DIREKTÓRIUM

A ZSOLOZSMA ÉS A MISE RENDJE
A RÓMAI KALENDÁRIUM SZERINT
A 2010–2011.
LITURGIKUS ÉVRE

A
A nagyváradi latin szertartású
egyházmegye számára

KIADJA
A NAGYVÁRADI PÜSPÖKSÉG
2010

2

DECEMBER

KÖTELEZÕ ÜNNEPEK
A vasárnapokon kívül még kötelezõ a misehallgatás
az alábbi napokon:
– Újév
január 1.
– Vízkereszt
január 6.
– Áldozócsütörtök
június 2.
– Úrnapja
június 12.
– Szt. Péter és Szt. Pál június 29.
– Nagyboldogasszony
augusztus 15.
– Mindenszentek
november 1.
– Szeplõtelen Fogantatás december 8.
– Karácsony ünnepe
december 25.

SZIGORÚ BÕJTI NAPOK
– Hamvazószerda
március 9.
– Nagypéntek
április 22.
A 18 és 60 év közötti korosztály háromszor ehet és
egyszer lakhat jól. Húst nem ehetnek akik betöltötték
a 14. életévüket és a 60 év fölöttiek sem.

PÉNTEKI HÚSTÓL VALÓ MEGTARTÓZTATÁS
A 14. életévüket betöltöttek a nagybõjt péntekjein
nem ehetnek húst.
Az év többi péntekén, mivel bûnbánati napok, három
bûnbánati cselekedet közül választhatunk:
1. nem eszünk húst, vagy
2. jót teszünk (alamizsnát adunk, stb.)
3. többet imádkozunk ezeken a napokon.

Összeállította: Mons. Fodor József

DECEMBER

3

RÖVIDÍTÉSEK
adv.
alk.
ant.
Ász.
Ben.
Bi.
D
e
E
Ed.
egyet.
egyht.
ev.
euk.
évk.

Függ.
hithird.
húsv.
kar.
köny.
közn.
lelkipászt.
Magn.
mennyb.
mfsz.

Ni.
Oi.
Olv.
pref.

adventi
az alkalmi misék olvasmányainak kötete
antifóna
Általános szabályok a liturgikus évrõl és naptárról
Benedictus
Befejezõ imaóra
Direktórium
nem kötelezõ emléknap
kötelezõ emléknap
Esti dicséret (latinul Vesperae)
egyetemes
egyháztanító
evangélista
eukarisztikus
évközi
fõünnep (latinul: sollemnitas)
függelék
hithirdetõk
húsvéti
karácsonyi
könyörgés
köznap v. köznapi
lelkipásztor
Magnificat
mennybemenetel
megfelelõ szentrõl való prefáció, olyankor, amikor egy szentrõl több
prefáció közül választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is, és püspök
v. pap is).
Napközi imaóra
Olvasmányos imaóra
Olvasmány
prefáció

4

PS
Rd.
szekv.
Sz.
szerz.
Ü
Sztköt.
v.
vas.
vért.
vízk.
Vo.
ZSO.

DECEMBER
„Paschalis sollemnitatis“ körlevél a Húsvét megünneplésérõl
(Istentiszteleti Kongregáció, 1980. jan. 16.)
Reggeli dicséret (latinul Laudes)
szekvencia
Szûz
szerzetes
Ünnep (latinul festum)
a szentekrõl szóló olvasmányos kötet
vagy
vasárnap
vértanú
vízkereszt
votivmise
Zsolozsma

HÚSVÉTI GYÓNÁS IDEJE
Minden év hamvazószerdáján kezdõdik és tart pünkösd vasárnap estéjéig.

BÛNBÁNATI IDÕK (tiltott napok)
Az adventi és nagybõjti szent idõk u.n. „tiltott napok“, amikor tilosak az
ünnepélyes esküvõk és más zajos mulatságok (pl. bálok, házibulik, táncos
összejövetelek stb.).

május 15. A. június 5. . február 2. augusztus 28. vasárnapja Pápaválasztási évforduló Április utolsó vasárnapja Húsvét VII. március 9. Október utolsó elõtti vasárnapja Missziós vasárnap október 23. november 20. I. július 1. november 27. vasárnapja A béke világnapja Szerzetesi hivatásokért A világ éhezõiért Papi hivatásokért Mise a Szentatyáért Jó termésért (Búzaszentelõ) Tömegtájékoztatási világnap Terménybetakarítási ájtatatosság január 1. június 19. február 11. június 2. Augusztus utolsó vasárnapja Szeptember utolsó vasárnapja A szentírás vasárnapja szeptember 25. április 25. március 6. vasárnapja A vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: Az évközi hétköznapok elsõ olvasmánya: november 28. június 12. KÖNYÖRGÕ NAPOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK Újév Gyertyaszentelõ Boldogasszony A nagybõjtöt megelõzõ vasárnap A betegek napja Húsvet IV. vasárnapja Hamvazószerda Húsvét Urunk Mennybemenetele Pünkösd Szentháromság vasárnapja Úrnapja Jézus Szíve ünnepe Krisztus Király ünnepe Advent I. VILÁGNAPOK.DECEMBER 5 VÁLTOZÓ ÜNNEPEK 2010–2011-BEN Advent I. április 19. június 23. április 24.

vasárnapján.6 DECEMBER EGYHÁZMEGYEI GYÛJTÉSEK Szentföld javára Péter-fillérek Missziók javára április 22. október 23. Karitász javára november 20. Húsvét 4. Ajánlott gyûjtés a hivatások vasárnapján a Teológia fenntartására. Ezeket a gyûjtéseket a püspökség pénztárába kell befizetni. . ebben az évben május 15-én. június 29.

) prefációját vesszük. mert a papok és diakónusok felszentelésükben kapták azt a kötelezettséget. Ha nincs saját prefációja. Ed-ét. Vatikáni Zsinat ezt mondja: „A lelkipásztoroknak azon kell lenniök. ill. Ha advent. vagy II. „Papi zsolozsmának“ is szokták helytelenül nevezni. Ha pedig hamvazószerdára. Ez azonban nem jelenti azt. A II. elsõsorban a Vesperae-t (Ed). nagyböjt vagy a húsvét (húsvéttól pünkösdig) valamelyik vasárnapjára esnék. húsvét stb. az használja a Liturgia Horarumot. abban az esetben az utána következõ hétfõn végezzük. Egyébként az illetõ idõszak (advent. Ed-tõl kezdve. áttesszük a legközelebbi hasonlóképpen nem akadályozott napra. bármelyik végezhetõ tetszés szerint. vértanúkról. hogy a nem felszentelt személyek is a zsolozsma által szorosabban kapcsolódjanak be a liturgikus életbe. A templom címének ünnepe az illetõ templomban fõünnep (sollemnitas). hogy a kiemelkedõ hórákat. A mise olvasmanyait az ünneprõl. Az ünnep miséjében mindig van Dicsõség és Hitvallás. Az egyház nagyon ajánlja. Ha az ünnepnek van külön saját prefációja.DECEMBER 7 BEVEZETÉS Általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és misét kell végezni. úgy azt kell venni. nagyböjt. hogy a zsolozsma közösségi ima. a megfelelõ közösbõl vesszük. legalább vasárnapokon és nagyobb ünnepeken. A templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell végezni az elõzõ napon megülendõ I. latinul Liturgia Horarum) magyar fordításának használata kötelezõ. Ezért a D-ból is kihagytuk a latin kifejezéseket. húsvét hetére vagy valamelyik fõünnepre esnék. nagyhétre. – Ajánlatos. de az ünnep egy vagy több szentrõl szól akkor a szentekrõl. annak átadja I. Ha az ünnepet közvetlenül megelõzi vagy követi egy a föntebb említett napok közül. Egyébként saját napján üljük meg. ezért lehetõleg közösségben végezzük. Ezt most megkönnyíti a zsolozsmáskönyv népnyelvû kiadása. hogy a zsolozsmát naponta imádkozzák. Megjegyzések a zsolozsmához A zsolozsmáskönyv (Az imaórák liturgiája. közösen végezzék el. évközi idõben pedig a közös prefációk valamelyikét. Nem szabad elfelejtenünk. szüzekrõl vagy a szerzetesekrõl szóló prefációt kell mondani. Aki továbbra is (dicséretesen) latinul imádkozza a zsolozsmát. Amely napon két vagy több zsolozsmát jelez a D. . hogy a zsolozsma kifejezetten papi imádság.

akár maguk között csoportban.) Az egykötetes „ZSOLOZSMÁSKÖNYV“ fõképpen a liturgiába bekapcsolódni kívánó híveknek készült. kantikum Fohászok (prec) Te Deum Miatyánk Könyörgés Könyörgés Könyörgés Könyörgés Elbocs. de még külön-külön egyénenként is (LK 100.) Elbocsájtás Elbocsájtás Elbocsájtás Mária-antifóna . Válaszos ének Evang.) Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Átvezetõ vers Rövid olvasmány Rövid olvasmány Rövid olvasmány Szentírási olvasmány Válaszos ének Átvezetõ vers Válaszos ének Válaszos ének Patriszt. akár a papokkal együtt. (Áld. kantikum Evang. Az imaórák elnevezése az új könyvekben Oi Rd Ni Ed Bi LITURGIA HORARUM Officium lectionum Laudes matutinae Hora media Tetia Sexta Nona Vesperae Completorium AZ IMAÓRÁK LITURGIÁJA Olvasmányos imaóra Reggeli dicséret Napközi imaóra Délelõtt Délben Délután Esti dicséret Befejezõ imaóra Az imaórák vázlata: Reggeli Napközi dicséret (Rd) imaóra (Ni) Esti dicséret (Ed) Befejezõ imaóra (Bi) Olvasmányos imaóra (Oi) Kezdõvers Kezdõvers Kezdõvers Himnusz Zsoltározás Himnusz Zsoltározás Kezdõvers (Lelkiismeretv. olvasm.DECEMBER 8 hogy maguk a világi hivõk is imádkozzák a Szent Zsolozsmát.

mint fõünnepen. – ha vasárnapra esik – az I. Akkor úgy. Ed után is. után is a megfelelõ vasárnapi. Esti dicséret (Ed): Minden saját. Himnusz az Általános részbõl. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden. ha a vasárnap helyébe lép. akkor a közösbõl. nona): Himnusz az Általános részbõl (hacsak nincsen saját v. mint a fõünnepen. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): A Reggeli dicséretben a zsoltározás az I. a többi a napról. Olvasmányos imaóra: Minden. zsoltározás a hét megfelelõ napjáról. a közösbõl. illetve a közösbõl. ha saját rész nincs. idõszaki). zsoltározás a kiegészítõ zsoltárokból. sexta. Te Deum.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. Ünnepeken (festum): I. antifóna esetenként saját v. a többi saját v. a többi rész saját v.DECEMBER 9 A zsolozsma végzésének rendje Fõünnepeken (sollemnitas): I. Napközi imaóra (Ni): (Tertia. Befejezõ imaóra (Bi): Az I. akkor a közösbõl. a többi saját. csak akkor. Olvasmányos imaóra: Minden saját. a II. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). ha saját rész nincs. mint fõünnepen. ill. a közösbõl (Ha mind a hármat elvégezzük: kiegészítõ zsoltárok a másik kettõben. hét vasárnapjáról. Ed nincs. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. közös. hét vasárnapjáról. .

ha nincsen saját része. ill. Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Zsoltárok a hét napjairól. és a szentrõl szóló könyörgés.10 DECEMBER Emléknapokon (memoria): Olvasmányos imaóra: Himnusz a saját. Olvasmányos imaóra: Minden a zsoltáros részbõl. 17–24-ig. Karácsony nyolcadában és a nagyböjtben nem ünnepelhetõk a szentek emléknapjai. Te Deum. Benediktusz és Magnifikat antifónája. olvasmány. (patrisztikus) olvasmány és annak válaszos éneke. a megfelelõ liturgikus idõröl. rövid olvasmány. közös részbõl v. 2. az imaóra befejezése.) Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl. a többi a napról. könyörgés saját. a Zsoltáros részbõl (ha nincs saját). ill. ill. a megfelelõ liturgikus idõrõl. Vasárnapokon: I. a többi rész a hétköznapról. mint az emléknapokon (ha szentrõl végezzük a zsolozsmát. akkor vagy a közösbõl vagy a napról. A Reggeli dicséret (Rd) és az Esti dicséret (Ed): A napi könyörgés befejezését elhagyva következik a szentrõl szóló Benediktusz-. Magnifikat-antifóna. ill. De vehetõ róluk megemlékezés a következõ módon: Az olvasmányos imaórában: A 2. kivéve a Nagyböjt vasárnapjait. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. (szentírási) olvasmány az idõszaki részbõl. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok. himnusz. 1. utána a szent saját olvasmánya és válaszos éneke. A nem kötelezõ emléknapokon minden úgy. zsoltárok a napról. a szentrõl szóló könyörgés záradékkal.) Tetszõleges megemlékezés (Commemoratio ad libitum): Dec. fohászok saját. . könyörgés a szentrõl.

hete után található. az Általános és a Zsoltáros részbõl. ill. A többi rész a vasárnapról. és a II. külön-külön szöveg van az I.) Köznapokon: Általában minden az Idõszaki. A következõ részek a Zsoltáros részbõl.DECEMBER 11 Reggeli dicséret (Rd) és Esti dicséret (Ed): Minden a Zsoltáros részbõl. Napközi imaóra (Ni): Himnusz az Általános részbõl. . Zsoltáros rész IV. Ed utánra. a könyörgés a megfelelõ liturgikus idõrõl. a megfelelõ liturgikus idõröl. (Ha mind a hármat végezzük: a másik kettõben kiegészítõ zsoltárok). Befejezõ imaóra (Bi): Himnusz az Általános részbõl.

A mise könyörgései A mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyörgés (még „sub una conclusione“ sem): Az évközi („per annum“) köznapi misékben szabad a köznapi könyörgések helyett venni az alkalmi misék könyörgéseit vagy a különféle szándékokra szóló könyörgéseket. Megfontolandó azonban. Mondható mise bármelyik szentrõl. egyébként lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai között. v. hacsak külön nincs említve. akiknek a saját könyörgésük még hiányzik a misekönyvbõl. Emléknapokon csak abban az esetben kell az illetõ emléknapra szóló olvasmányokat venni. Egyes különleges szándékokat az Egyetemes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglalunk bele. nincs sem Dicsõség. a napi könyörgés helyett mégis vehetõ a napi szentrõl szóló könyörgés. esetleg Hitvallást is. hogy lelkipásztori szempontból melyik olvasmányt válassza. A Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás helyett mondható az Apostoli Hitvallás is. akinek a neve a martirologiumba fel van véve. amikor a szentek emléknapjai nem ünnepelhetõk. az Evangélium a megfelelõ olvasmányoskönyvekben találhatók meg.. a közös prefáció valamelyikével. Egyes ünnepélyes alkalmakkor szabad a miséhez hozzáadni Dicsõséget. votív.vagy gyászmise is. a Szentlecke. Az egyes köteteket a következõ rövidítésekkel jelöljük: Szentek emléknapjaira: Sztköt. amit a Lekcionárium általános bevezetése mond (8 p. A kalendáriumban szereplõ új szenteknél. Dicsõség és Hitvallás nélkül. sem Hitvallás. A misézõ pap dönti el. A szentekrõl szóló misék olvasmányaival kapcsolatban a következõket kell megjegyeznünk: A fõünnepeken és ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. Szent Mária Magdolna). Karácsony nyolcadában és nagyböjtben. (Jelzés a D-ban: MISE: szabadon választható. Szt. ha azok valóban az illetõ szentrõl szólnak (pl.12 DECEMBER Megjegyzések a szentmiséhez Az évközi köznapok miséje Az évközi köznapok miséjeként vehetõ bármely évközi vasárnap miséje.): „Többnyire érdemesebbnek . a közös misékbõl lehet venni azt. Különféle alkalmakra: Alk.) A misében. A mise olvasmányai Az Olvasmány. Sõt e napokon mondható bármely megfelelõ alkalmi-. Barnabás ap. December 17-tõl 24-ig.

Az elsõ eukarisztikus imának egyes napokon külön szövegváltozatai vannak. Az egész szentmisének ez a csúcspontja. misekánont. ha az alkalmasabbnak látszik. Ha valamelyik templomban (pl. p. azaz az illetõ szent állapotának megfelelõ prefácio is vehetõ (vért. akkor a legmegfelelõbb olvasmányokat választhatjuk Ezen szempontok miatt a D a hét elején összesítve jelzi a hétköznapi olyasmányokat (kivéve a nagyböjti idõt). A harmadik eukarisztikus imában viszont a meghatározott halottért mondott misében az eukarisztikus ima végén levõ szöveg helyett egy külön szöveget kell venni. és mindenki figyelemmel hallgassa. A második eukarisztikus imának saját prefációja van. és az orgonának. (Uo. Meghatározott halottért (halottakért) vehetõ saját megemlékezés. melyeknek saját prefációjuk van. pref. mely nem választható el. A szentek emléknapjainál levõ mfsz. hacsak más prefáció nincs jelezve.) Minden más napi misében jelezve van a prefáció.) Szavait érthetõen és fennhangon mondják (a papok).DECEMBER 13 látszik megtartani az egyes liturgikus idõszakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítõen folyamatos olvasását. Ezért olyan napokon vagy misékben. 12. v. köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük. jelzés azt jelenti: megfelelõ szentrõl. (kivéve a IV. lehet az így elmaradt olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett. illetve más hangszernek hallgatnia kell. Az eukarisztikus ima (Misekánon) „A papra tartozó részek között elsõ helyen áll az eukarisztikus ima. v. Utána halottakról szóló általános megemlékezés is veendõ. más imák vagy énekek nem végezhetõk. stb. szentek ált. vehetõ ezzel vagy más prefációval is.) Az eukarisztikus ima használatának szabályai: Az elsõ három eukarisztikus ima minden korlátozás nélkül bármikor használható. Saját prefációnak pedig csak az ünnepek saját . A prefációk Az évközi idõben. melyeket az illetõ napoknál jelzünk. lelkipászt.) a közös pref.“ (A Római Misekönyv Általános Rendelkezései 10 p. helyett. Amíg a pap ezeket az imákat mondja. A negyedik eukarisztikus imának saját prefációja van. filián) csak ritkábban van mise. ez az eukarisztikus ima nem mondható. Egyébként az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és elõírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A“ évre szóló vasárnapi kötet elején. melyet mindig saját prefációval mondunk.“ Amennyiben pedig a hét folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kimaradna egy közbeesõ ünnep folytán.

lapjain találhatók. nagyböjt stb. az áldozatnak és Isten egész népének egységét. Votívmisékben mondható vagy az illetõ mise prefációja (az I. Nem számít saját prefációnak az egyes idõszakok (advent.) Az epiklézist koncelebralók a kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott adományok fölé terjesztve mondják. b) a végleges eltemetés alkalmával. A) A színjelzés melletti szám a gyászmisék mondásának lehetõségét jelzi. hogy a fõcelebráns hangja jól hallatszék. 170. 3: bármely gyászmise mondható. II.. . Rend. (Ált. A koncelebrálóknak nem kell kazulát viselniük. c) a halál vagy temetés elsõ évfordulóján.14 DECEMBER prefácioja számít magán az ünnepen vagy annak nyolcadán mondott misékben. III. melyek az érvényességhez okvetlenül szükségesek (az átváltoztatás szavai). p. A fõcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözéket kell viselnie (tehát kazulát is). Az együttmisézés alkalmas módon fejezi ki a papságnak. 2: mondható gyászmise a) a halálhír vétele után. A koncelebrálás (együttmisézés). rámutató gesztussal (tenyerüket oldalt fordítva). eukarisztikus imával) vagy pedig az illetõ (II. amelyek minden koncelebrálóra tartoznak.“ (Ált.) misekánon prefációja. 153. A bal margón a D a napi liturgikus színt jelzi. Így a nép a szöveget könnyebben megérti. amikor lelkipásztori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti misézését. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle gyászmise. Különleges alkalmakra szóló eukarisztikus imák a Misekönyv 487–511. 1: mondható egy temetési mise. Rend. „Azokat a szövegeket. hanem mindenben meg kell tartaniok az együttmisézésre vonatkozó elõirásokat (Ált. a koncelebrálók halkan mondják. 153-208). A koncelebrálóknak nemcsak azokat a szavakat kell mondaniok. p. vagy IV.) Mindenkor ajánlatos. elég ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek.) prefációja. Rend. Az átváltoztatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé kinyújtják jobb kezüket.

akiket illet. a három kereszt ††† a szigorú böjti napokat jelzi. Egyébként az elsõcsütörtöki. 2: nagyböjt idején kívül. a templomigazgató vagy a misézõ megítélése alapján mondható megfelelõ alkalmi vagy votívmise.DECEMBER 15 B) Ugyanezek a jelek – némi módosulással – az alkalmi vagy votívmisék mondásának lehetõségét jelzik. hogy azok liturgikus jelentõségét hangsúlyozza. hamvazószerdán és nagypénteken. 1: kivéve a fõünnepeken. Az egyes pénteki napoknál a kereszt † bûnbánati napot. . A kereszt + a napi mise elõtt a „pro populo“ mondandó miséket jelzi a plébánosok. Tehát nem munkaszüneti napot jelez. illetve azok számára. A fõünnepek. 3: mondható bármilyen megfelelõ alkalmi vagy votívmise. elsõpénteki és elsõszombati votívmisék mondásának lehetõségét esetrõl-esetre külön is jelezzük az illetõ napoknál. ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. a vasárnapok. sem parancsolt ünnepet. a fõpásztor engedélyezheti súlyos okból vagy szükség esetén megfelelõ alkalmi vagy votívmise mondását. hamvazószerdán és nagyhét napjain. a két kereszt †† a nagyböjti pénteken a hústilalmi napokat. az ünnepek és más jeles napok pirossal való nyomtatása azt a célt szolgálja. Éspedig: 0: nem mondható semmiféle alkalmi vagy votívmise.

VASÁRNAPJA ZSO: az adv. Ez lehetséges az év minden vas. amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi. pref. ADVENT 1. és minden erõszaktól és kizsákmányolástól megóvjuk. zsoltárhét Miseolvasmányok: vasárnap A év Köznap I. adv. és hogy emberi méltóságukat mindig tiszteletben tartsuk. Missziós szándék (Gyermekek és fiatalok): Hogy a gyermekek és a fiatalok az evangélium hírnökei legyenek. I. Ed a vas. Bi: vas. vas. ezek a szövegek a könyv függelékében vannak. (Egyetemes szabályok a liturgikus évrõl és naptárról 39) ZSO: I. (Dicsõség nincs). A karácsonyi ünnepekre való elõkészület ideje ez.16 NOVEMBER NOVEMBER ADVENT Az adventi idõnek kettõs jellege van. zsoltárhét I. (Lehet az Oi-t vigiliával kibõvíteni. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… viola 0 . Általános szándék (Béke az összes népek között): Hogy a Föld valamennyi népe egymás ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben.-ján. Egyúttal azonban olyan idõszak is. a FÜ-eken és az Ü-eken is. amikor Isten Fiának emberekhez való elsõ eljövetelére emlékezünk. kötet.1-5. I. 28.-ról Oi: TeDeum. Hitvallás. Ed utáni. második eljövetelének várására. I.-ról.) + MISE: saját.11-14 – Mt 24.37-44 – Egyet. – Olv. – Róm 13. év. kötet I.: Iz 2. E két ok miatt az adventi idõ a bensõséges és örvendezõ várakozás ideje. köny. I.

35-10.24-27 P: Iz 29.23-26 – Mt 9. sem a kül. Glória is mondható. fehér 1 MISE: saját. II – Olv. Kedd.5-11 K: Iz 11. Ü. Oi: TeDeum. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér Hétfõ.6-8 29. SZENT ANDRÁS APOSTOL.19-21. közös.6-10a – Mt 15.18-22 – Egyet.9-18 – Mt 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Dicsõség. Ma nem mondható a IV.1. v. euk.2-6 – Mt 8.1-10 – Lk 10. Ü. ZSO: az adv. Prefáció Szûz Máriáról vagy Advent II. Szûz Mária Közös miséibõl az ADVENTRE szóló mondható december 16-ig bezárólag. közn.17-24 – Mt 9. ima.: Róm 10. piros 1 MISE: saját.21.21-24 Sz: Iz 25.-ról. ZSO: az Ü-rõl Oi: TeDeum. alkalmakra szólók.29-37 Cs: Iz 26. 30. pref.1-6 – Mt 7.1-5 v.NOVEMBER 17 Hétköznapi miseolvasmányok: H: Iz 2. köny. apostol I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: A TÁRSULAT ALAPÍTÁSA. ZSO: az Ü-rõl.27-31 Sz: Iz 30. 4. Ma kezdõdnek a RORÁTE szentmisék. Köznap. (Hitvallás nincs) pref. Dicsõség.

viola 2 MISE: köznapi. I. a béke. 2. adv. pref. hogy nagylelkûen segítségükre siessünk. adv. közn. Köznap. euk.18 DECEMBER DECEMBER Általános szándék (A személyes szenvedés megtapasztalása segítse a szenvedõket): Hogy a szenvedés megtapasztalása alkalom legyen arra. mondható Vo: Krisztus Fõpapról. pref. hogy megértsünk olyan kellemetlen és fájdalmas helyzeteket. köny. – Vagy: papi v. I. viola 2 MISE: köznapi. köny. a testvériség és az igazságosság örömhírének. Szerda. ZSO: az adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes István tb.-ról. és mindnyájunkat arra ösztönözzön. amelyekben magányos emberek. saját. pref. hivatásokért. ZSO: az adv. I. saját. Missziós szándék (Ajtót nyitni Krisztusnak): Hogy a föld népei megnyissák az ajtóikat Krisztusnak és evangéliumának. közn. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. 1. adv. köröstarjáni plébános (1977) Csütörtök. szerz.-ról. betegek és öregek vergõdnek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. Köznap. esperes.

E ZSO: az E-ról.I. mfsz. köny. v. Sz. saját. mondható Vo. közn. saját. vagy az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. Jánosról: lelkipászt. v. mondható Vo. (1965) a székesegyházi plébánia elsõ plébánosa † Orbán Péter c. I. pref. v. adv. adv. Köznap Vagy: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító e. váradi ap. mfsz. kormányzó (1952) † Mons. fehér fehér Szt. viola 2 MISE: köznapi. vagy II. egyht. SCHEFFLER JÁNOS szatmári püspök. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten Szolgája Dr. Szûz Mária I. esperes. zilahi plébános (1969) . I. pref. köny. pref. 4. Péntek. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak.DECEMBER 19 3. adv. pref. saját. viola 2 MISE: a szentrõl. Jézus Szívérõl. pref. Lestyán Endre prelátus-kanonok. † Xavéri Szent Ferenc áldozópap.-ról.. ZSO: az adv. köny. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. Dr. Máriáról.

köny. 5. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Sárvár és Felsõvidéki gróf Széchényi Miklós püspök (1923) . VASÁRNAPJA.-ról. viola 0 + MISE: saját.17-26 K: Iz 40.1-10 – Róm 15.12-14 Sz: Iz 40. – Olv.-ról. mfsz.13-20 – Mt 11. Vagy: Szent Miklós püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Iz 35. saját. 6. köny. adv.1-12 – Egyet.11-15 P: Iz 48. vas. közn. adv. pref. I. v.-ról Oi: TeDeum. zsoltárhét I.1-10 – Lk 5. I. adv. pref.16-19 Sz: Sir 48. ZSO: Az adv. Ed a vas. Ed utáni. Ed a vas. I.25-31 – Mt 11. e ZSO: az adv.: Iz 11.1-4. Köznap. (Dicsõség nincs). Hitvallás.9-11 – Mt 17.20 DECEMBER II.1-11 – Mt 18. ADVENT 2. Bi: vas. I. Miklósról: püspökök. fehér Szt.4-9 – Mt 3.10-13 Hétfõ. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi.-ról. köny.28-30 Cs: Iz 41.17-19 – Mt 11. pref. saját.

Bi: vas. Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I az Ed a FÜ-rõl. Dicsõség. I. Kedd. pref. Oi: TeDeum. fehér 2 MISE: Püspökök v. mfsz.26-38 – Saját egyet.20 – Ef 1.: Ter 3. egyháztanítók köny. A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN FOGANTATÁSA. Ed utáni 8. saját. v. Hitvallás. saját. – Olv. pref. I. E ZSO: az E-ról.DECEMBER 21 7. köny. szerint (24.9-15. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. Szent Ambrus püspök és egyháztanító. a Sztköt.11-12 – Lk 1. fehér 1 + MISE: saját. Ni: kieg. szám) Ma nem mondható RORATE szentmise ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . adv. zsoltárok.3-6.

közn. mfsz (Ejtsd: Huan Diégo Kautla-toacin) Juan Diego a jelenlegi Mexikó állam területén bennszülött indiánok törzsébõl született 1474 körül. Könyörgés: Istenünk. saját. alázatos és buzgó embert arra kérte. Köznap. és ezt a mélyen hívõ. Ott hunyt el az Úrban. A mi Urunk Jézus Krisztus… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. pref. május 6-án boldoggá. esztendõben Juan Diégót II.-ról. 9. adv. te a Boldogságos Szûz Máriának néped iránti szeretetét Szent Juan Diego által is megmutattad. A Mexikóváros mellett levõ Tepayac (ejtsd: Tepeják) dombon megjelent neki az Istenszülõ Szûzanya. Közbenjárására add meg nekünk. Vagy: Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin guadalupei látnok. július 31-én szentté avatta. v.22 DECEMBER Csütörtök. I. János Pál pápa 1991. és így akaratodat szüntelenül teljesítsük. viola 2 MISE: köznapi. fehér Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzinról: szentek közös. I. köny. majd 2002. hogy Szûzanyánknak Guadalupében adott intelmeit kövessük. az 1548. Lindenberger János (1951) debreceni ap. pref. köny. kormányzó – nagyprépost . adv. hogy a jelenés helyén a Guadalupei Szûzanya tiszteletére templom épüljön. saját. e ZSO: az adv.

I. köny. Damazusz pápa e. viola 2 MISE: köznapi. 10. Vagy: Szent I. közn. ZSO: az adv. köny. pref. fehér Szt. mfsz. közn. pref. pref. Szombat. mfsz. pref. I. Köznap. adv. köny.-ról. saját. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Marc Antonio Durando CM. adv. – Vagy: az e-ról viola 2 MISE: köznapi. adv. I. ZSO: az adv. Damazuszról: pápák.-ról.DECEMBER 23 Péntek. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: saját. v. v. 11. saját. I. † Köznap.

-ról Oi: TeDeum. ZSO: Az adv.2-7. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi olvasmányok: H: Szám 24.24 DECEMBER III. zsoltárhét I. rózsaszín 0 Ma az oltár díszíthetõ virágokkal.24-30 Jn 5.10 – Jak 5. vas. (Dicsõség nincs).6b-8.1-6a. I. Bi: vas. Hitvallás. Ed utáni. köny. 21b-26 Cs: Iz 54. viola 0 + MISE: saját. vagy: I. 9-13 Sz: Iz 45. 18. 15-17a K: Szof 3.7-10 – Mt 11. más hangszer) szólhat az ének kíséretén kívül is. Ed a vas.: Iz 35.19-23 Lk 7. I.1-2.2-11– Egyet. VASÁRNAPJA. pref.23-27 Mt 21. 12.-ról. – Olv.1-3a.33-36 . Az orgona (v.28-32 Lk 7. 6-8 – – – – – Mt 21. ADVENT 3.1-10 P: Iz 56.

pref. v. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító.DECEMBER 25 13. saját. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról. Hétfõ. v. I. adv. E ZSO: az E-ról. adv. mfsz. mfsz. Szent Lúcia szûz és vértanú. fehér 2 MISE: saját. I. pref. Kedd. piros 2 MISE: vért. köny. szüzek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 14.

adv. közn.-ról. adv. Magn.. 15.24-28 Dec.26-38 1. saját. viola 2 MISE: köznapi. viola 2 MISE: köznapi. tanár (1982) . 22: 1Sám 1.1-17 1. 2. közn. pref.8-10 Dec. 4.57-66 – Lk 1.26 DECEMBER Szerda.5-8 Dec. Köznap. saját.5-6 Dec. 21: Én. 24: (a reggeli misében) 2 Sám 7. A Rd és az Ed antifónáit a D naponként jelzi. I. pref.10-14 Dec.18-24 1. helyett mondható a szentrõl szóló köny. majd a szentrõl szóló könyörgés. 23: Mal 3. Hétköznapi olvasmányok: Dec. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.24-25a Dec.14-17 Dec. A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk a következõképpen: Az Oi-ban a nap második olvasmánya és annak válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány és annak válaszos éneke.2-7. ZSO: az adv.1-4. 20: Iz 7. 17: Ter 49. RORATE miséket tilos végezni. ill. Praem. A misében az adventi köny.67-79 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Suta Evermód József O. antifóna után a szentrõl szóló könyörgés és a szokásos befejezés.-ról. Megjegyzések advent utolsó hetére: A MISE és a ZSO mindig az adventi napról van. Köznap. ZSO: az adv. 18: Jer 23. – A Rd-ben és Ed-ben a napi könyörgés záróformulájának elhagyása után.39-45 1.5-25 1.1-5.8b-12.46-56 1. Szof 3. köny. a szentrõl szóló Ben. 16. I. 19: Bir 13.8-14 v.16 – – – – – – – Mt Mt Lk Lk Lk Lk Lk 1. köny.2.

17.: „Ó. pref.. 18.-ról. Rd és Ed ant. Magn. ZSO: az adv. adv. II. pref.: „Istenünk a Libanon felöl…“ stb. Magn.-ról.“ stb.-ant. ZSO: az adv. Bölcsesség…“ viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . esperes. Köznap.. † Köznap.DECEMBER 27 Péntek.-ant.közn. adv.: „Az eljövendõ. közn.: „Ó.. II.. bélfenyéri plébános (1987) Szombat. Rd és Ed ant. Urunk…“ viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Giczei Károly tb.

zsoltárhét I. – Róm 1. Ed utáni.). Jessze…“ viola 0 + MISE: saját. Magn. – Rd és Ed ant: „Fujjátok meg…“ stb. vas.1-7 – Mt 1. ZSO: az adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. (Dicsõség nincs. I.-ant.: „Ó Urunk…“ Bi: vas. Oi: TeDeum. Magn-ant: „Ó. VASÁRNAPJA. Némethy Gyula prelátus-kanonok teológiai rektor (1951) † Dr. Csillag Nándor teológiai tanár.-ról. Ed a vas. 19.18-24 – Egyet.: Iz 7.-ról.28 DECEMBER IV. Hitvallás. köny. ADVENT 4.10-14. zárda-lelkész (1967) . – Olv.

Magn. Dávid kulcsa…“ viola 2 MISE: saját.: „Az Úr elhagyja…“ stb.: „Ime eljön az Úr…“ stb. Magn.: „Ó. II. Köznap. II. 21. adv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Takács János kanonok.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gahér Mihály esperes.-ant. szentjobbi plebános (1950) .-ant. 20.-ról. szent Virradat !…“ viola 2 MISE: saját. Vehetõ megemlékezés Kaniziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanítóról.: „Ó. ZSO: az adv. ZSO: az adv. váradvelencei plébános (1977) Kedd. Rd és Ed ant. pref. pref. adv. Köznap. közn.DECEMBER 29 Hétfõ. közn. Rd ant.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. Köznap. ZSO: az adv. adv.: „Mindenható Istenünk…“ stb. 23.-ról. Magn. Emmánuel…“ viola 2 MISE: saját. közn.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: „Ó. 22.30 DECEMBER Szerda. Vehetõ megemlékezés Kety Szent János áldozópapról. ZSO: az adv. II. II. Köznap. Nemzetek Királya…“ viola 2 MISE: saját. pref.: „Ó.: „Lelkem hozzád emelem…“ stb. Magn.-ant.-ant. Rd és Ed ant. pref. adv. közn. Rd és Ed ant.

ZSO: A Ni befejeztéig az adv. pref.E. Imádkozzunk Érte a Hivek könyörgésében! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . A mise után végzett Ni-val véget ér az adventi idõ. adv. közn.DECEMBER 31 Péntek. viola 2 MISE: (reggel) saját. 24. II.-ról. Böcskei László megyés püspök úr püspöki kinevezése (2008).R. † Köznap. S.

1-5 – ApCsel 13.1-25. ad int. amelyik legjobban megfelel annak a napszaknak. – Olv. Dicsõség. Két térdre. amikor misézik. – Aki csak egyszer misézik. Az ezt jelzõ + az éjféli misénél van feltüntetve. vagy Mt 1. 33). I. pref. akik az éjjel végzett Oi-n és az éjféli misén nem vesznek részt.) – Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat. ha mondják a Hitvallást. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . A karácsonyi idõ Karácsony elsõ Ed-ével kezdõdik és a Vízkereszt utáni vasárnapig bezárólag tart (ÁSz 32. kar. Ed KARÁCSONYRÓL. köny. „Ki fogantatott… született Szûz Máriától“. hogy megemlékezzék Urunk születésérõl és elsõ megnyilatkozásairól. az egyik misét „pro populo“.: Iz 62. Végezhetõ a vigília mise elõtt vagy utána is. ha éneklik. eukarisztikus ima. Az I. akik erre kötelesek. Megjegyzések Karácsonyra: – Minden misében mindnyájan letérdelnek a Hitvallás e szavára: „Megtestesült… és emberré lett“. A Bi-t csak azok végzik. 22-25 – Mt 1. ill. (ill. imában saját betét. (V–VII. Aki három vagy csak két misét mond.32 DECEMBER KARÁCSONYI IDÕ A húsvéti misztérium évi megünneplése után az Egyház legfontosabbnak tartja. azt a miseformulát válassza. euk.16-17. mindegyikért fogadhat el stipendiumot.18-25 – Egyet. de bármelyik mise applikálható. A plébánosok és azok. Ez történik a karácsonyi idõszakban. egy térdre. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját. Ordinarii) kötelesek végezni. Hitvallás (térdhajtás). sem a különleges alkalmakra szólók. – Nem mondható a IV.

Oi: TeDeum. Ed Urunk születésérõl.15-20 – Egyet.11-14 – Lk 2.1-6 – Jn 1. imában ünnepi betét.: Iz 9. pref.9-14 – Egyet.1-18 vagy: Jn 1.7-10 – Zsid 1. Az I. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Iz 52. Hitvallás (térdhajtás).1-6 – Tit 2.1-5. kar. pref. euk. II. Az I.1-14 – Egyet. pref. FÜ nyolcaddal.) ZSO: a FÜ-rõl. Dicsõség.4-7 – Lk 2. Hitvallás (térdhajtás). Az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi közül lehet választani. – Olv. kar. köny. Dicsõség. – Olv. köny. (Parancsolt ünnep. Hitvallás (térdhajtás). fehér 0 + ÉJFÉLI MISE: saját. URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY). ÜNNEPI MISE: saját.DECEMBER 33 25. imában ünnepi betét. HAJNALI MISE (PÁSZTOROK MISÉJE): saját. imában ünnepi betét. köny. euk.: Iz 62. kar. euk.11-12 – Tit 3. Az I. Szombat. – Olv.

Oi: TeDeum. VASÁRNAP. 1Jn 3. Ni: zsoltárok az I.17-22 – Saját egyet. hétrõl. 13-15.12-21 – v.1-2. – Olv. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. A SZENT CSALÁD: JÉZUS. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT ISTVÁN ELSÕ VÉRTANÚ. kar. Ni: zsoltárok az I. piros 0 MISE: saját. 19-23 – Egyet. a Sztköt. Dicsõség. 7.14-17a – v. pref. kar. Ü ZSO: az Ü-rõl. . Oi: TeDeum. 1Sám 1. Dicsõség. köny. – Olv.34 DECEMBER 26. pref.21-24 – Mt 2.3-7. fehér 0 + MISE: saját. MÁRIA ÉS JÓZSEF. köny.20-22.: ApCsel 6. Hitvallás.: Sir 3. hétrõl. Hitvallás . szerint (25.8-10. szám).24-28 – Kol 3.54-59 – Mt 10.

SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. Ü ZSO: az Ü-rõl. – Olv.: 1Jn 1. Dicsõség. (Hitvallás nincs). kar. Ni: zsoltárok a I. Borszentelés a helyi szokásoknak megfelelõen. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28.2 – Mt 2.: 1Jn 1. (Hitvallás nincs). Dicsõség. Szabó János kiérd. Ni: zsoltárok a I. APRÓSZENTEK. hét keddjérõl.13-18 – Egyet köny. pref. pref. – Olv.DECEMBER 35 27.1-4 – Jn 20. Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját. kar. Hétfõ. Engesztelõ nap az abortuszokért. hét hétfõjérõl. fehér 1 MISE: saját. esperes. nagyszalontai plébános (1972) .5-2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr.2-8 – Egyet köny. Oi: TeDeum. Kedd. Ü ZSO: az Ü-rõl.

36

DECEMBER

29.

Szerda. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 5. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét szerdájáról.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,3-11 –
Lk 2,22-35
Megemlékezés vehetõ Becket Szent Tamás püspök és vértanúról.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

30.

Csütörtök. KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 6. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét csütörtökjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,12-17
– Lk 2,36-40
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

DECEMBER

37

31.

Péntek. † KARÁCSONY NYOLCADA ALATTI 7. NAP
ZSO: a nyolcadról. Oi: TeDeum. Ni: zsoltárok a I. hét péntekjérõl.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. kar. – Olv.: 1Jn 2,18-21
– Jn 1,1-18
Vehetõ megemlékezés Szent I. Szilveszter pápáról a dec. 16-án jelölt módon.
Az évvégi hálaadást az egyházmegyei elõírás szerint végezzük.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I. Ed a holnapi FÜ.-rõl. Bi.: vas. I. Ed utáni.
Ahol a holnapi FÜ. parancsolt ünnep (hazánkban az), az esti misét a
FÜ.-rõl kell venni (Vatikáni direktórium közlése, Vö. Eucharisticum
mysterium 28a).

38

JANUÁR

2011. JANUÁR
Általános szándék (Gondoskodás a teremtésrõl): Hogy a teremtett
világ gazdag kincseit, mint az Istentõl az embereknek szánt drága
adományokat, megõrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére
bocsássuk.
Missziós szándék (A keresztények egysége): Hogy a keresztények,
tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát,
tudjanak eljutni a teljes egységre.
1.

Szombat. SZÛZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV). FÜ.
(Parancsolt ünnep).
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum. Ni: kieg. zsoltárok.
fehér 0 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. Sz. Mária I.
(„…Istenanyaságának ünnepén“). Az I. euk. imában ünnepi betét. –
Olv.: Szám 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21 – Egyet. köny.
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

Ma van a Béke Világnapja. A szentbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet,
az egyet. köny.-be vegyünk megfelelõ imaszándékot is. – Ma nem, de
a következõ napok egyikén a nép részvételével mondható könyörgõ
mise a békéért, kar. prefációval. E napok egyikén mondható a polgári
év elejére szóló alkalmi mise is.
Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetõk a változó ünnepek.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II. Ed a FÜ-rõl Bi.: vas. II. Ed utáni.

JANUÁR

39

II. zsoltárhét
2.

KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP.
ZSO: a Vas-ról. 417. oldal, Oi: TeDeum.
fehér 1 + MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Sir 24,1-4. 12-16
Ef 1,3-6. 15-18 – Jn 1,1-18 v. Jn 1,1-5. 9-14 – Egyet. köny.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi olvasmányok:
Január 2: 1Jn 2,22-28

Január 3: 1Jn 2,29-3,6

Január 4: 1Jn 3,7-10

Január 5: 1Jn 3,11-21

Péntek: 1Jn 5,5-6,8-13 –
Szombat: 1Jn 5,14-21

Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Jn 1,43-51
Lk 5,12-16
Jn 3,22-30

40 JANUÁR Hétfõ. . fehér 2 MISE: a kar. pref. E. Vagy: Jézus szent neve. köny. saját. köny. Köznap. pref. mfsz. 4. v.-járól. kar. Köznap. idõ közn. 3. pref. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. ZSO: a kar. vízk.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Genovéva szûz. idõ közn. elõtti. Kedd. fehér 2 MISE: szüzek. e ZSO: a kar. köny. vízk. elõtti. fehér 2 MISE: a kar. kar. idõ közn. ZSO: az E-ról. v.-járól. kar. fehér MISE: Jézus Szentséges neve (Misekönyv 891.-járól. idõ közn. Ü ZSO: az Ü-rõl. kar. pref.-járól. mfsz. o. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: SZENT SETON ANNE ERZSÉBET. köny. saját.

euk.-járól. – Olv. idõ közn. Köznap. elõtti pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Dicsõség. sem a kül. köny.: Iz 60. euk. ima. imában saját betét. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Ma nem mondható a IV. I.1-6 – Ef 3. Bi: vas. alkalmakra szólók.1-12 – Egyet. Ed a FÜ-rõl. kar.2-3a. idõ közn. URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT). Oi: TeDeum (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. Ma végezzük a hagyományos vízszentelést. Az I.5-6 – Mt 2. pref.-járól. Hitvallás. Ed utáni 6. Csütörtök. saját.JANUÁR 41 Szerda. ZSO: a kar. fehér 2 MISE: a kar. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. köny. vízk. 5.

idõ közn. fehér fehér Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Rajmundról: lelkipászt. utáni. Jézus Szívérõl. mondható Vo. pref. Szûz Mária közös miséibõl 8. v.-járól vagy az e-ról. saját.. v. ZSO: a kar. idõ közn.-járól.-járól. v. fehér 2 MISE: a kar. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. pref. vízk. saját. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. e.-járól. vízk. idõ közn. utáni. idõ közn. vízk. Péntek. MISE: a kar. köny. Vagy: Penyaforti Szent Rajmund áldozópap. vízk. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e ZSO: a kar. Köznap. vízk. mfsz.42 JANUÁR 7. kar. pref. kar. † Köznap. pref. köny.

13-17 – Egyet.34-38 – Mt 3. 9.40-45 P: Zsid 4.1-12 Sz: Zsid 4. sem a kül.14-20 K: Zsid 2. Ma nem mondható a IV.13-17 .1-5.: Iz 42. – Olv. I. Ed utáni. Dr. Ed. Ni: zsoltárok a III.1-4.29-39 Cs: Zsid 3.1-6 – Mk 1. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE.12-16 – Mk 2. Oi: TeDeum. Vasárnap.21-28 Sz: Zsid 2.6-7 ApCsel 10. fehér 1 + MISE: saját.-járól. köny.5-12 – Mk 1. alkalmakra szólók. Ü ZSO: az Ü-rõl. az Ü-rõl. pref. szilágysomlyói plébános (1980) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 1.14-18 – Mk 1.11 – Mk 2. saját. ima.JANUÁR 43 I. Hauler Pál ált. Bi: vas.7-14 – Mk 1. euk. Dicsõség. hét vas. helynök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Hitvallás.

-ról. ZSO: az évk. közn. I. kötet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Ponner Antal kisegítõ lelkész (1968) † Nagy Gyula segédlelkész Olasziban (1979) † Mons. MISE: szabadon választható. 10. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. Dr. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. MISE: szabadon választható. zsoltárhét. idõ közn. Köznap. kiváltképp a vasárnapokon.-ról. zöld 3 Kedd. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valami különös szempontját ünnepeljük. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Buday Ernõ Márton O. Nemecsek József prelátus-kanonok teológiai rektor (1989) . Évközi 1. Köznap. hét ZSO: az évk.JANUÁR 44 ÉVKÖZI IDÕ A NAGYBÖJT ELÕTTI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még harminchárom. zöld 3 Hétfõ. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. Praem perjel váradújvárosi plébános (2000) † Ludescher József tasnádszántói plébános (1962) 11. (Ász 43) ZSO: III.

közös v. zöld 3 45 Szerda. idõ közn.-járól. mfsz. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Vagy az e-ról. pref. 13. Vagy: Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító. fehér Szent Hiláriuszról: egy pk. Köznap. közn. ZSO: az évk.-ról.JANUÁR 12. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Brösztel Lajos apát-kanonok (1954) zöld 3 Csütörtök.. saját. MISE: szabadon választható.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Zitzmann Ferenc apát-kanonok váradolaszi plébános (1979) . köny. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. közn.-ról. MISE: szabadon választható. közös miséje. † Köznap. 15. e. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Godefried testvér. mfsz.46 14. ZSO: az évk. E fehér 2 MISE: szerz. zöld 3 JANUÁR Péntek. közn. pref. – Vagy az e-ról. Szûz Mária közös miséibõl. Szûz Mária szombati emléknapja. Vagy az e-ról. Vagy: Remete Szent Pál. fehér fehér Remete Szent Antalról: egy szent. saját. zöld 3 Szombat. saját köny. közös v.-ról.

5-6 – 1Kor 1.6 – Mk 3.3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 5. köny. ZSO: az évk.-antifónák A. Oi: Ben. zöld 1 ÉVKÖZI 2.: Függ. (egy a 8 közül).7-12 P: Zsid 8. vas. 16. Oi: TeDeum. A Vo-hoz vehetjük a Sztköt.-be kerülhettek csak be a II..1-10 – Mk 2. I. Erre utal az alábbi jelzés: „Függ.1-3.23-28 Sz: Zsid 7.-ról. + MISE: saját.-ét 2.2-3. Ed utáni.-ant.-ig.1-3 – Jn 1.20-21 .1-6 Cs: Zsid 7.. A két vas.29-34 – Egyet. saját egyet.: Függ.10-20 – Mk 2.15-17 – Mk 3.6-13 – Mk 3. III.-ról. B és C évek szerint változnak. IV“. évk. kötetben. IV. Hitvallás.13-19 Sz: Zsid 9.és Magn. – Olv. vas.11-14 – Mk 3. vasárnap is az ordinárius engedélyével. VASÁRNAP. Ed a vas.. pref. A magyar zsolozsmáskönyvben pótlólag a Függelék IV. kivételével mondható megfelelõ Vo. A Liturgia Horarum újabb kiadásában a vasárnapi Ben. köny. zsoltárhét. Bi: vas.18-22 K: Zsid 6. és IV.és Magn. IV. szám. Dicsõség.: Iz 49. Magn. I. Ma kezdõdik az ökumenikus imanyolcad és tart a következõ vas.25-8.JANUÁR 47 II.-ant.

1-13 – Egyet. Ma nem mondható a IV. köny. köny. szüzek – Olv.2 – Mt 25. (Hitvallás nincs). Szent Antal apát. euk. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZÛZ.17-11. pref. fehér 2 MISE: saját. közös v. Hétfõ. saját. Dicsõség.: 2Kor 10. Oi: TeDeum fehér 1 MISE: szüzek. alkalmakra szólók. Ü ZSO: az Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. E ZSO: az E-ról. sem a kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Kedd. mfsz.48 JANUÁR 17. pref. ima.

zöld 3 49 Szerda. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. közn. e Vagy: Szent Sebestyén vértanú. ZSO: az évk.-ról. Szent Sebestyénrõl: egy vért. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tanka József micskei plebános (2006) zöld 3 Csütörtök.JANUÁR 19. piros piros Szent Fábiánról: egy vért. Köznap. mfsz. v. 20. pápák. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját.. MISE: szabadon választható. Köznap. mfsz. köny. közös v. köny. saját. Vagy: Szent Fábián pápa és vértanú.-ról. pref. – Vagy az e-k egyikérõl. közös v.

piros 2 MISE: egy. Péntek. mfsz. e. fehér piros fehér B. e ZSO: az évk. közös v. Vagy: B. Batthyány Strattmann László. saját.50 JANUÁR 21.-ról. † Szent Ágnes szûz és vértanú. 22. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. e Vagy: Szent Vince diakónus és vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. köny. v. MISE: szabadon választható. közös v. saját részekkel. pref. mfsz. vért. mfsz. egy vért. Szûz Mária közös miséibõl. E ZSO: az E-ról. szüzek. – Vagy az e-ról. Köznap. Szûz Mária szombati emléknapja. miséje. közn. Batthyány Strattmann Lászlóról: szent férfiak. Szent Vince könyörgés saját. közös. pref.

Édesanyját 12 éves korában elvesztette. akinek vagyonát. . te Boldog Batthyány Strattmann László orvosnak azt a hivatást adtad. A mi Urunk Jézus Krisztus. majd az orvosi szakán tanult. Naponta családjával együtt részt vett a szentmisén és szentáldozáshoz is járult. és életünk folyamán minden körülmények között rád figyeljünk és téged kövessünk. Betegeinek lelkével is törõdött. hogy a sebesült katonákat is fogadni tudja. A köztudatban szentéletû embernek tartották. Add. és a betegek minden felõl özönlenek hozzá. Általános orvosi diplomájához elõször sebészi. 1815-ben meghalt nagybátyja. Ekkor már híres szemorvosként tartják számon. házasságukból 13 gyermek született. Mise könyörgése: Istenünk. Több. Körmendi kastélyában ravatalozták fel. Ekkor a család Körmendre költözött. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem mezõgazdasági. 1900-ban orvosi diplomát szerzett. március 23-án Rómában avatta boldoggá. a te Fiad által. ahol szintén kórházat rendezett be. A szegényeket ingyen gyógyította. hogy mi is állhatatosak legyünk a te szolgálatodban. ahol a szegények és betegei búcsúztak tõle. körmendi kastélyát és hercegi címét örökölte.JANUÁR 51 Boldog Batthyány Strattmann László 1870-ben Dunakilitiben született õsi magyar fõnemesi családból. a gyógyulást az Isten adja – mondta sok alkalommal. Nagy hangsúlyt fektetett az igazi keresztény családi életre. családjáról gondoskodva pedig atyai szereteted tanúja legyen. sõt receptjeiket is õ fizette. II. mint egy éves türelemmel viselt szenvedés után a bécsi Löw szanatóriumban hunyt el 1931. január 22-én. majd szemészeti szakképesítést szerzett. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben…. Az elsõ világháború alatt 120 ágyasra bõvíti kórházát. 1902-ben Köpcsényben 25 ágyas magánkórházat alapít. Németújváron (ma Güssing) a családi sírboltba helyezték. János Pál pápa 2003. hogy a szegényeken és a betegeken segítsen. a közös imádságra és az erények gyakorlására. magát Isten eszközének tekintette. 1876-ban a nagy dunai árvíz elõl a család Köpcsénybe menekült. 1898-ban házasságot kötött Coreth Mária Terézia grófnõvel.

Ben. 23.. vas.1-4. Hitvallás. Magn. Bi: vas.12-23 – Egyet.31-35 Sz: Zsid 10.ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 9. ZSO: az évk. zsoltárhét.10-13.19-25 – Mk 4. pref.: Iz 9.26-34 Sz: Zsid 11.1-20 Cs: Zsid 10.52 JANUÁR III. 24-28 – Mk 3. + MISE: saját. IV.1-2. – Olv. I. – 1Kor 1. évk.1-10 – Mk 3.-ról. Ed utáni. 17 – Mt 4. VASÁRNAP. zöld 1 ÉVKÖZI 3.21-25 P: Zsid 10. I.15. Dicsõség.22-30 K: Zsid 10. 8-19 – Mk 4.-ant. Ed a vas.32-39 – Mk 4. IV.-és Magn. Oi: TeDeum.35-40 .: Függ. vas.-ról.: Függ.11-18 – Mk 4. köny.

I. Hétfõ. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító.JANUÁR 53 24. pref. fehér 2 MISE: püspökök v. fehér 1 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. ApCsel 22. saját..: ApCsel 9. – Olv. alkalmakra szólók. Dicsõség. pref. sem a kül. (Hitvallás nincs).15-28 – Egyet. egyhtan. Ma nem mondható a IV. 25. köny. mfsz.3-16 – Mk 16. saját könyörgésekkel. Ü ZSO: az Ü-rõl.1-22 v. apost. közös v. Oi: TeDeum. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE (Pál Fordulása). II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. ima. köny. euk.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Orsolya rend: MERICI SZENT ANGÉLA szûz. köny. sólyomkõvári plébános (1984) . fehér 1 MISE: szüzek v. fehér 1 MISE: saját. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. † Ferencsik Lõrinc c. köny. nevelõk. MISE: szabadon választható. pref. pref. rendalapító. 27. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. fehér 2 MISE: püspökök. Ferences család: BOLDOG PAUL JOSEF NARDINI rendalapító. Dicsõség. e ZSO: az évk. saját részek. Vagy: Merici Szent Angéla szûz.-ról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. Köznap. saját. nevelõk. prépost. E ZSO: az E-ról. Angéláról: szüzek v. – Vagy az e-ról. Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök. mfsz. Hitvallás. pref. saját. Hitvallás.54 JANUÁR 26. közös v. mfsz. saját könyörgéssel. közös v.. közn. Szerda. mfsz. köny. fehér Szt. mfsz. Dicsõség. pref.

pref. mfsz. † Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító. lelkipászt. Köznap. váradolaszi plébános (1955) † Matos Ferenc Lajos pápai prelátus-kanonok (2007) zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közös v. 29. köny. fehér 2 MISE: egyht. Szûz Mária közös miséibõl. E ZSO: az E-ról. Péntek. ZSO: az évk.. v. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varjú Benõ esperes. e. közn.JANUÁR 55 28. MISE: szabadon választható.-ról.

12-13 – 1 Kor 1. I. + MISE: saját.4-7. köny.32-40 – Mk K: Zsid 12. 21-24 – Mk P: Zsid 13.-ról.1-4 – Mk Sz: Zsid 12.30-34 † Szabó Ferenc tb. IV. – Olv.18-19. pref.26-31 – Mt 5.14-29 6.-és Magn. 11-15 – Mk Cs: Zsid 12.15-17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zsid 11.6-13 6. Ed utáni.1-12a – Egyet.: Szof 2. ZSO: az évk. Oi: TeDeum.-ant. vas.: Függ. 30.1-8 – Mk Sz: Zsid 13.-ról. Ed a vas. 20-21 – Mk 5.ant. Bi: vas.3. biharpüspöki plébános (1952) . Hitvallás.21-43 6. IV. évk. zöld 1 ÉVKÖZI 4. I. Magn. zsoltárhét.1-20 5. VASÁRNAP.1-6 6. 3.56 JANUÁR IV.. Ben.: Függ. vas. Dicsõség. kanonok.

közös v. saját. Bosco Szent János áldozópap. fehér 2 MISE: nevelõk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Hétfõ.JANUÁR 57 31. E ZSO: az E-ról. mfsz. pref. köny.

közn. e. vagy az e-ról. 1. pref. mfsz. ZSO: az évk. és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára. Köznap. ahol sürgetõbb a betegségek elleni küzdelem. MISE: Boldog vértanúkról. ZSO: az évk. idõ közn. Missziós szándék (A betegségben szenvedõk): Hogy azokon a missziós területeken.58 FEBRUÁR FEBRUÁR Általános szándék (A család): Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje. a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedõk számára. MISE: szabadon választható. zöld 3 Kedd. . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros Vincés család: Boldog Marie-Anne Vaillot és Odile Baumgartner angersi vértanúk.-ról.-járól.

köny.22-32 – Egyet. Beöthy György prelátus-kanonok.22-40 v.14-18 – Lk 2. pref. közn. Oi: TeDeum. ahogy a misekönyvben jelezve van. Balázsáldás adható ma vagy a következõ vasárnap is.. mondható Vo. URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY). mfsz. vagy közös. Zsid 2. euk. zöld 3 piros fehér fehér Csütörtök. Köznap. MISE: szabadon választható. – Vagy: az e-ok egyikérõl. közös v. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. e Vagy: Szent Anszgár (Oszkár) püspök. Balázsról: egy vért. saját. püspökök. Ma könyörgõnap van a szerzetesi hivatásokért. pref. Szt. pref. köny. Anszgárról: püspökök v.: Mal 3. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet. Ma nem mondható a IV.euk. közös v. köny. irodaigazgató (1963) 3. – Olv. v. Szt. alkalmakra szólók. Ü ZSO: az Ü-rõl. saját. ima. saját.-ben. papi-szerzetesi hivatásokért. fehér 1 MISE: saját. mfsz. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . A fõmisét a gyertyaszentelõ körmenettel kezdjük.FEBRUÁR 59 2. pref. hithird. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Szerda. Dicsõség. Lk 2.-ról.1 4 v. sem a kül. (Hitvallás nincs). Vagy: Szent Balázs püspök és vértanú. Krisztus Fõpapról v.

közös v.FEBRUÁR 60 4. E ZSO: az E-ról. Szent Ágota szûz és vértanú. v. mfsz. köny. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. † Köznap. pref. Jézus Szívérõl. pref. mfsz. közn. szüzek. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Sz. pref.-ról. pref. E ZSO: Az E-ról fehér 2 MISE: saját. saját. Szombat. piros 2 MISE: egy vért. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl. saját részekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Frigyes apát. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. mondható Vo. 5. zöld 3 fehér Péntek.

14-23 Cs: Ter 2. Hitvallás. 1-4 – Mk 7.-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 1. évk.7-10. Dicsõség. 6.és Magn. Magn.FEBRUÁR 61 I. I.31-37 Sz: Ter 3.. vas. zsoltárhét. Bi: vas.1-19 – Mk 6. ZSO: az évk. VASÁRNAP.-ant.: Függ. zöld 1 ÉVKÖZI 5.1-13 Sz: Ter 2. Ben. IV. IV. Pop József káptalani helynök.9-24 – Mk 8. pref.24-30 P: Ter 3.13-16 – Egyet. 15-17 – Mk 7. 1-10 † Mons. I. Oi: TeDeum. – 1Kor 2.18-25 – Mk 7.: Iz 58. Dr. + MISE: saját.1-8 – Mk 7.53-56 K: Ter 1.-ról. Ed a vas.: Függ. vas. 2. köny. – Olv.-ról.20-31. Ed utáni. szentjobbi apát-kanonok (1960) .1-5 – Mt 5.4b-9.

8. mfsz.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Rendu Rozália. közn. és életének hátralévõ részében Schio városa környékén. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bakhita Szent Jozefina szûz Szudánban. rabszolgavásáron többször eladták. mfsz. Vagy: Emiliáni Szent Jeromos. február 8-án. Istenünk. . mfsz. Köznap. te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára emelted. Vicentino faluban élt. MISE: szabadon választható. közn. Jószívû és segítõkész volt mindenki iránt. fehér 2 MISE: szüzek. zöld 3 Kedd.-ról. e Vagy: Bakhita Szent Jozefina szûz. köny. Misekönyörgés: Urunk. zöld 3 FEBRUÁR Hétfõ. e ZSO: az évk. hogy az õ példája nyomán hûséges szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust. közös v. Lány korában elrabolták. a te Fiad által. közös v. pref. és az irgalmas szeretet gyakorlására mindig készen legyünk. MISE: szabadon választható. Velencében keresztény lett és belépett a Szeretet Canossiai Leányai közé.62 7. – Vagy: az ek-ról. a Darfur tartományi Jebel Agilere-ben született 1868 körül. Kérünk. Itt halt meg 1947. fehér fehér Szent Jeromosról: nevelõk. saját. pref. aki veled él és uralkodik…. Köznap. add meg nekünk. Szent Jozefináról: szüzek. pref. a kegyetlen rabszolgaság miatt sokat szenvedett. Végül felszabadult. E ZSO: az E-ról. A mi Urunk Jézus Krisztus. ZSO: az évk.

saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: BOLDOG HÚGÓ ELSÕ PREMONTREI GENERÁLIS APÁT. E ZSO: az E-ról. pref. köny. MISE: szabadon választható. zöld 3 63 Szerda. . Imrik Zoltán Sándor prelátus-kanonok (1959) 10. Ü ZSO: az Ü-ról fehér 2 MISE: saját. Szent Skolasztika szûz. mfsz. közn. ZSO: az évk. Dicsõség.FEBRUÁR 9. mfsz. közös v. Csütörtök. szerz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons.-ról. fehér 2 MISE: szüzek v.. Köznap. pref. saját részekkel.

Ma van a Betegek Világnapja. e. Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szûz Mária. Köznap. † Köznap. fehér Sz. MISE: szabadon választható. Mária. közn. e ZSO: az évk. közn. Sz. saját. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. – Vagy: az e-ról.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Adjunk lehetõséget a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatására templomainkban. MISE: szabadon választható.-ról. köny.64 FEBRUÁR zöld 3 Péntek. pref. 12. Máriáról: egy az elsõ 3 közösbõl. ZSO: az évk. 11. Szûz Mária közös miséibõl.

1-13 – Mk 8.FEBRUÁR 65 II. köny.és Magn.16 21 Lecke: – 1Kor 2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 4. vas. 20-22 – Mk 8. 7.6-10 – Mt 5. Oi: TeDeum.5-8.: Sirák 15.1-12 . Magn. pref. – Olv. Dicsõség.: Függ. Ed utáni. 25 – Mk 8. I.1-9 – Mk 8. VASÁRNAP.10 – Mk 8.14-21 Sz: Ter 8.. zsoltárhét. ZSO: az évk. IV.11-13 K: Ter 6. Bi: vas.1-7 – Mk 9. I. Ed a vas.17-37 – Egyet.22-26 Cs: Ter 9.1-15.-ant.27-33 P: Ter 11.1-5.34-39 Sz: Zsid 11. évk.-ról. Hitvallás. vas. zöld 1 ÉVKÖZI 6.-ant. Ben.6-13.: Függ.-ról. + MISE: saját. IV. 13.

– Olv. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJEI. váradszõlõsi plébános (2001) . hithird. ZSO: az évk.1-9 – Egyet. közn. Köznap. Ü ZSO: az Ü-rõl. zöld 3 Kedd. Hétfõ. MISE: szabadon választható. saját részekkel Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs) pref. apát-kanonok. saját.. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK.46-49 – Lk 10. köny. lelkipászt. apát-kanonok. Dicsõség.: ApCsel 13. köny.66 FEBRUÁR 14.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mentes Ferenc c. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek Imre c. újpalotai plébános (2005) 15. fehér 1 MISE: egyházalapítók v.

– Vagy: az e-ról.-ról. e ZSO: az évk.. alapítókról: szerz. Köznap. MISE: szabadon választható. margittai plébános (1981) . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Evermód püspök. közn.FEBRUÁR 16. MISE: szabadon választható. saját. Vagy: A Szervita rend hét szent alapítója. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök. Köznap. köny. közös v. pref. ZSO: az évk. † Klózik István tb. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. mfsz. mfsz. 17. közn. fehér A szt. zöld 3 67 Szerda. esperes.-ról. pref.

MISE: szabadon választható.-ról. közn. zöld 3 FEBRUÁR Péntek. mfsz zöld 3 Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. v. Szûz Mária közös miséibõl.-ról. közn. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.68 18. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Clet Ferenc CM áldozópap. MISE: szabadon választható. † Köznap ZSO: az évk. vtk. 19. e. vértanú. Köznap ZSO: az évk.

20. VASÁRNAP.37-39 Cs: Sirák 5. Bi: vas. Ed utáni. – Olv. I. Dicsõség..1-10 – Mk 9. Hitvallás.-ról. Ed a vas.12-22 – Mk 9. ZSO: az évk. zsoltárhét. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 1.1-10 – Mk 9.1-13 – Mk 9.-ról.: Lev 19.38-48 – Egyt. 17-18 – 1Kor 3. vas. évk.16-23 – Mt 5. Magn. IV.-és Magn. + MISE: saját.1-12 Sz: Sirák 17. Ben. Oi: TeDeum.FEBRUÁR 69 III. zöld 1 ÉVKÖZI 7.1-2.13-28 K: Sirák 2. IV.-ant. vas.ant. I.: Függ.13-16 . pref.40-49 P: Sirák 6.1-13 – Mk 10.5-17 – Mk 10.: Függ. köny.29-36 Sz: Sirák 4.

-ról. Olv.Cap.1-4 – Mt 16. ZSO: az évk.13-19 – Egyet. köny. II. esperes. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Waldmann Ferenc tb. apost. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P.. pref. fehér Damjáni Szent Péterrõl: egyht.: 1Pét 5. Ü ZSO: az Ü-rõl.F. pref. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA. I. Kedd. Ma nem mondható a IV. v. 21. Oi: TeDeum. Horváth Szilveszter O. ima. fehér 1 MISE: saját.M. – Vagy: az e-ról. közn. utolsó kapucinus Váradon (1974) 22. köny. margittai plébános (1962) . saját. Dicsõség..70 FEBRUÁR zöld 3 Hétfõ. e ZSO: az évk. sem a kül. Vagy: Damjáni Szent Péter püspök és egyháztanító. Köznap. euk. mfsz. (Hitvallás nincs). alkalmakra szólók.-ról. MISE: szabadon választható. közn.

köny. piros 2 MISE: egy. Szerda. ima. sem a kül. v. pref. Szent Polikárp püspök és vértanú.FEBRUÁR 71 23. közös v. SZENT MÁTYÁS APOSTOL.: ApCsel 1. I. (Hitvallás nincs). E ZSO: az E-ról saját részekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Oi: TeDeum. piros 1 MISE: saját. Dicsõség.20-26 – Jn 15. Csütörtök. euk. alkalmakra szólók. pref. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szabados Antal (1962) 24. II. Ü ZSO: az Ü-rõl. – Olv. vért. v. Ma nem mondható a IV. mfsz.9-17 – Egyet. püspökök.15-17. saját. apost.

ZSO: az évk. Köznap. éradonyi plébános (2001) zöld 3 Szombat. 26. † Köznap.-ról MISE: szabadon választható. közn. zöld 3 FEBRUÁR Péntek. Szûz Mária közös miséibõl. e. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Dr. kanonok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Karetka László tb. MISE: szabadon választható. magyarcsékei plébános (1974) † Mons. ZSO: az évk.72 25.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. Czumbel Lajos ordinárius (1965) .M. közn.F. Sándor Dénes O.

vas. + MISE: saját.-ról MISE: szabadon választható. ZSO: az évk.-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Függ. I. évk.29-28 – Mk K: Sirák 35.1-15 – Mk Sz: Sirák 36.1-5 – Mt 6.14-15 – 1Kor 4. köny.1. VASÁRNAP.1-2.15-26 – Mk P: Sirák 44.-ról. Függ. a vas. zöld 3 10. 27. Ben. ZSO: az évk. Dicsõség.FEBRUÁR 73 IV. Oi: TeDeum.46-52 11. pref.32-45 10. Ed.17-27 10. és Magn. IV. IV.-ant. Köznap.11-26 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Sirák 17. I. – Olv.27-33 Hétfõ. közn.24-34 – Egyet.28-31 10.9-13 – Mk Sz: Sirák 51. Hitvallás.: Iz 49. Ed utáni. zsoltárhét. vas.17-27 – Mk 28.13-19 – Mk Cs: Sirák 42. Magn.-ról. zöld 1 ÉVKÖZI 8.5-6.: Bi: vas.

közn. kormányzó (1957) . 1. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek. MISE: szabadon választható.-ról MISE: szabadon választható. Köznap. ZSO: az évk.74 MÁRCIUS MÁRCIUS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. ZSO: az évk. Köznap.-ról. közn. Pintér László debreceni ap. és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében. esperes. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. székelyhídi plebános (1971) 2. zöld 3 Szerda. zöld 3 Kedd. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Köblös Vilmos tb.

zöld 3 fehér fehér Péntek. köny. mondható Vo Jézus Szívérõl. mondható Vo Jézusról. pref.MÁRCIUS 3.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. pref. az Örök Fõpapról. saját. Szent Kázmér.-ról. Vagy: Szent Kázmér. – Vagy: az e-ról. közös v. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. e ZSO: az évk. zöld 3 fehér 75 Csütörtök. mfsz. közn. pref. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak.. MISE: szabadon választható. közn. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az évk. euk. MISE: szabadon választható. † Köznap. saját.

76 5.-ról. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható. Köznap. Sz. zöld 3 fehér MÁRCIUS Szombat. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. közn. pref. Mária. mondható egy Vo: a 3 elsõ közösbõl.

. (2009). Dicsõség. Ma könyörgõnap van a világ éhezõiért. Mondható errõl alkalmi mise is.1a. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. 2.ant. 2. Hosszú László nyug.-ben.: Függ.E.13-17 . köny. Holnap lesz S.10-23 – Mk 12. 28 – Mt 7. pref. zöld 1 77 ÉVKÖZI 9. 26-28 – Róm 3. ordinárius. évk. Köny.21-25 a. Emlékezzünk meg errõl a szentbeszédekben és az egyet.-ról.21-27 – Egy. A mai szentmise Egyetemes könyörgéseiben imádkozzunk Érte.MÁRCIUS 6.-és Magn.R. Hitvallás. vas. apostoli pronotárius (1983) Hétköznapi miseolvasmányok: H: Tób 1. – Olv. Ben.1-9 – Mk 12. Oi: TeDeum. IV. ZSO: az évk. vas. Dr.1-12 K: Tób 2. VASÁRNAP. 18. + MISE: saját. Böcskei László megyéspüspök Úr püspökké szentelési évf.: Mtörv 11.

fehér Istenes Szent János. saját pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd.. Köznap. MISE: szabadon választható.-ról. Vagy: Istenes Szent János szerzetes. saját pref. Köznap. e ZSO: az évk. v. vért. mfsz 8. mfsz. v. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható.-ról.. piros Szent Perpétua és Felicitász vtk. – Vagy: az e-rõl..78 MÁRCIUS zöld 3 Hétfõ. Vagy: Szent Perpétua és Felicitász vértanúk. közn.. köny. 7. köny. köz. – Vagy: az e-rõl.

– Nem mondhatók a megemlékezõ gyászmisék sem.28). – A misében a nagyböjti könyörgés helyett mondható a szentrõl szóló könyörgés. – A szentek emléknapjai csak megemlékezésként ünnepelhetõk. de lehet végezni azokat nemcsak a nagyböjti idõben. Már nem kötelezõ. Magn. keresztúti ajtatosság). kivéve szükség esetén. a szentmise megkezdéséig tart. – Azokat a népi ajtatosságokat (pl.MÁRCIUS 79 A NAGYBÖJT A nagyböjti idõ célja húsvét ünneplésének elõkészítése. Vasárnapokon. Megjegyzések a nagyböjtre: – A két fõünnepet (március 19. amelyek a régi misekönyvben az egyes napok miséihez voltak csatolva. antifóna és utána a szentrõl szóló könyörgés. amelyeket a hívek nagyböjt idején végezni szoktak. a hangszerek használata csak az ének kíséretére van engedélyezve. – A nagyböjti idõ hamvazószerdától nagycsütörtök estig. de akkor is csak az ordinárius engedélyével. és annak válaszos éneke után a szentrõl szóló könyörgéssel záródik. oldalán találhatók. vasárnapját és a két fõünnepet kivéve nem szabad az oltárt virággal díszíteni. ill.és alkalmi misék nem mondhatók.) – Votív. hanem máskor is. ápolni kell és liturgikus szellemmel betölteni. – A Rd-ben és az Ed-ben a nagyböjti nap könyörgésének záróformulája elmarad. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülõket a keresztény beavatás különféle fokozatai által.. Nagyböjt kezdetétõl a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT (Ász 27. mind a hívõket. akik visszaemlékeznek keresztségükre és bûnbánatot tartanak.) kivéve a szentmisét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti idõszakról vesszük. most a misekönyv 527. következik a szentrõl szóló Ben. (Az Oi-ban a második olvasmány és annak rövid válaszos éneke után következik a szentrõl szóló olvasmány. és 25. (Ezek a korlátozások a napi miseruhaszín melletti számjelzésbõl is láthatók. hogy a híveket könnyebben tudják a húsvéti misztérium átélésére hangolni.) Nagyböjt 4. fõünnepeken és hamvazószerdán semmiképpen. . – A zárókönyörgések.

Hamvazás a misekönyvben leírt módon. az Rd-ben vehetõk a III. – Olv.e.M. és a II.-ról.2 – Mt 6. A nagyböjti prefációk közül a III. és a IV. közn.MÁRCIUS 80 ZSO: II. zsoltárhét. IV. köny. pref.22-25 10.-ról saját. kötet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . hét péntekének zsoltárai. pref. sz.16-18 – Egyet.15-20 – Lk 9. a Vincés Nõvérek igazgatója (1983) Csütörtök. Szedenik Nándor C. közn. az I. Nagybõjtben tilosak a zajos mulatságok! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dr. 9. viola 1 MISE: saját.: Joel 2. kanonok. IV.20-6. azonban mondhatók hétköznapokon is.) ZSO: a nagyb. MTörv 30. inkább a vasárnapokra. nagyb. viola 2 MISE: saját.12-18 – 2Kor 5. az ott levõ antifónákkal.1-6. HAMVAZÓSZERDA. ††† (szigorú böjt. – Olv. ZSO: a nagyb. nagyb. Köznap. hétköznapokra vannak szánva.

. – Olv. Iz 58. közn. nagyb. pref. Nagybõjt péntekein. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat.14-15 11.27-32 12.-ról. életévtõl kezdve. nagyb. közn. Olv. kötelezõ a hústól való megtartóztatás. Péntekenként †† ezt jelzi. pref. Iz 58.9b-14 – Lk 5. Köznap. viola 2 MISE: saját.-ról. †† Köznap. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb. a betöltött 14.MÁRCIUS 81 Péntek.1-9 a – Mt 9.

IV.-ról (Oi: TeDeum nincs. sem a kül. Ed utáni.1-11 – Egyet.17-19 – Mt 4. Ma nem mondható a IV. Hitvallás. + MISE: saját. Ma meghamvazhatók azok.12. viola 0 NAGYBÖJT 1. Magn-ant. saját. Ed. alkalmakra szólók. vas. 13. akik hamvazószerdán nem hamvazkodtak.: Függ. – Olv. I.és Magn-ant: Függ. Róm 5.-ról. euk.) Ben. zsoltárhét.82 MÁRCIUS I. (Dicsõség nincs). Bi: vas. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb. ima.1-7a – Róm 5.12-19 v. IV. pref. köny. I. a vas.: Ter 2.7-9: 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

kanonok. nagyb. közn. – Olv. viola 2 MISE: saját. közn. érszalacsi plebánor (1991) .-46 14.31. viola 2 MISE: saját.1-2.: TeDeum fehér 1 MISE: saját. – Olv. Köznap.MÁRCIUS 83 Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.e.11-18 – Mt 25. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.: Lev 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: MARILLAC SZENT LUJZA rendalapító. ZSO: a nagyb. szentek I vagy II. pref.7-15 15. nagyb.-ról.-ról. Dicsõség. Oi. Köznap.: Iz 55.10-11 – Mt 6. ZSO: a nagyb. pref. pref. Hitvallás † Perpék János sz.

– Olv. pref. ZSO: a nagyb. nagyb.-ról. nagyb. pref.: Eszt. ZSO: a nagyb.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .29-32 16.1-10 – Lk 11. közn. Köznap. viola 2 MISE: saját.: Jón 3. MISE: saját. Köznap.1. viola 2 Csütörtök.84 MÁRCIUS Szerda. közn. 14.7-12 Vehetõ megemlékezés Szent Patrik püspökrõl. – Olv. 3-5. 12-14 – Mt 7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 17.

Lk 2. szám) Ma nem mondható a IV. – Olv.-ról. FÜ (Egyházmegyénkben csak tanácsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. Szt.-ról. közn. nagyb.18-21. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .MÁRCIUS 85 Péntek.: Ez 18.24a v. pref. Dicsõség.16 – Róm 4. euk.22 – Mt 1. alkalmakra szólók. Ed a FÜ-rõl. Hitvallás. Szombat. sem a kül. 19.41 51a – Saját egyet. Oi: TeDeum.13.20-26 18. ima. Ed utáni. ZSO: a nagyb.16. fehér 1 MISE: saját. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. a Sztköt. pref.: 2Sám 7. I. József – Olv.16-18. köny. saját.12-14a. Bi: vas.4 5a. †† Köznap. SZENT JÓZSEF A BOLDOGSÁGOS SZÛZ MÁRIA JEGYESE. Vehetõ megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill pk és egyht. szerint (4.21-28 – Mt 5.

pref. Hitvallás. vas. viola 0 NAGYBÖJT 2. zsoltárhét. saját.és Magn-ant: Függ. Magn-ant. IV.) Ben. Ed utáni. I. I. Ed. 20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . + MISE: saját. IV. (Dicsõség nincs). a vas.1-4a Lecke – 2Tim 1. Bi: vas. köny. – Olv.-ról (Oi: TeDeum nincs.1-9 – Egyet.-ról.86 MÁRCIUS II.: Ter 12. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.: Függ.8b-10 – Mt 17.

1-12 22. nagyb.: Dán 9. Köznap. Köznap. ZSO: a nagyb.: Iz 1. – Olv. közn.-ról. – Olv.4b-10 – Lk 6.-ról. közn.16-20 – Mt 23. nagyb. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . viola 2 MISE: saját.MÁRCIUS 87 Hétfõ. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Péter Mihály székesegyházi õrkanonok (2001) Kedd.36-38 21. ZSO: a nagyb.10. viola 2 MISE: saját.

pref. közn. Vehetõ megemlékezés Mongrovejói Szent Turibiusz püspökrõl.-ról. ZSO: a nagyb. kanonok (1994) Csütörtök. nagyb. viola 2 MISE: saját. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hadrava Nándor Mária tb. Köznap.: Jer 18. pref. – Olv.18-20 – Mt 20. – Olv.5-10 – Lk 16.17-28 23. ZSO: a nagyb.: Jer 17. viola 2 MISE: saját.19-31 24. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. nagyb.88 MÁRCIUS Szerda.-ról.

: Iz 7. Oi: TeDeum.: Mik 7. 11-32 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. 18-20 –Lk 15. pref. ZSO: a nagyb. 25. euk. közn. Hitvallás (közben térdhajtás) – Olv. Ma nem mondható a IV. fehér 1 MISE: saját.10 14. köny. 14-15.10 – Zsid 10. nagyb. Péntek. Köznap. Ed utáni. I. MISE: saját. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Ed a FÜ-rõl.26-38 – Egyet. ima. saját. alkalmakra szólók ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. Bi: vas. sem a kül. 1-3. Dicsõség. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY). – Olv.4-10 – Lk 1. viola 2 Szombat.MÁRCIUS 89 I.8.

Praem. Ed. II.-ról (Oi: TeDeum nincs. IV. I.: Kiv 17.-ról. zsoltárhét.) Ben. Magn-ant. – Egyet. pref.. 27. a vas.és Magn-ant: Függ.3-7 – Róm 5. viola 0 + MISE: saját. I.5-15. 39a.90 MÁRCIUS III. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.: Függ. nagyb. 19b-26. köny. 40-42. IV.1-2. szalárdi plébános (1978) . Bi: vas. 5-8 – Jn 4. I. Hitvallás. (Dicsõség nincs). Ed utáni. 5-42 v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Lukovics Gellért O. NAGYBÖJT 3. – Olv. vas. v. Jn 4.

viola 2 MISE: saját. közn.21-35 29.MÁRCIUS 91 Hétfõ.-ról. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. – Olv. pref. közn. ZSO: a nagyb. Köznap.34-43 – Mt 18.24-30 28. viola 2 MISE: saját. pref.25.: 2Kir 5.-ról. nagyb. ZSO: a nagyb. nagyb. – Olv.1-15a – Lk 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Dán 3.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. viola 2 MISE: saját. nagyb.5-9 – Mt 5. közn. pref. Köznap.92 MÁRCIUS Szerda.23-28 – Lk 11.: Jer 7.14-23 31. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: a nagyb.-ról. Köznap.17-19 30.-ról. közn. – Olv. viola 2 MISE: saját.: MTörv 4. nagyb. – Olv. pref.1. ZSO: a nagyb.

és fejlõdjenek a társadalmi igazságosságban és a békében.1-6 – Lk 18. Vehetõ megemlékezés Paolai Szent Ferenc remetérõl. Elsõszombati mise nem mondható.9-14 43. Elsõpénteki mise nem mondható. közn. †† Köznap. újzimándi plébános (1993) .: Oz 14. Péntek.-ról.2-10 – Mk 12. Missziós szándék (Üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erõt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek.45-46 2. ZSO: a nagyb. velencei plébános (1989) Szombat. viola 2 MISE: saját. nagyb. közn. – Olv. pref. pref. ZSO: a nagyb. viola 2 MISE: saját.ÁPRILIS 93 ÁPRILIS Általános szándék (Latin-Amerika nemzetei): Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hûségben járják útjukat. Köznap. nagyb. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szörényi Márton tb. JÁNOS PÁL PÁPA (2005) † Mészáros Antal C.M. kanonok. akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek.-ról.: Öz 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † II.28b-34 1.

– Olv. II. I. 3. Hitvallás. v.: rózsa. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mellau Márton c. 34-38 – Egyet.-ról (Oi: TeDeum nincs.1-41 vagy Jn 9. apát.1. köny.: Függ. Ed.) Ben. viola 0 + MISE: saját. IV. (Dicsõség nincs).8-14 – Jn 9. Bi: vas. vas.13-17. 10-13a – Ef 5. pref. NAGYBÖJT 4. váradújvárosi plébános (1961) .-ról. I.94 ÁPRILIS IV. más hangszer szólhat az ének kíséretén kívül is.1b. Ed utáni. Ma az oltár díszíthetõ virággal az orgona v.6 szín 9. I.és Magn-ant: Függ. IV. nagyb. a vas. zsoltárhét.1Sám 16. 6-7. Magn-ant. A miseruha színe lehet rózsaszín. VASÁRNAPJA ZSO: a nagyb.

Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. közn. – Olv. nagyb.-ról.: Ez 47.1-9.17-21 – Jn 4. közn. – Olv.1-16 5. viola 2 MISE: saját. Köznap.-ról. viola 2 MISE: saját.ÁPRILIS 95 Hétfõ. pref. pref.43-54 4. ZSO: a nagyb. nagyb.12 – Jn 5. ZSO: a nagyb.: Iz 65. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Köznap. nagyb.17-30 6. pref.31-47 7.-ról. – Olv. viola 2 MISE: saját. pref. nagyb. ZSO: a nagyb. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök.: Kiv 32.8-15 – Jn 5.96 ÁPRILIS Szerda.: Iz 49. viola 2 MISE: saját. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv.7-14 – Jn 5.-ról. ZSO: a nagyb. Vehetõ megemlékezés De la Salle Szent János áldozópapról. közn.

viola 2 MISE: saját. ZSO: a nagyb. pref. Köznap.25-30 8. közn.1-2. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról.-ról.18-20 – Jn 7.: Jer 11. viola 2 MISE: saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. – Olv.40-53 9. nagyb. ZSO: a nagyb. – Olv.12-22 – Jn 7. közn. pref.10.: Bölcs 2.1a. †† Köznap. nagyb.ÁPRILIS 97 Péntek.

akkor a nagypénteki kereszthódolatkor a második formát kell választanunk. (Megokolás: a keresztet régen azért takarták le.és Magn-ant: Függ. – Olv. de már nem kötelezõ. vas.-ról ( Oi: TeDeum nincs. hogy a mai naptól kezdve letakarjuk a kereszteket. meghalt Krisztus alakja került a keresztre.12-14 – Róm 8. azaz a le nem fedett keresztet végigvisszük a templomon. Nem illett a szenvedés komolyságához.1-45 – Egyet. v. NAGYBÖJT 5.98 ÁPRILIS I. Késõbb már a szenvedõ. zsoltárhét. IV. 10. Bi: vas. Ed. hogy ne éppen most. köny. I. I. Ed utáni. I. II.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .: Függ. mert drágaköves volt (crux gemmata) és nem a meghalt Jézus alakja volt rajta. IV. Megtartható az a szokás. ill. a szenvedés idején takarjuk el. Magn-ant.) Ben.) Ha a keresztet nem takarjuk el. Hitvallás. (Fekete vasárnap) ZSO: a nagyb. (Dicsõség nincs).8-11 – Jn 11. Logikus tehát. nagyb.: Ez 37. a vas. VASÁRNAPJA. viola 0 + MISE: saját. pref.

közn.-ról. – Olv.4-9 – Jn 8.: Szám 21. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Vehetõ megemlékezés Szent Szaniszló püspök és vértanúról ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. az Úr szenv. I.1-11 11. viola 2 MISE: saját. Dán 13.: Dán 13.21-30 12.19 30. Köznap. ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb.15-17. az Úr szenvedésérõl I.1-9. közn.33-62 v. – Olv. pref. viola 2 MISE: saját. Köznap. pref.41c-62 – Jn 8.ÁPRILIS 99 Hétfõ.-ról.

I.: Ter 17. pref.-ról. ZSO: a nagyb. Vehetõ megemlékezés Szent I Márton pápa és vértanúról.-ról. – Olv. ZSO: a nagyb. Köznap. közn. pref. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . az Úr szenv.95 – Jn 8.91-92. viola 2 MISE: saját. az Úr szenv.51-59 14.100 ÁPRILIS Szerda.14-20. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. I.: Dán 3. közn. viola 2 MISE: saját.31-42 13. – Olv.3-9 – Jn 8.

közn. pref.21-28 – Jn 11.ÁPRILIS 101 Péntek.: Ez 37. I – Olv. viola 2 MISE: saját.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .31-42 15. ZSO: a nagyb. I.-ról.45-57 16. Köznap. – Olv. közn. az Úr szenv. †† Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. pref. az Úr szenv. ZSO: a nagyb.10-13 – Jn 10.: Jer 20. Vehetõ megemlékezés Soubirous Szent Mária Bernadett szûzrõl. viola 2 MISE: saját.

zsoltárhét. – Olv.és Magn-ant. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . olvassák).4-7 – Fil 2. TeDeum nincs. köny. pref. Hitvallás. (Oi.6-11 – Mt 26. AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA ZSO: saját. Magn-ant. A passiót. de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie. 17. alkalmakra szólók. Ma nem mondható a IV. (Dicsõség nincs).-ról.14 27. saját. a vas. Bi: vas. sem a kül. IV. ima. ha éneklik (v. Ed utáni. A barkaszentelés evangéliuma: Mt 21.102 ÁPRILIS II. 1 10 piros 0 + MISE: saját. IV.: Függ.) Ben. euk. lehet különbözõ szereposztásban végezni.66 – Egyet.: Iz 50.: Függ. VIRÁGVASÁRNAP. I Ed. akkor magának a papnak. I. ha nincs jelen diakónus.

-ról. közn.36-38 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ma van Szentatyánk XVI. az Úr szenv. A szentmisében. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. BENEDEK pápa megválasztásának (2005) évfordulója.21-33. MISE: saját.ÁPRILIS 103 NAGYHÉTFÕ. közn. viola 1 MISE: saját. II.1-7 – Jn 12.1-6 – Jn 13. a Hivek könyörgésében emlékezzünk meg róla. – Olv. pref. II.: Iz 42. – Olv. .: Iz 49. pref. ZSO: a nagyb. ZSO: a nagyb.1-11 18.-ról. viola 1 NAGYKEDD. az Úr szenv.

II. sem a kül. tanúként és segítõként szerepeljenek a krizma szentelésénél. – Olv. „Az olajszentelési mise. ZSO: a nagyb. hogy a híveket a krizma és más szent olajok használata. amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. De ha a papságot és a népet ezen a napon csak nehezen lehet a püspök körül összegyûjteni. NAGYCSÜTÖRTÖK. A székesegyházban: fehér 0 KRIZMASZENTELÉSI MISE: saját. amelyet a püspök papságával celebrál.ÁPRILIS 104 NAGYSZERDA. alkalmakra szólók. valamint ezeknek a keresztény életben való hatása és jelentõsége tekintetében kioktassuk.4-9a – Mt 26.5-8 – Lk 4. mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek. és a krizmát és a többi olajokat megszenteli. közn.“ (PS 35-36) . lehet a szentelést elõbbre is hozni egy másik napra. hogy vegyenek részt ezen a szentmisén és járuljanak a szentáldozáshoz. legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése. Az olajszentelési misét az egyházmegye életében való jelentõsége miatt csak egyszer mondjuk. Dicsõség.: Iz 50. Az új krizmát és a keresztelendõk olaját húsvét ejszakaján a beavató szentségekhez használjuk. ZSO: saját.16-21 Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 21. pref. A híveket is hívni kell. A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó vacsora emlékére tartott szentmise elõtt vagy más alkalmas idõben vegyék át. Tartsuk a székesegyházban vagy lelkipásztori okokból egy másik jelentõs templomban. az Úr szenv. Ez alkalom arra. nincs. a krizma és olajok megszentelése.14-25 20. köny. (Hitvallás és egyet. euk. (Természetesen áldozhatnak az esti szentmisén is.l-3a. amelynek azonban közel kell esnie a húsvéthoz. Erre a misére az egyházmegye minden részébõl meg kell hívni a papokat.) Az olajszentelési szentmisét hagyományosan nagycsütörtökön ünneplik. akik misézzenek együtt a püspökkel.-ról.: Iz 61. a papi ígéretek megújítása. ima.) – Olv.6a.8b-9 – Jel 1. viola 1 MISE: saját.

hogy dallamokat terjesszenek elõ azon részek számára. Ahogy a vasárnap csúcspont a köznapok fölött. B) a kereszt felemelésének és tiszteletének énekei. hogy az egyház fölhangolt és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának örömébe.“ Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtartóztatást mindenütt meg kell tartani. és az életet feltámadásával újjászerzette. A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a húsvéti szent háromnapot… A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani. esetleg a diakónus felszólítása és a nép válasza. amikor halálunkat halálával megtörte. Ajánlatos. Ezek a következõk: A) a nagypénteki egyetemes könyörgések. Nagypénteken és nagyszombaton az Oi-t és a Rd-et nyilvánosan. valamint a papok és más közremûködõk énekének a nagyhét és a húsvéti szent háromnap ünnepségein különös jelentõsége van. Javasolt dolog ezt nagyszombaton is folytatni. valamint a testvéri szeretet parancsa. saját székesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel együtt… A három húsvéti nap méltó ünnepléséhez megfelelõen nagyszámú asszisztens és ministráns szükséges: szolgálatukra pontosan ki kell képezni õket… A nép. amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az Eukarisztia és a papság megalapítása. Ezáltal teljes értelmi tartalmuk is kifejezésre jut. a szentlecke utáni „Alleluja“. A püspök. (ÁSz 18) A húsvéti misztériumról általában Az egyház évenként a nagycsütörtöki esti utolsó vacsora ünneplésétõl a húsvétvasárnap Ed-éig tartó három napon ünnepli az ember megváltásának legnagyobb titkait. . a nagyobb templomokban vegyenek részt a húsvéti triduum ünnepségein. amelyek ének nélkül soha nem adandók elõ. a közösséggel együtt ünnepeljük. sírbatételének és feltámadásának három napja. a litánia és a keresztvízszentelés utáni akklamáció.ÁPRILIS 105 A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP (SACRUM TRIDUUM PASCHALE) Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsõülésének mûvét Krisztus fõképpen az õ húsvéti titka által vitte végbe. Joggal hívják ezt az idõszakot így: „Krisztus keresztrefeszítésének. Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva. úgy csúcspont a HÚSVÉT ÜNNEPE is az egyházi évben. ha lehetséges. valamint más közösségek. ha lehetséges. és ott üljék meg az ünnepeket. hogy a kisebb szerzetesi közösségek legyenek papok vagy laikusok. a legnagyobb templomban jöjjenek össze a hívek. C) a húsvéti gyertyával való körmenet közben elhangzó akklamációk. A püspöki konferenciák feladata. Ezekkel foglalkozzék ma a homilia is. a húsvéti örömének (Exultet). Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év tetõpontjaként tündöklik.

az áldoztatás pillanatában kell elvinni a házukba. vál ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a haláláig. saját. utáni. Eközben Szent János evangéliumának egy részét (13– 17. Ez a szentségimádás éjfél utántól történjék minden ünnepélyesség nélkül. hanem csak nagypénteken. mégpedig a szerpapoknak. hogy a nagycsütörtöki mise után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást. Egyet. Legyen a szentsír egy másik helyen vagy ha ezen a helyen van is.: Kiv 12.1-8. akik az esti szentmisén nem vesznek részt. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szentsír itthoni hagyományát. – Olv.1-15. hogy az Úr temetését ábrázolja. Utána oltárfosztás van (minden szöveg és különösebb szertartás nélkül). Az õrzési helynek ne legyen „szent sír“ formája. hogy ily módon a betegek szorosabban tudjanak bekapcsolódni az ünneplõ egyház életébe. minthogy az Úr szenvedésének napja akkor már megkezdõdött. hogy az eukarisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára õrizze. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén kell konszekrálni. A mise végeztével a pap a „Pange lingua“ vagy más szentségi ének kíséretében a megõrzés helyére viszi és tabernákulumba zárja az Eukarisztiát. csengõ helyett kereplõt használnak). Az õrzési hely nem arra való. Szentség-mutatóba való kihelyezése nincs megengedve.“ . imában saját részek. akkor legalább lefödjük. hanem a tabernákulumot hagyjuk nyitva. Ed. köny. az I. sem a kül. Ha lehetséges a kereszteket eltávolítjuk. akkor a halott Jézus szoboralakját még ne tegyük ki nagycsütörtökön. az ének befejezésével a húsvéti vigilia Dicsõségéig nem szólnak. (Megfelelõ. a homília után lábmosás (ha ez lelkipásztori szempontból megfelelõnek látszik). Pref. Az Ed-et ma azok végzik. Bi. hogy az adományok elõkészítésekor a hívek ünnepélyes körmenetben hozzák adományaikat a szegények részére). Az Oltáriszentséget pedig pénteken ne vigyük oda. A konszekrálandó kenyér mennyisége legyen elég a nagypénteki áldoztatásnál is… A betegeknek ma az Oltáriszentséget közvetlenül az oltártól. Kerüljük is a „szent sír“ kifejezést. az akolitusoknak és kisegítõ áldoztatóknak kell ezt tenniük.: vas. Vagy takarjuk le azt. Ma nem mondható a IV. fehér 0 ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE: Dicsõség (intonálásra megkondulnak a harangok és az orgona megszólal. (Mise után) az Oltáriszentséget tabernákulumba helyezzük és azt bezárjuk.106 ÁPRILIS A tabernákulum legyen a szentmise elõtt teljesen üres.) Buzdítsuk a híveket. ha nem mozdítható könnyen és csak pénteken vegyük le róla a leplet.“ (PS 38-56). ima. ha nem.11-14 – 1Kor 11. Az Ed-ben (ha mondani kell) és a Bi-ban a röv. euk. fejezet) lehet olvasni. II. Hitvallás nincs. A szerk. euk. hanem.2326 – Jn 13. alkalmakra szólók.

u. – Bi: vas. †††. esperes. akik nem tudnak megjelenni a nagypénteki liturgián. Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a híveknek. Délutáni istentisztelet – I. 5.) ZSO: saját. A szentáldozást Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják ki a híveknek. A betegeknek. Súlyos és általános szükség esetén a helyi ordinárius engedélyezhet vagy elõírhat saját szándékot is.: Iz 52. – II. MISE nincs. A passió után homília következik.13-53.“ „Õsi hagyomány szerint az egyház ezen a napon nem tart eukarisztikus ünnepet. mint virágvasárnap. – Az Ed-ben (ha végezni kell) és a Bi-ban a rövid vál. a nap bármely részében el lehet vinni az Oltáriszentséget… A kijelölt olvasmányokat elejétõl végéig el kell olvasni. nyug.“ (PS 59. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. plebános (1996) † Baka János tb. Ma van a gyûjtés a Szentföld javára.12 – Zsid 4. aki az egész világ üdvéért függött a kereszten.119. Az Ed-et ma csak azok végzik. Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból ránk hagyományozott minta szerint végezzük. Ed. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Czimbalmos Lajos sz. mégpedig átfogó erejû teljességében. Olv. Hódolat a Szent Kereszt elõtt. A Szent János evangéliuma szerinti szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvasni.7-9 – Jn 18. Igeliturgia.42 – Egyetemes könyörgések. 22. piros 0 AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE. mezõtelegdi plébános (1997) . A misekönyvben található általános könyörgésekbõl a pap kiválaszthatja azokat. A válaszos éneket és az evangélium elõtti éneket a szokásos módon éneklik. mégpedig a kereszthalálig. – III. Azonban õrizzük meg a könyörgések helyi sorrendjét és általános jellegüket. II.e. amelyek a helyi körülményeknek jobban megfelelnek. mivel Krisztus szenvedésének egyetemes hatására utalnak.ÁPRILIS 107 NAGYPÉNTEK. akik a délutáni istentiszteleten nem vettek részt.14-16.66-67). kanonok. Áldozási szertartás. (Szigorú böjt.

A Rd-ben. avagy a fájdalmas Szûzanya képét. A híveket ki kell oktatni a nagyszombat sajátságos jellegét illetõleg.“ (Ez vonatkozik a feltámadási körmenetre is. amely Krisztust a kereszten.ÁPRILIS 108 23. – A szerk. s ezzel a nagyszombat titkát szemlélteti. (Valójában ezt tesszük a szentsír látogatásakor.“ „(Ma) fölmutathatunk a templomban egy képet. Mise ezen a napon nincs. A szentáldozást is csak mint szent útravalót nyújthatjuk a haldoklónak. kivéve a gyónást és a betegek kenetét. amely fölségesebb minden névnél. – A szerk. mégpedig a kereszthalálig. NAGYSZOMBAT.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . a sírban pihenve vagy a halottak országába leszállva ábrázolja.) (PS 74-76. Az esetleg már éjfél elõtt végzett vigíliai mise ugyanis már húsvéti mise. A mai nappal esetleg egybekötött szokásokat – mivel régebben elõvételeztük nagyszombatra a húsvéti ünnepet – helyezzük át éjszakára vagy húsvét napjára. ZSO: saját. El kell maradnia a házasság valamint más szentségek kiszolgáltatásának is.) Az egyház ezen a napon szigorúan tartózkodik a szentmise ünneplésétõl. vál. ének helyett ezt mondjuk: „Krisztus engedelmes lett értünk a halálig. Ezért Isten felmagasztalta õt és olyan nevet adott neki. az Ed-ben és a Bi-ban (ez utóbbit csak azok végzik. hogy a hívek kifejezhessék tiszteletüket. akik nem vesznek részt a húsvétéjjeli misén) a röv.

amelyeket a pap minden egyes olvasmány után mond. mert . Az ószövetségi olvasmányok tipológiai értelme az újszövetségen alapul. mely a keresztségi karaktert kifejezi. A húsvétéjjel harmadik része a keresztség ünneplése… Ez akkor kifejezõ. Ezt azonban nem alkalmazzák a karácsonyi éjszakára vagy más természetû rendezvényre. Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása… mely után a pap végigvonul a templomon és meghinti a közösséget. Ezt az elõírást szigorúan be kell tartani. amelyen az Úr feltámadt. a bérmálás és az eukarisztia szentségeiben. Hasznos lehet. amely költõi szavakkal énekli a húsvéti titkot. Ezeket a napokat az ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. ne kezdõdjék a sötétség beállta elõtt és ne végzõdjék a vasárnapi pirkadat után. ha a híveknek rövid bevezetéssel föltárjuk ezt a tipológiai értelmezést. Az ellenkezõ és itt ott meghonosodott visszaéléseket és szokásokat. el kell vetni. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka (Kiv 12.42). és ezért minden éjszakai virrasztás anyjának“ tekintik. A húsvéti vigília az Úr eljövetelének várását is ünnepli. Néha azzal okolják meg ezt az eljárást. Az eukarisztikus ünneplés a húsvéti liturgia negyedik csúcspontja. (ÁSz 22). Ágoston: Sermo 219). A húsvéti vigília egész ünneplése éjjel történik. (Szt. sõt „nagy vasárnapként“. mialatt mindnyájan a „Láttam a vizet“ kezdetû antifónát éneklik vagy egy másik éneket. hogy nincs elég éjjeli közbiztonság. A Szentírásból vett olvasmányok alkotják a húsvéti vigília második részét. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. amelyek szerint a húsvéti vigíliát a vasárnapi elõesti mise órájában ünneplik. ha nincsenek jelen keresztelendõk. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását és megünnepli a keresztség. HÚSVÉTVASÁRNAP. FÜ nyolcaddal.ÁPRILIS 109 A HÚSVÉTI IDÕ A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként. 24. amelyet ekkor tartanak. emlékezés arra a szent éjszakára. Ha nincs diakónus és a pap nem tud énekelni. Az éjszakai virrasztás. átruházhatja azt egy énekesre. és azokban az imákban jut kifejezésre. A diakónus meghirdeti a húsvéti örömhírt. beleágyazva az egész üdvtörténetbe. ha felnõttek nyernek beavatást az egyházba vagy ha legalább gyermekeket keresztelnek… Akkor is megáldjuk a keresztvizet.

hogy vegyenek részt az egész húsvétéjszakai ünnepen. Amikor kihirdetjük a húsvéti vigíliát. hangsúlyozzuk. mint az egyetlen istentisztelet. Krisztus halálának megemlékezését. Az egész szertartás és annak minden szava nyerjen a lehetõ legnagyobb kifejezõ erõt. hogy az eukarisztia liturgiáját ne siessük el. mint a titokban való részvétel legmélyebb pillanata. Az a pap. amelyben együttmûködnek az újonnan megkereszteltek. A vigília végezhetõ azokban a templomokban is. melyet lehetõleg énekeljünk. a fölajánlási körmenet. Ellenkezõleg.“ (PS 78-95).110 ÁPRILIS ez alkotja a húsvéti titkot. Sürgessék a lelkipásztorok a híveket. amelyekben nem végeznek nagyheti szertartást. s végül az áldozás. a kenyér és a bor színében szolgáltatjuk ki. amelyek azt a benyomást keltenék. A helyi ordináriusok dönthetik el. aki a vigíliai szentmisét végezte. a hívek könyörgése. hogy nagyszombat estéjét ünnepelnék. nappal ismét misézhet (sõt többször is. hogy a vigília húsvét éjszakájának ünnepe. Kötelezõ a vigília végzése ott. Ügyelni kell. A vigíliai szentmisével a hívek eleget tehetnek vasárnapi misekötelezettségüknek. az egyházba való beépülés teljességét. vajon megfelelõ-e ez. az örök húsvét elõvételezését. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Üdvös. ahol keresztkút van. ha van rá engedélye) vagy koncelebrálhat. ha húsvét éjszakáján a szentáldozást az eukarisztikus jelek teljességében. a kánon (betoldásával együtt). ne olyan kifejezéseket használjunk. amellyel az újonnan megkereszteltek elõször gyakorolják mint hívõk a királyi papságot. a Feltámadott jelenlétét.

olvasmányok (Ter 1. IV. szükség esetén csak kettõt.1 (ezt nem szabad kihagyni) – Iz 54.32 . sem a kül. ünnepélyes „Alleluja“ zsoltárral. Akik nem vettek részt a vigílián. keresztvízszentelés. húsv.) Feltámadási szertartás.5-14 – Iz 55. Ószöv. Az adományok elõkészítése. Megfelelõ. áldás és kettõs alleluja az elbocsájtáshoz. I.3-11. valamint más szertartásokra is. Utána „TeDeum“. A zsolozsmában a Rd elõtt van ma az Imádságra hívás. („de ezen a szent éjszakán“). köny. imában saját betét. keresztségi fogadás (égõ gyertya a hívek kezében).15-15. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasárnapig.4.9-15. húsvéti könyörgés. nem végzik az olvasmányos imaórát. hacsak nem következik a húsvéti körmenet. a húsvéti gyertya bevitele. (Mondjunk áldást az Úrnak. Keresztségi liturgia. oldalán lévõ szertartást elvégezve. Meg kell gyújtani az énekes misékre és a vecsernyére. azok az Oi-t így végzik: A húsvéti vigília olvasmányaiból négyet az azokat követõ kantikumokkal és könyörgésekkel.16-28 – Róm 6.28) Ezekbõl lehet csak hármat venni.16-17a. az I. euk. keresztelés (lehetõleg legyen).1-10.15-15. Istennek legyen hála. Az eukarisztia liturgiája. Tüzszentelés.2 – Ter 22. alkalmakra szólók. Akik a húsvét éjjeli misén részt vesznek. A pap (fehér palástban) a szentsírhoz vonul és ott a Preorator 112. Csak nálunk szokásos feltámadási szertartás következik. hogy a következõket mondjuk: Kiv 14. Dicsõség (megszólal az orgona és a harangok). Ünnepélyes kezdet.: Mk 16.4a. pref. A végén.1-8 III. egyet. Ma nem mondható a IV. elindul a feltámadási körmenet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Litánia.4 – Ez 36. ima.l8. húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya). ev.1-2.ÁPRILIS 111 fehér 0 A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA. II.1 – Ez 36. Igeliturgia. euk. Szentlecke: Róm 6.1-18 – Kiv 14.1-11 – Bár 3.3-11 – Mt 28.

(„Haec dies“) antifónát kell mondani. pref. Az elbocsájtó formulához és válaszához kettõs „Alleluja“. az Ed-ben és a Bi-ban a rövid válaszos ének helyett az „Ez az a nap“.9-15 .13-35 – Egyet.8-15 K: ApCsel 2.11-26 – Lk 24.112 ÁPRILIS fehér 0 + ÜNNEPI MISE: Dicsõség. Az „Úr angyala“ helyett is ezt imádkozzuk. ima. I. köny.1-12 – Jn 21.37-43 – Kol 3. – A Rd és a Ed „Menjetek békével“ ill.1-10 – Lk 24.13-35 Cs: ApCsel 3. – Olv. „Istennek legyen hála“ formuláihoz kettõs alleluját mondunk. imában saját betét. húsv.34a.: ApCsel 10. 1Kor 5.6b-8 – szekvencia.1-9. A vasárnapi szenteltvízhintésre a „Vidi aquam“ formulát énekeljük. euk.22-33 – Mt 28. szekvencia. alkalmakra szólók. Ma és az egész húsvéti idõben a Bi után a „Mennynek királyné asszonya“ (Regina coeli) antifónát vesszük.36-41 – Jn 20. Hitvallás. – Jn 20.35-48 P: ApCsel 4. A misekönyvben más formulák is vannak. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szentmise olvasmányai: H: ApCsel 2. („ezen a szent napon“). Ma nem mondható a IV. Húsvét nyolcadában a Rd-ben. az I.14. euk.13-21 – Mk 16. sem a kül.11-18 Sz: ApCsel 3.1-4 v.1-19 Sz: ApCsel 4. esti misében: Lk 24.

KEDD HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Jó termésért való ájtatosságot (búzaszentelést) végezzük el. Dicsõség. pref. húsv. 25. pref. ZSO: saját.ÁPRILIS 113 HÚSVÉTHÉTFÕ. húsv. (Hitvallás nincs). 26. szekvencia (tetszés szerint). ZSO: saját. Oi: TeDeum. I. fehér 1 MISE: saját. oldal. fehér 1 MISE: saját. Preorator 117. I. szekvencia (tetszés szerint). Oi: TeDeum. Dicsõség.

Oi: TeDeum.114 ÁPRILIS SZERDA HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. I. szekvencia (tetszés szerint). CSÜTÖRTÖK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. fehér 1 MISE: saját. ZSO: saját. 27. Dicsõség. pref. I. húsv. húsv. fehér 1 MISE: saját. szekvencia (tetszés szerint). pref. ZSO: saját. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

. SZOMBAT HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. Oi: TeDeum. ZSO: saját. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Holnap kezdõdnek a májusi ájtatosságok. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. Szûz Mária iránti gyermeki ragaszkodásunk jeleként – lehetõleg minden este – imádkozzuk – énekeljük a Lorettói litániát a hozzá tartozó könyörgésekkel. húsv. Oi: TeDeum. Dicsõség. ZSO: saját. pref. I. húsv. szekvencia (tetszés szerint).ÁPRILIS 115 PÉNTEK HÚSVÉT NYOLCADÁBAN. pref. 29. szekvencia (tetszés szerint). I. fehér 1 MISE: saját. fehér 1 MISE: saját.

Oi: TeDeum. Bi: vas.16-21 .16-21 Cs: ApCsel 5. Dicsõség.1-7 – Jn 6.1-15 Sz: ApCsel 6. ZSO: saját. Dr. apostoli kormányzói helynök (1968) Hétköznapi olvasmányok: H: ApCsel 4. I.27-33 – Jn 3. és növekedjék az egységben. Missziós szándék (Kína egyháza): Hogy az Úr adja meg a kínai egyháznak. IV.-ról. II.17-26 – Jn 3. HÚSVÉT 2. vagyis AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA.116 MÁJUS MÁJUS Általános szándék (Tájékoztatási eszközök): Hogy mindazok.31-36 P: ApCsel 5. húsv. Hitvallás. I. Magn-ant: Függ. 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhetõ a szokásos feltételek mellett.19-31 – Egyet.: ApCsel 2.7b-15 Sz: ApCsel 5. Ed a vas. jún.32-37 – Jn 3.42-47 – 1Pét 1. Schriffert Béla protonotárius-apát-kanonok. Ezt a vas. tartsák mindig tiszteletben az igazságot.1-8 K: ApCsel 4. I. hogy az evangéliumhoz való hûségben kitartson. Megemlékezhetünk errõl a szentbeszédben. VASÁRNAPJA.-ot II. zsoltárhét. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztína nõvér közlései alapján az Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. fehér 0 + MISE: saját. Az Apostoli Penitenciaria 2002. az összetartást és minden személy méltóságát. pref. köny.23-31 – Jn 3.34-42 – Jn 6. akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek.3-9 – Jn 20. Ed utáni 1. – Olv.

: 1Kor 15.6-14 – Egyet. pref. köny. köny. – Olv. v. Oi: TeDeum. mfsz ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. Hétfõ.. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK. (Hitvallás nincs). fehér 2 MISE: püspökök v. Kedd.MÁJUS 117 2.1-8 – Jn 14. E ZSO: az E-ról. Ü ZSO: az Ü-rõl. II. piros 1 MISE: saját. saját. apostol I. v. egyht. Dicsõség. húsv. Szent Atanáz püspök és egyháztanító.

közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. ZSO: a húsv. húsv. fehér Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. Jakab Antal gyulafehérvári püspök (1993) .. Köznap. v. pref.118 MÁJUS Szerda. pref. piros Szent Flóriánról: egy vért. saját. pref. Vagy: Szent Flórián vértanú. köny. mondható Vo Krisztus Fõpapról v. saját. köny. papi-szerzetesi hivatásokért. e ZSO: a húsv. Köznap. fehér 2 MISE: köznapi. húsv.. húsv. saját. 4. euk. – Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. mfsz. közn. 5.-ról. pref.-ról. fehér 2 MISE: köznapi. Dr. köny.

fehér fehér B.) pref. köny. saját. fehér 2 MISE: püspökök v. pref. mondható Vo Jézus Szívérõl.. Köznap. szerzetesek.MÁJUS 119 Péntek. pref. v. köny.-ról. 7. Máriáról (6. 6. Mária. Gizelláról: szt. mfsz . Vagy: Boldog Gizella. húsv. közn. fehér 2 MISE: köznapi.. saját. húsv. saját. asszonyok v. Sz. egyht. e ZSO: a húsv. pref. köny. köznapi. pref. közn. fehér 2 MISE: húsv. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. saját. † Köznap. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Norbert alapító püspök ereklyéinek átvitele Magdeburgból a Prágai Sztrahovi Premontrei Apátságba. saját. – Vagy az e-ról. húsv. húsv.-ról. E ZSO: az E-ról. mondható Vo Sz. ZSO: a húsv. sz. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. köny. v.

1a – Jn 6.1b-8 – Jn 6.26-40 – Jn 6. I.14.22-29 K: ApCsel 7.17-21 – Lk 24.ant: Függ.51-8. Dicsõség. pref. fehér 0 + MISE: saját.22 -28 – 1Pét 1. VASÁRNAPJA. ZSO: a húsv.44-52 P: ApCsel 9. IV. – Olv. Oi: TeDeum. húsv.120 MÁJUS III..35-40 Cs: ApCsel 8.8-15 – Jn 6. Ed utáni.és Magn. 8.53-60 Sz: ApCsel 9.31-42 – Jn 6.-ról. zsoltárhét. Hitvallás. HÚSVÉT 3.13-35 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 6. Ben. Magn-ant: Függ. I.: ApCsel 2. IV. vas. köny.61-70 .-ról. Bi: vas.1-20 – Jn 6. Ed a vas.30-35 Sz: ApCsel 8.

-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. fehér 2 MISE: köznapi. közn. Köznap. köny. Moldován Ernõ Artúr O. belényesi plébános (1988) . esperes. húsv. fehér 2 MISE: köznapi.MÁJUS 121 Hétfõ. pref. kanonok. tb. köröstarjáni plébános (1992) Kedd. pref. ZSO: a húsv.M. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Drozdovszky Géza tb. 9. húsv.-ról. köny. Köznap.F. saját. saját. ZSO: a húsv. 10.

szeptember 17-én avatta boldoggá Budapesten Erdõ Péter bíboros. Aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben. v. pref. saját. amit 1943-ban magyarosított.-ról. Sokrétû tevékenységet végzett. mert üldözötteket bújtattak a Budapest Bokréta utca 3 szám alatti házukban. közn. XVI. Benedek pápa képviseletében 2006. pref. húsv. Vagy: Boldog Salkaházi Sára szociális testvér. többed magával. hogy az õ közbenjárására a Teremtõ Lélek élessze fel bennünk a szeretet. 1929-ben belépett a Szociális Testvérek Társaságába. Te Sára testvért jegyeseddé választottad és tudatos életfelajánlását szeretteiért és az üldözöttekért elfogadtad. Könyörgés: Urunk. Iskoláit is itt végezte és az Orsolya nõvéreknél tanítónõi diplomát szerzett. húsv. húsv. május 11-én született Kassán. 11. v. 1943-ban felajánlotta magát a Társaságért és az Egyházért. amikor a nyilasok a Dunába lõtték. A Trianoni békediktátum után könyvkötészetet tanult. v. fehér 2 MISE: köznapi. december 27-én az Úr elfogadta életáldozatát.-ról. Köznap. Vagy: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. 12. húsv. ……………………………………………………………………………………… . Add. szegény és üldözött testvéreinkben pedig Neked szolgáljunk.-ról pref. saját. e Vagy: Szent Pongrác vértanú. köny. piros Boldog Salkaházi Sáráról egy vt. Isten mindörökkön-örökké. 1944. a szolgálat és a hûség mindent átható tüzét. Köznap. e ZSO: a húsv. mfsz. ……………………………………………………………………………………… Salkaházi Sára 1899. Szt. Egész életét embertársai megsegítésére áldozta. pref. közn. Néreusz és Achilleuszról: több vért. e fehér 2 MISE: köznapi.122 MÁJUS Szerda. piros piros Szt. Pongrácról: egy vért. Jézus Krisztus. vértanú. amelyet õ vezetett. saját. saját.. Családi neve: Schalkhaz volt. hogy mindannyian követhessünk téged. – Vagy: az e-ok egyikérõl. Csütörtök. ZSO: a húsv. majd bekapcsolódott az irodalmi életbe. köny.. mfsz. pref. húsv. köny. köny. Amen. 1926-ban jelent meg az elsõ novellás kötete: Fekete furulya címmel. mfsz.

köny. Add. hogy bûnbánattal és imádsággal állhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért. Szûz Mária közös miséibõl. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában. Sz. pref.) pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Boldogságos Szûz 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fatimai gyermeknek: Luciának. Könyörgés: Istenünk.-ról. te úgy rendelted. saját. húsv. Máriáról. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Follmann Géza biblikus professzor (1952) . Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. fehér 2 MISE: köznapi. kanonok. Szombat. II. A jelenésekben a Boldogságos Szûz a rózsafüzér imádkozását kérte. 14. 13. közn. Lucia 2005. Mária. Ferencet és Jácintát II. hogy egyszülött Fiad Édesanyja nekünk is anyánk legyen. Köznap. (6. Ferencnek és Jácintának.MÁJUS 123 Péntek . pref. vagy e-ról. † Köznap. Vagy: A Fatimai Boldogságos Szûz Mária. Sz. húsv. 13-án halt meg. Isten mindörökkön-örökké.-ról. közn. fehér A Fatimai B. sz. † Ágoston Gyula tb. tasnádszántói plébános (1992). ZSO: a húsv. e. fehér 2 MISE: köznapi. köny. Amen. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. e ZSO: a húsv. és így Krisztus országának eljövetelét napról napra hatékonyabban szolgáljuk.

Ed utáni.16-20 P: ApCsel 13. IV. Ma van a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja.és Magn. köny.124 MÁJUS IV. húsv.: Függ.14a.26-33 – Jn 14.13-25 – Jn 13. fehér 0 + MISE: saját. Ed a vas.19-26 – Jn 10. Bi: vas. vas. VASÁRNAPJA.-ant. pref.-ant. Buzdítani kell a híveket. Ben.: Függ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 11.11-18 K: ApCsel 11. Hitvallás.-ról.44-50 Cs: ApCsel 13. zsoltárhét. hogy imáikkal.7-14 . ZSO: a húsv.. I. 36-41 – 1Pét 2. Oi: TeDeum. erkölcsi és anyagi segítségükkel támogassák a hivatások ügyét. 15.-ról. HÚSVÉT 4.24-13.44-52 – Jn 14. I.5a – Jn 12. Magn.: ApCsel 2.1-18 – Jn 10.22-30 Sz: ApCsel 12.1-6 Sz: ApCsel 13. IV.1-10 – Egyet. 20b-25 – Jn 10. – Olv. Dicsõség.

piros Szt.MÁJUS 125 Hétfõ. Köznap. fehér 2 MISE: köznapi. mfsz. húsv. e ZSO: a húsv. köny. közn. saját. pref. ZSO: a húsv.-ról. pref. 16. saját. köny. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd.. – Vagy: az e-ról. 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Vagy: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú.-ról. pref. közn. saját. Köznap. fehér 2 MISE: köznapi. Jánosról: egy vért. köny. közös v.

Köznap. saját. mfsz. v. fehér 2 MISE: köznapi. pápák. húsv. saját. piros Szt.-ról.-ról. – Vagy: az e-ról fehér 2 MISE: köznapi. pref. Jánosról: egy vért. közn. 18. pref. v.126 MÁJUS Szerda. 19. e ZSO: a húsv. Vagy: Szent I. Köznap. köny. köny. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Csütörtök. saját. köny. pref. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: a húsv. húsv. János pápa és vértanú.

Köznap. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. 21. saját. közn. mfsz. mfsz. e. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Magallán Szent Kristóf pap és társai vértanúk Szent Kristóf a mexikói San Rafaél Totatiche faluban született 1869-ben. – Vagy: az e-ról. piros fehér Szt. köny. v. közn. Közbenjárásukra segíts miket. örök Isten. húsv. Vagy: Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai mexikói vtk.-ról. 20. Vagy: Sienai Szent Bernardin áldozópap. fehér 2 MISE: köznapi. hogy Krisztus Királyhoz egészen a vértanúságig hûségesek maradjanak. e (új!) ZSO: a húsv.-ról. v. A Katolikus Egyház ellen dúló üldözésben huszonegy áldozópappal és három világi hívõvel. . saját. pref. és szereteted parancsaihoz mindig ragaszkodjunk.MÁJUS 127 Péntek. Amen. saját. a te Fiad által. v. pref. mialatt társaival megvallotta Krisztus Királyságát. te Magallán Szent Kristóf áldozópapnak és társainak megadtad azt a kegyelmet. hithird. † Köznap. Szûz Mária szombati emléknapja. húsv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. A mi Urunk Jézus Krisztus. Könyörgés: Mindenható. e ZSO: a húsv. köny. – Vagy: az e-ról. köny. Isten mindörökkön örökké. fehér 2 MISE: köznapi.. saját. húsv. hogy az igaz hitet állhatatosan megvalljuk. húsv. pref. 1927-ben vértanúságot szenvedett el.. a keresztény név gyûlölete miatt. fehér Szt. Kristóf és trsról: több vértanúk. köny. Bernardinról: lelkipászt. mely társak Mexikó különbözõ részeibõl és különbözõ korosztályaiból kerültek ki. pref. Szûz Mária közös miséibõl.

18-21 † Baranyai István tb. HÚSVÉT 5.9-11 P: ApCsel 15. A Székesegyházi Bazilikában: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. + MISE: saját. Ed utáni.1-7– Lecke 1Pét 2. fehér 0 + MISE: saját.és Magn.1-6 – Jn 15.1-8 Cs: ApCsel 15. IV. Csak megemlékezés Szent Lászlóról a Hívek könyörgésében.: Függ. minden. IV.-ról. mint június 27-én. – Olv. Dicsõség.: ApCsel 6.: Függ. Ed a vas. tasnádi plébános (1983) . Oi: TeDeum.. Hitvallás.4-9 Evang Jn 14. vas. Pref. ZSO: A FÜ-rõl. ZSO: a húsv. köny. Bi: vas. Dicsõség.7-21 – Jn 15. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 14.-ról.-ant.-ant. Ben. Magn. FÜ. zsoltárhét.12-17 Sz: ApCsel 16. I. szentekrõl.22-31 – Jn 15.21-26 K: ApCsel 14.19-28 – Jn 14.1-10 – Jn 15. Egyházmegyei zarándok nap a Székesegyházba. pref. Az egyházmegye templomaiban minden a vasárnapról. húsv. esperes.128 MÁJUS I. AZ EGYHÁZMEGYE ALAPITÓJA.27-31a Sz: ApCsel 15. VASÁRNAPJA.5-17 – Jn 14. I. Hitvallás. 22.1-12 – Egyet.

Március 30-án. január 21-ig Gyula plébánosa volt. 1997. ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. mfsz. saját. ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: Sz. E. Mária I. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: saját. szerzt. 24. Április 2-án halt meg. püspökök. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Hermann-József premontrei kanonok. Sz. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük. e ZSO: az e-ról MISE: szüzek közös. E ZSO: az E-ról saját részekkel. amely 1986-ban történt meg. Gyõr megkímélése végett a német hadvezetõségnél is eljárt. sz. Mária közös miséjébõl a 6. köny. és a gyõri karmelita templomban temették el.MÁJUS 129 23. v. kétszáz leány és asszonyról gondoskodott a püspöki vár pincéjében. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1892-ben Segesváron született. pref. pref. Hétfõ. Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket. János Pál pápa boldoggá. fehér Vincés család: Szent Johanna Antida Thouret szûz. saját könyörgésekkel. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú. Ekkor nevezte ki XII.. segítette a menekülteket. piros 2 MISE: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú: egy vért. 1915 augusztus 24-én Nagyváradon részesült a papszentelésben. . pref. mfsz. 1945 nagyhetében kb. amikor egy orosz katona lelõtte. közös v. sz. 1918-tól 1941. a keresztények segítsége. v. mfsz. Piusz pápa gyõri megyéspüspökké. Kedd. vagy II. november 9-én avatta II. Szûz Mária. nagypénteken a menekülteket védelmezte.

Gergely pápa.. v. saját. húsv. Szt. Köznap. pref. pref. húsv. köny. saját könyörgéssel. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. Csütörtök. Gergely pápáról köny. Vagy: Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyht. mfsz. VII. 25. v. húsv.130 MÁJUS zöld 3 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. mfsz. fehér fehér fehér Szt. pref. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: lelkipászt. pref. v. Néri Szent Fülöp áldozópap. Béda egyht-ról köny. szerz. mfsz. Szt. e Vagy: Szent VII. e ZSO: a húsv. saját. saját. v. e Vagy: Pazzi Szent Mária Magdolna szûz. közn. húsv. Pazzi Mária Magdolnáról. – Vagy: az e-k egyikérõl MISE: szabadon választható.-ról.

Ágostonról: püspökök v. v. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e. pref. köny. pref.MÁJUS 131 zöld 3 Péntek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szombat. 28. MISE: szabadon választható. e ZSO: a húsv. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. Köznap. ZSO: a húsv. saját. húsv. közn. fehér Szt.-ról. mfsz. † Köznap Vagy: Canterburyi Szent Ágoston püspök. Szûz Mária közös miséibõl. közn. 27. köny. hithird.-ról. húsv. fehér 2 MISE: köznapi. – Vagy: az e-ról.

Oi: TeDeum.22-18.-ant. ZSO: a húsv. Ed a vas. fehér 0 + MISE: saját. vas.-ról.12-15 Cs: ApCsel 18. élesdi plébános (2002) .23-28 – Jn 16. IV.5-8. köny.11-15 – Jn 15. kanonok. pref.132 MÁJUS II.. IV. I. – Olv.9-18 – Jn 16.1 – Jn 16.15-21 – Egyet.22-34 – Jn 16. Hitvallás.1-8 – Jn 16.15. HÚSVÉT 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 16. I.23b-28 † Moldován István sz.16-20 P: ApCsel 18. Bi: vas.és Magn.26-16. VASÁRNAPJA.e. zsoltárhét. Magn.-ant. húsv. 29.4 K: ApCsel 16. Ben.20-23a Sz: ApCsel 18. 14-17 – Lecke 1Pét 3.: ApCsel 8.-ról.: Függ. Ed utáni. Dicsõség.: Függ.15-18 – Ev Jn 14.5b-11 Sz: ApCsel 17.

fehér Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kedd. fehér 2 MISE: köznapi. pref. közn. 31. István. saját. e ZSO: a húsv. Vagy: Szent István király ereklyéinek átvitele. ZSO: a húsv. pref.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. – Vagy: az e-ról. Szt. köny. köny.MÁJUS 133 Hétfõ. Köznap.-ról. Köznap. húsv. közn. saját. István ereklyéirõl: saját. 30. fehér 2 MISE: köznapi. húsv. – Vagy: az e-ról.

134 JÚNIUS JÚNIUS Általános szándék (A papok): Hogy a papok. az I.16-20 – Egyet. Missziós szándék (Missziós hivatások): Hogy a Szentlélek támasszon közösségeinkbõl nagyszámú missziós hivatást. imában ünnepi betét. pref. Ma nem mondható a IV. szilágycsehi plébános (2001) I. köny. 1. mennyb. esperes. Dicsõség. E ZSO: az E-ról. Ed utáni 2. – Olv.17-23 – Mt 28. Krisztus Szívében egyesülve. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szent Jusztínusz vértanú. Bi: vas.1-11 – Ef 1. hogy teljesen Isten Országa terjesztésének szenteljék magukat.: ApCsel 1. FÜ (parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. akik készek arra. URUNK MENNYBEMENETELE. alkalmakra szólók. ima. Csütörtök. I. I. húsv v. sem a kül. Ed a FÜ-rõl. euk.. mfsz. fehér 0 + MISE: saját. Hitvallás. mindig igazi tanúságtevõi legyenek Isten gondos és irgalmas szeretetének. Szerda. pref. Oi: TeDeum. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Jónucz István tb. piros 2 MISE: saját.

Péntek †. Boldog XXIII.JÚNIUS 135 3.F.-ról. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk. E ZSO: az E-ról. Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Köznap. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. MISE: szabadon választható. tb. pref. mennyb. sz. esperes. JÁNOS PÁPA (1963) 4. mondható Vo Jézus Szívérõl. v húsv v. vért. Béres Endre Pacific O.) pref. piros 2 MISE: több vért. közn. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Pércsi Márton kisegítõ Váradolasziban (1966) † P. zöld 3 fehér Szombat. …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… †. saját könyörgésekkel. mondható Vo. biharsályi plébános (1976) . Sz. ZSO: a húsv. saját.M. Szûz Máriáról (6. pref.

ZSO: a húsv. sem a kül.1-11a 17.28-38 – Jn Cs: ApCsel 22. pref. – Olv.1-8 – Jn K: ApCsel 20. Ed utáni. Oi: TeDeum.20-26 21. Ed a Vas-.-ról.16-20.6-11 – Jn P: ApCsel 25.ról.17-27 – Jn Sz: ApCsel 20.15-19 21. A szetbeszédben hívjuk fel rá a figyelmet.23. ima. köny. I.1-11a – Egy köny Ma nem mondható a IV. HÚSVÉT 7. euk.12-14 – L 1Pét 4. Ma van a tömegtájékoztatási világnap is. fehér 0 + MISE: saját. Dicsõség.30-31 – Jn 16. VASÁRNAPJA. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: ApCsel 19. Ma van a Hõsök napja. Emlékezzünk meg róluk az egyet.29-33 17. 5.136 JÚNIUS III. Hitvallás. I. vas.-ben.20-25 .: ApCsel 1. mennybemen. Bi: vas. alkalmakra szólók.30.13-16 – Ev Jn 17.11b-19 17. zsoltárhét.13-21 – Jn Sz: ApCsel 28.

közn.. pref.-ról. zöld 3 Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . e ZSO: a húsv. Hitvallás. mennyb. Dicsõség. MISE: szabadon választható.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZENT NORBERT PÜSPÖK – ALAPÍTÓ FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. húsv. fehér 2 MISE: köznapi. Norbertrõl: püspökök v. saját. fehér Szt. v. mennyb v. Köznap. mfsz. 7.JÚNIUS 137 Hétfõ. mfsz. Vagy: Szent Norbert püspök. köny. ZSO: a húsv. pref. saját. Köznap. szerz. köny. – Vagy: az e-ról. pref. közn. 6.

138 JÚNIUS zöld 3 Szerda. Dászkál István nyug. v. köny. e ZSO: a húsv. fehér Szt. mennyb. szerz. Efrémrõl: egyht. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Köznap.-ról.. mfsz. 9. Köznap. Vagy: Szent Efrém diakónus és egyháztanító. e ZSO: a húsv. MISE: szabadon választható. MISE: szabadon választható. saját.-ról. ordinárius (2003). Dr. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. Ágnesrõl: szüzek v. Vagy: Prágai Szent Ágnes szûz.. fehér Szt. pref. Vagy: az e-ról. mfsz. mennyb. közn. saját. pref. v. zöld 3 Csütörtök. 8. Vagy: az e-ról.

-ról. euk. sem a kül.: Ter 11. sem holnap nem mondható a IV. közn. . az I. ima. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… piros 0 Esti misében: PÜNKÖSD VIGÍLIÁJA. MISE: szabadon választható.28-32 – Lecke: Róm 8. VIGÍLIA MISE: saját. – Olv. ZSO: a húsv. Szombat. Szent Barnabás apostol. Sem ma este. pref.JÚNIUS 10.37-39 – Egyet. apost. Szûz Mária közös miséibõl. pref. pünkösdi. euk. piros 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. imában saját betét. e.1-14 v. Dicsõség. † Köznap.3-8a. zöld 3 139 Péntek. Joel 2. 16-20b vagy Ez 27. Hitvallás. alkalmakra szólók.22-27 – Ev Jn 7.1-9 vagy Kiv 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. köny.

Dicsõség. piros 0 + MISE: saját. saját. az I. . A mise végén a húsvéti gyertyát az oltár mellõl eltesszük a keresztkút mellé. és a keresztelések alkalmával meggyújtjuk. pref. I. Vagy vehetõ a Szentlélekrõl szóló votívmisék egyike.“ (PS 99) Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfõt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba. Gal 5.19-23 v.16-25 – szekvencia – Jn 20. mondható a pünkösdnapi mise piros színben.1-11 – 1Kor 12. Dicsõség. pref. „Elhunytakért temetésük napján mondott miséken állítsuk a húsvéti gyertyát a koporsó mellé annak jeléül. lángjáról gyújtják meg a megkereszteltek gyertyáit.26-27. Hitvallás.140 JÚNIUS I.: ApCsel 2. köny. pünkösdi. hogy a keresztény halála az õ személyes pászkája. Jn 15.12-15 – Egyet. v. imában saját betét.3b-7. euk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A mai nappal befejezõdik a húsvéti idõ. Hitvallás nincs. 16.12-13. Oi: TeDeum. Ed utáni. Ed a FÜ-rõl. PÜNKÖSDVASÁRNAP. – Olv. ZSO: a FÜ-rõl. Ni: a délelõttihez saját himnusz. FÜ. Bi: vas. 12.

egyht. hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében. szerz. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító. Miseolvasmányok: köznap II. E ZSO: az E-ról.11-13 K: Jak 1. közös v. kötet. Ezt az idõszakot hívjuk évközi idõnek. esetleg harmincnégy hét az év folyamán. pref. ZSO: III.1-10 – Mk 9. III.. v.14-24.1-12 13. (ESZ 43) A napi zsolozsma végeztével az eddigi húsvéti antifóna helyett a „Salve Regina“ („Üdvözlégy Úrnõnk“) vagy más antifónát énekeljünk vagy imádkozzunk. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér 2 MISE: lelkipászt. mfsz. Pünkösdhétfõ.34-39 Sz: Jak 3.27-33 P: Jak 2. 19-29 – Mk 8. – A harangszóra ismét „Az Úrangyalát imádkozzuk“.22-26 Cs: Jak 2.1-11 – Mk 8.1-9 – Mk 8. zsoltárhét Évközi 11. Kötet Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jak 1. piros Ahol Pünkösd utáni hétfõn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak misére jönni.JÚNIUS 141 ÉVKÖZI IDÕ A HÚSVETI IDÕ UTÁNI RÉSZ A sajátos jellegû idõkön kívül van még.14-21 Sz: Jak 1. harminchárom. köny.12-18 – Mk 8. v. kiváltképpen a vasárnapokon. vagy a Szentlélekrõl szóló mise (Misekönyv: 930–933 oldal).26 – Mk 8. saját. mondható a Pünkösd vasárnapi. Hétfõ. hét.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. fehér 2 MISE: saját.142 14. közn.-ról. Köznap. Szerda. ZSO: az évk. zöld 3 JÚNIUS Kedd. E ZSO: az E-ról. közös v. Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. mfsz. MISE: szabadon választható.

zöld 3 Péntek.-ról. közn. zöld 3 143 Csütörtök.-ról. saját 17. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Iszfríd püspök. fehér 2 MISE: szent püspökök. † Köznap. E ZSO: az E-ról. köny. ZSO: az évk.JÚNIUS 16. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. MISE: szabadon választható. ZSO: az évk.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Köznap. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. közn.-ról. ZSO: az évk. e.144 JÚNIUS zöld 3 Szombat. Szûz Mária közös miséibõl. 18. MISE: szabadon választható.

1-5 K: Ter 13.15-20 Cs: Ter 16. Ed utáni. Dicsõség. Ed a FÜ-rõl.5-17 .1-12. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Miseolvasmányok köznap: II.17-18 – Mt 7. Bi: vas. IV.1-4 Sz: Ter 18. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA. – Olv. Évközi 12. pref.4b-6. fehér 0 + MISE: saját. 8-9 – Lec 2Kor 13.12-14 Sz: Ter 15.1-9 – Mt 7.2.1.16-18 – Egyet.1-15 – Mt 8. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. vasárnap. Hitvallás. saját.15-16 – Mt 7.: Kiv 34.5-18 – Mt 7.21-29 P: Ter 17. Zsoltárhét 19.JÚNIUS 145 I.1-12. I. Kötet H: Ter 12.6. Oi: TeDeum.9-10.15-22 – Mt 8. köny.11-13 – Ev Jn 3.

közös …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mucha János baromlaki plébános (1977) 21. pref. Kedd. érsemjéni plébános (1984) . mfsz. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gampe Károly tb. ZSO: az évk. Gonzága Szent Alajos szerzetes. fehér 2 MISE: saját.146 20. esperes. E ZSO: az E-ról. közös v. közn. Köznap. MISE: köznapi. zöld 3 JÚNIUS Hétfõ.-ról.

Szt. pref. ÚRNAPJA. Bi: vas. fehér piros Szt. köny. Tamásról: vért. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Keresztelõ Szent János vigíliája ebben az évben elmarad. pref.2 3. oldalán. – Vagy: az e-ok egyikérõl MISE: szabadon választható. (parancsolt ünnep) fehér 0 + MISE: saját. közn. köny. saját. mfsz. Paulínuszról: püspökök. . mfsz.16-17 – szekvencia tetszés szerint.51-59 – Egyet. köny. vértanú és és Morus Szent Tamás vértanú. az államfõk és politikusok védõszentje.14b-16 Lec – 1Kor 10. közös v. Hitvallás. pref. e Vagy: Fischer Szent János püspök.: MTörv 8. Vagy: Nolai Szent Paulínusz püspök. e ZSO: az évk. I.JÚNIUS 147 zöld 3 Szerda. 23. Úrnapi körmenet a Preorator 127. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE.-ról. – Ev Jn 6.. Ed utáni. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Csütörtök. – Olv. Ed a FÜ-rõl. Dicsõség. János és Szt. euk. 22. Oi: TeDeum. saját. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I.

FÜ ZSO: a FÜ-rõl. fehér 1 MISE: saját. Dicsõség.-ról. ZSO: az évk. sem a kül alkalmakra szólók.: Iz 49.148 JÚNIUS II Ed az Úrnapról és a Bi a vas II Ed után 24. Szûz Mária közös miséibõl. 25.1-6 – ApCsel 13. saját.22-26 – Lk 1. köny. fehér Szûz Mária szombati emléknapja.57-66. Oi: TeDeum. MISE: szabadon választható. ima. e. euk. † KERESZTELÕ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . – Olv. – Egyet. pref.80. Péntek. közn. Köznap. Hitvallás.

3-4. VASÁRNAP. 8-11. Oi: TeDeum. Ben.18-22 8.-ant. IV. Dicsõség. köny.1-8 9.9-13 9. Vincés Nõvérek igazgatója.-ant.1-5. 14-16a.14-17 † Tyukos József C. Ed.-ról.: Bi: vas.1-4. + MISE: saját.M.19 24. 62-6 – Sz: Ter 27. I.15-29 – Sz: Ter 21. pref.8-20 – Cs: Ter 22. Zsoltárhét 26.28-34 9. IV. Szent Katalin telepi plébános (1991) . I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 18. Lec Róm 6. Ed utáni.: Függ.16-33 – K: Ter 19. 8-11 – Ev Mt 10.1-19 – P: Ter 23.23-27 8.1-8. vas. Hitvallás.: 2Kir 4. Függ. – Olv. a vas.37-42 – Egyet. évk. és Magn.5.JÚNIUS 149 I.15-29 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 8. ZSO: az évk. zöld 1 ÉVKÖZI 13. Magn. vas.-ról.

Hétfõ.. II. piros 2 MISE: egy vért. AZ EGYHÁZMEGYE VÉDÕSZENTJE. mint fent. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Demkó Pál. – olv.150 JÚNIUS II. alkalmakra szólók. kanonok. saját könyörgésekkel. biharpüspöki plébános (2004) . püspökök. ima. v. és Sztlecke (új-szövetségi) a Sztköt kötetbõl – Egyet. ev. Szent Iréneusz püspök és vértanú. mfsz. Bi az I Ed utáni 27. Ed a FÜ-rõl. FÜ ZSO: az FÜ-rõl. a szentekrõl I. saját. E ZSO: az E-ról.. köny. euk. sem a kül. Kedd. köny. Ma nem mondható a IV. pref.. fehér 1 MISE: szentek ált. Dicsõség.. Hitvallás. közös v. pref. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 28. Oi: TeDeum. v.

mfsz.17-18 – Mt 16. szám). pref. utáni. a Sztköt. szerint (8. piros 1 Esti misében: VIGÍLIA MISE: saját. Szabó Róbert János O. szerint (8. ZSO: az E-ról. köny. alkalmakra szólók.13-19 – Saját egyet. béli plébános (1971) zöld 3 Csütörtök. saját.F. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Szent Jakobis Jusztin CM áldozópap. Köznap. Ed.6-8. Vagy: A római Egyház elsõ szent vértanúi.. pref.. Oi. Bi: vas. saját. – Vagy: az e-ról. köny. saját (mint holnap). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. fehér 2 MISE: hitvallók közös. pref. E. I. piros A szt. Ed a FÜ-rõl.: TeDeum (parancsolt ünnep) piros 1 + ÜNNEPI MISE: saját. köny. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. pref. Dicsõség. a Sztköt. Hitvallás. Ma van a Péter-fillér gyûjtés.M. 30. vért. 29. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK. szám). vértanúkról: több vért. – Olv. Hitvallás. ima. közn.15-19 – Saját egyet. közös v. MISE: szabadon választható.-ról. euk. sem holnap nem mondható a IV. Sem ma este. e ZSO: az évk.JÚNIUS 151 I. sem a kül. – Olv. .1-11 – 2Tim 4.: ApCsel 12.11-20 – Jn 21. Szerda.: ApCsel 3. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK.1-10 – Gal 1. Dicsõség.

fõleg a szegényebb országokban. saját részekkel. Róm 12. Péntek.: Mtörv 7. Oi: TeDeum.152 JÚLIUS JÚLIUS Általános szándék (Az AIDS-betegek): Hogy a keresztények mûködjenek közre. az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Elsõszombati mise nem mondható. Hitvallás. SZÛZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY). teljes búcsút nyerhetnek. köny. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal. Dicsõség. legyenek az evangélium örömének tanúságtevõi és Krisztus szeretetének élõ jelei.14-18 v. pref. . fehér 1 MISE: saját.9-16 b – Lk 1. Missziós szándék (Missziós szerzetesnõk): Hogy a szerzetesnõk. Oi: TeDeum.7-16 – Ev Mt 11. (Hitvallás nincs). II. Szûz Mária I. fehér 1 MISE: saját. – Olv. pref. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE. köny. 1. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel. A Sztköt. akik missziós területeken dolgoznak.25-30 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . v. – Olv. Ü ZSO: az Ü-rõl. szerint (9 szám). Szombat.39-56 – Egyet. Dicsõség. saját.6-11 Lecke 1Jn 4.: Szof 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2.

25-30 – Egyet. zöld 1 ÉVKÖZI 14.1-5 – Mt 10.és Magn-ant.11-13 – Mt 11. – + MISE: saját. IV. Magn-ant: Függ.24-33 . 28-30 – Mt 10. pref. 17-24 a – Mt 10. 5-7a. 50.9-10 – Róm 8. Dicsõség. Ben. VASÁRNAP. 23 b-29. 42. 10-22 a – Mt 9.16-23 Sz: Ter 49. 1-7. 18-21. 15-24 – Mt 10. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ter 28. 55-57. köny. Bi: vas.9. I.-ról. Hitvallás. évk.-ról. zsoltárhét. 29-33.: Függ: IV. ZSO: az évk. vas. 22-32 – Mt 9.18-26 K: Ter 32.7-15 P: Ter 46. Ed utáni 3.1-7 Cs: Ter 44.32-38 Sz: Ter 41. vas.: Zak 9. – Olv. Oi: TeDeum.JÚLIUS 153 II. 45. Ed a vas.

MISE: az e-ról. Köznap. köny. – Vagy: az e-ról.-ról. MISE: szabadon választható. – Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. pref.154 4. Antal Máriáról: lelkipásztorok v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… fehér Vincés család: Boldog Péter Georg Frassati. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. kanonok. közös v.-ról. saját. mfsz. Vagy: Portugáliai Szent Erzsébet. pref. közös v. köny. zöld 3 fehér JÚLIUS Hétfõ. † Medgyessy Pál kisegítõ székesegyházban (1970) † Hribik Elemér tb. saját. e ZSO: az évk. zöld 3 fehér Kedd. hitvallók közös. Szent Erzsébetrõl: szentek ált. v. Vagy: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap. selymesilosvai plébános (1981) 5. e ZSO: az e-ról. Szt. pref. e ZSO: az évk. Köznap. mfsz. jótékonykodók. szent nevelõk. szentek. közn.

JÚLIUS

zöld 3

Szerda. Köznap.
Vagy: Goretti Szent Mária szûz és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros

Szt. Máriáról: szüzek v. vért., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

6.

155

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.
zöld 3

Csütörtök. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Kuncz József teol. tanár, tb. esperes, érmihályfalvi plébános (1983)

156

JÚLIUS

Csak a székesegyházban: I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
Péntek. A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE.
A székesegyházban: FÜ
ZSO: a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent. évf. A, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.:
olvasmány, szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt kötetbõl.
– Egyet. köny. –
8.

Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

A többi templomban: Ü
ZSO: az Ü-rõl, Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: templ. szent B., Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. saját, Olv.:
olvasmány v. szentlecke, evangélium szabadon választva a Sztköt
kötetbõl. – Egyet. köny. –
Nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
Vagy: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai kínai vértanúk. e
ZSO: az évk. közn.ról, vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

piros
fehér

A szent vértanúkról: több vért., köny. saját, pref. közös, vagy mfsz.
Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

9.

………………………………………………………………………………………
Szent Ágoston Kínában született 1716-ban. A császári katonaságban
szolgát. Látva a szent vértanúk állhatatosságát megkeresztelkedett,
pap lett és az Evangélium megvallásáért és hirdetéséért 1815-ben a
vértanúságig jutott. Vele együtt emlékezünk meg a kínai egyház számos
vértanújáról, püspökökrõl, papokról, szerzetesekrõl, szerzetesnõkrõl,
valamint világi hívekrõl és gyermekekrõl, akik különféle életkorban és
Kína különbözõ helyein Krisztus istenségét szorongattatások között
vallották meg szóval és tettel.
Premontrei Rend:
Szent Adorján és Szent Jakab gorkumi vértanúk. E
ZSO: az E-ról.
fehér 2 MISE: szent vértanúk, pref. vt.

JÚLIUS

157

III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.
10.
zöld 1

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi: TeDeum. Ben- és Magn-ant: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Iz 55,10-11
– Róm 8,18-23 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Kiv 1,8-14.22
– Mt 10,34–11,1
K: Kiv 2,1-15 a
– Mt 11,20-24
Sz: Kiv 3,1-6.9-12
– Mt 11,25-27
Cs: Kiv 3,13-20
– Mt 11,28-30
P: Kiv 11,10. 12,1-14 – Mt 12,1-8
Sz: Kiv 12,37-42
– Mt 12,14-21

158

JÚLIUS

Hétfõ. SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FÕVÉDÕSZENTJE. Ü
ZSO: az Ü-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: szerz., saját könyörgésekkel, Dicsõség, pref. szerz. – Olv.:
Péld. 2,1-9 – Mt 19,27-29 – Egyet. könyv.
11.

Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

12.
zöld 3

Kedd. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

vt. Vagy: Lellisi Szent Kamill áldozópap. Henrikrõl: szentek ált. vértanú. saját. zöld 3 fehér Csütörtök.-ról. saját. Szt. Köznap. ról. közn. fehér Szt. Olasz Péter S. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: saját vértanúk. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Hroznata testvér.JÚLIUS zöld 3 Szerda. 13. pref. Vagy: Szent Henrik. köny. Köznap. mfsz. – Vagy: az e-ról. e ZSO: az évk. hitoktató (1952) . MISE: szabadon választható. pref. vagy az e-ról. közös v. MISE: szabadon választható. köny. közn. 159 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szitter Gyula monospetri plébános (1954) 14. † P.. jótékonykodók. pref. Kamillról: szentek ált.J. közös v. mfsz. v.

160 JÚLIUS 15. Vagy: az e-ról. pref. közn. egyht. Kármelhegyi Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. † Szent Bonaventura püspök és egyháztanító. Vagy: Kármelhegyi Boldogasszony e. Sz. Köznap. Mária ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. pref.-ról. fehér 2 MISE: püspökök v. közös v. mfsz. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. saját. zöld 3 fehér Szombat. ZSO: az évk. Péntek. MISE: szabadon választható. köny. saját..

a vas. Hitvallás. Ed utáni.-ról.24-30 . IV. ZSO: az évk.JÚLIUS 161 IV.38-42 12. I. Ben.és Magn-ant: Függ.: Bölcs 12.5-18 – K: Kiv 14.1-5.13. Bi: vas.24-30 – Egyet. Magn-ant: Függ. zsoltárhét.3-8 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 12.21-15. vas-ról. – Olv. 16-20b – P: Kiv 20.10-17 13. vas.1-2. pref. 9-11.16-19 – Róm 8. Oi: TeDeum.18-23 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 14. évk. 9-15 – Cs: Kiv 19.1-17 – Sz: Kiv 24. + MISE: saját. zöld 1 ÉVKÖZI 16. Ed. I. – Sz: Kiv 16. Dicsõség. IV. köny. VASÁRNAP.26-27 – Mt 13. Mt 13.1-9 13.46-50 13.24-43 v. 17.

közn. saját részekkel. Hétfõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szent Hedvig királynõ. fehér 2 MISE: saját. ZSO: az évk.-ról. mfsz. MISE: szabadon választható. zöld 3 Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. E ZSO: az E-ról.162 JÚLIUS 18. pref. Köznap. közös v.

pref. v. közn. egyht. saját. közn. közös v. mfsz. v. zöld 3 piros 163 Szerda. MISE: szabadon választható. saját.-ról. Vagy: Szent Apollinaris püspök és vértanú. MISE: szabadon választható. köny. e ZSO: az évk.JÚLIUS 20. püspökök. e ZSO: az évk. Köznap. Július 23-án távozott Istenhez. A Romagna tartománybeli Ravenna mellett Classe egyházát püspökként vezette és a vértanúság fényes tisztességével ékesítette. köny. közös v. 21.. – Vagy: az e-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér Szt. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát hirdette a nemzeteknek a második század végén. Köznap. Lõrincrõl: lelkipászt. mfsz. Szt.-ról. Vagy: Brindisi Szent Lõrinc áldozópap és egyháztanító. vagy az e-ról. Apollinaris püspök és vértanú: egy vért. zöld 3 Csütörtök. pref.

(Hitvallás nincs).11-18. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Svéd származású férjes asszony volt. Ed a vasárnapról. fehér 1 MISE: saját. szerint (10. ZSO: az Ü-rõl. – Olv. Szent Katalinnal Itáliába költözött.14-17 – Jn 20.1-8 – Egyet. hogy bármely hivatásban éljünk is.164 JÚLIUS 22. E ZSO: az E-ról. Könyörgés: Istenünk. nyolc gyermek anyja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 23. saját részek. Dicsõség. Egy Santiago de Compostellai zarándoklat után férje a ciszterci rendbe lépett.1-2.: Én 3. Szombat.1-4a v. és Rómában halt meg 1373-ban. Megírta látomásait. I. SZENT BRIGITTA SZERZETESNÕ. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. Péntek. a Sztköt. 2 Kor 5. közös v. Brigitta pedig külön szerzetesrendet alapított. Ni a IV hétrõl. Add. a te Fiad által. Ü. pref. és Fiad szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad õt a kereszt bölcsességére. Leányával. mfsz. – Olv. Saját egyet. mindig és midenben téged keressünk. A mi Urunk Jézus Krisztus. † Szent Mária Magdolna. köny. Oi: TeDeum. te Szent Brigittát élete folyamán különbözõ utakon vezetted. szent asszonyok. és sokat fáradozott a keresztény erkölcsök megjavításáért. pref.: Gal 2. Mindent a Szent asszonyok közös zsolozsmájából végezzünk. fehér 2 MISE: saját. szám).19-20 – Jn 15. aki veled él és uralkodik… . könyv.

34. 5b-9. a szertartás könyv szerint az autók. zsoltárhét. Magn ant. ról. IV.7-11. 24.: Függ.JÚLIUS 165 I.8-17 – – – – – – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 13. pref.44-46 13.-ról. 32-36 P: Lev 23. vas. Hitvallás.5.28-30 – Mt 13. köny. VASÁRNAP. évk.1. – Olv. Oi: TeDeum. 28 Sz: Kiv 34. I. Ed. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kiv 32. I. ZSO: az évk. Ma van Szent Kristófnak. Ben.54-58 14. 34b-37 Sz: Lev 25.47-53 13. 27. 15-16. Végezhetõ. 4-11.29-35 Cs: Kiv 40. gépjármûvek megáldása. IV. vas.és Magn-ant.36-43 13.1-12 . Ed. zöld 1 ÉVKÖZI 17.: 1Kir 3. Dicsõség.31-35 13. 30-34 K: Kiv 33. az utazók védõszentjének is az ünnepe.15-24.44-52 – Egyet. utáni.14-19.: Függ. a vas.7-12 – Róm 8. + MISE: saját. Bi: vas.

II. Kedd. I. v.16-17 – Egyet. SZENT JAKAB APOSTOL. szentek. fehér 1 MISE: saját.20-28 – Egyet. E ZSO: az E-ról. piros 1 MISE: saját. 25. Dicsõség. ima.1. – Olv. a Boldogságos Szûz Mária szülei.: 2Kor 4. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26. Ü ZSO: az Ü-rõl. sem a kül. saját részek. pref. apostol.: Sir 44. alkalmakra szólók. köny. – Olv. székesegyházi plébános (1981) . pref. Ma nem mondható a IV.10-15 – Mt 13. euk. Oi: TeDeum.166 JÚLIUS Hétfõ. (Hitvallás nincs). Szent Joakim és Szent Anna.7-15 – Mt 20. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Varga Lajos kisegítõ Szent Lászlóban (1977) † Zöldy András Miklós kanonok.

Isten mindörökkön örökké. MISE: szabadon választható. – Vagy: az e-ról. és így országodba eljussunk. Köznap. közös v. Köznap. saját. pref. fehér Szt. mfsz.JÚLIUS 167 zöld 3 Szerda. te Szent Charbel Makhlouf áldozópapot a remeteség magányos harcára hívtad meg. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Charbel Makhlouf áldozópap (ejtsd: Sárbel Mákluf) Libanoni Biqua Kafra falucskában 1828-ban született. Amen.. Pappá szentelték.-ról. 28. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. közn. Kérünk. a magányra és a nagyobb tökéletességre vágyódva remeteségbe vonult. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. 27. hogy életünk keresztjeit mi is szent Fiadhoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk. 1828. add. Vagy: Szent Chàrbel Makhlouf áldozópap. ahol szigorú élettel. folytonos önmegtagadással és imádságban szolgálta az Istent. közn. MISE: szabadon választható. e ZSO: az évk. zöld 3 Csütörtök. Belépett a libanoni Maroniták Rendjébe. Chàrbell Makhloufról: szentek ált. ahol a Szarbelliusz nevet kapta. ZSO: az évk. és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. december 24-én csendben elhunyt az Úrban.-ról. Könyörgés: Istenünk.

saját. Szûz Mária közös miséibõl. Péterrõl: püspökök v. 30. Szûz Mária szombati emléknapja.19-27 v. saját részek. fehér 2 MISE: saját. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .168 JÚLIUS 29.: 1Jn 4. † Szent Márta. egyházt. pref.38-42 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Szombat.-ról. Péntek. közn. Köznap Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító e. fehér fehér Szt.. mfsz. E ZSO: az E-ról.7-16 – Jn 11. MISE: szabadon választható. e. – Olv. közös v.– Vagy: az e-ról. mfsz. Lk 10. ZSO: az évk. pref közös v.

26-14.21-28 Cs: Szám 20. a vas. ról. Oi: TeDeum. 31.4-13 – Mt 17.13-21 K: Szám 12. zsoltárhét. vas. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Szám 11.1-3 – Róm 8.37-39 – Mt 14. zöld 1 ÉVKÖZI 18. Dicsõség. 1.24-28 Sz: MTörv 6.22-36 Sz: Szám 13.32-40 – Mt 16. – Olv. évk. I. Magn ant. I. Hitvallás.14-19 . Ed. ról. Ed. köny.13-23 P: MTörv 4.JÚLIUS 169 II.4b-15 – Mt 14.1-13 – Mt 16.35. IV.: Függ.2-3a.: Iz 55. pref. vas. utáni. + MISE: saját.26-30. 34-35 – Mt 15. Ben és Magn ant. IV. Bi: vas.1-13 – Mt 14.13-21 – Egyet. VASÁRNAP ZSO: az évk.: Függ.

közös v. 2. köny. 1868-ban halt meg. közös v. a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal. 1834-ben szentelték pappá. 1. saját könyörgésekkel. saját. fehér fehér Szt.170 AUGUSZTUS AUGUSZTUS Általános szándék (Ifjúsági világnap): Hogy az ifjúsági világnap. Hétfõ. közn. Vianney Szent János is segítette és támogatta. amelyet Madridban tartanak. és ilyen tevékenységre való mozgalmak szervezése. pref. e Vagy: Szent Eymard Julián Péter áldozópap. közös v. Missziós szándék (Nyugat keresztényei): Hogy Nyugat keresztényei. 1962-ben került sor szentté avatására.. Szt. .-ról. hogy életét Krisztusba gyökereztesse és alapozza. saját részekkel. saját. köny. pref. Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére. akiknek fõ tevékenysége az Oltárszentség tisztelete.. egyht. (La Mür) Hosszas küzdelmek és áldozatok után húsz éves korában léphetett a grenoble-i szemináriumba. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. a világ minden fiatalját arra serkentse. mfsz. Néhány éves szolgálat után a maristák közé lépett. Julián Péterrõl: lelkipászt. Özsébrõl: püspökök. fehér 2 MISE: püspök v. MISE: szabadon választható. Megalapítja az Oltárszentségrõl nevezett Papok Kongregációját. e ZSO: az évk. E ZSO: az E-ról. mfsz. mfsz. Vagy: Vercelli Szent Özséb püspök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szent Eymard (Ejmár) Péter Julián áldozópap 1811-ben született a franciaországi La Mure-ben. – Vagy: az e-k egyikérõl. pref.

kanonok. pref. zöld 3 171 Szerda. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. kanonok. mfsz.M. saját. Vianney Szent János Mária áldozópap. Köznap. mezõtelegdi plébános (1984) .-ról. E ZSO: az E-ról. Tenkegörbed utolsó önálló plébánosa (1964) 4.F. fehér 2 MISE: lelkipászt.. Kovács Lajos O. közn.AUGUSZTUS 3. közös v. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. igazgató (1971) † Éberwein Sándor József tb. Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Wallner Gyõzõ tb.

közn. fehér 1 MISE: saját. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. v. MISE: szabadon választható. Ü ZSO: a Ü-rõl. – Vagy: az e-ról.AUGUSZTUS 172 5. ima. sem kül. – Olv. Mária I. mondható Vo Jézus Szívérõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † VI. saját. alkalmakra szólók. PÁL pápa . Ma nem mondható IV.13 14. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Várady István tb. esperes. zöld 3 fehér fehér Péntek. URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA. pref.-ról. köröstarjáni plebános (1983) 6. saját. Oi: TeDeum. az új Szent szerint (12. szám). saját. 2Pét 1. euk.. Szombat.16 19 – M17.9 10. II. (Hitvallás nincs). pref. e ZSO: az évk. † Köznap. Havas Boldogasszonyról: egy a 3 elsõ közösbõl. Sz.1-9 – Saját egyet. saját. Dicsõség. köny. Vagy: Szûz Mária római fõtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). könyv. pref.: Dán 7.

a vas.: Függ. zsoltárhét.1-13 – Mt Sz: Józs 24. Bi: vas.7-10. évk.14-29 – Mt 17.1-8 – Mt Sz: MTörv 34. zöld 1 ÉVKÖZI 19. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: MTörv 10. pref. 13-17 – Mt P: Józs 24.: 1Kir 19.21–19.1 19. Ed.1-5.15-20 18.AUGUSZTUS 173 III.1113a – Róm 9. vas-ról. – Olv.12-22 – Mt K: MTörv 31. IV. Ed.12-14 18.1-5 – Mt 14. VASÁRNAP ZSO: az évk.3-12 19.és Magn-ant. Hitvallás. Oi: TeDeum. Dicsõség.13-15 . köny.-ról. + MISE: saját.21-26 18.10. vas. Magn-ant. I.1-12 – Mt Cs: Józs 3. IV.22-33 – Egyet. 11. Utáni 7.: Függ.9a. Ben.

saját részek. 2-án zsidó származása miatt a németek leteratóztatták. január 1-én megkeresztelkedett Speyerben és Münsterben. 1998. A német katolikus nõmozgalom egyik irányítója lett. vehetjük az egy vért. Oi: minden mint fõünnepen. II. E ZSO: az E-ról. Kedd. Ni. ahol a Teréz Benedikta nevet kapta.. 1942. (A Sztköt szerint). 1922. közös zsolozsmáját. A halál boldogság volt számára. szerz. vért.Te Deum Rd és Ed mint fõünnepen.. EURÓPA TÁRSVÉDÕSZENTJE. Kiváló szellemi adottságai révén 26 évesen filozófiai doktorátust szerzett. 1933-ban. szerz. október 11-én Rómában szentté avatta és Európa társvédõszentjévé nyilvánította. tanított. euk. köny. v. kérte a kölni kármelita zárdába. Bi a napról. közös v. Auschwitzba deportálták és valószinûleg 1942. aug. Felvételét. a III hét keddjérõl. Hétfõ. Avilai Szent Terézia Önéletrajzának hatására megnyílt elõtte a kegyelmi élet.32 36 – Jn 15. vért. mfsz. Az alázat. szerz. sem a kül. ima. Szent Domonkos áldozópap. október 12-én született Breslauban vallásos zsidó család tizenegyedik gyermekeként. piros 1 MISE: saját könyörgés. pref. és Husserl tanársegéde lett.: Zsid 10. november 9-én halt meg a gázkamrában. pref.9 17 – Egyet. (Hitvallás nincs). A KERESZTRÕL NEVEZETT SZENT TERÉZ BENEDIKTA (Edith Stein) SZÛZ ÉS VÉRTANÚ. – Olv. alkalmakra szólók. A fokozódó egyházüldözés eltiltotta a tanítástól. v. május 1-én Kölnben boldoggá.174 AUGUSZTUS 8. Ü ZSO: nem szerepel. Ma nem mondható a IV. az engedelmesség és a szegénység gyakorlása volt fõ törekvése. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1891. János Pál pápa 1987. fehér 2 MISE: lelkipászt. v. Elöljárója utasítására a kármelben is folytatta bölcseleti és aszketikus írói tevékenységét. Dicsõség. . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 9. amelyet a népe és a bûnösök megtéréséért ajánlott fel. saját könyörgésekkel.

Amen. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11. Isten midörökkön örökké. fehér 2 MISE: szüzek v. SZENT LÕRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ. Csütörtök. piros 1 MISE: saját. és általa eljusson örök színelátásodra. köny. saját. Ma nem mondható a IV. köny.6 10 – Jn 12. mfsz. alkalmakra szólók. euk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad. Ü ZSO: az Ü-rõl saját. vért. (Hitvallás nincs). ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szerda.24-26 – Egyet. szerz. pref. közös v. hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészten halálig kövesse. E ZSO: az E-ról. 10.AUGUSZTUS 175 Könyörgés: Atyáink Istene. Szent Klára szûz. hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítõjének. Dicsõség. Közbenjárására add.. pref.: 2Kor 9. ima a kül. Oi: TeDeum.

Szent Johanna Franciskáról: szerz. közn.-ról. köny. – Vagy: az e-ról. saját. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: szüzek. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Gertrúd szûz. Vagy: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnõ. köny. pref. A Misekönyvben dec.. közös v. Ide került mert. azon a napon a Guadalupei Szûz Mária emléknapja van. köny. közös v. . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható. Szûz Mária közös miséibõl. mfsz. Ince pápa. saját. Boldog XI. mfsz. mfsz. e. † Köznap. pref. zöld 3 fehér AUGUSZTUS Péntek. fehér 2 MISE: pápák.176 12. 12-nél található. e ZSO: az évk. Szombat. saját. pref.

Dicsõség. vas-ról. vas. utáni 14. alkalmakra szólók.21-28 – Egyet.16-22 19. Oi: TeDeum.6-7 – Róm 11.15-16.AUGUSZTUS 177 IV. Ben. pref. IV.: Iz 56. Hitvallás. – Olv. 14b-16.1-12 Esti mise: fehér 0 SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE.34-40 23. 4. .1.1-14 22. VASÁRNAP ZSO: az évk.54 57 – Lk 11.13-15.11-19 – K: Bír 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bír 2. Ed.1-16a 22. a vas. zsoltárhét. saját.11-24a – Sz: Bír 9.: Függ. IV. ima. sem a holnapi misén nem mondható a IV.1-2.27 28 – Saját egyet. fehér 0 VIGÍLIA MISE: saját.1-3. 8-11.29-39 a – P: Rúth 1. Ed.6-15 – Cs: Bír 11. I. évk.22 – Sz: Rúth 2. + MISE: saját. zöld 1 ÉVKÖZI 20. szerint (13.: Függ. pref. euk. – Olv. sem a kül. Hitvallás. köny.és Magn-ant. Magn-ant. Bi: vas. (NAGYBOLDOGASSZONY). szám) Sem ezen. I.3-4.23-30 20. 3-6. Dicsõség.-ról. köny.: 1Krón 15.1. 13-17 – Mt Mt Mt Mt Mt Mt 19.29-32 – Mt 15. 16. a Sztköt. – 1Kor 15.

Ed utáni. azért került nálunk erre a szabad napra a nem kötelezõ emléknapjuk. 12. – Olv. Ince pápát. 15. SZÛZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOLDOGASSZONY).: Jel 11. köny. FÜ (Parancsolt ünnep) ZSO: a FÜ-rõl. . Akkor ünnepeljük Boldog XI. az új Szent szerint (13. Ed.20 27 – Lk 1.-ról. köny. zöld 3 piros Kedd.178 AUGUSZTUS I. Hétfõ. hogy a római egyház ne maradjon pásztor nélkül. – Vagy: az e-ról. a magyar naptár szerint a mai napon emlékezünk meg róluk.. Oi: TeDeum. Vagy: Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk. 13-nál található. saját. pref.1 6a. pref.19a. Hitvallás. Szent Ponciánuszról és Szent Hippolituszról: vért. a FÜ-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A szent vértanúkról úgy emlékezik meg Depositio martyrum. Köznap. Bi: vas. fehér 0 + MISE: saját. I. MISE: szabadon választható. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 16. Szent Ponciánusz akadályoztatása miatt lemondott tisztségérõl.10 – 1Kor 15. e ZSO: az évk. Az átvitel napja augusztus 13. Vértanúságot szenvedtek. holttestük átvitele Fábián pápa (235– 250) idejében történt a római Kalixtusz katakombába.39-56 – Saját egyet. mfsz. mint akiket Szardínia szigetére számûztek. közös v. Dicsõség. saját. saját. A Misekönyvben aug. közn.

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . de akkor mi Szent Bernát apát kötelezõ emléknapját üljük. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. mfsz. A Misekönyvben augusztus 19-én található. Eudes Szent János áldozópap. közös v.-ról. Vagy az e-ról. MISE: szabadon választható. zöld 3 fehér Csütörtök. közn. Vagy Eudes Szent János áldozópap. ZSO: az évk. közn.-ról. e ZSO: az évk.AUGUSZTUS 17. Köznap. köny. Köznap. zöld 3 179 Szerda. pref. saját. MISE: szabadon választható.

Ed. közös v. saját könyörgésekkel. Oi: TeDeum. v. saját. 20. a FÜ-rõl. mfsz.17 24 – Mt 7. Ed utáni. pref. Bi: vas. MAGYARORSZÁG FÕVÉDÕSZENTJE. fehér 1 + MISE: saját. szám) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .180 AUGUSZTUS 19. pref. fehér 2 MISE: egyhtan. saját. E ZSO: az E-rõl. Péntek. köny. szerint (14. – Olv. I. SZENT ISTVÁN KIRÁLY. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Gocs György tb. Hitvallás.24 29 – Saját egyet.10-15. kanonok.: Péld 4. bihari plebános (1986) I. Szombat. a Sztköt. szerz. FÜ ZSO: a FÜ-rõl.18 27 – Ef 4. † Szent Bernát apát és egyháztanító.

13-20 – Egyet.-ról. Ed a vas. Ed utáni.1-13 Sz: 1Tessz 4. zöld 1 ÉVKÖZI 21.és Magn-ant: Függ.42-51 P: 1Tessz 4.-ról.9-11 – Mt 25. vas.: Iz 22.AUGUSZTUS 181 I. ZSO: az évk.1-8 – Mt 25. Dicsõség. I. zsoltárhét.9-13 – Mt 23. Oi: TeDeum. VASÁRNAP. 21. – Olv. Bi: vas.7-13 – Mt 24.: Függ. Ben. IV. Hitvallás. I. Magn-ant.23-26 Sz: 1Tessz 2.27-32 Cs: 1Tessz 3.13-22 K: 1Tessz 2.8b-10 – Mt 23. vas. köny. évk. + MISE: saját.1-5. pref.19-23 – Róm 11.1-8 – Mt 23.33-36 – Mt 16. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 1. IV.14-30 .

esperes. 23. e ZSO: az évk. pref. közös v. II.-ról vagy az e-ról. E ZSO: az E-ról. fehér Szt. közn. kanonok. Vagy: Limai Szent Róza szûz. mfsz. pref.182 AUGUSZTUS 22. Köznap. fehér 2 MISE: saját. Sz. köny. Boldogságos Szûz Mária királynõ. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Novák Kálmán tb. v. Mária I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Rácz Miklós tb. saját. újpalotai plébános (1994) . váradszentmártoni plebános (1968) zöld 3 Kedd. Hétfõ. Rózáról: szüzek. MISE: szabadon választható.

Józsefrõl: nevelõk v. köny. e Vagy: Kalazanci Szent József áldozópap. mfsz. pref. II. pref.AUGUSZTUS 183 Szerda. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök.9b – Jn 1..45-51 – Egyet. Köznap. Dicsõség. apostol. köny. közn. Oi: TeDeum. pref. v. MISE: szabadon választható. lelkipászt. közös v.: Jel 21. 25. saját. I. SZENT BERTALAN APOSTOL. e ZSO: az évk.-ról – Vagy: az e-ok egyikérõl. mfsz. saját. Szt. közös v. piros 1 MISE: saját. köny. fehér fehér Szt. Vagy: Szent Lajos. – Olv. 24. (Hitvallás nincs). Ü ZSO: az Ü-rõl. Lajosról: szentek ált.

-ról MISE: szabadon választható. fehér 2 MISE: Szt.184 26. közn. E ZSO: az E-ról. saját. saját részekkel. † Köznap. Szent Mónika. zöld 3 AUGUSZTUS Péntek. köny. mfsz. pref közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. Szombat. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . asszonyok.

VASÁRNAP.: Függ.31-37 Sz: Kol 1.1-8 – Lk 4.: Függ. I. – Olv.13-17 – Lk 4.és Magn-ant. évk.16-30 K: 1Tessz 5. Ben. Hitvallás. IV. vas. pref. évk.9-14 – Lk 5. vas. pref. Dicsõség. . ZSO: az évk. Bi: vas. Ma van a terménybetakarítási ünnepség.1-6. mfsz. IV.7-9 – Róm 12. vas. Hitvallás.38-44 Cs: Kol 1. ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját.) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tessz 4.: Jer 20. hálaadó mise. Magn-ant.21-27 – Egyet.33-39 Sz: Kol 1.14-20 – Lk 5.1-5 Premontrei Rend: SZENT ÁGOSTON püspök. I.21-23 – Lk 6. pref. köny. Hitvallás. 28. (Dicsõség. FÜ.1-2 – Mt 16.-ról.1-11 P: Kol 1. Ed a vas.-ról. 9-11 – Lk 4. zöld 1 ÉVKÖZI 22. Oi: TeDeum. Dicsõség. az arról szóló alkalmi v. zsoltárhét. + MISE: saját. ott mondható egy. Ed utáni.AUGUSZTUS 185 II. Ahol ezt ünnepélyesen rendezik meg.

MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 30. vagy mfsz.17 19 – Mk 6.17 29 – Saját egyet. mfsz. . pref. az új Szent szerint (6. pref. v. ZSO: az évk.186 AUGUSZTUS 29. Olv. Hétfõ. szám). zöld 3 Kedd. köny. Köznap. vtk. vértanú. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vértanúk közös. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Gebra Mihály pap. E ZSO: az E-ról. Premontrei Rend: Boldog Broniszláva szûz. szûz.: Jer 1.. fehér 2 MISE: saját. E ZSO: a E-ról fehér 2 MISE: szüzek. közn.-ról. saját részekkel. Keresztelõ Szent János vértanúsága. pref saját.

Köznap.AUGUSZTUS 31. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ZSO: az évk.-ról. zöld 3 187 Szerda. közn. MISE: szabadon választható.

-ról. ZSO: az évk. közn. Ahol elsõcsütörtöki ájtatosságot tartanak. kar. és a hit örömével tanúsítsák annak szépségét. Missziós szándék (Az egyház Ázsiában): Hogy az ázsiai földrészt szerte betöltõ közösségek buzgón hirdessék az evangéliumot. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mondható Vo. zöld 3 fehér Csütörtök. és hiteles erkölcsi és lelki értékekre neveljenek. 1. Köznap. papi-szerzetesi hivatásokért. MISE: szabadon választható. Krisztus Fõpapról v. pref.188 SZEPTEMBER SZEPTEMBER Általános szándék (A tanerõk): Hogy a tanárok és tanítók tudják továbbadni az igazság iránti szeretetet.

Vincés Nõvérek igazgatója. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító. pref. Sz. közn. v II. pref. pref. mondható elsõpénteki Vo. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: Boldog Francois Lajos. könyörgés saját.M. vtk. pref közös v. Szombat. Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak.-ról. saját. mondható egy Vo.SZEPTEMBER 2. saját részekkel. Jézus Szívérõl. Mária I. Sz. E ZSO: az E-ról. Szent Katalin telepi plébános (2000) . fehér 2 MISE: saját. † Köznap ZSO: az évk. vértanúk. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. Gruyer János és Rogue Péter missziós papok.. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. E ZSO: az E-ról piros 2 MISE: vtk. 3. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Dusik Tibor C. közös. zöld 3 fehér 189 Péntek.

Oi: TeDeum. I. Kol 3.-ról.15-20 – Egyet. VASÁRNAP.1-2.7-9 – L: Róm 13.-ról. Ben.3 – Lk 6.6-15 – Lk 6. IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Kol 1.1-11 – Lk 6. – Olv. köny.27-38 P: 1Tim 1. Bi: vas. Magn-ant: Függ.43-49 . 4. zöld 1 ÉVKÖZI 23. Dicsõség. IV. 12-14 – Lk 6.: Ez 33. ZSO: az évk. Hitvallás.15-17 – Lk 6. + MISE: saját.20-26 Cs: Kol 3.190 SZEPTEMBER III. vas.és Magn-ant: Függ.24-2. Ed a vas.39-42 Sz: 1Tim 1.8-10 – Ev Mt 18.6-11 K: Kol 2. pref. I. Ed utáni. évk.12-19 Sz. vas. zsoltárhét.12-17 – Lk 6.

hogy a keresztfára feszített. Isten mindörökkön-örökké. Vagy: Kalkuttai Boldog Teréz szûz. nõk. 5. te Kalkuttai Boldog Teréz anyát arra hívtad. Valami nagyon szépet akart tenni Istenért. MISE: szabadon választható. mivel emléknapja csak a Szeretet Misszionáriusai számára lett jóváhagyva. mfsz. Amen. 1979-ben Nobel-békedíjat kapott. augusztus 27-én született Skopjében. MISE: szabadon választható.SZEPTEMBER 191 zöld 3 Hétfõ. ZSO: az évk. Könyörgés: Istenünk. Járja Kalkutta nyomornegyedeit és a nyomorgók megsegítésére 1949-ben megalapította a Szeretet Misszionáriusai Rendjét.-ról. október 19-én Rómában boldoggá avatta. közn. Csak votívmisével ünnepelhetõ. Közbenjárására add. ZSO: az évk. Köznap. 6. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ganxha (Ágnes) Bojaxhiu 1910. szerz. fehér Kalkuttai Boldog Teréz: szüzek v. II. közn. közös v. hogy szenvedõ testvéreinkben mi is Krisztust lássuk és szolgáljuk. akiknek Indiában is volt missziós telepük. Bélteky Ferenc (1968) általános helynök. amely akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott. János Pál pápa 2003. haldokló Jézus szomjúságát csillapítsa a szegények legszegényebbjeinek a szolgálata által.-ról. szeptember 5-én halt meg. Az írországi Lorettói Boldogságos Szûz Mária Rendbe lépett. amelynek az a hivatása. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. zöld 3 Kedd. 1929–1946 között elõkelõ hindu leányokat tanított. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. Édesanyjától tanulta meg a szegények felé való nyitottságot. Édesapja módos kereskedõ volt. 1997. pref. Köznap. hogy a kereszten szomjazó Fiad szeretetére a legszegényebbek iránt való áldozatkész szeretettel válaszoljon. .

Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs). MISE: saját.18-23 – Egyet. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .1-16. (Hitvallás nincs).1-9 – Mt 10. II. köny. Sz. pref. – Róm 8. Ma nem mondható a IV.: Mik 5. alkalmakra szólók. Csütörtök. ima. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Újváry László Ödön tb. monospetri plébános (1982) 8. euk. alkalmakra szólók.28-33 Nem mondható a IV. sem a kül. SZÛZ MÁRIA SZÜLETÉSE – KISBOLDOGASSZONY.192 7.28-30 – Mt 1. v. ima. esperes. Dicsõség.18 23 v. pref. Mária I. SZENT MÁRK. vért. – Olv. Ü ZSO: az Ü-rõl. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. – Olv.1-4 v. Oi: TeDeum. Mt 1. Dicsõség. ISTVÁN ÉS MENYHÉRT ÁLDOZÓPAPOK.: Bölcs 3. euk. fehér 1 MISE: saját. Ü ZSO: az Ü-rõl. KASSAI VÉRTANÚK. sem a kül.

június 23-án született a spanyolországi Verdúban. MISE: szabadon választható. Péterrõl: lelkipászt. vehetjük a lelkipászt. A kolumbiai Carteganában halt meg 1654.-ról. hogy csodálatos szeretettel és türelemmel segítségükre legyen. A barcelonai egyetemen tudományos és mûvészeti tanulmányokat folytatott. ahol – fogadalma szerint – egészen haláláig apostolkodott a négerek között. közös zsolozsmáját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . majd belépett Jézus Társaságába. Vagy: Claver Szent Péter áldozópap. és erõt adtál neki arra. felebarátainkat pedig tettel és igazsággal szeressük.SZEPTEMBER 193 zöld 3 Péntek. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. te Claver Szent Pétert a rabszolgák szolgálatára hívtad. különösen is buzdította a missziós hivatásra. e. Könyörgés: Istenünk. közös v. köny. ZSO: az évk. aki portástestvér volt a mallorcai kollégiumban. e ZSO: az évk. közn. Pappá szentelése után a kolumbiai misszióba került. – vagy az e-ról. v. ami kedves elõtted. (Claver Szent Péter nem szerepel.-ról. hithird.. mfsz. hogy mindig azt keressük. A mi Urunk Jézus Krisztus… Vincés család: Boldog Friederic Ozaman pap. fehér Szt. Közbenjárására add meg nekünk. szentek I v. Köznap.) MISE: szabadon választható. Szûz Mária közös miséibõl. zöld 3 Szombat. 9. II. közn. saját. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: Szerzetesek közös. Rodriguez Szent Alfonz. pref. szeptember 8-án. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Claver Szent Péter 1580. 10. † Köznap. pref.

Ed utáni.14-16 – Lk 7. Ed. 9Róm 14.-ról. IV. Oi: TeDeum. évk.1-10 K: 1Tim 3.194 SZEPTEMBER IV.és Magn-ant: Függ. a vas.1-8 – Lk 7. IV. zsoltárhét.7-9 Ev Mt 18.21-35 – Egyet.33. + MISE: saját. ZSO: az évk. Hitvallás.2c-12 – Lk 8.1-13 – Lk 7. pref. Bi: vas.36-50 P: 1Tim 6.1-3 Sz: 1Tim 6. I. Magn-ant: Függ. Ben. vas.4-15 . köny.-ról. Dicsõség. zöld 1 ÉVKÖZI 24. vas. VASÁRNAP.31-35 Cs: 1Tim 4. I. 11.13-16 – Lk 8.11-17 Sz: 1Tim 3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1Tim 2. – Olv: Sirák 27.12-16 – Lk 7. 28.

Hétfõ. pref. I. Mária. a te Fiad által. Isten midörökkön-örökké. de a magyar és német nyelvterületen továbbra is megmaradt. pref. E ZSO: az E-ról.SZEPTEMBER 195 12. 2000. hogy mindazok. Sz. Nagyvárad is 1692-ben szabadult fel. egyht. Szûz Mária szent neve. 13. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . add. v. II János Pál pápa az új Római misekönyv kiadásakor. akik a Boldogságos Szûz Mária dicsõséges szent nevét tisztelik. saját. Ince pápa az egész Egyház számára elrendelte annak emlékére. Ezután a gyõzelem után kezdõdött Magyarország felszabadítása is a török iga alól. aki. április 10-én újra bevezette az egész Egyház számára. Ünneplése 1969-ben kimaradt az általános római naptárból. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Szûz Mária neve ünnepét a spanyolországi Cuenca Egyházmegyében már a 14. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus. hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget. közös v. saját könyörgésekkel. II. mfsz. Boldog XI. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl.. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító. az õ közbenjárására nyerjék el irgalmasságod jótéteményeit. Könyörgés: Mindenható Istenünk. század óta a Mária születésnapja utáni 14. veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. E ZSO: az E-ról fehér 2 MISE: püspök v. Kedd. köny. napon tartották.

euk. Dicsõség. Fil 2. saját. Mária I. a Sztköt. alkalmakra szólók. Szûz Mária I. II.: Szám 21. Fájdalmas Szûzanya.4-9 v. Dicsõség. fehér 2 MISE: saját. Mise: saját. köny.7-8 – Jn 19. E ZSO: az E-ról. Ma nem mondható a IV. v. Oi: TeDeum. köny. szám).13-17 – Saját egyet. piros 1 SZEPTEMBER Szerda. pref. szerint (16.33-35 – Egyet.: Zsid 5.196 14. vagy II. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. pref. Sz.6-11 – Jn 3. Ü ZSO: az Ü-rõl. – Olv. ima. . Csütörtök. Hitvallás. – Olv. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: FÁJDALMAS SZÛZANYA.25-27 v. (Hitvallás nincs). FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. sem a kül. Lk 2. saját. A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA.

közn. – vagy az e-ról MISE: szabadon választható. saját könyörgésekkel. mfsz. e ZSO: az évk. Köznap. † Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk. v.. egyht. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Fedorek László tb. pref. 17. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Szûz Mária szombati emléknapja. saját. Szûz Mária közös miséibõl.-ról. e. Péntek.SZEPTEMBER 197 16. köny. mfsz. fehér fehér Szent Róbertrõl: püspökök v. közös v. váradvelencei plébános (1974) zöld 3 Szombat. püspökök. piros 2 MISE: vért. E ZSO: az E-ról. pref. Vagy: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító. közös v. esperes.

Dicsõség. köny. Oi: TeDeum. Hitvallás. vas.16-18 8.20 – Filem 20c-24.1-6 9.1-8 – Lk P. IV. I. Ben.-ról. Magn-ant: Függ.27a – Mt 20. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: templom szentelés B.1-16a – Egyet. Ed utáni.18-22 9. IV.-ról. I. 14-20 – Lk Sz: Ezd 9.7-9 9.: Iz 55. Hétköznapi miseolvasmányok: H: Ezd 1.6-9. + MISE: saját. vas. Ed.1-6 – Lk K: Ezd 6. zsoltárhét.és Magn-ant: Függ. Hitvallás.12b. zöld 1 ÉVKÖZI 25. pref.19-21 9. a vas. 10-11a – Lk 8.44b-45 .1b-10 – Lk Sz: Zak 2. évk.5-9 – Lk Cs: Agg 1.198 SZEPTEMBER I. – Olv. 18.1-5. Dicsõség. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: SZÉKTEMPLOM FELSZENTELÉSE. Bi: vas.7-8. ZSO: az évk. Agg 2. VASÁRNAP.

közn. Szent Januáriuszról: egy vért. Vagy: Szent Januáriusz püspök és vértanú. piros 2 MISE: saját. e ZSO: az évk. Köznap.-ról. saját. püspökök. zöld 3 piros 199 Hétfõ. közös v. E ZSO: az E-ról. MISE: szabadon választható. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . mfsz. koreai vértanúk. mfsz.SZEPTEMBER 19. köny. közös v. Kedd. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. Kim Taegon Szent András áldozópap. v. pref. – Vagy: az e-ról. Csong Haszang Szent Pál és társaik.

templomigazgató 22.200 SZEPTEMBER Szerda. Praem. SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA. (Hitvallás nincs). MISE: szabadon választható. II. piros 1 MISE: saját. közn. zöld 3 Csütörtök.9-13 – Egyet. 21. Ma nem mondható a IV.11-13 – Mt 9. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. sem a kül. alkalmakra szólók. apost. József Alajos O.1-7. (1992) igazgató tanár.: Ef 4. Dicsõség. v. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Tauszik H. Köznap. pref. köny. – Olv. Oi: TeDeum.-ról. Ü ZSO: az Ü-rõl. euk. ima.

1-9 – Mt 10. Közbenjárására add. 24. Fõleg az apulai San Giovanni Rotondóban teljesített szolgálatot nagy odaadással. Oi: TeDeum. E ZSO: nem szerepel. a Benevento melletti Pietrelcina faluban született 1887. alkalmakra szólók. euk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. te Szent Pió áldozópapodnak megadtad azt a kegyelmet. Ü ZSO: az Ü-rõl. püspökök. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ. Isten mindörökkön-örökké. köny. május 25-én. saját könyörgésekkel. † Pietrelcinai Szent Pio áldozópap. vért. mfsz. pref. örök Isten. június 16-án szentté avatta Rómában a világ minden tájáról összegyûlt hívek jelenlétében. v. és így feltámadásának dicsõségében is részesüljünk. Könyörgés: Mindenható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében. közös v. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. – Olv. fehér 2 MISE: lelkipászt. hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében. szeptember 23-án halt meg S. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Olaszországban. Ma nem mondható a IV. ahol 1910. Szombat. II. Amen. 1968. Dicsõség.SZEPTEMBER 201 23. pref. (Hitvallás nincs).. piros 1 MISE: egy vért. vehetõ a szerzetesek közös zso-ja. május 2-án boldoggá és 2002. János Pál pápa 1999. a bûnbánok gyóntatásában. ima. a betegek és szegények iránti gondoskodásban buzgólkodott.: Bölcs 3.28-33 – Egyet. sem a kül. augusztus 10-én szentelték pappá. Kapucinus szerzetes lett. Péntek. Giovanni Rotondoban. A hivek lelki vezetésében.

hogy a hívek tiszteleghessenek elõtte.1-12 10. zsoltárhét. zöld 1 ÉVKÖZI 26.1-11 v. Ma van a Szentírás vasárnapja.1-5 – Mt 21. 7b-12 – Lk P: Bár 1.: Ez 18.28-32– Egyet. vas. VASÁRNAP.1-8 – Lk Cs: Neh 8. Ben. pref. Ed a vas.25-28 – Fil 2. Dicsõség.-ról. Tegyük ki a Szentírást egy kiemelkedõ helyre.1-4a. I. ZSO: az évk. IV. vas.46-50 9.1-8 – Lk K: Zak 8.15-22 – Lk Sz: Bár 4. 2. Oi: TeDeum.-ról. A lelkipásztorok ma buzdítsák a híveket a Szentírás olvasására. köny. Bi: vas. 5-6. IV.202 SZEPTEMBER II.és Magn-ant: Függ. Magn-ant: Függ.20-23 – Lk Sz: Neh 2. 27-29 – Lk 9. – Olv. Ed utáni.13-16 10.5-12. évk. + MISE: saját. I. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Zak 8. Hitvallás.51-56 9.57-62 10.17-24 . 25.

pref. fehér 2 MISE: saját. mfsz.. Kozma és Damjánról: több vért. vért. hegyközcsatári plébános (2007) . esperes.SZEPTEMBER 26. Dicsõség. közös v. E ZSO: az E-ról saját részek. Páli Szent Vince áldozópap. MISE: szabadon választható. közös v. ALAPITÓ. Hitvallás. FÜ ZSO: a FÜ-ról Oi: TeDeum. mfsz. pref. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 27. saját könyörgésekkel. Vagy: Szent Kozma és Damján vértanúk. pref. † Binder György tb. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Vincés család: PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP. közn.-ról. Köznap. e ZSO: az évk. Kedd. zöld 3 piros 203 Hétfõ. – Vagy: az e-ról. fehér 1 MISE: saját. Szt.

. fehér 1 MISE: saját. piros piros Szt. Ópalotay János apát kanonok. Ma nem mondható a IV.204 SZEPTEMBER zöld 3 Szerda. Jel 12.13 14 v. Csütörtök. Vencelrõl: egy vért. (Hitvallás nincs). JÁNOS PÁL pápa (1978) † Dr. Oi: TeDeum. Ü ZSO: az Ü-rõl. Köznap.. ima. köny. váradõsi plébános (1986) 29. sem a kül. – Vagy: az e-ok egyikérõl. 28. közös v.47-51 – Egyet. pref. alkalmakra szólók. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † I. Szt. e ZSO: az évk. Vagy: Szent Vencel vértanú. Lõrinc és társairól: több vért. – Olv. vért.9-10.: Dán 7. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Isten szolgája MÁRTON ÁRON Püspök (1980) . SZENT MIHÁLY. SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL FÕANGYALOK. saját. Dicsõség. saját.-ról. e Vagy: Ruiz Szent Lõrinc és társai Fülöp-szigeteki vértanúk. pref.7-12a – Jn 1. közös v. köny. euk. MISE: szabadon választható. vért. angyalok. köny. közn. pref.

közös v. Péntek. † Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító.SZEPTEMBER 205 30. pref. mfsz. fehér 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Sz. közös v. Mária I. és a missziós tevékenység támogatása imával és a szegényebb egyházaknak nyújtott gazdasági segítséggel valósuljon meg. pref. E ZSO: az E-ról. Máriáról: egy a 3 elsõ közösbõl. Missziós szándék (Missziós világnap): Hogy a missziós világnap ünneplése növelje Isten népében az evangelizálásra irányuló szenvedélyt. II. fehér Ahol elsõszombati ájtatosságot tartanak. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szûz és egyháztanító. pref.206 OKTÓBER OKTÓBER Általános szándék (Végsõ szakaszban levõ betegek): Hogy életük végsõ szakaszában levõ betegek szenvedéseikben támogatást nyerjenek az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete által. Sz. mfsz. Szombat. fehér 2 MISE: saját. mondható Vo.. v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . 1.

2. a vas.OKTÓBER 207 III. köny.1-4 Cs: Mal 3.: Függ. + MISE: saját. zöld 1 ÉVKÖZI 27.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Jón 1.1-11 – Lk 11.: Függ. Ben.27-28 .38-42 Sz: Jón 4. Oi: TeDeum. évk. 2a – Lk 11. vas. vas. Magn-ant.11 – Lk 10.13-15.: Iz 5.6-9 – Mt 21. Ed. zsoltárhét I. 12-21 – Lk 11. Dicsõség. ZSO: az évk. pref. I.25-37 K: Jón 3.1-7 – Fil 4. IV.1-10 – Lk 10.15-26 Sz: Jo 3. VASÁRNAP. IV. 33-43 – Egyet. 2.-ról.5-13 P: Jo 1.és Magn-ant. – Olv.1-2 – Lk 11. Ed utáni. Hitvallás.4.1-2. Bi: vas.13.

vértanúk. pref. Ü ZSO: az Ü-rõl. BOLDOG BOGDÁNFFY SZILÁRD vértanú. 3. pref. saját könyörgésekkel. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ferences Család: ASSISI SZENT FERENC rendalapító. . Dicsõség. Ev: Mt 10. mfsz. FÜ ZSO: a FÜ-rõl fehér 1 MISE: saját. Kedd. mfsz. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. fehér 2 MISE: szerz. Hiszekegy. köny. E ZSO: az E-rõl.208 OKTÓBER Hétfõ. Egy vértanúról.14-17. saját könyörgéssel. (Hitvallás nincs) – Egy.. püspök. pref. saját. saját könyörgéssel fehér 2 MISE: Dicsõség. közös v. közös v. Lecke 1Pét 3. Assisi Szent Ferenc.28-33.

Köznap. 6. – Vagy: az e-ról. közös v. közn. e ZSO: az évk. szerz. mfsz. MISE: szabadon választható.-ról. saját. zöld 3 209 Szerda. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † P. ZSO: az évk. közn. Angi Csaba O.OKTÓBER 5. Köznap.M. Vagy: Szent Brúnó áldozópap. zsibói plébános (1974) .F. fehér Szt.-ról. Brúnóról: lelkipászt. v. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Csütörtök.

pref. Szombat. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… I. Mária I. 8. pref. pref. Sz. Bi: vas. v. SZÛZ MÁRIA. Mária I.23-31 – Gal 4. mondható egy Vo. E ZSO: az E-ról.4-7 – Lk 1. Péntek. a FÜ-rõl. utáni. Ed. fehér 1 MISE: saját.: Sir 24. Ed. – Olv. Jézus Szívérõl. Oi: TeDeum. fehér Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. fehér 2 MISE: saját. v. I. MAGYAROK NAGYASSZONYA.210 OKTÓBER 7. Dicsõség. MAGYARORSZÁG FÕPÁTRÓNÁJA. II. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. Hitvallás. köny. saját. † Rózsafüzér Királynõje. II.26-28 – Egyet. saját részek. Sz.

IV. 16-18 – Lk 12.8-12 † XII. zsoltárhét I. I. Oi: TeDeum.16-25 – Lk 11. évk.1-7 Sz: Róm 4.47-54 P: Róm 4. a vas.: Függ. + MISE: saját. Hitvallás. – Olv. köny. VASÁRNAP. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 1. vas. Ed utáni.és Magn-ant.37-41 Sz: Róm 2. IV.: Függ.1-14 – Egyet.1-11 – Lk 11. Ben.1-7 – Lk 11.1-8 – Lk 12.12-14.-ról. PIUSZ pápa (1958) . Magn-ant.21-30 a – Lk 11.: Iz 25.6-10a – Fil 4. Ed.OKTÓBER 211 IV. pref. 9.42-46 Cs: Róm 3.13. Dicsõség.-ról. vas. Bi: vas.29-32 K: Róm 1.19-20 – Mt 22. ZSO: az évk. zöld 1 ÉVKÖZI 28.

Angelo Giuseppe Roncalli Bergamo melletti Sotto il Monte-ben született 1881.212 10. amely magyarul is megjelent. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… zöld 3 Kedd. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában meghirdeti a II. Bergamoban és Rómában tanult. 1963. te Boldog XXIII. pref. János pápa. mivel nem kötelezõ emléknapja még csak a Római és Bergamói Egyházmegye számára lett jóváhagyva. Egy lélek naplója. amelyet 1962. Ünnepét II. zöld 3 OKTÓBER Hétfõ. A mui Urunk Jézus Krisztus. világháborúban tábori lelkész. Az I. MISE: szabadon választható. a te Fiad… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Papp Endre tb. október 28-án választották Szent Péter utódává.-ról. 1959. Vatikáni Zsinat összehívását. 1944 decemberétõl Franciaországban pápai nuncius. János Pál pápa 2000. fehér Boldog Jánosról: Pápák. majd 1935-tõl Törökországban és Görögországban apostoli delegátusként müködik. (1967) . közn. ZSO: az évk. és Bulgáriában kezdi diplomáciai szolgálatát apostoli vizitátorként. Különbözõ feladatokat lát el Rómában.-ról. közös v. november 25-én egyszerû földmûves családban. 1925-ben c. Könyörgés: Mindenható. Köznap. 11. örök Isten. augusztus 1-én szentelték pappá. 1958. Vagy: Boldog XXIII. Közbenjárására add. 1904. Jeles enciklikái mellett meg kell említeni remek könyvét. 1953-ban bíboros és velencei pátriárka lett. közn. június 3-án halt meg. hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. MISE: szabadon választható. Nálunk votívmisével ünnepelhetõ. II. szeptember 3-án avatta boldoggá. ZSO: az évk. Köznap. érsekké nevezik ki. esperes. János Pál pápa a Zsinat megnyitásának napjára helyezte. János pápa életében az egész világ elõtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. október 11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével. mfsz.

zöld 3 213 Szerda. Köznap.OKTÓBER 12. Köznap. ZSO: az évk.-ról.-ról. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 13. MISE: szabadon választható. közn. ZSO: az évk. közn. zöld 3 Csütörtök. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . MISE: szabadon választható.

mfsz. köny. piros Szt. pref. közös v. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. Vagy: az e-ról MISE: szabadon választható. saját. Kallixtuszról: vért. közn. v. † Köznap. saját részek MISE: saját. E ZSO: az évk. zöld 3 Szombat. Kallixtusz pápa és vértanú. Vagy: Szent I. pápák. pref. mfsz.214 OKTÓBER zöld 3 Péntek. E ZSO: az E-ról. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szûz és egyháztanító. 14. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .-ról. közös v.

1.: IV.: Függ.49-53 12.13-21 12.: Iz. – Olv. Ben.1-5b – Mt 22. VASÁRNAP. Oi: TeDeum. zsoltárhét. 17-19.4-6 – 1Tessz 1. 15b. Hitvallás. zöld 1 ÉVKÖZI 29. IV. pref.és Magn-ant.12.-ról Magn-ant. Bi: vas. 45. Ed a vs. 16.20-25 K: Róm 5. 20b-21 Sz: Róm 6. Dicsõség.18-25 a Sz: Róm 8. vas.19-23 P: Róm 7. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 4. I.1-9 . + MISE: saját. évk.35-38 12. Ed utáni. vas. I.54-59 13.15-21 – Egyet.OKTÓBER 215 I.39-48 12. ZSO: az évk.12-18 Cs: Róm 6.1-11 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 12.-ról.

alkalmakra szólók. köny. ima sem a kül. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 18. közös v. apost. II. (Hitvallás nincs).9-17a – Lk 10.1-9 – Egyet. piros 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . I. – Olv. Hétfõ. Oi: TeDeum. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA. mfsz. Ma nem mondható a IV. Kedd. pref. euk.216 OKTÓBER 17. piros 1 MISE: saját. Dicsõség. v. Ü ZSO: az Ü-rõl.: 2Tim 4. pref.

közös v. – Vagy az e-ok egyikérõl. fehér 2 MISE: szerzt. pref.-ról. Köznap. zöld 3 piros fehér 217 Szerda. Köznap. pref. Pálról: saját. ZSO: az évk. Szt.OKTÓBER 19.-ról. köny. köny. e Vagy: Keresztes Szent Pál áldozópap. mfsz. Szt. mfsz. saját. e ZSO: az évközi közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 20. kanonok. . János és Izsák és társaikról: vért. Vagy: De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és társaik észak-amerikai vértanúk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Boldog Kern Jakab prem. MISE: szabadon választható. v. közös v. pref. E ZSO: az E-ról. mfsz. közn. MISE: szabadon választható. zöld 3 Csütörtök. v. lelkipászt. hithird. saját.

november 21-én koronázták Ausztria császárává és december 30-án Budapesten pedig Magyarország apostoli királyává. † Köznap. Itt 1922. hogy áldozzam föl életemet a rám bízottakért!“ mondotta halála elõtt. MISE: szabadon választható. vagy: Boldog IV. és a ránk bízottakkal együtt eljussunk hozzád. rágalmakkal gyalázva 35 évesen meghalt. Dicsõség (Hitvallás nincs) . Funchalban tulajdonától és minden földi biztonságtól megfosztva. Segíts kérünk. mfsz. Könyörgés: Gondviselõ Istenünk. Ezután Madeira szigetére számûzik. Orsolya Rend: SZENT ORSOLYA szûz.-ról. 1911. hitvallók. pref. Isten mindörökkön-örökké. fehér 1 MISE: saját köny. 21. Ü ZSO: az Ü-rõl. augusztus 17-én született. világháború után 1919-ben elûzik hazajából. október 3-án. mindig nyitva álljon elõtted szívünk hajléka. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… A Habsburg uralkodó házból való Boldog IV. fehér Boldog IV. 1921-ben két alkalommal is sikertelen kisérletet tesz a magyar trón elfoglalására. Isten nyolc gyermekkel áldotta meg õket. Ekkor Svájcban telepedett le. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben. Az I. rövid uralkodása alatt mint a békét keresõ és akaró császár és király. szentek. Károly apostoli király. 1916. október 21-én feleségül vette Bourbon-Pármai Zita hercegnõt.218 OKTÓBER zöld 3 Péntek. II János Pál pápa Rómában avatta boldoggá 2004. 1887. hogy az õ hitvalló szeretetének buzgóságát kövessük egész életünkben. szeretõ és gondos hitves és családapa törekedett Isten akaratának a teljesítésére. Károlyról. e ZSO: az évk. hazugságokkal. közn. az örök boldogság honába. április 1-én. „Isten azt kéri tõlem. te Boldog Károly királlyal ajándékoztad meg Szûz Mária és Szent István országát. Károly apostoli király rövid életében. pref.

A. Köznap. Ed a FÜ-rõl. 22. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . közn. szent. I.-bõl – Egyet. Ima. Hitvallás. Bi: vas. Szûz Mária közös miséibõl. ZSO: az évk. saját.OKTÓBER 219 A felszentelt templomokban: (ha azok napja nem ismeretes) I. e. evangélium szabadon választva a Sztköt. zöld 3 MISE: szabadon választható. pref. Dicsõség. Nem mondható a IV. Szombat. sem a kül alkalmakra szólók. köny. A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE (amennyiben annak napja nem ismeretes).-ról. – Olv: olvasmány. Ed utáni. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. FÜ fehér 1 MISE: templ. szentlecke. euk. évf.

10-17 13. I.: Függ. köny. – Egyet. pref.1-5 – Sz: Róm 11. 25-29 – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 13. Oi: TeDeum. evangélium az alkalmi kötetbõl választhatók. A mai perselyt be kell küldeni az egyházmegyei központba. szentlecke. Ed utáni. Hitvallás.: Függ. IV.1.31-35 14.21-27 – 1Tessz 1.34-40 – Egyet. zsoltárhét I.7-11 . + MISE: saját.22-30 13.18-25 – Sz: Róm 8.1. vas. ZSO: az évk.11-12.31b-39 – P: Róm 9.7-11 14. Hitvallás. IV. Dicsõség.: Kiv 22.-ról.220 OKTÓBER II. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Róm 8. vas.1-2a. vas. zöld 1 fehér ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP. – Olv. a vas. Dicsõség. Ed. 23.26-30 – Cs: Róm 8. évk. pref.5c-10 – Mt 22.18-21 13. – A mai szentbeszédben szólni kell a misszió fontosságáról.: olvasmány. – Olv. Magn-ant. évk. Mondható alkalmi MISE „Az evangélium terjedéséért a népek között“ (M 848). Bi: vas.-ról.12-17 – K: Róm 8.és Magn-ant. Ben. Ma van a missziós vasárnap. köny.

FIEDLER ISTVÁN szatmár nagyváradi megyéspüspök (1957) . közn.OKTÓBER 24. püspökök. MISE: szabadon választható. pref. saját könyörgésekkel. Szent Mór püspök. közös v. v. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. fehér 2 MISE: püspökök. saját.-ról. – Vagy: az e-ról. Köznap. köny. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25. E ZSO: az E-ról. Kedd. közös v. mfsz. Vagy: Claret Szent Antal Mária püspök. pref. zöld 3 fehér 221 Hétfõ. Szent Antal Máriáról: hithird.

27. zöld 3 Csütörtök. Köznap. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Gilbert apát. ZSO: az évk. MISE: szabadon választható. zöld 3 OKTÓBER Szerda. ZSO: az évk. mfsz. közn. Köznap.-ról. köny: saját.222 26.-ról. közn. pref. MISE: szabadon választható ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . E ZSO: az E-ról fehér 2 szerz.

OKTÓBER

223

Péntek. † SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK. Ü
ZSO: az Ü-rõl.
piros 1 MISE: saját, Dicsõség, (Hitvallás nincs), pref. apost. I. v. II. – Olv.:
Ef. 2,19-22 – Lk 6,12-19 – egyet. köny.
28.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Szombat. Köznap.
ZSO: az évk. közn.-ról.
MISE: szabadon választható

fehér

Szûz Mária szombati emléknapja. e. Szûz Mária közös miséibõl.

29.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
† Dr. Tombory Béla a váradössi templom építõje, újvárosi kisegítõ (1976)

224

OKTÓBER
III. zsoltárhét.
I. Ed a vas.-ról. Magn-ant.: Függ. IV. Bi: vas. I. Ed utáni.

30.
zöld 1

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP.
ZSO: az évk. vas.-ról. Oi TeDeum, Ben- és Magn-ant.: Függ. IV.
+ MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. évk. vas. – Olv.: Mal 1,14b. 2,
2b. 8-10 – 1Tessz 2,7b-9. 13. – Mt 23,1-12 – Egyet. köny.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hétköznapi miseolvasmányok:
H: Róm 1,29-36
– Lk 14,12-14
K: Róm 12,5-16 a
– Lk 14,15-24
Sz: Róm 13,8-10
– Lk 14,25-33
Cs: Róm 14,7-12
– Lk 15,1-10
P: Róm 15,14-21
– Lk 16,1-8
Sz: Róm 16,3-9. 22-27 – Lk 16,9-15

OKTÓBER
31.

zöld 3
piros

225

Hétfõ. Köznap.
Vagy: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.
Boldog Romzsa Tódorról: egy vért. v. püspökök, köny. saját, pref.
közös v. mfsz.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori
Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög
katolikus magyar családban. Érettségi után a Collegium Germanicum
Hungaricum, majd a Russicum növendékeként Rómában tanul a
Gregoriana egyetemen. Rómában szentelték pappá 1936. december
25-én. 1938-tól paróchus, majd 1939 õszétõl spirituális az Ungvári
Papnevelõ Intézetben és teológiai tanár az ottani Hittudományi
Fõiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak
érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ugváron. Jelmondata:
„Szeretlek téged, Uram, én erõsségem, az Úr az én erõsségem, és
oltalmam.“ A második világháború után megkezdõdött a keleti ritusú
katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomaiknak az elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához
csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdõdött
a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Õt mint a Munkácsi
Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérõit 1947 október végén,
a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve
teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították,
ahol az államrendõrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-jén
megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság
és hivek számára. 28 görög katolikus vértanú-társával 2001. június 27-én
Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János
liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.
Könyörgés: Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
több nemzetiségû híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás
nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény
életünkben mi is hûségesen kövessük. A mi Urunk Jézus Krisztus…

226

NOVEMBER

NOVEMBER
Általános szándék (Keleti katolikus egyházak): Hogy a keleti katolikus
egyházak tiszteletre méltó hagyományukat úgy ismerjék el és becsüljék,
mint az egész Egyházat megilletõ lelki gazdagságot.
Missziós szándék (Igazságosság és kiengesztelõdés Afrikában): Hogy
az afrikai világrész Krisztusban megtalálja az erõt ahhoz, hogy
megvalósítsa a kiengesztelõdésben és igazságosságban való elõrehaladást, amelyet az afrikai püspökök második szinódusa megjelölt.

I. Ed a FÜ-rõl. Bi: vas. I. Ed utáni.
1.

Kedd. MINDENSZENTEK. FÜ (parancsolt ünnep)
ZSO a FÜ-rõl. Oi: TeDeum.
fehér 1 MISE: saját, Dicsõség, Hitvallás, pref. saját. – Olv.: Jel 7,2 4.9-14 –
1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12a – saját egyet. köny. a Sztköt. szerint (20. szám).
Ma nem mondható a IV. euk. ima, sem a kül. alkalmakra szólók.
Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után
elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, és más ájtatossági gyakorlat továbbra
is megtartható.
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1–8 ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges
búcsút lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ nap delétõl a halottak napját
követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és
egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ vagy
következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

NOVEMBER

227

2.

Szerda. HALOTTAK NAPJA.
ZSO: a mai napról és a halottak közös zsolozsmájából.
viola v. MISE: saját, pref. egy az 5 halotti közül. Olv.: a
fekete gyászmisék kötetébõl szabadon választva. – Egyet. köny.
A gyászmiséken kívül más mise nem mondható. Nem mondható a IV. euk.
ima, sem a kül. alkalmakra szólók. Ma minden pap három misét mondhat.
Egyiket a plébánosok a hívekért, mások bárkiért felajánlhatják és ezért
stipendiumot is vehetnek fel. A másodikat az összes meghaltért, a harmadikat
a pápa szándékára kell mondaniuk.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

zöld 3

Csütörtök. Köznap.
Vagy: Porres Szent Márton szerzetes. e
ZSO: az évk. közn.-ról. – Vagy: az e-ról.
MISE: szabadon választható.

fehér

Szt. Mártonról: szerz., köny. saját, pref. közös v. mfsz.

viola

Minden plébánia templomban:
MISE: az egyházmegye meghalt Püspökeiért és a Kanonokjaiért.

3.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

szerint (21. szám). Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs). Péntek. ima. a Sztköt.28-30 – Lk 12. pref. sem a kül.: Bölcs 4. Róm 8. kántoraiért. † Borromeo Szent Károly püspök. pref. v. Ü ZSO a Ü-rõl. mfsz. Dicsõség. Jézus Szívérõl. püspökök. mondható elsõpénteki Vo. fehér 1 MISE: saját. saját könyörgésekkel. alkalmakra szólók. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . saját. köny.7-17 v. fehér viola Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak. fehér 2 MISE: lelkipászt. Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt papjaiért. Ma nem mondható elsõszombati votív mise Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Szûcs Sándor zilahi plebános (1978) 5. alkalmazottaiért. Szombat. – Olv.35-40 – saját egyet.228 NOVEMBER 4. E ZSO: az E-ról. euk. mfsz. közös v. SZENT IMRE HERCEG.

1 – Lk P: Bölcs 13.: Bölcs 6. 19.1-6 17. köny.22-8. – Mt 25.1-13 – Egyet.11-19 17.20-25 17.NOVEMBER 229 IV. – Olv. + MISE: saját. évk.-ról.26-37 18.: Függ. vas.2-12 – Lk Cs: Bölcs 7. 6. zsoltárhét I.7-10 17. a vas.14-16. Oi: TeDeum. pref.1-9 – Lk Sz: Bölcs 18.13-17 – 1Tessz 4. Dicsõség. IV. Ed. I.12-18.: Függ. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Bölcs 1. Ben.23-3. zöld 1 ÉVKÖZI 32.1-8 .9 – Lk Sz: Bölcs 6. Magn-ant. ZSO: az évk. Ed utáni.-ról.és Magn-ant. IV.1-7 – Lk K: Bölcs 2. VASÁRNAP. 6-9 – Lk 17. vas. Bi: vas.

230 NOVEMBER zöld 3 Hétfõ. kanonok. zöld 3 Kedd. ZSO: az évk. Köznap. közn. 7. viola Minden plébánia templomban: MISE: az egyházközség meghalt Jótevõiért. MISE: szabadon választható. tasnádi plébános (2003) † Dunay Miklós hegyközcsatári plébános (1993) . MISE: szabadon választható. ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 8.-ról. közn. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hermann István tb. Köznap.-ról.

9b 11. Dicsõség. euk.13-22 – Egyet. ima.. Praem. fehér 2 MISE: pápák v. fehér 1 MISE: templ.12 v. pref. templomigazgató (1985) . mfsz. közös v.8 9.1 2. – Olv. Csütörtök.16-17 – Jn 2. Ü ZSO: az Ü-rõl. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Hutás Pongrác Zoltán O. sem a kül. szent évf. Ma nem mondható a IV. pref. Oi: TeDeum. (Hitvallás nincs). saját könyörgésekkel. 9. B. alkalmakra szólók. E ZSO: az E-ról. Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító.NOVEMBER 231 Szerda.: Ez 47. kanonok. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 10. köny. egyht. A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE. 1Kor 3.

fehér 2 MISE: saját. prépost prelátus (1965) 12. pref. közös v. Szombat. † Tours-i Szent Márton püspök. közös v. pref. Szent Jozafát püspök és vértanú. Praem. Gerinczy Pál O. Dr. mfsz.232 NOVEMBER 11. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Mons. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . Péntek. piros 2 MISE: egy vért. mfsz. E ZSO: az E-ról saját. E ZSO: az E-ról saját.

pref. a vas. Hitvallás. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: 1 Mak 1. pref.36-37.15-29 – Lk 19. 65-67 – Lk 18.27-40 Premontrei Rend: Premontrei Kanonokrend minden szentje.1. köny. vas.: Függ.: Függ. 19-20. 52-59 – Lk 19. Bi: vas. – Mt 25. 20-31 – Lk 19.1-10 Sz: 2 Mak 7. IV. 13. saját. Magn-ant. az összes szentek votívmiséje.-ról.11-16. – Olv.és Magn-ant. VASÁRNAP. 30-31 – 1Tessz 5. Oi: TeDeum. ZSO: az évk.14-30 – Egyet.1-13 – Lk 20. + MISE: saját.: Péld 31. II † Fartade Pál tb. Ed. évk. szentek I v.35-43 K: 1 Mak 6. esperes.1013.NOVEMBER 233 I. Dicsõség. 43-45.41-44 P: 1 Mak 4.1-6.-ról. Ben.18-33 – Lk 19. I. Ü ZSO: Az Ü-rõl fehér 1 MISE: szentek ált v. Ed utáni.45-48 Sz: 1 Mak 6. zsoltárhét I. IV. vas. zöld 1 ÉVKÖZI 33. 57-60. belényesi plébános (1989) . könyv.11-28 Cs: 1 Mak 2.

pref. saját. – Vagy: az e-ról. fehér 2 MISE: szerzt..-ról. közn. ZSO: az évk. köny. közn. saját. zöld 3 NOVEMBER Hétfõ Köznap. közös v. zöld 3 Kedd. köny. Vagy: Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító. MISE: szabadon választható. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . egyht. fehér Szt. mfsz. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Premontrei Rend: Szent Sziárd apát. Albertrõl: püspökök v. pref. 15. nfsz. Köznap. E ZSO: az E-ról.234 14. e ZSO: az évk. MISE: szabadon választható.-ról.

pref. köny. MISE: szabadon választható. 16. Vagy: Nagy Szent Gertrúd szûz.-ról. pref. Köznap. közn. Köznap. közös v. saját. közn. Margitról: jótékonykodók. fehér Szt. saját. MISE: szabadon választható. mfsz. – Vagy: az e-ról.NOVEMBER zöld 3 Szerda. e ZSO: az évk. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . fehér Szt. köny.-ról. e ZSO: az évk. 235 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… † Bernácsik József váradössi plébános (1965) zöld 3 Csütörtök. szerz. 17. Vagy: Skóciai Szent Margit. mfsz. Gertrúdról: szüzek v. – Vagy: az e-ról. közös v.

236 NOVEMBER zöld 3 Péntek. 1Jn 3. fehér 1 MISE: jótékonykodók. e ZSO: az évk.10-13. –Péld 31.19-20230-31 v. apost. 18.és Szent Pál bazilikák felszentelése. (Hitvallás nincs). pref.27-38 – Egyet. a Sztköt. közn. szerint (23. II. Szombat. szám). v. Ma nem mondható a IV. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 19. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . ima. Dicsõség. szentek I. † Köznap. euk. sem a kül.-ról – Vagy: az e-ról. alkalmakra szólók. saját.14-18 – Lk 6. köny. saját. pref. Ü ZSO: az Ü rõl. MISE: szabadon választható. Vagy: Szent Péter. köny. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET. fehér A bazilikák felszentelésérõl: saját.

a FÜ.1517 – 1Kor 15. IV.31-45 Sz: Dán 5. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek a szokott feltételekkel.31-46 – Egyet.13-14. 8-20 K: Dán 2.2-14 Sz: Dán 7.5-11 21. Magn-ant. ima. 16-17.29-33 21.-rõl. Ed. Dicsõség.11-27 P: Dán 7.15-27 – – – – – – Lk Lk Lk Lk Lk Lk 21. VASÁRNAP. ÉVKÖZI 34.1-4 21. KRISZTUS. Ed utáni. saját. Ma nem mondható a IV. Ma minden templomban a kitett Oltáriszentség elõtt elimádkozandó a Jézus Szíve litánia a felajánló imádsággal.1-6.20-28 21. saját.34-36 .11-12. Oi: TeDeum. sem a kül. pref. teljes búcsút nyerhetnek. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hétköznapi miseolvasmányok: H: Dán 1.20-26a – Mt 25.: Függ. FÜ ZSO: a FÜ-rõl. zsoltárhét I.23-28 Cs: Dán 6. alkalmakra szólók. 20.NOVEMBER 237 II. köny. I.12-19 21.1-6. A MINDENSÉG KIRÁLYA. Bi: vas. fehér 0 + MISE: saját. euk.: Ez 34. Hitvallás. – Olv. Ma gyûjtés van a Caritász javára.

Szent Cecília szûz és vértanú. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . köny. saját.238 NOVEMBER 21. E ZSO: az E-ról. fehér 2 MISE: egy a 3 elsõ közösbõl. Sz. E ZSO: az E-ról. szüzek. Mária. A Boldogságos Szûz Mária bemutatása a templomban. piros 2 MISE: egy vért. Kedd. Hétfõ. köny. közös v. pref. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22. saját pref. v. mfsz.

v. Vagy: Szent I. hithird. Szt. pref. Kolumbánról: lelkipászt. közös v. köny. piros fehér Szt.-ról. e ZSO: az évk.NOVEMBER 239 23. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . pref. köny. v. közös v. – vagy: az e-ok egyikérõl. Köznap. saját. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 24. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnami vértanúk. v. e Vagy: Szent Kolumbán apát. Kelemenrõl: egy vért. Kelemen pápa és vértanú. pref. saját. közös. piros 2 MISE: saját. E ZSO: az E-ról. pápák. v. Csütörtök.. közn. szerz. Szerda. mfsz. vért. mfsz.

A mi Urunk Jézus Krisztus. közn. (A ZSO-ban nem szerepel. Holttestét a róla elnevezett Sinai-hegyi kolostorban tisztelik. hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi. Isten mindörökkön-örökké. aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Vagy: az e-ról. Szûz Mária közös miséibõl. zöld 3 MISE: szabadon választható. mfsz. szûzrõl. pref. valamint lelkierõben egyaránt ékeskedett.-ról. te Alexandriai Szent Katalin szüzet. közn. Szombat. Bátran vallomást tett arról. ZSO: az évk. közös v. Hiszekegy. fehér 1 MISE: saját. e. hogy az õ közbenjárására a hitben és az állhatatosságban megerõsödjünk. e ZSO: az évk.) MISE: szabadon választható. Szellemi adottságokban és bölcsességben. † Köznap. Engedd. 28-ról) CSODÁSÉRMÛ BOLDOGASSZONY. saját. Szûz Mária . Köznap. ……………………………………………………………………………………… Vincés család: (áttéve nov.-ról. örök Isten. a te Fiad által. mert a filozófusok és költõk mûveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságait.240 NOVEMBER zöld 3 Péntek. 305 körül szenvedett kegyetlen vértanúságot Alexandriában. Maxentius császár halállal fenyegette mindazokat. Katalin a császár elõtt keresztet vetve értésére adta. Könyörgés: Mindenható. Katalinról: szüzek v. II. ZSO: a FÜ-rõl Oi: TeDeum. és az Egyház egységéért fáradhatatlanul munkálkodjunk. Dicsõség. 25.. akik nem áldoznak a bálványoknak. János Pál pápa tette vissza újra az Általános római naptárba. Vagy: Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú. piros Szt. köny. hogy keresztény. ……………………………………………………………………………………… A hagyomány szerint Alexandriában született. fehér Szûz Mária szombati emléknapja. pref. 26. Amen. egy vértanú. FÜ. a gyõzhetetlen vértanút példaképül állítottad néped elé. vért.

kötet (új) ADVENT 1. kötet.NOVEMBER 241 ADVENT 27. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… . VASÁRNAPJA. ZSO: I. I. Köznap I. Miseolvasmányok: vasárnap B év. zsoltárhét.

.

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

JEGYZETEK ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful