P. 1
Verstani alapismeretek

Verstani alapismeretek

|Views: 252|Likes:
Published by Zsolt Ka

More info:

Published by: Zsolt Ka on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

VERSTANI ALAPISMERETEK

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁMÁRA

A versritmus A ritmus összemérhető egységek szabályos váltakozása. Mind a természetben (tengervíz hullámzása, csillagok járása, szívdobogás), mind az emberi tevékenységben (járás, beszéd, munka) ott rejlik a ritmikusság esélye. A művészetben is otthonos a ritmus (zene, tánc, ének, költészet stb.), de a túlzott szabályozottság monotóniája egyhangúsága - ellen a művészet több-kevesebb mértékben változatokat biztosít. A művészi ritmust szabályozott változatosság jellemzi. A nyelvi ritmusok (beszédritmus, prózaritmus) egyike a versritmus. Gazdag jelentésű szó, hiszen magába öleli a versdallamot is, a rímet is, figyelmes a hangzás minden rétegére. Ezen belül általában mértéket (metrumot) is alkalmaz. A mért szótagok alapján három mértékes verselési rendszert ismer a magyar nyelvű költészet, ezek a hangsúlyos-ütemező, az időmértékes-verslábazó és a szimultán verselés (ebben egyidejű ütemezés és verslábazás érvényesül). Ezek kötött verselési rendszereink. Versmérték nélkül érvényes még egy verselési rendszer, a szabadvers, amely a mértékes-kötött versektől eltér, versritmusa azonban elhatárolja a beszédritmus igen laza kötelmeitől. A verstan a verselési rendszerekkel foglalkozó tudomány, általános iskolában ezek alapelemeivel ismerkedünk. A versmértéktől független ritmikai tényezők köréből - gyakori és élénk hatású szerepük miatt - a rímek nyernek kiemelt figyelmet. A versritmus mindig a hangzó vers ritmusa! Ha olvassuk a verset, ritmusát belső hallásunk hangzó ritmusként érzékeli.

A hangsúlyos verselés Tüzesen / süt le a // nyári nap / sugára 6/6, 3/3//3/3 Az ég tete-/-jéről // a juhász-/ bojtárra. /6, 4/2//3/3 Fölösleges / dolog // sütnie oly / nagyon, /6, 4/2//4/2 A juhásznak / úgyis // nagy melege / vagyon. 6/6 4/2//4/2 (Petőfi Sándor: János vitéz, első versszak) Valamennyi sor 12 szótagú, ez a mű összesen 1480 sorára végig jellemző. A János vitéz verselése szótagszámtartó. - A sorok közepén, a 6. szótag után természetes nyelvi hangzás esetén szünet (pauza) tagolja ketté a sorokat, amelyekben a ritmikai mérték tehát felezó. Rövidebb szünet a félsorokban is. mutatkozik, vagy a negyedik szótag után, vagy középen, a harmadik szótag után. A sorok mellett az ismétlődő 6/6 a felező tizenkettest írja le, a változatos leírás a félsorok tagolódását mutatja. A felező tizenkettes tehát négyütemű. A szabályos felezést főmetszet biztosítja, a hatszótagú félsorokat mellékmetszetek tagolják. Ebben változatosság jelentkezik: a ritmus épségét a félsorok /2-es, /3-as kötetlen váltogatása nem fenyegeti. Az állandóság (6/6) keretén belül tehát a ritmikai mérték változatosságot is tűr (4/2, 3/3). A négysoros versszakokban itt minden sorpár rímel, hiszen a sorvégi magánhangzók is, mássalhangzók is azonosak, teljes- vagy tisztarímek ezek. Ha a magánhangzók azonosak a rímben, a mássalhangzók pedig csupán valamely nyelvi szempontból hasonlók, akkor asszonánc-rímről beszélünk. Az ütem a hangsúlyos verselés mértékegysége, általában 1-5 szótag méretű, ritkán 6 szótagú. Élhangsúlyos magyar nyelvünkben az ütem első szótagja hangsúlyos, ehhez mérve az ütem többi szótagja hangsúlytalan. A hangsúlyos-hangsúlytalan szótagrend miatt a hangsúlyos - ütemező - versmérték mindig ereszkedő lejtésű. A hangsúlyos-ütemező verselés jellemzi valamennyi népköltői alkotásunkat, de sok-sok műköltői alkotást is, mint például Petőfi János vitézét. Milyen is tehát a János vitéz verselése? Válasz: párrímű felező tizenkettes. (Ebben benne rejlik külön utalás nélkül is, hogy négyütemű, hiszen a hat szótagú félsorok a nagy szótagszám miatt 4/2-re vagy 3/3-ra tagolódnak; az is, hogy szótagszámtartó a verselés, minden sor 12 szótagú; az is, hogy a felezést főmetszet biztosítja.) Weöres Sándor négy sornyi verse:

Tekereg a / szél, 4/1 Csavarog a / szél, 4/l Didereg az / eper-ág, 4/3 Mit üzen a / tél? 4/1 Három sor (első-második és negyedik) kétütemű ötös. Egy sor (a harmadik) kétütemű hetes. Az ütemek száma és a sor szótagszáma alapján neveztük meg a versmértéket ebben a hangsúlyos-ütemező verselésű kis költeményben. Az ötszótagú sorokban szinte ütemvégletek találkoznak, hiszen a legkisebb szótagszámú ütem e sorok második üteme, a sorok első üteme pedig csaknem a legnagyobb szótagszámú (4), - hiszen 5 és 6 szótagú ütemek ritkán fordulnak elő. Közvetlen tanulság, hogy a nagyobb szótagszámú ütem megelőzi a kisebb szótagszámút, ez a harmadik sorra is igaz, általános törvényszerűség a hangsúlyos verselésben, a sorok vagy felezőek, vagy a több szótagszámú ütem megelőzi a kevesebb szótagszámút. Ugyanakkor nyelvi tény, hogy minden sor 2-3-4 ütemét, minden ütemét nagyjából azonos idő alatt ejtjük ki, ezt nevezzük ütemegyenlőségi törvénynek. Ebből következik, hogy a nagyobb szótagszámú ütemet gyorsabban, a kevesebb szótagszámút lassabban mondjuk ki. Az idézett versben a költő mindezt azzal is fokozza, hogy a 4 szótagú ütem minden szótagja rövid: rövid magánhangzót csupán egy mássalhangzó követ. Az egy szótagú ütemek magánhangzója itt hosszú. A János vitézben a sorvégi rím párrím (aabb), most elemzett versünkben bokorrím (aaa) egy idegen rímmel (x): aaxa. Weöres Sándor híres verse a Bóbita (A tündér). Mit tudnánk mondani verseléséről a fentiek alapján? Bóbita, / Bóbita / táncol, 3/3/2 körben az / angyalok / ülnek, béka-hadak / fuvoláznak, 4/4 sáska-hadak / hegedülnek. 3/3/2 4/4

Háromütemű és kétütemű nyolcasokból áll a vers, szótagszámtartó, félrímes (xaxa). Egyelőre ennyi nyilvánvaló, de még később többször is idézni fogjuk ezt a különleges költeményt, verselése miatt... Megjegyezzük, hogy a kétütemű nyolcast a hangsúlyos verselésben felező nyolcasnak nevezzük. Petőfi Sándor Nemzeti dal című versében a sorok nagy többsége felező nyolcas. Minden versszak nyolc sorból áll. Az első négy sor ezekben párrímes felező nyolcas általában, a másik négy sor félrímes 8-3-8-3 szótagú sorkapcsolat, a nyolcasok itt is feleznek. A három szótagú sorok beszövése a nyolc szótagúak közé kiemeli az esküszünk ismétléssel is fokozott erejét.

A hangsúlyos verselés
(összefoglalás) A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok rendezett váltogatására épül. Mértékegysége az ütem, ennek mindig első szótagja a hangsúlyos. Rendszerint 1-4 szótagból áll, ritkábban 5-6 szótag is lehet. A magyar hangsúlyos verselés ütemező verselés. E verselés mindig ereszkedő lejtésű. A verssorok rendszerint 2-3-4 ütemből állnak, vannak azonban egy ütemet jelző sorok is. Öt vagy több ütemből álló sorok a lírai költészetben aligha találhatók. A több szótagból álló ütem a verssorban rendszerint megelőzi a kevesebb szótagból álló ütemet (szótagszámcsökkenés). Az ütemeket nagyjából azonos idő alatt mondjuk ki, a több szótagból álló ütemet tehát gyorsabban, a kevesebből állót lassabban (ütemegyenlőségi törvény.) A főmetszet tartósabb tagoló szünet, a mellékmetszet rövidebb idejű szünet. Főmetszet igen ritkán metsz szót, mellékmetszet gyakrabban. (A Nemzeti dal 36 sora nyolc szótagú. A metszet csak a 26. és a 43. sorban metszi a szót!) Hangsúlyos (ütemező) verselésünkben rendszerint megtalálható a rímelés. Végrímnek nevezzük a sorvégi rímet, ez vagy tiszta rím vagy asszonánc. A szavak kezdő hangjának összecsengése is rímváltozat, neve: alliteráció (betűrím)(Hí a haza). Főbb végrímváltozatok: bokorrím (aaaa), párrím (aabb), félrím (xaxa,axax),keresztrím (abab), ölelkező rím (abba) és idegen rím. - Beszélhetünk ragrímről (ülnek-hegedülnek), önrímről is (szél-szél). A hangsúlyos verselésű sorok megnevezése a mérték szerint: a sor ütemeinek száma + a sor szótagjainak száma, például: három ütemű kilences = a sorban 3 ütem és kilenc szótag szerepel, mint az alábbi példákban: Érik a / ropogós / cseresznye 3/3/3 népdal

Hírük mégis / elfelejtve / már. 4/4/1 Petőfi: Voltak

sokkal

A leírás pontosabb a megnevezésnél, szótagszámokkal jelzi az ütemeket, e számok között láthatók a metszetjelek.

Az időmértékes verselés Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; - u u/ - - / - // u u / - - / - u u /- Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! - - / - u u / - // - u u / - u u / (Kölcsey Ferenc: Huszt) E híres költemény verselése időmértékes, verstani elemzését tehát a szótagok időtartamának megkülönböztetésével kezdjük, a szótagok alatt vízszintes vonalkával ( - ) a szótag hosszúságát, félkarikával ( u ) rövidségét jelöljük. Rövid a szótag, ha magánhangzója rövid s utána legfeljebb egy mássalhangzó található. Minden más szótag hosszú. Az a névelő hol rövid, hol hosszú, ezt csak a részletes elemzés dönti el. Elemzés során a verssort mindig nyelvi egésznek tekintjük. Példák a fenti két sorból: jövendővel komolyan vess e nyolc szótag közül rövid csupán három (jö-, ko-mo-), mivel a rövid magánhangzó után egyetlen rövid mássalhangzó szerepel. A többi szótag hosszú. A -dő- hosszú szótag, mert magánhangzója hosszú, a -vel is hosszú, mert a szó után a komolyan szó k mássalhangzója következik, a vess eleve hosszú szótag, hiszen rövid magánhangzóját hosszú mássalhangzó követi (ss). - Időmértékes verselésben a verssorok utolsó szótagját úgy kezeljük, mint az a névelőt, hol hosszú (-), hol rövid (u). A részletes elemzés ilyen szótagokról is mindig dönt, egy szótag vagy hosszú, vagy rövid a hangzó versben. Egy hosszú szótag ejtési ideje általában két rövid szótag kiejtési idejével azonos. A szótagok időbeli jellemzését az időmértékes verselés mértékegységeinek, a verslábaknak az elhatárolása követi egyetlen dőlt ( / ) vonalkával. A költői gyakorlatban rendszerint 8-9 versláb fordul elő. Ezeket lejtés is jellemzi: emelkedő, ereszkedő, vagy közömbös a lejtés. Ha rövid szótag után hosszú szótag következik, akkor emelkedő lejtésről beszélünk, ha hosszú szótag után szerepel a rövid, akkor ereszkedő a lejtés. A gyakoribb verslábak: uu - u - u u u - u u - u u u u u - szótagú, neve: pirrichius (ejtsd: pirrikhiusz), lejtése közömbös. szótagú, neve: spondeus (ejtése is), közömbös lejtésű. szótagú, neve: j a m b u s (ejtése is), emelkedő lejtésű. szótagú, neve: trocheus (ejtsd: troheus), lejtése ereszkedő. szótagú, neve: anapesztus (ejtése is), emelkedő lejtésű. szótagú, neve: daktilus (ejtése is), ereszkedő lejtésű. szótagú, neve: choriambus (ejtsd: koriambus), közömbös lejtésű. szótagú, neve: csonka versláb, csonkaláb: ez sor elején nem fordul elő. sor végén azonban gyakori, sor közepén olykor szintén megtalálható . szótagú, neve: ionicus a minore (ejtsd: jonikusz a minore), emelkedő lejtésű, igen ritkán szerepel, a magyar költészetben Csokonai Vitéz Mihály ilyen verslábazással írta Tartózkodó kérelem c. versét.

A Huszt idézett záró soraiban daktilusok ( - u u ) és spondeusok ( - - ) találhatók, a második sorban középen is, sor végén is csonkaláb látható. ereszkedő lejtéssor mindkettő, hiszen az ereszkedő daktilusi versláb határozza meg a sor lejtését. Az időmértékes verselés jellemzője a lejtésegység: emelkedő lejtésű sorban (ilyen a jambusi és az anapesztusi sor) ereszkedő trocheus ritkán, ereszkedő daktilus sohasem lelhető. Ereszkedő lejtésű (trocheusi vagy daktilusi) sorban jambus ritkán, anapesztus sohasem található. A trocheus-jambus többnyire a gyakori choriambus miatt keveredhet, hiszen a choriambus összetett versláb, egy trocheus és egy jambus kapcsolata. A Huszt-idézet első sora hat verslábból áll, csak daktilus és spondeus szerepel, az 5. versláb daktilus, a 6. versláb spondeus. A sor neve: hexameter (így is kell ejteni, nem pedig hexaméternek!). A második sor csupán abban különbözik az előző sortól, a hexametertől, hogy a harmadik és a hatodik versláb csonka. Ennek a sornak a neve: pentameter . (Hexa = hat, penta = öt. A hexameter hat egész versláb, a pentameter négy egész és két fél versláb, időértéke öt egész verslábnak felel meg!) Egy hexameter + egy pentameter olyan sorkapcsolat, amelynek saját neve van: disztichon (ejtsd: disztikhon). Kölcsey 8 soros Huszt-jának verselése disztichon. (Ez görögül két sort jelent.) // : ezzel a jellel a sorok metszetét jelöltük, . az időmértékes sorok metszeteivel azonban később fogunk megismerkedni. Elhull a virág, eliramlik az élet - -/u u -/ uu - /u u-/u (Petőfi: Szeptember végén)

Egy spondeust három anapesztus követ, a sor végén csonkaláb található. Ez a sor anapesztusi tizenkettes. (A lejtéssel rendelkező uralkodó arányú versláb neve után a sor szótagszámát neveztük meg.) Hová merült el szép szemed világa, u - /u - / - - / u - /u - /u (Vörösmarty Mihály: A merengőhöz) Ez a sor jambusi tizenegyes. A verslábak sorrendje: jambus - jambus - spondeus - jambus - jambus - csonkaláb. József Attila: Altató című versének első versszaka: Lehunyja kék szemét az ég, u - /u - / u -/u lehunyja sok szemét a ház, u -/u - / u -/u dunna alatt alszik a rét uu -/- uu aludj el szépen, kis Balázs. u -/- -/- -/ u Valamennyi sor jambusi nyolcas. Az első két sorban csak jambus-lábakat találunk, a harmadik sor két choriambus, a negyedik sorban két jambus között két spondeus van. Vajda János: Nádas tavon című versének utolsó előtti strófája: A levegő meg se lebben, - uu -/ - u /- u Minden alszik... és a lelkem u /- u / - u/- u Ring egy méla sejtelemben: - /- u/- u/- u A sorok trocheusi nyolcasok. Az első sort choriambus nyitja! (Ha a névelőt rövidnek vennénk, akkor pirrichius kezdene, utána jambus, ami az ereszkedő, trocheusi versben ellene szólna az ereszkedő lejtésnek!). A sorvégeket a trocheusok miatt rövid szótaggal jelöljük. A sorjázó trocheusi lábazást az említett choriambus mellett csupán a negyedik sor indító spondeusa variálja. A lejtő verslábak alapján beszélünk emelkedő lejtésű verselésről, ez vagy jambusi, vagy anapesztusi; ereszkedő lejtésű verselésről, ami vagy trocheusi, vagy daktilusi. Az időmértékes verselés ógörög eredetű, az európai nyelvekbe általában a latin nyelv közvetítésével jutott el, hozzánk is. Nyelvünk szerencsés, kivételes adottsága, hogy hosszú és rövid szótagokat szinte ugyanolyan könnyedséggel képes váltogatni, mint a görög nyelv. - Az időmértékes, verslábazó verselés magyar nyelvű kezdeményezője Sylvester János, aki remek disztichonokat írt (1541). Hexameterekben írta honfoglalási eposzát Vörösmarty Mihály (Zalán futása, 1825), Lúdas Matyi-ját Fazekas Mihály (1804). Vörösmarty Mihály a Csongor és Tünde verselésében hatalmas arányokban a trocheusi sorokat alkalmazta, filozófikus részekben, így az Éj monológjában jambusi a verselés, olykor pedig elvétve anapesztusokat írt. A mesedrámát a következő négy sor zárja: Éjfél van, az éj rideg és szomorú, - -/u u - /u u -/ u u Gyászosra hanyatlik az égi ború: - / u u - / u u - /u u Jőj, kedves, örülni az éjbe velem, - / u u -/ u u - / u u Ébren maga van csak az egy szerelem. - -/u u -/ u u -/ u u Anapesztusi tizenegyesek e sorok, sorkezdő spondeust három anapesztus követ mind a négy sorban (1830). Petőfi Sándor Az apostol című nagy művében változatos szótagszámú sorokat érvényesít, jambusi verslábazással (1848). Katona József Bánk bán, Madách Imre Az ember tragédiája című drámája jambusi sorokból áll, miként sok antik görög dráma, például az Antigoné, vagy Shakespeare drámái, például a Hamlet. Az időmértékes verselés iskolai ismereteket kíván, tehát iskolázottságot tételez fel, vagyis idegen a népköltészettől, ahol eredeti ütemező (hangsúlyos) verseléssel találkozunk csupán. Műköltészetünk azonban híve az időmértékes verselésnek is, főképp a jambusi lábazásúnak. Sok a trocheusi verselésű költemény is, vannak példák az

többnyire 2-3 szótag kapcsolata. Négytagú versláb gyakorta a choriambus. Az időmértékes verselés (összefoglalás) A hosszú és a rövid szótagok rendezett váltogatásán alapul. ritkábban a pirrichius./ u (Vajda János: Húsz év múlva) E sorok szimultán verselésűek. A verselés egy költeményben vagy emelkedő vagy ereszkedő. vagy metszetes sorok. Mivel az időmértékes versek lejtése vagy emelkedő (jambusi). A metszet latin neve: cezúra. u /. Sormegnevezés: A lejtő versláb neve + sorszótagszám (pl. ezt követi a trocheusi. osztályban tanulják az iskolások. Az időmértékes verssorok vagy metszet nélküliek. a Nyári esti dal trocheusi .. igen ritkán a(z) ionicus a minore./u . daktilusok. csonkaláb a neve.-/ u . . alig található példa a daktilusira (a hexametert.u //u /. A lejtést adó jambusi verslábak körében szabályos helyettesítők találhatók csupán (spondeusok. Az időmértékes versek vagy rímtelenek vagy rímesek. A szimultán verselés De néha csöndes éjszakán u -/ u -/ u / /.// ./ u // u / u Múlt ifjuság tündér taván . egyszer felező nyolcassal. A hangsúlyos-ütemező és az időmértékes-verslábazó verselés szerkezeti kapcsolata a szimultán verselés. hogy szimultán. az utolsó láb spondeus. Az idézett sorok jambusi szimultán nyolcasok. Versmegnevezés: időmértékes emelkedő vagy ereszkedő lejtésű.u / u /3 5/3 4/4 5/3 4/4 4/3 4/4 4/3 Trocheusi szimultán verselésű költemény. jambusi nyolcas). akkor bizonyos./ u Hattyúi képed fölmerül. A Húsz év múlva jambusi szimultán verselésű. spondeusok./ u Elálmodozva. Időmértékes verselésünkben gyakorisági sorrend: legtöbb a jambusi. daktilusi soraink száma többnyire a hexameterre-pentameterre-disztichonra szorítkozik. A verslábak a lejtés szerint emelkedők vagy ereszkedők. spondeus a daktilussal csak az első két versláb helyzetében változhat általában). A rímváltozatok megegyez-nek a haragsúlyos verseléssel kapcsolatban tanultakkal.u / . Ha a versláb egy szótagból áll. egyedül u . Nyolcas és hetes szótagszámú sorok váltogatják egymást (egy ilyen sorpár: periódus). Ilyen sor a pentameter (hasonlít a hexameterre.u Csendesedj le kis dalom.//. Ismerünk kötött antik és modern sor.és strófaformákat időmértékes verseléssel.u /.u //. de harmadik és hatodik verslába csonka.//. vagy: verslábszám + lejtő láb neve négyes jambus). Mértékegysége a versláb. Szállj le rám is sátorozva u /. mivel egyidejű verslábazás és ütemezés érvényesül. A költői gyakorlatban általában 8-9 versláb szerepel. Az időmértékes cezúrák három főváltozatát a 7.u Szenderítő nyúgalom. Ha egy költemény verselésére azt mondjuk..// . közöttük antik kötött sorforma a hexameter (hat versláb. pentametert kivéve). ezeket szabadon helyettesíthetik a közömbös lejtésű lábak (igen gyakran a spondeus. előtte kötelezően daktilus az ötödik láb)./.. nem ritkán a choriambus). hogy a vers sorainak nagyobbik felében a sorokban párhuzamosan működik a következetes verslábazás és az ütemezés. Hexameter és pentameter kapcsolata a disztichon. u /.u / u Közbe-közbe szunnyadozva .anapesztikus verselésre. Minden sor nyolc szótagú és két ütemű. egyszer pedig pirrichius). vagy ereszkedő (trocheusi) ezért indokolt a verselés közvetlen megnevezésében már utalni erre. kevés az anapesztusi.. háromszor 5/3 ütemezéssel találkozunk./ u .

/ u //u/ u 4/4 3/3 5/3 3/3 Jambusi felező nyolcas. az 5 szótagú rendületlenül a kevesebb szótagszámú hazádnak szó után következik!). két jambusi felező hatos.// . ütemező és verslábazó sorok).Egy strófa a versből: Még jőni kell.// -u / Kárpát szent bércére. A szimultán ver-selésű költeményekben a sorok többségében egyidejűleg működik a verslábazás és az ütemezés./ -..// .u/u Felvirágozának. középső pirrichius a negyedik sorban.// . bőséggel. u . .// u /. E versekben lehetnek olyan sorok is.u /. így a költemény egészét szimultán jambusi verselésűnek nevezzük./ . u /. . . még jőni fog . régies ejtésű spondeus a második sorban (melly!). de ütemezést hiába keresünk.Megbünhödte már e nép .// ./ . A verslábazás érdekessége a sorvégi choriambus a harmadik sorban.u//. Vörösmarty Mihály Szózat című költeményében (1836) jambusi szimultán verselés érvényesül...// u / .// . mely után .u 4/3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /2 /3 /3 . . Dunának..// -/u Egy jobb kor./ . a sorok többsége azonban szimultán.Őseinket felhozád .u /A multat s jövendőt! ./ ..u /Jó kedvvel. Hasonló a helyzet Kölcsey Ferenc Himnusz című alkotásával. Időmértékes és szimultán verselésű sorok szabad keveredése az egész költemény./. amelyek vagy csak verslábaznak (nem ütemeznek)./ . De mindjárt első sora csupán időmértékes sor./ .u Bal sors akit régen tép./ ./. Az első két versszak: Isten.u // .// u u Százezrek ajakán. ezért e sorok szimultán (verselésű) sorok.u S merre zúgnak habjai .u /. u . egy 5/3-as jambusi nyolcas alkotja a strófát.u / Bendegúznak vére. tehát nem szimultán sor: Hazádnak rendületlenül (jambus-spondeus-jambusjambus a lábazás.. A szimultán verselésű költeményekben három verselési rendszerünk sorváltozatai keveredhetnek (hangsúlyos-ütemező sorok. vagy csak ütemeznek (és nem verslábaznak).// -/ u Buzgó imádság epedez .u /./ .u /Tiszának. .u / . idő-mértékes sorok.u Nyújtsd feléje védő kart./ .u Általad nyert szép hazát ..u Árpád hős magzatjai ./ .u /. de az időmérték itt trocheusi./ u .. ..u /.szimultán verselésű./ .u /./ . .// ..-/ . .u /..-// --/Hozz rá víg esztendőt./ Ha küzd ellenséggel./ u .. áldd meg a magyart .

metszett versláb. sorai alapján a Himnusz trocheusi szimultán verselésű. Az időmértékes sorokban szereplő cezúráknak (metszeteknek) három főbb típusa a következő: a) A harmadik verslábat metszi. . ütemkapcsoló sort teremtve. a pentameter metszete csonkaláb-követő. furcsák./ u -// .Természetes. 15. középen.// -/ u 3/3//4 /5 5/5 3/3 Három jambusi szimultán tízest zár egy jambusi szimultán hatos. . Idézett Ady-versünk harmadik sorában például spondeus e harmadik. A szimultán verselés (összefoglalás) A szimultán verselés a szótagok időmértékes és hangsúlyos nyelvi tényezőit összegzi. Petőfi Sándor költészetének zöme jambusi vagy trocheusi szimultán verselésű. ütemkapcsoló trocheusi szimultaneitást teremtve.E főbb sorváltozatok a szimultán verselésben kötetlenül váltakoznak. c) Ha az ötödik fél versláb csonka. e láb mindig csonka. 16./ u .. egy vers tehát jambusi vagy trocheusi szimultán verselésű. Műköltészetünkben a szimultán verselés aránya meghatározó.. A megnevezésben sz időmérték szerinti lejtést is említsük meg...A trochaizáló verslábazást egy-két jambusi láb lazítja olykor. . metszetkapcsoló sor. A sor jambusi metszet./ . így a sor közös metszetű. ezen belül több a jambusi./. hogy szimultán verselésben a metszetkapcsoló sorokban az első ütem általában 5 szótagú./ .u u Füstösek. második szakasz: Ballagtam éppen a Szajna felé . Változatos ritmikai hatást keltenek a változatos mértékű-verselésű sorok. ezt a két mértéket az időmértékes és hangsúlyos verselés kapcsán tanultak szerint elemezzük./ . tehát az ötödik fél verslábat követi a penthémimerész.és ütemkapcsoló szimultán sor. ezek verselése időmértékes. A hexameter metszete általában lábmetsző penthémimerész (a harmadik verslábat metszi).és ütemkapcsoló szimultán sorról beszélünk./ u . b) Versláb határán az időmértékes metszet neve: dierézis. Vajda János Húsz év múlva című versében e sor: Múlt ifjuság tündér taván a felező nyolcas hangsúlyos metszetét dierézissel kapcsolja össze. szimultán sorban ez is hangsúlyos metszettel kapcsolódik össze. ez a harmadik versláb. sorméretű ez az ötödik és a hatodik sorban.u u S égtek lelkemben kis rőzse-dalok. bíborak. Ez egyúttal hangsúlyos-ütemező metszet is. Ady Endre költeményeinek elsöprő többsége jambusi szimultán verselésű./ . így a hangsúlyos verselésben ritka 5 szótagú ütem igen gyakori a szimultán verselésben. búsak. belesimul a hangsúlyos metszetbe. a metszet utána időmértékesen csonkaláb-követő penthémimerész. A verslábazás és ütemezés egyidejűsége jellemzi./-/uArról..// . ./ . inkább a gazdag spondaizálás feltűnő. Ady Endre: Párisban járt az ősz. Az ütemezés hol a hetes. a nyomatékos kevésbé nyomatékos szótagok rendezett váltogatására épül (általános iskolában ezt még nem elemezzük). Ilyenkor metszet. Az arányok két szakaszban már élénken mutatkoznak. . mint a trocheusi. Ady Endre: A Tisza-parton című versének harmadik sora: A szívem egy nagy harangvirág u . Fazekas Mihály Nyári esti dal-ában versláb határán álló dierézis-metszetek kapcsolódnak hangsúlyos metszetekhez.// u -/ u 5/4 Az ötödik fél versláb csonka. hol a hatos szótagú sorokban erősebb. hogy meghalok. A két ütemet a harmadik sorban az f és a b alliteráció is erősíti. Két jambus vagy trocheus után ez ütemező sormetszetként hat. sorban ütemélményt aligha találunk.// . s tudjuk. u /. a 4..

igen hosszúak is. A ritmust irányíthatják mondattani ismétlődések. v a második-harmadik sorban. strófákat nem jelez. Arany János Tetemre hívás című balladája jambusi-anapusztusi verselésű. máskor ellentét (születés . megszűnnének versek lenni. együgyüek. verslábazás. a föld idegszálai. felsorolás. ezen belül ritmusos belső nyelvi tagolást is jeleznek.és ütemkapcsoló sorok (időmértékesen a cezúra csonkaláb-követő penthémimerész). Mértékes verselést következetes kötöttséggel nem találunk. halmozás. sejtelmesek. mint a bánat. choriambusi befejezéssel. József Attila Mondd. A szabadvers fogalma éppen a kötött verselési mértékek hiányát (vagy rendkívüli lazaságát) jelöli.Az időmértékes verselés főbb metszetei a szimultán verselésben hangsúlyos metszetekhez kapcsolódnak.) József Attila Mikor az uccán átment a kedves című költeménye metszet. A szabadvers Szabadvers-ritmusa van minden olyan versnek. akár a szerelem. miért vagytok oly erősek. az út haza vezet az én hazámba.. A prózai hosszúságú sorok tág nyelvi szakaszai nyugodt.és ütemkapcsoló szimultán verselésű. mértékes verselési nyomok megfigyelése elegendő a minimális elemzéshez. Ütemezés. a szimultán . befejezés: Kérjétek számon életem és megmondom. sorokat ritmikai tagokra bont megszólítás és kérdés. kijelentés stb. kelyhei a magánynak. a záró sor pedig szokatlan jambusi szimultán tizenegyes. A szabadvers minden történelmi korban létezett. A rím a szimultán verselésben is gyakori. műköltészetben is. vérttelenek. amikor sor belsejében szóvég rímel sorvéggel vagy más soron belüli szavakkal). Valamennyi sor mondattani egész. főképp az ellentétek vagy a párhuzamok ismétlődései. verslábazása: spondeus-jambus-anapesztus-choriambus. a ritmus lényegét. a próza és vers közötti átmeneti formáktól a csaknem kötött mértékű alakzatokig terjed a skála.. A mű változó szótagszámú. szótlanok. a jambizálást anapesztusok dúsítják. keresztrímesek: Húsz év múlva. sugallatos h a negyedikben. kérdés. sz a záró sorban). Himnusz. többnyire hosszú sorokat érvényesítő szabadvers. alakzati ismétlődések (felsorolás. elmúltok. rímek. amerre a többiek tartanak s ahogyan váll váll mellett lépkedek.elmúlás). ismétlés. párhuzam. felkiáltás. metszet. az idővel viselősek? Megszülettek. a szimultán verselés főbb sorváltozatai eszerint: ütemkapcsoló sorok (az időmértékes metszet dierézis). sűrűn érvényesül ritmikai ismétlődést biztosító felsorolás. A szabadversnek ez a mértékes befejezése elég gyakori jelenség! (A záró sor ütemezése: 4/3//4. prózától különböző valóságos versritmust azonban érzékelünk. a sorok szótagszáma lehet kötött. Mondattani egész itt minden sor. lépegető ritmikai hatást keltenek. ezek szimultán kapcsolata következetesen nem lehet bennük (hiszen ekkor mértékes versekké minősülnének az alkotások). Általános iskolában a szabadvers felismerése és néhány ritmustényező megnevezése (sorszótagszám-jellemzés. a rímváltozatokat a hangsúlyos verseléssel kapcsolatban tanultak alapján nevezzük meg. létezik a népköltészetben is. Alliterációk sejlenek elő (t. e négy sorban azonban párrímeket mutat. Kassák Lajos: Őszi vándorlás körbe-körbe. Főképp jambusi-choriambusi lábazást elemezhetünk. A rövidebb három záró sor jambusi lábazás felé fordul. Nyári esti dal. (Félrímesek: Párisban járt az Ősz. fokozás stb. a nyelvi-hangzati ismétlődést azonban hordozniuk kell. Szózat. érzem. gyakoriak a gondolatritmus jelei. mit érlel című verse is jambusi szimultán verselésű. ahol hozzám hasonlók foglalnak helyet a tűz körül éjszaka az igazak álmát alusszák nappal egy új világ gerendázatát ácsolják természetük szigorú rendje szerint. mindezt azonban nyomokban.).). A szabadversnek igen sok változata van. lehet rímes (gyakorta él belső rímmel is. metszetkapcsoló sorok (időmértékesen a metszet lábmetsző penthémimerész). (Juhász Ferenc: Virágok hatalma) Az eposzi méretű alkotás négy sorát idéztük. a mértékes verselési rendszerektől sokkal szabadabban. strófikusság. ütemtagolást is. amelyben kötött verselési mértéket nem találunk. Különben prózai szövegekké válnának a versek. Lehet (ritkán) strófikus. lehet változó. a harmadik versláb a sorokban tehát rendre csonkaláb! Jambusi szimultán verselésű Ady Endre Csák Máté földjén című híres verse. ellentét. ki vagyok unszolás nélkül is arra ballagok. de ti virágok. lehetnek a szabadvers sorai rövidek is.

Eredetileg kötött versforma. Metszete időmértékesen dierézis. Miért? Éppen ezekben a sorokban. az igazi versmértéket: ereszkedő (daktilusi) és emelkedő (anapesztusi) két szimultán sorpár alkot négysoros strófát. efe) A VERSRITMUS ELEMZÉSE A KÖZÉPISKOLÁBAN Bevezetés . A hexameterrel kapcsolatos verselési játék ritka a magyar költészetben. A verslábak az első két sorban daktilusok és spondeusok. jogos költői döntés húzódik a háttérben (Himnusz a békéről : könnyüléptü. Harminckét sorból kettő azonban trocheusi (második és negyedik sor). a félrím (xbxb) egyszerű ragrím. az első szakaszban beszél a költő "forgó századokról". stanza = időmértékes sorokból szőtt. általában jambusi időmértékes sorokból. a jambusi és a trocheusi sorok váltakoztatása az idő nagy távlatú forgását jelképezi. tizenegyesek alkotják a strófákat. művészi sokszínűségét. század költői stb. Az első két sorban természetes.2) körben az angyalok ülnek.. a valós. a verselés szimultán. Legtöbbször valamit nyomatékosít vélük a költő. a strófánál kisebb versegység) Balassi-strófa (a Katonaének 5. . 2 x 4 + 2 x 3 sor. terzinarímekkel (Dante!) a három soros strófákban (ded. . miközben a hangzati verselés az ütemezés erejét követve két sort emelkedővé. tartalom és forma összhangjának törvénye szerint. a magyar költészetben ez szokatlan. a második két sorban a nyolcasok megszokottan felezők. Ereszkedő és emelkedő lejtésű sorok egy versen belül ritkán mutatkoznak a magyar költészetben. versében) 1) Bóbita. általában ölelkező rímmel a négysoros szakaszokban (abba./uu-/u /4 ) sáska-hadak hegedülnek. -u u -/uu-/u 4/4 /3/2 3/3/2 Minden sor nyolc szótagú. bccb). A tündér verselésében tehát szakaszonként két hexameteres alakú leoninus felezéssel válik négy sorrá.tudjuk . a szótag időtartama fontos.u u/. ez a két sorba tördelés alapja. szakaszával bemutatva) = 9 sor.Radnóti Miklós Himnusz a békéről című versében jambusi időmértékes és jambusi szimultán tízesek. szonett = minden 14 sorból álló rímes vers. Tánc és természeti zene szimfonikus összhangját a művészi forma egyik nagy eszköze.uu /.). de nem is hibák. a lejtés ereszkedő. rímképlete: a-a-b-c-c-b-d-d-b.) Az utolsó előtti két sorban egyszerű sorvégi ragrímet találunk. tehát négy versszak. itt a harmadik versláb után. A sorvégi rímmel ellátott hexameter-sorpár neve leoninus. e két sor is lehet dierézisnél bontott hexameter.3) béka-hadak fuvoláznak. de ritka három ütemű nyolcast találunk. Ez sem "hiba". verslábazás egyidejű. az első két sor is leírható anapesztikus emelkedő lejtésű lábazással.uu /. Ez teremti meg a két pár küzötti alaki azonosság ellenére a hangzati különbséget. A figyelmes elemzés elé táruló látvány egyúttal a funkcionális verstanra is érzékennyé tehet bennünket: a verselés tényezői szinte nyomon követik Bóbita táncának tündéri változatait. szótagszámképlete: 6-6-7-6-6-7-6-6-7. -u u. találni. rímes. Akárcsak az ingaóra járását követő hasonló megoldás egy teljes versre jellemzően Csokonai Vitéz Mihály híres versében Újesztendei gondolatok). A második két sorban choriambus után anapesztus és csonkaláb következik. különbözik azonban a hangzati verselés.verselés ütemkapcsoló. *** Az időmértékes versekben a helyesírás olykor eltér a szabályostól. két sort ereszkedővé változtat.) *** A verstani ismeretek pótlásául ajánlhatók a következők: periódus = ismétlődő sorkapcsolat (a sornál nagyobb. Ezt mindkettőben az ütemkapcsolás irányítja. amelyek nem ritkák. 3 periódus. nyolc sorból álló strófa (Himnusz. Az első két sor egy sornak véve szabályos hexameter.A mondandót festő verselési "szigorú rend" jele a befejezés! Bóbita tündéri tánca (Különös verselési bravúr Weöres Sándor A tündér c. minden ütem egész versláb. a lejtés emelkedő. versláb határán áll. Vigyáznunk kell tehát a verselési szabálytalanságokra is. A XIX. . Nagy költők alkotásaiban . A hexametert e metszet itt szabályosan felezi. miként a második két sor.formai hibákat sem szoktunk keresgélni..uu /. A nyolc szótagú sorok általában kétüteműek a szimultán verselésen belül is. Ütemezés. A második két sor verslábazása is lehet daktilikus. Bóbita táncol. a verselés maga is sokszínű harmóniává festi. A verselési képlet a sorpárokban azonos. a költemény egyik érdekessége tehát a kettő és a háromütemű nyolcasok keverése.

Mind az ösztönös. Ezt az elemzésben érdekelt tudományok eszközeinek. amelyek az érettségin megkívánhatók. olvasása folyamatos. az ismétlődés. hogy tükrözze az objektív valóság természeti ritmusát. Az egyes művészetek materiális alapjának megfelelően válnak a művészi ritmusok kisebb-nagyobb társadalmi közösségek számára közvetlenné. iskolákban tanítani lehet. ritmusélmény. szolid fejlődését az általános és a középiskolai oktatás biztosítja. A művészi anyag (hangok. a makroszkópikus-mikroszkópikus méretek csupán tudatbeli ismeretek lehetnek. mind a tudatosítás elméleti módszerei lépésről lépésre fejleszthetók. Az ember világot megismerő tevékenysége során mindenütt érzékelhetett ritmikus jelenségeket. szinte osztályonként megkívánható szintjére. más ritmikus formákba vagy éppen aritmikus formákba változhat át. vizek hullámzásában. szerkezeteiben. miként maguk sem pótolhatnak más tudományos elemzési módszereket. A verstant a koncentrikus tudományoknak megfelelően kell úgy tanítanunk. hogy már az elemi ismeretek is maradéktalanul tényeket tükrözzenek. az ösztönös ritmusérzék mellett a művelt ritmustudatot is megköveteli. amelyek a verselemzés-versértés elmélyítését segíthetik. Az emberi ritmusélmény földi arányú. mégis úgy látszik. a versritmus elemzésének tudományára. A ritmus. A csillagok mozgásában. anyaghalmazok pulzációjában. amelyekben a harmonikus rend esztétikai-szerkezeti norma. c/ A ritmus sorozatosan ismétlődő rendezettség térben és időben. így a társadalmi tudat általános. az ár-apály jelenségében. amelyek az emberen kívüli világban teljességgel ismeretlenek. hogy a művészi alkotások maradéktalan befogadása a művekben munkáló ritmus iránti fogékonyságot is föltételezi. . A ritmikusság elemi ismérve a sorozatosság. noha ez alkalmi. érvényük a társadalmi gyakorlatban alakul ki. hegyekvölgyek. Tantervek. a versértés iskolánként. A nyelvi ritmus ösztönösen leginkább az egy nyelvet beszélő nemzeti társadalmi közösségeken belül válhat élménnyé. 2. A ritmus jelentésköre tehát kibővült. mozdulatok. A művészi ritmusok alapja a természeti ritmus. E komplexitás teszi képessé az embert arra. Földön egyaránt mutatkozhat a perc töredékében is. A földi élet arányain belüli ritmikai jelenségek iránti ritmusérzettel feltehetően nem csak az ember rendelkezik. s amelyeket az időben örök életűeknek vél. amit ebbő1 az egyes osztályokban. Ez kozmikus méretekben évmilliárdokat is jelenthet. amelyben a ritmuselemzés érdektelen volna. hogy az ember éppen azon művészi alkotásaiban érvényesíti legnyíltabban és leginkább tudatosan a ritmus változatos formáit. Az idő és a tér túl nagy vagy túl kicsiny szakaszaiban érvényesülő ritmikus jelenségek a földi életben csupán az emberi tudat számára érzékelhetők. hogy állapot és mozgás a térben és az időben egyetemesen képes a ritmikusságra. Az alkotó ember ritmustudata különösen a művészetekben eleven. Természetesnek látszik tehát az a tény. az emberi cselekvésben és alkotásban egyaránt. módszereinek elvi és gyakorlati megismerése. mondása. Fokról-fokra kell kialakítanunk azokat a verstani ismereteket. A közvetlen versélmény gazdagodik a tudatosítás révén. Részben a logikus elvonatkoztatás. b/ A ritmus összemérhető egységek szabályos váltakozása. napszakok váltakozásában. vonalak. A költemény tartalmi-formai egészének érzelmi-értelmi befogadása a verselemzés sikerétól függ. E tanulmány elsőrendű törekvése azon verstaní ismeretek összefoglalása. tankönyvek alapján tanári feladat meghatározni azt. dombok-lankák látványában. a verstanra vonatkozóan is. . a rendezettség. csupán a művelt ritmustudat által megközelíthetővé. Egyértelmű tehát. ép érzékek. A ritmus .Versek hallgatása. illetve alkosson olyan ritmusformákat. A dialektikus változás jegyében a mozgás révén minden ritmikus alakzat időleges. Az ember önmegörökítő törekvéseiben leginkább művészi alkotásokkal véli legyőzhetőnek az időt. A ritmus tér. Ógörög eredetű főnév (rhüthmosz) bármilyen rendezett állapot vagy meghatározható irányú mozgás megnevezésére. elsajátítása biztosíthatja. a térben és időben mozgó. színek. Ezen általános jegyek alapján idézünk az oktatásban is célszerűen tanítható három definíciót a ritmusra: a/ A ritmus rend az időben és a térben. ösztönösen érezhetővé. matéria-változatok) kompozíciós törvényei is kisebb-nagyobb társadalmi közösségek sajátosságait követik. A legfejlettebb élőlényektől talán még a ritmusélmény sem idegen. Ritmusérzék. Minden emberi alkotás szerkezeti rendre és szerkezeti stabilitásra törekszik. Nem ismerünk olyan művészetet. vagy éppen távolibbá. A verstani ismeretek a verselemzésben mással nem pótolhatók. A ritmustudat azonban csupán az ember sajátja. ritmustudat külön-külön is. valamely ritmikus jelenség létezési ideje azonos struktúrája időbeliségével. A versélmény tudatosítása már az óvodában megkezdődik. a szívdobogásban. részben az érzékelést kitágító eszközök alkotására való képesség révén. minden alkotó emberi tevékenységben fellelhető tehát a ritmikusság rejtőzködőbb vagy éppen nyílt formája. A szerkezeti rendezettség egyetemes alaptulajdonsága a ritmusosság. de kozmoszban. együttesen is jellemezheti az ember ritmus iránti fogékonyságát. a földi évszakok. időleges kapcsolataiban. Bár az objektív valóságnak nem minden jelensége ritmusos.A metrum.és időbeli rendezett struktúra. E fokozatosság érvényes a verselemzés egyik tényezőjének. értékes részévé avatja. éppen a nyelvi ritmus nyelvek szerinti speciális . változó anyag külső és belső.Verselési rendszereink I. csendes kísérője életünknek.

A létező zavarok nagyobbik részét tulajdonítjuk társadalmi összhatásoknak. Valamennyi tényező működése mérhető a szótagokon. ez pedig a nyomaték. amelyhez az iskolában csupán az ének-zene ritmustana társul. megvalósítani is az időmértékes jellegű ritmust. hogy a versritmus iskolai oktatása a művészi ritmus iskolai reprezentánsa. a kétségtelenül létező rossz ritmusérzék ritkán botfülűség. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A nyelvi ritmus említett három rétegének ritmikai jellemzőit a sajátos törvényszerűségek miatt külön-külön kell rendszerezni. A versritmus a hangzó vers többtényezős nyomatékrendű időbeli tagolódása.A verstan is közügy. az iskolában is. az iskolai oktatás számára is kezelhetően. A jó nyelvi ritmusérzék általánosabb. A helyes magyar beszéd mai gondjai mellett a helyes. hogy kivételesen ráutalt a befogadó szubjektumára. A verstan a versritmus tudománya. a költészet nemzeti és egyetemes alkotásainak minél teljesebb befogadása érdekében. Ennek megfelelően idézzük a versritmus azon definícióját. a műelemző gyakorlatban esztétikailag kamatoztatható. A hangakusztikai elemzés is. Alapjainak elsajátítatása az iskolában többek között azért is szélesebb érdekű a költészetélmény gazdagításánál. mert a nyelvnek. a verstan mélyhagyományú tudomány. akkor belső hallásunk teszi érzékelhetővé ritmusát. A szótagok hangsúlymértéke mellett a szótagok időtartama is ritmikai fontosságú. iskolai oktatásunkban a tudományos állapotoknak megfelelően csenevész. ha a szótagokig hatolóan rendezett. amely ugyan bonyolultabb. a nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. a rím) és a verslejtés vagy versdallam. mint a művészi nyelvi alkotásokban. akkor a szótagminősítő ritmikai tényezőkből csupán egynek a hatását emeltük ki. A művészi nyelvi ritmus. . A versritmus tényezőiből a versdallamot az iskolai oktatás ma még joggal mellőzi. művelt magyar ritmusérzék gondjait is szemmel kell tartanunk. komponensei szerint részleteíben is tanulmányozható. E tényezők együttesen emelnek ki vagy halkítanak el szótagokat. közöttük az iskolai oktatásnak. amely esztétikai élményt ad. Más-más törvényszerűségei figyelhetők meg természetesen a beszédritmusnak. nyelvészeti fogalmakkal.összetevői miatt. amely pedig áthatja költészetünket. . vagy azt. Egyenesen következik mindebből. miként a világ számos nemzeti nyelvű költészetét. Amikor azt mondjuk például egy szótagra. A magyar nyelvű verselésre érvényes meghatározást kell keresnünk. A tényezők: a szótag hangsúlymértéke. hogy a versdallam a többi ritmikai tényezőhöz hasonlóan egyértelmű és objektív az alkotó szempontjából. A versritmus tana. A nyelvi ritmus a hangzó nyelvi elemeket rendezi. Létére azonban érdemes utalni. a hangzás egészében mindig nyelvi tényezők komplexuma. a hangakusztikai tényezők (zöngés-zöngétlen. A beszéd..és a prózaritmus tudományos vizsgálata még napjainkban is kezdetlegesnek mondható. mégis vállalnunk kell. a beszédritmus és a prózaritmus tanulmányozása nem tartozik szorosan a tárgyköréhez. tény azonban. hogy hangsúlyos.. Tudományosan nehezen írható le. A verslejtés vagy versdallam ritmikai tényezőjének elemzésével azonban még a verstan tudománya sem birkózott meg. A magyar anyanyelvű ember szinte ösztönösen képes például a hangsúlyosan ütemező ritmus érzékelésére. a művészi prózaritmusnak és a versritmusnak. Nem igen kell bizonygatnunk a tanárok számára. hogy teljes versritmus-elemzést napjainkban még nem tudunk adni. egészen a szavalóművészetig. . időtartama. a lírai teljesség esztétikumából sugárzik. tehát a leginkább kötött verselés ritmusának elemzésére is alkalmazható. Ha a négy tényező alapján egyezerre minősítjük a szótagokat. egyezményesen megoldott. Az iskolai versmondás ritmikai hibái téves-hiányos verstani ismeretekkel éppen úgy “indokolhatók”. mint a ritmusra adott bármelyik meghatározás. A szótagok hangsúlyos és időbeli mérése a magyar nyelvben tudományosan. közvetett eszközök által. a nyomaték fogalma nélkül a szimultán vers ritmikai elemzése eredménytelen volna. mint az egyik alapvető nemzeti tényezőnek jelenleg egyetlen tudományos szintű ritmikai közelítését jelenti. A beszéd. Ennél is kötöttebb. Ez ugyanis a vers nyelvi anyagában jelöletlen. de művelt ritmustudat nélkül képtelen érzékelni is. Függ attól. Emellett folyvást működő ritmikai tényező a hangok akusztikai rendje és a versre jellemző hanglejtés vagy versdallam. hogy rövid. hogy napjainkban e téren aggasztó jelenségekkel találkozhatunk. magas-mély stb. mint a nyelvi ritmus három meghatározó rétegének.” A versritmus nyelvi hangzástényezők sorozatosan ismétlődő rendezettsége. hogy a mindenkori vershallóversmondó az adott pillanatban miként érzékeli-értelmezi a vers tartalmi és hangulati mélységeit. a mindennapi beszédben éppúgy. maradandó elméleti felismerések birtokosa. mint a ritmus iránti közönnyel. A magyar versritmus alapja a több tényező alapján mért szótagok nyomatékkülönbsége. A magyar nyelvi ritmus. Az egy anyanyelvet értők társadalmi közösségében általában ugyanazt halljuk ritmikailag is. így a magyar versritmus is hangzó ritmus. akkor a hangsúly-időtartam-hangzósságdallam tekintetében hagyományos fogalmaink mellé fel kell vennünk egy újat.és a prózaritmushoz mérve a versritmus a leginkább kötött. A versritmus megközelítő elemzésére azonban a három alaptényező révén indokoltan vállalkozhatunk. Mint majd látni fogjuk. miközben frissen őrzi meg az érzékeket a majdan kiteljesedő nyelvi ritmustan számára. hiszen a nyelvi készség zavarával egyenértékű. időbeli tagolódása. A versritmus tehát összetett. A különbségek elsőrendűen a kötöttségek mértékében jelentkeznek. Egyértelmű a tanulság: a ritmustudat művelése a versritmus hiteles felismeréséhez elengedhetetlen. 4. különösen a versritmus azonban rendelkezik olyan összetevőkkel is. Verstani munkánkban a ritmussal kapcsolatos fogalmak sorát a versritmus zárja. mint a zenei. Ha olvassuk a verset. Mindez tovább gyűrűzik a nyelvi ritmusérzék társadalmi méreteiben. amelyek nemzetek felettiek. Feltételezhető.

hogy az egyetemes költészet általunk nem említett nyelvi tényezők nyomán más elvekre épülő metrikai rendszereket is alkotott. Mindkét tényező maradhat háttérben is. hangsúlyát mérlegeli. Verstani kutatása a XX. A verset a prózától a sorképzés választja el. hiszen a versritmus említett négy alaptényezőjéből az akusztikai és a lejtésbeli is nyerhet előnyt. Nevezhetjük ütemezőnek is. szótagjaié hét. Az utóbbiak neve szabadvers. A távoli hatások példái kivételesek. de már kevésbé magyarosnak vagy nemzetinek. a hangsúlyos szótagot tekintve metrikailag "hosszúnak". az előbbieké metrikus vers. Természetes az is. ez jellemzi teljes népköltészetünket. 2. Időmértékes verselés.II. Tudatosítandó sajátossága nyelvünknek. A szótagok időmértékes jellemzésében nálunk mindig érdemes a hangsúly mértékét is figyelembe venni. hogy a sorban időmértékes metrika működik. hiszen a verstan ezek kutatásában jutott a legtöbbre. Szimultán verselés. a hangsúlyosé és az időmértékesé. Tény. metrum nélkül. Az antik görög időmértékes verselést hozzánk a latin nyelv közvetítette. pedig ezek szótagmérő verselési rendszert nem mutatnak. Nevezhetjük mindezt ritmuselemzésnek. Ilyet csupán a szótagmérő verselési rendszerek mutatnak. A metrum számviszonyokkal jellemezhető ritmikai alapséma. hogy a hangsúlyos és az időmértékes verselés külön-külön monometrikus. Az iskolai verstan elsősorban a mértékek. Hangsúlyos verselés. század elején indult meg. ennek kezdetével egyidős. mind az időmértékes metrikával. a sorban öt jambusi versláb (jambus vagy jambust helyettesítő versláb) és tíz szótag van. Alkalmazása is. nagyobb nyelvi egységekben mutatkozik. bár ezen adottságunk Európában sem egyedüli. Lényege a hangsúlyos és az időmértékes metrumok szerkezeti kapcsolata. hogy a versritmus metrikán túli tényezőit . hogy a ritmust szűkebb jelentésével. Adódik ezen túl a hangakusztikai tényezők köréből a rím elemi rendszere és a szabadvers rövid jellemzése. Bimetrikus-szimultán versritmus esetén a verslábak mellett az ütemeknek is ott kell lenniük. ismétlődés változatos. mint például a gondolatritmussal kapcsolatos párhuzam. Ennek leírásában többnyire szó. de tartsuk nyilván. ha tudjuk. Sorozatosság. olyan nyelvi-stilisztikai fogalmak. Részben metrikai fogalmak is feltűnhetnek. egyértelműen műköltészeti jellemző. A versritmus elemi egysége a szótag. Ha a versritmus a két szótagmérő szabályrendszer egyikének nyomán halad. ellentét. hogy érvényesítik-e a szótagmérő versritmustényezők egyikét vagy nem. 4. Többé-kevésbé bonyolult szabályaik vannak. Magyar verselési rendszerek 1. ha az adott szabadvers jelez metrikus szórványokat. A magyarhoz hasonló alkatú nyelvek száma kevés. hogy a hangsúlyos metrika az eredeti más hangsúlyozó nyelvekben is. A szabadvers ritmusa a szótagok szintjén nem ismeri a sorozatosan ismétlődő rendezettséget. 3. Az ötös jambus vagy jambusi tízes azt jelenti. Az ógörögben az időmértékes metrika éppen olyan természetes. A hangsúlyozásnak csupán szótagszintű jelenléte az időmértékes metrum mono-metrikusságát nem sérti. amelynek hatása a magyar államiság kezdetétől számítható. A metrum 1. III. A történeti okok magyarázzák. befogadása is tanultságot kíván. Nem minden versre jellemző a sorok hangsúlyos vagy időmértékes szótagmérő szabályainak követése sem. mint például a németben. A magyar nyelvű költészet alkotásainak zöme metrikus ritmusú. az iskolai versritmus-tanítás évszázadok óta ezekre hagyatkozik. mint a hangsúlyozó nyelvekben a hangsúlyos metrika. indokoltan. 2. a kevésbé hangsúlyosat "rövidnek". Görög eredetű. eredeti nyelvileg. ütemei száma kettő. a metrika tana. nyelvészeti fogalmak állnak rendelkezésünkre. Nem árt azonban ismételnünk. tehát nem metrikus.és mondattani. mivel hosszú-rövid szótagjaink metrikusan rendezett váltogatása a helyes magyar beszédben sem hat mesterkélten. Nevezhetjük bimetrikus verselésnek akkor. hogy a szótagidőt mérő időmértékes metrikát nyelvileg természetesen képes követni. hogy a sor hangsúlyos metrikát érvényesít. A szimultán verselés is műköltészeti. hogy megnevezzük ütemeinek és szótagjainak a számát. A magyar nyelvű költészetben elegendő a hangsúlyos és az időmértékes metrika ismerete. akkor a versritmus hangsúlyos vagy időmértékes tényezőjét részesíti előnyben. Arany János verstani értekezése óta a hangsúlyos vagy ütemező verssort úgy jellemezzük. A magyar nyelvű versek annak alapján sorolhatók két alapcsoportba. a másik a szótagok kiejtési idejét. hogy műköltészetünk a kezdetektől fogva él mind a hangsúlyos. Versritmusa van a szabadversnek. Pedig a verset a prózától nem ezen metrikai tényezők és szabályok különítik el. szinte a metrikával azonosítva emlegetjük. felsorolás. Megemlítjük. A kétütemű hetes azt jelenti. ezek által a prózához mért nagyobb ritmikai kötöttségek jellemzik. A versritmus tényezői közül kettő kife-jezetten a szótagméréssel kapcsolatos. Az időmértékes ütemek alapján nevezhetjük verslábazónak is. E két szótagmérő tényező két önálló verselési rendszer alapja. fokozás stb. az egyik a szótagok hangerejét. A hangsúlyozó nyelvek többsége imitatív időmértékes metrikát képet csupán megvalósítani. mivel más hangsúlyozó nyelvek is teremtettek ilyet. ütemezés és verslábazás egyidejűsége. A magyarul megszólaló időmértékes metrumokban mindig ott munkál a hangsúlyozó nyelviség. hogy élhangsúlyos nyelvünk természetének megfelelően ez az eredeti verselésünk. Ez a versritmus két tényezőjére épülő verselési rendszerek megismertetését célozza. századunk második felében ért el gyakorlatilag is értékes eredményeket.

ritkán egy vagy ötnél is több. 5. A soron belüli metszetek száma mindig eggyel kevesebb. a hangakusztikai tényezők eseti és a szabadvers körvonalazott tanítását írhatja elő . tehát a hangakusztikai és a dallambeli tényezőt. a mellékmetszet sűrűbben szerepel az alkalmi szómetszésben. ütemegyenlőség. a mellékmetszet (a rövidebb szünet révén) kevésbé erősen. Sorozatosan ismétlődő rendezettségük a hangsúlyos metrika alapja. a hangsúly mértékében különböznek. sorváltó. A szabadvers ritmusának rendszerezésére van már kísérlet. (Ne tévesszük össze a metrikai lejtést a verslejtéssel vagy versdallammal. szótagszámereszkedés. hogy a főmetszet ritkán. mint az ütemen belüli szó kezdő szótagja. mint a szólam egyéb szavainak kezdő szótagja. metszet. A sort ütemekre tagolja. a nagyobb szótagszámút tehát gyorsabban. ezért az ütemkezdet elvileg szókezdet. képzésben-hallásban egyaránt. A hangsúlyos verselés Minden sora leírható-elemezhető a következő sortagoló tényezők ismeretében: szótag. lejtés. A szótagszámereszkedés .tanterveinkkel. főképpen mellékmetszettel tagolt ütemek estében. A szótagmérés A metrikus verselés elemi egysége a szótag. a verslejtésben tükröződő érzelmi-hangulati erő is befolyásolhatja. 2. * A versritmus elemzése az iskolában ma a metrikai rendszerek alapos. Az ütemező vagy hangsúlyos monometrikus verselésben a kimondott szótagok a hangerő. Az ütemegyenlőség A soron belüli ütemek szótagszáma olykor megegyezik. tehát az ütemkezdő hangsúlyos szótagot kevésbé hangsúlyosak követik. Mivel a szótag hangereje a hangzó szövegben kialakuló relatív érték. a két változatnak megfelelően. A lejtés A hangsúlyos vers metrikai lejtése ereszkedő. metrikai és érzelmi tényezők. mint a szó belsejében található szótagok.figyelembe kell vennünk. a szólamkezdő szó első szótagja hangsúlyosabb. az iskolai oktatásnak azonban még várnia kell a mai és a várható kutatási eredmények stabilizálódására. 4. a kevesebb szótagszámút lassabban. hogy ütemeink élhangsúlyosak.) 3. Ma már kevesen vitatják. hogy ehhez mérve az ütem többi szótagja kevésbé hangsúlyos. Így beszélhetünk hangsúlyos és hangsúlytalan szótagokról. A főmetszet (a tartósabb szünet által) erősebben. A metszet tagol és kiemel. Mivel szavaink is. Az iskolában elegendőnek mutatkozik a skála tudatosítása és három fokozat ismerete. ütemeink is élhangsúlyosak. A két vagy ennél több szótagból álló ütemben az első szótag úgy hangsúlyos. Így beszélhetünk főhangsúlyos. (Ettől a költői gyakorlat időnként eltér. Következik ez abból. mértékőrző típusokról. A szókezdő szótag általában hangsúlyosabb. mint az ütemek száma. fokozhatja vagy tompíthatja a szótag hangsúlyértékét. tan-könyveinkkel összhangban. Az ütem Szótagszáma 1-5 között változó. A különböző szótagszámú ütemeket megközelítően azonos idők alatt mondjuk ki. amely a költemény hangulati-érzelmi tónusát tükrözi!) 6. sortagoló. az ütemkezdő szó élén hangsúlyosabb a szótag. 1. hogy a szótaghangsúlynak több fokozatát képes tudomásul venni az elemi nyelvérzék. a metszetkövető ütem és szó élét pedig hangsúlyosan kiemeli. amely tehát széles skálájú. eszerint beszélhetünk például sorképző. hatnak reá többrétegű nyelvi. A metszet Ütemek közötti tartósabb-rövidebb szünet. mellékhangsúlyos és kevésbé hangsúlyos (hangsúlytalan) szótagokról. ütem. sokszor különbözik. Lényegében ezzel magyarázhatjuk azt a tényt. Főmetszetet és mellékmetszetet különböztetünk meg.

a főmetszet után is 4 + maradék ütemezést követünk. ... semmi gondunk nem lehet. ahol általában tartalmas szók kezdődnek. A felező tizenkettes mindig négyütemű. Ha a versszöveg hangsúlyos tagolását összehasonlítjuk a természetes beszéd tagolásával. . A harmadoló kilences három egyenlő szótagszámú ütemből.A Mit búsulsz. egy főmetszettel és két mellékmetszettel. Az énekelt versszöveg általában jól ütemezhető a szövegvers metrikai szabályai szerint is. ennek megfelelően az említett kivételes sorokat szokás hibás metrumúaknak minősíteni.A leírás az ütemek szótagszámát az ütemek sorrendjében jelöli. Balassi Bálint Katonaéneke a Balassi-strófa iskolapéldája. Egy közismert népdalra utalunk: Kicsi vagyok én. akkor az ütem és a szólam találkozását a következő népdal-idézetben világosan érzékeljük: zöld erdőben. egy négyszótagosat és egy egyszótagosat. (A felező tizenkettesben tehát két hatszótagú sor összetételét látjuk. a mellékmetszetek e sorrészeket a szótagszámegyenlőség vagy szótagszámcsökkenés szerint tagolják ütemekre. /3//4/2 3/3//4/2 3/3//4/2 4/2//3/3 Az Őszi harmat után hatosai 4/2-esek vagy felezőek. De jancsár-golyóbis Zrínit földre veti. .7. hogy ezek is jó metrumú sorok.A hosszabb szólamokat metszetek tagolják ütemekre. a hatosok vagy feleznek. állítmány és tárgy stb. gyakori szómetszéssel. mint a szóhangsúly. akkor az ütemek sorrendjét a csökkenő-fogyó számrend diktálja.6.. Mondottuk korábban. illetve a zenei tagolással. az ütem.. Természetes tehát. hogy az aszimmetrikus 12-esek és a 11esek általában jó ütemélményt nyújtanak. ha a főmetszet előtt is. a metszet előtti ütemhez csatlakoznak. Két ok magyarázza. amelyek a régebbi magyar költészetben nem ritkák. Valószínűbb azonban. Az ütemek szótagszáma sorrendi. A Rákóczi nóta 15 soros strófáiban ütemértékű 3.. hogy a kétféle tagolás sokszor merőben különbözik egymástól.6. Vannak azonban aszimmetrikusan tagolódó 12-esek is.. négy. más homlokát üti.A Csinom Palkó nyolcasai rendre felezők. egyik-másik még tudományosan is. felező nyolcasokkal. Jó illatú szép virágok.Ha a sor változó szótagszámú ütemekből áll. Gondokat inkább a régi magyar versek metrizálása okoz. alany és állítmány. A strófa szótagszám. tévedésekkel aligha fenyeget a metrikai elemzés. leírása az előbbiek alapján lehetséges. A kétütemű hét szótagú sorban így az első ütem négy szótagúnál nem lehet kevesebb. miközben a pennát karddal kellett cserélgetnie). hogy egyik strófáját idézzük: Kis kertemben szép virágok. Megemlítjük tehát. amelyben három ütem található (az ütemek szótagszámát nem nevezi meg). sík mezőben. Négyütemű sorokban a főmetszet körüli sorfelekben érvényes e törvény.7 . A sorok hangsúlyosan szabályosan tagolódnak.. A háromütemű kilences olyan kilencszótagú sort jelöl. vagy 4/2-esek. nyilvánvalóan a zenei tagolás szerint is. 4/2 változatban kétüteműek. hogy ütemeink szívesen azonosulnak szólamokkal.6.) Ezen meghatározó törvényszerűségek mellett érdemes utalnunk a következőkre: A névelők. sorai szabályos négyütemű felező tizenkettesek.Logikusnak látszik a hangsúlyos metrumot a beszédből eredeztetni.5 szótagú sorok váltakoznak 4/3-as hetesekkel. . Mellyében ez esett. a nyelvi ritmus belső rendszerének megfelelően. a kötőszók egytagú változatai ritkán kerülnek ütem élére. kenyeres. 6. Részletezünk néhány példát. a hetesek mindig 4/3-as osztással kétüteműek.és szótagszámtartó 12-esek példái. Ha szövegversként ütemezzük. kilenc szótagból álló sor metrikai megnevezése.és rímképlete: 6. Ha a szólamot nyelvi fogalomnak tekintjük. a sorok 3 periódusra tagolhatók. kapcsolatának. Maga Zrínyi az eposz bevezetésében említi műve csiszolásának akadályait (egy télen írta. két ütemet hallunk. az ütem végéhez kapcsolódnak.4. Zeneileg a dallamtagolódás is kifogástalan. 4/2//3/3 = felező tizenkettes. hogy a szólamhangsúly erősebb. A gimnáziumi tantervi anyagban szereplő hangsúlyos metrumú versek sorainak megnevezése. Az ütemező verselés sorainak metrikai megnevezése és leírása hagyományos. A Szigeti veszedelem sorai általában felező tizenkettesek. négyütemű. a főmetszetövező hatosokat gyakran szómetsző mellékmetszet tagolja 3/3-ra. Érdemes már a Szigeti veszedelem néhány sorával jelezni ezt a metrumot: Nem mér az nagy bánhoz közel menni senki. 12 szótagos sorra utal.. Ezen szók tehát ütemek találkozásánál rendszerint előre húzódnak. . A kettő azonban teljességgel különbözik (4+1. mint a zenéhez. van néhány 11 és 13 szótagú sor is. feltüntetve a metszeteket. 2+3). 6.aab ccb ddb. /4 /4 . A sor ütemeinek és szótagjainak a számát nevezzük meg. a négyszótagú ütemek után mellékmetszettel. a hetesek 4/3-asok. hogy közelebb áll a beszédhez.. noha nem azonosak. a hatosok 3/3. Vitézivel együtt az földre fekteti. Példa néhány kiragadott sorral: Hanem fogom nevetni nehéz ügyöket Gondold meg az ő rettenetes bánatját Míg nem látják égni magok házokat Elvégezvén levelét bepecsételé Mégsem tanácstalanul kezdtem munkámat 4/3//4/1 /1//4/3 4/2//4/1 4/3//4/1 /3//4/1 A négyütemű felező tizenkettes legnagyobb példája Arany János Toldija. Ez a strófa 9 sorból áll. Az Áll előttem egy virágszál. akkor látnunk kell. Itt az az érdekesség. 4/2-re. sorai felező nyolcasok. Például: 4/3/2 = három ütemű kilences.7. például jelző és jelzett szó. három és kettő szótagszámú ütemekkel.

E különbözés nyelvi-hangtani meghatározottságú. Philoméla panaszának Hangja nem oly isteni.-uu-uEgyértelműen rövid magánhangzós nyílt szótag a 3. S mosolygott a fájdalom. A természet figyelmes volt.Tündöklő szép piros rózsák. A harmadik szótag csupán akkor lehetne rövid. ezzel a sorokban végülis csökkenő szótagszám-tendenciát biztosítva. Rövid a szótag. sor is. és a 10. Másrészt érdekes itt megfigyelni a sorozatosság érvényét: nem sértené sem metrikai érzékünket. amelyet a metszet két ütemre tagol. . E nyelvészeti fogalom e verstanban azon egyszótagú szócskákat jelöli. az ötödik és a hetedik szótag rövid magánhangzós nyílt szótag. mutatószók. ha. amelyek szótanilag névelők. Metrikai tényezői. ennek követése indokolt a 4. A hangzó szótagok a hangzás időtartamában különböznek. Jelölése felül nyílt félkarika. kötőszók. A hangzó szótagokat az időtartam szerint elvileg három csoportba soroljuk.és rímképlete: 8-7-8-78-7-8-7-8-8-7-7. Az időmértékes verselés I. A rövid magánhangzó után tehát legfeljebb egyetlen rövid mássalhangzó állhat. A tantervben szereplő monometrikus hangsúlyos versek között Ady Krónikás ének 1918-ból című költeményének ritmusa a főmetszet szerinti fordított szótagszámrend miatt szokatlanul hat. A sorok második felében mellékmetszet tagol. rövid és közös szótagok.szakkörön talán szóba kerülhet. Egy-egy sor teljes metrikai rendjében. mint a hangsúlyos-kevésbé hangsúlyos szótagérték. Vannak hosszú. ha enklitika. tehát kevésbé függ a szövegbeli relatív helyzettől. ezért idézzük . Forr a világ bús tengere. tehát rövid. helyzeténél fogva akkor. Megszünt minden madár dala. Jelölése vízszintes vonalka: Közös a szótag akkor. A szótagmérés Az időmértékes metrika alapja a változó szótagidőtartamok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. Minden Zefir fülel vala. Mivel a versben is. S olvadozni láttatott. Szótagszám. névmások. Hosszú a szótag természeténél fogva akkor. ha a követő szókezdet magánhangzóval indulna. Megszünt minden fuvalom. A patakvíz lassabban folyt. sorban is. Hallottam én szép szavának Ezüsthangját zengeni. Az első szótag rövid magánhangzója után hosszú mássalhangzó áll. Kötelező témaként ma már nem szerepel az iskolában Kisfaludy Sándor költészete. sorozatosan érvényesül a felező nyolcas. a gyakorlatban csupán két változat működik.dala méltán közismert (a sorok 4/4. tehát tizenkét sorból áll. Az időmértékes szótagmérésben alapelvnek tekinthető az.. ha hosszú a magánhangzója. hasonló a 2. Himfy-strófája azonban iskolás verstani ismeretnek számít. A Kesergő szerelem 9O. hogy figyelembe vesszük a következő szó kezdetét is. miközben rövid magánhangzós nyílt szótagok (a. A fatető hallgatott. 8. írógépen u-betűvel jelöljük. ababcdcdeeff. de. Gyönyörűséges violák. 4/2-re vagy 3/3ra. ha rövid magánhangzós nyílt szótag (kivéve a közös szótagokat). sor szóütemező 5/3-as tagolása.. ó magyar! -uu. 7.. hogy a sor nyelvi egység. nem lehet tehát rövid szótag. rövidekké vagy hosszúkká. törvényszerűségei 1. /4 /4 Az első sor két üteme két eleven szólam (jelző és jelzett szó). Egy-két példa: Hazádnak rendületlenűl u-u-u-uAz első. mert a közös szótagok a metrikai törvényszerűségeknek megfelelően egyértelművé lesznek. A sorok kezdő üteme általában ötszótagú. míg a negyedik sor egyetlen nagy szótagszámú szólam. és a 3. a hosszú és a rövid. ezt követi a főmetszet. e strófában is következetesen. 4/3 tagolású kétütemű nyolcasok és hetesek). a sor szavainak szóvégi szótagjait ezért úgy kell mérnünk. sem a metrikai törvényeket a 4. ami után hat szótag következik. ha rövid magánhangzója zárt szótag (ilyenkor a rövid magánhangzó után legalább két mássalhangzó következik).

3. A hosszú szótagok például attól függően lehetnek egymáshoz mérten hosszabbak. tehát vagy emelkedők. ezért csupán azt javasoljuk. A sor lejtése. A verslábak (időmértékes ütemek) A hangzó időtartam alapján mért szótagok kapcsolatai. Jelölése a hosszúságot jelölő vízszintes vonalka. Így jelölhetők a soron belüli. A versdallam például érzelmi (emfatikus) nyújtásban érvényesülhet. ti.Egy mora egy rövid szótag kiejtési ideje. egytagú csonkaütemek (csonka verslábak). 3 és 4 szótagú verslábakat tartunk nyilván. közülük nyolc gyakori. Hatnak a hangzó szótag időtartamára a versritmus egyéb tényezői is. a mellékhangsúlyra alkalmanként figyeljünk. ha egyforma időtartamú szótagokból áll és ha olyan a versláb. mind a magyar időmértékes versek metrizálásához elegendőnek mutatkozik 10-12 versláb ismerete. (A lejtésben bizonytalan sor . ezért ebben a csonkaütem fogalmát nem használjuk.A versláb lejtése lehet emelkedő. Ha ez véletlenül közömbös. Ezeket önmagukban mérjük. az egységnyi időtartam (mora) és a lejtés szerint jellemezzük. . . akkor a sor lejtő verslábainak mennyiségi fölénye dönt. elvileg (de igen ritkán) a sorkezdő szótagok is. hogy az időmértékes monometrikus sorok hangzó szótagjainak időtartamában a szakirodalom részletezőbb annál.és mellékhangsúly).kivétel a ritkábban közös az névelő). tehát függetlenül az őket követő szótagok. írógépen: u . vagy ereszkedők.te. 2. 2. ha rövid szótagot vagy szótagokat hosszú követ. Ezek a verslábak a következők (sztag = a versláb szótagjainak száma): a versláb szótag jele neve mora lejtés uu -u-u uu-uu -uuuu -u u –u -u--uuu uuuu pirrichius spondeus jambus trocheus anapesztus daktilus choriambus ionicus a minore csonkaláb amphybrachys creticus molossus tribrachys proceleusmaticus /2 közömbös közömbös emelkedő ereszkedő emelkedő ereszkedő közömbös emelkedő közömbös közömbös közömbös közömbös közömbös közömbös A sor verslábait /-jellel különítjük el. . mindegyiknek saját megnevezése van. Egy adott vers sorai általában azonos lejtésűek. amelyben nincs lejtési irány. A magyar nyelvű időmértékes versek szótagmérésében érdemes tekintettel lennünk az időtartam megnyújtására is képes hangsúly mértékére (fő.A költői gyakorlatban az elméletileg lehetséges verslábaknak alig harmada szerepel. Helyzetük révén közösek az időmértékes sorok sorvégi szótagjai. a hosszú szótag két mora. mi. . A sor lejtését rendszerint az utolsó egész versláb lejtése határozza meg. ha hosszú szótagot rövid szótag vagy szótagok követnek. e . amit itt idéztünk. megtanításuk iskolai feladat. Az időmértékes versek nemzetközi és nemzeti gyakorlatában általánosnak mondható a lejtésegység törvénye. Mind az egyetemes. Meg kell említenünk. hogy rövid magánhangzójuk zárt-e. fölötte a rövidséget jelölő félkarika. kivéve az egyszótagú csonkaütemet (csonka verslábat). vagy ereszkedő. vagy pedig hosszú magánhangzós nyílt illetve zárt-e. A lejtésegység törvényszerűsége Az időmértékes sorok lejtése vagy emelkedő. például két hosszú szótag között két rövid található. ha ez sem egyértelmű. A hangsúlyos verselésben egy szótag is teljes ütemértékű. mindig szókezdő szótagok kezdő hangjaitól. hogy a három csoportú szótagmérés mellett a főhangsúlyra rendszeresen. lehet közömbös.A verslábakat a szótagszám. Az iskolai oktatásban természetesen óvakodnunk kell a túlzott részletezéstől. lehet ereszkedő. akkor a költemény egyéb sorainak lejtése mértékadó. a szótagkombinációk révén így a verslábak száma közel harminc.

mint Ady említett versében. antik metrikához. Itt tehát nem beszélhetünk sem szómetszésről (amikor a versláb metszi a szót). annál sűrűbb a soron belüli szómetszés. De e jelenségek önállóan is előfordulhatnak a sorban. Nyelvileg furcsa volna minden sort rövid szótaggal kezdeni. ahogyan a choriambus ritkul a trocheusi lejtésű versekben. mint Ady Kocsi-út az éjszakában című költeményének strófakezdő-strófazáró soraiban. A gyakorlatban a spondeusok mennyisége alapvetően felülmúlja a pirrichiusok mennyiségét. ami a lejtés egységét megtöri. Ady Csák Máté földjén című versében. spondeus) egy-egy szóval azonos. a metrumfejlődésnek megfelelően mind ritkábban.). (Ennek mintájára beszélhetünk szimultán versekben ütemlábazásról.) Meggyőzőnek látszik az az elemző eljárás.) . amikor egy vers több sora a metrikai szabályoknak megfelelően tagolható verslábakra úgy. hiszen az ütem sem mindenkor azonos a szólammal!) . Vajda jambusi időmértéket érvényesítő verséből. a Húsz év múlva címűből idézünk két sort: Csöndes szivem. hogy akár trocheusi. (Nyilván a jambusi zárlat miatt. .Ilyen nyilvánvalóan funkcionális esetek mellett utalnunk kell a klasszikus alkaioszi strófára. az ütemek határai verslábhatárok. hogy choriambus része (a . amilyen Vajda költeménye is. e jelenség neve ütemlábazás. Sor belsejében trocheus két esetben fordulhat elő.és lábmetszést. hogy össze ne tévesszük a szó. akár jambusi lejtés feltételezhető. de e jambust nem metszi szó. A magyar nyelvű időmértékes verselés alapvető jellemzője.ellenkező lejtésű sorok váltogatása is egy költeményben. miként a szó-. verslábazása tekintetében (Arany és Ady versében tehát az emelkedő-jambusi metrum mellett). mint itt az első sorban.Az elvileg közömbös lejtésű choriambus a múlt században ereszkedő-emelkedő lejtésű sorokban egyformán otthonos. hogy egyetlen versen. gondolatát közvetlenül festi. A funkcionális kivétel is igen ritka. ezért feltűnő minden. de a jambust metszi az ég szó. Lehetséges olykor . hiszen a verslábak szavakat.Az első sor végén a jambus nem metsz szót. versekben. Ennek különös érdekessége a magyarban. hogy a sorkezdetek nálunk általában főhangsúlyosak.és lábmetszés metszetfogalmát a sormetszettel (a cezurával)! Sormetszet (cezúra) általában egy van a sorban.és lábmetszés változatait. Legtöbbször funkcionális az indokolás.az ütem. 5. a szavak verslábakat metszenek. (Például Arany Tetemre hívás. a XX. tehát szünetértéke.A másodikként idézett sorban az első három versláb (spondeus-jambus-spondeus) egyezerre mutatja a szó.és lábmetszés több is lehet. következetesen. Jambus csupán choriambusi szerkezetben. szó. ahol tehát egyszerre van jelen a szó. páros sorai jambusi lejtésűek. Szómetszés. amelyben három emelkedő sor után ereszkedő lejtésű sor zárja a szakaszt. században egyre inkább a jambusi-emelkedő sorokhoz kötődött. --/u-/--/u--/u-/--/u- Az elsőül idézett sor első három verslába (spondeus. Érzékelhetőségét részben az biztosítja. Trocheus bármikor kezdheti a sort (ennek oka az.u u . jambus. Az időmértékes sormetszet (cezúra) Mindegyik változatára érvényes. . Az időmértékes metszet szünetideje mindig rövidebb . Minél közelebb áll az időmértékes metrum a klasszikus.lejtését ezért határozhatja meg a vers egyéb sorainak lejtése. tehát a vers hangulatát. amely ritmikai tényező) a következő szabályok határozzák meg: Emelkedő (jambusi) lejtésű sorban daktilus sohasem szerepelhet. Az első sor két négyszótagú ütemre is tagolható. Megemlítjük. hogy a lejtésegység gyakorlati törvénye értelmében szokatlan. ha külön szabály ezt nem korlátozza. A szólam gyakran azonos az ütemmel. lábmetszés Az időmértékes ütem (versláb) gyakorta szómetsző. hogy a lejtésegység ereje révén nyelvileg szinte mindig emelkedővé hangolódik. Ahogyan a szakirodalom megállapította. nincs tehát lábmetszés. Ereszkedő (trocheusi) lejtésű sorban anapesztus sohasem található. ütem. Itt tehát szómetszés nélküli lábmetszésről beszélünk. A magyar nyelvű időmértékes versek sorainak metrikai lejtését (tehát nem a verslejtést vagy versdallamot. többé nem ég.vagy éppen szólamlábazást. az ilyen szótagok pedig szívesen találkoznak hosszú szótaggal. A négysoros strófák páratlan sorai trocheusi. E jelenséget szólábazásnak nevezzük.) Az emelkedő lejtést jambusi lejtésnek. sem lábmetszésről (amikor a szó metszi a verslábat). amely a lejtés vonatkozásában egyértelmű sorokat tekinti mértékadónak. Ha a szólam határai azonosak a verslábhatárokkal. amiben a hangsúlyos metszettel megegyezik. megzökkenti.és a szólamlábazás. A spondeus és a pirrichius bármely időmértékes versben helyettesítheti a lejtő lábat. mint Csokonai Újesztendei gondolatok című versében. eszerint döntve a kétféle lejtés szerint metrizálható sorok egyetlen lejtése. vagy akkor. Vigyázni kell arra. 4. egyetlen soron belül is szabadon váltogatja a szó. hogy utána mindig szó kezdődik. akkor egyszerű analógia által beszélünk szólamlábazásról. Nem bántja újabb szenvedély. e váltogatás metrikailag az idő múlását mérő ingaóra mozgását festi.szintén funkcionális indokok révén .A nyolc gyakori verslábból tehát hét rendszeresen szerepelhet az emelkedő lejtésű időmértékes sorokban. . az ereszkedőt trocheusi lejtésnek is nevezhetjük. Adódnak olyan bonyolult gyakorlati esetek is. ha funkcionális szerepű. A sor záró jambusa metszi a szót (szómetsző). Vagy úgy.képletű choriambus felbontható egy trocheusra és egy jambusra).

5/3-as ütemezést ébresztve. hiszen a hazmadik (anapesztusi) verslábat nem tagolja metszet (amely után mindig szónak kell kezdődnie). a másik sorban lábmetsző harmadfél cezúra (penthémiméresz) az időmértékes metszet. neve penthémimerész.A Húsz év múlva idézett két sorából az elsőben másoddierézis az időmértékes metszet. Radnóti. mivel a metszet után thesis áll./ u Harmadfél cezuráról nem beszélhetünk.jambusi monometrikus . Ezekben bármelyik időmértékes metszet csupán öt-hat szótag után következhet. dierézis az első. . . kéttagú verslábak esetén egyúttal az ötödik szótagot. Az időmértékes cezúra hivatása tehát azonos a hangsúlyos metszetével: tagol és kiemel. Leggyakoribb a másoddierézis. Ötös jambus = olyan sor. pedig ezek az időmértékes metrumot elsőrendűen támogató metrikai jegyek. mind a versláb határán jelentkező időmértékes metszetek egyidejű ütemezést és verslábazást./ . A versláb határán jelentkező időmértékes metszet neve dierézis. Első. József Attila) a líraibb anapesztikus monometrizálásba való áthangolás tette lehetővé. illetve csonkaláb-követő./ u //4 //3 As első sorban a negyedik szótagot követő. másod-. Utalva arra.sorát!). Meghatározó nem a szótagszám./ u u . .századi reneszánszát (Kosztolányi. azaz szimultán (bimetrikus) ritmust juttatnak érvényre./ u Ebben a sorban lábmetsző harmadfél cezúra (penthémimerész) működik. leírása A megnevezésnek két változata terjedt el.) Pár szóval meg kell emlékeznünk a magyar nyelvű daktilikus versekről. A hosszú szótaggal induló versláb azt a szólábazást részesíti előnyben.// . Az időmértékes sormetszetnek két nagy változatát tartjuk számos../ u u . mint a hangsúlyos metszeté./ u u .// u u ./ u u // . Jambusi-trocheusi verseinkben a gyakori másoddierézis a második verslábat. amelyben a jambusi . Mindig a harmadik verslábat tagolja.. Időmértékes alkatuk lényegére az anapesztikus Szeptember végén két kiemelt sorával hívhatjuk fel a figyelmet: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok . ami olykor (például a pentameterben) csonkaláb. a korszakos siker (a XIX. Számuk igen kevés. Magyarul harmadfél metszetnek is nevezhetjük. A Húsz év múlva már idézett két sorát nézzük meg újra a metszetek szempontjából: Csöndes szivem. hogy a hangsúlyos ütemezést előhívó leggyakoribb időmértékes metszeteket szokatlan változatokkal cserélik .stb. a szó. például anapesztusok. hogy a metszetkövető szó első szótagját a többi sorbeli szótaghoz képest intenzitásában megnöveli. A lábmetsző cezurák közül a harmadfél metszet rendszerint 5+maradék ütemezését sugallja. nyomatékát fokozva kiemeli. Nem bántja újabb szenvedély. azaz a penthémimerész) valamint a dierézis-metszetek.// . a harmadik stb. mindkettő egyértelmű.és verslábmetszést kerüli. vagy Radnóti Miklós Álomi táj című versét. ami igen gyakran négyszótagú ütem élményét ébreszti. helyes.. Másrészt azáltal érzékeljük. Az első két versláb (dipódia) mögött azonban ott a verslábhatárra eső dierézis./ u . így a gyakori négyszótagú ütem élményét elkerüli a sorkezdet..(szünetrés). A penthémimerész két változata: lábmetsző. amely hajlamos beleolvadni a hangsúlyos-ütemező verselésbe. Monometrikus időmértéket hallunk olyankor. többé nem ég. század első felében) bizonyára ezért volt valójában rövid életű. versláb határára eső dierézis-metszet egyben hangsúlyos (felező) metszet. a második. Csak időmértékes metrumot (időmértékes monometrizálást) nyelvünkben úgy érnek el költőink.. E verselési mód XX. eliramlik az élet . A daktilust metsző harmadfél cezúra hangsúlyozó nyelvekben kedvezőtlen az időmértéknek. hogy a dierézist jambusi-trocheusi versekben hangsúlyos metszetként halljuk.Milyen a metszet a vers leghíresebb sorában? Elhull a virág./ u u . a másodikban a harmadfél lábmetszet sugall kétüteműséget. hanem az ötödik fél versláb. Érvényes ez a hexameterre és a pentameterre is. e sorban az ötödik szótag után. Mindkettő szimultán (bimetrikus) sor.. versláb végén mutatkozó metszet. holott a metszet kiemelő funkciója hosszú szótagot vár./ u . így pedig a negyedik szótagot követi. Az időmértékes sorok megnevezése. 6./ u .. a jambusi lábazás mellett felező nyolcas ütemezése hangzik egyidejűleg. A magyarnyelvű időmértékes verselésben egyetlen versen belül is megkötöttségek nélkül váltakozhatnak a verslábmetsző cezurák (közöttük leggyakrabban a harmadfél metszet.vagy egyszerűen érzékelhető metszet nélküli verslábazással írják a verseket (lásd a Szózat első . Petőfi Szeptember végén című anapesztikus verse ezért marad élményünkben alapvetően monometrikus-időmértékes metrumú vers (sok példa közül említjük még Petőfi Forradalom. Elsőként idézzük a leggyakoribbat. végeredményben tehát a magyar nyelvben mind a lábmetsző. Az egyik a verslábak száma után verslábnévvel a lejtést idézi. tehát az ötödik fél verslábat követi. ha háromtagú verslábak sorakoznak. pontosabban ütemkapcsoló szimultán metrumot teremt. Az időmértékes verselés iskolai oktatása során mindkét cezúra nevét és jelentését érdemes megtanítani. harmad. a hexametertpentametert (disztichont) nem számítva.

lejtése) . a Zalán futását Vörösmarty (1825). ereszkedő sorokban ereszkedő lejtésű vagy közömbös lejtésű verslábak szerepelhetnek. . Első hexameterünk 1521-ből ismert. daktilus. amelyben a szótagok száma tíz. amelyek a szótagok időtartamát ( u .j.j. hogy a hexameterben a hosszú szótagok kapcsolatát rendszeresen kereső hangsúlyos szókezdetek az ereszkedő-daktilikus lejtéssel szemben érvényesülnek. a verslábak határát és a metszetet jelöli. ezek mellé az összesített nyomaték alapján hallható verslábakat. definiálása. Hat verslábból áll. amely dipódia után hangsúlyos metszetként hat.megnevezés és leírás (a megnevezés kétféle. hogy a hangsúlyos nyelvben.verslábak (pirrichius. a közömbös szótagok gyakorlati egyértelműsége) . században nevezetesek Radnóti Miklós hexameteres eclogái. a szótagban az összesített szótagnyomaték hangzik. Írt hexametert Petőfi is.j s. A hexameter karaktere metrikailag alapvetően időmértékes-monometrikus. egyetlen sor. kialakul a kevésbé nyomatékos-nyomatékos szótagok jambusi-emelkedő lejtésrendje. a közös nyomatékot azonban kiegyenlíti a második szótag magánhangzójának hosszúsága: a hangzás is spondaikus!). ezt a lejtést keresztezi a harmadfél . A lejtést a hangzás csak erősíti./. a verslábak határát ( / ) és a metszetet ( // ) jelölik. verslábhatáron dierézis.szótagmérés (három csoport megnevezése. mint a második. A sor mellé írjuk a metrikai jeleket. utána a sor szótagszámát. Az időmértékes monometrikus sorok leírása azokkal a mellékjelekkel történik. csonkaütem. A XX. ha az ötödik (daktilusi) versláb szókezdettel indul. A lejtést zökkentő időnkénti verslábak vagy ellenkező lejtésű sorok váltogatása általában funkcionális értelmű) . A hexamater leggyakoribb metszete a harmadfél lábmetsző cezúra (penthémimerész). Versen belül is szabadon váltakozhatnak a harmadfél és a dierézis típusú metszetek. daktilusok és spondeusok szerepelhetnek benne. lábmetszés .-/. u ). mint az elsőn. A hangzó versláb az összesített szótagnyomatékokat tükrözi. József Attila Két hexameter és Hexameterek című versei. choriambus. sorvégi jambussal. Feladata azonos a hangsúlyos és az időmértékes metszetnek. akkor érzékeljük. .öt és fél jambusi természetű versláb van a sorban. . Odüsszeia)./u s. trocheus. Rövidebb szünet. Másképpen ötös trocheusnak is nevezhető. sokszor különbözik az időmértékesen mért verslábaktól. Az adoniszi sor előtt szerepel..) II. igen ritkán bimetrizálódik. mert ez hangzik. (Az első versláb is spondaikus. Elméletileg tucatnyi metszetváltozatot érvényesíthet.E sormértékben írta Lúdas Matyiját Fazekas Mihály (1804). Hatodfeles jambus . adonicusnak) nevezzük. ez versláb határára jut. tehát dierézis-típusú.és versszerkezetek . strófa. szintén kezdőbetűjükkel: Bölcsőd az s majdan sírod is . jambus. írtak mások is. A hexameter ezen kötött záró képletét (klauzuláját) adoniszi sornak (adoneusnak.cezúra (lábmetsző vagy csonkaütemet követő harmadfél sormetszet. A verslábak szótagszáma. A hangsúlyozó nyelvekre jellemző ez. Jambusi versben sor élén megengedett a trocheus. az utolsó (hatodik) versláb mindig spondeus.Sylvester János biblia-fordításában magyar disztichonjain belül írt sok hibátlan metrumú hexametert (1541). A másik megnevezés először a lejtést idézi verslábnévvel. ami a csupán időtartam-mérő verslábaktól különböző hangzást eredményezhet. neve: bukolikus metszet.Az antik görög irodalomban leghíresebbek Homeros hexameteres eposzai (Ilias. Sormértékek A hexameter Klasszikus görög időmértékes sorforma.s. jelölése. Az iskolában az időmértékes verselés metrikai tényezőiből és törvényszerűségeiből a következőket indokolt megtanítani: . az iskolában elegendőnek látszik a harmadfél metszet mellett még egy metszetre utalni. Az időtartamot és a hangsúlyt a szótagnyomaték összesíti. Irodalmunkban a hexameter fénykora a XIX. Utaljunk arra. a lejtés pedig emelkedő. az utolsó előtti (ötödik) versláb mindig daktilus.s. anapesztus. Ez utóbbi a hiteles..j A jambusi vers jambusi sorában csupán a szótag-időtartam szerint szemlélődve spondeusok mutatkoznak. Kötött időmértékes sor-. (Zárójelben utalunk arra. első tagja hangsúlyosan ennek is erősebb. Egyetlen sor példájában nézzük meg e jelenséget. spondeus. mindkettő tagol és kiemel. mint a hangsúlyos metszeté. század első fele.verssor-lejtésnek megfelelő öt egész versláb található. A csonkaütemmel végződő sorokat a verslábak számának vonatkozásában a harmadfél mintájú régies számnévvel nevezzük meg. A leírás a szótagok időtartamát. a lejtés emelkedő. Három hangzó jambus szerepel a sorban.metrikai lejtésegység (emelkedő sorokban emelkedő lejtésű vagy közömbös lejtésű. Trocheusi (vagy trochaikus ) tízes = olyan ereszkedő lejtésű sor. ezek mellé az időmértékes verslábakat nevük kezdőbetűjével. A tisztán időmértékes spondeusok közül a második és a harmadik második szótagján hangsúlyosan nyomatékosabb.. a thesis-arsis váltakozása. Jambusi-trocheusi sorokban ezért sok a bimetrikus sor) . .szómetszés. amilyen a magyar is.

A belső rímes hexameterpentameter hívó ríme mindig a metszet előtti szótag.// .// .u u / . alkoss.. az ötödik daktilus. metszet nélkül. ahol a félsorokat hangsúlyos mellékmetszetek tagolják tovább. A sormetszet csonkaütemet követő harmadfél cezúra. a fordított szótagszámrend nagy különbsége miatt képtelen ilyet ébreszteni a hexameterben. Egy daktilus és egy trocheus (vagy apondeus ) kapcsolata.Az iskolában elegendő csupán utalni a lejtésváltás esélyére.u / . ahol a harmadik és a hatodik versláb csonka./ ./ .u u /. gyakran találkozunk azonban hexameter-pentameter kapcsolattal. megállék. Ma már a disztichonokból szőtt versekre is szokás mondani.u u / . hol késel az éji homályban? .) Cezurája csonkaütemet követő harmadfél metszet.// . Példasorunk legyen hagyományosan a Zalán futása első sora: Régi dicsőségünk. amelyek hibátlan képletűek ugyan.u u / . A bukolikus dierézisre metszet-jellel nem szokás utalni! (Az emelkedő lejtés../ A pentameter Neve szerint öt verslábból álló sor. Sormetszete lábmetsző harmadfél cezúra. mivel kiemeli a metszet utáni szótagot.Példánk a Huszt első két sora: Bús düledékeiden.u u / . .Az adoniszi sor Antik görög eredetű. megegyezik a hexameter záróképletével.u u / .) A disztichon Egy hexameter és egy pentameter kapcsolata (a szó jelentése: két sor). gyarapíts: s a haza fényre derűl! . Példánk Berzsenyi Dániel Osztályrészem című versének első sora: Partra szállottam./ .Példánk legyen Kölcsey Husztjának utolsó sora: Hass. Husztnak romvára.// u u / . a spondeust tehát szabályosan jambizálja. tehát a rímes hexameter és pentameter divatja ezért korlátozódik a XVIII-XIX. általában a szaffói strófában találkozunk vele. század fordulóján lényegében gyenge költők munkásságára. mint a hexameter. hol késel az éji homályban? .A sor verslábai daktilusok-spondeusok.u u /. mivel az ötödik (daktilusi) versláb szóval kezdődik. Elvileg csupán a sor első két verslába váltakoztathatja a daktilust és a spondeust (a cezúra után nem állhat spondeus).u u / . századi költészetben tehát számolni kell olyan hexameterekkel. A sornál nagyobb./ u u .// . de amíg e jelenség ütemélményt ébreszt a pentameterben. a harmadik és a hatodik csonka.u u/u // .-/u u / . . (A sorban tehát öt versláb időértéke érvényesül. Harmadfél lábmetsző cezúra emeli ki a sor kulcsszavát. hogy disztichon.metszet is.u u . de valójában emelkedő-anapesztusi lejtésűek. A hangsúlyra már fokozottan figyelő XX. a metrikai kutatás jövendője érdekében!).u u / . -u u/-u .. A szaffói strófában záró sor./ . Levonom vitorlám.. Pentameterből szőtt verset igen keveset ismerünk. felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Antik görög eredetű kötött időmértékes sorforma. . valójában ez is hat verslábból álló antik görög sorforma.. ahol a harmadik versláb mindig daktilus.) . Kölcsey Husztja tehát disztichonok periodikus ismétlődése.Csend vala. . (A kettőnél több sorból álló disztichonokban a hexameter-pentameter sorpár metrikai ismétlődésének vagyunk tanúi./ ./ . a hol kérdőszót. a hatodik spondeus. az anapesztikus hangzat szerint: Régi dicsőségünk. a disztichonban. . a gyakorlatban olyan ötös trocheus. a verslábak száma hat. strófánál kisebb egység neve periódus./u u . (A pentameter a cezúra révén könnyebben bimetrizálódik. Érvényesül a bukolikus metszet is az adoniszi sor előtt.u u / Hat daktilikus-spondaikus versláb.u u / u A szaffói sor Elvont képlete szerint ötös trocheusi sor. A leoninus. képes a sorfelező ütemezés sugallatára.u / . Egy sor az Osztályrészemből: Nézek az égre.

-/ .u A nibelungi sor A középkori keletkezésű (XIII. ezek váltogatását. Elvileg négyes trocheus. Elvileg ötös jambusi sor.// .Példánk Berzsenyi A magyarokhoz című egyik ódájának első sora: Romlásnak indult hajdan erős magyar! ./ .Berzsenyi A közelító tél című versének első sorát idézzük: Hervad már ligetünk.// .u u / ./ . a nibelungi sor másik neve a francia mintára utal (nibelungizált alexandrin)./ u - . a második és a negyedik mindig daktilus. századi) Nibelung-ének sorformája../ u -/ u Az alexandrin-sor A hatos jambusi sorok (harmadik verslábat követő felező metszettel./ u u . Az alkaioszi strófának egyik sorváltozata../ u ./ . Elvileg négyes trocheus. Két sor Az ember tragédiája IX.. a gyakorlatban a negyedik csonka. színéből: Oh./ . . de a gyakorlatban a negyedik versláb mindig anapesztus. de a gyakorlatban a negyedik versláb csonka. így ütemélményt sugall.// u u / . az alkaioszi strófa záró sora. .u / . A Nibelung-ének egy Gáldi-idézte sorát hozzuk példának. Elvileg hatos trocheusi sor. bár oszthatnám én is sorsotok .u u/ . Van francia és német alexandrin./ u / u . a gyakorlatban a harmadik és a hatodik versláb mindig csonka. nemzeti változatokkal.. E csonkaütemet követi a negyedfeles sormetszet (cezúra). s díszei hullanak./ . A drámai jambus (blank verse) Ötös és hatodfeles (általában 10-11 szótagú) jambusi sorokat jelent./ u A kis alkaioszi sor Ez is klasszikus görög sormérték. Metszete lábmetsző harmadfél cezúra. amely dierézis-karakterű.u u / u // ./ u . Metszete csonkaütemet követő harmadfél cezúra.. Az előbbi vers egy sorát idézzük: Ércbuzogány rezegett kezedben. az első két versláb azonban gyakorlatilag mindig daktilus.u u / . Weöres Sándor fordításában: Számos csodát regélnek a régi énekek. .u/ u A nagy alkaioszi sor Antik görög eredetű.u / u A glykoni sor Antik görög eredetű. . a második versláb daktilus.As aszklepiadészi sor Klasszikus görög eredetű. Elvileg hetes jambus./ u . . A közelítő tél egyik sora: S most minden szomorú s kiholt. Elsősorban az aszklepiadészi strófában találjuk.. Berzsenyi a negyedik szótag után olyan lábmetszetet avat cezurává. az aszklepadészi strófa záró sora. dierézis-cezurával) közös elnevezése.

.

szonettciklusa (Hazám).-/ u -/u-/u Hiú fényt ködbe vont szemünk nem lát./ . A szonett eredetileg két négysoros és két három soros strófára tagolt tizennégy soros vers. -/u u/--/ . erősen kötött azonban a strófa sorainak száma és a rímképlet. Hatodfeles (és ötös) jambusi sorokból áll./ u .-/ -/uA játszi gyermekség bájos körében u -/u -/ -/ ./ u kutatja bennem: Mit vétettem én u /u -/-//-/--/u - 3. -u u/-uu/-u/-u A stanza Olasz eredetű nyolc soros strófa..// . semmim.// u ./ .A strófákra tagolt szonett két záró szakaszában gyakran találunk terzina-rímelést. . tükrözött keresztrímmel: ababbaba). Minden szakasz középső sora a következő szakasz első és harmadik sorával rímel../ u nincs senkim. . című versének harmadik-negyedik szakaszát idézzük (rím: aba bcb): Gondoljátok meg: Ezen a világon . században íródott (Paludi Ferenc: A pipáról). Nevezetes példák Arany János Bolond Istók./u .. rímes. Hagyományos rímképletében három azonos keresztrím és egy önálló párrím található. Idővel sok változat alakult ki (változatos rímeléssel. rímes..Nevezetesek József Attila szonettjei. Kötött versmértékek A szonett Középkori eredetű versforma. Változhat azonban a szótagszám és a rímképlet is. (József Attila Eszmélet címú versében például négyes és ötödfeles jambusi sorok találhatók./ u . Shakespeare-fordítása és kötetnyi szonettciklusa (A huszonhatodik év)./ u // u /u . Magyar nyelven szonett először a XVIII.-/u -/. S mit úgy hívtam: én.. betűvel: abababcc. (A terzina sorainak szótagszáma változhat./ u // ./ u Mint űrt a fényszóró./ . . .-/ uA kétes távolnak sötét ürében u -/--/. Hatodfeles (és ötös) jambusi sorokból áll.-/--/u amíg elkészül ez a költemény… u ..) Példaként József Attila Ki-be ugrál. a sorok szótagszáma is változatos. u -/-/u -/ u -/ S könnyű habok között lebegve létünk.E strófákban írta Dante az Isteni színjátékot. a három sorúakban terzina-rímmel.-/u -/u-/./ u Vigan kezdjük létünk szép hajnalát: u -/ -/ ../ ./ u az sincsen. Utolsó morzsáit rágom./ u . betűkkel: aba bcb cdc..-/ ./u . Költőink a XIX.Róma ledűl s rabigába görbed. -/u -/u -/u -/u -/u Minden bájképnek oltárt díszesítünk./ ./ . amelynek sorai hatodfeles (és ötös) jambusok. a négysoros strófákban ölelkező rímmel (abba)./ u // . csupasz tekintet ./ u . -/.. Ma már elsőszámú példái a Shakespeare-i szonettek. . század első felétől írnak gyakran szonettet..-/u -/u A terzina Olasz eredetű három soros strófa.-/u-/u Csókoljuk a jelenlét angyalát. Most Kisfaludy Károly Az élet korai című versének első szakaszát idézzük: Gyöngén ringatva jó anyánk ölében . olykor trocheusi metrummal is). első világhírű alkalmazója Petrarca. Szabó Lőrinc szonettjei. Arany László A délibábok hőse című verses elbeszélése. .

a tizenötödik szabályos sorrendben ismétli a megelőző tizennégy szonett kezdő sorát. mind saját balladái nevezetesek. a kapcsolatba lépő monometrikus rendszereknek megfelelően.A lírai verselés nyelvi tömörségre törekszik. a szótag nyomatékában működő metrikai és dallambeli hatásokat is nyomatéktényezőknek hívjuk. amely a valóban nemzeti karaktert jelentő nyelviségben otthonos szimultán metrumot a jövevény. széles skálát mutat. A magyar nyelvben különösen kedvezően azon sajátosság miatt. szótagtompítások teszik lehetővé. Érthető tehát az a tény.kiemelések. ennek is önálló fogalmai vannak a mért szótagokra. (Jogosan nevezhetnénk tehát bimetrikusnak. Szótagmérés A szótag a szimultán metrikának is elemi egysége. Általában a keresztrím uralkodik (abab). mint a hangsúlyfokokra is érzékeny időmértékes verselés jelölése a szótagokra vonatkozóan. értelmiérzelmi ponton kiemelésekre. A teljes vagy részleges (redukált) monometrikus tényezők szerkezeti kapcsolata. . A szótagnyomaték két metrikai komponense tehát a hangsúly és az időtartam. mint a természetes beszéddel rokon. A szimultán verselésben a szótag összetett időbeli és hangsúlybeli értékét nyomatéknak nevezzük. A nyelvi hangzástényezők természetes összegzője a szimultán metrum. Villon balladája három nyolcsoros strófából áll. hogy önálló szótagidőtartam-mérő időmértékes metrika követésére is képes. hangsúlyos-kevésbé hangsúlyos fogalompárok. maradhatunk tehát mellette. amit négysoros ajánlás követ. a terebélyesedő szabadvers korunkban emelkedő rangja ellenére. metrikai interferenciának vagy éppen mértékkapcsolásnak. A sorok rímes négyes és ötödfeles jambusok.) I. Híres magyar példája József Attila verse: A kozmosz éneke. Így a bimetrikus verselés műköltészetünkkel egyidős történetét Aranyig elsőrendűen a nyelvi ösztönösség jellemezte. A hangsúlyos verselésben a szöveghelyzet relativitása révén különösen sokrétú. a . Szimultán metrumú lírai alkotásaink egyre hitelesebb leíró verstani elemzése pedig meghatározóan Arany munkássága után válhatott valóra. metrikával fegyelmezett-szabályozott verses beszédben. Jelölése ugyanaz. . törvényszerűségei . . A szimultán metrum jelentése. az iskolai oktatásban is hagyományos. hogy a magyar nyelvű műköltészetben az időmértékes metrika megjelenése óta folyamatos tanúi lehetünk a bimetrikus törekvéseknek. Ennek alapján beszélhetünk nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagokról. (Villon összes versét Vas István fordította magyarra. ha a metrumot magyarul mértéknek nevezzük. ha az említett megnevezések szinonímájaként tekintjük. A hangsúlyos metrika törvényszerűségeinek csupán Arany János elméleti munkálkodása nyomán jutottunk birtokába. minden következő szonett pedig megismétli első sorában a megelőző szonett utolsó sorát.) A szimultán verselés A hangsúlyos és az időmértékes metrum egyidejű jelenléte a versekben.A mesterszonett vagy szonettkoszorú szabályozott szonettciklus.A magyar műköltészetben a metrikus verselés az uralkodó. Az időmértékes verselés szótagmérésében is négy hangzó fokozatot említettünk. egyúttal folyamatos jelzése is a kétféle monometrikus rendszer kapcsolatának. A szimultán metrika a hangzó szótagnyomatékok azon gazdag változatát teremti meg. A szótagok közötti különbségeket így már nem fejezik ki híven a hosszabb-rövidebb. hogy az elemi kettős csoportosítás (hangsúlyos-kevésbé hangsúlyos. értelme A monometrikus verselési rendszerek szótagmérésével kapcsolatban utaltunk arra. hosszabb-rövidebb) a nyelvi hangzásban többváltozatú. Tizenöt szonettból áll. A szimultán verselés fogalma azonban már elterjedt. ezeket is. A költői kifejezés elemi érdeke azonban a természetes nyelvi szótagnyomatékok minél gazdagabb metrikai változatossága. Metrikai tényezői. . Az emberi gondolatok-érzelmek-hangulatok szélsőségek közötti tükrözését metrikailag szótag. Mérjük a szótagok időtartamát és hangsúlyértékét. A hangzó nyelvi szótagnyomaték metrikai maximumát a magyar nyelvben csupán a szimultán metrika képes megvalósítani. amelyre a monometrikus verselési rendszerek képtelenek. A szimultán metrika alapja a nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. Metrikus költészetünk túlnyomó mértékben szimultán metrumú. A villoni ballada Középkori francia változatai Villon balladáinak előzményei. A kettős jelölés rendszeres és következetes. A szótag nyomatékozhatóságának mértéke nyelvileg nyilván kevésbé korlátozott (a suttogás és a sikoly végleteit is ismeri). Mint minden metrikai rendszernek (a hangsúlyosnak és az időmértékesnek). Téves minden olyan állítás. Az első szonett első sora azonos a záró sorral. A nyolcsoros strófák és a négysoros ajánlás utolsó sora azonos (refrén). Arany János után a tudatosság is megélénkült. A mérés két irányú. idegen iddőmértékes metrummal együtt kárhoztatja. (Nyelvünk gazdagságának jele ez is.József Attilának mind Villon-fordításai. nyelvi törvényszerűségnek tekintve ezek összegződését.

Érdekes aztán a két spondeus (első és harmadik versláb).A verslábak az összegzett nyomatékú hangzó szótagok kapcsolatai. A szimultán metrumú versekben (változó mértékben) találni lehet olyan sorokat. S ami itt ennél is érdekesebb: ez a hangzó jambus a sorban a legerősebb. .. Hasonló nyomatéktöbbletet ismerhetnénk fel. arsisa (hosszú szótagja) kevésbé hangsúlyos. A fenti tények az arányok helyes felismerésére ösztönöznek. feszültség adódik. Minden változatot túlzás volna számításba venni. mint a negyedik (jambusi) versláb szótagjainak nyomatékaí.. (Élénk jambus vagy trocheus. Szimultán versben a változatos szótagnyomatékok által ezen közömbös lejtésű verslábak általában lejtőkké lesznek. ennek természetes következménye. a második láb látszólag (csupán időmértékesen mérve) spondeus (ahogyan a harmadik és a negyedik láb is).vagy főhangsúly. Thesis-arsis nyomatékkülönbsége tehát nem túl nagy.Az első versláb is spondeus. A széles nyomatékskála a verssor szótagjainak szöveghelyzetben mért (relatív) nyomatékait rendkívül változatossá teszi. ezt három hangzó jambus követi. Az első hangzó versláb a sorban a choriambus (amelynek időértéke két verslábnak felel meg). . bíborak . Ehhez mérten élénkebb jambus a negyedik versláb. sormetszetkövető szöveghelyzete pedig a cezúra kiemelő erejét is biztosítja.u / . búsak. kialakul az arsis-thesis trocheusi sorrendje. előfordul a pirrichius. Ady e verse ráadásul szimultán metrumú./ ./ . ilyenkor élénk ütemezést hallunk. E verssor első verslába tehát hangzó trocheus lehetne. tompa jambus vagy trocheus. A második szótag időtartama hosszú magánhangzós nyíltságából ered. Ütem és versláb A verssorban a kapcsolódó két metrumnak megfelelően ütemek és verslábak az egyes metrikai rendszerek törvényszerűségeinek betartásával együtt szerepelnek. A második versláb energikusabb jambus. Az időmértékes-monometrikus versben gyakori a spondeus. A nyelviség elsőrendű nemzeti karakterisztikum. Ilyenkor a szimultán vers monometrikus sorait tudomásul kell vennünk. mert a hangsúly spontán nyelvi tényező időmértékes verseinkben. ahol a thesis erejét nem fokozza ugyan mellék. az arsis azonban rövid magánhangzós./ u A második versláb a sor első jambusa. mint a negyedik láb. jambus. ha monometrikusan mérjük. olykor hat szótagú ütemeket is természetesnek tekint. amelyek szabályosan nem ütemezhetők. de szabályosan veralábaznak. E képletszerű spondeus valójában jambus. ha az őt követő jambussal nem alkotna choriambust. Érdemes azonban meghonosítani egy fogalompárt: élénk-tompa versláb (élénkebb-tompább.Példánk beszél és figyelmeztet: a költemény időmértékes metruma monometrikusan mérve is jambusi. . . Hasonló ehhez a negyedik versláb is.Tanulság: a pusztán időmértékesen mérhető spondeus két szótagja között a nyelvi nyomatékok révén jelentős különbség. ez hangzik a versben. Fordított esetek is előfordulhatnak (ritkábban).) Az iskolai verrtani oktatásban a szimultán metrika ismerete. hiszen a thesis-arsis nyomatékkülönbsége itt a legnagyobb. . félelemmel . a szöveghelyzet erejét érzékeltetve. A metrikai interferencia a monometrikus hangsúlyos verseléshez képest gyakoribbá teszi az öt szótagú ütemeket. Ütemek és verslábak (monometrikusan szabályos) közös jelenléte nélkül szimultán (bimetrikus) verselés nem jöhet létre. különösen az iskolában. Az összegző szótagnyomatékok elemző számontartása természetesen azért nem erőszakolt. hogy az azonos szerkezetű verslábak hangzóssága is különböző lehet. jambus. de elmarad a verslábak sorozatosan ismétlődő rendezettsége. Legalább soron belüli azonos képletű verslábak között tegyünk így különbséget. a metrikai rendszerek nem azok. Vegyünk egy példát Ady Temetés a tengeren című verséből: Könnyel. Nézzük a harmadik versláb két szótagjának nyomatékait! Az első szótag összes nyomatékát rövid magánhangzós zártságából eredő időtartama adja. . Thesise (rövid szótagja) mellékhangsúlyos. amihez a cezúra kiemelő ereje is hozzájárul. az időmértékes sorlejtés karakterének megfelelőem. csonkaütem. furcsák./ u . ha a versdallam szempontjából is vizsgálódnánk. A szimultán verselés metrikai minimuma az ütemezés-verslábazás egyidejűsége. ha árnyaltabb fokozatokra is utalni akarunk). Ritka jelenséggé válik a hangzó spondeus! . A második jambus mindkét szótagjának erősebbek a nyomatékai. E szimultán sor hangzó verslábainak sorrendje tehát: choriambus.) Különösen vigyázzunk szimultán versben az időmértékes komponens esetében a közömbös verslábakra. Mértékadó itt a thesis-arsis nyomatékfeszültsége. virággal./u ./ . A sorkezdő. ismertetése napjainkban is mögéje szorul a hangsúlyos és az időmértékes monometrikus verselésnek. vagy az egymáshoz mért thesisek-arsisok nyomaték-mértéke.Erős példaként idézzük Ady: Párisban járt az Ősz című szimultán-jambusi metrumú költeményének egy sorát: Füstösek. míg a harmadik a sor legélénkebb jambusa. valójában hangzó jambus.// . Szemben a képletszerű trocheus-spondeus-spondeus-spondeus-jambus sorrenddel.. Az idézett sorban a monometrikua szótagmérés azonban éppen a legerősebb jambust volna képtelen felismerni. Az azonos nevű és szerkezetű verslábak között tehát különbségek mutatkoznak az erősség (intenzitás) tekintetében.hangsúlyos metrikai vereslést minősítve csupán nemzetinek./ u Az első versláb élénk trocheus. ugyanakkor hangsúlyos főnyomatékot nyer. csupán spondeusnak tekintené. főhangsúlyos szótag nyomatéka azonban felülmúlja a második szótagét.

a verslábak pedig időtartamukban kötöttek. hiszen az ütemeket mindig metszet különíti el. Az időmértékes verslábazás önmagában elegendő az időmértékes metrum működéséhez. mint a hangsúlyos metszeté. A metszet A szimultán sorban mindig van metszet. hogy az ereszkedő hangsúlyos metrum a szimultán versben az ereszkedő időmértékes verslábakat.) . vagy hangsúlyos és időmértékes metszetűek. amely egyszerre időmértékes sormetszet és ütemek közötti hangsúlyos metszet. Mivel .. Ha ugyanis a hangsúlyos metrumot elsőrendűen ütemek jelzik. az öt szótagosat természetesen avatja általánossá. E metszetek tehát elsőrendűen a kiemeléssel tagolnak. A szimultán metrumú versben a hangsúlyos metszet hiánya ütemek hiányát is jelenti. a hangsúlyos és a trocheusi szerkezetileg különbözik. akkor metszetnek is lennie kell. a megnevezésben utalnunk kell rá. (A verstanban kísért az a téves elméleti következtetés. egészen a szavalóművészetig. A magyar nyelvű szimultán metrumú versekben túlnyomóan jambusi-emelkedő az időmértékes metrum!) . hogy a hangsúlyos metszettel kapcsolódó időmértékes cezúra lábmetsző-e (mint legtöbbször a harmadfél metszet. Szimultán metrumú versek sorváltozatai. hogy szünetértékük kisebb. A szimultán sorok (amelyekben összekapcsolódik a hangsúlyos és az időmértékes metrum) a metszet szempontjából két elemi csoportot jeleznek: vagy csupán hangsúlyos metszetűek. Említettük már. hogy a kétféle ereszkedő lejtés. ha a sorban ütemek és hangsúlyos metszet jelentkezik. A szimultán metszetek közös hivatása azonos a hangsúlyos és az időmértékes metszetek hivatásával: tagolás és kiemelés. Ez utóbbi közös metszet meghatározóan hangsúlyos metszetként hangzik. A szimultán sorváltozatok megkülönböztetésének alapja a metszetváltozatok pontos felismerése. A csupán időmértékes metszetűek és a metszet nélküli sorok mindig időmértékesen monometrikus sorok. Az időmértékes metszet csak lábmetsző (legtöbbször harmadfél) cezúra lehet. ütemkapcsoló szimultán soroknak nevezzük.. mint a monometrikus időmértékes metszeté. A szimultán verselésben azokat a sorokat. metszetkapcsoló szimultán soroknak nevezzük. A harmadfél cezúra ilyenkor az ötödik szótagot követi. gyakorivá. Így beszélünk a szimultán sorok emelkedő vagy ereszkedő lejtéséről.(A hangsúlyos metszet a szünettel és a kiemeléssel tagol. s érte sírba jut. ahol tehát a metszet nem tartozik a metrikai minimumhoz. . Jambusi-trocheusi versekben a verslábak általában két szótagúak.a közös metszetek legtöbbször lábmetszetek. Az összekapcsolódó metszetek. akkor a metszetek közösek (igen ritka az olyan sor. akkor is. alig hosszabb. ilyen sorok csupán időmértékes-monometrikus sorok lehetnek. ha a harmadfél időmértékes cezúra csonkaütemet követ. A szimultán metrum a hangsúlyos monometrikus verselés kivételes szótagszámú ütemét. A közös metszetű szimultán sorok előadásában a metszetszünet eltúlzása az időmértékes lejtés felszámolásával. Metszetkapcsoló sorok Bennük azonos helyen jelentkezik a hangsúlyos és az időmértékes metszet. mondjuk a hnagsúlyos metszet a negyedik. Szimultán metrumú versekben a metszetkapcsoló és az ütemkapcsoló sorok kötöttség nélkül váltakozhatnak. A lejtés Tudjuk. amelyben érzékelhetően külön válnak. Kölcsey Zrínyi második éneke című verséből idézünk egy sort: Ő gyáva fajt szült.// . a trocheust és a daktilust részesíti előnyben. az időmértékes metrumot pedig sem a verslábak metrikailag szabályos rendje. Ezek szerint lehetnek metszetes és metszet nélküli időmértékes sorok. Ha szimultán sorban mindkét metrum (a hangsúlyos és az időmértékes) metszetes. ami a sorok időmértékes jambusi vagy trocheusi lejtését jelenti. amelyekben a kapcsolódó időmértékes metszet lábmetsző. hogy a hangsúlyos metrum mindig ereszkedő./ u . a hangsúlyos metrikai komponens marad itt is ereszkedő lejtésű. tehát a penthémimerész). az időmértékes metszet az ötödik szótag után).Igen fontos e törvényszerűség tudatosítása a versmondásban./ u - . Más természetű metrikai indokok a szimultán versben éppen a jambust ajánlják időmértékes komponensként. A szimultán metrumban működő ütemek élhangsúlyos jellege mitsem változik. a szimultán metrum felszámolásával jár. Mivel ez változó. Megőrzi lejtésváltozatait az időmértékes metrikai komponens is (emelkedő vagy ereszkedő). a metszetkapcsoló szimultán verssorokban ezért a sorkezdő hangsúlyos ütem rendszerint öt szótagú. Hangsúlyosan monometrikus sorok a szimultán versben akkor mutatkoznak. Azokat a sorokat. vagy éppen dierézis (gyakorta a másoddierézis). Sorok és versek megnevezése 1./ . szimultán cezúrák főbb változatai abban különböznek. sem az időmértékes metszet nem jelzi. Rövid szünet (szünetrés) tagol itt. különösen a lábmetsző közös metszetekre érvényes az. amelyekben a hangsúlyos metszet dierézissel kapcsolódik. kiemelése! II./ u . s a metszetkövető szótag fokozott nyomatékosítása.

szünet-értéke parányi. A közös metszet az ötödik szótagot követi. Ezért e sort metszetkapcsoló.// . 5/3-as tagolással. Hangsúlyos metszetet jelölünk tehát. Ezért e sort ütemkapcsolónyomatékkapcsoló szimultán sornak nevezzük.// u ./ u . csupán hangsúlyos metszetként érzékelhető (ennek oka a hangsúlyos monometrikus verselésben általános./ u .Időmértékesen e sor ötös jambus. Egy sor Ady A Tisza-parton című verséből: A szívem egy nagy harangvirág u . A metszet után ütemkezdő hangsúlyos szótag található. Ütemkapcsoló sorok A páros versláb (dipódia) után jelentkező dierézis (időmértékes metszet) társul az általában négy szótagú hangsúlyos ütemet követő hangsúlyos metszethez. Metszet. Ebben az értelemben hangsúlyos és időmértékes ütemek kapcsolódnak össze. A csonkaütemet követő harmadfél metszet időmértékes voltát érzékeljük. A harmadik versláb képlet szerint (csupán időtartammal mérve) pirrichius. Az időmérték karakterét a verslábazás őrzi. nyomatékmegosztó szimultán sornak nevezzük.és ütemkapcsoló. . Jambusi-trocheusi sorokban az ilyen közös metszet előtt általában öt szótagú ütem áll. A szimultán metrum jellegzetes törekvése az az ütemtagolás.. amely időmértékesen rövid. összekapcsolódik a két ütem közötti hangsúlyos metszettel. ezért metszet./ u . hogy az ütemélményt fokozza az ütem és a nyelvi szólam azonossága. szünet-értéke azonban a páros láb utáni. A csonkaütemet követő metszet szünetértéke ehhez hasonló. az összegzett nyelvi nyomatékok által hangzó jambus. A metszet után ütemkezdő hangsúlyos szótagot találunk. nyomatékmegosztó szimultán sor. Az időmértékes cezúra harmadfél lábmetsző. amely időmértékesen rövid. Azért szükséges a metszetek ilyen részletes vizsgálata. A harmadfél időmértékes metszet lábmetsző. Ugyanakkor verslábhatár is. szünet-értéke hosszabb. ugyanakkor összekapcsolódik a két öt szótagú ütem közötti hangsúlyos főmetszettel. amely időmértékesen hosszú. hangsúlyosan felező nyolcas. 3. Mivel a metszet után az ütemkezdő főhangsúlyos szótag időmértékesen hosszú. csupán hangsúlyosként érzékelhető dierézisével azonos. Ez a sor tehát metszet. hangsúlyosan felező nyolcas. míg a hangsúlyos metszetként érzékelhető páros láb (dipódia) utáni metszet hosszabb is lehet. 5/4 tagolással. Ismét egy sor a Zrínyi második énekéből: Te rendelél áldást neki u . mert a versmondásban a lábmetsző cezúra a versláb lejtésének megőrzése érdekében csupán rövid szünetet jelenthet. hiszen új időmértékes ütem (versláb) kezdődik utána (emiatt sorolja a szakirodalom a dierézis-metszetek közé). a hangsúlyos metszet szünetértékéhez közelibb. nyomatékmegosztó szimultán sor. A páros láb utáni dierézis-metszet csak hangsúlyosként érzékelhető. hangsúlyosan is. hangsúlyosan kétütemű kilences. Petőfi Pacsírtaszót hallok megint című verséből idézünk most egy sort: Kikeltik a virágokat u .. mint az előbbi lábmetszőé. gyakori négy szótagú ütem spontán és erős nyelvi élménye). ennek nyomán a páros verslábat (dipódiát) is. A hangsúlyosként érvényesülő dierézis-metszet után ütemkezdő hangsúlyos szótag áll. időmértékesen is nyomatékos. az időmértékes dierézis hangsúlyos metszetként hat.és nyomatékkapcsoló szimultán sorról beszélünk.Érdemes megfigyelnünk azt is. hangsúlyosan felező tízes. Közös főmetszetű szimultán sort hallunk. utánuk csak hangsúlyosan érzékelhető metszet következik./ u Időmértékesen ötödfeles jambus. A második ütem kezdő szótagja főhangsúlyos vagy mellékhangsúlyos (ütemhangsúlyos ). amely csonkaütemet követ. időmértékesen csonkaütemet követő harmadfél cezúra./ u Időmértékesen négyes jambus. időmértékesen rövid./ u // u / u Időmértékesen négyes jambus. ez a nagy szótagszámú ütem biztosítja a metszet időmértékes voltának érzékelését. amely egyúttal szólamtagolás. miközben időmértékes karakterét elveszti. Az arsis időmértékes rövidsége miatt tompa jambus. A lábmetsző harmadfél metszet időmértékes voltának érzékelése folyamatos. ez rokonítja a lábmetsző penthémimerésszel (harmadfél lábmetsző cezurával).// u . Harmadfél metszet nincs. Az egész verslábat időmértékes ütemnek is nevezhetjük. . 2. Ezért a sor ütemkapcsoló. rágja kebelét.és ütemkapcsoló sorok A hangsúlyos metszet e sorokban mindig olyan harmadfél időmértékes cezurához kapcsolódik. hangsúlyosan kétütemű nyolcas./ u . Ebből a költeményből egy másik sor: És marja./ . ./ u u Időmértékesen négyes jambus.

Monometrikus rendjének redukcióját a vezető metrum nem tűri.. ha időmértékes-monometrikue sorainak száma több.//. Az időmértékesen jellemezhető metszet tehát csonkaütemet követő harmadfél cezúra. A szimultán sorok megnevezése Attól függően szűkíthető vagy bővíthető. A hangsúlyos-monometrikus versben (például népköltészeti alkotásainkban) az időmértékes metrumot nem érzékeljük. amelyben több a szimultán sor. tehát szimultán metrum sem szerepelhet. A közös metszet időmértékesen csonkaütemet követő harmadfél cezúra. E két sor példázza a jambusi sorokban a metszetkövető szótag hosszúságának metrikai lehetőségeit: a metszet után vagy spondeus. Hangsúlyosan felező tízes./ .József Attila Mikor az utcán átment a kedves című versének mind a tizenhat sora ütem.és metszetkapcsoló szimultán sor. Ilyenkor hangsúlyos vezető metrumú és időmértékes kísérő metrumú szimultán sorról beszélünk.már gyúlt a villany u . Vagy: metszet./ u Megnevezése: kétütemű ötödfeles jambus. akkor az ilyen sorban időmértékes vezető metrumot és hangsúlyos kísérő metrumot nevezhetünk meg tényszerűen.// -/u-/ u Időmértékesen ötös jambus. metszet. ezekben az időmérték kísérő metrum. így a sor végén is csonkaütem szerepel. vagy choriambus kezdődik. metszete is ennek megfele1ő. Ideális rövidsége miatt./u . ahol tehát nincs sem vezető. hogy mennyire kívánjuk elmélyíteni a metrikai jellemzést. Itt is hosszú a metszetkövető szótag. (Ütemezés meg verslábazás eleve szimultán metrumot jelent) b/ Ugyanarról a sorról több metrikai információt közlünk. Az ütemkapcsoló sorok általában hangsúlyos vesető metrumúak. ahol az időmértékes metrum is működik. lábmetsző vagy csonkaütemet követő harmadfél metszete a monometrikns rendhez következetesen alkalmazkodik. aszerint. A szimultán versben lehetnek szimultán sorok és monometrikus sorok. lehetnek laza metrumú szimultán sorok (ezen utóbbiak időmértékesen általában metszet nélkül verslábaznak. A magyar nyelvű műköltészetben ezért a három metrikai rendszer megkülönböztetése a versek egészére nézve csupán ott okozhat gondot. laza metrumú szimultán sorok is. az ütemezés pedig bizonytalankodó. kísérő metrum a szimultán sorban a/ Ha a szimultán sorban szokatlan szótagszámú ütemek. 5.és ütemkapcsoló sortípusokat. ha tehát a hangsúlyos metrum érzékelhetően eltér monometrikus rendjétől. c/ Ha mindkét metrikai komponens monometrikus rendje szerint működik. sem kísérő metrum./ u . ez itt időmértékesen hosszú. szólamtagolást keresztező hangsúlyos metszet szerepel. esetleg ezzel együtt a sor szótagszámát tartalmazza. Az időmértékes monometrikus (szimultán sorokat is érvényesíthető) verselés. . amely után hangsúlyos üteméli szótag következik./ u . u . senki se bánta . Szimultán verselésűnek nevezzük azt a költeményt./. hogy a metszet utáni hangsúlyos ütemkezdő szótag időmértékesen hosszú vagy rövid.és ütemkapcsoló szimultán sor. ./ u . A vers hetedik sora: Lebegve lépett . a kísérő metrum monometrikus rendjéhez mérve mindig redukált. akkor teljes szimultán sort említünk.u u . b/ Fordított is lehet a helyzet: monometrikus rend szerint ütemező a hangsúlyos metrum. Vezető metrum. Vagy: kétütemű jambusi kilences.és nyomatékkapcsoló kétütemű jambusi szimultán sor.A vers kilencedik sora: És ránevettek. el-eltünedező).és nyomatékkapcsoló kétütemű jambusi kilences. metszetet nem jelez. Időmértékes-monometrikus verselésűnek nevezünk egy költeményt. 4. . Végeredményben három szimultán metrumú sortípust ismerünk. egyúttal nyomatékkapcsolók is. József Attila Talán eltűnök hirtelen című költeményének utolsó sora: A száraz ágak hogy zörögnek. többnyire tompa hangzású verslábakkal. ütemkapcsoló. de a harmadik versláb csonka. valamint a szimultán (monometrikus sorokat is érvényesíthető) verselés között egy vers metrikai jellemzésében a vers monometrikus illetve szimultán sorainak mennyiségi aránya dönt. Mindhárom lehet nyomatékkapcsoló vagy nyomatékmegosztó. miközben az időmértékes metrum verslábai. a/ A szimultán sorok megnevezésének minimuma az egyes sorok ütemeinek számát és az időmértékes lejtést. a metszetkapcsoló. Az időmértékes monometrikus versben lehetnek szimultán sorok. mint a monometrikus sor. ha a megnevezést bővítjük: metszet. mint a szimultán soroké.// ./ .Mindkét sor metszet. míg az időmértékes metrum beéri a verslábazással./ u A metrikai leírás megegyezik az előbbi soréval. Iskolai gyakorlatban az első megnevezési mód ajánlható.

A ritmikai egységek soron belül elsősorban hangakusztikai természetűek. hogy vannak kötöttségei a szabadversnek is! . A ritmikai egységek tehát a hangoktól a mondatokig terjedhetnek. a felkiáltás sorozatossága ritmikus. ezek belső szerkezete legtöbbször sorozatosságot. A szabadvers nem metrikus verselésű.Gyakran szerepelnek bonyolult összetett mondatok.ha az ütemtagolódást hagyományosan jelezzük a sor mellett (js = jambizált spondeus. .ha a sor mellé kezdőbetűik által pontos sorrendben megidézzük a hangzó verslábak nevét./ .). miközben . az időmértékes metszetet szintén megszokott jellel: //. . a sormérték hiánya miatt) általában sorok között ismerhető fel. gyakran mondatméretű nyelvi egységek szerkezeti ismétlődése. a felsorolás. . Ha mindezt (és természetesen más. itt nem említett ismétlődő nyelvi elemeket) figyelembe veszünk.nincs a sorokban következetes metrikus lejtés. .A prózával szemben a szabadvers elsőrendű jellemzője a verssorképzés. ha az ütemhatárt jelölő hangsúlyos metszet jelét megkülönböztetjük az időmértékes metszet jelétől.. . olykor a fokozással egybeötvöző stb.). A szimultán sorok leírása Az a minimum. tüntesse fel a metszetet. .nem tagolódik strófákra (tagolódhat azonban változatos sorszámú szakaszokra) ./ u j. ha a verslábhatárokat a megszokott / -jellel jelöljük. Á nyelvi tagolás (a metrum.és nyomatékkapcsoló teljes szimultán sor. ) . . . ezeket esetleg váltogató. Egy sor az Ars poeticából: A mindenséggel mérd magad! u .a kötött versritmusban megszokott állandó sor. a következő: .A gondolatritmus lehetőségeit leginkább a szabadvers aknázza ki (nagy szótagszámú.írja le a hangsúlyos metrum ütemeit! Ezen elemi követelményeknek úgy tehetünk eleget./ .A gondolati-érzelmi-hangulati tartalom lírai. szimbólumok gazdag tárháza a szabadvers. Az ismétlés. tehát ritmusélményt kelt (ismétlődő mellérendelések stb. A szóképek és a szóalakzatok stilisztikai kategóriái segítik a leírást. ismétlődés. sorai rendszertelenül váltakozhatnak aszerint.) A szabadvers 1. A metaforák. A metrikus versritmus szempontjából a szabadvers ritmikai jellemzése csupa tagadást jelent: .j /3 kétütemű jambusi nyolcas.A hangakusztikai tényezőkkel érvényesített ismétlődés.A szabadversek egy részében hatásosan érvényesül a sorok végén valamely metrikus zárlat (legtöbbször az adoniszi. II. ritkán az egész versre jellemzően. Ezek bizonyítják.// . körmondatok. amikor a jelentés az ismétlődő szerkezetű egységekben párhuzamos vagy ellentétes.vagy periódus-szótagszámot nem tartja. Metszet.következetes metrumot nem mutat (legfeljebb metrikai szórványokat) .adja meg a szótagok időtartamát az időmértékes monometrikus (hagyományos) szótagjelekkel. (A megnevezés egyértelműen jelzi az ídőmértékes metszet típusát: lábmetsző harmadfél cezúra. legkevésbé szótag-természetűek (a metrikai rendszerek elemi egysége mindig a szótag). A prózaritmushoz mérten már kijelentő-állító modorban fogalmazhatjuk meg néhány jellemzőjét. de a hangsúlyos metszet nyelvi gyengesége illetve egyéb hangsúlyos metrumot gyengítő tényezők esetében e csoportból kerülnek ki az időmértékes vezető metrumot és hangsúlyos kísérő metrumot érvényesítő sorok is. változatai a prózaritmus közvetlen közelsége és a metrikusan kötött versritmus közvetlen közelsége közötti "ritmikai térben" alakulnak ki.js. sokszor a choriambusi).Rövid és hosszabb mondatok ismétlődő váltogatása. azaz: a hangzó nyomatékok szerint jambus hallható a pusztán időmértékkel mért spondeus helyett).Gyakori a szabadversben az enjambement. tagolja verslábakra a szótagokat. a kérdés. a fokozás. inkább két vagy több sornyi versrészekben. Ritmusa a művészi próza és a metrikusan kötött vers ritmusa közé helyezhető. Általában is felbukkanhatnak szórványos metrikai részek. .A metszetkapcsoló sorok általában teljes szimultán sorok. hogy több vagy kevesebb szótagból állnak-e . . .js.általában nem rímel .jelölje a szimultán metszettípusokat. amit e leírástól várunk. sorozatosság (magas és mély. .A nyelvi megformáltságban érvényesül a ritmikai sorozatosság. amelyek az összegző szótagnyomatékok által sokszor különböznek a képlettől. zöngés és zöngétlen hangok stb.nevezze meg a hangzó verslábakat. .

annyi ritmusváltozat. hiszen tudjuk. A ritmikus próza a prózavers küszöbe. Minden változat lehet művészien esztétikus vagy inesztétikus. metrikai. A prófétikus pátosz a Bibliában gyakorta szinte prózaversben nyilatkozik meg. a metrumtól elszakadó szabadvers a nyelvritmikai tényezők szabad és gazdag variálásában leli meg ezt. hogy tudta: a verselés technikájának ismerete. Kassák a szabadvers remekeit alkotta. hogy a szabadvers ritmusa rokon a kötött vers ritmusával. . metrum. Nagy László és mások a hangsúlyos monometrikus verselést is klasszikus szinten vállalták. hogy a verselési rendszerek nyelvi lehetőségeket valósítanak meg. nyelvészeti. A szabadvers nemzetközi verselési mód. rím stb. hogy költőink nyelvünk igazi művészei. mert a szabadversre jellemző vonások olykor metrikus versekben is megjelennek. egy-egy versben felismerhető tényezőinek fogalmaival nevezzük meg. ideológiai. A nyelvi ritmus tényezői azonosak a kötött vers és a szabadvers számára. . 6. versről versre szabadon kombinálhatók az ismétlődő nyelvi elemek. hogy nem szabadvers. Móricz novellái a ritmikus próza beszédes példáit kínálják. amely metrikus versben föl ne bukkanna. 2. Azt. ha a szabadvers a nyelvi ritmikai tényezők közül legfeltűnőbben a metrumot kerüli. amelyek elsőrendűen líraiak. A verstan a verselés technikájának a tudománya. a metrikus versben a nyelvi ritmikai tényezők közül a metrum megkülönböztetett figyelemben részesül. a prózavers és (részben) a ritmikus próza verselési-ritmizálási technikájának rendszerezője.írta egykor Csokonai. A magyar nyelvű költészetre nézve axiomatikusnak látszik az a megállapítás. esztétikai. A szabadvers a metrumot kerüli. . rímtelen. akik szabadversnek tartják. Az apostol és Batsányi elégiája következetesen jambusi metrumú. nemzeti vagy más egyéb tetszetős magyarázatoktól . Képletszerű leíró rendszert csupán a sormértékes (metrikus) verselési rendszerekben dolgozott ki a verstan. Létrejöttét a modern költészetben elsősorban azzal indokolják. hogy a ritmus változatosságának nagyszerű lehetőségeit teremti meg a szabadvers. Ehhez rendkívüli formai változatosság kell. századi költészetben valamennyi magyar verselési rendszer él. akinek áradó-lobogó költészete szándétoltan kamatoztatja a gondolatritmus irodalmi ósforrását. Érthető. Ugyanígy A helység kalapácsát. hogy sorról sorra. Füst Milánra és a művészi szabadvers legnagyobb magyar költőjére. stilisztikai. a Bibliát. Ezért látszik indokoltnak verselési rendszereink élő párhuzamosságában. Nincs a szabadvers ritmusára ható egyetlen olyan nyelvi tényező sem. Ady a szimultán verselés addig nem látott virágzását teremtette meg. Bármely következetesen metrikus versről kijelenthetjük. a hangvételben. Vannak. Hatalmas példa erre Az apostol. műfajelméleti ismereteink alapján. 3. Kassák Lajosra. hogy a sorsának értelmét kereső. A szabadvers a metrikus verstől elsőrendűen a következetes metrum hiánya miatt különbözik. Művészetté a forma önmagában sohasem lehet. A prózavers a szabadvers közvetlen előfutára. Ritmus. a verses líra vagy dráma. vagy akár Batsányi leghíresebb kufsteini elégiáját. kinek alapvető verstani értekezése azonban bizonyítja. Tamási Áron írásai.tudjuk. . A szabadvers ritmusát a nyelvi ritmus működő. csupán és kizárólag az értékes emberi tartalommal teremtett harmóniában válhat ilyenné. A metrikus kötöttséget tágabb nyelvi kötöttségekkel pótolja. ezért minden nyelvileg helyes verselési rendszer természetes.Másrészt a mindig egyszeri lírai hangulat. hogy már egyetlen ismétlődő elem képes ritmusélmény keltésére. gyakran strófikus szabadversei. e küzdelmek azonban a nyelvi objektivitás szempontjából csupán indulati tartalmúaknak bizonyultak. Utaltunk már arra. szövegszerűen. alkalmazzák. Vannak rokonvonások a művészi prózával is. Azért utalunk erre. az elméleti általánosítástól inkább megbízható tipológiát várunk. Kármán Fanni hagyományai. Ezért igaz az. Úgy. Pilinszky János modern lírája következetesen jambizál. konformista formáknak tekinti. líraiság nélkül bármely verstechnika mechanikus eszköz csupán. s ha tudjuk. puszta technika. amely szerint ahány szabadvers. A magyar nyelvi ritmus hagyományos. amelyhez a művészi prózaritmus még közelebb áll. akkor be kell látnunk. hogyan próbálkozott megszüntetni egyik vagy másik verselési rendszer egy-egy hangadója a másik verselési módot. a nyelvi megformálásban is. Ritmikai kategória ez itt. A rab és a madár címűt. Ismerünk például strófátlan. hogy a szabadvers áll legközelebb verselési rendszereink közül a beszédritmushoz is. ha a poéta lelke lírai esztétikumot nem lehel belé. ingadozó szótagszámú sorokbó1 szőtt metrikus verset is. Voltak ugyan erőszakos példák is arra. a versélményt olyan fokozott esztétikai-stilisztikaí eszközökkel dúsítja. Függetlenül tehát verstani. a kötött (metrikus) formákat hagyományos. hogy költőiség. hogy művésziek. ezért a szabadvers ritmusáról sorról-sorra haladó képletszerű leírást nem adunk. század leghíresebb magyar szabadvers-íróira. Mert jogos az a szakmai álláspont.a magyar nyelvű XX. folytonosságában a természetes magyar nyelvi érzék diadalát látni.Verstanilag minden egyes költeményben a ritmikai tényezők érzékelhető változatait keressük. "A verscsinálás nem poézis" . elemzője. a verses epika. Majakovszkij metrumtalan. az egyéb nyelvi ritmikai tényezőket vonja előtérbe.Egyik sem szabadvers. A helység kalapácsa minden sora metrikus (leginkább anapesztusi). e sorssal elégedetlen. József Attila a szabadvers és a kötött vers ritmusában is remekműveket alkotott. József Attila korai szabadversei mellett utaljunk a XX. lázadó ember a kötetlen szabadság formai esélyét látja benne.) 5. (A szabadvers részletező ritmuselemzése mindig egyedi. jövevény és modern változatainak együttese a költői ritmikai kifejező eszközök dús állapotát jelenti. a verselési módok versenyében helyesen döntöttek a hagyomány és a modernség közös vállalásával. működik. A szabadvers a dinamikus lírai hangulatok-érzések-gondolatok lényegében modern verselési módja. alkalmazása feltétele a lírai verselésnek. a metrum kivételével.és érzésállapotnak (ezen tartalmi jegyeknek) mindig egyszeri formát szeretne biztosítani. a ritmusban is dinamikusan változatos. 4. A modern szabadvers első világirodalmi rangú lírikusa Walt Whitman.

) . A szabadvers zeneisége ritmikai érdekű. 6. holott a szóvég révén a belső rím is végrím. A rím 1. három vagy négy szótagmélységű (Tudja azt jól Bagaméri. ... ahol a több szótag mélységű rímben minden hang megegyezik.ez is az én károm. sorvégi rím az.7.) A hívó rím a rímszótag(ok) első felcsendülése. de a mássalhangzók helyet cserélnek: Elveszett a járom kulcsa . Az asszonánc és a tiszta rím figyelmes megkülönböztetése fontos József Attila Eszmélet című nagy versében. A rím a hangsúlyos. (E furcsa hangzású meghatározásnak az az oka. népdal önrímei). A művészi szövegben a következetes ritmikai rendszerek látványos szabálytalanságai szinte sohasem hibák. 2. A magyar költészetben leggyakoribb az egy és a két szótag mélységű rím.hangolja. Szokatlan rímek Változataikból megemlítjük a kínrímet. Valójában a végrím két változatát ismerjük e vonatkozásban: a belső rímet és a sorvégi rímet. de ismerünk három-négy szótagra terjedőket is. Julcsa. vagy: a a a a A nyelvi jelleg alapján beszélünk ragrímről. az erre felelő rím neve: válaszoló rím. például a zöngésség tekintetében).A rímes hexameter-pentameter neve leoninus (középkori eredetű). amely általában tréfás. Meghatározása: hangok összecsengése. Nyilvánvalóak ezek a metrikus versek zökkenéseiben (metríkai anomáliáiban). vagy: a a b b b Csoportrím (bokorrím): a a a. A hímrím francia eredetű jambusi egy szótag mélységű végrím. Képletei a közeli rímfajtáknak vannak. A magyar nyelvű költészetben (és rímes prózában) ennek két alaptípusa van: az alliteráció. A belső rím és a végrím mindig szóvégi rím. A rímhalmaz több strófán vagy egész versen végighúzódóan ismétlődő rím. amely a belső rímre sor végén válaszol. Megemlítjük végül. olykor a rímes szabadversben nem ritka tünemény. szabatos rím) magánhangzói és mássalhangzói azonosak. hogy a sorvégi rím helyett általában végrímet mondunk. A modern magyar lírában. Az utóbbi rímszavak ismétlése. 5. gyakorta többet mondanak. hogy szóvégi rím.. valamint a kecske-rímet. . vagy egyáltalán a sor végén jelentkezik. A rím mélységét a rímelő szótagok számával mérjük. 8. 4.. amely itt azt jelenti. mert a bort ő maga méri).Mindkettő régies (Tinódi vala-vala önrímei. amely szókezdő hangok összecsengése. de a mássalhangzók hasonlóság nélkül különböznek. ismerte. Az asszonánc rím magánhangzói azonosak. mássalhangzói hasonlóak (valamely képzési szempontból. ha a rímszótag(ok) magánhangzói azonosak ugyan. Rímfajták (rímképletek) Két alapváltozatuk a közeli és a távoli. Petőfi Játszik öreg földünk kezdetű verse hexameterek sorvég-rímelését követő leoninus. önrímről. (A görög nyelvű. Legszebb példája irodalmunkban Ady Krónikás ének 1918-ból című költeménye. az időmértékes és a szimultán verselésben egyaránt előfordul. a klasszikus időmértékes verselés nem. hanem értelmezést követelő esztétikai információk. Szabados rímról beszélünk. mivel a latinban már ismert volt a rím. A szabadversben az akusztikai tényezők szerepével párhuzamosan növekedik meg a verslejtés (versdallam) ritmikai tényezőjének szerepe is. miként a metrikus verselési rendszerek metrikai lazaságai (zökkenései vagy redukciói). . Párrím: aa Keresztrím: abab Félrím: xaxa Visszatéró rím: aaxa Ölelkező rím: abba Terzina rím: aba bcb Idegen rím: axa Ráütő rím: a b a b b. (amely végülis a költemény teljes metrikai karakterét emelkedővé -anapesztikussá . a másik a végrím. Rímnemek A tiszta rím (teljes. 3. vagy a Kicsi vagyok én. Rímfogalmak Belső rím a neve a sor belsejében. a rímszótagnál (sormetszetnél) új sort kezdő tagolással. Ennek elméletét Arany János dolgozta ki Valami az asszonáncról című tanulmányában. Ilyen részek funkcionálisan értelmezhetők. a nőrím trocheusi alkatú egy szótagú végrím. hogy a szabadvers ritmikailag laza jelenségei csupán aritmikusak lehetnek. általában a sormetszet előtt mutatkozó rímnek. mint a szabályos metrumok.

Így válhat maga a verstan a verselemzés hatékony eszközévé. amely a . tévedést. Egyrészt megmutatta a hiteles leíró verstani ismeretek stabilizálásának. 1965). E jelenséget nevezhetjük rejtett (burkolt) alliterációnak. lendületet. kiemelt nyelvi nyomatékú. Időmértékes vagy szimultán verselésű költeményekben rendszeresen figyelmet érdemelnek azok a szavak. megelégszik a puszta leírással (descriptióval). mert élménydúsító. Másrészt bebizonyította azt. a külső forma a nyelvvel kapcsolatos eszközök összessége. akkor a versritmus a belső és a külső forma egyik tényezője. A funkcionális verstan A versritmus a lírai esztétikumnak egyik eszköze. A leíró verstani eredmények esztétikai értelmezésére a műelemző szakirodalom kezdetektől törekedett. s Batsányi János kemény megjegyzése: A ritmus csak szolga. sor: nem egy szörny-állam iszonyata rág j. A funkcionális verstani magyarázatok gyakori.jp. halvány nyomai az iskolában is felbukkantak (a sok spondeus lassúságot. De hiányos. A sorrészek. A tények hitele és a tények értelmének hitele minden tudományos munkálkodás tartó pillére. ha öncélúvá lesz.amikor a költeményben egyetlen daktilus sincs. amit nem szokás a rím fogalmába sorolni.Az egy szótag mélységben való vizsgálódás általában tiszta rímet jelez. mondatok. a szók belsejében is. mint a végrímé.. A tiltakozás. Az alliteráció szűkebb értelemben kezdőrím. A magyar költészetben az alliterációs rím mértéke jóval szerényebb. amely minden strófának sajátos rímrendet kölcsönöz. A versritmus elemzése is indokolt. a tiszta rím-asszonánc vizsgálata alapján felismerjük a változatos rímelést. (Kosztolányi Ilona című versének l-hangjai. rendszerezésének sürgősségét a korszerű kutatások jegyében. A verselemzés során nem csupán megismerni kívánjuk az esztétikai teljes élmény rétegeit. versekben egy-egy hang beszédes gyakorisággal fordul elő. az anapesztus gyorsaságot. A végrím (belső és sorvégi változatában egyaránt) nem pusztán hangakusztikai elem. hivatásának (funkciójának) bemutatásával.. az egyes művek elemzésében kamatozik. József Attila Thomas Mann üdvözlése című versében a 24.p. Tágabb értelemben is emlegetjük. Az élményben az értés fokozó erejű. Egészen visszatetsző például arról olvasnunk a Csák Máté földjén egyik elemzésében. részben a vers kiemelkedően súlyos szavainak egyikét találjuk (iszonyata). új legenda). amely a műegész vonatkozásában értelmezi a funkcionáló részt. a pirrichius töredezettséget sugallt az egyes művekben). A verselemzés mindig több. amiről az értekező mitsem tud.) A rejtett alliteráció már olyan hangakusztikai jelenség. alkotásaink zömében megtalálható. Idézünk néhány példát a funkcionális verstani magyarázatok általános és közvetlen lehetőségeire. E kötet két alapvető tanulságot kínált. metrikai tényezők önmagukban esztétikailag elvontak. mint ritmuselemzés. Bp. a teljes művészi hatás egészében jelenik meg egyértelműen. hogy a funkcionális verstan az egyes művekhez kötött. tág asszonáncokkal.. hanem az érzékelhető és a tudati emberi teljesség jegyében az élmény fokozását. (A verses epikában és drámában az adott műnem és műfaj esztétikai tényezője). Az a funkcionális elemzési mód. Mivel részjelensége a vers egészének. Demagógia. gyakorlati tudományág. ezért az elemzés iránt fogékony olvasónak akkor okozhat zavart. e tények értelmét azonban mindig a funkcionális elemzés-értékelés világítja meg. sorok. Tágkörű tipológián túl a tudományág elvont eredményeket aligha nyújt.szolgálat a dolga! A leíró verstani ismeretek iskolai tanítását kisebb-nagyobb mértékben mindig egybe kell kötnünk a felismert és megnevezett. amely az elemzések értelmét tagadja. 1. periódusok határának jelzésével a sorozatosság ritmikai jelölője. A két szótag mélységben való tájékozódás bebizonyítja. vagy arról. esztétikai jelentésük mindig a szöveghelyzetben. Hatását a hangzó nyelvben fejti ki. amely igen általános. Ezen elemzési rendszerben válhatnak a tartalom és forma leírható tényezői organikus egésszé. A funkcionális verstan tudományágában az első magyar szakkönyvet Péczely László írta (Tartalom ée versforma. mivel a ritmikai. A leíró ritmuselemzés esztétikai kamatoztatásának verstanágazati tudománya a funkcionális verstan. (Hunn. a barbarizmus elleni vád kifejező szavát a ritmus épsége mondatja olyan erővel. a vers csak cifra szolga. szólamok. . A hiteles leíró verstani elemzés az irodalmi tények tiszteletére nevelhet ugyan. Ennek kezdő szótagja metrikus nyomatékokban gazdag. dúsulását is várjuk. ha pedig a műalkotásban a belső forma a szerkezettel kapcsolatos. miközben thesis. dilettantizmus minden olyan állítás. ha megfeledkezik a ritmuselemzésről. hogy az indulatok daktilusi dobogásúak .js. amikor sorokban. a leíró és a funkcionális verstan együttesen felel meg a verstan. Ady közvetlen közelében.j 5/5 A jambusi szimultán sor közös metszete után részben a sor. Ilyen értelemben általános érvényű is Ady híres vallomása: Én voltam Úr. mint egész tudomány követelményeinek. hogy Vajda János modern lírája összetördeli a jambust. 8. amelyeknek kezdő szótagján kiemelkedő metrikai nyomaték található. fonák tévedései leginkább a leíró verstani elemzés kisebbnagyobb hibáira vezethetők vissza. holott "csupán" a jambusi szimultán verselést valósítja meg. leírt ritmikai-metrikai tények versbeli esztétikai értelmének. hogy csupán a laza asszonánc alapján szabályos a stanza-rímelés.

rossz szekér). mélyvizű tó . . statikus természetfestés metruma. . közérthető mondanivalókhoz közelítő törekvést fejez ki. hogy nagy költők műveiben a metrikai hiba általában látszat csupán. a művet záró. akkor a hatást egyéb nyelvesztétikai vonások érvényesítik. vonzók. így kivételes.Elvi és . tévesztőek. amely helyzetének és konzekvenciáinak festésében népdalszerűen ötvözi a gyöngédséget és a tragikumot. egy-egy metrikailag kirívó trocheus révén. akkor elsősorban mondattani tagolást érzékeltet. csöndes.Az Éj és a vándorok filozofikus fejtegetései jambusi metrumúak. lehetnek torzultak. hiszen a hagyományos költői gyakorlatban általában a lendület. népi műfajokhoz. E példa ritmikailag más szempontból is figyelmet kelt: a költemény egyetlen csonkaütem-követő cezurájú sora. érthetetlenek stb. Ha a versmondó a verset általános (kötetlen) nyelvi jelenségnek tekinti. monometrikus időmértékes sorokkal gazdagon vegyítve.Petőfi Nemzeti dala. dús jelei után egyre inkább a kötött formák felé fordul. a metrum végig párhuzamos követője a lélek hangoltságának. az esti csönd riadt sejtelmei után mindez már döbbenet. esettséget panaszolnak. cs /6 2. A verselési rendszeren belüli veremértékek váltogatása magában is esztétikai értékű. előadása ennél fogva a ritmus esztétikumát mellőzi. művészi formai eszközeiben is a fegyelmet keresve. Néhány változatra utaltunk csupán. tört a jambusi verselés is. éj és csillag. éneklő. a nyugtalanság metrikai követőjeként szoktuk meg. . . mély vallomás. Kölcsey Zrínyi második éneke című versének indító sorában a ritmus révén jelzett nyelvi nyomatékok leginkább a jelzőt (szenvedő) emelik ki. s minden ilyen sorban zökkentett.Radnóti az antik kötött veremértékek művelt fegyelmét érvényesíti elsősorban. akár szabályos metrikai-ritmikai rendjével. j. Esti csend. kifejezők. A részletezés a funkcionális verstan feladata. József Attila a szabadvers és a hangsúlyos metrizálás korai.Vörösmarty Csongor és Tünde című verses drámai játékában a népies-mesei hangulat uralkodik. gyűrűző. 4. amely a vers egészében következetes. j. sorsa szigorával emberi tartása fegyelmét szegezi szembe. miként a mondanivaló (a sorbeli jelentés) is kiemelt. félelemtől űzött hangoltságát. a mozgás. A versritmus tekintetéből három alapvető változatot tarthatunk számon. élet és halál végleteit. Radnóti Miklós Álomi táj című költeményének következetes anapesztizálása az első három szakaszban sejtelmes. a nyugalmat és a forradalmi elszántságot. mondandóját közvetlenül festi (funkcionális párhuzam). A verselési rendszer alkotói megválasztása olykor önmagában is értékelhető esztétikai döntés lehet. ellentétes-párhuzamos metrikai kísérője a képeknek. Kései versei a hagyományosan komoly (de végletek kifejezésére is alkalmas) jambizálást választják. Ha mégis okos és esztétikus. látomásos képek lassú mozgása. A Kocsi-út az éjszakában strófakeretező sorai mind törtséget. E trocheusok szóhangulatot festenek (csonka. mindegyikben úgy szemlélve a beszédkultúrát. széthullást. határozott. meghatározó. Petőfi Egy gondolat bánt engemet című versében a vers meditatív első részében jambusi mérték uralkodik. idéz még hangutánzást is (harangvirág) . . képek és jelképek a lét fenyegetettségét. . szívszorító félelmét idézik. eltörött.A vers végén ismerjük fel a költői lelkület azon zaklatott. valójában esztétikai-funkcionális remeklés. akkor tudatosulhat bennünk. Ez a versmondás uralkodó divatja. ehhez a költő azt a bimetrikus trochaizálást választja. Ady A Tisza-parton című versének harmadik sorában szólábazó jambuspárral. Most a versritmus érzékeltetésének vonatkozásában eleve helyes beszédkultúrára gondolunk. . József Attila a Tiszta szívvel egyszerű metrikai formájával. szokatlanul. Ady szenvedélyekben lobogó költészetének szimultán metrumát a monoton panasz élményének megfelelően lazítva. De változik a vers. A képek intenzitása változó. akár éppen látványos metrikai zökkentéssel. gondolattól gondolatig szakaszol (tagol). Funkcionális verstani törvény.S ha innen az anapesztusi metrumra is visszanézünk. rebbenő mozdulatok uralkodnak az első részben. Ellentétes ezekkel a természeti képekkel a sodró anapesztus. . j. . ó sors. a világforradalom harcát. a kétütemű hetessel fejezi ki metrikailag azt a világos bizonyosságot. utolsó harmada csupa dinamizmus. a szenvedélyek hullámzását anapesztusi mérték jelzi. Olykor egy-egy versláb vagy verslábkapcsolat az általa ritmizált nyelvi rész hangulatát. A magyar nyelvű műköltészetben a hangsúlyos-monometrikus verselés általában a természetes beszédhez. lidérces. amely sokszor kétütemű hangsúlyos metrumot érzékeltet. élénk jambussal festi a szóhangulatot. hogy általános és személyes jegyei igen változatosak: lehetnek ezek szépek. gépiesek. A versmondásról A magyar beszédkultúra egyik fontos tényezője a versmondás kultúrája. győzelmet éneklő lírai dal (s néhány lírai betét) metruma anapesztusi.tompa nyugalom. a lélek riadalma folyamatos. hogy a festői képek hangulatával korábban ellentétes metrum egyidejűleg párhuzamos a lélek elejétől végig jellemző zaklatottságával. mozgalmi költészetünk alkotásai szívesen választják a hangsúlyos metrizálást. szenvedő hazámat! j. Ady kuruc-versei. az élet menekvést kereső kiszolgáltatottságát.mindennapi beszédben szokatlan. különösen a hexameterrel és az ecloga műfajával tiltakozva már a formában is az elhatalmasodó barbarizmus ellen. ez a sor kulcsszava: Te lásd meg. js. A zárókép személyes vallomásának nyugalma tragikus-katartikus.

redukálása a metrumra. rímképlete: a b a b c d c d e f e f g h g h . Egy strófa szótagszámképlete: 10 7 10 7 8 10 7 7. Sérelmet szenved itt mind az arányos tagolás. penthémimerész. hangsúlyos versritmus esetén ez szülte az ütemek kemény kopogását. időmértékes versritmus esetén a beszédritmus sérelmét. A hangzó verslábak között gyakori a choriambus. negyedfél metszet). a metrumnak. A tihanyi Ekhóhoz: trocheusi szimultán verselésű. Láttuk. Másrészt oktalanul helyezi úgy előtérbe a tartalmat. amelyekben közös főmetszet (tehát harmadfél időmértékes metszet) található.(vezető) metrum és trocheusi-időmértékes kísérő metrum alkotja a szimultán metrumot. Szubjektivizálódik a versmondás. Mindez a gondolati-érzelmi-hangulati tartalom rovására is mehet. tűnemény stb. A költészetünkben ritka. 11-8-11-811-11-8-8 . Régebben. ami minden túlzás. Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez: trocheusi szimultán verselésű. nyolcasok) sorozatos kétüteműségét. Már csak emiatt sem azt a verset halljuk. 4/2-re. egyenként nyolc soros strófából áll.A tihanyi Ekhóhoz esetében: Tíz. megtörik a versláb és a sor lejtése. szimultán versben gyakran eltűnik így a verselési rendszer élménye is (csak ütemezést hallunk). A gondolati tagolás általában nyelvi szólamtagolás. mind az arányos kiemelés. ez pedig a versritmikai kiemelés feladását jelenti. amit a költő hallott. erős a hangsúlyos ütemezés. szimultán soroknak azok látszanak. . hanem dúsítja. 11 strófából áll. másik részük pedig vagy dierézis-típusú. különösen az iskolai tanításban divatos volt a skandálás. roncsolja a költemény organikus esztétikai teljességét és hitelét. Vannak monometrikus-időmértékes sorok is. Ha szubjektív beszédnyomatékokat érzékeltetünk. keresztrím-változatokat mutat. A Reményhez esetében jó. . (A Lúdas Matyi hexameterei igazán csak akkor kifejezők. Rímes. ami azért is fontos. a kísérő metrum trocheusi.gyakorlati hibák pedig nyilvánvalóak. A strófa szótagszámképlete: 6 5 6 5 6 5 6 5 8 5 8 5 6 5 6 5 . de vannak felező nyolcasok is (dierézis-metszetűek. hangsúlyosként tagoló metszetet. mert az időmértékes metrum a verslábakra hagyatkozik. A Magánossághoz: jambusi szimultán verselésű. hogy a természetes nyelvérzék mindig tiltakozott a skandálás ellen. akár amatőr versmondók kivételes pillanataiban? Költemények leíró metrikai jellemzése 1. hogy az időmértékes metszet leggyakoribb változata lábmetsző. Egyrészt mellőzi e felfogás a versben objektíve létező versritmust. de a metszet utáni thesis miatt. gyakran szólam kezdődik. Ezek sikerét a hiteles leíró és funkcionális verstani elemzés biztosíthatja.Jellemző. . öt szótagú sorok átveszik a más szótagú sorok (hatosok.). Ilyenkor az indító öt szótagú ütem utáni hat szótag mellékmetszettel tagolódhat tovább 3/3-ra. Trocheusi szimultán verselés jellemzi.). Ki ne érezte volna már e többletet akár művészek. kísérő a hangsúlyos ütemezés. Négy strófából áll.. a strófák nyolc sorosak. felező nyolcast sugall. kinevették. ezekben nincs érzékelhető metszet. Vezető metrum az időmértékes jambusi. Eredménye a többtényezős versritmus stilizálása.A trocheusi lábak lüktetését a hangzás és az írás figyelmesen biztosítja (például: Főldiekkel. A Matyit festő nyelvi humor eszköze ez Fazekas művészetében. 4/2). Megjegyzés: Az iskolai oktatásban tartózkodnunk kell minden túlzástól. Ennek kulcsa az arányos tagolás és az arányos kiemelés. A sorok egy része nem mutat időmértékes metszetet (különösen a sok öt szótagú sor). ha harsányan skandáljuk őket. miközben ismét megbomlik a tartalom és a versforma harmóniája: a tartalom mögéje szorul a forma egyik ritmikai tényezőjének. azzal jutalmazva. A tagolás révén hangsúlyos vezér. A metszet után szó. A szavalóművészet (ösztönös kivételektől és ritka.) . minden szakasz 16 soros. . Ha kényelmes beszédszünetet tartunk az időmértékes metszetnél. E helyzeten segíteni csupán alapos verstani elemzéssel lehet. egyenként 16 sorral. A költészet nyelvi erejét a versritmus nem korlátozza. Tíz strófából áll. hogy megbontja a tartalom és a forma közötti harmonikus kapcsolatot. mind monometrikus. nyilván hangsúlyosként. A strófák tehát nyolc sorosak. A nyolc szótagú sorok zöme hangsúlyos tagolást. 2. a hatosok pedig szintén kétüteműséget éreztetnek (3/3. a nyomatékmegoszlás miatt gyenge hangsúlyos tagolás érvényesül bennük). a 11-esek változatos metszetűek (dierézis. . hiszen a formai jegyek stilizálása az értelmezés stilizálásával egyenértékű.. vagy gyenge másodfél metszetet jelez. gyakran 4/1 vagy 3/2 ütemezéssel. a strófák szótagszámképlete. ellentmondás sorsa: megmosolyogták. Leginkább a dierézis-metszet hatékony. eltűnik a nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. A nyolcasok általában kétütemű közös metszetű szimultán sorok (5/3). Rímképlete: a b a b c c d d. mind bimetrikus szerkezetben. A versritmus hiteles érzékeltetése a versben működő ritmikai tényezők arányos érzékeltetése. igen ritka tudatos kivételektől eltekintve) a beszédritmus szerinti versmondás híve. ha ennyit sikerül megtanítanunk: négy strófa. A vezető metrum tehát itt is hangsúlyosütemező. A skandálás a metrikai nyomatékok nivelláló és túlzó kiemelése. A sorok egy része mutat harmadfél időmértékes metszetet (ezek közös metszetként is felfoghatók.

Mindennek funkcionális magyarázata van: az örvény árjaként forró vér s az őrült lélek érzelmi dúltságát jelzi a dúlt metrum. 3. 27 sorból áll. a sorok váltakozóan (de nem periódikusan) ötödfeles. vezető metruma az időmértékes. Szótagszámképlet a strófákban: 10-10-10-10-10-10-9-9-10-10. rímképlete: a a b b x c x c. Közel áll a szimultán verseléshez. Szótagszámképlete: 7-6-7-6-7-6-7. két négyes és hármas jambusi periódust kapcsol össze.Váltogatja a metszet. a refrén négy sornyi. a versnek csupán jambusi-anapesztusi sorai (amelyek nem daktilizálhatók) döntik el a lejtésben kétértelmű sorok egyértelmű lejtését. Hat strófából áll.j az ütemezés: 5/3 Szondi két apródja: időmértékes monometrikus verselésű. utánuk hangsúlyos főmetszet következik. A vén cigány: hangsúlyos monometrikus verselésű. Az apostol verselésére emlékeztet. .6. A periódust egy negyedfeles és egy hármas trocheus alkotja. 42: becsü. . 75: oh. Rímképlete: x a x a x b x b. (Következetlen az időmértékes kíséret is.ch. Négy periódusának mindegyike egy ötödfeles és egy négyes jambus kapcsolata. Vörösmarty Mihály Szózat (1836): jambusi szimultán verselésű. 25: ím. (Ügyelni kell a prozódiára. Élénk jambizálás. a strófák sorszáma 8.meg ütemkapcsoló sorok váltakoznak a versben (ilyenkor a harmadfél metszet csonkaütemet követ). .. 38: szinü. minden sora hexameter. ahol erős az ütemezés. Hét strófa. A strófa szótagszámképlete: 8-8-8-8-8-3-8-3. négy periódusú. 4/2). a refrént a záró szakaszban szövegfolytatás váltja fel. 3/3. A sorok hatodfeles és négyes jambusok. a negyedik sorban olykor dierézis mutatkozik. Kölcsey Ferenc Himnusz (1823): trocheusi szimultán verselésű. mindegyik tíz soros. szakozatlan költemény. 8: űlet.: hangsúlyos monometrikus verselésű. Nemzeti dal: hangsúlyos monometrikus. 5: ífiu.) Világosságot!: időmértékes. szakozatlan vers. Rímelése keresztrím-párrím kombinációja (a b a b c c d d). de vannak idősértékes monometrikus (természetesen jambusi lábazású) sorai is. dőlttel jelöljük a helyes mértéket. periodicitás nélkül. 6: feszűlet. A sorok többsége szimultán. Gazdag choriambizáció és anapesztizálás hatja . Néhány időmértékesmonometrikus sort nem számítva a szimultán sorok rendszeresen két üteműek (5/4. vannak benne szimultán sorok is. egy ötödfeles és egy négyes jambus kapcsolata. a négy szótagú ütemek időnként élénk choriambusi alkatúak (időmértékes szórványok kísérnek). Rímképlete: a b a b c d c d (keresztrím).sorban harmadfél lábmetsző cezúra található!) Ártatlan dac: jambusi szimultán verselésű.) 4. 46: kopiával. jambusi monometrikus verselésű. holott szómetsző jambusi rend érvényesül: Egyes daruszó tévelyeg hangzó verslábak: s. A metszet utáni hat szótagot következetlenül tagolják mellékmetszetek.trocheusi szimultán verselés jellemzi. 2. minden strófa négy periódusból. A szó. 10: szavu. az ütemlábazás időmértékes karaktere inkább az ereszkedő trochaizálásnak kedvez. Hat strófájának mindegyike nyolc soros. a lejtésegység alapján. Egy periódus két sor.illetve ütemkapcsoló sorokat. rímtelen. Gazdag choriambizáció jellemzi. 3: vele. közös főmetszetű (metszetkapcsoló) és metszet. . 5/3. Strófái száma 7. sorai felező nyolcasok. keresztrímes. így vezető metruma a hangsúlyos kétüteműség (4/3. 4/4). 14 strófából áll. ötös és hatodfeles jambusok. jambusi-trocheusi időmértékes szórványokkal. rímtelen. minden szakasz nyolc soros. Rímelése keresztrím-párrím kombinációja. Temetésre szól az ének. . Előszó: jambusi időmértékes monometrikus verselésű. Félrímes. Az ítélet: rímtelen. (Időmértékes-monometrikus verselésű. olykor tagolatlan. de három szótagú verslábat nem alkalmaz (nincs benne anapesztus). noha érzékelhető. 24: mézizü. szimultán sorokkal. a trocheusi időmérték kísérő metrum. Petőfi Sándor A XX.Változatos szimultán sorokat is találunk. Arany János Kertben: jambusi szimultán verselésű. Egyik sorát idézzük. A strófák első három sorában csonkaütemkövető harmadfél cezúra tagol. 4/4. Mivel metrikus. Szakozatlan. A sorkezdő ütemek négy szótagúak. nem lehet szabadvers. 14: kopiával. Rímképlet: xaxabbccdd. Sok a dierézis-metszet. 19 négysoros strófából áll. 62: álgyu-. ebben csábít a szólábazó anapesztus.és szólamlábazás daktilikus időmértéket is sejtethet. Vannak a versben időmértékesen monometrikus sorok is. ütemező verselésű. nyolc strófából áll. Metrikai karakterét az anapesztusok határozzák meg. Párrímes. minden strófa négy soros. 11 nyolc soros strófából áll. kísérője a kétütemű hangsúlyos (5/3. Hét négy soros strófából áll. század költői: jambusi szimultán verselésű. Változatos szótagszámú sorokból áll.A Magánossághoz jambusi szimultán verselésű. Rímképlete: x a x a x b x b.. halk ütemezés jellemzi. Ötös és hatodfeles jambusi sorai a drámai jambust idézik.A 71. 31: illatu. 4/2). A nyolcasok általában feleznek (olykor szómetszéssel). 3/3. a helyes szótagidőtartamra! Soronként utalunk egyes szótagokra. 27: Jézus(s)a.

vagy ütemkapcsolók. rímképlete: a a b c c b.át az időmértékes metrumot. A sorok ötös jambusok. Ady Endre Az eltévedt lovas: jambusi szimultán verselésű. hol ütemkapcsolók. maga a vers hét strófa. e részek azonban nem strófák.meg ütemkapcsoló sorok. Jónás imája: jambusi szimultán verselésű. Kilenc 4 soros strófából áll. 11. A szimultán sorok vagy metszetkapcsolók. Szakozatlan. strófikus. szakaszonként négy periódus. gyakori a nyomatékmegosztás. . Szakozatlan. időmértékes monometrikus sorokkal. de van néhány hatodfeles és egy hetedfeles jambus is.a .vagy ütemkapcsoló szimultán sorokkal.ée ütemkapcsoló. A sorok változó szótagszámúak. Mindhárom strófája 8-8 soros. A jambusi rendben változatos choriambizáció érvényesül. a hangsúlyos ütemezés szelídsége (a metszetek gyakran szólam-metszők). visszatérő rím egyaránt található). Ember az embertelenségben: laza szimultán verselésű. Tóth Árpád Esti sugárkoszorú: jambusi szimultán verselésű. mint Vörösmarty versében (A vén cigány). Félrímes (x a x a). Egy szakasz öt sorból áll.. Időnként anapesztusok színezik az időmértéket.A metrumban mindhárom szimultán sorváltozat fellelhető. 10. ezek száma túlnyomó. ütemezése: 4/1//5. a józan. Öt strófából áll. Ötös és hatodfeles jambusi periódusok kapcsolódnak. a karakter-megnevezésen túli részletezés túlzás volna az iskolában. 6. a versritmust a beszédritmushoz közelíti. Vannak a versben időmértékes monometrikus sorok is. A strófa szótagszámképlete: 11-11-10-11-11-10. Góg és Magóg fia vagyok én: jambusi időmértékes monometrikus verselésű. a rímek indázók (párrím. Vörös hervadás: metrikai karaktere azonos a Hajnali részegségével. Radnóti Miklós A la recherche. Karakterét a zaklatott jambusi időmértékes metrum és a sok szimultán sor adja meg. vannak metszetkapcsoló. hexameteres vers.Hét strófából áll.j. Hatodfeles és ötös jambusok kapcsolódnak össze. metszet. Mindez a tartalommal harmonizál. laza jambizálással. Metszetkapcsoló. olykor hangzó choriambusok. Nem szabadvers. miként a háborús eclogák a művészi rend és fegyelem heroikus emberi méltóságát szegezi szembe a démoni idők pokoli embertelenségével. Minden strófa két periódus kapcsolata. rímes. A vers láthatóan szerkezeti részekre tagolt. még az érettségi küszöbén is. Ötödfeles és négyes jambusok kapcsolódnak. a verslábak sorrendje: j. Stanza. . hasonló szerkezetű az ötödik sor is!) 9. . minden szakasz hat soros.: rímtelen. Metszetkapcsoló és ütemkapcsoló szimultán sorok köré jambusi monometrikus sorok ékelődnek. A metrum zaklatottsága itt is funkcionálisan indokolt. mivel a szerkezeti tagok sorszáma igen változatos.. Choriambusok. mert következetesen metrizál (metrum nélkül egyértelműen szabadversnek minősítenénk). keresztrím.E költemény is. Babits Mihály Csak posta voltál: laza jambusi szimultán verselésű. gyakori a nyomatékkapcsolás és sokszor szólamszerű az ütemezés. A szimultán sorok hol metszetkapcsolók. nem periódikus. párrímes. . A sok ötödfeles sor 5/4-es kétüteműséget jelez. Feltűnő a sorvégi jambusok gyakori erőtlensége.cs. ütemkapcsoló és metszet. Kosztolányi Dezső Hajnali részegség: jambusi időmértékes monometrikus verselésű. Részletes leírása (teljes indokolással) külön tanulmány tárgya lehetne. szimultán sorokkal. sok a nyomatékmegosztó sor. 8. Rímképlete: a b a b c d c d (keresztrím). rímképlete: x a b b b a. vannak ütemkapcsoló szimultán sorok is. ütemkapcsoló. . a periódus egy négyes és egy ötödfeles jambust ötvöz. minden szakasz hat soros. Juhász Gyula Himnusz as emberhez: jambusi szimultán verselésű. mint harmadik szótag. Sok az időmértékes (jambusi) monometrikus sor.és ütemkapcsoló szimultán sorok közé monometrikus időmértékes sorok ékelődnek. váratlan helyeken belső csonkaütemekkel (többször csonka a második versláb. de egyéb szokatlan helyzetű csonkaütemekkel is találkozunk. (A harmadik sor metszet.j. metszet. vannak metszetkapcsoló. olykor pirrichiusok színezik az időmértéket. egyszerű közlés stilisztikai tónusához. jambusi. vannak időmértékes monometrikus sorai is. A strófa szótagszámképlete: 9-8-9-9-9-8. Metrikailag költészetünk egyik igen nehezen leírható verse.

u/uu/u-/u Ki becéz falban megeredt u u -/ . Elegendő. Strófikus. párrímes költemény részletes metrikai leírása: Létem ha végleg lemerűlt ./ Létem ha végleg lemerűlt./ . cs. Holt vidék: hangsúlyos monometrikus verselésű. szimultán sorai is vannak. cs. Figyelmet érdemelnek anapesztusai.és ütemkapcsoló. visszatérő rímes. mivel a gazdag anapesztusi variációk sem hiányzanak. 16 szakaszból áll./ u u/u -/. a /3 /4 /4 /5 /4 /3 . nyomatékmegosztó jambusi szimultán sor. a a. Óda: verselése A város peremén és a Külvárosi éj verselésével egyezik meg. j. szimultán sorokkal (ütemtagolódást többnyire gyenge hangsúlyos vagy közös metszetek teremtenek…). A laza jambizálás a "hangzavart!"-jelszavának látszatszerű kakofóniáját festi. A sorok szótagszáma a roppant belső feszültségnek megfelelően szélsőségek között ingadozik. ha a karaktert hitelesen jelezzük. A vers nyolc strófából áll.vagy metszetkapcsoló szimultán sorokkal./u . a funkcionális részleteket kiemelve.-/ u u u -/u káromkodásból katedrálist? ./ . a. rímes./ u . j. E metrum hasonló A város peremén metrumához./ u u hajakat. cs ch. Néhány sora időmértékes monometrikus (jambusi).: rendet.Részletes leíró verstani elemzése bizonyára meghaladja a tanulók erejét (a gimnáziumban is).végül két szólábazó anapesztus. az ötödik sor ütemértékű három szótagú sor. verőereket? uu -/ u -/u uS dúlt hiteknek kicsoda állít u/. az első négy sor felező nyolcas (olykor szómetsző metszettel).. rímelése rendszertelenül változatos. rímes. Szerkezeti tagoltsága ellenére nem strófikus. Nagy László Ki viszi át a szerelmet: jambusi monometrikus verselésű. jambusi-choriambusi-trocheusi szórványokkal. illetve metszet.u . cs. Metszet. ütem./ u u . gyakori szólamlábazás. cs a. a sorok szótagszáma. Változatos helyzetű belső csonkaütemek.12. a 29. ezek egyenként hat sorosak. nyomatékmegosztók vagy nyomatékkapcsolók.. merész anapesztusokkal. Külvárosi éj: jambusi időmértékes monometrikus verselésű.A Mellékdal két négy soros strófájának minden sora ötödfeles jambus. js. cs a. choriambizálás.. ./ . Elégia: verselésének karaktere azonos a Külvárosi éj verselésének alkatával. A szonett-méretű.és ütemkapcsolók.szólábazó anapesztus .A szabadverstől lényegében a következetes (jambusi) metrum határolja el. . igazit vagy belevész a világ! . a. anapesztizálás jellemzi a metrikai karaktert.Egy metrikailag érdekes sor. Strófikus. s. A strófa szótagszámképlete: 10-7-9-6-9-6. hiszen maga a művészi rend ép itt a metrikai karakterben is. . .-/.. A versritmus tényezőinek funkcionális elemzését követeli a költemény! .) 14. tp-j.u . szakozatlan./ u csípőket ki öleli sírva? . Rímképlete: aabbx.// u .. József Attila A város peremén: jambusi időmértékes monometrikus verselésű.u Lágy hantu mezővé a szikla./ u u -/u u -/ u Ki feszül föl a szivárványra? u u . A követelő beszédritmus minden szót nyomatékosan ejtő természetes tagolása ez versben. változatos szimultán sorokkal.// u u ch. s. szimultán sorokkal..// u . cs ts-j. j. 13. a. Számottevő a különbözés is.vagy ütem-.E sorban a hangzó verslábak rendje a következő: enyhén spondaizált trocheus . Párrímes. a. a a. j. s s. Szerkezetileg tagolt. a t. a ts. Minden strófa öt sorból áll. Illyés Gyula Bartók: jambusi időmértékes monometrikus verselésű.A jambus teljes változatosságával hullámzik. j. .// u u ki imád tücsök-hegedűt? u u . rímképlete: x a x a x a. p./ ./ u u Lángot ki lehel deres ágra? . A lejtésőrző metrumelemzésnek több sorban a pirrichiusok okoznak gondot. cs s.szóértékű csonkaütem . A szimultán sorok változatosan metszet. idegen rímes részek váltakoznak a versben. j. de nem strófikus. cs.

). js. sor. párrímes sora így változik 28 sorú költeménnyé. hogy a hangsúlyos kétüteműség egyik érdekes műköltői változataként mutassuk be. elemi emberi élményeink egyik alapváltozatát.) Nyelvünk gyönyörű képessége a ritmikai-metrikai változatosság kimeríthetetlen gazdagságának követésére való alkalmassága. 4/2). j ch.. Négy fém cseng: Szép Jó Hír. Majd Mély Csönd leng.-/ u j. . időtlen a hangsúlyos metrum is. minden verssor egyetlen szó s így egyetlen szótag . .-/ u a szerelmet a túlsó partra! u u/ . A sorok uralkodó mértékben nyelvi..vagy sorkapcsolat-méretű metrikus szórványok. Bő lomb: Tárt Zöld szárny. érzékelhetően színezik is a nyelvi ritmust. 4/1 .Ritmikai alkatát leginkább a nyelvi ritmus jegyeinek elemzése közelítheti meg. terebélyes véglete követi. Sajátos esztétikai hatását az ütemegyenlőséget segítő rövid szótagok sorjázása is segíti. Minden. Rokona e vers ritmusa a népdalnak (Kicsi vagyok én. mély sugallata a felnőttet is megragadja. fönn lenn tág éj jő. mint Hült hang..E mű ritmikailag szinte minden magyar verselési rendszer érzékelhető ötvözete.) Szent kert. Képei varázsuk alá vonják a gyermeki lelket. didereg az eperág: mit üzen a tél? A kicsi verset azért idéztük. Rang. j. vagy több is talán… egy debreceni irodalmi szereplése alkalmával) A galagonyával kapcsolatban. az öröm és az elmúlás szelíd borúja is egyszerű. .Juhász Ferenc A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából . Következetes (sorozatosan ismétlődő) karakterük azonban nincs. a közeledést-távolodást kísérő röppenő hangulatot eleveníti meg. a csönd. Szédület előtt csak egyetlen példa még itt: a költő Kínai templom című verse csupa egy szótagú szóból áll. A költő maga gyakran tudatos kísérletező volt e formák magyar nyelvi megszólaltatásában. hogy tartalom és forma tökéletes harmóniája a vers. ősi egyszerűségét nem feledve mondhatjuk. kop-kop-kop) a téli éjben egyedül eleven mozgás festői. hogy a proceleusmaticusnak köszönheti népszerűségét… (Ez a négy rövid szótagból álló versláb: u u u u a költemény ritmikai tényezőinek csupán egyike. míg magát a csöndben pihenő tájat. Sorok és sorkapcsolatok sokszor teljes időmértékes vagy éppen szimultán metrumot jeleznek. akkor is. . de már hangsúlyos szempontból. Ilyen sorok az igen változatos szótagszámú sorok között mind a rövidekben. mind a leghosszabbakban találhatók. (A vers négy hétszótagos. figyelmes olvasó. a várakozástbúcsúzást. A dinamikus élmény villanásnyi.E lírai éposz a nyelvi ritmus gazdagságát kamatoztatja anélkül. Ilyenek a terjedelmes szótagszámtartó betétek. Weöres Sándor költészetében a ritmikai-metrikai változatok sokaságával találkozik az érzékeny. cs jp. ébred és elmúlik. elsősorban jambusit. 4/1. . végül marad az éj. cs /3 /5 /4 15.nagyszótagszámú ütem találkozik minimális szótagszámúval.u u -/ . természetes itt. intenzív-extenzív értelemben egyaránt. ch. js. tény azonban. 4/1. t-jp.uu u/u S ki viszi át fogában tartva u u u -/u-/ . Szán megy e1 az ablakod alatt: igazi hangulatvers.Időmértékesen a vers minden szótagja hosszú. hogy a magyar lírában gyakorlatilag jóformán sose szerepel. Weöres Sándor Tekereg a szél csavarog a szél. elsősorban a hatosok. kék árny. Magam hallottam tőle (száz éve már. hogy következetes metrumot követne. E hangsúlyos metrumú versben erre a ritka időmértékes jelenségre is érdemes figyelnünk. A párrím régies. ha föl-fölbukkannak hagyományos metrikus alakzatok (3/3. Verselési hagyományokban gazdag szabadvers.ki rettenti a keselyűt? u -/ . a mozdulatlanságot metrikusan részben a hosszabb szavak és szólamok másik. .Egyszerű. De mennyi művészet benne: a sorfelekben váltakozva ismétlődő háromtagú hangutánzó és hangulatfestő szavak (csing-ling-ling. a felező hatos ősi népdalmetruma. 4/3. a legritkább variációk kihívást jelentettek számára. szintézise. Ritmikai karaktere: szabadvers. mondattani (és így ritmikai) egységek.háttérben pedig ott húzódik a szólamszerű 4/3-as tagolásnak-ütemezésnek hangsúlyosan metrikus hazai élménye.

ami az alapozó ismeretek elveire épül. tömör összefoglalást adjanak az adott kor tudományos eredményei alapján. ha a tudományos kutatások eredményei eleve ellentmondásosak. III.semmi fenntartásunk sem volna. a kemény kihívások egyike. hogy e munka az iskolai verstanoktatás ügyének érdekében a magyar verstani kutatások összegzését célozza. amikor ugyanis a szerzők egy-egy nézet maradéktalan követését vállalják. Az pedig képtelen kívánság. Zrínyi verselésében Képes Géza ItK-tanulmánya (1961). Segített Kardos László egyetemi jegyzetként megjelent verstana a kötött vers és a szabadvers megkülönböztetésében. egyes összehasonlító verstani megjegyzésekben Szepes Erika-Szerdahelyi István Verstana.). Vannak aztán a tankönyvírók. Aztán sehol sem találunk helyesbítést. Ritkán folyamodnak tehát ehhez a tankönyvkritikához a tanárok. a tankönyvek felelőssége tehát elsőrendű. de ez terjedelmi okok miatt is reménytelen. hogy eredetükre már szakmunkákban sem szokás utalni. metrum. A sohasem keménysége azonban zavaró. amely cikkek. a sorok. . értékelni. A monometrikus alapfogalmak és definiciók esetében legtöbbször Horváth János Rendszeres magyar verstan. az egyértelműség érdekében hibát hibára halmoz. A korszerű ritmikai fogalmak egy részét Kecskés András műveiből olykor szó szerint vettem át (versritmus. de elméleti érdekű axiomáktól is tartózkodni kellene. Ilyen helyzetben a bizonyosság látszatának érdekében rendszerint öszvér-megoldáshoz folyamodnak: olyan kevercs áll elő. Természetes. hogy a pentameter "önálló sorfajként sohasem szerepel" (1:20).Utószó E kis rendszeres magyar verstan. Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat!. Ezzel a kelleténél ritkábban élnek a tankönyvek. * Néhány mai magyar irodalmi tankönyv (zömmel jó) verstani megjegyzéseiben széttekintve említünk pár vitatható példát. felvételi) tekintetében az etalon. amely alapján költészetünk alkotásait a verselés tekintetében megbízhatóan tudják jellemezni. a filológíai minimumnak itt teszünk eleget. a kivételek ritkán képezhetik az iskolai tanítás tárgyát. bizonyára érvényesen.). Juhász Gyula Ovid tavaszdala című költeménye végig pentameterekből áll. Teljes erőfeszítéssel küszködnek. A VERSTAN KÖZÉPISKOLAI TANÍTÁSÁRÓL (Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Debrecen.kizárólagossággal.. Kegyetlen ez a küzdelem akkor.A szótagmérés. Oka ennek nyilvánvaló. ez a vizsgák (érettségi. A jól felkészült tanár ugyan javíthatja a tankönyv tévedéseit. . hogy . . ez a diákoknak közvetített ismeretek hitelének. de minden gyakorló tanár tudja. IV: Madocsai László). az időmértékes verselés fogalmaiban. A sorfaj szakszerű ismertetésében ez az állítás is egyetemes érvényűnek látszik.Azt mondja a tankönyv. miként a nagyok is számtalanszor támaszkodik a verstani kutatások eddigi eredményeire.. a nyomaték fogalma. mekkora túlmunkát jelent a masszív érvek kifejtése. Vargyas Lajos A magyar vers ritmusa című könyvére támaszkodtam (a relatív szótaghangsúly például Vargyas Lajos fogalma). Az általános verstani fogalmak. Mert érthető ugyan. szabadvers-tipológia. rész). hogy az antik görög sortípus verstani bemutatása az ókori görög költészet tárgyalásakor hangzik el.többnyire tekintélyelvű . a rím ismertetésében (Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba. Diákok. a verstan esetében is. A gond az. hiszen tanítványaik sorsát formálják az átadott ismeretekkel (elég utalnunk itt a pontszámokra hegyezett tesztekre. Péczely László Tartalom és versforma című könyve a funkcionális verstan bemutatásában. Maradna bizonyosság helyett alkalmanként a tudományos bizonytalanság szolid érzékeltetése. könyvek részeit olvasztja egésszé. Az érettségizőktől várjuk azt a verstani minimumot. Ez a módszer váltakozik . Olyan merész. részletezett érvekkel (I-IV: Mohácsy Károly. hatékonyságának záloga. szubjektív szakmai tallózás ez. A hivatkozásokat itt mégis mértéken felül elhanyagoltuk. a szerző szemlélete szerint. Szilágyi Péter munkái. hogy kivételekkel teletömni a tankönyveket nem lehet. ami olykor a nemes cél. Ha ezt olvasnánk: "önálló sorfajként később is igen ritka" . rámutathat a tankönyv hibáira is. csipegetés innen-onnan. nyelvi hangzástényezők stb. szabatos. Négysoros Radnóti Miklós Papírszeletek című ciklusában a Kisfiú: két pentameter négy sorban. a prozódia alapvető elméleti kérdés az iskolai verstanban is.Az egyetlen védelem az eltérő nézetek ismertetése volna. hogy világos. 1997: 47-68) A verstan iskolai tanítását is érdemes az eredményesség szempontjából vizsgálni.A diákokat oktató tanároktól az alapok szakirodalomra építő ismeretét várjuk. hogy ujjat húzzon a tankönyvvel. Kétségtelen persze. tanárok számára a tankönyv a közös nevező. hogy az ismeretekben egyértelműséget. definiciók jelentős része régóta közkincs oly mértékben. amiben a kivételek sokaságának az a kezelhetősége is biztosított. Sok-sok lábjegyzetet mellőzve jegyezzük meg. bizonyosságot szuggeráljanak. A verstani alapelvek ismerete és következetes képviselete a tanár feladata. versek formai változatosságában a szerzett verstani ismeretek birtokában el tudnak igazodni. hogy minden magyar tanár éppen verstanból legyen annyira fölkészült. hogy a művek sokaságát kell figyelembe venni. . strófák.

Hexameterek.// . Haragvó bércek görgetik u . A csonkalábkövető metszetet attól függően nevezhetjük dierézisnek vagy lábmetszőnek. de: II: 103)./u u (Ady: Betemetik a tavat) Az első sor metszete: ötödfél lábmetszet (penthémimerész). de hogy a közömbös szótagokra példaként csupán a sorvégi szótagot említi.. Ötödfél metszet a penthémimerész../ . A szívem egy nagy harangvirág u . daktilus.Elvileg négy-öt szótagig minden matematikai variációnak eredeti görög versláb-megnevezése van. szakkönyvekre utalhatunk (penthémimerész = egész verslábak szerint harmadmetszet. anapesztus esetében a rövid szótagok és az egyetlen hosszú szótag találkozásánál látjuk. Az egytagú szavak . dierézisnek.Nem mondom. közömbös lejtésű versláb) ionicus a minore (szimultán szerkezetben Csokonai híres versét jellemzi . negyeddierézis = bukolikus metszet. hogy a csonkalábat egész verslábnak vagy fél verslábnak tekintjük. netán megkövetelni. . az alaptípusokat nyomban példákkal helyes érzékeltetni. ez a leggyakoribb lábmetsző cezúra (a harmadik verslábat metszi.Tartózkodó kérelem –különben ritka. kötőszók. de pusztán az ötödfél metszetet említeni szűkkeblűség (1: 141. az időmértékes versmérték (metrum) egységei.Az alkaioszi strófa sorváltozatainak magyarázata elmaradt akkor./u . hogy hanyadik versláb után működik. csonkalábak sor belsejében is stb.vagy szólamhatárok. A cezúra (metszet) igen fontos metrikai tényező. mivel ez az ötödik fél versláb után áll.) (I:121). a verslábhatárokon mutatkozókat első.stb.harmad.rövid magánhangzós nyílt szótag esetén . gyakorlati másik lábmetszettől. gyakorta helyettesíti a lejtő verslábakat) pirrichius (közömbös lejtésű. névmások. A második sorban a metszet másoddierézis.stb.Lásd: Babits: Új leoninusok. amikor ugyanitt a szapphói strófa sorváltozatait szakszerűen ismerteti a tankönyv (I: 123-124. magam a hosszú-rövid szótagok találkozásánál szereplő cezúrákat a verslábak sorrendje szerint első. Az időmértékes metszetek ismerete a szimultán verselésben is nélkülözhetetlen. harmadtrocheusi metszet = kata triton trokhaion tomé. hogy mindezt meg kell tanítani. első sor)./ u // u . A pentameter belső csonkalába után álló metszetet én csonkalábkövető penthémimerésznek nevezem.korszakos.Az időmértékes metszetek három változatát egyaránt ismertetni kellene. tehát élő. miközben verslábat nem metsz. tehát penthémimerész. mint a fehér holló. Ezek a lírai időmértékes metszetek alaptípusai. a két rövid szótag közöttitől nem határol el.) Dierézis a versláb határán mutatkozó metszet. tehát az ötödik fél versláb után áll. de bárki nevezheti dierézisnek is)./ u u Háborgató haragjukat . Vö: II:90) csonka versláb (csonkaláb) A verslábak prozódikusan mért szótagok kapcsolatai. a harmadik versláb két rövid szótagja között). a két rövid szótag közöttieket első. a harmadmetszet is jó kategória. másod. trocheusi metszetnek nevezem. . aszerint első.. másod-. bukolikus dierézis.az említett hétnyolc versláb működik. harmad. . másod. de tudni kell. versláb határán vagy belső csonkaláb után működők. rendszerint mondat. de a gyakorlatban . erősen kifogásolható.a költői gyakorlatban rendszerint közömbösek (névelők. lejtő verslábakat helyettesíthet./u . fél verslábak szerint ötödfél metszet. A metrikus versekben minden sor metrikai egész. de ritkábban szerepel. vagy fél verslábak szerint: harmadmetszet.vagy negyeddierézis e metszet. Az antik görög költészetben állandósult némely verslábkapcsolat neve: kólon. idegen tulajdonnevekre aligha térhet ki az iskolai tanítás. ezek: verslábat metszők.hatodmetszetnek. Szinte mindegyiknek van görög megnevezése is. mint a spondeus) choriambus (két versláb időértéket jelentő.// u .ötöd. hogy a metszetek nyelvileg kitüntetett szóközök. Arról pedig a diákok előtt is szólni kell. Az időmértékes metszet után szinte mindig szókezdet jelentkezik.ritka kivételektől eltekintve . (Számomra: ötödfél. . A kéttagú verslábakat felezi. hogy daktilikus-anapesztikus versekben a meg-megjelenő. személyes jellemzőkre./ . de tanári szinten ajánlatos minderről tudni. trithémimerész = másodmetszet.. Gyakorlati verslábak: u-u uu-uu -uu -uuuu-u = = = = = = = = = jambus (emelkedő lejtésű) trocheus (ereszkedő) anapesztus (emelkedő) daktilus (ereszkedő) spondeus (közömbös lejtésű. hephthéminterész = negyedmetszet vagy hetedfél metszet stb. pentameterek esetében igen változatosak a metszetek. A magyar nyelvű költészetben a versláb gyakorta szót metsz .negyed./ u (Ady: A Tisza-parton) A metszet: csonkalábkövető. ..másod.

egy precíz ismétlődést kívánó szakmunka alapján. hiszen második tagjukon.. hogy félreértés ne essék legalább tanárok szemléletében. mivel az érzékelhető 5/3-as ütemezés hangsúlyos metszete a jambusi sor penthémimerészével kapcsolódik össze)..amelyek a strófazáró sorokban ismétlődnek . nyugtalanító mozzanatot visz a versbe. de "elenyésző számban trocheusok. A nemlétező ideális ritmust a föl nem lelhető trocheusok sem. Szólábazó két trocheus bukkan föl a negyedik sor első felében is. küzdelmes reformkorban.. III: 222-224). Egy-két pirrichius ugyan előfordul a költeményben. Ez a költemény verselését meghatározó trocheusi ütemkapcsoló szimultanitás alapja. .és lábmetszést nevezhetünk meg. sem az egyetlen spondeust nem metszi szó. (Így Ady Endre Kocsi-út az éjszakában című jambusi versének strófakezdő soraiban . "Másrészt ebben a költeményben is feltűnő az ütemhangsúlyos verselésnek az emelkedő jambusokkal szembeforduló ereszkedő lejtése.). Ez volna ideális? Ellene mond ez a teljes költői gyakorlatnak. ez ugyanis jambusi versben nyilvánvalóan egyetlen verslábnak. Rigorózus szabályosság várhatja el csupán a verselést meghatározó sorváltozat többségi arányán túl az akár százalékokban mérhető nagyobb arányt (Ady verselése meghatározóan jambusi szimultán verselés. ezt a jelenséget nevezzük szólábazásnak (se szómetszés.és lábmetszés. mivel a felező nyolcas metszete verslábhatáron jelentkezik. de sem ezeket.A harmadikos tankönyv elveti ezt a szemléletet. Mivel azonban a hangzó metrum olykor nagyszabású metamorfózisaiban e jelenség fontos szerepet játszik. a sort alkotó négy versláb mindegyike egész szó. Petőfi Sándor Mi kék az ég! című versének első négy sora: Mi kék Az ég! Mi zöld A föld! Mind a négy sort egy-egy olyan jambus alkotja. A gyakorlatban kezdettől máig kötetlenül váltakoznak e típusok. Az eszmei vonatkozások hivatkozással . a sorozatos ismétlődést mindez nem zavarja. A verstani megjegyzések tévesek..Az emelkedő lejtésű sorokban ereszkedő verslábak (trocheus. Ideális ritmusról beszélni értelmetlen. Fazekas Mihály Nyári esti dal című versének első négy sora: Halkkal ingó lanyha pára! Szálldogáló harmatok! Kis furuglyám lágy szavára Tiszta hangot adjatok.A szimultán (himetrikus) verselés érdemleges figyelmet nyer e tankönyvekben. Ez jellemzi a negyedik sor utolsó szavát is.(szómetszés)..Költészetünkben csupán metrumelméleti tanács az. legfeljebb akkor. az arziszon rendre szókezdő . a hangzó metrumot illető kutatások iránti elemi fogékonyság érdekében néhány morzsa a középiskolás tanulókhoz is eljuthasson. s ez újabb feszültséget. Néhány sort idéznünk érdemes: a verselés jambusi. Szómetszés verslábmetszés nélkül . ami pedig érvekkel vitatható (aligha kétségbeesés a Szózat sugallata. E gondolatkörben beszélhetünk ütem..és ütemkapcsolók (A Tisza parton már idézett sora: A szívem egy nagy harangvirág . mindkét trocheust szó metszi: szó. a jambusnak a szereplését jelenti. Ritka kivételek többnyire funkcionális természetűek.és szólamlábazók. se lábmetszés. daktilus) nem szerepelhetnek. . mint szabályos jambus-helyettesítő láb.Martinkó András dolgozatára épülnek.első sora. nyomatékosítva a sorokban kimondott létbeli töredezettséget. de minden alapot nélkülöz a következtetés. Az első sor három trocheusa és egy spondeusa.. .). A choriambus egésze közömbös a lejtés tekintetében! Ereszkedő sorokban jambus és anapesztus nem szerepelhet. néha ametrikus sorok is szerepelhetnek. . A morálfilozófia tragikus vereségét a forradalom és szabadságharc bukása után az Előszó fogalmazza meg. érdemes néhány fogalmat világosan meghatározni.Betemetik a tavat . hogy a jövendő metrumelméletben várhatóan nagy teret nyerő. ajánlott a szó." Elemzésem szerint trocheus nincs a versben. A harmadik sor mindkét trocheusa szót metsz. a hangsúlyos metszet másoddierézissel forr egybe). ütemkapcsolók (ugyanitt a második sor..egy-egy trocheus látványosan tördeli a lejtésegység hatalmas törvényét: követve.. Ajánlható azonban a három alapsor-változatra is utalni: metszetkapcsolók (ilyen például Ady Endre idézett versének .) . . mintegy a versben megnevezett ingaóra metrikai szimbólumaként. A ritmus lényegét. Csokonai Újesztendei gondolatok című versében trocheusi jambusi lejtés váltakozik sorról sorra. amiben verslábmetszés érvényesül szómetszés nélkül. ha a choriambust kettébontja az elemző.itt az 5/3-as ütemezés hangsúlyos metszete összekapcsolódik a csonkalábkövető időmértékes metszettel). a szabályos pirrichiusok sem akasztgatják meg.illetve szólamláhazásról is (a Nyári esti dal idézett sorai mind ütem.A sor lejtését a lejtő lábak többsége illetve a sor utolsó egész verslábának lejtése határozza meg. sokkal inkább a végletekkel is számoló hatalmas biztatás a viaskodó. pirrichiusok is meg-megakasztják az ideálisnak tartott ritmust". .). Még az említetlen szabályos spondeusok is jambizáltak.A Szózat magyarázata több szempontból figyelmet érdemel (II: 207-209). metszet. a szó gyakorta verslábat metsz (verslábmetszés). ilyen a Góg és Magóg verselése is. de sor élén a trocheus megengedett (szabályos licencia).. hogy az időmértékben kerülendő a szólábazás.A szimultán verselésű egész versben a fenti három sorváltozat mellett ütemező vagy verslábazó monometrikus sorok.ez jellemzi a második sort: mindkét szót trocheus metszi.

tehát óvatos.mint minden értelmezés szubjektív hangoltságú. de közvetlenül nem e szabályos metrumú sorok verselése emeli meg a szöveg sugallatát. A gimnázium első három osztályában . ezek stabilizálhatják magukat az ismereteket is.ilyenek is bőven adódnak. csupán futólagos áttekintést vállaltunk a gimnáziumok néhány mai tankönyvének verstani állapotáról.tanúi lehetünk a járható. az ereszkedő trochaizálás szimultaneitása a Himnuszban expressis verbis hirdettetik. kiemelt szerepe van ennek a két sornak: a ritmusideáltól. Emögött sorozatos időmérték (tehát szimultaneitás) aligha működik. járandó út követésének: a tárgyalt versek ritmusáról is szó esik. Miként azokat a gyakorló tanártársainkat is. értékelése. mert . ahol éppen a filozofikus részek jambusi verselésűek a tömegszerű trochaizálás mellett (három vándor. Az első osztályban az alapfogalmak meghatározása. sokszor bántóan erőltetett magyarázatok születnek.nyomatéktöbblet érvényesül. verstanból is. téves funkcionáltatást. tehát . ragyogó funkcionális magyarázati esélyek tűnnek el (Ady: Kocsiút az éjszakában.szerencsére .Helyes a hangsúlyos metrum érzékelése a jambusi versben. tévedések sorjáznak elénk. téves metrumszemlélettől is terhelten. hibák fájdalmas látványát a becsületes törekvés élménye enyhíti. Aztán árad az abszurditás. a Szózat verselése ugyanis jambusi szimultán (ahogy a Himnuszé . hogy a jambusi verselés békés. Azonos névvel . Holott már Kazinczy leírta: a jambusnak gravitás a karaktere. . indokolt-e jelentős tankönyvkritikával állni a diákok elé. hogy miért nincs ez a harmadikos. meg kell halai. hogy tanítás közben az előforduló hibákat hitelt érdemlően korrigálják. a legsúlyosabb kérdés pedig a verstan vonatkozásában: van-e ehhez általánosan elvárható egyéni fölkészültség? Válaszunk aligha vonható kétségbe . ringató.miközben helyesen nevezi meg a verselési változatokat . hogy stabil leíró elemzésre épülhet a formai elemek funkcionális értelmezése. .. . akik mindent megtesznek.Általában erőltetettek a funkcionális metrikai magyarázatok. bizonyos metrikus sorváltozatok leírása stb. s ma már az elmélet is tisztázta a mételyező aggály értelmetlenségét.elvárni ezt nem lehet. Babits Esti kérdésével kapcsolatban olvassuk: "ötöd. gyorsított trocheusok" nyűgözik az elemzőt még a kiemelt sorokban is. hiszen .a szimultanitást. A ritmikai-metrikai elemzésekkel való bíbelődésre vajon órán. III: 230-231). miközben indoklás nélkül frázisos a helyes észrevétel: "költészete ugyanakkor mélyen gyökerezik a magyar múltban" (III: 222-224). nyugtalanító mozzanat nem származik. a Balassi-strófa bemutatása. És elsikkad a versben meghatározó metrum. Beszédes "koronája" a furcsa metrizálásnak Babits Ősz és tavasz között című versével kapcsolatban a hangos meditáció. Sorolhatnánk aztán az érdemeket is. "Pirrichiuszok. Költészetünk legnagyobb alkotásainak egyike elhibázott magyarázatokat nyer a mai tankönyvben. kemény rögök. könnyedén át nem látható téves sugallatok terjedhetnek. "Pergő jambusok" Vajda remekében. hogy vannak üdítő kivételek. de a tankönyvek szerteágazó feladatokat vállaló íróit mindenkor teljes tisztelet illeti. Mert a jambusi szimultán verselésből semmiféle feszültség. a rímváltozatok tárgyalása. ahol prozódiai tévedés társul elrontott metrikai leíró elemzéssel.Az elsős és a másodikos tankönyvben találunk igen hasznos tárgymutatót.mellőzi a funkcionális érdekű figyelmet a Csongor és Tünde magyarázata (II: 204205). mit várhatunk a hétköznapok hőseitől. de a fanyalgás nyilvánvaló.a tankönyv szerint is! . Ez alapozza meg a nagy kérdést: ha sok jó mellett súlyos hibák. Költőink nagyszerű nyelvi érzéke mindenkor túllépett az emelkedő verslábakkal szembeni tudákos előítéleteken. az időmértékes és a hangsúlyos lejtést. ha eléggé szuggesztív a funkcionális értelmezés esélye: kéttagú ütemek kopognak. Eme alapon is tojástánc. ami ugye azt sejteti. hogy tudniillik az emelkedő verslábakkal szembefordul az ereszkedő ütemezés. A nyílt kiállás a Szózat jambusi szimultaneitása mellett elmarad. Negyedikben szinte üres az út. Hibás leíró metrika nyomán sokszor kacagtató. . Ady egyénieskedése a verselésben. Mohácsy Károly. a ritmusnormától ez a kettő tér el a legerősebben. ez is hatalmas háttérmunkát követel. 11: 189).. negyedikes könyvben. diákok esetében órán kívül jut-e elég idő? Tanárnak-diáknak van-e módja. Metrikai érdekességű a visszatérő sor: ó jaj. metrikai fenntartás nem illeti meg sem a jambust. Alapelv természetesen. szakmailag tarthatatlan előítélet sugallja a meg nem alapozott. megbízhatónak látszik. hogy a tankönyv . Madocsai László tankönyvei a szükséges minimum tekintetében mindent megtesznek. meg kell halni. de érdemes-e. S az sem érdektelen. olykor azonban súlyos veszélyeket rejtő. A két szerzős negyedikes tankönyvben alig találunk verstani tévedést. akkor is. a metrum természetesen keményebb. érthetetlen. noha bizonyosra vehető. Tudjuk. A tévedések. A tanárokkal szemben támasztható egyetlen korrekt kívánalom a tankönyvre alapozó alapismeretek megtanítása. Ez Négyesytől Vargyasig hangzó "nemzeti érdekű" tiltakozás a jambusok és az anapesztusok ellen. * Nem tankönyvkritikát adunk itt. súlyos felelősséggel. Az ismeretek alkalmazására elemzések kínálnak alkalmat. Megemlíti a tankönyv a jambusokkal társuló ütemezést.trocheusi szimultán. Mohácsy Károly valamennyi tankönyvében következetes figyelemben részesül a bimetrikusszimultán verselés. a következő megjegyzéssel: "Megkülönböztetett. Itt valóban szokatlan az ütemezés. a Húsz év múlva című versében (III: 38 ). sem az anapesztust!!! Idéz a tankönyv két sort (Áldjon vagy verjen sors keze . Semmiféle nyelvi. Többet kellett volna tenni a hibák elkerülése érdekében. e sikernek azonban súlyos hiba az ára: verstani közöny uralkodik el.Itt élned.illetünk két különböző metrumszerkezeti jelenséget. az Éj).ha botladozások közben is . Visszaköszön a verstanunkat legalább száz éve mérgező tévedés. S ez az emelkedő verslábakkal szembeni. mint a mélybe hulló. a háromütemű tízes megnevezése. halnod kell)." A képletszerű spondaizálás valójában jambizált spondeusokat jelent. általában sincs ilyen. feltételes módú fogalmazás az elvárható. Sorolhatnánk tovább a kisebb-nagyobb gondokat tankönyveink verstani magyarázataival kapcsolatban. a tanároktól? A szakmai meggyőződés tanításától ugyan senkit sem tiltanak el. axiomatikusabb hangzást támogat.és hatodfeles jambusi sorokon ringatózó vers" (III: 284-285).lejtés .megnevezés nélkül is .

az Eszméletből ragad ki fonák. A metrikai egységek (a verslábak és az ütemek) .végletei között. de itt a metrikus rend szerint nyomokban sem található choriambusokkal bizonygatja.. az).S megvédi Johannát ezer papi csellel . ereje arra. ha rövid magánhangzós nyílt szótag. Amikor tehát azt állítja a verstan. mi. egyszerűsítésről van szó. szóvégi rövid szótagok olykor hosszú szótag metrikai helyzetében lelhetők. A prozódia bináris oppozíció alapján méri a szótagokat. Azonos szótagszámú ütemek esetében..A szóvégi szótagok mérésében a következő szó kezdetét is figyelembe kell venni. Ritkán ugyan. Korszakos vagy egyéni. nem alapoz kötött mértéket (metrumot). A szimultán (verslábazás és ütemezés egyidejűségét megvalósító. az egytagú csonkaláb kivételével. Ferencz Győző: Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok című "tankönyv"-ében (1993: 48. hogy versmondást. (A Madocsai-féle negyedikes tankönyv éppen József Attila hatalmas verséből. lap -. Aligha van egyéb lehetőség. ez a metrikus soregységből való egyedüli kivétel. Igen gyakoriak a kéttagú verslábak. hogy versírásra ösztönözzön-vállalkozzon.) ugyanez a hiba terjed tova. Akkor érdekes.A verssor megnevezése: ütemek száma + szótagszám (például: háromütemű kilences. ennek nyomán a naiv metrikai elemzésekben is találkozhatunk azzal a furcsa jelenséggel. a /-jel az ütemeket elválasztó metszet jele. És minden mögött ott áll a szakmai biztonság alapkérdése. jambusi versben különben szabályos. . Jelölési mód: .(hosszú). azaz megfeledkeznek arról. A szabadversben a prozódia érdektelen.hangsúlyos. jelölt vagy jelöletlen változatok is találhatók a költészetben: szókezdő. . u (rövid ). Az alábbi szubjektív megjegyzések részben bizonyos alapelveket. A gyakorlati költészetben a több tucatnyi elméleti verslábból mindössze nyolc-kilenc szerepel. (A számok a sor ütemeinek szótagszámai. Rövid a szótag.. hogy "az égi törvények fölfeslését a jambikus időmérték megbomlása is érzékelteti". hogy a vélt versláb előtt és után ép-e a lábazás metrikus rendje.prozódikusan mért szótagok kapcsolatai.). a valóságos . A hangsúlyos vagy ütemező verselésben hangsúlyos és hangsúlytalan szótagokat mér a prozódia. kötőszavak (de. Minden versláb az időmértékesen mért szótagok kapcsolata. ha hosszú magánhangzós vagy ha rövid magánhangzós zárt szótag. Élhangsúlyos nyelvünknek megfelelően mindig az ütem első szótagja hangsúlyos úgy.a csonkaláb kivételével . A pirrichius szerepe diszkrét csupán.két nemlétező choriambust is bemutat. ha). hogy rövidebb-hosszabb szótagok kapcsolata a tény. . rövid-hosszú szótagokat nevez meg. névmások (te. bizony. nem a jambusi időmérték bomlott itt meg. de a magyar ütemező verselésben meghatározó a szimmetria illetve a szabályos aszimmetria. hogy egy rövid szótag kiejtési ideje egy mora. . Magam a mora fogalmát a tények tükrében másodlagos fontosságúnak tekintem. A verssor ütemeinek sorrendiségét az ütemek szótagszáma alapján a szimmetria vagy a szabályos aszimmetria elve szabja meg. hogy a prozódikusan közös szótag hosszú vagy rövid. mint a "viaskodó harmónia" jegyében tenni a dolgunk.A közös szótagok a metrikai elemzés folyamán véglegesednek. ritkán 1-6 között váltakozik. hogy ehhez képest az ütem többi szótagja kevésbé hangsúlyos. fura példákat . felező nyolcas. Időmértékes verselésben a szótagok rövidsége-hosszúsága szerint. valamint 7-8-9-10. Ez a hosszabb sorok félsoraiban is érvényesül. ilyenek az egy rövid magánhangzós nyílt szótagból álló szócskák. Különben hosszú a szótag. tehát a prozódia is szimultán. kevésbé hangsúlyos . hogy a verslábak metrikus rendben töltik meg a sort. hosszú szótag rövid metrikai helyzetben igen ritka. . egy hosszú szótag kiejtési ideje két mora.) Az időmértékes verselés egységei a verslábak. A hangsúlyos (ütemező) verselés metrikai egységei az ütemek.miként ez gyakori . erre vonatkozik az ütemegyenlőség törvénye. a többi szótag hangsúlytalan.ideje. négyütemű tizenkettes stb.metrikus mozzanatokat is érvényesít. ha a nagyobb szótagszámú megelőzi a kisebb szótagszámút szabályos aszimmetriáról beszélhetünk. Egyszerűbben: az ütem első szótagja hangsúlyos. de tudva. de van példa metrikai enjambement-ra. ti). mit sem törődve a metrikus soregész ama imperatívuszával. netán szavalást csiszoljon? Halmozódnak a gyakorlati élet perdöntő kérdései. A sor minden verselési rendszerben metrikai egész. a sor 2-3-4-5. Példa mindenre van. Szótagszámuk 1-5 között. verslábakat és ütemeket összekapcsoló) verselésben mindkét szótagmérés indokolt.. széles skála érvényes itt is. ezeknek mind a négy lehetséges változata. Valójában a hangsúlyfokozatok széles skálán helyezkednek el. részben néhány gyakorlati metódust vázolnak. tehát az ütemelőzőt el kell felejteni. ejtésbeli. A magyar nyelvű versekben négy nagy verselési rendszer működik: hangsúlyos (ütemező) időmértékes (verslábazó) metrikus (mértékes) verselés szimultán (ütemező és verslábazó) szabadverses (ametrikus) A három metrikus verselési rendszer szótagmérésre (prozódiára) alapozza mértéktanát (metrikáját).311.A szakirodalomban is. hiszen metrikai szempontból mindig a soregész a hangzati egység. Prozódiai leírásban közös szótag (u) a sorvégi szótag. mivel az ütemek szótagszámát is jelzi: 3/3/3 vagy 4/3/2 vagy 4/4/1 = valamennyi háromütemű kilences. többnyire két névelő (a. A metrikai leírás pontosabb. szótagjaiból. hogy a sor bármely helyén verslábakat neveznek meg az elemzők. Az ütemek kimondási ideje nagyjából azonos. Nyomatékos és kevésbé nyomatékos szótagokat különböztetünk meg. Fordított aszimmetria: a kevesebb szótagszámú ütem megelőzi a nagyobb szótagszámút. ha a szabadvers . mivel a verslábak alapján eldől. Bizony. amikor a Toldi szerelmének egyik sorában .

t 4/4 = trocheusi felező szimultán nyolcas (Fazekas: Nyári esti dal. t-j-d-cs és minden más variációs lehetőséggel szemben. A sor metruma: jambusi szimultán felező nyolcas. lehet a két verselési mód kapcsolata teljességgel egyenrangú is (ha eredeti szabályaik nem redukálódnak). Az érettségizőktől legalább a b) megnevezés elvárható. vagy egyszerűen trocheusi illetve jambusi lejtésűnek. trocheusi-daktilikusnak tekinteni az időmértéket csak akkor lehet. A Dunna alatt alszik az ég tehát két choriambus az időmérték vonatkozásában. jambusi kilences. b) verslábak száma + lejtő láb neve. de az alkotók verstanelméleti nézeteit éppúgy kritikusan ajánlatos olvasni. A metszet (cezúra) a ritmikai erőt jelentő sortagoló funkciót rövidebb hosszabb szünettel. az egyik rendszerint főmetszet. hogy a tizenkettős bármely félsorának első. ekkor dől el a prozódikusan közös szótagok (u) egyértelmű.különösen verslábmetsző .vagy rövid: u. ötös jambus.) Az időmértékes metrumú sorok metrikai megnevezése többféle lehet: a) az irányító lejtő láb neve + a szótagszám. A nagy alkotók műveivel nem kell ritmikai-metrikai vitákba keverednünk. nyelvileg és metrumszerkezetileg is különböző jelenségeket nevez meg a lejtés azonos fogalma. Ereszkedőnek. pl. széféjű cinke énekének jellemzése. gazdag szimultán verselésünk közvetlen bizonyíték erre. A sorok metrikai leírása itt is pontosabb. Arany János rímtana. időmértékes-monometrikus metrumszemléletének ütközése Erdélyi János ütemező monometrikus szemléletével a szimultán metrumú Katalin és Keveháza ügyében. jambusok és anapesztusok a lejtéshordozó verslábak. illetve a metszetkövető szótag kiemelésével. valószínűbb azonban. 4/5). Németh László jambus-ellenessége ("kardos keresztvíz"). s miközben sajátosan új verselési mód keletkezik. ami irányt mutat a mikrometrikus elemzésben. élén Berzsenyivel. a komponensek monometrikus jellemzői többé-kevésbé megmaradnak." Nem alaptalan állításról van szó. Áprily ütemelőzős szemlélete csupán néhány példa a nevezetes tévedésekből. Bőven találunk példát költészetében arra. amikor a rímes-időmértékes (vagy éppen rímes szimultán) verselés . a verslábhatárokat /-jel mutatja. a szótagmérést követő verslábazás. A metrikus sorleírás is a monometrikus komponensek szerint adódik. a metszet jele: //. de ez minden esetleges metrikai rendet eleve kizár. ütemekre is ügyelnünk kell. Az ütemezés vonatkozásában gyakrabban találkozunk fordított aszimmetriával (pl. t.A versbeli költői utalás (víg ditirambusa. második szótaggal induló choriambust meg bárhonnan ki lehet ragadni. tehát nem súlytalan tévedés.József Attila Altató című szimultán metrumú versében egyértelmű az időmérték emelkedő (jambusi) lejtése. Például: t. nyomatékának növelésével tölti be. akkor. Semmi ok az emelkedő verslábak elleni metrikai tiltakozásra. verslábjelek kezdőbetűvel + ütemezés. trocheusi hetes stb. Arany János zenei prozódiája szövegversre. . de a verstan elméleti kérdéseiben ritkán tudnak kilépni a tudomány korszakos jellemzőinek köréből. b) jambusi szimultán kilences. Küzdelmes összjáték jellemzi a fejlődést. metszet-megállapítás jelei után írjuk le hagyományosan az ütemezést. a rövid és hosszú jelekkel. a prozódia alapján lehetséges t-j-t-j. amely mindvégig kettős jelölésű). Iskolában mindvégig ajánlatos a hagyományos leírás. Hangsúly szerint ereszkedő mindig a hangsúlyos verselés (az ütemben hangsúlyos szótagot követnek a kevésbé hangsúlyosak). egyéb metszetek mellékmetszetek. A hangsúlyos metszetek szünetmérete rendszerint hosszabb. első sor). Kivétel valójában csupán az egytagú csonkaláb. Nem árt tudni.Arany János felező tizenkettőseit milyen tudatosan choriambizálta. metrikus minősítése (vagy hosszú a szótag: .. hogy elméleti szempontból is jelentős Csokonai befejezetlen verstana (Magyar poétika = A verscsinálásról közönségesen). ahol a metszetkövető nyomaték fokozott ereje az elsőrendű tagoló. A magyar nyelv a kétféle lejtést érvényesítő.Előtte elvileg is leszögezi: ". hogy a költői metrumszemlélet irányítója Gábor Ignác téves tanítása. A szimultán sormegnevezés lehet rövid és bővített: a) a költemény verselése szimultán tízes. dehát a példák félrevezetőek: az ezer papi hogy lesz choriambus. visszalopja az ütemelőző fikcióját. mind a szimultán-bimetrikus verselésben az időmértékes lejtés felismerése. A jambussal és az anapesztussal szemben minden előítélet téves és káros! * Mind az időmértékes-monometrikus. Fontos tudnivaló ez. Áprily Márciusa a soregész-metrikai egész elve alapján egyértelműen emelkedő lejtésű. negyedfeles trocheus stb.. antik eredetű időmértékes verselést minden nyelvi vagy metrikai sérelem nélkül képes adaptálni. József Attila néhány verstani érdekű észrevétele. Magam még iskolában is híve volnék a rövidebb leírásnak. daktilusok) lehet pusztán a picinyke. Petőfi. Nyomatékos figyelmet érdemel a verssorok metrikus lejtésének kérdése. c) kétütemű jambusi szimultán nyolcas stb. Dominanciába kerülhet egyik komponens is. a leíró metrizálásban is. A két monometrikus rendszer interferenciájából következik a bimetrikus metrika. Miközben tény. másik komponens is. követése az.Elméletileg szinte érthetetlen volt emberöltőkön át a leoninizálás elleni költői tiltakozás. A hangsúlyos verselésben a metszetek száma eggyel kevesebb az ütemek számánál. mint a . Az időmértékes és a szimultán sor a meghatározó lejtő verslábak szerint nevezhető ereszkedő vagy emelkedő lejtésűnek. pl. mint a verstani szakirodalmat. hiszen a versláb épségét a lábmetsző cezúrák tartós szünet esetén megbontanák! A szimultán verselésben verslábakra is. hogy a költők a hibátlan nyelvi érzék alapján írják verseiket. s. fel nem foghatom. A sormetszet főmetszet. . A pontos prozódikus leírást (időmértékes szótagjelölést) követően a lejtés alapján jelölhetők be a verslábhatárok és a metszetek.időmértékes vagy szimultán közös metszeteké. . ha ütemelőzőt tételezünk fel. Mindhárom metrikus verselési rendszerünkben metrikai tényező a metszet. amely különben mindig nyelvi vértezetű. második vagy [nagyon ritkán] harmadik szótagjával kezdődően choriambust illeszt a hangsúlyos ritmusba.

hangoztatni kell azonban az önkényesség veszélyét ís. az V. A versificatio . A metrumelmélet lassan ébredt rá Berzsenyi idegenkedésének általános okára: a rímes hexameter. érdembeni része.legyen szó akár metrikus. akkor "szabályosan".Mért ne legyek tisztességes! kiterítenek úgyis. a hangzó metrum emelkedő. akár szabályos. amit a szabadvers makro-méretekben vállal. mit taníthatunk. olykor más nyelvek. akár szokatlan licenciákkal. Tankönyvek-tanárok-diákok tekintetében egyaránt stabil alapismeretek várhatók-kívánhatók. Innepein lebegett az ének: choriambus-anapesztus-jambus-csonkaláb a hangzó metrum). mondhatná logikusan bárki. . ezeken túl a kivételek esetében mutatkozó bizonytalanságok indokait is meg kell értenünk. a ritmus . Aranynál. Alaptörvény: varietas delectat.Berzsenyi több versében. ókikötő-jében stb. stb. jambusi hangzati lejtését érzékelteti. Nem minden általános verselési jegytől mentesek a szabadversek ritmikai tekintetben sem. Így válnak egyénivé a szabályok.Vörösmarty verseiben nem egyszer arsis a fejedelem első tagja. ahol képlet szerint az első sor alkaioszi (emelkedő. jambusi (egy-két sor: Műve örök folyamát gyönyörrel . mind a pszeudo-alkaioszi strófa hangzó metruma emelkedő hangzati lejtés egységét követi. . Az alapismeretek gyakorlása néhány soros versek íratásával érhetné el a legjobb eredményeket .hatalmas tévedés (például a szóütemezésre építő ütemlábazás voluntarizmusa révén). egyéni metrikus változatok hullámzanak Gulyás Pál Debrecen. Nem féltek ettől régi iskoláink. sorvégi csonkaláb metrikus hangzatát kínálja. illetve a szólábazás kerülése . a gyakori choriambusi hangzat azonban a képletkövető skandálástól eltérő. A nyelvi numerozitás (gondolatritmus) mellett általában az indázó rímek hatásosak e verselésben. A közelítő télnek második sora (Tarlott bokrai közt sárga levél zörög) spondeus-choriambus-choriambus jambus emelkedő. ritmikai alapon látszik azonban igaznak a rímes-időmértékes verselés elleni hadakozása az epikai méretű sorformákban. két anapesztus. a nyelvi varázs kimeríthetetlen eszköztárában így harmonikus a metrum. a negyedik kis alkaioszi (ereszkedő). ajánlat formájában. másoknál a fekete első vagy éppen záró tagja. * A költői formakincs a verselés tekintetében is rendkívül gazdag. Gazdagítják e Kalmár György szavával: . * A verstan iskolai oktatásában a szótagmérés pontossága. két spondeus. .. ez a helyzet a pszeudo-alkaioszi strófában is. Ilyen esetekben többnyire egyéni magyarázatok mutatkoznak. A kis alkaioszi sor szintén sűrűn choriambizálódik. a poézisnek is fontos. hogy ametrikus. . elég sok metrikus sor-. A versek egyedi jellemzése az uralkodó. Néhány példát villantottam fel csupán. trocheusi). . Kérés. ez azonban e két sorformában ritkán mutatkozik. Mind az aszklepiadeszi. Mert a monoton formai fegyelem nem a művészet sajátja.A szabadversnek nem egyetlen vonása. az erőszakolt magyarázatok (funkcionalitás) kerülésére. külön kis elismerésekkel jutalmazva érdemes volna megújítani a régi módszert. pentameter ütemtagolást sejtet. mind a metrika helyet ad egyéni megoldásoknak. * .. néhány prozódiai-metrikai elv.Berzsenyi túlzásba vitte a rímes időmértékes verselés elleni tiltakozást.ezt a monotóniát azonban még a hangzati metamorfózis ellenében sem vállalja a költészet. Belső rím-végrím esetében a fordított aszimmetria eleve ritmikai ellenkezést vált ki. ha feltételes módú fogalmazásban. László jambusi metrumából éppen a jambusi lejtést kitagadni . a harmadik jambusi kilences (emelkedő ). Berzsenyi nevezetes elégiájának. például A poézis hajdan és most címűben alkalmazza a pszeudo-alkaioszi strófát.A verselés kötött formáinak alkalmazása a költői gyakorlatban mikro-méretekben követi a változatosság ama igényét.Csokonai szavával: verscsinálás ugyan nem poézis. Skandálást szuggerál a következetes szó.. más verselési módok imitációi (Weöres: Kínai templom).a mesterség szintjén. kiterjesztve ezt a 12 szótagig számolható lírai sorformákra is. Arany híres balladája. Klasszikus mértékben itt a bizonyság a lejtésegység elvének érvénytelenségére. Az aszklepiadeszi sor szabályos strófában is gyakorta vált emelkedő hangzati lejtésbe. ha az ép nyelvi érzék kerülni próbálja a skandálást.. periódus. de az igazi költészetnek. az elemző szerénységre is szükséges oktatnunk-nevelnünk. hogy mit tudunk. elgondolkodik. De ismert a változatok végletes skálája. Kötött formákban mind a prozódia. Aki azonban a hangzó metrum lehetséges másságára is érzékeny.. Az aszklepiadeszi sor ismert képlete ereszkedő lejtést diktál.. Mert az ördög itt is a részletekben van. a második aszklepiadeszi (ereszkedő. ami az időmértékes versek (szimultán versekben az időmértékes komponens) képlete és hangzása között mutatkozik. Tisztáznunk kell.Berzsenyín kívül szinte minden költő munkásságában hatalmas teret nyert. József Attila Két hexametere (Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! . * Egyszer-kétszer az iskolában is érdemes utalni arra a nem ritka különbségre. de szerintem ez az elsőrendű jellemző.és lábmetszés.kincstárat szokatlan változatok. de századunkban már alig van erre példa. E jelenség nyelvi alapja a metszetek értelmezése illetve a szólábazás-szómetszés versbeli viselkedése. akár metrikus verselésben is. hihetetlen végletek is találhatók.és strófatípus ismertetése mellett a szokatlanságok iránti türelemre.) choriambus. mint például a szinte szövegtelen metrikus vers (Morgenstern: A hal éji éneke) stb. akár szabadversről. természetes nyelvi kifejezés esetén emelkedő lejtésbe vált. jambusi).

működő költészet új meg új formákat teremt. része annak a műveltségnek. amelyeket a költők művei sugároznak. 1990. A nyitott.. Püspökladány . a poézis metrikus vagy szabadverses alkotásokban éppúgy megjelenhet. Ez az elméleti kutatások alaptörvénye is. ami emberré nemesít. az igazi költészet. akár ismert formák szabálytörő alkalmazásában. ami fölemel.a külső és a belső forma sok-sok eszköze övezi a ritmikai tényezőket. miközben az élő. mint bármely egyedi formában. Piac u. Pályaválasztási Tanácsadó Debrecen. Az ismeretek szükségesek. megértő figyelem működését olvasókban sem szűkíthetik be a tanult ismeretek. A "szabályok" helyes ismerete élményeket gazdagít. Hagyományos és új egymás iránti kölcsönös türelme az irányadó. Az iskolában ismertetett verselési módok általában hagyományosak. * * * SZUROMI LAJOS VERSTAN AZ ISKOLÁBAN HB MPI DEBRECEN Szuromi Lajos: Verstan az iskolában E munka mindhárom része a korábbi kiadásoknak (1980. de poétikai minőséget aligha sugallhatnak . azokat a tényeket próbálja rendszerbe foglalni. 71. Felelős kiadó: Herpai Imre igazgató Nyomdai munkálatok: Hektográf Kft. 1997) -ban módosított-véglegesített változata ISBN 963 9325 364 Kiadja: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási.A verstan a versírás mesterségbeli ismereteit foglalja össze.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->