P. 1
A Birosagi Jogkorben Okozott Karterites Gyakorlata

A Birosagi Jogkorben Okozott Karterites Gyakorlata

|Views: 456|Likes:
Published by scribd20111123

More info:

Published by: scribd20111123 on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

Dr.

Éles Anita

A bírósági jogkörben okozott kártérítés gyakorlata

2

A bírósági jogkörben okozott kártérítés gyakorlata
I. Bevezető – II. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek általános kérdései – III. A felek tisztességes, pártatlan, ésszerű időn belül befejezett bírósági eljáráshoz való jogát nevesítő jogszabályok – IV. A kártérítés jogalapja és feltételei – V. Zárszó

I. Bevezető

A természetes és a jogi személyek egyre több kártérítési pert indítanak a közhatalmi szervekkel, többek között a bíróságokkal szemben. Az emberek szélesebb körű jogi tájékozottsága, – országunknak az Európai Unióhoz történt csatlakozása – várhatóan e perek számának további növekedését fogja eredményezni. A statisztikai adatok szerint a bíróságok pernyertességének aránya évek óta 90 % feletti, ám ez a tendencia – ha nem is jelentős mértékben, de – csökken, így a bíróságoknak több figyelmet kell szentelniük a gyors, pontos, időszerű jogalkalmazásra, hogy ne szolgáltassanak alapot az ellenük irányuló kereseti követelések előterjesztésére, s a jogkeresők igényének megfelelő, magas színvonalú jogszolgáltatást nyújtsanak. A bírósági jogkörben okozott károkért való felelősségre a Polgári Törvénykönyvünk1 szűkszavú rendelkezést tartalmaz, amelyet tartalommal a bírói gyakorlatnak kell, illetve kellett megtöltenie iránymutatást adva a bíróságok és más jogalkalmazók számára. A kialakult ítélkezési gyakorlat – a korábbihoz képest – az alkalmazotti felelősségre nem hivatkozik, ehelyett az Európai Unió tagállamai bíróságainak ítélkezését is követve a bíróságok felelőssége kerül előtérbe. Az Európai Emberi Jogok Bíróságának esetjoga is alátámasztja ezt, amely szerint az államok nem hivatkozhatnak például a bírósági szervezet túlterheltségére, bíróhiányra, adminisztrációs vagy technikai nehézségekre.2 A bíróságokkal szemben támasztható kártérítési követelés jogcíme – a fentiek miatt is – bővül, s ezzel a bírói gyakorlat hézagpótló, jogfejlesztő szerepe erősödik. Ehhez hozzájárul az is, hogy az új jogcímeket meghatározó jogszabályi rendelkezések nem mindig egyértelműek, emellett számos általános fogalmat alkalmaznak, melyek jelentéstartalmát a konkrét esetekben kell meghatározni – pl.: jogellenesség, ésszerű időtartam, a perek tisztességes lefolytatása, méltányos elégtétel. Bár a jogalkotó törekszik a felmerülő jogviták részletes szabályozására, e törekvésnek értelemszerűen vannak korlátai, ezért is fontos a bírói gyakorlat fejlődési irányának vizsgálata. Másrészt a bírói gyakorlat által kimunkált hézagpótló, jogfejlesztő megoldások – amennyiben helytállóságukat a hosszabb idejű alkalmazásuk is bizonyítja – idővel jogszabály formájában ölthetnek testet, illetve kidolgozottabb, hatékonyabb szabályozásra sarkallhatják a jogalkotót. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítéséért való speciális felelősség vonatkozik a bíróságoknak a polgári, a büntető, a munkaügyi vagy a közigazgatási peres, peren kívüli, rendes, illetve rendkívüli, valamint a végrehajtási eljárásuk során okozott károk megtérítésére, sőt, a jogszabállyal a bíróságokhoz telepített feladatok – például a bírósági panaszirodai jogi tájékoztatás3 – ellátásával összefüggésben okozott károk megtérítésére is. A bírósági jogkör fogalma alá tartozik minden magatartás, amelyet a bíróság képviseletében eljáró személy, alkalmazott a hatósági tevékenysége során tanúsít.

3

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának statisztikai jelentése szerint a bíróságokkal szemben indított egyes perek kereseti jogcím szerinti megoszlása a 2003-as évben a következők szerint alakult: végrehajtás megszüntetése iránt indított perek – 1 % végrehajtási igényperek – 1 % munkáltatói kölcsön visszafizetése iránt indított perek – 1 % munkaügyi perek – 1 % közös tulajdon megszüntetése iránti perek – 4 % személyiségi jog megsértése miatt indított perek – 3 % egyéb perek – 1% bírósági jogkörben okozott kártérítés megfizetésére irányuló perek – 88 %
Bíróságokkal szemben indított egyes perek kereseti jogcím szerinti megoszlása 2003. 1% 1% 1% 1% 4% 3%

Végrehajtás megszüntetése iránt indított perek

Végrehajtási igényperek

Munkáltatói kölcsön visszafizetése iránt indított perek

Munkaügyi perek
1%

Közös tulajdon megszüntetése iránti perek

Személyiségi jog megsértése miatt indított perek

Egyéb perek

88%

Bírósági jogkörben okozott kártérítés megfiz.-re ir. perek

A fenti adatokból is egyértelműen megállapítható, hogy a bíróságokkal szemben támasztott igények nagy részét arra alapozzák, hogy a kárt bírósági jogkörben okozták.
II. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek általános kérdései II/1. Felperes - II/2. Alperes - II/3. Képviselet - II/4. Hatáskör - II/5. Illetékesség - II/6. Eljárási illeték - II/7. Elévülés II/1.

A bírósági jogkörben okozott károk megtérítése iránt pert a károsult indíthat, aki lehet természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.
II/2.

A bíróság mint a per alperese, speciális jogalanynak tekinthető. A helyi és a munkaügyi bíróság perbeli jogképességgel nem rendelkezik, így amennyiben a kárt a helyi vagy a munkaügyi bíróság okozza, az illetékes megyei (fővárosi) bíróság perelhető.4 Viszonylag gyakran fordul elő, hogy a felperesek a bíró ellen vagy a bíróság mellett az eljáró bíró, bírák ellen is indítanak kártérítési pert. Abban az esetben, ha a felperesek a kártérítési követelésüket arra alapítják, hogy a bíró az ítélkezési tevékenysége ellátása során okozta a kárukat, az alkalmazotti felelősség szabályai alapján a bíróság perelhető. Más kérdés, hogy ha a felperesek ragaszkodnak ahhoz, hogy alperesként a bíró álljon perben, akkor az ítéletet a bíróval szemben kell meghozni – tartalmilag a kereset elutasításával.

§ (1) bekezdése értelmében6 a személyes felelőséggel bíró önálló bírósági végrehajtó ellen kell megindítani.10 . törvény 85-88. törvény (a továbbiakban: Bsz. Számtalanszor előfordul. szeptember 1-től 2001. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kártérítés azonban ez esetben is csak a bírósággal szemben érvényesíthető. hogy a megyei bíróság elnöke a bírósággal munkaviszonyban álló jogtanácsost alkalmazzon. évi LXVI. 1994. tételes vizsgálatot a megyei bíróság elnöke részéről. vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. 236. hogy a vélt vagy valódi sérelmet szenvedett felperes a bírósági végrehajtó károkozása miatt indít pert. az önálló bírósági végrehajtó jogellenes tevékenysége. szeptember elsején hatályba lépett módosítása is. Amennyiben a kárt önálló bírósági végrehajtó okozza. s a per lefolytatása a megyei bíróság hatáskörébe tartozik. úgy a kártérítési pert a Vht. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LXVII. II/3.) alapján megkülönböztetünk önálló. Annak sincs akadálya. Ezt a gondolatot támasztja alá rendezve a korábban vitás kérdést a Vht. mulasztása miatt is a megyei (fővárosi) bíróság ellen léptek fel a károsultak. A Vht. évi IV. §-a alapján a megyei (fővárosi) bíróság perelhető. 29.) 67. ügyvitelének és hivatali működésének felügyelete pedig a helyi bíróság elnökének feladata volt. A megyei bíróság elnöke mint törvényes képviselő (Ptk. § (3) bekezdése szerint a megyei bíróság jogi személy.9 A végrehajtók károkozó magatartásával kapcsolatban tehát elmondhatjuk. évi LIII. ezért ilyen esetben a megyei bírósággal szembeni kártérítési követelés nem lehet megalapozott. törvény (a továbbiakban: Pp. § (1) bekezdése a-d) pontjaiban meghatározott igényeket érvényesítenek. úgy a keresetet a bíróval szemben is előterjeszthetik. § (1) bekezdése8 és a Ptk. A bíróság marasztalása esetén a bírónak a bírósággal szembeni kártérítési felelőssége a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. §-ának (2)-(3) bekezdései alapján. 349. vagy a képviselet ellátásával ügyvédet vagy ügyvédi irodát bízhat meg.) 84. hogy a bíróság kizárólag a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtók jogellenes tevékenysége vagy mulasztása miatt perelhető eredményesen. jóllehet. A törvényességi felügyelet. illetve megyei bírósági végrehajtókat. A bíróságok perbeli képviselete többféleképpen valósulhat meg.7 A megyei (fővárosi) bírósággal szolgálati jogviszonyban álló megyei bírósági végrehajtó mint bírósági alkalmazott károkozása esetén azonban a Vht. évi III. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. ugyanezen törvényhely (2) bekezdése szerint pedig a megyei bíróságot az elnök vezeti. § (1) bekezdés d) pontja alapján a bíróság valamely ügyintéző alkalmazottját bízza meg a jogi képviselettel.4 Amennyiben a felperesek személyhez fűződő jogaik megsértése címén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. miszerint a végrehajtó eljárásának törvényességét a megyei bíróság elnöke felügyelte.) 20. ezt a felfogást – figyelembe véve az ilyen címen előterjesztett keresetekben hozott döntéseket – nem minden bíróság osztja. 256. törvény (a továbbiakban: Ptk. törvény (a továbbiakban: Vht. illetőleg az ügyviteli és hivatali működés. § (3) bekezdés) a bíróságok képviseletében maga is eljárhat. augusztus 31-ig hatályos 230. amely az önálló bírósági végrehajtóval kapcsolatos – eddig a megyei (fővárosi) bíróság elnökére ruházott – feladatokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara hatáskörébe utalta. A törvényes képviseletnek egy másik formája is ismert. szakmai ellenőrzés azonban nem jelent folyamatos. eszerint a bíróságok jogi képviseletéről az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) gondoskodik. 2001.5 A Ptk. §-ain alapul. 84.

55. Az OITH ügyintéző tisztviselői pedig a Pp. nem állítja szembe a Ptk. 13. amely szerint a törvényben biztosított jogok védelme az állam minden szervének kötelessége. ha a károsult az ítélőtáblát kívánja perelni.5 Az OIT Szervezeti és Működési Szabályzata a jogi képviselet ellátását a Bsz. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítésére irányuló perek a Pp. Az más kérdés – éppen az előzőekben is említett pártatlanság elvének érvényesülése érdekében – hogy az ügyet nem bírálhatja el az a bíróság. 23. Az Alkotmánybíróság – az általa e témában hozott határozatában – rámutatott arra. . §-ában11 írt „pártatlanság” követelményével. Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság a Pp. vagy a Pp. II/4. illetve. Speciális szabály e körben nem érvényesül. A vizsgált körben azonban a hatáskör szabályozása sem a jogbiztonság követelményét. amely ellen keresetet terjesztettek elő. §-át az Alkotmány 57. A különféle szintű bíróságok közötti ügymegosztás – a hatáskör – szabályozásában a jogalkotót nagyfokú szabadság illeti meg. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban14 meghatározott kizárási ok a bíróság vezetőjével szemben áll fenn. 23. ha bármely más bíróságot kellene elmarasztalnia egy harmadik személy vagy szervezet javára. A konkrét ügyekben eljáró bíróság pártatlanságát a bírák kizárásáról szóló eljárási szabályok garantálják. Az Alkotmány ugyan lehetővé teszi külön bíróságok létesítését. azon túl. §-a alapján felállított Hivatal Módszertani és Jogi Képviseleti Főosztályára bízta. akár jogorvoslati eljárásban. az OITH-hoz az OIT által beosztott – ítélkezést nem folytató – bíró jár el. a jogorvoslathoz való alapvető jog tényleges megvalósíthatóságát) ki kell elégítenie. akár az alap-. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megyei bíróságok hatáskörébe tartoznak. 7. §-ának (1) bekezdésére is. a kártérítési per lefolytatására illetékes megyei bíróságot az ítélőtáblának kell kijelölnie. Érvényesítésük – ha törvény másképpen nem rendelkezik – bírósági útra tartozik. amikor a bíróság képviseletében az OITH ügyintézőként feltüntetett. hogy nem várható el tárgyilagos és elfogulatlan ügyintézés a megyei bíróságtól. hogy a törvényi szabályozásnak bizonyos alkotmányos követelményeket (pl. hogy az Alkotmányból kényszerűen következnék az ügyek e csoportjának a rendes bíróságok hatásköréből való kivétele.12 II/5. Erre figyelemmel. ha az alperesi bíróság valamennyi bírája elfogultsági kifogást terjeszt elő. azt azonban nem lehet megállapítani. E jogi képviseleti formák közül a leggyakrabban az utóbbival találkozhatunk. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek elbírálására illetékes bíróság az általános illetékességi szabályok alapján. 7. sem a bírói úthoz való jogot nem sérti. Az Alkotmánybíróság a vizsgálatát kiterjesztette a Ptk.13 Akkor. miszerint a bírósági jogkörben okozott kárért való felelősség eldöntése is bírói útra tartozik. hogy az a körülmény. az eljárási törvény alapján a kijelölési szabályokat kell alkalmazni. az alperes székhelye szerint illetékes – megyei hatáskörű – bíróság. Amennyiben a kárt a megyei bíróság okozta. Egyéb esetben a kijelölés kérdésében a Legfelsőbb Bíróság dönt. E hatásköri szabály alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte egy indítványozó arra hivatkozással. § (1) bekezdés d) pontja alapján járhatnak el a bíróság képviseletében. az iratokat az illetékes bíróság kijelölése céljából a Legfelsőbb Bírósághoz kell felterjeszteni. § (1) bekezdés b) pontját támadó indítványt elutasította. 67.

törvény 57. 29. amelyek a felek jogaiként nevesítve tartalmaznak előírásokat.a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében. §-ának 1992. III/4. napjáig hatályban volt (2) bekezdése a bírósági jogkörben okozott kárigény érvényesítésére vonatkozó elévülési időt egy évben határozta meg. pártatlan. azokat a jogszabályi rendelkezéseket. október 29. s teszik ezt azért is. hogy a per megindításakor a felperesnek nem kell eljárási illetéket lerónia. Ez a szabály arra ösztönözheti az igényérvényesítőket. részben megadva ezáltal a bíróságok eljárásának keretét. Az Alkotmánybíróság e határozatának közzétételét követően keletkezett jogviszonyok esetén az általános elévülési szabályokat kell alkalmazni. A Ptk. III.a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. A felek tisztességes. Az 53/1992. hogy a Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági. Ennek hiányában. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése kimondja. Polgári jogi felelősségi rendszerünk szerint minden károkozás – amely nem minősül jogszerűnek – jogellenes. annak viseléséről a bíróság a pert befejező határozatában dönt. évi III. (X. így az elévülési határidő a bírósági jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények előterjesztése tekintetében öt év. évi XX. II/7. 349. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. törvény A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi XXXI. azzal arányosan . . A jogorvoslati jogot . hogy (…) valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. évi XX.) AB határozat a fenti rendelkezést megsemmisítette arra hivatkozással. III/3. ezért az alkotmányellenes. Rómában. hogy az elévülés tekintetében a közhatalmi aktussal vagy egyébként a közhatalom gyakorlása során kárt okozó államigazgatási (bírósági. évi LXVI. Tekintsük át. ügyészségi) szervek kedvezményezésének más szervezetekkel és egyéb személyekkel szembeni megkülönböztetésnek alkotmányos alapja nincs. amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítésére irányuló perek tárgyi illeték-feljegyzési jogosak. Az egyenlőség követelményét sértő szabályozás a kártérítési processzusban résztvevő alanyok közötti diszkriminációt jelent. III/1. a szabályozásban az adott tényállás lényeges elemére nézve – a diszkrimináció tilalma folytán – egyenlőségnek kell fennállnia.15 ami azt jelenti.6 II/6. törvény A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. hogy a követelésüket minél magasabb összegben határozzák meg. törvény Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. ésszerű időn belül befejezett bírósági eljáráshoz való jogát nevesítő jogszabályok III/1. mert nem gondolnak arra. közigazgatási és más hatósági döntés ellen. 1950. E tekintetben ugyanis az alkalmazotti károkozás tényállásához képest az államigazgatási jogkörben való károkozásnak semmiféle specifikuma nem állapítható meg. III/2. hogy az előzetesen le nem rótt eljárási illetéket általában a pervesztes félnek kell viselnie. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban (…) mindenkinek joga van ahhoz.

3. E nélkül a kár azt terheli. §-a.3. Lucrum cessans – elmaradt haszon 3. III/3. A kár fogalma 3. Damnum emergens – vagyoncsökkenés 3. törvény – az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról.ami egyúttal azt is jelenti. Kártalanítás – kártérítés 3. A Pp. 2.3. valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról – 2000. A kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható. tartalmazza. Vagyoni kár 3.1. felhívása és bizonyítása. A Pp-t módosító 1999. illetőleg a kár elhárítására alkalmas rendes jogorvoslati lehetőségeket a károsult igénybe vette IV/B.2.20 Abban az esetben. Rómában.16 A bíróságok a vitássá tett vagy megsértett jogról .3. Eszerint a bíróságnak az a feladata. A Ptk. Ezt (és csak ezt) fejezi ki az ismert regula: casum sentit dominus. Jogellenesség és felróhatóság 2.18 Mindenkinek joga van ahhoz. A Bsz. 339. § (3) bekezdése . hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. Nem vagyoni kár 3. november 4én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. Általános kritériumok 2. amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges. 1950. „hogy ilyen kártérítő kötelem valaki terhére keletkezzék. természetesen mindig valamely jogalap (kauza) fennforgása szükséges.1. § (1) és (3) bekezdése 1.2. és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában (…). Eljárási szabálysértések 2. Kár 3. akit ért. Jogértelmezési tévedés 2.7 III/2. .3. törvény 6.5.3.törvényben szabályozott eljárás során . hogy adott esetben a károsult feladata annak a kauzának. Nem jogértelmezésből eredő tévedés 2. ha valakinek e jogát a bíróság megsérti. az ebből eredő teljes kárának megtérítését polgári perben követelheti. Kimentés 2.7.19 III/4. évi XXXI.véglegesen döntenek. hogy bírói útra tartozó ügyét független és pártatlan bíróság tisztességes eljárás során és ésszerű határidőn belül bírálja el. A kártérítés jogalapja és feltételei IV/A. Bizonyítékok vagy egyéb körülmények téves mérlegelése. Cikke (a továbbiakban: Római Egyezmény) azt a mindenkit megillető jogot rögzíti.2. Jogerős ítélet tartalma 2.21 Ahhoz. a bizonyítékok bizonyító erejének eltérő mérlegelése 2.6. hogy a Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. Felmerült költség 4. január elsejei hatállyal a bíróságok feladatát újrafogalmazta. 349. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló. a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse. Okozati összefüggés 5.17 A bíróság határozata mindenkire kötelező (…). melynek alapján kártérítést követel.”22 IV. vagy azt a károsult alapos okkal nem kívánja. évi CX.1. hogy – összhangban a törvény céljával – a feleknek a jogviták elbírálásához.4.

28 a régi felelősségtan azonban a vétkesség elvére épült. §-ában meghatározott speciális és a Ptk. hisz a kárfelelősség nem állhat fenn. § (1) bekezdés – és különös feltételei – Ptk. hogy úgy járt el. az egyéb feltételek meglétét nem szükséges vizsgálni. § (3) bekezdésének utaló szabálya folytán alkalmazott 349.26 A jogirodalomban pedig a vétkességet a felróhatósággal keverik.24 A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére ugyanis csak akkor kerülhet sor. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható) Az általános feltételek közül a jogellenes magatartással okozott kárt és a kettő közti okozati összefüggést a károsultnak kell bizonyítania.23 amelyet azonban együtt kell alkalmazni a kártérítés általános felelősségi alakzatával. illetőleg a kár elhárítására alkalmas rendes jogorvoslati lehetőségeket a károsult igénybe vette Amennyiben az első feltétel. A jogellenesség független a vétkességtől. § (1) bekezdés – is adottak. A bírósági jogkörben okozott kárért való felelősségre a Ptk. 339. 339. a jogellenes magatartás – mely tevékenységben vagy mulasztásban is megnyilvánulhat – hiányzik. 349. Az általános kártérítés alapvető feltételei: • • • • jogellenes magatartás (tevékenység vagy mulasztás) kár bekövetkezése okozati összefüggés megléte a kár és a jogellenes magatartás között felróhatóság (vagyis a károkozó nem úgy járt el. azaz magatartása nem volt felróható. . A károkozót (alperest) terheli annak bizonyítása. 339. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.25 A Ptk. ha a kártérítés általános – Ptk. Egyes jogtudósok szerint a felelősségi elméletek a jogellenesség mozzanatát összetévesztik a vétkességgel. 349. aki másnak jogellenesen kárt okoz. melyek fenn nem állása esetén a kereset nem lehet megalapozott. § (1) bekezdése szerint. ha bizonyítja. A Ptk. § (1) bekezdése a bírósági jogkörben okozott károkért való felelősség megállapításához ezeken az általános feltételeken túl további ismérveket határoz meg. ezért nehezen szakítottak ezen elmélet téziseivel. A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésének kritériumai tehát a Ptk 349. speciális szabályt tartalmaz.8 IV/A/1. hogy magatartása jogszerű volt vagy hogy az általános.27 illetve a felróhatóságtól. objektív emberi gondosság követelményének megfelelően járt el. Mentesül a felelősség alól. §-ában előírt általános feltételek alapján az alábbiak: • • • • • jogellenesség a bírósági eljárással kapcsolatban keletkezett kár okozati összefüggés a jogellenes magatartás és a kár között felróhatóság (mely nem szükségszerű elem) a kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható. köteles azt megtéríteni.

a társadalmi elvárhatóságot. vagy kifejezetten megenged. A dolgozat szempontjából a vétőképesség nem bír relevanciával. Felelősségi rendszerünk exculpátiós lehetőséget biztosít a kárfelelősség alól. hogy minden vagyoni károkozás. s nem használják az eredeti jelentéstartalmuk szerint a jogellenesség. A korábban leírtak szerint. Az adott helyzetben kitétellel pedig a jogalkotó annak vizsgálatát írja elő. és a felróhatóság megvalósulását együtt kell bemutatni. Ugyancsak kimentési ok lehet. amely nem minősül jogszerűnek. A jogellenességet bármely jogi norma megszegése megalapozhatja. E szabálysértések a kereseti követelések alapjaként általában összefonódva jelennek meg. azaz bonus et diligens paterfamilias-ként járt el. felelősségi rendszerünkben általános nézet. amelyet jogszabály nem tilt. pl. IV/A/2. ezért a kártérítés megállapításához szükséges egyes feltételek meglétének vizsgálatakor a jogellenesség.29 amelyekről e munkában a későbbiekben esik szó. jogellenesség lehet mind anyagi. Számos esetben a kártérítési igényt arra hivatkozással terjesztik elő. ha a jogszabály rendelkezése teljesen és nyilvánvalóan egyértelmű. Sokszínű és sokféle azon okok köre. A felróhatóság a bírósági jogkörben okozott kártérítésnek nem szükségképpeni eleme. ha a károkozó az objektív. mentesül a felelősség alól. így az rendszertanilag említésre kerül. A jogellenesség megnyilvánulhat aktív magatartásban. A felperesek által jogalapként hivatkozott jogszabálysértés. nem pedig az egyéni adottságok alapján elvárható magatartást jelenti. általános gondossági követelménynek megfelelő magatartást tanúsított. de a kidolgozás mellőzése indokolt.30 . a felróhatóság és a vétkesség fogalmát.: jogos védelem. Jogszerű az. hogy a konkrét tényállás esetén mi tekinthető általánosan elvárhatónak. IV/A/2. mind eljárásjogi természetű. A felróhatóság kérdésének elbírálásánál kiindulópont.9 A jogtudósok elméleteinek hatása ma is érezhető.1. szükséghelyzet. jogellenes. Az elvárhatóság objektív fogalom. amelyekre a kártérítési igényeket a jogkereső állampolgárok és más személyek alapozzák.2. a rendeltetésszerű joggyakorlással okozott kár mint a kisajátítás vagy a szolgalmi jog gyakorlásának esete vagy a károsult beleegyezése. hogy a bíróság jogértelmezési tévedést követett el. Az eseti döntések sem különítik el egyértelműen. hogy mindenkinek úgy kell eljárnia. a ténymegállapítás és a döntés pedig nem mérlegelés eredménye. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. E körben a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (a továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság) eseti döntéseiben általános jelleggel a következőket fejtette ki: Nem lehet szó a felróhatóság körén kívül eső téves jogalkalmazásról. tevékenységben vagy akár mulasztásban is. hiszen felróhatóság nélküli felelősségi alakzatok is léteznek. Amennyiben a károkozó jogszerűen járt el.

hogy a bíróság határozata utóbb tévesnek bizonyul. Egy másik – perfeljegyzés elrendelésével kapcsolatos – ügyben a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást.31 A jogszabály eltérő értelmezése egymagában jogellenes és felróható magatartást nem valósít meg. hogy az ítélkező munkával együtt járó jogszabály-alkalmazási és -értelmezési tévedések a felróhatóság körén kívül esnek. ugyanakkor e téren is érvényre kell jutnia az ítélkezés függetlensége garanciális elvének.34 Mindezek alapján megállapítható. amely megalapozza az alperes kárfelelősségét. Kivételt az egyértelműen súlyos. hogy az eljáró bíróságnak ellenőriznie kell. hogy a fél által kitöltött végrehajtási lap adatai mindenben megegyeznek-e a jogerős és végrehajtható határozatban foglaltakkal. úgy a bíróság magatartása és a felperes (végrehajtást kérő) kára közötti okozati összefüggés fennáll.3. hogy a bírósági jogkörben okozott kár megtérítésére irányuló kereseti követelések alapjául csak az adott ügy szempontjából lényeges kérdésekben történt súlyos jogértelmezési tévedések szolgálhatnak. amely miatt az alperes kárfelelősségét meg kell állapítani. ezért a téves jogszabály-értelmezésen alapuló határozat meghozatala a bíróság alkalmazottja vétkességének megállapításához nem elegendő. végrehajtás hiányában a felperesnek ezzel összefüggésben költségei. mivel a felperes végrehajtási kérelme alaptalan.32 A Legfelsőbb Bíróságnak az egyik fellebbviteli ügyben az álláspontja az volt. illetve valamely tétel téves figyelembevétele. több értelmezési lehetőséget nem engedő rendelkezését hagyja figyelmen kívül. E döntésnek az a magyarázata. A bíróságnak a végrehajtási lap kiállítását ez esetben meg kell tagadnia. Amennyiben ezt a végrehajtási lapot kibocsátó bíróság elmulasztja. hogy a téves jogértelmezés nem elegendő a bíróság vétkességének a megállapítására. IV/A/2. Jellemző példa erre a gyermektartásdíj-hátralék megállapításánál a bonyolult számítások során elkövetett számítási hiba. nem alapozza meg a vétkességet.33 Az egységes bírói gyakorlat szerint egy új jogszabály értelmezésével kapcsolatos bizonytalanság önmagában nem jelent felróható magatartást. A bíróságnak a nem jogértelmezésből eredő tévedése sem alapozza meg a bírósági jogkörben okozott kártérítési igényeket. Ez önmagában nem jelent szándékos vagy súlyos gondatlan tévedést. s így a bíróság kártérítési felelőssége nem áll fenn. hogy a meghozatalában közreműködő bíró vétkes magatartást tanúsított.10 Amennyiben a jogalkalmazó szerv a jogszabály egyértelmű. Az okozati összefüggés így közvetlen és kétségtelen. Erre csak a nyilvánvaló és kirívó jogsértés esetén van jogi lehetőség. Ezen felül a számítási hiba kiküszöbölésére a felperes jogorvoslatot (kijavítás) vehet igénybe. . feltűnően kirívó jogértelmezési tévedések képeznek. Önmagában az a körülmény. kiadásai nem merülhetnek fel. Jogszerű döntés esetén. menthető jogalkalmazási tévedésről szintén nem beszélhetünk. sem vezethet annak megállapítására. s így ez nem alapozza meg a bíróság kárfelelősségét.35 A bírósági jogkörben okozott kárért való felelősség megállapításakor a felróhatóság megítélése körében kettős követelmény érvényesül a gyakorlatban: egyfelől elvárható a törvényességnek megfelelő lelkiismeretes bírói munka. A végrehajtási lapot kibocsátó bíróság nyilvánvaló hibája a felróhatóságnak olyan fokát valósította meg. amennyiben a téves jogi álláspont nem minősül olyan nyilvánvaló és kirívó jogsértésnek.

hogy a Bsz 7.5. hogy az alperes a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen. hogy a határozatot hozó szerv felróható módon. 349. ha az ítélt dolgot utóbb ismét vitássá lehetne tenni.41 A jogbiztonságot veszélyeztetné. §-ának rendelkezése nem zárja ki adott esetben a Ptk. hogy a felülvizsgálati fórumként eljáró alperes a felülmérlegelés tilalmának megszegésével hozta meg a döntését. ha a határozat a bizonyítékok vagy egyéb körülmények téves mérlegelésén. mivel – a felperes által legalábbis valószínűsített – kártérítési felelősség bizonyítatlanságának észlelése esetén a jogerős ítélet hatályon kívül helyezésének és a bíróság további eljárásra utasításának lett volna helye. hanem az alperes jogszerűtlen eljárását jelölte meg kártérítési igénye jogalapjaként.11 Egymagában az a körülmény. §-ának (1) és (3) bekezdése43 téves alkalmazásában jelölte meg. Az egyik ügyben a felperes bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén közel 600. §-a42. §-a (3) bekezdésének az alkalmazását. hogy keresetében nem a felülvizsgálati eljárásban hozott ítélet tartalmát. amely ne vitatná az „alapügyben” hozott jogerős ítélet tartalmát. az eljárási szabályok megsértésével hozta meg a döntését. hogy a meghozatalában közreműködő bíró vétkes magatartást tanúsított. Eljárása a Pp.000. a Ptk.4. ha megállapítható. s a kártérítés alapjául nem szolgálhat. nem vezethet annak megállapítására. Nem nyújt alapot a kártérítési felelősség megállapítására az sem. 275/A. Ezt a másodfokú bíróság elmulasztotta. ha a határozatot hozó szerv a jogszabály által megengedett mérlegelés eredményeképpen döntött.36 IV/A/2. A kártérítési per bírósága a jogerős ítélethez kötve van. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítésére irányuló kereseti követelések között alig találunk olyat. §-a (2) bekezdésének a rendelkezését is sértette. így felróhatóság hiányában a kártérítési felelősség sem állhat fenn.37 vagy a bizonyítékok bizonyító erejének eltérő mérlegelésén38 alapult. mivel nem értékelte. A joggyakorlat szerint a bírósági jogkörben okozott kártérítési felelősséget az sem alapozza meg. Állította. 349.Ft megfizetésére kérte a Legfelsőbb Bíróság alperes kötelezését. A felperes a jogerős ítélet jogszabálysértését Bsz 7. Gyakran fordul elő. . hogy ezekben a perekben a jogerős ítélet tartalmára alappal nem lehet hivatkozni. Keresetét arra alapította. hogy a rendkívüli jogorvoslatot igénybe véve a felek a felülvizsgálati eljárás szabályainak téves alkalmazására hivatkozással terjesztenek elő kártérítési igényt a Legfelsőbb Bírósággal szemben. A felróhatóság megítélése az adott ügyben eljárt bíróság tevékenységének konkrét és objektív vizsgálatát igényelte volna. Csak akkor érvényesíthet kártérítési igényt a fél.40 A Legfelsőbb Bíróság következetes gyakorlata értelmében a kártérítési per nem teremt új jogorvoslati fórumot a fél számára kedvezőtlen jogerős ítélet felülvizsgálatára. hogy a fél azt tartalmi okokból vagy eljárási szabálysértésre hivatkozással továbbra is vitatja. hogy a bíróság határozata utóbb tévesnek (törvénysértőnek) bizonyult. Kifejtette. kirívóan okszerűtlenül mérlegelve hozta meg határozatát.39 IV/A/2. ezért kellett a Legfelsőbb Bíróságnak nyomatékkal kimondania.

§-a szerint a bíróságok a vitássá tett vagy megsértett jogról – a törvényben szabályozott eljárás során – véglegesen döntenek. A kártérítési per bírósága tehát a Bsz. Annak jogszabálysértő voltára a Pp. Ezek közül is jellemzően a kézbesítési szabályok megsértésére. a felperes kárát kizárólag a saját felróható magatartása okozta. nem érvényesíthet kárigényt a lakcímkutatást is folytató bírósággal szemben arra hivatkozással. A kézbesítési szabályokkal kapcsolatban kialakult bírói gyakorlat e körben azt alakította ki. az előzetes bizonyítás szabályainak. által biztosított rendkívüli perorvoslattal. §-ának értelmében e jogalkalmazó tevékenységük keretében hozott végleges döntésük mindenkire kötelező. Ebből következően a felülvizsgálati eljárásban hozott ítélet tartalmától elválaszthatatlan eljárásjogi jogalkalmazás sem ad alapot a sérelmezett ítélet jogellenessége vizsgálatára. az eljárás elhúzódására – hivatkozva terjesztenek elő kártérítési igényt. illetve az illetékességi előírásoknak a megszegésére alapozzák követelésüket.45 IV/A/2. ha a bíróság a pénzbüntetés megfizetésére szóló felhívást a kötelezett bejelentett lakóhelyére. hogy az alperes a felülvizsgálati eljárás szabályainak megsértésével hozta meg az ítéletét. miszerint a Bsz 2. §) a Polgári Perrendtartás szabályozza. A károsultak leggyakrabban polgári vagy büntető eljárásjogi szabálysértésre – az eljáró bíró mulasztására vagy törvénysértő intézkedésére. 1. mint az anyagi jogi jogszabályok alkalmazása. ezért annak megtérítését az alperestől alappal nem követelheti. elfogultsági kifogásra. Az anyagi jogerővel (Pp. hogy a felhívást nem ide küldte. az egy ízben előterjeszthető felülvizsgálati kérelemmel lehet támadni. Jogellenesség hiányában pedig az alperes kártérítési felelőssége nem állapítható meg. 229.12 A határozatában a Legfelsőbb Bíróság kifejtette azt a gyakorlatban általánosan elfogadott nézetet. A bíróságok a jogalkalmazási tevékenységük során biztosítják a jogszabályok érvényesülését. Minthogy az alperes nem járt el jogellenesen. §-a alapján nem bírálhatja felül a sérelmesnek tartott jogerős ítéletet. beleértve az ügyben érintett személyeket és az állam szervezeteit is.44 Az anyagi és az eljárásjogi szabályok megsértése egyaránt alapot ad a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére. § (1) bekezdés) rendelkező jogerős ítéletet jogszabálysértésre hivatkozással már csak a Pp. hogy nem jogszabálysértő. A polgári perekben a végleges és senki által nem vitatható döntés meghozatalának eljárási rendjét a törvény céljának megfelelően (Pp. A felperes által sérelmezett jogalkalmazás ugyanúgy az érdemi döntésben öltött testet. szabályainak megsértése okából sem lehet hivatkozni. A jogorvoslati rendszer szabályozásából következően azonban a felülvizsgálati eljárásban hozott érdemi döntés végleges. illetve tartózkodási helyére küldi. és erre alapítottan a rendkívüli perorvoslatot elbíráló bíróság ellen kártérítési igény érvényesítésére. nem állapíthatja meg annak jogellenességét. A Bsz 7. A példaképpen ismertetett fenti perben a felperes kártérítési keresete ténybeli és jogalapja körében arra. Amennyiben a kötelezett nem jelentette be az önkormányzat jegyzőjének a tartózkodási helyének címét.6.46 . 7.

hogy az így kiszabott pénzbírságot a bírósággal szemben kártérítési igényként kívánták érvényesíteni. § (2) bekezdése48 alapján pénzbírságot szabhat ki az ismételten alaptalan indítványt előterjesztő féllel szemben. hanem a bíróságok számára felesleges adminisztrációt is okoz. hogy az egyértelmű illetékességi szabály olyan eljárásjogi rendelkezés. így a bíróság jogellenes és felróható mulasztása következtében a felperesi igény megalapozott volt az eljáró bíróság álláspontja szerint. annak egy vagy több. . amely megalapozza a jogalkalmazó szerv kárfelelősségét. hogy az előzetes bizonyítás keretében előterjesztett bizonyítási indítvány elrendeléséről vagy annak elutasításáról belátható. 19.53 Volt példa arra is. Az alaptalan elfogultsági kifogások sorozatos előterjesztése nem csak az eljárások időtartamának elhúzódását eredményezi. amely miatt a bíróság kárfelelősségét indokolt megállapítani. Az ilyen igény azonban jogellenesség hiányában ne megalapozott. a jogintézmény célját tekintve kétséget kizáróan megállapítható.51 Bár az előzetes bizonyításra vonatkozó eljárási szabályok52 az előzetes bizonyítás lefolytatására határidőt nem írnak elő.47 Az elmúlt években megfigyelhető tendencia. A perindítási okok további vizsgálatával megállapítható. így annak megsértésével megvalósulhat olyan jogellenes magatartás. amikor a büntetőeljárás során elrendelt elmeorvosi vizsgálat miatt kívántak kártérítési igényt érvényesíteni a bírósággal szemben. perlekedő típusú állampolgárokra ez a magatartás fokozottan jellemző. A gyakorlat szerint a fél évet is meghaladó kézbesítési késedelem olyan súlyos gondatlanságot jelent. esetlegesen valamennyi bírájával szemben. A másfél éves időtartam nem tekinthető ésszerűnek. Volt rá példa. de erre jogellenesség hiányában nincs jogi lehetőség. amikor az előzetes bizonyítás keretében eljáró bíróság csak másfél év múlva határozott a szakértő kirendeléséről. ha az elmeorvosi vizsgálatot a büntetőeljárás rendelkezéseinek megtartásával rendelték el. amelynek alkalmazása során a bíróságnak nincs mérlegelési lehetősége. hogy az eljárási szabálysértések között több esetben jelölték meg a felperesek perindítási okként a hiányos jegyzőkönyvezést. Az ún. Ennek elkerülésére a bíróság a Pp. ésszerű időn belül kell dönteni.49 Többször merült fel olyan tényállás is. hogy a büntetőügyben hozott ítéletnek a fellebbezés visszavonása miatti jogerőre emelkedéséről hozott végzést a bíróság késedelmesen kézbesíttette a vádlottak részére. a téves idézést valamint a bizonyítási indítványok indokolatlan mellőzését. amelyet szintén olyannak kell tekinteni. de előfordult olyan eset is. hogy a felperesek egyre gyakrabban terjesztenek elő elfogultsági kifogást az eljáró bírósággal.50 Sajnálatos.13 A dolgozat alapjául szolgáló vizsgált ügyekben fordult elő. a biztosítási intézkedés késedelmes elrendelését.

7. rendelkezéseinek megsértése IV/A/2. rendelkezéseinek megsértése – 3 % a Csjt. intézkedést hajtanak végre. törvény (a továbbiakban: Be. évi XIX. rendelkezéseinek megsértése – 38 % 3% 2% 2% 8% A Bt. a bíróságok ellen indított kártérítési perek jogalapjaként a 2003-as évben az alábbi jogszabálysértésekre hivatkoztak: a Btk. illetve szabadságelvonással járó büntetést. A dolgozat keretein belül szükséges megemlíteni. a terhelt felmentése stb. Kártalanítási igényt a jogszerűen eljáró bírósággal szemben lehet érvényesíteni.) szabályozza a kártalanítási eljárást. hogy az alkalmazott büntetésre. A Be. s utóbb megállapítják. .14 Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által szolgáltatott statisztikai adatok szerint. E kárfelelősségi alakzat objektív. szabályainak megszegése A Ptk.: a nyomozás megszüntetése. következtében – törvényes ok hiányában került sor. szabályainak megsértése – 2 % a munkajogi szabályok figyelmen kívül hagyása – 2 % a büntetőeljárási rendelkezések megszegése – 8 % a bírósági végrehajtás előírásainak megsértése – 10 % a csőd és felszámolási eljárással kapcsolatos sérelem – 2 % a Pp. amikor a büntetőeljárás során az eljárás alá vont személlyel szemben szabadságot korlátozó intézkedéseket alkalmaznak. A büntetőeljárásról szóló 1998. intézkedésre – későbbi eljárási cselekmények. szabályainak megsértése A munkajogi szabályok figyelmen kívül hagyása A büntetőeljráási rendelkezések megszegése A bírósági végrehajtás előírásainak megsértése A csőd és felszámolási eljárással kapcsolatos sérelem 38% 10% 2% 35% A Pp. hogy sok igényérvényesítő összekeveri a kártalanítást a kártérítéssel. szerinti kártalanítási igényt a Magyar Állammal szemben – akinek képviseletét az igazságügyminiszter54 látja el – akkor lehet előterjeszteni. szabályainak megszegése – 35 % a Ptk. rendelkezéseinek megsértése A Csjt. felróhatóságtól független. pl.

hogy a Be. amikor a felperes vagyoni és nem vagyoni kártérítési igényt terjesztett elő a bírósággal szemben arra hivatkozással. hogy nincs kizáró ok. által szabályozott kártalanítás kizárja-e.58 A kártalanítást az állam köteles megfizetni.63 A kártérítési és a kártalanítási igény gyakorlati előfordulására példa az az eset. hanem a Be.55 A kártalanítási eljárást az ügyben egyébként illetékes büntető bíróság székhelye szerint illetékes polgári. Ennek a bíróságnak kell döntenie mind a kártalanítási igény jogalapja. A Legfelsőbb Bíróság megállapította. A jogellenes és felróható magatartáson alapuló kártérítés intézménye azonban nem lép az elkésetten előterjesztett kártalanítási kereset helyébe. A jelen esetben a felperes kártalanításra irányuló keresetlevelét a bíróság – a Be-ben meghatározott keresetindítási határidő elmulasztása miatt – idézés kibocsátása nélkül elutasította. helyi bíróság56 a Be-ben meghatározott eltérésekkel a Pp. és vele szemben szabadságvesztés büntetést szabott ki. hogy bár az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította a bűnösségét. alapján folytatja le.59 Az életviszonyok bonyolultságából adódóan merül fel. Ilyen esetben azonban. és a megismételt eljárásban bizonyítottság hiányában jogerősen felmentették a vád alól. . A polgári bíróságnak a büntetőbíróság eljárására alapított kárfelelősséget – mind a jogalapot. és a kártalanítástól függetlenül kell vizsgálni a kártérítési felelősség fennállásának törvényi előfeltételeit.57 A kártalanítás módjára és mértékére a Ptk-nak a szerződésen kívül okozott kárért való felelősségére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. hogy a megállapított kártalanítás kárként már nem érvényesíthető. ezért a felperes elkésett kártalanítási igényét az alperestől bírósági jogkörben okozott kár megtérítése jogcímén nem követelheti. funkcióbeli elkülönítését. de a másodfokú bíróság az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezte. A kártalanítási és a kártérítési pernek eltérő a jogalapja. hogy a jogerős felmentő ítélet tükrében az előzetes letartóztatás elrendelése és fenntartása indokolatlannak tűnt. hogy az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája a Be-ben szabályozott ezen „tisztán magánjogi igényt” a Ptk-ban kívánja szabályozni. nem kártérítésnek.62 Mindemellett a kártérítési keresetnek nem törvényi előfeltétele a büntetőeljárás szabályai szerinti kártalanítási eljárás lefolytatása. mind pedig az összegszerűség kérdésében. hogy a károsult a bírósági jogkörben okozott kára megtérítését igényelje? A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésben úgy foglalt állást.61 A kapcsolódás csupán annyi.60 A kártérítési per nem folytatása a kártalanítási eljárásnak. hogy a felperes sérelmét a kereseti és fellebbezési álláspontja szerint az okozta. szerinti kártalanításnak van helye.65 ezzel is elősegítve a kártalanítás és a kártérítés intézményének könnyebb áttekintését. amikor a terhelt kárát a bíróság jogszerű eljárásával okozta. mind az összegszerűséget érintően – önállóan kell elbírálnia.64 Örvendetes. így az ártatlanul előzetes letartóztatásban töltött idő alatt vagyoni és nem vagyoni kára keletkezett.15 A Be-ben meghatározott feltételek fennállása esetén kártalanítás járhat többek között az előzetes letartóztatásért és az ideiglenes kényszergyógykezelésért stb.

hogy a bíróság a fél illetékfizetésre való kötelezését mellőzheti. hogy e perek tárgyi illeték-feljegyzési jogosak. illetőleg már bennlévő vagyonrészek várható értékemelkedése elmaradt (lucrum cessans). s ezzel a vagyon a maga egészében pozitíve csökkent (ú. becsület. damnum emergens). s a pervesztesekkel szemben a bíróság több illetéket állapít meg. E fizetési kedvezmény indokoltságát támasztaná alá a felperesek alárendeltségi viszonya. ha a bíróság a követelt összegnél kevesebbet ítélt ugyan meg. mely valakinek a vagyonában előállott akár azzal.”66 A kár tehát lehet vagyoni – vagyoncsökkenés. hogy a bíróság a pénzbüntetést kiszabó határozatát – felperes megítélése szerint – nem az eljárási szabályok szerint kísérelte meg a részére kézbesíteni.2.68 Az egyik esetben a felperes azt sérelmezte.: elmevizsgálat elrendelésével. amely szerint. A bíróságok ellen indított kártérítési perek pertárgyértéke. s ez a kedvezmény mintegy ösztönzi a felpereseket az irreálisan magas összegű kártérítési követelések előterjesztésére. hogy oda bekerülendő vagyonrészek kimaradtak. akár azzal. § (2) bekezdése.16 IV/A/3. törvény 62. mely valamely esemény (kár-ok) folytán valakit személyében vagy vagyonában ér. „Kár alatt értünk tágabb értelemben minden olyan hátrányt. vagy egyéb olyan követelés iránt folyik. melyet az eljárási szabályok biztosítanak. Az illetékekről szóló 1990.1. amelynek összegszerű megállapítása bírói mérlegeléstől függ. vagyis a felperesek által megjelölt kár mértéke igen magasnak mondható. A korábban említettek szerint ennek indoka lehet az is. ugyanezen feltételek mellett – részbeni pervesztesség. – megsértésére (pl. 81. kiszolgáltatott helyzete. így a határozatról nem szerzett tudomást. így a keresetindítás ilyen fajta könnyítése kétségbe vonható. A vélt vagy valós sérelmet szenvedett felperesek számtalanszor hivatkoznak a személyiségi jogaik – mint jó hírnév. évi XCIII. a tisztességes eljárás és a pártatlan bíráskodás követelménye. A reális összegben meghatározott kereseti követelések előterjesztését kívánja előmozdítani a Pp. és a kereset nem volt nyilvánvalóan eltúlzott – kimondja. elmaradt haszon vagy költség –. részleges pernyertesség esetén. Ezeknél a pereknél is érvényesül azonban a felek egyenlőségének elve. vagy az igényérvényesítési lehetőség speciális jellege. § (2) bekezdése pedig a tárgyi illeték-feljegyzési jogos perekre érvényesen. A statisztikából megismert adatok szerint – jelenleg – a bíróságokkal szembeni kártérítési igényeknek kevesebb mint 10 %-a alapos.m. az ellenfelet akkor is kötelezni lehet a terhére megállapított marasztalási összegnek megfelelő perköltség megfizetésére. Szorosabb. illetve nem vagyoni jellegű. IV/A/3. mint amennyit kártérítésként ki kell fizetnie”.67 A felperesek a bíróság jogellenes magatartásával összefüggésben felmerült kárukat igen változatos formában nevesítik. s ekkor e szó azt a hátrányos különbözetet jelenti. . de a követelt összeg nem tekinthető nyilvánvalóan túlzottnak. emberi méltóság stb. az összegszerűség megállapítása a bíróság mérlegelésétől függ. ha a per kártérítésre irányul. szabadságelvonással). közönségesebb értelemben azonban kár alatt mégis vagyoni kárt szoktunk érteni. hogy a károkozó tény folytán onnan némely vagyonalkatrész vagy részek kiestek vagy értékükben megfogyatkoztak.

a kiadandó tárgyak hiányából eredő kárigénye. A bűnjelként lefoglalt vagyontárgyak jogszabályba ütköző őrzésére. s ezzel az alperes vele szemben diszkriminációt valósított meg.3. a vagyontárgyak átvételére és kezelésére vonatkozó előírások meg nem felelő volta okozza.70 a jövőbeni életvitel. Egy a már korábbiakban hivatkozott esetben a felperes vagyoni kárként jelölte meg azt az összeget. hogy ez esetben a sérelem kiküszöbölésére jogorvoslati lehetőség is áll a felperes rendelkezésére. Jellemző hivatkozási alap az is. A problémákra a jelenleg készülő szabályok remélhetőleg megoldást kínálnak. A nem vagyoni kár körében gyakori a személyi szabadság hosszabb időtartamú jelentős korlátozása miatt fellépő pszichikai illetve egészségkárosodás. hogy a bíróság az adós ingatlanát érintő perfeljegyzésről hozott végzését nem vagy csak késedelmesen küldte meg a földhivatalnak. Megállapítható tehát – a bemutatott estekből is –.69 A kereseti követeléssel élők a médiából. A cégbírósági bejegyzési. hogy a felperes keresetében arra hivatkozott. mivel az igényét ezen iratok hiányában nem tudta érvényesíteni. ellentétben az ügyvédekkel. valamint a cége üzleti jó hírének sérelme miatt nem vagyoni kártérítést követelt. annak meg nem fizetése miatt a bíróság szabadságvesztésre változtatta át.17 A pénzbüntetést.72 A kár és a károkozó magatartás közti okozati összefüggés fennállása esetén a kárigény megalapozott lehet. emiatt őt kár érte. melynek a felperes szomszédai szemtanúi voltak. állagromlásából.73 Az említett perek megalapozottságát nagyrészt a bírósági tárolóhelyek hiánya. Felperes a jó hírének.1. Az utóbbi években elszaporodtak a bírósági letétbe helyezett vagyontárgyak nem megfelelő őrzéséből. változás-bejegyzési eljárások során megvalósuló téves bejegyzések miatt. kezeléséből. az érintett cég gazdasági életben való részvételének megnehezítésére hivatkozással is már több kártérítési igényt terjesztettek elő. Gyakran sérelmezik a felperesek. A felperest a rendőrség a szabadságvesztés foganatba vétele miatt az otthonából a büntetésvégrehajtási intézetbe szállította. illetve egyre szélesedő jogi ismereteikből merítve a hátrányos megkülönböztetésre hivatkozással is terjesztenek elő kártérítési igényt a bírósággal szemben. amellyel – álláspontja szerint – a bíróság elszámolta az őt terhelő gyermektartásdíjhátralék összegét. .74 Az ilyen jellegű számítási hiba önmagában nem szolgálhat a bírósággal szembeni kártérítési követelés alapjául. kezelésére alapítva is terjesztettek elő kártérítési keresetet a bírósággal szemben. a munkahelyi elhelyezkedés nehézségei miatt előterjesztett kompenzációs követelés is. s emiatt a felperesek az adóssal szembeni követelésüket nem tudták végrehajtani. figyelemmel arra is. s így e jelentős értéket képviselő keresetek száma a jövőben csökkenni fog.71 Volt arra is példa. hogy az általa korábban kezdeményezett perben előterjesztett beadványai a bíróságon elvesztek. IV/A/3. hogy az alperesi bíróságra történő bejutás érdekében át kellett haladnia az átvilágító kapun. hogy az eljárás elhúzódása vagy a biztosítási intézkedés késedelmes elrendelése miatt követelésük behajtásának lehetőségétől elestek. hogy polgári peres és nem peres eljárásokban felmerült vagyoni kárként megjelölt esetek köre igen színes képet mutat. a létszámhiány. melyek közül többet a bíróság alaposnak is talált. Egy esetben a jogtanácsosként eljáró felperes a kártérítési követelését arra alapozta.

ezért a bíróságtól az albérleti díj megtérítését kérte. Kárigényt arra is alapítottak. hogy a felperesek az ingatlan tulajdonjogát érintő – pl.: közös tulajdont megszüntető – ítéletnek a földhivatal részére történő késedelmes megküldése miatt indítanak kártérítési pert a bírósággal szemben arra hivatkozással. ha az eljárás elhúzódása kizárólag a bíróság érdekkörében felmerült okra vezethető vissza. hogy az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint is az adós csak az ingatlan fele részének volt a tulajdonosa. s a kártérítés egyéb feltételei is fennállnak. hogy a bíróság perfeljegyzésről rendelkező jogszabálysértő végzése miatt nem tudtak eleget tenni az előszerződésben vállalt kötelezettségüknek.80 A példálódzó jelleggel felsorolt vagyoni kárigények alaposságát mindig az adott esetet figyelembe véve. az eljárási szabályok megsértésével helyezte hatályon kívül a jogerős ítéletet.18 Számtalanszor jelölik meg jogalapként a bírósági eljárás elhúzódását. amikor a felperesek a tőlük lefoglalt áru értékét nevezik meg kárként arra hivatkozással.75 A felperesek sokszor alapították a keresetüket arra. de a bíróságnak a felülvizsgálati eljárásban hozott ítélete alapján a per alperesének visszafizetendő nem vagyoni kártérítésben jelölték meg. s megítélése szerint a bíróság mulasztására visszavezethető okból került ilyen helyzetbe. s így a pénzbírság kiszabása jogellenesen történt. Jellemző az a példa is.78 Több esetben hivatkoztak az ismételt. hogy a lefoglalt áru elkobzásáról rendelkező ítéletet a bíróság jogellenesen nyilvánította jogerősnek és végrehajthatónak. hogy a vagyoni értékcsökkenés a bíróság eljárási szabálysértései miatt keletkezett azáltal. Sűrűn előforduló hivatkozási alap a bírósági végrehajtók jogellenes eljárása.77 Az is gyakori. . 76 a legtöbbször alaptalanul. s ezért a kapott foglalót kétszeresen kellett visszatéríteniük. amely időtartam alatt felesleges kiadásuk. E körben az is többször előforduló hivatkozási alap. hogy az elfogultsági kifogás nem volt alaptalan. hogy az ingatlant értékesíteni tudták volna. hogy e jogszabálysértések következtében a károsult nem szerezhetett ingatlantulajdont. Előadása szerint. Egy ilyen esetben az igényérvényesítő a házassági bontóperében azt kérte a bíróságtól. így a vámhatóság a nem jogerős ítélet alapján nem értékesíthette volna a lefoglalt árut. Az ilyen típusú kereseti követelés megalapozott lehet. hogy a bíróság a felülvizsgálati eljárásban jogellenesen. és változtatta meg a javukra szóló döntést. hogy a közös bérlakás használatára őt jogosítsa fel. de a bíróság mulasztása miatt a vevő elállt a vételtől. az összes körülmény gondos mérlegelésével lehet eldönteni. Egy eseti döntés szerint a bíróság alkalmazottjaként eljáró bírósági végrehajtó teljes ingatlant értékesített a felperes részére annak ellenére. költségük merült fel. Kárukat a jogerős ítéletben javukra megítélt. Felperes a kárát a közös tulajdon megszüntetéséhez – az ingatlan fele részének megváltásához – szükséges vételárban jelölte meg. és az ingatlant azóta nem sikerült értékesíteni. alaptalan elfogultsági kifogás előterjesztése miatt kiszabott pénzbírság összegére mint felmerült kárra azzal. az elhúzódó peres eljárás tartamára albérletbe kényszerült.79 Az így előterjesztett kártérítési igény az eljárási szabályok megtartása esetén nem lehet eredményes.

: egyetemi tanári kinevezés elmaradását. amíg kiegyenlítéssel meg nem szűnik. mint pl. vagyis a kártérítés a károsult számára nem válhat nyereség forrásává. mely addig tart. 85 az erre irányuló petitum nem lehet megalapozott. Egy a korábban már ismertetett esetben a bíróság a pénzbüntetést kiszabó határozatát – felperes megítélése szerint – nem az eljárási szabályok szerint kísérelte meg a részére kézbesíteni. s a bíróság károkozó magatartását úgy határozta meg.3. így a határozatról nem szerzett tudomást. E körben a felperesnél felmerült kárként például a jogellenesen elrendelt végrehajtási eljárás költségét szokták megnevezni. hogy a kártérítésnek a kár keretei között kell maradnia. pl. .3. Leggyakrabban a személyi szabadság hosszabb időtartamú jelentős korlátozása miatt terjesztenek elő vagyoni kárigényt. Kárként jelölték meg több esetben a bíróság határozatának tartalma vagy a bíróság elhúzódó eljárása miatt elmaradt jövőbeni kedvező pozíciót. illetve országgyűlési és helyi önkormányzati választásokon a képviselőjelöltként indulás lehetőségétől való elesést. álláslehetőséget. elmaradt jutalmat.83 Az elmaradt haszon mint kárigény tekintetében nem ritka.: letétbe történő teljesítéssel a felperesek elkerülhették volna. IV/A/3.19 IV/A/3. természetbeni juttatást.86 Általános megállapításként rögzíthető. hogy a bírósági letétbe helyezett pénzösszeg utáni kamatot kívánják a bírósággal szemben érvényesíteni.82 Ez esetben a bíróság a felperes kárigényét megalapozottnak találta. hogy a felperesek elmaradt hasznukat kívánják kárként érvényesíteni a bírósággal szemben. hogy a bíróság az előzetes bizonyítás keretében csak másfél év elteltével határozott szakértő kirendeléséről.3. a felperes elmaradt haszonként a cége üzleti forgalmának visszaesésére hivatkozott. s így a kamatfizetési kötelezettséget. családtagként dolgozók kiesett jövedelmét.81 Figyelemre méltó volt az a perindítási ok is. hanem huzamos állapot. mivel a késedelembe esést. hogy a kár nem pillanatnyi jelenség. A felperesek az eljárás elhúzódása miatti kamatveszteség címén. tanulók létfenntartásához szükséges összeget stb. A bírósági jogkörben okozott károk megtérítésére irányuló keresetek körében nem ritka.84 Mivel bírósági letétre vonatkozó jogszabály szerint a letétbe helyezett pénzösszeg után a bíróság kamatot nem térít. illetőleg az általuk fizetendő összeg utáni – az eljárás elhúzódása miatt – több éves kamatfizetési kötelezettségükre hivatkozással is terjesztettek elő kártérítésre irányuló keresetet. s emiatt a pénzbüntetést a bíróság szabadságvesztésre változtatta át. A bíróságnak a kár mértékét az ítélethozatal időpontjában kell megállapítania azzal. amikor a felperes a mezőgazdasági ingatlana terméskiesését jelölte meg kárként. mint jövedelem kiesést. jövedelem nélküli eltartottak.2. Az esetek többségében ez az igény sem lehet alapos.

illetve az mennyiben tulajdonítható más személy magatartásának vagy természeti erő hatásának. hiszen amíg a peres eljárások folyamatban vannak.20 IV/A/4. § (1) bekezdésében foglaltak.87 A bíróság meglátása szerint a felperesnek az ítélettel való tudatos szembeszegülése olyan vétkes magatartás.89 A bírósági eljárások jogerős befejezését követően terjeszthető elő kártérítési kereset a bíróságokkal szemben. amely miatt kárának 50 %-át saját maga köteles viselni. Mindezek alapján a kár megelőzése. amely önhibából adódik. Amennyiben a rendes jogorvoslati eljárás – mint például a fellebbezés. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét. . Irányadóak tehát a Ptk. azonban a károsult magatartása – miszerint a jogerős ítélettől eltérő tartalmú végrehajtási lap kibocsátását kérte – a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti eljárásban sem maradhat értékelés nélkül. a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt előterjesztett igény idő előtti. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. nem állapítható meg. illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni. az igazolási kérelem. csökkentése érdekében a károsult is úgy köteles eljárni. a végrehajtási kifogás elbírálására irányuló eljárás – vagy a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás folyamatban van. amely abból származott. 340. A döntés szerint. A dolgozat terjedelmi korlátaira tekintettel az okozati összefüggésnek csak a téma szempontjából releváns elemei kerülnek kiemelésre. A Ptk. amely szerint az eljáró bíróságnak ellenőriznie kell. ha a kárt a bíróság határozathozatallal okozza. hanem egyéb intézkedéssel vagy mulasztással okozzák – például jogszabályok tartalmáról adott téves tájékoztatás a bírósági panaszirodán – a jogorvoslat igénybevétele fogalmilag kizárt. akiknek magatartásáért felelős. ilyenkor a károkozó és a károsult között kármegosztásra kerül sor. A Legfelsőbb Bíróság a már korábban hivatkozott eseti döntésében. A kár rendes jogorvoslattal történő elhárításának követelménye leggyakrabban az időelőttiség problematikáját veti fel. Amennyiben a károkozó magatartás nem határozatban nyilvánul meg. másrészt a kártérítési kötelezettség mértéke függ attól. hogy a kárt mennyiben idézte elő a károkozó magatartása. a határozat kijavítása. 340. a kármegosztás lényegére is rámutatott. hogy mi az az ésszerű időtartam. hogy a fél által kitöltött végrehajtási lap adatai mindenben megegyeznek-e a jogerős és végrehajtható határozatban foglaltakkal. § (1) bekezdése szerint a károsult a kár elhárítása. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét. amely alatt a per befejezhető. Ez az ismérv természetesen csak akkor feltétele a kárfelelősség megállapításának. Az okozati összefüggés két szempontból is jelentőséggel bír a kártérítés megítélésénél. hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a károsult terhére esik mindazok mulasztása.88 IV/A/5. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. kiegészítése. egyrészt a jogellenes károkozás és a kár közti ok-okozati kapcsolat megléte előfeltétele a kártérítési szankció alkalmazásának. bár a bíróság magatartása és a felperes kára közti okozati összefüggés közvetlen és kétségtelen. elhárítása.

Nem hivatkozhat a per ésszerű időn belül történő befejezésének követelményére az a fél.92 így az ítéletet a bíróság szabályszerűen – jogszerűen és kötelezően – kézbesíti a pártfogó ügyvéd részére. aki ekkor azonban haladéktalanul bejelentéssel él. január elsejei hatállyal – a korábban már hivatkozottak szerint – a következőképpen határozza meg a bíróság feladatát: a bíróságnak az a feladata. s ezért mulasztotta el a határozatot megfellebbezni. 349. s végrehajtási kifogást terjeszt elő.90 A bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perben speciális kárelhárító. § (3) bekezdésének rendelkezése utal arra is. illetve nem megfelelően tartalmazza a jogorvoslati kitanítást. A jogorvoslati jog kimerítése hiányában a felperes kárigénye – a felszámolási díj összege – nem lehet alapos. Az ítélet elleni fellebbezés elmulasztásával a felperes a rendes jogorvoslati lehetőséget nem meríti ki. amikor a felperes arra hivatkozik. 349. a felszámolását elrendelő végzés ellen az igazolási kérelmét és fellebbezését előterjesztette ugyan. ebben az esetben a fellebbezési határidő meg sem kezdődik. hogy a Ptk. hogy megkívánja a rendes jogorvoslati lehetőségek igénybevételét. Több esetben előfordult. aki magatartásával. ha ilyenkor a fél nem élt a fellebbezés lehetőségével. § (1) bekezdésében meghatározottak a bírósági jogkörben okozott kárért való felelősségre akkor alkalmazandóak. ha a végrehajtó sérelmezett késlekedése csak néhány hónap múlva jut a felperes tudomására. hogy nem tekinthető mulasztásnak. Eltérő jogszabályi rendelkezéseket – vagyis más kártérítési jogcímet – találunk az alábbi esetben: IV/B. amikor a nem kellő körültekintéssel meghozott. a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát érvényesítse. A határozatoknak telefax útján történt közlése nem tekinthető szabályszerű kézbesítésnek.91 Gyakori az az eset is. 2. § (1) bekezdése 2000. kimerítését. a jogorvoslat eredményét azonban már nem várta be. . hogy a felperes az ellene indított felszámolási eljárásban a rendes jogorvoslati lehetőségeket nem merítette ki akkor. mert a felperes még az egyezséget jóváhagyó végzés ellen is fellebbezést terjeszthetett volna elő. kármegelőző kötelezettséget ír elő a jogszabály a károsult részére azzal. Az egységes jogértelmezés szerint a kirendelt ügyvéd részére adott meghatalmazást a bíróság kirendelő határozata pótolja. ha a jogszabály másként nem rendelkezik. vagy a határozat nem.21 A rendes jogorvoslati lehetőség igénybe vételének eljárási akadályai is lehetnek. hogy – összhangban az 1. hogy a bíróság az ítéletet csak a pártfogó ügyvéd részére kézbesítette.94 A Ptk. A Pp. A kárigény érvényesítése szempontjából ez azt jelenti. Ugyanezen törvényhely (2) bekezdése szerint a per befejezésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és természetét. illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is hozzájárult.93 A rendes jogorvoslati lehetőség igénybevétele nem tekinthető elmulasztottnak akkor. Nyilvánvalóan nem lehet szó a jogorvoslattal történő elhárításról akkor. vagy azt szabályszerűen nem kézbesítették. valamint az eljárás lefolytatásának egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. s ez a körülmény önmagában kizárja a kárigény érvényesítését. §-ban foglaltakkal – a feleknek a jogviták elbírálásához. hanem azok elbírálását megelőzően a felszámolóval a felszámolási díj megfizetése tárgyában egyezséget kötött. ha a bíróság határozatot nem hozott.

2. §-ának felhívása esetén a bíróság gondos eljárását – mint exculpátiós lehetőséget –. addig a Pp. § (3) bekezdése az alábbi anyagi jellegű szabályt vezette be: Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a fél – az alapvető jogait ért sérelemre hivatkozással – méltányos elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési felelősség objektív. Az az eltérés is szembeötlő. Ezen objektív felelősség körébe tartozik a feleknek a jogviták elbírálásához. 349. . ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem volt felróható. vagy attól különböző felelősségi alakzatnak tekinthető?97 A Pp.96 Ekkoriban az alperes a védekezésében arra hivatkozott. § (3) bekezdésének hatályba lépését megelőzően – is hivatkoztak. § (3) bekezdése azt kívánja meg. 2. 349. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (a továbbiakban: PPJNE) 9. a perek tisztességes lefolytatásához és az ésszerű időn belüli befejezéséhez való jogának megsértése miatt előterjesztett kártérítési igény. számos kérdést vet fel az alkalmazása. Cikkére. hogy míg a Ptk. Cikkének 5. ügyészség – együttes perlése esetén felmerül az a kérdés is. mert az a Magyar Állam felelősségét az államok közötti nemzetközi közjogi viszonyokban alapozza meg. hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem orvosolható. 349. vagyis a felróhatóságot továbbra is vizsgálni kell. figyelemmel arra. A bíróságok ellen indított perekben a bírósági eljárások elhúzódására már korábban – a Pp. § (3) bekezdése értelmében felróhatóságtól függetlenül. míg a Ptk.22 A 2003. hogy az Egyezményekre közvetlen hatállyal hivatkozni nem lehet. július elsejei hatállyal módosított Pp.: földhivatal. 349. hogy a Pp. Az igény elbírálása során a bíróság soron kívül jár el. A fent idézett Pp. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítés vajon a Ptk-ban már létező bírósági jogkörben okozott kárfelelősség – Ptk. évi 8. 2. A kártérítés megállapítását nem zárja ki.95 valamint a Római Egyezmény 6. hogy a bíróság a Pp. 2. 2. feltéve. 2. § (1) bekezdése előírja a rendes jogorvoslati lehetőség igénybevételét. hogy közös károkozás esetén mellőzhető-e az egyetemleges felelősség megállapítása a bíróság és más közigazgatási szerv tekintetében. hogy károkozás esetén a közhatalmi szervek közül miért csak a bíróság felel felróhatóságtól függetlenül? A bíróság és más közigazgatási szerv – pl. Az is elgondolkodtató. A Pp. § – speciális esete. Pontjára. anyagi jellegű szabályára hivatkozva a bíróság az alkalmazottja felróhatóságától függetlenül felel az okozott kárért. §-a és 339. utalva az 1976. a felróhatóságtól független felelősséget hozott létre. rendőrség. módosítás a jogalkalmazók – különösen a bíróságok számára jogértelmezési feladatot teremtett – bár a rendelkezés hatályba lépésének időpontjára figyelemmel jogerős határozat e szabályra hivatkozással még nem született. Érdekes problémát vet fel. az egyéb közigazgatási szerv pedig a Ptk. hogy a sérelem a jogorvoslati eljárásban nem volt orvosolható. §-a alapján felróhatóságtól függően felel az általa okozott kárért.

(…) Ugyanakkor az uniós jogközelítésre is figyelemmel megfontolandó. nevezetesen azt. s azok alkalmazását írta volna elő. hogy az új kódex megállapítsa az állam jogszabályalkotással okozott károkért való felelősségét kizárólag alkotmányellenes jogalkotás esetén. 2 §-a szerinti felróhatóságtól független felelősséget. §-ában foglalt – nyilvánvalóan nem eljárásjogi. önálló felelősségi tényállásba foglalni. így a per elhúzódásához maga is hozzájárult. rendelkezéseire. Azt a gondolatot.99 Bizonyára méltánytalan ilyen szigorú feltétel előírása. mint hogy Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája100 az alábbiakat fogalmazza meg: Az államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség szabálya több vonatkozásban is átalakításra szorul. Itt kell szabályozni a jogtalan letartóztatás vagy fogva tartás miatti kártérítési igényeket is. Egészen nyilvánvaló. áthidalni. § (3) bekezdésében foglaltak hatályba léptetése a jogalkalmazók – különösen a bíróságok számára jogértelmezési feladatot teremtett. 2. indokolatlan inaktivitással – megszegte. hogy a bíróság az ésszerű időn belüli elbírálás követelményét – például az eljárási határidők meg nem tartásával. július elsejét megelőzően hatályos kárfelelősségi szabályok figyelembe vételével megfelelőbb lett volna egy olyan előírás. illetőleg. E szabályozásba bele kell foglalni a Pp. Megfontolandó. § (3) bekezdésére hivatkozással kártérítési igényt a bírósággal szemben nem terjeszthet elő. illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is hozzájárult. Ennek során indokolt volna a bírósági jogkörben okozott kárért való felelősséget külön. Ebben a kérdésben a törvénymódosítás miniszteri indokolása sem ad eligazítást. §-ában meghatározott bírósági jogkörben okozott kártérítési felelősséghez képest – a felróhatóságtól független kárfelelősségen98 kívül – további eltérő rendelkezést vezetett be. hanem anyagi jogi – rendelkezés. A jogalkotó által hagyott joghézagokat a jövőben minden bizonnyal a bírói gyakorlat fogja kitölteni. . hogy nem hivatkozhat a per ésszerű időn belül történő befejezésének követelményére az a fél. holott ez tisztán magánjogi igény. s a mulasztását nem mentette ki. Ennek egyik indoka a Pp. A másik ok.23 A Pp-be korporált anyagi jellegű rendelkezés a Ptk. A 2003. aki magatartásával. vonatkozó rendelkezése helyett a szabályt az új Ptk-ba kell illeszteni. amely a perek tisztességes lefolyásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez fűződő jogosultság megsértésével történt sérelemokozás esetére az állam felróhatóságtól független felelősségét mondja ki. nem kell-e a bírósági jogkörben okozott károkért való felelősség szabályait külön. amely a kármegosztás tekintetében visszautalt volna a Ptk. mi sem bizonyítja jobban. a Pp. 349. hogy a jogtalan fogva tartás és előzetes letartóztatás miatti kártalanításról a büntetőeljárásról szóló törvény (…) rendelkezik. Amennyiben megállapítható. hogy a Be. 2. hogy az egyedi ügyekben hozott jogerős döntések tartalmi vitatása nem alapozza meg az állam kártérítési felelősségét. 2. Általános felelősségkizáró szabályként kellene megállapítani. mely erre az esetre a felperes és az alperes között perelhúzó magatartásuk arányában kármegosztásra adott volna lehetőséget. miszerint a Pp. önálló törvényi tényállásban megállapítani. hogy a fél nem jelent meg a bíróság által kitűzött valamely tárgyaláson. de megállapítható az is.

101 Az összefoglaló megállapítások szerint a kérelmezők többsége azt sérelmezte. úgy a közösségi jogot kell alkalmazni. A kifogás intézménye V/1. a kérelmezőknek az eljárás során tanúsított magatartását valamint a bíróságok perbeli cselekményeit. illetve a vádirat benyújtásától a felülvizsgálati eljárásban hozott határozat meghozataláig vett számításba. bekezdését.: Lévai és Nagy kontra Magyarország ügyben) a szakértők kirendelésének nehézkessége és késedelme (pl. hogy a perük ésszerűtlenül hosszú ideig tartott. módosítására. azok gondos voltát. hogy amennyiben a közösségi jog ellentétben áll az egyes nemzeti jogszabályokkal. illetve felülvizsgálati eljárások során gyakorta késedelmesen hoz határozatot A jogalkalmazók a fentiek ismeretében indokoltnak tartják az illetékes fórumok szakmai konzultációját. különös tekintettel a Pp. A közösségi és a nemzeti jog viszonyában jelentős az Európai Bíróság 1991-ben hozott ítélete.: az Erdős kontra Magyarország ügyben) a sorozatos elfogultsági kifogások előterjesztőit a bíróság nem sújtja szankcióval (pl. hogy a bírósági eljárások elhúzódását általában az alábbi okok alapozták meg: többszöri áttétel alkalmazása. Az Európai Bíróság eljárása során vizsgálta az adott eljárások időtartamát.24 V. A magyar államot elmarasztaló ítéletek indokolása alapján megállapítható. s emellett a „kifogás” új jogintézményének tervezett törvényi szintű szabályozására. Emellett elemezte az adott ügy bonyolultságát. Zárszó . hogy amikor egy tagállam nem hajtja végre a közösségi jogot – az irányelv beiktatásának elmulasztása révén – és ez egy természetes vagy jogi személynek kárt okoz. Nemzetközi kitekintés . Az Emberi Jogok Európai Bírósága a 2003. cikkének 1. mely Francovich ügy néven vált ismertté. A közösségi jog elsőbbséget élvez a nemzeti jogrendszer szabályaihoz képest.V/1. az államnak mögöttes felelőssége van.: Magyar kontra Magyarország ügyben) az eljárások indokolatlanul hosszú időtartamra történő felfüggesztése a tárgyalások ésszerűtlenül és indokolatlanul nagyobb tárgyalási időközre történő kitűzése (pl. A nemzetközi gyakorlat és a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történt csatlakozása hatásaként a bírósági jogkörben okozott kárfelelősségi szabályok várható változása kerül bemutatásra. amelyet a keresetlevél. Ebben az ügyben az Európai Bíróság kimondta. mely időtartam alatt a bíróság érdemi intézkedést indokolatlanul nem tesz az ügyben (pl. év végéig benyújtott ügyekre vonatkozó statisztikai adatok szerint 12 esetben hozott Magyarországot marasztaló vagy részben marasztaló ítéletet. Ez azt jelenti. s ezzel a bíróságok megsértették a Római Egyezmény 6.: Militaru kontra Magyarország ügyben) a másodfokú bírósághoz késedelmesen terjesztik fel a periratokat többszöri hatályon kívül helyezés a Legfelsőbb Bíróság a fellebbezési.V/2.: Sikó kontra Magyarország ügyben) inaktív periódusok léte. míg a keresetlevél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé kerül (pl. .

Úgy foglaltak állást. Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk után időszerűvé vált a bírósági eljárások elhúzódása miatt előterjeszthető kifogás intézményének a hazai eljárásjogba történő bevezetése. A kifogás alapossága esetén a kifogást elbíráló bíróság a mulasztó bíróságot határidő tűzésével a szükséges eljárási cselekmény elvégzésére utasíthatná. A kifogás mint új jogintézmény jelentősége. melyet már az OIT is megtárgyalt. A jogalkalmazók. még csak törvénytervezet formájában létezik. a szakértő a szakvéleményét nem terjeszti elő –. amelyik a mulasztással érintett. ha a fél megítélése szerint feleslegesen rendel el bizonyítást a bíróság. A javaslatról egyelőre megoszlanak a vélemények. gyorsítását célzó eljárási szabályok módosítására van szükség. az ítélet írásba foglalásának – eleget tett volna ha hosszú – inaktív – idő telt el a bíróság utolsó érdemi intézkedésének meghozatala óta ha a per valamely szereplője részére szabott bírói határidő eredménytelenül telt el – pl. de az Igazságügyi Minisztérium ez év második félévi jogalkotási tervében szerepel a kifogás jogintézménye. hogy a még folyamatban lévő bírósági eljárásban – és nem csak annak lezárulta után – jogorvoslattal lehessen élni a bíróság késedelmes intézkedése miatt. s remény van arra. Jóllehet. a perbeli szereplő a mulasztását nem menti ki és a bíróság ennek ellenére a mulasztást nem szankcionálja Az új jogintézmény nem terjedne ki arra az esetre. hogy a bírósági eljárás elhúzódásának okaként a bíróság mulasztását jelöljék meg. Amennyiben a bíróság a kifogásban meghatározott sérelmet a kifogás bírósághoz érkezését követő 30 napon belül saját hatáskörében nem orvosolja.25 V/2. és felek perben tanúsított nagyobb fokú gondossága és aktivitása is megkövetelhető lesz. Az előterjesztő várakozása szerint az új jogintézmény bevezetésével kisebb lesz annak az esélye. hogy a bíróság a törvényben előírt kötelezettségének – pl. a helyi és a munkaügyi bíróságok mulasztásával szembeni kifogást az ítélőtábla. hogy a kifogás intézményének hatályba léptetésével egyidejűleg a bírói munka hatékonyságát és az eljárások egyszerűsítését. A kifogás új jogintézményének célja. a Legfelsőbb Bíróság mulasztása esetén a Legfelsőbb Bíróság másik tanácsa bírálná el tárgyaláson kívül. az ítélőtábla mulasztásával szembeni kifogást a Legfelsőbb Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa. elsősorban a bíróságok álláspontja szerint az elsőfokú eljárásra vonatkozó jogszabályok annyira hiányosak. hogy a Parlament a tervezetet még ebben az évben elfogadja.102 Jóllehet. hogy az időszerűség betartása sokszor el sem várható a kezdő vagy kevesebb gyakorlattal rendelkező bíráktól. s ezen újabb jogorvoslati fórum megalkotása nem vezet-e az eljárások további . illetve. A javaslat szerint három esetben kerülhetne sor a kifogás előterjesztésére: • • • ha a törvényi határidő anélkül telt el. hogy a peres eljárások tartamának rövidítéséhez valóban hozzájárul-e. azonban kétséges. a vázolt új intézmény a jogbiztonság szempontjából megfelelő eszközt jelentene a felek részére. A kifogást annál a bíróságnál kell majd előterjeszteni. amelyik előtt a mulasztás történt.

jogfejlesztő szerepére a továbbiakban is szükség lesz. hogy a jogalkotó e témakört illetően is hatékonyabban alkalmazható. .26 elhúzódásához. hogy az állampolgárok és más jogalanyok vélt vagy valós jogsérelmeikkel ilyen címen kevesebb számban forduljanak a bíróságokhoz. mentesülése alapul. A felmerült joghézagok. közhatalmi szerv felelőssége. A bírósági jogkörben okozott kártérítés esetleges jövőbeli szabályozása esetén az előírások egységesítése és egyértelművé tétele mellett arra is ügyelni kellene. hogy a bírói gyakorlat hézagpótló. melyek az elmúlt években jogalkalmazói kérdéseket vetettek fel. feltételeket töltött meg tartalommal. hogy a bíróság a közigazgatási szervekhez képest ne kerüljön privilegizált helyzetbe. a jogalkalmazó pedig azt mélyebben megismerje. Ezzel bizonyára elérhető az a legfontosabbnak tartott cél. és megfelelően értelmezze. úgy annak elbírálására rövid – 8 napos – határidőt kellene meghatározni annak elkerülése végett. s ez – a jogalkalmazás részeként – nyilvánvalóan a későbbiekben is fontos feladata lesz. egyértelműbb szabályozásra törekedjen. amely így elveszítené bevezetésének célját. A bíróság felelősségének. jogalkalmazási problémák tekintetében a jövő útja az lehet. Amennyiben az Országgyűlés a tervezett jogintézményt eljárásjogunkba bevezeti. általános jogszabályi fogalmakat. mint amilyeneken a többi állami. A dolgozat – a terjedelmi korlátokra tekintettel – nyilvánvalóan a teljesség igénye nélkül gyűjtötte össze azokat a legfontosabbnak vélt eseteket. felelősség alóli mentesülésének ugyanolyan feltételeken kell alapulnia. hogy a kártérítési per esetlegesen hamarabb befejeződjön mint a kifogás elbírálása. A fent vázolt jövőbeli változások ismeretében is kijelenthető. A bírósági jogkörben okozott kártérítés gyakorlata – amint az a jelen dolgozatban is olvasható – eddig is jelentős ismérveket dolgozott ki e kárfelelősség körében.

2004. Baloginé dr. szám. március 25. Udvary Katalin: Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. oldal Kerületi bírósági vezetői értekezlet 2004. szám. Népszabadság. oldal Pálmai Erika: Még várhatunk a pereknél a „kifogásra”. évi IV. 2004.. áprilisi szám. Grill Károly Könyvkiadóvállalata Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája. Budapest... oldal - - - - .. Budapest. – dr. 1941. Kötelmi jog Általános Része. de csak hatmilliót nyertek. Pongrácz Eszter – Sósné dr. oldal Dr.27 Felhasznált irodalom: Dr. 12-17. Közigazgatási Döntvénytár. július 15. Negyedik Könyv: Kötelmi jog. Dr. 2. módosítás margójára. 527-530.és Könyvkiadó Kft. Lajos Ilona – Szolnoki Józsefné dr. Fejezet: Az állam kárfelelőssége Dr. törvényhez Szladits Károly: A magyar magánjog. HVGORAC Lap. Mohácsy Zsuzsanna – dr. második bekezdés Kártérítési perek a bíróságok ellen – Tavaly százmilliárdot követeltek. Kaszainé dr. 4. 2004. Fórum. Népszava. Gellérthegyi István – Dr. Zanathy János: Tájékoztató az Országos Igazságszolgáltatási Tanács részére az Emberi Jogok Európai Bíróságának Magyarországot érintő ítéleteiről. Uttó György: A közigazgatási szervek. Kisbíró. Mecsér Györgyike – dr. Ötödik Rész: Felelősség szerződésen kívül okozott károkért. Leicht Erika: Gondolatok egy Pp. a Fővárosi Bíróság hírlevele. a nyomozó hatóságok és a bíróságok kárfelelőssége 1996-2002. oldal. Magyar Jog. 2003. 10. április 26. Mezei Katalin – dr. Cím: A felelősség egyes esetei. V. Bírósági Közlöny 2004/4. harmadik kötet. Pestovics Ilona – dr. Könyves Béláné – Dr. 8.. Böcskeiné dr. Faiszt Judit – Holakovszkiné dr. 2001/9.

Bevezetés A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.) IM rendelet 6. § j és k) pontja. § (3) bekezdése A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (a továbbiakban: Legfelsőbb Bíróság) Pf. § (1) bekezdése A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. § (1) bekezdés b) pont: A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak azok a perek.. § (1) bekezdése szerint a megyei bírósági végrehajtó a megyei bíróságnál szolgálati viszonyban álló bírósági tisztviselő. számú AB határozat Pp. V. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. b) az a) pont alá eső személy képviselője vagy olyan volt képviselője.) 19. 1938/B/1991. aki a per tárgyát egészen vagy részben a maga részére követeli. évi IV. évi LIII. 39. 2003. § (5) bekezdése. 339/B/1993. a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy. évi XX. törvény (a továbbiakban: Bsz. §-ának (1) és (3) bekezdései írják elő a bíróság jogi tájékoztatási kötelezettségét A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. Gellérthegyi István – Dr. az ügy elintézéséből ki van zárva. a nyomozó hatóságok és a bíróságok kárfelelőssége 1996-2002. § (1) bekezdése kimondja. 21. § (2) bekezdés h) pont Bsz. §-ának (1) bekezdése valamint 7. törvény (a továbbiakban: Pp. törvény (a továbbiakban: Vht. § (1) és (3) bekezdései Dr. Vht. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 45.) 236. hogy az ellene emelt bármely vádat. 20. törvény 57. (VIII. számú AB határozat. § (3) bekezdés.391/1996/16. évi LXVI. illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. 285. 230. 22. évi III. § (1) bekezdés: A végrehajtó a végrehajtói működése körében. és abban mint bíró nem vehet részt: a) a fél. 55. 250. amelyeket a közigazgatási jogkörben eljáró személyek által hivatalos eljárásukban okozott károk megtérítése iránt indítanak. aki az ügyben eljárt. 256. vagy akinek jogaira vagy kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet. 1998. Közigazgatási Döntvénytár.28 1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Budapest. § (2) bekezdés Pp. hogy a Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő. Vht. 1. Pfv. továbbá az.476/1995/5. és mindenkinek joga van ahhoz. X. HVG-ORAC Lapés Könyvkiadó Kft.) 23. BH. törvény (a továbbiakban: Ptk. vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. Uttó György: A közigazgatási szervek.) 349. § (1) bekezdése szerint. 13.

2001. hogy a károkozó előre látja magatartása lehetséges következményeit. 423. BH. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. 580-581. Budapest. 349. 403. törvény 62. 355. a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belüli befejezéséhez való jogának megsértése esetén igényelhető kártérítésre irányuló valamint a Be. 2001. 1941. §-ai szerinti kártalanítási eljárás. 1995. évi XCIII. harmadik kötet. oldal Ptk. 339. A vétőképesség alapja a belátási képesség. 358. §-a Bsz. 236. A felróhatóság tág értelemben az általános gondos eljárási kötelezettséghez köthető. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. gondatlanság) által motivált károkozó magatartáshoz kötődik. hogy a károkozó úgy járt-e el. BH. Legfelsőbb Bíróság Pf. 1. 2. szűk értelemben a még objektíve elhárítható károkért való felelősséget is jelenti – a szerző. § (1) bekezdése Ptk.287/1996/4. §-a Pp. Szladits Károly: A magyar magánjog. §-a Bsz. BH. Kötelmi jog általános része. 1941. Kötelmi jog általános része. 2003. 21. és ezek társadalmi megítélését is ismeri. 526. oldal A vétkesség a károkozó tudatállapota (szándékosság. Budapest.29 c) az a) vagy a b) pont alá eső személynek a (2) bekezdésben megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa 15 16 17 18 19 20 21 d) Az illetékekről szóló 1990. Kártérítés. 2. harmadik kötet. § (3) bekezdésében szabályozott. azaz. negyedik fejezet: 25. ha pedig az nem lehetséges. V. Szladits Károly: A magyar magánjog. – a szerző. § (1) bekezdés: A kárért felelős személy köteles az eredeti állapotot helyreállítani. § (1) bekezdése Bsz. Kártérítés. vagyis. 380. § (1) és (3) bekezdései Ptk.. §. §. A bíróság vétőképes alkalmazottjának bírósági jogkörben tanúsított magatartása a bíróság felelősségét megalapozza. 2. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. 7. A Pp.. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . köteles a károsult vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. vagy a károsult azt alapos okból nem kívánja. negyedik fejezet: 25. § BH. a feleknek a jogviták elbírálásához. 9. § (1) bekezdés g) pontja értelmében Bsz.

§ (1) bekezdés: Államigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget csak akkor lehet megállapítani. Legfelsőbb Bíróság Pf. illetőleg a károsult a kár elhárítására alkalmas rendes jogorvoslati lehetőségeket igénybe vette.924/2001. Ptk.287/1996/4. BH. Legfelsőbb Bíróság Pf.256/2001/6.. 207 – 211. V. 417. 23. V. 24. 32.904/1997/7. 24. Legfelsőbb Bíróság Pf. számú állásfoglalás Legfelesőbb Bíróság Pf.. Pp. 22. Bsz. BH. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . BH. V. 1993. V. 1982. 1986. ideértve azt is. 1993. PK. ha a kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható.328/2001/5.218/1998/5.. 311.. III. 20. X. 1. V. 21.048/1996/4.196/2001/13. 21. 20. 1992. 25. 140. §-ai Legfelsőbb Bíróság Pf.025/1996/3. V.692/1999/7. 1996.. 270. Ptk. V. 271. III.430/1986.940/1998/3. ha jogszabály másként nem rendelkezik. Legfelsőbb Bíróság Pf. Legfelsőbb Bíróság Pf. 362.835/1997/5. § (2) bekezdés Legfelsőbb Bíróság Pfv. őt a kizárást megtagadó határozatban pénzbírsággal (120.. §) lehet sújtani. 23.. Legfelsőbb Bíróság Pf. 23.625/2001/2.648/2000/3.558/1992. 7. Legfelsőbb Bíróság Pf. Legfelsőbb Bíróság Pf. 42. 2003. ha a bíróság valamely ügyben hatáskörét vagy ennek hiányát állapítja meg. Legfelsőbb Bíróság Pf. 349. 349. III. § (1) bekezdés. 1996. § (3) bekezdés: Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a bírósági és ügyészségi jogkörben okozott kárért való felelősségre is. Legfelsőbb Bíróság Pf. 25. 22. Legfelsőbb Bíróság Pf. vagy ugyanabban a perben ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz. 152. V. BH. Legfelsőbb Bíróság Pf. 21. Legfelsőbb Bíróság Pf. V. 20. BH. 21.. BH. X. §: A bíróság határozata mindenkire kötelező. Pp. 103. Legfelsőbb Bíróság Pf. BH.102/1987/3.. 20. Legfelsőbb Bíróság Pfv. V. IX. V.30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 BH. 25. V. Ha a fél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést.292/1996/3.

§-án és felróhatóságon alapul. Legfelsőbb Bíróság Pf.287/1996/4. 25.904/1997/7. IX. V.185/2001/8. 150. V. harmadik kötet. évi XIX. V.904/1997/7. Legfelsőbb Bíróság Pf.751/2001/4. V. A kártalanítás nem teremt önmagában jogalapot a Ptk. V. 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 .350/1992.) AB határozat Be.940/1998/3.560/2001/4. Legfelsőbb Bíróság Pf.31 54 55 56 57 58 59 60 61 Be. Legfelsőbb Bíróság Pf. oldal Legfelsőbb Bíróság Pf. negyedik fejezet: 25. 24. § (2) bekezdés A büntetőeljárásról szóló 1998. 170. Cím: A felelősség egyes esetei. Kártérítés. V. V. Legfelsőbb Bíróság Pf. 584. 66/1991. 424. 20. BH. § (4) bekezdés BH. 582.) AB határozat Legfelsőbb Bíróság Pf. BH.) 580-581. V. 25. Legfelsőbb Bíróság Pf. (IV. 21. 21. 1941.637/1999/8. A kártalanítási eljárás objektív tényeken és a Be. V. Negyedik Könyv: Kötelmi jog. § (1) bekezdés 23/1995. 584. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata. Legfelsőbb Bíróság Pf. 24. 25. §-a szerinti kártérítésre.. 1996.265/1995/2. 24.048/1996/4. V. 584. törvény (a továbbiakban: Be. 1991. 21. 202. 5. A kártérítési eljárás viszont a Ptk. Legfelsőbb Bíróság Pf. 360-361. 10.. IV. (XII. V. 349. 23. § Be. 23. 23. 22. Kötelmi jog általános része. V. §. BH1993.206/2001/11. Legfelsőbb Bíróság Pf. §-ai Be. Legfelsőbb Bíróság Pf. Fejezet: Az állam felelőssége Szladits Károly: A magyar magánjog. Ötödik Rész: Felelősség szerződésen kívül okozott károkért. Legfelsőbb Bíróság Pf.. V. 24. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája.236/2001/8.692/1999/7. szabályain alapul. Budapest. 349. Legfelsőbb Bíróság Pf.. 1996.

kikényszeríthető joga van kártalanításra. illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni. Cikke (a továbbiakban: Római Egyezmény) kimondja. Legfelsőbb Bíróság Pf. módosítás margójára. Böcskeiné dr. ötödik bekezdés Pp. 25. V. V. IX. Legfelsőbb Bíróság Pf.410/2001/10. Az ügyvédekről szóló 1998. 22.. hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. V. Legfelsőbb Bíróság Pf. hogy Mindenkinek joga van arra. 1999. Rómában. §-a Legfelsőbb Bíróság Pf. 25.498/1994/3. Leicht Erika: Gondolatok egy Pp. aki törvénytelen fogva tartás áldozata volt.742/2001/7. 458.498/1994/3. BH. 2001/9. törvény 32. törvény 6. amely abból származott. Legfelsőbb Bíróság Pf. Legfelsőbb Bíróság Pf.016/1998/3.904/1997/7. oldal. évi XXXI. Dr. V.025/1996/3.2) IM rendelet 3. 24. ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem volt felróható. 26. évi XI.292/1996/3.079/2001/4.535/2001/15. Az 1976. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003.513/1999/7. Fórum. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . tvr-rel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (a továbbiakban: PPJNE) 9. Magyar Jog. 22. 24. Legfelsőbb Bíróság Pf. § Legfelsőbb Bíróság Pf. 22. Legfelsőbb Bíróság Pf..218/1998/5. Legfelsőbb Bíróság Pf.745/1999/4. Pontja: annak a személynek. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét. 20. november 4én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993.410/2001/10. 25. Cikkének 5.. Könyves Béláné – Dr. § (3) bekezdésének harmadik mondata: A kártérítés megállapítását nem zárja ki. 26. IX. 20. V. V. V. 24. A károsult a kár elhárítása. évi 8. hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja.285/1996/3. 21. 2. V.32 78 79 80 81 82 83 Legfelsőbb Bíróság Pf. Legfelsőbb Bíróság Pf. ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló. IX. V. V. Legfelsőbb Bíróság Pf. Legfelsőbb Bíróság Pf. 22. 527. (VII. szám. és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában (…). 23. 1950. V. V. V. Legfelsőbb Bíróság Pf. Legfelsőbb Bíróság Pf.376/2001/5.

Bírósági Közlöny 2004/4. Kisbíró. Zanathy János: Tájékoztató az Országos Igazságszolgáltatási Tanács részére az Emberi Jogok Európai Bíróságának Magyarországot érintő ítéleteiről. 2004. március 25. második bekezdés 100 101 102 . Negyedik Könyv: Kötelmi jog. számában Dr.33 99 Pp. oldal Kerületi bírósági vezetői értekezlet 2004. 10. a Fővárosi Bíróság hírlevele. § (2) bekezdés második mondata. oldal. Fejezet: Az állam felelőssége. áprilisi szám. 2.. 2. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája. Ötödik Rész: Felelősség szerződésen kívül okozott károkért. Cím: A felelősség egyes esetei. V. Megjelent a Magyar Közlöny 2002/15/II. szám. 12-17.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->