tlyf3.

flg
fdadrt :_

*,5 ftveseknek

Az almafdk

l,{o\
t

\-.J

,

\.,J

' ,3.\

_3_

6,*-,tJ *(J

o

(J

(-l: *--ffa--\( )
/\

Or
.Gtr-

o ...o
-.fA"ra IJA

/{ A

A\J (J ,c4f- l

CJ\J

crd6
{[[8r.

,o:\
O^o
6"6

8t e"'u
-,.""VA
. ( ).

t,
\^ --l

,\l
2
4 Karikdzdbe pirossalazokata fikat' amelyeken Tgy a,:'niil. tdbb n68yn€l alma,kekkel pedigazokat'amelyeken kevesebb almavan. Ezut6nszinezzki mindengriimolcsot a kedvencszineddel'

A meglepet6s

Cirmoszait hallotrkintr6l. K6pzeld mit l6tott azablakb6l, rajzoldle. el, €s

3

-.a__\
\_-./-7-/ a]
t\_2-/

(-\oo

Y]

Rajzold melyiklev6l16l le, melyikre ugr6ljon b6ka, a ha a legnagyobbt6llegkisebb akarhaladni. a fel6

A kerr

a

b

'(.

I n

SegitsGildrinakmegaliilni a j6 utat, mert ezen rig;rmehet v€gig a kerten, hogy nem tapossale a virdgokat.

A j6t6kok

-]-=

o

@^ @ w ---... ---

r-'

Segits Pinpinnek rendetraknia szobdl6ban. Rajzold a robotot be 6s a kisaut6t megfelel6 helyre. Vigydzat a ugyanarra polcranem a tehetsz k6t egyformajiit6kot!

A piacon

i

Az irus minden gy0molcs6t szinezd pirosra, zolds6geit a pedigk€kre.

Utra fel!

s 0a

-R:
>.5)
.-2)

orG)'

t 0a

"xt-

> . 5) t2
Keresdmega n6gyelt6r6sta k6t kep kdz6tt.

I

A tisztdlkod6s

Tofi tisztdlkodik. A fogdt rzuToSKremmer mossa me8. -t, ez6rt most

Elveszitette egyik az fdzika l6ba.

Tofi m6gnem 6bredtfel igaz6n!
A tort6net n6hdnyszava elveszett.P6told 6ket raizokkal.

s

A kockik

E
F \l

L

Szinezd pirosra azokata betfiket, amelyekb6l GILDA kirakhatiaa nev€t.

10

A toruik

r:2::2
-''

i- : --:r

o

n oo o "o o /

vilasztani:a legnagyobb Tijfi naevontorkos! Segitsneki uzsonn6t

;"";i?i.ikl;

kekkel' a b" Piroisal.legkisebbet

A cimkek

I
-/

r--------- \

(o

\

I Y---''

)

Segits Zeldinak osszekotniminden dobozt azzal cimk6vel, a amelyenugyanaz sz6mszerepel,mint ahdnyjiit6k van a dobozban. a Ha van kedved,a sz6modralegkedvesebb jrii€i<okat is ki sztnezneted.

Az ajrind6k

m6hecske

-\S
Rajzoldle a m6hecske 6tjet, aki sorbanminden egyesyiragra16 akar szdllni, legkisebbt6l legnagyobbig. a a
:'!.

A gombrlk

Segits Zazunak megtalelni az utat,amelyiken azt tobb gomban6. Szinezd k6kreazokat gombdkat, a amelyeket Zazu0tja sor6n kosar6ba szed, pirosrapedigazokat, amelyek azokon osv6n).eken az vannak, v6gig. aholZazunemmegy

C

A labd6k

e

C

Q:

Seglts befelezni Cirmosraizaitrigy,hogymindegyiken ugyanannyi labda legyen, mint ahd,ny gyerek.

Az akvdrium

C o

c t(."
ov

o\

p

O ' l'

#zodI
pirosraazokat halakat, amelyek a Szinezd iobbra(sznak'k6kre balra. pedig amelyek azokat,
'. ,. :

A kagyl6k

a -G.a

o"o

/a a -@a W|

o'o

.."'-----.1

'r

AAZ

Tal6ldmega n6gyelt6r6sta k6t k6p k6ztitt,majdszfnezd azokat ki a kagyl6kat, amelyek legiobban a tetszenek neked,

A fu r d 6 s

/*r( -)Yr' t<

ltt jon Pinpin, fiirodniindult. aki

:elvetteaz I
es a I

mert m6gnemtud 16lriszni, l-i6t,
hogy v6dje a szem6t l-t az orr1n hagyta,

f_,

a napf6nyt5l. Bizony nagyon megfontolt nyulacska a Pinpin! ez
A t6rt6net n6h6ny szava elveszett. P6told6ket rajzokkal.

lq

A kirakos

,/ 4

a

\

o
V U A

A kirak6shat darabk6j6ra nincssziiks€g ZAZU n6v a kiraki4s6hoz. Karikizdbe 6ket oirossal!

A norgaszat

Karikdzdbe a leghosszabb horg6szbototpirossal, a legrcividebbet pedigk6kkel. Szinezd pirosra a legnagyobb kacsdt,k6kre a legkisebbet.

Az uzsonna

keszitot,baritlanal( uzsonndt F0les mdg ahd,nyat ki kell es annyiPoharat Ki alat, Szinezz Pirosra rakniaaz asztaha asztalon. lrir. su ahiny tdny6r van az karikiz be kekkel annYr Ezutin

A rajzfilm

Gilda rajzfilmetn6z. Rajzold v6szonra l<edvenc a a rajzfilmfigur6dat!

A homokvdr

o6\
/sj/ (/0

###BOT_TEXT###

uz
-\-)

l
sq

NB

0 e tD..-

kovetverajzoldmega Pinpin A szaggatotfvonalakac 6s sz6l6b6l a strandtoriilkoz6b6l a homokv6r6b6l, naperny6 hi6nvz6r6szeket.

Raizold megpirossal zsin6rhi6nfz6r€sz6ttgy, hogyminden a k6krea gyiingyiiket. gydngyszem legyen 16 f0zve.Majdszinezd

25

A sormint6k

on o n

o- I -l * G D *G

ADAD

snsn

A Do rond

o0
Szinezd k6kre azokata ruhadarabokat, amelyekreTcjfineknincs szijks6ge tengerparti nyaral6s6hoz. a

A fagylaltos

B u l o c ska

Cirmosb0l6cskdzik. A mog6briit el.

Az ontoz6kanna mog6szeretettvolnarejt5zni, csakhogy j6val nagyobb, 6 mint a kann6n maszo
A tort6net n6h6nyszava elveszett.P6told 6ket rajzokkal.

?.s

A keresztn6v

tr7trfDA t,,-/-tEtv/l--\

ZtrLDA
Z \ADA DAL_ \

ZtrLDA
//-/1-lElva--\

vvtrfDA

Vrilaszd 6s kariklzdbe k6kkel,hol irta le i6l ZELDAa nev6t ki,

6llad<ert

Piros vonallalkosd osszeaz 6llatokatkedvenc6teliikkel.maid k6kke rajzoli egy sz6pfagyitCirmosnak.

A strand

re pm
32

e vt

-\-----r-

d

Karikizz be pirossalannyi labd6t,ahiny lapiig kekkel pedigannyi v<idr6t,ahiny iszogumi szerepela rajzon. Tofi sapkajat. Ut6natetsz6sszerint kiszinezheted

A konyv

Rajzold nyitott konyvbe a kedvenc meseh6sodet, Zazuis hogy megismerhesse,

33

A szappanbubor6kok
tv

/c\
I

U'

I

I

, I

\J'

t

I I

tv'

I

|

.

t/)

\

I

I
tvl

,

c\t
vt

io\

I

,to t'

tt I

tl

tv
\,

I
tw l
\,

| ('/'

I

,

(\ r

,/')

I

I

{a 'i
l t!' I

A kisvonatok

k6kkelpedig a megpirossal g6zmozdonyos' Rajzold vonatutlat' a villanymozdonyos

A kockiik

SegitsGilddnakbefejezniaz 6pit6st (8y, hogy a kockrikat16 pirossal, hdromszogeket a A helyreralzolod. n6gyzeteket k6kkelszinezd. .?:

A tisztdll<odds

nem kellene mindenolyandolgot,amelynek Karik6zz pirossal be ott lenniPinoin fiird6szobiiid'ban.

A p i k nil<

Keresd meg 6s karik6zdbe pirossala k6t k6p kozotti n6$/ elt6rest.

Az uzsonna

Eza falink kiseg6r vajonmegtudjamaidenniezt t, amiakkora,mint 6?

A tort6net n€h6ny szava elveszett. P6told6ket rajzokkal.

I

A ciml<e

LEJ

"o&
cimk6l6t. Karikizdbe k6kkel Fiiles elt6ptea b6rcindie hiinyz6r6sz6t. nev6nek

tfi

A bab6l<

ca

<(

Pirosvonallalkosd osszea babdkata ruhdiukkal, majd szinezd k6kre azt a bab6t,amelyika legjobban tetszik neked.
*i

A s z U linap

o o a-

C

a pirosraannyiglertyit, aheny te sziilet6snaPi Szinezz az k6kreannyiszalagot tortidon volt, majdszinezz ahiiny aj6nd€kcsomagokon, uljadvanegykezeden.

q7

A csokor

ofi-aVs
p$

\

0 ,,

Zelda. virdgor szed, hogysz6pcsokrotkdszitsen. Kalzold vdzdba a azokat virdgokar, a amelyeker kivdlasztort. tj

\(-,/ \J
,/'\

-_l Az erdo n /-\ .X oz:Qo
\_t _/

KJ
/ r^, ((- '

A

v

a>\ L/ (7\

)
\__-./ /-\

/^t "----z

fh

t_/

() -

\J
) /->-,

\__-,2 1

/'>\

..-', /-l A \_ ) LL-/ \gO
_--/

'---- L)

<) rI I r>-\ L-,. I '

<)

r'-\

\-/

o

C

R
\)

a\

Fejezdbe a Tini mellett l6v6 t6t raizoli neki sz6pegyenes iigakat.

medence

T6fi odaakar0sznia labdihoz. K6k ceruz6ddal muasdmegnekiaz utat 0$/, ho$/ kikeriilszminden vlzenlebeg6 tirgyag maidszinezd pirosra 6sz6gumikat. az

A zoknik

Segits Zazunak osszeperosirani a zoknikat rigy,hogyaz egyforma zoknikat ugyanolyanra szinezed.

HLi,ez forro!

0

a')

0

?

i$$,r

Szinezz pirosramindenolyandolgot,amit Cirmosnak nem szabad megfognia, nehogymeg6gesse magdt.

A cstszda

$
j616kok. furfangos Kifejezetten4-5 6veskiscsalafintek a szamera kital6lt A v6ftozatos feladatok osszekot6seK ltkercs6s, hienyos tortenetek, sz6rakozast ig6mek e tdr6svadaszat, bet0jat6kok kelemes -

hvs*::r"
An@{M,s k6r:plsEd

w'i.*i-'*dd."
l sB N963-369-990-8

Kr4: r Pkr od.

KftALridr

ll,.d6h 1c06

ALEx,!iNDRA

,ltillllull

r-'

Segits Pinpinnek rendetraknia szobdl6ban. Rajzold a robotot be 6s a kisaut6t megfelel6 helyre. Vigydzat a ugyanarra polcranem a tehetsz k6t egyformajiit6kot!

A piacon

i

Az irus minden gy0molcs6t szinezd pirosra, zolds6geit a pedigk€kre.

Utra fel!

s 0a

-R:
>.5)
.-2)

orG)'

t 0a

"xt-

> . 5) t2
Keresdmega n6gyelt6r6sta k6t kep kdz6tt.

I

A tisztdlkod6s

Tofi tisztdlkodik. A fogdt rzuToSKremmer mossa me8. -t, ez6rt most

Elveszitette egyik az fdzika l6ba.

Tofi m6gnem 6bredtfel igaz6n!
A tort6net n6hdnyszava elveszett.P6told 6ket raizokkal.

s

A kockik

E
F \l

L

Szinezd pirosra azokata betfiket, amelyekb6l GILDA kirakhatiaa nev€t.

10

A toruik

r:2::2
-''

i- : --:r

o

n oo o "o o /

vilasztani:a legnagyobb Tijfi naevontorkos! Segitsneki uzsonn6t

;"";i?i.ikl;

kekkel' a b" Piroisal.legkisebbet

A cimkek

I
-/

r--------- \

(o

\

I Y---''

)

Segits Zeldinak osszekotniminden dobozt azzal cimk6vel, a amelyenugyanaz sz6mszerepel,mint ahdnyjiit6k van a dobozban. a Ha van kedved,a sz6modralegkedvesebb jrii€i<okat is ki sztnezneted.

Az ajrind6k

m6hecske

-\S
Rajzoldle a m6hecske 6tjet, aki sorbanminden egyesyiragra16 akar szdllni, legkisebbt6l legnagyobbig. a a
:'!.

A gombrlk

Segits Zazunak megtalelni az utat,amelyiken azt tobb gomban6. Szinezd k6kreazokat gombdkat, a amelyeket Zazu0tja sor6n kosar6ba szed, pirosrapedigazokat, amelyek azokon osv6n).eken az vannak, v6gig. aholZazunemmegy

C

A labd6k

e

C

Q:

Seglts befelezni Cirmosraizaitrigy,hogymindegyiken ugyanannyi labda legyen, mint ahd,ny gyerek.

Az akvdrium

C o

c t(."
ov

o\

p

O ' l'

#zodI
pirosraazokat halakat, amelyek a Szinezd iobbra(sznak'k6kre balra. pedig amelyek azokat,
'. ,. :

A kagyl6k

a -G.a

o"o

/a a -@a W|

o'o

.."'-----.1

'r

AAZ

Tal6ldmega n6gyelt6r6sta k6t k6p k6ztitt,majdszfnezd azokat ki a kagyl6kat, amelyek legiobban a tetszenek neked,

A fu r d 6 s

/*r( -)Yr' t<

ltt jon Pinpin, fiirodniindult. aki

:elvetteaz I
es a I

mert m6gnemtud 16lriszni, l-i6t,
hogy v6dje a szem6t l-t az orr1n hagyta,

f_,

a napf6nyt5l. Bizony nagyon megfontolt nyulacska a Pinpin! ez
A t6rt6net n6h6ny szava elveszett. P6told6ket rajzokkal.

lq

A kirakos

,/ 4

a

\

o
V U A

A kirak6shat darabk6j6ra nincssziiks€g ZAZU n6v a kiraki4s6hoz. Karikizdbe 6ket oirossal!

A norgaszat

Karikdzdbe a leghosszabb horg6szbototpirossal, a legrcividebbet pedigk6kkel. Szinezd pirosra a legnagyobb kacsdt,k6kre a legkisebbet.

Az uzsonna

keszitot,baritlanal( uzsonndt F0les mdg ahd,nyat ki kell es annyiPoharat Ki alat, Szinezz Pirosra rakniaaz asztaha asztalon. lrir. su ahiny tdny6r van az karikiz be kekkel annYr Ezutin

A rajzfilm

Gilda rajzfilmetn6z. Rajzold v6szonra l<edvenc a a rajzfilmfigur6dat!

A homokvdr

o6\
/sj/ (/0

###BOT_TEXT###

uz
-\-)

l
sq

NB

0 e tD..-

kovetverajzoldmega Pinpin A szaggatotfvonalakac 6s sz6l6b6l a strandtoriilkoz6b6l a homokv6r6b6l, naperny6 hi6nvz6r6szeket.

Raizold megpirossal zsin6rhi6nfz6r€sz6ttgy, hogyminden a k6krea gyiingyiiket. gydngyszem legyen 16 f0zve.Majdszinezd

25

A sormint6k

on o n

o- I -l * G D *G

ADAD

snsn

A Do rond

o0
Szinezd k6kre azokata ruhadarabokat, amelyekreTcjfineknincs szijks6ge tengerparti nyaral6s6hoz. a

A fagylaltos

B u l o c ska

Cirmosb0l6cskdzik. A mog6briit el.

Az ontoz6kanna mog6szeretettvolnarejt5zni, csakhogy j6val nagyobb, 6 mint a kann6n maszo
A tort6net n6h6nyszava elveszett.P6told 6ket rajzokkal.

?.s

A keresztn6v

tr7trfDA t,,-/-tEtv/l--\

ZtrLDA
Z \ADA DAL_ \

ZtrLDA
//-/1-lElva--\

vvtrfDA

Vrilaszd 6s kariklzdbe k6kkel,hol irta le i6l ZELDAa nev6t ki,

6llad<ert

Piros vonallalkosd osszeaz 6llatokatkedvenc6teliikkel.maid k6kke rajzoli egy sz6pfagyitCirmosnak.

A strand

re pm
32

e vt

-\-----r-

d

Karikizz be pirossalannyi labd6t,ahiny lapiig kekkel pedigannyi v<idr6t,ahiny iszogumi szerepela rajzon. Tofi sapkajat. Ut6natetsz6sszerint kiszinezheted

A konyv

Rajzold nyitott konyvbe a kedvenc meseh6sodet, Zazuis hogy megismerhesse,

33

A szappanbubor6kok
tv

/c\
I

U'

I

I

, I

\J'

t

I I

tv'

I

| ","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/59561548","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=59561548&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[19545558,19599324,129950936,155847499,133404453,241952602,133424080,104970808,215167774,79332802,79323561,68917076,21499727,241641763,186944177,91907684,61480732,176824289,282162597,289886007,178923762,24954962,251593326,83810243,249895861,68054928,191530772,215167763,147326282,197259326,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"A/Nw7aLdBLASfT1wJqz7TkqRv8s=","module_id":"mWCZ4JedtH/eeEKhWjZl/X07vCE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[19545558,19599324,129950936,155847499,133404453,241952602,133424080,104970808,215167774,79332802,79323561,68917076,21499727,241641763,186944177,91907684,61480732,176824289,282162597,289886007,178923762,24954962,251593326,83810243,249895861,68054928,191530772,215167763,147326282,197259326],"title_link":null,"title":"Documents Similar To 45 furfangos feladat 4-5 éveseknek","track_opts":{"compilation_id":"A/Nw7aLdBLASfT1wJqz7TkqRv8s=","module_id":"haONqWRDO8SX5Xx/ssgyPYolJ7s=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"19545558":{"type":"document","id":19545558,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/19545558/149x198/e757cf6c5c/1524659052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19545558/298x396/1f018b1588/1524659052?v=1","title":"Napi(s) gyakorló 1. félév 1.o.","short_title":"Napi(s) gyakorló 1. félév 1.o.","author":"detti75","tracking":{"object_type":"document","object_id":19545558,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"spR2jwVUpR85S+gjBuHAqkfnG1c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/19545558/Napi-s-gyakorlo-1-felev-1-o","top_badge":null},"19599324":{"type":"document","id":19599324,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19599324/149x198/d07c03a4ca/1537961942?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19599324/298x396/4561bd573d/1537961942?v=1","title":"Napi(s) gyakorló 2. félév 1.o.","short_title":"Napi(s) gyakorló 2. félév 1.o.","author":"detti75","tracking":{"object_type":"document","object_id":19599324,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j1aX497E6kP5F3VzkBWfU6zuPog="},"url":"https://www.scribd.com/doc/19599324/Napi-s-gyakorlo-2-felev-1-o","top_badge":null},"21499727":{"type":"document","id":21499727,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/21499727/149x198/892288a325/1421609590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/21499727/298x396/a818a7a4c3/1421609590?v=1","title":"Szövegértést fejlesztő","short_title":"Szövegértést fejlesztő","author":"SFA76","tracking":{"object_type":"document","object_id":21499727,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3ovoy60uvsBKmaWFQ5A3V01DvbQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/21499727/Szovegertest-fejlesztő","top_badge":null},"24954962":{"type":"document","id":24954962,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24954962/149x198/a36ae997c7/1512594509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24954962/298x396/81f095b5a1/1512594509?v=1","title":"Anya Tanits engem!","short_title":"Anya Tanits engem!","author":"LillaDeák","tracking":{"object_type":"document","object_id":24954962,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sTWD/GzuXkRrRBIAEbvwkm76UuM="},"url":"https://www.scribd.com/document/24954962/Anya-Tanits-engem","top_badge":null},"61480732":{"type":"document","id":61480732,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61480732/149x198/6f60a59302/1539620899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61480732/298x396/b11ab1f3a5/1539620899?v=1","title":"olvasóka1-2.osztály","short_title":"olvasóka1-2.osztály","author":"Szilvia Bende","tracking":{"object_type":"document","object_id":61480732,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5NoTSShsUSvPzsQXtP3hs6o5w8="},"url":"https://www.scribd.com/document/61480732/olvasoka1-2-osztaly","top_badge":null},"68054928":{"type":"document","id":68054928,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054928/149x198/170581e131/1539070104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054928/298x396/51fb87897b/1539070104?v=1","title":"Felmérések az 1-2.o. matematikához","short_title":"Felmérések az 1-2.o. matematikához","author":"Andrea Schieber","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054928,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wz4r/RJJ7x6fD76hrzKzHUdAee8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054928/Felmeresek-az-1-2-o-matematikahoz","top_badge":null},"68917076":{"type":"document","id":68917076,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68917076/149x198/2afc686472/1318708872?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68917076/298x396/91e0a0202a/1318708872?v=1","title":"35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","short_title":"35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","author":"csillagsom","tracking":{"object_type":"document","object_id":68917076,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uEzEH1UaqeXrPJdKbSbWMHjhKUA="},"url":"https://www.scribd.com/document/68917076/35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","top_badge":null},"79323561":{"type":"document","id":79323561,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79323561/149x198/653f5c4945/1436407394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79323561/298x396/0561786db5/1436407394?v=1","title":"Ovitanoda - Formák, alakok","short_title":"Ovitanoda - Formák, alakok","author":"Edina Mohacsan","tracking":{"object_type":"document","object_id":79323561,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5nr/oWyCdCRtmbyoDrUKEBxt7uM="},"url":"https://www.scribd.com/document/79323561/Ovitanoda-Formak-alakok","top_badge":null},"79332802":{"type":"document","id":79332802,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79332802/149x198/8e172bfe0d/1540105910?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79332802/298x396/fc14f4eb68/1540105910?v=1","title":"Montagh Imre-Mondd Ki Szepen","short_title":"Montagh Imre-Mondd Ki Szepen","author":"barbue","tracking":{"object_type":"document","object_id":79332802,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vgfOINfMcIIWAO98WzyPIGRR56o="},"url":"https://www.scribd.com/document/79332802/Montagh-Imre-Mondd-Ki-Szepen","top_badge":null},"83810243":{"type":"document","id":83810243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83810243/149x198/d76340f9a7/1509564708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83810243/298x396/2e5bd6b49b/1509564708?v=1","title":"Fodorné Dr. Földi Rita - Hiperaktivitás és tanulasi zavarok","short_title":"Fodorné Dr. Földi Rita - Hiperaktivitás és tanulasi zavarok","author":"Judit Kiss","tracking":{"object_type":"document","object_id":83810243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ci//7oJRFsSfmD0t2PkvCVB04Ro="},"url":"https://www.scribd.com/document/83810243/Fodorne-Dr-Foldi-Rita-Hiperaktivitas-es-tanulasi-zavarok","top_badge":null},"91907684":{"type":"document","id":91907684,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91907684/149x198/48b2985e2a/1512998651?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91907684/298x396/a9cef912e0/1512998651?v=1","title":"AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni","short_title":"AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni","author":"orban_agnes","tracking":{"object_type":"document","object_id":91907684,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V50rGrgb1p7mFoUVLqCD9gXXL+A="},"url":"https://www.scribd.com/document/91907684/AMIt-az-OVONŐNEK-eszre-KELL-venni","top_badge":null},"104970808":{"type":"document","id":104970808,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104970808/149x198/d47e1b6cc9/1428515930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104970808/298x396/c1d7395f75/1428515930?v=1","title":"feladatok kisiskolásoknak - eszterlanc_1","short_title":"feladatok kisiskolásoknak - eszterlanc_1","author":"Anett Kiss","tracking":{"object_type":"document","object_id":104970808,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k6t48xxet8A+mz0Mx/qsTKlr1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/104970808/feladatok-kisiskolasoknak-eszterlanc-1","top_badge":null},"129950936":{"type":"document","id":129950936,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129950936/149x198/8c760d44dc/1363097902?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129950936/298x396/e7926ee26a/1363097902?v=1","title":"Jakab Gusztavne Rajzolokak Mondokak 1","short_title":"Jakab Gusztavne Rajzolokak Mondokak 1","author":"Edina Mohacsan","tracking":{"object_type":"document","object_id":129950936,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LvYobrtx3PAmTBUvegj0JjY7s/Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/129950936/Jakab-Gusztavne-Rajzolokak-Mondokak-1","top_badge":null},"133404453":{"type":"document","id":133404453,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/133404453/149x198/0a907ad73e/1487023136?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/133404453/298x396/f97d651cbe/1487023136?v=1","title":"A bükki füvesember gyógynövényei","short_title":"A bükki füvesember gyógynövényei","author":"invisiblevision4","tracking":{"object_type":"document","object_id":133404453,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YQw2kmv8aaVguSDoUmOhPJrSBqc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/133404453/A-bukki-fuvesember-gyogynovenyei","top_badge":null},"133424080":{"type":"document","id":133424080,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/133424080/149x198/9c757d0d74/1414168369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/133424080/298x396/061da293f6/1414168369?v=1","title":"Agytorna 3","short_title":"Agytorna 3","author":"Lenke ","tracking":{"object_type":"document","object_id":133424080,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ks3AGZwmn4KUdEheCjxlX3Mb4CI="},"url":"https://www.scribd.com/document/133424080/Agytorna-3","top_badge":null},"147326282":{"type":"document","id":147326282,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/147326282/149x198/61b787e877/1536849577?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/147326282/298x396/9626fbc858/1536849577?v=1","title":"Képes, verses, dalos ABC.pdf","short_title":"Képes, verses, dalos ABC.pdf","author":"Sklani Kó","tracking":{"object_type":"document","object_id":147326282,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8YXDSseVy0E34xy1nENi5FncekE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/147326282/Kepes-verses-dalos-ABC-pdf","top_badge":null},"155847499":{"type":"document","id":155847499,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155847499/149x198/afd1d8bd9f/1374722528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155847499/298x396/b8eb967b2c/1374722528?v=1","title":"Micimackó tanodája - Ismerkedés a számokkal","short_title":"Micimackó tanodája - Ismerkedés a számokkal","author":"Gyöngyi Anna Schvebl","tracking":{"object_type":"document","object_id":155847499,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"flTeQSRiQzBRn4iuxnRUnAAY0EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/155847499/Micimacko-tanodaja-Ismerkedes-a-szamokkal","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540136833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540136833?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VHJT6GiuPniQRi/A7RZE+L42Tuc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540142489?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540142489?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tY8qzIRPeE+6zYDIw0RlTKSabMc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540143826?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540143826?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tnp8V1MvK980OmltrlF7RUmeH1s="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540148090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540148090?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JY1+oy9WTtntTwpW0OqyxM1F7OM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540136106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540136106?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jGAngss+DUJrlHkGr0qU2H4bvSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540135556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540135556?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j+pEdLRMG8+1/IKYRal0B0li++M="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540139796?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540139796?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jC3nBSvzJgi9YY/DRxOqvCVRwZ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"176824289":{"type":"document","id":176824289,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176824289/149x198/3fae0a0a02/1537514893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176824289/298x396/de18dedc99/1537514893?v=1","title":"Varázsképek_válogatott_2osztály","short_title":"Varázsképek_válogatott_2osztály","author":"Mentagigi","tracking":{"object_type":"document","object_id":176824289,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TV+arttdS5UtYUxYNarTo5H9bXM="},"url":"https://www.scribd.com/document/176824289/Varazskepek-valogatott-2osztaly","top_badge":null},"178923762":{"type":"document","id":178923762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178923762/149x198/059b62f8b0/1538723574?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178923762/298x396/ec831b7e02/1538723574?v=1","title":"Napló 2010.doc","short_title":"Napló 2010.doc","author":"Orsolya Kari","tracking":{"object_type":"document","object_id":178923762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dazl/ci2uzaRyORodxuGvYscne0="},"url":"https://www.scribd.com/document/178923762/Naplo-2010-doc","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540136480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540136480?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AU84w+/fM/6WLrmRBkQSeY0gVCg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540143894?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540143894?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zMBX/4XeSW2W+F881ssFWnmCjQ0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540142861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540142861?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"12n0vNUUpWwgetOFasFhX8WpF+w="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540140610?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540140610?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ec2rdbQuyeRM36fCxQ4uFjx1eVM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540141909?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540141909?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EG4dKLHXx1jMHHwsS/M2gsrBaZk="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"186944177":{"type":"document","id":186944177,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/186944177/149x198/f7528703d7/1539761097?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/186944177/298x396/fa66386ae7/1539761097?v=1","title":"Dr. Hegyi Ildiko - Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban (OCR)","short_title":"Dr. Hegyi Ildiko - Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban (OCR)","author":"husi91","tracking":{"object_type":"document","object_id":186944177,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8yq+hmb70h4S+txc2T1gl9eFcG0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/186944177/Dr-Hegyi-Ildiko-Fejlődesi-lepcsőfokok-ovodaskorban-OCR","top_badge":null},"191530772":{"type":"document","id":191530772,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191530772/149x198/073aee41dd/1538947648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/191530772/298x396/f79a8c0371/1538947648?v=1","title":"Pöszeség feladatbank R-L-J hangok javításához","short_title":"Pöszeség feladatbank R-L-J hangok javításához","author":"Cselikné Sógorka Martina","tracking":{"object_type":"document","object_id":191530772,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lVYX/4XIyrJyxt1C5V3kHZpIqDE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/191530772/Poszeseg-feladatbank-R-L-J-hangok-javitasahoz","top_badge":null},"197259326":{"type":"document","id":197259326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/197259326/149x198/855b27bd48/1530795526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/197259326/298x396/5a77787846/1530795526?v=1","title":"Bauer Gizella Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény","short_title":"Bauer Gizella Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény","author":"Nagy Erika","tracking":{"object_type":"document","object_id":197259326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HHmu1c/X3Dm1Yz0RU92AbVdeIjs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/197259326/Bauer-Gizella-Gyermekirodalmi-Szoveggyűjtemeny","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540145833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540145833?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVJFjNPnHz0e/TOo6oW8fUPV61A="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540147002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540147002?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0e50sv9UNrHz+ZLLtSYWPFffyuQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540144658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540144658?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i2SRoiLpHgXceCappG4nmTmd2vA="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"215167763":{"type":"document","id":215167763,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167763/149x198/01795956e3/1396069085?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167763/298x396/7a56ca70d6/1396069085?v=1","title":"22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","short_title":"22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","author":"moczokbobe","tracking":{"object_type":"document","object_id":215167763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t54PZZPgbqBhteHK99kaPZXNkls="},"url":"https://www.scribd.com/doc/215167763/22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","top_badge":null},"215167774":{"type":"document","id":215167774,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/215167774/149x198/ea7d4c64f6/1421615339?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167774/298x396/e0517269bf/1421615339?v=1","title":"Cerkamóka 3-4 éveseknek","short_title":"Cerkamóka 3-4 éveseknek","author":"moczokbobe","tracking":{"object_type":"document","object_id":215167774,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"atn2W22eSpG9ssJCkSbexcXfKmQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/215167774/Cerkamoka-3-4-eveseknek","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540137183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540137183?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s0WGibUaxdNnGKiZ4Z/EZhn643U="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540147699?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540147699?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"02PuiQtBUS4N/FkL/GkJQ+tSKkQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540133544?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540133544?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"udhVoR9abCmI1cCYxIjEBwzWf7Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540138966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540138966?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"acxiEpV20LIcRP+h6AC6CtXbFC0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540151031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540151031?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6CYzhrI+40TSfIxhfGSR6G7A528="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540151326?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540151326?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kkhkXXd2RVVLYFBv0CwuErZo3z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540150455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540150455?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MWc1BV6thk/uKpjO9Z+TXVupoQc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540133491?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540133491?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/ZhmK3lDBJVmZWOtSBUxRLtRsPU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540147564?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iHw2Plo7IGKOctlEI4eqXr4wroA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540144043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540144043?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XnBYzmvS1vYSX5A986i+0aSgpvc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540152317?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540152317?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sD/BP3MTFk1lFV0VIiiVLrEObVo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540140558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540140558?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A6zL0fpjDS62A/kh3WCZg5WdpA0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540140509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540140509?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oCcRkhyTvfmuy3I+Falp9CxeqLw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540140140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540140140?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XAVQpL2rDByXGwCZIEtuG45Zwt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540140234?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540140234?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ah+EbJTTHXrvFEt1O75eq1Tjhk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540137214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540137214?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/19E7VRTzIbuNbwlTsECEipVJ2A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540143245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540143245?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GJ2RoqUBwl/WgCw1Of8ruvMHD1U="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540133769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540133769?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fyzd5XfLg6M7maY0p1so4GSvm9M="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540145261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540145261?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xDCtGIFvNCFoAtiB/zaop/9aefc="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540140006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540140006?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T6beAMRO7mblETnPblslSQ4QgX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540146753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540146753?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3FQpSWPWnl7bwQR7CUW0zNyWFlM="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540142456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540142456?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"asJEQJAWe8OKG+KPq/MF145fwzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540136752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540136752?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O4EwKGIAVYo/oyl2u7/UvEC28ls="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540147564?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YJ9yVFfOov/ULVXyRkt+ONxUC8A="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"241641763":{"type":"document","id":241641763,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241641763/149x198/7aa04fe478/1420865178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241641763/298x396/331ff18a70/1420865178?v=1","title":"Ovis nev. játékkal, mesével Ősz.pdf","short_title":"Ovis nev. játékkal, mesével Ősz.pdf","author":"PetiPetra","tracking":{"object_type":"document","object_id":241641763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WEY7Pkbr5DYogmZ2hCPhIcCOry0="},"url":"https://www.scribd.com/document/241641763/Ovis-nev-jatekkal-mesevel-Ősz-pdf","top_badge":null},"241952602":{"type":"document","id":241952602,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241952602/149x198/924fc4d1cc/1412505222?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241952602/298x396/207bbadf28/1412505222?v=1","title":"Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly.pdf","short_title":"Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly.pdf","author":"Toth Otto","tracking":{"object_type":"document","object_id":241952602,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DAPlqbqieQ47NtlKTTULnNm2/oI="},"url":"https://www.scribd.com/document/241952602/Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly-pdf","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540137753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540137753?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"untoAWcgU1Oy+a/jnev2MUi/DYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540148611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540148611?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"snk66j9cz/Z9OCkqoguZgpGLEgc="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540137556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540137556?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F9+uAed5y9PiXTRm7lmrWP3khbo="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540145146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540145146?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sHLjXAVnHUxIAeB0A6+K90pIFAc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540138441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540138441?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X6OBWHuNPburzbFQWnoo52FOiYQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"249895861":{"type":"document","id":249895861,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249895861/149x198/65bc85f7a9/1539710605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/249895861/298x396/0c3d0086c3/1539710605?v=1","title":"Simonfi Rozália – Rövid színdarabok","short_title":"Simonfi Rozália – Rövid színdarabok","author":"JsD MultiMedia","tracking":{"object_type":"document","object_id":249895861,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wi36fYgFqc1EuEW2B1vJ8rR7058="},"url":"https://www.scribd.com/doc/249895861/Simonfi-Rozalia-Rovid-szindarabok","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540138217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540138217?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DyE3DYU3K0OkcxVNCtCyIjXxKEs="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"251593326":{"type":"document","id":251593326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251593326/149x198/3922c31883/1430042202?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251593326/298x396/8895f374af/1430042202?v=1","title":"Környezet Gyakorló 2.o.","short_title":"Környezet Gyakorló 2.o.","author":"Athos79","tracking":{"object_type":"document","object_id":251593326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kuKZCA2wZW9PdjX5Mx1goVBqSPs="},"url":"https://www.scribd.com/document/251593326/Kornyezet-Gyakorlo-2-o","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540147093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540147093?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4RiAHCpP6EjD7G+3/QgVmTlj5RI="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540143141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540143141?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RUMMk3Z6s0AhsobFp2YCbjGg0PE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540145099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540145099?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4llAjiQ35F5qowaxPlDReRhFwTM="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540144513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540144513?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dL58ksn/wlb0D1l1Eq0SFfTTCqw="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540141525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540141525?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O1yL3liDB5Knmgw/lg8VxS3ALFA="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282162597":{"type":"document","id":282162597,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282162597/149x198/61ac2356b1/1519549424?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282162597/298x396/9ec9145062/1519549424?v=1","title":"Térirányok","short_title":"Térirányok","author":"Nagy Erika","tracking":{"object_type":"document","object_id":282162597,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PFbTDh62Q9HWMlET6GE7l7EVdZc="},"url":"https://www.scribd.com/document/282162597/Teriranyok","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540144416?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540144416?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"paH93hoDcs1QCfLMajzjCQmAzb8="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"289886007":{"type":"document","id":289886007,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289886007/149x198/09073a20a8/1447670622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289886007/298x396/98b6d1bf4e/1447670622?v=1","title":"Ovitanoda_-_Szinek","short_title":"Ovitanoda_-_Szinek","author":"zsokam1","tracking":{"object_type":"document","object_id":289886007,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oMDCqkG53ROAlfgllqom1AS08Xg="},"url":"https://www.scribd.com/document/289886007/Ovitanoda-Szinek","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540140988?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540140988?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JbSfEnkSOBOQv9crocu6QHb0Olc="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540148827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540148827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E5yztc4E4xUItKtnDj/EL9UtnFQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/59561548","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=HDdYY4buHC8%2BpBo9x%2By7lUbdvBI%3D&authenticity_token=V2ffrpVWywLP%2FAw2qeAKWcjquE2ytwXEaSAeWG1NsLn%2B7RWW2Lkn4fND6kK708UQasaQFDpD5VO8gN1WZsyB7Q%3D%3D&expires=1540771538&wordDocumentId=59561548&wordUploadId=62449088"},"renewal_nag_props":null}-->

.

t/)

\

I

I
tvl

,

c\t
vt

io\

I

,to t'

tt I

tl

tv
\,

I
tw l
\,

| ('/'

I

,

(\ r

,/')

I

I

{a 'i
l t!' I

A kisvonatok

k6kkelpedig a megpirossal g6zmozdonyos' Rajzold vonatutlat' a villanymozdonyos

A kockiik

SegitsGilddnakbefejezniaz 6pit6st (8y, hogy a kockrikat16 pirossal, hdromszogeket a A helyreralzolod. n6gyzeteket k6kkelszinezd. .?:

A tisztdll<odds

nem kellene mindenolyandolgot,amelynek Karik6zz pirossal be ott lenniPinoin fiird6szobiiid'ban.

A p i k nil<

Keresd meg 6s karik6zdbe pirossala k6t k6p kozotti n6$/ elt6rest.

Az uzsonna

Eza falink kiseg6r vajonmegtudjamaidenniezt t, amiakkora,mint 6?

A tort6net n€h6ny szava elveszett. P6told6ket rajzokkal.

I

A ciml<e

LEJ

"o&
cimk6l6t. Karikizdbe k6kkel Fiiles elt6ptea b6rcindie hiinyz6r6sz6t. nev6nek

tfi

A bab6l<

ca

<(

Pirosvonallalkosd osszea babdkata ruhdiukkal, majd szinezd k6kre azt a bab6t,amelyika legjobban tetszik neked.
*i

A s z U linap

o o a-

C

a pirosraannyiglertyit, aheny te sziilet6snaPi Szinezz az k6kreannyiszalagot tortidon volt, majdszinezz ahiiny aj6nd€kcsomagokon, uljadvanegykezeden.

q7

A csokor

ofi-aVs
p$

\

0 ,,

Zelda. virdgor szed, hogysz6pcsokrotkdszitsen. Kalzold vdzdba a azokat virdgokar, a amelyeker kivdlasztort. tj

\(-,/ \J
,/'\

-_l Az erdo n /-\ .X oz:Qo
\_t _/

KJ
/ r^, ((- '

A

v

a>\ L/ (7\
","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/59561548","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=59561548&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[19545558,19599324,129950936,155847499,133404453,241952602,133424080,104970808,215167774,79332802,79323561,68917076,21499727,241641763,186944177,91907684,61480732,176824289,282162597,289886007,178923762,24954962,251593326,83810243,249895861,68054928,191530772,215167763,147326282,197259326,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"A/Nw7aLdBLASfT1wJqz7TkqRv8s=","module_id":"mWCZ4JedtH/eeEKhWjZl/X07vCE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[19545558,19599324,129950936,155847499,133404453,241952602,133424080,104970808,215167774,79332802,79323561,68917076,21499727,241641763,186944177,91907684,61480732,176824289,282162597,289886007,178923762,24954962,251593326,83810243,249895861,68054928,191530772,215167763,147326282,197259326],"title_link":null,"title":"Documents Similar To 45 furfangos feladat 4-5 éveseknek","track_opts":{"compilation_id":"A/Nw7aLdBLASfT1wJqz7TkqRv8s=","module_id":"haONqWRDO8SX5Xx/ssgyPYolJ7s=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"19545558":{"type":"document","id":19545558,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/19545558/149x198/e757cf6c5c/1524659052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19545558/298x396/1f018b1588/1524659052?v=1","title":"Napi(s) gyakorló 1. félév 1.o.","short_title":"Napi(s) gyakorló 1. félév 1.o.","author":"detti75","tracking":{"object_type":"document","object_id":19545558,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"spR2jwVUpR85S+gjBuHAqkfnG1c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/19545558/Napi-s-gyakorlo-1-felev-1-o","top_badge":null},"19599324":{"type":"document","id":19599324,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19599324/149x198/d07c03a4ca/1537961942?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19599324/298x396/4561bd573d/1537961942?v=1","title":"Napi(s) gyakorló 2. félév 1.o.","short_title":"Napi(s) gyakorló 2. félév 1.o.","author":"detti75","tracking":{"object_type":"document","object_id":19599324,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j1aX497E6kP5F3VzkBWfU6zuPog="},"url":"https://www.scribd.com/doc/19599324/Napi-s-gyakorlo-2-felev-1-o","top_badge":null},"21499727":{"type":"document","id":21499727,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/21499727/149x198/892288a325/1421609590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/21499727/298x396/a818a7a4c3/1421609590?v=1","title":"Szövegértést fejlesztő","short_title":"Szövegértést fejlesztő","author":"SFA76","tracking":{"object_type":"document","object_id":21499727,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3ovoy60uvsBKmaWFQ5A3V01DvbQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/21499727/Szovegertest-fejlesztő","top_badge":null},"24954962":{"type":"document","id":24954962,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24954962/149x198/a36ae997c7/1512594509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24954962/298x396/81f095b5a1/1512594509?v=1","title":"Anya Tanits engem!","short_title":"Anya Tanits engem!","author":"LillaDeák","tracking":{"object_type":"document","object_id":24954962,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sTWD/GzuXkRrRBIAEbvwkm76UuM="},"url":"https://www.scribd.com/document/24954962/Anya-Tanits-engem","top_badge":null},"61480732":{"type":"document","id":61480732,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61480732/149x198/6f60a59302/1539620899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61480732/298x396/b11ab1f3a5/1539620899?v=1","title":"olvasóka1-2.osztály","short_title":"olvasóka1-2.osztály","author":"Szilvia Bende","tracking":{"object_type":"document","object_id":61480732,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5NoTSShsUSvPzsQXtP3hs6o5w8="},"url":"https://www.scribd.com/document/61480732/olvasoka1-2-osztaly","top_badge":null},"68054928":{"type":"document","id":68054928,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054928/149x198/170581e131/1539070104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054928/298x396/51fb87897b/1539070104?v=1","title":"Felmérések az 1-2.o. matematikához","short_title":"Felmérések az 1-2.o. matematikához","author":"Andrea Schieber","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054928,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wz4r/RJJ7x6fD76hrzKzHUdAee8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054928/Felmeresek-az-1-2-o-matematikahoz","top_badge":null},"68917076":{"type":"document","id":68917076,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68917076/149x198/2afc686472/1318708872?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68917076/298x396/91e0a0202a/1318708872?v=1","title":"35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","short_title":"35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","author":"csillagsom","tracking":{"object_type":"document","object_id":68917076,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uEzEH1UaqeXrPJdKbSbWMHjhKUA="},"url":"https://www.scribd.com/document/68917076/35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","top_badge":null},"79323561":{"type":"document","id":79323561,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79323561/149x198/653f5c4945/1436407394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79323561/298x396/0561786db5/1436407394?v=1","title":"Ovitanoda - Formák, alakok","short_title":"Ovitanoda - Formák, alakok","author":"Edina Mohacsan","tracking":{"object_type":"document","object_id":79323561,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5nr/oWyCdCRtmbyoDrUKEBxt7uM="},"url":"https://www.scribd.com/document/79323561/Ovitanoda-Formak-alakok","top_badge":null},"79332802":{"type":"document","id":79332802,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79332802/149x198/8e172bfe0d/1540105910?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79332802/298x396/fc14f4eb68/1540105910?v=1","title":"Montagh Imre-Mondd Ki Szepen","short_title":"Montagh Imre-Mondd Ki Szepen","author":"barbue","tracking":{"object_type":"document","object_id":79332802,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vgfOINfMcIIWAO98WzyPIGRR56o="},"url":"https://www.scribd.com/document/79332802/Montagh-Imre-Mondd-Ki-Szepen","top_badge":null},"83810243":{"type":"document","id":83810243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83810243/149x198/d76340f9a7/1509564708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83810243/298x396/2e5bd6b49b/1509564708?v=1","title":"Fodorné Dr. Földi Rita - Hiperaktivitás és tanulasi zavarok","short_title":"Fodorné Dr. Földi Rita - Hiperaktivitás és tanulasi zavarok","author":"Judit Kiss","tracking":{"object_type":"document","object_id":83810243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ci//7oJRFsSfmD0t2PkvCVB04Ro="},"url":"https://www.scribd.com/document/83810243/Fodorne-Dr-Foldi-Rita-Hiperaktivitas-es-tanulasi-zavarok","top_badge":null},"91907684":{"type":"document","id":91907684,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91907684/149x198/48b2985e2a/1512998651?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91907684/298x396/a9cef912e0/1512998651?v=1","title":"AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni","short_title":"AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni","author":"orban_agnes","tracking":{"object_type":"document","object_id":91907684,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V50rGrgb1p7mFoUVLqCD9gXXL+A="},"url":"https://www.scribd.com/document/91907684/AMIt-az-OVONŐNEK-eszre-KELL-venni","top_badge":null},"104970808":{"type":"document","id":104970808,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104970808/149x198/d47e1b6cc9/1428515930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104970808/298x396/c1d7395f75/1428515930?v=1","title":"feladatok kisiskolásoknak - eszterlanc_1","short_title":"feladatok kisiskolásoknak - eszterlanc_1","author":"Anett Kiss","tracking":{"object_type":"document","object_id":104970808,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k6t48xxet8A+mz0Mx/qsTKlr1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/104970808/feladatok-kisiskolasoknak-eszterlanc-1","top_badge":null},"129950936":{"type":"document","id":129950936,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129950936/149x198/8c760d44dc/1363097902?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129950936/298x396/e7926ee26a/1363097902?v=1","title":"Jakab Gusztavne Rajzolokak Mondokak 1","short_title":"Jakab Gusztavne Rajzolokak Mondokak 1","author":"Edina Mohacsan","tracking":{"object_type":"document","object_id":129950936,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LvYobrtx3PAmTBUvegj0JjY7s/Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/129950936/Jakab-Gusztavne-Rajzolokak-Mondokak-1","top_badge":null},"133404453":{"type":"document","id":133404453,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/133404453/149x198/0a907ad73e/1487023136?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/133404453/298x396/f97d651cbe/1487023136?v=1","title":"A bükki füvesember gyógynövényei","short_title":"A bükki füvesember gyógynövényei","author":"invisiblevision4","tracking":{"object_type":"document","object_id":133404453,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YQw2kmv8aaVguSDoUmOhPJrSBqc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/133404453/A-bukki-fuvesember-gyogynovenyei","top_badge":null},"133424080":{"type":"document","id":133424080,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/133424080/149x198/9c757d0d74/1414168369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/133424080/298x396/061da293f6/1414168369?v=1","title":"Agytorna 3","short_title":"Agytorna 3","author":"Lenke ","tracking":{"object_type":"document","object_id":133424080,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ks3AGZwmn4KUdEheCjxlX3Mb4CI="},"url":"https://www.scribd.com/document/133424080/Agytorna-3","top_badge":null},"147326282":{"type":"document","id":147326282,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/147326282/149x198/61b787e877/1536849577?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/147326282/298x396/9626fbc858/1536849577?v=1","title":"Képes, verses, dalos ABC.pdf","short_title":"Képes, verses, dalos ABC.pdf","author":"Sklani Kó","tracking":{"object_type":"document","object_id":147326282,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8YXDSseVy0E34xy1nENi5FncekE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/147326282/Kepes-verses-dalos-ABC-pdf","top_badge":null},"155847499":{"type":"document","id":155847499,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155847499/149x198/afd1d8bd9f/1374722528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155847499/298x396/b8eb967b2c/1374722528?v=1","title":"Micimackó tanodája - Ismerkedés a számokkal","short_title":"Micimackó tanodája - Ismerkedés a számokkal","author":"Gyöngyi Anna Schvebl","tracking":{"object_type":"document","object_id":155847499,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"flTeQSRiQzBRn4iuxnRUnAAY0EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/155847499/Micimacko-tanodaja-Ismerkedes-a-szamokkal","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540136833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540136833?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VHJT6GiuPniQRi/A7RZE+L42Tuc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540142489?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540142489?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tY8qzIRPeE+6zYDIw0RlTKSabMc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540143826?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540143826?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tnp8V1MvK980OmltrlF7RUmeH1s="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540148090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540148090?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JY1+oy9WTtntTwpW0OqyxM1F7OM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540136106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540136106?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jGAngss+DUJrlHkGr0qU2H4bvSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540135556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540135556?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j+pEdLRMG8+1/IKYRal0B0li++M="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540139796?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540139796?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jC3nBSvzJgi9YY/DRxOqvCVRwZ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"176824289":{"type":"document","id":176824289,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176824289/149x198/3fae0a0a02/1537514893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176824289/298x396/de18dedc99/1537514893?v=1","title":"Varázsképek_válogatott_2osztály","short_title":"Varázsképek_válogatott_2osztály","author":"Mentagigi","tracking":{"object_type":"document","object_id":176824289,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TV+arttdS5UtYUxYNarTo5H9bXM="},"url":"https://www.scribd.com/document/176824289/Varazskepek-valogatott-2osztaly","top_badge":null},"178923762":{"type":"document","id":178923762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178923762/149x198/059b62f8b0/1538723574?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178923762/298x396/ec831b7e02/1538723574?v=1","title":"Napló 2010.doc","short_title":"Napló 2010.doc","author":"Orsolya Kari","tracking":{"object_type":"document","object_id":178923762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dazl/ci2uzaRyORodxuGvYscne0="},"url":"https://www.scribd.com/document/178923762/Naplo-2010-doc","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540136480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540136480?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AU84w+/fM/6WLrmRBkQSeY0gVCg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540143894?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540143894?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zMBX/4XeSW2W+F881ssFWnmCjQ0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540142861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540142861?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"12n0vNUUpWwgetOFasFhX8WpF+w="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540140610?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540140610?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ec2rdbQuyeRM36fCxQ4uFjx1eVM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540141909?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540141909?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EG4dKLHXx1jMHHwsS/M2gsrBaZk="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"186944177":{"type":"document","id":186944177,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/186944177/149x198/f7528703d7/1539761097?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/186944177/298x396/fa66386ae7/1539761097?v=1","title":"Dr. Hegyi Ildiko - Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban (OCR)","short_title":"Dr. Hegyi Ildiko - Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban (OCR)","author":"husi91","tracking":{"object_type":"document","object_id":186944177,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8yq+hmb70h4S+txc2T1gl9eFcG0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/186944177/Dr-Hegyi-Ildiko-Fejlődesi-lepcsőfokok-ovodaskorban-OCR","top_badge":null},"191530772":{"type":"document","id":191530772,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191530772/149x198/073aee41dd/1538947648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/191530772/298x396/f79a8c0371/1538947648?v=1","title":"Pöszeség feladatbank R-L-J hangok javításához","short_title":"Pöszeség feladatbank R-L-J hangok javításához","author":"Cselikné Sógorka Martina","tracking":{"object_type":"document","object_id":191530772,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lVYX/4XIyrJyxt1C5V3kHZpIqDE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/191530772/Poszeseg-feladatbank-R-L-J-hangok-javitasahoz","top_badge":null},"197259326":{"type":"document","id":197259326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/197259326/149x198/855b27bd48/1530795526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/197259326/298x396/5a77787846/1530795526?v=1","title":"Bauer Gizella Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény","short_title":"Bauer Gizella Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény","author":"Nagy Erika","tracking":{"object_type":"document","object_id":197259326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HHmu1c/X3Dm1Yz0RU92AbVdeIjs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/197259326/Bauer-Gizella-Gyermekirodalmi-Szoveggyűjtemeny","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540145833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540145833?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVJFjNPnHz0e/TOo6oW8fUPV61A="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540147002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540147002?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0e50sv9UNrHz+ZLLtSYWPFffyuQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540144658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540144658?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i2SRoiLpHgXceCappG4nmTmd2vA="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"215167763":{"type":"document","id":215167763,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167763/149x198/01795956e3/1396069085?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167763/298x396/7a56ca70d6/1396069085?v=1","title":"22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","short_title":"22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","author":"moczokbobe","tracking":{"object_type":"document","object_id":215167763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t54PZZPgbqBhteHK99kaPZXNkls="},"url":"https://www.scribd.com/doc/215167763/22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","top_badge":null},"215167774":{"type":"document","id":215167774,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/215167774/149x198/ea7d4c64f6/1421615339?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167774/298x396/e0517269bf/1421615339?v=1","title":"Cerkamóka 3-4 éveseknek","short_title":"Cerkamóka 3-4 éveseknek","author":"moczokbobe","tracking":{"object_type":"document","object_id":215167774,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"atn2W22eSpG9ssJCkSbexcXfKmQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/215167774/Cerkamoka-3-4-eveseknek","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540137183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540137183?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s0WGibUaxdNnGKiZ4Z/EZhn643U="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540147699?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540147699?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"02PuiQtBUS4N/FkL/GkJQ+tSKkQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540133544?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540133544?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"udhVoR9abCmI1cCYxIjEBwzWf7Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540138966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540138966?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"acxiEpV20LIcRP+h6AC6CtXbFC0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540151031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540151031?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6CYzhrI+40TSfIxhfGSR6G7A528="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540151326?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540151326?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kkhkXXd2RVVLYFBv0CwuErZo3z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540150455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540150455?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MWc1BV6thk/uKpjO9Z+TXVupoQc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540133491?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540133491?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/ZhmK3lDBJVmZWOtSBUxRLtRsPU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540147564?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iHw2Plo7IGKOctlEI4eqXr4wroA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540144043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540144043?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XnBYzmvS1vYSX5A986i+0aSgpvc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540152317?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540152317?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sD/BP3MTFk1lFV0VIiiVLrEObVo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540140558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540140558?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A6zL0fpjDS62A/kh3WCZg5WdpA0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540140509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540140509?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oCcRkhyTvfmuy3I+Falp9CxeqLw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540140140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540140140?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XAVQpL2rDByXGwCZIEtuG45Zwt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540140234?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540140234?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ah+EbJTTHXrvFEt1O75eq1Tjhk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540137214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540137214?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/19E7VRTzIbuNbwlTsECEipVJ2A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540143245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540143245?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GJ2RoqUBwl/WgCw1Of8ruvMHD1U="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540133769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540133769?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fyzd5XfLg6M7maY0p1so4GSvm9M="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540145261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540145261?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xDCtGIFvNCFoAtiB/zaop/9aefc="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540140006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540140006?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T6beAMRO7mblETnPblslSQ4QgX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540146753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540146753?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3FQpSWPWnl7bwQR7CUW0zNyWFlM="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540142456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540142456?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"asJEQJAWe8OKG+KPq/MF145fwzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540136752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540136752?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O4EwKGIAVYo/oyl2u7/UvEC28ls="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540147564?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YJ9yVFfOov/ULVXyRkt+ONxUC8A="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"241641763":{"type":"document","id":241641763,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241641763/149x198/7aa04fe478/1420865178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241641763/298x396/331ff18a70/1420865178?v=1","title":"Ovis nev. játékkal, mesével Ősz.pdf","short_title":"Ovis nev. játékkal, mesével Ősz.pdf","author":"PetiPetra","tracking":{"object_type":"document","object_id":241641763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WEY7Pkbr5DYogmZ2hCPhIcCOry0="},"url":"https://www.scribd.com/document/241641763/Ovis-nev-jatekkal-mesevel-Ősz-pdf","top_badge":null},"241952602":{"type":"document","id":241952602,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241952602/149x198/924fc4d1cc/1412505222?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241952602/298x396/207bbadf28/1412505222?v=1","title":"Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly.pdf","short_title":"Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly.pdf","author":"Toth Otto","tracking":{"object_type":"document","object_id":241952602,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DAPlqbqieQ47NtlKTTULnNm2/oI="},"url":"https://www.scribd.com/document/241952602/Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly-pdf","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540137753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540137753?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"untoAWcgU1Oy+a/jnev2MUi/DYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540148611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540148611?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"snk66j9cz/Z9OCkqoguZgpGLEgc="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540137556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540137556?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F9+uAed5y9PiXTRm7lmrWP3khbo="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540145146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540145146?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sHLjXAVnHUxIAeB0A6+K90pIFAc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540138441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540138441?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X6OBWHuNPburzbFQWnoo52FOiYQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"249895861":{"type":"document","id":249895861,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249895861/149x198/65bc85f7a9/1539710605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/249895861/298x396/0c3d0086c3/1539710605?v=1","title":"Simonfi Rozália – Rövid színdarabok","short_title":"Simonfi Rozália – Rövid színdarabok","author":"JsD MultiMedia","tracking":{"object_type":"document","object_id":249895861,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wi36fYgFqc1EuEW2B1vJ8rR7058="},"url":"https://www.scribd.com/doc/249895861/Simonfi-Rozalia-Rovid-szindarabok","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540138217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540138217?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DyE3DYU3K0OkcxVNCtCyIjXxKEs="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"251593326":{"type":"document","id":251593326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251593326/149x198/3922c31883/1430042202?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251593326/298x396/8895f374af/1430042202?v=1","title":"Környezet Gyakorló 2.o.","short_title":"Környezet Gyakorló 2.o.","author":"Athos79","tracking":{"object_type":"document","object_id":251593326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kuKZCA2wZW9PdjX5Mx1goVBqSPs="},"url":"https://www.scribd.com/document/251593326/Kornyezet-Gyakorlo-2-o","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540147093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540147093?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4RiAHCpP6EjD7G+3/QgVmTlj5RI="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540143141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540143141?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RUMMk3Z6s0AhsobFp2YCbjGg0PE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540145099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540145099?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4llAjiQ35F5qowaxPlDReRhFwTM="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540144513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540144513?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dL58ksn/wlb0D1l1Eq0SFfTTCqw="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540141525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540141525?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O1yL3liDB5Knmgw/lg8VxS3ALFA="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282162597":{"type":"document","id":282162597,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282162597/149x198/61ac2356b1/1519549424?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282162597/298x396/9ec9145062/1519549424?v=1","title":"Térirányok","short_title":"Térirányok","author":"Nagy Erika","tracking":{"object_type":"document","object_id":282162597,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PFbTDh62Q9HWMlET6GE7l7EVdZc="},"url":"https://www.scribd.com/document/282162597/Teriranyok","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540144416?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540144416?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"paH93hoDcs1QCfLMajzjCQmAzb8="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"289886007":{"type":"document","id":289886007,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289886007/149x198/09073a20a8/1447670622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289886007/298x396/98b6d1bf4e/1447670622?v=1","title":"Ovitanoda_-_Szinek","short_title":"Ovitanoda_-_Szinek","author":"zsokam1","tracking":{"object_type":"document","object_id":289886007,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oMDCqkG53ROAlfgllqom1AS08Xg="},"url":"https://www.scribd.com/document/289886007/Ovitanoda-Szinek","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540140988?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540140988?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JbSfEnkSOBOQv9crocu6QHb0Olc="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540148827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540148827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E5yztc4E4xUItKtnDj/EL9UtnFQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/59561548","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=HDdYY4buHC8%2BpBo9x%2By7lUbdvBI%3D&authenticity_token=V2ffrpVWywLP%2FAw2qeAKWcjquE2ytwXEaSAeWG1NsLn%2B7RWW2Lkn4fND6kK708UQasaQFDpD5VO8gN1WZsyB7Q%3D%3D&expires=1540771538&wordDocumentId=59561548&wordUploadId=62449088"},"renewal_nag_props":null}-->

)
\__-./ /-\

/^t "----z

fh

t_/

() -

\J
) /->-,

\__-,2 1

/'>\

..-', /-l A \_ ) LL-/ \gO
_--/

'---- L)

<) rI I r>-\ L-,. I '

<)

r'-\

\-/

o

C

R
\)

a\

Fejezdbe a Tini mellett l6v6 t6t raizoli neki sz6pegyenes iigakat.

medence

T6fi odaakar0sznia labdihoz. K6k ceruz6ddal muasdmegnekiaz utat 0$/, ho$/ kikeriilszminden vlzenlebeg6 tirgyag maidszinezd pirosra 6sz6gumikat. az

A zoknik

Segits Zazunak osszeperosirani a zoknikat rigy,hogyaz egyforma zoknikat ugyanolyanra szinezed.

HLi,ez forro!

0

a')

0

?

i$$,r

Szinezz pirosramindenolyandolgot,amit Cirmosnak nem szabad megfognia, nehogymeg6gesse magdt.

A cstszda

$
j616kok. furfangos Kifejezetten4-5 6veskiscsalafintek a szamera kital6lt A v6ftozatos feladatok osszekot6seK ltkercs6s, hienyos tortenetek, sz6rakozast ig6mek e tdr6svadaszat, bet0jat6kok kelemes -

hvs*::r"
An@{M,s k6r:plsEd

w'i.*i-'*dd."
l sB N963-369-990-8

Kr4: r Pkr od.

KftALridr

ll,.d6h 1c06

ALEx,!iNDRA

,ltillllull

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/59561548","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=59561548&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[19545558,19599324,129950936,155847499,133404453,241952602,133424080,104970808,215167774,79332802,79323561,68917076,21499727,241641763,186944177,91907684,61480732,176824289,282162597,289886007,178923762,24954962,251593326,83810243,249895861,68054928,191530772,215167763,147326282,197259326,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"A/Nw7aLdBLASfT1wJqz7TkqRv8s=","module_id":"mWCZ4JedtH/eeEKhWjZl/X07vCE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[19545558,19599324,129950936,155847499,133404453,241952602,133424080,104970808,215167774,79332802,79323561,68917076,21499727,241641763,186944177,91907684,61480732,176824289,282162597,289886007,178923762,24954962,251593326,83810243,249895861,68054928,191530772,215167763,147326282,197259326],"title_link":null,"title":"Documents Similar To 45 furfangos feladat 4-5 éveseknek","track_opts":{"compilation_id":"A/Nw7aLdBLASfT1wJqz7TkqRv8s=","module_id":"haONqWRDO8SX5Xx/ssgyPYolJ7s=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"19545558":{"type":"document","id":19545558,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/19545558/149x198/e757cf6c5c/1524659052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19545558/298x396/1f018b1588/1524659052?v=1","title":"Napi(s) gyakorló 1. félév 1.o.","short_title":"Napi(s) gyakorló 1. félév 1.o.","author":"detti75","tracking":{"object_type":"document","object_id":19545558,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"spR2jwVUpR85S+gjBuHAqkfnG1c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/19545558/Napi-s-gyakorlo-1-felev-1-o","top_badge":null},"19599324":{"type":"document","id":19599324,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19599324/149x198/d07c03a4ca/1537961942?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19599324/298x396/4561bd573d/1537961942?v=1","title":"Napi(s) gyakorló 2. félév 1.o.","short_title":"Napi(s) gyakorló 2. félév 1.o.","author":"detti75","tracking":{"object_type":"document","object_id":19599324,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j1aX497E6kP5F3VzkBWfU6zuPog="},"url":"https://www.scribd.com/doc/19599324/Napi-s-gyakorlo-2-felev-1-o","top_badge":null},"21499727":{"type":"document","id":21499727,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/21499727/149x198/892288a325/1421609590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/21499727/298x396/a818a7a4c3/1421609590?v=1","title":"Szövegértést fejlesztő","short_title":"Szövegértést fejlesztő","author":"SFA76","tracking":{"object_type":"document","object_id":21499727,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3ovoy60uvsBKmaWFQ5A3V01DvbQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/21499727/Szovegertest-fejlesztő","top_badge":null},"24954962":{"type":"document","id":24954962,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24954962/149x198/a36ae997c7/1512594509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24954962/298x396/81f095b5a1/1512594509?v=1","title":"Anya Tanits engem!","short_title":"Anya Tanits engem!","author":"LillaDeák","tracking":{"object_type":"document","object_id":24954962,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sTWD/GzuXkRrRBIAEbvwkm76UuM="},"url":"https://www.scribd.com/document/24954962/Anya-Tanits-engem","top_badge":null},"61480732":{"type":"document","id":61480732,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61480732/149x198/6f60a59302/1539620899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61480732/298x396/b11ab1f3a5/1539620899?v=1","title":"olvasóka1-2.osztály","short_title":"olvasóka1-2.osztály","author":"Szilvia Bende","tracking":{"object_type":"document","object_id":61480732,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5NoTSShsUSvPzsQXtP3hs6o5w8="},"url":"https://www.scribd.com/document/61480732/olvasoka1-2-osztaly","top_badge":null},"68054928":{"type":"document","id":68054928,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68054928/149x198/170581e131/1539070104?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68054928/298x396/51fb87897b/1539070104?v=1","title":"Felmérések az 1-2.o. matematikához","short_title":"Felmérések az 1-2.o. matematikához","author":"Andrea Schieber","tracking":{"object_type":"document","object_id":68054928,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wz4r/RJJ7x6fD76hrzKzHUdAee8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/68054928/Felmeresek-az-1-2-o-matematikahoz","top_badge":null},"68917076":{"type":"document","id":68917076,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68917076/149x198/2afc686472/1318708872?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68917076/298x396/91e0a0202a/1318708872?v=1","title":"35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","short_title":"35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","author":"csillagsom","tracking":{"object_type":"document","object_id":68917076,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uEzEH1UaqeXrPJdKbSbWMHjhKUA="},"url":"https://www.scribd.com/document/68917076/35520379-Ovitanoda-kornyezet-előkeszitő-nagycsoportosoknak","top_badge":null},"79323561":{"type":"document","id":79323561,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79323561/149x198/653f5c4945/1436407394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79323561/298x396/0561786db5/1436407394?v=1","title":"Ovitanoda - Formák, alakok","short_title":"Ovitanoda - Formák, alakok","author":"Edina Mohacsan","tracking":{"object_type":"document","object_id":79323561,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5nr/oWyCdCRtmbyoDrUKEBxt7uM="},"url":"https://www.scribd.com/document/79323561/Ovitanoda-Formak-alakok","top_badge":null},"79332802":{"type":"document","id":79332802,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79332802/149x198/8e172bfe0d/1540105910?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79332802/298x396/fc14f4eb68/1540105910?v=1","title":"Montagh Imre-Mondd Ki Szepen","short_title":"Montagh Imre-Mondd Ki Szepen","author":"barbue","tracking":{"object_type":"document","object_id":79332802,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vgfOINfMcIIWAO98WzyPIGRR56o="},"url":"https://www.scribd.com/document/79332802/Montagh-Imre-Mondd-Ki-Szepen","top_badge":null},"83810243":{"type":"document","id":83810243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83810243/149x198/d76340f9a7/1509564708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/83810243/298x396/2e5bd6b49b/1509564708?v=1","title":"Fodorné Dr. Földi Rita - Hiperaktivitás és tanulasi zavarok","short_title":"Fodorné Dr. Földi Rita - Hiperaktivitás és tanulasi zavarok","author":"Judit Kiss","tracking":{"object_type":"document","object_id":83810243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ci//7oJRFsSfmD0t2PkvCVB04Ro="},"url":"https://www.scribd.com/document/83810243/Fodorne-Dr-Foldi-Rita-Hiperaktivitas-es-tanulasi-zavarok","top_badge":null},"91907684":{"type":"document","id":91907684,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91907684/149x198/48b2985e2a/1512998651?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91907684/298x396/a9cef912e0/1512998651?v=1","title":"AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni","short_title":"AMIt az ÓVÓNŐNEK észre KELL venni","author":"orban_agnes","tracking":{"object_type":"document","object_id":91907684,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V50rGrgb1p7mFoUVLqCD9gXXL+A="},"url":"https://www.scribd.com/document/91907684/AMIt-az-OVONŐNEK-eszre-KELL-venni","top_badge":null},"104970808":{"type":"document","id":104970808,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104970808/149x198/d47e1b6cc9/1428515930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104970808/298x396/c1d7395f75/1428515930?v=1","title":"feladatok kisiskolásoknak - eszterlanc_1","short_title":"feladatok kisiskolásoknak - eszterlanc_1","author":"Anett Kiss","tracking":{"object_type":"document","object_id":104970808,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k6t48xxet8A+mz0Mx/qsTKlr1z8="},"url":"https://www.scribd.com/document/104970808/feladatok-kisiskolasoknak-eszterlanc-1","top_badge":null},"129950936":{"type":"document","id":129950936,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129950936/149x198/8c760d44dc/1363097902?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/129950936/298x396/e7926ee26a/1363097902?v=1","title":"Jakab Gusztavne Rajzolokak Mondokak 1","short_title":"Jakab Gusztavne Rajzolokak Mondokak 1","author":"Edina Mohacsan","tracking":{"object_type":"document","object_id":129950936,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LvYobrtx3PAmTBUvegj0JjY7s/Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/129950936/Jakab-Gusztavne-Rajzolokak-Mondokak-1","top_badge":null},"133404453":{"type":"document","id":133404453,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/133404453/149x198/0a907ad73e/1487023136?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/133404453/298x396/f97d651cbe/1487023136?v=1","title":"A bükki füvesember gyógynövényei","short_title":"A bükki füvesember gyógynövényei","author":"invisiblevision4","tracking":{"object_type":"document","object_id":133404453,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YQw2kmv8aaVguSDoUmOhPJrSBqc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/133404453/A-bukki-fuvesember-gyogynovenyei","top_badge":null},"133424080":{"type":"document","id":133424080,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/133424080/149x198/9c757d0d74/1414168369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/133424080/298x396/061da293f6/1414168369?v=1","title":"Agytorna 3","short_title":"Agytorna 3","author":"Lenke ","tracking":{"object_type":"document","object_id":133424080,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ks3AGZwmn4KUdEheCjxlX3Mb4CI="},"url":"https://www.scribd.com/document/133424080/Agytorna-3","top_badge":null},"147326282":{"type":"document","id":147326282,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/147326282/149x198/61b787e877/1536849577?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/147326282/298x396/9626fbc858/1536849577?v=1","title":"Képes, verses, dalos ABC.pdf","short_title":"Képes, verses, dalos ABC.pdf","author":"Sklani Kó","tracking":{"object_type":"document","object_id":147326282,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8YXDSseVy0E34xy1nENi5FncekE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/147326282/Kepes-verses-dalos-ABC-pdf","top_badge":null},"155847499":{"type":"document","id":155847499,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155847499/149x198/afd1d8bd9f/1374722528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155847499/298x396/b8eb967b2c/1374722528?v=1","title":"Micimackó tanodája - Ismerkedés a számokkal","short_title":"Micimackó tanodája - Ismerkedés a számokkal","author":"Gyöngyi Anna Schvebl","tracking":{"object_type":"document","object_id":155847499,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"flTeQSRiQzBRn4iuxnRUnAAY0EY="},"url":"https://www.scribd.com/document/155847499/Micimacko-tanodaja-Ismerkedes-a-szamokkal","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540136833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540136833?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VHJT6GiuPniQRi/A7RZE+L42Tuc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540142489?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540142489?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tY8qzIRPeE+6zYDIw0RlTKSabMc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540143826?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540143826?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tnp8V1MvK980OmltrlF7RUmeH1s="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540148090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540148090?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JY1+oy9WTtntTwpW0OqyxM1F7OM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540136106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540136106?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jGAngss+DUJrlHkGr0qU2H4bvSo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540135556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540135556?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j+pEdLRMG8+1/IKYRal0B0li++M="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540139796?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540139796?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jC3nBSvzJgi9YY/DRxOqvCVRwZ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"176824289":{"type":"document","id":176824289,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176824289/149x198/3fae0a0a02/1537514893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/176824289/298x396/de18dedc99/1537514893?v=1","title":"Varázsképek_válogatott_2osztály","short_title":"Varázsképek_válogatott_2osztály","author":"Mentagigi","tracking":{"object_type":"document","object_id":176824289,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TV+arttdS5UtYUxYNarTo5H9bXM="},"url":"https://www.scribd.com/document/176824289/Varazskepek-valogatott-2osztaly","top_badge":null},"178923762":{"type":"document","id":178923762,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178923762/149x198/059b62f8b0/1538723574?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178923762/298x396/ec831b7e02/1538723574?v=1","title":"Napló 2010.doc","short_title":"Napló 2010.doc","author":"Orsolya Kari","tracking":{"object_type":"document","object_id":178923762,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dazl/ci2uzaRyORodxuGvYscne0="},"url":"https://www.scribd.com/document/178923762/Naplo-2010-doc","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540136480?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540136480?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AU84w+/fM/6WLrmRBkQSeY0gVCg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540143894?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540143894?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zMBX/4XeSW2W+F881ssFWnmCjQ0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540142861?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540142861?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"12n0vNUUpWwgetOFasFhX8WpF+w="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540140610?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540140610?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ec2rdbQuyeRM36fCxQ4uFjx1eVM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540141909?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540141909?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EG4dKLHXx1jMHHwsS/M2gsrBaZk="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"186944177":{"type":"document","id":186944177,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/186944177/149x198/f7528703d7/1539761097?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/186944177/298x396/fa66386ae7/1539761097?v=1","title":"Dr. Hegyi Ildiko - Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban (OCR)","short_title":"Dr. Hegyi Ildiko - Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban (OCR)","author":"husi91","tracking":{"object_type":"document","object_id":186944177,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8yq+hmb70h4S+txc2T1gl9eFcG0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/186944177/Dr-Hegyi-Ildiko-Fejlődesi-lepcsőfokok-ovodaskorban-OCR","top_badge":null},"191530772":{"type":"document","id":191530772,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191530772/149x198/073aee41dd/1538947648?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/191530772/298x396/f79a8c0371/1538947648?v=1","title":"Pöszeség feladatbank R-L-J hangok javításához","short_title":"Pöszeség feladatbank R-L-J hangok javításához","author":"Cselikné Sógorka Martina","tracking":{"object_type":"document","object_id":191530772,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lVYX/4XIyrJyxt1C5V3kHZpIqDE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/191530772/Poszeseg-feladatbank-R-L-J-hangok-javitasahoz","top_badge":null},"197259326":{"type":"document","id":197259326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/197259326/149x198/855b27bd48/1530795526?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/197259326/298x396/5a77787846/1530795526?v=1","title":"Bauer Gizella Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény","short_title":"Bauer Gizella Gyermekirodalmi Szöveggyűjtemény","author":"Nagy Erika","tracking":{"object_type":"document","object_id":197259326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HHmu1c/X3Dm1Yz0RU92AbVdeIjs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/197259326/Bauer-Gizella-Gyermekirodalmi-Szoveggyűjtemeny","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540145833?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540145833?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jVJFjNPnHz0e/TOo6oW8fUPV61A="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540147002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540147002?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0e50sv9UNrHz+ZLLtSYWPFffyuQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540144658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540144658?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i2SRoiLpHgXceCappG4nmTmd2vA="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"215167763":{"type":"document","id":215167763,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167763/149x198/01795956e3/1396069085?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167763/298x396/7a56ca70d6/1396069085?v=1","title":"22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","short_title":"22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","author":"moczokbobe","tracking":{"object_type":"document","object_id":215167763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t54PZZPgbqBhteHK99kaPZXNkls="},"url":"https://www.scribd.com/doc/215167763/22748491-Cerkamoka-2-3-eveseknek","top_badge":null},"215167774":{"type":"document","id":215167774,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/215167774/149x198/ea7d4c64f6/1421615339?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/215167774/298x396/e0517269bf/1421615339?v=1","title":"Cerkamóka 3-4 éveseknek","short_title":"Cerkamóka 3-4 éveseknek","author":"moczokbobe","tracking":{"object_type":"document","object_id":215167774,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"atn2W22eSpG9ssJCkSbexcXfKmQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/215167774/Cerkamoka-3-4-eveseknek","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540137183?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540137183?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"s0WGibUaxdNnGKiZ4Z/EZhn643U="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540147699?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540147699?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"02PuiQtBUS4N/FkL/GkJQ+tSKkQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540133544?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540133544?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"udhVoR9abCmI1cCYxIjEBwzWf7Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540138966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540138966?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"acxiEpV20LIcRP+h6AC6CtXbFC0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540151031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540151031?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6CYzhrI+40TSfIxhfGSR6G7A528="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540151326?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540151326?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kkhkXXd2RVVLYFBv0CwuErZo3z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540150455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540150455?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MWc1BV6thk/uKpjO9Z+TXVupoQc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540133491?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540133491?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/ZhmK3lDBJVmZWOtSBUxRLtRsPU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540147564?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iHw2Plo7IGKOctlEI4eqXr4wroA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540144043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540144043?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XnBYzmvS1vYSX5A986i+0aSgpvc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540152317?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540152317?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sD/BP3MTFk1lFV0VIiiVLrEObVo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540140558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540140558?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A6zL0fpjDS62A/kh3WCZg5WdpA0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540140509?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540140509?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oCcRkhyTvfmuy3I+Falp9CxeqLw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540140140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540140140?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XAVQpL2rDByXGwCZIEtuG45Zwt8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540140234?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540140234?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ah+EbJTTHXrvFEt1O75eq1Tjhk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540137214?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540137214?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/19E7VRTzIbuNbwlTsECEipVJ2A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540143245?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540143245?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GJ2RoqUBwl/WgCw1Of8ruvMHD1U="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540133769?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540133769?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fyzd5XfLg6M7maY0p1so4GSvm9M="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540145261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540145261?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xDCtGIFvNCFoAtiB/zaop/9aefc="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540140006?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540140006?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T6beAMRO7mblETnPblslSQ4QgX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540146753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540146753?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3FQpSWPWnl7bwQR7CUW0zNyWFlM="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540142456?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540142456?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"asJEQJAWe8OKG+KPq/MF145fwzk="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540136752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540136752?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O4EwKGIAVYo/oyl2u7/UvEC28ls="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540147564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540147564?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YJ9yVFfOov/ULVXyRkt+ONxUC8A="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"241641763":{"type":"document","id":241641763,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241641763/149x198/7aa04fe478/1420865178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241641763/298x396/331ff18a70/1420865178?v=1","title":"Ovis nev. játékkal, mesével Ősz.pdf","short_title":"Ovis nev. játékkal, mesével Ősz.pdf","author":"PetiPetra","tracking":{"object_type":"document","object_id":241641763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WEY7Pkbr5DYogmZ2hCPhIcCOry0="},"url":"https://www.scribd.com/document/241641763/Ovis-nev-jatekkal-mesevel-Ősz-pdf","top_badge":null},"241952602":{"type":"document","id":241952602,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241952602/149x198/924fc4d1cc/1412505222?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/241952602/298x396/207bbadf28/1412505222?v=1","title":"Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly.pdf","short_title":"Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly.pdf","author":"Toth Otto","tracking":{"object_type":"document","object_id":241952602,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DAPlqbqieQ47NtlKTTULnNm2/oI="},"url":"https://www.scribd.com/document/241952602/Szamorszag-munkafuzet-1-osztaly-pdf","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540137753?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540137753?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"untoAWcgU1Oy+a/jnev2MUi/DYc="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540148611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540148611?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"snk66j9cz/Z9OCkqoguZgpGLEgc="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540137556?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540137556?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F9+uAed5y9PiXTRm7lmrWP3khbo="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540145146?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540145146?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sHLjXAVnHUxIAeB0A6+K90pIFAc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540138441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540138441?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X6OBWHuNPburzbFQWnoo52FOiYQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"249895861":{"type":"document","id":249895861,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/249895861/149x198/65bc85f7a9/1539710605?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/249895861/298x396/0c3d0086c3/1539710605?v=1","title":"Simonfi Rozália – Rövid színdarabok","short_title":"Simonfi Rozália – Rövid színdarabok","author":"JsD MultiMedia","tracking":{"object_type":"document","object_id":249895861,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wi36fYgFqc1EuEW2B1vJ8rR7058="},"url":"https://www.scribd.com/doc/249895861/Simonfi-Rozalia-Rovid-szindarabok","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540138217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540138217?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DyE3DYU3K0OkcxVNCtCyIjXxKEs="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"251593326":{"type":"document","id":251593326,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251593326/149x198/3922c31883/1430042202?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251593326/298x396/8895f374af/1430042202?v=1","title":"Környezet Gyakorló 2.o.","short_title":"Környezet Gyakorló 2.o.","author":"Athos79","tracking":{"object_type":"document","object_id":251593326,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kuKZCA2wZW9PdjX5Mx1goVBqSPs="},"url":"https://www.scribd.com/document/251593326/Kornyezet-Gyakorlo-2-o","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540147093?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540147093?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4RiAHCpP6EjD7G+3/QgVmTlj5RI="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540143141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540143141?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RUMMk3Z6s0AhsobFp2YCbjGg0PE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540145099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540145099?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4llAjiQ35F5qowaxPlDReRhFwTM="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540144513?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540144513?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dL58ksn/wlb0D1l1Eq0SFfTTCqw="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540141525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540141525?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"O1yL3liDB5Knmgw/lg8VxS3ALFA="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282162597":{"type":"document","id":282162597,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282162597/149x198/61ac2356b1/1519549424?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282162597/298x396/9ec9145062/1519549424?v=1","title":"Térirányok","short_title":"Térirányok","author":"Nagy Erika","tracking":{"object_type":"document","object_id":282162597,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PFbTDh62Q9HWMlET6GE7l7EVdZc="},"url":"https://www.scribd.com/document/282162597/Teriranyok","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540144416?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540144416?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"paH93hoDcs1QCfLMajzjCQmAzb8="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"289886007":{"type":"document","id":289886007,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289886007/149x198/09073a20a8/1447670622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289886007/298x396/98b6d1bf4e/1447670622?v=1","title":"Ovitanoda_-_Szinek","short_title":"Ovitanoda_-_Szinek","author":"zsokam1","tracking":{"object_type":"document","object_id":289886007,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oMDCqkG53ROAlfgllqom1AS08Xg="},"url":"https://www.scribd.com/document/289886007/Ovitanoda-Szinek","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540140988?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540140988?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JbSfEnkSOBOQv9crocu6QHb0Olc="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540148827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540148827?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E5yztc4E4xUItKtnDj/EL9UtnFQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/59561548","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=HDdYY4buHC8%2BpBo9x%2By7lUbdvBI%3D&authenticity_token=V2ffrpVWywLP%2FAw2qeAKWcjquE2ytwXEaSAeWG1NsLn%2B7RWW2Lkn4fND6kK708UQasaQFDpD5VO8gN1WZsyB7Q%3D%3D&expires=1540771538&wordDocumentId=59561548&wordUploadId=62449088"},"renewal_nag_props":null}-->