P. 1
direktoriumA

direktoriumA

|Views: 165|Likes:
Published by Simfer

More info:

Published by: Simfer on Aug 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE

A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT
A 2010–2011.
LITURGIKUS ÉVRE
DIREKTÓRIUM
A
A nagyváradi latin szertartású
egyházmegye számára
KIADJA
A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG
2010
2 DECEMBER
KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás
az alábbi napokon:
– Újév január 1.
– Vízkereszt január 6.
– Áldozócsütörtök június 2.
– Úrnapja június 12.
– Szt. Péter és Szt. Pál június 29.
– Nagyboldogasszony augusztus 15.
– Mindenszentek november 1.
– Szeplõtelen Fogantatás december 8.
– Karácsony ünnepe december 25.
SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda március 9.
– Nagypéntek április 22.
A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és
egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték
a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.
PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein
nem ehetnek húst.
Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három
bûnbánati cselekedet közül választhatunk:
1. nem eszünk húst, vagy
2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.)
3. többet imádkozunk ezeken a napokon.
Összeállította: Mons. Fodor József
3 DECEMBER
RÖVIDÍTÉSEK
adv. adventi
alk. az alkalmi misék olvasmányainak kötete
ant. antifóna
Ász. Általános szabályok a liturgikus évrõl és naptárról
Ben. Benedictus
Bi. Befejezõ imaóra
D Direktórium
e nem kötelezõ emléknap
E kötelezõ emléknap
Ed. Esti dicséret (latinul Vesperae)
egyet. egyetemes
egyht. egyháztanító
ev. evangélista
euk. eukarisztikus
évk. évközi
FÜ fõünnep (latinul: sollemnitas)
Függ. függelék
hithird. hithirdetõk
húsv. húsvéti
kar. karácsonyi
köny. könyörgés
közn. köznap v. köznapi
lelkipászt. lelkipásztor
Magn. Magnificat
mennyb. mennybemenetel
mfsz. megfelelõ szentrõl való prefáció, olyankor, amikor egy szentrõl több
prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is, és püspök
v. pap is).
Ni. Napközi imaóra
Oi. Olvasmányos imaóra
Olv. Olvasmány
pref. prefáció
4 DECEMBER
PS „Paschalis sollemnitatis“ körlevél a Húsvét megünneplésérõl
(Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.)
Rd. Reggeli dicséret (latinul Laudes)
szekv. szekvencia
Sz. Szûz
szerz. szerzetes
Ü Ünnep (latinul festum)
Sztköt. a szentekrõl szóló olvasmányos kötet
v. vagy
vas. vasárnap
vért. vértanú
vízk. vízkereszt
Vo. votivmise
ZSO. Zsolozsma
HÚSVÉTI GYÓNÁS IDEJE
Minden év hamvazószerdáján kezdõdik és tart pünkösd vasárnap estéjéig.
BÛNBÁNATI IDÕK (tiltott napok)
Az adventi és nagybõjti szent idõk u.n. „tiltott napok“, amikor tilosak az
ünnepélyes esküvõk és más zajos mulatságok (pl. bálok, házibulik, táncos
összejövetelek stb.).
5 DECEMBER
VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2010–2011-BEN
Advent I. vasárnapja november 28.
Hamvazószerda március 9.
Húsvét április 24.
Urunk Mennybemenetele június 2.
Pünkösd június 12.
Szentháromság vasárnapja június 19.
Úrnapja június 23.
Jézus Szíve ünnepe július 1.
Krisztus Király ünnepe november 20.
Advent I. vasárnapja november 27.
A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: A.
Az évközi hétköznapok elsõ olvasmánya: I.
VILÁGNAPOK, KÖNYÖRGÕ NAPOK
ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK
Újév A béke világnapja január 1.
Gyertyaszentelõ Szerzetesi
Boldogasszony hivatásokért február 2.
A nagybõjtöt megelõzõ
vasárnap A világ éhezõiért március 6.
A betegek napja február 11.
Húsvet IV. vasárnapja Papi hivatásokért május 15.
Pápaválasztási évforduló Mise a Szentatyáért április 19.
Április utolsó vasárnapja Jó termésért
(Búzaszentelõ) április 25.
Húsvét VII. vasárnapja Tömegtájékoztatási
világnap június 5.
Augusztus utolsó Terménybetakarítási
vasárnapja ájtatatosság augusztus 28.
Szeptember utolsó
vasárnapja A szentírás vasárnapja szeptember 25.
Október utolsó elõtti
vasárnapja Missziós vasárnap október 23.
6 DECEMBER
EGYHÁZMEGYEI GYÛJTÉSEK
Szentföld javára április 22.
Péter-fillérek június 29.
Missziók javára október 23.
Ezeket a gyûjtéseket a püspökség
pénztárába kell befizetni.
Karitász javára november 20.
Ajánlott gyûjtés a hivatások
vasárnapján a Teológia fenntartására,
Húsvét 4. vasárnapján, ebben az évben
május 15-én.
7 DECEMBER
BEVEZETÉS
Általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni.
Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D, bármelyik végezhetõ tetszés
szerint.
A templom címének ünnepe az illetõ templomban fõünnep (sollemnitas).
Ha advent, nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára
esnék, abban az esetben az utána következõ hétfõn végezzük. Ha pedig
hamvazószerdára, nagyhétre, húsvét hetére vagy valamelyik fõünnepre esnék,
áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. Egyébként saját
napján üljük meg.
A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az elõzõ napon
megülendõ I. Ed-tõl kezdve. Ha az ünnepet közvetlenül megelõzi vagy követi
egy a föntebb említett napok közül, annak átadja I. vagy II. Ed-ét.
Az ünnep miséjében mindig van Dicsõség és Hitvallás. A mise olvasmanyait
az ünneprõl, ill. a megfelelõ közösbõl vesszük. Ha az ünnepnek van külön saját
prefációja, úgy azt kell venni. Ha nincs saját prefációja, de az ünnep egy vagy
több szentrõl szól akkor a szentekrõl, vértanúkról, szüzekrõl vagy a szerzetesekrõl
szóló prefációt kell mondani. Egyébként az illetõ idõszak (advent, nagyböjt,
húsvét stb.) prefációját vesszük, évközi idõben pedig a közös prefációk
valamelyikét.
Megjegyzések a zsolozsmához
A zsolozsmáskönyv (Az imaórák liturgiája, latinul Liturgia Horarum) magyar
fordításának használata kötelezõ. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza
a zsolozsmát, az használja a Liturgia Horarumot. „Papi zsolozsmának“ is szokták
helytelenül nevezni, mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a
kötelezettséget, hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság. Az egyház nagyon ajánlja,
hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak
be a liturgikus életbe. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvû
kiadása. Ezért a D-ból is kihagytuk a latin kifejezéseket.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a zsolozsma közösségi ima, ezért lehetõleg
közösségben végezzük. A II. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak
azon kell lenniök, hogy a kiemelkedõ hórákat, elsõsorban a Vesperae-t (Ed),
legalább vasárnapokon és nagyobb ünnepeken, közösen végezzék el. – Ajánlatos,
8 DECEMBER
hogy maguk a világi hivõk is imádkozzák a Szent Zsolozsmát, akár a papokkal
együtt, akár maguk között csoportban, de még külön-külön egyénenként is
(LK 100.)
Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV“ fõképpen a liturgiába bekap-
csolódni kívánó híveknek készült.
Az imaórák elnevezése az új könyvekben
LITURGIA AZ IMAÓRÁK
HORARUM LITURGIÁJA
Oi Officium lectionum Olvasmányos imaóra
Rd Laudes matutinae Reggeli dicséret
Hora media Napközi imaóra
Ni Tetia Délelõtt
Sexta Délben
Nona Délután
Ed Vesperae Esti dicséret
Bi Completorium Befejezõ imaóra
Az imaórák vázlata:
Reggeli Napközi Befejezõ Olvasmányos
dicséret (Rd) imaóra (Ni) imaóra (Bi) imaóra (Oi)
Esti dicséret (Ed)
Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers
(Lelkiismeretv.)
Himnusz Himnusz Himnusz Himnusz
Zsoltározás Zsoltározás Zsoltározás Zsoltározás
Átvezetõ vers
Rövid olvasmány Rövid olvasmány Rövid olvasmány Szentírási olvasmány
Válaszos ének Átvezetõ vers Válaszos ének Válaszos ének
Patriszt. olvasm.
Válaszos ének
Evang. kantikum Evang. kantikum
Fohászok (prec) Te Deum
Miatyánk
Könyörgés Könyörgés Könyörgés Könyörgés
Elbocs. (Áld.) Elbocsájtás Elbocsájtás Elbocsájtás
Mária-antifóna
9 DECEMBER
A zsolozsma végzésének rendje
Fõünnepeken (sollemnitas):
I. Esti dicséret (Ed):
Minden saját, ha saját rész nincs, akkor a közösbõl.
Olvasmányos imaóra:
Minden saját, ha saját rész nincs, akkor a közösbõl.
Te Deum.
Reggeli dicséret (Rd)
és Esti dicséret (Ed):
A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. hét vasárnapjáról,
a többi saját, illetve a közösbõl.
Napközi imaóra (Ni):
(Tertia, sexta, nona):
Himnusz az Általános részbõl (hacsak nincsen saját v. idõszaki);
zsoltározás a kiegészítõ zsoltárokból, ill. – ha vasárnapra esik –
az I. hét vasárnapjáról; a többi saját v. a közösbõl. (Ha mind a
hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok).
Befejezõ imaóra (Bi):
Az I. Ed után is, a II. után is a megfelelõ vasárnapi.
Himnusz az Általános részbõl.
Ünnepeken (festum):
I. Ed nincs, csak akkor, ha a vasárnap helyébe lép. Akkor úgy, mint
a fõünnepen.
Olvasmányos imaóra:
Minden, mint fõünnepen.
Reggeli dicséret (Rd)
és Esti dicséret (Ed):
Minden, mint fõünnepen.
Napközi imaóra (Ni):
Himnusz az Általános részbõl; zsoltározás a hét megfelelõ napjáról;
antifóna esetenként saját v. közös; a többi rész saját v. a közösbõl
(Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítõ zsoltárok a másik kettõben.)
Befejezõ imaóra (Bi):
Himnusz az Általános részbõl; a többi a napról.
10 DECEMBER
Emléknapokon (memoria):
Olvasmányos imaóra:
Himnusz a saját, ill. közös részbõl v. a Zsoltáros részbõl (ha nincs
saját), zsoltárok a napról, 1. (szentírási) olvasmány az idõszaki részbõl,
2. olvasmány, könyörgés saját.
Reggeli dicséret (Rd)
és Esti dicséret (Ed):
Zsoltárok a hét napjairól; himnusz, rövid olvasmány.
Benediktusz és Magnifikat antifónája, fohászok saját; ha nincsen saját
része, akkor vagy a közösbõl vagy a napról; könyörgés a szentrõl.
Napközi imaóra (Ni):
Himnusz az Általános részbõl; a többi rész a hétköznapról. (Ha mind a
hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok.)
Befejezõ imaóra (Bi):
Himnusz az Általános részbõl; a többi a napról.
A nem kötelezõ emléknapokon minden úgy, mint az emléknapokon (ha szentrõl
végezzük a zsolozsmát.)
Tetszõleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum):
Dec. 17–24-ig, Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetõk a
szentek emléknapjai. De vehetõ róluk megemlékezés a következõ módon:
Az olvasmányos imaórában:
A 2. (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke, utána a szent
saját olvasmánya és válaszos éneke, és a szentrõl szóló könyörgés;
A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed):
A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentrõl szóló
Benediktusz-, ill. Magnifikat-antifóna, a szentrõl szóló könyörgés
záradékkal, az imaóra befejezése.
Vasárnapokon:
I. Esti dicséret (Ed):
Minden a Zsoltáros részbõl, ill. a megfelelõ liturgikus idõröl.
Olvasmányos imaóra:
Minden a zsoltáros részbõl, ill. a megfelelõ liturgikus idõrõl. Te Deum,
kivéve a Nagyböjt vasárnapjait.
11 DECEMBER
Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed):
Minden a Zsoltáros részbõl, ill. a megfelelõ liturgikus idõröl.
Napközi imaóra (Ni):
Himnusz az Általános részbõl. A következõ részek a Zsoltáros részbõl,
a könyörgés a megfelelõ liturgikus idõrõl. (Ha mind a hármat végezzük:
a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok).
Befejezõ imaóra (Bi):
Himnusz az Általános részbõl. A többi rész a vasárnapról, Zsoltáros
rész IV. hete után található; külön-külön szöveg van az I. és a II. Ed
utánra.)
Köznapokon:
Általában minden az Idõszaki, az Általános és a Zsoltáros részbõl.
12 DECEMBER
Megjegyzések a szentmiséhez
Az évközi köznapok miséje
Az évközi köznapok miséjeként vehetõ bármely évközi vasárnap miséje,
Dicsõség és Hitvallás nélkül, a közös prefáció valamelyikével. Sõt e napokon
mondható bármely megfelelõ alkalmi-, votív- vagy gyászmise is. Mondható mise
bármelyik szentrõl, akinek a neve a martirologiumba fel van véve. (Jelzés a
D-ban: MISE: szabadon választható.)
A misében, hacsak külön nincs említve, nincs sem Dicsõség, sem Hitvallás.
Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsõséget, esetleg
Hitvallást is. A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli
Hitvallás is.
A mise könyörgései
A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una
conclusione“ sem): Az évközi („per annum“) köznapi misékben szabad a köznapi
könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle
szándékokra szóló könyörgéseket. Egyes különleges szándékokat az Egyetemes
könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele.
A kalendáriumban szereplõ új szenteknél, akiknek a saját könyörgésük még
hiányzik a misekönyvbõl, a közös misékbõl lehet venni azt.
December 17-tõl 24-ig, Karácsony nyolcadában és nagyböjtben, amikor a
szentek emléknapjai nem ünnepelhetõk, a napi könyörgés helyett mégis vehetõ
a napi szentrõl szóló könyörgés.
A mise olvasmányai
Az Olvasmány, a Szentlecke, az Evangélium a megfelelõ olvasmányos-
könyvekben találhatók meg.
Az egyes köteteket a következõ rövidítésekkel jelöljük:
Szentek emléknapjaira: Sztköt.
Különféle alkalmakra: Alk.
A szentekrõl szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következõket kell
megjegyeznünk: A fõünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat
kell vennünk. Emléknapokon csak abban az esetben kell az illetõ emléknapra
szóló olvasmányokat venni, ha azok valóban az illetõ szentrõl szólnak (pl. Szt.
Barnabás ap., v, Szent Mária Magdolna), egyébként lehet választani a köznapi
vagy a szentek olvasmányai között. A misézõ pap dönti el, hogy lelkipásztori
szempontból melyik olvasmányt válassza. Megfontolandó azonban, amit a
Lekcionárium általános bevezetése mond (8 p.): „Többnyire érdemesebbnek
13 DECEMBER
látszik megtartani az egyes liturgikus idõszakokra kijelölt szentírási könyveknek
megközelítõen folyamatos olvasását.“ Amennyiben pedig a hét folyamán a
köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeesõ ünnep folytán,
lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett, ha
az alkalmasabbnak látszik.
Ha valamelyik templomban (pl. filián) csak ritkábban van mise, akkor a
legmegfelelõbb olvasmányokat választhatjuk Ezen szempontok miatt a D a hét
elején összesítve jelzi a hétköznapi olyasmányokat (kivéve a nagyböjti idõt).
Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és elõírásokat
részletesen megtalálhatjuk az „A“ évre szóló vasárnapi kötet elején.
A prefációk
Az évközi idõben, hacsak más prefáció nincs jelezve, köznapokra mindig a
közös prefációk egyikét vesszük, (kivéve a IV. misekánont, melyet mindig saját
prefációval mondunk.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció.
A szentek emléknapjainál levõ mfsz. jelzés azt jelenti: megfelelõ szentrõl,
azaz az illetõ szent állapotának megfelelõ prefácio is vehetõ (vért. v. lelkipászt.
v. szentek ált. pref. stb.) a közös pref. helyett.
Az eukarisztikus ima (Misekánon)
„A papra tartozó részek között elsõ helyen áll az eukarisztikus ima. Az
egész szentmisének ez a csúcspontja.“ (A Római Misekönyv Általános
Rendelkezései 10 p.) Szavait érthetõen és fennhangon mondják (a papok), és
mindenki figyelemmel hallgassa. Amíg a pap ezeket az imákat mondja, más
imák vagy énekek nem végezhetõk, és az orgonának, illetve más hangszernek
hallgatnia kell. (Uo. 12. p.)
Az eukarisztikus ima használatának szabályai:
Az elsõ három eukarisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor
használható. Az elsõ eukarisztikus imának egyes napokon külön szöveg-
változatai vannak, melyeket az illetõ napoknál jelzünk.
A második eukarisztikus imának saját prefációja van; vehetõ ezzel vagy
más prefációval is. Meghatározott halottért (halottakért) vehetõ saját meg-
emlékezés. Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendõ. A har-
madik eukarisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében
az eukarisztikus ima végén levõ szöveg helyett egy külön szöveget kell venni.
A negyedik eukarisztikus imának saját prefációja van, mely nem választható
el. Ezért olyan napokon vagy misékben, melyeknek saját prefációjuk van, ez az
eukarisztikus ima nem mondható. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját
14 DECEMBER
prefácioja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben.
Nem számít saját prefációnak az egyes idõszakok (advent, nagyböjt stb.)
prefációja.
Votívmisékben mondható vagy az illetõ mise prefációja (az I, II., III.
eukarisztikus imával) vagy pedig az illetõ (II. vagy IV.) misekánon prefációja.
Különleges alkalmakra szóló eukarisztikus imák a Misekönyv 487–511.
lapjain találhatók.
A koncelebrálás (együttmisézés).
Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak, az áldozatnak és
Isten egész népének egységét. (Ált. Rend. 153. p.) Mindenkor ajánlatos, amikor
lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését. A
koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük, elég ha albát (de nem karinget) és
stólát öltenek. A fõcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell
viselnie (tehát kazulát is). A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell
mondaniok, melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás
szavai), hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó
elõirásokat (Ált. Rend. 153-208).
„Azokat a szövegeket, amelyek minden koncelebrálóra tartoznak, a
koncelebrálók halkan mondják, hogy a fõcelebráns hangja jól hallatszék. Így a
nép a szöveget könnyebben megérti.“ (Ált. Rend. 170. p.) Az epiklézist
koncelebralók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve
mondják. Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé
kinyújtják jobb kezüket, rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva).
A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi.
A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetõségét jelzi.
Éspedig:
0: nem mondható semmiféle gyászmise;
1: mondható egy temetési mise;
2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után, b) a végleges eltemetés
alkalmával, c) a halál vagy temetés elsõ évfordulóján;
3: bármely gyászmise mondható.
15 DECEMBER
B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék
mondásának lehetõségét jelzik.
Éspedig:
0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise;
1: kivéve a fõünnepeken, hamvazószerdán és nagyhét napjain, a fõpásztor
engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelõ alkalmi vagy
votívmise mondását;
2: nagyböjt idején kívül, ha azt lelkipásztori szempontok indokolják, a
templomigazgató vagy a misézõ megítélése alapján mondható megfelelõ alkalmi
vagy votívmise;
3: mondható bármilyen megfelelõ alkalmi vagy votívmise.
Egyébként az elsõcsütörtöki, elsõpénteki és elsõszombati votívmisék
mondásának lehetõségét esetrõl-esetre külön is jelezzük az illetõ napoknál.
A kereszt + a napi mise elõtt a „pro populo“ mondandó miséket jelzi a
plébánosok, illetve azok számára, akiket illet.
Az egyes pénteki napoknál a kereszt † bûnbánati napot, a két kereszt †† a
nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat, a három kereszt ††† a szigorú böjti
napokat jelzi, hamvazószerdán és nagypénteken.
A fõünnepek, a vasárnapok, az ünnepek és más jeles napok pirossal való
nyomtatása azt a célt szolgálja, hogy azok liturgikus jelentõségét hangsúlyozza.
Tehát nem munkaszüneti napot jelez, sem parancsolt ünnepet.
16 NOVEMBER
NOVEMBER
ADVENT
Az adventi idõnek kettõs jellege van. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület
ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk.
Egyúttal azonban olyan idõszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja
figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok
miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje.
(Egyetemes szabályok a liturgikus évrõl és naptárról 39)
ZSO: I. kötet
I. zsoltárhét
Miseolvasmányok: vasárnap A év
Köznap I. kötet, I. év.
Általános szándék (Béke az összes népek között): Hogy a Föld
valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén
növekedjék az egyetértésben és a békességben.
Missziós szándék (Gyermekek és fiatalok): Hogy a gyermekek és a
fiatalok az evangélium hírnökei legyenek, és hogy emberi méltóságukat
mindig tiszteletben tartsuk, és minden erõszaktól és kizsákmányolástól
megóvjuk.
I. zsoltárhét
I. Ed a vas.-ról. Bi: vas. I. Ed utáni.
28. ADVENT 1. VASÁRNAPJA
ZSO: az adv. vas.-ról Oi: TeDeum. (Lehet az Oi-t vigiliával kibõvíteni;
ezek a szövegek a könyv függelékében vannak. Ez lehetséges az év
minden vas.-ján, a FÜ-eken és az Ü-eken is.)
viola 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. adv. I. – Olv.: Iz 2,1-5;
– Róm 13,11-14 – Mt 24,37-44 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
17 NOVEMBER
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Iz 2,1-5 v. 4,2-6 – Mt 8,5-11
K: Iz 11,1-10 – Lk 10,21-24
Sz: Iz 25,6-10a – Mt 15,29-37
Cs: Iz 26,1-6 – Mt 7,21.24-27
P: Iz 29,17-24 – Mt 9,27-31
Sz: Iz 30,19-21.23-26 – Mt 9,35-10,1.6-8
29. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Ma kezdõdnek a RORÁTE szentmisék. Szûz Mária Közös miséibõl az
ADVENTRE szóló mondható december 16-ig bezárólag. Glória is
mondható.
Prefáció Szûz Máriáról vagy Advent II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család: A TÁRSULAT ALAPÍTÁSA. Ü.
ZSO: az Ü-rõl Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, pref. közös.
30. Kedd. SZENT ANDRÁS APOSTOL. Ü.
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs) pref. apostol I. v. II – Olv.:
Róm 10,9-18 – Mt 4,18-22 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
18 DECEMBER
DECEMBER
Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a
szenvedõket): Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra,
hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket,
amelyekben magányos emberek, betegek és öregek vergõdnek, és
mindnyájunkat arra ösztönözzön, hogy nagylelkûen segítségükre
siessünk.
Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak): Hogy a föld népei
megnyissák az ajtóikat Krisztusnak és evangéliumának, a béke, a
testvériség és az igazságosság örömhírének.
1. Szerda. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról.
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mentes István tb. esperes, köröstarjáni plébános (1977)
2. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról.
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak, mondható Vo: Krisztus
Fõpapról, pref. euk. – Vagy: papi v. szerz. hivatásokért, pref. adv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
19 DECEMBER
3. Péntek. † Xavéri Szent Ferenc áldozópap. E
ZSO: az E-ról.
viola 2 MISE: a szentrõl, köny. saját, pref. adv.I. v. mfsz.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo.
Jézus Szívérõl, pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Szombat. Köznap
Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító e.
ZSO: az adv. közn.-ról, vagy az e-ról.
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
fehér Szt. Jánosról: lelkipászt. v. egyht., köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz.
fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak, mondható Vo.
Sz. Máriáról, pref. Szûz Mária I. vagy II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Isten Szolgája Dr. SCHEFFLER JÁNOS szatmári püspök, váradi ap.
kormányzó (1952)
† Mons. Dr. Lestyán Endre prelátus-kanonok, (1965) a székesegyházi plébánia
elsõ plébánosa
† Orbán Péter c. esperes, zilahi plébános (1969)
20 DECEMBER
II. zsoltárhét
I. Ed a vas.-ról. Bi: vas. I. Ed utáni.
5. ADVENT 2. VASÁRNAPJA.
ZSO: Az adv. vas.-ról Oi: TeDeum. Ed a vas.-ról.
viola 0 + MISE: saját. (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. adv. I.
I. – Olv.: Iz 11,1-10 – Róm 15,4-9 – Mt 3,1-12 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
H: Iz 35,1-10 – Lk 5,17-26
K: Iz 40,1-11 – Mt 18,12-14
Sz: Iz 40,25-31 – Mt 11,28-30
Cs: Iz 41,13-20 – Mt 11,11-15
P: Iz 48,17-19 – Mt 11,16-19
Sz: Sir 48,1-4.9-11 – Mt 17,10-13
6. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Szent Miklós püspök. e
ZSO: az adv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
fehér Szt. Miklósról: püspökök, köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Sárvár és Felsõvidéki gróf Széchényi Miklós püspök (1923)
21 DECEMBER
7. Kedd. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: Püspökök v. egyháztanítók köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I az Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni
8. Szerda. A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN
FOGANTATÁSA. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO: a FÜ-rõl, Oi: TeDeum, Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
Ter 3,9-15.20 – Ef 1.3-6.11-12 – Lk 1,26-38 – Saját egyet. köny. a
Sztköt. szerint (24. szám)
Ma nem mondható RORATE szentmise
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
22 DECEMBER
9. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok. e
ZSO: az adv. közn.-ról.
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
fehér Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzinról: szentek közös, köny. saját,
pref. adv. I. v. mfsz (Ejtsd: Huan Diégo Kautla-toacin)
Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén bennszülött indiánok
törzsébõl született 1474 körül. A Mexikóváros mellett levõ Tepayac
(ejtsd: Tepeják) dombon megjelent neki az Istenszülõ Szûzanya, és ezt
a mélyen hívõ, alázatos és buzgó embert arra kérte, hogy a jelenés
helyén a Guadalupei Szûzanya tiszteletére templom épüljön. Ott hunyt
el az Úrban, az 1548. esztendõben Juan Diégót II. János Pál pápa
1991. május 6-án boldoggá, majd 2002. július 31-én szentté avatta.
Könyörgés: Istenünk, te a Boldogságos Szûz Máriának néped iránti
szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. Közbenjárására add
meg nekünk, hogy Szûzanyánknak Guadalupében adott intelmeit
kövessük, és így akaratodat szüntelenül teljesítsük. A mi Urunk Jézus
Krisztus…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Lindenberger János (1951) debreceni ap. kormányzó – nagyprépost
23 DECEMBER
10. Péntek. † Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról.
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Boldog Marc Antonio Durando CM. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. adv. I. v. mfsz.
11. Szombat. Köznap.
Vagy: Szent I. Damazusz pápa e.
ZSO: az adv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
fehér Szt. Damazuszról: pápák, köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
24 DECEMBER
III. zsoltárhét
I. Ed a vas.-ról. Bi: vas. I. Ed utáni.
12. ADVENT 3. VASÁRNAPJA.
ZSO: Az adv. vas.-ról Oi: TeDeum.
viola 0 + MISE: saját. (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. adv. I.
vagy: I. – Olv.: Iz 35,1-6a.10 – Jak 5,7-10 – Mt 11,2-11– Egyet. köny.
rózsa-
szín 0
Ma az oltár díszíthetõ virágokkal. Az orgona (v. más hangszer) szólhat az
ének kíséretén kívül is.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
H: Szám 24,2-7. 15-17a – Mt 21,23-27
K: Szof 3,1-2. 9-13 – Mt 21,28-32
Sz: Iz 45,6b-8. 18. 21b-26 – Lk 7,19-23
Cs: Iz 54,1-10 – Lk 7,24-30
P: Iz 56,1-3a. 6-8 – Jn 5,33-36
25 DECEMBER
13. Hétfõ. Szent Lúcia szûz és vértanú. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: vért. v. szüzek, köny. saját, pref. adv. I. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
14. Kedd. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. adv. I. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
26 DECEMBER
15. Szerda. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról.
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
16. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról.
viola 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. adv. I.
Megjegyzések advent utolsó hetére:
A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van. RORATE miséket tilos
végezni.
A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk a következõ-
képpen:
Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik
a szentrõl szóló olvasmány és annak válaszos éneke, majd a szentrõl szóló
könyörgés. – A Rd-ben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása
után, a szentrõl szóló Ben., ill. Magn. antifóna után a szentrõl szóló könyörgés
és a szokásos befejezés. A misében az adventi köny. helyett mondható a szentrõl
szóló köny.
A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi.
Hétköznapi olvasmányok:
Dec. 17: Ter 49,2.8-10 – Mt 1,1-17
Dec. 18: Jer 23,5-8 – Mt 1,18-24
Dec. 19: Bir 13,2-7.24-25a – Lk 1,5-25
Dec. 20: Iz 7,10-14 – Lk 1,26-38
Dec. 21: Én. 2,8-14 v. Szof 3,14-17 – Lk 1,39-45
Dec. 22: 1Sám 1,24-28 – Lk 1,46-56
Dec. 23: Mal 3,1-4; 4,5-6 – Lk 1,57-66
Dec. 24: (a reggeli misében)
2 Sám 7,1-5.8b-12.16 – Lk 1,67-79
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Suta Evermód József O. Praem. tanár (1982)
27 DECEMBER
17. Péntek. † Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról. Rd és Ed ant.: „Az eljövendõ...“ stb., Magn.-ant.:
„Ó, Bölcsesség…“
viola 2 MISE: saját, pref. adv. II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Giczei Károly tb. esperes, bélfenyéri plébános (1987)
18. Szombat. Köznap.
ZSO: az adv.közn.-ról. Rd és Ed ant.: „Istenünk a Libanon felöl…“
stb., Magn.-ant.: „Ó, Urunk…“
viola 2 MISE: saját, pref. adv. II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
28 DECEMBER
IV. zsoltárhét
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: „Ó Urunk…“ Bi: vas. I. Ed utáni.
19. ADVENT 4. VASÁRNAPJA.
ZSO: az adv. vas.-ról. Oi: TeDeum. – Rd és Ed ant: „Fujjátok meg…“
stb. Magn-ant: „Ó, Jessze…“
viola 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs.), Hitvallás. – Olv.: Iz 7,10-14. –
Róm 1,1-7 – Mt 1,18-24 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Némethy Gyula prelátus-kanonok teológiai rektor (1951)
† Dr. Csillag Nándor teológiai tanár, zárda-lelkész (1967)
29 DECEMBER
20. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról. Rd ant.: „Ime eljön az Úr…“ stb. Magn.-ant.:
„Ó, Dávid kulcsa…“
viola 2 MISE: saját, pref. adv. II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Takács János kanonok, váradvelencei plébános (1977)
21. Kedd. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról. Rd és Ed ant.: „Az Úr elhagyja…“ stb.
Magn.-ant.: „Ó, szent Virradat !…“
viola 2 MISE: saját, pref. adv. II.
Vehetõ megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Gahér Mihály esperes, szentjobbi plebános (1950)
30 DECEMBER
22. Szerda. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról. Rd és Ed ant.: „Mindenható Istenünk…“ stb.
Magn.-ant.: „Ó, Nemzetek Királya…“
viola 2 MISE: saját, pref. adv. II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
23. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az adv. közn.-ról. Rd és Ed ant.: „Lelkem hozzád emelem…“ stb.
Magn.-ant.: „Ó, Emmánuel…“
viola 2 MISE: saját, pref. adv. II.
Vehetõ megemlékezés Kety Szent János áldozópapról.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
31 DECEMBER
24. Péntek. † Köznap.
ZSO: A Ni befejeztéig az adv. közn.-ról.
viola 2 MISE: (reggel) saját, pref. adv. II.
A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idõ.
S.E.R. Böcskei László megyés püspök úr püspöki kinevezése (2008).
Imádkozzunk Érte a Hivek könyörgésében!
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
32 DECEMBER
KARÁCSONYI IDÕ
A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak
tartja, hogy megemlékezzék Urunk születésérõl és elsõ megnyilat-
kozásairól. Ez történik a karácsonyi idõszakban. A karácsonyi idõ
Karácsony elsõ Ed-ével kezdõdik és a Vízkereszt utáni vasárnapig
bezárólag tart (ÁSz 32, 33).
Megjegyzések Karácsonyra:
– Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára:
„Megtestesült… és emberré lett“, ill. „Ki fogantatott… született Szûz
Máriától“. Két térdre, ha éneklik, egy térdre, ha mondják a Hitvallást.
– Nem mondható a IV. eukarisztikus ima, sem a különleges alkalmakra
szólók. (V–VII.)
– Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy
koncelebrálhat. Aki három vagy csak két misét mond, mindegyikért
fogadhat el stipendiumot. A plébánosok és azok, akik erre kötelesek,
az egyik misét „pro populo“, (ill. ad int. Ordinarii) kötelesek végezni.
Az ezt jelzõ + az éjféli misénél van feltüntetve, de bármelyik mise
applikálható.
– Aki csak egyszer misézik, azt a miseformulát válassza, amelyik
legjobban megfelel annak a napszaknak, amikor misézik.
I. Ed KARÁCSONYRÓL. Végezhetõ a vigília mise elõtt vagy utána is.
fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás (térdhajtás), pref. kar. Az
I. euk. imában saját betét. – Olv.: Iz 62,1-5 – ApCsel 13,16-17. 22-25
– Mt 1,1-25, vagy Mt 1,18-25 – Egyet. köny.
A Bi-t csak azok végzik, akik az éjjel végzett Oi-n és az éjféli misén nem
vesznek részt.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
33 DECEMBER
25. Szombat. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY).
FÜ nyolcaddal. (Parancsolt ünnep.)
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás (térdhajtás), pref. kar. Az
I. euk. imában ünnepi betét. – Olv.: Iz 9,1-6 – Tit 2,11-14 – Lk 2,1-14
– Egyet. köny.
HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját, Dicsõség, Hitvallás
(térdhajtás), pref. kar. Az I. euk. imában ünnepi betét. – Olv.: Iz 62,11-12
– Tit 3,4-7 – Lk 2,15-20 – Egyet. köny.
ÜNNEPI MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás (térdhajtás), pref. kar. Az
I. euk. imában ünnepi betét. – Olv.: Iz 52,7-10 – Zsid 1,1-6 – Jn 1,1-18
vagy: Jn 1,1-5.9-14 – Egyet. köny.
II. Ed Urunk születésérõl.
Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
34 DECEMBER
26. VASÁRNAP. A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok az I. hétrõl.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. kar. – Olv.: Sir 3,3-7.14-17a
– v. 1Sám 1,20-22.24-28 – Kol 3,12-21 – v. 1Jn 3,1-2.21-24 – Mt 2,
13-15. 19-23 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok az I. hétrõl.
piros 0 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás , pref. kar. – Olv.: ApCsel 6,8-10;
7,54-59 – Mt 10,17-22 – Saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (25. szám).
35 DECEMBER
27. Hétfõ. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét hétfõjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 1,1-4 –
Jn 20,2-8 – Egyet köny.
Borszentelés a helyi szokásoknak megfelelõen.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
28. Kedd. APRÓSZENTEK. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét keddjérõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 1,5-2,2 –
Mt 2,13-18 – Egyet köny.
Engesztelõ nap az abortuszokért.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Szabó János kiérd. esperes, nagyszalontai plébános (1972)
36 DECEMBER
29. Szerda. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét szerdájáról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,3-11 –
Lk 2,22-35
Megemlékezés vehetõ Becket Szent Tamás püspök és vértanúról.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
30. Csütörtök. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét csütörtökjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17
– Lk 2,36-40
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
37 DECEMBER
31. Péntek. † KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét péntekjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21
– Jn 1,1-18
Vehetõ megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon.
Az évvégi hálaadást az egyházmegyei elõírás szerint végezzük.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a holnapi FÜ.-rõl. Bi.: vas. I. Ed utáni.
Ahol a holnapi FÜ. parancsolt ünnep (hazánkban az), az esti misét a
FÜ.-rõl kell venni (Vatikáni direktórium közlése, Vö. Eucharisticum
mysterium 28a).
38 JANUÁR
2011. JANUÁR
Általános szándék (Gondoskodás a teremtésrõl): Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az embereknek szánt drága
adományokat, megõrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére
bocsássuk.
Missziós szándék (A keresztények egysége): Hogy a keresztények,
tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát,
tudjanak eljutni a teljes egységre.
1. Szombat. SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV). FÜ.
(Parancsolt ünnep).
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I.
(„…Istenanyaságának ünnepén“). Az I. euk. imában ünnepi betét. –
Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet,
az egyet. köny.-be vegyünk megfelelõ imaszándékot is. – Ma nem, de
a következõ napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgõ
mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári
év elejére szóló alkalmi mise is.
Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetõk a változó ünnepek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. Ed a FÜ-rõl Bi.: vas. II. Ed utáni.
39 JANUÁR
II. zsoltárhét
2. KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.
ZSO: a Vas-ról. 417. oldal, Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Sir 24,1-4. 12-16
Ef 1,3-6. 15-18 – Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5. 9-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
Január 2: 1Jn 2,22-28 – Jn 1,19-28
Január 3: 1Jn 2,29-3,6 – Jn 1,29-34
Január 4: 1Jn 3,7-10 – Jn 1,35-42
Január 5: 1Jn 3,11-21 – Jn 1,43-51
Péntek: 1Jn 5,5-6,8-13 – Lk 5,12-16
Szombat: 1Jn 5,14-21 – Jn 3,22-30
40 JANUÁR
3. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Jézus szent neve. e
ZSO: a kar. idõ közn.-járól.
fehér 2 MISE: a kar. idõ közn.-járól, köny. vízk. elõtti. pref. kar.
fehér MISE: Jézus Szentséges neve (Misekönyv 891. o.)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Szent Genovéva szûz. E.
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szüzek, köny. saját, pref. kar, v. mfsz.
4. Kedd. Köznap.
ZSO: a kar. idõ közn.-járól.
fehér 2 MISE: a kar. idõ közn.-járól, köny. vízk. elõtti, pref. kar.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
SZENT SETON ANNE ERZSÉBET. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum
fehér 1 MISE: szüzek, köny. saját, pref. kar. v. mfsz.
41 JANUÁR
5. Szerda. Köznap.
ZSO: a kar. idõ közn.-járól.
fehér 2 MISE: a kar. idõ közn.-járól, köny. vízk. elõtti pref. kar.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni
6. Csütörtök. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT). FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum (parancsolt ünnep)
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. Az I. euk. imában saját
betét. – Olv.: Iz 60,1-6 – Ef 3,2-3a.5-6 – Mt 2,1-12 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ma végezzük a hagyományos vízszentelést.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
42 JANUÁR
7. Péntek. † Köznap.
Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. e
ZSO: a kar. idõ közn.-járól vagy az e-ról.
fehér 2 MISE: a kar. idõ közn.-járól, köny. vízk. utáni, pref. vízk. v. kar.
fehér Szt. Rajmundról: lelkipászt., köny. saját, pref. vízk. v. mfsz.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo.
Jézus Szívérõl, pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Szombat. Köznap.
ZSO: a kar. idõ közn.-járól.
zöld 3 MISE: a kar. idõ közn.-járól, köny. vízk. utáni, pref. vízk. v. kar.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
43 JANUÁR
I. Ed. az Ü-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
9. Vasárnap. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum, Ni: zsoltárok a III. hét vas.-járól.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Iz 42,1-4.6-7
ApCsel 10,34-38 – Mt 3,13-17 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Dr. Hauler Pál ált. helynök, szilágysomlyói plébános (1980)
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Zsid 1,1-6 – Mk 1,14-20
K: Zsid 2,5-12 – Mk 1,21-28
Sz: Zsid 2,14-18 – Mk 1,29-39
Cs: Zsid 3,7-14 – Mk 1,40-45
P: Zsid 4,1-5,11 – Mk 2,1-12
Sz: Zsid 4,12-16 – Mk 2,13-17
44 JANUÁR
ÉVKÖZI IDÕ
A NAGYBÖJT ELÕTTI RÉSZ
A sajátos jellegû idõkön kívül van még harminchárom, esetleg
harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának
nem valami különös szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus
misztériumát a maga teljességében, kiváltképp a vasárnapokon. Ezt az
idõszakot hívjuk évközi idõnek. (Ász 43)
ZSO: III. kötet.
I. zsoltárhét.
10. Hétfõ. Köznap. Évközi 1. hét
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Buday Ernõ Márton O. Praem perjel váradújvárosi plébános (2000)
† Ludescher József tasnádszántói plébános (1962)
11. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. idõ közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Ponner Antal kisegítõ lelkész (1968)
† Nagy Gyula segédlelkész Olasziban (1979)
† Mons. Dr. Nemecsek József prelátus-kanonok teológiai rektor (1989)
45 JANUÁR
12. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. idõ közn.-járól.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Brösztel Lajos apát-kanonok (1954)
13. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szent Hiláriuszról: egy pk., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
46 JANUÁR
14. Péntek. † Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Godefried testvér. E
fehér 2 MISE: szerz. közös miséje, saját köny.
15. Szombat. Köznap.
Vagy: Remete Szent Pál. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Remete Szent Antalról: egy szent, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Zitzmann Ferenc apát-kanonok váradolaszi plébános (1979)
47 JANUÁR
II. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben.- és Magn.-antifónák
A, B és C évek szerint változnak. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a
Függelék IV.-be kerülhettek csak be a II. III. és IV. kötetben. Erre utal az
alábbi jelzés: „Függ. IV“.
16. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Oi: Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas., (egy a 8 közül). –
Olv.: Iz 49,3.5-6 – 1Kor 1,1-3 – Jn 1,29-34 – Egyet. köny.
Ma kezdõdik az ökumenikus imanyolcad és tart a következõ vas.-ig. A két
vas. kivételével mondható megfelelõ Vo, vasárnap is az ordinárius engedélyével.
A Vo-hoz vehetjük a Sztköt. saját egyet. köny.-ét 2. szám.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Zsid 5,1-10 – Mk 2,18-22
K: Zsid 6,10-20 – Mk 2,23-28
Sz: Zsid 7,1-3,15-17 – Mk 3,1-6
Cs: Zsid 7,25-8,6 – Mk 3,7-12
P: Zsid 8,6-13 – Mk 3,13-19
Sz: Zsid 9,2-3.11-14 – Mk 3,20-21
48 JANUÁR
17. Hétfõ. Szent Antal apát. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
18. Kedd. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZÛZ. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum
fehér 1 MISE: szüzek, köny. saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. szüzek –
Olv.: 2Kor 10,17-11,2 – Mt 25,1-13 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
49 JANUÁR
19. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Tanka József micskei plebános (2006)
20. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú. e
Vagy: Szent Sebestyén vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy az e-k egyikérõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szent Fábiánról: egy vért. v. pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
piros Szent Sebestyénrõl: egy vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
50 JANUÁR
21. Péntek. † Szent Ágnes szûz és vértanú. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
piros 2 MISE: egy. vért. v. szüzek, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
22. Szombat. Köznap.
Vagy: B. Batthyány Strattmann László. e
Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér B. Batthyány Strattmann Lászlóról: szent férfiak, pref. közös v. mfsz.
piros Szent Vince könyörgés saját, egy vért. miséje, pref. közös, v. mfsz.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
51 JANUÁR
Boldog Batthyány Strattmann László
1870-ben Dunakilitiben született õsi magyar fõnemesi családból.
1876-ban a nagy dunai árvíz elõl a család Köpcsénybe menekült.
Édesanyját 12 éves korában elvesztette. Egyetemi tanulmányait a bécsi
egyetem mezõgazdasági, majd az orvosi szakán tanult. 1900-ban orvosi
diplomát szerzett. 1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia
grófnõvel, házasságukból 13 gyermek született. 1902-ben Köpcsényben
25 ágyas magánkórházat alapít. Általános orvosi diplomájához elõször
sebészi, majd szemészeti szakképesítést szerzett. Az elsõ világháború
alatt 120 ágyasra bõvíti kórházát, hogy a sebesült katonákat is fogadni
tudja. 1815-ben meghalt nagybátyja, akinek vagyonát, körmendi
kastélyát és hercegi címét örökölte. Ekkor a család Körmendre költö-
zött, ahol szintén kórházat rendezett be. Ekkor már híres szemorvos-
ként tartják számon, és a betegek minden felõl özönlenek hozzá. A
szegényeket ingyen gyógyította, sõt receptjeiket is õ fizette. Betegeinek
lelkével is törõdött, magát Isten eszközének tekintette, a gyógyulást az
Isten adja – mondta sok alkalommal. Naponta családjával együtt részt
vett a szentmisén és szentáldozáshoz is járult. Nagy hangsúlyt fektetett
az igazi keresztény családi életre, a közös imádságra és az erények
gyakorlására. Több, mint egy éves türelemmel viselt szenvedés után a
bécsi Löw szanatóriumban hunyt el 1931. január 22-én. Körmendi
kastélyában ravatalozták fel, ahol a szegények és betegei búcsúztak
tõle. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. A
köztudatban szentéletû embernek tartották. II. János Pál pápa 2003.
március 23-án Rómában avatta boldoggá.
Mise könyörgése: Istenünk, te Boldog Batthyány Strattmann László
orvosnak azt a hivatást adtad, hogy a szegényeken és a betegeken
segítsen, családjáról gondoskodva pedig atyai szereteted tanúja legyen.
Add, hogy mi is állhatatosak legyünk a te szolgálatodban, és életünk
folyamán minden körülmények között rád figyeljünk és téged
kövessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben….
52 JANUÁR
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
23. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.-és Magn.- ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 9,1-4,
– 1Kor 1,10-13. 17 – Mt 4,12-23 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Zsid 9,15. 24-28 – Mk 3,22-30
K: Zsid 10,1-10 – Mk 3,31-35
Sz: Zsid 10,11-18 – Mk 4,1-20
Cs: Zsid 10,19-25 – Mk 4,21-25
P: Zsid 10,32-39 – Mk 4,26-34
Sz: Zsid 11,1-2, 8-19 – Mk 4,35-40
53 JANUÁR
24. Hétfõ. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: püspökök v. egyhtan., saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
25. Kedd. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (Pál Fordulása). Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, köny. saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v.
II. – Olv.: ApCsel 9,1-22 v. ApCsel 22,3-16 – Mk 16,15-28 –
Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
54 JANUÁR
26. Szerda. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök. E
ZSO: az E-ról, saját részek.
fehér 2 MISE: püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
27. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Merici Szent Angéla szûz. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Angéláról: szüzek v. nevelõk, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Orsolya rend:
MERICI SZENT ANGÉLA szûz, rendalapító. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl.
fehér 1 MISE: szüzek v. nevelõk, köny., saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. mfsz.
Ferences család:
BOLDOG PAUL JOSEF NARDINI rendalapító. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, saját könyörgéssel, pref. mfsz.
† Ferencsik Lõrinc c. prépost, sólyomkõvári plébános (1984)
55 JANUÁR
28. Péntek. † Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: egyht. v. lelkipászt., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Varjú Benõ esperes, váradolaszi plébános (1955)
† Matos Ferenc Lajos pápai prelátus-kanonok (2007)
29. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
56 JANUÁR
IV. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
30. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.-és Magn.- ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Szof 2,3;
3,12-13 – 1 Kor 1,26-31 – Mt 5,1-12a – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Zsid 11,32-40 – Mk 5,1-20
K: Zsid 12,1-4 – Mk 5,21-43
Sz: Zsid 12,4-7. 11-15 – Mk 6,1-6
Cs: Zsid 12,18-19. 21-24 – Mk 6,6-13
P: Zsid 13,1-8 – Mk 6,14-29
Sz: Zsid 13,15-17. 20-21 – Mk 6,30-34
† Szabó Ferenc tb. kanonok, biharpüspöki plébános (1952)
57 JANUÁR
31. Hétfõ. Bosco Szent János áldozópap. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: nevelõk, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
58 FEBRUÁR
FEBRUÁR
Általános szándék (A család): Hogy a családot a maga igazi valójában
mindenki tisztelje, és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész
társadalom javára.
Missziós szándék (A betegségben szenvedõk): Hogy azokon a missziós
területeken, ahol sürgetõbb a betegségek elleni küzdelem, a keresztény
közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedõk számára.
1. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Boldog Marie-Anne Vaillot és Odile Baumgartner angersi vértanúk. e.
ZSO: az évk. idõ közn.-járól, vagy az e-ról.
piros MISE: Boldog vértanúkról, pref. mfsz.
59 FEBRUÁR
2. Szerda. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ
BOLDOGASSZONY). Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját. – Olv.: Mal 3,1
4 v. Zsid 2,14-18 – Lk 2,22-40 v. Lk 2,22-32 – Egyet. köny.
A fõmisét a gyertyaszentelõ körmenettel kezdjük, ahogy a misekönyvben
jelezve van.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ma könyörgõnap van a szerzetesi hivatásokért. Emlékezzünk meg errõl a
szentbeszédekben és az egyet. köny.-ben.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Beöthy György prelátus-kanonok, irodaigazgató (1963)
3. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú. e
Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ok egyikérõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. Balázsról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szt. Anszgárról: püspökök v. hithird., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak, mondható Vo. Krisztus
Fõpapról v. papi-szerzetesi hivatásokért, pref.euk. vagy közös.
Balázsáldás adható ma vagy a következõ vasárnap is.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
60 FEBRUÁR
4. Péntek. † Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo. Jézus Szívérõl,
pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Frigyes apát. E
ZSO: Az E-ról
fehér 2 MISE: saját, pref. mfsz.
5. Szombat. Szent Ágota szûz és vértanú. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
piros 2 MISE: egy vért. v. szüzek, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak, mondható egy Vo: a 3 elsõ
közösbõl, pref. Sz. Mária
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
61 FEBRUÁR
I. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
6. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 58,7-10.
– 1Kor 2,1-5 – Mt 5,13-16 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Ter 1,1-19 – Mk 6,53-56
K: Ter 1,20-31. 2, 1-4 – Mk 7,1-13
Sz: Ter 2,4b-9. 15-17 – Mk 7,14-23
Cs: Ter 2,18-25 – Mk 7,24-30
P: Ter 3,1-8 – Mk 7,31-37
Sz: Ter 3,9-24 – Mk 8, 1-10
† Mons. Dr. Pop József káptalani helynök, szentjobbi apát-kanonok (1960)
62 FEBRUÁR
7. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Boldog Rendu Rozália. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szüzek, pref. mfsz.
8. Kedd. Köznap.
Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. e
Vagy: Bakhita Szent Jozefina szûz. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az ek-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szent Jeromosról: nevelõk, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szent Jozefináról: szüzek, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bakhita Szent Jozefina szûz
Szudánban, a Darfur tartományi Jebel Agilere-ben született 1868 körül.
Lány korában elrabolták, rabszolgavásáron többször eladták, a kegyetlen
rabszolgaság miatt sokat szenvedett. Végül felszabadult, Velencében
keresztény lett és belépett a Szeretet Canossiai Leányai közé, és életének
hátralévõ részében Schio városa környékén, Vicentino faluban élt. Jó-
szívû és segítõkész volt mindenki iránt. Itt halt meg 1947. február 8-án.
Misekönyörgés: Urunk, Istenünk, te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó
szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára
emelted. Kérünk, add meg nekünk, hogy az õ példája nyomán hûséges
szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust, és az irgalmas szeretet
gyakorlására mindig készen legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik….
63 FEBRUÁR
9. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Imrik Zoltán Sándor prelátus-kanonok (1959)
10. Csütörtök. Szent Skolasztika szûz. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
fehér 2 MISE: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
BOLDOG HÚGÓ ELSÕ PREMONTREI GENERÁLIS APÁT. Ü
ZSO: az Ü-ról
fehér 2 MISE: saját, Dicsõség, pref. mfsz.
64 FEBRUÁR
11. Péntek. † Köznap.
Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Sz. Máriáról: egy az elsõ 3 közösbõl, köny. saját, pref. Sz. Mária.
Ma van a Betegek Világnapja. Adjunk lehetõséget a betegek kenetének
közösségi kiszolgáltatására templomainkban.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
65 FEBRUÁR
II. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
13. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Sirák 15,16
21 Lecke: – 1Kor 2,6-10 – Mt 5,17-37 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Ter 4,1-15. 25 – Mk 8,11-13
K: Ter 6,5-8, 7,1-5.10 – Mk 8,14-21
Sz: Ter 8,6-13. 20-22 – Mk 8,22-26
Cs: Ter 9,1-13 – Mk 8,27-33
P: Ter 11,1-9 – Mk 8,34-39
Sz: Zsid 11,1-7 – Mk 9,1-12
66 FEBRUÁR
14. Hétfõ. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK,
EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJEI. Ü
ZSO: az Ü-rõl, saját részekkel Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: egyházalapítók v. hithird., köny. saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs)
pref. lelkipászt. – Olv.: ApCsel 13,46-49 – Lk 10,1-9 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mentes Ferenc c. apát-kanonok, újpalotai plébános (2005)
15. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Fedorek Imre c. apát-kanonok, váradszõlõsi plébános (2001)
67 FEBRUÁR
16. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
17. Csütörtök. Köznap.
Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér A szt. alapítókról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Evermód püspök. E
ZSO: az E-ról
fehér 2 MISE: saját, pref. mfsz.
† Klózik István tb. esperes, margittai plébános (1981)
68 FEBRUÁR
18. Péntek. † Köznap
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Szent Clet Ferenc CM áldozópap, vértanú. E
ZSO: az E-ról
piros 2 MISE: vértanúk közös, pref. vtk, v. mfsz
19. Szombat. Köznap
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
69 FEBRUÁR
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
20. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.-és Magn.- ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Lev 19,1-2.
17-18 – 1Kor 3,16-23 – Mt 5,38-48 – Egyt. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Sirák 1,1-10 – Mk 9,13-28
K: Sirák 2,1-13 – Mk 9,29-36
Sz: Sirák 4,12-22 – Mk 9,37-39
Cs: Sirák 5,1-10 – Mk 9,40-49
P: Sirák 6,5-17 – Mk 10,1-12
Sz: Sirák 17,1-13 – Mk 10,13-16
70 FEBRUÁR
21. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
Vagy: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Damjáni Szent Péterrõl: egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† P. Horváth Szilveszter O.F.M.Cap. utolsó kapucinus Váradon (1974)
22. Kedd. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs). Olv.: 1Pét 5,1-4 – Mt 16,13-19
– Egyet. köny., pref. apost. I. v. II.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Waldmann Ferenc tb. esperes, margittai plébános (1962)
71 FEBRUÁR
23. Szerda. Szent Polikárp püspök és vértanú. E
ZSO: az E-ról saját részekkel.
piros 2 MISE: egy. vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Szabados Antal (1962)
24. Csütörtök. SZENT MÁTYÁS APOSTOL. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
ApCsel 1,15-17.20-26 – Jn 15,9-17 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
72 FEBRUÁR
25. Péntek. † Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Karetka László tb. kanonok, éradonyi plébános (2001)
26. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† P. Sándor Dénes O.F.M. magyarcsékei plébános (1974)
† Mons. Dr. Czumbel Lajos ordinárius (1965)
73 FEBRUÁR
IV. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn.-ant. Függ. IV.: Bi: vas. I. Ed utáni.
27. ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról, Oi: TeDeum. Ben. és Magn.-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 49,14-15
– 1Kor 4,1-5 – Mt 6,24-34 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Sirák 17,29-28 – Mk 10,17-27
K: Sirák 35,1-15 – Mk 10,28-31
Sz: Sirák 36,1-2.5-6.13-19 – Mk 10,32-45
Cs: Sirák 42,15-26 – Mk 10,46-52
P: Sirák 44,1.9-13 – Mk 11,11-26
Sz: Sirák 51,17-27 – Mk 11,27-33
28. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
74 MÁRCIUS
MÁRCIUS
Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika
nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat, és fejlõdjenek
a társadalmi igazságosságban és a békében.
Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon
világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek,
akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy
hátrányos megkülönböztetést szenvednek.
1. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Köblös Vilmos tb. esperes, székelyhídi plebános (1971)
2. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Pintér László debreceni ap. kormányzó (1957)
75 MÁRCIUS
3. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézusról,
az Örök Fõpapról, pref. euk.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Péntek. † Köznap.
Vagy: Szent Kázmér. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szent Kázmér., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívérõl,
pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
76 MÁRCIUS
5. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak, mondható egy Vo: a 3 elsõ
közösbõl, pref. Sz. Mária.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
77 MÁRCIUS
6. ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.-és Magn.- ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mtörv 11,
18. 26-28 – Róm 3,21-25 a. 28 – Mt 7,21-27 – Egy. Köny.
Ma könyörgõnap van a világ éhezõiért. Emlékezzünk meg errõl a szent-
beszédekben és az egyet. köny.-ben. Mondható errõl alkalmi mise is.
Holnap lesz S.E.R. Böcskei László megyéspüspök Úr püspökké szentelési
évf. (2009). A mai szentmise Egyetemes könyörgéseiben imádkozzunk Érte.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Dr. Hosszú László nyug. ordinárius, apostoli pronotárius (1983)
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Tób 1,1a. 2, 2,1-9 – Mk 12,1-12
K: Tób 2,10-23 – Mk 12,13-17
78 MÁRCIUS
7. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-rõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szent Perpétua és Felicitász vtk., köny., saját pref. vért, v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Kedd. Köznap.
Vagy: Istenes Szent János szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-rõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Istenes Szent János., köny., saját pref. köz. v. mfsz
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
79 MÁRCIUS
A NAGYBÖJT
A nagyböjti idõ célja húsvét ünneplésének elõkészítése. A nagyböjti
liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a
keresztségre készülõket a keresztény beavatás különféle fokozatai által,
mind a hívõket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bûnbánatot
tartanak. – A nagyböjti idõ hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a
szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétõl a húsvéti virrasztásig
nem mondunk ALLELUJÁT (Ász 27,28).
Megjegyzések a nagyböjtre:
– A két fõünnepet (március 19. és 25.) kivéve a szentmisét és a
zsolozsmát mindig a nagyböjti idõszakról vesszük.
– A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk. (Az
Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után
következik a szentrõl szóló olvasmány, és annak válaszos éneke után
a szentrõl szóló könyörgéssel záródik. – A Rd-ben és az Ed-ben a
nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad, következik a
szentrõl szóló Ben., ill. Magn. antifóna és utána a szentrõl szóló
könyörgés. – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a
szentrõl szóló könyörgés.)
– Votív- és alkalmi misék nem mondhatók, kivéve szükség esetén, de
akkor is csak az ordinárius engedélyével. Vasárnapokon, fõünnepeken
és hamvazószerdán semmiképpen. – Nem mondhatók a megemlékezõ
gyászmisék sem. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti
számjelzésbõl is láthatók.) Nagyböjt 4. vasárnapját és a két fõünnepet
kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni, a hangszerek használata
csak az ének kíséretére van engedélyezve.
– Azokat a népi ajtatosságokat (pl. keresztúti ajtatosság), amelyeket a
hívek nagyböjt idején végezni szoktak, ápolni kell és liturgikus
szellemmel betölteni, hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti
misztérium átélésére hangolni.
– A zárókönyörgések, amelyek a régi misekönyvben az egyes napok
miséihez voltak csatolva, most a misekönyv 527. oldalán találhatók.
Már nem kötelezõ, de lehet végezni azokat nemcsak a nagyböjti idõben,
hanem máskor is.
80 MÁRCIUS
ZSO: II. kötet.
IV. zsoltárhét.
9. HAMVAZÓSZERDA. ††† (szigorú böjt.)
ZSO: a nagyb. közn.-ról saját, az Rd-ben vehetõk a III. hét péntekének
zsoltárai, az ott levõ antifónákkal.
viola 1 MISE: saját, pref. nagyb. IV. – Olv.: Joel 2,12-18 – 2Kor 5,20-6,2 –
Mt 6,1-6.16-18 – Egyet. köny.
Hamvazás a misekönyvben leírt módon.
Nagybõjtben tilosak a zajos mulatságok!
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Szedenik Nándor C.M. sz.e. kanonok, a Vincés Nõvérek igazgatója (1983)
10. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv. MTörv 30,15-20 – Lk 9,22-25
A nagyböjti prefációk közül a III. és a IV. hétköznapokra vannak szánva,
az I. és a II. inkább a vasárnapokra; azonban mondhatók hétköz-
napokon is.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
81 MÁRCIUS
11. Péntek. †† Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. Olv. Iz 58,1-9 a – Mt 9,14-15
Nagybõjt péntekein, a betöltött 14. életévtõl kezdve, kötelezõ a hústól való
megtartóztatás. Péntekenként †† ezt jelzi.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12. Szombat. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.. Iz 58,9b-14 – Lk 5,27-32
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
82 MÁRCIUS
I. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
13. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
ZSO: a nagyb. vas.-ról (Oi: TeDeum nincs.) Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
viola 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ter 2,7-9:
3,1-7a – Róm 5,12-19 v. Róm 5,12.17-19 – Mt 4,1-11 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ma meghamvazhatók azok, akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
83 MÁRCIUS
14. Hétfõ. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Lev 19,1-2.11-18 – Mt 25,31,-46
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
15. Kedd. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 55,10-11 – Mt 6,7-15
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi.: TeDeum
fehér 1 MISE: saját, pref. szentek I vagy II, Dicsõség, Hitvallás
† Perpék János sz.e. kanonok, érszalacsi plebánor (1991)
84 MÁRCIUS
16. Szerda. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jón 3,1-10 – Lk 11,29-32
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
17. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Eszt. 14,1. 3-5. 12-14 – Mt 7,7-12
Vehetõ megemlékezés Szent Patrik püspökrõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
85 MÁRCIUS
18. Péntek. †† Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Ez 18,21-28 – Mt 5,20-26
Vehetõ megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill pk és egyht.-ról.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
19. Szombat. SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA
JEGYESE. FÜ (Egyházmegyénkben csak tanácsolt ünnep)
ZSO: a FÜ-rõl, saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Szt. József – Olv.: 2Sám 7,4
5a.12-14a.16 – Róm 4,13.16-18.22 – Mt 1,16.18-21.24a v. Lk 2,41
51a – Saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (4. szám)
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
86 MÁRCIUS
II. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
20. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
ZSO: a nagyb. vas.-ról (Oi: TeDeum nincs.) Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
viola 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ter 12,1-4a
Lecke – 2Tim 1,8b-10 – Mt 17,1-9 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
87 MÁRCIUS
21. Hétfõ. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Dán 9,4b-10 – Lk 6,36-38
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Péter Mihály székesegyházi õrkanonok (2001)
22. Kedd. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 1,10.16-20 – Mt 23,1-12
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
88 MÁRCIUS
23. Szerda. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jer 18,18-20 – Mt 20,17-28
Vehetõ megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökrõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Hadrava Nándor Mária tb. kanonok (1994)
24. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jer 17,5-10 – Lk 16,19-31
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
89 MÁRCIUS
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
25. Péntek. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). FÜ
ZSO: a FÜ-rõl, saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás (közben térdhajtás) – Olv.: Iz 7,10
14;8,10 – Zsid 10,4-10 – Lk 1,26-38 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
26. Szombat. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Mik 7, 14-15. 18-20 –Lk 15, 1-3. 11-32
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
90 MÁRCIUS
III. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
27. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
ZSO: a nagyb. vas.-ról (Oi: TeDeum nincs.) Ben.- és Magn-ant: Függ. IV.
viola 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. nagyb. I. v. II. – Olv.:
Kiv 17,3-7 – Róm 5,1-2. 5-8 – Jn 4, 5-42 v. Jn 4,5-15. 19b-26. 39a.
40-42. – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Lukovics Gellért O. Praem. szalárdi plébános (1978)
91 MÁRCIUS
28. Hétfõ. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: 2Kir 5,1-15a – Lk 4,24-30
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
29. Kedd. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Dán 3,25.34-43 – Mt 18,21-35
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
92 MÁRCIUS
30. Szerda. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: MTörv 4,1.5-9 – Mt 5,17-19
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
31. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jer 7,23-28 – Lk 11,14-23
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
93 ÁPRILIS
ÁPRILIS
Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika
nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat, és fejlõdjenek
a társadalmi igazságosságban és a békében.
Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon
világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek,
akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy
hátrányos megkülönböztetést szenvednek.
1. Péntek. †† Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Oz 14,2-10 – Mk 12,28b-34
Elsõpénteki mise nem mondható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Szörényi Márton tb. kanonok, velencei plébános (1989)
2. Szombat. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Öz 6,1-6 – Lk 18,9-14
43.45-46
Vehetõ megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetérõl.
Elsõszombati mise nem mondható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† II. JÁNOS PÁL PÁPA (2005)
† Mészáros Antal C.M. újzimándi plébános (1993)
94 ÁPRILIS
IV. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
3. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
ZSO: a nagyb. vas.-ról (Oi: TeDeum nincs.) Ben- és Magn-ant:
Függ. IV.
viola 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. nagyb. I. v. II. – Olv.:
rózsa- 1Sám 16,1b. 6-7. 10-13a – Ef 5,8-14 – Jn 9,1-41 vagy Jn 9,1.6
szín 9.13-17. 34-38 – Egyet. köny.
Ma az oltár díszíthetõ virággal az orgona v. más hangszer szólhat az ének
kíséretén kívül is. A miseruha színe lehet rózsaszín.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mellau Márton c. apát, váradújvárosi plébános (1961)
95 ÁPRILIS
4. Hétfõ. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 65,17-21 – Jn 4,43-54
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Kedd. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Ez 47,1-9.12 – Jn 5,1-16
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
96 ÁPRILIS
6. Szerda. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Iz 49,8-15 – Jn 5,17-30
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Kiv 32,7-14 – Jn 5,31-47
Vehetõ megemlékezés De la Salle Szent János áldozópapról.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
97 ÁPRILIS
8. Péntek. †† Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Bölcs 2,1a.12-22 – Jn 7,1-2.10.25-30
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9. Szombat. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. nagyb. – Olv.: Jer 11,18-20 – Jn 7,40-53
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
98 ÁPRILIS
I. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA. (Fekete vasárnap)
ZSO: a nagyb. vas.-ról ( Oi: TeDeum nincs.) Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
viola 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. nagyb. I. v. II. – Olv.:
Ez 37,12-14 – Róm 8,8-11 – Jn 11,1-45 – Egyet. köny.
Megtartható az a szokás, hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a
kereszteket, de már nem kötelezõ. (Megokolás: a keresztet régen azért
takarták le, mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt
Jézus alakja volt rajta. Nem illett a szenvedés komolyságához. Késõbb
már a szenvedõ, ill. meghalt Krisztus alakja került a keresztre. Logikus
tehát, hogy ne éppen most, a szenvedés idején takarjuk el.) Ha a
keresztet nem takarjuk el, akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a
második formát kell választanunk, azaz a le nem fedett keresztet
végigvisszük a templomon.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
99 ÁPRILIS
11. Hétfõ. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenvedésérõl I. – Olv.: Dán 13,1-9.15-17.19
30.33-62 v. Dán 13,41c-62 – Jn 8,1-11
Vehetõ megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12. Kedd. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Szám 21,4-9 – Jn 8,21-30
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
100 ÁPRILIS
13. Szerda. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Dán 3,14-20.91-92.95 –
Jn 8,31-42
Vehetõ megemlékezés Szent I Márton pápa és vértanúról.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
14. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Ter 17,3-9 – Jn 8,51-59
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
101 ÁPRILIS
15. Péntek. †† Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I – Olv.: Jer 20,10-13 – Jn 10,31-42
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
16. Szombat. Köznap.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 2 MISE: saját, pref. az Úr szenv. I. – Olv.: Ez 37,21-28 – Jn 11,45-57
Vehetõ megemlékezés Soubirous Szent Mária Bernadett szûzrõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
102 ÁPRILIS
II. zsoltárhét.
I Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
17. VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA
ZSO: saját, (Oi. TeDeum nincs.) Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
A barkaszentelés evangéliuma: Mt 21, 1 10
piros 0 + MISE: saját, (Dicsõség nincs), Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Iz 50,4-7
– Fil 2,6-11 – Mt 26,14 27,66 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
A passiót, ha éneklik (v. olvassák), lehet különbözõ szereposztásban végezni,
de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie; ha nincs jelen diakónus,
akkor magának a papnak.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
103 ÁPRILIS
18. NAGYHÉTFÕ.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 1 MISE: saját, pref. az Úr szenv. II. – Olv.: Iz 42,1-7 – Jn 12,1-11
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
19. NAGYKEDD.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 1 MISE: saját, pref. az Úr szenv. II. – Olv.: Iz 49,1-6 – Jn 13,21-33.36-38
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ma van Szentatyánk XVI. BENEDEK pápa megválasztásának (2005) év-
fordulója. A szentmisében, a Hivek könyörgésében emlékezzünk meg róla.
104 ÁPRILIS
20. NAGYSZERDA.
ZSO: a nagyb. közn.-ról.
viola 1 MISE: saját, pref. az Úr szenv. II. – Olv.: Iz 50,4-9a – Mt 26,14-25
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
21. NAGYCSÜTÖRTÖK.
ZSO: saját.
A székesegyházban:
fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját, Dicsõség, a papi ígéretek
megújítása, a krizma és olajok megszentelése, (Hitvallás és egyet. köny.
nincs.) – Olv.: Iz 61,l-3a.6a.8b-9 – Jel 1,5-8 – Lk 4,16-21
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
„Az olajszentelési mise, amelyet a püspök papságával celebrál, és a
krizmát és a többi olajokat megszenteli, legyen annak a kapcsolatnak
a kifejezése, amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala
következtében püspökükkel állnak. Erre a misére az egyházmegye
minden részébõl meg kell hívni a papokat, akik misézzenek együtt a
püspökkel, tanúként és segítõként szerepeljenek a krizma szentelésénél,
mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a
püspököknek.
A híveket is hívni kell, hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és
járuljanak a szentáldozáshoz. (Természetesen áldozhatnak az esti
szentmisén is.)
Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik.
De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök
körül összegyûjteni, lehet a szentelést elõbbre is hozni egy másik napra,
amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz. Az új krizmát és a
keresztelendõk olaját húsvét ejszakaján a beavató szentségekhez
használjuk. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való
jelentõsége miatt csak egyszer mondjuk. Tartsuk a székesegyházban
vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentõs templomban.
A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére
tartott szentmise elõtt vagy más alkalmas idõben vegyék át. Ez alkalom
arra, hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata, valamint
ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentõsége tekintetében
kioktassuk.“ (PS 35-36)
105 ÁPRILIS
A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP
(SACRUM TRIDUUM PASCHALE)
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét
Krisztus fõképpen az õ húsvéti titka által vitte végbe, amikor halálunkat halálával
megtörte, és az életet feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és
feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként
tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött, úgy csúcspont a
HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. (ÁSz 18)
A húsvéti misztériumról általában
Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétõl a
húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának
legnagyobb titkait. Joggal hívják ezt az idõszakot így:
„Krisztus keresztrefeszítésének, sírbatételének és feltámadásának három
napja.“ Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt
meg kell tartani. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni, hogy az egyház
fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe.
Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan, a közösséggel
együtt ünnepeljük. A püspök, ha lehetséges, saját székesegyházában vegyen részt
rajta a papsággal és a néppel együtt… A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez
megfelelõen nagyszámú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra
pontosan ki kell képezni õket… A nép, valamint a papok és más közremûködõk
énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentõsége
van. Ezáltal teljes értelmi tartalmuk is kifejezésre jut. A püspöki konferenciák
feladata, hogy dallamokat terjesszenek elõ azon részek számára, amelyek ének
nélkül soha nem adandók elõ. Ezek a következõk: A) a nagypénteki egyetemes
könyörgések, esetleg a diakónus felszólítása és a nép válasza, B) a kereszt
felemelésének és tiszteletének énekei, C) a húsvéti gyertyával való körmenet
közben elhangzó akklamációk, a húsvéti örömének (Exultet), a szentlecke utáni
„Alleluja“, a litánia és a keresztvízszentelés utáni akklamáció. Ajánlatos, hogy
a kisebb szerzetesi közösségek legyenek papok vagy laikusok, valamint más
közösségek, a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum
ünnepségein. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva, ha lehetséges,
a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek, és ott üljék meg az ünnepeket.
A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent
háromnapot… A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani, amelyek-
nek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eukarisztia és a papság meg-
alapítása, valamint a testvéri szeretet parancsa. Ezekkel foglalkozzék ma a homilia is.
106 ÁPRILIS
A tabernákulum legyen a szentmise elõtt teljesen üres. A hívek áldoztatásához
szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni. A konszekrálandó kenyér
mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is…
A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól, az áldoztatás
pillanatában kell elvinni a házukba, mégpedig a szerpapoknak, az akolitusoknak
és kisegítõ áldoztatóknak kell ezt tenniük, hogy ily módon a betegek szorosabban
tudjanak bekapcsolódni az ünneplõ egyház életébe. (Mise után) az Oltáriszentséget
tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk. Szentség-mutatóba való kihelyezése
nincs megengedve. Az õrzési helynek ne legyen „szent sír“ formája. Kerüljük is
a „szent sír“ kifejezést. Az õrzési hely nem arra való, hogy az Úr temetését
ábrázolja, hanem, hogy az eukarisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára
õrizze. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír itthoni hagyományát.
Legyen a szentsír egy másik helyen vagy ha ezen a helyen van is, akkor a halott
Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön, hanem csak nagypénteken.
Vagy takarjuk le azt, ha nem mozdítható könnyen és csak pénteken vegyük le
róla a leplet. Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda, hanem a
tabernákulumot hagyjuk nyitva. A szerk.)
Buzdítsuk a híveket, hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban
éjszakai szentségimádást. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13–
17. fejezet) lehet olvasni. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden
ünnepélyesség nélkül, minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már meg-
kezdõdött.“ (PS 38-56).
fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE:
Dicsõség (intonálásra megkondulnak a harangok és az orgona megszólal,
az ének befejezésével a húsvéti vigilia Dicsõségéig nem szólnak, csengõ
helyett kereplõt használnak), a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori
szempontból megfelelõnek látszik), Hitvallás nincs. Egyet. köny.
(Megfelelõ, hogy az adományok elõkészítésekor a hívek ünnepélyes
körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére). Pref. saját,
az I. euk. imában saját részek. – Olv.: Kiv 12,1-8.11-14 – 1Kor 11,23-
26 – Jn 13,1-15.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
A mise végeztével a pap a „Pange lingua“ vagy más szentségi ének
kíséretében a megõrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az
Eukarisztiát. Utána oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb
szertartás nélkül). Ha lehetséges a kereszteket eltávolítjuk, ha nem,
akkor legalább lefödjük.
Az Ed-et ma azok végzik, akik az esti szentmisén nem vesznek részt.
Bi.: vas. II. Ed. utáni.
Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv. vál ének helyett ezt
mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a haláláig.“
107 ÁPRILIS
22. NAGYPÉNTEK. †††. (Szigorú böjt.)
ZSO: saját.
MISE nincs.
piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.
Délutáni istentisztelet
– I. Igeliturgia. Olv.: Iz 52,13-53,12 – Zsid 4,14-16; 5,7-9 – Jn 18,1-
19,42 – Egyetemes könyörgések.
– II. Hódolat a Szent Kereszt elõtt.
– III. Áldozási szertartás.
Az Ed-et ma csak azok végzik, akik a délutáni istentiszteleten nem
vettek részt. – Bi: vas. II. Ed. u. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a
Bi-ban a rövid vál. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes
lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig.“
„Õsi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eukarisztikus
ünnepet. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése
közben szolgáltatják ki a híveknek. A betegeknek, akik nem tudnak
megjelenni a nagypénteki liturgián, a nap bármely részében el lehet
vinni az Oltáriszentséget…
A kijelölt olvasmányokat elejétõl végéig el kell olvasni. A válaszos
éneket és az evangélium elõtti éneket a szokásos módon éneklik. A
Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet
énekelni vagy olvasni, mint virágvasárnap. A passió után homília
következik. Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a
híveknek. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk
hagyományozott minta szerint végezzük, mégpedig átfogó erejû
teljességében, mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak,
aki az egész világ üdvéért függött a kereszten. Súlyos és általános
szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy elõírhat saját
szándékot is.
A misekönyvben található általános könyörgésekbõl a pap kiválaszthatja
azokat, amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. Azonban
õrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket.“
(PS 59.66-67).
Ma van a gyûjtés a Szentföld javára.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Czimbalmos Lajos sz.e. kanonok, nyug. plebános (1996)
† Baka János tb. esperes, mezõtelegdi plébános (1997)
108 ÁPRILIS
23. NAGYSZOMBAT.
ZSO: saját.
Mise ezen a napon nincs. Az esetleg már éjfél elõtt végzett vigíliai
mise ugyanis már húsvéti mise.
A Rd-ben, az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik, akik
nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a röv. vál. ének helyett ezt
mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a
kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta õt és olyan nevet adott neki,
amely fölségesebb minden névnél.“
„(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet, amely Krisztust a
kereszten, a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja,
s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti, avagy a fájdalmas Szûzanya
képét, hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket. (Valójában ezt tesszük
a szentsír látogatásakor. – A szerk.) Az egyház ezen a napon szigorúan
tartózkodik a szentmise ünneplésétõl. A szentáldozást is csak mint szent
útravalót nyújthatjuk a haldoklónak. El kell maradnia a házasság
valamint más szentségek kiszolgáltatásának is, kivéve a gyónást és a
betegek kenetét. A híveket ki kell oktatni a nagyszombat sajátságos
jellegét illetõleg.
A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben
elõvételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át
éjszakára vagy húsvét napjára.“ (Ez vonatkozik a feltámadási
körmenetre is. – A szerk.) (PS 74-76.)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
109 ÁPRILIS
A HÚSVÉTI IDÕ
A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó
örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként, sõt „nagy vasárnapként“.
Ezeket a napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. (ÁSz 22).
24. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA.
FÜ nyolcaddal.
„A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott
éjszaka (Kiv 12,42). Az éjszakai virrasztás, amelyet ekkor tartanak,
emlékezés arra a szent éjszakára, amelyen az Úr feltámadt, és ezért
minden éjszakai virrasztás anyjának“ tekintik. (Szt. Ágoston: Sermo
219). Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását
és megünnepli a keresztség, a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben.
A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik, ne kezdõdjék a
sötétség beállta elõtt és ne végzõdjék a vasárnapi pirkadat után.
Ezt az elõírást szigorúan be kell tartani. Az ellenkezõ és itt ott
meghonosodott visszaéléseket és szokásokat, amelyek szerint a húsvéti
vigíliát a vasárnapi elõesti mise órájában ünneplik, el kell vetni. Néha
azzal okolják meg ezt az eljárást, hogy nincs elég éjjeli közbiztonság.
Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más
természetû rendezvényre.
A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. A diakónus
meghirdeti a húsvéti örömhírt, amely költõi szavakkal énekli a húsvéti
titkot, beleágyazva az egész üdvtörténetbe. Ha nincs diakónus és a pap
nem tud énekelni, átruházhatja azt egy énekesre.
A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második
részét. Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen
alapul, és azokban az imákban jut kifejezésre, amelyeket a pap minden
egyes olvasmány után mond. Hasznos lehet, ha a híveknek rövid
bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést.
A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése… Ez akkor
kifejezõ, ha felnõttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább
gyermekeket keresztelnek… Akkor is megáldjuk a keresztvizet, ha
nincsenek jelen keresztelendõk. Ezután történik a keresztségi fogadás
megújítása… mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a
közösséget, mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet“ kezdetû antifónát
éneklik vagy egy másik éneket, mely a keresztségi karaktert kifejezi.
Az eukarisztikus ünneplés a húsvéti liturgia negyedik csúcspontja, mert
110 ÁPRILIS
ez alkotja a húsvéti titkot, Krisztus halálának megemlékezését, a
Feltámadott jelenlétét, az egyházba való beépülés teljességét, az örök
húsvét elõvételezését. Ügyelni kell, hogy az eukarisztia liturgiáját ne
siessük el. Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehetõ
legnagyobb kifejezõ erõt; a hívek könyörgése, amellyel az újonnan
megkereszteltek elõször gyakorolják mint hívõk a királyi papságot; a
fölajánlási körmenet, amelyben együttmûködnek az újonnan
megkereszteltek; a kánon (betoldásával együtt), melyet lehetõleg
énekeljünk; s végül az áldozás, mint a titokban való részvétel
legmélyebb pillanata.
Üdvös, ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eukarisztikus jelek
teljességében, a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. A helyi
ordináriusok dönthetik el, vajon megfelelõ-e ez. Amikor kihirdetjük
a húsvéti vigíliát, ne olyan kifejezéseket használjunk, amelyek azt
a benyomást keltenék, hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék.
Ellenkezõleg, hangsúlyozzuk, hogy a vigília húsvét éjszakájának
ünnepe, mint az egyetlen istentisztelet. Sürgessék a lelkipásztorok
a híveket, hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen.“
(PS 78-95).
A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi mise-
kötelezettségüknek. Az a pap, aki a vigíliai szentmisét végezte, nappal
ismét misézhet (sõt többször is, ha van rá engedélye) vagy kon-
celebrálhat.
A vigília végezhetõ azokban a templomokban is, amelyekben nem
végeznek nagyheti szertartást. Kötelezõ a vigília végzése ott, ahol
keresztkút van.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
111 ÁPRILIS
fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA.
I. Ünnepélyes kezdet. Tüzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele, húsvéti
örömének (a hívek kezében gyertya).
II. Igeliturgia. Ószöv. olvasmányok (Ter 1,1-2,2 – Ter 22,1-18 – Kiv
14,15-15,1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54.4a.5-14 – Iz 55,1-11 –
Bár 3,9-15.32 - 4,4 – Ez 36,16-17a.l8.28) Ezekbõl lehet csak hármat
venni, szükség esetén csak kettõt.
Dicsõség (megszólal az orgona és a harangok), Szentlecke: Róm 6.3-11,
ünnepélyes „Alleluja“ zsoltárral, ev.: Mk 16,1-8
III. Keresztségi liturgia. Litánia, keresztvízszentelés, keresztelés
(lehetõleg legyen), keresztségi fogadás (égõ gyertya a hívek kezében),
egyet. köny.
IV. Az eukarisztia liturgiája. Az adományok elõkészítése, pref. húsv.
(„de ezen a szent éjszakán“), az I. euk. imában saját betét.
A végén, hacsak nem következik a húsvéti körmenet, áldás és kettõs
alleluja az elbocsájtáshoz.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig. Meg kell gyújtani
az énekes misékre és a vecsernyére, valamint más szertartásokra is.
A zsolozsmában a Rd elõtt van ma az Imádságra hívás.
Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek, nem végzik az olvasmányos imaórát.
Akik nem vettek részt a vigílián, azok az Oi-t így végzik:
A húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követõ kantikumokkal és
könyörgésekkel. Megfelelõ, hogy a következõket mondjuk: Kiv 14,15-15,1 –
Ez 36,16-28 – Róm 6,3-11 – Mt 28,1-10. Utána „TeDeum“, húsvéti könyörgés,
(Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.)
Feltámadási szertartás. Csak nálunk szokásos feltámadási szertartás
következik. A pap (fehér palástban) a szentsírhoz vonul és ott a Preorator
112. oldalán lévõ szertartást elvégezve, elindul a feltámadási körmenet.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
112 ÁPRILIS
fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsõség, szekvencia, Hitvallás, pref. húsv. I. („ezen
a szent napon“), az I. euk. imában saját betét.
Az elbocsájtó formulához és válaszához kettõs „Alleluja“. – Olv.:
ApCsel 10,34a.37-43 – Kol 3,1-4 v. 1Kor 5,6b-8 – szekvencia, – Jn
20,1-9; esti misében: Lk 24,13-35 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Húsvét nyolcadában a Rd-ben, az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének
helyett az „Ez az a nap“, („Haec dies“) antifónát kell mondani. – A Rd és a
Ed „Menjetek békével“ ill. „Istennek legyen hála“ formuláihoz kettõs alleluját
mondunk. Ma és az egész húsvéti idõben a Bi után a „Mennynek királyné
asszonya“ (Regina coeli) antifónát vesszük. Az „Úr angyala“ helyett is ezt
imádkozzuk.
A vasárnapi szenteltvízhintésre a „Vidi aquam“ formulát énekeljük. A
misekönyvben más formulák is vannak.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
A szentmise olvasmányai:
H: ApCsel 2,14.22-33 – Mt 28,8-15
K: ApCsel 2,36-41 – Jn 20,11-18
Sz: ApCsel 3,1-10 – Lk 24,13-35
Cs: ApCsel 3,11-26 – Lk 24,35-48
P: ApCsel 4,1-12 – Jn 21,1-19
Sz: ApCsel 4,13-21 – Mk 16,9-15
113 ÁPRILIS
25. HÚSVÉTHÉTFÕ.
ZSO: saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), szekvencia (tetszés szerint),
pref. húsv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelést) végezzük el.
Preorator 117. oldal.
26. KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.
ZSO: saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, szekvencia (tetszés szerint), pref. húsv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
114 ÁPRILIS
27. SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.
ZSO: saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, szekvencia (tetszés szerint), pref. húsv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
28. CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.
ZSO: saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, szekvencia (tetszés szerint), pref. húsv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
115 ÁPRILIS
29. PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.
ZSO: saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, szekvencia (tetszés szerint), pref. húsv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
30. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.
ZSO: saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, szekvencia (tetszés szerint), pref. húsv. I.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Holnap kezdõdnek a májusi ájtatosságok. Szûz Mária iránti gyermeki
ragaszkodásunk jeleként – lehetõleg minden este – imádkozzuk – énekeljük
a Lorettói litániát a hozzá tartozó könyörgésekkel.
116 MÁJUS
MÁJUS
Általános szándék (Tájékoztatási eszközök): Hogy mindazok, akik a
tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek, tartsák mindig
tiszteletben az igazságot, az összetartást és minden személy méltóságát.
Missziós szándék (Kína egyháza): Hogy az Úr adja meg a kínai
egyháznak, hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson, és
növekedjék az egységben.
II. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról, Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni
1. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, vagyis
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA.
ZSO: saját. Oi: TeDeum.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. húsv. I. – Olv.: ApCsel 2,42-47
– 1Pét 1,3-9 – Jn 20,19-31 – Egyet. köny.
Ezt a vas.-ot II. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nõvér közlései
alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. Az Apostoli Penitenciaria
2002. jún. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhetõ a szokásos
feltételek mellett. Megemlékezhetünk errõl a szentbeszédben.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Dr. Schriffert Béla protonotárius-apát-kanonok, apostoli kormányzói
helynök (1968)
Hétköznapi olvasmányok:
H: ApCsel 4,23-31 – Jn 3,1-8
K: ApCsel 4,32-37 – Jn 3,7b-15
Sz: ApCsel 5,17-26 – Jn 3,16-21
Cs: ApCsel 5,27-33 – Jn 3,31-36
P: ApCsel 5,34-42 – Jn 6,1-15
Sz: ApCsel 6,1-7 – Jn 6,16-21
117 MÁJUS
2. Hétfõ. Szent Atanáz püspök és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Kedd. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apostol I. v. II. – Olv.:
1Kor 15,1-8 – Jn 14,6-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
118 MÁJUS
4. Szerda. Köznap.
Vagy: Szent Flórián vértanú. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
piros Szent Flóriánról: egy vért., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Krisztus
Fõpapról v. papi-szerzetesi hivatásokért, pref. euk..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök (1993)
119 MÁJUS
6. Péntek. † Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny., saját, pref. húsv.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívérõl,
pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Szombat. Köznap.
Vagy: Boldog Gizella. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy az e-ról.
fehér 2 MISE: húsv. köznapi, köny. saját, pref. húsv.
fehér B. Gizelláról: szt. asszonyok v. szerzetesek, köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak, mondható Vo Sz. Máriáról
(6. sz.) pref. Sz. Mária.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Norbert alapító püspök ereklyéinek átvitele Magdeburgból a
Prágai Sztrahovi Premontrei Apátságba. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz
120 MÁJUS
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
8. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA.
ZSO: a húsv. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn- ant: Függ. IV.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel
2,14.22 -28 – 1Pét 1,17-21 – Lk 24,13-35 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: ApCsel 6,8-15 – Jn 6,22-29
K: ApCsel 7,51-8,1a – Jn 6,30-35
Sz: ApCsel 8,1b-8 – Jn 6,35-40
Cs: ApCsel 8,26-40 – Jn 6,44-52
P: ApCsel 9,1-20 – Jn 6,53-60
Sz: ApCsel 9,31-42 – Jn 6,61-70
121 MÁJUS
9. Hétfõ. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Drozdovszky Géza tb. kanonok, köröstarjáni plébános (1992)
10. Kedd. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† P. Moldován Ernõ Artúr O.F.M. tb. esperes, belényesi plébános (1988)
122 MÁJUS
11. Szerda. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
Vagy: Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, vértanú. e
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
piros Boldog Salkaházi Sáráról egy vt.-ról pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. Családi neve:
Schalkhaz volt, amit 1943-ban magyarosított. Iskoláit is itt végezte és
az Orsolya nõvéreknél tanítónõi diplomát szerzett. A Trianoni
békediktátum után könyvkötészetet tanult, majd bekapcsolódott az
irodalmi életbe. 1926-ban jelent meg az elsõ novellás kötete: Fekete
furulya címmel. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába.
Sokrétû tevékenységet végzett. Egész életét embertársai megsegítésére
áldozta. 1943-ban felajánlotta magát a Társaságért és az Egyházért.
1944. december 27-én az Úr elfogadta életáldozatát, amikor a nyilasok
a Dunába lõtték, többed magával, mert üldözötteket bújtattak a Budapest
Bokréta utca 3 szám alatti házukban, amelyet õ vezetett. XVI. Benedek
pápa képviseletében 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá
Budapesten Erdõ Péter bíboros.
Könyörgés: Urunk, Jézus Krisztus, Te Sára testvért jegyeseddé
választottad és tudatos életfelajánlását szeretteiért és az üldözöttekért
elfogadtad. Add, hogy az õ közbenjárására a Teremtõ Lélek élessze fel
bennünk a szeretet, a szolgálat és a hûség mindent átható tüzét, hogy
mindannyian követhessünk téged, szegény és üldözött testvéreinkben
pedig Neked szolgáljunk. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
12. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. e
Vagy: Szent Pongrác vértanú. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ok egyikérõl.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
piros Szt. Néreusz és Achilleuszról: több vért., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
piros Szt. Pongrácról: egy vért., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
123 MÁJUS
13. Péntek . † Köznap.
Vagy: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária. e
ZSO: a húsv. közn.-ról, vagy e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
fehér A Fatimai B. Sz. Máriáról, (6. sz.) pref. Sz. Mária.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
A Boldogságos Szûz 1917-ben májustól októberig jelent meg a három
fatimai gyermeknek: Luciának, Ferencnek és Jácintának. Lucia 2005.
II. 13-án halt meg. Ferencet és Jácintát II. János Pál pápa avatta boldoggá
Fatimában.
A jelenésekben a Boldogságos Szûz a rózsafüzér imádkozását kérte.
Könyörgés: Istenünk, te úgy rendelted, hogy egyszülött Fiad Édesanyja
nekünk is anyánk legyen. Add, hogy bûnbánattal és imádsággal áll-
hatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért, és így Krisztus országá-
nak eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk. Aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
† Ágoston Gyula tb. kanonok, tasnádszántói plébános (1992).
14. Szombat. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Follmann Géza biblikus professzor (1952)
124 MÁJUS
IV. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
15. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA.
ZSO: a húsv. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel 2,14a.
36-41 – 1Pét 2, 20b-25 – Jn 10,1-10 – Egyet. köny.
Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. Buzdítani kell a
híveket, hogy imáikkal, erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a
hivatások ügyét.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: ApCsel 11,1-18 – Jn 10,11-18
K: ApCsel 11,19-26 – Jn 10,22-30
Sz: ApCsel 12,24-13,5a – Jn 12,44-50
Cs: ApCsel 13,13-25 – Jn 13,16-20
P: ApCsel 13,26-33 – Jn 14,1-6
Sz: ApCsel 13,44-52 – Jn 14,7-14
125 MÁJUS
16. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
piros Szt. Jánosról: egy vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
17. Kedd. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
126 MÁJUS
18. Szerda. Köznap.
Vagy: Szent I. János pápa és vértanú. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
piros Szt. Jánosról: egy vért. v. pápák, köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
19. Csütörtök. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
127 MÁJUS
20. Péntek. † Köznap.
Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
fehér Szt. Bernardinról: lelkipászt. v. hithird., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
21. Szombat. Köznap.
Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vtk. e (új!)
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
piros Szt. Kristóf és trsról: több vértanúk., köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Magallán Szent Kristóf pap és társai vértanúk
Szent Kristóf a mexikói San Rafaél Totatiche faluban született 1869-ben.
A Katolikus Egyház ellen dúló üldözésben huszonegy áldozópappal és
három világi hívõvel, mely társak Mexikó különbözõ részeibõl és kü-
lönbözõ korosztályaiból kerültek ki, a keresztény név gyûlölete miatt,
mialatt társaival megvallotta Krisztus Királyságát, 1927-ben vértanú-
ságot szenvedett el.
Könyörgés: Mindenható, örök Isten, te Magallán Szent Kristóf
áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet, hogy Krisztus
Királyhoz egészen a vértanúságig hûségesek maradjanak.
Közbenjárásukra segíts miket, hogy az igaz hitet állhatatosan meg-
valljuk, és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
128 MÁJUS
I. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
22. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA.
ZSO: a húsv. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel 6,1-7–
Lecke 1Pét 2,4-9 Evang Jn 14,1-12 – Egyet. köny.
A Székesegyházi Bazilikában: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, AZ
EGYHÁZMEGYE ALAPITÓJA. FÜ.
ZSO: A FÜ-rõl, minden, mint június 27-én.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, Pref. szentekrõl.
Az egyházmegye templomaiban minden a vasárnapról. Csak meg-
emlékezés Szent Lászlóról a Hívek könyörgésében.
Egyházmegyei zarándok nap a Székesegyházba.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: ApCsel 14,5-17 – Jn 14,21-26
K: ApCsel 14,19-28 – Jn 14,27-31a
Sz: ApCsel 15,1-6 – Jn 15,1-8
Cs: ApCsel 15,7-21 – Jn 15,9-11
P: ApCsel 15,22-31 – Jn 15,12-17
Sz: ApCsel 16,1-10 – Jn 15,18-21
† Baranyai István tb. esperes, tasnádi plébános (1983)
129 MÁJUS
23. Hétfõ. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. E.
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú: egy vért. v. püspökök,
köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1892-ben Segesváron született. 1915 augusztus 24-én Nagyváradon
részesült a papszentelésben. 1918-tól 1941. január 21-ig Gyula
plébánosa volt. Ekkor nevezte ki XII. Piusz pápa gyõri megyéspüspökké.
Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket, segítette a
menekülteket, ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Gyõr
megkímélése végett a német hadvezetõségnél is eljárt. 1945 nagyhetében
kb. kétszáz leány és asszonyról gondoskodott a püspöki vár pincéjében.
Március 30-án, nagypénteken a menekülteket védelmezte, amikor egy
orosz katona lelõtte. Április 2-án halt meg, és a gyõri karmelita
templomban temették el. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján
ünnepeljük, amely 1986-ban történt meg. 1997. november 9-én avatta
II. János Pál pápa boldoggá.
Vincés család:
Szent Johanna Antida Thouret szûz. e
ZSO: az e-ról
fehér MISE: szüzek közös, pref. sz., v. mfsz.
24. Kedd. Szûz Mária, a keresztények segítsége. E
ZSO: az E-ról saját részekkel.
fehér 2 MISE: Sz. Mária közös miséjébõl a 6. sz. saját könyörgésekkel, pref.
Sz. Mária I. vagy II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Hermann-József premontrei kanonok. E
ZSO: az E-ról
fehér 2 MISE: saját, szerzt. pref. mfsz.
130 MÁJUS
25. Szerda. Köznap.
Vagy: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyht. e
Vagy: Szent VII. Gergely pápa. e
Vagy: Pazzi Szent Mária Magdolna szûz. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-k egyikérõl
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Béda egyht-ról köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
fehér Szt. VII. Gergely pápáról köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
fehér Szt. Pazzi Mária Magdolnáról, köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
26. Csütörtök. Néri Szent Fülöp áldozópap. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: lelkipászt. v. szerz., saját könyörgéssel, pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
131 MÁJUS
27. Péntek. † Köznap
Vagy: Canterburyi Szent Ágoston püspök. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Ágostonról: püspökök v. hithird. köny. saját, pref. húsv. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
28. Szombat. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
132 MÁJUS
II. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn.-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
29. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA.
ZSO: a húsv. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben.- és Magn.-ant.: Függ. IV.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. húsv. – Olv.: ApCsel 8,5-8.
14-17 – Lecke 1Pét 3,15-18 – Ev Jn 14,15-21 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: ApCsel 16,11-15 – Jn 15,26-16,4
K: ApCsel 16,22-34 – Jn 16,5b-11
Sz: ApCsel 17,15.22-18,1 – Jn 16,12-15
Cs: ApCsel 18,1-8 – Jn 16,16-20
P: ApCsel 18,9-18 – Jn 16,20-23a
Sz: ApCsel 18,23-28 – Jn 16,23b-28
† Moldován István sz.e. kanonok, élesdi plébános (2002)
133 MÁJUS
30. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
fehér Szt. István ereklyéirõl: saját, pref. Szt. István.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
31. Kedd. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
134 JÚNIUS
JÚNIUS
Általános szándék (A papok): Hogy a papok, Krisztus Szívében
egyesülve, mindig igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas
szeretetének.
Missziós szándék (Missziós hivatások): Hogy a Szentlélek támasszon
közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást, akik készek arra, hogy
teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat.
1. Szerda. Szent Jusztínusz vértanú. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: saját, pref. húsv v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Jónucz István tb. esperes, szilágycsehi plébános (2001)
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni
2. Csütörtök. URUNK MENNYBEMENETELE. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. mennyb. I., az I. euk. imában
ünnepi betét. – Olv.: ApCsel 1,1-11 – Ef 1,17-23 – Mt 28,16-20 –
Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
135 JÚNIUS
3. Péntek †. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: több vért. saját könyörgésekkel, pref. vért. v húsv v. mennyb.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívérõl,
pref. saját.
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
†. Boldog XXIII. JÁNOS PÁPA (1963)
4. Szombat. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak, mondható Vo. Szûz Máriáról
(6. sz.) pref. Sz. Mária
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Pércsi Márton kisegítõ Váradolasziban (1966)
† P. Béres Endre Pacific O.F.M. tb. esperes, biharsályi plébános (1976)
136 JÚNIUS
III. zsoltárhét.
I. Ed a Vas-.ról. Bi: vas. I. Ed utáni.
5. HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA.
ZSO: a húsv. vas.-ról. Oi: TeDeum.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. mennybemen. – Olv.: ApCsel
1,12-14 – L 1Pét 4,13-16 – Ev Jn 17,1-11a – Egy köny
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ma van a Hõsök napja. Emlékezzünk meg róluk az egyet. köny.-ben.
Ma van a tömegtájékoztatási világnap is. A szetbeszédben hívjuk fel rá a
figyelmet.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: ApCsel 19,1-8 – Jn 16,29-33
K: ApCsel 20,17-27 – Jn 17,1-11a
Sz: ApCsel 20,28-38 – Jn 17,11b-19
Cs: ApCsel 22,30;23,6-11 – Jn 17,20-26
P: ApCsel 25,13-21 – Jn 21,15-19
Sz: ApCsel 28,16-20.30-31 – Jn 21,20-25
137 JÚNIUS
6. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Szent Norbert püspök. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
fehér 2 MISE: köznapi, köny. saját, pref. húsv. v. mennyb.
fehér Szt. Norbertrõl: püspökök v. szerz., köny. saját, pref. mennyb v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
SZENT NORBERT PÜSPÖK – ALAPÍTÓ FÜ
ZSO: a FÜ-rõl
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. mfsz.
7. Kedd. Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
138 JÚNIUS
8. Szerda. Köznap.
Vagy: Prágai Szent Ágnes szûz. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Ágnesrõl: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. mennyb. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Dr. Dászkál István nyug. ordinárius (2003).
9. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító. e
ZSO: a húsv. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Efrémrõl: egyht., köny. saját, pref. mennyb. v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
139 JÚNIUS
10. Péntek. † Köznap.
ZSO: a húsv. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
11. Szombat. Szent Barnabás apostol. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: saját, pref. apost.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
piros 0 Esti misében: PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA.
VIGÍLIA MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. pünkösdi, az I. euk.
imában saját betét. – Olv.: Ter 11,1-9 vagy Kiv 19,3-8a. 16-20b vagy
Ez 27,1-14 v. Joel 2,28-32 – Lecke: Róm 8,22-27 – Ev Jn 7,37-39 –
Egyet. köny.
Sem ma este, sem holnap nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra
szólók.
140 JÚNIUS
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
12. PÜNKÖSDVASÁRNAP. FÜ.
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: a délelõttihez saját himnusz.
piros 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját, az I. euk. imában saját
betét. – Olv.: ApCsel 2,1-11 – 1Kor 12,3b-7.12-13, v. Gal 5,16-25 –
szekvencia – Jn 20,19-23 v. Jn 15,26-27; 16,12-15 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
A mai nappal befejezõdik a húsvéti idõ. A mise végén a húsvéti gyertyát
az oltár mellõl eltesszük a keresztkút mellé, és a keresztelések
alkalmával meggyújtjuk, lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek
gyertyáit.
„Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti
gyertyát a koporsó mellé annak jeléül, hogy a keresztény halála az õ
személyes pászkája.“ (PS 99)
Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfõt ülik meg a hívek és nagyobb
számban jönnek a templomba, mondható a pünkösdnapi mise piros
színben. Dicsõség, Hitvallás nincs, pref. pünkösdi. Vagy vehetõ a
Szentlélekrõl szóló votívmisék egyike.
141 JÚNIUS
ÉVKÖZI IDÕ
A HÚSVETI IDÕ UTÁNI RÉSZ
A sajátos jellegû idõkön kívül van még, harminchárom, esetleg
harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának
nem valamely külön szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus
misztériumát a maga teljességében, kiváltképpen a vasárnapokon. Ezt
az idõszakot hívjuk évközi idõnek. (ESZ 43)
A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve
Regina“ („Üdvözlégy Úrnõnk“) vagy más antifónát énekeljünk vagy
imádkozzunk. – A harangszóra ismét „Az Úrangyalát imádkozzuk“.
ZSO: III. kötet.
III. zsoltárhét
Évközi 11. hét.
Miseolvasmányok: köznap II. Kötet
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Jak 1,1-11 – Mk 8,11-13
K: Jak 1,12-18 – Mk 8,14-21
Sz: Jak 1, 19-29 – Mk 8,22-26
Cs: Jak 2,1-9 – Mk 8,27-33
P: Jak 2,14-24.26 – Mk 8,34-39
Sz: Jak 3,1-10 – Mk 9,1-12
13. Pünkösdhétfõ.
Hétfõ. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: lelkipászt. v. egyht. v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
piros Ahol Pünkösd utáni hétfõn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb
számban szoktak misére jönni, mondható a Pünkösd vasárnapi, vagy
a Szentlélekrõl szóló mise (Misekönyv: 930–933 oldal).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
142 JÚNIUS
14. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
15. Szerda. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnõ. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
143 JÚNIUS
16. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Iszfríd püspök. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent püspökök, köny. saját
17. Péntek. † Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
144 JÚNIUS
18. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
145 JÚNIUS
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
IV. Zsoltárhét
19. Évközi 12. vasárnap. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Kiv 34,4b-6. 8-9
– Lec 2Kor 13,11-13 – Ev Jn 3,16-18 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Miseolvasmányok köznap: II. Kötet
H: Ter 12,1-9 – Mt 7,1-5
K: Ter 13,2.5-18 – Mt 7,6.12-14
Sz: Ter 15,1-12.17-18 – Mt 7,15-20
Cs: Ter 16,1-12.15-16 – Mt 7,21-29
P: Ter 17,1.9-10.15-22 – Mt 8,1-4
Sz: Ter 18,1-15 – Mt 8,5-17
146 JÚNIUS
20. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: köznapi, pref. közös
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mucha János baromlaki plébános (1977)
21. Kedd. Gonzága Szent Alajos szerzetes. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Gampe Károly tb. esperes, érsemjéni plébános (1984)
147 JÚNIUS
22. Szerda. Köznap.
Vagy: Nolai Szent Paulínusz püspök. e
Vagy: Fischer Szent János püspök, vértanú és és Morus Szent Tamás
vértanú, az államfõk és politikusok védõszentje. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ok egyikérõl
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Paulínuszról: püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
piros Szt. János és Szt. Tamásról: vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
23. Csütörtök. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. (parancsolt ünnep)
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. euk. – Olv.: MTörv 8,2
3.14b-16 Lec – 1Kor 10,16-17 – szekvencia tetszés szerint, – Ev Jn
6,51-59 – Egyet. köny.
Úrnapi körmenet a Preorator 127. oldalán.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Keresztelõ Szent János vigíliája ebben az évben elmarad.
148 JÚNIUS
II Ed az Úrnapról és a Bi a vas II Ed után
24. Péntek. † KERESZTELÕ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Iz 49,1-6 –
ApCsel 13,22-26 – Lk 1,57-66.80. – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
25. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
149 JÚNIUS
I. Ed. a vas.-ról. Magn.-ant. Függ. IV.: Bi: vas. I. Ed utáni.
I. Zsoltárhét
26. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról, Oi: TeDeum. Ben. és Magn.-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: 2Kir 4, 8-11.
14-16a, Lec Róm 6,3-4. 8-11 – Ev Mt 10,37-42 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Ter 18,16-33 – Mt 8,18-22
K: Ter 19,15-29 – Mt 8,23-27
Sz: Ter 21,5.8-20 – Mt 8,28-34
Cs: Ter 22,1-19 – Mt 9,1-8
P: Ter 23,1-4.19 24.1-8. 62-6 – Mt 9,9-13
Sz: Ter 27,1-5.15-29 – Mt 9,14-17
† Tyukos József C.M. Vincés Nõvérek igazgatója, Szent Katalin telepi plébános
(1991)
150 JÚNIUS
II. Ed a FÜ-rõl, Bi az I Ed utáni
27. Hétfõ. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, AZ EGYHÁZMEGYE
VÉDÕSZENTJE. FÜ
ZSO: az FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szentek ált., saját könyörgésekkel, Dicsõség, Hitvallás, pref. a
szentekrõl I. v. II., – olv., ev. mint fent, és Sztlecke (új-szövetségi) a
Sztköt kötetbõl – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
28. Kedd. Szent Iréneusz püspök és vértanú. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös v., mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Demkó Pál, kanonok, biharpüspöki plébános (2004)
151 JÚNIUS
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed. utáni.
SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK.
piros 1 Esti misében: VIGÍLIA MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját
(mint holnap). –
Olv.: ApCsel 3,1-10 – Gal 1,11-20 – Jn 21,15-19 – Saját egyet. köny.
a Sztköt. szerint (8. szám).
Sem ma este, sem holnap nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra
szólók.
29. Szerda. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi.: TeDeum (parancsolt ünnep)
piros 1 + ÜNNEPI MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: ApCsel
12,1-11 – 2Tim 4,6-8.17-18 – Mt 16,13-19 – Saját egyet. köny. a
Sztköt. szerint (8. szám).
Ma van a Péter-fillér gyûjtés.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† P. Szabó Róbert János O.F.M. béli plébános (1971)
30. Csütörtök. Köznap.
Vagy: A római Egyház elsõ szent vértanúi. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros A szt. vértanúkról: több vért., köny. saját., pref. közös v. vért.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Szent Jakobis Jusztin CM áldozópap. E.
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: hitvallók közös, pref. mfsz.
152 JÚLIUS
JÚLIUS
Általános szándék (Az AIDS-betegek): Hogy a keresztények
mûködjenek közre, fõleg a szegényebb országokban, az AIDS-betegek
anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében.
Missziós szándék (Missziós szerzetesnõk): Hogy a szerzetesnõk, akik
missziós területeken dolgoznak, legyenek az evangélium örömének
tanúságtevõi és Krisztus szeretetének élõ jelei.
.
1. Péntek. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Mtörv 7,6-11
Lecke 1Jn 4,7-16 – Ev Mt 11,25-30 – Egyet. köny.
Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus
Szíve litánia a felajánló imádsággal. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek
a szokott feltételekkel, teljes búcsút nyerhetnek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Szombat. SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL
(SARLÓS BOLDOGASSZONY). Ü
ZSO: az Ü-rõl, saját részekkel. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. Szûz Mária I. v. II. –
Olv.: Szof 3,14-18 v. Róm 12,9-16 b – Lk 1,39-56 – Egyet. köny.
A Sztköt. szerint (9 szám).
Elsõszombati mise nem mondható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
153 JÚLIUS
II. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról, Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni
3. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ: IV. –
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Zak 9,9-10
– Róm 8,9.11-13 – Mt 11,25-30 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Ter 28. 10-22 a – Mt 9,18-26
K: Ter 32. 22-32 – Mt 9,32-38
Sz: Ter 41. 55-57, 42. 5-7a. 17-24 a – Mt 10,1-7
Cs: Ter 44. 18-21, 23 b-29. 45.1-5 – Mt 10,7-15
P: Ter 46. 1-7. 28-30 – Mt 10,16-23
Sz: Ter 49. 29-33, 50. 15-24 – Mt 10,24-33
154 JÚLIUS
4. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szent Erzsébetrõl: szentek ált. v. jótékonykodók, köny. saját, pref. közös
v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Boldog Péter Georg Frassati. e
ZSO: az e-ról.
fehér MISE: az e-ról, hitvallók közös, pref. szentek.
† Medgyessy Pál kisegítõ székesegyházban (1970)
† Hribik Elemér tb. kanonok, selymesilosvai plébános (1981)
5. Kedd. Köznap.
Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Antal Máriáról: lelkipásztorok v. szent nevelõk, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
155 JÚLIUS
6. Szerda. Köznap.
Vagy: Goretti Szent Mária szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. Máriáról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Kuncz József teol. tanár, tb. esperes, érmihályfalvi plébános (1983)
156 JÚLIUS
Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
8. Péntek. A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE.
A székesegyházban: FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt kötetbõl.
– Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
A többi templomban: Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, Olv.:
olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt
kötetbõl. – Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
9. Szombat. Köznap.
Vagy: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai kínai vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.ról, vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros A szent vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös, vagy mfsz.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
Szent Ágoston Kínában született 1716-ban. A császári katonaságban
szolgát. Látva a szent vértanúk állhatatosságát megkeresztelkedett,
pap lett és az Evangélium megvallásáért és hirdetéséért 1815-ben a
vértanúságig jutott. Vele együtt emlékezünk meg a kínai egyház számos
vértanújáról, püspökökrõl, papokról, szerzetesekrõl, szerzetesnõkrõl,
valamint világi hívekrõl és gyermekekrõl, akik különféle életkorban és
Kína különbözõ helyein Krisztus istenségét szorongattatások között
vallották meg szóval és tettel.
Premontrei Rend:
Szent Adorján és Szent Jakab gorkumi vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent vértanúk, pref. vt.
157 JÚLIUS
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11
– Róm 8,18-23 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 1,8-14.22 – Mt 10,34–11,1
K: Kiv 2,1-15 a – Mt 11,20-24
Sz: Kiv 3,1-6.9-12 – Mt 11,25-27
Cs: Kiv 3,13-20 – Mt 11,28-30
P: Kiv 11,10. 12,1-14 – Mt 12,1-8
Sz: Kiv 12,37-42 – Mt 12,14-21
158 JÚLIUS
11. Hétfõ. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FÕVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, Dicsõség, pref. szerz. – Olv.:
Péld. 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. könyv.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
12. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
159 JÚLIUS
13. Szerda. Köznap.
Vagy: Szent Henrik. e
ZSO: az évk. közn. ról, vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Henrikrõl: szentek ált., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Szitter Gyula monospetri plébános (1954)
14. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Kamillról: szentek ált. v. jótékonykodók, köny. saját, pref. közös
v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Boldog Hroznata testvér, vértanú. E
ZSO: az E-ról
piros 2 MISE: saját vértanúk, pref. vt.
† P. Olasz Péter S.J. hitoktató (1952)
160 JÚLIUS
15. Péntek. † Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
16. Szombat. Köznap.
Vagy: Kármelhegyi Boldogasszony e.
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Kármelhegyi Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl, köny. saját,
pref. Sz. Mária
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
161 JÚLIUS
IV. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
17. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Bölcs
12,13.16-19 – Róm 8,26-27 – Mt 13,24-43 v. Mt 13,24-30
– Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 14,5-18 – Mt 12,38-42
K: Kiv 14,21-15, – Mt 12,46-50
Sz: Kiv 16,1-5. 9-15 – Mt 13,1-9
Cs: Kiv 19,1-2. 9-11. 16-20b – Mt 13,10-17
P: Kiv 20,1-17 – Mt 13,18-23
Sz: Kiv 24,3-8 – Mt 13,24-30
162 JÚLIUS
18. Hétfõ. Szent Hedvig királynõ. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
19. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
163 JÚLIUS
20. Szerda. Köznap.
Vagy: Szent Apollinaris püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról, vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. Apollinaris püspök és vértanú: egy vért. v. püspökök, köny. saját,
pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a második század
végén. A Romagna tartománybeli Ravenna mellett Classe egyházát püspökként
vezette és a vértanúság fényes tisztességével ékesítette. Július 23-án távozott
Istenhez.
21. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap és egyháztanító. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Lõrincrõl: lelkipászt. v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
164 JÚLIUS
22. Péntek. † Szent Mária Magdolna. E
ZSO: az E-ról, saját részek.
fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz. – Olv.: Én 3,1-4a v. 2 Kor 5,14-17
– Jn 20,1-2.11-18. Saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (10. szám).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
23. Szombat. SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ,
EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. Ü.
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum. Mindent a Szent asszonyok közös
zsolozsmájából végezzünk. Ni a IV hétrõl. I. Ed a vasárnapról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. szent asszonyok. – Olv.:
Gal 2,19-20 – Jn 15,1-8 – Egyet. könyv.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Svéd származású férjes asszony volt, nyolc gyermek anyja. Egy Santiago
de Compostellai zarándoklat után férje a ciszterci rendbe lépett. Brigitta
pedig külön szerzetesrendet alapított. Megírta látomásait, és sokat
fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Leányával, Szent
Katalinnal Itáliába költözött, és Rómában halt meg 1373-ban.
Könyörgés: Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különbözõ
utakon vezetted, és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által
csodálatosan megtanítottad õt a kereszt bölcsességére. Add, hogy
bármely hivatásban éljünk is, mindig és midenben téged keressünk. A
mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik…
165 JÚLIUS
I. zsoltárhét.
I. Ed. a vas. ról. Magn ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed. utáni.
24. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: 1Kir 3,5.7-12
– Róm 8,28-30 – Mt 13,44-52 – Egyet. köny.
Ma van Szent Kristófnak, az utazók védõszentjének is az ünnepe.
Végezhetõ, a szertartás könyv szerint az autók, gépjármûvek megáldása.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 32,15-24. 30-34 – Mt 13,31-35
K: Kiv 33,7-11, 34, 5b-9. 28 – Mt 13,36-43
Sz: Kiv 34,29-35 – Mt 13,44-46
Cs: Kiv 40,14-19. 32-36 – Mt 13,47-53
P: Lev 23,1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 – Mt 13,54-58
Sz: Lev 25,8-17 – Mt 14,1-12
166 JÚLIUS
25. Hétfõ. SZENT JAKAB APOSTOL. Ü
ZSO: az Ü-rõl, saját részek. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apostol. I. v. II. – Olv.:
2Kor 4,7-15 – Mt 20,20-28 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
26. Kedd. Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szûz Mária
szülei. E
ZSO: az E-ról.
fehér 1 MISE: saját, pref. szentek. – Olv.: Sir 44,1.10-15 – Mt 13,16-17 –
Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Varga Lajos kisegítõ Szent Lászlóban (1977)
† Zöldy András Miklós kanonok, székesegyházi plébános (1981)
167 JÚLIUS
27. Szerda. Köznap.
Vagy: Szent Chàrbel Makhlouf áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Chàrbell Makhloufról: szentek ált., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Szent Charbel Makhlouf áldozópap (ejtsd: Sárbel Mákluf) Libanoni
Biqua Kafra falucskában 1828-ban született. Belépett a libanoni
Maroniták Rendjébe, ahol a Szarbelliusz nevet kapta. Pappá szentelték,
a magányra és a nagyobb tökéletességre vágyódva remeteségbe vonult,
ahol szigorú élettel, folytonos önmegtagadással és imádságban szolgálta
az Istent. 1828. december 24-én csendben elhunyt az Úrban.
Könyörgés: Istenünk, te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a
remeteség magányos harcára hívtad meg, és az életszentség sokféle
adományával halmoztad el. Kérünk, add, hogy életünk keresztjeit mi
is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk, és így
országodba eljussunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
28. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
168 JÚLIUS
29. Péntek. † Szent Márta. E
ZSO: az E-ról, saját részek.
fehér 2 MISE: saját, pref közös v. mfsz. – Olv.: 1Jn 4,7-16 – Jn 11,19-27 v.
Lk 10,38-42
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
30. Szombat. Köznap
Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító e.
ZSO: az évk. közn.-ról.– Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Péterrõl: püspökök v. egyházt., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
169 JÚLIUS
II. zsoltárhét.
I. Ed. a vas. ról. Magn ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed. utáni.
31. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP
ZSO: az évk. vas. ról. Oi: TeDeum. Ben és Magn ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,1-3
– Róm 8,35.37-39 – Mt 14,13-21 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Szám 11,4b-15 – Mt 14,13-21
K: Szám 12,1-13 – Mt 14,22-36
Sz: Szám 13,2-3a. 26-14, 1.26-30. 34-35 – Mt 15,21-28
Cs: Szám 20,1-13 – Mt 16,13-23
P: MTörv 4,32-40 – Mt 16,24-28
Sz: MTörv 6,4-13 – Mt 17,14-19
170 AUGUSZTUS
AUGUSZTUS
Általános szándék (Ifjúsági világnap): Hogy az ifjúsági világnap,
amelyet Madridban tartanak, a világ minden fiatalját arra serkentse,
hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza.
Missziós szándék (Nyugat keresztényei): Hogy Nyugat keresztényei,
a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal, újra találjanak
rá hitük frissességére és lelkesedésére.
1. Hétfõ. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
fehér 2 MISE: püspök v. egyht., saját könyörgésekkel. pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Kedd. Köznap.
Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. e
Vagy: Szent Eymard Julián Péter áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-k egyikérõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Özsébrõl: püspökök, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szt. Julián Péterrõl: lelkipászt., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Szent Eymard (Ejmár) Péter Julián áldozópap 1811-ben született a
franciaországi La Mure-ben. (La Mür) Hosszas küzdelmek és áldozatok
után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. 1834-ben
szentelték pappá. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett.
Megalapítja az Oltárszentségrõl nevezett Papok Kongregációját, akiknek
fõ tevékenysége az Oltárszentség tisztelete, és ilyen tevékenységre való
mozgalmak szervezése. Vianney Szent János is segítette és támogatta.
1868-ban halt meg. 1962-ben került sor szentté avatására.
171 AUGUSZTUS
3. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† P. Kovács Lajos O.F.M. Tenkegörbed utolsó önálló plébánosa (1964)
4. Csütörtök. Vianney Szent János Mária áldozópap. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: lelkipászt., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Wallner Gyõzõ tb. kanonok, igazgató (1971)
† Éberwein Sándor József tb. kanonok, mezõtelegdi plébános (1984)
172 AUGUSZTUS
5. Péntek. † Köznap.
Vagy: Szûz Mária római fõtemplomának felszentelése (Havas Boldog-
asszony). e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Havas Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl, köny. saját, pref. Sz.
Mária I. v. II.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható Vo Jézus Szívérõl,
pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Várady István tb. esperes, köröstarjáni plebános (1983)
6. Szombat. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. Ü
ZSO: a Ü-rõl, saját., Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, – Olv.: Dán 7,9
10.13 14, v. 2Pét 1,16 19 – M17,1-9 – Saját egyet. könyv. az új Szent
szerint (12. szám).
Ma nem mondható IV. euk. ima, sem kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† VI. PÁL pápa
173 AUGUSZTUS
III. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról, Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed. Utáni
7. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP
ZSO: az évk. vas-ról, Oi: TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: 1Kir 19,9a.11-
13a – Róm 9,1-5 – Mt 14,22-33 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: MTörv 10,12-22 – Mt 17,21-26
K: MTörv 31,1-8 – Mt 18,1-5.10.12-14
Sz: MTörv 34,1-12 – Mt 18,15-20
Cs: Józs 3,7-10. 11. 13-17 – Mt 18,21–19,1
P: Józs 24,1-13 – Mt 19,3-12
Sz: Józs 24,14-29 – Mt 19,13-15
174 AUGUSZTUS
8. Hétfõ. Szent Domonkos áldozópap. E
ZSO: az E-ról, saját részek.
fehér 2 MISE: lelkipászt. v. szerz., saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9. Kedd. A KERESZTRÕL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA
(Edith Stein) SZÛZ ÉS VÉRTANÚ,
EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: nem szerepel; vehetjük az egy vért. v. szerz. közös zsolozsmáját.
Oi: minden mint fõünnepen,Te Deum Rd és Ed mint fõünnepen, Ni. a
III hét keddjérõl, Bi a napról.
piros 1 MISE: saját könyörgés, vért. v. szerz., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref.
vért. – Olv.: Zsid 10,32 36 – Jn 15,9 17 – Egyet. köny. (A Sztköt szerint).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1891. október 12-én született Breslauban vallásos zsidó család
tizenegyedik gyermekeként. Kiváló szellemi adottságai révén 26 évesen
filozófiai doktorátust szerzett, és Husserl tanársegéde lett. Avilai Szent
Terézia Önéletrajzának hatására megnyílt elõtte a kegyelmi élet. 1922.
január 1-én megkeresztelkedett Speyerben és Münsterben, tanított. A
német katolikus nõmozgalom egyik irányítója lett. A fokozódó
egyházüldözés eltiltotta a tanítástól. Felvételét, 1933-ban, kérte a kölni
kármelita zárdába, ahol a Teréz Benedikta nevet kapta. Az alázat, az
engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt fõ törekvése. Elöljárója
utasítására a kármelben is folytatta bölcseleti és aszketikus írói
tevékenységét. 1942. aug. 2-án zsidó származása miatt a németek
leteratóztatták, Auschwitzba deportálták és valószinûleg 1942. november
9-én halt meg a gázkamrában. A halál boldogság volt számára, amelyet
a népe és a bûnösök megtéréséért ajánlott fel. II. János Pál pápa 1987.
május 1-én Kölnben boldoggá, 1998. október 11-én Rómában szentté
avatta és Európa társvédõszentjévé nyilvánította.
175 AUGUSZTUS
Könyörgés: Atyáink Istene, te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak
megadtad, hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészten halálig
kövesse. Közbenjárására add, hogy Krisztust minden ember elismerje
Üdvözítõjének, és általa eljusson örök színelátásodra. Aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten midörökkön örökké. Amen.
10. Szerda. SZENT LÕRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ. Ü
ZSO: az Ü-rõl saját, Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. vért. – Olv.: 2Kor 9,6
10 – Jn 12,24-26 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
11. Csütörtök. Szent Klára szûz. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szüzek v. szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
176 AUGUSZTUS
12. Péntek. † Köznap.
Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szent Johanna Franciskáról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
A Misekönyvben dec. 12-nél található. Ide került mert, azon a napon
a Guadalupei Szûz Mária emléknapja van.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
13. Szombat. Boldog XI. Ince pápa. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Boldog Gertrúd szûz. E
ZSO: az E-ról
piros 2 MISE: szüzek, köny. saját, pref. mfsz.
177 AUGUSZTUS
IV. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról, Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed. utáni
14. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
ZSO: az évk. vas-ról, Oi: TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 56,1.6-7
– Róm 11,13-15.29-32 – Mt 15,21-28 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Bír 2,11-19 – Mt 19,16-22
K: Bír 6,11-24a – Mt 19,23-30
Sz: Bír 9,6-15 – Mt 20,1-16a
Cs: Bír 11,29-39 a – Mt 22,1-14
P: Rúth 1,1. 3-6. 14b-16.22 – Mt 22,34-40
Sz: Rúth 2,1-3. 8-11. 4, 13-17 – Mt 23,1-12
Esti mise:
fehér 0 SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE, (NAGYBOLDOGASSZONY).
fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: 1Krón
15,3-4.15-16; 16,1-2. – 1Kor 15,54 57 – Lk 11,27 28 – Saját egyet.
köny. a Sztköt. szerint (13. szám)
Sem ezen, sem a holnapi misén nem mondható a IV. euk. ima, sem a
kül. alkalmakra szólók.
178 AUGUSZTUS
I. Ed. a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
15. Hétfõ. SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE
(NAGYBOLDOGASSZONY). FÜ (Parancsolt ünnep)
ZSO: a FÜ-rõl, saját. Oi: TeDeum.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 11,19a;
12,1 6a.10 – 1Kor 15,20 27 – Lk 1,39-56 – Saját egyet. köny. az új
Szent szerint (13. szám)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
16. Kedd. Köznap.
Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért., köny. saját, pref.
közös v. mfsz. A Misekönyvben aug. 13-nál található. Akkor ünnepeljük
Boldog XI. Ince pápát, azért került nálunk erre a szabad napra a nem
kötelezõ emléknapjuk.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
A szent vértanúkról úgy emlékezik meg Depositio martyrum, mint
akiket Szardínia szigetére számûztek. Szent Ponciánusz akadályoztatása
miatt lemondott tisztségérõl, hogy a római egyház ne maradjon pásztor
nélkül. Vértanúságot szenvedtek, holttestük átvitele Fábián pápa (235–
250) idejében történt a római Kalixtusz katakombába. Az átvitel napja
augusztus 13, a magyar naptár szerint a mai napon emlékezünk meg
róluk.
179 AUGUSZTUS
17. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
18. Csütörtök. Köznap.
Vagy Eudes Szent János áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Eudes Szent János áldozópap, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
A Misekönyvben augusztus 19-én található, de akkor mi Szent Bernát
apát kötelezõ emléknapját üljük.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
180 AUGUSZTUS
19. Péntek. † Szent Bernát apát és egyháztanító. E
ZSO: az E-rõl.
fehér 2 MISE: egyhtan. v. szerz. saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Gocs György tb. kanonok, bihari plebános (1986)
I. Ed. a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
20. Szombat. SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG
FÕVÉDÕSZENTJE. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl, saját. Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját, – Olv.: Péld 4,10-15.18 27
– Ef 4,17 24 – Mt 7,24 29 – Saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (14. szám)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
181 AUGUSZTUS
I. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
21. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 22,19-23
– Róm 11,33-36 – Mt 16,13-20 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: 1Tessz 1,1-5.8b-10 – Mt 23,13-22
K: 1Tessz 2,1-8 – Mt 23,23-26
Sz: 1Tessz 2,9-13 – Mt 23,27-32
Cs: 1Tessz 3,7-13 – Mt 24,42-51
P: 1Tessz 4,1-8 – Mt 25,1-13
Sz: 1Tessz 4,9-11 – Mt 25,14-30
182 AUGUSZTUS
22. Hétfõ. Boldogságos Szûz Mária királynõ. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. Sz. Mária I. v. II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Rácz Miklós tb. esperes, váradszentmártoni plebános (1968)
23. Kedd. Köznap.
Vagy: Limai Szent Róza szûz. e
ZSO: az évk. közn.-ról vagy az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Rózáról: szüzek, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Novák Kálmán tb. kanonok, újpalotai plébános (1994)
183 AUGUSZTUS
24. Szerda. SZENT BERTALAN APOSTOL. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apostol. I. v. II. – Olv.:
Jel 21,9b – Jn 1,45-51 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
25. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Lajos. e
Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról – Vagy: az e-ok egyikérõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Lajosról: szentek ált., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szt. Józsefrõl: nevelõk v. lelkipászt. köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
184 AUGUSZTUS
26. Péntek. † Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
27. Szombat. Szent Mónika. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
fehér 2 MISE: Szt. asszonyok, köny. saját, pref közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
185 AUGUSZTUS
II. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról, Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
28. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Jer 20,7-9
– Róm 12,1-2 – Mt 16,21-27 – Egyet. köny.
Ma van a terménybetakarítási ünnepség. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik
meg, ott mondható egy, az arról szóló alkalmi v. hálaadó mise. (Dicsõség,
Hitvallás, pref. évk. vas.)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: 1Tessz 4,13-17 – Lk 4,16-30
K: 1Tessz 5,1-6. 9-11 – Lk 4,31-37
Sz: Kol 1,1-8 – Lk 4,38-44
Cs: Kol 1,9-14 – Lk 5,1-11
P: Kol 1,14-20 – Lk 5,33-39
Sz: Kol 1,21-23 – Lk 6,1-5
Premontrei Rend:
SZENT ÁGOSTON püspök. FÜ.
ZSO: a FÜ-rõl
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. mfsz.
186 AUGUSZTUS
29. Hétfõ. Keresztelõ Szent János vértanúsága. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
fehér 2 MISE: saját, pref saját. Olv.: Jer 1,17 19 – Mk 6,17 29 – Saját egyet.
köny. az új Szent szerint (6. szám).
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
30. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Boldog Gebra Mihály pap, vértanú. E
ZSO: az E-ról
piros 2 MISE: vértanúk közös, pref. vtk, v. mfsz.
Premontrei Rend:
Boldog Broniszláva szûz. E
ZSO: a E-ról
fehér 2 MISE: szüzek, pref. szûz., vagy mfsz.
187 AUGUSZTUS
31. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
188 SZEPTEMBER
SZEPTEMBER
Általános szándék (A tanerõk): Hogy a tanárok és tanítók tudják
továbbadni az igazság iránti szeretetet, és hiteles erkölcsi és lelki
értékekre neveljenek.
Missziós szándék (Az egyház Ázsiában): Hogy az ázsiai földrészt
szerte betöltõ közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot, és a hit
örömével tanúsítsák annak szépségét.
1. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak, mondható Vo. Krisztus
Fõpapról v. papi-szerzetesi hivatásokért, pref. kar.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
189 SZEPTEMBER
2. Péntek. † Köznap
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható elsõpénteki Vo. Jézus
Szívérõl, pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
Boldog Francois Lajos, Gruyer János és Rogue Péter missziós
papok, vértanúk. E
ZSO: az E-ról
piros 2 MISE: vtk. közös. könyörgés saját, pref. vtk.
3. Szombat. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról, saját részekkel.
fehér 2 MISE: saját, pref közös v. mfsz.
fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak, mondható egy Vo. Sz. Máriáról:
egy a 3 elsõ közösbõl, pref. Sz. Mária I., v II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dusik Tibor C.M. Vincés Nõvérek igazgatója, Szent Katalin telepi plébános
(2000)
190 SZEPTEMBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról, Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
4. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Ez 33,7-9
– L: Róm 13,8-10 – Ev Mt 18,15-20 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kol 1,24-2,3 – Lk 6,6-11
K: Kol 2,6-15 – Lk 6,12-19
Sz. Kol 3,1-11 – Lk 6,20-26
Cs: Kol 3,12-17 – Lk 6,27-38
P: 1Tim 1,1-2. 12-14 – Lk 6,39-42
Sz: 1Tim 1,15-17 – Lk 6,43-49
191 SZEPTEMBER
5. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szûz. Csak votívmisével ünnepelhetõ,
mivel emléknapja csak a Szeretet Misszionáriusai számára lett jóvá-
hagyva.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Kalkuttai Boldog Teréz: szüzek v. szerz. nõk, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910. augusztus 27-én született Skopjében,
amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. Édesapja
módos kereskedõ volt. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való
nyitottságot. Az írországi Lorettói Boldogságos Szûz Mária Rendbe
lépett, akiknek Indiában is volt missziós telepük. 1929–1946 között
elõkelõ hindu leányokat tanított. Valami nagyon szépet akart tenni
Istenért. Járja Kalkutta nyomornegyedeit és a nyomorgók megsegítésére
1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét, amelynek
az a hivatása, hogy a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát
csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által. 1979-ben
Nobel-békedíjat kapott. 1997. szeptember 5-én halt meg. II. János Pál
pápa 2003. október 19-én Rómában boldoggá avatta.
Könyörgés: Istenünk, te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad, hogy
a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való
áldozatkész szeretettel válaszoljon. Közbenjárására add, hogy szenvedõ
testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. Aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
6. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Bélteky Ferenc (1968) általános helynök.
192 SZEPTEMBER
7. Szerda. SZENT MÁRK, ISTVÁN ÉS MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK,
KASSAI VÉRTANÚK. Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. vért. – Olv.: Bölcs 3,1-9
– Mt 10,28-33
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Újváry László Ödön tb. esperes, monospetri plébános (1982)
8. Csütörtök. SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE –
KISBOLDOGASSZONY. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. Sz. Mária I. v. II. – Olv.:
Mik 5,1-4 v. – Róm 8,28-30 – Mt 1,1-16.18 23 v. Mt 1,18-23 – Egyet.
köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
193 SZEPTEMBER
9. Péntek. † Köznap.
Vagy: Claver Szent Péter áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – vagy az e-ról. (Claver Szent Péter nem szerepel,
vehetjük a lelkipászt. közös zsolozsmáját.)
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Péterrõl: lelkipászt. v. hithird., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Claver Szent Péter 1580. június 23-án született a spanyolországi
Verdúban. A barcelonai egyetemen tudományos és mûvészeti tanul-
mányokat folytatott, majd belépett Jézus Társaságába. Rodriguez Szent
Alfonz, aki portástestvér volt a mallorcai kollégiumban, különösen is
buzdította a missziós hivatásra. Pappá szentelése után a kolumbiai
misszióba került, ahol – fogadalma szerint – egészen haláláig apostol-
kodott a négerek között. A kolumbiai Carteganában halt meg 1654.
szeptember 8-án.
Könyörgés: Istenünk, te Claver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára
hívtad, és erõt adtál neki arra, hogy csodálatos szeretettel és türelemmel
segítségükre legyen. Közbenjárására add meg nekünk, hogy mindig
azt keressük, ami kedves elõtted, felebarátainkat pedig tettel és
igazsággal szeressük. A mi Urunk Jézus Krisztus…
Vincés család:
Boldog Friederic Ozaman pap. E
ZSO: az E-ról
fehér 2 MISE: Szerzetesek közös, pref. szentek I v. II.
10. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
194 SZEPTEMBER
IV. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
11. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról, Oi: TeDeum, Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv: Sirák 27,33.
28, 9Róm 14,7-9 Ev Mt 18,21-35 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: 1Tim 2,1-8 – Lk 7,1-10
K: 1Tim 3,1-13 – Lk 7,11-17
Sz: 1Tim 3,14-16 – Lk 7,31-35
Cs: 1Tim 4,12-16 – Lk 7,36-50
P: 1Tim 6,2c-12 – Lk 8,1-3
Sz: 1Tim 6,13-16 – Lk 8,4-15
195 SZEPTEMBER
12. Hétfõ. Szûz Mária szent neve. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl, köny. saját, pref. Sz. Mária, I. v. II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Szûz Mária neve ünnepét a spanyolországi Cuenca Egyházmegyében
már a 14. század óta a Mária születésnapja utáni 14. napon tartották.
Boldog XI. Ince pápa az egész Egyház számára elrendelte annak
emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset
ostromló török hadsereget. Ezután a gyõzelem után kezdõdött Magyar-
ország felszabadítása is a török iga alól. Nagyvárad is 1692-ben
szabadult fel. Ünneplése 1969-ben kimaradt az általános római naptár-
ból, de a magyar és német nyelvterületen továbbra is megmaradt. II
János Pál pápa az új Római misekönyv kiadásakor, 2000. április 10-én
újra bevezette az egész Egyház számára.
Könyörgés: Mindenható Istenünk, add, hogy mindazok, akik a
Boldogságos Szûz Mária dicsõséges szent nevét tisztelik, az õ közben-
járására nyerjék el irgalmasságod jótéteményeit. A mi Urunk Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki, veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten midörökkön-örökké. Amen.
13. Kedd. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és
egyháztanító. E
ZSO: az E-ról
fehér 2 MISE: püspök v. egyht., saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
196 SZEPTEMBER
14. Szerda. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 Mise: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját. – Olv.: Szám 21,4-9
v. Fil 2,6-11 – Jn 3,13-17 – Saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (16.
szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
15. Csütörtök. Fájdalmas Szûzanya. E
ZSO: az E-ról, saját.
fehér 2 MISE: saját, pref. Sz. Mária I. v. II. – Olv.: Zsid 5,7-8 – Jn 19,25-27
v. Lk 2,33-35 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
FÁJDALMAS SZÛZANYA. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Szûz Mária I. vagy II.
197 SZEPTEMBER
16. Péntek. † Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: vért. v. püspökök, saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Fedorek László tb. esperes, váradvelencei plébános (1974)
17. Szombat. Köznap.
Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – vagy az e-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szent Róbertrõl: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
198 SZEPTEMBER
I. zsoltárhét.
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
18. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,6-9.20
– Filem 20c-24.27a – Mt 20,1-16a – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
SZÉKTEMPLOM FELSZENTELÉSE. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl
fehér 1 MISE: templom szentelés B. Dicsõség. Hitvallás.
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Ezd 1,1-6 – Lk 8,16-18
K: Ezd 6,7-8.12b. 14-20 – Lk 8,19-21
Sz: Ezd 9,5-9 – Lk 9,1-6
Cs: Agg 1,1-8 – Lk 9,7-9
P. Agg 2,1b-10 – Lk 9,18-22
Sz: Zak 2,1-5. 10-11a – Lk 9,44b-45
199 SZEPTEMBER
19. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szent Januáriuszról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref. közös
v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
20. Kedd. Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang
Szent Pál és társaik, koreai vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
200 SZEPTEMBER
21. Szerda. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef 4,1-7.11-13 – Mt 9,9-13 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Tauszik H. József Alajos O. Praem. (1992) igazgató tanár, templomigazgató
22. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
201 SZEPTEMBER
23. Péntek. † Pietrelcinai Szent Pio áldozópap. E
ZSO: nem szerepel; vehetõ a szerzetesek közös zso-ja.
fehér 2 MISE: lelkipászt., pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Olaszországban, a Benevento melletti Pietrelcina faluban született 1887.
május 25-én. Kapucinus szerzetes lett, ahol 1910. augusztus 10-én
szentelték pappá. Fõleg az apulai San Giovanni Rotondóban teljesített
szolgálatot nagy odaadással. A hivek lelki vezetésében, a bûnbánok
gyóntatásában, a betegek és szegények iránti gondoskodásban buz-
gólkodott. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. 1968. szeptember
23-án halt meg S. Giovanni Rotondoban. II. János Pál pápa 1999.
május 2-án boldoggá és 2002. június 16-án szentté avatta Rómában a
világ minden tájáról összegyûlt hívek jelenlétében.
Könyörgés: Mindenható, örök Isten, te Szent Pió áldozópapodnak
megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék Fiad
szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk
irgalmasságod csodái. Közbenjárására add, hogy mi is részt vállaljunk
Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsõségében is
részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Amen.
24. Szombat. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: egy vért. v. püspökök, saját könyörgésekkel, Dicsõség, (Hitvallás
nincs), pref. vért. – Olv.: Bölcs 3,1-9 – Mt 10,28-33 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
202 SZEPTEMBER
II. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
25. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Ez 18,25-28
– Fil 2,1-11 v. 2,1-5 – Mt 21,28-32– Egyet. köny.
Ma van a Szentírás vasárnapja. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedõ
helyre, hogy a hívek tiszteleghessenek elõtte. A lelkipásztorok ma buzdítsák
a híveket a Szentírás olvasására.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Zak 8,1-8 – Lk 9,46-50
K: Zak 8,20-23 – Lk 9,51-56
Sz: Neh 2,1-8 – Lk 9,57-62
Cs: Neh 8,1-4a. 5-6. 7b-12 – Lk 10,1-12
P: Bár 1,15-22 – Lk 10,13-16
Sz: Bár 4,5-12. 27-29 – Lk 10,17-24
203 SZEPTEMBER
26. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. Kozma és Damjánról: több vért., saját könyörgésekkel, pref. közös
v. vért.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
27. Kedd. Páli Szent Vince áldozópap. E
ZSO: az E-ról saját részek.
fehér 2 MISE: saját. pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vincés család:
PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP, ALAPITÓ. FÜ
ZSO: a FÜ-ról Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. közös v. mfsz.
† Binder György tb. esperes, hegyközcsatári plébános (2007)
204 SZEPTEMBER
28. Szerda. Köznap.
Vagy: Szent Vencel vértanú. e
Vagy: Ruiz Szent Lõrinc és társai Fülöp-szigeteki vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ok egyikérõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. Vencelrõl: egy vért., köny. saját, pref. közös v. vért.
piros Szt. Lõrinc és társairól: több vért., köny. saját, pref. közös v. vért.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† I. JÁNOS PÁL pápa (1978)
† Dr. Ópalotay János apát kanonok, váradõsi plébános (1986)
29. Csütörtök. SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL
FÕANGYALOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. angyalok. – Olv.: Dán
7,9-10.13 14 v. Jel 12,7-12a – Jn 1,47-51 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Isten szolgája MÁRTON ÁRON Püspök (1980)
205 SZEPTEMBER
30. Péntek. † Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
206 OKTÓBER
OKTÓBER
Általános szándék (Végsõ szakaszban levõ betegek): Hogy életük
végsõ szakaszában levõ betegek szenvedéseikben támogatást nyerjenek
az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete által.
Missziós szándék (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap
ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt,
és a missziós tevékenység támogatása imával és a szegényebb egy-
házaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósuljon meg.
1. Szombat. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz
és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak, mondható Vo. Sz. Máriáról:
egy a 3 elsõ közösbõl, pref. Sz. Mária I., v. II.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
207 OKTÓBER
III. zsoltárhét
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
2. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 5,1-7
– Fil 4,6-9 – Mt 21, 33-43 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Jón 1,1-2,11 – Lk 10,25-37
K: Jón 3,1-10 – Lk 10,38-42
Sz: Jón 4,1-11 – Lk 11,1-4
Cs: Mal 3,13- 4, 2a – Lk 11,5-13
P: Jo 1,13-15,2,1-2 – Lk 11,15-26
Sz: Jo 3, 12-21 – Lk 11,27-28
208 OKTÓBER
3. Hétfõ. BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD vértanú, püspök. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Egy vértanúról, saját könyörgéssel
fehér 2 MISE: Dicsõség, köny. saját, Lecke 1Pét 3,14-17, Ev: Mt 10,28-33,
(Hitvallás nincs) – Egy. köny. pref. vértanúk.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Kedd. Assisi Szent Ferenc. E
ZSO: az E-rõl.
fehér 2 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ferences Család:
ASSISI SZENT FERENC rendalapító. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, saját könyörgéssel, Hiszekegy, pref. közös v.
mfsz.
209 OKTÓBER
5. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Szent Brúnó áldozópap. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Brúnóról: lelkipászt. v. szerz. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† P. Angi Csaba O.F.M. zsibói plébános (1974)
210 OKTÓBER
7. Péntek. † Rózsafüzér Királynõje. E
ZSO: az E-ról, saját részek.
fehér 2 MISE: saját, pref. Sz. Mária I. v. II.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható egy Vo. Jézus Szívérõl,
pref. saját.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed. a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed. utáni.
8. Szombat. SZÛZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,
MAGYARORSZÁG FÕPÁTRÓNÁJA. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I. v. II. – Olv.:
Sir 24,23-31 – Gal 4,4-7 – Lk 1,26-28 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
211 OKTÓBER
IV. zsoltárhét
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
9. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 25,6-10a
– Fil 4,12-14.19-20 – Mt 22,1-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,1-7 – Lk 11,29-32
K: Róm 1,16-25 – Lk 11,37-41
Sz: Róm 2,1-11 – Lk 11,42-46
Cs: Róm 3,21-30 a – Lk 11,47-54
P: Róm 4,1-8 – Lk 12,1-7
Sz: Róm 4,13. 16-18 – Lk 12,8-12
† XII. PIUSZ pápa (1958)
212 OKTÓBER
10. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
11. Kedd. Köznap.
Vagy: Boldog XXIII. János pápa. Nálunk votívmisével ünnepelhetõ,
mivel nem kötelezõ emléknapja még csak a Római és Bergamói
Egyházmegye számára lett jóváhagyva.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Boldog Jánosról: Pápák, pref. közös v. mfsz.
Angelo Giuseppe Roncalli Bergamo melletti Sotto il Monte-ben született
1881. november 25-én egyszerû földmûves családban. Bergamoban és
Rómában tanult, 1904. augusztus 1-én szentelték pappá. Az I. világhábo-
rúban tábori lelkész. Különbözõ feladatokat lát el Rómában. 1925-ben
c. érsekké nevezik ki, és Bulgáriában kezdi diplomáciai szolgálatát
apostoli vizitátorként, majd 1935-tõl Törökországban és Görögországban
apostoli delegátusként müködik. 1944 decemberétõl Franciaországban
pápai nuncius. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka lett. 1958. október
28-án választották Szent Péter utódává. 1959. január 25-én a Falakon
kívüli Szent Pál bazilikában meghirdeti a II. Vatikáni Zsinat összehívását,
amelyet 1962. október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek
részvételével. 1963. június 3-án halt meg. Ünnepét II. János Pál pápa
a Zsinat megnyitásának napjára helyezte. Jeles enciklikái mellett meg
kell említeni remek könyvét, Egy lélek naplója, amely magyarul is
megjelent. II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án avatta boldoggá.
Könyörgés: Mindenható, örök Isten, te Boldog XXIII. János pápa
életében az egész világ elõtt felragyogtattad a jó pásztor példáját.
Közbenjárására add, hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel
sugározzuk. A mui Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Papp Endre tb. esperes, (1967)
213 OKTÓBER
12. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
13. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
214 OKTÓBER
14. Péntek. † Köznap.
Vagy: Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú. E
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. Kallixtuszról: vért. v. pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
15. Szombat. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és
egyháztanító. E
ZSO: az E-ról, saját részek
zöld 3 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
215 OKTÓBER
I. zsoltárhét.
I. Ed a vs.-ról Magn-ant.: IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
16. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz. 45,1.4-6
– 1Tessz 1,1-5b – Mt 22,15-21 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 4,20-25 – Lk 12,13-21
K: Róm 5,12. 15b. 17-19. 20b-21 – Lk 12,35-38
Sz: Róm 6,12-18 – Lk 12,39-48
Cs: Róm 6,19-23 – Lk 12,49-53
P: Róm 7,18-25 a – Lk 12,54-59
Sz: Róm 8,1-11 – Lk 13,1-9
216 OKTÓBER
17. Hétfõ. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
18. Kedd. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
2Tim 4,9-17a – Lk 10,1-9 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
217 OKTÓBER
19. Szerda. Köznap.
Vagy: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és
társaik észak-amerikai vértanúk. e
Vagy: Keresztes Szent Pál áldozópap. e
ZSO: az évközi közn.-ról. – Vagy az e-ok egyikérõl.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. János és Izsák és társaikról: vért. v. lelkipászt. v. hithird, köny.
saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szt. Pálról: saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
20. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Boldog Kern Jakab prem. kanonok. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szerzt. köny. saját, pref. mfsz.
218 OKTÓBER
21. Péntek. † Köznap.
vagy: Boldog IV. Károly apostoli király. e
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Boldog IV. Károlyról, hitvallók, pref. szentek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
A Habsburg uralkodó házból való Boldog IV. Károly apostoli király
rövid életében, rövid uralkodása alatt mint a békét keresõ és akaró
császár és király, szeretõ és gondos hitves és családapa törekedett Isten
akaratának a teljesítésére. 1887. augusztus 17-én született. 1911. október
21-én feleségül vette Bourbon-Pármai Zita hercegnõt. Isten nyolc
gyermekkel áldotta meg õket. 1916. november 21-én koronázták
Ausztria császárává és december 30-án Budapesten pedig Magyarország
apostoli királyává. Az I. világháború után 1919-ben elûzik hazajából.
Ekkor Svájcban telepedett le. 1921-ben két alkalommal is sikertelen
kisérletet tesz a magyar trón elfoglalására. Ezután Madeira szigetére
számûzik. Itt 1922. április 1-én, Funchalban tulajdonától és minden
földi biztonságtól megfosztva, hazugságokkal, rágalmakkal gyalázva
35 évesen meghalt. „Isten azt kéri tõlem, hogy áldozzam föl életemet
a rám bízottakért!“ mondotta halála elõtt. II János Pál pápa Rómában
avatta boldoggá 2004. október 3-án.
Könyörgés: Gondviselõ Istenünk, te Boldog Károly királlyal aján-
dékoztad meg Szûz Mária és Szent István országát. Segíts kérünk,
hogy az õ hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben,
mindig nyitva álljon elõtted szívünk hajléka, és a ránk bízottakkal
együtt eljussunk hozzád, az örök boldogság honába. Aki élsz és
uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Orsolya Rend:
SZENT ORSOLYA szûz. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
fehér 1 MISE: saját köny. pref. mfsz. Dicsõség (Hitvallás nincs)
219 OKTÓBER
A felszentelt templomokban: (ha azok napja nem ismeretes)
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
22. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak
napja nem ismeretes). FÜ
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt.-bõl
– Egyet. köny.
Nem mondható a IV. euk. Ima, sem a kül alkalmakra szólók.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
220 OKTÓBER
II. zsoltárhét
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
23. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Kiv 22,21-27
– 1Tessz 1,5c-10 – Mt 22,34-40 – Egyet. köny.
fehér Ma van a missziós vasárnap. Mondható alkalmi MISE „Az evangélium
terjedéséért a népek között“ (M 848), Dicsõség, Hitvallás, pref. évk.
vas. – Olv.: olvasmány, szentlecke, evangélium az alkalmi kötetbõl
választhatók. –
Egyet. köny. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról.
A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 8,12-17 – Lk 13,10-17
K: Róm 8,18-25 – Lk 13,18-21
Sz: Róm 8,26-30 – Lk 13,22-30
Cs: Róm 8,31b-39 – Lk 13,31-35
P: Róm 9,1-5 – Lk 14,1.7-11
Sz: Róm 11,1-2a.11-12. 25-29 – Lk 14,1.7-11
221 OKTÓBER
24. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szent Antal Máriáról: hithird. v. püspökök, köny. saját, pref. közös
v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
25. Kedd. Szent Mór püspök. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: püspökök, saját könyörgésekkel, pref. közös v.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. FIEDLER ISTVÁN szatmár nagyváradi megyéspüspök (1957)
222 OKTÓBER
26. Szerda. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Gilbert apát. E
ZSO: az E-ról
fehér 2 szerz. köny: saját, pref. mfsz.
27. Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
223 OKTÓBER
28. Péntek. † SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef. 2,19-22 – Lk 6,12-19 – egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
29. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Tombory Béla a váradössi templom építõje, újvárosi kisegítõ (1976)
224 OKTÓBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
30. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mal 1,14b. 2,
2b. 8-10 – 1Tessz 2,7b-9. 13. – Mt 23,1-12 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,29-36 – Lk 14,12-14
K: Róm 12,5-16 a – Lk 14,15-24
Sz: Róm 13,8-10 – Lk 14,25-33
Cs: Róm 14,7-12 – Lk 15,1-10
P: Róm 15,14-21 – Lk 16,1-8
Sz: Róm 16,3-9. 22-27 – Lk 16,9-15
225 OKTÓBER
31. Hétfõ. Köznap.
Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Boldog Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori
Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög
katolikus magyar családban. Érettségi után a Collegium Germanicum
Hungaricum, majd a Russicum növendékeként Rómában tanul a
Gregoriana egyetemen. Rómában szentelték pappá 1936. december
25-én. 1938-tól paróchus, majd 1939 õszétõl spirituális az Ungvári
Papnevelõ Intézetben és teológiai tanár az ottani Hittudományi
Fõiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak
érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ugváron. Jelmondata:
„Szeretlek téged, Uram, én erõsségem, az Úr az én erõsségem, és
oltalmam.“ A második világháború után megkezdõdött a keleti ritusú
katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaik-
nak az elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a mani-
fesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához
csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdõdött
a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Õt mint a Munkácsi
Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérõit 1947 október végén,
a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve
teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították,
ahol az államrendõrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-jén
megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság
és hivek számára. 28 görög katolikus vértanú-társával 2001. június 27-én
Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János
liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
Könyörgés: Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
több nemzetiségû híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás
nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény
életünkben mi is hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus…
226 NOVEMBER
NOVEMBER
Általános szándék (Keleti katolikus egyházak): Hogy a keleti katolikus
egyházak tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék,
mint az egész Egyházat megilletõ lelki gazdagságot.
Missziós szándék (Igazságosság és kiengesztelõdés Afrikában): Hogy
az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erõt ahhoz, hogy
megvalósítsa a kiengesztelõdésben és igazságosságban való elõre-
haladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.
I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
1. Kedd. MINDENSZENTEK. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2 4.9-14 –
1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (20. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után
elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, és más ájtatossági gyakorlat továbbra
is megtartható.
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1–8 ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ nap delétõl a halottak napját
követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ vagy
következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
227 NOVEMBER
2. Szerda. HALOTTAK NAPJA.
ZSO: a mai napról és a halottak közös zsolozsmájából.
viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a
fekete gyászmisék kötetébõl szabadon választva. – Egyet. köny.
A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euk.
ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat.
Egyiket a plébánosok a hívekért, mások bárkiért felajánlhatják és ezért
stipendiumot is vehetnek fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat
a pápa szándékára kell mondaniuk.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
Minden plébánia templomban:
viola MISE: az egyházmegye meghalt Püspökeiért és a Kanonokjaiért.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
228 NOVEMBER
4. Péntek. † Borromeo Szent Károly püspök. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: lelkipászt. v. püspökök, saját könyörgésekkel, pref. közös v.
mfsz.
fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, mondható elsõpénteki Vo. Jézus
Szívérõl, pref. saját.
Minden plébánia templomban:
viola MISE: az egyházközség meghalt papjaiért, kántoraiért, alkalmazottaiért.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Szûcs Sándor zilahi plebános (1978)
5. Szombat. SZENT IMRE HERCEG. Ü
ZSO a Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. mfsz. – Olv.: Bölcs
4,7-17 v. Róm 8,28-30 – Lk 12,35-40 – saját egyet. köny. a Sztköt.
szerint (21. szám).
Ma nem mondható elsõszombati votív mise
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
229 NOVEMBER
IV. zsoltárhét
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
6. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Bölcs 6,13-17
– 1Tessz 4,12-18. – Mt 25,1-13 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Bölcs 1,1-7 – Lk 17,1-6
K: Bölcs 2,23-3,9 – Lk 17,7-10
Sz: Bölcs 6,2-12 – Lk 17,11-19
Cs: Bölcs 7,22-8,1 – Lk 17,20-25
P: Bölcs 13,1-9 – Lk 17,26-37
Sz: Bölcs 18,14-16, 19, 6-9 – Lk 18,1-8
230 NOVEMBER
7. Hétfõ. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
Minden plébánia templomban:
viola MISE: az egyházközség meghalt Jótevõiért.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Hermann István tb. kanonok, tasnádi plébános (2003)
† Dunay Miklós hegyközcsatári plébános (1993)
231 NOVEMBER
9. Szerda. A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent évf. B. Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját. –
Olv.: Ez 47,1 2.8 9.12 v. 1Kor 3,9b 11.16-17 – Jn 2,13-22 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10. Csütörtök. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: pápák v. egyht., saját könyörgésekkel, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Hutás Pongrác Zoltán O. Praem, kanonok, templomigazgató (1985)
232 NOVEMBER
11. Péntek. † Tours-i Szent Márton püspök. E
ZSO: az E-ról saját.
fehér 2 MISE: saját. pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Mons. Dr. Gerinczy Pál O. Praem. prépost prelátus (1965)
12. Szombat. Szent Jozafát püspök és vértanú. E
ZSO: az E-ról saját.
piros 2 MISE: egy vért. pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
233 NOVEMBER
I. zsoltárhét
I. Ed. a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
13. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
zöld 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Péld 31,10-
13. 19-20. 30-31 – 1Tessz 5,1-6. – Mt 25,14-30 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: 1 Mak 1,11-16. 43-45. 57-60. 65-67 – Lk 18,35-43
K: 1 Mak 6,18-33 – Lk 19,1-10
Sz: 2 Mak 7,1. 20-31 – Lk 19,11-28
Cs: 1 Mak 2,15-29 – Lk 19,41-44
P: 1 Mak 4,36-37. 52-59 – Lk 19,45-48
Sz: 1 Mak 6,1-13 – Lk 20,27-40
Premontrei Rend:
Premontrei Kanonokrend minden szentje. Ü
ZSO: Az Ü-rõl
fehér 1 MISE: szentek ált v. az összes szentek votívmiséje, könyv. saját, pref.
szentek I v. II
† Fartade Pál tb. esperes, belényesi plébános (1989)
234 NOVEMBER
14. Hétfõ Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Premontrei Rend:
Szent Sziárd apát. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szerzt. köny. saját, pref. nfsz.
15. Kedd. Köznap.
Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Albertrõl: püspökök v. egyht., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
235 NOVEMBER
16. Szerda. Köznap.
Vagy: Skóciai Szent Margit. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Margitról: jótékonykodók, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Bernácsik József váradössi plébános (1965)
17. Csütörtök. Köznap.
Vagy: Nagy Szent Gertrúd szûz. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szt. Gertrúdról: szüzek v. szerz. köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
236 NOVEMBER
18. Péntek. † Köznap.
Vagy: Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelése. e
ZSO: az évk. közn.-ról – Vagy: az e-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér A bazilikák felszentelésérõl: saját, pref. apost.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
19. Szombat. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. Ü
ZSO: az Ü rõl.
fehér 1 MISE: jótékonykodók, köny. saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref.
szentek I. v. II. –Péld 31,10-13.19-20230-31 v. 1Jn 3,14-18 – Lk 6,27-38
– Egyet. köny. saját, a Sztköt. szerint (23. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
237 NOVEMBER
II. zsoltárhét
I. Ed. a FÜ.-rõl. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
20. ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP.
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA. FÜ
ZSO: a FÜ-rõl, saját. Oi: TeDeum.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Ez 34,11-12.15-
17 – 1Kor 15,20-26a – Mt 25,31-46 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus
Szíve litánia a felajánló imádsággal. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek
a szokott feltételekkel, teljes búcsút nyerhetnek.
Ma gyûjtés van a Caritász javára.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Dán 1,1-6. 8-20 – Lk 21,1-4
K: Dán 2,31-45 – Lk 21,5-11
Sz: Dán 5,1-6.13-14. 16-17.23-28 – Lk 21,12-19
Cs: Dán 6,11-27 – Lk 21,20-28
P: Dán 7,2-14 – Lk 21,29-33
Sz: Dán 7,15-27 – Lk 21,34-36
238 NOVEMBER
21. Hétfõ. A Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl, köny. saját, pref. Sz. Mária.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
22. Kedd. Szent Cecília szûz és vértanú. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: egy vért. v. szüzek, köny. saját pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
239 NOVEMBER
23. Szerda. Köznap.
Vagy: Szent I. Kelemen pápa és vértanú. e
Vagy: Szent Kolumbán apát. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – vagy: az e-ok egyikérõl.
piros Szt. Kelemenrõl: egy vért. v. pápák, köny. saját, pref. közös v. mfsz.
fehér Szt. Kolumbánról: lelkipászt. v. hithird. v. szerz., köny. saját, pref.
közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
24. Csütörtök. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnami
vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
piros 2 MISE: saját, pref. vért. v. közös.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
240 NOVEMBER
25. Péntek. † Köznap.
Vagy: Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról. (A ZSO-ban nem szerepel, egy
vértanú, szûzrõl.)
zöld 3 MISE: szabadon választható.
piros Szt. Katalinról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.
………………………………………………………………………………………
A hagyomány szerint Alexandriában született. Szellemi adottságokban
és bölcsességben, valamint lelkierõben egyaránt ékeskedett. Maxentius
császár halállal fenyegette mindazokat, akik nem áldoznak a bálvá-
nyoknak. Katalin a császár elõtt keresztet vetve értésére adta, hogy
keresztény. Bátran vallomást tett arról, hogy egyedül az Úr Jézus
Krisztust követi, mert a filozófusok és költõk mûveinek tanulmányo-
zása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságait. 305 körül
szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. Holttestét a róla
elnevezett Sinai-hegyi kolostorban tisztelik. II. János Pál pápa tette
vissza újra az Általános római naptárba.
Könyörgés: Mindenható, örök Isten, te Alexandriai Szent Katalin szüzet,
a gyõzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Engedd, hogy
az õ közbenjárására a hitben és az állhatatosságban megerõsödjünk, és
az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. A mi Urunk
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
26. Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
zöld 3 MISE: szabadon választható.
fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.
………………………………………………………………………………………
Vincés család: (áttéve nov. 28-ról)
CSODÁSÉRMÛ BOLDOGASSZONY. FÜ.
ZSO: a FÜ-rõl Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hiszekegy, pref. Szûz Mária
241 NOVEMBER
ADVENT
ZSO: I. kötet.
I. zsoltárhét.
Miseolvasmányok: vasárnap B év.
Köznap I. kötet (új)
27. ADVENT 1. VASÁRNAPJA.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
JEGYZETEK
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
JEGYZETEK
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
JEGYZETEK
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
JEGYZETEK
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
JEGYZETEK

2

DECEMBER

KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás az alábbi napokon: – Újév január 1. – Vízkereszt január 6. – Áldozócsütörtök június 2. – Úrnapja június 12. – Szt. Péter és Szt. Pál június 29. – Nagyboldogasszony augusztus 15. – Mindenszentek november 1. – Szeplõtelen Fogantatás december 8. – Karácsony ünnepe december 25.

SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda március 9. – Nagypéntek április 22. A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.

PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein nem ehetnek húst. Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három bûnbánati cselekedet közül választhatunk: 1. nem eszünk húst, vagy 2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.) 3. többet imádkozunk ezeken a napokon.

Összeállította: Mons. Fodor József

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->