DIREKTÓRIUM

A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE
A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT
A 2010–2011.
LITURGIKUS ÉVRE

A
A nagyváradi latin szertartású
egyházmegye számára

KIADJA
A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG
2010

2

DECEMBER

KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás
az alábbi napokon:
– Újév
január 1.
– Vízkereszt
január 6.
– Áldozócsütörtök
június 2.
– Úrnapja
június 12.
– Szt. Péter és Szt. Pál június 29.
– Nagyboldogasszony
augusztus 15.
– Mindenszentek
november 1.
– Szeplõtelen Fogantatás december 8.
– Karácsony ünnepe
december 25.

SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda
március 9.
– Nagypéntek
április 22.
A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és
egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték
a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.

PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein
nem ehetnek húst.
Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három
bûnbánati cselekedet közül választhatunk:
1. nem eszünk húst, vagy
2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.)
3. többet imádkozunk ezeken a napokon.

Összeállította: Mons. Fodor József

DECEMBER

3

RÖVIDÍTÉSEK
adv.
alk.
ant.
Ász.
Ben.
Bi.
D
e
E
Ed.
egyet.
egyht.
ev.
euk.
évk.

Függ.
hithird.
húsv.
kar.
köny.
közn.
lelkipászt.
Magn.
mennyb.
mfsz.

Ni.
Oi.
Olv.
pref.

adventi
az alkalmi misék olvasmányainak kötete
antifóna
Általános szabályok a liturgikus évrõl és naptárról
Benedictus
Befejezõ imaóra
Direktórium
nem kötelezõ emléknap
kötelezõ emléknap
Esti dicséret (latinul Vesperae)
egyetemes
egyháztanító
evangélista
eukarisztikus
évközi
fõünnep (latinul: sollemnitas)
függelék
hithirdetõk
húsvéti
karácsonyi
könyörgés
köznap v. köznapi
lelkipásztor
Magnificat
mennybemenetel
megfelelõ szentrõl való prefáció, olyankor, amikor egy szentrõl több
prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is, és püspök
v. pap is).
Napközi imaóra
Olvasmányos imaóra
Olvasmány
prefáció

4

PS
Rd.
szekv.
Sz.
szerz.
Ü
Sztköt.
v.
vas.
vért.
vízk.
Vo.
ZSO.

DECEMBER
„Paschalis sollemnitatis“ körlevél a Húsvét megünneplésérõl
(Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.)
Reggeli dicséret (latinul Laudes)
szekvencia
Szûz
szerzetes
Ünnep (latinul festum)
a szentekrõl szóló olvasmányos kötet
vagy
vasárnap
vértanú
vízkereszt
votivmise
Zsolozsma

HÚSVÉTI GYÓNÁS IDEJE
Minden év hamvazószerdáján kezdõdik és tart pünkösd vasárnap estéjéig.

BÛNBÁNATI IDÕK (tiltott napok)
Az adventi és nagybõjti szent idõk u.n. „tiltott napok“, amikor tilosak az
ünnepélyes esküvõk és más zajos mulatságok (pl. bálok, házibulik, táncos
összejövetelek stb.).

április 19. I. május 15. június 2. KÖNYÖRGÕ NAPOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK Újév Gyertyaszentelõ Boldogasszony A nagybõjtöt megelõzõ vasárnap A betegek napja Húsvet IV. június 23. április 24. március 9. vasárnapja Hamvazószerda Húsvét Urunk Mennybemenetele Pünkösd Szentháromság vasárnapja Úrnapja Jézus Szíve ünnepe Krisztus Király ünnepe Advent I. március 6. vasárnapja Pápaválasztási évforduló Április utolsó vasárnapja Húsvét VII. A. Október utolsó elõtti vasárnapja Missziós vasárnap október 23. november 27. Augusztus utolsó vasárnapja Szeptember utolsó vasárnapja A szentírás vasárnapja szeptember 25. augusztus 28.DECEMBER 5 VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2010–2011-BEN Advent I. június 12. február 11. június 5. április 25. február 2. vasárnapja A béke világnapja Szerzetesi hivatásokért A világ éhezõiért Papi hivatásokért Mise a Szentatyáért Jó termésért (Búzaszentelõ) Tömegtájékoztatási világnap Terménybetakarítási ájtatatosság január 1. november 20. . vasárnapja A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: Az évközi hétköznapok elsõ olvasmánya: november 28. július 1. VILÁGNAPOK. június 19.

6 DECEMBER EGYHÁZMEGYEI GYÛJTÉSEK Szentföld javára Péter-fillérek Missziók javára április 22. Ajánlott gyûjtés a hivatások vasárnapján a Teológia fenntartására. vasárnapján. június 29. Húsvét 4. október 23. Karitász javára november 20. . ebben az évben május 15-én. Ezeket a gyûjtéseket a püspökség pénztárába kell befizetni.

hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság. vagy II. bármelyik végezhetõ tetszés szerint. Ed-tõl kezdve. latinul Liturgia Horarum) magyar fordításának használata kötelezõ. húsvét hetére vagy valamelyik fõünnepre esnék. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak azon kell lenniök. a megfelelõ közösbõl vesszük. mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a kötelezettséget. ill.) prefációját vesszük. Ed-ét. Ha nincs saját prefációja. hogy a kiemelkedõ hórákat. Ezért a D-ból is kihagytuk a latin kifejezéseket. Az ünnep miséjében mindig van Dicsõség és Hitvallás. de az ünnep egy vagy több szentrõl szól akkor a szentekrõl. A templom címének ünnepe az illetõ templomban fõünnep (sollemnitas). Nem szabad elfelejtenünk. hogy a zsolozsma közösségi ima. ezért lehetõleg közösségben végezzük. az használja a Liturgia Horarumot. vértanúkról. Megjegyzések a zsolozsmához A zsolozsmáskönyv (Az imaórák liturgiája. legalább vasárnapokon és nagyobb ünnepeken. annak átadja I. Ha az ünnepnek van külön saját prefációja. hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák. – Ajánlatos. Ez azonban nem jelenti azt. áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. „Papi zsolozsmának“ is szokták helytelenül nevezni. Ha advent. évközi idõben pedig a közös prefációk valamelyikét. nagyhétre. nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára esnék. szüzekrõl vagy a szerzetesekrõl szóló prefációt kell mondani. abban az esetben az utána következõ hétfõn végezzük.DECEMBER 7 BEVEZETÉS Általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni. A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az elõzõ napon megülendõ I. . közösen végezzék el. A II. Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D. elsõsorban a Vesperae-t (Ed). Ha pedig hamvazószerdára. Egyébként saját napján üljük meg. nagyböjt. A mise olvasmanyait az ünneprõl. Az egyház nagyon ajánlja. Ha az ünnepet közvetlenül megelõzi vagy követi egy a föntebb említett napok közül. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvû kiadása. húsvét stb. hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak be a liturgikus életbe. úgy azt kell venni. Egyébként az illetõ idõszak (advent. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza a zsolozsmát.

) Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Átvezetõ vers Rövid olvasmány Rövid olvasmány Rövid olvasmány Szentírási olvasmány Válaszos ének Átvezetõ vers Válaszos ének Válaszos ének Patriszt. olvasm. kantikum Fohászok (prec) Te Deum Miatyánk Könyörgés Könyörgés Könyörgés Könyörgés Elbocs.) Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV“ fõképpen a liturgiába bekapcsolódni kívánó híveknek készült. Válaszos ének Evang. akár maguk között csoportban. akár a papokkal együtt. de még külön-külön egyénenként is (LK 100.DECEMBER 8 hogy maguk a világi hivõk is imádkozzák a Szent Zsolozsmát.) Elbocsájtás Elbocsájtás Elbocsájtás Mária-antifóna . kantikum Evang. Az imaórák elnevezése az új könyvekben Oi Rd Ni Ed Bi LITURGIA HORARUM Officium lectionum Laudes matutinae Hora media Tetia Sexta Nona Vesperae Completorium AZ IMAÓRÁK LITURGIÁJA Olvasmányos imaóra Reggeli dicséret Napközi imaóra Délelõtt Délben Délután Esti dicséret Befejezõ imaóra Az imaórák vázlata: Reggeli Napközi dicséret (Rd) imaóra (Ni) Esti dicséret (Ed) Befejezõ imaóra (Bi) Olvasmányos imaóra (Oi) Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Kezdõvers (Lelkiismeretv. (Áld.

Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. zsoltározás a kiegészítõ zsoltárokból. a többi saját. zsoltározás a hét megfelelõ napjáról. Napközi imaóra (Ni): (Tertia. hét vasárnapjáról. akkor a közösbõl. ha a vasárnap helyébe lép. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden. után is a megfelelõ vasárnapi. Olvasmányos imaóra: Minden saját. csak akkor. ha saját rész nincs. mint a fõünnepen. sexta.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. a közösbõl.DECEMBER 9 A zsolozsma végzésének rendje Fõünnepeken (sollemnitas): I. Himnusz az Általános részbõl. mint fõünnepen. Olvasmányos imaóra: Minden. – ha vasárnapra esik – az I. a többi a napról. illetve a közösbõl. hét vasárnapjáról. ill. közös. akkor a közösbõl. Esti dicséret (Ed): Minden saját. Ed nincs. a II. a többi rész saját v. antifóna esetenként saját v. nona): Himnusz az Általános részbõl (hacsak nincsen saját v. Ünnepeken (festum): I. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. Ed után is. idõszaki). . (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). ha saját rész nincs. a közösbõl (Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítõ zsoltárok a másik kettõben. a többi saját v. Te Deum. Akkor úgy. mint fõünnepen. Befejezõ imaóra (Bi): Az I.

zsoltárok a napról. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. Benediktusz és Magnifikat antifónája. kivéve a Nagyböjt vasárnapjait. A nem kötelezõ emléknapokon minden úgy.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. ill. . a többi rész a hétköznapról.) Tetszõleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum): Dec.10 DECEMBER Emléknapokon (memoria): Olvasmányos imaóra: Himnusz a saját. ill. közös részbõl v. ha nincsen saját része. olvasmány. A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed): A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentrõl szóló Benediktusz-. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Zsoltárok a hét napjairól. Magnifikat-antifóna. rövid olvasmány. és a szentrõl szóló könyörgés. a megfelelõ liturgikus idõröl. (szentírási) olvasmány az idõszaki részbõl. ill. Olvasmányos imaóra: Minden a zsoltáros részbõl. himnusz. (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke. utána a szent saját olvasmánya és válaszos éneke. könyörgés a szentrõl. Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetõk a szentek emléknapjai. 1. az imaóra befejezése. Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. a megfelelõ liturgikus idõrõl. Vasárnapokon: I. 17–24-ig. mint az emléknapokon (ha szentrõl végezzük a zsolozsmát. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok. a többi a napról. 2. akkor vagy a közösbõl vagy a napról. könyörgés saját. ill. fohászok saját. Te Deum. a szentrõl szóló könyörgés záradékkal. a Zsoltáros részbõl (ha nincs saját). De vehetõ róluk megemlékezés a következõ módon: Az olvasmányos imaórában: A 2.

A következõ részek a Zsoltáros részbõl. A többi rész a vasárnapról. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). és a II.DECEMBER 11 Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. a könyörgés a megfelelõ liturgikus idõrõl. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. a megfelelõ liturgikus idõröl. külön-külön szöveg van az I. hete után található. Zsoltáros rész IV. . Ed utánra.) Köznapokon: Általában minden az Idõszaki. az Általános és a Zsoltáros részbõl. ill.

vagy gyászmise is. akiknek a saját könyörgésük még hiányzik a misekönyvbõl. Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsõséget. A kalendáriumban szereplõ új szenteknél. December 17-tõl 24-ig. Az egyes köteteket a következõ rövidítésekkel jelöljük: Szentek emléknapjaira: Sztköt. v. Szent Mária Magdolna). nincs sem Dicsõség. A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli Hitvallás is. akinek a neve a martirologiumba fel van véve. a közös misékbõl lehet venni azt. A mise könyörgései A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una conclusione“ sem): Az évközi („per annum“) köznapi misékben szabad a köznapi könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle szándékokra szóló könyörgéseket. Karácsony nyolcadában és nagyböjtben. ha azok valóban az illetõ szentrõl szólnak (pl.) A misében. amikor a szentek emléknapjai nem ünnepelhetõk. A mise olvasmányai Az Olvasmány. Különféle alkalmakra: Alk. Egyes különleges szándékokat az Egyetemes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele. sem Hitvallás. Dicsõség és Hitvallás nélkül.): „Többnyire érdemesebbnek . a napi könyörgés helyett mégis vehetõ a napi szentrõl szóló könyörgés. Emléknapokon csak abban az esetben kell az illetõ emléknapra szóló olvasmányokat venni. a közös prefáció valamelyikével. Sõt e napokon mondható bármely megfelelõ alkalmi-. A misézõ pap dönti el. Barnabás ap. hacsak külön nincs említve. Szt. a Szentlecke. egyébként lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai között. votív. Megfontolandó azonban. esetleg Hitvallást is. (Jelzés a D-ban: MISE: szabadon választható. Mondható mise bármelyik szentrõl. A szentekrõl szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következõket kell megjegyeznünk: A fõünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. hogy lelkipásztori szempontból melyik olvasmányt válassza. az Evangélium a megfelelõ olvasmányoskönyvekben találhatók meg.12 DECEMBER Megjegyzések a szentmiséhez Az évközi köznapok miséje Az évközi köznapok miséjeként vehetõ bármely évközi vasárnap miséje. amit a Lekcionárium általános bevezetése mond (8 p..

“ (A Római Misekönyv Általános Rendelkezései 10 p. pref. lelkipászt. melyeknek saját prefációjuk van. más imák vagy énekek nem végezhetõk. melyet mindig saját prefációval mondunk. (kivéve a IV. ha az alkalmasabbnak látszik. misekánont. Az elsõ eukarisztikus imának egyes napokon külön szövegváltozatai vannak. Ha valamelyik templomban (pl. stb. v.) Az eukarisztikus ima használatának szabályai: Az elsõ három eukarisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor használható. p.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció. v. helyett. A negyedik eukarisztikus imának saját prefációja van. Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és elõírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A“ évre szóló vasárnapi kötet elején.DECEMBER 13 látszik megtartani az egyes liturgikus idõszakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítõen folyamatos olvasását. és az orgonának. akkor a legmegfelelõbb olvasmányokat választhatjuk Ezen szempontok miatt a D a hét elején összesítve jelzi a hétköznapi olyasmányokat (kivéve a nagyböjti idõt). A szentek emléknapjainál levõ mfsz. ez az eukarisztikus ima nem mondható. hacsak más prefáció nincs jelezve. Meghatározott halottért (halottakért) vehetõ saját megemlékezés. és mindenki figyelemmel hallgassa. (Uo. mely nem választható el. illetve más hangszernek hallgatnia kell. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját . Az eukarisztikus ima (Misekánon) „A papra tartozó részek között elsõ helyen áll az eukarisztikus ima.“ Amennyiben pedig a hét folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeesõ ünnep folytán. szentek ált.) a közös pref. Amíg a pap ezeket az imákat mondja. melyeket az illetõ napoknál jelzünk. Ezért olyan napokon vagy misékben. lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett. 12. A harmadik eukarisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében az eukarisztikus ima végén levõ szöveg helyett egy külön szöveget kell venni. Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendõ. azaz az illetõ szent állapotának megfelelõ prefácio is vehetõ (vért.) Szavait érthetõen és fennhangon mondják (a papok). A prefációk Az évközi idõben. vehetõ ezzel vagy más prefációval is. Az egész szentmisének ez a csúcspontja. filián) csak ritkábban van mise. jelzés azt jelenti: megfelelõ szentrõl. köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük. A második eukarisztikus imának saját prefációja van.

) Mindenkor ajánlatos.. II. Rend. Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé kinyújtják jobb kezüket. 1: mondható egy temetési mise. amikor lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését.) misekánon prefációja. III. p. A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetõségét jelzi. A koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük. Rend. Különleges alkalmakra szóló eukarisztikus imák a Misekönyv 487–511. eukarisztikus imával) vagy pedig az illetõ (II. A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi. A fõcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell viselnie (tehát kazulát is). A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell mondaniok. hogy a fõcelebráns hangja jól hallatszék. 153. A koncelebrálás (együttmisézés). Így a nép a szöveget könnyebben megérti. amelyek minden koncelebrálóra tartoznak. b) a végleges eltemetés alkalmával. lapjain találhatók.) Az epiklézist koncelebralók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve mondják. c) a halál vagy temetés elsõ évfordulóján. (Ált.) prefációja. elég ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek. p. Votívmisékben mondható vagy az illetõ mise prefációja (az I. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle gyászmise. vagy IV. 170. rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva). melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás szavai). Nem számít saját prefációnak az egyes idõszakok (advent. a koncelebrálók halkan mondják. az áldozatnak és Isten egész népének egységét. hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó elõirásokat (Ált. „Azokat a szövegeket. nagyböjt stb. 3: bármely gyászmise mondható. Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak. 2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után.14 DECEMBER prefácioja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben. 153-208).“ (Ált. . Rend.

akiket illet. hogy azok liturgikus jelentõségét hangsúlyozza. Egyébként az elsõcsütörtöki. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise. hamvazószerdán és nagyhét napjain. 2: nagyböjt idején kívül.DECEMBER 15 B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék mondásának lehetõségét jelzik. A fõünnepek. A kereszt + a napi mise elõtt a „pro populo“ mondandó miséket jelzi a plébánosok. hamvazószerdán és nagypénteken. illetve azok számára. elsõpénteki és elsõszombati votívmisék mondásának lehetõségét esetrõl-esetre külön is jelezzük az illetõ napoknál. a templomigazgató vagy a misézõ megítélése alapján mondható megfelelõ alkalmi vagy votívmise. ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. Az egyes pénteki napoknál a kereszt † bûnbánati napot. a három kereszt ††† a szigorú böjti napokat jelzi. a fõpásztor engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelõ alkalmi vagy votívmise mondását. a vasárnapok. sem parancsolt ünnepet. Tehát nem munkaszüneti napot jelez. 1: kivéve a fõünnepeken. 3: mondható bármilyen megfelelõ alkalmi vagy votívmise. az ünnepek és más jeles napok pirossal való nyomtatása azt a célt szolgálja. . a két kereszt †† a nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat.

1-5. vas. Egyúttal azonban olyan idõszak is. I. ezek a szövegek a könyv függelékében vannak.16 NOVEMBER NOVEMBER ADVENT Az adventi idõnek kettõs jellege van. pref. Ez lehetséges az év minden vas. Általános szándék (Béke az összes népek között): Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben. Missziós szándék (Gyermekek és fiatalok): Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek. második eljövetelének várására.37-44 – Egyet. a FÜ-eken és az Ü-eken is. (Lehet az Oi-t vigiliával kibõvíteni. Ed utáni. amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi. (Dicsõség nincs).) + MISE: saját. év. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. kötet I. Ed a vas. és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk.: Iz 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… viola 0 . I. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez. – Olv. Hitvallás. VASÁRNAPJA ZSO: az adv. I. Bi: vas.11-14 – Mt 24. kötet. és minden erõszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk. adv. 28. köny.-ján. ADVENT 1. zsoltárhét I. – Róm 13. I.-ról Oi: TeDeum. zsoltárhét Miseolvasmányok: vasárnap A év Köznap I. amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk.-ról. (Egyetemes szabályok a liturgikus évrõl és naptárról 39) ZSO: I.

27-31 Sz: Iz 30. Dicsõség. Glória is mondható.5-11 K: Iz 11. Dicsõség. alkalmakra szólók.1-6 – Mt 7.-ról. (Hitvallás nincs) pref.6-10a – Mt 15.21-24 Sz: Iz 25.1-10 – Lk 10. II – Olv. Köznap.21.1. 30.NOVEMBER 17 Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 2.6-8 29. v.19-21. ZSO: az adv. Szûz Mária Közös miséibõl az ADVENTRE szóló mondható december 16-ig bezárólag. Oi: TeDeum. MISE: szabadon választható. Ü. köny. ima.9-18 – Mt 4. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .35-10. euk. sem a kül. ZSO: az Ü-rõl.: Róm 10.23-26 – Mt 9.2-6 – Mt 8. közös. SZENT ANDRÁS APOSTOL. Prefáció Szûz Máriáról vagy Advent II. Ü. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: A TÁRSULAT ALAPÍTÁSA.1-5 v. pref.18-22 – Egyet. ZSO: az Ü-rõl Oi: TeDeum. Ma kezdõdnek a RORÁTE szentmisék. zöld 3 fehér Hétfõ. 4.17-24 – Mt 9.24-27 P: Iz 29. közn. Kedd. apostol I. piros 1 MISE: saját.29-37 Cs: Iz 26.

mondható Vo: Krisztus Fõpapról. közn. 1. a testvériség és az igazságosság örömhírének.-ról. adv. a béke. pref. köny. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak.-ról. adv. viola 2 MISE: köznapi. Köznap. Szerda. pref. pref. Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak): Hogy a föld népei megnyissák az ajtóikat Krisztusnak és evangéliumának. és mindnyájunkat arra ösztönözzön. hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. euk. I. hivatásokért. betegek és öregek vergõdnek. amelyekben magányos emberek. viola 2 MISE: köznapi. Köznap. I. hogy nagylelkûen segítségükre siessünk. 2. köny. adv. közn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes István tb.18 DECEMBER DECEMBER Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a szenvedõket): Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra. köröstarjáni plébános (1977) Csütörtök. – Vagy: papi v. I. szerz. esperes. ZSO: az adv. saját. ZSO: az adv.

adv. (1965) a székesegyházi plébánia elsõ plébánosa † Orbán Péter c. Lestyán Endre prelátus-kanonok. váradi ap. Szûz Mária I. E ZSO: az E-ról. kormányzó (1952) † Mons. fehér fehér Szt.I.-ról. zilahi plébános (1969) . vagy az e-ról. Dr. pref. I. köny. saját. közn. v. Köznap Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító e. esperes. pref.. egyht. mondható Vo. vagy II. Sz. mfsz. Máriáról. saját. adv. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten Szolgája Dr. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak.DECEMBER 19 3. viola 2 MISE: a szentrõl. viola 2 MISE: köznapi. v. pref. mfsz. I. köny. ZSO: az adv. pref. SCHEFFLER JÁNOS szatmári püspök. adv. 4. Jézus Szívérõl. mondható Vo. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. saját. saját. † Xavéri Szent Ferenc áldozópap. pref. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Jánosról: lelkipászt. köny.

I.1-4.1-10 – Lk 5. adv.12-14 Sz: Iz 40. viola 0 + MISE: saját.17-19 – Mt 11. I. adv. Ed a vas. saját.-ról Oi: TeDeum. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. v. I. pref. ZSO: Az adv. pref.4-9 – Mt 3. ADVENT 2. Hitvallás. fehér Szt. Miklósról: püspökök. I.25-31 – Mt 11. saját. köny. Vagy: Szent Miklós püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Iz 35. mfsz. 5. I. vas. adv. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Sárvár és Felsõvidéki gróf Széchényi Miklós püspök (1923) . Ed a vas. zsoltárhét I. köny.20 DECEMBER II.-ról.1-10 – Róm 15.1-11 – Mt 18.16-19 Sz: Sir 48. köny.-ról. e ZSO: az adv.17-26 K: Iz 40. Ed utáni.13-20 – Mt 11. pref. (Dicsõség nincs). közn.1-12 – Egyet.-ról. 6.9-11 – Mt 17. – Olv. Bi: vas.11-15 P: Iz 48.: Iz 11.28-30 Cs: Iz 41.10-13 Hétfõ. VASÁRNAPJA.

a Sztköt. zsoltárok. Kedd.3-6.20 – Ef 1. Dicsõség. A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN FOGANTATÁSA. Ed utáni 8. szerint (24.: Ter 3. Hitvallás. mfsz. adv. pref. E ZSO: az E-ról. saját. Szent Ambrus püspök és egyháztanító.11-12 – Lk 1. – Olv. fehér 2 MISE: Püspökök v. szám) Ma nem mondható RORATE szentmise ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I az Ed a FÜ-rõl. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. Szerda. egyháztanítók köny.26-38 – Saját egyet. fehér 1 + MISE: saját. I. I. köny.9-15. pref. Oi: TeDeum. saját. v.DECEMBER 21 7. Bi: vas. Ni: kieg.

hogy Szûzanyánknak Guadalupében adott intelmeit kövessük. július 31-én szentté avatta.-ról. és ezt a mélyen hívõ. Lindenberger János (1951) debreceni ap. saját. Ott hunyt el az Úrban. május 6-án boldoggá. és így akaratodat szüntelenül teljesítsük. pref. A Mexikóváros mellett levõ Tepayac (ejtsd: Tepeják) dombon megjelent neki az Istenszülõ Szûzanya. te a Boldogságos Szûz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. adv. esztendõben Juan Diégót II. köny. I. Vagy: Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok. adv. 9. I. alázatos és buzgó embert arra kérte. v. saját. viola 2 MISE: köznapi. közn.22 DECEMBER Csütörtök. köny. az 1548. mfsz (Ejtsd: Huan Diégo Kautla-toacin) Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén bennszülött indiánok törzsébõl született 1474 körül. Közbenjárására add meg nekünk. pref. Köznap. János Pál pápa 1991. e ZSO: az adv. hogy a jelenés helyén a Guadalupei Szûzanya tiszteletére templom épüljön. Könyörgés: Istenünk. fehér Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzinról: szentek közös. kormányzó – nagyprépost . majd 2002. A mi Urunk Jézus Krisztus… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr.

I. adv. saját. mfsz. v. viola 2 MISE: köznapi. I. 11. pref. E ZSO: az E-ról. Damazusz pápa e. fehér Szt. mfsz. köny. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. ZSO: az adv. I. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. fehér 2 MISE: saját. adv. saját.-ról. köny. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Marc Antonio Durando CM. Szombat. saját. közn. Damazuszról: pápák. † Köznap. adv. pref. Köznap. 10. pref.DECEMBER 23 Péntek. Vagy: Szent I.-ról. közn. v. ZSO: az adv. köny.

1-3a. Ed a vas. Bi: vas. Az orgona (v.10 – Jak 5.-ról. viola 0 + MISE: saját.2-11– Egyet.1-10 P: Iz 56. adv.: Iz 35.24 DECEMBER III. vagy: I. zsoltárhét I.33-36 . vas.19-23 Lk 7. VASÁRNAPJA. ZSO: Az adv.2-7. I. (Dicsõség nincs).23-27 Mt 21.24-30 Jn 5. 18. ADVENT 3. 15-17a K: Szof 3.28-32 Lk 7. Ed utáni.7-10 – Mt 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Szám 24. Hitvallás. – Olv. 21b-26 Cs: Iz 54. 6-8 – – – – – Mt 21. köny. 12.1-6a.6b-8. rózsaszín 0 Ma az oltár díszíthetõ virágokkal. más hangszer) szólhat az ének kíséretén kívül is. I. pref.1-2. 9-13 Sz: Iz 45.-ról Oi: TeDeum.

E ZSO: az E-ról. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. I. Kedd. piros 2 MISE: vért. E ZSO: az E-ról. mfsz. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .DECEMBER 25 13. köny. I. Hétfõ. fehér 2 MISE: saját. Szent Lúcia szûz és vértanú. saját. adv. szüzek. pref. adv. v. pref. v.

ZSO: az adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. saját. 4. köny. Praem. Szof 3. pref.5-6 Dec.1-4. A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi. 19: Bir 13.5-25 1.8-14 v. A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk a következõképpen: Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány és annak válaszos éneke. a szentrõl szóló Ben. Hétköznapi olvasmányok: Dec.8-10 Dec.26 DECEMBER Szerda. adv. köny. 23: Mal 3. ZSO: az adv.-ról..8b-12. 16.24-25a Dec.-ról.39-45 1.14-17 Dec.5-8 Dec.46-56 1. RORATE miséket tilos végezni.57-66 – Lk 1. Magn. A misében az adventi köny. viola 2 MISE: köznapi.2. saját. helyett mondható a szentrõl szóló köny. tanár (1982) . 21: Én.18-24 1. 20: Iz 7.67-79 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Suta Evermód József O. I. Köznap. közn. pref. 2. Megjegyzések advent utolsó hetére: A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van.1-17 1. ill. I. 24: (a reggeli misében) 2 Sám 7. közn.1-5.2-7. 18: Jer 23.16 – – – – – – – Mt Mt Lk Lk Lk Lk Lk 1. majd a szentrõl szóló könyörgés. 17: Ter 49. antifóna után a szentrõl szóló könyörgés és a szokásos befejezés.10-14 Dec.24-28 Dec.26-38 1. 22: 1Sám 1. viola 2 MISE: köznapi. 15. – A Rd-ben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása után. Köznap. adv.

: „Istenünk a Libanon felöl…“ stb. Magn. Bölcsesség…“ viola 2 MISE: saját..-ról. pref. 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Giczei Károly tb.: „Az eljövendõ.DECEMBER 27 Péntek. adv. pref. 18.-ant. II. ZSO: az adv. Rd és Ed ant. Rd és Ed ant. bélfenyéri plébános (1987) Szombat. közn...: „Ó.közn. † Köznap. ZSO: az adv.. II. esperes.-ant. adv.“ stb. Urunk…“ viola 2 MISE: saját.: „Ó. Magn.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap.

– Róm 1.: „Ó Urunk…“ Bi: vas.: Iz 7. ADVENT 4. Ed utáni. – Olv.1-7 – Mt 1.28 DECEMBER IV.18-24 – Egyet.-ról.10-14. – Rd és Ed ant: „Fujjátok meg…“ stb. zárda-lelkész (1967) . Magn. Jessze…“ viola 0 + MISE: saját. 19. Magn-ant: „Ó. zsoltárhét I. Csillag Nándor teológiai tanár. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. Némethy Gyula prelátus-kanonok teológiai rektor (1951) † Dr. I. ZSO: az adv. Ed a vas.). Oi: TeDeum. Hitvallás. (Dicsõség nincs. VASÁRNAPJA.-ról.-ant. vas. köny.

Rd és Ed ant.-ant. közn. ZSO: az adv. pref.-ról. Rd ant.DECEMBER 29 Hétfõ. Magn. 20. II. Dávid kulcsa…“ viola 2 MISE: saját. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gahér Mihály esperes. ZSO: az adv. Köznap. 21. Vehetõ megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról.-ant.: „Ó. adv.: „Az Úr elhagyja…“ stb. szent Virradat !…“ viola 2 MISE: saját.: „Ó. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Takács János kanonok.-ról. II. Magn. szentjobbi plebános (1950) . közn. adv. váradvelencei plébános (1977) Kedd.: „Ime eljön az Úr…“ stb.

-ról. ZSO: az adv. II.: „Mindenható Istenünk…“ stb. Vehetõ megemlékezés Kety Szent János áldozópapról.-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. Nemzetek Királya…“ viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. Magn.-ant. Rd és Ed ant. Magn. adv. Köznap. pref. 23.-ról.: „Lelkem hozzád emelem…“ stb. Emmánuel…“ viola 2 MISE: saját. II. 22. Rd és Ed ant.: „Ó. adv.30 DECEMBER Szerda.: „Ó. Köznap. közn. ZSO: az adv. pref.

† Köznap. pref. Imádkozzunk Érte a Hivek könyörgésében! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. S. ZSO: A Ni befejeztéig az adv. II.DECEMBER 31 Péntek.-ról.E. viola 2 MISE: (reggel) saját. A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idõ.R. Böcskei László megyés püspök úr püspöki kinevezése (2008). adv. 24.

amelyik legjobban megfelel annak a napszaknak. egy térdre. azt a miseformulát válassza. A plébánosok és azok. pref. ad int. Végezhetõ a vigília mise elõtt vagy utána is. mindegyikért fogadhat el stipendiumot. Az ezt jelzõ + az éjféli misénél van feltüntetve. imában saját betét. Ez történik a karácsonyi idõszakban. vagy Mt 1. kar. ha mondják a Hitvallást. Aki három vagy csak két misét mond. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . az egyik misét „pro populo“. – Aki csak egyszer misézik. sem a különleges alkalmakra szólók. (ill. 33). fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. I. de bármelyik mise applikálható. A karácsonyi idõ Karácsony elsõ Ed-ével kezdõdik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart (ÁSz 32. akik az éjjel végzett Oi-n és az éjféli misén nem vesznek részt. – Nem mondható a IV. ha éneklik.1-25. A Bi-t csak azok végzik. Ordinarii) kötelesek végezni. Megjegyzések Karácsonyra: – Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára: „Megtestesült… és emberré lett“. amikor misézik. – Olv. ill. „Ki fogantatott… született Szûz Máriától“. akik erre kötelesek. hogy megemlékezzék Urunk születésérõl és elsõ megnyilatkozásairól. eukarisztikus ima. (V–VII. Hitvallás (térdhajtás).) – Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat. Ed KARÁCSONYRÓL. 22-25 – Mt 1.16-17. euk.1-5 – ApCsel 13. Dicsõség. Két térdre.: Iz 62.18-25 – Egyet. köny. Az I.32 DECEMBER KARÁCSONYI IDÕ A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja.

1-14 – Egyet. köny. fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját. kar.1-6 – Jn 1.1-5. FÜ nyolcaddal. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY). pref.) ZSO: a FÜ-rõl. imában ünnepi betét. imában ünnepi betét. Hitvallás (térdhajtás).11-14 – Lk 2. – Olv. Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani. – Olv. pref.9-14 – Egyet. Dicsõség. imában ünnepi betét.15-20 – Egyet.: Iz 62. Hitvallás (térdhajtás). Oi: TeDeum.DECEMBER 33 25.: Iz 52.11-12 – Tit 3. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Hitvallás (térdhajtás). HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját. Az I. II.7-10 – Zsid 1. pref. Dicsõség. Az I. kar. Ed Urunk születésérõl. ÜNNEPI MISE: saját.4-7 – Lk 2. köny. euk. kar. Az I.1-18 vagy: Jn 1. (Parancsolt ünnep. Dicsõség. euk. – Olv. köny.: Iz 9.1-6 – Tit 2. Szombat.

: Sir 3.54-59 – Mt 10. Dicsõség.20-22.14-17a – v. kar. hétrõl. szerint (25. hétrõl.1-2. piros 0 MISE: saját.34 DECEMBER 26.3-7. Hitvallás . . köny. köny. – Olv. 13-15. Ni: zsoltárok az I. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok az I. szám). 7. Ü ZSO: az Ü-rõl. 19-23 – Egyet.17-22 – Saját egyet. 1Jn 3. kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ.24-28 – Kol 3. pref. A SZENT CSALÁD: JÉZUS.8-10. a Sztköt.21-24 – Mt 2. 1Sám 1. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. fehér 0 + MISE: saját.12-21 – v. Dicsõség. pref. MÁRIA ÉS JÓZSEF. VASÁRNAP. Hitvallás.: ApCsel 6. Oi: TeDeum. – Olv.

Ni: zsoltárok a I. Szabó János kiérd. – Olv. hét hétfõjérõl. Borszentelés a helyi szokásoknak megfelelõen. pref. – Olv. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. Ü ZSO: az Ü-rõl.DECEMBER 35 27.2 – Mt 2. Ni: zsoltárok a I. APRÓSZENTEK. kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. esperes. kar. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA.13-18 – Egyet köny.1-4 – Jn 20. Oi: TeDeum. Ü ZSO: az Ü-rõl.: 1Jn 1. Engesztelõ nap az abortuszokért.5-2. Hétfõ. pref. hét keddjérõl. piros 1 MISE: saját. Kedd.2-8 – Egyet köny. (Hitvallás nincs). fehér 1 MISE: saját.: 1Jn 1. Oi: TeDeum. nagyszalontai plébános (1972) . (Hitvallás nincs). Dicsõség.

36

DECEMBER

29.

Szerda. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét szerdájáról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,3-11 –
Lk 2,22-35
Megemlékezés vehetõ Becket Szent Tamás püspök és vértanúról.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

30.

Csütörtök. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét csütörtökjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17
– Lk 2,36-40
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

DECEMBER

37

31.

Péntek. † KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét péntekjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21
– Jn 1,1-18
Vehetõ megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon.
Az évvégi hálaadást az egyházmegyei elõírás szerint végezzük.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a holnapi FÜ.-rõl. Bi.: vas. I. Ed utáni.
Ahol a holnapi FÜ. parancsolt ünnep (hazánkban az), az esti misét a
FÜ.-rõl kell venni (Vatikáni direktórium közlése, Vö. Eucharisticum
mysterium 28a).

38

JANUÁR

2011. JANUÁR
Általános szándék (Gondoskodás a teremtésrõl): Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az embereknek szánt drága
adományokat, megõrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére
bocsássuk.
Missziós szándék (A keresztények egysége): Hogy a keresztények,
tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát,
tudjanak eljutni a teljes egységre.
1.

Szombat. SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV). FÜ.
(Parancsolt ünnep).
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I.
(„…Istenanyaságának ünnepén“). Az I. euk. imában ünnepi betét. –
Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet,
az egyet. köny.-be vegyünk megfelelõ imaszándékot is. – Ma nem, de
a következõ napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgõ
mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári
év elejére szóló alkalmi mise is.
Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetõk a változó ünnepek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. Ed a FÜ-rõl Bi.: vas. II. Ed utáni.

JANUÁR

39

II. zsoltárhét
2.

KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.
ZSO: a Vas-ról. 417. oldal, Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Sir 24,1-4. 12-16
Ef 1,3-6. 15-18 – Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5. 9-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
Január 2: 1Jn 2,22-28

Január 3: 1Jn 2,29-3,6

Január 4: 1Jn 3,7-10

Január 5: 1Jn 3,11-21

Péntek: 1Jn 5,5-6,8-13 –
Szombat: 1Jn 5,14-21

Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Jn 1,43-51
Lk 5,12-16
Jn 3,22-30

kar. köny. idõ közn. köny. fehér 2 MISE: a kar. pref. kar. fehér 2 MISE: a kar. Ü ZSO: az Ü-rõl. 3.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Genovéva szûz. pref. kar. idõ közn. pref. pref. mfsz. o. Köznap.40 JANUÁR Hétfõ. kar. v. idõ közn.-járól. Köznap. saját. idõ közn. köny. . saját. ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: szüzek. ZSO: a kar.-járól. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: SZENT SETON ANNE ERZSÉBET. e ZSO: a kar. v. köny. 4. vízk. elõtti. Kedd.-járól.-járól. fehér MISE: Jézus Szentséges neve (Misekönyv 891. Vagy: Jézus szent neve. vízk. mfsz. elõtti. E.

vízk. I. alkalmakra szólók. imában saját betét. kar. Hitvallás.2-3a.1-6 – Ef 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 5. fehér 2 MISE: a kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. idõ közn. euk. köny. Ed a FÜ-rõl. Oi: TeDeum (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. – Olv. Ma nem mondható a IV. idõ közn. ima. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.: Iz 60. Dicsõség. euk. ZSO: a kar.-járól. pref. Ed utáni 6. Köznap. köny. Bi: vas. saját. elõtti pref. Csütörtök. Az I. Ma végezzük a hagyományos vízszentelést. sem a kül.-járól.1-12 – Egyet. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT).JANUÁR 41 Szerda.5-6 – Mt 2.

mfsz. saját. v. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak.. vízk. pref. Szûz Mária közös miséibõl 8. kar.-járól vagy az e-ról.-járól. mondható Vo. idõ közn. Köznap.-járól. Rajmundról: lelkipászt. vízk. MISE: a kar. vízk. ZSO: a kar. kar. utáni. köny.-járól. e ZSO: a kar. idõ közn.42 JANUÁR 7. v. fehér 2 MISE: a kar. fehér fehér Szt. pref. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. vízk. Jézus Szívérõl. köny. utáni. † Köznap. e. vízk. köny. v. idõ közn. Péntek. idõ közn. pref. saját. pref. Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JANUÁR 43 I. Ü ZSO: az Ü-rõl. Bi: vas.34-38 – Mt 3.1-5.11 – Mk 2. Dicsõség.12-16 – Mk 2. Vasárnap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. köny. Ed utáni. helynök. Dr. Hauler Pál ált.13-17 . euk. Oi: TeDeum. pref.14-20 K: Zsid 2. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE. alkalmakra szólók. szilágysomlyói plébános (1980) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 1.1-4. Ed.14-18 – Mk 1. hét vas.40-45 P: Zsid 4.-járól. Ni: zsoltárok a III.1-6 – Mk 1.5-12 – Mk 1. Ma nem mondható a IV. 9. az Ü-rõl. sem a kül.7-14 – Mk 1.13-17 – Egyet.21-28 Sz: Zsid 2.: Iz 42. – Olv. I. fehér 1 + MISE: saját.6-7 ApCsel 10.1-12 Sz: Zsid 4.29-39 Cs: Zsid 3. ima. saját. Hitvallás.

idõ közn. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját ünnepeljük. esetleg harmincnégy hét az év folyamán.-ról. Köznap. Köznap. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Ponner Antal kisegítõ lelkész (1968) † Nagy Gyula segédlelkész Olasziban (1979) † Mons. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. Praem perjel váradújvárosi plébános (2000) † Ludescher József tasnádszántói plébános (1962) 11. ZSO: az évk. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. kötet. hét ZSO: az évk. kiváltképp a vasárnapokon. közn. zsoltárhét. zöld 3 Hétfõ. I.JANUÁR 44 ÉVKÖZI IDÕ A NAGYBÖJT ELÕTTI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még harminchárom. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Buday Ernõ Márton O. Dr. zöld 3 Kedd. Nemecsek József prelátus-kanonok teológiai rektor (1989) . (Ász 43) ZSO: III.-ról. Évközi 1. 10.

Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító.-járól. pref. mfsz. fehér Szent Hiláriuszról: egy pk. Köznap. MISE: szabadon választható.JANUÁR 12. közn. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. saját.-ról. e ZSO: az évk. közös v. Köznap. – Vagy az e-ról. idõ közn. köny. zöld 3 45 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Brösztel Lajos apát-kanonok (1954) zöld 3 Csütörtök. 13. ZSO: az évk.

– Vagy az e-ról. fehér fehér Remete Szent Antalról: egy szent. köny. e. 15.-ról. ZSO: az évk. † Köznap. e ZSO: az évk. közös v. Vagy: Remete Szent Pál. Köznap. zöld 3 JANUÁR Péntek.-ról. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Godefried testvér. Vagy az e-ról. Szûz Mária közös miséibõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Zitzmann Ferenc apát-kanonok váradolaszi plébános (1979) . E fehér 2 MISE: szerz. saját köny. pref. zöld 3 Szombat. Szûz Mária szombati emléknapja. közn.46 14. mfsz. saját. közös miséje. közn.

B és C évek szerint változnak. vas.1-10 – Mk 2.. – Olv. évk. szám. Ma kezdõdik az ökumenikus imanyolcad és tart a következõ vas.25-8. Erre utal az alábbi jelzés: „Függ. I. IV“. és IV. vasárnap is az ordinárius engedélyével. zöld 1 ÉVKÖZI 2. Hitvallás. IV. I.-ról.6 – Mk 3. saját egyet. köny. köny. A két vas.6-13 – Mk 3. A Vo-hoz vehetjük a Sztköt.10-20 – Mk 2. kötetben.15-17 – Mk 3.20-21 . ZSO: az évk.-ant.1-3. Bi: vas.18-22 K: Zsid 6.-be kerülhettek csak be a II. Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 5. kivételével mondható megfelelõ Vo.-ét 2. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a Függelék IV.: Iz 49.23-28 Sz: Zsid 7. pref.7-12 P: Zsid 8.-ant.. Ed a vas.és Magn.11-14 – Mk 3. III.JANUÁR 47 II..: Függ.-ról.1-6 Cs: Zsid 7.5-6 – 1Kor 1.29-34 – Egyet. 16. vas.-antifónák A.és Magn. Oi: Ben. A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben.-ig. + MISE: saját. IV.: Függ.1-3 – Jn 1.2-3. (egy a 8 közül). zsoltárhét.3. VASÁRNAP. Dicsõség. Oi: TeDeum. Magn.13-19 Sz: Zsid 9.

ima. sem a kül. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. köny. fehér 2 MISE: saját. alkalmakra szólók. Ma nem mondható a IV. pref. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZÛZ. (Hitvallás nincs).: 2Kor 10. szüzek – Olv.2 – Mt 25.1-13 – Egyet. közös v. Ü ZSO: az Ü-rõl.48 JANUÁR 17. Dicsõség. Szent Antal apát.17-11. Hétfõ. köny. euk. pref. saját. E ZSO: az E-ról. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

– Vagy az e-k egyikérõl. Köznap. közös v. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tanka József micskei plebános (2006) zöld 3 Csütörtök.. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. mfsz.JANUÁR 19. zöld 3 49 Szerda. pref.-ról. pápák. piros piros Szent Fábiánról: egy vért. mfsz. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú. Szent Sebestyénrõl: egy vért. Köznap. e ZSO: az évk. ZSO: az évk. közn. köny. e Vagy: Szent Sebestyén vértanú. közös v. saját.-ról. pref. köny. közn. 20.

közn.50 JANUÁR 21. – Vagy az e-ról. Vagy: B. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. közös. köny. fehér piros fehér B. miséje. mfsz. Szûz Mária szombati emléknapja. e. egy vért. Szûz Mária közös miséibõl. v. Batthyány Strattmann László. † Szent Ágnes szûz és vértanú. saját részekkel. e ZSO: az évk. szüzek. MISE: szabadon választható. közös v. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. Péntek. 22. vért. e Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. Batthyány Strattmann Lászlóról: szent férfiak. közös v.-ról. Szent Vince könyörgés saját. Köznap. mfsz. piros 2 MISE: egy. pref. v. pref. E ZSO: az E-ról. mfsz.

házasságukból 13 gyermek született. Az elsõ világháború alatt 120 ágyasra bõvíti kórházát. . a gyógyulást az Isten adja – mondta sok alkalommal. A szegényeket ingyen gyógyította. 1876-ban a nagy dunai árvíz elõl a család Köpcsénybe menekült. Általános orvosi diplomájához elõször sebészi. Add. sõt receptjeiket is õ fizette. akinek vagyonát. II. Naponta családjával együtt részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz is járult. Betegeinek lelkével is törõdött.JANUÁR 51 Boldog Batthyány Strattmann László 1870-ben Dunakilitiben született õsi magyar fõnemesi családból. hogy mi is állhatatosak legyünk a te szolgálatodban. A mi Urunk Jézus Krisztus. Édesanyját 12 éves korában elvesztette. majd szemészeti szakképesítést szerzett. 1900-ban orvosi diplomát szerzett. Több. a közös imádságra és az erények gyakorlására. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. körmendi kastélyát és hercegi címét örökölte. hogy a szegényeken és a betegeken segítsen. 1815-ben meghalt nagybátyja. ahol szintén kórházat rendezett be. te Boldog Batthyány Strattmann László orvosnak azt a hivatást adtad. Ekkor a család Körmendre költözött. majd az orvosi szakán tanult. János Pál pápa 2003. Mise könyörgése: Istenünk. 1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnõvel. mint egy éves türelemmel viselt szenvedés után a bécsi Löw szanatóriumban hunyt el 1931. A köztudatban szentéletû embernek tartották. január 22-én. hogy a sebesült katonákat is fogadni tudja. családjáról gondoskodva pedig atyai szereteted tanúja legyen. Körmendi kastélyában ravatalozták fel. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem mezõgazdasági. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben…. és a betegek minden felõl özönlenek hozzá. Nagy hangsúlyt fektetett az igazi keresztény családi életre. a te Fiad által. és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk és téged kövessünk. magát Isten eszközének tekintette. Ekkor már híres szemorvosként tartják számon. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapít. március 23-án Rómában avatta boldoggá. ahol a szegények és betegei búcsúztak tõle.

ant.15.31-35 Sz: Zsid 10.12-23 – Egyet. pref. évk. 23. Hitvallás. 17 – Mt 4. I. köny.32-39 – Mk 4.52 JANUÁR III. 8-19 – Mk 4.10-13. Bi: vas. I. 24-28 – Mk 3.35-40 .1-10 – Mk 3. VASÁRNAP. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 9. Ben. IV. Ed a vas.-és Magn.22-30 K: Zsid 10.-ról.-ról. Oi: TeDeum. ZSO: az évk.21-25 P: Zsid 10.1-4.: Függ.26-34 Sz: Zsid 11. vas.11-18 – Mk 4. IV. – 1Kor 1.1-2. + MISE: saját. Ed utáni.19-25 – Mk 4. zsoltárhét. vas. Magn. zöld 1 ÉVKÖZI 3..: Függ.: Iz 9.1-20 Cs: Zsid 10. – Olv.-ant.

Ma nem mondható a IV. köny. E ZSO: az E-ról. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. saját könyörgésekkel. Hétfõ. apost. ima. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. alkalmakra szólók. sem a kül. saját. pref. közös v.3-16 – Mk 16.. I. 25. fehér 2 MISE: püspökök v. fehér 1 MISE: saját. II. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (Pál Fordulása). (Hitvallás nincs). Ü ZSO: az Ü-rõl. mfsz. Oi: TeDeum.15-28 – Egyet.JANUÁR 53 24. Dicsõség. – Olv.: ApCsel 9. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító.1-22 v. euk. pref. ApCsel 22. egyhtan.

mfsz. nevelõk. † Ferencsik Lõrinc c.54 JANUÁR 26. rendalapító. e ZSO: az évk. közös v. fehér 2 MISE: püspökök. Köznap. saját. sólyomkõvári plébános (1984) . Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök. közn. mfsz. mfsz. Vagy: Merici Szent Angéla szûz. Hitvallás.. saját. köny. Angéláról: szüzek v. fehér 1 MISE: saját. saját könyörgéssel. pref. Dicsõség. köny. nevelõk. E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható. Hitvallás. fehér Szt. saját részek. pref.-ról. saját. mfsz. prépost. 27. közös v. – Vagy az e-ról. Szerda. pref. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. köny. fehér 1 MISE: szüzek v. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Orsolya rend: MERICI SZENT ANGÉLA szûz. Ferences család: BOLDOG PAUL JOSEF NARDINI rendalapító. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.

-ról. v. 29. † Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varjú Benõ esperes. fehér 2 MISE: egyht.. közös v. közn.JANUÁR 55 28. saját. e. lelkipászt. Péntek. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . váradolaszi plébános (1955) † Matos Ferenc Lajos pápai prelátus-kanonok (2007) zöld 3 Szombat. mfsz. Szûz Mária közös miséibõl. köny. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pref.

pref.21-43 6.26-31 – Mt 5.1-4 – Mk Sz: Zsid 12. ZSO: az évk.-ról. 11-15 – Mk Cs: Zsid 12.30-34 † Szabó Ferenc tb. vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 11. Ed utáni. I.: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 4. biharpüspöki plébános (1952) . Dicsõség.6-13 6. kanonok.: Szof 2. VASÁRNAP. Ben.12-13 – 1 Kor 1. köny.1-12a – Egyet. 20-21 – Mk 5.1-20 5.14-29 6. vas. Hitvallás. IV. I. Magn..3. 30.: Függ. Bi: vas.32-40 – Mk K: Zsid 12.ant. Ed a vas.56 JANUÁR IV. + MISE: saját. 21-24 – Mk P: Zsid 13.18-19.1-8 – Mk Sz: Zsid 13.-és Magn. zsoltárhét. Oi: TeDeum. – Olv.1-6 6.-ant. évk.15-17.-ról. 3. IV.4-7.

mfsz. köny. Hétfõ. Bosco Szent János áldozópap. saját. pref. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 2 MISE: nevelõk. közös v.JANUÁR 57 31.

-ról. és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára. mfsz. MISE: szabadon választható. Köznap. közn. ahol sürgetõbb a betegségek elleni küzdelem. e. ZSO: az évk. 1. zöld 3 Kedd. pref. . a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedõk számára. vagy az e-ról. ZSO: az évk. Missziós szándék (A betegségben szenvedõk): Hogy azokon a missziós területeken. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros Vincés család: Boldog Marie-Anne Vaillot és Odile Baumgartner angersi vértanúk.-járól.58 FEBRUÁR FEBRUÁR Általános szándék (A család): Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje. idõ közn. MISE: Boldog vértanúkról.

euk. sem a kül. mfsz..: Mal 3. zöld 3 piros fehér fehér Csütörtök. pref. Szerda. ahogy a misekönyvben jelezve van. alkalmakra szólók. közös v. köny. – Vagy: az e-ok egyikérõl. püspökök.FEBRUÁR 59 2. saját. Köznap.-ben. A fõmisét a gyertyaszentelõ körmenettel kezdjük. Ma nem mondható a IV. MISE: szabadon választható. közn. Beöthy György prelátus-kanonok. v. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY). Szt. mondható Vo. Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú.1 4 v.22-40 v. Balázsáldás adható ma vagy a következõ vasárnap is. saját. Zsid 2. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak.-ról. Ma könyörgõnap van a szerzetesi hivatásokért.euk. fehér 1 MISE: saját. Balázsról: egy vért. köny. pref. irodaigazgató (1963) 3. közös v. (Hitvallás nincs).14-18 – Lk 2. Oi: TeDeum. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szt. ima. pref. e ZSO: az évk. Dicsõség.22-32 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. Lk 2. e Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. Anszgárról: püspökök v. Ü ZSO: az Ü-rõl. – Olv. hithird. Krisztus Fõpapról v. pref. köny. köny. vagy közös. mfsz. papi-szerzetesi hivatásokért.

közn. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Frigyes apát. saját. Szombat. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. közös v. mfsz. MISE: szabadon választható. Jézus Szívérõl. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. saját részekkel. † Köznap. ZSO: az évk. Sz.-ról. Szent Ágota szûz és vértanú. pref.FEBRUÁR 60 4. E ZSO: az E-ról. mfsz. pref. 5. szüzek. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. pref. saját. piros 2 MISE: egy vért. E ZSO: Az E-ról fehér 2 MISE: saját. zöld 3 fehér Péntek. mondható Vo. pref.

zöld 1 ÉVKÖZI 5.20-31.7-10.. 15-17 – Mk 7.-ról. zsoltárhét.: Függ.-ant. I. Dicsõség. Bi: vas.1-5 – Mt 5.FEBRUÁR 61 I.: Iz 58.14-23 Cs: Ter 2. vas. 1-10 † Mons. Magn.1-8 – Mk 7. IV. VASÁRNAP.1-13 Sz: Ter 2.1-19 – Mk 6. Hitvallás.24-30 P: Ter 3. Oi: TeDeum. szentjobbi apát-kanonok (1960) .18-25 – Mk 7.4b-9. Dr.13-16 – Egyet. Ed utáni. – Olv. Ben. Pop József káptalani helynök. vas. pref. évk.53-56 K: Ter 1.: Függ.9-24 – Mk 8. Ed a vas.-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 1.31-37 Sz: Ter 3.és Magn. + MISE: saját. 6. 2. ZSO: az évk. I. – 1Kor 2.-ról. 1-4 – Mk 7. köny. IV.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Rendu Rozália. Misekönyörgés: Urunk. Köznap. . – Vagy: az ek-ról. közös v. Kérünk. a te Fiad által. pref. aki veled él és uralkodik…. MISE: szabadon választható. rabszolgavásáron többször eladták. e ZSO: az évk. és az irgalmas szeretet gyakorlására mindig készen legyünk. zöld 3 Kedd. ZSO: az évk. add meg nekünk. A mi Urunk Jézus Krisztus. hogy az õ példája nyomán hûséges szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust. és életének hátralévõ részében Schio városa környékén. MISE: szabadon választható. Velencében keresztény lett és belépett a Szeretet Canossiai Leányai közé. pref. Jószívû és segítõkész volt mindenki iránt. közn. saját. zöld 3 FEBRUÁR Hétfõ. a Darfur tartományi Jebel Agilere-ben született 1868 körül. fehér fehér Szent Jeromosról: nevelõk.-ról. mfsz. e Vagy: Bakhita Szent Jozefina szûz. Lány korában elrabolták.-ról. mfsz. február 8-án. pref. te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára emelted. közös v.62 7. Végül felszabadult. Itt halt meg 1947. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bakhita Szent Jozefina szûz Szudánban. fehér 2 MISE: szüzek. köny. Istenünk. Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. közn. Szent Jozefináról: szüzek. mfsz. Vicentino faluban élt. 8. E ZSO: az E-ról. a kegyetlen rabszolgaság miatt sokat szenvedett.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: BOLDOG HÚGÓ ELSÕ PREMONTREI GENERÁLIS APÁT.FEBRUÁR 9. MISE: szabadon választható. Szent Skolasztika szûz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. mfsz. Csütörtök. közn. pref. saját részekkel. . fehér 2 MISE: szüzek v. Köznap. közös v. zöld 3 63 Szerda. szerz. köny. Ü ZSO: az Ü-ról fehér 2 MISE: saját.. E ZSO: az E-ról. saját. Imrik Zoltán Sándor prelátus-kanonok (1959) 10. ZSO: az évk. mfsz. pref. Dicsõség.-ról.

e ZSO: az évk. e. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. Köznap. Sz. MISE: szabadon választható. Máriáról: egy az elsõ 3 közösbõl. – Vagy: az e-ról.-ról. közn. MISE: szabadon választható. közn. ZSO: az évk. 12. köny. fehér Sz.-ról. saját. Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária. Adjunk lehetõséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomainkban. pref. † Köznap. Ma van a Betegek Világnapja.64 FEBRUÁR zöld 3 Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szûz Mária közös miséibõl. Mária. 11.

17-37 – Egyet. VASÁRNAP.27-33 P: Ter 11. Ben. Oi: TeDeum.14-21 Sz: Ter 8.34-39 Sz: Zsid 11. Bi: vas. 7.-ról. ZSO: az évk. IV. vas. + MISE: saját..-ant.10 – Mk 8. évk.-ról. I.: Sirák 15. pref. 20-22 – Mk 8.16 21 Lecke: – 1Kor 2.1-12 .FEBRUÁR 65 II.1-7 – Mk 9. – Olv. köny. I. IV.: Függ.22-26 Cs: Ter 9. Dicsõség. 13. Ed a vas.6-10 – Mt 5.: Függ. 25 – Mk 8.1-13 – Mk 8. Hitvallás. Ed utáni.1-9 – Mk 8.1-15.6-13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 4. zöld 1 ÉVKÖZI 6.5-8.és Magn.11-13 K: Ter 6. vas.1-5. Magn. zsoltárhét.-ant.

1-9 – Egyet. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK. Dicsõség. apát-kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek Imre c. közn. Ü ZSO: az Ü-rõl. Hétfõ. köny. – Olv. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJEI.: ApCsel 13. zöld 3 Kedd. hithird. köny. saját részekkel Oi: TeDeum. váradszõlõsi plébános (2001) . apát-kanonok..46-49 – Lk 10. MISE: szabadon választható.-ról. (Hitvallás nincs) pref. lelkipászt. Köznap. újpalotai plébános (2005) 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes Ferenc c. ZSO: az évk.66 FEBRUÁR 14. saját. fehér 1 MISE: egyházalapítók v.

mfsz. e ZSO: az évk. margittai plébános (1981) . esperes. alapítókról: szerz. Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója.. MISE: szabadon választható. közös v. saját. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. – Vagy: az e-ról. MISE: szabadon választható. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Evermód püspök. ZSO: az évk. közn.FEBRUÁR 16. Köznap. mfsz.-ról. 17. köny. pref. zöld 3 67 Szerda. Köznap. közn. fehér A szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. † Klózik István tb.-ról.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Clet Ferenc CM áldozópap. közn. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. vtk.-ról. 19. mfsz zöld 3 Szombat. közn.-ról. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. † Köznap ZSO: az évk. Köznap ZSO: az évk. zöld 3 FEBRUÁR Péntek.68 18. Szûz Mária közös miséibõl. vértanú. pref. e. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös.

IV. Bi: vas. évk. köny. + MISE: saját.: Függ. VASÁRNAP.1-13 – Mk 10.1-13 – Mk 9.16-23 – Mt 5.-és Magn.13-28 K: Sirák 2. pref. 17-18 – 1Kor 3. Dicsõség.-ról. 20. – Olv.13-16 . vas.40-49 P: Sirák 6.37-39 Cs: Sirák 5.1-2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 1. zöld 1 ÉVKÖZI 7. ZSO: az évk.1-12 Sz: Sirák 17.. Ben. I.1-10 – Mk 9. Ed utáni. vas.: Lev 19. zsoltárhét.ant.FEBRUÁR 69 III.-ant. Oi: TeDeum. I.29-36 Sz: Sirák 4. Ed a vas.-ról.5-17 – Mk 10. Magn.38-48 – Egyt.: Függ.1-10 – Mk 9.12-22 – Mk 9. Hitvallás. IV.

ima. alkalmakra szólók.Cap. pref. sem a kül. utolsó kapucinus Váradon (1974) 22..13-19 – Egyet.: 1Pét 5. Ma nem mondható a IV. Olv. Köznap. Ü ZSO: az Ü-rõl. köny. Oi: TeDeum. Horváth Szilveszter O. I. v. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. saját.70 FEBRUÁR zöld 3 Hétfõ. ZSO: az évk. (Hitvallás nincs). fehér 1 MISE: saját.M.1-4 – Mt 16. fehér Damjáni Szent Péterrõl: egyht.-ról.F. apost. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Waldmann Ferenc tb. közn. közn. mfsz. esperes. köny. MISE: szabadon választható.-ról. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. közös v. Dicsõség. – Vagy: az e-ról. euk. Vagy: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító. Kedd. e ZSO: az évk. 21.. margittai plébános (1962) . II.

Dicsõség. Ma nem mondható a IV. saját.15-17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról saját részekkel. közös v. – Olv. piros 1 MISE: saját. pref. ima. v.: ApCsel 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szabados Antal (1962) 24. sem a kül. v. mfsz. Ü ZSO: az Ü-rõl. Szerda. köny. pref. Oi: TeDeum. I. püspökök. apost. vért. Csütörtök. köny.FEBRUÁR 71 23. piros 2 MISE: egy. II. euk. (Hitvallás nincs). SZENT MÁTYÁS APOSTOL.20-26 – Jn 15. alkalmakra szólók.9-17 – Egyet. Szent Polikárp püspök és vértanú.

Dr. e. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. † Köznap.F. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Karetka László tb. Köznap.-ról MISE: szabadon választható.M. ZSO: az évk. éradonyi plébános (2001) zöld 3 Szombat. 26. Sándor Dénes O.-ról. Czumbel Lajos ordinárius (1965) . közn. zöld 3 FEBRUÁR Péntek.72 25. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Szûz Mária közös miséibõl. magyarcsékei plébános (1974) † Mons. közn.

-ról. ZSO: az évk. zsoltárhét.5-6.1-15 – Mk Sz: Sirák 36. + MISE: saját. és Magn.17-27 10. – Olv.FEBRUÁR 73 IV.17-27 – Mk 28. zöld 1 ÉVKÖZI 8. IV.1-5 – Mt 6.: Bi: vas.29-28 – Mk K: Sirák 35. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .32-45 10.-ról MISE: szabadon választható.: Iz 49.28-31 10. Hitvallás. vas. Magn.14-15 – 1Kor 4. Függ.-ant. Oi: TeDeum. a vas. VASÁRNAP. Ben.-ant.11-26 11. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 17.-ról.15-26 – Mk P: Sirák 44. Ed utáni. közn. 27.1. ZSO: az évk.46-52 11.27-33 Hétfõ. évk. köny. I.1-2.9-13 – Mk Sz: Sirák 51.13-19 – Mk Cs: Sirák 42. Ed. vas. pref.24-34 – Egyet. IV. Köznap. I.: Függ. zöld 3 10.

1.74 MÁRCIUS MÁRCIUS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Köblös Vilmos tb. kormányzó (1957) . közn. Pintér László debreceni ap.-ról MISE: szabadon választható. zöld 3 Kedd. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. közn. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. MISE: szabadon választható. székelyhídi plebános (1971) 2.-ról. ZSO: az évk. Köznap. esperes. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. ZSO: az évk. zöld 3 Szerda.

euk. köny. pref. saját. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér 75 Csütörtök.. az Örök Fõpapról. Vagy: Szent Kázmér.-ról.MÁRCIUS 3. – Vagy: az e-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Szent Kázmér. mfsz. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak.-ról. e ZSO: az évk. pref. mondható Vo Jézus Szívérõl. mondható Vo Jézusról. zöld 3 fehér fehér Péntek. pref. MISE: szabadon választható. közös v. Köznap. † Köznap. közn.

-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .76 5. MISE: szabadon választható. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. zöld 3 fehér MÁRCIUS Szombat. közn. Mária. Sz. pref. Köznap. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak.

26-28 – Róm 3. (2009).: Mtörv 11. pref. vas.1-12 K: Tób 2. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. Dicsõség.MÁRCIUS 6..: Függ. évk. ordinárius. Mondható errõl alkalmi mise is.1a. vas. Hitvallás. Ma könyörgõnap van a világ éhezõiért. Oi: TeDeum.-ról. köny. Holnap lesz S. Köny. Hosszú László nyug. Ben. ZSO: az évk.21-27 – Egy. A mai szentmise Egyetemes könyörgéseiben imádkozzunk Érte. VASÁRNAP. 18. – Olv. apostoli pronotárius (1983) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Tób 1. IV.-ben.-és Magn. Böcskei László megyéspüspök Úr püspökké szentelési évf. 2.13-17 . 2. 28 – Mt 7.E. Dr.ant.10-23 – Mk 12. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.1-9 – Mk 12. zöld 1 77 ÉVKÖZI 9.R.21-25 a. + MISE: saját.

köz. v. Köznap.. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. mfsz 8. közn.. közn. – Vagy: az e-rõl. saját pref. saját pref.-ról. e ZSO: az évk. vért.. mfsz. Köznap.-ról. köny. köny. piros Szent Perpétua és Felicitász vtk. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható.. e ZSO: az évk.78 MÁRCIUS zöld 3 Hétfõ. 7. Vagy: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk. – Vagy: az e-rõl. Vagy: Istenes Szent János szerzetes. fehér Istenes Szent János.

következik a szentrõl szóló Ben. – Nem mondhatók a megemlékezõ gyászmisék sem. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülõket a keresztény beavatás különféle fokozatai által. mind a hívõket. Magn. . Már nem kötelezõ. – A zárókönyörgések. most a misekönyv 527. oldalán találhatók.) – Votív. fõünnepeken és hamvazószerdán semmiképpen. hanem máskor is. a szentmise megkezdéséig tart. amelyeket a hívek nagyböjt idején végezni szoktak.MÁRCIUS 79 A NAGYBÖJT A nagyböjti idõ célja húsvét ünneplésének elõkészítése. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti számjelzésbõl is láthatók. Vasárnapokon. amelyek a régi misekönyvben az egyes napok miséihez voltak csatolva. ápolni kell és liturgikus szellemmel betölteni. de lehet végezni azokat nemcsak a nagyböjti idõben.. vasárnapját és a két fõünnepet kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni. – Azokat a népi ajtatosságokat (pl. (Az Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány. és annak válaszos éneke után a szentrõl szóló könyörgéssel záródik. antifóna és utána a szentrõl szóló könyörgés. – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a szentrõl szóló könyörgés. kivéve szükség esetén. – A nagyböjti idõ hamvazószerdától nagycsütörtök estig. – A Rd-ben és az Ed-ben a nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad. – A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk.28).) kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti idõszakról vesszük. de akkor is csak az ordinárius engedélyével. ill. akik visszaemlékeznek keresztségükre és bûnbánatot tartanak. és 25. keresztúti ajtatosság).és alkalmi misék nem mondhatók. Megjegyzések a nagyböjtre: – A két fõünnepet (március 19.) Nagyböjt 4. hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti misztérium átélésére hangolni. a hangszerek használata csak az ének kíséretére van engedélyezve. Nagyböjt kezdetétõl a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT (Ász 27.

2 – Mt 6. hét péntekének zsoltárai. ††† (szigorú böjt. IV. a Vincés Nõvérek igazgatója (1983) Csütörtök. kötet. az ott levõ antifónákkal. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Joel 2. zsoltárhét.20-6. A nagyböjti prefációk közül a III.MÁRCIUS 80 ZSO: II. és a II. – Olv.M. kanonok.12-18 – 2Kor 5. inkább a vasárnapokra. 9. és a IV.1-6.) ZSO: a nagyb. viola 2 MISE: saját. – Olv.-ról saját.16-18 – Egyet. HAMVAZÓSZERDA. sz.22-25 10.15-20 – Lk 9. köny.-ról. ZSO: a nagyb. azonban mondhatók hétköznapokon is. viola 1 MISE: saját. közn. közn. Szedenik Nándor C. Hamvazás a misekönyvben leírt módon. IV. hétköznapokra vannak szánva. az Rd-ben vehetõk a III.e. Nagybõjtben tilosak a zajos mulatságok! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. pref. pref. MTörv 30. Köznap. nagyb. nagyb. az I.

életévtõl kezdve. pref. Olv. a betöltött 14. Iz 58. nagyb.MÁRCIUS 81 Péntek. Péntekenként †† ezt jelzi.14-15 11. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref.1-9 a – Mt 9. †† Köznap.-ról. kötelezõ a hústól való megtartóztatás. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. közn. Iz 58.27-32 12. nagyb. ZSO: a nagyb. – Olv.. közn.9b-14 – Lk 5. viola 2 MISE: saját.-ról. Köznap. Nagybõjt péntekein.

– Olv.-ról. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. a vas. Ed. akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak. Ma meghamvazhatók azok.1-7a – Róm 5. Magn-ant. alkalmakra szólók. köny. Ma nem mondható a IV.12-19 v.17-19 – Mt 4. Róm 5.) Ben. euk.12. sem a kül. zsoltárhét. IV. (Dicsõség nincs).: Függ. pref. I.7-9: 3. saját. vas.: Ter 2.1-11 – Egyet.82 MÁRCIUS I. Bi: vas. ima. I. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . + MISE: saját. viola 0 NAGYBÖJT 1. IV.-ról (Oi: TeDeum nincs. Ed utáni.és Magn-ant: Függ. 13.

viola 2 MISE: saját. szentek I vagy II.11-18 – Mt 25.-46 14. közn. Oi.10-11 – Mt 6.31. viola 2 MISE: saját. Köznap. pref. – Olv. ZSO: a nagyb.: TeDeum fehér 1 MISE: saját. közn. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító. Hitvallás † Perpék János sz.-ról. pref. Dicsõség. ZSO: a nagyb.1-2.: Lev 19. pref. nagyb.e.MÁRCIUS 83 Hétfõ.: Iz 55. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. kanonok.-ról. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. nagyb.7-15 15. érszalacsi plebánor (1991) . Köznap.

ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17.29-32 16.1-10 – Lk 11.: Jón 3. ZSO: a nagyb. Köznap. közn.-ról.84 MÁRCIUS Szerda. nagyb. 14.-ról. 3-5. közn. pref. viola 2 Csütörtök. pref. Köznap. viola 2 MISE: saját. nagyb. 12-14 – Mt 7.: Eszt. – Olv. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: saját.7-12 Vehetõ megemlékezés Szent Patrik püspökrõl.1.

pref. Oi: TeDeum. Hitvallás. euk. pref.21-28 – Mt 5. Ed utáni. a Sztköt. köny. nagyb. Ed a FÜ-rõl.16.-ról. Bi: vas. viola 2 MISE: saját.13. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .MÁRCIUS 85 Péntek. Dicsõség.22 – Mt 1. Lk 2. szám) Ma nem mondható a IV.24a v.16-18.4 5a.20-26 18. SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA JEGYESE. József – Olv. Vehetõ megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill pk és egyht.41 51a – Saját egyet. szerint (4. †† Köznap.18-21. Szombat. sem a kül. FÜ (Egyházmegyénkben csak tanácsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl.12-14a. I.16 – Róm 4. – Olv. saját. ima. alkalmakra szólók.: Ez 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. ZSO: a nagyb. 19.-ról.: 2Sám 7. fehér 1 MISE: saját. Szt.

I.1-4a Lecke – 2Tim 1. Ed utáni.) Ben. vas. pref.: Ter 12. IV.86 MÁRCIUS II.8b-10 – Mt 17. saját. I.és Magn-ant: Függ. + MISE: saját. (Dicsõség nincs). Hitvallás. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.1-9 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. Bi: vas. a vas. viola 0 NAGYBÖJT 2. Ed. 20.-ról (Oi: TeDeum nincs. zsoltárhét.-ról. – Olv.: Függ. IV. Magn-ant.

Köznap. pref. – Olv. viola 2 MISE: saját. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. közn.10.-ról.1-12 22.16-20 – Mt 23.36-38 21.: Dán 9.4b-10 – Lk 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Péter Mihály székesegyházi õrkanonok (2001) Kedd. ZSO: a nagyb. viola 2 MISE: saját. nagyb.MÁRCIUS 87 Hétfõ. ZSO: a nagyb. nagyb.-ról.: Iz 1. közn. – Olv.

88 MÁRCIUS Szerda. pref. Köznap.5-10 – Lk 16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hadrava Nándor Mária tb.: Jer 17.-ról. ZSO: a nagyb.: Jer 18. Köznap.-ról.19-31 24. viola 2 MISE: saját. – Olv. nagyb. – Olv. közn. pref.17-28 23. kanonok (1994) Csütörtök. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .18-20 – Mt 20. Vehetõ megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökrõl. nagyb. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb.

Köznap. I. Ed utáni. alkalmakra szólók ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. fehér 1 MISE: saját. sem a kül. 18-20 –Lk 15. 25. euk. saját. viola 2 Szombat. Hitvallás (közben térdhajtás) – Olv. Péntek.8. Bi: vas.10 – Zsid 10. Oi: TeDeum.MÁRCIUS 89 I.-ról. közn.26-38 – Egyet.4-10 – Lk 1. 14-15. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). MISE: saját. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Dicsõség. Ed a FÜ-rõl. Ma nem mondható a IV.10 14. pref. – Olv.: Iz 7.: Mik 7. 1-3. ima. nagyb. 11-32 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. ZSO: a nagyb.

40-42.5-15. v. Hitvallás. 39a. – Egyet. viola 0 + MISE: saját. Magn-ant.. Jn 4. 5-42 v. IV. – Olv. I. szalárdi plébános (1978) . pref. a vas.és Magn-ant: Függ. Bi: vas. 19b-26.: Függ. vas. Ed utáni.-ról.: Kiv 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Lukovics Gellért O. IV. NAGYBÖJT 3. 5-8 – Jn 4.-ról (Oi: TeDeum nincs. (Dicsõség nincs). II.) Ben. zsoltárhét. Ed. köny.1-2. nagyb. 27.3-7 – Róm 5. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.90 MÁRCIUS III. I. I. Praem.

1-15a – Lk 4.: Dán 3. ZSO: a nagyb. nagyb. – Olv. – Olv.: 2Kir 5. viola 2 MISE: saját.24-30 28. pref. közn.21-35 29.MÁRCIUS 91 Hétfõ. ZSO: a nagyb. Köznap.34-43 – Mt 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.-ról.-ról.25. viola 2 MISE: saját. nagyb. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. közn.

pref. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref.: MTörv 4. viola 2 MISE: saját. közn. ZSO: a nagyb. nagyb. – Olv.-ról.92 MÁRCIUS Szerda.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. Köznap. közn. nagyb.: Jer 7.1.14-23 31.5-9 – Mt 5.23-28 – Lk 11. – Olv.17-19 30.

JÁNOS PÁL PÁPA (2005) † Mészáros Antal C.1-6 – Lk 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szörényi Márton tb. nagyb. közn. viola 2 MISE: saját.ÁPRILIS 93 ÁPRILIS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † II.: Oz 14. közn. Elsõszombati mise nem mondható. újzimándi plébános (1993) .M. kanonok.-ról. – Olv.9-14 43.2-10 – Mk 12. – Olv. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek.: Öz 6. Köznap. ZSO: a nagyb. Elsõpénteki mise nem mondható. †† Köznap. Vehetõ megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetérõl. pref.-ról. ZSO: a nagyb.45-46 2.28b-34 1. pref. velencei plébános (1989) Szombat. Péntek. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. viola 2 MISE: saját.

8-14 – Jn 9.1-41 vagy Jn 9. Hitvallás.6 szín 9. pref. viola 0 + MISE: saját. 6-7. Bi: vas. Ma az oltár díszíthetõ virággal az orgona v. apát. vas. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. köny. zsoltárhét. IV. NAGYBÖJT 4.1Sám 16.13-17. 3. a vas.94 ÁPRILIS IV. IV. (Dicsõség nincs). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mellau Márton c. nagyb.-ról (Oi: TeDeum nincs. 10-13a – Ef 5. Ed utáni.1.-ról. 34-38 – Egyet.: rózsa. II. váradújvárosi plébános (1961) . Magn-ant.és Magn-ant: Függ. más hangszer szólhat az ének kíséretén kívül is.) Ben.: Függ. Ed.1b. I. I. v. A miseruha színe lehet rózsaszín. – Olv. I.

ZSO: a nagyb. pref. – Olv.17-21 – Jn 4.-ról. viola 2 MISE: saját.: Ez 47. közn.-ról.12 – Jn 5. – Olv. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.: Iz 65.1-16 5. pref. Köznap.ÁPRILIS 95 Hétfõ. nagyb.43-54 4. Köznap.1-9. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . nagyb. ZSO: a nagyb.

8-15 – Jn 5.: Kiv 32. közn.-ról. nagyb. pref. pref.7-14 – Jn 5.-ról.96 ÁPRILIS Szerda. közn. Vehetõ megemlékezés De la Salle Szent János áldozópapról. viola 2 MISE: saját. – Olv.31-47 7.17-30 6. – Olv. ZSO: a nagyb.: Iz 49. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. nagyb. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.

– Olv. †† Köznap.1a.1-2.-ról. – Olv. ZSO: a nagyb. Köznap. pref.40-53 9.25-30 8. viola 2 MISE: saját.18-20 – Jn 7.10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.ÁPRILIS 97 Péntek. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. nagyb.-ról.: Bölcs 2.: Jer 11. nagyb. pref. közn. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .12-22 – Jn 7.

-ról ( Oi: TeDeum nincs. hogy ne éppen most.1-45 – Egyet. I. a szenvedés idején takarjuk el.-ról. (Fekete vasárnap) ZSO: a nagyb. azaz a le nem fedett keresztet végigvisszük a templomon.) Ha a keresztet nem takarjuk el.12-14 – Róm 8. pref. IV. Logikus tehát. Nem illett a szenvedés komolyságához. Ed. 10. Ed utáni. Hitvallás. zsoltárhét. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. de már nem kötelezõ. IV. VASÁRNAPJA.: Ez 37. köny. (Dicsõség nincs). Késõbb már a szenvedõ.8-11 – Jn 11. v. I.98 ÁPRILIS I.és Magn-ant: Függ. (Megokolás: a keresztet régen azért takarták le. ill. a vas. meghalt Krisztus alakja került a keresztre. II. Bi: vas. vas.: Függ.) Ben. mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt Jézus alakja volt rajta. akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a második formát kell választanunk. viola 0 + MISE: saját. Megtartható az a szokás. nagyb. Magn-ant. hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a kereszteket. I. NAGYBÖJT 5.

1-9. pref.15-17. Köznap.4-9 – Jn 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. közn. Dán 13.ÁPRILIS 99 Hétfõ. ZSO: a nagyb. I. viola 2 MISE: saját. pref.21-30 12. – Olv.-ról.: Szám 21.1-11 11.41c-62 – Jn 8. közn. viola 2 MISE: saját. Vehetõ megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. ZSO: a nagyb.: Dán 13. – Olv. az Úr szenvedésérõl I.19 30.-ról.33-62 v. az Úr szenv.

51-59 14. I.95 – Jn 8. ZSO: a nagyb.3-9 – Jn 8. viola 2 MISE: saját.14-20. az Úr szenv. pref.: Dán 3. I. – Olv.: Ter 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. Köznap.100 ÁPRILIS Szerda. az Úr szenv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. ZSO: a nagyb. pref. közn. közn. – Olv.-ról. Köznap. viola 2 MISE: saját. Vehetõ megemlékezés Szent I Márton pápa és vértanúról.31-42 13.91-92.

közn.31-42 15. viola 2 MISE: saját.: Jer 20. †† Köznap.-ról.45-57 16. ZSO: a nagyb. Vehetõ megemlékezés Soubirous Szent Mária Bernadett szûzrõl. viola 2 MISE: saját.ÁPRILIS 101 Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. az Úr szenv. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.: Ez 37. pref. Köznap.10-13 – Jn 10.21-28 – Jn 11. pref. közn. I. az Úr szenv. I – Olv.-ról.

I Ed. akkor magának a papnak. ha nincs jelen diakónus. A barkaszentelés evangéliuma: Mt 21. IV. IV.102 ÁPRILIS II. ima.: Iz 50.) Ben.66 – Egyet. a vas. (Dicsõség nincs). VIRÁGVASÁRNAP. alkalmakra szólók. pref. Magn-ant. zsoltárhét.14 27. (Oi. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. ha éneklik (v.: Függ. 17. – Olv. I. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA ZSO: saját. de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie. saját.és Magn-ant. Ma nem mondható a IV. lehet különbözõ szereposztásban végezni. köny. euk. A passiót. Hitvallás. TeDeum nincs. olvassák). 1 10 piros 0 + MISE: saját. sem a kül. Bi: vas.6-11 – Mt 26.4-7 – Fil 2. Ed utáni.: Függ.

ÁPRILIS 103 NAGYHÉTFÕ.36-38 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ma van Szentatyánk XVI. pref.1-11 18. – Olv. MISE: saját.: Iz 49.1-6 – Jn 13. az Úr szenv.: Iz 42. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. A szentmisében. – Olv. pref. az Úr szenv.1-7 – Jn 12. .21-33. ZSO: a nagyb.-ról. a Hivek könyörgésében emlékezzünk meg róla. közn.-ról. II. II. ZSO: a nagyb. BENEDEK pápa megválasztásának (2005) évfordulója. viola 1 MISE: saját. közn. viola 1 NAGYKEDD.

) – Olv.“ (PS 35-36) . Az új krizmát és a keresztelendõk olaját húsvét ejszakaján a beavató szentségekhez használjuk.4-9a – Mt 26. A székesegyházban: fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját. közn.5-8 – Lk 4. az Úr szenv. hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata. tanúként és segítõként szerepeljenek a krizma szentelésénél. A híveket is hívni kell. Dicsõség. „Az olajszentelési mise. (Természetesen áldozhatnak az esti szentmisén is. Ez alkalom arra. Tartsuk a székesegyházban vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentõs templomban. pref.ÁPRILIS 104 NAGYSZERDA. NAGYCSÜTÖRTÖK. euk. ima.6a. A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott szentmise elõtt vagy más alkalmas idõben vegyék át. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való jelentõsége miatt csak egyszer mondjuk. II.8b-9 – Jel 1. köny. és a krizmát és a többi olajokat megszenteli.14-25 20. viola 1 MISE: saját. sem a kül.) Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21. amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz. nincs.-ról. akik misézzenek együtt a püspökkel. valamint ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentõsége tekintetében kioktassuk.16-21 Ma nem mondható a IV.l-3a. ZSO: a nagyb. De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök körül összegyûjteni.: Iz 61. alkalmakra szólók. lehet a szentelést elõbbre is hozni egy másik napra. legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése. a papi ígéretek megújítása. amelyet a püspök papságával celebrál.: Iz 50. a krizma és olajok megszentelése. hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz. – Olv. ZSO: saját. Erre a misére az egyházmegye minden részébõl meg kell hívni a papokat. (Hitvallás és egyet. mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek. amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak.

saját székesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel együtt… A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez megfelelõen nagyszámú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra pontosan ki kell képezni õket… A nép. esetleg a diakónus felszólítása és a nép válasza. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik. amelyek ének nélkül soha nem adandók elõ. hogy a kisebb szerzetesi közösségek legyenek papok vagy laikusok. hogy dallamokat terjesszenek elõ azon részek számára. a litánia és a keresztvízszentelés utáni akklamáció. valamint a testvéri szeretet parancsa. A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent háromnapot… A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni. valamint a papok és más közremûködõk énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentõsége van. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva. Ajánlatos. Ezáltal teljes értelmi tartalmuk is kifejezésre jut. a húsvéti örömének (Exultet). és az életet feltámadásával újjászerzette. Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan. a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum ünnepségein. valamint más közösségek. (ÁSz 18) A húsvéti misztériumról általában Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétõl a húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkait.“ Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani. a közösséggel együtt ünnepeljük. ha lehetséges. ha lehetséges. a szentlecke utáni „Alleluja“. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött. Ezekkel foglalkozzék ma a homilia is. és ott üljék meg az ünnepeket.ÁPRILIS 105 A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE) Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus fõképpen az õ húsvéti titka által vitte végbe. B) a kereszt felemelésének és tiszteletének énekei. amikor halálunkat halálával megtörte. . Ezek a következõk: A) a nagypénteki egyetemes könyörgések. A püspök. A püspöki konferenciák feladata. C) a húsvéti gyertyával való körmenet közben elhangzó akklamációk. amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eukarisztia és a papság megalapítása. hogy az egyház fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe. a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek. Joggal hívják ezt az idõszakot így: „Krisztus keresztrefeszítésének. úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. sírbatételének és feltámadásának három napja.

Vagy takarjuk le azt. Kerüljük is a „szent sír“ kifejezést. vál ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a haláláig. ima. A konszekrálandó kenyér mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is… A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól. ha nem mozdítható könnyen és csak pénteken vegyük le róla a leplet.1-8. az ének befejezésével a húsvéti vigilia Dicsõségéig nem szólnak. (Megfelelõ. hanem. imában saját részek. az I. akik az esti szentmisén nem vesznek részt. hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást. – Olv. akkor a halott Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön. Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv. Utána oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül). A szerk. Pref. Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda. ha nem. hanem csak nagypénteken. Ma nem mondható a IV. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír itthoni hagyományát.2326 – Jn 13. hogy az Úr temetését ábrázolja. A mise végeztével a pap a „Pange lingua“ vagy más szentségi ének kíséretében a megõrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az Eukarisztiát. Egyet. minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már megkezdõdött. saját. akkor legalább lefödjük. fejezet) lehet olvasni. Legyen a szentsír egy másik helyen vagy ha ezen a helyen van is. sem a kül. Az õrzési hely nem arra való. II. Hitvallás nincs. hanem a tabernákulumot hagyjuk nyitva. az akolitusoknak és kisegítõ áldoztatóknak kell ezt tenniük. utáni. Ed. csengõ helyett kereplõt használnak).“ (PS 38-56).: Kiv 12. euk.106 ÁPRILIS A tabernákulum legyen a szentmise elõtt teljesen üres. az áldoztatás pillanatában kell elvinni a házukba. Ha lehetséges a kereszteket eltávolítjuk. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni. Az õrzési helynek ne legyen „szent sír“ formája.: vas. a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori szempontból megfelelõnek látszik). mégpedig a szerpapoknak. köny. fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE: Dicsõség (intonálásra megkondulnak a harangok és az orgona megszólal.11-14 – 1Kor 11.1-15.“ . Szentség-mutatóba való kihelyezése nincs megengedve. hogy az adományok elõkészítésekor a hívek ünnepélyes körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére). euk. hogy ily módon a betegek szorosabban tudjanak bekapcsolódni az ünneplõ egyház életébe. Az Ed-et ma azok végzik. Bi. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden ünnepélyesség nélkül. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13– 17. (Mise után) az Oltáriszentséget tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk. alkalmakra szólók. hogy az eukarisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára õrizze.) Buzdítsuk a híveket.

5. Ed. Áldozási szertartás. A betegeknek. – III. mezõtelegdi plébános (1997) . – Bi: vas. piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. mégpedig átfogó erejû teljességében. kanonok. (Szigorú böjt.ÁPRILIS 107 NAGYPÉNTEK. Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a híveknek. nyug. a nap bármely részében el lehet vinni az Oltáriszentséget… A kijelölt olvasmányokat elejétõl végéig el kell olvasni. amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk hagyományozott minta szerint végezzük. – II. Igeliturgia.119. A válaszos éneket és az evangélium elõtti éneket a szokásos módon éneklik.14-16.) ZSO: saját.: Iz 52. akik nem tudnak megjelenni a nagypénteki liturgián. MISE nincs. mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak. Az Ed-et ma csak azok végzik.“ (PS 59. A Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvasni.e. II. aki az egész világ üdvéért függött a kereszten.66-67). plebános (1996) † Baka János tb. u.12 – Zsid 4. 22. mégpedig a kereszthalálig. akik a délutáni istentiszteleten nem vettek részt.“ „Õsi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eukarisztikus ünnepet. Azonban õrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek. Hódolat a Szent Kereszt elõtt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Czimbalmos Lajos sz.42 – Egyetemes könyörgések. mint virágvasárnap. †††.13-53.7-9 – Jn 18. Délutáni istentisztelet – I. Ma van a gyûjtés a Szentföld javára. Súlyos és általános szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy elõírhat saját szándékot is. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a Bi-ban a rövid vál. esperes. A passió után homília következik. A misekönyvben található általános könyörgésekbõl a pap kiválaszthatja azokat. Olv.

“ (Ez vonatkozik a feltámadási körmenetre is. mégpedig a kereszthalálig. Az esetleg már éjfél elõtt végzett vigíliai mise ugyanis már húsvéti mise. Ezért Isten felmagasztalta õt és olyan nevet adott neki. ZSO: saját. El kell maradnia a házasság valamint más szentségek kiszolgáltatásának is. hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket. NAGYSZOMBAT. (Valójában ezt tesszük a szentsír látogatásakor.) Az egyház ezen a napon szigorúan tartózkodik a szentmise ünneplésétõl. kivéve a gyónást és a betegek kenetét. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. A szentáldozást is csak mint szent útravalót nyújthatjuk a haldoklónak. a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja. avagy a fájdalmas Szûzanya képét. A Rd-ben. – A szerk. A híveket ki kell oktatni a nagyszombat sajátságos jellegét illetõleg. A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben elõvételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át éjszakára vagy húsvét napjára. amely Krisztust a kereszten. s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti.ÁPRILIS 108 23.“ „(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet. az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik. akik nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a röv. – A szerk. Mise ezen a napon nincs.) (PS 74-76. vál.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . amely fölségesebb minden névnél.

mely a keresztségi karaktert kifejezi. mert . és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának“ tekintik. Az eukarisztikus ünneplés a húsvéti liturgia negyedik csúcspontja. ha nincsenek jelen keresztelendõk. amely költõi szavakkal énekli a húsvéti titkot. és azokban az imákban jut kifejezésre. ha a híveknek rövid bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést. el kell vetni. A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik. A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. átruházhatja azt egy énekesre. Az éjszakai virrasztás. amelyen az Úr feltámadt. FÜ nyolcaddal. A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése… Ez akkor kifejezõ. Hasznos lehet.42). (Szt. mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet“ kezdetû antifónát éneklik vagy egy másik éneket. beleágyazva az egész üdvtörténetbe. 24. A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második részét. amelyek szerint a húsvéti vigíliát a vasárnapi elõesti mise órájában ünneplik. emlékezés arra a szent éjszakára. Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen alapul. Ha nincs diakónus és a pap nem tud énekelni. A diakónus meghirdeti a húsvéti örömhírt. ne kezdõdjék a sötétség beállta elõtt és ne végzõdjék a vasárnapi pirkadat után. Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása… mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a közösséget. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben. Néha azzal okolják meg ezt az eljárást. HÚSVÉTVASÁRNAP. hogy nincs elég éjjeli közbiztonság. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség. (ÁSz 22). Ezeket a napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. Ezt az elõírást szigorúan be kell tartani.ÁPRILIS 109 A HÚSVÉTI IDÕ A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. ha felnõttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább gyermekeket keresztelnek… Akkor is megáldjuk a keresztvizet. Ágoston: Sermo 219). amelyeket a pap minden egyes olvasmány után mond. sõt „nagy vasárnapként“. Az ellenkezõ és itt ott meghonosodott visszaéléseket és szokásokat. Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más természetû rendezvényre. amelyet ekkor tartanak.

az örök húsvét elõvételezését. A helyi ordináriusok dönthetik el. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . hogy a vigília húsvét éjszakájának ünnepe. a fölajánlási körmenet. amelyek azt a benyomást keltenék. az egyházba való beépülés teljességét. a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi misekötelezettségüknek. Kötelezõ a vigília végzése ott. aki a vigíliai szentmisét végezte. Ügyelni kell. ahol keresztkút van.110 ÁPRILIS ez alkotja a húsvéti titkot. amelyekben nem végeznek nagyheti szertartást. Ellenkezõleg. amelyben együttmûködnek az újonnan megkereszteltek. Üdvös. Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehetõ legnagyobb kifejezõ erõt. a kánon (betoldásával együtt). ha van rá engedélye) vagy koncelebrálhat. Sürgessék a lelkipásztorok a híveket. mint az egyetlen istentisztelet. hangsúlyozzuk. Az a pap. Amikor kihirdetjük a húsvéti vigíliát. a hívek könyörgése. hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék. melyet lehetõleg énekeljünk. a Feltámadott jelenlétét.“ (PS 78-95). vajon megfelelõ-e ez. s végül az áldozás. ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eukarisztikus jelek teljességében. amellyel az újonnan megkereszteltek elõször gyakorolják mint hívõk a királyi papságot. Krisztus halálának megemlékezését. ne olyan kifejezéseket használjunk. mint a titokban való részvétel legmélyebb pillanata. hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen. nappal ismét misézhet (sõt többször is. hogy az eukarisztia liturgiáját ne siessük el. A vigília végezhetõ azokban a templomokban is.

1-2.28) Ezekbõl lehet csak hármat venni. húsvéti könyörgés. sem a kül. Meg kell gyújtani az énekes misékre és a vecsernyére.1 – Ez 36. A pap (fehér palástban) a szentsírhoz vonul és ott a Preorator 112. keresztségi fogadás (égõ gyertya a hívek kezében). Az eukarisztia liturgiája. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig. Ünnepélyes kezdet. keresztvízszentelés. Igeliturgia. a húsvéti gyertya bevitele. oldalán lévõ szertartást elvégezve. az I. alkalmakra szólók. euk. hogy a következõket mondjuk: Kiv 14. Akik nem vettek részt a vigílián. Utána „TeDeum“. keresztelés (lehetõleg legyen).1-8 III.16-17a. IV. I.ÁPRILIS 111 fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA.16-28 – Róm 6. A zsolozsmában a Rd elõtt van ma az Imádságra hívás.9-15. imában saját betét. („de ezen a szent éjszakán“). áldás és kettõs alleluja az elbocsájtáshoz. Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek.5-14 – Iz 55. (Mondjunk áldást az Úrnak. Dicsõség (megszólal az orgona és a harangok). pref.3-11. A végén.32 . Ószöv.4 – Ez 36. ünnepélyes „Alleluja“ zsoltárral. azok az Oi-t így végzik: A húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követõ kantikumokkal és könyörgésekkel. valamint más szertartásokra is. köny.4a.1-18 – Kiv 14. hacsak nem következik a húsvéti körmenet. Az adományok elõkészítése. olvasmányok (Ter 1.1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54. húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya).) Feltámadási szertartás. Megfelelõ. Csak nálunk szokásos feltámadási szertartás következik.1-10. Ma nem mondható a IV. egyet. euk. Tüzszentelés.4.3-11 – Mt 28. Szentlecke: Róm 6. Istennek legyen hála. húsv. nem végzik az olvasmányos imaórát.1-11 – Bár 3. Keresztségi liturgia. szükség esetén csak kettõt. Litánia.2 – Ter 22.l8.15-15. ima. ev.15-15. elindul a feltámadási körmenet.: Mk 16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . II.

alkalmakra szólók. „Istennek legyen hála“ formuláihoz kettõs alleluját mondunk. Húsvét nyolcadában a Rd-ben.8-15 K: ApCsel 2.1-10 – Lk 24.9-15 .1-9. imában saját betét. – Olv. Ma nem mondható a IV.14.11-18 Sz: ApCsel 3.13-21 – Mk 16.1-19 Sz: ApCsel 4. szekvencia. esti misében: Lk 24. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szentmise olvasmányai: H: ApCsel 2.11-26 – Lk 24. I. („ezen a szent napon“). köny.6b-8 – szekvencia. az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének helyett az „Ez az a nap“. A vasárnapi szenteltvízhintésre a „Vidi aquam“ formulát énekeljük. ima.13-35 – Egyet.112 ÁPRILIS fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsõség. sem a kül.37-43 – Kol 3.34a. – A Rd és a Ed „Menjetek békével“ ill. Ma és az egész húsvéti idõben a Bi után a „Mennynek királyné asszonya“ (Regina coeli) antifónát vesszük.35-48 P: ApCsel 4. pref. 1Kor 5. – Jn 20. euk. Az „Úr angyala“ helyett is ezt imádkozzuk. euk. húsv.22-33 – Mt 28. Az elbocsájtó formulához és válaszához kettõs „Alleluja“.36-41 – Jn 20.1-12 – Jn 21.13-35 Cs: ApCsel 3. („Haec dies“) antifónát kell mondani.: ApCsel 10. A misekönyvben más formulák is vannak.1-4 v. Hitvallás. az I.

ZSO: saját. Oi: TeDeum. KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. I. fehér 1 MISE: saját. pref. I. Dicsõség. pref. oldal. ZSO: saját. húsv. 25.ÁPRILIS 113 HÚSVÉTHÉTFÕ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelést) végezzük el. szekvencia (tetszés szerint). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Dicsõség. szekvencia (tetszés szerint). 26. Preorator 117. húsv. (Hitvallás nincs). fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum.

pref. húsv.114 ÁPRILIS SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. Dicsõség. Dicsõség. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. ZSO: saját. pref. húsv. CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. I. Oi: TeDeum. 27. szekvencia (tetszés szerint). fehér 1 MISE: saját. ZSO: saját. szekvencia (tetszés szerint). fehér 1 MISE: saját.

29. I. fehér 1 MISE: saját. szekvencia (tetszés szerint). pref. Oi: TeDeum. szekvencia (tetszés szerint). pref. ZSO: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. Dicsõség. Dicsõség. . ZSO: saját. Szûz Mária iránti gyermeki ragaszkodásunk jeleként – lehetõleg minden este – imádkozzuk – énekeljük a Lorettói litániát a hozzá tartozó könyörgésekkel. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Holnap kezdõdnek a májusi ájtatosságok. húsv.ÁPRILIS 115 PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. húsv.

32-37 – Jn 3. Magn-ant: Függ. Ed a vas.: ApCsel 2. vagyis AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA.34-42 – Jn 6. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.-ról. Bi: vas.1-15 Sz: ApCsel 6. zsoltárhét.16-21 . ZSO: saját. II. köny.17-26 – Jn 3. Ed utáni 1. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. I. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nõvér közlései alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította.27-33 – Jn 3. Missziós szándék (Kína egyháza): Hogy az Úr adja meg a kínai egyháznak.116 MÁJUS MÁJUS Általános szándék (Tájékoztatási eszközök): Hogy mindazok.19-31 – Egyet.1-8 K: ApCsel 4. fehér 0 + MISE: saját. pref. Ezt a vas. Schriffert Béla protonotárius-apát-kanonok. és növekedjék az egységben.42-47 – 1Pét 1. Dicsõség. apostoli kormányzói helynök (1968) Hétköznapi olvasmányok: H: ApCsel 4. I. I. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhetõ a szokásos feltételek mellett.3-9 – Jn 20. Az Apostoli Penitenciaria 2002.1-7 – Jn 6.31-36 P: ApCsel 5.16-21 Cs: ApCsel 5. Hitvallás. – Olv.7b-15 Sz: ApCsel 5. jún. tartsák mindig tiszteletben az igazságot. Dr. akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek. húsv. Oi: TeDeum.-ot II. Megemlékezhetünk errõl a szentbeszédben. hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson.23-31 – Jn 3. az összetartást és minden személy méltóságát.

1-8 – Jn 14. köny. egyht. mfsz ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. fehér 2 MISE: püspökök v.: 1Kor 15. piros 1 MISE: saját. v. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . apostol I. II. Szent Atanáz püspök és egyháztanító. köny. saját. húsv. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK. v. pref..MÁJUS 117 2. E ZSO: az E-ról. – Olv. Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs). pref. Kedd.6-14 – Egyet. Hétfõ. Ü ZSO: az Ü-rõl.

papi-szerzetesi hivatásokért. mfsz.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. húsv. pref. pref. Dr. húsv.-ról. köny. Köznap.-ról. 4. közn. köny. Köznap.118 MÁJUS Szerda. köny. saját. mondható Vo Krisztus Fõpapról v. fehér 2 MISE: köznapi. pref. pref.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. saját. e ZSO: a húsv. saját. – Vagy: az e-ról. euk. piros Szent Flóriánról: egy vért. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Jakab Antal gyulafehérvári püspök (1993) . húsv. közn. fehér 2 MISE: köznapi. 5. ZSO: a húsv. v. Vagy: Szent Flórián vértanú.

pref. fehér 2 MISE: húsv. mondható Vo Jézus Szívérõl. v.-ról. e ZSO: a húsv. pref. – Vagy az e-ról. köny. ZSO: a húsv. sz. 6. Sz. saját. Vagy: Boldog Gizella. húsv. Máriáról (6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. köny. mfsz. köny.. saját. Gizelláról: szt. mfsz . v. húsv. pref. pref. saját. fehér 2 MISE: köznapi. köny. húsv. köznapi. egyht. saját. Mária. húsv. közn. Köznap. 7.-ról.) pref. asszonyok v. fehér fehér B. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Norbert alapító püspök ereklyéinek átvitele Magdeburgból a Prágai Sztrahovi Premontrei Apátságba. † Köznap.MÁJUS 119 Péntek. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. mondható Vo Sz. közn. E ZSO: az E-ról. saját.. szerzetesek. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. fehér 2 MISE: püspökök v.

Oi: TeDeum. IV. Ben.61-70 . Ed utáni.120 MÁJUS III..17-21 – Lk 24. I. IV.44-52 P: ApCsel 9. pref.1b-8 – Jn 6.26-40 – Jn 6. ZSO: a húsv.-ról.1a – Jn 6. vas.30-35 Sz: ApCsel 8.22 -28 – 1Pét 1.: ApCsel 2. Hitvallás. VASÁRNAPJA.35-40 Cs: ApCsel 8. köny.ant: Függ. Ed a vas.-ról. – Olv. Bi: vas.51-8.1-20 – Jn 6.8-15 – Jn 6. 8. Magn-ant: Függ.22-29 K: ApCsel 7.31-42 – Jn 6.53-60 Sz: ApCsel 9. I. HÚSVÉT 3. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 6.és Magn. zsoltárhét. fehér 0 + MISE: saját.13-35 – Egyet. húsv.14.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.MÁJUS 121 Hétfõ. saját.-ról. kanonok. pref. 10. Moldován Ernõ Artúr O. 9.-ról. ZSO: a húsv. belényesi plébános (1988) . húsv. közn. Köznap. közn. esperes. fehér 2 MISE: köznapi. fehér 2 MISE: köznapi. Köznap. saját. köny. húsv.F. ZSO: a húsv. tb. köröstarjáni plébános (1992) Kedd.M. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Drozdovszky Géza tb. köny. pref.

szegény és üldözött testvéreinkben pedig Neked szolgáljunk. Pongrácról: egy vért. saját. húsv. pref. húsv. – Vagy: az e-ok egyikérõl. amelyet õ vezetett. amit 1943-ban magyarosított. A Trianoni békediktátum után könyvkötészetet tanult. piros piros Szt. Családi neve: Schalkhaz volt. Egész életét embertársai megsegítésére áldozta.-ról pref. pref. saját. Néreusz és Achilleuszról: több vért. szeptember 17-én avatta boldoggá Budapesten Erdõ Péter bíboros. köny.-ról. Csütörtök. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába. Köznap. XVI. vértanú. a szolgálat és a hûség mindent átható tüzét. május 11-én született Kassán. mert üldözötteket bújtattak a Budapest Bokréta utca 3 szám alatti házukban. húsv. saját. pref.122 MÁJUS Szerda. Amen. piros Boldog Salkaházi Sáráról egy vt. pref. Benedek pápa képviseletében 2006. hogy mindannyian követhessünk téged.. köny. köny. húsv. majd bekapcsolódott az irodalmi életbe. ……………………………………………………………………………………… Salkaházi Sára 1899. Te Sára testvért jegyeseddé választottad és tudatos életfelajánlását szeretteiért és az üldözöttekért elfogadtad.. Isten mindörökkön-örökké. mfsz. amikor a nyilasok a Dunába lõtték. saját. ZSO: a húsv. 12. 1926-ban jelent meg az elsõ novellás kötete: Fekete furulya címmel. 11. december 27-én az Úr elfogadta életáldozatát. Szt. hogy az õ közbenjárására a Teremtõ Lélek élessze fel bennünk a szeretet. Könyörgés: Urunk. ……………………………………………………………………………………… . v.-ról. e fehér 2 MISE: köznapi. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben. v. fehér 2 MISE: köznapi. v. köny. közn. közn. e ZSO: a húsv. Vagy: Boldog Salkaházi Sára szociális testvér. Iskoláit is itt végezte és az Orsolya nõvéreknél tanítónõi diplomát szerzett. mfsz. Köznap. Jézus Krisztus. húsv. 1944. mfsz. 1943-ban felajánlotta magát a Társaságért és az Egyházért. e Vagy: Szent Pongrác vértanú. Add. Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. Sokrétû tevékenységet végzett. többed magával.

ZSO: a húsv. fehér 2 MISE: köznapi. hogy egyszülött Fiad Édesanyja nekünk is anyánk legyen. Ferencnek és Jácintának. 14. és így Krisztus országának eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk. Amen. vagy e-ról. Máriáról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Follmann Géza biblikus professzor (1952) . fehér A Fatimai B. saját. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Sz. Isten mindörökkön-örökké. pref. közn. húsv. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. sz. közn. pref.-ról. Add. † Ágoston Gyula tb.MÁJUS 123 Péntek . Könyörgés: Istenünk. Sz. Ferencet és Jácintát II. Szûz Mária közös miséibõl. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában.) pref. Köznap. 13-án halt meg. fehér 2 MISE: köznapi. Szombat. 13. Lucia 2005. Mária. köny. tasnádszántói plébános (1992). húsv. hogy bûnbánattal és imádsággal állhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért. köny. e. saját. II. † Köznap. Vagy: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Boldogságos Szûz 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fatimai gyermeknek: Luciának. kanonok. e ZSO: a húsv. A jelenésekben a Boldogságos Szûz a rózsafüzér imádkozását kérte.-ról. te úgy rendelted. (6.

I.5a – Jn 12. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 11.1-10 – Egyet.1-18 – Jn 10. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja.-ról.26-33 – Jn 14.44-52 – Jn 14. hogy imáikkal. pref.24-13. 15. Hitvallás. VASÁRNAPJA.: Függ.7-14 . 36-41 – 1Pét 2. Ed a vas. Buzdítani kell a híveket.16-20 P: ApCsel 13. Ed utáni. köny.22-30 Sz: ApCsel 12. zsoltárhét. HÚSVÉT 4.13-25 – Jn 13. erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a hivatások ügyét. Oi: TeDeum. Dicsõség.19-26 – Jn 10.44-50 Cs: ApCsel 13. – Olv. 20b-25 – Jn 10. IV.és Magn. IV.1-6 Sz: ApCsel 13.-ant.11-18 K: ApCsel 11. ZSO: a húsv. húsv. Magn. Ben.-ról. I.124 MÁJUS IV.: Függ.: ApCsel 2. fehér 0 + MISE: saját.-ant.14a. Bi: vas. vas..

Köznap. saját. fehér 2 MISE: köznapi. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. húsv. fehér 2 MISE: köznapi. 16. – Vagy: az e-ról. e ZSO: a húsv. Jánosról: egy vért. saját. saját. közn.-ról. húsv. ZSO: a húsv. köny. köny.MÁJUS 125 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. piros Szt. pref. mfsz. közös v.-ról. pref. Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú. közn. pref. köny. 17.

pref. Köznap.126 MÁJUS Szerda. 19. pref. köny. ZSO: a húsv. Köznap. piros Szt. közn. v. Vagy: Szent I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. köny. köny. saját. húsv. 18. saját.-ról. pref.-ról. – Vagy: az e-ról fehér 2 MISE: köznapi. húsv. húsv. Jánosról: egy vért. e ZSO: a húsv. saját. János pápa és vértanú. fehér 2 MISE: köznapi. mfsz. pápák. közn. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

hogy az igaz hitet állhatatosan megvalljuk. Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. e (új!) ZSO: a húsv. . v. A Katolikus Egyház ellen dúló üldözésben huszonegy áldozópappal és három világi hívõvel. A mi Urunk Jézus Krisztus. pref. fehér 2 MISE: köznapi. Amen. mfsz. 21. húsv. Kristóf és trsról: több vértanúk. köny. a keresztény név gyûlölete miatt. saját. Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Magallán Szent Kristóf pap és társai vértanúk Szent Kristóf a mexikói San Rafaél Totatiche faluban született 1869-ben. Köznap. pref. fehér Szt. Bernardinról: lelkipászt.-ról. mely társak Mexikó különbözõ részeibõl és különbözõ korosztályaiból kerültek ki. Isten mindörökkön örökké. húsv. mfsz. fehér 2 MISE: köznapi. te Magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet. e ZSO: a húsv. hogy Krisztus Királyhoz egészen a vértanúságig hûségesek maradjanak. saját. Könyörgés: Mindenható. † Köznap. hithird. 1927-ben vértanúságot szenvedett el. örök Isten. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. v. húsv. a te Fiad által.. Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vtk. köny. közn. mialatt társaival megvallotta Krisztus Királyságát. e.. köny. Közbenjárásukra segíts miket. – Vagy: az e-ról. pref. közn. v. piros fehér Szt. – Vagy: az e-ról.-ról. köny. Szûz Mária közös miséibõl. 20. pref. húsv. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.MÁJUS 127 Péntek. és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. saját.

27-31a Sz: ApCsel 15.9-11 P: ApCsel 15.és Magn. ZSO: A FÜ-rõl. mint június 27-én. AZ EGYHÁZMEGYE ALAPITÓJA. Csak megemlékezés Szent Lászlóról a Hívek könyörgésében. 22.18-21 † Baranyai István tb. minden. Ed a vas. fehér 0 + MISE: saját.1-7– Lecke 1Pét 2. Magn. Ed utáni. A Székesegyházi Bazilikában: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY.1-8 Cs: ApCsel 15.5-17 – Jn 14. I. IV.22-31 – Jn 15. Dicsõség. Oi: TeDeum. tasnádi plébános (1983) .-ról. Egyházmegyei zarándok nap a Székesegyházba. I.: Függ. Pref. zsoltárhét. esperes.-ant. húsv. Bi: vas. IV. szentekrõl.12-17 Sz: ApCsel 16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 14.-ant. + MISE: saját.1-6 – Jn 15.7-21 – Jn 15.-ról.: Függ. Hitvallás. pref. köny. ZSO: a húsv. VASÁRNAPJA.: ApCsel 6. HÚSVÉT 5.128 MÁJUS I.1-12 – Egyet.21-26 K: ApCsel 14. vas.4-9 Evang Jn 14. FÜ. Hitvallás. Az egyházmegye templomaiban minden a vasárnapról.1-10 – Jn 15.. Ben. Dicsõség.19-28 – Jn 14. – Olv.

Mária I. sz. Sz. E ZSO: az E-ról saját részekkel. 1997. amikor egy orosz katona lelõtte. v. és a gyõri karmelita templomban temették el. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük. január 21-ig Gyula plébánosa volt. fehér Vincés család: Szent Johanna Antida Thouret szûz. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. saját.MÁJUS 129 23. Ekkor nevezte ki XII. Gyõr megkímélése végett a német hadvezetõségnél is eljárt. Szûz Mária. . püspökök. pref. mfsz. köny. a keresztények segítsége. közös v. Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket. vagy II. 24. szerzt. 1945 nagyhetében kb. pref.. nagypénteken a menekülteket védelmezte. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Hermann-József premontrei kanonok. kétszáz leány és asszonyról gondoskodott a püspöki vár pincéjében. piros 2 MISE: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú: egy vért. E. 1915 augusztus 24-én Nagyváradon részesült a papszentelésben. mfsz. v. ZSO: az E-ról. ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Hétfõ. segítette a menekülteket. mfsz. fehér 2 MISE: Sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1892-ben Segesváron született. Március 30-án. Piusz pápa gyõri megyéspüspökké. saját könyörgésekkel. november 9-én avatta II. amely 1986-ban történt meg. János Pál pápa boldoggá. e ZSO: az e-ról MISE: szüzek közös. Mária közös miséjébõl a 6. Kedd. pref. sz. pref. Április 2-án halt meg. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. 1918-tól 1941.

– Vagy: az e-k egyikérõl MISE: szabadon választható. köny. Vagy: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyht. Gergely pápáról köny. pref. v. Szt. pref. mfsz. húsv. saját. Béda egyht-ról köny. 25. Szt.. fehér fehér fehér Szt. E ZSO: az E-ról. v. mfsz. Gergely pápa.-ról. pref. Köznap. v. mfsz. Néri Szent Fülöp áldozópap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. fehér 2 MISE: lelkipászt. húsv. szerz. e Vagy: Pazzi Szent Mária Magdolna szûz. pref. saját könyörgéssel. Csütörtök. e Vagy: Szent VII. húsv. e ZSO: a húsv. mfsz. v. húsv. Pazzi Mária Magdolnáról. VII. saját. v. közn.130 MÁJUS zöld 3 Szerda. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

húsv. köny. ZSO: a húsv. MISE: szabadon választható. köny. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. fehér 2 MISE: köznapi. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. v. 27. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . hithird. pref. 28.-ról. saját. Szûz Mária közös miséibõl. mfsz. saját. † Köznap Vagy: Canterburyi Szent Ágoston püspök. fehér Szt. közn. közn. pref. e ZSO: a húsv.-ról. húsv. Köznap.MÁJUS 131 zöld 3 Péntek. Ágostonról: püspökök v. – Vagy: az e-ról.

29. élesdi plébános (2002) .23b-28 † Moldován István sz. fehér 0 + MISE: saját.23-28 – Jn 16.és Magn. Oi: TeDeum.-ról. Hitvallás.-ant.11-15 – Jn 15.15-21 – Egyet.5-8.4 K: ApCsel 16.16-20 P: ApCsel 18.22-34 – Jn 16.12-15 Cs: ApCsel 18. Ed utáni.22-18. Ed a vas. HÚSVÉT 6. köny. Magn.20-23a Sz: ApCsel 18. VASÁRNAPJA.: Függ.1 – Jn 16. I.1-8 – Jn 16.15-18 – Ev Jn 14. IV. 14-17 – Lecke 1Pét 3.26-16. pref.-ant.-ról. ZSO: a húsv.132 MÁJUS II. zsoltárhét. vas. Bi: vas. kanonok.e. Dicsõség.. húsv.5b-11 Sz: ApCsel 17.9-18 – Jn 16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 16. I.: ApCsel 8. – Olv.15.: Függ. Ben. IV.

fehér 2 MISE: köznapi.-ról. közn. István. közn. pref. pref. e ZSO: a húsv. húsv. 30. pref. István ereklyéirõl: saját. 31. Köznap. fehér 2 MISE: köznapi. saját. Szt. húsv. Köznap.-ról.MÁJUS 133 Hétfõ. köny. fehér Szt. – Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. ZSO: a húsv. Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele. – Vagy: az e-ról. köny.

134 JÚNIUS JÚNIUS Általános szándék (A papok): Hogy a papok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. az I.. ima. akik készek arra. Ed a FÜ-rõl. sem a kül. pref. Szerda. – Olv.1-11 – Ef 1. mennyb. euk. E ZSO: az E-ról. húsv v. Ed utáni 2. Csütörtök. mfsz.17-23 – Mt 28. fehér 0 + MISE: saját. I. köny. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Jónucz István tb. piros 2 MISE: saját. esperes. Bi: vas. szilágycsehi plébános (2001) I. mindig igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének. Szent Jusztínusz vértanú. euk. Krisztus Szívében egyesülve. Oi: TeDeum. imában ünnepi betét. Hitvallás. Missziós szándék (Missziós hivatások): Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást. alkalmakra szólók. 1.: ApCsel 1. URUNK MENNYBEMENETELE. Dicsõség. hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat. pref. I.16-20 – Egyet.

-ról. pref. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. zöld 3 fehér Szombat. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. mondható Vo Jézus Szívérõl. E ZSO: az E-ról. esperes.F.JÚNIUS 135 3. Szûz Máriáról (6. közn. biharsályi plébános (1976) . mondható Vo. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… †. Péntek †. vért. tb. ZSO: a húsv. Boldog XXIII. v húsv v. Köznap. piros 2 MISE: több vért. Béres Endre Pacific O. JÁNOS PÁPA (1963) 4. saját könyörgésekkel. MISE: szabadon választható. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk. sz.M. pref. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Pércsi Márton kisegítõ Váradolasziban (1966) † P. mennyb.) pref. saját. Sz.

23.6-11 – Jn P: ApCsel 25. I. pref. Dicsõség.30-31 – Jn 16.17-27 – Jn Sz: ApCsel 20.13-21 – Jn Sz: ApCsel 28. köny.: ApCsel 1. Bi: vas. fehér 0 + MISE: saját. mennybemen.20-25 . ZSO: a húsv.16-20. HÚSVÉT 7.1-8 – Jn K: ApCsel 20. Ed a Vas-.1-11a – Egy köny Ma nem mondható a IV. Emlékezzünk meg róluk az egyet. 5. Ma van a tömegtájékoztatási világnap is. alkalmakra szólók. vas.ról. A szetbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet. Oi: TeDeum. Hitvallás. VASÁRNAPJA.15-19 21.30.29-33 17.28-38 – Jn Cs: ApCsel 22. ima. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 19. euk.1-11a 17. I. Ma van a Hõsök napja.-ról. Ed utáni. – Olv. zsoltárhét.20-26 21. sem a kül.-ben.136 JÚNIUS III.11b-19 17.13-16 – Ev Jn 17.12-14 – L 1Pét 4.

JÚNIUS 137 Hétfõ. fehér Szt. köny. Köznap. Dicsõség.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT NORBERT PÜSPÖK – ALAPÍTÓ FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. – Vagy: az e-ról. mfsz. húsv. mennyb. e ZSO: a húsv. zöld 3 Kedd. Vagy: Szent Norbert püspök. Hitvallás. köny. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. pref. közn. közn. 6.-ról. Köznap. saját. mfsz. ZSO: a húsv. pref. 7. Norbertrõl: püspökök v. mennyb v. szerz. fehér 2 MISE: köznapi.-ról. saját. MISE: szabadon választható.

zöld 3 Csütörtök.. köny. pref. 8. Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító. fehér Szt. MISE: szabadon választható. Vagy: Prágai Szent Ágnes szûz. ordinárius (2003). mfsz. Dászkál István nyug. saját. Ágnesrõl: szüzek v. köny. Vagy: az e-ról.. Köznap. 9. Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. mennyb.-ról. mfsz. Köznap.138 JÚNIUS zöld 3 Szerda. Dr. e ZSO: a húsv. pref.-ról. mennyb. Efrémrõl: egyht. v. közn. szerz. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér Szt. közn. v. MISE: szabadon választható. e ZSO: a húsv.

sem a kül. . alkalmakra szólók. az I. 16-20b vagy Ez 27. Szent Barnabás apostol. ZSO: a húsv. Joel 2. zöld 3 139 Péntek. † Köznap. Hitvallás. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pünkösdi. euk. – Olv. sem holnap nem mondható a IV. pref. Sem ma este. közn. köny.3-8a. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros 0 Esti misében: PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA. E ZSO: az E-ról.22-27 – Ev Jn 7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. Szûz Mária közös miséibõl.-ról. Dicsõség.: Ter 11. e. piros 2 MISE: saját. euk. pref. MISE: szabadon választható. imában saját betét.28-32 – Lecke: Róm 8.1-9 vagy Kiv 19. Szombat.JÚNIUS 10.37-39 – Egyet. ima. VIGÍLIA MISE: saját.1-14 v. apost.

piros 0 + MISE: saját. Hitvallás nincs. I. „Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti gyertyát a koporsó mellé annak jeléül.140 JÚNIUS I. – Olv. saját. Oi: TeDeum. imában saját betét. lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit.“ (PS 99) Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfõt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba. köny. mondható a pünkösdnapi mise piros színben. . Jn 15.26-27. ZSO: a FÜ-rõl. euk. FÜ. Ni: a délelõttihez saját himnusz. hogy a keresztény halála az õ személyes pászkája.: ApCsel 2. 12.19-23 v. Gal 5. Ed a FÜ-rõl. v. Dicsõség.16-25 – szekvencia – Jn 20.12-15 – Egyet. Hitvallás.1-11 – 1Kor 12. az I. PÜNKÖSDVASÁRNAP. A mise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellõl eltesszük a keresztkút mellé. pref.12-13.3b-7. Bi: vas. Vagy vehetõ a Szentlélekrõl szóló votívmisék egyike. 16. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A mai nappal befejezõdik a húsvéti idõ. és a keresztelések alkalmával meggyújtjuk. pref. Ed utáni. pünkösdi.

22-26 Cs: Jak 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. – A harangszóra ismét „Az Úrangyalát imádkozzuk“. köny.34-39 Sz: Jak 3. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük. pref. Kötet Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jak 1.1-12 13.14-21 Sz: Jak 1. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. harminchárom. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító. piros Ahol Pünkösd utáni hétfõn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak misére jönni.1-10 – Mk 9. fehér 2 MISE: lelkipászt. mfsz. szerz.26 – Mk 8.1-11 – Mk 8. III. egyht. Pünkösdhétfõ.11-13 K: Jak 1. Miseolvasmányok: köznap II. kötet. vagy a Szentlélekrõl szóló mise (Misekönyv: 930–933 oldal).JÚNIUS 141 ÉVKÖZI IDÕ A HÚSVETI IDÕ UTÁNI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még.1-9 – Mk 8. saját. ZSO: III. kiváltképpen a vasárnapokon. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek.27-33 P: Jak 2.12-18 – Mk 8. E ZSO: az E-ról.. v. 19-29 – Mk 8. zsoltárhét Évközi 11.14-24. mondható a Pünkösd vasárnapi. (ESZ 43) A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve Regina“ („Üdvözlégy Úrnõnk“) vagy más antifónát énekeljünk vagy imádkozzunk. hét. v. Hétfõ.

-ról. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnõ. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. ZSO: az évk. Szerda. Köznap. fehér 2 MISE: saját. közös v. MISE: szabadon választható. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . zöld 3 JÚNIUS Kedd. pref.142 14. E ZSO: az E-ról.

köny.-ról. Köznap. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Iszfríd püspök. zöld 3 Péntek.JÚNIUS 16.-ról. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az évk. saját 17. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. zöld 3 143 Csütörtök. fehér 2 MISE: szent püspökök. E ZSO: az E-ról. † Köznap. közn.

ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. Szûz Mária közös miséibõl. közn. Köznap. e. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .144 JÚNIUS zöld 3 Szombat. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.-ról. 18.

1-15 – Mt 8. IV.1-12.21-29 P: Ter 17. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Miseolvasmányok köznap: II. Zsoltárhét 19. fehér 0 + MISE: saját. I.1-9 – Mt 7. Dicsõség.JÚNIUS 145 I. Oi: TeDeum. Bi: vas.5-17 . Ed utáni.11-13 – Ev Jn 3. Hitvallás.9-10. Évközi 12.12-14 Sz: Ter 15.4b-6. – Olv. vasárnap.15-20 Cs: Ter 16.: Kiv 34.15-16 – Mt 7.1-4 Sz: Ter 18. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.16-18 – Egyet.5-18 – Mt 7.1-5 K: Ter 13. Kötet H: Ter 12. 8-9 – Lec 2Kor 13.2. Ed a FÜ-rõl. saját. pref.6.1. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA.17-18 – Mt 7.15-22 – Mt 8.1-12.

E ZSO: az E-ról. érsemjéni plébános (1984) . közös …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mucha János baromlaki plébános (1977) 21. mfsz. pref. esperes. ZSO: az évk. Köznap.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gampe Károly tb. közn.146 20. pref. zöld 3 JÚNIUS Hétfõ. közös v. MISE: köznapi. Gonzága Szent Alajos szerzetes. Kedd. fehér 2 MISE: saját.

Ed utáni. 23.16-17 – szekvencia tetszés szerint. Dicsõség. vértanú és és Morus Szent Tamás vértanú. Oi: TeDeum. pref. köny. – Vagy: az e-ok egyikérõl MISE: szabadon választható. Bi: vas. Köznap. pref. mfsz. ÚRNAPJA. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Keresztelõ Szent János vigíliája ebben az évben elmarad. közös v. közös v.. Úrnapi körmenet a Preorator 127. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE. Vagy: Nolai Szent Paulínusz püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. e ZSO: az évk. Ed a FÜ-rõl. – Ev Jn 6. . fehér piros Szt. köny. Tamásról: vért.14b-16 Lec – 1Kor 10. oldalán. János és Szt. euk.: MTörv 8. – Olv. Paulínuszról: püspökök. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Szt. (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. I. 22. Csütörtök. az államfõk és politikusok védõszentje.51-59 – Egyet. e Vagy: Fischer Szent János püspök. saját. mfsz. saját. köny. Hitvallás.-ról.2 3. pref.JÚNIUS 147 zöld 3 Szerda.

Dicsõség. Hitvallás. sem a kül alkalmakra szólók. euk. közn.-ról. fehér 1 MISE: saját. Szûz Mária közös miséibõl.148 JÚNIUS II Ed az Úrnapról és a Bi a vas II Ed után 24. MISE: szabadon választható. e. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. – Olv.80. † KERESZTELÕ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE.: Iz 49. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ZSO: az évk. Oi: TeDeum. – Egyet. Köznap. Péntek. Ma nem mondható a IV.1-6 – ApCsel 13.22-26 – Lk 1. ima. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. 25. köny.57-66. saját.

I. Zsoltárhét 26. Ben. Ed. – Olv.M.5.23-27 8. Hitvallás. évk.: Függ. Ed utáni. Vincés Nõvérek igazgatója.19 24.28-34 9. Szent Katalin telepi plébános (1991) . Lec Róm 6. Dicsõség. VASÁRNAP.9-13 9. vas.15-29 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 8.8-20 – Cs: Ter 22.16-33 – K: Ter 19.1-8. Függ. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 18. Oi: TeDeum.1-5. + MISE: saját. vas. és Magn.-ról. 8-11 – Ev Mt 10. ZSO: az évk.1-4.18-22 8.-ról. IV. a vas.14-17 † Tyukos József C.15-29 – Sz: Ter 21.JÚNIUS 149 I.-ant.3-4. zöld 1 ÉVKÖZI 13.1-8 9.37-42 – Egyet. I.1-19 – P: Ter 23.: Bi: vas. 62-6 – Sz: Ter 27.: 2Kir 4. 14-16a. 8-11. köny. IV.-ant. Magn.

. alkalmakra szólók. Hitvallás. v. – olv. AZ EGYHÁZMEGYE VÉDÕSZENTJE.. köny. mfsz. saját könyörgésekkel. Ma nem mondható a IV. Ed a FÜ-rõl. FÜ ZSO: az FÜ-rõl.. mint fent. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Demkó Pál. kanonok. pref. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. Hétfõ. Bi az I Ed utáni 27. Dicsõség. saját. piros 2 MISE: egy vért. Szent Iréneusz püspök és vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. biharpüspöki plébános (2004) .150 JÚNIUS II. a szentekrõl I. Oi: TeDeum. püspökök. Kedd. ima. és Sztlecke (új-szövetségi) a Sztköt kötetbõl – Egyet. E ZSO: az E-ról. köny. közös v. euk. v. ev. fehér 1 MISE: szentek ált.. sem a kül. II. pref.

közn. – Vagy: az e-ról. – Olv. szám).M. e ZSO: az évk. Bi: vas.. a Sztköt. – Olv. euk.: ApCsel 3. Ma van a Péter-fillér gyûjtés. pref. béli plébános (1971) zöld 3 Csütörtök. vért. piros A szt. köny.: TeDeum (parancsolt ünnep) piros 1 + ÜNNEPI MISE: saját. 29. pref. vértanúkról: több vért. Dicsõség. utáni. Hitvallás.-ról. saját. Szabó Róbert János O. ima. saját. Ed a FÜ-rõl.1-10 – Gal 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. szám). köny.. Vagy: A római Egyház elsõ szent vértanúi. Hitvallás.13-19 – Saját egyet. sem a kül. piros 1 Esti misében: VIGÍLIA MISE: saját. szerint (8. pref. saját (mint holnap). 30. . a Sztköt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Jakobis Jusztin CM áldozópap. sem holnap nem mondható a IV. MISE: szabadon választható.17-18 – Mt 16. Oi. ZSO: az E-ról.15-19 – Saját egyet. alkalmakra szólók.JÚNIUS 151 I.: ApCsel 12. Sem ma este. fehér 2 MISE: hitvallók közös.11-20 – Jn 21. E.F. pref.6-8. közös v. mfsz. köny. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. szerint (8. Szerda. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.1-11 – 2Tim 4. Köznap. Dicsõség. I. Ed.

pref. saját részekkel. szerint (9 szám). fehér 1 MISE: saját. köny. az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében. Hitvallás. Elsõszombati mise nem mondható. . – Olv. Missziós szándék (Missziós szerzetesnõk): Hogy a szerzetesnõk. Péntek. A Sztköt. akik missziós területeken dolgoznak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.25-30 – Egyet. köny.6-11 Lecke 1Jn 4. II. fehér 1 MISE: saját. 1. Ü ZSO: az Ü-rõl. Róm 12. Oi: TeDeum. SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY). Dicsõség. Dicsõség. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szûz Mária I. pref. teljes búcsút nyerhetnek.: Szof 3.39-56 – Egyet.14-18 v. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. v.7-16 – Ev Mt 11.: Mtörv 7.9-16 b – Lk 1. legyenek az evangélium örömének tanúságtevõi és Krisztus szeretetének élõ jelei. saját. Szombat. Oi: TeDeum. fõleg a szegényebb országokban.152 JÚLIUS JÚLIUS Általános szándék (Az AIDS-betegek): Hogy a keresztények mûködjenek közre. (Hitvallás nincs). FÜ ZSO: a FÜ-rõl.

pref. köny. 45. 22-32 – Mt 9. 55-57.: Függ: IV. IV.7-15 P: Ter 46. I. zöld 1 ÉVKÖZI 14. 5-7a. ZSO: az évk. 1-7. Ed a vas. 18-21. vas. Magn-ant: Függ. vas. Ben.11-13 – Mt 11. 50. 17-24 a – Mt 10. 28-30 – Mt 10. 23 b-29.és Magn-ant.32-38 Sz: Ter 41.25-30 – Egyet. Oi: TeDeum. zsoltárhét.1-7 Cs: Ter 44.1-5 – Mt 10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 28. I.24-33 . VASÁRNAP.18-26 K: Ter 32.: Zak 9. 29-33. 42.9.-ról. Dicsõség. 15-24 – Mt 10. – Olv. Bi: vas.JÚLIUS 153 II.16-23 Sz: Ter 49. Ed utáni 3. Hitvallás.9-10 – Róm 8. – + MISE: saját. 10-22 a – Mt 9. évk.-ról.

szentek. selymesilosvai plébános (1981) 5. Szt.-ról. Szent Erzsébetrõl: szentek ált. pref. mfsz. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e ZSO: az évk. Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. közn.-ról. közn. mfsz. pref. köny. Köznap. – Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. hitvallók közös. MISE: az e-ról. pref. e ZSO: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… fehér Vincés család: Boldog Péter Georg Frassati. szent nevelõk. v. e ZSO: az évk. kanonok.154 4. közös v. saját. zöld 3 fehér Kedd. közös v. † Medgyessy Pál kisegítõ székesegyházban (1970) † Hribik Elemér tb. Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet. Köznap. zöld 3 fehér JÚLIUS Hétfõ. saját. köny. jótékonykodók. Antal Máriáról: lelkipásztorok v. – Vagy: az e-ról.

JÚLIUS

zöld 3

Szerda. Köznap.
Vagy: Goretti Szent Mária szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros

Szt. Máriáról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

6.

155

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.
zöld 3

Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Kuncz József teol. tanár, tb. esperes, érmihályfalvi plébános (1983)

156

JÚLIUS

Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
Péntek. A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE.
A székesegyházban: FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt kötetbõl.
– Egyet. köny. –
8.

Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

A többi templomban: Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, Olv.:
olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt
kötetbõl. – Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
Vagy: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai kínai vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.ról, vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros
fehér

A szent vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös, vagy mfsz.
Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

9.

………………………………………………………………………………………
Szent Ágoston Kínában született 1716-ban. A császári katonaságban
szolgát. Látva a szent vértanúk állhatatosságát megkeresztelkedett,
pap lett és az Evangélium megvallásáért és hirdetéséért 1815-ben a
vértanúságig jutott. Vele együtt emlékezünk meg a kínai egyház számos
vértanújáról, püspökökrõl, papokról, szerzetesekrõl, szerzetesnõkrõl,
valamint világi hívekrõl és gyermekekrõl, akik különféle életkorban és
Kína különbözõ helyein Krisztus istenségét szorongattatások között
vallották meg szóval és tettel.
Premontrei Rend:
Szent Adorján és Szent Jakab gorkumi vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent vértanúk, pref. vt.

JÚLIUS

157

III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10.
zöld 1

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11
– Róm 8,18-23 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 1,8-14.22
– Mt 10,34–11,1
K: Kiv 2,1-15 a
– Mt 11,20-24
Sz: Kiv 3,1-6.9-12
– Mt 11,25-27
Cs: Kiv 3,13-20
– Mt 11,28-30
P: Kiv 11,10. 12,1-14 – Mt 12,1-8
Sz: Kiv 12,37-42
– Mt 12,14-21

158

JÚLIUS

Hétfõ. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FÕVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, Dicsõség, pref. szerz. – Olv.:
Péld. 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. könyv.
11.

Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12.
zöld 3

Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

köny. jótékonykodók. 13.-ról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Hroznata testvér. pref. Szt. vagy az e-ról. vt. saját. Vagy: Szent Henrik. köny. mfsz. ról. Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. vértanú. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. közös v. Köznap. Kamillról: szentek ált. Olasz Péter S. közös v. v. fehér Szt. Henrikrõl: szentek ált. e ZSO: az évk.J. – Vagy: az e-ról. 159 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szitter Gyula monospetri plébános (1954) 14. mfsz. Köznap. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: saját vértanúk.JÚLIUS zöld 3 Szerda.. pref. pref. közn. közn. hitoktató (1952) . zöld 3 fehér Csütörtök. † P.

pref. MISE: szabadon választható. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. saját. † Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Sz. mfsz. Kármelhegyi Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. E ZSO: az E-ról. ZSO: az évk. Vagy: Kármelhegyi Boldogasszony e. pref. köny. Köznap. közös v. egyht. Vagy: az e-ról..160 JÚLIUS 15. Péntek.-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. zöld 3 fehér Szombat. közn. saját.

Magn-ant: Függ.18-23 13. 9-15 – Cs: Kiv 19. + MISE: saját. 9-11.: Bölcs 12.26-27 – Mt 13. vas-ról. Hitvallás.3-8 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 12. – Sz: Kiv 16. Bi: vas.1-17 – Sz: Kiv 24.13.5-18 – K: Kiv 14.38-42 12. vas. a vas. köny. évk.10-17 13. VASÁRNAP.46-50 13. zöld 1 ÉVKÖZI 16. Ed. Mt 13.24-30 .16-19 – Róm 8. ZSO: az évk. IV. zsoltárhét. Ben.1-9 13.1-2.és Magn-ant: Függ.24-43 v. IV.JÚLIUS 161 IV. pref.-ról. I. Dicsõség. – Olv.21-15. 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 14.1-5. I. Oi: TeDeum. Ed utáni. 16-20b – P: Kiv 20.24-30 – Egyet.

-ról. pref. zöld 3 Kedd. közös v. Köznap. MISE: szabadon választható. saját részekkel. fehér 2 MISE: saját. ZSO: az évk. Szent Hedvig királynõ.162 JÚLIUS 18. mfsz. közn. E ZSO: az E-ról. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

püspökök. pref.-ról. közn. Vagy: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a második század végén. 21. – Vagy: az e-ról. saját. MISE: szabadon választható. zöld 3 Csütörtök. pref. köny. Köznap. mfsz. közös v. Lõrincrõl: lelkipászt. közös v. Szt. Apollinaris püspök és vértanú: egy vért. Vagy: Szent Apollinaris püspök és vértanú. A Romagna tartománybeli Ravenna mellett Classe egyházát püspökként vezette és a vértanúság fényes tisztességével ékesítette.. v. vagy az e-ról. zöld 3 piros 163 Szerda. köny. e ZSO: az évk.JÚLIUS 20.-ról. egyht. e ZSO: az évk. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Július 23-án távozott Istenhez. fehér Szt. MISE: szabadon választható. Köznap. saját. v. mfsz.

164 JÚLIUS 22.14-17 – Jn 20. – Olv. Könyörgés: Istenünk. a te Fiad által. hogy bármely hivatásban éljünk is. pref. Szombat. ZSO: az Ü-rõl.11-18. E ZSO: az E-ról. mfsz. szerint (10.19-20 – Jn 15. Mindent a Szent asszonyok közös zsolozsmájából végezzünk. te Szent Brigittát élete folyamán különbözõ utakon vezetted. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 23. SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ. Dicsõség. † Szent Mária Magdolna. (Hitvallás nincs).1-4a v. és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Ni a IV hétrõl. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját. szám). I.1-2. és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad õt a kereszt bölcsességére. Ed a vasárnapról. saját részek. Péntek. – Olv. 2 Kor 5. Add. Megírta látomásait. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Svéd származású férjes asszony volt. Egy Santiago de Compostellai zarándoklat után férje a ciszterci rendbe lépett. Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. köny. szent asszonyok. nyolc gyermek anyja. Saját egyet. és Rómában halt meg 1373-ban. pref. fehér 2 MISE: saját.: Gal 2. a Sztköt. aki veled él és uralkodik… . EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE.: Én 3.1-8 – Egyet. Leányával. Ü. Szent Katalinnal Itáliába költözött. közös v. A mi Urunk Jézus Krisztus. könyv. mindig és midenben téged keressünk.

I.8-17 – – – – – – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 13. 32-36 P: Lev 23. az utazók védõszentjének is az ünnepe.54-58 14. I. 4-11. Végezhetõ. + MISE: saját. VASÁRNAP. pref. 24.15-24. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 32. gépjármûvek megáldása.44-52 – Egyet. vas. ZSO: az évk. ról. 27. 34.JÚLIUS 165 I.5. Ed. 5b-9. Ma van Szent Kristófnak. utáni. a vas.7-11. Bi: vas. Dicsõség. zsoltárhét. Hitvallás.36-43 13.: Függ.44-46 13.28-30 – Mt 13. Oi: TeDeum. IV. IV. a szertartás könyv szerint az autók.1-12 . 30-34 K: Kiv 33. 28 Sz: Kiv 34. – Olv.: Függ. köny.1.29-35 Cs: Kiv 40.47-53 13. 15-16.14-19.31-35 13. Magn ant.és Magn-ant.-ról. Ben. zöld 1 ÉVKÖZI 17. Ed.: 1Kir 3.7-12 – Róm 8. vas. 34b-37 Sz: Lev 25. évk.

euk. pref. saját részek.1. Ü ZSO: az Ü-rõl. – Olv.: 2Kor 4. Dicsõség. székesegyházi plébános (1981) . apostol.: Sir 44. E ZSO: az E-ról. köny. SZENT JAKAB APOSTOL. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varga Lajos kisegítõ Szent Lászlóban (1977) † Zöldy András Miklós kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. köny. fehér 1 MISE: saját.7-15 – Mt 20. piros 1 MISE: saját. Szent Joakim és Szent Anna.166 JÚLIUS Hétfõ. Kedd. 25.10-15 – Mt 13. sem a kül.20-28 – Egyet. Oi: TeDeum. pref. (Hitvallás nincs). Ma nem mondható a IV. a Boldogságos Szûz Mária szülei. – Olv.16-17 – Egyet. szentek. alkalmakra szólók. I. ima. v. II.

Köznap. pref. hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk.JÚLIUS 167 zöld 3 Szerda. és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. Kérünk.. ahol szigorú élettel. 28. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. Amen. mfsz. és így országodba eljussunk. zöld 3 Csütörtök. ahol a Szarbelliusz nevet kapta. Könyörgés: Istenünk. köny. 27.-ról.-ról. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. MISE: szabadon választható. Pappá szentelték. ZSO: az évk. közn. közn. Köznap. – Vagy: az e-ról. folytonos önmegtagadással és imádságban szolgálta az Istent. te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg. Isten mindörökkön örökké. Chàrbell Makhloufról: szentek ált. fehér Szt. 1828. add. a magányra és a nagyobb tökéletességre vágyódva remeteségbe vonult. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Belépett a libanoni Maroniták Rendjébe. saját. közös v. Vagy: Szent Chàrbel Makhlouf áldozópap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Charbel Makhlouf áldozópap (ejtsd: Sárbel Mákluf) Libanoni Biqua Kafra falucskában 1828-ban született. december 24-én csendben elhunyt az Úrban.

E ZSO: az E-ról. köny.: 1Jn 4. pref.. saját részek. pref közös v. Köznap Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító e. egyházt. Péterrõl: püspökök v.– Vagy: az e-ról. közös v. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz.168 JÚLIUS 29. ZSO: az évk. Lk 10. Szûz Mária közös miséibõl. 30. – Olv. fehér 2 MISE: saját. e.19-27 v. közn.38-42 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. mfsz. MISE: szabadon választható. fehér fehér Szt. Szûz Mária szombati emléknapja. saját.-ról.7-16 – Jn 11. † Szent Márta.

Bi: vas. vas.4b-15 – Mt 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Szám 11. évk. utáni. pref.13-21 – Egyet.24-28 Sz: MTörv 6. Oi: TeDeum. zöld 1 ÉVKÖZI 18. Magn ant.35. VASÁRNAP ZSO: az évk. 34-35 – Mt 15. köny.JÚLIUS 169 II.37-39 – Mt 14. 1. I.1-3 – Róm 8.13-23 P: MTörv 4. ról. Hitvallás. Dicsõség.21-28 Cs: Szám 20.32-40 – Mt 16. IV. – Olv. vas. Ed.1-13 – Mt 16.1-13 – Mt 14.14-19 . ról. I. IV. + MISE: saját.22-36 Sz: Szám 13.: Függ. 31.13-21 K: Szám 12. Ben és Magn ant.4-13 – Mt 17. zsoltárhét.26-30.: Iz 55. 26-14.2-3a. Ed. a vas.: Függ.

mfsz. köny. Megalapítja az Oltárszentségrõl nevezett Papok Kongregációját. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett. E ZSO: az E-ról. e ZSO: az évk. – Vagy: az e-k egyikérõl. közn.. MISE: szabadon választható. .. amelyet Madridban tartanak. a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal. Missziós szándék (Nyugat keresztényei): Hogy Nyugat keresztényei. akiknek fõ tevékenysége az Oltárszentség tisztelete. 2. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. a világ minden fiatalját arra serkentse. Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. 1962-ben került sor szentté avatására. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Eymard (Ejmár) Péter Julián áldozópap 1811-ben született a franciaországi La Mure-ben. 1. hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza. köny. fehér 2 MISE: püspök v. Köznap. és ilyen tevékenységre való mozgalmak szervezése. Vianney Szent János is segítette és támogatta. 1834-ben szentelték pappá. mfsz.170 AUGUSZTUS AUGUSZTUS Általános szándék (Ifjúsági világnap): Hogy az ifjúsági világnap. 1868-ban halt meg. közös v. pref. közös v. saját könyörgésekkel. egyht. saját. újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. Özsébrõl: püspökök. fehér fehér Szt. Julián Péterrõl: lelkipászt. közös v.-ról. saját részekkel. Szt. pref. (La Mür) Hosszas küzdelmek és áldozatok után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. saját. mfsz. e Vagy: Szent Eymard Julián Péter áldozópap.

Csütörtök. fehér 2 MISE: lelkipászt.-ról. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.M. MISE: szabadon választható. kanonok. Tenkegörbed utolsó önálló plébánosa (1964) 4. saját. kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Wallner Gyõzõ tb. pref. zöld 3 171 Szerda. Köznap. mfsz. Vianney Szent János Mária áldozópap.. igazgató (1971) † Éberwein Sándor József tb. ZSO: az évk.F. közös v. Kovács Lajos O. közn.AUGUSZTUS 3. E ZSO: az E-ról. mezõtelegdi plébános (1984) .

2Pét 1. saját.9 10. Havas Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. Sz. esperes. Vagy: Szûz Mária római fõtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). euk. alkalmakra szólók. szám). zöld 3 fehér fehér Péntek. saját. köny. PÁL pápa . pref. II. MISE: szabadon választható. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † VI. fehér 1 MISE: saját. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. † Köznap. v. saját. e ZSO: az évk. mondható Vo Jézus Szívérõl. sem kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Várady István tb.1-9 – Saját egyet. (Hitvallás nincs). Ma nem mondható IV. köröstarjáni plebános (1983) 6. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. ima.AUGUSZTUS 172 5. – Vagy: az e-ról.: Dán 7.. – Olv. pref. közn. könyv. pref.13 14. v. Szombat. az új Szent szerint (12. Oi: TeDeum. Ü ZSO: a Ü-rõl.-ról.16 19 – M17. saját. Mária I.

1113a – Róm 9. Bi: vas. Ed. Magn-ant.1-5. köny. VASÁRNAP ZSO: az évk. a vas. – Olv.: Függ. vas.1 19.AUGUSZTUS 173 III.15-20 18.: Függ. I. 13-17 – Mt P: Józs 24.3-12 19.21–19.7-10.1-13 – Mt Sz: Józs 24.1-5 – Mt 14. + MISE: saját. Oi: TeDeum. Hitvallás.12-22 – Mt K: MTörv 31.: 1Kir 19.22-33 – Egyet. 11. Ed. zöld 1 ÉVKÖZI 19. zsoltárhét.1-8 – Mt Sz: MTörv 34. vas-ról. Dicsõség.13-15 .9a.1-12 – Mt Cs: Józs 3.21-26 18. I.és Magn-ant.-ról. Ben.14-29 – Mt 17.10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: MTörv 10. pref. Utáni 7. IV.12-14 18. évk. IV.

Dicsõség. 1933-ban. Ni. alkalmakra szólók. A halál boldogság volt számára. szerz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1891.174 AUGUSZTUS 8. a III hét keddjérõl. saját könyörgésekkel. mfsz. János Pál pápa 1987. Szent Domonkos áldozópap.. közös v. Ü ZSO: nem szerepel. 1922. Avilai Szent Terézia Önéletrajzának hatására megnyílt elõtte a kegyelmi élet. szerz. tanított. Hétfõ. II. piros 1 MISE: saját könyörgés. 1942.9 17 – Egyet. (Hitvallás nincs). v. Kiváló szellemi adottságai révén 26 évesen filozófiai doktorátust szerzett. Az alázat. (A Sztköt szerint). sem a kül. január 1-én megkeresztelkedett Speyerben és Münsterben. amelyet a népe és a bûnösök megtéréséért ajánlott fel. vért. Ma nem mondható a IV. . 1998. A német katolikus nõmozgalom egyik irányítója lett. vért. ima. A KERESZTRÕL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (Edith Stein) SZÛZ ÉS VÉRTANÚ. május 1-én Kölnben boldoggá. november 9-én halt meg a gázkamrában. Felvételét.Te Deum Rd és Ed mint fõünnepen. Bi a napról. köny. A fokozódó egyházüldözés eltiltotta a tanítástól. pref. euk. október 12-én született Breslauban vallásos zsidó család tizenegyedik gyermekeként. kérte a kölni kármelita zárdába.: Zsid 10. aug. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. közös zsolozsmáját. és Husserl tanársegéde lett. ahol a Teréz Benedikta nevet kapta. október 11-én Rómában szentté avatta és Európa társvédõszentjévé nyilvánította. vehetjük az egy vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 9. Kedd.32 36 – Jn 15. – Olv. fehér 2 MISE: lelkipászt. E ZSO: az E-ról. v.. pref. 2-án zsidó származása miatt a németek leteratóztatták. Elöljárója utasítására a kármelben is folytatta bölcseleti és aszketikus írói tevékenységét. saját részek. az engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt fõ törekvése. Oi: minden mint fõünnepen. Auschwitzba deportálták és valószinûleg 1942. szerz. v.

pref.24-26 – Egyet.6 10 – Jn 12. és általa eljusson örök színelátásodra. Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. közös v. alkalmakra szólók. saját. (Hitvallás nincs). E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: szüzek v. piros 1 MISE: saját. hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítõjének. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészten halálig kövesse. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. köny.AUGUSZTUS 175 Könyörgés: Atyáink Istene. – Olv. Ü ZSO: az Ü-rõl saját. Amen. pref. Ma nem mondható a IV. 10.. SZENT LÕRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ. mfsz. szerz. vért. Szerda. Szent Klára szûz. euk. Közbenjárására add. köny. Dicsõség. te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad.: 2Kor 9. Isten midörökkön örökké. ima a kül.

fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Szent Johanna Franciskáról: szerz.176 12. Ide került mert. köny.-ról. A Misekönyvben dec. közn. MISE: szabadon választható. – Vagy: az e-ról. köny. Szombat. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. köny. Szûz Mária közös miséibõl. Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ. pref. e. fehér 2 MISE: pápák. saját. azon a napon a Guadalupei Szûz Mária emléknapja van. † Köznap. közös v. 12-nél található. mfsz. közös v. saját. mfsz. Ince pápa. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Gertrúd szûz. mfsz. pref.. . E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: szüzek. Boldog XI. E ZSO: az E-ról. saját. pref. zöld 3 fehér AUGUSZTUS Péntek.

8-11. Bi: vas. ima. zöld 1 ÉVKÖZI 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bír 2.-ról. (NAGYBOLDOGASSZONY). köny.AUGUSZTUS 177 IV. szám) Sem ezen.1-16a 22.23-30 20. a vas. – Olv.11-24a – Sz: Bír 9. – 1Kor 15. IV.1. alkalmakra szólók. 13-17 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 19. köny. IV.: Függ.3-4. Magn-ant.27 28 – Saját egyet. VASÁRNAP ZSO: az évk.29-39 a – P: Rúth 1. I.: Iz 56. Hitvallás. vas.15-16.54 57 – Lk 11.34-40 23.1.16-22 19. Hitvallás. . utáni 14. Oi: TeDeum. + MISE: saját.1-2. Ben. szerint (13. – Olv. 4.és Magn-ant.6-7 – Róm 11. I. Dicsõség.1-14 22. 14b-16. pref. zsoltárhét. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. Ed. pref.21-28 – Egyet. 3-6.1-12 Esti mise: fehér 0 SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE.: Függ.29-32 – Mt 15.22 – Sz: Rúth 2.11-19 – K: Bír 6. sem a holnapi misén nem mondható a IV. Dicsõség. saját.: 1Krón 15. sem a kül.13-15. 16.1-3. évk. Ed. euk. a Sztköt.6-15 – Cs: Bír 11. vas-ról.

az új Szent szerint (13. köny. Akkor ünnepeljük Boldog XI. FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Ed utáni. SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY). holttestük átvitele Fábián pápa (235– 250) idejében történt a római Kalixtusz katakombába.1 6a. a magyar naptár szerint a mai napon emlékezünk meg róluk. I.19a. közös v.. Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. saját. Dicsõség.10 – 1Kor 15. fehér 0 + MISE: saját. saját. Bi: vas. köny.: Jel 11. Ed. 13-nál található. Hétfõ. a FÜ-rõl.178 AUGUSZTUS I. azért került nálunk erre a szabad napra a nem kötelezõ emléknapjuk. 12. zöld 3 piros Kedd. pref.-ról. mfsz. saját. pref. – Olv. – Vagy: az e-ról. Köznap. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. A Misekönyvben aug. Ince pápát. Szent Ponciánusz akadályoztatása miatt lemondott tisztségérõl. hogy a római egyház ne maradjon pásztor nélkül. közn. 15. Vértanúságot szenvedtek. Hitvallás.39-56 – Saját egyet. mint akiket Szardínia szigetére számûztek. . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szent vértanúkról úgy emlékezik meg Depositio martyrum. Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért.20 27 – Lk 1. Az átvitel napja augusztus 13. Oi: TeDeum.

de akkor mi Szent Bernát apát kötelezõ emléknapját üljük. Vagy az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. Köznap.-ról. A Misekönyvben augusztus 19-én található.AUGUSZTUS 17. ZSO: az évk. zöld 3 179 Szerda. Vagy Eudes Szent János áldozópap. pref. közös v. e ZSO: az évk. közn. Eudes Szent János áldozópap. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. mfsz. Köznap. MISE: szabadon választható. közn.-ról. saját. zöld 3 fehér Csütörtök.

kanonok. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Péntek. I.: Péld 4.18 27 – Ef 4. † Szent Bernát apát és egyháztanító. a FÜ-rõl. MAGYARORSZÁG FÕVÉDÕSZENTJE. mfsz. szerz. saját.180 AUGUSZTUS 19. – Olv. Dicsõség. fehér 2 MISE: egyhtan. köny. Ed.24 29 – Saját egyet. Oi: TeDeum. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Hitvallás. saját. Ed utáni. saját könyörgésekkel. közös v. SZENT ISTVÁN KIRÁLY. E ZSO: az E-rõl. pref. 20. fehér 1 + MISE: saját.10-15. v. szerint (14.17 24 – Mt 7. pref. Szombat. bihari plebános (1986) I. a Sztköt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gocs György tb. Bi: vas.

VASÁRNAP.-ról.13-20 – Egyet. Hitvallás. I.1-5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 1.33-36 – Mt 16.9-13 – Mt 23. IV. zsoltárhét.és Magn-ant: Függ.23-26 Sz: 1Tessz 2.19-23 – Róm 11. Ed utáni.8b-10 – Mt 23. Oi: TeDeum. Ed a vas.7-13 – Mt 24.-ról. ZSO: az évk.: Iz 22.1-8 – Mt 25. Ben. Bi: vas.27-32 Cs: 1Tessz 3. Magn-ant. évk.1-13 Sz: 1Tessz 4.13-22 K: 1Tessz 2. köny. pref.AUGUSZTUS 181 I. + MISE: saját. vas. I.42-51 P: 1Tessz 4. IV.: Függ. Dicsõség. 21. vas.14-30 .1-8 – Mt 23. – Olv.9-11 – Mt 25. zöld 1 ÉVKÖZI 21.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Rácz Miklós tb. Köznap. esperes. Boldogságos Szûz Mária királynõ. e ZSO: az évk. Rózáról: szüzek. saját. pref. 23.182 AUGUSZTUS 22. közn. közös v. E ZSO: az E-ról. v. fehér 2 MISE: saját. köny. pref. mfsz. Sz. Vagy: Limai Szent Róza szûz. fehér Szt. II. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Novák Kálmán tb. újpalotai plébános (1994) . váradszentmártoni plebános (1968) zöld 3 Kedd. MISE: szabadon választható. kanonok. Mária I.-ról vagy az e-ról.

45-51 – Egyet. piros 1 MISE: saját. Lajosról: szentek ált. mfsz. Oi: TeDeum. e ZSO: az évk.-ról – Vagy: az e-ok egyikérõl. köny. mfsz.: Jel 21. Ü ZSO: az Ü-rõl.AUGUSZTUS 183 Szerda. lelkipászt. MISE: szabadon választható. Szt. Vagy: Szent Lajos. I. köny. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. Józsefrõl: nevelõk v. közös v. saját. Dicsõség.9b – Jn 1. pref. – Olv.. SZENT BERTALAN APOSTOL. közös v. pref. (Hitvallás nincs). pref. 25. 24. közn. fehér fehér Szt. II. v. apostol. köny. Köznap. e Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap.

E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: Szt. saját részekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szombat. asszonyok. saját. köny. Szent Mónika. ZSO: az évk. zöld 3 AUGUSZTUS Péntek. † Köznap. közn. pref közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27.-ról MISE: szabadon választható. mfsz.184 26.

Dicsõség.38-44 Cs: Kol 1.21-23 – Lk 6. pref. pref.-ról. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik meg. Hitvallás. évk.AUGUSZTUS 185 II. Magn-ant. 28.1-11 P: Kol 1. pref.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 4.9-14 – Lk 5.1-8 – Lk 4.1-5 Premontrei Rend: SZENT ÁGOSTON püspök.: Függ.14-20 – Lk 5. Ma van a terménybetakarítási ünnepség.-ról.: Függ. ott mondható egy. Oi: TeDeum. mfsz. köny.21-27 – Egyet. Ed utáni. ZSO: az évk.7-9 – Róm 12. ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. Hitvallás. Ben. Hitvallás.: Jer 20. . hálaadó mise. Dicsõség. IV.13-17 – Lk 4. I. vas. FÜ. Bi: vas. zsoltárhét.33-39 Sz: Kol 1. – Olv. + MISE: saját. 9-11 – Lk 4.31-37 Sz: Kol 1.és Magn-ant.1-2 – Mt 16. VASÁRNAP. zöld 1 ÉVKÖZI 22. (Dicsõség. vas.16-30 K: 1Tessz 5. vas. az arról szóló alkalmi v. Ed a vas. IV. I. évk.1-6.

17 29 – Saját egyet. Premontrei Rend: Boldog Broniszláva szûz.186 AUGUSZTUS 29. pref saját. MISE: szabadon választható. v. közn. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. szûz.-ról. pref. vtk. . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. zöld 3 Kedd. Köznap.: Jer 1. ZSO: az évk.. Hétfõ. köny. fehér 2 MISE: saját. Olv. mfsz. E ZSO: a E-ról fehér 2 MISE: szüzek. Keresztelõ Szent János vértanúsága. vértanú. E ZSO: az E-ról. saját részekkel. szám). az új Szent szerint (6. vagy mfsz.17 19 – Mk 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Gebra Mihály pap. pref.

-ról. Köznap. ZSO: az évk. közn. zöld 3 187 Szerda.AUGUSZTUS 31. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható.

ZSO: az évk.188 SZEPTEMBER SZEPTEMBER Általános szándék (A tanerõk): Hogy a tanárok és tanítók tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet.-ról. kar. Krisztus Fõpapról v. és hiteles erkölcsi és lelki értékekre neveljenek. pref. közn. és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét. Köznap. papi-szerzetesi hivatásokért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 1. Missziós szándék (Az egyház Ázsiában): Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltõ közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér Csütörtök. mondható Vo. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak.

MISE: szabadon választható. mondható egy Vo. Sz. Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Francois Lajos. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. pref. pref. fehér 2 MISE: saját. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. E ZSO: az E-ról. Mária I. vtk. vértanúk. Jézus Szívérõl..SZEPTEMBER 2. 3. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak.M. † Köznap ZSO: az évk. zöld 3 fehér 189 Péntek. közös. pref. saját. pref közös v. Sz. Vincés Nõvérek igazgatója. mondható elsõpénteki Vo.-ról. saját részekkel. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vtk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dusik Tibor C. könyörgés saját. közn. Szent Katalin telepi plébános (2000) . Gruyer János és Rogue Péter missziós papok. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. mfsz. v II.

15-17 – Lk 6. köny.1-2. Ben.-ról. Kol 3. évk. IV. 12-14 – Lk 6. zsoltárhét. Ed a vas.6-11 K: Kol 2. VASÁRNAP. Hitvallás. Ed utáni.-ról. vas.7-9 – L: Róm 13.12-17 – Lk 6. Dicsõség.15-20 – Egyet. 4. IV. Magn-ant: Függ.3 – Lk 6. Oi: TeDeum. I.20-26 Cs: Kol 3.6-15 – Lk 6.24-2. I.: Ez 33.1-11 – Lk 6.43-49 . + MISE: saját. ZSO: az évk. pref. Bi: vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kol 1.190 SZEPTEMBER III. vas.8-10 – Ev Mt 18. – Olv.27-38 P: 1Tim 1.és Magn-ant: Függ.12-19 Sz.39-42 Sz: 1Tim 1. zöld 1 ÉVKÖZI 23.

Közbenjárására add. szerz. közös v. Isten mindörökkön-örökké.SZEPTEMBER 191 zöld 3 Hétfõ. ZSO: az évk. szeptember 5-én halt meg. október 19-én Rómában boldoggá avatta. hogy a keresztfára feszített. akiknek Indiában is volt missziós telepük. pref. Édesapja módos kereskedõ volt. 6. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szûz. Könyörgés: Istenünk. Az írországi Lorettói Boldogságos Szûz Mária Rendbe lépett. 1929–1946 között elõkelõ hindu leányokat tanított. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot. te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad. 5. MISE: szabadon választható. János Pál pápa 2003. zöld 3 Kedd. nõk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910. MISE: szabadon választható. Köznap. mfsz. Köznap.-ról. hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon.-ról. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Amen. fehér Kalkuttai Boldog Teréz: szüzek v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. közn. Csak votívmisével ünnepelhetõ. közn. amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. 1997. mivel emléknapja csak a Szeretet Misszionáriusai számára lett jóváhagyva. amelynek az a hivatása. haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által. II. Járja Kalkutta nyomornegyedeit és a nyomorgók megsegítésére 1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét. Valami nagyon szépet akart tenni Istenért. ZSO: az évk. Bélteky Ferenc (1968) általános helynök. . hogy szenvedõ testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. augusztus 27-én született Skopjében.

Ü ZSO: az Ü-rõl. Csütörtök. Mt 1. köny. ISTVÁN ÉS MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK. (Hitvallás nincs). SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE – KISBOLDOGASSZONY. Ü ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . sem a kül. Sz. monospetri plébános (1982) 8. MISE: saját. ima. – Olv.1-16. pref.28-30 – Mt 1. II. vért. v. euk. Ma nem mondható a IV. Dicsõség. alkalmakra szólók.: Bölcs 3.: Mik 5.18-23 – Egyet.1-4 v. euk. fehér 1 MISE: saját. SZENT MÁRK. pref.28-33 Nem mondható a IV. ima. – Olv. sem a kül.192 7. esperes. Oi: TeDeum. Mária I. (Hitvallás nincs). KASSAI VÉRTANÚK. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Újváry László Ödön tb. alkalmakra szólók. piros 1 SZEPTEMBER Szerda.1-9 – Mt 10. – Róm 8.18 23 v.

fehér Szt. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: Szerzetesek közös. különösen is buzdította a missziós hivatásra. zöld 3 Szombat. (Claver Szent Péter nem szerepel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Claver Szent Péter 1580. közn. A mi Urunk Jézus Krisztus… Vincés család: Boldog Friederic Ozaman pap. Könyörgés: Istenünk. ami kedves elõtted. aki portástestvér volt a mallorcai kollégiumban. v. felebarátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük. e ZSO: az évk. ahol – fogadalma szerint – egészen haláláig apostolkodott a négerek között. hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen.) MISE: szabadon választható. mfsz. Közbenjárására add meg nekünk.-ról. hithird. ZSO: az évk.SZEPTEMBER 193 zöld 3 Péntek. MISE: szabadon választható. majd belépett Jézus Társaságába. pref. Szûz Mária közös miséibõl. e. A barcelonai egyetemen tudományos és mûvészeti tanulmányokat folytatott. Rodriguez Szent Alfonz. és erõt adtál neki arra. közös zsolozsmáját.-ról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Pappá szentelése után a kolumbiai misszióba került. szeptember 8-án. 9.. közös v. A kolumbiai Carteganában halt meg 1654. Köznap. vehetjük a lelkipászt. június 23-án született a spanyolországi Verdúban. te Claver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára hívtad. szentek I v. közn. – vagy az e-ról. Péterrõl: lelkipászt. † Köznap. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Vagy: Claver Szent Péter áldozópap. hogy mindig azt keressük. pref. II. köny. 10.

zsoltárhét. Ed. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tim 2. a vas. köny. 11.1-8 – Lk 7. zöld 1 ÉVKÖZI 24. ZSO: az évk. évk.-ról.és Magn-ant: Függ. IV. Dicsõség. 9Róm 14.13-16 – Lk 8. – Olv: Sirák 27.11-17 Sz: 1Tim 3. VASÁRNAP.1-10 K: 1Tim 3. Hitvallás.31-35 Cs: 1Tim 4. Bi: vas.12-16 – Lk 7.21-35 – Egyet. Ben.4-15 . vas.7-9 Ev Mt 18. IV.2c-12 – Lk 8.-ról. I. pref. Oi: TeDeum.194 SZEPTEMBER IV.33. I. Magn-ant: Függ.1-3 Sz: 1Tim 6. 28.1-13 – Lk 7.14-16 – Lk 7.36-50 P: 1Tim 6. vas. Ed utáni. + MISE: saját.

pref. saját könyörgésekkel. egyht. 13. 2000. Mária. v. de a magyar és német nyelvterületen továbbra is megmaradt. Sz. a te Fiad által.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Isten midörökkön-örökké. közös v. II. napon tartották. Hétfõ. hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító. Kedd. saját. Nagyvárad is 1692-ben szabadult fel. század óta a Mária születésnapja utáni 14. pref. E ZSO: az E-ról. Könyörgés: Mindenható Istenünk. Ezután a gyõzelem után kezdõdött Magyarország felszabadítása is a török iga alól. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szûz Mária neve ünnepét a spanyolországi Cuenca Egyházmegyében már a 14. akik a Boldogságos Szûz Mária dicsõséges szent nevét tisztelik. Amen. köny. Boldog XI.SZEPTEMBER 195 12. veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. április 10-én újra bevezette az egész Egyház számára. az õ közbenjárására nyerjék el irgalmasságod jótéteményeit. aki. Ince pápa az egész Egyház számára elrendelte annak emlékére. Ünneplése 1969-ben kimaradt az általános római naptárból. A mi Urunk Jézus Krisztus. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: püspök v. II János Pál pápa az új Római misekönyv kiadásakor. I. hogy mindazok. add. Szûz Mária szent neve. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. mfsz.

Csütörtök.: Szám 21.33-35 – Egyet.4-9 v. Hitvallás. Dicsõség. köny. sem a kül. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. Dicsõség. pref. fehér 2 MISE: saját. Fájdalmas Szûzanya. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. pref. v. E ZSO: az E-ról. szám). Oi: TeDeum.25-27 v. – Olv. – Olv. alkalmakra szólók. Szûz Mária I. Fil 2. Mária I.: Zsid 5. euk. II. vagy II. a Sztköt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: FÁJDALMAS SZÛZANYA.6-11 – Jn 3. saját. (Hitvallás nincs). szerint (16.13-17 – Saját egyet.196 14.7-8 – Jn 19. köny. ima. . Mise: saját. Sz. pref. Ma nem mondható a IV. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA. Ü ZSO: az Ü-rõl. Lk 2. saját.

e ZSO: az évk. közös v. Köznap. fehér fehér Szent Róbertrõl: püspökök v.-ról. közn. mfsz. Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. egyht. Szûz Mária közös miséibõl. e.SZEPTEMBER 197 16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek László tb. pref. saját. piros 2 MISE: vért. pref. † Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk. v. püspökök. közös v.. 17. E ZSO: az E-ról. esperes. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. Szûz Mária szombati emléknapja. saját könyörgésekkel. – vagy az e-ról MISE: szabadon választható. váradvelencei plébános (1974) zöld 3 Szombat. Péntek.

20 – Filem 20c-24. Ed utáni.7-9 9. vas. Dicsõség.1-6 – Lk K: Ezd 6. köny. – Olv.1b-10 – Lk Sz: Zak 2. + MISE: saját.18-22 9. Hitvallás. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ezd 1. Ed.1-16a – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZÉKTEMPLOM FELSZENTELÉSE.198 SZEPTEMBER I.44b-45 . I. Hitvallás. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: templom szentelés B. IV.-ról. 10-11a – Lk 8.19-21 9. évk. Agg 2. Oi: TeDeum.: Iz 55. VASÁRNAP. zöld 1 ÉVKÖZI 25.27a – Mt 20. I. Magn-ant: Függ. 18. a vas. IV.12b. Ben. Dicsõség.1-6 9.7-8.-ról.16-18 8. Bi: vas. zsoltárhét.1-5.és Magn-ant: Függ.6-9. vas.1-8 – Lk P.5-9 – Lk Cs: Agg 1. pref. ZSO: az évk. 14-20 – Lk Sz: Ezd 9.

Csong Haszang Szent Pál és társaik. MISE: szabadon választható. pref. pref. koreai vértanúk. közös v. közn.SZEPTEMBER 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. köny. piros 2 MISE: saját. közös v. – Vagy: az e-ról. Szent Januáriuszról: egy vért. saját. v. e ZSO: az évk. zöld 3 piros 199 Hétfõ.-ról. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. Kedd. mfsz. Kim Taegon Szent András áldozópap. mfsz. püspökök.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . templomigazgató 22. Oi: TeDeum.: Ef 4. (1992) igazgató tanár. alkalmakra szólók.-ról.9-13 – Egyet. közn. v.200 SZEPTEMBER Szerda. Köznap. zöld 3 Csütörtök. Ü ZSO: az Ü-rõl. pref. apost. II. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tauszik H. Ma nem mondható a IV. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. MISE: szabadon választható. piros 1 MISE: saját. – Olv. Praem.1-7. sem a kül. köny. 21. euk. (Hitvallás nincs). ZSO: az évk.11-13 – Mt 9. József Alajos O. Dicsõség. ima.

vehetõ a szerzetesek közös zso-ja. Amen. pref. püspökök. pref. vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Olaszországban.28-33 – Egyet.: Bölcs 3. a Benevento melletti Pietrelcina faluban született 1887. fehér 2 MISE: lelkipászt. Könyörgés: Mindenható. alkalmakra szólók. augusztus 10-én szentelték pappá. v. a betegek és szegények iránti gondoskodásban buzgólkodott. május 25-én. május 2-án boldoggá és 2002. Péntek. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. a bûnbánok gyóntatásában. és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Ü ZSO: az Ü-rõl. hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében. Isten mindörökkön-örökké. Kapucinus szerzetes lett. mfsz. június 16-án szentté avatta Rómában a világ minden tájáról összegyûlt hívek jelenlétében. Szombat. Közbenjárására add. közös v. örök Isten. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 24. euk. Oi: TeDeum. saját könyörgésekkel.. 1968. sem a kül.SZEPTEMBER 201 23. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ.1-9 – Mt 10. E ZSO: nem szerepel. ima. † Pietrelcinai Szent Pio áldozópap. (Hitvallás nincs). szeptember 23-án halt meg S. ahol 1910. II. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Fõleg az apulai San Giovanni Rotondóban teljesített szolgálatot nagy odaadással. te Szent Pió áldozópapodnak megadtad azt a kegyelmet. Dicsõség. A hivek lelki vezetésében. János Pál pápa 1999. Ma nem mondható a IV. hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében. piros 1 MISE: egy vért. és így feltámadásának dicsõségében is részesüljünk. – Olv. Giovanni Rotondoban.

zöld 1 ÉVKÖZI 26.1-11 v. vas. 25. 27-29 – Lk 9. IV.: Ez 18.1-8 – Lk Cs: Neh 8. I. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedõ helyre.1-4a.és Magn-ant: Függ. Bi: vas.-ról. 5-6. VASÁRNAP. zsoltárhét. Ed utáni. vas. hogy a hívek tiszteleghessenek elõtte. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zak 8.17-24 .46-50 9. – Olv.15-22 – Lk Sz: Bár 4. köny.25-28 – Fil 2. IV.51-56 9. évk. Oi: TeDeum.1-5 – Mt 21. Ben.1-8 – Lk K: Zak 8. Hitvallás.28-32– Egyet.20-23 – Lk Sz: Neh 2. 2.13-16 10. Ed a vas.202 SZEPTEMBER II. Dicsõség. A lelkipásztorok ma buzdítsák a híveket a Szentírás olvasására. ZSO: az évk.1-12 10. pref. 7b-12 – Lk P: Bár 1. Magn-ant: Függ. I.57-62 10.-ról.5-12. Ma van a Szentírás vasárnapja. + MISE: saját.

közn. közös v. Szt. ALAPITÓ.. közös v. hegyközcsatári plébános (2007) . e ZSO: az évk. mfsz. Köznap.SZEPTEMBER 26. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP. Páli Szent Vince áldozópap. saját könyörgésekkel. közös v. Kedd. Dicsõség. Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. MISE: szabadon választható. Kozma és Damjánról: több vért. fehér 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. zöld 3 piros 203 Hétfõ. † Binder György tb. pref. esperes. vért. fehér 1 MISE: saját. – Vagy: az e-ról. mfsz. E ZSO: az E-ról saját részek. FÜ ZSO: a FÜ-ról Oi: TeDeum.-ról. pref. Hitvallás. pref.

sem a kül. Jel 12.9-10. JÁNOS PÁL pápa (1978) † Dr. ima. Oi: TeDeum. Lõrinc és társairól: több vért.204 SZEPTEMBER zöld 3 Szerda. angyalok. (Hitvallás nincs). Csütörtök. saját. e ZSO: az évk. Dicsõség. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten szolgája MÁRTON ÁRON Püspök (1980) . euk. MISE: szabadon választható. Ü ZSO: az Ü-rõl. Köznap.. SZENT MIHÁLY.13 14 v. alkalmakra szólók. köny. – Vagy: az e-ok egyikérõl.: Dán 7. saját. váradõsi plébános (1986) 29. vért.-ról. köny. pref. köny. fehér 1 MISE: saját. vért. Vencelrõl: egy vért. közös v..47-51 – Egyet. közös v. 28. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † I. piros piros Szt. – Olv. Vagy: Szent Vencel vértanú.7-12a – Jn 1. Ma nem mondható a IV. e Vagy: Ruiz Szent Lõrinc és társai Fülöp-szigeteki vértanúk. pref. Ópalotay János apát kanonok. közn. Szt. SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FÕANGYALOK.

mfsz. közös v. E ZSO: az E-ról.SZEPTEMBER 205 30. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. fehér 2 MISE: saját. Péntek. † Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító.

Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. Missziós szándék (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz és egyháztanító. Mária I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. v. II. fehér 2 MISE: saját. és a missziós tevékenység támogatása imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósuljon meg.206 OKTÓBER OKTÓBER Általános szándék (Végsõ szakaszban levõ betegek): Hogy életük végsõ szakaszában levõ betegek szenvedéseikben támogatást nyerjenek az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete által. pref. mondható Vo. Szombat. közös v. mfsz. pref. 1. Sz. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Sz. E ZSO: az E-ról.

I. 2.2.13.: Iz 5. IV.5-13 P: Jo 1. + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jón 1. 12-21 – Lk 11. Hitvallás. IV.38-42 Sz: Jón 4. Ed. Magn-ant.és Magn-ant. zsoltárhét I.1-2. évk.OKTÓBER 207 III. 33-43 – Egyet.4.11 – Lk 10. 2a – Lk 11.15-26 Sz: Jo 3. Oi: TeDeum. pref.-ról.1-2 – Lk 11.25-37 K: Jón 3.1-10 – Lk 10. vas. Dicsõség.6-9 – Mt 21. vas. ZSO: az évk. VASÁRNAP.1-11 – Lk 11.1-4 Cs: Mal 3.13-15.: Függ. köny. Bi: vas. Ed utáni.-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 27. a vas.: Függ.1-7 – Fil 4. Ben. – Olv.27-28 .

pref. köny. Hiszekegy. pref. saját könyörgéssel. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ferences Család: ASSISI SZENT FERENC rendalapító. saját könyörgéssel fehér 2 MISE: Dicsõség. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Lecke 1Pét 3. E ZSO: az E-rõl. mfsz. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD vértanú. Kedd. Egy vértanúról. püspök.208 OKTÓBER Hétfõ. mfsz. Ev: Mt 10.14-17. pref. Assisi Szent Ferenc. közös v. saját könyörgésekkel. Ü ZSO: az Ü-rõl. 3. . vértanúk. saját. fehér 2 MISE: szerz.. (Hitvallás nincs) – Egy. Dicsõség.28-33.

Vagy: Szent Brúnó áldozópap. pref.OKTÓBER 5. Köznap. zsibói plébános (1974) . közn. közös v. zöld 3 209 Szerda. fehér Szt. saját. Brúnóról: lelkipászt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Angi Csaba O.M. e ZSO: az évk. Köznap. MISE: szabadon választható.F. 6. v. ZSO: az évk.-ról.-ról. – Vagy: az e-ról. mfsz. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. szerz. közn.

köny. Ed. E ZSO: az E-ról. II. v. saját részek.: Sir 24. v. Ed. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. mondható egy Vo.23-31 – Gal 4. pref. Mária I. Mária I. fehér 2 MISE: saját. MAGYAROK NAGYASSZONYA. † Rózsafüzér Királynõje. I. Hitvallás. utáni.4-7 – Lk 1. 8. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Bi: vas. a FÜ-rõl. Sz. Sz. saját. II. fehér 1 MISE: saját. pref. Jézus Szívérõl. pref. – Olv.210 OKTÓBER 7. Péntek. Dicsõség. SZÛZ MÁRIA. Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MAGYARORSZÁG FÕPÁTRÓNÁJA. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.26-28 – Egyet.

8-12 † XII.1-7 Sz: Róm 4. Ed utáni.13. + MISE: saját.és Magn-ant.OKTÓBER 211 IV.-ról.42-46 Cs: Róm 3. Magn-ant. IV.37-41 Sz: Róm 2. PIUSZ pápa (1958) . Ben. vas. Dicsõség.: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 28. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 1. a vas. IV.1-7 – Lk 11.19-20 – Mt 22.47-54 P: Róm 4. Oi: TeDeum. vas. 16-18 – Lk 12.1-8 – Lk 12. évk. Hitvallás. Ed. köny.: Iz 25. pref. – Olv.-ról. ZSO: az évk.6-10a – Fil 4.29-32 K: Róm 1. VASÁRNAP.1-11 – Lk 11. 9.: Függ.12-14. I.16-25 – Lk 11.1-14 – Egyet. Bi: vas.21-30 a – Lk 11. zsoltárhét I.

212 10. MISE: szabadon választható. 1958. Vagy: Boldog XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli Bergamo melletti Sotto il Monte-ben született 1881.-ról. zöld 3 OKTÓBER Hétfõ. mivel nem kötelezõ emléknapja még csak a Római és Bergamói Egyházmegye számára lett jóváhagyva. A mui Urunk Jézus Krisztus. világháborúban tábori lelkész. közn. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában meghirdeti a II. október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével. november 25-én egyszerû földmûves családban. Vatikáni Zsinat összehívását. amelyet 1962. János Pál pápa a Zsinat megnyitásának napjára helyezte. 11. Köznap. a te Fiad… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Papp Endre tb. Bergamoban és Rómában tanult. Könyörgés: Mindenható. János pápa. október 28-án választották Szent Péter utódává. mfsz. 1904. érsekké nevezik ki. Nálunk votívmisével ünnepelhetõ. Közbenjárására add. MISE: szabadon választható. pref. közös v.-ról. fehér Boldog Jánosról: Pápák. szeptember 3-án avatta boldoggá. hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. augusztus 1-én szentelték pappá. Ünnepét II. esperes. Köznap. 1959. (1967) . és Bulgáriában kezdi diplomáciai szolgálatát apostoli vizitátorként. 1944 decemberétõl Franciaországban pápai nuncius. majd 1935-tõl Törökországban és Görögországban apostoli delegátusként müködik. közn. te Boldog XXIII. ZSO: az évk. II. János pápa életében az egész világ elõtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka lett. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. Különbözõ feladatokat lát el Rómában. amely magyarul is megjelent. örök Isten. 1963. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét. ZSO: az évk. Egy lélek naplója. János Pál pápa 2000. 1925-ben c. június 3-án halt meg. Az I.

zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13.-ról. ZSO: az évk. közn.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .OKTÓBER 12. MISE: szabadon választható. Köznap. Köznap. ZSO: az évk. zöld 3 213 Szerda. közn.

mfsz. saját. v. Kallixtuszról: vért. E ZSO: az E-ról.214 OKTÓBER zöld 3 Péntek. Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. zöld 3 Szombat. közös v. † Köznap. E ZSO: az évk. mfsz. Kallixtusz pápa és vértanú. közös v.-ról. saját részek MISE: saját. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 14. pref. közn. pápák. piros Szt. köny. Vagy: Szent I.

: IV.15-21 – Egyet. + MISE: saját. ZSO: az évk.OKTÓBER 215 I.1-5b – Mt 22. Bi: vas. I. Oi: TeDeum. Ed utáni. I. IV.12. VASÁRNAP. zsoltárhét.1-11 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 12. évk.54-59 13. Ben.39-48 12. 15b. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 4.35-38 12. 20b-21 Sz: Róm 6. Dicsõség. – Olv. pref.20-25 K: Róm 5.-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 29.1.49-53 12.18-25 a Sz: Róm 8. 16.-ról Magn-ant. vas.: Iz.19-23 P: Róm 7.1-9 .12-18 Cs: Róm 6. köny.és Magn-ant. 17-19. Ed a vs. vas. Hitvallás.13-21 12.: Függ. 45.4-6 – 1Tessz 1.

alkalmakra szólók. v.1-9 – Egyet. piros 2 MISE: saját. pref. – Olv. apost. E ZSO: az E-ról. Oi: TeDeum. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. Kedd. I. II. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. Dicsõség. Ma nem mondható a IV. köny.: 2Tim 4.9-17a – Lk 10. Ü ZSO: az Ü-rõl. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA. Hétfõ. (Hitvallás nincs). ima sem a kül.216 OKTÓBER 17. közös v. piros 1 MISE: saját. pref.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Kern Jakab prem. MISE: szabadon választható. pref. mfsz. mfsz. . e Vagy: Keresztes Szent Pál áldozópap. közös v. pref. közn.-ról. köny. fehér 2 MISE: szerzt. hithird. Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. E ZSO: az E-ról. Köznap. közös v. – Vagy az e-ok egyikérõl. kanonok. zöld 3 Csütörtök. Köznap. Szt. lelkipászt. Vagy: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik észak-amerikai vértanúk. v. köny.-ról.OKTÓBER 19. ZSO: az évk. pref. saját. v. e ZSO: az évközi közn. saját. zöld 3 piros fehér 217 Szerda. mfsz. MISE: szabadon választható. János és Izsák és társaikról: vért. Pálról: saját.

fehér 1 MISE: saját köny. pref. „Isten azt kéri tõlem. április 1-én. Károly apostoli király. Funchalban tulajdonától és minden földi biztonságtól megfosztva. Ekkor Svájcban telepedett le. Isten nyolc gyermekkel áldotta meg õket. 1921-ben két alkalommal is sikertelen kisérletet tesz a magyar trón elfoglalására. vagy: Boldog IV. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben. Károlyról. rágalmakkal gyalázva 35 évesen meghalt. mindig nyitva álljon elõtted szívünk hajléka. szeretõ és gondos hitves és családapa törekedett Isten akaratának a teljesítésére. október 3-án. és a ránk bízottakkal együtt eljussunk hozzád. te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szûz Mária és Szent István országát. Ezután Madeira szigetére számûzik. Könyörgés: Gondviselõ Istenünk. 1916. augusztus 17-én született. Isten mindörökkön-örökké. pref. MISE: szabadon választható. hogy az õ hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben. Dicsõség (Hitvallás nincs) . szentek. világháború után 1919-ben elûzik hazajából. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Habsburg uralkodó házból való Boldog IV.-ról. Károly apostoli király rövid életében. közn. 21. 1911. hitvallók.218 OKTÓBER zöld 3 Péntek. rövid uralkodása alatt mint a békét keresõ és akaró császár és király. hogy áldozzam föl életemet a rám bízottakért!“ mondotta halála elõtt. fehér Boldog IV. † Köznap. október 21-én feleségül vette Bourbon-Pármai Zita hercegnõt. e ZSO: az évk. november 21-én koronázták Ausztria császárává és december 30-án Budapesten pedig Magyarország apostoli királyává. mfsz. II János Pál pápa Rómában avatta boldoggá 2004. Ü ZSO: az Ü-rõl. Orsolya Rend: SZENT ORSOLYA szûz. hazugságokkal. Az I. Itt 1922. 1887. az örök boldogság honába. Segíts kérünk.

szentlecke. Szombat. Szûz Mária közös miséibõl. zöld 3 MISE: szabadon választható. Ed a FÜ-rõl. sem a kül alkalmakra szólók. euk. evangélium szabadon választva a Sztköt. Ima. szent. évf. Ed utáni. Dicsõség. ZSO: az évk. közn. FÜ fehér 1 MISE: templ.-bõl – Egyet. 22. A.OKTÓBER 219 A felszentelt templomokban: (ha azok napja nem ismeretes) I.-ról. pref. I. Bi: vas. saját. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Hitvallás. Nem mondható a IV. – Olv: olvasmány. A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak napja nem ismeretes). Köznap. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e.

vas. köny.: Kiv 22.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 8. IV. evangélium az alkalmi kötetbõl választhatók. Hitvallás.22-30 13. A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba. Hitvallás. Dicsõség.1-5 – Sz: Róm 11.és Magn-ant. pref.26-30 – Cs: Róm 8. Ben.34-40 – Egyet.7-11 14. Ed utáni.: olvasmány. évk.11-12.21-27 – 1Tessz 1.220 OKTÓBER II.18-25 – Sz: Róm 8. I. – Egyet.7-11 . köny. Ed. Bi: vas. a vas. Magn-ant. pref. szentlecke.5c-10 – Mt 22. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról.18-21 13. zsoltárhét I. VASÁRNAP. évk.1-2a. IV. – Olv. vas.12-17 – K: Róm 8. zöld 1 fehér ÉVKÖZI 30. + MISE: saját.31b-39 – P: Róm 9.: Függ.1. ZSO: az évk.31-35 14.: Függ. Oi: TeDeum.10-17 13. 23. – Olv. 25-29 – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 13.1. Mondható alkalmi MISE „Az evangélium terjedéséért a népek között“ (M 848).-ról. vas. Dicsõség. Ma van a missziós vasárnap.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25.OKTÓBER 24. közn. fehér 2 MISE: püspökök. mfsz. E ZSO: az E-ról. v. FIEDLER ISTVÁN szatmár nagyváradi megyéspüspök (1957) . saját. püspökök.-ról. közös v. MISE: szabadon választható. pref. Szent Mór püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. köny. saját könyörgésekkel. Köznap. közös v. Szent Antal Máriáról: hithird. zöld 3 fehér 221 Hétfõ. – Vagy: az e-ról. pref. Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök. Kedd. e ZSO: az évk.

köny: saját. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Gilbert apát. Köznap. 27. közn.-ról. E ZSO: az E-ról fehér 2 szerz. mfsz. zöld 3 Csütörtök. ZSO: az évk. közn. zöld 3 OKTÓBER Szerda.-ról. ZSO: az évk.222 26. MISE: szabadon választható. pref.

OKTÓBER

223

Péntek. † SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef. 2,19-22 – Lk 6,12-19 – egyet. köny.
28.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható

fehér

Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

29.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Tombory Béla a váradössi templom építõje, újvárosi kisegítõ (1976)

224

OKTÓBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

30.
zöld 1

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mal 1,14b. 2,
2b. 8-10 – 1Tessz 2,7b-9. 13. – Mt 23,1-12 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,29-36
– Lk 14,12-14
K: Róm 12,5-16 a
– Lk 14,15-24
Sz: Róm 13,8-10
– Lk 14,25-33
Cs: Róm 14,7-12
– Lk 15,1-10
P: Róm 15,14-21
– Lk 16,1-8
Sz: Róm 16,3-9. 22-27 – Lk 16,9-15

OKTÓBER
31.

zöld 3
piros

225

Hétfõ. Köznap.
Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.
Boldog Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori
Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög
katolikus magyar családban. Érettségi után a Collegium Germanicum
Hungaricum, majd a Russicum növendékeként Rómában tanul a
Gregoriana egyetemen. Rómában szentelték pappá 1936. december
25-én. 1938-tól paróchus, majd 1939 õszétõl spirituális az Ungvári
Papnevelõ Intézetben és teológiai tanár az ottani Hittudományi
Fõiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak
érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ugváron. Jelmondata:
„Szeretlek téged, Uram, én erõsségem, az Úr az én erõsségem, és
oltalmam.“ A második világháború után megkezdõdött a keleti ritusú
katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaiknak az elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához
csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdõdött
a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Õt mint a Munkácsi
Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérõit 1947 október végén,
a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve
teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították,
ahol az államrendõrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-jén
megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság
és hivek számára. 28 görög katolikus vértanú-társával 2001. június 27-én
Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János
liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
Könyörgés: Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
több nemzetiségû híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás
nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény
életünkben mi is hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus…

226

NOVEMBER

NOVEMBER
Általános szándék (Keleti katolikus egyházak): Hogy a keleti katolikus
egyházak tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék,
mint az egész Egyházat megilletõ lelki gazdagságot.
Missziós szándék (Igazságosság és kiengesztelõdés Afrikában): Hogy
az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erõt ahhoz, hogy
megvalósítsa a kiengesztelõdésben és igazságosságban való elõrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
1.

Kedd. MINDENSZENTEK. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2 4.9-14 –
1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (20. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után
elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, és más ájtatossági gyakorlat továbbra
is megtartható.
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1–8 ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ nap delétõl a halottak napját
követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ vagy
következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NOVEMBER

227

2.

Szerda. HALOTTAK NAPJA.
ZSO: a mai napról és a halottak közös zsolozsmájából.
viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a
fekete gyászmisék kötetébõl szabadon választva. – Egyet. köny.
A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euk.
ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat.
Egyiket a plébánosok a hívekért, mások bárkiért felajánlhatják és ezért
stipendiumot is vehetnek fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat
a pápa szándékára kell mondaniuk.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Csütörtök. Köznap.
Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

fehér

Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

viola

Minden plébánia templomban:
MISE: az egyházmegye meghalt Püspökeiért és a Kanonokjaiért.

3.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

: Bölcs 4. SZENT IMRE HERCEG. † Borromeo Szent Károly püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. alkalmazottaiért. kántoraiért. alkalmakra szólók. saját könyörgésekkel. pref. ima. – Olv. mfsz. E ZSO: az E-ról. püspökök. Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt papjaiért. Ü ZSO a Ü-rõl. Ma nem mondható elsõszombati votív mise Ma nem mondható a IV. Péntek. mondható elsõpénteki Vo. szám). fehér 2 MISE: lelkipászt.28-30 – Lk 12. mfsz. Róm 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szûcs Sándor zilahi plebános (1978) 5.35-40 – saját egyet. köny. euk. Oi: TeDeum. szerint (21.228 NOVEMBER 4. Szombat. sem a kül. (Hitvallás nincs). pref. fehér viola Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Jézus Szívérõl. fehér 1 MISE: saját.7-17 v. saját. közös v. a Sztköt. v. Dicsõség.

+ MISE: saját. VASÁRNAP. I. – Mt 25.: Bölcs 6. vas. Oi: TeDeum. Magn-ant. Ed utáni.9 – Lk Sz: Bölcs 6.1-13 – Egyet.20-25 17.14-16. 19.NOVEMBER 229 IV.1 – Lk P: Bölcs 13.: Függ.23-3. vas. ZSO: az évk.11-19 17.és Magn-ant. Ed. a vas. évk.12-18.-ról.13-17 – 1Tessz 4.1-9 – Lk Sz: Bölcs 18. Ben.22-8. pref. 6. zöld 1 ÉVKÖZI 32. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bölcs 1.26-37 18. Hitvallás. – Olv.1-7 – Lk K: Bölcs 2. köny. IV. Dicsõség. IV.-ról. Bi: vas.2-12 – Lk Cs: Bölcs 7. zsoltárhét I.7-10 17.: Függ. 6-9 – Lk 17.1-6 17.1-8 .

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8.-ról. viola Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt Jótevõiért. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. zöld 3 Kedd. közn. MISE: szabadon választható. Köznap. Köznap. közn. tasnádi plébános (2003) † Dunay Miklós hegyközcsatári plébános (1993) . 7.230 NOVEMBER zöld 3 Hétfõ.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hermann István tb. kanonok.

közös v.. saját. euk.12 v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10. ima. Ü ZSO: az Ü-rõl. pref. pref. sem a kül. Oi: TeDeum.8 9. Csütörtök. – Olv. mfsz. A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE. fehér 2 MISE: pápák v.: Ez 47. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító. fehér 1 MISE: templ.9b 11.NOVEMBER 231 Szerda.16-17 – Jn 2. templomigazgató (1985) . Ma nem mondható a IV. B. Dicsõség. szent évf. (Hitvallás nincs). E ZSO: az E-ról.13-22 – Egyet.1 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hutás Pongrác Zoltán O. Praem. egyht. 1Kor 3. köny. kanonok. saját könyörgésekkel. alkalmakra szólók. 9.

Dr. Szent Jozafát püspök és vértanú. Szombat. Péntek. E ZSO: az E-ról saját. mfsz. E ZSO: az E-ról saját. prépost prelátus (1965) 12. pref. közös v. pref. közös v. mfsz. piros 2 MISE: egy vért. † Tours-i Szent Márton püspök. fehér 2 MISE: saját. Praem. Gerinczy Pál O. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .232 NOVEMBER 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.

Ed utáni. könyv. Hitvallás. I. ZSO: az évk. köny. zöld 1 ÉVKÖZI 33. szentek I v. Ed. II † Fartade Pál tb.11-16. 20-31 – Lk 19. – Olv.-ról. vas. Dicsõség. az összes szentek votívmiséje.18-33 – Lk 19.1-10 Sz: 2 Mak 7. Ben. pref.35-43 K: 1 Mak 6.: Függ. belényesi plébános (1989) .15-29 – Lk 19. pref. évk. zsoltárhét I.11-28 Cs: 1 Mak 2. 30-31 – 1Tessz 5. 52-59 – Lk 19.NOVEMBER 233 I.36-37.1-13 – Lk 20. + MISE: saját. 65-67 – Lk 18.45-48 Sz: 1 Mak 6.és Magn-ant.1. 43-45. vas.: Függ. IV. esperes. – Mt 25. Bi: vas. Ü ZSO: Az Ü-rõl fehér 1 MISE: szentek ált v.14-30 – Egyet.1-6.-ról. Magn-ant. VASÁRNAP. 19-20. saját.1013. 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1 Mak 1. a vas. Oi: TeDeum.27-40 Premontrei Rend: Premontrei Kanonokrend minden szentje. IV.41-44 P: 1 Mak 4. 57-60.: Péld 31.

pref.234 14.-ról. fehér Szt. köny. saját. nfsz. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 15.-ról. köny. zöld 3 NOVEMBER Hétfõ Köznap. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról.. fehér 2 MISE: szerzt. e ZSO: az évk. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Sziárd apát. pref. közn. Albertrõl: püspökök v. egyht. zöld 3 Kedd. Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. – Vagy: az e-ról. mfsz. közn. közös v. Köznap. MISE: szabadon választható.

közös v.-ról. saját. szerz. MISE: szabadon választható. pref. Köznap.-ról. – Vagy: az e-ról. közös v. köny. 17. közn. mfsz. fehér Szt. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Margitról: jótékonykodók. Vagy: Skóciai Szent Margit. köny. 16. MISE: szabadon választható. saját. Vagy: Nagy Szent Gertrúd szûz. – Vagy: az e-ról. pref. Köznap.NOVEMBER zöld 3 Szerda. 235 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Bernácsik József váradössi plébános (1965) zöld 3 Csütörtök. Gertrúdról: szüzek v. mfsz. e ZSO: az évk. e ZSO: az évk. fehér Szt.

† Köznap. szám). euk. 18.27-38 – Egyet.10-13. pref. 1Jn 3. MISE: szabadon választható. alkalmakra szólók. ima. szerint (23.19-20230-31 v. Ma nem mondható a IV. apost. Ü ZSO: az Ü rõl. köny. v.14-18 – Lk 6.-ról – Vagy: az e-ról. –Péld 31. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . II.és Szent Pál bazilikák felszentelése. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. pref. Vagy: Szent Péter. saját. saját. Szombat. fehér 1 MISE: jótékonykodók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. közn. e ZSO: az évk. sem a kül. köny. a Sztköt. (Hitvallás nincs). szentek I. Dicsõség.236 NOVEMBER zöld 3 Péntek. fehér A bazilikák felszentelésérõl: saját.

Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. ÉVKÖZI 34.11-12. a FÜ. VASÁRNAP. pref.31-45 Sz: Dán 5. Magn-ant. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. alkalmakra szólók.-rõl. A MINDENSÉG KIRÁLYA.15-27 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 21.2-14 Sz: Dán 7. Ed. 8-20 K: Dán 2. Ma nem mondható a IV. saját.: Ez 34.1-6.13-14. Oi: TeDeum.20-28 21.34-36 .1-4 21. Ma gyûjtés van a Caritász javára.11-27 P: Dán 7. Ed utáni.NOVEMBER 237 II.12-19 21. 16-17. Hitvallás. zsoltárhét I. Dicsõség. IV. fehér 0 + MISE: saját. euk. sem a kül.31-46 – Egyet.5-11 21.23-28 Cs: Dán 6. Bi: vas. ima. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Dán 1. köny.1-6. 20. teljes búcsút nyerhetnek.1517 – 1Kor 15.20-26a – Mt 25. – Olv. I.: Függ.29-33 21. KRISZTUS. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.

Sz. szüzek. E ZSO: az E-ról. Mária. A Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban. saját. v. pref. köny. saját pref. Hétfõ. E ZSO: az E-ról. köny. közös v. Szent Cecília szûz és vértanú. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl.238 NOVEMBER 21. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22. mfsz. piros 2 MISE: egy vért. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

piros fehér Szt. szerz. saját. köny. pref. Kelemenrõl: egy vért. e ZSO: az évk. közös. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. v. – vagy: az e-ok egyikérõl. piros 2 MISE: saját. mfsz. Szerda. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnami vértanúk. Kelemen pápa és vértanú. pápák..-ról. e Vagy: Szent Kolumbán apát. Vagy: Szent I. v. közn. Kolumbánról: lelkipászt. Csütörtök. saját. pref. v.NOVEMBER 239 23. hithird. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24. Köznap. E ZSO: az E-ról. közös v. vért. pref. Szt. köny. v.

János Pál pápa tette vissza újra az Általános római naptárba. Könyörgés: Mindenható. mert a filozófusok és költõk mûveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságait. közn. Vagy: Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú. egy vértanú. Hiszekegy. (A ZSO-ban nem szerepel. 25. Maxentius császár halállal fenyegette mindazokat. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. fehér 1 MISE: saját. mfsz. Szellemi adottságokban és bölcsességben. ……………………………………………………………………………………… A hagyomány szerint Alexandriában született. † Köznap. saját. Engedd. Szombat. hogy keresztény. hogy az õ közbenjárására a hitben és az állhatatosságban megerõsödjünk. zöld 3 MISE: szabadon választható. Isten mindörökkön-örökké.-ról. e. piros Szt. közös v. FÜ. pref. II. Amen. és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. Vagy: az e-ról. Szûz Mária közös miséibõl. Dicsõség. szûzrõl. köny. Katalinról: szüzek v. örök Isten. te Alexandriai Szent Katalin szüzet. valamint lelkierõben egyaránt ékeskedett. pref.) MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. a te Fiad által. Bátran vallomást tett arról. 305 körül szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. 26.-ról. Katalin a császár elõtt keresztet vetve értésére adta. Holttestét a róla elnevezett Sinai-hegyi kolostorban tisztelik. Köznap. Szûz Mária . akik nem áldoznak a bálványoknak. vért. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi. A mi Urunk Jézus Krisztus. ZSO: az évk. 28-ról) CSODÁSÉRMÛ BOLDOGASSZONY. ……………………………………………………………………………………… Vincés család: (áttéve nov. közn.240 NOVEMBER zöld 3 Péntek. a gyõzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé.. ZSO: a FÜ-rõl Oi: TeDeum.

I. ZSO: I. kötet (új) ADVENT 1. kötet. Köznap I.NOVEMBER 241 ADVENT 27. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Miseolvasmányok: vasárnap B év. VASÁRNAPJA. zsoltárhét.

.

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .