P. 1
Referenciaintezmenyek NYDR - E-book

Referenciaintezmenyek NYDR - E-book

|Views: 898|Likes:

More info:

Published by: eredmenykommunikacio on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2011

pdf

text

original

A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Losonc u. 1.
A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-313-399; 06-94-344-070
A feladatellátási hely e-mail címe:

csapo.erzsebet@int.szombathely.hu; titkar@neumann-szhely.sulinet.hu
Az intézmény weblapja: www.neumann-szhely.sulinet.hu
Intézményvezető neve: Csapó Erzsébet

Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Az egészség drága kincs! Tegyél érte!, 2. Idegen nyelvi témahetek (5-8. osztály), 3.
Irány a természet! – Oktatás a szabadban, 4. Játszva tanuljunk nyelveket (1-2. osztály), 5. Olvasásra nevelés az iskolai
könyvtár olvasásnépszerűsítő programjával

Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan
alkalmazó intézmény, referenciahely, 2. Ökoiskolai/ökoóvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó
intézmény, referenciahely

Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk a belváros peremén, zöld övezetben várja diákjait. Nevelő-oktató mun-
kánkban újszerű, hatékony, gyermekbarát kompetencia alapú oktatást valósítunk meg. Képzésünkben kiemelt az angol
és az informatika tanítása. Nyelvvizsgára és ECDL vizsgára készítünk fel. Hangsúlyos a környezeti és egészségnevelé-
sünk. Ezen a területen referencia iskola címre pályázunk és ÖKO-iskola vagyunk. Célunk, hogy a tanulók minél több
időt töltsenek a szabadban, melyet szabadtéri tantermünk és parkunk szolgál. Számos sportágban kínálunk foglalko-
zásokat. Heti 3x1órában úszást biztosítunk a 3. osztály végéig.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása:

Játszva tanuljunk nyelveket (1-2. osztály)

Az idegen nyelvekkel való korai ismerkedés középpontjában a szó-
beli készségek fejlesztése áll, mely megalapozza a későbbi nyelvta-
nulási stratégiák kialakítását.
A legfontosabb feladataink: Az idegen nyelv tanulásának meg-
szerettetése játékos megközelítéssel; A nyelv hangzásvilágának,
zenéjének megismerése; Az idegen nyelven való önkifejezés meg-
ismerése; Bepillantás más nép életébe (Multikulturális nevelés);
Dalok, versek megismerése, amelyek tematikusan segítik, a beszélt
nyelv és nyelvtan elsajátítását; Aktív és passzív szókincs gyűjtése
a dalokon, a játékokon keresztül; Az utasítások megértése és végre-
hajtása; Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok
tanulása; Az együttműködési készség fejlesztése; Néhány alapvető
nyelvtanulási stratégia megismerése; A főbb nyelvtani alapegységek tanulásának alapozása; A készségek közül a hal-
lott szöveg értésének fejlesztése; Fontos szerephez jut az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kom-
petencia, pl. projektmunka, daltanulás, szerepjátszás során; Az 1-2. osztályban, szakköri keretben több éve működő
idegen nyelvi képzésünket fejlesztettük. A gyerekek képességei, érdeklődése határozza meg a haladás ütemét, és azt,
hogy a gazdag dal, mondóka, játék és munkáltató feladatok gyűjteményéből mi kerül felhasználásra.
Jó gyakorlatunk bármilyen kis létszámú csoportban megvalósítható. Játszva, ugyanakkor tapasztalva ismerkednek
tanulóink a nyelvvel.

63

6/3/2011 10:37:08 AM

64

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért
a Nyugat-dunántúli régióban
TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása:

Irány a természet! – Oktatás a szabadban

Oktatóparkunkban geológiai tanösvény, vizes élőhely, gyógy- és
fűszernövény kert, fás és lágyszárú növények, konyhakerti, egy-
és kétnyári dísznövények, őshonos gyümölcsfák, sziklakert, ter-
mészettudósok panteonja található. Az oktatópark működését a
környezeti nevelés iránt elkötelezett tantestület támogatja.
Tanórákon a szaktanárok, tanórán kívül napközis kollégák,
szakkörvezetők, bevonható szülők dolgoznak a gyerekekkel.
Tervezzük a megújuló energiaforrások bemutatását. Folyama-
tosan pályázunk, mert ezek segítségével gyarapszik parkunk.
Pedagógiai céljaink: a természet iránti érzékenység, tisztelet
kialakítása a tanulókban, felelősségérzet kialakítása környe-
zetünk iránt, érvényesüljön a fenntarthatóság pedagógiája, él-

ményszerű pedagógia alkalmazása, tapasztalatok gyűjtése.
Módszertani és oktatásszervezési céljaink megvalósítására kiváló lehetőséget biztosít a szabadtéri tanterem, mely
gyakorlati jellegű, épületen kívüli, természetközeli képzést tesz lehetővé. Az itt tartott tanórákon homogén, vagy
heterogén csoportokban dolgoznak tanulóink egyéni fejlettségükhöz, képességeikhez igazodva. A foglalkozásokra
munkalapokat készítünk korosztályonként, melyeket a látogatók rendelkezésére bocsátunk. Országos akciókhoz
csatlakozunk a talaj, a víz és a levegő közvetlen vizsgálatával, melyeket a természettudományos tantárgyak keret-
ében végzünk.
Átfogó célunk, hogy a gyermekek környezettudatos magatartása belső igénnyé váljék, egy jobb életminőség remény-
ében.

64

6/3/2011 10:37:09 AM

65

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért
a Nyugat-dunántúli régióban
TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

NYME BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Bolyai J. u. 11.
A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-513-680
A feladatellátási hely e-mail címe: bolyai@bolyai.nyme.hu
Az intézmény weblapja: www.bolyai.nyme.hu
Intézményvezető neve: Károly Frigyes

Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Tehetséggondozás terepen – természettudományos tábor, 2. Idegen nyelv és ének-
zene élményszerű, tapasztaláson alapuló tanítása az alsó tagozat 1. és 2. évfolyamán

Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/„tehetségpont”, 2. Új tí-
pusú felsőoktatási gyakorlóhely, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából
mintaközvetítő.

Az intézmény rövid bemutatása: Iskolánk tizenkét évfolyamos keretben működik; hat éves kortól felmenő rend-
szerben: 8 alsó tagozatos, 4 általános iskolai felső tagozatos, 16 nyolc évfolyamos gimnáziumi és 4 négyosztályos gim-
náziumi osztállyal. A 2010-2011-es tanévben 1041 tanuló kezdte meg tanulmányait. Kiemelt fontosságú a gimnáziumi
program célkitűzései között az érték- és személyiségközpontú nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a tanulók
életkori sajátosságaira, és egyéni irányultságaira építő képességfejlesztés, tehetséggondozás keretében.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása:

Tehetséggondozás

Az NYME Bolyai János Gyakorló Általános iskola és Gimnáziumban a tehetséggondo-
zás kiemelt feladat. Iskolánk tagja a Tehetségpont-hálózatnak, s a tehetséggondozás
hozzátartozik minden pedagógusunk szakmai feladatához. Tanáraink törekvése, hogy
felismerjék a tehetséget a tanítványokban, és segítsék az egyéni képességek kibonta-
koztatását. Szerződésben vállalt kötelezettségünk a TUDOR Alapítvány által támoga-
tott tehetséges diákok beiskolázása. A tehetséggondozás színterei közé tartoznak a szakkörök (1-10 évf.) és a specia-
lizációk (9-10. évf.) A Tehetséggondozás terepen – természettudományos tábor c. jó gyakorlat során a gyakorlati
ismeretszerzés folyamatát helyezzük tudományos alapokra. A diákokkal a gyakorlatban sajátíttatjuk el hipotézis fel-
állítás, az anyagok és módszerek, a levont következtetések, a hasznosíthatóság fogalmait.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása:

Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely

Iskolánk szakmai önállósággal rendelkező gyakorlóiskola. Modellt adhat az együttmű-
ködésben résztvevő más városi iskoláknak, korszerű szemléletet a pedagógusjelöltek-
nek. A gyakorlati pedagógusképzés lehetőséget biztosít a pedagógiai-pszichológiai, va-
lamint didaktikai hospitáláshoz. Részt veszünk a bolognai rendszerben tanuló Ma,
MSc képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzésében. A gyakorlaton lévő hallga-
tók szakmai munkáját vezetőtanárok (szakvezetők) irányítják. Az Idegen nyelv és ének-
zene élményszerű, tapasztaláson alapuló tanítása az alsó tagozat 1. és 2. évfolyamán c. jó gyakorlat elsődleges célja a
nyelvi és zenei képességek intenzív fejlesztése a két terület egymást segítő hatásainak kihasználásával. Az új isme-
retek elsajátítását a játékos tevékenységközpontúság jellemzi. A teljes testi válaszadás módszerével fejlesztjük a
gyerekek aktív és passzív szókincsét. Kiemelt fontosságú az érzékszervek komplex bevonása a megismerés és a gya-
korlás folyamataiba.

65

6/3/2011 10:37:11 AM

66

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért
a Nyugat-dunántúli régióban
TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

PERINTPARTI SZÓ-FOGADÓ SZOMBATHELYI WALDORF ÓVODA, ÁLTALÁNOS
ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A feladatellátási hely neve: Waldorf Óvoda
A feladatellátási hely címe: 9700 Szombathely, Középhegyi út 13.
A feladatellátási hely telefonszáma: 0620/543 2050
A feladatellátási hely e-mail címe: waldorf@savaria.hu
Az intézmény weblapja: www.waldorfszombathely.hu
Intézményvezető neve: Sümeghyné Buús Andrea

Jó gyakorlatok pontos címe: 1. Festés a Waldorf óvodában, 2. Ritmikus játék kialakítása dalokból, versekből, mon-
dókákból. – Hogyan segíthetjük a kisgyermek fejlődését? Hogyan használhatjuk kreativitásunk?, 3. Szülői Estek –Ho-
gyan változtathatjuk a szülői értekezleteket az együttműködés jó hangulatú színterévé?

Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A reformpedagógiák valamelyikét képviselő intézmény, referenciahely,
2. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely

Az intézmény rövid bemutatása: Intézményünk 1998-ban alakult, szülői kezdeményezésre. A kis óvodai csoport-
ból, az eltelt 15 év alatt felmenő rendszerben épült ki iskolánk. Ma a Waldorf tantervnek megfelelően 13 évfolyammal
működik. A Szombathelyi Waldorf Óvoda, immár hatvan gyermek második otthona. Szülő tervezte, szülők és óvónők
hozták létre. Formái és terei a kisgyermek igényeihez alkalmazkodnak. Óvodánk 2006-ban költözött új, minden szak-
mai elvárásnak megfelelő, önálló épületébe. Most mintegy 60 gyermeknek nyújtjuk szeretetteljes légkörben a szüleik
által igényelt Waldorf pedagógia szerinti óvodai ellátást.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása:

A három óvodai csoportunkban 6 szakképzett Waldorf óvónő dolgozik együtt.
Valljuk, hogy minden gyermek jó akar lenni! Feladatunk, hogy a fejlődésükhöz
szükséges értő és segítő pedagógiai hátteret megteremtsük. A Waldorf-peda-
gógia eredményességét népszerűsítendő, hosszú évek óta szívesen fogadunk
hospitálókat a Waldorf Óvodapedagógus Képzésről és állami óvodákból is.
Rendszeresen szervezünk nyitott előadásokat, szakmai napokat a kisgyer-
mekkori nevelésről, gondozásról. A „Jó gyakorlat” programban és referencia
intézményként is a Waldorf-pedagógia modern elvárásoknak is megfelelő
módszereit szeretnénk népszerűsíteni. A Waldorf-pedagógia a gyermek sze-
mélyiségét tiszteletben tartva, korához illő képességeinek, kompetenciáinak
kibontakoztatását kívánja elérni. Világszerte elismert módszerként eredményesen küzd a fgyelem- és magatartásza-
varok kialakulása ellen, az értelmi, érzelmi, szociális kompetenciák kibontakoztatásáért. Nemcsak az iskolai tanulás-
ra, hanem a gyermek egész életére meghatározó módon! Kidolgozott „jó gyakorlatainkban” igyekszünk óvodai életünk-
ből olyan átadható részleteket meghatározni, amelyek híven tükrözik a Waldorf-pedagógia metodikáját és didaktikai
elemeit. Azokat pontosan alkalmazva, az óvónőknek lehetőséget adnak a megfelelő és eredményes pedagógiai hozzáál-
lás elsajátítására. A „Festés” leírásában egy hetenként zajló művészeti tevékenység átvételére nyílik mód. Keretei kö-
zött a kompetencia alapú nevelés megvalósítására adunk alternatív képet. A „Ritmus” jó gyakorlatunkban a mindenna-
pos énekes-verses foglalkozás alapjait sajátíthatják el az érdeklődők. Alkalmazásával a közös tevékenység, az örömteli
együttműködés élményét adhatjuk a gyermekeknek, életkorukhoz illő harmonikus mozgásformák tanításával. A „Szü-
lői estek” leírásában a gyermekek érdekében való szülői együttműködés lehetőségeibe és a Waldorf pedagógia által ki-
dolgozott módszereibe adunk betekintést.

66

6/3/2011 10:37:13 AM

67

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért
a Nyugat-dunántúli régióban
TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A feladatellátási hely neve: Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Általános Iskolája
A feladatellátási hely címe: 9766 Rum, Béke utca 20.
A feladatellátási hely telefonszáma: 06-94-579-024 vagy 06-30-217-44-93
A feladatellátási hely e-mail címe: rumisk@t-online.hu
Az intézmény weblapja: http://www.rumirajkiamk.hu/
Intézményvezető neve: Kraft László

Jó gyakorlatok pontos címe: 1. „Játék és varázslat” (drámajátékok a kompetenciafejlesztés szolgálatában),
2. Kompetencia fejlesztés IKT eszközök oktatási célú alkalmazásával

Referenciaterület(ek) pontos neve: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan al-
kalmazó intézmény, referenciahely, 2. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény,
referenciahely

Az intézmény rövid bemutatása: A Rumi Rajki István ÁMK szakmailag önálló intézményegysége 8 évfolyamos
általános iskolánk. Tanulólétszámunk 3 beiskolázási körzetünkhöz tartozó, s 10 azon kívüli településről 160-170 fő
körül mozog. Intézményünkben egy kreatív, innovatív, ambiciózus, személyiségközpontú szakalkalmazotti testület
dolgozik, melynek fő erejét az összeszokottság, az együttműködési készség, a segítő szándék és az identitástudat adja.
Számos infrastrukturális és szakmai pályázatot valósítottunk meg sikeresen.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása:

A HEFOP 3.1.3. és a TÁMOP-3.1.4 számú pályázatok elnyert támogatása keretében
– vállalt kötelezettségünknek megfelelően - a kompetencia alapú oktatás megvaló-
sítása szerepel pedagógiai programunkban. „A pedagógusok a pályázat képzései, va-
lamint folyamatos önképzés segítségével felkészültek, illetve folyamatosan készül-
nek az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a
fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az iskola éle-
tének minden területén. Törekszünk az új típusú tartalmakat és eljárásokat napi
munkánk során eredményesen alkalmazni.” A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása, a saját
pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli alkalmazása a szövegértési-szövegalkotási, matema-
tikai-logikai, idegen nyelvi és IKT kompetencia területen felmenő rendszerben történt iskolánkban, így már teljes kö-
rűvé vált. Az 1-4. évfolyamon a szociális, életvitel és környezeti kompetenciaterületre kidolgozott programcsomag B és
C modulját, a 7-8. évfolyamon a szociális, életvitel és környezeti kompetenciaterületre kidolgozott programcsomag C
modulját alkalmazzuk, természetismeret tantárgyban pedig az 5-6. osztályban a Szövegértés kompetenciaterületre ki-
dolgozott programcsomag „B” modulját. A kompetencia alapú oktatás megvalósítása során az erre a célra kifejlesztett
programcsomagokat helyi tantervünkbe adaptálva alkalmazzuk.

A referenciaterület és hozzá kapcsolódó jó gyakorlat bemutatása:

Az IKT kompetencia fejlesztésére az osztálytermekben lévő IKT eszközöket már 1.
osztálytól alkalmazzuk. A számítógépek, digitális tábla oktatási célú alkalmazásával a
különböző tantárgyak óráin, tapasztalati úton ismerkednek a tanulók és sajátítják el az
ehhez szükséges legfontosabb ismereteket. A kompetencia alapú oktatás bevezetését
intézményünkben megelőzte az IKT fejlesztés, s az IKT eszközök oktatási célú alkal-
mazásának gyakorlata, de az újabb sikeres pályázatok eredményeként – az IKT kom-

67

6/3/2011 10:37:14 AM

68

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért
a Nyugat-dunántúli régióban
TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

petencia fejlesztés bevezetésével - még inkább kiemelt szerepet kapott a digitális eszközök tanórai felhasználása. Az
idei tanévtől már a tanulói laptop program is teljes körűvé vált intézményünkben (minden tanulónk számára laptopot
biztosítunk). Sajátosságunk, hogy az iskolában eddig folyó pedagógiai munka megerősítése, megtámogatása - a tanulói
laptopok alkalmazása során - az 1:1 tanulási környezettel történik. Az IKT eszközöket a tantestület egésze alkalmazza,
s a kompetencia fejlesztés szolgálatába állítja. Következetes fejlesztéssel, a pályázati lehetőségek maximális kihaszná-
lásával kiemelkedő eszközellátottságunk, melynek segítségével az iskola minden tanulója részére korlátlan lehetősé-
geket biztosít az IKT-val támogatott oktatás. Az iskolai nevelő-oktató munka során átfogóan, szinte minden területen
alkalmazzuk az IKT eszközöket, s a kompetencia alapú oktatás támogatására valamennyi kompetencia terület fejlesz-
tése során hasznosítjuk.

68

6/3/2011 10:37:15 AM

69

Hálózatos együttműködés a minőségi közoktatásért
a Nyugat-dunántúli régióban
TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->