Anatómia A típusú tárgy. Kreditérték: 20 (6+6+8) Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása.

A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a "funkcionális" megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk. Az anatómiát az első 3 félévben oktatjuk a következő beosztás szerint: 1.félév: A mozgás szervei: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 2.félév: Zsigertan: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 6 kredit 3.félév: Idegrendszer, házimadarak anatómiája: 75 óra (30 óra előadás, 45 óra gyakorlat) 8 kredit Az összóraszám: 225 óra Minden témát előadás vezet be, amelynek során a verbális ismertetést a táblarajzok mellett dia- és írásvetítés, anatómiai preparátumok demonstrációja, bonctermi TV-közvetítés és grafikus anatómiai computerprogramok projekciója segíti. A 10-14 fős bonctermi gyakorlatokat oktató vezeti. A gyakorlatokra az ajánlott irodalom és az előadások anyagának segítségével kell felkészülniük a hallgatóknak. A gyakorlatokon osztályzattal történő számonkérés nincs, de elvárjuk a gyakorlatok anyagából a felkészülést. A tantárgy felelőse: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) A tantárgyat előadja: Dr. Hajós Ferenc (egyetemi tanár, tanszékvezető) a 2-3. szemeszterben Dr. Sótonyi Péter (egyetemi tanár) az 1. szemeszterben. Az ANATÓMIA c. tárgy tematikája I. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bevezető. Az anatómia története. Anatómiai nevek, síkok, irányok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Koponyacsontok Koponyacsontok. A koponya egészében Általános izülettan. A fej és törzs izületei Elülső végtag izületei Gyakorlat Testtájékok Testtájékok Törzs csontjai Elülső végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Hátulsó végtag csontjai Fej csontjai (agykoponya) Fej csontjai (arckoponya) BESZÁMOLÓ Izületek

10. Hátulsó végtag izületei

11. Általános izomtan. Elülső végtag törzssel közös izmai 12. Elülső végtag izmai 13. Hátulsó végtag izmai 14. Fej- és nyakizmokLégző- és hasizmok 15. Statika, dinamika II. évfolyam 1.félév Előadás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A neuron-tan, az idegműködés morfológiai alapja, az idegrendszer fejlődése Gerincvelő Gerincvelő Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Rhombencephalon Mesencephalon, Prosencephalon Prosencephalon Autonom idegrendszer Agyidegek magrendszere A központi idegrendszer pályái Gyakorlat

Törzssel közös izmok Elülső végtag izmai Hátulsó végtag izmai Fej-, légző-, hasizmok Pótgyakorlat

A nyirokérrendszer Gerincvelőidegek, Plexus brachialis Gerincvelőidegek, Plexus lumbosacralis Elülső és hátulsó végtag idegeinek boncolása Demonstráció Agyvelőidegek Agyvelőidegek Autonom idegrendszer A belsőelválasztású mirigyek A központi idegrendszer burkai, vérellátása A gerincvelő Az agyvelő Az agyvelő Szem, pata, tejmirigy Házimadarak anatómiája Pótgyakorlat

10. Látószerv: szemgolyó 11. Látószerv: retina, látópálya 12. Hallószerv 13. Szaglószerv. Liquor terek. 14. Agy, memória és tanulás morphológiai vonatkozások 15. Házimadarak anatómiája Ajánlott irodalom • • •

Dr. Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája Mezőgazdasági kiadó Budapest, 1980 K.M.Dyce, W. O. Sack: Anatomie der Haustiere Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1991 Nickel, Schummer, Seiferle: Lehrbuch der Anatomie der Haustiere Verlag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984

Gyakorlatvezetők: Dr. Sótonyi Péter, Dr Gerics Balázs, Dr. Fáncsi Tibor, Dr. Telki Márta, Dr. Szalay Ferenc, Dr. Balogh Emese, Dr. Petneházy Örs Vizsgakövetelmények: • • Az első félév végén kollokvium van, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgán 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor. A gyakorlati vizsgán boncolási feladat és koponyaelemzés van. A második félév végén elméleti vizsga van, mely során 2 tétel kidolgozására és előadására kerül sor.

chromatin. évfolyam 1. 6.félév 1. lapos-. 8. Hornok Sándor. A gyakorlati vizsgán pedig boncolási feladatot kapnak a hallgatók. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével. amely során 4 elméleti tétel kidolgozására és előadására kerül sor. félév) o Az állattan tárgy keretében oktatott zootaxonómia egy általános bevezető után felöleli az állati egysejtűek. Az állattan tantárgy teljesítése szükséges előfeltétele a Parazitológia és egyéb tantárgyak felvételéhez. Kreditérték: 4 A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük. míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. ökológia és viselkedéstan fontosabb témaköreinek részletezése. Sótonyi Péter egyetemi docens Szemeszter: 1. fonál. 7. kétéltűek. részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése. részben új ismeretek átadása céljából. A tojás szerkezete . tárgy tematikája I. A petesejt fejlődése és felépitése. 2. Ezt követi egy írásbeli szintfelmérés a rendszertani részből. szivacsok. 4. Állattan (1.• A harmadik félév végén szigorlat van. o Előadások: 30 óra o Kredit: 2 o Vizsga: írásbeli kollokvium o Oktatók: Farkas Róbert. a kromoszómával foglalkozunk.és gyűrűsférgek. Bevezetés. 1. 5. 3. A tantárgy előadója: Dr. Heti óraszám: 2 A BIOLÓGIA c. Mitozis. csalánozók. általános tudnivalók. puhatestűek.Genetikai kód. chromosomák Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Cytológia Sejtciklus. madarak és emlősök vonatkozásában. majd az evolúcióbiológia. Földvári Gábor Biológia A típusú tárgy. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra. ízeltlábúak és gerincesek törzseit. Meiozis Az ondósejt fejlődése és felépitése. ez utóbbit külön bontásban a halak. hüllők.

radioaktív számlálás hibája. Egyetemi Jegyzet. a membrán permeabilitása. A fény polarizációja. félévben • • • • • • • • • A fény hullámtermészete. a röntgenspektrum. 1990 Dr. Termékenyités. vemhesség 10. transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp. molekulatömeg meghatározás. Az akciós potenciál és terjedése. fékezési sugárzás. radiometria. A fény interferenciája. Röntgensugárzás keltése. a lézerek tulajdonságai. A membránpoteciál mérése. az elektromos áram veszélyes élettani hatásai. EEG. és II. vastag lencsék. A fény biológiai hatásai. a fotoelektron-sokszorozó. réteges áramlás. Optikai képalkotás. Gömbtükrök. Gerjeszthetőség. Az ontogenesis szabályozása Ajánlott irodalom: • • • Dr. válasz gyenge ingerlésre. Az optikai aktivitás és mérése. Turbulens áramlás. ozmózis. 1991 Csaba György: Orvosi Biológia Medicina. fényszórás. vizuális fotometria. A fény és anyag kölcsönhatása. a katódsugár-oszcilloszkóp. Budapest. membránon keresztüli transzport. a szív. lencsehibák. Lencserendszerek. optikai rács. nemi determináció Az emlős pete vándorlása. oestrus. lángfotometria. a mikroszkóp felépítése és képalkotása. szedimentáció. A csirapajzs differenciálódása. Fényforrások. A biofizika tematikája a 2. A Fermat-elv. Fick I. centrifugálás koncentráció grádiensen A geometria optika alapjai. a fény diszperziója. passzív diffúzió. színlátás. törvénye. 12. a Hagen-Poiseuille törvény. Optikai spektrometria. a mérési eredmények hibái. A placenta tipusai. visszaverődés és törés. teljes visszaverődés. nyugalmi potenciál. megtelepedése. mértékegység. fényelhajlás résen és köralakú nyíláson. Budapest. a Brewster törvény. a Bernoulli törvény. A nyugalmi potenciál megváltoztatása. fénytörés prizmán. az axon elektromos ellenállása és kapacitása. 1988 C. mint pumpa Diffúzió. Az emberi szem. fénykibocsátás és elnyelés. ultracentrifugálás. a Na-K pumpa. anyaghullámok. Budapest. vékony lencsék. az egyszerű nagyító. Barázdálódás A gastrulatio. A fotometria alapjai. 13. ORD és CD. 11. a fénymikroszkópok fajtái. a testforma és a magzatburkok kialakulása 14. optikai látáshibák. a fényintenzitás csökkenése anyagban. Viszkózus folyadékok. a törvény statikus és dinamikus következményei. transzmurális nyomás. kontinuitási egyenlet. Optikai eszközök. Hullámfront. a röntgensugárzás gyengülése anyagban. közegellenállás.: Citológia Egyetemi jegyzet. közvetített (facilitált) diffúzió Aktív transzport. koherencia. ERG. látásélesség. ECG. . a Donnan-potenciál. távol. fonalas áramlás. A fényelektromos hatás. Testfelszíni potenciálok. Áramlás a keringési rendszerben.és közelpont. karakterisztikus röntgensugarak. hibaterjedés. az elektromágneses spektrum. fizikai alapmennyiségek. Túry Ernő: az állatok sejtjei és szövetei I. Placentatio háziállatokban 15. elektromos és optikai mérések. mérés. vérnyomás-mérés. optikai kettőstörés. Biofizika A biofizika tematikája az első félévben • • • • • • • • • Fizikai mennyiségek. Fehér György: Fejlődéstan I.. az SI egységrendszer Folyadékok áramlása. Nemi ciklus. Plánparallel lemez. atomabszorpciós spektrometria. A keringési rendszer energetikája. áramlási ellenállás. Az élő anyag passzív elektromos tulajdonságai. II. A csiralemezek származékai A testlefűződés.9. a Huygens-Fresnel elv. Az optikai eszközök feloldóképessége.

Oxidok. Elektrolízis. p-mező fémei Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 1. a gamma kamera. Többszörös kötésű molekulák elektronszerkezete. légzés és kiválasztás. Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai. félév. A víz disszociációja. A kromatográfia módszerei. főtétele. Homogén és heterogén egyensúlyok. az egyen. A katalízis. Az LCAO-MO módszer. A tömeghatás törvénye. A kémiai kötés polaritása. Oldatok. Az ultrahang. Oxigén. Az atomok elektronszerkezete. NMR tomográfia. aktivációs analízis. 30 óra előadás követelmény: szigorlat. 45 óra előadás + 45 óra gyakorlat követelmény: kollokvium. 3 kredit A. A puffer-oldatok. A szilárd halmazállapot. 18 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: gyakorlati jegy. láncreakció. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A kolloid rendszerek és tulajdonságaik. galvánelemek. hővezetés. Foszfor. Tantárgyfelelős: Szőkefalvi Nagy Zoltán 1. Spontán folyamatok. főtétele. Az atmoszféra kémiája Alkáli fémek. Maghasadás. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. 6 kredit B. Halogénalkánok.• • • • • • A jelfeldolgozás alapfogalmai. Aminok.és Stevens törvények. rendűsége és mechanizmusa. nagyfrekvenciás diatermia. entrópia. A szabadentalpia. Rutherford kísérlet. a hang terjedése. A termodinamika I. félév. Az oktett elvtől eltérő szerkezetű molekulák. hidroxidok. intermolekuláris kölcsönhatások.és kisfrekvenciás elektromos hatások. CT. Hanghullámok. magsugárzások detektálása. Nitrogén. szerkezete. A hidrogénatom elektronpályái. A test hővesztesége: hősugárzás. A Weber-Fechner. radioaktív nyomjelzés. Az entalpia. magerők. Radioaktivitás. • • • • • Szervetlen kémia tematikája • • • Hidrogén. galvanikus bőrválasz. kötési energiája. az atommagok felépítése. A hibridizáció. A melegvérű állatok hőszabályozása. Radioaktív bomlástörvény. párologtatás. hangosság. . A pH mérése. Határfelületi jelenségek. A kémiai folyamatok iránya. pH-ja és pK-ja. Halogének. A molekulapálya-elmélet alapjai. Kvantumszámok. radiokarbon kormeghatározás. hangérzet. hőáramlás. A kémiai reakciók sebessége. üvegházhatás. Lokalizált és delokalizált kötések. A sók hidrolízise. Éterek. átmeneti fémek. Az atomi pályák (AO) hullámelméleti leírásának elemei. termográfia. Általános és szervetlen kémia Általános kémia tematikája: • • • A gázhalmazállapot. oxosavak Kén. félév. Doppler hatás. A termodinamika II. Termometria. Képalkotás radioaktív izotópokkal. A komplex vegyületek összetétele. Szén. Alkoholok. alkáli földfémek. A folyékony halmazállapot. hangerősség. 3 kredit 2. Konvencionális röntgen tomográfia. A periódusos rendszer. Szerves Kémia Szerves kémia tematikája • • Szerves anyagok kvalitatív és kvantitatív analízise Alifás vegyületek o Szénhidrogének. típusai és izomériája. A kinetikus elmélet alapjai. Pozitronemissziós tomográfia. Az elektronegativitás.

Fontosabb függvények. aromás halogén-. Valószínűségi változók és eloszlásuk (egyenletes. Weber törvénye. függvények. Deriválási szabályok. 12.és kétoldali próba). Közönséges differenciálegyenletek.és alternatív hipotézis. 11. 7. khí-négyzet próba. Szerves szénsavszármazékok. egy. A bizonytalanság modellezése valószínűségszámítással. Matematikai modellek. 9. 45 óra előadás + 30 óra gyakorlat követelmény: szigorlat. Varianciaanalízis. 8. t és F próba. Aromás vegyületek o Szénhidrogének. o Aromás aminok és aralkilaminok. Gliceridek. A határozott integrál és a primitív függvény. Aldehidek. Populáció és minta. Egyszerű modellek differenciálegyenletekkel (exponenciális és logisztikus növekedés). konvexitás. Esemény. Az exponenciális és a logaritmus függvény. Modellezés deriválással. Karbonsavak. 7 kredit LATIN Év: Semester: Óraszám: Kredit: Követelmény: 1 2 30 h/semester 1/semester gyakorlati jegy IDEGEN NYELV 3 6 60 h/semester aláírás FAKULTATÍV ANGOL SZAKNYELV 1 2 30 h/semester 2/semester gyakorlati jegy Biomatematika Tematika 1. nitro. 6. félév. A deriválás. karbonsavszármazékok. Egy. Halmazok. elemorganikus vegyületek. binomiális. Alapok (null. tenzidek. stb. 10. szteroidok. Modellezés integrálással. függetlenség. További modellek differenciálegyenletekkel. karotinoidok. Heterociklusos vegyületek Aminosavak. Az integrál. ketonok. Bayes tétele.és többértékű karbonsavak. 3. Függvénygrafikon. 5. Statisztika (leíró és induktív). Kéntartalmú szerves vegyületek. fehérjék Szénhidrátok Nukleinsavak Egyéb természetes anyagok (terpének. Függvényelemzés (minimum/maximum. Korreláció és regresszió. U. o o Tantárgyfelelős: Scheiber Pál egyetemi tanár 2. Lotka-Volterra kompetíció és zsákmány-ragadozó modell. A középértékek és a szóródás mérőszámai. valószínűség. . alkaloidok) Színezékek.• • • • • • • Sztereoizoméria. Modellezés függvényekkel. matematikai szerkezetek. Mértékek. peptidek. Vektorok és mátrixok. 4. Pontbecslés és intervallumbecslés.és szulfonsavszármazékok. skálák. Hipotézisvizsgálatok.). Feltételes valószínűség. Az adatok táblázatos és grafikus reprezentációja. Poisson és normál). hibatípusok. Oxovegyületek. 2.

Nélkülözhetetlen a diagnosztikai munkában és a megelőző tevékenységben egyaránt. Hámszövetek.). 30 óra gyakorlat) 5 kredit 3. és 3. Abonyi-Tóth Zs. Börzsönyi L. az alapszövetek szövettanából 2. Vérsejtek Vérsejtek Vérsejtképzés Vérsejtképzés. az Anatómia. a szervek szövettanából A tantárgy lehetővé teszi a szabad szemmel nem látható struktúrák morfológiájának alapos megismerését. Kótai István. félévben a következőképpen oszlik meg: 2. stb. speciális festések.. A Szövettan tantárgy tematikája a 2. sokkal precízebb módszereket és eszközöket használva a szervek finomabb részeinek a feltárásához (pl. alapállomány A kötőszövet típusai A kötőszövet típusai. év 1. vékony és félvékony technika. Szív A mikroszkóp Különleges mikroszkópok Mikrotechnika Mikrotechnika Fedőhám Mirigyhám Kötőszövet Kötőszövet Támasztószövet Izomszövet Idegszövet Vér Gyakorlat . félév 30 óra előadás 30 óra gyakorlat 4 kreditpont Értékelés: kollokvium Oktatók: Fodor J. hozzájárul a korszerű farmakológia ill.1. félév: Előadás Bevezetés a szövettanba.. A Szövettan egyike azon alapvető biológiai tudományoknak. Gliasejtek Perifériás idegrendszer. Miután sejtszinten tárgyalja a szervek funkcióját. osteogenesis Izomszövet Izomszövet.. különleges mikroszkópok. Idegsejtek Idegrostok. terápia megértéséhez is. fedőhám Mirigyhám Kötőszövet: sejtek. egyetemi adjunktus Részletes tematika: 2. 45 óra gyakorlat) 6 kredit Teljes óraszám mindösszesen: 135 óra A tantárgy előadója: Dr. Fábián I. Harnos A. Szövettan A típusú tárgy... Reiczigel J. amelyek az állatorvosi gyakorlat szinte minden területén szükségesek. mint pl. Kreditérték: 11 (5+6) A Szövettan tantárgy két fő részből áll: 1. félév: alapszövetek szerkezete (30 óra előadás. rostok. Porcszövet Csontszövet. félév: szervek szövettana (30 óra előadás.

II. előfeltétel a bemutatott metszetekről készített. A felhasznált tankönyvek: • • • • • Guzsal Ernő: Háziállatok szövettana. A gyakorlatokon a tanulmányozásra kerülő preparátumokat röviden ismertetik.: Szövettan I. Dr. Tejmirigy Házimadarak szervei Házimadarak szervei Gyakorlat Vérerek Az immunrendszer szervei Szájüregi képletek..pdf B. nyálmirigyek Nyelőcső. A gyakorlatok 10-12 fős csoportokban zajlanak. tejmirigy Házimadarak szervei Gyakorlatvezetők: Dr. Budapest. Szöveges video. majd TV-képernyőn bemutatják. hasnyálmirigy Légzőszervek Kiválasztószervek Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirigyek Központi idegrendszer Érzékszervek Kültakaró. 1992. 1992. előgyomrok Gyomor. A vizsgák a szemeszter végén vannak. Kálmán M. Ahhoz. 1979. hogy a hallgatók megkezdhessék vizsgájukat (félévüket elismerjék)..: HistoClick (CD Rom) Élettan: ld. Segédanyag: Csillag A. belek Máj. III. nyirokerek 3.. Jegyzetek: Túry Ernő: Az állatok sejtjei és szövetei. gyakorlatvezető felügyelete alatt. Jancsik Veronika Tanítási módszer: Az előadásokat gyakorlatok követik. Hajós F.Vérerek.. félév: Előadás Immunrendszer Immunrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Emésztőrendszer Légzőrendszer Kiválasztó rendszer Hím nemiszervek Női nemiszervek Belső elválasztású mirgyek Központi idegrendszer Érzékszervek Érzékszervek. Fáncsi Tibor. Kültakaró. Kótai István. Agrárgazdaságtan Részletes tematika: . Mezőgazdasági Kiadó. Ezután a hallgatók mikroszkópjukban megtekintik őket. okt_fuz_m. Dr. 1992. Kótai István: Szövettani gyakorlatok. Szalay F. megfelelő minőségű rajzok hiánytalan megléte. és a legjellemzőbb látótérről színes rajzokat készítenek.

2 Követelmény: aláírás. a gyakorlat számára szükséges. A gyakorlatok különösen kihangsúlyozzák az élő állatokon az anatómiai képleteket. Kreditérték: 3 A tantárgy oktatásában a klinikai képzés céljait szolgáló. 30 Kredit: 2.félév Előadás Gyakorlat . blokk aláírás Oktatók: Bíró Oszkár. Protekcionizmus Az EU közös agrárpolitikája CAP reform. közvetlenül a leíró anatómiára épülő tudás átadása a cél. vizsga Előfeltételek: Bevezetés az agrárgazdaságtanba c. 2 Félév: 2. A tárgyat 45 órában oktatjuk : (15 óra előadás. Sótonyi Péter egyetemi docens A TÁJANATÓMIA c. Agenda 2000 Hazánk és az EU agrárkapcsolatainak alakulása Év: 1. kínálat és egyensúlyi ár Az állatorvosok jelenlegi és jövőbeni szerepe a gazdasági haszonállatartásban 2. A tájanatómia a negyedik félévben kerül oktatásra. Külön gyakorlatok foglalkoznak a házimadarak és a laboratóriumi állatok tájanatómiájával. különös tekintettel a lóra (kérődzőkre. Bevezetés az agrárgazdaságtanba • • • • • • • • Az állatorvosi munka és az agrárgazdaságtan kapcsolata Az agrárgazdaság fejlődésének főbb szakaszai Agrárpolitika. Agrárgazdaságtan • • • • • • • • • • Agrárgazdaság helyzete Nemzetközi munkamegosztás Földjáradék és földbirtok politika Agrárpiaci rendtartás és az állat-egészségügyi stratégia a fejlett országokban Az állat-egészségügy szerepe az agrárgazdasági növekedésben és az agrárkülkereskedelemben Az állattenyésztés fejlettsége nemzetközi összehasonlításban. így az anatómia szigorlatot letett hallgatók megalapozott anatómiai ismereteik birtokában kezdhetik a tárgy tanulását. tárgy tematikája II. Ózsvári László Tájanatómia A típusú tárgy. 3 Óraszámok: 15. azok felkeresésének módját.és az állat-egészségügyi piac mozgástörvényei Kereslet. A tárgy előadások illetve gyakorlatok formájában kerül oktatásra.1. 30 óra gyakorlat) A tárgy előadója: Dr. sertésre). agrárstartégia Az állatorvosi hivatás fejlődése napjainkig Az állatorvos pénz és bankkapcsolatai. évfolyam 2. valamint a mellkasi és hasűri szervek vetületeit. Az előadások az egyes testtájékoknak megfelelően tárgyalják a gyakorlat számára fontos anatómiai képleteket. bankrendszer Az agrár.

1. Szem 14. Ajánlott irodalom: 1. Állattenyésztési genetika és általános állattenyésztés Az állattenyésztési genetika oktatási programja és követelményei a tanév 2. sertés) A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. A hiányzásokat az illető gyakorlat előadójával történt előzetes megbeszélés szerint lehet bepótolni. 3. (tavaszi) félévének1. Az index aláírása csak ezután történik. a gyakorlati foglalkozások kötelezőek. 9. kérődzők) A hasi szervek tájanatómiája(ló. Telki Márta. Tejmirigy 13. Balogh Emese. Medencei szervek topográfiája 12. Dr. A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli zárthelyi kollokvium lesz a félévben előadott és ajánlott ismeretekből. Pata 15. 1988 Gyakorlatvezetők: Dr. A következő félévre való beiratkozás föltétele a nyári állattenyésztési . JENA. 4.és hasűri szervek topográfiája A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén A mellüregi és hasűri szervek vetületei a test felszinén Pótgyakorlat Gyakorlati vizsga 11. ahol élő állaton kell a hallgatóknak kitapintani illetve bemutatni az anatómiai képleteket. tantárgyi szemeszterében. Fehér György: Háziállatok tájanatómiája. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. A szorgalmi időszakban az előadások hallgatása ajánlott. nyúl és patkány boncolása Madár boncolása Madár boncolása Mell. érzéstelenitési helyek Macska. 6. 8. Dr. Mezőgazdasági kiadó. 2. Dr. Petneházy Örs Vizsga: A kollokvium két részből áll: elméleti írásbeli és gyakorlati vizsgából. a II.és hasűri szervek topográfiája Mell. Rolf Berg: Angewandte und topographische Anatomie der Haustiere Veb Gustav Fischer Verlag. 10. Dr. nyúl és patkány boncolása Macska. 1989 2. 7. érzéstelenitési helyek A ló fejének és nyakának kitapintható képletei. Budapest. 5. Elülső végtag tájanatómiája Ujjak tájanatómiája Hátulsó végtag tájanatómiája A fej tájanatómiája A fej és a nyak tájanatómiája A mellkas tájanatómiája A gerincoszlop A has tájanatómiája A hasi szervek tájanatómiája(kutya. érzéstelenitési helyek A ló elülső és hátulsó végtagjának kitapintható képletei. évfolyam részére Az oktatási program a mellékelt táblázaton látható.

: Sertéstenyésztők kézikönyve.Veress István: A világ kutyái I-II. Szajkó László szerk.: Nyúltenyésztők kézikönyve. Kovács Ferenc szerk. Kiadó. Kiadó 1983. Veress László: Juhtenyésztők kézikönyve. Mg. Szinák János . Mg. Kiadó. Panem Kft. Horn Péter: Akvarisztika. 2000.): Lótenyésztők kézikönyve. írásbeli vizsga: az utolsó tanítási héten a két félév . A gyakorlatok pótlásának rendje: Egyénileg. Mg. Mg. 1996. ill. Horn Artúr szerk. Mg. Kiadó. 1979. Bodó Imre: Alkalmazott genetika. a gyakorlatvezetőnél való beszámolóval. Kiadó. emelet) augusztus 1-ig. Sárkány Pál . Várkonyi József . Horn Péter szerk. gyakorlati vizsga: különös tekintettel az állatfajták és a gyakorlatban használatos eszközök. Mg. Kiadó. 1984. évfolyam. 1976. Zöldág László (szerk. Guba Sándor . 1984. szőrmék. Az index az utolsó előadás végén íratik alá. Natura 1983. III. Vizsgakövetelmények: Szóbeli szigorlat.gyakorlat teljesítése és az erről készült beszámoló leadása az Állattenyésztési Osztályon (J-épület. .: Állattenyésztés 1-2. Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. 1983. David Alderton: Macskák.: Állattenyésztés I-II-III. Mg Kiadó. 1982. Holdas Sándor: Prémek. 1981. Szabó Ferenc: Bevezetés az állattenyésztési ismeretekbe. Kiadó. Mg.Vallus Pál: A vadászat kézikönyve. gyapjúféleségek felismerésére. Mg.Dohy János: Szarvasmarhatenyésztők kézikönyve. 1985. A tantárgy előadásainak tematikai ismertetése: 2000/2001-es tanév III.: Baromfitenyésztők kézikönyve. Mg. ismeretére. Bodó Imre . 1985. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: A gyakorlatokon való részvétel. Mg. Georgikon 1997. Kiadó. 1971. azok beszámolóval való pótlása és az írásbeli vizsga. 1995. Mezőgazda Kiadó 1998. Kiadó 1998. Holdas Sándor szerk. ill. Kiadó. Mezőgazda Kiadó. Kiadó.Ács Eteléné: A kecske tenyésztése. 1984. Horn Péter szerk. az életkor-meghatározásra és az egyedi azonosítás módjaira.): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. ÁOTE-jegyzet. Mg. 1994. mezőgazda Kiadó. Kiadó. Mg.: Szakosított tejtermelés. első (őszi) félév A tananyag elsajátításához szükséges ajánlott irodalom: Baltay Mihály: Magyarországi sertésfajták és -hibridek. Bodó Imre: Húsmarhatenyésztés.Hecker Walter (szerk.

beleértve a nyári tenyésztési gyakorlati beszámolóra kapott jegyet is.május 21. IV. más számítógéptípusok 2. IV. UNIX) 3. IV. . Jávorka Levente Zootechnika . adatkonvertálás. 1.-V. 21-22. évfolyam. 7-8. III. BEIRATKOZÁS 2. Szabára László Életkor-meghatározás 3. 2000/2001-es tanév. Dr. III. 23-24. Hullár István Mendeli genetika 4. II. törzskönyvezés 16. V. II. Jávorka Levente Heterózistenyésztés 15. Multimédiás eszközök és alkalmazások 8. február 5. II. 5-6. Jávorka Levente Párosítás 10. Dr. HÚSVÉTHÉTFŐ SZÜNET 12. WAN). 26-27. MS-Windows) . A PD hardver elemei. Jávorka Levente Rokontenyésztés 13. 12-13. III. Adatbiztonság. MADARAK ÉS FÁK NAPJA 14. Hullár István Örökletes terheltségek. Gáspárdy András Tenyészértékbecslés 7. III. Programnyelvek 6. Dr. előadó cím 1. Gáspárdy András Populációgenetika 6. Csáky István Immunogenetika 8. V. Szánmítógépes hálózatok (LAN. Dr. 12-13.1. tantárgyi szemeszter: 2001. Adatok és eredmények publikálása (általános irányelvek és szoftveres megvalósítás) Tematika (gyakorlatok): 1. MS-Windows. >> Részletes állattenyésztés Az Állattenyésztés tanterve II. adatbázisok 5. 2-3. IV. Dr. A PC használata (MS-DOS. amelynek eredményes teljesítése előfeltétele a szigorlatra bocsátásnak. vírusok 7. 19-20 Dr.Előadási tematika Gyakorlati tematika hét 2001. III.30. Dr.gyakorlatainak tárgyköréből. Norton Commander. IV. Dr. Operációs rendszerek (MS-DOS. Jávorka Levente Szelekció 9. 2. 26-27. A szigorlati jegy mindezek megfelelő súlyozású figyelembevételével képződik. 9-10. (tavaszi) félév. NAGYHÉT SZÜNET 11. Dr. Adattípusok. 14-15. 5-6. Dr. internet 4. V. 19-20. VIZSGAIDŐSZAK Informatika Tematika (előadások): 1. ivarhoz kötött öröklődés 5. 16-17.

Börzsönyi L. B. a bakteriológia és a mikológia (4. Makrai L.. Gaál T. szóbeli Oktatók Gaál T.) A védekezõ mechanizmusok (dr. Reiczigel J A. e-mail (PINE) A UNIX alapjai. Soós P. Előadások: 45 előadás/félév Gyakorlat: 15-30-15 gyakorlat/félév Kredit: 2+2+7 Vizsga: gyakorlati jegy (3. anaemiák. félév) oktatását foglalja magába. 5. félév). dr. Gaál.. Balogh N... A gyakorlatok a szerológai vizsgálatok. Fábián I... 5. A kórélettan tárgya. TELNET. a kórtani szempontból fontos baktériumok és vírusok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Vajdovich P. és 4. fehérvérsejtek eltérései (dr. 4. év 2.. Egészség. félév 15 óra előadás 30 óra gyakorlat 2 kreditpont Értékelés: gyakorlati jegy Oktatók: Fodor J. és megismerkednek a fertőző betegségek elleni védekezés megértéséhez szükséges immunológiai összefüggésekkel. 3. A homeostasis kórélettana. és Tuboly T. Elõadások 60 óra/félév Gyakorlatok 30 óra/félév Kreditpont 5 Vizsga Kollokvium. FTP 2. szigorlat (5. Szövegszerkesztés (MS-Word) Számítási feladatok táblázatkezelővel (MS-Excel) Internet-használat (Netscape).) A fõbb szerves táplálóanyagok anyagcseréjének kórélettana (dr. Év: II. és Szendrői Andrea (gyakorlatok) A. Gaál T. a mikrobiológiai technikák. félév). A tantárgy elõadásainak tematikai ismertetése. Bakonyi T.) Részletes kórélettan. Félév 5.. 1. félév Általános kórélettan (20 óra) Szept.. félév). betegség fogalma (dr. Abonyi-Tóth Zs. az immunológia (3. kapcsolata más diszciplinákkal.. -október Október Október Általános tájékoztató.. 4. és 5. félév) Oktatók: Fodor L. Mikrobiológia Előadások és gyakorlatok: A mikrobiológia három nagy tudományterület. (előadások). és III.) . Kórélettan Tanév 3. Rusvai M.. Harnos A.. A szervfunkciók zavarai (40 óra) November Az O2 szállítás zavarai. Gaál T. Vajdovich P. Az általános bakteriológiai és virológiai ismeretek mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai és virológiai ismereteket.2. Félév: 3. valamint a virológia (5.

) Az idegmûködés kórélettana (dr. azok értékelése.) A vesemûködés zavarai. Gaál T. liquor cerebrospinalis vizsgálata. A gyulladásos folyamatokat jelzô vérbeli változások Anyagforgalmi vizsgálatok Anaemiák vizsgálata. A bél. EKG görbék tanulmányozása A hypoxiák vizsgálata A sokkhatás vizsgálata A rendellenes respiratio vizsgálata A bendôfermentáció vizsgálata. A kóros szívmûködés vizsgálata.) 2. A félévközi szereplés a vizsgaosztályzatot befolyásolja. 5.) Az izommûködés zavarai (dr. akkor aszerint is pótolhat.és a pancreas exokrin mûködésének vizsgálata. 12.November November November November December December December December December Véreringési zavarok kórélettana (dr. a gyakorlati jegyzet tartalmazza ezt. 9. zárthelyi dolgozatok. Gaál T. 4. Útmutató a gyakorlatok végzéséhez.. A gyakorlatok teljesítésének kritériuma a kérdések elfogadható megválaszolása és a gyakorlati feladatok elvégzése. 8. Gaál T. Gaál T. 13.. A gyakorlatok tematikája heti bontásban.) Az endokrin szervek funkciózavarai (dr. 14. félév 1. csak a gyakorlatokon rendszeresen szereplõ kérdések alapján értékelünk. 2. 11. Gaál T. Gaál T. 3. Vajdovich P. 6. dr. 7. A vizelet összetételének változása Testûri folyadékok. 7.) A májmûködés zavarai (dr. A gyakorlatok pótlásának rendje A pótlások általában a szemeszter utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon történnek. azokra való felkészüléshez Nincs külön útmutató.) Respirációs zavarok (dr. Az a hallgató. A félév végi aláírás megszerzésének feltételei A gyakorlatok eredményes teljesítése . Az ismeretek ellenõrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon. aki gyakorlatvezetõjével a pótlás más módját elõre megbeszéli. 6. Gaál T. ill. Gaál T. a gyakorlatok teljesítésének kritériumai A gyakorlatvezetõ a gyakorlatok alatt szóbeli vagy írásbeli kérdésekkel ellenõrzi a hallgatók felkészültségét. Vesemûködés vizsgálata. A kórélettan keretében nincsenek külön ilyenek. 5.) Az emésztõkészülék funkciózavarai (dr. Gaál T. 3. A májmûködés vizsgálata. 5. esetleges pótlása..) Osteopathiák (dr. A homeostasis egyes tényezôinek vizsgálata A haemostasis zavarai. Félévközi beszámolók. 4. 10. a veseelégtelenség (dr.

Takács Norbert . hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. szemeszter Óraszám 60 óra 30 óra 15 óra 15 óra Kredit érték 5 2 2 8 Gyakorlatok 30 óra (5. évfolyam. mint vérkeringési zavarok. Mándoki Míra. félév végén elméleti és gyakorlati (boncolási és kórszövettani ismeretek) részből álló szigorlat A tantárgy oktatói: Vetési Ferenc. A tantárgy oktatásának feladata. Szemeszter) 45 óra (8. sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet. regresszív és progresszív elváltozások. fejlődési rendellenességek. élettan és biokémia Számonkérés: az 5. biofizika. A kórszövettani gyakorlatok egyrészt a szövettani metszetek elbírálásában való tapasztalatszerzést. Biksi Imre. szemeszter 6. Időpontja: III. A hallgatók fokozatosan megszerzik azt a képességet. anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez. hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak.8. amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. A kórboncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja. utóbbin két kérdést kell megválaszolni. Gál János. szövettan. szemeszter) 45 óra (6. fel tudják ismerni az egyes szervi elváltozásokat és véleményt tudjanak alkotni az elhullás okáról. 5. vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése. félév végén általános kórtanból és a boncolási technika ismereteiből kollokvium. A részletes kórbonctan elsősorban az egyes meghatározott kóroktanú betegségek során jellemzően kialakuló kórbonctani elváltozásokat tárgyalja. Dobos Kovács Mihály. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával. A. másrészt az elméleti anyag jobb megértését és elsajátítását szolgálják. A válaszadások során a tárgy magoláson alapuló elsajátítása helyett a szintetizálásra képes válaszokat részesítjük elõnyben. Albert Mihály. valamint a 8. az állat betegségeiről. hogy megkülönböztessék a normálist a kórostól. és IV. Erdélyi Ildikó. Baska Ferenc. daganatok. szemeszter 8. elõbbin három. szemeszter Óraszám: 120/165 (négy félév alatt) Kredit érték: összesen 17 Bontásban: Előadások 5. szemeszter 7. szemeszter) 45 óra (7. anatómia és fejlődéstan. szemeszter) Szükséges előtanulmányok: kémia. A vizsgakövetelmények rövid bemutatása A kórélettan kollokvium elméleti és gyakorlati részbõl áll.-8. Állatorvosi kórbonctan A kórbonctan (anatomia pathologica. gyulladás.

részleges agonista). a legfontosabb gyógyszercsoportok gyakorlati alkalmazása. Állatorvosi gyógyszertan Állatorvosi gyógyszertan I. Trankvillánsok.A. Farmakokinetikai modellek. A gyógyszer alkalmazásának módja. a perifériás idegek. a gyógyszereknek az élő szervezetben való mozgásával. Analeptikumok. gyógyszerkölcsönhatás. haszon és kockázat hangsúlyozott bemutatása a helyes gyógyszerválasztás és -alkalmazás alapjainak elsajátítását segíti. félév Általános gyógyszertan • • • • • • • • • • Általános ismeretek. A gyakorlatok tárgya a gyógyszerrendelés szabályainak és a különböző gyógyszerformák tulajdonságainak ismertetése. Szelektivitás. terápiás index. Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszer-hatás. Az általános rész a tantárgy helyével. agonista. követelményrendszer. az anyagforgalomra ható gyógyszerek. várakozási idő. Ezt követően a vegetatív és a központi idegrendszer. A gyógyszer fogalma. A központi idegrendszerre ható szerek. Általános gyógyszertan. fogalmi meghatározásokkal (gyógyszer. Felszívódás. a törzskönyvezés. A gyógyszerek transzportja. Részletes gyógyszertan • • • • • • • A vegetatív idegrendszer gyógyszertana. Paraszimpatikus izgatók és bénítók. az immunrendszerre ható és tumorellenes szerek ismertetését követően a tantárgy ezen része fertőző ágensek (baktériumok. a gyulladás gyógyszertana. amely alapját képezi ezen gyógyszerek klinikai alkalmazásának. Általános fogalmak. A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései. A gyakorlatok témakörei: a gyógyszerfejlesztés. Ganglionizgatók és bénítók. A központi idegrendszer bénítói. paraziták) ellen használható gyógyszerekről ad átfogó leírást. A hatásmechanizmus. Az emésztőrendszer. egyes organotróp szerek hatásvizsgálata. Reziduum. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. A tantárgy tematikája ELMÉLET I. gombák. A farmakoterápia alapelvei. a keringés és a légzés befolyásolására alkalmas gyógyszerek ismertetésére kerül sor. A gyógyszerek eloszlása a szervezetben. a főés mellékhatások. Szimpatikus végkészülék izgatói. a gyógyszeralkalmazási módok. antagonista. Állatorvosi gyógyszertan II. receptor. A gyógyszertan tárgya és helye az állatorvoslásban. a vizeletkiválasztó és reprodukciós szervek működését befolyásoló. kiürülésével foglalkozik. A gyógyszer sorsa a szervezetben (farmakokinetika). vírusok. Transzmitterek. A gyógyszerek kiürülése. specificitás. kapcsolódásával az egyéb diszciplinákhoz. a gyógyszerhatás kialakulásával és az azt befolyásoló tényezőkkel. A gyógyszerek metabolizmusa. Szimpatikus bénítók. átalakulásával. . Receptorelmélet.

A motoros idegvégek bénítói. Gyógyszerészeti latin I. tok. Gyógyszerkönyvek. Helyi érzéstelenítők. premix) Szilárd gyógyszerformák II (tabletta. falat. Külső élősködők ellen ható szerek Hozamfokozók. Kinolinszármazékok és kinolonkarbonsavak.és vírusellenes szerek. Az állategészségügyi gyógyszerek forrásai. Gyógyszerrendelés. Inhalációs narkotikumok. a gyógyszerek nevezéktana. Az aritmia gyógyszertana I. A reprodukciós szervek működését befolyásoló szerek Az anyagforgalomra ható szerek A gyulladás gyógyszertana A gyulladás gyógyszertana (kortikoszteroidok). Fertőtlenítőszerek Béta-laktám-antibiotikumok Aminoglikozidok Tetraciklinek Makrolidok. (por. Szulfonamidok. Vérfolyadék. granulátum. Az emésztőszervek működését befolyásoló gyógyszerek A vizeletkiválasztó szervek működését befolyásoló szerek. Bevezetés a kemoterápiába. félév • • • • • • • • • • Ismerkedés a tanszékkel. a gyógyszerek tárolása. ACE-gátlók. egyéb) . Kardiotonikumok. Általános érzéstelenítők. a gyógyszerek forgalmazása Gyógyszertárak. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Szedato-hipnotikumok Fájdalomcsillapítók. Gyógyszerészeti latin II. galandférgesség gyógyszerei. Az immunrendszerre ható szerek. Egyéb antibiotikumok. A légzőszervekre ható gyógyszerek. tea. A protozoás betegségek gyógyszerei A fonálférgesség gyógyszerei Mételyellenes szerek.és elektrolitpótlás. A daganatellenes szerek. Antikonvulzív szerek és centrális izomrelaxánsok. Hormonok. Linkózamidok. Gomba. A keringés gyógyszertana. a recept A gyógyszerrendelés alapformulái Szilárd gyógyszerformák I. követelmények.• • • • • • • • • • • • • • • • • • II. Klinikofarmakológiai ismeretek GYAKORLAT I. Diaminopirimidinek. Intravénás narkotikumok Neuroleptanalgesia.

GYÓGYSZERTANI SZIGORLAT VIZSGAKÉRDÉSEI 2001. xylazin fájdalom. állatkísérleti fázis Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén II. a farmakokinetikai paraméterek meghatározása Parenterális készítmények lokális szövetkárosító hatásának modellvizsgálata Fertotlenítés és sterilizálás az állatorvosi gyakorlatban Antibakteriális szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Kokcidiumellenes szerek alkalmazásának gyakorlati kérdései Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései I. félév • • • • • • • • • • • • • • • • • Gyógyszeralkalmazási módok Gyógyszerbeadás laboratóriumi állatoknak Gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos pozológiai számítások A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (detomidin. Helyes gyakorlatok irányelvei II. aerosolok Gyógyszerkészítési alapismeretek Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése. Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati kérdései II. Az elméleti vizsga kérdései "A" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • Centrális analeptikumok. kutatása II. Cu A vashiányos anaemia gyógyszerei Antihisztaminok Glükokortikoidok Halogénezett fertotlenítok és aldehidek . Állatgyógyászati készítmények törzskönyvezése eljárása. légzoközpontra ható szerek Tranquilláns-nyugtatók Altató-nyugtatók Nem szteroid gyulladáscsökkentok (láz. B.. I. Mg. B és C szintu kérdésekbol állnak. Állatgyógyászati készítmények kifejlesztése.és fájdalomcsillapítók) Inhalációs narkotikumok Injektábilis narkotikumok Helyi érzéstelenítés gyógyszerei Paraszimpatikus végkészülék izgatói és bénítói Szimpatikus izgatók és bénítók Szívgyengeség és gyógyszerei Hashajtók és hasmenés-csillapítók Anyagforgalomra ható szerek: Ca. kutatása I. Lokálanasztetikumok felületi érzésteleníto hatásának összehasonlítása Farmakokinetikai vizsgálatok brojlercsirkén I.• • • • • • Lágy (pl. A gyógyszertani szigorlat elméleti és gyakorlati vizsgából áll.tiobarbiturát kombinációk vizsgálata) Az atropin és a pilokarpin lokális hatásának vizsgálata. A vizsgatételek A. nyomelemek: Se. A vizsgakérdéseket fontossági sorrend szerint súlyoztuk és A.xylazin és guajakol-glicerinéter .és görcscsillapító hatásának összehasonlító vizsgálata) A központi idegrendszerre ható gyógyszerek vizsgálata (neuroleptanalgézia: ketamin . C betuvel jelöltük. kenocs) gyógyszerformák Folyékony gyógyszerformák..

biológiai barrierek A gyógyszerek sorsa a szervezetben: gyógyszermetabolizmus. kiürülés Gyógyszerhatást befolyásoló tényezok A gyógyszer-receptor kölcsönhatás kvantitatív összefüggései. morfin típusú szintetikus fájdalomcsillapítók Motoros idegvégek bénítói Hánytatás és gyógyszerei. A gyógyszerek hatásmódja: receptor elmélet. -immunitás. E-. hányáscsillapítók Prosztaglandinok Vizelethajtók Felületaktív fertotleníto szerek Az immunrendszerre ható szerek Antidiabetikumok (inzulin és egyéb vegyületek) A-. -megszokás Simaizom-görcsoldók ACE-gátlók Méhre ható szerek Ösztrogének és progesztogének . K-vitamin Polipeptid antibiotikumok Linkomicin. Medetomidin és Ketamin Morfin és származékai. virginiamicin Protozoás betegségek Karbamátok.• • • • • • • • • • • • Szulfonamidok és diaminopyrimidinek Penicillinek Cefalosporinok Aminoglikozid antibiotikumok Tetraciklinek Makrolid antibiotikumok Kinolin származékok Kokcidiózis gyógyszerei Mételykór és galandférgesség gyógyszerei Fonálférgesség gyógyszerei: heterociklusos vegyületek. nem receptoriális gyógyszerhatás A gyógyszerek sorsa a szervezetben: felszívódás. tiamulin. Agonisták. makrolidok Ektoparazita ellenes szerek "B" szintu kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A gyógyszer fogalma. biológiai hasznosulás) Xylazin. antagonisták Gyógyszertoxicitás. piretrinek. benzimidazolok Fonálférgesség gyógyszerei: imidazotiazolok. Detomidin. eloszlás. tetrahidropirimidinek. amitráz A coli-hasmenés gyógyszerei A sertésdizentéria gyógyszerei A mikoplazmózis gyógyszerei A mastitis gyógyszerei Hozamnövelok "C" szintu kérdések • • • • • Gyógyszerkumuláció. gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók és összeférhetetlenség Gyógyszerkinetikai modellek Maradványanyagok. várakozási ido A farmakoterápia alapelvei (farmakoterápiai paraméterek közötti összefüggés. D-.

Gyakorlati vizsga kérdései II/1. KMnO4).és cinkvegyületek terápiai felhasználása Hisztamin és egyéb gyulladáskelto anyagok GnRH és hipofízis készítmények. prosztaglandinok Pajzsmirigy hormonok és anabolikus szteroidok B-vitaminok és C-vitamin Oxidáló fertotlenítok (H2O2. nyelet (electuarium) Kenet (linimentum) Kenocs (unguentum) Oldat (solutio) Szemcsepp (oculogutta).• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Vérzéscsillapítók és véralvadás-gátlók Köhögéscsillapítók. FoNo Gyógyszerkönyv Hivatalos készítmények rendelése Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és rendelésük Gyógyszeres premixek.) Helyi gyulladáscsillapítók Kemoterápiai szerek csoportosítása Antibiotikumok kombinációs lehetoségei Klóramfenikol-csoport Perorálisan adható béta-laktámok Gombaellenes készítmények A vírusos betegségek kemoterápiája Carcinoma terápiája Nitrofuránok és nitroimidazolok Könnyen túladagolható gyógyszerek II. szemkenőcs (oculentum) Por (pulvis) Gyógyszerek tárolása Granulátum Sebhintőpor (sparsorium) Tabletta Falat (bolus). infusio Suspensio. emulsio Kivonatok (extractumok) Aeroszol és egyéb légnemű gyógyszerformák . NaHCO3. gyógyszeres takarmányok és rendelésük Fertőtlenítőszerek és rendelésük Kábítószerek rendelése Galenusi készítmények Végbélkúp (suppositorium) Gyógyszertok (capsula). labdacs (pilula) Tea (species) Injectio. bórsav stb. Rendeléstani és egyéb gyakorlati kérdések • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Recipe fogalma és szerkezete Gyógyszerrendelési formulák FoNoVet. nyálkaoldók Étvágyjavítók. színezékek és fenolok Savak és lúgok (NaOH.emésztofermentumok és antacidok A májvédelem gyógyszerei Elektrolit terápiás vérfolyadék pótlás Vizeletfertotlenítok (antibakteriális és egyéb szerek) Ezüst.

illetve ellés indukálására és szinkronizálására használható gyógyszerek Eritromicin és Oleandomicin használata az állatgyógyászatban II/3. Klórtetraciklin) használata az állatgyógyászatban Doxiciklin használata az állatgyógyászatban Polimixinek használata az állatgyógyászatban Tilozin és Linkomicin használata az állatgyógyászatban Méhkezelésre használható gyógyszerek Sertésdizentéria gyógyszerei Rühösség kezelésére alkalmas gyógyszerek Bagócslárva betegség kezelésére. ló. ahol a dózist célszerűségi okokból ettől eltérő egységben adtuk meg.és fájdalomcsillapításra igénybeveheto gyógyszerek Karbaminsavas kolinkloridot tartalmazó készítmények használata A gyomor-bél rendszer tevékenységét befolyásoló szerek használata Szívgyengeség kezelésének gyógyszerei Centrális analeptikumok használata. allergia. Az állatgyógyászatban gyakrabban használt gyógyszerek egyszeri közepes adagjai (dosis medicinalis) milligrammokban A mértékegység nélküli arab számok milligramm/testtömegkg-ban kifejezett mennyiséget jelentenek. Állatgyógyászati törzskönyvezett készítmények • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nyugtatásra.) kezelésére alkalmas gyógyszerek Potenciált szulfonamidok használata az állatgyógyászatban Togygyulladás megelozésére és gyógykezelésére használható gyógyszerek Penicillin-Streptomycin kombináció használata az állatgyógyászatban Hagyományos tetraciklinek (Oxitetraciklin.5 ml/10 ttkg) iv. anaphylaxia stb. láz. kutak fertőtlenítése Személyek és állatok fertőtlenítése Tőgyfertőtlenítés Nagyüzemi gyógyszeralkalmazási módok Kemoterápiai szerek alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai A gyógyszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok Farmakokinetikai vizsgálatok Antiparazitikumok alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai II/2. vagy a vegyületcsoportok nevével tüntetjük fel. átlagos adagja: 5-10 10-20 %-os oldatban (0. légyirtásra alkalmas gyógyszerek Mételykór gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Galandférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kérődzők gyomor. ill. szarvasmarha 5 (1-2 ml/100 ttkg) . A gyógyszereket hivatalos néven. nemzetközi szabadnéven. 1. Mértékegység jelek csak ott vannak feltüntetve. koffein-tartalmú készítmények használata Szopósmalacok vashiányos anémiájának megelőzésére alkalmas gyógyszerek Uterotonikus és uterorelaxans hatású gyógyszerek Hyperergiás reakciók (heveny gyulladás.és bélférgességének gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Tüdőférgesség gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis megelőzésére alkalmas gyógyszerek Kokcidiózis gyógykezelésére alkalmas gyógyszerek Ivarzás.• • • • • • • • • • Újabb szilárd gyógyszerformák Sterilizálás és fertőtlenítés módszerei az állatorvosi gyakorlatban Istállók. Coffeinum natrium salicylicum sc.

szarvasmarha 0. . . Xilazin im. . szarvasmarha 20-30 (80) mg/ttkg 5. Benzodiazepinek. Propionilpromazin im.macska 1-3 4..kutya 1-2 3-5 (po. Pethidinium chloratum im. iv.0 3.2. . Detomidin iv.2 . Diazepam po.5 im.8 .05-0. iv.ló.kisállat 2-4 8. . kutya 0..) 9.ló 2-3 (0. Procainium chloratum 2-5 %-os oldat vezetéses anesztéziára 0. Drotaverinium chloratum sc.1-0.) (1 ml/10 ttkg+Hibernal inj.szarvasmarha 0.5-1 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1-2 %-os oldat vezetéses anesztéziára 4-5 %-os oldat felületi anesztéziára . Medetomidin iv.0 %-os oldat infiltrációs anesztéziára 1 2. . iv. ip..) .kutya 1-2 .ló 1-5 (1 ml/50 ttkg) .macska 50-150 mg/kg 6. .. .sertés. átlagos adag 1-1. iv.5 7.. injekciós aneszteziára 25-40 nyugtatásra 10-20 11. im.kutya 10-80 mg/kg .25-1. im.ló 0. im. Pentobarbital iv.5-1 iv.. Lidocainium chloratum 0.macska 2. Noraminophenazonum natrium mesylicum im.3-0.05-0. .nagyállat 20 (1 ml/25 ttkg) .kisállat 20-50 (1 ml/20 ttkg) 10.2 .2 im..4-0..nagyállat 0.

kisállat 5-15 NE/animal 19.1 (1 ml/10 ttkg) mérgezésben 0.sertés 0. átlagos adag 0. átlagos adag 0.04 (max. macska (0..4-0. 3 mg) (1-1. Jodophorok külsőleg 4 %-os oldatban togyfertőtlenítésre 33 %-os oldatban tőgybimbók fürösztéses fertotlenítésére 2 %-os oldatban tárgyak.) (antidotumként) szemcsepp pupillatágí-tásra 0. Karbaminsavas kolinklorid sc. 1 tabl.szopósmalac 100 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 1 ml/ttkg .25-1.04 17.5-1 %-os oldat 16. Vasdextránok im.25-0. . he-lyiségek fertotlenítésére 24.5-1 (0.5-1 ml/100 ttkg) . Chloropyraminium chloratum iv. Szulfátos hashajtók po.05-0.8) 20. átlagos adag 1000 18. szarvasmarha 0.4-0.25-0. . eszközök. . iv. 60-100 21.kutya.5 (0.0 (sc.5 ml/10 ttkg.nagyállat 10-40 NE/animal .. Calcium gluconate iv. átlagos adag 0./10 ttkg ) 23. Oxitocin im.5 % karbakol 3 % 15.ló. Pupillaszukíto szemcseppek pilokarpin 1-2 % fizosztigmin 0.. im. 0. po.borjú 15 Fe3+ vashiány-betegség megelozésére 2 ml/15 ttkg 22. po.8 mg/kg 14. Apomorphinium chloratum sc.13.1 ml/10 ttkg) -méhösszehúzóként 0. Glutáraldehid külsőleg .. 0.06-0.004 0.5 ml/25 ttkg hánytatásra) . Izoxsuprinlaktát im.08 iv. Atropinium sulfuricum sc.

3-5 napig im. 3 napig po.5-1 naponta 1x. átlagos adag 10-25 naponta 2-4x.baromfi 10 po. 10-20 naponta 2x.. . 3-5 napig 34.. 3-4 napig im. iv. Potenciált szulfonamidok po. Szulfonamidok po. 2-4 napig 29. iv. átlagos adag 30 naponta 1x. 3-4 na-pig (0. 5-20 naponta 1x. Doxiciklin po. 3-5 napig 250 mg/l ivóvíz (baromfi) 36. 5-10 35. 3-5 . átlagos adag 10 000 NE/ttkg naponta 1x. átlagos adag 100 az 1.. 3-5 napig 28. műanyag tárgyak fertőtlenítésére 25. nap 2x. Eritromicin im. gumi. 3-5 napig 32. átlagos adag 15-30 naponta 2x. Gentamicinium sulfuricum im.. átlagos adag 5-10 naponta 1-2x. Mehylthioninium chloratum iv. Ampicillin po. átlagos adag 10-30 naponta 2x. 3-4 napig 31. átlagos adag 0. Hagyományos tetraciklinek im. átlagos adag 2-4 az 1. átlagos adag 1-5 1 %-os oldatban 26. majd 1x 2-4 napig 33. napon naponta 2x 27. 3-4 napig 30. sc. im. Neomycinium sulfuricum po. Penicillin im. Tilozin im.. átlagos adag 1-3 naponta 1x.2 %-os oldatban fém.5-4 ml/10 ttkg) po. Polimixin im. átlagos adag 10-15 naponta 3x. napon naponta 2x 50 a 2-5. iv.

.átlagos adag 2-10 naponta 1x. 2-4 napig (0.kg Maduramicin po. .brojler 60 mg/tak.kutya. Dietilkarbamazincitrát im.brojler 70 mg/tak.baromfi 500 mg/l víz im. Ionofor antibiotikumok Monenzin po.sertés 400 3 egyenlo részre osztva 3 napon át .ló 200 . 2 napig 45.brojler 75 mg/tak. macska 5 44. Tiamulin po. im.kutya. macska 10-20 naponta 3x. . átlagos adag 2. Praziquantel po. 2-4 napig .szarvasmarha 12 (10 %) 43.kg Lazalocid po. Flumequin po.sertés 2-10 38. Enrofloxacin po.macska 30/havonta 42.5 ml/10 ttkg) ..juh 10 (5 %) .kg Narazin po.5 ml/10 ttkg) po. macska 100-200 naponta 1x. . Piperazinadipát po. .brojler 5 mg/tak. átlagos adag 150-250 .brojler + pulyka 100 mg/tak. .kg 41. Triklabendazol po. .kg 60 mg/l víz . .5-5 40. átlagos adag 12 (50-100 mg/l víz) 39. juh 20 24 órás kihagyással 3x (0. . .kutya. . Lufenuron po.sertés 100-200 mg/tak.szarvasmarha.kg Szalinomicin po.kutya 10/havonta .baromfi 500 mg/l ivóvíz 37. .

.ló 200 mg/ttkg . 27.baromfi 40-120 mg/tak. Vizsgarecipék 1. 15. kutyának Lázcsillapító kutyának Köhögéscsillapító kutyának Nyálkaoldó készítmény hörghurutos borjúnak Habos felfúvódás elleni készítmény Légzés fokozására alkalmas inj. . Mebendazol po.U. szarvasmarhának Barbitursav származékok kutyának nyugtatásra Nyugtató-fájdalomcsillapító gyógyszer kutyának Klorálhidrát lónak iv. kutyának Nyugtató.ló 5-10 . 7. izomelernyeszto készítmény szarvasmarhának Disszociatív anesztetikum macskának Szolocukor iv. 2. inj.sertés 100 mg/ttkg sc. Tetramizol po. 6. 5.sertés 300 mg/ttkg II/4. készítmény sertésnek Pupillatágító szemcsepp Atropin inj. Albendazol po. szarvasmarha 10 .V. 28.5-10 48.U.V. lónak Szintetikus kábító fájdalomcsillapító készítmény kutyának Narkózis létrehozására alkalmas. készítmények lónak Fájdalom. 21. 23. Pupillaszűkítő szemcsepp Hánytatásra alkalmas A. 26. 18. 20.és lázcsillapító A. szarvasmarhának foszforsav-észter származékok okozta mérgezéskor Apomorfin inj. 24.U. 11.juh. 17.szarvasmarha 200 mg/ttkg .juh 5-7. 16. 13. 9. 4. 3.kg 47.V. 19. . .szarvasmarha 7. átlagos adag 10-15 . fájdalomcsillapító. . adásra szarvasmarhának Hashajtó sertésnek Olajos hashajtó kutyának Hashajtó lónak Heveny szívgyengeség kezelésére alkalmas gyógyszer kutyának Vérfolyadék pótlására alkalmas szer borjúnak Mutéti terület elokészítésére alkalmas készítmény Köldökfertotleníto oldat 10. magisztrálisan rendelhető gyógyszer-kombináció lónak.sertés 20 .baromfi 50 49. 25.kutya 25-50 .46. Nyugtató hatású készítmény lónak Simaizomgörcsoldó A.5 . 12. 8. 22. Ivermectin po. 14.

készítmény Ivarzás szinkronizálására alkalmas A.V. 55.V. 44.V.V. 57. Acidum aceticum dilutum Acidum boricum Solutio acriflavinii chlorati Aether depuratus Aetheroleum terebinthinae rectificatum Argentum nitricum Balsamum peruvianum .V. 60. 2.V. 41. 63. 52. készítmény Kristályos penicillin sertésnek Penicillin-Sztreptomicin kombinációt tartalmazó A. készítmény juhnak Szájon át adható A-vitamin tartalmú A. 40. 74. 7.U. 31.V. készítmény bárányoknak Allergia gyógykezelésére alkalmas készítmény tehén részére Metilénkék inj. 51. 71.V. 46.U. 47. 50. 59.V. 69. készítmény Antibiotikum tartalmú szemcsepp Perorálisan alkalmazható tetraciklint tartalmazó készítmény baromfinak Long acting injekciós tetraciklin készítmény szarvasmarhának Mastitis kezelésére intracysternalisan alkalmazható A. 38. 61.V. sebhintopor Magzatburok eltávolítására A.U. 33. sertésnek Szájecsetelésre alkalmas gyógyszerek Szulfonamid tartalmú tabletta kutyának Potenciált szulfonamid tartalmú A. 54.29.U.V.U. 64. Anyagismeret (az elméleti szigorlaton organoleptikus vizsgálattal felismerendo anyagok jegyzéke) 1. 72.U. 68. 73. 67. 65. 3. 37. 66.V. 32. készítmény borjúnak Szarvasmarhák húgyúti megbetegedésének kezelésére injekciós készítmény Szopósmalacok E.V. 43. 30. 45.U. készítmény Sertésdizentéria kezelésére alkalmas készítmény 600-as falka részére Baromfi mycoplasmosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Baromfi coccidiosis kezelésére gyógyszerkészítmény 10000 csibe részére Halak hasvízkórjának kezelésére alkalmas készítmény Antibiotikum tartalmú fülcsepp kutyának III. 36. 4. 48. készítmény juhnak Antibiotikum tartalmú A. készítmény nagyállatnak Neomycint is tartalmazó A. készítmény méhinvolúció elosegítésére szarvasmarhának Sertésnek ellés megindítására A. készítmény tehénnek Parenterálisan alkalmazható togygyulladás elleni készítmény Szeptikus méhgyulladás kezelésére alkalmas A. készítmény juhfürösztésre Szájon át adható mételykór elleni készítmény juhnak Mételykór gyógykezelésére alkalmas készítmény szarvasmarhának Galandférgesség elleni A.V. készítmény borjúnak Méhek nosemakórja elleni A. 62. 42. 56. 5. készítmény kutyának Orsóférges kutya kezelésére alkalmas gyógyszer Orsóférgesség elleni A. 70. coli okozta enteritisének kezelésére alkalmas A. készítmény tehénnek Togygyulladás kezelésére alkalmas retard hatású A.V.V.U.U. 34. 6. 53.V.U. Muszerek sterilen tartására alkalmas készítmény Muszerek fertotlenítésére alkalmas készítmény Írjon fel tehénnek uterorelaxánst Parenterálisan adható vaskészítmény malacnak K-vitamin kutya részére Carbo activatus lónak belsoleg Parenterálisan adható kalcium tartalmú A. 49.U.U.V. 39.U.U.U. 75. készítmény Gyomor-bélférgesség kezelésére alkalmas készítmény juhnak Tüdoférgesség gyógykezelésére alkalmas készítmény juhnak Injekciós A.U.U.U. 35.U.U. készítmény szarvasmarhának Szelén tartalmú A. tabletta tehénnek Tarlósömör kezelésére alkalmas gyógyszer Ektoparaziták elleni A. készítmény sertésnek Baromfi orsóférgesség gyógykezelésére alkalmas A. 58.V.V.

Carbo activatus Cera lanae Chamomillae anthodium Chloralhydratum Cuprum sulfuricum Ferrum oxalicum oxydulatum Formaldehydum solutum Tetracyclinium hydrochloricum Iodum Kalium permanganicum Solutio methylrosanilinii chlorati Solutio methylthioninii chlorati Secale cornutum Semen ricini Solutio iodi alcoholica Tiliae flos Számonkérés: 1.8. 23. 18. 21. 19. 11. 16. 20. 17. 14. 13. 9. 12. félév szigorlat . félév gyakorlati jegy 2. 22. 15. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful