DIREKTÓRIUM

A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE
A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT
A 2010–2011.
LITURGIKUS ÉVRE

A
A nagyváradi latin szertartású
egyházmegye számára

KIADJA
A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG
2010

2

DECEMBER

KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás
az alábbi napokon:
– Újév
január 1.
– Vízkereszt
január 6.
– Áldozócsütörtök
június 2.
– Úrnapja
június 12.
– Szt. Péter és Szt. Pál június 29.
– Nagyboldogasszony
augusztus 15.
– Mindenszentek
november 1.
– Szeplõtelen Fogantatás december 8.
– Karácsony ünnepe
december 25.

SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda
március 9.
– Nagypéntek
április 22.
A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és
egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték
a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.

PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein
nem ehetnek húst.
Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három
bûnbánati cselekedet közül választhatunk:
1. nem eszünk húst, vagy
2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.)
3. többet imádkozunk ezeken a napokon.

Összeállította: Mons. Fodor József

DECEMBER

3

RÖVIDÍTÉSEK
adv.
alk.
ant.
Ász.
Ben.
Bi.
D
e
E
Ed.
egyet.
egyht.
ev.
euk.
évk.

Függ.
hithird.
húsv.
kar.
köny.
közn.
lelkipászt.
Magn.
mennyb.
mfsz.

Ni.
Oi.
Olv.
pref.

adventi
az alkalmi misék olvasmányainak kötete
antifóna
Általános szabályok a liturgikus évrõl és naptárról
Benedictus
Befejezõ imaóra
Direktórium
nem kötelezõ emléknap
kötelezõ emléknap
Esti dicséret (latinul Vesperae)
egyetemes
egyháztanító
evangélista
eukarisztikus
évközi
fõünnep (latinul: sollemnitas)
függelék
hithirdetõk
húsvéti
karácsonyi
könyörgés
köznap v. köznapi
lelkipásztor
Magnificat
mennybemenetel
megfelelõ szentrõl való prefáció, olyankor, amikor egy szentrõl több
prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is, és püspök
v. pap is).
Napközi imaóra
Olvasmányos imaóra
Olvasmány
prefáció

4

PS
Rd.
szekv.
Sz.
szerz.
Ü
Sztköt.
v.
vas.
vért.
vízk.
Vo.
ZSO.

DECEMBER
„Paschalis sollemnitatis“ körlevél a Húsvét megünneplésérõl
(Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.)
Reggeli dicséret (latinul Laudes)
szekvencia
Szûz
szerzetes
Ünnep (latinul festum)
a szentekrõl szóló olvasmányos kötet
vagy
vasárnap
vértanú
vízkereszt
votivmise
Zsolozsma

HÚSVÉTI GYÓNÁS IDEJE
Minden év hamvazószerdáján kezdõdik és tart pünkösd vasárnap estéjéig.

BÛNBÁNATI IDÕK (tiltott napok)
Az adventi és nagybõjti szent idõk u.n. „tiltott napok“, amikor tilosak az
ünnepélyes esküvõk és más zajos mulatságok (pl. bálok, házibulik, táncos
összejövetelek stb.).

június 2. április 25. vasárnapja Pápaválasztási évforduló Április utolsó vasárnapja Húsvét VII. június 12. április 24. Augusztus utolsó vasárnapja Szeptember utolsó vasárnapja A szentírás vasárnapja szeptember 25. .DECEMBER 5 VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2010–2011-BEN Advent I. Október utolsó elõtti vasárnapja Missziós vasárnap október 23. március 9. július 1. vasárnapja Hamvazószerda Húsvét Urunk Mennybemenetele Pünkösd Szentháromság vasárnapja Úrnapja Jézus Szíve ünnepe Krisztus Király ünnepe Advent I. április 19. június 5. A. VILÁGNAPOK. június 23. május 15. március 6. KÖNYÖRGÕ NAPOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK Újév Gyertyaszentelõ Boldogasszony A nagybõjtöt megelõzõ vasárnap A betegek napja Húsvet IV. február 2. június 19. november 27. november 20. február 11. vasárnapja A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: Az évközi hétköznapok elsõ olvasmánya: november 28. I. vasárnapja A béke világnapja Szerzetesi hivatásokért A világ éhezõiért Papi hivatásokért Mise a Szentatyáért Jó termésért (Búzaszentelõ) Tömegtájékoztatási világnap Terménybetakarítási ájtatatosság január 1. augusztus 28.

Karitász javára november 20. vasárnapján. október 23. . ebben az évben május 15-én. Ezeket a gyûjtéseket a püspökség pénztárába kell befizetni.6 DECEMBER EGYHÁZMEGYEI GYÛJTÉSEK Szentföld javára Péter-fillérek Missziók javára április 22. június 29. Ajánlott gyûjtés a hivatások vasárnapján a Teológia fenntartására. Húsvét 4.

Ez azonban nem jelenti azt.DECEMBER 7 BEVEZETÉS Általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni.) prefációját vesszük. nagyböjt. Ha nincs saját prefációja. nagyhétre. Ed-ét. hogy a zsolozsma közösségi ima. latinul Liturgia Horarum) magyar fordításának használata kötelezõ. Ha az ünnepet közvetlenül megelõzi vagy követi egy a föntebb említett napok közül. Megjegyzések a zsolozsmához A zsolozsmáskönyv (Az imaórák liturgiája. A templom címének ünnepe az illetõ templomban fõünnep (sollemnitas). Az ünnep miséjében mindig van Dicsõség és Hitvallás. de az ünnep egy vagy több szentrõl szól akkor a szentekrõl. Ha pedig hamvazószerdára. húsvét stb. mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a kötelezettséget. annak átadja I. bármelyik végezhetõ tetszés szerint. Nem szabad elfelejtenünk. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvû kiadása. Ha az ünnepnek van külön saját prefációja. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak azon kell lenniök. az használja a Liturgia Horarumot. Egyébként az illetõ idõszak (advent. ill. . vagy II. „Papi zsolozsmának“ is szokták helytelenül nevezni. hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság. Ed-tõl kezdve. a megfelelõ közösbõl vesszük. áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. húsvét hetére vagy valamelyik fõünnepre esnék. Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D. A mise olvasmanyait az ünneprõl. közösen végezzék el. vértanúkról. abban az esetben az utána következõ hétfõn végezzük. hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza a zsolozsmát. A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az elõzõ napon megülendõ I. évközi idõben pedig a közös prefációk valamelyikét. ezért lehetõleg közösségben végezzük. Ezért a D-ból is kihagytuk a latin kifejezéseket. Az egyház nagyon ajánlja. úgy azt kell venni. Ha advent. Egyébként saját napján üljük meg. szüzekrõl vagy a szerzetesekrõl szóló prefációt kell mondani. hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak be a liturgikus életbe. elsõsorban a Vesperae-t (Ed). nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára esnék. – Ajánlatos. hogy a kiemelkedõ hórákat. A II. legalább vasárnapokon és nagyobb ünnepeken.

kantikum Evang.) Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV“ fõképpen a liturgiába bekapcsolódni kívánó híveknek készült. de még külön-külön egyénenként is (LK 100. Az imaórák elnevezése az új könyvekben Oi Rd Ni Ed Bi LITURGIA HORARUM Officium lectionum Laudes matutinae Hora media Tetia Sexta Nona Vesperae Completorium AZ IMAÓRÁK LITURGIÁJA Olvasmányos imaóra Reggeli dicséret Napközi imaóra Délelõtt Délben Délután Esti dicséret Befejezõ imaóra Az imaórák vázlata: Reggeli Napközi dicséret (Rd) imaóra (Ni) Esti dicséret (Ed) Befejezõ imaóra (Bi) Olvasmányos imaóra (Oi) Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Kezdõvers (Lelkiismeretv. (Áld.) Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Átvezetõ vers Rövid olvasmány Rövid olvasmány Rövid olvasmány Szentírási olvasmány Válaszos ének Átvezetõ vers Válaszos ének Válaszos ének Patriszt. olvasm. Válaszos ének Evang.DECEMBER 8 hogy maguk a világi hivõk is imádkozzák a Szent Zsolozsmát. akár maguk között csoportban.) Elbocsájtás Elbocsájtás Elbocsájtás Mária-antifóna . akár a papokkal együtt. kantikum Fohászok (prec) Te Deum Miatyánk Könyörgés Könyörgés Könyörgés Könyörgés Elbocs.

illetve a közösbõl. a többi saját. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. mint fõünnepen. Esti dicséret (Ed): Minden saját. Akkor úgy. csak akkor. Himnusz az Általános részbõl. idõszaki). közös. sexta. a többi a napról. zsoltározás a hét megfelelõ napjáról. ill. Te Deum. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). . ha saját rész nincs.DECEMBER 9 A zsolozsma végzésének rendje Fõünnepeken (sollemnitas): I. a többi saját v. hét vasárnapjáról. Befejezõ imaóra (Bi): Az I. a II. mint fõünnepen. hét vasárnapjáról. akkor a közösbõl. akkor a közösbõl. Ed után is. ha a vasárnap helyébe lép. mint a fõünnepen. után is a megfelelõ vasárnapi. ha saját rész nincs. a közösbõl (Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítõ zsoltárok a másik kettõben. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden. Olvasmányos imaóra: Minden. a közösbõl. Olvasmányos imaóra: Minden saját. Napközi imaóra (Ni): (Tertia. a többi rész saját v. Ünnepeken (festum): I. antifóna esetenként saját v.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. nona): Himnusz az Általános részbõl (hacsak nincsen saját v. Ed nincs. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. – ha vasárnapra esik – az I. zsoltározás a kiegészítõ zsoltárokból.

Vasárnapokon: I. himnusz. Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetõk a szentek emléknapjai. fohászok saját.) Tetszõleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum): Dec. A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed): A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentrõl szóló Benediktusz-. a többi rész a hétköznapról. 17–24-ig.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. ill. A nem kötelezõ emléknapokon minden úgy. a megfelelõ liturgikus idõröl. közös részbõl v. Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. könyörgés saját. akkor vagy a közösbõl vagy a napról. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Zsoltárok a hét napjairól. a szentrõl szóló könyörgés záradékkal. ha nincsen saját része. 1. . Olvasmányos imaóra: Minden a zsoltáros részbõl. De vehetõ róluk megemlékezés a következõ módon: Az olvasmányos imaórában: A 2. utána a szent saját olvasmánya és válaszos éneke. ill. kivéve a Nagyböjt vasárnapjait. zsoltárok a napról. könyörgés a szentrõl. mint az emléknapokon (ha szentrõl végezzük a zsolozsmát.10 DECEMBER Emléknapokon (memoria): Olvasmányos imaóra: Himnusz a saját. olvasmány. ill. rövid olvasmány. Benediktusz és Magnifikat antifónája. a megfelelõ liturgikus idõrõl. a Zsoltáros részbõl (ha nincs saját). Magnifikat-antifóna. (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke. az imaóra befejezése. Te Deum. 2. és a szentrõl szóló könyörgés. (szentírási) olvasmány az idõszaki részbõl. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok. a többi a napról. ill.

. A következõ részek a Zsoltáros részbõl. Ed utánra. a megfelelõ liturgikus idõröl. az Általános és a Zsoltáros részbõl. külön-külön szöveg van az I. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). és a II. hete után található. a könyörgés a megfelelõ liturgikus idõrõl. ill.) Köznapokon: Általában minden az Idõszaki. A többi rész a vasárnapról. Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. Zsoltáros rész IV.DECEMBER 11 Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl.

) A misében. sem Hitvallás. Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsõséget. A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli Hitvallás is. Különféle alkalmakra: Alk. Egyes különleges szándékokat az Egyetemes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele. Dicsõség és Hitvallás nélkül. Sõt e napokon mondható bármely megfelelõ alkalmi-. hogy lelkipásztori szempontból melyik olvasmányt válassza. amit a Lekcionárium általános bevezetése mond (8 p. (Jelzés a D-ban: MISE: szabadon választható. Mondható mise bármelyik szentrõl. hacsak külön nincs említve. v. esetleg Hitvallást is. az Evangélium a megfelelõ olvasmányoskönyvekben találhatók meg.12 DECEMBER Megjegyzések a szentmiséhez Az évközi köznapok miséje Az évközi köznapok miséjeként vehetõ bármely évközi vasárnap miséje. a közös misékbõl lehet venni azt. Barnabás ap. A szentekrõl szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következõket kell megjegyeznünk: A fõünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. egyébként lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai között.. Megfontolandó azonban. A misézõ pap dönti el. A mise könyörgései A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una conclusione“ sem): Az évközi („per annum“) köznapi misékben szabad a köznapi könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle szándékokra szóló könyörgéseket. akiknek a saját könyörgésük még hiányzik a misekönyvbõl.): „Többnyire érdemesebbnek . A mise olvasmányai Az Olvasmány. votív. December 17-tõl 24-ig. Szent Mária Magdolna). amikor a szentek emléknapjai nem ünnepelhetõk. a közös prefáció valamelyikével. ha azok valóban az illetõ szentrõl szólnak (pl. Emléknapokon csak abban az esetben kell az illetõ emléknapra szóló olvasmányokat venni.vagy gyászmise is. a Szentlecke. Szt. Az egyes köteteket a következõ rövidítésekkel jelöljük: Szentek emléknapjaira: Sztköt. A kalendáriumban szereplõ új szenteknél. a napi könyörgés helyett mégis vehetõ a napi szentrõl szóló könyörgés. Karácsony nyolcadában és nagyböjtben. nincs sem Dicsõség. akinek a neve a martirologiumba fel van véve.

) Az eukarisztikus ima használatának szabályai: Az elsõ három eukarisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor használható. helyett. v.“ (A Római Misekönyv Általános Rendelkezései 10 p.) Szavait érthetõen és fennhangon mondják (a papok). (Uo. A harmadik eukarisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében az eukarisztikus ima végén levõ szöveg helyett egy külön szöveget kell venni. A második eukarisztikus imának saját prefációja van.) a közös pref. vehetõ ezzel vagy más prefációval is. (kivéve a IV. lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett.“ Amennyiben pedig a hét folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeesõ ünnep folytán. Amíg a pap ezeket az imákat mondja.DECEMBER 13 látszik megtartani az egyes liturgikus idõszakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítõen folyamatos olvasását. ez az eukarisztikus ima nem mondható. más imák vagy énekek nem végezhetõk. azaz az illetõ szent állapotának megfelelõ prefácio is vehetõ (vért. A prefációk Az évközi idõben. melyet mindig saját prefációval mondunk. Az eukarisztikus ima (Misekánon) „A papra tartozó részek között elsõ helyen áll az eukarisztikus ima. illetve más hangszernek hallgatnia kell. hacsak más prefáció nincs jelezve.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció. Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendõ. v. köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük. filián) csak ritkábban van mise. 12. szentek ált. mely nem választható el. Meghatározott halottért (halottakért) vehetõ saját megemlékezés. és az orgonának. melyeknek saját prefációjuk van. jelzés azt jelenti: megfelelõ szentrõl. A negyedik eukarisztikus imának saját prefációja van. lelkipászt. misekánont. Az elsõ eukarisztikus imának egyes napokon külön szövegváltozatai vannak. pref. melyeket az illetõ napoknál jelzünk. Az egész szentmisének ez a csúcspontja. A szentek emléknapjainál levõ mfsz. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját . p. és mindenki figyelemmel hallgassa. akkor a legmegfelelõbb olvasmányokat választhatjuk Ezen szempontok miatt a D a hét elején összesítve jelzi a hétköznapi olyasmányokat (kivéve a nagyböjti idõt). Ezért olyan napokon vagy misékben. Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és elõírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A“ évre szóló vasárnapi kötet elején. stb. ha az alkalmasabbnak látszik. Ha valamelyik templomban (pl.

II. p. 170..) misekánon prefációja. A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi.) Mindenkor ajánlatos. eukarisztikus imával) vagy pedig az illetõ (II. A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetõségét jelzi. Rend. Nem számít saját prefációnak az egyes idõszakok (advent. Votívmisékben mondható vagy az illetõ mise prefációja (az I.) Az epiklézist koncelebralók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve mondják. rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva). Rend. c) a halál vagy temetés elsõ évfordulóján. melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás szavai). 2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után. p. Rend.) prefációja. amelyek minden koncelebrálóra tartoznak. A fõcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell viselnie (tehát kazulát is). 1: mondható egy temetési mise. a koncelebrálók halkan mondják. 153.14 DECEMBER prefácioja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben. Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé kinyújtják jobb kezüket. elég ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek. (Ált. hogy a fõcelebráns hangja jól hallatszék. 3: bármely gyászmise mondható. „Azokat a szövegeket. A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell mondaniok. A koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük. Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak. 153-208). b) a végleges eltemetés alkalmával. Így a nép a szöveget könnyebben megérti. vagy IV. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle gyászmise.“ (Ált. az áldozatnak és Isten egész népének egységét. nagyböjt stb. amikor lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését. . III. A koncelebrálás (együttmisézés). hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó elõirásokat (Ált. Különleges alkalmakra szóló eukarisztikus imák a Misekönyv 487–511. lapjain találhatók.

Egyébként az elsõcsütörtöki. . a két kereszt †† a nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat. 1: kivéve a fõünnepeken. a fõpásztor engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelõ alkalmi vagy votívmise mondását. az ünnepek és más jeles napok pirossal való nyomtatása azt a célt szolgálja. elsõpénteki és elsõszombati votívmisék mondásának lehetõségét esetrõl-esetre külön is jelezzük az illetõ napoknál. A kereszt + a napi mise elõtt a „pro populo“ mondandó miséket jelzi a plébánosok. sem parancsolt ünnepet. A fõünnepek. ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise. illetve azok számára.DECEMBER 15 B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék mondásának lehetõségét jelzik. Az egyes pénteki napoknál a kereszt † bûnbánati napot. 3: mondható bármilyen megfelelõ alkalmi vagy votívmise. hamvazószerdán és nagyhét napjain. a templomigazgató vagy a misézõ megítélése alapján mondható megfelelõ alkalmi vagy votívmise. a vasárnapok. a három kereszt ††† a szigorú böjti napokat jelzi. Tehát nem munkaszüneti napot jelez. hamvazószerdán és nagypénteken. 2: nagyböjt idején kívül. hogy azok liturgikus jelentõségét hangsúlyozza. akiket illet.

Hitvallás. második eljövetelének várására. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… viola 0 . kötet. és minden erõszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk. kötet I.1-5. – Olv. Általános szándék (Béke az összes népek között): Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben.11-14 – Mt 24. zsoltárhét I. Ed utáni. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez.-ról Oi: TeDeum. pref. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. 28. Ed a vas.-ról.37-44 – Egyet. (Egyetemes szabályok a liturgikus évrõl és naptárról 39) ZSO: I. – Róm 13. (Lehet az Oi-t vigiliával kibõvíteni.16 NOVEMBER NOVEMBER ADVENT Az adventi idõnek kettõs jellege van. Missziós szándék (Gyermekek és fiatalok): Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek. Ez lehetséges az év minden vas. és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk. ADVENT 1.) + MISE: saját. a FÜ-eken és az Ü-eken is. I. adv. Bi: vas. ezek a szövegek a könyv függelékében vannak. I. év. zsoltárhét Miseolvasmányok: vasárnap A év Köznap I. Egyúttal azonban olyan idõszak is. amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi. amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk. vas. I. I. (Dicsõség nincs). VASÁRNAPJA ZSO: az adv. köny.-ján.: Iz 2.

6-8 29.6-10a – Mt 15.29-37 Cs: Iz 26.1-10 – Lk 10. MISE: szabadon választható.21. sem a kül.1. Ü. ZSO: az adv. Dicsõség. alkalmakra szólók.19-21. fehér 1 MISE: saját.23-26 – Mt 9. apostol I.-ról.17-24 – Mt 9. köny. ZSO: az Ü-rõl. Ü.18-22 – Egyet. II – Olv.21-24 Sz: Iz 25. ima.9-18 – Mt 4.2-6 – Mt 8.: Róm 10. Oi: TeDeum. pref. 30.35-10. Szûz Mária Közös miséibõl az ADVENTRE szóló mondható december 16-ig bezárólag. közös. Prefáció Szûz Máriáról vagy Advent II. v. zöld 3 fehér Hétfõ. Ma nem mondható a IV.27-31 Sz: Iz 30. Dicsõség. Kedd. ZSO: az Ü-rõl Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját. (Hitvallás nincs) pref. SZENT ANDRÁS APOSTOL.5-11 K: Iz 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap.24-27 P: Iz 29. közn.1-5 v.1-6 – Mt 7. Ma kezdõdnek a RORÁTE szentmisék.NOVEMBER 17 Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 2. 4. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: A TÁRSULAT ALAPÍTÁSA. Glória is mondható.

Köznap. a béke. köröstarjáni plébános (1977) Csütörtök. – Vagy: papi v. hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket. Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak): Hogy a föld népei megnyissák az ajtóikat Krisztusnak és evangéliumának. köny. mondható Vo: Krisztus Fõpapról. saját. Köznap. 2. ZSO: az adv. közn. I.-ról. köny. 1. adv. pref. szerz. amelyekben magányos emberek. közn. I. ZSO: az adv.-ról. hivatásokért. hogy nagylelkûen segítségükre siessünk. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. viola 2 MISE: köznapi. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes István tb. viola 2 MISE: köznapi. a testvériség és az igazságosság örömhírének.18 DECEMBER DECEMBER Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a szenvedõket): Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra. pref. adv. euk. pref. adv. és mindnyájunkat arra ösztönözzön. I. betegek és öregek vergõdnek. esperes. saját. pref. Szerda.

Sz. v. Dr.DECEMBER 19 3. pref. pref. egyht. kormányzó (1952) † Mons.-ról. Máriáról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. mondható Vo. váradi ap. I. vagy az e-ról. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak.. Péntek.I. pref. viola 2 MISE: köznapi. pref. E ZSO: az E-ról. (1965) a székesegyházi plébánia elsõ plébánosa † Orbán Péter c. köny. mfsz. mondható Vo. viola 2 MISE: a szentrõl. fehér fehér Szt. zilahi plébános (1969) . adv. vagy II. köny. v. saját. saját. saját. v. esperes. adv. † Xavéri Szent Ferenc áldozópap. Jánosról: lelkipászt. 4. Lestyán Endre prelátus-kanonok. pref. közn. I. köny. ZSO: az adv. mfsz. Köznap Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító e. SCHEFFLER JÁNOS szatmári püspök. Szûz Mária I. Jézus Szívérõl. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten Szolgája Dr. saját.

17-26 K: Iz 40. adv.25-31 – Mt 11. Vagy: Szent Miklós püspök.13-20 – Mt 11.1-4. Ed utáni. 5. e ZSO: az adv. I. zsoltárhét I.20 DECEMBER II.-ról. köny. Ed a vas. saját. saját.11-15 P: Iz 48.4-9 – Mt 3. ADVENT 2. (Dicsõség nincs).1-12 – Egyet. köny. I.1-10 – Róm 15.9-11 – Mt 17. I. fehér Szt. Köznap. köny.12-14 Sz: Iz 40. Miklósról: püspökök. 6. adv.-ról. ZSO: Az adv. Ed a vas.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Sárvár és Felsõvidéki gróf Széchényi Miklós püspök (1923) . pref. vas.1-10 – Lk 5. közn. VASÁRNAPJA. Bi: vas.10-13 Hétfõ.-ról Oi: TeDeum. adv.: Iz 11.1-11 – Mt 18. v. I. pref. pref.17-19 – Mt 11. Hitvallás. viola 0 + MISE: saját. I.28-30 Cs: Iz 41. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Iz 35. – Olv. mfsz. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi.16-19 Sz: Sir 48.

Ed utáni 8. pref. saját. E ZSO: az E-ról.11-12 – Lk 1. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. Hitvallás. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I az Ed a FÜ-rõl.20 – Ef 1. fehér 2 MISE: Püspökök v. A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN FOGANTATÁSA. Oi: TeDeum. szám) Ma nem mondható RORATE szentmise ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Ter 3. v. szerint (24. fehér 1 + MISE: saját. a Sztköt. Kedd. – Olv. pref. adv. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. Ni: kieg. saját. Dicsõség. egyháztanítók köny. köny.DECEMBER 21 7. I. Bi: vas.9-15.3-6. mfsz. zsoltárok. Szerda.26-38 – Saját egyet.

pref. kormányzó – nagyprépost . Lindenberger János (1951) debreceni ap. és ezt a mélyen hívõ. te a Boldogságos Szûz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. közn. esztendõben Juan Diégót II. Könyörgés: Istenünk. köny. és így akaratodat szüntelenül teljesítsük.-ról. János Pál pápa 1991. v. alázatos és buzgó embert arra kérte. viola 2 MISE: köznapi. A mi Urunk Jézus Krisztus… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. pref. hogy Szûzanyánknak Guadalupében adott intelmeit kövessük. e ZSO: az adv. fehér Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzinról: szentek közös. köny. saját. 9. Ott hunyt el az Úrban. hogy a jelenés helyén a Guadalupei Szûzanya tiszteletére templom épüljön. május 6-án boldoggá. Vagy: Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok. Közbenjárására add meg nekünk. az 1548. I. saját. I. majd 2002. Köznap.22 DECEMBER Csütörtök. mfsz (Ejtsd: Huan Diégo Kautla-toacin) Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén bennszülött indiánok törzsébõl született 1474 körül. adv. július 31-én szentté avatta. A Mexikóváros mellett levõ Tepayac (ejtsd: Tepeják) dombon megjelent neki az Istenszülõ Szûzanya. adv.

köny. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. Szombat. I. pref. adv.-ról. mfsz. közn. saját. v.DECEMBER 23 Péntek. adv. adv. ZSO: az adv. ZSO: az adv. adv. közn. Damazusz pápa e. fehér 2 MISE: saját. viola 2 MISE: köznapi.-ról. pref. Vagy: Szent I. I. E ZSO: az E-ról. pref. Damazuszról: pápák. 11. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Marc Antonio Durando CM. köny. 10. köny. saját. saját. Köznap. fehér Szt. pref. † Köznap. v. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi.

VASÁRNAPJA. 6-8 – – – – – Mt 21. köny. – Olv. 9-13 Sz: Iz 45. rózsaszín 0 Ma az oltár díszíthetõ virágokkal.6b-8.23-27 Mt 21.1-3a.1-10 P: Iz 56.24-30 Jn 5. Bi: vas. Ed a vas. Ed utáni. adv. ADVENT 3. 21b-26 Cs: Iz 54. I. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Szám 24. más hangszer) szólhat az ének kíséretén kívül is.1-2.2-11– Egyet. 15-17a K: Szof 3.19-23 Lk 7. vas. (Dicsõség nincs). zsoltárhét I. Az orgona (v. pref. 18.10 – Jak 5.24 DECEMBER III. I.-ról.28-32 Lk 7.-ról Oi: TeDeum.: Iz 35.2-7. 12. vagy: I.33-36 .7-10 – Mt 11. ZSO: Az adv.1-6a. viola 0 + MISE: saját.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14. I. piros 2 MISE: vért. mfsz. adv. szüzek. v. E ZSO: az E-ról. adv. saját. I. Hétfõ. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. pref. fehér 2 MISE: saját. Kedd. mfsz. pref. v. Szent Lúcia szûz és vértanú. E ZSO: az E-ról. köny.DECEMBER 25 13.

24-28 Dec. ill. 19: Bir 13.1-17 1.10-14 Dec. Hétköznapi olvasmányok: Dec. viola 2 MISE: köznapi.18-24 1.5-8 Dec. közn. A misében az adventi köny. – A Rd-ben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása után.8-14 v. köny. 21: Én.1-5. Szof 3. viola 2 MISE: köznapi. 18: Jer 23. I. 2.46-56 1. antifóna után a szentrõl szóló könyörgés és a szokásos befejezés. I.1-4. Magn.16 – – – – – – – Mt Mt Lk Lk Lk Lk Lk 1. 16. majd a szentrõl szóló könyörgés.8-10 Dec. pref. 22: 1Sám 1. köny. 23: Mal 3. ZSO: az adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.-ról.57-66 – Lk 1.26 DECEMBER Szerda. A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi.-ról. 15.14-17 Dec. helyett mondható a szentrõl szóló köny.24-25a Dec. Praem.39-45 1. RORATE miséket tilos végezni.2-7. adv. saját. Megjegyzések advent utolsó hetére: A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van. saját. 17: Ter 49. 24: (a reggeli misében) 2 Sám 7. közn. A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk a következõképpen: Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány és annak válaszos éneke. Köznap.8b-12. a szentrõl szóló Ben. adv.5-6 Dec.5-25 1.67-79 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Suta Evermód József O. ZSO: az adv.26-38 1. tanár (1982) . 20: Iz 7.. Köznap. pref.2. 4.

II. 18. Köznap. pref.-ant.DECEMBER 27 Péntek. † Köznap. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ..: „Istenünk a Libanon felöl…“ stb. közn. adv. bélfenyéri plébános (1987) Szombat. Rd és Ed ant. Bölcsesség…“ viola 2 MISE: saját.: „Az eljövendõ.-ról. Magn..: „Ó. ZSO: az adv. pref. Urunk…“ viola 2 MISE: saját.“ stb.-ant. Magn. 17. ZSO: az adv.-ról. esperes..közn. II.. Rd és Ed ant.: „Ó. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Giczei Károly tb.

zsoltárhét I. – Olv.-ant. Ed utáni. (Dicsõség nincs.10-14. zárda-lelkész (1967) . Ed a vas.28 DECEMBER IV. ADVENT 4. Oi: TeDeum. Jessze…“ viola 0 + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. Magn-ant: „Ó. vas. – Róm 1.1-7 – Mt 1. köny. – Rd és Ed ant: „Fujjátok meg…“ stb.18-24 – Egyet. VASÁRNAPJA.-ról. 19. ZSO: az adv. Csillag Nándor teológiai tanár. Magn.-ról.: Iz 7.). I. Némethy Gyula prelátus-kanonok teológiai rektor (1951) † Dr. Hitvallás.: „Ó Urunk…“ Bi: vas.

Rd és Ed ant. 20. Dávid kulcsa…“ viola 2 MISE: saját. közn. Magn. II.-ant. ZSO: az adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gahér Mihály esperes.: „Az Úr elhagyja…“ stb. adv. váradvelencei plébános (1977) Kedd. Köznap.: „Ó. adv.: „Ó. Magn. Rd ant. ZSO: az adv. pref. szent Virradat !…“ viola 2 MISE: saját.: „Ime eljön az Úr…“ stb. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Takács János kanonok. II.DECEMBER 29 Hétfõ. szentjobbi plebános (1950) .-ról. Vehetõ megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról. 21.-ant. pref.-ról. Köznap.

30 DECEMBER Szerda. Rd és Ed ant. Vehetõ megemlékezés Kety Szent János áldozópapról.: „Ó. adv.: „Mindenható Istenünk…“ stb. adv. Emmánuel…“ viola 2 MISE: saját. Köznap.-ról.-ant. pref. ZSO: az adv.: „Lelkem hozzád emelem…“ stb. 23. Magn.-ant. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.-ról.: „Ó. Nemzetek Királya…“ viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . II. közn. pref. Rd és Ed ant. ZSO: az adv. 22. közn. Magn. Köznap.

II. S. A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idõ.R.DECEMBER 31 Péntek. pref. viola 2 MISE: (reggel) saját. Imádkozzunk Érte a Hivek könyörgésében! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Böcskei László megyés püspök úr püspöki kinevezése (2008). közn. † Köznap. adv.E. ZSO: A Ni befejeztéig az adv.-ról. 24.

Végezhetõ a vigília mise elõtt vagy utána is.: Iz 62.1-25. A karácsonyi idõ Karácsony elsõ Ed-ével kezdõdik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart (ÁSz 32. Két térdre. Ez történik a karácsonyi idõszakban. imában saját betét.32 DECEMBER KARÁCSONYI IDÕ A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja. ha éneklik. Megjegyzések Karácsonyra: – Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára: „Megtestesült… és emberré lett“. Hitvallás (térdhajtás). „Ki fogantatott… született Szûz Máriától“. – Nem mondható a IV. I. 33). vagy Mt 1. akik erre kötelesek. – Olv. mindegyikért fogadhat el stipendiumot. kar. köny. sem a különleges alkalmakra szólók. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. az egyik misét „pro populo“.16-17. eukarisztikus ima. A Bi-t csak azok végzik. akik az éjjel végzett Oi-n és az éjféli misén nem vesznek részt.18-25 – Egyet. Ordinarii) kötelesek végezni. de bármelyik mise applikálható. Aki három vagy csak két misét mond. Az I. 22-25 – Mt 1. amikor misézik. pref. (V–VII. egy térdre. amelyik legjobban megfelel annak a napszaknak. ill. (ill. Dicsõség. A plébánosok és azok. Ed KARÁCSONYRÓL. – Aki csak egyszer misézik. hogy megemlékezzék Urunk születésérõl és elsõ megnyilatkozásairól. ha mondják a Hitvallást. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ad int.) – Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat. azt a miseformulát válassza. euk. Az ezt jelzõ + az éjféli misénél van feltüntetve.1-5 – ApCsel 13.

pref. euk.1-5.1-6 – Tit 2.) ZSO: a FÜ-rõl. HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját. euk. – Olv. Dicsõség. pref.1-14 – Egyet. euk. kar.11-14 – Lk 2. imában ünnepi betét. imában ünnepi betét. Az I.11-12 – Tit 3. Ed Urunk születésérõl. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY).: Iz 52. köny. fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját. köny.1-18 vagy: Jn 1. Hitvallás (térdhajtás).7-10 – Zsid 1. Hitvallás (térdhajtás).1-6 – Jn 1. Az I. Dicsõség. – Olv.: Iz 9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .DECEMBER 33 25. pref. (Parancsolt ünnep. II. FÜ nyolcaddal. Szombat. imában ünnepi betét. ÜNNEPI MISE: saját.15-20 – Egyet. kar. Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani. köny. – Olv.: Iz 62. Hitvallás (térdhajtás). Az I. Oi: TeDeum.9-14 – Egyet. Dicsõség.4-7 – Lk 2. kar.

Oi: TeDeum. köny.24-28 – Kol 3.20-22.21-24 – Mt 2. – Olv.1-2. piros 0 MISE: saját.54-59 – Mt 10. pref. 19-23 – Egyet. hétrõl. kar. szám). 1Sám 1.: Sir 3. 1Jn 3. 13-15.: ApCsel 6. Dicsõség. A SZENT CSALÁD: JÉZUS. – Olv. Oi: TeDeum. Dicsõség. kar.14-17a – v. . MÁRIA ÉS JÓZSEF. pref.12-21 – v. köny. VASÁRNAP. fehér 0 + MISE: saját. a Sztköt. szerint (25.34 DECEMBER 26. Ü ZSO: az Ü-rõl. Ni: zsoltárok az I. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.17-22 – Saját egyet.3-7. Hitvallás. Hitvallás .8-10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ. Ni: zsoltárok az I. 7. hétrõl.

2 – Mt 2. kar.1-4 – Jn 20. Szabó János kiérd. Dicsõség.13-18 – Egyet köny.: 1Jn 1. Engesztelõ nap az abortuszokért.: 1Jn 1. Dicsõség. hét hétfõjérõl. kar. hét keddjérõl. esperes. Ü ZSO: az Ü-rõl. Ni: zsoltárok a I. (Hitvallás nincs). – Olv. Oi: TeDeum. Ü ZSO: az Ü-rõl. (Hitvallás nincs). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28.2-8 – Egyet köny. – Olv. piros 1 MISE: saját.5-2. Borszentelés a helyi szokásoknak megfelelõen. fehér 1 MISE: saját. Hétfõ. Ni: zsoltárok a I. nagyszalontai plébános (1972) . Oi: TeDeum. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. pref. pref. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr.DECEMBER 35 27. APRÓSZENTEK.

36

DECEMBER

29.

Szerda. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét szerdájáról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,3-11 –
Lk 2,22-35
Megemlékezés vehetõ Becket Szent Tamás püspök és vértanúról.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

30.

Csütörtök. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét csütörtökjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17
– Lk 2,36-40
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

DECEMBER

37

31.

Péntek. † KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét péntekjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21
– Jn 1,1-18
Vehetõ megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon.
Az évvégi hálaadást az egyházmegyei elõírás szerint végezzük.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a holnapi FÜ.-rõl. Bi.: vas. I. Ed utáni.
Ahol a holnapi FÜ. parancsolt ünnep (hazánkban az), az esti misét a
FÜ.-rõl kell venni (Vatikáni direktórium közlése, Vö. Eucharisticum
mysterium 28a).

38

JANUÁR

2011. JANUÁR
Általános szándék (Gondoskodás a teremtésrõl): Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az embereknek szánt drága
adományokat, megõrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére
bocsássuk.
Missziós szándék (A keresztények egysége): Hogy a keresztények,
tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát,
tudjanak eljutni a teljes egységre.
1.

Szombat. SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV). FÜ.
(Parancsolt ünnep).
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I.
(„…Istenanyaságának ünnepén“). Az I. euk. imában ünnepi betét. –
Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet,
az egyet. köny.-be vegyünk megfelelõ imaszándékot is. – Ma nem, de
a következõ napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgõ
mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári
év elejére szóló alkalmi mise is.
Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetõk a változó ünnepek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. Ed a FÜ-rõl Bi.: vas. II. Ed utáni.

JANUÁR

39

II. zsoltárhét
2.

KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.
ZSO: a Vas-ról. 417. oldal, Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Sir 24,1-4. 12-16
Ef 1,3-6. 15-18 – Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5. 9-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
Január 2: 1Jn 2,22-28

Január 3: 1Jn 2,29-3,6

Január 4: 1Jn 3,7-10

Január 5: 1Jn 3,11-21

Péntek: 1Jn 5,5-6,8-13 –
Szombat: 1Jn 5,14-21

Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Jn 1,43-51
Lk 5,12-16
Jn 3,22-30

Ü ZSO: az Ü-rõl. 4. Köznap. E. fehér 2 MISE: a kar. idõ közn. o. Köznap. mfsz. vízk. vízk. kar. saját.-járól. pref. v. kar.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Genovéva szûz. ZSO: az E-ról. pref. idõ közn. 3.-járól. kar. fehér 2 MISE: a kar. fehér MISE: Jézus Szentséges neve (Misekönyv 891. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. idõ közn. kar. ZSO: a kar. elõtti. mfsz. köny. idõ közn. v.40 JANUÁR Hétfõ. fehér 2 MISE: szüzek.-járól. Kedd. saját. pref. e ZSO: a kar.-járól. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: SZENT SETON ANNE ERZSÉBET. elõtti. Vagy: Jézus szent neve. . köny. köny. pref.

alkalmakra szólók. Dicsõség. ima. euk. Ed a FÜ-rõl. fehér 2 MISE: a kar. idõ közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. Hitvallás.-járól. pref. Köznap. Ed utáni 6. ZSO: a kar. sem a kül. Ma végezzük a hagyományos vízszentelést. Oi: TeDeum (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. I. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Csütörtök.-járól.1-6 – Ef 3.: Iz 60.5-6 – Mt 2. imában saját betét. kar.2-3a. euk. saját. vízk. köny. – Olv. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT). 5. idõ közn. elõtti pref. Ma nem mondható a IV.1-12 – Egyet. Bi: vas.JANUÁR 41 Szerda. Az I. köny.

fehér fehér Szt. idõ közn. kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. utáni.-járól vagy az e-ról. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. e. kar.. köny. MISE: a kar. ZSO: a kar. pref. e ZSO: a kar.-járól. vízk. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Jézus Szívérõl. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. v. pref. Köznap. vízk. vízk. pref. idõ közn. v. Szûz Mária közös miséibõl 8. utáni. mfsz. köny. saját. mondható Vo. idõ közn. idõ közn. köny. vízk. Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. vízk. pref.42 JANUÁR 7.-járól. † Köznap. Rajmundról: lelkipászt. v. fehér 2 MISE: a kar.-járól.

helynök.1-4. saját. pref.6-7 ApCsel 10. – Olv. Ed. sem a kül.7-14 – Mk 1.14-20 K: Zsid 2. Ma nem mondható a IV. szilágysomlyói plébános (1980) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 1. alkalmakra szólók. Bi: vas. az Ü-rõl.21-28 Sz: Zsid 2.40-45 P: Zsid 4.-járól.: Iz 42. köny. Hitvallás. Hauler Pál ált. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.JANUÁR 43 I. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE.5-12 – Mk 1. ima. Ni: zsoltárok a III. I.14-18 – Mk 1. Vasárnap.13-17 – Egyet. euk.1-12 Sz: Zsid 4.34-38 – Mt 3.29-39 Cs: Zsid 3. Ed utáni.11 – Mk 2.13-17 . hét vas. fehér 1 + MISE: saját. 9.12-16 – Mk 2. Oi: TeDeum.1-6 – Mk 1.1-5. Dr. Dicsõség. Ü ZSO: az Ü-rõl.

Praem perjel váradújvárosi plébános (2000) † Ludescher József tasnádszántói plébános (1962) 11. zsoltárhét.JANUÁR 44 ÉVKÖZI IDÕ A NAGYBÖJT ELÕTTI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még harminchárom.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Buday Ernõ Márton O. I. Dr. hét ZSO: az évk. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját ünnepeljük. Évközi 1. ZSO: az évk. zöld 3 Hétfõ. közn. zöld 3 Kedd. kiváltképp a vasárnapokon. 10. (Ász 43) ZSO: III. MISE: szabadon választható. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. Nemecsek József prelátus-kanonok teológiai rektor (1989) . kötet.-ról. Köznap. idõ közn. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Ponner Antal kisegítõ lelkész (1968) † Nagy Gyula segédlelkész Olasziban (1979) † Mons. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. Köznap.

Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Brösztel Lajos apát-kanonok (1954) zöld 3 Csütörtök.-járól. Köznap. Köznap. pref.. zöld 3 45 Szerda. saját. köny.-ról. fehér Szent Hiláriuszról: egy pk. mfsz. – Vagy az e-ról. ZSO: az évk. idõ közn. 13. közn. MISE: szabadon választható.JANUÁR 12. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. e ZSO: az évk.

saját. közös miséje. köny.46 14. közös v. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Zitzmann Ferenc apát-kanonok váradolaszi plébános (1979) . 15. saját köny. zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Godefried testvér. † Köznap. E fehér 2 MISE: szerz. közn.-ról. zöld 3 JANUÁR Péntek. MISE: szabadon választható. mfsz. közn. Vagy az e-ról. Köznap. e. fehér fehér Remete Szent Antalról: egy szent. – Vagy az e-ról. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. Szûz Mária szombati emléknapja. pref.-ról. Szûz Mária közös miséibõl. Vagy: Remete Szent Pál.

zsoltárhét.11-14 – Mk 3. – Olv.1-10 – Mk 2. Magn. Ed a vas. vas.és Magn.20-21 .1-6 Cs: Zsid 7. saját egyet. I.-ról.6-13 – Mk 3. IV. Ma kezdõdik az ökumenikus imanyolcad és tart a következõ vas.-ról.15-17 – Mk 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 5. Dicsõség. kivételével mondható megfelelõ Vo. zöld 1 ÉVKÖZI 2.13-19 Sz: Zsid 9. ZSO: az évk.-be kerülhettek csak be a II.-ant.és Magn. Oi: TeDeum. A Vo-hoz vehetjük a Sztköt. I.5-6 – 1Kor 1.2-3.1-3 – Jn 1. VASÁRNAP.18-22 K: Zsid 6. kötetben. köny.. szám. vasárnap is az ordinárius engedélyével. Erre utal az alábbi jelzés: „Függ. vas.10-20 – Mk 2. IV“. 16.6 – Mk 3. és IV. + MISE: saját..25-8.-ant.: Iz 49. IV..JANUÁR 47 II. pref. Ed utáni.: Függ.3.23-28 Sz: Zsid 7.1-3. (egy a 8 közül). köny. Bi: vas. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a Függelék IV.-ig. Oi: Ben. A két vas.: Függ. évk.-ét 2.-antifónák A.29-34 – Egyet. Hitvallás. A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben. III.7-12 P: Zsid 8. B és C évek szerint változnak.

48 JANUÁR 17. Dicsõség. Szent Antal apát. Hétfõ. mfsz. szüzek – Olv. alkalmakra szólók. (Hitvallás nincs). Kedd. ima. sem a kül. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. pref. köny. köny. Ma nem mondható a IV.17-11.2 – Mt 25. saját. Ü ZSO: az Ü-rõl. euk. pref.1-13 – Egyet. fehér 2 MISE: saját. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: 2Kor 10. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZÛZ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. E ZSO: az E-ról.

közn. saját. közös v. Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tanka József micskei plebános (2006) zöld 3 Csütörtök. köny. 20. pref. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn.. v. e ZSO: az évk. e Vagy: Szent Sebestyén vértanú. mfsz. saját. köny. mfsz. Köznap. piros piros Szent Fábiánról: egy vért. zöld 3 49 Szerda.JANUÁR 19.-ról. ZSO: az évk. – Vagy az e-k egyikérõl. Szent Sebestyénrõl: egy vért. MISE: szabadon választható. pref. pápák. közös v. Köznap.-ról.

e Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. pref. vért. 22. e ZSO: az évk. közn. köny. közös.-ról. Köznap. közös v. szüzek. mfsz. pref. Szent Vince könyörgés saját. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér piros fehér B. † Szent Ágnes szûz és vértanú. piros 2 MISE: egy.50 JANUÁR 21. Batthyány Strattmann László. v. miséje. saját részekkel. v. e. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. mfsz. saját. – Vagy az e-ról. Vagy: B. egy vért. Batthyány Strattmann Lászlóról: szent férfiak. pref. mfsz. Szûz Mária közös miséibõl. Szûz Mária szombati emléknapja. közös v. MISE: szabadon választható.

. Naponta családjával együtt részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz is járult. Több.JANUÁR 51 Boldog Batthyány Strattmann László 1870-ben Dunakilitiben született õsi magyar fõnemesi családból. házasságukból 13 gyermek született. 1900-ban orvosi diplomát szerzett. A szegényeket ingyen gyógyította. majd az orvosi szakán tanult. te Boldog Batthyány Strattmann László orvosnak azt a hivatást adtad. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapít. Ekkor a család Körmendre költözött. 1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnõvel. a közös imádságra és az erények gyakorlására. A mi Urunk Jézus Krisztus. Add. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. hogy a sebesült katonákat is fogadni tudja. március 23-án Rómában avatta boldoggá. sõt receptjeiket is õ fizette. és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk és téged kövessünk. hogy mi is állhatatosak legyünk a te szolgálatodban. a te Fiad által. 1815-ben meghalt nagybátyja. családjáról gondoskodva pedig atyai szereteted tanúja legyen. Betegeinek lelkével is törõdött. akinek vagyonát. ahol szintén kórházat rendezett be. körmendi kastélyát és hercegi címét örökölte. Mise könyörgése: Istenünk. január 22-én. mint egy éves türelemmel viselt szenvedés után a bécsi Löw szanatóriumban hunyt el 1931. A köztudatban szentéletû embernek tartották. Édesanyját 12 éves korában elvesztette. ahol a szegények és betegei búcsúztak tõle. és a betegek minden felõl özönlenek hozzá. Körmendi kastélyában ravatalozták fel. majd szemészeti szakképesítést szerzett. hogy a szegényeken és a betegeken segítsen. II. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem mezõgazdasági. a gyógyulást az Isten adja – mondta sok alkalommal. magát Isten eszközének tekintette. 1876-ban a nagy dunai árvíz elõl a család Köpcsénybe menekült. János Pál pápa 2003. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben…. Általános orvosi diplomájához elõször sebészi. Az elsõ világháború alatt 120 ágyasra bõvíti kórházát. Nagy hangsúlyt fektetett az igazi keresztény családi életre. Ekkor már híres szemorvosként tartják számon.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 9. IV. 23. pref. Dicsõség.1-20 Cs: Zsid 10.1-4. Bi: vas.ant..22-30 K: Zsid 10.1-2. vas.21-25 P: Zsid 10.35-40 . Hitvallás. ZSO: az évk.-ant.12-23 – Egyet. I. 8-19 – Mk 4.52 JANUÁR III. Oi: TeDeum. – Olv. + MISE: saját. vas. Magn.1-10 – Mk 3. VASÁRNAP. Ben.: Függ.: Függ.31-35 Sz: Zsid 10.-és Magn.32-39 – Mk 4. zsoltárhét. zöld 1 ÉVKÖZI 3. IV.10-13.19-25 – Mk 4.15. 17 – Mt 4. köny. évk.26-34 Sz: Zsid 11.11-18 – Mk 4. Ed utáni. Ed a vas. 24-28 – Mk 3.-ról.: Iz 9. I.-ról. – 1Kor 1.

egyhtan. Dicsõség.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . II. mfsz. (Hitvallás nincs). saját könyörgésekkel. apost. közös v. v. köny. alkalmakra szólók. fehér 1 MISE: saját. köny. Ü ZSO: az Ü-rõl. pref. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. 25. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (Pál Fordulása). – Olv. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. Hétfõ.15-28 – Egyet. I. euk. ApCsel 22.1-22 v. sem a kül. pref. E ZSO: az E-ról.JANUÁR 53 24. fehér 2 MISE: püspökök v. ima.3-16 – Mk 16. Ma nem mondható a IV.: ApCsel 9. saját.

27. mfsz. saját könyörgéssel. nevelõk. rendalapító. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. † Ferencsik Lõrinc c. saját részek. prépost. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök. sólyomkõvári plébános (1984) . saját. közös v. Hitvallás. saját. mfsz. fehér 1 MISE: saját. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Köznap.. Angéláról: szüzek v. Hitvallás. pref. közn. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. pref. E ZSO: az E-ról. – Vagy az e-ról. fehér Szt.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Orsolya rend: MERICI SZENT ANGÉLA szûz. MISE: szabadon választható. Ferences család: BOLDOG PAUL JOSEF NARDINI rendalapító. Vagy: Merici Szent Angéla szûz. pref. közös v. köny.54 JANUÁR 26. Dicsõség. Szerda. mfsz. fehér 2 MISE: püspökök. nevelõk. Dicsõség. saját. mfsz. pref. köny. fehér 1 MISE: szüzek v. e ZSO: az évk.

v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varjú Benõ esperes.-ról. közös v. † Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. 29. Köznap. köny.JANUÁR 55 28. közn. MISE: szabadon választható. Szûz Mária közös miséibõl. E ZSO: az E-ról. mfsz. pref. fehér 2 MISE: egyht. ZSO: az évk. váradolaszi plébános (1955) † Matos Ferenc Lajos pápai prelátus-kanonok (2007) zöld 3 Szombat. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.. lelkipászt. e. saját. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

1-20 5.-ról.26-31 – Mt 5. zöld 1 ÉVKÖZI 4. IV. IV.3. 3. 20-21 – Mk 5.-ant.14-29 6.15-17. köny. VASÁRNAP. vas.21-43 6.1-12a – Egyet. Bi: vas.18-19. Oi: TeDeum.12-13 – 1 Kor 1.-és Magn.6-13 6.56 JANUÁR IV. 21-24 – Mk P: Zsid 13.ant. zsoltárhét. vas.1-8 – Mk Sz: Zsid 13. Magn.. Ed utáni. Ben. biharpüspöki plébános (1952) . I. Dicsõség. pref. 11-15 – Mk Cs: Zsid 12. 30.: Függ. + MISE: saját. ZSO: az évk. kanonok. I.32-40 – Mk K: Zsid 12.4-7.: Szof 2.1-6 6.: Függ. Ed a vas.1-4 – Mk Sz: Zsid 12. Hitvallás. évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 11.30-34 † Szabó Ferenc tb.-ról. – Olv.

fehér 2 MISE: nevelõk. köny.JANUÁR 57 31. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. saját. E ZSO: az E-ról. Bosco Szent János áldozópap. Hétfõ. mfsz. pref.

ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros Vincés család: Boldog Marie-Anne Vaillot és Odile Baumgartner angersi vértanúk. Missziós szándék (A betegségben szenvedõk): Hogy azokon a missziós területeken. pref. a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedõk számára. ZSO: az évk. MISE: Boldog vértanúkról. 1.58 FEBRUÁR FEBRUÁR Általános szándék (A család): Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje. mfsz. vagy az e-ról. e. zöld 3 Kedd. ahol sürgetõbb a betegségek elleni küzdelem. idõ közn. közn.-járól.-ról. és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára. Köznap. .

közn. püspökök. Zsid 2. zöld 3 piros fehér fehér Csütörtök. ahogy a misekönyvben jelezve van.22-32 – Egyet. vagy közös. Ü ZSO: az Ü-rõl. köny. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Szt. Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú.: Mal 3. közös v. v. pref.FEBRUÁR 59 2. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. pref. – Olv. saját.-ról.. pref. Dicsõség. MISE: szabadon választható. Ma könyörgõnap van a szerzetesi hivatásokért. mfsz. pref. euk. saját.22-40 v. saját. ima. Oi: TeDeum. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY). e Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. köny. Szt. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. fehér 1 MISE: saját. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . alkalmakra szólók. Szerda. Lk 2. Köznap.-ben. irodaigazgató (1963) 3. köny. hithird. (Hitvallás nincs). papi-szerzetesi hivatásokért. Beöthy György prelátus-kanonok. – Vagy: az e-ok egyikérõl. Ma nem mondható a IV.14-18 – Lk 2. Balázsról: egy vért. Balázsáldás adható ma vagy a következõ vasárnap is.euk. mondható Vo.1 4 v. közös v. A fõmisét a gyertyaszentelõ körmenettel kezdjük. mfsz. Krisztus Fõpapról v. sem a kül. Anszgárról: püspökök v.

† Köznap. ZSO: az évk.-ról. MISE: szabadon választható. pref. köny. E ZSO: az E-ról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Frigyes apát. E ZSO: Az E-ról fehér 2 MISE: saját. közn. Jézus Szívérõl. közös v.FEBRUÁR 60 4. mondható Vo. pref. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. pref. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. mfsz. Szent Ágota szûz és vértanú. zöld 3 fehér Péntek. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Szombat. 5. saját részekkel. szüzek. Sz. v. saját. mfsz. piros 2 MISE: egy vért. pref.

és Magn.9-24 – Mk 8.13-16 – Egyet. + MISE: saját. IV. évk.7-10.53-56 K: Ter 1. Dicsõség. Dr.1-13 Sz: Ter 2. 6. Pop József káptalani helynök.: Függ. Ed utáni.-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 1. I.18-25 – Mk 7. 1-10 † Mons. vas.1-5 – Mt 5.31-37 Sz: Ter 3. Ben.14-23 Cs: Ter 2.FEBRUÁR 61 I. IV. Oi: TeDeum.24-30 P: Ter 3.: Függ. zsoltárhét.20-31. – Olv..1-19 – Mk 6. 15-17 – Mk 7. Hitvallás.-ant. ZSO: az évk. köny. Bi: vas. 2.1-8 – Mk 7. vas.-ról. I. pref. VASÁRNAP.4b-9. Magn.-ról. Ed a vas. szentjobbi apát-kanonok (1960) . 1-4 – Mk 7. zöld 1 ÉVKÖZI 5. – 1Kor 2.: Iz 58.

8. mfsz. zöld 3 Kedd. Itt halt meg 1947. aki veled él és uralkodik…. zöld 3 FEBRUÁR Hétfõ. pref. fehér fehér Szent Jeromosról: nevelõk. MISE: szabadon választható. Misekönyörgés: Urunk. – Vagy: az ek-ról. . pref. Velencében keresztény lett és belépett a Szeretet Canossiai Leányai közé. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bakhita Szent Jozefina szûz Szudánban. Kérünk. E ZSO: az E-ról. Istenünk. add meg nekünk.-ról. mfsz. pref. közn.62 7. február 8-án. közn. e ZSO: az évk. közös v. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Rendu Rozália. te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára emelted. hogy az õ példája nyomán hûséges szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust. közös v. Jószívû és segítõkész volt mindenki iránt. saját. fehér 2 MISE: szüzek. a Darfur tartományi Jebel Agilere-ben született 1868 körül. Köznap. és életének hátralévõ részében Schio városa környékén. Végül felszabadult. Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. Köznap. A mi Urunk Jézus Krisztus. a te Fiad által. Szent Jozefináról: szüzek. a kegyetlen rabszolgaság miatt sokat szenvedett. mfsz.-ról. Vicentino faluban élt. rabszolgavásáron többször eladták. e Vagy: Bakhita Szent Jozefina szûz. köny. és az irgalmas szeretet gyakorlására mindig készen legyünk. Lány korában elrabolták.

Imrik Zoltán Sándor prelátus-kanonok (1959) 10. ZSO: az évk. fehér 2 MISE: szüzek v. pref. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: BOLDOG HÚGÓ ELSÕ PREMONTREI GENERÁLIS APÁT. közös v. .FEBRUÁR 9. szerz.. Köznap. Csütörtök. Ü ZSO: az Ü-ról fehér 2 MISE: saját. mfsz. pref. zöld 3 63 Szerda. MISE: szabadon választható. Szent Skolasztika szûz. köny. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. saját. mfsz.-ról. E ZSO: az E-ról. saját részekkel.

Köznap. e ZSO: az évk. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. Szûz Mária közös miséibõl. 12. – Vagy: az e-ról. Ma van a Betegek Világnapja. saját. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. MISE: szabadon választható. 11. Mária. közn. Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária. e. pref. Máriáról: egy az elsõ 3 közösbõl. Adjunk lehetõséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomainkban. fehér Sz. Sz.64 FEBRUÁR zöld 3 Péntek. közn.-ról. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk.

-ról.: Függ.1-7 – Mk 9. Ed a vas.6-13. évk.10 – Mk 8. IV.. Bi: vas. zöld 1 ÉVKÖZI 6.-ant.16 21 Lecke: – 1Kor 2.5-8.17-37 – Egyet.1-15. ZSO: az évk. IV.-ról.11-13 K: Ter 6. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 4. pref.: Sirák 15. Ed utáni. 25 – Mk 8. zsoltárhét. Ben. Magn. – Olv. 7.34-39 Sz: Zsid 11.-ant. VASÁRNAP. Oi: TeDeum. + MISE: saját.1-13 – Mk 8.6-10 – Mt 5.22-26 Cs: Ter 9. vas. I.1-5. I.: Függ.27-33 P: Ter 11.14-21 Sz: Ter 8.1-9 – Mk 8. Dicsõség.és Magn. vas. köny. 13. 20-22 – Mk 8.1-12 .FEBRUÁR 65 II.

1-9 – Egyet.-ról. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJEI. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK. köny. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes Ferenc c. Köznap. apát-kanonok..46-49 – Lk 10. hithird. saját részekkel Oi: TeDeum.: ApCsel 13. közn. zöld 3 Kedd. fehér 1 MISE: egyházalapítók v. lelkipászt. apát-kanonok. (Hitvallás nincs) pref. váradszõlõsi plébános (2001) . MISE: szabadon választható. Hétfõ. Ü ZSO: az Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek Imre c. – Olv. köny. ZSO: az évk.66 FEBRUÁR 14. Dicsõség. újpalotai plébános (2005) 15.

közös v. mfsz.-ról. ZSO: az évk. Köznap. köny. közn. fehér A szt. pref.FEBRUÁR 16.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Evermód püspök. esperes. közn. pref. mfsz. alapítókról: szerz. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. MISE: szabadon választható. Köznap. MISE: szabadon választható. † Klózik István tb. 17. Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója. margittai plébános (1981) . – Vagy: az e-ról. saját. e ZSO: az évk. zöld 3 67 Szerda..

vértanú. e. közn. † Köznap ZSO: az évk.-ról. MISE: szabadon választható. Köznap ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Clet Ferenc CM áldozópap.-ról. zöld 3 FEBRUÁR Péntek.68 18. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pref. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szûz Mária közös miséibõl. közn. MISE: szabadon választható. vtk. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. 19. mfsz zöld 3 Szombat.

Ed utáni. IV.-és Magn. zsoltárhét. zöld 1 ÉVKÖZI 7.: Függ.1-13 – Mk 10.40-49 P: Sirák 6. Oi: TeDeum. Ben.-ról.1-2. pref.1-12 Sz: Sirák 17. + MISE: saját. vas.12-22 – Mk 9. I. Ed a vas.ant. 17-18 – 1Kor 3.1-10 – Mk 9. évk.29-36 Sz: Sirák 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 1.13-16 . köny.: Függ. vas. Hitvallás.FEBRUÁR 69 III. Dicsõség.-ant.37-39 Cs: Sirák 5.1-10 – Mk 9. Bi: vas.-ról. – Olv.: Lev 19.38-48 – Egyt. I.1-13 – Mk 9. 20.16-23 – Mt 5. IV. ZSO: az évk..5-17 – Mk 10. Magn. VASÁRNAP.13-28 K: Sirák 2.

mfsz.Cap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.13-19 – Egyet. Olv. fehér Damjáni Szent Péterrõl: egyht. saját. közn. Oi: TeDeum. köny. (Hitvallás nincs).1-4 – Mt 16. sem a kül. apost. 21..-ról.70 FEBRUÁR zöld 3 Hétfõ. ima. margittai plébános (1962) . v. Köznap. pref. euk.F. Kedd. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. Ma nem mondható a IV. köny. közn. közös v. utolsó kapucinus Váradon (1974) 22. Ü ZSO: az Ü-rõl.: 1Pét 5. – Vagy: az e-ról.. Vagy: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító. II. esperes. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Waldmann Ferenc tb. alkalmakra szólók.-ról.M. MISE: szabadon választható. fehér 1 MISE: saját. ZSO: az évk. Horváth Szilveszter O. e ZSO: az évk. pref. Dicsõség. I.

piros 2 MISE: egy.20-26 – Jn 15. köny. mfsz. Szent Polikárp püspök és vértanú. Oi: TeDeum. v. pref. apost. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . (Hitvallás nincs). közös v.9-17 – Egyet. euk. Ü ZSO: az Ü-rõl. sem a kül. Ma nem mondható a IV. püspökök. vért.FEBRUÁR 71 23. piros 1 MISE: saját. Szerda. I. SZENT MÁTYÁS APOSTOL.15-17. E ZSO: az E-ról saját részekkel. köny. Dicsõség. v. Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szabados Antal (1962) 24. saját. alkalmakra szólók.: ApCsel 1. ima. II. – Olv. pref.

72 25. Sándor Dénes O.-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. 26. Czumbel Lajos ordinárius (1965) . fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e.-ról MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. közn. magyarcsékei plébános (1974) † Mons. zöld 3 FEBRUÁR Péntek. kanonok. Szûz Mária közös miséibõl.M. közn. Köznap. éradonyi plébános (2001) zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Karetka László tb. † Köznap. Dr.F. MISE: szabadon választható.

pref.11-26 11. ZSO: az évk. IV. zöld 1 ÉVKÖZI 8. + MISE: saját. a vas. közn.17-27 – Mk 28.27-33 Hétfõ. VASÁRNAP.: Iz 49.1-5 – Mt 6.-ról.15-26 – Mk P: Sirák 44.-ant. Függ.: Bi: vas. vas.14-15 – 1Kor 4.24-34 – Egyet.13-19 – Mk Cs: Sirák 42. zöld 3 10.28-31 10.1-2. és Magn. Köznap. ZSO: az évk. évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 17.32-45 10.29-28 – Mk K: Sirák 35.1-15 – Mk Sz: Sirák 36. köny. vas. Magn. Ed utáni. – Olv.-ról MISE: szabadon választható.: Függ. Ben. Oi: TeDeum.-ant. I.46-52 11.1.9-13 – Mk Sz: Sirák 51. Dicsõség. 27.17-27 10. zsoltárhét.FEBRUÁR 73 IV. Ed.5-6. Hitvallás.-ról. IV. I.

-ról MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Köblös Vilmos tb. közn.-ról. Pintér László debreceni ap. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. ZSO: az évk. esperes. közn. zöld 3 Kedd. Köznap. ZSO: az évk. kormányzó (1957) . Köznap. székelyhídi plebános (1971) 2.74 MÁRCIUS MÁRCIUS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. zöld 3 Szerda. MISE: szabadon választható. 1. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek.

† Köznap. közn. saját. e ZSO: az évk.-ról. Szent Kázmér. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. pref. zöld 3 fehér fehér Péntek. – Vagy: az e-ról. mondható Vo Jézusról. közös v. mondható Vo Jézus Szívérõl. Köznap. zöld 3 fehér 75 Csütörtök. euk. az Örök Fõpapról. közn. MISE: szabadon választható. pref. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. köny. ZSO: az évk.MÁRCIUS 3. MISE: szabadon választható. Vagy: Szent Kázmér. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.. saját.-ról.

ZSO: az évk. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. Sz. Mária. pref. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .76 5. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Köznap. zöld 3 fehér MÁRCIUS Szombat. közn.-ról.

2. – Olv. VASÁRNAP. évk. Mondható errõl alkalmi mise is. Hitvallás.21-27 – Egy. pref.: Mtörv 11. 26-28 – Róm 3. Ben.10-23 – Mk 12.13-17 . Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. vas. + MISE: saját. vas. Böcskei László megyéspüspök Úr püspökké szentelési évf.R. 18. ZSO: az évk.1-12 K: Tób 2. Oi: TeDeum. köny. Dr. Ma könyörgõnap van a világ éhezõiért. ordinárius. 28 – Mt 7. Dicsõség.-ben.: Függ.ant. IV.1a. apostoli pronotárius (1983) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Tób 1. Holnap lesz S.E. A mai szentmise Egyetemes könyörgéseiben imádkozzunk Érte.-és Magn. Hosszú László nyug. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. 2. zöld 1 77 ÉVKÖZI 9..-ról.21-25 a. (2009). Köny.MÁRCIUS 6.1-9 – Mk 12.

-ról.-ról.. MISE: szabadon választható. fehér Istenes Szent János. közn. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. saját pref. köny. – Vagy: az e-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. – Vagy: az e-rõl. Köznap. e ZSO: az évk.. köny. Vagy: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk.78 MÁRCIUS zöld 3 Hétfõ. köz. vért. 7. piros Szent Perpétua és Felicitász vtk. saját pref.. v. mfsz. közn. v. e ZSO: az évk. Vagy: Istenes Szent János szerzetes. mfsz 8..

mind a hívõket. amelyeket a hívek nagyböjt idején végezni szoktak. kivéve szükség esetén. – A Rd-ben és az Ed-ben a nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad. akik visszaemlékeznek keresztségükre és bûnbánatot tartanak. – A zárókönyörgések.MÁRCIUS 79 A NAGYBÖJT A nagyböjti idõ célja húsvét ünneplésének elõkészítése. – A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülõket a keresztény beavatás különféle fokozatai által. fõünnepeken és hamvazószerdán semmiképpen. oldalán találhatók. a hangszerek használata csak az ének kíséretére van engedélyezve. keresztúti ajtatosság). – A nagyböjti idõ hamvazószerdától nagycsütörtök estig. Megjegyzések a nagyböjtre: – A két fõünnepet (március 19. Már nem kötelezõ. de lehet végezni azokat nemcsak a nagyböjti idõben. következik a szentrõl szóló Ben.és alkalmi misék nem mondhatók. hanem máskor is. hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti misztérium átélésére hangolni.) kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti idõszakról vesszük. ill. most a misekönyv 527. és annak válaszos éneke után a szentrõl szóló könyörgéssel záródik. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti számjelzésbõl is láthatók. (Az Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány. . antifóna és utána a szentrõl szóló könyörgés. Nagyböjt kezdetétõl a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT (Ász 27.) Nagyböjt 4.28). vasárnapját és a két fõünnepet kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni. – Nem mondhatók a megemlékezõ gyászmisék sem. de akkor is csak az ordinárius engedélyével. és 25. Vasárnapokon. – Azokat a népi ajtatosságokat (pl. ápolni kell és liturgikus szellemmel betölteni. amelyek a régi misekönyvben az egyes napok miséihez voltak csatolva.) – Votív. Magn.. – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a szentrõl szóló könyörgés. a szentmise megkezdéséig tart.

16-18 – Egyet. köny.e. inkább a vasárnapokra. kanonok. A nagyböjti prefációk közül a III. sz. ††† (szigorú böjt. hétköznapokra vannak szánva. közn. Hamvazás a misekönyvben leírt módon.-ról saját.22-25 10.: Joel 2. nagyb. nagyb. pref. viola 2 MISE: saját. pref. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . IV. az I. viola 1 MISE: saját. 9. és a II. Nagybõjtben tilosak a zajos mulatságok! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr.) ZSO: a nagyb. és a IV.12-18 – 2Kor 5.M. a Vincés Nõvérek igazgatója (1983) Csütörtök. HAMVAZÓSZERDA.-ról. IV. MTörv 30. – Olv. zsoltárhét. azonban mondhatók hétköznapokon is.MÁRCIUS 80 ZSO: II. közn.1-6.15-20 – Lk 9. kötet. Szedenik Nándor C. az ott levõ antifónákkal.2 – Mt 6. Köznap. – Olv. az Rd-ben vehetõk a III.20-6. hét péntekének zsoltárai.

†† Köznap.. pref. pref. kötelezõ a hústól való megtartóztatás. Olv. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról.14-15 11.1-9 a – Mt 9. életévtõl kezdve. Péntekenként †† ezt jelzi. a betöltött 14.27-32 12. közn. ZSO: a nagyb. Nagybõjt péntekein. Iz 58. nagyb. Köznap. Iz 58. – Olv.MÁRCIUS 81 Péntek. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. közn. viola 2 MISE: saját.9b-14 – Lk 5.-ról. nagyb.

(Dicsõség nincs). VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. sem a kül. IV.12-19 v. akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak. I.1-11 – Egyet.12. Róm 5.és Magn-ant: Függ. Hitvallás.-ról (Oi: TeDeum nincs. a vas.17-19 – Mt 4. vas. Ma nem mondható a IV.1-7a – Róm 5. 13. Bi: vas.-ról. saját.7-9: 3. viola 0 NAGYBÖJT 1.: Függ. Ed. + MISE: saját. euk. Magn-ant.: Ter 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. pref. – Olv. I. zsoltárhét. Ed utáni. Ma meghamvazhatók azok. ima. IV.82 MÁRCIUS I.) Ben. alkalmakra szólók.

FÜ ZSO: a FÜ-rõl.31. viola 2 MISE: saját. kanonok. ZSO: a nagyb.1-2. pref. Köznap. pref.11-18 – Mt 25.: Iz 55. – Olv.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.-ról.: Lev 19. közn. ZSO: a nagyb. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító.-46 14.MÁRCIUS 83 Hétfõ. szentek I vagy II.7-15 15. nagyb.10-11 – Mt 6. Oi. nagyb. – Olv. Hitvallás † Perpék János sz. közn. Dicsõség. viola 2 MISE: saját. pref.e. érszalacsi plebánor (1991) .: TeDeum fehér 1 MISE: saját.

ZSO: a nagyb. viola 2 Csütörtök. közn.-ról. Köznap.-ról. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17. – Olv.29-32 16.84 MÁRCIUS Szerda. ZSO: a nagyb. közn. 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .7-12 Vehetõ megemlékezés Szent Patrik püspökrõl. nagyb. 3-5.: Jón 3. 12-14 – Mt 7.1-10 – Lk 11. viola 2 MISE: saját. Köznap. nagyb. pref.: Eszt.1. – Olv. MISE: saját.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Bi: vas.16. köny.18-21. Vehetõ megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill pk és egyht. sem a kül. Szombat.MÁRCIUS 85 Péntek. pref. Szt. – Olv. pref.22 – Mt 1.20-26 18. Lk 2.-ról.-ról. SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA JEGYESE. euk.24a v.4 5a. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.16 – Róm 4. saját.13. ima.41 51a – Saját egyet. FÜ (Egyházmegyénkben csak tanácsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. viola 2 MISE: saját. József – Olv. Hitvallás. alkalmakra szólók.: 2Sám 7. szerint (4.: Ez 18. 19. Ed a FÜ-rõl. közn. szám) Ma nem mondható a IV. I. ZSO: a nagyb. Dicsõség.21-28 – Mt 5. Ed utáni. fehér 1 MISE: saját. †† Köznap. nagyb.16-18. a Sztköt.12-14a.

a vas. Ed. (Dicsõség nincs). I.-ról (Oi: TeDeum nincs. viola 0 NAGYBÖJT 2. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Ter 12. Ed utáni. Magn-ant. IV. Hitvallás. I.8b-10 – Mt 17. + MISE: saját. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. IV.-ról.: Függ.) Ben.86 MÁRCIUS II.1-4a Lecke – 2Tim 1.1-9 – Egyet. 20. – Olv. zsoltárhét. saját.és Magn-ant: Függ. vas. köny. Bi: vas.

viola 2 MISE: saját. Köznap.4b-10 – Lk 6.10. – Olv. ZSO: a nagyb. Köznap. közn. közn. pref. ZSO: a nagyb.36-38 21. nagyb. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Péter Mihály székesegyházi õrkanonok (2001) Kedd.: Dán 9. viola 2 MISE: saját.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . nagyb. pref.-ról.MÁRCIUS 87 Hétfõ.16-20 – Mt 23.: Iz 1.1-12 22.

közn. viola 2 MISE: saját. nagyb. pref. – Olv.5-10 – Lk 16. ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hadrava Nándor Mária tb.88 MÁRCIUS Szerda.18-20 – Mt 20. – Olv. Vehetõ megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökrõl.: Jer 18. viola 2 MISE: saját.-ról.-ról. kanonok (1994) Csütörtök. közn. nagyb. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Jer 17. Köznap.19-31 24.17-28 23. pref.

Péntek.: Iz 7. Oi: TeDeum. – Olv.MÁRCIUS 89 I. pref. nagyb. viola 2 Szombat. 11-32 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .4-10 – Lk 1. 25. 18-20 –Lk 15. Ed a FÜ-rõl.-ról. Bi: vas.26-38 – Egyet. sem a kül.8. Ed utáni. alkalmakra szólók ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. I. köny. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). Dicsõség. ZSO: a nagyb. saját. 14-15.10 14. ima. Köznap. MISE: saját. euk. közn. fehér 1 MISE: saját.10 – Zsid 10. 1-3. Ma nem mondható a IV. Hitvallás (közben térdhajtás) – Olv.: Mik 7. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.

VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. nagyb. vas. 27. 5-42 v.-ról. köny.: Függ. – Olv. Jn 4.-ról (Oi: TeDeum nincs. Ed utáni. szalárdi plébános (1978) .5-15. Bi: vas. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Lukovics Gellért O. v. 19b-26.90 MÁRCIUS III. 5-8 – Jn 4. viola 0 + MISE: saját. zsoltárhét. NAGYBÖJT 3. 39a. I. Praem. IV.és Magn-ant: Függ. II. a vas. 40-42.3-7 – Róm 5. Magn-ant. Ed.) Ben. Hitvallás.: Kiv 17. I. I. (Dicsõség nincs).. IV.1-2. – Egyet.

pref. nagyb. ZSO: a nagyb.25. nagyb.-ról. – Olv. viola 2 MISE: saját. közn. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.: 2Kir 5. Köznap. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref.1-15a – Lk 4. – Olv.MÁRCIUS 91 Hétfõ. közn.21-35 29. Köznap.34-43 – Mt 18.24-30 28.: Dán 3.-ról.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. ZSO: a nagyb.17-19 30.14-23 31. – Olv.1. nagyb. nagyb. pref.-ról.5-9 – Mt 5. – Olv.-ról.: MTörv 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. közn.: Jer 7. pref. viola 2 MISE: saját. közn. viola 2 MISE: saját. Köznap.23-28 – Lk 11. ZSO: a nagyb.92 MÁRCIUS Szerda.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † II. ZSO: a nagyb.M. JÁNOS PÁL PÁPA (2005) † Mészáros Antal C.: Oz 14. pref. kanonok.45-46 2. pref. – Olv. közn.-ról.-ról.9-14 43. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. ZSO: a nagyb.2-10 – Mk 12. Elsõpénteki mise nem mondható. velencei plébános (1989) Szombat. nagyb. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek.1-6 – Lk 18. közn.: Öz 6. Köznap. Vehetõ megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetérõl.28b-34 1. Péntek. †† Köznap. viola 2 MISE: saját. újzimándi plébános (1993) .ÁPRILIS 93 ÁPRILIS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szörényi Márton tb. viola 2 MISE: saját. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. nagyb. Elsõszombati mise nem mondható.

zsoltárhét. más hangszer szólhat az ének kíséretén kívül is.1b.és Magn-ant: Függ.: rózsa. (Dicsõség nincs). Ed. IV. Bi: vas. NAGYBÖJT 4. IV. Magn-ant.8-14 – Jn 9. pref. 3. apát. váradújvárosi plébános (1961) .) Ben. 34-38 – Egyet.13-17. köny.1Sám 16.1. I. vas. Hitvallás. II. 6-7. Ed utáni. A miseruha színe lehet rózsaszín. viola 0 + MISE: saját.-ról (Oi: TeDeum nincs. nagyb.1-41 vagy Jn 9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mellau Márton c. I. I.94 ÁPRILIS IV.: Függ.6 szín 9. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. Ma az oltár díszíthetõ virággal az orgona v. – Olv. a vas. 10-13a – Ef 5. v.-ról.

: Iz 65. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. Köznap. viola 2 MISE: saját.43-54 4.1-9.-ról. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. közn. pref. nagyb. ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb. közn.: Ez 47.17-21 – Jn 4. – Olv.-ról. viola 2 MISE: saját.1-16 5. Köznap.12 – Jn 5.ÁPRILIS 95 Hétfõ.

– Olv.: Kiv 32.31-47 7. viola 2 MISE: saját.8-15 – Jn 5.: Iz 49. Köznap. ZSO: a nagyb.-ról. közn.7-14 – Jn 5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. – Olv.96 ÁPRILIS Szerda. pref. nagyb. nagyb. ZSO: a nagyb. közn. viola 2 MISE: saját.-ról. Vehetõ megemlékezés De la Salle Szent János áldozópapról.17-30 6. Köznap. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

10.-ról.: Bölcs 2.25-30 8. nagyb.1a. nagyb.18-20 – Jn 7. pref.ÁPRILIS 97 Péntek. †† Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.: Jer 11. pref. ZSO: a nagyb.12-22 – Jn 7. Köznap. viola 2 MISE: saját.-ról. közn. viola 2 MISE: saját.1-2.40-53 9. közn. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. – Olv.

Ed utáni. I. – Olv. VASÁRNAPJA. a szenvedés idején takarjuk el. (Megokolás: a keresztet régen azért takarták le. a vas.1-45 – Egyet.) Ha a keresztet nem takarjuk el. hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a kereszteket. köny. meghalt Krisztus alakja került a keresztre. II. IV. v.és Magn-ant: Függ. (Fekete vasárnap) ZSO: a nagyb. nagyb. I. viola 0 + MISE: saját. Nem illett a szenvedés komolyságához.: Ez 37. de már nem kötelezõ.12-14 – Róm 8. Magn-ant. akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a második formát kell választanunk. vas. hogy ne éppen most. 10.-ról ( Oi: TeDeum nincs. Késõbb már a szenvedõ. Bi: vas.) Ben.98 ÁPRILIS I. NAGYBÖJT 5. Hitvallás.: Függ. ill. mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt Jézus alakja volt rajta. Logikus tehát. (Dicsõség nincs). Megtartható az a szokás. zsoltárhét.-ról. I. azaz a le nem fedett keresztet végigvisszük a templomon. IV.8-11 – Jn 11. pref. Ed. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

-ról.-ról.1-11 11.15-17. ZSO: a nagyb.19 30. ZSO: a nagyb.41c-62 – Jn 8. Dán 13.33-62 v. az Úr szenvedésérõl I. az Úr szenv.: Szám 21. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .21-30 12. viola 2 MISE: saját.4-9 – Jn 8. közn.: Dán 13. pref. Köznap. Vehetõ megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.ÁPRILIS 99 Hétfõ. I. – Olv.1-9. Köznap. viola 2 MISE: saját. közn. pref.

pref. Vehetõ megemlékezés Szent I Márton pápa és vértanúról. viola 2 MISE: saját. közn.14-20. I.3-9 – Jn 8.100 ÁPRILIS Szerda. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.91-92. Köznap. Köznap.-ról.95 – Jn 8. – Olv. I. ZSO: a nagyb. viola 2 MISE: saját. – Olv. ZSO: a nagyb.-ról.51-59 14. az Úr szenv. az Úr szenv.31-42 13.: Dán 3.: Ter 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn.

I – Olv. ZSO: a nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. pref. ZSO: a nagyb.: Ez 37.: Jer 20.ÁPRILIS 101 Péntek. viola 2 MISE: saját. pref.21-28 – Jn 11. I.-ról.-ról. †† Köznap. az Úr szenv. közn. Köznap.10-13 – Jn 10.45-57 16. viola 2 MISE: saját. közn. Vehetõ megemlékezés Soubirous Szent Mária Bernadett szûzrõl.31-42 15. az Úr szenv. – Olv.

akkor magának a papnak. – Olv. IV. (Dicsõség nincs).6-11 – Mt 26. alkalmakra szólók. lehet különbözõ szereposztásban végezni. zsoltárhét. olvassák).14 27. A passiót.: Függ. Magn-ant.66 – Egyet. (Oi. Ed utáni. a vas. saját. euk.) Ben.: Függ.és Magn-ant. ha nincs jelen diakónus.102 ÁPRILIS II.: Iz 50. TeDeum nincs. 17. Hitvallás. sem a kül.4-7 – Fil 2. A barkaszentelés evangéliuma: Mt 21. VIRÁGVASÁRNAP. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA ZSO: saját. de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie. I Ed. 1 10 piros 0 + MISE: saját. ima.-ról. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Bi: vas. IV. pref. ha éneklik (v. Ma nem mondható a IV. I.

ZSO: a nagyb. pref. ZSO: a nagyb.1-7 – Jn 12. – Olv. MISE: saját. II. viola 1 MISE: saját. II.: Iz 42.-ról. BENEDEK pápa megválasztásának (2005) évfordulója. közn.: Iz 49.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. a Hivek könyörgésében emlékezzünk meg róla.1-6 – Jn 13.36-38 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ma van Szentatyánk XVI.21-33. közn. – Olv. . az Úr szenv. pref.1-11 18. az Úr szenv. viola 1 NAGYKEDD.ÁPRILIS 103 NAGYHÉTFÕ. A szentmisében.

nincs. De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök körül összegyûjteni. alkalmakra szólók. mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek. amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. a papi ígéretek megújítása. Tartsuk a székesegyházban vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentõs templomban. NAGYCSÜTÖRTÖK. legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése.) – Olv. közn. valamint ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentõsége tekintetében kioktassuk. – Olv. az Úr szenv. sem a kül. hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz.“ (PS 35-36) . viola 1 MISE: saját. akik misézzenek együtt a püspökkel. ZSO: saját. Ez alkalom arra. lehet a szentelést elõbbre is hozni egy másik napra. hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata. A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott szentmise elõtt vagy más alkalmas idõben vegyék át.14-25 20.: Iz 61.l-3a. (Hitvallás és egyet. ZSO: a nagyb. A székesegyházban: fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját. amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz.: Iz 50. (Természetesen áldozhatnak az esti szentmisén is. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21.6a. euk.4-9a – Mt 26. A híveket is hívni kell. Erre a misére az egyházmegye minden részébõl meg kell hívni a papokat. Dicsõség. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való jelentõsége miatt csak egyszer mondjuk.ÁPRILIS 104 NAGYSZERDA. II. Az új krizmát és a keresztelendõk olaját húsvét ejszakaján a beavató szentségekhez használjuk.5-8 – Lk 4. tanúként és segítõként szerepeljenek a krizma szentelésénél. köny.) Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik. a krizma és olajok megszentelése.-ról.8b-9 – Jel 1.16-21 Ma nem mondható a IV. és a krizmát és a többi olajokat megszenteli. ima. amelyet a püspök papságával celebrál. „Az olajszentelési mise. pref.

amelyek ének nélkül soha nem adandók elõ. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik. Ezek a következõk: A) a nagypénteki egyetemes könyörgések. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni. Ezekkel foglalkozzék ma a homilia is. ha lehetséges. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött.ÁPRILIS 105 A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE) Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus fõképpen az õ húsvéti titka által vitte végbe. valamint a papok és más közremûködõk énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentõsége van. a húsvéti örömének (Exultet). és az életet feltámadásával újjászerzette. a litánia és a keresztvízszentelés utáni akklamáció. Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan. A püspök. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva. amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eukarisztia és a papság megalapítása. ha lehetséges. amikor halálunkat halálával megtörte. B) a kereszt felemelésének és tiszteletének énekei. a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek. hogy a kisebb szerzetesi közösségek legyenek papok vagy laikusok. esetleg a diakónus felszólítása és a nép válasza. és ott üljék meg az ünnepeket. Joggal hívják ezt az idõszakot így: „Krisztus keresztrefeszítésének. úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. saját székesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel együtt… A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez megfelelõen nagyszámú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra pontosan ki kell képezni õket… A nép. a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum ünnepségein. A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent háromnapot… A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani.“ Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani. C) a húsvéti gyertyával való körmenet közben elhangzó akklamációk. Ajánlatos. valamint más közösségek. hogy az egyház fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe. A püspöki konferenciák feladata. (ÁSz 18) A húsvéti misztériumról általában Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétõl a húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkait. hogy dallamokat terjesszenek elõ azon részek számára. a szentlecke utáni „Alleluja“. . valamint a testvéri szeretet parancsa. a közösséggel együtt ünnepeljük. Ezáltal teljes értelmi tartalmuk is kifejezésre jut. sírbatételének és feltámadásának három napja.

Ma nem mondható a IV. Ed. ima. Az Ed-et ma azok végzik.2326 – Jn 13. imában saját részek. fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE: Dicsõség (intonálásra megkondulnak a harangok és az orgona megszólal. alkalmakra szólók. Kerüljük is a „szent sír“ kifejezést. Egyet. Vagy takarjuk le azt. A szerk. Bi. akkor legalább lefödjük. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13– 17. Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv. az I.1-8. Ha lehetséges a kereszteket eltávolítjuk. akik az esti szentmisén nem vesznek részt. ha nem. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír itthoni hagyományát. (Mise után) az Oltáriszentséget tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk. mégpedig a szerpapoknak. hogy az eukarisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára õrizze. euk. vál ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a haláláig.“ . hogy az Úr temetését ábrázolja. utáni. a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori szempontból megfelelõnek látszik). az ének befejezésével a húsvéti vigilia Dicsõségéig nem szólnak.106 ÁPRILIS A tabernákulum legyen a szentmise elõtt teljesen üres. (Megfelelõ. Legyen a szentsír egy másik helyen vagy ha ezen a helyen van is. Pref. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden ünnepélyesség nélkül. Szentség-mutatóba való kihelyezése nincs megengedve. Az õrzési hely nem arra való. csengõ helyett kereplõt használnak). hanem a tabernákulumot hagyjuk nyitva. II. minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már megkezdõdött. Hitvallás nincs. köny. hogy az adományok elõkészítésekor a hívek ünnepélyes körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére).“ (PS 38-56). – Olv.) Buzdítsuk a híveket. az akolitusoknak és kisegítõ áldoztatóknak kell ezt tenniük. hanem csak nagypénteken. az áldoztatás pillanatában kell elvinni a házukba.: Kiv 12. A mise végeztével a pap a „Pange lingua“ vagy más szentségi ének kíséretében a megõrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az Eukarisztiát. Utána oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül). Az õrzési helynek ne legyen „szent sír“ formája.1-15.: vas. akkor a halott Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön. A konszekrálandó kenyér mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is… A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól. hogy ily módon a betegek szorosabban tudjanak bekapcsolódni az ünneplõ egyház életébe. Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda. ha nem mozdítható könnyen és csak pénteken vegyük le róla a leplet. sem a kül.11-14 – 1Kor 11. hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni. saját. fejezet) lehet olvasni. euk. hanem.

akik a délutáni istentiszteleten nem vettek részt. akik nem tudnak megjelenni a nagypénteki liturgián. – Bi: vas. A válaszos éneket és az evangélium elõtti éneket a szokásos módon éneklik. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Czimbalmos Lajos sz.13-53. nyug. plebános (1996) † Baka János tb.“ (PS 59. MISE nincs. kanonok.66-67). u. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek. Súlyos és általános szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy elõírhat saját szándékot is.: Iz 52. Olv.12 – Zsid 4. II. 5. Az Ed-et ma csak azok végzik. Hódolat a Szent Kereszt elõtt. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a Bi-ban a rövid vál. piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. Igeliturgia. a nap bármely részében el lehet vinni az Oltáriszentséget… A kijelölt olvasmányokat elejétõl végéig el kell olvasni. esperes. A Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvasni. mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak. Ma van a gyûjtés a Szentföld javára.42 – Egyetemes könyörgések.) ZSO: saját. mezõtelegdi plébános (1997) . Ed. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk hagyományozott minta szerint végezzük. 22. – II. Azonban õrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket.ÁPRILIS 107 NAGYPÉNTEK. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. A misekönyvben található általános könyörgésekbõl a pap kiválaszthatja azokat.14-16.e. mint virágvasárnap. amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. mégpedig átfogó erejû teljességében.7-9 – Jn 18.“ „Õsi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eukarisztikus ünnepet. – III. A betegeknek. (Szigorú böjt. Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a híveknek. Délutáni istentisztelet – I. Áldozási szertartás. mégpedig a kereszthalálig. aki az egész világ üdvéért függött a kereszten. A passió után homília következik. †††.119.

“ (Ez vonatkozik a feltámadási körmenetre is. a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja.) Az egyház ezen a napon szigorúan tartózkodik a szentmise ünneplésétõl. A híveket ki kell oktatni a nagyszombat sajátságos jellegét illetõleg. akik nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a röv. A szentáldozást is csak mint szent útravalót nyújthatjuk a haldoklónak. vál. (Valójában ezt tesszük a szentsír látogatásakor. avagy a fájdalmas Szûzanya képét. – A szerk.ÁPRILIS 108 23. El kell maradnia a házasság valamint más szentségek kiszolgáltatásának is. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti. mégpedig a kereszthalálig. – A szerk.) (PS 74-76. A Rd-ben. ZSO: saját. Az esetleg már éjfél elõtt végzett vigíliai mise ugyanis már húsvéti mise. A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben elõvételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át éjszakára vagy húsvét napjára.“ „(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . kivéve a gyónást és a betegek kenetét. NAGYSZOMBAT. Mise ezen a napon nincs. Ezért Isten felmagasztalta õt és olyan nevet adott neki. hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket. amely Krisztust a kereszten. az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik. amely fölségesebb minden névnél.

Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más természetû rendezvényre. beleágyazva az egész üdvtörténetbe.42). ha a híveknek rövid bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést. mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet“ kezdetû antifónát éneklik vagy egy másik éneket. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának“ tekintik. a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben. A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése… Ez akkor kifejezõ. amely költõi szavakkal énekli a húsvéti titkot. amelyen az Úr feltámadt. ne kezdõdjék a sötétség beállta elõtt és ne végzõdjék a vasárnapi pirkadat után. mely a keresztségi karaktert kifejezi. Néha azzal okolják meg ezt az eljárást. A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik. Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen alapul. Ezeket a napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. mert . és azokban az imákban jut kifejezésre.ÁPRILIS 109 A HÚSVÉTI IDÕ A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. (ÁSz 22). FÜ nyolcaddal. sõt „nagy vasárnapként“. amelyek szerint a húsvéti vigíliát a vasárnapi elõesti mise órájában ünneplik. Az ellenkezõ és itt ott meghonosodott visszaéléseket és szokásokat. Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása… mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a közösséget. hogy nincs elég éjjeli közbiztonság. amelyet ekkor tartanak. Ha nincs diakónus és a pap nem tud énekelni. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség. HÚSVÉTVASÁRNAP. A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második részét. A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12. 24. átruházhatja azt egy énekesre. Ágoston: Sermo 219). A diakónus meghirdeti a húsvéti örömhírt. Hasznos lehet. Ezt az elõírást szigorúan be kell tartani. ha felnõttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább gyermekeket keresztelnek… Akkor is megáldjuk a keresztvizet. emlékezés arra a szent éjszakára. amelyeket a pap minden egyes olvasmány után mond. el kell vetni. (Szt. Az eukarisztikus ünneplés a húsvéti liturgia negyedik csúcspontja. Az éjszakai virrasztás. ha nincsenek jelen keresztelendõk.

Krisztus halálának megemlékezését. ha van rá engedélye) vagy koncelebrálhat. az egyházba való beépülés teljességét. nappal ismét misézhet (sõt többször is. Kötelezõ a vigília végzése ott. amelyben együttmûködnek az újonnan megkereszteltek. A helyi ordináriusok dönthetik el. ne olyan kifejezéseket használjunk. amelyekben nem végeznek nagyheti szertartást. mint a titokban való részvétel legmélyebb pillanata. a kánon (betoldásával együtt). amellyel az újonnan megkereszteltek elõször gyakorolják mint hívõk a királyi papságot.“ (PS 78-95). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Ellenkezõleg. A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi misekötelezettségüknek. a Feltámadott jelenlétét. aki a vigíliai szentmisét végezte. Ügyelni kell. mint az egyetlen istentisztelet. A vigília végezhetõ azokban a templomokban is. a fölajánlási körmenet. hangsúlyozzuk. az örök húsvét elõvételezését. hogy az eukarisztia liturgiáját ne siessük el. ahol keresztkút van. s végül az áldozás. melyet lehetõleg énekeljünk. hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen.110 ÁPRILIS ez alkotja a húsvéti titkot. Üdvös. Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehetõ legnagyobb kifejezõ erõt. Amikor kihirdetjük a húsvéti vigíliát. a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. Sürgessék a lelkipásztorok a híveket. vajon megfelelõ-e ez. amelyek azt a benyomást keltenék. hogy a vigília húsvét éjszakájának ünnepe. Az a pap. a hívek könyörgése. ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eukarisztikus jelek teljességében. hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék.

IV. Igeliturgia.16-28 – Róm 6. ünnepélyes „Alleluja“ zsoltárral. A végén.1 – Ez 36. ima.9-15.3-11. Tüzszentelés.32 . Dicsõség (megszólal az orgona és a harangok). II. A zsolozsmában a Rd elõtt van ma az Imádságra hívás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . keresztségi fogadás (égõ gyertya a hívek kezében). (Mondjunk áldást az Úrnak. húsv.4a. Szentlecke: Róm 6. azok az Oi-t így végzik: A húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követõ kantikumokkal és könyörgésekkel. Megfelelõ. euk.16-17a.15-15. Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek.28) Ezekbõl lehet csak hármat venni. húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya). a húsvéti gyertya bevitele. az I. Akik nem vettek részt a vigílián. Az adományok elõkészítése. Csak nálunk szokásos feltámadási szertartás következik. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig. valamint más szertartásokra is. olvasmányok (Ter 1. Keresztségi liturgia.2 – Ter 22. Meg kell gyújtani az énekes misékre és a vecsernyére. euk.3-11 – Mt 28. ev. elindul a feltámadási körmenet. keresztelés (lehetõleg legyen).1-2. („de ezen a szent éjszakán“). húsvéti könyörgés.4.1-8 III. Ószöv.5-14 – Iz 55. A pap (fehér palástban) a szentsírhoz vonul és ott a Preorator 112. egyet. oldalán lévõ szertartást elvégezve. hacsak nem következik a húsvéti körmenet. nem végzik az olvasmányos imaórát.1-18 – Kiv 14. Az eukarisztia liturgiája.l8. Utána „TeDeum“. Litánia.15-15. Ünnepélyes kezdet. I. imában saját betét. szükség esetén csak kettõt. Ma nem mondható a IV. hogy a következõket mondjuk: Kiv 14. köny.1-10.: Mk 16. keresztvízszentelés. alkalmakra szólók. áldás és kettõs alleluja az elbocsájtáshoz.4 – Ez 36.) Feltámadási szertartás.ÁPRILIS 111 fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA. pref. sem a kül.1-11 – Bár 3.1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54. Istennek legyen hála.

Húsvét nyolcadában a Rd-ben.1-19 Sz: ApCsel 4.37-43 – Kol 3.13-35 – Egyet. az I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szentmise olvasmányai: H: ApCsel 2.11-26 – Lk 24.13-21 – Mk 16. köny. Ma nem mondható a IV.9-15 .8-15 K: ApCsel 2. euk. pref.1-9. („ezen a szent napon“). Az „Úr angyala“ helyett is ezt imádkozzuk.13-35 Cs: ApCsel 3. 1Kor 5. Ma és az egész húsvéti idõben a Bi után a „Mennynek királyné asszonya“ (Regina coeli) antifónát vesszük.34a. – Jn 20. A vasárnapi szenteltvízhintésre a „Vidi aquam“ formulát énekeljük. euk.36-41 – Jn 20.14.11-18 Sz: ApCsel 3. Az elbocsájtó formulához és válaszához kettõs „Alleluja“. szekvencia. esti misében: Lk 24.1-4 v. – Olv. Hitvallás.112 ÁPRILIS fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsõség.22-33 – Mt 28. imában saját betét. – A Rd és a Ed „Menjetek békével“ ill. sem a kül. I. alkalmakra szólók. („Haec dies“) antifónát kell mondani. az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének helyett az „Ez az a nap“. ima.1-10 – Lk 24. A misekönyvben más formulák is vannak.1-12 – Jn 21.6b-8 – szekvencia.: ApCsel 10.35-48 P: ApCsel 4. „Istennek legyen hála“ formuláihoz kettõs alleluját mondunk. húsv.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. Dicsõség. Oi: TeDeum. I. KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. I. 26. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelést) végezzük el. szekvencia (tetszés szerint). (Hitvallás nincs). Dicsõség. pref. Preorator 117. 25. húsv. húsv.ÁPRILIS 113 HÚSVÉTHÉTFÕ. ZSO: saját. ZSO: saját. Oi: TeDeum. fehér 1 MISE: saját. szekvencia (tetszés szerint). oldal. fehér 1 MISE: saját.

szekvencia (tetszés szerint). fehér 1 MISE: saját. fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. pref. ZSO: saját. Dicsõség. húsv. ZSO: saját. 27. pref. CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .114 ÁPRILIS SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. szekvencia (tetszés szerint). I. Oi: TeDeum. Dicsõség. I.

fehér 1 MISE: saját. pref.ÁPRILIS 115 PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. fehér 1 MISE: saját. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. ZSO: saját. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. Oi: TeDeum. pref. Szûz Mária iránti gyermeki ragaszkodásunk jeleként – lehetõleg minden este – imádkozzuk – énekeljük a Lorettói litániát a hozzá tartozó könyörgésekkel. Oi: TeDeum. Dicsõség. Dicsõség. . szekvencia (tetszés szerint). 29. ZSO: saját. húsv. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Holnap kezdõdnek a májusi ájtatosságok. szekvencia (tetszés szerint). I.

1-7 – Jn 6. Oi: TeDeum.3-9 – Jn 20. Ed a vas. Bi: vas. zsoltárhét.7b-15 Sz: ApCsel 5. hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson. Missziós szándék (Kína egyháza): Hogy az Úr adja meg a kínai egyháznak.: ApCsel 2.42-47 – 1Pét 1. Dicsõség.-ot II.17-26 – Jn 3. akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek. Dr. köny.1-15 Sz: ApCsel 6.32-37 – Jn 3. Az Apostoli Penitenciaria 2002. – Olv. ZSO: saját. jún. I.1-8 K: ApCsel 4. I. vagyis AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nõvér közlései alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. az összetartást és minden személy méltóságát.27-33 – Jn 3. húsv. Ed utáni 1. VASÁRNAPJA.16-21 . Schriffert Béla protonotárius-apát-kanonok. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.19-31 – Egyet. Ezt a vas. HÚSVÉT 2. tartsák mindig tiszteletben az igazságot. és növekedjék az egységben. fehér 0 + MISE: saját.-ról. Hitvallás.16-21 Cs: ApCsel 5. Megemlékezhetünk errõl a szentbeszédben.116 MÁJUS MÁJUS Általános szándék (Tájékoztatási eszközök): Hogy mindazok.31-36 P: ApCsel 5. apostoli kormányzói helynök (1968) Hétköznapi olvasmányok: H: ApCsel 4. pref.34-42 – Jn 6. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhetõ a szokásos feltételek mellett.23-31 – Jn 3. IV. Magn-ant: Függ. I.

6-14 – Egyet. Hétfõ. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK. pref.1-8 – Jn 14. saját. mfsz ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. Kedd. E ZSO: az E-ról. Oi: TeDeum. – Olv. v. fehér 2 MISE: püspökök v. Dicsõség. Ü ZSO: az Ü-rõl. Szent Atanáz püspök és egyháztanító. II. köny.. köny. egyht. pref. piros 1 MISE: saját.MÁJUS 117 2. apostol I. húsv. (Hitvallás nincs).: 1Kor 15.

e ZSO: a húsv. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. saját. köny. ZSO: a húsv. Vagy: Szent Flórián vértanú. közn. v. saját. húsv. saját. köny. pref. pref. fehér 2 MISE: köznapi. 5. 4. – Vagy: az e-ról. mondható Vo Krisztus Fõpapról v. piros Szent Flóriánról: egy vért.. papi-szerzetesi hivatásokért. Jakab Antal gyulafehérvári püspök (1993) .-ról. Köznap. Dr. fehér 2 MISE: köznapi. húsv. közn.118 MÁJUS Szerda. mfsz. pref. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. Köznap. húsv.-ról. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.. pref.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Norbert alapító püspök ereklyéinek átvitele Magdeburgból a Prágai Sztrahovi Premontrei Apátságba. 6. pref. köny.MÁJUS 119 Péntek.-ról. pref. közn. saját. egyht. Mária. sz. v. köny. mfsz . fehér 2 MISE: püspökök v. fehér 2 MISE: köznapi. Vagy: Boldog Gizella. Máriáról (6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. – Vagy az e-ról. köznapi. mondható Vo Sz. köny. 7. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak.) pref. közn. e ZSO: a húsv. saját. pref. ZSO: a húsv. saját. v. fehér fehér B. húsv. szerzetesek.. pref. köny. húsv. húsv. pref. Köznap.. Sz. fehér 2 MISE: húsv. saját.-ról. E ZSO: az E-ról. Gizelláról: szt. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. mfsz. húsv. saját. mondható Vo Jézus Szívérõl. asszonyok v. † Köznap.

VASÁRNAPJA.és Magn. Ed a vas. I.120 MÁJUS III.: ApCsel 2.ant: Függ. ZSO: a húsv.1b-8 – Jn 6. húsv.44-52 P: ApCsel 9. HÚSVÉT 3.26-40 – Jn 6..30-35 Sz: ApCsel 8. 8.51-8. Magn-ant: Függ. köny. fehér 0 + MISE: saját.17-21 – Lk 24.8-15 – Jn 6.35-40 Cs: ApCsel 8. IV. vas. zsoltárhét.1-20 – Jn 6.14. – Olv. Ben. pref.22 -28 – 1Pét 1.-ról.31-42 – Jn 6. Hitvallás.61-70 . Ed utáni. Oi: TeDeum.1a – Jn 6.-ról. I. Bi: vas. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 6. Dicsõség.13-35 – Egyet.53-60 Sz: ApCsel 9.22-29 K: ApCsel 7.

9.MÁJUS 121 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Drozdovszky Géza tb. fehér 2 MISE: köznapi. esperes. köny. húsv. Moldován Ernõ Artúr O. ZSO: a húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.-ról. kanonok. belényesi plébános (1988) . köröstarjáni plébános (1992) Kedd. fehér 2 MISE: köznapi.F. saját. ZSO: a húsv.M.-ról. pref. saját. tb. Köznap. közn. 10. közn. Köznap. köny. húsv. pref.

saját. piros piros Szt. szegény és üldözött testvéreinkben pedig Neked szolgáljunk. Add. Te Sára testvért jegyeseddé választottad és tudatos életfelajánlását szeretteiért és az üldözöttekért elfogadtad. 1944. többed magával. saját. 11. Köznap. Néreusz és Achilleuszról: több vért. Pongrácról: egy vért. köny. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben. húsv. a szolgálat és a hûség mindent átható tüzét. köny. XVI. köny. saját. Sokrétû tevékenységet végzett. ……………………………………………………………………………………… . Csütörtök. közn. húsv. v. piros Boldog Salkaházi Sáráról egy vt. saját. húsv.-ról pref. majd bekapcsolódott az irodalmi életbe. e ZSO: a húsv. v. e fehér 2 MISE: köznapi. – Vagy: az e-ok egyikérõl. fehér 2 MISE: köznapi. Isten mindörökkön-örökké. szeptember 17-én avatta boldoggá Budapesten Erdõ Péter bíboros. pref. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába. húsv. december 27-én az Úr elfogadta életáldozatát. május 11-én született Kassán. v. Vagy: Boldog Salkaházi Sára szociális testvér. hogy az õ közbenjárására a Teremtõ Lélek élessze fel bennünk a szeretet. mert üldözötteket bújtattak a Budapest Bokréta utca 3 szám alatti házukban. 1926-ban jelent meg az elsõ novellás kötete: Fekete furulya címmel. hogy mindannyian követhessünk téged. Benedek pápa képviseletében 2006. 12. mfsz.-ról. mfsz. amikor a nyilasok a Dunába lõtték. Szt. Köznap. közn. amit 1943-ban magyarosított.-ról. Családi neve: Schalkhaz volt. mfsz. e Vagy: Szent Pongrác vértanú.. 1943-ban felajánlotta magát a Társaságért és az Egyházért. pref. Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. vértanú. húsv. A Trianoni békediktátum után könyvkötészetet tanult. Iskoláit is itt végezte és az Orsolya nõvéreknél tanítónõi diplomát szerzett.. Amen. amelyet õ vezetett. ……………………………………………………………………………………… Salkaházi Sára 1899. köny. Jézus Krisztus. Könyörgés: Urunk. pref. Egész életét embertársai megsegítésére áldozta. pref. ZSO: a húsv.122 MÁJUS Szerda.

† Köznap. hogy bûnbánattal és imádsággal állhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért. Mária. 14. pref. fehér 2 MISE: köznapi.MÁJUS 123 Péntek . Isten mindörökkön-örökké. fehér 2 MISE: köznapi.-ról. kanonok. ZSO: a húsv. Ferencnek és Jácintának. húsv. Ferencet és Jácintát II.-ról. 13-án halt meg. Lucia 2005. húsv. tasnádszántói plébános (1992). Könyörgés: Istenünk.) pref. II. pref. (6. saját. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Boldogságos Szûz 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fatimai gyermeknek: Luciának. saját. Add. 13. közn. Sz. és így Krisztus országának eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk. Szûz Mária közös miséibõl. közn. Vagy: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. † Ágoston Gyula tb. sz. Köznap. köny. e. hogy egyszülött Fiad Édesanyja nekünk is anyánk legyen. e ZSO: a húsv. Sz. Máriáról. köny. Szombat. te úgy rendelted. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Follmann Géza biblikus professzor (1952) . A jelenésekben a Boldogságos Szûz a rózsafüzér imádkozását kérte. vagy e-ról. fehér A Fatimai B. Amen.

24-13. Ed utáni. erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a hivatások ügyét. VASÁRNAPJA.124 MÁJUS IV. IV.: Függ.44-50 Cs: ApCsel 13.1-10 – Egyet.: Függ.19-26 – Jn 10.11-18 K: ApCsel 11. Magn. Oi: TeDeum.-ról. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. zsoltárhét.5a – Jn 12.-ant.: ApCsel 2. 36-41 – 1Pét 2..1-18 – Jn 10. ZSO: a húsv.1-6 Sz: ApCsel 13.-ant. Bi: vas. I. fehér 0 + MISE: saját. pref. Buzdítani kell a híveket.16-20 P: ApCsel 13. vas.7-14 .13-25 – Jn 13. HÚSVÉT 4.26-33 – Jn 14.44-52 – Jn 14. 20b-25 – Jn 10. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 11. húsv. hogy imáikkal.22-30 Sz: ApCsel 12. – Olv. I. Ed a vas. 15. köny.14a.-ról. IV. Ben.és Magn. Hitvallás. Dicsõség.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. saját. piros Szt. köny. húsv. fehér 2 MISE: köznapi. közös v. pref. Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú. húsv.-ról. 17. Jánosról: egy vért. Köznap. Köznap. pref. fehér 2 MISE: köznapi. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .. pref. köny. 16. ZSO: a húsv. mfsz. közn. e ZSO: a húsv.-ról. saját. köny. – Vagy: az e-ról. közn.MÁJUS 125 Hétfõ. saját.

pref. köny. Vagy: Szent I. mfsz. köny. húsv. saját. ZSO: a húsv. közn. – Vagy: az e-ról fehér 2 MISE: köznapi.-ról. fehér 2 MISE: köznapi. piros Szt. közn. húsv. e ZSO: a húsv.-ról. Jánosról: egy vért. 19. saját. pref. pref. húsv. pápák. János pápa és vértanú. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. 18. Köznap. saját. v.126 MÁJUS Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. v.

a te Fiad által. 21. Bernardinról: lelkipászt. te Magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet. húsv. 1927-ben vértanúságot szenvedett el. saját. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. saját.MÁJUS 127 Péntek. pref. fehér Szt. Amen. saját. pref. A Katolikus Egyház ellen dúló üldözésben huszonegy áldozópappal és három világi hívõvel. Szûz Mária közös miséibõl. Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vtk. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Magallán Szent Kristóf pap és társai vértanúk Szent Kristóf a mexikói San Rafaél Totatiche faluban született 1869-ben. Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. köny. Közbenjárásukra segíts miket. közn. Szûz Mária szombati emléknapja. v. hogy Krisztus Királyhoz egészen a vértanúságig hûségesek maradjanak. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. köny. mfsz. Isten mindörökkön örökké. – Vagy: az e-ról.. mialatt társaival megvallotta Krisztus Királyságát. Könyörgés: Mindenható. v. 20. köny. – Vagy: az e-ról. örök Isten. hogy az igaz hitet állhatatosan megvalljuk. mely társak Mexikó különbözõ részeibõl és különbözõ korosztályaiból kerültek ki.-ról. Kristóf és trsról: több vértanúk. hithird. és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. köny. . a keresztény név gyûlölete miatt.. húsv. fehér 2 MISE: köznapi. pref.-ról. A mi Urunk Jézus Krisztus. pref. e. e (új!) ZSO: a húsv. v. közn. piros fehér Szt. e ZSO: a húsv. húsv. fehér 2 MISE: köznapi. húsv. saját. Köznap.

AZ EGYHÁZMEGYE ALAPITÓJA. köny. HÚSVÉT 5.-ról.1-10 – Jn 15. zsoltárhét. I. Bi: vas. ZSO: A FÜ-rõl. VASÁRNAPJA.18-21 † Baranyai István tb. Magn. IV.1-6 – Jn 15. Hitvallás. szentekrõl.: Függ.19-28 – Jn 14. mint június 27-én.-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 14.12-17 Sz: ApCsel 16. Hitvallás.21-26 K: ApCsel 14. – Olv. A Székesegyházi Bazilikában: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. Dicsõség.és Magn. I. 22. Pref.1-12 – Egyet. pref. ZSO: a húsv.128 MÁJUS I.: ApCsel 6.. fehér 0 + MISE: saját. Egyházmegyei zarándok nap a Székesegyházba.-ról. Ed utáni. minden. vas. Az egyházmegye templomaiban minden a vasárnapról. + MISE: saját.9-11 P: ApCsel 15.27-31a Sz: ApCsel 15. húsv. Dicsõség.7-21 – Jn 15.1-7– Lecke 1Pét 2. FÜ. tasnádi plébános (1983) . Ed a vas. Csak megemlékezés Szent Lászlóról a Hívek könyörgésében.-ant. esperes. Ben.22-31 – Jn 15.5-17 – Jn 14. Oi: TeDeum.: Függ.1-8 Cs: ApCsel 15. IV.4-9 Evang Jn 14.

köny. mfsz. Szûz Mária. 1918-tól 1941. Hétfõ. pref. és a gyõri karmelita templomban temették el. ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket. vagy II. Április 2-án halt meg. ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: Sz. közös v. e ZSO: az e-ról MISE: szüzek közös. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. Mária közös miséjébõl a 6. kétszáz leány és asszonyról gondoskodott a püspöki vár pincéjében. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Hermann-József premontrei kanonok. sz. saját.MÁJUS 129 23. január 21-ig Gyula plébánosa volt. v. sz. mfsz. pref. Ekkor nevezte ki XII. pref. 24. Március 30-án. 1915 augusztus 24-én Nagyváradon részesült a papszentelésben. 1997. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1892-ben Segesváron született. amikor egy orosz katona lelõtte. püspökök. E ZSO: az E-ról saját részekkel. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. v. piros 2 MISE: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú: egy vért. E. Sz. segítette a menekülteket.. a keresztények segítsége. nagypénteken a menekülteket védelmezte. Mária I. fehér Vincés család: Szent Johanna Antida Thouret szûz. mfsz. 1945 nagyhetében kb. Gyõr megkímélése végett a német hadvezetõségnél is eljárt. saját könyörgésekkel. Kedd. amely 1986-ban történt meg. . november 9-én avatta II. Piusz pápa gyõri megyéspüspökké. János Pál pápa boldoggá. szerzt.

Néri Szent Fülöp áldozópap. mfsz. fehér fehér fehér Szt. v. e ZSO: a húsv. közn. pref. E ZSO: az E-ról. Köznap. szerz. saját könyörgéssel.130 MÁJUS zöld 3 Szerda. e Vagy: Szent VII. pref. mfsz. 25. saját. – Vagy: az e-k egyikérõl MISE: szabadon választható. saját. húsv. Pazzi Mária Magdolnáról. Szt. v. Szt. húsv. mfsz. pref.-ról. húsv.. köny. Csütörtök. e Vagy: Pazzi Szent Mária Magdolna szûz. húsv. Gergely pápáról köny. VII. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. v. Gergely pápa. pref. v. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. Béda egyht-ról köny. mfsz. Vagy: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyht. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26.

hithird. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. húsv. saját. † Köznap Vagy: Canterburyi Szent Ágoston püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját.MÁJUS 131 zöld 3 Péntek. v. 27. – Vagy: az e-ról. köny. köny. fehér 2 MISE: köznapi. e ZSO: a húsv. pref. Köznap. Ágostonról: püspökök v.-ról. fehér Szt. pref. e.-ról. mfsz. 28. ZSO: a húsv. MISE: szabadon választható. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. közn. húsv. Szûz Mária közös miséibõl.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 16.12-15 Cs: ApCsel 18.. ZSO: a húsv.1 – Jn 16.22-34 – Jn 16.: ApCsel 8. 14-17 – Lecke 1Pét 3.15-18 – Ev Jn 14.16-20 P: ApCsel 18. vas. Dicsõség.11-15 – Jn 15. Ben. Hitvallás.5-8.22-18. Ed a vas.26-16. – Olv.-ról. pref.-ant. Bi: vas. fehér 0 + MISE: saját.és Magn.: Függ. Oi: TeDeum.20-23a Sz: ApCsel 18. köny. Magn.23-28 – Jn 16.23b-28 † Moldován István sz. 29.9-18 – Jn 16. IV. kanonok.1-8 – Jn 16.132 MÁJUS II.15. VASÁRNAPJA.: Függ. IV.4 K: ApCsel 16.-ant. húsv.15-21 – Egyet.-ról. HÚSVÉT 6. I. Ed utáni. zsoltárhét.5b-11 Sz: ApCsel 17. élesdi plébános (2002) .e. I.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. pref. – Vagy: az e-ról. közn. köny. saját. fehér 2 MISE: köznapi. 31. húsv. István. fehér Szt. Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele. pref. ZSO: a húsv. e ZSO: a húsv.-ról. közn. húsv. köny. István ereklyéirõl: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. pref. – Vagy: az e-ról. Szt. 30.-ról. Köznap. Köznap.MÁJUS 133 Hétfõ. fehér 2 MISE: köznapi.

alkalmakra szólók. szilágycsehi plébános (2001) I. – Olv. Dicsõség. mfsz. mindig igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének. húsv v. köny. Krisztus Szívében egyesülve. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat. esperes. URUNK MENNYBEMENETELE.16-20 – Egyet.: ApCsel 1. euk. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. fehér 0 + MISE: saját. akik készek arra. Ed utáni 2.134 JÚNIUS JÚNIUS Általános szándék (A papok): Hogy a papok. piros 2 MISE: saját. Ma nem mondható a IV. ima.17-23 – Mt 28. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Jónucz István tb.1-11 – Ef 1. Missziós szándék (Missziós hivatások): Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást.. euk. imában ünnepi betét. az I. Hitvallás. sem a kül. pref. mennyb. 1. Oi: TeDeum. Szerda. pref. Bi: vas. I. Szent Jusztínusz vértanú. Csütörtök. I. Ed a FÜ-rõl.

Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. mennyb. Köznap.JÚNIUS 135 3. mondható Vo. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. E ZSO: az E-ról. saját. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk. zöld 3 fehér Szombat. saját könyörgésekkel. Béres Endre Pacific O. mondható Vo Jézus Szívérõl. Sz. közn. vért. sz. biharsályi plébános (1976) .) pref. Szûz Máriáról (6. piros 2 MISE: több vért.M. Péntek †.-ról. pref. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Pércsi Márton kisegítõ Váradolasziban (1966) † P. esperes. ZSO: a húsv. JÁNOS PÁPA (1963) 4. tb. pref. Boldog XXIII. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… †.F. v húsv v. MISE: szabadon választható.

Ed a Vas-.-ben.20-26 21.136 JÚNIUS III. Emlékezzünk meg róluk az egyet. euk. Ma van a tömegtájékoztatási világnap is. ima. ZSO: a húsv. Bi: vas. HÚSVÉT 7.1-11a – Egy köny Ma nem mondható a IV.11b-19 17. alkalmakra szólók. sem a kül.13-16 – Ev Jn 17.-ról.1-11a 17. 5. Dicsõség.1-8 – Jn K: ApCsel 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 19. VASÁRNAPJA.23.ról. Oi: TeDeum.: ApCsel 1. Hitvallás. Ma van a Hõsök napja. – Olv.13-21 – Jn Sz: ApCsel 28. köny. fehér 0 + MISE: saját.28-38 – Jn Cs: ApCsel 22.17-27 – Jn Sz: ApCsel 20. Ed utáni.16-20. mennybemen. vas.30-31 – Jn 16.12-14 – L 1Pét 4.6-11 – Jn P: ApCsel 25. A szetbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet.15-19 21. I.30. I. pref.20-25 .29-33 17. zsoltárhét.

Vagy: Szent Norbert püspök. Köznap. húsv. mfsz. köny. fehér 2 MISE: köznapi. 6. közn.-ról. Köznap. fehér Szt. saját.-ról.JÚNIUS 137 Hétfõ. köny. ZSO: a húsv. mfsz. Dicsõség. mennyb v.. v. 7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. mennyb. közn. pref. Norbertrõl: püspökök v. zöld 3 Kedd. Hitvallás. e ZSO: a húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT NORBERT PÜSPÖK – ALAPÍTÓ FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. szerz. – Vagy: az e-ról. saját. pref. pref.

zöld 3 Csütörtök. saját. e ZSO: a húsv. szerz. MISE: szabadon választható. 8. v. Dr. mfsz.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.138 JÚNIUS zöld 3 Szerda. MISE: szabadon választható. mfsz. v.. közn. fehér Szt. Ágnesrõl: szüzek v. fehér Szt. köny. ordinárius (2003). Efrémrõl: egyht. Köznap. Köznap. közn. Vagy: az e-ról. saját. e ZSO: a húsv. Dászkál István nyug.. 9. mennyb. pref. Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. Vagy: Prágai Szent Ágnes szûz. mennyb. Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító.-ról. pref.

Sem ma este. Szent Barnabás apostol. VIGÍLIA MISE: saját. E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható.1-14 v. sem holnap nem mondható a IV. ima. pref. euk. alkalmakra szólók. . piros 2 MISE: saját. Dicsõség. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. sem a kül. Joel 2. † Köznap. – Olv.1-9 vagy Kiv 19. pref. zöld 3 139 Péntek.-ról.3-8a. pünkösdi. euk.22-27 – Ev Jn 7. az I.28-32 – Lecke: Róm 8. ZSO: a húsv. e. apost. Szombat.JÚNIUS 10. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. imában saját betét. köny. Hitvallás.37-39 – Egyet. 16-20b vagy Ez 27. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros 0 Esti misében: PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA.: Ter 11. Szûz Mária közös miséibõl.

Jn 15. – Olv. hogy a keresztény halála az õ személyes pászkája.“ (PS 99) Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfõt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba. Ed a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. és a keresztelések alkalmával meggyújtjuk. pref. Dicsõség.12-13. . imában saját betét. Gal 5.140 JÚNIUS I. Dicsõség. Ni: a délelõttihez saját himnusz. piros 0 + MISE: saját. az I. Vagy vehetõ a Szentlélekrõl szóló votívmisék egyike. Ed utáni. A mise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellõl eltesszük a keresztkút mellé. pref. I. pünkösdi. Hitvallás nincs. mondható a pünkösdnapi mise piros színben. 16. saját.12-15 – Egyet. Hitvallás.: ApCsel 2. euk.1-11 – 1Kor 12.3b-7.19-23 v.16-25 – szekvencia – Jn 20. Bi: vas. FÜ. „Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti gyertyát a koporsó mellé annak jeléül. PÜNKÖSDVASÁRNAP. v. ZSO: a FÜ-rõl.26-27. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A mai nappal befejezõdik a húsvéti idõ. 12. lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit.

Hétfõ.27-33 P: Jak 2. kötet. v. hét. mfsz.11-13 K: Jak 1. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. vagy a Szentlélekrõl szóló mise (Misekönyv: 930–933 oldal). köny.12-18 – Mk 8. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. 19-29 – Mk 8. Pünkösdhétfõ.1-10 – Mk 9. egyht. harminchárom.JÚNIUS 141 ÉVKÖZI IDÕ A HÚSVETI IDÕ UTÁNI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még. pref.1-9 – Mk 8. kiváltképpen a vasárnapokon.14-21 Sz: Jak 1. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító. zsoltárhét Évközi 11. piros Ahol Pünkösd utáni hétfõn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak misére jönni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: III.22-26 Cs: Jak 2. szerz.. mondható a Pünkösd vasárnapi. közös v. v.34-39 Sz: Jak 3. fehér 2 MISE: lelkipászt. E ZSO: az E-ról.14-24. saját. (ESZ 43) A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve Regina“ („Üdvözlégy Úrnõnk“) vagy más antifónát énekeljünk vagy imádkozzunk.26 – Mk 8. – A harangszóra ismét „Az Úrangyalát imádkozzuk“.1-12 13.1-11 – Mk 8. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. III. Miseolvasmányok: köznap II. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük. Kötet Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jak 1.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. mfsz. E ZSO: az E-ról. közn. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnõ. Szerda. MISE: szabadon választható.142 14. zöld 3 JÚNIUS Kedd. ZSO: az évk. fehér 2 MISE: saját. pref.-ról. Köznap. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

-ról. zöld 3 143 Csütörtök.JÚNIUS 16.-ról. fehér 2 MISE: szent püspökök. köny. közn. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Iszfríd püspök. E ZSO: az E-ról. közn. ZSO: az évk. Köznap. zöld 3 Péntek. † Köznap.

Szûz Mária közös miséibõl.144 JÚNIUS zöld 3 Szombat. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e. közn. 18. MISE: szabadon választható. Köznap.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az évk.

fehér 0 + MISE: saját.1-5 K: Ter 13.2. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. I. Ed utáni.1-4 Sz: Ter 18.6. vasárnap.11-13 – Ev Jn 3.15-20 Cs: Ter 16. köny.16-18 – Egyet.1-12.21-29 P: Ter 17. Hitvallás.9-10. Ed a FÜ-rõl.12-14 Sz: Ter 15.1-12. IV. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. – Olv.1.5-17 .4b-6.15-16 – Mt 7.JÚNIUS 145 I.1-15 – Mt 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Miseolvasmányok köznap: II.15-22 – Mt 8.17-18 – Mt 7. pref. Bi: vas. saját. Zsoltárhét 19.5-18 – Mt 7.1-9 – Mt 7.: Kiv 34. Évközi 12. Dicsõség. Kötet H: Ter 12. Oi: TeDeum. 8-9 – Lec 2Kor 13.

pref. ZSO: az évk. érsemjéni plébános (1984) . Köznap. közn. közös …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mucha János baromlaki plébános (1977) 21.-ról. esperes. Kedd. Gonzága Szent Alajos szerzetes. közös v. mfsz. pref. fehér 2 MISE: saját. MISE: köznapi. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gampe Károly tb.146 20. zöld 3 JÚNIUS Hétfõ.

saját. Oi: TeDeum.-ról.. e ZSO: az évk. 22. ÚRNAPJA. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE. Ed a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Keresztelõ Szent János vigíliája ebben az évben elmarad. közös v. pref. pref. I. e Vagy: Fischer Szent János püspök. oldalán. köny.JÚNIUS 147 zöld 3 Szerda. – Vagy: az e-ok egyikérõl MISE: szabadon választható. Tamásról: vért. vértanú és és Morus Szent Tamás vértanú. Köznap. Hitvallás. Szt. . – Ev Jn 6. 23. euk. (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. mfsz. mfsz. köny. Csütörtök. közös v. fehér piros Szt.2 3. köny. – Olv. Paulínuszról: püspökök.14b-16 Lec – 1Kor 10. közn. János és Szt. Úrnapi körmenet a Preorator 127.51-59 – Egyet. Vagy: Nolai Szent Paulínusz püspök. saját. Ed utáni. az államfõk és politikusok védõszentje.16-17 – szekvencia tetszés szerint.: MTörv 8. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. pref. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. Bi: vas.

-ról. † KERESZTELÕ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. köny. ima. MISE: szabadon választható. pref. Szûz Mária közös miséibõl. 25. – Egyet.57-66. – Olv. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. sem a kül alkalmakra szólók.22-26 – Lk 1.148 JÚNIUS II Ed az Úrnapról és a Bi a vas II Ed után 24. Oi: TeDeum. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. fehér 1 MISE: saját.1-6 – ApCsel 13. közn. Hitvallás. Ma nem mondható a IV. saját. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Péntek.: Iz 49.80. ZSO: az évk. Köznap. e. Dicsõség.

Zsoltárhét 26. I.15-29 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 8.-ant.8-20 – Cs: Ter 22. és Magn.1-5.5. Hitvallás.23-27 8. zöld 1 ÉVKÖZI 13.14-17 † Tyukos József C.JÚNIUS 149 I. pref. köny.-ant.16-33 – K: Ter 19. Magn.28-34 9. ZSO: az évk.: Bi: vas. Oi: TeDeum. évk. – Olv. 62-6 – Sz: Ter 27.3-4.-ról. 8-11.1-8. vas. Ed utáni. Ed.M. a vas. Lec Róm 6. Szent Katalin telepi plébános (1991) . vas.15-29 – Sz: Ter 21. VASÁRNAP. Függ. Dicsõség. 14-16a.37-42 – Egyet.: 2Kir 4. IV.9-13 9.1-4.1-19 – P: Ter 23.1-8 9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 18.18-22 8. IV.-ról.: Függ. Ben. + MISE: saját. I.19 24. Vincés Nõvérek igazgatója. 8-11 – Ev Mt 10.

sem a kül. ev. Ma nem mondható a IV. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. és Sztlecke (új-szövetségi) a Sztköt kötetbõl – Egyet. Oi: TeDeum. Ed a FÜ-rõl. Hitvallás. Bi az I Ed utáni 27. kanonok. mfsz. a szentekrõl I. köny. saját könyörgésekkel. saját. Kedd. biharpüspöki plébános (2004) . – olv. II. ima.. v. mint fent. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28.. piros 2 MISE: egy vért. Hétfõ. Szent Iréneusz püspök és vértanú.. E ZSO: az E-ról. pref. AZ EGYHÁZMEGYE VÉDÕSZENTJE. fehér 1 MISE: szentek ált. alkalmakra szólók. köny. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Demkó Pál..150 JÚNIUS II. FÜ ZSO: az FÜ-rõl. v. euk. pref. közös v. püspökök.

F. e ZSO: az évk.. szerint (8.M. alkalmakra szólók.-ról. Sem ma este.1-10 – Gal 1.: ApCsel 12. – Olv.17-18 – Mt 16.. Szerda. vért.: TeDeum (parancsolt ünnep) piros 1 + ÜNNEPI MISE: saját. 30. sem a kül. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. Ma van a Péter-fillér gyûjtés. sem holnap nem mondható a IV.: ApCsel 3. pref. köny. Vagy: A római Egyház elsõ szent vértanúi. vértanúkról: több vért. köny. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Jakobis Jusztin CM áldozópap. a Sztköt. euk. Bi: vas. Dicsõség.1-11 – 2Tim 4. Ed a FÜ-rõl. Ed. – Olv. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.13-19 – Saját egyet. E. Oi. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Hitvallás. saját. pref.JÚNIUS 151 I. saját. piros A szt. pref. béli plébános (1971) zöld 3 Csütörtök. I. mfsz.15-19 – Saját egyet. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. szám). Köznap. pref. saját (mint holnap). szerint (8. ZSO: az E-ról. – Vagy: az e-ról. ima. . piros 1 Esti misében: VIGÍLIA MISE: saját. közös v. szám). Szabó Róbert János O. közn.11-20 – Jn 21.6-8. utáni. a Sztköt. MISE: szabadon választható. Hitvallás. 29. fehér 2 MISE: hitvallók közös.

Ü ZSO: az Ü-rõl. fehér 1 MISE: saját. – Olv. az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Péntek. teljes búcsút nyerhetnek. v. Dicsõség. legyenek az evangélium örömének tanúságtevõi és Krisztus szeretetének élõ jelei. Elsõszombati mise nem mondható. fehér 1 MISE: saját. (Hitvallás nincs).9-16 b – Lk 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. II. pref. 1. saját részekkel. SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY). Szombat. Róm 12.: Mtörv 7. Oi: TeDeum. Dicsõség. pref. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal.6-11 Lecke 1Jn 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .14-18 v.7-16 – Ev Mt 11. Missziós szándék (Missziós szerzetesnõk): Hogy a szerzetesnõk. . JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE.39-56 – Egyet.: Szof 3.25-30 – Egyet. köny. akik missziós területeken dolgoznak. szerint (9 szám). – Olv. saját. Szûz Mária I. Hitvallás. Oi: TeDeum. A Sztköt. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. köny.152 JÚLIUS JÚLIUS Általános szándék (Az AIDS-betegek): Hogy a keresztények mûködjenek közre. fõleg a szegényebb országokban.

7-15 P: Ter 46. 22-32 – Mt 9. Bi: vas.9-10 – Róm 8. 15-24 – Mt 10. Hitvallás. zöld 1 ÉVKÖZI 14. 29-33.18-26 K: Ter 32. ZSO: az évk. 50. 55-57. Magn-ant: Függ.: Zak 9. vas. Dicsõség. köny.JÚLIUS 153 II. évk. vas. zsoltárhét. 18-21. 17-24 a – Mt 10.1-7 Cs: Ter 44. IV.32-38 Sz: Ter 41. 5-7a.-ról.16-23 Sz: Ter 49. 42. 10-22 a – Mt 9.-ról. pref. 45.25-30 – Egyet.1-5 – Mt 10. Ed utáni 3.: Függ: IV.9. Ed a vas.11-13 – Mt 11. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 28. Oi: TeDeum. Ben. 1-7.és Magn-ant.24-33 . I. 23 b-29. – + MISE: saját. 28-30 – Mt 10. – Olv. VASÁRNAP.

Antal Máriáról: lelkipásztorok v. Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet.-ról. köny. közös v. v. szentek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e ZSO: az e-ról. MISE: az e-ról.-ról. e ZSO: az évk. jótékonykodók. – Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. köny. – Vagy: az e-ról. saját. pref. MISE: szabadon választható. közn. saját. † Medgyessy Pál kisegítõ székesegyházban (1970) † Hribik Elemér tb. pref. Köznap. Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. Köznap. Szent Erzsébetrõl: szentek ált. mfsz. közn. kanonok. hitvallók közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… fehér Vincés család: Boldog Péter Georg Frassati. közös v. selymesilosvai plébános (1981) 5. pref. szent nevelõk. zöld 3 fehér Kedd. e ZSO: az évk. zöld 3 fehér JÚLIUS Hétfõ. mfsz. Szt.154 4.

JÚLIUS

zöld 3

Szerda. Köznap.
Vagy: Goretti Szent Mária szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros

Szt. Máriáról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

6.

155

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.
zöld 3

Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Kuncz József teol. tanár, tb. esperes, érmihályfalvi plébános (1983)

156

JÚLIUS

Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
Péntek. A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE.
A székesegyházban: FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt kötetbõl.
– Egyet. köny. –
8.

Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

A többi templomban: Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, Olv.:
olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt
kötetbõl. – Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
Vagy: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai kínai vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.ról, vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros
fehér

A szent vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös, vagy mfsz.
Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

9.

………………………………………………………………………………………
Szent Ágoston Kínában született 1716-ban. A császári katonaságban
szolgát. Látva a szent vértanúk állhatatosságát megkeresztelkedett,
pap lett és az Evangélium megvallásáért és hirdetéséért 1815-ben a
vértanúságig jutott. Vele együtt emlékezünk meg a kínai egyház számos
vértanújáról, püspökökrõl, papokról, szerzetesekrõl, szerzetesnõkrõl,
valamint világi hívekrõl és gyermekekrõl, akik különféle életkorban és
Kína különbözõ helyein Krisztus istenségét szorongattatások között
vallották meg szóval és tettel.
Premontrei Rend:
Szent Adorján és Szent Jakab gorkumi vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent vértanúk, pref. vt.

JÚLIUS

157

III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10.
zöld 1

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11
– Róm 8,18-23 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 1,8-14.22
– Mt 10,34–11,1
K: Kiv 2,1-15 a
– Mt 11,20-24
Sz: Kiv 3,1-6.9-12
– Mt 11,25-27
Cs: Kiv 3,13-20
– Mt 11,28-30
P: Kiv 11,10. 12,1-14 – Mt 12,1-8
Sz: Kiv 12,37-42
– Mt 12,14-21

158

JÚLIUS

Hétfõ. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FÕVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, Dicsõség, pref. szerz. – Olv.:
Péld. 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. könyv.
11.

Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12.
zöld 3

Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Olasz Péter S. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: saját vértanúk. saját. zöld 3 fehér Csütörtök. hitoktató (1952) .J. Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. közös v. pref. közn. Kamillról: szentek ált. Henrikrõl: szentek ált. közn. Szt. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. 159 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szitter Gyula monospetri plébános (1954) 14. Vagy: Szent Henrik. e ZSO: az évk. 13. – Vagy: az e-ról. pref. vt.-ról. Köznap. pref. köny. e ZSO: az évk. saját. ról.JÚLIUS zöld 3 Szerda. jótékonykodók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Hroznata testvér. vértanú.. közös v. mfsz. mfsz. v. fehér Szt. köny. Köznap. † P. vagy az e-ról.

egyht. Vagy: az e-ról. pref. pref. saját. Sz.-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. Vagy: Kármelhegyi Boldogasszony e. † Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér Szombat. E ZSO: az E-ról. köny.160 JÚLIUS 15. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. Péntek. közn. saját. köny.. mfsz. Kármelhegyi Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. közös v.

vas. Dicsõség.-ról.38-42 12. ZSO: az évk.3-8 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 12. Magn-ant: Függ.18-23 13.26-27 – Mt 13.és Magn-ant: Függ. Ed utáni. Ben. vas-ról. 9-15 – Cs: Kiv 19. + MISE: saját.16-19 – Róm 8.1-9 13.24-30 – Egyet.1-5.1-17 – Sz: Kiv 24.46-50 13.21-15.10-17 13. I. 16-20b – P: Kiv 20. zsoltárhét. VASÁRNAP.24-43 v. 17. 9-11. Ed.13. Hitvallás. pref. Oi: TeDeum.5-18 – K: Kiv 14. Bi: vas.: Bölcs 12. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 14.JÚLIUS 161 IV. Mt 13. – Olv. évk. – Sz: Kiv 16. a vas. zöld 1 ÉVKÖZI 16.24-30 . IV. IV. I.1-2.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. saját részekkel.-ról. fehér 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. Hétfõ. pref. közn. Szent Hedvig királynõ. MISE: szabadon választható. mfsz. zöld 3 Kedd. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. Köznap.162 JÚLIUS 18.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. köny. zöld 3 Csütörtök. Apollinaris püspök és vértanú: egy vért. – Vagy: az e-ról. 21. v. közös v. saját. Július 23-án távozott Istenhez. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a második század végén. pref. egyht. Lõrincrõl: lelkipászt. közn. e ZSO: az évk.. v. A Romagna tartománybeli Ravenna mellett Classe egyházát püspökként vezette és a vértanúság fényes tisztességével ékesítette. Vagy: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap és egyháztanító. közn. mfsz. Köznap. Vagy: Szent Apollinaris püspök és vértanú. köny. pref. Szt. Köznap.JÚLIUS 20. vagy az e-ról. MISE: szabadon választható. közös v. MISE: szabadon választható.-ról. mfsz. püspökök. fehér Szt. e ZSO: az évk.-ról. zöld 3 piros 163 Szerda.

Dicsõség. pref. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját. Add. – Olv. és Rómában halt meg 1373-ban.1-4a v. pref.: Én 3. ZSO: az Ü-rõl.1-2. Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. nyolc gyermek anyja. Ü. 2 Kor 5. hogy bármely hivatásban éljünk is.: Gal 2. te Szent Brigittát élete folyamán különbözõ utakon vezetted. I.19-20 – Jn 15. SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ.1-8 – Egyet. és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Péntek. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. Ni a IV hétrõl. aki veled él és uralkodik… . mfsz.11-18. és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad õt a kereszt bölcsességére.14-17 – Jn 20. szent asszonyok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Svéd származású férjes asszony volt. Szombat. saját részek. könyv. köny. Mindent a Szent asszonyok közös zsolozsmájából végezzünk. szám). Egy Santiago de Compostellai zarándoklat után férje a ciszterci rendbe lépett. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 23. Leányával.164 JÚLIUS 22. – Olv. (Hitvallás nincs). † Szent Mária Magdolna. a te Fiad által. Ed a vasárnapról. közös v. Megírta látomásait. A mi Urunk Jézus Krisztus. Szent Katalinnal Itáliába költözött. a Sztköt. Könyörgés: Istenünk. fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. szerint (10. Saját egyet. mindig és midenben téged keressünk.

a szertartás könyv szerint az autók. zöld 1 ÉVKÖZI 17. 15-16. Végezhetõ.15-24. VASÁRNAP.1. utáni.29-35 Cs: Kiv 40. ZSO: az évk.-ról. I. 5b-9.8-17 – – – – – – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 13. Bi: vas. Magn ant. az utazók védõszentjének is az ünnepe. Ed.28-30 – Mt 13.és Magn-ant.7-11. 32-36 P: Lev 23.36-43 13. 4-11.44-52 – Egyet. évk.JÚLIUS 165 I. vas. I. ról. 24. Dicsõség. Hitvallás. IV. 30-34 K: Kiv 33. köny. Oi: TeDeum. 28 Sz: Kiv 34.47-53 13. Ben.14-19.7-12 – Róm 8. zsoltárhét. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 32.: Függ.: Függ.54-58 14. 34.44-46 13.1-12 . – Olv. IV. + MISE: saját. pref.31-35 13.5. Ed. vas. 27. Ma van Szent Kristófnak. a vas.: 1Kir 3. 34b-37 Sz: Lev 25. gépjármûvek megáldása.

v. – Olv. köny. 25. szentek.16-17 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varga Lajos kisegítõ Szent Lászlóban (1977) † Zöldy András Miklós kanonok. sem a kül. Ma nem mondható a IV. piros 1 MISE: saját.20-28 – Egyet.: 2Kor 4. saját részek. Szent Joakim és Szent Anna.10-15 – Mt 13. E ZSO: az E-ról. fehér 1 MISE: saját. Dicsõség.: Sir 44. II. alkalmakra szólók. euk. SZENT JAKAB APOSTOL. – Olv. apostol. I. pref. köny. Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs).1.7-15 – Mt 20. Ü ZSO: az Ü-rõl. ima. pref. Kedd.166 JÚLIUS Hétfõ. székesegyházi plébános (1981) . a Boldogságos Szûz Mária szülei. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26.

Amen. ahol szigorú élettel. Köznap. Vagy: Szent Chàrbel Makhlouf áldozópap. 28. saját. te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg. Kérünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben.. ahol a Szarbelliusz nevet kapta. a magányra és a nagyobb tökéletességre vágyódva remeteségbe vonult. pref. köny. hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. 27. közn. zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható. Belépett a libanoni Maroniták Rendjébe. add. fehér Szt. 1828. Pappá szentelték.-ról. MISE: szabadon választható. és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. Könyörgés: Istenünk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Charbel Makhlouf áldozópap (ejtsd: Sárbel Mákluf) Libanoni Biqua Kafra falucskában 1828-ban született. folytonos önmegtagadással és imádságban szolgálta az Istent. Chàrbell Makhloufról: szentek ált. – Vagy: az e-ról.JÚLIUS 167 zöld 3 Szerda. és így országodba eljussunk. közös v. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e ZSO: az évk. december 24-én csendben elhunyt az Úrban. ZSO: az évk. közn. Köznap.-ról. Isten mindörökkön örökké.

: 1Jn 4. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról. mfsz. saját. ZSO: az évk.38-42 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. köny. egyházt. Péterrõl: püspökök v. közös v. Péntek. Köznap Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító e.7-16 – Jn 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. pref. mfsz. † Szent Márta. közn. e. Szûz Mária közös miséibõl. Szûz Mária szombati emléknapja. saját részek. fehér 2 MISE: saját.19-27 v.– Vagy: az e-ról. 30. fehér fehér Szt.168 JÚLIUS 29. pref közös v. – Olv. Lk 10..

vas.13-21 – Egyet. 31.21-28 Cs: Szám 20. IV. Hitvallás. I.JÚLIUS 169 II. vas. + MISE: saját.37-39 – Mt 14. Ed. Dicsõség. Ed. évk. utáni.: Függ. ról.1-13 – Mt 14. Ben és Magn ant.26-30. zsoltárhét.1-3 – Róm 8. VASÁRNAP ZSO: az évk. IV. I. 1.24-28 Sz: MTörv 6. zöld 1 ÉVKÖZI 18. – Olv.: Iz 55. a vas.22-36 Sz: Szám 13.4b-15 – Mt 14. 34-35 – Mt 15. Bi: vas.32-40 – Mt 16.2-3a. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Szám 11.4-13 – Mt 17.: Függ. ról.35.14-19 .13-23 P: MTörv 4. Magn ant. köny. 26-14. Oi: TeDeum.1-13 – Mt 16. pref.13-21 K: Szám 12.

fehér fehér Szt. amelyet Madridban tartanak. újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Eymard (Ejmár) Péter Julián áldozópap 1811-ben született a franciaországi La Mure-ben. . mfsz. 1868-ban halt meg. 1834-ben szentelték pappá. saját.. közös v. a világ minden fiatalját arra serkentse.-ról. Szt. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. köny. pref. Köznap. fehér 2 MISE: püspök v.. akiknek fõ tevékenysége az Oltárszentség tisztelete. pref. Özsébrõl: püspökök.170 AUGUSZTUS AUGUSZTUS Általános szándék (Ifjúsági világnap): Hogy az ifjúsági világnap. hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza. közös v. a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal. e ZSO: az évk. mfsz. e Vagy: Szent Eymard Julián Péter áldozópap. saját könyörgésekkel. E ZSO: az E-ról. 1962-ben került sor szentté avatására. – Vagy: az e-k egyikérõl. Vianney Szent János is segítette és támogatta. egyht. köny. (La Mür) Hosszas küzdelmek és áldozatok után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. közn. pref. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett. Julián Péterrõl: lelkipászt. Hétfõ. saját részekkel. MISE: szabadon választható. Missziós szándék (Nyugat keresztényei): Hogy Nyugat keresztényei. Megalapítja az Oltárszentségrõl nevezett Papok Kongregációját. Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. és ilyen tevékenységre való mozgalmak szervezése. 2. saját. mfsz. közös v. 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd.

saját. közös v. köny.F. igazgató (1971) † Éberwein Sándor József tb. mezõtelegdi plébános (1984) . Köznap. kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Wallner Gyõzõ tb. Kovács Lajos O. zöld 3 171 Szerda.M. ZSO: az évk. közn. MISE: szabadon választható. fehér 2 MISE: lelkipászt. Vianney Szent János Mária áldozópap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Tenkegörbed utolsó önálló plébánosa (1964) 4. E ZSO: az E-ról. pref.AUGUSZTUS 3. mfsz. kanonok..-ról. Csütörtök.

Vagy: Szûz Mária római fõtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). 2Pét 1.16 19 – M17.AUGUSZTUS 172 5. könyv.: Dán 7. zöld 3 fehér fehér Péntek. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † VI. Sz. szám). saját. sem kül. pref. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Ü ZSO: a Ü-rõl. saját. Havas Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl.-ról. ima. – Vagy: az e-ról.1-9 – Saját egyet. II. e ZSO: az évk. esperes. fehér 1 MISE: saját. Ma nem mondható IV. v. PÁL pápa .9 10. v. Oi: TeDeum. saját.13 14.. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Várady István tb. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. az új Szent szerint (12. köröstarjáni plebános (1983) 6. Szombat. euk. saját. pref. közn. † Köznap. köny. Mária I. – Olv. mondható Vo Jézus Szívérõl. pref. MISE: szabadon választható. (Hitvallás nincs).

I. pref. Bi: vas. 13-17 – Mt P: Józs 24. IV.1-5 – Mt 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: MTörv 10. Hitvallás.3-12 19.1113a – Róm 9.14-29 – Mt 17. Magn-ant. Utáni 7.: 1Kir 19.22-33 – Egyet. vas-ról.15-20 18.13-15 .1-13 – Mt Sz: Józs 24.9a. IV.7-10. Ed.12-22 – Mt K: MTörv 31. Dicsõség. Ed. – Olv.21-26 18.21–19.: Függ. 11. zöld 1 ÉVKÖZI 19.10.12-14 18.-ról. I. zsoltárhét.és Magn-ant.: Függ.1-8 – Mt Sz: MTörv 34. évk.1 19.AUGUSZTUS 173 III.1-5. VASÁRNAP ZSO: az évk. vas. a vas. Ben. + MISE: saját. Oi: TeDeum.1-12 – Mt Cs: Józs 3. köny.

Auschwitzba deportálták és valószinûleg 1942. Felvételét. Ma nem mondható a IV. október 11-én Rómában szentté avatta és Európa társvédõszentjévé nyilvánította. ahol a Teréz Benedikta nevet kapta. v. A német katolikus nõmozgalom egyik irányítója lett. 2-án zsidó származása miatt a németek leteratóztatták. november 9-én halt meg a gázkamrában.: Zsid 10. Ni. ima. pref. – Olv. vért. János Pál pápa 1987. október 12-én született Breslauban vallásos zsidó család tizenegyedik gyermekeként. sem a kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 9. (Hitvallás nincs). A KERESZTRÕL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (Edith Stein) SZÛZ ÉS VÉRTANÚ. euk. amelyet a népe és a bûnösök megtéréséért ajánlott fel. kérte a kölni kármelita zárdába. Bi a napról. Elöljárója utasítására a kármelben is folytatta bölcseleti és aszketikus írói tevékenységét. szerz. 1942. . fehér 2 MISE: lelkipászt. vehetjük az egy vért. Oi: minden mint fõünnepen.. Dicsõség.32 36 – Jn 15. v. Kedd. saját részek. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. szerz. közös zsolozsmáját. A halál boldogság volt számára. köny. és Husserl tanársegéde lett. 1922. Kiváló szellemi adottságai révén 26 évesen filozófiai doktorátust szerzett. Szent Domonkos áldozópap. Avilai Szent Terézia Önéletrajzának hatására megnyílt elõtte a kegyelmi élet. E ZSO: az E-ról. aug. vért. (A Sztköt szerint). az engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt fõ törekvése. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1891. tanított. saját könyörgésekkel. szerz. a III hét keddjérõl.Te Deum Rd és Ed mint fõünnepen. május 1-én Kölnben boldoggá. 1933-ban.. v. Az alázat. mfsz. piros 1 MISE: saját könyörgés. alkalmakra szólók.174 AUGUSZTUS 8. 1998. A fokozódó egyházüldözés eltiltotta a tanítástól. II. Ü ZSO: nem szerepel. január 1-én megkeresztelkedett Speyerben és Münsterben. közös v. Hétfõ. pref.9 17 – Egyet.

hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészten halálig kövesse. alkalmakra szólók.: 2Kor 9. köny. szerz. pref. – Olv. Oi: TeDeum. fehér 2 MISE: szüzek v. köny. hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítõjének. Közbenjárására add. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad. saját. vért. pref. Ma nem mondható a IV. Ü ZSO: az Ü-rõl saját. Szerda..24-26 – Egyet. Dicsõség. közös v. Amen. mfsz.AUGUSZTUS 175 Könyörgés: Atyáink Istene. piros 1 MISE: saját. Szent Klára szûz.6 10 – Jn 12. Csütörtök. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. Isten midörökkön örökké. ima a kül. SZENT LÕRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. és általa eljusson örök színelátásodra. 10. (Hitvallás nincs).

pref. köny. közn. saját. e ZSO: az évk. köny. Ide került mert. mfsz. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Szombat.-ról. saját. zöld 3 fehér AUGUSZTUS Péntek.. pref. mfsz. e. köny. pref. közös v. Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ. fehér 2 MISE: pápák. mfsz. – Vagy: az e-ról. Boldog XI. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: szüzek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. Szent Johanna Franciskáról: szerz. saját. MISE: szabadon választható. azon a napon a Guadalupei Szûz Mária emléknapja van. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Gertrúd szûz. Ince pápa. A Misekönyvben dec. † Köznap. Szûz Mária közös miséibõl. . 12-nél található. E ZSO: az E-ról. közös v.176 12.

54 57 – Lk 11. Oi: TeDeum. pref. vas-ról. Dicsõség.1.1. ima. Hitvallás. Ed. a vas. I. zöld 1 ÉVKÖZI 20. euk. 16. IV. vas.34-40 23. alkalmakra szólók. Ben. – Olv.1-16a 22. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját.27 28 – Saját egyet.22 – Sz: Rúth 2.21-28 – Egyet. I. Ed.1-3.13-15. 4.16-22 19.: 1Krón 15. (NAGYBOLDOGASSZONY). + MISE: saját. Dicsõség. a Sztköt.és Magn-ant. szám) Sem ezen. 14b-16.3-4. Magn-ant. sem a kül. sem a holnapi misén nem mondható a IV. szerint (13. IV. zsoltárhét. saját.1-12 Esti mise: fehér 0 SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE. – Olv.11-19 – K: Bír 6.29-39 a – P: Rúth 1.: Iz 56.-ról. 8-11. évk.: Függ.15-16.11-24a – Sz: Bír 9. köny.1-14 22. pref. 3-6.6-7 – Róm 11. . Bi: vas.23-30 20.AUGUSZTUS 177 IV. köny.6-15 – Cs: Bír 11.: Függ.29-32 – Mt 15. utáni 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bír 2. – 1Kor 15.1-2. Hitvallás. VASÁRNAP ZSO: az évk. 13-17 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 19.

39-56 – Saját egyet.19a. fehér 0 + MISE: saját. mfsz. FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY). szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Akkor ünnepeljük Boldog XI. I. Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért. A Misekönyvben aug. Dicsõség. holttestük átvitele Fábián pápa (235– 250) idejében történt a római Kalixtusz katakombába. Köznap. pref. 12. – Vagy: az e-ról. a magyar naptár szerint a mai napon emlékezünk meg róluk. Ince pápát. zöld 3 piros Kedd. azért került nálunk erre a szabad napra a nem kötelezõ emléknapjuk.20 27 – Lk 1. 13-nál található. Bi: vas. Az átvitel napja augusztus 13. . köny. Oi: TeDeum. mint akiket Szardínia szigetére számûztek. a FÜ-rõl. MISE: szabadon választható. Szent Ponciánusz akadályoztatása miatt lemondott tisztségérõl.10 – 1Kor 15.: Jel 11. Ed. Vértanúságot szenvedtek. saját. Hétfõ. Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. – Olv. közn. saját. 15.178 AUGUSZTUS I. hogy a római egyház ne maradjon pásztor nélkül. Hitvallás. közös v. e ZSO: az évk. pref.1 6a.. saját. köny. az új Szent szerint (13.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szent vértanúkról úgy emlékezik meg Depositio martyrum. Ed utáni.

közn. de akkor mi Szent Bernát apát kötelezõ emléknapját üljük. e ZSO: az évk. saját. ZSO: az évk.-ról.AUGUSZTUS 17. közn. Vagy az e-ról. Köznap. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . A Misekönyvben augusztus 19-én található. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. zöld 3 fehér Csütörtök. Eudes Szent János áldozópap. Vagy Eudes Szent János áldozópap. zöld 3 179 Szerda. mfsz. MISE: szabadon választható. közös v. pref. MISE: szabadon választható. Köznap.-ról.

MAGYARORSZÁG FÕVÉDÕSZENTJE. mfsz. Oi: TeDeum. saját könyörgésekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gocs György tb. közös v. köny. szerz. E ZSO: az E-rõl. v. Szombat.18 27 – Ef 4. saját.10-15. Ed utáni. 20.: Péld 4. saját. pref. a Sztköt. Hitvallás. bihari plebános (1986) I. SZENT ISTVÁN KIRÁLY. kanonok. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.24 29 – Saját egyet.180 AUGUSZTUS 19.17 24 – Mt 7. Ed. Dicsõség. szerint (14. I. † Szent Bernát apát és egyháztanító. fehér 2 MISE: egyhtan. Bi: vas. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Péntek. – Olv. a FÜ-rõl. pref. fehér 1 + MISE: saját.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 1. Ben. Bi: vas.33-36 – Mt 16.42-51 P: 1Tessz 4.és Magn-ant: Függ.14-30 .27-32 Cs: 1Tessz 3. Ed a vas.9-13 – Mt 23. IV.: Függ.13-22 K: 1Tessz 2. VASÁRNAP. ZSO: az évk. vas. vas. 21.1-8 – Mt 25.7-13 – Mt 24. Oi: TeDeum.-ról. + MISE: saját.1-13 Sz: 1Tessz 4.1-5. Ed utáni.13-20 – Egyet.: Iz 22. – Olv.8b-10 – Mt 23.-ról. I. Hitvallás. pref. I. zsoltárhét. Magn-ant. IV.1-8 – Mt 23. Dicsõség.23-26 Sz: 1Tessz 2. köny. zöld 1 ÉVKÖZI 21. évk.9-11 – Mt 25.AUGUSZTUS 181 I.19-23 – Róm 11.

-ról vagy az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Novák Kálmán tb. kanonok. pref. közös v. Boldogságos Szûz Mária királynõ. váradszentmártoni plebános (1968) zöld 3 Kedd. köny. II. esperes. Köznap. E ZSO: az E-ról.182 AUGUSZTUS 22. újpalotai plébános (1994) . v. mfsz. Sz. saját. közn. Hétfõ. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Rácz Miklós tb. fehér 2 MISE: saját. fehér Szt. Mária I. MISE: szabadon választható. Rózáról: szüzek. 23. Vagy: Limai Szent Róza szûz. e ZSO: az évk.

saját. apostol. – Olv. saját. köny.-ról – Vagy: az e-ok egyikérõl. Józsefrõl: nevelõk v.. köny. Ü ZSO: az Ü-rõl. közös v. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. Szt. mfsz. Köznap. pref. Oi: TeDeum.45-51 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. közös v. pref. pref. Lajosról: szentek ált. piros 1 MISE: saját. köny. mfsz.AUGUSZTUS 183 Szerda. Vagy: Szent Lajos. v. Dicsõség. I. e Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap. 25. lelkipászt. (Hitvallás nincs). II.9b – Jn 1. SZENT BERTALAN APOSTOL.: Jel 21. e ZSO: az évk. 24. fehér fehér Szt.

közn.-ról MISE: szabadon választható. asszonyok. † Köznap. Szombat. saját. mfsz.184 26. saját részekkel. pref közös v. E ZSO: az E-ról. zöld 3 AUGUSZTUS Péntek. köny. ZSO: az évk. fehér 2 MISE: Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. Szent Mónika. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

16-30 K: 1Tessz 5. ZSO: az évk. 28.21-23 – Lk 6. Hitvallás.9-14 – Lk 5.-ról.1-8 – Lk 4. zsoltárhét. hálaadó mise. pref. évk. mfsz.1-11 P: Kol 1. vas. évk. FÜ. pref. ott mondható egy. IV.21-27 – Egyet.7-9 – Róm 12. Ma van a terménybetakarítási ünnepség. (Dicsõség. IV.: Függ.1-5 Premontrei Rend: SZENT ÁGOSTON püspök. I. vas.és Magn-ant. Dicsõség.1-6. Dicsõség. Ed utáni.-ról.38-44 Cs: Kol 1.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 4. vas.: Függ. Ben. pref. – Olv.AUGUSZTUS 185 II. köny.: Jer 20. Ed a vas. Hitvallás.31-37 Sz: Kol 1. zöld 1 ÉVKÖZI 22. Oi: TeDeum. + MISE: saját. Hitvallás. Magn-ant. az arról szóló alkalmi v. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik meg. .13-17 – Lk 4. I.33-39 Sz: Kol 1.1-2 – Mt 16. 9-11 – Lk 4. Bi: vas. VASÁRNAP. ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját.14-20 – Lk 5.

.: Jer 1. pref. Köznap. szûz. pref. . pref saját. fehér 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Gebra Mihály pap. mfsz. köny. vértanú. E ZSO: a E-ról fehér 2 MISE: szüzek. közn. E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható.-ról. az új Szent szerint (6.186 AUGUSZTUS 29. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. Premontrei Rend: Boldog Broniszláva szûz.17 19 – Mk 6. szám). zöld 3 Kedd.17 29 – Saját egyet. vtk. saját részekkel. Olv. vagy mfsz. Keresztelõ Szent János vértanúsága. v.

Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .AUGUSZTUS 31. ZSO: az évk.-ról. közn. MISE: szabadon választható. zöld 3 187 Szerda.

papi-szerzetesi hivatásokért.188 SZEPTEMBER SZEPTEMBER Általános szándék (A tanerõk): Hogy a tanárok és tanítók tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet. kar. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. közn. zöld 3 fehér Csütörtök. mondható Vo. pref. Krisztus Fõpapról v. Missziós szándék (Az egyház Ázsiában): Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltõ közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot. 1. ZSO: az évk. és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét. és hiteles erkölcsi és lelki értékekre neveljenek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható.-ról. Köznap.

MISE: szabadon választható.-ról. vtk. Sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dusik Tibor C. saját részekkel. Szent Katalin telepi plébános (2000) . Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. pref. E ZSO: az E-ról. közn. könyörgés saját.. közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Francois Lajos. pref közös v. Szombat. Vincés Nõvérek igazgatója. Sz. Gruyer János és Rogue Péter missziós papok. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak.SZEPTEMBER 2. pref. mfsz. pref. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vtk. † Köznap ZSO: az évk.M. mondható elsõpénteki Vo. zöld 3 fehér 189 Péntek. Jézus Szívérõl. vértanúk. fehér 2 MISE: saját. mondható egy Vo. Mária I. saját. v II. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. 3.

-ról.39-42 Sz: 1Tim 1. – Olv. Hitvallás.1-2.3 – Lk 6. Dicsõség. 4. IV. Magn-ant: Függ.és Magn-ant: Függ.1-11 – Lk 6.6-11 K: Kol 2.43-49 . évk. Oi: TeDeum. zsoltárhét.15-17 – Lk 6. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kol 1. I. vas. ZSO: az évk. Bi: vas.190 SZEPTEMBER III.-ról.6-15 – Lk 6.8-10 – Ev Mt 18.7-9 – L: Róm 13. IV. Kol 3. VASÁRNAP. Ben. zöld 1 ÉVKÖZI 23. 12-14 – Lk 6.12-19 Sz. köny.: Ez 33. Ed a vas. Ed utáni. + MISE: saját.15-20 – Egyet.27-38 P: 1Tim 1. I. vas.20-26 Cs: Kol 3.24-2.12-17 – Lk 6.

nõk. . Édesapja módos kereskedõ volt.-ról. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Isten mindörökkön-örökké. zöld 3 Kedd. Az írországi Lorettói Boldogságos Szûz Mária Rendbe lépett. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad. amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. Bélteky Ferenc (1968) általános helynök. közn.SZEPTEMBER 191 zöld 3 Hétfõ. Amen. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot. II. Közbenjárására add. 5. augusztus 27-én született Skopjében. Valami nagyon szépet akart tenni Istenért. pref. mfsz. ZSO: az évk. közös v. Csak votívmisével ünnepelhetõ. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. János Pál pápa 2003. fehér Kalkuttai Boldog Teréz: szüzek v. Járja Kalkutta nyomornegyedeit és a nyomorgók megsegítésére 1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét.-ról. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon. hogy a keresztfára feszített. mivel emléknapja csak a Szeretet Misszionáriusai számára lett jóváhagyva. haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által. szerz. akiknek Indiában is volt missziós telepük. október 19-én Rómában boldoggá avatta. Köznap. 6. amelynek az a hivatása. hogy szenvedõ testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. Köznap. Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szûz. 1929–1946 között elõkelõ hindu leányokat tanított. Könyörgés: Istenünk. ZSO: az évk. 1997. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910. szeptember 5-én halt meg.

II. – Róm 8.1-16. Sz. ima. euk. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Újváry László Ödön tb. – Olv.28-30 – Mt 1. Ma nem mondható a IV. alkalmakra szólók. (Hitvallás nincs). Mt 1. Ü ZSO: az Ü-rõl. sem a kül. Dicsõség. SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE – KISBOLDOGASSZONY. ima.192 7. KASSAI VÉRTANÚK. ISTVÁN ÉS MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK. Ü ZSO: az Ü-rõl.18 23 v. euk. MISE: saját. Dicsõség. esperes. (Hitvallás nincs). vért. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref.1-4 v.28-33 Nem mondható a IV.18-23 – Egyet.: Mik 5.: Bölcs 3. alkalmakra szólók. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. köny. sem a kül.1-9 – Mt 10. Csütörtök. monospetri plébános (1982) 8. Mária I. Oi: TeDeum. Oi: TeDeum. SZENT MÁRK. pref. – Olv.

Könyörgés: Istenünk. felebarátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük. Péterrõl: lelkipászt. (Claver Szent Péter nem szerepel. szentek I v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . A kolumbiai Carteganában halt meg 1654. ami kedves elõtted. 9. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.) MISE: szabadon választható. közn. aki portástestvér volt a mallorcai kollégiumban.-ról. június 23-án született a spanyolországi Verdúban. MISE: szabadon választható. Pappá szentelése után a kolumbiai misszióba került. Szûz Mária közös miséibõl. te Claver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára hívtad. majd belépett Jézus Társaságába. közös v. v. e ZSO: az évk. vehetjük a lelkipászt. II. – vagy az e-ról. pref. köny. pref. közn. ahol – fogadalma szerint – egészen haláláig apostolkodott a négerek között. saját. szeptember 8-án. közös zsolozsmáját. ZSO: az évk. Vagy: Claver Szent Péter áldozópap. Közbenjárására add meg nekünk. zöld 3 Szombat.SZEPTEMBER 193 zöld 3 Péntek. A barcelonai egyetemen tudományos és mûvészeti tanulmányokat folytatott. hogy mindig azt keressük. különösen is buzdította a missziós hivatásra. Rodriguez Szent Alfonz. e. hithird. † Köznap. A mi Urunk Jézus Krisztus… Vincés család: Boldog Friederic Ozaman pap.-ról. 10. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: Szerzetesek közös. hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen. fehér Szt.. és erõt adtál neki arra. Köznap. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Claver Szent Péter 1580.

13-16 – Lk 8. I.11-17 Sz: 1Tim 3. IV.14-16 – Lk 7.2c-12 – Lk 8. + MISE: saját. Magn-ant: Függ.és Magn-ant: Függ.7-9 Ev Mt 18. 28. Oi: TeDeum. Hitvallás. vas.33.12-16 – Lk 7.1-10 K: 1Tim 3.4-15 . IV.36-50 P: 1Tim 6. pref.31-35 Cs: 1Tim 4. I. zsoltárhét.-ról.21-35 – Egyet. Ed.194 SZEPTEMBER IV. Dicsõség.1-8 – Lk 7. évk.1-13 – Lk 7. vas. köny. 9Róm 14. ZSO: az évk. – Olv: Sirák 27. Ed utáni. a vas. 11. Bi: vas. zöld 1 ÉVKÖZI 24. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tim 2. Ben.1-3 Sz: 1Tim 6. VASÁRNAP.-ról.

egyht. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szûz Mária neve ünnepét a spanyolországi Cuenca Egyházmegyében már a 14. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. mfsz. add. E ZSO: az E-ról. de a magyar és német nyelvterületen továbbra is megmaradt. Boldog XI. Nagyvárad is 1692-ben szabadult fel. II. aki. Isten midörökkön-örökké. Ünneplése 1969-ben kimaradt az általános római naptárból.SZEPTEMBER 195 12. Ince pápa az egész Egyház számára elrendelte annak emlékére. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: püspök v. 2000. április 10-én újra bevezette az egész Egyház számára. napon tartották. saját. hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. a te Fiad által. köny. Amen. Sz. 13. pref. Szûz Mária szent neve. Könyörgés: Mindenható Istenünk. az õ közbenjárására nyerjék el irgalmasságod jótéteményeit. század óta a Mária születésnapja utáni 14. Mária. Ezután a gyõzelem után kezdõdött Magyarország felszabadítása is a török iga alól. I.. II János Pál pápa az új Római misekönyv kiadásakor. saját könyörgésekkel. pref. akik a Boldogságos Szûz Mária dicsõséges szent nevét tisztelik. hogy mindazok. A mi Urunk Jézus Krisztus. veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Kedd. közös v. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl.

FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. Fil 2. saját. . Mária I.13-17 – Saját egyet. euk. köny. Lk 2. a Sztköt. II. Ü ZSO: az Ü-rõl. Csütörtök. Sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: FÁJDALMAS SZÛZANYA. Ma nem mondható a IV. Dicsõség. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA. pref. szám). v. saját. szerint (16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15.: Zsid 5. – Olv. alkalmakra szólók. sem a kül. Dicsõség. Hitvallás.6-11 – Jn 3. – Olv. köny. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. ima. (Hitvallás nincs). Fájdalmas Szûzanya. pref. vagy II.7-8 – Jn 19.4-9 v. Mise: saját.25-27 v.33-35 – Egyet. Szûz Mária I.: Szám 21. fehér 2 MISE: saját.196 14. Oi: TeDeum. pref.

piros 2 MISE: vért. Péntek. fehér fehér Szent Róbertrõl: püspökök v. köny. Szûz Mária közös miséibõl. püspökök. Köznap. saját könyörgésekkel. pref. e ZSO: az évk. mfsz. Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. váradvelencei plébános (1974) zöld 3 Szombat. – vagy az e-ról MISE: szabadon választható. közn. esperes. E ZSO: az E-ról. közös v. mfsz. e. egyht. Szûz Mária szombati emléknapja.-ról. † Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk.. 17.SZEPTEMBER 197 16. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek László tb. v. saját.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZÉKTEMPLOM FELSZENTELÉSE. Agg 2. + MISE: saját. I.27a – Mt 20.1-8 – Lk P. zsoltárhét.18-22 9.198 SZEPTEMBER I.1b-10 – Lk Sz: Zak 2. ZSO: az évk. Dicsõség.7-9 9. Oi: TeDeum. vas.-ról. VASÁRNAP. évk.19-21 9. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ezd 1. köny.20 – Filem 20c-24. vas. 14-20 – Lk Sz: Ezd 9. a vas. Ben. – Olv.-ról.16-18 8. Ed utáni. pref. Magn-ant: Függ.12b.1-6 – Lk K: Ezd 6. 18. 10-11a – Lk 8. Hitvallás. IV.: Iz 55.1-6 9. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: templom szentelés B.1-16a – Egyet.6-9. Hitvallás. I.7-8. Ed. IV. Bi: vas. Dicsõség.és Magn-ant: Függ.5-9 – Lk Cs: Agg 1.44b-45 . zöld 1 ÉVKÖZI 25.1-5.

zöld 3 piros 199 Hétfõ. – Vagy: az e-ról.SZEPTEMBER 19. E ZSO: az E-ról. Kim Taegon Szent András áldozópap. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20.-ról. Köznap. Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. koreai vértanúk. v. pref. pref. Kedd. Szent Januáriuszról: egy vért. közn. Csong Haszang Szent Pál és társaik. püspökök. közös v. piros 2 MISE: saját. MISE: szabadon választható. köny. e ZSO: az évk. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. mfsz.

piros 1 MISE: saját. templomigazgató 22. közn. köny. ima. (1992) igazgató tanár. ZSO: az évk. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. Dicsõség. alkalmakra szólók. (Hitvallás nincs). 21. József Alajos O. pref. Köznap. II. Ü ZSO: az Ü-rõl. v.11-13 – Mt 9. Praem. I.9-13 – Egyet.-ról.1-7. zöld 3 Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Oi: TeDeum. euk.: Ef 4. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tauszik H. sem a kül. apost. MISE: szabadon választható. Ma nem mondható a IV.200 SZEPTEMBER Szerda.

Giovanni Rotondoban. Péntek. Fõleg az apulai San Giovanni Rotondóban teljesített szolgálatot nagy odaadással. és így feltámadásának dicsõségében is részesüljünk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Olaszországban. János Pál pápa 1999.: Bölcs 3. szeptember 23-án halt meg S. ima. köny. vért. 1968. mfsz. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. 24. te Szent Pió áldozópapodnak megadtad azt a kegyelmet. pref. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. vehetõ a szerzetesek közös zso-ja. fehér 2 MISE: lelkipászt. Ma nem mondható a IV. és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Szombat.1-9 – Mt 10. A hivek lelki vezetésében. közös v. ahol 1910. Könyörgés: Mindenható. a Benevento melletti Pietrelcina faluban született 1887. püspökök.SZEPTEMBER 201 23. május 2-án boldoggá és 2002. (Hitvallás nincs). hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében. II. a betegek és szegények iránti gondoskodásban buzgólkodott. május 25-én.28-33 – Egyet. Kapucinus szerzetes lett. † Pietrelcinai Szent Pio áldozópap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. Közbenjárására add. alkalmakra szólók. hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében. Amen. E ZSO: nem szerepel. Ü ZSO: az Ü-rõl. Dicsõség. – Olv.. euk. v. augusztus 10-én szentelték pappá. piros 1 MISE: egy vért. sem a kül. a bûnbánok gyóntatásában. örök Isten. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ. Oi: TeDeum. Isten mindörökkön-örökké. saját könyörgésekkel. június 16-án szentté avatta Rómában a világ minden tájáról összegyûlt hívek jelenlétében.

-ról. 25.-ról.1-8 – Lk Cs: Neh 8.17-24 . zöld 1 ÉVKÖZI 26. I. évk. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zak 8. vas. Magn-ant: Függ.57-62 10.20-23 – Lk Sz: Neh 2. 7b-12 – Lk P: Bár 1.1-4a. Ben. 2. pref. vas. A lelkipásztorok ma buzdítsák a híveket a Szentírás olvasására.1-11 v. Bi: vas. IV.15-22 – Lk Sz: Bár 4. Ed a vas. 5-6. hogy a hívek tiszteleghessenek elõtte. – Olv. Ed utáni. köny.5-12.28-32– Egyet. zsoltárhét. 27-29 – Lk 9. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedõ helyre.1-8 – Lk K: Zak 8.1-5 – Mt 21.13-16 10.51-56 9.46-50 9.25-28 – Fil 2. IV. ZSO: az évk. I. Ma van a Szentírás vasárnapja.: Ez 18. Oi: TeDeum.202 SZEPTEMBER II. + MISE: saját.és Magn-ant: Függ. VASÁRNAP. Hitvallás.1-12 10.

vért.. saját könyörgésekkel. Köznap. Páli Szent Vince áldozópap. közös v. mfsz. közn. pref. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. hegyközcsatári plébános (2007) .-ról.SZEPTEMBER 26. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP. zöld 3 piros 203 Hétfõ. pref. FÜ ZSO: a FÜ-ról Oi: TeDeum. Hitvallás. Szt. fehér 2 MISE: saját. közös v. fehér 1 MISE: saját. Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. † Binder György tb. közös v. esperes. E ZSO: az E-ról saját részek. Kozma és Damjánról: több vért. – Vagy: az e-ról. MISE: szabadon választható. Kedd. Dicsõség. mfsz. ALAPITÓ.

– Olv. köny. SZENT MIHÁLY. JÁNOS PÁL pápa (1978) † Dr. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † I. sem a kül. Vencelrõl: egy vért. ima. pref. euk. Köznap. (Hitvallás nincs). Vagy: Szent Vencel vértanú.: Dán 7. angyalok.-ról. Oi: TeDeum. SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FÕANGYALOK. Csütörtök. e Vagy: Ruiz Szent Lõrinc és társai Fülöp-szigeteki vértanúk. Ü ZSO: az Ü-rõl.47-51 – Egyet. pref. pref. váradõsi plébános (1986) 29. piros piros Szt. Szt. Ma nem mondható a IV. közn. saját. – Vagy: az e-ok egyikérõl. e ZSO: az évk. alkalmakra szólók.9-10. Dicsõség. köny.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten szolgája MÁRTON ÁRON Püspök (1980) . vért. vért..7-12a – Jn 1. Lõrinc és társairól: több vért. köny. Jel 12. Ópalotay János apát kanonok. fehér 1 MISE: saját.204 SZEPTEMBER zöld 3 Szerda. közös v. 28.13 14 v. MISE: szabadon választható. közös v.

fehér 2 MISE: saját. közös v. E ZSO: az E-ról. Péntek.SZEPTEMBER 205 30. † Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító. mfsz. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

közös v. pref. Sz. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . II. mondható Vo.. 1. Sz. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz és egyháztanító. v.206 OKTÓBER OKTÓBER Általános szándék (Végsõ szakaszban levõ betegek): Hogy életük végsõ szakaszában levõ betegek szenvedéseikben támogatást nyerjenek az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete által. és a missziós tevékenység támogatása imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósuljon meg. E ZSO: az E-ról. pref. fehér 2 MISE: saját. Szombat. Mária I. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. Missziós szándék (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt.

12-21 – Lk 11.1-2 – Lk 11.1-7 – Fil 4.1-4 Cs: Mal 3. zöld 1 ÉVKÖZI 27.OKTÓBER 207 III. IV.2. IV. a vas.13-15. 2a – Lk 11.1-10 – Lk 10.27-28 .38-42 Sz: Jón 4. vas. 2.: Iz 5. Oi: TeDeum. vas.13.és Magn-ant. Bi: vas. Ed utáni.-ról. pref.1-2.6-9 – Mt 21.-ról. VASÁRNAP. Ed.: Függ.11 – Lk 10. ZSO: az évk. – Olv. évk. Hitvallás. köny. Magn-ant.: Függ. + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jón 1. 33-43 – Egyet.25-37 K: Jón 3. zsoltárhét I.15-26 Sz: Jo 3.5-13 P: Jo 1.4.1-11 – Lk 11. Dicsõség. Ben. I.

pref. Ü ZSO: az Ü-rõl. Ev: Mt 10..14-17.28-33. pref. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. vértanúk. Hiszekegy. fehér 2 MISE: szerz. közös v. . Lecke 1Pét 3. saját. (Hitvallás nincs) – Egy. Dicsõség. mfsz. köny. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ferences Család: ASSISI SZENT FERENC rendalapító. 3. saját könyörgéssel. Assisi Szent Ferenc. közös v. püspök. Kedd. pref. mfsz. Egy vértanúról.208 OKTÓBER Hétfõ. saját könyörgésekkel. saját könyörgéssel fehér 2 MISE: Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD vértanú. E ZSO: az E-rõl.

6. v. szerz. zöld 3 209 Szerda. Angi Csaba O. pref. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Köznap.-ról. – Vagy: az e-ról. Köznap. fehér Szt. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható.M.OKTÓBER 5. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök.F. közn. zsibói plébános (1974) . saját. Brúnóról: lelkipászt. Vagy: Szent Brúnó áldozópap. közös v. közn. e ZSO: az évk.-ról.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 8. mondható egy Vo. Mária I. Ed. pref. saját. II. – Olv. köny. Sz. Oi: TeDeum. SZÛZ MÁRIA. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. v. Dicsõség. Sz. fehér 1 MISE: saját. v.210 OKTÓBER 7. Szombat. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. E ZSO: az E-ról. saját részek. utáni. MAGYAROK NAGYASSZONYA. Hitvallás. Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.4-7 – Lk 1. † Rózsafüzér Királynõje.26-28 – Egyet. pref. Ed. pref. a FÜ-rõl. fehér 2 MISE: saját.: Sir 24. Mária I. Jézus Szívérõl.23-31 – Gal 4. I. Bi: vas. II. MAGYARORSZÁG FÕPÁTRÓNÁJA.

zsoltárhét I. vas.és Magn-ant. Ben.-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 28.13.6-10a – Fil 4.29-32 K: Róm 1. Dicsõség. vas. Ed.1-8 – Lk 12.1-7 – Lk 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 1. 9. Ed utáni.: Iz 25. – Olv. pref.: Függ.16-25 – Lk 11. IV.8-12 † XII. IV.42-46 Cs: Róm 3.-ról. VASÁRNAP. PIUSZ pápa (1958) .19-20 – Mt 22.12-14.1-11 – Lk 11. Hitvallás. Magn-ant.37-41 Sz: Róm 2.1-7 Sz: Róm 4.: Függ. I. + MISE: saját. Oi: TeDeum.1-14 – Egyet. köny. 16-18 – Lk 12.OKTÓBER 211 IV. ZSO: az évk. Bi: vas.47-54 P: Róm 4. a vas.21-30 a – Lk 11. évk.

november 25-én egyszerû földmûves családban. Angelo Giuseppe Roncalli Bergamo melletti Sotto il Monte-ben született 1881. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. MISE: szabadon választható. 1963. János pápa. amelyet 1962. 1904. június 3-án halt meg. október 28-án választották Szent Péter utódává. esperes. majd 1935-tõl Törökországban és Görögországban apostoli delegátusként müködik. Közbenjárására add. örök Isten. a te Fiad… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Papp Endre tb.-ról. mfsz. ZSO: az évk. Köznap. fehér Boldog Jánosról: Pápák. Különbözõ feladatokat lát el Rómában. János pápa életében az egész világ elõtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. MISE: szabadon választható. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában meghirdeti a II.-ról. (1967) . Bergamoban és Rómában tanult. hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét. A mui Urunk Jézus Krisztus. János Pál pápa 2000. amely magyarul is megjelent. 1944 decemberétõl Franciaországban pápai nuncius. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka lett. ZSO: az évk. Nálunk votívmisével ünnepelhetõ. mivel nem kötelezõ emléknapja még csak a Római és Bergamói Egyházmegye számára lett jóváhagyva. augusztus 1-én szentelték pappá. 1925-ben c. János Pál pápa a Zsinat megnyitásának napjára helyezte. zöld 3 OKTÓBER Hétfõ. 1958. Vatikáni Zsinat összehívását.212 10. közn. Vagy: Boldog XXIII. te Boldog XXIII. és Bulgáriában kezdi diplomáciai szolgálatát apostoli vizitátorként. II. Egy lélek naplója. 11. 1959. érsekké nevezik ki. világháborúban tábori lelkész. Az I. közn. Könyörgés: Mindenható. szeptember 3-án avatta boldoggá. Köznap. pref. Ünnepét II.

-ról. zöld 3 213 Szerda. zöld 3 Csütörtök. Köznap. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13.-ról. ZSO: az évk. Köznap.OKTÓBER 12. közn. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Kallixtuszról: vért. v. saját részek MISE: saját. 14. pápák. közös v. mfsz. Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. Kallixtusz pápa és vértanú. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és egyháztanító. E ZSO: az E-ról. saját. közös v. piros Szt. közn. Vagy: Szent I. köny.214 OKTÓBER zöld 3 Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. zöld 3 Szombat. pref. † Köznap. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az évk.-ról. pref.

Ben.: Függ.13-21 12. Bi: vas. + MISE: saját. 45. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 4. Ed a vs. Dicsõség. VASÁRNAP.1-9 . Hitvallás. évk.18-25 a Sz: Róm 8. pref.-ról. – Olv.15-21 – Egyet.49-53 12.1-5b – Mt 22.54-59 13.35-38 12.: IV.: Iz.-ról Magn-ant. Oi: TeDeum.39-48 12. zöld 1 ÉVKÖZI 29. 20b-21 Sz: Róm 6.19-23 P: Róm 7.és Magn-ant. I.12. köny.1. vas. 15b. 17-19. IV. I. 16. vas. Ed utáni.OKTÓBER 215 I.12-18 Cs: Róm 6. ZSO: az évk.1-11 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 12.20-25 K: Róm 5.4-6 – 1Tessz 1. zsoltárhét.

Kedd. pref. (Hitvallás nincs). Hétfõ. piros 1 MISE: saját.9-17a – Lk 10. Ma nem mondható a IV. Oi: TeDeum. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA.1-9 – Egyet. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. ima sem a kül. közös v. Dicsõség. euk. piros 2 MISE: saját. I. mfsz. Ü ZSO: az Ü-rõl. v. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú.: 2Tim 4. apost.216 OKTÓBER 17. – Olv. köny. alkalmakra szólók.

– Vagy az e-ok egyikérõl. zöld 3 Csütörtök. közös v. Vagy: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik észak-amerikai vértanúk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Kern Jakab prem. Szt. mfsz. ZSO: az évk. pref. köny. közn. MISE: szabadon választható. lelkipászt. MISE: szabadon választható. Köznap. saját. Köznap. v. v. zöld 3 piros fehér 217 Szerda.-ról. e Vagy: Keresztes Szent Pál áldozópap. mfsz. kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. Szt. . János és Izsák és társaikról: vért.OKTÓBER 19. hithird. pref. köny. e ZSO: az évközi közn. közös v. E ZSO: az E-ról. Pálról: saját. saját. pref. fehér 2 MISE: szerzt.-ról. mfsz.

Ekkor Svájcban telepedett le. október 21-én feleségül vette Bourbon-Pármai Zita hercegnõt. MISE: szabadon választható. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Habsburg uralkodó házból való Boldog IV. fehér Boldog IV. 1916. április 1-én. Dicsõség (Hitvallás nincs) . 1887. Isten nyolc gyermekkel áldotta meg õket. „Isten azt kéri tõlem. az örök boldogság honába. Itt 1922. vagy: Boldog IV. szeretõ és gondos hitves és családapa törekedett Isten akaratának a teljesítésére. Ü ZSO: az Ü-rõl. Segíts kérünk. rágalmakkal gyalázva 35 évesen meghalt. fehér 1 MISE: saját köny. 21. világháború után 1919-ben elûzik hazajából. és a ránk bízottakkal együtt eljussunk hozzád. Orsolya Rend: SZENT ORSOLYA szûz. hogy áldozzam föl életemet a rám bízottakért!“ mondotta halála elõtt. hazugságokkal. e ZSO: az évk. † Köznap. augusztus 17-én született.218 OKTÓBER zöld 3 Péntek. Könyörgés: Gondviselõ Istenünk. rövid uralkodása alatt mint a békét keresõ és akaró császár és király. november 21-én koronázták Ausztria császárává és december 30-án Budapesten pedig Magyarország apostoli királyává. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben. 1911. hogy az õ hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben. Funchalban tulajdonától és minden földi biztonságtól megfosztva. október 3-án. szentek. Az I. 1921-ben két alkalommal is sikertelen kisérletet tesz a magyar trón elfoglalására. Károlyról. pref.-ról. mfsz. Károly apostoli király. Isten mindörökkön-örökké. Ezután Madeira szigetére számûzik. mindig nyitva álljon elõtted szívünk hajléka. Károly apostoli király rövid életében. te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szûz Mária és Szent István országát. pref. II János Pál pápa Rómában avatta boldoggá 2004. hitvallók.

fehér Szûz Mária szombati emléknapja. evangélium szabadon választva a Sztköt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e. évf. Ed utáni. FÜ fehér 1 MISE: templ. közn. Szombat. szent. I. köny. pref. szentlecke. 22. ZSO: az évk.-ról. Hitvallás. Ed a FÜ-rõl. sem a kül alkalmakra szólók. A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak napja nem ismeretes). Nem mondható a IV. Szûz Mária közös miséibõl. saját. Dicsõség. Ima. – Olv: olvasmány. A.OKTÓBER 219 A felszentelt templomokban: (ha azok napja nem ismeretes) I. euk. zöld 3 MISE: szabadon választható.-bõl – Egyet. Bi: vas. Köznap.

A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba. I.: olvasmány.220 OKTÓBER II.34-40 – Egyet.-ról. Ed utáni.18-21 13. Bi: vas. – Olv. – Olv. pref. Ed. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 8. köny. Mondható alkalmi MISE „Az evangélium terjedéséért a népek között“ (M 848).: Függ. – Egyet. Hitvallás.21-27 – 1Tessz 1. zsoltárhét I.1.-ról. vas. Oi: TeDeum.5c-10 – Mt 22. szentlecke. IV.31-35 14.1-2a. 23. Dicsõség.: Függ.12-17 – K: Róm 8.22-30 13.: Kiv 22. IV. Dicsõség. vas. köny. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról. 25-29 – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 13.31b-39 – P: Róm 9. + MISE: saját.10-17 13. Ben.7-11 14. ZSO: az évk.1. zöld 1 fehér ÉVKÖZI 30. évk.és Magn-ant. Hitvallás.1-5 – Sz: Róm 11.7-11 . Magn-ant. vas.26-30 – Cs: Róm 8.18-25 – Sz: Róm 8.11-12. Ma van a missziós vasárnap. evangélium az alkalmi kötetbõl választhatók. évk. a vas. pref. VASÁRNAP.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök. Szent Mór püspök. Szent Antal Máriáról: hithird. Köznap. közös v. fehér 2 MISE: püspökök. közös v.-ról. FIEDLER ISTVÁN szatmár nagyváradi megyéspüspök (1957) . – Vagy: az e-ról. saját.OKTÓBER 24. közn. pref. saját könyörgésekkel. v. Kedd. e ZSO: az évk. köny. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25. E ZSO: az E-ról. pref. zöld 3 fehér 221 Hétfõ. mfsz. püspökök.

köny: saját.222 26.-ról. Köznap. pref. MISE: szabadon választható. zöld 3 Csütörtök. közn. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 27.-ról. zöld 3 OKTÓBER Szerda. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Gilbert apát. Köznap. ZSO: az évk. közn. ZSO: az évk. E ZSO: az E-ról fehér 2 szerz.

OKTÓBER

223

Péntek. † SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef. 2,19-22 – Lk 6,12-19 – egyet. köny.
28.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható

fehér

Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

29.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Tombory Béla a váradössi templom építõje, újvárosi kisegítõ (1976)

224

OKTÓBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

30.
zöld 1

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mal 1,14b. 2,
2b. 8-10 – 1Tessz 2,7b-9. 13. – Mt 23,1-12 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,29-36
– Lk 14,12-14
K: Róm 12,5-16 a
– Lk 14,15-24
Sz: Róm 13,8-10
– Lk 14,25-33
Cs: Róm 14,7-12
– Lk 15,1-10
P: Róm 15,14-21
– Lk 16,1-8
Sz: Róm 16,3-9. 22-27 – Lk 16,9-15

OKTÓBER
31.

zöld 3
piros

225

Hétfõ. Köznap.
Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.
Boldog Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori
Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög
katolikus magyar családban. Érettségi után a Collegium Germanicum
Hungaricum, majd a Russicum növendékeként Rómában tanul a
Gregoriana egyetemen. Rómában szentelték pappá 1936. december
25-én. 1938-tól paróchus, majd 1939 õszétõl spirituális az Ungvári
Papnevelõ Intézetben és teológiai tanár az ottani Hittudományi
Fõiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak
érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ugváron. Jelmondata:
„Szeretlek téged, Uram, én erõsségem, az Úr az én erõsségem, és
oltalmam.“ A második világháború után megkezdõdött a keleti ritusú
katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaiknak az elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához
csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdõdött
a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Õt mint a Munkácsi
Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérõit 1947 október végén,
a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve
teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították,
ahol az államrendõrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-jén
megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság
és hivek számára. 28 görög katolikus vértanú-társával 2001. június 27-én
Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János
liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
Könyörgés: Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
több nemzetiségû híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás
nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény
életünkben mi is hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus…

226

NOVEMBER

NOVEMBER
Általános szándék (Keleti katolikus egyházak): Hogy a keleti katolikus
egyházak tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék,
mint az egész Egyházat megilletõ lelki gazdagságot.
Missziós szándék (Igazságosság és kiengesztelõdés Afrikában): Hogy
az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erõt ahhoz, hogy
megvalósítsa a kiengesztelõdésben és igazságosságban való elõrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
1.

Kedd. MINDENSZENTEK. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2 4.9-14 –
1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (20. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után
elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, és más ájtatossági gyakorlat továbbra
is megtartható.
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1–8 ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ nap delétõl a halottak napját
követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ vagy
következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NOVEMBER

227

2.

Szerda. HALOTTAK NAPJA.
ZSO: a mai napról és a halottak közös zsolozsmájából.
viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a
fekete gyászmisék kötetébõl szabadon választva. – Egyet. köny.
A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euk.
ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat.
Egyiket a plébánosok a hívekért, mások bárkiért felajánlhatják és ezért
stipendiumot is vehetnek fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat
a pápa szándékára kell mondaniuk.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Csütörtök. Köznap.
Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

fehér

Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

viola

Minden plébánia templomban:
MISE: az egyházmegye meghalt Püspökeiért és a Kanonokjaiért.

3.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Jézus Szívérõl. euk.: Bölcs 4. fehér 1 MISE: saját. mondható elsõpénteki Vo. pref. (Hitvallás nincs). Szombat.7-17 v. fehér 2 MISE: lelkipászt. ima. sem a kül. pref. Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt papjaiért. Ma nem mondható elsõszombati votív mise Ma nem mondható a IV. E ZSO: az E-ról. SZENT IMRE HERCEG. alkalmazottaiért.228 NOVEMBER 4. Dicsõség. mfsz.35-40 – saját egyet. köny. – Olv. a Sztköt. saját. Oi: TeDeum. Péntek. püspökök. pref. Ü ZSO a Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szûcs Sándor zilahi plebános (1978) 5. v. † Borromeo Szent Károly püspök. saját könyörgésekkel. alkalmakra szólók. közös v. szám).28-30 – Lk 12. mfsz. szerint (21. fehér viola Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Róm 8. kántoraiért.

Dicsõség. évk.1-9 – Lk Sz: Bölcs 18. köny.: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 32.1 – Lk P: Bölcs 13.1-8 .: Bölcs 6. 6-9 – Lk 17. Magn-ant. Ben. 6.1-6 17.-ról.20-25 17. Hitvallás. IV. – Mt 25.1-7 – Lk K: Bölcs 2.: Függ. Oi: TeDeum. zsoltárhét I.-ról.13-17 – 1Tessz 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bölcs 1.1-13 – Egyet. Ed utáni. I. VASÁRNAP. IV. Ed. + MISE: saját. ZSO: az évk. – Olv. Bi: vas.9 – Lk Sz: Bölcs 6. vas. pref.2-12 – Lk Cs: Bölcs 7.26-37 18.12-18.22-8. vas. 19.11-19 17.7-10 17.és Magn-ant. a vas.14-16.23-3.NOVEMBER 229 IV.

zöld 3 Kedd. viola Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt Jótevõiért. ZSO: az évk. közn. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. Köznap. közn.-ról. kanonok. 7. MISE: szabadon választható. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hermann István tb. tasnádi plébános (2003) † Dunay Miklós hegyközcsatári plébános (1993) .-ról.230 NOVEMBER zöld 3 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8.

NOVEMBER 231 Szerda. 9.: Ez 47. kanonok. mfsz. fehér 1 MISE: templ. (Hitvallás nincs). A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE. szent évf. saját. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító. közös v.1 2. köny. pref. – Olv. Dicsõség. Praem.12 v. Csütörtök. Ü ZSO: az Ü-rõl. pref. alkalmakra szólók. fehér 2 MISE: pápák v.9b 11. Ma nem mondható a IV. B. 1Kor 3. euk.8 9. ima.. egyht. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10. saját könyörgésekkel. E ZSO: az E-ról.13-22 – Egyet.16-17 – Jn 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hutás Pongrác Zoltán O. Oi: TeDeum. sem a kül. templomigazgató (1985) .

piros 2 MISE: egy vért.232 NOVEMBER 11. prépost prelátus (1965) 12. közös v. † Tours-i Szent Márton püspök. Gerinczy Pál O. fehér 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. pref. Szombat. E ZSO: az E-ról saját. Péntek. Praem. Dr. mfsz. pref. Szent Jozafát püspök és vértanú. mfsz. E ZSO: az E-ról saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.

1013. 13. Oi: TeDeum. Bi: vas. pref. köny. vas.14-30 – Egyet. 52-59 – Lk 19. évk.18-33 – Lk 19. szentek I v.1. pref.11-16.: Függ.15-29 – Lk 19. 20-31 – Lk 19. Dicsõség. I. Hitvallás. saját. a vas.-ról. Magn-ant. 19-20. 57-60. Ü ZSO: Az Ü-rõl fehér 1 MISE: szentek ált v. Ed. IV.1-6.1-13 – Lk 20. II † Fartade Pál tb. 43-45. 30-31 – 1Tessz 5.1-10 Sz: 2 Mak 7. + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1 Mak 1.27-40 Premontrei Rend: Premontrei Kanonokrend minden szentje. – Olv.: Péld 31.-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 33.és Magn-ant.41-44 P: 1 Mak 4. Ben. vas. az összes szentek votívmiséje. belényesi plébános (1989) .: Függ. – Mt 25.36-37. 65-67 – Lk 18. könyv.35-43 K: 1 Mak 6. esperes. Ed utáni.NOVEMBER 233 I. zsoltárhét I.11-28 Cs: 1 Mak 2. IV.45-48 Sz: 1 Mak 6. ZSO: az évk. VASÁRNAP.

-ról. Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. közn. 15. fehér Szt. zöld 3 NOVEMBER Hétfõ Köznap. Albertrõl: püspökök v. közös v. fehér 2 MISE: szerzt. mfsz. saját. saját. MISE: szabadon választható.. ZSO: az évk. közn. zöld 3 Kedd. köny. e ZSO: az évk. egyht. köny.-ról. pref. Köznap.234 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Sziárd apát. MISE: szabadon választható. pref. nfsz. – Vagy: az e-ról. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

köny.-ról. fehér Szt. MISE: szabadon választható. pref. közös v. fehér Szt. pref. – Vagy: az e-ról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 17. Margitról: jótékonykodók. Köznap. szerz. 16. 235 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Bernácsik József váradössi plébános (1965) zöld 3 Csütörtök. saját. e ZSO: az évk. mfsz. Gertrúdról: szüzek v. Köznap. közös v. mfsz. köny.NOVEMBER zöld 3 Szerda. Vagy: Nagy Szent Gertrúd szûz. közn.-ról. Vagy: Skóciai Szent Margit. – Vagy: az e-ról. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. közn.

–Péld 31. † Köznap. II. köny. sem a kül. ima. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. Dicsõség. pref. 18. közn.27-38 – Egyet.14-18 – Lk 6.236 NOVEMBER zöld 3 Péntek. szentek I. 1Jn 3. (Hitvallás nincs). alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér A bazilikák felszentelésérõl: saját. a Sztköt.10-13.-ról – Vagy: az e-ról. fehér 1 MISE: jótékonykodók. e ZSO: az évk. Vagy: Szent Péter. euk.19-20230-31 v. v. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. köny. saját. Ma nem mondható a IV. apost. MISE: szabadon választható. szerint (23.és Szent Pál bazilikák felszentelése. pref. Szombat. szám). Ü ZSO: az Ü rõl. saját.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Dán 1. ima. Ed. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. A MINDENSÉG KIRÁLYA. KRISZTUS. teljes búcsút nyerhetnek. alkalmakra szólók. saját.-rõl. 8-20 K: Dán 2. – Olv. 20.2-14 Sz: Dán 7. I. saját.13-14. Ed utáni. Ma gyûjtés van a Caritász javára. Bi: vas.15-27 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 21. Dicsõség.: Ez 34. 16-17.31-46 – Egyet. VASÁRNAP. euk. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. Oi: TeDeum.20-26a – Mt 25.23-28 Cs: Dán 6. fehér 0 + MISE: saját.1-6. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. Hitvallás. Ma nem mondható a IV. ÉVKÖZI 34.11-27 P: Dán 7.31-45 Sz: Dán 5.34-36 .NOVEMBER 237 II. pref.5-11 21.20-28 21.11-12. Magn-ant. zsoltárhét I. köny.1517 – 1Kor 15.29-33 21. a FÜ.1-6.: Függ. sem a kül.1-4 21.12-19 21. IV.

Hétfõ. saját. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. köny.238 NOVEMBER 21. Sz. E ZSO: az E-ról. pref. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22. piros 2 MISE: egy vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. v. Mária. Kedd. közös v. saját pref. Szent Cecília szûz és vértanú. szüzek. köny. A Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban.

– vagy: az e-ok egyikérõl. köny.-ról. Csütörtök. mfsz. v. Kelemen pápa és vértanú. e Vagy: Szent Kolumbán apát. v.NOVEMBER 239 23. Szerda. vért. Vagy: Szent I. v. piros 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. Kelemenrõl: egy vért. pápák. pref. szerz. közös v. e ZSO: az évk. pref. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnami vértanúk. v. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24. közös. Kolumbánról: lelkipászt. saját. mfsz. közn. saját. hithird. Szt. piros fehér Szt. pref. közös v.. köny.

Katalin a császár elõtt keresztet vetve értésére adta. Vagy: az e-ról. zöld 3 MISE: szabadon választható. ZSO: a FÜ-rõl Oi: TeDeum. hogy az õ közbenjárására a hitben és az állhatatosságban megerõsödjünk. 305 körül szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. piros Szt. 25. Maxentius császár halállal fenyegette mindazokat. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.240 NOVEMBER zöld 3 Péntek. mfsz. közös v.. egy vértanú. Amen. akik nem áldoznak a bálványoknak. közn. János Pál pápa tette vissza újra az Általános római naptárba. Szûz Mária közös miséibõl. † Köznap. 28-ról) CSODÁSÉRMÛ BOLDOGASSZONY. Hiszekegy. ZSO: az évk.) MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… A hagyomány szerint Alexandriában született. örök Isten.-ról. saját. A mi Urunk Jézus Krisztus. mert a filozófusok és költõk mûveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságait. te Alexandriai Szent Katalin szüzet. vért. Szûz Mária . ……………………………………………………………………………………… Vincés család: (áttéve nov. Isten mindörökkön-örökké. Könyörgés: Mindenható. Köznap. Szombat. valamint lelkierõben egyaránt ékeskedett. közn. a te Fiad által. II. 26. köny. Vagy: Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú. Szellemi adottságokban és bölcsességben. hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi. szûzrõl. e. a gyõzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. Holttestét a róla elnevezett Sinai-hegyi kolostorban tisztelik. (A ZSO-ban nem szerepel. e ZSO: az évk. pref. hogy keresztény. fehér 1 MISE: saját. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Engedd. FÜ.-ról. Bátran vallomást tett arról. Dicsõség. Katalinról: szüzek v. pref.

ZSO: I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap I. zsoltárhét.NOVEMBER 241 ADVENT 27. I. kötet (új) ADVENT 1. Miseolvasmányok: vasárnap B év. kötet. VASÁRNAPJA.

.

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful