P. 1
Magyar Helyesírás szabályai

Magyar Helyesírás szabályai

|Views: 1,003|Likes:
Published by Aemít Idélgec

More info:

Published by: Aemít Idélgec on Jun 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • A magyar helyesírás
 • A magánhangzók írása
 • A mássalhangzók írása
 • Az ábécé
 • A betűrendbe sorolás
 • A szótövek írása
 • A szóelemek elhomályosulása
 • A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód
 • A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód
 • A szóismétlések írása
 • A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása
 • Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása
 • Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek
 • A kis kezdőbetűk
 • A nagy kezdőbetűk
 • A személynevek
 • Az állatnevek
 • A földrajzi nevek
 • A csillagnevek
 • Az intézménynevek
 • A márkanevek
 • A kitüntetések és a díjak neve
 • A címek
 • Tulajdonnevek köznevesülése
 • A magyar írásmód szerinti írás
 • Az idegen írásmód szerinti írás
 • Az átírás
 • A szótagolás szerinti elválasztás
 • Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása
 • A mondatokat záró írásjelek
 • A tagmondatok közötti írásjelek
 • A mondatrészek közötti írásjelek
 • A szövegbe ékelődést jelző írásjelek
 • Szavak és szórészek közötti írásjelek
 • Toldalékok kapcsolása
 • Egyéb írásjel-használati tudnivalók
 • A rövidítések
 • A mozaikszók

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI
TIZENEGYEDIK KIADÁS MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMAT

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985

TARTALOM
ELŐSZÓ SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Írás és helyesírás A magyar helyesírás

A BETŰK
A magánhangzók írása A mássalhangzók írása Az ábécé A betűrendbe sorolás

A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD
A szótövek írása A toldalékok írása A szóelemek elhomályosulása

A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD
A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód

A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS
A szóismétlések írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek

A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK
A kis kezdőbetűk A nagy kezdőbetűk Egyéb esetek

A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A személynevek Az állatnevek A földrajzi nevek A csillagnevek Az intézménynevek A márkanevek A kitüntetések és a díjak neve A címek Tulajdonnevek köznevesülése

AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A magyar írásmód szerinti írás Az idegen írásmód szerinti írás Az átírás

AZ ELVÁLASZTÁS
A szótagolás szerinti elválasztás Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása

AZ ÍRÁSJELEK
A mondatokat záró írásjelek

A tagmondatok közötti írásjelek A mondatrészek közötti írásjelek A szövegbe ékelődést jelző írásjelek Szavak és szórészek közötti írásjelek Toldalékok kapcsolása Egyéb írásjel-használati tudnivalók

A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK
A rövidítések A mozaikszók

EGYÉB TUDNIVALÓK

mint a szavak ezreinek írásmódját megváltoztató. az iskolai oktatás kiterjesztésének. a nyelvi tudományban új nézetek. 1954. tehát az írásgyakorlat teljes összezavarodásával járó ötletekkel próbálkozni. a szokásosan elsőnek emlegetett helyesírási alapelvről. Elemezték a felvetett módosító javaslatok indokoltságát. helyesírási alapelveink viszonyának és arányainak módosítására komolyan gondolni sem lehetett. hogy teljesíthetetleneknek bizonyultak a magyar betűállomány átalakítását célzó javaslatok. Hagyományos különírásiegybeírási rendszerünket is gyakran kifogásolják. hogy a gyakorlatban és a szakmai vitákban megszilárdult hagyomány minden értékét megőrizzük. a kiejtés tükröztetéséről ezért is a hagyományőrzés felé tolódott el a hangsúly. Mégis célszerűbb volt megtartani. időszerűvé tette. Hangjelölésünk rendszere például oly mélyen gyökerezik társadalmunk tudatában és rendkívül kiterjedt mindennapi írásgyakorlatában. az az életünk alapjaiig ható változás. mert nehéznek vélik. és formájában megújítva – a magyar írással bárhol a világon foglalkozó egyének és közösségek számára – közzétegye. mind írott nyelvünk – elsősorban szókincsében – sokat változott. . 1954 óta mind beszélt. módszerek jelentkeztek. a könyvkiadás és általában a sajtótermék-előállítás ugrásszerű fejlődésének. Ez alatt az idő alatt a magyar helyesírásnak azelőtt sohasem tapasztalt egyöntetűsége jött létre. A helyesírás azonban csak akkor tudja betölteni társadalmi szerepét. hogy végrehajtásuk esetén nyer-e velük a magyar helyesírási gyakorlat. továbbá egyéb népgazdasági és művelődéspolitikai indítékoknak szükségszerű következménye volt. évi kiadása három évtizeden át szolgálta társadalmunkat. Kiadásnak az addig szabályozatlan esetekre adott tanácsai és ésszerű újításai is a közgyakorlat szerves részeivé lettek. ha szünet nélkül gondozzák. a nyomdaiparral szemben támasztott szigorú követelményeknek.ELŐSZÓ Helyesírási szabályzatunk 10. a 10. Írásrendszerünk nagyobb mérvű átalakítása ezért sem látszott ésszerűnek. amely társadalmunkban így is végbement. a kikristályosodott írásgyakorlat lényegének fenntartása napjainkban sokkal fontosabb társadalmi érdekké vált. Hogy helyesírásunk egységesebbé és szabályozottabbá vált. Ez a több évig tartó munka azzal az elvi tanulsággal zárult. A társadalmi s a tudományos érdek egyaránt azt diktálta. Nem kíván mélyreható reformot közönségünk sem. és felmérték. az írással élő emberek igényei megnövekedtek. mint bármikor ezelőtt. hogy a helyesírás állandósága. Az előkészítő munkálatok során az illetékes akadémiai testületek aprólékosan megvizsgálták helyesírásunk minden kérdéskörét. hogy az Akadémia ismét áttekintse helyesírásunk szabályainak rendszerét.. Az a minden irányú fejlődés.

hanem a már megszokott írásmódok mellett maradjunk: ezt tanácsolta az az ismert tény. kiadása több tekintetben jelentősen különbözik a megelőzőtől. A szabályzat megszövegezői érthetőségre és világosságra. a 10. főként a 10. hogy a helyesírási módosítások társadalmi feszültségek forrásaivá is válhatnak. csak a nyelvészetben használt idegen szakszókat tudatosan kerülték. hogy az eddigi írásmódok túlnyomórészt változatlanul maradtak. hogy az újításokról csak késve vagy egyáltalán nem értesülnek. A szabályok értelmezésében és megfogalmazásában a nyelvtudomány mai álláspontjának megfelelő szemlélet érvényesül. előtag és utótag szerint csoportosított szókapcsolatok és összetételek a különírási-egybeírási kérdések megoldásához segítenek hozzá. az alakváltozatokat. de ezek tagolása. törekedtek. Egyes személyek. .Hogy vitatható reformokkal ne kísérletezzünk. s ezért elszigetelődnek. az idegen szavak sorvégi elválasztását stb. az egyes pontok elrendezése szervesebb. Ebből az is következik. kiadás is (minden elődjéhez hasonlóan) a helyesírási egység előmozdítója kíván lenni. – A szabályzat gondozói egyeztették a nyelvészet és más szaktudományok szempontjait. A szabályzathoz csatlakozó szótár jelentősen megújult. a betűrendbe sorolást. Helyesírásunk hagyományos rendszerét érintő fontos változás a 11. Ezért is beszéltünk meg ottani szakemberekkel is minden felmerült kérdést. kiadásban csak az. gazdasági. – Bár a 11. s tiszteletben tartották az akadémiai szinten kidolgozott és jóváhagyott szakmai szabályzatokat és szójegyzékeket. A címszók után következő. A helyesírási tekintetben fontos és ezért szerepeltetett szóanyag mellé. politikai és tudományos életünk fontos és gyakran használt szavai kerültek. kiadás kimondja jegyeik sorvégi szétválaszthatatlanságát. Ezzel hosszú helyesírás-történeti folyamatban léptünk előre. – A szabályzat fejezetei (a helyesírási részrendszereknek megfelelően) a hagyományosak. ésszerűbb a 10. – Minden eddigi szabályzatnál több figyelem fordul most a helyesírásban rejlő stilisztikai lehetőségekre. amelyek az illető szó írása szempontjából fontosak. utalószámok hívják fel a figyelmet. A szabályokra. helyeselhető írásmódokat. Annak ellenére.). ezzel többnyire elismerve már egyébként is elterjedt. kiadásnál rugalmasabban ítéli meg helyesírásunk több vitatott kérdését (így pl. kiadásbelinél. sőt egész rétegek is hátrányos helyzetbe kerülhetnek amiatt. hogy a közös lényeget kiemelő rövid bevezető után a részletek alpontokba rendezve következzenek: ezáltal a belső összefüggések jól érzékelhetővé váltak. csak kevés szó írása módosult. Ez a veszély a határainkon élő magyarság körében fokozott mértékben jelentkezett volna. kimaradnak a fejlődés nagy áramából. Szavaink helyesírása a szabályzathoz igazodik. kiadás idejére jellemző szavak helyére (mint a szabálypontok példái esetében is) mai társadalmi. a nem közismert. szabályzatunk 11. áttekinthetőbb. Számos esetben lehetőség nyílt arra. hogy tartózkodni kellett helyesírásunk megbolygatásától. hogy a dz és a dzs betű ábécénknek teljes jogú tagjává lépett elő: a 11.

és róluk véleményt nyilváníthassanak. a Nyelvtudományi Bizottság egyetértésével terjesztette a Nyelv.* A Kossuth Nyomda szedőüzemének dolgozói – tanúsítva a nyomdászok ügyszeretetét – társadalmi munkában vállalták a bizottsági előterjesztések. április 24-i ülésén megadta. * A magyar helyesírás szabályainak 11. a szabályzati fejezetek és a szótár sokszorosítását és többszöri korrigálását. . kiadását az MTA Helyesírási Bizottsága dolgozta ki. a Magyar Tudományos Akadémiának a társadalom véleményét tekintetbe vevő állásfoglalása. Ezzel lehetővé tették. hogy a tervezeteket sokan megismerhessék. kiadás az eddig legszélesebb körű demokratikus közmegegyezésen nyugvó rendszerezés. Az osztály javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a közrebocsátásra a jóváhagyást 1984.és Irodalomtudományok Osztálya elé. Így lehetett a 11.

SZABÁLYZAT .

mert a sajátos magyar betűsor a latin betűkészletből alakult ki. mert legkisebb egységei nem szót vagy szótagot rögzítő írásjegyek. hanem hangokat jelölő betűk. stb. illetőleg az ezt tükröző. Az írás közlendőink rögzítése látható jelekkel. mert betűi legtöbbször a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utalnak. Ez hozzásegít a közölnivalók pontos kifejezéséhez és gyors felfogásához. c) A magyar írás hangjelölő. d) Írásunk sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből: a szóalakokban általában ragaszkodunk a szóelemek feltüntetéséhez. a különírás és az egybeírás révén megkülönböztetjük egymástól a szókapcsolatokat és az összetételeket. A helyesírás valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja. amelyekben a leírt forma jelentős mértékben eltérhet a kiejtéstől. Helyesírásunk betűíró. A magyar helyesírás 2. rögzítő és irányító szabályrendszer. az összetett szavak elválasztásakor tekintettel vagyunk a szóhatárokra. latin betűs. hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. Helyesírásunkat ezért nevezhetjük értelemtükrözőnek is. . szemben az olyan írásokkal.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Írás és helyesírás 1. az írásmóddal érzékeltetjük a tulajdonnevek különféle fajtáit. a) Írásunk betűíró rendszerű. b) Helyesírásunk a latin betűs írások közé tartozik.

zs: batyu. azaz írásjegyek kapcsolatából áll: cs.vagy többjegyű. ny. n. l. sz. á. A magánhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. k. r. Őze stb. nyolc. 5.) A magánhangzók írása 4. – Csak a rövid i nagybetűs alakján nincs pont: Ilona. ü. 8. t. R. r. más szó lehet a rövid és más a hosszú magánhangzós: akar – akár kemény – kémény bal – bál öt – őt oda – óda irt – írt áru – árú tüzért – tűzért koros – kóros – kórós Vereb – veréb – stb. A magyar betű vagy egyjegyű. véreb stb. csökönyös stb. ty. i. d. u. C. Magánhangzóinkat egyjegyű betűkkel jelöljük. ö. lódít. sz. h. 10. ly. Mind kézírásban. v.. egy betűnk pedig háromjegyű: dzs: lándzsa stb. egy részük ékezet nélküli. húr. hős. szikes. c. . v. Ő. A magánhangzókat jelölő nagybetűkre mind kézírásban. A hosszú nagy Í-re azonban ki kell tenni az ékezetet: Írország. dz. í. azaz fonémáinak) írott vagy nyomtatott jeleit betűknek nevezzük. ű: játék. é. illetőleg egy vagy két ponttal írjuk: a. ü: ceruza. s. Nyolc betűnk kétjegyű: cs. azaz egyetlen írásjegy: e. p.A BETŰK 3. Ürményi.. r. stb. Mássalhangzóinkat egy. mellékjel nélküli betűkkel jelöljük. stb. közül. űr stb. í. ú. Zs. zs. a) A mássalhangzókat jelölő betűk közül tizenhét egyjegyű: b. Dzs. és vannak nagybetűink: A. mind nyomtatásban vannak kisbetűink: a. mind nyomtatásban ugyanúgy föl kell tenni az ékezeteket. ő. Új Írás stb. o. ó. iparkodik stb. a) A rövid magánhangzókat jelölő hét betűt pont nélkül. c. m. vagy többjegyű. s. e. fejtegetés. zs. Óbuda. A mássalhangzók írása 7. Stb. Gy. ő. stb. (Vö. Stilisztikai okból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a magánhangzót jelölő betűket halmozhatjuk is: Één? Góóól! Neeem. dzs.. Nyelvünk hangjainak (pontosabban hangtípusainak. b) A hosszú magánhangzókat jelölő hét betűre egy vagy két vonást teszünk: á. 5. más részük ékezetes (vagyis ponttal vagy vonással van ellátva). kér stb. Izland stb. j. g. gy. f. ty. 6. mint a kisbetűkre: Ökrös. b. gy. dzs. z: pálma.. Ázsia.

– A többjegyűeket csak az összetett szavak határán kettőzzük teljesen: jegygyűrű. M. t. [Vö. Dzs. 5. r … v.) 12. – Az egyjegyűeket kétszer írjuk le: bb. edz-dzük. Z. k. stb. C. É. Az ábécé a betűk meghatározott felsorolási rendje. Sz. Szolnok. Zs. mm. alakjuk a következő: A. Nyár van. Ő. jj. R … V. Zsolt stb. (Vö.. R. ff. díszszemle stb. rr. (mondat). m. nn. cc. kk. hason – hasson feje – fejje orom – orrom kasza – kassza stb. Ű. n. i. aggot. A magyar magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő 40 kisbetű hagyományos állománya és sora (a magyar ábécé): a. tt. Dzsingisz.: madács] . ggy. z. L. hh. Ugyanígy: Ssz! (indulatszó). zz: add. h. asszonnyal stb. T. 15. vv. ő. Ly. Ö. (Vö. ü. f). 227. nny. eddzük. kellett stb. O. W.. j. ma már egyébként nem használatos magyar betűkkel családneveinkben találkozunk. g. í. v. gy. P.) Ezek a többnyire kétjegyű betűk magánhangzókat és mássalhangzókat egyaránt jelölhetnek: aa = á: Gaal [e. q. ű. ty. Ty. F. Y. A mássalhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. A ch-t a betűrendbe sorolás szempontjából (bármely hangértékben áll is) c + h kapcsolatnak tekintjük. stb. zs. e. tty. Cs. b. 87. X. ddz..] 8. ddzs. I. 283. lly. s. egyéb helyzetekben egyszerűsítve kettőzzük őket. ly. zzs: loccsan. Ó. ö. Á. asz-szony-nyal stb. Í.) 11. CSKP. Az ábécé 10. Régi. w-t. gg. a)] – Hasonlóképpen járunk el akkor is. GYSEV stb. r. Q. dzs. o. ha bármely szót (vagy akár hosszabb szöveget) végig nagybetűvel írunk: CSOMAGMEGŐRZŐ. más szó lehet a rövid és más a hosszú mássalhangzós: hal – hall len – lenn eset – esett megy – meggy stb. á. z. vagyis csak első jegyüket írjuk kétszer: ccs. 3. é. K.: gál] ch = cs: Madách [e. l. Gy. ú. A többjegyű betűknek csak az első jegyét írjuk nagybetűvel: Csoma. G. pp. u.. dz. J. B. 226. w. Z. 9. D. 8. zs. ny. ll. Ú. Dz. d. y. c. x-et és y-t így soroljuk be ábécénkbe: … p. dd. S. A csupa nagybetűkben írt betűszókban a többjegyű betűk minden jegyét naggyal írjuk: KISZ. A magyar nagybetűk sorrendje ugyanaz. H.b) A mássalhangzók hosszúságát betűkettőzéssel jelöljük. ssz. Stilisztikai célból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a mássalhangzót jelölő betűket többszörözhetjük is: Nnem! Terringettét! Psszt! Stb. sz. vö. ss. E. U. x. (Vö. fénynyaláb. 157.. V. Zs. [De elválasztáskor: locs-csan. … P. cs. p. f. TILOS A DOHÁNYZÁS. ó. N. Ü. A magyar írásgyakorlatban is gyakran előforduló q-t. Ny.

melyek a szótárakban.: séfer]. névsorokban stb. a következők: a) A különböző betűvel kezdődő szavakat – a d) pontban jelzett kivételekkel – az első betűk ábécébeli helye szerint állítjuk rendbe. A betűrendbe sorolás az az eljárás. Az ilyen régi betűket tartalmazó nevek betűrendi besorolásának módjáról a 15.: skoda] francia: Eugène [e. quattrocento [e.: cucor] s = zs: Jósika [e.: gyúrity].eé = é: Veér [e.: gimarajs].: piránya] román: Tîrgovişte [e. .: török] oó = ó: Soós [e.: vér] eő = ö: Eötvös [e. Živogošće [e.: tirgoviste].: veselényi] stb. cz = c: Czuczor [e. 13. pont szól.: zsivogostye] Az idegen betűket és betűkapcsolatokat tartalmazó tulajdonnevek és egyéb szavak betűrendi besorolásának elveit a 15.: kölcsei] stb.: grinics].: kvatrocsentó] portugál: Guimarães [e. Az egységes módon való elrendezés teszi lehetővé. A fontosabb általános szabályok.: özsen]. pont tartalmazza.: dzsúl] cseh: Dvořák [e. lexikonokban. illetőleg keressük meg: acél kett ő cuko Nag r y csók nyúl gép olas z hide örö g m remény sokáig szabad Tamás vásárol stb.: nim] német: Schäfer [e. amellyel a szavakat – általában a magyar ábécé alapján – sorrendbe szedjük. hogy a szavak rengetegében tájékozódni lehessen. Werther [e.: ötvös] ew = ö: Thewrewk [e.: józsika] th = t: Csáth [e.: piaca] szerbhorvát: Đurić [e.: takács] w = v: Wesselényi [e. Škoda [e. való eligazodást segítik.: csát] ts = cs: Takáts [e. Az idegen tulajdonnevekben és egyéb szavakban más ábécék betűi és betűkapcsolatai is előfordulnak mind magánhangzók. piranha [e.: verter] olasz: Bologna [e. piaţa [e.: bolonya].: sós] y = i: Kölcsey [e. A betűrendbe sorolás 14. mind mássalhangzók jelölésére: angol: Greenwich [e.: dvorzsák]. joule [e. Nîmes [e.

. tehát az egyjegyű mindig megelőzi az utóbbiakat. Az egyjegyű betűt teljesen elkülönítjük az azonos írásjeggyel kezdődő. b) Ha a szavak azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek. stb.A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a kis. a sorrendet az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg: lom lomb lombik Lontay lovagol stb. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. tükör Tünde tünemé ny tüntet tüzér stb. Zoltán zongora zúdul zsalu zseni Zsigmond stb. stb. háromjegyű) betűtől. – Az egyjegyű betűk sorrendjében a kettőzött betűk első és második írásjegye külön-külön betűnek számít. Mindig az egyjegyű betű van előbb: cudar cukor cuppant csalit csata Csepel stb. – Az egyjegyű betűt (miként a szó elején is) teljesen elkülönítjük az azonos elemmel kezdődő. dac domb duzzog dzsem Dzsungári a Dzsungel stb. ggy = gy + gy. s így soroljuk a szót a megfelelő helyre.) – A többjegyű betűk kettőzött változatait sohasem az egyszerűsített alakok szerint soroljuk be a betűrendbe. rr = r + r.) kas Kasmír mennek nagy mennéne naggyá k Kassák menü nagygyako rlat kastély menza naggyal kasza meny nagyít kaszinó Menyhért nagyobb kassza mennybo nagyol lt kaszt mennyi nagyoll stb. (Vagyis: ccs = cs + cs. e) A szavakat a szó belsejében és a szó végén levő betűk tekintetében a következőképpen szedjük betűrendbe. hanem a megkettőzött betűt mindig két külön betűre bontjuk. (Vagyis: bb = b + b. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. pirinkó pirinyó pirít pirkad Piroska stb. háromjegyű) betűtől. stb. ddzs = dzs + dzs. stb.és a nagybetűk között.

– Ugyanez a szabály érvényes a közszavak közé besorolt tulajdonnevekre is. szel szél szelel szeles szelés széles szelet stb. ahogyan a könnyebben kezelhetőség érdeke vagy egyéb szempont kívánja. A szóhatárokat tehát nem vesszük figyelembe. tiszafa Tiszahát Tisza Kálmán Tisza menti Tiszántúl Tisza-part tiszavirág tiszt stb. ha két szó betűsora csak az azonos magánhangzók hosszúsága tekintetében különbözik: égbolt Égeitenger Eger egér éger égés egész stb. i – í. ü – ű) a kialakult szokás szerint mind a szavak elején. A rövid magánhangzós szó kerül viszont előbbre olyankor. Kis részben kissé Kiss Ernő kis sorozat kissorozatgyártás kis számban kistányér kis virág stb. e) A különírt elemekből álló szókapcsolatokat és az egybeírt vagy kötőjellel kapcsolt összetételeket minden tekintetben olyan szabályok szerint soroljuk betűrendbe. ö – ő. márvány márványkő márvány sírkő Márványtenger márványtöm b Márvány Zsolt másféle másol stb. u – ú. kerek kerék keres kérés koros kóros kórós stb. tárgymutatókban. a több szóból álló egységeket vagy az egész kapcsolat. f) Különleges célt szolgáló névsorokban. mind pedig a szavak belsejében azonos értékűnek számítanak a betűrendbe sorolás szempontjából. e – é. A magánhangzó hosszú változatát tartalmazó szó tehát meg is előzheti a rövid változatút: ír Irán Irak írand ó ira iránt m író iroda irónia stb. kartotékokban stb. vagy csak az első elem alapján szokás besorolni. – A .d) A magánhangzók rövid és hosszú változatát jelölő betűk (a – á. o – ó. mint az egyszerű szavakat.

sch = s + c + h. A betűrendbe soroláskor a szokásostól némiképp eltérően kezeljük a régies írású magyar családnevekben. ch = c + h. q. b. moshat mosna Mošna mosópor Møsstrand mostan munka Muñoz stb. n. v. az ábécébe soroláskor nem tekintendők önálló betűknek.könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén követendő eljárást szabvány írja elő (MSZ 3401). d. 16. u. amelyek valamelyik magyar betűtől csak mellékjelükben különböznek. stb. rendszerint az úgynevezett általános latin betűs ábécét követik: a. valamint az idegen szavakban és tulajdonnevekben előforduló régi magyar. w.). t. o.). mind az idegen többjegyű betűknek minden egyes eleme külön. l. Ilyenkor az idegen mellékjeles szó kerül hátrább: cérna Černý Champag ne Cholnoky címez cukor Czuczor csapat stb. e. j. stb. .): – Az idegen ábécékben használt kapcsolatokat szintén külön betűk egymásutánjának tekintjük. z. y. Ebben a rendszerben mind a magyar. sem az idegen betűk mellékjeleire. Az olyan sajátos célú munkák (lexikonok. – Az idegen betűk közül azok. p. cz = c + z. illetőleg idegen betűket. A régies írású magyar családnevekben levő kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be (ew = e + w. Az ilyenfajta munkák szavainak betűrendbe sorolása bonyolult feladat. atlaszok és térképek névmutatói stb. (ch = c + h. Gaal galamb Gärtner gáz geodézia Georges góc Goethe stb. k. c. Ezek hatálya azonban nem terjeszthető ki írásbeliségünk általános gyakorlatára. amelyekben magyar és idegen nyelvű szóanyag erősen keveredik egymással. s. ha az idegen mellékjeles betűt tartalmazó szó betűinek sorában nincs más különbség. r. Az idegen mellékjelet csak akkor vesszük figyelembe. enciklopédiák. önálló egységnek számít. f. h. oe = o + e. m. 15. g. illetőleg belső szakmai útmutatók szabályozzák. és a besorolás nincs tekintettel sem a magyar ékezetekre. x. A követendő eljárást a könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén szabvány (MSZ 3401) írja elő. i.

„szöllő” stb. kicsi. újság. -talan. ejtésmódot) helyesírásunk nem veszi figyelembe. „nígy” stb.). ű-t. íznek. a „kőrut”. szíves. hús. köznyelvi alakok. például a kísér. csicsí. ü az egész magyar nyelvterületen rövid: igaz. ír. 18. Művészi vagy tudományos célból azonban nyelvjárási.A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD 17. kell. stb. húsból. Néhány szócsoport azonban – a nyelvhasználatbeli váltakozás vagy ingadozás miatt – bizonytalanságokra ad okot. „házbul” stb. hanem az írásgyakorlat alapján is kikristályosodott köznyelvi formákat rögzíti. A szavak végén legtöbbször rövid i van: kocsi. -ve. néni. szín. Szavaink legnagyobb részének köznyelvi kiejtése határozottan megállapítható. szív. régies) kiejtésűek. kifli. -bb. ú. u. zrí. szemben a nyelvjárási (ill. (Vö. súlya. u. négy stb. -kor. ű 20. zöld. „szóma”. 21. Mari. stb. „ződ”. súly. hűsít. súlyos. ragok) írásformáját köznyelvi kiejtésük szerint rögzítjük: láz. rí. ezért az írásban kerülendők. régies) „késér”. hűsek. szalma. u. színes. húsok.) 22. szívből. -j. gyí. A szóelemek leírásának alapja a történeti hagyományban kialakult. akác. -va. tűvel. húsz. újabb. Bár sok szóban ingadozik a kiejtés. helyesírásunkban már általában kialakult. ízes. köznyelvi alakokkal szemben a „látnyi”. hogy általánossá válásukat segítse. képzők. gyűjtjük. Szavaink legnagyobb részének csak egyetlen. az általános köznyelvi kiejtést tükröző írott formája van. illetőleg a szóbelseji í. bácsi. illetőleg í. A kiejtés szerinti írás elve azt jelenti. ű: íz. Legnagyobb részük ezt az írásformáját tartja meg akkor is. formákkal. kikirikí stb. tűk. ha több szóelemből álló szóalakokba kerül. fény. ugat. fut. a helyesírás által is őrzött mai köznyelvi kiejtés. -t. tű. stb. – Van azonban néhány hosszú í-re végződő szavunk is: sí. nyí. „kő”. Bizonyos típusokban azonban a szóelemek kiejtésbeli módosulását az írás is feltünteti. gyűjt. ú. hogy a szóelemek (szótövek. ü-t. formák nyelvjárási (ill. házból stb. régies vagy más nem köznyelvi alakok használatára is szükség lehet. -n. 27. -tól. fizet. „ellemez” stb. A beszélt nyelvben mutatkozó ingadozásokat (pl. újra. esetleg nyilvánvaló helytelenségeket (pl. stb. hűs. „ákác”. A szótövek írása 19. tíz. véd. füst. Peti. -től. ürge. színez. Egyes szavaknak minden alakjában hosszú a szókezdő. Szavaink többségében az i. új. Az i. jelek. -telen. nini. Így van ez a toldalékok esetében is: a látni. -s. „köppeny”. gyűjtemény. hogy mely esetekben írunk i. . ü és az í. az „erőssen”. ú.

a) Magánhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: fel – föl. 27. . ű van a legtöbb főnév végén: ágyú. tanú. stb. batyu. dől – dűl. szomorú. daru. reá stb. a csend és a csönd stb. hosszú. fésű. iroda. eskü. bürü. A csepp és a csöpp. faggyú. de: zsiradék. hova – hová. 34. lány – leány. – tíz. (Vö. revü. koszorú. húszat. lábas – lábos. a lenn és a lent stb. A melléknevek végén mindig hosszú ú. – ír. – Rövid u-val írjuk a becézett alakokat is: anyu. de: huszadik. húszas. zsalu. menü. bújócska. foltoz – foldoz. satu. fiú. gyerek – gyermek. de: irat (főnév). seprű – söprű.23. saru. a leány. csepeg – csöpög. gyalu. kinn – kint. 24. lapu. falu. kapu. írat (ige). hindu. gyűszű. gyönyörű. általános használatú. kátyú. Vannak azonban olyan főneveink is. korlátozás nélkül egymás helyébe léphet. – bújik. homorú. gyűrű. gyepű. Icu. mért – miért. A tőváltozatok 26. áru. apu. nagyszerű. könnyű. Hosszú í. önálló szóként egymással váltogatható. Az igék és a névszók bizonyos csoportjai egyes toldalékok előtt megtartják. háború. A lány. savanyú. hamu. Az alakváltozatok legtöbbször nem azonos értékűek. amelyek a köznyelvben kétféle alakban használatosak. betű. seprű. tízes. gyanú. A hova és a hová. zsíros. fedél – födél. zsírt. szú. stb. irodalom. gömbölyű. (Vö. amelyeknek a végén az u. alku. szaru. – húsz. bújjon. tízen. szörnyű. tizen-. levő – lévő. ürü. ú hangot tartalmazó szavaink két csoportra oszlanak. írok. Ilyenkor az írásban is mindkét alakváltozat használata jogos és helyes.) a) Számos szó a toldalékos alakok többségében is megőrzi a tőbeli magánhangzó hosszúságát. Vannak olyan szavaink. más toldalékok előtt megváltoztatják alapformájukat. választékos hangulatú. de: tized. 21. de néhány összetett szavunk csak egy változatban szokásos: cseppkő. b) Mássalhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: lenn – lent. föveny – fövény. bábu. mű. huszon-. csoda – csuda. stb. stb. s csak néhány származékban váltja rövidre: zsír. huszad. borjú. stb. stb.) Az alakváltozatok 25. stb. csendháborítás stb. mienk – miénk. cseppfertőzés. varjú. fenn – fent. ü rövid: adu. rá – reá. ú. Hosszú ú. rá stb. írás. tied – tiéd. ű van: domború. csorog – csurog. stb.

[Vö. például: lét – levet. stb. zászlója – zászlaja. de: düledezik. stb. faluk – falvak. bujdosó. de apát. A közkeletű idegen szavak jelentős részében egyes idegen eredetű képzők előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: szláv – szlavista. – A szabály nem vonatkozik azonban a betűszókra: MTA. stb. ü van: borul. köpül. bár az a. dűlt. dűlve. A szóvégi a és e csak néhány toldalék előtt marad rövid. dülleszt. ELTE. dülöngél. stb. erdője – erdeje stb. – Hasonlóképpen: Tompa. látsszék és lássék. a látszik és a tetszik ige felszólító módú alakjait – a kétféle kiejtés miatt – vagy tssz. (halas)tót – (halas)tavat. – lencse. szlavisztika. apátlan. borjút – borjat. de: Tompát. hipnózis – hipnotikus. ironizál. szók – szavak. de: lencsét. b) Vannak viszont szabályos í – i. Tompával. Ugyanígy egyes v tövű névszóknak mind magánhangzós. az MTA-t. csepül. 206. mint a nyár vagy a kéz magánhangzója. ű – ü váltakozást mutató főnevek. Például: kéz kézbe n kézre kézi de: kezet kezek kezes kezün k víz vízbe n vízre vízi vizet vizek vizes vizün k út útba n útra úti utat utak utas utun k tűz tűzbe n tűzre tűzi tüzet tüzek tüzes tüzün k 28. vagy ss betűkapcsolattal írjuk: metssze és messe. hérosz – heroikus. ú. szociális – szocialista. ill. stb.) 29. apai. tetűk – tetvek. (Vö. az ELTE-re. de: bujkál. Ráckevéig. 32. derül. tetsszem és tessem stb. A borjúk – borjak. kolléga – kollegiális – kollegialitás stb. bosszul. hipnotizál.) A toldalékok írása . varjúk – varjak. stb. A metsz. köpű. akadémizmus. illetőleg é-re változik: apa. stb. irónia – ironikus. ű. lencsével. a)] 30. lencsék. mind pedig v hangzós tövéből létrejöhet (főképp összetételekben) azonos toldalékolású forma. 31. az MTA-nak. derű. dűlő. – dűl. köszörű szó végén levő hosszú ú-val. ú – u. heroizmus. szocializmus. stb. A ború. de: Ráckevén. – De: akadémia. csepű. akadémista. stb. fésül. hegedül. hipnotizmus. Ráckeve. (Vö. ráckevei. a legtöbb toldalék előtt á-ra. lencseféle. hegedű. 81. ill. bosszú. szuverén – szuverenitás. – akadémikus. fésű.bújtat. Ez a szabályszerűség a továbbképzésben is érvényesül. ű-vel szemben az -l képzős formában rövid u. 286. e váltóhangú változatok jobbára választékosabbak és ritkábbak. Írásukat megkönnyíti a nyár – nyarat. kéz – kezet típusú szavakkal való összehasonlításuk: általában ugyanazon toldalékok előtt vált rövidre az í. köszörül. ma is élő kettős alakok.

. -kózik. ruhástul. az -ig határozóragnak: városig. 38. víztől stb. kerül. a névutók és a határozószók -ul. A szavakhoz járuló toldalékoknak – a köznyelvi kiejtésben élő ingadozások ellenére – általában megvan az irodalmi nyelvben kikristályosodott. írni.. buzdítás. -özik: fáradozik. 36. -dül igeképzőnek: gyógyul. . -tyű és -ttyú. pezsdülő stb. -kódik. az időhatározó -kor ragjának: éjfélkor.. veszkődik. 35. hazáig. -őzik: hallgatózik. 23. ö – ő közti eltérés mutatja: -odik. ötször. öltözik. a -ról. kertjei. hússzor. (vö. s csak néhány indokolt esetben ad helyt a toldalékolásbeli kettősségeknek is. családostul. holnapig. -ű. mérsékelt árú. a toldalékos szóalakok végén levő i-nek: esti.). építmény. a honnan? kérdésre felelő névutók ragszerű -ól. -ódik.. Mindig hosszú a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ít. tanít. szivattyú. pezsdül. -ből. nézi. éles elméjű. A tárgy ragját. nélkül stb.. töpörtyű. -ődik: oldódik. -ször határozóragnak: háromszor. kergetőzik. szürkületkor. a főnevek -tyú. felül és fölül.. -ttyű képzőféle végződésének: fogantyú. A magánhangzók a toldalékokban 34. valakit stb. (vö. nyolc órakor stb. tulajdonképpen. csőstül stb. tiszta vizű. sarkantyú. jószívű. A helyesírás ezeket rögzíti. stb. -stül határozóragnak: magyarul. mozdít. Néhány igeképzőnk különbségét az o – ó. billentyű. -ül végződésének: alul. dugattyú. A mássalhangzók a toldalékokban 37. fordulva. végül. a -dít és a -sít igeképzőnek: épít. keresztül. nyolcat. -ózik. fésülködik. erdőből. -ül és a -stul. kérdi. -kodik. ezért egy t-vel írjuk: hajót. közül. (kivéve: túl). -jű melléknévképzőnek: négylábú. hatkor. tetőről.. mindig röviden ejtjük. voltaképpen. belül. egyöntetű formájuk. -kőzik: zárkózik. az -ul. kerület. nagy kiterjedésű. -képpen határozóragot két p-vel írjuk: ekképp. csengettyű.). mögül. házai. sárgát. stb. 24. mindig stb. buzdít. állandósít. a -ból. -ködik: árulkodik. fától. másképp. Mindig rövid a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ul. -től határozóragnak: szobából. elől.33. -kődik: rázkódik. -közik: kínálkozik. például. mérkőzik. kezdődik. cipőstül. egyenáramú. mozdítva. sast. a -szor. tanító. bőkezű. lapos tetejű. négyig. kecskeméti. hosszú szempillájú. az -ú. A -képp. mellől stb. stb. feleségül. -ödik: alkonyodik. gömbölyödik. pörgettyű stb. felől. -ozik. erős rugójú. a t-t. könyvet. fehér falú. -ül és a -dul. gyógyulás. többször stb. -ől végződésének: alól. állandósítani stb. fordul. dalolni. hátul. -ről és a -tól. -kozik. -jú. öklömnyi stb. házról. törülközik.

(szobát) festet. szebb. osztatlan. fedetlen. kihirdettetik. között. kente. csehvel.. a -t.. kivéve: át és hosszat. Magánhangzós és mássalhangzós kezdetet váltakoztató toldalékok 40. edd. kicsinyelli.. hitetlen stb. parttalan. érett stb. (vasat) gyűjtet. taníttatja (a lányát). csengettyű. kicsinyli v. távolabb. Kaposvárott. -tt igenévképző: bérelt (lakás). elvégzett (munka). csengetett. stb. (kenyeret) süttet. akkor -at. helyesebb. -tet formában járul. fegyelmezetlen. kevesellem. 41. ha a t-t magánhangzó előzi meg (pl. például: babával. mögött stb. sejteti (vele). ’valamilyennek tart’ jelentésű -l. tolattyú. zöldell. Az -atlan. -tet a képző. akkor -tat. – És természetesen: megadatik. jobb.. képzetlen. a ’valamilyennek látszik’. -ll képző: fehérlik. mosott (ruha). -tyű és a -ttyú. a t végű névszókhoz pedig -talan. stb. (könyvet) köttet. hatott. keveslem v. kitűzött (cél). vagy -tat. helyesbít. stb. 66. (erdőt) irtat. viseltetik. Győrött. kékellett. közt. vetetlen. idősebb. (ablakot) nyittat. -et. Pécsett. idd. stb. kővé. stb. kéklett v. élettelen. személyű rövidebb formában: írd. stb. -ttyű képzőféle végződés: fogantyú. -tt a névutók végén: iránt. A fosztóképző a t végű igékhez -atlan. -vel és a -vá. fosztóképzős származékokban is. A műveltető képző a t végű igékhez vagy -at. -dd személyrag a felszólító módbeli tárgyas ragozású. mássalhangzó után nem.). gyűjtetik. -etlen. nézd. sértetlen stb. stb. szőjed stb. -et. a -t. kevésbé. -tetik szenvedő igeképző írásának is: oltatik. a hosszabb formában azonban mindig csak egy -d a személyrag: írjad. varrtuk.. úttalan.39. barnállik. -tatik. de: észrevétlen. . A -val. sződd. stb. ill. fölött. piroslik. sötétlik. dobott. de: (búzát) arattat. pléhvé. -tt helyhatározórag: Vásárhelyt. -bb középfokjel: idősb. De: helyesel.). alatt. stb. nagyollom. (vö. 45. 45. a -d. Az ilyen váltakozást mutató toldalékok a következők: a -t.. stb. megrótták. -vé határozórag magánhangzóra végződő tőhöz alapalakjában kapcsolódik. foglaltatik. hallottuk. egyes szám 2. Kaposvárt v. arat). Hasonlóképpen viselkedik a -tyú. -telen változatában járul: csorbítatlan. kinyittatik. a -t. ezért (bár jelentésük alapján a befejezett.. -etlen képző van a befejezetlen. fűtetlen. Sajátos viselkedésű toldalékok 42. szerint. -etik. Több toldalékunk mássalhangzóját magánhangzó után megkettőzzük. -tt időjel: folyt. kitalált (történet). bont). alakokkal állnak ellentétben) ezekben sem kettőzzük a képző t-jét. Ha a szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg (pl. kösöntyű. éretlen. Vácott.. (vö. kevesebb. stb. kéretik. a -b. Tehát (új üveget) bontat. Ugyanez a szabálya a ma már ritka -atik. felforrt (víz). stb.

moss. hogy – hogyan. értem – érettem. 55–58. mint a -j módjel. szeretniük – szeretniök. itt – itten. Írásban is helyes tehát mindkét forma. 43. igyál. moss – mossál. -vé rag v eleme a szótő végső mássalhangzójával azonossá válik. legyen. Viszont az írj. Az alakváltozatok nem mindig azonos értékűek.).) 43. mosd – mossad. szőjön. stb.. kicsinyli – kicsinyelli (vö.(A h végű szavak egy részét – mivel bennük a h-t nem ejtjük ki – magánhangzós tövűnek kell tekintenünk. nyomatékosabb felszólítás. 80–81. mint . amelyek a köznyelvben egyaránt használhatók. ezekben az alakokban a tő és a toldalék határán hosszú mássalhangzót írunk. jósággal.) – Az eszik. A hallgatódzik és hallgatózik. kezdték – kezdették. 75. A hisz ige felszólító alakjaiban ez a -gy megnyúlt: higgyem. 68. visszük. vegye. épp – éppen. rugdalódzik – rugdalózik. A felszólító mód -j jele a szótövek nagyobb részéhez -j (a rendhagyó ragozású jön ige rövid magánhangzós tőváltozatához pedig -jj) alakban kapcsolódik: lépjen. 66. peddzük stb.) (Vö. jöjjön. – A t végű igékhez sajátos szabályok szerint járul. tegyek. kérj – kérjél. (Vö.. nézd – nézzed. hidd – higgyed. higgyünk stb. például: dobbal.) Toldalékolásbeli kettősségek 45. között nemigen van különbség. rosszallnám – rosszallanám. stb. nézz – nézzél. add. visz igék magánhangzós tövéhez -gy alakban járul: egyem.) 44. azaz a tővégi mássalhangzóval azonos kezdő hanggal jelentkezik: mossuk. stb. állsz – állasz. (Vö. lopóddzék stb. mondta – mondotta. lesz. higgy – higgyél. (Ez utóbbi szavak alapformájában kiejtjük a h-t. vájd – vájjad (vö. lőjön. Mind az igék. sz. öregedik – öregszik. -vel és a -vá. vigyed. fújjon.). (Vö.). dobj – dobjál. 39.. hullt – hullott. iszik. toldták – toldották (vö. mind a névszók toldalékos formái között vannak olyan kettős alakok. 39. ezért ezek kiejtésük szerint is mássalhangzós tövűek. érted – éretted. oly – olyan. küldte – küldötte. tűrniük – tűrniök. rég – régen. írd – írjad. most – mostan. dobd – dobjad. hidd stb. z. dohhal. Allahhal.) Mássalhangzós végű tőhöz járulva a -val. igyekezik – igyekszik. szégyellni – szégyelleni. vágj – vágjál. vesszen. tesz. írj – írjál. öntözzön. 77–79. higgyen.: – Más esetekben a tővégi mássalhangzóval azonos hangként jelentkezik: ásson. lopódzik – lopózik. nincs – nincsen. az evvel és ezzel stb. Ilyen toldalékolásbeli kettősségek például a következők: hallgatódzik – hallgatózik. emberré. ezzel – evvel. azzal – avval.. dolgozz – dolgozzál. kérd – kérjed. látniuk – látniok. 83–84. szénnel. vesz. A tárgyas ragozás kijelentő módú személyragjainak -j eleme az s. dz végződésű tövekhez járulva ugyanúgy viselkedik. nézzük. keveslem – kevesellem. várniuk – várniok. 82. vágd – vágjad.

hanem a szót a kiejtése szerint írjuk. adjad. ki és le határozószók középfokát részben vagy egészen a kiejtést követve írjuk: beljebb. kint. lejjebb. Így járunk el például a kesztyű vagy a lélegzik esetében. mossál. szeretniök stb. hogy az alkotóelemek eredeti hangalakját nem vesszük figyelembe. régiesebb. bent. akad. érette stb. bár az első a kéz. küldte. faggat. lenn szavakkal függenek össze. (Vö. bennszülött. érte stb. kinn. elavuló formák. kijjebb. feljebb vagy följebb. Bár a benn. lent. küldötte. kissé ünnepélyesebb. A be. higgyed stb. fenntart vagy fönntart. Az állsz. kinnlevőség stb. szaggat összefüggését sem az akaszt. szakít. 49.) 48. kevesellem. fel vagy föl. szakad igék tövével. fenséges. az állasz. fakad. természetesen csak egy n-et írunk: bentlakó stb. illetőleg képzett volta annyira elhomályosult. A látniok. A szóelemek elhomályosulása 46. – Ha az összetételnek a t végű alak az előtagja. a második a lélek szóból származik. fent vagy fönt. Több szavunk összetett. . keveslem. Nem tartjuk már számon az aggat. fakaszt. 47.az írjál. – Ugyanezek a szavak azonban az összetételekben általában a két n-es formájukban szerepelnek: bennlakás. egy n-nel írjuk ezeket a szavakat: benső. hétköznapi használatú. fenn vagy fönn.

stb. e. község (= köz+ség. tehát . e. fusson esetében pl. a ház tőhöz a -val rag módosult -zal formában járul. e. hogy a toldalékos szavakban mind a szótő.: nyoldzban).: nésztük).. valamint az egymást követő szavak szóelemeinek érintkező hangjai kölcsönösen hatnak egymásra. ha a szó egészét másképp mondjuk ki. A ragos. a házban.: kösség).a felszólító módban használatos töve. csakhogy az egyiket a hangszalagok rezgése nélkül.: kertye). hiszen pl. az összetett szavakban pedig minden tag világosan felismerhető legyen. e. szóalak a kiejtés alapján is így íródnék. amely a szóelemek mai állandó alakját tükrözteti. A szóelemző írás fő szabálya nem érvényesül minden toldalékos szó leírásakor. kertnek. fusson (= fus+s+on) stb. nyolcban (= nyolc+ban. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-hasonulás 51. néztük (= néz+t+ük. Az egynél több szóelemből álló szóalakokat általában a szóelemző írás elve alapján írjuk le. s ehhez a -j módjelet s változatban tesszük hozzá. másrészt pedig azt. A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 50.A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD 49. szállnak (= száll+nak. ahogyan külön-külön ejtve hangzanak: barátság (= barát+ság). hanem – a hangtani környezetnek és a szóelemek történeti alakulásának megfelelően – módosult változatukban tüntetjük fel: házzal (= ház+zal). Ezért a toldalékos és az összetett szavak legnagyobb részében a szóelemeket olyan alakjukban sorakoztatjuk egymás mellé. Helyesírásunk a szóelemző írásmód elvének érvényesítésével biztosítja azt. barátfüle (= barát+fül+e). a jeles és a képzős szavak. Vannak olyan mássalhangzópárok. amely a szóelemek módosult alakváltozatait tünteti föl. A toldalékos szavak egy részében ugyanis a szóelemeket nem eredeti alakjukban. tehát zöngétlenül. mind a toldalék. e.: szálnak). amelyeknek tagjait ugyanazon a helyen és módon képezzük. Természetesen ezt gyakran észre sem lehet venni. barátaival (= barát+ai+val) stb. Helyesírásunk azonban nincs tekintettel az alkalmi hangváltozásokra. mint a szóelemeket külön-külön: kertje (= kert+je. a másikat a hangszalagok rezgésével. A házzal. A szóelemző írásmód elvének érvényesítése akkor válik különösen fontossá. A szóalakok szóelemző írásának tárgyalásakor meg kell tehát különböztetnünk egyrészt azt az írásmódot. állatbarát (állat+barát) stb. hanem a szóelemeket eredeti alakjukban íratja le. s a szavak kimondásakor e hangok sokszor megváltoznak. az összetételek. illetőleg a fut igének fus. lóval stb.

sz–z. jetycsalás) át+cipel áccipel nád+cukor náccukor írás: átcsap jegycsalás átcipel nádcukor . hogy a két hang a kiejtésben teljesen azonossá válik: t+cs. Az írásban a zöngésség szerinti hasonulást általában nem jelöljük: alkotó tagok: ablak+ban tűz+höz ad+hat lök+dös nép+dal víz+szint eszik + belőle hideg + tél ejtés: ablagban tűszhöz athat lögdös nébdal víszszint eszig belőle hidek tél írás: ablakban tűzhöz adhat lökdös népdal vízszint eszik belőle hideg tél stb. gy. c–dz. Ha a felsorolt hangok közül egy zöngétlen és egy zöngés mássalhangzó kerül egymás mellé. b és m előtt m-nek (vagy az m-hez közel álló hangnak). de nem zöngésít. 52. – s+sz és zs+sz = ssz.zöngésen. Ilyen párok: p–b. A v – bár van zöngétlen párja – a köznyelvben zöngétlenül. A teljes hasonulás révén előálló kiejtésbeli módosulásokat általában nem tüntetjük föl az írásban. d+c és gy+c = cc. k–g. t–d. Két mássalhangzó találkozásának gyakran az a következménye. – s+z és zs+z = zz. ty és ny előtt ny-nek (vagy az ny-hez közel álló hangnak) ejtjük. – t+gy és d+gy = ggy: – t+c. cs–dzs. 53. – sz+s és z+s = ss. d+cs és gy+cs = ccs. A h-nak nincs zöngés párja. így zöngétlenít ugyan. Ezt a hasonulással bekövetkezett változást egyik esetben sem jelöljük az írásban: alkotó tagok: szén+por azon+ban tan+menet van + még ön+gyújtó negyven + tyúk szín+nyoma t ejtés: szémpor azomban tammenet vam még önygyújtó negyveny tyúk színynyoma t írás: szénpor azonban tanmenet van még öngyújtó negyven tyúk színnyomat stb. ty–gy. hanem az eredeti szóelemeket jelöljük: alkotó tagok: ejtés: át+csap áccsap jegy+csalás jeccsalás (v. A beszédben az n hangot p. – sz+zs és z+zs = zzs. a kiejtésben az első hang zöngésség szempontjából legtöbbnyire hasonul az utána következőhöz. s–zs. de maga nem zöngésülhet. f–v.

-juk. Ha az anya. atya és bátya névszók csonka tövéhez.) 54.. 56. 83–85. -játok. valamint a nagy névszóhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). -jük. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. nátcukor) kösség egésség szárazs zsömle (v. ty és gy hangjának. illetőleg a toldalékok eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: hagy+játo k hagy+juk hány+ja huny+játo k fagy+j+on ejtés: haggyát ok haggyuk hánnya hunnyát ok faggyon írás: hagyjáto k hagyjuk hányja hunyjáto k fagyjon stb. -jai. vagyis -ja. illetőleg a toldalék eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: any+ja any+juk aty+ja aty+juk báty+jai báty+juk nagy+ja nagy+jaik ejtés: annya annyuk attya attyuk báttyai báttyuk naggya naggya ik írás: anyja anyjuk atyja atyjuk bátyjai bátyjuk nagyja nagyjaik stb. hanem megtartja a szavak eredeti ny. hanem megtartja az igék eredeti gy és ny hangjának. a kiejtésben általában teljes hasonulás következik be. -ják) vagy a felszólító mód -j jele járul. száraz zsömle) kisszerű (v. (De vö.köz+ség egész+ség száraz + zsömle kis+szerű (v. Ha a gy és az ny végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas igerag (-ja. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. -juk. -juk. 80–81. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. 55. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. Ezt a szóbelseji teljes hasonulást . -játok. kis-szerű) község egészség száraz zsömle kisszerű stb. -jaik járul. -ják) vagy pedig a felszólító mód -j jele járul. Ha az l és az ll végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (-ja.

s így az igék eredeti l. Írásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. -jeik járul. a d és az n végű névszókhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). A mássalhangzó-összeolvadás 57. -jai. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak.az írás nem jelöli. -jük. -juk. illetőleg – a t végű igék kivételével – a felszólító mód -j jele járul. a d és az n végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (ja. -ják). mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyva írjuk: alkotó tagok: tanít+ja félt+jük lát+ják márt+játok szeret+jük ad+j+a hord+j+a marad+j+a nak ejtés: taníttya féltyük láttyák mártyátok szerettyük aggya horgya maraggyan ak írás: tanítja féltjük látják mártjátok szeretjük adja hordja maradjanak . hanem mind a névszó végső mássalhangzóját. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. -je. vagyis -ja. -játok. mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyja: alkotó tagok: kert+je kürt+jei part+jai bot+ja híd+jai kard+juk vad+jai kín+juk turbán+ja ejtés: kertye kürtyei partyai bottya híggyai kargyuk vaggyai kínnyuk turbánn ya írás: kertje kürtjei partjai botja hídjai kardjuk vadjai kínjuk turbánja stb. -jei. 58. -juk. -jük. Ha a t. s így mind az ige végső mássalhangzóját. valamint a toldalék j-jének jelét változtatás nélkül írjuk egymás mellé: alkotó tagok: ítél+jük kapál+ják tanul+ja áll+j beszél+j+e tek ejtés: ítéjjük kapájják tanujja ájj beszéjjet ek írás: ítéljük kapálják tanulja állj beszéljetek stb. Helyesírásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. -jaik. illetőleg ll hangjának. Ha a t.

d+s. a t+s. d+sz. gy+s hangkapcsolat pedig rövid vagy hosszú cs hanggá olvad össze. Helyesírásunk ezt a mássalhangzó-rövidülést nem veszi figyelembe.fon+j+átok fonnyátok ken+j+ük kennyük fonjátok kenjük stb. gysz. ds. 59. dsz. Az írás ezt a szóbelseji mássalhangzóösszeolvadást nem jelöli. hanem az eredeti tsz. gys betűkapcsolatot használja: alkotó tagok: met+sz ad+sz egy+szer ejtés: írás: metsz adsz egyszer barátság költség bolondsá g vadság nagyság stb. ts. akkor a hosszú mássalhangzó az ejtésben gyakran megrövidül. Ha a toldalékos szó belsejében. etyszer) barát+ság baráccság költ+ség kölcség bolond+sá boloncság g vad+ság vaccság nagy+ság naccság (v. mecc acc eccer (v. A mássalhangzó-kiesés . natyság) A mássalhangzók mennyiségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-rövidülés 60. hanem – hogy a szókép állandóságát megtartsa – feltünteti a hosszú mássalhangzókat: alkotó tagok: jobb+ra varr+t vidd+be ott+hon vissz+hang küld+d arc+cal part+talan ing+gomb hozzánk+ké pest ejtés: jobra vart vid be othon viszhang küld arcal partalan ingomb hozzán képest írás: jobbra varrt vidd be otthon visszhang küldd arccal parttalan inggomb hozzánk képest stb. gy+sz hangkapcsolat a kiejtésben gyakran rövid vagy hosszú c hanggá. az összetételi tagok határán vagy az egymást követő szavak érintkezési helyén egy hosszú és egy másfajta rövid mássalhangzó vagy egy rövid és egy másfajta hosszú mássalhangzó kerül egymás mellé. A t+sz.

sakk). puff-féle stb.. (v. utótagja pedig ugyanolyan mássalhangzóval kezdődik (pl. hívd. 94. több) ugyanolyan mássalhangzóval kezdődő toldalék kapcsolódik (pl.) – Hasonlóképpen: dzsessz-szerű. védd stb. (Vö. kezdd. tehát: kezd+d = kezdd. össz-szövetségi stb. (Vö. szidd. expressz-szerű. oldd stb.61.. a szóelemzés szerint három azonos betűt kellene írni egymás után. Az összetételt ilyenkor kötőjellel tagoljuk: sakk-kör. tépd. mind a -d személyragot. játszd. (De vö. válllövés. (megkérdezték a) vádlottól. fújd stb. Az egyszerűsítés elve alapján azonban (a kiejtésnek is megfelelően) csak két azonos betűt írunk egymás mellé: többe (kerül). a -féle képzőszerű utótagot ssz-re. hagyd.) A kezdd-féle írásmód is az általános szabályt követi: ír+d = írd. személyű rövidebb alakot magánhangzó után hosszú d-vel. edzd. mert a -szerű. mosd. Az l és ll végű igék . 94. aszt hiszem) most+sinc mos sincs s mind+nek minnek (v. 49. Ha egy összetett szó előtagja hosszú mássalhangzóra végződik (pl. nyomd.. ill. Az ilyen alkalmi hangkivetés írásunkban általában nem tükröződik: alkotó tagok: azt+hisze m ejtés: asz hiszem írás: azt hiszem most sincs mindnek csukd be mindnyájan mondd meg stb. -be).) A d végű igék 63. Hármas mássalhangzócsoportok középső tagja a kiejtésben – nemegyszer más hangváltozás kíséretében – kieshet. fedd meg stb. orra (bukott). fedd be. mond meg) Azonos hosszú és rövid mássalhangzó találkozása 62. Az írás azonban mindig feltünteti mind a tővégi dt. hordd. szedd. (nem jól) hallak. nézd. a szóelemző elvet követve megtartjuk az alkotó tagok eredeti írásmódját. küldd. (a) szebből (kérek). ill. 94. balett-táncos. (Vö. mássalhangzó után rövid d-vel ejtjük. 60. kör). hanem az áldd. stb. tudd. A d végű igék felszólító módjában a tárgyas ragozású egyes szám 2. így tehát két d-t írunk nemcsak az add. mondd. formákban is.) Ha viszont a hosszú mássalhangzóra végződő szóhoz (pl. alakokban. mindnek) csukd+be csug be mind+nyáj minnyájan an mondd+m mom meg eg (v. ff-re végződő szavakhoz kapcsoltuk.

rója. száll. zöldell v.) – A felszólító módban a tárgyas ragozás egyes szám 2. szégyellem. (Vö. dülleszt. rívás stb. nősz.) – A hosszú magánhangzó a v-vel bővült tövekben többnyire megrövidül: fövetlen. mind pedig l-es származéka él. nőj. egy magánhangzó utáni ll-es. kékellik és kéklik. A hosszú magánhangzóra végződő igéknek -sz és -tok. Múlt idejű alakjaikban. stb. de: gyullad. de: kevesellem és keveslem. . Néhány ll végű igének két alakja van. de: sarkalatos. nyűdd. Egyéb esetek 68. jövök. (Vö. szálloda. múlik. lődd. szégyellheti. rósz. kicsinyell. (fába) rótt (betűk). 39. állt. fúl. rísz. rövidebb változat: kevesell. bár egyes alakok kiejtésekor hosszú l is hallható: szól. jövedelem stb. szégyellni. fullaszt. sarkall (= ösztönöz) és sarkal (= sarokkal lát el. szégyell. zöldellett. cipőt). jöhet. de: dülled. de: torkolat. személyének rövidebb alakja a kiejtést követi: ródd. rosszall. zöldellő. valamint befejezett melléknévi igenévi származékaikban – a magánhangzó után – két t-t írunk: rótt. 66. szólás. zöldellt v. 65. mállottak. gyullaszt. állomás. kicsinyellés és kicsinylés. 39. kékellő és kéklő. rosszallás. zöldellik. (nagyra) nőtt (fa). Az l-re végződő igék toldalékos alakjaiban általában megtartjuk az egy l-es írást. 60.64. (Vö. legel. stb. rójuk. rovok stb. valamint j hangzós toldalékú kijelentő és felszólító alakjait – ingadozó kiejtésük ellenére – a t. hosszabb meg egy mássalhangzó utáni l-es. kicsinyellő és kicsinylő. stb. nőtök. noha a rá következő mássalhangzó hatására a hosszú l mindig megrövidül: áll. múló. málljanak. stb. kicsinyellené. -tök személyragos alakjait. nagyoll (a szükségesnél nagyobbnak tart) és nagyol (= valamit csak nagyjából csinál meg).) Néhány ll-es ige egy-két származékában azonban – a kiejtésnek megfelelően – rövid l-et írunk: torkollik. Egyes szavaknak mind ll-es. legelik. növendék. 39. rosszallhatjuk. (Vö. – De: rívok.. rótok. legelő. gyúl. kevesellte v. sarkallik. málló. sződd. kevesellette. róttak. stb. kicsinyellné v. rí.) A hosszú magánhangzóra végződő igék 67. Az ll-re végződő igék legnagyobb részének toldalékos alakjaiban megtartjuk a két l-es írást. keveselli és kevesli. rítok. de: kicsinyelli és kicsinyli. stb. stb. de a képző eltérése jelentéskülönbséget hordoz: torkollik (= beleömlik) és letorkol (= szavába vágva elnémít). nőtt. A rendhagyó ragozású jön ige toldalékos alakjaiban (a jődögél és a jőve alak kivételével) a tő magánhangzóját rövid ö-vel írjuk: jön. mállik. nő. lövő. 45. de: fullad. az sz és a j betű megkettőzése nélkül írjuk: ró. ríjon. A szabály alól csak néhány származékige kivétel: dűl. szállna. nőttek. pl.

A kiejtésben tehát néma a h ezekben: cseh. együvé. bennünket. eh. jönne stb. 43. juhtúró. jöjjenek stb. 74. Így például az ah. újat. 70. csehet. juhok. egyért. erősebb. stb. [Vö. (Vö. lesztek. ujjat. A céh. düh. ujjra stb. de más helyzetekben – az ige többi alakjaihoz hasonlóan – röviddel.) 75. leszel. stb. jöjj. méhvel. – Hangzik a h ezekben: csehek. almanach. csehvel. valamint egyszerűségére törekedve a szó minden alakját egy gy-vel jelöli: egy. 73.A jö. egyén. A kis szó fokozott alakjait és ezek származékait hosszú s-sel ejtjük. nálad. Az új melléknév mássalhangzóját – a szó alapalakjában és magánhangzó előtt – sok nyelvjárásunkban hosszan ejtik. méhnek. stb. csehül. erősen.) végén is mindig ejtjük a h-t. méhes. sah. szónak minden alakjában ejteni szoktuk a h-t. éh. újabb. továbbá többes számát és középfokát sokan hosszú s-sel ejtik. és mindig írjuk is. róla. egyetem stb.) 71. vagy magánhangzóval járul a tőhöz. Írásunk a szókép állandóságára. méhek. írásunkban ennek ellenére csak egy j-t tüntetünk fel: új. ha a toldalék magánhangzóval kezdődik. utánunk. legkisebbnek. juhakol. egynek. – Az írásban azonban. egyek. juh. Az egy számnév mássalhangzóját a szó alapalakjában. áh. pech stb. pléh. A lesz igealakot magánhangzóval kezdődő szó előtt és mondat végén hosszú sz-szel ejtjük. heh indulatszó ejtésében váltakozik a h-s alak a h- . kisebbít. egyetlen. kisebbség stb. más részében viszont röviden: egyed. enyh. erősek. – De természetesen: eggyel és eggyé. jöttél. egyre stb. Csehszlovákia. egyed. fellah. ujjak. moh. 83. de egy s-sel írjuk: kisebb. 72. ezekben a szóalakokban a kettőzés mutatja a rag v-jének hasonulását. potroh. 83. méhkas. egyik. mint a példák is mutatják. A személyes névmások határozóragos és névutós formáinak megfelelő alakokban.tőhöz járuló egy mássalhangzós toldalékokat általában kettőzött alakban írjuk: jössz. együtt stb. egybe. egység.) – Hosszú az n is ezekben: jönni. padisah. azaz a személyragos határozószókban a gyakran hallható hosszú ejtés ellenére is egy l-et vagy egy n-et írunk: belőlem. keh. jöjjön. a szavak minden alakjában jelen van a h. előled. Ha mássalhangzó következik a gy után.. (Vö. magasabb. méh.. egyes. stb. egyé (= egy+é). egyedül. A bolyh. egyenlő. csehnek. hah. méh. (A testrész nevének írása viszont: ujj. újra stb. névszóban a h-t csak akkor ejtjük. egyezik. 42. egyéb. együtt. juhász. Allah. azaz mindig egy sz-szel írjuk: lesz. juh. magasat. juhval. cseh. lesznek. leszünk. akkor is rövid a gy: egyben. rüh stb. magasak. de csak egy s-sel írjuk őket: erőset. – De: jöszte. stb. Az -s végű melléknevek tárgyragos és -n határozóragos alakját. – De: benne. Ezért a szókép állandósága érdekében az egyszerűbb módon. e)] A h végű szavak egy részének kiejtése ingadozik. úgy. tőlünk. kisebbedik. egyel (ige). valamint magánhangzók között a toldalékos szóalakok és a származékok egy részében hosszan ejtjük: egyet. doh. – A ch végű szavak (pl. csehtől. 69. Zilah stb. mint a többiben: leszek. magasan. egyre.

s hogy a szavak írott alakja ne szakadjon el teljesen a kiejtett formától. lássuk. hallgasd. illesszük. s a -d személyrag ehhez kapcsolódik. fürösszétek. egyes szám 2. nyissátok. A felszólító mód tárgyas ragozású. sem a felszólító mód jelét nem tüntetjük fel eredeti alakjában. Ha helyesírásunk ezekben a szóalakokban is a szóelemek alapalakjának a feltüntetésére törekednék. 81. mert a j módjelnek a módosult (a csonka tő s. ezért ezeket az igealakokat csak egy s-sel írjuk: bocsásd. illetőleg kettőzött sz-et (ssz-et) írunk. megtartjuk az igető végső t-jét. – Akárhogyan ejtsük is azonban a h végű névszókat.stb. válassza stb. fürösz-. kössétek. lássuk. akkor a szó kiejtett alakja és írásképe között szakadék támadna. (Vö. illesz. rekessze. személyének rövidebb alakjában ts-et írunk a -d személyrag előtt: ejtsd. a h betűt írásban mindig feltüntetjük. taníts. szítsa. mind pedig a -j módjelnek s-sé módosult változatát írjuk le: alkoss. bocsássa. Ezekben az esetekben helyesírásunk tehát eltekint a szóelemeknek eredeti hangalakjuk szerinti írásától.) képezzük. egyes szám 2. A felszólító mód tárgyas ragozású. hogy híven tüntessük fel a szóelemek mai alapalakját. személyű rövidebb alakjában a tővégi t helyén s van. féltsétek. A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 76. A MÉH betűszó inkább h-s ejtésű. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége az igealakokban A t végű igék 77. a szóelemek módosult változatait tünteti fel. stb. személyének rövidebb alakjaiban a személyrag eredeti d formájában a módjel nélküli csonka . – Ennek a ts-nek a kiejtésben rövid vagy hosszú cs hang felel meg. mint h-tlan. egyes szám 2. valamint a lát és a bocsát ige (továbbá a lót-fut összetételbeli lót előtag) felszólító alakjaiban sem az igető véghangját. nevesse. mártsd. lósson-fusson. márts. 78. kösd. hallgassák.).) Ezekben az igealakokban tehát kettőzött s-et. fűts. A szóalakok egy részének leírásakor azért nem érvényesülhet a szóelemző írásmódnak az a törekvése. A rövid magánhangzó + t kapcsolatra végződő igék. 78. illetőleg sz mássalhangzójához hasonult) s. 79. nyisd stb. mint az s és az sz végű igék felszólító alakjait. amelyekben a tővégi t-t mássalhangzó (de nem s. de a módjel mai leggyakoribb j alakja helyett annak s változatát írjuk le: ejtse. mert a szóelemeken a régiségben erős hangváltozások mentek végbe. sz változatát tüntetjük fel: fess. Ezeknek az igéknek felszólító mód tárgyas ragozású. stb.tlannal. tanítsd stb. éppen úgy. Azoknak a t végű igéknek a felszólító alakjaiban. hanem mind a tővégi t-nek. Az st és az szt végű igék felszólító alakjait a t nélküli csonka tőből (fes-. sz) vagy hosszú magánhangzó előzi meg (vö.

sz. illeszd. z+j. úszd. A lesz. Stb. játszunk és játsszunk (e. játszik. és kettőzött gy-t írunk: higgy. (A többi. hozzák. egyes szám 2. z és dz változatát tüntetjük fel. sz. mászd. -jük. tessék. eddzük. z és dz változatát tüntetjük fel. vigyétek.) A tesz. – A hisz ige felszólító alakjaiban hosszú gy-t ejtünk. igyanak stb. -ják) j elemének módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. iszik ige felszólító alakjaiban a módjel gy alakban járul az igék magánhangzós tövéhez: legyek (= le+gy+ek). mossam. metszi stb. rekeszd. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: késsen. visz. E formák írásban való pontos megkülönböztetése azonban fontos követelmény: Látom. végezd. pl. illetőleg egy sz-szel írjuk: fesd. személyének rövidebb alakjaiban azonban a módjel nélküli tőhöz kapcsolódik a -d személyrag: nyeld. vadásszátok. 43. lopóddz(ál). kettőzött sz-szel (ssz-szel). személyének rövidebb felszólító formáiban a -d személyrag a módjel nélküli magánhangzós tőhöz kettőzött alakban járul: tedd (= te+dd). – Kilátszanak. játsszátok. Ezeket az igealakokat tehát kettőzött s-sel. lássék stb. sz+j.) A hallatszik. higgye. hozzad. Kértem őket. tetszik és metsz ige is ezt a szabályt követi: hallatsszatok. elolvassák. látszik. látszik. vedd. hogy játsszanak velünk. egyél. z és dz végű igék kijelentő módú. látsszam. sz. stb. játsszuk. Betakarom. tetszik. -juk. z és dz végű igék felszólító alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. sz. iszik. dz+j helyett) általában kettőzött s-sel. metsz ige több kijelentő és felszólító módú formájának azonos a kiejtése. z és dz végű igék 80. alakváltozatok használata is helyes. visz. vesszenek. 32. tegyen. Az s. de a -j módjelnek módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s.tőhöz kapcsolódik. Az s. metssze stb. A felszólító mód tárgyas ragozású. játszik. stb. edzd. húzd. j-t nem tartalmazó alakban csak egy sz-et írunk: játszom. eddzétek. hisz ige tárgyas ragozású egyes szám 2. hogy csak játszanak velünk. ha tetszünk neki. tetsszél. – Természetesen a hallatszik. 39. kettőzött sz-szel (ssz-szel). játszod. – Hasonlóképpen: játszd. vidd. metsszük stb. – Jó érzés lesz. vesz. eszik. (Vö. tesz. eszik. játsszál. metszd (vagy mesd). (Vö. higgyétek stb. – Természetesen a játszik és a metsz típusú igék is ezt a szabályt követik: játssza. tessél. füröszd. vadásszatok. ezért ezeket az alakokat egy s-sel. vesz. Ezeket az igealakokat tehát (az eredeti s+j. Az s. hidd. játsszák. higgyük. de a j-vel kezdődő személyragok (-ja. idd. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: keressük.: jáccunk). nehogy kilátsszanak. tárgyas ragozású alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. válaszd stb. (Vö. végezzünk. A tessem. végezzük.) A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége a névszóalakokban . 82. stb. sz. edd. olvasd.) 81. -játok. mossa. hogy tetsszünk neki. vegyük. Azt akarjuk.

Mindig hosszú mássalhangzót jelölünk azokban a szavakban. stb. a bölccsé (válik) és a bölcsé (= a bölcs tulajdona). -vé határozórag vje (bizonyos h végűek kivételével) minden mássalhangzóra végződő névszóhoz. stb. -vel és a -vá. a tervvel és a tervel (= tervez). Ezt a módosulást betűkettőzéssel jelöljük: abba.. -vé ragnak a személynevekhez kapcsolásával a 163. erre. ugyanahhoz stb. b) Egy hosszú mássalhangzós szóvég + -val. -vá. Allahhal stb.A -val. -vel. füstté.. 130. pont foglalkozik. tetté. ekképp. . a névszó tövének végső mássalhangzójával azonos (teljesen hasonult) formában járul a -val. szívvel. A betűkettőzés elmulasztása nemegyszer eltorzítja a szóalak értelmét. amiatt. stb. -vá. szárnnyal. bolonddá. névvé. minddel. Az az. az idegen szavakhoz és tulajdonnevekhez illesztésével pedig a 211. (Vö. Ám csak: azzá. c)] 85. afölött. -vá. könyvvé. ez mutató névmás z-je teljesen hasonul a mássalhangzóval kezdődő határozórag első hangjához. 94. özveggyé. [Vö. vízzé. ekkor stb. Megváltozott. mindettől. ez névmás 84. tollá. nedvvé. sahhá. ezzé. (Vö. akképp. eszerint. néggyel. szilánkká. -vel és a -vá. sah. akkor. A mutató névmás a. potroh.. tűr). rosszá. Az avval és azzal. (Vö. 75. Ezt a kiejtésbeli módosulást írásunk tudomásul veszi. jobbá. arra. 222. cukorral. arannyal. meggyel. ehhez. a két v-t mindig jelöljük az írásban: hévvel. -vé rag v szóvégződéssel találkozik. kékkel.és utótag határán egy mássalhangzóval írjuk: afelé. -vel. -vel és a -vá. ez névmásnak és a -beli képzőnek. tudóssá. az evvel és ezzel alakváltozatok egyaránt helyesek. A többjegyű betűket természetesen a rájuk vonatkozó szabályok szerint kettőzzük meg. szárnnyá. és betűkettőzéssel jelöli. -vé: bottal. a briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal) és a bridzsel (= bridzsezik). -vel és a -vá. gallyal. rozzsal. -vé: hanggal.) d) Ha a -val. evégett stb.) A -val. a -val. stb. könnyé. Az az. stb. [Vö. juhvá. -vé alakmódosulásai 83. 60. ezért itt az ennek megfelelő ragalakokat találjuk: dohhal. -vel és a -vá. stb. 7. kulccsal. 75. tervvel. savvá. valamint a -fajta. ebbe. potrohhal. -vé: jobbal. komppal. szónak azonban minden alakjában ejtjük a h-t. – Hasonlóképpen: amannak. b)] a) Egy rövid mássalhangzós szóvég + -val. gyönggyel. – A doh. amelyeknek végső h-ját nem ejtjük ki (vö.). e alakjából és valamelyik névutó kapcsolatából keletkezett összetételeket az elő. királlyá. -vel. -vé rag v-jének hasonulása nem következhet be: méhvel. tettel. szénné.) c) Két mássalhangzós szóvég + -val. bölccsé. pléhvé. ahhoz. Allah stb. tollal. könnyel. ronggyá. -féle. e) Azokban a névszókban. 216–217. kedvvel. emellett. Nem azonos például a szívvel és a szível (= szeret. amelyek az az.

effajta. ekkora. efféle. affajta.-kora képzőszerű utótagoknak a kapcsolatából alakultak: abbeli. afféle. akkora. ebbeli. .

lyukból.): Batthyány [e. A toldalékok hasonulásából eredő hosszúságot azonban ezekben a szavakban is föltüntetjük: eddzük.. melyekben j-t.: tarcsai] Thököly [e. ha hosszú hangot jelölnek: bodza. lyukban. 87.és egybeírási szokásainkat. A hagyomány érvényesülése ennél természetesen jóval szélesebb körű helyesírásunkban. írásunk azonban megtartotta az ly [e. súly. moly.157. nagyon sokféle eredetűek. ma-haradzsa. foly(ik). mint más szavainkban (pl.: hajnóci] Kossuth [e. mert azok a szavak. lyukad. Az ly írására pontos szabályaink nincsenek. lyukak. mely szavakban írunk ly-t. azaz a hagyomány elvének érvényesüléséről – a szónak szűkebb értelmében – mégis csak akkor beszélünk. Hagyományos írásmódról. külön. lyukaszt. különböző jellegűek. stb. a) Szó kezdetén csak a lyuk szóban és toldalékos alakjaiban írunk ly-t: lyuk. Dózsa. .: battyányi] Cházár [e. sem a szóelemzés elvével nem magyarázható. ezért számos szóban hagyományosan ly a j hang jele. Hunyadi. mély.: dezsőfi] Egressy [e.).A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD 86. amelyekben megtartjuk a ma már egyébként nem használatos. 88. a mai kiejtés. gally. Az egy szótagú szavak közül a következők írandók ly-nal: boly. ezeket tartalmazzák a következő alpontok.. Meggyesi. Kis. bridzs. edző.: szécsényi] Tartsay [e. hely (főnév). régies betűket (vö. briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal).: zicsi] stb. Köznyelvünk hangrendszerében már nincs meg a régi ly hang. de vannak olyan családneveink is. stb. A családnevekben általában ugyanazokkal a betűkkel jelöljük a hangokat. sőt a kiejtés és a szóelemzés elvének érvényesülését is. Csányi. illetőleg a szóelemzés rovására. Török stb. Helyesírásunk bizonyos meghatározott esetekben a hagyományt követi a mai hangjelölési rendszer. amelyek ly-nal írandók. pedzi. lyuggat. Bizonyos fogódzóink mégis vannak.: ellipszilon] betűt.: görcs] Hajnóczy [e. A hagyomány alakította ki és őrzi betűink alakját. lyukas stb.: kosut] Széchenyi [e.: tököli] Zichy [e. a jelölésmód tekintetében különbség mutatkozik az egy szótagú és a több szótagú szavak között. edz. 80–81. 12.) 89. Kétség esetén szótárban kell megnézni. b) Ha a j hang a szó végén fordul elő. (Vö. 83. ha a máig megőrzött írásmód sem a kiejtés. peddze. madzag. A dz-t és a dzs-t általában akkor sem kettőzzük meg. süly.: egresi] Georch [e.: császár] Czetz [e: cec] Dessewffy [e. pedz.

Ipoly. csekély. olaj. kapzsi. nyavalya. akadály. amely. De: lakáj. papagáj stb. 90. tetszik. 91. rögtön. Bár több nyelvjárásunkban és a köznyelvben is él az ún. De: bója (vízi jelzőeszköz). kevély. zörej stb. ej végűek: duhaj.A névmásokban ly-nal jelöljük a j hangot: ily. Néhány szóban a hagyomány megőrizte a ma már nem érzett eredetet. csigolya. pólya. De: karvaly. A két (vagy ennél több) szótagú szavak legnagyobb részében ly-nal jelöljük a szó végén ejtett j-t: bagoly. zsivaj. hágcsó. tolvaj. pünkösd stb. ragály. hülye. ilyen. gereblye. ibolya. tartály. zárt ë hang. ezt helyesírásunk nem jelöli külön betűvel. illetőleg a régebbi írásformát: esd. perje (fű) stb. c) Jellegzetes szócsoportot alkotnak a lya. mindjárt. korcsolya. karaj (és karéj). metsz. dörej. kristály. milyen. sóhaj. fogoly. cserje. hanem hagyományosan szintén az e-vel: ejtés: ëgyél ëgyetëm embër lëhet szerelëm gyerëkëk et írás: egyél egyetem ember lehet szerelem gyerekeket stb. zsindely. osztály. tavaly stb. játszik. pocsolya. . pehely. oly. Gergely. lye végződésű szavak: boglya. olyan. mindnyájan. hagyján. tavaly. stb. mely. skatulya. héja (madár). óhaj. zsöllye stb. harkály. robaj. talaj. mily. Mihály. – A szó végén j-vel írandó szavak között többségben vannak az aj. ósdi. amelyik stb. mosoly.

eddzék. fedd meg (= fedd+d meg). c)] A -szerű utótag sz-ét általában csonkítva (azaz toldalék módjára. Helyesírásunk néhány esetben ésszerű egyszerűsítést alkalmaz. vádlottól (= vádlott+tól). (e helyett: jegygyel stb. ha a -szerű-t kettőzött sz-re (ssz-re) végződő szavakhoz kapcsoljuk: dzsessz-szerű. – Hasonlóképpen: puff-féle (ülőke) stb. mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (= orr+ra). tollal (= toll+lal). össz-szövetségi stb.). 163. 93. mésszerű stb. Wittmann-né stb. expressz-szerű stb. 94. illetőleg: jeggyel. c)]. vö. rosszal. Tarr-ról. 62.) kettőzött alakját a tőszókban és a toldalékos alakokban csonkítottan írjuk. 163. Mariannal (Mariann+nal). [Vö. Kodállyal stb. Hermann-nál. 7. Ezekben a hosszú mássalhangzós betűhöz a vele azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk: Széll-lel. fénynyaláb. mésszel. jegygyűrű. briddzsel. illetőleg: sakk-kör. könnyé (= könny+nyé). eljátsszuk stb. stb. balett-táncos. – Általában ez a szabály érvényes a tulajdonnevekre is: Hosszú. sz. ty. hosszú. hússzor) kapcsoljuk az sz végű szavakhoz: ésszerű. vagyis a betűnek csak az első jegyét ismételjük meg [vö. [Vö. 62. A többjegyű betűk (pl. fütty stb.. hallak (= hall+lak).. díszszázad stb. Meggyes. c)] A szabály nem érvényesíthető a magyar családnevekre.AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD 92. dzs stb. (Vö. [vö. nagyobban (= nagyobb+ban). Nem egyszerűsítjük azonban az összetett szavak tagjainak határán találkozó azonos kétjegyű betűket: kulcscsomó. – Nem egyszerűsítünk viszont akkor.) . meggy. 62. Bernadettől (Bernadett+től). füttyel (= fütty+tyel). A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos.. hossz-számítás. nagygyűlés. cs. Arannyal. b)]: loccsan. az idegen tulajdonnevekre és a szóösszetételekre. 163. így a többjegyű betűk kettőzésekor és három azonos mássalhangzót jelölő betű találkozásakor.

mindig együtt használt. de nem ló. szakkifejezés stb. Mondatainkban a szavak nagy többségükben alkalmi szókapcsolatok tagjaiként kerülnek egymás mellé. szintén egybeírt összetett szót alkotnak: kéményseprő. sok lehetőség. Ilyen előfordulásukban külön kell írnunk őket. a tízórai-t nemcsak tíz órakor fogyaszthatjuk el. Különírjuk számos. de: sokszög (a mértanban). félkész. nemegyszer jelentésváltozás nélküli szókapcsolatokat is egybeírunk. Ilyenkor ki-ki hajlamos a nyelvérzékére. vízbefúlás stb.) elemeit is: dugába dől. sokszor egyénenként eltérő megoldást sugall. Az összefüggő szövegben egymás után következő szavakat általában egymástól külön írjuk le. hogy az írott szöveg világosan áttekinthető legyen. nagyon ügyes. – A meggyökeresedett szokást megtartva. egyhavi. ami viszont nem biztos alap. főnévi igenév. Ezek többféleképpen keletkezhetnek. illetőleg az összetett szavak alkotásának törvényszerűségein alapulnak. márványtábla. Ilyenkor különírjuk őket: szilárd jellem. A kétféle írásmód jól szemlélteti a kétféle alakulat közötti jelentéskülönbséget: gyors írás (= sebes írás). illetőleg saját írásgyakorlatára hagyatkozni.) rag nélkül állnak együtt. Ezeknek szoros egységét ugyanis egybeírással vagy (ennek egyik megoldási formájaként) olykor kötőjeles kapcsolással fejezzük ki. Helyesírásunk e területén mégis meglehetősen nagy számban vannak ingadozások. egységet alkotó szókapcsolat (szólás. a tűzrőlpattant menyecske vagy leány nem a tűzről pattant. a nap sugara stb. Ezt az alapszabályt azonban nem alkalmazhatjuk olyankor. Például a víziló vízi állat ugyan. ezért például a jókedv. (A kötőjelnek itt egyszersmind tagoló szerepe is van. mint a tagok jelentésének összege. de tagjai már alig tekinthetők egymáshoz képest önálló szavaknak. de: élenjáró (= irányító szerepű). kéményt seprő. stb. A jelentésváltozás miatt egybeírt összetétel alkotó tagjai természetesen alkalmi kapcsolatban is kerülhetnek egymás mellé. amely még nem igazi összetétel ugyan. Szépirodalmi alkotásokban stilisztikai szándék is indokolttá teheti az általános szabályoktól eltérő különírást vagy egybeírást. villamos gép. hogy a különírás és egybeírás szabályainak megfogalmazása más . szót is összetételnek tekintjük. többféleképpen is megítélhető esetek. hogy a szókapcsolatok és az összetételek között nincs éles határ: sok olyan szókapcsolat van. de: gyorsírás (= sztenográfia). sok szög (= számos szög). Egybeírjuk viszont az összetett szavakat. – Ha egy raggal jelölhető.) A különírás és az egybeírás fontos kifejezőeszköze helyesírásunknak. illetőleg kötőjel alkalmazását. rádiót javít stb. – Az egyik gyakori ok az. Ezekből a körülményekből következik az. az élen járó (csapat).A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS 95. napsugár stb. mint a szó és beszéd: ’alaptalan híresztelés’-t jelent. A különírás és az egybeírás szabályai a szavak összekapcsolásának. hogy két szó kapcsolatának jelentése több vagy más. ha két vagy több szó összekapcsolódásával keletkezett (azaz összetett) szavakat írunk le. stb. Ezt érzékeltetjük az alkotóelemek egybeírásával. a közlekedésben). Ennek legfőbb oka az. különírt szókapcsolat elemei (pl. de: jelzőlámpa (pl. félig kész. lépre csal. (veszélyt) jelző lámpa. A szóbeszéd is más.

idébb-odább. többé-kevésbé. A szóismétlések írása 96. több-kevesebb. Az alkalmilag (általában nyomatékosítás végett) megismételt szavak közé vesszőt teszünk: fiam. hogy mennyire szoros a kapcsolat az alkotóelemek között. gyorsan. stb. már-már (= majdnem. stb. stb. ha toldalék nélküli formájuk nem él összetételként: apraja-nagyja. néha-néha (= nagy ritkán). sütnek-főznek. Az ilyen alakulatok írásmódja elsősorban attól függ.szabálypontokhoz képest olykor határozatlannak látszik. ezért elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: süt-főz. tudván tudta. végestelen-végig. nőttön-nő stb. A változatlan formájú tagokból szókettőzéssel keletkezett összetételeket kötőjellel írjuk: más-más (= mindig más és más).. ki-ki (= mindenki). oktató-nevelő stb. testi-lelki. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az egyformán toldalékolt szavakból alakult mellérendelő összetételek tagjait akkor is. A túlzófok kifejezésére használt leges. írás-olvasás. nap nap után stb. melyeknek tagjai közül az egyik nem él önállóan: örökkön-örökké. hehe. vajat.előtagot egybeírjuk a felsőfokú melléknévvel: legeslegjobb. napról napra. messze-messze (= nagyon messze) stb. továbbá a névutós szóismétlések tagjait: fej fej mellett. unos-untalan. 99. kenyeret (vásárolt). eget-földet. 98. sütés-főzés. dádá típusú indulatszókat. Különírjuk egymástól ugyanannak a szónak különböző toldalékokkal ellátott változatait: szemtől szembe. bár valójában csak a hangos nyelv és az írás természetéhez alkalmazkodik. gyalult (egész nap). . anyja (eljött). jobbnál jobb. sok-sok (= nagyon sok.. akkor az összetétel még laza. sütött-főzött. szinte). ide-oda. tejet. – Eredetük tudatának elhomályosulása miatt egybeírjuk viszont az azaz kötőszót és a nana. háztól házig. orrán-száján. gyorsan. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek tagjai egyenrangúak. a) A csak alkalmilag egymás mellé kerülő egynemű (halmozott) mondatrészeket vesszővel választjuk el egymástól: apja. egy-egy (= néhány). mint azok külön-külön. apraját-nagyját. kérve kéri. várt. de még mind a két tag felveszi a toldalékokat. legeslegnagyobb. fűrészelt. sütni-főzni. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek. kezét-lábát. Kötőjellel írjuk viszont az olyan módosított alakú szóismétléseket. nini. kezelába. ég-föld. várva várt stb. szebbnél szebb. várt. régesrégi. b) Ha az egymásnak mellérendelt tagok együttese már mást jelent. nono. körös-körül. legeslegszebb stb. fiam. 97. valamint az ikerszók írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek 100. tömérdek). hasonlóképpen: ember ember hátán stb. aligalig (= nehezen).

tereferél. ugribugri. rabló-pandúrt (játszottak). b) A csak a végükön toldalékolható ikerszókat egybeírjuk: mendemonda. azonos szerepű toldalékkal ellátott szó alkalmi egységét újabban gyakran éreztetjük kötőjeles összefűzésükkel: kínos-fájdalmas (búcsú). hébe-hóba. stb. stb. stb. izegnek-mozognak. hadseregben. amely nem vagy csak kivételesen – és csak az utótagon – látható el toldalékokkal. terefere. sík-domború (lencse). Ilyenkor a toldalékos formák írásképe is vagylagos: hírnév: hírneve. A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: (nagy) csihi-puhit (rendezett). Anna-Panna. szoba-konyhás (lakás). hányaveti. hadseregek. 101. csinn-bumm stb. rúgkapálnak. gazdasági-társadalmi (változások). A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: édes-búsan. fidres-fodros. Az ilyen ikerszók tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: csihi-puhi. de: a szántóvetők (= földművesek).Két. . A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) ikerszók csoportja nem különül el egymástól élesen. stb. sírva-nevetve (ölelte át) stb. stb. stb. sakk-matt. limlomos. rabló-pandúr. (a padlón) csúszó-mászó (kisgyerek). limlom. amelyek nem vagy csak kivételesen láthatók el toldalékokkal. hírneves. irult-pirult. a) A mindkét tagjukon külön-külön toldalékolható. sík-domborúra (csiszolt). csigabigák. árvíz. mendemondák. nem: nyelvtani-stilisztikai-helyesírási (gyakorlatok). piff-puff. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) mellérendelő összetételek csoportja nem különül el élesen egymástól. Az ilyen mellérendelő összetételek tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: édesbús. 103. illetőleg kettőnél több szót ne írjunk vessző vagy kötőszó helyett kötőjelesen: nyelvtani. illetőleg toldalékolt ikerszók elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: irul-pirul. piros-fehérzöldet. dimbes-dombos. alapformájában egybeírt mellérendelő összetétel kétféleképpen toldalékolható. limlomot. c) A már teljesen összeforrott. tyúkom-búkom. hercehurca. Anna-Pannával. – Hasonlóképpen írjuk a tulajdonnévi ikerszókat is: Ista-Pista. árvíztől. pirosfehér-zöld. stb. Az ikerszók 102. de: a csúszómászók (= hüllők). hadsereg. Ista-Pistát. (a zenekar) csinn-bummja stb. piros-fehér-zöldre. szoba-konyha. rúgkapáló. ezért csak második tagjukon toldalékolt mellérendelő összetett szavakat egybeírjuk: rúgkapál. stb. stilisztikai és helyesírási (gyakorlatok). sakk-mattot (mondott). csigabiga. hányavetiek. de híres-neves. kérőesdeklő (szavakkal). a) Vannak olyan ikerszavaink is. de: híre-neve. a) Számos olyan mellérendelő kapcsolatunk van. Ezzel a lehetőséggel azonban ne éljünk vissza: nem rokon vagy ellentétes értelmű tagokat. Az ikerszók írása a mellérendelő összetett szavakéval azonos szabályokhoz igazodik. – A kétféle toldalékolásnak oka lehet a jelentések elkülönülése is: (a határban) szántó-vető (emberek). búbánata. izegmozog. búbánatos. nyelvi-stilisztikai (elemzés). b) Néhány. stb. ímmel-ámmal. izgő-mozgó. búbánat.

traktor szántotta (föld). mert az alanynak. porhó borította (lejtő). más esetekben a toldalékolás módjához igazodunk: gizgaz. tehát az utótaggal az előtagra kérdezhetünk. minőségjelzős és mennyiségjelzős viszonyban a szókapcsolatok és az összetételek egyaránt jelöletlenek. icipicit. molyrágta (szőnyeg). drágakő: milyen kő? – drága kő (az előtag az utótagnak minőségjelzője). hegygerinc: minek a gerince? – a hegynek a gerince (az előtag az utótagnak birtokos jelzője). b) Az alanyos összetételeket egybeírjuk. 106. olvasó lány. valamint a minőség. amely kisebb vagy nagyobb alakítással mondatrészi viszonyú szókapcsolattal is kifejezhető.. Ezek tagjainak együttes jelentése más. gizgazos. különösen olyankor. de: icit-picit. nyakatekert (= bonyolult). hidegvérű (= nyugodt). különösen olyankor. 107. háromszög: hány szög? – három szög (az előtag az utótagnak mennyiségjelzője). a minőség. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: szélsőbal párt. szúette (bútor). ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: árvíz mosta (töltés). Az alárendelő összetételek első tagja a másodikkal olyan kapcsolatban van. lélekszakadva (= nagy sietve) stb. orvosi titoktartás. melegágy (a kerté- . Alanyos. Ezek tagjainak együttes jelentése más. stb. tíz forint és öttusa.. baráti kézfogás. mezőgazdasági gépgyár stb. (a) munkások szervezte (gyűlés). napsütötte (táj). – Így például: szavahihető: mi hihető? – a szava hihető (az előtag az utótagnak alanya).b) Az ingadozó toldalékolású ikerszókat alapformájukban egybeírjuk.és mennyiségjelzőnek nincs ragja: aszály sújtotta (vidék) és farkasordító (tél). (a) számítógép ellenőrizte (adatok) stb. de: gizes-gazos. érett gyümölcs stb.és a mennyiségjelzős kapcsolatok 105. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több alanyos kapcsolat tagjait: dércsípte (levelek). stb. egyetértő mosoly. Az alanyos kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) Az alanyos kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: gondatlanság okozta (baleset). Az alanyos. anyja nevelte (gyermek) stb. félszeg). (a) barátom kölcsönadta (pénz). Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása 104. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: agyafúrt (= ravasz). magvaváló (szilva) stb. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: gyorsvonat (vonatfajta). favágó: mit vágó? – fát vágó (az előtag az utótagnak tárgya). A minőségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: jobb kéz. ipari ország. általános iskola. életképes: mire képes? – életre képes (az előtag az utótagnak határozója). eszeveszett (= őrült). b) A minőségjelzős összetételeket egybeírjuk. ügyefogyott (= gyámoltalan. meleg nyár és színesfém. icipici. gizgazok.

mérőműszer.. előtag. -beli. mellékjövedelem. sült hús. adott szó. kül-. Az -ó. közérdek. szélező körfűrész. -ú. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos minőségjelzős kapcsolat tagjait: nagyfokú. szörnyű hideg stb. költőpénz. kiváló termék. kutatóintézet. izzólámpa. útitárs. törtfekete. kis hordónyi stb. növényvédő szer. szép kövér. piros tetős. -jú. 113. előadó körút stb. 108. erős bordájú. halvány kékeszöld stb. haditerv. kiképzőtiszt (beosztás). söröspohár (= sörnek való pohár). sajgó térd. forgószél (szélfajta).. fiatalkorú. összekötő híd. 112. szakember stb. jótett stb. felvonóhíd. ivóvíz. zöldeskék. mélykék. fedett . amelyekben a főnév minőségjelzője az összetett szóban levő alakjában vagy jelentésében önálló szóként nem használatos (al-. dőlt betű. -s. újpiros.). közvetítő javaslat. szak. kispárna (párnafajta). hanem valamire való képességet. (Vö. általában különírjuk jelzett szavától: dolgozó nő. rakétaindító állvány. felszabadító mozgalom. légiposta. holtág (folyóé) stb. bel-. szomszéd falubeli. parancsoló hang. különösen olyankor. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: mutató névmás. – Az összetett színnevek árnyalatát jelző mellékneveket azonban különírjuk: sötét rózsaszín. A színárnyalatot kifejező melléknévi jelzőt egybeírjuk a színt jelölő melléknevekkel: halványlila. köz-. világos narancssárga. 110. -jű. iskolaköteles korú. Hasonlóképpen: nagy néha. -tt képzős melléknévi igeneveket legtöbbször különírjuk jelzett szavuktól: csapolt sör. haragoszöld. javítóműhely. zárolt anyag. 111. Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i. stb. desztillálótorony. hálószoba. almásszürke. földrengésjelző műszer. jó néhányszor stb. hosszú szempillájú. rendeltetést fejez ki. Ha viszont az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (az igenév nem folyamatot. -nyi képző járul. A -t.stb. fehér virágú. izzó fém. 138. A fokozó vagy nyomósító szerepű melléknévi jelzőt nem írjuk egybe a jelzett melléknévvel: szép piros. mindig egybeírjuk: alelnök. sötétzöld. amelynek valamelyik tagja összetett szó: forgószínpad. szürke télikabátos. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: halványlila színű. pihenőnap. belföld. apró szemű. evezőlapát. stb. élüzem. illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója). 109. vendéglátóipar stb. nagy erejű. öntelt magatartású stb. Az olyan összetételeket. átütőpapír. előhívótank. a két egyszerű szót egybeírjuk: cséplőgép. eladólány (üzletben). -ű. pótágy. különösen olyankor. jó erős. külügy. -ő képzős igenevet. (az újoncokat) kiképző tiszt stb. mozgókórház. védőnő. jó nagy. világossárga.) A kialakult szokást megtartva több olyan (részben jelentésváltozást is mutató) kapcsolatot is egybeírunk.szetben). ellenőrző bizottság. belépőjegy. a különírást általában megtartjuk: bal parti. vízinövény. ha csak alkalmi minőségjelző. borzasztó rossz.

kölyökkutya. tíz deka vaj. gyermek király. faburkolat. egy rakás fa. vendég néni. esetleg csak nyomatékosító főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: mérnök bátyám. nyersselyem ing. rendőr százados. (Vö. zártszék stb. -ú. tenger virág. két hordó bor. – Ha azonban az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó. kutya hideg. a sok. A mennyiségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A mennyiségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: öt ujj. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: háromszög (mértani idom). rabszolga. valamint egy -i. hanem (mennyiséget. bőr pénztárca. -nyi képzős egyszerű melléknévnek a . az anyagnevet különírjuk jelzett szavától: acél mérőszalag. Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. csütörtök estére. platinatégely stb. belgyógyász barátunk. (Vö. mérnök szaktárs stb. kedd reggeli. nyúltagy. fenyőfa. stb. száz forint. tizenkétszög (mértani idom) stb. vetített kép stb. 116. minőséget. ajándék könyv. vasbeton gerenda. sok munka. 117. 119. stb. ezer esztendő. mértéket. közgazdász szakértő. tízezer kilowatt áram. -ű. – Hasonlóképpen különírjuk az ilyen alakulatokat is: igazgató elvtárs. huszonegy köbméteres stb. tanár úr. húsznaponként stb. több. 119. hétfő reggel. gyapjúsál. amelyekben az előtag azt jelöli. nagy halom kavics. legényember. Az anyagnévi jelzőt. – Csak néhány jelentésváltozáson átment kapcsolatot írunk egybe: aludttej. különösen olyankor. a) A foglalkozást. Ezek tagjainak együttes jelentése más. nyolcoldalú. két négyzetméternyi. csoportot jelölő. Mennyiségjelzőként nemcsak számnév állhat. fűszeráru. lakatosmester. -jú. egybeírjuk a nem összetett főnevekkel: aranygyűrű. 114. csiperkegomba. tízperc (iskolában). A hónap vagy nap jelzőként álló nevét különírjuk jelzett szavától: január hónapban. Az ilyen főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: egy csomó retek. ha a kapcsolat valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: negyvenöt perces. száz hektár föld stb. 119. péntek esti. ha egyszerű szó. -jű. kort. Anyagnévi jelzős kapcsolatnak azokat az alakulatokat tekintjük. műanyag padlóburkolat. vasárnap déli. ezermester (= sok mindenhez értő). tüzér tizedes. b) Egybeírjuk viszont az akácerdő. kőfal. vendégművész stb. ötéves. kétnyelvű.uszoda. tanító néni. hanem főnév is. fél számnévnek). hogy az utótagként megnevezett tárgy abból az anyagból készült. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos (főleg képzővel ellátott) mennyiségjelzős kapcsolat tagjait: egynapi. nagyságot jelentő) főnév is. alumíniumedény. csuda jó. tízpercnyi. Minőségjelzőként nemcsak melléknév állhat. öttusa (sportban). -s. holtpont. 115.. több energia stb.) b) A mennyiségjelzős összetételeket egybeírjuk. március havi. huszár főhadnagy. típusú (általában fajtajelölő) főnévi minőségjelzős alakulatokat. hatökör (= buta). fiúgyermek. rongy fráter. stb.) 118. diáklány.

kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi, kilenchavi, háromlábú, ötágú, hétfejű, kétzónájú, kétpetéjű, sokmilliós, négyoldalas, húszfőnyi stb. De számjegyekkel írva: 9 havi, 20 főnyi stb. – Ha azonban akár a melléknév, akár a számnév, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű, egy szótagos, negyven négyszögöles, száz hektoliternyi; tizenkét emeletes, huszonnégy tagú, negyvennyolc órás, száztizenhat napi; hetvenöt centiméteres, ötvenhét másodpercnyi; stb. számjegyekkel írva is: 40 köbcentiméteres, 116 napi stb. [Vö. 117. a), c)] Hasonlóképpen írjuk az ilyen -nként ragos alakulatokat is: kéthetenként, háromhavonként, ötévenként; tizenöt naponként, három hónaponként; 5 évenként, 15 naponként; stb. [Vö. 117. c)] 120. A -dik képzős sorszámnévi jelzőt nem írjuk egybe sem a jelzett főnévvel, sem a (rendszerint -i, -s, -ú, -ű képzős) melléknévvel: ezredik év, harmadik napon, hetedik alkalommal; harmadik havi, negyedik osztályos, ötödik rendű, tizenkettedik havi; stb. – A -d képzős sorszámnévi jelzőt viszont egybeírjuk mind a főnevekkel, mind a melléknevekkel, mind a számnevekkel: ötödévben, hetedízben; ezredévi, ötödéves, másodrendű, tizenötödrangú; harmadfél; stb. (Vö. 291.) 121. A visszaható névmásokkal a számnevekből alkotott -d sorszámnévképzés jelzőket egybeírjuk: másodmagammal, századmagával; tizenhatodmagunkkal, huszonötödmagukkal; stb. A tárgyas, a határozós és a birtokos jelzős kapcsolatok 122. Tárgyas, határozós, valamint birtokos jelzős viszonyban azok a szókapcsolatok és összetételek a jelöltek, amelyekben a tagok közti viszonyt rag mutatja: fát vágó és egyetért; százszor mond és százszorszép; az asztal lapja és vásárfia; stb. Ha az alkotóelemek egyike sem ragos, a kapcsolat jelöletlen: kincskereső = kincs(et) kereső; színgazdag = szín(ekben) gazdag; iskolaudvar = (az) iskola udvar(a); stb. 123. A tárgyas kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A raggal jelölt tárgyas kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eleget tesz, kezet fog, szemet szúr, véget ér, állást foglal, hátat fordít; tévéantennát szerel, főtengelyt esztergál, könyvtárt összerendez; stb. b) A jelölt tárgyas kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: egyetért (= azonos véleményen van), helytáll (= derekasan viselkedik), jótáll (= szavatol), semmittevő (= lusta, dologtalan), számottevő (= jelentős, tekintélyes) stb. c) A jelöletlen (ragtalan előtagú) tárgyas összetételek tagjait mindig egybeírjuk: autómentő, munkavállaló, úttörő, híradó, kárvallott, világlátott, karöltve stb. Nem írhatjuk külön a jelöletlen tárgyas összetételeket akkor sem, ha valamelyik vagy mindkét tagjuk maga is összetett szó: alvázvédő, gázcsőfektető, szakmunkásképző, létszámnyilvántartó, raktárellenőrző stb.; legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: vízvezeték-szerelő, lélegzet-visszafojtva, baleset-előidéző stb. (Vö. 138.)

124. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt tárgyas kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ő, -ás, -és stb.) járul, a különírást megtartjuk: nagyot akaró, keveset érő, urat játszás, mindent megvetés, világot járt, utat tévesztve; albérletet kereső, menedékhelyet nyújtó, menetgyakorlatot tartva; stb. 125. A határozós kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A valamilyen raggal jelölt határozós kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eszébe jut, munkába lép, rosszul jár, földre hull, nyakon csíp, pellengérre állít, ráncba szed, jutalomra érdemes stb.; különösen akkor, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: készpénzért veszi, külföldre utazik, vizsgára előkészít stb. b) A jelölt határozós kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: észrevesz (= észlel, megfigyel), véghezvisz (= befejez), ágrólszakadt (= szegény), napraforgó (növény), semmirekellő (= haszontalan), tagbaszakadt (= jól megtermett), tökkelütött (= buta) stb. c) A jelöletlen (rag nélküli) határozós összetételek tagjait mindig egybeírjuk: energiagazdálkodás, ökölvívás, munkatárs, áldozatkész, iskolaköteles, munkaképes, mélyhűtött, szélvédett stb. Nem írhatjuk külön a jelöletlen határozós összetételeket akkor sem, ha előtagjuk maga is összetett szó: atombombamentes, nyugdíjjogosult, sújtólégbiztos, tápanyagszegény stb.; legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: adóbevallás-köteles, előítélet-mentes stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több jelölt határozós kapcsolat tagjait: partraszállás, kézhezvétel, lényegbevágó, bérbeadás stb. 126. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt határozós kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ó, -ás, -és stb.) járul, a különírást általában megtartjuk: hosszan tartó, gyorsan ölő, könnybe lábadt, papírba csomagolás, pellengérre állítás, próbára tevés; háttérben mozgó, előtérbe kerülő, középpontba állítás, közhírré tétel, külföldre utaztakor; stb. [De vö. 125. d)] 127. Határozószóknak főnevekkel és melléknevekkel (melléknévi igenevekkel) való kapcsolatából gyakran alakulnak összetett szavak: általút, ellenfél, távollét, fennszóval, rögtönbíráskodás, túlérzékenység; bennfentes, közeljövő, utánfutó, bennszülött, régmúlt; stb. 128. A birtokos jelzős kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A birtokszón a birtokviszonyra utaló birtokos személyraggal (-jellel) jelölt kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: a folyó vize, az iskola kapuja, a világ népei, a brigád tagjai; a lakóház pincéje, az írógép billentyűi, a nyomda szedőterme, a park virágágyai, a gépkocsi alváza; stb. b) A jelölt birtokos jelzős kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: barátfüle (tésztaféle), bolondokháza (= felfordulás, zűrzavar), istennyila (= villám), vásárfia (= ajándék) stb.

c) A jelöletlen, azaz személyrag (-jel) nélküli birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk: ablaküveg, disznóhús, földrengés, gerelyhajítás, iskolaorvos, rigófészek; bankjegyforgalom, helységnévtár, csapágyfémgyártás, gépkocsifényszóró; stb., legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: alkatrész-nyilvántartás, fényképezőgép-objektív, tengeralattjáró-támaszpont stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk néhány jelölt birtokos jelzős kapcsolat tagjait: napkelte, tojásfehérje, tanácsháza, városháza stb. A jelentéstömörítő összetételek 129. Sok alárendelő összetett szavunknak elő- és utótagja között olyan bonyolult kapcsolat van, hogy az összetétel csak többszavas szerkezettel értelmezhető. Így például: vámvizsgálat = hol történő, mivel kapcsolatos vizsgálat? : vámnál történő, vámmal kapcsolatos vizsgálat; csigalépcső = mihez hasonló lépcső ?: a csiga házához hasonló lépcső; stb. Az ilyen, úgynevezett jelentéstömörítő összetételek tagjait, köztük a hasonlító összetételeket, mindig egybeírjuk: barázdabillegető, emlékkönyv, hamutálca, motorcsónak, szénapadlás, testvérváros, villanyvilágítás; cinóbervörös, hófehér, hollófekete, galambősz, ultramarinkék; stb.

Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek 130. A névutós kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A névutót az előtte álló névszótól különírjuk: idő előtt, bokor mögött, ház mellett, felesége iránt, föld alatt, munka nélkül, szó szerint, többek között stb. – Ha a névutóhoz -i képző járul, a különírást megtartjuk: idő előtti, bokor mögötti, ház melletti, föld alatti (üreg), munka nélküli (jövedelem), szó szerinti stb. b) Ha azonban az ilyen kapcsolatok jelentése módosult, s ezért összetett szóvá váltak, egybeírjuk őket: délelőtt, délelőtti; délután, délutáni, holnapután, holnaputáni, rendszerint, napközben, földalatti (= 1. metró; 2. illegális), munkanélküli (fn.), könyvnélküli (= szóról szóra megtanulandó lecke), pártonkívüli (fn.), mindenekelőtt, mindenekfelett, hazafelé, visszafelé stb. c) Az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. Ezután mindig jó leszek. Mindent megbeszéltünk, eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől, hogy ő tette. Azalatt, míg nyaraltok, kifestetem a lakást. Elment anélkül, hogy köszönt volna. Dolgozz, ahelyett hogy heverészel! Stb. [Vö. 84., 243. d)] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül; Itt a hiba, e miatt nem működik a gép. Mindene a zene, csak az iránt érdeklődik. Stb.

neki (= őneki) megy a levél. vagy az ezt követőhöz. szerteszéjjel szórták. de: idejött hozzám. oda-. de: (rossz) rágondolni is. helyre-. széjjel-. lebecsül. nem nézve oda. de: meg fogom nézni. meg-. d) A megismételt igekötők közé kötőjelet teszünk. leszokott a dohányzásról. ne sározd össze. de: fennmarad v. rá-. Csak különírt (határozószói) formája van a nem egyes szám harmadik személyű alakoknak: hozzám adták feleségül. meg-megállt. ide-oda tekinget. Az igekötővel alakilag azonos határozószót is különírjuk az igétől (vagy igenévtől). le-. (akkor) ültünk le. túl-. föl sem véve stb. rajta-. egybe-. 132. fönnmarad (a neve). ha határozószói szerepét hangsúlyozzuk: abba tette (amiben eredetileg volt). újra-. vissza-visszatérve.v. de: le szokott utazni vidékre. tele-. hagyj fel (ezzel). utána-.v.stb. de: (tapintatból) félreállt. vissza. le-leereszt. nekünk jött a csomag. felül. oda-vissza utazni. elő-. benn-. Az igekötők különírása vagy egybeírása gyakran értelmi különbségre is utal: annak jelölője. A névmásokat egybeírjuk az előttük álló nyomatékosító elemmel: . szerteszét határozószókat is: összevissza beszél. tönkre-. felnyit v. szembeállva. Hasonlóképpen: szerteszét szórás stb. előre-. és együttesüket egybeírjuk az igével (vagy igenévvel): ki-kinéz. keresztül-. stb. Különírjuk az igétől (vagy igenévtől) az összevissza. fel. szembeszállás stb. de: bele szeretett volna szólni. le nem tenné. stb. a) Ha az igekötő közvetlenül saját igéje (vagy igeneve) előtt áll. fenn. össze-. körül-.131. tova-. de: abbahagy. le-föl sétál. de: el leszek fáradva. szét-. el-. Hasonlóképpen: vissza-visszatérés stb. előre-hátra pillantva. beleszeretett a lányba. Hasonlóképpen: be nem avatkozás. kiállítani. de: meg van töltve. fölnyit.v. föl-. Hasonlóképpen: megtartás. ha közte és igéje (vagy igeneve) között más szó is van: el ne késs. fenn v. – Igekötők lehetnek a következők: abba-. de: meg tudták javítani. félre-. ki-. szembe-. végig-. de: hozzájárul (valamihez). hozzá-. Más és más tehát: megvan húszéves. de: nekimegy (a szekrénynek). c) Az igekötő külön szó marad. újjá-. különírjuk tőle: pihend ki (magad). külön-. közre kell bocsátani. haza szabad menni. benéz. át-. alá-. eldobott. Az igekötős igék sajátosan viselkedő összetett szavak. visszaszerez. hátra-. közre-. ellen-. neki-. össze-összevesznek. e) Az igekötőül is használt határozószót különírjuk akkor. (nem) félre állt (hanem középre). szerte-. megtartó. félbe-. ketté-. tovább-. Hasonlóképpen: leföl sétálás stb. stb. haza-. menjetek előre. végbe-. stb. bele-. ha világosan személyes névmási szerepű: hozzá (= őhozzá) ment feleségül (nem hozzád). megfogom a lepkét. elleszek nélküle. ide-. szerteszét szórva stb. agyon-. egybeírjuk vele: átad. meg nem értés stb. b) Ha az igekötő követi az igét (vagy igenevet). megtudták a hírt. (csak) rá (= őrá) gondolok. fönn-. közbe-. fölül-. szerteszéjjel. ide jött (nem a szomszédba). mellé-. üljünk bele. mindig rád gondolok stb. Az ellentétes jelentésű igekötőket kötőjellel kapcsoljuk össze. újjá is építjük. (ti már) mehettek vissza stb. be-. elő-előtűnő. stb. stb. fönn maradt (a padláson). hogy az igekötő a közvetlenül utána álló igéhez tartozik-e. és különírjuk őket az igétől (vagy igenévtől): ki-be járkál.

semennyi. eléjük tett személyes névmásokkal: énbennem. egymagad. csakannyi. ha nevet. hasonlóképpen: egymásutániság. (melléknévből főnév). szintannyi. 136. őtőle. énmiattam. csakolyan. mindazonáltal. önmaguk. bármi. szintolyan. hogy egybeírandó az olyan összetétel. önmagad. éppannyi. Tagadó névmások előtagjaként a se. önnönmaga. éppolyan. tinélkületek. stb. A névmási határozószókat is egybeírjuk a nyomósításukra szolgáló. semeddig. őközöttük. hártyásszárnyúak stb. de: szebb. Sok eset mutatja. csakhogy. sohasem. mint ha sír. A külön. önmagam. földalatti. csakennyi. nemsokára.egymagam. amelyek beszédünkben gyakran fordulnak elő egymás mellett.és egybeírás az ilyen szavak esetében is értelmi különbség hordozója lehet: úgy tett. ha névmások és határozószók után állnak: semmi se. de: egy részt kapott belőle. . sem. mind-. ugyanannyi. munkanélküli. semmikor stb. ennél fogva húzd stb. nefelejcs. – De természetesen: az utcán járó-kelő emberek. fogdmeg(ek). valamerre stb. semmi szót egybeírjuk az utána következű szóelemmel: semekkora. mindannyi. – A határozószókban szintén egybeírjuk a se és a sem szót az utótaggal: sehol. ill. 135. (határozószóból kötőszó). tegnapelőtt. – De: sohase. Egyetlen képzőnek különírt szókapcsolatokhoz járulása nagyobbrészt nem teszi a kapcsolatot egybeírandóvá. senkinek se. ővelük. csak annyi szükséges (a hangsúly az annyi szón). stb. egyrészt (kötőszó). semmint. 133. épp olyan esetben (a hangsúly az olyan szón). dehogyis! (= nem). miután stb. nemtörődöm (ember). ennivaló. önnönmagunk. sehova se. sehogy. ugyanez. ugyanis. dehogy. (névutós vagy egyéb kapcsolatból határozószó). sose. de egymásmellettiség. 134. semmilyen. tenálad. elsősorban stb. Az akár-. járókelő. Különírjuk viszont a se és a sem szót. de hogy is gondolod? . teáltalad. hanem. sosem. inni való víz. (igés kapcsolatokból főnév. sehogy sem. nemszeretem (dolog) stb. stb. ennélfogva. senki sem. stb. mimellettünk. az első sorban ült. mint utótagja önállóan volt: csúszómászó. tinektek. Az ilyen kapcsolatokat egybeírjuk: kétségkívül (= biztosan). valami. semmikor se. őutána. semmiféle stb. 137. minden. stb. akárhol. mindenhonnan. haddelhadd. mintha szeretné. Olyan szavak. szintakkora. De: én magam megyek oda (a hangsúly a magam szón). éppakkora. stb. nemegyszer új jelentést hordozó összetételekké forrnak össze. egymagatok. ugyanolyan. önnönmagatok.előtagú névmásokat és névmási határozószókat egybeírjuk: akármekkora. visszafelé. sohasem. mindenki. mihozzánk. semmitől sem. amely egészét tekintve más szófajú. éjféltájban. ugyanakkora. képzők halmozódása azonban már egybeírást von maga után: egymás mellett és egymás melletti.és vala. hogyne. melléknév). sehol sem. bár-. sehonnan. bármikor.

a) Ha egy kötőjellel már tagolt szóhoz újabb. (Vö. – A származékszók képzőeleme azonban beleszámít a szótagszámba: kerékpárjavítás. hasonlóképpen: legharcrakészebb. tornász-csapatbajnokság. felezőegyenes.és egybeírásban három úgynevezett mozgószabály is érvényesül. stb. készruhaáruház. nitrogénasszimiláció. hogy könnyebben olvashatók legyenek. mint a kéttagúakat: cseppkőbarlang. extra-) tekintjük külön szónak: centiméter-beosztású. de: befogadóképesség. Alapformájukban különírt kapcsolatok egybeírását eredményezi a felsőfoknak összefoglaló jelezése is az ilyenekben: szívhez szóló és szívhez szólóbb. De: sakk-kör stb. 139. nyersolajmotor. pénzügyőrlaktanya. deci-. mértékegységrendszer stb. állománykiegészítés stb. matematikatanítás. megnemtámadási (szerződés). extraprofit-elmélet stb. leginkább hasznot hajtó stb. honvédemlékműveink. élelmiszerkészletüknek. deka-. Az ilyen felsőfokú formák helyett általában jobb a szerkezetes megoldás: harcra legkészebb. 138. teljesítménynövekedés stb. leghasznothajtóbb stb. – A hat szótagnál hosszabb többszörös összetételeket azonban már többnyire kötőjellel tagoljuk két fő összetételi tag határán: csapatzászló-avatás. könyvritkaság-gyűjtemény. ivóvízellátás. az első kötőjelet (mivel közszói alárendelő összetételekben két kötőjel egy összetett szóban nem lehet) kihagyjuk. elnemkötelezettség. gépkocsivezető. A két egyszerű közszóból alakult összetételeket egybeírjuk: asztallap.) A kettőnél több szóból alakult (úgynevezett többszörös) összetételeket általában ugyanúgy egybeírjuk. dokumentumfilm-bemutató. de: legszívhezszólóbb. Ezeket bizonyos esetekben célszerű kötőjellel tagolni. kölcsön-visszafizetés stb. rendőrjárőr.egyenlőoldalúság. Az idegen szavaknak csak a magyarban is önállóan használatos elemeit (pl. úttörővasút. munkaerő-nyilvántartás. élelmiszerkészlet. Az egyébként szabályos. (bőséges) élelmiszerkészletű stb. kerékpárjavításokat. vagyis az eredetileg kötőjelezett szórészt az új alakulatokban egybeírjuk: anyagcserevizsgálat. gépkocsivezető-tanfolyam = gépkocsi-vezetői tanfolyam stb. de túlzottan hosszú összetett szavak szerkezetes megoldással elkerülhetők: tervezőiroda-vezető = a tervezőiroda vezetője. televíziókészülék. cserépedénygyártásban. barnakőszénkoksz. 62. foszforműtrágya-gyártás stb. szintén kötőjellel kapcsolandó utótag járul. cserépedénygyártásnak. A külön. békeszerződés- . – Gyakorlati megfontolásból az igekötők közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük külön összetételi tagnak: előadóművészet. paradicsomsaláta. szeretetreméltóság stb. de kerékpár-javítási. rádiószaküzlet. Szóösszetétel révén gyakran keletkeznek hosszú szavak. Az úgynevezett szótagszámlálás szempontjai a következők: Szótagszámon az összetett szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát kell érteni: cserépedénygyártás. de: anyagcserevizsgálat-kérés.. honvédemlékmű. centi-.

továbbá: kutyamacska barátság. József Attila-díj.tervezet. többféle. és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. 168. -nemű. házi feladat. Dezső bácsi. rézötvözet. -féle. amely az egészhez járul. stb.) Az ilyen kapcsolatok közül néhány köznévvé vált. árnyjáték. Ha szószaporítás nélkül lehetséges.: 171. fonóipar. -jű képzős) melléknévvel valamilyen jelöletlen összetételt alkot. Kászim pasa bástya stb. de: kerekasztalkonferencia-rendezés. sokrétű. negyedrét. Hasonlóképpen: szövőipar. munkásszövetség. de: számtan-házifeladat. 167. de: hidegvíz-csap.) . stb. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. gyár). Kossuth-díjas. stb. ésszerű stb. lőtt vadak árusítása (nem lőttvad-árusítás).) b) Ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy (rendszerint -i. Ady-szobor. légi fénykép. ajakhang. a Nagy család. A szabályt csak akkor alkalmazzuk. Ezeket kisbetűvel kezdve egybeírjuk: ádámcsutka. de: légifénykép-montázs. Fabulon arckrém. kerekasztal-konferencia rendezése stb. hőre lágyuló műanyagok feldolgozása (nem: hőrelágyulóműanyagfeldolgozás) stb. 169. de: békeszerződéstervezet-kidolgozás. Herkules-erejű. stb. (Vö. stb. c) Két azonos utótagú összetétel (pl. 201. -rét. de: ajak-fog hang. Jedlik Ányos-féle. Fazekas elvtárs. aranyötvözet. foghang. -s. Kovács mérnök. Mária-arcú. Petőfi-szerű.) 141. kötőjellel kapcsoljuk őket össze: Afrika-kutató. -jú. – Hasonló esetek: Julianus barát szobor. éljünk inkább szerkezetes megoldással: lőtt vadak. kerekasztal-konferencia. pálfordulás. – Ritkábban ugyan. szabad vezeték. Mátyás-templom. (Vö. ha értelmetlenséget kerülünk el vele. 170. -rétű és -szerű képzőszerű utótagot a közszókkal egybeírjuk: másfajta. Zsiguli gépkocsi. de: szövő-fonó ipar. Balassi-strófás. fényjáték. a békeszerződés tervezetének kidolgozása. föld-levegő rakéta stb. A -fajta. Kazinczyverseny. Főneveket és mellékneveket tulajdonnevekkel a következőképpen kapcsolunk össze: a) Ha egy tulajdonnév egy köznévnek minőségjelzője. Az ilyen túlzottan hosszúra nyúlt szavak helyett azonban jobb a szerkezetes megoldás: anyagcsere-vizsgálat kérése. b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl. egynemű. a két szót különírjuk egymástól: Mariska néni. de előtag is járulhat szókapcsolathoz: házi feladat. Az ilyen szerkezetű minőségjelzős előtagot különírjuk az utótagtól: munkás-paraszt szövetség. röntgensugár stb. (Vö. de: házifeladat-készítés. de: szabadvezetékhálózat. – A tulajdonnevekhez a -féle és a -szerű szóelemeket kötőjellel kapcsoljuk: Eötvös-féle. de: réz-arany ötvözet. stb. Hasonló esetek: hideg víz. a Kalmár fiú. (Vö. parasztszövetség) különböző előtagja gyakran lép egymással mellérendelő kapcsolatba (munkás-paraszt).. -ű. az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk. Apáczai Csere János-emlékünnepély. -ú.. de: fény-árny játék. A mozgószabályok alkalmazása révén létrejött írásképek a kiindulási formákat természetesen nem módosítják! 140.

. a tizedes törtekkel a 274..és Gárdonyi-szerű. 262. a törtszámnevekkel a 291.Felsorolásban az elmaradó közös. az összetett számnevek és a számok tagolásával a 289. . pont. c)] 142. Tömörkény. és a 291. [Vö. stb. a sorszámnevekkel a 267.. mogyoró. a) és a 290.és nyírfafélék.. Az összetett számneveknek és a számoknak több vonatkozásban sajátos írásmódjával a következő pontok foglalkoznak: a betűírással és a számjegyírással a 288. csak az utolsó taghoz hozzáfűzött képzőszerű utótagra kötőjellel utalunk: bükk-.

a debreceni országgyűlés. tavasz. termoanalitikai tudományos ülésszak. a nagy honvédő háború. román. a honfoglalás. katolikus. A magyar közszavakat általában kis kezdőbetűvel írjuk. anyák napja. jóllehet. . 191. de egyes meghatározott esetekben naggyal is. ami. urál-altaji. magyar. fenséges. élet. palóc. nemzetközi nőnap.A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK 143. kevés. a nevezetes napokat. ejha. és. Ugyancsak kis kezdőbetűsek a vallásokhoz. húsvét. pedagógusnap. germán. mohamedán. Mivel azonban a tulajdonnevek saját részrendszert alkotnak helyesírásunkban. szász. A rendezvények. május elseje.) 145. kérdőjel. szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük): március tizenötödike. stb. A nagy kezdőbetűk 148. a mohácsi vész. stb. ötéves terv. karácsony. nemzetközi orvoskongresszus. nevét általában kisbetűvel írjuk: jövőkutatási konferencia. felekezetekhez tartozást jelentő szavak: buddhista. ország. Kisbetűvel kezdjük a népek. ugye. Írásunknak világossá és áttekinthetővé tétele végett a közszavakat is nagybetűvel kezdjük minden szöveg. Mindig nagybetűvel kezdjük a tulajdonneveket.) 147. vasutasnap. nahát. – Az intézményszerűeket azonban az intézménynevek mintájára írjuk: Budapesti Nemzetközi Vásár. (De vö. párt. népcsoportok és nyelvcsaládok nevét: észt. 149. erdészeti és faipari tudományos napok. sváb. a nagy októberi szocialista forradalom. Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepeket. bármennyi. édesanya. református stb. A kis kezdőbetűk 144.. Erős érzelmi töltésük ellenére általában kisbetűvel írjuk a magasztos tartalmú. a felszabadulás napja. a történelmi eseményeket jelentő szavakat. országos középiskolai tanulmányi verseny stb. szlovák. drága. szabadság. itt. orosz. olvasó népért. 150. Szegedi Szabadtéri Játékok stb. nyugati szláv. felszabadulás. három. programok stb. külön fejezetben tárgyaljuk őket. (Vö. légkörkutatási szimpózium. kellemes hangulatú és jelentésű szavakat is: béke. haza. 146. stb. az alkotmány ünnepe. a magyar nyelv hete. fásítási hónap. indián. Közszavainkat általában kisbetűvel kezdjük: szeret. finnugor. a szakma ifjú mestere. népelemek. rendezvénysorozatok. székely. valamint – pont. néger. virágzik. kínai. társadalmi és politikai mozgalmak. országos távlati tudományos kutatási terv. a szabadságharc. a francia forradalom. elnök. a rövidebb-hosszabb időszakokat. család stb. most.

hogy motyóikat összeszedjék… Ez a háromórai idő pedig éppen elég volt arra. / Engesztelés és nagy Ítélet.) Egyéb esetek 151. látogass meg minket! Arra kérem (a) tanácselnök elvtársat. illetőleg: „a földre sütöttük szemünk. a). névmásokat és névmási szerepű határozószókat. amelyek a megszólított személyére vonatkoznak.. hogy soraimmal fölkeresem! Tisztelettel emlékeztetem (az) Államtitkár elvtársat arra. Stb. 144. a Végzet. barátom. Hasonlóképpen: Felkérem Horváth kartársat vitaindító előadásának megtartására.] . Örökké hálás leszek neked a segítségedért. „Légy fegyelmezett!” stb. elsősorban költői művekben – lehet a megszemélyesítés eszköze. Szeretnék mindig Veled lenni. – Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagybetű is alkalmazható: Szeretném. Mi vagyunk: Jövő és Igazság. 264. perzsául! Hát még a sánta Biróczy hogy tréfálta meg őket víg ötleteivel! S most ezeket mind kicsapták. Igazgató úr. (Vö. 253. Stb. stb. hogy… stb. Két (vagy több) szóból álló megszólításoknak ilyenkor is csak az első szavát kezdjük nagybetűvel: Bocsássa meg. Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket. Apám. 144. Magánlevelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám! Azokat a közneveket.”. szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Az idézeteket és az idézeten belüli további részeket az eredeti szövegnek megfelelően kezdjük nagy-. Ezt Ferenc bátyám és Erzsi néném is jól tudja..) 150. A legfőbb érdem az Önöké. ha nem értene félre. Kinyílt / a földbe zárt titok. Melegen érdeklődött irántatok. illetőleg kisbetűvel: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. törökül. erősítheti a szavak hangulatát. 256. sőt egyszerre is szolgálhatja mindegyik célt: a Szerelem.) [Vö. Stb. kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb. (Vö. Közszavaknak nagybetűs kezdése – kivételesen. hogy a város népessége mindent megtudjon… Mi volt a diákok vétsége? Hogyan védelmezték magukat? Milyen nagy dolgokat vágott oda a vaskalaposoknak Jenőy? Hát Barkó hogy replikázott nekik tatárul. Bárcsak itt lehetnél te is! Valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink.felkiáltójel és bizonyos esetekben kettőspont után – minden új mondat élén: Háromórai idő volt engedve a kitiltottaknak. felhívhatja a figyelmet fogalmi tartalmukra.” (Vagy: „…a földre sütöttük” stb. Az iskola szeme fényeit! Az általános szabályoktól – stilisztikai okokból – csak a szépírók szoktak olykor eltérni. a Hatalom. 149. szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves.

stb. vágány stb. stb. ábrák stb. hogy…. Nyilvános telefon. miniszter. Igazgató. igazgató. Szép Gergely és ifj. idősb. de szövegben: Miniszteri tárcát vállalt báró Eötvös József is. . Széntermelésünk. s ezt számjeggyel írjuk. 5. Kelemen László. Mészáros Mihály is. metróvonal.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel: Dr. a bizottság titkára. az utána következő szó kis kezdőbetűs: 2. – Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók: Ott volt dr. B porta.152. oszlopba rendezett névsorban stb. Az útbaigazító feliratokat. A családnevek előtti doktor. – Hasonlóan a történelmi nevek esetében: Gróf Széchenyi István. ifjabb. ajtó. A légfék vázlatos rajza. stb. illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban. végén az aláírás alatti megjelölést: elnök. grafikonok. Pénztár. III. stb. oklevelek stb. a társtulajdonosok közös képviselője. Lukács Péter panaszt tettek özvegy Jakab Imréné ellen. Mészáros Mihály. özvegy stb. – Ha egy ilyen szöveg több szóból áll. rektor. Ifj. igazolványok. Özvegy Lukács Péterné azzal a kéréssel fordult a tanácshoz. szót. Id. 153. Házfelügyelő. titkár. akkor csak az első szó nagy kezdőbetűs: Kettős megállóhely. Jakab Imréné. alatti szövegeket nagybetűvel kezdjük: Bejárat. Kisbetűvel kezdjük az ügyiratok. – Ha a szöveg első szava számnév. a táblázatok. levélcímzésben.

de a több elemből álló nevek esetében érzékeltetni kell a tulajdonnevek terjedelmét is. Hollófészek (hegy neve). Wittmanné. de: szőke (hajszín). de: fakó (színnév). Kőrösi Csoma Sándor. Ez egyrészt azt jelenti. Fakó (tónév). Rák (csillagkép neve). az állatneveket.) A személynevek 155. Kortárs (folyóirat címe). Nagybetűvel kezdjük a tagok mindegyikét: Zrínyi Miklós. Észak-Afrika stb. ezért minden tulajdonnevet nagybetűvel kezdünk: Szőke (családnév). Egybeírjuk az alkotó tagokat: Kispista. Olaszország stb. a) Mindegyik csoport írásában érvényesül helyesírásunknak az a régi törekvése. b) A nagy kezdőbetű mutatja ugyan. Pál. stb. Szerencsés András. Tóthpál. hogy világosan elhatárolódjanak a környező szövegtől. három szempontból mégis egyformán viselkednek. Éva. Deli. a csillagneveket. így pl. de: patyolat (fehér. hófehér). newyorki stb. Magyar Nyelvőr stb. Zsuzsa. az utca (u. Mind a családneveket (vezetékneveket). Mór (helységnév. a márkaneveket. Werbőczy. Parázs (tűzhelymárka neve). Budapesti Műszaki Egyetem. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az alkotó tagokat: Nemeskéri-Kiss. Wittmann-né. hogy tulajdonnévvel van dolgunk. hogy a toldalékos alakok leírására olyan megoldást találjunk. Patyolat (vállalat neve).) szó a név utolsó eleme. A többelemű nevek tagjainak összetartozását többféleképpen jelezhetjük. Hegyalja. stb.A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 154. New York-i stb. c) A tulajdonnevek írásának jellemző vonása az állandóság. Bár az egyes típusok írásmódja nem egyetlen elvhez igazodik. de: kortárs (valakivel egy időben élő). Központi Fizikai Kutatóintézet. Másrészt arra kell törekednünk.) szó pedig közvetlenül követi a név utolsó elemét: Kiss János altábornagy utca. de: parázs (izzó tüzelőanyag). stb. Velencei-tó. a című (c. A tulajdonneveknek több típusát különböztethetjük meg: a személyneveket. amely biztosítja az alapforma visszaállíthatóságát: Kiss-sel. az Ének a pesti ligetről című vers stb. mind a keresztneveket (utóneveket) nagy kezdőbetűvel írjuk: Bakos. meddig tart a tulajdonnév. Pepsi-Cola. . hogy a tulajdonneveket megkülönböztesse a köznevektől. Szeremlei-Szabó Zsolt. A címek esetében az alakulat sajátos (kiemelt) helyzete teszi világossá a tulajdonnév terjedelmét: Egri csillagok. Rutascorbin. hogy a tulajdonnevek egyes típusaiban ragaszkodunk a történelmileg kialakult vagy a mai helyesírási szabályok szerinti formákhoz: Thököly. A név nyelvi felépítése is jelezheti. de: rák (állat neve). az intézményneveket. de: mór (népnév). György. (Nem pedig: Kissel. Szántó. Annamária. A város peremén. személynév). a címeket stb. Nagykőrös. Helyesírási tanácsadó szótár stb. a földrajzi neveket. Körmendi. de: hollófészek (a holló fészke).

Orczy. Gombocz. korunkhoz legközelebb eső formát kell használni. Lorántffy. Ma élő személyek is viselnek történelmi családneveket.. A jelzős nevek is szerves egységet alkotnak. Zrínyi. 157. Batsányi – Bacsányi). Rákóczi. Hajdú. – . Pesthi. Gaál. (Vö. Rákóczy. A kettős (két név mellérendelő kapcsolatából alakult) családnevek tagjait az újabb anyakönyvi jogszabályok szerint kötőjellel kell összekapcsolni: Bajcsy-Zsilinszky. melyek eltérnek ugyan az egykoriaktól. s azt kell következetesen érvényesíteni: Apafi. hogy a nevet az egykori hangzásnak megfelelően ejthessük ki: Komjáthy. (nem Cacas. A régi jelzős családnevekben a jelző és a tulajdonképpeni név közé nem teszünk kötőjelet: Baróti Szabó. Verbőci. Csulyak stb. ezért a két névelem általában együtt használandó. Chuliak stb. A történelmi családnevek írásának főbb szempontjai a következők: a) A történelmi nevek védelme érdekében a régi magyar családnevek eredeti alakját általában megőrizzük: Beythe. ebben a formában használandók: Bocskai. de egyszersmind lehetővé teszi.. Csokonai Vitéz. Wathay stb. Vörösbaranyi stb.). Endrődy-Somogyi. Hajdu. Czombor. 12. Nagygyörgy. illetőleg: Kakas. Kultsár. Keöcherepy stb. Kerpel-Fronius.). Az összetett (két külön névből eggyéforrt) családneveket egybeírjuk: Kispéter. amely az elolvasását nem zavaró régies írássajátságokat tiszteletben tartja. és sorrendjük nem cserélhető fel. (nem Komjáti. Pesti. sem pedig korszerűsíteni (pl. Kiss. Konkoly-Thege stb. Ezek természetesen az anyakönyvben rögzített alakjukban használandók. Kis. Tsétsi János. Kőrösi Csoma. de már hosszú és következetes hagyományuk van írásgyakorlatunkban. Ilyenkor az egyöntetű írásgyakorlat biztosítása végett a család vagy a kiemelkedő történelmi személy által rögzített. Takács stb. Maszlaczky.) b) A családnevek hagyományőrző helyesírása viszonylag későn alakult ki. Vay stb. (Vö. Buday. Thewrewk. 12. Csécsi). d) Szilárdan kialakult név hiányában olyan formát szokás kialakítani. Apáczai Csere. stb. Kemechey. 87. Családneveink nagyobb részének formája követi a mai magyar hangjelölési rendszert: Asztalos. Tótfalusi Kis stb. ami eltérhet a régi család vagy történelmi személy nevének írásmódjától: Dezsőfi. Batsányi. Verseghy stb. Tóthmátyás. Kazinczy. – A családnevek írásában érvényesülő hagyomány és egyéb okok (jogi megfontolások stb. Csombor. Zrini).) – Hasonlóképpen tiszteletben tartandó a tudatos szépírói névadással alkotott nevek írásmódja is: Baradlay. 158. Teleky stb. ezért az eredeti formák mellett az idők folyamán névváltozatok is keletkeztek (pl. – Az ilyen neveket nem szabad sem visszarégiesíteni (pl. Werbőczy. Kunszabó.) miatt azonban számos élő névben találkozunk a mai írásformáktól kisebb-nagyobb mértékben eltérő jelölésmódokkal: Biró. Eördögh. Sigray. 156. Pais stb.A családnevek és a keresztnevek írásmódját – helyesírásunk rendszerének figyelembevételével – az anyakönyvezésre és a személyi okmányok kiállítására vonatkozó jogszabályok állapítják meg. 87. Vatai stb. c) Az olyan névformák. Bíró.

Jupiter. Babitscsal. leninizmus. amelyben kisbetűs kezdése a helyes: a görög istenek. stb. Az -i és az -s melléknévképzővel. a Hunyadiak. stb. 165. kispéteres. a rag v-je helyett pedig ennek a név végén ejtett hanghoz idomult mai formáját írjuk: Kossuthtal. madáchi. Marcellel. Ilosvai Selymes Péter-es stb. 83. Szemeréről. (Vö. Ozirisz.) b) Ha régies betűre végződő családnevekhez kapcsolódnak ezek a ragok. Isten. Vörösmartyé. László. Zsanett. 209. képzőket). – De: Táncsics Mihály-i.Stilisztikai okokból vagy rövidség kedvéért azonban a jelzőt magában is használhatjuk a teljes név helyett: Csokonai. 161. Márió. stb. 160. Zeusz stb. erdey-grúzi. stb. A mássalhangzóra végződő személynevek -val. s a szül. mi lett vele. hogy az alapforma világosan kitűnjön: Kiss-sel. Alexandra. személynévként használt nevek általában nagy kezdőbetűsek: Allah. Zsolt. Az asszonynevek formái a jogi előírások szerint a következők: Nagy Jánosné. Nagy Jánosné Kovács Anna.. Ilosvai Selymes Péternél. mint a közszavakhoz: Dózsát. (Vö. Bálint. – Az isten szót gyakran használjuk köznévi értelemben is. akkor megtartjuk az eredeti nagy . Madáchcsá. Kovács Anna forma is. mind pedig más nyelvekből újabban átvett keresztneveinket mai köznyelvi kiejtésüket tükröztetve írjuk: Csilla. 62. – Bár nem hivatalos. Széll-lel stb. használatos az N. A magyar személynevekhez általában ugyanúgy közvetlenül. a -val. Mind régi (eredeti és jövevény). Tótfalusi stb. -vel (és néha -vá. marxista.) 164. tóthpáli. akkor ezt a betűt megkettőzzük: Ádámmal. Nagyné Kovács Anna. Mariannal stb. Betti. Paiszsal. és a képzőket közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk: móriczi. c) Ha a családnév mássalhangzót jelölő kettőzött betűvel végződik. Bálinttal. -vé) ragos formájának írásában a következőképpen járunk el: a) Ha a név rövid mássalhangzót jelölő betűvel végződik. illetőleg kettős (kötőjellel összekapcsolt) személyneveket kisbetűvel kezdjük. (Vö. Klaudia. Artúr. Kossuthhoz. Jolán. rippl-rónais. Táncsics Mihálynak. Makk-kal.) 163. azaz kötőjel nélkül illesztjük hozzá a toldalékokat (ragokat. – A ch-t és az x-et azonban (a közszókhoz hasonlóan) a keresztnevekben és a becenevekben is megtartjuk: Richárd. Félix.) 162. -vé) rag megfelelő alakját kötőjellel kapcsoljuk hozzá. jókais. jeleket. Hadúr. (Vö. Piroska. Marcellal v. Szabolccsal stb. Kodállyal. A mitológia és a vallás fogalomkörébe tartozó. Árpád. (Vö. petőfieskedők. Az isten szerelmére! Hála istennek! Stb. Tudja isten. – De ha a személynév két vagy több elemből áll. 94. Rátzcal. -vel (és néha a -vá. Raul.) – Egyszerűsítve írjuk viszont a keresztneveket: Bernadettel. Móriczcal. illetőleg olyan szövegösszefüggésben. 159. A férj nevének -né képzős származéka és a leánykori név közé nem teszünk vesszőt. az -ista és az -izmus főnévképzővel ellátott egyelemű és összetett (egybeírt). Vilma. Boldogasszony. rövidítés beiktatása is fölösleges: Szabó Lászlóné Nagy Katalin vagy Szabóné Nagy Katalin stb. Véghgel. Lexi stb. Papp-pal. 94. mikszáthos. a régies betűt változatlanul hagyjuk. Nagy Anna és (ha valaki férjhezmenetele után is lánynevét tartja meg) Kovács Anna.

stb. b). Nádasdy-kastély.vagy többelemű személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthető kapcsolatba (pl. Deák-párt.] . (Vö. a Kossuthok. Moharos kartársnő.) A személynevek alkalmi kis kezdőbetűs írása (többnyire -k többesjeles formában) stilisztikai fogás lehet: a név viselőjével szemben érzett megvetést. stb. – A történelmi személyek nevének szerves részét alkotó állandó jelzőket azonban nagy kezdőbetűvel írjuk: Könyves Kálmán.] A kisebb-nagyobb embercsoportokat vezető személyek nevéhez szintén kötőjellel kapcsoljuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Aranyosi-brigád. Szent Benedek-rend. 140. 168. krisztustövis. Petőfi-kultusz. Zsófi néni. Bánk bán. Ady Endre úttörőcsapat. Csák nemzetség. Geiger–Müllerszámlálócső. Ady-vers. Csokonai Vitéz Mihály-os (verselés) stb. Eötvös József-i (iskolareform). akár többelemű – állhat köznév minőségjelzőjeként is. Szalay Tamás érdemes művész. 140. Földényi-kórus. Polgár doktor. Marótcsoport. különírjuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Benedek család. Személynév – akár egy-. Tudor-dinasztia. Petőfik. Ha a személynév és a köznév együtteséből köznév lett. Rőtszakállú Frigyes. Bessenyei-kúria. stb. Szemere-kormány. Rettegett Iván. 169. martinkemence stb. család és dinasztia szót is kötőjellel kapcsoljuk a családnévhez: Árpád-ház. Lenkey-század. Az ilyen összetételszerű alakulatokban a személynév és a köznév szoros összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Balassi-strófa. Egy. Celsius-fok. Előre brigád. [Vö. Nyék törzs. 165. a)] Azoktól a felvett vagy kapott személynevektől (vagy más tulajdonnevektől. [Vö. Erdélyi Ilona tudományos kutató. b). A személynév elé tett alkalmi minősítő jelzőket kisbetűvel kezdjük: a nagy Napóleon. Szent Erzsébet stb. stb. Anjou-ház. Bourbon-család. Sárosi János marós. Táncsicsok kora. Kossuth-szobor = Kossuth szobra. Kodály-módszer. az összetételt kisbetűvel kezdve egybeírjuk: katicabogár. Somogyi Béláné főelőadó. Vajda Elemér akadémikus. Ilyenkor a személynevet és a köznevet különírjuk egymástól: István király. 166. Jagellóház. Sabin-cseppek. Németh mérnök. Nagy Péter. Bartók Bélaemlékév. Kossuth-díj. Radnóti őrs. 162. Oroszlánszívű Richárd. s a név utolsó tagjához kötőjellel kapcsoljuk a képzőt: Széchenyi István-i (elképzelések). 167.kezdőbetűket. a szép Csapóné stb. Habsburg-ház. 140. az Ady Endrék és József Attilák küzdelmei stb. Inotai úr. Noszty fiú. haragot stb.). Hadrovics–Gáldi-szótár. amelyeket kisebb-nagyobb embercsoportok viselnek. Kovács államtitkár. a nyelvújító Kazinczy. a Kisfaludyak. nagy kezdőbetűs formájához: az Árpádok. Az uralkodóházat jelentő ház. sőt fantázianevektől). stb. [Vö. Arany János-idézet. 201. érzékeltetheti. A -k többesjelet közvetlenül kapcsoljuk a személyneveknek általában változatlan. Konkoly-Thege-érem. Kossuth-nóta = Kossuthról szóló nóta stb. Zalka Máté lövészezred. az ifjú Ady. Dobay szakaszvezető.

Jeremiás próféta kolostor stb. Szinyei Merse Pálszerű. stb.).) Az állatnevek 172. Csákó.) mellett igen nagy a többelemű nevek száma. más csoportokban a szoros kapcsolatot (a többelemű nevekre leginkább jellemző módon) az alkotó tagok közé tett kötőjellel fejezzük ki (pl. Mária-arcú. Pillányi út stb. Az ilyenekben a tagokat kötőjellel fűzzük össze: Árpád-kori. Munkácsy-szerű. -ű. Kossuth-díjas. 141. Az állatok tulajdonnevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Bodri. Sáros-patak (víznév). Dél-Amerika stb. Az itt következő szabályok csak a gyakoribb földrajzinév-típusok írásmódjára nézve adnak eligazítást. Szeged stb. b). A többi toldalék . Paál László-szerű. 140. Konkoly-Thege-érmes.) esetében pedig a helyesírási forma vagy a nyelvi fölépítés érzékelteti az összetartozást. Cirmos. Ráró lovam stb. Tanácsos feloldani őket: Julianus barát szobra stb. Apáthy-szikla. Herkules-erejű. Erdey-Grúz–Schay-féle.). Wesselényi-féle. 171. József Attila-díjas. de: Sárospatak (helységnév). Hadrovics–Gáldiszótárbeli. a különírt tagokból álló nevek (pl. Szent István vértanú plébániatemplom. – Más nyelvi kategóriákhoz hasonlóan a földrajzi nevek írásában is figyelembe kell venni a név jelentését. (Vö. de más-más dolgot jelölő nevek írásmódja eltérően alakulhat: Hűvös-völgy (domborzati név). ez elé nem teszünk kötőjelet: Julianus barát szobor. -ú. Zrínyi-soros. – Az esetleges magyarázó utótag kisbetűvel és kötőjel nélkül járul hozzájuk: Bodri kutya. -beli. Ennek a sűrűn előforduló toldaléknak a kapcsolási módja ugyanis nem minden típusban egyforma. 167.169. Mátyás-templomi. -s. -jú. de: Ferenc körút (utcanév). Ferenc-hegy (domborzati név). 168. Zsivány-patak.] 170. stb. Jókairegénybeli. Bagira. A -féle és a -szerű képzőszerű utótagot kötőjellel kapcsoljuk a személynevekhez: Eötvös-féle. Szombathely stb. Kodály-módszerű. Vuk stb.) Az ilyen szerkezetek gyakran erőltetettek. Az egyelemű nevek (pl. Kászim pasa bástya. mégpedig az -i (olykor -beli) képzős származékokkal együtt. Olasz Köztársaság. stb. mert a formailag hasonló (sőt azonos). A földrajzi nevek 173. [Vö. (Vö. A földrajzi nevek nyelvi fölépítése rendkívül változatos. Villám. JoliotCurie-féle. Ezeknek az egységét bizonyos típusokban az egybeírás mutatja (pl. Tiszántúl. de: Hűvösvölgy (városrésznév).vagy többelemű személynevek és köznevek együtteséből az alapforma megtartásával (többnyire -i. szobor) kapcsolódik. Az egy. -jű képzővel) alakult melléknevek is összetételszerű kapcsolatok. személynévből és köznévből álló minőségjelzős szerkezetekhez (Julianus barát) egy újabb főnév (pl. Ráró. Ha egymástól különírt.

Ha egy földrajzi név egyelemű (azaz egyetlen egyszerű szó). valamint általában a helységrészneveket: . föld. b) a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket. -i képzős származékukban kis kezdőbetűvel egybeírjuk: a) a több elemből álló. valamint a jelentésükben tömbösödött tájneveket: alapforma: -i képzős forma: Magyarorszá magyarorszá g gi Franciaorszá franciaország g i Jakutföld jakutföldi Németalföld németalföldi Elefántcsont elefántcsont part parti Kisalföld kisalföldi Hegyalja stb. az -i képzős származékot pedig kisbetűvel kezdjük. ország. Alapformájukban nagy. az országrészneveket.kapcsolása megegyezik a más tulajdonnévtípusokban követett eljárásokkal. Alapform a: Európa Itália Erdély Mátra Duna Debrecen Krakkó Tamási stb. Az egybeírandó tájneveket a szótári rész tartalmazza. Az -i-re végződő ilyen szavak -i képzős származékában (kiejtésüknek megfelelően) csak egy i-t írunk. -i képzős forma: európai itáliai erdélyi mátrai dunai debreceni krakkói tamási stb. hegyaljai stb. Magyarország fontosabb hivatalos földrajzi neveinek jelentős részét a hivatalos helységnévtár és a földrajzinévtár tartalmazza. 175. Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek 174. part utótagú országneveket. az alapformát természetesen nagybetűvel. alföld.

Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll. Az i-re végződő ilyen nevek -i képzős származékának végén csak egy i-t írunk.alapforma: Budapest Balatonalmádi Hódmezővásár hely Törökkanizsa Fokváros Békásmegyer Újszeged Alsóbélatelep Albertmajor Csehipuszta Rétitanya stb. -i képzős forma: arany-pataki velencei-tói v. -tavi sólyom-szigeti szabadság-hegyi kis-kősziklai holdvilág-ároki dunántúliközéphegységi stb. a) Közszói előtaggal alapforma: Arany-patak Velencei-tó Sólyom-sziget Szabadság-hegy Kis-kőszikla Holdvilág-árok Dunántúliközéphegység stb. ennek nagy kezdőbetűjét megtartjuk. egyébként az alakulatot kisbetűvel kezdjük. A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek 176. b) Tulajdonnévi előtaggal alapforma: János-dűlő Csepel-sziget Duna-part Balaton-felvidék Kaszpi-tenger Kab-hegy Huron-tó Szandaváraljapatak -i képzős forma: János-dűlői Csepel-szigeti Duna-parti Balaton-felvidéki Kaszpi-tengeri Kab-hegyi Huron-tói v. a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot. – Az -i képzős származékokban a kötőjelet meghagyjuk. -tavi Szandaváraljapataki . -i képzős forma: budapesti balatonalmádi hódmezővásár helyi törökkanizsai fokvárosi békásmegyeri újszegedi alsóbélatelepi albertmajori csehipusztai rétitanyai stb. Ha az alapforma előtagja tulajdonnév.

halastó stb. -i képzős forma: holt-tiszai dél-kínai öreg-cselőtei új-zélandi nyugat-dunántúli délkeletmagyarországi stb. hágó. 177. Ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy egybeírt többelemű) tulajdonnév. öntözőcsatorna. domb. szőlőhegy. lapos. Kaszpi. Földrajzi köznéven a földrajzi fogalmakat jelölő főneveket értjük. Kab. ill. a 177. alapforma: Vas Mihály-hegy József Attilalakótelep Buen Tiempo-fok stb. b) pontban: Huron. völgy. Ezek lehetnek egyszerű szavak is: óceán. hegy. akár idegen eredetűek). tó. névrészek. Így pl. összetett szavak is: félsziget. hegységi stb. alapforma: Keleti-Sierra Madre Nagy-New York stb.Dunazug-hegység Dunazugstb. A tulajdonnévi (vagy annak tekintett) előtag állhat két (vagy több) különírt elemből is. a 176. és a kötőjelet megtartjuk. -i képzős forma: Keleti-Sierra Madre-i Nagy-New York-i stb. b) Tulajdonnévi előtaggal . amelyekben a mai magyar nyelvérzék nem ismer föl közszói jelentést (akár magyar. patak. a) pontban: Cselőte. – Az ilyen nevek -i képzős származékában általában mindkét tagot kisbetűvel kezdjük. Zéland. Az olyan nevek. dombvidék.. egyelemű tulajdonneveknek számítanak. dűlő. a) Közszói előtaggal alapforma: Holt-Tisza Dél-Kína Öreg-Cselőte Új-Zéland Nyugat-Dunántúl DélkeletMagyarország stb. sivatag stb. ezt az írásmódját az új névalakulaton belül is megtartja. holtág. az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. -i képzős forma: Vas Mihály-hegyi József Attilalakótelepi Buen Tiempo-foki stb. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjellel kapcsolódik. Ha a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) utótag két (vagy több) különírt elemből áll. előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszó vagy tulajdonnév. fennsík.

vö. 177. alapforma: Rohonci-Arany-patak Nagy-Ausztráliai-öböl Alcsi-Holt-Tisza Új-Dél-Wales Belső-János-dűlő Déli-Shetlandszigetek stb. vö. b) Ha egy kételemű. érd-ófalui győrménfőcsanaki stb. János-dűlő. a közszói tagokat kisbetűvel. 176. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. 176. János-dűlő. vö. a). a). -i képzős forma: rohonci-arany-pataki nagy-ausztráliai-öböli alcsi-holt-tiszai új-dél-walesi belső-János-dűlői déli-Shetlandszigeteki stb. a). Hasonlóképpen járunk el olyankor is. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. belső. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. a). Holt-Tisza. s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. b)] elé egy közszói előtag (rohonci. Érd-Ófalu Győr-Ménfőcsanak stb. nagy stb. 176. Háromelemű földrajzi nevek keletkezésének két különösen gyakori módja van. kötőjellel összefűzött földrajzi név [Arany-patak. a közszói tagokat kisbetűvel. -i képzős forma: kál-kápolnai győr-soproni bödd-bakodi csörnöc-herpenyői stb. Holt-Tisza. a) Ha egy kételemű. 176. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. vö. az alakulatot nagybetűvel kezdjük. 177. amikor a hivatalos helységnév után a helységrész vagy kerület nevét is föltüntetjük. b)] egy utána tett földrajzi köznévvel bővül. kötőjellel írt földrajzi név [Arany-patak. vö.alapforma: Kál-Kápolna (vasútállomás) Győr-Sopron (megye) Bödd-Bakod (terület) Csörnöc-Herpenyő (vízfolyás) stb.) kerül. ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez. 178. vö. .

ha azok valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek. – Az ilyen alakulatok -i képzős származékában a nagykötőjeleket megtartjuk. Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket akkor. cseh–morva-dombsági zala–somogyihatárároki stb. de minden tagot kisbetűvel kezdünk. mint: Cseh–Morva-dombság Zala–Somogyihatárárok stb. -i képzős forma: Volga–Don-csatornai Duna–Majna–Rajnacsatornai stb. Alapformájukban hasonlóképpen. – Az -i képzőt a változatlan alapformához tesszük hozzá. -i képzős forma: budapest–bécsi moszkva–párizsi győr–sopron–ebenfurti stb. -i képzős forma: arany-patakvölgyi két-bükkfanyeregi dél-kínai-tengeri észak-borsodikarszti holt-Tisza-bereki sebes-Körösdűlői János-dűlőoldalasi Misa-réti-pataki stb. kötőjel nélkül. és az képzőt csak az alakulat utolsó tagjához tesszük hozzá. alapforma: Volga–Don-csatorna Duna–Majna–Rajnacsatorna stb. és nagybetűvel kezdünk a mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót). továbbá a gazdasági földrajzi körzetnevekben. alapforma: Budapest–Bécs Moszkva–Párizs Győr–Sopron–Ebenfurt stb. Minden tagot külön szóba írunk.alapforma: Arany-patakvölgy Két-bükkfanyereg Dél-kínai-tenger Észak-borsodikarszt Holt-Tisza-berek Sebes-Körösdűlő János-dűlőoldalas Misa-réti-patak stb. de . A különírt elemekből álló földrajzi nevek 180. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. -i képzős formájukban azonban kis kezdőbetűkkel írjuk az olyan névtársítások tagjait. 179. Az ilyen alakulatokhoz földrajzi köznevet kisbetűvel kezdve és kötőjellel kapcsolunk.

bánság. alapforma: Magyar Népköztársaság Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság Egyesült Királyság Ománi Szultánság Amerikai Egyesült Államok Dél-afrikai Köztársaság Római Birodalom Kijevi Nagyfejedelemség Központi Iparvidék Észak-kaukázusi Gazdasági Körzet de: Zaire Köztársaság San Marino Köztársaság stb. állambeli stb. 181. – Az -i képzőt az ilyen nevek változatlan formájához tesszük hozzá. tér. utótagot különírjuk az előtte álló névrészektől. híd stb. a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket nagybetűvel kezdjük. -i (-beli) képzős forma: magyar népköztársasági grúz szovjet szocialista köztársasági egyesült királysági ománi szultánsági amerikai egyesült államokbeli dél-afrikai köztársasági római birodalomi kijevi nagyfejedelemségi központi iparvidéki észak-kaukázusi gazdasági körzeti Zaire köztársasági San Marino köztársasági stb. járás. csak a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagybetűsnek. a közszói tagokat kisbetűvel. városkörnyék. A mai és a történelmi államrészek nevében a kis kezdőbetűs megye. grófság. alapforma: Váci utca Gorkij fasor Szabó Ilonka lépcső -i képzős forma: Váci utcai Gorkij fasori Szabó Ilonka lépcsői . A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca. szót különírjuk az előtte álló névrészektől.az alkotó tagokat általában kisbetűvel kezdjük. út. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. alapforma: Budai járás Veszprémi városkörnyék Letenyei nagyközségkörnyék Voronyezsi terület Szörényi bánság de: Baranya megye Szabolcs-Szatmár megye Kent grófság New York állam stb. köz. -i képzős forma: budai járási veszprémi városkörnyéki letenyei nagyközségkörnyéki voronyezsi területi szörényi bánsági Baranya megyei Szabolcs-Szatmár megyei Kent grófsági New York állami v. 182. terület stb.

-i képzős forma: Gyöngyös városi Mátra hegységi Duna folyami Szahara sivatagi stb. – Az ilyen kapcsolatok -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. alji) Duna menti Szekszárd vidéki Vác környéki Rétek alatti Felső-Marcal melléki Kis-kút feletti stb.Tas vezér utca Március 15. 184. valamint névutós szerkezetek is gyakran szolgálnak földrajzi nevekként. alapforma: Keveset érő Székre járó Tilos alja Duna mente Szekszárd vidéke Vác környéke Rétek alatt Felső-Marcal melléke Kis-kút feletti stb. 194. s a kezdőbetűk változatlanul maradnak. tér Tábor-hegyi út Erzsébet híd stb. Ezeket a nevet értelmező szavakat a névtől különírjuk. ez azonban nem válik a név részévé. téri Tábor-hegyi úti Erzsébet hídi stb. Ha a híd szó valamely folyó nevével birtokos jelzős viszonyban van. . (Vö. Tas vezér utcai Március 15. kötőjellel kapcsoljuk: Tisza-híd (= a Tisza hídja). de a szerkezetek első tagját természetesen nagybetűvel kezdjük. -i képzős forma: Keveset érői Székre járói Tilos aljai (v. s ehhez fűzzük hozzá a képzőt. alapforma: Gyöngyös város Mátra hegység Duna folyam Szahara sivatag stb. Különírt szavakból álló jelölt tárgyas. Földrajzi nevekhez magyarázó céllal néha hozzákapcsolunk egy közszót. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk. 183. – Az ilyen nevek -i képzős származékában megtartjuk az alapformát. jelölt birtokos jelzős. -i képzős forma: (az) olasz alpokbeli (az) erdős bükki (a) lengyel magastátrai (a) második bakui stb.) Kisbetűvel kezdve különírjuk a névhez nem tartozó alkalmi jelzőket is: alapforma: (az) olasz Alpok (az) erdős Bükk (a) lengyel MagasTátra (a) második Baku stb. a Duna-hidak stb. jelölt határozós.

szövetkezetek. -i képzős forma: Hosszú Csobod aljai (v. az egész alakulatot pedig nagybetűvel kezdjük. – A mindennapi írásgyakorlatban azonban az ilyen tulajdonnévi szándékú szóhasználatot fölösleges erőltetni. valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk. Tejút. A világos főszabályon kívül – nyelvhasználati ingadozások miatt figyelembe kell venni. cégszerű nevében – az és kötőszó. Mária asszony szigeti Pál varga dűlői Külső Pesti úti Régi Fóti úti stb. tudományos intézetek. Duna–Tisza közi Maros–Körös közi stb. Fiastyúk. bolygók. alji) Kis Bot foki Alsó Dunára dűlői stb. Orion. Plútó. A csillagnevek 185. tehát: föld körüli utazás. a nap sugarai stb. esetet nem számítva – több szóból kezdetét és végét az alkotóelemek az intézménynevek körében élő – néhány kiegészítő szabályt is 187. társadalmi szervezetek. Merkúr. A csillagok. A hivatalok. vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjel nélkül kapcsolódik. Vénusz stb. a hold szépen világít.Hasonlóképpen: Duna–Tisza köze Maros–Körös köze stb. Ezek összetartozását. alapforma: Hosszú Csobod alja Kis Bot foka Alsó Dunára dűlő stb. Az intézménynevek 186. Az ilyen nevek elé járuló köznevet vagy az őket követő földrajzi köznevet különírjuk. a hold és a nap szót tulajdonnévként használjuk. Az intézménynevek – néhány állnak. Ha a föld. Hasonlóképpen: Mária asszony sziget Pál varga dűlő Külső Pesti út Régi Fóti út stb. nevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Ikrek. csillagképek. oktatási intézmények. holdak stb. Az -i (néha -beli) képzős . nagybetűvel kezdjük: a Hold távolsága a Földtől stb. a név nagy kezdőbetűs írása jelzi.

belügyminisztéri umi pénzügyminiszté riumi bélyegmúzeumi stb. Sz. -i képzős forma: egészségügyi minisztériumi magyar tudományos akadémiai magyar szocialista munkáspárti v. a tolmácsi általános iskola stb. munkáspártbeli Danuvia központi szerszám. Tolmácsi Általános Iskola stb. alapforma: Egészségügyi Minisztérium Magyar Tudományos Akadémia Magyar Szocialista Munkáspárt Danuvia Központi Szerszám. Dusnok. ahogyan az intézményt nem hivatalosan is emlegetni szoktuk. amelyekben a telephely neve (vesszővel elkülönítve) az alakulat végén áll: Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. amely megegyezik azzal a formával. a köznévi elem(ek)et pedig kisbetűvel kezdve írjuk.: Vas Megyei Tanács Géza Király Téri Egészségügyi Szakközépiskola Országos Széchényi Könyvtár Új Egység Cipészipari Szövetkezet Magyar–Szovjet Baráti Társaság Április 4. Nemzeti Színház.. Egyszavas intézménynevek is vannak: Belügyminisztéri um Pénzügyminiszté rium Bélyegmúzeum stb. b) Teljes és cégszerű intézménynévnek tekintjük az olyan formákat. Építőipari Vállalat Volga Szálló Szabadság Szálló stb. de intézménynévként: Balatonfenyvesi Állami Gazdaság. Sopron. stb. 188. szállóbeli) stb. építőipari vállalati Volga szállói (v. ill. az intézménynév részének . Ha az ilyen szerkezetű alakulatok helységnévi eleme -i képzős melléknévi jelzőként a név élére kerül.és Készülékgyár Madách Színház József Attila Gimnázium Vas Megye Tanácsa.és készülékgyári Madách színházi József Attila gimnáziumi Vas megyei tanácsi Géza király téri egészségügyi szakközépiskolai országos Széchényi könyvtári Új Egység cipészipari szövetkezeti magyar–szovjet baráti társasági Április 4. sz. a pécsi nevelőintézet. Említésben: a balatonfenyvesi állami gazdaság.származékokban a tulajdonnévi vagy az azzal egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetűjét megtartjuk. ha ki akarjuk emelni a megnevezés tulajdonnévi jellegét. Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. gépgyári kelet-bükki állami gazdasági 43. szállóbeli) Szabadság szállói (v. Szeged. A teljes és cégszerű intézménynevek mellett vagy helyett használt egyéb formák írásában a következők szerint kell eljárni: a) Sok olyan intézménynevünk van. Pécsi Nevelőintézet. Gépgyár Kelet-bükki Állami Gazdaság 43. Nagy kezdőbetűket csak akkor írunk.

hivatal. ha nyilvánvalóan alkalmiak. rendőrkapitányság stb. az Eötvös Lorándon végzett. neve akkor írandó intézménynévszerűen. – Kisbetűsek önmagukban használva is: emlékeztető a műszaki osztály részére.és Magfizikai Kutatóintézet. Hasonlóképpen: a Gondolat jelentette meg.és Jogtudományi Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetemen). Ker. stb. utaló szavakat. stb. amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak: Részecske. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. – Csak néhány kivétel van: az Akadémia (= Magyar Tudományos Akadémia). a Medicor Művek Vállalkozási Gyára. az Eötvösön v. egy karbantartó csoportot szerveztek. s ezért nagybetűvel kezdjük: Dusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. Szegedi Nemzeti Színház stb. Az intézmények alárendelt egységeinek nevét a következők szerint írjuk: a) Számos intézménynek (mint főhatóságnak) alárendelt intézményei is vannak. d) Az intézménytípusokat jelentő szavakat (minisztérium. testület stb. a Nemzetiben játsszák. a XI. a tanács intézkedett. b) Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység. 189. az Előre Asztalosipari Szövetkezetben). Állam. Az ilyen rövidült névben megmarad a részeknek a teljes névbeli írásmódja: az Előrében dolgozik (ti. Kisbetűvel kezdjük viszont az intézmények működési helyére utaló -i képzős melléknévi jelzőket. tehát a névnek nem részei: a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem.és Bányászati Tudományok Osztálya (az MTA testülete). de: a bizottság véleménye szerint. Ezek nevét is minden tagjában nagy kezdőbetűvel írjuk: Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA intézete). ha az egyediség érzékeltetésére szükség van: a Föld. intézet. Magyar Földrajzi Társaság (főhatósága az MTA) stb. de: a kutatóintézet kidolgozta. Országos Pedagógiai Intézet (a Művelődési Minisztérium intézménye). a Hazafias Népfront X.tekintjük. a Szakszervezetek Nógrád Megyei Tanácsa. c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk: a Kossuth Nyomda személyzeti osztálya. tanács. a szegedi József Attila Tudományegyetem stb. d) Az alárendelt viszonyú intézményeket jelölő birtokos jelzős szerkezetek névelőjét és a birtokszó személyragját (-jelét) általában ki kell . stb. s a műfajjelölő szót vagy szavakat elhagyjuk. a tanárképző főiskolán stb. Soproni Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. üzem. vállalat. A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. Kerületi Bizottsága stb. segélyt kapott a vállalattól. egyetem. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. Tanács szakorvosi rendelője stb. feljegyzés a jogi csoportnak.) olyankor is kisbetűvel írjuk. – Hasonlóképpen: bement a minisztériumba. c) A teljes intézménynév helyett gyakran annak csak egy vagy több egyesítő elemét használjuk. szókapcsolatokat szintén kisbetűvel kell írni: a két vállalat koordináló bizottságot alakított. az Opera (= Magyar Állami Operaház) stb. kérelem az üzemi szakszervezeti bizottsághoz stb. Fővárosi Földhivatal (Budapest Főváros Tanácsánál). a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága. iskola.

Lukács fürdő. bélyegzőn stb. megnevezésében az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül. temetők stb. Gyártmányoknak. 191. – Címkén.tenni: A (a) Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Ugocsa mozibeli. a Kis Rablóban vacsoráztak stb. stb. Trabant (gépkocsi). A (a) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara. vendéglők. Rómeó férfiruházati bolt. a különírást is: Keleti pályaudvari. annak minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk: Ultra (mosópor). termékeknek. levélpapíron. alakulatkezdő helyzetben az első tagot természetesen nagybetűvel kezdjük: Kecskeméti barack stb.. magyar vagy magyarra fordított hivatalos nevét úgy írjuk. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. Nemzetközi vagy külföldi intézményeknek. a Francia Köztársaság Külügyminisztériuma stb. Katonatelep vasúti megállóhely. illetőleg az azzal egyenértékű tagot (tagokat) nagybetűvel írjuk. meggylé. vásárok stb. . a Lukácsba jár úszni. többnyire a termék anyagára vagy származási helyére utaló nevekben a tagokat kis kezdőbetűvel írjuk: narancsital. Intézményszerű (rendszeresen ismétlődő országos vagy nemzetközi) rendezvények. Fabulon (arckrém). Ugocsa mozi. Cégtáblán. az osztrák légitársaság stb. Az intézménynévszerű megjelölések -i (-beli) képzős származékában meghagyjuk a nagy kezdőbetűket is. A márkanevek 193. mint a magyar intézményneveket: az Egyesült Nemzetek Szervezete. (Vö. nevét az intézményekével azonos módon szokás írni: Budapesti Nemzetközi Vásár. üzletek. Vadászati Világkiállítás stb. A pályaudvarok. Vegacillin (gyógyszer). a lengyel hadsereg. az értelmezésre szolgáló köznévi tagot (tagokat) pedig kisbetűvel kezdve különírjuk: Keleti pályaudvar. Nemzetközi Valutaalap. (vagyis kiemelt helyzetben) más megoldás is helyes lehet: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 190. készítményeknek márkanévként használt elnevezését. megállóhelyek. mozik. tokaji bor. Alfa Romeo (gépkocsi). – De: jövőkutatási konferencia stb. eszpresszók. Coca-Cola (üdítőital). Nem kell viszont intézményszerűen írni az ilyen (nem hivatalos) megnevezéseket: a francia külügyminisztérium jegyzéke. – Az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tag(ok) elhagyható(k): a Keletiből indul. Vén Diák eszpresszó. Ferihegyi repülőtér. az olasz fémipari szakszervezetek. stb. Kerepesi temető stb. Kis Rabló étterem. hirdetésen stb. Ezekben a csak intézménynévszerű megjelölésekben a tulajdonnévi.) 192. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Kis Rabló éttermi stb. kecskeméti barack. Szegedi Szabadtéri Játékok. stb. repülőterek. kiállítások. A nem márkanévként használt. fürdők. szervezeteknek stb. 146.

Nobel-díj. ha a címlap megtervezői esetleg más írásmódot alkalmaztak. hetilapoké. Az állandó címeket. Pest Megyei Hírlap. A kitüntetések és a díjak nevét a következőképpen írjuk: a) A díj. vagy ha valamilyen rövidebb formában használjuk őket: Erős Bálint állami díjas tudós új kötete elfogyott. emlékérem stb. a Munka Vörös Zászló Érdemrendje. sőt sok szám címeként használatosak. Tomi Mat mosópor. . c) A kitüntetések és díjak fokozatait. a kettő közé nem teszünk kötőjelet: Omnia kávé. Odol fogkrém. József Attila-díjas. 197. továbbá ha csupán címként szerepelnek. – Az ilyen nevek -s képzős származékában az alapformát változatlanul megtartjuk: Kossuth-díjas. Az értekezleten Fejes Katalin kiváló dolgozó ismertette munkamódszereit. a képzőművészeti alkotásoknak. a szocialista munka hőse is megjelent.194. József Attiladíj. A tanácskozáson Nagy József. Valóság. folyóiratoké. – A címek írása tükrözi ezt a jellegbeli kettősséget. hogy több. Nők Lapja. Kiváló Dolgozó stb. tehát az újságok. – Egyes hosszabb állandó címekben csak az első szó nagybetűs: A magyar nyelv és irodalom tanítása stb. a cikkeknek. Új Tükör. A címek 196. hetilapok és folyóiratok címét nagybetűvel kezdjük. Eötvös Loránd-emlékérmes stb.) A kitüntetések és a díjak neve 195.és díjnevekben az alkotó tagokat nagybetűvel kezdjük: Állami Díj. Nyugat. Kiváló Munkáért kitüntető jelvény stb. a dolgot jelölő szót is. (Vö. A szabályt akkor is követni kell. szót tulajdonnévhez (rendszerint személynévhez) kötőjellel kapcsoljuk: Kossuth-díj. – Kis kezdőbetűsek viszont az ilyen nevek esetleges melléknévi származékukban. Eötvös Loránd-emlékérem stb. Magyar Nemzet. Akadémiai Aranyérem. stb. Az Est. Élet és Tudomány. 183. Kincskereső. illetőleg típusait jelölő szavakat. A többelemű címekben – a címben levő és kötőszó kivételével – minden szót nagybetűvel írunk: Búvár. stb. Ezeket az jellemzi. – Állandó cím az újságoké. a Szocialista Munka Hőse. – Egyedi címük van viszont az irodalmi műveknek. érem. A címek két nagy csoportra oszthatók: állandó címekre és egyedi címekre. b) A több különírt közszóból álló kitüntetés. Ha a márkanév után tájékoztatásképpen odatesszük a típust. Népszabadság. Panangin tabletta. a zeneműveknek stb. Stb. kifejezéseket kisbetűvel írjuk: a Munka Érdemrend arany fokozata. Nobel-díjas. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén a szabvány (MSZ 3424/2) előírásait követve az állandó címekben is csak az első elemet kezdik nagybetűvel. egyediségre és egyszeriségre törekszik. A szerző ezeknél szándékosan kerüli az ismétlődést.

pecsovics. Martinász. pl. Pályamunkások. A tulajdonnevek és közszók összeforrásából keletkezett összetett szavakat is kisbetűvel kezdjük. – Hosszan gyönyörködött a Majális színeiben. és az alkotóelemeket egybeírjuk: ádámcsutka. Kék fény stb. IX. Hajóvontatók a Volgán. a Kritika-féle folyóiratok. – A többszavas címekben csak az első szót és a tulajdonneveket írjuk nagy kezdőbetűvel: Magyar értelmező kéziszótár. stb. termosz stb. Az idegen írásmódot is magyarossal cseréljük fel: aszpirin. könyvek. – A valamilyen írásjellel lezárt és a ragra végződő címekhez a ragokat és a jeleket kötőjellel kapcsoljuk: Juhász Gyula versének. priznic. pálfordulás. a Számadásnak. Arany Toldijában.198. s az egykori tulajdonnév írásmódjától esetleg más tekintetben is eltérünk: röntgen. Elterjedt szokás azonban az egyedi címek idézőjelbe foglalása vagy eltérő betűtípussal való szedése is: József Attila utolsó évének versei között van az „Íme. a Nemzeti dalt. címét a következőképpen írjuk. stb. havanna. Álarcosbál. ferencjóska. – Stb. – Tanulmányát a Magyar Nyelv jelentette meg. Új Tükör-szerű hetilap. stb. a Siralomháznak a betyár a főalakja. hát megleltem hazámat” is. Az egyedi címeket. Különösen az egyszavas címek és a többszavas állandó címek szövegbeli megkülönböztetése fölösleges: Móricznak egyik híres regénye a Rokonok. wertheimkassza. – Az egyszavas címeket nagybetűvel kezdjük: Szózat. Örökzöld dallamok. Jókainak „Az arany ember”e…. Képes politikai és gazdasági világatlasz. stb. Éjjeli menedékhely-beli (alakok). – Az új híd felavatásáról az Esti Hírlap közölte az első tudósítást. Ilyenkor már természetesen kis kezdőbetűvel írjuk őket. Ha a címeket szövegbe illesztjük. a Népszabadságé. Továbbá: 1916 őszén. Orvosi Hetilap-beli (cikk). Az idegen írásmódot is gyakran magyarossal váltjuk . képek. háryjános. tehát a költői művek. szentjánoskenyér. – Stb. zeneművek. Tulajdonnevek köznevesülése 201. A -beli képzőt és a képzőszerű utótagokat a címek változatlan formájához mindig kötőjellel kapcsoljuk: Valóság-beli (vita). – Munkácsy képének. A ragokat és a jeleket a címekkel általában egybeírjuk: a Kritikában. 200. stb. Zenedélelőtt stb. stb. cikkek. pullmankocsi. szobrok. A kőszívű ember fiai. a Társadalmi Szemlét. – Ihletetten szavalta el Az eltévedt lovast. Tanulmányok Arany János költészetéről. 199. értekezések. a Szerelem?-nek…. Magyar Hírlap-beli (közlemény). így: Petőfi a Szülőföldemen című versében…. Hazám. Ember az embertelenségben. Népszava-beli (hirdetés). konyak. szimfónia stb. Odüsszeia-beli (világ). műsorszámok stb. Petőfi a Szülőföldemen-ben…. Ragos címhez újabb rag függesztését lehetőleg el kell kerülni a mondat átszerkesztésével. általában nem szükséges őket idézőjelbe tenni vagy más módon kiemelni. Tulajdonnevek gyakran válnak köznevekké. szendvics. Kis éji zene.

[Vö. magyarosan írt közszói formák között.föl: pasztőroltás. idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezdőbetűs. Ennek során az írásformák egy ideig ingadoznak a nagy kezdőbetűs. makadámút. 168. . 140. b). ha a társadalmi tudatban a köznévvé válás már elég széles körben végbement. dízelmotor. Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor. dízelolaj stb.] A köznevesülés lassú folyamat.

s csak egy-egy kivételes esetben írunk helyette ksz-et: bokszol stb. Csak kisebb részüknek van magyar alakja. digitális. – Az egyébként magyarosan írt alakokban is megőrződött az eredeti írásmódnak a magyar kiejtéstől eltérő egy-egy eleme: bonbon. kombájn. hogy mennyire haladtak előre a jövevényszóvá válás útján. idegen szavakként tartjuk számon. szemben azokkal az idegen nevekkel. ha közkeletűek. megtartjuk: jacht. A ksz-nek ejtett x-et általában meghagyjuk: expressz. oxigén. Az olyan szavakat. A latin betűs írású nyelvekből átvett és közkeletűvé vált köznyelvi és szakmai idegen szavakat általában magyarosan írjuk. egyedet jelölő nyelvi szerepéből következik. Bizonyos meghatározott esetekben azonban más átírási rendszerek is alkalmazhatók. pech. karbamid. azaz szokásos kiejtésüket a magyar hangjelölés szabályai szerint tükröztetjük: antracén. mikroszkopikus. egzotikus. szexuális. még akkor is. – A gz ejtésű x-et többnyire átírjuk: egzakt. mechanika. hisztamin. 204. általános fogalmat jelölő idegen szó közkeletűvé válik. . a következőképpen járunk el: A ch-t. A jövevényszavakat ezért mindig magyarosan írjuk. futball. eredeti formájukban használjuk. televízió. amelyeknek más nyelvekből való származását még felismerjük. azaz olyannyira meghonosodhatnak. izotóp. fix stb. Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett. technikus stb. eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel. mechanikus. c) A nem latin betűs írású nyelvek közszavait és tulajdonneveit általában a magyar ábécé betűivel. millió stb. magnetofon. taxi. A magyar írásmód szerinti írás A közszavak írása 203. lézer. b) Az idegen eredetű tulajdonnevek egy részét már teljesen magyarnak tekintjük. hogy más nyelvből való származásuk feledésbe merül. Az idegen szavakat tehát aszerint írjuk már magyar vagy még idegen írásmód szerint. menedzser. textil. lehetőleg a forrásnyelvből írjuk át. kóla. szelektív stb. kemping.. tulajdonneveket is. technika. a) Az idegen eredetű közszavak idő múltával jövevényszavakká válhatnak. A tulajdonneveknek azonosító. ha h-nak ejtjük. hogy a latin betűs írású nyelvekből átkerült idegen neveket általában minden változtatás nélkül. monarchia. és vesznek át egymástól közszavakat is. amelyeknek más nyelvi eredete még többé-kevésbé nyilvánvaló.AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 202. Az egymással érintkező nyelvek mindig adnak át egymásnak. x vagy q betű van. Ha a magyarosan írt közkeletű idegen szavak eredeti idegen írásában ch.

-izál. reális – realista. 205. Itália. de – a régi hagyományt folytatva – a keresztnevekből a viszonylag újabban átvetteket is magyarosan írjuk: Kármen. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) átvett és már meghonosodott szavakat – a forrásnyelvre vonatkozó átírási szabályoktól függetlenül – a magyarban szokásos kiejtésük szerint írjuk: szamovár. Kraków. Wagner Richárd stb. -ista.. A földrajztudomány. (Vö. a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció). Moldva. Alpok. Paris stb.) 208. dzsunka. Más nevekben a sorrend és a keresztnév magyaros. Mercédesz. . Karl Marx. Oradea.) előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: passzív – passzivitás. (Vö. Martin Luther. Párizs. Eperjes. Sziklás-hegység. exogámia stb. Csendesóceán. szamuráj. Latin betűs írásrendszerű országok. Ausztrália. Subotica. Krisztián. helyett).egzisztencia stb. (Friedrich Engels. 209. Alsó-Ausztria. Ezek közül némelyik teljesen magyaros alakú: Brankovics György. Burgundia. stb. periódus – periodikus. Bécs. Luther Márton. stb. Isztambul. İstanbul. esztétikus. mecset. Elba. (Đorđe Branković. -izmus stb. típus – tipikus. Kálvin János. Odera. Kolumbus Kristóf stb. Nápoly. Jean Calvin. esztétikum. akadémista. Temze. Jan Hus. határainkon kívüli hegyek. Vezúv. Szent Lőrinc-folyó. minaret. Szabadka. Kordillerák. (Vö. Marx Károly. Hispánia. tajga. A közkeletű idegen szavak túlnyomó többségében egyes idegen eredetű képzők (-ikus. de megmaradt a családnév eredeti írása: Engels Frigyes. stb. akadémizmus. Rajna. helységek stb. számum stb. stb. Koppenhága. A tulajdonnevek írása 207.) Az eredeti qu betűegyüttes helyett mindig kv betűkapcsolatot írunk: akvárium. helyett). megnevezésére gyakran magyar neveket vagy magyaros formájú és írású névváltozatokat használunk: Franciaország. antikvárium stb. realizál. s csak néha tartjuk meg: exegézis. Újabban a nyelvhasználat nem törekszik ilyen teljesen vagy részben magyaros névformák kialakítására. Husz János. 161. -itás. Napoli. Richard Wagner stb. vizek. pagoda. karate. Kolumbusz v. Cristoforo Colombo stb. 28. tájfun. Nagyvárad.) A hosszú magánhangzó azonban (nem mindig következetesen) néhány szó származékaiban is megőrződik: akadémia – akadémikus. külföldi területek. København. A latin betűs írású nyelvekből átvett személynevek közül csak néhány nagy történelmi vagy irodalmi múltú és rendszerint közismert nevet használunk hagyományos megmagyarosodott formájában. láma. az idegenforgalom. esztéta – esztétika. szovjet. Svájc. 206. Krakkó. a könyvtárügy. Szicília. a postai forgalom területén. Oszvald. tipizál. realizmus. továbbá a térképeken – főleg a helységnevek esetében – az idegen nyelvbeli név is használható: Wien. Prešov. gésa.

löncsöl. dózis. Lenin. Ha az egyébként már magyarosan írt idegen szó idegen kifejezésben. stb. rinascimento. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) korábban olyan névformák is bekerültek nyelvünkbe. Latium. Anyegin. Milánóig. 163–165. Himalája. lemberdzsekben. 214. Wuppertal. Karlovy Vary. Eminescu. szólásokat. stb. Eredeti idegen írásmódjuk szerint írjuk a latin betűs írású nyelvekből átvett többszavas kifejezéseket. Bologna. stb. ha az idegen nevek a magyarban nem használatos mellékjeles betűket tartalmaznak: Čapek. stb. 204. A tulajdonnevek írása 214. Horatius. Herkules. Így járunk el természetesen akkor is. A ch-t és az x-et a magyarosan írt idegen eredetű keresztnevekben és földrajzi nevekben is megtartjuk: Albrecht. Luxemburg. tuberkulózis. nápolyi. A magyarosan írt idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez ugyanazon szabályok szerint kapcsoljuk a toldalékokat. nikotinos. de: Bacillus anthracis. Peking. Potemkin-falvak. Kréta. myocarditis. közmondásokat: all right. tüchtig stb. hobbija. Shakespeare. Puccini. Krőzus. park and ride. koktélt.) Az idegen írásmód szerinti írás A közszavak írása 212. krómoz. (Vö. Buenos Aires. Ezópus. kálvini. stb. Vaasa.) 210. riporttal. de: tuberculosis bronchialis. show. Dubrovnik. Babilon. nem általános használatú közszavakat idegenesen. Maximilián. . Beatrix. arabeszkek. eredeti helyesírással írandó: bacilus. Zweig. Chopin. Rio Grande do Norte. Az ilyen hagyományos nevek közül e formában több csak bizonyos állandósult kifejezésekben él: valóságos Krőzus. A latin írású nyelvek tulajdonneveiben általában változtatás nélkül követjük az idegen írásmódot: Cervantes. 174–184.) 213. couchette. amelyek a mai átírási szabályoktól eltérnek. Tallinn. hagyományossá vált magyar alakjukban írjuk: Dárius. (Vö. Néva. A latin betűs írású nyelvekből átvett. mint a magyar szavakhoz és nevekhez: frontálisan. eppur si muove.. Loire. Rousseau. Ezeket közkeletű. Huszé. François. de: dosis effectiva minima. lady. (Vö. conditio sine qua non. de: Potyomkin. señor.209. vagyis a forrásnyelv helyesírásának szabályai szerint írjuk: bestseller. tête-à-tête stb. A toldalékok kapcsolása 211. Athén. Prágában. Kairó. stb. de görögösen: Kroiszosz. Mexikó. annak tagjaként fordul elő.

– Goethe. cowboynak. 174–184. Châtelet. néma) betű van. Łódź. Nyomtatásban. Bachhal. horatiusi.Krleža. campanile. stb. de: campanilén. ó-t. Greenwichcsel. stb. Az idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez általában ugyanúgy közvetlenül (tehát kötőjel nélkül) tapasztjuk hozzá a toldalékokat. – Oslo. de: Oslóban. – allegro. – Malmö. fixszel. o-ja és ö-je helyett á-t. Steinbeckkel. verdis. allegroszerű.) Az i-re végződő idegen helységnevek -i képzős származékának végén (a magyar i végű helységnevekhez hasonlóan) csak egy i-t írunk: (a) helsinki (olimpia). -vel és a -vá. Marañón. de a mellékjeles betűk helyett az alapbetűktől eltérő más magyar betűk alkalmazása. Habsburgok. signorét. és ha a nyomtatási eljárás a mellékjel pótlását nem teszi lehetővé. goethés (Vö. barrelnyi. fixszé. (Vö. stb. ill. Gdańsk. írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli. az -i-t a névhez közvetlenül kapcsoljuk: coventryi. karl-marx-stadti. fairül. a) Ha az idegen írásmód szerint írt közszó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli (ún. Plzeň. stb. Njegoš. de: Coca-Colát. hertzcel. Chatelet. Engelsszel. stewardessek. de: Malmőből. goethei. Moliere. -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul. Franszoise. akkor a magyar toldalékot mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez: guillotine-t. azaz a névnek fonetikus vagy éppen eltorzított átírása (pl. Janus Pannoniustól. greenwichi.. 175. Karadzsics) teljességgel helytelen. de: allegróban. toulouse-lautreci. e-je. Maranón. vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult. . Molière. schillingért. 216. Plzen. de: Sinaiában. Marasesti. 163–165. mind a tulajdonnevek végső a-ja. malmői. Mărăşeşti. allegrós. Francois. vichyi stb. hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Andrićtyal. b)] Ha az i képző egyelemű. Karadžić helyett Karadzsity v. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban. az alapbetűt megtartjuk: Capek. A toldalékok kapcsolása 215. de: signorinák. Félixszel. b) A -val. ha nincs megfelelő betű. Liepaja. Coca-Cola-szerű. oslói. Gdansk. y-ra végződő idegen helységnévhez járul. pechhel. [Vö. 29. sinaiai. Lódz. amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: signorina. az alábbi két részletszabály megtartására kell ügyelni: a) Mind a közszavak. Bizonyos esetekben kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat az idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez. 163. de: Goethének. Françoise helyett Franszoáz v. (a) pompeji (ásatások) stb. – A mellékjelek elhagyása szükségmegoldás. campanileszerű. [Vö. b)] 217. Liepāja.). é-t. – Sinaia. shoppingol. Marxszal stb. Amundsenről. mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez: businessből. ortodoxszá. wrocławi. – Coca-Cola. Stockholmnál. Balzackal. Ha idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez közvetlenül kapcsolunk magyar toldalékokat. a mellékjelet elhagyjuk.

hogy a név alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak. az orosz vagy a kínai magyar átírása elterjedtebb más átírási módok használatához képest). Átíráskor az idegen hangsort (pl. ikebana. Gogol. Odüsszeusz. Iaşi-nál. -izmus) képzős származéka természetesen kis kezdőbetűs: shakespeare-i. (Vö. Periklész. A magyar átírás alkalmazása a forrásnyelvvel kapcsolatban kialakult közgyakorlattól is függ (pl. Marrákes. Kuroszava. Montreux-ig. stb. [Vö. b) Ha az idegen tulajdonnév két vagy több különírt elemből áll. Nagoja. khitón. az arab. Scott-tal stb. Iráklion.. ploieşti-i. Szecsuan. Montesquieu-nek. Frankfurt am Main-i. Iaşi-sal. voltaire-izmus. Báb-el-Mandeb. hidzsra. Dzulfikár. Platón. Loire-on. A magyar átírású neveket és közszavakat a bennük szereplő magyar betűk hangértéke szerint kell olvasni: Hérakleitosz. Kavála. Peugeot-t. Hirosima. Scott-tól. Evdokía. Walter Scott-os. Seremetyjevo.monsieur-nek. 163. Venizélosz. -vel és a -vá. Kijev. Leonardo da Vinci-s. szputnyik. A -val. Irtis. lehetőleg a forrásnyelvből (tehát más nyelv közvetítése nélkül) írjuk át. esetében) nyelvenként szabályozott módon helyettesítjük magyar hangokkal. A szépirodalmi művekben. Thébai. Hokuszai. Voltaire-é. Tallinn-nál. Fagyejev. a kínai esetében) vagy az idegen betű. Hupej. a görög stb. -ista. c)] Az átírás Az átírás elvei 218. Lancsou. az orosz. châlons-sur-marne-i. Ahmed. 10. 210. stb.és hangsort együttvéve (pl.) c) A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s így a -val. Ha egy tulajdonnév vagy közszó nem szabályosan átírt alakban honosodott meg nyelvünkben.). joliot-curie-s. akkor az -i (-s. Falstaff-fal. 205. Délosz. Macujama. -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk. stb. Karlovy Vary-i. Anatole France-i. -vel és a -vá. Molière-rel. Az egyelemű vagy kötőjellel összefűzött tagokból álló tulajdonnévnek (a néma betűs végződés miatt kötőjellel odakapcsolt) -i (-s. (Vö. lille-i. Szun Jat-szen. Glasgow-ban. Grimm-mel. -vé rag v-je ilyenkor is az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz hasonul: guillotine-nal. Po Csü-ji. -ista. az általános és középiskolai oktatást szolgáló vagy kiegészítő kiadványokban a nem latin betűs írású nyelvek neveit és szavait a magyar ábécé betűivel (vö. . voltaire-es. – De hagyományosan: Anjouk. s az alapforma szerinti kezdőbetűket megtartjuk: Victor Hugó-i.) 219. 94. stb. stb. bordeaux-i. hagyományos formájában használjuk. Zsenmin Zsipao. -izmus) képzőt (a többelemű magyar tulajdonnevekhez hasonlóan) mindig kötőjellel kapcsoljuk az utolsó elemhez. Szaladin. New York-i. bektási. Rousseau-val. illetőleg az ezeknek megfelelő magyar betűkkel. a sajtóban. Tolsztoj. Harun ar-Rasíd. Sanghaj.. Iszmáilíja. 164.

A toldalékok kapcsolása 222.220. Solohovval. A szaktudományok. arisztotelészi. tatamin. Tobrukig. vagy amilyet valamely nemzetközi testület (amelynek hazánk is tagja) használatra javasol. Plutarkhosszal. 1981. kuvaiti. Szöulnál. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) a mindenkor érvényes szabványokat követi. 221. az idegenforgalom. amilyet az adott nyelvet beszélő országban hivatalosan előírnak. továbbá a térképeken olyan átírást szokás alkalmazni. stb. . A nem latin betűs írású nyelvekből átírt nevekhez és szavakhoz ugyanazon szabályok szerint tapasztjuk a toldalékokat. a postaforgalom. Szapphóé. dzsúdózik. száriban. vagy elterjedten ismernek. amilyet a szaktudományok a nemzetközi érintkezésben általában alkalmaznak. az egyetemi és főiskolai oktatás. Velikije Luki-i. Az egyes nem latin betűs nyelvekre vonatkozó magyar átírás szabályait a következő akadémiai kiadványok tartalmazzák: Keleti nevek magyar helyesírása. Budapest. kamikadzék. mint a magyar nevekhez és szavakhoz: Csehovtól. a tudományos ismeretterjesztés területén. Az újgörög nevek magyar helyesírása. A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. alma-atai. Budapest. 1984. Hriszto Botev-i. E helyett vagy e mellett – a munka jellegétől függően – a magyar átírás is alkalmazható.

vagy vihetők át a következőbe: dia-dal vagy di-adal. Azokat a szavakat. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: árui-nak vagy áru-inak. stb. hogy helyszűke miatt (vagy más okokból) a szónak vagy szóalaknak egy részét a sor végéről át kell vinni a következő sorba. Brahms. É-va. Annáé-ké vagy Anná-éké. 230. A szótagolás szerinti elválasztás fő szempontjai a következők. ma-gá-nyos. illetőleg a következő sorba átvinni. „Á-ron”. Leo-nóra vagy Le-onóra. part. pró-ba. Chartres. ka-to-na. stb.AZ ELVÁLASZTÁS 223. Csak összetett szavak elválasztásakor veendő figyelembe az alkotóelemek (az összetételi tagok) határa. Az egyetlen magánhangzóból álló szókezdő és szóvégi szótagot – bár önállóságát nyelvi tekintetben el kell ismerni – esztétikai okokból nem szokás egymagában a sor végén hagyni. stb. street.. Sásd. Az egyszerű közszavak és tulajdonnevek alapformáját és toldalékos (képzős. font. amelyek csak egyetlen magánhangzót tartalmaznak. a nyomtatásban nem ajánlott elválasztási formák. há-zig. – A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot: di-ó-nyi. vagy (az elsőt kivéve) egyetlen rövid mássalhangzóval: le-ány. Elég gyakori. te-ker-vé-nyes. rendületlenül. illetőleg több kiejtett magánhangzót tartalmazó szavak és szóalakok elválasztásának szabályai a következők: a) Az egymagukban szótagot alkotó magánhangzók tetszés szerint hagyhatók az előző sorban. 224. A több szótagú. Az írásnak ez a megszakítása az elválasztás. Az elválasztásnak – alapformákban és toldalékos alakokban egyaránt – a szótagolás az alapja. nem választjuk el: föld. Bánk. drog. blues. lajst-rom. bugy-gyos. [Vö.. „emóci-ó”. team. ideá-lis vagy ide-ális. Gaal. Csil-la. asz-tal. ahány magánhangzó van benne: bál. „e-móció”. fi-atal. könyveitek vagy könyve-itek. tehát az „a-lap”. Maugham. 225. – Ez a szabály olyankor is érvényes. asztal. 226. fia-tal. . – Minden szó annyi szótagú. rendületle-nül. Zsolt. Ke-re-csend. Le-ó stb. nyolc. vá-szon. a)] – A szótag mindig vagy magánhangzóval kezdődik. me-ta-fo-ra. dry. A szótagolás szerinti elválasztás 224. Pest. Nîmes. Schmidt. Hume. György. tolnai-ak vagy tolna-iak stb. sztrájk. a)] 226. a „haza-i”. ha az eredeti helyesírással átvett. stb. De-zső. shop. Soós. stb. jeles) alakját a szótagolás szerint választjuk el. [De vö. 229. fi-a-i-é. hajt. ill. – A több szótagú szavakat és szóalakokat bármelyik szótag határán meg lehet szakítani: ren-dületlenül. Georch. Be-rety-tyó. strand. de ejtésükben egy szótagú idegen közszavak és tulajdonnevek vagy a régies magyar családnevek írásformájuk alapján megszakíthatók volnának: air. York. ragos. stb. „Le-a” stb.

ennek elválasztásakor mind a sor végén. stb. De: Széll-lel. Job-bágy. hit-tem. Bar-tók. templom. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: bron-zot. Ford-dal. váku-um stb. töl-gyes. ró-zsa. szity-tya. ka-sza. átvisszük a következő sorba: fi-ók. pesti-es. a másodikat pedig átvisszük a következőbe: am-per. stb. stb. pa-don. csoport-tól. Boty-tyán. adóssá-gok. Vajdá-ék. Nagy-gyal. A dz és a dzs többjegyű betű. ko-sár. Mikló-sék.Az au. recs-ki. kilenckor. Carrara. csak az utolsó kerül a következő sorba: cent-rum. amelyek szótagot kezdenek. pén-zért. arany-nyal. kom-munális. tal-palatnyi. Szél-lért. négyet. stb. tarisz-nya. fosz-fát. Er-zsi. könny-től. ész-szerű. Ecse-ren. Gyu-la. vi-asz. ásvány. Dosztojevsz-kij. hanem egy-egy önálló mássalhangzót. al-lons. Gellért-től. Szabol-csé. galy-lyak. rossz-kor. Kissnek. köny-nyes. Ily-lyés. akár többjegyű a betűje – a következő sorba visszük át: be-tű. szükség esetén elválasztható: kala-uz. mil-liméter. ezért elválasztáskor ugyanúgy . házun-kat. – A két magánhangzót jelölő azonos betűket is szétválaszthatjuk: koordinál. ha a két mássalhangzó közül az elsőt kettőzött betű jelöli: hall-gat. Papp-tól. stb. eu betűkapcsolat. kertig. leni-nizmus. metsz-szük stb. tiha-nyi. Tallinn-nak stb. hogy a kettőzött betű egyik tagját meghagyjuk a sor végén. c)] f ) Ha a két magánhangzó közötti hosszú mássalhangzót egyszerűsítetten kettőzött többjegyű betű jelöli. – Ha a toldalékos alakokban a két magánhangzó között álló mássalhangzók közül az utolsót kettőzött betű jelöli. húsz-szor. stb. stb. Kodálylyal. Boz-zai. bratsz-ki stb. háza-ik. stb. Bony-hád. megy-gyel. Szabolcs-csal. stb. ost-rom. mind a következő sor elején ki kell írni a teljes rövid megfelelőjét: meny-nyi. kalci-um. azaz nem hangkapcsolatot jelöl. maga-san. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ablaká-ig. ki-sebb. Veszp-rém. tink-túra. másik jegyét pedig átvisszük: ber-reg. rongy-gyá. ösz-sze. Heren-dig. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: apá-mé. dob-ban. – Így járunk el akkor is. hal-lak. mor-zsa. Tri-eszt. a másikat átvisszük az új sorba: bors-sal. [Vö. batyu. ton-na. 163. Me-csek. víz-zé. pogy-gyász. Maupas-sant. Tallin-nig. stb. b) Azokat a magánhangzókat. mivel tagjai a szótagoláskor szétválhatnak. kulcs-csal. Ojszt-rah. c) A két magánhangzó között levő egyetlen mássalhangzót – akár egy-. d) A két magánhangzó között levő kétféle mássalhangzót jelölő nem kettőzött betűk közül – akár egy-. 227. meggy-ből. Ugyanígy: játsz-szál. lajst-rom. moza-ik. stb. tömb-ben. A szótagolás szerinti elválasztás szabályai érvényesek természetesen a szóalakokhoz járuló újabb és újabb toldalékokra is: adós-ság. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: batiszt-ból. stb. bizott-ság. adósságo-kat. g) Ha két magánhangzó között kettőnél több mássalhangzót jelölő betű van. Kecskemé-ten. vonzza. Ing-rid. Hoszszú. stb. karszt-tá. több-let. ennek egyik jegyét az előző sorban hagyjuk. akkor úgy választjuk el a szót. tet-ted. Hamburg-ban. há-zunk. fe-udális stb. – A toldalékos alakokat is így kell elválasztani: ágy-gyal. akár többjegyűek – az elsőt az előbbi sorban hagyjuk. stb. Mari-etta. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ember-rel. e) Ha a két magánhangzó közötti mássalhangzót kettőzött betű jelöli.

illetőleg: Szél-lért. Gi-gli. A családneveinkben előforduló többjegyű régies magyar betűk az elválasztásban hangértéküknek megfelelően kezelendők: De-seö [e. Ben-czúr [e. or-chidea. Marx-szal. mondat. – Ha a ch és az x végű idegen szavak toldalékos formáit a szó és a toldalék érintkezése táján kell elválasztanunk. s így mindkettő egy betűnek számít az elválasztáskor. b)) 229. stb. Kis-sék stb. Fara-ghó [e. ódz-kodik. Thewrew-köt. ma-dzag. de egyetlen hangot jelöl. Me-xikó. bri-dzset. – A -val. az elválasztás általános szabályai szerint szakítandók meg: bo-dza. -vé ragos alakulatok elválasztása: pech-hel. Chris-tie. brin-dza. stb [Vö. ha utánuk magánhangzó következik: almana-chot. lopódz-dzanak. d). Fu-dzsi. cou-lomb. – A mássalhangzót jelölő kettőzött betűk közül az egyiket az előző sorban hagyjuk. de nem egy hangot jelölnek. – Kivételes elválasztású név: Bat-thyá-ny. refle-xek. pszi-chológia. idegen írásmód szerint írt közszavakat és tulajdonneveket is a magyar szokásnak megfelelően. stb. Féli-xé. tádzsik. 216. fi-xet. Bo-lo-gna. 224. ce-pha-lal-gia. edz-het. [Vö. angol. Gas-cogne. lengyel stb. mahara-dzsa. bórax-szá. -vel és a -vá. Fuku-dzava. móriczos. Ri-chárd. Babi-tsé. com-pa-gnie. Ma-dzsar. ma-ximum. kamikadzék. f)] 228. Kossuth stb. maest-ro. lopó-dzott. Bach-hal. pra-xis. Ale-xandra. stb. Ped-ro. amelyek az idegen nyelvekben elválasztáskor többnyire együtt tartandók. mint a rövid mássalhangzókat jelölő magyar betűket: ar-chívum. . Mün-chen. Bibera-chot. c). mint más többjegyű betűinket.: fara-gó]. pe-dzi. ce-chem. Ha magyar szövegbe idegen (pl.) nyelvű többszavas kifejezés. Kiliman-dzsáró. – A toldalékos alakok elválasztásakor a régies magyar betűk egységét természetesen szintén megőrizzük. de egyetlen jegyű. 230. bridzs-dzsel (ragos fn. bekezdés stb. Wa-shing-ton. a) Az egy szótagba kerülő. züri-chi.: szé-csi]. ery-the-ma. Szé-chy [e.: tö-rök]. Chur-chill.). kivéve a kettőzött betűkét: Deseö-nek. Pap-pot.kezeljük őket. Fi-scher. ma-chináció. azaz a magyar kiejtésükön alapuló szótagolás szerint választjuk el. Ljub-lja-na. Ka-ra-džić. (Vö. mene-dzser. magyar szövegben szótagolási szabályainknak megfelelően szétválhatnak: cas-co. Baude-laire. c) A különböző hangokat jelölő olyan betűcsoportok. Fabri-zio. Ezért úgy tekintjük őket. latin. he-xameter. Cze-tzet. War-gha [e. az x pedig két hang (k+sz) jele. elválasztáskor az illető nyelv elválasztási szabályait kell követni. Mah-ler. Balo-ghék.) b) Az egy mássalhangzót jelölő betűcsoportokat (a többjegyű magyar betűkhöz hasonlóan) nem választjuk szét: bron-chi-tis. Mon-taigne. stb. A dz-t és a dzs-t tartalmazó szavak ennek megfelelően a leírt szóalak alapul vételével.: ben-cúr]. egy magánhangzót jelölő betűcsoportokat nem választjuk el: cou-chette.: bő-ti]. mar-xizmus.: dezső]. Thew-rewk [e. francia. tele-xezünk. stb. Mar-xot. A ch kétjegyű ugyan. edz-dze. kossu-thi. A latin betűs írású nyelvekből átvett.: var-ga] stb. lán-dzsás. stb. van betoldva. esp-la-nade.. a másikat pedig átvisszük a következő sorba: Bes-senyei. a ch-t és az x-et a következő sorba visszük át akkor. bóra-xos. stb. A fontosabb szempontok a következők. gyűrű-dzik. Coo-per. 226. halan-dzsázik. pe-ches. Gior-gio. Beö-thy [e.

de a toldalék tartalmaz magánhangzót: ASZSZK-ban. kataszt-rófa. rek-lám. stb. KISZ-esek. ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el őket: abszt-rakt. stb. termosz-tát vagy termo-sztát stb. inst-ruktor. nem választható el: BVSC. hol-ott.és toldalékos alakjukban egyaránt) a szótagolás szerint választandók el. Int-ransz-mas. Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása 233. Belg-rád. . kivált szaktudományi munkákban. Az összetett közszavak és tulajdonnevek elválasztásában csak az összetételt alkotó tagok határán lehet különbség az egyszerű szavakéhoz képest. ELTE-re. stb. A mai átlagos magyar nyelvérzék számára felismerhető összetételeket ugyanis az alkotó tagok szerint választjuk el akkor is. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: aspi-ráns. Az azonos alakú szavak között több olyan van. MLSZ. nem tekintjük összetételeknek. épp-úgy. 232. prog-ram. amelyek a forrásnyelvben két (vagy több). Zág-ráb. Mivel a szavakat a sor végén természetesen máshol is meg lehet szakítani. demok-rata. fi-lantróp.231. konk-rét. Kö-zér-tig. Ke-ra-vill.és utótagok figyelembevételével történő elválasztás. szintén elfogadható: fotog-ráfia vagy foto-gráfia. parag-rafus. SZTK. as-piráns. a magyarban nem önálló létű elemből keletkeztek. ha a kötőjel nem szótaghatáron áll. Bu-vá-ti. a másik szó pedig a következő sorba jusson: csak-is. komp-resszor. az ismertebb elő. Mi-chelangelo vagy Michelan-gelo stb. – Elválasztás esetén a toldalékos betűszóknak a kötőjellel kapcsolt toldalékát kell a következő sorba átvinni akkor is. nemcsak a problémát okozó helyen. de: gép-elem (fn. mind alap-. Shakes-peare. ing-ujj. SZOT. de: meg-int (= figyelmeztet). Röl-tex. mikroszkóp vagy mikro-szkóp. A sor végére kerülő mozaikszók elválasztásának a következők a lehetőségei: a) Az olyan betűszó. pa-ragrafus vagy paragra-fus. Miche-langelo. prog-nózis. mind toldalékos alakjukban a szótagolás alapján szakítjuk meg: Ag-ro-coop. obst-rukció. MTESZ. mert az azonos alakú szópár egyik tagja toldalékos alak. kül-ügy. Az összetett szavakat alkotó tagok (alap. stb. Ofo-tért. NDK-beli.). Bár az ilyen alakulatoknak eredetileg összetett voltát a mai átlagos magyar nyelvérzék általában nem tartja számon. inf-láció. NA-TO stb. ha az összetett szót vagy szóalakot nem az összetételi határon szakítjuk meg. – A két vagy több magánhangzót tartalmazó betűszók szükség esetén szótagolás szerint szakíthatók meg: MÉ-MOSZ. amelyben csak mássalhangzó vagy legfeljebb egy magánhangzó van. ENSZ-ért stb. a másik összetett szó: me-gint (= újra). A két egytagú szóból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket úgy választjuk el. hogy az egyik szó az első. NOB. 234. hón-alj. b) A szóösszevonásokat. Ma-vadé. diszk-rét. szindróma. ha elválasztásukra kényszerülünk. ha az összetevők határa nem esik egybe a szótaghatárral. gépe-lem (ige). amelynek elválasztása kétféle. Az olyan idegen közszavakat és tulajdonneveket.

extra-kromoszomális. kivételesen. transz-urán. preklasz-szikus. stb. in-tranzitív vagy int-ranzitív. kilogramm. megál-lás. Ennek a sor elején való megismétlése csak szakmunkákban szokás. Zala-egerszeg vagy Zalaeger-szeg. Mivel a szavakat sor végén máshol is meg lehet szakítani. Ha az ilyen alakulatok összetettsége a mai átlagos magyar nyelvérzék számára kevésbé nyilvánvaló. dez-informál vagy de-zinformál. pre-klasszikus. a kötőjelet csak a sor végén tesszük ki. Kis-oroszi. stb. Ha a kötőjellel írt szóösszetételt vagy tulajdonnevet a szóhatáron szakítjuk meg. vas-utas. a szótagolás szerinti elválasztás is helyes: de-presszió vagy dep-resszió. vas-út. leg-erősebb. – Hasonlóképpen: Jugo-szlávia stb. mind-egy. külön-élés. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: in-terakció vagy interak-ció. vígoperai. tölgy-erdő. improduktív vagy imp-roduktív. Sok olyan idegen szavunk van. 238. szét-üt stb. A kettőnél több szótagból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket leginkább az összetétel tagjainak határán szokás elválasztani: csal-étek. szak-avatott. az így keletkezett származékot az alapszó tagjai szerint választjuk el: rend-őri. milli-gramm. vírus-interferencia. amelynek egyik eleme (legtöbbször az utótagja) a magyarban is önálló szó. Ha az összetett szó egészéhez járul képző. a másik eleme (legtöbbször az előtagja) viszont csak néhány esetben külön szó értékű. kar-öltve. stb. kis-asszony. mikro-klíma. Antark-tisz stb. Ez a szabály azonban nem azt jelenti. 235. nagyatá-di. vasu-tas. fela-dat. meg-állás. Ant-arktisz vagy An-tarktisz. Za-laegerszeg. leg-alább. Lenin-grád. stb. Nyíregyháza vagy Nyíregy-háza. para-frázis vagy paraf-rázis. dél-után. Helyes elválasztások ezek is: elektronoptika vagy elektronop-tika. a kötőjeles alapformára való figyelmeztetés végett: …földrajzinév-tár… (helyesírási szótárban) …Nagy-Kevély… (helyesírási szótárban) …nátrium-klorid… (kémiai szakkönyvben) . Bornem-issza. az alakulat összetett voltára általában tekintettel vagyunk. fel-adat. ugyan-is. elektron-optika. Ugyanígy járunk el természetesen az igekötős igék elválasztásában is: fel-ad. ultra-projektométer. anti-klerikális. vígope-rai. proto-plazma. melo-dráma. stb. egy-előre. infra-struktúra. Ha a sor végi elválasztás ezeknek találkozási helyén válik szükségessé. zápor-eső. Tito-grad stb. egyszer-egy.még-is. ion-stabilitás. deci-liter. hogy összetett szót csak szóhatáron szabad megszakítani. stb. viszont-eladó. Magyar-alád. Pál-ffy. 237. tranz-akció vagy tran-zakció. inter-akció. Nem szabálytalanok természetesen az ilyen megoldások sem: rendő-ri. vagy-is. Kis-ar (helységnév). nagy-atádi. nemcsak a problémát okozó helyen. rend-őr. meg-öl. Dessew-ffy. és a szót vagy szóalakot itt szakítjuk meg: centi-gramm. 236.

.. 248.AZ ÍRÁSJELEK 239.. Az írásjelek használatának szabályai általában a nyelvtani viszonyokhoz igazodnak. 247– 255. a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési egységek előtt és után. 256.. Az egyéb írásjelek közül a gyakoribbakat egy összefoglaló pont tartalmazza (vö. 256.. Az egyszerű mondatok végére a közlés szándékának megfelelő írásjelet teszünk. c) Az egyszerű felkiáltó.. 299. a felkiáltójel. a berekesztő zárójel és idézőjel pedig az előtte álló szóhoz stb. a kérdőjel. 250–252.). Az írásjelek szerepe kettős.) a kérdőjel (vö.. Stb. részben némiképpen a beszédnek betűkkel ki nem fejezhető sajátságaira. Szóközt hagyunk a szavak. 246. annak részletkérdéseit gépírási szabványok és tipográfiai előírások tartalmazzák... Pipacsot éget a kövér határra / A lángoló magyar nyár tűzvarázsa.. 270.. a felkiáltójel (vö. 256. 256. 240–242.. 281... b) Az egyszerű kérdő mondat végére kérdőjelet kell tenni: Ki látta? Meglátogattok-e holnap? Szereted a zenét? Stb. a) Az egyszerű kijelentő mondat végén pont van: Jóból is megárt a sok. ezért csak szépíróktól fogadható el – egyes esetekben. a kettőspont (vö. 247. a vessző. Ilyenkor azt az írásjelet kell választani..).. 96.. 262. 100... 248.. a zárójel (vö. 240–242.). a kötőjel (vö. a nagykötőjel (vö. 278. 275..). 265.. 266–267.). 245. amelyikkel mondanivalónkat a lehető legteljesebben tudjuk érzékeltetni.) A mondatokat záró írásjelek 240.).. 253. óhajtó és felszólító mondatot felkiáltójellel zárjuk: Ezt aztán megcsináltad! De soká jön a tavasz! Bárcsak sikerülne a tervem! Legalább a szemem lenne jó! Azonnal idejössz! Szeresd a hazát! Légy jó mindhalálig! Stb... egyaránt helyes megoldás kínálkozik... 275. részeik-részleteik egymáshoz kapcsolódását tükrözik. 240–242. .).). 271. a kezdő zárójel és idézőjel hozzátapad az utána következő.. 266. a kettőspont. Nincs viszont szóköz a pont. 250. 272–273. 271.. 243. a gondolatjel előtt és után stb. a pontosvessző előtt. 290. 293–297. tudatos eljárásként – az írásjelek részleges vagy teljes mellőzése. Ezeknek a keretein belül egyazon esetre sokszor több. 266. Az írásgyakorlatban használt sok írásjel közül a legfontosabbak: a pont (vö. (Hogy mikor kell szóközöket hagyni. Részben a mondatok szerkezetét. 268–269. 260–261. 296–297. 256.).. 250. 264.). Az írásjelek változatos és kifejező használata fontos eszköze az értelmileg és érzelmileg egyaránt árnyalt közlésmódnak. valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok között... 274. 256–257. a vessző (vö.. továbbá a kötőjel és a nagykötőjel két oldalán. a pontosvessző (vö. tagolódását. az idézőjel (vö.. 258–259. 299. 263.).. a hanglejtésre és a beszédbeli szünetekre utalnak.. Az írás tagolásában fontos szerep jut a szóköznek is. 250– 252. 244.. a gondolatjel (vö. 248.

A mondatzáró írásjelet akkor is a mellékmondathoz igazíthatjuk.) A mellékmondatnak megfelelő írásjellel is zárható az olyan mondatszerkezet. (A főmondat kijelentő. hogy nem szabad bejönni! A tagmondatok közötti írásjelek 243. amire megkértelek? (A főmondat kérdő. Kértem. amilyent a főmondat kíván: Ki mint vet. hogy az és. ezért kötőszava elé mindig vesszőt kell tenni: . ne várjunk rá tovább! (A második tagmondat felszólító. akár van kötőszó. család. ha az voltaképpen idézet: Hiába mondtam neki. holnap indulhat! Figyeljétek. – Közvetett felszólítást. ne üsse bele az orrát! Stb. De: Hirtelen fölugrott és elrohant. Az alárendelő összetett mondatok végére olyan írásjelet kell tenni. a) A tagmondatok határán a vessző mindig kiteendő. hogy úszik el a dinnyehéj. Ne várjunk rá tovább. hiszen nem jön már. b) A tagmondatokat bevezető és. mi a baja.Kérdő alakú felszólítások és felkiáltások végén felkiáltójel is szokott állni: Nem viszed el mindjárt! Miért ver engem a sors! Stb.) Érzed-e. aki még egy nyelven tud. ahol abbahagytad! Mondd meg neki. Sokszor meglehetősen nehéz eldönteni. mégis fekete az utca. kenyér. s. hogyha késem. meg. Az érzelmek hullámzását vagy erősebb fokát írásjelek halmozásával érzékeltethetjük: Hogy képzeled ezt?! Valóban?? Nem!!! Stb. miért várnánk rá tovább? (A második tagmondat kérdő. c) A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás önálló (bár sokszor hiányos) tagmondatnak számít. ki lesz az első! (A főmondat felszólító.) 242. / És mindnyájan várnak énrám. A mellérendelő összetett mondatok végére az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet teszünk: Esik a hó. Szeretném tudni. akár nincs: Régi igazság. vagy kötőszó előtt is ki kell tenni a vesszőt: Az ebédre nem kell senkit is megvárnom.) A többieknek egy takaró is elég. vagy szemem világa veszett ki? Stb. / néztem. haza. minek neked kettő? Induljunk már.) Folytasd ott. A rakodópart alsó kövén ültem.) Az apja is Miska. úgy arat. Éj van-e. vagy csak a figyelem fölkeltésére szolgál: Kérdem. Stb. bár felszólító alakú mondatokat ponttal is zárhatunk: Írjunk egy-egy mondatot ezekkel a főnevekkel: béke. mennyire szeretlek? Vajon megmondták már neki. olyan nagy hibát követtem el? Javasolom. s. hogy azonnal menjen haza. legyen ő is Miska! Sokat késik. Ilyenkor az írásjelhasználat ingadozhat. Az összetett mondatok tagmondatait általában vesszővel választjuk el egymástól. és dühösen elrohant. vagy kötőszóval kapcsolt rész önálló tagmondat-e: Bevágta az ajtót. 241. Stb. hogy máskor jöjjön? Nem felejted el. amelynek (akár el is hagyható) főmondata csupán mellékes tájékoztatást tartalmaz. hogy anyanyelvét is jobban tudja. (A második tagmondat kijelentő. utasítást kifejező. meg.

eléjük nem teszünk vesszőt. anélkül hogy pihent volna. ha egy-egy lényeges gondolatra hívjuk fel a figyelmet. aszerint hogy. ahelyett hogy stb. Stb. Hat több.. Irodalmunknak új kifejezési formákra volt szüksége. 246. 244. Cselekedj ahelyett. ha a több mint (a majdnem ellentéteként) a mondanivaló tartalmának erősítésére. ha a tagmondatok kapcsolata laza: Kabátja szinte a bokájáig ért. [De vö. Vörös jelek a Hadak Útján: / Hunniában valami készül. felkiáltójel és kérdőjel után még gondolatjelet is teszünk: Rabok legyünk. A többszörösen összetett mondatokban pontosvesszővel határoljuk el egymástól a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait: Nyugat felől sötét felhőket hozott a szél. hogy pihent volna. s a közeledő viharnak látni lehetett már egy-egy távoli villámlását is.) d) Az anélkül hogy. és az emberek arcába vágta. / a téli éjszaka. A mondatrészek közötti írásjelek 247. Kéttagú összetett mondatban is állhat pontosvessző. Stb. égesd el! Stb. mint ötöt stb. Fehér lett. pont. mindegyiket (már az elsőt is) nagy betűvel kezdjük: A nyelvújításnak több oka volt: Nem tudtuk a tudományokat anyanyelven művelni. mint a fal. 249. Ha kettősponttal lezárt közös figyelemfelhívó mondat után több külön mondat következik. aszerint. válasszatok! – / A magyarok istenére / Esküszünk. hogy rabok tovább / Nem leszünk! Stb. mint a gondolat maga. / Esküszünk. (Ilyenkor a több nem ragozható. Ilyenkor a hogy előtt nincs vessző: Felrohant a lépcsőn. mint a tavalyi. ahelyett hogy tétovázol! Stb. A mellérendelt mondatrészek közötti írásjelhasználat fontosabb esetei a következők: . Összetett mondatainkban kettőspontot teszünk. hogy bizonyos mértékig elkülönülő gondolatsor kezdődik. ahelyett stb. vagy szabadok? / Ez a kérdés. kötőszószerű szókapcsolatok elé vesszőt teszünk. elemek az első tagmondathoz tapadnak. Cselekedj. a port felkavarta.. Stb. hogy tétovázol! Stb. mint öt. Ha azt akarjuk jelezni. – Ha azonban az anélkül.) – Nem kell azonban vesszőt tenni a több mint alakulatban a mint elé. Stb. mint szerkezetben vessző van a mint előtt: Ez sokkal több. egyre jobbat akarunk. A más-más tartalmi típusú tagmondatok közé szintén tehetünk vessző helyett pontosvesszőt: Eddig jól megvoltunk.Tündöklik. Stb. most váljunk ellenségekké? Ezt többet nem veszem fel. nyáron is azt hordta. b)] A hasonlító több. utánuk (a hogy elé) azonban igen: Felrohant a lépcsőn anélkül. (Ilyenkor a több ragozható: többet. Tiltakozást jelentett az elnémetesítéssel szemben. 245. a büszke jegenyék alázatosan hajlongtak. hogy derekuk ne törjön. vagy ha jelezni óhajtjuk. Több mint öt évig élt külföldön. nem pedig összehasonlításra szolgál: Ez több mint szemtelenség. hogy a tagmondat fontosabb magyarázatot vagy következtetést tartalmaz: Közös a célunk: mindig többet.

az éjszakai vihar kidöntötte. Stb. ez elé vesszőt teszünk (kivéve az és. vagy kabátot! Stb. s. sás. A község tanácselnökének. Lehet jó is. és szegény nővérére. lelkes. majd jóízűen falatozni kezdett. Elhibázott. meg a zöldpaprikát. meg a kenyeret. a leány.] c) Ha az azonos szerepű mondatrészek között kötőszó van. vagy azt választhatod. főleg ha az értelmező felsorolást tartalmaz. hol ahhoz kapott. furcsa árok. beszélget stb. A vessző helyére kettőspont is kerülhet. rövidítésben az s kötőszó rejlik (= s a többi). Se pénz. Ezt az írásban vesszővel jelezzük: Németh Pétert. a tőszomszédomat kereste. becsületes. vagy csattanós befejezője a szerkezetnek: S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: / Füstösek. furcsák. kapdos. s. A rózsának. búsak. Komáromi Pálnak a javaslatára betonjárdát építenek. eléjük nem teszünk vesszőt: A tésztára sok mákot és cukrot szórt. [De vö. Az értelmezővel kapcsolatos fontosabb írásjel-használati esetek a következők: a) Az értelmezős szerkezetben rendszerint mind az értelmezettre. Stb. szorgalmas. mögéje is vesszőt tehetünk: Anna. Stb. Az ilyen jellegű felsorolások végén a stb. illetőleg háromszor kezdtük újra. vesszőkkel tagolt mondatrészeket akarunk elkülöníteni másneműekből álló sorozattól: Mindenki ismeri az ilyen szavakat: beszél. az élet anyját… Stb. és a beszédben szünet van közöttük. s. 248. mind az értelmezőre külön hangsúly esik. f) A páros kötőszóval alakult mellérendelő szerkezetekben a második kötőszó elé mindig vesszőt teszünk (a páros vagy második tagja elé is): Vagy ezt. de helytelen elméletet agyalt ki. Sem testem. a szegfűnek vagy a levendulának az illatát szereted? Stb. nagyot alkotni. [De vö. meg. b) Ha az értelmező után is szünet van a beszédben. Hol ehhez. e kötőszók elé vesszőt teszünk: A szüleire gondolt. tinta. Az ilyen közbevetésszerű értelmezőt olykor .a) Az egymásnak mellérendelt. ír. Aztán elővette a bicskát. se posztó. álmos. a)] b) A felsorolásban pontosvesszőt is használunk. Kertjük díszét. külön-külön hangsúlyozott azonos szerepű mondatrészek (s az ilyenekből alakult felsorolások tagjai) közé vesszőt teszünk. / Pocsolyás víz. Ernyőt hozzál magaddal a kirándulásra. meg. meg a szalonnát. hátravetett mondatrészeket vezet be. álldogál.] e) Ha az és. ha kötőszó nélkül következnek egymás után: Az Ér nagy. 249. Ég és föld között lebegett. d) Ha azonos mondatrészek között és. meg. varrni tanult. káka lakják. olvas. vagy kötőszó áll. sem lelkem nem kívánja. [De vö. Stb. rossz is. Kétszer. vagy kötőszókat): Tetszetős. sőt veszedelmes vállalkozásba fogott. egy öreg diófát. szépet. a csupa vesszős felsorolás végén nem kell eléje vessző: Gyakorító igék például ezek: járkál. Ha az értelmező távolabb kerül az értelmezettől. bíborak… Fölröppen a komor ég homlokára / Egy nagyszerű mosoly: / A forradalom vörös hajnala. d) alpont. könyv. vagy kötőszó beszédszünettel elválasztott. Szeretett volna valami újat. Mivel a felsorolások végére tett stb. elé is pontosvesszőt kell tenni. stb. ha azonos szerepű. ceruza. a vesszőt közvetlenül eléje tesszük: Én őt dicsérem csak. Stb. b) alpont.

az irodalomtudomány doktora. Stb. -vén képzős igeneves szerkezet csak mondatrész. a feleségével együtt. és az értelmezős szerkezetnek mindkét fő tagja ragozódik. Dömötör Béla. Szép Izabella SZOT-díjassal. az állami díjas mérnökkel. minősítést. c). nagyokat lélegezve. célszerű vesszővel elkülöníteni: Gondolván egy merészet. 250. Kiszaladt az udvarra. c) Ha a kitüntetést. valamint a mondathoz lazán hozzátoldott határozók elé vesszőt teszünk: A könyvet az íróasztalára. a szerkezetet csak a végén ragozzuk. a)] b) Ha a mint szó állapotot vagy minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll. Az egymásnak alárendelt mondatrészek közé általában nem kell írásjelet tenni. d) Ha az értelmezett szó vagy az értelmező a maga vagy a mind névmás. Petőfi mint ember nem hazudtolta meg a költőt. Ha azonban az ilyen kifejezések nem értelmezők. kabátját magára kapva. A rádió zenéjét hallgatva is jól tudok tanulni. népköztársaságunk nagykövetét. A sok pásztor mind muzsikál. Nagybátyám szombaton érkezett meg. Ma reggel nagy eső esett. Az országban mindenütt jó termés ígérkezik. stb. – Ugyanígy: Balla Erzsébetnek. Maga János is ott lesz. hanem gondolatjellel (esetleg zárójellel) különítjük el: A baleset sérültjét – a motorkerékpárost – kórházba szállították. [De vö. ezért többnyire nem különítjük el vesszővel a mondat egészétől: Munkaruhát húzva fogott neki a motor szerelésének. áteveztünk a túlsó partra. János maga is ott lesz. [De vö. Magát Bartókot hallottuk a hanglemezről. fokozatot. Stb. Kossuth korábban mint meg nem alkuvó újságíró harcolt a magyar nép jogaiért. Stb. – Ha azonban az igeneves szerkezet szinte külön mellékmondatnak érződik. illetőleg: Kovács Tiborral. Stb. 249. vagy hátravetve a mondathoz lazán kapcsolódik. városunk díszpolgára. e) A szünettel elkülönülő értelmezőszerű. a Magyar Népköztársaság kiváló művészét. stb. Mózes Pált. Stb. felszabadultan. Kállay Imre kandidátusé. a) Az egymás után kötőszó nélkül következő egynemű jelzők és egynemű határozók közé nem teszünk vesszőt akkor. 243. rangot jelentő. Stb.] e) A -va. nincs szükség vesszőre: Te magad mondtad.nem vesszővel. Stb. akkor az előtte álló személynév értelmezőjének számít. 247. A személynév után ebben a típusban vesszőt teszünk: Nagy Elemér. A szövegbe ékelődést jelző írásjelek A közbevetés . Zsigmond Elek Kossuth-díjastól stb. nem teszünk eléje vesszőt: Bátyámat mint tanút (= tanúként) hallgatták ki. Kálmán Etelkát. gyakran határozott névelővel kezdődő kifejezés birtokos szerkezet. Kossuth-díjas írónőnknek. a lámpa mellé tette. és a személynév után nincs vessző: Mózes Pál nagykövetet. -ve és a -ván. ha alárendelő viszonyban vannak egymással: Fehér bottal a kezében egy fekete szemüveges férfi jött vele szemben. Egész nap az erdőt járta.

271. a műszakiakhoz osztották be. de író lett. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: A vonat. Ha a közbevetett szó. (De vö. amelyet a közbevetés szándékával ékelünk be a mondatba. a mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: Bizonyos szavak igék is. nem tud eljönni. Péter. az írásjelet a közbevetés után. Ha a zárójelbe tett megjegyzés a mondat végére esik. Új találmányát – természetesen – azonnal szabadalmaztatta. 252. bár még át tudott volna szaladni az úttesten. (Az ellenvéleményen levők el se jöttek a gyűlésre. [De vö. mint mérnököt. Ha az összetett mondat valamelyik tagmondatába beékelődik egy másik tagmondat.) . persze. Akár le is mondhat a beékelésről: A vonat persze megint késett. A kiejtés szerinti (fonetikus) átírás a nyelvjárásgyűjtésben igen fontos. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: Évi. Egy gondolat bántotta (és nem tudott megszabadulni tőle): hogy ő is felelős a hiányért. b)] Érzelem kifejezésére – főleg régies vagy szépirodalmi jellegű szövegekben – a mondatba felkiáltójel vagy kérdőjel is beékelődhet. Az ilyen közbevetett felkiáltójel vagy kérdőjel után a mondat természetesen kisbetűvel folytatódik: Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja. 271. Sok megszokott holmiját becsomagolta. beteg lett. többször is kihallgatták. István. előbb hagyta elmenni a teherautót. imádott / Jankóm… Most veszem észre. sajnos. fagy. Stb. Bátyámat. vesszők. 251. ezt a közbevetett mondatot vesszők.) – A zárójelbe tett önálló mondat írásjele azonban a zárójelen belülre kerül: A jelenlevők mind helyeselték a javaslatot. A mint kötőszó sokszor beszédszünetekkel határolt közbevetést vezet be: Ádám barátomat. les. Mivel a közbevetés szándékát és írásbeli kifejezésének szükségét valójában csak a közlemény megalkotója érzi. mint említettem. 249. Stb. Bátyámat – a baleset tanújaként – többször is kihallgatták. amit mondtam.) Stb. s csak néhány alkalmatlant kellett elutasítani. hogy minél kényelmesebben érezze magát – ez mindig fontos volt neki –. hohó! mind. (Vö. Ádám barátomtól (mint országszerte jól ismert mérnöktől) gyakran kérnek szakvéleményt. Bátyámat (a baleset tanújaként) többször is kihallgatták. névszók is (pl. vagyis a közbevetett részt körülfogó gondolatjelpár vagy zárójelpór második tagja után ki kell tenni: Műszaki egyetemen szerzett diplomát – vegyészmérnökit –. szókapcsolat vagy tagmondat írásjelnél ékelődik a mondatba. Ádám barátomnak – mint kiválóan képzett mérnöknek – az átlagosnál magasabb a fizetése. Az olyan szót vagy szókapcsolatot. a fenti szabály alkalmazása a fogalmazó egyén megítélésétől függ. amit javíttatni vitt. csak még a magnója hiányzott. hazugság.250. Stb. nyom). a baleset tanújaként. megint késett. Ne felejts el fölébreszteni holnap reggel (6-kor)! Stb. Felvették a jelentkezők nagyobb részét (45 fiút és lányt). Évi (bár még át tudott volna szaladni az úttesten) előbb hagyta elmenni a teherautót. Stb. / Csúnya hazugság volt. Stb. Évi – bár még át tudott volna szaladni az úttesten – előbb hagyta elmenni a teherautót.

a kötelességedet? Stb. Az első idézőjel után az idézet első szavát általában nagybetűvel kezdjük. amelyek egy hosszabb szöveget vezetnek be. A szövegbe ékelt szó szerinti idézetet általában idézőjelpór fogja közre. a pontot azonban nem: „Ismerni a jót könnyebb. 149. Stb. hogy az eredeti szövegben is kisbetű van: A közeledő őszt ekképp jeleníti meg Babits: „már hullnak a cifra virágok / szirmai. A második idézőjel a szövegzáró írásjel után következik: „A tudományos felfogás szerint – írja . és kisbetűvel kezdjük. hegyével befelé forduló jelpárt használunk: Petőfi írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most is nagy szálka még. gondolatjellel kapcsoljuk.” Örök kérdést tesz fel Vörösmarty: „Mi dolgunk a világon?” Petőfi így kezdi híres versét: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Stb. Az idézet végére. Az idézőjelet (kézírásban és nyomtatásban) az idézet kezdetén alul. eléje is. édes fiam. Az olyan önálló. Tudod-e. amilyent az idézett mondat tartalma kíván: Bessenyei ma is érvényes igazságot fogalmazott meg: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. most adjatok neki!” – figyelmeztette Petői az urakat. mondat értékű kiemelt megszólítások után. nézzétek csak! Nagyon vártalak már. 255. Stb. követheti vagy megszakíthatja az idézetet.” Stb. Az idézés 256.A megszólítás 253. a berekesztő idézőjel elé olyan írásjel kerül. (Vö. ember: küzdj és bízva bízzál!” ma is gyakran idézzük. barátaim.) Magánlevelekben a kiemelt megszólítások után vesszőt is lehet tenni. / Előítéletét az / Évek nem szünteték. e) Az idézetbe iktatott idéző mondat közbevetésnek számít. Sándor. az idézet végén pedig fölül tesszük ki: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” – figyelmezteti Kazinczy költőtársait. rátérünk a dolog lényegére. Kisbetűvel kezdjük az idézetet. A mondat elején vagy végén álló megszólítást vesszővel választjuk el a mondat többi részétől: Gyerekek. / ha süvít a böjti szél. 254. b) Ha az idéző mondat követi az idézetet. Idézés alkalmával az idéző mondat megelőzheti. mögéje is vesszőt teszünk: Most pedig. de idegenen sohasem. „Ó. mint követni” – írta unokaöccsének Kölcsey. és kisbetűvel kezdjük. megvan-e még az az otthon?” – sóhajt fel Radnóti. Stb. – A megszakított idéző mondat kisbetűvel folytatódik: Madách szavait: „Mondottam. ha úgy emeltük ki. „Még kér a nép. Ilyenkor az idézet végén a kérdőjelet és a felkiáltójelet kitesszük. tehát gondolatjelek közé tesszük. a) Az idézetet bevezető mondat után kettőspontot teszünk. Stb. mint farsangi plakátok. általában felkiáltójelet teszünk: Drága Szüleim! (Drága szüleim!) Tisztelt Közönség! Kedves Barátaim! Igen tisztelt Főorvos úr! Egyetlen Ilonám! Stb. Ha a megszólítás beékelődik a mondatba. rongyban.” Stb. Ha az idézőjelbe tett mondaton belül még egy idézőjelre van szükség.

hogy kisemmiztek. Így szokás kezelni az úgynevezett kapcsolt egyenes beszédet is: Mondtam neki. utánuk viszont nincs. c) Ha az író idéző mondata a szereplő szavai közé van iktatva. Stb. Az idéző mondatok nélkül egymást váltogató párbeszéd megszólításonként külön sorokban kezdődik. – Nem is tudom – mondta határozatlanul. Mások szavainak némiképp megváltoztatott. – Ezt ledöntheti / Erőszak. Stb. Reménykedve kérdezte: – Ugye. – Kik jártak itt? – faggatta tovább. a). de ennek jelzésére nem idézőjeleket. vagyis úgynevezett tartalmi idézésekor nem használunk idézőjeleket: Alkotmányunk kimondja. [Vö. Stb. láthatta. 257. hogy nincs az az áldozat. hiszel nekem? Türelmetlenül szólt rá: – Add már ide! – Nem adom! b) Ha az író idéző mondata követi a szereplő szavait. – Ha a mondat az idézett résszel végződik. – Nagyon vártalak már – fogadta a barátját. és az idézetet kezdő közszót (az eredeti szöveg ellenére is) kisbetűvel kezdjük: A tanterv szerint az iskola egyik célja az. és segíts már egy kicsit! – Sehogy sem tudok belenyugodni abba – folytatta –. melynek nincs virága?” „Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál – vallja Madách. – Sok a teendőnk. Stb. amire ne lennék képes a gyerekeimért. de ez csak a társadalom egészének tevékeny közreműködésével érhető el. hiszel nekem? – kérdezte reménykedve. – Add már ide! – szólt rá türelmetlenül. gondolatjel van előttük. A „rendületlenül” később jelszóból magatartásformává érett. Az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében egyébként az idézéskor szokásos írásmódot alkalmazzuk. amely „a szabadág útjára visz gyász és romok felett”. a megszakítás után újabb gondolatjel következik. ezeket gondolatjelpár fogja közre. hanem gondolatjeleket szokás használni. vagy kétszázan kimennénk az éjjel.” Stb.” „Lesz-e gyümölcs a fán – kérdi Petőfi –. b). az örökre élni fog. Határozatlanul mondta: – Nem is tudom.Kosztolányi – nincs semmiféle rangkülönbség a nyelvek között. az idézett részt idézőjelek közé foglaljuk. c)] a) Ha az író idéző mondata megelőzi a szereplő szavait. 256. és a beszélők első szavai előtt gondolatjel van: – Kapitány uram. edzett nemzedéket neveljen”. – Ne higgy neki! – támadt rá. – Annyiszor becsapott! – Gyere ide – kiáltott rá –. hogy társadalmi rendszerünknek a munka az alapja. – Hova a pokolba? . – Maga itt volt. hogy „testileg. Szépirodalmi művekben az író mintegy idézi a szereplők szavait. a mondatot befejező írásjelet az idézőjel után tesszük ki: Juhász Gyula a munkában azt az erőt látja. szellemileg egészséges. 258. – Ugye. Ha a szó szerinti idézetet szervesen beleszőjük saját szövegünkbe.

– Maklárra. édes-bús. Termeljünk többet és olcsóbban! – ez most a feladat. Ha közmondásokhoz. s mikor egy forráshoz ért. rendszerint csak az utolsó. Széll-lel.. valamint az alárendelő összetételeknek bizonyos típusaiban az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: egy-egy. Szavak és szórészek közötti írásjelek 260. 262. 98. Stb. Stb. le-föl sétálás [vö.. 101. 103. hé? Fiatalságunk évei. a)] b) A szóismétléseknek. sarkigazságokhoz. meg-megállt. 94. csak itt lenne már! Jaj. 62. ha a mondat hangsúly. szövő-fonó ipar [vö. b)]. gyémánt-hitemet. b) Ha valamely indulatszó után a be vagy a de nyomósító szócska következik. süt-főz. a)). illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. csak az első elé teszünk vesszőt: A hegymászásban elfáradt. Szokatlan. 102. a) Az indulatszókat vesszővel különítjük el: Hej. kő-iszonyatját. Mann-né. Ha a tagmondat közbeékelődése miatt vagy bármi más okból két kötőszó kerül egymás mellé. Kötőjelet szavak és szórészek között az alábbi esetekben alkalmazunk: a) Az olyan összetett szavakat. 100. illetőleg tulajdonnévi szóalakokat. mássalhangzót jelölő betű kerül egymás mellé. gizes-gazos (vö. könyvritkaság-gyűjtemény.). 139. messze szálltak! Stb. illetőleg a szóelemek határán három azonos. szoba-konyhás [vö. sírva-nevetve [vö. irul-pirul [vö. c) Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja. össz-szövetségi. aranyat lel – tartja a közmondás. 259. dimbes-dombos. stb. vissza-visszatérés. illetőleg elé. ott-tartózkodás. haj. 139. foszforműtrágya-gyártás (vö. a)]. stb. alkalmi szóösszetételeknek kötőjeles írása a költői nyelv kifejezőeszköze: rőzse-dalok. Hívták. csihi-puhi. orrán-száján. szállóigékhez. ki-be ugrál. be megjártam! Jaj de elfáradtam! vagy: Jaj. a mellérendelő összetételeknek és az ikerszóknak. Anna-Panna [vö. Vesszőt szoktunk tenni az indulatszók után. unos-untalan (vö. rokon-őrtüzek stb. – Maklárra? – Jó estét mondani a töröknek. bogáncsszívem. 97. Ilyenkor az elhagyott közös . néha-néha (vö. jelszókhoz stb. b)]. hidegvíz-csap [vö. 103. kötőjellel tagoljuk: sakkkör. rövid pihenőt tartott. Hová merült el szép szemed világa? – szoktuk tréfásan kérdezni. amelyekben a tagok. nem használunk idézőjeleket. az indulatszó és a nyomósító szócska közé csak akkor teszünk vesszőt.). a)]. nem indult útnak. 265. de mert hideg volt. a)]. kiegészítő megjegyzést fűzünk. magyarázó. 261. d)]. 131. eszem a lelked! Hova megy. köd-gubában. anyagcserevizsgálat-kérés [vö. de elfáradtam! Stb.és szünetviszonyai ezt megkívánják: Ejnye be megjártam! vagy: Ejnye. b)]. c)].). [Vö. 138. 139. de az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében az idézéskor szokásos írásmódot követjük: Ki korán kel. örökkön-örökké.

Kál-Kápolna. mérkőzést). Konkoly-Thege stb.. Duna– Majna–Rajna-csatorna.utótagra. Nagykötőjelet szavak között a következő esetekben szokás használni: a) Két vagy több nép (nyelv) nevének kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: angol–magyar (szótár)..). stb. Kazinczyverseny. Ménesi út 11–13. 178. d) Kétezeren felül – ha az ezres után még más szám is következik – az összetett számnevek írásában kötőjelet használunk: ötezer-nyolcszáztíz. június–július hónapban. osztályban. szótárban). a tavasz–nyár folyamán.) g) A többelemű földrajzi nevek több típusában kötőjellel fejezzük ki az alkotó tagok összetartozását: Arany-patak. 263. tavaszi–nyári.). budapest–bécsi. bel.) Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: (a) magyar–angolban (ti. Balassi-strófás. i) Mind a betűkkel.és külkereskedelem. [Vö. illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép. francia–spanyol (határ). -szerelő és -javító üzem. illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet. Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a ragokat: (a) Hadrovics–Gáldiban (ti. Magyar–Szovjet Baráti Társaság. az első–negyedik osztályban. Bonyolultabb esetekben a nagykötőjel kivételesen szóközökkel illeszkedhet a tagok közé: i. stb. 1983–1984. gépgyártó. olasz– német (mérkőzés). 179. évi. (Vö. nyolc-tíz (napra). szakos) stb. mérkőzésen) stb. sz. lapon. 10-12 (éves). Csepel-sziget. merre menjünk? Jobbra-e vagy balra? Stb. 5-6 (darab). (láttam az) angol– brazilt (ti. 140. Érd-Ófalu (vö. vagylagosságot fejez ki: egy-két (ember). tavasszal–nyáron. (a) Videoton–Haladáson (ti.és gyorsíró. az I–IV. József Attila-díja. (Vö. Újpesti Dózsa– Ferencváros (rangadó) stb. szótárban). tej-. 456.). stb. e. 177. Rohonci-Arany-patak. Hadrovics–Gáldi: Orosz–magyar szótár. 158. stb. kelet–nyugati. h) Az -e kérdőszócskát kötőjellel kapcsoljuk az előtte álló szóhoz: Tudode. illetőleg: a Szojuz–24 – Szaljut–5 űrkomplexum. Az ilyen alakulatok utolsó (esetleg mindkét) tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: Budapest–Bécsen át. 289. a)] e) Tulajdonnevekhez főneveket és belőlük képzett mellékneveket bizonyos típusokban kötőjellel kapcsolunk: Afrika-kutató. 176. a 128–9. amelyek valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek: Budapest–Bécs. június– . József Attila-díj. zöldség.és gyümölcsfelhozatal. 753 – i. Vas Mihály-hegy (vö. Nagy-New York. tizenegyezer-huszonnyolc stb. német–franciás (ti. 168–169. stb. Osztrák–Magyar Monarchia. stb. Cseh–Morva-dombság. c) Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz az olyan szavakat.] f) A kettős családnevek elemeinek összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Endrődy-Somogyi. ha a kapcsolat hozzávetőlegességet. kelet–nyugat irányban. mind a számjegyekkel írt számkapcsolatokban kötőjelet teszünk. stb. [Vö. b). b) Két vagy több tulajdonnév kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: Marx–Engels–Lenin. stb. az első–negyedikben. Arany-patak-völgy (vö. Holt-Tisza.

júliusi; stb. (Vö. 179.) – De: a 128–9.-en, az I–IV.-ben, 1848–49-ben; 1981– 1985-i, 1914–18-as; stb. [Vö. 265. e)] d) Nagykötőjelet használunk géptípusok stb. betű- vagy szó- és számjelzése között: T–34, TU–154; Szojuz–14, Apollo–11; stb. Az ilyen alakulatokhoz minden toldalékot kötőjellel kapcsolunk: T–34-et, TU–154gyel, T–34-es, Szojuz–14-ben, Apollo–11-es; stb. 264. Három pontot teszünk a gondolat befejezetlenségének jeléül: De tart a harc… a kard s az ágyú / Helyett most eszmék küzdenek. Meggondolni háborítlan, / Ami immár közelebb van… stb. Három pontot használunk akkor is, ha valamely szövegből kihagyunk egy részt: …s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk… Respublika, szabadság gyermeke / …Köszöntelek a távolból előre! Stb.

Toldalékok kapcsolása 265. A ragokat, a jeleket, a képzőket és a képzőszerű utótagokat általában közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz. Néhány esetben azonban kötőjelet használunk. a) Kötőjellel hárítjuk el toldalékok kapcsolásakor három azonos, mássalhangzót jelölő betű közvetlen találkozását egyes típusokban, ahol az egyszerűsítés nem alkalmazható: Széll-lel, Wittmann-né [vö. 94., 163. c)]; Bonn-nal, Bonn-nál [vö. 217. c)]; dzsessz-szerű, puff-féle (vö. 62., 94.); stb. b) Kötőjellel kapcsoljuk a több különírt elemből álló személynevekhez és földrajzi nevekhez a képzőket és a képzőszerű utótagokat: Arany János-i, Leonardo da Vinci-s; Illyés Gyula-féle; stb. (vö. 141., 164.); New York-i, Karlovy Vary-i, Frankfurt am Main-i; New York-szerű; stb. [Vö. 164., 217. b)] – Hasonlóképpen: Magyar Nemzet-beli stb. (Vö. 200.) c) Kötőjellel kapcsoljuk az egyelemű személynevekhez a képzőszerű utótagokat: Eötvös-féle, Petőfi-szerű stb. (Vö. 141., 171.) – Hasonlóképpen: Vág-szerű (folyó), Omega-féle (időmérők), Népszabadság-beli (cikk) stb. d) Kötőjellel fűzzük hozzá a hangérték nélküli (ún. néma) betűre és a bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan betűcsoportokra végződő szavakhoz a toldalékokat: guillotine-t, Glasgow-ban, Montreux-ig, Rousseau-nak, voltaire-es, ploieşti-i stb. [Vö. 217. a)] e) Kötőjellel kapcsoljuk a számjegyekhez, írásjelekhez, rövidítésekhez, betűszókhoz stb. a toldalékokat: 4-et, 12-t, 19-szer, 67-es, aug. 20-án, a IV.-be jár, 80%-os, 6%-kal, a 15. §-ban, Bp.-en, az MTA-tól, 100 °C-on, 16.25-kor. [Vö. 280., 286. a)]

Egyéb írásjel-használati tudnivalók 266. A hírlapok, folyóiratok, könyvek, költői művek, értekezések, cikkek, dolgozatok, fejezetek címe, valamint az intézménynevek és útbaigazító feliratok után a mai gyakorlat szerint nem kell pont akkor, ha kiemelt címsorokként vagy önmagukban szerepelnek:

Népszabadság Puszták népe Nemzeti dal Előszó Kettős megállóhely Szerencsi Csokoládégyár stb. – Ha azonban a cím szövegben van, s utána mondat kezdődik, a végére pontot teszünk: A s z e m é l y e s n é v m á s o k . Személyes névmásoknak nevezzük azokat a szavakat… – A kérdőjelet és a felkiáltójelet a kiemelt címsorok végén is ki kell tenni: Minek nevezzelek? Készülj, hazám! Stb. 267. Pontot használunk viszont a következő esetekben: a) A sorszámneveket jelölő számok után általában pont van: 10. versszak, 1983. évi, IX. kerület stb. (Vö. 290.) b) Pontot teszünk a rövidítések egy része után: aug., du., kb., özv.; Bp.; stb. (Vö. 278., 282.) c) Pontot teszünk a keltezésben az évet, a hónapot és a napot jelölő szám után: 1848. III. 15. (Vö. 293.) 268. Kettősponttal mutatunk rá a példaként említett szóra, szócsoportra vagy mondatra: A felszabadulás óta számos új összetétel keletkezett nyelvünkben: békepolitika, jövőkutatás, munkaverseny, tervhivatal stb. A kijelentő mondatban megállapítunk, közlünk valamit: Magyarország legnagyobb tava a Balaton. Stb. 269. Kettőspontot teszünk a szerző neve és az írásmű címe közé akkor, ha a nevet és a címet mondattani viszonyítás nélkül említjük egymás mellett (pl. utalásban, felsorolásban, katalógusban stb.): Vörösmarty: Csongor és Tünde; Petőfi: János vitéz; Arany: Toldi; stb. – Birtokos szerkezetben azonban a név és a cím közé nem teszünk írásjelet: Arany János Toldija fellelkesítette Petőfit. Mikszáth „Különös házasság” című regényéből filmet készítettek. Stb. (Vö. 199.) 270. Sor végén, elválasztáskor – a szétválasztott szórészek összetartozásának jelölésére – kötőjelet használunk: asz-tal, te-kint stb. Az elválasztás alapja lehet az a körülmény is, hogy a szóalakban már van kötőjel: tűzzel- / vassal, Dumas- / nak, a SZOT- / ot stb. Ugyanígy nagykötőjelnél: egy TU– / 154-esen stb. 271. Ha a mondat végén levő zárójeles rész szorosabban kapcsolódik a mondathoz, a mondat tartalmának megfelelő mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: A helyesírás nem egyéb, mint gyakorlati anyanyelvismeret (Az általános iskolai nevelés és oktatás terve). Stb. – Ha a zárójelbe tett rész ponttal rövidített szóval végződik, a berekesztő zárójel elé a rövidítést jelző pontot ki kell tennünk, és a zárójel után is használnunk kell a megfelelő mondatvégi írásjelet: Szövetkezeteink már saját gépeikkel dolgoznak (traktorokkal, kombájnokkal, tárcsás boronákkal stb.). Stb. (De vö. 252.) 272. Idézőjelek közé teszünk a mondaton belül olyan szavakat, amelyeknek hangulati velejáróját, gúnyos vagy egyéb értelmét ki akarjuk

emelni: Megkaptam „kedves” soraidat. Ne akarj te engem mindenáron „jobb belátásra bírni”! Stb. Ezzel a lehetőséggel azonban – a divatnak hódolva – ne éljünk vissza! 273. A könyveknek, költői műveknek, értekezéseknek, cikkeknek stb. több szóból álló címét szöveg közben idézőjelbe is tehetjük: A haladó magyar költészet remekeit mutatja be a „Hét évszázad magyar versei” című négykötetes antológia. Stb. Ilyenkor a toldalékok kötőjellel kapcsolódnak: Ez benne van a „Hét évszázad magyar versei”-ben. Stb. (Vö. 199.) 274. A számok írásában a tizedes törtek kezdetét vesszővel jelöljük: 38,6 (harmincnyolc egész hat tized); 1,23 (egy egész huszonhárom század); stb. (Vö. 291.) – Az öt- és többjegyű számokat általában közzel tagoljuk a hátulról számolt hármas csoportok szerint: 23 816 stb. [Vö. 289. b)] 275. Gyakrabban használjuk még a következő írásjeleket is: + — · : = % / az összeadás jele a kivonás jele a szorzás jele az osztás jele az egyenlőség jele a százalék jele a vagylagosság, a tört szám stb. jele § . /. * ” ’ ° ~ a paragrafus jele fordíts! vagy 1 a jegyzet jele az ismétlés jele a hiány jele a fok jele az ismétlődés, illetőleg a megfelelés jele

A százalék, a paragrafus és a fok jeléhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot. Ilyenkor a toldalék mindig olyan alakjában járul az írásjelhez, amilyenben a kimondott formához kapcsolódnék, tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit, valamint kiírjuk az esetleges kötőhangzót is: 10%-os, a 6. §-ban, 3°-kal stb. [Vö. 265. e)]

HTSz. – Nem ritka azonban a rövidítés elemeinek egybeírása sem: stb. (= magyar). szb (= szakszervezeti bizottság) kiejtve esz-bé stb. (= Debrecen). vagy összeolvassuk a betűket: MÁV (= Magyar Államvasutak) kiejtve máv. Közszavak és tulajdonnevek teljes alakja helyett gyakran használjuk rövidített formájukat.A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK 276. a beszédben teljes alakjukban ejtjük ki őket: u. hogy a jel közszóból vagy személynévből származik: m (= méter). (= római katolikus). m. Sok rövidítés azonban a kis. Y. (= az igazgatóhelyettes). (= gépkocsi). stb. (= mint vendég). (= rakpart). i. (= Székesfehérvár). – A mozaikszók előtti határozott névelő a kiejtett alakhoz igazodik: a MÁV. (= a felelős kiadó). (= általános). (= az idézett mű). A rövidítések alakja általában emlékeztet a rövidített szavak teljes formájára. stb. k. (= körülbelül). A mértékegységek jelét kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk aszerint. v. mfszt. (= a szerkesztő). (= New York) stb. pság. Mo. (= parancsnokság). ú. a Mahart. b) A rövidített szónak vagy szavaknak kis vagy nagy kezdőbetűjét általában a rövidítésben is megtartjuk: c. K (= kelvin). km (= kilométer). stb. m. A mozaikszók különféle fajtáit (a betűszókat és a szóösszevonásokat) írásformájuk alapján ejtjük ki. k. – Ennek megfelelően a magánhangzóval kezdődő rövidítések előtt az. az i. a tsz. B. . (= s a többi). é. gyes (= gyermekgondozási segély) stb. ÉNy (= északnyugat).és nagybetűk tekintetében nem követi az alapforma írásmódját: Ft (= forint). stb. rkp. N. a) Az egyszerű és az összetett szavaknak több betűből álló rövidítése egységes csoportot alkot: ált. r. (= című). s. gk. Mindig nagy kezdőbetűvel írjuk azonban az elemek vegyjelét: O (= oxigén). NB. (= annyi mint). az MTA. Mahart (= Magyar Hajózási Részvénytársaság). Bp. az szb. D. Szfv. (= Magyarország) stb. A különírt szavakból álló szókapcsolatok rövidítése általában annyi (ponttal elkülönített) tagot tartalmaz. km kiejtve kilométer. m. vö. kb. A rövidítések (és hozzájuk hasonlóan a rövidítésként használt jelek és kódok is) leginkább csak az írásban élnek. (= magasföldszint). az OTP. ( időszámításunk szerint). sz. k. a szerk. a f. k. mássalhangzóval kezdődő rövidítések előtt a határozott névelőt használunk: az igh.. az Áfor. (= Helyesírási tanácsadó szótár) stb. m. Áfor (= Ásványolajforgalmi Vállalat) kiejtve áfor. (= saját kezével). kiejtve utca. kiejtve Budapest. (= nota bene!) stb. Vagy a betűk nevét mondjuk ki egymás után: OTP (= Országos Takarékpénztár) kiejtve ó-té-pé. N (= newton). stb. (= Boldog új évet kíván). A rövidítések 277. ahány különírt szóból áll a rövidített szókapcsolat: a. (= vesd össze!). Na (= nátrium) stb. cm (= centiméter).

a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk. A magyar és a nemzetközi szabványokban rögzített jeleket és kódokat az ott előírt formában kell használni. NL (= Hollandia). alatt. jeleket és kódokat is alkalmazhatnak. (Vö. jelekhez stb. alsó). 282.. °C-os (= Celsius-fokon. délben érkezünk. ALAPTERÜLET: 100 m2. é. (= december). °C-on. – Szabványokban előírt formákat csupa nagybetűs szövegben sem szabad megváltoztatni: A KÉSZÍTMÉNY ÁRA 15 Ft. a vegyjeleket: S (= kén). a fizikai mennyiségek jelét: a (= gyorsulás). stb. °C c. 279. 281.. (= Salgótarján) tb. aug. (Vö. Kb. 282. 279. 280. fszla. ú. az országnevek kódjait: HU (= Magyarország). rég (= régies forma). hl (= hektoliter).-nek (= kerületnek). Stb. A á. négyzetméteres). sin (= szinusz). Rbl (= rubel). é. CS (= Csehszlovákia). a matematikai jelöléseket: lg (= logaritmus).. Celsius-fokos) stb. K-ot. ol.) Egyébként ponttal írt rövidítések (nm. Salg.) – A nemzetközi mértékegységek (az SI-egységek) írásmódját minisztertanácsi rendelet szabályozza. alsó amper átvitt értelemben állami általános annyi mint április augusztus bar Bp.-ban (= utcában). A rövidítésekhez. Ha a rövidítés valamely teljes szóval alkot összetételt. A szokásos eljárásokkal alkotott rövidítéseken kívül a szaktudományok különleges rövidítéseket. amelyeknek a vége teljes szó: uő (= ugyanő). valamint kiírjuk az esetleges előhangzót is: u.) mellől is elhagyható a pont. ÉK-en (= északkeleten). bp. ápr. n. (= alatt. A rövidítések többsége után pontot szokás tenni: a. é. a gépkocsik országjelzését: H (= Magyarország). forinttal). k. ált. Celsius-fokkal. A gyakrabban előforduló állandó rövidítések és jelek: a. lexikonokban stb. káliummal). K-mal (= káliumot. – Nincs pont az olyan rövidítések után sem. húszan leszünk.-kivonat stb.-i B. az elő. stb. ha szótárakban. cm cm2 bar Budapest budapesti Boldog új évet kíván Celsius-fok című centiméter négyzetcentiméter . MW (= megawatt).és az utótagot kötőjellel fűzzük össze: mm-beosztás. v (= sebesség). m. ol (= olasz) stb. 282. tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. °C-kal. uaz (= ugyanaz) stb. stb. dec.Ha egy magában kisbetűs rövidítés mondatkezdő helyzetbe kerül. nagy tömegben fordulnak elő. Ilyenkor célszerű őket külön jegyzékbe foglalni: nm (= névmás). áll. (Vö. első betűje természetesen nagyra cserélődik: Csüt.) Pont nélkül írjuk azonban (szabványainkhoz és a nemzetközi szokáshoz igazodva) a pénzfajták rövidítését: f (= fillér). a. m2-enként. ker.. 278. rég. a mértékegységek jelét: g (= gramm). Ft-ot. jelekhez stb. (= év nélkül). Cl (= klór). ÉK (= északkelet). az égtájak rövidítését: D (= dél). 278. amilyenben a kiejtett formákhoz kapcsolódnának. Ft-tal (= forintot. m2-es (= négyzetméterenként. Ilyenkor ezek mindig olyan alakjukban járulnak a rövidítésekhez.

Pa (P. f. krt. július június kelet kelvin kötet körülbelül kerület kilogramm következők (lapszám után) kilométer négyzetkilométer Kelt. h. kb. Id. hl honv. min min. h. v. i. f. sz. e.) pl. K K k. márc. m. é. m. r. okt. du. mint fent következő körút liter lap lásd! méter magyar megye millió forint négyzetméter köbméter május március megbízott múlt évi meghalt perc miniszteri milliméter milliárd forint newton nota bene! (a figyelmeztetés jele) az ismeretlen név pótlásául november nyugalmazott nyugat oldal okleveles október olvasd! özvegy pont pascal pecsét helye például pályaudvar rész másodperc saját kezével s a többi . ig. ind. kg kk. k. l. s s.cm3 csüt. igh. fej. N. Ny o. isk. felv. km km2 K. m m. é. DK dkg v. ifj. pu. hiv. mb. ÉNy érk. Ft g gimn. p. okl. l l. f f. D db de. év febr. M Ft m2 m3 máj. v. ny. nov. Özv. özv. m. E Ft É ÉK em. fszt. H. mm Mrd Ft N NB. f. ker. illetve idézett mű indul(ás) iskola(i) időszámításunk szerint(i) joule január jegyzet júl. v. dr. v. dec. i. olv. jún. id. jegyz. ill. fszla. N. évf. m. f. h h. köbcentiméter csütörtök dél darab délelőtt december délkelet dekagramm deciliter deciméter délnyugat doktor délután ezer forint észak északkelet emelet északnyugat érkezik évfolyam fillér fent folyó évi folyó év február fejezet felvonás folyó havi folyó hó fordította folyószámla földszint forint gramm gimnázium(i) óra helyett(es) hivatalos hektoliter honvéd idősb időszámításunk előtt(i) ifjabb igazgató igazgatóhelyettes idézett helyen illetőleg. köv. megh. dag dl dm DNy Dr. f. J jan. hó ford. Ifj. i. i. stb.

ahogyan a tulajdonneveket: . vsz. Nem helytelenek az ilyen köznyelvi. Szt. ti. úm. DNS (= dezoxiribonukleinsav). a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyűeknek minden jegyét) nagybetűvel írjuk. tsz (= termelőszövetkezet). EKG (= elektrokardiogram). vagyis azokat a mozaikszókat. t t. A szóösszevonásokat. V vö. tc. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen szóösszevonásoknak az első betűjét általában nagy-. mivel legtöbbször nagybetűvel kezdett szavakat képviselnek: BKV (= Budapesti Közlekedési Vállalat). W X. kétféleképpen írjuk. nagybetűkkel írt betűszók sem: OTTKT (= országos távlati tudományos kutatási terv). esetleg részben kezdőbetűkből alakultak. uo. TASZSZ (= Tyelegrafnoje Agentsztvo Szovjetszkovo Szojuza). vagyis azokat a mozaikszókat. ún. tbc (= tuberkulózis). esetleg már az átadó idegen nyelvben) valamely többszavas név elemeinek kezdőbetűiből alakultak. tévé stb. szb (= szakszervezeti bizottság). 284. kisebb-nagyobb szórészletekből. a többi betűjét kisbetűvel írjuk. ugyanaz ugyanis utóirat úgymint úgynevezett ugyanott vagy volt vesd össze! versszak watt az ismeretlen név pótlásául A mozaikszók 283. UNESCO (= United Nations Educational. b) A közszói betűszók csupa kisbetűből állnak. A közszói betűszót alkotó betűk nevét néhány esetben már teljesen kiírjuk: pévécé. kétféleképpen írjuk. szerk. KGST (= Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa). Ui. tv (= televízió). tvr. amelyek rövid (vagy rövidített) szavakból. amelyek (nyelvünkben. MSZMP (= Magyar Szocialista Munkáspárt). ui. A szaktudományok körében a többelemű közszói alakulatokat is csupa nagybetűkkel írt betűszókkal szokás helyettesíteni: CB (= citizen band). vb (= végrehajtó bizottság) stb. téesz. Y. NDK (= Német Demokratikus Köztársaság). A betűszókat. v. NE (= nemzetközi egység). tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). szül. PVC [= poli(vinilklorid)]. tehát úgy. szerkesztő(ség) szent született tonna tisztelt törvénycikk tudniillik törvényerejű rendelet utca ua.sz. sz. tébécé. szept. Scientific and Cultural Organization) stb. u. ELTE (= Eötvös Loránd Tudományegyetem). TDK (= tudományos diákkör) stb. mivel kis kezdőbetűs szavakat helyettesítenek: gmk (= gazdasági munkaközösség). URH (= ultrarövidhullám) stb. KISZ (= Kommunista Ifjúsági Szövetség). szám(ú) század szeptember szerkesztette.

Fényszövlaboratórium. a létrejött szót kisbetűvel kezdjük: aluterves. MAFC-os. tsz-tag. Vegyterv (= Vegyiműveket Tervező Vállalat). TDK-dolgozat. kolhozban. az Elzett-től stb. kolhoz (= kollektyivnoje hozjajsztvo). – A kisbetűs testű szóösszevonásokban megnyújtjuk a toldalékok előtt az a. ALITALIA stb. OTP-kölcsön. (Vö. Ofotért-üzlet. Komszomol (= Kommunyisztyicseszkij Szojuz Mologyozsi) stb. továbbá kiírjuk az esetleges előhangzót. Fényszöv (= Budapesti Fényképész-szövetkezet). tehát úgy. a Hungexpónál stb. a tsz-szel. a Röltexszel. (a) trafója. – A csupa nagybetűvel írt betűszók alapalakjukat melléknévképzős formájukban is megtartják: ENSZ-beli. Alitalia-iroda. Csemadok (= Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete). tv-közvetítés.) b) A szóösszevonásokhoz a toldalékot kötőjel nélkül kapcsoljuk: a Fényszövnél. DNS-sel. Kermi (= Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet). telex (= teletype exchange). 287. A mozaikszóknak sem az alkotóelemei közé. SZOT-üdülő. gyesen (van). az Alitaliánál. fényszövbeli. tbc-s. ENSZ (= Egyesült Nemzetek Szervezete). 286. Agrober (= Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező. Komintern (= Kommunista Internacionálé) stb. a tmk-ban. komszomolista stb. 285. Áfor-kút. (Vö. Ofotért (= Optikai. telexszel. URH-adás. a) A betűszókhoz a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: a BKV-nál. b) A közszói szóösszevonásokat (és az idegenből átvett ilyen alakulatokat) csupa kisbetűvel írjuk. e. gyes (= gyermekgondozási segély). az ENSZ-szel. trafó (= transzformátor) stb. TDK-s stb. A tulajdonnévi szóösszevonásból köznevesült közért (= élelmiszerüzlet) szót kisbetűvel kezdjük. tévézik stb. o-t: az MTA-nak. A mozaikszókhoz a toldalékokat olyan formában fűzzük. ahogyan a közszavakat: belker (= belkereskedelem). 94. Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat). tehát ennek alapján vesszük tekintetbe az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. Javszer (= Fővárosi Javító-szerelő Vállalat). telexezünk. Reklámcélokból stb. tv-zik (v. szovhoz (= szovjetszkoje hozjajsztvo). stb. o-t: stukák. A mozaikszókhoz az összetételi utótagokat a következőképpen kapcsoljuk: a) A betűszókhoz és a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz kötőjellel fűzzük az utótagokat: MTI-hír. radar (= radio detection and ranging). – Ha a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz melléknévképzőt kapcsolunk. – A csupa nagybetűvel írt tulajdonnévi betűszók végén toldalékoláskor írásban nem nyújtjuk az a. KISZ-es. 29. NATO (= North Atlantic Treaty Organization). . tévézik). a MÁVot.Aluterv (= Alumíniumipari Tervező Vállalat). Alitalia (= ala italiana). az ETO-hoz stb. szb-titkár. LSD (= lizergsav-dietil-amid). stb. tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). amilyet kiejtett hangalakjuk kíván. a nagybetűs írásmód is szokásos: VEGYTERV. az ELTE-n. kisker (= kiskereskedelem).) Hasonlóképpen a betűk nevével kiírt közszói betűszókhoz: tébécés. Beruházási Vállalat). UEFA-torna. sem a végére nem teszünk pontot: HNF (= Hazafias Népfront). stb. De értelemszerűen: a Keravill-lal. e.

trafótekercselés stb. tévéközvetítés stb. téesztag. . Hasonlóképpen: tébécészakorvos. pont szól.b) A közszói szóösszevonásokkal az összetételi utótagokat egybeírjuk: telexgép. A mozaikszók alapformáinak és toldalékos alakjainak elválasztásáról a 232.

a 8. 15 méter szövet stb. statisztikai adat és hasonlók lejegyzésében: du. névutós szókapcsolatban vagy más szóval összetéve szerepel: huszonötöt. hétmilliónégyszázkilencvenezer-ötszázharminc stb. és a csoportok közé kötőjelet teszünk: háromezer-tizenhat.) 291. A pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is megtartjuk: 3. a) Ha a tőszámneveket betűvel írjuk. kéthetenként stb. a két számnevet egybeírjuk: az ország kétharmad része. 1978. 296. tizennégy. 3 Ft 50 f. a 10. A számokat írhatjuk betűkkel is. harmadmagával.-kel. osztály. a Tutaj u. hatvankétmillió stb. fél tizenkettőig. ha az ezres után a szám még folytatódik. háromnegyed négyre stb. – Kétezeren felül. nagyobb számok írásában: 388 személy részére.vagy ennél több jegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. ötvenháromezer. arra nincsenek határozott szabályok. vö. s a jelzett szó főnévi értékű.. hatvan után. ezer. Ha azonban a tőszámnévi jelzős törtszámnév egészében jelzői szerepű. két harmad. 5 602 164. ha a szám toldalékos alakban. másrészt az időpont. 65 téglát stb. kétezerig minden szám nevét egybeírjuk. b) Ha a számokat számjeggyel írjuk. húsz. (A keltezés e tekintetben kivétel. oldalon stb. mérték. másrészt akkor. százezer. az összetett számnevet a hátulról számolt szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. 3. Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba. harmincnyolc egész egy tized stb. tízféle.-ba jár. sor. Számjegyírást használunk egyrészt a hosszabb szóval kimondható. Ha a törtszámnévnek tőszámnévi jelzője van. A számokat a következőképpen tagoljuk. s az egyes csoportokat közzel választjuk el egymástól: 1552. az öt. főképpen irodalmi jellegű szövegben a rövid szóval kimondható számok lejegyzésekor: öt. A kialakult gyakorlat szerint inkább betűírást használunk egyrészt a folyamatos. 353 864. háromnegyed óra múlva stb. ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat. 9710.EGYÉB TUDNIVALÓK A számok 288. tízmillió stb. 4. évi. . ezernek. Az órát jelölő kapcsolatokat is ezek szerint írjuk: negyed kilenckor. pénzösszeg. a 10–12.-ben stb. 5826. A sorszámnevek után – ha számjegyekkel írjuk őket – pontot teszünk: 1. 5 órakor. de: 20 611. számjegyekkel is. ezeket is közzel tagoljuk: 21 126 –4 210 12 305 –9 258 290. stb. mikor számjegyírást. a kapcsolat két tagját különírjuk: egy negyed.-nak futott be. ezerhétszázhetvenkettő. 289. negyvenhétezer-ötszázhatvanhárom. nyolcszázkilencvenhat. Hogy mikor használunk betűírást..

kerület. a hónap neve teljesen kiírható vagy rövidíthető. 4. 365 nap. stb. Mai alkalmazásuk pontos körét nem lehet meghatározni. ágyéki csigolya stb. kötet v. A római számok visszaszorulóban vannak. II. stb. s utána pontot teszünk.) 1945. október havában 1918. III. a középiskolai osztályokat pedig római számmal: II. nov. 8. kötőjelekkel tagolt forma is: 198311-28 294. A számjegyeket túlnyomórészt arab számokkal írjuk: 25 mm. március 9.. Az évszámok után a következő esetekben nincs pont: . XIX. de: 1918 októberének végén (vö. 12. évi 1983–1984. IX. 28. október végén. 20 611. század. 38 tanuló. v. 28. 37. 295. 1983/84. XVI. IV/3-as körzet. XIX–XX. kötet. 295. v. 1848. agyideg. de: 1944 őszén (vö.413. október folyamán. november 1983. 295.16.. XI. Pontot akkor teszünk az évszám (évszámcsoport) után. de: 1918 folyamán (vö. 4/a osztály. század 1944. 1983. VII.) stb.) 1848. A szakmai szokások is tiszteletben tartandók: X. IV/A osztály. 295. IV. 2. 1983. 28. ha az utána következő hónapnévvel vagy időt jelölő egyéb szóval nincs birtokviszonyban: 1848. stb.5. Gergely.) 1918. arab számmal is. 292. Terjedőben van a pontok nélküli. III. őszi. s utána pontot teszünk. a v. március–áprilisban 1919. Béla. század v. 16. évi 19–20. osztály. áprilisi 1983. ha az arab számokkal szemben megkülönböztető vagy tagoló szerepük lehet: 1983. Római számokat következetesen csak néhány hagyományos esetben és csak sorszámnevek jelölésére használunk: IV. 295. A v. de: 1848 márciusában (vö. XI. 2500 Ft stb. 28. 1983/1984. 1983. márciusban. NB I. osztály. 11.A számjegyekkel írt tizedes törtek egész és tört értékei közé (köz nélkül) tizedesvesszőt teszünk: 3. illetőleg jelölhető római számmal is. Egyébként egyaránt helyes: 3. század v. v. IV. tavaszi–nyári 1918. kongresszus stb.. a napot mindig arab számmal írjuk. A keltezés 293. Használatuk leginkább olyankor tanácsolható. Petőfi u. Az általános iskolai osztályokat arab számmal szokás jelölni: 2. Rákóczi Ferenc. Az évszámot mindig arab számmal írjuk. 1983–84.

. Rákóczi út 28/A II. december 10. 1-jei. Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellől is: Az elmúlt év (1983) rendkívül aszályos volt. II. elsejéig stb. 20 3500 A folyamatosan. Budapest VII. 10/B Budapest VII. 12-től vagy 12-étől. 15-én. Rákóczi út 28/A II. 10. Rákóczi út 28. ker. között. elsején. Az elseji v. 1-jéig stb. 1526 augusztusában 1848 hősei 1849 mártírjai 1918–1919 forradalmai stb. 10/B 1072 Szekszárd. december 10-e óta stb. Magyarország 1514-ben. 1848. december 20. óta. ha a mondatban ez az alany: 1789 fordulópont az emberiség történelmében. rendeltetési helyeket a következőképpen írjuk: Budapest VII. Ha a napok sorszáma után névutó következik. vagy: 1983. II. Más esetek 298. 4024 Kis János Miskolc Pf. egy sorba írt lakáscímeket. szóalakok számjegyes írása: 1-je. 6–8. vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak. nem teszünk utána pontot: 1848 előtt 1848 előtti 1849 után 1867 és 1896 között stb. 1941–1945 mérhetetlen károkat okozott népünknek. és 31. de: 1983. 1jén. 296. december 20-a és 31-e között. a számok után a pontot (vagy a birtokos személyragot) ki kell tenni: 1983. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji v.a) Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév követi.. b) Nem teszünk pontot az évszám (évszámcsoport) után. április 4-ig vagy 4-éig. 297. em. 2700 . Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül. de: 1983. em. kötőjellel kapcsolódnak: az 1838-i árvíz. Leveleket és más küldeményeket a posta címzésmintái szerint kell megcímezni: Mátyás Antal Debrecen Csapó u. stb. kerület. 4–6. Kadarka u. márc. 1918 késő őszén 1848 első felében 1849 tavaszi hónapjai 1944/45 nehéz telén stb. Az elseje.

10. .35-ig.35-ös stb.35 stb. 10.közé (szóköz nélkül) pontot teszünk: 10. Ehhez a formához a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: 10.35-kor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->