DIREKTÓRIUM

A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE
A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT
A 2010–2011.
LITURGIKUS ÉVRE

A
A nagyváradi latin szertartású
egyházmegye számára

KIADJA
A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG
2010

2

DECEMBER

KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás
az alábbi napokon:
– Újév
január 1.
– Vízkereszt
január 6.
– Áldozócsütörtök
június 2.
– Úrnapja
június 12.
– Szt. Péter és Szt. Pál június 29.
– Nagyboldogasszony
augusztus 15.
– Mindenszentek
november 1.
– Szeplõtelen Fogantatás december 8.
– Karácsony ünnepe
december 25.

SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda
március 9.
– Nagypéntek
április 22.
A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és
egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték
a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.

PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein
nem ehetnek húst.
Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három
bûnbánati cselekedet közül választhatunk:
1. nem eszünk húst, vagy
2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.)
3. többet imádkozunk ezeken a napokon.

Összeállította: Mons. Fodor József

DECEMBER

3

RÖVIDÍTÉSEK
adv.
alk.
ant.
Ász.
Ben.
Bi.
D
e
E
Ed.
egyet.
egyht.
ev.
euk.
évk.

Függ.
hithird.
húsv.
kar.
köny.
közn.
lelkipászt.
Magn.
mennyb.
mfsz.

Ni.
Oi.
Olv.
pref.

adventi
az alkalmi misék olvasmányainak kötete
antifóna
Általános szabályok a liturgikus évrõl és naptárról
Benedictus
Befejezõ imaóra
Direktórium
nem kötelezõ emléknap
kötelezõ emléknap
Esti dicséret (latinul Vesperae)
egyetemes
egyháztanító
evangélista
eukarisztikus
évközi
fõünnep (latinul: sollemnitas)
függelék
hithirdetõk
húsvéti
karácsonyi
könyörgés
köznap v. köznapi
lelkipásztor
Magnificat
mennybemenetel
megfelelõ szentrõl való prefáció, olyankor, amikor egy szentrõl több
prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is, és püspök
v. pap is).
Napközi imaóra
Olvasmányos imaóra
Olvasmány
prefáció

4

PS
Rd.
szekv.
Sz.
szerz.
Ü
Sztköt.
v.
vas.
vért.
vízk.
Vo.
ZSO.

DECEMBER
„Paschalis sollemnitatis“ körlevél a Húsvét megünneplésérõl
(Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.)
Reggeli dicséret (latinul Laudes)
szekvencia
Szûz
szerzetes
Ünnep (latinul festum)
a szentekrõl szóló olvasmányos kötet
vagy
vasárnap
vértanú
vízkereszt
votivmise
Zsolozsma

HÚSVÉTI GYÓNÁS IDEJE
Minden év hamvazószerdáján kezdõdik és tart pünkösd vasárnap estéjéig.

BÛNBÁNATI IDÕK (tiltott napok)
Az adventi és nagybõjti szent idõk u.n. „tiltott napok“, amikor tilosak az
ünnepélyes esküvõk és más zajos mulatságok (pl. bálok, házibulik, táncos
összejövetelek stb.).

vasárnapja A béke világnapja Szerzetesi hivatásokért A világ éhezõiért Papi hivatásokért Mise a Szentatyáért Jó termésért (Búzaszentelõ) Tömegtájékoztatási világnap Terménybetakarítási ájtatatosság január 1. május 15. április 24. június 5. február 2. november 27. KÖNYÖRGÕ NAPOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK Újév Gyertyaszentelõ Boldogasszony A nagybõjtöt megelõzõ vasárnap A betegek napja Húsvet IV. április 25. I. június 12.DECEMBER 5 VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2010–2011-BEN Advent I. vasárnapja Hamvazószerda Húsvét Urunk Mennybemenetele Pünkösd Szentháromság vasárnapja Úrnapja Jézus Szíve ünnepe Krisztus Király ünnepe Advent I. június 23. VILÁGNAPOK. március 9. február 11. vasárnapja Pápaválasztási évforduló Április utolsó vasárnapja Húsvét VII. . június 19. augusztus 28. július 1. Augusztus utolsó vasárnapja Szeptember utolsó vasárnapja A szentírás vasárnapja szeptember 25. A. Október utolsó elõtti vasárnapja Missziós vasárnap október 23. vasárnapja A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: Az évközi hétköznapok elsõ olvasmánya: november 28. november 20. június 2. április 19. március 6.

június 29. Húsvét 4. . ebben az évben május 15-én. Ajánlott gyûjtés a hivatások vasárnapján a Teológia fenntartására.6 DECEMBER EGYHÁZMEGYEI GYÛJTÉSEK Szentföld javára Péter-fillérek Missziók javára április 22. vasárnapján. Ezeket a gyûjtéseket a püspökség pénztárába kell befizetni. október 23. Karitász javára november 20.

úgy azt kell venni. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak azon kell lenniök. Ha pedig hamvazószerdára. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza a zsolozsmát. de az ünnep egy vagy több szentrõl szól akkor a szentekrõl. Ha nincs saját prefációja. közösen végezzék el. bármelyik végezhetõ tetszés szerint. Ed-ét. Ha az ünnepet közvetlenül megelõzi vagy követi egy a föntebb említett napok közül. mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a kötelezettséget. „Papi zsolozsmának“ is szokták helytelenül nevezni. Egyébként az illetõ idõszak (advent. hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak be a liturgikus életbe. húsvét stb. . Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D. Ha advent. szüzekrõl vagy a szerzetesekrõl szóló prefációt kell mondani. A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az elõzõ napon megülendõ I. nagyhétre. Ed-tõl kezdve. nagyböjt. latinul Liturgia Horarum) magyar fordításának használata kötelezõ. hogy a kiemelkedõ hórákat. nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára esnék. A II. A templom címének ünnepe az illetõ templomban fõünnep (sollemnitas). hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák.DECEMBER 7 BEVEZETÉS Általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni. Az ünnep miséjében mindig van Dicsõség és Hitvallás. hogy a zsolozsma közösségi ima. ill. Ha az ünnepnek van külön saját prefációja. Az egyház nagyon ajánlja. legalább vasárnapokon és nagyobb ünnepeken. ezért lehetõleg közösségben végezzük. vagy II. évközi idõben pedig a közös prefációk valamelyikét. hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság. húsvét hetére vagy valamelyik fõünnepre esnék. áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. Ez azonban nem jelenti azt. vértanúkról. Egyébként saját napján üljük meg. Ezért a D-ból is kihagytuk a latin kifejezéseket. A mise olvasmanyait az ünneprõl. abban az esetben az utána következõ hétfõn végezzük. elsõsorban a Vesperae-t (Ed). az használja a Liturgia Horarumot.) prefációját vesszük. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvû kiadása. – Ajánlatos. annak átadja I. a megfelelõ közösbõl vesszük. Nem szabad elfelejtenünk. Megjegyzések a zsolozsmához A zsolozsmáskönyv (Az imaórák liturgiája.

) Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV“ fõképpen a liturgiába bekapcsolódni kívánó híveknek készült. kantikum Evang. olvasm.) Elbocsájtás Elbocsájtás Elbocsájtás Mária-antifóna . kantikum Fohászok (prec) Te Deum Miatyánk Könyörgés Könyörgés Könyörgés Könyörgés Elbocs. akár a papokkal együtt.DECEMBER 8 hogy maguk a világi hivõk is imádkozzák a Szent Zsolozsmát. (Áld. akár maguk között csoportban.) Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Átvezetõ vers Rövid olvasmány Rövid olvasmány Rövid olvasmány Szentírási olvasmány Válaszos ének Átvezetõ vers Válaszos ének Válaszos ének Patriszt. Az imaórák elnevezése az új könyvekben Oi Rd Ni Ed Bi LITURGIA HORARUM Officium lectionum Laudes matutinae Hora media Tetia Sexta Nona Vesperae Completorium AZ IMAÓRÁK LITURGIÁJA Olvasmányos imaóra Reggeli dicséret Napközi imaóra Délelõtt Délben Délután Esti dicséret Befejezõ imaóra Az imaórák vázlata: Reggeli Napközi dicséret (Rd) imaóra (Ni) Esti dicséret (Ed) Befejezõ imaóra (Bi) Olvasmányos imaóra (Oi) Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Kezdõvers (Lelkiismeretv. Válaszos ének Evang. de még külön-külön egyénenként is (LK 100.

akkor a közösbõl. zsoltározás a hét megfelelõ napjáról. hét vasárnapjáról. – ha vasárnapra esik – az I. után is a megfelelõ vasárnapi. antifóna esetenként saját v. a többi saját. Befejezõ imaóra (Bi): Az I. Himnusz az Általános részbõl. ha a vasárnap helyébe lép. Napközi imaóra (Ni): (Tertia. ha saját rész nincs. ill.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. a közösbõl. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. akkor a közösbõl. Olvasmányos imaóra: Minden. a többi rész saját v. a közösbõl (Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítõ zsoltárok a másik kettõben. Akkor úgy. Esti dicséret (Ed): Minden saját. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden.DECEMBER 9 A zsolozsma végzésének rendje Fõünnepeken (sollemnitas): I. mint a fõünnepen. zsoltározás a kiegészítõ zsoltárokból. sexta. . idõszaki). Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. Ed után is. a II. csak akkor. a többi a napról. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). közös. mint fõünnepen. Ed nincs. Te Deum. ha saját rész nincs. a többi saját v. Olvasmányos imaóra: Minden saját. Ünnepeken (festum): I. nona): Himnusz az Általános részbõl (hacsak nincsen saját v. mint fõünnepen. illetve a közösbõl. hét vasárnapjáról.

Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Zsoltárok a hét napjairól. a megfelelõ liturgikus idõröl. az imaóra befejezése. közös részbõl v. Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetõk a szentek emléknapjai. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok. A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed): A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentrõl szóló Benediktusz-. ill. mint az emléknapokon (ha szentrõl végezzük a zsolozsmát. a szentrõl szóló könyörgés záradékkal. a többi rész a hétköznapról. . a megfelelõ liturgikus idõrõl. ha nincsen saját része.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. könyörgés a szentrõl. olvasmány. a Zsoltáros részbõl (ha nincs saját). (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke. ill. könyörgés saját. és a szentrõl szóló könyörgés. himnusz. Te Deum. zsoltárok a napról. De vehetõ róluk megemlékezés a következõ módon: Az olvasmányos imaórában: A 2.) Tetszõleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum): Dec. akkor vagy a közösbõl vagy a napról. utána a szent saját olvasmánya és válaszos éneke. A nem kötelezõ emléknapokon minden úgy.10 DECEMBER Emléknapokon (memoria): Olvasmányos imaóra: Himnusz a saját. Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. a többi a napról. Benediktusz és Magnifikat antifónája. (szentírási) olvasmány az idõszaki részbõl. Magnifikat-antifóna. 17–24-ig. 2. 1. fohászok saját. ill. Olvasmányos imaóra: Minden a zsoltáros részbõl. kivéve a Nagyböjt vasárnapjait. rövid olvasmány. Vasárnapokon: I. ill.

az Általános és a Zsoltáros részbõl. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). külön-külön szöveg van az I.DECEMBER 11 Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. hete után található. és a II. A következõ részek a Zsoltáros részbõl. Zsoltáros rész IV. Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. a könyörgés a megfelelõ liturgikus idõrõl. A többi rész a vasárnapról. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl.) Köznapokon: Általában minden az Idõszaki. a megfelelõ liturgikus idõröl. ill. . Ed utánra.

Karácsony nyolcadában és nagyböjtben. a közös prefáció valamelyikével. Mondható mise bármelyik szentrõl. esetleg Hitvallást is. sem Hitvallás. Különféle alkalmakra: Alk. A mise könyörgései A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una conclusione“ sem): Az évközi („per annum“) köznapi misékben szabad a köznapi könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle szándékokra szóló könyörgéseket. December 17-tõl 24-ig. A mise olvasmányai Az Olvasmány. Az egyes köteteket a következõ rövidítésekkel jelöljük: Szentek emléknapjaira: Sztköt.vagy gyászmise is. Dicsõség és Hitvallás nélkül.12 DECEMBER Megjegyzések a szentmiséhez Az évközi köznapok miséje Az évközi köznapok miséjeként vehetõ bármely évközi vasárnap miséje. A misézõ pap dönti el. ha azok valóban az illetõ szentrõl szólnak (pl. az Evangélium a megfelelõ olvasmányoskönyvekben találhatók meg. Barnabás ap. amikor a szentek emléknapjai nem ünnepelhetõk. Szent Mária Magdolna). Emléknapokon csak abban az esetben kell az illetõ emléknapra szóló olvasmányokat venni. (Jelzés a D-ban: MISE: szabadon választható. amit a Lekcionárium általános bevezetése mond (8 p. a közös misékbõl lehet venni azt. akinek a neve a martirologiumba fel van véve. Szt.): „Többnyire érdemesebbnek . v. hogy lelkipásztori szempontból melyik olvasmányt válassza. nincs sem Dicsõség. egyébként lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai között. akiknek a saját könyörgésük még hiányzik a misekönyvbõl. a Szentlecke. a napi könyörgés helyett mégis vehetõ a napi szentrõl szóló könyörgés. Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsõséget. hacsak külön nincs említve.) A misében. votív. A kalendáriumban szereplõ új szenteknél. Egyes különleges szándékokat az Egyetemes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele. Megfontolandó azonban.. A szentekrõl szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következõket kell megjegyeznünk: A fõünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli Hitvallás is. Sõt e napokon mondható bármely megfelelõ alkalmi-.

és mindenki figyelemmel hallgassa. vehetõ ezzel vagy más prefációval is. lelkipászt.“ Amennyiben pedig a hét folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeesõ ünnep folytán. Az egész szentmisének ez a csúcspontja. melyeket az illetõ napoknál jelzünk. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját . és az orgonának. ez az eukarisztikus ima nem mondható. pref. 12. (kivéve a IV. hacsak más prefáció nincs jelezve. A második eukarisztikus imának saját prefációja van.) Az eukarisztikus ima használatának szabályai: Az elsõ három eukarisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor használható. mely nem választható el. A negyedik eukarisztikus imának saját prefációja van. A harmadik eukarisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében az eukarisztikus ima végén levõ szöveg helyett egy külön szöveget kell venni.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció.) Szavait érthetõen és fennhangon mondják (a papok). A prefációk Az évközi idõben. v. lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett. (Uo. helyett. misekánont. p. filián) csak ritkábban van mise. Amíg a pap ezeket az imákat mondja. melyeknek saját prefációjuk van. Ezért olyan napokon vagy misékben. más imák vagy énekek nem végezhetõk. akkor a legmegfelelõbb olvasmányokat választhatjuk Ezen szempontok miatt a D a hét elején összesítve jelzi a hétköznapi olyasmányokat (kivéve a nagyböjti idõt). illetve más hangszernek hallgatnia kell. ha az alkalmasabbnak látszik. azaz az illetõ szent állapotának megfelelõ prefácio is vehetõ (vért. jelzés azt jelenti: megfelelõ szentrõl.) a közös pref.“ (A Római Misekönyv Általános Rendelkezései 10 p. Az elsõ eukarisztikus imának egyes napokon külön szövegváltozatai vannak. szentek ált. Ha valamelyik templomban (pl.DECEMBER 13 látszik megtartani az egyes liturgikus idõszakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítõen folyamatos olvasását. Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és elõírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A“ évre szóló vasárnapi kötet elején. Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendõ. Az eukarisztikus ima (Misekánon) „A papra tartozó részek között elsõ helyen áll az eukarisztikus ima. Meghatározott halottért (halottakért) vehetõ saját megemlékezés. stb. melyet mindig saját prefációval mondunk. A szentek emléknapjainál levõ mfsz. köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük. v.

eukarisztikus imával) vagy pedig az illetõ (II.. A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetõségét jelzi.) prefációja. melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás szavai). Votívmisékben mondható vagy az illetõ mise prefációja (az I. b) a végleges eltemetés alkalmával. p. 3: bármely gyászmise mondható. 2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után. 153-208). 153.14 DECEMBER prefácioja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben. III. Rend. II. amikor lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését. hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó elõirásokat (Ált. c) a halál vagy temetés elsõ évfordulóján. lapjain találhatók. . Így a nép a szöveget könnyebben megérti. p. Nem számít saját prefációnak az egyes idõszakok (advent.) Mindenkor ajánlatos. Rend. vagy IV. A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell mondaniok. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle gyászmise. A koncelebrálás (együttmisézés). A fõcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell viselnie (tehát kazulát is). 1: mondható egy temetési mise. (Ált. Különleges alkalmakra szóló eukarisztikus imák a Misekönyv 487–511. Rend.) Az epiklézist koncelebralók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve mondják. „Azokat a szövegeket. Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak.) misekánon prefációja. a koncelebrálók halkan mondják. az áldozatnak és Isten egész népének egységét.“ (Ált. rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva). A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi. amelyek minden koncelebrálóra tartoznak. nagyböjt stb. 170. elég ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek. hogy a fõcelebráns hangja jól hallatszék. A koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük. Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé kinyújtják jobb kezüket.

az ünnepek és más jeles napok pirossal való nyomtatása azt a célt szolgálja. ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise. elsõpénteki és elsõszombati votívmisék mondásának lehetõségét esetrõl-esetre külön is jelezzük az illetõ napoknál. Tehát nem munkaszüneti napot jelez. hamvazószerdán és nagypénteken. Egyébként az elsõcsütörtöki. 3: mondható bármilyen megfelelõ alkalmi vagy votívmise. .DECEMBER 15 B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék mondásának lehetõségét jelzik. a két kereszt †† a nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat. a fõpásztor engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelõ alkalmi vagy votívmise mondását. 2: nagyböjt idején kívül. illetve azok számára. Az egyes pénteki napoknál a kereszt † bûnbánati napot. A kereszt + a napi mise elõtt a „pro populo“ mondandó miséket jelzi a plébánosok. sem parancsolt ünnepet. akiket illet. hogy azok liturgikus jelentõségét hangsúlyozza. a vasárnapok. 1: kivéve a fõünnepeken. A fõünnepek. a három kereszt ††† a szigorú böjti napokat jelzi. a templomigazgató vagy a misézõ megítélése alapján mondható megfelelõ alkalmi vagy votívmise. hamvazószerdán és nagyhét napjain.

Egyúttal azonban olyan idõszak is. és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk. köny. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. Általános szándék (Béke az összes népek között): Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben.11-14 – Mt 24. Hitvallás. I. zsoltárhét I. I.37-44 – Egyet.-ján.: Iz 2. pref. – Olv. ezek a szövegek a könyv függelékében vannak. zsoltárhét Miseolvasmányok: vasárnap A év Köznap I. Ed utáni. (Lehet az Oi-t vigiliával kibõvíteni. 28. és minden erõszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk. I. (Egyetemes szabályok a liturgikus évrõl és naptárról 39) ZSO: I. VASÁRNAPJA ZSO: az adv.1-5. kötet. a FÜ-eken és az Ü-eken is. amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk. második eljövetelének várására. Missziós szándék (Gyermekek és fiatalok): Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek. Ed a vas. A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… viola 0 . amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi.16 NOVEMBER NOVEMBER ADVENT Az adventi idõnek kettõs jellege van. – Róm 13. év. adv.-ról Oi: TeDeum.) + MISE: saját. I.-ról. ADVENT 1. kötet I. Bi: vas. (Dicsõség nincs). vas. Ez lehetséges az év minden vas.

19-21.21.35-10.6-8 29.18-22 – Egyet. Ma kezdõdnek a RORÁTE szentmisék.1.1-5 v.6-10a – Mt 15. Ü. ZSO: az adv. 30. (Hitvallás nincs) pref. Prefáció Szûz Máriáról vagy Advent II. Dicsõség. ima.27-31 Sz: Iz 30. 4.1-6 – Mt 7. Ü. Szûz Mária Közös miséibõl az ADVENTRE szóló mondható december 16-ig bezárólag.29-37 Cs: Iz 26.21-24 Sz: Iz 25. közn.24-27 P: Iz 29. Ma nem mondható a IV.: Róm 10. sem a kül. ZSO: az Ü-rõl.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: A TÁRSULAT ALAPÍTÁSA. euk. MISE: szabadon választható. alkalmakra szólók. Glória is mondható.NOVEMBER 17 Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 2. Oi: TeDeum.23-26 – Mt 9. pref. piros 1 MISE: saját. Kedd. közös.17-24 – Mt 9. II – Olv.5-11 K: Iz 11.1-10 – Lk 10.2-6 – Mt 8. ZSO: az Ü-rõl Oi: TeDeum. zöld 3 fehér Hétfõ.9-18 – Mt 4. köny. apostol I. Köznap. SZENT ANDRÁS APOSTOL. Dicsõség.

hogy nagylelkûen segítségükre siessünk. – Vagy: papi v. Köznap. I. közn.-ról. köröstarjáni plébános (1977) Csütörtök. pref. közn. szerz. I. ZSO: az adv. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes István tb. 1. pref. saját. adv. a testvériség és az igazságosság örömhírének. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. viola 2 MISE: köznapi. esperes. betegek és öregek vergõdnek. Szerda. 2. adv. és mindnyájunkat arra ösztönözzön. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . euk. a béke. köny. mondható Vo: Krisztus Fõpapról. Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak): Hogy a föld népei megnyissák az ajtóikat Krisztusnak és evangéliumának. hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket. Köznap. hivatásokért. saját. köny. pref. amelyekben magányos emberek. viola 2 MISE: köznapi.-ról. adv. ZSO: az adv.18 DECEMBER DECEMBER Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a szenvedõket): Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra.

pref. saját. adv. viola 2 MISE: a szentrõl. vagy II. saját. saját. adv. Dr. közn. kormányzó (1952) † Mons. v.-ról. E ZSO: az E-ról. v. ZSO: az adv. egyht.I. Szûz Mária I. köny. Lestyán Endre prelátus-kanonok. Jézus Szívérõl. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. mfsz. (1965) a székesegyházi plébánia elsõ plébánosa † Orbán Péter c. pref. mondható Vo. v.DECEMBER 19 3. adv. fehér fehér Szt. Jánosról: lelkipászt. SCHEFFLER JÁNOS szatmári püspök. esperes. mondható Vo. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten Szolgája Dr. 4. viola 2 MISE: köznapi. mfsz. vagy az e-ról.. pref. váradi ap. pref. † Xavéri Szent Ferenc áldozópap. Sz. köny. zilahi plébános (1969) . Péntek. Máriáról. I. pref. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Köznap Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító e. I.

vas. – Olv.25-31 – Mt 11. pref.-ról.20 DECEMBER II.17-26 K: Iz 40.1-10 – Róm 15.11-15 P: Iz 48.16-19 Sz: Sir 48. közn. Hitvallás.1-11 – Mt 18.1-10 – Lk 5. ZSO: Az adv. VASÁRNAPJA. viola 0 + MISE: saját.1-4. köny. zsoltárhét I. pref.-ról. köny. Ed a vas. Vagy: Szent Miklós püspök. e ZSO: az adv. v. 6. 5. adv.9-11 – Mt 17. adv. fehér Szt.13-20 – Mt 11. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. adv. Ed a vas.-ról Oi: TeDeum. ADVENT 2. Ed utáni.10-13 Hétfõ.17-19 – Mt 11. köny. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Iz 35. Bi: vas. (Dicsõség nincs). I. I. I.1-12 – Egyet.12-14 Sz: Iz 40. saját. I.: Iz 11. saját. pref.-ról. mfsz.4-9 – Mt 3. I.28-30 Cs: Iz 41. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Sárvár és Felsõvidéki gróf Széchényi Miklós püspök (1923) . Miklósról: püspökök.

fehér 2 MISE: Püspökök v. saját.DECEMBER 21 7.3-6. I.: Ter 3.11-12 – Lk 1. a Sztköt. fehér 1 + MISE: saját. E ZSO: az E-ról.20 – Ef 1. Oi: TeDeum. A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN FOGANTATÁSA. saját. köny. Bi: vas. I. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. pref. Ed utáni 8.26-38 – Saját egyet.9-15. zsoltárok. adv. Hitvallás. egyháztanítók köny. pref. Kedd. v. Szerda. Ni: kieg. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. szám) Ma nem mondható RORATE szentmise ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . szerint (24. mfsz. – Olv. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I az Ed a FÜ-rõl.

22 DECEMBER Csütörtök. pref. Ott hunyt el az Úrban. v. Lindenberger János (1951) debreceni ap. I. mfsz (Ejtsd: Huan Diégo Kautla-toacin) Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén bennszülött indiánok törzsébõl született 1474 körül. e ZSO: az adv. köny. saját. majd 2002. Köznap. közn. kormányzó – nagyprépost . fehér Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzinról: szentek közös. viola 2 MISE: köznapi. július 31-én szentté avatta. adv. május 6-án boldoggá. adv.-ról. János Pál pápa 1991. Vagy: Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok. és ezt a mélyen hívõ. esztendõben Juan Diégót II. saját. az 1548. A mi Urunk Jézus Krisztus… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. köny. te a Boldogságos Szûz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. A Mexikóváros mellett levõ Tepayac (ejtsd: Tepeják) dombon megjelent neki az Istenszülõ Szûzanya. pref. I. hogy Szûzanyánknak Guadalupében adott intelmeit kövessük. Közbenjárására add meg nekünk. 9. hogy a jelenés helyén a Guadalupei Szûzanya tiszteletére templom épüljön. és így akaratodat szüntelenül teljesítsük. alázatos és buzgó embert arra kérte. Könyörgés: Istenünk.

viola 2 MISE: köznapi. I. v. pref. saját. köny. közn. saját. pref. adv. I. v. fehér Szt. Szombat. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Marc Antonio Durando CM. Köznap. adv. pref.-ról. 10. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. Vagy: Szent I. E ZSO: az E-ról. mfsz. Damazusz pápa e. pref. saját. Damazuszról: pápák. mfsz. adv. fehér 2 MISE: saját. I. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az adv. adv. 11.-ról.DECEMBER 23 Péntek. közn. I. köny. ZSO: az adv.

1-3a. Ed a vas. 9-13 Sz: Iz 45.33-36 .23-27 Mt 21. Az orgona (v. (Dicsõség nincs).-ról Oi: TeDeum.24 DECEMBER III.28-32 Lk 7. pref.2-11– Egyet.7-10 – Mt 11. zsoltárhét I.1-2.1-10 P: Iz 56.-ról. 18. adv. ADVENT 3. 6-8 – – – – – Mt 21. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Szám 24. VASÁRNAPJA.1-6a.2-7. 21b-26 Cs: Iz 54. 12. 15-17a K: Szof 3. – Olv. rózsaszín 0 Ma az oltár díszíthetõ virágokkal. ZSO: Az adv. I. Hitvallás.6b-8. más hangszer) szólhat az ének kíséretén kívül is. vagy: I. Ed utáni.19-23 Lk 7. viola 0 + MISE: saját.10 – Jak 5. I. Bi: vas. köny.: Iz 35. vas.24-30 Jn 5.

pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. pref. Hétfõ. Szent Lúcia szûz és vértanú. v. I.DECEMBER 25 13. E ZSO: az E-ról. adv. piros 2 MISE: vért. adv. saját. fehér 2 MISE: saját. köny. szüzek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14. I. Kedd. mfsz. v. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító. mfsz. E ZSO: az E-ról.

helyett mondható a szentrõl szóló köny.2-7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. Magn. közn. tanár (1982) . 21: Én. 24: (a reggeli misében) 2 Sám 7.57-66 – Lk 1. A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi. 20: Iz 7.1-4. 23: Mal 3.24-28 Dec. Köznap. Szof 3.26-38 1. köny..8b-12.-ról.67-79 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Suta Evermód József O. 15. köny. saját. RORATE miséket tilos végezni. viola 2 MISE: köznapi. 22: 1Sám 1.2.14-17 Dec. pref.5-6 Dec. 18: Jer 23.5-8 Dec. 19: Bir 13. Megjegyzések advent utolsó hetére: A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van. A misében az adventi köny. pref. saját.39-45 1. 2. ZSO: az adv. 4. – A Rd-ben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása után. ZSO: az adv. ill.46-56 1. 16.16 – – – – – – – Mt Mt Lk Lk Lk Lk Lk 1. antifóna után a szentrõl szóló könyörgés és a szokásos befejezés. a szentrõl szóló Ben.26 DECEMBER Szerda.5-25 1.1-17 1. I.8-10 Dec. 17: Ter 49. Praem.24-25a Dec.-ról. Köznap.1-5. Hétköznapi olvasmányok: Dec.18-24 1. majd a szentrõl szóló könyörgés. A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk a következõképpen: Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány és annak válaszos éneke.8-14 v.10-14 Dec. adv. közn. adv. I. viola 2 MISE: köznapi.

17. adv. 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Giczei Károly tb.közn. Magn.: „Az eljövendõ..: „Istenünk a Libanon felöl…“ stb. Rd és Ed ant. ZSO: az adv. Bölcsesség…“ viola 2 MISE: saját. adv.-ról.-ant.: „Ó. Urunk…“ viola 2 MISE: saját.-ant. Rd és Ed ant. bélfenyéri plébános (1987) Szombat. II.. II.-ról.“ stb...: „Ó. közn. † Köznap. Magn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az adv. pref. Köznap.DECEMBER 27 Péntek. esperes.

I. Hitvallás. vas.-ról.28 DECEMBER IV. köny.: „Ó Urunk…“ Bi: vas. Oi: TeDeum. VASÁRNAPJA. Csillag Nándor teológiai tanár. ADVENT 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. zsoltárhét I.1-7 – Mt 1. Ed utáni.10-14. ZSO: az adv. Magn-ant: „Ó. – Rd és Ed ant: „Fujjátok meg…“ stb.18-24 – Egyet. 19. Némethy Gyula prelátus-kanonok teológiai rektor (1951) † Dr. – Olv. zárda-lelkész (1967) . Ed a vas.-ról. Magn.).: Iz 7. Jessze…“ viola 0 + MISE: saját. – Róm 1. (Dicsõség nincs.-ant.

Vehetõ megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Takács János kanonok. Rd és Ed ant.-ról. ZSO: az adv. pref. váradvelencei plébános (1977) Kedd.-ant.-ról. ZSO: az adv. Magn. Rd ant. 20. Köznap. pref. Köznap. adv. Magn. II. Dávid kulcsa…“ viola 2 MISE: saját. szentjobbi plebános (1950) .-ant. adv. közn. közn.DECEMBER 29 Hétfõ.: „Az Úr elhagyja…“ stb. szent Virradat !…“ viola 2 MISE: saját.: „Ó. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gahér Mihály esperes.: „Ó. II. 21.: „Ime eljön az Úr…“ stb.

Vehetõ megemlékezés Kety Szent János áldozópapról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. II.: „Ó.-ról. közn. Rd és Ed ant. Magn. pref.30 DECEMBER Szerda.-ról. pref.: „Ó. Köznap. Magn.: „Lelkem hozzád emelem…“ stb. Nemzetek Királya…“ viola 2 MISE: saját.-ant.-ant. Rd és Ed ant.: „Mindenható Istenünk…“ stb. ZSO: az adv. ZSO: az adv. Köznap. adv. 22. 23. adv. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Emmánuel…“ viola 2 MISE: saját. közn.

DECEMBER 31 Péntek. † Köznap.R. adv.E. II. pref. Imádkozzunk Érte a Hivek könyörgésében! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Böcskei László megyés püspök úr püspöki kinevezése (2008). ZSO: A Ni befejeztéig az adv.-ról. 24. viola 2 MISE: (reggel) saját. A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idõ. S. közn.

Az I. ha mondják a Hitvallást. imában saját betét. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. Végezhetõ a vigília mise elõtt vagy utána is. azt a miseformulát válassza.) – Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat. hogy megemlékezzék Urunk születésérõl és elsõ megnyilatkozásairól. Két térdre. – Aki csak egyszer misézik. akik erre kötelesek. Ordinarii) kötelesek végezni. köny. 22-25 – Mt 1.1-5 – ApCsel 13.1-25. ad int. Hitvallás (térdhajtás). A Bi-t csak azok végzik. Ez történik a karácsonyi idõszakban. az egyik misét „pro populo“. (ill. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . „Ki fogantatott… született Szûz Máriától“. Megjegyzések Karácsonyra: – Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára: „Megtestesült… és emberré lett“.: Iz 62. A plébánosok és azok. ill. – Olv. Ed KARÁCSONYRÓL.16-17. sem a különleges alkalmakra szólók. eukarisztikus ima. ha éneklik. egy térdre. akik az éjjel végzett Oi-n és az éjféli misén nem vesznek részt.18-25 – Egyet. pref. – Nem mondható a IV.32 DECEMBER KARÁCSONYI IDÕ A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja. 33). vagy Mt 1. mindegyikért fogadhat el stipendiumot. kar. Dicsõség. (V–VII. euk. Aki három vagy csak két misét mond. amikor misézik. de bármelyik mise applikálható. amelyik legjobban megfelel annak a napszaknak. A karácsonyi idõ Karácsony elsõ Ed-ével kezdõdik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart (ÁSz 32. I. Az ezt jelzõ + az éjféli misénél van feltüntetve.

4-7 – Lk 2. (Parancsolt ünnep.7-10 – Zsid 1.: Iz 52. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . kar. Az I. köny.15-20 – Egyet. euk. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY). Az I.11-12 – Tit 3. pref.) ZSO: a FÜ-rõl. euk.1-18 vagy: Jn 1.1-5. FÜ nyolcaddal. Ed Urunk születésérõl. ÜNNEPI MISE: saját. pref. II. – Olv.1-6 – Tit 2. pref. köny.9-14 – Egyet. – Olv. köny. Szombat. Hitvallás (térdhajtás). kar.1-14 – Egyet. kar. Dicsõség.11-14 – Lk 2.: Iz 9. imában ünnepi betét. Dicsõség. Dicsõség.DECEMBER 33 25. Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani.: Iz 62. fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját. Hitvallás (térdhajtás). HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját.1-6 – Jn 1. imában ünnepi betét. Az I. imában ünnepi betét. – Olv. Hitvallás (térdhajtás). euk. Oi: TeDeum.

8-10.21-24 – Mt 2. A SZENT CSALÁD: JÉZUS. 1Jn 3.12-21 – v.: Sir 3. hétrõl. Hitvallás . szerint (25. Hitvallás.20-22. VASÁRNAP. – Olv. hétrõl. MÁRIA ÉS JÓZSEF.34 DECEMBER 26. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. – Olv. köny. pref. 7. szám).54-59 – Mt 10. Oi: TeDeum. 13-15. fehér 0 + MISE: saját. Ni: zsoltárok az I. 19-23 – Egyet. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ. köny. Dicsõség. Ü ZSO: az Ü-rõl. kar.1-2.14-17a – v. Ni: zsoltárok az I.: ApCsel 6. 1Sám 1. a Sztköt. pref.3-7.17-22 – Saját egyet. . Oi: TeDeum. piros 0 MISE: saját. kar.24-28 – Kol 3.

APRÓSZENTEK. Dicsõség. Ni: zsoltárok a I.1-4 – Jn 20.: 1Jn 1.DECEMBER 35 27. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. – Olv. Ü ZSO: az Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. Szabó János kiérd. Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs). hét keddjérõl. (Hitvallás nincs). esperes.5-2.2 – Mt 2. Borszentelés a helyi szokásoknak megfelelõen. piros 1 MISE: saját.13-18 – Egyet köny. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. Kedd. pref. kar. Oi: TeDeum. Ü ZSO: az Ü-rõl. Engesztelõ nap az abortuszokért.: 1Jn 1.2-8 – Egyet köny. – Olv. Ni: zsoltárok a I. Dicsõség. nagyszalontai plébános (1972) . Hétfõ. kar. pref. fehér 1 MISE: saját. hét hétfõjérõl.

36

DECEMBER

29.

Szerda. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét szerdájáról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,3-11 –
Lk 2,22-35
Megemlékezés vehetõ Becket Szent Tamás püspök és vértanúról.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

30.

Csütörtök. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét csütörtökjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17
– Lk 2,36-40
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

DECEMBER

37

31.

Péntek. † KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét péntekjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21
– Jn 1,1-18
Vehetõ megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon.
Az évvégi hálaadást az egyházmegyei elõírás szerint végezzük.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a holnapi FÜ.-rõl. Bi.: vas. I. Ed utáni.
Ahol a holnapi FÜ. parancsolt ünnep (hazánkban az), az esti misét a
FÜ.-rõl kell venni (Vatikáni direktórium közlése, Vö. Eucharisticum
mysterium 28a).

38

JANUÁR

2011. JANUÁR
Általános szándék (Gondoskodás a teremtésrõl): Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az embereknek szánt drága
adományokat, megõrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére
bocsássuk.
Missziós szándék (A keresztények egysége): Hogy a keresztények,
tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát,
tudjanak eljutni a teljes egységre.
1.

Szombat. SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV). FÜ.
(Parancsolt ünnep).
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I.
(„…Istenanyaságának ünnepén“). Az I. euk. imában ünnepi betét. –
Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet,
az egyet. köny.-be vegyünk megfelelõ imaszándékot is. – Ma nem, de
a következõ napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgõ
mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári
év elejére szóló alkalmi mise is.
Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetõk a változó ünnepek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. Ed a FÜ-rõl Bi.: vas. II. Ed utáni.

JANUÁR

39

II. zsoltárhét
2.

KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.
ZSO: a Vas-ról. 417. oldal, Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Sir 24,1-4. 12-16
Ef 1,3-6. 15-18 – Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5. 9-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
Január 2: 1Jn 2,22-28

Január 3: 1Jn 2,29-3,6

Január 4: 1Jn 3,7-10

Január 5: 1Jn 3,11-21

Péntek: 1Jn 5,5-6,8-13 –
Szombat: 1Jn 5,14-21

Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Jn 1,43-51
Lk 5,12-16
Jn 3,22-30

v. ZSO: a kar.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Genovéva szûz. kar. Kedd. köny. e ZSO: a kar. 4. pref. E. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. 3. idõ közn. kar. idõ közn.-járól. Vagy: Jézus szent neve. elõtti.-járól. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: SZENT SETON ANNE ERZSÉBET. mfsz. ZSO: az E-ról. Köznap. pref. fehér 2 MISE: szüzek. kar.40 JANUÁR Hétfõ. idõ közn. saját. Ü ZSO: az Ü-rõl. o. vízk.-járól.-járól. . pref. idõ közn. köny. fehér 2 MISE: a kar. pref. fehér MISE: Jézus Szentséges neve (Misekönyv 891. vízk. Köznap. kar. fehér 2 MISE: a kar. köny. elõtti. mfsz. saját. v. köny.

5-6 – Mt 2. pref. ZSO: a kar. euk.-járól. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. Oi: TeDeum (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját.1-6 – Ef 3. Ed utáni 6. ima.-járól. fehér 2 MISE: a kar. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Dicsõség.1-12 – Egyet. Hitvallás. elõtti pref. vízk. alkalmakra szólók. – Olv. idõ közn.JANUÁR 41 Szerda. Bi: vas.: Iz 60. Ed a FÜ-rõl. Csütörtök. kar. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT). Köznap.2-3a. 5. Ma nem mondható a IV. Ma végezzük a hagyományos vízszentelést. I. imában saját betét. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Az I. köny. idõ közn. saját. sem a kül.

utáni. Szûz Mária közös miséibõl 8. kar.-járól. Péntek. mondható Vo. Jézus Szívérõl. mfsz. köny. vízk. e ZSO: a kar.-járól vagy az e-ról. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. v. idõ közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. idõ közn.42 JANUÁR 7. Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. MISE: a kar. vízk. utáni. saját. Köznap. idõ közn. vízk. köny. kar. ZSO: a kar. e. fehér 2 MISE: a kar. v. köny. † Köznap. vízk.-járól. Rajmundról: lelkipászt.. v. pref. saját. pref.-járól. idõ közn. vízk. fehér fehér Szt. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.

fehér 1 + MISE: saját. Ed utáni. helynök. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE.-járól. Ü ZSO: az Ü-rõl. Vasárnap.5-12 – Mk 1.21-28 Sz: Zsid 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.: Iz 42. euk. saját. hét vas. Dr. Hauler Pál ált. ima. pref.1-5.JANUÁR 43 I. Ni: zsoltárok a III.40-45 P: Zsid 4.14-18 – Mk 1.1-4. – Olv. sem a kül. Ma nem mondható a IV.1-12 Sz: Zsid 4.1-6 – Mk 1.11 – Mk 2. Hitvallás. Dicsõség.12-16 – Mk 2.34-38 – Mt 3. köny. 9. Ed. az Ü-rõl. Oi: TeDeum.13-17 . I.29-39 Cs: Zsid 3.14-20 K: Zsid 2. alkalmakra szólók.6-7 ApCsel 10.13-17 – Egyet. szilágysomlyói plébános (1980) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 1.7-14 – Mk 1. Bi: vas.

I. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. MISE: szabadon választható. zöld 3 Kedd. (Ász 43) ZSO: III. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. idõ közn.-ról. zsoltárhét. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. Praem perjel váradújvárosi plébános (2000) † Ludescher József tasnádszántói plébános (1962) 11. 10.-ról. Köznap. MISE: szabadon választható.JANUÁR 44 ÉVKÖZI IDÕ A NAGYBÖJT ELÕTTI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még harminchárom. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Ponner Antal kisegítõ lelkész (1968) † Nagy Gyula segédlelkész Olasziban (1979) † Mons. Évközi 1. hét ZSO: az évk. kötet. közn. Dr. kiváltképp a vasárnapokon. Köznap. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját ünnepeljük. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Buday Ernõ Márton O. Nemecsek József prelátus-kanonok teológiai rektor (1989) . ZSO: az évk. zöld 3 Hétfõ.

Köznap. 13. fehér Szent Hiláriuszról: egy pk. mfsz. MISE: szabadon választható. saját. közn.JANUÁR 12. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap.-ról. pref. idõ közn. Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Brösztel Lajos apát-kanonok (1954) zöld 3 Csütörtök. – Vagy az e-ról.. ZSO: az évk. zöld 3 45 Szerda. közös v. köny.-járól. e ZSO: az évk.

saját köny. fehér fehér Remete Szent Antalról: egy szent. e ZSO: az évk. mfsz. zöld 3 Szombat. Szûz Mária közös miséibõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Godefried testvér. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. † Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Zitzmann Ferenc apát-kanonok váradolaszi plébános (1979) . e. Szûz Mária szombati emléknapja. köny. közn. közn. zöld 3 JANUÁR Péntek. E fehér 2 MISE: szerz. ZSO: az évk. pref. – Vagy az e-ról.-ról. Vagy az e-ról. saját. Vagy: Remete Szent Pál. 15.-ról.46 14. közös miséje. Köznap. közös v.

Ed a vas.-ról. A két vas. A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben. 16. Oi: Ben. A Vo-hoz vehetjük a Sztköt..-be kerülhettek csak be a II.18-22 K: Zsid 6.13-19 Sz: Zsid 9. vas.10-20 – Mk 2. évk. + MISE: saját. I. I.1-3 – Jn 1.1-6 Cs: Zsid 7. Oi: TeDeum. IV.29-34 – Egyet. IV“. Hitvallás. szám.: Függ.25-8.1-3.és Magn.-ról.-ét 2.6 – Mk 3.3.6-13 – Mk 3. Magn. vas. IV.: Függ. saját egyet.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 5. – Olv.: Iz 49. és IV.11-14 – Mk 3. kötetben. III.-ig. Ed utáni.7-12 P: Zsid 8.23-28 Sz: Zsid 7. pref.20-21 . VASÁRNAP. köny. B és C évek szerint változnak. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a Függelék IV. Erre utal az alábbi jelzés: „Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 2. ZSO: az évk.-ant. (egy a 8 közül). kivételével mondható megfelelõ Vo. Dicsõség.és Magn. vasárnap is az ordinárius engedélyével. köny. zsoltárhét.-antifónák A.1-10 – Mk 2.JANUÁR 47 II.15-17 – Mk 3. Bi: vas..-ant.5-6 – 1Kor 1. Ma kezdõdik az ökumenikus imanyolcad és tart a következõ vas.2-3.

közös v. pref. pref. sem a kül. köny. Ma nem mondható a IV. szüzek – Olv.1-13 – Egyet.17-11. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 2 MISE: saját.48 JANUÁR 17. E ZSO: az E-ról. alkalmakra szólók. köny. Szent Antal apát. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. ima.: 2Kor 10. euk. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZÛZ. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. Ü ZSO: az Ü-rõl. Hétfõ. Dicsõség. (Hitvallás nincs). mfsz. Kedd.2 – Mt 25.

e Vagy: Szent Sebestyén vértanú. 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tanka József micskei plebános (2006) zöld 3 Csütörtök. v. köny. pref. ZSO: az évk. e ZSO: az évk. köny. közn. mfsz. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . piros piros Szent Fábiánról: egy vért. közn.JANUÁR 19. Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú. Szent Sebestyénrõl: egy vért. saját. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. Köznap. pápák. saját.-ról. pref. zöld 3 49 Szerda. közös v.-ról.. – Vagy az e-k egyikérõl. mfsz. közös v.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szent Vince könyörgés saját. E ZSO: az E-ról. egy vért. Batthyány Strattmann Lászlóról: szent férfiak. MISE: szabadon választható. e. pref. Batthyány Strattmann László. Köznap. miséje.50 JANUÁR 21. saját.-ról. Szûz Mária szombati emléknapja. mfsz. köny. piros 2 MISE: egy. közös v. 22. v. mfsz. szüzek. e ZSO: az évk. vért. e Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. pref. közös v. Szûz Mária közös miséibõl. Vagy: B. v. Péntek. mfsz. fehér piros fehér B. közn. pref. – Vagy az e-ról. közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. saját részekkel. † Szent Ágnes szûz és vértanú.

családjáról gondoskodva pedig atyai szereteted tanúja legyen. körmendi kastélyát és hercegi címét örökölte.JANUÁR 51 Boldog Batthyány Strattmann László 1870-ben Dunakilitiben született õsi magyar fõnemesi családból. hogy mi is állhatatosak legyünk a te szolgálatodban. 1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnõvel. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben…. Körmendi kastélyában ravatalozták fel. te Boldog Batthyány Strattmann László orvosnak azt a hivatást adtad. Ekkor a család Körmendre költözött. a közös imádságra és az erények gyakorlására. magát Isten eszközének tekintette. a gyógyulást az Isten adja – mondta sok alkalommal. ahol a szegények és betegei búcsúztak tõle. Betegeinek lelkével is törõdött. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk és téged kövessünk. sõt receptjeiket is õ fizette. 1876-ban a nagy dunai árvíz elõl a család Köpcsénybe menekült. mint egy éves türelemmel viselt szenvedés után a bécsi Löw szanatóriumban hunyt el 1931. ahol szintén kórházat rendezett be. II. A köztudatban szentéletû embernek tartották. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapít. . hogy a sebesült katonákat is fogadni tudja. A mi Urunk Jézus Krisztus. január 22-én. hogy a szegényeken és a betegeken segítsen. majd szemészeti szakképesítést szerzett. és a betegek minden felõl özönlenek hozzá. Általános orvosi diplomájához elõször sebészi. Nagy hangsúlyt fektetett az igazi keresztény családi életre. Az elsõ világháború alatt 120 ágyasra bõvíti kórházát. A szegényeket ingyen gyógyította. Naponta családjával együtt részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz is járult. majd az orvosi szakán tanult. Add. Több. a te Fiad által. Mise könyörgése: Istenünk. házasságukból 13 gyermek született. akinek vagyonát. Édesanyját 12 éves korában elvesztette. 1900-ban orvosi diplomát szerzett. János Pál pápa 2003. március 23-án Rómában avatta boldoggá. 1815-ben meghalt nagybátyja. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem mezõgazdasági. Ekkor már híres szemorvosként tartják számon.

ZSO: az évk.31-35 Sz: Zsid 10.12-23 – Egyet.-ról. zsoltárhét.1-4.19-25 – Mk 4. Hitvallás.32-39 – Mk 4. VASÁRNAP.11-18 – Mk 4.1-10 – Mk 3.35-40 .: Függ. – 1Kor 1. I.-ant. Magn. Dicsõség. Ed a vas. 8-19 – Mk 4. Ben. I.ant. – Olv.21-25 P: Zsid 10.-és Magn.52 JANUÁR III. köny.10-13. évk. Ed utáni.: Függ. pref.-ról.26-34 Sz: Zsid 11. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 9. zöld 1 ÉVKÖZI 3. vas.22-30 K: Zsid 10.15. 17 – Mt 4. 24-28 – Mk 3..: Iz 9.1-20 Cs: Zsid 10. Oi: TeDeum. vas. Bi: vas. IV. 23. + MISE: saját.1-2.

fehér 1 MISE: saját. fehér 2 MISE: püspökök v. pref. ApCsel 22. közös v. Hétfõ.JANUÁR 53 24.15-28 – Egyet. köny. saját könyörgésekkel.1-22 v. köny. sem a kül. Ü ZSO: az Ü-rõl. Ma nem mondható a IV. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . euk. Oi: TeDeum. mfsz. Dicsõség. v. SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (Pál Fordulása).. II. pref. ima.3-16 – Mk 16. alkalmakra szólók. saját. E ZSO: az E-ról. apost. 25. egyhtan.: ApCsel 9. – Olv. (Hitvallás nincs).

FÜ ZSO: a FÜ-rõl. köny. mfsz. közn. sólyomkõvári plébános (1984) . fehér Szt. † Ferencsik Lõrinc c. fehér 1 MISE: saját. mfsz.. közös v. Dicsõség. Hitvallás. pref. – Vagy az e-ról. Köznap. saját részek. E ZSO: az E-ról. közös v. e ZSO: az évk. pref. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Vagy: Merici Szent Angéla szûz. MISE: szabadon választható. saját. köny. prépost. mfsz. fehér 2 MISE: püspökök.54 JANUÁR 26. Szerda. Dicsõség. saját könyörgéssel. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök. saját. 27. rendalapító. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Orsolya rend: MERICI SZENT ANGÉLA szûz. pref. nevelõk.-ról. mfsz. köny. Hitvallás. Ferences család: BOLDOG PAUL JOSEF NARDINI rendalapító. Angéláról: szüzek v. nevelõk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. fehér 1 MISE: szüzek v. pref.

pref. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. köny. mfsz.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varjú Benõ esperes. saját. ZSO: az évk. lelkipászt. MISE: szabadon választható. váradolaszi plébános (1955) † Matos Ferenc Lajos pápai prelátus-kanonok (2007) zöld 3 Szombat. E ZSO: az E-ról.JANUÁR 55 28. v. 29. Szûz Mária közös miséibõl. † Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. e. Köznap. Péntek. közös v. közn. fehér 2 MISE: egyht.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

biharpüspöki plébános (1952) . vas. 21-24 – Mk P: Zsid 13. vas.-ról.32-40 – Mk K: Zsid 12.1-4 – Mk Sz: Zsid 12. Dicsõség. évk.1-8 – Mk Sz: Zsid 13. zsoltárhét. – Olv. köny.12-13 – 1 Kor 1. IV. 11-15 – Mk Cs: Zsid 12. pref.30-34 † Szabó Ferenc tb.: Függ.14-29 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 11. VASÁRNAP.3.1-12a – Egyet. ZSO: az évk. 20-21 – Mk 5.18-19.1-20 5.6-13 6. Oi: TeDeum.ant. + MISE: saját. zöld 1 ÉVKÖZI 4.-ant. Ben.1-6 6. I.4-7. 30.21-43 6.15-17. Ed a vas.-ról. Bi: vas. Magn. kanonok.: Szof 2.26-31 – Mt 5. I. Hitvallás.: Függ. 3.-és Magn. IV..56 JANUÁR IV. Ed utáni.

közös v. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 2 MISE: nevelõk. köny. saját. Hétfõ. pref. E ZSO: az E-ról.JANUÁR 57 31. Bosco Szent János áldozópap.

1. zöld 3 Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros Vincés család: Boldog Marie-Anne Vaillot és Odile Baumgartner angersi vértanúk. vagy az e-ról. és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára. idõ közn.-ról. . ahol sürgetõbb a betegségek elleni küzdelem. MISE: Boldog vértanúkról.58 FEBRUÁR FEBRUÁR Általános szándék (A család): Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje. e. ZSO: az évk. közn. pref. MISE: szabadon választható.-járól. Köznap. mfsz. Missziós szándék (A betegségben szenvedõk): Hogy azokon a missziós területeken. a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedõk számára. ZSO: az évk.

14-18 – Lk 2. Szt. mfsz. mondható Vo. vagy közös.-ról. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY). alkalmakra szólók. saját. Dicsõség. e Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. Lk 2. A fõmisét a gyertyaszentelõ körmenettel kezdjük. Beöthy György prelátus-kanonok. Balázsról: egy vért. köny. közös v. közn. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú. Szerda. fehér 1 MISE: saját. ahogy a misekönyvben jelezve van. Köznap. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. köny.22-40 v. köny. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. saját. köny. – Olv. zöld 3 piros fehér fehér Csütörtök. (Hitvallás nincs). Krisztus Fõpapról v. papi-szerzetesi hivatásokért.. hithird. Ma könyörgõnap van a szerzetesi hivatásokért. pref. sem a kül. Oi: TeDeum. Szt.: Mal 3. Zsid 2.1 4 v. püspökök. MISE: szabadon választható. Anszgárról: püspökök v.22-32 – Egyet.-ben. e ZSO: az évk. Ü ZSO: az Ü-rõl. irodaigazgató (1963) 3. – Vagy: az e-ok egyikérõl. euk. pref. mfsz. pref. közös v.euk. saját. ima. Balázsáldás adható ma vagy a következõ vasárnap is. pref.FEBRUÁR 59 2. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet.

Sz. pref. Jézus Szívérõl. mfsz. piros 2 MISE: egy vért. pref. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Szombat. mfsz. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Frigyes apát.FEBRUÁR 60 4. közn. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. közös v. szüzek. pref. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. pref. 5. † Köznap. ZSO: az évk. saját. Szent Ágota szûz és vértanú. v.-ról. köny. saját. E ZSO: az E-ról. saját részekkel. zöld 3 fehér Péntek. E ZSO: Az E-ról fehér 2 MISE: saját. mondható Vo.

-ról.53-56 K: Ter 1. 2. ZSO: az évk. Ben.24-30 P: Ter 3. Oi: TeDeum. – Olv. Dr. I. vas.: Függ.és Magn.9-24 – Mk 8.1-13 Sz: Ter 2.FEBRUÁR 61 I. VASÁRNAP.1-5 – Mt 5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 1.: Iz 58.1-19 – Mk 6. szentjobbi apát-kanonok (1960) . Bi: vas.-ant.13-16 – Egyet.7-10.: Függ.. Ed a vas. pref. Magn. Dicsõség. 6. zsoltárhét. – 1Kor 2. 1-4 – Mk 7.20-31. Pop József káptalani helynök.31-37 Sz: Ter 3. köny.4b-9. zöld 1 ÉVKÖZI 5. Hitvallás.1-8 – Mk 7. vas.-ról.14-23 Cs: Ter 2. + MISE: saját.-ant. évk. I.18-25 – Mk 7. IV. 1-10 † Mons. IV. Ed utáni. 15-17 – Mk 7.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bakhita Szent Jozefina szûz Szudánban. a te Fiad által. Szent Jozefináról: szüzek. aki veled él és uralkodik…. mfsz. mfsz. mfsz. pref. közös v. e Vagy: Bakhita Szent Jozefina szûz. Itt halt meg 1947. zöld 3 Kedd. MISE: szabadon választható. fehér 2 MISE: szüzek. – Vagy: az ek-ról. pref. add meg nekünk. fehér fehér Szent Jeromosról: nevelõk. Köznap.-ról. E ZSO: az E-ról. zöld 3 FEBRUÁR Hétfõ. saját. Lány korában elrabolták. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Rendu Rozália. Kérünk. Istenünk. Jószívû és segítõkész volt mindenki iránt. Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. közn. ZSO: az évk. e ZSO: az évk. Vicentino faluban élt. Köznap. MISE: szabadon választható. közn. a Darfur tartományi Jebel Agilere-ben született 1868 körül. Végül felszabadult. hogy az õ példája nyomán hûséges szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust. február 8-án. 8. a kegyetlen rabszolgaság miatt sokat szenvedett. köny. te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára emelted. és az irgalmas szeretet gyakorlására mindig készen legyünk. Velencében keresztény lett és belépett a Szeretet Canossiai Leányai közé. és életének hátralévõ részében Schio városa környékén. . Misekönyörgés: Urunk. A mi Urunk Jézus Krisztus.-ról. rabszolgavásáron többször eladták.62 7. pref. közös v.

Ü ZSO: az Ü-ról fehér 2 MISE: saját. Köznap. mfsz. E ZSO: az E-ról. saját részekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: BOLDOG HÚGÓ ELSÕ PREMONTREI GENERÁLIS APÁT.-ról. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. pref. pref.. Szent Skolasztika szûz. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. . köny. Dicsõség. közn. saját. zöld 3 63 Szerda. Imrik Zoltán Sándor prelátus-kanonok (1959) 10.FEBRUÁR 9. szerz. mfsz. Csütörtök. fehér 2 MISE: szüzek v.

64 FEBRUÁR zöld 3 Péntek. Ma van a Betegek Világnapja. Máriáról: egy az elsõ 3 közösbõl. Sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. e. Mária. e ZSO: az évk.-ról. 12. Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária. Köznap. 11. közn. köny. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ZSO: az évk. – Vagy: az e-ról. saját. Adjunk lehetõséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomainkban.-ról. pref. † Köznap. MISE: szabadon választható. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. fehér Sz. Szûz Mária közös miséibõl.

és Magn. IV.FEBRUÁR 65 II. Hitvallás.: Függ.22-26 Cs: Ter 9.16 21 Lecke: – 1Kor 2.. Ed utáni. ZSO: az évk. + MISE: saját. évk. zöld 1 ÉVKÖZI 6.-ant.17-37 – Egyet. vas.34-39 Sz: Zsid 11.-ról.10 – Mk 8. IV. Bi: vas. Ed a vas.: Sirák 15.-ról.11-13 K: Ter 6. zsoltárhét.1-13 – Mk 8.1-5. Magn.14-21 Sz: Ter 8. I. VASÁRNAP. Ben. vas.27-33 P: Ter 11. Oi: TeDeum.: Függ.-ant. 7.6-10 – Mt 5.1-12 . – Olv. köny. 25 – Mk 8.6-13.5-8. I.1-7 – Mk 9.1-15.1-9 – Mk 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 4. Dicsõség. 20-22 – Mk 8. 13. pref.

46-49 – Lk 10. köny. közn. köny. – Olv. váradszõlõsi plébános (2001) . fehér 1 MISE: egyházalapítók v. Ü ZSO: az Ü-rõl.. (Hitvallás nincs) pref. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJEI. újpalotai plébános (2005) 15. lelkipászt. ZSO: az évk. Köznap. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek Imre c. Dicsõség.: ApCsel 13. Hétfõ. zöld 3 Kedd. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK.66 FEBRUÁR 14. saját részekkel Oi: TeDeum.1-9 – Egyet. MISE: szabadon választható. apát-kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes Ferenc c. apát-kanonok. hithird.-ról.

– Vagy: az e-ról. esperes. fehér A szt. zöld 3 67 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. † Klózik István tb. Köznap. mfsz. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. MISE: szabadon választható. pref. Köznap. alapítókról: szerz. köny.FEBRUÁR 16. margittai plébános (1981) . közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Evermód püspök.. 17.-ról.-ról. mfsz. közn. MISE: szabadon választható. közn. Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója. ZSO: az évk. pref. saját. e ZSO: az évk.

19. vtk.-ról. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.-ról. v. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös.68 18. Szûz Mária közös miséibõl. MISE: szabadon választható. közn. MISE: szabadon választható. közn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Clet Ferenc CM áldozópap. † Köznap ZSO: az évk. vértanú. mfsz zöld 3 Szombat. e. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap ZSO: az évk. zöld 3 FEBRUÁR Péntek.

Magn. Ed utáni.1-2. IV.29-36 Sz: Sirák 4. I.: Függ.1-10 – Mk 9.ant.-és Magn. vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 1. 20. Hitvallás. pref. IV. + MISE: saját.5-17 – Mk 10.13-28 K: Sirák 2. évk. zsoltárhét.37-39 Cs: Sirák 5.: Függ. Oi: TeDeum.1-13 – Mk 10. zöld 1 ÉVKÖZI 7. ZSO: az évk.FEBRUÁR 69 III.40-49 P: Sirák 6. VASÁRNAP. I.38-48 – Egyt.. – Olv.-ról. Bi: vas.: Lev 19.13-16 .-ant. vas.-ról.1-13 – Mk 9.1-10 – Mk 9. 17-18 – 1Kor 3. Ben. köny. Dicsõség.1-12 Sz: Sirák 17.16-23 – Mt 5.12-22 – Mk 9. Ed a vas.

1-4 – Mt 16. alkalmakra szólók. közös v.70 FEBRUÁR zöld 3 Hétfõ. margittai plébános (1962) . sem a kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.-ról. e ZSO: az évk.. utolsó kapucinus Váradon (1974) 22.13-19 – Egyet. köny. Horváth Szilveszter O. Kedd. köny.. Oi: TeDeum. Ma nem mondható a IV. MISE: szabadon választható.: 1Pét 5.M. – Vagy: az e-ról. I. közn. ima. Dicsõség. fehér 1 MISE: saját. II. pref. v. Ü ZSO: az Ü-rõl. közn. (Hitvallás nincs). saját. fehér Damjáni Szent Péterrõl: egyht. apost. Vagy: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító. Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Waldmann Ferenc tb.-ról.Cap. esperes. Köznap. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. euk. 21. ZSO: az évk. mfsz.F. pref.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szabados Antal (1962) 24. köny. mfsz. Oi: TeDeum. közös v. pref. apost. vért. euk. Ü ZSO: az Ü-rõl. I.: ApCsel 1. Csütörtök. Szent Polikárp püspök és vértanú.9-17 – Egyet.15-17. – Olv. v. piros 1 MISE: saját. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . püspökök. köny. Szerda. piros 2 MISE: egy. sem a kül. ima.20-26 – Jn 15. II. pref. saját. alkalmakra szólók. Ma nem mondható a IV. SZENT MÁTYÁS APOSTOL. v. (Hitvallás nincs). E ZSO: az E-ról saját részekkel.FEBRUÁR 71 23.

-ról MISE: szabadon választható.72 25. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Karetka László tb. MISE: szabadon választható. éradonyi plébános (2001) zöld 3 Szombat.M. ZSO: az évk. Köznap. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. zöld 3 FEBRUÁR Péntek. Dr. † Köznap. Sándor Dénes O. ZSO: az évk. Czumbel Lajos ordinárius (1965) . 26. magyarcsékei plébános (1974) † Mons. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. kanonok. e. Szûz Mária közös miséibõl.F. közn.-ról. közn.

11-26 11.: Bi: vas. Dicsõség. a vas. IV. VASÁRNAP.28-31 10.-ról. Függ.17-27 – Mk 28.1-15 – Mk Sz: Sirák 36. I.9-13 – Mk Sz: Sirák 51.1-5 – Mt 6. Magn.24-34 – Egyet. Hitvallás.27-33 Hétfõ.32-45 10.FEBRUÁR 73 IV. Ben. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . IV.29-28 – Mk K: Sirák 35. Ed utáni.14-15 – 1Kor 4. köny.-ról. évk. és Magn.5-6.-ról MISE: szabadon választható.-ant.: Függ. ZSO: az évk. Köznap. + MISE: saját.46-52 11. vas. – Olv. zöld 1 ÉVKÖZI 8. 27.15-26 – Mk P: Sirák 44. Oi: TeDeum. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 17.: Iz 49. Ed. zsoltárhét.1.13-19 – Mk Cs: Sirák 42.-ant.17-27 10. zöld 3 10. közn. I.1-2. vas. ZSO: az évk.

-ról MISE: szabadon választható. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. közn. közn. kormányzó (1957) . esperes. székelyhídi plebános (1971) 2. 1. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Köblös Vilmos tb. ZSO: az évk. Pintér László debreceni ap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. ZSO: az évk.74 MÁRCIUS MÁRCIUS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. MISE: szabadon választható.-ról. zöld 3 Szerda. zöld 3 Kedd. Köznap. Köznap.

mondható Vo Jézusról. közn. Vagy: Szent Kázmér. – Vagy: az e-ról. pref.-ról. pref. közn. az Örök Fõpapról. Szent Kázmér. mondható Vo Jézus Szívérõl. † Köznap. saját. köny. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér 75 Csütörtök. ZSO: az évk.-ról. Köznap. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. euk. saját. mfsz.MÁRCIUS 3. MISE: szabadon választható. közös v. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. e ZSO: az évk. zöld 3 fehér fehér Péntek..

mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. Köznap.-ról.76 5. Sz. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . zöld 3 fehér MÁRCIUS Szombat. Mária. MISE: szabadon választható. közn. ZSO: az évk. pref.

MÁRCIUS 6. Hosszú László nyug. 28 – Mt 7.R. pref. A mai szentmise Egyetemes könyörgéseiben imádkozzunk Érte.. évk.: Mtörv 11. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet.ant.10-23 – Mk 12.-ben.1-12 K: Tób 2.: Függ. Köny. apostoli pronotárius (1983) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Tób 1. Holnap lesz S. IV.13-17 . (2009). köny. 26-28 – Róm 3.E.1-9 – Mk 12. 2. 2.1a. + MISE: saját. Mondható errõl alkalmi mise is. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. 18. Oi: TeDeum. – Olv. Hitvallás. vas. Dicsõség.21-27 – Egy. Ma könyörgõnap van a világ éhezõiért.-és Magn. Ben.-ról. vas. Dr. Böcskei László megyéspüspök Úr püspökké szentelési évf. zöld 1 77 ÉVKÖZI 9. ZSO: az évk. VASÁRNAP. ordinárius.21-25 a.

vért. – Vagy: az e-rõl.-ról. 7. e ZSO: az évk. saját pref. e ZSO: az évk. köz. fehér Istenes Szent János. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. piros Szent Perpétua és Felicitász vtk. mfsz. – Vagy: az e-rõl. Köznap. v. Vagy: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk.. MISE: szabadon választható.. Köznap. MISE: szabadon választható. köny.. köny. saját pref. közn. mfsz 8. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról.. közn. v.78 MÁRCIUS zöld 3 Hétfõ. Vagy: Istenes Szent János szerzetes.

– A Rd-ben és az Ed-ben a nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad. amelyek a régi misekönyvben az egyes napok miséihez voltak csatolva. – A zárókönyörgések. Megjegyzések a nagyböjtre: – A két fõünnepet (március 19.és alkalmi misék nem mondhatók. Már nem kötelezõ. – Nem mondhatók a megemlékezõ gyászmisék sem. – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a szentrõl szóló könyörgés. keresztúti ajtatosság). most a misekönyv 527. ápolni kell és liturgikus szellemmel betölteni. Magn.MÁRCIUS 79 A NAGYBÖJT A nagyböjti idõ célja húsvét ünneplésének elõkészítése. ill. Vasárnapokon.) Nagyböjt 4.) – Votív. a szentmise megkezdéséig tart. hanem máskor is.) kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti idõszakról vesszük. . hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti misztérium átélésére hangolni. vasárnapját és a két fõünnepet kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni. következik a szentrõl szóló Ben. de akkor is csak az ordinárius engedélyével. antifóna és utána a szentrõl szóló könyörgés. Nagyböjt kezdetétõl a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT (Ász 27. és annak válaszos éneke után a szentrõl szóló könyörgéssel záródik. – Azokat a népi ajtatosságokat (pl. fõünnepeken és hamvazószerdán semmiképpen..28). oldalán találhatók. kivéve szükség esetén. – A nagyböjti idõ hamvazószerdától nagycsütörtök estig. (Az Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány. mind a hívõket. akik visszaemlékeznek keresztségükre és bûnbánatot tartanak. de lehet végezni azokat nemcsak a nagyböjti idõben. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülõket a keresztény beavatás különféle fokozatai által. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti számjelzésbõl is láthatók. amelyeket a hívek nagyböjt idején végezni szoktak. a hangszerek használata csak az ének kíséretére van engedélyezve. és 25. – A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk.

köny. pref. nagyb. közn. – Olv. az ott levõ antifónákkal. azonban mondhatók hétköznapokon is. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. Nagybõjtben tilosak a zajos mulatságok! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. pref.20-6. kötet. az Rd-ben vehetõk a III.22-25 10. ZSO: a nagyb. MTörv 30. és a IV.MÁRCIUS 80 ZSO: II. Köznap. A nagyböjti prefációk közül a III.) ZSO: a nagyb.M. és a II. Szedenik Nándor C.: Joel 2. zsoltárhét. közn.-ról.12-18 – 2Kor 5. nagyb. HAMVAZÓSZERDA. viola 1 MISE: saját.2 – Mt 6.-ról saját.1-6. a Vincés Nõvérek igazgatója (1983) Csütörtök. az I. inkább a vasárnapokra. viola 2 MISE: saját. ††† (szigorú böjt. IV. hét péntekének zsoltárai.e. 9. sz. Hamvazás a misekönyvben leírt módon. hétköznapokra vannak szánva. kanonok.15-20 – Lk 9.16-18 – Egyet.

nagyb. Olv. †† Köznap. Iz 58. Nagybõjt péntekein. a betöltött 14. ZSO: a nagyb. életévtõl kezdve. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. pref. közn.-ról.9b-14 – Lk 5. Iz 58. kötelezõ a hústól való megtartóztatás. viola 2 MISE: saját. Péntekenként †† ezt jelzi.. Köznap. közn.27-32 12. viola 2 MISE: saját.1-9 a – Mt 9. ZSO: a nagyb.14-15 11.MÁRCIUS 81 Péntek. pref. – Olv.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Ma nem mondható a IV. ima. akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak.: Ter 2. IV. euk. Ed utáni. Ed.: Függ.) Ben. vas. – Olv.7-9: 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . alkalmakra szólók. Róm 5. I. 13.1-7a – Róm 5.12-19 v. I.17-19 – Mt 4. (Dicsõség nincs). IV. a vas. köny. zsoltárhét.és Magn-ant: Függ. Bi: vas. Hitvallás. viola 0 NAGYBÖJT 1.12. + MISE: saját.-ról (Oi: TeDeum nincs. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. Magn-ant. pref. Ma meghamvazhatók azok.82 MÁRCIUS I. sem a kül.1-11 – Egyet. saját.-ról.

közn. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. Oi. kanonok.-46 14. pref.7-15 15. szentek I vagy II. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. Hitvallás † Perpék János sz.1-2. pref. – Olv. nagyb. ZSO: a nagyb. Dicsõség. – Olv. Köznap. érszalacsi plebánor (1991) . közn.-ról.-ról. pref.e.10-11 – Mt 6.: Iz 55. nagyb.31.MÁRCIUS 83 Hétfõ.11-18 – Mt 25.: Lev 19. Köznap. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító.: TeDeum fehér 1 MISE: saját.

ZSO: a nagyb.1. nagyb. viola 2 MISE: saját. – Olv.29-32 16. pref.-ról. ZSO: a nagyb. közn. MISE: saját. közn. 3-5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .1-10 – Lk 11. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17.-ról.: Eszt. viola 2 Csütörtök.: Jón 3. 14. Köznap. – Olv. nagyb.84 MÁRCIUS Szerda. Köznap. 12-14 – Mt 7.7-12 Vehetõ megemlékezés Szent Patrik püspökrõl.

közn. sem a kül. köny. Dicsõség. euk. viola 2 MISE: saját. József – Olv.16-18.16. Bi: vas. Hitvallás.18-21.12-14a.4 5a. fehér 1 MISE: saját. I. pref.: 2Sám 7.24a v.20-26 18. pref.41 51a – Saját egyet. Ed a FÜ-rõl.16 – Róm 4. nagyb.MÁRCIUS 85 Péntek. Vehetõ megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill pk és egyht. SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA JEGYESE. ima.21-28 – Mt 5. ZSO: a nagyb. a Sztköt. 19. Szombat. Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . alkalmakra szólók. Ed utáni.13. Oi: TeDeum. Lk 2. szerint (4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. †† Köznap.-ról. – Olv.22 – Mt 1. FÜ (Egyházmegyénkben csak tanácsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. saját. szám) Ma nem mondható a IV.-ról.: Ez 18.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 20. vas. Ed utáni.és Magn-ant: Függ. Hitvallás.8b-10 – Mt 17. viola 0 NAGYBÖJT 2. Magn-ant. saját.-ról. IV. + MISE: saját. pref. köny.86 MÁRCIUS II.) Ben.1-4a Lecke – 2Tim 1. IV.: Függ. I. zsoltárhét.-ról (Oi: TeDeum nincs. a vas. (Dicsõség nincs). Bi: vas. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. – Olv. I.1-9 – Egyet. Ed.: Ter 12.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Péter Mihály székesegyházi õrkanonok (2001) Kedd.10. viola 2 MISE: saját. Köznap.: Dán 9.36-38 21.1-12 22. pref. közn. nagyb.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . nagyb. viola 2 MISE: saját.MÁRCIUS 87 Hétfõ.4b-10 – Lk 6. Köznap. – Olv. pref. közn. ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb. – Olv.: Iz 1.16-20 – Mt 23.-ról.

17-28 23. pref. nagyb. ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb. viola 2 MISE: saját.: Jer 17.: Jer 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . kanonok (1994) Csütörtök. nagyb. Köznap. Vehetõ megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökrõl.88 MÁRCIUS Szerda. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hadrava Nándor Mária tb. közn. – Olv.19-31 24.-ról.-ról. Köznap. pref.5-10 – Lk 16. – Olv. viola 2 MISE: saját.18-20 – Mt 20.

: Mik 7.MÁRCIUS 89 I. Dicsõség. sem a kül. I.-ról. alkalmakra szólók ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26.10 14. ima.4-10 – Lk 1. Hitvallás (közben térdhajtás) – Olv. euk. MISE: saját. 11-32 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Ma nem mondható a IV. 18-20 –Lk 15. 1-3. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). Oi: TeDeum. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. nagyb. pref. 14-15. fehér 1 MISE: saját.26-38 – Egyet. viola 2 Szombat.10 – Zsid 10. köny. ZSO: a nagyb. közn. Péntek. 25. – Olv. Ed a FÜ-rõl. saját.8.: Iz 7. Ed utáni. Bi: vas. Köznap.

40-42. pref.1-2. I.-ról. IV. (Dicsõség nincs). Praem..és Magn-ant: Függ. 27. – Egyet. Ed utáni. I. IV. v. Bi: vas. Ed. 39a.: Kiv 17. II. viola 0 + MISE: saját. a vas. Hitvallás.: Függ. zsoltárhét. 5-8 – Jn 4. 5-42 v. Magn-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Lukovics Gellért O.5-15. Jn 4.) Ben. I. szalárdi plébános (1978) .3-7 – Róm 5. vas. NAGYBÖJT 3. – Olv.90 MÁRCIUS III.-ról (Oi: TeDeum nincs. 19b-26. nagyb. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. köny.

nagyb.25. – Olv. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. pref. Köznap.: 2Kir 5.21-35 29.1-15a – Lk 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.-ról. nagyb.-ról. ZSO: a nagyb. közn.: Dán 3. Köznap.MÁRCIUS 91 Hétfõ.34-43 – Mt 18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. pref.24-30 28. – Olv. viola 2 MISE: saját.

viola 2 MISE: saját.-ról. ZSO: a nagyb. Köznap.: Jer 7.1.: MTörv 4. viola 2 MISE: saját.5-9 – Mt 5.92 MÁRCIUS Szerda. pref. Köznap. nagyb.-ról.23-28 – Lk 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.14-23 31. közn. nagyb. – Olv. pref. ZSO: a nagyb.17-19 30.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szörényi Márton tb. kanonok. Vehetõ megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetérõl. közn. †† Köznap.-ról.-ról. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek.: Öz 6. közn.M.1-6 – Lk 18. nagyb. – Olv. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. viola 2 MISE: saját. Elsõszombati mise nem mondható. pref. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. ZSO: a nagyb.28b-34 1. pref. – Olv. Elsõpénteki mise nem mondható. velencei plébános (1989) Szombat.ÁPRILIS 93 ÁPRILIS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † II.: Oz 14. Köznap.2-10 – Mk 12. újzimándi plébános (1993) . ZSO: a nagyb. Péntek. nagyb.45-46 2.9-14 43. JÁNOS PÁL PÁPA (2005) † Mészáros Antal C. viola 2 MISE: saját.

6-7.13-17. 34-38 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mellau Márton c. A miseruha színe lehet rózsaszín.1b. I.: rózsa. v. – Olv.és Magn-ant: Függ.-ról (Oi: TeDeum nincs. Bi: vas. Magn-ant. apát.6 szín 9. nagyb.) Ben. 10-13a – Ef 5.1Sám 16.1-41 vagy Jn 9.: Függ. váradújvárosi plébános (1961) . I. NAGYBÖJT 4.8-14 – Jn 9.94 ÁPRILIS IV. Ma az oltár díszíthetõ virággal az orgona v. zsoltárhét. Ed utáni. más hangszer szólhat az ének kíséretén kívül is. IV. (Dicsõség nincs). pref. Hitvallás. vas. Ed. II.1. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. IV. a vas. 3. I. viola 0 + MISE: saját.-ról. köny.

– Olv.-ról. pref.: Iz 65.43-54 4.17-21 – Jn 4. Köznap. viola 2 MISE: saját.1-16 5.ÁPRILIS 95 Hétfõ. – Olv.12 – Jn 5. viola 2 MISE: saját.: Ez 47. nagyb. ZSO: a nagyb. közn. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. ZSO: a nagyb.-ról. közn. Köznap.1-9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.

Köznap.7-14 – Jn 5. nagyb. – Olv. viola 2 MISE: saját. pref. közn. ZSO: a nagyb. nagyb.-ról.17-30 6. közn. Köznap.: Iz 49. Vehetõ megemlékezés De la Salle Szent János áldozópapról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.-ról.31-47 7.96 ÁPRILIS Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref.8-15 – Jn 5. viola 2 MISE: saját. – Olv. ZSO: a nagyb.: Kiv 32.

viola 2 MISE: saját. nagyb. – Olv. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: a nagyb.ÁPRILIS 97 Péntek. †† Köznap.-ról.: Bölcs 2.25-30 8. viola 2 MISE: saját. – Olv.1a.-ról. közn.18-20 – Jn 7. pref.1-2.12-22 – Jn 7. nagyb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. Köznap.: Jer 11. ZSO: a nagyb.10.40-53 9. pref.

– Olv. 10. I. (Dicsõség nincs). hogy ne éppen most. akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a második formát kell választanunk. zsoltárhét. (Megokolás: a keresztet régen azért takarták le. mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt Jézus alakja volt rajta. Késõbb már a szenvedõ.8-11 – Jn 11. II. ill. I. pref. vas. NAGYBÖJT 5. nagyb. a vas.: Ez 37. viola 0 + MISE: saját. Ed. de már nem kötelezõ.) Ha a keresztet nem takarjuk el. v.1-45 – Egyet.: Függ.-ról. köny. VASÁRNAPJA.és Magn-ant: Függ. azaz a le nem fedett keresztet végigvisszük a templomon. Logikus tehát. Nem illett a szenvedés komolyságához. IV. Megtartható az a szokás. I. IV. Hitvallás.98 ÁPRILIS I. Magn-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . a szenvedés idején takarjuk el.12-14 – Róm 8. Bi: vas. meghalt Krisztus alakja került a keresztre.) Ben. hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a kereszteket. (Fekete vasárnap) ZSO: a nagyb. Ed utáni.-ról ( Oi: TeDeum nincs.

1-11 11. ZSO: a nagyb. – Olv.-ról. Vehetõ megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. ZSO: a nagyb.21-30 12. – Olv.: Szám 21.41c-62 – Jn 8. közn. I.: Dán 13. az Úr szenv.1-9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Dán 13.15-17.4-9 – Jn 8.33-62 v. Köznap. közn. viola 2 MISE: saját.-ról. viola 2 MISE: saját.19 30. pref. pref. Köznap.ÁPRILIS 99 Hétfõ. az Úr szenvedésérõl I.

3-9 – Jn 8. közn. Köznap. pref. I.51-59 14. viola 2 MISE: saját. Köznap. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. közn.14-20. az Úr szenv.-ról.31-42 13. Vehetõ megemlékezés Szent I Márton pápa és vértanúról.: Ter 17.91-92. – Olv. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.-ról.95 – Jn 8. ZSO: a nagyb.100 ÁPRILIS Szerda. pref. ZSO: a nagyb.: Dán 3. az Úr szenv.

Vehetõ megemlékezés Soubirous Szent Mária Bernadett szûzrõl. – Olv.: Ez 37. †† Köznap. viola 2 MISE: saját. közn. az Úr szenv.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .31-42 15. I. ZSO: a nagyb.45-57 16.ÁPRILIS 101 Péntek.21-28 – Jn 11. viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb.-ról. az Úr szenv.10-13 – Jn 10. I – Olv.: Jer 20. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. Köznap. pref. közn.

alkalmakra szólók. Hitvallás. ima.és Magn-ant.-ról. lehet különbözõ szereposztásban végezni. ha nincs jelen diakónus. Ma nem mondható a IV. sem a kül. Ed utáni.14 27. TeDeum nincs. de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie. olvassák).: Iz 50. ha éneklik (v.6-11 – Mt 26.) Ben. akkor magának a papnak. IV.66 – Egyet. a vas. IV. – Olv. euk. (Oi. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA ZSO: saját. I.102 ÁPRILIS II. 17. 1 10 piros 0 + MISE: saját. A barkaszentelés evangéliuma: Mt 21. saját. Magn-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Függ. (Dicsõség nincs). köny. I Ed.4-7 – Fil 2.: Függ. zsoltárhét. Bi: vas. A passiót. VIRÁGVASÁRNAP. pref.

az Úr szenv.21-33. közn.1-7 – Jn 12. ZSO: a nagyb. MISE: saját.1-11 18. pref. – Olv. .-ról. A szentmisében.: Iz 42. az Úr szenv.ÁPRILIS 103 NAGYHÉTFÕ. ZSO: a nagyb. közn. pref. BENEDEK pápa megválasztásának (2005) évfordulója.36-38 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ma van Szentatyánk XVI.1-6 – Jn 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19.: Iz 49.-ról. II. viola 1 NAGYKEDD. viola 1 MISE: saját. II. a Hivek könyörgésében emlékezzünk meg róla. – Olv.

4-9a – Mt 26. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21. az Úr szenv.5-8 – Lk 4. Ez alkalom arra. NAGYCSÜTÖRTÖK. hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata. amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. Erre a misére az egyházmegye minden részébõl meg kell hívni a papokat. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való jelentõsége miatt csak egyszer mondjuk.ÁPRILIS 104 NAGYSZERDA. nincs. (Hitvallás és egyet.-ról.6a. De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök körül összegyûjteni. ima.8b-9 – Jel 1.: Iz 61. amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz. ZSO: a nagyb.16-21 Ma nem mondható a IV. tanúként és segítõként szerepeljenek a krizma szentelésénél. viola 1 MISE: saját. „Az olajszentelési mise.14-25 20. (Természetesen áldozhatnak az esti szentmisén is. mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek. Az új krizmát és a keresztelendõk olaját húsvét ejszakaján a beavató szentségekhez használjuk. amelyet a püspök papságával celebrál. akik misézzenek együtt a püspökkel.) – Olv. a papi ígéretek megújítása. alkalmakra szólók. és a krizmát és a többi olajokat megszenteli. euk. valamint ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentõsége tekintetében kioktassuk. A székesegyházban: fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját. A híveket is hívni kell. II. lehet a szentelést elõbbre is hozni egy másik napra. a krizma és olajok megszentelése. köny.: Iz 50. pref. – Olv. ZSO: saját. Tartsuk a székesegyházban vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentõs templomban. A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott szentmise elõtt vagy más alkalmas idõben vegyék át. hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz.l-3a. Dicsõség.) Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik. sem a kül. közn.“ (PS 35-36) . legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése.

ha lehetséges. . Ajánlatos. C) a húsvéti gyertyával való körmenet közben elhangzó akklamációk.“ Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani.ÁPRILIS 105 A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE) Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus fõképpen az õ húsvéti titka által vitte végbe. és ott üljék meg az ünnepeket. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött. a szentlecke utáni „Alleluja“. valamint a testvéri szeretet parancsa. esetleg a diakónus felszólítása és a nép válasza. úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni. a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek. saját székesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel együtt… A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez megfelelõen nagyszámú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra pontosan ki kell képezni õket… A nép. Joggal hívják ezt az idõszakot így: „Krisztus keresztrefeszítésének. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva. A püspöki konferenciák feladata. sírbatételének és feltámadásának három napja. amelyek ének nélkül soha nem adandók elõ. a litánia és a keresztvízszentelés utáni akklamáció. és az életet feltámadásával újjászerzette. amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eukarisztia és a papság megalapítása. A püspök. B) a kereszt felemelésének és tiszteletének énekei. hogy a kisebb szerzetesi közösségek legyenek papok vagy laikusok. hogy dallamokat terjesszenek elõ azon részek számára. a közösséggel együtt ünnepeljük. Ezek a következõk: A) a nagypénteki egyetemes könyörgések. a húsvéti örömének (Exultet). a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum ünnepségein. Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan. Ezekkel foglalkozzék ma a homilia is. hogy az egyház fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe. amikor halálunkat halálával megtörte. Ezáltal teljes értelmi tartalmuk is kifejezésre jut. ha lehetséges. valamint más közösségek. valamint a papok és más közremûködõk énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentõsége van. A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent háromnapot… A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani. (ÁSz 18) A húsvéti misztériumról általában Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétõl a húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkait.

: vas. imában saját részek.“ (PS 38-56). az I. mégpedig a szerpapoknak. (Mise után) az Oltáriszentséget tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk.“ . ima. hogy az eukarisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára õrizze. Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv. az ének befejezésével a húsvéti vigilia Dicsõségéig nem szólnak. akik az esti szentmisén nem vesznek részt.) Buzdítsuk a híveket. euk. Ed. az akolitusoknak és kisegítõ áldoztatóknak kell ezt tenniük. Pref. Utána oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül). fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE: Dicsõség (intonálásra megkondulnak a harangok és az orgona megszólal. csengõ helyett kereplõt használnak). ha nem. ha nem mozdítható könnyen és csak pénteken vegyük le róla a leplet. az áldoztatás pillanatában kell elvinni a házukba.: Kiv 12. fejezet) lehet olvasni. A mise végeztével a pap a „Pange lingua“ vagy más szentségi ének kíséretében a megõrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az Eukarisztiát. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13– 17. euk. (Megfelelõ. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni. A konszekrálandó kenyér mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is… A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól. Szentség-mutatóba való kihelyezése nincs megengedve. Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda. alkalmakra szólók. saját. köny.2326 – Jn 13. hanem. akkor a halott Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön. minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már megkezdõdött. Az õrzési helynek ne legyen „szent sír“ formája. a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori szempontból megfelelõnek látszik). hogy ily módon a betegek szorosabban tudjanak bekapcsolódni az ünneplõ egyház életébe. hanem csak nagypénteken.1-15.11-14 – 1Kor 11. II. hanem a tabernákulumot hagyjuk nyitva. Az õrzési hely nem arra való. Vagy takarjuk le azt. hogy az Úr temetését ábrázolja. hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást. Az Ed-et ma azok végzik.1-8. vál ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a haláláig. Ma nem mondható a IV. Legyen a szentsír egy másik helyen vagy ha ezen a helyen van is. Bi.106 ÁPRILIS A tabernákulum legyen a szentmise elõtt teljesen üres. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden ünnepélyesség nélkül. hogy az adományok elõkészítésekor a hívek ünnepélyes körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére). A szerk. Ha lehetséges a kereszteket eltávolítjuk. – Olv. Kerüljük is a „szent sír“ kifejezést. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír itthoni hagyományát. Egyet. akkor legalább lefödjük. utáni. Hitvallás nincs. sem a kül.

Ma van a gyûjtés a Szentföld javára. A válaszos éneket és az evangélium elõtti éneket a szokásos módon éneklik.66-67).: Iz 52.7-9 – Jn 18.) ZSO: saját. 5. plebános (1996) † Baka János tb.e. A misekönyvben található általános könyörgésekbõl a pap kiválaszthatja azokat. Súlyos és általános szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy elõírhat saját szándékot is. Olv. Az Ed-et ma csak azok végzik. (Szigorú böjt. II.42 – Egyetemes könyörgések. 22.13-53. Áldozási szertartás. †††.ÁPRILIS 107 NAGYPÉNTEK. mégpedig a kereszthalálig. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek. kanonok.“ (PS 59. mégpedig átfogó erejû teljességében. a nap bármely részében el lehet vinni az Oltáriszentséget… A kijelölt olvasmányokat elejétõl végéig el kell olvasni. Ed. Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a híveknek.14-16. mint virágvasárnap. – III.“ „Õsi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eukarisztikus ünnepet.12 – Zsid 4. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. aki az egész világ üdvéért függött a kereszten. MISE nincs. esperes. mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak. akik nem tudnak megjelenni a nagypénteki liturgián. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a Bi-ban a rövid vál.119. Azonban õrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket. Igeliturgia. A Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvasni. A betegeknek. – II. akik a délutáni istentiszteleten nem vettek részt. piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk hagyományozott minta szerint végezzük. mezõtelegdi plébános (1997) . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Czimbalmos Lajos sz. amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. Délutáni istentisztelet – I. nyug. A passió után homília következik. u. Hódolat a Szent Kereszt elõtt. – Bi: vas.

ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. Ezért Isten felmagasztalta õt és olyan nevet adott neki. ZSO: saját. (Valójában ezt tesszük a szentsír látogatásakor. az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik. a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja.“ (Ez vonatkozik a feltámadási körmenetre is. NAGYSZOMBAT. A híveket ki kell oktatni a nagyszombat sajátságos jellegét illetõleg.) (PS 74-76. Az esetleg már éjfél elõtt végzett vigíliai mise ugyanis már húsvéti mise. – A szerk. amely Krisztust a kereszten. Mise ezen a napon nincs. avagy a fájdalmas Szûzanya képét. A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben elõvételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át éjszakára vagy húsvét napjára. akik nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a röv. El kell maradnia a házasság valamint más szentségek kiszolgáltatásának is.) Az egyház ezen a napon szigorúan tartózkodik a szentmise ünneplésétõl.“ „(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet. kivéve a gyónást és a betegek kenetét. A szentáldozást is csak mint szent útravalót nyújthatjuk a haldoklónak.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . vál. A Rd-ben. hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket. s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti. mégpedig a kereszthalálig. amely fölségesebb minden névnél.ÁPRILIS 108 23. – A szerk.

Néha azzal okolják meg ezt az eljárást. mely a keresztségi karaktert kifejezi. (Szt. A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése… Ez akkor kifejezõ. A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. és azokban az imákban jut kifejezésre. el kell vetni. Az éjszakai virrasztás. FÜ nyolcaddal. emlékezés arra a szent éjszakára. Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más természetû rendezvényre. ne kezdõdjék a sötétség beállta elõtt és ne végzõdjék a vasárnapi pirkadat után. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség. A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik. Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen alapul. a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben. ha nincsenek jelen keresztelendõk. amely költõi szavakkal énekli a húsvéti titkot. Az eukarisztikus ünneplés a húsvéti liturgia negyedik csúcspontja. Ezt az elõírást szigorúan be kell tartani. A diakónus meghirdeti a húsvéti örömhírt. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12. beleágyazva az egész üdvtörténetbe. 24. HÚSVÉTVASÁRNAP. Ha nincs diakónus és a pap nem tud énekelni.42). ha felnõttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább gyermekeket keresztelnek… Akkor is megáldjuk a keresztvizet. Az ellenkezõ és itt ott meghonosodott visszaéléseket és szokásokat. A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második részét. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. (ÁSz 22). átruházhatja azt egy énekesre.ÁPRILIS 109 A HÚSVÉTI IDÕ A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. amelyet ekkor tartanak. amelyek szerint a húsvéti vigíliát a vasárnapi elõesti mise órájában ünneplik. Ágoston: Sermo 219). mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet“ kezdetû antifónát éneklik vagy egy másik éneket. amelyeket a pap minden egyes olvasmány után mond. hogy nincs elég éjjeli közbiztonság. sõt „nagy vasárnapként“. és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának“ tekintik. ha a híveknek rövid bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést. Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása… mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a közösséget. amelyen az Úr feltámadt. Hasznos lehet. mert . Ezeket a napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi.

amelyben együttmûködnek az újonnan megkereszteltek.“ (PS 78-95). Üdvös. hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék. A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi misekötelezettségüknek. Sürgessék a lelkipásztorok a híveket. Amikor kihirdetjük a húsvéti vigíliát. ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eukarisztikus jelek teljességében. ahol keresztkút van. amellyel az újonnan megkereszteltek elõször gyakorolják mint hívõk a királyi papságot. a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. mint az egyetlen istentisztelet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . a hívek könyörgése. ha van rá engedélye) vagy koncelebrálhat. A vigília végezhetõ azokban a templomokban is. melyet lehetõleg énekeljünk. az egyházba való beépülés teljességét. mint a titokban való részvétel legmélyebb pillanata. hangsúlyozzuk. a fölajánlási körmenet. Kötelezõ a vigília végzése ott. amelyek azt a benyomást keltenék. ne olyan kifejezéseket használjunk. Ügyelni kell. s végül az áldozás. Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehetõ legnagyobb kifejezõ erõt. Az a pap. az örök húsvét elõvételezését. hogy a vigília húsvét éjszakájának ünnepe. a Feltámadott jelenlétét.110 ÁPRILIS ez alkotja a húsvéti titkot. Krisztus halálának megemlékezését. aki a vigíliai szentmisét végezte. a kánon (betoldásával együtt). amelyekben nem végeznek nagyheti szertartást. vajon megfelelõ-e ez. nappal ismét misézhet (sõt többször is. hogy az eukarisztia liturgiáját ne siessük el. hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen. Ellenkezõleg. A helyi ordináriusok dönthetik el.

(„de ezen a szent éjszakán“).4a. szükség esetén csak kettõt.4.1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54.1-2.2 – Ter 22. II. Megfelelõ. euk. egyet.16-28 – Róm 6. Csak nálunk szokásos feltámadási szertartás következik.15-15. hogy a következõket mondjuk: Kiv 14. Ünnepélyes kezdet. euk. olvasmányok (Ter 1. keresztségi fogadás (égõ gyertya a hívek kezében). Akik nem vettek részt a vigílián.4 – Ez 36. keresztvízszentelés. Az eukarisztia liturgiája. Igeliturgia. Litánia. valamint más szertartásokra is. ima.3-11. pref. köny.) Feltámadási szertartás.ÁPRILIS 111 fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .15-15. Tüzszentelés.32 . A végén. Az adományok elõkészítése. Istennek legyen hála. IV.28) Ezekbõl lehet csak hármat venni. sem a kül.1-8 III. áldás és kettõs alleluja az elbocsájtáshoz. az I. Dicsõség (megszólal az orgona és a harangok). Ma nem mondható a IV. A zsolozsmában a Rd elõtt van ma az Imádságra hívás. Meg kell gyújtani az énekes misékre és a vecsernyére. húsvéti könyörgés. (Mondjunk áldást az Úrnak. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig. húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya). elindul a feltámadási körmenet.1-10. oldalán lévõ szertartást elvégezve. azok az Oi-t így végzik: A húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követõ kantikumokkal és könyörgésekkel.5-14 – Iz 55.: Mk 16. Utána „TeDeum“. A pap (fehér palástban) a szentsírhoz vonul és ott a Preorator 112. keresztelés (lehetõleg legyen). Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek.3-11 – Mt 28. ev. Szentlecke: Róm 6.9-15. Ószöv. alkalmakra szólók.l8. ünnepélyes „Alleluja“ zsoltárral. hacsak nem következik a húsvéti körmenet. nem végzik az olvasmányos imaórát. a húsvéti gyertya bevitele.1-18 – Kiv 14. Keresztségi liturgia.1 – Ez 36.1-11 – Bár 3. I.16-17a. imában saját betét. húsv.

1-10 – Lk 24. az I.: ApCsel 10. esti misében: Lk 24. euk. szekvencia. Az „Úr angyala“ helyett is ezt imádkozzuk.34a. A misekönyvben más formulák is vannak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szentmise olvasmányai: H: ApCsel 2. A vasárnapi szenteltvízhintésre a „Vidi aquam“ formulát énekeljük. Hitvallás. („Haec dies“) antifónát kell mondani. ima.13-35 – Egyet.6b-8 – szekvencia. húsv.8-15 K: ApCsel 2. imában saját betét. Húsvét nyolcadában a Rd-ben. Ma és az egész húsvéti idõben a Bi után a „Mennynek királyné asszonya“ (Regina coeli) antifónát vesszük.11-18 Sz: ApCsel 3. sem a kül. – Jn 20. euk. 1Kor 5. – A Rd és a Ed „Menjetek békével“ ill. Az elbocsájtó formulához és válaszához kettõs „Alleluja“. alkalmakra szólók. az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének helyett az „Ez az a nap“. pref.1-9.1-4 v.11-26 – Lk 24.1-19 Sz: ApCsel 4.37-43 – Kol 3.22-33 – Mt 28. köny.13-35 Cs: ApCsel 3. – Olv. I. „Istennek legyen hála“ formuláihoz kettõs alleluját mondunk.13-21 – Mk 16.14.112 ÁPRILIS fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsõség.1-12 – Jn 21. Ma nem mondható a IV. („ezen a szent napon“).35-48 P: ApCsel 4.36-41 – Jn 20.9-15 .

szekvencia (tetszés szerint). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelést) végezzük el.ÁPRILIS 113 HÚSVÉTHÉTFÕ. húsv. Oi: TeDeum. oldal. 25. ZSO: saját. Dicsõség. Preorator 117. (Hitvallás nincs). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 1 MISE: saját. fehér 1 MISE: saját. pref. I. I. ZSO: saját. pref. húsv. Oi: TeDeum. Dicsõség. 26. szekvencia (tetszés szerint). KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.

Oi: TeDeum. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. húsv.114 ÁPRILIS SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját. fehér 1 MISE: saját. húsv. Dicsõség. pref. fehér 1 MISE: saját. 27. ZSO: saját. Dicsõség. CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. szekvencia (tetszés szerint). Oi: TeDeum. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . szekvencia (tetszés szerint). I.

húsv. ZSO: saját. I. Dicsõség. . I. Szûz Mária iránti gyermeki ragaszkodásunk jeleként – lehetõleg minden este – imádkozzuk – énekeljük a Lorettói litániát a hozzá tartozó könyörgésekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Holnap kezdõdnek a májusi ájtatosságok. szekvencia (tetszés szerint). fehér 1 MISE: saját. fehér 1 MISE: saját. pref. 29. Dicsõség. szekvencia (tetszés szerint). Oi: TeDeum. Oi: TeDeum. pref. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ZSO: saját.ÁPRILIS 115 PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN.

zsoltárhét. – Olv.31-36 P: ApCsel 5.17-26 – Jn 3. ZSO: saját.16-21 Cs: ApCsel 5. Missziós szándék (Kína egyháza): Hogy az Úr adja meg a kínai egyháznak. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. köny.27-33 – Jn 3.3-9 – Jn 20.19-31 – Egyet. vagyis AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA.1-8 K: ApCsel 4. Dr. jún. Oi: TeDeum. az összetartást és minden személy méltóságát. Hitvallás. akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek.34-42 – Jn 6.23-31 – Jn 3.32-37 – Jn 3. húsv.7b-15 Sz: ApCsel 5. Bi: vas. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhetõ a szokásos feltételek mellett. és növekedjék az egységben. Ed a vas. apostoli kormányzói helynök (1968) Hétköznapi olvasmányok: H: ApCsel 4.16-21 .: ApCsel 2. II. I. Schriffert Béla protonotárius-apát-kanonok. pref. VASÁRNAPJA. I. tartsák mindig tiszteletben az igazságot.-ról. Ed utáni 1. Megemlékezhetünk errõl a szentbeszédben. HÚSVÉT 2. fehér 0 + MISE: saját.1-7 – Jn 6. Ezt a vas. Az Apostoli Penitenciaria 2002.116 MÁJUS MÁJUS Általános szándék (Tájékoztatási eszközök): Hogy mindazok.42-47 – 1Pét 1. I. hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson.1-15 Sz: ApCsel 6.-ot II. Magn-ant: Függ. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nõvér közlései alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. Dicsõség.

húsv.1-8 – Jn 14. köny. v. – Olv. piros 1 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. II. Ü ZSO: az Ü-rõl. köny. saját. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK. Dicsõség. mfsz ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3.6-14 – Egyet. pref. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Hétfõ. egyht. v.. Szent Atanáz püspök és egyháztanító. Oi: TeDeum. fehér 2 MISE: püspökök v. apostol I.: 1Kor 15. pref. (Hitvallás nincs).MÁJUS 117 2.

-ról. köny. mfsz. közn. húsv. euk. pref. pref. húsv. saját. Vagy: Szent Flórián vértanú.118 MÁJUS Szerda. saját. Köznap. v. köny.. mondható Vo Krisztus Fõpapról v. Dr. Jakab Antal gyulafehérvári püspök (1993) . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. fehér 2 MISE: köznapi.-ról. pref. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. piros Szent Flóriánról: egy vért. Köznap. saját. papi-szerzetesi hivatásokért.. 4. ZSO: a húsv. pref. húsv. köny. fehér 2 MISE: köznapi. 5. – Vagy: az e-ról. e ZSO: a húsv. közn.

saját. mfsz. v. pref. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. fehér 2 MISE: köznapi. asszonyok v. köny. Köznap. húsv. köny. mfsz . szerzetesek. Vagy: Boldog Gizella. Gizelláról: szt.-ról. fehér 2 MISE: húsv. e ZSO: a húsv.MÁJUS 119 Péntek. közn. köznapi. fehér 2 MISE: püspökök v. pref. húsv. saját. köny. Sz. ZSO: a húsv. † Köznap. saját.. v.-ról. pref. köny. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. mondható Vo Sz. 7. pref. Mária. saját. fehér fehér B. közn. Máriáról (6. sz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Norbert alapító püspök ereklyéinek átvitele Magdeburgból a Prágai Sztrahovi Premontrei Apátságba. – Vagy az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. pref. húsv.. E ZSO: az E-ról. egyht. 6. mondható Vo Jézus Szívérõl.) pref. húsv. saját.

1a – Jn 6. HÚSVÉT 3. húsv. IV. VASÁRNAPJA.-ról. Oi: TeDeum.13-35 – Egyet.ant: Függ.51-8.61-70 . I.53-60 Sz: ApCsel 9.1b-8 – Jn 6. köny.8-15 – Jn 6.-ról..120 MÁJUS III.22 -28 – 1Pét 1. Ed a vas.44-52 P: ApCsel 9.14. fehér 0 + MISE: saját. vas.31-42 – Jn 6.: ApCsel 2. Bi: vas.35-40 Cs: ApCsel 8.17-21 – Lk 24.30-35 Sz: ApCsel 8. I. ZSO: a húsv. zsoltárhét. – Olv. Hitvallás. IV. Ben.és Magn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 6.22-29 K: ApCsel 7.26-40 – Jn 6.1-20 – Jn 6. Ed utáni. Dicsõség. 8. Magn-ant: Függ. pref.

9. 10. belényesi plébános (1988) . fehér 2 MISE: köznapi.-ról.-ról. saját.F. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Drozdovszky Géza tb. húsv. köröstarjáni plébános (1992) Kedd. köny. kanonok. pref. tb.M. ZSO: a húsv. saját. ZSO: a húsv. köny. közn. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Moldován Ernõ Artúr O. fehér 2 MISE: köznapi. esperes.MÁJUS 121 Hétfõ. közn. húsv. Köznap.

Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. húsv. húsv. Pongrácról: egy vért. piros Boldog Salkaházi Sáráról egy vt. fehér 2 MISE: köznapi. mfsz.. Add. Csütörtök. 1926-ban jelent meg az elsõ novellás kötete: Fekete furulya címmel. v. pref. köny. május 11-én született Kassán. 1944. majd bekapcsolódott az irodalmi életbe. szegény és üldözött testvéreinkben pedig Neked szolgáljunk. pref. pref. saját. e fehér 2 MISE: köznapi. köny. piros piros Szt. e ZSO: a húsv. ZSO: a húsv. ……………………………………………………………………………………… Salkaházi Sára 1899. szeptember 17-én avatta boldoggá Budapesten Erdõ Péter bíboros. ……………………………………………………………………………………… . Vagy: Boldog Salkaházi Sára szociális testvér.. Sokrétû tevékenységet végzett. húsv. 11. köny. amelyet õ vezetett. Benedek pápa képviseletében 2006. pref. e Vagy: Szent Pongrác vértanú. – Vagy: az e-ok egyikérõl. Jézus Krisztus. közn. mfsz. mfsz. Szt. A Trianoni békediktátum után könyvkötészetet tanult. v.122 MÁJUS Szerda. Könyörgés: Urunk. december 27-én az Úr elfogadta életáldozatát. saját.-ról.-ról pref. mert üldözötteket bújtattak a Budapest Bokréta utca 3 szám alatti házukban. Köznap. Amen. Egész életét embertársai megsegítésére áldozta. Iskoláit is itt végezte és az Orsolya nõvéreknél tanítónõi diplomát szerzett. hogy az õ közbenjárására a Teremtõ Lélek élessze fel bennünk a szeretet. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben. saját. Köznap. Néreusz és Achilleuszról: több vért. Isten mindörökkön-örökké. Te Sára testvért jegyeseddé választottad és tudatos életfelajánlását szeretteiért és az üldözöttekért elfogadtad. közn. többed magával. hogy mindannyian követhessünk téged. húsv. amit 1943-ban magyarosított. 1943-ban felajánlotta magát a Társaságért és az Egyházért. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába. XVI. húsv. a szolgálat és a hûség mindent átható tüzét. amikor a nyilasok a Dunába lõtték. vértanú. saját. v. 12. Családi neve: Schalkhaz volt. köny.-ról.

Szûz Mária közös miséibõl. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában. 13. fehér 2 MISE: köznapi. Vagy: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária. Isten mindörökkön-örökké. Szombat.-ról. ZSO: a húsv. Sz. és így Krisztus országának eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk. Sz. Add. köny. Könyörgés: Istenünk. vagy e-ról. A jelenésekben a Boldogságos Szûz a rózsafüzér imádkozását kérte. Lucia 2005. Amen. fehér A Fatimai B. hogy bûnbánattal és imádsággal állhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért. pref.) pref. pref. Ferencet és Jácintát II. II. hogy egyszülött Fiad Édesanyja nekünk is anyánk legyen. † Köznap. fehér 2 MISE: köznapi.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Follmann Géza biblikus professzor (1952) .MÁJUS 123 Péntek . † Ágoston Gyula tb. sz. Köznap. kanonok. Máriáról. közn. e. húsv. e ZSO: a húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Boldogságos Szûz 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fatimai gyermeknek: Luciának. húsv. tasnádszántói plébános (1992). (6. köny. közn. saját. 13-án halt meg. Ferencnek és Jácintának. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. saját. 14. te úgy rendelted. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Mária.

11-18 K: ApCsel 11.14a.: Függ. Ed utáni.-ról. Magn.44-50 Cs: ApCsel 13. 36-41 – 1Pét 2. Ed a vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 11.16-20 P: ApCsel 13.7-14 ..5a – Jn 12. I.1-6 Sz: ApCsel 13.124 MÁJUS IV. ZSO: a húsv. IV. húsv.-ant.24-13. Hitvallás.44-52 – Jn 14. pref. Dicsõség. 15. köny.: Függ. Ben.: ApCsel 2.és Magn. Bi: vas. IV. fehér 0 + MISE: saját.-ról. Oi: TeDeum. zsoltárhét. vas. erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a hivatások ügyét. – Olv. hogy imáikkal. 20b-25 – Jn 10.1-18 – Jn 10.-ant. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. HÚSVÉT 4. Buzdítani kell a híveket.22-30 Sz: ApCsel 12.19-26 – Jn 10. I.13-25 – Jn 13.26-33 – Jn 14. VASÁRNAPJA.1-10 – Egyet.

húsv. saját.-ról. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.-ról. Jánosról: egy vért. 16.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. piros Szt. Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú. – Vagy: az e-ról. pref. közös v. 17. köny. e ZSO: a húsv. saját. közn. Köznap. ZSO: a húsv. mfsz. köny. fehér 2 MISE: köznapi. fehér 2 MISE: köznapi. Köznap. pref. saját. köny.MÁJUS 125 Hétfõ. húsv.

piros Szt. húsv. pápák.126 MÁJUS Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. Köznap. – Vagy: az e-ról fehér 2 MISE: köznapi. köny. saját. közn. pref. köny. mfsz. pref. saját. pref. János pápa és vértanú. közn. ZSO: a húsv.-ról. Jánosról: egy vért.-ról. Vagy: Szent I. 19. húsv. e ZSO: a húsv. húsv. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 2 MISE: köznapi. köny. v. 18. saját. v.

– Vagy: az e-ról. mely társak Mexikó különbözõ részeibõl és különbözõ korosztályaiból kerültek ki.-ról. fehér Szt. húsv. e (új!) ZSO: a húsv. Szûz Mária közös miséibõl. piros fehér Szt. fehér 2 MISE: köznapi. Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vtk. . húsv. saját. – Vagy: az e-ról. pref.-ról. 1927-ben vértanúságot szenvedett el. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. mialatt társaival megvallotta Krisztus Királyságát. saját. hogy az igaz hitet állhatatosan megvalljuk. Amen. saját. A Katolikus Egyház ellen dúló üldözésben huszonegy áldozópappal és három világi hívõvel. e. közn. köny. a keresztény név gyûlölete miatt. a te Fiad által. hithird. Közbenjárásukra segíts miket. 21. mfsz. közn.MÁJUS 127 Péntek. Kristóf és trsról: több vértanúk. saját. te Magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet.. Bernardinról: lelkipászt. mfsz. Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. hogy Krisztus Királyhoz egészen a vértanúságig hûségesek maradjanak. köny. v. húsv. Köznap. v. Könyörgés: Mindenható. örök Isten. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Magallán Szent Kristóf pap és társai vértanúk Szent Kristóf a mexikói San Rafaél Totatiche faluban született 1869-ben.. † Köznap. fehér 2 MISE: köznapi. köny. pref. 20. pref. húsv. A mi Urunk Jézus Krisztus. pref. e ZSO: a húsv. és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk. Isten mindörökkön örökké. köny. Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.

esperes. Egyházmegyei zarándok nap a Székesegyházba. I.: Függ.4-9 Evang Jn 14.21-26 K: ApCsel 14.18-21 † Baranyai István tb.1-8 Cs: ApCsel 15. ZSO: a húsv. Ed a vas. szentekrõl. Dicsõség. tasnádi plébános (1983) .12-17 Sz: ApCsel 16. Oi: TeDeum. A Székesegyházi Bazilikában: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. Csak megemlékezés Szent Lászlóról a Hívek könyörgésében. Hitvallás. mint június 27-én. I. pref.1-10 – Jn 15.9-11 P: ApCsel 15. vas. Bi: vas. Magn.5-17 – Jn 14.-ant.: Függ.7-21 – Jn 15. AZ EGYHÁZMEGYE ALAPITÓJA. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 14. köny.1-6 – Jn 15. húsv. Az egyházmegye templomaiban minden a vasárnapról.és Magn. FÜ. fehér 0 + MISE: saját.128 MÁJUS I. + MISE: saját.-ról.-ant.1-12 – Egyet. HÚSVÉT 5. minden. Pref. IV. IV. 22. VASÁRNAPJA.19-28 – Jn 14. – Olv. Ben.: ApCsel 6.1-7– Lecke 1Pét 2. zsoltárhét. Ed utáni. Dicsõség. ZSO: A FÜ-rõl. Hitvallás.22-31 – Jn 15.-ról..27-31a Sz: ApCsel 15.

Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket. E. pref. Piusz pápa gyõri megyéspüspökké. Mária I. segítette a menekülteket. Kedd. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. pref. nagypénteken a menekülteket védelmezte. Április 2-án halt meg. 1997. november 9-én avatta II. sz. mfsz. mfsz. közös v. v. vagy II. pref. saját. Gyõr megkímélése végett a német hadvezetõségnél is eljárt. e ZSO: az e-ról MISE: szüzek közös. Hétfõ. saját könyörgésekkel. Szûz Mária. piros 2 MISE: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú: egy vért. január 21-ig Gyula plébánosa volt.MÁJUS 129 23. kétszáz leány és asszonyról gondoskodott a püspöki vár pincéjében. sz. Sz. 1945 nagyhetében kb. fehér 2 MISE: Sz. fehér Vincés család: Szent Johanna Antida Thouret szûz. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük. E ZSO: az E-ról saját részekkel. 24. 1918-tól 1941. Mária közös miséjébõl a 6. 1915 augusztus 24-én Nagyváradon részesült a papszentelésben. szerzt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Hermann-József premontrei kanonok. Ekkor nevezte ki XII. püspökök.. Március 30-án. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1892-ben Segesváron született. köny. és a gyõri karmelita templomban temették el. a keresztények segítsége. mfsz. ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. v. amikor egy orosz katona lelõtte. pref. János Pál pápa boldoggá. ZSO: az E-ról. . amely 1986-ban történt meg.

Csütörtök. pref. 25.. v. e Vagy: Pazzi Szent Mária Magdolna szûz. Pazzi Mária Magdolnáról. Szt. köny. Köznap. fehér fehér fehér Szt. Gergely pápa. húsv. saját könyörgéssel. v. pref. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. szerz.-ról. mfsz. e Vagy: Szent VII. – Vagy: az e-k egyikérõl MISE: szabadon választható. Néri Szent Fülöp áldozópap. saját. húsv. Béda egyht-ról köny. húsv. pref. pref. húsv.130 MÁJUS zöld 3 Szerda. E ZSO: az E-ról. mfsz. v. Vagy: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyht. Gergely pápáról köny. v. közn. fehér 2 MISE: lelkipászt. saját. VII. saját. mfsz. Szt. e ZSO: a húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz.

27.MÁJUS 131 zöld 3 Péntek.-ról. mfsz. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: a húsv. v. fehér 2 MISE: köznapi. saját. saját. e ZSO: a húsv. közn. köny. Szûz Mária közös miséibõl. fehér Szt. – Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. e.-ról. 28. hithird. Köznap. húsv. közn. köny. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. † Köznap Vagy: Canterburyi Szent Ágoston püspök. MISE: szabadon választható. Ágostonról: püspökök v. pref. pref.

1-8 – Jn 16.23-28 – Jn 16. élesdi plébános (2002) .-ról. húsv.-ról.23b-28 † Moldován István sz..-ant.e.: ApCsel 8.20-23a Sz: ApCsel 18. Hitvallás.22-18.16-20 P: ApCsel 18. zsoltárhét.26-16.: Függ. IV. fehér 0 + MISE: saját.4 K: ApCsel 16. kanonok. VASÁRNAPJA.5b-11 Sz: ApCsel 17. Ben.22-34 – Jn 16. ZSO: a húsv. köny. 14-17 – Lecke 1Pét 3. I.132 MÁJUS II. vas.és Magn. I. 29. Ed a vas. IV.: Függ. Magn. Dicsõség. Ed utáni.15-21 – Egyet. Bi: vas. – Olv. Oi: TeDeum.15-18 – Ev Jn 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 16.1 – Jn 16.15.5-8.9-18 – Jn 16.-ant. pref.12-15 Cs: ApCsel 18. HÚSVÉT 6.11-15 – Jn 15.

ZSO: a húsv. 31. Köznap. pref.-ról. – Vagy: az e-ról. fehér Szt. köny. saját. fehér 2 MISE: köznapi. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. István. köny. pref. István ereklyéirõl: saját. húsv. közn. – Vagy: az e-ról. saját. közn. fehér 2 MISE: köznapi.-ról. e ZSO: a húsv. Szt. Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele.MÁJUS 133 Hétfõ. Köznap. pref. húsv. 30.

Oi: TeDeum. esperes. Ed a FÜ-rõl. URUNK MENNYBEMENETELE. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mindig igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének. I. alkalmakra szólók. – Olv. Ed utáni 2. I. szilágycsehi plébános (2001) I. akik készek arra. Szent Jusztínusz vértanú. Krisztus Szívében egyesülve.134 JÚNIUS JÚNIUS Általános szándék (A papok): Hogy a papok. az I. Bi: vas. ima.. pref.16-20 – Egyet.17-23 – Mt 28.1-11 – Ef 1. Hitvallás. euk. piros 2 MISE: saját. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Jónucz István tb. hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat. mennyb. köny.: ApCsel 1. E ZSO: az E-ról. mfsz. Ma nem mondható a IV. Csütörtök. euk. pref. imában ünnepi betét. húsv v. sem a kül. 1. fehér 0 + MISE: saját. Szerda. Missziós szándék (Missziós hivatások): Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást.

sz. biharsályi plébános (1976) . fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. saját.F. mondható Vo.JÚNIUS 135 3. vért. Sz. Péntek †. saját könyörgésekkel. JÁNOS PÁPA (1963) 4.) pref. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Pércsi Márton kisegítõ Váradolasziban (1966) † P. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… †. Köznap. mondható Vo Jézus Szívérõl. Béres Endre Pacific O. ZSO: a húsv. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk. Boldog XXIII.-ról. mennyb. tb.M. Szûz Máriáról (6. v húsv v. pref. közn. pref. piros 2 MISE: több vért. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér Szombat. E ZSO: az E-ról. esperes.

-ról. zsoltárhét.11b-19 17. Bi: vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 19. Oi: TeDeum. I. Hitvallás. I. sem a kül.17-27 – Jn Sz: ApCsel 20.13-16 – Ev Jn 17. mennybemen.: ApCsel 1. 5. fehér 0 + MISE: saját.20-26 21.28-38 – Jn Cs: ApCsel 22.30-31 – Jn 16. köny.136 JÚNIUS III. HÚSVÉT 7. Ma van a tömegtájékoztatási világnap is. A szetbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet. euk.1-11a 17.12-14 – L 1Pét 4.15-19 21. ZSO: a húsv.1-8 – Jn K: ApCsel 20.23.ról.20-25 . vas. ima.16-20.13-21 – Jn Sz: ApCsel 28. Dicsõség.6-11 – Jn P: ApCsel 25. Ed a Vas-.29-33 17. Ed utáni. VASÁRNAPJA. Emlékezzünk meg róluk az egyet. Ma van a Hõsök napja. – Olv.30. pref.-ben. alkalmakra szólók.1-11a – Egy köny Ma nem mondható a IV.

Vagy: Szent Norbert püspök. saját. ZSO: a húsv.JÚNIUS 137 Hétfõ. pref. zöld 3 Kedd. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT NORBERT PÜSPÖK – ALAPÍTÓ FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 7. köny. szerz. Köznap. Köznap.-ról. Dicsõség. húsv. közn. Norbertrõl: püspökök v. saját. közn. – Vagy: az e-ról. Hitvallás. mfsz. pref. fehér 2 MISE: köznapi. mennyb. köny. v. 6. pref. fehér Szt. MISE: szabadon választható. e ZSO: a húsv. mennyb v..-ról.

fehér Szt. Ágnesrõl: szüzek v. MISE: szabadon választható.138 JÚNIUS zöld 3 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható.. Dászkál István nyug. v. Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító. mfsz. Köznap. Vagy: az e-ról. szerz. mennyb. 9. Vagy: Prágai Szent Ágnes szûz. v.-ról. Köznap. Dr. közn.. ordinárius (2003). Vagy: az e-ról. saját. köny. Efrémrõl: egyht. mfsz. fehér Szt. közn. mennyb. pref.-ról. pref. 8. köny. e ZSO: a húsv. e ZSO: a húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját.

28-32 – Lecke: Róm 8. alkalmakra szólók.-ról. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros 0 Esti misében: PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA.JÚNIUS 10. ima. euk. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. euk. az I. E ZSO: az E-ról.37-39 – Egyet. köny. zöld 3 139 Péntek.1-14 v. pünkösdi. Szent Barnabás apostol.: Ter 11.3-8a. 16-20b vagy Ez 27. pref. Szûz Mária közös miséibõl. Sem ma este. pref.22-27 – Ev Jn 7. piros 2 MISE: saját. sem a kül. † Köznap. – Olv. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. sem holnap nem mondható a IV. ZSO: a húsv. apost. Szombat. . e. VIGÍLIA MISE: saját.1-9 vagy Kiv 19. közn. Joel 2. MISE: szabadon választható. imában saját betét.

A mise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellõl eltesszük a keresztkút mellé.3b-7. euk.26-27. Ed a FÜ-rõl. piros 0 + MISE: saját. és a keresztelések alkalmával meggyújtjuk. Oi: TeDeum. 16. mondható a pünkösdnapi mise piros színben. 12.19-23 v. pref. PÜNKÖSDVASÁRNAP. ZSO: a FÜ-rõl. az I.12-13. Vagy vehetõ a Szentlélekrõl szóló votívmisék egyike. lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit. Jn 15. köny. Gal 5. v. Dicsõség. Dicsõség.16-25 – szekvencia – Jn 20. Bi: vas. „Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti gyertyát a koporsó mellé annak jeléül. .140 JÚNIUS I. hogy a keresztény halála az õ személyes pászkája. Hitvallás. – Olv. pref.1-11 – 1Kor 12. Hitvallás nincs.“ (PS 99) Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfõt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba. Ed utáni.12-15 – Egyet. pünkösdi. I. FÜ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A mai nappal befejezõdik a húsvéti idõ. saját. Ni: a délelõttihez saját himnusz. imában saját betét.: ApCsel 2.

– A harangszóra ismét „Az Úrangyalát imádkozzuk“. saját. vagy a Szentlélekrõl szóló mise (Misekönyv: 930–933 oldal). egyht. mondható a Pünkösd vasárnapi. zsoltárhét Évközi 11.14-21 Sz: Jak 1. kiváltképpen a vasárnapokon.27-33 P: Jak 2. E ZSO: az E-ról.14-24.22-26 Cs: Jak 2. harminchárom. kötet.12-18 – Mk 8. mfsz.26 – Mk 8. szerz.1-9 – Mk 8. köny.11-13 K: Jak 1. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító.1-12 13. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. piros Ahol Pünkösd utáni hétfõn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak misére jönni. ZSO: III.1-11 – Mk 8.. Kötet Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jak 1. hét. 19-29 – Mk 8. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. III.1-10 – Mk 9. Hétfõ. Miseolvasmányok: köznap II. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. v. Pünkösdhétfõ. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek.JÚNIUS 141 ÉVKÖZI IDÕ A HÚSVETI IDÕ UTÁNI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még.34-39 Sz: Jak 3. (ESZ 43) A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve Regina“ („Üdvözlégy Úrnõnk“) vagy más antifónát énekeljünk vagy imádkozzunk.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. ZSO: az évk. közn. mfsz. fehér 2 MISE: saját. zöld 3 JÚNIUS Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható. Szerda. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnõ. pref.-ról.142 14. Köznap. közös v.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Iszfríd püspök. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható.-ról. Köznap. † Köznap. zöld 3 Péntek.JÚNIUS 16. saját 17. ZSO: az évk. köny.-ról. fehér 2 MISE: szent püspökök. közn. zöld 3 143 Csütörtök. E ZSO: az E-ról. közn. ZSO: az évk.

Köznap. közn. ZSO: az évk. 18. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Szûz Mária közös miséibõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .144 JÚNIUS zöld 3 Szombat. MISE: szabadon választható. e.-ról.

Ed utáni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Miseolvasmányok köznap: II.5-18 – Mt 7.2. pref. IV.21-29 P: Ter 17. Ed a FÜ-rõl.JÚNIUS 145 I.9-10.1-9 – Mt 7. Oi: TeDeum.1-5 K: Ter 13.17-18 – Mt 7.5-17 . Kötet H: Ter 12.1-15 – Mt 8. Zsoltárhét 19. Évközi 12.: Kiv 34.4b-6. I. vasárnap. saját. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA.1-12. fehér 0 + MISE: saját.15-16 – Mt 7. Dicsõség.15-22 – Mt 8.16-18 – Egyet.1-4 Sz: Ter 18.1. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. 8-9 – Lec 2Kor 13.15-20 Cs: Ter 16.6. Hitvallás. – Olv.11-13 – Ev Jn 3. köny.12-14 Sz: Ter 15.1-12. Bi: vas.

érsemjéni plébános (1984) . Köznap.-ról. pref. közös v.146 20. zöld 3 JÚNIUS Hétfõ. Kedd. MISE: köznapi. fehér 2 MISE: saját. közös …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mucha János baromlaki plébános (1977) 21. ZSO: az évk. esperes. mfsz. pref. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gampe Károly tb. Gonzága Szent Alajos szerzetes. közn.

Hitvallás. mfsz. – Vagy: az e-ok egyikérõl MISE: szabadon választható.51-59 – Egyet. saját. pref.JÚNIUS 147 zöld 3 Szerda. – Ev Jn 6. közös v. 23.-ról. saját. köny. Ed a FÜ-rõl. mfsz. Dicsõség. Szt. Úrnapi körmenet a Preorator 127. oldalán. Ed utáni. Köznap. fehér piros Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. Oi: TeDeum. Paulínuszról: püspökök.: MTörv 8. I. közn. (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Keresztelõ Szent János vigíliája ebben az évben elmarad. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.14b-16 Lec – 1Kor 10. 22.16-17 – szekvencia tetszés szerint. köny. ÚRNAPJA. vértanú és és Morus Szent Tamás vértanú. köny. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE. e ZSO: az évk. .2 3. – Olv. János és Szt. euk. Vagy: Nolai Szent Paulínusz püspök. Tamásról: vért. Csütörtök. Bi: vas.. az államfõk és politikusok védõszentje. pref. közös v. e Vagy: Fischer Szent János püspök. pref.

1-6 – ApCsel 13.22-26 – Lk 1. ima. 25. pref. Oi: TeDeum. Köznap. fehér 1 MISE: saját. Hitvallás. Ma nem mondható a IV.148 JÚNIUS II Ed az Úrnapról és a Bi a vas II Ed után 24. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.57-66. saját. Péntek. MISE: szabadon választható. e. köny. Szûz Mária közös miséibõl.-ról. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat.80. – Egyet.: Iz 49. sem a kül alkalmakra szólók. ZSO: az évk. † KERESZTELÕ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. Dicsõség. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér Szûz Mária szombati emléknapja. – Olv.

JÚNIUS 149 I. 62-6 – Sz: Ter 27. zöld 1 ÉVKÖZI 13.: 2Kir 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 18. Szent Katalin telepi plébános (1991) .-ról. Függ.5.1-5.37-42 – Egyet.: Függ.14-17 † Tyukos József C. – Olv. Oi: TeDeum. 8-11.18-22 8. pref.16-33 – K: Ter 19. IV. Lec Róm 6. Zsoltárhét 26. Hitvallás. vas. IV.8-20 – Cs: Ter 22. Dicsõség.3-4.-ant.-ról. VASÁRNAP. Ben.-ant. Ed. a vas. Vincés Nõvérek igazgatója.1-8 9.M. + MISE: saját.1-19 – P: Ter 23.: Bi: vas. 8-11 – Ev Mt 10. vas. I.28-34 9. 14-16a. ZSO: az évk.23-27 8. évk. I.9-13 9. Ed utáni.19 24.15-29 – Sz: Ter 21.15-29 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 8. és Magn.1-8.1-4. Magn. köny.

sem a kül. köny... ev.150 JÚNIUS II. Dicsõség. pref. mint fent. Hétfõ. – olv. és Sztlecke (új-szövetségi) a Sztköt kötetbõl – Egyet. Oi: TeDeum. FÜ ZSO: az FÜ-rõl. euk. Szent Iréneusz püspök és vértanú. ima. v. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. v. E ZSO: az E-ról. püspökök. biharpüspöki plébános (2004) . saját könyörgésekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. piros 2 MISE: egy vért. kanonok. Bi az I Ed utáni 27. Hitvallás.. közös v.. fehér 1 MISE: szentek ált. a szentekrõl I. AZ EGYHÁZMEGYE VÉDÕSZENTJE. II. alkalmakra szólók. Kedd. saját. Ed a FÜ-rõl. köny. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Demkó Pál. Ma nem mondható a IV. mfsz.

ZSO: az E-ról. I. Oi. utáni. ima. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK.1-10 – Gal 1. a Sztköt. köny.-ról. euk. szám).15-19 – Saját egyet. saját. sem a kül. vért. Szerda. Ed a FÜ-rõl. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. közn. pref. köny.JÚNIUS 151 I. Bi: vas. fehér 2 MISE: hitvallók közös. E. béli plébános (1971) zöld 3 Csütörtök.: ApCsel 3. Ed. pref. – Olv. – Olv. sem holnap nem mondható a IV. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. .17-18 – Mt 16. e ZSO: az évk.13-19 – Saját egyet. 30. közös v.: TeDeum (parancsolt ünnep) piros 1 + ÜNNEPI MISE: saját. a Sztköt. Hitvallás. Ma van a Péter-fillér gyûjtés. szerint (8. Dicsõség. piros 1 Esti misében: VIGÍLIA MISE: saját. Vagy: A római Egyház elsõ szent vértanúi.: ApCsel 12. 29. vértanúkról: több vért.F. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Jakobis Jusztin CM áldozópap. pref. saját (mint holnap).6-8.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Köznap. mfsz. köny. Dicsõség.11-20 – Jn 21.. – Vagy: az e-ról.1-11 – 2Tim 4. szerint (8. szám). MISE: szabadon választható. saját. Hitvallás. Szabó Róbert János O. pref. piros A szt. Sem ma este.M. alkalmakra szólók.

SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY). Dicsõség. Missziós szándék (Missziós szerzetesnõk): Hogy a szerzetesnõk. II. fehér 1 MISE: saját. A Sztköt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Róm 12. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.25-30 – Egyet. Oi: TeDeum. pref. saját részekkel.6-11 Lecke 1Jn 4. . – Olv.9-16 b – Lk 1. legyenek az evangélium örömének tanúságtevõi és Krisztus szeretetének élõ jelei.152 JÚLIUS JÚLIUS Általános szándék (Az AIDS-betegek): Hogy a keresztények mûködjenek közre. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel.: Szof 3. teljes búcsút nyerhetnek.7-16 – Ev Mt 11. az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében.14-18 v. fõleg a szegényebb országokban. szerint (9 szám). Szûz Mária I. fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. köny. köny. Dicsõség.39-56 – Egyet. 1. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE. Ü ZSO: az Ü-rõl. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. Péntek. pref. akik missziós területeken dolgoznak. Hitvallás. Elsõszombati mise nem mondható. (Hitvallás nincs).: Mtörv 7. saját. v.

Hitvallás.7-15 P: Ter 46. 23 b-29.9-10 – Róm 8.1-7 Cs: Ter 44. 55-57.JÚLIUS 153 II. vas.-ról. 42.18-26 K: Ter 32. 28-30 – Mt 10. 15-24 – Mt 10. Ed utáni 3.32-38 Sz: Ter 41. 29-33. Oi: TeDeum.11-13 – Mt 11. 10-22 a – Mt 9.-ról. – + MISE: saját. zsoltárhét. ZSO: az évk. 50. vas. – Olv. Ben. 45. Bi: vas. IV. I. évk. Ed a vas. zöld 1 ÉVKÖZI 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 28. 18-21. pref. 1-7. 17-24 a – Mt 10. 22-32 – Mt 9.: Függ: IV. köny. Magn-ant: Függ.9.és Magn-ant. Dicsõség.16-23 Sz: Ter 49.1-5 – Mt 10.25-30 – Egyet.24-33 .: Zak 9. 5-7a. I. VASÁRNAP.

Köznap. Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet. közn. e ZSO: az évk. – Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… fehér Vincés család: Boldog Péter Georg Frassati. saját. Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. pref. közös v. jótékonykodók. Antal Máriáról: lelkipásztorok v.154 4. köny. selymesilosvai plébános (1981) 5. Szent Erzsébetrõl: szentek ált. mfsz. pref. † Medgyessy Pál kisegítõ székesegyházban (1970) † Hribik Elemér tb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. MISE: szabadon választható. v. kanonok. Köznap. – Vagy: az e-ról. zöld 3 fehér Kedd. saját. Szt. közös v. szent nevelõk. zöld 3 fehér JÚLIUS Hétfõ. e ZSO: az évk. e ZSO: az e-ról. közn.-ról.-ról. hitvallók közös. pref. szentek. MISE: az e-ról.

JÚLIUS

zöld 3

Szerda. Köznap.
Vagy: Goretti Szent Mária szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros

Szt. Máriáról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

6.

155

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.
zöld 3

Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Kuncz József teol. tanár, tb. esperes, érmihályfalvi plébános (1983)

156

JÚLIUS

Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
Péntek. A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE.
A székesegyházban: FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt kötetbõl.
– Egyet. köny. –
8.

Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

A többi templomban: Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, Olv.:
olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt
kötetbõl. – Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
Vagy: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai kínai vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.ról, vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros
fehér

A szent vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös, vagy mfsz.
Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

9.

………………………………………………………………………………………
Szent Ágoston Kínában született 1716-ban. A császári katonaságban
szolgát. Látva a szent vértanúk állhatatosságát megkeresztelkedett,
pap lett és az Evangélium megvallásáért és hirdetéséért 1815-ben a
vértanúságig jutott. Vele együtt emlékezünk meg a kínai egyház számos
vértanújáról, püspökökrõl, papokról, szerzetesekrõl, szerzetesnõkrõl,
valamint világi hívekrõl és gyermekekrõl, akik különféle életkorban és
Kína különbözõ helyein Krisztus istenségét szorongattatások között
vallották meg szóval és tettel.
Premontrei Rend:
Szent Adorján és Szent Jakab gorkumi vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent vértanúk, pref. vt.

JÚLIUS

157

III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10.
zöld 1

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11
– Róm 8,18-23 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 1,8-14.22
– Mt 10,34–11,1
K: Kiv 2,1-15 a
– Mt 11,20-24
Sz: Kiv 3,1-6.9-12
– Mt 11,25-27
Cs: Kiv 3,13-20
– Mt 11,28-30
P: Kiv 11,10. 12,1-14 – Mt 12,1-8
Sz: Kiv 12,37-42
– Mt 12,14-21

158

JÚLIUS

Hétfõ. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FÕVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, Dicsõség, pref. szerz. – Olv.:
Péld. 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. könyv.
11.

Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12.
zöld 3

Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

pref.-ról. közös v. mfsz.. MISE: szabadon választható. saját. pref. ról. e ZSO: az évk. pref. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: saját vértanúk. vagy az e-ról. 13. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Hroznata testvér. † P. zöld 3 fehér Csütörtök. fehér Szt. közn. Henrikrõl: szentek ált.J. Vagy: Szent Henrik. jótékonykodók. közös v. v. 159 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szitter Gyula monospetri plébános (1954) 14. – Vagy: az e-ról.JÚLIUS zöld 3 Szerda. hitoktató (1952) . Olasz Péter S. Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. vértanú. mfsz. saját. Kamillról: szentek ált. Szt. közn. vt. Köznap. e ZSO: az évk. köny. MISE: szabadon választható. köny.

ZSO: az évk. saját. E ZSO: az E-ról. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . zöld 3 fehér Szombat.160 JÚLIUS 15. Kármelhegyi Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. Vagy: az e-ról. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. saját. Vagy: Kármelhegyi Boldogasszony e. pref. egyht. Köznap. mfsz.. köny. Sz. † Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. Péntek. közn. pref. fehér 2 MISE: püspökök v. MISE: szabadon választható.-ról. közös v.

a vas. Bi: vas.18-23 13. Mt 13. 17.5-18 – K: Kiv 14.10-17 13. 9-15 – Cs: Kiv 19. Ed utáni.1-2. Ben. Hitvallás.3-8 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 12. 16-20b – P: Kiv 20.16-19 – Róm 8. ZSO: az évk. + MISE: saját.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 14. évk. zsoltárhét.38-42 12.1-5.és Magn-ant: Függ. I. Magn-ant: Függ. pref. zöld 1 ÉVKÖZI 16.JÚLIUS 161 IV. köny. vas-ról. IV.13.1-17 – Sz: Kiv 24.46-50 13. Ed. Dicsõség.24-43 v.: Bölcs 12.21-15.1-9 13. 9-11.26-27 – Mt 13. I. VASÁRNAP. – Sz: Kiv 16. – Olv.24-30 .24-30 – Egyet. vas. IV. Oi: TeDeum.

162 JÚLIUS 18. MISE: szabadon választható. Szent Hedvig királynõ. közös v. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. saját részekkel. mfsz. pref.-ról. fehér 2 MISE: saját. Köznap. zöld 3 Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Hétfõ. E ZSO: az E-ról. közn.

közn. zöld 3 piros 163 Szerda. 21. saját. MISE: szabadon választható. köny. e ZSO: az évk. Július 23-án távozott Istenhez. közös v. közn. Köznap. püspökök. A Romagna tartománybeli Ravenna mellett Classe egyházát püspökként vezette és a vértanúság fényes tisztességével ékesítette. köny.JÚLIUS 20. közös v. fehér Szt. Lõrincrõl: lelkipászt. saját. mfsz. Köznap. Szt. v. Vagy: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap és egyháztanító. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a második század végén. e ZSO: az évk. zöld 3 Csütörtök. pref. Apollinaris püspök és vértanú: egy vért. MISE: szabadon választható.. mfsz. egyht. vagy az e-ról.-ról.-ról. Vagy: Szent Apollinaris püspök és vértanú. – Vagy: az e-ról. pref. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

könyv. Ü. Leányával. és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad õt a kereszt bölcsességére.1-4a v. Egy Santiago de Compostellai zarándoklat után férje a ciszterci rendbe lépett. és Rómában halt meg 1373-ban. fehér 2 MISE: saját. pref. Ni a IV hétrõl. E ZSO: az E-ról.14-17 – Jn 20. Ed a vasárnapról. ZSO: az Ü-rõl. Megírta látomásait. I. – Olv. Saját egyet. szám). Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított.164 JÚLIUS 22. saját részek. pref. aki veled él és uralkodik… .19-20 – Jn 15. (Hitvallás nincs). Oi: TeDeum. – Olv. fehér 1 MISE: saját. és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. Dicsõség. Mindent a Szent asszonyok közös zsolozsmájából végezzünk. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 23. Péntek. közös v. a te Fiad által. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Svéd származású férjes asszony volt.11-18. Add. mindig és midenben téged keressünk. mfsz. szent asszonyok.: Gal 2.: Én 3. 2 Kor 5. SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ. hogy bármely hivatásban éljünk is.1-8 – Egyet. te Szent Brigittát élete folyamán különbözõ utakon vezetted.1-2. nyolc gyermek anyja. Könyörgés: Istenünk. szerint (10. A mi Urunk Jézus Krisztus. † Szent Mária Magdolna. Szent Katalinnal Itáliába költözött. Szombat. a Sztköt.

a vas.8-17 – – – – – – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 13. 15-16. évk. 4-11. pref.44-52 – Egyet. zsoltárhét. Bi: vas. 34. ZSO: az évk.29-35 Cs: Kiv 40.31-35 13.14-19. 27. – Olv.7-12 – Róm 8.: Függ. I. Végezhetõ.47-53 13. Ed.44-46 13. az utazók védõszentjének is az ünnepe.7-11. 32-36 P: Lev 23. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 32.36-43 13. vas.JÚLIUS 165 I.28-30 – Mt 13. gépjármûvek megáldása. 5b-9. IV.és Magn-ant. 34b-37 Sz: Lev 25. + MISE: saját. utáni. Ed.: Függ.: 1Kir 3. VASÁRNAP.1-12 . a szertartás könyv szerint az autók. IV.5.1. 24.54-58 14. Magn ant. zöld 1 ÉVKÖZI 17. 28 Sz: Kiv 34. Hitvallás.15-24. Ma van Szent Kristófnak. Oi: TeDeum.-ról. ról. 30-34 K: Kiv 33. vas. Dicsõség. Ben. I. köny.

köny. E ZSO: az E-ról. – Olv.166 JÚLIUS Hétfõ. székesegyházi plébános (1981) . köny. euk. saját részek. SZENT JAKAB APOSTOL.16-17 – Egyet. pref. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját.10-15 – Mt 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varga Lajos kisegítõ Szent Lászlóban (1977) † Zöldy András Miklós kanonok. alkalmakra szólók. v. II.1.: 2Kor 4. I. Ü ZSO: az Ü-rõl. Szent Joakim és Szent Anna. Kedd. Dicsõség.: Sir 44. (Hitvallás nincs). – Olv. fehér 1 MISE: saját. Ma nem mondható a IV. apostol. szentek.20-28 – Egyet. sem a kül. ima. 25. a Boldogságos Szûz Mária szülei. pref.7-15 – Mt 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26.

saját. 1828.-ról. te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg. Könyörgés: Istenünk. Belépett a libanoni Maroniták Rendjébe. ZSO: az évk. pref. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn.JÚLIUS 167 zöld 3 Szerda. közn. fehér Szt. folytonos önmegtagadással és imádságban szolgálta az Istent. Köznap. 28. ahol a Szarbelliusz nevet kapta. december 24-én csendben elhunyt az Úrban. Isten mindörökkön örökké. Chàrbell Makhloufról: szentek ált. köny. közös v.. és így országodba eljussunk. ahol szigorú élettel. hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. MISE: szabadon választható. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Kérünk. zöld 3 Csütörtök. add. Vagy: Szent Chàrbel Makhlouf áldozópap. – Vagy: az e-ról. Amen. 27. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. Pappá szentelték. mfsz. és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. a magányra és a nagyobb tökéletességre vágyódva remeteségbe vonult.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Charbel Makhlouf áldozópap (ejtsd: Sárbel Mákluf) Libanoni Biqua Kafra falucskában 1828-ban született.

– Olv.19-27 v.-ról.168 JÚLIUS 29. közös v. Péterrõl: püspökök v.38-42 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. e. mfsz. saját. E ZSO: az E-ról. közn. mfsz.. egyházt.7-16 – Jn 11. pref közös v. Péntek. Lk 10. pref. köny. Szûz Mária közös miséibõl. 30. MISE: szabadon választható. saját részek. fehér fehér Szt.: 1Jn 4. Szûz Mária szombati emléknapja. Köznap Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító e. fehér 2 MISE: saját.– Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . † Szent Márta. ZSO: az évk.

Hitvallás. Magn ant. évk. Ed. Oi: TeDeum. 34-35 – Mt 15.13-21 K: Szám 12. zöld 1 ÉVKÖZI 18.4b-15 – Mt 14. ról. pref. Ben és Magn ant.21-28 Cs: Szám 20. + MISE: saját. a vas. vas. – Olv.: Függ.4-13 – Mt 17.14-19 .32-40 – Mt 16.24-28 Sz: MTörv 6. köny.35. zsoltárhét. I.1-13 – Mt 14. Dicsõség.: Függ. Bi: vas. Ed.37-39 – Mt 14.13-21 – Egyet.: Iz 55.26-30.1-3 – Róm 8. utáni. vas. ról. 26-14.22-36 Sz: Szám 13.JÚLIUS 169 II. IV. I.2-3a. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Szám 11. 31.1-13 – Mt 16. IV.13-23 P: MTörv 4. VASÁRNAP ZSO: az évk. 1.

egyht. mfsz.. köny. hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza. saját könyörgésekkel. közn.170 AUGUSZTUS AUGUSZTUS Általános szándék (Ifjúsági világnap): Hogy az ifjúsági világnap. pref. a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal. e Vagy: Szent Eymard Julián Péter áldozópap. e ZSO: az évk. Özsébrõl: püspökök. Missziós szándék (Nyugat keresztényei): Hogy Nyugat keresztényei. közös v. Köznap. saját részekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. mfsz. fehér fehér Szt. E ZSO: az E-ról. 1962-ben került sor szentté avatására. Megalapítja az Oltárszentségrõl nevezett Papok Kongregációját. köny. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. (La Mür) Hosszas küzdelmek és áldozatok után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. akiknek fõ tevékenysége az Oltárszentség tisztelete.. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Eymard (Ejmár) Péter Julián áldozópap 1811-ben született a franciaországi La Mure-ben. közös v. . pref. Hétfõ. Szt. fehér 2 MISE: püspök v.-ról. saját. amelyet Madridban tartanak. MISE: szabadon választható. a világ minden fiatalját arra serkentse. saját. és ilyen tevékenységre való mozgalmak szervezése. Vianney Szent János is segítette és támogatta. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett. Julián Péterrõl: lelkipászt. 1. 1834-ben szentelték pappá. pref. – Vagy: az e-k egyikérõl. 1868-ban halt meg. 2. közös v. újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére.

Köznap. kanonok. mezõtelegdi plébános (1984) . közn. közös v.F. igazgató (1971) † Éberwein Sándor József tb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. zöld 3 171 Szerda.-ról. fehér 2 MISE: lelkipászt.AUGUSZTUS 3.M. ZSO: az évk. Kovács Lajos O. pref. mfsz. Vianney Szent János Mária áldozópap. kanonok.. köny. Tenkegörbed utolsó önálló plébánosa (1964) 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Wallner Gyõzõ tb. E ZSO: az E-ról. Csütörtök. MISE: szabadon választható. saját.

sem kül. saját. köny. e ZSO: az évk. Mária I. (Hitvallás nincs). közn. Sz. fehér 1 MISE: saját. mondható Vo Jézus Szívérõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † VI. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak.1-9 – Saját egyet. alkalmakra szólók.AUGUSZTUS 172 5. 2Pét 1. † Köznap. Ma nem mondható IV. Ü ZSO: a Ü-rõl. – Vagy: az e-ról. Havas Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. Dicsõség. v.9 10. saját. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Várady István tb. II. pref. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. pref.-ról. MISE: szabadon választható.. könyv. esperes. az új Szent szerint (12. – Olv. PÁL pápa .16 19 – M17. zöld 3 fehér fehér Péntek. saját. Oi: TeDeum.13 14. köröstarjáni plebános (1983) 6. ima. v. euk. Vagy: Szûz Mária római fõtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). szám).: Dán 7. saját. Szombat.

+ MISE: saját. évk.-ról.és Magn-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: MTörv 10. I. Ben.1-13 – Mt Sz: Józs 24. Ed. – Olv.21-26 18. 11. I. Oi: TeDeum. Bi: vas. zsoltárhét.1-12 – Mt Cs: Józs 3. a vas.13-15 .: Függ. Magn-ant.22-33 – Egyet.14-29 – Mt 17.1113a – Róm 9.1 19.1-8 – Mt Sz: MTörv 34.3-12 19.21–19.AUGUSZTUS 173 III.15-20 18.12-14 18. Ed. Utáni 7.: 1Kir 19. IV. Hitvallás.1-5 – Mt 14. VASÁRNAP ZSO: az évk. vas. köny.9a. 13-17 – Mt P: Józs 24.: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 19.7-10.12-22 – Mt K: MTörv 31. Dicsõség.10. pref. vas-ról. IV.1-5.

vért. A német katolikus nõmozgalom egyik irányítója lett. Felvételét. Dicsõség. sem a kül. (A Sztköt szerint). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 9. Bi a napról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1891. v. – Olv. 2-án zsidó származása miatt a németek leteratóztatták. Kiváló szellemi adottságai révén 26 évesen filozófiai doktorátust szerzett. szerz. 1933-ban. (Hitvallás nincs). szerz. II. pref.174 AUGUSZTUS 8. Szent Domonkos áldozópap. alkalmakra szólók. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE.32 36 – Jn 15. saját könyörgésekkel. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. köny. Kedd. Ni. Az alázat. november 9-én halt meg a gázkamrában. A halál boldogság volt számára. Ü ZSO: nem szerepel. E ZSO: az E-ról. május 1-én Kölnben boldoggá. ima. ahol a Teréz Benedikta nevet kapta. amelyet a népe és a bûnösök megtéréséért ajánlott fel. aug.. saját részek. 1922.. október 11-én Rómában szentté avatta és Európa társvédõszentjévé nyilvánította. v. 1998. tanított. euk.Te Deum Rd és Ed mint fõünnepen. A fokozódó egyházüldözés eltiltotta a tanítástól. Auschwitzba deportálták és valószinûleg 1942.9 17 – Egyet. az engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt fõ törekvése. piros 1 MISE: saját könyörgés. október 12-én született Breslauban vallásos zsidó család tizenegyedik gyermekeként. közös v. János Pál pápa 1987. és Husserl tanársegéde lett. Ma nem mondható a IV.: Zsid 10. közös zsolozsmáját. mfsz. A KERESZTRÕL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (Edith Stein) SZÛZ ÉS VÉRTANÚ. Avilai Szent Terézia Önéletrajzának hatására megnyílt elõtte a kegyelmi élet. vehetjük az egy vért. Oi: minden mint fõünnepen. vért. a III hét keddjérõl. 1942. kérte a kölni kármelita zárdába. Hétfõ. szerz. pref. . január 1-én megkeresztelkedett Speyerben és Münsterben. Elöljárója utasítására a kármelben is folytatta bölcseleti és aszketikus írói tevékenységét.

SZENT LÕRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ. hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítõjének. Ma nem mondható a IV.: 2Kor 9. Szerda. pref. 10. és általa eljusson örök színelátásodra. köny. alkalmakra szólók. te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad.AUGUSZTUS 175 Könyörgés: Atyáink Istene. Amen. Isten midörökkön örökké. E ZSO: az E-ról. euk. Ü ZSO: az Ü-rõl saját. – Olv. saját. Csütörtök.. vért. ima a kül. szerz.6 10 – Jn 12. Oi: TeDeum. fehér 2 MISE: szüzek v. piros 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Közbenjárására add. Szent Klára szûz. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben.24-26 – Egyet. hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészten halálig kövesse. köny. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. pref. közös v. Dicsõség. (Hitvallás nincs).

saját. mfsz. A Misekönyvben dec. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Gertrúd szûz. . fehér Szûz Mária szombati emléknapja. köny. – Vagy: az e-ról. saját. pref.. Boldog XI.176 12. mfsz. e. zöld 3 fehér AUGUSZTUS Péntek. Ince pápa. E ZSO: az E-ról. Ide került mert. pref. e ZSO: az évk.-ról. mfsz. köny. pref. köny. azon a napon a Guadalupei Szûz Mária emléknapja van. fehér 2 MISE: pápák. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: szüzek. Szombat. közös v. közn. 12-nél található. Szûz Mária közös miséibõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. † Köznap. Szent Johanna Franciskáról: szerz. közös v. Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ.

IV. zöld 1 ÉVKÖZI 20. a Sztköt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bír 2. 16.15-16.1-14 22. (NAGYBOLDOGASSZONY).54 57 – Lk 11. Ben.29-39 a – P: Rúth 1. Dicsõség. vas.1-2. 4.1-12 Esti mise: fehér 0 SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE.AUGUSZTUS 177 IV. sem a kül.1. saját.1-3.13-15. – 1Kor 15. a vas.27 28 – Saját egyet. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját.: 1Krón 15. szerint (13.29-32 – Mt 15. + MISE: saját. utáni 14. alkalmakra szólók. 3-6. évk.16-22 19. pref. pref. I. Ed.6-15 – Cs: Bír 11.1. I.3-4. Magn-ant. Oi: TeDeum. köny.1-16a 22.11-24a – Sz: Bír 9.: Iz 56.: Függ. IV. vas-ról. 13-17 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 19. zsoltárhét.22 – Sz: Rúth 2.11-19 – K: Bír 6. szám) Sem ezen. Hitvallás. – Olv.6-7 – Róm 11.21-28 – Egyet. 8-11. Hitvallás.23-30 20.34-40 23.: Függ. – Olv. sem a holnapi misén nem mondható a IV. .-ról. VASÁRNAP ZSO: az évk. 14b-16.és Magn-ant. köny. ima. Bi: vas. euk. Dicsõség. Ed.

.39-56 – Saját egyet. I. a FÜ-rõl. Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. saját. közös v. Bi: vas. Köznap. az új Szent szerint (13. Szent Ponciánusz akadályoztatása miatt lemondott tisztségérõl.19a. mfsz. 12. saját. Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szent vértanúkról úgy emlékezik meg Depositio martyrum. Az átvitel napja augusztus 13. pref. fehér 0 + MISE: saját. holttestük átvitele Fábián pápa (235– 250) idejében történt a római Kalixtusz katakombába. Akkor ünnepeljük Boldog XI. köny. – Vagy: az e-ról. SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY). FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. mint akiket Szardínia szigetére számûztek.20 27 – Lk 1. Ed utáni. Vértanúságot szenvedtek. e ZSO: az évk.1 6a. Ed.: Jel 11. Ince pápát. MISE: szabadon választható. azért került nálunk erre a szabad napra a nem kötelezõ emléknapjuk. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Dicsõség. A Misekönyvben aug. Hitvallás. köny.10 – 1Kor 15. Oi: TeDeum. közn. a magyar naptár szerint a mai napon emlékezünk meg róluk. hogy a római egyház ne maradjon pásztor nélkül. pref.-ról. zöld 3 piros Kedd.178 AUGUSZTUS I. Hétfõ. – Olv. 15. 13-nál található. .

AUGUSZTUS 17. de akkor mi Szent Bernát apát kötelezõ emléknapját üljük. MISE: szabadon választható. mfsz. MISE: szabadon választható. Köznap. zöld 3 179 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. közn. Eudes Szent János áldozópap. A Misekönyvben augusztus 19-én található.-ról.-ról. ZSO: az évk. közös v. zöld 3 fehér Csütörtök. Vagy az e-ról. e ZSO: az évk. Köznap. köny. pref. Vagy Eudes Szent János áldozópap.

saját. fehér 2 MISE: egyhtan. pref.10-15. v. 20. Bi: vas. E ZSO: az E-rõl. SZENT ISTVÁN KIRÁLY. Oi: TeDeum. † Szent Bernát apát és egyháztanító.18 27 – Ef 4. Péntek. saját könyörgésekkel. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Ed.180 AUGUSZTUS 19. Hitvallás. bihari plebános (1986) I. Dicsõség.: Péld 4. I. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. pref. mfsz. Ed utáni. – Olv. közös v. szerint (14. Szombat. a Sztköt. köny. kanonok. fehér 1 + MISE: saját.24 29 – Saját egyet. MAGYARORSZÁG FÕVÉDÕSZENTJE. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gocs György tb. a FÜ-rõl. saját.17 24 – Mt 7. szerz.

21. + MISE: saját. – Olv.23-26 Sz: 1Tessz 2.1-8 – Mt 23.-ról.14-30 .: Függ.1-8 – Mt 25. ZSO: az évk. zsoltárhét. Ed utáni. vas. Hitvallás.19-23 – Róm 11. köny.42-51 P: 1Tessz 4.1-13 Sz: 1Tessz 4.9-13 – Mt 23. Ed a vas. vas.33-36 – Mt 16.8b-10 – Mt 23. Oi: TeDeum.9-11 – Mt 25.-ról. I. Bi: vas. IV. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 1. I.AUGUSZTUS 181 I.27-32 Cs: 1Tessz 3. évk.13-22 K: 1Tessz 2.1-5. Ben. pref.: Iz 22.13-20 – Egyet. VASÁRNAP. Magn-ant.és Magn-ant: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 21.7-13 – Mt 24. Dicsõség.

v. Sz. Mária I.182 AUGUSZTUS 22. MISE: szabadon választható. pref. Hétfõ. Vagy: Limai Szent Róza szûz. 23. Rózáról: szüzek. saját. közös v. fehér Szt. fehér 2 MISE: saját. pref. Köznap. kanonok. Boldogságos Szûz Mária királynõ. újpalotai plébános (1994) .-ról vagy az e-ról. II. esperes. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Novák Kálmán tb. mfsz. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Rácz Miklós tb. váradszentmártoni plebános (1968) zöld 3 Kedd. köny. E ZSO: az E-ról.

pref. pref. Vagy: Szent Lajos. e ZSO: az évk. közös v.-ról – Vagy: az e-ok egyikérõl. Köznap.: Jel 21. fehér fehér Szt. Lajosról: szentek ált. Dicsõség. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök.AUGUSZTUS 183 Szerda. saját. saját. köny. közn.. II. mfsz. 25. e Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap. köny. v. Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .9b – Jn 1. 24. apostol. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját.45-51 – Egyet. Józsefrõl: nevelõk v. SZENT BERTALAN APOSTOL. lelkipászt. (Hitvallás nincs). Ü ZSO: az Ü-rõl. MISE: szabadon választható. I. közös v. – Olv. mfsz. köny.

mfsz. zöld 3 AUGUSZTUS Péntek. † Köznap. saját részekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. Szent Mónika. asszonyok. E ZSO: az E-ról. ZSO: az évk.-ról MISE: szabadon választható. Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. közn. pref közös v. saját. fehér 2 MISE: Szt.184 26.

-ról.31-37 Sz: Kol 1. Dicsõség.1-5 Premontrei Rend: SZENT ÁGOSTON püspök. IV. évk. az arról szóló alkalmi v.1-8 – Lk 4. Oi: TeDeum.38-44 Cs: Kol 1. zöld 1 ÉVKÖZI 22. zsoltárhét.7-9 – Róm 12. FÜ.9-14 – Lk 5. Bi: vas. ott mondható egy. pref. Ben. ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. VASÁRNAP. Hitvallás.és Magn-ant. Hitvallás.13-17 – Lk 4. I.1-11 P: Kol 1.: Függ.21-27 – Egyet.: Függ. IV. . hálaadó mise. vas.AUGUSZTUS 185 II. Ed a vas.14-20 – Lk 5.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 4. Hitvallás. Dicsõség. vas.: Jer 20. vas. Magn-ant. – Olv. köny. + MISE: saját. 28.1-2 – Mt 16.-ról. pref. mfsz. ZSO: az évk. Ma van a terménybetakarítási ünnepség.16-30 K: 1Tessz 5. (Dicsõség. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik meg. Ed utáni. pref.21-23 – Lk 6.33-39 Sz: Kol 1. I. évk. 9-11 – Lk 4.1-6.

: Jer 1. vagy mfsz. köny. E ZSO: a E-ról fehér 2 MISE: szüzek. vértanú..-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Gebra Mihály pap. szûz. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. MISE: szabadon választható. pref saját. E ZSO: az E-ról. közn.17 19 – Mk 6.17 29 – Saját egyet. saját részekkel.186 AUGUSZTUS 29. Premontrei Rend: Boldog Broniszláva szûz. Keresztelõ Szent János vértanúsága. Köznap. ZSO: az évk. fehér 2 MISE: saját. Hétfõ. szám). v. . Olv. mfsz. zöld 3 Kedd. vtk. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. pref. az új Szent szerint (6.

AUGUSZTUS 31. MISE: szabadon választható. közn. zöld 3 187 Szerda. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap.-ról.

1. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. pref. ZSO: az évk. közn. mondható Vo.188 SZEPTEMBER SZEPTEMBER Általános szándék (A tanerõk): Hogy a tanárok és tanítók tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet. és hiteles erkölcsi és lelki értékekre neveljenek. papi-szerzetesi hivatásokért.-ról. zöld 3 fehér Csütörtök. Köznap. és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét. Krisztus Fõpapról v. kar. Missziós szándék (Az egyház Ázsiában): Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltõ közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot.

fehér 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vtk. Gruyer János és Rogue Péter missziós papok. MISE: szabadon választható.. vértanúk. E ZSO: az E-ról. 3. mfsz. vtk. pref. Sz. mondható egy Vo. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl.-ról. v II. közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Francois Lajos. Szent Katalin telepi plébános (2000) . Vincés Nõvérek igazgatója. zöld 3 fehér 189 Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dusik Tibor C. mondható elsõpénteki Vo. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. könyörgés saját. Sz. saját részekkel. saját. Szombat. Mária I. pref. Jézus Szívérõl.SZEPTEMBER 2. † Köznap ZSO: az évk.M. közn. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. pref. pref közös v.

I. – Olv.-ról. évk. 4.6-15 – Lk 6. Magn-ant: Függ.12-19 Sz.3 – Lk 6. Ed utáni.43-49 .7-9 – L: Róm 13. köny. Bi: vas. IV.12-17 – Lk 6. Dicsõség. Kol 3.27-38 P: 1Tim 1. vas. Hitvallás. Oi: TeDeum. zöld 1 ÉVKÖZI 23.8-10 – Ev Mt 18.és Magn-ant: Függ. zsoltárhét. Ed a vas. VASÁRNAP.1-11 – Lk 6.1-2. 12-14 – Lk 6.-ról.15-20 – Egyet.6-11 K: Kol 2. vas. Ben.190 SZEPTEMBER III. I.24-2.20-26 Cs: Kol 3.15-17 – Lk 6. IV.: Ez 33. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kol 1. + MISE: saját. pref. ZSO: az évk.39-42 Sz: 1Tim 1.

amelynek az a hivatása. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. mfsz. ZSO: az évk. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot.-ról. Könyörgés: Istenünk. 5.-ról. zöld 3 Kedd. pref. október 19-én Rómában boldoggá avatta. Csak votívmisével ünnepelhetõ. hogy a keresztfára feszített. 6. II. augusztus 27-én született Skopjében. MISE: szabadon választható. 1929–1946 között elõkelõ hindu leányokat tanított. haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szûz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910. közös v. fehér Kalkuttai Boldog Teréz: szüzek v. mivel emléknapja csak a Szeretet Misszionáriusai számára lett jóváhagyva.SZEPTEMBER 191 zöld 3 Hétfõ. te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad. Az írországi Lorettói Boldogságos Szûz Mária Rendbe lépett. Járja Kalkutta nyomornegyedeit és a nyomorgók megsegítésére 1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét. . hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon. szeptember 5-én halt meg. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Isten mindörökkön-örökké. Valami nagyon szépet akart tenni Istenért. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. Bélteky Ferenc (1968) általános helynök. akiknek Indiában is volt missziós telepük. közn. Amen. Köznap. nõk. Közbenjárására add. szerz. hogy szenvedõ testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. 1997. közn. Édesapja módos kereskedõ volt. amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. János Pál pápa 2003. Köznap.

18 23 v.: Mik 5.: Bölcs 3.1-16. ISTVÁN ÉS MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK. esperes. – Olv. KASSAI VÉRTANÚK. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. (Hitvallás nincs). Ü ZSO: az Ü-rõl. fehér 1 MISE: saját. – Róm 8. monospetri plébános (1982) 8. Oi: TeDeum. sem a kül. – Olv. II. pref. Ma nem mondható a IV.1-9 – Mt 10.18-23 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Újváry László Ödön tb. pref. Csütörtök. SZENT MÁRK. sem a kül.28-33 Nem mondható a IV. Mária I. vért. v. köny.192 7. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Sz. Mt 1. ima. alkalmakra szólók. SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE – KISBOLDOGASSZONY.28-30 – Mt 1. MISE: saját. Ü ZSO: az Ü-rõl. euk. (Hitvallás nincs). euk. alkalmakra szólók. Dicsõség. Dicsõség.1-4 v. ima.

MISE: szabadon választható. ZSO: az évk.-ról. Köznap.. közn. Rodriguez Szent Alfonz. saját. – vagy az e-ról. Könyörgés: Istenünk. hithird. majd belépett Jézus Társaságába. fehér Szt.SZEPTEMBER 193 zöld 3 Péntek. június 23-án született a spanyolországi Verdúban. aki portástestvér volt a mallorcai kollégiumban. közös zsolozsmáját. A barcelonai egyetemen tudományos és mûvészeti tanulmányokat folytatott. A kolumbiai Carteganában halt meg 1654. v. közn. 10. ahol – fogadalma szerint – egészen haláláig apostolkodott a négerek között. zöld 3 Szombat.-ról. szentek I v. mfsz. e ZSO: az évk. e. II. vehetjük a lelkipászt. te Claver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára hívtad. különösen is buzdította a missziós hivatásra. pref. Vagy: Claver Szent Péter áldozópap. és erõt adtál neki arra. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Claver Szent Péter 1580. hogy mindig azt keressük. Közbenjárására add meg nekünk. köny. közös v. (Claver Szent Péter nem szerepel. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: Szerzetesek közös. hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Péterrõl: lelkipászt.) MISE: szabadon választható. A mi Urunk Jézus Krisztus… Vincés család: Boldog Friederic Ozaman pap. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Pappá szentelése után a kolumbiai misszióba került. † Köznap. 9. szeptember 8-án. Szûz Mária közös miséibõl. ami kedves elõtted. pref. felebarátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük.

28.1-10 K: 1Tim 3.194 SZEPTEMBER IV. – Olv: Sirák 27. I.13-16 – Lk 8. IV. IV. a vas.1-3 Sz: 1Tim 6. évk.1-8 – Lk 7. vas.21-35 – Egyet.11-17 Sz: 1Tim 3. zöld 1 ÉVKÖZI 24. zsoltárhét.1-13 – Lk 7. Bi: vas. Magn-ant: Függ.31-35 Cs: 1Tim 4.-ról. + MISE: saját. Hitvallás. köny.14-16 – Lk 7. Ben. Ed. pref. Oi: TeDeum. VASÁRNAP.7-9 Ev Mt 18.2c-12 – Lk 8. Dicsõség. 11.-ról. vas.36-50 P: 1Tim 6. 9Róm 14.és Magn-ant: Függ. Ed utáni.33. ZSO: az évk.4-15 . I.12-16 – Lk 7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tim 2.

Szûz Mária szent neve. saját könyörgésekkel. század óta a Mária születésnapja utáni 14. Sz. napon tartották. v. pref. A mi Urunk Jézus Krisztus. 2000.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Könyörgés: Mindenható Istenünk. Ince pápa az egész Egyház számára elrendelte annak emlékére. közös v. az õ közbenjárására nyerjék el irgalmasságod jótéteményeit. Ünneplése 1969-ben kimaradt az általános római naptárból. egyht. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító. hogy mindazok. Amen. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. I. II János Pál pápa az új Római misekönyv kiadásakor. Mária. 13. Boldog XI. hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. saját. április 10-én újra bevezette az egész Egyház számára. II. de a magyar és német nyelvterületen továbbra is megmaradt. Isten midörökkön-örökké. add. pref.SZEPTEMBER 195 12. veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Kedd. akik a Boldogságos Szûz Mária dicsõséges szent nevét tisztelik. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: püspök v. a te Fiad által. Hétfõ. aki. köny. Nagyvárad is 1692-ben szabadult fel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szûz Mária neve ünnepét a spanyolországi Cuenca Egyházmegyében már a 14. mfsz. Ezután a gyõzelem után kezdõdött Magyarország felszabadítása is a török iga alól. E ZSO: az E-ról.

6-11 – Jn 3. (Hitvallás nincs). Fil 2.4-9 v.: Zsid 5. saját. Ma nem mondható a IV. fehér 2 MISE: saját. szerint (16. .13-17 – Saját egyet.: Szám 21. sem a kül. Oi: TeDeum. szám).7-8 – Jn 19. köny. pref. – Olv. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. – Olv. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA. Dicsõség. ima. Hitvallás. Csütörtök. Lk 2. pref.25-27 v.33-35 – Egyet. v. a Sztköt. Mária I. köny. Szûz Mária I. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. Ü ZSO: az Ü-rõl. pref. Sz. Fájdalmas Szûzanya. euk. Mise: saját. alkalmakra szólók. E ZSO: az E-ról.196 14. Dicsõség. vagy II. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: FÁJDALMAS SZÛZANYA. II.

közös v. saját. E ZSO: az E-ról. Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek László tb. e ZSO: az évk.. Köznap. mfsz. Péntek.SZEPTEMBER 197 16. v.-ról. közös v. váradvelencei plébános (1974) zöld 3 Szombat. Szûz Mária közös miséibõl. esperes. köny. püspökök. pref. mfsz. – vagy az e-ról MISE: szabadon választható. piros 2 MISE: vért. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . † Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk. pref. egyht. Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. közn. fehér fehér Szent Róbertrõl: püspökök v. saját könyörgésekkel. 17. e.

1-6 – Lk K: Ezd 6.7-9 9.12b. a vas. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ezd 1.-ról. Ed. Bi: vas.és Magn-ant: Függ. Agg 2. évk.19-21 9.1b-10 – Lk Sz: Zak 2.18-22 9. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: templom szentelés B.27a – Mt 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZÉKTEMPLOM FELSZENTELÉSE.-ról. 10-11a – Lk 8.1-6 9.1-8 – Lk P. zöld 1 ÉVKÖZI 25. IV. VASÁRNAP. Magn-ant: Függ.198 SZEPTEMBER I. I. Oi: TeDeum.1-5. köny.44b-45 . 18. I. Dicsõség.20 – Filem 20c-24. IV. Dicsõség. Ben. Hitvallás. pref.5-9 – Lk Cs: Agg 1. vas.1-16a – Egyet. 14-20 – Lk Sz: Ezd 9. + MISE: saját. vas.: Iz 55.16-18 8. Hitvallás.6-9. zsoltárhét. ZSO: az évk. – Olv.7-8. Ed utáni.

püspökök. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról. köny. pref. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. zöld 3 piros 199 Hétfõ. Köznap. – Vagy: az e-ról. koreai vértanúk. közös v. piros 2 MISE: saját. v. Kim Taegon Szent András áldozópap. mfsz. közn. közös v. mfsz. Szent Januáriuszról: egy vért. Csong Haszang Szent Pál és társaik.SZEPTEMBER 19. Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. pref.

: Ef 4. piros 1 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tauszik H. köny. (Hitvallás nincs).9-13 – Egyet. – Olv.-ról. ZSO: az évk. apost. Ma nem mondható a IV. I. zöld 3 Csütörtök. templomigazgató 22. alkalmakra szólók.11-13 – Mt 9.200 SZEPTEMBER Szerda. euk. Dicsõség. MISE: szabadon választható. ima.1-7. sem a kül. pref. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. Ü ZSO: az Ü-rõl. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. 21. Praem. Köznap. Oi: TeDeum. József Alajos O. v. (1992) igazgató tanár.

1968. pref. ima. Giovanni Rotondoban. euk. te Szent Pió áldozópapodnak megadtad azt a kegyelmet. Fõleg az apulai San Giovanni Rotondóban teljesített szolgálatot nagy odaadással. a Benevento melletti Pietrelcina faluban született 1887.1-9 – Mt 10.: Bölcs 3. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Közbenjárására add. saját könyörgésekkel. mfsz.. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. piros 1 MISE: egy vért. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Olaszországban. közös v. fehér 2 MISE: lelkipászt. a bûnbánok gyóntatásában. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ahol 1910. vért.28-33 – Egyet. Szombat. Amen. hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében. Ü ZSO: az Ü-rõl. püspökök. köny. Kapucinus szerzetes lett. János Pál pápa 1999. sem a kül. és így feltámadásának dicsõségében is részesüljünk. Oi: TeDeum. Isten mindörökkön-örökké. hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében. szeptember 23-án halt meg S. v. A hivek lelki vezetésében. vehetõ a szerzetesek közös zso-ja. június 16-án szentté avatta Rómában a világ minden tájáról összegyûlt hívek jelenlétében. május 2-án boldoggá és 2002. Könyörgés: Mindenható. Dicsõség. Ma nem mondható a IV. alkalmakra szólók. örök Isten. pref.SZEPTEMBER 201 23. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ. augusztus 10-én szentelték pappá. a betegek és szegények iránti gondoskodásban buzgólkodott. május 25-én. Péntek. II. E ZSO: nem szerepel. (Hitvallás nincs). † Pietrelcinai Szent Pio áldozópap. 24.

Dicsõség. Bi: vas. Ed a vas. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedõ helyre. Ma van a Szentírás vasárnapja. IV.1-12 10. Ed utáni. ZSO: az évk.46-50 9. zsoltárhét. vas.: Ez 18. – Olv. Hitvallás. 5-6. I. zöld 1 ÉVKÖZI 26. + MISE: saját. IV.51-56 9. hogy a hívek tiszteleghessenek elõtte. köny. évk. 2. I. pref.-ról. Ben. VASÁRNAP.1-8 – Lk Cs: Neh 8.5-12. Magn-ant: Függ.57-62 10.és Magn-ant: Függ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zak 8.17-24 .13-16 10.1-4a.1-5 – Mt 21.-ról. Oi: TeDeum. vas.1-11 v. 25.15-22 – Lk Sz: Bár 4. 7b-12 – Lk P: Bár 1.28-32– Egyet.25-28 – Fil 2. A lelkipásztorok ma buzdítsák a híveket a Szentírás olvasására. 27-29 – Lk 9.20-23 – Lk Sz: Neh 2.1-8 – Lk K: Zak 8.202 SZEPTEMBER II.

† Binder György tb. hegyközcsatári plébános (2007) . vért. közn. Páli Szent Vince áldozópap. Köznap. – Vagy: az e-ról. MISE: szabadon választható. mfsz. fehér 1 MISE: saját. ALAPITÓ. Dicsõség. közös v. Kedd. pref. közös v. mfsz. esperes. FÜ ZSO: a FÜ-ról Oi: TeDeum.-ról. Kozma és Damjánról: több vért. saját könyörgésekkel. e ZSO: az évk. Szt. pref. Hitvallás. zöld 3 piros 203 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP. fehér 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról saját részek..SZEPTEMBER 26. Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. pref.

alkalmakra szólók.-ról. Oi: TeDeum. vért. Dicsõség. fehér 1 MISE: saját. – Olv. angyalok. vért. Ü ZSO: az Ü-rõl. SZENT MIHÁLY. váradõsi plébános (1986) 29.47-51 – Egyet. piros piros Szt. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † I. euk. Csütörtök.. köny.9-10. közös v. e ZSO: az évk. Lõrinc és társairól: több vért. 28. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten szolgája MÁRTON ÁRON Püspök (1980) . Vagy: Szent Vencel vértanú.. ima. Köznap. JÁNOS PÁL pápa (1978) † Dr. Ma nem mondható a IV. Szt. Jel 12. (Hitvallás nincs). pref. Vencelrõl: egy vért. MISE: szabadon választható. közös v. köny. sem a kül. SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FÕANGYALOK. saját. Ópalotay János apát kanonok. pref. pref.7-12a – Jn 1.13 14 v. – Vagy: az e-ok egyikérõl. saját.204 SZEPTEMBER zöld 3 Szerda.: Dán 7. e Vagy: Ruiz Szent Lõrinc és társai Fülöp-szigeteki vértanúk. közn.

közös v.SZEPTEMBER 205 30. Péntek. mfsz. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját. † Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító.

pref. Missziós szándék (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt. és a missziós tevékenység támogatása imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósuljon meg. v. közös v.206 OKTÓBER OKTÓBER Általános szándék (Végsõ szakaszban levõ betegek): Hogy életük végsõ szakaszában levõ betegek szenvedéseikben támogatást nyerjenek az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete által. Szombat. mondható Vo. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. mfsz. E ZSO: az E-ról. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz és egyháztanító. fehér 2 MISE: saját.. Sz. 1. II. Sz. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Mária I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref.

ZSO: az évk.4. IV. a vas. + MISE: saját.1-2.27-28 . Magn-ant. köny.38-42 Sz: Jón 4. Hitvallás. IV.1-2 – Lk 11. Ed utáni.11 – Lk 10.és Magn-ant.: Függ. 12-21 – Lk 11. vas. Ed. I. 2. Bi: vas. pref.15-26 Sz: Jo 3.1-11 – Lk 11.OKTÓBER 207 III. Oi: TeDeum.13-15. vas.: Függ.2.-ról.1-4 Cs: Mal 3. 33-43 – Egyet. zsoltárhét I.-ról.1-10 – Lk 10. Dicsõség.1-7 – Fil 4.6-9 – Mt 21. 2a – Lk 11.25-37 K: Jón 3. zöld 1 ÉVKÖZI 27. évk.: Iz 5. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jón 1.13. VASÁRNAP. Ben.5-13 P: Jo 1.

28-33. püspök. vértanúk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. köny. fehér 2 MISE: szerz. saját könyörgéssel. saját könyörgésekkel. mfsz. (Hitvallás nincs) – Egy.208 OKTÓBER Hétfõ. Kedd. E ZSO: az E-rõl. Ü ZSO: az Ü-rõl. saját könyörgéssel fehér 2 MISE: Dicsõség. Lecke 1Pét 3. Assisi Szent Ferenc. pref. pref. Ev: Mt 10. saját. közös v. 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ferences Család: ASSISI SZENT FERENC rendalapító. Dicsõség. mfsz. köny. közös v. pref.14-17.. . Hiszekegy. BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD vértanú. Egy vértanúról.

saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. – Vagy: az e-ról.-ról. pref.M. Köznap. zöld 3 209 Szerda. szerz.F. Vagy: Szent Brúnó áldozópap. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható.OKTÓBER 5. mfsz. e ZSO: az évk. zsibói plébános (1974) . fehér Szt. Angi Csaba O. Brúnóról: lelkipászt. ZSO: az évk. 6. v. közn. közn.-ról. közös v. Köznap.

MAGYAROK NAGYASSZONYA. pref. Ed. Ed. Péntek. E ZSO: az E-ról. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. † Rózsafüzér Királynõje.210 OKTÓBER 7. v.26-28 – Egyet. Jézus Szívérõl.4-7 – Lk 1.: Sir 24. II. v. Mária I. Mária I. saját. I. Sz. MAGYARORSZÁG FÕPÁTRÓNÁJA. utáni. II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 1 MISE: saját. Oi: TeDeum. fehér 2 MISE: saját. a FÜ-rõl. Szombat. 8. köny. Bi: vas. Hitvallás. pref. Sz.23-31 – Gal 4. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. mondható egy Vo. saját részek. SZÛZ MÁRIA. pref. – Olv.

a vas. I.19-20 – Mt 22. zöld 1 ÉVKÖZI 28.29-32 K: Róm 1.13.47-54 P: Róm 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 1.-ról. Hitvallás. VASÁRNAP.: Iz 25. évk. + MISE: saját. Bi: vas.: Függ. köny.1-8 – Lk 12. Ed. ZSO: az évk. pref.1-7 Sz: Róm 4. IV. 9.37-41 Sz: Róm 2. zsoltárhét I.12-14. vas.16-25 – Lk 11.1-11 – Lk 11.21-30 a – Lk 11. PIUSZ pápa (1958) . Ed utáni.6-10a – Fil 4.OKTÓBER 211 IV. 16-18 – Lk 12. Ben.1-7 – Lk 11. Oi: TeDeum. IV.42-46 Cs: Róm 3.-ról.1-14 – Egyet.: Függ.és Magn-ant. – Olv. Magn-ant. Dicsõség. vas.8-12 † XII.

pref. 1904. 1958. szeptember 3-án avatta boldoggá. október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában meghirdeti a II. Ünnepét II. Nálunk votívmisével ünnepelhetõ. II. Közbenjárására add. június 3-án halt meg. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét. érsekké nevezik ki. mivel nem kötelezõ emléknapja még csak a Római és Bergamói Egyházmegye számára lett jóváhagyva. Egy lélek naplója. és Bulgáriában kezdi diplomáciai szolgálatát apostoli vizitátorként. Köznap. világháborúban tábori lelkész. a te Fiad… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Papp Endre tb. amely magyarul is megjelent.212 10. november 25-én egyszerû földmûves családban. közn. Az I. esperes.-ról. (1967) . zöld 3 OKTÓBER Hétfõ. Vatikáni Zsinat összehívását. 11. János pápa. A mui Urunk Jézus Krisztus. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd.-ról. Könyörgés: Mindenható. Bergamoban és Rómában tanult. Angelo Giuseppe Roncalli Bergamo melletti Sotto il Monte-ben született 1881. 1963. Vagy: Boldog XXIII. 1959. amelyet 1962. 1925-ben c. ZSO: az évk. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka lett. augusztus 1-én szentelték pappá. János Pál pápa a Zsinat megnyitásának napjára helyezte. fehér Boldog Jánosról: Pápák. János pápa életében az egész világ elõtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. MISE: szabadon választható. közös v. mfsz. október 28-án választották Szent Péter utódává. te Boldog XXIII. hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. közn. Köznap. ZSO: az évk. majd 1935-tõl Törökországban és Görögországban apostoli delegátusként müködik. János Pál pápa 2000. Különbözõ feladatokat lát el Rómában. 1944 decemberétõl Franciaországban pápai nuncius. örök Isten. MISE: szabadon választható.

ZSO: az évk. MISE: szabadon választható.OKTÓBER 12. zöld 3 213 Szerda. közn. közn. zöld 3 Csütörtök. MISE: szabadon választható. Köznap. Köznap.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. ZSO: az évk.-ról.

Kallixtusz pápa és vértanú. 14. E ZSO: az évk. pápák. † Köznap.214 OKTÓBER zöld 3 Péntek. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. mfsz. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és egyháztanító. közös v. piros Szt. mfsz. zöld 3 Szombat. közn. saját. pref. E ZSO: az E-ról. v. Kallixtuszról: vért. saját részek MISE: saját. Vagy: Szent I. közös v.

1-5b – Mt 22.-ról Magn-ant.15-21 – Egyet. pref.18-25 a Sz: Róm 8. Ben.és Magn-ant. VASÁRNAP. évk. 20b-21 Sz: Róm 6. IV.: Függ. – Olv. ZSO: az évk. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 4.49-53 12.12.13-21 12. Hitvallás. zöld 1 ÉVKÖZI 29.1.39-48 12. 45. 15b.OKTÓBER 215 I.4-6 – 1Tessz 1. Bi: vas. vas.: IV. Oi: TeDeum.12-18 Cs: Róm 6.35-38 12. I.1-11 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 12. vas. + MISE: saját. Ed utáni.1-9 .54-59 13. Dicsõség. 17-19.-ról. I.: Iz. 16.19-23 P: Róm 7. Ed a vs. zsoltárhét.20-25 K: Róm 5.

Dicsõség. Ma nem mondható a IV. euk.1-9 – Egyet. pref. piros 1 MISE: saját. pref. alkalmakra szólók. Hétfõ. I.9-17a – Lk 10.: 2Tim 4. ima sem a kül.216 OKTÓBER 17. v. (Hitvallás nincs). mfsz. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. Ü ZSO: az Ü-rõl. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA. Kedd. II. apost. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. Oi: TeDeum. közös v. piros 2 MISE: saját. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny.

E ZSO: az E-ról. pref. Köznap. MISE: szabadon választható. közös v. Szt. zöld 3 piros fehér 217 Szerda. hithird. Szt. – Vagy az e-ok egyikérõl. zöld 3 Csütörtök. köny. e ZSO: az évközi közn. János és Izsák és társaikról: vért. mfsz. kanonok. MISE: szabadon választható. saját. ZSO: az évk.OKTÓBER 19. v. mfsz. pref. lelkipászt. mfsz. Köznap. közös v. Vagy: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik észak-amerikai vértanúk. v. . pref.-ról. Pálról: saját. saját. fehér 2 MISE: szerzt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. közn.-ról. köny. e Vagy: Keresztes Szent Pál áldozópap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Kern Jakab prem.

pref. Ezután Madeira szigetére számûzik. hogy áldozzam föl életemet a rám bízottakért!“ mondotta halála elõtt. Isten nyolc gyermekkel áldotta meg õket. Károly apostoli király. fehér Boldog IV. és a ránk bízottakkal együtt eljussunk hozzád. április 1-én. 1921-ben két alkalommal is sikertelen kisérletet tesz a magyar trón elfoglalására. Ekkor Svájcban telepedett le. Dicsõség (Hitvallás nincs) . rágalmakkal gyalázva 35 évesen meghalt. november 21-én koronázták Ausztria császárává és december 30-án Budapesten pedig Magyarország apostoli királyává. Könyörgés: Gondviselõ Istenünk. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben. 1911. Funchalban tulajdonától és minden földi biztonságtól megfosztva. világháború után 1919-ben elûzik hazajából. augusztus 17-én született. 21. mfsz. vagy: Boldog IV. október 21-én feleségül vette Bourbon-Pármai Zita hercegnõt. Károly apostoli király rövid életében. Isten mindörökkön-örökké. hazugságokkal. hitvallók. Orsolya Rend: SZENT ORSOLYA szûz. „Isten azt kéri tõlem. hogy az õ hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben. Itt 1922. † Köznap. II János Pál pápa Rómában avatta boldoggá 2004. közn. 1887.218 OKTÓBER zöld 3 Péntek. fehér 1 MISE: saját köny. szeretõ és gondos hitves és családapa törekedett Isten akaratának a teljesítésére. 1916. rövid uralkodása alatt mint a békét keresõ és akaró császár és király. Károlyról. e ZSO: az évk. mindig nyitva álljon elõtted szívünk hajléka. Segíts kérünk. Az I. október 3-án. az örök boldogság honába. MISE: szabadon választható.-ról. te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szûz Mária és Szent István országát. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Habsburg uralkodó házból való Boldog IV. pref. Ü ZSO: az Ü-rõl. szentek.

Hitvallás. szent. ZSO: az évk. Ed utáni. közn. Nem mondható a IV. köny. 22. A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak napja nem ismeretes). Ed a FÜ-rõl. euk. saját. sem a kül alkalmakra szólók. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Dicsõség. A. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Szûz Mária közös miséibõl.-ról.-bõl – Egyet. evangélium szabadon választva a Sztköt. Szombat. pref.OKTÓBER 219 A felszentelt templomokban: (ha azok napja nem ismeretes) I. FÜ fehér 1 MISE: templ. Ima. zöld 3 MISE: szabadon választható. szentlecke. Köznap. Bi: vas. – Olv: olvasmány. e. évf.

11-12.és Magn-ant.7-11 14. vas. szentlecke. évk. Ed. Ben. Ed utáni. I. zsoltárhét I.-ról. pref. Dicsõség. Hitvallás.12-17 – K: Róm 8.26-30 – Cs: Róm 8. VASÁRNAP. 23.1-2a.1. + MISE: saját. evangélium az alkalmi kötetbõl választhatók. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról. IV. – Olv.: Függ. köny. 25-29 – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 13. Ma van a missziós vasárnap.10-17 13. A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba. Magn-ant. köny. zöld 1 fehér ÉVKÖZI 30. Hitvallás. Dicsõség.18-25 – Sz: Róm 8. vas. Oi: TeDeum.220 OKTÓBER II.1-5 – Sz: Róm 11.34-40 – Egyet. IV. Bi: vas. a vas. pref.5c-10 – Mt 22.: Kiv 22.21-27 – 1Tessz 1.-ról.: olvasmány.22-30 13. évk.18-21 13. – Egyet.: Függ.1.31b-39 – P: Róm 9. Mondható alkalmi MISE „Az evangélium terjedéséért a népek között“ (M 848).31-35 14. ZSO: az évk. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 8.7-11 . vas.

Szent Antal Máriáról: hithird. közös v. Köznap. saját könyörgésekkel. v. – Vagy: az e-ról. mfsz. FIEDLER ISTVÁN szatmár nagyváradi megyéspüspök (1957) . Szent Mór püspök. Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök.OKTÓBER 24. saját. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. püspökök. E ZSO: az E-ról. zöld 3 fehér 221 Hétfõ. e ZSO: az évk. pref. fehér 2 MISE: püspökök.-ról. Kedd. pref. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25. köny. közös v.

zöld 3 OKTÓBER Szerda. ZSO: az évk. zöld 3 Csütörtök.-ról. köny: saját. 27. ZSO: az évk. pref.-ról. MISE: szabadon választható. mfsz.222 26. Köznap. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Gilbert apát. közn. E ZSO: az E-ról fehér 2 szerz. közn. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

OKTÓBER

223

Péntek. † SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef. 2,19-22 – Lk 6,12-19 – egyet. köny.
28.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható

fehér

Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

29.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Tombory Béla a váradössi templom építõje, újvárosi kisegítõ (1976)

224

OKTÓBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

30.
zöld 1

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mal 1,14b. 2,
2b. 8-10 – 1Tessz 2,7b-9. 13. – Mt 23,1-12 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,29-36
– Lk 14,12-14
K: Róm 12,5-16 a
– Lk 14,15-24
Sz: Róm 13,8-10
– Lk 14,25-33
Cs: Róm 14,7-12
– Lk 15,1-10
P: Róm 15,14-21
– Lk 16,1-8
Sz: Róm 16,3-9. 22-27 – Lk 16,9-15

OKTÓBER
31.

zöld 3
piros

225

Hétfõ. Köznap.
Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.
Boldog Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori
Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög
katolikus magyar családban. Érettségi után a Collegium Germanicum
Hungaricum, majd a Russicum növendékeként Rómában tanul a
Gregoriana egyetemen. Rómában szentelték pappá 1936. december
25-én. 1938-tól paróchus, majd 1939 õszétõl spirituális az Ungvári
Papnevelõ Intézetben és teológiai tanár az ottani Hittudományi
Fõiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak
érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ugváron. Jelmondata:
„Szeretlek téged, Uram, én erõsségem, az Úr az én erõsségem, és
oltalmam.“ A második világháború után megkezdõdött a keleti ritusú
katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaiknak az elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához
csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdõdött
a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Õt mint a Munkácsi
Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérõit 1947 október végén,
a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve
teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították,
ahol az államrendõrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-jén
megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság
és hivek számára. 28 görög katolikus vértanú-társával 2001. június 27-én
Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János
liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
Könyörgés: Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
több nemzetiségû híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás
nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény
életünkben mi is hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus…

226

NOVEMBER

NOVEMBER
Általános szándék (Keleti katolikus egyházak): Hogy a keleti katolikus
egyházak tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék,
mint az egész Egyházat megilletõ lelki gazdagságot.
Missziós szándék (Igazságosság és kiengesztelõdés Afrikában): Hogy
az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erõt ahhoz, hogy
megvalósítsa a kiengesztelõdésben és igazságosságban való elõrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
1.

Kedd. MINDENSZENTEK. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2 4.9-14 –
1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (20. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után
elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, és más ájtatossági gyakorlat továbbra
is megtartható.
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1–8 ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ nap delétõl a halottak napját
követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ vagy
következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NOVEMBER

227

2.

Szerda. HALOTTAK NAPJA.
ZSO: a mai napról és a halottak közös zsolozsmájából.
viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a
fekete gyászmisék kötetébõl szabadon választva. – Egyet. köny.
A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euk.
ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat.
Egyiket a plébánosok a hívekért, mások bárkiért felajánlhatják és ezért
stipendiumot is vehetnek fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat
a pápa szándékára kell mondaniuk.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Csütörtök. Köznap.
Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

fehér

Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

viola

Minden plébánia templomban:
MISE: az egyházmegye meghalt Püspökeiért és a Kanonokjaiért.

3.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

fehér 2 MISE: lelkipászt. alkalmazottaiért. † Borromeo Szent Károly püspök. köny. mfsz. pref.7-17 v. Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt papjaiért. (Hitvallás nincs). mfsz. Szombat. euk. a Sztköt.35-40 – saját egyet. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szûcs Sándor zilahi plebános (1978) 5.: Bölcs 4. saját könyörgésekkel. ima. sem a kül. fehér viola Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . szerint (21. SZENT IMRE HERCEG. Dicsõség. fehér 1 MISE: saját. közös v. E ZSO: az E-ról. kántoraiért. Ma nem mondható elsõszombati votív mise Ma nem mondható a IV. alkalmakra szólók. pref. v. Ü ZSO a Ü-rõl. szám).28-30 – Lk 12. – Olv.228 NOVEMBER 4. Róm 8. püspökök. mondható elsõpénteki Vo. Jézus Szívérõl. pref. Péntek.

Magn-ant. Bi: vas. 6. – Olv.: Függ. I. Dicsõség. pref. VASÁRNAP.11-19 17.1-13 – Egyet.9 – Lk Sz: Bölcs 6.7-10 17.14-16.1 – Lk P: Bölcs 13. évk. – Mt 25. köny.13-17 – 1Tessz 4. Ed. 6-9 – Lk 17. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bölcs 1. Hitvallás.1-7 – Lk K: Bölcs 2.-ról.: Bölcs 6.26-37 18.-ról. Oi: TeDeum. Ed utáni.12-18. IV.1-8 .: Függ.2-12 – Lk Cs: Bölcs 7. zsoltárhét I.22-8.20-25 17. Ben.1-9 – Lk Sz: Bölcs 18. a vas. + MISE: saját.23-3. vas.és Magn-ant. vas.NOVEMBER 229 IV. 19. IV.1-6 17. zöld 1 ÉVKÖZI 32.

ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hermann István tb. zöld 3 Kedd.230 NOVEMBER zöld 3 Hétfõ. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8. Köznap. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható.-ról. közn. viola Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt Jótevõiért.-ról. 7. közn. tasnádi plébános (2003) † Dunay Miklós hegyközcsatári plébános (1993) . MISE: szabadon választható. kanonok.

9. közös v.9b 11. pref. (Hitvallás nincs). saját könyörgésekkel. alkalmakra szólók.13-22 – Egyet. ima. Oi: TeDeum.. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hutás Pongrác Zoltán O. Ma nem mondható a IV. Csütörtök. – Olv. A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE. Dicsõség. fehér 1 MISE: templ. 1Kor 3. Ü ZSO: az Ü-rõl.: Ez 47.8 9. kanonok. egyht.12 v. E ZSO: az E-ról. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10.1 2. pref. Praem.NOVEMBER 231 Szerda. sem a kül. templomigazgató (1985) . euk. szent évf. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító. saját. B. fehér 2 MISE: pápák v.16-17 – Jn 2. köny.

Gerinczy Pál O. E ZSO: az E-ról saját. pref. fehér 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. mfsz. Szent Jozafát püspök és vértanú. Dr. pref. piros 2 MISE: egy vért. Praem. † Tours-i Szent Márton püspök. E ZSO: az E-ról saját. prépost prelátus (1965) 12. közös v.232 NOVEMBER 11. Péntek. mfsz. Szombat.

52-59 – Lk 19. Magn-ant.27-40 Premontrei Rend: Premontrei Kanonokrend minden szentje. belényesi plébános (1989) . 20-31 – Lk 19. – Olv. I.-ról.1013. Ben.NOVEMBER 233 I. Oi: TeDeum.36-37.-ról.: Péld 31.: Függ. 43-45. pref.11-28 Cs: 1 Mak 2.14-30 – Egyet. II † Fartade Pál tb.41-44 P: 1 Mak 4. IV. vas. Dicsõség. vas.: Függ.1-10 Sz: 2 Mak 7. saját. 30-31 – 1Tessz 5. köny. Ü ZSO: Az Ü-rõl fehér 1 MISE: szentek ált v. évk. az összes szentek votívmiséje. 13.11-16. Hitvallás.1. ZSO: az évk.15-29 – Lk 19.45-48 Sz: 1 Mak 6. Bi: vas. a vas. esperes. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1 Mak 1.1-13 – Lk 20. VASÁRNAP. Ed. 57-60. 65-67 – Lk 18. Ed utáni. – Mt 25. zöld 1 ÉVKÖZI 33. + MISE: saját.1-6. IV. könyv.18-33 – Lk 19. pref. szentek I v.35-43 K: 1 Mak 6. 19-20. zsoltárhét I.és Magn-ant.

Albertrõl: püspökök v. köny. egyht.. nfsz. – Vagy: az e-ról. zöld 3 NOVEMBER Hétfõ Köznap. zöld 3 Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér Szt. pref. MISE: szabadon választható. közn. saját.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Sziárd apát. közös v. Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. közn. mfsz. MISE: szabadon választható. E ZSO: az E-ról. saját.-ról. 15. pref. Köznap. fehér 2 MISE: szerzt. köny. ZSO: az évk.234 14. e ZSO: az évk.

Köznap. közn. – Vagy: az e-ról. Margitról: jótékonykodók. Gertrúdról: szüzek v. szerz.-ról. – Vagy: az e-ról. közn. 235 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Bernácsik József váradössi plébános (1965) zöld 3 Csütörtök. Köznap. közös v. e ZSO: az évk. közös v. pref. mfsz.NOVEMBER zöld 3 Szerda. 16. MISE: szabadon választható. 17. MISE: szabadon választható. fehér Szt. saját. köny. Vagy: Skóciai Szent Margit. pref. e ZSO: az évk. saját. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. Vagy: Nagy Szent Gertrúd szûz. fehér Szt. mfsz.

† Köznap. MISE: szabadon választható.és Szent Pál bazilikák felszentelése. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. (Hitvallás nincs). Szombat. köny. Ma nem mondható a IV. ima. 18.14-18 – Lk 6.10-13. e ZSO: az évk. saját. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. v. Dicsõség. szám). saját. közn. sem a kül.27-38 – Egyet. köny. fehér 1 MISE: jótékonykodók. szerint (23. apost. 1Jn 3.236 NOVEMBER zöld 3 Péntek. Vagy: Szent Péter. pref. szentek I. pref. euk.19-20230-31 v. a Sztköt. Ü ZSO: az Ü rõl.-ról – Vagy: az e-ról. –Péld 31. fehér A bazilikák felszentelésérõl: saját. alkalmakra szólók. II.

Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Dán 1.34-36 . A MINDENSÉG KIRÁLYA. Ed.12-19 21. 8-20 K: Dán 2. Oi: TeDeum.1-6. euk. Ma gyûjtés van a Caritász javára.: Ez 34.5-11 21. 20. köny.1-6. Ed utáni. KRISZTUS.2-14 Sz: Dán 7. Bi: vas.20-26a – Mt 25. alkalmakra szólók. zsoltárhét I.11-27 P: Dán 7. fehér 0 + MISE: saját. teljes búcsút nyerhetnek.11-12.: Függ. saját. ÉVKÖZI 34. – Olv. pref. I. Dicsõség. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.NOVEMBER 237 II. 16-17.31-46 – Egyet. IV. VASÁRNAP. ima. a FÜ.13-14.1-4 21.1517 – 1Kor 15. saját.-rõl. Magn-ant. sem a kül. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal.31-45 Sz: Dán 5.29-33 21.23-28 Cs: Dán 6. Ma nem mondható a IV.15-27 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 21.20-28 21.

köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22. köny. saját pref. piros 2 MISE: egy vért. Hétfõ. Kedd. A Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban.238 NOVEMBER 21. saját. Sz. E ZSO: az E-ról. v. közös v. szüzek. Mária. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. E ZSO: az E-ról. Szent Cecília szûz és vértanú. mfsz. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24. saját. pref. pref. v. Kelemenrõl: egy vért. köny.NOVEMBER 239 23. e Vagy: Szent Kolumbán apát. hithird. v. pápák. Kolumbánról: lelkipászt. mfsz. köny. Csütörtök. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnami vértanúk. saját. Köznap. vért. e ZSO: az évk. piros fehér Szt. v. mfsz. pref. közös v. közös v. közn. szerz. – vagy: az e-ok egyikérõl. Kelemen pápa és vértanú. Vagy: Szent I. piros 2 MISE: saját. közös. E ZSO: az E-ról..-ról. Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v.

fehér 1 MISE: saját. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. akik nem áldoznak a bálványoknak. Katalinról: szüzek v. mfsz. piros Szt.) MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. egy vértanú. szûzrõl. János Pál pápa tette vissza újra az Általános római naptárba. † Köznap. Köznap. 305 körül szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. Vagy: Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú. 28-ról) CSODÁSÉRMÛ BOLDOGASSZONY. saját. ZSO: a FÜ-rõl Oi: TeDeum. Maxentius császár halállal fenyegette mindazokat. közös v. ……………………………………………………………………………………… A hagyomány szerint Alexandriában született. Holttestét a róla elnevezett Sinai-hegyi kolostorban tisztelik. e. örök Isten. Amen.240 NOVEMBER zöld 3 Péntek. Könyörgés: Mindenható. Hiszekegy. közn. Szellemi adottságokban és bölcsességben. A mi Urunk Jézus Krisztus. mert a filozófusok és költõk mûveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságait. vért. hogy az õ közbenjárására a hitben és az állhatatosságban megerõsödjünk. FÜ. Szombat. a te Fiad által. Bátran vallomást tett arról. te Alexandriai Szent Katalin szüzet.. hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi. e ZSO: az évk. és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. 25.-ról. a gyõzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. Vagy: az e-ról. pref. pref. II. 26. közn. köny. Katalin a császár elõtt keresztet vetve értésére adta. Szûz Mária . Isten mindörökkön-örökké. Szûz Mária közös miséibõl. hogy keresztény.-ról. valamint lelkierõben egyaránt ékeskedett. (A ZSO-ban nem szerepel. Dicsõség. zöld 3 MISE: szabadon választható. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… Vincés család: (áttéve nov. Engedd.

I.NOVEMBER 241 ADVENT 27. Miseolvasmányok: vasárnap B év. Köznap I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . VASÁRNAPJA. kötet. kötet (új) ADVENT 1. ZSO: I. zsoltárhét.

.

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .