MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI
TIZENEGYEDIK KIADÁS MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMAT

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985

TARTALOM
ELŐSZÓ SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Írás és helyesírás A magyar helyesírás

A BETŰK
A magánhangzók írása A mássalhangzók írása Az ábécé A betűrendbe sorolás

A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD
A szótövek írása A toldalékok írása A szóelemek elhomályosulása

A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD
A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód

A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS
A szóismétlések írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek

A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK
A kis kezdőbetűk A nagy kezdőbetűk Egyéb esetek

A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A személynevek Az állatnevek A földrajzi nevek A csillagnevek Az intézménynevek A márkanevek A kitüntetések és a díjak neve A címek Tulajdonnevek köznevesülése

AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A magyar írásmód szerinti írás Az idegen írásmód szerinti írás Az átírás

AZ ELVÁLASZTÁS
A szótagolás szerinti elválasztás Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása

AZ ÍRÁSJELEK
A mondatokat záró írásjelek

A tagmondatok közötti írásjelek A mondatrészek közötti írásjelek A szövegbe ékelődést jelző írásjelek Szavak és szórészek közötti írásjelek Toldalékok kapcsolása Egyéb írásjel-használati tudnivalók

A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK
A rövidítések A mozaikszók

EGYÉB TUDNIVALÓK

1954. a kiejtés tükröztetéséről ezért is a hagyományőrzés felé tolódott el a hangsúly. ha szünet nélkül gondozzák. hogy a helyesírás állandósága. a szokásosan elsőnek emlegetett helyesírási alapelvről. a 10. a kikristályosodott írásgyakorlat lényegének fenntartása napjainkban sokkal fontosabb társadalmi érdekké vált. és felmérték. továbbá egyéb népgazdasági és művelődéspolitikai indítékoknak szükségszerű következménye volt. hogy teljesíthetetleneknek bizonyultak a magyar betűállomány átalakítását célzó javaslatok. Ez alatt az idő alatt a magyar helyesírásnak azelőtt sohasem tapasztalt egyöntetűsége jött létre. amely társadalmunkban így is végbement. és formájában megújítva – a magyar írással bárhol a világon foglalkozó egyének és közösségek számára – közzétegye. mert nehéznek vélik. a könyvkiadás és általában a sajtótermék-előállítás ugrásszerű fejlődésének.ELŐSZÓ Helyesírási szabályzatunk 10. Nem kíván mélyreható reformot közönségünk sem. Hogy helyesírásunk egységesebbé és szabályozottabbá vált. hogy az Akadémia ismét áttekintse helyesírásunk szabályainak rendszerét. időszerűvé tette. Az a minden irányú fejlődés. Kiadásnak az addig szabályozatlan esetekre adott tanácsai és ésszerű újításai is a közgyakorlat szerves részeivé lettek. hogy végrehajtásuk esetén nyer-e velük a magyar helyesírási gyakorlat. Az előkészítő munkálatok során az illetékes akadémiai testületek aprólékosan megvizsgálták helyesírásunk minden kérdéskörét. mint a szavak ezreinek írásmódját megváltoztató. Hagyományos különírásiegybeírási rendszerünket is gyakran kifogásolják. helyesírási alapelveink viszonyának és arányainak módosítására komolyan gondolni sem lehetett. mint bármikor ezelőtt. tehát az írásgyakorlat teljes összezavarodásával járó ötletekkel próbálkozni. évi kiadása három évtizeden át szolgálta társadalmunkat. a nyomdaiparral szemben támasztott szigorú követelményeknek. . hogy a gyakorlatban és a szakmai vitákban megszilárdult hagyomány minden értékét megőrizzük. Mégis célszerűbb volt megtartani. az az életünk alapjaiig ható változás.. Ez a több évig tartó munka azzal az elvi tanulsággal zárult. Hangjelölésünk rendszere például oly mélyen gyökerezik társadalmunk tudatában és rendkívül kiterjedt mindennapi írásgyakorlatában. 1954 óta mind beszélt. az írással élő emberek igényei megnövekedtek. az iskolai oktatás kiterjesztésének. mind írott nyelvünk – elsősorban szókincsében – sokat változott. Elemezték a felvetett módosító javaslatok indokoltságát. A társadalmi s a tudományos érdek egyaránt azt diktálta. módszerek jelentkeztek. a nyelvi tudományban új nézetek. Írásrendszerünk nagyobb mérvű átalakítása ezért sem látszott ésszerűnek. A helyesírás azonban csak akkor tudja betölteni társadalmi szerepét.

A helyesírási tekintetben fontos és ezért szerepeltetett szóanyag mellé. az egyes pontok elrendezése szervesebb. törekedtek. kiadás idejére jellemző szavak helyére (mint a szabálypontok példái esetében is) mai társadalmi. Ezzel hosszú helyesírás-történeti folyamatban léptünk előre. főként a 10. kiadás kimondja jegyeik sorvégi szétválaszthatatlanságát. hogy tartózkodni kellett helyesírásunk megbolygatásától. előtag és utótag szerint csoportosított szókapcsolatok és összetételek a különírási-egybeírási kérdések megoldásához segítenek hozzá. A szabályokra. kiadása több tekintetben jelentősen különbözik a megelőzőtől. amelyek az illető szó írása szempontjából fontosak. A szabályok értelmezésében és megfogalmazásában a nyelvtudomány mai álláspontjának megfelelő szemlélet érvényesül. sőt egész rétegek is hátrányos helyzetbe kerülhetnek amiatt. . de ezek tagolása. csak a nyelvészetben használt idegen szakszókat tudatosan kerülték. Ez a veszély a határainkon élő magyarság körében fokozott mértékben jelentkezett volna. – A szabályzat gondozói egyeztették a nyelvészet és más szaktudományok szempontjait. az alakváltozatokat. Egyes személyek. kiadásbelinél. a nem közismert. kiadás is (minden elődjéhez hasonlóan) a helyesírási egység előmozdítója kíván lenni. Számos esetben lehetőség nyílt arra. – Bár a 11. gazdasági. A szabályzathoz csatlakozó szótár jelentősen megújult. hogy a dz és a dzs betű ábécénknek teljes jogú tagjává lépett elő: a 11. a betűrendbe sorolást.). hogy a helyesírási módosítások társadalmi feszültségek forrásaivá is válhatnak. Annak ellenére. kiadásban csak az. csak kevés szó írása módosult. hogy a közös lényeget kiemelő rövid bevezető után a részletek alpontokba rendezve következzenek: ezáltal a belső összefüggések jól érzékelhetővé váltak. hogy az eddigi írásmódok túlnyomórészt változatlanul maradtak. A címszók után következő. a 10. Szavaink helyesírása a szabályzathoz igazodik. áttekinthetőbb. helyeselhető írásmódokat. ésszerűbb a 10. hanem a már megszokott írásmódok mellett maradjunk: ezt tanácsolta az az ismert tény. kiadásnál rugalmasabban ítéli meg helyesírásunk több vitatott kérdését (így pl. Ebből az is következik. s tiszteletben tartották az akadémiai szinten kidolgozott és jóváhagyott szakmai szabályzatokat és szójegyzékeket. – A szabályzat fejezetei (a helyesírási részrendszereknek megfelelően) a hagyományosak. szabályzatunk 11.Hogy vitatható reformokkal ne kísérletezzünk. s ezért elszigetelődnek. az idegen szavak sorvégi elválasztását stb. ezzel többnyire elismerve már egyébként is elterjedt. utalószámok hívják fel a figyelmet. kimaradnak a fejlődés nagy áramából. A szabályzat megszövegezői érthetőségre és világosságra. – Minden eddigi szabályzatnál több figyelem fordul most a helyesírásban rejlő stilisztikai lehetőségekre. Helyesírásunk hagyományos rendszerét érintő fontos változás a 11. hogy az újításokról csak késve vagy egyáltalán nem értesülnek. politikai és tudományos életünk fontos és gyakran használt szavai kerültek. Ezért is beszéltünk meg ottani szakemberekkel is minden felmerült kérdést.

a szabályzati fejezetek és a szótár sokszorosítását és többszöri korrigálását. a Nyelvtudományi Bizottság egyetértésével terjesztette a Nyelv. * A magyar helyesírás szabályainak 11.és Irodalomtudományok Osztálya elé. a Magyar Tudományos Akadémiának a társadalom véleményét tekintetbe vevő állásfoglalása. Ezzel lehetővé tették. Így lehetett a 11.* A Kossuth Nyomda szedőüzemének dolgozói – tanúsítva a nyomdászok ügyszeretetét – társadalmi munkában vállalták a bizottsági előterjesztések. és róluk véleményt nyilváníthassanak. április 24-i ülésén megadta. Az osztály javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a közrebocsátásra a jóváhagyást 1984. kiadás az eddig legszélesebb körű demokratikus közmegegyezésen nyugvó rendszerezés. . hogy a tervezeteket sokan megismerhessék. kiadását az MTA Helyesírási Bizottsága dolgozta ki.

SZABÁLYZAT .

a különírás és az egybeírás révén megkülönböztetjük egymástól a szókapcsolatokat és az összetételeket. c) A magyar írás hangjelölő. b) Helyesírásunk a latin betűs írások közé tartozik. mert betűi legtöbbször a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utalnak. Ez hozzásegít a közölnivalók pontos kifejezéséhez és gyors felfogásához. amelyekben a leírt forma jelentős mértékben eltérhet a kiejtéstől. mert legkisebb egységei nem szót vagy szótagot rögzítő írásjegyek. d) Írásunk sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből: a szóalakokban általában ragaszkodunk a szóelemek feltüntetéséhez. hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. Helyesírásunkat ezért nevezhetjük értelemtükrözőnek is. A helyesírás valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja. a) Írásunk betűíró rendszerű. Az írás közlendőink rögzítése látható jelekkel. A magyar helyesírás 2. mert a sajátos magyar betűsor a latin betűkészletből alakult ki. hanem hangokat jelölő betűk. rögzítő és irányító szabályrendszer. az összetett szavak elválasztásakor tekintettel vagyunk a szóhatárokra. illetőleg az ezt tükröző. az írásmóddal érzékeltetjük a tulajdonnevek különféle fajtáit. Helyesírásunk betűíró. latin betűs.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Írás és helyesírás 1. . stb. szemben az olyan írásokkal.

r. gy. hős.vagy többjegyű. í. űr stb. szikes. Óbuda. sz. csökönyös stb. sz. j. Gy. . s. ő. 5. egy betűnk pedig háromjegyű: dzs: lándzsa stb. Stilisztikai okból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a magánhangzót jelölő betűket halmozhatjuk is: Één? Góóól! Neeem. ny. b) A hosszú magánhangzókat jelölő hét betűre egy vagy két vonást teszünk: á. ö. Zs. dz. – Csak a rövid i nagybetűs alakján nincs pont: Ilona. ty. véreb stb. R. é. A magánhangzókat jelölő nagybetűkre mind kézírásban. közül. 8. c. í. stb.. zs. Mássalhangzóinkat egy. f. m. c. azaz fonémáinak) írott vagy nyomtatott jeleit betűknek nevezzük. nyolc. Mind kézírásban. Nyelvünk hangjainak (pontosabban hangtípusainak. Izland stb.) A magánhangzók írása 4. azaz írásjegyek kapcsolatából áll: cs. r. v. n. egy részük ékezet nélküli. b. ű: játék. iparkodik stb. dzs. á. i. fejtegetés. a) A mássalhangzókat jelölő betűk közül tizenhét egyjegyű: b. más részük ékezetes (vagyis ponttal vagy vonással van ellátva).. ü. e. d. és vannak nagybetűink: A. 5. vagy többjegyű. k. p. kér stb. s. A magánhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van.. azaz egyetlen írásjegy: e. ő. A hosszú nagy Í-re azonban ki kell tenni az ékezetet: Írország. l. ty. v. mind nyomtatásban ugyanúgy föl kell tenni az ékezeteket. ü: ceruza. 6.. Ázsia. mint a kisbetűkre: Ökrös. zs: batyu. h. o. Magánhangzóinkat egyjegyű betűkkel jelöljük. Stb. g. stb. ly. Nyolc betűnk kétjegyű: cs.A BETŰK 3. A magyar betű vagy egyjegyű. húr. gy. Ürményi. ú. illetőleg egy vagy két ponttal írjuk: a. ó. C. Dzs. a) A rövid magánhangzókat jelölő hét betűt pont nélkül. zs. mind nyomtatásban vannak kisbetűink: a. Ő. (Vö. z: pálma. r. Új Írás stb. mellékjel nélküli betűkkel jelöljük. dzs. A mássalhangzók írása 7. Őze stb. lódít. t. u. más szó lehet a rövid és más a hosszú magánhangzós: akar – akár kemény – kémény bal – bál öt – őt oda – óda irt – írt áru – árú tüzért – tűzért koros – kóros – kórós Vereb – veréb – stb. 10. stb.

k. kellett stb. ny. Zs. aggot. 8. N. Nyár van. 157. nny. edz-dzük.. i. d. ty. f.b) A mássalhangzók hosszúságát betűkettőzéssel jelöljük. dzs. 9. U. Régi. 283. [Vö. stb. ssz. í. ll. D. n. Szolnok. cs. F. ú. ss. [De elválasztáskor: locs-csan. Í. (Vö. Ly. ha bármely szót (vagy akár hosszabb szöveget) végig nagybetűvel írunk: CSOMAGMEGŐRZŐ.. Ű. É.] 8. Dzs. Z. Z. Dzsingisz. 15.. zs. Cs.. dz. T. CSKP. I. tty. é. kk. b.) Ezek a többnyire kétjegyű betűk magánhangzókat és mássalhangzókat egyaránt jelölhetnek: aa = á: Gaal [e. ü. 87. Ö. ddz. t. GYSEV stb. j. zzs: loccsan. ff. zs.) 12. vö. egyéb helyzetekben egyszerűsítve kettőzzük őket. díszszemle stb. Ó. J. c. Ú. A csupa nagybetűkben írt betűszókban a többjegyű betűk minden jegyét naggyal írjuk: KISZ. x-et és y-t így soroljuk be ábécénkbe: … p. ű.) 11. r. w-t. ma már egyébként nem használatos magyar betűkkel családneveinkben találkozunk. R. ő. (Vö. eddzük. tt. p. ö. (mondat). mm. Sz. hh. r … v. Zsolt stb. 5. vv. rr. z. TILOS A DOHÁNYZÁS. z. u. dd. e. O. stb. Gy. 227. H. X. gg. h. W. Az ábécé a betűk meghatározott felsorolási rendje. g. M. Ty. A magyar írásgyakorlatban is gyakran előforduló q-t. nn.. A magyar nagybetűk sorrendje ugyanaz. v. m. A többjegyű betűknek csak az első jegyét írjuk nagybetűvel: Csoma. lly. P. (Vö. Stilisztikai célból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a mássalhangzót jelölő betűket többszörözhetjük is: Nnem! Terringettét! Psszt! Stb. asz-szony-nyal stb. ggy. 226. Ugyanígy: Ssz! (indulatszó). ó. 3. G. sz. A magyar magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő 40 kisbetű hagyományos állománya és sora (a magyar ábécé): a. V. Á. … P. ly. á. l. y. hason – hasson feje – fejje orom – orrom kasza – kassza stb. K. Az ábécé 10. Dz. vagyis csak első jegyüket írjuk kétszer: ccs. más szó lehet a rövid és más a hosszú mássalhangzós: hal – hall len – lenn eset – esett megy – meggy stb. q. w. Ő. L. Zs. asszonnyal stb. gy. fénynyaláb. jj. – A többjegyűeket csak az összetett szavak határán kettőzzük teljesen: jegygyűrű. Q. ddzs. C. Ny. B. E. zz: add. – Az egyjegyűeket kétszer írjuk le: bb.: madács] . a)] – Hasonlóképpen járunk el akkor is. Y.: gál] ch = cs: Madách [e. R … V. x. S. s. alakjuk a következő: A. cc. Ü. A mássalhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. A ch-t a betűrendbe sorolás szempontjából (bármely hangértékben áll is) c + h kapcsolatnak tekintjük. o. pp. f).

A betűrendbe sorolás az az eljárás. quattrocento [e.: dvorzsák].: tirgoviste].: józsika] th = t: Csáth [e.: gimarajs]. hogy a szavak rengetegében tájékozódni lehessen. névsorokban stb. melyek a szótárakban.: piaca] szerbhorvát: Đurić [e.: gyúrity].: kvatrocsentó] portugál: Guimarães [e. való eligazodást segítik. Az egységes módon való elrendezés teszi lehetővé. piaţa [e. cz = c: Czuczor [e. A fontosabb általános szabályok.: piránya] román: Tîrgovişte [e.: nim] német: Schäfer [e.: zsivogostye] Az idegen betűket és betűkapcsolatokat tartalmazó tulajdonnevek és egyéb szavak betűrendi besorolásának elveit a 15.: vér] eő = ö: Eötvös [e.: takács] w = v: Wesselényi [e. amellyel a szavakat – általában a magyar ábécé alapján – sorrendbe szedjük. piranha [e. Az idegen tulajdonnevekben és egyéb szavakban más ábécék betűi és betűkapcsolatai is előfordulnak mind magánhangzók. A betűrendbe sorolás 14.: sós] y = i: Kölcsey [e. Nîmes [e.: skoda] francia: Eugène [e. Škoda [e.: verter] olasz: Bologna [e. 13.: török] oó = ó: Soós [e. . Werther [e. a következők: a) A különböző betűvel kezdődő szavakat – a d) pontban jelzett kivételekkel – az első betűk ábécébeli helye szerint állítjuk rendbe.: ötvös] ew = ö: Thewrewk [e.: dzsúl] cseh: Dvořák [e. pont tartalmazza. illetőleg keressük meg: acél kett ő cuko Nag r y csók nyúl gép olas z hide örö g m remény sokáig szabad Tamás vásárol stb. joule [e. lexikonokban.: bolonya]. pont szól.: cucor] s = zs: Jósika [e.: veselényi] stb.: kölcsei] stb.: grinics]. Živogošće [e. mind mássalhangzók jelölésére: angol: Greenwich [e.eé = é: Veér [e.: séfer]. Az ilyen régi betűket tartalmazó nevek betűrendi besorolásának módjáról a 15.: csát] ts = cs: Takáts [e.: özsen].

tehát az egyjegyű mindig megelőzi az utóbbiakat. stb. s így soroljuk a szót a megfelelő helyre. – Az egyjegyű betűk sorrendjében a kettőzött betűk első és második írásjegye külön-külön betűnek számít.A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a kis. Az egyjegyű betűt teljesen elkülönítjük az azonos írásjeggyel kezdődő. stb. rr = r + r. háromjegyű) betűtől. ddzs = dzs + dzs. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. hanem a megkettőzött betűt mindig két külön betűre bontjuk. stb. pirinkó pirinyó pirít pirkad Piroska stb. (Vagyis: bb = b + b. tükör Tünde tünemé ny tüntet tüzér stb.és a nagybetűk között. a sorrendet az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg: lom lomb lombik Lontay lovagol stb.) kas Kasmír mennek nagy mennéne naggyá k Kassák menü nagygyako rlat kastély menza naggyal kasza meny nagyít kaszinó Menyhért nagyobb kassza mennybo nagyol lt kaszt mennyi nagyoll stb. Zoltán zongora zúdul zsalu zseni Zsigmond stb. Mindig az egyjegyű betű van előbb: cudar cukor cuppant csalit csata Csepel stb. dac domb duzzog dzsem Dzsungári a Dzsungel stb.) – A többjegyű betűk kettőzött változatait sohasem az egyszerűsített alakok szerint soroljuk be a betűrendbe. b) Ha a szavak azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek. háromjegyű) betűtől. – Az egyjegyű betűt (miként a szó elején is) teljesen elkülönítjük az azonos elemmel kezdődő. ggy = gy + gy. stb. (Vagyis: ccs = cs + cs. . de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. e) A szavakat a szó belsejében és a szó végén levő betűk tekintetében a következőképpen szedjük betűrendbe.

Kis részben kissé Kiss Ernő kis sorozat kissorozatgyártás kis számban kistányér kis virág stb. A szóhatárokat tehát nem vesszük figyelembe. vagy csak az első elem alapján szokás besorolni. tárgymutatókban. kartotékokban stb. a több szóból álló egységeket vagy az egész kapcsolat. kerek kerék keres kérés koros kóros kórós stb. o – ó. – A . – Ugyanez a szabály érvényes a közszavak közé besorolt tulajdonnevekre is. ö – ő. ha két szó betűsora csak az azonos magánhangzók hosszúsága tekintetében különbözik: égbolt Égeitenger Eger egér éger égés egész stb. szel szél szelel szeles szelés széles szelet stb. ahogyan a könnyebben kezelhetőség érdeke vagy egyéb szempont kívánja. tiszafa Tiszahát Tisza Kálmán Tisza menti Tiszántúl Tisza-part tiszavirág tiszt stb. i – í. u – ú. márvány márványkő márvány sírkő Márványtenger márványtöm b Márvány Zsolt másféle másol stb. mind pedig a szavak belsejében azonos értékűnek számítanak a betűrendbe sorolás szempontjából. A rövid magánhangzós szó kerül viszont előbbre olyankor. e – é. e) A különírt elemekből álló szókapcsolatokat és az egybeírt vagy kötőjellel kapcsolt összetételeket minden tekintetben olyan szabályok szerint soroljuk betűrendbe. mint az egyszerű szavakat. f) Különleges célt szolgáló névsorokban.d) A magánhangzók rövid és hosszú változatát jelölő betűk (a – á. ü – ű) a kialakult szokás szerint mind a szavak elején. A magánhangzó hosszú változatát tartalmazó szó tehát meg is előzheti a rövid változatút: ír Irán Irak írand ó ira iránt m író iroda irónia stb.

h. Ilyenkor az idegen mellékjeles szó kerül hátrább: cérna Černý Champag ne Cholnoky címez cukor Czuczor csapat stb. oe = o + e. – Az idegen betűk közül azok. mind az idegen többjegyű betűknek minden egyes eleme külön. Az idegen mellékjelet csak akkor vesszük figyelembe. atlaszok és térképek névmutatói stb. u. sem az idegen betűk mellékjeleire. x. ch = c + h. Ebben a rendszerben mind a magyar. 16. d. c. g. rendszerint az úgynevezett általános latin betűs ábécét követik: a. Az olyan sajátos célú munkák (lexikonok. A régies írású magyar családnevekben levő kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be (ew = e + w. y. b. l.). q. cz = c + z. enciklopédiák. Az ilyenfajta munkák szavainak betűrendbe sorolása bonyolult feladat.könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén követendő eljárást szabvány írja elő (MSZ 3401). sch = s + c + h. Gaal galamb Gärtner gáz geodézia Georges góc Goethe stb. amelyek valamelyik magyar betűtől csak mellékjelükben különböznek. s. o. z. j. m.). illetőleg idegen betűket. f.): – Az idegen ábécékben használt kapcsolatokat szintén külön betűk egymásutánjának tekintjük. valamint az idegen szavakban és tulajdonnevekben előforduló régi magyar. v. i. e. illetőleg belső szakmai útmutatók szabályozzák. r. p. amelyekben magyar és idegen nyelvű szóanyag erősen keveredik egymással. n. stb. 15. Ezek hatálya azonban nem terjeszthető ki írásbeliségünk általános gyakorlatára. k. az ábécébe soroláskor nem tekintendők önálló betűknek. stb. ha az idegen mellékjeles betűt tartalmazó szó betűinek sorában nincs más különbség. és a besorolás nincs tekintettel sem a magyar ékezetekre. . A követendő eljárást a könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén szabvány (MSZ 3401) írja elő. w. önálló egységnek számít. t. (ch = c + h. A betűrendbe soroláskor a szokásostól némiképp eltérően kezeljük a régies írású magyar családnevekben. moshat mosna Mošna mosópor Møsstrand mostan munka Muñoz stb.

húsok. ezért az írásban kerülendők. Mari. a „kőrut”. tű. u. „szöllő” stb. „nígy” stb. ha több szóelemből álló szóalakokba kerül. kell. Bár sok szóban ingadozik a kiejtés. Legnagyobb részük ezt az írásformáját tartja meg akkor is. hűsít. színes. a helyesírás által is őrzött mai köznyelvi kiejtés. Az i. 18. rí. gyűjt. szalma. A szóelemek leírásának alapja a történeti hagyományban kialakult. -től. zöld. ürge. A szótövek írása 19. szív. -t. Szavaink legnagyobb részének csak egyetlen. 21. gyűjtjük. tíz. szemben a nyelvjárási (ill. -bb. íznek. -tól. zrí. stb.). ír. akác. u. gyűjtemény. ú. hűs. szíves. nini. A kiejtés szerinti írás elve azt jelenti. régies vagy más nem köznyelvi alakok használatára is szükség lehet. szín. ü-t. köznyelvi alakokkal szemben a „látnyi”. újság. húsból. -telen. néni. nyí. újabb. bácsi. csicsí. súly. köznyelvi alakok. hús. Peti. ü az egész magyar nyelvterületen rövid: igaz.) 22. füst. Egyes szavaknak minden alakjában hosszú a szókezdő. „ződ”. az általános köznyelvi kiejtést tükröző írott formája van. újra. véd. Bizonyos típusokban azonban a szóelemek kiejtésbeli módosulását az írás is feltünteti. -ve. illetőleg í. hűsek. helyesírásunkban már általában kialakult. -va. kifli. ragok) írásformáját köznyelvi kiejtésük szerint rögzítjük: láz. Szavaink legnagyobb részének köznyelvi kiejtése határozottan megállapítható. fut. tűvel. illetőleg a szóbelseji í. kikirikí stb. súlya. régies) „késér”. négy stb. ú. hogy mely esetekben írunk i. -j. „köppeny”. Művészi vagy tudományos célból azonban nyelvjárási. „kő”. stb. stb.A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD 17. ú. húsz. ízes. ű-t. u. fény. szívből. stb. A szavak végén legtöbbször rövid i van: kocsi. ejtésmódot) helyesírásunk nem veszi figyelembe. fizet. „házbul” stb. képzők. hogy általánossá válásukat segítse. ű: íz. esetleg nyilvánvaló helytelenségeket (pl. – Van azonban néhány hosszú í-re végződő szavunk is: sí. jelek. (Vö. ű 20. hanem az írásgyakorlat alapján is kikristályosodott köznyelvi formákat rögzíti. színez. -kor. . gyí. 27. -n. házból stb. új. régies) kiejtésűek. formákkal. kicsi. ü és az í. „szóma”. hogy a szóelemek (szótövek. tűk. -s. A beszélt nyelvben mutatkozó ingadozásokat (pl. Így van ez a toldalékok esetében is: a látni. ugat. súlyos. „ákác”. formák nyelvjárási (ill. például a kísér. Szavaink többségében az i. „ellemez” stb. Néhány szócsoport azonban – a nyelvhasználatbeli váltakozás vagy ingadozás miatt – bizonytalanságokra ad okot. -talan. az „erőssen”.

hindu. eskü. lány – leány. tízes. A lány. húszat. hova – hová. húszas. fedél – födél. bújjon. más toldalékok előtt megváltoztatják alapformájukat. tizen-. a csend és a csönd stb. fiú.) a) Számos szó a toldalékos alakok többségében is megőrzi a tőbeli magánhangzó hosszúságát. Hosszú í. falu. írás. 27. A hova és a hová. szörnyű. (Vö. szaru. önálló szóként egymással váltogatható. huszon-. csorog – csurog. foltoz – foldoz. batyu. menü. – tíz. stb. saru. mért – miért. rá stb. A csepp és a csöpp. stb. – húsz. iroda. gyerek – gyermek. írat (ige). A tőváltozatok 26. gyönyörű. 34. dől – dűl. koszorú. stb. választékos hangulatú. tanú. seprű. – bújik. kapu. de: tized. Vannak olyan szavaink. ű van: domború. de: irat (főnév). mű. gyűszű. ű van a legtöbb főnév végén: ágyú. csepeg – csöpög. A melléknevek végén mindig hosszú ú. fenn – fent. fésű. lapu. Hosszú ú. rá – reá. amelyek a köznyelvben kétféle alakban használatosak. gyűrű. b) Mássalhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: lenn – lent. betű. levő – lévő. de: zsiradék. zsírt. borjú. stb. cseppfertőzés. satu. nagyszerű. stb. stb. a) Magánhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: fel – föl. csendháborítás stb. varjú. tízen. stb. gömbölyű. a lenn és a lent stb. gyepű. Vannak azonban olyan főneveink is. lábas – lábos.23. s csak néhány származékban váltja rövidre: zsír. hosszú. gyalu. hamu. 21. . stb. korlátozás nélkül egymás helyébe léphet. Az igék és a névszók bizonyos csoportjai egyes toldalékok előtt megtartják. revü. reá stb. általános használatú. alku. ü rövid: adu. mienk – miénk. Az alakváltozatok legtöbbször nem azonos értékűek. háború. zsíros. kátyú. – ír. föveny – fövény. áru. bábu. könnyű. irodalom. Icu. ürü. írok. – Rövid u-val írjuk a becézett alakokat is: anyu. gyanú. szú. de néhány összetett szavunk csak egy változatban szokásos: cseppkő. savanyú. ú hangot tartalmazó szavaink két csoportra oszlanak. faggyú.) Az alakváltozatok 25. 24. bürü. kinn – kint. de: huszadik. (Vö. tied – tiéd. csoda – csuda. zsalu. huszad. seprű – söprű. homorú. ú. szomorú. amelyeknek a végén az u. daru. a leány. Ilyenkor az írásban is mindkét alakváltozat használata jogos és helyes. bújócska. apu.

Ráckeve. 206. – lencse. ill. (halas)tót – (halas)tavat. de: düledezik. dűlve. A ború.bújtat. apátlan. bosszul. stb. e váltóhangú változatok jobbára választékosabbak és ritkábbak. de: lencsét. stb. 31. csepül. a legtöbb toldalék előtt á-ra. A borjúk – borjak. akadémizmus. köszörű szó végén levő hosszú ú-val. A közkeletű idegen szavak jelentős részében egyes idegen eredetű képzők előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: szláv – szlavista. stb. látsszék és lássék. Ez a szabályszerűség a továbbképzésben is érvényesül. az ELTE-re. tetsszem és tessem stb. de: Tompát. ill. ü van: borul. – akadémikus.) A toldalékok írása . 32. akadémista. de: bujkál. 286. köpül. szociális – szocialista. hegedű. ű. borjút – borjat. például: lét – levet. az MTA-t. dűlő. zászlója – zászlaja.) 29. köpű. lencsék. Ráckevéig. ELTE. – dűl. hipnotizmus. derű. ráckevei. mint a nyár vagy a kéz magánhangzója. de apát. ű-vel szemben az -l képzős formában rövid u. vagy ss betűkapcsolattal írjuk: metssze és messe. (Vö. illetőleg é-re változik: apa. mind pedig v hangzós tövéből létrejöhet (főképp összetételekben) azonos toldalékolású forma. kolléga – kollegiális – kollegialitás stb. stb. Például: kéz kézbe n kézre kézi de: kezet kezek kezes kezün k víz vízbe n vízre vízi vizet vizek vizes vizün k út útba n útra úti utat utak utas utun k tűz tűzbe n tűzre tűzi tüzet tüzek tüzes tüzün k 28. A szóvégi a és e csak néhány toldalék előtt marad rövid. heroizmus. ű – ü váltakozást mutató főnevek. stb. dűlt. hérosz – heroikus. kéz – kezet típusú szavakkal való összehasonlításuk: általában ugyanazon toldalékok előtt vált rövidre az í. stb. ma is élő kettős alakok. derül. stb. lencsével. Tompával. de: Ráckevén. (Vö. bujdosó. bosszú. – Hasonlóképpen: Tompa. szuverén – szuverenitás. irónia – ironikus. dülöngél. Ugyanígy egyes v tövű névszóknak mind magánhangzós. tetűk – tetvek. a látszik és a tetszik ige felszólító módú alakjait – a kétféle kiejtés miatt – vagy tssz. fésű. köszörül. ú. hegedül. Írásukat megkönnyíti a nyár – nyarat. ironizál. [Vö. csepű. lencseféle. dülleszt. – A szabály nem vonatkozik azonban a betűszókra: MTA. bár az a. 81. szlavisztika. A metsz. szocializmus. stb. az MTA-nak. faluk – falvak. fésül. szók – szavak. a)] 30. b) Vannak viszont szabályos í – i. – De: akadémia. hipnotizál. ú – u. hipnózis – hipnotikus. erdője – erdeje stb. varjúk – varjak. apai. stb.

-ül és a -dul. a névutók és a határozószók -ul. nyolcat. gyógyulás. kérdi. ezért egy t-vel írjuk: hajót. -ül és a -stul. tulajdonképpen. keresztül. -ül végződésének: alul. éles elméjű. belül. egyöntetű formájuk. pezsdül. hátul. erdőből. dalolni. -jú. kertjei. nagy kiterjedésű. A helyesírás ezeket rögzíti. a honnan? kérdésre felelő névutók ragszerű -ól. -ozik. Néhány igeképzőnk különbségét az o – ó. kezdődik. mellől stb. elől. a t-t. (vö.. állandósítani stb. töpörtyű. kergetőzik. felől. A szavakhoz járuló toldalékoknak – a köznyelvi kiejtésben élő ingadozások ellenére – általában megvan az irodalmi nyelvben kikristályosodott... a -ról. -től határozóragnak: szobából. . stb. törülközik. s csak néhány indokolt esetben ad helyt a toldalékolásbeli kettősségeknek is. hússzor. fordulva. pezsdülő stb.. házai. hazáig. az időhatározó -kor ragjának: éjfélkor. mérsékelt árú. másképp. buzdítás. mérkőzik. stb. -jű melléknévképzőnek: négylábú. többször stb. -ttyű képzőféle végződésének: fogantyú. hatkor. A -képp. -ről és a -tól.. mozdítva. fától. fordul.. az -ú. voltaképpen. -dül igeképzőnek: gyógyul. mindig röviden ejtjük. állandósít. sarkantyú. víztől stb. holnapig. dugattyú. mögül. -ből. -kódik. tanít. -özik: fáradozik. -kődik: rázkódik. -kodik. -tyű és -ttyú. öklömnyi stb. erős rugójú. szürkületkor. tiszta vizű. a főnevek -tyú. nyolc órakor stb. öltözik. nézi. jószívű. a -szor.). (vö. -ször határozóragnak: háromszor. 24. kerül. tetőről. a toldalékos szóalakok végén levő i-nek: esti. -ködik: árulkodik. az -ul.33. építmény. sast. egyenáramú. szivattyú. kerület. nélkül stb. -ódik. billentyű. csőstül stb. veszkődik. 38.). írni. -ől végződésének: alól. pörgettyű stb. lapos tetejű. gömbölyödik. fésülködik. ruhástul. csengettyű. -stül határozóragnak: magyarul. sárgát. kecskeméti. tanító. családostul. felül és fölül. közül. házról. -közik: kínálkozik. -őzik: hallgatózik. ötször. A magánhangzók a toldalékokban 34. az -ig határozóragnak: városig. buzdít. -kőzik: zárkózik. ö – ő közti eltérés mutatja: -odik. 36.. a -ból. mindig stb. valakit stb. 35. 23. -képpen határozóragot két p-vel írjuk: ekképp. mozdít. A mássalhangzók a toldalékokban 37. stb. a -dít és a -sít igeképzőnek: épít. -ődik: oldódik. -ű. -ödik: alkonyodik. (kivéve: túl). bőkezű. például. feleségül. -kózik. fehér falú. Mindig rövid a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ul. A tárgy ragját. négyig. végül. cipőstül. -kozik. könyvet. Mindig hosszú a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ít. -ózik. hosszú szempillájú.

felforrt (víz). a -b. (könyvet) köttet. osztatlan. ill. -etik. Sajátos viselkedésű toldalékok 42. bont). kitalált (történet). edd. kékellett. helyesebb. élettelen. érett stb. 45. stb. -et. Tehát (új üveget) bontat. kéklett v. -tt helyhatározórag: Vásárhelyt. kicsinyelli. -ttyű képzőféle végződés: fogantyú. (vasat) gyűjtet. a -d. idd. Pécsett. nagyollom. mosott (ruha). Kaposvárt v. kinyittatik. A fosztóképző a t végű igékhez -atlan. stb. csengettyű. -bb középfokjel: idősb. kente. képzetlen.. alakokkal állnak ellentétben) ezekben sem kettőzzük a képző t-jét. stb. parttalan. Ugyanez a szabálya a ma már ritka -atik. (vö. a -t. (szobát) festet. de: észrevétlen. -dd személyrag a felszólító módbeli tárgyas ragozású. piroslik. stb. (vö. sötétlik. -tyű és a -ttyú. sértetlen stb. a t végű névszókhoz pedig -talan. stb. – És természetesen: megadatik. mögött stb. ha a t-t magánhangzó előzi meg (pl. fosztóképzős származékokban is. Magánhangzós és mássalhangzós kezdetet váltakoztató toldalékok 40. távolabb. elvégzett (munka).). stb. csehvel. kevésbé. sejteti (vele). akkor -at. alatt. (ablakot) nyittat. dobott. -etlen képző van a befejezetlen. barnállik.. . -tt a névutók végén: iránt. viseltetik. közt. -tet a képző. kitűzött (cél). 45. Az ilyen váltakozást mutató toldalékok a következők: a -t. -etlen. pléhvé. fűtetlen. ezért (bár jelentésük alapján a befejezett. keveslem v. (erdőt) irtat. vagy -tat. sződd. (kenyeret) süttet. -tet formában járul.. Ha a szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg (pl. szőjed stb. tolattyú. jobb. személyű rövidebb formában: írd. között. A műveltető képző a t végű igékhez vagy -at. Több toldalékunk mássalhangzóját magánhangzó után megkettőzzük. A -val. fölött. -tt igenévképző: bérelt (lakás). fedetlen. a -t. kevesellem.. De: helyesel. -tetik szenvedő igeképző írásának is: oltatik. stb.. 66. hatott. mássalhangzó után nem. a ’valamilyennek látszik’. kihirdettetik. Az -atlan. stb. de: (búzát) arattat. kicsinyli v. -ll képző: fehérlik. arat). -telen változatában járul: csorbítatlan. kéretik. varrtuk. fegyelmezetlen. egyes szám 2. stb. szebb. szerint. hallottuk. éretlen. -tt időjel: folyt. a -t. Vácott. Győrött. -vel és a -vá. akkor -tat. zöldell. -vé határozórag magánhangzóra végződő tőhöz alapalakjában kapcsolódik. kővé. taníttatja (a lányát). kevesebb.). vetetlen... Hasonlóképpen viselkedik a -tyú.. kivéve: át és hosszat. foglaltatik. gyűjtetik. helyesbít. stb. a hosszabb formában azonban mindig csak egy -d a személyrag: írjad. hitetlen stb.39. például: babával. kösöntyű. -et. csengetett. -tatik. stb. megrótták. stb. 41. ’valamilyennek tart’ jelentésű -l. Kaposvárott. idősebb. úttalan. nézd.

Az alakváltozatok nem mindig azonos értékűek. mint a -j módjel. nyomatékosabb felszólítás. Ilyen toldalékolásbeli kettősségek például a következők: hallgatódzik – hallgatózik. 80–81. azaz a tővégi mássalhangzóval azonos kezdő hanggal jelentkezik: mossuk. kicsinyli – kicsinyelli (vö. az evvel és ezzel stb. ezért ezek kiejtésük szerint is mássalhangzós tövűek. (Vö. stb. dolgozz – dolgozzál. vesz.) Toldalékolásbeli kettősségek 45. sz. lesz. 43. emberré. ezekben az alakokban a tő és a toldalék határán hosszú mássalhangzót írunk. rosszallnám – rosszallanám. stb. 39. dobd – dobjad. visz igék magánhangzós tövéhez -gy alakban járul: egyem. kezdték – kezdették. igyekezik – igyekszik. 77–79. A tárgyas ragozás kijelentő módú személyragjainak -j eleme az s. például: dobbal. küldte – küldötte.) Mássalhangzós végű tőhöz járulva a -val. hogy – hogyan. keveslem – kevesellem. szégyellni – szégyelleni. itt – itten. hullt – hullott.. vesszen. érted – éretted.). ezzel – evvel. mondta – mondotta. nincs – nincsen. – A t végű igékhez sajátos szabályok szerint járul. toldták – toldották (vö. hidd – higgyed. írj – írjál. (Vö. vágj – vágjál.. tűrniük – tűrniök. látniuk – látniok. -vé rag v eleme a szótő végső mássalhangzójával azonossá válik.) – Az eszik. lopóddzék stb. épp – éppen. visszük.. mint . fújjon.. (Vö. oly – olyan. vágd – vágjad. peddzük stb. lopódzik – lopózik. Viszont az írj. öregedik – öregszik. várniuk – várniok. kérd – kérjed. 39.) 44. között nemigen van különbség. értem – érettem.). szeretniük – szeretniök. Írásban is helyes tehát mindkét forma. vájd – vájjad (vö. azzal – avval. -vel és a -vá. kérj – kérjél. nézd – nézzed. A hallgatódzik és hallgatózik. z. 68. (Ez utóbbi szavak alapformájában kiejtjük a h-t. írd – írjad. vegye. 82. mind a névszók toldalékos formái között vannak olyan kettős alakok. legyen.(A h végű szavak egy részét – mivel bennük a h-t nem ejtjük ki – magánhangzós tövűnek kell tekintenünk. igyál. vigyed.: – Más esetekben a tővégi mássalhangzóval azonos hangként jelentkezik: ásson. dz végződésű tövekhez járulva ugyanúgy viselkedik. 55–58. iszik. higgy – higgyél. öntözzön. A hisz ige felszólító alakjaiban ez a -gy megnyúlt: higgyem. dobj – dobjál. rugdalódzik – rugdalózik.). jöjjön. amelyek a köznyelvben egyaránt használhatók. most – mostan. nézzük. rég – régen. higgyünk stb. stb. szénnel. Mind az igék. higgyen. állsz – állasz. szőjön. dohhal. nézz – nézzél. jósággal.) 43. tesz. tegyek. 75. A felszólító mód -j jele a szótövek nagyobb részéhez -j (a rendhagyó ragozású jön ige rövid magánhangzós tőváltozatához pedig -jj) alakban kapcsolódik: lépjen.) (Vö. moss. add. mosd – mossad. 83–84. moss – mossál. 66. Allahhal. lőjön. hidd stb.

akad. faggat. hétköznapi használatú. illetőleg képzett volta annyira elhomályosult. kint. fel vagy föl. bent. A szóelemek elhomályosulása 46. Nem tartjuk már számon az aggat. a második a lélek szóból származik. kevesellem. A be. küldte. fenséges. lejjebb. – Ugyanezek a szavak azonban az összetételekben általában a két n-es formájukban szerepelnek: bennlakás. érette stb. mossál. Több szavunk összetett. kinnlevőség stb. egy n-nel írjuk ezeket a szavakat: benső. lent. fent vagy fönt. lenn szavakkal függenek össze. bár az első a kéz. kijjebb. hanem a szót a kiejtése szerint írjuk. kissé ünnepélyesebb. fenntart vagy fönntart. Az állsz. keveslem. régiesebb. szakít. érte stb. Így járunk el például a kesztyű vagy a lélegzik esetében. fakaszt. Bár a benn. az állasz. 47. természetesen csak egy n-et írunk: bentlakó stb. – Ha az összetételnek a t végű alak az előtagja. A látniok. szakad igék tövével. bennszülött. ki és le határozószók középfokát részben vagy egészen a kiejtést követve írjuk: beljebb.) 48. kinn. fenn vagy fönn. 49. szeretniök stb. hogy az alkotóelemek eredeti hangalakját nem vesszük figyelembe. adjad. (Vö. feljebb vagy följebb. . küldötte. fakad. szaggat összefüggését sem az akaszt. elavuló formák.az írjál. higgyed stb.

a házban.: kösség). a másikat a hangszalagok rezgésével. tehát . A szóelemző írás fő szabálya nem érvényesül minden toldalékos szó leírásakor. hanem a szóelemeket eredeti alakjukban íratja le. lóval stb. Helyesírásunk azonban nincs tekintettel az alkalmi hangváltozásokra. mind a toldalék.: nyoldzban). a jeles és a képzős szavak. mint a szóelemeket külön-külön: kertje (= kert+je. amelyeknek tagjait ugyanazon a helyen és módon képezzük. A szóelemző írásmód elvének érvényesítése akkor válik különösen fontossá.: kertye). barátaival (= barát+ai+val) stb. az összetett szavakban pedig minden tag világosan felismerhető legyen. A toldalékos szavak egy részében ugyanis a szóelemeket nem eredeti alakjukban. amely a szóelemek mai állandó alakját tükrözteti. e. amely a szóelemek módosult alakváltozatait tünteti föl. e. s ehhez a -j módjelet s változatban tesszük hozzá. másrészt pedig azt. szállnak (= száll+nak. Vannak olyan mássalhangzópárok. Helyesírásunk a szóelemző írásmód elvének érvényesítésével biztosítja azt. e. hiszen pl. e.a felszólító módban használatos töve. valamint az egymást követő szavak szóelemeinek érintkező hangjai kölcsönösen hatnak egymásra.A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD 49. hanem – a hangtani környezetnek és a szóelemek történeti alakulásának megfelelően – módosult változatukban tüntetjük fel: házzal (= ház+zal). fusson esetében pl. kertnek. ahogyan külön-külön ejtve hangzanak: barátság (= barát+ság). e. község (= köz+ség. nyolcban (= nyolc+ban. hogy a toldalékos szavakban mind a szótő.: nésztük). A mássalhangzók minőségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-hasonulás 51. fusson (= fus+s+on) stb.: szálnak). A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 50. A házzal. stb. s a szavak kimondásakor e hangok sokszor megváltoznak. az összetételek. a ház tőhöz a -val rag módosult -zal formában járul. ha a szó egészét másképp mondjuk ki. A ragos. Ezért a toldalékos és az összetett szavak legnagyobb részében a szóelemeket olyan alakjukban sorakoztatjuk egymás mellé. barátfüle (= barát+fül+e). illetőleg a fut igének fus. csakhogy az egyiket a hangszalagok rezgése nélkül. tehát zöngétlenül. Az egynél több szóelemből álló szóalakokat általában a szóelemző írás elve alapján írjuk le.. néztük (= néz+t+ük. Természetesen ezt gyakran észre sem lehet venni. állatbarát (állat+barát) stb. szóalak a kiejtés alapján is így íródnék. A szóalakok szóelemző írásának tárgyalásakor meg kell tehát különböztetnünk egyrészt azt az írásmódot.

c–dz. – s+z és zs+z = zz. d+cs és gy+cs = ccs. f–v. Ilyen párok: p–b. de nem zöngésít. – t+gy és d+gy = ggy: – t+c. s–zs. hogy a két hang a kiejtésben teljesen azonossá válik: t+cs. A teljes hasonulás révén előálló kiejtésbeli módosulásokat általában nem tüntetjük föl az írásban. ty–gy. gy. 52. Az írásban a zöngésség szerinti hasonulást általában nem jelöljük: alkotó tagok: ablak+ban tűz+höz ad+hat lök+dös nép+dal víz+szint eszik + belőle hideg + tél ejtés: ablagban tűszhöz athat lögdös nébdal víszszint eszig belőle hidek tél írás: ablakban tűzhöz adhat lökdös népdal vízszint eszik belőle hideg tél stb. – sz+s és z+s = ss. Két mássalhangzó találkozásának gyakran az a következménye. d+c és gy+c = cc. A h-nak nincs zöngés párja. Ha a felsorolt hangok közül egy zöngétlen és egy zöngés mássalhangzó kerül egymás mellé. de maga nem zöngésülhet. így zöngétlenít ugyan. hanem az eredeti szóelemeket jelöljük: alkotó tagok: ejtés: át+csap áccsap jegy+csalás jeccsalás (v. A beszédben az n hangot p. cs–dzs. t–d. Ezt a hasonulással bekövetkezett változást egyik esetben sem jelöljük az írásban: alkotó tagok: szén+por azon+ban tan+menet van + még ön+gyújtó negyven + tyúk szín+nyoma t ejtés: szémpor azomban tammenet vam még önygyújtó negyveny tyúk színynyoma t írás: szénpor azonban tanmenet van még öngyújtó negyven tyúk színnyomat stb. ty és ny előtt ny-nek (vagy az ny-hez közel álló hangnak) ejtjük. k–g. jetycsalás) át+cipel áccipel nád+cukor náccukor írás: átcsap jegycsalás átcipel nádcukor . b és m előtt m-nek (vagy az m-hez közel álló hangnak). sz–z.zöngésen. A v – bár van zöngétlen párja – a köznyelvben zöngétlenül. a kiejtésben az első hang zöngésség szempontjából legtöbbnyire hasonul az utána következőhöz. – sz+zs és z+zs = zzs. – s+sz és zs+sz = ssz. 53.

. -jai. a kiejtésben általában teljes hasonulás következik be. -játok. 55. valamint a nagy névszóhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). -juk. illetőleg a toldalékok eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: hagy+játo k hagy+juk hány+ja huny+játo k fagy+j+on ejtés: haggyát ok haggyuk hánnya hunnyát ok faggyon írás: hagyjáto k hagyjuk hányja hunyjáto k fagyjon stb. -juk. nátcukor) kösség egésség szárazs zsömle (v.) 54. -juk. hanem megtartja az igék eredeti gy és ny hangjának. Ha az l és az ll végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (-ja. 56. Ezt a szóbelseji teljes hasonulást . a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. -jük. száraz zsömle) kisszerű (v. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. 80–81. hanem megtartja a szavak eredeti ny. ty és gy hangjának. Ha a gy és az ny végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas igerag (-ja. 83–85. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be.köz+ség egész+ség száraz + zsömle kis+szerű (v. -jaik járul. kis-szerű) község egészség száraz zsömle kisszerű stb. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. vagyis -ja. -játok. -ják) vagy a felszólító mód -j jele járul. (De vö. atya és bátya névszók csonka tövéhez. illetőleg a toldalék eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: any+ja any+juk aty+ja aty+juk báty+jai báty+juk nagy+ja nagy+jaik ejtés: annya annyuk attya attyuk báttyai báttyuk naggya naggya ik írás: anyja anyjuk atyja atyjuk bátyjai bátyjuk nagyja nagyjaik stb. -ják) vagy pedig a felszólító mód -j jele járul. Ha az anya.

mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyja: alkotó tagok: kert+je kürt+jei part+jai bot+ja híd+jai kard+juk vad+jai kín+juk turbán+ja ejtés: kertye kürtyei partyai bottya híggyai kargyuk vaggyai kínnyuk turbánn ya írás: kertje kürtjei partjai botja hídjai kardjuk vadjai kínjuk turbánja stb. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. vagyis -ja. -jaik. -juk. Ha a t. -jai. -ják). mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyva írjuk: alkotó tagok: tanít+ja félt+jük lát+ják márt+játok szeret+jük ad+j+a hord+j+a marad+j+a nak ejtés: taníttya féltyük láttyák mártyátok szerettyük aggya horgya maraggyan ak írás: tanítja féltjük látják mártjátok szeretjük adja hordja maradjanak . hanem mind a névszó végső mássalhangzóját. -jük. a d és az n végű névszókhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). -jük. -játok. Írásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. a d és az n végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (ja. -jei. s így az igék eredeti l. valamint a toldalék j-jének jelét változtatás nélkül írjuk egymás mellé: alkotó tagok: ítél+jük kapál+ják tanul+ja áll+j beszél+j+e tek ejtés: ítéjjük kapájják tanujja ájj beszéjjet ek írás: ítéljük kapálják tanulja állj beszéljetek stb. illetőleg ll hangjának. -je. Helyesírásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. 58. s így mind az ige végső mássalhangzóját.az írás nem jelöli. -juk. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. -jeik járul. illetőleg – a t végű igék kivételével – a felszólító mód -j jele járul. Ha a t. A mássalhangzó-összeolvadás 57.

gysz. ts. ds. mecc acc eccer (v. Helyesírásunk ezt a mássalhangzó-rövidülést nem veszi figyelembe. Az írás ezt a szóbelseji mássalhangzóösszeolvadást nem jelöli. d+sz. A t+sz. 59. akkor a hosszú mássalhangzó az ejtésben gyakran megrövidül. natyság) A mássalhangzók mennyiségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-rövidülés 60. Ha a toldalékos szó belsejében. gy+sz hangkapcsolat a kiejtésben gyakran rövid vagy hosszú c hanggá. etyszer) barát+ság baráccság költ+ség kölcség bolond+sá boloncság g vad+ság vaccság nagy+ság naccság (v. gy+s hangkapcsolat pedig rövid vagy hosszú cs hanggá olvad össze. az összetételi tagok határán vagy az egymást követő szavak érintkezési helyén egy hosszú és egy másfajta rövid mássalhangzó vagy egy rövid és egy másfajta hosszú mássalhangzó kerül egymás mellé. hanem – hogy a szókép állandóságát megtartsa – feltünteti a hosszú mássalhangzókat: alkotó tagok: jobb+ra varr+t vidd+be ott+hon vissz+hang küld+d arc+cal part+talan ing+gomb hozzánk+ké pest ejtés: jobra vart vid be othon viszhang küld arcal partalan ingomb hozzán képest írás: jobbra varrt vidd be otthon visszhang küldd arccal parttalan inggomb hozzánk képest stb. gys betűkapcsolatot használja: alkotó tagok: met+sz ad+sz egy+szer ejtés: írás: metsz adsz egyszer barátság költség bolondsá g vadság nagyság stb.fon+j+átok fonnyátok ken+j+ük kennyük fonjátok kenjük stb. A mássalhangzó-kiesés . hanem az eredeti tsz. dsz. d+s. a t+s.

mond meg) Azonos hosszú és rövid mássalhangzó találkozása 62. mind a -d személyragot. hívd. aszt hiszem) most+sinc mos sincs s mind+nek minnek (v. sakk).) – Hasonlóképpen: dzsessz-szerű.) Ha viszont a hosszú mássalhangzóra végződő szóhoz (pl. a szóelemzés szerint három azonos betűt kellene írni egymás után. (Vö.) A kezdd-féle írásmód is az általános szabályt követi: ír+d = írd. 49. Az összetételt ilyenkor kötőjellel tagoljuk: sakk-kör. (Vö. 94. fedd be. személyű rövidebb alakot magánhangzó után hosszú d-vel. kör). válllövés. alakokban. (v. A d végű igék felszólító módjában a tárgyas ragozású egyes szám 2. mondd. Az l és ll végű igék . küldd. a -féle képzőszerű utótagot ssz-re. tudd. 94. stb. puff-féle stb. Az ilyen alkalmi hangkivetés írásunkban általában nem tükröződik: alkotó tagok: azt+hisze m ejtés: asz hiszem írás: azt hiszem most sincs mindnek csukd be mindnyájan mondd meg stb. hordd. több) ugyanolyan mássalhangzóval kezdődő toldalék kapcsolódik (pl. Hármas mássalhangzócsoportok középső tagja a kiejtésben – nemegyszer más hangváltozás kíséretében – kieshet. mert a -szerű. hanem az áldd. oldd stb. (a) szebből (kérek). tépd. orra (bukott). edzd. ill. expressz-szerű. mindnek) csukd+be csug be mind+nyáj minnyájan an mondd+m mom meg eg (v. kezdd.. szidd. Az írás azonban mindig feltünteti mind a tővégi dt. a szóelemző elvet követve megtartjuk az alkotó tagok eredeti írásmódját. fújd stb. nyomd. mosd. össz-szövetségi stb.) A d végű igék 63.61. -be). (megkérdezték a) vádlottól. balett-táncos. játszd. (nem jól) hallak. mássalhangzó után rövid d-vel ejtjük.. Az egyszerűsítés elve alapján azonban (a kiejtésnek is megfelelően) csak két azonos betűt írunk egymás mellé: többe (kerül). védd stb. (De vö. ff-re végződő szavakhoz kapcsoltuk.. 60. Ha egy összetett szó előtagja hosszú mássalhangzóra végződik (pl. ill. 94. nézd. így tehát két d-t írunk nemcsak az add. szedd. utótagja pedig ugyanolyan mássalhangzóval kezdődik (pl. hagyd. (Vö. formákban is. tehát: kezd+d = kezdd. fedd meg stb.

málló. málljanak. szálloda. szégyellni. stb. valamint befejezett melléknévi igenévi származékaikban – a magánhangzó után – két t-t írunk: rótt. fúl. de: fullad. nagyoll (a szükségesnél nagyobbnak tart) és nagyol (= valamit csak nagyjából csinál meg). róttak. Az l-re végződő igék toldalékos alakjaiban általában megtartjuk az egy l-es írást. de: gyullad. 39. pl. kicsinyellés és kicsinylés. rótok. nőtök. sarkallik. az sz és a j betű megkettőzése nélkül írjuk: ró. (Vö. (Vö. szégyellheti. de: dülled. egy magánhangzó utáni ll-es.) A hosszú magánhangzóra végződő igék 67. -tök személyragos alakjait. kicsinyellné v. 60. nőj. mállottak. lövő.. rövidebb változat: kevesell. állomás. kicsinyell. . kevesellette. bár egyes alakok kiejtésekor hosszú l is hallható: szól. rísz. sarkall (= ösztönöz) és sarkal (= sarokkal lát el. nőttek. Egyéb esetek 68. zöldell v. 65. ríjon. 39. 39. szégyell. kevesellte v. dülleszt. Néhány ll végű igének két alakja van.) – A felszólító módban a tárgyas ragozás egyes szám 2. sződd. jöhet. száll. személyének rövidebb alakja a kiejtést követi: ródd. rívás stb. rója. legelik.) Néhány ll-es ige egy-két származékában azonban – a kiejtésnek megfelelően – rövid l-et írunk: torkollik. rovok stb. – De: rívok. nőtt. de: kevesellem és keveslem. rosszall. keveselli és kevesli. (fába) rótt (betűk). (nagyra) nőtt (fa). (Vö. nyűdd. stb. múlik. stb. rosszallás. cipőt). lődd. stb. állt. zöldellt v. gyúl.) – A hosszú magánhangzó a v-vel bővült tövekben többnyire megrövidül: fövetlen. mind pedig l-es származéka él. nő. kicsinyellené. zöldellő. zöldellik.64. Az ll-re végződő igék legnagyobb részének toldalékos alakjaiban megtartjuk a két l-es írást. rósz. szólás. rítok. múló. de: sarkalatos. A szabály alól csak néhány származékige kivétel: dűl. rosszallhatjuk. 45. A hosszú magánhangzóra végződő igéknek -sz és -tok. legel. növendék. stb. kékellő és kéklő. noha a rá következő mássalhangzó hatására a hosszú l mindig megrövidül: áll. valamint j hangzós toldalékú kijelentő és felszólító alakjait – ingadozó kiejtésük ellenére – a t. de: torkolat. gyullaszt. zöldellett. szállna. de: kicsinyelli és kicsinyli. legelő. rójuk. stb. stb. rí. szégyellem. nősz. mállik. kicsinyellő és kicsinylő. Egyes szavaknak mind ll-es. hosszabb meg egy mássalhangzó utáni l-es. jövedelem stb. jövök. Múlt idejű alakjaikban. de a képző eltérése jelentéskülönbséget hordoz: torkollik (= beleömlik) és letorkol (= szavába vágva elnémít). fullaszt. (Vö. kékellik és kéklik. A rendhagyó ragozású jön ige toldalékos alakjaiban (a jődögél és a jőve alak kivételével) a tő magánhangzóját rövid ö-vel írjuk: jön. 66.

A kis szó fokozott alakjait és ezek származékait hosszú s-sel ejtjük. a szavak minden alakjában jelen van a h. előled. egyed. lesznek. Így például az ah. – Hangzik a h ezekben: csehek. 69. padisah. jöttél. lesztek. 72. Írásunk a szókép állandóságára. csehvel. juhász. (A testrész nevének írása viszont: ujj.tőhöz járuló egy mássalhangzós toldalékokat általában kettőzött alakban írjuk: jössz. jöjjenek stb. írásunkban ennek ellenére csak egy j-t tüntetünk fel: új. egyenlő. erősek. más részében viszont röviden: egyed. szónak minden alakjában ejteni szoktuk a h-t. kisebbít. sah. hah. mint a többiben: leszek. fellah. 43. méhek.) 71. Allah. leszel. újabb. bennünket. (Vö. egyetem stb. jöjj. ha a toldalék magánhangzóval kezdődik. Az egy számnév mássalhangzóját a szó alapalakjában.) 75. – A ch végű szavak (pl. egyes. csehet. tőlünk. úgy. stb. 74. együtt. A személyes névmások határozóragos és névutós formáinak megfelelő alakokban. Zilah stb. – De: benne. juhtúró. de más helyzetekben – az ige többi alakjaihoz hasonlóan – röviddel. [Vö. Ha mássalhangzó következik a gy után. magasabb.. egyért. ujjat. cseh. A bolyh. egyedül. stb. egyel (ige). Csehszlovákia. együvé. heh indulatszó ejtésében váltakozik a h-s alak a h- . Az -s végű melléknevek tárgyragos és -n határozóragos alakját. kisebbedik.) – Hosszú az n is ezekben: jönni. erősen. – Az írásban azonban.. újra stb. eh. keh. de csak egy s-sel írjuk őket: erőset.) végén is mindig ejtjük a h-t. azaz a személyragos határozószókban a gyakran hallható hosszú ejtés ellenére is egy l-et vagy egy n-et írunk: belőlem. névszóban a h-t csak akkor ejtjük. juhok. – De természetesen: eggyel és eggyé. juhval. almanach. erősebb. 83. juh. rüh stb. 70. pléh. doh. legkisebbnek. egyéb. egyek. enyh. ezekben a szóalakokban a kettőzés mutatja a rag v-jének hasonulását. csehnek. egység. düh. méh. Ezért a szókép állandósága érdekében az egyszerűbb módon. egyén. Az új melléknév mássalhangzóját – a szó alapalakjában és magánhangzó előtt – sok nyelvjárásunkban hosszan ejtik. A céh.A jö. róla. magasak. egyre. ujjak. vagy magánhangzóval járul a tőhöz. ujjra stb. 42. stb. 83. csehül. de egy s-sel írjuk: kisebb. nálad. újat. – De: jöszte. jönne stb. A lesz igealakot magánhangzóval kezdődő szó előtt és mondat végén hosszú sz-szel ejtjük. egyetlen. jöjjön. méhes. magasan. csehtől. valamint magánhangzók között a toldalékos szóalakok és a származékok egy részében hosszan ejtjük: egyet. potroh. (Vö. továbbá többes számát és középfokát sokan hosszú s-sel ejtik. utánunk. magasat. egynek. éh. 73. kisebbség stb. pech stb. akkor is rövid a gy: egyben. A kiejtésben tehát néma a h ezekben: cseh. méhnek. és mindig írjuk is. áh. stb. e)] A h végű szavak egy részének kiejtése ingadozik. egyé (= egy+é). méhkas. juhakol. stb. egyezik. juh. méh. mint a példák is mutatják. moh. egyre stb. egyik. azaz mindig egy sz-szel írjuk: lesz. méhvel. együtt stb. leszünk. egybe. valamint egyszerűségére törekedve a szó minden alakját egy gy-vel jelöli: egy.

amelyekben a tővégi t-t mássalhangzó (de nem s. mert a j módjelnek a módosult (a csonka tő s. Azoknak a t végű igéknek a felszólító alakjaiban. egyes szám 2. lósson-fusson.tlannal. a szóelemek módosult változatait tünteti fel. A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 76. Az st és az szt végű igék felszólító alakjait a t nélküli csonka tőből (fes-. illetőleg sz mássalhangzójához hasonult) s. s hogy a szavak írott alakja ne szakadjon el teljesen a kiejtett formától. Ha helyesírásunk ezekben a szóalakokban is a szóelemek alapalakjának a feltüntetésére törekednék. illesz. hallgasd. stb. 78. mint h-tlan. kössétek. A felszólító mód tárgyas ragozású. egyes szám 2. Ezekben az esetekben helyesírásunk tehát eltekint a szóelemeknek eredeti hangalakjuk szerinti írásától. éppen úgy. 79. mert a szóelemeken a régiségben erős hangváltozások mentek végbe.). tanítsd stb. 78. sz változatát tüntetjük fel: fess. fűts. ezért ezeket az igealakokat csak egy s-sel írjuk: bocsásd. féltsétek. stb. mártsd. hallgassák.) képezzük.stb. s a -d személyrag ehhez kapcsolódik. Ezeknek az igéknek felszólító mód tárgyas ragozású. hogy híven tüntessük fel a szóelemek mai alapalakját. – Akárhogyan ejtsük is azonban a h végű névszókat. személyének rövidebb alakjában ts-et írunk a -d személyrag előtt: ejtsd. lássuk. személyének rövidebb alakjaiban a személyrag eredeti d formájában a módjel nélküli csonka . kösd. nyissátok. akkor a szó kiejtett alakja és írásképe között szakadék támadna. de a módjel mai leggyakoribb j alakja helyett annak s változatát írjuk le: ejtse. válassza stb. nevesse. rekessze. személyű rövidebb alakjában a tővégi t helyén s van. sem a felszólító mód jelét nem tüntetjük fel eredeti alakjában.) Ezekben az igealakokban tehát kettőzött s-et. megtartjuk az igető végső t-jét. sz) vagy hosszú magánhangzó előzi meg (vö. A szóalakok egy részének leírásakor azért nem érvényesülhet a szóelemző írásmódnak az a törekvése. A felszólító mód tárgyas ragozású. nyisd stb. illetőleg kettőzött sz-et (ssz-et) írunk. A rövid magánhangzó + t kapcsolatra végződő igék. valamint a lát és a bocsát ige (továbbá a lót-fut összetételbeli lót előtag) felszólító alakjaiban sem az igető véghangját. A MÉH betűszó inkább h-s ejtésű. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége az igealakokban A t végű igék 77. a h betűt írásban mindig feltüntetjük. fürösszétek. bocsássa. fürösz-. (Vö. egyes szám 2. taníts. szítsa. mint az s és az sz végű igék felszólító alakjait. hanem mind a tővégi t-nek. illesszük. márts. mind pedig a -j módjelnek s-sé módosult változatát írjuk le: alkoss. – Ennek a ts-nek a kiejtésben rövid vagy hosszú cs hang felel meg. 81. lássuk.

elolvassák. – Kilátszanak. vesz.) A tesz. végezzünk. vadásszátok. igyanak stb. Stb. olvasd. Ezeket az igealakokat tehát kettőzött s-sel. tegyen.) 81. hogy játsszanak velünk. játsszátok. 32.) A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége a névszóalakokban . tárgyas ragozású alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. de a -j módjelnek módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. -játok. pl. hidd. látszik. lopóddz(ál). játszunk és játsszunk (e.: jáccunk). játszik. füröszd. hogy csak játszanak velünk. edzd. 43. z és dz végű igék kijelentő módú. Ezeket az igealakokat tehát (az eredeti s+j. metszi stb. ha tetszünk neki. Az s. rekeszd. (Vö. látszik. 39. (A többi. – Hasonlóképpen: játszd. alakváltozatok használata is helyes. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: keressük. de a j-vel kezdődő személyragok (-ja. vesz. dz+j helyett) általában kettőzött s-sel. tetszik. -juk. lássék stb. iszik ige felszólító alakjaiban a módjel gy alakban járul az igék magánhangzós tövéhez: legyek (= le+gy+ek). vegyük. vidd. személyének rövidebb felszólító formáiban a -d személyrag a módjel nélküli magánhangzós tőhöz kettőzött alakban járul: tedd (= te+dd). személyének rövidebb alakjaiban azonban a módjel nélküli tőhöz kapcsolódik a -d személyrag: nyeld. nehogy kilátsszanak. tetszik és metsz ige is ezt a szabályt követi: hallatsszatok. (Vö. idd. edd. illetőleg egy sz-szel írjuk: fesd. stb. higgye. egyes szám 2. metssze stb.tőhöz kapcsolódik. Az s. mossa. j-t nem tartalmazó alakban csak egy sz-et írunk: játszom. Az s. A lesz. végezzük. Kértem őket. Betakarom. visz. és kettőzött gy-t írunk: higgy. vesszenek. játszod. játsszál. -jük. z+j. kettőzött sz-szel (ssz-szel). higgyük. hisz ige tárgyas ragozású egyes szám 2. eddzük. z és dz változatát tüntetjük fel. – Természetesen a hallatszik. vigyétek. – Természetesen a játszik és a metsz típusú igék is ezt a szabályt követik: játssza. hozzad. tessék. vedd. stb. tessél. sz. higgyétek stb.) A hallatszik. metsz ige több kijelentő és felszólító módú formájának azonos a kiejtése. eddzétek. illeszd. A tessem. E formák írásban való pontos megkülönböztetése azonban fontos követelmény: Látom. sz+j. sz. sz. – Jó érzés lesz. iszik. sz. játszik. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: késsen. látsszam. úszd. tetsszél. ezért ezeket az alakokat egy s-sel. mossam. játsszák. -ják) j elemének módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. egyél. visz. hogy tetsszünk neki. 82. vadásszatok. metsszük stb. (Vö. válaszd stb. húzd. játsszuk. hozzák. z és dz végű igék felszólító alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. tesz. mászd. Azt akarjuk. z és dz végű igék 80. sz. z és dz változatát tüntetjük fel. – A hisz ige felszólító alakjaiban hosszú gy-t ejtünk. végezd. eszik. A felszólító mód tárgyas ragozású. kettőzött sz-szel (ssz-szel). eszik. metszd (vagy mesd). stb.

tollal. ez névmás 84. kulccsal. vízzé. Ám csak: azzá. -vel. b)] a) Egy rövid mássalhangzós szóvég + -val. pléhvé. komppal. stb. az evvel és ezzel alakváltozatok egyaránt helyesek. c)] 85. névvé. tetté. [Vö. ebbe. rozzsal. (Vö. -vel és a -vá. a bölccsé (válik) és a bölcsé (= a bölcs tulajdona). füstté. -vé határozórag vje (bizonyos h végűek kivételével) minden mássalhangzóra végződő névszóhoz. és betűkettőzéssel jelöli. valamint a -fajta. Az avval és azzal. stb. pont foglalkozik. -vé: hanggal. a -val. szónak azonban minden alakjában ejtjük a h-t. sah. ehhez. -vel. gallyal. juhvá. -vel és a -vá. 75. stb. tollá. -féle. kékkel. szénné. -vé ragnak a személynevekhez kapcsolásával a 163. potroh. ekképp. – Hasonlóképpen: amannak. -vá. mindettől. Megváltozott. -vé: jobbal. meggyel. jobbá. arannyal. afölött. .és utótag határán egy mássalhangzóval írjuk: afelé. ugyanahhoz stb. minddel. arra. savvá. rosszá. (Vö. Allahhal stb. – A doh. e alakjából és valamelyik névutó kapcsolatából keletkezett összetételeket az elő. stb. erre. b) Egy hosszú mássalhangzós szóvég + -val. tervvel. szívvel.) d) Ha a -val. tettel. bölccsé. királlyá. Mindig hosszú mássalhangzót jelölünk azokban a szavakban.A -val. könnyé.). -vel és a -vá. Allah stb. a névszó tövének végső mássalhangzójával azonos (teljesen hasonult) formában járul a -val. könyvvé. evégett stb. ez névmásnak és a -beli képzőnek. 7. szárnnyal. cukorral. -vel. Ezt a módosulást betűkettőzéssel jelöljük: abba. -vé alakmódosulásai 83. (Vö. szárnnyá. amiatt. -vé rag v szóvégződéssel találkozik.. ahhoz. -vá. bolonddá. [Vö. Nem azonos például a szívvel és a szível (= szeret. az idegen szavakhoz és tulajdonnevekhez illesztésével pedig a 211. -vá. ez mutató névmás z-je teljesen hasonul a mássalhangzóval kezdődő határozórag első hangjához. akképp. amelyeknek végső h-ját nem ejtjük ki (vö. 75. A betűkettőzés elmulasztása nemegyszer eltorzítja a szóalak értelmét.) c) Két mássalhangzós szóvég + -val.. potrohhal. Az az. özveggyé.) A -val. -vé: bottal. akkor. amelyek az az. nedvvé. tűr). 216–217. Az az. kedvvel.. stb. ronggyá. ekkor stb. tudóssá. -vel és a -vá. 222. 60. 94. a tervvel és a tervel (= tervez). stb. ezzé. A mutató névmás a. néggyel. könnyel. a két v-t mindig jelöljük az írásban: hévvel. -vel és a -vá. Ezt a kiejtésbeli módosulást írásunk tudomásul veszi. A többjegyű betűket természetesen a rájuk vonatkozó szabályok szerint kettőzzük meg. a briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal) és a bridzsel (= bridzsezik). emellett. gyönggyel. szilánkká. e) Azokban a névszókban. -vé rag v-jének hasonulása nem következhet be: méhvel. 130. sahhá. ezért itt az ennek megfelelő ragalakokat találjuk: dohhal. eszerint.

akkora. affajta. effajta. afféle. ebbeli.-kora képzőszerű utótagoknak a kapcsolatából alakultak: abbeli. efféle. ekkora. .

: tarcsai] Thököly [e. amelyekben megtartjuk a ma már egyébként nem használatos. edző. lyuggat. 83. Hunyadi. Kis. pedzi. stb. süly. amelyek ly-nal írandók. Hagyományos írásmódról. peddze.és egybeírási szokásainkat. hely (főnév). a) Szó kezdetén csak a lyuk szóban és toldalékos alakjaiban írunk ly-t: lyuk. ezért számos szóban hagyományosan ly a j hang jele. edz. mely szavakban írunk ly-t.: egresi] Georch [e.A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD 86. súly. a mai kiejtés. azaz a hagyomány elvének érvényesüléséről – a szónak szűkebb értelmében – mégis csak akkor beszélünk.: tököli] Zichy [e. ma-haradzsa. A dz-t és a dzs-t általában akkor sem kettőzzük meg. pedz. mert azok a szavak. ha a máig megőrzött írásmód sem a kiejtés. sőt a kiejtés és a szóelemzés elvének érvényesülését is. madzag. stb. Dózsa. Kétség esetén szótárban kell megnézni. lyukaszt. gally. A családnevekben általában ugyanazokkal a betűkkel jelöljük a hangokat.: görcs] Hajnóczy [e. A toldalékok hasonulásából eredő hosszúságot azonban ezekben a szavakban is föltüntetjük: eddzük. a jelölésmód tekintetében különbség mutatkozik az egy szótagú és a több szótagú szavak között. A hagyomány alakította ki és őrzi betűink alakját.: ellipszilon] betűt.: zicsi] stb. Az egy szótagú szavak közül a következők írandók ly-nal: boly. írásunk azonban megtartotta az ly [e. Török stb.). 12. (Vö. mély. 80–81.: dezsőfi] Egressy [e. különböző jellegűek. ha hosszú hangot jelölnek: bodza. lyukban. melyekben j-t. Meggyesi.: kosut] Széchenyi [e. Csányi. ezeket tartalmazzák a következő alpontok. de vannak olyan családneveink is. .): Batthyány [e. 87.: hajnóci] Kossuth [e.. Bizonyos fogódzóink mégis vannak. b) Ha a j hang a szó végén fordul elő. lyukak. külön. lyukból. Az ly írására pontos szabályaink nincsenek. A hagyomány érvényesülése ennél természetesen jóval szélesebb körű helyesírásunkban. régies betűket (vö.. nagyon sokféle eredetűek. foly(ik). illetőleg a szóelemzés rovására. Helyesírásunk bizonyos meghatározott esetekben a hagyományt követi a mai hangjelölési rendszer.: császár] Czetz [e: cec] Dessewffy [e. 88. lyukad. mint más szavainkban (pl. moly. bridzs. sem a szóelemzés elvével nem magyarázható.157. Köznyelvünk hangrendszerében már nincs meg a régi ly hang. lyukas stb.: szécsényi] Tartsay [e.) 89.: battyányi] Cházár [e. briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal).

kapzsi. illetőleg a régebbi írásformát: esd. perje (fű) stb. olaj. De: bója (vízi jelzőeszköz). cserje. korcsolya. metsz. ilyen. zsivaj. tartály. hülye. hanem hagyományosan szintén az e-vel: ejtés: ëgyél ëgyetëm embër lëhet szerelëm gyerëkëk et írás: egyél egyetem ember lehet szerelem gyerekeket stb. pünkösd stb. ezt helyesírásunk nem jelöli külön betűvel. gereblye. stb. fogoly. A két (vagy ennél több) szótagú szavak legnagyobb részében ly-nal jelöljük a szó végén ejtett j-t: bagoly. tavaly. amelyik stb. 91. hagyján. – A szó végén j-vel írandó szavak között többségben vannak az aj. . 90. Gergely. nyavalya. óhaj. mely. héja (madár). rögtön. amely. mily. ragály. zárt ë hang. tetszik. zörej stb. Mihály. c) Jellegzetes szócsoportot alkotnak a lya. milyen. mindnyájan. skatulya. pólya.A névmásokban ly-nal jelöljük a j hangot: ily. csigolya. játszik. kristály. ej végűek: duhaj. zsöllye stb. kevély. akadály. De: karvaly. ósdi. pocsolya. osztály. Ipoly. harkály. dörej. mindjárt. Néhány szóban a hagyomány megőrizte a ma már nem érzett eredetet. olyan. karaj (és karéj). mosoly. talaj. zsindely. robaj. pehely. sóhaj. lye végződésű szavak: boglya. csekély. Bár több nyelvjárásunkban és a köznyelvben is él az ún. papagáj stb. oly. De: lakáj. tavaly stb. hágcsó. tolvaj. ibolya.

eddzék. ha a -szerű-t kettőzött sz-re (ssz-re) végződő szavakhoz kapcsoljuk: dzsessz-szerű. Hermann-nál.) . [Vö. Kodállyal stb. meggy. mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (= orr+ra). vö. 163. Bernadettől (Bernadett+től). 163. 62.) kettőzött alakját a tőszókban és a toldalékos alakokban csonkítottan írjuk. illetőleg: sakk-kör. eljátsszuk stb. Tarr-ról.AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD 92. hossz-számítás. – Hasonlóképpen: puff-féle (ülőke) stb. az idegen tulajdonnevekre és a szóösszetételekre. ty. vádlottól (= vádlott+tól). Ezekben a hosszú mássalhangzós betűhöz a vele azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk: Széll-lel. tollal (= toll+lal). 62. díszszázad stb. fedd meg (= fedd+d meg). fénynyaláb. c)] A szabály nem érvényesíthető a magyar családnevekre. hosszú. – Általában ez a szabály érvényes a tulajdonnevekre is: Hosszú. jegygyűrű. stb. cs. mésszel. könnyé (= könny+nyé). (e helyett: jegygyel stb. (Vö.). hallak (= hall+lak). rosszal.. mésszerű stb. 93. Wittmann-né stb. [vö. A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos. A többjegyű betűk (pl. füttyel (= fütty+tyel). vagyis a betűnek csak az első jegyét ismételjük meg [vö. Mariannal (Mariann+nal). nagygyűlés. briddzsel. Nem egyszerűsítjük azonban az összetett szavak tagjainak határán találkozó azonos kétjegyű betűket: kulcscsomó. illetőleg: jeggyel.. c)] A -szerű utótag sz-ét általában csonkítva (azaz toldalék módjára. – Nem egyszerűsítünk viszont akkor. [Vö. fütty stb. Arannyal. 163. balett-táncos. Meggyes. 94. c)]. expressz-szerű stb. nagyobban (= nagyobb+ban). így a többjegyű betűk kettőzésekor és három azonos mássalhangzót jelölő betű találkozásakor. össz-szövetségi stb. 62. b)]: loccsan. 7.. Helyesírásunk néhány esetben ésszerű egyszerűsítést alkalmaz. hússzor) kapcsoljuk az sz végű szavakhoz: ésszerű. sz. dzs stb.

többféleképpen is megítélhető esetek. félig kész. villamos gép. Ezt az alapszabályt azonban nem alkalmazhatjuk olyankor. Például a víziló vízi állat ugyan. egyhavi. hogy a különírás és egybeírás szabályainak megfogalmazása más . ha két vagy több szó összekapcsolódásával keletkezett (azaz összetett) szavakat írunk le. Ezekből a körülményekből következik az. félkész. a tízórai-t nemcsak tíz órakor fogyaszthatjuk el. Ezt érzékeltetjük az alkotóelemek egybeírásával. egységet alkotó szókapcsolat (szólás. szót is összetételnek tekintjük. Egybeírjuk viszont az összetett szavakat. nemegyszer jelentésváltozás nélküli szókapcsolatokat is egybeírunk. a tűzrőlpattant menyecske vagy leány nem a tűzről pattant. stb. hogy az írott szöveg világosan áttekinthető legyen.) A különírás és az egybeírás fontos kifejezőeszköze helyesírásunknak. a nap sugara stb. szakkifejezés stb. A különírás és az egybeírás szabályai a szavak összekapcsolásának. illetőleg kötőjel alkalmazását. nagyon ügyes. hogy a szókapcsolatok és az összetételek között nincs éles határ: sok olyan szókapcsolat van. amely még nem igazi összetétel ugyan. Mondatainkban a szavak nagy többségükben alkalmi szókapcsolatok tagjaiként kerülnek egymás mellé. ezért például a jókedv. – Ha egy raggal jelölhető. sok szög (= számos szög). Ezeknek szoros egységét ugyanis egybeírással vagy (ennek egyik megoldási formájaként) olykor kötőjeles kapcsolással fejezzük ki. Ilyenkor ki-ki hajlamos a nyelvérzékére. vízbefúlás stb. (veszélyt) jelző lámpa. Ezek többféleképpen keletkezhetnek. márványtábla. de tagjai már alig tekinthetők egymáshoz képest önálló szavaknak. – Az egyik gyakori ok az. Ilyen előfordulásukban külön kell írnunk őket. illetőleg saját írásgyakorlatára hagyatkozni. szintén egybeírt összetett szót alkotnak: kéményseprő. rádiót javít stb.) rag nélkül állnak együtt. A jelentésváltozás miatt egybeírt összetétel alkotó tagjai természetesen alkalmi kapcsolatban is kerülhetnek egymás mellé. de: élenjáró (= irányító szerepű). de nem ló. sokszor egyénenként eltérő megoldást sugall. a közlekedésben). lépre csal. Ilyenkor különírjuk őket: szilárd jellem. mindig együtt használt. illetőleg az összetett szavak alkotásának törvényszerűségein alapulnak. kéményt seprő. Ennek legfőbb oka az. Az összefüggő szövegben egymás után következő szavakat általában egymástól külön írjuk le. hogy két szó kapcsolatának jelentése több vagy más. Különírjuk számos. mint a tagok jelentésének összege. Szépirodalmi alkotásokban stilisztikai szándék is indokolttá teheti az általános szabályoktól eltérő különírást vagy egybeírást. de: jelzőlámpa (pl. de: gyorsírás (= sztenográfia).) elemeit is: dugába dől. főnévi igenév. napsugár stb.A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS 95. az élen járó (csapat). stb. különírt szókapcsolat elemei (pl. (A kötőjelnek itt egyszersmind tagoló szerepe is van. A szóbeszéd is más. mint a szó és beszéd: ’alaptalan híresztelés’-t jelent. A kétféle írásmód jól szemlélteti a kétféle alakulat közötti jelentéskülönbséget: gyors írás (= sebes írás). Helyesírásunk e területén mégis meglehetősen nagy számban vannak ingadozások. ami viszont nem biztos alap. de: sokszög (a mértanban). – A meggyökeresedett szokást megtartva. sok lehetőség.

kezelába. hehe. kérve kéri. kenyeret (vásárolt). már-már (= majdnem. testi-lelki. nőttön-nő stb. néha-néha (= nagy ritkán). a) A csak alkalmilag egymás mellé kerülő egynemű (halmozott) mondatrészeket vesszővel választjuk el egymástól: apja. A túlzófok kifejezésére használt leges. de még mind a két tag felveszi a toldalékokat. ki-ki (= mindenki). akkor az összetétel még laza.szabálypontokhoz képest olykor határozatlannak látszik. vajat. Az alkalmilag (általában nyomatékosítás végett) megismételt szavak közé vesszőt teszünk: fiam. valamint az ikerszók írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek 100. sütnek-főznek. apraját-nagyját. várt. nini. tudván tudta. szinte). fiam. melyeknek tagjai közül az egyik nem él önállóan: örökkön-örökké. 98. várva várt stb. legeslegnagyobb. végestelen-végig. dádá típusú indulatszókat. sok-sok (= nagyon sok. nap nap után stb. körös-körül. messze-messze (= nagyon messze) stb. eget-földet. Az ilyen alakulatok írásmódja elsősorban attól függ. Kötőjellel írjuk viszont az olyan módosított alakú szóismétléseket. tömérdek). ha toldalék nélküli formájuk nem él összetételként: apraja-nagyja. anyja (eljött). unos-untalan. idébb-odább. 99. több-kevesebb.. jobbnál jobb. sütött-főzött.. legeslegszebb stb. – Eredetük tudatának elhomályosulása miatt egybeírjuk viszont az azaz kötőszót és a nana. orrán-száján. b) Ha az egymásnak mellérendelt tagok együttese már mást jelent. oktató-nevelő stb. továbbá a névutós szóismétlések tagjait: fej fej mellett. ezért elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: süt-főz. sütés-főzés. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek. A változatlan formájú tagokból szókettőzéssel keletkezett összetételeket kötőjellel írjuk: más-más (= mindig más és más). bár valójában csak a hangos nyelv és az írás természetéhez alkalmazkodik. gyorsan. stb. írás-olvasás. fűrészelt. stb. Különírjuk egymástól ugyanannak a szónak különböző toldalékokkal ellátott változatait: szemtől szembe. tejet. többé-kevésbé. szebbnél szebb. sütni-főzni. aligalig (= nehezen). nono. kezét-lábát. napról napra. ide-oda. hasonlóképpen: ember ember hátán stb. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek tagjai egyenrangúak. 97.előtagot egybeírjuk a felsőfokú melléknévvel: legeslegjobb. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az egyformán toldalékolt szavakból alakult mellérendelő összetételek tagjait akkor is. . hogy mennyire szoros a kapcsolat az alkotóelemek között. gyorsan. stb. régesrégi. egy-egy (= néhány). A szóismétlések írása 96. mint azok külön-külön. háztól házig. ég-föld. gyalult (egész nap). várt.

de: a szántóvetők (= földművesek). ezért csak második tagjukon toldalékolt mellérendelő összetett szavakat egybeírjuk: rúgkapál. Anna-Pannával. stb. . tyúkom-búkom. Az ikerszók 102. izegnek-mozognak. ugribugri. rabló-pandúr. piros-fehérzöldet. nyelvi-stilisztikai (elemzés). (a zenekar) csinn-bummja stb. stilisztikai és helyesírási (gyakorlatok). – Hasonlóképpen írjuk a tulajdonnévi ikerszókat is: Ista-Pista. a) A mindkét tagjukon külön-külön toldalékolható. kérőesdeklő (szavakkal). gazdasági-társadalmi (változások). hadseregben. sírva-nevetve (ölelte át) stb. 103. hébe-hóba. (a padlón) csúszó-mászó (kisgyerek). Az ikerszók írása a mellérendelő összetett szavakéval azonos szabályokhoz igazodik. amelyek nem vagy csak kivételesen láthatók el toldalékokkal. de: a csúszómászók (= hüllők). dimbes-dombos. illetőleg toldalékolt ikerszók elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: irul-pirul. de híres-neves. hadseregek. a) Vannak olyan ikerszavaink is. b) Néhány. stb. limlom. stb. Ilyenkor a toldalékos formák írásképe is vagylagos: hírnév: hírneve. árvíztől. de: híre-neve. stb. 101. sakk-mattot (mondott). A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: édes-búsan. izgő-mozgó. szoba-konyhás (lakás). azonos szerepű toldalékkal ellátott szó alkalmi egységét újabban gyakran éreztetjük kötőjeles összefűzésükkel: kínos-fájdalmas (búcsú). mendemondák. sík-domború (lencse). hírneves. Ista-Pistát. – A kétféle toldalékolásnak oka lehet a jelentések elkülönülése is: (a határban) szántó-vető (emberek). nem: nyelvtani-stilisztikai-helyesírási (gyakorlatok). izegmozog. csigabigák. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) mellérendelő összetételek csoportja nem különül el élesen egymástól. stb. szoba-konyha. csigabiga. fidres-fodros. limlomot. rúgkapálnak. b) A csak a végükön toldalékolható ikerszókat egybeírjuk: mendemonda. rabló-pandúrt (játszottak). A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: (nagy) csihi-puhit (rendezett). alapformájában egybeírt mellérendelő összetétel kétféleképpen toldalékolható. irult-pirult. a) Számos olyan mellérendelő kapcsolatunk van. stb.Két. csinn-bumm stb. hercehurca. Anna-Panna. sakk-matt. stb. piff-puff. amely nem vagy csak kivételesen – és csak az utótagon – látható el toldalékokkal. árvíz. Az ilyen ikerszók tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: csihi-puhi. illetőleg kettőnél több szót ne írjunk vessző vagy kötőszó helyett kötőjelesen: nyelvtani. búbánata. pirosfehér-zöld. ímmel-ámmal. rúgkapáló. terefere. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) ikerszók csoportja nem különül el egymástól élesen. hányaveti. tereferél. c) A már teljesen összeforrott. búbánat. búbánatos. Az ilyen mellérendelő összetételek tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: édesbús. piros-fehér-zöldre. hadsereg. sík-domborúra (csiszolt). limlomos. stb. hányavetiek. Ezzel a lehetőséggel azonban ne éljünk vissza: nem rokon vagy ellentétes értelmű tagokat. stb.

orvosi titoktartás. általános iskola. egyetértő mosoly. Ezek tagjainak együttes jelentése más. A minőségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: jobb kéz. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: agyafúrt (= ravasz).és mennyiségjelzőnek nincs ragja: aszály sújtotta (vidék) és farkasordító (tél). érett gyümölcs stb. Ezek tagjainak együttes jelentése más. Alanyos. amely kisebb vagy nagyobb alakítással mondatrészi viszonyú szókapcsolattal is kifejezhető. mezőgazdasági gépgyár stb. különösen olyankor. de: icit-picit. molyrágta (szőnyeg). 107.. háromszög: hány szög? – három szög (az előtag az utótagnak mennyiségjelzője). mint az előtag és az utótag jelentésének összege: gyorsvonat (vonatfajta).. hidegvérű (= nyugodt).és a mennyiségjelzős kapcsolatok 105. a minőség. (a) munkások szervezte (gyűlés). különösen olyankor.b) Az ingadozó toldalékolású ikerszókat alapformájukban egybeírjuk. gizgazos. minőségjelzős és mennyiségjelzős viszonyban a szókapcsolatok és az összetételek egyaránt jelöletlenek. icipicit. nyakatekert (= bonyolult). icipici. favágó: mit vágó? – fát vágó (az előtag az utótagnak tárgya). napsütötte (táj). melegágy (a kerté- . c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több alanyos kapcsolat tagjait: dércsípte (levelek). magvaváló (szilva) stb. ügyefogyott (= gyámoltalan. ipari ország. hegygerinc: minek a gerince? – a hegynek a gerince (az előtag az utótagnak birtokos jelzője). más esetekben a toldalékolás módjához igazodunk: gizgaz. Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása 104. 106. lélekszakadva (= nagy sietve) stb. mert az alanynak. Az alárendelő összetételek első tagja a másodikkal olyan kapcsolatban van. tehát az utótaggal az előtagra kérdezhetünk. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: árvíz mosta (töltés). meleg nyár és színesfém. szúette (bútor). drágakő: milyen kő? – drága kő (az előtag az utótagnak minőségjelzője). traktor szántotta (föld). baráti kézfogás. eszeveszett (= őrült). Az alanyos kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) Az alanyos kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: gondatlanság okozta (baleset). Az alanyos. anyja nevelte (gyermek) stb. – Így például: szavahihető: mi hihető? – a szava hihető (az előtag az utótagnak alanya). b) A minőségjelzős összetételeket egybeírjuk. porhó borította (lejtő). b) Az alanyos összetételeket egybeírjuk. stb. de: gizes-gazos. tíz forint és öttusa. (a) számítógép ellenőrizte (adatok) stb. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: szélsőbal párt. életképes: mire képes? – életre képes (az előtag az utótagnak határozója). gizgazok. valamint a minőség. félszeg). (a) barátom kölcsönadta (pénz). olvasó lány. stb.

piros tetős. 113. fehér virágú. öntelt magatartású stb. (Vö. A -t. külügy. Az olyan összetételeket. parancsoló hang. javítóműhely. zöldeskék.. növényvédő szer. kis hordónyi stb.szetben). jó erős. iskolaköteles korú.) A kialakult szokást megtartva több olyan (részben jelentésváltozást is mutató) kapcsolatot is egybeírunk. jó néhányszor stb. különösen olyankor. söröspohár (= sörnek való pohár). amelyekben a főnév minőségjelzője az összetett szóban levő alakjában vagy jelentésében önálló szóként nem használatos (al-. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos minőségjelzős kapcsolat tagjait: nagyfokú. szép kövér. -jú. fedett . desztillálótorony. útitárs. törtfekete. szörnyű hideg stb. előadó körút stb. kutatóintézet. légiposta. kispárna (párnafajta). világos narancssárga. sült hús. 112. almásszürke. mozgókórház. fiatalkorú. kiképzőtiszt (beosztás). Az -ó. felszabadító mozgalom. -nyi képző járul. Ha viszont az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (az igenév nem folyamatot. borzasztó rossz. ivóvíz. stb. stb. haragoszöld. pihenőnap. szakember stb. sajgó térd. holtág (folyóé) stb. -s. szélező körfűrész. előhívótank. kül-. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: mutató névmás. eladólány (üzletben).. A fokozó vagy nyomósító szerepű melléknévi jelzőt nem írjuk egybe a jelzett melléknévvel: szép piros. Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i. köz-. nagy erejű. dőlt betű. élüzem. illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója). átütőpapír. apró szemű. pótágy. közérdek. 138. (az újoncokat) kiképző tiszt stb. izzó fém. a két egyszerű szót egybeírjuk: cséplőgép. szomszéd falubeli. rakétaindító állvány. belföld. belépőjegy. hanem valamire való képességet. halvány kékeszöld stb. 108. előtag. – Az összetett színnevek árnyalatát jelző mellékneveket azonban különírjuk: sötét rózsaszín. -ú. a különírást általában megtartjuk: bal parti. izzólámpa. A színárnyalatot kifejező melléknévi jelzőt egybeírjuk a színt jelölő melléknevekkel: halványlila. költőpénz. ha csak alkalmi minőségjelző. amelynek valamelyik tagja összetett szó: forgószínpad. 109. forgószél (szélfajta). vízinövény. adott szó. zárolt anyag.stb. összekötő híd. szürke télikabátos. felvonóhíd. rendeltetést fejez ki. sötétzöld. -ő képzős igenevet. ellenőrző bizottság. 111. jó nagy. -beli. kiváló termék. Hasonlóképpen: nagy néha. evezőlapát. hosszú szempillájú. újpiros. jótett stb. különösen olyankor. -jű. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: halványlila színű. mérőműszer. vendéglátóipar stb. közvetítő javaslat. mélykék. világossárga. haditerv. mellékjövedelem. általában különírjuk jelzett szavától: dolgozó nő.). 110. földrengésjelző műszer. -ű. hálószoba. erős bordájú. szak. -tt képzős melléknévi igeneveket legtöbbször különírjuk jelzett szavuktól: csapolt sör. mindig egybeírjuk: alelnök. bel-. védőnő.

-jű. -nyi képzős egyszerű melléknévnek a . ha a kapcsolat valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: negyvenöt perces. típusú (általában fajtajelölő) főnévi minőségjelzős alakulatokat.uszoda. alumíniumedény. rabszolga. különösen olyankor. 117. 116. sok munka. két hordó bor. tízpercnyi. tenger virág. csoportot jelölő. fenyőfa. csütörtök estére. közgazdász szakértő. A hónap vagy nap jelzőként álló nevét különírjuk jelzett szavától: január hónapban. kétnyelvű. a) A foglalkozást. minőséget. zártszék stb. valamint egy -i. -jú. vetített kép stb. stb. -s. vasbeton gerenda. bőr pénztárca. – Hasonlóképpen különírjuk az ilyen alakulatokat is: igazgató elvtárs. ha egyszerű szó. a sok. b) Egybeírjuk viszont az akácerdő. 119. kedd reggeli. hétfő reggel. nagy halom kavics. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos (főleg képzővel ellátott) mennyiségjelzős kapcsolat tagjait: egynapi. Az ilyen főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: egy csomó retek. faburkolat. vendég néni.) b) A mennyiségjelzős összetételeket egybeírjuk. március havi. 114. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: háromszög (mértani idom). több energia stb. legényember. stb. -ű. tanár úr. vasárnap déli. 119. huszár főhadnagy. 119. diáklány. tízperc (iskolában). műanyag padlóburkolat. tízezer kilowatt áram. belgyógyász barátunk. két négyzetméternyi. (Vö. kort. Ezek tagjainak együttes jelentése más. mértéket. 115. Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. csuda jó. ezermester (= sok mindenhez értő).) 118. -ú. száz forint. amelyekben az előtag azt jelöli. ötéves. több. fiúgyermek. az anyagnevet különírjuk jelzett szavától: acél mérőszalag. tanító néni. – Csak néhány jelentésváltozáson átment kapcsolatot írunk egybe: aludttej. tíz deka vaj. – Ha azonban az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó. kőfal. kutya hideg. stb. hogy az utótagként megnevezett tárgy abból az anyagból készült. öttusa (sportban). száz hektár föld stb. holtpont. egybeírjuk a nem összetett főnevekkel: aranygyűrű. rendőr százados. lakatosmester. fűszeráru. ezer esztendő. (Vö. hatökör (= buta). platinatégely stb. egy rakás fa. gyapjúsál. huszonegy köbméteres stb.. Minőségjelzőként nemcsak melléknév állhat. péntek esti. nyersselyem ing. kölyökkutya. vendégművész stb. esetleg csak nyomatékosító főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: mérnök bátyám. hanem főnév is. nagyságot jelentő) főnév is. hanem (mennyiséget. csiperkegomba. Az anyagnévi jelzőt. A mennyiségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A mennyiségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: öt ujj. nyúltagy. ajándék könyv. Anyagnévi jelzős kapcsolatnak azokat az alakulatokat tekintjük. mérnök szaktárs stb. tizenkétszög (mértani idom) stb. rongy fráter. fél számnévnek). húsznaponként stb. gyermek király. nyolcoldalú. Mennyiségjelzőként nemcsak számnév állhat. tüzér tizedes.

kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi, kilenchavi, háromlábú, ötágú, hétfejű, kétzónájú, kétpetéjű, sokmilliós, négyoldalas, húszfőnyi stb. De számjegyekkel írva: 9 havi, 20 főnyi stb. – Ha azonban akár a melléknév, akár a számnév, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű, egy szótagos, negyven négyszögöles, száz hektoliternyi; tizenkét emeletes, huszonnégy tagú, negyvennyolc órás, száztizenhat napi; hetvenöt centiméteres, ötvenhét másodpercnyi; stb. számjegyekkel írva is: 40 köbcentiméteres, 116 napi stb. [Vö. 117. a), c)] Hasonlóképpen írjuk az ilyen -nként ragos alakulatokat is: kéthetenként, háromhavonként, ötévenként; tizenöt naponként, három hónaponként; 5 évenként, 15 naponként; stb. [Vö. 117. c)] 120. A -dik képzős sorszámnévi jelzőt nem írjuk egybe sem a jelzett főnévvel, sem a (rendszerint -i, -s, -ú, -ű képzős) melléknévvel: ezredik év, harmadik napon, hetedik alkalommal; harmadik havi, negyedik osztályos, ötödik rendű, tizenkettedik havi; stb. – A -d képzős sorszámnévi jelzőt viszont egybeírjuk mind a főnevekkel, mind a melléknevekkel, mind a számnevekkel: ötödévben, hetedízben; ezredévi, ötödéves, másodrendű, tizenötödrangú; harmadfél; stb. (Vö. 291.) 121. A visszaható névmásokkal a számnevekből alkotott -d sorszámnévképzés jelzőket egybeírjuk: másodmagammal, századmagával; tizenhatodmagunkkal, huszonötödmagukkal; stb. A tárgyas, a határozós és a birtokos jelzős kapcsolatok 122. Tárgyas, határozós, valamint birtokos jelzős viszonyban azok a szókapcsolatok és összetételek a jelöltek, amelyekben a tagok közti viszonyt rag mutatja: fát vágó és egyetért; százszor mond és százszorszép; az asztal lapja és vásárfia; stb. Ha az alkotóelemek egyike sem ragos, a kapcsolat jelöletlen: kincskereső = kincs(et) kereső; színgazdag = szín(ekben) gazdag; iskolaudvar = (az) iskola udvar(a); stb. 123. A tárgyas kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A raggal jelölt tárgyas kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eleget tesz, kezet fog, szemet szúr, véget ér, állást foglal, hátat fordít; tévéantennát szerel, főtengelyt esztergál, könyvtárt összerendez; stb. b) A jelölt tárgyas kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: egyetért (= azonos véleményen van), helytáll (= derekasan viselkedik), jótáll (= szavatol), semmittevő (= lusta, dologtalan), számottevő (= jelentős, tekintélyes) stb. c) A jelöletlen (ragtalan előtagú) tárgyas összetételek tagjait mindig egybeírjuk: autómentő, munkavállaló, úttörő, híradó, kárvallott, világlátott, karöltve stb. Nem írhatjuk külön a jelöletlen tárgyas összetételeket akkor sem, ha valamelyik vagy mindkét tagjuk maga is összetett szó: alvázvédő, gázcsőfektető, szakmunkásképző, létszámnyilvántartó, raktárellenőrző stb.; legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: vízvezeték-szerelő, lélegzet-visszafojtva, baleset-előidéző stb. (Vö. 138.)

124. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt tárgyas kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ő, -ás, -és stb.) járul, a különírást megtartjuk: nagyot akaró, keveset érő, urat játszás, mindent megvetés, világot járt, utat tévesztve; albérletet kereső, menedékhelyet nyújtó, menetgyakorlatot tartva; stb. 125. A határozós kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A valamilyen raggal jelölt határozós kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eszébe jut, munkába lép, rosszul jár, földre hull, nyakon csíp, pellengérre állít, ráncba szed, jutalomra érdemes stb.; különösen akkor, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: készpénzért veszi, külföldre utazik, vizsgára előkészít stb. b) A jelölt határozós kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: észrevesz (= észlel, megfigyel), véghezvisz (= befejez), ágrólszakadt (= szegény), napraforgó (növény), semmirekellő (= haszontalan), tagbaszakadt (= jól megtermett), tökkelütött (= buta) stb. c) A jelöletlen (rag nélküli) határozós összetételek tagjait mindig egybeírjuk: energiagazdálkodás, ökölvívás, munkatárs, áldozatkész, iskolaköteles, munkaképes, mélyhűtött, szélvédett stb. Nem írhatjuk külön a jelöletlen határozós összetételeket akkor sem, ha előtagjuk maga is összetett szó: atombombamentes, nyugdíjjogosult, sújtólégbiztos, tápanyagszegény stb.; legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: adóbevallás-köteles, előítélet-mentes stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több jelölt határozós kapcsolat tagjait: partraszállás, kézhezvétel, lényegbevágó, bérbeadás stb. 126. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt határozós kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ó, -ás, -és stb.) járul, a különírást általában megtartjuk: hosszan tartó, gyorsan ölő, könnybe lábadt, papírba csomagolás, pellengérre állítás, próbára tevés; háttérben mozgó, előtérbe kerülő, középpontba állítás, közhírré tétel, külföldre utaztakor; stb. [De vö. 125. d)] 127. Határozószóknak főnevekkel és melléknevekkel (melléknévi igenevekkel) való kapcsolatából gyakran alakulnak összetett szavak: általút, ellenfél, távollét, fennszóval, rögtönbíráskodás, túlérzékenység; bennfentes, közeljövő, utánfutó, bennszülött, régmúlt; stb. 128. A birtokos jelzős kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A birtokszón a birtokviszonyra utaló birtokos személyraggal (-jellel) jelölt kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: a folyó vize, az iskola kapuja, a világ népei, a brigád tagjai; a lakóház pincéje, az írógép billentyűi, a nyomda szedőterme, a park virágágyai, a gépkocsi alváza; stb. b) A jelölt birtokos jelzős kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: barátfüle (tésztaféle), bolondokháza (= felfordulás, zűrzavar), istennyila (= villám), vásárfia (= ajándék) stb.

c) A jelöletlen, azaz személyrag (-jel) nélküli birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk: ablaküveg, disznóhús, földrengés, gerelyhajítás, iskolaorvos, rigófészek; bankjegyforgalom, helységnévtár, csapágyfémgyártás, gépkocsifényszóró; stb., legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: alkatrész-nyilvántartás, fényképezőgép-objektív, tengeralattjáró-támaszpont stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk néhány jelölt birtokos jelzős kapcsolat tagjait: napkelte, tojásfehérje, tanácsháza, városháza stb. A jelentéstömörítő összetételek 129. Sok alárendelő összetett szavunknak elő- és utótagja között olyan bonyolult kapcsolat van, hogy az összetétel csak többszavas szerkezettel értelmezhető. Így például: vámvizsgálat = hol történő, mivel kapcsolatos vizsgálat? : vámnál történő, vámmal kapcsolatos vizsgálat; csigalépcső = mihez hasonló lépcső ?: a csiga házához hasonló lépcső; stb. Az ilyen, úgynevezett jelentéstömörítő összetételek tagjait, köztük a hasonlító összetételeket, mindig egybeírjuk: barázdabillegető, emlékkönyv, hamutálca, motorcsónak, szénapadlás, testvérváros, villanyvilágítás; cinóbervörös, hófehér, hollófekete, galambősz, ultramarinkék; stb.

Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek 130. A névutós kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A névutót az előtte álló névszótól különírjuk: idő előtt, bokor mögött, ház mellett, felesége iránt, föld alatt, munka nélkül, szó szerint, többek között stb. – Ha a névutóhoz -i képző járul, a különírást megtartjuk: idő előtti, bokor mögötti, ház melletti, föld alatti (üreg), munka nélküli (jövedelem), szó szerinti stb. b) Ha azonban az ilyen kapcsolatok jelentése módosult, s ezért összetett szóvá váltak, egybeírjuk őket: délelőtt, délelőtti; délután, délutáni, holnapután, holnaputáni, rendszerint, napközben, földalatti (= 1. metró; 2. illegális), munkanélküli (fn.), könyvnélküli (= szóról szóra megtanulandó lecke), pártonkívüli (fn.), mindenekelőtt, mindenekfelett, hazafelé, visszafelé stb. c) Az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. Ezután mindig jó leszek. Mindent megbeszéltünk, eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől, hogy ő tette. Azalatt, míg nyaraltok, kifestetem a lakást. Elment anélkül, hogy köszönt volna. Dolgozz, ahelyett hogy heverészel! Stb. [Vö. 84., 243. d)] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül; Itt a hiba, e miatt nem működik a gép. Mindene a zene, csak az iránt érdeklődik. Stb.

meg-. Hasonlóképpen: megtartás. de: idejött hozzám. ki-. Csak különírt (határozószói) formája van a nem egyes szám harmadik személyű alakoknak: hozzám adták feleségül. át-. stb. (csak) rá (= őrá) gondolok. szerte-. ketté-. végig-. végbe-. fönn-. de: (tapintatból) félreállt. föl sem véve stb. eldobott. fölül-. stb. közre-. szembeállva. be-. – Igekötők lehetnek a következők: abba-. de: le szokott utazni vidékre. előre-hátra pillantva. ha közte és igéje (vagy igeneve) között más szó is van: el ne késs. A névmásokat egybeírjuk az előttük álló nyomatékosító elemmel: . Az igekötővel alakilag azonos határozószót is különírjuk az igétől (vagy igenévtől).131. haza szabad menni. de: meg fogom nézni. félbe-. Az igekötők különírása vagy egybeírása gyakran értelmi különbségre is utal: annak jelölője. Hasonlóképpen: szerteszét szórás stb. fel. rajta-. ide-. üljünk bele. Különírjuk az igétől (vagy igenévtől) az összevissza. tönkre-. vagy az ezt követőhöz. le-leereszt. keresztül-. a) Ha az igekötő közvetlenül saját igéje (vagy igeneve) előtt áll. helyre-. újjá is építjük. stb. b) Ha az igekötő követi az igét (vagy igenevet). közre kell bocsátani. de: hozzájárul (valamihez). neki-. c) Az igekötő külön szó marad. tovább-.stb. össze-. de: nekimegy (a szekrénynek). visszaszerez. menjetek előre. neki (= őneki) megy a levél. fenn. de: el leszek fáradva. megfogom a lepkét. különírjuk tőle: pihend ki (magad). megtartó. de: meg tudták javítani. Hasonlóképpen: vissza-visszatérés stb. d) A megismételt igekötők közé kötőjelet teszünk. 132. föl-. szerteszét szórva stb. alá-. tova-. fenn v. szerteszéjjel. felnyit v. bele-. külön-. ellen-. vissza-visszatérve. le-. ha világosan személyes névmási szerepű: hozzá (= őhozzá) ment feleségül (nem hozzád). félre-. oda-.v. széjjel-. előre-. ha határozószói szerepét hangsúlyozzuk: abba tette (amiben eredetileg volt). kiállítani. körül-. egybe-. de: meg van töltve. szembe-. Hasonlóképpen: be nem avatkozás. össze-összevesznek. rá-. Az igekötős igék sajátosan viselkedő összetett szavak. e) Az igekötőül is használt határozószót különírjuk akkor. vissza. stb. szerteszét határozószókat is: összevissza beszél. de: (rossz) rágondolni is. (akkor) ültünk le. beleszeretett a lányba. de: abbahagy. elő-előtűnő. leszokott a dohányzásról. el-. felül. nekünk jött a csomag. benéz. szét-.v. oda-vissza utazni. Más és más tehát: megvan húszéves. fölnyit. szerteszéjjel szórták. hogy az igekötő a közvetlenül utána álló igéhez tartozik-e. haza-. mellé-. túl-. de: bele szeretett volna szólni. ne sározd össze. meg nem értés stb. szembeszállás stb. hagyj fel (ezzel). fönnmarad (a neve). le nem tenné. újjá-. közbe-. ide jött (nem a szomszédba). nem nézve oda. és különírjuk őket az igétől (vagy igenévtől): ki-be járkál. de: fennmarad v. stb. mindig rád gondolok stb. és együttesüket egybeírjuk az igével (vagy igenévvel): ki-kinéz. elő-. megtudták a hírt. stb. ide-oda tekinget. hátra-. agyon-. Hasonlóképpen: leföl sétálás stb. újra-. tele-. le-föl sétál. elleszek nélküle. meg-megállt.v. benn-. lebecsül. egybeírjuk vele: átad. Az ellentétes jelentésű igekötőket kötőjellel kapcsoljuk össze. hozzá-. utána-. fönn maradt (a padláson). (nem) félre állt (hanem középre). (ti már) mehettek vissza stb.

A külön. mihozzánk. ill. nemszeretem (dolog) stb. (melléknévből főnév). 133. bármikor. ugyanannyi. (igés kapcsolatokból főnév. sehol sem. de: szebb. stb. stb. ugyanakkora. sohasem. őtőle. mint utótagja önállóan volt: csúszómászó. tinélkületek. teáltalad. sehonnan. valami. dehogyis! (= nem). 135. éppakkora. stb. ugyanez. ha nevet. bármi. miután stb. sem. ennél fogva húzd stb. éppannyi. tinektek. önnönmagatok. egyrészt (kötőszó). semennyi. valamerre stb. őközöttük. sehogy sem. az első sorban ült. Sok eset mutatja. semmitől sem. nemsokára. nemegyszer új jelentést hordozó összetételekké forrnak össze. őutána. csak annyi szükséges (a hangsúly az annyi szón). csakhogy. szintannyi. éjféltájban. De: én magam megyek oda (a hangsúly a magam szón). munkanélküli. 137. stb.és egybeírás az ilyen szavak esetében is értelmi különbség hordozója lehet: úgy tett. melléknév). fogdmeg(ek). A névmási határozószókat is egybeírjuk a nyomósításukra szolgáló. tenálad. önmagam. nemtörődöm (ember). épp olyan esetben (a hangsúly az olyan szón). semmikor stb. semeddig. de hogy is gondolod? . semmikor se. akárhol. csakolyan. mint ha sír. csakannyi. sohasem. egymagad. szintolyan. hártyásszárnyúak stb. képzők halmozódása azonban már egybeírást von maga után: egymás mellett és egymás melletti. mindazonáltal. ennélfogva. senkinek se. mimellettünk. Az ilyen kapcsolatokat egybeírjuk: kétségkívül (= biztosan). mind-. Olyan szavak. ha névmások és határozószók után állnak: semmi se. nefelejcs. hogyne. semmilyen. sehogy. sosem. amelyek beszédünkben gyakran fordulnak elő egymás mellett. dehogy. önmaguk. szintakkora.egymagam. mindannyi. . 136. semmint. Tagadó névmások előtagjaként a se. – De: sohase. de: egy részt kapott belőle. hanem. inni való víz. minden. 134. – A határozószókban szintén egybeírjuk a se és a sem szót az utótaggal: sehol. járókelő. (névutós vagy egyéb kapcsolatból határozószó). de egymásmellettiség. bár-. semmiféle stb. ővelük. Különírjuk viszont a se és a sem szót.és vala. (határozószóból kötőszó). egymagatok. hasonlóképpen: egymásutániság. senki sem.előtagú névmásokat és névmási határozószókat egybeírjuk: akármekkora. mindenhonnan. elsősorban stb. mintha szeretné. hogy egybeírandó az olyan összetétel. haddelhadd. ennivaló. stb. mindenki. énmiattam. önnönmaga. – De természetesen: az utcán járó-kelő emberek. visszafelé. Az akár-. amely egészét tekintve más szófajú. önmagad. semmi szót egybeírjuk az utána következű szóelemmel: semekkora. önnönmagunk. Egyetlen képzőnek különírt szókapcsolatokhoz járulása nagyobbrészt nem teszi a kapcsolatot egybeírandóvá. ugyanolyan. sehova se. éppolyan. stb. földalatti. tegnapelőtt. eléjük tett személyes névmásokkal: énbennem. csakennyi. sose. ugyanis.

Az egyébként szabályos. 62. élelmiszerkészlet. de túlzottan hosszú összetett szavak szerkezetes megoldással elkerülhetők: tervezőiroda-vezető = a tervezőiroda vezetője. honvédemlékmű. paradicsomsaláta. Alapformájukban különírt kapcsolatok egybeírását eredményezi a felsőfoknak összefoglaló jelezése is az ilyenekben: szívhez szóló és szívhez szólóbb.és egybeírásban három úgynevezett mozgószabály is érvényesül. centi-. szeretetreméltóság stb. nitrogénasszimiláció. – A származékszók képzőeleme azonban beleszámít a szótagszámba: kerékpárjavítás. barnakőszénkoksz. – A hat szótagnál hosszabb többszörös összetételeket azonban már többnyire kötőjellel tagoljuk két fő összetételi tag határán: csapatzászló-avatás. mint a kéttagúakat: cseppkőbarlang. könyvritkaság-gyűjtemény. vagyis az eredetileg kötőjelezett szórészt az új alakulatokban egybeírjuk: anyagcserevizsgálat. úttörővasút. elnemkötelezettség. tornász-csapatbajnokság. Az ilyen felsőfokú formák helyett általában jobb a szerkezetes megoldás: harcra legkészebb. leginkább hasznot hajtó stb. – Gyakorlati megfontolásból az igekötők közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük külön összetételi tagnak: előadóművészet. A külön. extraprofit-elmélet stb. 138. a) Ha egy kötőjellel már tagolt szóhoz újabb. De: sakk-kör stb.egyenlőoldalúság. munkaerő-nyilvántartás. A két egyszerű közszóból alakult összetételeket egybeírjuk: asztallap. mértékegységrendszer stb. gépkocsivezető. Ezeket bizonyos esetekben célszerű kötőjellel tagolni. békeszerződés- . extra-) tekintjük külön szónak: centiméter-beosztású. foszforműtrágya-gyártás stb. kölcsön-visszafizetés stb. Az úgynevezett szótagszámlálás szempontjai a következők: Szótagszámon az összetett szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát kell érteni: cserépedénygyártás. leghasznothajtóbb stb. szintén kötőjellel kapcsolandó utótag járul.. dokumentumfilm-bemutató. pénzügyőrlaktanya. készruhaáruház. gépkocsivezető-tanfolyam = gépkocsi-vezetői tanfolyam stb. rádiószaküzlet. deka-. hasonlóképpen: legharcrakészebb. az első kötőjelet (mivel közszói alárendelő összetételekben két kötőjel egy összetett szóban nem lehet) kihagyjuk. (Vö. de kerékpár-javítási. (bőséges) élelmiszerkészletű stb. stb. állománykiegészítés stb. élelmiszerkészletüknek. honvédemlékműveink. cserépedénygyártásnak. matematikatanítás. megnemtámadási (szerződés). de: anyagcserevizsgálat-kérés. deci-. televíziókészülék. hogy könnyebben olvashatók legyenek. felezőegyenes. rendőrjárőr.) A kettőnél több szóból alakult (úgynevezett többszörös) összetételeket általában ugyanúgy egybeírjuk. de: befogadóképesség. nyersolajmotor. Az idegen szavaknak csak a magyarban is önállóan használatos elemeit (pl. de: legszívhezszólóbb. Szóösszetétel révén gyakran keletkeznek hosszú szavak. teljesítménynövekedés stb. cserépedénygyártásban. 139. ivóvízellátás. kerékpárjavításokat.

röntgensugár stb. – Ritkábban ugyan. de: szabadvezetékhálózat. szabad vezeték. 168. de: hidegvíz-csap. lőtt vadak árusítása (nem lőttvad-árusítás). Kovács mérnök. Ady-szobor.) Az ilyen kapcsolatok közül néhány köznévvé vált. de: házifeladat-készítés. 167. pálfordulás. stb. ajakhang.tervezet. stb. stb.. Herkules-erejű. kerekasztal-konferencia. föld-levegő rakéta stb. József Attila-díj. de: békeszerződéstervezet-kidolgozás. Mária-arcú. (Vö. fonóipar. légi fénykép.) 141. Petőfi-szerű.) b) Ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy (rendszerint -i. Apáczai Csere János-emlékünnepély. de: kerekasztalkonferencia-rendezés. 201. -féle. a két szót különírjuk egymástól: Mariska néni. 170. munkásszövetség. az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk. egynemű. többféle. stb. Kossuth-díjas. -ű. a békeszerződés tervezetének kidolgozása.: 171. Ezeket kisbetűvel kezdve egybeírjuk: ádámcsutka. b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl. A mozgószabályok alkalmazása révén létrejött írásképek a kiindulási formákat természetesen nem módosítják! 140. házi feladat. negyedrét. -s. Fazekas elvtárs. A -fajta. gyár). -ú. stb. -rét. éljünk inkább szerkezetes megoldással: lőtt vadak. Hasonló esetek: hideg víz. de: ajak-fog hang. Ha szószaporítás nélkül lehetséges. a Nagy család. de: réz-arany ötvözet. – A tulajdonnevekhez a -féle és a -szerű szóelemeket kötőjellel kapcsoljuk: Eötvös-féle. Az ilyen szerkezetű minőségjelzős előtagot különírjuk az utótagtól: munkás-paraszt szövetség. de: fény-árny játék. -jű képzős) melléknévvel valamilyen jelöletlen összetételt alkot. Az ilyen túlzottan hosszúra nyúlt szavak helyett azonban jobb a szerkezetes megoldás: anyagcsere-vizsgálat kérése. A szabályt csak akkor alkalmazzuk. -nemű. Jedlik Ányos-féle. (Vö. a Kalmár fiú. és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. kerekasztal-konferencia rendezése stb. Főneveket és mellékneveket tulajdonnevekkel a következőképpen kapcsolunk össze: a) Ha egy tulajdonnév egy köznévnek minőségjelzője. de: szövő-fonó ipar. aranyötvözet. ésszerű stb. (Vö. foghang. de: légifénykép-montázs.) . Balassi-strófás. Kászim pasa bástya stb. c) Két azonos utótagú összetétel (pl. de: számtan-házifeladat. Dezső bácsi. hőre lágyuló műanyagok feldolgozása (nem: hőrelágyulóműanyagfeldolgozás) stb. (Vö. Hasonlóképpen: szövőipar. stb. árnyjáték. parasztszövetség) különböző előtagja gyakran lép egymással mellérendelő kapcsolatba (munkás-paraszt). hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. továbbá: kutyamacska barátság. 169. -rétű és -szerű képzőszerű utótagot a közszókkal egybeírjuk: másfajta. Mátyás-templom. de előtag is járulhat szókapcsolathoz: házi feladat. kötőjellel kapcsoljuk őket össze: Afrika-kutató. sokrétű. rézötvözet. fényjáték. Zsiguli gépkocsi. Kazinczyverseny. ha értelmetlenséget kerülünk el vele.. Fabulon arckrém. amely az egészhez járul. -jú. – Hasonló esetek: Julianus barát szobor.

Az összetett számneveknek és a számoknak több vonatkozásban sajátos írásmódjával a következő pontok foglalkoznak: a betűírással és a számjegyírással a 288..Felsorolásban az elmaradó közös. a) és a 290. stb.. csak az utolsó taghoz hozzáfűzött képzőszerű utótagra kötőjellel utalunk: bükk-.. pont. a sorszámnevekkel a 267. 262. c)] 142. . az összetett számnevek és a számok tagolásával a 289. mogyoró. [Vö..és nyírfafélék.és Gárdonyi-szerű. a tizedes törtekkel a 274. a törtszámnevekkel a 291. Tömörkény. és a 291.

az alkotmány ünnepe. a nagy októberi szocialista forradalom. programok stb. anyák napja. nemzetközi orvoskongresszus. A nagy kezdőbetűk 148. drága. és. édesanya. jóllehet. karácsony. kevés. most. palóc. húsvét. haza. itt. felszabadulás. nevét általában kisbetűvel írjuk: jövőkutatási konferencia. Erős érzelmi töltésük ellenére általában kisbetűvel írjuk a magasztos tartalmú. a magyar nyelv hete. légkörkutatási szimpózium. Mivel azonban a tulajdonnevek saját részrendszert alkotnak helyesírásunkban. a mohácsi vész. három. fenséges. felekezetekhez tartozást jelentő szavak: buddhista. nahát. országos középiskolai tanulmányi verseny stb. pedagógusnap. olvasó népért. néger. fásítási hónap. a rövidebb-hosszabb időszakokat. erdészeti és faipari tudományos napok. 150. Mindig nagybetűvel kezdjük a tulajdonneveket. magyar. Közszavainkat általában kisbetűvel kezdjük: szeret. A magyar közszavakat általában kis kezdőbetűvel írjuk. . indián. a debreceni országgyűlés. országos távlati tudományos kutatási terv. élet. termoanalitikai tudományos ülésszak. ami. urál-altaji. szlovák. katolikus. germán. társadalmi és politikai mozgalmak. bármennyi. rendezvénysorozatok. a nagy honvédő háború. (De vö. népcsoportok és nyelvcsaládok nevét: észt. a felszabadulás napja. stb. május elseje. sváb. párt. vasutasnap. Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepeket. Kisbetűvel kezdjük a népek. a honfoglalás. nemzetközi nőnap. kellemes hangulatú és jelentésű szavakat is: béke. ország. ugye. Írásunknak világossá és áttekinthetővé tétele végett a közszavakat is nagybetűvel kezdjük minden szöveg. mohamedán.A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK 143. de egyes meghatározott esetekben naggyal is. nyugati szláv.) 145. Ugyancsak kis kezdőbetűsek a vallásokhoz. A kis kezdőbetűk 144. 149. a szakma ifjú mestere. elnök. ötéves terv. orosz. a francia forradalom. stb. kínai. család stb. szabadság. a nevezetes napokat.. tavasz. Szegedi Szabadtéri Játékok stb. népelemek. román. A rendezvények. a történelmi eseményeket jelentő szavakat.) 147. stb. virágzik. ejha. finnugor. kérdőjel. külön fejezetben tárgyaljuk őket. székely. valamint – pont. (Vö. a szabadságharc. szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük): március tizenötödike. – Az intézményszerűeket azonban az intézménynevek mintájára írjuk: Budapesti Nemzetközi Vásár. 191. szász. 146. református stb.

amelyek a megszólított személyére vonatkoznak. barátom. Stb.. hogy motyóikat összeszedjék… Ez a háromórai idő pedig éppen elég volt arra. Bárcsak itt lehetnél te is! Valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink. törökül. 144. Közszavaknak nagybetűs kezdése – kivételesen. Apám.. 256. Magánlevelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám! Azokat a közneveket. hogy soraimmal fölkeresem! Tisztelettel emlékeztetem (az) Államtitkár elvtársat arra. Stb. szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Stb. hogy a város népessége mindent megtudjon… Mi volt a diákok vétsége? Hogyan védelmezték magukat? Milyen nagy dolgokat vágott oda a vaskalaposoknak Jenőy? Hát Barkó hogy replikázott nekik tatárul. (Vö. Igazgató úr. 149. a).” (Vagy: „…a földre sütöttük” stb. Kinyílt / a földbe zárt titok. felhívhatja a figyelmet fogalmi tartalmukra. elsősorban költői művekben – lehet a megszemélyesítés eszköze. a Végzet. 253. (Vö. Hasonlóképpen: Felkérem Horváth kartársat vitaindító előadásának megtartására.”.felkiáltójel és bizonyos esetekben kettőspont után – minden új mondat élén: Háromórai idő volt engedve a kitiltottaknak. sőt egyszerre is szolgálhatja mindegyik célt: a Szerelem. „Légy fegyelmezett!” stb.] . illetőleg: „a földre sütöttük szemünk. Az idézeteket és az idézeten belüli további részeket az eredeti szövegnek megfelelően kezdjük nagy-. perzsául! Hát még a sánta Biróczy hogy tréfálta meg őket víg ötleteivel! S most ezeket mind kicsapták. Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket.) 150. Mi vagyunk: Jövő és Igazság. A legfőbb érdem az Önöké. ha nem értene félre. 264.) [Vö. Az iskola szeme fényeit! Az általános szabályoktól – stilisztikai okokból – csak a szépírók szoktak olykor eltérni. illetőleg kisbetűvel: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. hogy… stb. a Hatalom. Két (vagy több) szóból álló megszólításoknak ilyenkor is csak az első szavát kezdjük nagybetűvel: Bocsássa meg. erősítheti a szavak hangulatát.) Egyéb esetek 151. Örökké hálás leszek neked a segítségedért. Ezt Ferenc bátyám és Erzsi néném is jól tudja. Melegen érdeklődött irántatok. látogass meg minket! Arra kérem (a) tanácselnök elvtársat. – Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagybetű is alkalmazható: Szeretném. szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves. Szeretnék mindig Veled lenni. / Engesztelés és nagy Ítélet. stb. kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb. névmásokat és névmási szerepű határozószókat. 144.

stb. oklevelek stb. Jakab Imréné. az utána következő szó kis kezdőbetűs: 2. Kisbetűvel kezdjük az ügyiratok. B porta. – Hasonlóan a történelmi nevek esetében: Gróf Széchenyi István. a bizottság titkára. hogy…. stb. Özvegy Lukács Péterné azzal a kéréssel fordult a tanácshoz. miniszter. Kelemen László. Igazgató. ajtó. stb. Pénztár. a táblázatok. – Ha egy ilyen szöveg több szóból áll. alatti szövegeket nagybetűvel kezdjük: Bejárat. ifjabb. stb. Mészáros Mihály. Mészáros Mihály is. Házfelügyelő. de szövegben: Miniszteri tárcát vállalt báró Eötvös József is. Lukács Péter panaszt tettek özvegy Jakab Imréné ellen. Id. a társtulajdonosok közös képviselője. 5. titkár. – Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók: Ott volt dr. Szép Gergely és ifj. Nyilvános telefon. Ifj. – Ha a szöveg első szava számnév. A légfék vázlatos rajza. 153. vágány stb. akkor csak az első szó nagy kezdőbetűs: Kettős megállóhely. Széntermelésünk. özvegy stb. Az útbaigazító feliratokat. igazolványok. metróvonal. szót. s ezt számjeggyel írjuk. illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban. oszlopba rendezett névsorban stb. ábrák stb. végén az aláírás alatti megjelölést: elnök. rektor. levélcímzésben. . idősb. grafikonok. III.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel: Dr. igazgató. A családnevek előtti doktor.152.

ezért minden tulajdonnevet nagybetűvel kezdünk: Szőke (családnév). meddig tart a tulajdonnév. de: kortárs (valakivel egy időben élő). a márkaneveket. de: rák (állat neve). de: parázs (izzó tüzelőanyag). de: hollófészek (a holló fészke). hófehér). Parázs (tűzhelymárka neve). Zsuzsa. az Ének a pesti ligetről című vers stb.A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 154. A címek esetében az alakulat sajátos (kiemelt) helyzete teszi világossá a tulajdonnév terjedelmét: Egri csillagok. Wittmanné. Másrészt arra kell törekednünk. Éva. Mór (helységnév. Központi Fizikai Kutatóintézet. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az alkotó tagokat: Nemeskéri-Kiss. a címeket stb. Körmendi. hogy világosan elhatárolódjanak a környező szövegtől. hogy a tulajdonnevek egyes típusaiban ragaszkodunk a történelmileg kialakult vagy a mai helyesírási szabályok szerinti formákhoz: Thököly. c) A tulajdonnevek írásának jellemző vonása az állandóság. de: mór (népnév). Pál. Olaszország stb. Hollófészek (hegy neve). de: fakó (színnév). Fakó (tónév). newyorki stb. amely biztosítja az alapforma visszaállíthatóságát: Kiss-sel. stb. Mind a családneveket (vezetékneveket). Deli. Nagykőrös. hogy tulajdonnévvel van dolgunk. a) Mindegyik csoport írásában érvényesül helyesírásunknak az a régi törekvése. így pl. (Nem pedig: Kissel. Ez egyrészt azt jelenti. Werbőczy. az utca (u. a földrajzi neveket.) szó a név utolsó eleme. személynév). de: patyolat (fehér. Szerencsés András. Egybeírjuk az alkotó tagokat: Kispista. Tóthpál. mind a keresztneveket (utóneveket) nagy kezdőbetűvel írjuk: Bakos. hogy a toldalékos alakok leírására olyan megoldást találjunk. Szeremlei-Szabó Zsolt. Helyesírási tanácsadó szótár stb. Wittmann-né. az állatneveket. hogy a tulajdonneveket megkülönböztesse a köznevektől. a csillagneveket. Kortárs (folyóirat címe). Szántó. Nagybetűvel kezdjük a tagok mindegyikét: Zrínyi Miklós. de: szőke (hajszín). . A többelemű nevek tagjainak összetartozását többféleképpen jelezhetjük. New York-i stb. az intézményneveket. Bár az egyes típusok írásmódja nem egyetlen elvhez igazodik. b) A nagy kezdőbetű mutatja ugyan. Pepsi-Cola. Budapesti Műszaki Egyetem. A város peremén. Velencei-tó. három szempontból mégis egyformán viselkednek. Hegyalja. stb. Kőrösi Csoma Sándor. Rák (csillagkép neve). Annamária. A név nyelvi felépítése is jelezheti. stb. A tulajdonneveknek több típusát különböztethetjük meg: a személyneveket. Rutascorbin.) szó pedig közvetlenül követi a név utolsó elemét: Kiss János altábornagy utca. György. Magyar Nyelvőr stb. a című (c. Patyolat (vállalat neve). de a több elemből álló nevek esetében érzékeltetni kell a tulajdonnevek terjedelmét is.) A személynevek 155. Észak-Afrika stb.

Orczy. (Vö.. Teleky stb. Eördögh. Vatai stb. Kerpel-Fronius.). (nem Cacas. ezért az eredeti formák mellett az idők folyamán névváltozatok is keletkeztek (pl. Csécsi). Kiss. melyek eltérnek ugyan az egykoriaktól. Ma élő személyek is viselnek történelmi családneveket. Bíró. Vörösbaranyi stb. Kultsár. (nem Komjáti. Verbőci. s azt kell következetesen érvényesíteni: Apafi. Gaál. A jelzős nevek is szerves egységet alkotnak. Lorántffy. Werbőczy.. Ilyenkor az egyöntetű írásgyakorlat biztosítása végett a család vagy a kiemelkedő történelmi személy által rögzített. 87. – A családnevek írásában érvényesülő hagyomány és egyéb okok (jogi megfontolások stb. Buday. A kettős (két név mellérendelő kapcsolatából alakult) családnevek tagjait az újabb anyakönyvi jogszabályok szerint kötőjellel kell összekapcsolni: Bajcsy-Zsilinszky. Kemechey. 12. Pais stb. Apáczai Csere. Hajdu. Zrini). Batsányi – Bacsányi). Tótfalusi Kis stb. amely az elolvasását nem zavaró régies írássajátságokat tiszteletben tartja. Gombocz. Kazinczy. 157. c) Az olyan névformák. Keöcherepy stb. Czombor. korunkhoz legközelebb eső formát kell használni. 156. Hajdú. A régi jelzős családnevekben a jelző és a tulajdonképpeni név közé nem teszünk kötőjelet: Baróti Szabó. 12. hogy a nevet az egykori hangzásnak megfelelően ejthessük ki: Komjáthy. Rákóczi.) b) A családnevek hagyományőrző helyesírása viszonylag későn alakult ki. 158.). Tóthmátyás. Vay stb. 87. Az összetett (két külön névből eggyéforrt) családneveket egybeírjuk: Kispéter. Takács stb. ami eltérhet a régi család vagy történelmi személy nevének írásmódjától: Dezsőfi. Rákóczy. és sorrendjük nem cserélhető fel. – Az ilyen neveket nem szabad sem visszarégiesíteni (pl. illetőleg: Kakas. Pesthi. Pesti. ebben a formában használandók: Bocskai. Konkoly-Thege stb. Chuliak stb.) – Hasonlóképpen tiszteletben tartandó a tudatos szépírói névadással alkotott nevek írásmódja is: Baradlay.A családnevek és a keresztnevek írásmódját – helyesírásunk rendszerének figyelembevételével – az anyakönyvezésre és a személyi okmányok kiállítására vonatkozó jogszabályok állapítják meg.) miatt azonban számos élő névben találkozunk a mai írásformáktól kisebb-nagyobb mértékben eltérő jelölésmódokkal: Biró. Nagygyörgy. Családneveink nagyobb részének formája követi a mai magyar hangjelölési rendszert: Asztalos. Kőrösi Csoma. – . stb. ezért a két névelem általában együtt használandó. de egyszersmind lehetővé teszi. Csulyak stb. Ezek természetesen az anyakönyvben rögzített alakjukban használandók. Csombor. Batsányi. Csokonai Vitéz. Endrődy-Somogyi. Thewrewk. d) Szilárdan kialakult név hiányában olyan formát szokás kialakítani. sem pedig korszerűsíteni (pl. Wathay stb. Kunszabó. Kis. Verseghy stb. (Vö. A történelmi családnevek írásának főbb szempontjai a következők: a) A történelmi nevek védelme érdekében a régi magyar családnevek eredeti alakját általában megőrizzük: Beythe. de már hosszú és következetes hagyományuk van írásgyakorlatunkban. Tsétsi János. Maszlaczky. Sigray. Zrínyi.

a -val. Ilosvai Selymes Péternél. jeleket. Piroska. Papp-pal. a régies betűt változatlanul hagyjuk. azaz kötőjel nélkül illesztjük hozzá a toldalékokat (ragokat. Vilma. -vé) rag megfelelő alakját kötőjellel kapcsoljuk hozzá. Móriczcal. c) Ha a családnév mássalhangzót jelölő kettőzött betűvel végződik.) 164. (Vö. 159. Szemeréről. Paiszsal. marxista. Zeusz stb. erdey-grúzi. stb. Széll-lel stb.) b) Ha régies betűre végződő családnevekhez kapcsolódnak ezek a ragok. akkor megtartjuk az eredeti nagy . képzőket). stb. használatos az N. Táncsics Mihálynak. személynévként használt nevek általában nagy kezdőbetűsek: Allah. 160. (Vö. és a képzőket közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk: móriczi. Isten. 209. hogy az alapforma világosan kitűnjön: Kiss-sel. – Az isten szót gyakran használjuk köznévi értelemben is. Mind régi (eredeti és jövevény). Betti. kispéteres. Rátzcal. jókais. madáchi. Kodállyal. Boldogasszony. tóthpáli. Kossuthhoz. Kovács Anna forma is. stb. illetőleg olyan szövegösszefüggésben. Jolán. A mássalhangzóra végződő személynevek -val. (Vö. Vörösmartyé. Bálinttal. Madáchcsá. rippl-rónais.) – Egyszerűsítve írjuk viszont a keresztneveket: Bernadettel. Véghgel. Raul. Tudja isten. illetőleg kettős (kötőjellel összekapcsolt) személyneveket kisbetűvel kezdjük. Makk-kal. stb. 94. Szabolccsal stb. Artúr. Alexandra. – De ha a személynév két vagy több elemből áll. A férj nevének -né képzős származéka és a leánykori név közé nem teszünk vesszőt.. Márió. Hadúr.Stilisztikai okokból vagy rövidség kedvéért azonban a jelzőt magában is használhatjuk a teljes név helyett: Csokonai. Az asszonynevek formái a jogi előírások szerint a következők: Nagy Jánosné. 165. 83. Ilosvai Selymes Péter-es stb. Marcellal v. Babitscsal.) 162. Zsanett. Ozirisz. petőfieskedők. Árpád. rövidítés beiktatása is fölösleges: Szabó Lászlóné Nagy Katalin vagy Szabóné Nagy Katalin stb. mind pedig más nyelvekből újabban átvett keresztneveinket mai köznyelvi kiejtésüket tükröztetve írjuk: Csilla. Az isten szerelmére! Hála istennek! Stb. Bálint. s a szül. – De: Táncsics Mihály-i. 94. a rag v-je helyett pedig ennek a név végén ejtett hanghoz idomult mai formáját írjuk: Kossuthtal. Tótfalusi stb.) 163. a Hunyadiak. -vel (és néha a -vá. Lexi stb. Zsolt. Klaudia. A magyar személynevekhez általában ugyanúgy közvetlenül. Félix. mikszáthos. -vé) ragos formájának írásában a következőképpen járunk el: a) Ha a név rövid mássalhangzót jelölő betűvel végződik. amelyben kisbetűs kezdése a helyes: a görög istenek. 62. leninizmus. – A ch-t és az x-et azonban (a közszókhoz hasonlóan) a keresztnevekben és a becenevekben is megtartjuk: Richárd. az -ista és az -izmus főnévképzővel ellátott egyelemű és összetett (egybeírt). mi lett vele. Nagy Anna és (ha valaki férjhezmenetele után is lánynevét tartja meg) Kovács Anna. mint a közszavakhoz: Dózsát. akkor ezt a betűt megkettőzzük: Ádámmal. 161. (Vö. (Vö. -vel (és néha -vá. Nagyné Kovács Anna. Az -i és az -s melléknévképzővel. Mariannal stb. László. Nagy Jánosné Kovács Anna. A mitológia és a vallás fogalomkörébe tartozó. Jupiter. Marcellel. – Bár nem hivatalos.

Nyék törzs. Ady Endre úttörőcsapat. 201. 167. család és dinasztia szót is kötőjellel kapcsoljuk a családnévhez: Árpád-ház. [Vö. Személynév – akár egy-. Földényi-kórus.kezdőbetűket. b). különírjuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Benedek család. Bessenyei-kúria. nagy kezdőbetűs formájához: az Árpádok. Arany János-idézet. az ifjú Ady. Bánk bán. stb. Zalka Máté lövészezred. 140. Polgár doktor. Ilyenkor a személynevet és a köznevet különírjuk egymástól: István király. a nyelvújító Kazinczy. haragot stb. stb. Szemere-kormány. Erdélyi Ilona tudományos kutató. Zsófi néni. a Kossuthok. A személynév elé tett alkalmi minősítő jelzőket kisbetűvel kezdjük: a nagy Napóleon. Somogyi Béláné főelőadó. Rőtszakállú Frigyes. 165. stb. Bartók Bélaemlékév. Szent Erzsébet stb. 169. a szép Csapóné stb. Csák nemzetség. Nagy Péter. Anjou-ház. Kossuth-nóta = Kossuthról szóló nóta stb. martinkemence stb. Ha a személynév és a köznév együtteséből köznév lett. az összetételt kisbetűvel kezdve egybeírjuk: katicabogár. Petőfik. krisztustövis. stb. Kossuth-szobor = Kossuth szobra. Kossuth-díj. Rettegett Iván. Bourbon-család. Hadrovics–Gáldi-szótár. Előre brigád. Marótcsoport. Németh mérnök. az Ady Endrék és József Attilák küzdelmei stb. 166. amelyeket kisebb-nagyobb embercsoportok viselnek. Vajda Elemér akadémikus. Moharos kartársnő. a)] Azoktól a felvett vagy kapott személynevektől (vagy más tulajdonnevektől. Jagellóház. Sabin-cseppek. Habsburg-ház. akár többelemű – állhat köznév minőségjelzőjeként is. [Vö.] A kisebb-nagyobb embercsoportokat vezető személyek nevéhez szintén kötőjellel kapcsoljuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Aranyosi-brigád. Csokonai Vitéz Mihály-os (verselés) stb. Tudor-dinasztia. Kovács államtitkár. Szalay Tamás érdemes művész. stb. b). érzékeltetheti. A -k többesjelet közvetlenül kapcsoljuk a személyneveknek általában változatlan.] . [Vö. s a név utolsó tagjához kötőjellel kapcsoljuk a képzőt: Széchenyi István-i (elképzelések). Az uralkodóházat jelentő ház.). Az ilyen összetételszerű alakulatokban a személynév és a köznév szoros összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Balassi-strófa. Szent Benedek-rend. Egy. a Kisfaludyak. Celsius-fok. Táncsicsok kora. Radnóti őrs. Geiger–Müllerszámlálócső.) A személynevek alkalmi kis kezdőbetűs írása (többnyire -k többesjeles formában) stilisztikai fogás lehet: a név viselőjével szemben érzett megvetést. Konkoly-Thege-érem. Eötvös József-i (iskolareform). Nádasdy-kastély. 140. 140. Petőfi-kultusz. Sárosi János marós. Noszty fiú. Oroszlánszívű Richárd. sőt fantázianevektől).vagy többelemű személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthető kapcsolatba (pl. 168. Deák-párt. 162. Lenkey-század. Kodály-módszer. Dobay szakaszvezető. Inotai úr. (Vö. – A történelmi személyek nevének szerves részét alkotó állandó jelzőket azonban nagy kezdőbetűvel írjuk: Könyves Kálmán. Ady-vers.

stb. Szeged stb. Olasz Köztársaság. [Vö. Csákó.) esetében pedig a helyesírási forma vagy a nyelvi fölépítés érzékelteti az összetartozást. -jű képzővel) alakult melléknevek is összetételszerű kapcsolatok. Villám. -s. Mátyás-templomi. Kászim pasa bástya. A földrajzi nevek nyelvi fölépítése rendkívül változatos. Cirmos. szobor) kapcsolódik. b). de: Sárospatak (helységnév). Az egy. Jeremiás próféta kolostor stb. Az egyelemű nevek (pl. de: Ferenc körút (utcanév). Jókairegénybeli. Vuk stb. Konkoly-Thege-érmes. de: Hűvösvölgy (városrésznév).). stb. Tiszántúl. de más-más dolgot jelölő nevek írásmódja eltérően alakulhat: Hűvös-völgy (domborzati név). A többi toldalék . (Vö.vagy többelemű személynevek és köznevek együtteséből az alapforma megtartásával (többnyire -i. 141. Pillányi út stb. Wesselényi-féle. Kodály-módszerű.169. Munkácsy-szerű. 167.) Az állatnevek 172. Paál László-szerű. -jú. Szent István vértanú plébániatemplom. Ha egymástól különírt. – Más nyelvi kategóriákhoz hasonlóan a földrajzi nevek írásában is figyelembe kell venni a név jelentését. 171. JoliotCurie-féle. Sáros-patak (víznév). Kossuth-díjas. Ráró. Az ilyenekben a tagokat kötőjellel fűzzük össze: Árpád-kori.) mellett igen nagy a többelemű nevek száma. 168. a különírt tagokból álló nevek (pl. Az állatok tulajdonnevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Bodri. 140.) Az ilyen szerkezetek gyakran erőltetettek. Herkules-erejű. Szinyei Merse Pálszerű. Ennek a sűrűn előforduló toldaléknak a kapcsolási módja ugyanis nem minden típusban egyforma. Dél-Amerika stb. Ferenc-hegy (domborzati név). Apáthy-szikla. más csoportokban a szoros kapcsolatot (a többelemű nevekre leginkább jellemző módon) az alkotó tagok közé tett kötőjellel fejezzük ki (pl. Zrínyi-soros. személynévből és köznévből álló minőségjelzős szerkezetekhez (Julianus barát) egy újabb főnév (pl. Mária-arcú. mert a formailag hasonló (sőt azonos). (Vö. József Attila-díjas. -ű. Az itt következő szabályok csak a gyakoribb földrajzinév-típusok írásmódjára nézve adnak eligazítást. Ráró lovam stb. Szombathely stb. Ezeknek az egységét bizonyos típusokban az egybeírás mutatja (pl. Bagira. mégpedig az -i (olykor -beli) képzős származékokkal együtt. Erdey-Grúz–Schay-féle. A földrajzi nevek 173. – Az esetleges magyarázó utótag kisbetűvel és kötőjel nélkül járul hozzájuk: Bodri kutya. A -féle és a -szerű képzőszerű utótagot kötőjellel kapcsoljuk a személynevekhez: Eötvös-féle. Tanácsos feloldani őket: Julianus barát szobra stb. Zsivány-patak. ez elé nem teszünk kötőjelet: Julianus barát szobor. -beli. -ú.). Hadrovics–Gáldiszótárbeli. stb.] 170.

az alapformát természetesen nagybetűvel. Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek 174. valamint általában a helységrészneveket: . 175. Az -i-re végződő ilyen szavak -i képzős származékában (kiejtésüknek megfelelően) csak egy i-t írunk. b) a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket. valamint a jelentésükben tömbösödött tájneveket: alapforma: -i képzős forma: Magyarorszá magyarorszá g gi Franciaorszá franciaország g i Jakutföld jakutföldi Németalföld németalföldi Elefántcsont elefántcsont part parti Kisalföld kisalföldi Hegyalja stb. az országrészneveket. part utótagú országneveket. Az egybeírandó tájneveket a szótári rész tartalmazza.kapcsolása megegyezik a más tulajdonnévtípusokban követett eljárásokkal. Alapformájukban nagy. Alapform a: Európa Itália Erdély Mátra Duna Debrecen Krakkó Tamási stb. föld. Ha egy földrajzi név egyelemű (azaz egyetlen egyszerű szó). alföld. -i képzős forma: európai itáliai erdélyi mátrai dunai debreceni krakkói tamási stb. az -i képzős származékot pedig kisbetűvel kezdjük. -i képzős származékukban kis kezdőbetűvel egybeírjuk: a) a több elemből álló. hegyaljai stb. ország. Magyarország fontosabb hivatalos földrajzi neveinek jelentős részét a hivatalos helységnévtár és a földrajzinévtár tartalmazza.

b) Tulajdonnévi előtaggal alapforma: János-dűlő Csepel-sziget Duna-part Balaton-felvidék Kaszpi-tenger Kab-hegy Huron-tó Szandaváraljapatak -i képzős forma: János-dűlői Csepel-szigeti Duna-parti Balaton-felvidéki Kaszpi-tengeri Kab-hegyi Huron-tói v. – Az -i képzős származékokban a kötőjelet meghagyjuk. Ha az alapforma előtagja tulajdonnév. -tavi Szandaváraljapataki . -i képzős forma: budapesti balatonalmádi hódmezővásár helyi törökkanizsai fokvárosi békásmegyeri újszegedi alsóbélatelepi albertmajori csehipusztai rétitanyai stb. A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek 176. egyébként az alakulatot kisbetűvel kezdjük. Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll. -tavi sólyom-szigeti szabadság-hegyi kis-kősziklai holdvilág-ároki dunántúliközéphegységi stb. a) Közszói előtaggal alapforma: Arany-patak Velencei-tó Sólyom-sziget Szabadság-hegy Kis-kőszikla Holdvilág-árok Dunántúliközéphegység stb. ennek nagy kezdőbetűjét megtartjuk. Az i-re végződő ilyen nevek -i képzős származékának végén csak egy i-t írunk.alapforma: Budapest Balatonalmádi Hódmezővásár hely Törökkanizsa Fokváros Békásmegyer Újszeged Alsóbélatelep Albertmajor Csehipuszta Rétitanya stb. a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot. -i képzős forma: arany-pataki velencei-tói v.

fennsík. patak.Dunazug-hegység Dunazugstb. lapos. hegy. hágó. névrészek. a 176. domb.. Kaszpi. Kab. dűlő. b) pontban: Huron. a) pontban: Cselőte. hegységi stb. sivatag stb. dombvidék. a) Közszói előtaggal alapforma: Holt-Tisza Dél-Kína Öreg-Cselőte Új-Zéland Nyugat-Dunántúl DélkeletMagyarország stb. -i képzős forma: Keleti-Sierra Madre-i Nagy-New York-i stb. alapforma: Keleti-Sierra Madre Nagy-New York stb. szőlőhegy. -i képzős forma: holt-tiszai dél-kínai öreg-cselőtei új-zélandi nyugat-dunántúli délkeletmagyarországi stb. Ezek lehetnek egyszerű szavak is: óceán. összetett szavak is: félsziget. egyelemű tulajdonneveknek számítanak. előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszó vagy tulajdonnév. ezt az írásmódját az új névalakulaton belül is megtartja. a 177. Így pl. ill. völgy. amelyekben a mai magyar nyelvérzék nem ismer föl közszói jelentést (akár magyar. tó. 177. Földrajzi köznéven a földrajzi fogalmakat jelölő főneveket értjük. az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. alapforma: Vas Mihály-hegy József Attilalakótelep Buen Tiempo-fok stb. A tulajdonnévi (vagy annak tekintett) előtag állhat két (vagy több) különírt elemből is. és a kötőjelet megtartjuk. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjellel kapcsolódik. b) Tulajdonnévi előtaggal . Zéland. – Az ilyen nevek -i képzős származékában általában mindkét tagot kisbetűvel kezdjük. halastó stb. akár idegen eredetűek). -i képzős forma: Vas Mihály-hegyi József Attilalakótelepi Buen Tiempo-foki stb. Az olyan nevek. Ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy egybeírt többelemű) tulajdonnév. holtág. öntözőcsatorna. Ha a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) utótag két (vagy több) különírt elemből áll.

Érd-Ófalu Győr-Ménfőcsanak stb. vö. vö. 176. vö. nagy stb. a közszói tagokat kisbetűvel. a) Ha egy kételemű. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását.) kerül. alapforma: Rohonci-Arany-patak Nagy-Ausztráliai-öböl Alcsi-Holt-Tisza Új-Dél-Wales Belső-János-dűlő Déli-Shetlandszigetek stb. b)] egy utána tett földrajzi köznévvel bővül. belső. . amikor a hivatalos helységnév után a helységrész vagy kerület nevét is föltüntetjük. érd-ófalui győrménfőcsanaki stb. vö. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez. 178. János-dűlő.alapforma: Kál-Kápolna (vasútállomás) Győr-Sopron (megye) Bödd-Bakod (terület) Csörnöc-Herpenyő (vízfolyás) stb. a közszói tagokat kisbetűvel. vö. Holt-Tisza. b) Ha egy kételemű. kötőjellel összefűzött földrajzi név [Arany-patak. János-dűlő. 177. Holt-Tisza. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. -i képzős forma: kál-kápolnai győr-soproni bödd-bakodi csörnöc-herpenyői stb. -i képzős forma: rohonci-arany-pataki nagy-ausztráliai-öböli alcsi-holt-tiszai új-dél-walesi belső-János-dűlői déli-Shetlandszigeteki stb. s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. a). az alakulatot nagybetűvel kezdjük. 177. 176. Háromelemű földrajzi nevek keletkezésének két különösen gyakori módja van. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. a). b)] elé egy közszói előtag (rohonci. kötőjellel írt földrajzi név [Arany-patak. Hasonlóképpen járunk el olyankor is. a). 176. a). 176. vö.

-i képzős forma: arany-patakvölgyi két-bükkfanyeregi dél-kínai-tengeri észak-borsodikarszti holt-Tisza-bereki sebes-Körösdűlői János-dűlőoldalasi Misa-réti-pataki stb. – Az ilyen alakulatok -i képzős származékában a nagykötőjeleket megtartjuk. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. A különírt elemekből álló földrajzi nevek 180. mint: Cseh–Morva-dombság Zala–Somogyihatárárok stb. alapforma: Budapest–Bécs Moszkva–Párizs Győr–Sopron–Ebenfurt stb. alapforma: Volga–Don-csatorna Duna–Majna–Rajnacsatorna stb. Az ilyen alakulatokhoz földrajzi köznevet kisbetűvel kezdve és kötőjellel kapcsolunk. és nagybetűvel kezdünk a mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót). -i képzős formájukban azonban kis kezdőbetűkkel írjuk az olyan névtársítások tagjait. Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket akkor. kötőjel nélkül. Alapformájukban hasonlóképpen. cseh–morva-dombsági zala–somogyihatárároki stb. – Az -i képzőt a változatlan alapformához tesszük hozzá. 179. Minden tagot külön szóba írunk.alapforma: Arany-patakvölgy Két-bükkfanyereg Dél-kínai-tenger Észak-borsodikarszt Holt-Tisza-berek Sebes-Körösdűlő János-dűlőoldalas Misa-réti-patak stb. de . -i képzős forma: budapest–bécsi moszkva–párizsi győr–sopron–ebenfurti stb. -i képzős forma: Volga–Don-csatornai Duna–Majna–Rajnacsatornai stb. továbbá a gazdasági földrajzi körzetnevekben. és az képzőt csak az alakulat utolsó tagjához tesszük hozzá. de minden tagot kisbetűvel kezdünk. ha azok valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek.

tér. terület stb. járás. alapforma: Váci utca Gorkij fasor Szabó Ilonka lépcső -i képzős forma: Váci utcai Gorkij fasori Szabó Ilonka lépcsői . -i (-beli) képzős forma: magyar népköztársasági grúz szovjet szocialista köztársasági egyesült királysági ománi szultánsági amerikai egyesült államokbeli dél-afrikai köztársasági római birodalomi kijevi nagyfejedelemségi központi iparvidéki észak-kaukázusi gazdasági körzeti Zaire köztársasági San Marino köztársasági stb. híd stb.az alkotó tagokat általában kisbetűvel kezdjük. állambeli stb. alapforma: Magyar Népköztársaság Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság Egyesült Királyság Ománi Szultánság Amerikai Egyesült Államok Dél-afrikai Köztársaság Római Birodalom Kijevi Nagyfejedelemség Központi Iparvidék Észak-kaukázusi Gazdasági Körzet de: Zaire Köztársaság San Marino Köztársaság stb. szót különírjuk az előtte álló névrészektől. 182. csak a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagybetűsnek. 181. a közszói tagokat kisbetűvel. A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca. városkörnyék. bánság. – Az -i képzőt az ilyen nevek változatlan formájához tesszük hozzá. köz. út. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. -i képzős forma: budai járási veszprémi városkörnyéki letenyei nagyközségkörnyéki voronyezsi területi szörényi bánsági Baranya megyei Szabolcs-Szatmár megyei Kent grófsági New York állami v. utótagot különírjuk az előtte álló névrészektől. A mai és a történelmi államrészek nevében a kis kezdőbetűs megye. a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket nagybetűvel kezdjük. grófság. alapforma: Budai járás Veszprémi városkörnyék Letenyei nagyközségkörnyék Voronyezsi terület Szörényi bánság de: Baranya megye Szabolcs-Szatmár megye Kent grófság New York állam stb.

-i képzős forma: Gyöngyös városi Mátra hegységi Duna folyami Szahara sivatagi stb. tér Tábor-hegyi út Erzsébet híd stb. -i képzős forma: (az) olasz alpokbeli (az) erdős bükki (a) lengyel magastátrai (a) második bakui stb.Tas vezér utca Március 15. -i képzős forma: Keveset érői Székre járói Tilos aljai (v. kötőjellel kapcsoljuk: Tisza-híd (= a Tisza hídja). téri Tábor-hegyi úti Erzsébet hídi stb. valamint névutós szerkezetek is gyakran szolgálnak földrajzi nevekként. (Vö. a Duna-hidak stb. ez azonban nem válik a név részévé. alapforma: Gyöngyös város Mátra hegység Duna folyam Szahara sivatag stb. . alji) Duna menti Szekszárd vidéki Vác környéki Rétek alatti Felső-Marcal melléki Kis-kút feletti stb. s a kezdőbetűk változatlanul maradnak. Ha a híd szó valamely folyó nevével birtokos jelzős viszonyban van. jelölt határozós. jelölt birtokos jelzős. – Az ilyen kapcsolatok -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. Ezeket a nevet értelmező szavakat a névtől különírjuk. Földrajzi nevekhez magyarázó céllal néha hozzákapcsolunk egy közszót. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk.) Kisbetűvel kezdve különírjuk a névhez nem tartozó alkalmi jelzőket is: alapforma: (az) olasz Alpok (az) erdős Bükk (a) lengyel MagasTátra (a) második Baku stb. 194. 183. 184. alapforma: Keveset érő Székre járó Tilos alja Duna mente Szekszárd vidéke Vác környéke Rétek alatt Felső-Marcal melléke Kis-kút feletti stb. s ehhez fűzzük hozzá a képzőt. Tas vezér utcai Március 15. de a szerkezetek első tagját természetesen nagybetűvel kezdjük. – Az ilyen nevek -i képzős származékában megtartjuk az alapformát. Különírt szavakból álló jelölt tárgyas.

Az intézménynevek – néhány állnak. A világos főszabályon kívül – nyelvhasználati ingadozások miatt figyelembe kell venni. Az ilyen nevek elé járuló köznevet vagy az őket követő földrajzi köznevet különírjuk. társadalmi szervezetek. Ha a föld. nagybetűvel kezdjük: a Hold távolsága a Földtől stb. A hivatalok. Az intézménynevek 186. – A mindennapi írásgyakorlatban azonban az ilyen tulajdonnévi szándékú szóhasználatot fölösleges erőltetni. szövetkezetek. Duna–Tisza közi Maros–Körös közi stb. cégszerű nevében – az és kötőszó. valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk. A csillagnevek 185. holdak stb. A csillagok. Vénusz stb. Mária asszony szigeti Pál varga dűlői Külső Pesti úti Régi Fóti úti stb. tudományos intézetek. Az -i (néha -beli) képzős . Merkúr. nevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Ikrek. a név nagy kezdőbetűs írása jelzi. a hold és a nap szót tulajdonnévként használjuk. Tejút. tehát: föld körüli utazás. vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos. Hasonlóképpen: Mária asszony sziget Pál varga dűlő Külső Pesti út Régi Fóti út stb. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjel nélkül kapcsolódik. -i képzős forma: Hosszú Csobod aljai (v. oktatási intézmények. alji) Kis Bot foki Alsó Dunára dűlői stb. az egész alakulatot pedig nagybetűvel kezdjük. Plútó. bolygók.Hasonlóképpen: Duna–Tisza köze Maros–Körös köze stb. a nap sugarai stb. a hold szépen világít. esetet nem számítva – több szóból kezdetét és végét az alkotóelemek az intézménynevek körében élő – néhány kiegészítő szabályt is 187. Fiastyúk. alapforma: Hosszú Csobod alja Kis Bot foka Alsó Dunára dűlő stb. csillagképek. Orion. Ezek összetartozását.

Nagy kezdőbetűket csak akkor írunk. Pécsi Nevelőintézet. amely megegyezik azzal a formával.származékokban a tulajdonnévi vagy az azzal egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetűjét megtartjuk.: Vas Megyei Tanács Géza Király Téri Egészségügyi Szakközépiskola Országos Széchényi Könyvtár Új Egység Cipészipari Szövetkezet Magyar–Szovjet Baráti Társaság Április 4. ill. Tolmácsi Általános Iskola stb. a pécsi nevelőintézet. Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. ahogyan az intézményt nem hivatalosan is emlegetni szoktuk. stb. ha ki akarjuk emelni a megnevezés tulajdonnévi jellegét. belügyminisztéri umi pénzügyminiszté riumi bélyegmúzeumi stb. Gépgyár Kelet-bükki Állami Gazdaság 43. b) Teljes és cégszerű intézménynévnek tekintjük az olyan formákat. Sz. 188. -i képzős forma: egészségügyi minisztériumi magyar tudományos akadémiai magyar szocialista munkáspárti v. Nemzeti Színház.és készülékgyári Madách színházi József Attila gimnáziumi Vas megyei tanácsi Géza király téri egészségügyi szakközépiskolai országos Széchényi könyvtári Új Egység cipészipari szövetkezeti magyar–szovjet baráti társasági Április 4. Építőipari Vállalat Volga Szálló Szabadság Szálló stb. gépgyári kelet-bükki állami gazdasági 43. Ha az ilyen szerkezetű alakulatok helységnévi eleme -i képzős melléknévi jelzőként a név élére kerül..és Készülékgyár Madách Színház József Attila Gimnázium Vas Megye Tanácsa. amelyekben a telephely neve (vesszővel elkülönítve) az alakulat végén áll: Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. munkáspártbeli Danuvia központi szerszám. Említésben: a balatonfenyvesi állami gazdaság. szállóbeli) stb. szállóbeli) Szabadság szállói (v. Szeged. Dusnok. a köznévi elem(ek)et pedig kisbetűvel kezdve írjuk. Egyszavas intézménynevek is vannak: Belügyminisztéri um Pénzügyminiszté rium Bélyegmúzeum stb. A teljes és cégszerű intézménynevek mellett vagy helyett használt egyéb formák írásában a következők szerint kell eljárni: a) Sok olyan intézménynevünk van. alapforma: Egészségügyi Minisztérium Magyar Tudományos Akadémia Magyar Szocialista Munkáspárt Danuvia Központi Szerszám. sz. a tolmácsi általános iskola stb. az intézménynév részének . építőipari vállalati Volga szállói (v. Sopron. de intézménynévként: Balatonfenyvesi Állami Gazdaság.

Kisbetűvel kezdjük viszont az intézmények működési helyére utaló -i képzős melléknévi jelzőket. b) Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység. c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk: a Kossuth Nyomda személyzeti osztálya. de: a kutatóintézet kidolgozta. c) A teljes intézménynév helyett gyakran annak csak egy vagy több egyesítő elemét használjuk. iskola.és Magfizikai Kutatóintézet. hivatal. d) Az intézménytípusokat jelentő szavakat (minisztérium. tehát a névnek nem részei: a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. Állam. Fővárosi Földhivatal (Budapest Főváros Tanácsánál). Soproni Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon.) olyankor is kisbetűvel írjuk. vállalat.tekintjük. a Hazafias Népfront X. tanács. s a műfajjelölő szót vagy szavakat elhagyjuk.és Bányászati Tudományok Osztálya (az MTA testülete). A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. a szegedi József Attila Tudományegyetem stb. stb. a Nemzetiben játsszák. az Előre Asztalosipari Szövetkezetben). a tanárképző főiskolán stb. Hasonlóképpen: a Gondolat jelentette meg. az Eötvös Lorándon végzett. az Opera (= Magyar Állami Operaház) stb. egyetem. egy karbantartó csoportot szerveztek. de: a bizottság véleménye szerint. Magyar Földrajzi Társaság (főhatósága az MTA) stb. 189. Tanács szakorvosi rendelője stb. az Eötvösön v. stb.és Jogtudományi Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetemen). neve akkor írandó intézménynévszerűen. Szegedi Nemzeti Színház stb. rendőrkapitányság stb. – Csak néhány kivétel van: az Akadémia (= Magyar Tudományos Akadémia). stb. amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak: Részecske. – Kisbetűsek önmagukban használva is: emlékeztető a műszaki osztály részére. segélyt kapott a vállalattól. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. s ezért nagybetűvel kezdjük: Dusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. ha nyilvánvalóan alkalmiak. a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága. Ezek nevét is minden tagjában nagy kezdőbetűvel írjuk: Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA intézete). szókapcsolatokat szintén kisbetűvel kell írni: a két vállalat koordináló bizottságot alakított. üzem. Országos Pedagógiai Intézet (a Művelődési Minisztérium intézménye). ha az egyediség érzékeltetésére szükség van: a Föld. kérelem az üzemi szakszervezeti bizottsághoz stb. Az ilyen rövidült névben megmarad a részeknek a teljes névbeli írásmódja: az Előrében dolgozik (ti. feljegyzés a jogi csoportnak. a Medicor Művek Vállalkozási Gyára. – Hasonlóképpen: bement a minisztériumba. testület stb. Az intézmények alárendelt egységeinek nevét a következők szerint írjuk: a) Számos intézménynek (mint főhatóságnak) alárendelt intézményei is vannak. a tanács intézkedett. d) Az alárendelt viszonyú intézményeket jelölő birtokos jelzős szerkezetek névelőjét és a birtokszó személyragját (-jelét) általában ki kell . a Szakszervezetek Nógrád Megyei Tanácsa. Kerületi Bizottsága stb. a XI. Ker. utaló szavakat. intézet.

Gyártmányoknak. Cégtáblán. Nem kell viszont intézményszerűen írni az ilyen (nem hivatalos) megnevezéseket: a francia külügyminisztérium jegyzéke. Kis Rabló étterem. Alfa Romeo (gépkocsi). a Kis Rablóban vacsoráztak stb. termékeknek. (vagyis kiemelt helyzetben) más megoldás is helyes lehet: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 190. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. – Az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tag(ok) elhagyható(k): a Keletiből indul. megnevezésében az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül. kiállítások. szervezeteknek stb. Vegacillin (gyógyszer). hirdetésen stb. Ezekben a csak intézménynévszerű megjelölésekben a tulajdonnévi. a Francia Köztársaság Külügyminisztériuma stb. (Vö. illetőleg az azzal egyenértékű tagot (tagokat) nagybetűvel írjuk. tokaji bor. bélyegzőn stb. üzletek. nevét az intézményekével azonos módon szokás írni: Budapesti Nemzetközi Vásár. Vadászati Világkiállítás stb. többnyire a termék anyagára vagy származási helyére utaló nevekben a tagokat kis kezdőbetűvel írjuk: narancsital. repülőterek. 146. Ferihegyi repülőtér. az osztrák légitársaság stb. meggylé. Fabulon (arckrém). megállóhelyek. Az intézménynévszerű megjelölések -i (-beli) képzős származékában meghagyjuk a nagy kezdőbetűket is. készítményeknek márkanévként használt elnevezését. mozik. alakulatkezdő helyzetben az első tagot természetesen nagybetűvel kezdjük: Kecskeméti barack stb. kecskeméti barack. Kis Rabló éttermi stb. stb. Ugocsa mozi. Nemzetközi vagy külföldi intézményeknek. Trabant (gépkocsi).. Coca-Cola (üdítőital). Nemzetközi Valutaalap. a lengyel hadsereg. vásárok stb. vendéglők. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. az olasz fémipari szakszervezetek. stb. eszpresszók. Szegedi Szabadtéri Játékok. . A márkanevek 193. fürdők. Lukács fürdő. – Címkén. stb. A pályaudvarok. Ugocsa mozibeli. magyar vagy magyarra fordított hivatalos nevét úgy írjuk. a különírást is: Keleti pályaudvari. Intézményszerű (rendszeresen ismétlődő országos vagy nemzetközi) rendezvények.tenni: A (a) Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. levélpapíron. temetők stb. Kerepesi temető stb. Rómeó férfiruházati bolt.) 192. mint a magyar intézményneveket: az Egyesült Nemzetek Szervezete. a Lukácsba jár úszni. Katonatelep vasúti megállóhely. A nem márkanévként használt. – De: jövőkutatási konferencia stb. A (a) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara. az értelmezésre szolgáló köznévi tagot (tagokat) pedig kisbetűvel kezdve különírjuk: Keleti pályaudvar. Vén Diák eszpresszó. annak minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk: Ultra (mosópor). 191.

illetőleg típusait jelölő szavakat. A kitüntetések és a díjak nevét a következőképpen írjuk: a) A díj. tehát az újságok. b) A több különírt közszóból álló kitüntetés. Ezeket az jellemzi. érem. (Vö. folyóiratoké. A címek két nagy csoportra oszthatók: állandó címekre és egyedi címekre. Az értekezleten Fejes Katalin kiváló dolgozó ismertette munkamódszereit. sőt sok szám címeként használatosak. – Kis kezdőbetűsek viszont az ilyen nevek esetleges melléknévi származékukban. c) A kitüntetések és díjak fokozatait. Nők Lapja. Odol fogkrém.194. A szabályt akkor is követni kell. Élet és Tudomány. 183. Pest Megyei Hírlap. A tanácskozáson Nagy József. Tomi Mat mosópor. A címek 196. ha a címlap megtervezői esetleg más írásmódot alkalmaztak. a cikkeknek. A szerző ezeknél szándékosan kerüli az ismétlődést. hetilapok és folyóiratok címét nagybetűvel kezdjük. Kiváló Munkáért kitüntető jelvény stb.és díjnevekben az alkotó tagokat nagybetűvel kezdjük: Állami Díj. – Állandó cím az újságoké. Valóság. – Az ilyen nevek -s képzős származékában az alapformát változatlanul megtartjuk: Kossuth-díjas. a szocialista munka hőse is megjelent. vagy ha valamilyen rövidebb formában használjuk őket: Erős Bálint állami díjas tudós új kötete elfogyott. – Egyedi címük van viszont az irodalmi műveknek. Kiváló Dolgozó stb. Nobel-díjas. Panangin tabletta. a képzőművészeti alkotásoknak. Magyar Nemzet. Kincskereső. – A címek írása tükrözi ezt a jellegbeli kettősséget. – Egyes hosszabb állandó címekben csak az első szó nagybetűs: A magyar nyelv és irodalom tanítása stb. egyediségre és egyszeriségre törekszik. Ha a márkanév után tájékoztatásképpen odatesszük a típust. szót tulajdonnévhez (rendszerint személynévhez) kötőjellel kapcsoljuk: Kossuth-díj. Az állandó címeket. a dolgot jelölő szót is. Nobel-díj. Népszabadság. stb. József Attila-díjas. A többelemű címekben – a címben levő és kötőszó kivételével – minden szót nagybetűvel írunk: Búvár. továbbá ha csupán címként szerepelnek. Stb. a Munka Vörös Zászló Érdemrendje.) A kitüntetések és a díjak neve 195. Eötvös Loránd-emlékérem stb. Új Tükör. hetilapoké. a zeneműveknek stb. Nyugat. Eötvös Loránd-emlékérmes stb. 197. a kettő közé nem teszünk kötőjelet: Omnia kávé. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén a szabvány (MSZ 3424/2) előírásait követve az állandó címekben is csak az első elemet kezdik nagybetűvel. kifejezéseket kisbetűvel írjuk: a Munka Érdemrend arany fokozata. Az Est. a Szocialista Munka Hőse. . József Attiladíj. hogy több. emlékérem stb. Akadémiai Aranyérem. stb.

és az alkotóelemeket egybeírjuk: ádámcsutka. cikkek. A -beli képzőt és a képzőszerű utótagokat a címek változatlan formájához mindig kötőjellel kapcsoljuk: Valóság-beli (vita). IX. Odüsszeia-beli (világ). A ragokat és a jeleket a címekkel általában egybeírjuk: a Kritikában. Ilyenkor már természetesen kis kezdőbetűvel írjuk őket. – Ihletetten szavalta el Az eltévedt lovast. Örökzöld dallamok.198. Ember az embertelenségben. stb. értekezések. általában nem szükséges őket idézőjelbe tenni vagy más módon kiemelni. szendvics. pl. – Stb. – Az új híd felavatásáról az Esti Hírlap közölte az első tudósítást. Hazám. Az idegen írásmódot is gyakran magyarossal váltjuk . Népszava-beli (hirdetés). – Hosszan gyönyörködött a Majális színeiben. Tanulmányok Arany János költészetéről. stb. Tulajdonnevek köznevesülése 201. szentjánoskenyér. havanna. képek. konyak. Hajóvontatók a Volgán. A tulajdonnevek és közszók összeforrásából keletkezett összetett szavakat is kisbetűvel kezdjük. wertheimkassza. s az egykori tulajdonnév írásmódjától esetleg más tekintetben is eltérünk: röntgen. Képes politikai és gazdasági világatlasz. pecsovics. – A többszavas címekben csak az első szót és a tulajdonneveket írjuk nagy kezdőbetűvel: Magyar értelmező kéziszótár. a Siralomháznak a betyár a főalakja. a Társadalmi Szemlét. – Munkácsy képének. a Népszabadságé. – Stb. Kék fény stb. Petőfi a Szülőföldemen-ben…. könyvek. Álarcosbál. szimfónia stb. címét a következőképpen írjuk. Elterjedt szokás azonban az egyedi címek idézőjelbe foglalása vagy eltérő betűtípussal való szedése is: József Attila utolsó évének versei között van az „Íme. Orvosi Hetilap-beli (cikk). Ragos címhez újabb rag függesztését lehetőleg el kell kerülni a mondat átszerkesztésével. Különösen az egyszavas címek és a többszavas állandó címek szövegbeli megkülönböztetése fölösleges: Móricznak egyik híres regénye a Rokonok. műsorszámok stb. tehát a költői művek. hát megleltem hazámat” is. a Szerelem?-nek…. Az egyedi címeket. a Kritika-féle folyóiratok. Új Tükör-szerű hetilap. háryjános. stb. – Tanulmányát a Magyar Nyelv jelentette meg. stb. szobrok. pullmankocsi. – A valamilyen írásjellel lezárt és a ragra végződő címekhez a ragokat és a jeleket kötőjellel kapcsoljuk: Juhász Gyula versének. Arany Toldijában. Továbbá: 1916 őszén. Zenedélelőtt stb. Jókainak „Az arany ember”e…. Tulajdonnevek gyakran válnak köznevekké. stb. pálfordulás. Kis éji zene. 200. A kőszívű ember fiai. stb. Martinász. Éjjeli menedékhely-beli (alakok). így: Petőfi a Szülőföldemen című versében…. 199. Az idegen írásmódot is magyarossal cseréljük fel: aszpirin. Magyar Hírlap-beli (közlemény). – Az egyszavas címeket nagybetűvel kezdjük: Szózat. zeneművek. Ha a címeket szövegbe illesztjük. a Nemzeti dalt. termosz stb. ferencjóska. priznic. Pályamunkások. a Számadásnak.

föl: pasztőroltás. dízelolaj stb.] A köznevesülés lassú folyamat. . [Vö. 140. magyarosan írt közszói formák között. ha a társadalmi tudatban a köznévvé válás már elég széles körben végbement. Ennek során az írásformák egy ideig ingadoznak a nagy kezdőbetűs. Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor. b). dízelmotor. 168. idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezdőbetűs. makadámút.

– A gz ejtésű x-et többnyire átírjuk: egzakt. technikus stb. Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett. Csak kisebb részüknek van magyar alakja. pech. azaz olyannyira meghonosodhatnak. a) Az idegen eredetű közszavak idő múltával jövevényszavakká válhatnak. televízió. ha h-nak ejtjük. eredeti formájukban használjuk. kombájn. egyedet jelölő nyelvi szerepéből következik. hogy a latin betűs írású nyelvekből átkerült idegen neveket általában minden változtatás nélkül. amelyeknek más nyelvekből való származását még felismerjük. A tulajdonneveknek azonosító. monarchia. A latin betűs írású nyelvekből átvett és közkeletűvé vált köznyelvi és szakmai idegen szavakat általában magyarosan írjuk. kemping. mechanika.AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 202. magnetofon. s csak egy-egy kivételes esetben írunk helyette ksz-et: bokszol stb. taxi. x vagy q betű van. hogy más nyelvből való származásuk feledésbe merül. szelektív stb. még akkor is. A ksz-nek ejtett x-et általában meghagyjuk: expressz. és vesznek át egymástól közszavakat is. millió stb. 204. mikroszkopikus. futball. lézer.. Bizonyos meghatározott esetekben azonban más átírási rendszerek is alkalmazhatók. A magyar írásmód szerinti írás A közszavak írása 203. szemben azokkal az idegen nevekkel. a következőképpen járunk el: A ch-t. izotóp. azaz szokásos kiejtésüket a magyar hangjelölés szabályai szerint tükröztetjük: antracén. Ha a magyarosan írt közkeletű idegen szavak eredeti idegen írásában ch. idegen szavakként tartjuk számon. karbamid. általános fogalmat jelölő idegen szó közkeletűvé válik. menedzser. Az egymással érintkező nyelvek mindig adnak át egymásnak. Az idegen szavakat tehát aszerint írjuk már magyar vagy még idegen írásmód szerint. kóla. ha közkeletűek. b) Az idegen eredetű tulajdonnevek egy részét már teljesen magyarnak tekintjük. hisztamin. amelyeknek más nyelvi eredete még többé-kevésbé nyilvánvaló. fix stb. hogy mennyire haladtak előre a jövevényszóvá válás útján. tulajdonneveket is. textil. Az olyan szavakat. megtartjuk: jacht. digitális. technika. egzotikus. mechanikus. – Az egyébként magyarosan írt alakokban is megőrződött az eredeti írásmódnak a magyar kiejtéstől eltérő egy-egy eleme: bonbon. oxigén. A jövevényszavakat ezért mindig magyarosan írjuk. lehetőleg a forrásnyelvből írjuk át. . eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel. szexuális. c) A nem latin betűs írású nyelvek közszavait és tulajdonneveit általában a magyar ábécé betűivel.

Cristoforo Colombo stb. a könyvtárügy. (Vö. Vezúv. típus – tipikus. a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció). Párizs. Hispánia. pagoda. Marx Károly. 205. (Đorđe Branković. esztéta – esztétika. tájfun. külföldi területek. İstanbul. akadémizmus. vizek. akadémista. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) átvett és már meghonosodott szavakat – a forrásnyelvre vonatkozó átírási szabályoktól függetlenül – a magyarban szokásos kiejtésük szerint írjuk: szamovár. Moldva. Jean Calvin. határainkon kívüli hegyek. Csendesóceán. Más nevekben a sorrend és a keresztnév magyaros. Bécs. Husz János. Subotica. A tulajdonnevek írása 207. Elba. Martin Luther. Kolumbus Kristóf stb. Prešov. Ausztrália. -itás. Richard Wagner stb. a postai forgalom területén. Itália. Mercédesz. de megmaradt a családnév eredeti írása: Engels Frigyes. dzsunka. Luther Márton. Napoli. szovjet. Temze. (Vö. helyett). tajga. Wagner Richárd stb. Jan Hus. stb. Kálvin János. Ezek közül némelyik teljesen magyaros alakú: Brankovics György. København. Krisztián. Eperjes. továbbá a térképeken – főleg a helységnevek esetében – az idegen nyelvbeli név is használható: Wien. Alpok. realizmus. tipizál. 28. Latin betűs írásrendszerű országok. stb. A közkeletű idegen szavak túlnyomó többségében egyes idegen eredetű képzők (-ikus. helységek stb.) A hosszú magánhangzó azonban (nem mindig következetesen) néhány szó származékaiban is megőrződik: akadémia – akadémikus. Krakkó. gésa. -izmus stb. mecset. 161. Alsó-Ausztria. stb. 209. Nápoly. A latin betűs írású nyelvekből átvett személynevek közül csak néhány nagy történelmi vagy irodalmi múltú és rendszerint közismert nevet használunk hagyományos megmagyarosodott formájában. esztétikus. Kordillerák. megnevezésére gyakran magyar neveket vagy magyaros formájú és írású névváltozatokat használunk: Franciaország. Paris stb. exogámia stb. (Friedrich Engels. (Vö. minaret. helyett).egzisztencia stb. Odera. Nagyvárad. -izál. Rajna. Oszvald. Szent Lőrinc-folyó. Isztambul. Szicília. Újabban a nyelvhasználat nem törekszik ilyen teljesen vagy részben magyaros névformák kialakítására. láma. reális – realista. Svájc. antikvárium stb. A földrajztudomány. Burgundia. esztétikum. Sziklás-hegység.) Az eredeti qu betűegyüttes helyett mindig kv betűkapcsolatot írunk: akvárium.) 208. de – a régi hagyományt folytatva – a keresztnevekből a viszonylag újabban átvetteket is magyarosan írjuk: Kármen. -ista. Karl Marx. Kraków. 206. periódus – periodikus. Szabadka. realizál. . szamuráj. az idegenforgalom. Koppenhága. Kolumbusz v. karate.) előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: passzív – passzivitás.. stb. s csak néha tartjuk meg: exegézis. Oradea. számum stb.

Anyegin. Buenos Aires. myocarditis. conditio sine qua non. A tulajdonnevek írása 214.) 213. de: tuberculosis bronchialis. stb. 163–165. tuberkulózis. Peking. lady. hagyományossá vált magyar alakjukban írjuk: Dárius. Dubrovnik. Mexikó. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) korábban olyan névformák is bekerültek nyelvünkbe. (Vö. amelyek a mai átírási szabályoktól eltérnek. Loire. közmondásokat: all right. Ezópus. Tallinn. A latin írású nyelvek tulajdonneveiben általában változtatás nélkül követjük az idegen írásmódot: Cervantes. arabeszkek. Karlovy Vary. hobbija. (Vö. A magyarosan írt idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez ugyanazon szabályok szerint kapcsoljuk a toldalékokat. lemberdzsekben. de: Bacillus anthracis. Néva. couchette. Milánóig. señor. stb. nápolyi. szólásokat. kálvini. (Vö. Az ilyen hagyományos nevek közül e formában több csak bizonyos állandósult kifejezésekben él: valóságos Krőzus. Bologna. rinascimento. eredeti helyesírással írandó: bacilus. krómoz. de: Potyomkin. stb. park and ride. ha az idegen nevek a magyarban nem használatos mellékjeles betűket tartalmaznak: Čapek. Eminescu. Krőzus. A ch-t és az x-et a magyarosan írt idegen eredetű keresztnevekben és földrajzi nevekben is megtartjuk: Albrecht. Maximilián. 204. Kréta. Lenin. Luxemburg. annak tagjaként fordul elő. tüchtig stb. Rousseau. stb. Ha az egyébként már magyarosan írt idegen szó idegen kifejezésben. Shakespeare. Eredeti idegen írásmódjuk szerint írjuk a latin betűs írású nyelvekből átvett többszavas kifejezéseket. dózis. Herkules. show. nem általános használatú közszavakat idegenesen. A toldalékok kapcsolása 211. Puccini. riporttal. Horatius. mint a magyar szavakhoz és nevekhez: frontálisan. 174–184. Ezeket közkeletű. de görögösen: Kroiszosz. stb. Rio Grande do Norte. Így járunk el természetesen akkor is. Potemkin-falvak. Athén. tête-à-tête stb. de: dosis effectiva minima. Chopin.. Wuppertal. Kairó. François. Huszé. A latin betűs írású nyelvekből átvett. vagyis a forrásnyelv helyesírásának szabályai szerint írjuk: bestseller. Beatrix. Latium. koktélt. Babilon. nikotinos. stb. eppur si muove. Zweig. 214.) 210.209. Prágában.) Az idegen írásmód szerinti írás A közszavak írása 212. Himalája. Vaasa. . löncsöl.

allegroszerű. – allegro. sinaiai. 174–184. de: Malmőből. de: allegróban. de: Sinaiában. Janus Pannoniustól. a mellékjelet elhagyjuk. az alábbi két részletszabály megtartására kell ügyelni: a) Mind a közszavak. de: campanilén. mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez: businessből. Bizonyos esetekben kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat az idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez. Plzen. az alapbetűt megtartjuk: Capek. e-je. b) A -val. fixszé. Marxszal stb. Coca-Cola-szerű. Stockholmnál. 175. -vel és a -vá. 163. Francois. fixszel. de: Oslóban. goethés (Vö. de: signorinák.). oslói. stb. a) Ha az idegen írásmód szerint írt közszó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli (ún. akkor a magyar toldalékot mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez: guillotine-t. Françoise helyett Franszoáz v. Gdansk. Engelsszel. y-ra végződő idegen helységnévhez járul. az -i-t a névhez közvetlenül kapcsoljuk: coventryi. Lódz. amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: signorina. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban. Greenwichcsel. – Malmö. – Oslo. Gdańsk. stewardessek. Châtelet. Nyomtatásban. é-t. 29. Habsburgok. Az idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez általában ugyanúgy közvetlenül (tehát kötőjel nélkül) tapasztjuk hozzá a toldalékokat. Bachhal. Amundsenről. Karadzsics) teljességgel helytelen. ortodoxszá. Steinbeckkel. greenwichi. b)] 217. Karadžić helyett Karadzsity v. – Coca-Cola. és ha a nyomtatási eljárás a mellékjel pótlását nem teszi lehetővé. de a mellékjeles betűk helyett az alapbetűktől eltérő más magyar betűk alkalmazása. Łódź. Franszoise. vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult. malmői. vichyi stb. fairül. pechhel. signorét. Liepāja. campanileszerű. de: Coca-Colát. (Vö. Marañón. verdis. Plzeň. cowboynak. wrocławi.Krleža. stb. de: Goethének. (a) pompeji (ásatások) stb. Marasesti. írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli. -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul. stb.) Az i-re végződő idegen helységnevek -i képzős származékának végén (a magyar i végű helységnevekhez hasonlóan) csak egy i-t írunk: (a) helsinki (olimpia). Mărăşeşti. [Vö. schillingért. Félixszel. 216. ill. – A mellékjelek elhagyása szükségmegoldás. ha nincs megfelelő betű. Ha idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez közvetlenül kapcsolunk magyar toldalékokat. Molière. goethei. o-ja és ö-je helyett á-t. [Vö. shoppingol. azaz a névnek fonetikus vagy éppen eltorzított átírása (pl. b)] Ha az i képző egyelemű. ó-t.. Balzackal. barrelnyi. Chatelet. Njegoš. – Sinaia. 163–165. hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Andrićtyal. campanile. – Goethe. karl-marx-stadti. stb. horatiusi. Maranón. Liepaja. . Moliere. hertzcel. A toldalékok kapcsolása 215. néma) betű van. toulouse-lautreci. allegrós. mind a tulajdonnevek végső a-ja.

(Vö. Scott-tal stb. châlons-sur-marne-i. az általános és középiskolai oktatást szolgáló vagy kiegészítő kiadványokban a nem latin betűs írású nyelvek neveit és szavait a magyar ábécé betűivel (vö. Az egyelemű vagy kötőjellel összefűzött tagokból álló tulajdonnévnek (a néma betűs végződés miatt kötőjellel odakapcsolt) -i (-s. New York-i. Kuroszava. voltaire-izmus. Periklész. 210. -vé rag v-je ilyenkor is az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz hasonul: guillotine-nal. -vel és a -vá. az arab. Átíráskor az idegen hangsort (pl. az orosz. Anatole France-i. -izmus) képzős származéka természetesen kis kezdőbetűs: shakespeare-i. akkor az -i (-s. c)] Az átírás Az átírás elvei 218. Szecsuan. a sajtóban. Scott-tól. stb. Falstaff-fal. Seremetyjevo. Kijev. stb. [Vö. Iaşi-nál. illetőleg az ezeknek megfelelő magyar betűkkel.). 94.. ploieşti-i. Voltaire-é. Tallinn-nál. A magyar átírású neveket és közszavakat a bennük szereplő magyar betűk hangértéke szerint kell olvasni: Hérakleitosz. Fagyejev. Karlovy Vary-i. Odüsszeusz. Zsenmin Zsipao. bektási. Frankfurt am Main-i. Thébai. hogy a név alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak. Leonardo da Vinci-s. Sanghaj. Grimm-mel. 10. szputnyik. Harun ar-Rasíd. Kavála. voltaire-es. 163. Peugeot-t. Báb-el-Mandeb. (Vö. Montreux-ig. Hokuszai. Montesquieu-nek. -ista. b) Ha az idegen tulajdonnév két vagy több különírt elemből áll. Iszmáilíja. Po Csü-ji. -vel és a -vá. Iráklion. Iaşi-sal. Walter Scott-os. Hupej. A -val. stb. Evdokía.. Gogol. Hirosima. Tolsztoj. Venizélosz. A szépirodalmi művekben. -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk. lille-i. stb. Loire-on. hidzsra. Platón. Nagoja. -ista. ikebana. Ahmed. 205. . bordeaux-i. az orosz vagy a kínai magyar átírása elterjedtebb más átírási módok használatához képest). a kínai esetében) vagy az idegen betű.monsieur-nek. esetében) nyelvenként szabályozott módon helyettesítjük magyar hangokkal. hagyományos formájában használjuk.) c) A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s így a -val. Ha egy tulajdonnév vagy közszó nem szabályosan átírt alakban honosodott meg nyelvünkben. A magyar átírás alkalmazása a forrásnyelvvel kapcsolatban kialakult közgyakorlattól is függ (pl.) 219. Dzulfikár. Délosz. Irtis. joliot-curie-s. -izmus) képzőt (a többelemű magyar tulajdonnevekhez hasonlóan) mindig kötőjellel kapcsoljuk az utolsó elemhez. lehetőleg a forrásnyelvből (tehát más nyelv közvetítése nélkül) írjuk át.és hangsort együttvéve (pl. a görög stb. s az alapforma szerinti kezdőbetűket megtartjuk: Victor Hugó-i. stb. Szaladin. Glasgow-ban. Molière-rel. 164. Marrákes. Lancsou. Rousseau-val. – De hagyományosan: Anjouk. Macujama. Szun Jat-szen. khitón.

továbbá a térképeken olyan átírást szokás alkalmazni. Az egyes nem latin betűs nyelvekre vonatkozó magyar átírás szabályait a következő akadémiai kiadványok tartalmazzák: Keleti nevek magyar helyesírása. tatamin. kamikadzék. Budapest. A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. mint a magyar nevekhez és szavakhoz: Csehovtól. az idegenforgalom. Budapest. Plutarkhosszal. E helyett vagy e mellett – a munka jellegétől függően – a magyar átírás is alkalmazható.220. amilyet a szaktudományok a nemzetközi érintkezésben általában alkalmaznak. dzsúdózik. Szöulnál. vagy elterjedten ismernek. stb. Velikije Luki-i. Szapphóé. alma-atai. vagy amilyet valamely nemzetközi testület (amelynek hazánk is tagja) használatra javasol. A szaktudományok. a tudományos ismeretterjesztés területén. 1984. kuvaiti. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) a mindenkor érvényes szabványokat követi. A nem latin betűs írású nyelvekből átírt nevekhez és szavakhoz ugyanazon szabályok szerint tapasztjuk a toldalékokat. arisztotelészi. amilyet az adott nyelvet beszélő országban hivatalosan előírnak. Tobrukig. a postaforgalom. A toldalékok kapcsolása 222. 221. száriban. Solohovval. Hriszto Botev-i. 1981. . az egyetemi és főiskolai oktatás. Az újgörög nevek magyar helyesírása.

Az egyetlen magánhangzóból álló szókezdő és szóvégi szótagot – bár önállóságát nyelvi tekintetben el kell ismerni – esztétikai okokból nem szokás egymagában a sor végén hagyni. Leo-nóra vagy Le-onóra. street. lajst-rom. ka-to-na. Pest. há-zig. könyveitek vagy könyve-itek. illetőleg több kiejtett magánhangzót tartalmazó szavak és szóalakok elválasztásának szabályai a következők: a) Az egymagukban szótagot alkotó magánhangzók tetszés szerint hagyhatók az előző sorban. de ejtésükben egy szótagú idegen közszavak és tulajdonnevek vagy a régies magyar családnevek írásformájuk alapján megszakíthatók volnának: air. Az írásnak ez a megszakítása az elválasztás. 229. „Á-ron”. Le-ó stb. stb. A szótagolás szerinti elválasztás 224. bugy-gyos. 224. Ke-re-csend. rendületle-nül. . Annáé-ké vagy Anná-éké. – A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot: di-ó-nyi. 230. „e-móció”. team. Az egyszerű közszavak és tulajdonnevek alapformáját és toldalékos (képzős. me-ta-fo-ra. strand. stb. Csak összetett szavak elválasztásakor veendő figyelembe az alkotóelemek (az összetételi tagok) határa. amelyek csak egyetlen magánhangzót tartalmaznak. a)] – A szótag mindig vagy magánhangzóval kezdődik. ideá-lis vagy ide-ális. Hume. [Vö. A szótagolás szerinti elválasztás fő szempontjai a következők. stb. tolnai-ak vagy tolna-iak stb. ahány magánhangzó van benne: bál. rendületlenül. [De vö. a nyomtatásban nem ajánlott elválasztási formák. sztrájk. Gaal. vagy (az elsőt kivéve) egyetlen rövid mássalhangzóval: le-ány.. part. hajt. Nîmes. tehát az „a-lap”. stb. ill. fi-atal. Brahms. – Minden szó annyi szótagú. dry. hogy helyszűke miatt (vagy más okokból) a szónak vagy szóalaknak egy részét a sor végéről át kell vinni a következő sorba. jeles) alakját a szótagolás szerint választjuk el. Sásd. Az elválasztásnak – alapformákban és toldalékos alakokban egyaránt – a szótagolás az alapja. É-va. drog. a)] 226. stb. nyolc. Azokat a szavakat. Be-rety-tyó. ragos. Bánk.. font. De-zső. te-ker-vé-nyes. ha az eredeti helyesírással átvett.AZ ELVÁLASZTÁS 223. York. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: árui-nak vagy áru-inak. Georch. Soós. shop. 225. pró-ba. Csil-la. Elég gyakori. vá-szon. – Ez a szabály olyankor is érvényes. Schmidt. nem választjuk el: föld. a „haza-i”. illetőleg a következő sorba átvinni. György. Maugham. „emóci-ó”. „Le-a” stb. Zsolt. vagy vihetők át a következőbe: dia-dal vagy di-adal. asz-tal. asztal. fia-tal. – A több szótagú szavakat és szóalakokat bármelyik szótag határán meg lehet szakítani: ren-dületlenül. Chartres. blues. 226. fi-a-i-é. stb. A több szótagú. ma-gá-nyos.

Gellért-től. Hoszszú. átvisszük a következő sorba: fi-ók. al-lons. ki-sebb. De: Széll-lel. Tri-eszt. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ember-rel. megy-gyel. több-let. akár többjegyűek – az elsőt az előbbi sorban hagyjuk. b) Azokat a magánhangzókat. kulcs-csal. háza-ik. tal-palatnyi. hal-lak. Bony-hád. mind a következő sor elején ki kell írni a teljes rövid megfelelőjét: meny-nyi. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: apá-mé. Veszp-rém. Nagy-gyal. Maupas-sant. fe-udális stb. Szabolcs-csal. váku-um stb. vi-asz. c)] f ) Ha a két magánhangzó közötti hosszú mássalhangzót egyszerűsítetten kettőzött többjegyű betű jelöli. rongy-gyá. ösz-sze. stb. Mikló-sék. könny-től. szity-tya. Job-bágy. stb. négyet. stb. karszt-tá. – Így járunk el akkor is. stb. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: bron-zot. Kodálylyal. víz-zé. A szótagolás szerinti elválasztás szabályai érvényesek természetesen a szóalakokhoz járuló újabb és újabb toldalékokra is: adós-ság. Ford-dal. stb. ezért elválasztáskor ugyanúgy . stb. stb. hogy a kettőzött betű egyik tagját meghagyjuk a sor végén. Tallinn-nak stb. Kecskemé-ten. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: batiszt-ból. Me-csek. templom. hit-tem. pa-don. pesti-es. Tallin-nig. stb. Bar-tók. Mari-etta. Gyu-la. Boz-zai. húsz-szor. ko-sár. tink-túra. stb. ton-na. stb. Kissnek. lajst-rom. tarisz-nya. recs-ki. a másodikat pedig átvisszük a következőbe: am-per. tet-ted. ész-szerű. ásvány. fosz-fát. ka-sza. Ojszt-rah. Szél-lért. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ablaká-ig. stb. tömb-ben. kom-munális. stb. csoport-tól. arany-nyal. akár többjegyű a betűje – a következő sorba visszük át: be-tű. bratsz-ki stb. amelyek szótagot kezdenek. pogy-gyász. csak az utolsó kerül a következő sorba: cent-rum. stb. galy-lyak. Hamburg-ban. ennek elválasztásakor mind a sor végén.Az au. pén-zért. eu betűkapcsolat. ró-zsa. Papp-tól. [Vö. c) A két magánhangzó között levő egyetlen mássalhangzót – akár egy-. mil-liméter. dob-ban. mivel tagjai a szótagoláskor szétválhatnak. szükség esetén elválasztható: kala-uz. akkor úgy választjuk el a szót. rossz-kor. tiha-nyi. batyu. hanem egy-egy önálló mássalhangzót. 163. ost-rom. meggy-ből. maga-san. kertig. e) Ha a két magánhangzó közötti mássalhangzót kettőzött betű jelöli. ennek egyik jegyét az előző sorban hagyjuk. leni-nizmus. ha a két mássalhangzó közül az elsőt kettőzött betű jelöli: hall-gat. Carrara. adósságo-kat. d) A két magánhangzó között levő kétféle mássalhangzót jelölő nem kettőzött betűk közül – akár egy-. Ugyanígy: játsz-szál. mor-zsa. A dz és a dzs többjegyű betű. Vajdá-ék. adóssá-gok. Boty-tyán. – A két magánhangzót jelölő azonos betűket is szétválaszthatjuk: koordinál. – Ha a toldalékos alakokban a két magánhangzó között álló mássalhangzók közül az utolsót kettőzött betű jelöli. kilenckor. 227. házun-kat. Heren-dig. Er-zsi. – A toldalékos alakokat is így kell elválasztani: ágy-gyal. töl-gyes. g) Ha két magánhangzó között kettőnél több mássalhangzót jelölő betű van. köny-nyes. moza-ik. Ily-lyés. Szabol-csé. vonzza. há-zunk. metsz-szük stb. stb. Ing-rid. Dosztojevsz-kij. kalci-um. azaz nem hangkapcsolatot jelöl. bizott-ság. Ecse-ren. másik jegyét pedig átvisszük: ber-reg. a másikat átvisszük az új sorba: bors-sal.

Chris-tie. elválasztáskor az illető nyelv elválasztási szabályait kell követni. mondat. A fontosabb szempontok a következők. Ri-chárd. lopó-dzott. Gi-gli. illetőleg: Szél-lért. Thewrew-köt. bórax-szá. maest-ro.) b) Az egy mássalhangzót jelölő betűcsoportokat (a többjegyű magyar betűkhöz hasonlóan) nem választjuk szét: bron-chi-tis. Fi-scher. bri-dzset.: fara-gó].: szé-csi]. edz-dze. magyar szövegben szótagolási szabályainknak megfelelően szétválhatnak: cas-co. mar-xizmus. Bo-lo-gna.: tö-rök].kezeljük őket. Coo-per. f)] 228. A családneveinkben előforduló többjegyű régies magyar betűk az elválasztásban hangértéküknek megfelelően kezelendők: De-seö [e. Ale-xandra. 224. Thew-rewk [e. Pap-pot. Mün-chen. fi-xet. Fara-ghó [e. 230. . de nem egy hangot jelölnek. egy magánhangzót jelölő betűcsoportokat nem választjuk el: cou-chette. stb. Ljub-lja-na. Mar-xot. Baude-laire. lengyel stb. 216. Ha magyar szövegbe idegen (pl. Bach-hal. or-chidea. Kis-sék stb. mene-dzser. Kossuth stb. francia. pe-ches. A ch kétjegyű ugyan.: var-ga] stb. Beö-thy [e. Gior-gio. latin. War-gha [e. halan-dzsázik. Balo-ghék. com-pa-gnie. pe-dzi. stb. ery-the-ma. Ma-dzsar. cou-lomb. Chur-chill. -vé ragos alakulatok elválasztása: pech-hel. A dz-t és a dzs-t tartalmazó szavak ennek megfelelően a leírt szóalak alapul vételével. mint a rövid mássalhangzókat jelölő magyar betűket: ar-chívum.) nyelvű többszavas kifejezés. Fuku-dzava. stb. bridzs-dzsel (ragos fn. ce-chem. stb [Vö. Babi-tsé. Ben-czúr [e. mint más többjegyű betűinket. van betoldva. idegen írásmód szerint írt közszavakat és tulajdonneveket is a magyar szokásnak megfelelően. brin-dza. Ka-ra-džić. Fu-dzsi. – Kivételes elválasztású név: Bat-thyá-ny.. stb. stb. ma-chináció. mahara-dzsa. a másikat pedig átvisszük a következő sorba: Bes-senyei. angol.: dezső]. Szé-chy [e. s így mindkettő egy betűnek számít az elválasztáskor. Wa-shing-ton. az x pedig két hang (k+sz) jele. móriczos. stb. – Ha a ch és az x végű idegen szavak toldalékos formáit a szó és a toldalék érintkezése táján kell elválasztanunk. a) Az egy szótagba kerülő. (Vö. 226. de egyetlen jegyű. tele-xezünk. edz-het. Me-xikó. kivéve a kettőzött betűkét: Deseö-nek. pra-xis. Ped-ro. Bibera-chot. ha utánuk magánhangzó következik: almana-chot. refle-xek. A latin betűs írású nyelvekből átvett. – A -val. esp-la-nade. tádzsik. ma-ximum. ce-pha-lal-gia. c) A különböző hangokat jelölő olyan betűcsoportok. c). Ezért úgy tekintjük őket.: bő-ti]. gyűrű-dzik. bóra-xos. -vel és a -vá. amelyek az idegen nyelvekben elválasztáskor többnyire együtt tartandók. Gas-cogne. Mah-ler. bekezdés stb. de egyetlen hangot jelöl. az elválasztás általános szabályai szerint szakítandók meg: bo-dza. Mon-taigne. Marx-szal. Cze-tzet. lán-dzsás. pszi-chológia.: ben-cúr]. züri-chi. ódz-kodik.). azaz a magyar kiejtésükön alapuló szótagolás szerint választjuk el. ma-dzag. lopódz-dzanak. d). [Vö. Fabri-zio. Féli-xé. a ch-t és az x-et a következő sorba visszük át akkor. – A mássalhangzót jelölő kettőzött betűk közül az egyiket az előző sorban hagyjuk. Kiliman-dzsáró. b)) 229. stb. he-xameter. kamikadzék. kossu-thi. – A toldalékos alakok elválasztásakor a régies magyar betűk egységét természetesen szintén megőrizzük.

prog-ram. mikroszkóp vagy mikro-szkóp. . Az összetett közszavak és tulajdonnevek elválasztásában csak az összetételt alkotó tagok határán lehet különbség az egyszerű szavakéhoz képest. ha elválasztásukra kényszerülünk. ENSZ-ért stb. amelyek a forrásnyelvben két (vagy több). Zág-ráb. kül-ügy. inst-ruktor. de a toldalék tartalmaz magánhangzót: ASZSZK-ban. obst-rukció.231. Az összetett szavakat alkotó tagok (alap. Shakes-peare. stb. Mi-chelangelo vagy Michelan-gelo stb. fi-lantróp. 234. A mai átlagos magyar nyelvérzék számára felismerhető összetételeket ugyanis az alkotó tagok szerint választjuk el akkor is. pa-ragrafus vagy paragra-fus. b) A szóösszevonásokat. SZOT.és toldalékos alakjukban egyaránt) a szótagolás szerint választandók el. nem tekintjük összetételeknek. konk-rét. MTESZ. Int-ransz-mas. MLSZ.). NDK-beli. rek-lám. de: meg-int (= figyelmeztet). kataszt-rófa. Ke-ra-vill. hón-alj. NA-TO stb. Bu-vá-ti. – Elválasztás esetén a toldalékos betűszóknak a kötőjellel kapcsolt toldalékát kell a következő sorba átvinni akkor is. mert az azonos alakú szópár egyik tagja toldalékos alak. Ofo-tért. Röl-tex. Mivel a szavakat a sor végén természetesen máshol is meg lehet szakítani. a magyarban nem önálló létű elemből keletkeztek. demok-rata. 232. ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el őket: abszt-rakt. Az olyan idegen közszavakat és tulajdonneveket. A két egytagú szóból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket úgy választjuk el. Kö-zér-tig. szintén elfogadható: fotog-ráfia vagy foto-gráfia. komp-resszor. ha az összetevők határa nem esik egybe a szótaghatárral. stb. diszk-rét. Belg-rád. NOB. prog-nózis. mind toldalékos alakjukban a szótagolás alapján szakítjuk meg: Ag-ro-coop. hogy az egyik szó az első. parag-rafus. Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása 233. stb. nemcsak a problémát okozó helyen. gépe-lem (ige). inf-láció. kivált szaktudományi munkákban. szindróma. SZTK. mind alap-. a másik összetett szó: me-gint (= újra). a másik szó pedig a következő sorba jusson: csak-is. Az azonos alakú szavak között több olyan van. ha a kötőjel nem szótaghatáron áll. ha az összetett szót vagy szóalakot nem az összetételi határon szakítjuk meg. Miche-langelo. nem választható el: BVSC. az ismertebb elő. ELTE-re. Ma-vadé. KISZ-esek. hol-ott. as-piráns. – A két vagy több magánhangzót tartalmazó betűszók szükség esetén szótagolás szerint szakíthatók meg: MÉ-MOSZ. stb. Bár az ilyen alakulatoknak eredetileg összetett voltát a mai átlagos magyar nyelvérzék általában nem tartja számon. ing-ujj. amelynek elválasztása kétféle. de: gép-elem (fn. A sor végére kerülő mozaikszók elválasztásának a következők a lehetőségei: a) Az olyan betűszó. termosz-tát vagy termo-sztát stb. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: aspi-ráns.és utótagok figyelembevételével történő elválasztás. épp-úgy. amelyben csak mássalhangzó vagy legfeljebb egy magánhangzó van.

szak-avatott. stb. ultra-projektométer. Ugyanígy járunk el természetesen az igekötős igék elválasztásában is: fel-ad. infra-struktúra. Ez a szabály azonban nem azt jelenti. melo-dráma. Magyar-alád. viszont-eladó. Za-laegerszeg. meg-állás. a kötőjelet csak a sor végén tesszük ki. amelynek egyik eleme (legtöbbször az utótagja) a magyarban is önálló szó. Kis-ar (helységnév). pre-klasszikus. egy-előre. Lenin-grád. vasu-tas. kilogramm. hogy összetett szót csak szóhatáron szabad megszakítani. milli-gramm. stb. – Hasonlóképpen: Jugo-szlávia stb. leg-alább. az alakulat összetett voltára általában tekintettel vagyunk. nagy-atádi. rend-őr. vas-utas. tölgy-erdő. extra-kromoszomális. 238. tranz-akció vagy tran-zakció. Bornem-issza. fela-dat. Ha a kötőjellel írt szóösszetételt vagy tulajdonnevet a szóhatáron szakítjuk meg. transz-urán. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: in-terakció vagy interak-ció. dél-után. megál-lás. zápor-eső. stb. és a szót vagy szóalakot itt szakítjuk meg: centi-gramm. leg-erősebb. nemcsak a problémát okozó helyen. Pál-ffy.még-is. Ha az ilyen alakulatok összetettsége a mai átlagos magyar nyelvérzék számára kevésbé nyilvánvaló. vígope-rai. meg-öl. preklasz-szikus. a szótagolás szerinti elválasztás is helyes: de-presszió vagy dep-resszió. egyszer-egy. Antark-tisz stb. elektron-optika. proto-plazma. 235. Dessew-ffy. Ha a sor végi elválasztás ezeknek találkozási helyén válik szükségessé. a kötőjeles alapformára való figyelmeztetés végett: …földrajzinév-tár… (helyesírási szótárban) …Nagy-Kevély… (helyesírási szótárban) …nátrium-klorid… (kémiai szakkönyvben) . a másik eleme (legtöbbször az előtagja) viszont csak néhány esetben külön szó értékű. kis-asszony. A kettőnél több szótagból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket leginkább az összetétel tagjainak határán szokás elválasztani: csal-étek. Nyíregyháza vagy Nyíregy-háza. Ennek a sor elején való megismétlése csak szakmunkákban szokás. vírus-interferencia. nagyatá-di. Mivel a szavakat sor végén máshol is meg lehet szakítani. vagy-is. stb. Ha az összetett szó egészéhez járul képző. para-frázis vagy paraf-rázis. Tito-grad stb. az így keletkezett származékot az alapszó tagjai szerint választjuk el: rend-őri. anti-klerikális. kivételesen. improduktív vagy imp-roduktív. stb. Helyes elválasztások ezek is: elektronoptika vagy elektronop-tika. Sok olyan idegen szavunk van. mikro-klíma. Kis-oroszi. vas-út. Nem szabálytalanok természetesen az ilyen megoldások sem: rendő-ri. Ant-arktisz vagy An-tarktisz. 236. Zala-egerszeg vagy Zalaeger-szeg. deci-liter. in-tranzitív vagy int-ranzitív. vígoperai. ugyan-is. 237. mind-egy. stb. ion-stabilitás. fel-adat. inter-akció. dez-informál vagy de-zinformál. kar-öltve. szét-üt stb. külön-élés.

264.. Az írásjelek változatos és kifejező használata fontos eszköze az értelmileg és érzelmileg egyaránt árnyalt közlésmódnak... 281. 272–273. valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok között. egyaránt helyes megoldás kínálkozik. ezért csak szépíróktól fogadható el – egyes esetekben. b) Az egyszerű kérdő mondat végére kérdőjelet kell tenni: Ki látta? Meglátogattok-e holnap? Szereted a zenét? Stb.. 248.). 253. 240–242. 250–252. a kérdőjel.. 96. a kezdő zárójel és idézőjel hozzátapad az utána következő.. 100. 271. 245. a gondolatjel (vö.. 296–297. a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési egységek előtt és után. a vessző.. a nagykötőjel (vö.. 256.. Az írásgyakorlatban használt sok írásjel közül a legfontosabbak: a pont (vö.). 244. 243. a) Az egyszerű kijelentő mondat végén pont van: Jóból is megárt a sok. részeik-részleteik egymáshoz kapcsolódását tükrözik.. 256. a berekesztő zárójel és idézőjel pedig az előtte álló szóhoz stb. Az írásjelek szerepe kettős.). 256.). 246. 275. 270. a gondolatjel előtt és után stb. 275. 240–242.. Ezeknek a keretein belül egyazon esetre sokszor több..AZ ÍRÁSJELEK 239. 266. 299. 250– 252..).. 268–269.. 299. 266–267. Az írás tagolásában fontos szerep jut a szóköznek is. Pipacsot éget a kövér határra / A lángoló magyar nyár tűzvarázsa. c) Az egyszerű felkiáltó.).. Részben a mondatok szerkezetét. óhajtó és felszólító mondatot felkiáltójellel zárjuk: Ezt aztán megcsináltad! De soká jön a tavasz! Bárcsak sikerülne a tervem! Legalább a szemem lenne jó! Azonnal idejössz! Szeresd a hazát! Légy jó mindhalálig! Stb. Az egyszerű mondatok végére a közlés szándékának megfelelő írásjelet teszünk... 274.).. részben némiképpen a beszédnek betűkkel ki nem fejezhető sajátságaira. 250. a pontosvessző (vö. Ilyenkor azt az írásjelet kell választani.. a felkiáltójel. a zárójel (vö. 258–259. a felkiáltójel (vö. 290. 262. 247. továbbá a kötőjel és a nagykötőjel két oldalán. annak részletkérdéseit gépírási szabványok és tipográfiai előírások tartalmazzák... 260–261. .. 256–257. a kötőjel (vö. tudatos eljárásként – az írásjelek részleges vagy teljes mellőzése....). 293–297. a kettőspont. Az egyéb írásjelek közül a gyakoribbakat egy összefoglaló pont tartalmazza (vö.). 271... 240–242. 278.) A mondatokat záró írásjelek 240. 263. a pontosvessző előtt. 265.).) a kérdőjel (vö.. 247– 255. 248. Nincs viszont szóköz a pont. (Hogy mikor kell szóközöket hagyni. Szóközt hagyunk a szavak. 248. tagolódását. 256...). a kettőspont (vö. amelyikkel mondanivalónkat a lehető legteljesebben tudjuk érzékeltetni. 266. 250. a vessző (vö. 256. a hanglejtésre és a beszédbeli szünetekre utalnak... Stb. Az írásjelek használatának szabályai általában a nyelvtani viszonyokhoz igazodnak. az idézőjel (vö....

akár van kötőszó. Kértem. 241. Stb. és dühösen elrohant. hogy máskor jöjjön? Nem felejted el.) Folytasd ott. hiszen nem jön már. A mellérendelő összetett mondatok végére az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet teszünk: Esik a hó. mi a baja. bár felszólító alakú mondatokat ponttal is zárhatunk: Írjunk egy-egy mondatot ezekkel a főnevekkel: béke. – Közvetett felszólítást. család. kenyér. hogy az és.) A mellékmondatnak megfelelő írásjellel is zárható az olyan mondatszerkezet. haza. Az összetett mondatok tagmondatait általában vesszővel választjuk el egymástól. ne várjunk rá tovább! (A második tagmondat felszólító. s. ahol abbahagytad! Mondd meg neki. vagy kötőszó előtt is ki kell tenni a vesszőt: Az ebédre nem kell senkit is megvárnom. / néztem. hogy úszik el a dinnyehéj. Ne várjunk rá tovább. ezért kötőszava elé mindig vesszőt kell tenni: . mégis fekete az utca. Az érzelmek hullámzását vagy erősebb fokát írásjelek halmozásával érzékeltethetjük: Hogy képzeled ezt?! Valóban?? Nem!!! Stb. Éj van-e. Stb. De: Hirtelen fölugrott és elrohant. ha az voltaképpen idézet: Hiába mondtam neki. Szeretném tudni. minek neked kettő? Induljunk már.) A többieknek egy takaró is elég. a) A tagmondatok határán a vessző mindig kiteendő. A rakodópart alsó kövén ültem. Sokszor meglehetősen nehéz eldönteni. ki lesz az első! (A főmondat felszólító. ne üsse bele az orrát! Stb. hogy anyanyelvét is jobban tudja. (A második tagmondat kijelentő. c) A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás önálló (bár sokszor hiányos) tagmondatnak számít. meg. hogy azonnal menjen haza. A mondatzáró írásjelet akkor is a mellékmondathoz igazíthatjuk. Ilyenkor az írásjelhasználat ingadozhat. úgy arat. amilyent a főmondat kíván: Ki mint vet. aki még egy nyelven tud. hogy nem szabad bejönni! A tagmondatok közötti írásjelek 243. vagy csak a figyelem fölkeltésére szolgál: Kérdem. miért várnánk rá tovább? (A második tagmondat kérdő. vagy kötőszóval kapcsolt rész önálló tagmondat-e: Bevágta az ajtót.Kérdő alakú felszólítások és felkiáltások végén felkiáltójel is szokott állni: Nem viszed el mindjárt! Miért ver engem a sors! Stb. holnap indulhat! Figyeljétek. utasítást kifejező. meg. / És mindnyájan várnak énrám. amire megkértelek? (A főmondat kérdő. Az alárendelő összetett mondatok végére olyan írásjelet kell tenni. olyan nagy hibát követtem el? Javasolom. vagy szemem világa veszett ki? Stb. legyen ő is Miska! Sokat késik.) Érzed-e. (A főmondat kijelentő. amelynek (akár el is hagyható) főmondata csupán mellékes tájékoztatást tartalmaz. s. mennyire szeretlek? Vajon megmondták már neki. akár nincs: Régi igazság.) Az apja is Miska. hogyha késem.) 242. b) A tagmondatokat bevezető és.

aszerint hogy. A mondatrészek közötti írásjelek 247. felkiáltójel és kérdőjel után még gondolatjelet is teszünk: Rabok legyünk. / a téli éjszaka. A más-más tartalmi típusú tagmondatok közé szintén tehetünk vessző helyett pontosvesszőt: Eddig jól megvoltunk. Cselekedj ahelyett. Stb. Összetett mondatainkban kettőspontot teszünk. vagy ha jelezni óhajtjuk. égesd el! Stb. nyáron is azt hordta. ahelyett stb. ha egy-egy lényeges gondolatra hívjuk fel a figyelmet. A mellérendelt mondatrészek közötti írásjelhasználat fontosabb esetei a következők: . Fehér lett. hogy derekuk ne törjön.) – Nem kell azonban vesszőt tenni a több mint alakulatban a mint elé. Stb. Hat több. ahelyett hogy stb. nem pedig összehasonlításra szolgál: Ez több mint szemtelenség.) d) Az anélkül hogy. ha a több mint (a majdnem ellentéteként) a mondanivaló tartalmának erősítésére. elemek az első tagmondathoz tapadnak. Cselekedj. 244. mint ötöt stb. Ilyenkor a hogy előtt nincs vessző: Felrohant a lépcsőn. b)] A hasonlító több. s a közeledő viharnak látni lehetett már egy-egy távoli villámlását is. (Ilyenkor a több nem ragozható. hogy a tagmondat fontosabb magyarázatot vagy következtetést tartalmaz: Közös a célunk: mindig többet.. hogy tétovázol! Stb. vagy szabadok? / Ez a kérdés. Ha kettősponttal lezárt közös figyelemfelhívó mondat után több külön mondat következik. [De vö. hogy bizonyos mértékig elkülönülő gondolatsor kezdődik. (Ilyenkor a több ragozható: többet. és az emberek arcába vágta.. mindegyiket (már az elsőt is) nagy betűvel kezdjük: A nyelvújításnak több oka volt: Nem tudtuk a tudományokat anyanyelven művelni. 246. anélkül hogy pihent volna. kötőszószerű szókapcsolatok elé vesszőt teszünk. mint szerkezetben vessző van a mint előtt: Ez sokkal több. Tiltakozást jelentett az elnémetesítéssel szemben. most váljunk ellenségekké? Ezt többet nem veszem fel. aszerint. 249. eléjük nem teszünk vesszőt. ahelyett hogy tétovázol! Stb. / Esküszünk. a port felkavarta. egyre jobbat akarunk. – Ha azonban az anélkül. Több mint öt évig élt külföldön. mint a fal. A többszörösen összetett mondatokban pontosvesszővel határoljuk el egymástól a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait: Nyugat felől sötét felhőket hozott a szél. Ha azt akarjuk jelezni. 245. mint a tavalyi. Stb.Tündöklik. pont. Irodalmunknak új kifejezési formákra volt szüksége. Kéttagú összetett mondatban is állhat pontosvessző. Stb. mint öt. hogy rabok tovább / Nem leszünk! Stb. Stb. válasszatok! – / A magyarok istenére / Esküszünk. hogy pihent volna. mint a gondolat maga. a büszke jegenyék alázatosan hajlongtak. ha a tagmondatok kapcsolata laza: Kabátja szinte a bokájáig ért. Vörös jelek a Hadak Útján: / Hunniában valami készül. utánuk (a hogy elé) azonban igen: Felrohant a lépcsőn anélkül.

és szegény nővérére. rövidítésben az s kötőszó rejlik (= s a többi). [De vö. külön-külön hangsúlyozott azonos szerepű mondatrészek (s az ilyenekből alakult felsorolások tagjai) közé vesszőt teszünk. a szegfűnek vagy a levendulának az illatát szereted? Stb. ha kötőszó nélkül következnek egymás után: Az Ér nagy. f) A páros kötőszóval alakult mellérendelő szerkezetekben a második kötőszó elé mindig vesszőt teszünk (a páros vagy második tagja elé is): Vagy ezt. rossz is. A rózsának. nagyot alkotni. Az ilyen közbevetésszerű értelmezőt olykor . illetőleg háromszor kezdtük újra. vagy kötőszó áll. és a beszédben szünet van közöttük. sás. kapdos. ha azonos szerepű. a leány. meg. Mivel a felsorolások végére tett stb. szorgalmas. Elhibázott. káka lakják. vesszőkkel tagolt mondatrészeket akarunk elkülöníteni másneműekből álló sorozattól: Mindenki ismeri az ilyen szavakat: beszél. ceruza. tinta. Se pénz. vagy kabátot! Stb. Komáromi Pálnak a javaslatára betonjárdát építenek. Sem testem. ír. meg. elé is pontosvesszőt kell tenni.a) Az egymásnak mellérendelt. [De vö. hátravetett mondatrészeket vezet be. Stb.] e) Ha az és. meg. álldogál. eléjük nem teszünk vesszőt: A tésztára sok mákot és cukrot szórt. vagy csattanós befejezője a szerkezetnek: S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: / Füstösek. / Pocsolyás víz. s. meg a zöldpaprikát. Stb. főleg ha az értelmező felsorolást tartalmaz. varrni tanult. szépet. Stb. de helytelen elméletet agyalt ki. Ha az értelmező távolabb kerül az értelmezettől. Ernyőt hozzál magaddal a kirándulásra.] c) Ha az azonos szerepű mondatrészek között kötőszó van. meg a szalonnát. stb. s. álmos. Az értelmezővel kapcsolatos fontosabb írásjel-használati esetek a következők: a) Az értelmezős szerkezetben rendszerint mind az értelmezettre. e kötőszók elé vesszőt teszünk: A szüleire gondolt. se posztó. lelkes. a)] b) A felsorolásban pontosvesszőt is használunk. Az ilyen jellegű felsorolások végén a stb. b) Ha az értelmező után is szünet van a beszédben. mögéje is vesszőt tehetünk: Anna. sem lelkem nem kívánja. Stb. Ezt az írásban vesszővel jelezzük: Németh Pétert. Szeretett volna valami újat. könyv. [De vö. a tőszomszédomat kereste. furcsa árok. ez elé vesszőt teszünk (kivéve az és. s. az élet anyját… Stb. vagy azt választhatod. Kétszer. meg a kenyeret. furcsák. Ég és föld között lebegett. Stb. 248. mind az értelmezőre külön hangsúly esik. beszélget stb. A község tanácselnökének. hol ahhoz kapott. becsületes. 249. a vesszőt közvetlenül eléje tesszük: Én őt dicsérem csak. d) alpont. majd jóízűen falatozni kezdett. bíborak… Fölröppen a komor ég homlokára / Egy nagyszerű mosoly: / A forradalom vörös hajnala. Lehet jó is. A vessző helyére kettőspont is kerülhet. sőt veszedelmes vállalkozásba fogott. vagy kötőszókat): Tetszetős. egy öreg diófát. vagy kötőszó beszédszünettel elválasztott. a csupa vesszős felsorolás végén nem kell eléje vessző: Gyakorító igék például ezek: járkál. d) Ha azonos mondatrészek között és. Hol ehhez. az éjszakai vihar kidöntötte. b) alpont. Aztán elővette a bicskát. Kertjük díszét. olvas. búsak.

a)] b) Ha a mint szó állapotot vagy minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll. Stb. Stb. A szövegbe ékelődést jelző írásjelek A közbevetés . Egész nap az erdőt járta. minősítést. Maga János is ott lesz. Kossuth korábban mint meg nem alkuvó újságíró harcolt a magyar nép jogaiért. rangot jelentő. gyakran határozott névelővel kezdődő kifejezés birtokos szerkezet. nincs szükség vesszőre: Te magad mondtad. Szép Izabella SZOT-díjassal. az irodalomtudomány doktora.] e) A -va. [De vö. felszabadultan. városunk díszpolgára. ha alárendelő viszonyban vannak egymással: Fehér bottal a kezében egy fekete szemüveges férfi jött vele szemben. hanem gondolatjellel (esetleg zárójellel) különítjük el: A baleset sérültjét – a motorkerékpárost – kórházba szállították. Stb. János maga is ott lesz. – Ha azonban az igeneves szerkezet szinte külön mellékmondatnak érződik. Kállay Imre kandidátusé. a szerkezetet csak a végén ragozzuk. 250. c). nagyokat lélegezve. Ha azonban az ilyen kifejezések nem értelmezők. kabátját magára kapva. a lámpa mellé tette. 247. és az értelmezős szerkezetnek mindkét fő tagja ragozódik. a) Az egymás után kötőszó nélkül következő egynemű jelzők és egynemű határozók közé nem teszünk vesszőt akkor. Stb. d) Ha az értelmezett szó vagy az értelmező a maga vagy a mind névmás. A sok pásztor mind muzsikál. a Magyar Népköztársaság kiváló művészét. 249. stb. az állami díjas mérnökkel. 243. -vén képzős igeneves szerkezet csak mondatrész. Az országban mindenütt jó termés ígérkezik. [De vö. A rádió zenéjét hallgatva is jól tudok tanulni. Ma reggel nagy eső esett. Dömötör Béla. Petőfi mint ember nem hazudtolta meg a költőt. és a személynév után nincs vessző: Mózes Pál nagykövetet. e) A szünettel elkülönülő értelmezőszerű. ezért többnyire nem különítjük el vesszővel a mondat egészétől: Munkaruhát húzva fogott neki a motor szerelésének. akkor az előtte álló személynév értelmezőjének számít. vagy hátravetve a mondathoz lazán kapcsolódik. valamint a mondathoz lazán hozzátoldott határozók elé vesszőt teszünk: A könyvet az íróasztalára. Zsigmond Elek Kossuth-díjastól stb. Nagybátyám szombaton érkezett meg. illetőleg: Kovács Tiborral. Kálmán Etelkát. a feleségével együtt. fokozatot. népköztársaságunk nagykövetét. Kossuth-díjas írónőnknek. Az egymásnak alárendelt mondatrészek közé általában nem kell írásjelet tenni. stb. Stb. -ve és a -ván. – Ugyanígy: Balla Erzsébetnek. Kiszaladt az udvarra. c) Ha a kitüntetést. Stb. Mózes Pált. célszerű vesszővel elkülöníteni: Gondolván egy merészet. Stb. A személynév után ebben a típusban vesszőt teszünk: Nagy Elemér.nem vesszővel. áteveztünk a túlsó partra. nem teszünk eléje vesszőt: Bátyámat mint tanút (= tanúként) hallgatták ki. Magát Bartókot hallottuk a hanglemezről.

imádott / Jankóm… Most veszem észre. hazugság. (Az ellenvéleményen levők el se jöttek a gyűlésre. (Vö. Stb. a mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: Bizonyos szavak igék is. vesszők. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: A vonat. Stb. sajnos. Stb. amelyet a közbevetés szándékával ékelünk be a mondatba. Felvették a jelentkezők nagyobb részét (45 fiút és lányt). a fenti szabály alkalmazása a fogalmazó egyén megítélésétől függ.) – A zárójelbe tett önálló mondat írásjele azonban a zárójelen belülre kerül: A jelenlevők mind helyeselték a javaslatot. Új találmányát – természetesen – azonnal szabadalmaztatta. Az ilyen közbevetett felkiáltójel vagy kérdőjel után a mondat természetesen kisbetűvel folytatódik: Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja. A kiejtés szerinti (fonetikus) átírás a nyelvjárásgyűjtésben igen fontos. (De vö. mint mérnököt.250.) Stb. hohó! mind. csak még a magnója hiányzott. bár még át tudott volna szaladni az úttesten. Ha a közbevetett szó. b)] Érzelem kifejezésére – főleg régies vagy szépirodalmi jellegű szövegekben – a mondatba felkiáltójel vagy kérdőjel is beékelődhet. Az olyan szót vagy szókapcsolatot. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: Évi. hogy minél kényelmesebben érezze magát – ez mindig fontos volt neki –. Ne felejts el fölébreszteni holnap reggel (6-kor)! Stb. Péter. vagyis a közbevetett részt körülfogó gondolatjelpár vagy zárójelpór második tagja után ki kell tenni: Műszaki egyetemen szerzett diplomát – vegyészmérnökit –. 249. az írásjelet a közbevetés után. nyom). Ha a zárójelbe tett megjegyzés a mondat végére esik. Stb. Évi – bár még át tudott volna szaladni az úttesten – előbb hagyta elmenni a teherautót. s csak néhány alkalmatlant kellett elutasítani. 252. Stb. megint késett. Akár le is mondhat a beékelésről: A vonat persze megint késett. István. de író lett. 251. / Csúnya hazugság volt.) . Ha az összetett mondat valamelyik tagmondatába beékelődik egy másik tagmondat. 271. Mivel a közbevetés szándékát és írásbeli kifejezésének szükségét valójában csak a közlemény megalkotója érzi. a műszakiakhoz osztották be. 271. előbb hagyta elmenni a teherautót. Egy gondolat bántotta (és nem tudott megszabadulni tőle): hogy ő is felelős a hiányért. amit javíttatni vitt. les. persze. fagy. névszók is (pl. [De vö. mint említettem. ezt a közbevetett mondatot vesszők. Ádám barátomnak – mint kiválóan képzett mérnöknek – az átlagosnál magasabb a fizetése. szókapcsolat vagy tagmondat írásjelnél ékelődik a mondatba. a baleset tanújaként. amit mondtam. A mint kötőszó sokszor beszédszünetekkel határolt közbevetést vezet be: Ádám barátomat. beteg lett. Ádám barátomtól (mint országszerte jól ismert mérnöktől) gyakran kérnek szakvéleményt. többször is kihallgatták. Sok megszokott holmiját becsomagolta. Évi (bár még át tudott volna szaladni az úttesten) előbb hagyta elmenni a teherautót. nem tud eljönni. Bátyámat (a baleset tanújaként) többször is kihallgatták. Bátyámat. Bátyámat – a baleset tanújaként – többször is kihallgatták.

és kisbetűvel kezdjük. Idézés alkalmával az idéző mondat megelőzheti. A mondat elején vagy végén álló megszólítást vesszővel választjuk el a mondat többi részétől: Gyerekek. az idézet végén pedig fölül tesszük ki: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” – figyelmezteti Kazinczy költőtársait. de idegenen sohasem. követheti vagy megszakíthatja az idézetet. a kötelességedet? Stb. „Még kér a nép. Stb.” Örök kérdést tesz fel Vörösmarty: „Mi dolgunk a világon?” Petőfi így kezdi híres versét: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Stb. Az idézőjelet (kézírásban és nyomtatásban) az idézet kezdetén alul. rátérünk a dolog lényegére. mögéje is vesszőt teszünk: Most pedig. a berekesztő idézőjel elé olyan írásjel kerül. rongyban. 254. Az első idézőjel után az idézet első szavát általában nagybetűvel kezdjük. ember: küzdj és bízva bízzál!” ma is gyakran idézzük. A második idézőjel a szövegzáró írásjel után következik: „A tudományos felfogás szerint – írja . hogy az eredeti szövegben is kisbetű van: A közeledő őszt ekképp jeleníti meg Babits: „már hullnak a cifra virágok / szirmai. Az idézet végére. A szövegbe ékelt szó szerinti idézetet általában idézőjelpór fogja közre. barátaim. Ilyenkor az idézet végén a kérdőjelet és a felkiáltójelet kitesszük. gondolatjellel kapcsoljuk. a) Az idézetet bevezető mondat után kettőspontot teszünk. mondat értékű kiemelt megszólítások után. 149. (Vö. amilyent az idézett mondat tartalma kíván: Bessenyei ma is érvényes igazságot fogalmazott meg: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. Az olyan önálló. a pontot azonban nem: „Ismerni a jót könnyebb. / Előítéletét az / Évek nem szünteték. eléje is. Ha a megszólítás beékelődik a mondatba. tehát gondolatjelek közé tesszük. e) Az idézetbe iktatott idéző mondat közbevetésnek számít. Az idézés 256.) Magánlevelekben a kiemelt megszólítások után vesszőt is lehet tenni. Stb. b) Ha az idéző mondat követi az idézetet. Ha az idézőjelbe tett mondaton belül még egy idézőjelre van szükség. nézzétek csak! Nagyon vártalak már. 255. amelyek egy hosszabb szöveget vezetnek be. Stb. ha úgy emeltük ki. édes fiam. Tudod-e. általában felkiáltójelet teszünk: Drága Szüleim! (Drága szüleim!) Tisztelt Közönség! Kedves Barátaim! Igen tisztelt Főorvos úr! Egyetlen Ilonám! Stb. „Ó.A megszólítás 253. hegyével befelé forduló jelpárt használunk: Petőfi írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most is nagy szálka még. Kisbetűvel kezdjük az idézetet. – A megszakított idéző mondat kisbetűvel folytatódik: Madách szavait: „Mondottam.” Stb. most adjatok neki!” – figyelmeztette Petői az urakat. mint követni” – írta unokaöccsének Kölcsey. Stb. és kisbetűvel kezdjük.” Stb. / ha süvít a böjti szél. Sándor. megvan-e még az az otthon?” – sóhajt fel Radnóti. mint farsangi plakátok.

vagyis úgynevezett tartalmi idézésekor nem használunk idézőjeleket: Alkotmányunk kimondja.” Stb. amire ne lennék képes a gyerekeimért. – Ezt ledöntheti / Erőszak. – Annyiszor becsapott! – Gyere ide – kiáltott rá –. Ha a szó szerinti idézetet szervesen beleszőjük saját szövegünkbe. szellemileg egészséges.Kosztolányi – nincs semmiféle rangkülönbség a nyelvek között. vagy kétszázan kimennénk az éjjel. Stb. a mondatot befejező írásjelet az idézőjel után tesszük ki: Juhász Gyula a munkában azt az erőt látja. [Vö. hogy nincs az az áldozat. hiszel nekem? Türelmetlenül szólt rá: – Add már ide! – Nem adom! b) Ha az író idéző mondata követi a szereplő szavait. a). Így szokás kezelni az úgynevezett kapcsolt egyenes beszédet is: Mondtam neki. a megszakítás után újabb gondolatjel következik. – Ha a mondat az idézett résszel végződik. hiszel nekem? – kérdezte reménykedve. amely „a szabadág útjára visz gyász és romok felett”. ezeket gondolatjelpár fogja közre. Mások szavainak némiképp megváltoztatott. és segíts már egy kicsit! – Sehogy sem tudok belenyugodni abba – folytatta –. Stb. 257. hanem gondolatjeleket szokás használni. – Ne higgy neki! – támadt rá. edzett nemzedéket neveljen”. és az idézetet kezdő közszót (az eredeti szöveg ellenére is) kisbetűvel kezdjük: A tanterv szerint az iskola egyik célja az. és a beszélők első szavai előtt gondolatjel van: – Kapitány uram. c)] a) Ha az író idéző mondata megelőzi a szereplő szavait. – Kik jártak itt? – faggatta tovább. – Hova a pokolba? . – Add már ide! – szólt rá türelmetlenül. Az idéző mondatok nélkül egymást váltogató párbeszéd megszólításonként külön sorokban kezdődik.” „Lesz-e gyümölcs a fán – kérdi Petőfi –. – Nem is tudom – mondta határozatlanul. Határozatlanul mondta: – Nem is tudom. utánuk viszont nincs. Stb. de ez csak a társadalom egészének tevékeny közreműködésével érhető el. – Nagyon vártalak már – fogadta a barátját. 258. – Maga itt volt. Reménykedve kérdezte: – Ugye. de ennek jelzésére nem idézőjeleket. hogy „testileg. hogy társadalmi rendszerünknek a munka az alapja. A „rendületlenül” később jelszóból magatartásformává érett. Stb. 256. – Sok a teendőnk. az örökre élni fog. c) Ha az író idéző mondata a szereplő szavai közé van iktatva. láthatta. hogy kisemmiztek. az idézett részt idézőjelek közé foglaljuk. Az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében egyébként az idézéskor szokásos írásmódot alkalmazzuk. gondolatjel van előttük. melynek nincs virága?” „Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál – vallja Madách. b). Szépirodalmi művekben az író mintegy idézi a szereplők szavait. – Ugye.

103. orrán-száján. Széll-lel. s mikor egy forráshoz ért. Szavak és szórészek közötti írásjelek 260. b)]. a)]. c) Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja. a)). illetőleg tulajdonnévi szóalakokat. eszem a lelked! Hova megy. Kötőjelet szavak és szórészek között az alábbi esetekben alkalmazunk: a) Az olyan összetett szavakat.). b)]. haj. meg-megállt. hé? Fiatalságunk évei. 261. amelyekben a tagok. illetőleg elé. 139.. – Maklárra? – Jó estét mondani a töröknek. rendszerint csak az utolsó. csihi-puhi. d)]. unos-untalan (vö. be megjártam! Jaj de elfáradtam! vagy: Jaj. rövid pihenőt tartott. kiegészítő megjegyzést fűzünk. Stb. Stb. kötőjellel tagoljuk: sakkkör. c)]. magyarázó. ha a mondat hangsúly. 139. csak itt lenne már! Jaj. 138. szoba-konyhás [vö. illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában.). 131. de az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében az idézéskor szokásos írásmódot követjük: Ki korán kel. 103. a mellérendelő összetételeknek és az ikerszóknak. vissza-visszatérés. gizes-gazos (vö. 98.– Maklárra.és szünetviszonyai ezt megkívánják: Ejnye be megjártam! vagy: Ejnye. nem indult útnak. Ha a tagmondat közbeékelődése miatt vagy bármi más okból két kötőszó kerül egymás mellé. szállóigékhez. Anna-Panna [vö. 94. 101. messze szálltak! Stb. Mann-né. néha-néha (vö. b) Ha valamely indulatszó után a be vagy a de nyomósító szócska következik. 265. Vesszőt szoktunk tenni az indulatszók után. Hová merült el szép szemed világa? – szoktuk tréfásan kérdezni. aranyat lel – tartja a közmondás.. édes-bús. alkalmi szóösszetételeknek kötőjeles írása a költői nyelv kifejezőeszköze: rőzse-dalok. könyvritkaság-gyűjtemény. a) Az indulatszókat vesszővel különítjük el: Hej. irul-pirul [vö. Hívták. Ilyenkor az elhagyott közös . 262. 102. szövő-fonó ipar [vö. stb. örökkön-örökké. sírva-nevetve [vö. gyémánt-hitemet. anyagcserevizsgálat-kérés [vö. nem használunk idézőjeleket. az indulatszó és a nyomósító szócska közé csak akkor teszünk vesszőt. dimbes-dombos. 139. 259. össz-szövetségi. kő-iszonyatját. a)]. le-föl sétálás [vö. hidegvíz-csap [vö. Ha közmondásokhoz. rokon-őrtüzek stb. köd-gubában. 62. ki-be ugrál. csak az első elé teszünk vesszőt: A hegymászásban elfáradt. stb. Szokatlan.). bogáncsszívem. a)]. valamint az alárendelő összetételeknek bizonyos típusaiban az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: egy-egy. sarkigazságokhoz. de elfáradtam! Stb. jelszókhoz stb. Termeljünk többet és olcsóbban! – ez most a feladat. illetőleg a szóelemek határán három azonos. b)]. ott-tartózkodás. a)] b) A szóismétléseknek. mássalhangzót jelölő betű kerül egymás mellé. süt-főz. 97. [Vö. foszforműtrágya-gyártás (vö. 100. de mert hideg volt.

francia–spanyol (határ). (a) Videoton–Haladáson (ti. (Vö. Magyar–Szovjet Baráti Társaság. 263. a 128–9. illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép.utótagra. (Vö. tej-. ha a kapcsolat hozzávetőlegességet. Ménesi út 11–13. az első–negyedik osztályban. Kál-Kápolna. június– . amelyek valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek: Budapest–Bécs. stb. Duna– Majna–Rajna-csatorna. stb.). Nagy-New York. bel. lapon. mind a számjegyekkel írt számkapcsolatokban kötőjelet teszünk. Kazinczyverseny. b) Két vagy több tulajdonnév kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: Marx–Engels–Lenin. olasz– német (mérkőzés). tavasszal–nyáron. sz. stb. az I–IV. Konkoly-Thege stb. 177. mérkőzést). 5-6 (darab). [Vö. vagylagosságot fejez ki: egy-két (ember).és gyümölcsfelhozatal. Nagykötőjelet szavak között a következő esetekben szokás használni: a) Két vagy több nép (nyelv) nevének kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: angol–magyar (szótár). zöldség. i) Mind a betűkkel.] f) A kettős családnevek elemeinek összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Endrődy-Somogyi. Osztrák–Magyar Monarchia. szótárban). kelet–nyugat irányban. 10-12 (éves). az első–negyedikben. Az ilyen alakulatok utolsó (esetleg mindkét) tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: Budapest–Bécsen át. Csepel-sziget. Holt-Tisza. stb. 168–169. -szerelő és -javító üzem.és külkereskedelem. Újpesti Dózsa– Ferencváros (rangadó) stb. Rohonci-Arany-patak. e.) g) A többelemű földrajzi nevek több típusában kötőjellel fejezzük ki az alkotó tagok összetartozását: Arany-patak. nyolc-tíz (napra). Hadrovics–Gáldi: Orosz–magyar szótár.).) Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: (a) magyar–angolban (ti. tavaszi–nyári. József Attila-díja. Érd-Ófalu (vö.). Vas Mihály-hegy (vö. 176. osztályban.. illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet. 1983–1984. 140. a)] e) Tulajdonnevekhez főneveket és belőlük képzett mellékneveket bizonyos típusokban kötőjellel kapcsolunk: Afrika-kutató. 456. mérkőzésen) stb. június–július hónapban. 158. szótárban). 178. budapest–bécsi. d) Kétezeren felül – ha az ezres után még más szám is következik – az összetett számnevek írásában kötőjelet használunk: ötezer-nyolcszáztíz. évi. 179. a tavasz–nyár folyamán. Cseh–Morva-dombság. Bonyolultabb esetekben a nagykötőjel kivételesen szóközökkel illeszkedhet a tagok közé: i. b). kelet–nyugati. stb. illetőleg: a Szojuz–24 – Szaljut–5 űrkomplexum. merre menjünk? Jobbra-e vagy balra? Stb.. német–franciás (ti. gépgyártó.és gyorsíró. stb. stb. c) Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz az olyan szavakat. Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a ragokat: (a) Hadrovics–Gáldiban (ti. 753 – i. [Vö. stb. József Attila-díj. 289. h) Az -e kérdőszócskát kötőjellel kapcsoljuk az előtte álló szóhoz: Tudode. tizenegyezer-huszonnyolc stb. szakos) stb. Arany-patak-völgy (vö. Balassi-strófás. (láttam az) angol– brazilt (ti.

júliusi; stb. (Vö. 179.) – De: a 128–9.-en, az I–IV.-ben, 1848–49-ben; 1981– 1985-i, 1914–18-as; stb. [Vö. 265. e)] d) Nagykötőjelet használunk géptípusok stb. betű- vagy szó- és számjelzése között: T–34, TU–154; Szojuz–14, Apollo–11; stb. Az ilyen alakulatokhoz minden toldalékot kötőjellel kapcsolunk: T–34-et, TU–154gyel, T–34-es, Szojuz–14-ben, Apollo–11-es; stb. 264. Három pontot teszünk a gondolat befejezetlenségének jeléül: De tart a harc… a kard s az ágyú / Helyett most eszmék küzdenek. Meggondolni háborítlan, / Ami immár közelebb van… stb. Három pontot használunk akkor is, ha valamely szövegből kihagyunk egy részt: …s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk… Respublika, szabadság gyermeke / …Köszöntelek a távolból előre! Stb.

Toldalékok kapcsolása 265. A ragokat, a jeleket, a képzőket és a képzőszerű utótagokat általában közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz. Néhány esetben azonban kötőjelet használunk. a) Kötőjellel hárítjuk el toldalékok kapcsolásakor három azonos, mássalhangzót jelölő betű közvetlen találkozását egyes típusokban, ahol az egyszerűsítés nem alkalmazható: Széll-lel, Wittmann-né [vö. 94., 163. c)]; Bonn-nal, Bonn-nál [vö. 217. c)]; dzsessz-szerű, puff-féle (vö. 62., 94.); stb. b) Kötőjellel kapcsoljuk a több különírt elemből álló személynevekhez és földrajzi nevekhez a képzőket és a képzőszerű utótagokat: Arany János-i, Leonardo da Vinci-s; Illyés Gyula-féle; stb. (vö. 141., 164.); New York-i, Karlovy Vary-i, Frankfurt am Main-i; New York-szerű; stb. [Vö. 164., 217. b)] – Hasonlóképpen: Magyar Nemzet-beli stb. (Vö. 200.) c) Kötőjellel kapcsoljuk az egyelemű személynevekhez a képzőszerű utótagokat: Eötvös-féle, Petőfi-szerű stb. (Vö. 141., 171.) – Hasonlóképpen: Vág-szerű (folyó), Omega-féle (időmérők), Népszabadság-beli (cikk) stb. d) Kötőjellel fűzzük hozzá a hangérték nélküli (ún. néma) betűre és a bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan betűcsoportokra végződő szavakhoz a toldalékokat: guillotine-t, Glasgow-ban, Montreux-ig, Rousseau-nak, voltaire-es, ploieşti-i stb. [Vö. 217. a)] e) Kötőjellel kapcsoljuk a számjegyekhez, írásjelekhez, rövidítésekhez, betűszókhoz stb. a toldalékokat: 4-et, 12-t, 19-szer, 67-es, aug. 20-án, a IV.-be jár, 80%-os, 6%-kal, a 15. §-ban, Bp.-en, az MTA-tól, 100 °C-on, 16.25-kor. [Vö. 280., 286. a)]

Egyéb írásjel-használati tudnivalók 266. A hírlapok, folyóiratok, könyvek, költői művek, értekezések, cikkek, dolgozatok, fejezetek címe, valamint az intézménynevek és útbaigazító feliratok után a mai gyakorlat szerint nem kell pont akkor, ha kiemelt címsorokként vagy önmagukban szerepelnek:

Népszabadság Puszták népe Nemzeti dal Előszó Kettős megállóhely Szerencsi Csokoládégyár stb. – Ha azonban a cím szövegben van, s utána mondat kezdődik, a végére pontot teszünk: A s z e m é l y e s n é v m á s o k . Személyes névmásoknak nevezzük azokat a szavakat… – A kérdőjelet és a felkiáltójelet a kiemelt címsorok végén is ki kell tenni: Minek nevezzelek? Készülj, hazám! Stb. 267. Pontot használunk viszont a következő esetekben: a) A sorszámneveket jelölő számok után általában pont van: 10. versszak, 1983. évi, IX. kerület stb. (Vö. 290.) b) Pontot teszünk a rövidítések egy része után: aug., du., kb., özv.; Bp.; stb. (Vö. 278., 282.) c) Pontot teszünk a keltezésben az évet, a hónapot és a napot jelölő szám után: 1848. III. 15. (Vö. 293.) 268. Kettősponttal mutatunk rá a példaként említett szóra, szócsoportra vagy mondatra: A felszabadulás óta számos új összetétel keletkezett nyelvünkben: békepolitika, jövőkutatás, munkaverseny, tervhivatal stb. A kijelentő mondatban megállapítunk, közlünk valamit: Magyarország legnagyobb tava a Balaton. Stb. 269. Kettőspontot teszünk a szerző neve és az írásmű címe közé akkor, ha a nevet és a címet mondattani viszonyítás nélkül említjük egymás mellett (pl. utalásban, felsorolásban, katalógusban stb.): Vörösmarty: Csongor és Tünde; Petőfi: János vitéz; Arany: Toldi; stb. – Birtokos szerkezetben azonban a név és a cím közé nem teszünk írásjelet: Arany János Toldija fellelkesítette Petőfit. Mikszáth „Különös házasság” című regényéből filmet készítettek. Stb. (Vö. 199.) 270. Sor végén, elválasztáskor – a szétválasztott szórészek összetartozásának jelölésére – kötőjelet használunk: asz-tal, te-kint stb. Az elválasztás alapja lehet az a körülmény is, hogy a szóalakban már van kötőjel: tűzzel- / vassal, Dumas- / nak, a SZOT- / ot stb. Ugyanígy nagykötőjelnél: egy TU– / 154-esen stb. 271. Ha a mondat végén levő zárójeles rész szorosabban kapcsolódik a mondathoz, a mondat tartalmának megfelelő mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: A helyesírás nem egyéb, mint gyakorlati anyanyelvismeret (Az általános iskolai nevelés és oktatás terve). Stb. – Ha a zárójelbe tett rész ponttal rövidített szóval végződik, a berekesztő zárójel elé a rövidítést jelző pontot ki kell tennünk, és a zárójel után is használnunk kell a megfelelő mondatvégi írásjelet: Szövetkezeteink már saját gépeikkel dolgoznak (traktorokkal, kombájnokkal, tárcsás boronákkal stb.). Stb. (De vö. 252.) 272. Idézőjelek közé teszünk a mondaton belül olyan szavakat, amelyeknek hangulati velejáróját, gúnyos vagy egyéb értelmét ki akarjuk

emelni: Megkaptam „kedves” soraidat. Ne akarj te engem mindenáron „jobb belátásra bírni”! Stb. Ezzel a lehetőséggel azonban – a divatnak hódolva – ne éljünk vissza! 273. A könyveknek, költői műveknek, értekezéseknek, cikkeknek stb. több szóból álló címét szöveg közben idézőjelbe is tehetjük: A haladó magyar költészet remekeit mutatja be a „Hét évszázad magyar versei” című négykötetes antológia. Stb. Ilyenkor a toldalékok kötőjellel kapcsolódnak: Ez benne van a „Hét évszázad magyar versei”-ben. Stb. (Vö. 199.) 274. A számok írásában a tizedes törtek kezdetét vesszővel jelöljük: 38,6 (harmincnyolc egész hat tized); 1,23 (egy egész huszonhárom század); stb. (Vö. 291.) – Az öt- és többjegyű számokat általában közzel tagoljuk a hátulról számolt hármas csoportok szerint: 23 816 stb. [Vö. 289. b)] 275. Gyakrabban használjuk még a következő írásjeleket is: + — · : = % / az összeadás jele a kivonás jele a szorzás jele az osztás jele az egyenlőség jele a százalék jele a vagylagosság, a tört szám stb. jele § . /. * ” ’ ° ~ a paragrafus jele fordíts! vagy 1 a jegyzet jele az ismétlés jele a hiány jele a fok jele az ismétlődés, illetőleg a megfelelés jele

A százalék, a paragrafus és a fok jeléhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot. Ilyenkor a toldalék mindig olyan alakjában járul az írásjelhez, amilyenben a kimondott formához kapcsolódnék, tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit, valamint kiírjuk az esetleges kötőhangzót is: 10%-os, a 6. §-ban, 3°-kal stb. [Vö. 265. e)]

m. vagy összeolvassuk a betűket: MÁV (= Magyar Államvasutak) kiejtve máv. Mahart (= Magyar Hajózási Részvénytársaság). k. az MTA. stb. gyes (= gyermekgondozási segély) stb.és nagybetűk tekintetében nem követi az alapforma írásmódját: Ft (= forint).. rkp. (= New York) stb. Szfv. (= az idézett mű). a tsz. (= gépkocsi). Áfor (= Ásványolajforgalmi Vállalat) kiejtve áfor. Na (= nátrium) stb. a) Az egyszerű és az összetett szavaknak több betűből álló rövidítése egységes csoportot alkot: ált. (= magyar). (= mint vendég). A különírt szavakból álló szókapcsolatok rövidítése általában annyi (ponttal elkülönített) tagot tartalmaz. (= Helyesírási tanácsadó szótár) stb. (= parancsnokság). k. a szerk. A mozaikszók különféle fajtáit (a betűszókat és a szóösszevonásokat) írásformájuk alapján ejtjük ki. D. (= körülbelül). (= magasföldszint). (= Debrecen). (= Székesfehérvár). (= az igazgatóhelyettes). hogy a jel közszóból vagy személynévből származik: m (= méter). (= annyi mint). HTSz. Mo. stb. (= általános). m. cm (= centiméter). r. a f. ahány különírt szóból áll a rövidített szókapcsolat: a. Közszavak és tulajdonnevek teljes alakja helyett gyakran használjuk rövidített formájukat. i. (= rakpart). vö. (= a felelős kiadó). – Nem ritka azonban a rövidítés elemeinek egybeírása sem: stb. az Áfor. (= római katolikus). kb. pság. A mértékegységek jelét kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk aszerint. stb. mfszt. Y. k. (= s a többi). K (= kelvin). – Ennek megfelelően a magánhangzóval kezdődő rövidítések előtt az. km kiejtve kilométer. Mindig nagy kezdőbetűvel írjuk azonban az elemek vegyjelét: O (= oxigén). A rövidítések alakja általában emlékeztet a rövidített szavak teljes formájára. – A mozaikszók előtti határozott névelő a kiejtett alakhoz igazodik: a MÁV. b) A rövidített szónak vagy szavaknak kis vagy nagy kezdőbetűjét általában a rövidítésben is megtartjuk: c. (= nota bene!) stb. az OTP. (= saját kezével). (= vesd össze!). stb. kiejtve utca. ÉNy (= északnyugat). az i. m. (= a szerkesztő). km (= kilométer). kiejtve Budapest. stb. (= című). a Mahart. v. m. k. gk. (= Magyarország) stb. N. é. sz. az szb. a beszédben teljes alakjukban ejtjük ki őket: u. A rövidítések (és hozzájuk hasonlóan a rövidítésként használt jelek és kódok is) leginkább csak az írásban élnek. s.A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK 276. Vagy a betűk nevét mondjuk ki egymás után: OTP (= Országos Takarékpénztár) kiejtve ó-té-pé. (= Boldog új évet kíván). B. Bp. szb (= szakszervezeti bizottság) kiejtve esz-bé stb. . ( időszámításunk szerint). N (= newton). NB. Sok rövidítés azonban a kis. ú. A rövidítések 277. mássalhangzóval kezdődő rövidítések előtt a határozott névelőt használunk: az igh.

aug. jelekhez stb.-ban (= utcában). A szokásos eljárásokkal alkotott rövidítéseken kívül a szaktudományok különleges rövidítéseket. (Vö. a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk. é.) Egyébként ponttal írt rövidítések (nm. cm cm2 bar Budapest budapesti Boldog új évet kíván Celsius-fok című centiméter négyzetcentiméter . v (= sebesség). A gyakrabban előforduló állandó rövidítések és jelek: a.. (Vö. Rbl (= rubel). n. rég (= régies forma). ÉK-en (= északkeleten). a mértékegységek jelét: g (= gramm). Cl (= klór). 279. stb. stb. ol. uaz (= ugyanaz) stb..) mellől is elhagyható a pont. (= december). a vegyjeleket: S (= kén).. valamint kiírjuk az esetleges előhangzót is: u. fszla. 279. K-ot. az elő. CS (= Csehszlovákia). Celsius-fokos) stb. °C c. Ha a rövidítés valamely teljes szóval alkot összetételt. bp. ker. rég. A rövidítésekhez.) Pont nélkül írjuk azonban (szabványainkhoz és a nemzetközi szokáshoz igazodva) a pénzfajták rövidítését: f (= fillér). hl (= hektoliter). (= alatt. dec. °C-os (= Celsius-fokon. alatt. ápr. m2-enként. Ft-tal (= forintot. amilyenben a kiejtett formákhoz kapcsolódnának. jelekhez stb. 280. stb. A rövidítések többsége után pontot szokás tenni: a. tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. k. Ilyenkor ezek mindig olyan alakjukban járulnak a rövidítésekhez. (Vö. Celsius-fokkal. 278. az égtájak rövidítését: D (= dél).Ha egy magában kisbetűs rövidítés mondatkezdő helyzetbe kerül. Ft-ot. az országnevek kódjait: HU (= Magyarország). 282. sin (= szinusz). négyzetméteres). a gépkocsik országjelzését: H (= Magyarország). ALAPTERÜLET: 100 m2.-nek (= kerületnek). Salg. m2-es (= négyzetméterenként. MW (= megawatt). első betűje természetesen nagyra cserélődik: Csüt. ált. délben érkezünk.-kivonat stb.és az utótagot kötőjellel fűzzük össze: mm-beosztás. ú. A magyar és a nemzetközi szabványokban rögzített jeleket és kódokat az ott előírt formában kell használni. lexikonokban stb. K-mal (= káliumot. é.. jeleket és kódokat is alkalmazhatnak. 281. a. m. káliummal). a matematikai jelöléseket: lg (= logaritmus). húszan leszünk. a fizikai mennyiségek jelét: a (= gyorsulás). NL (= Hollandia). A á. nagy tömegben fordulnak elő. °C-on.) – A nemzetközi mértékegységek (az SI-egységek) írásmódját minisztertanácsi rendelet szabályozza. (= év nélkül). 282. 278. Ilyenkor célszerű őket külön jegyzékbe foglalni: nm (= névmás). amelyeknek a vége teljes szó: uő (= ugyanő). – Nincs pont az olyan rövidítések után sem. áll. ÉK (= északkelet). alsó amper átvitt értelemben állami általános annyi mint április augusztus bar Bp. – Szabványokban előírt formákat csupa nagybetűs szövegben sem szabad megváltoztatni: A KÉSZÍTMÉNY ÁRA 15 Ft. alsó).-i B. Kb. é. ol (= olasz) stb. (= Salgótarján) tb. Stb. ha szótárakban. 282. °C-kal. forinttal).

s s. isk. Pa (P. dr. kg kk. Özv. l l. m. v. e. i. p. köbcentiméter csütörtök dél darab délelőtt december délkelet dekagramm deciliter deciméter délnyugat doktor délután ezer forint észak északkelet emelet északnyugat érkezik évfolyam fillér fent folyó évi folyó év február fejezet felvonás folyó havi folyó hó fordította folyószámla földszint forint gramm gimnázium(i) óra helyett(es) hivatalos hektoliter honvéd idősb időszámításunk előtt(i) ifjabb igazgató igazgatóhelyettes idézett helyen illetőleg. ifj. ÉNy érk. jún. i. márc. m m. é. v. mb. DK dkg v. Ft g gimn. mint fent következő körút liter lap lásd! méter magyar megye millió forint négyzetméter köbméter május március megbízott múlt évi meghalt perc miniszteri milliméter milliárd forint newton nota bene! (a figyelmeztetés jele) az ismeretlen név pótlásául november nyugalmazott nyugat oldal okleveles október olvasd! özvegy pont pascal pecsét helye például pályaudvar rész másodperc saját kezével s a többi . é. ig. fszla. ker. v. M Ft m2 m3 máj. özv.cm3 csüt. fej. f. h h. hl honv. stb. f. du. megh. mm Mrd Ft N NB. Ifj. v. krt. m. köv. f. J jan. ny. ill. kb. min min. f f. k. illetve idézett mű indul(ás) iskola(i) időszámításunk szerint(i) joule január jegyzet júl. jegyz. olv. h. ind. évf. h. fszt. E Ft É ÉK em. felv. év febr. id. dag dl dm DNy Dr. Id. nov. okt. hiv. f. K K k. igh. km km2 K. pu. július június kelet kelvin kötet körülbelül kerület kilogramm következők (lapszám után) kilométer négyzetkilométer Kelt. Ny o. m. N. hó ford.) pl. i. okl. f. dec. l. H. D db de. sz. r. N. i. m.

sz. vb (= végrehajtó bizottság) stb. tébécé. esetleg már az átadó idegen nyelvben) valamely többszavas név elemeinek kezdőbetűiből alakultak. Nem helytelenek az ilyen köznyelvi. KISZ (= Kommunista Ifjúsági Szövetség). tehát úgy. tbc (= tuberkulózis). szerkesztő(ség) szent született tonna tisztelt törvénycikk tudniillik törvényerejű rendelet utca ua. MSZMP (= Magyar Szocialista Munkáspárt). kétféleképpen írjuk. uo. u. NE (= nemzetközi egység). 284. v. vagyis azokat a mozaikszókat. téesz. A szóösszevonásokat. W X. A szaktudományok körében a többelemű közszói alakulatokat is csupa nagybetűkkel írt betűszókkal szokás helyettesíteni: CB (= citizen band). ui. tv (= televízió). amelyek rövid (vagy rövidített) szavakból. amelyek (nyelvünkben. EKG (= elektrokardiogram). tc. mivel legtöbbször nagybetűvel kezdett szavakat képviselnek: BKV (= Budapesti Közlekedési Vállalat). vagyis azokat a mozaikszókat. mivel kis kezdőbetűs szavakat helyettesítenek: gmk (= gazdasági munkaközösség). nagybetűkkel írt betűszók sem: OTTKT (= országos távlati tudományos kutatási terv). tsz (= termelőszövetkezet). Y. b) A közszói betűszók csupa kisbetűből állnak. DNS (= dezoxiribonukleinsav). A közszói betűszót alkotó betűk nevét néhány esetben már teljesen kiírjuk: pévécé. PVC [= poli(vinilklorid)]. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyűeknek minden jegyét) nagybetűvel írjuk. szül. KGST (= Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa). kétféleképpen írjuk. a többi betűjét kisbetűvel írjuk. ahogyan a tulajdonneveket: . szept. Scientific and Cultural Organization) stb. NDK (= Német Demokratikus Köztársaság). t t. tvr. TDK (= tudományos diákkör) stb. V vö. A betűszókat. tévé stb. Ui. úm. vsz. TASZSZ (= Tyelegrafnoje Agentsztvo Szovjetszkovo Szojuza). ugyanaz ugyanis utóirat úgymint úgynevezett ugyanott vagy volt vesd össze! versszak watt az ismeretlen név pótlásául A mozaikszók 283. ELTE (= Eötvös Loránd Tudományegyetem). Szt. ún. szb (= szakszervezeti bizottság). szám(ú) század szeptember szerkesztette.sz. tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). ti. esetleg részben kezdőbetűkből alakultak. szerk. URH (= ultrarövidhullám) stb. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen szóösszevonásoknak az első betűjét általában nagy-. UNESCO (= United Nations Educational. kisebb-nagyobb szórészletekből.

trafó (= transzformátor) stb.) Hasonlóképpen a betűk nevével kiírt közszói betűszókhoz: tébécés. Áfor-kút. komszomolista stb. telex (= teletype exchange). MAFC-os. a nagybetűs írásmód is szokásos: VEGYTERV. 94. tévézik). UEFA-torna. az Elzett-től stb. az ENSZ-szel. Alitalia (= ala italiana). az ELTE-n. a tsz-szel. e. Javszer (= Fővárosi Javító-szerelő Vállalat). az ETO-hoz stb. Komszomol (= Kommunyisztyicseszkij Szojuz Mologyozsi) stb. radar (= radio detection and ranging). Kermi (= Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet). a MÁVot. Csemadok (= Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete). Fényszövlaboratórium. a Röltexszel. LSD (= lizergsav-dietil-amid). A mozaikszókhoz az összetételi utótagokat a következőképpen kapcsoljuk: a) A betűszókhoz és a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz kötőjellel fűzzük az utótagokat: MTI-hír. o-t: az MTA-nak. stb. kolhozban. Agrober (= Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező. a létrejött szót kisbetűvel kezdjük: aluterves. Fényszöv (= Budapesti Fényképész-szövetkezet). Alitalia-iroda. A tulajdonnévi szóösszevonásból köznevesült közért (= élelmiszerüzlet) szót kisbetűvel kezdjük. 285. . gyes (= gyermekgondozási segély). tbc-s. továbbá kiírjuk az esetleges előhangzót. A mozaikszókhoz a toldalékokat olyan formában fűzzük. e. az Alitaliánál. Reklámcélokból stb. telexszel. 286. Ofotért (= Optikai. Komintern (= Kommunista Internacionálé) stb. Ofotért-üzlet. De értelemszerűen: a Keravill-lal. – A csupa nagybetűvel írt betűszók alapalakjukat melléknévképzős formájukban is megtartják: ENSZ-beli. (Vö. (Vö. Vegyterv (= Vegyiműveket Tervező Vállalat). a Hungexpónál stb. ahogyan a közszavakat: belker (= belkereskedelem). tévézik stb. DNS-sel. szovhoz (= szovjetszkoje hozjajsztvo). A mozaikszóknak sem az alkotóelemei közé. 287. URH-adás. OTP-kölcsön. fényszövbeli. szb-titkár. b) A közszói szóösszevonásokat (és az idegenből átvett ilyen alakulatokat) csupa kisbetűvel írjuk. kolhoz (= kollektyivnoje hozjajsztvo). tv-zik (v. TDK-s stb. tehát úgy. tehát ennek alapján vesszük tekintetbe az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. (a) trafója. – A kisbetűs testű szóösszevonásokban megnyújtjuk a toldalékok előtt az a.) b) A szóösszevonásokhoz a toldalékot kötőjel nélkül kapcsoljuk: a Fényszövnél. ALITALIA stb. gyesen (van). TDK-dolgozat.Aluterv (= Alumíniumipari Tervező Vállalat). a tmk-ban. kisker (= kiskereskedelem). Beruházási Vállalat). ENSZ (= Egyesült Nemzetek Szervezete). SZOT-üdülő. amilyet kiejtett hangalakjuk kíván. stb. o-t: stukák. tsz-tag. NATO (= North Atlantic Treaty Organization). sem a végére nem teszünk pontot: HNF (= Hazafias Népfront). a) A betűszókhoz a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: a BKV-nál. Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat). tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). telexezünk. 29. stb. – A csupa nagybetűvel írt tulajdonnévi betűszók végén toldalékoláskor írásban nem nyújtjuk az a. KISZ-es. – Ha a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz melléknévképzőt kapcsolunk. tv-közvetítés.

tévéközvetítés stb. Hasonlóképpen: tébécészakorvos. pont szól. . A mozaikszók alapformáinak és toldalékos alakjainak elválasztásáról a 232. trafótekercselés stb. téesztag.b) A közszói szóösszevonásokkal az összetételi utótagokat egybeírjuk: telexgép.

(A keltezés e tekintetben kivétel. b) Ha a számokat számjeggyel írjuk.EGYÉB TUDNIVALÓK A számok 288. A pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is megtartjuk: 3. százezer. háromnegyed négyre stb. 3 Ft 50 f. az öt. tizennégy. 4. 1978. osztály. az összetett számnevet a hátulról számolt szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. másrészt az időpont. Az órát jelölő kapcsolatokat is ezek szerint írjuk: negyed kilenckor. 3. ha a szám toldalékos alakban. hétmilliónégyszázkilencvenezer-ötszázharminc stb. 289. ötvenháromezer. – Kétezeren felül. s a jelzett szó főnévi értékű. 5 órakor. 353 864. főképpen irodalmi jellegű szövegben a rövid szóval kimondható számok lejegyzésekor: öt. évi. vö. ha az ezres után a szám még folytatódik. Számjegyírást használunk egyrészt a hosszabb szóval kimondható. stb. a 10–12. számjegyekkel is. a kapcsolat két tagját különírjuk: egy negyed. másrészt akkor. ezernek. tízféle. kéthetenként stb. A számokat a következőképpen tagoljuk. ezerhétszázhetvenkettő. a 8. A kialakult gyakorlat szerint inkább betűírást használunk egyrészt a folyamatos. fél tizenkettőig.-kel. a) Ha a tőszámneveket betűvel írjuk. két harmad. mikor számjegyírást. 5826.-ben stb. nagyobb számok írásában: 388 személy részére. a Tutaj u. a 10. A számokat írhatjuk betűkkel is. Hogy mikor használunk betűírást. 296. arra nincsenek határozott szabályok. sor. hatvan után. negyvenhétezer-ötszázhatvanhárom.. statisztikai adat és hasonlók lejegyzésében: du. nyolcszázkilencvenhat. kétezerig minden szám nevét egybeírjuk. 5 602 164. ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat.-ba jár. Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba.vagy ennél több jegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. a két számnevet egybeírjuk: az ország kétharmad része.) 291. oldalon stb. tízmillió stb. A sorszámnevek után – ha számjegyekkel írjuk őket – pontot teszünk: 1. harmincnyolc egész egy tized stb. ezer. húsz. s az egyes csoportokat közzel választjuk el egymástól: 1552. névutós szókapcsolatban vagy más szóval összetéve szerepel: huszonötöt. mérték. hatvankétmillió stb. de: 20 611. 65 téglát stb. 9710.. Ha azonban a tőszámnévi jelzős törtszámnév egészében jelzői szerepű. 15 méter szövet stb. . pénzösszeg. háromnegyed óra múlva stb.-nak futott be. harmadmagával. és a csoportok közé kötőjelet teszünk: háromezer-tizenhat. Ha a törtszámnévnek tőszámnévi jelzője van. ezeket is közzel tagoljuk: 21 126 –4 210 12 305 –9 258 290.

III. ha az arab számokkal szemben megkülönböztető vagy tagoló szerepük lehet: 1983. 365 nap. s utána pontot teszünk. de: 1848 márciusában (vö. a középiskolai osztályokat pedig római számmal: II. 38 tanuló. március–áprilisban 1919. v. március 9. őszi. 295. 295. október végén. osztály.) 1848. v. 1983–84. század v.413. XVI. Római számokat következetesen csak néhány hagyományos esetben és csak sorszámnevek jelölésére használunk: IV. XIX. 1983/1984. október folyamán. 1983. október havában 1918. de: 1918 októberének végén (vö. Egyébként egyaránt helyes: 3. Az általános iskolai osztályokat arab számmal szokás jelölni: 2. Béla. 12. Petőfi u. Használatuk leginkább olyankor tanácsolható. tavaszi–nyári 1918. 20 611. II.16. 295. arab számmal is. november 1983. 295. 8.A számjegyekkel írt tizedes törtek egész és tört értékei közé (köz nélkül) tizedesvesszőt teszünk: 3. kötőjelekkel tagolt forma is: 198311-28 294. évi 1983–1984. v. IX.) stb. 295. 1983. Mai alkalmazásuk pontos körét nem lehet meghatározni. 28. stb. de: 1918 folyamán (vö. a hónap neve teljesen kiírható vagy rövidíthető. 4..) 1945. XI. 4/a osztály. Terjedőben van a pontok nélküli. kongresszus stb. 28. 1848. A számjegyeket túlnyomórészt arab számokkal írjuk: 25 mm. 2. 28. stb. A v. agyideg. ágyéki csigolya stb. Gergely. kötet. stb. 2500 Ft stb. a v. áprilisi 1983. 11. a napot mindig arab számmal írjuk. ha az utána következő hónapnévvel vagy időt jelölő egyéb szóval nincs birtokviszonyban: 1848. évi 19–20.. IV/A osztály. Az évszámot mindig arab számmal írjuk.. kerület. márciusban. A szakmai szokások is tiszteletben tartandók: X. Pontot akkor teszünk az évszám (évszámcsoport) után. század v. A keltezés 293. de: 1944 őszén (vö. s utána pontot teszünk. NB I. osztály. 1983. III.5. 37. kötet v. 1983/84. Rákóczi Ferenc. 292.) 1918. 16. A római számok visszaszorulóban vannak. 28. XIX–XX. nov. IV/3-as körzet. Az évszámok után a következő esetekben nincs pont: . VII. század. XI. IV. IV. század 1944. illetőleg jelölhető római számmal is.

b) Nem teszünk pontot az évszám (évszámcsoport) után. 2700 . kerület. 10. között. Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellől is: Az elmúlt év (1983) rendkívül aszályos volt. vagy: 1983. Az elseje. II. 4024 Kis János Miskolc Pf. óta. kötőjellel kapcsolódnak: az 1838-i árvíz. II. 10/B 1072 Szekszárd. egy sorba írt lakáscímeket. 1941–1945 mérhetetlen károkat okozott népünknek. 1jén. április 4-ig vagy 4-éig. 10/B Budapest VII. Más esetek 298. nem teszünk utána pontot: 1848 előtt 1848 előtti 1849 után 1867 és 1896 között stb. stb. Leveleket és más küldeményeket a posta címzésmintái szerint kell megcímezni: Mátyás Antal Debrecen Csapó u. december 20. 6–8. Kadarka u. Budapest VII. 15-én. Rákóczi út 28/A II. 4–6. márc. 296.. december 20-a és 31-e között. 12-től vagy 12-étől. december 10. 297.a) Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév követi. elsején. 20 3500 A folyamatosan.. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji v. Magyarország 1514-ben. 1526 augusztusában 1848 hősei 1849 mártírjai 1918–1919 forradalmai stb. Rákóczi út 28. szóalakok számjegyes írása: 1-je. a számok után a pontot (vagy a birtokos személyragot) ki kell tenni: 1983. 1848. 1-jei. Rákóczi út 28/A II. ker. 1918 késő őszén 1848 első felében 1849 tavaszi hónapjai 1944/45 nehéz telén stb. em. rendeltetési helyeket a következőképpen írjuk: Budapest VII. Az elseji v. vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak. 1-jéig stb. em. december 10-e óta stb. de: 1983. elsejéig stb. de: 1983. Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül. ha a mondatban ez az alany: 1789 fordulópont az emberiség történelmében. Ha a napok sorszáma után névutó következik. és 31.

Ehhez a formához a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: 10.35-ös stb.35-ig.35-kor. .35 stb. 10. 10.közé (szóköz nélkül) pontot teszünk: 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful