P. 1
Hill Ferenc - Fallosz monológok

Hill Ferenc - Fallosz monológok

|Views: 743|Likes:
Published by Kele Imre

More info:

Published by: Kele Imre on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

„...arra akkor jöttem rá, hogy ez egy speciális dolog, aminek valami rejtett funkciója is van, amikor egy betegség miatt (mit tudom én, nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz, és útközben megkérdezte, hogy szokott-e felállni. Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. Mondtam, hogy igen, mert tényleg szokott, csak addig azt hittem, ez semmivel sem érdekesebb, mint hogy viszket a combom. Azóta akár hányszor abban az utcában járok, ahol ezt megkérdezte, mindig eszembe jut, hogy itt ébredtem rá arra, hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak, ha a fasz feláll." „Fizikailag is elég megterhelı, hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka, mint a fagyott kutya lába, kalapáccsal se lehessen eltörni, és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. Szóval az történt, hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek, akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba, és mire igazán olajozottan mentek volna a dolgok, addigra vége is lett az egésznek. Olajozottság alatt azt értem, hogy játékos és kommunikatív a szex, nem kell odatenni a kezét, nem állunk le megbeszélni a dologokat, minden megy a maga útján, és ez az út mindkettınknek jó, mert mindkettınket ugyanoda visz."

FALLOSZ MONOLÓGOK

KONKRÉT könyvek

B E V E Z E T É S

Copyrigh © Peer Krisztián, 2002 Hungárián edition © Dee-sign Publisher Ltd., 2002 Konkrét könyvek, Budapest Felelıs kiadó: Nóvák Erik Nyomta: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelıs vezetı: Mádi Lajos vezérigazgató ISBN: 963 202 877 5

İszintén szólva soha nem érdeklıdtem különösebben férfitársaim farka iránt, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne tettem volna úton-útfélen a szexualitást tematizáló, általános érvényőnek gondolt kijelentéseket. De hát egy igazi szakember egy esetbıl (a sajátjából) általánosít, mert kettı már megzavarná. A magam praxisát véltem „normális"-nak, gond nélkül használtam a többes szám elsı személyt, azt gondoltam, tudom, amit tudok, és ez a tudás valamiképpen közös, egyfajta másodlagos nemi jelleg. Ujat csak a nıktıl várhatok. Egyszóval nemigen reflektáltam a magam nemiségére, ha mégis, az azt jelentette, valami baj van. Az ajtó zárszerkezetének mőködésén is csak akkor kezdünk el agyalni, ha valamiért elromlott, egyébként egyszerően lenyomjuk a kilincset. Mikor tehát e kötet kapcsán elbeszélgettem a kollégákkal szexuális karrierjük fényes és kevésbé fényes szakaszairól, meglepve tapasztaltam, hogy tudásunk minden, csak nem közös, merthogy a tudás: tapasztalat (és viszont). A két tojás ég és fold.
3

és tudod te. és nem férfi szerepek beszélnének önmagukról. Konkrét kérdésekre az esetek többségében általános és semmitmondó válaszokat kaptam. hol húzódik a határ a fiú és a férfi között. az ottani anonimitás (pontosabban a valóságban létezıtıl kljesen elkülönült. hogy értelmezésekbe bocsátkozzam. hogy nem találok majd senkit. hogy a fiúk sokat és szívesen beszélnek egymás közt a szexrıl. Márpedig azt szerettem volna. felnısz. Ugyanez érvényes az interjúalanyok (és a szerkesztı) megszólalásaira is. eldicsekedtem ezzel a felfedezéssel Ádám barátomnak. . vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. aki hajlandó lesz nekem szólót énekelni. mint két testi-lelki jóbarát. Eszembe jut. gyerek) felelısségét. mégis e kérkedı kórusban nincs senki sem. a mai fiatalok sokkal tovább fiatalok. egymáson átcsapó hullámokban? Na ez például egy olyan kérdés. akinek nem feladata. Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Fia a nemiségrıl beszélünk. hogy az okok okaira következtessen. holott hamarosan harminc leszek (és mint tudjuk. hm. De hogy viszszakanyarodjam az eredeti problémához: attól tartottam. késıbb veszik magukra a felnıttkor (értsd: család. Legalábbis már attól könnyen zavarbajövünk. hm. és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. és kiderül. megszőnik témának lenni. ám amennyire tudtam. késztetéseit és képességeit tekintve. mint a dagály. Nem mintha tudnám. satöbbi. de az idı múlásával a dolog valahogy elveszti kezdeti érdekességét. tojás. A MINTA Többféle félelmem volt. Véleményem szerint így is hiteles állapotrajzhoz jutottam. hagyom monologizálni a beszélgetıtársamat.válaszolta. Például attól féltem. a könyv gerincét nem a velük való beszélgetések alkotják. hogy a legérdekesebb . hogy a szakirodalom szerint e típus késı öregkoráig megırzi potenciáját. harminc fölött botorság bízni bárkiben). hogy bár férfitársaságban gyakorta esik szó a szexrıl.. csak a gyereknyelv negédes. miért is tenné. ám annak elemeibıl felépített személyiség) nyújtotta védelem sokakat képessé tesz arra. férfinak tekintek minden ivarérett hímet. hozzáfőzve. bár hatvanas parasztbácsikat. Mindeközben szorgosan tanulmányoztam a világháló témába vágó fórumait. két vadidegen sokszor jobban hasonlít egymásban szexuális fantáziáit. mely e beszélgetésekbıl kirajzolódik. az elsıfizetésnél. hogy koponyaformám alapján a neandervölgyi alap4 típushoz tartozom. de hát ezzel nem mondok semmi újat. A MÓDSZER Hamar felfigyeltem arra. ha e kötetben férfiak. a férfiak már kibeszélték magukat. hogy ebben a közegben a legártatlanabb mondatok és szavak is kétértelmővé válnak: bevezetés. hogy ık sem tudtak semmit. Azzal is tisztában vagyok. hamarabb lesznek önállóak. miközben ezt a szívemnek is kedves munkát végeztem. engem is nemegyszer megkísértett. anélkül hogy a többi hang támogatná. A fiúk beszélnek. aki beszélni akarna velem a farkáról. meg vannak ık magukban egész kiválóan. mint apáik voltak. megmaradtam a szenvtelen szemlélı szerepében. meddig élt egy neandervölgyi ember?" De mégis.mondják a nagyok. Am a trágárságot a szándék teszi azzá. a szexuális viselkedésminták meglehetısen jól tipizálhatóak. hogy olyan problémáikat osszák meg a nyilvánossággal. melyeket egyébként életük végéig magukba temettek volna. ha néven kell neveznünk a. és nem akarunk trágárak lenni. amellyel nem kívánok foglalkozni. az elsı gyereknél? Van egyáltalán ilyen határ? Vagy a férfikor úgy köszönt be.mert legszemélyesebb . vallomás helyett ideológiát. pornószínészt és katolikus papot is megpróbáltam szóra bírni (sikerrel). Ráadásul kérdéseimmel óhatatlanul 5 . Szociológiai értelemben nem reprezentatív az a kép. a jó olvasó egészen biztosan félremagyaráz majd ezt-azt. minek oda harmadik? Tudtam persze saját praxisomból. legtöbb interjúalanyom húsz és negyven év közötti budapesti férfi volt. nyelv.történeteket akkor mesélik el nekem. szükségképpen nyelvi tabukat is áthág. nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem. hm. „Aha . hogy egyszer felsı tagozatban. és megállapítottam. magamra sem gondoltam még úgy soha. satöbbi. mint felnıttre. Egy könyv. hol a határ? Az elsı magömlésnél.A NYELV Nincsenek szavaink. amely tabu-témához nyúl. hajléktalanokat.. „Majd megtudod" . ha egyszerően nem kérdezek semmit. miután áttanulmányoztam a Búvár Zsebkönyvek Emberek címő kötetét.

hogy átlagos? Felmerülhet azonban a kérdés. a szexualitás zavarait tárgyalja. amiért úgymond nem eléggé érdekes a történetük. hogy e témákról általában kötetlen asztali beszélgetéseknél kevesebb szó esik. ahogy egy beszélgetıtársam megfogalmazta: „Amit elmondtam. Le kellett győrnöm a közhelyekkel szemben táplált ellenérzéseimet is. a klasszikus értelemben vett látencia (vagyis az a jelenség. s késıbb 7 . hogy szabályosan bocsánatot kértek tılem. úgy tőnik egyetlen interjúalanyomra sem gyakorolt különösebben mély benyomást. hogy ismerıs. úgyis megmutatja. amit elhallgatsz. Miért csodálkoznék azon. és máig érvényesnek gondolt. ı kinevet.is terelem valamerre az interjúalanyokat. E B B İ L KIS LESZ A K O P A S Z Egyik legelsı. hogy a gyerekkori szexualitás két alapvetı eleme az apa farkának megpillantása. de még amit hazudsz. Ugyanakkor a kötet legtöbb fejezete mégiscsak a tipikusnak tekinthetı problémákat. egyébként köthettek bármilyen egyezséget. dominanciaharc is). hogy az alapvetı szexuális késztetések. a szexualitás mőködési mechanizmusára vonatkozó megállapításomat óvodai tapasztalataimból szőrtem le: ha meg akarja mutatni. nem egyszer elıfordult. hanem az „átlagemberre vagyok kíváncsi". azon egyszerő okból kifolyólag. az is rólad árulkodik. de az igazságnak csak a kilencven százalékát mondtam el. talán a szexuális ingerekben egyre gazdagabb környezet hatására. mint hogy bízom ebben. kódok és tabuk gyermekkorban épülnek be a személyiségbe (mint ahogy a fiúk közti vetélkedés. miután elsınek megmutattad. gondoltam akkor magamban. és elszalad. Emellett amolyan kávéházi pszichológusként azt gondoltam." Sebaj. és az ısjelenet: a szülık szeretkezése. az utóbbi pedig legtöbbünk életébıl kimaradt. Mindazonáltal egyértelmően az derült ki e beszélgetésekbıl is. az igaz. ha nem az extremitásokra vadászom. A magam részérıl nem tehetek mást. Ehhez képest az elıbbi. Mint ahogy. akik valamilyen formában meg akarnak felelni a kérdezınek. vajon ıszinték voltak-e hozzám a megkérdezettek. hogy a kisgyermekkor és a pubertás közti idıben a szexualitás háttérbe húzódik) is csak az eseteknek mintegy felében figyelhetı meg.

Egy ideges. Bele se mersz minket a naplódba írni. Nyolcéves vagy? Akkor megverünk. geciségeket is mondunk. és ezzel úgy magát. Utánad megyünk az iskolától. akitıl félünk.már csak arra van az egyénnek módja. amit a többség elfojtandónak ítél. Ez csak a délelıtti dalunk. Nıni. nıni. rohadt alakot akarunk. K E M É N Y ISTVÁN A KOBOLDKÓRUS D É L E L İ T T I DALA Nıni. . Gecik vagyunk. nıni. Ez csak a délelıtti dalunk. mert megverünk. mert megverünk. hogy egy tévesen értelmezett társadalmi szerzıdés okán elfojtsa magában azt. mint esetleges partnerét boldogtalanságra kárhoztassa. Mi vagyunk a többi gyerek.

és tényleg nem csináltam Uyet többet. rohadt alakot akarunk. merthogy az egész tulajdonképpen még undorított. ne. Megígértem. Kapsz húsz évet. Ez csak a délelıtti dalunk. és valahogy szégyelltem is magam. azalatt nem hallasz rólunk De ha akkor is egyedül jössz. ha többet nem csmálok ilyet. aki fiu volt. aki biztosan megverne. Nıni.Megnézünk. próbáltam elaludni. legalább a tampont hadd vegyem ki. amikor tízévesen a nagyll . Egyszobás lakásban laktunk. különben mi növünk. legalábbis eszembe se jutott várni a kistestvért. közben haza is jött az anyám. akitıl félünk Tizenkettı múltál. ha megtudná. nıni. Orvososdú csak egyszer játszottam egy ovistársam-mal. nem árul el az apámnak. megszégyenítés. és megvárunk a kölykeinkkel. hogy mi történik. menstruálok. rajtakapás. Zolikám. amikor engem meg az öcsémet megcsinálták. amikor szarni akarsz a vécén Nıni nıni vagy mindig elıttünk szarsz tízévesen Egy ideges. megölünk. persze nem ment. akkor megverünk. hogy a baszás célja nem a gyerekcsinálás." Aztán az ágynyikorgás. az anyám hangjára emlékszem: „Ne. meg a kúrás hangjai Mar tudtam. kivéve egyetlen alkalmat. Elıre futunk. Addig azt gondoltam. mert azt mondta. meg némi cinkosság is. De ekkor világossá vált. de csak egyetlen konkrét emlékem van a szüleim szeretkezésérıl. hogy a szüleim kétszer feküdtek le életükben.

de már a faluban úgy kellett végigmenni. és tulajdonképpen meg voltam elégedve az eredménnyel. De közös onanizációra nem került sor. a fogaim is késıbb nıttek. akinek elképesztıen görbe fasza volt. és szaunázni is mindenki meztelenül szaunázik. de ı úgy képzelte. és azt magyarázta. a görbét nem lehetett rendesen mérni. mint lopva. ez volt a kedvenc mutatványa. hogy ez majd baszás közben kiegyenesedik. Ilyen dolgokban mindig le voltam maradva a koromhoz képest. az a haverom. De ez se frusztrált. és a nagyobb fiúkkal lementünk a Tiszapartra a fütyinkkel foglalkozni. fıleg csajoknak. hogy semmi másod nem mozog. Az enyémet meg fetisizálta. amit egyébként nagyon szeretek. mindenki ezt csinálja ott. ahol rendszeresen szaunázom. hogy úgy kell mozgatni a csípıdet baszás közben. teljesítı képességő a faszom. hogy a seggem alá hajtom a tunikát a Rudasban. milyen lesz majd az enyém. teljesen átlagos mérető. Az tény. Mondjuk elég hamar fel tudta állítani. csak rátőrjük az inget. legalábbis utáltam foci után zuhanyozni. ez persze nem az én ötletem volt. mint én. benyomja a vonalzót. A nagyobbikkal közösen kínoztuk a kisebbiket. úgyhogy el is terjedt ez akkoriban a városban. se az apám fasza nem volt rám különösebb hatással. hogy az valamiért sokkal jobban megmaradt bennem. mert azt gondolom. Ezen szétröhögtük magunkat. egész hetedikig szé-gyellıs voltam és gyáva. Ezért aztán a nemi érés tapasztalatait inkább fiúkkal osztottam meg. a fütyim csak a kínzás egyik eszköze volt. De ez inkább a punciról szólt meg a kínzásról. Nem érzi magát senki kínosan. hogy közönség elıtt csináljam. hogy nagyon kicsi. rendes derékszögő kanyar volt benne. de két lányunokatestvéremmel játszottunk valami hasonlót. ezért is nem csináltam többször. tízszer annyit csüggött a faszán. egymással szemben állunk. és közben azt magyarázta. Azt azért szégyelltem. ki tudja gyorsabban felállítani. Nagyon gyáva gyerek voltam. ha megnövök és megnı. ha buzi lennék. Gyerekkoromban mindig meztelenül mászkáltak otthon a szüleim. De se az anyám teste. ık se mondtak mást. legalábbis másokhoz képest. és akkor már inkább direktben. hogy azt kéne megbasznom. mint lányokkal. úgyhogy mutogatnom sincs nagyon mit. az sem jelentene semmit. de fıleg vastagabb. hogy ezt ilyen görbén bárkibe be tudja dugni. amikor meg már nekem is ment. kisgyerek voltam. plusz életem elsı pornófilmjét is akkor láttam. nem tudtam. Eleve nagyon férfiasnak láttam azt a csávót. és röhögtek rajtam. Hármasban méregettük. hanem egy csávó. Inkább az apám barátjáé. Akkoriban kezdtem el egyébként a klasszikus technikával maszturbálni. úgyhogy ebbıl se lehet biztosat 13 . ott körzuhany van. és akkor a nagyobbik lány mindenáron az én fütyimet akarta hozzádörzsölni. Nyilván nem szívesen mondják. A férfiak segge talán jobban undorít. A fiúöltözıben méregettük. mert kizárt volt. A felállítási versenyt sem én forszíroztam. és nem a kíváncsiságról. az ember csalva méri a faszát. de ez nem önmutogatás. hogy ösztönösen odanézek. hogy nekem nem megy. Ha emlékeznék is az akkori mérési eredményekre. hogy én még nem szırösödöm. a másik 12 barátoménál meg valamivel hosszabb volt. de nem is hoz zavarba. s a hideg dézsából kimászva az ember töke eleve kicsi. kinek nagyobb a fasza. Lefogtuk. Természetesen lányokat is kérdezgettem. az óvodában nem barátkoztam csak az óvónénivel. De viccen kívül. hogy ı meg sokkal korábban elkezdett szırösödni. Egyébként nem tölt el örömmel más faszok látványa. ameddig lehet. be is mutatta. pontosabban kérkednem sincs mivel. elıfordul. Igaz. Általában másnaposan megyek oda.szüleimnél nyaraltam. eszembe sem jutott. Ekkor mértem meg utoljára. csak felállítani. akirıl elıbb beszéltem. formájú. mert neki olyan borzalmasan vastag volt az apáméhoz vagy persze az enyémhez képest. a nagyobbak kiverték. úgyhogy ha akartam se lett volna kinek mutogatnom a fütyimet. Egyszerően nem vagyok szégyellıs. Igazából én a sajátommal is keveset foglalkoztam. hogy valami óriási. Én még nem tudtam elmenni akkor. A klasszikus értelemben vett orvososdi kimaradt az életembıl. de azért volt az egészben valami buzis. hogy kinn van a faszunk. Mielıtt megkérdeznéd: kábé átlagos mérető. Hozzászoktam. és ezt el is mondta mindenkinek. és ezért is szégyelltem magam. mondom.

hogy akkor te is fogd meg a fütyimet. hogy felálljon. és féltem. és ennyi. ott abszolút a férfi-felsıbbrendőség dívott. Ketten vizsgáltunk meg egy lányt a haverommal. Nyilván volt sok ember. sıt. hogy van fütyim. Elsı vagy második általánosban bejött egy nagydarab roma csaj az osztályba. Ebbıl volt is egy kis konflikt. semmi olyan. hogy a lányoknak puncijuk van. lesz is. talán ha egymás kezét megfogtuk. aki nyolc évvel idısebb nálam. amikor az olyan jó. és hogy az milyen jó. Ez olyan újság volt. . meg hogy kinek nagyobb a fasza. hogy az Elefánt nevő csaj. nekem meg van. milyen ciki. hogy nekem nem nagyobb. de vele végképp nem volt szex. az azt mondja. ha áll. néha bejött a fiú vécébe és megmutatta a pináját. nyilván kíváncsiak voltunk. ı csak ott volt a sátorban. és megkötöztek. hahaha. nyolc-kilenc éves lehettem akkor. Én meg sokkal jobb helyzetben voltam. hogy mit csinálok. és megkérdezte. De azért ezt kezeld diszkréten! Apámmal sokat fürödtem együtt. de még nem tudtam. mi az.O nem. és amikor elkezdtem faszt verni. és nem az iskolában. Ezeknek a fürdéseknek nem volt szexuális töltete. de ı fürdıruhában szállt be a kádba. De akkor nem csajra állt fel. buborékokat rajzoltak a szereplık szájához. aki nem is a mi csoportunkba járt. mint a haverom. aminek elvileg lennie kellene. is. az álló fasz is csak vádként fogalmazódott meg a méreckedésnél: az nem is nagy. mint nekem. aztán addig erıltettem. de találkozott már nagyobbal is. szintén boncolt? . hogy ááááhhhhh. Volt szerelmem is. se irigység. konkrétan a húgát. Közben azért megvolt az elsı megujjazás tizenegy évesen. ı meg nem mondhatta. amiben csak gruppenszex-jelenetek voltak. mert én mondhattam. viszont egy szobában laktam a bátyámmal. evidens. mint a felnıtteknek. Meg egy gyereknek ter15 . kicsit képregényesítve. Persze szerettem volna az anyámmal is együtt fürödni. ebben az újságban kurva sok felálló fasz szerepelt. hozzám tartozik.És mit csinált közben a báty. Maga az erekció hamar bejött a képbe. Ja nem. Az összes korai emlékem a fürdéshez kapcsolódik. Az elsı fasszal kapcsolatos hárdabb vízióm akkor volt. nem volt bennünk se különösebb kíváncsiság. én fiú vagyok. Na. de aki sok fiúval volt már. A szüleimet soha nem láttam baszni. pedig még csókolóztunk. akkor lekapta rólam a takarót. hogy ki szırösödik: húúú. hogy fel kell húzni a bırt. de nem nagyon foglalkoztam vele. Gondolom. Persze néztük általánosban. Ez olyan tíztıl-tizennégyig ment. olyan lesz a fütyim. Általában inkább a táborokban. nyaralásokon ment a szex-projekt. a fiúknak fütyijük. ı még nem!. nem foglalkoztatott tovább a dolog elméleti része. nem értettem. egyértelmő volt. hogy már nem is nı meg. Igazából nekem semmi ilyen típusú problémám nem volt. hogy mőködik. valószínőleg azt sem tudtam. hogy neki nincs. Mi viszont soha nem mutattuk meg neki cserébe a fütyinket. Ezt még kevésbé értettem. meg hmmmmm. A húgommal fürödtünk. Lányok ekkor még nincsenek a képben. de kö14 zös faszverésig nem jutottunk. akinek nagyobb fasza volt. indiánosdit játszottunk. nekem is volt már korábban merevedésem. amikor az egyik gardróbszekrényben találtam egy olasz pornóújságot. Innentıl napi szintő program volt elképzelni a csajt. de nem vészes. míg fürödhettem vele. vagy legalábbis csak nagyon szórványosan. . csak akkor még nem tudtam. Elıször harmadik általánosban volt barátnım. A lánynak abszolút bejött a dolog. hogy ı mért nem akar. mármint hogy van olyan. ebbe még egyáltalán nem gondoltam így bele. hogy azt társaságban nem való teljesen ösztönösen jött -. mit kell kezdeni vele. hanem magára a megkötözésre. Miközben én ujjaztam a húgát. van egy korábbi emlékem is. gondoltam.Amióta az eszemet tudom. erre nekem felállt. felfogtam. Hárman sátraztunk a kertben. Ovis koromból arra emlékszem. Elég megrázó élmény volt. és remélem. azt nagyon szerettem. aztán öt év szünet. csak félig feláll. mégiscsak a húga. ha öreg leszek. nyilván ı mutatta meg. hogy látott sok kisebbet. azokba írták. Még oviba jártam. amíg az eszemet tudom.tudni.

Ez általában örömünnep volt. akik az ajtós akciónál nem láttak hátulról semmit. kizárólag a cici-méreteken múlt. Ahogy elkezdtem ismerkedni a farkammal. A házibulik legjobb pillanatai azok voltak. amikor a másik bent van. hanem a kádban. Ok sikítottak. Ami mégis volt. és hogy mért nem szők.a lányok úgy csinálnak. mi üvöltöttünk. a természetes. Idısebb volt. meg a cici-fogdosás. amikor a szomszéd nagyfiú elmesélte. ott a test végképp háttérbe húzódott. hogy a felnıtteknek mekkora faszuk van.körülmetél16 ték. az nem szerelmek mentén szervezıdött. cici-fogás. ebben lehet. hogy a másiknak másmilyen pisilıje van. azért érdemes volt berúgni az öltözı ajtaját. nem így kéne állnia. hogy volt egy kis erıszak is. Viszont tizennégy éves koromig a baszás csak úgy jött elı témaként a barátaimmal. és akkor .mint egy bevillantott vakufényben . hogy nekem nem szők-c. hogy a fasz föláll egy lányra. természetes módon felállt a farka. Egész furcsa volt. és azt játszottuk. hogy a közeli intézetis csávók megbasztak valakit. hogy a nadrágon keresztül megütögetted a punciját. Nem akarta annyira a Bori. hogy alaposan megvizsgáltuk. Az a természetes. Utólag azt gondolom. azt gondoltam.ef-fekt. De az a pár másodperces kép nagyon szép volt. hogy ki menynyire népszerő. Ott ment az is. és meg is lehetett fogdosni. hogy a szüleim. Az volt a fura. ha valaki tizenkét évesen baszik valakivel. hogy én nem vagyok egészséges gyerek. ezért nem volt sok összehasonlítási alapom. annak meg kell történnie. A családban egyáltalán nem meztelenkedtünk. Fıleg ahogy növekedtünk. Már tudtuk. Ezek általában a legkisebb.egyáltalán nem. és ha az ember odabújt valakihez. akik elvileg boldog házasságban élı emberek. Valahogy természetessé vált. általában pont nálunk. hogy megmutattuk fütyinket. ık meg a puncijukat. de a punci valahogy kevésbé érdekelt minket. hogy pontos legyek -. a konkrét testiség teljesen tabuvá vált. akkor évekig arra gondoltam. legszerencsétlenebb csávók voltak. Persze ekkortájt kezdtem el intenzívebben foglalkozni a faszommal. Már óvodában beszélgettünk a baszásról. Osztálykirándulásokon is ment a csók. ott a képeken a seggtıl a fülig mindenhova bedugták. Közben lehetett taperolni. üvegezés. Ötödikes korunktól minden hétvégén tartottunk házibulit. Az csak errıl szólt: csók. mintha nem volna idejük maguk elé kapni a törülközıt. Kábé innentıl kezdve nem fürödtem együtt a húgommal. hogy mi mindenre lehet használni. és ezt úgy tudatosítottuk. De mielıtt megkérdeznéd: nem volt semmiféle retorzió. De emlékszem. De szerintem ez sem olyan játék volt. hogy pont ıt vittük hátra. felnéztem rá. Igazából akkor van vége a közös fürdéseknek. öten fiúk. Állandóan azt néztem. elsı általánosban volt olyan is. egyszerően megnıttünk. természetesen mindig felfedeztem valami anomáliát. Tornaórákon persze külön öltözıink voltak. Biztos. a mi ajtónkat nem rúgták be a csajok. az a menı. de abban biztos voltam. Voltak olyan fiúk is. amikor vaksötétben lassúztunk. hogy lehúzzuk a szoknyáját. tudtuk. akik elbújtak a lányok zuhanyzójában. hogy szexuális természető. a lányokat meg a fütyi legalábbis látszólag . ahol természetes. Ez nem egy külvárosi iskola volt. hogy ember legyen". egyszerre mutatták és védték magukat. ha megoperálnak. inkább valami természetes kíváncsiság mőködött bennünk. nem analizáltam mások faszát. és akkor öten néztük meg. Plusz az iskolai folyosón ujjaz-gattuk a csajokat. Az. Nekünk viszont nem volt alkalmunk mutogatni. minek nézegetnek olyan újságot. ekkor merült föl elıször. amikor láttam. hogy alvási idıben kirohantunk a kiscsajokkal. sikongatás. hogy ıt most operálták meg . Még azt is el tudom képzelni. ami abból állt. ahol nyolcan kúrják egymást ke-resztbe-kasul. nem ilyennek kéne lennie. hogy készül a gyerek. azokat aztán jól megverték a lányok. de nem az ágyban. Alltunk húszan fiúk a lányöltözı ajtajában. mert engem nem metélnek körül. hogy a kibukásomban szerepe lehetett annak. hogy a Bori nevő csajt vittük hátra. elrohansz. hogy a lányok is szerettek kitárulkozni. mikor már nem fértek el együtt a kádban. hogy nem megyünk be a fürdıszobába. amire ma azt mondanánk. hogy okozott valamilyen frusztrációt. hogy valami nincs rendben. Ahol szerelemrıl volt szó. de ennek semmi köze az újsághoz. aztán valaki berúgta. egy kicsit azért akarhatta ı is. De azért az sem véletlen.mészetesen nem akkora a fütyije mint egy olasz pornócsıdör-nek. 17 . Úgyhogy velem nem volt ez a Nádas Péter-i „az embernek meg kell fognia az apja faszát ahhoz.

hogyan kell. Egészen korán. és fejcsóválva kimentem. Bele is pisiltünk. És következı napon már jöttem is. Teljesen behergelıdtünk. lehet hogy egy fiú érintésétıl is elkezd a farkad merevedni. tornaórán. amik belülrıl irányítanak. Pontosabban a szırtelen vájatot. Abszolút komolyan gondolom ma is. aztán már az osztálytársaim is. hogy mindketten szerettük inni a fürdıvizet. Csak fiúk voltunk. micsoda. Aztán ötödikes koromban elmentünk nyaralni családi ismerısökkel. mintha lány lett volna. egy harmadikos meg egy elsıs. vagy sem. és kirohantam a vécébe. vagy jobban eltartottad magadtól. hogy nem én irányítom a farkamat. hogy akar-e valamit attól az embertıl. éreztem valami bizsergést has tájékon. az egész este nagyon pörgıs volt. míg el nem fáradtam annyira. ötös. Na- 19 . hogy próbáljuk ki. hogy buzi vagyok. Felmásztak a mellettem lévı rudakra. Bár mért pont a nyomasztó élményeket nevezzük meghatározónak? Na mindegy. De csak annyit tudtam.vagyis hatodik-hetedikben. mármint a merevedés. Durva élmény volt. jöjjek le nyugodtan. majdnem egy évig azt hittem. Osztályozás volt rúdmászásból. akivel vagyok. hogy majd hajon egy csávó. akkor még bıven nem tudtam. ı dönti el. hogy hol helyezkedik el a hüvely vagy a csikló. Persze miután én belepisiltem. attól a kevéstıl is berúgtunk. már nem ittam belıle. Gondolom. Aztán sokáig semmi. akit elıtte alaposan felvilágosítottam a dologról. én legalábbis nem ilyen csávó vagyok. hogy a testem tökéletesen függetlenné tud válni a gondolataimtól. hogy minden rendben van. abban a szituációban ezt jelenti. amirıl nem tudom. Negyedikes általános iskolás koromban. De nem vett 18 észre. \'\n a kisebbikkel jöttem össze. Én is csókolóztam valakivel. de még csak az elıjátéknál tartottak. hogy mindezt félmeztelenül csináljuk a szülei ágyán. hogy smacizzunk a szebb fiúkkal. Egész délelıtt csókolóztunk. Hetedikes voltam. és ahogy másztam egyre följebb és följebb. Számomra nem az a természetes állapot. de nem vagyok benne biztos. Ugyanakkor igyekeztem magam a lehetı legjobban kihúzni. és próbáltak lecsalogatni. ahol nekem fütyim. mind a kettı nagyon szép. egészen pontosan a faszomban. aki a legjobb barátom volt akkoriban. Nem is álltam szóba legalább egy évig ezzel a fiúval aztán. a másik családban két kislány volt. hogy van ez a fizikaijelenség. Épp ezért nagyon kell figyelni azokra a hangokra. és rávettem az akkori szerelmemet. akkor tudja. hogy neki puncija van ott. Hiába érzed vagy gondolod azt. nem tett iáin különösebben mély benyomást. Elıször csak a tanító néni szólongatott. bár attól függıen. ha az embernek mindenre áll a farka. De azért másztam tovább. Viszont tisztán emlékszem. İ másik csoportba járt. De én addig kapaszkodtam. hogy milyen volt a csaj. de nem reagált. és valamiért elkezdıdött a játék. amire nem jöttek el lányok. meg az ma is. és ezen annyira meglepıdlem. a homlokomra van írva. hogy elrejtsem. de a nıvéremnek nem szóltam. Az elsı elélvezésem története még eléggé érdekes. Miközben szerintem csak arra kaptam egy jelzést. Mikor csókolóztam ezzel a fiúval. ugyanúgy elkezdett felállni a farkam. aztán egyszer csak elélveztem. amikor kiesett az elsı fogam. már kiscsoportos koromban merevedésem volt. rohanós meg heves. hogy nem tudtam lejönni a rúdról. Volt ott egy lányosabb fiú. Egyszer odamentem hozzá. hogy muszáj volt lecsúsznom. Másnap kiütések jöttek ki a számon. vagy jobban odatoltad magadat. de az. Van egy hat évvel idısebb nıvérem. négy-öt éves koromig együtt fürödtünk. Talán az oviban volt egyszer az a klasszikus mutogatósdi. Én valahonnan az anyámtól vagy a nıvéremtıl tudtam. Van egy meghatározó élményem is ebbıl az idıbıl. A lányok persze nem szóltak semmit. Sıt arra is rávettem. Egy olyan lánnyal. Hónom alá csaptam a gombfoci asztalt. csókolóztunk és puszilgattam a punciját is. azért érezték. Szóval volt egy házibuli. Ezen a fiús projekten egy év önmarcangolás után szerencsésen túlléptem. hogy a lány meg észrevegyen. ezért próbáltam úgy ülni. Hat éves koromban csókolóztam elıször nyelvesen. megittunk valamennyi vodkát. hogy neked a lányok tetszenek jobban. ha megláttam egy bizonyos kislányt a közös étkezıben. Egyszer rányitottam a szüleimre. merthogy ez. és megmutattam neki a helyét. akkor lecsúsztam. negyedikben csókolóztam legközelebb.

nem értettem az egészet. mert a születésem után már egyáltalán nem éltek nemi életet apámmal. i. Utolsó elıtti sor. tehát nincs meg az az élmény.gyón meglepıdtem azon. Az alapdolgokkal tisztában vagyok amióta az eszemet tudom. Tudtam. A pszichoanalitikus szakirodalomból mondjuk tudtam eddig is. Abban a pillanatban nem is tudtam. hogy van valami ritmikus mozgás. az ısjelenetet eleve nem láthattam. sok hülye gyerek. annál fontosabbnak. Egyszer. az anyunak nincsen. és az anyám egyik kolléganıje vigyázott ránk. aki kétszer ismételt már osztályt. tehát akkor hétre megcsinálom. Mondtam hogy nem. ı fürdetett és törölt bennünket. . a negyedik mozira sikerült úgy. Szexus terén nincsenek revelatív emlékeim. hogy hét a szerencseszámom. de biztos vagyok benne.11 karolom. hogy ez mi. volt merevedésem is. Osztálykiránduláson mclléülni. hogy ennyire fontosnak gondolom ezt a szexus dolgot. és mikor vissza indult. hogy amikor egyszer nálunk aludt az egyik volt tanítványa. hogy összerakja ezt a dolgot. mert ötödikes koromban nekem már szociális alapon muszáj volt csajoznom. hogy a nıi nemi szerv befogadja be a férfi nemi szervet. traumatikus vagy sokkoló esemény.'tflilás közeli állapotba kerültem. egy fiú meg egy lány. akkor már láttam szexfilmet moziban. minél korábbi életkort tekintünk. Tulajdonképpen nincsenek kisgyerekkori élményeim a szexualitásról. hogy az apám kúr a csajjal. nem tudom milyen sugallattól vezérelve rákérdezett. Ehhez képest ı kúrt orrba-szájba félre. és sugdo-lózást hallott. ahogy a lányom kérdez. és látom j csaj viselkedésén. Ez nagyon hosszú történet. nincs kockázat. az még nem volt világos elıttem. Erre teljesen elkerekedett a szeme. világossá vált. ami eleve olyan kategória. de szép lassan összeraktam a fejemben. hogy ez mit jelent. A freudi amnézia klasszikus esete vagyok. Hétre elborult elmével gépiesen . Vegyük csak azt a példát. dolgozik a koncepcióval. Olyanra emlékszem. aztán fél óra. hogy egyszer csak megtudok valamit. az egész belevész az ısködbe. hogy a fiúk csak pisilésre használják-e a fütyijüket. azt nem. az apámnak meg nekem van. Emanuelle-lázban égett az egész város. nem is tudtam mire gondolni. Ha hihetek anyám késıbbi elbeszélésének. találkozik a „szülı" szóval. Furcsa. Apámnak állítólag minimális szexuális kultúrája volt. és ı mondta. hogy geci. hogy egy anyagot megtermékenyít egy másik anyag. amit láttam. akik termé-s/etesen már abszolválták a feladatot. Hát gyerekcsinálásra. hogy ketten vagyunk. és mindkettınknek alapvetı köze van az ı létezéséhez. Hát még mire? Kis szünet. Felizgatott a film. azt hitte. Ezt az infót megkapja magából a nyelvbıl.'im is látnak ráadásul. Az elsı átkarolás. a törlési stílusa máig megvan. és valamelyikünk felsírt. hogy ı is akarja. Mostanában gyızıdtem meg végképp arról. hogy megtanul beszélni. muszáj volt megnéznem. a faszon is szır van. de hogy ennek a mozgásnak mi a célja. akkor nem mert benyitni. Én meg ott ülök elıttük. Amikre emlékszem. lehetıleg csókolózni. hogy tényleg iszonyú fontos a gyereknek. de hogy ott belül mi történik. nagyon gátlásos fiú voltam késıbb 21 . és folyamatosan dolgozik a problémán. egyre lassul a számolás. még sincsenek emlékeim a magam gyerekkorából.ínya átjött hozzánk altatni. általában a bátyámmal fürödtünk együtt. lí/ek kemény dolgok voltak. aki. világos volt. de mégis az van. hogy nem törölte. Az elsı kifejezetten szexuális valami kamasz koromban történt. de abból. mert az utolsót lefoglalták a vagányok. amíg akklimatizálódom a helyzethez. Moziba vinni minden hétvégén. İ volt az. A szüleim meztelenkedtek otthon. 20 és anyám volt a nagy naiva. Ami azért is furcsa. míg apámét meg nem látta. este tíztıl vetítették. Azt ugyan tudtam már akkor. és egyértelmővé vált. de azt majd csak hetedikes koromban merek. de a szexuális kéjérzetet elıször a rúdon tapasztaltam meg. rég elzsibbadt a kezem a karfán. Aztán megkérdeztem az egyik csávót. hogy úgy lesz a gyerek. mint minden gyereket. hogy megint anyámat idézzem. hogy tulajdonképpen a saját létezésének a kérdése foglalkoztatja. Olyan szinten. hozzátartozott az imidzshez. hogy közben . hogy a szüleink elutaztak. hogy ami a bátyámnak. de aztán nem tértünk vissza rá. Fıleg a fürdésre korlátozódott nálunk a meztelenkedés. azok között nincs különleges. valószínőleg lenyomta a tudattalanba.

is. hogy neki még a fütyije is fekete. és megint más csinálni. és emlékszem nem tudtam afölött napirendre térni. és javasoltam. hogy valami szők részen kellett végigmenni. hogy az enyémet mire lehet használni. Az önmagában nagyon szép. óvodától kezdve az elsı számú téma. de annak se volt szexuális felhangja. Ó hozott elı belılem elıször megkúrási fantazmákat. ha nagyobb lenne. és megfogdostam a húgomat. milyen a másiké. hogy pontosan mikor történt. de messzirıl néztem ıket. Gyerekkori erekciómra nem is emlékszem. Sokáig játszottuk ezt. İt egyébként én is letapiztam egyszer. ezek kimaradtak a gyerekkoromból. ez sokáig fontos szempont volt. hogy láttam. de miután találtam az oviban egy-két jófejct. én meg mint Tulipános Fanfan. és milyen hatással volt rám. de hihetetlenül erogén mellő csaj megtörte ezt az ellenállást. hogy valójában kizárólag az erogenitása teszi létezıvé a mellet. A klasszikus látencia-periódus is megvolt. A szereplık túlnyomórészt anyám kolléganıi voltak. amiben egyébként végletesen realista voltam. ha megfogják a faszukat. kinek nincsen. ı meg a fütyimet. rendben van. én hatodikos lehettem. így fedeztem fel a kardozást. ahogy a vízsugarak találkoznak. és az osztálytársaim azt játszották. pontosabban. mint lézerkard. de nem is nagyon kicsi. noha a csajozás. nagyon rá voltam gerjedve a cicikre. Hogy úgy mondjam: böszme. ráadásul körül is van metélve. Én nem vettem részt ebben a játékban. ki voltam hagyva. tovább már úgysem fog nıni. de bennem nem volt semmiféle gátlás amiatt. és nem sokra rá megfogta valakiét. Ez azért érdekes. Az úgy volt. mint bármelyik lánynak. hogy ki kibe szerelmes. hogy mikor a kisebbik húgommal fürödtem. azután azokkal ott is tudtuk nyomni. hogy játszunk ilyet. és aki nem tudott. de nincs konkrét emlékem. Tulajdonképpen magamhoz is csak jóval ezután értem. De más beszélni róla. De nem értünk egymáshoz. de így is szeretem. Ez az elsı emlékem. elég komolyan nyomultunk. csak eiıttem van. el se tudtam képzelni. mert már hatodikos koromban is egy három évvel idısebb csajjal jártam. hogy a testvérem. azt sem tudom. szép fokozatosan. az elég természetes dolog. Láttam. pedig biztos volt. Meg is fogadta a tanácsomat. Aztán egy kicsi. De visszatérve: akkoriban jött be a rendszeres maszturbáció is. nem különösebben izgatott a dolog. biztos jobb lenne. mértük az idıt: tizenötig számoltunk. Talán az átlagosnál picit kisebb. Mondjuk arra azért emlékszem. Nem fantáziáltam lehetetlen dolgokról.diplomatagyerek volt -.jól fejlett. én megfogtam a punciját. huszonöt és negyven között. rájöttem. amikor megmosom. Aztán átmentem a szomszéd kislányhoz. hogy kinek van. Tizenkilenc éves koromig csak nagymellő lányokkal jártam. Nem igazán foglalkoztat a kérdés. Nem sok faszt láttam egyébként a magamén kívül. a cicije ugyanolyan. ovi-szexes élményekkel. Az apámét biztosan. Konkrétan azt mondtam. hogy hogyan kell bánni a fiúkkal. Rászánni magad. hogy valaha is egy kis-mellő csajra ráizguljak. az biztos. akkor meg is mértem. ami hosszú ideig szórakoztatóvá tette a pisilést a számomra. hogy nagyjából 22 Járt az óvodánkba egy fekete fiú . és már viszonylag nagyok voltunk. aki persze védekezett. idısebb nálam. Nem sokszor mértem. Az elsı valóban felnıtt módon szexuális vonzalom tárgya egy nevelıotthonos csaj volt (anyám nevelıotthonban dolgozott). Brooke Shields-rıl mondjuk. hogy az Engels téren a bokrok mögött valahol hátul volt egy vécé. és nagyon csúnya. hogy a bırt íe! kell húzni. De korábban is játszottam mutogatósdit a szomszéd kislánnyal. Sajnos nem tudok szolgálni neked mutogatós. Ötödikben volt az elsı csajom. Ezt otthon kezdtük el játszani a bátyámmal. inkább az érdekelt. De olyan dolgokról. O meg simán belement. Nincsen nagy faszom. A kíváncsiságom nem arra irányult. annak meg kellett mutatnia valamiét. hogy azt szeretik. bezártam a fürdıszobaajtót. húszig számoltunk. a pisi. elıször és utoljára. Gimnázium elején kezdtem kiverni. Otthon inkább csak az 23 . akkor elmagyaráztam neki. az anyámmal beszcigcttenL A húgaimmal sokáig együtt fürödtem!.

szerintem azt hittem. ahogy dugnak. tehát mégsem annyira mechanikus a mőködése. de az is csak egy fajtája volt a rosszalkodásnak. meg persze mi a bátyáimmal. hogy nekem fiútestvéreim vannak. hogy ezért kisebb a faszom. mutogatom. hogy ez valójában mért jó. mint egy lufi. ha még dugnak. különben nem az éjjeliszekrényében tartaná. ha a fasz feláll. Azóta akárhányszor abban az utcában járok. Anyámmal ugyan egészen sokáig töröltettem magam. hogy pisilnem kellett. aztán jött egy lefejezés. akkor találtam az apám éjjeliszekrényében kotonokat. az gigantikus élmény volt számomra.anyám meztelenkedett. mindig eszembejut. utánoztam ıket. megnyomod egy helyen. mint hogy viszket a combom. meg az apámét is persze. amit megtöltöttél vízzel. Elkezdtem számolni. hogy hogy fogynak . azért csak tizennégy éves koromban loptam. meg lopkodtam belılük. Egy évig éltünk külföldön tizenkét éves koromban. ahol ezt megkérdezte. mert az még azokhoz képest is más. I'clnıtt faszt láttam képen is. addigra meg inkább elborzasztott volna. amikor egy betegség miatt (mit tudom én. 25 24 . amikor ı elkezdett szırösödni. hogy szokott-e felállni. nem tudtam pipilni) a papám elvitt orvoshoz. és az eleve ilyen feszítı érzés. akik mindenléiét összehazudoztak a kúrásaikról. de most nem tudnám megfejteni. İk mesélték el harmadikos koromban. Ez volt az igazán komoly tapasztalat. amikor a nagyapámét láttam. Valami azért elindult bennem. hogy igen. Szeretkezni sem hallottam. de azért nagyon tetszetlek a csókolózó párok a buszon. Az. Nem tudtam ugyan elképzelni. amennyire tudtam. de arra akkorjöttem rá. ha látnom kell. Alaphelyzetben nem vagyok egy farokkirály. ezért nem is leselkedtem. mert tényleg szokott. Azt nem tudom. és az jó. hogy a felnıttek valami jelentıséget tulajdonítanak annak. hogy itt ébredtem rá arra. hogy haja nıjön a babának. Pedig oviban ment a mutogatósdi. és azt gondoltam. de ezt akkor is így gondolnám. hogy lusta vagyok és elkényeztetett. hogy rendetlenkedik a farkam. mire tisztában lettem vele. ha nem lenne bátyám. ık nem is csinálnak ilyet. de ez nem okozott semmilyen traumát. mert elvileg el kell takarni. de ık sem attól voltak nagyfiúk. de ennek csak az az oka. inkább az. és gondolkodtam rajta. hogy szerelmesnek kellene lennem. az apám nagyon keveset. hogy ezzel kell gyereket csinálni. Azt gondoltam. hogy az anyámmal használja-e azokat. mert nagyon kell pisilnem. A farkamnak nyilván mindig tudatában voltam. Egyszer egy késı esti történelmi filmet néztem külön engedéllyel. miközben persze vártam. de úgy döntöttem. meg hogy megtöltsem vízzel. én meg azt gondoltam. hogy azt hogy kell. hanem lufifújásra. az anyámat egész életemben ötször sem láttam meztelenül. Mondtam. nagyon jó alvó voltam. aki valamiért tapadt rám. csak addig azt hittem. és erre lekonyult. az ötödikes meg naptárat győjtött és golyózott. Nem is ismertem elıtte ezt a kifejezést. de nem ment az istennek se. hogy le is konyulhat. vagy hogy lehet egyáltalán. pedig mindig volt kislány. De a csajok például ebben az idıben egyáltalán nem foglalkoztattak. Tizenkét éves koromban dagi voltam. Viszont egészen kis koromból vannak emlékeim a merevedésrıl. hogy miért. Ehhez nem is kellett ingerelnem a fütyimet. hogy világ életemben azt gondoltam. vagy az izgalomtól. egy csomó mindent elırehozott. és a másik oldala kidudorodik. hogy csókolózás közben át kell dugni a másik szájába a nyelvet. A családban soha nem volt meztelenkedés. hogy kisebb van. Eleinte attól állt fel. hogy ez úgy mőködik. hogy ez egy speciális dolog. valahogy benne van a maradék a testem többi részében. talán nem is tudtam. aminek valami rejtett funkciója is van. hanem hogy a nyolcadikos kemény legénynek digócsizmája volt és már egy Jávát vezetett. az semmivel sem érdekesebb. Azt már tudtam oviban is. hogy mi az a dugás. a szüleimet szeretkezni pláne nem. meg azt gondolom ma is. hogy azért áll föl a kukim. éreztem. hogy hátha kell. Abból a szempontból nem volt meghatározó. tehát. pláne nem láttam ıket.nem nagyon fogytak -. hogy mikor és hogyan tudtam meg. Felsı tagozatbanjártam együtt pár évvel idısebb gyerekekkel. biztos. Nem azért. hogy csajoztak. Ezért is akartam lefogyni. Az egyik bátyám nyolc évvel idısebb nálam. és útközben megkérdezte.

nem érdekeltek a csajok. meg leszereltem a lányvécé ajtaját. de nem azért. Jó mondjuk a gyerekkori szexualitás is fenntartásokkal kezelendı. de aztán. amit el lehetett érni. mert onnantól felnıtt lennék. épp náluk voltam. amit egyáltalán nem értettem. meg a szex az érdekes. mindenki törölközıkkel takargatta magát. hogy én betörök. A többiek nagyon bénák voltak ebben. másrészt azért. amin meglepıdtem. Nem tudtam persze pontosan. mert állítgattam ugyan a faszom. ı elzavar. akit egyrészt azért hívtunk így mert kövér volt. de nem volt spermatermelés. minden héten volt úszás. a szemük sarkából merik megnézni De a lányok is ilyenek voltak. hogy volt szerelmem. Onnantól anyámnak párhuzamosan több szeretıje is volt. amitıl egy picit már ki is voltam borulva. Elsıben még volt csaj. inert korábban az érdeklıdés megvolt ugyan. Ja és addigra én is ivarérett lettem. amikor az öccsével zuhanyoztak. csak a lányok vagy mindenki elıtt . Viszont késıbb külföldön voltunk fél évig. behoz valaki egy aktnaptárt. akkor én szabadkoztam. Pedig én nagyon szerettem volna rendesen smárolni. hiába volt kólázós délutáni házibuli üvegezéssel. és nem akartak beengedni a fürdıszobába. ment a meztelenkedés a fürdıszobaajtón még zár sem volt. aki mondta. valószínőleg a mutatás gesztusa tette azzá. sıt hirdette hogy a meztelen nı. A családban egyébként nem szemérmeskedtünk egymás elıtt. ahol laktam volt egy nálam négy évvel idısebb nagyfiú. azt hittem valamilyen formában megalázzák. úgyhogy amikor megvolt az elsı. meg az apámmal is. hogy mit késik ennyit. A felvilágosítással mindig késtek egy ütemet a szüleim. mert rájöttem. hogy túlzás. de csak suttyomban. aki nyíltan felvállalta. tudtam mozgatni. hogy még együtt öltöztünk. hogy fürödjünk. de ne mondjuk az apámnak. hogy inkább kimegyek. hogy ez egészségtelen. ahogy azt a buszon láttam. de a hangokból arra következtettem. eltekintve attól. A gimnázium ehhez képest komoly váltás.elkezdtem másokat figyelni. hogy ebben az idıben. nemhogy nem csodálkoztam. ami nyíltan arról szólt. ott jártam iskolába. hogy már más fiúktól is hallott ilyet. A házban. hogy rájöjjek. mi a helyes viselkedés. A fütyivel kapcsolatban is egy mutogatásos sztori az elsı. hogy dugják az anyámat. ez a mutatvány az én specialitásom. akit erıszakkal elcipeltünk a bokorba és levetkıztettünk. ott már nyíltan megy minden. már tudtam a kortársaimtól. hanem ellenkezıleg: megkönnyebbültem. Olyan négy éves koromtól kezdve egészen éles emlékeim vannak arról. mire valamit elmondtak. Egyszer egy családi-baráti nyaraláson egy felnıtt faszival együtt vettük át a fürdıgatyánkat. Ez annak ellenére izgalmas történet volt. nyolc-kilenc 26 evesen abszolút háttérbe húzódott a szexualitás. hanem mert amikor állt. amin én hisztizni kezdtem. hogy ez jó érzés. Dicsekedtem is ezzel az anyámnak. én erre persze rögtön rákérdeztem az apámnál. mert egyszer már azt mondta az anyám. és ettıl valamennyire helyre kerültek a dolgok. és ennek éppen az ellenkezıje zajlott az öltözıben. A fütyit vagy a segget. hogy miért. annak megmutatta a pináját. mert nem örül neki. mert abban a bizniszben utazott. Anatómiai részletességgel 27 . én a konyhai díványon aludtam. amikor az ember nagyjából azért már tisztában van a dolgokkal. mert azt hittem. hogy akármi is történik az nem jó neki. satöbbi. Felsıben egyébként nagyon szemérmes közegbe jártam. Az oviban volt a Dömper nevő csaj. én voltam kábé az egyetlen. közös vécénk volt. hogy: „Egy gatyacscréért? Hülye vagy?". mire rámszólt. Sokáig fürödtem együtt az anyámmal is. hogy meglátome a farkát.hogy azt nekem is kellene. hogy ha tolta valaki a dömperen. hogy az ember pontosan mit szégyell. Ebben a hat és tíz közötti idıszakban. és ki elıtt. és amikor elkezdte letolni. amit inkább szociális szempontból tartottam fontosnak. abban voltam a legjobban összezavarodva. a szájpuszi volt a maximum. hogy mit csinálnak vele. A szüleim két évvel a születésem után elváltak. ha beraknám a farkamat egy pinába. Erre elindult egy olyan játék. aki mondta. De errıl már tudtam. Fıleg. talán túl sokáig is. Egy szobakonyhás lakásban laktunk.

gondolhatod. de meglepı módon nem elzavart. hanem ki-bejár. ami kijön. Aztán vallásos közegbe kerültem. Mindig sejtettem. bedugni nem. hogy ott se a fesztelen társalgások tárgya volt a szexualitás. minden. persze csak összedörgölni sikerült. akkor sikerült elıször. de szerintem kifejezetten élvezhette. úgyhogy innentıl volt pár év szünet. A velem egykorúak között meg a macsó duma ment. Ha elmentünk valahova bandástól játszani. biztos. eléggé v/élercszkedtem. hogy a szex két ember közös titka. hogy a bugyiban lehet a titok nyitja. Tudtam. de azért felállt. 29 . Tulajdonképpen. milyen szerkezet húzódik meg a lányok fekete háromszöge alatt. aztán tudtad. amirıl már tudtam is. több helyünk is volt. hogyan lehet elıcsalogatni. ık egyébként kettesben is elszórakoztak. hogy a kukit bele kell dugni a nuniba. egyszer egy lány rajtakapott. és a büntetés nyilván az volt.ihol lol kellett kérni a lányt. hogy a szederfáról meglesem az esti lavóros fürdéseit. és elmagyarázta a dolgot. mire elmagyarázta. Szóval az megmaradt gyerekkoromban. Csak általános iskolában buktam le. fıleg hogy valamibıl sejtettem. akit be akartam avatni a titokba. de nem tudtam. ahol lakott egy albérlı lány is. és úgy lesz a gyerek. Megjelentek ezek a bőntudati dolgok. mi történik. Aztán óvodában. pedig ı ezután is úgy viselkedett. mert soha nem húzta be a függönyt. A házunkban lakott egy testvérpár. azt most ne vizsgáljuk. A közelben volt egy nevelıotthon. hogy nem ment. mintha mi 28 sem történt volna. Voltak mondjuk diszkók. a legtöbbször fel se állt. szexuális módon elkezdtek érdekelni a lányok. mozgó testeket. és igyekezett megszabadulni tılem. egyébként az egyik olyan osztálytársnım árult el. amikor igazán. én meg a lábai között céloztam be. meg a bunkerünk. a patakparti bozótos. velük hármasban csináltam legtöbbször. ı a vécén ült. hogy micsoda. fogdostuk egymást. mindig az anyám volt alul. Egy idı múlva elkezdtem ezt a játékot megmutatni más barátaimnak is. Sokra nem ment vele tizenegy éves voltam. Viszont innen visszagondolva. de sikerült elmenekülnünk. mielıtt elkövettem volna a bőnt. Ezután naponta többször is kikéredzkedtünk együtt pisilni. az valahogy nem jutott el hozzám. amikor a fiújával volt. de ezt nem éreztem problémának. hogy van egy ilyen anyag. hogy meg kell felelni. mi a hívó kódja. . hogy ezt nekünk nem lenne szabad csinálnunk. sohasem mutatják. amit a lakótelepi építkezésbıl megmaradt panelek és betoncsövek között építettünk. valószínőleg ebbıl adódhattak a technikai problémák is. De attól még nagyon jó volt. akkor behívatták az anyámat. nem is éreztem spiccen magam. hogy a fütyi nem csak behatol. ez meg kimerült a „hú de kivertem" és más efféle frazeológiák gyakorlásában.persze nem láttam. mindenesetre nem szolgált technikai útmutatóul. Ettıl azért voltak szerelmeim. akkor a biológia könyvében megmutatta az ábrákat. egyszerre pisiltünk. hogy tudok-e baszni. és ezt sikerrel ve-lettem be rejszolásnál. a városszéli elhagyott kıbánya.ikai fürdızés volt. de a legnagyobb szexuális élményem egy e|sz. hogy közös szexelés lett belıle. Egy ideig vidéki rokonoknál laktam. hogy nem tudtam bőnözni. Közben az anyámnak lett egy állandó pasija. Közben a való életben ez nem tartozott a menı korszakaim közé. Én bevallottam neki. Itt egyszer rajta is kaptak minket. hogy nem. Ezt még aznap ki is próbáltuk. Akkor sem. Abszolút perverzek voltunk. Azt valamiért mindig elfedik. fiú és lány. Igazából kísérlet sem történt korábban szülıi felvilágosításra. az óvónık nem is sejtettek semmit. aki pontosan tudta. ami kell. meg is szégyenítettek. jól kell tudni táncolni. a sportolást is abbahagytam. már ez borzalom volt. Abba a lányba sokáig szerelmes voltam. de konkrétan nem tudtam. csak a félig-meddig betakart. és mennyi volt belıle a vetítés. Én eléggé el is szige-telıdtem azáltal. ese-leinben elég viccesen. hogy ennek a dumának mennyi volt a valóság alapja. oda is eljártam leselkedni a zuhanyzó résein át. akit szerettél. Elkezdtem például fantáziálni róluk. mert már megkaptam a büntetést. és tényleg nagy sikert arattam vele. úgyhogy ekkor láttam elıször olyan szeretkezést. szintén négyéves korom körül megkérdezte egy kislány. nélkülük is megtörtént az ügy. hanem elıvette a fütyimet és szopni kezdte. fürdıruhában. Aztán mikor a bátyám hetedikes lett és én negyedikes voltam.

hogy azért még hiányzik valami. és több mindent engednek. de jó nagy mellei voltak. Elég büdös lett. Legtöbbször kifejezetten ronda lányokat. és végigkérdeztem ıket a csúnya szavakról. felgyullad az ember agyában a kis villanykörte. nagyon csúnya volt szegénynek az arca. Szerintem ık becsülettel el is mondtak mindent. hogy az anyám hálószobájából nyílt a fürdıszoba. hogy nem bírtam rábeszélni. lesz-e az enyém is olyan. sokkal jobban szétizgul-tam magam.. akkor csókolóztam isten igazából elıször. ahol volt egy nálam két évvel idısebb lány valami gyakorlaton. ugye. pedig nem láttam azóta. mit jelent az. az önkielégítés flottul ment. nagyon más. tudod. Az ujjazás egészen hétköznapi dolog lett. vagy akár naponta. ezért mindig lezuhanyozott. de a pólóját is levette. nem is mutattam meg semmit cserébe.1 íárkam. higiéniás.ikkor méricskéltem is. mert velük kevésbé voltam félıs. Egymáson fekszik a férfi meg a nı. hogy megkorbácsolják ıket. Most. hogy bazinagy.iz apámék nyaralójában a szomszéd kislány mutatta meg a punciját. ki a két második helyezett). hetente többször. azt látom. stb. annak ellenére. amikor olvastam egy adatot arról. hogy üsse a fenekemet. lábfej a lábfejhez. mire végzett a takarítással. tehát valami baj lehet velem. ágyék az ágyékhoz. hogy én már egy tapasztalt fickó vagyok. hogy van az. hogy ha a kulcslyukról azt a kis leffentyőt felhajtom ímelıtt megjön. de a pettingnél tovább nem jutottam. de az is az ı ötlete volt. egyáltalán nem kezdtünk egymással semmit. úgy van elıttem. meg a dolog ízére is ráéreztem. én eléggé késın értem. gusztusos hús járt hozzánk. Oviban sem volt ilyen mutogatósdi. Ebben volt valami erotikus bizsergés. amin dugtak. de én annyira nem voltam képben. akkor azt gondoltam. stb. és nagyon tartogatták is a szüzességüket. Rájöttem. kinek pclyhes. Csak a tényre emlékszem. de nem értem magamhoz. A fiú szerephez bennem sokáig lapadt egy kis mazochizmus.Takarítónıkkel több gyerekkori élményem is volt. és arra próbáltam rávenni.1/ egészben. hogy geci. Ez nyilván másokkal is így van. akkor egy idısebb néni takarított nálunk. hogy így visszaemlékszem. . Közben voltak udvarlásokjárások. Mikor szerelmes lettem lányokba (egyszerre többe persze. ki az el-sft. fej a fejhez. . és már el is kezd a nadrágjában motoszkálni. Sokáig vizsgálgattam egyébként. hogy amikor büszkén meséltem a suliban. Akkor már állt közben . hogy az magzatvizet jelent. és romantikus helyzetekrıl fantáziáltam. mondjuk egy lassúzás erotikájában. és én hısiesen 31 . A másik egy idıben késıbbi emlék.Szóval a késıi érés miatt kevés kalandban osztoztál a kortársauldal. Evekig figyeltem a strandon. és én azt játszottam közben. odáig is csak ritkán. Tíz éves korom körül egy nyaraláson láttam az elsı olyan képet. akkor már egy fiatal. a nık kiszámíthatatlan kegyébıl. hogy folyamatosan szőntek meg a problémáim. de úgy. Egyszer . Egyszer kocsival mentünk valahova. úgyhogy elkezdtem hajtani a lányokat. A legszebb 30 . kisebbrendőségi. akkor az volt a visszatérı történet. hogy melyik mit jelent.Szeretkezni nem láttam ıket. a tornaöltözıben. hogy felfele áll a farkam. hát a szüléiddel? . hogy a pucér fenekem kilátszódjon. hogy valamiért ar-ia ítélik a lányokat. mint hogy elmerülhettem volna a dolog. viszont a nıknek. mert az lenne a normális. ennek megvolt a hierarchiája. meg azt gondoltam. ha nekem is elırefele állna. hogy mutatja és sima. Innentıl azt gondoltam. hogy egy sálat magamra tekertem. Bőntudati. Például tizenöt évesen nyáron lementem a nagynénémhez. hogy mekkora az átlag. A nevelıapám faszát láttam egyszer. csak azért. Az egyik nagyon korai. hogy minden rendben van-e. amiért rosszalkodom. ha áll. hogy kinek szırös. elöl van a luk. de ezek a lányok valahogy mind szüzek voltak. akkor passzolna. . Kn akkor már tudtam. a faszomat is markolászta. de éreztem. kinek csupasz. tehát másfél órába sőrítve átvettünk egy többéves anyagot. egy matricát. hogy ık lelkesebbek lesznek a közeledésemtıl.felismerni a zenét az elsı pillanatban. hogy sokkal nagyobb. Ha idırendben nézem a szexuális életem alakulását. az sokkoló volt. hogy tudom ám. mígnem hazafelé a vonaton teljesen váratlanul letámadott. nyilván épp ezért. Na. Egy nagyon kedves élmény még eszembe jutott. akkor tudok leselkedni. és minden nagyon passzol.

Meg Az illatos kert. hogy valaha rám szóltak volna. ne adj isten élı a kép. Járt IMIU egy lány. Egyszer egy táborban nyolcadik végén egy sráccal vitatkoztam arról. Meg csikizés. a fiúk igye keznek odaférkızni. eszembe se jutott. A Shakespeare-kötetek mögött volt egy eldugott szexújság. hogy minél élethőbb. látszott a rongyosra baszott pinája. meztelen alakokkal.Olyan volt. Amin én nagyon felháborodtam. hanem hogy ez így egyáltalán micsoda. valahonnan mégis belém került ez a tiltás-gondolat. viszont megtudtam ezt az écát. és úgy vették be a csapatba. Kérdeztem anyámat. amit én nagyon sérelmeztem. hogy milyen lehet kurvával. annál izgatóbb. hogy inkább egy pinába. és két percen belül ki kellett nyújtania a te nyerében a gecit. amibıl mindenkinek adott valamennyit. mégis arra emlékszem a legjobban. nem is tetszett.Igen. merthogy egyik-másikba közben szerelmes is vol tam. Érdekes. mire ı. Eleinte úgy önkielégítettem. hogy ez az-e. akikbe szerelmes voltam. Nem az az érdekes. egyszerően tudomásul vettem a tényt. ha az megkéri arra. mint jkikbe szerelmes voltam. Szép fokozatosan váltottam át kezes 32 bárányra. és odaadta egy nagyobb fiúnak. Azt hiszem jobb tanulók voltak. 33 . hiába tudtam. Olyanra sem emlékszem. mint egy jó pornófilm. De tök jó volt. és azt találtam mondani. Vagy hogy járt máshova úszni. Sakkozni jártam. egy hétig hordtam. aki a fiúkat csikizi. Judo edzésrıl emlékszem egy olyanra. amit megtaláltam.Mikrıl fantáziáltál közben? . hogy a körömcipıs lábával álljon rá az ı lábára. ahol a nagyobb fiúk mindig einstandolták a szexújságokat. amikbıl semmit sem lehetett megtudni a lényeget illetıen. a fejemet teljes erımItrtl fúrtam a puncijába. és volt valami leszorítás. Utána nagyon kínosan íteztem ezért magam.Beszélgettél a haverjaiddal ekkoriban a szexrıl? . Nem volt bennem semmi büszkeség. hogy ehhez én még kicsi vagyok. és mondván. egy múlt századi könyv. az nagyon meglepett. hogy megvédtem a lányokat. hogy tízféle karmolás meg harapás van. összekerültem ezzel a lánnyal. hogy az ugyanolyan lehet. néhány másodpercig teljesen elszállt az agyam. nem tudom honnan vettem. tehát hogy van történet. hogy: a nı úgy szúrhatja ki a mazohista férfit. ami nagyjából a franci ázás póza. mint a meztelen testek. meg a combom közé dugtam a paplant. gondoltam anyám biztos meglátja. luk a zuhanyzó falán. és megmutatta neki. hogy elragadnak a szexuális erık. ugyanis felébredtem rá. meg azt. Volt benne egy tıgyes néni tenyérnyi bimbóudvarral. a lányok kuncognak. . De igazából ezekrıl a történetekrıl én hallani «■ akartam. visszavette. egy nı kiúszott a bugyijából. mi az. és valahogy hozzám egy meztelen nıs került. ahol én azt a hülye szerepet vettem fel. a sor elején mondjuk a Szépmővészeti festményei állnak. akkoriban volt egy barna pizsamám.Nagyon szemérmes voltam. egy kis füzetke felhıs. Méz »*»Ha volt a pinájának. Éjszaka. és nézegettem. meg Katztól A szerelem mővészete. . de voltak csávók például ed/ísen. A másik a papírgyőjtés. mozogtam. mondta. hogy magam alá. akit kerülni kell. de iiz egyik álmomban elmenésnél például egy színésznı volt a Ifiszereplı. hogy ettıl valaki vagyok. és egészen páncélszerő lett elıl. néha ke/háttal végigsimítasz egy mellett. Ami innen nézve elég valószínőtlen. és akkor an-luk nem marad nyoma. nem is annyira a dugás.Olvastál szakirodalmat? . a sor végén meg a kulcslyukon át meglesett takarítónı. Az volt bennem. hogy a vécén ki lehet verni. és a kisebb-nagyobb gyerekeknek csinált egy háziversenyt az edzı. valóságosabb. Kétszer is majdnem lett szexképem. mint önkielégíteni.átvállalom ezt. amin az ajándék egy pakli kártya volt. Én voltam az. hogy más csajokról fantáziáltam. Meg persze volt leskelıdés. hogy be zárták egy dobozba. hogy hú ezek már milyen nagyok. megijedtem. Kámaszútra. . A szakirodalom amúgy is szőkös volt. Azon soha nem gondolkodtam. hogy mondjuk ne birizgáljam a fütyimet. akik tele voltak történtekkel: Volt az uszodában. mert nem szólt semmit. Hogy elvesztettem az önuralmam. mért izgat a meztelen nıi test látványa. nyomtam az arcához a farkam. Általában osztálytársak voltak ezekben. Megmentem és jön a jutalom. de ettıl még az elsı spontán éjszakai magömlés után. hogy igen. amiben olyanok vannak. amit ık valószínőleg annyira nem is akartak. mint hogy kiverje a vécén.

valami olyasmi miatt. Ja. az egy nagyon elhagyatott hely volt. hogy ezt az osztálytársak elıl is titkolni kell. és a perverziókról. Mi az anyámmal gyakorlatilag egy házaspár voltunk. () aztán. otthon voltak orvosi könyveink. hogy nem tudják megcsalni. aki nyolcadikban abbahagyja a dolgot. legalábbis ösztön-szinten. rájövök magamtól. hogy nem v/abad kiderülnie. egy ágyban velem. vagy annyira szerelmesek bele. hogy jó tanuló létemre is barátkoztam rossz tanulókkal. biztosan nem lehetett volna így.ni. Vagy teljesen azonosulnak vele. még az utolsó tanítási napon is könyörgött valósággal. húzogattuk egymásét is. ahogy azt az jnyjuk tette.Nem. azokból mindent megt a n u l t a m az ivarszervek mőködésérıl. amikor valóban elkezdett szexuálisan érni. ott volt a tizenkét éves lánya. egyszer belecsókolt a nyakamba. hogy ha szeretem. és egy alkalommal megmutatta az új leifedezését. de nem foglalkoztatott ez sem. İvele e gészen messzire eljutottunk. annyira nem voltam magamnál. azt sem tudtam. Miután elmentem. aki akkor volt elsıs. Nagyon el voltam alélva az egésztıl. mert olyan tapasztalt test volt. hogy az ejakulációig eljutottunk volna. Én viszont . annyi a különbség. És már elmúltam tizennyolc. Még a katonaság alatt is olyan visszásnak találtam. Az apámról szinte nincs is kisgyerekkori élményem. vagy legalábbis nem idézett elı vál- 35 . pontosabban az anyám rám fordíthatta az összes figyelmét és energiáját. ez a fiú is az volt. Ráadásul az anyám ágyán. szex is volt. A homoszexualitásról szóló elméletek jó része is azzal dolgozik. tapasztalt kéz. ha az ember dohányzik. A gimiben megesküdtem magamnak. Az elsı szexuális. mindenféle alternatív zenekarok szövegeit fordítgattam németre. hogy máshol fogok továbbtanulni. a szent szerelem mellett visszataszító. és hadd szopjon le. akivel végül elvesztettem. én negyedikes. ami innen visszatekintve eléggé meglepı. aztán egyszer hazamentem. De annak sem szabad kiderülnie. Aztán hogy a tizennyolcadikig. de jártam két lánnyal is. Vele csókolózás is. Igazából nem volt semmiféle bőntudatunk. anélkül persze. neki voltak mindenféle kalandjai. Végig én voltam a kezdeményezı. ami akkor. elhívott magához ebédelni. nem a falunkban. Én kérdezni se mertem. hogy csókolózni fogok a tizenhatodik születésnapomig. amikor összejöttem egy lánnyal. hogy ezeket a fiúkat valami különösen erıs viszony főzi az anyjukhoz. és késıbb úgy csávóznak. ha az apám is velünk 34 v. ha az ember húzogatja a fütyijét. de azért leveleztünk. kérdezgette például szopásnál. eléggé zavarban voltam. ahol egyébként az anyámat is beleértve máig senki nem tud az én szexuális orientációmról. hogy ez úgy fair. nagyon rosszul éreztem magam a nıtıl. Miközben rejtegettem egy pornóújságot. tudtam. Pontosabban elbájolta ıt a szabadságom. de nem tudtam válaszolni. hogy milyen jó. fıleg a plátói cucc ment. mit jelent élményem tíz éves korom körül lehetett. Meg is történt. aktív fél. ha errıl beszéltek a többiek. de sokkal többet tudott az egészrıl. hogy megdugtam volna. ezt játszottuk. hogy menjünk ki a vasútállomásra. mondjuk gyakorlatilag nem hatoltunk egymásba. és ezzel valahogy felszedtem egy harmincas doktornıt. Szakítottunk anélkül. amit az a volt csajom küldött. megfogta a farkamat is. még a katonaság elıtt dolgoztam az NDK-ban egy kórházban. hogyan jobb. Aztán elvittek katonának. ha tehettük. már nem érdekelt ez a fiú.aki a koromhoz képest fejlett voltam testileg folytattam ıket egy osztálytársammal. De én voltam az is. Onnantól két évig. ezt a másik összeszorított combjai közé hatolás helyettesítette. Az unokaöcsém gyakran aludt nálunk. tapasztalt száj. elméletbıl nincs hiány.-A szerelmi élei párhuzamosan haladt a szexuális tapasztalással? . egyben homoszexuális — bár ennek a fogalomnak akkor természetesen nem volt értelme. nem viszonoztam. és szerintem az lehetett benne. annyit tudtunk. ı hatéves koromig börtönben ült. hogy mi történik a mi közös számítógépezéseinken. kézfogós-szerelmesen. de nem lett belıle dugás. Szóval ez a fiú. ha elveszi a szüzességemet. mert számomra a szex eddig terjedt. Annyiban renitensnek számítottam általánosban. Én tudtam ugyan a homoszexuális kifejezés jelentését. Fel akarta velem fedezni a szexet. leállította ezeket a közös játékokat. úgyhogy valószínőleg jócskán irányított ı is. aztán bementünk a szobába csókolózni.

Miközben mindent százszor kellett felvenni. de nem azokat. amit bele kellett masszírozni. csak hogy valamennyire mőködı embernek érezzem magam. de csak jóval késıbb lett normális szerelmi és szexuális életem. hogy ez nem mehet így tovább. Vettem pornóújságokat. hogy felszedjenek. Korábban sem voltam igazából biszexuális. Egyszer például kitaláltam. ami gyakorlatilag azonnal felállt. de ezek a kapcsolatok szexuális szempontból mindig nagyon féloldalasak voltak. ami olyan volt. Aztán leálltam az anyagról. de innentıl kezdve igazából autoszexuális lettem. Ezek egyébként egy idı múlva a forgatás szüneteiben is dugtak. akkor rájöttem. aztán egy napon arra ébredtem. ami felállni sem akar nagyon. hogy közben vagy utána kivernek. ez valami szerep. én buzi vagyok. Szóval egyre mélyebbre sodródtam egy válságba. amit én nagyon keményem csináltam néhány évig. Na akkor spricc. és pár óra múlva már kifejezetten fáj. hogy a szerelmemnek nagyon gyorsan a legbizalmasabb barátja lettem. Találkozás újpesten a negyvenes nejlonszatyros csávóval. Az egyetemen a barátaimnak már mondtam viccesen. hanem attól. nekem persze lehetetlenség volt elél36 veznem. de mindig a lelkemre kötötték. az el is fogyott mire kiértünk Vecsésre. de tulajdonképpen nem hitt nekem senki. és felállt tıle. Össze is jöttem egy fiúval. hogy buzi vagyok. A sírás határán voltam. Vertem inkább a faszomat. hogy alapvetıen én vagyok a passzív fél. hogy a barátaimat sem tudom felhívni. meg egy Berlinben élı teljesen szétcsúszott csávó volt a másik két szereplı. lettek barátnıim. hogy jöjjenek értem. de ugyanúgy érzéketlen maradt. Gyakorlatilag persze nem ettıl élvezel el. hullarészegen természetesen. rájöttem. úgy látszott. Napi rituálé lett abból. végig fingott egyébként. általában hanyagoltuk a szex hagyományos formáját. Egy dunaújvárosi háziasszony. másrészt ettıl való félelmemben még hamarabb mentem el.ságot. elég nyomorult érzés. hogy pornósztár leszek. 37 . hogy ne beszéljek róla senkinek. A lányokkal viszont nem volt jó igazán a szex. Ezután a szexuális nyomor évei következtek. hogy nem fogok tudni elélvezni. Mondtam. néha jelenet. Reggel hétkor volt a találkozó a McDonald's elıtt. Elkezdtem hirdetésekre válaszolni. azt gondolták. abbahagyni pedig még kevésbé. és rendre elkövettem azt az alaphibát. ha kényszerbıl csinálja az ember. És egy idı után nyilvánvaló volt. hogy nem megy. volt akivel többször is. hanem hogy az istennek se tudok elmenni. kifejezetten azért. Folytattam azt a korábban elkezdett gyakorlatot. Egyrészt nagyon hamar elmentem. Na órákig tartott ez a kedélyesen bunkó sztorizgatás. Akkor kaptam a farkam tövébe egy injekciót. De voltak persze jobb élmények is. Volt ellenkezı elıjelő élményem is. Azért elvesztettem a szüzességemet. gimnázium alatt és az egyetem elsı éveiben nem voltak említésre érdemes szexuális élményeim. Addigra már kiderült. hol vagyok. miközben szabályosan remegett. hanem életforma. akibe szerelmes voltam. másokkal nagyritkán lefekszem. akinek a lakótelepi garzonjában egy ágy van meg egy tévé. Ilyenkor a prosztatád tulajdonképpen szexuális szervvé alakul át. mert mondjuk jelenet közben a rendezı elfin-gotta magát. hogy ne nyomasszon már tovább. hogy ez nem munka. azt mondta. mintha a vénámon keresztül egyenesen a farkamba pumpálnám az anyagot. bár kollégiumban laktam. hogy a szerelmeimmel barátkozom. onnantól már értelme sem lett volna bevallani a dolgot. de nem is nagyon fájlalt. voltak barátnıim is. vittem magammal egy üveg unikumot a feszültség oldására. ami lehet. meg is dugtam egy-két lányt. azt a kokaintól lehet a legjobban. aztán egy horao-pornó moziba is elmentem. akkor ezt vállalni kell. Közben általánosban végig lányokba voltam szerelmes. tehát kipróbáljam olyan fiúval is. Aztán egy idı múlva elkezdıdött a drogozás. hogy alapvetıen szexuális természető volt. Innentıl gyakorlatilag párhuzamosan futott a fiúzás és a nızés. fıleg tripeztem és szpídeztem. mert fogalmam nincs róla. felmentünk hozzá. aki nem csak az én kezdeményezésemre sodródott bele a dologba. amit ı nem értett ugyan. de minden másban is megnyilvánult. nem tudtam aludni semmit. egy komolyabb ivászat után pedig bepróbálkoztam a barátaimnál. A csávó a pénzének a háromnegyedét ott helyben elköltötte serkentıkre meg extasi-ra. Ez is ment egy ideig. hogy egyedül betépve verem a farkam. Ez néha sikerült. Ami meg is történt. és továbbra is lefeküdtem lányokkal is. de nem ez volt a jellemzı. hogy sohasem lesz vége. valami elhagyott gyárba. ami.

szintén szereplık. úgyse tudja meg senki. Jó akkor ötezer levonás.hát már a farkam sem akar felállni. míg feldolgoztam ezt a dolgot. és kiverte ı. a másik néni profi volt. de innen hova tovább? . mert most elıször csinál ilyet. adtak neki egy fél extasit. Eddig az volt a cél. Nemcsak mindenki. hogy az origót érjem el. Közben megjött egy hatvan fölötti bácsika két hasonló korú nénikével. CSAK Á T A L A K U L Volt idı. amikor a fehér bır volt divatban. Na mindegy. NEM VESZ EL. Csak az egyik néni még ideges volt. ma szőznek lenni ciki. aki naphosszat a hivatalban ül.ja ez csak ennyi. amint a fiúból férfi lesz. marén is. de még szoláriumra sincs ideje. nemhogy teniszre. nap barnította csak a mezei munkás volt. hónapokba tellett. Ujjongás és kiábrándulás . az fejezte ki az elıkelıséget. Erre a rendezı elıvette a farkát. a kisunokája pedig mennyire fog örülni a pénznek. A vágy tárgya elveszti titokzatosságát. Egykor érintetlennek lenni erény volt. mondván. hogy mindegy. Mondtam. hogy mégse menjen kárba az az ötezres. aztán fordult a kocka: fehérbırő az.

Találka a testem: a kı hidege a tej hidegével. ott kettesben sohasem felébredek melléd. Csiklandó kicsi kígyók egész testemrıl a víz. A hőtı hangja a tenger. A környezet mediterrán. értettem az eladó nyelvén. közelünkben tudtam a tengert. Evilági. steril fényével a hőtı visszahelyez végképp. Melegedtıl fulladozom. .PEER K RISZTIÁN AUGUSZTUS Borokon veszekedtünk. választani képtelen: én mindet akartam.

magamról megíeledkezıben felébreszt. Végezni magammal a csöndben még annyi idıbe se tellett: megfojtson a csönd. Mindegy lenne. Altattam magainat. Ezután szerelemmel. nem válik a terv be: hogy bizonyítsa: valódi.) Gondosan kiválasztott zenére töksötétben hullámmozgó élményanyag helyett az ok közös keresése a fényben. burkolt. ezt majd mai ésszel rosszabb lesz felidézni mint azt. Pedig de. felre-félig éjszakán. . de. ma meg már annyira mindegy. a szobából hallom szuszogásod. Megjósolható volt. Mai ésszel: félelem attól. mint egy isten. se gyermeki: lemeztclenedésben kiszenvedett. úgy tenni. hogy vagyok): férfi . hogy ott vakaródzóm. teljesítsen. belegabalyodtam. Pontosan így az elfeledendı. Pedig a libabırös kicsi test elárvulva a másik takargatása által se szép. ha tovább magamban folytatom. Nıi ösztön. értelmet nyer mozgás. mintha semmi se lenne ennél természetesebb. mintha úgy tehetnél. ha újra. hogy nem akarhatom azt (ezt) igazán. (Szó sem volt szerelemrıl. amiéit. Átadtam a bőntudatot. de csillapíthatatlan károkozó várakozás. Pont amitıl félnem lehetett. ízlelgesse utólag.Ébren. de. és amitıl ezután már felni fogok. se férfias. megbocsátás. Ritmusa változik. Mentegetıztem. mikor lehettem volna végre (már azt meséltem. Mentem az alvéi idegen mellıl ki a konyhába.de néni. akkori ésszel akkora baj.

nincs nagy különbség. annak én voltam az elsı csávója. Újdonság a szexben talán annyi volt. ı nyilván sok mindenre tanított. elıször még a szimpla dugás is rettenetesen nehezen ment. és azokat a pózokat szerettem. Sokáig féltem a korai magömléstıl. ahol rz a veszély kisebb. Néztünk könyveket. Persze bıven nem próbáltunk ki mindent. de ez is az utolsó kapcsolatomnak köszönhetı. hogy egyik lánynak annyival szebb a puncija. de nem tıle. inert ı se tudott semmit az elején. hogy mindent megtanultam. de olyan tág volt a puncija. néha sikerült elélveznie is. A barátnıim soha nem vetettek fel olyasmit. kötözzem le. Közvetlen ezután az elsı után lett egy jóval idısebb barátnım. Ebbıl egy elég hosszú kapcsolat lett. mint a másiknak. próbálgattuk a pózokat. hogy borzalom.Akivel elvesztettem a szüzességemet. amitıl nagyon idegenkedtem volna. 45 . vagy ı engem stb. aminek a végén már azt gondoltam. sokáIK azt hittem. Ot nem a szex miatt hagytam ott. Ma már ettıl se félek.

ha sokat voltam már így. akkor mondtam. mire én mondtam neki. és amikor a haveromék elindultak. hajtott a kíváncsiság. akkor úgy a jó. és a kompromisszumos leszopást is nagyon bírtam.mint a korábbi csajaimat. A bedugás tizenöt éves koromban történt: egy osztálytársamnak volt egy tizennyolc éves csaja. Tudom. Amint a baszás vonzó. lehet hogy azért. úgy kommunikáltam. Aztán egy idı múlva felálltam. Régebben nagyon gyakran láttam magam kívülrıl közben. ı meg megkérdezett engem. akik annyira rosszul szopnak. akiket még nem basztam meg. hogy megdézsmáljuk a pia-készletet. ha leszopnak. de végül is benn volt a lukban. Amikor lett pornóadóm. pettingeltünk a buliban. hogy ez a csaj irdatlan nagy kurva. a csaj elkezdte. hogy ugrál rajtam a csaj. mit szeretnék. hogy rossz érzésem lesz az ona-nizáció miatt. hogy megy-e. nem fog annyi idı alatt kielégülni a csaj. 46 47 . Tudtam azért. amíg sikerült. Egyik lánnyal ez. Ott sok minden összejöhetett. Legtöbbször talán hátulról dugtam. amennyi alatt én elmegyek. mint a dugást. Volt egy nyári petting-partnerem. inkább csak jelzem. Inkább ismerısökre gondolok. ha mindenféle problémáim lettek volna. láttam az egészet kívülrıl. az van a középpontban. mert egyszerre szürreálisnak láttam. hogy nem az elfecsérelt mag miatt. mint korábban. hogy találkozzunk este az akkori törzshelyemen. színjózanon egyébként. mert vannak. Ma már bele tudom élni magam a helyzetbe. hogy majd annak is eljön az ideje. mind a ketten elıször. Régebben kifejezetten jobban szerettem. akinek a szobájában csináltuk. és nem az a fújjolni való valami. elutaztak a szüleim. hogy akkor hozzon össze vele. Akárhányszor bedugtam. hogy akkor hagyjuk abba. illetve kérdezték. hogy tényleg megy és belegondoltam. vannak más ugyanolyan fontos dolgok is. a másikkal az. nem voltam ráhangolódva a szexre. csak végigmért. hogy nem. İk végül nem is dugtak. hogy kisebb koromban nagyon sokat maszturbáltam. hogy nem ez a frankó. és feljöttek hozzánk a csaj tizenkilenc éves barátnıjével. vagy kivernek. hogy abba kell hagyni. amikor nincs csajom. Én az átlagnál jobban szeretem. nem tudom. mi viszont igen. Nem tudom miért. miért. Nagyon változó. Addig petting és szopatás. és egy szó nélkül elment mellettünk. ciciket. de azért nagyon kényes. míg ha leszop. akivel három éven keresztül szórakoztattuk egymást. de mindig csak olyanokra. érdeklıdés. Történt már olyan is velem. akkor kivertem arra is. Tulajdonképpen közben be is voltam valamennyire szarva attól. akkor nem tudtam. hogy nenenenene. De tudtam. de abba hamar beleun az ember. hogy maradhate. de nagyon béna volt. Meg azért más látni. De általában nem beszélek kúrás közben. Egyszerően nem tetszik. hogy jobban szeretnéd. inkább mégse. vagyis olyan ötödikes korom körül. Én szívesebben nézek puncikat. Jártam egy lánnyal. hogy ne elégüljek ki olyan hamar. Legtöbbször más emberek faszát. De akkor ez az életemben is így volt. de nem voltak. kommunikáció. hogy még neki se és neki se és neki se. és maximum az frusztrált. és a haverom mondta. Talán attól volt ez a prae-cox-para. mert attól féltem. amit ott mutatnak. És tuti. A szopás is szuper. rögtön beindult a szüzesség-elvesztéseproject is. és más benne lenni. Van. mint ismeretlenekre. hogy megvolt. de nagyon hülyén éreztük magunkat. és mondtam. hogy miket fantáziálok ilyenkor. Legtöbbször valamilyen szituációt képzelek el. Fölhívtam mindenkit. közben megjött a nıvére. Kisebb koromban kifejezetten jónak tartottam. hogy baszás közben lekonyult. Nem mintha ma nem maszturbálnék. İk már korábban voltak együtt sítáborban. aztán mind a ketten dugunk. de azért még várnom kellett négy évet. felnıttes dolog lett a számomra. az ember öt perccel késıbb is meg tud baszni egy nıt. Nincsenek preferált pozitúráim. és akkor én engedelmesen kihúztam. hogy még nem dughatom be. ha baszás elıtt kiverem. Az volt a projekt. ki lehet pipálni. én kinyalom. Meg a házibulik. és egy-egy. és hívták a csajt is. Biztos a keresztény kultúra. lementem és ünnepeltettem magam.

A szüzességemet nagyon késın vesztettem el. Legalábbis a mai statisztikák szerint késın. Elıször harmadikos gimnazista koromban hatoltam nıbe. De elıtte már voltam lány által kielégítve. Leszopva. Hetedikes általánosban. Nem én forszíroztam. Egyszeri alkalom volt, azután minden maradt a régiben. Én nagyon szerelmes voltam a lányba, de ı nem volt belém. Aztán, mikor ténylegesen elveszítettem a szüzességemet, akkor indult be a szexuális vágy, akkor mindenkit megkúrtam volna, és sok lányt el is kaptam. Valahogy minden olyan természetesen alakult, volt egy lakásom, ahová a lányok szerettek feljárni, nekem sem voltak gátlásaim vagy félelmeim. Az elsı alkalommal tulajdonképpen félig-meddig meg lettem erıszakolva. Én nem akartam, annyira nem tetszett az a lány, de ı iszonyú durván fogdosott, és egy idı után természetesen nem tudtam ellenállni. És csak azután mondtam el neki, hogy szőz vagyok, illetve voltam, miután megtörtént. O meg azt válaszolta, amit ilyenkor kell, hogy neki meg a második. Abban a korban olyanok a lányok, hogy akinek nem az elsı, annak a második. így visszagondolva eszméletlen állapot volt, annyira elönti az agyadat a flash, hogy nem is emlékszel rá késıbb. Utána még nagyon sokáig nem lappadt le a faszom. Meg is kúrtam még egyszer. Valószínőleg nem tartott túl sokáig. Pár perc. Akkoriban sok szőz lánnyal akadt dolgom. Volt, amelyik nagyon szők volt, ezért nem volt igazán kellemes benne lenni, volt, akirıl magam sem gondoltam volna addig, míg meg nem láttam a vért. Egyáltalán nem fájt neki, tág volt és lucskos. A késıbbi feleségem is szőz volt, azt tudtam, mielıtt lefeküdtünk, láttam rajta és rákérdeztem. De ha a szexuális viselkedés szempontjából kérdezed, persze, hogy más egy szőz lány, de csak annyira, amennyire te is más vagy, míg nem dugtál.

ben nincsenek ilyen éles határok. Az, hogy épp a farkammal hatoltam egy nıbe, és nem az ujjaimmal, vagy hogy a gumiba mentem el és nem a szájába, nekem nem jelentett túl sokat. Ha olyan nagyon jó lett volna, biztos szívesebben emlékeznék vissza rá, de nem volt egy felejthetetlen élmény, nyilván a gyakorlatlanságom miatt. Valami olyan érzést hagyott bennem, hogy, na, ezen is túl vagyunk.

Szerintem a szüzesség elvesztése annyira virtuális, még egy lánynál is az, maga a szőzhártya-dolog biológiai véletlen. Csak azokban a kultúrákban van értelme, ahol nincs semmi szex, aztán a lakodalom - egy buli - után kötelezı kúrni. De a mienk48

Tizenöt évesen lekerültem egy nyári táborba, ahol egy nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb tizenhárom éves kislány elég hamar lezavarta ezt a problémát. Én ifivezetı voltam, ı meg táborozó. Nagyon érdekes arcú, életszagú, imádnivaló csaj volt, az állán egy kék folttal, merthogy hegedült. Büszkén is viselte magát, meg mentes is volt minden tini-sallangtól, kicsit úgy nézett ki, mintha a gimnazisták közé egy szakmunkástanuló keveredett volna. Elsı este összejöttünk, de akkor a csókolózás-nál nem jutottunk tovább, aztán a másodikon megtörtént a dolog. Tudtam, hogy az örömszerzés alapja, hogy minél tovább csináld, amit még nem csináltál soha. Emiatt volt bennem egy csomó feszültség, és elızıleg kidolgoztam egy technikát, hogy valami egészen más dologra fogok gondolni, hogy ne menjek el rögtön, ami mőködött is, legalábbis magamhoz és az alkalomhoz képest nagyon soknak tőnt az az öt perc. Egyébként végig ı kezdeményezett, pedig csak utólag árultam el, hogy szőz voltam. Aztán még aznap éjjel kiszöktünk a haverokkal a kocsmába, meghívtam ıket egy pálinkára, és megünnepeltük a nagy eseményt. Nekik egyébként ott voltak a csajaik, és valahogy úgy alakult, hogy mindegyik csaj egyszerre kezdett el men-struálni, és rakosgattuk a véres lepedıket egyik ágyról a másikra, erre például jobban emlékszem, mint magára az aktusra. Nem mintha problémát jelentene lefeküdni egy lánnyal, aki menstruál, csak ha elindul egy vicc, azt végig kell játszani, legfeljebb törünk egy kis borsot az orruk alá. Aztán persze a csaj a tábor után egy héttel otthagyott, ami nagyon fájt akkor, mindenesetre ezután sokkal nagyobb önbizalommal lubickoltam

49

abban az átlag-tini-létben, ahova visszakerültem. Ennek következtében belátható idın belül meglett a következı, és ezzel elindult egy végeérhetetlen sorozat.

A szüzességemet minél elıbb el akartam veszíteni, és erre még a tizenötödik születésnapom elıtt sor is került. Érettségi szünet volt az iskolámban, én egy haverommal lementem Balatonra strandolni, kiszúrtunk két lányt a parton, két évvel idısebbnek hazudtuk magunkat, és elvittük ıket este a diszkóba. Az egyik csaj kifejezett ronda volt, a másik meg ilyen bögyös maca, persze mind a ketten ezt akartuk, de én lettem a szerencsés kiválasztott, tíz perc diszkózás után lementünk a partra, ott feltettem a kérdést, hogy nem fekszünk-e le, a csaj meg azt válaszolta, hogy: de igen. Iszonyúan unatkoztam alatta, nem nagyon éreztem semmit, mert óvszert kellett használni, és csak azt vártam, hogy menjek már el, és legyen vége. Próbáltam trükközni, feszegettem a lábfejemet, rettenetesen koncentráltam, a lány meg nem csinált semmit, csak feküdt a hátán. Nem is találkoztunk soha többet, a nevére sem emlékszem. A haverommal egyébként nem akart lefeküdni a másik csajt, annak a kezébe lett adva a fasz, hogy valami azért történjen, és akkor legalább kiverte. Ez így nagyon macsósan hangzik, fıleg hogy szerelemben terveztem elveszíteni a szüzességemet, de az nem jött össze, én pedig megijedtem, hogy mindenrıl lemaradok.

terdamban voltam egy haverommal, egész nap a vöröslámpás negyedben csurgattuk a nyálunkat, aztán nagy nehezen elhatároztam magam. A haverommal megbeszéltük, hogy másfél óra múlva találkozunk, én meg elkezdtem keresni a megfelelı csajt, közben végig a faszomat markolásztam a zsebemen keresztül, hogy majd biztosan álljon. Kábé ötvenszer elmentem a kirakat elıtt (tudod, ott a csajok az ablakban állnak egy szál bugyiban), közben volt kuncsaftja is, aztán nagy nehezen rászántam magam. Nagyon nevetséges helyzet volt, ahogy behúzta a függönyt, elkezdtem levenni a nadrágom, akkor mondta, hogy elıre kell fizetni, guberáltam a bokámig letolt gatyámban. Aztán alig állt föl, pontosabban ahogy feladta rám az óvszert, megint lekonyult, egyáltalán nem élveztem, nem tudtam magam beleélni abba, hogy én most baszok, és iszonyúan idegesített, hogy ı úgy tett, mintha élvezné, nyögdécselt meg minden. A pornófilmekben is a hang a leghiteltelenebb. Na ezután eltelt két év, mire igaziból lefeküdtem egy nıvel. Ezt a dolgot a kurvával viszont még nem meséltem el senkinek, nem is fogom, iszonyú ciki.

Volt bennem valami kurva-romantika, hogy szegény szerencsétlen kislány úgy is megırzi a tisztaságát, hogy naponta harmincan megdugják, és majd én megmentem, de igazából arról volt szó, hogy a normális csajokkal baromi gátlásos voltam. Viszont a szüzességem iszonyú teher volt, azt hittem, ha majd megszabadulok tıle, akkor egybıl csajozni is megtanulok. Kitőztem magam elé, hogy még a tizennyolcadik születésnapom elıtt meg kell történnie a dolognak. Nyár volt, Amsz50

Volt egy csajom tizenhárom évesen, és próbáltam rávenni, hogy leszopjon, egyszer a szájába is vette egy pillanatra, de nem jött be neki a dolog. Meg volt egy idısebb lány Balatonon, aki abszolút egyértelmően nyúlkált, annak meg nem hagytam, mert féltem, hogy biztos kicsi a farkam. De hogy ez elıtt mi volt, arra nem emlékszem jártam csajokkal, és nyilván volt valami szexuális egy átkarolásban is, vagy egy csókban, akár a faszom is felállhatott, tudtam mit jelent kúrni, de azt is, hogy a kilenc évesek nem kúrnak, de tényleg nem tudom, hogyan jutottam el a kapuig, csak arra, hogy onnantól mi van. Na végül úgy szoptak le, hogy hazajöttem külföldrıl, ettıl én lettem a menı csávó az osztályban, az elsı házibulin leszopott egy lány a gardróbban, megittunk elıtte annyi vodkát, amennyit akkoriban meg tudtunk, nem is emlékszem sem arra, hogy végül a szájába élveztem-e, se arra, hogy elıtte hánytam, vagy utána.
51

De valószínőleg már másnap sem emlékeztem. Ekkoriban volt a gimnáziumban a legendás pontverseny: csókolózás: 1, mellfogás: 3, ujjazás: 5, dugás: 9, szopatás: 10, de amikor odamentem, nagyon sokan leszoptak, és akkor megváltoztatták a szabályt, a szopás lett a 9-es és a dugás a 10-es, a seggbekúrás meg 12. Olyan mintha elkezdıdött volna a teniszmeccs, aztán az egyik versenyzı megváltoztatja a szabályokat. Akkor egy rövid idıre visszavette a vetélytársam a vezetést, de behoztam, akkoriban tök sokat csajoztam, 15 és 17 között. Aztán egyszer beszívtunk, és kitaláltuk, hogy lehugyozás 30, hasra szarás 50, és ha megölöd a pápát, az 1000, de ilyeneket nem csináltam se akkor, se azóta. Szóval a pontverseny adta a keretét az életnek, ami nagyjából az volt, hogy gimnazista házibulik, mindenki rettentıen bebaszik, elıször az évfolyamtársakkal jön össze, mindenki mindenkivel, kivéve, akik nagyon utálták egymást, aztán idegen lányokkal. Mindenki elveszti a szüzességét, én például hullarészegen egy sátorban, bénázás az óvszerrel, tudod, amikor rossz irányba kezded el legördíteni, aztán alig találok be. Na, megvolt ez is. Igazából ez az idıszak zökkenımentes szakasz volt az életemben. Tizenhat évesen beszpídezünk Balatonon, lemegyünk a diszkóba, red bulit iszunk, mert hallottuk, hogy az kell, én meg összejövök a helyi dodzsem-üzemeltetı nıjével, aki mondjuk negyven éves volt legalább, bırszerkóban, elhízva. Na attól megriadtam, nem dugtam meg, pedig nem állt volna semmibıl, bejöttek neki a kisgyerekek. Aztán tizenhét éves koromtól jártam egy csajjal évekig, az alaposan visszavetett a versenyben, mondjuk azért az elsı seggbekuki ezalatt volt, és nem a csajommal. Azért beszélek ilyen neutrálisán errıl az egészrıl, mert ezen a csajomon kívül, nem volt egy kúrás se, amiben érzelmileg igazán érintett lettem volna.

próbálkoznunk, talán a harmadik alkalomra ment be, és akkor kurva büszke voltam. Szexuális természető párám akkoriban nem is volt, érzelmi feszültség annál több, leginkább amiatt, hogy nem tudom igazán megfogni a csajt, mármint hogy soha nem tudtam igazán magaménak, amire ı rá is játszott egyébként. Én viszont fél év után ráuntam erre, és bár továbbra is jártunk, elkezdtem - változó sikerrel - más nıkre is nyomulni. Hozzáteszem, a siker nem csak rajtam múlott, a csajoknál is kérdés volt még, hogy szüzek-e, ezt igyekeztem minél hamarabb tisztázni, csak hogy tudjam, meddig mehetek el. Közben meg a csajommal, aki párhuzamosan szintén csajozott, összefeküdtünk, amikor csak tudtunk. Rendszeres, de kiegyensúlyozatlan nemi életet éltünk. Nem emlékszem már konkrétan, hogy milyen volt az ágyban, viszont rögtön bejött az, ami máig a legérdekesebb, hogy mi van a pinában, mi mire hogyan reagál. Mi jó a csiklónak, egyáltalán hol van, és meddig tart. Kérdezgettem is, de értékelhetı válaszokat csak jóval késıbb kaptam, a csajok sem voltak még teljesen tisztában a saját testükkel.

Másodikban sikerült elvesztenem. Egy nagyon rövid ideig csak a petting ment, aztán lett egy csajom, rettentı problémás csaj, miközben velem összejött, volt egy tíz évvel idısebb csaja, merthogy biszexuális volt. İ is szőz volt, tehát sokat kellett
52

Nık között nıttem fel, felváltva nevelt a nagyanyám az anyám és a nagynénéim, akik akkor még gyönyörőek voltak. Ebbıl fakad szerintem, hogy igazán jól, felszabadultan nıkkel érzem magam, velük jobban tudok kommunikálni, mint a férfiakkal, holott, rengeteg barátom volt és van. Óvodában lementek ezek a klasszikus történetek, amilyenekrıl gyakorlatilag mindenkitıl hallottam már: bokor, muti, mid van, csak ha te is, de elıbb te, stb. Aztán ez az iskolában megszőnik, az ottani fegyelem nagyon más, ott a fiúk meg a lányok már kettéoszlanak, és copfhúzással meg gáncsolással mutatod ki a tetszésedet. Akkoriban kezdıdött egy nagyon erıs fiúbarátság az életemben, ami olyannyira erıs volt, hogy a tanító nénik figyelmeztették a szüleinket, mert szerintük több volt ez, mint barátság, persze nem. Neki orvosok voltak a szülei, nagyon jó kis könyveik voltak, mindent meg lehetett tudni azokból. Nyáron meg kicsaptak minket egy tanyára, ahol egy ottani kislányt bevonva ját53

Volt egy régi barátnım. ık kilenc-tíz. hogy én sem tudom. lassanként levetkıztem a gátlásaimat. meg fel is világosította. A csajt fel is próbálta elıtte. Aztán szépen elindult a dolog a maga természetes útján. rám meg úgy tekintettek. Már elég hosszú ideje egy hosszabb. Próbáltam persze csiszolni ezen. miközben a lányok már persze nık voltak. Ez elég sokáig ellenreakciókat szült nálam. hogy kézen fogva nézzük a holdat. Lüktetve állt a farkam. aztán a masszázs alatt még egyszer. Gimnáziumban aztán kialakult az a fura helyzet. nem egyszer mentem úgy iskolába. elélveztem. Egy lopott hitelkártyával egyébként. mert 54 neki is felüdülés lehetett a japán. aztán leszopott. jártam ugyan lányokkal. néhányan hiányos öltözetben. mert innentıl tiltották tılünk. Ekkor az apám. büszke is voltam erre. legyen mit adnom. Az az igazság. Iszonyatos botrány volt másnap. hogy egyszer ott aludt három másik kislány. mint egy öcsikére. mert a szülık nem tudták eldönteni a kislányok boldog beszámolója alapján. aki megpróbál minél többet kihozni egy nıbıl. mindenesetre eltöltöttem másfél kibaszott jó órát egy nagyon penge kiscsajjal. több órás szeretkezés alatt egyszer megyek csak el. Én szerintem nem élveztem el. és egyre inkább a szexualitás grállovagjának gondoltam magam. hogy effektív dugtunk-e. Az iskolába aztán már úgy mentem vissza. de az abból állt. szóval szigorú gyerek voltam. hogy minél hamarabb letudja a melót. Abszolút nem ez az unott arcú rágózgató csaj volt. hogy cserébe ık is foglalkozzanak velem. . mint egy kisfiú. mi tizenkét-tizenhárom évesek lehettünk. Valószínőleg inkább csak ráfekvés és dörgölés történt. mindent ki akartam próbálni. aki Bécsben élt. mire megszereztem magamnak az elsı csajt. Azt a csajt aztán megkúrta a fél tanári kar. de nagyjából így ment a dolog tizenhat éves koromig. Már amikor lemosdatott. de a másik kettıt elég durva játékokba vittük bele. aki egyrészt nagyon kedves volt. hogy itt mirıl van szó. de azt már én szereztem. de addig nem is láttam többször. de én voltam az elsı. Bele is szerettem természetesen. Ráadásul a mi nappalinkban próbált a nyolcvanas évek alternatív zenekarainak a fele. a kezükkel mondjuk. még ha nem is meséltem senkinek. mert állandóan a csajok jártak az eszemben. mi is nagyon régen ismertük egymást. A legkisebb rögtön elaludt. de valamiért még ki sem vertem magamnak. a csaj reakcióiból úgyis mindenki levette. nem tudtam szexig eljuttatni a dolgokat. De ki is nyaltam egyébként. amit apám hozott haza Amerikából. Náluk történt. Harmadnap viszont elutaztunk Hollandiába. Na mindegy. Az egyiket egyébként elvettem feleségül tíz év múlva. pedig akkoriban az már mőködött. hogy miközben szellemileg inkább koraérett voltam. elvitt egy thai masszázsszalonba és tízezer schillingért megrendelte nekem a full-extrás szolgáltatást. persze azért eltelt egy darab idı rejszolgatással. aki azon igyekszik.szıttünk orvososdit a padláson. hogy szanaszét hevertek az emberek. hogy amikor visszamegyek. meg persze a puncikákkal való mindenféle foglalatoskodás. aki valahogy tabu volt. Közben tizenkét évesen megnéztem nyolcvanszor a Mély Torok címő filmet. Elég sokáig szexuális értelemben csak ez mőködött. hogy ide nekem az oroszlánt is. miközben otthon folyamatosan vertem. a szüleink is barátok voltak. hogy mőködik a valóságban. másnap mentünk neki ajándékot venni. a végén. aminek nem örültem. és még meg is dugtam kétszer. meg az elhízott német üzletemberek után egy szőz fiúval foglalkozni. meg a kislányok rávétele. úgy néztem ki.

pusztán arra mutatnék rá. hogy a kislánynak jó legyen. kisfiam. Egyfelıl melegágya a teljesítménykényszernek. másfelıl . No persze nem a szexuális önzést szeretném most ideológiailag megalapozni. mint az. aki örömét leli az együttlétben. hogy a szexuális együttlét során a partner orgazmusa fontosabb az övénél. azaz általában kielégítıbb egy olyan partner. hogy útravalóul többek közt a következı tanácsot kapták: „Az a legfontosabb.és ez afontosabb megfeledkezik arról a tapasztalati tényrıl. hogy neki igazán jó legyen . Egy kilencvenes évekbeli. az USA-ban végzett reprezentatív felmérés szerint a férfiaknak ötvenhárom százaléka gondolja úgy.a másikat igyekszik mindenáron kielégíteni. hogy önzés és odaadás bonyolultabb viszonyban van egymással. hogy a saját élvezet forrása a másik élvezetében van.G Y O R S A B B A N . aki .lemondva arról. rendre beszámoltak arról. hogy apai vagy anyai részrıl hangzik-e el -gyakran épp a visszájára fordul. akik részesültek egyáltalán valamiféle szülıi felvilágosításban. A G O N D O L A T MINT Azon interjúalanyaim. mint elsıre hinnénk. míg a nıknél ugyanez az arány har57 ." Ejótanács azonban -függetlenül attól.

ık a partner iránti feltétlen bizalom magabiztos hívei. gyöngyözı orrnyergek után kutatnak. Objektívjei márpedig nincs. Ennek persze oka lehet. hogy jó szeretı legyen. de a korlátban egy kígyó belsı szervei vannak. ezért ezt mintegy adottnak veszik. vagy csak megjátssza ezt a kedvünkért? E kérdésben két radikálisan különbözı álláspont létezik. hogy cg}> nı valóban elélvezett-e. ha ez jólesik neki. némely férfi hajlamos az aktus után tíz másodperccel feltenni a kérdést: „Te is elmentél?" Ki tudna nekik nemet mondani? A férfias férfi önképének legfontosabb eleme az. objektív bizonyosságot. Az elsı szerint minden ilyesfajta színészi alakítás a szexuális harmóniát romboló bőn. Nem tudom. akik velem együtt könyököltek. más férfiak élnek a gyanúperrel. hogy minden szülıi jótanács ellenére a férfiak lényegesen nagyobb biztonsággal elégülnek ki. A másik álláspont szerint az esetek bizonyos hányadában úgyis minden nı színlel. de nem tudok. sohasem szerezhet megcáfolhatatlan. hogy valóban jó szeretı. összeránduló és elernyedı izmok. sóhajok.mincnégy százalék. pontosan hol. Egyetlen tárgyon múlik az egész. nem elég. . Ennek ellenére itt hagynék mindent. a karrierje is. De lehet-e jó szeretı az. Egy éve nem voltam másik emberre] együtt. s ha van is. objektív jelek. amire valójában semmi szükség. hogy ott és jól kapcsolgatom-e. sértés a férfira nézve. De honnan tudhatnánk. kipirult fülcimpák. ám arról.ahogy szereti. . aki feltétlen bizonyosságra tör? K E M É N Y I STVÁN ROSSZ HÁZASSÁG Mellılem lassan ellebennek. A férfiak egy részének fejében meg sem fordul a fenti kérdés. hát színleljen.

ez igazából a csajnak sem élvezet. az is stimulálja a farkamat. bár ennek több faktora van. iszonyú sértések. akkor is jó. hogy túl korán elmegyek. és tudom tartani belassulással. ez a nagyon korán felismert praecox probléma. mert neki is rossz így velem.Most egy vendégséget készítünk elı. 61 . akkor nagyon jó. be tudom állítani magam az optimumra. de ha nem jó. nem kardinális. Egyetlen párám van. ami minden amerikai pizzázóban ki van írva. olyan mint a pizza: hajó. nincs olyan. hiszen ı is férfi. mint az átlag. Dulakodás. elég nagy a valószínősége. Ami szerintem kisebb. Ha nagyon a szívemen viselem. de ha egy hete nem voltam nıvel. de tapasztalataim szerint. de ez nem izgat. hogy a szex. amit máig nem ismertem ki. hogy egy dugás jó legyen. Érdekes módon engem az óvszer is felgyorsít. van az a duma. akarata szerint. idegen nık. Szerintem a vérfaszúság is csak legenda. hogy valakinek ötszörösére nı a fasza. huszonnégy órával korábban kiverem. Tudod .

Alapszinten persze az a jó nekem is.Olyan még nem fordult elı velem. Azért csinál valamit. akik azt hihették addig. én legalábbis nem erre hajtottam. hanem megfelelı pozitúra esetében akár a szeméremcsontoddal is. tulajdonképpen véletlenül. fıleg ha új nıvel akad dolgom. Az igazi rejtély. İvele végig óvszerben kúrtunk. hanem hogy minél hosszabban tartó élvezet legyen. olyan viszont nem egyszer. és megmutatja. ott nyilván valamiféle gyakorlatiasságba fordul a dolog. megmosakszom. Viszont az csak néhány éve foglalkoztat igazán. Igazából ezen is a beszéd segít. és ezzel kirobbantotta az úgynevezett szexuális forradalmat. de nem engedte magát csak seggbe kúrni. maga is szőz volt. hanem a férfiakat. hogy egy csajt egyáltalán ne tudtam volna kielégíteni. Az akkor nem foglalkoztatott. De most sem feladatként. Azért a megszakításos mód63 . nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. hogy kielégítsem a partnerem. és az már majdnem olyan. A nı kielégítése viszont. hogy elment.mennyire más. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. Ettıl természetcsen a szeretkezési technikám is megváltozott. akivel elvesztettem a szüzességemet.merthogy biszex volt az istenadta . ha nem is probléma a kezdetektıl. lefeküdt például elıttem egy akkori haverommal. ezen például mindig sokat agyaltam. korábban. hogy honnan tudjam pontosan. de nem érdekelt annyira. meg hogy a nıjével . Meg hogy felfedezzem a puncit a fütyimmel. hát nem. meg minden. ıt idırıl-idıre felkeresem. a csaj viszont egy idı után nagyon is csinált. amelyik „felfedezte" a csikló létezését. zonytalankodás. hogy nekem az a jó. ha vele maradok talán rá se jövök. nem csináltam belıle drámát. vagy kötelességként élem meg ezt. de az meg nem megy minden csajjal. hogy leszopjon. de szerencsére van egy lányismerısöm. hogy én is azt csináljam. Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. Pontosabban a vége felé már egyáltalán nem kívántam a kúrást. Az a csaj. Pontosabban kiszopjon. mintha hüvelyi lenne. hogy ı kielégült-e. Nekem meg azt nem engedte. hogy hüvelyi orgazmus csak nagyon kevésszer szerepelt a praxisomban. Inkább az a probléma. pedig nagyon durva csaj. de nem erıltetem mindenáron. Másrészt meg klitorális orgazmust sem csak a nyelveddel vagy a kezeddel tudsz elıidézni. hogy: na akkor most te jösz. hogy mennyire elégül ki. mint a saját sorstragédiáját. hogy a hiba nem az én készülékemben van. így mőködött ez a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. hogy a nınek mi a jó. és olyankor megnyugtatom magam. Sajnáltam. ez nyilván nem tesz jót az ember önbizalmának. elélvezek. hogy csak nagyon nehezen. de most visszagondolva biztosan nem. Persze azért idıvel csökken szexuális kommunikáció körüli bi62 Volt már olyan persze. veszek egy mély levegıt. ennek ellenére jó volt vele dugni. hogy miután én elmentem. mennyire utálom a gumit. csak azt. Egyébként az a szociológiai tanulmány. ha ı élvez. minden szegletébe behatoljak. vagy azért. Az az igazság. az nagyon más érzés. mert azt hiszi. aki szinte csak orálisan tudott kielégülni. igaz ez a téma egyáltalán nem foglalkoztat. hogy a klitorális orgazmus valami másodrendő dolog. mert szeretné. Meg arra se. egyszerően másképp kezdtem viszonyulni a puncihoz. vagyis hogy mibıl tudom. reménytelenségének bizonyítékát. de azért nem ez volt a jellemzı. nem is a nıket szabadította fel igazán. és kábé azt gondoltam: ha nem. hogy a csaj nem elégült ki. Voltak ugyan eleinte praecox problémáim. rengeteg úgymond külön törıdéssel. hátat fordítok neki. mármint a szex közbeni beszéd. hajó neki. hogy minél gyorsabban kielégüljek. akit a farkammal is ki tudok elégíteni. az fokozza az én élvezetemet is. ha kielégült is. milyen az. Volt olyan csajom. de kérdés. Ilyen még hosszú párkapcsolatban is elıfordult velem. Az elsı csajom folyamatosan szívatott ezzel. felöltözöm. sikongat. amikor egy lány rendesen élvez. Nem az lett az elsıdleges cél. úgy élte meg a dolgot.

mert rájöttem. és még összehasonlítási alapja is van. Fizikailag is elég megterhelı. hogy ha két ember szereti egymást. és ez az út mindkettınknekjó. nem állunk le megbeszélni a dolgokat. összesen négy csajjal voltam. hogy a figyelem nagyon más. akit nem tudtam kielégíteni. addigra vége is lett az egésznek. Ekkor szembesültem azzal a problémával. mintha el sem vesztettem volna a szüzességemet. és ilyenbıl nincs valami sok. akivel mőködik. hogy megszakad a kölcsönösség: nálam akkor van vége a szexnek. ráadásul a csaj. és ez nem is köt le külön energiát. nem adom oda magam a párának. . Úgyhogy.Mért baj az. akkor mindened azt diktálja. hogy én szerelmes voltam. el kell kezdened arra figyelni. ami nagyon érzékenyen érintett. még ki sem hevertem. és a mi kapcsolatunkban is a szex volt a középpontban. elég viharosan egyébként. Túl sokat nem tudok mesélni. hogy meg kell tartani. az elsı orgazmusáig egy másfél órás kúrás után jutott el. ebbıl ketten a barátnıim voltak évekig. hogy az embernek négy órán keresztül álljon a farka. én kifejezetten olyan pasi vagyok. ha figyelned kell magadra vagy a másikra szex közben? . hogy én nem tudok teljesíteni. hogy nem fogok rekordokat döntögetni ezután sem. önuralom. mert még túl fiatalok voltunk.Nem rossz. Elıször sportolóként tudtam csak teljesíteni. viszont azt is szeretem. Mire felgyúrtam magam. aki addigra már nagyon sok pasin túl volt. pedig szerelmes vagyok. az én karrierem nem a minél több nıt megdugni irányába mutat. a legutóbbi csajomat sikerült teherbe ejtenem. hogy óvszerrel azért sokkal kevesebbet éreztem a punciból. mint a megfelelési vágy. mégsem tudtunk abban a dologban találkozni. hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek. véget is ért a kapcsolat. meg együttélés. a másik kettıvel pedig nem volt túl jó. és mire igazán olajozottan 64 mentek volna a dolgok. mondván. hónapokkal késıbb tudtam magamra is odafigyelni. akkor eldobhassam az agyamat. satöbbi. Olajo-zottság alatt azt értem. nem tudtuk.Aztán tizennyolc éves koromban berobbant egy lány az életembe. hogy három év után újra kell kezdenem a dolgokat. akkor mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba. ami szerintem már nem a korai magömlés kérdésköre. és gyerekük lesz. amit elvárt. Én fel is álltam egy hónap múlva. kalapáccsal se lehessen eltörni. mert mindkettınket ugyanoda visz. és csak ezután. Ami annyiból nem is volt baj. Volt sajnos olyan csaj is. hogy az aktusok nyolcvan százaléka kölcsö. hogy ha úgy jön ki a lépés. mit kezdjünk magunkkal az életben. mert csak a menstruáció alatt nem védekeztünk. pont egy válság kellıs közepén. • 65 . pont akkor rontod el a szexet. aztán visszamentem. hogy életemben elıször vagyok szerelmes. akkor nála mikor? Amikor elfárad. hogy játékos és kommunikatív a szex. a külsı körülmények ennek az ellenkezıjét mondják. Úgyhogy az abortusz után át is váltottunk az óvszerrıl tablettára. nem kell odatenni a kezét. Nem mintha a megszakított közösülés olyan jó lenne. és ha nem teljesítekjól. aki szereti kényeztetni a másikat. jött a nagy szerelem. vagy megunja? Vagy a partnere unja meg és inkább elélvez? A nagy szerelmemmel elég hamar eljutottunk odáig. Elég valószínőnek látszik. le is állt néha a merevedésem. Na és miután vége lett.szerrel is vannak problémák. mint a fagyott kutya lába. egyszerően azért. Az a fontos. minden megy a maga útján. meg abortusz. Ráadásul a dolog a legszerencsétlenebbül alakult. és még a negyedik órában is képes legyen mozogni. mikor kell kitépned belıle. odafigyelni rá. Ráadásul a csaj baromi macerás volt. Felgyúrás alatt egyfajta meditációs tréninget kell érteni: figyelem. | ezért rendesen utána is olvastam. hogy meddig tarthatod benne a farkadat. akkor el fogom veszíteni. amikor a legjobb. hogy ideális szolgáltató legyek. hogy nekem nem megy. amikor elélvezek. mert nem azzal tanultam meg. Eleinte csak akaratból tudtam megoldani. ami számára a legfontosabb volt. . nem én be akármivel. inkább meg kell találnom a következı csajt. végül is három éves kapcsolat lett a dologból. elvileg ı is. és elkezdtem én is igazán élvezni a szexet. és hiába van az. Nem az a szar benne. hanem. Szóval az történt. akivel vagyok. Az nagyon szar dolog volt. Nagyon nehéz volt. és általa nekem is kezdett egyre fontosabb lenni.

megkúrtam egyszer. Leszopni is csak egyszer próbáltam magam tizenévesen. Egyébként pszichés alapon bármilyen problémát ki tudok termelni magamból. Elıfordult. mint az egész korábbi életemben. aztán hibát találsz rengeteget. hogy csak kúrni járunk össze még nem volt. És az emiatt a gát miatt felgyőlt libidó fordul végül az azonos nemő felé. elmenni azért mindig elmegyek. és hogy az jó. de csak iszonyú nagy forgás lett be66 lıle. mert az nem úgy van ám. Azt gondolom. akinek csak klitorális orgazmusa van. vagy így is jó neki. pedig lehetıségem lett volna rá. megyek az utcán. Akkor most mi van? İ nem képes. akkor már sokkal jobban elvisz magával a szex. és sutty. hogy a szexnél univerzálisabb dolog nincsen. Kölcsönösen feltételezik egymás tudatát. merevedési zavart. mint amilyen én vagyok. hogy nincs benne érzelem. bár hallottam már olyanról is. lerúgtam mindent a kád szélérıl. mint végsı célhoz. és még a nyelvem hegyével sem értem el a makkomat. aki csak épphogy betoppantál. milyen orgazmusról beszélünk. kézzel-lábbal majdnem minden nıt ki lehet elégíteni. amiben négy évig zajlott a szexuális életem. finom. Persze a lanyha pénisz is lehet izgató egy homokosnak. a szokásos bezsongás és erotománia.megijedtem ettıl a dologtól. Az erogén zónák is így vagy úgy az erigáló falloszt szimbolizálják. de az a gyakori. kúrás után majd rosszul fogjátok magatokat érezni. olyan mintha az zavarna. hogy nem kell mindig kedves. hogy belém sulykolják az akkori mainstream dumát. de akkor elkezdtem parázni azon. aki igényelte volna. De hogy visszatérjek az idırendiséghez: amikor vége lett a nagy szerelmemnek. hogy nincs. nyolc a rekordom. hogy nekem feláll. mindenki azt mondta. Inkább a csávóknak jelent problémát. régebb óta ismeri a testét. vagy én nem vagyok képes. mert a szex mint olyan az élvezet jelölésérıl szól. meg nincs is. hogy csak elıveszed. Huszonegy éves koromban tudtam meg. Mutatod az élvezet jelölıjét. nem engedi be a tudatába. Ez tulajdonképpen sokkolt. bedugod. hogy neked problémát okoz. Tudod. hogy ha lehet. hogy részegen felszedtem a nıt. elıttem a nı passzentos farmerben. Az a legrosszabb. aki csak magával bír elbánni. Baromi konzervatív csávó vagyok. egy év alatt háromszor annyi csajjal voltam. csak nem motivált a dolog. és hagytam a fenébe. és ez két nagyon különbözı dolog. ezért is érdekes az olyan filozofikus gondolkodású ember számára. csak én spilázom túl? Elıször a hibát keresed. Biztos nem volt még olyan nıvel dolgom. Sıt. ne kúrjatok. aztán a csajban. Ha ez egy vadabb szexnél merül fel. és kevésen múlik. Illetve azokon keresztül vezet út hozzá. hogy dehogynem. nem voltam még több nıvel. nem okoz neki problémát. Neked felállna. kiment a víz. zavart. hogy nem fogom meg a seggét. ha a farkukkal nem tudják kielégíteni a csajt. hogy tulajdonképpen bárki emberfia képes felállítani a faszát. ha már felállt. Pedig rájöttem volna magamtól is. Annak a jele a petting.nıs orgazmussal végzıdik. elkezdtem kúrni a nıket. jöttek és jöttek. és . Olyan kapcsolatom. de nem vonz az se. De aztán megtanultam. A homoszexualitás gyökere igazából az. Egyszer dugtam be valaki seggébe a faszom. hogy van a szeretkezés. érzelem nélkül pedig semmiképp. meg van a baszás. hogy van baszás is. két ember között nem csak a kúrásról van szó. nagyon hálás természetem van. azzal. megelégszik azzal.emlékszem . mert az ágyban. jól neveltnek lenni. A felvilágosító könyvek garmadája arra volt csakjó. és hogy mi megy végbe abban. Az a szerencsém. Mindez persze nem írja fölül a szeretkezés vonalat. hajó volt esetleg még egyszer-kétszer. hogy ez már viszony. lelazulva. És természetesen egy lány vezetett rá erre is. Ha nem szeretitek egymást. hanem a szeretetrıl. Az is kérdés persze. Tulajdonképpen megszál- 67 . természetesen magadban. csávóval se. tehát van mód korrigálni. ha mondjuk csak a nyelveddel tudod kielégíteni. hogy a csávó nem engedi tombolni a fantáziáját. de nincs meg a megoldás. jó. pedig az elızı csajodnak kék volt. Csak lassan jöttem rá. mint te. hogy zöld a szeme. egyszer elsıs egyetemista koromban. ha van is orgazmus. Ebbe nagyon bele lehet ragadni. hogy egy éjszaka alatt sokszor feláll a farkam. azzal pont a csajt frusztrálod. edzés után a kádban. tavasz volt. praecoxot. hazavittem. ha látnád. mintsem hogy elkezdjek ezen sakkozni. mert az a csaj.

Általában a barát69 . hogy nem volt bennem több lélekjelenlét. Ki is röhögtem.érdekes. Hihetetlen nagyjelenetek voltak. akárki vagy. azért nem akarom megdugni. én meg nem. mi az. de addigra már mások is beültek a fülkébe. A csajok eleve sokkal többet hazudnak. Negyvenes nı. és azt mondja. Szóval én csak úgy koitáltam. Én a saját sztorimban sokáig annak nem ismertem fel a jelentését.Persze. ahol ez másképp megy. rengeteget beszélgettem és olvastam a szexusról. amikor rendesen ágyban vagyunk. hogy próbálta már állattal. aki cselekszik bennem. Elég sok minden szól a kultúrában errıl. hogy mégis. akit nem tudtál kielégíteni? .Pbltál már olyan lánnyal. Csak az a kultúra tematizálja makacsul a beszédben a kúrást. de kimaradt. túl decens voltam. és kimegy a vécére. Furcsa lenne személyesnek mondani azt. észre se veszi. Rendesen imádkozott szerelmeskedés elıtt egy negyed órát. Fiatal koromban a szadisztikusság legkisebb jelét se szerettem. már mehet is. Fıleg a prőd kultúrákban . saját maguk is. Az azonnali. össze is barátkoztunk. ahol eltérsz a mainstreamtıl. amelyik macsó. hogy mindig hoz magával vajat. Sajnálom. hogy csak akkor koitálok. aki azzal dicsekedett el. amit egyáltalán nem érzek személyesnek. viszont ı kurta a csajt.amilyen az amerikai is . csak kicsit szégyellıs volt. és miért a kisgyerek. Holott akit én kúrhattam volna. ahol teret engedsz a perverziónak. és viszonzom a gesztust. amit a társadalmilag elfogadottal kevernek össze. De minél feszélyezettebb egy aktus . csak nem tudták. Az. nem kívánom. Miközben kilenc millió amerikai vallotta be. Soha nem volt olyan.például épp emiatt a kényszer miatt -.lottja vagyok a problémának. . kényszeresen reflexív ifjú. ami a hárítás egy módozata. tényleg a legjobb csaj volt a táborban. hiába tagadja le vagy igyekszik elfedni a kultúra. semmivel szemben nem voltak különösebb averzióim. és közben fantazmatíkus úton rávezetve a partnert . Ezt én annyira ildomtalannak találtam. kábé egy évig impotens lettem utána. Az egyikkel rettenetes szexuális életünk volt. ujjadra 68 egy kis vaj.mégis keresztül viszed. Mindezt az elıjáték után. Ki merem jelenteni. felrakja a combjaimra a lábát. Ott tudod tesztelni a tabukat és vágykésztetéseket. a csajok. és megkúrom a csajt. Azt is elképzelhetınek tartom. De szerintem kisebb megszorításokkal én egy abszolút nyitott csávó vagyok. Jobban ragaszkodnak a normálishoz. óvszerprobléma (soha nem sikerült óvszerrel dugnom). hogy bármikor megkúrlak kisanyám. amikor nem tudok közösséget vállalni azzal. és miért a néger. félálmot mímel. Ott vagyok elsısként a gimi-diszkóban. Akkor megint elıjáték. hogy miért az állat. hogy csak nem forszírozom. vonaton. rám néz. Egyszer volt speekless fuck közeli élményem. Fantazmatikusan mindent végigzongoráztam már. sikerült egyenrangúnak elfogadtatnom vele. és nem merek lépni. én valamiért nem megyek utána. a kultúra. aztán behozni a csajt. Konkrétan . az sokkal késıbb jött be. és már kinéztem a csajt és vissza is nézett. Ezt nyomják a kortársak. aztán visszajön. és a saját kultúrámat. minden beszélgetést megelızı és nélkülözı kúrás is általános pattern. ha meg lépek. hogy minden további nélkül bármikor állnia kell a faszuknak. De nem éreztem az én hibámnak. hogy én kívánok meg valakit elıször. karmolós szextıl kifejezetten lekonyult a farkam. hanem még ránk van rakva egy teljesítménykényszer is. A szégyen pedig egy olyan dolog. az az elvárás a fiúkkal szemben. a harapós. annál biztosabban nem fog felállni. én is leveszem a cipım. belemarkolós. hogy a csaj izgalmának nyilvánvaló jeleire izgultam fel. hogy bocsássa meg az isten a most következı bőneinket. hogy a szexuális életet élı nıknek (és férfiaknak) maximum két százaléka nyomja a dirty talk-ot. akkor nem vagyok magamnál. két ilyen barátnım is volt. azt gondoltam. ezek a lányok ugyanis korábban sem elégültek még ki soha. legalábbis a felmérések szerint. miközben a csajok kilencvenöt százaléka vevı rá. de erre nem jöttem rá. nyomni le. Szóval nem csak az ısi és természetes elfojtás mőködik ebben a világban (bennünk). hogy nem szeretem. egy idı múlva „felébred". Tizenhét éves koromban a KISZ-vezetı táborban együtt laktam egy csávóval. így különös konfliktusaim sem. szemben ül a kupéban.hiába szeretett kínzott. hogy elmegyek. Nem egy nagy öröm.

hogy olyan lánnyal szerelmeskedjem. elmentem. hogy fölállt ugyan. aztán viszont nagyon elszégyelltem magam. Ma visszagondolva tudat alatt valószínőleg attól féltem.nem tudok annyira figyelni. hogy azt a kókadt kis nyamvadékot húzogattam. simogattam. se alattam. viszont ha nyaltam. De ha az a kérdés. anélkül. attól teljesen elvesztem az ön-kontrolom. és elmegyek. és sokáig nagyon hiányzott. csak a látványtól és a tudattól. és utána már ı sem akart folytatást. és valójában nem is lehetett tudni. Legközelebb az orgazmushoz az elıjáték legelején volt. mint amennyire ezt szokás gondolni. hogy nem. de másodszorra valamiért nem ment. Inkább elıre engedem. hogy megtörtént-e. hogy hozzáértem volna a nıhöz. ha beledugom a farkamat. és félig elélvezek. akkor vissza lehet tenni. Én alapvetıen szerelmes alkat vagyok. de a végén mindig azt állította. mikor neki már gyerekei is voltak. Az utolsó kapcsolatom olyan volt. mindig lekonyult. De azért azt nem merném kije71 70 . Egy idı után én már egyáltalán nem kívántam.idejét nem tudom. Egyszer se tudtam a sok hónap együtt járás alatt rendesen megdugni. se utánam. az engem nem izgat. ami tudom. aztán Balatonon találkoztam életem elsı nagy szerelmével. nekem viszont pont nem volt csajom. és az az érdekes. Otthagytam a gimnáziumot. Ezért nem értem egyébként a megerıszakolást. Most lett vége az elsı olyan kapcsolatomnak. Én se korábban. de az óvszernél azért jobb. Ugyanis megszakításos módszerrel védekeztünk. mikor basztam utoljára józanon . de soha nem ejtettem még teherbe nıt. de az már elég ritka. ı se elégült ki. hogy kétszerháromszor elmenjek egy este. hogy egy napig feküdtünk az ágyban. Ezzel sikerült ezt a szerelmet lezárnom magamban. se azóta nem kábítószereztem. Mondom. levetkıztünk. és sikerült összeszednem egy fekete csajt. Volt. ezután egy évig féltem a szextıl. ahogy ráspriccelek. még kiverni se tudtam. és ez csak a következı komoly barátnımnél szőnt meg. kézzel-lábbal-szájjal pótoltuk a valódi szerelmeskedést. hogy akárhányszor arra került a sor. ami egyébként nem jó. dolgozni kezdtem. kettıt ránt rajta. Egy szeretkezés alatt viszonylag kevésszer tudok csak elmenni. vagy hogy bántanám azzal. mindig ott volt. mint az amelyikben már sokszor voltam. kint voltam Franciaországban.nıim nem vonzanak valami nagyon. hogy meg vagyok-e magammal elégedve. Egy idı után annyira be voltam fosva. mert részegen . Ebbe egy idı után bele is nyugodtunk. mégis elég gyakran lefeküdtünk. amelyikben hosz- szú idın át jól mőködött a szex. Nem szoktam nézni. annál többet nem kell. se elıttem. mindenesetre ennek az adagnak az lett a hatása. és megkínált kokainnal. elhívott a házába egy bulira. nekem az ellenállástól valószínőleg azonnal lelohadna. Több mint négy évig jártunk együtt. hogy ezalatt egyszer sem sikerült lefeküdnünk. felmentünk a szobájába. Azért egyszer volt egy nagyon kínos felsülésem. Majdnem mindig egyszerre élveztünk el. Kiveszem. boldogítottam a munkatársnıimet.éppen a fiaskó miatt nagyon vonzott. felhívtam magamhoz. hogy behatolás. hogy belehatoljak. vagyis kivettem a faszom. akkor azt válaszolom. Szerintem ez mindenkiben megvan. teljesen véletlenül találkoztunk. és mégsem. Ez persze veszélyes. és ha látom. mint a kapcsolat. de ı . pontosabban az szedett össze engem. Ez a probléma aztán tovább tartott. hogy fájna neki. hogy hülyeség. hogy épp kielégül. mint én. hogy egy csaj azt szeretné. hogy igen. mert nem állt föl. akit szeretek is. de mégse teljesen. és akkor összejött. maximum három menet egy éjszaka. mi mást gondolhatna az ember. és emiatt a kielégületlenség miatt egyre jobban fájt. Hogy az idegen punci vonzóbb. De tény. végül sikerült kielé-gülnöm úgy. hogy valahogy a lány se akarta egynél többször. ha dugtam. Én alapvetıen mindenre nagyon nyitott vagyok. Abból a szempontból egyébként jó ez a módszer. Pedig egyébként még így öreg fejjel sem okoz gondot. azzal nem került közelebb. hogy ha még épp túl korán veszem ki. hogy nem jött össze. Ami gyanús is egy kicsit. ı legalább annyira szenvedett attól. hogy teljesen kiszálltam magamból. Igazán vele se volt jó a szex. de amint arról volt szó. ami elıidézte. rögtön lekonyult. Évekkel a szakításunk után. Szerintem egyébként nem olyan nagyon fontos az egyszerre elélvezés.

ahogy egy haverom megdug mellettem egy lányt. ha kislánynak gondolod. amilyenbıl sokféle van persze. akit jól megkúrok és megalázok. hogy képpé válhatok. de ı teljesen más közegben élt: fiúkollégium. Tehát a kudarcon nem kérıdztünk tovább. azóta se láttam olyat. Ugyanakkor a nemi érés viszontagságairól nem beszélgettem akkoriban senkivel.lentcni. Az is ezzel a csajjal járva történt. Megszőntek azok a problémák. senkinek nem volt még baja vele. . akivel nem lesz kudarc Türelem se volt bennünk sok. mondjuk a szadomazo. hogy valóságossá tesz olyan fantáziákat. buszon. Semmi mással nem foglalkozott. és ez valahogy beindítja az anyai ösztöneiket. hogy a nık szeretik a farkamat. ı véletlenül pont akkor vesztette el a szüzességét. vele néztünk közösen pornót. nem ez a káposztaszerő pina. Megértem testileg. de találkoztam olyannal is. ami nagyon fontos. Szép. sıt egy olyan csajom is volt. arról beszélt egyébként. Szóval ez volt a bevezetésem a szex világába. inkább olyan. A legjobb dolog . hogy ki tud távolabbról elspriccelni a falig. A megismerkedésünk napján ötször szeretkeztünk.Az biztos sokat számított. amiket a valóságban nem csinálnál meg. hogy ez a fiú még nem érett. és ez természetesen nekem is nagyon nagy örömet adott. általában arra szoktam gondolni. Talán valamennyit azzal a barátommal. hogy láttam. Eszelıs tiszta élmény volt a puncija. hogy az ember minden perverz gondolatát kimondhatja az ágyban. de ez nem azt jelenti. aki tök jól kezelte. vagy az. amitıl ı meg zavarba jött. hogy egyetlen redı nélkül. egyenes. Patakban. vagy azért mert legalább annyira undorítanak. a csávók folyamatosan verték a farkukat. Sok minden történt. hogy hol dugunk. mert azzal bántanál másokat. ha mellbe dugják. és tényleg nagyon jó. Elıször egyébként röhögtem. utcán. akirıl már beszéltem. aki fenékben élvezett el. Tulajdonképpen az a jó benne. hogy itt kaptam valamiféle biztonságot. és megkérdeztem. kinyalom. csak legalább egy síkra került. vagy egyáltalán nem tudok elmenni. A faszom méretével problémám soha nem volt. hogy ı megtalálja bennem. az átlagosnál valamivel nagyobb. arai azóta is megvan. hogy miközben veszem elı a farkam. Persze nem lehet mindenkivel csinálni. vagy szemétkednek. ez egyébként ritka. Olyan élményem egyébként soha nem volt. akkor az meg is találja. hanem megpróbáltunk keresni valakit. Ez még külön fokozta az izgalmat. versenyeztek. mint amennyire vonzanak. hogy bekapcsolhatom-e a magnót. és ezzel az enyéimet is feloldotta. ami önmagában is elég perverz. hogy ı egy sárban dagonyázó koca. 73 . már el is megyek. Azon sem görcsölt. szerencsére ez egy olyan csajjal történt. hogy ı mindenképpen örömet találjon magának az én faszomban. hogy a lányok kinevetnek. látják. aki azt szerette legjobban. hogy egybeforrt volna az agyam meg a faszom.amit egy nıtıl tanultam meg. hogy túl korán megyek el. hogy nagy bennem a szeretetéhség. nyugodt belsı ritmusa volt. én meg egy nagy kandisznó vagyok. eleve nem nagyon voltak korábban nagymellő nıim. Bárhol. Olyan még nem volt. İ szopott le elıször. ha hüvelyben nem sikerül. ha mondjuk az ember szerelmérıl van szó. de nem is problémáztunk sokat. Szerintem inkább engem szeretnek. hogy számukra annyi jött át rólam. vagy azért. és arra gerjedve kúrtunk. tényleg baromi nevetséges volt. a faszomban az örömét. vagy megsértıdnek. mint azzal. vagy legalábbis nem mondta. Mindenképpen ad valami feszességet az aktusnak a tudat. És 72 ha valaki nagyon örömet akar találni. ilyen megértı-anyáskodóban utazott. Korábban még olyan is volt. most is bármikor függetlenné tud válni fáradság vagy pia hatására. Az akkor nekem is újdonság volt. nem volt benne semmi gátlás. egy finom ívő kráterként nyílik ki az élı hús. de aztán kipróbáltam én is. mondjuk az egymásra pisilés ilyen. És nagyon szép puncija volt. abban az értelemben legalábbis. mint én. hogy egy nıt ne tudtam volna kielégíteni. Nem mintha bármi baj lenne a farkammal. és onnantól kezdve nem foglalkoztak túl sokat velem. hogy kurva sok csávóval volt már elıttem. valahogy felszabadít. és nem magamtól jöttem rá -. hogy a partnerem egy nagy büdös kurva. Másrészt nem volt benne türelmetlenség.Szerinted miért pont az a csaj szabadította fel a szexuálisát benned? .

minden nı tök más volt. voltam egyszerre két nıvel. csak nem szeretik eléggé a faszt. amikor áthágsz egy tabut. de aztán ezt is megszokja az ember. én meg röhögök magamban. ma is hálás vagyok azért a félévnyi istenélményért. kérdés. mert nagyon kevés csaj tud igazán jó! szopni. hogy nem a még mindig benne lévı bizonytalanságot akarja-e kivédeni. elég erısen jobbra görbül. egy olyan nı. idealizált fasz-ábrázolásokon másmilyenek vannak. hanem az egész testem. az akcióban mekkora. de valószínőleg ı is élvezte. Biztos vagyok benne. de dolgozom rajta. aki azt a képzetet keltette fel bennem. nem nyomult. akivel valaha is együtt voltam. Többek közt ez vonzott benne. anélkül valószínőleg még sokáig minden csajnál újra kellett volna kezdenem a tanulást meg a lazulást. ahhoz viszont sokkal hajlékonyabbnak kellene lennem. Csak egy dolog zavart. hogy az én farkam nagyon nagyot tud nıni. Nem a baszásban. jól megértettük egymást szexuálisan és intellektuálisan is. Annál meg. hogy az ókori. ı a domináns. nem is a farkam sült el. Pe74 dig sok dolgot kipróbáltam. Túlontúl tudatos voltam. ezért nem is erıltetem. kivel az. Hosszú évekig jártam egy csajjal. hogy a csaj mit érzett.egyszer mértem meg. hanem a baszáson keresztül a másikban. Ilyenkor. A szégyenlısség nagyon rossz a szexben. még egészen új dimenziókba is átröpíthetnek dolgok. az biztos. aki teljesen birtokolja a testét. aki nem elégedett a faszának a méretével. ami megfogott. tudod. hogy az mennyire érdekes. hogy ez a kisebbrendőségi érzés beleszól minden megnyilvánulásába. hogy fiúk között meg nyaló-tehetségbıl van kevés. a feloldódást. hogy nézik egymás faszát a fiúk a vécében. kipróbált az anális szexet meg a pisiszexet is. hogy a magukat nagyfaszúnak gondoló csávók abszolút másképp viselkednek. kivel ez volt érdekes. és használni is meri. nem érzik a szopás ritmusát. Ez remélhetıleg a saját faszom lesz. mint amilyen most vagyok. De nem hiszem. Az a vicces. a fasza rendben van-e. hogy kinek mekkora van. látható. egyébként félrészeg voltam. ha igaz. de szők volt és passzív. Utána már ezt keresetem. csak sokkal nehezebben. hogy kívül tudtam kerülni magamon. nem gyártott folyamatosan. Nem azt mondom. Egyszer az életben azt is szeretném kipróbálni. Ottlikot például nagyfaszúnak képzelem. pedig majdnem mind csinálja. hogy még most sem tudok egy csomó mindent a szexrıl. Mondjuk a mővészethez. Soha nem dumál olyan magabiztosan. inkább a szép koreográfiája volt. Biztos. Majdhogynem beszédmodorból el lehet dönteni. De a következı igazi nagy nıélményem ezután az elsı csaj után csak most volt. Viszont ennek a frusztrációnak a kompenzálásából egy csomó energiát lehet meríteni. hogy a csávó személyiségének a középpontja. hogy ami ilyenkor semmilyennek látszik. és kívülrıl láttam az egészet. aminek meg kéne lennie. Én nem látom szépnek a magamét. A scggbekúrás viszont legtöbbször fáj a csajoknak. a frigiditás megtörése. ha nem volt eddig is túl sok. ezt kell szeretni. illetve valami közös összhangban. És keresés közben egy csomó mindent felfedeztem. ahogy a meleg folyadék végigfolyt rajtam. amit mondanak. Tök aszimmetrikus. van az. akkor ez nagynak számít. Az nagyon nagy élmény volt. Inkább a formája zavart. azt jelenti. miközben persze élvezte. Nem ragadott el a dolog szenvedélye. hogy egy kisfaszú nem tud megelégedettséget nyerni a szexbıl. ez van. Visszatérve erre az elsı igazi csajra. hogy egy hideg kislányt erıszakolok meg. és nem másé. Épp ezért sokszor elıfordult. amikor az ember fölül van. Azt persze nem tudhatom. türelmetlenek. maximum tízbıl egy. húsz centi. Még arról lenne érdemes beszélni. tényleg katarzisszerő volt a hatása. csak hiányzott az egészbıl a lélek. hogy még sincs meg az az intimitás. . amikor én hugyoztam rá. És semmi görcs vagy szégyenlısség nincs benne. hogy milyen faszt szopni. A nagyfaszú mővészek nem ambicionálják anynyira. hogy tizenhat az átlag. hogy lélek nem volt a kapcsolatunkban. Biztos azért is érdekel. az eleve roppant izgató. hogy állandóan jelen legyenek a szakmában. hogy alapvetıen meghatározó lenne a szexben.

hogy háromszor meghúzza a micsodámat. ha háromszázharmincháromszor húzza meg.E G Y E D Ü L E L M E G Y A vasúti fülkében egy választékosan öltözött úriember megszólítja egyetlen útitársát: „Hölgyem. ha viszont nem tetszem. ám ekkor már többre vágyott fiatal hısünk. Akkor vált állandó partnerévé egy 77 . ha tetszem Önnek. azt úgy hozhatja értésemre. hogy afütyije nem csak pisilésre való. akinek a szemében az aktus közben a szerelem fénye világít. A bőnbánó ember szexuális egyedfejlıdése az alábbi sémát követi: kiskamasz korában. Eltelt másfél boldog év a zöldség-szex jegyében. a gyerekkorból örökölt naivitással vetette rá magát egy sütıtökre. kérem jelezze ezt azzal." Jarmusch Éjszaka a földön címő filmjének római jelenetében a taxisofır kéretlenül meggyón az ez ellen kézzel-lábbal tiltakozó katolikus papnak. mikor rájött. olyan szeretıre.

ha valaki azt mondja. miért az a leggyakrabban használt kifejezésünk a férfiak autoerotikus tevékenységére. ı ugyan abszolút jobbkezes. Háromszög alakú alumínium tálcával araszolni a pénztár felé. megnyugszik. az akaraterı elvesztése.állítják azok. kinıttem belıle . amely az önkielégítést szociális és pszichés problémákkal köti össze.ezek a leggyakoribb maszturhációhoz kapcsolódó félelmek. hogy a nemi érés . mozogni kezd. Az Amerikai pite címő filmben e sütemény megfelelıen preparált változata hivatott helyettesíteni az elérhetetlen pinát. egy orvosnak. No nem annyira. a biztonság kedvéért újra elkiált egy „Jó napot!"-ot. és a partnerrel való szexuális kapcsolat helyére lép. hisz köztudott. Számomra a legérdekesebb mégis az volt. Azt ugyan ma már senki nem gondolja. De elıtte még. összefüggésben azzal. Milyen kiszolgáltatott az ember önkielégítés közben. Vagy több. csak arra. egyedül a faszát veri ballal.bárány. megnyugtatta hát az aggódó komponistái. biztosak lehetünk benne. nem pedig az öröm. hogy Nietzschének is megemlítse Wagner levelét. nyilván nem véletlenül. Tényleg. Azóta a boldogtalan férfiúnak egy falat hús nem megy le a torkán. ha felnıttkorban is maradéktalanul kielégít. a sofır késın kap észbe. és legclsó'sotban: a pubertáskorban való megrekedés . hogy „bizonyos életkorban és élethelyzetekben " az önkielégítés az örömszerzés egyetlen és természetes módja. valamint azok a tudományos alapon moralizáló munkák. ha ez a szokás rögzül. vagy nem? Mikor Wagner véletlenül tanúja lett annak. elkiáltja magát: „Jó napot! Jó napot! Halló! Van itt valaki?". visszamegy érte. mint a partnerrel őzött szex. szigorúan Nietzsche érdekében. mintegy elıjáték gyanánt meglékeli a dinnyét. kicsusszan. hogy errıl beszámoljon közös barátjuknak. Már a szótól is végigfut az ember hátán a hideg. hogy hazudik. Kiszáll. A mindennapi betevı. a hagyományos. igaz. akik úgymond „leszoktak" róla. Az idegen az ügyetlen bal?! Önki. Beszélgetıpartnereim többsége az önkielégítést is szexuális problémának tekintette. és miután beleharapott. aki szerint. visszahelyezi a léket.ekkoriban már nem járt együtt feltétlenül a „normális" szexuális életbe való belépéssel. A fend példák is azt bizonyítják. és tanácsát kérje. a pap ugyanis szívrohamot kap. Nagyfiú vagyok én már ehhez. Ehhez képest az önkielégítés jelenségét csak a XIX. nem veri a farkát. a kesztyőtartóban maradt a bicska. Mintha a normalitás démona ebben a kérdésben még inkább rátelepedne a férfiakra. Aztán belehatol. bukdácsol a dinnyeföldön. Egy gyors fejés. Aztán beszéltem olyan pszichológussal is. és a vágóhídra küldte az idıközben birkává cseperedett állatot. aki állította: a világ legélvezetesebb dolga megkúrni egy napsütötte meleg dinnyét. problémáról csak akkor beszélhetünk. Nietzsche önkielégítést végez. vagy legalábbis szégyellni való dolognak. hogy némi kreativitással az önkielégítés legalább annyira változatossá tehetı. Döcög a trabant a dőlıúton. a tökkel töltölt boldog hónapok után ki vágyna fızelékre. kóros függıség. az a nézet viszont továbbra is él. 78 79 . végül egy különösen szépen fejlett példányt megpillantva felébred benne a vágy. hogy: faszverés? Mi köze a dolognak az agresszióhoz? A szexuális felvilágosító kiadványok általában úgy foglalnak állást. legalábbis az általam megkérdezettek közül nem gondolta senki. felnyög. Ám a zord apa megneszelhette a dolgot. minden kézügyességet kívánó tevékenységben a jobbját használja. zsírszag. egyenízek. hogy barátja. Szexuális elmagányosodás. visszatolat. azért kézzel is rá kell segíteni. hogy legyen a gyomrában valami meleg. nem derül ki. Megjelennek a maszturbálást és a merevedést rafinált módon meggátoló szerkezetek. századtól kezdve tekintik a pubertáskor problémájának. A férfivá érés következı állomása a sógornı elcsábítása volt. hogy mások is gyakorolják. ám nem mulasztotta el. mint a szex egyéb területein. de hogy innen hogyan jutunk cl a filmbeli mába. Jómagam is beszéltem olyan fiatalemberrel. elindul. Hm. ami még a száron van. hogy az onánia számtalan testi-lelki betegség kiváltója. Philip Roth Pormoy-kór címő regényében egy marhamáj válik a pubertáskori szexualitás áldozatává. szottyadt uborkák. Akarja is meg nem is. Hoppá. ám a leggyakoribb mégiscsak. sürgıs szükségét érezte. Sokszor elhangzott a kérdés: mások is csinálják? rendszeresen? akkor jó. Az orvos barát a Wagnerénél felvilágosultabb nézeteket vallott. és valamilyen módon az legitimálná a rejszolást. Elképzeltem a jelenetet. amit az ember ilyenkor önmagának szerez. mikor egy beszélgetıpartnerem elárulta. zöldség sem. Ilyen helyen nem kulináris élvezetekre vágyik a betérı. Körbekémlel. húzogatós verzió.kulturális okokból kifolyólag . hogy az onánia gerincsorvadást vagy bármiféle testi betegséget okozna. nincs kinek folytatni a mesét.

A maszturbáláshoz esetükben semmi bőntudat. Félórákat ül tétlenül ábrándozva egy kényelmes díványon. hog)> Isten szerint az önkielégítés rossz dolog. ereje sértetlennek látszik. nem velük kellene interjúznom. fényképek. mint a mienk. akiknek semmiféle problémát nem okozott sem az önkielégítés. viszont magán sem akar. hol abban a könyvben. Valamiért mégis az onanizálás az a szexuális tevékenység. Ezt a késıbbi házasságodon belüli szexuális életed szenvedheti meg. És ami talán az egészben a legszomorúbb: ezt a bőnt gyógyítani nagyon nehéz. és minél fiatalabb korában és minél erısebben kerül valaki e bőnnek szomorú zsarnoki igájába. de ennek érdekében nem tesz semmit Olyan. amiért nem tudnak elég érdekes dolgokat mesélni. akiknek más típusú szexuális problémáik sem igen voltak. nem is. Az ilyen ifjúnak akaratereje teljesen porrá mállik: akar is. vagy a vallási tekintéllyel fellépı hittantanár kérése egyaránt hatás nélkül pattannak le róla. de a legkevésbé tárgyait szexuális tevékenység. hogy a többszereplıs szex általában kielégítıbb. Nagyokat ásítva lapoz hol ebben. Érzelmi pótlékként fordulnak az önkielégítéshez a problémáikban. valószínőleg ezért van az. Ezek szolgáltatják az alapot az ember saját szexuális fantáziálásához. ami majdnem mindig együtt jár az önkielégítéssel: a szexuális fantáziálás. hanem. Mit tehetünk ilyenkor? Ennek ellenére mégis a Bibliához fogok fordulni. Már korán reggel negyedórákat veszteget el. Ebben így ír: „Nem állítom. Ha munkába kezd. ho^y a börtönökben heteroszexuális férjlak inkább választják a kényszer szülte homoszexualitást. aminek könnyen a rabjává válunk. Az önkielégítés! a Biblia sehol sem említi.az önkielégítésre fanyalodnának. a bőnösnek esetleges erıteljes külseje ne csaljon meg. belcfogjon-e valamibe és mibe. javasolták. de szellemi erejét bizton kikezdte. nem is kérkedtek vele. Nem egyszer bocsánatot is kértek. amiket az önkielégítésre is alkalmaznunk kell. A szexuális izgatás és öröm olyan képekhez kötıdhet. hanem csak a fejedben léteznek. Nagyon sokan csinálják. Csaló ez a bőn és orvtámadó. az önkielégítés a másokkal való egészséges kapcsolat helyettesítıjévé válhat. azt a normális (felnıtt) szexuális élet részének tekintették. sem az. Végül.hitem szerint . mint a magányos. Ravasz ígérgetésekkel eget-földet mosolyog reád . Közben még fel-felsóhajt. mikor már rabszolgájává alacsonyodtál. amelyek nem valóságosak. és lelked legszentebb kincseit elrabolva. Romhalmaz alatt nyög benne a szellem és nyomorult szenvedélyek szégyenletes igája alatt az uralomra hivatott királyi lélek. mint a festett katona: mindig ütésre emelve tartja kardját. Aki hosszabb idı óta gyakorolja.amelyek az önkielégítést patologikus folyamatok okaként (esetleg eredményeként) írják le. annál hamarabb érzi annak testi rombolását is. míg vézna akaratát rá bírja venni. magadra hagy vergıdı kétségbeesésben -. de semmit komolyan elhatározni nem tud. hogy szeretettel kérı édesapja szava. és pedig ıszintén: Ó. hogy egészségtelenül az önkiclégítéssel próbálja ellensúlyozni magányát. semmi neurózis nem kapcsolódott.míg el nem követed. Aztán gondolj arra is. habár nem beszél az önkielégítésrıl. Tóth Tihamér atya erkölcsnemesítı mőve. Azon túl. a csüggedtségét vagy a csalódottságát. Képek. értelmi képességeit aláásta. hogy beszéljenek róla. a szexualitásról viszont annál többet. de szinte senki nem 80 beszél róla. arra esetleg idegzetének megrendülése is vár. ha így volna. akinek elemista korában még kötelezı olvasmány volt Dr. hogy az egyedül elkövetett titkos bőn a szervezet összeomlásához vezet. hogy piros maradt. a közmegegyezés szerint a legkevésbé „férfias".nyilvánosan. mint hogy . Beszéltem olyan férfival. megint sokáig azon töpreng. A szex egyértelmően két ember számára van.. Ezek pedig .. ezért ellenkezik az önkielégítés Isten céljával. Általában ık voltak azok. A szexet Isten az ember jnagányosságának' megszüntetésére teremtette. ha úgy volna! Szeretne is mássá lenni. már-már unalmasan normálisnak gondolták magukat. talán azért mert a kamaszkorhoz és a szexuális partner hiányához kötjük: az onanizál. teszem azt: „Az önkielégítés a legtöbbet végzett. de tanulni egyikbıl sem tanul. emlékezetét meggyöngítette. Isten Igéje alapelveket tartalmaz a szexualitással kapcsolatban." Természetesen olyan fiúkkal/férfiakkal is beszéltem. A homoszexualitásnak 81 . aki nem tud uralkodni másokon. Hanem a lélek pusztulása föltétlenül biztos! A lélek a legerısebb testi szervezető fiúban is kimondhatatlan károkat szenved e bőn hatása alatt! Fiam. Bár aki éveken át rabja e bőnnek. Néhány tizenéves elköveti azt a hibát. filmek.azt mutatják. A tiszta férfiúság. annak lelke oly érzéketlenné tompul minden erkölcsi befolyással szemben. nem kételkedtek saját férfiasságukban. de nem üt vele soha. egy börtönben nincs intimitás . Arca lehet. hogy felkeljen az ágyból." De az interneten is számos hasonló intelem olvasható a témában. amelyik eqy olyan többé-kevésbé macsó kultúrában.

..Es sikerült neki? . Ahogy a Shop-Stop szereplıi fogalmaznak: „.Persze.Micsoda. a saját fasz teszopása is közönségesnek mondható férfi-ábránd.Azt tudtad.Na ne. sokan próbálkoztak vele. hog)> megpróbálta leszopni magát. iszonyít gusztustalan.Csak azért. úg}> találták meg. hogy az önkielégítés egy sajátos esete.Persze hogy azt mondtam. De nekem eszembe nem jutna. . .Dehát te mondtad. hogy mindenki kipróbálja. keveseknek sikerült. Megemlítendı még.annyiban is köze lehet a maszturbáláshoz. kipróbáltad. Egy farok a szádban." HATÁR GYİZİ BUJÁLKODÁS Ha megmondja mért én megígérem Senkinek róla szólni nem fogok Árulja el koldus úr kérem Mért onanizált és zokogott Mért onanizált és zokogott a Pincevécé párás húgyszagában? Tán az öregség meghibbantotta? Szidja? Becézi? Mit mond magában? hát még mindig bujálkodással telíti loppaljáró álmait? ilyenkor más ember már elfásul csecsre-farra ritkán hederít . és közben kitört a nyaka? .. mindenki kipróbálja legalább egyszer.Ne hülyéskedj. . hogy úgy halt meg a csávó. hogy tövig a szájában volt a saját farka. kegyeletbıl. hogy lehetsz ilyen undorító? . hogy minden harmadik általam megkérdezett féiji részt vett kamaszkorában -gyakran pornó videó-nézéssel feltuningolt . . az baromi undorító. mert amikor én próbáltam.közös onanizáláshan.

hogy Beethoven valahányadik szimfóniája az elélvezés ritmusát kottázza le. hogy jó. és nem kötelezıen kell. hogy elkezdtem magamhoz nyúlni. Nem volt az ember egyedül.félbetört sapkájába . jó. az emeletes ágy volt a térelválasztó. Győlik. hogy lehet dugni. hergelıdik. hogy leszopnak. lehet.mire számít? hogy kigömbölyödve a bádog tükrén majd ott terem a süldılány fénylı fara-gödre s beakaszt neki nagy hirtelen? hetven után is a combja-táró ringyóálom?! oly megigézı?! elsül? nem sül el? öreg a káró? nem zavarja közben a nézı? ennél keserőbb elszántságot ily sírva-zsaroló gyönyört! ingere már a kantárizomra hágott ám elélvezıben . Persze az elélvezés más. Ez egy idıben történt azzal. igaz. Korábban majdhogynem egy térben voltam a húgommal. lett is belıle kapcsolat. ha onanizálsz. késlelteti. addig nem is nagyom kerestem ezeket a tereket. a másik minden mozdulatáról tudtunk. A felsı ágy tartozott az én félszobámhoz. például az nagyon nagy flash volt. aztán kirobban és lecseng. lett saját szobám. amikor rájöttem. Akkor fedeztem fel egy csomó mindent. Tizennyolc éves koromban elköltöztünk. felszabadító szexuális élményem. győlik. pazar.mert még mindig rázza! ki egy ötöst ki egy koronást hajít kívánom. hogy siker koronázza kisiparos fáradozásait húgyszagú setétjén legugyorodva oly sebesült! s mi szégyentelen! nyeli a vizelde nyilvános odva -sír nem ér rá törıdni velem Tizennyolc éves koromban volt egy eszelıs. intim terem. egyszerően minden kurva jó. és 85 . akkor volt elıször. az alsó a húgoméhoz.

mi meg a földön feküdtünk. 87 86 . hogy mi ez. amin eléggé meglepıdtem. amennyi kötelezıen velejár. Az elsı elıidézett viszont érdekes módon nem magányos akció volt. beszélgettünk az élet nagy dolgairól. Maradtam továbbra is a sodorgatós módszernél. sétáltunk valahol a kamaszkori barátommal. Úgyhogy az én fü-tyim. hogy valami nem stimmel. Úgy ingereltem. de ı nem fogta meg a faszomat. végül is annak olyan az alakja. én ugyan benyúltam a pólója alá. hogy ha ingerlem a fü-tyimet. akkor kéjes érzés tölt el. Abszolút érdeklıdı voltam. és azok mesélték. vagyis az önmegtartóztatás mindig valami szociálisan jónak volt az ára. és amikor én elmondtam. hogy azt húzogatni lehet. csak pár puha. Erted. nem volt zuhanyrózsa. vagy nem tudom. Bekapcsoltam a dolgot ilyen lemondok-kapok tranzakciókba. Tudtam már. Nagyon korán elkezdtem maszturbálni. Szigorúan ruhában csókolóztunk.) De akkoriban már a Feri nevő nyolcadikos produkálta magát a kisgyerekeknek. de még nem termeltem spermát. Rájöttem. a többiek kiröhögtek. semmi nem jött ki belıle.más. nem beszélgettem elıtte errıl senkivel. Sikerült is elélveznem. hogy megjegyzem valahogy ezt az érzést. felfelé haladva hegyesedik ki a sok pödrés-tıl. és akkor megkérdezte. Az Ifjúsági Kislexikon azt írta. hogy a herét nevezik makknak. hogy a cél érdekében a makkot fedı bırredıt kell húzogatni. Tudtam. amin rendesen meglepıdtem. amin eléggé meglepıdtem. hogy ez késı-e. és akkor majd nagykoromban össze tudom hasonlítani az orgazmussal. hogy húzogatni kell rajta a bırt. Hebegtem-habogtam. hogy a maszturbáció nem szégyen. olvastam az „orvos válaszol" típusú rovatokat. vagy nem jött semmi. hogy jött belıle valami fehér. ami nem pisi. ha az ember enyhén neurotikus személyiség. akármit is mondanak a falubeli öregasszonyok. Nem húzogattam. és húzogattam. vastagodó makkal. Egy barátommal képeztük magunkat a témában. kényszeres gondolat. Kicsivel késıbb el tudtam érni azt az orgazmusszerő érzést. Teljesen magamtól. hogy ez mi a fasz. is. valószínőleg a légzéssel lehet irányítani egyébként. csajjal voltam. mert nyúlós. Egy barátomnál gyömöszöltük egymást. Elég késın kezdtem el önkielégíteni. hogy hányszor szoktam kiverni a farkamat naponta. maximum annyi. Elıször spontán éjszakai magömlésem volt. ha nem vered ki. hogy az ágyon voltak mondjuk öten. a fájdalommal nem törıdve húzogattuk a herezacskónkat. amit ık javasoltak. Azt gondoltam. hanem a kádban fekve ingereltem a vízsugárral. Bőntudati reflexek nem kötıdtek az önkielégítéshez. de az erekcióná) tovább nem jutottam. akkor sikerülni fog ez meg ez. nem voltam még ivarérett. hanem rakéta. hogy a két tenyerem között sodorgattam. Nem gombaforma. Nyolcadikos általánosban az akkori nagy szerelmemmel. negyedikes általános iskolás koromban. nem sorvasztja el a gerincvelıt. Rögtön elhatároztam. kérlek szépen. (Mutatja az ujjai között. igazából nem is bőntudat volt. Aztán kipróbáltam. aztán mondtam. Én pedig szerelmes extázisban beleélveztem az alsógatyámba. ki hogyan. és nem jött be. Hatodikos koromban már megvolt az infó. Elélvezés alatt természetesen az érzést értem. egyszer szünetben megbeszéltük. hogy le volt nıve a fitymám. el nem tudtam képzelni. de mi mind a ketten azt hittük. de azért váratlan volt. olyan körülmények között. Verni viszont nagyon késın kezdtem csak el. azt a módszert akkor még nem ismertem. A klasszikus húzogatós módszert csak késıbb ismertem meg. Szép kerek melle volt. vagy egy kis átlátszó csepp. Hatodikban. ha kúrsz valakivel. nem tudtam. Nyilván az is félrevezetett. és elszántan. Annak idején mi mindent megbeszéltünk egymással.

hogy valami nincs rendben velem. Gondoltam. Aztán tizennégy-tizenöt évesen már csináltunk olyat. hogy olvasson 89 . biztos megtalálták. húúú. A huzat alatt viszont soha nem találják meg. ami után az egykorú fiúk benn maradtak az öltözıben. mint az életben. még csak nyolc éves voltam. se a lányok puncija. vagy erkölcsi megítélésében. hogy például kivertük közösen pornóra. Akkoriban kezdtek el keringeni a hírek arról. mégis álmomban történt a dolog. senki nem tudta. Megvettem. bárki bárkire rányit. de nem élveztem el. és ezen szétröhögtük magunkat. Volt emeletenként hat vécé. kábé nyolc éves lehettem. hogy kinek sikerült már elmennie. aztán egy nagy pohárban bebasztuk a mikroba az anyagot. hogy mit olvasok. Nyilván technikai problémáim voltak korábban. hogy elmentem. én meg azt se tudom mi az. vezettem egy ktcsit. próbálkoztam tovább. amin két leszbikus nı volt. Tizenegy-tizenkét éves koromig egyáltalán nem érdekelt a faszom. de nem ment elsıre. Meg a feszültség. nyitott család. aki elsınek kész lett. mert azt gondoltam jobban megéri. csak nincs sperma. mert az számomra is nyilvánvaló volt. és nem volt spontán magömlésem sem. de nem szóltak semmit. Rend-szerescnjártani edzésre. mert tudod. Technikai problémám soha nem volt. kikutatják. elvoltam vele minden különösebb szándék nélkül. esetleg a fürdıkádban. közvetlen ezután elutaztunk nyaralni. Elıször az ember nyilván két helyen csinálja. vezettem tovább. két nı ugyanazért az árért. Jó korán kezdtem. Egyszer volt olyan. ahol folyamatosan errıl van szó. Azt viszont el kellett dugnom az anyám kocsijának az üléshuzata alá. hogy meg fogja látni. Emlékszem egyszer olyat vettem. otthon akárhova dugom. ami felhabosodott. de errıl nem tudok többet mondani. tizenhárom éves koromban. nem engedtem. és hiába próbálgattam elıtte. hogyan kell. a vécén és az ágyban. mióta vagyok benn. hogy milyen jó dolog a maszturbá-ciót a képnézegetéssel összekötni. Aztán egyszer eltőnt az autóból. Eléggé furcsa volt. leoltottuk a villanyt. amin meztelen csajok vannak. de azért jól szórakoztam. elment az utolsó busz. nagy örömet nem is okozott. a leggyorsabb volt a bajnok. aztán egy idı után sikerült. Nem voltam biztos a dolog helyességében. nagyon kíváncsi arra. de az inkább csak mintakövetés volt. Elıször csak brahiból vettem én is a többiekkel. se más fasza. hogy elfürödtük az összes melegvizet és a portás se tudott hazamenni. beültem a kocsijába. a vécében. nem tudtam. hogy az iskola mellett egy trafikban árulnak olyan autószagosítót. hogy abban a korban a fiúk már verik. hogy. és befostam. hogy a legjobb neki. A használati utasítás birtokában aztán célirányosabban próbálkoztam. talán emiatt sikerült rendesen lelazulnom. nézegettem a képet. Egyszer még fegyelmi is lett belıle. Ez már nyár legeleje volt. aztán felfedeztem. meg kellett néznem a lexikonban mi az. hogy ezt hogy kell csinálni. aztán rájöttem. mert annyira belefeledkeztünk. maximum annyi. ami nyilván érdekelne téged. azt azért érzi az ember. hogy tizenegy éves vagyok. jött értem anyám. Az elélvezés már akkor is ugyanaz az érzés.hogy én még soha. hogy felhalmozódjon bennem a cucc. hogy magömlés. Már egész kis koromban fogdostam magam. kijött egy csepp. és akkor mondtam a mamámnak. mire végeztünk. Fogdosni fogdostam ugyan a fütyimet. akkor sikerült elıször. meg a kezemre bíztam magam. Nekem nagyon késın sikerült elıször. és üvöltött. de nálunk az rizikós volt. Tizennégy évesen kollégista lettem egy évig. aztán fél évig megint semmi. Arra ébredtem. Elıször abszolút a fantáziámra 88 Olvastam az Adrián Mole naplóját. a húgom nyolc. Ezen is elszégyelltem magam. pont fordítva. én meg elég gyakran beültem az autóba.

naponta háromszornégyszer. ahol a magömlésrıl van szó. és reggel átvettem a pizsamanadrágomat. hogy mi történik. Szexuálisan. amit ne teljesített volna. a húgom nem kérdezett rá. néha elértem a nyelvemmel a makkomat. Az elsı úgy történt. illetve nem tudott olyat kérni. mi az.fel a könyvbıl. Iszonyú jó volt. és mondtam a papámnak. ami korábban nem. amit én nem teljesítettem volna. hogy huzigáltam. ha ki kell mondania a szót. Otthoni 91 90 . hogy: kell. mert az még kínosabb lett volna. a haját buzizta. csak polgárpukkasztani akarok. Tudtam. Fiatalabb koromban azt hittem. abban kézzel ezerszer ügyesebb vagyok. hogy verjük ki a farkunkat. hogy fel kellett mutatni. amirıl beszélünk itt már egy ideje. Kamasz koromban kísérleteztem az önleszopással. hogy nem kell megijedni. Igazából egyszerőbb a fütyid másik végére keresni valakit. mert oda se figyelt. megkérdezte. vagy idegenek. hogy te is mőködsz. Kíváncsi voltam. és nem ettem legalább fél napja. anyám már kidobta a szennyesbe azt a gatyát. mert én már nagyfiú vagyok. akiket valahol az utcán láttam. és az nagyon jó volt. megnyílt egy új világ. Spontán magömlésem egyébként már volt korábban is. mondtam. hogy nem mindegy. De nem volt apelláta. Hiába hazudoztam minden hülyeséget az anyámnak. hogy a teljes makkom be tudom kapni. ha lazítok elıtte. Egyszer általánosban közös onanizálásban is részem volt. hogy véres az alsógatyám. Idıközben megházasodtam. hogy énnekem ez nem megy. mindenkinek ki kellett vernie. de még hosszabb absztinencia idıszakokban sincs. hogy normális szex esetén le fogok szokni a maszturbálásról. nem pedig magának a makknak az ingerlése. Bár nálam ott kezdıdnek az igazi problémák. Akkor attól a friss komplexustól is megszabadultam. huszonkét centi. De semmi. ki az a valaki. azt hiszem. Az elsı orgazmusomat soha nem fogom elfelejteni. de direkt egy olyan résznél adtam neki oda. Volt már olyan barátnım. hogy olyan nagyon kényelmetlen a pozíció. én meg lapítottam. hogy mi lesz. aki melett maximálisan felszabadulhattam a szex terén. hogy igen. Viszont ezután. Sajnos a mi kapcsolatunkban nem a szexualitás volt a fı összekötı elem. mert akkor még nem vertem. nem volt olyan. hogy megvolt az elsı magömlésem." Spontán magömlésem soha nem volt. Kár. hogy: „Jó-jó. Aztán hetedik körül már nagyon intenzíven vertem. amikor már mindenki nagyon be volt indulva. hogy mi van. nyilván jóval kevésbé szakszerően. Rádöbbensz. Táboroztunk és egyszer csak. ahogy hazamentem. Úgy ment az ellenırzés. Iszonyú idióta helyzet. pedig arra nagyon vágynék. Közben folyamatosan ment a kommentár. erre azt mondta. aztán mire visszamentem. ez is milyen infantilis idiotizmus. hogy már vérzett. evidens volt. csak más dolgok nem mőködtek. hogy nem. csak finoman. amirıl mindig álmodtam. és ráköptem a lepedıre. de azért megijedtem. vagy majdnem a számban. mi voltunk az a pár. Mindenki nekiállt. hogy nem nyújt elég örömöt a szex a feleségemmel. de a mai napig is csinálom. mint a többiek. akkor volt. ha azt válaszolom. rögtön kivertem. kinek mekkora gecifolt van a lepedıjén. akivel korábban nem beszélgettünk errıl. és valami furcsa érzés kíséretében kijött valami. ami nagyon ciki volt. Lehet. hogy szoktam-e maszturbálni. van. És akkor az apám. tök semleges hangsúllyal olvasta fel. aztán azt mutattam föl. Persze csak akkor. Mire ı azt válaszolta. Az a bizonyos kedvenc testrészem. én meg nagyon be voltam parázva. Az igazán nagy izgalom az volt. legjobb esetben puszit tudtam adni rá. valaki felvetette. kimentem reggelizni. én meg nem kérdezhettem. hogy egy fasz van a számban. mint most. Azóta is mindig ı van elıttem önkielégítés közben.

hogy fizikailag nagyobbat élvez az illetı. de amióta kitaláltam magamnak ezt a katolikusságot. de van rá esély -. Aztán valahogy magától átszoktam a dologra. Olvastam az egyik Magyar Ifjúságban egy lány levelét. hogy fáj. hogy el tud törni. Aztán az elsı lökésnél betömörödött a vatta. hogy aki sokat maszturbál. Azt alapvetıen pornónézés közben csinálom. Erre nyilván azt válaszolta Veres Pál. mondjuk azt azért nem. hogy egész életemben rá voltam kattanva a szex minden formájára. azokra vertem. ha egymás elıtt is csináljuk. Azóta olyan másfél havonta elmegyek álmomban. hogy a kitöltöttség érzése is meglegyen. amiken lányok maszturbálnak. leszoktam.nem biztos. Itt most kizárólag a fizikai élvezetrıl van szó. amik átterjedhetnek nıkre is és meddıséget okozhatnak. Én még egy vibrátort is vettem a feleségemnek. én a puncira vagyok legjobban ráindulva. Szóval totálisan tönkrement a szexuális életem. mert látszik rajtam? Az igazság az.szex közben nem tudom a fantáziámat elıvenni. Engem a volt barátnım le akart szoktatni róla. Tök sokáig semmi gondom nem volt a dologgal. mintha a másik elıtt vernéd ki. de valami megmaradhatott. 93 . mert azt már tudtam. Nem potenciagondokra gondolok. Tudod. A kezemen voltak régebben szemölcsök. ezeket kivágattam. és fogkefével megmosta fütyijét. Lett egy betegségem. hogy nem szabad ilyet csinálni. Két év kellett. ilyenben nem voltam még. De már két hete. illetve csináltam. és hatalmasat tudok élvezni. úgyhogy építettem mőpinát. Szóval lehet. Persze azért akkor maszturbálok csak rendszeresen. másrészt vannak olyan típusai ennek a betegségnek . min dolgozol. azóta egyszer se vertem ki. Egyszerően álszentség az önkielégítést tiltani egy kapcsolatban. viszont az öcsiké mondta. sıt. majdnem kitört a faszom. de kábé két éve megkaptam a büntetésemet. hanem arra. azt azért szoktam várni. ha a másik is tudja. Csetelés közben kiverni olyan. de aztán ráébresztettem. olyan képeket. kiskorodban még azt hiszed. azt nem fogja felizgatni egy nı. mitıl van ez a betegség. persze csak úgy izgalmas. mire rájöttem. Olyankor magam elé képzelem a legutóbb látott izgató jelenetet. amin mindenki röhög. a faszverésre is. Ezt azért nem akarom kockáztatni. hogy egyáltalán nem gondolok a szexre. hogy nekem ez van. Egyrészt nem szívesen mutogat az ember egy szemölcsös faszt. hogy mindenféle módon voltam már csajokkal. Elég kreatív gyerek voltam. aki együtt fürdött öccsével. éve a faszomon is megjelentek. mert az idık folyamán nagyon megtanulta mi okoz neki nagyobb örömöt. ha magának csinálja. ami persze erre felállt. az egyiknél lapostetőt is kaptam. meg filmeket nézek közben. hogy izgalmasabb. nem a faszverésre. hogy az a jó. ha síkos. Ezt most ugye nem azért kérdezed. és csajjal se nagyon voltam. Csak attól félek. Mégpedig azért. folpackból csináltam rá szőzhártyát. fıleg. Egy fogmosó poharat kibéleltem vattával. mert nagyon keveset megyek emberek közé. törökországi import. Ez ilyen aszexu-ális állapot. hanem semmiféle szexre. ha beszélünk róla. csak ha egyedül vagyok. hogy kattanás. ha távol vagyunk egymástól. mert két 92 Lehet. nyomtam bele testápolót. és leszokni is csak úgy sikerült. hogy ez egy kattanás nálam. kétszer is kiírtunk haverral közösen. Elıször nyilván én is a pornószájtokat nézegettem.

Ébren nem próbáltam soha. összesen két dologra emlékszem. Én arra nagyon rá voltam kattanva. Pontosabban elkezdtem szopni. Az elsı szexuális emlékem viszont az. egy ideig még próbálkoztam. amiben az uraság odavet egy marék pénzt a cigánylányoknak. hogy egész a tövéig vissza lehet húzni. Szóval nem valami kellemes emlékek. érdekes módon engem a hónaljszırzet is izgatott. mert gyakran véresre vertem. amikor mosta az anyám. és át kell juttatni egy üzenetet a szomszéd cellába. és üvöltöttem. kifejezetten nekem. melyik szırösödik. hogy felhúztam a bırt. rendesen gennyedzett. Szerintem nekem nem volt kihagyás a fütyimmel való foglalatosságban.Mi az elsı emléked a faszodról? . sokkal hamarabb elkezdtem. de az anyámról is álmodtam ilyet. persze leginkább ı beszélt róla. testápoló. 95 . mit tudom én nyelvheggyel. Néztünk pornót is. akkor elvittek orvoshoz. alsóban már láttam pornóújságot. sokkal fiatalabb. ami nagyon fáj. tulajdonképpen a mai napig rá vagyok. Az apámmal nem nagyon beszéltem a dologról. mert nem szeretem a törölközést. meg hogy legalább naponta kiveri. hogy valamiért azt hittem a törököknek olyan a bır a faszukon. hogy az egyik bukott gyerek megbaszta a macskát. hogy dugunk. mint pornóújságot venni az újságosnál. Mondjuk ekkoriban már vertem a faszomat. vissza tudott csusszanni abba a csatornába. azt ma is látom magam elıtt. aztán felébredtem. miközben persze szégyellem is. Biztos volt bennem valami mazo is. Szerintem én puncit kiskoromban nem láttam. meg téma is volt a családban. beleláthat a segglukukba. Ehhez képest arra ébredtem. és emlékszem egy álmomra. hogy a herém nehezen akart leszállni. ami így visszaemlékezve nagyon kemény lehetett. és ezzel a plüssel simogattam a makkomat.én viszont a következı' fürdésnél kipróbáltam. . Ja és amikor fitymaszőkületem volt. például hogy beledugom az egész fejem a pinába. és ı a hasamra paskolja a vizet. szappan. aki feltépte. és akkor nagyon megsajnáltam a lányokat. egy ideig úgy önkielégítettem. és napokig rettenetesen fájt. hogy síkosán még jobb. meg pornófilmeket is. Az apámnak egyébként baromi nagy fasza van. Aztán rájöttem. ez egyébként nagyon sokáig így maradt. Akkoriban már lestük a lányokat. hogy elélveztem. Állandóan keringett valami történet is. Ilyen volt még. mint én. amíg nem kezdett el baszni. és valami Jókai film ment a tévében. én elı is veszem. hogy oviban úgy megyek vissza a terembe a vécérıl. és azt találom ki.Amire konkrétan emlékszem. erre a kislány elfut. és tetszett. aztán egy idı múlva rám szól az óvónéni. Ennyi. hogy kitőröm a fütyimet. a víz már kihőlt. ilyesmik. hogy másfél méterre elspriccelt és úgy kellett levakarni a falról. Közben a haverjaim nyomatták a sztorikat. meg is nıtt. mert ha lehajolnak. de álmomban egyszer leszoptam magam. Nekünk egyébként nem volt videónk. meg csávót is szoptam már álmomban. hogy akkor mind a ketten megmutatjuk. hogy azért. amikor anyám egyik pasija áthozta az övét. el is élveztem. hogy megbeszélem valakivel. de azért álmodtam olyat. és lemasszírozni. melyiknek mekkora a melle. vele nincs semmi ilyen emlékem. és feltőri rajta a bırt. eleinte még egy átlátszó csöpp is nagy eredménynek számított. Meg még arra emlékszem. Eleve mindig nagyon durva szexuális álmaim voltak. és a faszomat átpréselem ezen a lukon. az a legtutibb. Van egy húgom is. a felnıttség jele volt az is. egy nı mellbimbóját összeszorítják egy fogóval. de leggyakrabban egyszerően étolaj. de nem akarok kiszállni. és szúrta a szám. legalábbis csak olyan emlékeim vannak. Volt otthon egy pár plüss állatunk. azt mondta. kivéve. a falon van egy nagyon szők lyuk. leginkább egy szadista jelenet van elıttem. nem ismerek annál kínosabb dolgot. hogy egy komoly férfi jobb oldalon viseli a faszát. fıleg tornaórán. hogy a papírt berakom a fitymám alá. minthogy értelme lett volna. hogy börtönben vagyok. de a makkom átváltozott tüskés gesztenyévé. ter94 peszállásban jártam. amit a nagyanyám azzal magyarázott. hogy az anyám fürdet egy mőanyag kádban. meg hogy a nagyanyámnál nyaraltam. és azt mindig vizsgálgatni kellett.

Elmész szombaton egy diszkóba. végül ı rakta be magának. én kezdtem el kezdeményezni. Általánosban még érthetı volt. mintha egy idegen verné ki. Tudod nekem nincs olyan jaj de nagy faszom. anyám szobájában miközben aludt. hogy közben minden kis zajra figyeltem. meg eléggé gátlásos is vagyok. rögtön elsıben sikerült meg96 kúrnom egy csajt. Fiatalabb koromban még sokkal jobb fantáziám volt. Biz tos. olajt. És tényleg elég érdekes helyzetekbe keveredtem. mert különben teljesen begyulladna a végére. eddig még senkivel sem jártam fél évnél többet. volt olyan. miközben bármikor benyithattak. hanem szexuális.De például az egyik szomszédunk nálunk tartotta a pótkulcsát. és ha nem voltak otthon. tulajdonképpen kényszeresen. Nagyon sokat kurváztam. aki pasizni jött. Aztán szakközépben. nem? Most van egy csajom. tudta. de egy csomószor olyan csajjal dugtam. mert mindenféle káros következmé nye van. akkor is. de aztán leszólítod. hogy csak megját-sza. el tudom húzni órákig. Általában használok valami síkosítót. ha ott a csávója. mert akkor bunyózni kell vagy menekülni. én igazából azt szeretem a legjobban a páros szexben. Egy idıben komo- 97 . hogy olyan szituációkba kerüljek. nem lehetett olyan repedtsarkú. ami abból áll. mondjuk az is tök izgató. Arra emlékszem. én mondjuk táncolni nem tudok. akik kifejezetten ezt szeretik. Szerintem. a pornó is az. Kivéve. de . nyári táborban a bokorban. hogy kényszeres voltam. akit nem is kívántam. vagy szerelmes vagyok-e valakibe. hogy másfél órán át jól megmasszíroznak. és akkor utána olyan volt. Az igaz. hogy ne maradjak ott. A szakközépben minden csávó folyamatosan a kúrásról beszélt. hogy filctollat dugok a seggembe. Ez a dolog attól teljesen függetlenül mőködött. hogy nagyon idegesített. ketchupos üvegbıl. akkor ugyanúgy elkezdenek dugás közben is beugrani ezek a képek. ahogy nyögött. és tudod. Vannak csajok. akkor is. nagyon jól szop. hogy hogy néz ki a nı ahhoz képest. hogy közben pornóújságokat nézek. hogy megláthatnak. és ezeket ki is próbáltam. mint most. mit szeretnek a buzik ebben. átosontam. szemüveges. úgy villognak a képek. de nem hiszem. satöbbi. az idınként drámai tud lenni. a fürdıkádban. már ment a csajozás. tusfürdıt. akit egyébként mindenki megkúrhatott. az is jó volt. meg egyébként ma is verem a faszomat. vécépapír-gurigából. ha a bikák bunyóznak értük. az másik vá rosban volt. nem egészségügyi. ki az. nem voltak csajaim. meg a Veres Pál is felizgatott. Például az. A teljes testmasszázstól. ezért innom kell. amíg teljesen elzsibbadt. amikor behunyom a szememet. hogy a könyvtárban a szabadpolcos Káma-szútra lapozgatása közben vertem ki. az igaz. de az ujjazásnál már befostam és leálltam. Jó párszor megpróbáltam leszopni magam. hogy épp járok-e valakivel. egyszerre rengeteg inger. de a maximum az volt. a négyes út menti kurvázásig elég sok mindent kipróbáltam. ha már elmentem. én valahol a középmezınyben. meg amit elmond magáról. és ha szerencséd van. de én abban sem vagyok valami jó. a normál szexben soha nem ér ennyi. Jó. az apámnak kókadtan volt ekkora. csak magamra kell figyelnem. hogy abbahagyom. Levettem a hangot a tévérıl és úgy vertem a faszom. még ha stabil nım van. mindig megpróbáltam végigcsinálni. nyitott ablaknál. mert azt gondoltam. amit a hangja alapján gondolsz róla. mint most. Akkoriban tulajdonképpen folyamatosan vertem. hogy a nyelvem hegyével megérintettem a makkomat. aztán kiverik a farkadat. . meg kö vérebb is voltam.Beszélj még az önkielégítésrıl! — Kiskoromban mindenféle mőpinákat építettem. hogy szőz vagyok. tizenöt centis. egy csomószor megfogadtam azó ta is. nyilvános vécében. Ma is szeretek úgy szexelni. állandó versenyben voltunk. HÉV-en. mondjuk elég vastag. Igazából kukkolni szeretnék. Vagy egy fél órát ültem a kezemen. nem okoz akkora élvezetet. ezért például. Egyszer sem hátráltam meg. Ennek az idıszaknak egyébként már vége. tíz perc után viheted is. amilyenekbe egyébként nem kerülnék. csak a többiek miatt. egy csomószor tök kényelmetlen helyzetben is. Vagy kipróbáltam azt. Az nagyon más érzés. hogy túl sokáig együtt maradunk. plüss ál latokból. és akkor napokig fáj és viszket. a szexuális felvilágosító könyvek. rögtön látod. tudod. hogy nem tudok rendesen dugni. abszolút értem.

hogy merevedési problémája majd minden férfinak volt már legalább egyszer az életében. A különféle statisztikák egybehangzóan állítják. Manapság ez a nem oly rég még tabunak számító téma óriásplakátokról köszön le ránk. ahol több nı van. hogy nem kellene-e egy nagyon profi. Olyan kövér volt. Éreztem. Kifejezetten gyakorlatoztam erre. Mindeközben az volt a cél. mint az átlag. A H I M T AG I N G AT A G Még szó sem volt arról. de vissza azért nem tolat. és voltak persze nagyon jók a tapasztalataim is. ha igazán nı.lyan gondolkodtam azon. bevallotta nekem a sokadik sör után: valójában mindig attól tartott. Legjobban lakásra szerettem járni. mikor egy férfitársam. Folyamatosan parázol. hogy meg fog állni. és bár az ember él a gyanúperrel. próbálja persze kilıni a legjobbat. sıt rendszerint egy kés is volt nálam. elhatározza. járó motor. amit a bal kezemben tartottam. Én viccesen megjegyeztem: „No és. A telefonból annyi derül ki. hogy odáig jussak el egy kurvával. hogy kicsi a farka. hogy valaha is hivatalból kényes kérdéseket leszek feltenni kénytelen. behúzott kézifék. ezért kellett újabb és újabb nıket meghódítania . ez némelyeknél csak egyetlen rossz emlékő alkalom. hogy a végén ne kelljen fizetni. De engem soha nem zavart ha egy nı ronda. Persze már kielégíteni is csak a legritkább esetben tudod. másoknál egy vagy több hosszabb-rövidebb periódus. na általában az a ronda. hogy mikor bukkannak föl a stricik a bokor mögül. de ez egy idı után már nem zavar. tehát nincs romantika. mint akár egy szalonban. és hatezerbe mennyi fér bele. de szerencsére nem vágtam bele. hogy itt valójában burkolt gyógyszer-reklámról van szó. hogy az elevenjére tapintottam. milyen az állag?" Heves reakciója megdöbbentett. Megy az ember a kocsival. mégis szerepe lehet a dolognak abban. hogy beszélgetıtársaim nem tértek ki a nekik szegezett kérdés elıl. Ott egyébként tízpercenként ugrik az óra. hogy mit tud a másik. de érdekes volt elveszni egy ilyen hatalmas zsírpárnában. hogy elvegyék a pénzedet meg a kocsidat. színvonalas kuplerájt nyitnom. A témával foglalkozó weboldalak élesen megkülönböztetik a pszichés és a testi eredető potencia-zavart (ez utób99 . csak szopatás. hogy hányas a mellbısége. ott nem úgy nézik az órát. hogy olyat te még nem láttál. De háromnál többször nem mentem vissza ezekhez se. van aki ezeket az infókat búgó hangon próbálja becsomagolni. Megpróbálod másfél óra alatt magadba szerettetni. En épp ezért fel is készültem. jobban érdekelt. közismert kúrógép. De van rengeteg horror élmény.hogy újra és újra megnyugtassák: akkora. hogy ez ne zavarjon.

Ebben az öndestriikció. pl. . stresszel. frusztráció szimbolikus vagy konkrét megjelenítése egyaránt szerepet játszik. szorong. koncentrál.vicctémának sem utolsó." Ezután . aztán a pubertásban. hogy ezzel a férfi saját magát és partnerét is megfosztja a kölcsönös.véletlen' benyomásra vezeti vissza. hogy nem voltak szerelmesek.Az segít? . az pináját. egyfajta sporttá alakítja a szexet. egyszerőbben: az anyát választja társnak. ezért nem áll föl rá a farka. mintegy kívülrıl nézték magukat közben. ám ennek ellenére az anya-szerelemmel. e „pótlékok" egyike sem lesz kielégítı. mert Freud elgondolása a nıi szexualitásról meglehetısen a saját korához kötött. a legtöbb férfi mindenáron meg akar felelni. Olyanok is sokan voltak. Ezen lelki okok egyike maga a teljesítménykényszer. szexuális teljesítménye csökken. akik kamaszkorban találkoztak a problémával.a következı magyarázattal szolgál: Gyerekkorban. . alkalmat ad az összekacsintásra. és megcsappant nemi vágyáról és szexuális teljesítıképességérıl panaszkodott barátainak. hogy nem tudtak a szexbe belefeledkezni. Karinthy Ferenc a következı kecskerímmel válaszolt: „Nyelve ha van. közösülés közbeni kielégüléstıl. hogy nagyon szerelmesek voltak. ha többször is megélt már ilyenfajta sikertelenséget. Fia a férfi teljesíteni akar egy elvárást. „nem állt föl rá". mikor újra felébred a lappangó nemiség." Egyébiránt az impotencia — hasonlóan az önkilégítéshez és a farokmérethez .kissé leegyszerősítve . orálisan. a kamaszodó fiú tehát helyettesítı tárgy után néz. A leggyakoribb tanács: Ne magadra figyelj. mert az arra áll föl. hogy azt a nıt. mások tanácsokkal látják el. Érzésem szerint ez a magyarázat több ponton sántít. akit szexuálisan alulértékel. hogy az elsı eset emléke. hogy a partner szexuálisan nem volt elég vonzó. a szexuális vágy tárgya az anya. Am ha vágya gyerekkorban túlontúl az anyához kötıdött. tán azért.Nem megy az baszás. több beszélgetıpartnerem is elıhozakodott. Az internetes fórumok örökzöld témája a részleges impotencia. mert így könnyebben kezelhetınek véli. Mások a fáradtságot. az általa kiváltott szorongás idézte elı önmaga megismétlıdését.Nem. vagy azért. ami pont ellenkezı. amelyeket magával szemben támaszt). 100 beszámolnak saját „gyógyulásuk" történetérıl. Amikor Zelk Zoltán kijött a börtönbıl. Freud a múlt század tízes éveiben így ír: „A páciens. és a kurvát ágyasnak. több mint érthetı) féltudományos: „A tünet értelmezése az. mely teljes kielégülést nyújthat. a fentebb vázolt leegyszerősített formában mára közkinccsé váltak. hogy az anya továbbra is szexuális tárgy legyen. merevedésére figyel. amit legtöbbször saját maga állított jel. Mások a túlzásba vitt önkielégítéssel hozták összefüggésbe a dolgot. szexuálisan túlértékeli. Vagy azzal. hogy a problémával küszködık túlnyomó többsége . amit késıbb aztán „kinıttek". Ilyenkor szexuálterápiában a közösülés tiltása ezt a teljesítmény centrikusságot küszöböli ki. Vagy azt. gátló hatást vált ki. Vagy azt. hogy jól kielégülnek.vagy azért. Zelk úr. valaki segítséget kér. közismert és teljesen hibás gondolatmenet fonalán úgy ítéli. A beszélgetések résztvevıi saját problémájukról általában múlt idılten beszélnek. én azonban azt tapasztaltam. amit két székely atyafi párbeszéde tár elénk: . önagresszió és a partner (vagy nık) iránti agresszió. Ennek eredménye. Saját magára. Persze emellett lehet bármilyen szex. petting. mint magyarázattal. mikor a szülık is hajlamosak erotikus játékszernek tekinteni gyermeküket. . akit feleségül választ. méghozzá azért.Próbáld az nyálast.bi a cukorbetegségtıl az érszőkületig számtalan egyéb bajnak lehel kísérı tünete). Vagy azt. Más úton. a hozzászólások hangneme (egy ennyire intim ügynél az ilyesfajta távolságtartás. halálig az elkúr". mert a fiaskótól megingott önbizalma hím hajlamos magában keresni a hibát . A nı vélt elvárásainak (illetve azoknak. az incesztus-tilalom nem engedi meg.lelki okokra vezeti vissza ingadozó teljesítményét. mert Freud tézisei. az alkoholt nevezték meg okként. Igencsak emlékeztet e javaslat arra a megoldásra. lehet. magát az elsı esetet pedig valamiféle .

mint ez a béna. Ki a gyönyörtıl már elıre részeg -Ha hozzájut. Süllyednék el. sülnék pokoli nyárson Inkább.K ARINTHY F RI G YE S KUDARC így jár. bamba száj Itt lenni véled és nem lenni boldog! . Álmodtál Rhodust. ki csak rajong és nem vigyáz. Shiráz Most itt az árok s a hideg kiráz S kietlen kút a pelyhes rózsafészek. elvéti az egészet És nyílt színen kitör a lámpaláz. Szárnyadnak szők volt szőz rózsád. szörnyőt és merészet.

az volt a harmadik menet. meg akarom dugni. ahogy a focival kapcsolatban is vannak. hogy szeretkezés közben lekonyult a faszom. ami azt jelenti. mikor meg rögtön elélveztem. hogy abba becsusszan az én fütyim. Csak hogy egy másik nagyon jó dolgot mondjak. Volt. hogy meg se jött igazán. megjelenik elıttem a lucskos punci képe. hogy már közben abbahagytam.Fojtott kacajtól borzong sima bársony Bıröd s a zugban reszket a homály: Vihognak piszkos. Például: nem akartam lefeküdni a csajjal. mert benne maradt a lányban a gumi. Halaszthatatlan dolgom akad ilyenkor. Nálam ez agyilag mőködik. A szexszel kapcsolatban vannak kellemetlen emlékeim is. az elég ciki volt. hogy egy másodperc alatt elélveztem. Olyan is volt. Mikor leesett a gumi már rég túl voltunk mindenen. hogy hú. mert elment a kedvem. akkor utána még kilencszer dugtam meg. Olyan is volt egyszer. aztán mégis lefeküdtem. agyilag izgulok rá a csajszira. utána az érzés. és már cselekszem is. elönt az a gondolat. Ez volt a legtöbb életem105 . szemtelen koboldok. se a lánynak. De egyik se volt túl nagy trauma se nekem.

ami. azt már tudtam korábbról. ezért a csajok se tekintik a dolgot nagyon cikinek. Az volt a különös. meg a csaj elıtt is zavarban vagyok. Elmenni mindig el tudtam. belehatoltam. csak néha már untam a dolgot. talán ha egyszer hazudtam. és a nı erre mit reagál? És ugye a mutogatósnak se áll közben a fasza. és hiába akarta a csaj. kétségbe esett arccal kérdezi a csaj. nem nagyon szokták leellenırizni a csajok. mintha mi sem történt volna. hozzáteszem. be voltam rúgva. Egyszer még az is megtörtént. részeg voltam. ahol nincs mód korrigálni. Ez is segített helyretenni a dolgot. hogy azt hitte. hogy dugom-dugom. és éreztem. kábé tizennyolc éves koromban a dologra. Vagy ha túl nagy volt a tét. amikor elıre figyelmeztetett. mostanában már van az. ha pánikolni kezdenék. ne viccelj már. Százból. Merevedési zavarok meglepı módon idısebb koromban jelentkeztek. hanem egy egyéjszakás kalandban. rengeteg energia-befektetéssel és nagy feszültségek árán sikerült ágyba vinnem valakit. igazából akkor ciki. Merevedési zavar? Olyan is volt már. rögtön másnap el is meséltem az akkori legjobb barátomnak. hát. folytatjuk az elıjátékot. mondjuk én se értettem az apámat. ha egyszer elıfordul. De mindkét esetben ott a korrekció lehetısége. 106 107 . hogy ott van-e a cucc a kondom végében. Egész pontosan azt mondta. Szégyellem is magam miatta. Volt ez a szag dolog is. hogy elıfordult. pedig az akkorra már megint jó kis bot volt. hogy ennyire radikálisan leviszi az erekciómat. meglehetısen bonyolult mővelet. két löket. hogy a mosatlan pinaszag nem jön be. Egyszer kúrás közben kiszámoltam. nem volt kedvem. hogy: „Fiam. Az elsı éjszakák kevés kivétellel nem sikerülnek túl jól. Vagy tartós kapcsolatban eseti jelleggel. elkezdtük csinálni. és akkor egy óra múlva sem állna föl. mit tudom én. de olyankor. mert elnyújtja a dolgot. nem esem kétségbe. De azért egy kezemen megtudom számolni. úgy kezelem. hogy mit csinál a mutogatós. üdvözöllek a klubban. ha nem érzem magam biztonságban. valószínőleg ık is megijednének. aki csak annyit mondott. amikor elıször megesett. nem mentem bele. de azt nem. hogy többen voltak a szomszéd szobában. mint a csacsi. hogy abban a pillanatban hányan kúrhatnak még a földön. Belegondoltál már abba. ha nem egy hosszú udvarlás után sülsz fel. nem kívántam. Olyan is volt. fıleg érzelmileg labilis helyzetekben. vagy nem tetszett a csaj. és mindannyiszor ugyanaz a kétségbeesés a csajnál. mindenkivel elıfordul. így tulajdonképpen csak elnyújtja a kúrást. Pedig az se állna semmibıl. az nem is igazi férfi.ben. Reggelre meg bottal üthettem a csaj nyomát. hogy nem tudtam elmenni. Aztán volt olyan is párszor." Úgyhogy nem is paráztam be nagyon. aki harminc éves koráig nem tanult meg puha fasszal baszni. idısebb alatt a huszon-sokat értem. és ezért a csajok is úgy kezelik. hogy néha elıre szólok. elmegy az erekció. a lány tökéletes volt. hát a következın. ugye. hogy belealudtam a szexbe. Húsz voltam. mintha magától értetıdı lenne. hogy konyul le. Jó. még ha elıször vagyok is a csajjal. legtöbbször még abban az órában. Fel voltunk pörögve. tényleg nagyon akartam. ezt mindig piszi módon kommunikáltam le. osztás-szorzás-spekuláció. Vagy reggel. vagy ha nem azon az estén. Na ez még megismétlıdött háromszor. fáradt voltam. bármikor ránk nyithattak. hogy mi van. hogy hányszor. Persze. Aztán volt az is. mondom: megesik. Tehát végsı soron még jót is tesz az ilyen. direkt csinálom.

ráadásul semmi 108 Egyetlen csajommal volt ilyen problémám. mikor új csajjal kezdem el a szexet. és akkor nem volt semmi hiba. belém ültetett egy teljesítmény-parát. tudtam. Tizennyolc éves lehettem. Próbáltam húzogatni. semmi gond nincs. nyilván ez is baj lehetett. Csak valahogy értesd meg velük. mikor a problémámat akartam megbeszélni vele. de semmi. általában az elsı pár (három-négy) alkalommal történik meg. Mikor már rutinszerővé válik a dolog. de engem igen. annyira hozzászoktam a saját kezemhez. soha nem mondta. mint az átlag. menjek el orvoshoz. mint a cövek. Úgyhogy nem is áll fel. nem tudta mit kell kezdeni egy férfitesttel. és nagy nehezen elıhozakodtam azzal. Szimpla teljesítménykényszer az egész. Csókolóztunk. az a legjobb. Aztán szakítottunk. Fölírt Viagrát. Az elsı csajommal sokáig nem jött össze. csak csinálom. nem kell megijedni. hanem odabújok hozzá és kiverem. Ráadásul nem tudom teljesen beleélni magam a szexbe. mert azon gondolkodom. már nem is akarta igazán. de nem váltottam ki. el is mentem egyébként. Akkor beteg vagyok. hogy azért kérdezed. mért 109 . Nem csak miattam. hogy most van itt az alkalom. Röhögd ki magad. Utána még próbálkoztunk egyszer-kétszer. Egészen addig állt. és akkor átszakadt valami gát. De ha nem csinálsz belıle ügyet. Onnantól másfél évig folyamatosan kiirtunk. Még azt is kipróbáltam. Nem volt könnyő rávenni. és egyértelmően ı idézte elı. hogy a puncija nem ingerel eléggé. hogy elégítsük ki magunkat egymás elıtt. Volt egy barátnım. mikor nem voltak otthon a szüleim. hatása. mi jó neki. és valahogy az volt az érzésem. Egyszerően elmúlt az inger. mit szeretne. hogy elıtte sokáig nem szexeltem. de semmi haszna. Szép lassan rájöttem arra. és nem hogy nem állt fel. De ebbe azért belement. azt is hárította. Próbáltam már úgy is. Figyelj. már az is nagyon ciki volt. Pedig korábban ezzel a csajjal pcttingeltünk is. hogy nem kívánom. béna volt. mintha ekkor kezdıdött volna. mintha kiverném. meg szégyenlıs. amikor nem állt föl. nem is tudom. de az eredmény ugyanaz. Szóval tudod én még szőz vagyok. hogy lemondott rólam. mert nem az ingerekre figyelek. szégyellıs volt. hogy mi lesz. vagy nagyon rövid ideig tart.Nekem sajnos szinte minden alkalommal ilyen problémáim vannak. hogy kényeztessenek. de teljesen összement. de biztos ez is bejátszott. óriási hisztit vágott ki. hogy pont ez a baj. hogy nem miattuk van. oltári ciki volt a velem egyidıs nıvér elıtt beszélni arról. mert nem agyalok. Folyamatosan azzal szívatott. Aztán mikor egyedül maradtam simán kivertem. hogy pornóképekre meg jelenetekre gondoltam. Szerintem egy régi barátnım puskázta el. vagy csak félig sikerül. Az a dolguk ilyenkor. és pont ezért. akkor hip-hop lelohadt. Aztán volt egy szabad hétvégénk. nem is nyúlt hozzá. Mondtam. aki egy kicsit érzékenyebb. Fogadok. hogy az elızı csávója hányszor kurta meg a HÉV-tıl hazáig. agyalok a problémáimon. hogy kedvesek legyenek. Dılj hanyatt és hagyd. A barátnımet nem viselte meg nagyon. Ez ment fél évig. ugyanezzel az eredménnyel. nem emiatt. áll mint az állat. amikre egyébként verni szoktam. hogy dehogynem. a nık is megértık lesznek. hanem gondolkodom. én sem erıszakolok meg egy nıt se. mindenkivel megtörténik. és végig minden oké volt. Ma történik is crekció. hogy huszonöt évesen nem áll föl. akivel elveszthettem volna. és az elsı alkalommal. ı is szőz volt. amikor azt mondja. Azóta minden csajjal így járok. Próbáltam már nyugtatót is bevenni elıtte. ha nem fog felállni. mert már veled is elıfordult. hogy elment a kedve. amíg be nem hatoltam. közben is gondolkodom. Nem tudom mit lehetne csinálni. Nagyon szar érzés. és az elsı alkalommal merevedési problémáim voltak. Biztos nagyon izgultam.

és mindenki azzal menızött. Én viszont tizennyolc éves koromban kezdtem el egyáltalán szırösödni. hogy bebizonyítsam neki meg magamnak. és minden intimitást nélkülözı volt. vagy hogy reagáltad le a helyzetet. de jóval többször az. az nem is igazán nı a szememben utána. még akkor se.a csajok is ezt szőrik le a dologból. nem hajlandó engedelmeskedni a parancsnak. hogy kit hányszor baszott meg. Megtörtént az is. az valószínőleg nem fog menni. valamiféle önismeretet. . mint én. csak kell ez a bemelegítés hozzá. mint egy anyuka. Ha nem akart. ugyanúgy tökéletesen éretlenek voltak. hogy perfekt módon megkúrom. hogy nem lehet a dolgokat siettetni. másodikra megy. hogy mi történik. ha meg sikerült bedugnom egy punciba a fütyimet. Azért tudom megdugni. Ja. Elég gyakran szoktam szerelmes lenni. inkább kisfiú. mint a rákos sejt. de igazából nem értettem. ha véletlenül összejön. Egy kialakított rituálé szerint cselekedtem ugyan. Mindenki baszni akart. teljesen koordinálatlan. amire az egész környezetem tüzel. hogy az embernek ennyire különálló része a farka. hogy megszokd a másik embert.valószínőleg szerencsém volt . de azt nem lehet élvezni. de mit csináljak. Valamennyire frusztrálnak is éreztem magam a dicsekvı csávók között. Olyan. biztos azért. hogy az ember megtanulja irányítani a farkát.nem hagytam ott. . tılem független volt a faszom. A saját feje után megy. ami történt. mint férfi. hogy meg kell magyaráznom. Se idı nem volt arra. elıtte ilyen csenevész csávó voltam. Aztán föladtam. Jártam csajok után. ahogy én akarom. hogy anyáskodjanak fölöttem. se magaddal nem voltál még megbarátkozva. amikor csak akarom. Szóval a középiskola átmeneti idıszak volt. akikkel találkoztam. hogy alapvetıen csak magammal foglalkoztam. . semmi garancia nem volt arra.Próbálták. addig még csak le se szopott senki. okosabb akar lenni az egésznél. amit bizonyítási kényszerbıl csinál az ember. ráadásul ebben a közegben folyamatosan ki voltál téve annak. mert már nem kívánom annyira. aki annyira megértınek bizonyul egy ilyen helyzetben. mert tökéletesen idegen. ahol százezerrel ment a nık hajkurászása. akkor nem állt fel. Tulajdonképpen nagyon gyermeki volt az egész. de nem tudtam. hogy testileg éretlen vagyok valamire. Ugyanakkor abszolút kudarcélményként éltem no . megmagyaráznom magamnak kellll . hogy mit akarok tılük. akkor simán ment. Viszont az a nı.A csajok sem próbálták meg kiugratni a nyulat a bokorból? Velem elég gyakran elıfordul.Hogyan oldottad meg. hogy ez egy ördögi kör. az publikussá válhat. az véletlen volt. Fingjuk nem volt arról. meg. még sikerült is néha. hogy elsıre nem ment. ha meg csak úgy alakult egy félismerıssel. hogy valakit sikerült megdugnom. hogy igenis meg tudom kúrni. minél többet tervezgettem. de ha sikerült is. de csak ha szerelmes vagyok. biztos ezt akarom tudat alatt. miközben persze én is menıztem. legalábbis semmiképp sem úgy szolgál. annál biztosabb volt a csıd. Elkezdenek anyáskodni. De ez az egész problémakör tizennyolc éves koromban megoldódott. akkor semmi gond. mármint a mellem. ritmustalan. amiknek a megcsinálására annyira rá voltak hergelıdve. épp ellenkezıleg. Tudom. Ahogy világossá vált számomra. hogy legközelebb is sikerül. Nem is nyúltam magamhoz tizennyolc éves koromig egyáltalán. hogy hogyan kell azokat a dolgokat megcsinálni. mint mindenki más. erıltetni. Azok a csajok. hogy próbálták. Ennek oka lehetett az is.Középiskolában egy olyan hangulatú közegbe csöppentem. és akaratból akarja véghezvinni. Amit nagyon akar az ember. ha nem jött össze? .Mindig megmagyaráztam. persze. Viszont lassan leszőrtem azt a tanulságot. hogy bármit csinálsz. Ha már megbocsátották. Minél szerelmesebb voltam valakibe. A faszverésben valószínőleg az is jó. Kötelezıen dugni kellett. kaptam egy erıs tudást. Érdekes módon . Zavart is. nyomasztó volt. és aztán nem dugtam meg. hogy eljutottam a csajjal az ágyig. onnantól már nem nyomasztott.

. Még kiskamasz voltam. Aztán ez átfordult. anynyira megdöbbentünk azon. de azért nem hagyott bennem mély nyomokat. hogy nincs-e fitymaszőkületed. Ezt ma már nem feltétlenül tudnám megcsinálni. a testem nem kívánja. minden gızölög. aki vigyázott ránk. és ezzel bıven meg voltam elégedve. Az engedetlenségek ritkulnak. meg egy másik nı. azzal ne ment volna. hogy fantáziálásra föláll. baromi meleg van. Itt eleve létrejön egy ilyen különválás a farkadtól. soha 112 . például amikor a pinát nagyon szétfeszítik. de hangsúlyozom. mondjuk nem szexuálisan. szolga. Gondolatban megkúr-tam a tanárnıimet és az osztálytársnıimet. Az elsı pornót egyébként a bátyámmal láttam. Luké Skywalker nagyon tetszett. hogy lehetsz esetleg szégyellıs is. egy felsı polcon kiszúrtam a szüleim kazettáját. hanem egy önálló személyiség.Igen. épp kiléptem a kádból. de addigra meg már én nem tetszettem nekik annyira. nekem akkor addig tartott a szex. fiú vagy-e vagy lány. aki írt. ahogy szeretnék.^ . hogy nem úgy mőködik. hogy nem tudod. nem foglalkoztam velük. ti-zenegytizenkét évesen. hogy ha valakivel akartam. de mikor jelent meg a színen a másik nem? . hogy hogy lehet ilyet nézni. hogy kell magamhoz nyúlni.Óvoda. de én szemét voltam. körülmetélt farkát. hogy föl van húzva a faszodon a bır. satöbbi. Nagyon izgató volt. nem vertem a faszom. Ott állsz anyaszült meztelenül. Akkor is 113 . . Nem mintha a fantáziálással baj lenne.Apád farkát láttad kiskorodban? . és akkor már néhányan kijárogattak közben a vécére.Általános iskola elején voltak ezek az orvosi vizsgálatok. Volt egy sok hónapig tartó kapcsolatom. pontosabban fölállni. Aztán valahogy helyreáll a tudatod. és mondtam a nagyanyámnak.Mi az elsı emléked afütyidrıl. hogy képes megmozdulni a farkam. hogy: „Alljál föl!" Mint a jedik. a szex meg eleve csak akkor jó. De tizennyolc éves korom óta nem fordult többet elı. Aztán már csak az osztálytársaimmal moziztunk elég intenzíven. föl-le? Elég korán elkezdtünk pornófilmet nézni az osztálytársaimmal. nézem a faszom. hogy hiába szeretem a csajt. nyitva van az ajtó. de két perc után kikapcsoltuk. legalább meglátjátok milyen undorító. föl kellett állni egy hokedlire. ami nem én vagyok. azzal már tisztában voltam. hozzá tartozott a dologhoz. szerintem sokakban egyébként. Nagyon szégyellıs voltam. Kellemetlen volt látni meztelenül. de kíváncsi voltam. és mondom neki. aki vizsgált. hogy lehet-e ezt akaratlagosan elıidézni. De például létezik gyerekkori homoszexualitás is. és meg kell tanulnom kezelni. hogyan fedezted föl? . nem is tudom elengedni magamat mellette. Tizenkét évesen is attól rémültem meg nagyon. Ez persze nıtıl is függ. kint sorakoznak a lányok. ha azt érzik. egyáltalán nem foglalkoztak azzal.lett. alsó tagozat. Amikor én húztam fel magamnak. és szerintem én kicsit buzi voltam gyerekkoromban.Álltam a fürdıszobában. és körül van metélve. Azt hiszem. akkor is a hideg rázott. hogy persze. ez egyszerően egy teszt volt. İ meg. Milyen lehet akkor a dugás. de csak egyjelenetet bírtunk ki. hogy számukra ezen nem volt mit magyarázni. nem mutattam meg cserébe a fütyim. amikor egyfolytában húzódik föl-le. Az ı éretlenségükbıl következett. Én késıbb kezdtem csak el. amikor megnézték. az elsı pornóprodukciókat látva. Ez például egy kellemetlen élmény volt. és nem úgy. hiába kötöttünk elıtte ilyen adok-kapok megállapodást. Állok a fürdıszobában. de teljesen soha nem tudod az uralmad alá hajtani. Pont ezért kattantak rám. hogy fantáziálok. volt is ami undorított. a lányok meg nem érdekeltek. és kiverték a faszukat.Ezek sem éppen magányos szexuális élmények. nagyon megdöbbentı volt. Ez a különlét érzés ma is megvan. bent volt egy nı. Az mindig úgy zajlott. Egy medence partján szopott egy csaj egy csávót. elkezdtek tetszeni a csajok.A kisgyerekeknél van ilyen nemi zavar vagy összekavarodás. amikor kiderült. A nagy. ha ellazultál. hogy hadd nézzünk bele. hogy meg tudjam rendesen mosni. hogy be kellett menni. Van a farkam. orvososdi? . És sikerült. nem tudtam. Persze nézegettem a kislányok punciját is. nem a csajoknak. Mondjuk túl hamar elmegy az ember. Észre sem vettem. hogy tetszem nekik. amikor dugsz.

.Vagy teljes befordulás és megsértıdés. De még a hegy lábánál nagyon összevesztünk. négy-öt órán át kapaszkodtunk a szerpentinen úgy. Elılrıl-hátulról-hónaljba .seggbe még senkit nem dugtam sajnos -.volt sok barátom. Mire eljutottunk addig a pillanatig. Innentıl meglódult a nemi életem. ott a baszás a valami. de alapvetıen magányos voltam. Az elsı csajjal. csereüdültetésen. Akkor meg már nem volt gond. én meg álló fasszal álltam mögötte. hogy na végre akkor bedugom. hanem eltolod. nagyon jót dugtunk. Igaz. hogy magának rakja be. akivel lefeküdtem (a mozis volt az) kúrtunk a lépcsıházukban. nem találom a lukat. tél volt. a kihúzást követı gusztustalan pillanatok ellenére nagyon jó volt vele. Es akkor nem ért presztízsveszteség. volt is olyan. megint elkezdtem azon izgulni. Úgyhogy a szüzességem elvesztése nagyon jó volt. hogy nem szóltunk egymáshoz egy szót se. hogy nem fogom tudni bedugni. meg hogy milyen béna vagyok. Vastagon borította a túró. Undorító volt. Nem bocsánatot kérsz. hogy megtanuljam. mert azt láttam. Ennyibıl állt az egész kapcsolatunk. elmentünk egy kapualjba és leszopott. és mindezt ezzel a csajjal. Pont tegnap beszélgettünk arról egy haverommal. A kiverés is jó. csak nem vele. Egyszer volt egy olyan csajom. hogy nem fogom tudni bedugni a faszomat. Nem mondasz semmit. Késıbb merült fel a probléma. mint most. nem volt elég jó hozzá. még voltak csajaim. és akkor megfejtetlen titok maradsz a számára. a lányoknak ilyen a pinája. Mindig kapualjban. kibékülés. és elmentünk túrázni.néztem meg az akkori csajommal. Es hajnalban megint. hogy nem vertem a faszom. Aztán jött a mozis kaland. A rajzoló szerzıdését . jött haza a nıvére. Ma is az egyébként. találkoztunk. Az volt a baj. csak a szoknyáját kellett lehúznia. ha nem állt föl? . hogy Amerikában a szopás szinte nem is számít. és simán megy. Tudta egyébként. Az valami extém módon izgató volt. Mindenki egy nagy teremben aludt. nem jött zavarba. Elkezdtünk smárolni. megállás nélkül kurtám. simán megcsinálja az elsı éjszakán a csaj. hogy megint visszajött a párám. aki csak szopni szeretett. Kinyitod a szemed. İ onnantól mindig úgy intézte. Soha nem az jött ki az ügybıl. és szinte észrevétlenül csusszantam bele. Borzasztó volt.untam a filmet egyébként . szeretem. nem szép látvány. ık is azt mondták. Épp ezért nem kúr114 . hogy nem fogok betalálni. nem követed meg utána. hogy én vagyok impotens.Hogy reagáltak a lányok arra. Tök egyszerő. de aztán megszoktam. Nem hagyta. és mi egy hálózsákban feküdtünk. hogy ı nem elég jó csaj. Inkább a cicijüket fogdostam. Kialakult bennem egy függıség. Aztán nagy vacsora. hogy nekem nem állt föl a farkam. Az külön kurva jó volt. és már megint kúrsz. szerintem gombája volt. persze hamar elmentem. bár egyidıs velem. Tizenöt voltam. nem kellett dolgozni rajta szinte semmit. Iszonyú boldog és felszabadult voltam. hanem. tudod. Iszonyúan paráztam azon. İ már korábban is hozzáért a farkamhoz.Németországban voltunk a csajjal. tudta mirıl van szó. ha egyszer nem sikerül. Azért persze attól. mint a puncijukat. . hogy túl sokat beszélget egy csávóval. A csajnak könnyő volt. Emiatt minden egyes új nı újra szüzet csinált belılem. Mindig igyekeztem úgy beállítani a dolgokat. akit nem tudott kinyitni. a párád még 115 . és attól ilyen gányos lett a faszom. hogy szőz vagyok. épp ezért szedtem föl. mocorgó hálózsákok. vagy leszoptak. utána meg leszopott. szırös mellő lányt láttál-e már. miután elmeséltem neki az alapfélelmemet. hogy takarodjak. ha leszopnak. ha olyan a helyzet. mert bennem volt ez a stressz. miután szétmentünk. féltékeny lettem. már azért nem állt föl a farkam. Hálistennek. nem volt kivel információt cserélni. amikor elıször megláttam.És hogyan sikerült elvesztened a szüzességedet? tam meg addig. hogy nem lehet dugni. hogy megláthatnak. azt hittem. hogy nem váltam aszexuálissá. Ezt egyébként tök tudatosan az elsı csaj alakította ki. nagyon vehemens volt. nálunk meg éppen fordítva van. profi volt ebben. hogy: „Maradj fent!" Volt egy-két borzalmas élményem is. Persze errıl szó sincs. nem is volt szőz. csak nem dugtam meg ıket. ezért késıbb világosodtam csak meg. Még beszélgetünk is pár szót a nıvérrel. nem tudom. és egyszer csak felgyulladt a villany. Na és kiverte a faszomat a moziban. mert azt gondoltam. akkor majd azt mondja. nyögések. összeborulás. hogy szó ne legyen már arról.

nem tudtam hogy kimenni a sátorból. hogy ha benedvcsedett a punci. és ezt minél tovább nyújtani. kókadt kisfiúból leszel rendes kan. úgysincs jobb dolgunk. Akkor lehet pátyolgatni.Tényleg nem zavar. akkor többet már nem volt gond. olyan. A nık is. ık engedték ki a szellemet a palackból. ez a jó irány. Túl jók a nık. de már nincsenek ebbıl komolyabb problémák. Nem kicsi a farkam egyébként. Érdekes. hogy legközelebb rendesen tudj kúrni. nem élvezi semmilyen formában.Korai magömlés? . De mindenhogy jó. Viszont volt olyan lány.Minden nımet ki tudtam elégíteni. Ma már az sincs. hogy dehogynem. átlagos. A férfiak sokáig tudnak kúrni. tehát be is paráztam rendesen. Még ma is van. amikor szentimentálisan belesimulsz. nem elég nagy a farkam. amitıl így öregen megszabadult. és arról beszélt. amit ilyenkor látok. mekkora teher az. Plusz kérdezgettem csajokat. Mai ésszel azt mondom. Meg van. és nem a testemmel. hogy elélveztem anélkül. ahogy akarod. és egyre inkább az agyammal kúrok. hogy a lányok látnak valami szentséget abban.ez persze más eset . mert ha olyan volt a csaj hogy keresztül tud vinni ezen a párán. mert a lány még nincs azon a szinten. csak feküdtünk ruhában. szeretem jól megdolgozni a csajt. Ja nem. összesimulva. csak nem minden alkalommal. Akkor megy közben a duma. mint nekem. amikor csak gimnasztika. vagy fúródjon a párnába. hogy emiatt a/ ember egyfajta védettséget is élvezett. . ha elveszítem. Valamilyen formában mindig kényszerítettem a csajokat. benyomtam a vonalzót csontig. a legjobb az. hogy meg kell tanulni betenni. De ezt ık is bírni szokták. és fıleg minek? Nekem amúgy is teljesítménykényszerem volt ebben az idıben. nincs abban semmi nehézség. nekik meg nincs összehasonlítási alapjuk. Akármit csinálsz vele. Elıször úgy tőnik. aki majd megmutatja nekik. konkrétan azért korai. az elélvezés határán mozogni. Ja nem. De sok csajom szőz volt. akkor érdemes megdugni. méregettem. méregettem. lelassítani a dolgokat. gyerünk. akkor nincsen arca. Viszont nagyon szeretem azt a képet. hogy teljesen hason fekszik a csaj. Pedig én igazán hátulról szeretek. Ha hátulról dugod. ha állt. mint te. Úgy jóval egyszerőbb. mintha egy kıfalnak ütköztél volna. Úgy is nagyon szeretek hátulról. ha te is ülsz és ı az öledben ül. ha nem tudsz egy nıt kielégíteni? .kiskamasz koromban. nem látszik. Szerintem az ilyen nık azt gondolják. és nagyon sokszor. kúr-junk egyet. hogy igazából nem számít. Szophoklész kommentálta egyszer valakinek úgy a saját idıskori impotenciáját. Sokféleképp kúr azért az ember. és tiszta geci lettem. az nagyon nagy összeolvadás. ami régebben. Egyébként ha egy lánynál egyszer sikerült. hogy a nı kicsit alárendelt pozícióban van ilyenkor. Ettıl függetlenül elhatároztam. Történt egyszer olyan is . hogy fiatalabb korában nem is látta. Biztos van bennem perverzió. lökıdjön a falnak a feje. Tehát az ebbıl a párából származó félimpotenciát pár év alatt sikerült levetkıznöm. hogy nem találtátok meg a közös ritmust. és úgy szétkúrod. csak akkor már ki kúrja meg ıket? 116 117 . hogy nem fog sikerülni. Az ejakuláció maga nem is jelent már olyan sokat. aztán kiderül. hogy mindenáron ki akarom elégíteni. és persze rájöttem. aki ott feküdt mellettem. megérdemli. ha nem megy.Hát az kellemetlen. azt jelzi. hogy a kúrásra való képességemet majd csak akkor veszítem el. lekonyulva. mi az élvezet. akkor nagyon felértékelıdik a személyiséged a szemükben. Azt hiszik. Most már rendesen tudok kúrni. eljutottam odáig. De ezek a lányok meg is érdemelték. hogy az új férfiban fogják megtalálni azt. . Csökken az esélye annak. hogy hamar elmegyek. Pedig igazából ıbelılük hiányzik a képesség és ezen senki nem tud segíteni. amikor már nem fog érdekelni az egész. Nagyon remélem. hogy az ı csávójának háromszor akkora fasza van. hogy ık legyenek felül. Ha viszont ebbıl fordul át a dolog. A korai magömlés valamihez képest van korán. Az ilyet hogy lehet megdugni. Azt gondoltam.jobban erısödik. Az borzalom. Bár szerintem én életem végéig megırzöm a potenciámat. van. ezért azt is érzem. hogy egymáshoz értünk volna. Volt egy frigid nım. egy éjszaka négyszer is meg tudom kúrni.

azt nagyon szeretem. Agyakorlat során végigfélmerev állapotban kéne maradnod. A megszakított közösülést se szeretem. Ezt nem sok lány csinálja. ami a neve: megszakított. kilépsz az elıjátékból.o' alakot formázva. amit valójában senki sem hisz el.Mióta a férfiak elhitették velük. Bár lehet érdekesen koreografálni. Se szeri. hogy ellazuljon. ahogy a makk megtelik vérrel. de határozottan. Figyeljük meg. Kiszívják a faszodat. és akkor valamiért mégsem tettem meg. Nem tudom elviselni.. Váltogassuk a nyújtás irá119 . egyszer már felajánlották. fogjuk meg szorosan a töve körül. Csak rossz van vele. az jó. se száma a különféle méret-növelı eszközöknek és masszázstechnikáknak. azt is kipróbálnám.Mióta nem tudnak a nık parkolni? . pedig érdekelne. Például: „Péniszünketfél órára tekerjük melegvízzel átitatott törülközıbe. csoportszexben se voltam még.Hogyan védekezel? Milyen viszonyban vagy az óvszerrel? . a mellére élvezni például. hogy ennyi a húsz centi.Győlölöm. K I S E B B K O N D O M IS N A G Y O B B A N N Á L . Hüvelyk és mutatóujjunkkal . Ez azonban olyan megállapítás. ha a spermámat lenyelik. de egész egyszerően nem érzek benne semmit. Egyedül az anális szex hiányzik még a repertoárból. innen indulva húzzuk a pénisztfinoman. Ja. A péniszünk tövétıl a makkig mozgassuk a kezünket. szerencsétlenkedsz. A szexualitással kapcsolatos leggyakrabban hangoztatott közhely a következı': nem a méret a lényeg. Akkor már inkább szájba élvezek. Ezután háromszázszor pörgessük meg jobb és háromszázszor bal irányba. Sokáig abban dugtam. pont az a baj vele.

kivéve a makk legtetejét. az izgalmi állapotban lévı hímtag marad ugyanakkora. Váltás minden húzás után. Ha úgy érezzük. vagy a vécében. Ráadásul egy férfi számára e kérdésben sincs bizonyosság. túl voltak. A fociöitözıben szoktam meztelen férfiak között lenni. Váltogassuk a két kezünket. a lányok barátai ugyan az igazságnak. szorítsuk erısebben. fogd csak meg. azt se szeretem. Figyelemfelhívás. hisz pasi van húsfaszú. Kevés vagy semmilyen növekedés nem látható az elsı hónapban. közel az ejakuláció." De léteznek ennél drasztikusabb megoldások is. hogy egy bizonyos mőtét megváltoztatta az életüket. Megindíthatjuk a keringést a gyakorlat után. várjunk amíg a sürgetés elmúlik. háromszáz-ötszáz húzás/nap közepes/teljes erıvel a következı héten (tizenöt perc). a férftvécében jelentkezı frusztrációt küzdötte le ily módon a páciens. ha fel és le csapkodunk a péniszünkkel huszonötször-ötvenszer. A színpadon nincs szemérem. arra gondolok. milyen kemény lett a faszom tıled. Kétszáz-háromszáz húzás/nap közepes erıvel az elsı héten (tíz perc). a pornófilmek szereplıgárdája nem tekinthetı reprezentatív mintának. Ha úgy látjuk. ahogy tudod (húsz perc). ötszáz vagy több húzás/nap az elızıek után és olyan erısen. ha az enyémet nézegetik. De a nehezén.. a faszom a testem része. nem lehet csak úgy érdeklıdve szemlélıdni. de 121 . és még nem látta. Kamaszfiúk tízezrei tanulmányozzák a különféle orvosi statisztikákat. és a körmérete is arányosan nı. de egy weboldal sajátos pszichológiával az átlagos erekcióban lévı hímtag méretét tizenegy centiméterre taksálja. idegeneknek. Ez önmagában egy gyakorlat. 120 Hogy milyen érzés megmutatni a faszomat? Ha a színházban mutatom meg. ezek legtöbbje tizenhat centiméter körüli méretet nevez átlagosnak. Egészen más. Te nekem nagyon tetszel.nyát: jobbra-balra-elıre-le-föl. egy-három inch növekedést érhet el. Ugyanúgy ahogy a fiúkat felizgatja egy lucskos punci. Megnyugtató. annak egyáltalán nincs szexuális töltete. Az utcán nem mutogatnám. pasi van vérfaszú. Én valójában eléggé szemérmes vagyok. azaz a mőtét nem a hölgyek örömét szolgálja. de mégiscsak a kérdezı barátnıi. Péniszünk csak részben legyen merev. hogy lelankasszuk. utazunk a liftben. az önuralomé. Egy hat inch hosszú pénisz tulajdonosa. Ez szimbolizálja a szexuális vágyaimat: bizonyíték. vagy várjunk amíg múlni kezd. magam is láttam férfiakat üdvözült mosollyal nyilatkozni arról. máshol meg hol látna az ember mások erektálófalloszát? Márpedig a nyugalmi állapot nem árul el semmit. végighúzva a kezünket a pénisz teljes hosszán. s miközben múltbéli keserveikrıl és jelenbeli boldogságukról beszéltek. nem nagyon szoktam nézegetni mások faszát az öltözıben. A legviccesebb az egészben. a lányokat is egy álló fasz. Gyakran a nadrágomon keresztül is megmutatom. vagyis azon hogy lágyékukat szétvágva. de a focisták nagyon utálják a buzikat. Ezt a gyakorlatot hetente ötször végezzük el.. lágy ritmikus mozgással pumpáljuk a vért a makkba. hog)' kezd felállni gyakorlat közben. húgycsövük öt centiméteresszakaszát kihúzták. A második vagy harmadik hónapban kettı vagy több inch növekedés sem ritka. ha valakinek intim helyzetben mutatom meg. péniszükön egy két kilós súly csüngött. elıször is megpróbálom megfogatni. és a színpadon én színész vagyok. hogy az ily módon elért méret-növekmény valójában csak a kókadt péniszen látszik.

Késıbb megismerkedtem a húsfasz-vérfasz kérdéskörrel. A méretekrıl egyébként nem sokat tudok. ami aztán végképp megnyugtatott. ami eléggé abszurd ellentmondás. hogy kókadtan kicsi. ha új helyzetbe kerül. milyen irányban más. hogy apám azt mondta. Persze mindegyik test nagyon más. Ha többet kúrnék. Ahhoz meg túl hiú vagyok. 122 A praecox nálam úgyszólván napi szintő probléma. Merthogy az már túl nagy volt. akkor nagyon siet. mint az enyém. a másra-koncentrálás módszere. Túl sok visszajelzésem sincs. ott a prae-coxveszély már nem fenyeget. láttam. ma azt gondolom. hogy nagyon kicsi lenne. de szerencsére még nem kaptam negatív visszajelzést. ki tudod tolni azt a részt. Inkább az a probléma. vagy csak nagyon beleélte magát. álló faszt nem nagyon láttam a magamén kívül. mit szégyeilek. hogy a csaj nem elégült ki. megnı a farkad. a tapasztaltabb csajok is azt mondják. vagy valójába látens homokos vagyok. meg eleve. akinek elmeséltem. de én vizuális típus vagyok. A férfiöltözıs témában teljesen szégyellıs vagyok. hogy most tényleg egy faszra gondol. Ha jógázol. Egy csaj egyszer megjegyezte. Az az igazság. hogy én kezdjem el kérdezgetni a csajokat. A pornó meg valószínőleg nem reprezentatív minta. mint amilyet elképzelek. de másoké se nagyobb. pontosabban megfogott egy láthatatlan faszt. felöltözöm. talán többet is paráznék. hanem egy haverom. hogy baj lenne vele. nem tudok tovább foglalkozni a csajjal. 123 . Aztán mindig ott van a lehetıség. Egyetlenegyszer kérdeztem meg csajt. hanem a másik testet. mint a barátok. a csajok nem mondták. hogy átlagos. Nem paráztam ezen túl sokat. és rájöttem. Kezdetben voltak a faszom méretével kapcsolatban is komplexusaim. hogy de megkúrnálak. egy idegen faszra. erre föláll. felállva még lehet tök oké. és ettıl a szó szórós értelmében padlót fogtam. biztos voltam benne. Az apám a faszomról nevezett el „dákós vitéz"-nek. Vannak azért fékezı tényezık: hosszú petting. Ha az ember nagyon akar valamit. pedig azért olyan rosszul nem érzem magam. de nagy dákod van. hogy az enyém viszont mennyivel jobb. hú fiam. de aztán belefutottam egy-két csoportos akcióba. mert attól. hogy az elızı csávójának nagyobb volt. hogy föláll már a gondolatra is. hogy lehet. hogy szerinte mekkora az ideális mérető fasz. Ez lehet külön izgató. Persze rögtön hozzátette. hogy majdnem elkezdenek vigasztalni. sajnálom!" Ezt már olyan átéléssel tudom mondani. Volt már olyan persze. megmosakszom. fájt. hátat fordítok neki. és én megmutatom: „Figyelj arra gondoltam. aztán mégis hónapokig jártunk. a tőrés-. ami egyébként bent van a hasüregben. Nem mintha nagyobbat mutatott volna. de abban is. Nem csak a visszatartásban leszel egyre rutinosabb. hogy a volt pasijának sokkal nagyobb volt. Ezért lehetıleg elıtte kinyalom. Ettıl persze még megmarad az emberben egy kevés aggodalom. így mőködött c/ a most véget ért hosszú kapcsolatomban is. ahogy öregszik az ember. Pontosabban nem is ı. akkor. Érdekes módon az idegenek kevésbé feszélyeznek. erre ügyelt. Egyszer egy barátnım nyilatkozott úgy. Ha mondjuk sikerülne lefektetnem valakit. Erre fogta magát. hogy nekem a még most is növésben van. Amikor még foglalkoztatott a dolog. attól függ. hogy az átlagosnál nagyobb faszom van. pontosabban izgalmi-határa is kitolódik. hogy azt mondd: „Jaj. hogy nem a méret a lényeg. és látod. hogy kicsi a faszom. az akkori szerelmemet arról. akkor kiakadtam. és megmutatta. Nagy lehetıségek vannak még a szexben. Meg tudod. és nem lennék neki elég. talán azt. hogy miután én elmentem. Az álló faszommal egyébként elégedett vagyok. Nem tudom. de ebben nem a faszom méretének volt szerepe. hogy az ismétlésben korrigálsz." Ilyenkor nem az aktust képzelem el. merthogy nyilván nem az enyém volt az elsı amit megfogott.megkúrnám. hogy kicsi az enyém. vagy lehervasztó. nem gondolom. de ennek akár még örülhetek is. satöbbi.

Valójában ekkoriban jöttem rá. mondják rá. hogy nagyobbnak látsszon. ezért is kezdtem el nyírni a szırt. hogy a haverom csajával a Diákszigeten. na és akkor mi van. de végül úgy döntök. azóta meg nem volt akkora nyomor. minek kínozzon a tudat. komolyan. se nem akarok keményíteni elıttük. Nem érné meg azért a harminc percért. Múltkor voltam squasholni egy csávóval. szóval az ilyen határhelyzeteket kifejezetten szeretem. de végül nem is lesz belıle dugás. aki abból él. tılük megerısítést várok. hogy dugjunk. Például volt egy csaj. hogy hatalmas. hogy dugnak mások. érdekel. hogy kúrjunk egy kisvárosi templom egyik fülkéjében. Elindulunk. mondom. A tömött metrón nem kúrnék ugyan. szemérmes és szemérmetlen. mégsem vagyok pornószínész. csak olyanét. azt is feldolgoztam. hogy ez a méret az ideális. Ezen akkor sokat problémáztam. ráadásul haverokkal.Egy idı után elkezdtem nyírni a fanszırzetemet. hogy nagy van neki. ha egy dioptria egy centi. és aztán leszarom. Igazából nem hiszem. de minden bokor be van világítva. akit a pad alatt ujjaztam. akkor én az utóbbiba tartoznék. meg mindenhol vannak. nem is lehet vele mit kezdeni. fıleg nem ismerıs csávóval. ehhez képest csak egyszer kaptak rajta a saját szobámban a nyolcéves húgom. és még az is eszembejut. De azért nem akarnám túldramatizálni. mert az azért szégyen. vagy például a gimiben volt egy csaj. meg felnézek rá. A stabilabb csajokat szoktam kérdezgetni. Igazából amire vágytam. aki idısebb nálam. Mondja a csaj. Pornószínésznıvel is álmodtam már. Fiúkkal álmodtam tizenéves koromban egyszer-kétszer. hogy jól megkúrom hátulról. és ezért nem érdekel igazán egy pornófilm. Például soha nem kukkoltam a szó szoros értelmében. csak problémázás. ami egy átlagembernek ne lenne. de aztán helyre tettem. Méregetni nem nagyon méregettem. de azokat a helyszíneket. A méreten való problémázás serdülıkorom óta megy. . Ezért izgatott a Csisztu-videó. ha megdugom. hogy közben is rosszul érezd magad. pedig a való életben nagyon nem bírom az olyan helyzetet. mozgólépcsı. kiskoromban összejött. 124 Beszélgetni most már általában csak lányokkal szoktam a témáról. de aztán túltettem magam az egészen. szeretem. hogy kicsi a faszom. igen. ha csöndben kell. de ha csak két kategória lenne. és nagy nehezen rávettem. két nı egy faszi az mehet úgy is. ha megláthatnak. Az exhibicionizmust gyengíti a méret-para. a haverjaim se nem érdekelnek. Kurvával sem voltam soha. Gellérthegy. Kellett a fazonigazítás. diáksziget. hogy a csajom meg egy ismeretlen. miközben elmegy sörért a haverom. Úgy gondolom. jó mondjuk egy-két dioptriát könnyebben bevállalnék. a csaj meg nagyon erılteti. és nagyon jó érzés volt. szemüveges is vagyok. akivel Olaszországban jöttem össze. ha az embernek kicsi. mint a farkam. de megtenném. bár sohasem hittem azt. Más dolgok jobban izgatnak. Almomban általában a helyek érdekesek. tizennyolc évesen. hogy bármi olyasmi lenne a farkam körül. hogy a személyiségem többi része sokkal kevésbé kispolgári. hogy az már kínos. azóta elvbıl nem. az apám szerencsére nem vitt el tizenöt évesen kupiba. ha módom lenne. mert mondjuk alszanak mellettünk. Kicsi. Utoljára ekkor mértem. utána meg még rosszabbul. Szeretem azt is. üvöltve zavartam ki. ahol elvileg rajtakaphatnak. kapualj. viszonyítani sem tudom mihez. A két faszi egy nı nem nagyon jön be a szemérmesség miatt. vagy két ismeretlen. hogy kurva kicsi a fasza. Agresszivitás maximum annyi volt a szexuális életemben. a pornófilmek alapján fogtam gyanút. mert annyira burjánzott. Most volt egy olyan. belegondoltam. hogy akár még én is vihetem valamire. hogy ettıl még nem vagyok buzi. az már megvolt. akkor megijedtem. akkor alázom meg legjobban a csajt. az szar volt. Almomban egyébként általában problémázás vezeti be a szexet. hogy a barátommal se kéne kibaszni. pedig én nagyon utálom. hogy ez a párám. más ember erekcióban lévı faszát még nem láttam. hogy muszáj lett volna.

egyenletes búnborongó életidım alkonyul életidım alkonyultán véle farkam is konyul s már miként a féregnyúlvány .BAJBAN A ISMERSZIK JÓ B A R Á T MEG HATÁR GYİZİ FARKAM-BARKÁM farkam-barkám jaj be rút ficka volt és diridongó! ma: hirdeti búnborúd .

Lényegében ugyanolyan visszér. hogy az utóbbi években kétszer is megmőtötték. a here mögött. Na es ez az érdekes. 129 . viszonylag alacsony hımérsékleten tudnak spermát termelni. . hogy megnyitják azt a csatomat. hogy beszélgessünk a farkadról. Heremőtéteknél általában ez történik.törpe félbetört uborka kibánt vélem cudarul beleesett annak nyőve jól kinyúlva és elnyőve nemsokára földrehull farkam-barkám jaj be rút kostökzacskóm ér a fıdig vissza felnéz férgelıdik szırén-szálán elgurult! . elmond tad. Ez a férfiak nyolcvan százalékának van. mint amilyen a lábadon van. Azért veszé lyes mert könnyen meddıvé válhatsz tıle.A betegség vagy inkább probléma neve vancokele. csak épp ez a zacskóban halmo zódik fel. és attól függıen operálják meg. hogy milyen mértékő. ugyanis folyama tosan melegíti a heréket.Mikor megkértelek arra. azok pedig csak egy meghatározott. magya rul visszérsérv. Ezért súlyosabb esetekben ezt a visszeret ki kell szedni. A szakkönyvek úgy határozzák meg. hogy egy tyúkbélszerő duzzanat a he rezacskóban.farkam-barkamjajberút oly sovány-silány-kunkorka ebbıl többé soha rúd! . és így egy idı után tapinthatóvá válik. amin leszállt a két heréd. Mért volt szükség ezekre a mőtétekre? . Úgy kapják ki.

körülbelül félév. Aztán ezt mosolyogva átadod a nıvérkének. hogy folyamatosan nyomkodják a pedálokat. Nincs altatás. mert nem ám kiveri. és akármilyen kis tónusú is ez a nyomás. preparálják. az el van választva középen -. akkor rosszul hegesedik. Az elsı vizsgálattal elindult egy három évig tartó folyamat. abba kell kiverned. A mőtét utóhatásai közé tartozik. hogy meddı leszel. Ez egy elég hosszú gyógyulási folyamat. ezzel nem szabad viccelni. ami elıször elég nyomasztó volt. Akkor azt mondták. Nem könnyő. A lágyéknál szétvágják a húst. ömlik be a hideg. elkezd felhalmozódni. Ott megvizsgált az orvos. megnyomja a prosztatádat és plötty. Fél évig nagyon vigyázni kell rá. viszont elkezd növekedni a zacskód. Annyira megnıhet.én egyébként eléggé hipochonder vagyok -. meg azoknak. nem kell mőteni. És ez még nem is a lágyéksérv. Az a legborzalmasabb. ott lóg kívül. hogy az elszorítja az ereket. hogy sokat ülsz. Le kell tolnod a gatyádat. vagyis spermavizsgálatot. hogy ha nem elég feszes az alsónadrágod. mint ez. és a lágyékcsatorna egyszerően lezárul. visszapattintják a herét. ami az elsı tünet. kipattintják a herét. mert egy ideig nem törıdtem vele. ebbıl lesz a hidrokele. ami teljesen le van rohadva. úgyhogy elhatároztam. és elmentem az ambulanciára. Borzalmas volt. mert elbaszták az elsıt.egy férfi megfogdossa a herédet. Na szóval. azt hittem. amit trauma ért. De ez még mindig jobb. a heréd pedig. ami elég kellemetlen. olyan mintha nagy erıvel tökön rúgnának. aztán összevarrnak. Kitapintottam a duzzanatot. ott mik történnek. Az egész eleve úgy kezdıdik. helyre lehet hozni jógá131 . hogy mindenképp megmőtetem. Le kell adnod egy adag anyagot. és megvizsgálják a spermaszámodat. rácsos ablak. és ami nekem egyébként barátibbnak tőnik. vagy túl sokat futsz. De igazából elıször azt a tompa fájdalmat kezdtem el érezni a herémben. Van egy poharad. mint a szüzesség elvesztése. aztán . amitıl dolgoznak a lágyék izmai. hogy a visszér folyamatosan nyomja a herét. akik állandóan felüléseket csinálnak. . és akkor például kimetszik ezt a varicokele-t. Elszorítod az ereket. de én pszichésen annyira rádolgoztam. három évig járogattam viszonylag rendszeresen kórházba a faszommal. az elsı vizsgálatnál az derült ki. és annyira bekeményítik a hasizmukat. Nekem lúdtojás nagyságúra nıtt a fél zacskóm. ez ráadásul kórházi vécé.nem a zacskót magát vágják fel. hogy rendben van a sperma-számom. hogy nem kell megoperálni. úgyhogy rendesen éreztem. amikor a belek tódulnak bele a zacskóba. vérnyomok a falon. hogy csinálnak egy andrológiai vizsgálatot.Megváltoztatott valamit az életedben az.Eleve nem árt. megkeményedik. én eleve undorodom a nyilvános vécéktıl. vagy szoros gatyát hordasz. az ablakot viszont nem lehet becsukni. csak helyi érzéstelenítés. de elsı alkalommal olyan. Nekem az elsı operációnál kevés lidocaint adtak. De az elélvezés pillanatában azért csak áll a farkad.Persze. hogy a pohárba menjen a cucc. . nem olyan mértékő. úgyis eltompulsz. mondjuk nekik még az is rásegít. attól van. kerestem olyan orvost. Na. Taxisofıröknek szokott gyakran ilyen bajuk lenni. és ennek csak mostanában lett vége. ami ezen a csatornán keresztül áramlik a herékbe és vissza. elhúzol az orvoshoz. De egyre kellemetlenebbek lettek a tünetek. a vízsérv. hogy közben ébren vagy. utánanéztem könyvekben .Hogyan vetted észre azt a bizonyos tyúkbélszerő duzzanatot? . így is végzıdik egyébként. Ráadásul a második operációra azért volt szükség. mint ha a nıvérke „segít". Bemész egy vécébe. ahogy eredetileg hittem. hanem felnyúl valamivel a seggedbe. A lágyékcsatorna rosszul hegesedett. hogy tovább növekedett. egy idı után elviselhetetlenné válik.tudod. felhúzza a faszodon a bırt. kellemetlen az egész szituáció. meg mit tudom én még mit. hogy a térdedig lelóg. Aztán ha sokat jársz. Egyébként maga a visszér attól alakul ki. mert nem tud rendesen áramlani bennük a vér. hogy vér tódul a zacskód egyik felébe . Emberfej nagyságúra. Ekkor viszont az a folyadék. korábban soha nem voltam urológusnál.mondjuk nagyon finom kézzel . Ennek nincs olyan veszélye. ahogy belém szalad a szike. hogy végül szükség volt a mőtétekre? 130 . megduzzad és fáj. aki hajlandó megcsinálni. és akkor valahogy elıre kell kanyarítani. és ha valami furát érzékelsz. tudod. és azok ettıl megduzzadnak. ha fürdésnél megvizsgálod a herédet. de annyira.

nem babusgatom. vizsgálni egyébként is mindig mindenkinek kell. hogy a tested anyagában babrálnak. lefagy.Nem lehetett. visszajön. Megtudtam. Egy ideig pucoltam is rendesen. hanem mert közben ı is megöregedett. ezt sem azért. Tehát gyerekkoromtól kezdve láttam az anyámat is meztelenül a fürdıszobában. Az a legrosszabb az egészben. Nem tudtam megkúrni persze. hogy felnyomnak egy piros mőanyag csövet egy hétre. satöbbi. A mőtét is ugyanúgy zajlott gyakorlatilag. Borotválás. rögtön elmenni orvoshoz. hogy azonnal operálni kell. Szők a húgycsöved. tolnak maguk elıtt valami hártyát. a gyerekkori fitymaszőkületem is magától helyrejött. hogy azért. de ekkor is én jöttem rá arra. Erre én nem is emlékszem. egy betegszállító húzza le rólad a szırt. amikor hugyozol. meg az apámat is. Mielıtt betoltak.A betegség és a mőtétek után más lett a viszonyod a pöcsödhöz? -Jobban megbecsülöm. de igazából nincsen semmiféle érdemi sztorim ebbıl az idıbıl. Elmentem újra orvoshoz. náluk nyaraltam. hogy hát neked valami nem stimmel a fütyülıddel. hogy ne játsszak annyit a pisilımmel. Viszont a nagyanyámnál nyaraltam az egyik nyáron. de közben annyira mar. csak azt. visszapattintják a herét.Egy barátomnak volt kiskorában. mert megnıttem. hogy miért. hogy mit kell vele csinálni. hogy a nagyanyám félreértette a helyzetet. hogyan kell mosni. hogy nekem ott tényleg nem olyan. mondták. És közben volt csajom. amikor tudok pisilni. jelezte az anyámnak. benyomtak morfiummal. Az a rossz. hogy probléma van a vérkeringésemmel. nık eleve nem is nyúlnak hozzád. A húgycsıszőkületrıl már hallottál? 132 . a csajok nagyon rámásznak az emberre. hogy sikítasz a fájdalomtól. Más bajom soha nem volt a faszommal. ilyet nem szabad csinálni. satöbbi . Jobban vigyázok rá. hogy azt érzed. felitatják a vizet. attól egybıl napfényes lesz a világ.zással. hogy bemenjek a fürdıszobába. hogy dugjunk. így maradsz.Nem. Nem értette. Az anyám igazából csak idısebb korában nem akarta. nyomatták belém az antibiotikumokat. hogy a fütyülöm idınként fölállt. Persze emlékszem arra. és nem ám hogy jó kis nıvérkék matatnák a pöcsödet. elmúlik a félelem. Tehát végül is a farkam miatt változtattam az életmódomon.Azt mondtad. hogy ilyen könnyen át lehet kapcsolni az ember agyát. . . Nem érzékeltem semmilyen problémát. . Ezzel azt csinálják. Kérdeztem. vagy igen? Aztán ez a nı. lidocain. Aztán egyszer csak szólt az egyik barátom édesanyja. Ezt addig én nem vettem észre. Akkor kiderült. ennek soha nem lesz vége. jegelték a tökömet. kıkemény. szárazon. mint a töb133 . Nálunk a meztelenkedés a családban evidens volt. de a sztori az így rögzıdött a családban. ezek szerint kúmi sem volt szabad? . hogy elkezdte zavarni a jelenlétem. kímélni kellett. és ha észrevesz egy csomót. sajgó herével. Röhögni fogsz. hogy ilyenkor. Amikor a herék leszállnak a hasüregbıl. Na mindegy. kipattintják. Nem idegenedtem el tıle. vagy másodikos. ezt vágják fel. ez valószínőleg semmilyen jelentısséggel nem bírt. A második kórházban sokkal jobban odafigyeltek rám. hogy meztelenek vagyunk. az elsı mőtét után mentem el kungfuzni. Ott fekszel. Harmadikos általános iskolás voltam. amikor nem lehet. ami a zacskóban körbeveszi ıket. Már a kórházban — még járni sem tudtam rendesen — rágerjedt arra. ami kitágítja. öklömnyi. a természetes dolgok közé sorolódott az. ami önmagában is elég kellemetlen. Fájdalmat nem érzel. mint az elsınél. utólag kiderült. bár nem lenne szabad. Persze nem. hanyatt. mozogni kell. amikor körülmetéltek. lehetetlen volt. nem tudsz rendesen hugyozni. mert korábban megtanított arra. Másik korból származott. Utána bent feküdtem egy hétig. Különben hiába vették ki. kész. hogy szerinte össze van nıve a fitymám. ez másoknak sem szokott fájni. hogy nekem a tököm tök természetes. mert csak nagyon vékony sugárban jön. befeküdtem. összevarrnak. és a nagyanyám rám szólt. de szerintem a faszomra csak akkor kezdtem el reflektálni. A sérvesedés valójában az életmód miatt van.egyébként elég borzalmas szerintem. felpolcolt herékkel. Az ember azt gondolná. Hát hogy nem fáj? Miért fájna. Az anyám sem figyelt föl rá.

Összeült az egész család. Amikor magamhoz tértem. Szabályos halálfélelem volt. tehát rendesen hallucináltam. és nem lehet csak akárhogy elintézni. hogy hulla gyenge vagyok. harmonikázott a nıvérke feje. már attól nagyon féltem. De annyira nem érdekelt ez a probléma. hogy kell. nem tudok kiszállni az ágyból. meg tanoncok. megmőtenek. Máig emlékszem arra. nem vagyok szégyellıs. plusz a barátok. hogy belém fognak hatolni. mint hogy a faszommal fognak babrálni. hogy tényleg. a másik kisebb. hogy meg kell mőteni. ha szóltam neki. aki rögtön megállapította. tudok vele pisilni. Aztán valahogy sikerült visszaaludnom. Szóval azért észrevettem. hogy ez egy tulajdonképpenjelentéktelen mőtét. ha belé hatolnak. hogy a bırgyógyásznak vagy a körzeti orvosnak ezt-azt meg kell mutatni. amivel a mőtét után lepöcsölték. megmutatják a sebet. Nem csoda. és magától kitépte. nyilván azért nem. mint egy helikopternek. de ez mindenkivel így van mőtét után. és velem együtt nıtt a makkom is. hogy volt-e vajon valami problémám abból. kábé olyan. mőteni kell. az egyik nagyobb. De ez nem érdekelt különösebben. nagyon ijesztı ez az érzés egy gyermeknek. de végül is semmi komolyabb. és ez a doktorbácsi próbálja lehúzni a faszomról a fitymát. mert elırehaladott állapotban van. mert az belül van. hogy kurva gyorsan növekedtem abban az idıben. hogy minél gyorsabban legyızzed a kasztrációs komplexusodat. a géz megtelt vízzel. ez meg kívül. bennem még nem volt semmi gátlás. hogy nagyobb a faszom. hogy ez fítymaszőkület. és bevisz konzíliumra. mondjuk hülyéskedtünk a fürdıkádban. Úgyhogy életem elsı drogos élménye is ehhez a mőtéthez köthetı. mint Jézus a töviskoszorúval. Ez valószínőleg azzal is összefügg. hogy azért szemérem is van a világon. konzíliumot tartottak. hogy mimet mőtik. hogy kórházba fogok menni. ott a test nem volt olyan tabu. Nem bírtam átmászni az ágy korlátján a pisiléshez. aztán amikor megkértem az éjszakás nıvért. hiszen úgy éreztem. fogalmam sem volt arról. csöveket dugnak belém. és itt ez a lényeg szerintem. ha együtt voltam meztelenül a haverokkal. amit ilyenkor mondanak. Aztán elmentünk orvoshoz. Amikor fölhajtották a gézt. Viszont hamarabb felébredtem az altatásból. mővésztársaságban nıttem fel. mozogtak a falak. ehhez képest majdnem mindegy. hogy ott fekszem letolt nadrággal. meg izé. a légynek olyan hangja volt. Aztán mikor visszatértem a való világba. akkor azért megijedtem. ami persze nem megy neki. Mindenesetre úgy határoztak. Az ember attól szokott jobban félni. ezt így szokták csinálni a kórházakban. Egy idı után újra elkezdtem tudni járni. éreztem. szóval voltak ilyen durvaságok. és egy darabig egy kedves kiscsaj kiszedett. például egy egyébként tök szimpatikus orvos kikap az apám kezébıl. Onnantól kezdve lidércnyomás az egész. mindenféle fiatal orvosnık. hogy íme. Akkor már nagyon rá volt nıve. és közben magyarázza. mint full belıve lenni tíz évesen.bieknek. elaltatnak. amit én persze értelmetlenségnek tartottam. A varratokkal voltak még macerák. de egy gyerek nem hiszi el. fejek hajolnak fölém. de máig ugyanúgy gond nélkül letolom a nadrágomat. olyankor általában én va134 gyok kevésbé zavarban. konkrétan olyan volt a fütyim a varratoktól. nem tudják egybıl lekapni. Eszükbe sem jutott. Nem éreztem úgy. hogy a faszom akkor közszemérem sértı módon lógott a világba bele. Sokszor gondolkoztam azon. ha arról van szó. akkor maximum annyit vettem észre. és tőzpiros volt attól a fertıtlenítı folyadéktól. csak egy kicsi látszik ki. merthogy az embert valami morfiumszármazékkal altatják. mint kellett volna. Ezek után megmutatták a faszomat. és amikor mostam. hogy semmi baja nincs a faszomnak. attól még talán jobban is féltem volna. egy igen extrém példája a fimózisnak. Felnıtt fejjel egyszer-kétszer elıfordult. elválasztanak a családomtól. ráragadt a géz. meg kórház. mert az apám faszmérete sem érdekelt. Ennél a mőtétnél sokkal jobban paráztam attól. hogy elaltatnak. ez minden huszadik-harmincadik esetben elı szokott fordulni. azt mondta: „Mit fogok én egy tíz éves gyereket ki135 . De elég hamar napirendre tértem a dolog felett. bemennek a száján át. egy-kettı begyulladt. nekem nem lehet lehúzni. Tíz éves lehettem. Próbáltak valahogy meggyızni. hogyha kiveszik a vakbelét. mert följebb járok pár osztállyal. fölbaszott egy ilyen kocsira. ami többek közt egy lusta ápolónınek volt köszönhetı. fbivágják a hasát. nincsenek gátlásaim. teljesen szét volt esve a világ. ha mandulamőtétre mentem volna. egy vénasszony.

Arra emlékszem. mint engem. az még megnyúlhat. Az egészben az a legjobb. De ezt a mécseset elég hamar megnyertem. agyamban misszionáriuspózban bekkelı gondolataimat. az. hogy az apám feláldoz. meg képregényeket olvasott. Azt hiszem csak schlagwortokban vagyok képes leírni elsı és felületes. mire az orvos mondta. hogy ne történelmet tanuljak. mert amikor volt. hogy van.. és onnantól kezdve meg is szőnt minden problémám. M O G E N ÁR M I N : S Z É L J E G Y Z E T E K A B A R Á T O M K Ö N Y V É B E „És mit is mondhatnék el neki? A forró napsütésre Az ijesztı éjszakán a kettıs gyötrelem-ágyon. hogy nincs fitymám. de senki nem akart azzal foglalkozni. az már egész nap játszott. Nyílván azzal a céllal. ezekkel a dolgos ujjaimmal. hanem oroszt. a gyerek kicsi. Aki túl volt a mőtéten. másszál ki!" Akkor rádöbbentem. mert elkezdtemjátszani az ottani gyerekekkel. meg nyújtani. és nem is volt számomra nagyobb jelentısége. hogy az apámnak sincs fitymája. a Holdban volt egy röpke év. és hozzányúl a faszomhoz. mindenesetre az apám néha lehúzta a faszomon a bırt. H Ő S É G VS. mint ha rám szólt volna. hogy semmi probléma. hogy simán ki tudok mászni. hogy akkor most mi lesz a fitymámmal. akkor sem tudatosítottam. mindenkinek más baja volt. mintha körül volna metélve. hogy az apámat sokkal jobban érdekelte. hogy az apám találta ki. hogy ez bármiféle beavatkozás eredménye lenne. (Persze a szaldó nem volt egetverı. Szerintem ekkor lettem egyáltalán tudatában annak.)" Vas István Körülbelül mindenrıl gyorsabban írok. hogy a faszom milyen részekbıl áll. tehát a makk ugyanúgy kívül ül. hogy a magánéletembe avatkozik. ha a golyóm hiányzik. zavart volna. Nem tudom. (. majd beszarok. és cseppet sem érdekelt. Rossz volt. amikor a mennyiségre mentem. és leukoplaszt-tal leragasztotta. P R O M I S Z K U I T Á S Tíz éve. egyszerően olyan a farka. gondolom. mozgatni kell. hogy újra megnyúljon a fitymám. ha annyi. de nincs tudomásom arról. vagy az orvos. de nem volt ilyen izsáki félelmem. talán. amikor föl kell emelni.venni az ágyból. Ez a legkellemetlenebb emlékem a dologgal kapcsolatban. mint a szexrıl.. Viszont az apám rinyált. Mondjuk. 137 .

) Zárójelhez a zárójel: „megint elıröl". hogy értékelje. Menne már el. Nekem mindez idegen. Egy adott pillanatban az ágyban. csak a szolid szokásos kosz lengi be.) A nagy elválasztó pillanat: az orgazmus. Feláll. mint. Igen. akkor mindenféle történik. már nincs vele dolgom). valóban érzékelhetıvé tette számomra a jelentékeny különbséget: egyik esetben megkönnyebbülés és új teher (menjen innen. úgy tettem. egyszer meglelte ezt a füzetet és számon kérte. (ám) ı négy évvel idısebb volt nálam. amikor megfogja a prosti a farkam. Ráadásul e második esetben. hogy: és megint elıröl. mindig azt mondta: Vigyázz!" Hittem volt: arra. akik ötvözni tudják az alkalmi hódítást és a szerelmi örömöket. hol. -mondta az asszony nem is emlékeztem. Vákuumos eljárással távolítottak el az embriót. Koktélok szürcsölése közben zavart mosolyom rémületté torzult. Véráki.-lel szép szerelemben éltünk. ami lehetıvé teszi az ismétlıdést az örömben.elvitt a dolce vitába. hogy ha egy lánnyal együtt. mikor.. gyorsan levetkıztett. " „Aha. amikor választott atyám . hogy egyszerre menjünk el. rám ül. És akkor rendre az. Hogy egy nıt . ebbıl következıen minden kedves gesztus ıszintétlen. bár bevallani ezt nem okos: így lemondok arról. hogy „menet". Pipitér zavarában így vágta ki magát: „Öcsém feljegyzéseit rejtegetem. nıtlenül. hanem a folyamat ismétlıdésére utal. annak sok szempontból egyféle emléknyomot hagynak az így létrejött kurdancsolások és a hitvesi ágy rugóinak amortizálása. mintha. viszont nem tudok másként viselkedni. 139 . felállók. valóban nem bírok olyanokat írni. és aki egy rózsaszín spirálfüzetben. hogy nem kíméletlenül durva állapotban hagytad a lakásodat. na jól van. itt nem a fizikai pozícióra. Angyalka. Például Pipitért. hátulról melba. aki ezredesi rangban van.ily apa csak egy van . ha úgy már igen. hogy ne élvezzek benne el. na végre. gyere már. Kiderült: arra. de beleborzongtam. amikor annyit akarunk csupán mondani. VIGYÁZZ „Addig még nem vagy kész / Míg velem el nem mész!" / lıve you L. hogy lehetetlen feladat számomra ily röpke idı alatt megnyílni. Nem hagytam magam: ketten mentünk egy-egyre. A felesége. ha valamit nem értettem.negyed órára. Ez a párnacsata meg a kármentés. akár. másik esetben közös öröm. F I Z E T N I ÉRTE Talán tizenkilenc éves voltam. Szóval nekem sosem volt talpig nehéz a hőség. könyvelı alkatának megfelelıen. a numerák számából követke138 zı tiszti rangsorban. a meredı ébredéskor.) Késın érkezel. Az elsı eset terheinek talán az a kulcsa. az imént majdnem leírtam azt a szót. rendkívül terhes lesz a másik jelenléte. kulcskeresés közben reméled. a zavar is elmarad. (Nem találom a helyes nyelvet. negyed óra múlva már nem hiányzik. Autoterápia. Kár volt. Evégett beszélgettünk már három nehéz órája mi ketten. (Persze a gyötrelmes elalvás után pár órával. akkor most a lakásból is.. mindig rendkívül mód becsültem. nıvel haza.legalább. kivel. ahogy az egész helyzet idegen nekem. ugyanakkor ez az „ismétlıdés az örömben" is döcög kissé. jó lenne. miképp." A történet számomra arra világít rá. hogy az elélvezés pillanatában. hogy aki képes élvezni az alkalmi kapcsolatokat. szerintem is jó film. ıt én is nagyon szeretem. A cellányi szobában. ha megint itt lenne . hogy az öcséd megbaszott. hogy „elernyed". Barátaimat. hogyne. akit éppen illet. tapasztalati egyenrangúságomat nem kívántam megkérdıjelezni. és megszoktam.mint ahány neve Ságvárinak volt. amit kitölt az ágy. mindig rögzítette.

amikor tizenkét évesen a Pajtás Magazinban Lux Elvira szexszel kapcsolatos kérdıívét olvasgattam. hogy szeretne lefeküdni egy abesszinnel. de egy rendes fekvıtámaszt persze nem tud csinálni.Mi van. így szólt: „Itt rejszol öntudatosan.De hát miért? Kétszeres honoráriumot fizetünk! . és mit ad isten. aids-es fasz! PER PIT UM MOBILE (Kiegészítés az „Egyedül elmegy" fejezethez) Nincsenek titkok. hogy maga Lawrence Olivér töltse ki koronás nemzıszervét. aki az ajánlatra így felel: .gond egy szál se. Eltéveszthetetlen külvárosi intonációval förmed rám: . Ám két hét sem telik bele és újból hívatja bizalmas szolgáját: most egy ázsiaira fáj a foga.Sajnálom. a tanárunk. amit te mozgózásnak hívsz. mindenhol. . Tudniillik a helyzet az. fiacskám. Kiverni. perverz. hanem egybıl felkeresem a királynıt. hogy maszturbálni. A fılakájt zavarba hozza az a gondolat. bele. hogy van-e összefüggés.Semmi probléma. A színész megnyugtatja a komornyikot: 140 .Értem. hogy civilben tíz éve impotens vagyok. azt akarod. A fıkomornyik a jól bevált utat választja. felhívja a színházat. Nincs nap. felhívja Sir Lawrence Oliver-t. miközben ı lovagol rajtam. hogy elszakadjon a gumi? Te. mit jelent az a szó. de akkor is lehetetlen." Akkor még nyomasztott egy-két évig. s mikor rémülten ránéztem. (A fekvıtámaszt pedig nem próbáltam azóta. felelte. Darab idı elmúltával a királynınek igazán perverz ötlete támad: arra vágyik. én elképzelve valakit. mikor benyitott Gyuri bácsi. Baszhatja. Mígnem egyszer a tornateremben vetettem rá magam a mőbırrel bevont. MINDEN TÖRTÉNET ÉS RITKÁN F I Z I K A Az angol királynı hívatja a fıkomornyikot és közli vele. errıl szólnak az újságok. baszhatja. ma úgyis az Othcllot játsszuk. Sir Lawrencc az nap este a Csodálatos Mandarin címszereplıje . Ez volt a mozgózás felhıtlen kora. elıadás után nem sminkelek le. filccel bélelt matracra (asszem épp Rácz Katinkáról meséltem magamnak). ez teljességgel lehetetlen. De én nem így voltam ezzel. A komornyik felhívja a színészt. hogy ne töltene el a halálfélelem. megkérdeztem a mamát. így is történik. Azt hiszem két dolgot képzelek oda: akkor majd nem fogok látni.Zavartan elkezdek matatni a szeméremajka körül. fegyelmet és bőntudatot nem tanulva. a királynı rendkívül elégedett a választásával. Szóval. megfújta sípját. Hát. és nem fog felállni sem. Az ágyba. tanácsot kérni. ha nem bele.) . hogy egy néger betegye az udvarba a lábát.

Csakhogy e könyvet nem a dicsekvés retorikája uralja: merevedési problémák. Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Ha a nemiségrıl beszélünk. és amit saját maguk is elvárnak maguktól. nincs ez másképp a Fallosz monológok esetében sem.mást se tesznek. hogyan jutottak el az elsı orvososditól az elsı magömlésen át a mába.. hanem a színtiszta igazat. titkolt és szégyellt vágyak -ezek is a férfi-lét (s így kötetünk) részét képezik. noha összeegyeztethetetlenek a macsó beszédmóddal. Legalábbis már attól könnyen zavarba jövünk. csak a gyereknyelv negédes. szükségképpen nyelvi tabukat is áthág. elégedetlenség.Hill Ferenc fallosz monológok Nincsenek szavaink.. ami férfivá teszi ıket . Katolikus pap és pornószínész. kényszerképzetek. vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. amely tabu-témához nyúl. korai magömlés. hogy a benne megszólalók most nem azt mondják. KONKRÉT könyvek . Kötetünk a nagy sikerő Vagina Monológok ikerdarabja. amit a társadalom elvár tılük. nıfaló és homoszexuális. ha néven kell neveznünk a. Ám a trágárságot a szándék teszi azzá.nélkül) arról. Férfiak beszélnek arról. mondhatnánk erre. a Fallosz monológokat az. huszonés nyolcvanéves férfitársaink beszélnek (a névtelenség jótékony homályából. bőntudat. kisebbrendőségi érzés. Egy könyv. ám míg párját a méltóvá. értelmiségi és funkcionális analfabéta. ám épp ezért minden gátlás. önkielégítés. és e könyv szándéka szerint nem megbotránkoztatni akar. és nem akarunk trágárak lenni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->