e-ról. Antal Máriáról: lelkipásztorok v.

JÚLIUS

zöld 3

Szerda. Köznap.
Vagy: Goretti Szent Mária szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros

Szt. Máriáról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

6.

155

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.
zöld 3

Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Kuncz József teol. tanár, tb. esperes, érmihályfalvi plébános (1983)

156

JÚLIUS

Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
Péntek. A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE.
A székesegyházban: FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt kötetbõl.
– Egyet. köny. –
8.

Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

A többi templomban: Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, Olv.:
olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt
kötetbõl. – Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
Vagy: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai kínai vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.ról, vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros
fehér

A szent vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös, vagy mfsz.
Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

9.

………………………………………………………………………………………
Szent Ágoston Kínában született 1716-ban. A császári katonaságban
szolgát. Látva a szent vértanúk állhatatosságát megkeresztelkedett,
pap lett és az Evangélium megvallásáért és hirdetéséért 1815-ben a
vértanúságig jutott. Vele együtt emlékezünk meg a kínai egyház számos
vértanújáról, püspökökrõl, papokról, szerzetesekrõl, szerzetesnõkrõl,
valamint világi hívekrõl és gyermekekrõl, akik különféle életkorban és
Kína különbözõ helyein Krisztus istenségét szorongattatások között
vallották meg szóval és tettel.
Premontrei Rend:
Szent Adorján és Szent Jakab gorkumi vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent vértanúk, pref. vt.

JÚLIUS

157

III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10.
zöld 1

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11
– Róm 8,18-23 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 1,8-14.22
– Mt 10,34–11,1
K: Kiv 2,1-15 a
– Mt 11,20-24
Sz: Kiv 3,1-6.9-12
– Mt 11,25-27
Cs: Kiv 3,13-20
– Mt 11,28-30
P: Kiv 11,10. 12,1-14 – Mt 12,1-8
Sz: Kiv 12,37-42
– Mt 12,14-21

158

JÚLIUS

Hétfõ. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FÕVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, Dicsõség, pref. szerz. – Olv.:
Péld. 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. könyv.
11.

Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12.
zöld 3

Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

saját. mfsz. mfsz. Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. közn. zöld 3 fehér Csütörtök. Köznap. saját. vértanú. v. Vagy: Szent Henrik. pref.J. fehér Szt. – Vagy: az e-ról. e ZSO: az évk.JÚLIUS zöld 3 Szerda.. MISE: szabadon választható. † P. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: saját vértanúk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Hroznata testvér.-ról. e ZSO: az évk. Olasz Péter S. MISE: szabadon választható. pref. 159 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szitter Gyula monospetri plébános (1954) 14. közös v. vagy az e-ról. 13. hitoktató (1952) . köny. Köznap. közn. közös v. köny. jótékonykodók. pref. Szt. ról. Henrikrõl: szentek ált. vt. Kamillról: szentek ált.

zöld 3 fehér Szombat. saját. Sz. MISE: szabadon választható.-ról. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. Kármelhegyi Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. saját. köny. közös v. Péntek. köny. egyht. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. † Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. pref. fehér 2 MISE: püspökök v. E ZSO: az E-ról. Vagy: az e-ról..160 JÚLIUS 15. mfsz. ZSO: az évk. Vagy: Kármelhegyi Boldogasszony e. Köznap.

évk. vas.24-30 – Egyet. Ben.3-8 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 12.10-17 13. a vas. köny.1-17 – Sz: Kiv 24.16-19 – Róm 8. Hitvallás.és Magn-ant: Függ. 17. IV. Magn-ant: Függ. + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 14. I.24-30 . IV.18-23 13.JÚLIUS 161 IV. 9-15 – Cs: Kiv 19. Bi: vas. Ed utáni. pref.: Bölcs 12. Oi: TeDeum. I.21-15.13. Ed. – Sz: Kiv 16.46-50 13.1-5.5-18 – K: Kiv 14. 9-11. – Olv.-ról. Dicsõség. zöld 1 ÉVKÖZI 16. ZSO: az évk. 16-20b – P: Kiv 20. VASÁRNAP. Mt 13.1-2.26-27 – Mt 13.1-9 13.24-43 v. zsoltárhét.38-42 12. vas-ról.

ZSO: az évk. saját részekkel. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. Hétfõ. közös v. mfsz. fehér 2 MISE: saját. közn. Köznap. pref.-ról. E ZSO: az E-ról.162 JÚLIUS 18. zöld 3 Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szent Hedvig királynõ.

v. Vagy: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Lõrincrõl: lelkipászt. pref. pref. Köznap. Szt. e ZSO: az évk. v. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. zöld 3 piros 163 Szerda. fehér Szt. közös v. Vagy: Szent Apollinaris püspök és vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a második század végén. zöld 3 Csütörtök.-ról. közös v. közn. Köznap. köny. saját. mfsz. Július 23-án távozott Istenhez. püspökök.JÚLIUS 20. – Vagy: az e-ról.-ról. köny. A Romagna tartománybeli Ravenna mellett Classe egyházát püspökként vezette és a vértanúság fényes tisztességével ékesítette. saját. egyht. 21. vagy az e-ról. Apollinaris püspök és vértanú: egy vért. mfsz. e ZSO: az évk.. közn.

Ed a vasárnapról. (Hitvallás nincs). pref.19-20 – Jn 15. Szent Katalinnal Itáliába költözött. Dicsõség. Könyörgés: Istenünk. fehér 2 MISE: saját. A mi Urunk Jézus Krisztus. Egy Santiago de Compostellai zarándoklat után férje a ciszterci rendbe lépett. és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Ni a IV hétrõl. Oi: TeDeum. hogy bármely hivatásban éljünk is. Leányával. Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. fehér 1 MISE: saját.164 JÚLIUS 22. és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad õt a kereszt bölcsességére. szerint (10.1-2. szent asszonyok.11-18. – Olv. E ZSO: az E-ról. Szombat. és Rómában halt meg 1373-ban. te Szent Brigittát élete folyamán különbözõ utakon vezetted. – Olv. könyv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 23. aki veled él és uralkodik… . ZSO: az Ü-rõl. Add. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Svéd származású férjes asszony volt.1-4a v. † Szent Mária Magdolna.: Én 3. Mindent a Szent asszonyok közös zsolozsmájából végezzünk. a Sztköt. a te Fiad által. Saját egyet. köny. I. pref.14-17 – Jn 20. nyolc gyermek anyja. Ü. Megírta látomásait. közös v. Péntek.: Gal 2. 2 Kor 5. saját részek. SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ. szám). mindig és midenben téged keressünk.1-8 – Egyet. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. mfsz.

54-58 14. 4-11.14-19.31-35 13.29-35 Cs: Kiv 40. Hitvallás. Végezhetõ.1. I.7-11. pref. zöld 1 ÉVKÖZI 17.-ról. Oi: TeDeum. zsoltárhét. a vas. ZSO: az évk. a szertartás könyv szerint az autók. VASÁRNAP. ról. Ben.: Függ.28-30 – Mt 13. vas.44-52 – Egyet.36-43 13.5.1-12 . Bi: vas.: Függ. – Olv. I. Ed. Magn ant. 34. az utazók védõszentjének is az ünnepe. + MISE: saját.JÚLIUS 165 I. 5b-9. Ed. gépjármûvek megáldása. 27. évk. köny. 30-34 K: Kiv 33.47-53 13. 28 Sz: Kiv 34. IV. utáni.7-12 – Róm 8. Ma van Szent Kristófnak. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 32. 32-36 P: Lev 23. 34b-37 Sz: Lev 25.: 1Kir 3. Dicsõség. 24.8-17 – – – – – – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 13.15-24. 15-16.és Magn-ant. vas.44-46 13.

25. euk. (Hitvallás nincs).1. Ma nem mondható a IV. Dicsõség.10-15 – Mt 13.: 2Kor 4.166 JÚLIUS Hétfõ. pref. pref. II.16-17 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. Kedd. a Boldogságos Szûz Mária szülei. Oi: TeDeum. I. ima. – Olv.: Sir 44. fehér 1 MISE: saját. köny. piros 1 MISE: saját. v. apostol. saját részek. szentek. székesegyházi plébános (1981) . Ü ZSO: az Ü-rõl. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varga Lajos kisegítõ Szent Lászlóban (1977) † Zöldy András Miklós kanonok. – Olv.20-28 – Egyet.7-15 – Mt 20. Szent Joakim és Szent Anna. köny. E ZSO: az E-ról. SZENT JAKAB APOSTOL. sem a kül.

folytonos önmegtagadással és imádságban szolgálta az Istent. Isten mindörökkön örökké. 1828. Belépett a libanoni Maroniták Rendjébe. és így országodba eljussunk. mfsz. ZSO: az évk. add.JÚLIUS 167 zöld 3 Szerda. köny. Chàrbell Makhloufról: szentek ált. közn. saját. Vagy: Szent Chàrbel Makhlouf áldozópap. 27. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Charbel Makhlouf áldozópap (ejtsd: Sárbel Mákluf) Libanoni Biqua Kafra falucskában 1828-ban született. ahol szigorú élettel.-ról. zöld 3 Csütörtök. Köznap. 28. te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg. Amen. december 24-én csendben elhunyt az Úrban. ahol a Szarbelliusz nevet kapta. közös v. Köznap. Kérünk. MISE: szabadon választható. Pappá szentelték. fehér Szt.. közn.-ról. a magányra és a nagyobb tökéletességre vágyódva remeteségbe vonult. Könyörgés: Istenünk. hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. pref. – Vagy: az e-ról.

38-42 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. saját részek..19-27 v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szûz Mária szombati emléknapja.168 JÚLIUS 29. fehér fehér Szt. köny. Péntek. mfsz.– Vagy: az e-ról. közös v. – Olv. E ZSO: az E-ról. pref. fehér 2 MISE: saját. egyházt. † Szent Márta.-ról. MISE: szabadon választható.7-16 – Jn 11. Lk 10. 30. közn. Péterrõl: püspökök v. Szûz Mária közös miséibõl. e.: 1Jn 4. ZSO: az évk. Köznap Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító e. mfsz. saját. pref közös v.

35. ról. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Szám 11. 31. vas.: Függ. Ed.14-19 . VASÁRNAP ZSO: az évk.JÚLIUS 169 II. Dicsõség. I.24-28 Sz: MTörv 6. Ed. 26-14. Ben és Magn ant.13-23 P: MTörv 4.1-13 – Mt 14.22-36 Sz: Szám 13.13-21 – Egyet. köny. + MISE: saját. Oi: TeDeum.32-40 – Mt 16. zöld 1 ÉVKÖZI 18. zsoltárhét. 1. vas.1-3 – Róm 8.2-3a. Hitvallás.26-30. pref.37-39 – Mt 14. utáni.: Iz 55. 34-35 – Mt 15. Bi: vas. IV. Magn ant. a vas. IV.13-21 K: Szám 12. ról.: Függ.21-28 Cs: Szám 20. I.1-13 – Mt 16.4-13 – Mt 17.4b-15 – Mt 14. évk.

pref. E ZSO: az E-ról. 2. Megalapítja az Oltárszentségrõl nevezett Papok Kongregációját.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Eymard (Ejmár) Péter Julián áldozópap 1811-ben született a franciaországi La Mure-ben. MISE: szabadon választható. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett. Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. közös v. és ilyen tevékenységre való mozgalmak szervezése. 1. Köznap. mfsz. akiknek fõ tevékenysége az Oltárszentség tisztelete. fehér fehér Szt. mfsz. mfsz. saját.. a világ minden fiatalját arra serkentse. újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére.170 AUGUSZTUS AUGUSZTUS Általános szándék (Ifjúsági világnap): Hogy az ifjúsági világnap. közös v. 1834-ben szentelték pappá. Özsébrõl: püspökök. pref. . 1868-ban halt meg. e ZSO: az évk. egyht. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. közös v. Szt. e Vagy: Szent Eymard Julián Péter áldozópap. köny. 1962-ben került sor szentté avatására. Julián Péterrõl: lelkipászt. amelyet Madridban tartanak. Vianney Szent János is segítette és támogatta. közn. saját részekkel. (La Mür) Hosszas küzdelmek és áldozatok után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza. – Vagy: az e-k egyikérõl. Hétfõ. köny. pref. fehér 2 MISE: püspök v.. saját könyörgésekkel. saját. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. Missziós szándék (Nyugat keresztényei): Hogy Nyugat keresztényei. a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal.

Tenkegörbed utolsó önálló plébánosa (1964) 4.AUGUSZTUS 3. Csütörtök. kanonok.M. saját.. köny.-ról. ZSO: az évk. Kovács Lajos O. fehér 2 MISE: lelkipászt. MISE: szabadon választható. igazgató (1971) † Éberwein Sándor József tb. E ZSO: az E-ról. mfsz. közn. Vianney Szent János Mária áldozópap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Wallner Gyõzõ tb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. közös v. zöld 3 171 Szerda. pref.F. mezõtelegdi plébános (1984) . kanonok. Köznap.

Mária I.AUGUSZTUS 172 5.13 14. 2Pét 1.16 19 – M17. az új Szent szerint (12.9 10. köny. Ü ZSO: a Ü-rõl. Oi: TeDeum. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Várady István tb.: Dán 7. zöld 3 fehér fehér Péntek. Ma nem mondható IV. alkalmakra szólók. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. sem kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † VI. † Köznap. II. v. mondható Vo Jézus Szívérõl. köröstarjáni plebános (1983) 6. Vagy: Szûz Mária római fõtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). euk. MISE: szabadon választható. könyv. e ZSO: az évk. saját. Szombat. pref.1-9 – Saját egyet. PÁL pápa . v. (Hitvallás nincs). esperes. – Olv.. szám). saját. pref. pref.-ról. Dicsõség. Havas Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. – Vagy: az e-ról. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Sz. saját. fehér 1 MISE: saját. saját. ima.

VASÁRNAP ZSO: az évk.21-26 18. Ben. Utáni 7. IV. + MISE: saját. 11.9a.12-22 – Mt K: MTörv 31. évk.AUGUSZTUS 173 III. vas.1-8 – Mt Sz: MTörv 34. zöld 1 ÉVKÖZI 19.1 19.1-12 – Mt Cs: Józs 3. IV. Ed. I.10.12-14 18.: 1Kir 19.1-5. Dicsõség.1-13 – Mt Sz: Józs 24.1113a – Róm 9. Hitvallás. Bi: vas. köny.13-15 .-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: MTörv 10.7-10. Magn-ant. – Olv. I.22-33 – Egyet.14-29 – Mt 17. zsoltárhét.15-20 18.3-12 19.: Függ. a vas.1-5 – Mt 14. vas-ról.és Magn-ant. 13-17 – Mt P: Józs 24. pref.21–19.: Függ. Oi: TeDeum. Ed.

(Hitvallás nincs). közös zsolozsmáját. Bi a napról. A halál boldogság volt számára.. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE.. kérte a kölni kármelita zárdába. a III hét keddjérõl. alkalmakra szólók.32 36 – Jn 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1891. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 9. piros 1 MISE: saját könyörgés. november 9-én halt meg a gázkamrában. október 11-én Rómában szentté avatta és Európa társvédõszentjévé nyilvánította. pref. tanított. vért. Felvételét. Avilai Szent Terézia Önéletrajzának hatására megnyílt elõtte a kegyelmi élet. saját könyörgésekkel. január 1-én megkeresztelkedett Speyerben és Münsterben. 2-án zsidó származása miatt a németek leteratóztatták. – Olv.9 17 – Egyet. v. az engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt fõ törekvése. Ni. pref. euk. 1922. (A Sztköt szerint). Kedd. aug. Dicsõség. Elöljárója utasítására a kármelben is folytatta bölcseleti és aszketikus írói tevékenységét. Az alázat. szerz. köny. Hétfõ. . május 1-én Kölnben boldoggá. v. A fokozódó egyházüldözés eltiltotta a tanítástól. ahol a Teréz Benedikta nevet kapta. október 12-én született Breslauban vallásos zsidó család tizenegyedik gyermekeként. A német katolikus nõmozgalom egyik irányítója lett. szerz. Kiváló szellemi adottságai révén 26 évesen filozófiai doktorátust szerzett. 1933-ban. v. 1998. sem a kül. Auschwitzba deportálták és valószinûleg 1942. Ü ZSO: nem szerepel. Szent Domonkos áldozópap. közös v. és Husserl tanársegéde lett. fehér 2 MISE: lelkipászt. 1942. ima. szerz.174 AUGUSZTUS 8.Te Deum Rd és Ed mint fõünnepen. János Pál pápa 1987. vért.: Zsid 10. mfsz. A KERESZTRÕL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (Edith Stein) SZÛZ ÉS VÉRTANÚ. Ma nem mondható a IV. E ZSO: az E-ról. saját részek. vehetjük az egy vért. Oi: minden mint fõünnepen. amelyet a népe és a bûnösök megtéréséért ajánlott fel.

pref. 10. fehér 2 MISE: szüzek v. piros 1 MISE: saját. SZENT LÕRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Amen. hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítõjének. te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad.6 10 – Jn 12. Közbenjárására add. E ZSO: az E-ról. mfsz. köny. hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészten halálig kövesse. Csütörtök. közös v. vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. euk.: 2Kor 9. – Olv.24-26 – Egyet. és általa eljusson örök színelátásodra. saját. Szerda.AUGUSZTUS 175 Könyörgés: Atyáink Istene. ima a kül. pref. Ma nem mondható a IV. (Hitvallás nincs). Isten midörökkön örökké. Oi: TeDeum. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11.. Dicsõség. Szent Klára szûz. szerz. Ü ZSO: az Ü-rõl saját.

Ince pápa. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Gertrúd szûz. közös v. † Köznap. A Misekönyvben dec. e. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pref. köny. Szent Johanna Franciskáról: szerz. saját. Ide került mert. fehér 2 MISE: pápák. azon a napon a Guadalupei Szûz Mária emléknapja van. mfsz. – Vagy: az e-ról. köny. zöld 3 fehér AUGUSZTUS Péntek.176 12. közn. . Szûz Mária közös miséibõl. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: szüzek. Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ. 12-nél található. pref. pref. Szombat. e ZSO: az évk. saját.-ról. köny.. mfsz. saját. mfsz. MISE: szabadon választható. közös v. Boldog XI.

6-7 – Róm 11. pref. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. Dicsõség. Ben. Dicsõség. a vas.: 1Krón 15. köny. Magn-ant. 8-11.11-24a – Sz: Bír 9. – Olv.1-14 22.: Függ. . 13-17 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 19.16-22 19. saját.1-2. – Olv. – 1Kor 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bír 2.23-30 20. szám) Sem ezen.1-16a 22. szerint (13.15-16.27 28 – Saját egyet.: Függ. Bi: vas. sem a holnapi misén nem mondható a IV. I. alkalmakra szólók. VASÁRNAP ZSO: az évk. IV.21-28 – Egyet. Ed. sem a kül.54 57 – Lk 11. euk. vas-ról.és Magn-ant. (NAGYBOLDOGASSZONY). pref.1-3. Hitvallás. Hitvallás.6-15 – Cs: Bír 11. köny. 3-6. utáni 14. Oi: TeDeum. zsoltárhét.11-19 – K: Bír 6.-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 20.3-4. vas. a Sztköt. 14b-16.22 – Sz: Rúth 2. évk.29-32 – Mt 15.1-12 Esti mise: fehér 0 SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE. + MISE: saját.: Iz 56.1.29-39 a – P: Rúth 1. IV. 16. 4.1.AUGUSZTUS 177 IV. I. ima.34-40 23. Ed.13-15.

a magyar naptár szerint a mai napon emlékezünk meg róluk. 12. Hétfõ.39-56 – Saját egyet. Ed. azért került nálunk erre a szabad napra a nem kötelezõ emléknapjuk. e ZSO: az évk. holttestük átvitele Fábián pápa (235– 250) idejében történt a római Kalixtusz katakombába. I. Akkor ünnepeljük Boldog XI. zöld 3 piros Kedd. fehér 0 + MISE: saját. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Szent Ponciánusz akadályoztatása miatt lemondott tisztségérõl. saját. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szent vértanúkról úgy emlékezik meg Depositio martyrum. Dicsõség. MISE: szabadon választható. Köznap. . közn. pref. FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. Bi: vas. – Vagy: az e-ról. – Olv. köny. Ed utáni.. a FÜ-rõl.20 27 – Lk 1. pref. 15. hogy a római egyház ne maradjon pásztor nélkül. Az átvitel napja augusztus 13. az új Szent szerint (13. saját. Vértanúságot szenvedtek.-ról. mint akiket Szardínia szigetére számûztek. mfsz. Oi: TeDeum. A Misekönyvben aug.19a.: Jel 11. Ince pápát. saját. Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. 13-nál található. közös v.178 AUGUSZTUS I. köny.10 – 1Kor 15. SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY). Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért.1 6a.

Köznap. Vagy az e-ról.-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. e ZSO: az évk. A Misekönyvben augusztus 19-én található. mfsz. zöld 3 fehér Csütörtök. saját. Eudes Szent János áldozópap. zöld 3 179 Szerda. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható.-ról. de akkor mi Szent Bernát apát kötelezõ emléknapját üljük. közn.AUGUSZTUS 17. MISE: szabadon választható. Vagy Eudes Szent János áldozópap. Köznap. közn. köny. pref.

Ed utáni. Ed. pref. I. saját. mfsz. fehér 2 MISE: egyhtan.: Péld 4. Péntek. 20.180 AUGUSZTUS 19. Szombat. Oi: TeDeum. közös v. pref. – Olv. SZENT ISTVÁN KIRÁLY.10-15.24 29 – Saját egyet.17 24 – Mt 7. Dicsõség. a FÜ-rõl. kanonok. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. a Sztköt. szerint (14. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. E ZSO: az E-rõl. † Szent Bernát apát és egyháztanító. saját könyörgésekkel. fehér 1 + MISE: saját. MAGYARORSZÁG FÕVÉDÕSZENTJE. köny. Bi: vas. bihari plebános (1986) I. Hitvallás. v. szerz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gocs György tb.18 27 – Ef 4.

vas.9-11 – Mt 25. ZSO: az évk. VASÁRNAP. Oi: TeDeum. Dicsõség.: Függ. Ed utáni.19-23 – Róm 11. Hitvallás.14-30 .33-36 – Mt 16. IV.13-22 K: 1Tessz 2.1-8 – Mt 23.: Iz 22. IV. zöld 1 ÉVKÖZI 21. zsoltárhét.1-5. + MISE: saját.13-20 – Egyet. Ed a vas. vas.-ról. évk.23-26 Sz: 1Tessz 2.9-13 – Mt 23. – Olv. I. Magn-ant.AUGUSZTUS 181 I.27-32 Cs: 1Tessz 3.és Magn-ant: Függ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 1. 21. Bi: vas.42-51 P: 1Tessz 4. pref. Ben.1-13 Sz: 1Tessz 4.-ról.8b-10 – Mt 23. I.1-8 – Mt 25.7-13 – Mt 24. köny.

Köznap. Mária I. pref. v. közn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Novák Kálmán tb. saját. Rózáról: szüzek. Hétfõ. váradszentmártoni plebános (1968) zöld 3 Kedd.182 AUGUSZTUS 22. esperes. Sz. 23. e ZSO: az évk. kanonok. közös v. II. fehér Szt. mfsz. E ZSO: az E-ról. újpalotai plébános (1994) . MISE: szabadon választható. Vagy: Limai Szent Róza szûz.-ról vagy az e-ról. Boldogságos Szûz Mária királynõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Rácz Miklós tb. köny. fehér 2 MISE: saját.

köny. Oi: TeDeum. MISE: szabadon választható. Vagy: Szent Lajos.9b – Jn 1. Köznap. 25. SZENT BERTALAN APOSTOL. I. köny. köny. – Olv. fehér fehér Szt.AUGUSZTUS 183 Szerda. v. Ü ZSO: az Ü-rõl. e Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap. közn.. 24. közös v.-ról – Vagy: az e-ok egyikérõl. saját. Józsefrõl: nevelõk v. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. lelkipászt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. pref. mfsz. Lajosról: szentek ált. Szt. e ZSO: az évk. pref. mfsz. piros 1 MISE: saját. saját. apostol. pref.: Jel 21. II. (Hitvallás nincs).45-51 – Egyet.

zöld 3 AUGUSZTUS Péntek. E ZSO: az E-ról. saját részekkel. asszonyok. köny. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az évk.184 26. fehér 2 MISE: Szt. Szent Mónika.-ról MISE: szabadon választható. mfsz. † Köznap. pref közös v. Szombat.

: Jer 20. pref.21-23 – Lk 6. 9-11 – Lk 4. Ed utáni. Dicsõség. Hitvallás.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 4. zöld 1 ÉVKÖZI 22. vas. – Olv. Ben.és Magn-ant.1-6. Hitvallás.: Függ. mfsz. + MISE: saját. 28.33-39 Sz: Kol 1. Hitvallás. vas. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik meg. IV.1-5 Premontrei Rend: SZENT ÁGOSTON püspök. évk. Magn-ant. pref. Oi: TeDeum. I. (Dicsõség.1-8 – Lk 4.1-2 – Mt 16. zsoltárhét. FÜ.13-17 – Lk 4. ZSO: az évk.38-44 Cs: Kol 1. Ed a vas. köny.9-14 – Lk 5.-ról.7-9 – Róm 12. az arról szóló alkalmi v.1-11 P: Kol 1. ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. évk. Dicsõség. IV.31-37 Sz: Kol 1. hálaadó mise. ott mondható egy.14-20 – Lk 5. pref.-ról. .16-30 K: 1Tessz 5.: Függ. I. VASÁRNAP.AUGUSZTUS 185 II. vas. Bi: vas.21-27 – Egyet. Ma van a terménybetakarítási ünnepség.

Köznap.17 29 – Saját egyet. vtk. köny. Keresztelõ Szent János vértanúsága. vagy mfsz. fehér 2 MISE: saját. Olv. pref. pref saját. szûz. E ZSO: a E-ról fehér 2 MISE: szüzek.: Jer 1. . zöld 3 Kedd. v. ZSO: az évk. pref. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Gebra Mihály pap.-ról. vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. közn. E ZSO: az E-ról. Premontrei Rend: Boldog Broniszláva szûz. saját részekkel. MISE: szabadon választható.. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös.186 AUGUSZTUS 29. az új Szent szerint (6. Hétfõ.17 19 – Mk 6. szám).

AUGUSZTUS 31. zöld 3 187 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható.-ról. közn. ZSO: az évk. Köznap.

1. és hiteles erkölcsi és lelki értékekre neveljenek. papi-szerzetesi hivatásokért. MISE: szabadon választható.-ról. Krisztus Fõpapról v.188 SZEPTEMBER SZEPTEMBER Általános szándék (A tanerõk): Hogy a tanárok és tanítók tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet. ZSO: az évk. közn. kar. és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . zöld 3 fehér Csütörtök. pref. mondható Vo. Köznap. Missziós szándék (Az egyház Ázsiában): Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltõ közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak.

Mária I. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dusik Tibor C. Sz. mfsz. fehér 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vtk. Sz. 3. mondható elsõpénteki Vo. Szombat. MISE: szabadon választható.. vtk. közös.M. Szent Katalin telepi plébános (2000) . saját. Jézus Szívérõl. Vincés Nõvérek igazgatója. pref. mondható egy Vo. Gruyer János és Rogue Péter missziós papok. v II. közn. pref. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Francois Lajos. könyörgés saját. E ZSO: az E-ról. pref közös v. pref. saját részekkel. vértanúk.SZEPTEMBER 2. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. zöld 3 fehér 189 Péntek. † Köznap ZSO: az évk. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító.-ról.

IV. pref.15-20 – Egyet. Magn-ant: Függ. Bi: vas. I. évk.8-10 – Ev Mt 18. – Olv.-ról.15-17 – Lk 6.1-2.27-38 P: 1Tim 1.39-42 Sz: 1Tim 1. 4. VASÁRNAP.1-11 – Lk 6. zsoltárhét. vas.12-19 Sz.12-17 – Lk 6.190 SZEPTEMBER III. + MISE: saját. Dicsõség.7-9 – L: Róm 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kol 1.6-15 – Lk 6.6-11 K: Kol 2. I. vas.és Magn-ant: Függ. Ed utáni. Hitvallás.3 – Lk 6. Ed a vas. IV. ZSO: az évk.20-26 Cs: Kol 3. zöld 1 ÉVKÖZI 23.24-2. köny. Kol 3. 12-14 – Lk 6.43-49 .: Ez 33. Ben.-ról. Oi: TeDeum.

1997. II. közn. Csak votívmisével ünnepelhetõ. 6. augusztus 27-én született Skopjében. Járja Kalkutta nyomornegyedeit és a nyomorgók megsegítésére 1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét. Édesapja módos kereskedõ volt. szeptember 5-én halt meg. mivel emléknapja csak a Szeretet Misszionáriusai számára lett jóváhagyva. Bélteky Ferenc (1968) általános helynök. mfsz. ZSO: az évk. Könyörgés: Istenünk. Amen. te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad. nõk. fehér Kalkuttai Boldog Teréz: szüzek v. Valami nagyon szépet akart tenni Istenért. amelynek az a hivatása. Köznap. . hogy a keresztfára feszített. zöld 3 Kedd. ZSO: az évk.SZEPTEMBER 191 zöld 3 Hétfõ.-ról. 1929–1946 között elõkelõ hindu leányokat tanított. október 19-én Rómában boldoggá avatta. hogy szenvedõ testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. János Pál pápa 2003. közn.-ról. pref. MISE: szabadon választható. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon. szerz. Közbenjárására add. 5. közös v. Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szûz. haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. Isten mindörökkön-örökké. amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot. MISE: szabadon választható. akiknek Indiában is volt missziós telepük. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Köznap. Az írországi Lorettói Boldogságos Szûz Mária Rendbe lépett.

: Mik 5. ima.1-9 – Mt 10. – Olv. – Olv.28-33 Nem mondható a IV. sem a kül.: Bölcs 3. Ü ZSO: az Ü-rõl. KASSAI VÉRTANÚK. alkalmakra szólók. II. sem a kül. Csütörtök. Dicsõség.1-16. fehér 1 MISE: saját. vért. (Hitvallás nincs). esperes. SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE – KISBOLDOGASSZONY. euk. Ü ZSO: az Ü-rõl.28-30 – Mt 1.18-23 – Egyet. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Újváry László Ödön tb.18 23 v. SZENT MÁRK.1-4 v. pref. Ma nem mondható a IV. (Hitvallás nincs). Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: saját. Mt 1. Sz. ima. monospetri plébános (1982) 8. alkalmakra szólók. Mária I. – Róm 8. v. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. Dicsõség. euk.192 7. ISTVÁN ÉS MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK. pref. Oi: TeDeum.

v. MISE: szabadon választható. ami kedves elõtted. különösen is buzdította a missziós hivatásra. ahol – fogadalma szerint – egészen haláláig apostolkodott a négerek között. e. szeptember 8-án. A barcelonai egyetemen tudományos és mûvészeti tanulmányokat folytatott. hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen. június 23-án született a spanyolországi Verdúban.. (Claver Szent Péter nem szerepel. Pappá szentelése után a kolumbiai misszióba került. Köznap. pref. szentek I v. te Claver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára hívtad. A kolumbiai Carteganában halt meg 1654. köny. II. – vagy az e-ról. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. és erõt adtál neki arra. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. fehér Szt. aki portástestvér volt a mallorcai kollégiumban. felebarátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük. vehetjük a lelkipászt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Claver Szent Péter 1580. 9. Könyörgés: Istenünk. mfsz. közn. Rodriguez Szent Alfonz. Vagy: Claver Szent Péter áldozópap.) MISE: szabadon választható. pref. A mi Urunk Jézus Krisztus… Vincés család: Boldog Friederic Ozaman pap. hithird. közn. Közbenjárására add meg nekünk. e ZSO: az évk. saját. hogy mindig azt keressük. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: Szerzetesek közös. közös zsolozsmáját. † Köznap.-ról.SZEPTEMBER 193 zöld 3 Péntek. Szûz Mária közös miséibõl. zöld 3 Szombat. ZSO: az évk. majd belépett Jézus Társaságába. Péterrõl: lelkipászt.-ról. 10.

1-8 – Lk 7. a vas. pref.és Magn-ant: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 24. 28. 11. zsoltárhét.7-9 Ev Mt 18.2c-12 – Lk 8. Magn-ant: Függ. Ed. VASÁRNAP.1-3 Sz: 1Tim 6.-ról. évk. vas.14-16 – Lk 7.11-17 Sz: 1Tim 3. IV.194 SZEPTEMBER IV.33. köny.-ról. I.31-35 Cs: 1Tim 4.1-10 K: 1Tim 3. ZSO: az évk.12-16 – Lk 7.1-13 – Lk 7. Dicsõség.21-35 – Egyet. vas. Ben. + MISE: saját.4-15 . IV. – Olv: Sirák 27. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tim 2. Oi: TeDeum. 9Róm 14. Hitvallás.13-16 – Lk 8. I. Ed utáni.36-50 P: 1Tim 6. Bi: vas.

13. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: püspök v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szûz Mária neve ünnepét a spanyolországi Cuenca Egyházmegyében már a 14. saját könyörgésekkel. Boldog XI. az õ közbenjárására nyerjék el irgalmasságod jótéteményeit. Mária. Ünneplése 1969-ben kimaradt az általános római naptárból. Sz. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. add. április 10-én újra bevezette az egész Egyház számára. pref. egyht. közös v. köny. de a magyar és német nyelvterületen továbbra is megmaradt. v. Kedd. A mi Urunk Jézus Krisztus. Isten midörökkön-örökké. Könyörgés: Mindenható Istenünk. aki. Amen. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. 2000. II János Pál pápa az új Római misekönyv kiadásakor. saját. II. akik a Boldogságos Szûz Mária dicsõséges szent nevét tisztelik.. hogy mindazok.SZEPTEMBER 195 12. pref. Ince pápa az egész Egyház számára elrendelte annak emlékére. Ezután a gyõzelem után kezdõdött Magyarország felszabadítása is a török iga alól. a te Fiad által. veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. napon tartották. Szûz Mária szent neve. mfsz. hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. század óta a Mária születésnapja utáni 14. Nagyvárad is 1692-ben szabadult fel. E ZSO: az E-ról. Hétfõ.

szám). pref. Mária I.7-8 – Jn 19. köny. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. II. Dicsõség.33-35 – Egyet. Fil 2. – Olv. – Olv. Oi: TeDeum. Sz. sem a kül.4-9 v. Szûz Mária I. szerint (16. fehér 2 MISE: saját. köny.: Szám 21. saját. ima.6-11 – Jn 3. alkalmakra szólók. .196 14. euk. Hitvallás. Ü ZSO: az Ü-rõl. pref.: Zsid 5. E ZSO: az E-ról. saját. Dicsõség. vagy II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: FÁJDALMAS SZÛZANYA. (Hitvallás nincs). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. Lk 2. Ma nem mondható a IV. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA.13-17 – Saját egyet. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. v. Mise: saját. Fájdalmas Szûzanya. pref. a Sztköt.25-27 v. Csütörtök.

SZEPTEMBER 197 16.-ról. e ZSO: az évk. piros 2 MISE: vért. † Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk.. váradvelencei plébános (1974) zöld 3 Szombat. E ZSO: az E-ról. v. Köznap. 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . esperes. Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. Péntek. saját. egyht. Szûz Mária szombati emléknapja. mfsz. köny. e. pref. püspökök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek László tb. közn. fehér fehér Szent Róbertrõl: püspökök v. közös v. mfsz. pref. – vagy az e-ról MISE: szabadon választható. közös v. saját könyörgésekkel. Szûz Mária közös miséibõl.

vas.44b-45 . Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ezd 1. Ed. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZÉKTEMPLOM FELSZENTELÉSE.1-6 – Lk K: Ezd 6. vas.és Magn-ant: Függ.1b-10 – Lk Sz: Zak 2.7-9 9.-ról. ZSO: az évk. zöld 1 ÉVKÖZI 25.1-8 – Lk P. I.1-5.1-16a – Egyet. köny.20 – Filem 20c-24. Bi: vas. I. VASÁRNAP.198 SZEPTEMBER I. 14-20 – Lk Sz: Ezd 9.16-18 8.19-21 9. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: templom szentelés B. Ben. Agg 2.7-8. Hitvallás. 18. IV.6-9. + MISE: saját. zsoltárhét.12b. Hitvallás. Oi: TeDeum.27a – Mt 20. pref.18-22 9. a vas.1-6 9. – Olv.-ról.: Iz 55. Dicsõség.5-9 – Lk Cs: Agg 1. Dicsõség. Magn-ant: Függ. 10-11a – Lk 8. IV. évk. Ed utáni.

közn. közös v. Csong Haszang Szent Pál és társaik. pref.SZEPTEMBER 19. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. MISE: szabadon választható. Köznap. köny. közös v. mfsz. Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. koreai vértanúk. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. Kim Taegon Szent András áldozópap. Szent Januáriuszról: egy vért. pref. – Vagy: az e-ról. zöld 3 piros 199 Hétfõ.-ról. v. piros 2 MISE: saját. püspökök. saját. E ZSO: az E-ról.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .9-13 – Egyet. József Alajos O. közn. v. euk. köny.11-13 – Mt 9. MISE: szabadon választható.1-7. ZSO: az évk. templomigazgató 22. apost. piros 1 MISE: saját. Köznap.: Ef 4. Oi: TeDeum.200 SZEPTEMBER Szerda. ima. (1992) igazgató tanár. Praem. – Olv. I. (Hitvallás nincs). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tauszik H. II. alkalmakra szólók. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. Ü ZSO: az Ü-rõl.-ról. sem a kül. Ma nem mondható a IV. Dicsõség. 21. pref. zöld 3 Csütörtök.

Kapucinus szerzetes lett. sem a kül. saját könyörgésekkel. te Szent Pió áldozópapodnak megadtad azt a kegyelmet. és így feltámadásának dicsõségében is részesüljünk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Olaszországban. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ. ahol 1910. 24. Fõleg az apulai San Giovanni Rotondóban teljesített szolgálatot nagy odaadással. Péntek. május 25-én. Oi: TeDeum. püspökök. május 2-án boldoggá és 2002. fehér 2 MISE: lelkipászt. a betegek és szegények iránti gondoskodásban buzgólkodott. (Hitvallás nincs). Könyörgés: Mindenható. és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Szombat. János Pál pápa 1999. pref. mfsz. – Olv. vért. örök Isten. Giovanni Rotondoban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. szeptember 23-án halt meg S. vehetõ a szerzetesek közös zso-ja. köny. Isten mindörökkön-örökké. † Pietrelcinai Szent Pio áldozópap. A hivek lelki vezetésében. a bûnbánok gyóntatásában. alkalmakra szólók. hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében. augusztus 10-én szentelték pappá.SZEPTEMBER 201 23. pref. Amen. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Dicsõség. piros 1 MISE: egy vért. június 16-án szentté avatta Rómában a világ minden tájáról összegyûlt hívek jelenlétében. II. a Benevento melletti Pietrelcina faluban született 1887. E ZSO: nem szerepel. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. Közbenjárására add.: Bölcs 3. ima. közös v. 1968. hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében.1-9 – Mt 10. Ma nem mondható a IV. v..28-33 – Egyet. euk. Ü ZSO: az Ü-rõl.

15-22 – Lk Sz: Bár 4.1-8 – Lk Cs: Neh 8. + MISE: saját. A lelkipásztorok ma buzdítsák a híveket a Szentírás olvasására.: Ez 18. Ben.1-5 – Mt 21. köny.1-12 10.202 SZEPTEMBER II. 2.20-23 – Lk Sz: Neh 2. Hitvallás. Ed utáni.13-16 10. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedõ helyre. zsoltárhét. 27-29 – Lk 9.1-11 v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zak 8. 25. Ed a vas. Magn-ant: Függ. 7b-12 – Lk P: Bár 1.1-8 – Lk K: Zak 8.46-50 9. zöld 1 ÉVKÖZI 26. I.-ról. IV.28-32– Egyet.51-56 9. IV. vas.25-28 – Fil 2. Dicsõség.5-12. – Olv. VASÁRNAP.-ról. 5-6. Ma van a Szentírás vasárnapja. hogy a hívek tiszteleghessenek elõtte. I.57-62 10. vas. Bi: vas. ZSO: az évk. Oi: TeDeum. pref.és Magn-ant: Függ. évk.1-4a.17-24 .

Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. Hitvallás. fehér 2 MISE: saját. zöld 3 piros 203 Hétfõ. Páli Szent Vince áldozópap. közös v. vért. † Binder György tb. mfsz.SZEPTEMBER 26. hegyközcsatári plébános (2007) . E ZSO: az E-ról saját részek.-ról. pref. közös v. saját könyörgésekkel. fehér 1 MISE: saját. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP. esperes. Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. Kedd. közn. ALAPITÓ.. e ZSO: az évk. mfsz. Köznap. MISE: szabadon választható. közös v. pref. pref. Kozma és Damjánról: több vért. – Vagy: az e-ról. FÜ ZSO: a FÜ-ról Oi: TeDeum.

47-51 – Egyet. Dicsõség.: Dán 7.9-10.7-12a – Jn 1. közös v. saját. köny. alkalmakra szólók. (Hitvallás nincs). JÁNOS PÁL pápa (1978) † Dr. Szt.13 14 v. közös v. SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FÕANGYALOK. MISE: szabadon választható. angyalok. – Olv. euk. Csütörtök. köny.204 SZEPTEMBER zöld 3 Szerda. közn. Ópalotay János apát kanonok. SZENT MIHÁLY.-ról. 28. Lõrinc és társairól: több vért. – Vagy: az e-ok egyikérõl. e Vagy: Ruiz Szent Lõrinc és társai Fülöp-szigeteki vértanúk.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † I. sem a kül. fehér 1 MISE: saját. váradõsi plébános (1986) 29. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten szolgája MÁRTON ÁRON Püspök (1980) . Ü ZSO: az Ü-rõl. pref. pref. Vencelrõl: egy vért. piros piros Szt. e ZSO: az évk. saját. ima. Ma nem mondható a IV. Jel 12. Vagy: Szent Vencel vértanú. köny. Oi: TeDeum. vért. pref.. Köznap. vért.

mfsz. közös v. pref.SZEPTEMBER 205 30. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját. † Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító.

Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. 1. mfsz. II. v. Mária I. mondható Vo. pref. Szombat. közös v. Sz. fehér 2 MISE: saját. és a missziós tevékenység támogatása imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósuljon meg. Missziós szándék (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. E ZSO: az E-ról. pref.. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .206 OKTÓBER OKTÓBER Általános szándék (Végsõ szakaszban levõ betegek): Hogy életük végsõ szakaszában levõ betegek szenvedéseikben támogatást nyerjenek az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete által. Sz.

pref.1-4 Cs: Mal 3.38-42 Sz: Jón 4. VASÁRNAP. vas. Dicsõség.1-2. 2.4. zsoltárhét I. a vas.és Magn-ant. Bi: vas.15-26 Sz: Jo 3. Ed. Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jón 1. Ben.25-37 K: Jón 3. köny.1-2 – Lk 11.: Függ. 33-43 – Egyet. Hitvallás.1-11 – Lk 11. ZSO: az évk. Oi: TeDeum.13.: Függ. IV. 12-21 – Lk 11. I.27-28 .OKTÓBER 207 III. vas.2. IV. zöld 1 ÉVKÖZI 27.11 – Lk 10. – Olv.1-10 – Lk 10.13-15. 2a – Lk 11.6-9 – Mt 21.: Iz 5.1-7 – Fil 4.-ról.-ról. évk. Magn-ant. + MISE: saját.5-13 P: Jo 1.

pref. pref. Ev: Mt 10. köny. Dicsõség. . saját könyörgésekkel. 3. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. saját könyörgéssel. közös v. Egy vértanúról.14-17. Hiszekegy. saját könyörgéssel fehér 2 MISE: Dicsõség. Lecke 1Pét 3. BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD vértanú. Kedd. közös v.. mfsz. Ü ZSO: az Ü-rõl. fehér 2 MISE: szerz. (Hitvallás nincs) – Egy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ferences Család: ASSISI SZENT FERENC rendalapító. E ZSO: az E-rõl. Assisi Szent Ferenc. köny.28-33. vértanúk. saját. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.208 OKTÓBER Hétfõ. püspök. mfsz.

közn. e ZSO: az évk. Köznap. Brúnóról: lelkipászt.OKTÓBER 5. Angi Csaba O. saját. közn. – Vagy: az e-ról. zöld 3 209 Szerda. zsibói plébános (1974) . mfsz. Köznap. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható. pref. fehér Szt. ZSO: az évk.-ról. v.F. Vagy: Szent Brúnó áldozópap.-ról. szerz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.M. 6. közös v.

Ed. a FÜ-rõl. MAGYARORSZÁG FÕPÁTRÓNÁJA. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. MAGYAROK NAGYASSZONYA. Péntek. 8. Sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. köny.210 OKTÓBER 7. Oi: TeDeum. Hitvallás. v. II. Mária I. SZÛZ MÁRIA.23-31 – Gal 4. Szombat. † Rózsafüzér Királynõje. Dicsõség. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. II. saját. pref. mondható egy Vo. fehér 1 MISE: saját. saját részek. Sz. pref. Jézus Szívérõl. utáni. Mária I.26-28 – Egyet. – Olv.4-7 – Lk 1. E ZSO: az E-ról. v. Bi: vas. Ed.: Sir 24. pref. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 2 MISE: saját.

– Olv. Ben. évk. vas. pref. zsoltárhét I.és Magn-ant.: Függ. Hitvallás. 16-18 – Lk 12.16-25 – Lk 11.1-7 – Lk 11. PIUSZ pápa (1958) .19-20 – Mt 22. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 1.37-41 Sz: Róm 2. Ed. + MISE: saját.21-30 a – Lk 11. ZSO: az évk.: Iz 25.47-54 P: Róm 4.42-46 Cs: Róm 3. IV.1-11 – Lk 11. a vas. 9.6-10a – Fil 4.1-7 Sz: Róm 4.8-12 † XII. Magn-ant. Bi: vas.-ról.-ról.1-14 – Egyet. Dicsõség. vas. Oi: TeDeum.OKTÓBER 211 IV. VASÁRNAP.: Függ.1-8 – Lk 12. I.29-32 K: Róm 1. Ed utáni.12-14. IV. köny. zöld 1 ÉVKÖZI 28.13.

január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában meghirdeti a II. szeptember 3-án avatta boldoggá. mivel nem kötelezõ emléknapja még csak a Római és Bergamói Egyházmegye számára lett jóváhagyva. A mui Urunk Jézus Krisztus. közn. te Boldog XXIII. János pápa. 1959. örök Isten. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét. és Bulgáriában kezdi diplomáciai szolgálatát apostoli vizitátorként. János pápa életében az egész világ elõtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. közn. MISE: szabadon választható. János Pál pápa a Zsinat megnyitásának napjára helyezte. Közbenjárására add. Az I. Ünnepét II. 11. (1967) . Köznap. II.-ról. október 28-án választották Szent Péter utódává. október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével. világháborúban tábori lelkész. ZSO: az évk. 1963. Vagy: Boldog XXIII. a te Fiad… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Papp Endre tb. amely magyarul is megjelent. érsekké nevezik ki. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. augusztus 1-én szentelték pappá. Könyörgés: Mindenható. 1925-ben c. június 3-án halt meg. Vatikáni Zsinat összehívását.212 10. esperes. 1958. november 25-én egyszerû földmûves családban. Egy lélek naplója. Bergamoban és Rómában tanult. pref. hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. zöld 3 OKTÓBER Hétfõ. János Pál pápa 2000. Nálunk votívmisével ünnepelhetõ.-ról. Angelo Giuseppe Roncalli Bergamo melletti Sotto il Monte-ben született 1881. amelyet 1962. Különbözõ feladatokat lát el Rómában. 1904. majd 1935-tõl Törökországban és Görögországban apostoli delegátusként müködik. közös v. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka lett. fehér Boldog Jánosról: Pápák. 1944 decemberétõl Franciaországban pápai nuncius. Köznap.

-ról. zöld 3 213 Szerda. közn. MISE: szabadon választható. Köznap. zöld 3 Csütörtök. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az évk.OKTÓBER 12. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13.-ról. közn. Köznap. MISE: szabadon választható.

saját. közös v. Vagy: Szent I. † Köznap.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. piros Szt. Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról. közös v. Kallixtuszról: vért. v. pref. közn. Kallixtusz pápa és vértanú. köny. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját részek MISE: saját. pápák. E ZSO: az évk. zöld 3 Szombat. pref. mfsz. 14. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és egyháztanító.214 OKTÓBER zöld 3 Péntek.

Ed a vs.15-21 – Egyet.35-38 12. zsoltárhét. Ed utáni.54-59 13. Dicsõség.1.: IV.18-25 a Sz: Róm 8.19-23 P: Róm 7.: Iz.12-18 Cs: Róm 6.1-5b – Mt 22.4-6 – 1Tessz 1. ZSO: az évk. 15b. Hitvallás.-ról. vas. I. + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 4. Bi: vas. 45. évk.-ról Magn-ant. I.1-9 . zöld 1 ÉVKÖZI 29. 20b-21 Sz: Róm 6. 16.12. 17-19. köny.49-53 12.és Magn-ant.1-11 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 12.: Függ.OKTÓBER 215 I.13-21 12. VASÁRNAP. Ben. pref. Oi: TeDeum. – Olv.20-25 K: Róm 5.39-48 12. IV. vas.

alkalmakra szólók. ima sem a kül. pref. Kedd. apost. piros 2 MISE: saját. mfsz.1-9 – Egyet. – Olv.: 2Tim 4. (Hitvallás nincs). Oi: TeDeum. pref.9-17a – Lk 10. Hétfõ. E ZSO: az E-ról. piros 1 MISE: saját. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA.216 OKTÓBER 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. Ü ZSO: az Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. köny. Dicsõség. II. I. v. euk. Ma nem mondható a IV. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú.

mfsz.OKTÓBER 19. zöld 3 piros fehér 217 Szerda. Köznap.-ról. e Vagy: Keresztes Szent Pál áldozópap. közös v. köny.-ról. MISE: szabadon választható. Szt. János és Izsák és társaikról: vért. saját. hithird. köny. v. – Vagy az e-ok egyikérõl. saját. közn. lelkipászt. Vagy: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik észak-amerikai vértanúk. mfsz. Pálról: saját. . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. Köznap. Szt. v. e ZSO: az évközi közn. kanonok. fehér 2 MISE: szerzt. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. mfsz. pref. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Kern Jakab prem. pref. pref. közös v. zöld 3 Csütörtök.

-ról. az örök boldogság honába. „Isten azt kéri tõlem. Károly apostoli király rövid életében. 1921-ben két alkalommal is sikertelen kisérletet tesz a magyar trón elfoglalására. Segíts kérünk. hogy áldozzam föl életemet a rám bízottakért!“ mondotta halála elõtt. október 3-án. 1887. közn. Károlyról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Habsburg uralkodó házból való Boldog IV. Az I. Ü ZSO: az Ü-rõl. hitvallók. 21. † Köznap.218 OKTÓBER zöld 3 Péntek. mfsz. szeretõ és gondos hitves és családapa törekedett Isten akaratának a teljesítésére. világháború után 1919-ben elûzik hazajából. fehér 1 MISE: saját köny. augusztus 17-én született. e ZSO: az évk. Dicsõség (Hitvallás nincs) . mindig nyitva álljon elõtted szívünk hajléka. Könyörgés: Gondviselõ Istenünk. Ezután Madeira szigetére számûzik. Funchalban tulajdonától és minden földi biztonságtól megfosztva. II János Pál pápa Rómában avatta boldoggá 2004. fehér Boldog IV. pref. és a ránk bízottakkal együtt eljussunk hozzád. hazugságokkal. rágalmakkal gyalázva 35 évesen meghalt. Itt 1922. Orsolya Rend: SZENT ORSOLYA szûz. Isten nyolc gyermekkel áldotta meg õket. szentek. 1911. rövid uralkodása alatt mint a békét keresõ és akaró császár és király. Isten mindörökkön-örökké. Ekkor Svájcban telepedett le. hogy az õ hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben. 1916. vagy: Boldog IV. november 21-én koronázták Ausztria császárává és december 30-án Budapesten pedig Magyarország apostoli királyává. október 21-én feleségül vette Bourbon-Pármai Zita hercegnõt. április 1-én. Károly apostoli király. pref. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben. MISE: szabadon választható. te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szûz Mária és Szent István országát.

Hitvallás. Szûz Mária közös miséibõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. Dicsõség. evangélium szabadon választva a Sztköt. Bi: vas. köny. e. – Olv: olvasmány. 22. A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak napja nem ismeretes). szentlecke. közn. saját.OKTÓBER 219 A felszentelt templomokban: (ha azok napja nem ismeretes) I. Ima. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.-bõl – Egyet. szent. FÜ fehér 1 MISE: templ. Ed a FÜ-rõl.-ról. Ed utáni. sem a kül alkalmakra szólók. Nem mondható a IV. zöld 3 MISE: szabadon választható. A. ZSO: az évk. Szombat. pref. I. euk. évf.

1. vas. Ed. + MISE: saját.12-17 – K: Róm 8.26-30 – Cs: Róm 8. köny. Oi: TeDeum. zöld 1 fehér ÉVKÖZI 30. vas.1. pref.18-25 – Sz: Róm 8. Hitvallás. ZSO: az évk.11-12. 25-29 – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 13. évk. I. – Olv. Ed utáni.7-11 14.és Magn-ant.22-30 13. VASÁRNAP.: Függ. IV. Hitvallás. vas.-ról.18-21 13. – Olv. Dicsõség. zsoltárhét I.21-27 – 1Tessz 1. Ma van a missziós vasárnap. 23.: Függ. – Egyet. IV. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról.31-35 14. Mondható alkalmi MISE „Az evangélium terjedéséért a népek között“ (M 848).: olvasmány. szentlecke.-ról. Dicsõség. a vas. evangélium az alkalmi kötetbõl választhatók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 8. A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba.220 OKTÓBER II. Bi: vas. köny. pref. Magn-ant. évk.1-5 – Sz: Róm 11. Ben.: Kiv 22.31b-39 – P: Róm 9.1-2a.34-40 – Egyet.7-11 .10-17 13.5c-10 – Mt 22.

közn. FIEDLER ISTVÁN szatmár nagyváradi megyéspüspök (1957) . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. – Vagy: az e-ról. v. MISE: szabadon választható. pref. köny. Szent Antal Máriáról: hithird. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25. saját könyörgésekkel. Kedd. pref. mfsz. E ZSO: az E-ról. püspökök. e ZSO: az évk. Szent Mór püspök. Köznap. fehér 2 MISE: püspökök.-ról.OKTÓBER 24. Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök. közös v. saját. zöld 3 fehér 221 Hétfõ.

E ZSO: az E-ról fehér 2 szerz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Gilbert apát. pref.222 26. zöld 3 OKTÓBER Szerda. zöld 3 Csütörtök.-ról. ZSO: az évk. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. MISE: szabadon választható. mfsz. közn. közn.-ról. köny: saját. Köznap. 27.

OKTÓBER

223

Péntek. † SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef. 2,19-22 – Lk 6,12-19 – egyet. köny.
28.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható

fehér

Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

29.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Tombory Béla a váradössi templom építõje, újvárosi kisegítõ (1976)

224

OKTÓBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

30.
zöld 1

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mal 1,14b. 2,
2b. 8-10 – 1Tessz 2,7b-9. 13. – Mt 23,1-12 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,29-36
– Lk 14,12-14
K: Róm 12,5-16 a
– Lk 14,15-24
Sz: Róm 13,8-10
– Lk 14,25-33
Cs: Róm 14,7-12
– Lk 15,1-10
P: Róm 15,14-21
– Lk 16,1-8
Sz: Róm 16,3-9. 22-27 – Lk 16,9-15

OKTÓBER
31.

zöld 3
piros

225

Hétfõ. Köznap.
Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.
Boldog Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori
Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög
katolikus magyar családban. Érettségi után a Collegium Germanicum
Hungaricum, majd a Russicum növendékeként Rómában tanul a
Gregoriana egyetemen. Rómában szentelték pappá 1936. december
25-én. 1938-tól paróchus, majd 1939 õszétõl spirituális az Ungvári
Papnevelõ Intézetben és teológiai tanár az ottani Hittudományi
Fõiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak
érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ugváron. Jelmondata:
„Szeretlek téged, Uram, én erõsségem, az Úr az én erõsségem, és
oltalmam.“ A második világháború után megkezdõdött a keleti ritusú
katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaiknak az elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához
csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdõdött
a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Õt mint a Munkácsi
Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérõit 1947 október végén,
a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve
teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították,
ahol az államrendõrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-jén
megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság
és hivek számára. 28 görög katolikus vértanú-társával 2001. június 27-én
Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János
liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
Könyörgés: Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
több nemzetiségû híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás
nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény
életünkben mi is hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus…

226

NOVEMBER

NOVEMBER
Általános szándék (Keleti katolikus egyházak): Hogy a keleti katolikus
egyházak tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék,
mint az egész Egyházat megilletõ lelki gazdagságot.
Missziós szándék (Igazságosság és kiengesztelõdés Afrikában): Hogy
az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erõt ahhoz, hogy
megvalósítsa a kiengesztelõdésben és igazságosságban való elõrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
1.

Kedd. MINDENSZENTEK. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2 4.9-14 –
1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (20. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után
elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, és más ájtatossági gyakorlat továbbra
is megtartható.
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1–8 ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ nap delétõl a halottak napját
követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ vagy
következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NOVEMBER

227

2.

Szerda. HALOTTAK NAPJA.
ZSO: a mai napról és a halottak közös zsolozsmájából.
viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a
fekete gyászmisék kötetébõl szabadon választva. – Egyet. köny.
A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euk.
ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat.
Egyiket a plébánosok a hívekért, mások bárkiért felajánlhatják és ezért
stipendiumot is vehetnek fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat
a pápa szándékára kell mondaniuk.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Csütörtök. Köznap.
Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

fehér

Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

viola

Minden plébánia templomban:
MISE: az egyházmegye meghalt Püspökeiért és a Kanonokjaiért.

3.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

alkalmakra szólók. fehér 1 MISE: saját.28-30 – Lk 12. Péntek. v. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. ima. Jézus Szívérõl. mondható elsõpénteki Vo. (Hitvallás nincs). fehér viola Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. mfsz. Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt papjaiért. fehér 2 MISE: lelkipászt. E ZSO: az E-ról. Ma nem mondható elsõszombati votív mise Ma nem mondható a IV.35-40 – saját egyet. szám). pref. SZENT IMRE HERCEG. kántoraiért. püspökök. köny. saját könyörgésekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szûcs Sándor zilahi plebános (1978) 5. † Borromeo Szent Károly püspök. alkalmazottaiért. pref. euk. pref. mfsz. Szombat. Ü ZSO a Ü-rõl. Dicsõség.: Bölcs 4. Oi: TeDeum. sem a kül. a Sztköt.7-17 v. saját. Róm 8. szerint (21.228 NOVEMBER 4.

1-8 . IV. zöld 1 ÉVKÖZI 32.1-9 – Lk Sz: Bölcs 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bölcs 1.7-10 17.20-25 17.13-17 – 1Tessz 4. Ben.23-3.: Bölcs 6.11-19 17.1-6 17.1-7 – Lk K: Bölcs 2. zsoltárhét I. Ed. Ed utáni.12-18. Oi: TeDeum. 19. ZSO: az évk. Dicsõség.22-8. 6-9 – Lk 17.2-12 – Lk Cs: Bölcs 7. I. Bi: vas.-ról.: Függ. a vas. 6. – Olv. Magn-ant.26-37 18.1-13 – Egyet.1 – Lk P: Bölcs 13. évk.-ról.és Magn-ant. vas. vas. Hitvallás.14-16. IV.9 – Lk Sz: Bölcs 6. + MISE: saját. – Mt 25. VASÁRNAP. köny. pref.NOVEMBER 229 IV.: Függ.

tasnádi plébános (2003) † Dunay Miklós hegyközcsatári plébános (1993) . ZSO: az évk. ZSO: az évk. Köznap. kanonok.-ról. viola Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt Jótevõiért. közn. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hermann István tb. zöld 3 Kedd. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8.230 NOVEMBER zöld 3 Hétfõ. közn. Köznap.-ról. 7.

Csütörtök. saját. Praem. mfsz. sem a kül. pref. Oi: TeDeum.8 9. saját könyörgésekkel. euk. pref.12 v. Dicsõség. alkalmakra szólók. fehér 2 MISE: pápák v. közös v. ima.1 2. templomigazgató (1985) . Ü ZSO: az Ü-rõl. szent évf. egyht. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hutás Pongrác Zoltán O. 1Kor 3..NOVEMBER 231 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10.16-17 – Jn 2.13-22 – Egyet. 9. kanonok. fehér 1 MISE: templ. – Olv. A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE.9b 11. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító.: Ez 47. B. köny. (Hitvallás nincs). Ma nem mondható a IV. E ZSO: az E-ról.

fehér 2 MISE: saját. Gerinczy Pál O. † Tours-i Szent Márton püspök. pref. Szent Jozafát püspök és vértanú. mfsz. pref. piros 2 MISE: egy vért. közös v. Szombat. E ZSO: az E-ról saját. Praem. Péntek. Dr. mfsz.232 NOVEMBER 11. közös v. prépost prelátus (1965) 12. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. E ZSO: az E-ról saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

IV.41-44 P: 1 Mak 4. szentek I v. az összes szentek votívmiséje.1-13 – Lk 20.27-40 Premontrei Rend: Premontrei Kanonokrend minden szentje.36-37. Hitvallás. Ed.15-29 – Lk 19. 65-67 – Lk 18.NOVEMBER 233 I.1-6.: Függ. II † Fartade Pál tb. évk. 52-59 – Lk 19.-ról. pref. a vas.14-30 – Egyet. Dicsõség.18-33 – Lk 19. VASÁRNAP.1013. Ben. esperes. IV. könyv. 19-20. ZSO: az évk. zöld 1 ÉVKÖZI 33.-ról.35-43 K: 1 Mak 6.: Függ. 13.: Péld 31. vas. belényesi plébános (1989) . Ed utáni.45-48 Sz: 1 Mak 6. pref. 43-45. – Olv.és Magn-ant. Bi: vas. 20-31 – Lk 19. zsoltárhét I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1 Mak 1. saját. – Mt 25. vas. I. 57-60.1. Ü ZSO: Az Ü-rõl fehér 1 MISE: szentek ált v. köny.11-28 Cs: 1 Mak 2. + MISE: saját. Oi: TeDeum.1-10 Sz: 2 Mak 7. Magn-ant. 30-31 – 1Tessz 5.11-16.

fehér Szt.-ról. közös v. MISE: szabadon választható. zöld 3 Kedd. Albertrõl: püspökök v. köny. köny. közn. e ZSO: az évk. nfsz. közn. – Vagy: az e-ról. zöld 3 NOVEMBER Hétfõ Köznap. ZSO: az évk. saját. fehér 2 MISE: szerzt. pref. saját. Köznap.-ról. egyht. Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító.234 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Sziárd apát. E ZSO: az E-ról. pref. MISE: szabadon választható. mfsz.. 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Margitról: jótékonykodók. köny. mfsz. 16. 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . szerz. – Vagy: az e-ról. fehér Szt. 235 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Bernácsik József váradössi plébános (1965) zöld 3 Csütörtök.-ról. Gertrúdról: szüzek v.NOVEMBER zöld 3 Szerda. fehér Szt. pref. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. Vagy: Nagy Szent Gertrúd szûz. köny. Vagy: Skóciai Szent Margit. Köznap. pref. saját. közn. MISE: szabadon választható. közös v. mfsz. közös v. közn.-ról. saját. e ZSO: az évk. Köznap. – Vagy: az e-ról.

euk. fehér 1 MISE: jótékonykodók.19-20230-31 v. e ZSO: az évk. Ü ZSO: az Ü rõl. köny. szerint (23. szentek I. pref. ima. 1Jn 3.és Szent Pál bazilikák felszentelése.27-38 – Egyet. II. saját. szám). pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .10-13. MISE: szabadon választható. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. † Köznap. Szombat. 18. Ma nem mondható a IV.14-18 – Lk 6. –Péld 31. (Hitvallás nincs).-ról – Vagy: az e-ról. köny. közn. Dicsõség. fehér A bazilikák felszentelésérõl: saját. sem a kül. a Sztköt. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. apost.236 NOVEMBER zöld 3 Péntek. Vagy: Szent Péter. v. alkalmakra szólók.

1-6. köny.1517 – 1Kor 15. alkalmakra szólók. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.20-28 21.-rõl.13-14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Dán 1.31-46 – Egyet. a FÜ. 20.2-14 Sz: Dán 7.: Ez 34. pref. saját.29-33 21. Magn-ant. ima. VASÁRNAP. Ed utáni. A MINDENSÉG KIRÁLYA.11-27 P: Dán 7.: Függ.5-11 21. euk. Ma gyûjtés van a Caritász javára. I.12-19 21. sem a kül.20-26a – Mt 25. Dicsõség. – Olv. fehér 0 + MISE: saját. zsoltárhét I.23-28 Cs: Dán 6. Hitvallás. ÉVKÖZI 34. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. 16-17. teljes búcsút nyerhetnek. 8-20 K: Dán 2.31-45 Sz: Dán 5. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal.34-36 .1-4 21. IV.15-27 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 21. Oi: TeDeum. KRISZTUS.NOVEMBER 237 II.1-6. Bi: vas.11-12. Ed. saját. Ma nem mondható a IV.

saját pref. pref. v. Kedd. E ZSO: az E-ról. Mária. piros 2 MISE: egy vért. saját. Szent Cecília szûz és vértanú. mfsz. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl.238 NOVEMBER 21. szüzek. E ZSO: az E-ról. Hétfõ. Sz. A Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. közös v. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22.

– vagy: az e-ok egyikérõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. pref. köny. pref. mfsz. köny. E ZSO: az E-ról.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnami vértanúk. közös v. piros fehér Szt. e Vagy: Szent Kolumbán apát. szerz. Köznap. v. hithird. saját. v. Szerda.NOVEMBER 239 23. pápák.-ról. Kolumbánról: lelkipászt. v. vért. e ZSO: az évk. közös. piros 2 MISE: saját. v. közn. Vagy: Szent I. Csütörtök. saját. Kelemenrõl: egy vért. Szt. pref. közös v. Kelemen pápa és vértanú.

fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Maxentius császár halállal fenyegette mindazokat. mfsz. Isten mindörökkön-örökké. 25. közn. vért. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. II. 305 körül szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. pref. hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi. zöld 3 MISE: szabadon választható. (A ZSO-ban nem szerepel. pref. Szombat. te Alexandriai Szent Katalin szüzet. piros Szt. Vagy: Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú. Vagy: az e-ról. A mi Urunk Jézus Krisztus. a te Fiad által.. hogy keresztény.-ról. Dicsõség. mert a filozófusok és költõk mûveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságait. Köznap. fehér 1 MISE: saját.-ról. közn. Holttestét a róla elnevezett Sinai-hegyi kolostorban tisztelik. Hiszekegy. 28-ról) CSODÁSÉRMÛ BOLDOGASSZONY. FÜ. a gyõzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. Szûz Mária közös miséibõl. valamint lelkierõben egyaránt ékeskedett. Katalin a császár elõtt keresztet vetve értésére adta. ZSO: az évk. saját. közös v. ……………………………………………………………………………………… Vincés család: (áttéve nov. hogy az õ közbenjárására a hitben és az állhatatosságban megerõsödjünk. János Pál pápa tette vissza újra az Általános római naptárba. Engedd.240 NOVEMBER zöld 3 Péntek. 26. Bátran vallomást tett arról. e. Szûz Mária . e ZSO: az évk. Katalinról: szüzek v. Szellemi adottságokban és bölcsességben. akik nem áldoznak a bálványoknak. szûzrõl. örök Isten. köny. Könyörgés: Mindenható.) MISE: szabadon választható. ZSO: a FÜ-rõl Oi: TeDeum. Amen. ……………………………………………………………………………………… A hagyomány szerint Alexandriában született. † Köznap. egy vértanú.

Köznap I. kötet (új) ADVENT 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: I. kötet. VASÁRNAPJA. I.NOVEMBER 241 ADVENT 27. Miseolvasmányok: vasárnap B év. zsoltárhét.

.

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful