VERSTANI ALAPISMERETEK

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÁMÁRA

A versritmus A ritmus összemérhető egységek szabályos váltakozása. Mind a természetben (tengervíz hullámzása, csillagok járása, szívdobogás), mind az emberi tevékenységben (járás, beszéd, munka) ott rejlik a ritmikusság esélye. A művészetben is otthonos a ritmus (zene, tánc, ének, költészet stb.), de a túlzott szabályozottság monotóniája egyhangúsága - ellen a művészet több-kevesebb mértékben változatokat biztosít. A művészi ritmust szabályozott változatosság jellemzi. A nyelvi ritmusok (beszédritmus, prózaritmus) egyike a versritmus. Gazdag jelentésű szó, hiszen magába öleli a versdallamot is, a rímet is, figyelmes a hangzás minden rétegére. Ezen belül általában mértéket (metrumot) is alkalmaz. A mért szótagok alapján három mértékes verselési rendszert ismer a magyar nyelvű költészet, ezek a hangsúlyos-ütemező, az időmértékes-verslábazó és a szimultán verselés (ebben egyidejű ütemezés és verslábazás érvényesül). Ezek kötött verselési rendszereink. Versmérték nélkül érvényes még egy verselési rendszer, a szabadvers, amely a mértékes-kötött versektől eltér, versritmusa azonban elhatárolja a beszédritmus igen laza kötelmeitől. A verstan a verselési rendszerekkel foglalkozó tudomány, általános iskolában ezek alapelemeivel ismerkedünk. A versmértéktől független ritmikai tényezők köréből - gyakori és élénk hatású szerepük miatt - a rímek nyernek kiemelt figyelmet. A versritmus mindig a hangzó vers ritmusa! Ha olvassuk a verset, ritmusát belső hallásunk hangzó ritmusként érzékeli.

A hangsúlyos verselés Tüzesen / süt le a // nyári nap / sugára 6/6, 3/3//3/3 Az ég tete-/-jéről // a juhász-/ bojtárra. /6, 4/2//3/3 Fölösleges / dolog // sütnie oly / nagyon, /6, 4/2//4/2 A juhásznak / úgyis // nagy melege / vagyon. 6/6 4/2//4/2 (Petőfi Sándor: János vitéz, első versszak) Valamennyi sor 12 szótagú, ez a mű összesen 1480 sorára végig jellemző. A János vitéz verselése szótagszámtartó. - A sorok közepén, a 6. szótag után természetes nyelvi hangzás esetén szünet (pauza) tagolja ketté a sorokat, amelyekben a ritmikai mérték tehát felezó. Rövidebb szünet a félsorokban is. mutatkozik, vagy a negyedik szótag után, vagy középen, a harmadik szótag után. A sorok mellett az ismétlődő 6/6 a felező tizenkettest írja le, a változatos leírás a félsorok tagolódását mutatja. A felező tizenkettes tehát négyütemű. A szabályos felezést főmetszet biztosítja, a hatszótagú félsorokat mellékmetszetek tagolják. Ebben változatosság jelentkezik: a ritmus épségét a félsorok /2-es, /3-as kötetlen váltogatása nem fenyegeti. Az állandóság (6/6) keretén belül tehát a ritmikai mérték változatosságot is tűr (4/2, 3/3). A négysoros versszakokban itt minden sorpár rímel, hiszen a sorvégi magánhangzók is, mássalhangzók is azonosak, teljes- vagy tisztarímek ezek. Ha a magánhangzók azonosak a rímben, a mássalhangzók pedig csupán valamely nyelvi szempontból hasonlók, akkor asszonánc-rímről beszélünk. Az ütem a hangsúlyos verselés mértékegysége, általában 1-5 szótag méretű, ritkán 6 szótagú. Élhangsúlyos magyar nyelvünkben az ütem első szótagja hangsúlyos, ehhez mérve az ütem többi szótagja hangsúlytalan. A hangsúlyos-hangsúlytalan szótagrend miatt a hangsúlyos - ütemező - versmérték mindig ereszkedő lejtésű. A hangsúlyos-ütemező verselés jellemzi valamennyi népköltői alkotásunkat, de sok-sok műköltői alkotást is, mint például Petőfi János vitézét. Milyen is tehát a János vitéz verselése? Válasz: párrímű felező tizenkettes. (Ebben benne rejlik külön utalás nélkül is, hogy négyütemű, hiszen a hat szótagú félsorok a nagy szótagszám miatt 4/2-re vagy 3/3-ra tagolódnak; az is, hogy szótagszámtartó a verselés, minden sor 12 szótagú; az is, hogy a felezést főmetszet biztosítja.) Weöres Sándor négy sornyi verse:

Tekereg a / szél, 4/1 Csavarog a / szél, 4/l Didereg az / eper-ág, 4/3 Mit üzen a / tél? 4/1 Három sor (első-második és negyedik) kétütemű ötös. Egy sor (a harmadik) kétütemű hetes. Az ütemek száma és a sor szótagszáma alapján neveztük meg a versmértéket ebben a hangsúlyos-ütemező verselésű kis költeményben. Az ötszótagú sorokban szinte ütemvégletek találkoznak, hiszen a legkisebb szótagszámú ütem e sorok második üteme, a sorok első üteme pedig csaknem a legnagyobb szótagszámú (4), - hiszen 5 és 6 szótagú ütemek ritkán fordulnak elő. Közvetlen tanulság, hogy a nagyobb szótagszámú ütem megelőzi a kisebb szótagszámút, ez a harmadik sorra is igaz, általános törvényszerűség a hangsúlyos verselésben, a sorok vagy felezőek, vagy a több szótagszámú ütem megelőzi a kevesebb szótagszámút. Ugyanakkor nyelvi tény, hogy minden sor 2-3-4 ütemét, minden ütemét nagyjából azonos idő alatt ejtjük ki, ezt nevezzük ütemegyenlőségi törvénynek. Ebből következik, hogy a nagyobb szótagszámú ütemet gyorsabban, a kevesebb szótagszámút lassabban mondjuk ki. Az idézett versben a költő mindezt azzal is fokozza, hogy a 4 szótagú ütem minden szótagja rövid: rövid magánhangzót csupán egy mássalhangzó követ. Az egy szótagú ütemek magánhangzója itt hosszú. A János vitézben a sorvégi rím párrím (aabb), most elemzett versünkben bokorrím (aaa) egy idegen rímmel (x): aaxa. Weöres Sándor híres verse a Bóbita (A tündér). Mit tudnánk mondani verseléséről a fentiek alapján? Bóbita, / Bóbita / táncol, 3/3/2 körben az / angyalok / ülnek, béka-hadak / fuvoláznak, 4/4 sáska-hadak / hegedülnek. 3/3/2 4/4

Háromütemű és kétütemű nyolcasokból áll a vers, szótagszámtartó, félrímes (xaxa). Egyelőre ennyi nyilvánvaló, de még később többször is idézni fogjuk ezt a különleges költeményt, verselése miatt... Megjegyezzük, hogy a kétütemű nyolcast a hangsúlyos verselésben felező nyolcasnak nevezzük. Petőfi Sándor Nemzeti dal című versében a sorok nagy többsége felező nyolcas. Minden versszak nyolc sorból áll. Az első négy sor ezekben párrímes felező nyolcas általában, a másik négy sor félrímes 8-3-8-3 szótagú sorkapcsolat, a nyolcasok itt is feleznek. A három szótagú sorok beszövése a nyolc szótagúak közé kiemeli az esküszünk ismétléssel is fokozott erejét.

A hangsúlyos verselés
(összefoglalás) A hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok rendezett váltogatására épül. Mértékegysége az ütem, ennek mindig első szótagja a hangsúlyos. Rendszerint 1-4 szótagból áll, ritkábban 5-6 szótag is lehet. A magyar hangsúlyos verselés ütemező verselés. E verselés mindig ereszkedő lejtésű. A verssorok rendszerint 2-3-4 ütemből állnak, vannak azonban egy ütemet jelző sorok is. Öt vagy több ütemből álló sorok a lírai költészetben aligha találhatók. A több szótagból álló ütem a verssorban rendszerint megelőzi a kevesebb szótagból álló ütemet (szótagszámcsökkenés). Az ütemeket nagyjából azonos idő alatt mondjuk ki, a több szótagból álló ütemet tehát gyorsabban, a kevesebből állót lassabban (ütemegyenlőségi törvény.) A főmetszet tartósabb tagoló szünet, a mellékmetszet rövidebb idejű szünet. Főmetszet igen ritkán metsz szót, mellékmetszet gyakrabban. (A Nemzeti dal 36 sora nyolc szótagú. A metszet csak a 26. és a 43. sorban metszi a szót!) Hangsúlyos (ütemező) verselésünkben rendszerint megtalálható a rímelés. Végrímnek nevezzük a sorvégi rímet, ez vagy tiszta rím vagy asszonánc. A szavak kezdő hangjának összecsengése is rímváltozat, neve: alliteráció (betűrím)(Hí a haza). Főbb végrímváltozatok: bokorrím (aaaa), párrím (aabb), félrím (xaxa,axax),keresztrím (abab), ölelkező rím (abba) és idegen rím. - Beszélhetünk ragrímről (ülnek-hegedülnek), önrímről is (szél-szél). A hangsúlyos verselésű sorok megnevezése a mérték szerint: a sor ütemeinek száma + a sor szótagjainak száma, például: három ütemű kilences = a sorban 3 ütem és kilenc szótag szerepel, mint az alábbi példákban: Érik a / ropogós / cseresznye 3/3/3 népdal

Hírük mégis / elfelejtve / már. 4/4/1 Petőfi: Voltak

sokkal

A leírás pontosabb a megnevezésnél, szótagszámokkal jelzi az ütemeket, e számok között láthatók a metszetjelek.

Az időmértékes verselés Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; - u u/ - - / - // u u / - - / - u u /- Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! - - / - u u / - // - u u / - u u / (Kölcsey Ferenc: Huszt) E híres költemény verselése időmértékes, verstani elemzését tehát a szótagok időtartamának megkülönböztetésével kezdjük, a szótagok alatt vízszintes vonalkával ( - ) a szótag hosszúságát, félkarikával ( u ) rövidségét jelöljük. Rövid a szótag, ha magánhangzója rövid s utána legfeljebb egy mássalhangzó található. Minden más szótag hosszú. Az a névelő hol rövid, hol hosszú, ezt csak a részletes elemzés dönti el. Elemzés során a verssort mindig nyelvi egésznek tekintjük. Példák a fenti két sorból: jövendővel komolyan vess e nyolc szótag közül rövid csupán három (jö-, ko-mo-), mivel a rövid magánhangzó után egyetlen rövid mássalhangzó szerepel. A többi szótag hosszú. A -dő- hosszú szótag, mert magánhangzója hosszú, a -vel is hosszú, mert a szó után a komolyan szó k mássalhangzója következik, a vess eleve hosszú szótag, hiszen rövid magánhangzóját hosszú mássalhangzó követi (ss). - Időmértékes verselésben a verssorok utolsó szótagját úgy kezeljük, mint az a névelőt, hol hosszú (-), hol rövid (u). A részletes elemzés ilyen szótagokról is mindig dönt, egy szótag vagy hosszú, vagy rövid a hangzó versben. Egy hosszú szótag ejtési ideje általában két rövid szótag kiejtési idejével azonos. A szótagok időbeli jellemzését az időmértékes verselés mértékegységeinek, a verslábaknak az elhatárolása követi egyetlen dőlt ( / ) vonalkával. A költői gyakorlatban rendszerint 8-9 versláb fordul elő. Ezeket lejtés is jellemzi: emelkedő, ereszkedő, vagy közömbös a lejtés. Ha rövid szótag után hosszú szótag következik, akkor emelkedő lejtésről beszélünk, ha hosszú szótag után szerepel a rövid, akkor ereszkedő a lejtés. A gyakoribb verslábak: uu - u - u u u - u u - u u u u u - szótagú, neve: pirrichius (ejtsd: pirrikhiusz), lejtése közömbös. szótagú, neve: spondeus (ejtése is), közömbös lejtésű. szótagú, neve: j a m b u s (ejtése is), emelkedő lejtésű. szótagú, neve: trocheus (ejtsd: troheus), lejtése ereszkedő. szótagú, neve: anapesztus (ejtése is), emelkedő lejtésű. szótagú, neve: daktilus (ejtése is), ereszkedő lejtésű. szótagú, neve: choriambus (ejtsd: koriambus), közömbös lejtésű. szótagú, neve: csonka versláb, csonkaláb: ez sor elején nem fordul elő. sor végén azonban gyakori, sor közepén olykor szintén megtalálható . szótagú, neve: ionicus a minore (ejtsd: jonikusz a minore), emelkedő lejtésű, igen ritkán szerepel, a magyar költészetben Csokonai Vitéz Mihály ilyen verslábazással írta Tartózkodó kérelem c. versét.

A Huszt idézett záró soraiban daktilusok ( - u u ) és spondeusok ( - - ) találhatók, a második sorban középen is, sor végén is csonkaláb látható. ereszkedő lejtéssor mindkettő, hiszen az ereszkedő daktilusi versláb határozza meg a sor lejtését. Az időmértékes verselés jellemzője a lejtésegység: emelkedő lejtésű sorban (ilyen a jambusi és az anapesztusi sor) ereszkedő trocheus ritkán, ereszkedő daktilus sohasem lelhető. Ereszkedő lejtésű (trocheusi vagy daktilusi) sorban jambus ritkán, anapesztus sohasem található. A trocheus-jambus többnyire a gyakori choriambus miatt keveredhet, hiszen a choriambus összetett versláb, egy trocheus és egy jambus kapcsolata. A Huszt-idézet első sora hat verslábból áll, csak daktilus és spondeus szerepel, az 5. versláb daktilus, a 6. versláb spondeus. A sor neve: hexameter (így is kell ejteni, nem pedig hexaméternek!). A második sor csupán abban különbözik az előző sortól, a hexametertől, hogy a harmadik és a hatodik versláb csonka. Ennek a sornak a neve: pentameter . (Hexa = hat, penta = öt. A hexameter hat egész versláb, a pentameter négy egész és két fél versláb, időértéke öt egész verslábnak felel meg!) Egy hexameter + egy pentameter olyan sorkapcsolat, amelynek saját neve van: disztichon (ejtsd: disztikhon). Kölcsey 8 soros Huszt-jának verselése disztichon. (Ez görögül két sort jelent.) // : ezzel a jellel a sorok metszetét jelöltük, . az időmértékes sorok metszeteivel azonban később fogunk megismerkedni. Elhull a virág, eliramlik az élet - -/u u -/ uu - /u u-/u (Petőfi: Szeptember végén)

Egy spondeust három anapesztus követ, a sor végén csonkaláb található. Ez a sor anapesztusi tizenkettes. (A lejtéssel rendelkező uralkodó arányú versláb neve után a sor szótagszámát neveztük meg.) Hová merült el szép szemed világa, u - /u - / - - / u - /u - /u (Vörösmarty Mihály: A merengőhöz) Ez a sor jambusi tizenegyes. A verslábak sorrendje: jambus - jambus - spondeus - jambus - jambus - csonkaláb. József Attila: Altató című versének első versszaka: Lehunyja kék szemét az ég, u - /u - / u -/u lehunyja sok szemét a ház, u -/u - / u -/u dunna alatt alszik a rét uu -/- uu aludj el szépen, kis Balázs. u -/- -/- -/ u Valamennyi sor jambusi nyolcas. Az első két sorban csak jambus-lábakat találunk, a harmadik sor két choriambus, a negyedik sorban két jambus között két spondeus van. Vajda János: Nádas tavon című versének utolsó előtti strófája: A levegő meg se lebben, - uu -/ - u /- u Minden alszik... és a lelkem u /- u / - u/- u Ring egy méla sejtelemben: - /- u/- u/- u A sorok trocheusi nyolcasok. Az első sort choriambus nyitja! (Ha a névelőt rövidnek vennénk, akkor pirrichius kezdene, utána jambus, ami az ereszkedő, trocheusi versben ellene szólna az ereszkedő lejtésnek!). A sorvégeket a trocheusok miatt rövid szótaggal jelöljük. A sorjázó trocheusi lábazást az említett choriambus mellett csupán a negyedik sor indító spondeusa variálja. A lejtő verslábak alapján beszélünk emelkedő lejtésű verselésről, ez vagy jambusi, vagy anapesztusi; ereszkedő lejtésű verselésről, ami vagy trocheusi, vagy daktilusi. Az időmértékes verselés ógörög eredetű, az európai nyelvekbe általában a latin nyelv közvetítésével jutott el, hozzánk is. Nyelvünk szerencsés, kivételes adottsága, hogy hosszú és rövid szótagokat szinte ugyanolyan könnyedséggel képes váltogatni, mint a görög nyelv. - Az időmértékes, verslábazó verselés magyar nyelvű kezdeményezője Sylvester János, aki remek disztichonokat írt (1541). Hexameterekben írta honfoglalási eposzát Vörösmarty Mihály (Zalán futása, 1825), Lúdas Matyi-ját Fazekas Mihály (1804). Vörösmarty Mihály a Csongor és Tünde verselésében hatalmas arányokban a trocheusi sorokat alkalmazta, filozófikus részekben, így az Éj monológjában jambusi a verselés, olykor pedig elvétve anapesztusokat írt. A mesedrámát a következő négy sor zárja: Éjfél van, az éj rideg és szomorú, - -/u u - /u u -/ u u Gyászosra hanyatlik az égi ború: - / u u - / u u - /u u Jőj, kedves, örülni az éjbe velem, - / u u -/ u u - / u u Ébren maga van csak az egy szerelem. - -/u u -/ u u -/ u u Anapesztusi tizenegyesek e sorok, sorkezdő spondeust három anapesztus követ mind a négy sorban (1830). Petőfi Sándor Az apostol című nagy művében változatos szótagszámú sorokat érvényesít, jambusi verslábazással (1848). Katona József Bánk bán, Madách Imre Az ember tragédiája című drámája jambusi sorokból áll, miként sok antik görög dráma, például az Antigoné, vagy Shakespeare drámái, például a Hamlet. Az időmértékes verselés iskolai ismereteket kíván, tehát iskolázottságot tételez fel, vagyis idegen a népköltészettől, ahol eredeti ütemező (hangsúlyos) verseléssel találkozunk csupán. Műköltészetünk azonban híve az időmértékes verselésnek is, főképp a jambusi lábazásúnak. Sok a trocheusi verselésű költemény is, vannak példák az

Mivel az időmértékes versek lejtése vagy emelkedő (jambusi).és strófaformákat időmértékes verseléssel. a Nyári esti dal trocheusi .u /. egyszer pedig pirrichius). Nyolcas és hetes szótagszámú sorok váltogatják egymást (egy ilyen sorpár: periódus). Hexameter és pentameter kapcsolata a disztichon. egyedül u . Az idézett sorok jambusi szimultán nyolcasok. ezeket szabadon helyettesíthetik a közömbös lejtésű lábak (igen gyakran a spondeus. A Húsz év múlva jambusi szimultán verselésű.. ritkábban a pirrichius. pentametert kivéve).anapesztikus verselésre. spondeus a daktilussal csak az első két versláb helyzetében változhat általában). Ismerünk kötött antik és modern sor. egyszer felező nyolcassal.u / . osztályban tanulják az iskolások. daktilusi soraink száma többnyire a hexameterre-pentameterre-disztichonra szorítkozik. Sormegnevezés: A lejtő versláb neve + sorszótagszám (pl. spondeusok. Ilyen sor a pentameter (hasonlít a hexameterre. ezt követi a trocheusi. u /. háromszor 5/3 ütemezéssel találkozunk.//. hogy a vers sorainak nagyobbik felében a sorokban párhuzamosan működik a következetes verslábazás és az ütemezés. közöttük antik kötött sorforma a hexameter (hat versláb. Mértékegysége a versláb. vagy: verslábszám + lejtő láb neve négyes jambus). de harmadik és hatodik verslába csonka.// . Minden sor nyolc szótagú és két ütemű.u Csendesedj le kis dalom. A szimultán verselés De néha csöndes éjszakán u -/ u -/ u / /. hogy szimultán. Az időmértékes verssorok vagy metszet nélküliek. Időmértékes verselésünkben gyakorisági sorrend: legtöbb a jambusi. A verslábak a lejtés szerint emelkedők vagy ereszkedők. Ha a versláb egy szótagból áll.//. mivel egyidejű verslábazás és ütemezés érvényesül. vagy metszetes sorok. az utolsó láb spondeus. Az időmértékes cezúrák három főváltozatát a 7./ u (Vajda János: Húsz év múlva) E sorok szimultán verselésűek.u / u Közbe-közbe szunnyadozva . A rímváltozatok megegyez-nek a haragsúlyos verseléssel kapcsolatban tanultakkal. Az időmértékes verselés (összefoglalás) A hosszú és a rövid szótagok rendezett váltogatásán alapul.u //u /./ u . alig található példa a daktilusira (a hexametert.. Versmegnevezés: időmértékes emelkedő vagy ereszkedő lejtésű. A lejtést adó jambusi verslábak körében szabályos helyettesítők találhatók csupán (spondeusok. Négytagú versláb gyakorta a choriambus. A hangsúlyos-ütemező és az időmértékes-verslábazó verselés szerkezeti kapcsolata a szimultán verselés. . Ha egy költemény verselésére azt mondjuk. csonkaláb a neve./ u // u / u Múlt ifjuság tündér taván .u Szenderítő nyúgalom.. Szállj le rám is sátorozva u /.// . akkor bizonyos./u .. daktilusok.u //./ u Hattyúi képed fölmerül./ u Elálmodozva. jambusi nyolcas). u /. A verselés egy költeményben vagy emelkedő vagy ereszkedő./. igen ritkán a(z) ionicus a minore. többnyire 2-3 szótag kapcsolata. A költői gyakorlatban általában 8-9 versláb szerepel. A metszet latin neve: cezúra.-/ u . kevés az anapesztusi. nem ritkán a choriambus). vagy ereszkedő (trocheusi) ezért indokolt a verselés közvetlen megnevezésében már utalni erre. előtte kötelezően daktilus az ötödik láb).u / u /3 5/3 4/4 5/3 4/4 4/3 4/4 4/3 Trocheusi szimultán verselésű költemény. Az időmértékes versek vagy rímtelenek vagy rímesek.

ütemező és verslábazó sorok). A verslábazás érdekessége a sorvégi choriambus a harmadik sorban..u Nyújtsd feléje védő kart.// . két jambusi felező hatos. u .u/u Felvirágozának./ . De mindjárt első sora csupán időmértékes sor.// u u Százezrek ajakán././ .u /. A szimultán ver-selésű költeményekben a sorok többségében egyidejűleg működik a verslábazás és az ütemezés..u /. . u /. ..u /.Egy strófa a versből: Még jőni kell. a sorok többsége azonban szimultán. Vörösmarty Mihály Szózat című költeményében (1836) jambusi szimultán verselés érvényesül.u S merre zúgnak habjai ..// -u / Kárpát szent bércére..u /./ ./ .-/ ./ .u /Jó kedvvel. régies ejtésű spondeus a második sorban (melly!).. . Hasonló a helyzet Kölcsey Ferenc Himnusz című alkotásával. idő-mértékes sorok. ezért e sorok szimultán (verselésű) sorok.Őseinket felhozád . A szimultán verselésű költeményekben három verselési rendszerünk sorváltozatai keveredhetnek (hangsúlyos-ütemező sorok. Dunának../ -. az 5 szótagú rendületlenül a kevesebb szótagszámú hazádnak szó után következik!). Időmértékes és szimultán verselésű sorok szabad keveredése az egész költemény.u // . mely után .. de ütemezést hiába keresünk. E versekben lehetnek olyan sorok is.u Árpád hős magzatjai .// u /.// u / .// . még jőni fog . de az időmérték itt trocheusi./.-// --/Hozz rá víg esztendőt. .// ./ . u .. áldd meg a magyart . .szimultán verselésű.// -/ u Buzgó imádság epedez ./ u //u/ u 4/4 3/3 5/3 3/3 Jambusi felező nyolcas. így a költemény egészét szimultán jambusi verselésűnek nevezzük.. vagy csak ütemeznek (és nem verslábaznak). .u /. bőséggel. tehát nem szimultán sor: Hazádnak rendületlenül (jambus-spondeus-jambusjambus a lábazás.// .u Általad nyert szép hazát . egy 5/3-as jambusi nyolcas alkotja a strófát. középső pirrichius a negyedik sorban.u /Tiszának.// -/u Egy jobb kor./ u .// .u / Bendegúznak vére./ ./ Ha küzd ellenséggel./ ./ . .u Bal sors akit régen tép.. .u /A multat s jövendőt! .u / ./ u . Az első két versszak: Isten.u 4/3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /2 /3 /3 ./ .. amelyek vagy csak verslábaznak (nem ütemeznek).u /.u//./ ./ .Megbünhödte már e nép .// .u /.

és ütemkapcsoló szimultán sorról beszélünk.. szimultán sorban ez is hangsúlyos metszettel kapcsolódik össze. Változatos ritmikai hatást keltenek a változatos mértékű-verselésű sorok. Az arányok két szakaszban már élénken mutatkoznak.. ezen belül több a jambusi./ .. Fazekas Mihály Nyári esti dal-ában versláb határán álló dierézis-metszetek kapcsolódnak hangsúlyos metszetekhez. metszetkapcsoló sor. búsak.// u -/ u 5/4 Az ötödik fél versláb csonka.E főbb sorváltozatok a szimultán verselésben kötetlenül váltakoznak. ez a harmadik versláb. metszett versláb. 16. Ilyenkor metszet. ezt a két mértéket az időmértékes és hangsúlyos verselés kapcsán tanultak szerint elemezzük. Vajda János Húsz év múlva című versében e sor: Múlt ifjuság tündér taván a felező nyolcas hangsúlyos metszetét dierézissel kapcsolja össze. u /. belesimul a hangsúlyos metszetbe./ u -// ./ u .A trochaizáló verslábazást egy-két jambusi láb lazítja olykor. ütemkapcsoló sort teremtve. Idézett Ady-versünk harmadik sorában például spondeus e harmadik. s tudjuk. egy vers tehát jambusi vagy trocheusi szimultán verselésű. tehát az ötödik fél verslábat követi a penthémimerész. Petőfi Sándor költészetének zöme jambusi vagy trocheusi szimultán verselésű. e láb mindig csonka. ütemkapcsoló trocheusi szimultaneitást teremtve. Az időmértékes sorokban szereplő cezúráknak (metszeteknek) három főbb típusa a következő: a) A harmadik verslábat metszi. középen. Ady Endre: A Tisza-parton című versének harmadik sora: A szívem egy nagy harangvirág u ./ . így a hangsúlyos verselésben ritka 5 szótagú ütem igen gyakori a szimultán verselésben./-/uArról. sorméretű ez az ötödik és a hatodik sorban. sorban ütemélményt aligha találunk.. A verslábazás és ütemezés egyidejűsége jellemzi./ u .// . inkább a gazdag spondaizálás feltűnő./ . a 4.és ütemkapcsoló szimultán sor. Ez egyúttal hangsúlyos-ütemező metszet is.. hol a hatos szótagú sorokban erősebb.u u Füstösek. a nyomatékos kevésbé nyomatékos szótagok rendezett váltogatására épül (általános iskolában ezt még nem elemezzük). Két jambus vagy trocheus után ez ütemező sormetszetként hat. hogy szimultán verselésben a metszetkapcsoló sorokban az első ütem általában 5 szótagú. .// -/ u 3/3//4 /5 5/5 3/3 Három jambusi szimultán tízest zár egy jambusi szimultán hatos. A hexameter metszete általában lábmetsző penthémimerész (a harmadik verslábat metszi). a metszet utána időmértékesen csonkaláb-követő penthémimerész. a pentameter metszete csonkaláb-követő. . A megnevezésben sz időmérték szerinti lejtést is említsük meg. ezek verselése időmértékes. 15. . Műköltészetünkben a szimultán verselés aránya meghatározó.// . c) Ha az ötödik fél versláb csonka./ ./. Ady Endre: Párisban járt az ősz.. . A két ütemet a harmadik sorban az f és a b alliteráció is erősíti.Természetes./ . mint a trocheusi. bíborak. Ady Endre költeményeinek elsöprő többsége jambusi szimultán verselésű. hogy meghalok. második szakasz: Ballagtam éppen a Szajna felé . Az ütemezés hol a hetes. . b) Versláb határán az időmértékes metszet neve: dierézis.u u S égtek lelkemben kis rőzse-dalok. A sor jambusi metszet. sorai alapján a Himnusz trocheusi szimultán verselésű. furcsák. így a sor közös metszetű. A szimultán verselés (összefoglalás) A szimultán verselés a szótagok időmértékes és hangsúlyos nyelvi tényezőit összegzi.

lehet rímes (gyakorta él belső rímmel is. elmúltok. a jambizálást anapesztusok dúsítják. műköltészetben is. mit érlel című verse is jambusi szimultán verselésű. felsorolás. ezen belül ritmusos belső nyelvi tagolást is jeleznek. sejtelmesek.). choriambusi befejezéssel. a mértékes verselési rendszerektől sokkal szabadabban. metszet. ismétlés. alakzati ismétlődések (felsorolás. együgyüek. mint a bánat. Ütemezés. igen hosszúak is. kelyhei a magánynak. metszetkapcsoló sorok (időmértékesen a metszet lábmetsző penthémimerész). miért vagytok oly erősek. Kassák Lajos: Őszi vándorlás körbe-körbe. sz a záró sorban). Nyári esti dal. Himnusz.Az időmértékes verselés főbb metszetei a szimultán verselésben hangsúlyos metszetekhez kapcsolódnak. a szimultán verselés főbb sorváltozatai eszerint: ütemkapcsoló sorok (az időmértékes metszet dierézis). párhuzam. a ritmus lényegét. A szabadversnek igen sok változata van. a próza és vers közötti átmeneti formáktól a csaknem kötött mértékű alakzatokig terjed a skála. A prózai hosszúságú sorok tág nyelvi szakaszai nyugodt. lépegető ritmikai hatást keltenek.. lehetnek a szabadvers sorai rövidek is. A szabadvers fogalma éppen a kötött verselési mértékek hiányát (vagy rendkívüli lazaságát) jelöli. az út haza vezet az én hazámba.és ütemkapcsoló sorok (időmértékesen a cezúra csonkaláb-követő penthémimerész). de ti virágok. a nyelvi-hangzati ismétlődést azonban hordozniuk kell. (Juhász Ferenc: Virágok hatalma) Az eposzi méretű alkotás négy sorát idéztük. a harmadik versláb a sorokban tehát rendre csonkaláb! Jambusi szimultán verselésű Ady Endre Csák Máté földjén című híres verse. Lehet (ritkán) strófikus. sűrűn érvényesül ritmikai ismétlődést biztosító felsorolás. A szabadvers Szabadvers-ritmusa van minden olyan versnek. fokozás stb. amelyben kötött verselési mértéket nem találunk. akár a szerelem. kérdés. a szimultán . (Félrímesek: Párisban járt az Ősz. mértékes verselési nyomok megfigyelése elegendő a minimális elemzéshez. amerre a többiek tartanak s ahogyan váll váll mellett lépkedek. Alliterációk sejlenek elő (t. strófikusság. vérttelenek.). ezek szimultán kapcsolata következetesen nem lehet bennük (hiszen ekkor mértékes versekké minősülnének az alkotások). Arany János Tetemre hívás című balladája jambusi-anapusztusi verselésű. ellentét. verslábazása: spondeus-jambus-anapesztus-choriambus. befejezés: Kérjétek számon életem és megmondom. Általános iskolában a szabadvers felismerése és néhány ritmustényező megnevezése (sorszótagszám-jellemzés.. sorokat ritmikai tagokra bont megszólítás és kérdés. ki vagyok unszolás nélkül is arra ballagok. az idővel viselősek? Megszülettek. máskor ellentét (születés .elmúlás). felkiáltás.és ütemkapcsoló szimultán verselésű. amikor sor belsejében szóvég rímel sorvéggel vagy más soron belüli szavakkal). ahol hozzám hasonlók foglalnak helyet a tűz körül éjszaka az igazak álmát alusszák nappal egy új világ gerendázatát ácsolják természetük szigorú rendje szerint. többnyire hosszú sorokat érvényesítő szabadvers. kijelentés stb. Főképp jambusi-choriambusi lábazást elemezhetünk. A szabadvers minden történelmi korban létezett. rímek. Különben prózai szövegekké válnának a versek. A rím a szimultán verselésben is gyakori. József Attila Mondd. főképp az ellentétek vagy a párhuzamok ismétlődései. szótlanok. A rövidebb három záró sor jambusi lábazás felé fordul. keresztrímesek: Húsz év múlva. ütemtagolást is. Valamennyi sor mondattani egész. A mű változó szótagszámú. A ritmust irányíthatják mondattani ismétlődések. Mértékes verselést következetes kötöttséggel nem találunk. a föld idegszálai. Szózat. létezik a népköltészetben is. megszűnnének versek lenni. halmozás. mindezt azonban nyomokban.) József Attila Mikor az uccán átment a kedves című költeménye metszet. a sorok szótagszáma lehet kötött. a záró sor pedig szokatlan jambusi szimultán tizenegyes. strófákat nem jelez. érzem. Mondattani egész itt minden sor. lehet változó. verslábazás. v a második-harmadik sorban. A szabadversnek ez a mértékes befejezése elég gyakori jelenség! (A záró sor ütemezése: 4/3//4. gyakoriak a gondolatritmus jelei. sugallatos h a negyedikben. e négy sorban azonban párrímeket mutat. a rímváltozatokat a hangsúlyos verseléssel kapcsolatban tanultak alapján nevezzük meg. prózától különböző valóságos versritmust azonban érzékelünk.

-u u. *** Az időmértékes versekben a helyesírás olykor eltér a szabályostól. amelyek nem ritkák. a verselés maga is sokszínű harmóniává festi. a második két sorban a nyolcasok megszokottan felezők. Metszete időmértékesen dierézis. a költemény egyik érdekessége tehát a kettő és a háromütemű nyolcasok keverése. A második két sorban choriambus után anapesztus és csonkaláb következik. tizenegyesek alkotják a strófákat. szótagszámképlete: 6-6-7-6-6-7-6-6-7.uu /.A mondandót festő verselési "szigorú rend" jele a befejezés! Bóbita tündéri tánca (Különös verselési bravúr Weöres Sándor A tündér c. A nyolc szótagú sorok általában kétüteműek a szimultán verselésen belül is. Ez teremti meg a két pár küzötti alaki azonosság ellenére a hangzati különbséget. terzinarímekkel (Dante!) a három soros strófákban (ded. szonett = minden 14 sorból álló rímes vers. Tánc és természeti zene szimfonikus összhangját a művészi forma egyik nagy eszköze. . 3 periódus. . de ritka három ütemű nyolcast találunk. szakaszával bemutatva) = 9 sor. efe) A VERSRITMUS ELEMZÉSE A KÖZÉPISKOLÁBAN Bevezetés . általában jambusi időmértékes sorokból. a strófánál kisebb versegység) Balassi-strófa (a Katonaének 5. Vigyáznunk kell tehát a verselési szabálytalanságokra is. A verselési képlet a sorpárokban azonos. A sorvégi rímmel ellátott hexameter-sorpár neve leoninus. Eredetileg kötött versforma. -u u -/uu-/u 4/4 /3/2 3/3/2 Minden sor nyolc szótagú. Akárcsak az ingaóra járását követő hasonló megoldás egy teljes versre jellemzően Csokonai Vitéz Mihály híres versében Újesztendei gondolatok). a félrím (xbxb) egyszerű ragrím.2) körben az angyalok ülnek. 2 x 4 + 2 x 3 sor. A figyelmes elemzés elé táruló látvány egyúttal a funkcionális verstanra is érzékennyé tehet bennünket: a verselés tényezői szinte nyomon követik Bóbita táncának tündéri változatait. versében) 1) Bóbita. minden ütem egész versláb. művészi sokszínűségét. versláb határán áll. a jambusi és a trocheusi sorok váltakoztatása az idő nagy távlatú forgását jelképezi. általában ölelkező rímmel a négysoros szakaszokban (abba. de nem is hibák. az első szakaszban beszél a költő "forgó századokról".. Legtöbbször valamit nyomatékosít vélük a költő. különbözik azonban a hangzati verselés. A verslábak az első két sorban daktilusok és spondeusok. jogos költői döntés húzódik a háttérben (Himnusz a békéről : könnyüléptü. rímes. rímképlete: a-a-b-c-c-b-d-d-b. Az első két sorban természetes. Ez sem "hiba". nyolc sorból álló strófa (Himnusz. ez a két sorba tördelés alapja. a lejtés ereszkedő./uu-/u /4 ) sáska-hadak hegedülnek. A tündér verselésében tehát szakaszonként két hexameteres alakú leoninus felezéssel válik négy sorrá.) Az utolsó előtti két sorban egyszerű sorvégi ragrímet találunk. verslábazás egyidejű. a valós. a verselés szimultán.verselés ütemkapcsoló. itt a harmadik versláb után. A XIX. két sort ereszkedővé változtat. Bóbita táncol.tudjuk .Radnóti Miklós Himnusz a békéről című versében jambusi időmértékes és jambusi szimultán tízesek. Ütemezés.u u/. Ereszkedő és emelkedő lejtésű sorok egy versen belül ritkán mutatkoznak a magyar költészetben.uu /. tartalom és forma összhangjának törvénye szerint.uu /. Nagy költők alkotásaiban . miközben a hangzati verselés az ütemezés erejét követve két sort emelkedővé. e két sor is lehet dierézisnél bontott hexameter. A második két sor verslábazása is lehet daktilikus. Miért? Éppen ezekben a sorokban. az első két sor is leírható anapesztikus emelkedő lejtésű lábazással. tehát négy versszak.) *** A verstani ismeretek pótlásául ajánlhatók a következők: periódus = ismétlődő sorkapcsolat (a sornál nagyobb. A hexametert e metszet itt szabályosan felezi. A hexameterrel kapcsolatos verselési játék ritka a magyar költészetben. miként a második két sor. az igazi versmértéket: ereszkedő (daktilusi) és emelkedő (anapesztusi) két szimultán sorpár alkot négysoros strófát. a magyar költészetben ez szokatlan. stanza = időmértékes sorokból szőtt. Ezt mindkettőben az ütemkapcsolás irányítja.). Az első két sor egy sornak véve szabályos hexameter. század költői stb. találni. . bccb).3) béka-hadak fuvoláznak.formai hibákat sem szoktunk keresgélni. a lejtés emelkedő. Harminckét sorból kettő azonban trocheusi (második és negyedik sor). a szótag időtartama fontos..

A nyelvi ritmus ösztönösen leginkább az egy nyelvet beszélő nemzeti társadalmi közösségeken belül válhat élménnyé. vagy éppen távolibbá. b/ A ritmus összemérhető egységek szabályos váltakozása. mozdulatok. A költemény tartalmi-formai egészének érzelmi-értelmi befogadása a verselemzés sikerétól függ. A ritmustudat azonban csupán az ember sajátja. a térben és időben mozgó. A közvetlen versélmény gazdagodik a tudatosítás révén. hegyekvölgyek. anyaghalmazok pulzációjában. A ritmus. miként maguk sem pótolhatnak más tudományos elemzési módszereket. mégis úgy látszik. Földön egyaránt mutatkozhat a perc töredékében is. a makroszkópikus-mikroszkópikus méretek csupán tudatbeli ismeretek lehetnek. Ógörög eredetű főnév (rhüthmosz) bármilyen rendezett állapot vagy meghatározható irányú mozgás megnevezésére. az ösztönös ritmusérzék mellett a művelt ritmustudatot is megköveteli. olvasása folyamatos. hogy tükrözze az objektív valóság természeti ritmusát. hogy már az elemi ismeretek is maradéktalanul tényeket tükrözzenek. amelyekben a harmonikus rend esztétikai-szerkezeti norma. noha ez alkalmi. Az egyes művészetek materiális alapjának megfelelően válnak a művészi ritmusok kisebb-nagyobb társadalmi közösségek számára közvetlenné. dombok-lankák látványában. éppen a nyelvi ritmus nyelvek szerinti speciális . szolid fejlődését az általános és a középiskolai oktatás biztosítja. időleges kapcsolataiban. A legfejlettebb élőlényektől talán még a ritmusélmény sem idegen. érvényük a társadalmi gyakorlatban alakul ki. vizek hullámzásában. E komplexitás teszi képessé az embert arra. A verstant a koncentrikus tudományoknak megfelelően kell úgy tanítanunk. Mind az ösztönös. szinte osztályonként megkívánható szintjére. szerkezeteiben. amit ebbő1 az egyes osztályokban. A dialektikus változás jegyében a mozgás révén minden ritmikus alakzat időleges. részben az érzékelést kitágító eszközök alkotására való képesség révén. amelyek az érettségin megkívánhatók. színek. de kozmoszban. hogy a művészi alkotások maradéktalan befogadása a művekben munkáló ritmus iránti fogékonyságot is föltételezi. Az ember világot megismerő tevékenysége során mindenütt érzékelhetett ritmikus jelenségeket. ösztönösen érezhetővé. ritmusélmény. ritmustudat külön-külön is. matéria-változatok) kompozíciós törvényei is kisebb-nagyobb társadalmi közösségek sajátosságait követik. az emberi cselekvésben és alkotásban egyaránt. értékes részévé avatja. csupán a művelt ritmustudat által megközelíthetővé.és időbeli rendezett struktúra. amelyek az emberen kívüli világban teljességgel ismeretlenek. vonalak. a földi évszakok. A ritmus jelentésköre tehát kibővült. iskolákban tanítani lehet. Fokról-fokra kell kialakítanunk azokat a verstani ismereteket. Minden emberi alkotás szerkezeti rendre és szerkezeti stabilitásra törekszik. illetve alkosson olyan ritmusformákat. s amelyeket az időben örök életűeknek vél. a szívdobogásban. 2. a versértés iskolánként. A művészi anyag (hangok. E fokozatosság érvényes a verselemzés egyik tényezőjének. E tanulmány elsőrendű törekvése azon verstaní ismeretek összefoglalása. módszereinek elvi és gyakorlati megismerése. elsajátítása biztosíthatja. a rendezettség.A metrum. Ezt az elemzésben érdekelt tudományok eszközeinek. valamely ritmikus jelenség létezési ideje azonos struktúrája időbeliségével. az ismétlődés. c/ A ritmus sorozatosan ismétlődő rendezettség térben és időben. így a társadalmi tudat általános. ép érzékek. együttesen is jellemezheti az ember ritmus iránti fogékonyságát. A szerkezeti rendezettség egyetemes alaptulajdonsága a ritmusosság. mondása.Verselési rendszereink I. Ezen általános jegyek alapján idézünk az oktatásban is célszerűen tanítható három definíciót a ritmusra: a/ A ritmus rend az időben és a térben. A földi élet arányain belüli ritmikai jelenségek iránti ritmusérzettel feltehetően nem csak az ember rendelkezik. változó anyag külső és belső. napszakok váltakozásában. a versritmus elemzésének tudományára. minden alkotó emberi tevékenységben fellelhető tehát a ritmikusság rejtőzködőbb vagy éppen nyílt formája. Egyértelmű tehát. hogy az ember éppen azon művészi alkotásaiban érvényesíti legnyíltabban és leginkább tudatosan a ritmus változatos formáit. tankönyvek alapján tanári feladat meghatározni azt. Bár az objektív valóságnak nem minden jelensége ritmusos. Ez kozmikus méretekben évmilliárdokat is jelenthet. A művészi ritmusok alapja a természeti ritmus. A ritmus tér. . Részben a logikus elvonatkoztatás. A ritmikusság elemi ismérve a sorozatosság.Versek hallgatása. Az emberi ritmusélmény földi arányú. A versélmény tudatosítása már az óvodában megkezdődik. . a verstanra vonatkozóan is. Természetesnek látszik tehát az a tény. hogy állapot és mozgás a térben és az időben egyetemesen képes a ritmikusságra. A csillagok mozgásában. az ár-apály jelenségében. Tantervek. Az alkotó ember ritmustudata különösen a művészetekben eleven. csendes kísérője életünknek. Nem ismerünk olyan művészetet. A ritmus . amelyek a verselemzés-versértés elmélyítését segíthetik. más ritmikus formákba vagy éppen aritmikus formákba változhat át. Ritmusérzék. Az ember önmegörökítő törekvéseiben leginkább művészi alkotásokkal véli legyőzhetőnek az időt. Az idő és a tér túl nagy vagy túl kicsiny szakaszaiban érvényesülő ritmikus jelenségek a földi életben csupán az emberi tudat számára érzékelhetők. amelyben a ritmuselemzés érdektelen volna. mind a tudatosítás elméleti módszerei lépésről lépésre fejleszthetók. A verstani ismeretek a verselemzésben mással nem pótolhatók.

mint a ritmusra adott bármelyik meghatározás. . komponensei szerint részleteíben is tanulmányozható. tény azonban. A verstan a versritmus tudománya. hogy hangsúlyos.. amelyek nemzetek felettiek. Verstani munkánkban a ritmussal kapcsolatos fogalmak sorát a versritmus zárja.összetevői miatt. a mindennapi beszédben éppúgy. A versritmus megközelítő elemzésére azonban a három alaptényező révén indokoltan vállalkozhatunk. Mint majd látni fogjuk. A versritmus tehát összetett. A versritmus tényezőiből a versdallamot az iskolai oktatás ma még joggal mellőzi. A létező zavarok nagyobbik részét tulajdonítjuk társadalmi összhatásoknak. akkor belső hallásunk teszi érzékelhetővé ritmusát. amely esztétikai élményt ad. Egyenesen következik mindebből. A magyar nyelvi ritmus. Valamennyi tényező működése mérhető a szótagokon. A szótagok hangsúlyos és időbeli mérése a magyar nyelvben tudományosan. amely pedig áthatja költészetünket. miként a világ számos nemzeti nyelvű költészetét. az iskolában is. ha a szótagokig hatolóan rendezett. A hangakusztikai elemzés is. Ennél is kötöttebb. Az egy anyanyelvet értők társadalmi közösségében általában ugyanazt halljuk ritmikailag is. maradandó elméleti felismerések birtokosa. a hangakusztikai tényezők (zöngés-zöngétlen. a költészet nemzeti és egyetemes alkotásainak minél teljesebb befogadása érdekében. Az iskolai versmondás ritmikai hibái téves-hiányos verstani ismeretekkel éppen úgy “indokolhatók”. művelt magyar ritmusérzék gondjait is szemmel kell tartanunk. Ez ugyanis a vers nyelvi anyagában jelöletlen. A magyar anyanyelvű ember szinte ösztönösen képes például a hangsúlyosan ütemező ritmus érzékelésére. hogy teljes versritmus-elemzést napjainkban még nem tudunk adni. a lírai teljesség esztétikumából sugárzik. Emellett folyvást működő ritmikai tényező a hangok akusztikai rendje és a versre jellemző hanglejtés vagy versdallam. Más-más törvényszerűségei figyelhetők meg természetesen a beszédritmusnak. mint az egyik alapvető nemzeti tényezőnek jelenleg egyetlen tudományos szintű ritmikai közelítését jelenti.és a prózaritmushoz mérve a versritmus a leginkább kötött. időtartama. nyelvészeti fogalmakkal. a nyomaték fogalma nélkül a szimultán vers ritmikai elemzése eredménytelen volna. hogy a versritmus iskolai oktatása a művészi ritmus iskolai reprezentánsa. amelyhez az iskolában csupán az ének-zene ritmustana társul. Amikor azt mondjuk például egy szótagra. hogy rövid. . A magyar versritmus alapja a több tényező alapján mért szótagok nyomatékkülönbsége. különösen a versritmus azonban rendelkezik olyan összetevőkkel is.. megvalósítani is az időmértékes jellegű ritmust. miközben frissen őrzi meg az érzékeket a majdan kiteljesedő nyelvi ritmustan számára. A szótagok hangsúlymértéke mellett a szótagok időtartama is ritmikai fontosságú. A tényezők: a szótag hangsúlymértéke. mint a művészi nyelvi alkotásokban. mégis vállalnunk kell. mint a nyelvi ritmus három meghatározó rétegének. Létére azonban érdemes utalni. A különbségek elsőrendűen a kötöttségek mértékében jelentkeznek. akkor a szótagminősítő ritmikai tényezőkből csupán egynek a hatását emeltük ki. iskolai oktatásunkban a tudományos állapotoknak megfelelően csenevész. A helyes magyar beszéd mai gondjai mellett a helyes. A versritmus a hangzó vers többtényezős nyomatékrendű időbeli tagolódása. Ha olvassuk a verset. A nyelvi ritmus említett három rétegének ritmikai jellemzőit a sajátos törvényszerűségek miatt külön-külön kell rendszerezni. a kétségtelenül létező rossz ritmusérzék ritkán botfülűség.és a prózaritmus tudományos vizsgálata még napjainkban is kezdetlegesnek mondható. A beszéd. ez pedig a nyomaték. Tudományosan nehezen írható le. a művészi prózaritmusnak és a versritmusnak. A magyar nyelvű verselésre érvényes meghatározást kell keresnünk. de művelt ritmustudat nélkül képtelen érzékelni is. hogy napjainkban e téren aggasztó jelenségekkel találkozhatunk. Nem igen kell bizonygatnunk a tanárok számára. A művészi nyelvi ritmus. hogy a mindenkori vershallóversmondó az adott pillanatban miként érzékeli-értelmezi a vers tartalmi és hangulati mélységeit. időbeli tagolódása. Mindez tovább gyűrűzik a nyelvi ritmusérzék társadalmi méreteiben.” A versritmus nyelvi hangzástényezők sorozatosan ismétlődő rendezettsége. 4. így a magyar versritmus is hangzó ritmus. amely ugyan bonyolultabb. magas-mély stb. Függ attól. . akkor a hangsúly-időtartam-hangzósságdallam tekintetében hagyományos fogalmaink mellé fel kell vennünk egy újat. Ennek megfelelően idézzük a versritmus azon definícióját. a beszédritmus és a prózaritmus tanulmányozása nem tartozik szorosan a tárgyköréhez. egészen a szavalóművészetig. vagy azt. közöttük az iskolai oktatásnak. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. a verstan mélyhagyományú tudomány. Ha a négy tényező alapján egyezerre minősítjük a szótagokat. hogy a versdallam a többi ritmikai tényezőhöz hasonlóan egyértelmű és objektív az alkotó szempontjából. Egyértelmű a tanulság: a ritmustudat művelése a versritmus hiteles felismeréséhez elengedhetetlen. E tényezők együttesen emelnek ki vagy halkítanak el szótagokat. az iskolai oktatás számára is kezelhetően.A verstan is közügy. mert a nyelvnek. a rím) és a verslejtés vagy versdallam. egyezményesen megoldott. közvetett eszközök által. Alapjainak elsajátítatása az iskolában többek között azért is szélesebb érdekű a költészetélmény gazdagításánál. A jó nyelvi ritmusérzék általánosabb. mint a zenei. mint a ritmus iránti közönnyel. a nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. a hangzás egészében mindig nyelvi tényezők komplexuma. A verslejtés vagy versdallam ritmikai tényezőjének elemzésével azonban még a verstan tudománya sem birkózott meg. hogy kivételesen ráutalt a befogadó szubjektumára. tehát a leginkább kötött verselés ritmusának elemzésére is alkalmazható. Feltételezhető. A nyelvi ritmus a hangzó nyelvi elemeket rendezi. a műelemző gyakorlatban esztétikailag kamatoztatható. A versritmus tana. A beszéd. hiszen a nyelvi készség zavarával egyenértékű.

Tudatosítandó sajátossága nyelvünknek. nyelvészeti fogalmak állnak rendelkezésünkre. az iskolai versritmus-tanítás évszázadok óta ezekre hagyatkozik. Bimetrikus-szimultán versritmus esetén a verslábak mellett az ütemeknek is ott kell lenniük. hiszen a verstan ezek kutatásában jutott a legtöbbre. a hangsúlyosé és az időmértékesé. Adódik ezen túl a hangakusztikai tényezők köréből a rím elemi rendszere és a szabadvers rövid jellemzése. szinte a metrikával azonosítva emlegetjük. Részben metrikai fogalmak is feltűnhetnek. befogadása is tanultságot kíván. felsorolás. nagyobb nyelvi egységekben mutatkozik. századunk második felében ért el gyakorlatilag is értékes eredményeket. az egyik a szótagok hangerejét. Időmértékes verselés. Versritmusa van a szabadversnek. A szótagok időmértékes jellemzésében nálunk mindig érdemes a hangsúly mértékét is figyelembe venni. hogy a hangsúlyos metrika az eredeti más hangsúlyozó nyelvekben is. 2. hogy a sorban időmértékes metrika működik. Az ógörögben az időmértékes metrika éppen olyan természetes. A magyar nyelvű költészetben elegendő a hangsúlyos és az időmértékes metrika ismerete. hangsúlyát mérlegeli. fokozás stb. mint például a németben. A magyarul megszólaló időmértékes metrumokban mindig ott munkál a hangsúlyozó nyelviség. hogy a ritmust szűkebb jelentésével. Magyar verselési rendszerek 1. metrum nélkül. A metrum 1. Sorozatosság. Többé-kevésbé bonyolult szabályaik vannak. mind az időmértékes metrikával. ellentét. ha az adott szabadvers jelez metrikus szórványokat. egyértelműen műköltészeti jellemző. hogy a versritmus metrikán túli tényezőit . A kétütemű hetes azt jelenti. A versritmus elemi egysége a szótag. pedig ezek szótagmérő verselési rendszert nem mutatnak. ezek által a prózához mért nagyobb ritmikai kötöttségek jellemzik. A magyarhoz hasonló alkatú nyelvek száma kevés. ütemezés és verslábazás egyidejűsége. A távoli hatások példái kivételesek. A szimultán verselés is műköltészeti. A metrum számviszonyokkal jellemezhető ritmikai alapséma. 3. tehát nem metrikus. Az antik görög időmértékes verselést hozzánk a latin nyelv közvetítette. század elején indult meg. Nevezhetjük bimetrikus verselésnek akkor. Ilyet csupán a szótagmérő verselési rendszerek mutatnak. de már kevésbé magyarosnak vagy nemzetinek. akkor a versritmus hangsúlyos vagy időmértékes tényezőjét részesíti előnyben. Ha a versritmus a két szótagmérő szabályrendszer egyikének nyomán halad. olyan nyelvi-stilisztikai fogalmak. hogy élhangsúlyos nyelvünk természetének megfelelően ez az eredeti verselésünk. bár ezen adottságunk Európában sem egyedüli. hogy műköltészetünk a kezdetektől fogva él mind a hangsúlyos. Nevezhetjük mindezt ritmuselemzésnek. Arany János verstani értekezése óta a hangsúlyos vagy ütemező verssort úgy jellemezzük. ismétlődés változatos. szótagjaié hét.és mondattani. Tény. A magyar nyelvű versek annak alapján sorolhatók két alapcsoportba. Az utóbbiak neve szabadvers. a sorban öt jambusi versláb (jambus vagy jambust helyettesítő versláb) és tíz szótag van. Megemlítjük. 2. Mindkét tényező maradhat háttérben is. hogy a szótagidőt mérő időmértékes metrikát nyelvileg természetesen képes követni.II. Az iskolai verstan elsősorban a mértékek. hogy az egyetemes költészet általunk nem említett nyelvi tényezők nyomán más elvekre épülő metrikai rendszereket is alkotott. a kevésbé hangsúlyosat "rövidnek". 4. a hangsúlyos szótagot tekintve metrikailag "hosszúnak". mint a hangsúlyozó nyelvekben a hangsúlyos metrika. Verstani kutatása a XX. A magyar nyelvű költészet alkotásainak zöme metrikus ritmusú. E két szótagmérő tényező két önálló verselési rendszer alapja. ha tudjuk. Görög eredetű. ennek kezdetével egyidős. ez jellemzi teljes népköltészetünket. ütemei száma kettő. Az ötös jambus vagy jambusi tízes azt jelenti. Természetes az is. eredeti nyelvileg. A hangsúlyozásnak csupán szótagszintű jelenléte az időmértékes metrum mono-metrikusságát nem sérti. A hangsúlyozó nyelvek többsége imitatív időmértékes metrikát képet csupán megvalósítani. Nem árt azonban ismételnünk. hogy megnevezzük ütemeinek és szótagjainak a számát. hogy a sor hangsúlyos metrikát érvényesít. Szimultán verselés. mivel hosszú-rövid szótagjaink metrikusan rendezett váltogatása a helyes magyar beszédben sem hat mesterkélten. hogy a hangsúlyos és az időmértékes verselés külön-külön monometrikus. A történeti okok magyarázzák. mint például a gondolatritmussal kapcsolatos párhuzam. III. Pedig a verset a prózától nem ezen metrikai tényezők és szabályok különítik el. Hangsúlyos verselés. Nem minden versre jellemző a sorok hangsúlyos vagy időmértékes szótagmérő szabályainak követése sem. a másik a szótagok kiejtési idejét. amelynek hatása a magyar államiság kezdetétől számítható. az előbbieké metrikus vers. a metrika tana. Alkalmazása is. Lényege a hangsúlyos és az időmértékes metrumok szerkezeti kapcsolata. Ez a versritmus két tényezőjére épülő verselési rendszerek megismertetését célozza. Az időmértékes ütemek alapján nevezhetjük verslábazónak is. A verset a prózától a sorképzés választja el. hogy érvényesítik-e a szótagmérő versritmustényezők egyikét vagy nem. A versritmus tényezői közül kettő kife-jezetten a szótagméréssel kapcsolatos. Nevezhetjük ütemezőnek is. indokoltan. de tartsuk nyilván. hiszen a versritmus említett négy alaptényezőjéből az akusztikai és a lejtésbeli is nyerhet előnyt. Ennek leírásában többnyire szó. A szabadvers ritmusa a szótagok szintjén nem ismeri a sorozatosan ismétlődő rendezettséget. mivel más hangsúlyozó nyelvek is teremtettek ilyet.

a hangakusztikai tényezők eseti és a szabadvers körvonalazott tanítását írhatja elő . a hangsúly mértékében különböznek. A két vagy ennél több szótagból álló ütemben az első szótag úgy hangsúlyos. Így beszélhetünk főhangsúlyos. A lejtés A hangsúlyos vers metrikai lejtése ereszkedő. 1. amely tehát széles skálájú. ritkán egy vagy ötnél is több. * A versritmus elemzése az iskolában ma a metrikai rendszerek alapos. amely a költemény hangulati-érzelmi tónusát tükrözi!) 6. Lényegében ezzel magyarázhatjuk azt a tényt. A szókezdő szótag általában hangsúlyosabb. tan-könyveinkkel összhangban. (Ettől a költői gyakorlat időnként eltér. A sort ütemekre tagolja. A soron belüli metszetek száma mindig eggyel kevesebb. főképpen mellékmetszettel tagolt ütemek estében. mint az ütemen belüli szó kezdő szótagja. Az ütemegyenlőség A soron belüli ütemek szótagszáma olykor megegyezik. hatnak reá többrétegű nyelvi.) 3. a verslejtésben tükröződő érzelmi-hangulati erő is befolyásolhatja. ütemegyenlőség. eszerint beszélhetünk például sorképző. Sorozatosan ismétlődő rendezettségük a hangsúlyos metrika alapja. (Ne tévesszük össze a metrikai lejtést a verslejtéssel vagy versdallammal. fokozhatja vagy tompíthatja a szótag hangsúlyértékét. A metszet tagol és kiemel. A szótagszámereszkedés . a mellékmetszet (a rövidebb szünet révén) kevésbé erősen. mint a szólam egyéb szavainak kezdő szótagja. metrikai és érzelmi tényezők. A hangsúlyos verselés Minden sora leírható-elemezhető a következő sortagoló tényezők ismeretében: szótag. Mivel a szótag hangereje a hangzó szövegben kialakuló relatív érték. a kevesebb szótagszámút lassabban. mint az ütemek száma. tehát az ütemkezdő hangsúlyos szótagot kevésbé hangsúlyosak követik. hogy a főmetszet ritkán. a nagyobb szótagszámút tehát gyorsabban. 2. mértékőrző típusokról. A szabadvers ritmusának rendszerezésére van már kísérlet. az ütemkezdő szó élén hangsúlyosabb a szótag.figyelembe kell vennünk. a metszetkövető ütem és szó élét pedig hangsúlyosan kiemeli. Az iskolában elegendőnek mutatkozik a skála tudatosítása és három fokozat ismerete. Főmetszetet és mellékmetszetet különböztetünk meg. A különböző szótagszámú ütemeket megközelítően azonos idők alatt mondjuk ki. Következik ez abból. az iskolai oktatásnak azonban még várnia kell a mai és a várható kutatási eredmények stabilizálódására. 4. hogy ütemeink élhangsúlyosak. Az ütemező vagy hangsúlyos monometrikus verselésben a kimondott szótagok a hangerő. tehát a hangakusztikai és a dallambeli tényezőt. 5. Az ütem Szótagszáma 1-5 között változó. A főmetszet (a tartósabb szünet által) erősebben. hogy ehhez mérve az ütem többi szótagja kevésbé hangsúlyos. ütem. sortagoló. képzésben-hallásban egyaránt. ütemeink is élhangsúlyosak. a szólamkezdő szó első szótagja hangsúlyosabb. lejtés. sokszor különbözik.tanterveinkkel. Így beszélhetünk hangsúlyos és hangsúlytalan szótagokról. sorváltó. ezért az ütemkezdet elvileg szókezdet. A metszet Ütemek közötti tartósabb-rövidebb szünet. szótagszámereszkedés. a két változatnak megfelelően. mellékhangsúlyos és kevésbé hangsúlyos (hangsúlytalan) szótagokról. mint a szó belsejében található szótagok. a mellékmetszet sűrűbben szerepel az alkalmi szómetszésben. Mivel szavaink is. A szótagmérés A metrikus verselés elemi egysége a szótag. Ma már kevesen vitatják. hogy a szótaghangsúlynak több fokozatát képes tudomásul venni az elemi nyelvérzék. metszet.

a kötőszók egytagú változatai ritkán kerülnek ütem élére.. a főmetszetövező hatosokat gyakran szómetsző mellékmetszet tagolja 3/3-ra..és rímképlete: 6. alany és állítmány. a négyszótagú ütemek után mellékmetszettel. Ha a versszöveg hangsúlyos tagolását összehasonlítjuk a természetes beszéd tagolásával. . 6. Vannak azonban aszimmetrikusan tagolódó 12-esek is. (A felező tizenkettesben tehát két hatszótagú sor összetételét látjuk. Gondokat inkább a régi magyar versek metrizálása okoz.4. Két ok magyarázza. a hatosok vagy feleznek. Megemlítjük tehát. akkor az ütem és a szólam találkozását a következő népdal-idézetben világosan érzékeljük: zöld erdőben. Balassi Bálint Katonaéneke a Balassi-strófa iskolapéldája. Az Áll előttem egy virágszál.A Csinom Palkó nyolcasai rendre felezők. 4/2-re.7 . két ütemet hallunk. Ezen szók tehát ütemek találkozásánál rendszerint előre húzódnak. Példa néhány kiragadott sorral: Hanem fogom nevetni nehéz ügyöket Gondold meg az ő rettenetes bánatját Míg nem látják égni magok házokat Elvégezvén levelét bepecsételé Mégsem tanácstalanul kezdtem munkámat 4/3//4/1 /1//4/3 4/2//4/1 4/3//4/1 /3//4/1 A négyütemű felező tizenkettes legnagyobb példája Arany János Toldija. egy négyszótagosat és egy egyszótagosat. más homlokát üti.. .Logikusnak látszik a hangsúlyos metrumot a beszédből eredeztetni. A háromütemű kilences olyan kilencszótagú sort jelöl. például jelző és jelzett szó.. Jó illatú szép virágok. .. az ütem végéhez kapcsolódnak. A Szigeti veszedelem sorai általában felező tizenkettesek. van néhány 11 és 13 szótagú sor is. egy főmetszettel és két mellékmetszettel. 4/2 változatban kétüteműek. ahol általában tartalmas szók kezdődnek. miközben a pennát karddal kellett cserélgetnie). Ha a szólamot nyelvi fogalomnak tekintjük. . A kétütemű hét szótagú sorban így az első ütem négy szótagúnál nem lehet kevesebb. gyakori szómetszéssel. Ha szövegversként ütemezzük. Zeneileg a dallamtagolódás is kifogástalan. a mellékmetszetek e sorrészeket a szótagszámegyenlőség vagy szótagszámcsökkenés szerint tagolják ütemekre.6. hogy ütemeink szívesen azonosulnak szólamokkal...és szótagszámtartó 12-esek példái. noha nem azonosak. A gimnáziumi tantervi anyagban szereplő hangsúlyos metrumú versek sorainak megnevezése. Vitézivel együtt az földre fekteti. illetve a zenei tagolással. Az ütemek szótagszáma sorrendi. tévedésekkel aligha fenyeget a metrikai elemzés.A leírás az ütemek szótagszámát az ütemek sorrendjében jelöli. sorai felező nyolcasok. az ütem. vagy 4/2-esek. Egy közismert népdalra utalunk: Kicsi vagyok én. A sorok hangsúlyosan szabályosan tagolódnak. Négyütemű sorokban a főmetszet körüli sorfelekben érvényes e törvény. Természetes tehát. /4 /4 .A hosszabb szólamokat metszetek tagolják ütemekre.Ha a sor változó szótagszámú ütemekből áll.aab ccb ddb.6. amelyben három ütem található (az ütemek szótagszámát nem nevezi meg). amelyek a régebbi magyar költészetben nem ritkák.7. Részletezünk néhány példát. a sorok 3 periódusra tagolhatók. a hatosok 3/3. hogy a szólamhangsúly erősebb. leírása az előbbiek alapján lehetséges. 6. egyik-másik még tudományosan is. A strófa szótagszám. A sor ütemeinek és szótagjainak a számát nevezzük meg. A kettő azonban teljességgel különbözik (4+1. Mondottuk korábban.. 4/2//3/3 = felező tizenkettes. hogy egyik strófáját idézzük: Kis kertemben szép virágok. hogy a kétféle tagolás sokszor merőben különbözik egymástól. sík mezőben. feltüntetve a metszeteket. nyilvánvalóan a zenei tagolás szerint is. a hetesek mindig 4/3-as osztással kétüteműek.) Ezen meghatározó törvényszerűségek mellett érdemes utalnunk a következőkre: A névelők. semmi gondunk nem lehet. 2+3). Mellyében ez esett. A Rákóczi nóta 15 soros strófáiban ütemértékű 3.6. kilenc szótagból álló sor metrikai megnevezése.. a főmetszet után is 4 + maradék ütemezést követünk. Valószínűbb azonban. négy.7. Érdemes már a Szigeti veszedelem néhány sorával jelezni ezt a metrumot: Nem mér az nagy bánhoz közel menni senki. akkor az ütemek sorrendjét a csökkenő-fogyó számrend diktálja. három és kettő szótagszámú ütemekkel. Például: 4/3/2 = három ütemű kilences. De jancsár-golyóbis Zrínit földre veti. akkor látnunk kell. felező nyolcasokkal. 12 szótagos sorra utal. négyütemű. a nyelvi ritmus belső rendszerének megfelelően.A Mit búsulsz. a hetesek 4/3-asok. állítmány és tárgy stb. mint a szóhangsúly. Az énekelt versszöveg általában jól ütemezhető a szövegvers metrikai szabályai szerint is. sorai szabályos négyütemű felező tizenkettesek. /3//4/2 3/3//4/2 3/3//4/2 4/2//3/3 Az Őszi harmat után hatosai 4/2-esek vagy felezőek. Itt az az érdekesség. A harmadoló kilences három egyenlő szótagszámú ütemből. kapcsolatának.5 szótagú sorok váltakoznak 4/3-as hetesekkel. A felező tizenkettes mindig négyütemű. hogy ezek is jó metrumú sorok. kenyeres. hogy közelebb áll a beszédhez. a metszet előtti ütemhez csatlakoznak. ennek megfelelően az említett kivételes sorokat szokás hibás metrumúaknak minősíteni. mint a zenéhez. Az ütemező verselés sorainak metrikai megnevezése és leírása hagyományos. hogy az aszimmetrikus 12-esek és a 11esek általában jó ütemélményt nyújtanak. ha a főmetszet előtt is. . Ez a strófa 9 sorból áll. Maga Zrínyi az eposz bevezetésében említi műve csiszolásának akadályait (egy télen írta.

szakkörön talán szóba kerülhet. Philoméla panaszának Hangja nem oly isteni. Hosszú a szótag természeténél fogva akkor. hogy figyelembe vesszük a következő szó kezdetét is. Gyönyörűséges violák. Az időmértékes verselés I.. A hangzó szótagok a hangzás időtartamában különböznek. ha a követő szókezdet magánhangzóval indulna. tehát tizenkét sorból áll. S olvadozni láttatott. mint a hangsúlyos-kevésbé hangsúlyos szótagérték. A rövid magánhangzó után tehát legfeljebb egyetlen rövid mássalhangzó állhat. A szótagmérés Az időmértékes metrika alapja a változó szótagidőtartamok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. ha rövid magánhangzós nyílt szótag (kivéve a közös szótagokat). helyzeténél fogva akkor. sorozatosan érvényesül a felező nyolcas. a hosszú és a rövid. Másrészt érdekes itt megfigyelni a sorozatosság érvényét: nem sértené sem metrikai érzékünket. ha hosszú a magánhangzója. ha. /4 /4 Az első sor két üteme két eleven szólam (jelző és jelzett szó). ha enklitika. Rövid a szótag. A sorok második felében mellékmetszet tagol. 4/3 tagolású kétütemű nyolcasok és hetesek). a gyakorlatban csupán két változat működik. Egy-egy sor teljes metrikai rendjében. törvényszerűségei 1. írógépen u-betűvel jelöljük. Forr a világ bús tengere. ababcdcdeeff. nem lehet tehát rövid szótag. ennek követése indokolt a 4. a sor szavainak szóvégi szótagjait ezért úgy kell mérnünk. hasonló a 2. 7.-uu-uEgyértelműen rövid magánhangzós nyílt szótag a 3. Minden Zefir fülel vala. hogy a sor nyelvi egység. amelyek szótanilag névelők.. Metrikai tényezői. Kötelező témaként ma már nem szerepel az iskolában Kisfaludy Sándor költészete. E nyelvészeti fogalom e verstanban azon egyszótagú szócskákat jelöli. A sorok kezdő üteme általában ötszótagú. Az időmértékes szótagmérésben alapelvnek tekinthető az. Megszünt minden madár dala. kötőszók. A harmadik szótag csupán akkor lehetne rövid. rövidekké vagy hosszúkká. ó magyar! -uu. Megszünt minden fuvalom. A fatető hallgatott. A patakvíz lassabban folyt. mert a közös szótagok a metrikai törvényszerűségeknek megfelelően egyértelművé lesznek. 4/2-re vagy 3/3ra. ezért idézzük . Jelölése vízszintes vonalka: Közös a szótag akkor. Jelölése felül nyílt félkarika. 8. ezt követi a főmetszet. ha rövid magánhangzója zárt szótag (ilyenkor a rövid magánhangzó után legalább két mássalhangzó következik). Vannak hosszú. A hangzó szótagokat az időtartam szerint elvileg három csoportba soroljuk. Hallottam én szép szavának Ezüsthangját zengeni. névmások. sorban is. de. Szótagszám.dala méltán közismert (a sorok 4/4. E különbözés nyelvi-hangtani meghatározottságú. Az első szótag rövid magánhangzója után hosszú mássalhangzó áll.és rímképlete: 8-7-8-78-7-8-7-8-8-7-7. Mivel a versben is. és a 10. A tantervben szereplő monometrikus hangsúlyos versek között Ady Krónikás ének 1918-ból című költeményének ritmusa a főmetszet szerinti fordított szótagszámrend miatt szokatlanul hat. mutatószók. e strófában is következetesen.. sem a metrikai törvényeket a 4. és a 3. tehát rövid. rövid és közös szótagok. az ötödik és a hetedik szótag rövid magánhangzós nyílt szótag. míg a negyedik sor egyetlen nagy szótagszámú szólam.Tündöklő szép piros rózsák. amelyet a metszet két ütemre tagol. ami után hat szótag következik. A természet figyelmes volt. tehát kevésbé függ a szövegbeli relatív helyzettől. Egy-két példa: Hazádnak rendületlenűl u-u-u-uAz első. sor is. Himfy-strófája azonban iskolás verstani ismeretnek számít. A Kesergő szerelem 9O. S mosolygott a fájdalom. sor szóütemező 5/3-as tagolása. . ezzel a sorokban végülis csökkenő szótagszám-tendenciát biztosítva. miközben rövid magánhangzós nyílt szótagok (a.

mi.A költői gyakorlatban az elméletileg lehetséges verslábaknak alig harmada szerepel. A sor lejtését rendszerint az utolsó egész versláb lejtése határozza meg. 3 és 4 szótagú verslábakat tartunk nyilván.és mellékhangsúly). A verslábak (időmértékes ütemek) A hangzó időtartam alapján mért szótagok kapcsolatai. Így jelölhetők a soron belüli. A magyar nyelvű időmértékes versek szótagmérésében érdemes tekintettel lennünk az időtartam megnyújtására is képes hangsúly mértékére (fő. vagy ereszkedő. a hosszú szótag két mora. hogy rövid magánhangzójuk zárt-e. ha rövid szótagot vagy szótagokat hosszú követ.A verslábakat a szótagszám. Helyzetük révén közösek az időmértékes sorok sorvégi szótagjai. . egytagú csonkaütemek (csonka verslábak). Egy adott vers sorai általában azonos lejtésűek. ha hosszú szótagot rövid szótag vagy szótagok követnek. elvileg (de igen ritkán) a sorkezdő szótagok is. írógépen: u . például két hosszú szótag között két rövid található. A sor lejtése. ha egyforma időtartamú szótagokból áll és ha olyan a versláb. . az egységnyi időtartam (mora) és a lejtés szerint jellemezzük. 2. mindig szókezdő szótagok kezdő hangjaitól. Jelölése a hosszúságot jelölő vízszintes vonalka. közülük nyolc gyakori. Hatnak a hangzó szótag időtartamára a versritmus egyéb tényezői is. Mind az egyetemes. a szótagkombinációk révén így a verslábak száma közel harminc. mind a magyar időmértékes versek metrizálásához elegendőnek mutatkozik 10-12 versláb ismerete. amelyben nincs lejtési irány. megtanításuk iskolai feladat. ti. hogy a három csoportú szótagmérés mellett a főhangsúlyra rendszeresen. akkor a költemény egyéb sorainak lejtése mértékadó. kivéve az egyszótagú csonkaütemet (csonka verslábat). e . Ezek a verslábak a következők (sztag = a versláb szótagjainak száma): a versláb szótag jele neve mora lejtés uu -u-u uu-uu -uuuu -u u –u -u--uuu uuuu pirrichius spondeus jambus trocheus anapesztus daktilus choriambus ionicus a minore csonkaláb amphybrachys creticus molossus tribrachys proceleusmaticus /2 közömbös közömbös emelkedő ereszkedő emelkedő ereszkedő közömbös emelkedő közömbös közömbös közömbös közömbös közömbös közömbös A sor verslábait /-jellel különítjük el. Ezeket önmagukban mérjük. (A lejtésben bizonytalan sor . mindegyiknek saját megnevezése van. lehet közömbös. tehát vagy emelkedők. a mellékhangsúlyra alkalmanként figyeljünk. vagy pedig hosszú magánhangzós nyílt illetve zárt-e. amit itt idéztünk. 2. Az iskolai oktatásban természetesen óvakodnunk kell a túlzott részletezéstől. fölötte a rövidséget jelölő félkarika.kivétel a ritkábban közös az névelő). hogy az időmértékes monometrikus sorok hangzó szótagjainak időtartamában a szakirodalom részletezőbb annál. A versdallam például érzelmi (emfatikus) nyújtásban érvényesülhet. A hangsúlyos verselésben egy szótag is teljes ütemértékű. A hosszú szótagok például attól függően lehetnek egymáshoz mérten hosszabbak. Ha ez véletlenül közömbös. lehet ereszkedő. Az időmértékes versek nemzetközi és nemzeti gyakorlatában általánosnak mondható a lejtésegység törvénye. Meg kell említenünk. A lejtésegység törvényszerűsége Az időmértékes sorok lejtése vagy emelkedő. 3. akkor a sor lejtő verslábainak mennyiségi fölénye dönt. vagy ereszkedők.Egy mora egy rövid szótag kiejtési ideje. . . ha ez sem egyértelmű. tehát függetlenül az őket követő szótagok.te.A versláb lejtése lehet emelkedő. ezért ebben a csonkaütem fogalmát nem használjuk. ezért csupán azt javasoljuk.

--/u-/--/u--/u-/--/u- Az elsőül idézett sor első három verslába (spondeus. Érzékelhetőségét részben az biztosítja. spondeus) egy-egy szóval azonos. hogy utána mindig szó kezdődik.képletű choriambus felbontható egy trocheusra és egy jambusra). (Például Arany Tetemre hívás. 4. az ereszkedőt trocheusi lejtésnek is nevezhetjük. ahol tehát egyszerre van jelen a szó. . mint Ady Kocsi-út az éjszakában című költeményének strófakezdő-strófazáró soraiban. ezért feltűnő minden. hogy a lejtésegység ereje révén nyelvileg szinte mindig emelkedővé hangolódik. a Húsz év múlva címűből idézünk két sort: Csöndes szivem. de e jambust nem metszi szó. hiszen az ütem sem mindenkor azonos a szólammal!) . páros sorai jambusi lejtésűek.A nyolc gyakori verslábból tehát hét rendszeresen szerepelhet az emelkedő lejtésű időmértékes sorokban.és lábmetszést.és a szólamlábazás. Ady Csák Máté földjén című versében. ha funkcionális szerepű. a szavak verslábakat metszenek. e váltogatás metrikailag az idő múlását mérő ingaóra mozgását festi.és lábmetszés változatait. Az első sor két négyszótagú ütemre is tagolható. 5. Megemlítjük. (Nyilván a jambusi zárlat miatt.ellenkező lejtésű sorok váltogatása is egy költeményben.Az elvileg közömbös lejtésű choriambus a múlt században ereszkedő-emelkedő lejtésű sorokban egyformán otthonos. A sor záró jambusa metszi a szót (szómetsző). A magyar nyelvű időmértékes verselés alapvető jellemzője. Ha a szólam határai azonosak a verslábhatárokkal. sem lábmetszésről (amikor a szó metszi a verslábat). . A spondeus és a pirrichius bármely időmértékes versben helyettesítheti a lejtő lábat.lejtését ezért határozhatja meg a vers egyéb sorainak lejtése.) Az emelkedő lejtést jambusi lejtésnek. tehát a vers hangulatát. hogy choriambus része (a . hogy a sorkezdetek nálunk általában főhangsúlyosak. Nyelvileg furcsa volna minden sort rövid szótaggal kezdeni. A funkcionális kivétel is igen ritka. vagy akkor. Sor belsejében trocheus két esetben fordulhat elő. Ennek különös érdekessége a magyarban.Ilyen nyilvánvalóan funkcionális esetek mellett utalnunk kell a klasszikus alkaioszi strófára.Az első sor végén a jambus nem metsz szót.). A magyar nyelvű időmértékes versek sorainak metrikai lejtését (tehát nem a verslejtést vagy versdallamot. Ahogyan a szakirodalom megállapította. Vajda jambusi időmértéket érvényesítő verséből. amelyben három emelkedő sor után ereszkedő lejtésű sor zárja a szakaszt. A szólam gyakran azonos az ütemmel. akár jambusi lejtés feltételezhető. e jelenség neve ütemlábazás. ütem. De e jelenségek önállóan is előfordulhatnak a sorban. ami a lejtés egységét megtöri. akkor egyszerű analógia által beszélünk szólamlábazásról. Vigyázni kell arra. Vagy úgy. annál sűrűbb a soron belüli szómetszés. következetesen. mint Csokonai Újesztendei gondolatok című versében. egyetlen soron belül is szabadon váltogatja a szó.szintén funkcionális indokok révén . Itt tehát szómetszés nélküli lábmetszésről beszélünk. Nem bántja újabb szenvedély. Trocheus bármikor kezdheti a sort (ennek oka az. megzökkenti.vagy éppen szólamlábazást. Az időmértékes sormetszet (cezúra) Mindegyik változatára érvényes. többé nem ég. hogy egyetlen versen. miként a szó-. nincs tehát lábmetszés. ahogyan a choriambus ritkul a trocheusi lejtésű versekben. Szómetszés. hiszen a verslábak szavakat. amely a lejtés vonatkozásában egyértelmű sorokat tekinti mértékadónak. E jelenséget szólábazásnak nevezzük. Adódnak olyan bonyolult gyakorlati esetek is. a XX. a metrumfejlődésnek megfelelően mind ritkábban. lábmetszés Az időmértékes ütem (versláb) gyakorta szómetsző.az ütem. de a jambust metszi az ég szó. Az időmértékes metszet szünetideje mindig rövidebb . hogy össze ne tévesszük a szó. verslábazása tekintetében (Arany és Ady versében tehát az emelkedő-jambusi metrum mellett). amilyen Vajda költeménye is. gondolatát közvetlenül festi. . ha külön szabály ezt nem korlátozza. hogy a lejtésegység gyakorlati törvénye értelmében szokatlan. A gyakorlatban a spondeusok mennyisége alapvetően felülmúlja a pirrichiusok mennyiségét. Jambus csupán choriambusi szerkezetben. amikor egy vers több sora a metrikai szabályoknak megfelelően tagolható verslábakra úgy. amely ritmikai tényező) a következő szabályok határozzák meg: Emelkedő (jambusi) lejtésű sorban daktilus sohasem szerepelhet. mint itt az első sorban. A négysoros strófák páratlan sorai trocheusi. Itt tehát nem beszélhetünk sem szómetszésről (amikor a versláb metszi a szót).) Meggyőzőnek látszik az az elemző eljárás.) .és lábmetszés több is lehet.u u . (Ennek mintájára beszélhetünk szimultán versekben ütemlábazásról. században egyre inkább a jambusi-emelkedő sorokhoz kötődött. az ilyen szótagok pedig szívesen találkoznak hosszú szótaggal. Lehetséges olykor . eszerint döntve a kétféle lejtés szerint metrizálható sorok egyetlen lejtése. Ereszkedő (trocheusi) lejtésű sorban anapesztus sohasem található. Legtöbbször funkcionális az indokolás. az ütemek határai verslábhatárok. tehát szünetértéke. versekben. jambus. mint Ady említett versében. amiben a hangsúlyos metszettel megegyezik. antik metrikához.és lábmetszés metszetfogalmát a sormetszettel (a cezurával)! Sormetszet (cezúra) általában egy van a sorban. szó. Minél közelebb áll az időmértékes metrum a klasszikus. hogy akár trocheusi.A másodikként idézett sorban az első három versláb (spondeus-jambus-spondeus) egyezerre mutatja a szó.

a másodikban a harmadfél lábmetszet sugall kétüteműséget. Érvényes ez a hexameterre és a pentameterre is. azaz szimultán (bimetrikus) ritmust juttatnak érvényre. illetve csonkaláb-követő. hogy a dierézist jambusi-trocheusi versekben hangsúlyos metszetként halljuk. Az első két versláb (dipódia) mögött azonban ott a verslábhatárra eső dierézis.és verslábmetszést kerüli. harmad./ u ./ u //4 //3 As első sorban a negyedik szótagot követő. a hexametertpentametert (disztichont) nem számítva. amelyben a jambusi . Csak időmértékes metrumot (időmértékes monometrizálást) nyelvünkben úgy érnek el költőink. A daktilust metsző harmadfél cezúra hangsúlyozó nyelvekben kedvezőtlen az időmértéknek. . nyomatékát fokozva kiemeli. 5/3-as ütemezést ébresztve. Mindkettő szimultán (bimetrikus) sor.// u u . század első felében) bizonyára ezért volt valójában rövid életű.stb. azaz a penthémimerész) valamint a dierézis-metszetek. holott a metszet kiemelő funkciója hosszú szótagot vár. Jambusi-trocheusi verseinkben a gyakori másoddierézis a második verslábat./ u u . ami igen gyakran négyszótagú ütem élményét ébreszti.. A lábmetsző cezurák közül a harmadfél metszet rendszerint 5+maradék ütemezését sugallja. Magyarul harmadfél metszetnek is nevezhetjük. . helyes. vagy Radnóti Miklós Álomi táj című versét. A penthémimerész két változata: lábmetsző. Másrészt azáltal érzékeljük. Nem bántja újabb szenvedély. Az időmértékes verselés iskolai oktatása során mindkét cezúra nevét és jelentését érdemes megtanítani.sorát!).Milyen a metszet a vers leghíresebb sorában? Elhull a virág./ u u // . mind a versláb határán jelentkező időmértékes metszetek egyidejű ütemezést és verslábazást. Az időmértékes cezúra hivatása tehát azonos a hangsúlyos metszetével: tagol és kiemel. hiszen a hazmadik (anapesztusi) verslábat nem tagolja metszet (amely után mindig szónak kell kezdődnie).. a másik sorban lábmetsző harmadfél cezúra (penthémiméresz) az időmértékes metszet.) Pár szóval meg kell emlékeznünk a magyar nyelvű daktilikus versekről./ u ./ u Ebben a sorban lábmetsző harmadfél cezúra (penthémimerész) működik. másod-. mint a hangsúlyos metszeté../ u . a szó.századi reneszánszát (Kosztolányi. végeredményben tehát a magyar nyelvben mind a lábmetsző. leírása A megnevezésnek két változata terjedt el. Mindig a harmadik verslábat tagolja. Időmértékes alkatuk lényegére az anapesztikus Szeptember végén két kiemelt sorával hívhatjuk fel a figyelmet: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok . a második. hanem az ötödik fél versláb./ u Harmadfél cezuráról nem beszélhetünk.// . 6. Elsőként idézzük a leggyakoribbat. E verselési mód XX. ha háromtagú verslábak sorakoznak. Az időmértékes sormetszetnek két nagy változatát tartjuk számos. például anapesztusok. versláb határára eső dierézis-metszet egyben hangsúlyos (felező) metszet.. mivel a metszet után thesis áll. többé nem ég. A hosszú szótaggal induló versláb azt a szólábazást részesíti előnyben.jambusi monometrikus . Első. a korszakos siker (a XIX. József Attila) a líraibb anapesztikus monometrizálásba való áthangolás tette lehetővé./ u u . hogy a metszetkövető szó első szótagját a többi sorbeli szótaghoz képest intenzitásában megnöveli./ . Radnóti. Petőfi Szeptember végén című anapesztikus verse ezért marad élményünkben alapvetően monometrikus-időmértékes metrumú vers (sok példa közül említjük még Petőfi Forradalom. versláb végén mutatkozó metszet.A Húsz év múlva idézett két sorából az elsőben másoddierézis az időmértékes metszet. tehát az ötödik fél verslábat követi. a harmadik stb.(szünetrés). pedig ezek az időmértékes metrumot elsőrendűen támogató metrikai jegyek. Utalva arra. A versláb határán jelentkező időmértékes metszet neve dierézis. mindkettő egyértelmű. Az egyik a verslábak száma után verslábnévvel a lejtést idézi. amely hajlamos beleolvadni a hangsúlyos-ütemező verselésbe. neve penthémimerész. így a gyakori négyszótagú ütem élményét elkerüli a sorkezdet. pontosabban ütemkapcsoló szimultán metrumot teremt. Meghatározó nem a szótagszám. ami olykor (például a pentameterben) csonkaláb./ u u . Ezekben bármelyik időmértékes metszet csupán öt-hat szótag után következhet. így pedig a negyedik szótagot követi.// . a jambusi lábazás mellett felező nyolcas ütemezése hangzik egyidejűleg. e sorban az ötödik szótag után.vagy egyszerűen érzékelhető metszet nélküli verslábazással írják a verseket (lásd a Szózat első . Számuk igen kevés. dierézis az első. . Az időmértékes sorok megnevezése. hogy a hangsúlyos ütemezést előhívó leggyakoribb időmértékes metszeteket szokatlan változatokkal cserélik . eliramlik az élet . Monometrikus időmértéket hallunk olyankor. A Húsz év múlva már idézett két sorát nézzük meg újra a metszetek szempontjából: Csöndes szivem. Ötös jambus = olyan sor.. Leggyakoribb a másoddierézis./ u u . A magyarnyelvű időmértékes verselésben egyetlen versen belül is megkötöttségek nélkül váltakozhatnak a verslábmetsző cezurák (közöttük leggyakrabban a harmadfél metszet... kéttagú verslábak esetén egyúttal az ötödik szótagot.

Jambusi versben sor élén megengedett a trocheus. Az iskolában az időmértékes verselés metrikai tényezőiből és törvényszerűségeiből a következőket indokolt megtanítani: . amelyek a szótagok időtartamát ( u . kialakul a kevésbé nyomatékos-nyomatékos szótagok jambusi-emelkedő lejtésrendje. hogy a hexameterben a hosszú szótagok kapcsolatát rendszeresen kereső hangsúlyos szókezdetek az ereszkedő-daktilikus lejtéssel szemben érvényesülnek. első tagja hangsúlyosan ennek is erősebb.j. jelölése. ha az ötödik (daktilusi) versláb szókezdettel indul. Feladata azonos a hangsúlyos és az időmértékes metszetnek. ez versláb határára jut. A hexameter ezen kötött záró képletét (klauzuláját) adoniszi sornak (adoneusnak. században nevezetesek Radnóti Miklós hexameteres eclogái. A sor mellé írjuk a metrikai jeleket.megnevezés és leírás (a megnevezés kétféle.j s. az iskolában elegendőnek látszik a harmadfél metszet mellett még egy metszetre utalni. egyetlen sor. Irodalmunkban a hexameter fénykora a XIX.metrikai lejtésegység (emelkedő sorokban emelkedő lejtésű vagy közömbös lejtésű. daktilus. A lejtést zökkentő időnkénti verslábak vagy ellenkező lejtésű sorok váltogatása általában funkcionális értelmű) . mint a hangsúlyos metszeté. Egyetlen sor példájában nézzük meg e jelenséget.öt és fél jambusi természetű versláb van a sorban. Hatodfeles jambus . század első fele. tehát dierézis-típusú. sorvégi jambussal. A hangsúlyozó nyelvekre jellemző ez. Három hangzó jambus szerepel a sorban. amelyben a szótagok száma tíz. ereszkedő sorokban ereszkedő lejtésű vagy közömbös lejtésű verslábak szerepelhetnek. igen ritkán bimetrizálódik. lejtése) . A másik megnevezés először a lejtést idézi verslábnévvel.verssor-lejtésnek megfelelő öt egész versláb található. (Zárójelben utalunk arra. A hexameter karaktere metrikailag alapvetően időmértékes-monometrikus. a közömbös szótagok gyakorlati egyértelműsége) . . ezt a lejtést keresztezi a harmadfél . Az adoniszi sor előtt szerepel.E sormértékben írta Lúdas Matyiját Fazekas Mihály (1804)./u s. A hexamater leggyakoribb metszete a harmadfél lábmetsző cezúra (penthémimerész).cezúra (lábmetsző vagy csonkaütemet követő harmadfél sormetszet. . choriambus.szótagmérés (három csoport megnevezése. A tisztán időmértékes spondeusok közül a második és a harmadik második szótagján hangsúlyosan nyomatékosabb. a lejtés emelkedő.. A csonkaütemmel végződő sorokat a verslábak számának vonatkozásában a harmadfél mintájú régies számnévvel nevezzük meg. a verslábak határát és a metszetet jelöli.Sylvester János biblia-fordításában magyar disztichonjain belül írt sok hibátlan metrumú hexametert (1541). A lejtést a hangzás csak erősíti. strófa. verslábhatáron dierézis.szómetszés. ezek mellé az összesített nyomaték alapján hallható verslábakat. amely dipódia után hangsúlyos metszetként hat./. u ). Az időtartamot és a hangsúlyt a szótagnyomaték összesíti. Odüsszeia). a verslábak határát ( / ) és a metszetet ( // ) jelölik. Másképpen ötös trocheusnak is nevezhető. a thesis-arsis váltakozása. Rövidebb szünet.) II. csonkaütem. mindkettő tagol és kiemel. Hat verslábból áll.s. mert ez hangzik.és versszerkezetek . Ez utóbbi a hiteles. . ami a csupán időtartam-mérő verslábaktól különböző hangzást eredményezhet. Elméletileg tucatnyi metszetváltozatot érvényesíthet. a közös nyomatékot azonban kiegyenlíti a második szótag magánhangzójának hosszúsága: a hangzás is spondaikus!). szintén kezdőbetűjükkel: Bölcsőd az s majdan sírod is . A XX. a szótagban az összesített szótagnyomaték hangzik. A verslábak szótagszáma. sokszor különbözik az időmértékesen mért verslábaktól. írtak mások is. A hangzó versláb az összesített szótagnyomatékokat tükrözi. neve: bukolikus metszet. ezek mellé az időmértékes verslábakat nevük kezdőbetűjével. definiálása.-/. trocheus. Versen belül is szabadon váltakozhatnak a harmadfél és a dierézis típusú metszetek. adonicusnak) nevezzük.verslábak (pirrichius. amilyen a magyar is. (Az első versláb is spondaikus. Trocheusi (vagy trochaikus ) tízes = olyan ereszkedő lejtésű sor. az utolsó (hatodik) versláb mindig spondeus. az utolsó előtti (ötödik) versláb mindig daktilus. akkor érzékeljük.j.. utána a sor szótagszámát.j A jambusi vers jambusi sorában csupán a szótag-időtartam szerint szemlélődve spondeusok mutatkoznak. Írt hexametert Petőfi is. jambus. a Zalán futását Vörösmarty (1825). Első hexameterünk 1521-ből ismert.. Utaljunk arra. hogy a hangsúlyos nyelvben. a lejtés pedig emelkedő. A leírás a szótagok időtartamát.Az antik görög irodalomban leghíresebbek Homeros hexameteres eposzai (Ilias. lábmetszés . spondeus. Az időmértékes monometrikus sorok leírása azokkal a mellékjelekkel történik. Sormértékek A hexameter Klasszikus görög időmértékes sorforma.s. . mint a második. Kötött időmértékes sor-. anapesztus. Jambusi-trocheusi sorokban ezért sok a bimetrikus sor) . József Attila Két hexameter és Hexameterek című versei. daktilusok és spondeusok szerepelhetnek benne. mint az elsőn.

gyarapíts: s a haza fényre derűl! .Példánk legyen Kölcsey Husztjának utolsó sora: Hass. metszet nélkül. A leoninus. Egy sor az Osztályrészemből: Nézek az égre. strófánál kisebb egység neve periódus. Pentameterből szőtt verset igen keveset ismerünk.// . hol késel az éji homályban? . . megállék.Példánk a Huszt első két sora: Bús düledékeiden.u u / ./ u u ./ .u / . a hatodik spondeus.u u / .u u / .u / . képes a sorfelező ütemezés sugallatára. mivel az ötödik (daktilusi) versláb szóval kezdődik. Egy daktilus és egy trocheus (vagy apondeus ) kapcsolata.) A disztichon Egy hexameter és egy pentameter kapcsolata (a szó jelentése: két sor). de amíg e jelenség ütemélményt ébreszt a pentameterben.u u / .u u / .u u / . A szaffói strófában záró sor. a spondeust tehát szabályosan jambizálja. századi költészetben tehát számolni kell olyan hexameterekkel. Harmadfél lábmetsző cezúra emeli ki a sor kulcsszavát.u u /. .u u/u // ./ A pentameter Neve szerint öt verslábból álló sor. Husztnak romvára.Az iskolában elegendő csupán utalni a lejtésváltás esélyére. Ma már a disztichonokból szőtt versekre is szokás mondani. amelyek hibátlan képletűek ugyan.. Antik görög eredetű kötött időmértékes sorforma. a fordított szótagszámrend nagy különbsége miatt képtelen ilyet ébreszteni a hexameterben./ ..A sor verslábai daktilusok-spondeusok. A hangsúlyra már fokozottan figyelő XX.. valójában ez is hat verslábból álló antik görög sorforma.// .Az adoniszi sor Antik görög eredetű. A bukolikus dierézisre metszet-jellel nem szokás utalni! (Az emelkedő lejtés. (A kettőnél több sorból álló disztichonokban a hexameter-pentameter sorpár metrikai ismétlődésének vagyunk tanúi.// u u / . mint a hexameter. A sormetszet csonkaütemet követő harmadfél cezúra. de valójában emelkedő-anapesztusi lejtésűek.) Cezurája csonkaütemet követő harmadfél metszet. . (A sorban tehát öt versláb időértéke érvényesül. a disztichonban. Levonom vitorlám. általában a szaffói strófában találkozunk vele. Érvényesül a bukolikus metszet is az adoniszi sor előtt.u u / Hat daktilikus-spondaikus versláb. Elvileg csupán a sor első két verslába váltakoztathatja a daktilust és a spondeust (a cezúra után nem állhat spondeus). a metrikai kutatás jövendője érdekében!)./ . tehát a rímes hexameter és pentameter divatja ezért korlátozódik a XVIII-XIX. a gyakorlatban olyan ötös trocheus. ahol a harmadik versláb mindig daktilus. alkoss.metszet is. a harmadik és a hatodik csonka.// . az ötödik daktilus.) . A sornál nagyobb. a verslábak száma hat. Sormetszete lábmetsző harmadfél cezúra. .Csend vala. ../u u . a hol kérdőszót. hogy disztichon. gyakran találkozunk azonban hexameter-pentameter kapcsolattal. század fordulóján lényegében gyenge költők munkásságára.u u /. Példánk Berzsenyi Dániel Osztályrészem című versének első sora: Partra szállottam. felleg alól szállt fel az éjjeli hold. ahol a harmadik és a hatodik versláb csonka. megegyezik a hexameter záróképletével./ . Kölcsey Husztja tehát disztichonok periodikus ismétlődése. hol késel az éji homályban? ./ . az anapesztikus hangzat szerint: Régi dicsőségünk. ahol a félsorokat hangsúlyos mellékmetszetek tagolják tovább.u u / u A szaffói sor Elvont képlete szerint ötös trocheusi sor.. Példasorunk legyen hagyományosan a Zalán futása első sora: Régi dicsőségünk. -u u/-u .u u / .// .-/u u / . (A pentameter a cezúra révén könnyebben bimetrizálódik. mivel kiemeli a metszet utáni szótagot./ . A belső rímes hexameterpentameter hívó ríme mindig a metszet előtti szótag.u u .

Weöres Sándor fordításában: Számos csodát regélnek a régi énekek.// .. E csonkaütemet követi a negyedfeles sormetszet (cezúra). az aszklepadészi strófa záró sora.u u / . de a gyakorlatban a negyedik versláb mindig anapesztus.// ./ . az alkaioszi strófa záró sora. amely dierézis-karakterű./ u A kis alkaioszi sor Ez is klasszikus görög sormérték. s díszei hullanak. Elvileg négyes trocheus./ u - .u / . nemzeti változatokkal./ . Elvileg ötös jambusi sor./ u / u ./ .u/ u A nagy alkaioszi sor Antik görög eredetű. de a gyakorlatban a negyedik versláb csonka. A közelítő tél egyik sora: S most minden szomorú s kiholt. a második versláb daktilus. Berzsenyi a negyedik szótag után olyan lábmetszetet avat cezurává./ u . Elvileg négyes trocheus. . .u / u A glykoni sor Antik görög eredetű. A Nibelung-ének egy Gáldi-idézte sorát hozzuk példának. . .Berzsenyi A közelító tél című versének első sorát idézzük: Hervad már ligetünk.u u / u // . így ütemélményt sugall.. a gyakorlatban a negyedik csonka./ u ... bár oszthatnám én is sorsotok . Az alkaioszi strófának egyik sorváltozata. színéből: Oh.u u/ . az első két versláb azonban gyakorlatilag mindig daktilus. . századi) Nibelung-ének sorformája./ u -/ u Az alexandrin-sor A hatos jambusi sorok (harmadik verslábat követő felező metszettel. ezek váltogatását. a gyakorlatban a harmadik és a hatodik versláb mindig csonka.As aszklepiadészi sor Klasszikus görög eredetű./ u . Metszete csonkaütemet követő harmadfél cezúra. Két sor Az ember tragédiája IX. a második és a negyedik mindig daktilus./ u u . Elsősorban az aszklepiadészi strófában találjuk.// u u / ../ . Elvileg hatos trocheusi sor. Van francia és német alexandrin. A drámai jambus (blank verse) Ötös és hatodfeles (általában 10-11 szótagú) jambusi sorokat jelent.u A nibelungi sor A középkori keletkezésű (XIII. Metszete lábmetsző harmadfél cezúra. Az előbbi vers egy sorát idézzük: Ércbuzogány rezegett kezedben.. a nibelungi sor másik neve a francia mintára utal (nibelungizált alexandrin). -/ .Példánk Berzsenyi A magyarokhoz című egyik ódájának első sora: Romlásnak indult hajdan erős magyar! ./ . dierézis-cezurával) közös elnevezése.u u / . Elvileg hetes jambus.

.

betűkkel: aba bcb cdc. Utolsó morzsáit rágom./ u // . ./u . (József Attila Eszmélet címú versében például négyes és ötödfeles jambusi sorok találhatók. című versének harmadik-negyedik szakaszát idézzük (rím: aba bcb): Gondoljátok meg: Ezen a világon ./ u .-/u -/u-/../ . olykor trocheusi metrummal is).-/ . erősen kötött azonban a strófa sorainak száma és a rímképlet. Ma már elsőszámú példái a Shakespeare-i szonettek. rímes. -/u -/u -/u -/u -/u Minden bájképnek oltárt díszesítünk. . Magyar nyelven szonett először a XVIII. a sorok szótagszáma is változatos. amelynek sorai hatodfeles (és ötös) jambusok../ u az sincsen.-/--/u amíg elkészül ez a költemény… u . Nevezetes példák Arany János Bolond Istók.-/ u -/u-/u Hiú fényt ködbe vont szemünk nem lát...) Példaként József Attila Ki-be ugrál. első világhírű alkalmazója Petrarca. semmim. . -/u u/--/ ./ ... a négysoros strófákban ölelkező rímmel (abba). S mit úgy hívtam: én.A strófákra tagolt szonett két záró szakaszában gyakran találunk terzina-rímelést./ u . csupasz tekintet .. Hatodfeles (és ötös) jambusi sorokból áll. Költőink a XIX. Idővel sok változat alakult ki (változatos rímeléssel. században íródott (Paludi Ferenc: A pipáról)./ u Vigan kezdjük létünk szép hajnalát: u -/ -/ . Arany László A délibábok hőse című verses elbeszélése./ . rímes.Róma ledűl s rabigába görbed. Hatodfeles (és ötös) jambusi sorokból áll. betűvel: abababcc./ u // .-/ uA kétes távolnak sötét ürében u -/--/./ u nincs senkim.E strófákban írta Dante az Isteni színjátékot./ u ./ . Minden szakasz középső sora a következő szakasz első és harmadik sorával rímel. a három sorúakban terzina-rímmel.Nevezetesek József Attila szonettjei.-/u -/./ u Mint űrt a fényszóró. tükrözött keresztrímmel: ababbaba).-/u-/u Csókoljuk a jelenlét angyalát.// u ./ . Változhat azonban a szótagszám és a rímképlet is. u -/-/u -/ u -/ S könnyű habok között lebegve létünk.. szonettciklusa (Hazám). -/.. század első felétől írnak gyakran szonettet. A szonett eredetileg két négysoros és két három soros strófára tagolt tizennégy soros vers./ u kutatja bennem: Mit vétettem én u /u -/-//-/--/u - 3.-/u -/u A terzina Olasz eredetű három soros strófa. Kötött versmértékek A szonett Középkori eredetű versforma. (A terzina sorainak szótagszáma változhat.// ./ ./u . ./ u // u /u . Most Kisfaludy Károly Az élet korai című versének első szakaszát idézzük: Gyöngén ringatva jó anyánk ölében .-/ -/uA játszi gyermekség bájos körében u -/u -/ -/ ./ u . Szabó Lőrinc szonettjei. . Hagyományos rímképletében három azonos keresztrím és egy önálló párrím található. -u u/-uu/-u/-u A stanza Olasz eredetű nyolc soros strófa.. Shakespeare-fordítása és kötetnyi szonettciklusa (A huszonhatodik év). .

A szimultán verselés fogalma azonban már elterjedt. Metrikai tényezői. Arany János után a tudatosság is megélénkült. ha az említett megnevezések szinonímájaként tekintjük. . Híres magyar példája József Attila verse: A kozmosz éneke. hogy az elemi kettős csoportosítás (hangsúlyos-kevésbé hangsúlyos. Érthető tehát az a tény. A teljes vagy részleges (redukált) monometrikus tényezők szerkezeti kapcsolata. amely a valóban nemzeti karaktert jelentő nyelviségben otthonos szimultán metrumot a jövevény. amelyre a monometrikus verselési rendszerek képtelenek. értelme A monometrikus verselési rendszerek szótagmérésével kapcsolatban utaltunk arra. A szimultán verselésben a szótag összetett időbeli és hangsúlybeli értékét nyomatéknak nevezzük. Villon balladája három nyolcsoros strófából áll.József Attilának mind Villon-fordításai.A magyar műköltészetben a metrikus verselés az uralkodó. egyúttal folyamatos jelzése is a kétféle monometrikus rendszer kapcsolatának. nyelvi törvényszerűségnek tekintve ezek összegződését. széles skálát mutat. A szótagnyomaték két metrikai komponense tehát a hangsúly és az időtartam. . Általában a keresztrím uralkodik (abab). Jelölése ugyanaz. ezeket is. metrikai interferenciának vagy éppen mértékkapcsolásnak. A magyar nyelvben különösen kedvezően azon sajátosság miatt. maradhatunk tehát mellette. . A szimultán metrum jelentése. hangsúlyos-kevésbé hangsúlyos fogalompárok. szótagtompítások teszik lehetővé. A költői kifejezés elemi érdeke azonban a természetes nyelvi szótagnyomatékok minél gazdagabb metrikai változatossága. Az első szonett első sora azonos a záró sorral. hogy önálló szótagidőtartam-mérő időmértékes metrika követésére is képes. amit négysoros ajánlás követ. a kapcsolatba lépő monometrikus rendszereknek megfelelően. Téves minden olyan állítás.A mesterszonett vagy szonettkoszorú szabályozott szonettciklus. A hangsúlyos metrika törvényszerűségeinek csupán Arany János elméleti munkálkodása nyomán jutottunk birtokába. (Jogosan nevezhetnénk tehát bimetrikusnak. . metrikával fegyelmezett-szabályozott verses beszédben. A kettős jelölés rendszeres és következetes. az iskolai oktatásban is hagyományos. mint a hangsúlyfokokra is érzékeny időmértékes verselés jelölése a szótagokra vonatkozóan. Az emberi gondolatok-érzelmek-hangulatok szélsőségek közötti tükrözését metrikailag szótag. A hangzó nyelvi szótagnyomaték metrikai maximumát a magyar nyelvben csupán a szimultán metrika képes megvalósítani. A mérés két irányú. Az időmértékes verselés szótagmérésében is négy hangzó fokozatot említettünk. Ennek alapján beszélhetünk nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagokról.) I. Így a bimetrikus verselés műköltészetünkkel egyidős történetét Aranyig elsőrendűen a nyelvi ösztönösség jellemezte. mint a természetes beszéddel rokon. A szótag nyomatékozhatóságának mértéke nyelvileg nyilván kevésbé korlátozott (a suttogás és a sikoly végleteit is ismeri). ennek is önálló fogalmai vannak a mért szótagokra. A szimultán metrika alapja a nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. értelmiérzelmi ponton kiemelésekre. Mérjük a szótagok időtartamát és hangsúlyértékét. idegen iddőmértékes metrummal együtt kárhoztatja. A szimultán metrika a hangzó szótagnyomatékok azon gazdag változatát teremti meg. A hangsúlyos verselésben a szöveghelyzet relativitása révén különösen sokrétú. A sorok rímes négyes és ötödfeles jambusok.) A szimultán verselés A hangsúlyos és az időmértékes metrum egyidejű jelenléte a versekben. a terebélyesedő szabadvers korunkban emelkedő rangja ellenére. (Nyelvünk gazdagságának jele ez is. a tizenötödik szabályos sorrendben ismétli a megelőző tizennégy szonett kezdő sorát. minden következő szonett pedig megismétli első sorában a megelőző szonett utolsó sorát. Tizenöt szonettból áll.A lírai verselés nyelvi tömörségre törekszik. A nyelvi hangzástényezők természetes összegzője a szimultán metrum. ha a metrumot magyarul mértéknek nevezzük. Szimultán metrumú lírai alkotásaink egyre hitelesebb leíró verstani elemzése pedig meghatározóan Arany munkássága után válhatott valóra. a szótag nyomatékában működő metrikai és dallambeli hatásokat is nyomatéktényezőknek hívjuk. Szótagmérés A szótag a szimultán metrikának is elemi egysége. A nyolcsoros strófák és a négysoros ajánlás utolsó sora azonos (refrén). A szótagok közötti különbségeket így már nem fejezik ki híven a hosszabb-rövidebb. mind saját balladái nevezetesek. törvényszerűségei . a . hogy a magyar nyelvű műköltészetben az időmértékes metrika megjelenése óta folyamatos tanúi lehetünk a bimetrikus törekvéseknek. Mint minden metrikai rendszernek (a hangsúlyosnak és az időmértékesnek). Metrikus költészetünk túlnyomó mértékben szimultán metrumú. hosszabb-rövidebb) a nyelvi hangzásban többváltozatú.kiemelések. A villoni ballada Középkori francia változatai Villon balladáinak előzményei. (Villon összes versét Vas István fordította magyarra.

ismertetése napjainkban is mögéje szorul a hangsúlyos és az időmértékes monometrikus verselésnek. arsisa (hosszú szótagja) kevésbé hangsúlyos.Az első versláb is spondeus. a metrikai rendszerek nem azok. mint a negyedik (jambusi) versláb szótagjainak nyomatékaí. ugyanakkor hangsúlyos főnyomatékot nyer. Thesise (rövid szótagja) mellékhangsúlyos. Az összegző szótagnyomatékok elemző számontartása természetesen azért nem erőszakolt. A második jambus mindkét szótagjának erősebbek a nyomatékai. olykor hat szótagú ütemeket is természetesnek tekint. előfordul a pirrichius. amelyek szabályosan nem ütemezhetők. E verssor első verslába tehát hangzó trocheus lehetne. . Mértékadó itt a thesis-arsis nyomatékfeszültsége. ha az őt követő jambussal nem alkotna choriambust. A szimultán verselés metrikai minimuma az ütemezés-verslábazás egyidejűsége./ u . Hasonló nyomatéktöbbletet ismerhetnénk fel./ u Az első versláb élénk trocheus. A széles nyomatékskála a verssor szótagjainak szöveghelyzetben mért (relatív) nyomatékait rendkívül változatossá teszi. mint a negyedik láb. amihez a cezúra kiemelő ereje is hozzájárul. (Élénk jambus vagy trocheus. búsak. a szöveghelyzet erejét érzékeltetve.hangsúlyos metrikai vereslést minősítve csupán nemzetinek. feszültség adódik.// . sormetszetkövető szöveghelyzete pedig a cezúra kiemelő erejét is biztosítja. Thesis-arsis nyomatékkülönbsége tehát nem túl nagy. . A nyelviség elsőrendű nemzeti karakterisztikum. hogy az azonos szerkezetű verslábak hangzóssága is különböző lehet../ u A második versláb a sor első jambusa. Érdekes aztán a két spondeus (első és harmadik versláb). Ritka jelenséggé válik a hangzó spondeus! . A metrikai interferencia a monometrikus hangsúlyos verseléshez képest gyakoribbá teszi az öt szótagú ütemeket.Erős példaként idézzük Ady: Párisban járt az Ősz című szimultán-jambusi metrumú költeményének egy sorát: Füstösek. Érdemes azonban meghonosítani egy fogalompárt: élénk-tompa versláb (élénkebb-tompább. mert a hangsúly spontán nyelvi tényező időmértékes verseinkben. Ütem és versláb A verssorban a kapcsolódó két metrumnak megfelelően ütemek és verslábak az egyes metrikai rendszerek törvényszerűségeinek betartásával együtt szerepelnek. ha monometrikusan mérjük. . . az arsis azonban rövid magánhangzós. Legalább soron belüli azonos képletű verslábak között tegyünk így különbséget.vagy főhangsúly. félelemmel . Ütemek és verslábak (monometrikusan szabályos) közös jelenléte nélkül szimultán (bimetrikus) verselés nem jöhet létre. ezt három hangzó jambus követi. de szabályosan veralábaznak. Minden változatot túlzás volna számításba venni.Példánk beszél és figyelmeztet: a költemény időmértékes metruma monometrikusan mérve is jambusi. Szimultán versben a változatos szótagnyomatékok által ezen közömbös lejtésű verslábak általában lejtőkké lesznek. csonkaütem. Vegyünk egy példát Ady Temetés a tengeren című verséből: Könnyel. kialakul az arsis-thesis trocheusi sorrendje.) Különösen vigyázzunk szimultán versben az időmértékes komponens esetében a közömbös verslábakra. az időmértékes sorlejtés karakterének megfelelőem. A szimultán metrumú versekben (változó mértékben) találni lehet olyan sorokat. A második versláb energikusabb jambus. hiszen a thesis-arsis nyomatékkülönbsége itt a legnagyobb.Tanulság: a pusztán időmértékesen mérhető spondeus két szótagja között a nyelvi nyomatékok révén jelentős különbség. Ehhez mérten élénkebb jambus a negyedik versláb. A második szótag időtartama hosszú magánhangzós nyíltságából ered. bíborak . jambus. ahol a thesis erejét nem fokozza ugyan mellék.A verslábak az összegzett nyomatékú hangzó szótagok kapcsolatai. de elmarad a verslábak sorozatosan ismétlődő rendezettsége../ . Ady e verse ráadásul szimultán metrumú. E képletszerű spondeus valójában jambus. virággal. Hasonló ehhez a negyedik versláb is. Ilyenkor a szimultán vers monometrikus sorait tudomásul kell vennünk./ . A sorkezdő. ha árnyaltabb fokozatokra is utalni akarunk)./ . Az első hangzó versláb a sorban a choriambus (amelynek időértéke két verslábnak felel meg). ennek természetes következménye.. csupán spondeusnak tekintené. valójában hangzó jambus.u / . különösen az iskolában./u . ha a versdallam szempontjából is vizsgálódnánk. furcsák. tompa jambus vagy trocheus. A fenti tények az arányok helyes felismerésére ösztönöznek. míg a harmadik a sor legélénkebb jambusa. főhangsúlyos szótag nyomatéka azonban felülmúlja a második szótagét. Az idézett sorban a monometrikua szótagmérés azonban éppen a legerősebb jambust volna képtelen felismerni.) Az iskolai verrtani oktatásban a szimultán metrika ismerete. Az azonos nevű és szerkezetű verslábak között tehát különbségek mutatkoznak az erősség (intenzitás) tekintetében. S ami itt ennél is érdekesebb: ez a hangzó jambus a sorban a legerősebb. a második láb látszólag (csupán időmértékesen mérve) spondeus (ahogyan a harmadik és a negyedik láb is). Az időmértékes-monometrikus versben gyakori a spondeus. . ez hangzik a versben. . ilyenkor élénk ütemezést hallunk. Nézzük a harmadik versláb két szótagjának nyomatékait! Az első szótag összes nyomatékát rövid magánhangzós zártságából eredő időtartama adja. vagy az egymáshoz mért thesisek-arsisok nyomaték-mértéke. E szimultán sor hangzó verslábainak sorrendje tehát: choriambus. jambus. Fordított esetek is előfordulhatnak (ritkábban). Szemben a képletszerű trocheus-spondeus-spondeus-spondeus-jambus sorrenddel.

A szimultán sorváltozatok megkülönböztetésének alapja a metszetváltozatok pontos felismerése./ u - . Azokat a sorokat. s érte sírba jut. Más természetű metrikai indokok a szimultán versben éppen a jambust ajánlják időmértékes komponensként. A lejtés Tudjuk.) . mint a monometrikus időmértékes metszeté. Metszetkapcsoló sorok Bennük azonos helyen jelentkezik a hangsúlyos és az időmértékes metszet. Ezek szerint lehetnek metszetes és metszet nélküli időmértékes sorok. alig hosszabb. hogy a hangsúlyos metszettel kapcsolódó időmértékes cezúra lábmetsző-e (mint legtöbbször a harmadfél metszet./ u . hiszen az ütemeket mindig metszet különíti el. Kölcsey Zrínyi második éneke című verséből idézünk egy sort: Ő gyáva fajt szült.(A hangsúlyos metszet a szünettel és a kiemeléssel tagol. mint a hangsúlyos metszeté. ha a harmadfél időmértékes cezúra csonkaütemet követ./ . A szimultán verselésben azokat a sorokat. A metszet A szimultán sorban mindig van metszet. Ez utóbbi közös metszet meghatározóan hangsúlyos metszetként hangzik. a hangsúlyos és a trocheusi szerkezetileg különbözik. a hangsúlyos metrikai komponens marad itt is ereszkedő lejtésű. metszetkapcsoló szimultán soroknak nevezzük.a közös metszetek legtöbbször lábmetszetek. akkor is. hogy a kétféle ereszkedő lejtés. . Hangsúlyosan monometrikus sorok a szimultán versben akkor mutatkoznak. hogy a hangsúlyos metrum mindig ereszkedő. gyakorivá. a szimultán metrum felszámolásával jár. a trocheust és a daktilust részesíti előnyben. Mivel . Jambusi-trocheusi versekben a verslábak általában két szótagúak. A magyar nyelvű szimultán metrumú versekben túlnyomóan jambusi-emelkedő az időmértékes metrum!) . tehát a penthémimerész). akkor a metszetek közösek (igen ritka az olyan sor. mondjuk a hnagsúlyos metszet a negyedik. Sorok és versek megnevezése 1. amelyben érzékelhetően külön válnak. A szimultán metrum a hangsúlyos monometrikus verselés kivételes szótagszámú ütemét. a metszetkapcsoló szimultán verssorokban ezért a sorkezdő hangsúlyos ütem rendszerint öt szótagú.// . (A verstanban kísért az a téves elméleti következtetés. Szimultán metrumú versek sorváltozatai. A harmadfél cezúra ilyenkor az ötödik szótagot követi. ha a sorban ütemek és hangsúlyos metszet jelentkezik. hogy az ereszkedő hangsúlyos metrum a szimultán versben az ereszkedő időmértékes verslábakat.. A szimultán sorok (amelyekben összekapcsolódik a hangsúlyos és az időmértékes metrum) a metszet szempontjából két elemi csoportot jeleznek: vagy csupán hangsúlyos metszetűek. Megőrzi lejtésváltozatait az időmértékes metrikai komponens is (emelkedő vagy ereszkedő). Említettük már. a megnevezésben utalnunk kell rá. egészen a szavalóművészetig. az időmértékes metrumot pedig sem a verslábak metrikailag szabályos rendje./ u . kiemelése! II. a verslábak pedig időtartamukban kötöttek.Igen fontos e törvényszerűség tudatosítása a versmondásban. az időmértékes metszet az ötödik szótag után). Szimultán metrumú versekben a metszetkapcsoló és az ütemkapcsoló sorok kötöttség nélkül váltakozhatnak. sem az időmértékes metszet nem jelzi. Az időmértékes metszet csak lábmetsző (legtöbbször harmadfél) cezúra lehet. az öt szótagosat természetesen avatja általánossá. Ha szimultán sorban mindkét metrum (a hangsúlyos és az időmértékes) metszetes. A szimultán metrumú versben a hangsúlyos metszet hiánya ütemek hiányát is jelenti. ütemkapcsoló szimultán soroknak nevezzük. ami a sorok időmértékes jambusi vagy trocheusi lejtését jelenti. hogy szünetértékük kisebb.. Ha ugyanis a hangsúlyos metrumot elsőrendűen ütemek jelzik. Az összekapcsolódó metszetek. Rövid szünet (szünetrés) tagol itt. A szimultán metszetek közös hivatása azonos a hangsúlyos és az időmértékes metszetek hivatásával: tagolás és kiemelés. Mivel ez változó. szimultán cezúrák főbb változatai abban különböznek. ahol tehát a metszet nem tartozik a metrikai minimumhoz. amely egyszerre időmértékes sormetszet és ütemek közötti hangsúlyos metszet. ilyen sorok csupán időmértékes-monometrikus sorok lehetnek. vagy éppen dierézis (gyakorta a másoddierézis). s a metszetkövető szótag fokozott nyomatékosítása. A szimultán metrumban működő ütemek élhangsúlyos jellege mitsem változik. E metszetek tehát elsőrendűen a kiemeléssel tagolnak. különösen a lábmetsző közös metszetekre érvényes az. A csupán időmértékes metszetűek és a metszet nélküli sorok mindig időmértékesen monometrikus sorok. Így beszélünk a szimultán sorok emelkedő vagy ereszkedő lejtéséről. amelyekben a hangsúlyos metszet dierézissel kapcsolódik. akkor metszetnek is lennie kell. Az időmértékes verslábazás önmagában elegendő az időmértékes metrum működéséhez. A közös metszetű szimultán sorok előadásában a metszetszünet eltúlzása az időmértékes lejtés felszámolásával. amelyekben a kapcsolódó időmértékes metszet lábmetsző. vagy hangsúlyos és időmértékes metszetűek.

a hangsúlyos metszet szünetértékéhez közelibb. amely időmértékesen hosszú. Mivel a metszet után az ütemkezdő főhangsúlyos szótag időmértékesen hosszú. Metszet. hogy az ütemélményt fokozza az ütem és a nyelvi szólam azonossága. A harmadik versláb képlet szerint (csupán időtartammal mérve) pirrichius./ u Időmértékesen négyes jambus./ u Időmértékesen ötödfeles jambus. amely időmértékesen rövid. Ezért e sort ütemkapcsolónyomatékkapcsoló szimultán sornak nevezzük. Hangsúlyos metszetet jelölünk tehát.és nyomatékkapcsoló szimultán sorról beszélünk./ u .Érdemes megfigyelnünk azt is. A lábmetsző harmadfél metszet időmértékes voltának érzékelése folyamatos. A metszet után ütemkezdő hangsúlyos szótagot találunk. nyomatékmegosztó szimultán sornak nevezzük. Közös főmetszetű szimultán sort hallunk. Ezért a sor ütemkapcsoló. Az időmérték karakterét a verslábazás őrzi. Petőfi Pacsírtaszót hallok megint című verséből idézünk most egy sort: Kikeltik a virágokat u . Harmadfél metszet nincs. időmértékesen is nyomatékos. Az egész verslábat időmértékes ütemnek is nevezhetjük./ u // u / u Időmértékesen négyes jambus.// . 5/4 tagolással. csupán hangsúlyosként érzékelhető dierézisével azonos. hiszen új időmértékes ütem (versláb) kezdődik utána (emiatt sorolja a szakirodalom a dierézis-metszetek közé). A csonkaütemet követő metszet szünetértéke ehhez hasonló. ez a nagy szótagszámú ütem biztosítja a metszet időmértékes voltának érzékelését. Jambusi-trocheusi sorokban az ilyen közös metszet előtt általában öt szótagú ütem áll. A páros láb utáni dierézis-metszet csak hangsúlyosként érzékelhető. nyomatékmegosztó szimultán sor. az időmértékes dierézis hangsúlyos metszetként hat. ez rokonítja a lábmetsző penthémimerésszel (harmadfél lábmetsző cezurával). mint az előbbi lábmetszőé. A közös metszet az ötödik szótagot követi. . mert a versmondásban a lábmetsző cezúra a versláb lejtésének megőrzése érdekében csupán rövid szünetet jelenthet. hangsúlyosan felező nyolcas. ennek nyomán a páros verslábat (dipódiát) is.// u . Ebből a költeményből egy másik sor: És marja. ezért metszet. A hangsúlyosként érvényesülő dierézis-metszet után ütemkezdő hangsúlyos szótag áll. hangsúlyosan felező nyolcas. Egy sor Ady A Tisza-parton című verséből: A szívem egy nagy harangvirág u . A harmadfél időmértékes metszet lábmetsző./ u u Időmértékesen négyes jambus. . Ebben az értelemben hangsúlyos és időmértékes ütemek kapcsolódnak össze. Az időmértékes cezúra harmadfél lábmetsző. 5/3-as tagolással./ u . Ütemkapcsoló sorok A páros versláb (dipódia) után jelentkező dierézis (időmértékes metszet) társul az általában négy szótagú hangsúlyos ütemet követő hangsúlyos metszethez.Időmértékesen e sor ötös jambus../ u . időmértékesen rövid. A metszet után ütemkezdő hangsúlyos szótag található. hangsúlyosan felező tízes. csupán hangsúlyos metszetként érzékelhető (ennek oka a hangsúlyos monometrikus verselésben általános. A második ütem kezdő szótagja főhangsúlyos vagy mellékhangsúlyos (ütemhangsúlyos ). amely csonkaütemet követ. nyomatékmegosztó szimultán sor. A szimultán metrum jellegzetes törekvése az az ütemtagolás. amely egyúttal szólamtagolás. Azért szükséges a metszetek ilyen részletes vizsgálata./ u . 2. hangsúlyosan is. az összegzett nyelvi nyomatékok által hangzó jambus. rágja kebelét. Ezért e sort metszetkapcsoló./ . Ez a sor tehát metszet. ugyanakkor összekapcsolódik a két öt szótagú ütem közötti hangsúlyos főmetszettel. utánuk csak hangsúlyosan érzékelhető metszet következik.// u . . szünet-értéke azonban a páros láb utáni. összekapcsolódik a két ütem közötti hangsúlyos metszettel. időmértékesen csonkaütemet követő harmadfél cezúra. míg a hangsúlyos metszetként érzékelhető páros láb (dipódia) utáni metszet hosszabb is lehet. amely időmértékesen rövid. szünet-értéke hosszabb. Az arsis időmértékes rövidsége miatt tompa jambus.és ütemkapcsoló sorok A hangsúlyos metszet e sorokban mindig olyan harmadfél időmértékes cezurához kapcsolódik. szünet-értéke parányi. A csonkaütemet követő harmadfél metszet időmértékes voltát érzékeljük. hangsúlyosan kétütemű nyolcas. miközben időmértékes karakterét elveszti.. gyakori négy szótagú ütem spontán és erős nyelvi élménye). Ismét egy sor a Zrínyi második énekéből: Te rendelél áldást neki u . 3.és ütemkapcsoló. hangsúlyosan kétütemű kilences. Ugyanakkor verslábhatár is.

/ . Időmértékes-monometrikus verselésűnek nevezünk egy költeményt. Hangsúlyosan felező tízes.A vers kilencedik sora: És ránevettek. esetleg ezzel együtt a sor szótagszámát tartalmazza./ u A metrikai leírás megegyezik az előbbi soréval. amely után hangsúlyos üteméli szótag következik. sem kísérő metrum.Mindkét sor metszet.. A szimultán sorok megnevezése Attól függően szűkíthető vagy bővíthető./ u .és ütemkapcsoló szimultán sor. Ilyenkor hangsúlyos vezető metrumú és időmértékes kísérő metrumú szimultán sorról beszélünk.már gyúlt a villany u . aszerint. (Ütemezés meg verslábazás eleve szimultán metrumot jelent) b/ Ugyanarról a sorról több metrikai információt közlünk. Iskolai gyakorlatban az első megnevezési mód ajánlható. a/ A szimultán sorok megnevezésének minimuma az egyes sorok ütemeinek számát és az időmértékes lejtést.u u . Ideális rövidsége miatt. ahol az időmértékes metrum is működik. akkor az ilyen sorban időmértékes vezető metrumot és hangsúlyos kísérő metrumot nevezhetünk meg tényszerűen. hogy mennyire kívánjuk elmélyíteni a metrikai jellemzést. el-eltünedező)./u .és nyomatékkapcsoló kétütemű jambusi szimultán sor. E két sor példázza a jambusi sorokban a metszetkövető szótag hosszúságának metrikai lehetőségeit: a metszet után vagy spondeus./ u . metszet. egyúttal nyomatékkapcsolók is. többnyire tompa hangzású verslábakkal. Az időmértékes monometrikus versben lehetnek szimultán sorok. vagy choriambus kezdődik. ez itt időmértékesen hosszú. A magyar nyelvű műköltészetben ezért a három metrikai rendszer megkülönböztetése a versek egészére nézve csupán ott okozhat gondot. A közös metszet időmértékesen csonkaütemet követő harmadfél cezúra. mint a szimultán soroké.// -/u-/ u Időmértékesen ötös jambus. Mindhárom lehet nyomatékkapcsoló vagy nyomatékmegosztó. Vagy: kétütemű jambusi kilences./. A hangsúlyos-monometrikus versben (például népköltészeti alkotásainkban) az időmértékes metrumot nem érzékeljük. hogy a metszet utáni hangsúlyos ütemkezdő szótag időmértékesen hosszú vagy rövid. Az időmértékesen jellemezhető metszet tehát csonkaütemet követő harmadfél cezúra. Szimultán verselésűnek nevezzük azt a költeményt. a metszetkapcsoló. metszetet nem jelez. ahol tehát nincs sem vezető. tehát szimultán metrum sem szerepelhet. . míg az időmértékes metrum beéri a verslábazással./ . . mint a monometrikus sor.és nyomatékkapcsoló kétütemű jambusi kilences. de a harmadik versláb csonka. így a sor végén is csonkaütem szerepel. Az ütemkapcsoló sorok általában hangsúlyos vesető metrumúak. .//. ezekben az időmérték kísérő metrum./ u Megnevezése: kétütemű ötödfeles jambus. kísérő metrum a szimultán sorban a/ Ha a szimultán sorban szokatlan szótagszámú ütemek. ütemkapcsoló. laza metrumú szimultán sorok is. Vezető metrum.József Attila Mikor az utcán átment a kedves című versének mind a tizenhat sora ütem. c/ Ha mindkét metrikai komponens monometrikus rendje szerint működik.és metszetkapcsoló szimultán sor. metszete is ennek megfele1ő. József Attila Talán eltűnök hirtelen című költeményének utolsó sora: A száraz ágak hogy zörögnek. az ütemezés pedig bizonytalankodó. u . 5. Végeredményben három szimultán metrumú sortípust ismerünk. A szimultán versben lehetnek szimultán sorok és monometrikus sorok. ha időmértékes-monometrikue sorainak száma több. senki se bánta . Az időmértékes monometrikus (szimultán sorokat is érvényesíthető) verselés. ha tehát a hangsúlyos metrum érzékelhetően eltér monometrikus rendjétől. Itt is hosszú a metszetkövető szótag. lábmetsző vagy csonkaütemet követő harmadfél metszete a monometrikns rendhez következetesen alkalmazkodik. lehetnek laza metrumú szimultán sorok (ezen utóbbiak időmértékesen általában metszet nélkül verslábaznak. miközben az időmértékes metrum verslábai. ha a megnevezést bővítjük: metszet./ u . szólamtagolást keresztező hangsúlyos metszet szerepel.// . 4. Vagy: metszet. Monometrikus rendjének redukcióját a vezető metrum nem tűri. A vers hetedik sora: Lebegve lépett . a kísérő metrum monometrikus rendjéhez mérve mindig redukált. valamint a szimultán (monometrikus sorokat is érvényesíthető) verselés között egy vers metrikai jellemzésében a vers monometrikus illetve szimultán sorainak mennyiségi aránya dönt. b/ Fordított is lehet a helyzet: monometrikus rend szerint ütemező a hangsúlyos metrum.és ütemkapcsoló sortípusokat. amelyben több a szimultán sor. akkor teljes szimultán sort említünk.

Ezek bizonyítják. A metrikus versritmus szempontjából a szabadvers ritmikai jellemzése csupa tagadást jelent: . . miközben . amikor a jelentés az ismétlődő szerkezetű egységekben párhuzamos vagy ellentétes. hogy több vagy kevesebb szótagból állnak-e .A metszetkapcsoló sorok általában teljes szimultán sorok./ . Az ismétlés./ u j.ha az ütemtagolódást hagyományosan jelezzük a sor mellett (js = jambizált spondeus. .nevezze meg a hangzó verslábakat. . ezeket esetleg váltogató. sorozatosság (magas és mély..általában nem rímel .). II. A ritmikai egységek tehát a hangoktól a mondatokig terjedhetnek. A metaforák. a felkiáltás sorozatossága ritmikus.A szabadversek egy részében hatásosan érvényesül a sorok végén valamely metrikus zárlat (legtöbbször az adoniszi. a felsorolás. . azaz: a hangzó nyomatékok szerint jambus hallható a pusztán időmértékkel mért spondeus helyett).és nyomatékkapcsoló teljes szimultán sor. Á nyelvi tagolás (a metrum. zöngés és zöngétlen hangok stb. inkább két vagy több sornyi versrészekben. sokszor a choriambusi). szimbólumok gazdag tárháza a szabadvers. amit e leírástól várunk. a sormérték hiánya miatt) általában sorok között ismerhető fel. A szabadvers nem metrikus verselésű.) A szabadvers 1./ .ha a sor mellé kezdőbetűik által pontos sorrendben megidézzük a hangzó verslábak nevét. sorai rendszertelenül váltakozhatnak aszerint. .Gyakran szerepelnek bonyolult összetett mondatok. az időmértékes metszetet szintén megszokott jellel: //. Ha mindezt (és természetesen más.// .nem tagolódik strófákra (tagolódhat azonban változatos sorszámú szakaszokra) . de a hangsúlyos metszet nyelvi gyengesége illetve egyéb hangsúlyos metrumot gyengítő tényezők esetében e csoportból kerülnek ki az időmértékes vezető metrumot és hangsúlyos kísérő metrumot érvényesítő sorok is. a fokozás. körmondatok.A gondolatritmus lehetőségeit leginkább a szabadvers aknázza ki (nagy szótagszámú.Gyakori a szabadversben az enjambement.adja meg a szótagok időtartamát az időmértékes monometrikus (hagyományos) szótagjelekkel. a következő: .jelölje a szimultán metszettípusokat.js. . .j /3 kétütemű jambusi nyolcas.A prózával szemben a szabadvers elsőrendű jellemzője a verssorképzés.js. olykor a fokozással egybeötvöző stb.vagy periódus-szótagszámot nem tartja. ha az ütemhatárt jelölő hangsúlyos metszet jelét megkülönböztetjük az időmértékes metszet jelétől. hogy vannak kötöttségei a szabadversnek is! .A gondolati-érzelmi-hangulati tartalom lírai.). változatai a prózaritmus közvetlen közelsége és a metrikusan kötött versritmus közvetlen közelsége közötti "ritmikai térben" alakulnak ki. amelyek az összegző szótagnyomatékok által sokszor különböznek a képlettől.A ritmikai egységek soron belül elsősorban hangakusztikai természetűek. Ritmusa a művészi próza és a metrikusan kötött vers ritmusa közé helyezhető.A hangakusztikai tényezőkkel érvényesített ismétlődés.nincs a sorokban következetes metrikus lejtés. Metszet. gyakran mondatméretű nyelvi egységek szerkezeti ismétlődése. Általában is felbukkanhatnak szórványos metrikai részek. ) . tagolja verslábakra a szótagokat. Egy sor az Ars poeticából: A mindenséggel mérd magad! u .a kötött versritmusban megszokott állandó sor. ha a verslábhatárokat a megszokott / -jellel jelöljük. legkevésbé szótag-természetűek (a metrikai rendszerek elemi egysége mindig a szótag). . tüntesse fel a metszetet. . . ismétlődés. . A prózaritmushoz mérten már kijelentő-állító modorban fogalmazhatjuk meg néhány jellemzőjét. ritkán az egész versre jellemzően. ezek belső szerkezete legtöbbször sorozatosságot.következetes metrumot nem mutat (legfeljebb metrikai szórványokat) .írja le a hangsúlyos metrum ütemeit! Ezen elemi követelményeknek úgy tehetünk eleget.Rövid és hosszabb mondatok ismétlődő váltogatása. a kérdés. tehát ritmusélményt kelt (ismétlődő mellérendelések stb.A nyelvi megformáltságban érvényesül a ritmikai sorozatosság. A szimultán sorok leírása Az a minimum. . . itt nem említett ismétlődő nyelvi elemeket) figyelembe veszünk. (A megnevezés egyértelműen jelzi az ídőmértékes metszet típusát: lábmetsző harmadfél cezúra. A szóképek és a szóalakzatok stilisztikai kategóriái segítik a leírást.

e küzdelmek azonban a nyelvi objektivitás szempontjából csupán indulati tartalmúaknak bizonyultak. alkalmazása feltétele a lírai verselésnek. akkor be kell látnunk. kinek alapvető verstani értekezése azonban bizonyítja. hogy a sorsának értelmét kereső. a verselési módok versenyében helyesen döntöttek a hagyomány és a modernség közös vállalásával. század leghíresebb magyar szabadvers-íróira. műfajelméleti ismereteink alapján. Mert jogos az a szakmai álláspont. A szabadvers a metrumot kerüli. Minden változat lehet művészien esztétikus vagy inesztétikus. A szabadvers nemzetközi verselési mód. Ugyanígy A helység kalapácsát. A szabadvers a metrikus verstől elsőrendűen a következetes metrum hiánya miatt különbözik. metrum. 4. Vannak rokonvonások a művészi prózával is. a verses líra vagy dráma. Hatalmas példa erre Az apostol. A magyar nyelvű költészetre nézve axiomatikusnak látszik az a megállapítás.és érzésállapotnak (ezen tartalmi jegyeknek) mindig egyszeri formát szeretne biztosítani. . Ezért igaz az. Művészetté a forma önmagában sohasem lehet. jövevény és modern változatainak együttese a költői ritmikai kifejező eszközök dús állapotát jelenti. . Ismerünk például strófátlan. Utaltunk már arra. Bármely következetesen metrikus versről kijelenthetjük. Azért utalunk erre. A szabadvers ritmusát a nyelvi ritmus működő. lázadó ember a kötetlen szabadság formai esélyét látja benne. nyelvészeti. A metrikus kötöttséget tágabb nyelvi kötöttségekkel pótolja. konformista formáknak tekinti. vagy akár Batsányi leghíresebb kufsteini elégiáját. ideológiai. versről versre szabadon kombinálhatók az ismétlődő nyelvi elemek. hogyan próbálkozott megszüntetni egyik vagy másik verselési rendszer egy-egy hangadója a másik verselési módot. rímtelen. A prózavers a szabadvers közvetlen előfutára. elemzője. 2. a prózavers és (részben) a ritmikus próza verselési-ritmizálási technikájának rendszerezője. amely metrikus versben föl ne bukkanna. hogy már egyetlen ismétlődő elem képes ritmusélmény keltésére. Ezért látszik indokoltnak verselési rendszereink élő párhuzamosságában. a metrum kivételével.Verstanilag minden egyes költeményben a ritmikai tényezők érzékelhető változatait keressük. századi költészetben valamennyi magyar verselési rendszer él. (A szabadvers részletező ritmuselemzése mindig egyedi. az elméleti általánosítástól inkább megbízható tipológiát várunk. hogy sorról sorra. . József Attila korai szabadversei mellett utaljunk a XX. s ha tudjuk.) 5. e sorssal elégedetlen. rím stb. hogy a szabadvers áll legközelebb verselési rendszereink közül a beszédritmushoz is. Létrejöttét a modern költészetben elsősorban azzal indokolják. A rab és a madár címűt. Ritmikai kategória ez itt. nemzeti vagy más egyéb tetszetős magyarázatoktól . 3.Egyik sem szabadvers. puszta technika. Úgy.a magyar nyelvű XX. Képletszerű leíró rendszert csupán a sormértékes (metrikus) verselési rendszerekben dolgozott ki a verstan. a verses epika. József Attila a szabadvers és a kötött vers ritmusában is remekműveket alkotott. akik szabadversnek tartják. A verstan a verselés technikájának a tudománya. "A verscsinálás nem poézis" . Móricz novellái a ritmikus próza beszédes példáit kínálják. amely szerint ahány szabadvers. Nagy László és mások a hangsúlyos monometrikus verselést is klasszikus szinten vállalták. hogy a verselési rendszerek nyelvi lehetőségeket valósítanak meg. stilisztikai. működik. hiszen tudjuk. metrikai. Kármán Fanni hagyományai. annyi ritmusváltozat. ha a poéta lelke lírai esztétikumot nem lehel belé. hogy a ritmus változatosságának nagyszerű lehetőségeit teremti meg a szabadvers. A magyar nyelvi ritmus hagyományos. a metrikus versben a nyelvi ritmikai tényezők közül a metrum megkülönböztetett figyelemben részesül.tudjuk. Érthető. hogy tudta: a verselés technikájának ismerete. a Bibliát. ingadozó szótagszámú sorokbó1 szőtt metrikus verset is. ezért a szabadvers ritmusáról sorról-sorra haladó képletszerű leírást nem adunk. . hogy nem szabadvers. alkalmazzák. hogy a szabadvers ritmusa rokon a kötött vers ritmusával.Másrészt a mindig egyszeri lírai hangulat. 6. Ritmus. Füst Milánra és a művészi szabadvers legnagyobb magyar költőjére. A nyelvi ritmus tényezői azonosak a kötött vers és a szabadvers számára. Voltak ugyan erőszakos példák is arra. ha a szabadvers a nyelvi ritmikai tényezők közül legfeltűnőbben a metrumot kerüli. gyakran strófikus szabadversei. Kassák a szabadvers remekeit alkotta. az egyéb nyelvi ritmikai tényezőket vonja előtérbe. szövegszerűen. Nincs a szabadvers ritmusára ható egyetlen olyan nyelvi tényező sem. Majakovszkij metrumtalan. a ritmusban is dinamikusan változatos. A ritmikus próza a prózavers küszöbe. Tamási Áron írásai. a hangvételben. ezért minden nyelvileg helyes verselési rendszer természetes. egy-egy versben felismerhető tényezőinek fogalmaival nevezzük meg. A helység kalapácsa minden sora metrikus (leginkább anapesztusi). A modern szabadvers első világirodalmi rangú lírikusa Walt Whitman. A prófétikus pátosz a Bibliában gyakorta szinte prózaversben nyilatkozik meg. akinek áradó-lobogó költészete szándétoltan kamatoztatja a gondolatritmus irodalmi ósforrását. Kassák Lajosra. mert a szabadversre jellemző vonások olykor metrikus versekben is megjelennek. Ady a szimultán verselés addig nem látott virágzását teremtette meg. folytonosságában a természetes magyar nyelvi érzék diadalát látni. Pilinszky János modern lírája következetesen jambizál. a kötött (metrikus) formákat hagyományos. Az apostol és Batsányi elégiája következetesen jambusi metrumú. Azt. amelyhez a művészi prózaritmus még közelebb áll. A szabadvers a dinamikus lírai hangulatok-érzések-gondolatok lényegében modern verselési módja. Ehhez rendkívüli formai változatosság kell. líraiság nélkül bármely verstechnika mechanikus eszköz csupán. hogy művésziek. Függetlenül tehát verstani. amelyek elsőrendűen líraiak.írta egykor Csokonai. a metrumtól elszakadó szabadvers a nyelvritmikai tényezők szabad és gazdag variálásában leli meg ezt. hogy költőink nyelvünk igazi művészei. Vannak. a nyelvi megformálásban is. csupán és kizárólag az értékes emberi tartalommal teremtett harmóniában válhat ilyenné. hogy költőiség. esztétikai. a versélményt olyan fokozott esztétikai-stilisztikaí eszközökkel dúsítja.

Mindkettő régies (Tinódi vala-vala önrímei. 8.7. miként a metrikus verselési rendszerek metrikai lazaságai (zökkenései vagy redukciói). az időmértékes és a szimultán verselésben egyaránt előfordul. mert a bort ő maga méri). a másik a végrím. . A modern magyar lírában. Rímfajták (rímképletek) Két alapváltozatuk a közeli és a távoli. Legszebb példája irodalmunkban Ady Krónikás ének 1918-ból című költeménye. A rím mélységét a rímelő szótagok számával mérjük. A szabadvers zeneisége ritmikai érdekű.. . Rímfogalmak Belső rím a neve a sor belsejében. Rímnemek A tiszta rím (teljes. (E furcsa hangzású meghatározásnak az az oka. 6. (amely végülis a költemény teljes metrikai karakterét emelkedővé -anapesztikussá .. hogy a szabadvers ritmikailag laza jelenségei csupán aritmikusak lehetnek. ahol a több szótag mélységű rímben minden hang megegyezik. önrímről. ismerte. hanem értelmezést követelő esztétikai információk. vagy: a a a a A nyelvi jelleg alapján beszélünk ragrímről. például a zöngésség tekintetében). vagy a Kicsi vagyok én. sorvégi rím az. A szabadversben az akusztikai tényezők szerepével párhuzamosan növekedik meg a verslejtés (versdallam) ritmikai tényezőjének szerepe is.) A hívó rím a rímszótag(ok) első felcsendülése. A rím 1. Nyilvánvalóak ezek a metrikus versek zökkenéseiben (metríkai anomáliáiban). vagy: a a b b b Csoportrím (bokorrím): a a a. hogy a sorvégi rím helyett általában végrímet mondunk. Petőfi Játszik öreg földünk kezdetű verse hexameterek sorvég-rímelését követő leoninus. amely itt azt jelenti. 5. A rím a hangsúlyos. a rímszótagnál (sormetszetnél) új sort kezdő tagolással. (A görög nyelvű. amely a belső rímre sor végén válaszol. amely szókezdő hangok összecsengése. A művészi szövegben a következetes ritmikai rendszerek látványos szabálytalanságai szinte sohasem hibák.hangolja. amely általában tréfás. Párrím: aa Keresztrím: abab Félrím: xaxa Visszatéró rím: aaxa Ölelkező rím: abba Terzina rím: aba bcb Idegen rím: axa Ráütő rím: a b a b b. de ismerünk három-négy szótagra terjedőket is. hogy szóvégi rím. . Valójában a végrím két változatát ismerjük e vonatkozásban: a belső rímet és a sorvégi rímet. Meghatározása: hangok összecsengése. de a mássalhangzók helyet cserélnek: Elveszett a járom kulcsa . ha a rímszótag(ok) magánhangzói azonosak ugyan. 2. mivel a latinban már ismert volt a rím..ez is az én károm. holott a szóvég révén a belső rím is végrím. de a mássalhangzók hasonlóság nélkül különböznek. Az asszonánc és a tiszta rím figyelmes megkülönböztetése fontos József Attila Eszmélet című nagy versében. A magyar költészetben leggyakoribb az egy és a két szótag mélységű rím.. valamint a kecske-rímet. az erre felelő rím neve: válaszoló rím. vagy egyáltalán a sor végén jelentkezik. A rímhalmaz több strófán vagy egész versen végighúzódóan ismétlődő rím.A rímes hexameter-pentameter neve leoninus (középkori eredetű). szabatos rím) magánhangzói és mássalhangzói azonosak. a klasszikus időmértékes verselés nem. Szabados rímról beszélünk. a nőrím trocheusi alkatú egy szótagú végrím.) . mint a szabályos metrumok. Ilyen részek funkcionálisan értelmezhetők. Ennek elméletét Arany János dolgozta ki Valami az asszonáncról című tanulmányában. általában a sormetszet előtt mutatkozó rímnek. Az asszonánc rím magánhangzói azonosak. népdal önrímei). Szokatlan rímek Változataikból megemlítjük a kínrímet. Julcsa. Megemlítjük végül. 3. olykor a rímes szabadversben nem ritka tünemény. A belső rím és a végrím mindig szóvégi rím. A magyar nyelvű költészetben (és rímes prózában) ennek két alaptípusa van: az alliteráció. 4. mássalhangzói hasonlóak (valamely képzési szempontból. három vagy négy szótagmélységű (Tudja azt jól Bagaméri. Az utóbbi rímszavak ismétlése. Képletei a közeli rímfajtáknak vannak. A hímrím francia eredetű jambusi egy szótag mélységű végrím. gyakorta többet mondanak.

tévedést.amikor a költeményben egyetlen daktilus sincs. amelyeknek kezdő szótagján kiemelkedő metrikai nyomaték található. (Hunn. mint a végrímé. A versritmus elemzése is indokolt. e tények értelmét azonban mindig a funkcionális elemzés-értékelés világítja meg. hogy csupán a laza asszonánc alapján szabályos a stanza-rímelés. akkor a versritmus a belső és a külső forma egyik tényezője. versekben egy-egy hang beszédes gyakorisággal fordul elő. s Batsányi János kemény megjegyzése: A ritmus csak szolga. A leíró ritmuselemzés esztétikai kamatoztatásának verstanágazati tudománya a funkcionális verstan. mivel a ritmikai. amely minden strófának sajátos rímrendet kölcsönöz. Az élményben az értés fokozó erejű. Demagógia. dilettantizmus minden olyan állítás. amiről az értekező mitsem tud. A sorrészek. amely igen általános. (A verses epikában és drámában az adott műnem és műfaj esztétikai tényezője).p. E kötet két alapvető tanulságot kínált. Az a funkcionális elemzési mód. a barbarizmus elleni vád kifejező szavát a ritmus épsége mondatja olyan erővel. A verselemzés mindig több.jp. megelégszik a puszta leírással (descriptióval). Mivel részjelensége a vers egészének. mint ritmuselemzés. leírt ritmikai-metrikai tények versbeli esztétikai értelmének. Időmértékes vagy szimultán verselésű költeményekben rendszeresen figyelmet érdemelnek azok a szavak. a külső forma a nyelvvel kapcsolatos eszközök összessége. szólamok. mint egész tudomány követelményeinek. Másrészt bebizonyította azt. József Attila Thomas Mann üdvözlése című versében a 24. a vers csak cifra szolga. Tágabb értelemben is emlegetjük. hivatásának (funkciójának) bemutatásával. ezért az elemzés iránt fogékony olvasónak akkor okozhat zavart. (Kosztolányi Ilona című versének l-hangjai. Így válhat maga a verstan a verselemzés hatékony eszközévé. 8.. hogy a funkcionális verstan az egyes művekhez kötött. új legenda). hogy az indulatok daktilusi dobogásúak . holott "csupán" a jambusi szimultán verselést valósítja meg.. A funkcionális verstan tudományágában az első magyar szakkönyvet Péczely László írta (Tartalom ée versforma. A funkcionális verstani magyarázatok gyakori.szolgálat a dolga! A leíró verstani ismeretek iskolai tanítását kisebb-nagyobb mértékben mindig egybe kell kötnünk a felismert és megnevezett. . mert élménydúsító. 1965). 1.) A rejtett alliteráció már olyan hangakusztikai jelenség. A verselemzés során nem csupán megismerni kívánjuk az esztétikai teljes élmény rétegeit. De hiányos. dúsulását is várjuk. Tágkörű tipológián túl a tudományág elvont eredményeket aligha nyújt.. amely a műegész vonatkozásában értelmezi a funkcionáló részt. Idézünk néhány példát a funkcionális verstani magyarázatok általános és közvetlen lehetőségeire. Ilyen értelemben általános érvényű is Ady híres vallomása: Én voltam Úr.j 5/5 A jambusi szimultán sor közös metszete után részben a sor. A funkcionális verstan A versritmus a lírai esztétikumnak egyik eszköze. Ennek kezdő szótagja metrikus nyomatékokban gazdag. A tények hitele és a tények értelmének hitele minden tudományos munkálkodás tartó pillére. a leíró és a funkcionális verstan együttesen felel meg a verstan. amely a . a pirrichius töredezettséget sugallt az egyes művekben). a szók belsejében is. vagy arról. részben a vers kiemelkedően súlyos szavainak egyikét találjuk (iszonyata). A magyar költészetben az alliterációs rím mértéke jóval szerényebb. Hatását a hangzó nyelvben fejti ki. amely az elemzések értelmét tagadja. A két szótag mélységben való tájékozódás bebizonyítja. kiemelt nyelvi nyomatékú. esztétikai jelentésük mindig a szöveghelyzetben. amit nem szokás a rím fogalmába sorolni. az egyes művek elemzésében kamatozik. Ezen elemzési rendszerben válhatnak a tartalom és forma leírható tényezői organikus egésszé. a teljes művészi hatás egészében jelenik meg egyértelműen. Ady közvetlen közelében. periódusok határának jelzésével a sorozatosság ritmikai jelölője. fonák tévedései leginkább a leíró verstani elemzés kisebbnagyobb hibáira vezethetők vissza. hanem az érzékelhető és a tudati emberi teljesség jegyében az élmény fokozását. E jelenséget nevezhetjük rejtett (burkolt) alliterációnak. ha pedig a műalkotásban a belső forma a szerkezettel kapcsolatos.Az egy szótag mélységben való vizsgálódás általában tiszta rímet jelez. A hiteles leíró verstani elemzés az irodalmi tények tiszteletére nevelhet ugyan. rendszerezésének sürgősségét a korszerű kutatások jegyében. A tiltakozás. gyakorlati tudományág. Egészen visszatetsző például arról olvasnunk a Csák Máté földjén egyik elemzésében. lendületet. tág asszonáncokkal. Bp. A leíró verstani eredmények esztétikai értelmezésére a műelemző szakirodalom kezdetektől törekedett. miközben thesis. alkotásaink zömében megtalálható. Az alliteráció szűkebb értelemben kezdőrím. sorok. metrikai tényezők önmagukban esztétikailag elvontak. ha megfeledkezik a ritmuselemzésről. sor: nem egy szörny-állam iszonyata rág j. hogy Vajda János modern lírája összetördeli a jambust. Egyrészt megmutatta a hiteles leíró verstani ismeretek stabilizálásának. halvány nyomai az iskolában is felbukkantak (a sok spondeus lassúságot. az anapesztus gyorsaságot.js. mondatok. A végrím (belső és sorvégi változatában egyaránt) nem pusztán hangakusztikai elem. a tiszta rím-asszonánc vizsgálata alapján felismerjük a változatos rímelést. ha öncélúvá lesz. amikor sorokban.

Petőfi Nemzeti dala. szenvedő hazámat! j. akkor tudatosulhat bennünk. A versritmus tekintetéből három alapvető változatot tarthatunk számon. cs /6 2. .Elvi és . egy-egy metrikailag kirívó trocheus révén. győzelmet éneklő lírai dal (s néhány lírai betét) metruma anapesztusi. előadása ennél fogva a ritmus esztétikumát mellőzi. tévesztőek. vonzók. Ady szenvedélyekben lobogó költészetének szimultán metrumát a monoton panasz élményének megfelelően lazítva. idéz még hangutánzást is (harangvirág) . Ha mégis okos és esztétikus. eltörött. lehetnek torzultak. a lélek riadalma folyamatos. a művet záró. Ady kuruc-versei. . . Ha a versmondó a verset általános (kötetlen) nyelvi jelenségnek tekinti.tompa nyugalom. De változik a vers. . amely a vers egészében következetes. E trocheusok szóhangulatot festenek (csonka. közérthető mondanivalókhoz közelítő törekvést fejez ki. . élénk jambussal festi a szóhangulatot.Az Éj és a vándorok filozofikus fejtegetései jambusi metrumúak. A versmondásról A magyar beszédkultúra egyik fontos tényezője a versmondás kultúrája. . tört a jambusi verselés is. képek és jelképek a lét fenyegetettségét. rebbenő mozdulatok uralkodnak az első részben. mindegyikben úgy szemlélve a beszédkultúrát. gondolattól gondolatig szakaszol (tagol). miként a mondanivaló (a sorbeli jelentés) is kiemelt. a metrum végig párhuzamos követője a lélek hangoltságának.Vörösmarty Csongor és Tünde című verses drámai játékában a népies-mesei hangulat uralkodik. művészi formai eszközeiben is a fegyelmet keresve. ó sors. József Attila a szabadvers és a hangsúlyos metrizálás korai.mindennapi beszédben szokatlan. 4. népi műfajokhoz. ehhez a költő azt a bimetrikus trochaizálást választja. dús jelei után egyre inkább a kötött formák felé fordul. ez a sor kulcsszava: Te lásd meg. Olykor egy-egy versláb vagy verslábkapcsolat az általa ritmizált nyelvi rész hangulatát. akkor elsősorban mondattani tagolást érzékeltet. hogy általános és személyes jegyei igen változatosak: lehetnek ezek szépek. Ellentétes ezekkel a természeti képekkel a sodró anapesztus. s minden ilyen sorban zökkentett. az esti csönd riadt sejtelmei után mindez már döbbenet. a nyugalmat és a forradalmi elszántságot. csöndes. Kései versei a hagyományosan komoly (de végletek kifejezésére is alkalmas) jambizálást választják. Esti csend. Petőfi Egy gondolat bánt engemet című versében a vers meditatív első részében jambusi mérték uralkodik. érthetetlenek stb. j. gyűrűző. Ady A Tisza-parton című versének harmadik sorában szólábazó jambuspárral. mély vallomás. valójában esztétikai-funkcionális remeklés. a szenvedélyek hullámzását anapesztusi mérték jelzi. félelemtől űzött hangoltságát. éneklő. lidérces. mélyvizű tó . hogy nagy költők műveiben a metrikai hiba általában látszat csupán. József Attila a Tiszta szívvel egyszerű metrikai formájával. A részletezés a funkcionális verstan feladata. az élet menekvést kereső kiszolgáltatottságát. . amely sokszor kétütemű hangsúlyos metrumot érzékeltet. Funkcionális verstani törvény. A Kocsi-út az éjszakában strófakeretező sorai mind törtséget. a világforradalom harcát. mozgalmi költészetünk alkotásai szívesen választják a hangsúlyos metrizálást. rossz szekér).A vers végén ismerjük fel a költői lelkület azon zaklatott. meghatározó. js. A képek intenzitása változó. hiszen a hagyományos költői gyakorlatban általában a lendület. utolsó harmada csupa dinamizmus. élet és halál végleteit. akár szabályos metrikai-ritmikai rendjével. Ez a versmondás uralkodó divatja. j. A zárókép személyes vallomásának nyugalma tragikus-katartikus. széthullást. statikus természetfestés metruma. akár éppen látványos metrikai zökkentéssel. szívszorító félelmét idézik. . így kivételes. határozott. látomásos képek lassú mozgása. éj és csillag. szokatlanul. a mozgás. a nyugtalanság metrikai követőjeként szoktuk meg.S ha innen az anapesztusi metrumra is visszanézünk. ellentétes-párhuzamos metrikai kísérője a képeknek. különösen a hexameterrel és az ecloga műfajával tiltakozva már a formában is az elhatalmasodó barbarizmus ellen. A magyar nyelvű műköltészetben a hangsúlyos-monometrikus verselés általában a természetes beszédhez. j. gépiesek. esettséget panaszolnak. a kétütemű hetessel fejezi ki metrikailag azt a világos bizonyosságot. monometrikus időmértékes sorokkal gazdagon vegyítve. A verselési rendszeren belüli veremértékek váltogatása magában is esztétikai értékű. akkor a hatást egyéb nyelvesztétikai vonások érvényesítik. Néhány változatra utaltunk csupán. E példa ritmikailag más szempontból is figyelmet kelt: a költemény egyetlen csonkaütem-követő cezurájú sora.Radnóti az antik kötött veremértékek művelt fegyelmét érvényesíti elsősorban. sorsa szigorával emberi tartása fegyelmét szegezi szembe. Kölcsey Zrínyi második éneke című versének indító sorában a ritmus révén jelzett nyelvi nyomatékok leginkább a jelzőt (szenvedő) emelik ki. mondandóját közvetlenül festi (funkcionális párhuzam). Most a versritmus érzékeltetésének vonatkozásában eleve helyes beszédkultúrára gondolunk. A verselési rendszer alkotói megválasztása olykor önmagában is értékelhető esztétikai döntés lehet. amely helyzetének és konzekvenciáinak festésében népdalszerűen ötvözi a gyöngédséget és a tragikumot. . Radnóti Miklós Álomi táj című költeményének következetes anapesztizálása az első három szakaszban sejtelmes. kifejezők. hogy a festői képek hangulatával korábban ellentétes metrum egyidejűleg párhuzamos a lélek elejétől végig jellemző zaklatottságával.

ha ennyit sikerül megtanítanunk: négy strófa.A tihanyi Ekhóhoz esetében: Tíz. negyedfél metszet). 11 strófából áll. vagy gyenge másodfél metszetet jelez. Régebben. ez pedig a versritmikai kiemelés feladását jelenti. Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez: trocheusi szimultán verselésű. amelyekben közös főmetszet (tehát harmadfél időmértékes metszet) található. . Tíz strófából áll. 2. A strófa szótagszámképlete: 6 5 6 5 6 5 6 5 8 5 8 5 6 5 6 5 . . másik részük pedig vagy dierézis-típusú. miközben ismét megbomlik a tartalom és a versforma harmóniája: a tartalom mögéje szorul a forma egyik ritmikai tényezőjének. mind monometrikus. Megjegyzés: Az iskolai oktatásban tartózkodnunk kell minden túlzástól. redukálása a metrumra. Láttuk. A Reményhez esetében jó. nyolcasok) sorozatos kétüteműségét. A metszet után szó. a hatosok pedig szintén kétüteműséget éreztetnek (3/3. hogy a természetes nyelvérzék mindig tiltakozott a skandálás ellen.Jellemző. 4/2). Négy strófából áll. Egyrészt mellőzi e felfogás a versben objektíve létező versritmust. hangsúlyosként tagoló metszetet. A strófák tehát nyolc sorosak. A vezető metrum tehát itt is hangsúlyosütemező.). mind bimetrikus szerkezetben. Ezek sikerét a hiteles leíró és funkcionális verstani elemzés biztosíthatja. tűnemény stb.A trocheusi lábak lüktetését a hangzás és az írás figyelmesen biztosítja (például: Főldiekkel. a strófák nyolc sorosak.). Leginkább a dierézis-metszet hatékony. E helyzeten segíteni csupán alapos verstani elemzéssel lehet. Másrészt oktalanul helyezi úgy előtérbe a tartalmat. A hangzó verslábak között gyakori a choriambus. erős a hangsúlyos ütemezés. ami minden túlzás. 11-8-11-811-11-8-8 . Rímes. A tagolás révén hangsúlyos vezér.. A sorok egy része nem mutat időmértékes metszetet (különösen a sok öt szótagú sor). Vezető metrum az időmértékes jambusi. kísérő a hangsúlyos ütemezés. A sorok egy része mutat harmadfél időmértékes metszetet (ezek közös metszetként is felfoghatók. ha harsányan skandáljuk őket. Sérelmet szenved itt mind az arányos tagolás. Ki ne érezte volna már e többletet akár művészek. A tihanyi Ekhóhoz: trocheusi szimultán verselésű. a kísérő metrum trocheusi. hogy megbontja a tartalom és a forma közötti harmonikus kapcsolatot. . penthémimerész. Vannak monometrikus-időmértékes sorok is. rímképlete: a b a b c d c d e f e f g h g h . de a metszet utáni thesis miatt. eltűnik a nyomatékos-kevésbé nyomatékos szótagok sorozatosan ismétlődő rendezettsége. mind az arányos kiemelés. öt szótagú sorok átveszik a más szótagú sorok (hatosok. akár amatőr versmondók kivételes pillanataiban? Költemények leíró metrikai jellemzése 1. Ha kényelmes beszédszünetet tartunk az időmértékes metszetnél. A gondolati tagolás általában nyelvi szólamtagolás. . keresztrím-változatokat mutat. Egy strófa szótagszámképlete: 10 7 10 7 8 10 7 7. kinevették. de vannak felező nyolcasok is (dierézis-metszetűek. A nyolcasok általában kétütemű közös metszetű szimultán sorok (5/3). egyenként 16 sorral. Ilyenkor az indító öt szótagú ütem utáni hat szótag mellékmetszettel tagolódhat tovább 3/3-ra. roncsolja a költemény organikus esztétikai teljességét és hitelét.) . időmértékes versritmus esetén a beszédritmus sérelmét. szimultán versben gyakran eltűnik így a verselési rendszer élménye is (csak ütemezést hallunk). gyakran szólam kezdődik.. különösen az iskolai tanításban divatos volt a skandálás. A Matyit festő nyelvi humor eszköze ez Fazekas művészetében.gyakorlati hibák pedig nyilvánvalóak. a metrumnak. szimultán soroknak azok látszanak. A szavalóművészet (ösztönös kivételektől és ritka. Ha szubjektív beszédnyomatékokat érzékeltetünk. Ennek kulcsa az arányos tagolás és az arányos kiemelés. ami azért is fontos. Mindez a gondolati-érzelmi-hangulati tartalom rovására is mehet. . ellentmondás sorsa: megmosolyogták.(vezető) metrum és trocheusi-időmértékes kísérő metrum alkotja a szimultán metrumot. Trocheusi szimultán verselés jellemzi. a nyomatékmegoszlás miatt gyenge hangsúlyos tagolás érvényesül bennük). minden szakasz 16 soros. egyenként nyolc soros strófából áll. megtörik a versláb és a sor lejtése. amit a költő hallott. felező nyolcast sugall. mert az időmértékes metrum a verslábakra hagyatkozik. Már csak emiatt sem azt a verset halljuk. A nyolc szótagú sorok zöme hangsúlyos tagolást. A versritmus hiteles érzékeltetése a versben működő ritmikai tényezők arányos érzékeltetése. Szubjektivizálódik a versmondás. 4/2-re. a 11-esek változatos metszetűek (dierézis. gyakran 4/1 vagy 3/2 ütemezéssel. hogy az időmértékes metszet leggyakoribb változata lábmetsző. A költészet nyelvi erejét a versritmus nem korlátozza. igen ritka tudatos kivételektől eltekintve) a beszédritmus szerinti versmondás híve. nyilván hangsúlyosként. hanem dúsítja. (A Lúdas Matyi hexameterei igazán csak akkor kifejezők. a strófák szótagszámképlete. hiszen a formai jegyek stilizálása az értelmezés stilizálásával egyenértékű. A költészetünkben ritka. ezekben nincs érzékelhető metszet. Rímképlete: a b a b c c d d. A Magánossághoz: jambusi szimultán verselésű. A skandálás a metrikai nyomatékok nivelláló és túlzó kiemelése. hangsúlyos versritmus esetén ez szülte az ütemek kemény kopogását. Eredménye a többtényezős versritmus stilizálása. azzal jutalmazva.

a helyes szótagidőtartamra! Soronként utalunk egyes szótagokra. a refrén négy sornyi. Párrímes. Rímképlete: x a x a x b x b. 19 négysoros strófából áll.) Világosságot!: időmértékes. Metrikai karakterét az anapesztusok határozzák meg. A strófa szótagszámképlete: 8-8-8-8-8-3-8-3. 10: szavu. 5/3. szakozatlan költemény.sorban harmadfél lábmetsző cezúra található!) Ártatlan dac: jambusi szimultán verselésű. 38: szinü.A 71. az ütemlábazás időmértékes karaktere inkább az ereszkedő trochaizálásnak kedvez. Félrímes. Vannak a versben időmértékesen monometrikus sorok is. . Az ítélet: rímtelen. 3: vele. sorai felező nyolcasok. Szakozatlan. 5: ífiu. halk ütemezés jellemzi. jambusi-trocheusi időmértékes szórványokkal. vezető metruma az időmértékes.ch. A metszet utáni hat szótagot következetlenül tagolják mellékmetszetek. ötös és hatodfeles jambusok. a lejtésegység alapján. 27: Jézus(s)a. (Következetlen az időmértékes kíséret is. 25: ím. minden strófa négy periódusból. utánuk hangsúlyos főmetszet következik. Szótagszámképlet a strófákban: 10-10-10-10-10-10-9-9-10-10. Arany János Kertben: jambusi szimultán verselésű. A sorkezdő ütemek négy szótagúak. A strófák első három sorában csonkaütemkövető harmadfél cezúra tagol. 4/4. Strófái száma 7. minden szakasz nyolc soros. szimultán sorokkal. Rímképlete: a b a b c d c d (keresztrím). .) 4. mindegyik tíz soros. A periódust egy negyedfeles és egy hármas trocheus alkotja. Egyik sorát idézzük. század költői: jambusi szimultán verselésű. 75: oh. Hét strófa.Váltogatja a metszet. Kölcsey Ferenc Himnusz (1823): trocheusi szimultán verselésű.meg ütemkapcsoló sorok váltakoznak a versben (ilyenkor a harmadfél metszet csonkaütemet követ). 42: becsü. rímtelen. noha érzékelhető.. rímtelen. Élénk jambizálás. periodicitás nélkül. 46: kopiával. (Ügyelni kell a prozódiára. 8: űlet. jambusi monometrikus verselésű. 27 sorból áll. . Rímképlet: xaxabbccdd. egy ötödfeles és egy négyes jambus kapcsolata. Vörösmarty Mihály Szózat (1836): jambusi szimultán verselésű. A sorok hatodfeles és négyes jambusok. Mindennek funkcionális magyarázata van: az örvény árjaként forró vér s az őrült lélek érzelmi dúltságát jelzi a dúlt metrum. Négy periódusának mindegyike egy ötödfeles és egy négyes jambus kapcsolata. a refrént a záró szakaszban szövegfolytatás váltja fel. 14: kopiával. holott szómetsző jambusi rend érvényesül: Egyes daruszó tévelyeg hangzó verslábak: s. két négyes és hármas jambusi periódust kapcsol össze. A sorok többsége szimultán. de három szótagú verslábat nem alkalmaz (nincs benne anapesztus). 4/2).trocheusi szimultán verselés jellemzi. A szó. Petőfi Sándor A XX. a versnek csupán jambusi-anapesztusi sorai (amelyek nem daktilizálhatók) döntik el a lejtésben kétértelmű sorok egyértelmű lejtését.j az ütemezés: 5/3 Szondi két apródja: időmértékes monometrikus verselésű.és szólamlábazás daktilikus időmértéket is sejtethet. Változatos szótagszámú sorokból áll. 24: mézizü.6. a sorok váltakozóan (de nem periódikusan) ötödfeles. 14 strófából áll. 3. Néhány időmértékesmonometrikus sort nem számítva a szimultán sorok rendszeresen két üteműek (5/4. vannak benne szimultán sorok is.Változatos szimultán sorokat is találunk. ebben csábít a szólábazó anapesztus. nem lehet szabadvers. Rímelése keresztrím-párrím kombinációja (a b a b c c d d).A Magánossághoz jambusi szimultán verselésű. de vannak idősértékes monometrikus (természetesen jambusi lábazású) sorai is. . (Időmértékes-monometrikus verselésű. Szótagszámképlete: 7-6-7-6-7-6-7. a negyedik sorban olykor dierézis mutatkozik. 11 nyolc soros strófából áll. ahol erős az ütemezés. így vezető metruma a hangsúlyos kétüteműség (4/3. Hét négy soros strófából áll. 62: álgyu-. közös főmetszetű (metszetkapcsoló) és metszet. Ötös és hatodfeles jambusi sorai a drámai jambust idézik. Gazdag choriambizáció jellemzi. Közel áll a szimultán verseléshez. Temetésre szól az ének. Rímképlete: x a x a x b x b. 6: feszűlet. a négy szótagú ütemek időnként élénk choriambusi alkatúak (időmértékes szórványok kísérnek). olykor tagolatlan. négy periódusú. minden sora hexameter. Hat strófájának mindegyike nyolc soros. 4/2). Hat strófából áll. kísérője a kétütemű hangsúlyos (5/3. ütemező verselésű. 3/3. 2. . nyolc strófából áll. rímképlete: a a b b x c x c.illetve ütemkapcsoló sorokat. A vén cigány: hangsúlyos monometrikus verselésű. a strófák sorszáma 8.. minden strófa négy soros. 31: illatu. szakozatlan vers. 3/3. Mivel metrikus.: hangsúlyos monometrikus verselésű. A nyolcasok általában feleznek (olykor szómetszéssel). Nemzeti dal: hangsúlyos monometrikus. Előszó: jambusi időmértékes monometrikus verselésű. a trocheusi időmérték kísérő metrum. Az apostol verselésére emlékeztet. keresztrímes. dőlttel jelöljük a helyes mértéket. Egy periódus két sor. 4/4). Gazdag choriambizáció és anapesztizálás hatja . Sok a dierézis-metszet. Rímelése keresztrím-párrím kombinációja.

Félrímes (x a x a). egyszerű közlés stilisztikai tónusához. metszet. hexameteres vers. A jambusi rendben változatos choriambizáció érvényesül. Babits Mihály Csak posta voltál: laza jambusi szimultán verselésű.és ütemkapcsoló szimultán sorok közé monometrikus időmértékes sorok ékelődnek. jambusi. váratlan helyeken belső csonkaütemekkel (többször csonka a második versláb. vannak metszetkapcsoló. Feltűnő a sorvégi jambusok gyakori erőtlensége. Mindhárom strófája 8-8 soros. Radnóti Miklós A la recherche. vannak időmértékes monometrikus sorai is. rímképlete: a a b c c b. ütemkapcsoló. gyakori a nyomatékkapcsolás és sokszor szólamszerű az ütemezés. e részek azonban nem strófák. Sok az időmértékes (jambusi) monometrikus sor. maga a vers hét strófa. olykor hangzó choriambusok. A sorok ötös jambusok. Ötös és hatodfeles jambusi periódusok kapcsolódnak. hasonló szerkezetű az ötödik sor is!) 9. 6.E költemény is. Időnként anapesztusok színezik az időmértéket. Metszetkapcsoló. mint harmadik szótag. Metszetkapcsoló és ütemkapcsoló szimultán sorok köré jambusi monometrikus sorok ékelődnek. . A vers láthatóan szerkezeti részekre tagolt. Ady Endre Az eltévedt lovas: jambusi szimultán verselésű. metszet. rímképlete: x a b b b a. (A harmadik sor metszet.A metrumban mindhárom szimultán sorváltozat fellelhető. rímes. hol ütemkapcsolók. ütemezése: 4/1//5. a hangsúlyos ütemezés szelídsége (a metszetek gyakran szólam-metszők). A strófa szótagszámképlete: 9-8-9-9-9-8. Minden strófa két periódus kapcsolata. Karakterét a zaklatott jambusi időmértékes metrum és a sok szimultán sor adja meg. a rímek indázók (párrím. Szakozatlan. Metrikailag költészetünk egyik igen nehezen leírható verse. Góg és Magóg fia vagyok én: jambusi időmértékes monometrikus verselésű. strófikus.vagy ütemkapcsoló szimultán sorokkal. 8. vagy ütemkapcsolók. Stanza. a verslábak sorrendje: j. minden szakasz hat soros. Tóth Árpád Esti sugárkoszorú: jambusi szimultán verselésű. A metrum zaklatottsága itt is funkcionálisan indokolt. Vannak a versben időmértékes monometrikus sorok is. Részletes leírása (teljes indokolással) külön tanulmány tárgya lehetne.meg ütemkapcsoló sorok. . mint Vörösmarty versében (A vén cigány). Öt strófából áll. szimultán sorokkal. Jónás imája: jambusi szimultán verselésű. Rímképlete: a b a b c d c d (keresztrím). gyakori a nyomatékmegosztás. a versritmust a beszédritmushoz közelíti.. mert következetesen metrizál (metrum nélkül egyértelműen szabadversnek minősítenénk). Ötödfeles és négyes jambusok kapcsolódnak. A szimultán sorok vagy metszetkapcsolók. miként a háborús eclogák a művészi rend és fegyelem heroikus emberi méltóságát szegezi szembe a démoni idők pokoli embertelenségével. minden szakasz hat soros. . Kilenc 4 soros strófából áll. de egyéb szokatlan helyzetű csonkaütemekkel is találkozunk. A szimultán sorok hol metszetkapcsolók. Mindez a tartalommal harmonizál. sok a nyomatékmegosztó sor. Ember az embertelenségben: laza szimultán verselésű. Szakozatlan. Kosztolányi Dezső Hajnali részegség: jambusi időmértékes monometrikus verselésű. keresztrím. A sorok változó szótagszámúak. Nem szabadvers. még az érettségi küszöbén is. Hatodfeles és ötös jambusok kapcsolódnak össze.át az időmértékes metrumot. laza jambizálással. szakaszonként négy periódus. a karakter-megnevezésen túli részletezés túlzás volna az iskolában. . nem periódikus.j.cs. A strófa szótagszámképlete: 11-11-10-11-11-10. A sok ötödfeles sor 5/4-es kétüteműséget jelez.: rímtelen.ée ütemkapcsoló. olykor pirrichiusok színezik az időmértéket. a periódus egy négyes és egy ötödfeles jambust ötvöz. 10. Vörös hervadás: metrikai karaktere azonos a Hajnali részegségével. Egy szakasz öt sorból áll. Choriambusok. vannak ütemkapcsoló szimultán sorok is. de van néhány hatodfeles és egy hetedfeles jambus is. 11.. Juhász Gyula Himnusz as emberhez: jambusi szimultán verselésű. ütemkapcsoló és metszet. időmértékes monometrikus sorokkal. .a .j. párrímes. vannak metszetkapcsoló. a józan. ezek száma túlnyomó. mivel a szerkezeti tagok sorszáma igen változatos. visszatérő rím egyaránt található).Hét strófából áll.

j. Holt vidék: hangsúlyos monometrikus verselésű. Minden strófa öt sorból áll./ u .E sorban a hangzó verslábak rendje a következő: enyhén spondaizált trocheus . Illyés Gyula Bartók: jambusi időmértékes monometrikus verselésű. cs.// u u ch. ütem. gyakori szólamlábazás. szimultán sorai is vannak.Egy metrikailag érdekes sor. js. József Attila A város peremén: jambusi időmértékes monometrikus verselésű.szóértékű csonkaütem ./ . A versritmus tényezőinek funkcionális elemzését követeli a költemény! . A sorok szótagszáma a roppant belső feszültségnek megfelelően szélsőségek között ingadozik. merész anapesztusokkal. párrímes költemény részletes metrikai leírása: Létem ha végleg lemerűlt .vagy ütem-. mivel a gazdag anapesztusi variációk sem hiányzanak. ha a karaktert hitelesen jelezzük. 13. j.vagy metszetkapcsoló szimultán sorokkal. cs a. a./ u csípőket ki öleli sírva? .12.Részletes leíró verstani elemzése bizonyára meghaladja a tanulók erejét (a gimnáziumban is). Változatos helyzetű belső csonkaütemek.) 14. s s. a sorok szótagszáma. . A strófa szótagszámképlete: 10-7-9-6-9-6. rímes. E metrum hasonló A város peremén metrumához. cs ts-j. Óda: verselése A város peremén és a Külvárosi éj verselésével egyezik meg. A követelő beszédritmus minden szót nyomatékosan ejtő természetes tagolása ez versben. nyomatékmegosztók vagy nyomatékkapcsolók. szakozatlan. Szerkezetileg tagolt..végül két szólábazó anapesztus.A Mellékdal két négy soros strófájának minden sora ötödfeles jambus. choriambizálás. a /3 /4 /4 /5 /4 /3 . j. Elegendő.. cs. Strófikus. A laza jambizálás a "hangzavart!"-jelszavának látszatszerű kakofóniáját festi./ . Elégia: verselésének karaktere azonos a Külvárosi éj verselésének alkatával. cs ch.u/uu/u-/u Ki becéz falban megeredt u u -/ . szimultán sorokkal (ütemtagolódást többnyire gyenge hangsúlyos vagy közös metszetek teremtenek…)./ u u hajakat. cs a.-/. Metszet. . Párrímes. 16 szakaszból áll. s.// u ./ u u . . rímelése rendszertelenül változatos. Néhány sora időmértékes monometrikus (jambusi). az első négy sor felező nyolcas (olykor szómetsző metszettel). a./ .// u u ki imád tücsök-hegedűt? u u . Szerkezeti tagoltsága ellenére nem strófikus.és ütemkapcsoló. A lejtésőrző metrumelemzésnek több sorban a pirrichiusok okoznak gondot. j. változatos szimultán sorokkal.. verőereket? uu -/ u -/u uS dúlt hiteknek kicsoda állít u/. hiszen maga a művészi rend ép itt a metrikai karakterben is. de nem strófikus. illetve metszet. a a.// u ..u .és ütemkapcsolók. A vers nyolc strófából áll.u Lágy hantu mezővé a szikla. p./ Létem ha végleg lemerűlt./u . a. nyomatékmegosztó jambusi szimultán sor. a.-/ u u u -/u káromkodásból katedrálist? . a 29. cs. cs s. j. szimultán sorokkal.: rendet. a a.u ./ . ./ u u -/u u -/ u Ki feszül föl a szivárványra? u u . . A szonett-méretű. cs.A szabadverstől lényegében a következetes (jambusi) metrum határolja el. ezek egyenként hat sorosak. Nagy László Ki viszi át a szerelmet: jambusi monometrikus verselésű.szólábazó anapesztus .. igazit vagy belevész a világ! . jambusi-choriambusi-trocheusi szórványokkal. A szimultán sorok változatosan metszet. s. Strófikus./ u u Lángot ki lehel deres ágra? . visszatérő rímes. rímes. j.. Számottevő a különbözés is. idegen rímes részek váltakoznak a versben. rímképlete: x a x a x a. a funkcionális részleteket kiemelve. Külvárosi éj: jambusi időmértékes monometrikus verselésű.A jambus teljes változatosságával hullámzik. Rímképlete: aabbx. az ötödik sor ütemértékű három szótagú sor. anapesztizálás jellemzi a metrikai karaktert./ u u/u -/. Figyelmet érdemelnek anapesztusai. tp-j. a t. a ts.

-/ u a szerelmet a túlsó partra! u u/ . fönn lenn tág éj jő. . j. Ilyenek a terjedelmes szótagszámtartó betétek. ha föl-fölbukkannak hagyományos metrikus alakzatok (3/3. Négy fém cseng: Szép Jó Hír. a mozdulatlanságot metrikusan részben a hosszabb szavak és szólamok másik. ősi egyszerűségét nem feledve mondhatjuk.. elemi emberi élményeink egyik alapváltozatát. E hangsúlyos metrumú versben erre a ritka időmértékes jelenségre is érdemes figyelnünk. 4/1.u u -/ . ch. A dinamikus élmény villanásnyi. A párrím régies.. míg magát a csöndben pihenő tájat. 4/1. szintézise. Ilyen sorok az igen változatos szótagszámú sorok között mind a rövidekben. 4/3. tény azonban. Rang. . végül marad az éj.ki rettenti a keselyűt? u -/ . Rokona e vers ritmusa a népdalnak (Kicsi vagyok én. hogy a hangsúlyos kétüteműség egyik érdekes műköltői változataként mutassuk be.uu u/u S ki viszi át fogában tartva u u u -/u-/ . Verselési hagyományokban gazdag szabadvers. . . (A vers négy hétszótagos. Minden. Ritmikai karaktere: szabadvers. Következetes (sorozatosan ismétlődő) karakterük azonban nincs. 4/2). Magam hallottam tőle (száz éve már. vagy több is talán… egy debreceni irodalmi szereplése alkalmával) A galagonyával kapcsolatban.háttérben pedig ott húzódik a szólamszerű 4/3-as tagolásnak-ütemezésnek hangsúlyosan metrikus hazai élménye.).E lírai éposz a nyelvi ritmus gazdagságát kamatoztatja anélkül. sor.Juhász Ferenc A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából .Időmértékesen a vers minden szótagja hosszú. mély sugallata a felnőttet is megragadja. intenzív-extenzív értelemben egyaránt.) Nyelvünk gyönyörű képessége a ritmikai-metrikai változatosság kimeríthetetlen gazdagságának követésére való alkalmassága. minden verssor egyetlen szó s így egyetlen szótag . hogy a magyar lírában gyakorlatilag jóformán sose szerepel. Szán megy e1 az ablakod alatt: igazi hangulatvers. terebélyes véglete követi. . ébred és elmúlik. természetes itt. didereg az eperág: mit üzen a tél? A kicsi verset azért idéztük. érzékelhetően színezik is a nyelvi ritmust. Szédület előtt csak egyetlen példa még itt: a költő Kínai templom című verse csupa egy szótagú szóból áll. de már hangsúlyos szempontból. mondattani (és így ritmikai) egységek. cs jp. az öröm és az elmúlás szelíd borúja is egyszerű. a csönd.) Szent kert. js.Egyszerű. kop-kop-kop) a téli éjben egyedül eleven mozgás festői. Bő lomb: Tárt Zöld szárny. időtlen a hangsúlyos metrum is.nagyszótagszámú ütem találkozik minimális szótagszámúval. Képei varázsuk alá vonják a gyermeki lelket. A költő maga gyakran tudatos kísérletező volt e formák magyar nyelvi megszólaltatásában. hogy tartalom és forma tökéletes harmóniája a vers. akkor is.. De mennyi művészet benne: a sorfelekben váltakozva ismétlődő háromtagú hangutánzó és hangulatfestő szavak (csing-ling-ling. hogy a proceleusmaticusnak köszönheti népszerűségét… (Ez a négy rövid szótagból álló versláb: u u u u a költemény ritmikai tényezőinek csupán egyike. párrímes sora így változik 28 sorú költeménnyé. elsősorban jambusit. j ch.Ritmikai alkatát leginkább a nyelvi ritmus jegyeinek elemzése közelítheti meg. mind a leghosszabbakban találhatók. Sorok és sorkapcsolatok sokszor teljes időmértékes vagy éppen szimultán metrumot jeleznek. a közeledést-távolodást kísérő röppenő hangulatot eleveníti meg. figyelmes olvasó. a legritkább variációk kihívást jelentettek számára. js. kék árny. Majd Mély Csönd leng.-/ u j. mint Hült hang. . elsősorban a hatosok. a felező hatos ősi népdalmetruma. cs /3 /5 /4 15. a várakozástbúcsúzást. hogy következetes metrumot követne. Sajátos esztétikai hatását az ütemegyenlőséget segítő rövid szótagok sorjázása is segíti. Weöres Sándor költészetében a ritmikai-metrikai változatok sokaságával találkozik az érzékeny.vagy sorkapcsolat-méretű metrikus szórványok. Weöres Sándor Tekereg a szél csavarog a szél.E mű ritmikailag szinte minden magyar verselési rendszer érzékelhető ötvözete. A sorok uralkodó mértékben nyelvi. t-jp. 4/1 .

csipegetés innen-onnan. a nyomaték fogalma. ha a tudományos kutatások eredményei eleve ellentmondásosak. Az általános verstani fogalmak. de ez terjedelmi okok miatt is reménytelen. a sorok. . a filológíai minimumnak itt teszünk eleget.).Az egyetlen védelem az eltérő nézetek ismertetése volna. IV: Madocsai László). versek formai változatosságában a szerzett verstani ismeretek birtokában el tudnak igazodni. ami az alapozó ismeretek elveire épül. 1997: 47-68) A verstan iskolai tanítását is érdemes az eredményesség szempontjából vizsgálni. ez a diákoknak közvetített ismeretek hitelének. Olyan merész. egyes összehasonlító verstani megjegyzésekben Szepes Erika-Szerdahelyi István Verstana. hogy minden magyar tanár éppen verstanból legyen annyira fölkészült. Ha ezt olvasnánk: "önálló sorfajként később is igen ritka" . bizonyosságot szuggeráljanak. hogy e munka az iskolai verstanoktatás ügyének érdekében a magyar verstani kutatások összegzését célozza. III. Kétségtelen persze. részletezett érvekkel (I-IV: Mohácsy Károly. Gáldi László: Ismerjük meg a versformákat!. tömör összefoglalást adjanak az adott kor tudományos eredményei alapján. a kivételek ritkán képezhetik az iskolai tanítás tárgyát. a kemény kihívások egyike. Ezzel a kelleténél ritkábban élnek a tankönyvek. Az érettségizőktől várjuk azt a verstani minimumot.. a szerző szemlélete szerint. Vannak aztán a tankönyvírók. hogy kivételekkel teletömni a tankönyveket nem lehet.semmi fenntartásunk sem volna. hogy ujjat húzzon a tankönyvvel. Kegyetlen ez a küzdelem akkor. Ez a módszer váltakozik .A diákokat oktató tanároktól az alapok szakirodalomra építő ismeretét várjuk. A VERSTAN KÖZÉPISKOLAI TANÍTÁSÁRÓL (Prózai művek elemzése és a verstan tanítása a középiskolában Debrecen. de minden gyakorló tanár tudja. de elméleti érdekű axiomáktól is tartózkodni kellene. bizonyára érvényesen. hogy a pentameter "önálló sorfajként sohasem szerepel" (1:20). . értékelni.). Ritkán folyamodnak tehát ehhez a tankönyvkritikához a tanárok. ez a vizsgák (érettségi. Oka ennek nyilvánvaló. Az pedig képtelen kívánság. Segített Kardos László egyetemi jegyzetként megjelent verstana a kötött vers és a szabadvers megkülönböztetésében. amiben a kivételek sokaságának az a kezelhetősége is biztosított. Vargyas Lajos A magyar vers ritmusa című könyvére támaszkodtam (a relatív szótaghangsúly például Vargyas Lajos fogalma). hatékonyságának záloga. A monometrikus alapfogalmak és definiciók esetében legtöbbször Horváth János Rendszeres magyar verstan. amely alapján költészetünk alkotásait a verselés tekintetében megbízhatóan tudják jellemezni. Négysoros Radnóti Miklós Papírszeletek című ciklusában a Kisfiú: két pentameter négy sorban.kizárólagossággal.Azt mondja a tankönyv. metrum. A korszerű ritmikai fogalmak egy részét Kecskés András műveiből olykor szó szerint vettem át (versritmus. szabadvers-tipológia. az egyértelműség érdekében hibát hibára halmoz.. definiciók jelentős része régóta közkincs oly mértékben. mekkora túlmunkát jelent a masszív érvek kifejtése. szabatos. miként a nagyok is számtalanszor támaszkodik a verstani kutatások eddigi eredményeire. A sorfaj szakszerű ismertetésében ez az állítás is egyetemes érvényűnek látszik. hogy az antik görög sortípus verstani bemutatása az ókori görög költészet tárgyalásakor hangzik el. Aztán sehol sem találunk helyesbítést. Zrínyi verselésében Képes Géza ItK-tanulmánya (1961). ami olykor a nemes cél.Utószó E kis rendszeres magyar verstan. A sohasem keménysége azonban zavaró. rámutathat a tankönyv hibáira is. hogy világos.A szótagmérés. Szilágyi Péter munkái. tanárok számára a tankönyv a közös nevező. * Néhány mai magyar irodalmi tankönyv (zömmel jó) verstani megjegyzéseiben széttekintve említünk pár vitatható példát. Juhász Gyula Ovid tavaszdala című költeménye végig pentameterekből áll. könyvek részeit olvasztja egésszé. amikor ugyanis a szerzők egy-egy nézet maradéktalan követését vállalják.többnyire tekintélyelvű . A hivatkozásokat itt mégis mértéken felül elhanyagoltuk. Sok-sok lábjegyzetet mellőzve jegyezzük meg. hogy az ismeretekben egyértelműséget. hiszen tanítványaik sorsát formálják az átadott ismeretekkel (elég utalnunk itt a pontszámokra hegyezett tesztekre. A jól felkészült tanár ugyan javíthatja a tankönyv tévedéseit. Ilyen helyzetben a bizonyosság látszatának érdekében rendszerint öszvér-megoldáshoz folyamodnak: olyan kevercs áll elő. Diákok. . hogy eredetükre már szakmunkákban sem szokás utalni. a prozódia alapvető elméleti kérdés az iskolai verstanban is. Péczely László Tartalom és versforma című könyve a funkcionális verstan bemutatásában. az időmértékes verselés fogalmaiban. a rím ismertetésében (Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba. amely cikkek. A gond az. rész). Teljes erőfeszítéssel küszködnek. szubjektív szakmai tallózás ez. A verstani alapelvek ismerete és következetes képviselete a tanár feladata. Maradna bizonyosság helyett alkalmanként a tudományos bizonytalanság szolid érzékeltetése. hogy a művek sokaságát kell figyelembe venni. nyelvi hangzástényezők stb. Természetes. Mert érthető ugyan. a verstan esetében is. felvételi) tekintetében az etalon. strófák. a tankönyvek felelőssége tehát elsőrendű. . hogy .

rendszerint mondat. . Szinte mindegyiknek van görög megnevezése is. versláb határán vagy belső csonkaláb után működők.Az időmértékes metszetek három változatát egyaránt ismertetni kellene./u ./ u (Ady: A Tisza-parton) A metszet: csonkalábkövető. Az antik görög költészetben állandósult némely verslábkapcsolat neve: kólon. daktilus. de tanári szinten ajánlatos minderről tudni. . anapesztus esetében a rövid szótagok és az egyetlen hosszú szótag találkozásánál látjuk. ez a leggyakoribb lábmetsző cezúra (a harmadik verslábat metszi. hogy a csonkalábat egész verslábnak vagy fél verslábnak tekintjük. de: II: 103).harmad. hogy a metszetek nyelvileg kitüntetett szóközök. az időmértékes versmérték (metrum) egységei. A kéttagú verslábakat felezi./ . kötőszók. dierézisnek. trithémimerész = másodmetszet. személyes jellemzőkre. . (Számomra: ötödfél. Hexameterek. A metrikus versekben minden sor metrikai egész. A magyar nyelvű költészetben a versláb gyakorta szót metsz . netán megkövetelni.Az alkaioszi strófa sorváltozatainak magyarázata elmaradt akkor.Lásd: Babits: Új leoninusok. negyeddierézis = bukolikus metszet.Tartózkodó kérelem –különben ritka. aszerint első. mint a fehér holló. idegen tulajdonnevekre aligha térhet ki az iskolai tanítás. miközben verslábat nem metsz. mivel ez az ötödik fél versláb után áll.Elvileg négy-öt szótagig minden matematikai variációnak eredeti görög versláb-megnevezése van. vagy fél verslábak szerint: harmadmetszet. . A csonkalábkövető metszetet attól függően nevezhetjük dierézisnek vagy lábmetszőnek. Az időmértékes metszetek ismerete a szimultán verselésben is nélkülözhetetlen. trocheusi metszetnek nevezem.Nem mondom. gyakorta helyettesíti a lejtő verslábakat) pirrichius (közömbös lejtésű.a költői gyakorlatban rendszerint közömbösek (névelők. bukolikus dierézis. mint a spondeus) choriambus (két versláb időértéket jelentő. tehát penthémimerész.. Haragvó bércek görgetik u . fél verslábak szerint ötödfél metszet.// .vagy szólamhatárok.stb. de ritkábban szerepel. gyakorlati másik lábmetszettől. Ezek a lírai időmértékes metszetek alaptípusai. csonkalábak sor belsejében is stb.. az alaptípusokat nyomban példákkal helyes érzékeltetni. a harmadik versláb két rövid szótagja között). ezek: verslábat metszők./ u // u .// u . szakkönyvekre utalhatunk (penthémimerész = egész verslábak szerint harmadmetszet. a verslábhatárokon mutatkozókat első./ .. Arról pedig a diákok előtt is szólni kell.) (I:121).negyed. a két rövid szótag közöttitől nem határol el.vagy negyeddierézis e metszet. Vö: II:90) csonka versláb (csonkaláb) A verslábak prozódikusan mért szótagok kapcsolatai.rövid magánhangzós nyílt szótag esetén . de bárki nevezheti dierézisnek is). lejtő verslábakat helyettesíthet./u . hogy daktilikus-anapesztikus versekben a meg-megjelenő. A második sorban a metszet másoddierézis.. pentameterek esetében igen változatosak a metszetek. magam a hosszú-rövid szótagok találkozásánál szereplő cezúrákat a verslábak sorrendje szerint első. . másod-. másod. de hogy a közömbös szótagokra példaként csupán a sorvégi szótagot említi. Az időmértékes metszet után szinte mindig szókezdet jelentkezik. erősen kifogásolható. Az egytagú szavak . A pentameter belső csonkalába után álló metszetet én csonkalábkövető penthémimerésznek nevezem. hephthéminterész = negyedmetszet vagy hetedfél metszet stb. első sor). amikor ugyanitt a szapphói strófa sorváltozatait szakszerűen ismerteti a tankönyv (I: 123-124. de a gyakorlatban .ritka kivételektől eltekintve . A cezúra (metszet) igen fontos metrikai tényező./ u u Háborgató haragjukat ./u u (Ady: Betemetik a tavat) Az első sor metszete: ötödfél lábmetszet (penthémimerész).stb.korszakos. hogy mindezt meg kell tanítani.az említett hétnyolc versláb működik. harmad. de pusztán az ötödfél metszetet említeni szűkkeblűség (1: 141. Gyakorlati verslábak: u-u uu-uu -uu -uuuu-u = = = = = = = = = jambus (emelkedő lejtésű) trocheus (ereszkedő) anapesztus (emelkedő) daktilus (ereszkedő) spondeus (közömbös lejtésű.másod. másod. a harmadmetszet is jó kategória. tehát az ötödik fél versláb után áll.hatodmetszetnek. harmadtrocheusi metszet = kata triton trokhaion tomé..) Dierézis a versláb határán mutatkozó metszet. tehát élő. hogy hanyadik versláb után működik. A szívem egy nagy harangvirág u . de tudni kell. közömbös lejtésű versláb) ionicus a minore (szimultán szerkezetben Csokonai híres versét jellemzi .ötöd. a két rövid szótag közöttieket első. névmások. Ötödfél metszet a penthémimerész.

mivel a felező nyolcas metszete verslábhatáron jelentkezik. . érdemes néhány fogalmat világosan meghatározni.ez jellemzi a második sort: mindkét szót trocheus metszi. mindkét trocheust szó metszi: szó. de sor élén a trocheus megengedett (szabályos licencia). ütemkapcsolók (ugyanitt a második sor. Ez jellemzi a negyedik sor utolsó szavát is. Szólábazó két trocheus bukkan föl a negyedik sor első felében is. Ritka kivételek többnyire funkcionális természetűek. Csokonai Újesztendei gondolatok című versében trocheusi jambusi lejtés váltakozik sorról sorra. pirrichiusok is meg-megakasztják az ideálisnak tartott ritmust".és szólamlábazók.A szimultán (himetrikus) verselés érdemleges figyelmet nyer e tankönyvekben.). ilyen a Góg és Magóg verselése is. A gyakorlatban kezdettől máig kötetlenül váltakoznak e típusok. hogy félreértés ne essék legalább tanárok szemléletében. . a hangzó metrumot illető kutatások iránti elemi fogékonyság érdekében néhány morzsa a középiskolás tanulókhoz is eljuthasson. a jambusnak a szereplését jelenti.. sokkal inkább a végletekkel is számoló hatalmas biztatás a viaskodó. (Így Ady Endre Kocsi-út az éjszakában című jambusi versének strófakezdő soraiban .. Ajánlható azonban a három alapsor-változatra is utalni: metszetkapcsolók (ilyen például Ady Endre idézett versének . az arziszon rendre szókezdő .. hogy az időmértékben kerülendő a szólábazás. mintegy a versben megnevezett ingaóra metrikai szimbólumaként. A morálfilozófia tragikus vereségét a forradalom és szabadságharc bukása után az Előszó fogalmazza meg. ajánlott a szó. "Másrészt ebben a költeményben is feltűnő az ütemhangsúlyos verselésnek az emelkedő jambusokkal szembeforduló ereszkedő lejtése. . mivel az érzékelhető 5/3-as ütemezés hangsúlyos metszete a jambusi sor penthémimerészével kapcsolódik össze). Ez volna ideális? Ellene mond ez a teljes költői gyakorlatnak. de "elenyésző számban trocheusok. nyugtalanító mozzanatot visz a versbe. nyomatékosítva a sorokban kimondott létbeli töredezettséget.Betemetik a tavat . egy precíz ismétlődést kívánó szakmunka alapján. s ez újabb feszültséget. . legfeljebb akkor. daktilus) nem szerepelhetnek. de minden alapot nélkülöz a következtetés. ez ugyanis jambusi versben nyilvánvalóan egyetlen verslábnak. III: 222-224). Ideális ritmusról beszélni értelmetlen. A harmadik sor mindkét trocheusa szót metsz. . a szabályos pirrichiusok sem akasztgatják meg. hogy a jövendő metrumelméletben várhatóan nagy teret nyerő. de sem ezeket. ezt a jelenséget nevezzük szólábazásnak (se szómetszés.). néha ametrikus sorok is szerepelhetnek.) . sem az egyetlen spondeust nem metszi szó. Az első sor három trocheusa és egy spondeusa. metszet.. amiben verslábmetszés érvényesül szómetszés nélkül. A ritmus lényegét.illetve szólamláhazásról is (a Nyári esti dal idézett sorai mind ütem.. Ez a költemény verselését meghatározó trocheusi ütemkapcsoló szimultanitás alapja..egy-egy trocheus látványosan tördeli a lejtésegység hatalmas törvényét: követve. Fazekas Mihály Nyári esti dal című versének első négy sora: Halkkal ingó lanyha pára! Szálldogáló harmatok! Kis furuglyám lágy szavára Tiszta hangot adjatok. Petőfi Sándor Mi kék az ég! című versének első négy sora: Mi kék Az ég! Mi zöld A föld! Mind a négy sort egy-egy olyan jambus alkotja.első sora.és lábmetszés.. Az eszmei vonatkozások hivatkozással . A verstani megjegyzések tévesek. se lábmetszés. a hangsúlyos metszet másoddierézissel forr egybe). küzdelmes reformkorban. Egy-két pirrichius ugyan előfordul a költeményben.. ami pedig érvekkel vitatható (aligha kétségbeesés a Szózat sugallata." Elemzésem szerint trocheus nincs a versben.és ütemkapcsolók (A Tisza parton már idézett sora: A szívem egy nagy harangvirág .A harmadikos tankönyv elveti ezt a szemléletet.Az emelkedő lejtésű sorokban ereszkedő verslábak (trocheus. ha a choriambust kettébontja az elemző. Még az említetlen szabályos spondeusok is jambizáltak.Martinkó András dolgozatára épülnek.és lábmetszést nevezhetünk meg. Mivel azonban a hangzó metrum olykor nagyszabású metamorfózisaiban e jelenség fontos szerepet játszik. hiszen második tagjukon. E gondolatkörben beszélhetünk ütem.A Szózat magyarázata több szempontból figyelmet érdemel (II: 207-209). mint szabályos jambus-helyettesítő láb. A nemlétező ideális ritmust a föl nem lelhető trocheusok sem. Néhány sort idéznünk érdemes: a verselés jambusi.A szimultán verselésű egész versben a fenti három sorváltozat mellett ütemező vagy verslábazó monometrikus sorok. Rigorózus szabályosság várhatja el csupán a verselést meghatározó sorváltozat többségi arányán túl az akár százalékokban mérhető nagyobb arányt (Ady verselése meghatározóan jambusi szimultán verselés. a sort alkotó négy versláb mindegyike egész szó.. a sorozatos ismétlődést mindez nem zavarja.Költészetünkben csupán metrumelméleti tanács az.amelyek a strófazáró sorokban ismétlődnek . Szómetszés verslábmetszés nélkül .(szómetszés).itt az 5/3-as ütemezés hangsúlyos metszete összekapcsolódik a csonkalábkövető időmértékes metszettel). a szó gyakorta verslábat metsz (verslábmetszés). A choriambus egésze közömbös a lejtés tekintetében! Ereszkedő sorokban jambus és anapesztus nem szerepelhet.A sor lejtését a lejtő lábak többsége illetve a sor utolsó egész verslábának lejtése határozza meg..). .

hogy tudniillik az emelkedő verslábakkal szembefordul az ereszkedő ütemezés. ragyogó funkcionális magyarázati esélyek tűnnek el (Ady: Kocsiút az éjszakában. Költőink nagyszerű nyelvi érzéke mindenkor túllépett az emelkedő verslábakkal szembeni tudákos előítéleteken. hiszen . ezek stabilizálhatják magukat az ismereteket is. hogy miért nincs ez a harmadikos.Az elsős és a másodikos tankönyvben találunk igen hasznos tárgymutatót. Sorolhatnánk tovább a kisebb-nagyobb gondokat tankönyveink verstani magyarázataival kapcsolatban. az időmértékes és a hangsúlyos lejtést. Alapelv természetesen. hibák fájdalmas látványát a becsületes törekvés élménye enyhíti. tehát . 11: 189). a ritmusnormától ez a kettő tér el a legerősebben. hogy stabil leíró elemzésre épülhet a formai elemek funkcionális értelmezése. a Húsz év múlva című versében (III: 38 ). . mit várhatunk a hétköznapok hőseitől. Holott már Kazinczy leírta: a jambusnak gravitás a karaktere.Itt élned. általában sincs ilyen. de a tankönyvek szerteágazó feladatokat vállaló íróit mindenkor teljes tisztelet illeti.. Tudjuk. A két szerzős negyedikes tankönyvben alig találunk verstani tévedést. tévedések sorjáznak elénk.mint minden értelmezés szubjektív hangoltságú. Aztán árad az abszurditás. kiemelt szerepe van ennek a két sornak: a ritmusideáltól. a rímváltozatok tárgyalása. de érdemes-e.elvárni ezt nem lehet. megbízhatónak látszik. mint a mélybe hulló.tanúi lehetünk a járható. A ritmikai-metrikai elemzésekkel való bíbelődésre vajon órán.miközben helyesen nevezi meg a verselési változatokat ." A képletszerű spondaizálás valójában jambizált spondeusokat jelent.és hatodfeles jambusi sorokon ringatózó vers" (III: 284-285). a Szózat verselése ugyanis jambusi szimultán (ahogy a Himnuszé . A nyílt kiállás a Szózat jambusi szimultaneitása mellett elmarad. Mohácsy Károly. noha bizonyosra vehető. hogy vannak üdítő kivételek.ilyenek is bőven adódnak. járandó út követésének: a tárgyalt versek ritmusáról is szó esik. Megemlíti a tankönyv a jambusokkal társuló ütemezést. a következő megjegyzéssel: "Megkülönböztetett.trocheusi szimultán. Sorolhatnánk aztán az érdemeket is. a metrum természetesen keményebb. A tanárokkal szemben támasztható egyetlen korrekt kívánalom a tankönyvre alapozó alapismeretek megtanítása. Ady egyénieskedése a verselésben. téves metrumszemlélettől is terhelten. "Pirrichiuszok. gyorsított trocheusok" nyűgözik az elemzőt még a kiemelt sorokban is. tehát óvatos. hogy a jambusi verselés békés.ha botladozások közben is . akik mindent megtesznek. * Nem tankönyvkritikát adunk itt. a tanároktól? A szakmai meggyőződés tanításától ugyan senkit sem tiltanak el. Babits Esti kérdésével kapcsolatban olvassuk: "ötöd. A tévedések. a legsúlyosabb kérdés pedig a verstan vonatkozásában: van-e ehhez általánosan elvárható egyéni fölkészültség? Válaszunk aligha vonható kétségbe . szakmailag tarthatatlan előítélet sugallja a meg nem alapozott. Azonos névvel . Ez Négyesytől Vargyasig hangzó "nemzeti érdekű" tiltakozás a jambusok és az anapesztusok ellen. miközben indoklás nélkül frázisos a helyes észrevétel: "költészete ugyanakkor mélyen gyökerezik a magyar múltban" (III: 222-224). a Balassi-strófa bemutatása. Itt valóban szokatlan az ütemezés. e sikernek azonban súlyos hiba az ára: verstani közöny uralkodik el. Többet kellett volna tenni a hibák elkerülése érdekében. Miként azokat a gyakorló tanártársainkat is. feltételes módú fogalmazás az elvárható. indokolt-e jelentős tankönyvkritikával állni a diákok elé. . értékelése. Hibás leíró metrika nyomán sokszor kacagtató. Eme alapon is tojástánc. meg kell halni.a tankönyv szerint is! . Negyedikben szinte üres az út. mert . "Pergő jambusok" Vajda remekében. És elsikkad a versben meghatározó metrum.Helyes a hangsúlyos metrum érzékelése a jambusi versben. Költészetünk legnagyobb alkotásainak egyike elhibázott magyarázatokat nyer a mai tankönyvben. Mert a jambusi szimultán verselésből semmiféle feszültség. s ma már az elmélet is tisztázta a mételyező aggály értelmetlenségét. téves funkcionáltatást. . Az első osztályban az alapfogalmak meghatározása.megnevezés nélkül is . bizonyos metrikus sorváltozatok leírása stb. olykor azonban súlyos veszélyeket rejtő. a háromütemű tízes megnevezése. hogy tanítás közben az előforduló hibákat hitelt érdemlően korrigálják. S az sem érdektelen. ha eléggé szuggesztív a funkcionális értelmezés esélye: kéttagú ütemek kopognak. súlyos felelősséggel. ez is hatalmas háttérmunkát követel. az ereszkedő trochaizálás szimultaneitása a Himnuszban expressis verbis hirdettetik. ringató. halnod kell). Emögött sorozatos időmérték (tehát szimultaneitás) aligha működik.szerencsére . csupán futólagos áttekintést vállaltunk a gimnáziumok néhány mai tankönyvének verstani állapotáról. könnyedén át nem látható téves sugallatok terjedhetnek. érthetetlen. axiomatikusabb hangzást támogat. III: 230-231). Beszédes "koronája" a furcsa metrizálásnak Babits Ősz és tavasz között című versével kapcsolatban a hangos meditáció. .. meg kell halai. verstanból is. de közvetlenül nem e szabályos metrumú sorok verselése emeli meg a szöveg sugallatát. hogy a tankönyv . nyugtalanító mozzanat nem származik. negyedikes könyvben.nyomatéktöbblet érvényesül. Visszaköszön a verstanunkat legalább száz éve mérgező tévedés. Madocsai László tankönyvei a szükséges minimum tekintetében mindent megtesznek. Semmiféle nyelvi. diákok esetében órán kívül jut-e elég idő? Tanárnak-diáknak van-e módja. metrikai fenntartás nem illeti meg sem a jambust. Mohácsy Károly valamennyi tankönyvében következetes figyelemben részesül a bimetrikusszimultán verselés.illetünk két különböző metrumszerkezeti jelenséget. sem az anapesztust!!! Idéz a tankönyv két sort (Áldjon vagy verjen sors keze . ahol éppen a filozofikus részek jambusi verselésűek a tömegszerű trochaizálás mellett (három vándor. Az ismeretek alkalmazására elemzések kínálnak alkalmat. sokszor bántóan erőltetett magyarázatok születnek. Metrikai érdekességű a visszatérő sor: ó jaj. akkor is. kemény rögök. S ez az emelkedő verslábakkal szembeni. de a fanyalgás nyilvánvaló.mellőzi a funkcionális érdekű figyelmet a Csongor és Tünde magyarázata (II: 204205). az Éj). ahol prozódiai tévedés társul elrontott metrikai leíró elemzéssel.lejtés . A gimnázium első három osztályában .a szimultanitást. Ez alapozza meg a nagy kérdést: ha sok jó mellett súlyos hibák.Általában erőltetettek a funkcionális metrikai magyarázatok. ami ugye azt sejteti.

hogy egy rövid szótag kiejtési ideje egy mora. tehát a prozódia is szimultán. ha rövid magánhangzós nyílt szótag. valamint 7-8-9-10. Rövid a szótag. jambusi versben különben szabályos. négyütemű tizenkettes stb. A magyar nyelvű versekben négy nagy verselési rendszer működik: hangsúlyos (ütemező) időmértékes (verslábazó) metrikus (mértékes) verselés szimultán (ütemező és verslábazó) szabadverses (ametrikus) A három metrikus verselési rendszer szótagmérésre (prozódiára) alapozza mértéktanát (metrikáját). tehát az ütemelőzőt el kell felejteni. netán szavalást csiszoljon? Halmozódnak a gyakorlati élet perdöntő kérdései. a sor 2-3-4-5. de tudva. Aligha van egyéb lehetőség. mi. ha a nagyobb szótagszámú megelőzi a kisebb szótagszámút szabályos aszimmetriáról beszélhetünk.végletei között. A sor minden verselési rendszerben metrikai egész. A hangsúlyos (ütemező) verselés metrikai egységei az ütemek. A szabadversben a prozódia érdektelen. egyszerűsítésről van szó. ha a szabadvers . hiszen metrikai szempontból mindig a soregész a hangzati egység.. egy hosszú szótag kiejtési ideje két mora. hosszú szótag rövid metrikai helyzetben igen ritka. hogy a verslábak metrikus rendben töltik meg a sort. hogy a prozódikusan közös szótag hosszú vagy rövid. hogy versírásra ösztönözzön-vállalkozzon. szóvégi rövid szótagok olykor hosszú szótag metrikai helyzetében lelhetők. Jelölési mód: . az). kevésbé hangsúlyos . . Amikor tehát azt állítja a verstan. Szótagszámuk 1-5 között.(hosszú). az Eszméletből ragad ki fonák.) ugyanez a hiba terjed tova.. ha). jelölt vagy jelöletlen változatok is találhatók a költészetben: szókezdő. Igen gyakoriak a kéttagú verslábak. névmások (te.metrikus mozzanatokat is érvényesít. mivel az ütemek szótagszámát is jelzi: 3/3/3 vagy 4/3/2 vagy 4/4/1 = valamennyi háromütemű kilences.311. hogy a sor bármely helyén verslábakat neveznek meg az elemzők. Fordított aszimmetria: a kevesebb szótagszámú ütem megelőzi a nagyobb szótagszámút. A prozódia bináris oppozíció alapján méri a szótagokat. mint a "viaskodó harmónia" jegyében tenni a dolgunk. Akkor érdekes. u (rövid ). Az alábbi szubjektív megjegyzések részben bizonyos alapelveket.. Az ütemek kimondási ideje nagyjából azonos.A szakirodalomban is. Azonos szótagszámú ütemek esetében. verslábakat és ütemeket összekapcsoló) verselésben mindkét szótagmérés indokolt. Prozódiai leírásban közös szótag (u) a sorvégi szótag.A közös szótagok a metrikai elemzés folyamán véglegesednek. A verssor ütemeinek sorrendiségét az ütemek szótagszáma alapján a szimmetria vagy a szabályos aszimmetria elve szabja meg. (A számok a sor ütemeinek szótagszámai. szótagjaiból. Példa mindenre van. Egyszerűbben: az ütem első szótagja hangsúlyos. Magam a mora fogalmát a tények tükrében másodlagos fontosságúnak tekintem. de itt a metrikus rend szerint nyomokban sem található choriambusokkal bizonygatja. a /-jel az ütemeket elválasztó metszet jele. de a magyar ütemező verselésben meghatározó a szimmetria illetve a szabályos aszimmetria. A gyakorlati költészetben a több tucatnyi elméleti verslábból mindössze nyolc-kilenc szerepel. bizony. rövid-hosszú szótagokat nevez meg. ritkán 1-6 között váltakozik.prozódikusan mért szótagok kapcsolatai. ilyenek az egy rövid magánhangzós nyílt szótagból álló szócskák. A metrikai egységek (a verslábak és az ütemek) . Nyomatékos és kevésbé nyomatékos szótagokat különböztetünk meg. ereje arra.A szóvégi szótagok mérésében a következő szó kezdetét is figyelembe kell venni. hogy "az égi törvények fölfeslését a jambikus időmérték megbomlása is érzékelteti". az egytagú csonkaláb kivételével.) Az időmértékes verselés egységei a verslábak. azaz megfeledkeznek arról. mivel a verslábak alapján eldől. ti). ha hosszú magánhangzós vagy ha rövid magánhangzós zárt szótag. Korszakos vagy egyéni. A szimultán (verslábazás és ütemezés egyidejűségét megvalósító. nem a jambusi időmérték bomlott itt meg. Időmértékes verselésben a szótagok rövidsége-hosszúsága szerint.miként ez gyakori . széles skála érvényes itt is. ejtésbeli. erre vonatkozik az ütemegyenlőség törvénye. És minden mögött ott áll a szakmai biztonság alapkérdése. Ez a hosszabb sorok félsoraiban is érvényesül. nem alapoz kötött mértéket (metrumot). A hangsúlyos vagy ütemező verselésben hangsúlyos és hangsúlytalan szótagokat mér a prozódia. A metrikai leírás pontosabb.ideje. a többi szótag hangsúlytalan. ezeknek mind a négy lehetséges változata. Bizony. A pirrichius szerepe diszkrét csupán.hangsúlyos. Élhangsúlyos nyelvünknek megfelelően mindig az ütem első szótagja hangsúlyos úgy.két nemlétező choriambust is bemutat. . hogy a vélt versláb előtt és után ép-e a lábazás metrikus rendje. .. többnyire két névelő (a. Valójában a hangsúlyfokozatok széles skálán helyezkednek el. részben néhány gyakorlati metódust vázolnak. de van példa metrikai enjambement-ra. felező nyolcas. fura példákat .). .S megvédi Johannát ezer papi csellel . Ritkán ugyan. hogy rövidebb-hosszabb szótagok kapcsolata a tény. kötőszavak (de.A verssor megnevezése: ütemek száma + szótagszám (például: háromütemű kilences. Ferencz Győző: Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok című "tankönyv"-ében (1993: 48. (A Madocsai-féle negyedikes tankönyv éppen József Attila hatalmas verséből. . ennek nyomán a naiv metrikai elemzésekben is találkozhatunk azzal a furcsa jelenséggel. ez a metrikus soregységből való egyedüli kivétel. lap -. a valóságos . Minden versláb az időmértékesen mért szótagok kapcsolata.a csonkaláb kivételével . amikor a Toldi szerelmének egyik sorában . hogy versmondást. hogy ehhez képest az ütem többi szótagja kevésbé hangsúlyos. mit sem törődve a metrikus soregész ama imperatívuszával. Különben hosszú a szótag.

széféjű cinke énekének jellemzése. pl. Hangsúly szerint ereszkedő mindig a hangsúlyos verselés (az ütemben hangsúlyos szótagot követnek a kevésbé hangsúlyosak). Iskolában mindvégig ajánlatos a hagyományos leírás. hogy elméleti szempontból is jelentős Csokonai befejezetlen verstana (Magyar poétika = A verscsinálásról közönségesen). a metszet jele: //. Miközben tény. . A Dunna alatt alszik az ég tehát két choriambus az időmérték vonatkozásában. hogy a költők a hibátlan nyelvi érzék alapján írják verseiket. t 4/4 = trocheusi felező szimultán nyolcas (Fazekas: Nyári esti dal. jambusi kilences. ahol a metszetkövető nyomaték fokozott ereje az elsőrendű tagoló. Magam még iskolában is híve volnék a rövidebb leírásnak. valószínűbb azonban. daktilusok) lehet pusztán a picinyke. amikor a rímes-időmértékes (vagy éppen rímes szimultán) verselés . Fontos tudnivaló ez. Dominanciába kerülhet egyik komponens is. másik komponens is. A hangsúlyos metszetek szünetmérete rendszerint hosszabb. gazdag szimultán verselésünk közvetlen bizonyíték erre. Áprily Márciusa a soregész-metrikai egész elve alapján egyértelműen emelkedő lejtésű. trocheusi-daktilikusnak tekinteni az időmértéket csak akkor lehet. ötös jambus. a verslábhatárokat /-jel mutatja. b) verslábak száma + lejtő láb neve. Mindhárom metrikus verselési rendszerünkben metrikai tényező a metszet. t. de ez minden esetleges metrikai rendet eleve kizár. . hiszen a versláb épségét a lábmetsző cezúrák tartós szünet esetén megbontanák! A szimultán verselésben verslábakra is. nyomatékának növelésével tölti be. mint a . ha ütemelőzőt tételezünk fel. egyéb metszetek mellékmetszetek. József Attila néhány verstani érdekű észrevétele.Előtte elvileg is leszögezi: ". de a verstan elméleti kérdéseiben ritkán tudnak kilépni a tudomány korszakos jellemzőinek köréből. negyedfeles trocheus stb. Az időmértékes és a szimultán sor a meghatározó lejtő verslábak szerint nevezhető ereszkedő vagy emelkedő lejtésűnek. Az ütemezés vonatkozásában gyakrabban találkozunk fordított aszimmetriával (pl. Arany János zenei prozódiája szövegversre. a leíró metrizálásban is. t-j-d-cs és minden más variációs lehetőséggel szemben. trocheusi hetes stb. A metszet (cezúra) a ritmikai erőt jelentő sortagoló funkciót rövidebb hosszabb szünettel. fel nem foghatom. Semmi ok az emelkedő verslábak elleni metrikai tiltakozásra. a komponensek monometrikus jellemzői többé-kevésbé megmaradnak. s. . illetve a metszetkövető szótag kiemelésével. 4/5). A metrikus sorleírás is a monometrikus komponensek szerint adódik. hogy a költői metrumszemlélet irányítója Gábor Ignác téves tanítása. élén Berzsenyivel.. s miközben sajátosan új verselési mód keletkezik. Németh László jambus-ellenessége ("kardos keresztvíz").Arany János felező tizenkettőseit milyen tudatosan choriambizálta. A pontos prozódikus leírást (időmértékes szótagjelölést) követően a lejtés alapján jelölhetők be a verslábhatárok és a metszetek. követése az. A két monometrikus rendszer interferenciájából következik a bimetrikus metrika. második szótaggal induló choriambust meg bárhonnan ki lehet ragadni. Nyomatékos figyelmet érdemel a verssorok metrikus lejtésének kérdése. hogy a tizenkettős bármely félsorának első. A magyar nyelv a kétféle lejtést érvényesítő.A versbeli költői utalás (víg ditirambusa. A jambussal és az anapesztussal szemben minden előítélet téves és káros! * Mind az időmértékes-monometrikus. Küzdelmes összjáték jellemzi a fejlődést. akkor. Kivétel valójában csupán az egytagú csonkaláb. a rövid és hosszú jelekkel. de az alkotók verstanelméleti nézeteit éppúgy kritikusan ajánlatos olvasni. metszet-megállapítás jelei után írjuk le hagyományosan az ütemezést. nyelvileg és metrumszerkezetileg is különböző jelenségeket nevez meg a lejtés azonos fogalma. Petőfi.Elméletileg szinte érthetetlen volt emberöltőkön át a leoninizálás elleni költői tiltakozás. az egyik rendszerint főmetszet. Arany János rímtana. lehet a két verselési mód kapcsolata teljességgel egyenrangú is (ha eredeti szabályaik nem redukálódnak). A szimultán sormegnevezés lehet rövid és bővített: a) a költemény verselése szimultán tízes. Áprily ütemelőzős szemlélete csupán néhány példa a nevezetes tévedésekből.József Attila Altató című szimultán metrumú versében egyértelmű az időmérték emelkedő (jambusi) lejtése. pl. visszalopja az ütemelőző fikcióját. Az érettségizőktől legalább a b) megnevezés elvárható. b) jambusi szimultán kilences. mint a verstani szakirodalmat. antik eredetű időmértékes verselést minden nyelvi vagy metrikai sérelem nélkül képes adaptálni. c) kétütemű jambusi szimultán nyolcas stb. amely mindvégig kettős jelölésű). Ereszkedőnek. A nagy alkotók műveivel nem kell ritmikai-metrikai vitákba keverednünk. A sormetszet főmetszet. ami irányt mutat a mikrometrikus elemzésben. vagy egyszerűen trocheusi illetve jambusi lejtésűnek. amely különben mindig nyelvi vértezetű.) Az időmértékes metrumú sorok metrikai megnevezése többféle lehet: a) az irányító lejtő láb neve + a szótagszám. második vagy [nagyon ritkán] harmadik szótagjával kezdődően choriambust illeszt a hangsúlyos ritmusba.. mind a szimultán-bimetrikus verselésben az időmértékes lejtés felismerése. a szótagmérést követő verslábazás. ütemekre is ügyelnünk kell. időmértékes-monometrikus metrumszemléletének ütközése Erdélyi János ütemező monometrikus szemléletével a szimultán metrumú Katalin és Keveháza ügyében. tehát nem súlytalan tévedés. dehát a példák félrevezetőek: az ezer papi hogy lesz choriambus. első sor). verslábjelek kezdőbetűvel + ütemezés. A sor metruma: jambusi szimultán felező nyolcas.időmértékes vagy szimultán közös metszeteké. jambusok és anapesztusok a lejtéshordozó verslábak. Nem árt tudni. metrikus minősítése (vagy hosszú a szótag: . A hangsúlyos verselésben a metszetek száma eggyel kevesebb az ütemek számánál. a prozódia alapján lehetséges t-j-t-j." Nem alaptalan állításról van szó. ekkor dől el a prozódikusan közös szótagok (u) egyértelmű. Például: t.különösen verslábmetsző .vagy rövid: u. Bőven találunk példát költészetében arra. A sorok metrikai leírása itt is pontosabb.

ritmikai alapon látszik azonban igaznak a rímes-időmértékes verselés elleni hadakozása az epikai méretű sorformákban. László jambusi metrumából éppen a jambusi lejtést kitagadni . de szerintem ez az elsőrendű jellemző. a negyedik kis alkaioszi (ereszkedő). egyéni metrikus változatok hullámzanak Gulyás Pál Debrecen.hatalmas tévedés (például a szóütemezésre építő ütemlábazás voluntarizmusa révén). * Egyszer-kétszer az iskolában is érdemes utalni arra a nem ritka különbségre. hogy ametrikus. például A poézis hajdan és most címűben alkalmazza a pszeudo-alkaioszi strófát. Belső rím-végrím esetében a fordított aszimmetria eleve ritmikai ellenkezést vált ki. ha feltételes módú fogalmazásban.. a nyelvi varázs kimeríthetetlen eszköztárában így harmonikus a metrum. hihetetlen végletek is találhatók. akár metrikus verselésben is. Gazdagítják e Kalmár György szavával: . Mert a monoton formai fegyelem nem a művészet sajátja. két spondeus.A szabadversnek nem egyetlen vonása. De ismert a változatok végletes skálája. Mert az ördög itt is a részletekben van. elég sok metrikus sor-. A nyelvi numerozitás (gondolatritmus) mellett általában az indázó rímek hatásosak e verselésben. külön kis elismerésekkel jutalmazva érdemes volna megújítani a régi módszert. * A költői formakincs a verselés tekintetében is rendkívül gazdag. hangoztatni kell azonban az önkényesség veszélyét ís. stb.. . trocheusi). az erőszakolt magyarázatok (funkcionalitás) kerülésére. jambusi hangzati lejtését érzékelteti. az V. a gyakori choriambusi hangzat azonban a képletkövető skandálástól eltérő. akkor "szabályosan". két anapesztus. Mind az aszklepiadeszi. periódus. néhány prozódiai-metrikai elv. . sorvégi csonkaláb metrikus hangzatát kínálja. ókikötő-jében stb. ha az ép nyelvi érzék kerülni próbálja a skandálást. Az aszklepiadeszi sor szabályos strófában is gyakorta vált emelkedő hangzati lejtésbe. a ritmus . A versificatio . de az igazi költészetnek. Tisztáznunk kell. ahol képlet szerint az első sor alkaioszi (emelkedő. A versek egyedi jellemzése az uralkodó.. Így válnak egyénivé a szabályok.. jambusi). a harmadik jambusi kilences (emelkedő ). E jelenség nyelvi alapja a metszetek értelmezése illetve a szólábazás-szómetszés versbeli viselkedése.ezt a monotóniát azonban még a hangzati metamorfózis ellenében sem vállalja a költészet. hogy mit tudunk. mind a metrika helyet ad egyéni megoldásoknak. Klasszikus mértékben itt a bizonyság a lejtésegység elvének érvénytelenségére. mint például a szinte szövegtelen metrikus vers (Morgenstern: A hal éji éneke) stb. A metrumelmélet lassan ébredt rá Berzsenyi idegenkedésének általános okára: a rímes hexameter. természetes nyelvi kifejezés esetén emelkedő lejtésbe vált. másoknál a fekete első vagy éppen záró tagja. olykor más nyelvek. Arany híres balladája. * A verstan iskolai oktatásában a szótagmérés pontossága.. mondhatná logikusan bárki. Kötött formákban mind a prozódia.legyen szó akár metrikus. a második aszklepiadeszi (ereszkedő. A közelítő télnek második sora (Tarlott bokrai közt sárga levél zörög) spondeus-choriambus-choriambus jambus emelkedő. Skandálást szuggerál a következetes szó. Nem minden általános verselési jegytől mentesek a szabadversek ritmikai tekintetben sem. Innepein lebegett az ének: choriambus-anapesztus-jambus-csonkaláb a hangzó metrum). Az aszklepiadeszi sor ismert képlete ereszkedő lejtést diktál. illetve a szólábazás kerülése . Aki azonban a hangzó metrum lehetséges másságára is érzékeny. kiterjesztve ezt a 12 szótagig számolható lírai sorformákra is. Nem féltek ettől régi iskoláink.Vörösmarty verseiben nem egyszer arsis a fejedelem első tagja. Aranynál. ez a helyzet a pszeudo-alkaioszi strófában is. érdembeni része.Mért ne legyek tisztességes! kiterítenek úgyis. . akár szabadversről.) choriambus. az elemző szerénységre is szükséges oktatnunk-nevelnünk. mind a pszeudo-alkaioszi strófa hangzó metruma emelkedő hangzati lejtés egységét követi.a mesterség szintjén.és strófatípus ismertetése mellett a szokatlanságok iránti türelemre. mit taníthatunk. A kis alkaioszi sor szintén sűrűn choriambizálódik. Berzsenyi nevezetes elégiájának.A verselés kötött formáinak alkalmazása a költői gyakorlatban mikro-méretekben követi a változatosság ama igényét.. Kérés. * . Tankönyvek-tanárok-diákok tekintetében egyaránt stabil alapismeretek várhatók-kívánhatók.Csokonai szavával: verscsinálás ugyan nem poézis. ajánlat formájában. Néhány példát villantottam fel csupán.Berzsenyín kívül szinte minden költő munkásságában hatalmas teret nyert. József Attila Két hexametere (Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! .Berzsenyi több versében. . a hangzó metrum emelkedő. Ilyen esetekben többnyire egyéni magyarázatok mutatkoznak.és lábmetszés.kincstárat szokatlan változatok. jambusi (egy-két sor: Műve örök folyamát gyönyörrel . más verselési módok imitációi (Weöres: Kínai templom). de századunkban már alig van erre példa. pentameter ütemtagolást sejtet. Alaptörvény: varietas delectat. ami az időmértékes versek (szimultán versekben az időmértékes komponens) képlete és hangzása között mutatkozik. . elgondolkodik.Berzsenyi túlzásba vitte a rímes időmértékes verselés elleni tiltakozást. amit a szabadvers makro-méretekben vállal. ezeken túl a kivételek esetében mutatkozó bizonytalanságok indokait is meg kell értenünk. akár szabályos. ez azonban e két sorformában ritkán mutatkozik. a poézisnek is fontos. Az alapismeretek gyakorlása néhány soros versek íratásával érhetné el a legjobb eredményeket . akár szokatlan licenciákkal.

megértő figyelem működését olvasókban sem szűkíthetik be a tanult ismeretek. 1990. A "szabályok" helyes ismerete élményeket gazdagít. Piac u. Püspökladány .a külső és a belső forma sok-sok eszköze övezi a ritmikai tényezőket. Ez az elméleti kutatások alaptörvénye is. miközben az élő. a poézis metrikus vagy szabadverses alkotásokban éppúgy megjelenhet. az igazi költészet.A verstan a versírás mesterségbeli ismereteit foglalja össze. Az iskolában ismertetett verselési módok általában hagyományosak. ami fölemel. Pályaválasztási Tanácsadó Debrecen. * * * SZUROMI LAJOS VERSTAN AZ ISKOLÁBAN HB MPI DEBRECEN Szuromi Lajos: Verstan az iskolában E munka mindhárom része a korábbi kiadásoknak (1980. Az ismeretek szükségesek. de poétikai minőséget aligha sugallhatnak . amelyeket a költők művei sugároznak. ami emberré nemesít. mint bármely egyedi formában. Felelős kiadó: Herpai Imre igazgató Nyomdai munkálatok: Hektográf Kft. része annak a műveltségnek.. azokat a tényeket próbálja rendszerbe foglalni. Hagyományos és új egymás iránti kölcsönös türelme az irányadó. 71. akár ismert formák szabálytörő alkalmazásában. működő költészet új meg új formákat teremt. A nyitott. 1997) -ban módosított-véglegesített változata ISBN 963 9325 364 Kiadja: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful