P. 1
Analitika.Sav-bázis

Analitika.Sav-bázis

|Views: 380|Likes:
Published by Attila Kunfi

More info:

Published by: Attila Kunfi on Jun 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

ANALITIKAI KÉMIA

Az anyagok minden fizikai és kémia tulajdonsága, legkülönböz bb fizikai és kémiai változásai szolgálhatnak analitikai kémiai eljárások alapjául. Az analitikai kémia egységét a különböz részterületeken nyert információk egymást kiegészít jellege és az azonos folyamatok különböz céllal történ alkalmazása mellett, az azonos szemléletmód határozza meg. Ennek lényege a (fizikai) kémia törvényszer ségeinek tudatos alkalmazása az analitikai feladatok megoldására. Az analitikai kémia tehát a kémia alkalmazott tudományága.

GYTK101-1 ANALITIKAI KÉMIA Tematika: I. Oldategyensúlyok kvantitatív leírása és analitikai kémiai alkalmazásaik 1-3. hét: 4-5. hét: 6. hét: 7-8. hét: Sav-bázis egyensúlyok Komplexképz dési egyensúlyok Csapadékképz dési egyensúlyok Redoxi egyensúlyok

II. Elválasztási módszerek 9-10. hét: Elválasztási módszerek általános jellemzése, fázisátalakulással járó módszerek 11-12. hét: Kromatográfiás módszerek 13. hét: Az analízis el készít m veletei 14. hét: Kémiai analízis végrehajtása. Felkészülés az írásbeli vizsgára.

Ajánlott irodalom: Burger Kálmán: A mennyiségi analízis alapjai: kémiai és m szeres elemzés, Semmelweis Kiadó, Bp. 1999, Alliter, Bp. 2002. Pokol György-Sztatisz Janisz (szerk.): Analitikai kémia, BME Kiadó, Budapest 1999. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Fundamentals of analytical chemistry, Saunder College Publ. New York, 1988., 2006 Gyurcsik Béla, Károlyné-Lakatos Andrea, Labádi Imre: Analitikai Kémiai Számítások, Juhász Gyula Kiadó, 2007 El adás anyaga: tanszéki honlap, Irinyi másoló (korábbi változat)

nem számolási feladatokból (40%-tól elfogadott. de csak ismételt vizsgára (kémia szakosok). -Az aláírás feltétele. 80%-tól jeles). a hallgató szintén vizsgára bocsátható. kötelez a részvétel. -A március 31-i és az április 28-i héten 1 órás zárthelyi dolgozat az elméleti anyagból. -A követelmények a félév folyamán nem változnak és az ETR-en az Annotáció címszó alatt olvashatók. Az elért eredmény befolyásolja a szigorlat érdemjegyét (gyógyszerészek). Ha ezek átlaga az elégséges szintet nem éri el. . különös tekintettel a két számonkér foglalkozásra. hogy a hallgató legalább egy számonkér n vegyen részt (gyógyszerészek és kémia szakosok). illetve fele arányban beszámít a félévi írásbeli kollokvium érdemjegyébe (kémia szakosok).Követelmények: -Az el adásokon.

arányának meghatározása .milyen molekulák .milyen atomok . Kvantitatív vagy mennyiségi analízis: az anyagot képez komponensek .milyen atomcsoportok .milyen fázisok 2.koncentrációjának .ANALITIKAI KÉMIA 1.mennyiségének . Kvalitatív vagy min ségi analízis: az anyagot képez komponensek azonosítása .

: .ANALITIKAI KÉMIA XVII. sz.: .sav-bázis mérések.Claude Joseph Geoffroy . (1756) . sz.Robert Boyle .Francis Home . (1729) . indikátorok els nyomai XVIII.hamuzsír vizsgálata.ecetsav meghatározása hamuzsír segítségével.

hogy felfedezzük.ÄA célból. hogy megállapíthassuk. amely 1 rész salétromsavat és hat rész vizet tartalmazott.vettem egy drachma hamut és erre ráöntöttem egy olyan elegyet. hogy a savak mekkora mennyisége roncsolhatná ezeket amib l némileg következtethetnénk a hamuban lév sók (hamuzsír) er sségére és mennyiségére . és ez csak 12 teáskanálnyi savelegy hozzáadása után sz nt meg. Savelegynek fogom nevezni.´ . hogy a savak milyen hatással vannak ezekre a hamukra. és. Ezt az oldatot használom a továbbiakban is. de nem tartott hosszú ideig. Ez a pezsgés minden kanál savelegy hozzáadásakor igen er s volt. Hozzáöntéskor pezsgés következett be.

(1780) -Jeremiás Benjamin Richter: ÄMivel a kémia matematikai részének tárgyát többnyire olyan testek képezik. ezért e tudomány számára nem tudtam rövidebb és illend bb elnevezést találni a Stöchyometria szónál. és mivel ez a tudomány a köztük lev nagyságarányok meghatározását tárgyalja. és a QIXVSR-ból (metron). amelyek oszthatatlan anyagok. a görög WXSMGIMSR-ból (sztoicheion).Antoine Laurent Lavioisier: ÄMinden vegyész tudja. akkor a mennyiségét oly módon lehet kiértékelni. hogy cseppenként telítésig adunk hozzá valamilyen savat. mely nagyságarányok megkeresését jelenti. hogy ha egy ásványvíz olyan kis mennyiség alkáliát tartalmaz.´ (1778) . melyet kristályosítással már nem lehet elválasztani. vagyis elemek. hogy tovább már nem osztható.ANALITIKAI KÉMIA . mely valami olyasmit jelent.Tornbern Bergman: Az ásványok nedves úti elemzése.´ (1793) .

(1808) . (1841) . (1855).: A század elején a kémiai min ségi elemzés legtöbb reakcióját már ismerik. sz. (1811) . mai napig is helytálló rendszere. (1860) Friedrich Mohr: Lehrbuch der Chemisch-analytischen Titrirmethode.atomelmélet.Joseph Louis Gay-Lussac .Carl Remigius Fresenius . .John Dalton .Föns Jakob Berzelius .ANALITIKAI KÉMIA XIX. .a min ségi kémiai analízis áttekinthet .atomsúly meghatározás.szulfidcsapadékok jelent sége. kés bb Stanislaw Cannizzaro egységesítette a fogalmakat és az értékeket.

Mohr árjegyzéke: Szorítócsapos büretta (60 ml-es. hitelesítve) 500 ml-es 20 garas .2 ml-es beosztással) Pipetták 100 ml-es 50 ml-es 10 ml-es 1 Tallér 10 garas 20 garas 15 garas 10 garas Mér üvegek (nyakukon vonással. 0.

: A század közepén megjelennek a redoxi mérések a titrimetriás meghatározások között.jodometria visszamérés elvén .Margueritte . (1853) .kénessav mér oldat.Robert Wilhelm Bunsen .kálium-premanganát.jódmér oldat készítése. sz. (1840) .kálium-kromát. (1846) .ANALITIKAI KÉMIA XIX. Mér oldatok: .Frederich Penny .Alphonse Du Pasquier . (1850) .

komplexometria.: .Schwarz . (1956) . . sz.ANALITIKAI KÉMIA XX.tioszulfát mér oldat a jodometriában. (1946) A század második felében a klasszikus módszerek mellett egyre nagyobb teret hódítanak a m szeres vizsgáló módszerek.Gerold Schwarzenbach .

Kémiai rendszerek kölcsönhatását vizsgáljuk küls energiafajtákkal. M szeres analízis: Kémiai reakciók m szeres végpontjelzése.ANALITIKAI KÉMIA 1. A különböz módszerek által alkalmazott energiaféleségek: .elektromos energia (elektroanalitika) . 2. illetve mérjük az észlelt változás mértékét (mennyiség).h energia (termikus elemzések) .mágneses energia (mágneses mérések. .elektromágneses hullámok (spektroszkópia) . Klasszikus analízis: Kémiai reakciók tervszer sorozatának végrehajtása során megfigyeljük a változást (min ség). tömegspektrometria).

nemesfémek Äszennyez déstérképe´) Szelektív reakciók ± az anyagok egy adott körére alkalmazható Specifikus reakciók ± kizárólag egy adott anyaggal játszódnak le . vérkép) ‡ Anyag tisztaságának meghatározása (pl. H.A kémiai analízis néhány típusa ‡ Elemi összetétel meghatározása (pl. gyógyszeranalízis) ‡ Szennyez k milyenségének és mennyiségének meghatározása (pl. C. N analízis) ‡ Komponensek koncentrációjának meghatározása (pl.

A felhasznált mér oldat térfogatát mérjük. A mér oldatot jól ismert reakcióban reagáltatjuk a meghatározandó komponenssel. A titrálás ekvivalenciapontja az. A fogyott mér oldat térfogatának és koncentrációjának ismeretében kiszámíthatjuk a mérend anyag mennyiségét. A . amikor a reakcióegyenletnek megfelel en ekvivalens mennyiségben reagáltatjuk a mér oldatot a mérend komponenssel.ANALITIKAI KÉMIA I. Végpontja pedig az. Oldategyensúlyok kvantitatív leírása és analitikai kémiai alkalmazásaik: Térfogatos analízis (titrimetria) mér oldat (ismert koncentrációjú reagensoldat) mérend anyaghoz történ adagolása titrálás útján történik. amikor ezt jelezni tudjuk.

volumetria) Felhasználható kémiai reakciók. 3. a sztöchiometria szabályai szerint játszódnak le (a képz dött termékek összetétele pontos és nincsenek mellékreakciók). 2. a reakciópartnerek ekvivalens mennyiségének egymásra hatása során gyakorlatilag teljesen (kvantitatívan) végbe mennek (nincs szükség reagens feleslegre). melyek: 1. adott reakcióegyenlet értelmében. . 4.Térfogatos analízis (titrimetria. végpontjuk jelezhet /indikálható. gyorsak.

oxidimetria (titrálás oxidáló mér oldattal) .jodometria (a jód-jodid rendszer közepes redoxipotenciálja révén mind redukáló. Az ionok egyesülésén (asszociációján) alapuló reakciók: . mind oxidáló rendszerek mérésére alkalmas).reduktometria (titrálás redukáló mér oldattal) .komplexképz dési reakciók (komplexometria) .Térfogatos analízis A titrimetriában használt reakciók két f csoportja: 1. . sav-bázis reakciók (neutralizációs analízis) . Elektronátmenettel járó reakciók (redoxireakciók): .csapadékképz dési reakciók (csapadékos titrálások) 2.semlegesítési.

Na2CO3 v. NH4Cl) nem tudja értelmezni . Arrhenius (Ostwald) elmélet (elektrolitikus) disszociáció savak bázisok H+-ra és savmaradékra disszociálnak OH--ra és kationra disszociálnak hiányosságok: (i) csak vizes közegben érvényes (ii) H+-ion oldatban önmagában nem létezhet (iii) spontán disszociációt feltételez (iv) sók hidrolízisét (pl.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK Sav-bázis elméletek 1.

Lowry elmélet sav-bázis párok közötti protonmegoszlási reakciók savak bázisok H+ iont adnak le (protondonorok) H+ iont vesznek fel (protonakceptorok) H+ sav1 + bázis2 <=> bázis1 + sav2 .Sav-bázis elméletek 2. Brönsted .

+ H3O+ CH3COOH + H2O <=> CH3COO.+ H2NO3+ H2O + CH3COO.<=> OH. Brönsted .<=> OH.+ H3O+ HClO4 + HNO3 <=> ClO4.2.Lowry elmélet sav1 + bázis2 <=> bázis1 + sav2 HNO3 + H2O <=> NO3.+ CH3COOH H2O + (Na+) + OH.+ (Na+) + H2O NH4+ + H2O <=> NH3 + H3O+ .

Brönsted .+ H3O+ HClO4 + HNO3 <=> ClO4.2.+ CH3COOH H2O + (Na+) + OH.Lowry elmélet sav1 + bázis2 <=> bázis1 + sav2 HNO3 + H2O <=> NO3.+ H2NO3+ H2O + CH3COO.+ (Na+) + H2O NH4+ + H2O <=> NH3 + H3O+ .<=> OH.+ H3O+ CH3COOH + H2O <=> CH3COO.<=> OH.

2. hogy a savas funkciót a proton jelenlétéhez köti nemvizes közegekre is alkalmazható a sav er ssége er sen függ az oldószert l értelmezi a disszociációt értelmezi a hidrolízist er s sav: konjugált bázispárja gyenge bázis a savas vagy bázisos karakter függ attól. Brönsted . hogy milyen reakcióba visszük az anyagot.Lowry elmélet jellemz i ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ a protonért folytatott versengés (kompetíció) korlátja. . pl.

<=> H2CO3 + OHHCO3.+ H2O <=> Ox2.+ H3O+ H2O + Hox.Lowry elmélet Amfolitok H2O + HCO3.+ H2O <=> CO32.2. Brönsted .<=> H2Ox + OHHox.+ H3O+ sav1 + bázis2 <=> bázis1 + sav2 .

2. bázikusság jellemzése az ³ónium´ ionok koncentrációjával . Brönsted .Lowry elmélet Öndisszociáció (autoprotolízis) H2O + H2O <=> H3O+ + OH- (K = 10-14 M2) H2SO4 + H2SO4 <=> H3SO4+ + HSO4- (K = 10-4 M2) NH3 + NH3 <=> NH4+ + NH2- (K = 10-22 M2) Savasság.

<=> HCl + H2O BCl3 + :NH3 <=> Cl3B:NH3 .Sav-bázis elméletek 3. Lewis-féle elmélet savak bázisok elektronpár befogadására képesek (akceptorok. fémionok) elektronpár átadására képesek ( donorok. pl.magában foglalja és kiterjeszti a Brönsted .a komplexképz dést is beolvasztja a sav-bázis reakciók körébe Cu(H2O)62+ + 4 :NH3 <=> Cu(NH3)42+ + 6 H2O .Lowry elméletet H3O+ + :Cl.hátránya: nem tehet kvantitatívvá . nemköt e--párral rendelkez vegyületek) .

nem túl jól sikerült. proton vagy kation leadására képes vegyületek elektron vagy anion leadására ill.a redoxireakciókat is beolvasztja a sav-bázis reakciók körébe .. Uszanovics elmélet savak bázisok elektron vagy anion felvételére ill. ..Sav-bázis elméletek 4. proton vagy kation felvételére képes vegyületek .

állandó K ?H O A? A ™ OH !  3 ?H 2O A 2 K v ( ! K ™ ?H 2O A ) ! H 3O ™ OH ! 10 14 M 2 H3O+-t mostantól H+-nak jelöljük Kv = [H+].A víz öndisszociációja H2O + H2O <=> H3O+ + OH[H2O] = 55.5 M >> [H3O+] vagy [OH-].[OH-] = 10-14 M2 [H+] = [OH-] 2 ? A? A tiszta vízben: .

pH < 7 [H+] < [OH-].A pH fogalma Kv = [H+]. pH > 7 .[OH-] = 10-14 M2 tiszta vízben: [H+] = [OH-] = 10-7 M semleges kémhatású vizes oldatban: +] pH = pOH = 7 = ³-log10´X pH = -lg10[H ³p´X A disszociáció egyensúly jellegéb l adódóan: pKv = pH + pOH = 14 minden vizes oldatban! savas kémhatású vizes oldatban lúgos kémhatású vizes oldatban [H+] > [OH-].

<=> OH.+ H3O+ Ks Ks ?A A?H O A ™ !  3 ?HAA savi disszociáció állandó.+ HA Kb ?HAA™ ? A OH ! ?A A Kb bázisos disszociáció állandó.Lowry elmélet -az oldószerrel való protonmegoszlás egyensúlyi állandóját használjuk sav1 + bázis2 <=> bázis1 + sav2 HA + H2O <=> A.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK Savak és bázisok er sségének jellemzésére Brönsted . A--nak OH--hoz viszonyított báziser sségét fejezi ki . HA-nak H3O+-hoz viszonyított savi er sségét fejezi ki H2O + A.

.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK Konjugált sav-bázis párra: Ks ?H O A?A A ™ !  3 ?HAA Kb ?HAA™ ? A OH ! ?A A Ks.Kb = ?H O A?A A ™ ?HAA™ ? A = [H O ]™[OH ] = K ™ OH ?HAA ?A A  3 3 + - v Táblázatokban mindig a semleges forma er sségére vonatkozó adatok vannak feltüntetve.

Az egyensúlyi koncentrációk közötti összefüggések (tömeghatás törvényének alkalmazása). a pozitív és negatív töltés ionok egyensúlyi koncentrációinak összege megegyezik. Töltésmérleg: az elektronra vonatkozó anyagmérleg. egyensúlyi állandók . 2. 3. Anyagmérleg: az adott anyag különböz el forduló anyagféleségek egyensúlyi koncentrációinak összege.KÉMIAI EGYENSÚLY KVANTITATÍV JELLEMZÉSE 1.

Kv= 0 . cs = [A-] anyagmérleg: elektroneutralitás: [H+] = [A-] + [OH-] tömeghatás törv: Kv = [H+]™[OH-] cb = [B+] [OH-] = [B+] + [H+] Kv = [H+]™[OH-] [H+]2 .Kv= 0 [OH-]2 .cs ™ [H+] .cB ™ [OH-] .SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Er s savak (HA) és er s bázisok (BOH) pH-ja HCl <=> H+ + ClHA <=> H+ + ANaOH <=> Na+ + OHBOH <=> B+ + OH- A disszociáció gyakorlatilag teljes.

SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Er s savak (HA) és er s bázisok (BOH) pH-ja HCl <=> H+ + ClNaOH <=> Na+ + OHHA <=> H+ + ABOH <=> B+ + OHA disszociáció gyakorlatilag teljes. ha c u 10-5 mol/dm3 [H+] >> [OH-] akkor: anyagmérleg: cs = [A-] elektroneutralitás: [H+] = [A-] [OH-] >> [H+] cb = [B+] [OH-] = [B+] [H+] = cs pH = pcs [OH-] = cb pOH = pcb .

önálló munka! .SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Er s savak (HA) és er s bázisok (BOH) pH-ja 9 8 7 6 pH 5 pOH 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pc Pontszerzési lehet ség: azonos koncentrációjú er s sav és er s bázis pH-ja közötti összefüggés Excel ábrán bemutatva .

<=> A.cs + Kv)[H+] .(Ks . ™ !  ?HAA Kv = [H+]™[OH-] BRÖNSTED EGYENLET ?H A! K s ?HAA ! K ™ ?A A s ™ cs H  OH cb ? A? A ? A [OH ] H [H+]3 + (cb + Ks)[H+]2 .+ OH.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Gyenge savak és bázisok pH-ja (BRÖNSTED EGYENLET) cs koncentrációjú (HA) és cb koncentrációjú konjugált bázis (BA) pár HA + B+ + A.Ks.+ B+ + H2O anyagmérleg: töltésmérleg: tömeghatás törvénye: cs + cb = [A-] + [HA]. cb = [B+] [H+] + [B+] = [A-] + [OH-] Ks ?H A?A A .Kv = 0 .

Ks.(Ks .cs + Kv)[H+] . Gyenge savak pH-ja (cb = 0) HA <=> H+ + A- css ? A ? H OH A OH !K ?H A! K ss™™  H H A [OH cb ? [OH ] ] ? A  ? A? ? A  A [H+]3 + Ks[H+]2 .Kv = 0 .SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE BRÖNSTED EGYENLET Alkalmas gyenge savak vagy gyenge bázisok (beleértve a hidrolizáló sókat is) illetve pufferoldatok pH-jának számítására.

azaz a disszociáció mértéke < 5%.cs pH = 1/2 pKs + 1/2 pcs .Ks . azaz oldata egyértelm en savas kémhatású.A gyenge sav azért sav.A gyenge sav valóban gyenge. Ks > 10-7 és [H+] >> [OH-] ?H A! K s ™ cs H  ? A ?H A cs [H+]2 + Ks[H+] .SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Gyenge savak pH-ja (cb = 0) HA <=> H+ + A- ?H A! K ™ s cs H  OH  Lehetséges elhanyagolások: ? A ? A ?H A [OH ] . cs >> [H+] ?H A! K s ™ ?H A [H+]2 = Ks .cs = 0 .

SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Gyenge savak pH-ja 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 p p G ye n g e s a v p = 1 /2 p K s + 1 /2 p c s Er s sav 0 1 2 3 4 5 pc 6 7 8 9 10 .

Kv = 0 ye n g e s a v [H + ] 2 + s [H + ] ye n g e s a v p H = 1 /2 p s + 1 /2 p c s sc s =0 Gyenge sav = er s sav pH = pcs r s sav 1 2 3 4 5 pc 6 7 8 9 10 .cs + Kv)[H+] .Ks.(Ks .SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Gyenge savak pH-ja 9 8 7 6 pH 5 pO H 4 3 2 1 0 0 Gyenge sav [H+]3 + Ks[H+]2 .

SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Gyenge savak pH-ja Lehetséges elhanyagolások: HA <=> H+ + A- Ks ?H A?A A ™ !  ?HAA . azaz oldata egyértelm en savas kémhatású.A gyenge sav valóban gyenge.A gyenge sav azért sav. azaz a disszociáció mértéke < 5%. Ks > 10-7 és [H+] >> [OH-] töltésmérleg: [H+] = [A-] + [OH-] helyett: [H+] } [A-] anyagmérleg: cs = [A-] + [HA] Ks ?H A ! c ? A H 2 s . cs >> [H+] anyagmérleg: cs } [HA] Ks ?H A ! 2 cs .

cb + Kv)[OH-] . -Teljes ³szimmetria´ a számításra alkalmas összefüggésekben.Kb .Kb. [OH-]3 + Kb[OH-]2 . pKv = pH+pOH segítségével a pH számítható .cb = 0 [OH-]2 = Kb .(Kb . hogy: Ks helyett Kb cs helyett cb és [H+] helyett [OH-] (és fordítva) szerepel. azzal.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Gyenge bázisok pH-ja (cs = 0) -Teljes analógia a gyenge savaknál elmondottakkal.cb pOH = 1/2 pKb + 1/2 pcb Kv = [H+]™[OH-] ill.Kv = 0 [OH-]2 + Kb[OH-] .

NH3). Pontszerzési lehet ség: Számítsa ki a 0. Gyenge sav er s bázissal képzett sójának pH-ja (gyenge bázis pH-ja) (Na+) + A.+ H2O <=> (Na+) + CH3COOH + OH2.önálló munka! .025 mol/dm3 koncentrációjú NH4Cl oldat pH-ját a megfelel egyenletet felhasználva (Kb = 1.+ H2O <=> (Na+) + HA + OH- Kb ? A™ ?HAA OH ! ?A A  (Na+) + CH3COO. Gyenge bázis er s savval képzett sójának pH-ja (gyenge sav pH-ja) HA+ <=> A + H+ NH4+ <=> NH3 + H+ Ks ?H A™ ?AA ! ?HA A  Mivel a legtöbb esteben a K értékek a semleges molekulára vannak megadva (CH3COOH.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE ÄHidrolizáló´ sók oldatának pH-ja 1. hogy: Kv = Ks™Kb. ill.75™10-5) . a számítás során figyelembe kell venni.

SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Pufferoldatok (tompító.gyenge savból és a gyenge sav er s bázissal alkotott sójából állnak (pl. Henderson-képlet: pH = pKs + p(cs/cb) pOH = pKb + p(cb/cs) . NH3/NH4+) Azaz konjugált gyenge sav-bázis párok összemérhet analitikai koncentrációjú oldatai. HAc/Ac-) . kiegyenlít oldatok) pH-ja Olyan vizes oldatok.= acetátion. amelyek . NaAc + Hac. v. NH3×H2O + NH4Cl.gyenge bázisból és a gyenge bázis er s savval alkotott sójából állnak (pl. Ac.

lúgos kémhatású pufferoldatban Ks < 10-7 és [OH-] >> [H+] ?H A cs OH ! Ks ™ cb [OH ] cs ! Ks ™ cb ? A 3. savas kémhatású pufferoldatban Ks > 10-7 és [H+] >> [OH-] ?H A! K s ™ cs H  OH cb ? A? A H ? A [OH ] ?H A! K s ™ cs H cb ? A ? A H 2. [OH-] ?H A . v. kiegyenlít oldatok) pH-ja BRÖNSTED EGYENLET Lehetséges elhanyagolások: 1.Pufferoldatok (tompító. gyakorlati pufferoldatban cs és cb >> [H+] ill.

A cs / cb aránytól.+ er s sav (H+): HA/A.A gyenge sav ill.+ H+ <=> HA HA + OH. A. és amíg c >> [H+] ill. kiegyenlít oldatok) pH-ja Miért puffer? pH-ja viszonylag érzéketlen az er s sav vagy er s bázis hatására. E képletben a fentiek miatt cs/cb helyett az ns/nb kifejezést is használhatjuk.Pufferoldatok (tompító. HA/A. bázis pK-jától.+ er s bázis (OH-): Mit l függ a pufferoldat pH-ja? pH = pKs + p(cs/cb) . v. [OH-].+ H2O . addig közel független a koncentrációtól.<=> A. .

Pufferoldatok (tompító, v. kiegyenlít oldatok) pH-ja
14 12 10 8
p
p u ffe r v íz

6 4 2 0 0 0 ,0 2 0 ,0 4 0 ,0 6 0 ,0 8 0 ,1
e r s s a v (b á zis ) m e n n yis é g / m m o l

-Gyakorlati puffertartomány: pK s 1 pH egység (Az er s sav is ³pufferel´ pH 0 - 1, ill. az er s bázis pH 13-14 között.) - A pufferek sem tudnak ³végtelen´ mennyiség savat vagy lúgot elviselni jelent s pH változás nélkül.

Pufferoldatok (tompító, v. kiegyenlít oldatok) pH-ja 1. Er s sav hatása:

?H A 

ns X ! Ks ™ nb X
ns X ! Ks ™ nb X

2. Er s bázis hatása:

?H A 

Pufferkapacitás - megadja, hogy a pufferoldat 1 dm3-éhez mennyi er s savat vagy er s bázist kell adni ahhoz, hogy pH-ja egységnyit változzon.

SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Lépcs zetes disszociáció (ill. asszociáció):
HnA Kd1 Kn Hn-1A Kd2 Hn-2A Kd3 K(n-2) «...« Kd(n-1) K2 HA Kdn K1 A

K(n-1)

HnAk+

Kd1 Kn

Hn-1A(k-1)+ + H+

disszociáció
Kd1

asszociáció - protonálódás
Kn

?H A?H A A ™ ! ?H A A 
n n 1 k ( k 1) 

?H A A ! 1 ! ?H A?H A A K ™
n ( k ) 

n 1

( k 1) 

d1

Bármely i = 1, « , n-re:

K n i

1 ! K di

, azaz log Kn-i = pKdi

SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Többérték savak és bázisok pH-ja 1. Lépcs zetes disszociáció:
s1 n bn n-1 b(n-1) s2 n-2 b(n-2) s3

...

s(n-1) b2

sn b1

Pontszerzési lehet ség: Bizonyítsa be, hogy bármely i = 1, « , n-re: pKsi + pKb(n-i+1) = 14 - önálló munka!

SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Többérték savak és bázisok pH-ja 1.pKs(i+1) u 4 esetén nincs átfedés a disszociációs lépcs k között p számolás ugyanúgy.statisztikus ok (kétérték sav esetén: (Ks1/Ks2 = 4) pH számolása: .elektrosztatikus ok .Braun elv ..Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül p bonyolult számítások. « . .Le Chatelier .Pontszerzési lehet ség: Bizonyítsa be.. s(n-1) b2 sn b1 2.Ks2 > Ks3 > « kisebbek: b(n-i+1) =Ks1 >önálló munka! > Ks(n-1) > Ksn pKs1 < pKs2 < pKs3 < « < pKs(n-1) < pKsn . n-re: pKsi + pK 14 . mint az egyérték savak esetén. hogydisszociációs állandók egyre Az egymást követ lépcs ket jellemz bármely i = 1.pKsi . . Lépcs zetes disszociáció: s1 n bn n-1 b(n-1) s2 n-2 b(n-2) s3 .

i ! 0.1.Kétérték savak pH-ja és egyensúlyai 1 .2 0 .0 2 .8 0 .6 H 2A + pKs1 HA pKs2 A- :-( E 0 .0 6 .2 ! cs .0 4 .4 0 .0 0 .0 1 0 .0 8 .0 pH egyérték gyenge sav pKs1 EHi A ?H i AA.

0 E 0 .0 8 .0 pH egyérték gyenge sav pKs1 egyérték gyenge bázis pKb1(=14-pKs2) .6 H 2A + pKs1 HA pKs2 A- :-( 2 .8 0 .0 1 0 .2 0 .0 0 .0 4 .4 0 .Kétérték savak pH-ja és egyensúlyai 1 .0 6 .

Kétérték savak pH-ja és egyensúlyai 1 .2 0 .4 0 .0 2 .0 1 0 .6 H 2A + pKs1 HA pKs2 A- E 0 .0 4 .0 0 .0 pH egyérték gyenge sav pKs1 puffer: H2A+/HA puffer: HA/Aegyérték gyenge bázis pKb1(=14-pKs2) pH ! pK s1 pK s 2 2 .0 8 .8 0 .0 6 .

hogy az oldata savas (pH < 7) vagy bázikus kémhatású (pH > 7) lesz.pKb2 HA HA H2 H2 AH3 pK s 2 pK b 2 pH ! 7 2 p Hp s2 b2 H 2A + + A HA amfolit savi illetve báziser sségének viszonya szabja meg.Kétérték savak pH-ja és egyensúlyai pK s1 pK s 2 pH ! 2 pKs1 = 14 . .

2 0 .0 + - 0 .Kétérték savak pH-ja és egyensúlyai 1 .4 0 .0 4 .0 8 .8 0 .0 1 0 .0 p pK = 4 .0 2 .0 6 .6 2 E 0 .

0 8 .0 + - 0 .4 0 .8 0 .0 p pK = 6 .0 2 .2 0 .Kétérték savak pH-ja és egyensúlyai 1 .0 6 .0 1 0 .0 4 .6 2 E 0 .

0 2 .0 6 .0 p pK = 1 .6 2 E 0 .4 0 .0 8 .0 4 .8 0 .0 + - 0 .Kétérték savak pH-ja és egyensúlyai 1 .0 1 0 .2 0 .

00 ml cs = 0.er s bázis titrálási görbék HA + H + + A.5 2.0 1.3 7 9.+ H2 [H+] = cs ill.Kv= 0 1.100 mol/dm3 cb = 0. [H+]2 . ekvivalenciapont utáni (túltitrált) oldat pH értékei titráltsági fok (%) 0 50 90 99 99.9 100 100.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Sav .7 11. ekvivalenciapont pH-ja 4. Er s sav .3 logaritmikus görbe . ekvivalenciapont el tti tartomány pH értékei 3.3 4.7 12.3 3.cs ™ [H+] .bázis titrálási görbék 1. kezdeti pH kiszámítása 2.cB ™ [OH-] . [OH-]2 .Kv= 0 pH = 7 [OH-] = cb ill.1 101 110 150 V0 = 10.100 mol/dm3 pH 1.7 10.

Kv= 0 [H+] = cs .Kv= 0 [H+]2 . Er s sav .er s bázis titrálási görbék 14 12 10 8 p 6 4 2 0 0 50 100 150 200 T itr á lts á g i fo k / % [OH-] = cb [OH-]2 .cs ™ [H+] .cB ™ [OH-] .1.

er s bázis titrálási görbék .koncentráció függés 14 12 10 8 p 6 4 cb csökkenése cs csökkenése 2 0 0 50 100 150 200 T itr á lts á g i fo k / % .1. Er s sav .

7 12.86 ™ 10-5 (pKs = 4. kezdeti pH kiszámítása 2.100 mol/dm3 titráltsági fok (%) 0 10 50 90 99 100 101 110 150 pH 2.8 4.7 11.bázis titrálási görbék 2.Sav .7 !!! 10.+ H2 1.3 .7 8.7 6. ekvivalenciapont el tti tartomány pH értékei 3.100 mol/dm3 Ks = 1.7 5.9 3.00 ml cs = 0.er s bázis titrálási görbék HA + H B+ + A. ekvivalenciapont pH-ja 4. Gyenge sav . ekvivalenciapont utáni (túltitrált) oldat pH értékei ?H A! K ™ c ?H A! K ™ c c ? A! K ™ c OH s s s s b b b [OH-] = cb V0 = 10.73) cb = 0.

er s bázis titrálási görbék 14 12 10 8 pH 6 pKs 4 2 0 0 CH3COOH HCl 50 100 150 200 T itr á lts á g i fo k / .2. Gyenge sav .

koncentráció függés 14 12 10 8 pH 6 4 2 0 0 50 100 150 200 T itr á lts á g i fo k / cb csökkenése cs csökkenése .2.er s bázis titrálási görbék . Gyenge sav .

2.er s bázis titrálási görbék . Gyenge sav .pKs függés 14 12 10 8 pH 6 4 2 0 0 50 100 150 200 T itr á lts á g i fo k / Ks csökkenése pKs növekedése .

Legyen a kiindulási térfogat 10. .er s sav titrálási görbék Mindkét esetben analógia az eddigiekben elhangzottakkal.er s sav titrálási görbék 4. és a bázisoldat koncentrációja is 0. A titrálási görbék alakja minden esetben függ még a titrálás körülményeit l.bázis titrálási görbék 3. mint pl. ha a h mérsékletet 298. Az utóbbi h mérsékleten a víz ionszorzata 10-12 M2. Er s bázis . a h mérséklet. és a sav-.er s sav titrálási görbe alakja. hogyan változik meg egy er s bázis . Gyenge bázis .00 ml. Pontszerzési lehet ség: Mutassa be egy Excel ábrán. stb.100 M. ioner sség.0 K-re növeljük.0 K-r l 373.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Sav .

0 p 9 .SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Sav .5 2 2.5 1 1.8 2 0 0 0.0     . Többérték savak titrálási görbéi 14 12 10 8 p 6 4 0 .0 7 .0 3 .0 1 1 .2 0 .0 2A + A A - 0 .4 1 .bázis titrálási görbék 5.6 E 0 .5 3 ozzáadott bázis / ekvivalens 0 .0 5 .

0 pH 9 .5 2 2.0 7 .0 3 .0 .SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE 5.6 E 0 .4 HA 1 .8 2 0 0 0.5 1 1.2 0 .0 5 .0 1 1 . Többérték savak titrálási görbéi A titrálási görbék elkülönülése a lépcs zetes állandók különbségét l függ 14 12 10 pH p 8 6 4 0 .5 3 Hozzáadott bázis / ekvivalens ozzáadott 0 .0 + H 2A + HA A A - 0 .

és a bázisoldat koncentrációja is 0. . Pontszerzési lehet ség: Ábrázoljon Excel ábrán egy er s és gyenge sav keverékének er s bázissal törén tirálására jellemz görbét! Legyen a kiindulási térfogat 10. 6.00 ml.73). és báziskeverékek titrálási görbéi A titrálási lépcs k elkülönülése a lépcs zetes disszociációs állandó értékek különbségét l.SAV-BÁZIS EGYENSÚLYOK KVANTITATÍV JELLEMZÉSE Sav . Többérték savak és bázisok titrálási görbéi A titrálási lépcs k elkülönülése a lépcs zetes disszociációs állandó értékek különbségét l függ. és a savak relatív koncentrációjától függ. Sav-. és mindkét sav-.bázis titrálási görbék 5.100 M (pKs = 4.

Sav . a metilnarancs: H3 H3 H3 H3 H3C N CH3 +H + N .bázisos piros .bázis titrálási görbék . keverék indikátorok). hogy egyes szerves festékek színe oldataik pH-jától függ en változik: más a színe a savas és a bázisos (disszociálatlan és dissociált) formának (egyszín és kétszín indikátorok.végpontjelzési módszerek a) Sav-bázis indikátorok Gyenge sav-bázis párok: pKs = pKi p indikátorexponens M ködési elvük lényege.savas . Ilyen festékmolekula pl.H+ H N H 3 - 3 - SO3- sárga .

2-6.2 3.50 9.bázis titrálási görbék .0 Savas sárga sárga vörös vörös színtelen sárga vörös sárga színtelen színtelen sárga színe ibolya ibolya narancssárga sárga sárga kék sárga kék vörös kék vörös .06 3.82 9.70 tcsa ási tartomá y 0.0 8.0 6.76 4.0-7.0-7.6 10.30 7.végpontjelzési módszerek a) Sav-bázis indikátorok Átcsapási tartomány: pHátcsapás ± (pH = pKind ± 1. I ikátor azaz ?HI A ! 10 ?I A 1 és 1 10 között.2 8.Sav .96 7.2 5.4-10.4 4.0-12.6 3.8-8.0-4.0 9. ázik s i rezolvörös Bróm enolkék etilnarancs etilvörös p-Nitro enol Brómtimolkék Neutrálvörös Timolkék enol talein Timol talein Alizarinsárga 4.40 8.1-3.2-4.0-10.6 6.0-9.

2-4.0-9. 0.30 7.70 tartomány 0.0-10.6 3.0053M .0 6.1-3.1M ? A ?HAA ! 0.1 M ecetsav titrálása.8-8.végpontjelzési módszerek Indikátor pK Átcsapási Savas a) Sav-bázis indikátorok i Átcsapási tartomány: pHátcsapás ± (pH = pKind ± 1 Krezolvörös Brómfenolkék Metilnarancs Metilvörös p-Nitrofenol Brómtimolkék Neutrálvörös Timolkék Fenolftalein Timolftalein Alizarinsárga 4.0-7. hiba 5.0 sárga sárga vörös vörös színtelen sárga vörös sárga színtelen színtelen sárga Bázikus színe ibolya ibolya narancssárga sárga sárga kék sárga kék vörös kék vörös Ekvivalenciapont: ekvivalens mér oldat mennyiség hozzadását jellemz állapot (pH) Végpont: ahogy ezt észlelni tudjuk (vizuálisan vagy m szeresen) A kett közötti különbség az Indikátorhiba (pl.0-4. pKind = 6 .Sav .06 3.0 és ?HAA A ! 0.2 5.6 10.2-6.8 ™ 10 5 ?HAA ?A A ! 18.0 8.4-10.bázis titrálási görbék .40 8.4 4.96 7.76 4.50 9.3 %) Ks ?A A ™10 ! 6 ?HAA ! 1.6 6.0 9.2 8.átmeneti színt érzékeljük).0-12.82 9.0-7.2 3.

számítógépes módszerek. .Sav .bázis titrálási görbék .Indikátor kiválasztás szempontjai 14 12 10 8 pH 6 4 2 0 0 50 100 150 200 Titrá lts á g i fo k / % b) M szeres végpontmeghatározás A titrálási görbe inflexiós pontjának meghatározása: grafikus ill. pl.végpontjelzési módszerek a) Sav-bázis indikátorok . Gran féle linearizálás.

KOH vagy (Ba(OH)2) A mér oldatok tömény oldatokból közelít pontosságú hígítással készíthet k.Sav . egyenértéktömeg (reakciófügg mennyiségek) A mér oldattal szemben támasztott követelmények . HClO4 vagy (H2SO4) NaOH.a reakció teljes legyen .koncentrációja az id ben ne változzék .gyors reakcióba lépjen . pontos koncentrációjukat meg kell határozni: standardizálás.legyen megfelel végpontjelzési módszer Savmér oldatok: Lúgmér oldatok: HCl. .alapfogalmak Mér oldatok A mér oldat koncentrációja Molaritás (anyagi min ségre jellemz ) Normalitás.bázis titrálások gyakorlata .

842 A standardizáló alapanyaggal szemben támasztott követelmények .683 c = 0. KH-ftalát.Sav .15M és f = 1.2M és f = 0. bórax (Na2B4O7™10H2O) vagy HgO (HgO+4I-+H2O = [HgI4]2.122 c ~ 0.egyenértéktömege nagy legyen Savmér oldatokhoz: KHCO3.lehet legnagyobb tisztaságú legyen .alapfogalmak Mér oldatok A mér oldat standardizálása faktor fogalma .1M és f = 1.könnyen hozzáférhet legyen .1683 mol/dm3 c ~ 0.ellentmondásossága c ~ 0. KHIO3 vagy (COOH)2 .+ 2OH-) Lúgmér oldatokhoz: HCl.id ben ne változzék .bázis titrálások gyakorlata .

bázis titrálások gyakorlata Közvetlen sav .3).NaOH és Na2CO3 illetve NaHCO3 és Na2CO3 egymás melletti meghatározása (NaOH és NaHCO3 egymás mellett?) . 12. er s bázisok meghatározása -gyenge savak (határ pKs>7). bórsav (pK 9.Sav . NH3. 7.2.gyenge bázisok (határ pKb>7). szerves anyagok nitrogéntartalmának meghatározása . foszforsav (pK 2.1.2) meghatározása R1 OH HO B OH HO C H -3H2O HO C R2 H H H R1 C C R2 O B O O C R2 H O R1 C H + + H +2 .bázis mérések .er s savak.

redukcióval) Kjeldahl féle roncsolás (H2SO4-ban. NO3. savas közeg) desztillálás. lúgos közeg) Arndt ötvözet (60% Cu. lényege Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O visszaméréses eljárás természetes vizek szénsavtartalmának és változó keménységének (vagy karbonátkeménységének) meghatározása .Sav .) NO2. 5%Zn.bázis titrálások gyakorlata ‡ NH3 meghatározása mineralizálás (³N´ => NH3. 40% Mg. Se vagy CuSO4 kat.ill. majd mérés (direkt módon vagy visszaméréssel) ‡ CO2 meghatározása alkalimetriás eljárás. semleges közeg) Raney nikkel (Ni por.redukciója Devarda ötvözet (50% Cu. 45% Al.

+ 8 Br- .+ 2 OHCu2+ meghatározása (csapadékképz dési el készít reakció) Cu2+ + H2S = CuS + 2 H+ H2S ill S2O32.bázis titrálások gyakorlata Közvetett sav .+ 4Br2 + 4H2O = 10 H+ + 2 SO42.bázis mérések (el készít reakciók) HgO meghatározása (komplexképz dési el készít reakció) HgO + 4 I.Sav .+ 8 BrS2O32.meghatározása (redoxi el készít reakció) H2S + 4Br2 + 4H2O = 10 H+ + SO42.+ H2O = HgI42.

Ha a meghatározandó sav vagy bázis disszociációjának mértéke vízben kicsi (Ks < 10-8). szerves bázisok titrálásakor). .Sav .bázis titrálások gyakorlata Titrálások nemvizes közegben Mikor van szükség a víz mellett más (analitikai) oldószerre? . HCl és HClO4 egymás melletti titrálásakor). . .Ha sav-. vagy báziselegyeket akarunk meghatározni egymás mellett (pl.Ha a mérend anyag oldhatósága vízben kicsi (pl. alkaloidák.

protonleadásra vagy protonfelvételre képesek .differenciáló hatás .Sav . stb.) protonos oldószerek (amfolitok) . piridin. stb. CCl4. jégecet) bennük a bázisok er ssége n . CH3COOH. en.Titrálások nemvizes közegben Oldószerek csoportosítása aprotonos (v. indifferens) oldószerek .) savas oldószerek: protonaffinitásuk kicsi (pl.differenciáló hatás bázisos oldószerek: protonaffinitásuk nagy (pl. piridin) bennük a savak er ssége n . CHCl3.bázis titrálások gyakorlata . NH3.nivelláló hatás bennük a bázisok er ssége csökken . H2F2. szénhidrogének.hogy melyik: mindig a partnert l függ (pl.nivelláló hatás bennük a savak er ssége csökken . benzol: C6H6. H2SO4.protoncserére nem képesek (pl. CH2Cl2.

4 ™ 10-7 4.Titrálások nemvizes közegben Két példa az oldószerek differenciáló hatására: 1.0 ™ 10-7 1. Sav HClO4 HBr H2SO4 HCl HNO3 2.17 6.17 szalicilsav 2.80 3. amelyek vízben er s savak.2 ™ 10-8 pikrinsav 0.53 ( 2. Ks értékek jégecetben olyan savakra.6 ™ 10-4 4.97 9.Sav . pKa(vízben) pKa(acetonban) Ks 1.36 .0 ™ 10-5 6.bázis titrálások gyakorlata .

Titrálások nemvizes közegben A pH skála definíciója nemvizes közegekre savasság mértéke = -lg [oldószerkation] ÄpH´ skálák: ammóniában 22.bázis titrálások gyakorlata . [NH4+][NH2-] = 10-22 . semleges ÄpH´ = 9. acetonban 21.Sav .5 . etanolban 19 egység. CH3COC2H5-ban 26. 4-6 komponens folyamatos egymás melletti meghatározása is lehet vé válik. semleges ÄpH´ = 11 [C2H5OH2+][C2H5O-] = 10-19.

EtOH) KOH alkoholátok alkoholos oldata Bu4NOH 2-propanolos oldata Bázisok: Indikálás: vizuális indikátorok potenciometriás végpontjelzés .Sav .Titrálások nemvizes közegben Mér oldatok: Savak: HClO4 jégecetben vagy dioxánban HCl 1-propanolban Na-acetát jégecetben alkoholos (MetOH.bázis titrálások gyakorlata .

pl. jégecetben gyenge bázisok (primer. amidok.Sav . (Vízben hasonló er sség savak egymás melletti meghatározása. közvetlenül titrálhatókká válnak (esetleg a bázikus csoportok er ssége pedig csökken: pl. stb. MeCO-2-Bu oldószerben er s ásványi savak.) is meghatározhatók akár egymás mellett is. Differenciáló oldószerekben (acetonitril. karbonsavak és fenolok egymás mellett meghatározhatók.bázis titrálások gyakorlata . tercier aminok.) Bázisok titrálása: Savas (nivelláló) oldószerben pl. aminosavak) pl. . piridinben a monohidroxi-karbonsavak fenolos hidroxilcsoportja is közvetlenül titrálható. hidrazidok. aceton) különböz er sség savak egymás mellett mérhet k. szekunder.Titrálások nemvizes közegben Savak titrálása: Bázikus (nivelláló) oldószerekben a savak er ssége megn .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->