P. 1
2011 07 Camion Truck & Bus Magazin

2011 07 Camion Truck & Bus Magazin

|Views: 428|Likes:
Published by hkroy
Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország
Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország

More info:

Published by: hkroy on Jul 05, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2011

Sections

SZAKMAI KÖZÖSSÉGBEN
MESSZEBB JUTUNK

Párbeszéd kezdődött a rendteremtésről a közúti
járműmentés területén

Valami nincs rendben a hazai jármű műszaki mentés
területén, amelyet nem túlzás a szabályozatlanság,
szakszerűtlenség és a korrupció melegágya kifejezésekkel
illetni. Ezt ismerte fel a NiT Hungary tavaly ősszel
alakult Autómentő Tanácsa, amikor szakmai dialógust
kezdeményezett az autómentésben érdekelt hatóságokkal,
szervezetekkel, hogy Magyarországon is létrejöjjön egy új,
jogszabályokkal körülbástyázott és ellenőrizhetőbb rendszer
a közúti járműmentés terén.

62-64 nit.indd 62
62-64 nit.indd 62

6/28/11 1:13:16 PM
6/28/11 1:13:16 PM

ad okot, hogy ezért mindenki
hajlandó az összefogásra is.
A rendezvény végén a NiT Hun-
gary Autómentő Tanácsa nyílt
ülést tartott. Örvendetes, hogy
a fórumon megjelent vállalko-
zások szinte kivétel nélkül ezen
a „ráadás” eseményen is képvi-
seltették magukat, és közel egy
órán keresztül értékelték, ele-
mezték az egész napos rendez-
vényt. A szakmai beszélgetés
konklúziója: az irány jó, apró lé-
pésekkel kell haladni a cél felé.

D. Zs.

NiT Hungary
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A–5.
Tel.: 264-5040, 264-5045
E-mail: nit@nit.hu • www.nit.hu

falvi Gyula okleveles közleke-
dési mérnök, címzetes egyete-
mi docens adott tájékoztatást,
dr. Török Árpád, a KTI Közleke-
déstudományi Intézet Nonpro-
fit Kft. Közlekedésbiztonsági és
Forgalomtechnikai Tagozatának
munkatársa pedig a szakirányú
oktatás jelentőségéről szólt.
Ír példa. Írországban sokáig a
magyarországihoz hasonló ál-
datlan állapotok jellemezték
az autómentős piacot, néhány
évvel ezelőtt aztán elkezdték a
rendteremtést. Mivel a piaci sze-
replők és a jogalkotók szándéka
találkozott, és közös nevezőre
tudtak jutni a szabályozás te-
kintetében, mára egy letisztult,

átlátható, szabályozott meder-
ben folyik az autómentő, autó-
szállító tevékenység. Van tehát
követendő példa Európában a
közúti járműmentés jogi sza-
bályozottsága és a tevékenysé-
get végzők szakirányú oktatása
terén – minderre Werner Jenő,
a NiT Hungary Autómentő Ta-
nácsának tagja hívta fel a fórum
résztvevőinek figyelmét.
Összefogás, eredmény. A ren-
dezvény célja az volt, hogy se-
gítsen a hazai közúti mentés te-
rületén elharapódzó anarchikus
állapotok megszüntetésében,
és szorgalmazza a szakterület
működési területén belül a tisz-
ta és átlátható jogi szabályo-

zottság megteremtését – han-
goztatta a fórumot összegző
beszédében Dittel Gábor. A
NiT Hungary ügyvezető főtit-
kára meggyőződésének adott
hangot, ha a hazai autómentős
szakma összefog, akkor sokkal
nagyobb esélye lesz elérni azt
az eredményt, amit például az
ír kollégák már kivívtak maguk-
nak. Az előadásokból leszűr-
hető legfontosabb tapasztalat,
hogy elkezdődött a szakmai
párbeszéd az érintett hatósá-
gok, szervezetek és vállalkozá-
sok között a közös cél elérése
érdekében: hogy rend legyen
a magyarországi közúti jármű-
mentésben. Nagy reményekre

Szakmai fórum Camion Truck&Bus 2011/7

63

NiT HUNGARY HÍREK

Harc az érdekeinkért

A küldöttek egyhangú szavazással elfogad-
ták a NiT Hungary előző közgyűlés óta vég-
zett munkájáról és gazdálkodásáról szóló
szervezeti és pénzügyi beszámolót, vala-
mint a felügyelő bizottságnak a szervezet
2010. évi gazdálkodásáról szóló jelentését.
Az előbbihez Füle László, az ipartestület el-
nöke fűzött szóbeli kiegészítést, méltatva
az érdekképviselet elmúlt egy esztendőben
elért eredményeit (melyek közül a verseny-
képesség-növelő hatását tekintve legjelen-
tősebb a kereskedelmi gázolaj bevezetése
és a külföldi napidíj megemelése, továbbá
az üzemanyag-megtakarítás megőrzése),
valamint a tagság érdekében tett erőfeszí-
téseit. Füle László arra biztatta a küldötte-
ket, hogy harcoljanak a régiójukban műkö-
dő fuvarozó kollégák érdekeiért, és a vállal-
kozói környezetre és közérzetre vonatkozó
piaci információkat, a gondokat, problémá-
kat osszák meg a szervezettel, amely meg-
próbálja azokat orvosolni.

Bizalom
mindenekelőtt

Emlékezetes
marad a küldött-
közgyűlésnek az
a része, amikor a
küldöttek és az
ipartestület kö-
zött létrejött, a
bizalomra épülő
„szerződésnek”,
magának a kül-
dötti státusnak

a megpecsételésére került sor. A küldöt-
tek itt vehették át megbízóleveleiket, mely
mandátumuk négyéves időtartamára szóló
megbízást rögzít a szervezet Alapszabály
szerinti céljainak megvalósításában és a de-
mokratikus intézményrendszer működte-
tésében való aktív, elkötelezett és felelős
közreműködésre, és a megbízásból fakadó
feladatoknak legjobb lelkiismeretük szerin-
ti, fokozott gondossággal történő, az ipar-
testület és az őt megválasztó tagok elsőd-
leges érdekei szerinti ellátására. Füle László
a megbízólevelek átadásakor minden kül-
döttnek sok sikert kívánt a négyéves mun-
kájához. A küldöttek ezek után rövid hozzá-
szólásokban tehettek említést a vállalkozá-
si környezetük, régiójuk húsba vágó prob-
lémáiról, vagy az egész szakmacsoportot
érintő, orvoslásra váró kérdéskörökről,
melyekre a szervezet elnöksége és Dittel
Gábor
ügyvezető főtitkár adta meg a szük-
séges válaszokat.

D. Zs.

NiT Hungary 2003-ban kötötte meg
első együttműködési megállapodá-
sát a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
jogelődjével, a Közlekedési Főfelügyelettel.
Ezt a megállapodást, igazodva a hazánk eu-
rópai uniós csatlakozásával járó új követel-
ményekhez és kihívásokhoz, 2005-ben újí-
totta meg a két szervezet.

Közös elkötelezettség

Az NKH az elmúlt időszakban jelentős szer-
kezeti, strukturális átalakuláson ment ke-
resztül. Tevékenységének egy részét a kor-
mányhivatalok vették át, és ez az átszerve-
zés új kihívások elé állította a hatóságot, il-
letve más perspektívába helyezte az érdek-
képviselettel fennálló kapcsolatainak irá-

A NIT HUNGARY ELSŐ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE

Az ipartestület történetének huszonegy éve alatt sok mindent megélt, de ami
2011. május 26-án történt, arra még nem volt példa. A szervezet legmagasabb
döntéshozó testülete évente egy alkalommal természetesen eddig is összeült,
azonban idén először hívták ezt a fórumot küldöttközgyűlésnek.

MEGÚJÍTOTT

EGYÜTTMŰKÖDÉS

AZ NKH-VAL

A NiT Hungary 2011. május 26-án
megrendezett beszámoló
küldöttközgyűlésén az ipartestület
és a Nemzeti Közlekedési Hatóság
megújította a nyolc évvel korábban
kötött együttműködési megállapodását.
A dokumentumot ünnepélyes keretek
között Urbán György, az NKH és Füle
László, az érdekképviselet elnöke írta alá.

u

A

62-64 nit.indd 63
62-64 nit.indd 63

6/28/11 1:13:22 PM
6/28/11 1:13:22 PM

nyát is. Urbán György, az NKH
elnöke 2011. január 17-i kineve-
zése óta kiemelt jelentőséget
tulajdonított a szakmai szerve-
zetekkel való együttműködés-
nek, így partner volt a NiT Hun-
gary-vel fennálló, egyébként jól
működő, de bizonyos elemei-
ben, a napjaink új kihívásainak
való megfelelés érdekében át-
alakításra szoruló együttműkö-
dés megújításában. A megálla-
podás számos területen bizto-
sítja a két szervezet együttmű-
ködését, melyből új területként
kiemelkedik a közúti közlekedés
biztonságának javítása iránti
közös elkötelezettség, valamint
a gépjárművezető-képzésnek a
munkáltatói szempontok figye-
lembevételével történő átalakí-
tása.

Azonos érdekek mentén

Az ünnepélyes aláírási ceremó-
nián Urbán György méltatta az
ipartestülettel kötött megálla-

podás jelentőségét, amely le-
hetőséget ad a hatékony pár-
beszéd kereteinek kialakításá-
ra, egymás kölcsönös tájékoz-
tatására, s arra is, hogy a szer-
vezetek interaktív módon meg
tudják beszélni a közös dolgai-
kat, amelyek őket a közlekedés
apropóján mindennap, min-
den órában összeköti. Minde-
zek alapelve a közlekedés és a
fuvarozó vállalkozások bizton-
ságáért érzett közös felelősség.
Fontos, hogy a felek megismer-
jék egymás szándékait, nap-
rakész információkkal rendel-
kezzenek egymás jövőképéről.
Hiszen abban vitathatatlanul
közös az érdek, hogy a magyar
fuvarozó cégek olyan verseny-
környezetben tudjanak működ-
ni, ahol biztosított a fejlődés, az
előrelépés, a versenyképesség
javításának lehetősége, és biz-
tonsággal tervezhető a jövő. Az
NKH elnöke szerint ezt a közös
érdeket szolgálja a megállapo-

dás, amely akkor lesz jó és mind
a hatóság, mind a vállalkozók
számára valóban gyümölcsöt
hozó, ha azt az aláíró szerveze-
tek közösen a mindennapokban
kitöltik tartalommal.

Szükség van a fuvarozókra
Füle László
, a NiT Hungary el-
nöke szintén kiemelkedő fon-
tosságú eseménynek nevezte
az ipartestület és a közlekedé-
si hatóság együttműködésé-
nek megújítását. Kijelentette,
a megállapodás lehetőséget
nyújt arra, hogy az érdekkép-
viselet az eddigieknél sokkal
szorosabban együttműködjön
azzal a hatósággal, amellyel a
közúti fuvarozók mindennapi
kapcsolatban állnak. A megál-
lapodás ugyanakkor csak a hús-
vér fuvarozók segítségével vál-
hat teljessé, az ő közreműködé-
sükkel lehet igazán tartalommal
megtölteni. Ehhez az kell, hogy
a vállalkozások, a NiT Hungary-n

keresztül, igyekezzenek minél
több piaci információt eljuttat-
ni a közlekedési hatósághoz.
Füle László példaként említette,
hogy a piacvédelem, a jogkö-
vető fuvarozók versenyelőnyé-
nek biztosítása csupán abban
az esetben lehet hatékony, ha
a vállalkozói környezetet befo-
lyásoló információk a NiT Hun-
gary közvetítésével az NKH tu-
domására jutnak, és ennek nyo-
mán valóban a szükséges köz-
úti ellenőrzésekre kerül sor. Az
ipartestület elnöke bízik benne,
hogy az együttműködési meg-
állapodásban rögzített, a köz-
lekedésbiztonság javítására, a
gépjárművezető-képzés meg-
újítására vonatkozó alapelvek-
kel minden fuvarozó tud azo-
nosulni, hiszen ha ezeken a te-
rületeken a két szervezet ered-
ményeket tud elérni, az nagy-
mértékben javíthatja a magyar
fuvarozók versenyhelyzetét.

– DZs –

NiT HUNGARY HÍREK

Camion Truck&Bus 2011/7 Szakmai fórum

64

u

gyüttműködő civilek. 2011.
június 10-én, az alsóörsi
XII. Harley Davidson Open Road
Fesztiválon megrendezett köz-
lekedésbiztonsági konferencián
az állami szervek után szakmai
és társadalmi szervezetek – köz-
tük a NiT Hungary – is csatlakoz-
tak a három hónapja útjára indí-
tott Élet Úton programhoz. A ci-
vilek képviselői Schváb Zoltán,
a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium közlekedésért felelős he-
lyettes államtitkára és Óberling
József
rendőr ezredes, az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Főosztályá-
nak vezetője, az ORFK–Országos
Baleset-megelőzési Bizottság
ügyvezető elnöke jelenlétében
írták alá az együttműködésüket
jelképező táblát. Schváb Zoltán
megnyitójában elmondta, az ál-
lami szervek nem nélkülözhetik
a számos elméleti és gyakorlati

tapasztalattal rendelkező civil
egyesületek, szövetségek mun-
káját, amelyek élénk külföldi
kapcsolatrendszerükből adódó-
an a nemzetközi trendek, ten-
denciák megosztásában is sokat
segíthetnek.
Kulcsszó: partnerség. A csatla-
kozó civil szervezetek képvise-
lői ezután röviden bemutatták
a közlekedésbiztonság fokozá-
sa terén eddig tett erőfeszítése-
iket, illetve az ezzel kapcsolatos
jövőbeni terveiket. A NiT Hunga-
ry képviseletében Dittel Gábor
ügyvezető főtitkár nagy meg-
tiszteltetésnek nevezte, hogy
az ipartestület is csatlakozhat az
Élet Úton kezdeményezéshez.
Mint mondta, a szervezet meg-
alapításától kezdve elkötelezett
támogatója a hazai közlekedés-
biztonság javításának, és tevé-
kenyen részt vesz a tagság ez
irányú tudatformálásában. Fel-
hívta a figyelmet az ipartestület
hosszú ideje vallott alapvetésé-
re, miszerint a munkáltató ver-
senyelőnye a felkészült és ele-
gendő gépjárművezető, illetve
az ennek érdekében immár öt
esztendeje működtetett, Ka-
mionsuli névre hallgató képző

szervre. Dittel Gábor kiemelte a
két évvel ezelőtt a GRSP Magyar-
ország Egyesülettel közösen
megrendezett „Nagynak lenni
jó, de légy mindig látható” című
közlekedésbiztonsági konferen-
ciát, amelynek gerincét a nehéz
tehergépkocsik láthatósági kon-
túrfóliával történő ellátása adta.
Az ügyvezető főtitkár különle-
ges jelentőségűnek nevezte az
Élet Úton program résztvevői
közötti partnerséget.
Aktív NiT Hungary. A szakmai
szervezetek felszólalásaihoz
Schváb Zoltán fűzött egy-egy
rövid megjegyzést. Az ipartes-

tület képviselőjének hozzászó-
lására úgy reagált, hogy a teher-
gépjárművek láthatóságát nagy-
mértékben javító kontúrfólia té-
makörével az Európai Bizottság
is aktívan foglalkozik, így ezen
a területen is szükséges a part-
nerek együttműködése. A he-
lyettes államtitkár kijelentette,
a NiT Hungary az Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság egyik
legaktívabb tagja, legutóbb pél-
dául nagyon komoly szerepet
vállalt a magyarországi közúti
járműmentésben tapasztalható
anomáliák visszaszorításában.

– D. Zs. –

A NIT HUNGARY CSATLAKOZOTT
AZ ÉLET ÚTON PROGRAMHOZ

E

EXKLUZÍV INTERJÚ ARNOLD MIHÁLLYAL

2011. április elsejétől Arnold Mihály pénzügyőr altábornagy a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszakmai elnökhelyettese. A NiT Hun-
gary-vel kiváló szakmai kapcsolatokat ápoló régi-új vezető az ÚTON
magazinnak adott interjújában a vám- és az adóhatóság integráció-
járól, az egyesülés első tapasztalatairól, a közúti ellenőrzések gyakor-
latáról és az ipartestülettel való jövőbeni együttműködésről fejtette ki
a véleményét. Az utóbbi témakörrel kapcsolatban leszögezte: „A NiT
Hungary és a vámhatóság között annak ellenére jó az együttműködés,
hogy ellentétes térfélen játszunk, hiszen mi ellenőrzünk, az ipartestület
pedig az ellenőrzötteket, a fuvarozó vállalkozásokat képviseli. Mégis,
valóban mindkét fél részére nagyon gyümölcsöző volt a múltban is ez
az együttműködés, és ezen a jövőben sem kívánok változtatni. Tovább-
ra is fontosnak tartom az érdekképviselettel való kiváló szakmai kap-
csolatok fenntartását, elmélyítését, ebben a NiT Hungary változatlanul
számíthat a jóindulatú támogatásomra.” (Az interjú teljes terjedelmé-
ben az ÚTON magazin 2011. júniusi számában olvasható.)

62-64 nit.indd 64
62-64 nit.indd 64

6/28/11 1:13:39 PM
6/28/11 1:13:39 PM

ság, érdekképviseletek, iskola-
vezetők és oktatók), valamint a
leginkább érdekeltek, a tanfo-
lyami hallgatók (3. ábra) állás-
pontját, javaslatait, amelyek ala-
pul szolgálhatnak egy korrekt, a
képzőszervek tevékenységét
tükröző, a szakma egészének
fejlődését elősegítő minősítési
rendszer kialakításához.
Az oktatók alapvetően egyetér-
tettek egy minősítő modell be-
vezetésével, hozzátéve, hogy a
komplex értékelés mellett célra-
vezető az egyes tényezők önál-
ló értékelése is. Például a vizs-
gaeredményesség vagy a tár-
gyi feltételek megléte, a koráb-
ban jól működő szakfelügyele-
ti ellenőrzések tapasztalatainak
eredményei. Meghatározó je-
lentőségűnek tartják a korrekt
tájékoztatást, és hogy a tanu-

közlekedési hatóság, a
munkájukat hivatásnak
tekintő érdekképviseletek, isko-
lavezetők, a szakoktatók min-
dinkább szükségesnek tartják a
képzéssel foglalkozó autósisko-
lák szakmai szempontból tör-
ténő rendszeres értékelését és
az eredmények valamilyen for-
mában történő közzétételét.
Mivel az alapfokú gépjárműve-
zető-képzés elsődleges felada-
ta a közlekedés kulturáltságá-
nak, biztonságának fokozása,
a minőségi kritériumokhoz kö-
tött képzési rendszer bevezeté-
se összhangban van a szakmai
és társadalmi elvárások döntő
többségével.
A szakma véleménye egyértel-
mű: az általunk megkérdezettek
kétharmada támogatja a több-
paraméteres minősítési rend-
szer bevezetését (1. ábra).
Egy többféle mutatóval dolgo-
zó minősítő rendszer alkalma-
zása tehát valós „rangsort” ala-
kítana ki a képzőhelyek között.
Befolyásolná a tanulókat, moti-
válná a piaci környezetben mű-
ködő képzési szerveket, mind-
emellett a szakmai irányítás, a

képzés hatékonyságának foko-
zása területén is jól felhasznál-
ható eredményekkel szolgálna.
A képzésre jelentkező hallga-
tók tájékozódási lehetőségei
jelenleg korlátozottak, illetve
az információk nem megbízha-
tó, erősen szubjektív forrásból
származnak, amely megnehe-
zíti a leendő hallgatók döntését
(2. ábra).
A képzőszervek szakmaiságáról,
tevékenységének pozitív vagy
negatív eredményéről, a szerve-
zetszerű működésről, megbíz-
hatóságról jelenleg nem állnak
rendelkezésre hitelt érdemlő
források. A minősítés eredmé-
nyeinek nyilvánosságra hoza-
tala által a tanfolyamra jelent-
kezők (már előzetesen) olyan
objektív információkhoz juthat-
nak a képzőszervekről, melyek
objektív segítséget nyújtanak
a megfelelő tanintézet kiválasz-
tásában.
A hallgatói létszám folyamatos
csökkenéséből következően a
gépjárművezetőképző-piacon
elsősorban nem szakmai vetél-
kedés, sokkal inkább torz árver-
seny zajlik az egyes képzőhelyek

között. Jogos szakmai és morális
igényként jelentkezik tehát a jár-
művezető-képzést folytató in-
tézmények körében egy egysé-
ges mérési-értékelési rendszer
kidolgozása. A rendszernek al-
kalmasnak kell lennie arra, hogy
földrajzi elhelyezkedéstől, tanu-
lói létszámtól lehetőség szerint
függetlenül értékelhető legyen
a képzőszervek alkalmassága és
tevékenységük minősége.

Értékelési tényezők

A minősítési rendszer megvaló-
sításának első és legfontosabb
lépése a képzőhelyek tevékeny-
ségét leginkább jellemző minő-
sítési tényezők körének szám-
bavétele. Ennek érdekében kö-
rültekintően igyekeztünk meg-
ismerni az általunk fontosnak
vélt szakértői csoportok (ható-

Szakmai fórum Camion Truck&Bus 2011/7 65

A

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA

u

KTI Tudomány a gyakorlatban

MINŐSÍTETT

AUTÓSISKOLÁK

Kántor Forgács Veronika–Kulcsár Attila–Tóth Lajos
tanulmánya

Rendeletek szabályozzák a járművezető-képzéssel
foglalkozó intézményekkel, magával a képzési folyamattal
és a képzési időszakot lezáró vizsgáztatás rendszerével
szemben támasztott személyi és tárgyi feltételeket.
Az elvileg azonos követelmények azonban messze nem
garantálják a képzés, illetőleg a felkészültség (morális
és közlekedésbiztonsági szempontból is kívánatos) magas
színvonalát. Egyszerű a magyarázat: az előírt feltételek
többféle módon, és igencsak eltérő szakmai színvonalon is
teljesíthetőek. Az autósiskolákat tehát nem csupán az évente
nyilvánosságra hozott vizsgaeredményesség minősíti.
A tanuló visszajelzései, a reális árak, a képzési „átfutási idő”
legalább annyira befolyásolja a képzőhely megítélését,
mint az oktató járművek műszaki állapota vagy a korrekt
ügyfélszolgálat.

63%

68%

82%

37%

32%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autósiskola-vezető

Szakoktató

Vizsgabiztos, képzés-
felügyelő vagy más, a
képzés-vizsgáztatásban
érintett szakember

Igen Nem

37

24

16

12

2

2

2

0

20

40

60

80

100

interneten

szórólapon

egyéb

hirdetésben

ismerős

ajánlotta

Tv-ben

iskola

újság

%

67

52

33

20

17

15

4

9

0

20

40

60

80

100

oktatás helyszíne

oktatás díja

ismerősök véleménye

korrekt, érthető
tájékoztatás

oktató személye

választható
gépjárművek típusa

népszerűsége miatt

NT/NV

%

2. ábra Az autósiskolával kapcsolatos tájékozódási lehetőségek

1. ábra Az autósiskolák tevékenységét
minősítő rendszer támogatottsága (2009)

3. ábra Tanulói szempontok az autósiskola kiválasztásához

65-67 kti.indd 65
65-67 kti.indd 65

6/28/11 1:23:50 PM
6/28/11 1:23:50 PM

lók maguk is véleményezhes-
sék az iskola által ígért és meg-
adott szolgáltatást, beleértve a
korrekt fizetési feltételeket és a
tanfolyami események korrekt
dokumentálását is.
Az iskolavezetők határozott ál-
láspontja: a képzési engedély
megadásához szükséges felté-
teleket folyamatosan ellenőriz-
ze a hatóság! Lehetőleg saját
tulajdonú épületben működjön
az iskola, mint ahogy ugyancsak
az intézmény birtokában lévő
vezetéstechnikai pálya haszná-
lata segíti leghatékonyabban a
gyakorlati felkészülést. Az ok-
tatás befejeztével legyen kö-
telező a hallgatók számára egy
véleménylap kitöltése. Pozití-
van értékelendő, ha az intéz-
mény vezetése folyamatosan
gondoskodik a szakoktatók, il-
letve az adminisztratív dolgo-
zók belső továbbképzéséről, is-
mereteik szinten tartásáról. Az
ügyfélszolgálat minősége fon-
tos jellemzője a képzési intéz-
ménynek. Az eszközök, okta-
tó programok jogtiszták legye-
nek. Motorkerékpárok esetében
elfogadhatatlan a bérelt vagy a
több iskolát is kiszolgáló jármű,
„B” kategóriás képzés esetén is
célszerű, és magasabb pont-
számmal jutalmazandó az in-
tézmény saját tulajdonában
üzemeltetett járműállomány.
Elfogadható a korrekt bérleti
szerződés is, amennyiben meg-
felelő szolgáltatás esetén a bér-
leti konstrukció földrajzilag ru-
galmasabb megoldást kínálhat
a tanulók számára. Mind a túl
rövid, mind az időben indokol-
hatatlanul elnyújtott képzés ve-
szélyezteti a tanulási folyama-
tot. Szakmai értelemben senki
sem vitatta az elektronikus gya-
korlati idő mérésére, illetve az
iskolai ügyvitel korszerűsítésé-
re, a hatékony teljesítmény-el-
lenőrzésre alkalmas elektroni-
kus rendszerek használatának
előnyeit.
A közlekedési hatóság számá-
ra első sorban azok az értékelé-
si kritériumok kerülhetnek a lá-
tótérbe, amelyek a valamilyen
célból végrehajtandó jogalko-
tási szándék megalapozását se-
gíthetik. A képzésre vonatkozó
általános feltételek jogszabály-
ban rögzítettek, ez azonban

nem zárja ki a módosítás lehe-
tőségét, amennyiben minősí-
tési rendszer működtetése köz-
ben bizonyítható lenne például
bizonyos tárgyi feltételek korlá-
tozott alkalmassága vagy mó-
dosításának szükségessége.
Érdekképviseleti vélemény sze-
rint a vizsgaeredményesség
legfeljebb csak kisebb földraj-
zi egységekben értelmezhető,
ahol a képzés feltételei azono-
sak. Általánosnak nevezhető ta-
pasztalat, hogy a személyi felté-
telek 80 százalékban befolyásol-
ják a képzés színvonalát, a tárgyi
feltételek megléte mindössze
egyötödnyi súllyal szerepelnek
az értékelésben. Felmerült a
beválás kérdése. Ma még nincs
ilyen „követő” rendszer, de a mi-
nősítés fontos szempontja le-
hetne meghatározott idő (pl.
2 év) elteltével megvizsgálni a
tanuló „szereplését” a közleke-
désben.
A szakmai eszmecserék során
18 minősítési kritérium megha-
tározására került sor. Ezek az
alábbiak:
1. Elméleti képzés helyszíne.
2. Járműpark, gyakorlati oktatás
feltételei.
3. Ügyfélszolgálat, ügyfélfoga-
dó iroda.

4. Korrekt hallgatói tájékozta-
tás, honlap.
5. Jogszerű működés, NKH bír-
ság.
6. Nem hatósági, iskolai belső
továbbképzés.
7. Korrekt árképzés.
8. Extra szolgáltatások közleke-
désbiztonsági szempontból.
9. Elégedettség mérése, tanulói
visszajelzés.
10. Vizsgaeredményesség.
11. Átfutási idő.
12. Beválás.
13. Hatósági szakfelügyeleti ta-
pasztalatok.
14. Ügyviteli tevékenység, isko-
lai nyilvántartás.
15. Tanulói fluktuáció.
16. Oktatási idő mérése.
17. Minőségbiztosítás.
18. Kategória-kínálat.

A súlytényezők megállapítása

A minősítési tényezők köré-
nek meghatározását követően
annak mérlegelését tűztük ki
célul, hogy az egyes kritériumok
mekkora súllyal szerepeljenek
az értékelésben. Nyilvánvalóan
ehhez is a szakmabeliek véle-
ményét tekintettük meghatáro-
zónak, hiszen a rendelkezésük-
re álló ismeretek, tapasztaltok
birtokában leginkább ők kom-

petensek annak eldöntésében,
hogy például a korrekt árképzés
vagy a tanulói fluktuáció, eset-
leg az elméleti képzés helyszíne
vagy a vizsgaeredményesség
játszhat nagyobb szerepet egy
intézmény szakmai tevékenysé-
gének megítélésében.
A 18 értékelési tényező páros
összehasonlító módszerrel
meghatározott fontossági sor-
rendjét az alábbi súlyténye-
zőkkel jellemezhetjük (1. táb-
lázat)
.

A minősítési tényezők
értékadása

A következő kérdés: az immáron
súlytényezőkkel jellemzett mi-
nősítési tényezők milyen konk-
rét értékeket vehetnek fel. Cik-
künkben nincs lehetőség vala-
mennyi értékadási szempont
részletes tárgyalására, azonban
kettőt mégis kiemelünk az el-
járás bemutatása érdekében.
Alapelvnek tekintettük, hogy
valamennyi tényező maximum
10 ponttal értékelhető. Ugyan-
akkor egyik tényező értéke sem
lehet 0 azokban az esetekben,
amikor az iskola – teljesítve a
képzési engedély megadásához
szükséges feltételeket – rendel-
kezik képzési engedéllyel.

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA

Camion Truck&Bus 2011/7 Szakmai fórum

66

u

1. TÁBLÁZAT – ÉRTÉKELÉSI PARAMÉTEREK SÚLYTÉNYEZŐI

Oktatók
%

Iskola-
vezetők
%

Érdek-
képvise-
let %

Hatóság
%

Σ

Függet-
len

Σ

1.Elméleti képzés helyszíne

8,82

7,52

6,86

5,56

7,19

7,19

7,19

2.Járműpark, gyakorlati
oktatás feltételei

8,82

7,84

7,84

6,54

7,76

7,52

7,64

3.Ügyfélszolgálat,
ügyfélfogadó iroda

5,23

4,25

4,25

4,90

4,66

5,56

5,11

4.Korrekt hallgatói tájékoztatás,
honlap

7,52

7,52

8,17

8,50

7,93

8,17

8,05

5.Jogszerű működés,
NKH bírság

5,23

4,90

7,84

8,50

6,62

6,54

6,58

6.Nem hatósági, iskolai belső
továbbképzés

3,59

1,96

2,94

2,61

2,78

3,92

3,35

7.Korrekt árképzés

8,50

7,52

6,21

3,59

6,46

6,54

6,50

8.Extra szolgáltatások közleke-
désbiztonsági szempontból

3,59

1,96

4,90

3,59

3,51

2,29

2,90

9.Elégedettség mérése, tanulói
visszajelzés

3,59

4,25

3,59

3,27

3,68

3,92

3,80

10.Vizsgaeredményesség

8,17

7,52

7,19

8,82

7,93

7,52

7,72

11.Átfutási idő

4,90

2,61

2,29

2,61

3,10

3,27

3,19

12.Beválás

4,25

3,59

7,84

7,19

5,72

7,19

6,45

13.Hatósági szakfelügyeleti
tapasztalatok

3,27

4,25

7,19

7,84

5,64

7,52

6,58

14.Ügyviteli tevékenység, iskolai
nyilvántartás

4,25

5,56

3,92

4,90

4,66

2,94

3,80

15.Tanulói fluktuáció

7,19

7,52

2,29

3,27

5,07

4,90

4,98

16.Oktatási idő mérése

2,94

7,84

6,21

8,17

6,29

5,88

6,09

17.Minőségbiztosítás

3,27

4,25

6,86

6,86

5,31

5,23

5,27

18.Kategóriakínálat

6,86

9,15

3,59

3,27

5,72

3,92

4,82

65-67 kti.indd 66
65-67 kti.indd 66

6/28/11 1:24:00 PM
6/28/11 1:24:00 PM

A vizsgaeredményesség-
tényező értékadása:

Mint minden kritérium vizsgá-
lata esetén a mérési időszak a
minősítés időpontját megelőző
teljes év. Ez egyben azt is jelen-
ti, hogy csak a legalább egy éve
működő iskolák minősíthetőek.
A képzőszervek eredményessé-
gének mutatói rendelkezésre
állnak, nyilvánosak. Összesítve
és mérlegelve a szempontokat,
az alábbi pontszámokat hatá-
rozta meg a szakértői csoport
(2. táblázat).

Átlagos képzési időtényező
értékadása:

A tanulók átlagos képzési ideje
alatt az első elméleti tanfolyami
óra és a vezetői engedély meg-
szerzéséig eltelt időt értjük. Az
ismeretek megszerzésének,
ezek elmélyülésének és kész-
séggé válásának van egy opti-
mális időtartama (4. ábra).
Elérhető súlyozatlan pontérté-
kek: minimum 0 pont maximum
10 pont

A minősítés végeredménye

Tíz autósiskola adataira épülő
próbaszámításunk végeredmé-
nyét a 3. táblázatban mutatjuk
be. Valamennyi iskola 18 minő-

Szakmai fórum Camion Truck&Bus 2011/7

67

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA

4. TÁBLÁZAT – Sorrend
a vizsgaeredményesség alapján

Megnevezés

Súlyozott
érték

Helyezési
szám

„C” iskola

77,2

1

„F” iskola

77,2

1

„I” iskola

61,8

3

„A” iskola

61,8

3

„D” iskola

61,8

3

„B” iskola

61,8

3

„E” iskola

61,8

3

„H” iskola

46,3

8

„G” iskola

46,3

8

„J” iskola

15,4

10

2. TÁBLÁZAT – A VIZSGAEREDMÉNYESSÉG-TÉNYEZŐ ÉRTÉKADÁSA

Pontértékek:

Eredményesség 1–1,5 között

10 pont

Eredményesség 1,51–2 között

8 pont

Eredményesség 2,01–2,5 között

6 pont

Eredményesség 2,51–3 között

4 pont

Eredményesség 3,01–3,5 között

2 pont

Eredményesség 3,5 fölött

0 pont

Elérhető súlyozatlan pontértékek: minimum 0 pont maximum 10 pont.

3. TÁBLÁZAT – SÚLYTÉNYEZŐK ISKOLÁNKÉNT

Kérdés sorszáma

Tényezők

súly-száma

„A” iskola

„B” iskola

„C” iskola

„D” iskola

„E” iskola

„F” iskola

„G” iskola

„H” iskola

„I” iskola

„J” iskola

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

pont érték

Súlyozott érték

1

7,19

5,0 36,0

8,0 57,5

9,0 64,7

9,0 64,7

9,0 64,7

8,0 57,5

5,0 36,0

2,0 14,4

8,0 57,5

2,0 14,4

2

7,64

7,0 53,5

6,0 45,8

6,0 45,8

10,0 76,4

7,0 53,5

7,0 53,5

8,0 61,1

5,0 38,2

5,0 38,2

6,0 45,8

3

5,11

2,0 10,2

10,0 51,1

9,0 46,0

10,0 51,1

5,0 25,5

8,0 40,9

5,0 25,5

4,0 20,4

9,0 46,0

2,0 10,2

4

8,05

8,0 64,4

7,0 56,3

10,0 80,5

8,0 64,4

4,0 32,2

7,0 56,3

3,0 24,1

7,0 56,3

10,0 80,5

4,0 32,2

5

6,58

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

9,2 60,3

10,0 65,8

10,0 65,8

8,9 58,5

6

3,35

0,0 0,0

1,0 3,3

10,0 33,5

4,0 13,4

4,0 13,4

0,0 0,0

10,0 33,5

1,0 3,3

7,0 23,4

0,0 0,0

7

6,50

4,7 30,3

3,3 21,7

10,0 65,0

10,0 65,0

6,7 43,3

7,3 47,6

6,0 39,0

3,3 21,7

6,7 43,3

6,7 43,3

8

2,90

0,0 0,0

0,0 0,0

10,0 29,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

5,0 14,5

2,0 5,8

4,0 11,6

0,0 0,0

9

3,80

0,0 0,0

10,0 38,0

10,0 38,0

10,0 38,0

0,0 0,0

10,0 38,0

10,0 38,0

0,0 0,0

10,0 38,0

0,0 0,0

107,72

8,0 61,8

8,0 61,8

10,0 77,2

8,0 61,8

8,0 61,8

10,0 77,2

6,0 46,3

6,0 46,3

8,0 61,8

2,0 15,4

11

3,19

0,9 2,8

10,0 31,9

10,0 31,9

10,0 31,9

10,0 31,9

10,0 31,9

8,9 28,4

5,6 17,9

1,3 4,0

10,0 31,9

126,45

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

10,0 64,5

136,58

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

10,0 65,8

8,0 52,6

10,0 65,8

10,0 65,8

5,0 32,9

143,80

5,0 19,0

9,0 34,2

10,0 38,0

9,0 34,2

7,0 26,6

8,0 30,4

6,0 22,8

6,0 22,8

5,0 19,0

3,0 11,4

154,98

8,1 40,4

0,0 0,0

7,3 36,4

9,7 48,3

8,7 43,4

10,0 49,8

8,4 41,9

0,0 0,0

1,7 8,5

4,9 24,4

166,09

0,0 0,0

0,0 0,0

10,0 60,9

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

4,7 28,4

0,0 0,0

6,7 40,6

0,0 0,0

175,27

0,0 0,0

0,0 0,0

5,0 26,4

5,0 26,4

0,0 0,0

0,0 0,0

5,0 26,4

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

184,82

1,1 5,4

1,1 5,4

7,8 37,5

6,7 32,1

1,1 5,4

1,1 5,4

4,4 21,4

1,1 5,4

3,3 16,1

1,1 5,4

Összesített
pontérték
79,7 519,7103,4 603,1164,1 906,7139,4 803,7100,5 597,7116,4 684,6122,6 664,7

73,1 448,7115,6 684,565,6 390,3

5. TÁBLÁZAT – A 10 vizsgált
iskola összesített,
súlyozott pontértéke és rangsora

Megnevezés

Súlyozott
érték

Helyezési
szám

„C” iskola

906,7

1

„D” iskola

803,7

2

„F” iskola

684,6

3

„I” iskola

684,5

4

„G” iskola

664,7

5

„B” iskola

603,1

6

„E” iskola

597,7

7

„A” iskola

519,7

8

„H” iskola

448,7

9

„J” iskola

390,3

10

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20

40

60

80100120140

pontérték

átfutási idő (nap)

160180200220240260

24 hét
(168 nap)

5-6 hét
(40 nap)

9 hét
(63 nap)

15 hét
(105 nap)

sítési paraméterét tartalmazza
a táblázat. Soronként (ténye-
zőnként) követhetőek az iskolák
értékpontjai és súlyozott pont-
számai, oszloponként pedig az

adott iskola valamennyi érték-
pontjának, illetve súlyozott mi-
nősítési pontszámainak össze-
gét határoztuk meg. Az iskolák
egyik kiemelt értékelési kritéri-

um (vizsgaeredményesség) sze-
rinti sorrendjét a 4. táblázat, a
komplex, valamennyi tényezőre
kiterjedő összesített sorrendet
pedig a 5. táblázat mutatja.

4. ábra Átfutási idő pontértékének függvénye

65-67 kti.indd 67
65-67 kti.indd 67

6/28/11 1:24:19 PM
6/28/11 1:24:19 PM

bben az évben 32 magyar
gépkocsivezető kapta meg
a nemzetközi elismerést. Az ün-
nepségen beszédet mondott
dr. Vereczkey Zoltán, az MKFE
elnöke, Székely Sándor, a Te-
hergépjárművezetők Európai
Szakszervezete (TESZ) elnöke,
valamint Eisen Sándor, a Nem-
zetközi és Hivatásos Gépkocsi-
vezetők Országos Szakszerveze-
tének (NeHGOSZ) elnöke is. Va-
lamennyi szónok hangsúlyozta,
hogy a gépkocsivezetők rend-
kívül nehéz munkát végeznek,
amelyre nem lennének képesek
a megfelelő és áldozatkész csa-
ládi háttér nélkül. A jól képzett,
megbízható gépkocsivezető-
ket a munkaadók megbecsülik,
ennek bizonyítéka, hogy felter-
jesztették őket az IRU diplomá-
ra, és a jelvény, valamint az ok-
levél mellé pénzjutalmat adtak
át számukra.
Az MKFE elnöke, dr. Vereczkey
Zoltán és a NeHGOSZ elnöke,
Eisen Sándor aláírták a két szer-
vezet között 2002-ben megkö-
tött, azóta többször módosított
kollektív szerződés legújabb
módosítását.

Az elmúlt év érdekképvisele-
ti munkájáról, eredményeiről
Vereczkey Zoltán elmondta: az
MKFE-be havonta 40-50 új tag
lép be, akik részben a szolgál-
tatások igénybevétele céljá-
ból, részben az érdekképvisele-
ti eredmények alapján választ-
ják az egyesületet. Egy év alatt
három alkalommal rendeztek
az ország különböző helyszíne-
in tagi találkozókat, az elhang-
zott javaslatok közül többet is
beépítettek a szervezet mun-
katervébe. Ezek közé tartozik
a menetrend szerinti személy-
szállítás szabályozásának kér-
dése, jövőképének kialakítása,
a belföldi fuvarozók és a keletre
fuvarozók helyzete.
A közúti fuvarozók számára a
kiemelt feladat a használatará-
nyos útdíj bevezetéséhez kap-
csolódik: a cél, hogy az útdíjból
származó 50-60 milliárd forintos
állami bevételnek lehető legna-
gyobb hányadát a magyaror-
szági székhelyű fuvarozó vállal-
kozások adóterheinek csökken-
tésére fordítsák. A további cél
a már elért vívmányok megőr-
zése, ezek a kereskedelmi gáz-

Camion Truck&Bus 2011/7 Szakmai fórum

68

E

Az MKFE IRU díszoklevél és arany
jelvény átadási ünnepségének
elnöksége: Székely Sándor,
Vereczkey Zoltán, Karmos Gábor,
Eisen Sándor

Jakubetz Gyula, a Waberer’s
gépkocsivezetője
átveszi kitüntetését

Az MKFE Országos
Küldöttközgyűlésének résztvevői

MKFE hírek

AZ MKFE ORSZÁGOS
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE

Meg kell őrizni az eddig kivívott eredményeket

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) május 28-án
tartotta Országos Küldöttközgyűlését. A közgyűlés keretében
került sor az egy millió kilométert balesetmentesen vezetett
kamionos és autóbuszos gépkocsivezetők IRU
(Közúti Fuvarozók Nemzetközi Szövetsége) aranyjelvény
és díszoklevél kitüntetésének átadására.

olaj, a 40 euróra emelt „napidíj”
és – 100 000 forintig – az üzem-
anyag-megtakarítás.
Rajnai Zoltán, az Ellenőrző Bi-
zottság elnöke – az eddigi szo-
kásoktól eltérően – a puszta
számok és adatok helyett te-
vékenységi körönként elemez-
te végig az elmúlt évet, s meg-
állapította, hogy a tagság nem
lehet elégedetlen az elért ered-

ményekkel. Karmos Gábor fő-
titkár előterjesztése alapján az
MKFE Alapszabályának módosí-
tását is elfogadta a közgyűlés. A
módosítások közül a legfonto-
sabb a megyei elnöki rendszer
létrehozása.
A küldöttek valamennyi napi-
rendi pontot egyhangúlag elfo-
gadták.

R–J

nnovatív új funkciókkal indult jú-
nius 1-jén az MKFE üzleti portál-
ja. Az eddigi weboldal elsősorban az
MKFE és a tagság közötti belső szak-
mai kommunikációt volt hivatott tá-
mogatni, kevésbé nyújtott lehetősé-
get új internet alapú szolgáltatások
bevezetésére. Az egyesület az új in-
ternetes portál fejlesztésével főként a
kis és közepes méretű fuvarozók szá-
mára teremt egyedülálló lehetősé-
get az Interneten való professzionális
megjelenésre. Az MKFE tagjainak je-
lentős többsége az 1–50 kocsis kate-
góriába tartozó fuvarozó vállalkozás.
Ezeknek a cégeknek igen nagy száza-

lékban nincsen saját internetes we-
boldala, és az internetes keresőkben
sem lehet könnyen ráakadni ezekre a
cégekre. Így általában kevés a tevé-
kenységéről, méretéről, kapacitásai-
ról, és üzleti gyakorlatáról rendelke-
zésre álló üzleti információ, illetve az
kevésbé átlátható, összevethető.
Az MKFE Elnöksége, sok más szem-
pont mellett, azért döntött e fejlesz-
tés mellett, mert az Internet terem-
tette üzleti kommunikációs lehetősé-
gek és együttműködési formák min-
den ágazatban, így a fuvarozásban is
egyre inkább megkerülhetetlenek.
Az egyesület nem titkolt célja tagsá-

ga közvetlen elérhetőségének bizto-
sításával tehát az, hogy elősegítse
hazai és külföldi partnerekkel kötendő
együttműködéseket, az üzleti kapcso-
latok kialakítását, a tagsága által rep-
rezentált magyar fuvarozó társada-
lom versenyképességének erősödését.

Profil = hirdetés!

Az új üzleti portálon működik egy
profilkezelő rendszer, ahol minden
fuvarozó saját magával kapcsolatos
üzleti információkat tölthet fel, önál-
ló weboldalként működtetheti így
profilját.
A tagi profilok különböző szempon-
tok, keresési feltételek szerint elő-

kereshetőek. Ez egyben lehetőséget
nyújt arra is, hogy az üzleti együttmű-
ködések fejlesztése vagy a manapság
népszerű tendereljárások során, lehe-
tővé válhasson a potenciális fuvarozó
partner rendszeresen karbantartott
releváns adatainak elérése.
A profilkezelő felületen előre megha-
tározott formában lehet akár több
nyelven feltölteni vállalati informáci-
ókat, például a tevékenységről szóló
adatokat, a kiemelt fuvarozási vi-
szonylatokat, a flottainformációkat,
fényképeket, elérhetőségeket, telep-
helyeket és az azokhoz kapcsolódó
szolgáltatásokat.

WWW.MKFE.HU – ELINDULT AZ MKFE ÚJ ÜZLETI PORTÁLJA

I

68-69 MKFE.indd 68
68-69 MKFE.indd 68

6/29/11 10:29:47 AM
6/29/11 10:29:47 AM

A profilok teljességét egy auto-
matikus algoritmus értékeli ki!

Minél teljesebb az adatok megadása,
annál magasabb a teljességi száza-
lékmutató. A magasabb százalék be-
folyásolja azt a gyakoriságot, hogy a
tag logója milyen rendszerességgel
bukkan fel a nyitóoldal tagokat be-
mutató felső csíkján.
A napi látogatók száma az egyesület
oldalán átlagosan 1200, ami marke-
ting szempontból egy nagyon kiemel-
kedő megjelenési lehetőség, ilyet vál-

lalati honlapok önmagukban szinte
sohasem érnek el.
Az MKFE portálján megadott pro-
fil úgy funkcionál, mint egy vállalati

Ezen felül, a költségeket rész-
ben ellentételezheti a nagyobb
hatékonyság, mert az új biz-
tonsági intézkedéseknek olyan
kedvező járulékos hatásai lehet-
nek, mint a lopások csökkenése,
a késések lerövidülése, a jármű-
vek jobb kihasználása és a biz-
tosítási költségek csökkenése.
A továbbiakban Sárosi György, a
Hungária Veszélyesáru Mérnö-
ki Iroda ügyvezetője, az IRU és
a FIATA képviseletében tartott
előadást, „Globális és regioná-
lis dimenziók a veszélyes áruk
fuvarozásában” címmel, majd
a veszélyes áruk ázsiai és közel-
keleti fuvarozásáról, a biztonsá-
gi tanácsadók helyzetéről, kilá-
tásairól, a gépkocsivezetők kép-
zéséről, a bírságolási gyakorlat-
ról, a biztonságos és fenntart-
ható szállításról és logisztikáról,
a veszélyes áruk vasúti és vízi
szállításáról, végezetül pedig a
vörös iszap katasztrófával kap-
csolatos intézkedésekről hall-
hattak előadást a résztvevők,
akiknek lehetőségük nyílt kér-
dések feltételére, véleményük
kifejtésére is.

Rojkó Júlia

alatonvilágoson, június
2–3-án a Hotel Frida Family
adott otthont a találkozónak,
amely a „Fenntartható fejlődés
a veszélyes áruk fuvarozásában”
alcímet viselte.
Az első nap délelőttjén Karmos
Gábor, az MKFE főtitkára volt a
levezető elnök, és dr. Verecz-
key Zoltán, az egyesület elnöke
tartotta a nyitó előadást. Ami-
kor az MKFE és a Hungária Ve-
szélyesáru Mérnöki Iroda veze-
tői megállapodtak abban, hogy
újra megszervezik a konferenci-
át, a fő cél az volt, hogy valóban
hasznos, a gyakorlatban is fel-
használható információhoz jus-
sanak a veszélyesáru-szakértők
és a fuvarozók is. Az MKFE elnö-
ke a közúti fuvarozás jelentősé-
géről, majd a kamionos balese-
tekről, ezen belül a veszélyes-
árut szállító járművek balese-
teiről beszélt, s hangsúlyozta: a
kamionok nem egészen tíz szá-
zalékát okozzák a közúti balese-
teknek, a veszélyes árut szállító
járművek pedig ennél is keve-
sebbet.
Előadása végén váratlan és friss
információval szolgált Verecz-
key Zoltán: a múlt évben bekö-
vetkezett vörös iszap katasztró-
fa a közvélemény és a hatósá-
gok figyelmét is ráirányította a

veszélyes anyagokra, és ennek
következtében határozták el az
új katasztrófavédelmi törvény
létrehozását. Várható, hogy a
veszélyes áruk közúti szállítá-
sára vonatkozó szigorú ellenőr-
zési és bírságolási rendszert ki-
terjesztik a többi közlekedési al-
ágazatra is, és megjelenik a ka-
tasztrófavédelmi hozzájárulási
kötelezettség. Az MKFE elnö-
ke elmondta, hogy az MKFE, a
Magyar Hajózási Országos Szö-
vetséggel, a HUNGRAIL Magyar
Vasúti Egyesüléssel és a Magyar
Vegyipari Szövetséggel közös
levélben fordult dr. Felkai Lász-
lóhoz, a Belügyminisztérium ál-
lamtitkárához, amelyben ismer-
tették szervezeteik álláspontját
és kérését a tervezett hozzájá-
rulási kötelezettségről. Megír-
ták, hogy javasolják a hozzájá-
rulásra kötelezettek köréből tö-
rölni a szállításra vonatkozó ki-
tételt, mivel ezzel versenyhát-
rányba kerülnének a hazai vál-
lalkozások.
Az MKFE elnökét követően
Christopher Smith, az ENSZ-
EGB (Genf) veszélyesáru-szak-
értője, tartott előadást, „A szá-
razföldi szállítás biztonsága és
a veszélyes áruk ellátási lánca, a
szeptember 11-i New York-i ter-
rortámadások 10. évfordulója”

címmel. Közeleg a New York-i
Világkereskedelmi Központ le-
rombolásának 10. évfordulója,
egy olyan eseményé, amelyről
túlzás nélkül elmondható, hogy
megváltoztatta a világot.
A szárazföldi szállításhoz sokfé-
le biztonsági kockázat kapcso-
lódik. A veszélyes anyagok szál-
lítás közbeni helytelen kezelése
vagy ellopása; a személyek és
áruk illegális határátlépése; a te-
herszállító járművek vezetői el-
leni támadások; a kritikus közle-
kedési infrastruktúrákat, példá-
ul alagutakat és hidakat fenye-
gető veszélyek; a járműlopások
és az ellopott járművek bomba-
ként történő felhasználása csak
néhány példát jelent.
A szeptember 11-i terrortáma-
dások után az ENSZ EGB közle-
kedési főosztálya megbízást ka-
pott, vizsgálja meg, hogy alkal-
mazhatók vagy szükségesek-e
új biztonsági intézkedések, és
ha igen, hol.
Christopher Smith leszögezte:
az új biztonsági intézkedések
pluszköltségei jelentősen ki-
sebbek egy nagyobb terrortá-
madás potenciális költségeinél.

Szakmai fórum Camion Truck&Bus 2011/7

69

A veszélyesáru konferencia első délelőttjének elnöksége:
Sárosi György, Christopher Smith, Karmos Gábor, Vereczkey Zoltán

weboldal, melynek saját elérése, úgy-
mond linkje van.

Tudásvagyon a neten!

Új felületek jelentek meg a hírek, va-
lamint nemzetközi információk le-
kérdezésére. Feltétlen cél, hogy a
hazai szabályokat és díjakat érintő
változásokról, a nyilvánosságra ke-
rülő fontos intézkedésekről és kor-
látozásokról éppúgy, mint az MKFE
kedvezményes szolgáltatásairól
naprakészen lehessen mindig tájé-
kozódni.

Fuvarozói hírközpont

Olyan új felületet biztosít a portál,
ahol beküldhetők hírek, hirdetések.
A közeljövőben egy fuvarozói fórum
funkciót is bevezetnek, amely gyors
információ-megosztást tesz majd le-
hetővé, moderált formában.
E törekvés sikere esetén az MKFE to-
vábbi szolgáltatások bevezetését is
tervezi, amelyekkel célkitűzése sze-
rint a tagság informáltságát, ver-
senyképességét és üzleti bevonható-
ságát segíti majd elő.

R. J.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
A VESZÉLYES ÁRUK
FUVAROZÁSÁBAN

MKFE konferencia Balatonvilágoson

Az ADR előírásai kétévente változnak, így 2011-ben is életbe
lépett egy sor – pontosabban 100 oldalnyi – módosítás.
Már önmagukban ezek a változások is indokolták,
hogy a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Hungária
Veszélyesáru Mérnöki Iroda felelevenítse a korábbi
hagyományt, és konferenciát szervezzen.

B

68-69 MKFE.indd 69
68-69 MKFE.indd 69

6/29/11 10:29:57 AM
6/29/11 10:29:57 AM

ichiganben az Ecomo-
tors cégnél dolgoznak
a fejlesztésen, már léteznek
működő mintapéldányok, sőt
már járművekbe is beépítet-
tek néhányat. Egy átlagos mé-
retű személyautó fogyasztása
ezzel a motorral 2,4 l/100 km, ez
elég volt ahhoz, hogy még Bill
Gates is befektessen 20 milliót
a motor fejlesztésébe. Az OPOC
az Opposed Piston-Opposed
Cylinder rövidítése, szabad for-
dításban: ellentétes dugattyú-
ellentétes henger. Valószínűleg
jobban fedné a valóságot ha
„szemben levő”-vel helyettesí-
tenénk az ellentétest. Férfiasan
be kell vallanom, hogy elolvas-
tam a motor leírását, de igazán
csak akkor értettem meg a mű-
ködését amikor megnéztem a
demo videót. Kísértetiesen ha-
sonlít a régi VW bogár boxermo-
torjára, csak ez két hengeres és
a hengerenkénti két dugattyú
egymással szemben dolgozik, a
robbanás a löket közepén törté-
nik, az égésteret pedig a dugat-
tyú tetejében alakították ki. Po-
fonegyszerű igaz, csak ki kellet
találni? Mondtam, hogy sokkal
érthetőbb a videó után: www.
ecomotors.com. Nem véletlen
a hasonlóság a VW bogár boxe-
rével, hiszen az Ecomotors ala-
pítója Peter Hofbauer, aki meg-
alkotta az OPOC motort, évekig
a Volkswagennél dolgozott, az

ő nevéhez fű-
ződik a VW dí-
zelmotorok kifejlesztése. Az új
motor ugyanis dízel, méghoz-
zá kétütemű. Ezzel a megoldás-
sal feleslegessé vált a henger-
fej, szelepek, stb; a gyári ada-
tok szerint ebben a motorban
az alkatrészek száma csak egy
hatoda a hagyományos moto-
rokénak. A kiegyensúlyozott
járás miatt, mivel a dugattyúk
egymással szemben dolgoznak
a főtengelyre olyan kis terhe-
lés jut, hogy csak két csapágyra
volt szükség. A jelenlegi prototí-
pus 2,5 literes motorja 325 lovat
produkál, de ezzel még nincs

vége a forradalmi újításoknak.
Mivel ez egy boxermotorszerű
két hengeres blokk, szükséglet-
től függően több is összekap-
csolható, ilyen teljesítménnyel

már kamionokba is beépíthető,
a mai 15 literes motorokat egy
5-7 literes könnyen helyettesít-
heti. A következő újítás: a blok-
kokat egy kuplunggal kapcsol-
ják össze, így azokat bármikor
szét is lehet választani. Amikor
a kamion gyorsít vagy hegyre
megy, dolgozik minden henger,
autópályán az utazósebessé-
get kényelmesen lehet tartani
300 lóval is, itt a motor fele leáll.
Meg kell még említeni olyan
újításokat mint a turbó, amit
itt egy elektromos motor hajt,
akkor is nagy a turbónyomás ha

a motor fordulata alacsony, ha
nincs dolga akkor áramot fej-
leszt és tölti az aksikat. Mint em-
lítettem működnek már minta-
példányok, jó néhányat próba-
padokon nyúznak, hagyomá-
nyos járművekben tesztelik. To-
vábbi finomításokra van szük-
ség, hogy még tisztább legyen
az üzemeltetése és mindenben
megfeleljen a szigorú környe-
zetvédelmi előírásoknak. A Na-
vistar elnöke szerint még ebben
az évben elkezdik próbálni egy
kamionban is az új motort, vele
egy időben generátorokban is
kipróbálják. Erre is igaz a mon-
dás, hogy nincs új a nap alatt:
az 1950-es években már készült
egy ilyen motor Angliában, csak
az 3 hengeres volt, a Napier and
Son gyártotta. Hajókban és
mozdonyokban használták éve-
kig, aztán szép lassan eltűnt.

Balogh János és Magdi

Camion Truck&Bus 2011/7 Kaleidoszkóp

70

M

Lehet, hogy nemsokára elévülnek az amerikai és európai kamionok erőforrásai,

…és még ezeket is leválthatja

Kitekintés

MIT JELENT AZ OPOC?

Boxermotor a fejlesztésekben

A Navistar (ahol többek között az International kamionok
is készülnek) nemrég hivatalosan bejelentette,
hogy bekapcsolódtak egy új motor fejleszté-
sébe, ami forradalmasíthatja a járműipart.

Amerika egy igazi csõrösbõl

Balogh János (Giovanni)
tudósítása

Egy prototípus
a próbapadra
várva…

… és a 10 kW-os
generátor egy kisbőröndben

Az OPOC motor metszete

70 OPOC.indd 70
70 OPOC.indd 70

6/29/11 10:31:08 AM
6/29/11 10:31:08 AM

cióját 12. helyen intette le a koc-
kás zászló.
Jobbágy Ákos, az OXXO Energy
Truck Race Team csapatfőnöke
sikeresnek ítélte a hétvégét:
„A fejlesztések, és a megfelelő
beállítások kezdik meghozni az
eredményt, mutatja ezt a szom-
bati Q2 is, így van mire építkez-
ni. Várjuk a következő futamot,
az első olyan pályát idén, ami pi-
lótánk, Bimbi számára már nem
idegen, bízunk benne, hogy az
egyre jobb versenykamionnal
hamarosan megjönnek az egyre
jobb eredmények is. Mindezek-
kel együtt reálisnak kell marad-
nunk, hisz a mezőny elejében az
első 10-12 versenyző gyári csapat
tagja, akiknek sokkal több pén-
zük van fejleszteni, ráadásul ko-
moly teszteken vehetnek részt,
nem a versenyeken kell megta-
lálniuk a jó beállításokat, mint
ahogy a kisebb csapatoknak,
például nekünk. Mindent meg-
teszünk a jó szereplésért, folya-
matosan fejlesztünk mi is, csak
kisebb léptékben, mint a nagy
csapatok. Örülök, hogy gyor-
sulni tudtunk a hétvégén, ismét
csak azt tudom mondani, hogy
jó az irány amerre tartunk.”
Az OXXO Team következő verse-
nye Franciaországban, Nogaro-
ban lesz június 18–19-én.

S. B.

Birnbauer Zoltán (a csapatnak
csak Bimbi), az OXXO Energy
Truck Race Team pilótája soká-
ig a nyolcadik helyen autózott
a szombati időmérő első fázisá-
ban, majd a gyári csapatoknak
sikerült egy-két jobb kört futni,
de Bimbi így is bekerült a Q2-be,
azaz a legjobb tízbe. A super-
pole-ban, vagyis az időmérő
második szakaszában, ahol a
legjobb tíz pilóta versenyezhet
az első rajtkockáért, Bimbi volt
az egyetlen nem gyári csapat
versenyzője, ennek megfelelő-
en, bár saját idején javított, nem
volt reális esélye előrébb kerülni,
maradt a 10. helyen.
Az első futam kalandosra sike-
rült a magyar pilótának, ugyan-
is egy jó rajt után kisebb baleset
volt előtte, emiatt megelőzték
ketten is. Ezek után próbált fel-
zárkózni, miközben hátulról fo-
lyamatosan nyomták, az egyik
kanyarban a pálya poros ívén
kicsúszott a kavicságyba, így
még hárman elmentek mellet-
te, végül a 15. helyen intette le a
kockás zászló.
A szombati második futam már
nyugodtabban zajlott, Bimbi ki-
maradt a rajtbalesetekből, elő-
zött néhányat, így a 13. helyen
végzett.
Vasárnap az időmérőn gyorsabb
kört futott az OXXO Energy pi-

lótája, mint szombaton bármi-
kor, de ez is „csak” a 14. helyet je-
lentette számára, persze előtte
szintén csak gyári csapatok vé-
geztek.
Az első futamban sokáig tartotta
pozícióját, de hátulról folyama-
tosan lökdösték, és mivel a baj-
noki pontokat érő hely nem volt
elérhető közelségben, Bimbi el-
engedte a mögötte jövő két ver-
senyzőt, mielőtt kilökték volna a
pályáról, így 16.-ként zárta a fu-
tamot.
Itt jegyezném meg, hogy a kami-
onversenyben nem szabályta-
lan a kisebb lökdösődés, szabad
egymást taszigálni, amint valaki
egy picivel is gyorsabb az előt-
te haladónál, él is ezzel a lehető-

séggel, persze bizonyos határok
között. Még így is legtöbbször
beforgatás, vagy kavicságyba
lökés a vége, főleg ha az elől ha-
ladó lassabb pilóta nem húzódik
félre. Ezért látta jobbnak Bimbi
elengedni a mögötte jövőket,
nehogy kilökjék, természete-
sen, ha mindez pontokért zajlott
volna, harcolt volna a végsőkig,
ahogy Angliában, Donington
Parkban tette.
A második futamon egy jó rajt-
nak, és szép előzéseknek kö-
szönhetően Bimbi hamar feljött
a 12. helyre, majd szinte végig
saját tempójában autózhatott,
figyelve, hogy üldözői ne érjék
utol. Egy viszonylag nyugodt fu-
tamban, végig megőrizve pozí-

Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2011/7 71

VERSENYHÉTVÉGE
SPANYOLORSZÁGBAN

Újabb fejlesztéssel indult a csapat hétvégéje, ugyanis új laprugó-konfigurációt kapott „Tiby”, az OXXO Team verseny-
kamionja. Mindezt azok után, hogy Misanoban kiderült, bár az irány jó, még nem lehet tökéletesen beállítani a futóművet.
Nos, Albacetében az új hátsó futóműnek köszönhetően sokkal jobban vezethető lett a kamion, sokkal stabilabb
a kanyarokban, ennek meg is lett az eredménye: Q2 az időmérőn!

Albacete – nagy meleg, több mint harminc versenykamion, nagyszámú nézősereg

Kamionsport
OXXO Energy Truck Race Team

71 Oxxo.indd 71
71 Oxxo.indd 71

6/29/11 10:36:50 AM
6/29/11 10:36:50 AM

NAGY JÁNOS (58)

Annak idején az édesapám pél-
dája jelölte ki a szakmai utamat,
amit eddig végig is jártam, bár
még korántsem látom a végét.
Apám traktoros volt a téeszben
és gépkocsivezető, mikor mi kel-
lett. Tudtam, hogy nehéz munka,
tudtam, hogy egész embert
kíván, de engem mégis ez von-
zott. Ennek ellenére építőipa-
ri szakiskolába írattak be a szü-
leim. Nem mondom azt, hogy
nem tanultam ott hasznos dol-
gokat, de valahogy nem tudtam
megszeretni, nem az én világom
az az ipar. Bezzeg ami utána jött!
A mezőgazdasági gépész iskolá-
ban már teljesen otthon voltam,
a mohácsi általános gépüzemel-
tetési technikusi szakon mégin-
kább. A sofőrszakmával a 14-es

Volán vállalatnál kezdtem az is-
merkedést, aztán én is téeszes
gépkocsivezető lettem, buszoz-
tam. Igen ám, de a nagy teherau-
tók felé kacsintgattam és hamar
az NDK csúcsmodelljének, egy
IFA-nak a nyergében gépészked-
hettem. Na, itt álljunk meg egy
kicsit! Arról szólnék, milyen volt
a nyár az IFA-ban. A W50-esben
semmilyen szigetelés nem volt a
fülkén. Télen bele lehetett fagy-
ni, nyáron megfőttünk benne,
mert a kaszni álló helyzetben
nagyon fel tudott melegedni. Az
alig cipődoboz nagyságú kis ra-
diátor és a kis teljesítményű ven-
tillátor inkább dísztárgynak szá-
mított, mint kényelmi berende-
zésnek. Az országutat járó kol-
légák el sem tudják képzelni, mi-
lyen a munka egy lassan haladó
traktoron, vagy a mellette hala-
dó tehergépkocsin a földeken,
meleg nyárban. Olyan nyarak
voltak, hogy az ing szinte ránk
égett, csak egy fekete glottga-
tyában lehetett dolgozni és az
izzadt testünkre ráragadt a por,
vagy a pelyva. Ma már nem hin-
nék el a fiatalok, hogy az IFA mű-
szerfalán megolvadt a forgató-
gomb, olyan forróság tud lenni
a földeken. Na jó, azt a forgató-
gombot a német nyarakra ter-
vezték az ottani vegyész kame-

rádok, ez is igaz. Nálunk elég-
gé más a nyár. A 70-es években
végig nagyon meleg nyarak vol-
tak, már májusban 30 fokra em-
lékszem. A napszemüveg abban
az időben még úri huncutság-
nak számított, nem használtuk,
nem is emlékszem, láttam-e va-
lamelyik kollégámon. Ennivalót
persze vittünk hűtőtáskában, de
a nagy melegben nem kívánja az
ember az ételt, így aztán napjá-
ban kétszer ettünk, mint a kutya.
Ásványvizet, szódavizet ittunk,
naponta akár 5 liter is elfogyott.
Később egy Liazt vettem ma-
gánfuvarozóként, hát abban
már emberibb lett az élet, mert
volt benne hőszigetelés és sok-
kal hatékonyabb fűtést-hűtést
szereltek bele a baráti csehszlo-
vákok. Ha visszagondolok a régi
időkre, sokkal melegebb nyarak-
ra emlékszem, mint az utóbbi
nyarak, de akkor még senki nem
emlegette a globális felmelege-
dést. Egyáltalán van ilyen?
Később egy német autószállító
cégnek dolgoztam, innen mik-
robusszal vittek ki bennünket
Németországba és onnan új ka-
mionokat vittünk szét Európá-
ba, még a Trieszti kikötőbe is.
Ezek a gépek már mennyország-
nak számítottak az IFA-hoz kép-
est, mert klíma is volt bennük,

de hamar rájöttem csínján kell
bánni vele, mert állandóan já-
ratva kellemetlenül megszívja a
csontokat. Ezeken a járatokon a
tachográffal nem kellett törőd-
nöm, de ha elfáradtam, mindig
megálltam pihenni. Hazafele a
vonat hozott.
Manapság 5 darab Renault
Magnum kamionommal és egy
darab Peugeot Boxerrel vagyok
a Deltasped alvállalkozója ides-
tova a 2000-es évek közepe óta.
Keményen megkövetelem az
alkalmazottaimtól a pihenőidő
betartását és azt, hogy ha elfá-
radt, álljon meg. Főképp nyáron.
Mert fontos az autó épsége is, a
rakomány is, de legfontosabb az
ember. Mondanék mást is má-
soknak tanulságképpen. Jön az
egyik Magnumom Ausztriában
az A1-esen. Megállítják a rend-
őrök és megbüntetik, mert nem
fizetett pályadíjat. Pedig még
csipogott is a „fekete doboz”,
de az egyik kapu nem vette le a
díjat. Azért ez hajmeresztő ked-
ves kollégák! Nem tudtuk bizo-
nyítani az ellenkezőjét, mert ho-
gyan lássunk bele a rendszer-
be?
A másik rettenet ebben a szak-
mában, ami már lerágott csont-
nak számít, az a pihenő kamio-
nok biztonsága. Nem foglalko-
zik ezzel senki rajtunk kívül. De
nekünk ez napi valóság, a sofő-
rök is rettegnek, mi vállalkozók
is rettegünk, mikor szúrják ki a
bűnözők a mi autóinkat, mit és
hogyan fognak rabolni és egy
fülkében alvó sofőr nem nagyon
tud védekezni ellenük.
Már leszívták a gázolajat az au-
tóimról az olyan nagyon fejlett
Franciaországban, Belgiumban
is és a kevésbé fejlett kis hazánk-
ban is, az érdi Tesco parkolóban.
Van olyan autóm, amelyiknek
Spanyolországban egy éjszaka
hét helyen vágták ki a ponyvá-
ját. Másik sofőrömnek minden
iratát, pénzét lopták ki a fülké-
ből. A fiam úgy alszik, hogy éjjel
is belásson az oldaltükörbe.
Meddig lesz ez így?

FEHÉR LAJOS (57)

A családomban senki nem dol-
gozott a közlekedésben, a szü-
leim egész más területen vé-
gezték a munkájukat. Akkori-

Camion Truck&Bus 2011/7 Kaleidoszkóp

72

Pilóták véleménye

Kamionosok a nyári vezetésről

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő…” – szól a régi, fülbemászó sláger, akkor bizony az autós
embernek egyre nehezebb a dolga. Annak méginkább, aki nem mérlegelhet, hogy ma
beül-e az autóba, vagy sem, mert hivatásos gépkocsivezetőként az áruszállítás a mindennapi
munkája. A nyári hőség megviseli a szervezetet és ez minden közlekedőre igaz, vagyis
megnövekedik a balesetveszély. Az embert próbáló hőmérséklet a fáradtsággal együtt
figyelmetlenséghez, álmossághoz, szerencsétlen esetben elalvásos balesethez vezethetnek.
Ennek az évszaknak a nehézségeiről kérdeztük a fuvarozó szakmában jól ismert Deltasped
Kft. alvállalkozóit, gépkocsivezetőit.

72-73 pilotak.indd 72
72-73 pilotak.indd 72

6/30/11 7:19:04 AM
6/30/11 7:19:04 AM

magyaros kaját, de útközben
nem szabad nehéz ételt enni,
mert az veszélyesen álmosít. Ne
feledjük, minden közlekedő kó-
vályog a nagy melegben!
Szemüveges vagyok, napszem-
üveget nem használok, engem
igazából csak a havon csillogó
éles, téli napsütés zavar. De be-
széljünk az autóról is!
A forró aszfalton felforrósodnak
a gumik, ezért nemigen ajánlott
túl hosszú ideig vezetni nappal.
Ragasztgatott, futózott gumi-
val pláne nem. Oda kell figyelni
az összes üzemeltetési folyadék
szintjére, mert ebből is lehet gu-
banc, főleg emelkedőn, lejtőn
kell figyelni a hűtővíz hőfokát.
Meglepetések helyett. A klímát
évente egyszer tisztítani, ellen-
őriztetni kell, nehogy gond le-
gyen vele. Sajnos a Magnum-
ban eléggé bonyolult a klíma-
rendszer, figyelni kell rá.
Szerintem nyáron helytelen a
vastag farmernadrág, inkább a
bermuda, vagy a halásznadrág a
jó, mert a lábon is le kell adjunk
plusz hőt. Hogy nyáron több-
e az elalvásos baleset? Én úgy
gondolom, ennek a legfőbb oka
inkább a fáradtság, a túlvezetés,
mint a meleg nyár.
Az is helytelen, ha valaki azt
mondja: „ha nem iszom, nem iz-
zadok…” Mert ilyenkor minden
sejtünk a folyadék után sír. Min-
denkinek más a vízháztartása,
ahhoz kell igazodni.
Más téma! Megfigyeltem most
az M1-esen, hogy bekevere-
dett elénk egy farönkös ősöreg
MAN teherautó és 70-el von-
szolta magát. Mögötte 10 darab
40 tonnás kamion, az 400 tonna
gördülősúly 70-el cammogva az
idők végezetéig. Pedig valahol
mindenkit várnak.
Ébredni kellene végre a hatósá-
goknak!

Tóth I. Gábor

ban a gépipar rendkívül fejlett
volt az országban, rengetegen
dolgoztak az ágazatban, sok
gyár és üzem gyártott valamit,
ezért én is esztergályosnak ta-
nultam. Ettől a szakmától a
honvédség térített el, ahol so-
főrként osztottak be egy szov-
jet gyártmányú, nagy, erős Vol-
gára gépkocsivezetőnek. Le-
szerelés után az apósom hívó
szavára a Fővárosi Sütőipari
Vállalatnál lettem sofőr, ami kő-
kemény napi munkát jelentett.
Kezdés éjjel 1 órakor és a vég-
zés néha délután 4-5 órakor.
Tachográf? Ugyan! Nem is hal-
lottunk ilyenről! Előbb kétüte-
mű Wartburg-motoros Barkas
csukottal jártam, később ben-
zines, léghűtéses, szekrényes
Roburral, aminek a kasznihoz
képest ijesztően keskeny volt a
nyomtávja. Nyáron lett nagyon
nehéz a munka, mert abban
az autóban az ablakhúzás volt
az egyetlen szellőzési lehető-
ség. És a városi áruterítő lassan
megy, sokszor megáll, van ideje
a napnak felforrósítani a vasat,
közben még rakodni is kell. Ke-
mény évek voltak!
Én is az elsők között lettem ma-
gánfuvarozó 1983-ban. A kis len-
gyel platós ZUK-kal, román ARO-
val kezdtem, majd a csehszlovák
AVIA következett. A rendszervál-
tás után kezdtem nemzetközibe
járni egy AVIA 75-össel, aminek
már billenthető volt a fülkéje,
ágyat is tettek bele és a nyári
meleg ellen nagyon kiváló volt
a tetőablak. Később Ivecoval,
MAN 150-essel fuvaroztam. Tu-
lajdonképpen ezekkel az autók-
kal is megviseli az embert ren-
desen a nyári forróság.
A Deltaspednek 2005 óta va-
gyok az alvállalkozója egy 7,5-es
Ivecoval és három darab Renault
Magnummal. Ezekben nyilván

légkondi is van, de a napon állás
után jó ideig eltart, mire azt a
sok vasat vissza tudja hűteni a
berendezés.
Az biztos, nem könnyű eldön-
teni, hogy nyáron reggel indul-
ni, délben pihenni, vagy éjjel ve-
zetni végig, esetleg napközben
elaprózni a pihenőidőt. Azt min-
denki maga tudja, mi jó neki. Az
éjszaka természetesen alvásra
való, viszont ilyenkor hűvösebb
van és kisebb a forgalom. Nap-
pal sűrűbb a forgalom, viszont
melegebb van, de éjjel lehet
aludni.
Fontosnak tartom, hogy nyáron
a gépkocsivezető többet törőd-
jön magával, figyelje magát,
mikor mire van szüksége. Le-
gyen könnyű, de szellős a ruhá-
zata, de azért ne vezessen fél-
meztelen. Az izzadással sok hőt
lehet elvezetni, csak hát annak
szaga van, gyakrabban szüksé-
ges mosakodni, amire minden
benzinkútnál van egy kis lehető-
ség. A ruházat és a kellemes illa-
tozás akkor nagyon fontos, ami-
kor a sofőr felvevőhelyen, ható-
ságnál, lerakón intézkedik, mert
a céget képviseli.
Elegendő folyadékot is kell fo-
gyasztani, de lehetőleg ne a cuk-
ros, szénsavas üdítőket, hanem
inkább ásványvizet, mert az
tudja pótolni az izzadással el-
vesztett sót. Frissítőnek inkább
a kávé, mint a kóla, de a kávé-
val ajánlatos csínján bánni, mert
a túl sok kávé rosszullétet okoz-
hat. Nem rossz a gyümölcstea
sem a folyadékpótlásra.
Mondanám én, hogy milyen
balesetveszélyes menetköz-
ben meghúzni az italos flakont,
de biztosan hiába mondanám,
mert minden sofőr meghúzza.
Saját tapasztalatomból beszé-
lek. A sofőr ha szomjas igyon, de
ne a böhömnagy másfél literes
flakonból, hanem a félliteresből,
legyen kéznél a pia, ne kelljen
keresgélni és csak nyugodt, biz-
tonságos forgalmi helyzetben
szabad inni.
Hogy hogyan megy az üzlet? Hát
nem valami jól. Kevés a munka,
kevesebb mint a válság előtt és
ez senkinek sem jó. Szeretem,
ha a sofőrjeimnek vidáman tel-
nek a napjaik, de amíg nyoma
sincs a kilábalásnak, nekik is ne-
hezebb az élet.

HARANGOZÓ ISTVÁN (36)

Velem már találkoztak a Camion
Truck&Bus Magazin olvasói egy
korábbi „pilóták véleménye” ro-
vatban, ahol elmondtam az én
fantasztikus élettörténetemet
és pályakezdésemet, tehát ezzel
most ne bíbelődjünk. Vágjunk a
közepébe!
Lassan másfél évtizede vezetek,
elég sok tapasztalat felgyülem-
lett bennem. Családi vállalkozá-
sunk van, én egy Renault Mag-
num Prémiummal járok, amely
géperejű jármű maga a csúcs-
technika, nagyon lehet szeretni.
Pelyhes állú legényként mindig
ilyen autókról álmodtam. Ré-
gebben jártam én a lengyel Star-
ral is, de az bizony fapados kis-
vasút a Renaulthoz képest. Kivá-
ló klímaberendezés van benne,
én meg eléggé strapabíró va-
gyok, bírom a klímát, semmi
bajom vele, de tudom, egyesek
nem szívlelik ezt az eszközt. Ők
sajnos izzadnak.
Meg kell mondjam, én is azok
közé tartozom, akik sokkal job-
ban szeretik a nyarat, mint a
telet. Ha meleg van, hát meleg
van. De sokkal jobbak az útvi-
szonyok, a látási viszonyok és aki
figyel, az biztonságosabban tud
közlekedni, mint a sötét, csú-
szós, ködös, hideg télben.
Na persze nyáron is megvannak
a speciális tennivalók. Nekem
nincs különbség a hosszú utak-
ra bepakolt kajában, mert min-
den időben csak jól eltartható
dolgokat viszek. Tejszínes, olva-
dó, trutymós sütinek, másodpe-
recek alatt megbüdösödő pa-
rizernek nincs helye az úti cso-
magban. Nyáron kint felejteni a
kaját a fülkében valahogy, hogy
„majd megeszem” azt nem sza-
bad. Azért van a hűtő.
Ami az italt illeti, az ásványvízre
szavazok, ilyenkor elfogy 4-5 liter
is, persze nem havonta, hanem
naponta. Kávéból nagyfogyasz-
tó vagyok, napi 5-6 kávét iszom
és remekül alszom utána. Nem
menet közben! Érdekesek a tö-
rökök! Melegben nem kávéznak,
hanem forró teát isznak. Mi pedig
hideget iszunk, és rögtön elönt a
víz bennünket. Nem okos!
Még valamit az úti étkezésről!
Bár igen jó étvágyam van, elég
ha valaki rámnéz, imádom a jó

Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2011/7 73

72-73 pilotak.indd 73
72-73 pilotak.indd 73

6/29/11 2:48:47 PM
6/29/11 2:48:47 PM

Új kezdeményezés látott napvi-
lágot Brazíliában, ahol több cég
összefogásával egy projekt való-
sult meg, egyelőre 1 éves tartós
teszt céljából. A kutatásban, fej-
lesztésben résztvevő cégek név-
sora a következő: Iveco do Bra-
sil, Fiat Powertrain Technologies
(FPT), Bosch, UNICA (cukorgyár-
tók szövetsége), Raízen (a Cosan
cukorgyár és a Shell vegyesvál-
lalata).
A 6x4-es Iveco Trakker nyerges
vontató B-double tartályszerel-
vénnyel közlekedik, folyékony
cukrot szállít nap, mint nap, ma-
ximum 63 tonnás össztömeggel.
Erőforrása a Cursor 9, 360 lóerős,
1500 newtonméteres változata,
16 fokozatú, kézi kapcsolású vál-
tóművel és kettős áttételű ten-
gelyekkel kombinálva.
A gépkocsin két üzemanyagtar-
tály van, egyik a gázolaj, a másik

az etanol számára.
Az üzemanyag-
befecskendezést
természetesen
elektronika vezérli és hangolja
össze, az etanol befecskende-
zést egy külön szivattyú végzi és
a kipufogócsonkban egy lamb-
daszonda is beépítésre került. Az
etanol befecskendezése a szívó
ütemben történik, közvetlenül
a szívócsőbe. A gázolaj befecs-
kendezése a sűrítési ütem végén
következik, begyújtva a teljes
keveréket. AdBlue-ra vagy ko-
pogáscsökkentő adalékra nincs
szükség. A „bi-fuel” technológia
előnye, hogy a motor felépítése
alapvetően normál dízel marad
és normál dízel üzemben is vál-
tozatlanul működhet.
Az első tapasztalatok alapján
máris 6 százalékos fogyasztás-
csökkenést regisztráltak, az
etanol-dízel keverési aránya 40-
60 százalék, s az etanol révén
számottevően csökkenthető a
szén -dioxid-kibocsátás.

1951-ben jelent meg a Toyota kí-
nálatában a személygépkocsi és
pickupként egyaránt elismert,
legendássá vált széria, amelyet
mind a mai napig gyártanak.
A 60. évforduló alakalmából a
Toyota két modellt is beneve-
zett a németországi, hagyomá-
nyos, háromnapos old timer fu-
tamra, a „Hamburg-Berlin Klas-
sik”-ra. Az 1968-as évjáratú FJ45
típusjelű pickup és az 1982-es
BJ42-es személygépkocsi kép-
viseli a Toyotát és terepen is bi-
zonyítottak. A Land Cruiserek
számos karosszériaváltozatban,
többféle motorral készültek és
eljutottak a világ szinte minden
tájára.

INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

Camion Truck&Bus 2011/7 Kaleidoszkóp

74

Iveco Trakker
nyerges
vontató, 40-
60 százalék,
etanol-gázolaj
üzemmóddal,
két külön
üzemanyag-
tartállyal

IVECO ETANOL-DÍZEL KAMION

ŐS-ROAD-TRAIN

BAU-TRANS KFT. – NYERGESFLOTTA-ÁTADÁS

UNIMOG U 20 – ERDŐTÛZOLTÓ

HATVANÉVES A LAND CRUISER

A Mercedes-Benz Actros SLT nehézvontató után, most 5 darab, 4x2-
es, Scania R500-as nyerges vontatóval bővült a biatorbágyi székhe-
lyű Bau-Trans Kft. járműparkja. A 3,7 méteres tengelytávú vontatók
motorja DC16 19 típusú, Euro V-ös, 15,6 literes, V8-as, 500 lóerő tel-
jesítményű és 2500 newtonméter a forgatónyomaték. Az erőátvitelt
Opticruise váltómű biztosítja. A vontatók műszakilag megengedett
össztömege 19 tonna, szerelvényben a műszakilag megengedett ös-
sztömeg 66 tonna. A futóművek elöl 7,5, hátul 11,5 tonna teherbírá-
súak. A túlméretes rakományok mellett munkagépeket és autódaru-
tartozékokat szállítanak.

Néha meglepő, elfeledett dol-
gok látnak napvilágot, mint
például ez az Ausztráliában
forgalomba állított, kétpót-
kocsis szerelvény, amely egy
8x8as hajtásképletű, angol
gyártmányú AEC tehergépko-
csiból és két darab, 4 tengelyes
pótkocsiból állt. Az angol AEC
már az 1920-as évektől kezdő-
dően gyártott 8x8-as tehergép-
kocsikat a hadsereg számára,
de a képen látható modellből
mindösszesen 150 darab ké-
szült. A gépkocsi különleges-
sége, hogy az 1. és a 4. tenge-
lyek voltak kormányozva, a két

középső nem! Ez a szerelvény
az alice springi National Road
Transport cégnél szolgált 1934-
től 1946-ig és kb. 1,2 millió mér-
földet (1,92 millió km) futott. A
kétpótkocsis szerelvény teljes
teherbírása 40 tonna volt.

A luxemburgi polgárvédelmi hatósághoz került az első U 20 típusú,
kimondottan erdőtüzek oltásához készült fecskendős gépkocsi. A jár-
műre kompakt méretei, könnyű irányíthatósága és nagy, elöl 27, hátul
30 fokos terepszögei miatt esett a választás. A teljes felszereléssel és
2000 liternyi vízzel feltöltve 9,3 tonna az össztömege. A víztartály a ve-
zetőfülke mögött található a lehető legjobb súlyelosztás érdekében.
A különleges abroncsozás terepen és közúton egyaránt használható.
Erőforrásként szériában 150 lóerős motor kerül beépítésre az U 20-
asba, opcióként 177 lóerős rendelhető. A vezetőfülkében 1+2 fős ülé-
selrendezés van, kellő utazási és munkakomfort mellett.
Az Unimogok jól ismertek a tűzoltóság körében. Tavaly már átvettek
egy jóval nagyobb, Unimog U 5000 típust, szintén erdőtüzek oltásá-
hoz. A felépítményt
mindkét járműre a
németországi Gi-
maex-Schmitz Fire
and Rescue GmbH.
készítette.

A BJ42 és FJ45
típusú Land Cruiserek

Az U 5000 után
most egy U 20-as
állt szolgálatba
Luxemburgban
az erdőtüzek ellen

Így indult az ausztráliai
távolsági fuvarozás, az első
Road-Train szerelvények
egyikével

74-75 kal.indd 74
74-75 kal.indd 74

6/29/11 10:39:58 AM
6/29/11 10:39:58 AM

Az idei, 2011-es Düsseldorfban megrende-
zett Eurovíziós Táncdal-fesztiválra az MAN
Truck&Bus nyerte el azt az autóbuszten-
dert, amelyet a művészek és kíséretük szál-
lítására írtak ki. 43 ország csapatának, 43
darab MAN Lion’s Coach autóbuszt gyár-
tottak le, külsejükön a nagyszabású ren-
dezvény logójával és az adott ország nem-
zeti lobogójával díszítve. A koncertsoroza-
tot a düsseldorfi arénában 35 ezren, míg a
tv-közvetítés révén 120 millióan láthatták.

A Mercedes-Benz által Mannheimben ren-
dezett konferencia üzenete: 2025-re a kö-
zösségi közlekedések kapacitását meg kell
duplázni.
A Volvo, Latin-Amerikában jelenleg 70 szá-
zalékot meghaladó piaci részesedéssel és
egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik
a zárt pályás autóbusz-hálózatokon (BRT –
Bus Rapid Transit) üzemeltetett autóbuszok
piacán az 1980-as évek óta.
A Volvo Buses kiemelt szereppel bír egy
nagyszabású, 26 millió eurós EBSF (Eu-
ropean Bus System of the Future) projekt-
ben, amelyben még 46 más partnervállalat
szintén részt vesz, köztük a Volvo Techno-
logy. Ez utóbbinak a jövő csuklós buszainak
kialakításában jut fontos szerep, az optimá-
lis járműhosszúságok meghatározása, az
utastérkialakítás és ajtóelrendezés terén. A
cél, a gyors, de kényelmes utascsere révén,
a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak
a járművek a megállókban.
A műszaki kialakítás nem minden, tanulmá-
nyozni kell az emberek viselkedését, elhe-
lyezkedését a járműben, valamint a fel- és
leszállások alkalmával. Az utastér kialakítá-
sa (ajtók mérete, egymástól való távolsága,

ülések elrendezése, a jegykezelő készülé-
kek száma, elhelyezése, a kerekesszék/gye-
rekkocsi peronrészek helye) mind-mind ki-
hatással van az utasokra, a pillanatnyi uta-
számmal együtt.
A fenti tényezők alapján született meg a
Volvo Buses-nál a legújabb városi buszkon-
cepció, amely már ez év decemberében
fog forgalomba állni Göteborgban. Leg-
főbb jellemzői a minimális túlnyúlások, a
középre helyezett vezetőfülke, a lehető
legnagyobb utastér elérése a busz mére-
teihez képest, továbbá a rugalmasan ala-
kítható utastérrel szintén tovább növelhe-
tő az utaskapacitás.
A hatékony és környezetbarát működéshez
került előtérbe a hibridüzem, amely kiemel-
kedő fontosságú a Volvo stratégiájában, de
a tisztán elektromos üzemmód is egyre na-
gyobb szerephez jut például Kínában, ahol
a Volvo által alapított vegyesvállalattal, a
Sunwin Bus-szal folynak tartós tesztek. Első
lépésként a shanghai világkiállítás területén
közlekedtek elektromos üzemű buszok a
hibrid üzeműek mellett. Az akkumulátorok
és szuperkapacitások gyors töltése a meg-
állókban és a végállomásokon áramszedők
révén egyaránt lehetséges.
Kínában az elkövetkezendő években mint-
egy 20 ezer elektromos, illetve hibrid üzemű
buszt kívánnak forgalomba állítani, melyek
ideális megoldást jelentenek a légszennye-
zés számottevő csökkentésére.
A hibrid üzemű járművek szintén a jövő
egyik meghatározó szereplői lesznek.
Hosszú viszonylatokon, kora reggeltől, éj-
szakába nyúló üzemidő mellett is egy-
aránt jól alkalmazhatók, mind belvárosi,
mind elővárosi- vagy rövidebb helyközi vi-
szonylatokon.

Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2011/7

75

INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

Az OC 500
járóképes alváz
kéttengelyes
változata,
magaspadlós
buszokhoz

„MŰVÉSZJÁRAT”

VOLVO BUSES – UTASKAPACITÁS-NÖVELÉS
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

MB OC 500 JÁRÓKÉPES AUTÓBUSZ-ALVÁZAK – SZÉRIA ESP

Valahogy így fog kinézni a legújabb
BRT buszkoncepció

A Mercedes-Benz immáron szériában ESP-
vel kínálja OC 500-as (OC: Omnibus Chas-
sis) alvázait, amelyek az EvoBus GmbH spa-
nyolországi Sámano városában lévő gyárá-
ban készülnek. Az OC 500 RF (Raised Floor
(magaspadlós) típusok 2 és 3 tengelyes vál-
tozatokban készülnek, turista- és intercity
buszokhoz, elöl független felfüggesztés-
sel, s amennyiben lehetséges ilyen a hátsó
tengely is. Az OC 500 LE (Low Entry) típusok
szintén 2 vagy 3 tengelyesek, elöl egysége-
sen, a harmadik tengelynél lehetőség sze-
rint független felfüggesztéssel. Mindegyik
alváztípus rendelhető bal- és jobbkormá-
nyos kivitelben. A motorok lehetnek EEV,

Euro V, Euro IV és Euro III besorolásúak, pi-
actól függően.
A magaspadlós alváz moduláris felépítésű
és öt részből áll: vezetőállás, első tengely,
tengelyek közti alvázrész, hátsó tengely(ek)
és a hajtáslánc, hűtő- és kipufogó rendszer-
rel együtt. Az erőforrások álló vagy fekvő
elrendezésű, hathengeres motorok, 354–
428 lóerő közötti teljesítménnyel és Blue-
Tec utánkezelővel. A sebességváltó lehet 6
fokozatú, kézi kapcsolású, 6 fokozatú auto-
mata és 6 fokozatú, félautomata.
A maximális karosszéria hossz két tenge-
lyen 13,5 méter, három tengelyen 15 méter
lehet. Az abroncsozás egységesen 295/80
R 22,5 méretű. A fe-
délzeti elektronika
természetesen CAN-
Bus rendszerű. Az
EBS-es fékrendszer-
hez retarder és ki-
pörgésgátló szintén
csatlakoztatható.

A 43 darab
MAN Lion’s Coach egyike

74-75 kal.indd 75
74-75 kal.indd 75

6/29/11 10:40:05 AM
6/29/11 10:40:05 AM

APRÓHIRDETÉS

Camion Truck&Bus 2011/7 Kaleidoszkóp

76

ÁLLÁS

▼ Kamionos – negyvenéves
gyakorlattal – fullos autón dol-
gozna.
Tel.: +36-30/710-8258
▼ Kamionsofőr C, E kate gó riás
jogosítvánnyal, 22 éves vezetési
– ebből 5 év nemzetközi fuvaro-
zási – gyakorlattal állást keres.
Tel.: +36-20/537-5686
és +36-20/628-8145
▼ 38 éves szolnoki férfi állást
keres – C, D, E kate gó riás jogo-
sítvánnyal, sofőrkártyával, ne-
hézgépkezelői vizsgával, 8 éves
kül- és belföldi gyakorlattal –
Szolnok környéki telephelyen.
Tel.: +36-70/531-4201
▼ 36 éves nő, C+E kate gó riás
jogosítvánnyal, TIR és PÁV II.
vizsgával, nemzetközi árufuva-
rozói munkát és munkatársat

keres (legalább a tanulási idő-
szakra, ha megoldható).
Tel.: +36-70/942-2203,
E-mail: nyilas-tigris@freemail.hu
▼ 37 éves férfi, B, C, E kate gó-
riás jogosítvánnyal, PÁV I., II.
KKSZ, tartányos ADR vizsgával,
15 éves gyakorlattal bel földi
sofőr állást ke re s Szegeden.
Tel.: +36-20/496-6280
▼ B, C, E kategóriás jogosít-
vánnyal, PÁV II-vel, bel földi és
nemzet közi árufuvarozói vizs-
gával, digitá lis kártyával, autó-
szerelő szakmá val, gyakorlattal,
sofőr munkát ke re sek.
Tel.: +36-70/290-6709
▼ B, C, E kategóriás jogosít-
vánnyal, PÁV III-al, bel földi és
nem zetközi vizsgával, digitá-
lis kár tyá val, könnyűgépkeze-
lői jogosítvánnyal 33 éves férfi
– sofőr, targoncás állást keres,

lehetőleg Vác, Dunakeszi, eset-
leg Újpest környékéről. Adame
István, tel.: +36-20/936-9557
▼ Fiatalember, egyetemi dip-
lomával (művelődésszervező
szak), számítógépes ismeret-
tel (Word, Excel, Outlook, Pho-
toshop), alap fokú német nyelv-
vizsgával, vi deo műsor készítő
szakvizsgával, operatőri, tévés
gyakorlattal, hitelügyintézői
gyakorlattal és jogosítvánnyal
állást keres.
Mobil: +36-20/340-0546
▼ Közgazdasági szakközépis-
ko lát végzett nő, kiegészítő köz-
gaz da sági szaktanfolyammal,
köny ve lői gyakorlattal, felhasz-
náló szin tű szá mítógépes isme-
rettel (Win dows, Ex cel), fuvaros
cégnél szerzett 3 éves gyakor-
lattal állást keres.
Tel.: +36-70/316-8205
▼ Kamionsofőr A, B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal, PÁV1, bel-
földi és nemzetközi vizsgával,
digitális kártyával, 35 éves gya-
korlattal munkát keres, beugrás
is ér de kel.
Tel.: +36-70/229-7575
▼ C, E kategóriás jogosítvány-
nyal, sofőrkártyával, 29 éves
gépkocsivezető munkát keres.
Belgium, Hollandia, Dánia, Né-
met- és Svéd or szág ban. Ezen
országok területéről informáci-
ót kérek, keresek. Magyarorszá-
gi munkavégzés is lehetséges.
Tel.: +36-70/656-3210
▼ 13 év belföldi, 7 év külföldi
gya korlattal – CE, TIR, PÁV2 ka te-
góriás –, belföldön vagy külföl-
dön munkát keres, beugrás is
ér de kel.
Tel.: +36-20/537-5686
▼ Profi kamionos hölgykollé-
gát keresek négykézbe, uniós
fuvarokra külföldi céghez, aki

Apróhirdetés

A vállalkozási célú apróhirdetések
alapegysége: 42x33 mm/3750
Ft+áfa
(Több szöröse is lehet)
Meg ren de lés: levél, telefon, fax
(szer kesz tő ség).
Fizetés: a küldött csekken min-
den hó 20-ig, akkor a kö vet kező
hónapban megjelenik.

Tovább ra is té rí tés nélkül,

maxi mum tíz sor ter jede lem-
ben jelen tet jük meg:

állás, jármű, köz ér de kű szak mai,
iskolai, szer vezeti, ha tó sági hi r-
de téseket, részvét nyil vání tást,
sze mélyes tárgyak gyűj tését, cse-
réjét.

Hirdetési ügyekben hívják
a szerkesztőséget.
Tel.: 390-4474, 370-5017

németül vagy angolul kiváló-
an beszél és károsszenvedély-
mentes. Tar tá lyos, silós gya-
korlattal, digit kár tyával és sze-
mélyautóval.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ Veszélyesáru-szállítási biz-
tonsági tanácsadó vállal cégek-
nek, vállalkozóknak ADR szállí-
tási tanácsadást.
Tel.: +36-70/940-0000
▼ 42 éves budapesti kamion-
sofőr B, C, D, E karegóriás jo-
gosítvánnyal, autószerelő szak-
mával, érettségivel, nagy veze-
tési és nemzetközi gyakorlattal
– garázsmester, – gépkocsi elő-
adó, – belföldi vagy rövidtávú
nemzetközi sofőri állást keres.
Érdeklődni: +36-70/279-9956
▼ 32 éves gépkocsivezető ma-
ximum 3 hetes uniós munkát
vál lal (digitális kártya van).
Tel.: +36-30/695-6689,
+36-30/452-7254 (belföldön)
▼ Olyan európai kamionos fu-
va rozócéget keresek, amely
Dél-Afrikába és -ban fuvaroztat,
és sofőröket keres. Kérem, aki
tud valamilyen pozitív informá-
cióval szolgálni, jelentkezzen.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ 36 éves kecskeméti férfi A,
B, C, D, E karegóriás jogosít-
vánnyal, belföldi, nemzetközi
gyakorlattal nehézgép-kezelői
jogosítvánnyal munkát keres
Kecskemét és Szol nok környé-
kén.
Tel.: 06-70/531-4201
▼ 25 éves múlt ra vissza te kin tő
au tó busz- és ha szon gép jár mű-
szer viz ke res pre cíz, agi lis mun -
ka e rőt a kö vet ke ző po zí ci ók ba:
au tó busz-sze re lő, fé nye ző, au tó-
e lekt ro ni kai mű sze rész.
Tel.: 1/220-1524,
+36-20/464-1453

Budapesti székhelyű fuvarozó cég
keres nemzetközi

gépjárművezetőket

C, E kategóriás jogosítvánnyal.

Feltétel: ADR-vizsga, digitális tachográf
kártya, 2 év nemzetközi gépjárművezetői,
hűtő fuvarozási gyakorlat.

Telefon:

+36-30/222-9104

MUNKAVÁLLALÁS?
VÁLLALKOZÁS?
Folyamatosan induló
szaktanfolyamok

TARGONCA, EMELÔGÉP, FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÔI

OKJ-s bizonyítvánnyal és gépkezelôi jogosítvánnyal

Telefon: +36-20/424-4843

GÉPJÁRMÛVEZETÔ KÉPESÍTÔ IGAZOLVÁNY

Munkavállaláshoz elôírt képesítés
tehergépkocsi-vezetôknek és autóbusz-vezetôknek

Telefon: +36-20/248-4700

SZAKTANFOLYAMOK

• Árufuvarozó • Autóbuszos és Taxis Vállalkozói
• Gépjármû ügyintézôi • Veszélyesáru-szállító (ADR)
• Hulladékgyûjtô és -szállító
• Túlméretes szállítmány szakkísérô

Telefon: +36-20/938-4663

Kapcsolj rá!
www.fuvinfoiroda.hu

1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
Telefon/fax: 06-1/261-0078, 06-1/261-9836

76, 78 Apro.indd 76
76, 78 Apro.indd 76

6/29/11 10:45:06 AM
6/29/11 10:45:06 AM

Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2011/7 77

CAMION TRUCK&BUS HASZONJÁRMŰ, ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP • KIADJA: CAMION
TRUCK&BUS • A KIADÓ IGAZGATÓJA: KLÉZL MARINA • IGAZ GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN • SZERKESZTI:
A SZER KESZTŐ BIZOTTSÁG • FŐMUNKA TÁRS: PAPP ERZSÉBET • MUNKA TÁR SAK: BALOGH JÁNOS,
BALOGH MAGDI, BONCSÉR SÁNDOR, FEKETE ÁRPÁD, KISS BERTALAN, KŐFALUSI PÁL, DR. KŐFALVI
GYULA, KRIVÁNSZKY ÁRPÁD, MERUK RÓZSA, OSCAR HOOG EN DOORN, ✞ ROSZPRIM LÁSZLÓ, TEKES
ANDRÁS, TÓTH I. GÁBOR • TERJESZTI: HÍRKER • NEM ZETI HÍR LAP KERESKEDELMI RT. • KIADÓI ÉS LAP-
TER JESZTŐI KFT., VALAMINT ALTERNATÍV TER JESZTŐK • ISSN 1586–8729 • MEG NEM RENDELT
KÉZIRATOKAT ÉS FOTÓ KAT NEM ŐR ZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. KÖZÖLT CIKKEINK ÉS
FOTÓINK ÁTVÉ TELE CSAK A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES. HIRDETÉSEK SZERVEZÉSE:
SZERKESZTŐSÉGBEN (390-4474), STYL MEDIA (405-4503) ÉS ALTERNATÍV SZERVEZŐKNÉL TÖRTÉNIK.
SZER KESZTŐSÉ GÜNK JOG SZABÁLYBA ÜTKÖZŐ, ETIKAILAG KIFO GÁ SOL HA TÓ HIR DE TÉ SEK KÖZ-
LÉSÉTŐL EL ZÁR KÓZIK, A MEGJE LEN TETETT HIRDE TÉ SEK TARTAL MÁ ÉRT FELELŐS SÉGET NEM
VÁLLAL.

A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744

OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.

OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL

OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH

OF THE YEAR AWARDS

AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR”
SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA

SZERKESZTŐSÉG:
1141 BUDA PEST,
MOGYORÓDI ÚT 127/B

1437 Bp., Pf. 310 · TEL./FAX: 390-4474

E-MAIL:

cambus@hu.inter.net

INTERNETCÍME:

www.camiontruck.hu

A MEGRENDELŐLAPOT KÜLDJE EL POSTÁN A CAMION TRUCK&BUS,
1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B CÍMRE, VAGY FAXON A
390-4474 TELEFONSZÁMRA. UGYANEZEN A TELEFONSZÁMON KÉRHET
CSEKKET, HA BEMONDJA NEVÉT ÉS CÍMÉT. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2370 FT, TIZENKÉT
HÓNAPRA 4740 FT.
A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!

MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ LAPOT

HAT HÓNAPRA

TIZENKÉT HÓNAPRA

PÉLDÁNYBAN

CSEKKET KÉREK

SZÁMLÁT KÉREK

MEGRENDELŐ NEVE:

CÍM:

IRÁNYÍTÓSZÁM:

E-MAIL CÍM:

TELEFON:

ALÁÍRÁS:

FAX:

DÁTUM:

MEGRENDELÉSÉT ELKÜLDHETI FÉNYMÁSOLAT, FAX, E-MAIL FORMÁBAN IS

Megrendelőlap

Hirdetések (ZÁRÓJELBEN A HIRDE TÉ SEK OLDALSZÁMA TALÁLHATÓ)

CON VOY TRUCK SHOP (B/III) • DELTA-TRUCK KFT.

(B/IV) • FLIEGL TRAILER (9) • HELLA HUNGÁRIA

KFT. (47) • HUNGAROTRUCK KFT. (27) • IbB HUN-

GARY (47) • IVECO VEZÉR KÉP VISELET (1) •

MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. (3) • RE NAULT

TRUCKS HUNGÁRIA KFT. (B/II) • TORNÁDÓ

INTERNATIONAL (11) • VDL CO ACH & BUS CENTER

(10) • VOLVO HUNGÁRIA KFT. (7)

Camion Truck&Bus – Az év haszongépjárműve 2010
pályázat kategóriagyőztesei az olvasók szavazatai alapján

I. kategória
Haszongépjármű 2 tonnáig

VOLKSWAGEN CADDY 4 MOTION

II. kategória
Haszongépjármű 2–3,5 tonnáig

RENAULT MASTER

IV. kategória
Haszongépjármű 5–10 tonnáig

IVECO EUROCARGO MLL 75E18

III. kategória
Haszongépjármű 3,5–5 tonnáig

RENAULT MAXITY

V. kategória
Haszongépjármű 10–15 tonnáig

MAN TGM 15.250

VI. kategória
Haszongépjármű 15 tonna felett

Scania R 730

VII. kategória
Konstrukciós/terepes nehézjármű

VOLVO FMX 8x4

VIII. kategória
Terepjáró, pick-up

MERCEDES-BENZ G-OSZTÁLY

X. kategória
Városi, elővárosi autóbusz

IKARUS V187

IX. kategória
Minibusz, midibusz (6 métertől)

MIDICITY S 91

XI. kategória
Távolsági, turista-autóbusz (egyszintes)

SETRA S 417 HDH

Gratulálunk
az eredményekhez,
és reményünket fejezzük ki,
hogy a korszerű,
ember- és környezetbarát
technika népszerűsítését
ez az esemény is elősegíti!

A szerkesztőség

77 Impr.indd 77
77 Impr.indd 77

6/29/11 3:47:45 PM
6/29/11 3:47:45 PM

APRÓHIRDETÉS

Camion Truck&Bus 2011/7 Kaleidoszkóp

78

Kamionosbolt M1-es autópálya,
Óbarok pihenôhely, 43. km-szelvény,
az OMV töltôállomás mellett

Újdonság!
Új termék az üzemanyag-lopásgátlók terén:
tanksapkabilincs bevezetô áron! Egyszerûen
felhelyezhetô és könnyen kezelhetô!
Cégek figyelmébe ajánljuk: tankba
szerelhetô üzemanyag-
lopásgátló már Scania kamionokba is!
Méretpontos üléshuzatok minôségi
anyagokból, egyedi megrendeléssel is!
Egyedi asztalok mûszerfalra, típusonként.
További ajánlataink:
biztonsági klumpák, teleszkópos mosó-
kefék, CB-rádió antennák, CB-mikrofonok,
CB-kiegészítôk, névtáblák, vizeskannák,
rakományrögzítôk, tachográflapok,
izzók és még sok minden más.

VÁSÁROLJON ÚTKÖZBEN AZ M1-EN!

Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig: 8.30–16.30
Mobil: +36-30/947-4217,
Tel.: 06-22/704-008, fax: 06-22/704-240
www.kamionosbolt-m1.hu

▼ Angol magántanítást, nyelv-
vizsgára és érettségire való fel-
készítést vállal nagy tapasztalat-
tal rendelkező dip lomás tanár.
Tel.: +36-20/320-6995
▼ Épü let gé pész- és épí tész-
mér nö kök ből ál ló vál lal ko zás
vál lal ná nor mál épü le tek, va la-
mint ipa ri, rak tár- és csar nok é-
pü le tek mér nö ki ter ve zé sét épí-
té si en ge dély terv szin ten.
Ér dek lő dés: TERMOTERV Bt.
Tel.: +36-30/853-5916

VEGYES

▼ Újszerű állapotú, használt
nyári gumik – 155–215 mm szé-
lességig – kedvező áron eladók
Szekszárdon.
Mo bil: +36-20/495-5300,
+36-30/560-8291
▼ Álomszép, vérpezsdítő „mo-
torzene”! – V6, V8, V12, V16-os
motorhangok CD-n. Csak „ben-
zinőrülteknek”!
Tel.: 06-46/747-675, ERNI
▼ Busz + teherautó (európai)
pros pektusok, magazinok, va-
lamint USA (Mack, Kenworth, Pe-
terbilt, Western Star) truck pros-
pektusok, katalógusok, magazi-

nok, CD-k, stb. „benzinőrültek-
nek”!
Tel.: 06-46/747-675,
+36-70/307-8757
vagy pbox500@gmail.com
▼ Eladók 1/24–1/25-ös kamion
makettek és kiegészítő alkatré-
szek, amíg a készlet tart!
Adame István
Tel.: +36-20/936-9557
▼ Új kemping satelit digitális
prog ramozott antenna eladó.
A műanyag kofferban: 40 cm át-
mérőjű tányér, fej, kábel, földi
táp egység, felfogatás, haszná-
lati utasítás.
Tel.: +36-30/549-5336
▼ Azok jelentkezését várom,
aki a 70-80-90-es évekből bár-
milyen teherautós, kamionos
fotókkal rendelkeznek. Csak
másolásra! Gyűjtő!
Kovács Tibor, 6100 Kiskunfél-
egyháza, Perczel Mór u. 54.
Tel.: +36-20/228-9094,
E-mail: kunsagkovti@t2net.hu
▼ El a dó a Camion Truck&Bus
összes lap ja 1989. 01-től posz te-
rek kel, mel lék le tek kel és az Au-
tó mo tor 1974. 01.–1981 kö zöt ti
ki a dá sai.
Tel.: +36-20/976-2616

Kamionosok!

Mozgószerviz az ország
egész területén.

WE BAS TO EBER SPÄ CHER

álló fûtések (12, 24 V), új és használt
készülékek beszereléssel is eladók.
Állófûtések és kamionok teljes körû
elektromos javí tása a hét minden napján.

Ké ke si Er nô, 2030 Érd, Mun ká csy Mi hály u. 91.
Tel.: 06-23/364-048, +36-20/973-1857

▼ Dél-pesti, 40-es, józan életű,
meg bízható, pontos, B, C, E ka-
tegóriás, KCR-Hiab autódaru-ke-
zelői végzettséggel rendelke ző,
belföldi árufuvarozó állást vál-
toz tatna költözés miatt. JCB-OK
vizs gával is rendelkezem. Gép-
kocsi-vezetői, ill. rakodógép-ke-
zelői munkát keresek, sóder-,
ho mokbánya, betonüzem
előnyben.
Tel.: +36-30/276-5897
▼ Budapesti gépkocsivezető
DJCB OK vizsgával, gyakorlat
nélkül, belföldi viszonylatban
állást változtatna. (CA, KCR)
Tel.: +36-30/276-5897
▼ 38 éves, megbízható, több-
éves nemzetközi tapasztalattal,
jelenleg uniózó kamionos bel-
földi és/vagy nemzetközi mun-
kát keres, hétvégi pihenővel.
Székesfehérvár és környéke.
Tel.: +36-20/914-8413
▼ Nagy tapasztalatokkal ren-
del kező 50 éves nő, képesített
könyvelői, középfokú raktár-
gazdálkodási, logisztikai ügy-
intézői végzettséggel, 20 éves
raktárvetetői gyakorlattal állást
keres. (20 év = 2 munkahely.)
Tel.: +36-20/358-2019, E-mail:
gratczeranita@yahoo.com
▼ ADR tanácsadó munkát
keres túlméretes szállítmány
kisérésére, saját gépjárművel.
Tel.: +36-70/940-0000
▼ 28 éves fiatalember, korláto-
zás nélküli belföldi és nemzetkö-
zi árufuvarozó vállalkozói vég -
zet t séggel, bel- és külföldi mun-
ka kap csolatokkal, tapasztalat-
tal, gya kor lattal fuvarozó- cég
vezetését, szakmai irányítását
vállalja.
E-mail: allas.iranyito@citromail.
hu
▼ B, C, E kategóriás jogosít-
ványnyal, PAV II, III-mal, belföldi

és TIR vizsgával, digitkártyával
rendelkező fiatalember munkát
keres. Bármilyen megoldás ér-
dekel. Tel.: +36-30/284-0934
E-mail: sanyi84@freemail.hu
E-mail: totitrans@totitrans.com

JÁRMŰ

▼ Eladásra kínált motorok: Az
Ural M 62-es (1962) a veterán
kiállítások állandó résztvevője
(Old Timer kiállítás – Syma csar-
nok). Muzeális minősítésű mű-
szaki, forgalmi stb. Ár: 1 490 000
Huf.

Az MZ 250/ES Trophy (1971)
szintén kiállítási darab, muzeális
minősítés, stb. Ár: 490 000 Huf

Érd.: Gabor.Mujzer@dkv-euro-
service.com
Mobil: +36-30/952-4883
▼ 2 da rab 3 éves GF nye reg
1255 mm kap cso lá si ma gas sá-
gú von ta tó ra el a dó.
Tel.: +36-30/219-2696

SZOLGÁLTATÁS

▼ Ka mi on- és au tó men tés:
hely szí ni gyors ja ví tás (0–24-ig)!
Bor so di Lász ló au tó sze re lő.
Mo bil: +36-30/948-4723

76, 78 Apro.indd 78
76, 78 Apro.indd 78

6/29/11 10:45:13 AM
6/29/11 10:45:13 AM

Kaleidoszkóp Camion Truck&Bus 2011/7 79

E havi rejtvényünk megfejtései egy nagyteherjármű újdonsággal kap cso la to sak. A ke resz t rejtvény meg fejtői között a Camion
Truck&Bus 1/4 éves elő fi ze té sét sorsoljuk ki. Be kül dé si ha tár i dő: július 20. Júniusi meg fej tés: 1. Vákuumszigetelt panel • 2. Solar
technikával segítve • 3. Jobb hatékonyság • 4. Csökkentett emisszió. Nyer te sünk: Péterfi Zoltán (Győr).

HIRDETÔK LISTÁJA

Márkakereskedők –
márkaképviseletek

Delta-Truck Kft.

Hátsó borító. Jubileumi akciók
egész évben Kögel félpótkocsikra!

Fliegl Trailer

9. old. Akció!
Tandempótkocsik raktárról!

Fiat Magyarország, Iveco

1. old. Ecostralis
Moves the Change

Mercedes-Benz Hungária Kft.

3. old. Az új Actros.
Üdvözöljük egy új dimenzióban!

Hungarotruck Kft.

27. old. DAF XF 105 ECO
5 év – 5 érv

Renault Trucks Hungária Kft.

Első belső borító. Renault Trucks
Driver Challenge 2011

Volvo Hungária Kft.

7. old. Most keressük Magyarország
legtakarékosabb teherautó-vezetőjét!

Szolgáltatás

Convoy Truck Shop

Hátsó belső borító. Tehergépjármű-
kiegészítő tartozékok

IbB

47. old. Közúti biztonsági
kutatócsoport

Hella Hungária Kft.

47. old. Behr Hella
Service

Tornádó International

11. old. Tornádó
járműfelépítmények

VDL Coach & Bus Center

10. old. Használt tömegközlekedési
és távolsági buszok kereskedelme

UNIMOG

A Mercedes-Benz Special Trucks (MBS) részleg – amelyhez az Unimog, az
Econic és a Zetros szériák tartoznak – valami igazán különlegeset kívánt al-
kotni, az Unimog megjelenésének 60. évfordulója alkalmából. A fő alapo-
kat az U5000 szolgáltatta, a vázszerkezeti részek ezüstszínűek, a motorház
zöld, míg a tekercsrugók vörös színűek lettek. A motorháztető formája és a
hűtőrács egyértelműen Mercedes-Benz stílusjegyeket mutat. A kerekeken
lévő ötküllős könnyűfém-elem a teljesítményt kívánja sugallni, optikailag.
Alkotói nem prototípusnak szánták, hanem egy új, egy lehetséges jövőbeni
változatnak, amely
egyszerre egyesí-
ti felépítésében a
magas műszaki
színvonalat és a ru-
galmasságot.

TANULMÁNY-
TERV

INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

Az alkotók így,
vagy hasonlóan
képzelik el a
jövő Unimogját

79 Rejtvny hirdlist.indd 79
79 Rejtvny hirdlist.indd 79

6/29/11 2:37:42 PM
6/29/11 2:37:42 PM

A Fuldában megrendezett „Rett-
mobil 2011” szakkiállításon mu-
tatták be német WAS – Wietmar-
scher Ambulanz- und Sonder-
fahrzeug GmbH által, az Amarok
pickup alapjaira készült mentő-
autót. A könnyű, de masszív fel-
építmény garantálja a szükséges
belmagasságot és alacsony súly-

pontot, a meg-
felelő áramvo-
nalas kialakítás-
sal együtt. Elöl
két normál ülés
található, míg
hátul csak egy,
s ennek megfe-
lelően nyúlik be
a fülke hátsó ré-
szébe a félolda-
lasan elhelyezett hordágy. Erő-
forrásként az erősebb 163 lóerős
motor szolgál.
A cég egyébként a T5 Rockton
4MOTION, 3,2 tonna össztöme-
gű változatából is készített te-
repjáró mentőautót, amelyek
140 és 180 lóerős motorokkal
rendelhetők.

Hat darab egyedi kivitelű tere-
pes Actros állt munkába a neu-
kirchen-vördeni Finke Speci-
altransporte vállalatnál. A süly-
lyesztett vezetőfülkés, de 8x8-
as hajtásképletű járművek 4141
AK (Allrad Kipper), összkerék-
meghajtású, billenős gépkocsik
alvázán alapulnak. A különle-
ges abroncsozás mellett, az al-
vázra 12 méter hosszú, a fülke
fölé előrenyúló szállítókeretet
terveztek, hogy akár 19 méte-
res csövek szállítására is alkal-
masak legyenek a
járművek. A hajtás-
lánc minden eleme
a megszokott he-
lyén van, ellenben a
motor külön motor-
sátrat kapott, mivel
a fülke mögé került,
az SCR-es kipufo-
gódobbal együtt. A

Camion Truck&Bus 2011/7 Kaleidoszkóp

80

Terepes Actrosok nem
mindennapi kivitelben

VOLKSWAGEN AMAROK
ÖSSZKEREKES MENTŐAUTÓKÉNT

ERDÉSZETI UNIMOG

GREYHOUND
BUSZFLOTTA

CSŐSZÁLLÍTÓ ACTROSOK

Gáz o laj á rak

An dor ra

1,09 euró

Auszt ria

1,33 euró

Bel gi um

1,44 euró

Bul gá ria

2,40 leva

Cseh Közt.

32,90 ko ro na

Dá nia

11,11 ko ro na

Egye sült Királyság

1,40 font

Észt or szág

1,23 euro

Finn or szág

1,36 euró

Fran ci a or szág

1,34 euró

Gö rög or szág

1,46 euró

Hol lan dia

1,37 euró

Hor vát or szág

9,11 kuna

Ír or szág

1,40 euró

Len gyel or szág

4,95 zloty

Lett or szág

0,88 lat

Lit vá nia

4,30 litas

Lu xem burg

1,16 euró

Ma gyar or szág

360,00 fo rint

Né met or szág

1,37 euró

Nor vé gia

13,30 ko ro na

Olasz or szág

1,40 euró

Orosz or szág

26,15 ru bel

Por tu gá lia

1,41 euró

Ro má nia

5,24 lej

Spa nyol or szág

1,26 euró

Svájc

1,85 frank

Svéd or szág

14,09 ko ro na

Szerbia

135,40 dínár

Szlo vá kia

1,34 euró

Szlo vé nia

1,23 euró

Ukrajna

9,76 hryvnia

Összesen 61 darab tá-
volsági buszra kapott
megrendelést a Pre-
vost, a Volvo leány-
vállalata. Az 50 sze-
mélyes, X3-45 típus-
jelű, 45 láb, azaz 13
716 milliméter hosszú buszokban egységesen 50 utasülés van, s a hosz-
szú utakon lehetőség van vezeték nélküli internet használatára, s nem
hiányoznak az ott szabványos 110 voltos dugaljak sem. A biztonságot
ESP, központi abroncsnyomás-figyelő, automata tűzoltórendszer növe-
li. Erőforrásként a Volvo D13-as, EPA 2010 emissziójú motor szolgál, az
erőátvitelt 6 fokozatú Allison automata váltómű biztosítja, s az áttéte-
leket a lehető leghatékonyabb üzemanyag-felhasználás jegyében vá-
lasztották ki. A járműveket az év végéig szállítják le az 1914-ben alapí-
tott Greyhound társaságnak, amely buszai jelenleg 3800 viszonylaton
közlekednek és évente közel 25 millió utast szállítanak.

Az új flotta Prevost X3-45 típusú busza

Nincs akadály és lehetetlen feladat az U 400-as Unimog előtt, véli
Jens Seiner, aki a Thüringiai Körzeti Erdészeti Hatóság megbízásá-
ból végez erőgondozási és fenntartási munkákat. Az erdőfenntar-
tás során kivágott fákat fel kell rakodni, majd elszállítani a meg-
adott helyre, ugyanakkor számos más tevékenység is van a kirán-
dulók és túrázók által kedvelt területen, a tél-nyári útkarbantartás-
tól kezdve a növényzetgondozásig és a környező utakon a hóelta-
karításig bezárólag. Azonban luxus lett volna beruházni külön egy
útkarbantartó gépkocsiba és egy rönkszállító terepes tehergépko-
csiba, nem beszélve az üzemanyag-, a javítási- és még egyéb költ-
ségekről. Némi gondolkodás után az Unimog lett a logikus megol-
dás, amelyre egy Epsilon 110 L típusú erdészeti daru került, út- és
terepviszonyoktól függetlenül könnyedén megbirkózik a rönkök-
kel terhelt Fliegl horgos konténeremelős pótkocsival, amely hidra-
ulikáját is ellátja. A gépkocsi elején megtalálható a hóekeszerelék
felfogatására alkalmas rögzítő lap és az első kardánkihajtás, akár
hómaró működtetésére. Erőforrásként 4,2 literes, 177 lóerős motor
szolgál, természetesen BlueTec megoldással.

INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK

Rakodás vagy
szállítás, terepen vagy
aszfalton, az Unimog
U 400 több járművet
képes kiváltani

gépkocsik rendszámmal is ren-
delkeznek, mivel közúti közle-
kedésre teljesen alkalmasak.

80 kal.indd 80
80 kal.indd 80

6/29/11 10:50:59 AM
6/29/11 10:50:59 AM

CONVOY

TRUCKSHOP

CONVOY

TRUCKSHOP

CONVOY

TRUCKSHOP

SOK SZÁZ FÉLE TERMÉKKEL VÁRJUK

SZEMÉLYES VAGY TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉSÜKET!

www.convoytruck.hu E-mail: info@convoytruck.hu

CONVOY

TRUCK SHOP

CONVOY

TRUCK SHOP

CONVOY TRUCK SHOP • PÉCS SZENTLÔRINCI ÚT 15. TEL.: 72/215-183 • TEL./FAX: 72/325-520

BUDAPEST ÓCSAI ÚT 1 –3. TEL.: 287-3297 • TEL./FAX: 287-3294

SZEGED, SZEGEDI LOGISZTIKAI KÖZPONT TEL./FAX: 62/471-969
DEBRECEN BALMAZÚJVÁROSI ÚT 10. TEL./FAX: 52/530-823
GYÔR BÉCSI ÚT 14. TEL./FAX: 96/328-929

Kompresszoros hûtôk (Danfoss kompresszorral):
2 év garanciával!

– 26 l-es, 12 V+24 V (–12 ºC – +5 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem,
– 42 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályozóval és digitális hômérséklet-
kijelzôvel 12+24 V (–12 ºC – + 5 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem

– 42 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályozóval és digitális hômérséklet-
kijelzôvel 12+24 V+220 V (–12 ºC – +5 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem

– 35,5 l-es, ágy alá beépíthetô, 12+24 V (–7 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem,

valamint 33 l-es abszorpciós hûtô

24 V+gáz+220 V vagy 12 V+gáz+220 V kivitelben

Aktuális készleteinkrôl kérjük érdeklôdjön üzleteinkben!

Légkulcsfej-nyomatéksokszorozó

akciós áron,

most erôsített változatban is!

A kifejtett kézi erôt megsokszorozza, így
a leginkább beragadt kerékcsavar is
könnyen leszedhetôvé válik, kizárólag
kézi használatra alkalmas!

Teleszkópos,

180 cm-re kihúzható
mosókefe fejjel együtt
br. 3980 Ft-os áron,
valamint erôsen

koncentrált, nagy hatóerejû
kamionmosó folyadék!

Ventilátorok 24 V vagy 12 V,
illetve oszcillálós kivitelben,
valamint illatosítós változatban,

alacsony áron!

Kiváló minôségû,

mûanyag szerszámos ládák
többféle méretben

(víz és por ellen szigeteltek, zárhatóak)

kedvezô áron!

Szivargyújtós szúnyogriasztó
készülék 12 V és 24 V-os
kivitelben

(a csomag nem tartalmazza
a szúnyogriasztó lapkát),

valamint szúnyogriasztó-betét

rendkívül
kedvezô áron!

Convoy 1_1 1107.indd B/III
Convoy 1_1 1107.indd B/III

7/4/11 12:44:52 PM
7/4/11 12:44:52 PM

DELTA-TRUCK Kft.

Hivatalos Kögel márkakereskedés

2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy u. 13.

több van benne

Innovatív szállítási megoldások a Kögeltol?

2200 éévveess aa DDeellttaa--TTrruucckk -- JJuubbiilleeuummii aakkcciióókk eeggéésszz éévvbbeenn KKööggeell ffééllppóóttkkooccssiikkrraa

Szakértelem, tapasztalat és kreativitás, következetes piac- és ügyfélorientáltság az

alapja az innovatív szállítási megoldások kidolgozásának. Az ötlet megszületésétol a

vázlatokon át a tökéletesítésig, a legkorszerubb tervezoszoftverek használatával, extrém

körülmények közötti teszteléssel, ügyfeleinkkel szorosan együttmuködve dolgozzuk ki azokat a

megoldásokat, amelyek a mindennapi használat nyújtotta terhelésnek hosszú éveken keresztül,

megbízhatóan ellenállnak.

www.deltatruck.hu

´´

www.koegel.com

´´

´´

´´

´´

telefon: +36 24 50-22-50
marketing@delta-truck.hu

20 éves a Delta-Truck -- Jubileumi akciók egész évben Kögel félpótkocsikra

Delta Truck 1_1 1103.indd B/IV
Delta Truck 1_1 1103.indd B/IV

6/29/11 2:05:20 PM
6/29/11 2:05:20 PM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->