DIREKTÓRIUM

A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE
A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT
A 2010–2011.
LITURGIKUS ÉVRE

A
A nagyváradi latin szertartású
egyházmegye számára

KIADJA
A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG
2010

2

DECEMBER

KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás
az alábbi napokon:
– Újév
január 1.
– Vízkereszt
január 6.
– Áldozócsütörtök
június 2.
– Úrnapja
június 12.
– Szt. Péter és Szt. Pál június 29.
– Nagyboldogasszony
augusztus 15.
– Mindenszentek
november 1.
– Szeplõtelen Fogantatás december 8.
– Karácsony ünnepe
december 25.

SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda
március 9.
– Nagypéntek
április 22.
A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és
egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték
a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.

PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein
nem ehetnek húst.
Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három
bûnbánati cselekedet közül választhatunk:
1. nem eszünk húst, vagy
2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.)
3. többet imádkozunk ezeken a napokon.

Összeállította: Mons. Fodor József

DECEMBER

3

RÖVIDÍTÉSEK
adv.
alk.
ant.
Ász.
Ben.
Bi.
D
e
E
Ed.
egyet.
egyht.
ev.
euk.
évk.

Függ.
hithird.
húsv.
kar.
köny.
közn.
lelkipászt.
Magn.
mennyb.
mfsz.

Ni.
Oi.
Olv.
pref.

adventi
az alkalmi misék olvasmányainak kötete
antifóna
Általános szabályok a liturgikus évrõl és naptárról
Benedictus
Befejezõ imaóra
Direktórium
nem kötelezõ emléknap
kötelezõ emléknap
Esti dicséret (latinul Vesperae)
egyetemes
egyháztanító
evangélista
eukarisztikus
évközi
fõünnep (latinul: sollemnitas)
függelék
hithirdetõk
húsvéti
karácsonyi
könyörgés
köznap v. köznapi
lelkipásztor
Magnificat
mennybemenetel
megfelelõ szentrõl való prefáció, olyankor, amikor egy szentrõl több
prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is, és püspök
v. pap is).
Napközi imaóra
Olvasmányos imaóra
Olvasmány
prefáció

4

PS
Rd.
szekv.
Sz.
szerz.
Ü
Sztköt.
v.
vas.
vért.
vízk.
Vo.
ZSO.

DECEMBER
„Paschalis sollemnitatis“ körlevél a Húsvét megünneplésérõl
(Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.)
Reggeli dicséret (latinul Laudes)
szekvencia
Szûz
szerzetes
Ünnep (latinul festum)
a szentekrõl szóló olvasmányos kötet
vagy
vasárnap
vértanú
vízkereszt
votivmise
Zsolozsma

HÚSVÉTI GYÓNÁS IDEJE
Minden év hamvazószerdáján kezdõdik és tart pünkösd vasárnap estéjéig.

BÛNBÁNATI IDÕK (tiltott napok)
Az adventi és nagybõjti szent idõk u.n. „tiltott napok“, amikor tilosak az
ünnepélyes esküvõk és más zajos mulatságok (pl. bálok, házibulik, táncos
összejövetelek stb.).

vasárnapja A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: Az évközi hétköznapok elsõ olvasmánya: november 28. november 27. I. június 2. augusztus 28. április 24. november 20.DECEMBER 5 VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2010–2011-BEN Advent I. március 6. vasárnapja Hamvazószerda Húsvét Urunk Mennybemenetele Pünkösd Szentháromság vasárnapja Úrnapja Jézus Szíve ünnepe Krisztus Király ünnepe Advent I. június 5. Augusztus utolsó vasárnapja Szeptember utolsó vasárnapja A szentírás vasárnapja szeptember 25. VILÁGNAPOK. A. július 1. Október utolsó elõtti vasárnapja Missziós vasárnap október 23. április 25. június 12. június 19. április 19. vasárnapja A béke világnapja Szerzetesi hivatásokért A világ éhezõiért Papi hivatásokért Mise a Szentatyáért Jó termésért (Búzaszentelõ) Tömegtájékoztatási világnap Terménybetakarítási ájtatatosság január 1. vasárnapja Pápaválasztási évforduló Április utolsó vasárnapja Húsvét VII. . május 15. február 2. március 9. február 11. KÖNYÖRGÕ NAPOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK Újév Gyertyaszentelõ Boldogasszony A nagybõjtöt megelõzõ vasárnap A betegek napja Húsvet IV. június 23.

vasárnapján. június 29. Karitász javára november 20. október 23. . Ezeket a gyûjtéseket a püspökség pénztárába kell befizetni. Húsvét 4.6 DECEMBER EGYHÁZMEGYEI GYÛJTÉSEK Szentföld javára Péter-fillérek Missziók javára április 22. ebben az évben május 15-én. Ajánlott gyûjtés a hivatások vasárnapján a Teológia fenntartására.

nagyhétre. hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák. vagy II. hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság. nagyböjt. ill. Ha pedig hamvazószerdára.) prefációját vesszük. az használja a Liturgia Horarumot. latinul Liturgia Horarum) magyar fordításának használata kötelezõ. Az egyház nagyon ajánlja. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvû kiadása. vértanúkról. Ed-ét. de az ünnep egy vagy több szentrõl szól akkor a szentekrõl. „Papi zsolozsmának“ is szokták helytelenül nevezni. hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak be a liturgikus életbe. – Ajánlatos. Ha az ünnepnek van külön saját prefációja. a megfelelõ közösbõl vesszük. bármelyik végezhetõ tetszés szerint. mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a kötelezettséget. annak átadja I. Ezért a D-ból is kihagytuk a latin kifejezéseket. Ed-tõl kezdve. A mise olvasmanyait az ünneprõl. húsvét stb. abban az esetben az utána következõ hétfõn végezzük. úgy azt kell venni. elsõsorban a Vesperae-t (Ed). Megjegyzések a zsolozsmához A zsolozsmáskönyv (Az imaórák liturgiája. Ha advent. A templom címének ünnepe az illetõ templomban fõünnep (sollemnitas). Egyébként saját napján üljük meg. hogy a zsolozsma közösségi ima. Egyébként az illetõ idõszak (advent. legalább vasárnapokon és nagyobb ünnepeken. Ez azonban nem jelenti azt. Ha az ünnepet közvetlenül megelõzi vagy követi egy a föntebb említett napok közül. . Ha nincs saját prefációja. áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. szüzekrõl vagy a szerzetesekrõl szóló prefációt kell mondani. A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az elõzõ napon megülendõ I. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza a zsolozsmát. hogy a kiemelkedõ hórákat. Nem szabad elfelejtenünk.DECEMBER 7 BEVEZETÉS Általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni. évközi idõben pedig a közös prefációk valamelyikét. nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára esnék. Az ünnep miséjében mindig van Dicsõség és Hitvallás. ezért lehetõleg közösségben végezzük. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak azon kell lenniök. A II. közösen végezzék el. Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D. húsvét hetére vagy valamelyik fõünnepre esnék.

olvasm. akár maguk között csoportban.DECEMBER 8 hogy maguk a világi hivõk is imádkozzák a Szent Zsolozsmát. akár a papokkal együtt.) Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV“ fõképpen a liturgiába bekapcsolódni kívánó híveknek készült.) Elbocsájtás Elbocsájtás Elbocsájtás Mária-antifóna . Válaszos ének Evang. (Áld. kantikum Fohászok (prec) Te Deum Miatyánk Könyörgés Könyörgés Könyörgés Könyörgés Elbocs. kantikum Evang. de még külön-külön egyénenként is (LK 100. Az imaórák elnevezése az új könyvekben Oi Rd Ni Ed Bi LITURGIA HORARUM Officium lectionum Laudes matutinae Hora media Tetia Sexta Nona Vesperae Completorium AZ IMAÓRÁK LITURGIÁJA Olvasmányos imaóra Reggeli dicséret Napközi imaóra Délelõtt Délben Délután Esti dicséret Befejezõ imaóra Az imaórák vázlata: Reggeli Napközi dicséret (Rd) imaóra (Ni) Esti dicséret (Ed) Befejezõ imaóra (Bi) Olvasmányos imaóra (Oi) Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Kezdõvers (Lelkiismeretv.) Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Átvezetõ vers Rövid olvasmány Rövid olvasmány Rövid olvasmány Szentírási olvasmány Válaszos ének Átvezetõ vers Válaszos ének Válaszos ének Patriszt.

Akkor úgy.DECEMBER 9 A zsolozsma végzésének rendje Fõünnepeken (sollemnitas): I. ha saját rész nincs. mint fõünnepen. a többi rész saját v. Ed nincs. a közösbõl. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden. illetve a közösbõl. közös. a II. Te Deum. után is a megfelelõ vasárnapi. hét vasárnapjáról. akkor a közösbõl. a többi a napról. a többi saját. . hét vasárnapjáról. idõszaki). a közösbõl (Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítõ zsoltárok a másik kettõben. zsoltározás a kiegészítõ zsoltárokból. Napközi imaóra (Ni): (Tertia. Himnusz az Általános részbõl. Befejezõ imaóra (Bi): Az I. ill. Esti dicséret (Ed): Minden saját. akkor a közösbõl. csak akkor. ha a vasárnap helyébe lép. Olvasmányos imaóra: Minden saját. mint fõünnepen. Ed után is. zsoltározás a hét megfelelõ napjáról. Olvasmányos imaóra: Minden. antifóna esetenként saját v. sexta. nona): Himnusz az Általános részbõl (hacsak nincsen saját v. mint a fõünnepen. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). a többi saját v. Ünnepeken (festum): I. – ha vasárnapra esik – az I.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. ha saját rész nincs.

Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Zsoltárok a hét napjairól. Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetõk a szentek emléknapjai. a többi rész a hétköznapról. és a szentrõl szóló könyörgés. a Zsoltáros részbõl (ha nincs saját). ill. (szentírási) olvasmány az idõszaki részbõl. 2. könyörgés a szentrõl. akkor vagy a közösbõl vagy a napról. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. Olvasmányos imaóra: Minden a zsoltáros részbõl. a megfelelõ liturgikus idõrõl. a többi a napról. rövid olvasmány. 17–24-ig. ill. De vehetõ róluk megemlékezés a következõ módon: Az olvasmányos imaórában: A 2. utána a szent saját olvasmánya és válaszos éneke. ill.10 DECEMBER Emléknapokon (memoria): Olvasmányos imaóra: Himnusz a saját. közös részbõl v. Vasárnapokon: I. mint az emléknapokon (ha szentrõl végezzük a zsolozsmát. Te Deum.) Tetszõleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum): Dec. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok. (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke. könyörgés saját. fohászok saját. olvasmány. a megfelelõ liturgikus idõröl. zsoltárok a napról. Magnifikat-antifóna. . ha nincsen saját része. ill. az imaóra befejezése. Benediktusz és Magnifikat antifónája. a szentrõl szóló könyörgés záradékkal. himnusz. kivéve a Nagyböjt vasárnapjait. A nem kötelezõ emléknapokon minden úgy. A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed): A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentrõl szóló Benediktusz-. 1.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl.

A következõ részek a Zsoltáros részbõl. és a II. . a megfelelõ liturgikus idõröl. hete után található.DECEMBER 11 Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. az Általános és a Zsoltáros részbõl. a könyörgés a megfelelõ liturgikus idõrõl. külön-külön szöveg van az I. Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. ill. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). Zsoltáros rész IV. Ed utánra. A többi rész a vasárnapról.) Köznapokon: Általában minden az Idõszaki.

Karácsony nyolcadában és nagyböjtben. hacsak külön nincs említve. Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsõséget.12 DECEMBER Megjegyzések a szentmiséhez Az évközi köznapok miséje Az évközi köznapok miséjeként vehetõ bármely évközi vasárnap miséje. az Evangélium a megfelelõ olvasmányoskönyvekben találhatók meg. A misézõ pap dönti el. Szt. egyébként lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai között. amit a Lekcionárium általános bevezetése mond (8 p. Emléknapokon csak abban az esetben kell az illetõ emléknapra szóló olvasmányokat venni. hogy lelkipásztori szempontból melyik olvasmányt válassza. December 17-tõl 24-ig. esetleg Hitvallást is. votív. a közös misékbõl lehet venni azt. sem Hitvallás. a napi könyörgés helyett mégis vehetõ a napi szentrõl szóló könyörgés. Barnabás ap.vagy gyászmise is. amikor a szentek emléknapjai nem ünnepelhetõk. (Jelzés a D-ban: MISE: szabadon választható. Sõt e napokon mondható bármely megfelelõ alkalmi-.): „Többnyire érdemesebbnek . Egyes különleges szándékokat az Egyetemes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele. v. a Szentlecke. Különféle alkalmakra: Alk. nincs sem Dicsõség. A kalendáriumban szereplõ új szenteknél. Dicsõség és Hitvallás nélkül. A mise olvasmányai Az Olvasmány. akiknek a saját könyörgésük még hiányzik a misekönyvbõl. akinek a neve a martirologiumba fel van véve. ha azok valóban az illetõ szentrõl szólnak (pl.) A misében. Szent Mária Magdolna). A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli Hitvallás is. Mondható mise bármelyik szentrõl. A szentekrõl szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következõket kell megjegyeznünk: A fõünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. a közös prefáció valamelyikével. A mise könyörgései A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una conclusione“ sem): Az évközi („per annum“) köznapi misékben szabad a köznapi könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle szándékokra szóló könyörgéseket.. Megfontolandó azonban. Az egyes köteteket a következõ rövidítésekkel jelöljük: Szentek emléknapjaira: Sztköt.

(Uo. A szentek emléknapjainál levõ mfsz. szentek ált. stb. melyeknek saját prefációjuk van. ha az alkalmasabbnak látszik. mely nem választható el. Az eukarisztikus ima (Misekánon) „A papra tartozó részek között elsõ helyen áll az eukarisztikus ima. Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és elõírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A“ évre szóló vasárnapi kötet elején. 12. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját . Ha valamelyik templomban (pl. Meghatározott halottért (halottakért) vehetõ saját megemlékezés. filián) csak ritkábban van mise. melyeket az illetõ napoknál jelzünk.) a közös pref. jelzés azt jelenti: megfelelõ szentrõl. vehetõ ezzel vagy más prefációval is. más imák vagy énekek nem végezhetõk. Ezért olyan napokon vagy misékben.“ Amennyiben pedig a hét folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeesõ ünnep folytán. ez az eukarisztikus ima nem mondható. Az egész szentmisének ez a csúcspontja. hacsak más prefáció nincs jelezve. v. helyett. akkor a legmegfelelõbb olvasmányokat választhatjuk Ezen szempontok miatt a D a hét elején összesítve jelzi a hétköznapi olyasmányokat (kivéve a nagyböjti idõt). Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendõ. és az orgonának. pref. köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük. A harmadik eukarisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében az eukarisztikus ima végén levõ szöveg helyett egy külön szöveget kell venni. (kivéve a IV.DECEMBER 13 látszik megtartani az egyes liturgikus idõszakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítõen folyamatos olvasását. A prefációk Az évközi idõben. és mindenki figyelemmel hallgassa. A negyedik eukarisztikus imának saját prefációja van. Amíg a pap ezeket az imákat mondja. illetve más hangszernek hallgatnia kell. melyet mindig saját prefációval mondunk. misekánont. lelkipászt. lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett. Az elsõ eukarisztikus imának egyes napokon külön szövegváltozatai vannak.) Az eukarisztikus ima használatának szabályai: Az elsõ három eukarisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor használható. v. azaz az illetõ szent állapotának megfelelõ prefácio is vehetõ (vért. p.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció.) Szavait érthetõen és fennhangon mondják (a papok).“ (A Római Misekönyv Általános Rendelkezései 10 p. A második eukarisztikus imának saját prefációja van.

Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé kinyújtják jobb kezüket. p. (Ált. 153. melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás szavai). amikor lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését. Nem számít saját prefációnak az egyes idõszakok (advent. II. nagyböjt stb. A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi.14 DECEMBER prefácioja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben. III. Rend. Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak. hogy a fõcelebráns hangja jól hallatszék. lapjain találhatók. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle gyászmise. b) a végleges eltemetés alkalmával. Így a nép a szöveget könnyebben megérti. 170. A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell mondaniok. A koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük. Votívmisékben mondható vagy az illetõ mise prefációja (az I. Rend.) prefációja. a koncelebrálók halkan mondják.“ (Ált. vagy IV. amelyek minden koncelebrálóra tartoznak. A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetõségét jelzi. elég ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek.) Az epiklézist koncelebralók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve mondják. Rend. 153-208). c) a halál vagy temetés elsõ évfordulóján.) Mindenkor ajánlatos. A fõcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell viselnie (tehát kazulát is). A koncelebrálás (együttmisézés). 2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után. 3: bármely gyászmise mondható. . 1: mondható egy temetési mise. hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó elõirásokat (Ált. az áldozatnak és Isten egész népének egységét. rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva).) misekánon prefációja. „Azokat a szövegeket.. Különleges alkalmakra szóló eukarisztikus imák a Misekönyv 487–511. eukarisztikus imával) vagy pedig az illetõ (II. p.

illetve azok számára. ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. a vasárnapok. sem parancsolt ünnepet. a templomigazgató vagy a misézõ megítélése alapján mondható megfelelõ alkalmi vagy votívmise. elsõpénteki és elsõszombati votívmisék mondásának lehetõségét esetrõl-esetre külön is jelezzük az illetõ napoknál. a fõpásztor engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelõ alkalmi vagy votívmise mondását. akiket illet. 2: nagyböjt idején kívül. . Az egyes pénteki napoknál a kereszt † bûnbánati napot. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise.DECEMBER 15 B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék mondásának lehetõségét jelzik. 1: kivéve a fõünnepeken. a két kereszt †† a nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat. hamvazószerdán és nagypénteken. az ünnepek és más jeles napok pirossal való nyomtatása azt a célt szolgálja. 3: mondható bármilyen megfelelõ alkalmi vagy votívmise. Tehát nem munkaszüneti napot jelez. Egyébként az elsõcsütörtöki. A kereszt + a napi mise elõtt a „pro populo“ mondandó miséket jelzi a plébánosok. hamvazószerdán és nagyhét napjain. A fõünnepek. a három kereszt ††† a szigorú böjti napokat jelzi. hogy azok liturgikus jelentõségét hangsúlyozza.

kötet.-ról Oi: TeDeum.: Iz 2.-ján.1-5. (Egyetemes szabályok a liturgikus évrõl és naptárról 39) ZSO: I. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez. év. I. a FÜ-eken és az Ü-eken is. második eljövetelének várására. Ez lehetséges az év minden vas. – Róm 13. Missziós szándék (Gyermekek és fiatalok): Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek.37-44 – Egyet. Általános szándék (Béke az összes népek között): Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben. pref. ADVENT 1. I.11-14 – Mt 24. Ed a vas.-ról. és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk. zsoltárhét I. VASÁRNAPJA ZSO: az adv. kötet I. Ed utáni. I. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. köny. vas. ezek a szövegek a könyv függelékében vannak. adv. amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk. (Dicsõség nincs). Hitvallás. I. és minden erõszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk. (Lehet az Oi-t vigiliával kibõvíteni. zsoltárhét Miseolvasmányok: vasárnap A év Köznap I.) + MISE: saját. Egyúttal azonban olyan idõszak is. 28. – Olv.16 NOVEMBER NOVEMBER ADVENT Az adventi idõnek kettõs jellege van. Bi: vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… viola 0 . amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi.

1-6 – Mt 7.29-37 Cs: Iz 26. zöld 3 fehér Hétfõ.1-5 v.23-26 – Mt 9. Szûz Mária Közös miséibõl az ADVENTRE szóló mondható december 16-ig bezárólag. ima. ZSO: az Ü-rõl. 4. közn.24-27 P: Iz 29. Ü. piros 1 MISE: saját. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az adv. euk.6-10a – Mt 15.5-11 K: Iz 11. sem a kül.: Róm 10. köny. Ü. (Hitvallás nincs) pref.35-10. 30. MISE: szabadon választható.17-24 – Mt 9. Oi: TeDeum. Kedd. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: A TÁRSULAT ALAPÍTÁSA.18-22 – Egyet. közös. v. Köznap.1. Dicsõség. ZSO: az Ü-rõl Oi: TeDeum.27-31 Sz: Iz 30.NOVEMBER 17 Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 2. II – Olv.19-21. SZENT ANDRÁS APOSTOL.1-10 – Lk 10.6-8 29.-ról.2-6 – Mt 8. Prefáció Szûz Máriáról vagy Advent II. fehér 1 MISE: saját. pref.21-24 Sz: Iz 25. Glória is mondható. Ma kezdõdnek a RORÁTE szentmisék.21. Ma nem mondható a IV.9-18 – Mt 4. apostol I.

fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak): Hogy a föld népei megnyissák az ajtóikat Krisztusnak és evangéliumának. pref. ZSO: az adv. Köznap. köny. esperes. adv. saját. hogy nagylelkûen segítségükre siessünk.18 DECEMBER DECEMBER Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a szenvedõket): Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra. viola 2 MISE: köznapi. hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket. I. pref. Köznap. pref. szerz. amelyekben magányos emberek. adv. Szerda. hivatásokért. mondható Vo: Krisztus Fõpapról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. adv. euk.-ról. és mindnyájunkat arra ösztönözzön.-ról. I. – Vagy: papi v. köny. viola 2 MISE: köznapi. 1. ZSO: az adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes István tb. I. saját. betegek és öregek vergõdnek. közn. a béke. a testvériség és az igazságosság örömhírének. köröstarjáni plébános (1977) Csütörtök. 2. pref.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten Szolgája Dr. v. viola 2 MISE: köznapi. mondható Vo. zilahi plébános (1969) . vagy II. egyht. Dr.-ról. adv. pref. Lestyán Endre prelátus-kanonok.DECEMBER 19 3. v. v.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. kormányzó (1952) † Mons. mondható Vo. I. köny. pref. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Máriáról. Szûz Mária I. esperes. saját. pref. 4. köny. mfsz. pref. SCHEFFLER JÁNOS szatmári püspök. pref. viola 2 MISE: a szentrõl. saját. saját. fehér fehér Szt. saját. mfsz. (1965) a székesegyházi plébánia elsõ plébánosa † Orbán Péter c. Jézus Szívérõl. ZSO: az adv. † Xavéri Szent Ferenc áldozópap. Köznap Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító e. Péntek. közn.I. Sz. I. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. E ZSO: az E-ról. váradi ap. köny. adv. adv. vagy az e-ról. Jánosról: lelkipászt.

vas.20 DECEMBER II. saját. pref. pref. Bi: vas.1-10 – Lk 5.28-30 Cs: Iz 41.25-31 – Mt 11. 5.1-10 – Róm 15. Ed a vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Sárvár és Felsõvidéki gróf Széchényi Miklós püspök (1923) . fehér Szt. I. köny.-ról. – Olv.-ról.17-19 – Mt 11.-ról Oi: TeDeum. v. Miklósról: püspökök.1-11 – Mt 18. köny.: Iz 11. pref.17-26 K: Iz 40. (Dicsõség nincs).12-14 Sz: Iz 40. Vagy: Szent Miklós püspök. Ed utáni. Ed a vas. köny.-ról.11-15 P: Iz 48. viola 0 + MISE: saját. ZSO: Az adv. zsoltárhét I. I.4-9 – Mt 3. adv. saját. I. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. e ZSO: az adv. Hitvallás. I.1-4.13-20 – Mt 11. I. ADVENT 2. Köznap.10-13 Hétfõ.9-11 – Mt 17.1-12 – Egyet. mfsz. VASÁRNAPJA. közn. adv. adv.16-19 Sz: Sir 48. 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Iz 35.

11-12 – Lk 1. Dicsõség.3-6. Hitvallás. mfsz. egyháztanítók köny. v.26-38 – Saját egyet. saját. Bi: vas. E ZSO: az E-ról.9-15. fehér 2 MISE: Püspökök v. pref. Ni: kieg. I. adv.20 – Ef 1. köny. fehér 1 + MISE: saját. Szerda. I. a Sztköt. Ed utáni 8. – Olv.: Ter 3. pref. szám) Ma nem mondható RORATE szentmise ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .DECEMBER 21 7. Kedd. Oi: TeDeum. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN FOGANTATÁSA. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I az Ed a FÜ-rõl. szerint (24. saját. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. zsoltárok.

és ezt a mélyen hívõ. köny. kormányzó – nagyprépost . Köznap. fehér Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzinról: szentek közös. pref.-ról. Könyörgés: Istenünk. te a Boldogságos Szûz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. hogy Szûzanyánknak Guadalupében adott intelmeit kövessük. saját. mfsz (Ejtsd: Huan Diégo Kautla-toacin) Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén bennszülött indiánok törzsébõl született 1474 körül. pref. adv. esztendõben Juan Diégót II. Vagy: Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok. A Mexikóváros mellett levõ Tepayac (ejtsd: Tepeják) dombon megjelent neki az Istenszülõ Szûzanya. hogy a jelenés helyén a Guadalupei Szûzanya tiszteletére templom épüljön. A mi Urunk Jézus Krisztus… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. és így akaratodat szüntelenül teljesítsük. e ZSO: az adv. Ott hunyt el az Úrban. Lindenberger János (1951) debreceni ap. majd 2002. július 31-én szentté avatta.22 DECEMBER Csütörtök. viola 2 MISE: köznapi. I. közn. adv. Közbenjárására add meg nekünk. május 6-án boldoggá. az 1548. saját. alázatos és buzgó embert arra kérte. köny. János Pál pápa 1991. v. 9. I.

közn.DECEMBER 23 Péntek. mfsz. fehér Szt. pref. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Marc Antonio Durando CM. Köznap. köny. I. mfsz. közn. v. Damazusz pápa e. Vagy: Szent I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. ZSO: az adv. I. Damazuszról: pápák. E ZSO: az E-ról. I. saját. viola 2 MISE: köznapi. köny. pref. pref. ZSO: az adv. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. adv. saját.-ról. köny. 11. fehér 2 MISE: saját. pref. saját. 10. † Köznap.-ról. Szombat. adv. v. adv.

2-7. Ed a vas. ADVENT 3.33-36 . 9-13 Sz: Iz 45.10 – Jak 5.23-27 Mt 21. I. vas.24-30 Jn 5.-ról Oi: TeDeum. más hangszer) szólhat az ének kíséretén kívül is. 18. viola 0 + MISE: saját.19-23 Lk 7.28-32 Lk 7.24 DECEMBER III.1-3a. 21b-26 Cs: Iz 54.1-6a.: Iz 35. Hitvallás. köny. zsoltárhét I. I.-ról.7-10 – Mt 11.1-2. 6-8 – – – – – Mt 21. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Szám 24. – Olv. Ed utáni.6b-8. Az orgona (v. Bi: vas.1-10 P: Iz 56.2-11– Egyet. vagy: I. rózsaszín 0 Ma az oltár díszíthetõ virágokkal. adv. (Dicsõség nincs). 12. ZSO: Az adv. VASÁRNAPJA. 15-17a K: Szof 3.

I. fehér 2 MISE: saját.DECEMBER 25 13. Szent Lúcia szûz és vértanú. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. köny. pref. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. saját. E ZSO: az E-ról. Kedd. v. I. v. adv. szüzek. mfsz. piros 2 MISE: vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14. mfsz. pref. adv. Hétfõ.

tanár (1982) .8-10 Dec. adv.16 – – – – – – – Mt Mt Lk Lk Lk Lk Lk 1. közn. Köznap. adv. antifóna után a szentrõl szóló könyörgés és a szokásos befejezés. saját. helyett mondható a szentrõl szóló köny. köny.18-24 1.10-14 Dec. viola 2 MISE: köznapi. 22: 1Sám 1. A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi. 2. I. 23: Mal 3.26-38 1. 18: Jer 23.8b-12. pref. 17: Ter 49. 21: Én.67-79 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Suta Evermód József O..5-6 Dec. 15.2-7. Köznap. – A Rd-ben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása után. Megjegyzések advent utolsó hetére: A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van. 4. a szentrõl szóló Ben. pref.2. viola 2 MISE: köznapi. A misében az adventi köny.1-17 1.26 DECEMBER Szerda.24-28 Dec.1-4. ZSO: az adv. saját.1-5. majd a szentrõl szóló könyörgés. Szof 3. 24: (a reggeli misében) 2 Sám 7. ill. Hétköznapi olvasmányok: Dec.46-56 1. 19: Bir 13.24-25a Dec.-ról. Magn.5-25 1. köny. közn.39-45 1.8-14 v.5-8 Dec. RORATE miséket tilos végezni. Praem.14-17 Dec. I. 20: Iz 7. A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk a következõképpen: Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány és annak válaszos éneke.57-66 – Lk 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.-ról. ZSO: az adv. 16.

Bölcsesség…“ viola 2 MISE: saját.. II. ZSO: az adv. esperes. Köznap. 17. Magn.-ant.. közn.: „Az eljövendõ. Urunk…“ viola 2 MISE: saját..: „Ó.. 18.-ról. Magn.-ról.-ant. Rd és Ed ant. pref. Rd és Ed ant.“ stb.: „Ó.közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Giczei Károly tb. adv. pref. ZSO: az adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: „Istenünk a Libanon felöl…“ stb. II.DECEMBER 27 Péntek. † Köznap. adv. bélfenyéri plébános (1987) Szombat.

Csillag Nándor teológiai tanár. vas.: „Ó Urunk…“ Bi: vas. 19.18-24 – Egyet. Ed a vas. (Dicsõség nincs. köny. zsoltárhét I.-ról. Jessze…“ viola 0 + MISE: saját. Hitvallás. – Olv. Magn-ant: „Ó. – Rd és Ed ant: „Fujjátok meg…“ stb. zárda-lelkész (1967) . VASÁRNAPJA. Némethy Gyula prelátus-kanonok teológiai rektor (1951) † Dr.-ant.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. I.10-14. Magn. ZSO: az adv. ADVENT 4.: Iz 7. Oi: TeDeum.1-7 – Mt 1.).28 DECEMBER IV. – Róm 1. Ed utáni.

: „Ó. váradvelencei plébános (1977) Kedd. Rd és Ed ant.: „Az Úr elhagyja…“ stb.-ról. közn. Vehetõ megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról. Magn. pref.-ant. 20. adv. II.DECEMBER 29 Hétfõ.-ról. 21. pref. szent Virradat !…“ viola 2 MISE: saját. ZSO: az adv. ZSO: az adv. Köznap. Rd ant.: „Ime eljön az Úr…“ stb. adv. Magn. Dávid kulcsa…“ viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gahér Mihály esperes. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Takács János kanonok. Köznap. szentjobbi plebános (1950) .-ant.: „Ó. II. közn.

Magn. ZSO: az adv. pref.: „Mindenható Istenünk…“ stb. Emmánuel…“ viola 2 MISE: saját. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. adv. Rd és Ed ant.-ant.30 DECEMBER Szerda.-ant. Rd és Ed ant. Köznap.-ról.: „Ó. 22. Köznap. 23. Vehetõ megemlékezés Kety Szent János áldozópapról.-ról. adv. közn. Magn. közn. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Nemzetek Királya…“ viola 2 MISE: saját.: „Ó.: „Lelkem hozzád emelem…“ stb. II. ZSO: az adv.

S. pref.R. ZSO: A Ni befejeztéig az adv. közn.DECEMBER 31 Péntek. adv.E. Böcskei László megyés püspök úr püspöki kinevezése (2008). † Köznap.-ról. II. viola 2 MISE: (reggel) saját. A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idõ. 24. Imádkozzunk Érte a Hivek könyörgésében! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

amikor misézik.18-25 – Egyet. Megjegyzések Karácsonyra: – Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára: „Megtestesült… és emberré lett“.32 DECEMBER KARÁCSONYI IDÕ A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja. euk. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. egy térdre. – Olv. amelyik legjobban megfelel annak a napszaknak. Ed KARÁCSONYRÓL. Aki három vagy csak két misét mond. azt a miseformulát válassza. – Aki csak egyszer misézik. (V–VII. sem a különleges alkalmakra szólók. Dicsõség. vagy Mt 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . hogy megemlékezzék Urunk születésérõl és elsõ megnyilatkozásairól.: Iz 62. Végezhetõ a vigília mise elõtt vagy utána is. akik erre kötelesek. Az ezt jelzõ + az éjféli misénél van feltüntetve. eukarisztikus ima. de bármelyik mise applikálható. kar. A plébánosok és azok.1-25. Ordinarii) kötelesek végezni. I. A Bi-t csak azok végzik. – Nem mondható a IV. 33). mindegyikért fogadhat el stipendiumot. imában saját betét. ha mondják a Hitvallást. ha éneklik.) – Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat. köny. Két térdre. az egyik misét „pro populo“. „Ki fogantatott… született Szûz Máriától“. akik az éjjel végzett Oi-n és az éjféli misén nem vesznek részt. Az I. ill. ad int. (ill. Ez történik a karácsonyi idõszakban. 22-25 – Mt 1. Hitvallás (térdhajtás).1-5 – ApCsel 13. A karácsonyi idõ Karácsony elsõ Ed-ével kezdõdik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart (ÁSz 32. pref.16-17.

euk. Az I. imában ünnepi betét. Az I.11-14 – Lk 2. Dicsõség. – Olv. kar.DECEMBER 33 25.1-14 – Egyet. Az I. – Olv. Szombat. euk. Hitvallás (térdhajtás). II.) ZSO: a FÜ-rõl. fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját. kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Hitvallás (térdhajtás).: Iz 52. köny.1-5. köny. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY). HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját. (Parancsolt ünnep.: Iz 9. Ed Urunk születésérõl.1-18 vagy: Jn 1.: Iz 62. pref. euk. – Olv. pref.4-7 – Lk 2. kar. Oi: TeDeum.11-12 – Tit 3.15-20 – Egyet.7-10 – Zsid 1.1-6 – Jn 1. köny. imában ünnepi betét. pref. Dicsõség.9-14 – Egyet. Dicsõség. Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani. imában ünnepi betét. FÜ nyolcaddal.1-6 – Tit 2. Hitvallás (térdhajtás). ÜNNEPI MISE: saját.

. – Olv. fehér 0 + MISE: saját. kar. Dicsõség.1-2. Oi: TeDeum.21-24 – Mt 2. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. A SZENT CSALÁD: JÉZUS. VASÁRNAP.24-28 – Kol 3. piros 0 MISE: saját.3-7. 13-15. – Olv.17-22 – Saját egyet. 1Sám 1. a Sztköt.: Sir 3. Hitvallás . köny.12-21 – v. hétrõl. Ü ZSO: az Ü-rõl.14-17a – v.34 DECEMBER 26.20-22. 7.: ApCsel 6. Ni: zsoltárok az I. pref. 19-23 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ. kar. Dicsõség. pref.54-59 – Mt 10. szám). MÁRIA ÉS JÓZSEF. Ni: zsoltárok az I. köny.8-10. Oi: TeDeum. hétrõl. 1Jn 3. szerint (25. Hitvallás.

– Olv. APRÓSZENTEK. Oi: TeDeum. kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját. Hétfõ.: 1Jn 1. Engesztelõ nap az abortuszokért.5-2. hét keddjérõl. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. Kedd. nagyszalontai plébános (1972) . Ni: zsoltárok a I. Borszentelés a helyi szokásoknak megfelelõen.1-4 – Jn 20. – Olv. Ü ZSO: az Ü-rõl. piros 1 MISE: saját. Ü ZSO: az Ü-rõl. hét hétfõjérõl. kar.13-18 – Egyet köny.2-8 – Egyet köny. Szabó János kiérd. esperes.: 1Jn 1. (Hitvallás nincs).2 – Mt 2.DECEMBER 35 27. Dicsõség. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. pref. Ni: zsoltárok a I. (Hitvallás nincs). pref.

36

DECEMBER

29.

Szerda. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét szerdájáról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,3-11 –
Lk 2,22-35
Megemlékezés vehetõ Becket Szent Tamás püspök és vértanúról.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

30.

Csütörtök. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét csütörtökjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17
– Lk 2,36-40
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

DECEMBER

37

31.

Péntek. † KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét péntekjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21
– Jn 1,1-18
Vehetõ megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon.
Az évvégi hálaadást az egyházmegyei elõírás szerint végezzük.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a holnapi FÜ.-rõl. Bi.: vas. I. Ed utáni.
Ahol a holnapi FÜ. parancsolt ünnep (hazánkban az), az esti misét a
FÜ.-rõl kell venni (Vatikáni direktórium közlése, Vö. Eucharisticum
mysterium 28a).

38

JANUÁR

2011. JANUÁR
Általános szándék (Gondoskodás a teremtésrõl): Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az embereknek szánt drága
adományokat, megõrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére
bocsássuk.
Missziós szándék (A keresztények egysége): Hogy a keresztények,
tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát,
tudjanak eljutni a teljes egységre.
1.

Szombat. SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV). FÜ.
(Parancsolt ünnep).
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I.
(„…Istenanyaságának ünnepén“). Az I. euk. imában ünnepi betét. –
Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet,
az egyet. köny.-be vegyünk megfelelõ imaszándékot is. – Ma nem, de
a következõ napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgõ
mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári
év elejére szóló alkalmi mise is.
Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetõk a változó ünnepek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. Ed a FÜ-rõl Bi.: vas. II. Ed utáni.

JANUÁR

39

II. zsoltárhét
2.

KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.
ZSO: a Vas-ról. 417. oldal, Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Sir 24,1-4. 12-16
Ef 1,3-6. 15-18 – Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5. 9-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
Január 2: 1Jn 2,22-28

Január 3: 1Jn 2,29-3,6

Január 4: 1Jn 3,7-10

Január 5: 1Jn 3,11-21

Péntek: 1Jn 5,5-6,8-13 –
Szombat: 1Jn 5,14-21

Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Jn 1,43-51
Lk 5,12-16
Jn 3,22-30

vízk. mfsz.40 JANUÁR Hétfõ. idõ közn. o. fehér MISE: Jézus Szentséges neve (Misekönyv 891. fehér 2 MISE: a kar.-járól. . v. köny. Kedd. vízk. pref. fehér 2 MISE: a kar. idõ közn. e ZSO: a kar. 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: SZENT SETON ANNE ERZSÉBET. ZSO: az E-ról. pref.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Genovéva szûz. idõ közn. v. Köznap.-járól. elõtti. E. elõtti. saját. köny. Vagy: Jézus szent neve. ZSO: a kar. fehér 2 MISE: szüzek. kar. mfsz. pref. idõ közn.-járól. kar. köny. saját. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. kar.-járól. 4. kar. pref. Köznap. Ü ZSO: az Ü-rõl. köny.

FÜ ZSO: a FÜ-rõl. euk. Ed a FÜ-rõl.: Iz 60. Ma végezzük a hagyományos vízszentelést.1-6 – Ef 3. idõ közn. Bi: vas. euk.1-12 – Egyet. Oi: TeDeum (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját.-járól. imában saját betét.2-3a. alkalmakra szólók. Köznap. – Olv. Ma nem mondható a IV. vízk. saját. ZSO: a kar. I. ima. fehér 2 MISE: a kar. Dicsõség. pref. 5. Csütörtök.JANUÁR 41 Szerda. Az I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Ed utáni 6.5-6 – Mt 2. köny. köny. idõ közn. sem a kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. elõtti pref.-járól. Hitvallás. kar. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT).

-járól. Köznap. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. köny. pref. idõ közn. utáni. fehér fehér Szt. mfsz. pref. vízk. † Köznap. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. idõ közn.-járól vagy az e-ról. e ZSO: a kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . idõ közn.. pref. saját.-járól. vízk. kar. Szûz Mária közös miséibõl 8. vízk. idõ közn. MISE: a kar. pref. utáni. Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. e. fehér 2 MISE: a kar. kar. vízk. vízk. Péntek. köny. v. köny. v. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. mondható Vo. Jézus Szívérõl. ZSO: a kar.42 JANUÁR 7. saját.-járól. Rajmundról: lelkipászt.

fehér 1 + MISE: saját.JANUÁR 43 I. euk. Ü ZSO: az Ü-rõl.13-17 . helynök.14-18 – Mk 1. sem a kül. Vasárnap.1-4.11 – Mk 2.12-16 – Mk 2.21-28 Sz: Zsid 2.5-12 – Mk 1. Ma nem mondható a IV.29-39 Cs: Zsid 3. I. pref.1-12 Sz: Zsid 4. Ni: zsoltárok a III.7-14 – Mk 1. Dicsõség. hét vas. szilágysomlyói plébános (1980) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 1. Bi: vas. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.: Iz 42.34-38 – Mt 3. saját.-járól. Dr. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE.1-5. Ed. köny.40-45 P: Zsid 4.14-20 K: Zsid 2. az Ü-rõl.13-17 – Egyet. Ed utáni. alkalmakra szólók. ima.1-6 – Mk 1. Hauler Pál ált. Oi: TeDeum. – Olv. 9.6-7 ApCsel 10.

JANUÁR 44 ÉVKÖZI IDÕ A NAGYBÖJT ELÕTTI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még harminchárom. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. zsoltárhét. kötet. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját ünnepeljük. Évközi 1. (Ász 43) ZSO: III. Köznap. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. idõ közn.-ról. Dr. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Buday Ernõ Márton O. 10. zöld 3 Kedd. Nemecsek József prelátus-kanonok teológiai rektor (1989) . I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Ponner Antal kisegítõ lelkész (1968) † Nagy Gyula segédlelkész Olasziban (1979) † Mons. hét ZSO: az évk. zöld 3 Hétfõ. Köznap. ZSO: az évk. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. Praem perjel váradújvárosi plébános (2000) † Ludescher József tasnádszántói plébános (1962) 11. kiváltképp a vasárnapokon.-ról. közn.

MISE: szabadon választható. zöld 3 45 Szerda. ZSO: az évk. Köznap. közös v. idõ közn. Köznap. Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító.-járól. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Brösztel Lajos apát-kanonok (1954) zöld 3 Csütörtök. közn. saját.JANUÁR 12. fehér Szent Hiláriuszról: egy pk. MISE: szabadon választható.. – Vagy az e-ról. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. e ZSO: az évk. pref. 13.-ról.

zöld 3 JANUÁR Péntek. zöld 3 Szombat. Vagy az e-ról. saját. Szûz Mária szombati emléknapja.-ról. † Köznap. e. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Zitzmann Ferenc apát-kanonok váradolaszi plébános (1979) . e ZSO: az évk. saját köny. Köznap. E fehér 2 MISE: szerz. MISE: szabadon választható. fehér fehér Remete Szent Antalról: egy szent. MISE: szabadon választható. pref. közös v.46 14. Szûz Mária közös miséibõl. ZSO: az évk.-ról. közös miséje. köny. – Vagy az e-ról. 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Godefried testvér. közn. mfsz. Vagy: Remete Szent Pál. közn.

I. (egy a 8 közül). A Vo-hoz vehetjük a Sztköt. Ma kezdõdik az ökumenikus imanyolcad és tart a következõ vas.-ról.23-28 Sz: Zsid 7. zsoltárhét.-ant.1-10 – Mk 2.15-17 – Mk 3.3. Oi: Ben.29-34 – Egyet..JANUÁR 47 II. Magn. Oi: TeDeum. Ed a vas.és Magn.2-3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 5. kötetben.: Függ. IV. Ed utáni. I.: Függ. saját egyet. vasárnap is az ordinárius engedélyével.10-20 – Mk 2. vas. köny.13-19 Sz: Zsid 9. vas. Dicsõség. ZSO: az évk. – Olv.6-13 – Mk 3.-ant.1-6 Cs: Zsid 7..1-3 – Jn 1. köny. zöld 1 ÉVKÖZI 2. pref. Bi: vas.11-14 – Mk 3. Hitvallás. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a Függelék IV.7-12 P: Zsid 8.és Magn. 16. évk. Erre utal az alábbi jelzés: „Függ. A két vas.-ig. B és C évek szerint változnak.25-8.18-22 K: Zsid 6. A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben. III. kivételével mondható megfelelõ Vo. IV“.: Iz 49.-ról.20-21 . IV.1-3. VASÁRNAP.-ét 2. + MISE: saját. és IV.5-6 – 1Kor 1.6 – Mk 3. szám.-be kerülhettek csak be a II.-antifónák A..

közös v. E ZSO: az E-ról. pref.48 JANUÁR 17. Ü ZSO: az Ü-rõl. alkalmakra szólók.1-13 – Egyet. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. köny. sem a kül. Kedd.2 – Mt 25. saját. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. Ma nem mondható a IV. euk. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZÛZ. Szent Antal apát. fehér 2 MISE: saját. köny.17-11. ima. Dicsõség. Hétfõ. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . (Hitvallás nincs). szüzek – Olv.: 2Kor 10.

zöld 3 49 Szerda. Szent Sebestyénrõl: egy vért. közös v. közös v. közn. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tanka József micskei plebános (2006) zöld 3 Csütörtök. saját. Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú. 20. v. – Vagy az e-k egyikérõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. Köznap. piros piros Szent Fábiánról: egy vért. közn. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. köny. Köznap. mfsz. saját.-ról. pápák. pref. e Vagy: Szent Sebestyén vértanú. köny. pref. mfsz.JANUÁR 19..

50 JANUÁR 21. 22. fehér piros fehér B. v. † Szent Ágnes szûz és vértanú. v. saját részekkel. mfsz. e ZSO: az évk. közn. Vagy: B. közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. köny. saját. Batthyány Strattmann László. pref. – Vagy az e-ról. pref. Szent Vince könyörgés saját. Szûz Mária közös miséibõl. Köznap. mfsz. közös v.-ról. közös v. szüzek. MISE: szabadon választható. vért. Péntek. E ZSO: az E-ról. egy vért. Szûz Mária szombati emléknapja. piros 2 MISE: egy. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. pref. miséje. Batthyány Strattmann Lászlóról: szent férfiak. mfsz. e.

Ekkor a család Körmendre költözött.JANUÁR 51 Boldog Batthyány Strattmann László 1870-ben Dunakilitiben született õsi magyar fõnemesi családból. akinek vagyonát. és a betegek minden felõl özönlenek hozzá. Általános orvosi diplomájához elõször sebészi. 1876-ban a nagy dunai árvíz elõl a család Köpcsénybe menekült. majd szemészeti szakképesítést szerzett. A mi Urunk Jézus Krisztus. családjáról gondoskodva pedig atyai szereteted tanúja legyen. Naponta családjával együtt részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz is járult. Nagy hangsúlyt fektetett az igazi keresztény családi életre. te Boldog Batthyány Strattmann László orvosnak azt a hivatást adtad. hogy a sebesült katonákat is fogadni tudja. hogy mi is állhatatosak legyünk a te szolgálatodban. A szegényeket ingyen gyógyította. . és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk és téged kövessünk. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben…. sõt receptjeiket is õ fizette. magát Isten eszközének tekintette. házasságukból 13 gyermek született. Mise könyörgése: Istenünk. Add. hogy a szegényeken és a betegeken segítsen. ahol a szegények és betegei búcsúztak tõle. majd az orvosi szakán tanult. Az elsõ világháború alatt 120 ágyasra bõvíti kórházát. a te Fiad által. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem mezõgazdasági. január 22-én. Betegeinek lelkével is törõdött. Édesanyját 12 éves korában elvesztette. Körmendi kastélyában ravatalozták fel. 1900-ban orvosi diplomát szerzett. a közös imádságra és az erények gyakorlására. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapít. A köztudatban szentéletû embernek tartották. Több. 1815-ben meghalt nagybátyja. március 23-án Rómában avatta boldoggá. 1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnõvel. Ekkor már híres szemorvosként tartják számon. János Pál pápa 2003. a gyógyulást az Isten adja – mondta sok alkalommal. körmendi kastélyát és hercegi címét örökölte. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. mint egy éves türelemmel viselt szenvedés után a bécsi Löw szanatóriumban hunyt el 1931. II. ahol szintén kórházat rendezett be.

. Hitvallás.-ant. – Olv. vas. – 1Kor 1.32-39 – Mk 4. zsoltárhét. Ben. Ed a vas. 23.ant.1-20 Cs: Zsid 10. 17 – Mt 4. Bi: vas.11-18 – Mk 4. VASÁRNAP.35-40 . 8-19 – Mk 4.15.-ról. 24-28 – Mk 3. köny. I.-és Magn. IV.: Függ.26-34 Sz: Zsid 11.19-25 – Mk 4. pref. Dicsõség. Magn.31-35 Sz: Zsid 10.1-4.22-30 K: Zsid 10.1-2.12-23 – Egyet. Ed utáni. I.: Függ.-ról. + MISE: saját.: Iz 9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 9. vas.1-10 – Mk 3. ZSO: az évk.52 JANUÁR III.10-13. IV. Oi: TeDeum. évk. zöld 1 ÉVKÖZI 3.21-25 P: Zsid 10.

mfsz.3-16 – Mk 16. Dicsõség. sem a kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . alkalmakra szólók. euk. II. pref. I. köny. saját könyörgésekkel. köny. – Olv. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (Pál Fordulása).JANUÁR 53 24. saját. Oi: TeDeum.: ApCsel 9.15-28 – Egyet. fehér 2 MISE: püspökök v. fehér 1 MISE: saját. Hétfõ. (Hitvallás nincs). ima. pref.1-22 v. Ma nem mondható a IV. v. Ü ZSO: az Ü-rõl. 25. egyhtan. ApCsel 22. apost. közös v.

saját.-ról. nevelõk. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök. közös v. e ZSO: az évk. Dicsõség. saját. közös v. saját részek. E ZSO: az E-ról. saját könyörgéssel. nevelõk. sólyomkõvári plébános (1984) . Hitvallás. pref. pref. rendalapító. mfsz. fehér 1 MISE: szüzek v. mfsz. Angéláról: szüzek v. – Vagy az e-ról. köny. Dicsõség. prépost. mfsz. köny. közn. pref. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. pref.54 JANUÁR 26. saját. Vagy: Merici Szent Angéla szûz. fehér Szt. fehér 1 MISE: saját. † Ferencsik Lõrinc c. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható. Hitvallás. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. mfsz. fehér 2 MISE: püspökök. Köznap.. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Orsolya rend: MERICI SZENT ANGÉLA szûz. 27. Szerda. Ferences család: BOLDOG PAUL JOSEF NARDINI rendalapító.

-ról. Szûz Mária közös miséibõl.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varjú Benõ esperes. † Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. Köznap. váradolaszi plébános (1955) † Matos Ferenc Lajos pápai prelátus-kanonok (2007) zöld 3 Szombat. 29. v. pref. e. mfsz. közös v. fehér 2 MISE: egyht. lelkipászt. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. közn. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Péntek. ZSO: az évk. E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható.JANUÁR 55 28.

vas.18-19. biharpüspöki plébános (1952) . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 11. + MISE: saját.-ant.21-43 6.1-6 6. IV. Oi: TeDeum. zsoltárhét.-ról.4-7.1-4 – Mk Sz: Zsid 12. kanonok.30-34 † Szabó Ferenc tb. 21-24 – Mk P: Zsid 13. 30. vas. VASÁRNAP. Ed a vas.56 JANUÁR IV.. 3. Ben. 11-15 – Mk Cs: Zsid 12.12-13 – 1 Kor 1.: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 4.3.ant. köny. I.: Függ. – Olv. ZSO: az évk. Dicsõség. Hitvallás.1-20 5. IV.32-40 – Mk K: Zsid 12.: Szof 2. Magn. 20-21 – Mk 5.1-8 – Mk Sz: Zsid 13.26-31 – Mt 5. Bi: vas.14-29 6.-és Magn.15-17. Ed utáni.1-12a – Egyet. évk.-ról.6-13 6. I. pref.

pref. mfsz.JANUÁR 57 31. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. Hétfõ. közös v. fehér 2 MISE: nevelõk. köny. E ZSO: az E-ról. Bosco Szent János áldozópap.

Missziós szándék (A betegségben szenvedõk): Hogy azokon a missziós területeken. a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedõk számára. és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros Vincés család: Boldog Marie-Anne Vaillot és Odile Baumgartner angersi vértanúk. zöld 3 Kedd. közn. Köznap. idõ közn. mfsz. 1. e. . MISE: Boldog vértanúkról. vagy az e-ról.58 FEBRUÁR FEBRUÁR Általános szándék (A család): Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. ahol sürgetõbb a betegségek elleni küzdelem. ZSO: az évk.-ról. pref.-járól.

-ról. mfsz. ima. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. mfsz. euk. Ma nem mondható a IV. e Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. Krisztus Fõpapról v.: Mal 3. irodaigazgató (1963) 3. pref. – Vagy: az e-ok egyikérõl. zöld 3 piros fehér fehér Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Balázsáldás adható ma vagy a következõ vasárnap is. Anszgárról: püspökök v. pref. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY). ahogy a misekönyvben jelezve van. mondható Vo. saját. (Hitvallás nincs). Szt. fehér 1 MISE: saját. Balázsról: egy vért. papi-szerzetesi hivatásokért. sem a kül. köny. – Olv. közös v. e ZSO: az évk. Köznap. Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú.euk. püspökök. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Zsid 2. Ü ZSO: az Ü-rõl.1 4 v. hithird. pref. közös v.. A fõmisét a gyertyaszentelõ körmenettel kezdjük. köny. vagy közös.14-18 – Lk 2.-ben. közn.22-32 – Egyet. saját. Ma könyörgõnap van a szerzetesi hivatásokért.FEBRUÁR 59 2. v. Lk 2. Szt. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. köny. köny. alkalmakra szólók. MISE: szabadon választható. Dicsõség. saját.22-40 v. pref. Beöthy György prelátus-kanonok. Szerda.

pref. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. mfsz. közn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Frigyes apát. pref. köny. ZSO: az évk. mondható Vo. † Köznap. 5. MISE: szabadon választható. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. piros 2 MISE: egy vért. közös v. zöld 3 fehér Péntek. E ZSO: az E-ról.FEBRUÁR 60 4. Szombat. Sz. szüzek. pref. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. saját. Szent Ágota szûz és vértanú. saját. v. saját részekkel. Jézus Szívérõl.-ról. mfsz. E ZSO: Az E-ról fehér 2 MISE: saját.

Ed utáni. I. szentjobbi apát-kanonok (1960) .-ant. Hitvallás. vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 1.FEBRUÁR 61 I.24-30 P: Ter 3. 6. vas. pref. Ed a vas.1-5 – Mt 5. köny. 2.-ról.7-10.4b-9. Ben. – Olv.: Függ. I. IV. Bi: vas. 1-10 † Mons.9-24 – Mk 8. Magn.14-23 Cs: Ter 2.18-25 – Mk 7. Dr.és Magn. 15-17 – Mk 7.1-8 – Mk 7. évk.: Iz 58..-ról. 1-4 – Mk 7. zöld 1 ÉVKÖZI 5. + MISE: saját. zsoltárhét.13-16 – Egyet.-ant. – 1Kor 2. ZSO: az évk. Pop József káptalani helynök.: Függ. IV. VASÁRNAP.20-31. Dicsõség.31-37 Sz: Ter 3.1-13 Sz: Ter 2. Oi: TeDeum.1-19 – Mk 6.53-56 K: Ter 1.

-ról. Istenünk. Végül felszabadult. rabszolgavásáron többször eladták. köny. – Vagy: az ek-ról. E ZSO: az E-ról. és életének hátralévõ részében Schio városa környékén. február 8-án. . zöld 3 FEBRUÁR Hétfõ. ZSO: az évk. Vicentino faluban élt. Jószívû és segítõkész volt mindenki iránt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bakhita Szent Jozefina szûz Szudánban. a Darfur tartományi Jebel Agilere-ben született 1868 körül. Misekönyörgés: Urunk. és az irgalmas szeretet gyakorlására mindig készen legyünk. pref. a kegyetlen rabszolgaság miatt sokat szenvedett. Szent Jozefináról: szüzek.62 7. fehér fehér Szent Jeromosról: nevelõk. Kérünk. közös v. saját. mfsz. Itt halt meg 1947. közn. add meg nekünk. hogy az õ példája nyomán hûséges szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust. a te Fiad által. e Vagy: Bakhita Szent Jozefina szûz. aki veled él és uralkodik…. Lány korában elrabolták. e ZSO: az évk. mfsz. fehér 2 MISE: szüzek. zöld 3 Kedd.-ról. pref. te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára emelted. pref. MISE: szabadon választható. közös v. A mi Urunk Jézus Krisztus. Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. MISE: szabadon választható. 8. mfsz. közn. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Rendu Rozália. Köznap. Velencében keresztény lett és belépett a Szeretet Canossiai Leányai közé.

közös v. E ZSO: az E-ról.-ról. Köznap.FEBRUÁR 9. . saját részekkel. pref. szerz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. közn. pref. köny. Csütörtök. Ü ZSO: az Ü-ról fehér 2 MISE: saját. fehér 2 MISE: szüzek v. saját. zöld 3 63 Szerda. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. Dicsõség. mfsz. Szent Skolasztika szûz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: BOLDOG HÚGÓ ELSÕ PREMONTREI GENERÁLIS APÁT. Imrik Zoltán Sándor prelátus-kanonok (1959) 10.. mfsz.

Máriáról: egy az elsõ 3 közösbõl. Sz. MISE: szabadon választható. † Köznap. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e ZSO: az évk. közn. pref. fehér Sz. Mária.-ról. – Vagy: az e-ról. 12. Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária. e.64 FEBRUÁR zöld 3 Péntek.-ról. saját. Szûz Mária közös miséibõl. köny. Köznap. Ma van a Betegek Világnapja. közn. Adjunk lehetõséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomainkban. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. MISE: szabadon választható. 11.

köny. Ben.14-21 Sz: Ter 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 4..22-26 Cs: Ter 9. + MISE: saját.-ról. – Olv. IV. I. 20-22 – Mk 8.17-37 – Egyet. 25 – Mk 8. 13. zsoltárhét. vas. IV. Magn. évk.-ant.1-7 – Mk 9.: Sirák 15.: Függ.10 – Mk 8.1-15.27-33 P: Ter 11.és Magn.1-13 – Mk 8. vas.: Függ.1-9 – Mk 8.11-13 K: Ter 6.-ant. pref. VASÁRNAP. Hitvallás. Ed a vas. Oi: TeDeum. zöld 1 ÉVKÖZI 6. ZSO: az évk. Dicsõség.34-39 Sz: Zsid 11. Ed utáni.1-12 .FEBRUÁR 65 II.6-13.-ról.6-10 – Mt 5.5-8. Bi: vas.1-5. I. 7.16 21 Lecke: – 1Kor 2.

saját. (Hitvallás nincs) pref. köny. hithird. zöld 3 Kedd.: ApCsel 13. ZSO: az évk. köny. Köznap. MISE: szabadon választható.66 FEBRUÁR 14. váradszõlõsi plébános (2001) . Hétfõ. apát-kanonok.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes Ferenc c.1-9 – Egyet. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJEI. újpalotai plébános (2005) 15.-ról. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK. saját részekkel Oi: TeDeum.46-49 – Lk 10. lelkipászt. fehér 1 MISE: egyházalapítók v. – Olv. Ü ZSO: az Ü-rõl. apát-kanonok. Dicsõség. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek Imre c.

fehér A szt. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. – Vagy: az e-ról.FEBRUÁR 16. MISE: szabadon választható. Köznap. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. közös v.-ról. mfsz. köny. mfsz.. Köznap. közn. Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója. ZSO: az évk. esperes. 17. pref. margittai plébános (1981) . saját. † Klózik István tb.-ról. zöld 3 67 Szerda. pref. alapítókról: szerz. e ZSO: az évk. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Evermód püspök.

v. zöld 3 FEBRUÁR Péntek.68 18. mfsz zöld 3 Szombat. e. vértanú. MISE: szabadon választható. Köznap ZSO: az évk. † Köznap ZSO: az évk. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pref.-ról. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Clet Ferenc CM áldozópap. vtk. MISE: szabadon választható.-ról. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szûz Mária közös miséibõl. közn. 19.

Ed a vas. zöld 1 ÉVKÖZI 7. köny. Magn. zsoltárhét.FEBRUÁR 69 III. Dicsõség. Ed utáni.: Függ.. pref. Hitvallás.1-10 – Mk 9.-ról.1-10 – Mk 9.ant. Oi: TeDeum.-és Magn. + MISE: saját. VASÁRNAP.1-12 Sz: Sirák 17.: Lev 19. 17-18 – 1Kor 3.13-16 . I.37-39 Cs: Sirák 5.29-36 Sz: Sirák 4.13-28 K: Sirák 2. ZSO: az évk. – Olv.5-17 – Mk 10. Bi: vas. IV. évk.-ról.1-13 – Mk 9.16-23 – Mt 5. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 1. vas.-ant.: Függ.38-48 – Egyt.12-22 – Mk 9. 20.1-2.1-13 – Mk 10.40-49 P: Sirák 6. IV. Ben. vas.

: 1Pét 5. Olv. Kedd.M. saját. fehér 1 MISE: saját.Cap. e ZSO: az évk.-ról. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Waldmann Ferenc tb. 21. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. MISE: szabadon választható. – Vagy: az e-ról. Vagy: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító.-ról.13-19 – Egyet. mfsz.70 FEBRUÁR zöld 3 Hétfõ.1-4 – Mt 16. euk. köny.. ima.. Ü ZSO: az Ü-rõl. utolsó kapucinus Váradon (1974) 22. v. sem a kül. ZSO: az évk. I. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. (Hitvallás nincs). pref. apost. Köznap. margittai plébános (1962) . pref. esperes. Oi: TeDeum. Horváth Szilveszter O. II. fehér Damjáni Szent Péterrõl: egyht. közös v.F. közn. közn. Ma nem mondható a IV. köny.

ima.: ApCsel 1. Ü ZSO: az Ü-rõl. euk. közös v. apost. v. SZENT MÁTYÁS APOSTOL. mfsz.9-17 – Egyet.FEBRUÁR 71 23. v.20-26 – Jn 15. pref. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szabados Antal (1962) 24. Ma nem mondható a IV. köny. Csütörtök. (Hitvallás nincs). pref. saját.15-17. piros 2 MISE: egy. vért. – Olv. Szent Polikárp püspök és vértanú. piros 1 MISE: saját. Dicsõség. II. köny. sem a kül. püspökök. Szerda. E ZSO: az E-ról saját részekkel. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I.

Czumbel Lajos ordinárius (1965) . † Köznap. ZSO: az évk. Sándor Dénes O. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Karetka László tb. Szûz Mária közös miséibõl. 26.-ról.F. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.M. kanonok. zöld 3 FEBRUÁR Péntek. Köznap. ZSO: az évk. közn.72 25. közn. Dr. éradonyi plébános (2001) zöld 3 Szombat. magyarcsékei plébános (1974) † Mons. MISE: szabadon választható. e.-ról MISE: szabadon választható.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . IV. vas. a vas. Ed.14-15 – 1Kor 4. Ben.-ant.1-5 – Mt 6. Oi: TeDeum.1-2.17-27 10.28-31 10. VASÁRNAP.-ról. vas. Ed utáni.17-27 – Mk 28. zsoltárhét.13-19 – Mk Cs: Sirák 42. IV.11-26 11. ZSO: az évk. Magn. évk. + MISE: saját. köny.29-28 – Mk K: Sirák 35.24-34 – Egyet. zöld 1 ÉVKÖZI 8. és Magn. Függ.: Iz 49.9-13 – Mk Sz: Sirák 51.: Függ. pref. Hitvallás.46-52 11. zöld 3 10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 17.-ant.: Bi: vas.-ról MISE: szabadon választható.32-45 10.-ról.1-15 – Mk Sz: Sirák 36. I.1.5-6. Dicsõség.FEBRUÁR 73 IV.15-26 – Mk P: Sirák 44. közn. Köznap.27-33 Hétfõ. – Olv. 27. ZSO: az évk. I.

1. ZSO: az évk. esperes. ZSO: az évk.-ról MISE: szabadon választható. zöld 3 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében.74 MÁRCIUS MÁRCIUS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Köblös Vilmos tb. Köznap. közn.-ról. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. Köznap. közn. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. székelyhídi plebános (1971) 2. zöld 3 Kedd. Pintér László debreceni ap. kormányzó (1957) .

e ZSO: az évk.MÁRCIUS 3.-ról. – Vagy: az e-ról. köny. MISE: szabadon választható. Szent Kázmér. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Vagy: Szent Kázmér. Köznap.. mondható Vo Jézus Szívérõl. euk. pref. ZSO: az évk. közn. pref.-ról. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. zöld 3 fehér fehér Péntek. az Örök Fõpapról. † Köznap. zöld 3 fehér 75 Csütörtök. MISE: szabadon választható. saját. mfsz. saját. közös v. mondható Vo Jézusról. pref. közn.

Köznap. pref. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Sz. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. zöld 3 fehér MÁRCIUS Szombat.76 5. Mária.-ról. ZSO: az évk.

1-12 K: Tób 2. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. + MISE: saját.1-9 – Mk 12.ant. ZSO: az évk. Dicsõség.-ról. Mondható errõl alkalmi mise is.: Mtörv 11. Holnap lesz S. Böcskei László megyéspüspök Úr püspökké szentelési évf.-és Magn. Hosszú László nyug.10-23 – Mk 12. ordinárius. köny. vas. 26-28 – Róm 3. Ben.13-17 . 2. Köny. Dr.R.E. 28 – Mt 7.21-25 a. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. A mai szentmise Egyetemes könyörgéseiben imádkozzunk Érte. apostoli pronotárius (1983) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Tób 1. (2009).21-27 – Egy. VASÁRNAP.. 2.MÁRCIUS 6. Oi: TeDeum. Ma könyörgõnap van a világ éhezõiért. 18. vas. zöld 1 77 ÉVKÖZI 9. – Olv. évk. IV.-ben. Hitvallás.1a.: Függ. pref.

MISE: szabadon választható. mfsz. Vagy: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk. mfsz 8. – Vagy: az e-rõl. fehér Istenes Szent János. köny. saját pref. saját pref.. – Vagy: az e-rõl. e ZSO: az évk. piros Szent Perpétua és Felicitász vtk.78 MÁRCIUS zöld 3 Hétfõ. Vagy: Istenes Szent János szerzetes. közn. MISE: szabadon választható. köz. e ZSO: az évk..-ról. Köznap. köny. v..-ról. vért.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. v. 7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. közn.

Vasárnapokon. ill.28). kivéve szükség esetén. mind a hívõket. – A Rd-ben és az Ed-ben a nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad. a hangszerek használata csak az ének kíséretére van engedélyezve. . most a misekönyv 527. akik visszaemlékeznek keresztségükre és bûnbánatot tartanak. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülõket a keresztény beavatás különféle fokozatai által. és 25. – A zárókönyörgések. amelyek a régi misekönyvben az egyes napok miséihez voltak csatolva. de akkor is csak az ordinárius engedélyével. – Nem mondhatók a megemlékezõ gyászmisék sem. fõünnepeken és hamvazószerdán semmiképpen. amelyeket a hívek nagyböjt idején végezni szoktak.. Magn. (Az Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány. oldalán találhatók. vasárnapját és a két fõünnepet kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni.) Nagyböjt 4.és alkalmi misék nem mondhatók. Már nem kötelezõ. de lehet végezni azokat nemcsak a nagyböjti idõben. hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti misztérium átélésére hangolni. ápolni kell és liturgikus szellemmel betölteni.) – Votív. antifóna és utána a szentrõl szóló könyörgés. keresztúti ajtatosság).MÁRCIUS 79 A NAGYBÖJT A nagyböjti idõ célja húsvét ünneplésének elõkészítése.) kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti idõszakról vesszük. – A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk. és annak válaszos éneke után a szentrõl szóló könyörgéssel záródik. következik a szentrõl szóló Ben. – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a szentrõl szóló könyörgés. Nagyböjt kezdetétõl a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT (Ász 27. hanem máskor is. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti számjelzésbõl is láthatók. – A nagyböjti idõ hamvazószerdától nagycsütörtök estig. Megjegyzések a nagyböjtre: – A két fõünnepet (március 19. a szentmise megkezdéséig tart. – Azokat a népi ajtatosságokat (pl.

azonban mondhatók hétköznapokon is. közn. Hamvazás a misekönyvben leírt módon. közn.-ról. – Olv. viola 2 MISE: saját.15-20 – Lk 9. HAMVAZÓSZERDA.M. hét péntekének zsoltárai. az Rd-ben vehetõk a III. köny.) ZSO: a nagyb. IV. és a IV. IV. Nagybõjtben tilosak a zajos mulatságok! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. sz.16-18 – Egyet. az ott levõ antifónákkal. nagyb. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Joel 2. ZSO: a nagyb. inkább a vasárnapokra.MÁRCIUS 80 ZSO: II. 9. A nagyböjti prefációk közül a III. pref.22-25 10. az I. Köznap.2 – Mt 6. hétköznapokra vannak szánva.e. és a II.-ról saját.1-6. – Olv. kanonok. ††† (szigorú böjt. zsoltárhét. Szedenik Nándor C.20-6. kötet. viola 1 MISE: saját. a Vincés Nõvérek igazgatója (1983) Csütörtök. MTörv 30.12-18 – 2Kor 5. nagyb.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. nagyb.. viola 2 MISE: saját. Iz 58.1-9 a – Mt 9. Nagybõjt péntekein. ZSO: a nagyb.27-32 12. ZSO: a nagyb. – Olv. kötelezõ a hústól való megtartóztatás. †† Köznap.9b-14 – Lk 5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.-ról. közn. viola 2 MISE: saját. közn. pref. Iz 58. pref. nagyb. életévtõl kezdve.-ról. Péntekenként †† ezt jelzi.14-15 11.MÁRCIUS 81 Péntek. a betöltött 14. Olv.

1-11 – Egyet. saját. alkalmakra szólók. Magn-ant. sem a kül. I.: Függ. köny. pref. IV. Ed.7-9: 3.82 MÁRCIUS I. vas. Ma meghamvazhatók azok. (Dicsõség nincs). I.: Ter 2. + MISE: saját. a vas. – Olv.) Ben. 13. Róm 5. viola 0 NAGYBÖJT 1.és Magn-ant: Függ.-ról.12.1-7a – Róm 5. ima. Hitvallás. IV. euk. Ma nem mondható a IV. Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .12-19 v. Bi: vas. akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak.-ról (Oi: TeDeum nincs. zsoltárhét.17-19 – Mt 4. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.

közn.7-15 15.11-18 – Mt 25. Oi.10-11 – Mt 6.-ról.1-2.-ról. nagyb. viola 2 MISE: saját.: Lev 19. Köznap. szentek I vagy II. pref. pref. érszalacsi plebánor (1991) .: Iz 55. nagyb. kanonok.-46 14. ZSO: a nagyb. pref. viola 2 MISE: saját. Hitvallás † Perpék János sz. ZSO: a nagyb.: TeDeum fehér 1 MISE: saját.31. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. közn. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító. – Olv. Köznap.MÁRCIUS 83 Hétfõ. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Dicsõség.e.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17. MISE: saját. nagyb.-ról. 12-14 – Mt 7. ZSO: a nagyb. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . viola 2 Csütörtök. viola 2 MISE: saját.7-12 Vehetõ megemlékezés Szent Patrik püspökrõl. 14. pref. nagyb. – Olv. ZSO: a nagyb.: Eszt.: Jón 3. közn.-ról. – Olv.29-32 16. közn. Köznap.84 MÁRCIUS Szerda.1-10 – Lk 11.1. pref. 3-5.

saját. közn.-ról. Vehetõ megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill pk és egyht. Lk 2. Ed utáni. sem a kül.16-18.16 – Róm 4. fehér 1 MISE: saját.22 – Mt 1. †† Köznap. Ed a FÜ-rõl.-ról. ima.21-28 – Mt 5.: 2Sám 7.4 5a.12-14a. szám) Ma nem mondható a IV. Hitvallás. FÜ (Egyházmegyénkben csak tanácsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . nagyb. szerint (4.MÁRCIUS 85 Péntek. viola 2 MISE: saját.18-21.20-26 18. 19. Szt. pref.16. Oi: TeDeum. – Olv.13. a Sztköt. ZSO: a nagyb. euk. József – Olv. Dicsõség. köny. SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA JEGYESE. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. alkalmakra szólók. Bi: vas.: Ez 18.41 51a – Saját egyet.24a v. pref. Szombat. I.

vas. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. (Dicsõség nincs). saját.: Ter 12. IV. Magn-ant.-ról. zsoltárhét. viola 0 NAGYBÖJT 2. pref.: Függ.1-9 – Egyet. a vas. Ed utáni.86 MÁRCIUS II.-ról (Oi: TeDeum nincs.és Magn-ant: Függ. – Olv. I.) Ben.1-4a Lecke – 2Tim 1. I. köny. Hitvallás.8b-10 – Mt 17. Ed. IV. 20. + MISE: saját. Bi: vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Péter Mihály székesegyházi õrkanonok (2001) Kedd.4b-10 – Lk 6.36-38 21. viola 2 MISE: saját. viola 2 MISE: saját. – Olv. ZSO: a nagyb.: Iz 1. – Olv. közn.-ról.10. pref. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . nagyb.: Dán 9. pref. Köznap. közn.-ról.1-12 22.16-20 – Mt 23. Köznap.MÁRCIUS 87 Hétfõ.

-ról. ZSO: a nagyb. – Olv. – Olv. Vehetõ megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökrõl. Köznap. Köznap. nagyb. viola 2 MISE: saját.18-20 – Mt 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: a nagyb.-ról. nagyb.88 MÁRCIUS Szerda.: Jer 17. pref. közn. viola 2 MISE: saját.17-28 23.5-10 – Lk 16. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hadrava Nándor Mária tb.: Jer 18. közn. kanonok (1994) Csütörtök.19-31 24.

-ról. köny. ZSO: a nagyb. pref. Ma nem mondható a IV. – Olv. sem a kül. 14-15. alkalmakra szólók ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. közn.10 14. 1-3. Ed utáni. Bi: vas.MÁRCIUS 89 I. Dicsõség. saját. nagyb. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). I. Hitvallás (közben térdhajtás) – Olv. Ed a FÜ-rõl.: Mik 7. 18-20 –Lk 15. 25.26-38 – Egyet. fehér 1 MISE: saját. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Köznap.4-10 – Lk 1. ima. 11-32 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . viola 2 Szombat.10 – Zsid 10. Oi: TeDeum.8. euk.: Iz 7. Péntek. MISE: saját.

Bi: vas. NAGYBÖJT 3.-ról. 5-42 v. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. köny. Magn-ant. IV.: Függ.. I. (Dicsõség nincs). 27. a vas.90 MÁRCIUS III. Jn 4. viola 0 + MISE: saját. IV. zsoltárhét. – Olv.5-15. Praem. Ed. Hitvallás. 19b-26. I. I. szalárdi plébános (1978) . Ed utáni. – Egyet. 39a. II.-ról (Oi: TeDeum nincs. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Lukovics Gellért O. 5-8 – Jn 4.1-2. vas. v. 40-42.3-7 – Róm 5.és Magn-ant: Függ.) Ben. pref.: Kiv 17.

nagyb.-ról. ZSO: a nagyb.MÁRCIUS 91 Hétfõ.: 2Kir 5.: Dán 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. viola 2 MISE: saját. Köznap. közn. pref.24-30 28. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. ZSO: a nagyb.-ról. – Olv. közn.21-35 29. Köznap. nagyb.34-43 – Mt 18.25.1-15a – Lk 4. viola 2 MISE: saját.

közn.23-28 – Lk 11. viola 2 MISE: saját. Köznap. – Olv.-ról.14-23 31. pref. ZSO: a nagyb.5-9 – Mt 5. Köznap. nagyb.-ról.92 MÁRCIUS Szerda.1. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.17-19 30.: Jer 7. közn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: MTörv 4. viola 2 MISE: saját. – Olv. ZSO: a nagyb.

†† Köznap.28b-34 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † II. Vehetõ megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetérõl. közn.: Oz 14.ÁPRILIS 93 ÁPRILIS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. kanonok.-ról. velencei plébános (1989) Szombat. Péntek.M. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. Köznap. nagyb. pref. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek.9-14 43. pref. nagyb.: Öz 6. viola 2 MISE: saját.1-6 – Lk 18.45-46 2.2-10 – Mk 12. ZSO: a nagyb. – Olv. közn. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. JÁNOS PÁL PÁPA (2005) † Mészáros Antal C. újzimándi plébános (1993) .-ról. Elsõszombati mise nem mondható. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szörényi Márton tb. Elsõpénteki mise nem mondható.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mellau Márton c. Magn-ant. IV. Bi: vas. 34-38 – Egyet. I. I. 6-7.1b. II.) Ben. IV.1-41 vagy Jn 9. vas.-ról (Oi: TeDeum nincs. Ma az oltár díszíthetõ virággal az orgona v. A miseruha színe lehet rózsaszín.és Magn-ant: Függ. I. 3. váradújvárosi plébános (1961) . nagyb. pref. v. a vas.94 ÁPRILIS IV. más hangszer szólhat az ének kíséretén kívül is. köny.13-17. viola 0 + MISE: saját. Ed utáni. apát.1.6 szín 9.: Függ. NAGYBÖJT 4. Hitvallás.8-14 – Jn 9. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.: rózsa. (Dicsõség nincs). 10-13a – Ef 5. Ed. – Olv. zsoltárhét.1Sám 16.-ról.

1-9. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.-ról.1-16 5.43-54 4.: Iz 65. viola 2 MISE: saját.17-21 – Jn 4. pref.-ról. ZSO: a nagyb.: Ez 47. – Olv. közn. ZSO: a nagyb. Köznap.ÁPRILIS 95 Hétfõ. nagyb. pref. viola 2 MISE: saját.12 – Jn 5. – Olv. nagyb. közn.

-ról. Vehetõ megemlékezés De la Salle Szent János áldozópapról.31-47 7.17-30 6.8-15 – Jn 5. pref.7-14 – Jn 5. viola 2 MISE: saját.-ról. – Olv. nagyb. közn. közn. Köznap.: Kiv 32. ZSO: a nagyb. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Iz 49. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. nagyb. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. pref.96 ÁPRILIS Szerda. – Olv.

közn.ÁPRILIS 97 Péntek. viola 2 MISE: saját.-ról.10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Bölcs 2. ZSO: a nagyb. †† Köznap. – Olv. nagyb. Köznap. közn. pref.: Jer 11.-ról.1a. ZSO: a nagyb. pref.1-2. viola 2 MISE: saját.25-30 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. – Olv.12-22 – Jn 7.40-53 9. nagyb.18-20 – Jn 7.

– Olv. Nem illett a szenvedés komolyságához. hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a kereszteket. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. Magn-ant.12-14 – Róm 8.98 ÁPRILIS I. Hitvallás. Késõbb már a szenvedõ. I. (Fekete vasárnap) ZSO: a nagyb.és Magn-ant: Függ. IV.: Függ. mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt Jézus alakja volt rajta. akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a második formát kell választanunk. Ed. hogy ne éppen most. meghalt Krisztus alakja került a keresztre. de már nem kötelezõ. nagyb. 10. Logikus tehát.8-11 – Jn 11. I. (Megokolás: a keresztet régen azért takarták le. VASÁRNAPJA.1-45 – Egyet.: Ez 37. zsoltárhét. vas. a vas. a szenvedés idején takarjuk el. azaz a le nem fedett keresztet végigvisszük a templomon.) Ben. Megtartható az a szokás. Ed utáni.-ról ( Oi: TeDeum nincs. II. (Dicsõség nincs). köny. viola 0 + MISE: saját. ill. pref.) Ha a keresztet nem takarjuk el.-ról. Bi: vas. NAGYBÖJT 5. IV.

pref.19 30. ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb.4-9 – Jn 8. pref. Köznap. I. – Olv.: Szám 21.-ról.41c-62 – Jn 8.15-17.: Dán 13. az Úr szenvedésérõl I. – Olv. közn.-ról. Köznap. Dán 13.1-9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .1-11 11. közn.ÁPRILIS 99 Hétfõ.33-62 v. az Úr szenv. viola 2 MISE: saját.21-30 12. Vehetõ megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. viola 2 MISE: saját.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.: Ter 17. – Olv.51-59 14.95 – Jn 8. Vehetõ megemlékezés Szent I Márton pápa és vértanúról.91-92. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. pref.100 ÁPRILIS Szerda. közn.: Dán 3. Köznap. az Úr szenv. az Úr szenv.-ról. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. viola 2 MISE: saját.31-42 13. közn. – Olv. ZSO: a nagyb.-ról. Köznap. I.3-9 – Jn 8.14-20.

ZSO: a nagyb.31-42 15. pref.10-13 – Jn 10. ZSO: a nagyb.: Jer 20. – Olv.-ról. az Úr szenv.: Ez 37. az Úr szenv. Köznap. pref. †† Köznap.45-57 16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. közn.-ról.21-28 – Jn 11. Vehetõ megemlékezés Soubirous Szent Mária Bernadett szûzrõl. viola 2 MISE: saját. I.ÁPRILIS 101 Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. I – Olv. viola 2 MISE: saját.

A barkaszentelés evangéliuma: Mt 21.-ról. olvassák).6-11 – Mt 26. VIRÁGVASÁRNAP. ha éneklik (v. TeDeum nincs. IV. euk.102 ÁPRILIS II. (Dicsõség nincs). Hitvallás.: Függ. A passiót. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. Ma nem mondható a IV. akkor magának a papnak. Ed utáni. zsoltárhét. köny. I Ed. Bi: vas. a vas.: Iz 50. ima. 17. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA ZSO: saját. alkalmakra szólók.és Magn-ant. de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie.4-7 – Fil 2.66 – Egyet. IV. (Oi.14 27. Magn-ant.: Függ.) Ben. I. – Olv. ha nincs jelen diakónus. sem a kül. 1 10 piros 0 + MISE: saját. lehet különbözõ szereposztásban végezni. pref.

II. – Olv. . BENEDEK pápa megválasztásának (2005) évfordulója. MISE: saját.: Iz 42. pref.1-11 18. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19.1-6 – Jn 13. – Olv. a Hivek könyörgésében emlékezzünk meg róla. viola 1 NAGYKEDD. közn.: Iz 49. az Úr szenv. közn.ÁPRILIS 103 NAGYHÉTFÕ. viola 1 MISE: saját. ZSO: a nagyb. pref. az Úr szenv.1-7 – Jn 12. A szentmisében. ZSO: a nagyb.-ról.21-33.-ról.36-38 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ma van Szentatyánk XVI.

(Természetesen áldozhatnak az esti szentmisén is.5-8 – Lk 4. tanúként és segítõként szerepeljenek a krizma szentelésénél. lehet a szentelést elõbbre is hozni egy másik napra. a papi ígéretek megújítása. pref. akik misézzenek együtt a püspökkel.4-9a – Mt 26. NAGYCSÜTÖRTÖK. – Olv. ZSO: saját. „Az olajszentelési mise. ZSO: a nagyb.) – Olv.6a. mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek. hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata. A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott szentmise elõtt vagy más alkalmas idõben vegyék át.: Iz 61. Ez alkalom arra.-ról.: Iz 50. és a krizmát és a többi olajokat megszenteli. Tartsuk a székesegyházban vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentõs templomban. köny. legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése. nincs. Dicsõség. az Úr szenv. Az új krizmát és a keresztelendõk olaját húsvét ejszakaján a beavató szentségekhez használjuk. sem a kül.8b-9 – Jel 1.“ (PS 35-36) . amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. A székesegyházban: fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját. ima. alkalmakra szólók. De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök körül összegyûjteni. A híveket is hívni kell.16-21 Ma nem mondható a IV. hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz. a krizma és olajok megszentelése. közn.) Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik.14-25 20. euk. viola 1 MISE: saját. valamint ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentõsége tekintetében kioktassuk. Erre a misére az egyházmegye minden részébõl meg kell hívni a papokat. amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való jelentõsége miatt csak egyszer mondjuk. II.ÁPRILIS 104 NAGYSZERDA. (Hitvallás és egyet.l-3a. amelyet a püspök papságával celebrál. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21.

. esetleg a diakónus felszólítása és a nép válasza. C) a húsvéti gyertyával való körmenet közben elhangzó akklamációk. hogy az egyház fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe. valamint más közösségek. Ezek a következõk: A) a nagypénteki egyetemes könyörgések. A püspök. hogy dallamokat terjesszenek elõ azon részek számára. amelyek ének nélkül soha nem adandók elõ. és az életet feltámadásával újjászerzette. B) a kereszt felemelésének és tiszteletének énekei. ha lehetséges. Ajánlatos. (ÁSz 18) A húsvéti misztériumról általában Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétõl a húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkait. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött. Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan. A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent háromnapot… A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani. a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum ünnepségein.ÁPRILIS 105 A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE) Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus fõképpen az õ húsvéti titka által vitte végbe. hogy a kisebb szerzetesi közösségek legyenek papok vagy laikusok. a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek. saját székesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel együtt… A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez megfelelõen nagyszámú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra pontosan ki kell képezni õket… A nép. valamint a testvéri szeretet parancsa. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva. A püspöki konferenciák feladata. úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. a szentlecke utáni „Alleluja“.“ Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani. Joggal hívják ezt az idõszakot így: „Krisztus keresztrefeszítésének. Ezekkel foglalkozzék ma a homilia is. Ezáltal teljes értelmi tartalmuk is kifejezésre jut. a közösséggel együtt ünnepeljük. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni. a húsvéti örömének (Exultet). és ott üljék meg az ünnepeket. ha lehetséges. amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eukarisztia és a papság megalapítása. amikor halálunkat halálával megtörte. sírbatételének és feltámadásának három napja. a litánia és a keresztvízszentelés utáni akklamáció. valamint a papok és más közremûködõk énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentõsége van.

ha nem. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír itthoni hagyományát. Kerüljük is a „szent sír“ kifejezést. csengõ helyett kereplõt használnak).2326 – Jn 13.: vas. mégpedig a szerpapoknak. Pref. akik az esti szentmisén nem vesznek részt. hogy az Úr temetését ábrázolja. euk. Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13– 17. ima. hanem. Az õrzési helynek ne legyen „szent sír“ formája. az áldoztatás pillanatában kell elvinni a házukba. Az Ed-et ma azok végzik.1-8. A szerk. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni.1-15. akkor a halott Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön. köny. Vagy takarjuk le azt.“ .11-14 – 1Kor 11. az I. hanem a tabernákulumot hagyjuk nyitva. A konszekrálandó kenyér mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is… A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól. fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE: Dicsõség (intonálásra megkondulnak a harangok és az orgona megszólal. hanem csak nagypénteken. alkalmakra szólók. Hitvallás nincs. euk. az ének befejezésével a húsvéti vigilia Dicsõségéig nem szólnak. Bi. Egyet. akkor legalább lefödjük. Az õrzési hely nem arra való. saját. Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv. fejezet) lehet olvasni.106 ÁPRILIS A tabernákulum legyen a szentmise elõtt teljesen üres. Ma nem mondható a IV. (Mise után) az Oltáriszentséget tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk.“ (PS 38-56).) Buzdítsuk a híveket. II. A mise végeztével a pap a „Pange lingua“ vagy más szentségi ének kíséretében a megõrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az Eukarisztiát. hogy ily módon a betegek szorosabban tudjanak bekapcsolódni az ünneplõ egyház életébe. – Olv. Utána oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül). vál ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a haláláig. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden ünnepélyesség nélkül. (Megfelelõ. hogy az adományok elõkészítésekor a hívek ünnepélyes körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére). imában saját részek. Ed. Ha lehetséges a kereszteket eltávolítjuk. az akolitusoknak és kisegítõ áldoztatóknak kell ezt tenniük. a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori szempontból megfelelõnek látszik). Legyen a szentsír egy másik helyen vagy ha ezen a helyen van is. utáni. minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már megkezdõdött. ha nem mozdítható könnyen és csak pénteken vegyük le róla a leplet.: Kiv 12. hogy az eukarisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára õrizze. sem a kül. Szentség-mutatóba való kihelyezése nincs megengedve. hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást.

ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. A betegeknek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Czimbalmos Lajos sz.42 – Egyetemes könyörgések. Az Ed-et ma csak azok végzik.14-16. Délutáni istentisztelet – I. kanonok. Hódolat a Szent Kereszt elõtt. plebános (1996) † Baka János tb. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk hagyományozott minta szerint végezzük. esperes. Olv. mint virágvasárnap. Ed. a nap bármely részében el lehet vinni az Oltáriszentséget… A kijelölt olvasmányokat elejétõl végéig el kell olvasni.7-9 – Jn 18. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a Bi-ban a rövid vál. A válaszos éneket és az evangélium elõtti éneket a szokásos módon éneklik. A misekönyvben található általános könyörgésekbõl a pap kiválaszthatja azokat. 5.ÁPRILIS 107 NAGYPÉNTEK.119.“ „Õsi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eukarisztikus ünnepet. mezõtelegdi plébános (1997) . mégpedig átfogó erejû teljességében. Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a híveknek.12 – Zsid 4. u. †††. – II. piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE.13-53.: Iz 52. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek. Ma van a gyûjtés a Szentföld javára. Igeliturgia.) ZSO: saját. akik nem tudnak megjelenni a nagypénteki liturgián. MISE nincs.e. Áldozási szertartás. amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. akik a délutáni istentiszteleten nem vettek részt. aki az egész világ üdvéért függött a kereszten. 22. (Szigorú böjt. – III. Azonban õrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket.“ (PS 59. mégpedig a kereszthalálig.66-67). A Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvasni. A passió után homília következik. mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak. – Bi: vas. II. Súlyos és általános szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy elõírhat saját szándékot is. nyug.

ÁPRILIS 108 23. (Valójában ezt tesszük a szentsír látogatásakor. Ezért Isten felmagasztalta õt és olyan nevet adott neki. a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja. NAGYSZOMBAT. amely Krisztust a kereszten. A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben elõvételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át éjszakára vagy húsvét napjára. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. kivéve a gyónást és a betegek kenetét. amely fölségesebb minden névnél.) (PS 74-76.) Az egyház ezen a napon szigorúan tartózkodik a szentmise ünneplésétõl.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .“ (Ez vonatkozik a feltámadási körmenetre is. – A szerk. A szentáldozást is csak mint szent útravalót nyújthatjuk a haldoklónak. az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik. A Rd-ben. ZSO: saját. A híveket ki kell oktatni a nagyszombat sajátságos jellegét illetõleg. avagy a fájdalmas Szûzanya képét. El kell maradnia a házasság valamint más szentségek kiszolgáltatásának is. hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket.“ „(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet. vál. s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti. Mise ezen a napon nincs. akik nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a röv. mégpedig a kereszthalálig. Az esetleg már éjfél elõtt végzett vigíliai mise ugyanis már húsvéti mise. – A szerk.

ha a híveknek rövid bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést. ha felnõttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább gyermekeket keresztelnek… Akkor is megáldjuk a keresztvizet. (ÁSz 22). A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik. A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. sõt „nagy vasárnapként“. mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet“ kezdetû antifónát éneklik vagy egy másik éneket. Az eukarisztikus ünneplés a húsvéti liturgia negyedik csúcspontja.ÁPRILIS 109 A HÚSVÉTI IDÕ A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. és azokban az imákban jut kifejezésre. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség. mely a keresztségi karaktert kifejezi. Az éjszakai virrasztás. Hasznos lehet. Néha azzal okolják meg ezt az eljárást. ne kezdõdjék a sötétség beállta elõtt és ne végzõdjék a vasárnapi pirkadat után. Ezt az elõírást szigorúan be kell tartani. Ágoston: Sermo 219). amelyeket a pap minden egyes olvasmány után mond. A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése… Ez akkor kifejezõ. amely költõi szavakkal énekli a húsvéti titkot. amelyet ekkor tartanak. átruházhatja azt egy énekesre. 24. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12. mert . hogy nincs elég éjjeli közbiztonság. HÚSVÉTVASÁRNAP. Ha nincs diakónus és a pap nem tud énekelni. Az ellenkezõ és itt ott meghonosodott visszaéléseket és szokásokat. és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának“ tekintik. Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen alapul. emlékezés arra a szent éjszakára. Ezeket a napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. amelyek szerint a húsvéti vigíliát a vasárnapi elõesti mise órájában ünneplik. el kell vetni. A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második részét. Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más természetû rendezvényre. A diakónus meghirdeti a húsvéti örömhírt. (Szt.42). KRISZTUS FELTÁMADÁSA. FÜ nyolcaddal. Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása… mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a közösséget. a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben. ha nincsenek jelen keresztelendõk. amelyen az Úr feltámadt. beleágyazva az egész üdvtörténetbe.

hangsúlyozzuk. a kánon (betoldásával együtt). s végül az áldozás. Üdvös. a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. nappal ismét misézhet (sõt többször is. az örök húsvét elõvételezését. melyet lehetõleg énekeljünk. amelyben együttmûködnek az újonnan megkereszteltek. Krisztus halálának megemlékezését. hogy a vigília húsvét éjszakájának ünnepe. hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen. ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eukarisztikus jelek teljességében. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .“ (PS 78-95). A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi misekötelezettségüknek. A helyi ordináriusok dönthetik el. Kötelezõ a vigília végzése ott. Ellenkezõleg. ha van rá engedélye) vagy koncelebrálhat. aki a vigíliai szentmisét végezte. Amikor kihirdetjük a húsvéti vigíliát. mint az egyetlen istentisztelet. amelyek azt a benyomást keltenék. a Feltámadott jelenlétét. hogy az eukarisztia liturgiáját ne siessük el. a hívek könyörgése. az egyházba való beépülés teljességét. amelyekben nem végeznek nagyheti szertartást. hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék. Sürgessék a lelkipásztorok a híveket. Az a pap. amellyel az újonnan megkereszteltek elõször gyakorolják mint hívõk a királyi papságot. A vigília végezhetõ azokban a templomokban is. a fölajánlási körmenet. ahol keresztkút van. mint a titokban való részvétel legmélyebb pillanata. vajon megfelelõ-e ez. Ügyelni kell.110 ÁPRILIS ez alkotja a húsvéti titkot. Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehetõ legnagyobb kifejezõ erõt. ne olyan kifejezéseket használjunk.

imában saját betét.16-28 – Róm 6. Istennek legyen hála.l8. keresztvízszentelés. keresztelés (lehetõleg legyen). Keresztségi liturgia.15-15. a húsvéti gyertya bevitele. azok az Oi-t így végzik: A húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követõ kantikumokkal és könyörgésekkel. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig.15-15.: Mk 16.32 . nem végzik az olvasmányos imaórát. A zsolozsmában a Rd elõtt van ma az Imádságra hívás. valamint más szertartásokra is.4 – Ez 36. Tüzszentelés. ev. Litánia.) Feltámadási szertartás. Az adományok elõkészítése. I. szükség esetén csak kettõt. áldás és kettõs alleluja az elbocsájtáshoz.3-11 – Mt 28. olvasmányok (Ter 1. Ószöv. euk. hogy a következõket mondjuk: Kiv 14. ima. pref. sem a kül. az I. Dicsõség (megszólal az orgona és a harangok). Igeliturgia.4.1-10.1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54. húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya).4a. keresztségi fogadás (égõ gyertya a hívek kezében).ÁPRILIS 111 fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA.9-15. ünnepélyes „Alleluja“ zsoltárral.1-2. húsvéti könyörgés. IV. Az eukarisztia liturgiája. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .1-11 – Bár 3. Meg kell gyújtani az énekes misékre és a vecsernyére. elindul a feltámadási körmenet. Ma nem mondható a IV. húsv. Akik nem vettek részt a vigílián. Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek.2 – Ter 22. II. A pap (fehér palástban) a szentsírhoz vonul és ott a Preorator 112. hacsak nem következik a húsvéti körmenet.28) Ezekbõl lehet csak hármat venni. oldalán lévõ szertartást elvégezve.5-14 – Iz 55. Utána „TeDeum“. euk.3-11. („de ezen a szent éjszakán“).16-17a. egyet. alkalmakra szólók. Megfelelõ.1-18 – Kiv 14. (Mondjunk áldást az Úrnak. A végén.1 – Ez 36. köny. Szentlecke: Róm 6.1-8 III. Ünnepélyes kezdet. Csak nálunk szokásos feltámadási szertartás következik.

9-15 . az I. sem a kül.36-41 – Jn 20. – Olv. köny.13-35 Cs: ApCsel 3.1-10 – Lk 24. az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének helyett az „Ez az a nap“.14.: ApCsel 10.8-15 K: ApCsel 2. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szentmise olvasmányai: H: ApCsel 2. I. pref.13-35 – Egyet. ima. Az „Úr angyala“ helyett is ezt imádkozzuk.35-48 P: ApCsel 4. esti misében: Lk 24. húsv. imában saját betét.34a. Hitvallás.6b-8 – szekvencia. A misekönyvben más formulák is vannak. szekvencia. alkalmakra szólók. A vasárnapi szenteltvízhintésre a „Vidi aquam“ formulát énekeljük.1-19 Sz: ApCsel 4.112 ÁPRILIS fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsõség.37-43 – Kol 3. – Jn 20.22-33 – Mt 28.1-12 – Jn 21.1-9.1-4 v. („ezen a szent napon“). euk. Húsvét nyolcadában a Rd-ben. („Haec dies“) antifónát kell mondani. euk. – A Rd és a Ed „Menjetek békével“ ill. Ma és az egész húsvéti idõben a Bi után a „Mennynek királyné asszonya“ (Regina coeli) antifónát vesszük.11-26 – Lk 24. „Istennek legyen hála“ formuláihoz kettõs alleluját mondunk. 1Kor 5. Az elbocsájtó formulához és válaszához kettõs „Alleluja“.13-21 – Mk 16.11-18 Sz: ApCsel 3.

pref. oldal. szekvencia (tetszés szerint). I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelést) végezzük el. Preorator 117. 26.ÁPRILIS 113 HÚSVÉTHÉTFÕ. húsv. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 25. Oi: TeDeum. szekvencia (tetszés szerint). ZSO: saját. pref. (Hitvallás nincs). fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. I. Dicsõség. Dicsõség. KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját. húsv.

I. szekvencia (tetszés szerint). 27. Oi: TeDeum.114 ÁPRILIS SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. fehér 1 MISE: saját. Dicsõség. ZSO: saját. Dicsõség. ZSO: saját. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. pref. Oi: TeDeum. I. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . húsv. pref. szekvencia (tetszés szerint). CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.

szekvencia (tetszés szerint). I. Szûz Mária iránti gyermeki ragaszkodásunk jeleként – lehetõleg minden este – imádkozzuk – énekeljük a Lorettói litániát a hozzá tartozó könyörgésekkel. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.ÁPRILIS 115 PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. 29. I. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. Oi: TeDeum. szekvencia (tetszés szerint). . ZSO: saját. húsv. pref. pref. ZSO: saját. Dicsõség. húsv. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Holnap kezdõdnek a májusi ájtatosságok. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját.

HÚSVÉT 2. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhetõ a szokásos feltételek mellett. tartsák mindig tiszteletben az igazságot. I.: ApCsel 2.-ról.31-36 P: ApCsel 5. Magn-ant: Függ.1-15 Sz: ApCsel 6. és növekedjék az egységben. hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson. ZSO: saját.3-9 – Jn 20. Schriffert Béla protonotárius-apát-kanonok. jún. Ezt a vas. Ed utáni 1.16-21 Cs: ApCsel 5. Dr. Missziós szándék (Kína egyháza): Hogy az Úr adja meg a kínai egyháznak. Az Apostoli Penitenciaria 2002. VASÁRNAPJA. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nõvér közlései alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. zsoltárhét. pref.116 MÁJUS MÁJUS Általános szándék (Tájékoztatási eszközök): Hogy mindazok. akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek.16-21 . – Olv. Hitvallás. húsv. Oi: TeDeum.7b-15 Sz: ApCsel 5. Ed a vas.32-37 – Jn 3.27-33 – Jn 3.19-31 – Egyet. az összetartást és minden személy méltóságát. apostoli kormányzói helynök (1968) Hétköznapi olvasmányok: H: ApCsel 4. Dicsõség.42-47 – 1Pét 1. IV.1-8 K: ApCsel 4. fehér 0 + MISE: saját. I.1-7 – Jn 6. I. Megemlékezhetünk errõl a szentbeszédben. köny.23-31 – Jn 3.34-42 – Jn 6. Bi: vas.17-26 – Jn 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.-ot II. II. vagyis AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA.

pref. egyht. pref. v. húsv. köny. – Olv..6-14 – Egyet. Szent Atanáz püspök és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Kedd.: 1Kor 15. Ü ZSO: az Ü-rõl. piros 1 MISE: saját. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK.1-8 – Jn 14.MÁJUS 117 2. Hétfõ. mfsz ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. köny. fehér 2 MISE: püspökök v. saját. E ZSO: az E-ról. Dicsõség. Oi: TeDeum. apostol I. (Hitvallás nincs). II. v.

pref.. Köznap. ZSO: a húsv. v. Vagy: Szent Flórián vértanú. közn. 4. Jakab Antal gyulafehérvári püspök (1993) .118 MÁJUS Szerda.. fehér 2 MISE: köznapi. Dr. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. húsv. húsv. euk. 5. közn. – Vagy: az e-ról.-ról. saját. piros Szent Flóriánról: egy vért. mondható Vo Krisztus Fõpapról v. pref. mfsz. köny.-ról. fehér 2 MISE: köznapi. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. papi-szerzetesi hivatásokért. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. saját. e ZSO: a húsv. pref. köny. saját. köny. pref. húsv.

saját. pref. v. saját. Gizelláról: szt.-ról.-ról. 6. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. fehér fehér B. köny. mfsz. mondható Vo Sz. sz. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. közn. saját. v. köny. húsv. – Vagy az e-ról. 7. Vagy: Boldog Gizella. E ZSO: az E-ról. húsv. mondható Vo Jézus Szívérõl. fehér 2 MISE: köznapi.MÁJUS 119 Péntek. Máriáról (6. Sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Norbert alapító püspök ereklyéinek átvitele Magdeburgból a Prágai Sztrahovi Premontrei Apátságba. húsv. ZSO: a húsv. egyht. köznapi. e ZSO: a húsv. pref. köny. pref. saját. Mária. fehér 2 MISE: húsv. pref.) pref. fehér 2 MISE: püspökök v. köny. pref. húsv. mfsz .. saját. közn. Köznap. szerzetesek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. † Köznap.. asszonyok v.

és Magn.31-42 – Jn 6. köny.1a – Jn 6. Ben.30-35 Sz: ApCsel 8. Oi: TeDeum. VASÁRNAPJA. ZSO: a húsv. Ed utáni. I.1-20 – Jn 6. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 6. Ed a vas. – Olv.8-15 – Jn 6. IV.22-29 K: ApCsel 7.17-21 – Lk 24.44-52 P: ApCsel 9. vas.1b-8 – Jn 6.35-40 Cs: ApCsel 8.-ról. 8. fehér 0 + MISE: saját.-ról. húsv. HÚSVÉT 3.14. pref..13-35 – Egyet. Bi: vas. Magn-ant: Függ.120 MÁJUS III. I.ant: Függ. Hitvallás.53-60 Sz: ApCsel 9.: ApCsel 2.61-70 . IV. zsoltárhét.22 -28 – 1Pét 1.26-40 – Jn 6.51-8.

húsv. 9. ZSO: a húsv. köröstarjáni plébános (1992) Kedd.F.MÁJUS 121 Hétfõ. Köznap. belényesi plébános (1988) . pref.M. kanonok. 10.-ról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Drozdovszky Géza tb. saját. ZSO: a húsv. közn. Köznap. tb. fehér 2 MISE: köznapi. Moldován Ernõ Artúr O. esperes.-ról. közn. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. köny. fehér 2 MISE: köznapi. pref. húsv.

-ról pref. köny. Családi neve: Schalkhaz volt. Csütörtök. mfsz. vértanú. majd bekapcsolódott az irodalmi életbe. Szt. Amen. piros piros Szt. 11. Te Sára testvért jegyeseddé választottad és tudatos életfelajánlását szeretteiért és az üldözöttekért elfogadtad.-ról. húsv. ZSO: a húsv. Egész életét embertársai megsegítésére áldozta. 12. pref. 1926-ban jelent meg az elsõ novellás kötete: Fekete furulya címmel. ……………………………………………………………………………………… Salkaházi Sára 1899. köny. hogy az õ közbenjárására a Teremtõ Lélek élessze fel bennünk a szeretet. húsv. amelyet õ vezetett. e ZSO: a húsv. Vagy: Boldog Salkaházi Sára szociális testvér. Köznap.. amikor a nyilasok a Dunába lõtték. saját. mfsz. december 27-én az Úr elfogadta életáldozatát. a szolgálat és a hûség mindent átható tüzét. köny. 1943-ban felajánlotta magát a Társaságért és az Egyházért. mfsz. Könyörgés: Urunk. Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. húsv. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába. saját. szegény és üldözött testvéreinkben pedig Neked szolgáljunk. saját. e Vagy: Szent Pongrác vértanú. Add. saját. pref. szeptember 17-én avatta boldoggá Budapesten Erdõ Péter bíboros. húsv. május 11-én született Kassán.. Isten mindörökkön-örökké. Néreusz és Achilleuszról: több vért. ……………………………………………………………………………………… . mert üldözötteket bújtattak a Budapest Bokréta utca 3 szám alatti házukban. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben. többed magával. – Vagy: az e-ok egyikérõl. v. pref. pref. hogy mindannyian követhessünk téged. e fehér 2 MISE: köznapi. XVI. közn. közn. fehér 2 MISE: köznapi. Iskoláit is itt végezte és az Orsolya nõvéreknél tanítónõi diplomát szerzett.122 MÁJUS Szerda. amit 1943-ban magyarosított. Benedek pápa képviseletében 2006. Sokrétû tevékenységet végzett. húsv. v. 1944. v. A Trianoni békediktátum után könyvkötészetet tanult.-ról. Köznap. köny. piros Boldog Salkaházi Sáráról egy vt. Pongrácról: egy vért. Jézus Krisztus.

13-án halt meg. A jelenésekben a Boldogságos Szûz a rózsafüzér imádkozását kérte. hogy bûnbánattal és imádsággal állhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért. fehér 2 MISE: köznapi. 13. Vagy: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária. Lucia 2005. fehér 2 MISE: köznapi. köny. kanonok. húsv. saját. (6. Ferencet és Jácintát II. közn. közn.-ról. Máriáról. e ZSO: a húsv. Add. Ferencnek és Jácintának. II. e. fehér A Fatimai B. ZSO: a húsv. sz. Isten mindörökkön-örökké.-ról. pref. vagy e-ról. Sz. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. húsv.MÁJUS 123 Péntek . köny. Könyörgés: Istenünk. Amen. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Follmann Géza biblikus professzor (1952) . Sz. Mária. Szombat. te úgy rendelted. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. és így Krisztus országának eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk. tasnádszántói plébános (1992). Köznap. hogy egyszülött Fiad Édesanyja nekünk is anyánk legyen. Szûz Mária közös miséibõl. saját.) pref. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában. † Ágoston Gyula tb. pref. 14. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Boldogságos Szûz 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fatimai gyermeknek: Luciának.

pref.26-33 – Jn 14. Buzdítani kell a híveket. 20b-25 – Jn 10.1-18 – Jn 10.124 MÁJUS IV.és Magn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 11. Bi: vas.16-20 P: ApCsel 13.. fehér 0 + MISE: saját. köny. Dicsõség.22-30 Sz: ApCsel 12. 36-41 – 1Pét 2.24-13. IV. Magn. húsv.13-25 – Jn 13. I.: Függ. Ed a vas. vas.-ról.: Függ. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja.14a. zsoltárhét. Ben. VASÁRNAPJA.: ApCsel 2. erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a hivatások ügyét. HÚSVÉT 4. ZSO: a húsv.11-18 K: ApCsel 11. I.1-10 – Egyet. Ed utáni.1-6 Sz: ApCsel 13.44-52 – Jn 14.19-26 – Jn 10. Hitvallás.-ant.5a – Jn 12.7-14 . Oi: TeDeum. IV. hogy imáikkal.-ant. 15.-ról.44-50 Cs: ApCsel 13. – Olv.

17. Köznap. pref. piros Szt. Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. közös v. köny. e ZSO: a húsv. pref. 16. köny. pref.MÁJUS 125 Hétfõ. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. húsv. Jánosról: egy vért. saját. közn. fehér 2 MISE: köznapi. köny. Köznap. saját. ZSO: a húsv. – Vagy: az e-ról. húsv. saját.-ról.-ról. mfsz. fehér 2 MISE: köznapi.

húsv. Jánosról: egy vért. v. Vagy: Szent I. pref. Köznap. mfsz. pref. 19. fehér 2 MISE: köznapi. köny.-ról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. saját. köny. pápák. piros Szt. saját. köny. 18. Köznap. – Vagy: az e-ról fehér 2 MISE: köznapi. húsv.-ról.126 MÁJUS Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. pref. ZSO: a húsv. e ZSO: a húsv. húsv. közn. János pápa és vértanú. v.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Magallán Szent Kristóf pap és társai vértanúk Szent Kristóf a mexikói San Rafaél Totatiche faluban született 1869-ben. e (új!) ZSO: a húsv. pref. Isten mindörökkön örökké. Könyörgés: Mindenható. a te Fiad által. saját. pref. Szûz Mária közös miséibõl. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. saját.MÁJUS 127 Péntek. hogy az igaz hitet állhatatosan megvalljuk. húsv. 1927-ben vértanúságot szenvedett el. köny. v. és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. húsv. hogy Krisztus Királyhoz egészen a vértanúságig hûségesek maradjanak. Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vtk. saját. köny. – Vagy: az e-ról. örök Isten. Bernardinról: lelkipászt. köny. Kristóf és trsról: több vértanúk. piros fehér Szt. köny. e. közn. Köznap. Amen. v. Szûz Mária szombati emléknapja. húsv. fehér Szt. te Magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. hithird. 21. mialatt társaival megvallotta Krisztus Királyságát. – Vagy: az e-ról. mfsz.. közn. húsv.. fehér 2 MISE: köznapi. . pref.-ról. mfsz. 20. A mi Urunk Jézus Krisztus.-ról. e ZSO: a húsv. A Katolikus Egyház ellen dúló üldözésben huszonegy áldozópappal és három világi hívõvel. Közbenjárásukra segíts miket. pref. Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. saját. v. a keresztény név gyûlölete miatt. fehér 2 MISE: köznapi. mely társak Mexikó különbözõ részeibõl és különbözõ korosztályaiból kerültek ki.

128 MÁJUS I. Magn. zsoltárhét. Ben. minden.5-17 – Jn 14.: ApCsel 6. Dicsõség. Az egyházmegye templomaiban minden a vasárnapról. tasnádi plébános (1983) .1-10 – Jn 15. I. AZ EGYHÁZMEGYE ALAPITÓJA. szentekrõl. esperes. FÜ.7-21 – Jn 15. Oi: TeDeum. köny. pref. – Olv.-ról.18-21 † Baranyai István tb. + MISE: saját. Bi: vas.: Függ.1-8 Cs: ApCsel 15.: Függ.és Magn. VASÁRNAPJA. ZSO: a húsv.-ant. Ed utáni. ZSO: A FÜ-rõl.27-31a Sz: ApCsel 15.-ant. IV. mint június 27-én.1-7– Lecke 1Pét 2.9-11 P: ApCsel 15.1-6 – Jn 15. A Székesegyházi Bazilikában: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. Csak megemlékezés Szent Lászlóról a Hívek könyörgésében. fehér 0 + MISE: saját.1-12 – Egyet. húsv. HÚSVÉT 5. Hitvallás.4-9 Evang Jn 14. Pref.22-31 – Jn 15. Ed a vas.12-17 Sz: ApCsel 16. IV.21-26 K: ApCsel 14. vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 14.19-28 – Jn 14. Dicsõség.. 22. I. Egyházmegyei zarándok nap a Székesegyházba.-ról. Hitvallás.

pref. kétszáz leány és asszonyról gondoskodott a püspöki vár pincéjében. v. . január 21-ig Gyula plébánosa volt. v. Mária közös miséjébõl a 6. püspökök. sz. 1915 augusztus 24-én Nagyváradon részesült a papszentelésben. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1892-ben Segesváron született. vagy II. ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen.MÁJUS 129 23. november 9-én avatta II. nagypénteken a menekülteket védelmezte. E ZSO: az E-ról saját részekkel. Piusz pápa gyõri megyéspüspökké. Március 30-án. piros 2 MISE: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú: egy vért. ZSO: az E-ról. Ekkor nevezte ki XII. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Hermann-József premontrei kanonok. mfsz. szerzt. pref. Sz. Hétfõ. fehér Vincés család: Szent Johanna Antida Thouret szûz. saját. Április 2-án halt meg. E. fehér 2 MISE: Sz. Szûz Mária. saját könyörgésekkel. pref. sz. Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket. 1918-tól 1941. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük. 24. János Pál pápa boldoggá.. és a gyõri karmelita templomban temették el. segítette a menekülteket. 1997. mfsz. Gyõr megkímélése végett a német hadvezetõségnél is eljárt. mfsz. köny. Kedd. amely 1986-ban történt meg. Mária I. e ZSO: az e-ról MISE: szüzek közös. 1945 nagyhetében kb. közös v. pref. amikor egy orosz katona lelõtte. a keresztények segítsége.

Szt. Gergely pápáról köny. Gergely pápa. – Vagy: az e-k egyikérõl MISE: szabadon választható. pref. Pazzi Mária Magdolnáról. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. VII. saját. Béda egyht-ról köny. v. húsv. mfsz. húsv. Szt.-ról. e ZSO: a húsv. Vagy: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyht. v. E ZSO: az E-ról. v. Néri Szent Fülöp áldozópap. pref. közn. v. mfsz. Csütörtök. mfsz. saját. köny. e Vagy: Szent VII. mfsz. v. saját könyörgéssel. Köznap. szerz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 25. saját. fehér fehér fehér Szt. e Vagy: Pazzi Szent Mária Magdolna szûz. pref. pref. fehér 2 MISE: lelkipászt.. húsv.130 MÁJUS zöld 3 Szerda.

v. MISE: szabadon választható. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. közn. – Vagy: az e-ról. e. köny. Ágostonról: püspökök v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. † Köznap Vagy: Canterburyi Szent Ágoston püspök. Szûz Mária közös miséibõl. pref. húsv. fehér Szt. 28. ZSO: a húsv.-ról. 27. e ZSO: a húsv. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .MÁJUS 131 zöld 3 Péntek. köny. húsv. Köznap. saját.-ról. pref. hithird. mfsz. közn. fehér 2 MISE: köznapi.

e. vas.26-16. VASÁRNAPJA. Magn.: Függ.5-8. HÚSVÉT 6. köny. I. Bi: vas. húsv.23-28 – Jn 16. zsoltárhét.-ról. pref.23b-28 † Moldován István sz.5b-11 Sz: ApCsel 17.20-23a Sz: ApCsel 18. Ben.4 K: ApCsel 16.-ant. – Olv.: ApCsel 8.9-18 – Jn 16. IV. élesdi plébános (2002) . Ed utáni.22-34 – Jn 16.1-8 – Jn 16.-ant. 14-17 – Lecke 1Pét 3.15-21 – Egyet. ZSO: a húsv.11-15 – Jn 15.132 MÁJUS II.22-18.-ról. fehér 0 + MISE: saját..16-20 P: ApCsel 18. 29.: Függ.15. Ed a vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 16. kanonok. IV. Oi: TeDeum. I.12-15 Cs: ApCsel 18.15-18 – Ev Jn 14. Dicsõség.és Magn. Hitvallás.1 – Jn 16.

31.-ról. István ereklyéirõl: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: a húsv. – Vagy: az e-ról. fehér 2 MISE: köznapi. saját. fehér 2 MISE: köznapi. Szt. fehér Szt.MÁJUS 133 Hétfõ. húsv. pref. pref.-ról. köny. István. pref. saját. Köznap. közn. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. 30. Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele. e ZSO: a húsv. közn. – Vagy: az e-ról. köny. Köznap.

1. piros 2 MISE: saját. ima. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat. Hitvallás. sem a kül. Dicsõség. mennyb.134 JÚNIUS JÚNIUS Általános szándék (A papok): Hogy a papok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .17-23 – Mt 28. szilágycsehi plébános (2001) I. Csütörtök.1-11 – Ef 1. Ma nem mondható a IV. URUNK MENNYBEMENETELE. mindig igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének. fehér 0 + MISE: saját. Szerda. húsv v. E ZSO: az E-ról. I. alkalmakra szólók. – Olv. imában ünnepi betét. Krisztus Szívében egyesülve. I. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. mfsz. pref. az I. Ed utáni 2. pref.16-20 – Egyet.. euk. euk. esperes. Missziós szándék (Missziós hivatások): Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást. Szent Jusztínusz vértanú.: ApCsel 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Jónucz István tb. akik készek arra. Oi: TeDeum. köny.

Szûz Máriáról (6. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… †. közn. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. esperes. E ZSO: az E-ról. JÁNOS PÁPA (1963) 4. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk.F. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. vért. mennyb. Köznap. v húsv v. saját. saját könyörgésekkel. Sz. zöld 3 fehér Szombat. Boldog XXIII.JÚNIUS 135 3. ZSO: a húsv. MISE: szabadon választható.-ról.M. mondható Vo. Béres Endre Pacific O.) pref. piros 2 MISE: több vért. mondható Vo Jézus Szívérõl. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Pércsi Márton kisegítõ Váradolasziban (1966) † P. biharsályi plébános (1976) . Péntek †. pref. pref. tb. sz.

17-27 – Jn Sz: ApCsel 20.: ApCsel 1.13-21 – Jn Sz: ApCsel 28. Oi: TeDeum. Ma van a Hõsök napja. Ed a Vas-.12-14 – L 1Pét 4.13-16 – Ev Jn 17. zsoltárhét. Emlékezzünk meg róluk az egyet.30-31 – Jn 16.15-19 21.1-8 – Jn K: ApCsel 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 19. euk.30. mennybemen.136 JÚNIUS III.20-25 . ima. I. pref. ZSO: a húsv.1-11a 17.23. Hitvallás.16-20. alkalmakra szólók.11b-19 17. Ma van a tömegtájékoztatási világnap is. vas.-ben. A szetbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet. VASÁRNAPJA. – Olv.29-33 17. Ed utáni. I.28-38 – Jn Cs: ApCsel 22. köny. HÚSVÉT 7.20-26 21. Bi: vas.1-11a – Egy köny Ma nem mondható a IV.ról. 5.6-11 – Jn P: ApCsel 25. sem a kül.-ról. fehér 0 + MISE: saját. Dicsõség.

mfsz. 6. Köznap. mennyb v. szerz. fehér Szt. saját.. húsv. pref. Hitvallás. ZSO: a húsv. Köznap. – Vagy: az e-ról. mennyb. közn. köny. mfsz. e ZSO: a húsv. köny. fehér 2 MISE: köznapi. saját.JÚNIUS 137 Hétfõ. Norbertrõl: püspökök v. pref. zöld 3 Kedd. MISE: szabadon választható. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. 7. pref. Dicsõség. v.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT NORBERT PÜSPÖK – ALAPÍTÓ FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. Vagy: Szent Norbert püspök.

mennyb. közn. köny.-ról. saját. Dászkál István nyug. Ágnesrõl: szüzek v. ordinárius (2003).138 JÚNIUS zöld 3 Szerda.. zöld 3 Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. mfsz. Efrémrõl: egyht. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. v. mfsz. 9.-ról. e ZSO: a húsv. Köznap.. 8. mennyb. pref. MISE: szabadon választható. szerz. Vagy: az e-ról. Vagy: Prágai Szent Ágnes szûz. Köznap. Dr. közn. fehér Szt. pref. v. fehér Szt. Vagy: az e-ról. saját. MISE: szabadon választható. Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító. e ZSO: a húsv.

zöld 3 139 Péntek. Szûz Mária közös miséibõl. pref.-ról. euk.3-8a.37-39 – Egyet. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. MISE: szabadon választható. sem holnap nem mondható a IV. sem a kül. Hitvallás. az I. . E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros 0 Esti misében: PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA. † Köznap. piros 2 MISE: saját. Szombat. imában saját betét.1-9 vagy Kiv 19. ZSO: a húsv. e.28-32 – Lecke: Róm 8. közn. Szent Barnabás apostol. Dicsõség.1-14 v. Sem ma este. 16-20b vagy Ez 27. – Olv. apost. ima. euk.JÚNIUS 10. VIGÍLIA MISE: saját.: Ter 11. pünkösdi.22-27 – Ev Jn 7. alkalmakra szólók. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. köny. Joel 2.

Gal 5. „Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti gyertyát a koporsó mellé annak jeléül. PÜNKÖSDVASÁRNAP. pref. – Olv.1-11 – 1Kor 12. Oi: TeDeum. v. és a keresztelések alkalmával meggyújtjuk. saját. piros 0 + MISE: saját.“ (PS 99) Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfõt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba.140 JÚNIUS I. lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit.12-15 – Egyet. Dicsõség. FÜ.16-25 – szekvencia – Jn 20.12-13. 16.: ApCsel 2. Jn 15. imában saját betét. I. pref.19-23 v. mondható a pünkösdnapi mise piros színben. euk. Ed a FÜ-rõl. 12. az I. Ni: a délelõttihez saját himnusz.26-27. A mise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellõl eltesszük a keresztkút mellé. . Vagy vehetõ a Szentlélekrõl szóló votívmisék egyike. köny. hogy a keresztény halála az õ személyes pászkája. Bi: vas. ZSO: a FÜ-rõl. pünkösdi. Hitvallás nincs. Hitvallás.3b-7. Dicsõség. Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A mai nappal befejezõdik a húsvéti idõ.

kiváltképpen a vasárnapokon. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .27-33 P: Jak 2. mfsz.22-26 Cs: Jak 2. hét. zsoltárhét Évközi 11.1-10 – Mk 9.. saját. fehér 2 MISE: lelkipászt.26 – Mk 8. egyht. esetleg harmincnégy hét az év folyamán.34-39 Sz: Jak 3. vagy a Szentlélekrõl szóló mise (Misekönyv: 930–933 oldal).14-24. 19-29 – Mk 8. közös v. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. v. kötet. Miseolvasmányok: köznap II. ZSO: III. III. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében.1-11 – Mk 8.1-12 13.JÚNIUS 141 ÉVKÖZI IDÕ A HÚSVETI IDÕ UTÁNI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még. szerz. pref. harminchárom. piros Ahol Pünkösd utáni hétfõn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak misére jönni.12-18 – Mk 8.14-21 Sz: Jak 1. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító.1-9 – Mk 8. (ESZ 43) A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve Regina“ („Üdvözlégy Úrnõnk“) vagy más antifónát énekeljünk vagy imádkozzunk. Kötet Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jak 1. köny. v. Hétfõ. mondható a Pünkösd vasárnapi. – A harangszóra ismét „Az Úrangyalát imádkozzuk“.11-13 K: Jak 1. Pünkösdhétfõ.

pref. MISE: szabadon választható. fehér 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. E ZSO: az E-ról.142 14. közn. Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15.-ról. mfsz. ZSO: az évk. közös v. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnõ. zöld 3 JÚNIUS Kedd.

MISE: szabadon választható.-ról.-ról. ZSO: az évk. saját 17. közn. E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . † Köznap. Köznap.JÚNIUS 16. fehér 2 MISE: szent püspökök. zöld 3 143 Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Iszfríd püspök. köny. ZSO: az évk. zöld 3 Péntek. közn.

18. Szûz Mária közös miséibõl. közn. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. MISE: szabadon választható. e. ZSO: az évk.144 JÚNIUS zöld 3 Szombat.

1-12.9-10.12-14 Sz: Ter 15. I.21-29 P: Ter 17.15-16 – Mt 7.1-15 – Mt 8. Dicsõség. Évközi 12. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Zsoltárhét 19. 8-9 – Lec 2Kor 13.1-4 Sz: Ter 18.5-17 .6.1-9 – Mt 7. – Olv. Bi: vas. saját.5-18 – Mt 7.17-18 – Mt 7.11-13 – Ev Jn 3. Ed a FÜ-rõl. köny.4b-6. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Miseolvasmányok köznap: II.15-22 – Mt 8. pref. vasárnap.: Kiv 34. Oi: TeDeum.1-5 K: Ter 13.16-18 – Egyet.JÚNIUS 145 I. Kötet H: Ter 12.15-20 Cs: Ter 16. IV.2.1. Ed utáni. fehér 0 + MISE: saját. Hitvallás.1-12.

esperes. közös …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mucha János baromlaki plébános (1977) 21. Köznap. MISE: köznapi. pref. E ZSO: az E-ról. Kedd. mfsz.-ról. közn. közös v. ZSO: az évk. pref. fehér 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gampe Károly tb. Gonzága Szent Alajos szerzetes. zöld 3 JÚNIUS Hétfõ. érsemjéni plébános (1984) .146 20.

vértanú és és Morus Szent Tamás vértanú. Hitvallás.14b-16 Lec – 1Kor 10. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.JÚNIUS 147 zöld 3 Szerda. Köznap. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE. pref. oldalán. köny.16-17 – szekvencia tetszés szerint. János és Szt. Csütörtök.: MTörv 8. e Vagy: Fischer Szent János püspök. pref. mfsz. .-ról. Paulínuszról: püspökök. Bi: vas. köny. Ed a FÜ-rõl. – Vagy: az e-ok egyikérõl MISE: szabadon választható. euk.51-59 – Egyet. I. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Keresztelõ Szent János vigíliája ebben az évben elmarad.2 3. (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. Ed utáni. saját.. az államfõk és politikusok védõszentje. Oi: TeDeum. pref. – Ev Jn 6. Úrnapi körmenet a Preorator 127. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. – Olv. e ZSO: az évk. Vagy: Nolai Szent Paulínusz püspök. közös v. köny. közn. saját. Dicsõség. Szt. Tamásról: vért. 23. fehér piros Szt. 22. mfsz. ÚRNAPJA.

Oi: TeDeum.80. MISE: szabadon választható. közn. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. – Egyet. Péntek. – Olv. sem a kül alkalmakra szólók. Ma nem mondható a IV.1-6 – ApCsel 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . euk. 25.22-26 – Lk 1. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Köznap.148 JÚNIUS II Ed az Úrnapról és a Bi a vas II Ed után 24. ZSO: az évk. pref. saját. e.-ról. fehér 1 MISE: saját. Szûz Mária közös miséibõl. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat.57-66.: Iz 49. Hitvallás. ima. köny. † KERESZTELÕ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE.

1-8.M. évk.-ant.-ról.1-8 9. 62-6 – Sz: Ter 27.1-5. Lec Róm 6.16-33 – K: Ter 19.-ról.JÚNIUS 149 I. – Olv. Zsoltárhét 26. és Magn. Ben. köny. 8-11.28-34 9. Ed utáni.3-4. I.23-27 8. VASÁRNAP.: Bi: vas.9-13 9. 8-11 – Ev Mt 10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 18. IV. Magn.15-29 – Sz: Ter 21. ZSO: az évk. Ed.5.1-4.: Függ. Vincés Nõvérek igazgatója.: 2Kir 4. vas. + MISE: saját.14-17 † Tyukos József C. Hitvallás.18-22 8. Oi: TeDeum. 14-16a.1-19 – P: Ter 23.37-42 – Egyet. IV. a vas.19 24. Függ.8-20 – Cs: Ter 22. pref. I.15-29 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 8. Dicsõség. vas.-ant. zöld 1 ÉVKÖZI 13. Szent Katalin telepi plébános (1991) .

Ed a FÜ-rõl. ev. közös v. II. saját. Kedd. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY.150 JÚNIUS II. Hétfõ. Dicsõség. – olv. fehér 1 MISE: szentek ált. köny. püspökök. E ZSO: az E-ról. ima. AZ EGYHÁZMEGYE VÉDÕSZENTJE. v. piros 2 MISE: egy vért. biharpüspöki plébános (2004) . pref. sem a kül.. a szentekrõl I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Demkó Pál. pref.. Szent Iréneusz püspök és vértanú. mfsz. és Sztlecke (új-szövetségi) a Sztköt kötetbõl – Egyet. köny. saját könyörgésekkel.. FÜ ZSO: az FÜ-rõl. Hitvallás. alkalmakra szólók. kanonok. v. Oi: TeDeum. mint fent. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. euk.. Bi az I Ed utáni 27.

ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: hitvallók közös. közn. köny. ima. – Vagy: az e-ról. 30. pref. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK.F. Hitvallás. piros 1 Esti misében: VIGÍLIA MISE: saját.1-10 – Gal 1. saját.: TeDeum (parancsolt ünnep) piros 1 + ÜNNEPI MISE: saját.. Ed a FÜ-rõl. I. szám). köny. köny. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Bi: vas. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. szám). Oi. vértanúkról: több vért. Vagy: A római Egyház elsõ szent vértanúi. pref. saját. Ed.: ApCsel 12. pref. e ZSO: az évk. közös v.. sem holnap nem mondható a IV. alkalmakra szólók.6-8. Ma van a Péter-fillér gyûjtés. – Olv. euk. Dicsõség. utáni.11-20 – Jn 21.15-19 – Saját egyet. szerint (8. szerint (8. mfsz. a Sztköt. Dicsõség.-ról. a Sztköt. . – Olv. Szabó Róbert János O.M. béli plébános (1971) zöld 3 Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Jakobis Jusztin CM áldozópap. E.17-18 – Mt 16.: ApCsel 3. pref. vért. sem a kül. piros A szt. saját (mint holnap).JÚNIUS 151 I.13-19 – Saját egyet. Köznap. 29. Hitvallás. Szerda. MISE: szabadon választható.1-11 – 2Tim 4. Sem ma este. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE. Missziós szándék (Missziós szerzetesnõk): Hogy a szerzetesnõk. fehér 1 MISE: saját. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. – Olv. Szûz Mária I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. 1. Elsõszombati mise nem mondható.14-18 v. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját. v. Oi: TeDeum.25-30 – Egyet. (Hitvallás nincs).6-11 Lecke 1Jn 4. II.7-16 – Ev Mt 11.39-56 – Egyet. teljes búcsút nyerhetnek. . fõleg a szegényebb országokban. A Sztköt. pref.: Mtörv 7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Szombat. legyenek az evangélium örömének tanúságtevõi és Krisztus szeretetének élõ jelei. Dicsõség. Róm 12. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. pref. – Olv. saját.152 JÚLIUS JÚLIUS Általános szándék (Az AIDS-betegek): Hogy a keresztények mûködjenek közre. saját részekkel. akik missziós területeken dolgoznak. Dicsõség. Hitvallás.: Szof 3. Ü ZSO: az Ü-rõl. szerint (9 szám). Péntek. köny. SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY). az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében.9-16 b – Lk 1. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel.

: Függ: IV. 42. VASÁRNAP. 55-57. IV.18-26 K: Ter 32.9-10 – Róm 8. 10-22 a – Mt 9.-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 14. Oi: TeDeum. 18-21.16-23 Sz: Ter 49.25-30 – Egyet. – + MISE: saját. Ed utáni 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 28. vas.1-7 Cs: Ter 44.7-15 P: Ter 46. 22-32 – Mt 9. Dicsõség.és Magn-ant.24-33 . pref.1-5 – Mt 10.-ról. 50. 1-7.9. évk. Ed a vas. zsoltárhét. 28-30 – Mt 10. 23 b-29. Bi: vas. 15-24 – Mt 10. – Olv.JÚLIUS 153 II. Ben.: Zak 9. Magn-ant: Függ. köny.32-38 Sz: Ter 41. 45.11-13 – Mt 11. vas. Hitvallás. ZSO: az évk. 29-33. I. 17-24 a – Mt 10. 5-7a. I.

Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet. – Vagy: az e-ról. mfsz. közös v. hitvallók közös. Antal Máriáról: lelkipásztorok v. Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. pref.-ról. selymesilosvai plébános (1981) 5. e ZSO: az évk. zöld 3 fehér JÚLIUS Hétfõ. saját. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… fehér Vincés család: Boldog Péter Georg Frassati.-ról. pref. Szt. kanonok. jótékonykodók. közn. Szent Erzsébetrõl: szentek ált. – Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. † Medgyessy Pál kisegítõ székesegyházban (1970) † Hribik Elemér tb. saját. MISE: szabadon választható. MISE: az e-ról. mfsz. Köznap. közn. köny. Köznap. zöld 3 fehér Kedd. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . szentek. pref. köny.154 4. e ZSO: az évk. szent nevelõk. e ZSO: az e-ról.

JÚLIUS

zöld 3

Szerda. Köznap.
Vagy: Goretti Szent Mária szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros

Szt. Máriáról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

6.

155

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.
zöld 3

Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Kuncz József teol. tanár, tb. esperes, érmihályfalvi plébános (1983)

156

JÚLIUS

Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
Péntek. A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE.
A székesegyházban: FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt kötetbõl.
– Egyet. köny. –
8.

Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

A többi templomban: Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, Olv.:
olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt
kötetbõl. – Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
Vagy: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai kínai vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.ról, vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros
fehér

A szent vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös, vagy mfsz.
Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

9.

………………………………………………………………………………………
Szent Ágoston Kínában született 1716-ban. A császári katonaságban
szolgát. Látva a szent vértanúk állhatatosságát megkeresztelkedett,
pap lett és az Evangélium megvallásáért és hirdetéséért 1815-ben a
vértanúságig jutott. Vele együtt emlékezünk meg a kínai egyház számos
vértanújáról, püspökökrõl, papokról, szerzetesekrõl, szerzetesnõkrõl,
valamint világi hívekrõl és gyermekekrõl, akik különféle életkorban és
Kína különbözõ helyein Krisztus istenségét szorongattatások között
vallották meg szóval és tettel.
Premontrei Rend:
Szent Adorján és Szent Jakab gorkumi vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent vértanúk, pref. vt.

JÚLIUS

157

III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10.
zöld 1

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11
– Róm 8,18-23 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 1,8-14.22
– Mt 10,34–11,1
K: Kiv 2,1-15 a
– Mt 11,20-24
Sz: Kiv 3,1-6.9-12
– Mt 11,25-27
Cs: Kiv 3,13-20
– Mt 11,28-30
P: Kiv 11,10. 12,1-14 – Mt 12,1-8
Sz: Kiv 12,37-42
– Mt 12,14-21

158

JÚLIUS

Hétfõ. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FÕVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, Dicsõség, pref. szerz. – Olv.:
Péld. 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. könyv.
11.

Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12.
zöld 3

Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

közös v. mfsz. ról. – Vagy: az e-ról. vértanú. Szt. Kamillról: szentek ált. zöld 3 fehér Csütörtök.-ról. saját. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk.. mfsz. 13. 159 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szitter Gyula monospetri plébános (1954) 14. jótékonykodók. v. † P. pref.JÚLIUS zöld 3 Szerda. Vagy: Szent Henrik. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Hroznata testvér. saját. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: saját vértanúk. Henrikrõl: szentek ált.J. köny. hitoktató (1952) . pref. fehér Szt. Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. vagy az e-ról. e ZSO: az évk. pref. MISE: szabadon választható. vt. Köznap. köny. Köznap. közös v. Olasz Péter S. közn.

Kármelhegyi Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. pref. egyht. ZSO: az évk. közös v. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. Péntek. Sz. köny. köny. mfsz. saját. fehér 2 MISE: püspökök v. közn. pref.160 JÚLIUS 15. Vagy: az e-ról. zöld 3 fehér Szombat. MISE: szabadon választható.-ról. Vagy: Kármelhegyi Boldogasszony e.. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Köznap. † Szent Bonaventura püspök és egyháztanító.

zöld 1 ÉVKÖZI 16.5-18 – K: Kiv 14.21-15.24-30 – Egyet. – Sz: Kiv 16. VASÁRNAP. Bi: vas.18-23 13.38-42 12. I.: Bölcs 12. – Olv. Hitvallás. 16-20b – P: Kiv 20. 17.JÚLIUS 161 IV.és Magn-ant: Függ. IV. + MISE: saját.26-27 – Mt 13.46-50 13. Ed.1-17 – Sz: Kiv 24.1-5.3-8 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 12. IV. köny. zsoltárhét.24-30 .13.1-2. Ben. vas.1-9 13. 9-11. Dicsõség. Magn-ant: Függ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 14. vas-ról. a vas.24-43 v. pref. 9-15 – Cs: Kiv 19.16-19 – Róm 8. Ed utáni.10-17 13. Mt 13. Oi: TeDeum.-ról. évk. I. ZSO: az évk.

saját részekkel. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 2 MISE: saját. MISE: szabadon választható.162 JÚLIUS 18. mfsz. Hétfõ. zöld 3 Kedd. Köznap. E ZSO: az E-ról. ZSO: az évk. közn. Szent Hedvig királynõ. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19.-ról.

21. MISE: szabadon választható. saját. Szt. Köznap. zöld 3 piros 163 Szerda. közn. köny. közös v. pref.. saját. v.-ról. Július 23-án távozott Istenhez. Vagy: Szent Apollinaris püspök és vértanú. – Vagy: az e-ról. köny. közös v. Lõrincrõl: lelkipászt. zöld 3 Csütörtök. Vagy: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap és egyháztanító.JÚLIUS 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a második század végén. v. e ZSO: az évk.-ról. MISE: szabadon választható. Apollinaris püspök és vértanú: egy vért. vagy az e-ról. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e ZSO: az évk. püspökök. Köznap. egyht. pref. fehér Szt. A Romagna tartománybeli Ravenna mellett Classe egyházát püspökként vezette és a vértanúság fényes tisztességével ékesítette. közn. mfsz.

– Olv. és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad õt a kereszt bölcsességére. hogy bármely hivatásban éljünk is. pref. 2 Kor 5. A mi Urunk Jézus Krisztus. aki veled él és uralkodik… .19-20 – Jn 15.1-4a v.1-8 – Egyet. SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ. ZSO: az Ü-rõl. fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. és Rómában halt meg 1373-ban. közös v.1-2. Szombat. Péntek. E ZSO: az E-ról.: Gal 2.: Én 3. Megírta látomásait. nyolc gyermek anyja. Ed a vasárnapról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 23. Saját egyet. Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. – Olv. mindig és midenben téged keressünk. pref.14-17 – Jn 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Svéd származású férjes asszony volt. saját részek. mfsz. te Szent Brigittát élete folyamán különbözõ utakon vezetted. I. Szent Katalinnal Itáliába költözött. Add. szent asszonyok. köny. Ni a IV hétrõl. † Szent Mária Magdolna. Leányával. fehér 2 MISE: saját. (Hitvallás nincs). EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. Mindent a Szent asszonyok közös zsolozsmájából végezzünk. a te Fiad által.11-18. a Sztköt.164 JÚLIUS 22. Könyörgés: Istenünk. Egy Santiago de Compostellai zarándoklat után férje a ciszterci rendbe lépett. és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. szerint (10. Dicsõség. szám). könyv. Ü.

I. vas. VASÁRNAP. ról.7-11. – Olv. gépjármûvek megáldása.1.15-24. ZSO: az évk. 5b-9. 4-11.: Függ. 27. Magn ant. évk.8-17 – – – – – – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 13.54-58 14. utáni.és Magn-ant. Oi: TeDeum. Bi: vas.: 1Kir 3. a vas. 34b-37 Sz: Lev 25.28-30 – Mt 13.5. Hitvallás. a szertartás könyv szerint az autók.-ról. Dicsõség. pref. Ed.JÚLIUS 165 I.: Függ.1-12 . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 32.47-53 13. 34. vas. 28 Sz: Kiv 34.36-43 13.44-52 – Egyet. Ben.29-35 Cs: Kiv 40.44-46 13. az utazók védõszentjének is az ünnepe. I. 24. + MISE: saját. Ma van Szent Kristófnak. IV. zöld 1 ÉVKÖZI 17. Végezhetõ. köny. zsoltárhét. 32-36 P: Lev 23. 15-16. IV. Ed.14-19.7-12 – Róm 8.31-35 13. 30-34 K: Kiv 33.

Kedd. SZENT JAKAB APOSTOL. köny. Ma nem mondható a IV. fehér 1 MISE: saját. euk.1. szentek.16-17 – Egyet. ima. apostol. a Boldogságos Szûz Mária szülei. köny. Ü ZSO: az Ü-rõl. – Olv.166 JÚLIUS Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varga Lajos kisegítõ Szent Lászlóban (1977) † Zöldy András Miklós kanonok. II.: 2Kor 4. 25. Szent Joakim és Szent Anna. v. Dicsõség. I. sem a kül. E ZSO: az E-ról. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs). alkalmakra szólók. piros 1 MISE: saját.20-28 – Egyet.10-15 – Mt 13. székesegyházi plébános (1981) . saját részek.: Sir 44. pref. – Olv.7-15 – Mt 20.

1828. te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg. 27. ZSO: az évk.JÚLIUS 167 zöld 3 Szerda. ahol szigorú élettel. Pappá szentelték. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Charbel Makhlouf áldozópap (ejtsd: Sárbel Mákluf) Libanoni Biqua Kafra falucskában 1828-ban született. és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. MISE: szabadon választható. Chàrbell Makhloufról: szentek ált. és így országodba eljussunk. köny. mfsz. zöld 3 Csütörtök. Köznap. hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. e ZSO: az évk. ahol a Szarbelliusz nevet kapta. add. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. Isten mindörökkön örökké. – Vagy: az e-ról. fehér Szt. közös v.. Köznap. 28. pref. Amen. Kérünk. Könyörgés: Istenünk. Belépett a libanoni Maroniták Rendjébe. Vagy: Szent Chàrbel Makhlouf áldozópap. saját. közn. december 24-én csendben elhunyt az Úrban. a magányra és a nagyobb tökéletességre vágyódva remeteségbe vonult.-ról.-ról. közn. folytonos önmegtagadással és imádságban szolgálta az Istent.

köny. E ZSO: az E-ról.168 JÚLIUS 29. saját részek.-ról. egyházt. fehér 2 MISE: saját. pref közös v. fehér fehér Szt.7-16 – Jn 11. 30. Köznap Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító e. e.: 1Jn 4. MISE: szabadon választható.38-42 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. mfsz. közn.19-27 v. Péntek.– Vagy: az e-ról. – Olv. saját. ZSO: az évk. pref. Lk 10.. Szûz Mária közös miséibõl. közös v. Szûz Mária szombati emléknapja. † Szent Márta. Péterrõl: püspökök v.

4-13 – Mt 17.13-23 P: MTörv 4. Ben és Magn ant.22-36 Sz: Szám 13.: Iz 55. 31.37-39 – Mt 14.4b-15 – Mt 14. pref. ról. 1. a vas.32-40 – Mt 16. 26-14. zsoltárhét. vas. IV.14-19 . utáni.: Függ. vas. Ed. Ed. I.13-21 K: Szám 12. Hitvallás. 34-35 – Mt 15. köny. I.13-21 – Egyet.21-28 Cs: Szám 20. ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Szám 11.35.JÚLIUS 169 II.24-28 Sz: MTörv 6. zöld 1 ÉVKÖZI 18. Oi: TeDeum.2-3a.26-30.1-13 – Mt 16.1-13 – Mt 14.1-3 – Róm 8. + MISE: saját. VASÁRNAP ZSO: az évk. Magn ant. Bi: vas. Dicsõség. évk.: Függ. – Olv. IV.

saját. Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Eymard (Ejmár) Péter Julián áldozópap 1811-ben született a franciaországi La Mure-ben. és ilyen tevékenységre való mozgalmak szervezése. – Vagy: az e-k egyikérõl. Megalapítja az Oltárszentségrõl nevezett Papok Kongregációját. 1. a világ minden fiatalját arra serkentse. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. fehér 2 MISE: püspök v. 1868-ban halt meg. e ZSO: az évk.-ról.. közn. Szt. újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. mfsz. Vianney Szent János is segítette és támogatta. pref.170 AUGUSZTUS AUGUSZTUS Általános szándék (Ifjúsági világnap): Hogy az ifjúsági világnap. E ZSO: az E-ról. Missziós szándék (Nyugat keresztényei): Hogy Nyugat keresztényei. 1962-ben került sor szentté avatására. pref. mfsz. e Vagy: Szent Eymard Julián Péter áldozópap. saját részekkel. (La Mür) Hosszas küzdelmek és áldozatok után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza. közös v. köny.. Hétfõ. saját. fehér fehér Szt. egyht. MISE: szabadon választható. 2. pref. Julián Péterrõl: lelkipászt. akiknek fõ tevékenysége az Oltárszentség tisztelete. amelyet Madridban tartanak. közös v. közös v. Köznap. saját könyörgésekkel. a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal. 1834-ben szentelték pappá. mfsz. Özsébrõl: püspökök. . köny.

fehér 2 MISE: lelkipászt. mezõtelegdi plébános (1984) .. pref. Tenkegörbed utolsó önálló plébánosa (1964) 4. saját.F. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Wallner Gyõzõ tb. Vianney Szent János Mária áldozópap. MISE: szabadon választható. mfsz. E ZSO: az E-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. közös v. kanonok. Köznap.AUGUSZTUS 3. Csütörtök. közn. igazgató (1971) † Éberwein Sándor József tb. Kovács Lajos O. köny. kanonok.-ról. zöld 3 171 Szerda.M.

saját. – Olv. saját. 2Pét 1. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. közn. PÁL pápa . sem kül. euk. pref. Ü ZSO: a Ü-rõl.-ról. † Köznap. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Sz. pref. szám). saját. Dicsõség. e ZSO: az évk. II.1-9 – Saját egyet. pref. fehér 1 MISE: saját.. ima.13 14. Vagy: Szûz Mária római fõtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). esperes. mondható Vo Jézus Szívérõl. v. (Hitvallás nincs).9 10. Oi: TeDeum. Mária I. Szombat. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér fehér Péntek. alkalmakra szólók. könyv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † VI. v.: Dán 7. saját. az új Szent szerint (12.16 19 – M17.AUGUSZTUS 172 5. köröstarjáni plebános (1983) 6. Havas Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Várady István tb. köny. Ma nem mondható IV. – Vagy: az e-ról.

11.1-13 – Mt Sz: Józs 24.: Függ. Bi: vas.AUGUSZTUS 173 III.-ról. pref.21–19. – Olv. I. Ed.1-5 – Mt 14.12-14 18.1-8 – Mt Sz: MTörv 34. 13-17 – Mt P: Józs 24.15-20 18.és Magn-ant. VASÁRNAP ZSO: az évk.9a. Oi: TeDeum.: 1Kir 19. IV. Ben. zsoltárhét. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: MTörv 10.10. Hitvallás. a vas. Utáni 7. + MISE: saját.1-5. köny. I. évk.: Függ.1 19.1113a – Róm 9. zöld 1 ÉVKÖZI 19. IV.12-22 – Mt K: MTörv 31. Magn-ant.13-15 . Ed.7-10.3-12 19. vas-ról.21-26 18.1-12 – Mt Cs: Józs 3.22-33 – Egyet. Dicsõség. vas.14-29 – Mt 17.

1942. A halál boldogság volt számára. november 9-én halt meg a gázkamrában. tanított. piros 1 MISE: saját könyörgés. január 1-én megkeresztelkedett Speyerben és Münsterben. sem a kül. Ü ZSO: nem szerepel.Te Deum Rd és Ed mint fõünnepen. fehér 2 MISE: lelkipászt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 9. II. saját részek. A fokozódó egyházüldözés eltiltotta a tanítástól. Ma nem mondható a IV. Auschwitzba deportálták és valószinûleg 1942. közös zsolozsmáját. János Pál pápa 1987. 2-án zsidó származása miatt a németek leteratóztatták. a III hét keddjérõl.32 36 – Jn 15. május 1-én Kölnben boldoggá. Avilai Szent Terézia Önéletrajzának hatására megnyílt elõtte a kegyelmi élet. és Husserl tanársegéde lett. kérte a kölni kármelita zárdába. 1922. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1891. amelyet a népe és a bûnösök megtéréséért ajánlott fel. Bi a napról. az engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt fõ törekvése. E ZSO: az E-ról. közös v. Kiváló szellemi adottságai révén 26 évesen filozófiai doktorátust szerzett. saját könyörgésekkel.: Zsid 10.9 17 – Egyet. alkalmakra szólók. vért. mfsz. Szent Domonkos áldozópap. aug. október 11-én Rómában szentté avatta és Európa társvédõszentjévé nyilvánította. v.. Oi: minden mint fõünnepen. ahol a Teréz Benedikta nevet kapta. – Olv. szerz. vért. (A Sztköt szerint). október 12-én született Breslauban vallásos zsidó család tizenegyedik gyermekeként. pref. euk.. pref. v. Kedd. Az alázat. szerz. A KERESZTRÕL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (Edith Stein) SZÛZ ÉS VÉRTANÚ. (Hitvallás nincs). Dicsõség. 1998. vehetjük az egy vért.174 AUGUSZTUS 8. . A német katolikus nõmozgalom egyik irányítója lett. Hétfõ. szerz. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. ima. Elöljárója utasítására a kármelben is folytatta bölcseleti és aszketikus írói tevékenységét. Felvételét. 1933-ban. v. köny. Ni.

euk. alkalmakra szólók. Csütörtök.. piros 1 MISE: saját. mfsz. fehér 2 MISE: szüzek v.6 10 – Jn 12. SZENT LÕRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ. 10. (Hitvallás nincs).AUGUSZTUS 175 Könyörgés: Atyáink Istene. hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítõjének. saját. pref. Szent Klára szûz.: 2Kor 9. köny. vért. és általa eljusson örök színelátásodra. Közbenjárására add. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. pref. – Olv. köny. ima a kül. Szerda.24-26 – Egyet. Isten midörökkön örökké. Ü ZSO: az Ü-rõl saját. szerz. Ma nem mondható a IV. Oi: TeDeum. E ZSO: az E-ról. te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészten halálig kövesse. Amen. Dicsõség.

† Köznap. Szent Johanna Franciskáról: szerz. pref. közn.. e ZSO: az évk. Ide került mert. pref. Szombat. – Vagy: az e-ról. Boldog XI. fehér 2 MISE: pápák. közös v. köny. pref. Ince pápa. E ZSO: az E-ról. Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ. MISE: szabadon választható. . közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Gertrúd szûz. köny. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: szüzek. e. zöld 3 fehér AUGUSZTUS Péntek. azon a napon a Guadalupei Szûz Mária emléknapja van. 12-nél található. Szûz Mária közös miséibõl. A Misekönyvben dec. mfsz. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.176 12. köny.-ról. mfsz. mfsz. saját. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. saját.

Hitvallás.21-28 – Egyet.1.-ról. zsoltárhét.: Függ. + MISE: saját.54 57 – Lk 11.29-32 – Mt 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bír 2. zöld 1 ÉVKÖZI 20.23-30 20. euk. 8-11.22 – Sz: Rúth 2. – Olv.11-24a – Sz: Bír 9.: Függ. Ed. IV. .és Magn-ant. 3-6.29-39 a – P: Rúth 1. 16. sem a kül. VASÁRNAP ZSO: az évk. I. Magn-ant. ima. vas.16-22 19.: Iz 56.AUGUSZTUS 177 IV. 14b-16.34-40 23. pref.: 1Krón 15. – Olv. utáni 14.6-15 – Cs: Bír 11. Hitvallás. köny.11-19 – K: Bír 6.13-15.3-4. alkalmakra szólók. Ed.6-7 – Róm 11.27 28 – Saját egyet. 13-17 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 19. vas-ról. a Sztköt. saját. szám) Sem ezen.15-16. IV. szerint (13.1-12 Esti mise: fehér 0 SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE. 4.1. évk. sem a holnapi misén nem mondható a IV. köny. pref. Ben.1-14 22. Dicsõség. Bi: vas.1-16a 22. – 1Kor 15. I. a vas. Dicsõség.1-3. (NAGYBOLDOGASSZONY). fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. Oi: TeDeum.1-2.

hogy a római egyház ne maradjon pásztor nélkül. mfsz. fehér 0 + MISE: saját. közös v. Hétfõ.178 AUGUSZTUS I. SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY). az új Szent szerint (13. pref.1 6a. – Olv. saját. 12. – Vagy: az e-ról.20 27 – Lk 1. 15.-ról. köny.. Vértanúságot szenvedtek. zöld 3 piros Kedd.39-56 – Saját egyet.10 – 1Kor 15. holttestük átvitele Fábián pápa (235– 250) idejében történt a római Kalixtusz katakombába. Dicsõség. a FÜ-rõl. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. azért került nálunk erre a szabad napra a nem kötelezõ emléknapjuk. a magyar naptár szerint a mai napon emlékezünk meg róluk. mint akiket Szardínia szigetére számûztek. Az átvitel napja augusztus 13. Szent Ponciánusz akadályoztatása miatt lemondott tisztségérõl. Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért. saját. Köznap. Ed utáni. Ed. pref.: Jel 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szent vértanúkról úgy emlékezik meg Depositio martyrum.19a. közn. A Misekönyvben aug. Bi: vas. Ince pápát. I. Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. . MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Akkor ünnepeljük Boldog XI. Hitvallás. saját. köny. 13-nál található.

Köznap. közn.-ról. közn.AUGUSZTUS 17. Vagy Eudes Szent János áldozópap. közös v. Köznap. de akkor mi Szent Bernát apát kötelezõ emléknapját üljük. Vagy az e-ról. zöld 3 fehér Csütörtök. köny. ZSO: az évk. saját.-ról. A Misekönyvben augusztus 19-én található. MISE: szabadon választható. pref. Eudes Szent János áldozópap. mfsz. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. zöld 3 179 Szerda.

köny. pref. I. MAGYARORSZÁG FÕVÉDÕSZENTJE. Bi: vas. † Szent Bernát apát és egyháztanító. szerz.: Péld 4. saját könyörgésekkel. v. Szombat.24 29 – Saját egyet. pref. bihari plebános (1986) I. mfsz. 20.180 AUGUSZTUS 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gocs György tb. Dicsõség.10-15. saját. fehér 1 + MISE: saját. Ed utáni. Oi: TeDeum. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. a Sztköt. közös v. saját. szerint (14. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . SZENT ISTVÁN KIRÁLY. a FÜ-rõl. kanonok. fehér 2 MISE: egyhtan. E ZSO: az E-rõl. Hitvallás.17 24 – Mt 7. Ed.18 27 – Ef 4. – Olv. Péntek.

13-20 – Egyet. Oi: TeDeum.23-26 Sz: 1Tessz 2. Hitvallás.33-36 – Mt 16. vas.-ról. Magn-ant.1-5.42-51 P: 1Tessz 4. – Olv. vas. IV. Ed utáni.19-23 – Róm 11.7-13 – Mt 24. Ben.: Iz 22.és Magn-ant: Függ.14-30 . Ed a vas.AUGUSZTUS 181 I. VASÁRNAP.9-13 – Mt 23. zöld 1 ÉVKÖZI 21. évk.27-32 Cs: 1Tessz 3. zsoltárhét. I. 21. pref. + MISE: saját. köny.: Függ.8b-10 – Mt 23. I.9-11 – Mt 25. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 1. Bi: vas. ZSO: az évk.1-8 – Mt 25. IV.13-22 K: 1Tessz 2.-ról. Dicsõség.1-13 Sz: 1Tessz 4.1-8 – Mt 23.

-ról vagy az e-ról. közös v. e ZSO: az évk. Hétfõ. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Rácz Miklós tb. II. saját. Boldogságos Szûz Mária királynõ. Mária I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Novák Kálmán tb. esperes. újpalotai plébános (1994) . köny. Sz. pref. kanonok.182 AUGUSZTUS 22. Köznap. fehér 2 MISE: saját. fehér Szt. pref. mfsz. Rózáról: szüzek. MISE: szabadon választható. v. 23. közn. váradszentmártoni plebános (1968) zöld 3 Kedd. Vagy: Limai Szent Róza szûz.

saját.AUGUSZTUS 183 Szerda. mfsz. e Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap.9b – Jn 1. közn. piros 1 MISE: saját. Dicsõség.: Jel 21. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. pref. e ZSO: az évk. lelkipászt. fehér fehér Szt. apostol. – Olv. (Hitvallás nincs). közös v. Ü ZSO: az Ü-rõl.. MISE: szabadon választható. mfsz. v. Vagy: Szent Lajos. Oi: TeDeum. Köznap.45-51 – Egyet. I. pref. köny. Lajosról: szentek ált. köny. pref. Józsefrõl: nevelõk v. 25. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 24.-ról – Vagy: az e-ok egyikérõl. II. köny. SZENT BERTALAN APOSTOL. közös v. Szt.

ZSO: az évk.-ról MISE: szabadon választható. asszonyok.184 26. saját. pref közös v. Szent Mónika. Szombat. fehér 2 MISE: Szt. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. zöld 3 AUGUSZTUS Péntek. E ZSO: az E-ról. saját részekkel. mfsz. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27.

ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját.1-5 Premontrei Rend: SZENT ÁGOSTON püspök. Hitvallás. vas. IV. évk. pref.16-30 K: 1Tessz 5.38-44 Cs: Kol 1.: Függ. Dicsõség. ZSO: az évk. zöld 1 ÉVKÖZI 22. IV. köny.-ról.1-8 – Lk 4. vas. mfsz.31-37 Sz: Kol 1. hálaadó mise. ott mondható egy.1-11 P: Kol 1.21-27 – Egyet. 28. Oi: TeDeum. évk. Hitvallás.AUGUSZTUS 185 II. pref.21-23 – Lk 6. – Olv. 9-11 – Lk 4.1-2 – Mt 16.14-20 – Lk 5. FÜ. + MISE: saját. Hitvallás.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 4. Ed utáni.33-39 Sz: Kol 1.1-6. az arról szóló alkalmi v. VASÁRNAP.: Függ. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik meg. Bi: vas.9-14 – Lk 5. zsoltárhét. Dicsõség.: Jer 20.13-17 – Lk 4. Magn-ant. vas.7-9 – Róm 12. . Ed a vas.-ról.és Magn-ant. I. (Dicsõség. I. pref. Ben. Ma van a terménybetakarítási ünnepség.

Hétfõ. . Premontrei Rend: Boldog Broniszláva szûz. szám). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Gebra Mihály pap. Köznap. Keresztelõ Szent János vértanúsága. vagy mfsz. az új Szent szerint (6. közn. v.-ról. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját. pref. szûz. pref.186 AUGUSZTUS 29. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös.17 19 – Mk 6. vtk. mfsz.. Olv.17 29 – Saját egyet. E ZSO: a E-ról fehér 2 MISE: szüzek.: Jer 1. pref saját. vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. saját részekkel. ZSO: az évk. zöld 3 Kedd. köny.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . zöld 3 187 Szerda. Köznap.-ról.AUGUSZTUS 31. közn. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk.

közn.-ról. MISE: szabadon választható. Krisztus Fõpapról v. Köznap. zöld 3 fehér Csütörtök. pref. Missziós szándék (Az egyház Ázsiában): Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltõ közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot. papi-szerzetesi hivatásokért.188 SZEPTEMBER SZEPTEMBER Általános szándék (A tanerõk): Hogy a tanárok és tanítók tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet. és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. 1. és hiteles erkölcsi és lelki értékekre neveljenek. ZSO: az évk. kar. mondható Vo. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

saját részekkel. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. közn. Jézus Szívérõl. v II. mfsz. Mária I. MISE: szabadon választható. pref. könyörgés saját. Sz. 3. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl.SZEPTEMBER 2.. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Francois Lajos. pref. pref. Vincés Nõvérek igazgatója. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. saját. zöld 3 fehér 189 Péntek.M. mondható egy Vo. vtk. † Köznap ZSO: az évk. vértanúk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dusik Tibor C. közös. mondható elsõpénteki Vo. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vtk. Gruyer János és Rogue Péter missziós papok. Szent Katalin telepi plébános (2000) . Szombat. E ZSO: az E-ról. Sz.-ról. fehér 2 MISE: saját. pref közös v.

vas. évk.24-2.15-17 – Lk 6. VASÁRNAP. zöld 1 ÉVKÖZI 23.-ról.20-26 Cs: Kol 3. Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kol 1. pref. köny. IV. Oi: TeDeum.3 – Lk 6. + MISE: saját. Magn-ant: Függ.1-11 – Lk 6.12-17 – Lk 6. I. Dicsõség.39-42 Sz: 1Tim 1. I. 12-14 – Lk 6. 4.15-20 – Egyet.43-49 .190 SZEPTEMBER III. zsoltárhét. Bi: vas.1-2.: Ez 33.8-10 – Ev Mt 18.7-9 – L: Róm 13.6-15 – Lk 6. vas.12-19 Sz.6-11 K: Kol 2.27-38 P: 1Tim 1. Ed a vas. – Olv. IV. Hitvallás. ZSO: az évk.és Magn-ant: Függ.-ról. Ben. Kol 3.

Amen. haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által.SZEPTEMBER 191 zöld 3 Hétfõ. szerz. szeptember 5-én halt meg. Közbenjárására add. Köznap. 5. Édesapja módos kereskedõ volt. ZSO: az évk. pref. II. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. hogy a keresztfára feszített. fehér Kalkuttai Boldog Teréz: szüzek v. Isten mindörökkön-örökké. Valami nagyon szépet akart tenni Istenért. közn. amelynek az a hivatása. Az írországi Lorettói Boldogságos Szûz Mária Rendbe lépett. október 19-én Rómában boldoggá avatta. közn. hogy szenvedõ testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. Csak votívmisével ünnepelhetõ. hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben.-ról. MISE: szabadon választható. mivel emléknapja csak a Szeretet Misszionáriusai számára lett jóváhagyva. mfsz. nõk. János Pál pápa 2003. Könyörgés: Istenünk. 6. Bélteky Ferenc (1968) általános helynök. Köznap. 1997. zöld 3 Kedd. Járja Kalkutta nyomornegyedeit és a nyomorgók megsegítésére 1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét. Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szûz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. közös v. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott.-ról. te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad. 1929–1946 között elõkelõ hindu leányokat tanított. amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. augusztus 27-én született Skopjében. . akiknek Indiában is volt missziós telepük. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910.

– Olv. alkalmakra szólók. fehér 1 MISE: saját. köny. piros 1 SZEPTEMBER Szerda.192 7. vért. Sz. (Hitvallás nincs). – Olv. KASSAI VÉRTANÚK. – Róm 8. Oi: TeDeum. Dicsõség. euk. euk. v. Dicsõség. ima. monospetri plébános (1982) 8. alkalmakra szólók. ima.28-30 – Mt 1.: Bölcs 3. Ü ZSO: az Ü-rõl.: Mik 5. Mt 1. SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE – KISBOLDOGASSZONY. Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .18 23 v. Ü ZSO: az Ü-rõl.18-23 – Egyet.1-4 v. MISE: saját. esperes. ISTVÁN ÉS MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK. sem a kül.1-16. pref. Mária I. SZENT MÁRK.28-33 Nem mondható a IV. II. pref. (Hitvallás nincs). Oi: TeDeum.1-9 – Mt 10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Újváry László Ödön tb. sem a kül. Ma nem mondható a IV.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – vagy az e-ról. közn. 10.. közn. Szûz Mária közös miséibõl. Rodriguez Szent Alfonz. különösen is buzdította a missziós hivatásra.SZEPTEMBER 193 zöld 3 Péntek. felebarátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük. június 23-án született a spanyolországi Verdúban. pref. † Köznap. zöld 3 Szombat. hogy mindig azt keressük. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. majd belépett Jézus Társaságába. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Claver Szent Péter 1580. Közbenjárására add meg nekünk. ami kedves elõtted.) MISE: szabadon választható. szentek I v. saját. II. Péterrõl: lelkipászt. Pappá szentelése után a kolumbiai misszióba került. ZSO: az évk.-ról. Könyörgés: Istenünk. közös zsolozsmáját. e. 9. Vagy: Claver Szent Péter áldozópap. e ZSO: az évk. (Claver Szent Péter nem szerepel. hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen. A kolumbiai Carteganában halt meg 1654. pref. köny.-ról. fehér Szt. közös v. A mi Urunk Jézus Krisztus… Vincés család: Boldog Friederic Ozaman pap. aki portástestvér volt a mallorcai kollégiumban. és erõt adtál neki arra. hithird. Köznap. mfsz. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: Szerzetesek közös. szeptember 8-án. ahol – fogadalma szerint – egészen haláláig apostolkodott a négerek között. vehetjük a lelkipászt. te Claver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára hívtad. A barcelonai egyetemen tudományos és mûvészeti tanulmányokat folytatott. v. MISE: szabadon választható.

1-8 – Lk 7.33.31-35 Cs: 1Tim 4. Ben.14-16 – Lk 7. pref. Dicsõség. zsoltárhét. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tim 2. I. Bi: vas. IV. 28. Hitvallás. Ed utáni.és Magn-ant: Függ.-ról. vas. I. 11. IV. évk.1-10 K: 1Tim 3. a vas. 9Róm 14. vas. Ed. zöld 1 ÉVKÖZI 24.194 SZEPTEMBER IV.12-16 – Lk 7.11-17 Sz: 1Tim 3. – Olv: Sirák 27.7-9 Ev Mt 18.36-50 P: 1Tim 6. köny.2c-12 – Lk 8.-ról. VASÁRNAP. ZSO: az évk.13-16 – Lk 8.4-15 .1-3 Sz: 1Tim 6. + MISE: saját. Oi: TeDeum. Magn-ant: Függ.1-13 – Lk 7.21-35 – Egyet.

Hétfõ. II. egyht. Kedd. hogy mindazok. Isten midörökkön-örökké. add. Ünneplése 1969-ben kimaradt az általános római naptárból. mfsz. veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. saját könyörgésekkel. Ezután a gyõzelem után kezdõdött Magyarország felszabadítása is a török iga alól. napon tartották. Boldog XI. a te Fiad által. akik a Boldogságos Szûz Mária dicsõséges szent nevét tisztelik.SZEPTEMBER 195 12. köny. Ince pápa az egész Egyház számára elrendelte annak emlékére. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: püspök v. II János Pál pápa az új Római misekönyv kiadásakor. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító. I. pref.. aki. Mária. Szûz Mária szent neve. 2000. de a magyar és német nyelvterületen továbbra is megmaradt. Nagyvárad is 1692-ben szabadult fel. A mi Urunk Jézus Krisztus. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. század óta a Mária születésnapja utáni 14. Amen. v. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szûz Mária neve ünnepét a spanyolországi Cuenca Egyházmegyében már a 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . az õ közbenjárására nyerjék el irgalmasságod jótéteményeit. 13. E ZSO: az E-ról. Könyörgés: Mindenható Istenünk. április 10-én újra bevezette az egész Egyház számára. közös v. pref. Sz. hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.

196 14. Dicsõség. Ü ZSO: az Ü-rõl. köny. sem a kül. saját. a Sztköt.7-8 – Jn 19. Ma nem mondható a IV. II. Mise: saját. . FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum.6-11 – Jn 3.: Zsid 5. Csütörtök.13-17 – Saját egyet.33-35 – Egyet.: Szám 21. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. Szûz Mária I.25-27 v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: FÁJDALMAS SZÛZANYA. Sz. Mária I. Dicsõség. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA. Fájdalmas Szûzanya. pref. pref. – Olv. alkalmakra szólók. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját. saját. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. szerint (16. (Hitvallás nincs). pref. Lk 2. vagy II. Hitvallás. euk. v. Fil 2. köny. ima. – Olv. szám).4-9 v.

saját.SZEPTEMBER 197 16. saját könyörgésekkel. E ZSO: az E-ról. 17. egyht. – vagy az e-ról MISE: szabadon választható. Péntek. e. e ZSO: az évk. köny. Szûz Mária szombati emléknapja. pref. váradvelencei plébános (1974) zöld 3 Szombat. Szûz Mária közös miséibõl. közös v. közn. † Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk. esperes. közös v. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek László tb. pref. Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. Köznap. fehér fehér Szent Róbertrõl: püspökök v. mfsz. mfsz. piros 2 MISE: vért.. püspökök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról.

-ról. köny. – Olv. 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZÉKTEMPLOM FELSZENTELÉSE.-ról. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ezd 1.27a – Mt 20. Magn-ant: Függ. pref. Oi: TeDeum.1-16a – Egyet. Bi: vas. Hitvallás.1-8 – Lk P.5-9 – Lk Cs: Agg 1.7-9 9. vas. Ed utáni. zöld 1 ÉVKÖZI 25. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: templom szentelés B. Ben. Ed. Dicsõség. I. 10-11a – Lk 8.1-6 9.19-21 9. I.1b-10 – Lk Sz: Zak 2.1-5. IV.és Magn-ant: Függ.44b-45 .16-18 8.7-8. IV. zsoltárhét. VASÁRNAP. ZSO: az évk.: Iz 55.20 – Filem 20c-24.1-6 – Lk K: Ezd 6.12b. vas. Hitvallás. + MISE: saját. évk. Agg 2.198 SZEPTEMBER I.18-22 9. 14-20 – Lk Sz: Ezd 9. a vas. Dicsõség.6-9.

Kedd. Csong Haszang Szent Pál és társaik. v. püspökök. közn. pref. Szent Januáriuszról: egy vért. koreai vértanúk. piros 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. mfsz. saját. közös v. Kim Taegon Szent András áldozópap. pref.SZEPTEMBER 19. Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. Köznap. zöld 3 piros 199 Hétfõ. köny. közös v. mfsz.-ról. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. – Vagy: az e-ról.

Praem. ZSO: az évk. pref.9-13 – Egyet. közn. I. zöld 3 Csütörtök. v. sem a kül. II. Köznap.11-13 – Mt 9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tauszik H. 21. Dicsõség. euk. MISE: szabadon választható. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. Oi: TeDeum.200 SZEPTEMBER Szerda. (1992) igazgató tanár.: Ef 4. (Hitvallás nincs).-ról. Ü ZSO: az Ü-rõl. köny. József Alajos O. – Olv.1-7. alkalmakra szólók. ima. templomigazgató 22. apost. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . piros 1 MISE: saját.

Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Giovanni Rotondoban. (Hitvallás nincs). hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében. euk. köny. A hivek lelki vezetésében. püspökök. Oi: TeDeum. május 2-án boldoggá és 2002. ahol 1910. János Pál pápa 1999. sem a kül. hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében. augusztus 10-én szentelték pappá. Amen.: Bölcs 3. v. pref. piros 1 MISE: egy vért. a Benevento melletti Pietrelcina faluban született 1887. II. és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. mfsz. alkalmakra szólók. fehér 2 MISE: lelkipászt. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ. saját könyörgésekkel. Isten mindörökkön-örökké. te Szent Pió áldozópapodnak megadtad azt a kegyelmet. Ü ZSO: az Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Olaszországban. vért. a bûnbánok gyóntatásában.. és így feltámadásának dicsõségében is részesüljünk. Péntek. Kapucinus szerzetes lett. Ma nem mondható a IV.28-33 – Egyet. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Könyörgés: Mindenható. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. – Olv. 24. közös v. szeptember 23-án halt meg S. Közbenjárására add. E ZSO: nem szerepel. ima. Dicsõség. örök Isten.SZEPTEMBER 201 23. vehetõ a szerzetesek közös zso-ja.1-9 – Mt 10. 1968. pref. június 16-án szentté avatta Rómában a világ minden tájáról összegyûlt hívek jelenlétében. Fõleg az apulai San Giovanni Rotondóban teljesített szolgálatot nagy odaadással. május 25-én. † Pietrelcinai Szent Pio áldozópap. a betegek és szegények iránti gondoskodásban buzgólkodott.

Ma van a Szentírás vasárnapja. I.-ról.51-56 9. Magn-ant: Függ. zsoltárhét.15-22 – Lk Sz: Bár 4. A lelkipásztorok ma buzdítsák a híveket a Szentírás olvasására.1-12 10. I.17-24 . köny. zöld 1 ÉVKÖZI 26. Bi: vas. vas. évk. IV.: Ez 18. 27-29 – Lk 9.-ról. 2.1-4a. Oi: TeDeum. Hitvallás. Ben.és Magn-ant: Függ.25-28 – Fil 2. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedõ helyre.1-8 – Lk Cs: Neh 8.1-11 v.202 SZEPTEMBER II. vas. + MISE: saját.1-8 – Lk K: Zak 8. 7b-12 – Lk P: Bár 1. Ed utáni.5-12.57-62 10.1-5 – Mt 21.46-50 9. – Olv.20-23 – Lk Sz: Neh 2. hogy a hívek tiszteleghessenek elõtte.28-32– Egyet. IV.13-16 10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zak 8. 5-6. VASÁRNAP. pref. 25. Ed a vas. ZSO: az évk. Dicsõség.

Kozma és Damjánról: több vért. saját könyörgésekkel. pref. FÜ ZSO: a FÜ-ról Oi: TeDeum. Szt. közös v. hegyközcsatári plébános (2007) . Hitvallás. – Vagy: az e-ról. zöld 3 piros 203 Hétfõ. e ZSO: az évk. ALAPITÓ. pref.-ról.. pref. esperes.SZEPTEMBER 26. fehér 2 MISE: saját. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP. vért. † Binder György tb. Páli Szent Vince áldozópap. közös v. mfsz. közn. mfsz. E ZSO: az E-ról saját részek. fehér 1 MISE: saját. Dicsõség. Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. Köznap. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. MISE: szabadon választható.

pref. sem a kül. fehér 1 MISE: saját. saját.: Dán 7. e Vagy: Ruiz Szent Lõrinc és társai Fülöp-szigeteki vértanúk.. JÁNOS PÁL pápa (1978) † Dr. Szt. köny. Ü ZSO: az Ü-rõl. 28. – Olv. Ópalotay János apát kanonok.7-12a – Jn 1. – Vagy: az e-ok egyikérõl. vért. MISE: szabadon választható. közös v. Csütörtök. angyalok. (Hitvallás nincs). Vencelrõl: egy vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten szolgája MÁRTON ÁRON Püspök (1980) . Jel 12. e ZSO: az évk.. SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FÕANGYALOK. Lõrinc és társairól: több vért.13 14 v.-ról. alkalmakra szólók. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † I. vért. Oi: TeDeum. pref. euk. saját. közös v. ima. köny.204 SZEPTEMBER zöld 3 Szerda. közn. váradõsi plébános (1986) 29. Ma nem mondható a IV. Vagy: Szent Vencel vértanú. SZENT MIHÁLY.47-51 – Egyet.9-10. Dicsõség. piros piros Szt. pref. Köznap.

† Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Péntek. E ZSO: az E-ról. pref. közös v. mfsz. fehér 2 MISE: saját.SZEPTEMBER 205 30.

pref. közös v. és a missziós tevékenység támogatása imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósuljon meg. Missziós szándék (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Sz. fehér 2 MISE: saját. 1. Mária I. mondható Vo. Szombat. Sz. II. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz és egyháztanító. mfsz. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. pref. E ZSO: az E-ról.. v.206 OKTÓBER OKTÓBER Általános szándék (Végsõ szakaszban levõ betegek): Hogy életük végsõ szakaszában levõ betegek szenvedéseikben támogatást nyerjenek az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete által. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak.

ZSO: az évk. Hitvallás. évk. VASÁRNAP.15-26 Sz: Jo 3. 12-21 – Lk 11.13-15. pref.1-2.25-37 K: Jón 3.1-11 – Lk 11.-ról.OKTÓBER 207 III. Magn-ant.4. 2a – Lk 11. Dicsõség. IV.1-4 Cs: Mal 3.5-13 P: Jo 1.27-28 .: Iz 5. a vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jón 1. Oi: TeDeum. köny.2.: Függ.38-42 Sz: Jón 4. zsoltárhét I.13.és Magn-ant.: Függ. 2.11 – Lk 10. Ed. vas.1-2 – Lk 11. 33-43 – Egyet.-ról. Bi: vas. vas. Ed utáni.1-7 – Fil 4.6-9 – Mt 21. Ben. + MISE: saját. IV. – Olv.1-10 – Lk 10. I. zöld 1 ÉVKÖZI 27.

mfsz. pref. Dicsõség. Kedd. saját. köny. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ferences Család: ASSISI SZENT FERENC rendalapító. fehér 2 MISE: szerz.28-33. mfsz.208 OKTÓBER Hétfõ. közös v. Lecke 1Pét 3. .14-17. saját könyörgéssel. pref. (Hitvallás nincs) – Egy. E ZSO: az E-rõl. vértanúk. saját könyörgéssel fehér 2 MISE: Dicsõség. BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD vértanú. Ev: Mt 10. Egy vértanúról. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. püspök. Assisi Szent Ferenc. pref. saját könyörgésekkel. Hiszekegy. 3. Ü ZSO: az Ü-rõl.. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.

Vagy: Szent Brúnó áldozópap.F.M. Angi Csaba O. közn. Köznap. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. v. Brúnóról: lelkipászt.OKTÓBER 5. közn. 6. közös v. pref. Köznap. ZSO: az évk. szerz. zsibói plébános (1974) . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.-ról. MISE: szabadon választható. fehér Szt. zöld 3 209 Szerda. mfsz.-ról. saját. e ZSO: az évk. – Vagy: az e-ról.

8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. Oi: TeDeum.4-7 – Lk 1. Sz. saját részek. SZÛZ MÁRIA. Bi: vas. Mária I. pref. Sz. II.: Sir 24. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Péntek. I. pref.26-28 – Egyet. MAGYARORSZÁG FÕPÁTRÓNÁJA. – Olv. II. utáni. mondható egy Vo. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. MAGYAROK NAGYASSZONYA. a FÜ-rõl. † Rózsafüzér Királynõje. Ed. fehér 1 MISE: saját.23-31 – Gal 4. v. v. fehér 2 MISE: saját. saját.210 OKTÓBER 7. köny. Mária I. Dicsõség. E ZSO: az E-ról. pref. Hitvallás. Jézus Szívérõl. Szombat. Ed.

I. Magn-ant. Ed.47-54 P: Róm 4. pref.6-10a – Fil 4. Ben. a vas.OKTÓBER 211 IV. VASÁRNAP. PIUSZ pápa (1958) .21-30 a – Lk 11.8-12 † XII. zöld 1 ÉVKÖZI 28.37-41 Sz: Róm 2.1-8 – Lk 12. ZSO: az évk.19-20 – Mt 22.1-7 – Lk 11.-ról. 9. Dicsõség. Bi: vas.: Iz 25. évk. köny. Hitvallás. Ed utáni.1-7 Sz: Róm 4.1-14 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 1.: Függ.-ról. IV. vas.29-32 K: Róm 1.: Függ.1-11 – Lk 11. vas.16-25 – Lk 11. 16-18 – Lk 12.42-46 Cs: Róm 3.és Magn-ant. – Olv.13. + MISE: saját.12-14. Oi: TeDeum. IV. zsoltárhét I.

János Pál pápa a Zsinat megnyitásának napjára helyezte. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd.212 10. amely magyarul is megjelent. október 28-án választották Szent Péter utódává. A mui Urunk Jézus Krisztus. hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. 1958. 11. János Pál pápa 2000. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka lett. 1925-ben c. pref. Köznap. II. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét. október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével. ZSO: az évk. 1963.-ról. és Bulgáriában kezdi diplomáciai szolgálatát apostoli vizitátorként. november 25-én egyszerû földmûves családban. MISE: szabadon választható. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában meghirdeti a II.-ról. te Boldog XXIII. 1904. június 3-án halt meg. majd 1935-tõl Törökországban és Görögországban apostoli delegátusként müködik. közn. Bergamoban és Rómában tanult. mivel nem kötelezõ emléknapja még csak a Római és Bergamói Egyházmegye számára lett jóváhagyva. Különbözõ feladatokat lát el Rómában. ZSO: az évk. Könyörgés: Mindenható. 1944 decemberétõl Franciaországban pápai nuncius. fehér Boldog Jánosról: Pápák. mfsz. 1959. Vagy: Boldog XXIII. érsekké nevezik ki. közös v. (1967) . zöld 3 OKTÓBER Hétfõ. augusztus 1-én szentelték pappá. Az I. szeptember 3-án avatta boldoggá. MISE: szabadon választható. Nálunk votívmisével ünnepelhetõ. Köznap. világháborúban tábori lelkész. Közbenjárására add. örök Isten. amelyet 1962. esperes. Egy lélek naplója. Ünnepét II. Vatikáni Zsinat összehívását. János pápa. Angelo Giuseppe Roncalli Bergamo melletti Sotto il Monte-ben született 1881. közn. János pápa életében az egész világ elõtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. a te Fiad… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Papp Endre tb.

zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .OKTÓBER 12.-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. Köznap. közn. ZSO: az évk. Köznap. közn. zöld 3 213 Szerda. MISE: szabadon választható.-ról.

piros Szt. v. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és egyháztanító. köny. Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. Vagy: Szent I. mfsz.214 OKTÓBER zöld 3 Péntek. pref. E ZSO: az évk. 14. közös v. közn. Kallixtusz pápa és vértanú. saját. pápák. Kallixtuszról: vért.-ról. zöld 3 Szombat. közös v. saját részek MISE: saját. mfsz. pref. † Köznap. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15.

15b. IV.20-25 K: Róm 5. 20b-21 Sz: Róm 6. Ed a vs.35-38 12. 16.és Magn-ant. Hitvallás. I.19-23 P: Róm 7.54-59 13.12. köny. – Olv. évk. Ben.: Függ. Ed utáni. 17-19. VASÁRNAP. Dicsõség.: Iz.1-11 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 12. zsoltárhét. pref.15-21 – Egyet.4-6 – 1Tessz 1.-ról. vas.OKTÓBER 215 I. 45. I.1-5b – Mt 22.49-53 12. Bi: vas. Oi: TeDeum.1-9 . + MISE: saját. vas.-ról Magn-ant.13-21 12. zöld 1 ÉVKÖZI 29. ZSO: az évk.39-48 12.: IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 4.12-18 Cs: Róm 6.18-25 a Sz: Róm 8.1.

SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA. (Hitvallás nincs). közös v. ima sem a kül. Hétfõ. – Olv.1-9 – Egyet. I.: 2Tim 4. euk. Oi: TeDeum. E ZSO: az E-ról. piros 1 MISE: saját. Ü ZSO: az Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Ma nem mondható a IV.216 OKTÓBER 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. pref. Kedd. alkalmakra szólók. pref. piros 2 MISE: saját. apost. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18.9-17a – Lk 10. mfsz. köny. v. Dicsõség.

saját. Szt. köny. v. lelkipászt. Köznap. pref. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. Vagy: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik észak-amerikai vértanúk. – Vagy az e-ok egyikérõl. . pref. zöld 3 Csütörtök. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Kern Jakab prem. köny. hithird.-ról. e ZSO: az évközi közn.-ról. e Vagy: Keresztes Szent Pál áldozópap. mfsz. zöld 3 piros fehér 217 Szerda. pref. Szt. közös v. Köznap. közn.OKTÓBER 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. János és Izsák és társaikról: vért. saját. MISE: szabadon választható. mfsz. kanonok. v. Pálról: saját. mfsz. fehér 2 MISE: szerzt. közös v.

Könyörgés: Gondviselõ Istenünk. fehér Boldog IV. október 3-án. † Köznap. közn. Isten nyolc gyermekkel áldotta meg õket. Funchalban tulajdonától és minden földi biztonságtól megfosztva. Segíts kérünk. vagy: Boldog IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Habsburg uralkodó házból való Boldog IV. pref. rövid uralkodása alatt mint a békét keresõ és akaró császár és király. fehér 1 MISE: saját köny. Ekkor Svájcban telepedett le. pref. Isten mindörökkön-örökké.218 OKTÓBER zöld 3 Péntek. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. április 1-én. „Isten azt kéri tõlem. Károly apostoli király rövid életében. II János Pál pápa Rómában avatta boldoggá 2004. hogy áldozzam föl életemet a rám bízottakért!“ mondotta halála elõtt. rágalmakkal gyalázva 35 évesen meghalt. te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szûz Mária és Szent István országát. hazugságokkal. az örök boldogság honába. világháború után 1919-ben elûzik hazajából. hitvallók. szentek. szeretõ és gondos hitves és családapa törekedett Isten akaratának a teljesítésére. 21. Az I. mfsz. október 21-én feleségül vette Bourbon-Pármai Zita hercegnõt. 1911. Dicsõség (Hitvallás nincs) . Károlyról. 1921-ben két alkalommal is sikertelen kisérletet tesz a magyar trón elfoglalására. mindig nyitva álljon elõtted szívünk hajléka. Ezután Madeira szigetére számûzik. Károly apostoli király. Ü ZSO: az Ü-rõl. augusztus 17-én született. hogy az õ hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben. és a ránk bízottakkal együtt eljussunk hozzád. november 21-én koronázták Ausztria császárává és december 30-án Budapesten pedig Magyarország apostoli királyává. Itt 1922. 1916. 1887. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben. Orsolya Rend: SZENT ORSOLYA szûz.-ról.

Szûz Mária közös miséibõl. Ed utáni. köny. saját. A. Ed a FÜ-rõl. evangélium szabadon választva a Sztköt. évf. Bi: vas. euk. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .OKTÓBER 219 A felszentelt templomokban: (ha azok napja nem ismeretes) I. FÜ fehér 1 MISE: templ. Hitvallás. 22. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Köznap. – Olv: olvasmány.-ról. Szombat. Ima. zöld 3 MISE: szabadon választható. e. sem a kül alkalmakra szólók. pref.-bõl – Egyet. ZSO: az évk. szentlecke. közn. A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak napja nem ismeretes). szent. Dicsõség. Nem mondható a IV.

a vas. évk.26-30 – Cs: Róm 8. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 8.: Kiv 22. IV.: olvasmány.5c-10 – Mt 22. I.és Magn-ant. szentlecke. köny. zsoltárhét I. Ma van a missziós vasárnap.1-2a. – Olv. Magn-ant. – Egyet.11-12.21-27 – 1Tessz 1.31b-39 – P: Róm 9. pref. ZSO: az évk. Mondható alkalmi MISE „Az evangélium terjedéséért a népek között“ (M 848). vas. Ed. vas. évk. Hitvallás.34-40 – Egyet.-ról. pref. evangélium az alkalmi kötetbõl választhatók. Bi: vas.220 OKTÓBER II. Ed utáni. A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba.1. + MISE: saját. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról. 25-29 – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 13.31-35 14. – Olv.1-5 – Sz: Róm 11. 23.-ról. VASÁRNAP.18-25 – Sz: Róm 8.12-17 – K: Róm 8. zöld 1 fehér ÉVKÖZI 30. Dicsõség. Ben.1.18-21 13. IV. Hitvallás.22-30 13. Dicsõség.7-11 .: Függ.: Függ.10-17 13.7-11 14. Oi: TeDeum. vas.

mfsz. Szent Antal Máriáról: hithird. E ZSO: az E-ról. köny. püspökök. zöld 3 fehér 221 Hétfõ. közös v.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. MISE: szabadon választható. – Vagy: az e-ról.OKTÓBER 24. v. Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök. közn. e ZSO: az évk. Szent Mór püspök. saját. saját könyörgésekkel. pref. Köznap. fehér 2 MISE: püspökök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25. pref. FIEDLER ISTVÁN szatmár nagyváradi megyéspüspök (1957) . Kedd. közös v.

Köznap. 27.222 26. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Gilbert apát. Köznap. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról fehér 2 szerz. ZSO: az évk. közn. közn. köny: saját. ZSO: az évk. zöld 3 OKTÓBER Szerda. pref. MISE: szabadon választható. mfsz. zöld 3 Csütörtök.-ról.-ról.

OKTÓBER

223

Péntek. † SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef. 2,19-22 – Lk 6,12-19 – egyet. köny.
28.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható

fehér

Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

29.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Tombory Béla a váradössi templom építõje, újvárosi kisegítõ (1976)

224

OKTÓBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

30.
zöld 1

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mal 1,14b. 2,
2b. 8-10 – 1Tessz 2,7b-9. 13. – Mt 23,1-12 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,29-36
– Lk 14,12-14
K: Róm 12,5-16 a
– Lk 14,15-24
Sz: Róm 13,8-10
– Lk 14,25-33
Cs: Róm 14,7-12
– Lk 15,1-10
P: Róm 15,14-21
– Lk 16,1-8
Sz: Róm 16,3-9. 22-27 – Lk 16,9-15

OKTÓBER
31.

zöld 3
piros

225

Hétfõ. Köznap.
Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.
Boldog Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori
Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög
katolikus magyar családban. Érettségi után a Collegium Germanicum
Hungaricum, majd a Russicum növendékeként Rómában tanul a
Gregoriana egyetemen. Rómában szentelték pappá 1936. december
25-én. 1938-tól paróchus, majd 1939 õszétõl spirituális az Ungvári
Papnevelõ Intézetben és teológiai tanár az ottani Hittudományi
Fõiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak
érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ugváron. Jelmondata:
„Szeretlek téged, Uram, én erõsségem, az Úr az én erõsségem, és
oltalmam.“ A második világháború után megkezdõdött a keleti ritusú
katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaiknak az elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához
csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdõdött
a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Õt mint a Munkácsi
Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérõit 1947 október végén,
a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve
teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították,
ahol az államrendõrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-jén
megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság
és hivek számára. 28 görög katolikus vértanú-társával 2001. június 27-én
Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János
liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
Könyörgés: Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
több nemzetiségû híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás
nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény
életünkben mi is hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus…

226

NOVEMBER

NOVEMBER
Általános szándék (Keleti katolikus egyházak): Hogy a keleti katolikus
egyházak tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék,
mint az egész Egyházat megilletõ lelki gazdagságot.
Missziós szándék (Igazságosság és kiengesztelõdés Afrikában): Hogy
az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erõt ahhoz, hogy
megvalósítsa a kiengesztelõdésben és igazságosságban való elõrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
1.

Kedd. MINDENSZENTEK. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2 4.9-14 –
1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (20. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után
elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, és más ájtatossági gyakorlat továbbra
is megtartható.
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1–8 ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ nap delétõl a halottak napját
követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ vagy
következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NOVEMBER

227

2.

Szerda. HALOTTAK NAPJA.
ZSO: a mai napról és a halottak közös zsolozsmájából.
viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a
fekete gyászmisék kötetébõl szabadon választva. – Egyet. köny.
A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euk.
ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat.
Egyiket a plébánosok a hívekért, mások bárkiért felajánlhatják és ezért
stipendiumot is vehetnek fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat
a pápa szándékára kell mondaniuk.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Csütörtök. Köznap.
Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

fehér

Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

viola

Minden plébánia templomban:
MISE: az egyházmegye meghalt Püspökeiért és a Kanonokjaiért.

3.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

alkalmakra szólók. fehér viola Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. szerint (21. kántoraiért. † Borromeo Szent Károly püspök. euk. Ü ZSO a Ü-rõl. E ZSO: az E-ról.28-30 – Lk 12. szám). saját. alkalmazottaiért.35-40 – saját egyet.: Bölcs 4. Róm 8. püspökök. – Olv. Szombat. saját könyörgésekkel. mondható elsõpénteki Vo. köny. pref. pref. fehér 2 MISE: lelkipászt.7-17 v. pref. sem a kül. Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt papjaiért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Dicsõség. SZENT IMRE HERCEG. fehér 1 MISE: saját. Jézus Szívérõl. ima. Péntek.228 NOVEMBER 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szûcs Sándor zilahi plebános (1978) 5. v. (Hitvallás nincs). mfsz. mfsz. a Sztköt. Oi: TeDeum. közös v. Ma nem mondható elsõszombati votív mise Ma nem mondható a IV.

26-37 18.: Függ. vas. Dicsõség. Ben.1-6 17.1 – Lk P: Bölcs 13. Oi: TeDeum. köny.23-3. – Mt 25. vas. zöld 1 ÉVKÖZI 32. Bi: vas. IV. VASÁRNAP. Magn-ant. 6. zsoltárhét I. 19. IV.13-17 – 1Tessz 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bölcs 1.11-19 17.és Magn-ant. Hitvallás.1-13 – Egyet.22-8.: Függ.1-7 – Lk K: Bölcs 2.1-9 – Lk Sz: Bölcs 18. a vas.-ról.7-10 17. I.NOVEMBER 229 IV. évk.2-12 – Lk Cs: Bölcs 7.9 – Lk Sz: Bölcs 6.20-25 17. – Olv. Ed.-ról.12-18. 6-9 – Lk 17. pref. ZSO: az évk. Ed utáni.1-8 . + MISE: saját.14-16.: Bölcs 6.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hermann István tb. közn. Köznap. ZSO: az évk. tasnádi plébános (2003) † Dunay Miklós hegyközcsatári plébános (1993) .-ról.230 NOVEMBER zöld 3 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8. MISE: szabadon választható. kanonok. MISE: szabadon választható. Köznap. viola Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt Jótevõiért.-ról. zöld 3 Kedd. közn. 7. ZSO: az évk.

pref.1 2. saját könyörgésekkel. Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs). B.12 v..NOVEMBER 231 Szerda. E ZSO: az E-ról. szent évf. Praem. pref.: Ez 47. ima. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10. 9. fehér 2 MISE: pápák v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hutás Pongrác Zoltán O. Ma nem mondható a IV. sem a kül. köny.13-22 – Egyet. Dicsõség. mfsz. saját.8 9. A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE. kanonok.9b 11. Ü ZSO: az Ü-rõl. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító. egyht. – Olv. 1Kor 3.16-17 – Jn 2. Csütörtök. alkalmakra szólók. közös v. fehér 1 MISE: templ. templomigazgató (1985) . euk.

E ZSO: az E-ról saját. Péntek. pref. Dr. Szombat. Praem. közös v. Szent Jozafát püspök és vértanú. fehér 2 MISE: saját. piros 2 MISE: egy vért. E ZSO: az E-ról saját. közös v. Gerinczy Pál O. pref. † Tours-i Szent Márton püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. prépost prelátus (1965) 12.232 NOVEMBER 11. mfsz.

: Függ. Ed utáni.-ról. könyv.: Péld 31. szentek I v. Magn-ant. Hitvallás. pref. 20-31 – Lk 19.45-48 Sz: 1 Mak 6.11-16. köny. VASÁRNAP.1-13 – Lk 20. vas. II † Fartade Pál tb. 65-67 – Lk 18.NOVEMBER 233 I. zsoltárhét I. Ed.27-40 Premontrei Rend: Premontrei Kanonokrend minden szentje. vas.18-33 – Lk 19. I. Dicsõség. 13. – Olv.36-37. 43-45. – Mt 25.-ról. Ben. Ü ZSO: Az Ü-rõl fehér 1 MISE: szentek ált v.1-10 Sz: 2 Mak 7. Oi: TeDeum. esperes. 30-31 – 1Tessz 5.35-43 K: 1 Mak 6.: Függ. IV. az összes szentek votívmiséje. 52-59 – Lk 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1 Mak 1. belényesi plébános (1989) . IV. zöld 1 ÉVKÖZI 33.1-6. évk. saját.41-44 P: 1 Mak 4.14-30 – Egyet. 19-20. 57-60.11-28 Cs: 1 Mak 2.1.1013. ZSO: az évk.és Magn-ant. pref. a vas.15-29 – Lk 19. Bi: vas. + MISE: saját.

saját. ZSO: az évk. E ZSO: az E-ról. Albertrõl: püspökök v.-ról. Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. köny. közn. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. mfsz. pref.. egyht. saját. fehér Szt. fehér 2 MISE: szerzt.-ról. Köznap.234 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Sziárd apát. pref. köny. közn. zöld 3 NOVEMBER Hétfõ Köznap. nfsz. 15. zöld 3 Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Vagy: az e-ról. közös v.

köny. közn. Köznap. – Vagy: az e-ról. – Vagy: az e-ról. köny. saját. pref. Vagy: Nagy Szent Gertrúd szûz.-ról. MISE: szabadon választható. 16. Vagy: Skóciai Szent Margit. közn. pref. közös v. e ZSO: az évk. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. 235 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Bernácsik József váradössi plébános (1965) zöld 3 Csütörtök. szerz. saját. mfsz. Köznap. 17.NOVEMBER zöld 3 Szerda.-ról. Margitról: jótékonykodók. közös v. e ZSO: az évk. Gertrúdról: szüzek v. fehér Szt. fehér Szt.

szám). köny. Szombat. saját. Ü ZSO: az Ü rõl. közn. (Hitvallás nincs). 1Jn 3. köny. szerint (23. Ma nem mondható a IV. fehér 1 MISE: jótékonykodók.14-18 – Lk 6. szentek I.19-20230-31 v. 18. v. pref. Dicsõség. Vagy: Szent Péter. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. euk. sem a kül. apost.236 NOVEMBER zöld 3 Péntek. –Péld 31.27-38 – Egyet. e ZSO: az évk. II. † Köznap. pref. MISE: szabadon választható.és Szent Pál bazilikák felszentelése. alkalmakra szólók. fehér A bazilikák felszentelésérõl: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .10-13. a Sztköt.-ról – Vagy: az e-ról. ima.

11-12. saját. 20. Ed utáni.1517 – 1Kor 15. VASÁRNAP.31-46 – Egyet. Hitvallás.11-27 P: Dán 7. 8-20 K: Dán 2. A MINDENSÉG KIRÁLYA. ima. KRISZTUS. Ed.1-6.20-26a – Mt 25. IV. Ma gyûjtés van a Caritász javára. Ma nem mondható a IV. Dicsõség. teljes búcsút nyerhetnek.23-28 Cs: Dán 6. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. a FÜ.15-27 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 21.2-14 Sz: Dán 7.: Függ. zsoltárhét I. Bi: vas. 16-17.5-11 21.31-45 Sz: Dán 5.-rõl. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal.NOVEMBER 237 II. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. fehér 0 + MISE: saját.34-36 .: Ez 34.13-14. – Olv. ÉVKÖZI 34. I.29-33 21. euk.20-28 21. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Dán 1. köny.12-19 21. alkalmakra szólók. Oi: TeDeum. pref. saját.1-4 21. sem a kül. Magn-ant.1-6.

közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22. Mária. köny. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. mfsz. Kedd. v. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. saját. A Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban. saját pref. E ZSO: az E-ról. köny. Sz. szüzek. Szent Cecília szûz és vértanú. pref. piros 2 MISE: egy vért.238 NOVEMBER 21.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24.-ról. pref. v. Szerda. köny. Szt. Kelemenrõl: egy vért. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnami vértanúk. saját. – vagy: az e-ok egyikérõl. vért. v. piros fehér Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . piros 2 MISE: saját.NOVEMBER 239 23. saját. közös. E ZSO: az E-ról. pref. pápák. e Vagy: Szent Kolumbán apát. mfsz. v. mfsz. közn. e ZSO: az évk. hithird. v. pref.. szerz. Kelemen pápa és vértanú. köny. közös v. Kolumbánról: lelkipászt. Csütörtök. Köznap. közös v. Vagy: Szent I.

……………………………………………………………………………………… A hagyomány szerint Alexandriában született.-ról. Katalinról: szüzek v. A mi Urunk Jézus Krisztus. Vagy: Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú. zöld 3 MISE: szabadon választható.) MISE: szabadon választható. köny. mfsz. piros Szt. 25. a gyõzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Szombat. (A ZSO-ban nem szerepel. Köznap. örök Isten.240 NOVEMBER zöld 3 Péntek. ZSO: az évk. János Pál pápa tette vissza újra az Általános római naptárba. Amen. Vagy: az e-ról. Maxentius császár halállal fenyegette mindazokat. akik nem áldoznak a bálványoknak. 26. Dicsõség. közös v. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. ……………………………………………………………………………………… Vincés család: (áttéve nov. hogy az õ közbenjárására a hitben és az állhatatosságban megerõsödjünk. e. közn.. te Alexandriai Szent Katalin szüzet. Engedd. Szellemi adottságokban és bölcsességben. ZSO: a FÜ-rõl Oi: TeDeum. és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. egy vértanú. Holttestét a róla elnevezett Sinai-hegyi kolostorban tisztelik. szûzrõl. Hiszekegy. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pref.-ról. 28-ról) CSODÁSÉRMÛ BOLDOGASSZONY. fehér 1 MISE: saját. vért. hogy keresztény. Katalin a császár elõtt keresztet vetve értésére adta. pref. közn. saját. Isten mindörökkön-örökké. Bátran vallomást tett arról. 305 körül szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. Könyörgés: Mindenható. hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi. e ZSO: az évk. Szûz Mária . Szûz Mária közös miséibõl. a te Fiad által. mert a filozófusok és költõk mûveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságait. † Köznap. FÜ. valamint lelkierõben egyaránt ékeskedett. II.

I.NOVEMBER 241 ADVENT 27. VASÁRNAPJA. kötet (új) ADVENT 1. kötet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Miseolvasmányok: vasárnap B év. zsoltárhét. Köznap I. ZSO: I.

.

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful