P. 1
evkonyv56

evkonyv56

|Views: 349|Likes:
Published by gyorgy_kinga

More info:

Published by: gyorgy_kinga on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

2006 .Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium.

amelyek a kutakodók számára félretétettek. 2006 a VI. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek. Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk. A másik célunk az volt. Magyar Református Világtalálkozó éve. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra.Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. zsoltárból vett versek vezetik be. az egyik célunk az volt. Kívánjuk. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. A tartalmat bővítettük. A könyv külső megjelenése. színe. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. amelyeket Isten iskolájában átéltünk. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 . hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását.

.

1–2 . te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.Uram.

.

1886. A fiúkollégium működését felfüggesztik. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés. 1940. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. 52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz. A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata. Bethlen János. 2004. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot. 2002. Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot. 1994. Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. 1927. október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét. 1948. 1716. 9 . Kommunista államosítás. 1771–1781.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670.

Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. Felépíttette a Belvárosi református templomot.Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason. Meghalt 50 éves korában. Vásárhelyen. 1787. A helyi református temetőben nyugszik. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. 1843. 1781. Bécsben. 1768–1787 között a kollégium rektora. Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről. Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát. 10 . Bazélben és Bernben tanult. 1771–1772.

„hogy ha majd felnő.19) nem csupán az Egyháznak szól. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. 11 . a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. Képesek – önállóan. hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket. elfogadják ősi hitvallásainkat. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos. Életpéldájukkal. – testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre. A református iskola keresztyén közösség. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére. a Heidelbergi kátét és a II. az igaz és a hamis.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. – hogy Kiben és miért hisznek. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére. a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt. Helvét hitvallást. logikusan gondolkodni. Törekednek – jellemük. – hogy Isten választotta ki őket. s ha Tőle kérnek segítséget. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban. hanem a családnak és az iskolának is. erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. akik: Tudják. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. A református iskola jó lehetőség arra. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné. cselekedni.

hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket. értékeit. hogy imádsággal. és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. jelenét. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. azt tisztán megőrizni. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. – ismerik és szeretik hazájukat. A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait. gazdagítani és továbbadni kívánják. ápolásával. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért. 12 . amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség. igényes nevelő-oktató munkával. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja.

– minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók. – a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában.Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását. 13 . – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása. – vallásos ünnepek megtartása.

A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben. A diákok 14 . A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. osztályt végzett gyerek. Vonatkozik ez mind az iskolai. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. jogai. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. 7. hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. 5. A tanulók joga és valós lehetősége.A Református Gimnázium tanulóinak státusa. Az oktatás térítésmentes. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban. 2. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. majd együtt elmondják az Úr Imáját. 6. 4. amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. 3. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. 8. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. kötelezettségei 1.

Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. „Jó napot kívánok”. 9.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c. 9. szülőknek küldött levél./c. 10. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás. b. A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b. tanárnő. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról. igazgatót. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. 11. tanár úr. A terembe belépő tanárt. A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a. a. A 9. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d. d. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni. 9. ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e. A tanulók kötelesek tanáraiknak./b.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . egyéb források. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel. c. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések./a. „Jó estét kívánok”.

különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. A diákok szélsőségektől mentes. 16 . mint a nappali tagozaton. és csak szülői kérésre adják vissza. Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. szeptember 9-i tanári gyűlésén. Azonnali kicsapást eredményez. a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője.f. ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. 14. Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás. hogy iratkozzon át esti tagozatra. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást. mind azon kívül. Kirívó magaviselet. Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani. mivel úgy gondoljuk. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. 12. 13.

hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.Taníts minket úgy számlálni napjainkat.12 .

.

Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. könyvtár. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. osztályonként külön-külön. bentlakás. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. A 2004. laboratóriumok. Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját. gólyatábort szerveztünk. Hagyományainkhoz híven. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. 262 diákkal indultunk. szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. a közösségi szempontokat figyelembe véve. még az ötödikeseknek is. osztályt indítottunk. Minden közhasznú felület (étkezde. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek. és örömmel állapíthatom meg. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk. és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). V. 28 illetve 29-es létszámmal. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. egy teológia és egy matematika-informatika osztály. A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért. tornaterem és udvarok) a Református 19 . osztályt. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik.

sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. Az átalakított.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra.Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért. Tőkés Zsolt igazgató 20 . Az előbb felsoroltak is azt igazolják. Bérbeadásoknak köszönhetően. csak gondoskodik a működtetésükről. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások. A tető szigetelését kellett kijavítani. mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. reményeink szerint. melyre múltunk kötelez. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra. működő rendszer (engedélyezett étkezde. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból. A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. A tornatermet azonnali hatállyal átadták. átalakításra használjuk. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása. bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően. valamint a fűtés. tanácsi határozat (93/2005) született. Tekintettel arra. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. de az is jelentős beruházásokat igényelt. ezért támogatásra szorulunk. ápolva azt a szellemiséget. melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. A szakemberek által tett árajánlatot. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk.

Székelyderzs. amelyből 139 református. Bögöz. Oroszhegy. Bonyha. Szenterzsébet. 93 római-katolikus és 30 unitárius. Lányád. Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. (Belváros) református egyházközség: 36 diák. 16 diák. Egrestő. Kadácsfalva. Farcád. Székelykeresztúr. Homoródújfalu. A Belvárosi unitárius egyház. Segesvár. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. Sükő. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. Székelyudvarhely II. Máréfalva. osz- 21 . Ócfalva. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Varság.06% Római-katolikus: 35. unitárius. Muzsna. A település. Felsősófalva.49% Unitárius: 11. Korond. Bikafalva. Felsőboldogfalva. Homoródszentmárton.45%. Szent György plébánia: 4 diák. Olthévíz. Székelyszentkirály. Zetelaka. 7 diák. Szentegyháza. (Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. Marosfelfalu. Fenyéd. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. Kecset. Fiatfalva. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva. Vágás. Miklósfalva. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák. Telekfalva. Szent Miklós plébánia: 30 diák. Székelyudvarhely III. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák. Parajd. Patakfalva. római-katolikus. negyed. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. Nagygalambfalva.

vagy egy másik délutánon. osztályokban tartott lelki nevelési óra is. akárcsak maga az oktatási hét is. énekkel. A református gimnázium lelki közösségére jellemző. 37-en a IX–XII-ből. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került.tályból. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot. A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről. A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X. Ehhez kapcsolódik még a IX–X. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. mondta az imákat és olvasta az Igét. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról. Helyszín: Belvárosi református templom. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot. amelyen a diákság szolgáltatta a zenét. Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. az első tanítási óra előtt. 8:30. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. áldással. A bibliaórák. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. B. osztályos diák. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. Ez utóbbi időpontja: hétfő. Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 .

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

jutalomtáborozáson vett részt. Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. II. Bedő Réka és Vágási Réka. harmadik 9. második tanulónk 9. a bűbájos boszorkányok. 77-es átlagért. helyet szerzett. de az egész mesenép kiválóan alakított. eredetien sikerült megformálni. s ezért nem is kell mondani. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. Torzonborz kalózkapitányként. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. Vágási Réka. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 . az ötletes jelmezek sora szórakoztatott. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan.92-vel Vitályos Bartalis Réka. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. s sokan követték őket szorosan. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. hogy ez az iskola olyan. Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály.szakaszán. Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva. mint egy nagy család. többet nem lehet. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt. hogy úgy vannak együtt. mint egy második otthon. az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat.96-al Ülkei Beáta. Azt hiszem. Bálint Attila mint Nagyerejű. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. Dicséretben részesültek Abrán Mónika. ennél fontosabbat. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. az országos döntőbe is eljutott. Simó László. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. szép Csipkerózsikák.

és mindarra. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében. hogy a Refi egy egészen más iskola. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. A csapat hamar elrázódik. A vaskos. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. 2005. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. a közös munkánkra. beléptünk az iskola boltíves kapuján. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. de mindnyájan újak. a levegőben mennyei illatok. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. Ők. a Gólyatáborba. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. szeptember 1-én gyülekeztünk. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek. én. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. 27 . szeptember 5 délután 3 óra. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. Minden jel arra utal. hogy szeretettel várnak minket. kíváncsi arcokkal. A. a konyhában sürgölődés. Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. áldást kérve ránk. A szálláshelyre való visszatérésünk után. Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. nyüzsgő. mi. „Refis Gólyák”. És már el is indultunk Felsősófalvára. a komótos hoszszú terített asztal. Az osztály megtelt vidám. A templom ajtaján kilépve érezzük már. és máris mutatják a szálláshelyet. az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. mint diákok. ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa. Patkó. pedig mint osztályfőnök. A reggeli sűrű ködök. örvendünk a találkozásnak. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi.IX.

hogy közösséggé váljunk. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. Majd békés. majd indulás az iskola udvarára. Alig szedjük össze magunkat. gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban.Szikrázó napsugarak ébresztenek. Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. takarítás. amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. s csak idő kérdése. Érezzük. szeptember 15. és indulunk a közös istentiszteletre. A Refi tényleg másabb. Félúton vagyunk már visszafelé. hogy ezentúl együvé tartozunk. Ezután pedig az. Az udvar füvén vastag. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. Hát bizony. elköszönés és indulás haza. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. mert úgy az osztály. Izgulunk bizony. ige és hálaadás követ. Geréb Péter tanár úr. imádság. a gólyabál következik. a közösségépítés és a közös munka. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. Sugárzó tekintetek. mint az 28 . hosszas beszélgetés. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. boldog séta a szálláshelyünkre. amelyet templomi ének. csillogó harmat. de holnaptól már kezdődik a tanulás. 9 óra. pakolás. Vidám arcok. Az iskolai életnek egy színfoltja. mint a többi iskola! A mai nap még ünnep. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. Örvendünk a találkozásnak. Majd vacsora. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk.

Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. De már tudjuk azt. Ezúttal a Madarasi Hargitára. A színes élményeinkről. Rövid januári pihenő. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást. a szereplés. és várjuk az Új Esztendőt. ahol újból szerepelünk. ahol még a madár is ritkán jár. És a végén az elégtétel: 9. hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét. Egy multi- 29 . a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra.-ét írunk. Készülünk a szent ünnepre. Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő. Február 25.osztályfőnök „gólya”.26-os osztályátlag. A végzősök a szervezők. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. Majd három hetes kemény tanulási időszak.-én farsangi bál.

Tanulmányi eredmények: 1. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. De vannak közös kapcsok. Szent Anna tó. Gordiusz: – Szőcs Barna – X. Osztályátlag: 9.2. hogy mi. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2. az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka. Segesvár) során világossá válik számunkra.2. amelyek minket összetartanak. Isten gyermekei. a közös kirándulások (Csíksomlyó. Ispánkútja. a különböző sportversenyek. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik. hely 30 . Tantárgyversenyek 2. És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I. Székelykeresztúr. A tanulás.00 felett 1. mennyire különbözőek vagyunk. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk.3.23 2. 1. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I. Majd újabb hajrá.1.4. Évi médiák: 27 tanulónak 9. amely kinyúlik május közepéig. a tudományos vetélkedők.1. hely 2. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről.

1. Közéleti szerepvállalás 8. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III.3. Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4. Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6. Hoki: – Waum Konrád – országos I.2. Gólyatábor – Felsősófalva 7. Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7.3. Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III. hely 5.1.2. hely 4. hely 4. Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I.4. díj 7. Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I. Sport 4. díj 7. Liszkovics Kata. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond. Kultúra 7.1. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 .3. Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8.

meghitt ünneppé. Majd ezt a díjkiosztás követi.8. s attól szép. Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . hogy időnként győzhetünk is.2. de most már tudjuk. Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9. Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium. hogy az élet harc. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. Eddig sejtettük. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi. A osztályt illeti. Diáknapok: – Fazakas Botond.

mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. Mindannyian tudjuk. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra. öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam. amikor először találkozom az osztályommal. Amúgy semmi különös nincs bennük. viszont András attól elbűvölő. A IX. B. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom. mint amikor kiszakítjuk onnan. Egy hangot nem tanul otthon. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. Nagy bringás. versenyeket nyer. javítóműhelyben dolgo- 33 . de aztán megnyugodtam. bölcs. Városi összehasonlítást nem végeztünk. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. iskolaelső. Gyerekek ezek is. hogy mitől olyan érdekes. egy zajos. mint mondtam. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. Ez az a pillanat. intelligens. ügyes. dolgozom. de nem is az a lényeg. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. mert más a környezet. mint mindnyájan. hanem csupa tízes. Hiperaktív. viszont második tanuló. B. akire mindig lehet számítani. De persze egészen különleges. három-négy kivételével. hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. Olyan osztálytárs. Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. minden gyerek ilyen. Ha majd egyszer elkezd tanulni. a varázslat lényege. úgyhogy szörnyen izgultam. Nem is ismertem őket még látásból sem. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. Nem osztályelső. Rosszabbul vagyok. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. hogy összetartozunk. semmi különös. akikkel dolgoztam. mint valaha az izgalomtól. mint egész évben. értelmes és tanulni lusta társaság. Aztán van egy Kovács András. Ő a megfontolt. Konkrétan nem is tudnám megmondani. amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. mert az enyéim. ő az éltanuló. Gyülekezünk a Patkóban. és sose lehet rá haragudni.IX.

Joó Emőke Zsoltár. Nem tudom. cserediák lesz szeptembertől Budapesten. De szünetben köztünk van és szeretjük. Kovács András. Nagy izgalom. Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. átment az A osztályba. Zsombori Katalin. Azt hiszem.és népdaléneklő verseny. aki a Boróka együttes tagja. Mindenki felnő előbb-utóbb. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. Fazakas Ferenc. hogy ehhez hozzájárulunk. Karácsonykor szerepeltünk. Szováta: Gergely Zsófia. ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul. Igyekezet van. Remélem még sokáig. Kristály László. mondhatjuk-e valaha is mi. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. aki ott van. tanárok és osztályfőnökök. Nagyvárad: Andrási Hanna. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. Halásztelke: Kristály László. Változni sajnos nem fog. De ez sem von ki belőlük elég energiát. 12-en csak. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. és még sok érdekes gyerek.zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő. Zsombori Katalin. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa. A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. Fazakas László. sok veszekedés és végül nagy taps. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. Alternatív Irodalmi Tábor. de az számít. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 . A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. mert akkor semmi baj nem éri. Focistáink (Bálint Szabolcs. Andrási Hanna.

Ha ezt elértük. Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 . hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában. akkor mindent megvalósítottunk.séget. Én azt szeretném.

Szász – Bálint Attila.X. Berki Attila. Csurgó. a mögötte haladókért bukik el. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak. Molnár Lóránt. Természettudományos Diákkonferenciája. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. a társak megismerése. A. Most. És ha így folytatjuk. akik előtte haladtak. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz. hogy figyelmeztessen a kőre. Magyari Gizella. hely: Magyari Gizella. A Református Középiskolák XII. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. Biológia. a környező világunk megismerése felé. Bukarest. hely. Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . botlásait. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. Tófalvi Zsolt. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés.” Az osztály vándorúti élményeit. De azok miatt is botlik meg. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. amely a botlást okozta. tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. Ha egyikőtök elbukik. résztvevők: Fancsali Csaba. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. csapattagok: Tamás Tímea. Straub Dániel.

„Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó.53-as átlag.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel. Mag Ildikó. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . hely.71-es évvégi átlagjegy. Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. Botorok Attila. hely. Berki Attila. Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával. Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának. Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. Straub Dániel. ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. osztályának meghívására Magyarországra utaztunk. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat. C. GTP – I. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI. Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. Harmadik tanuló: László Ildikó 9. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el. Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot. vezetői: Bencze Béla. A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek. Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. majd a nap második felében. amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak).47-es átlaggal.

Városliget – Hunyadi kastély). sátorral. az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. barangoltunk az ókori romokon. Hősök tere. tanár-diák foci). második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika. az egri vár. sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika. kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. a „Lyceum” épülete. fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. A vakációban. készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. Lánchíd. ahová egri házigazdánkkal. bobozás. Visegrádra (Királyi Palota. Gárdonyi sírja). Budai vár. Mária Valéria híd).tük (Országháza. Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte. Halászbástya. Két bemutató is segített minket nosztalgiázni. Fellegvár. bográcsozás. Mátyás templom. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. de elég mindez 38 . július első napjait az osztály jó része.

akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. akarni az együttlétet. hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. a környező világunk megismerése felé. hiszen fiatalok vagyunk. Kacsó Péter osztályfőnök 39 . önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni. a társak megismerése. Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. a közös élményeket és akkor lesznek. együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. vagy még sokszor átugorjuk. de tudjuk. És ha így folytatjuk. habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg.

a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. osztályt. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is. Megtanulhattuk ebben az évben. ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége. Nem nyugszom. S bár világ-szennye rakódott reája. És bevallom. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. amíg nem lesz reneszánsza. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. 40 .X. Valójában egy kedves diákunk. sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. A X. B. Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. tiszta nyugodt erõ. helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni. Nem nyugszom. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. Vajda Csaba. Első félév végén ő is távozott. Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is. megnyerve egy fotóversenyt. lovaglás. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. zenehallgatás. Gábor a maga egyéniségével. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. Talán ezért is. Homoródon. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. amíg nem hívom elõ.

ill. kórustalálkozókon. Feleki Izabella. Paizs Anna. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. Kelemen Zsuzsa. ünnepeken a szavalás. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. Rus Adrienn Tímea. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. Elekes Renáta. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor.A második félév a versenyek időszaka is volt. Bálint István. I. zene: Kovács Katalin. Pál Alpár. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. matematikából Bartha Zsombor. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. 41 . nagy lelkesedéssel. A kosárlabda. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. díj. díj. ill. Angolból Vaszi Éva. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. Pozitív változás. Kelemen Zsuzsa. Bálint István. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva. Kovács Katalin. Fazakas Orsolya. Rus Adrienn Tímea. Fülöp Sándor. Bálint Botond. Eredményeket értek el Pál Alpár. A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. Kovács Katalin. Az iskolai rendezvényeken. Pál Zsuzsa. „Az én drogellenes üzenetem” c. II. A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el.

társainkról. félúton vagyunk.75.83 év végi átlaggal. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. 9.Burszán Andrea. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait. A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is. Adja Isten. Fülöp Sándor. Az első lépéseket már megtettük. Bálint Botond. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. Bokor Mária. A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa. Rus Adrienn Tímea. őt követi Paizs Anna 9. tanárainkról. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 . céljainkról is tisztább képünk van már. Talán vágyainkról. Kirmaier Gábor.

az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. A. róluk szóljon. majd a farsangi bált. jól kiegészítjük egymást. Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. mint mi. osztály A XI. A tananyag újrafelosztásával. hanem kis közösségünk is (A. és B. osztály). A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. de legyen egy kicsit olyan. osztályt huszonkilencen kezdtük. 22 lány és 7 fiú. hogy kinek mi a feladata.XI. A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk. szülők. A megérdemelt 43 . hogy csak együtt. és jó volt látni. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. de mindannyian – tanulók. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. ragaszkodtunk hozzá. tanárok – meggyőződhettünk arról. legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. Úgy gondoltuk. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. egymást kölcsönösen segítve.

ha következő alkalommal mind együtt mennénk.pihenésre Homoródfürdőn került sor. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. osztályosok lévén. Bözödi Timea vettek részt. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén. Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen. XI. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. Kocsis Timea. de reméljük szép és sikeres lesz. jól éreztük magunkat. helyezett lett. Bözödi Timea. Több városi rendezvény lebonyolításában. az I. helyezést értek el. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest. mely nehezebb. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. Diákjaink a sportban is kivették részüket. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. Mátéfi Edit. Séra Mónika. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia. de nagyon szeretnénk. Laczkó Imola osztályfőnök 44 . játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. Molnár Zsuzsa. Bálint Zoltán. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I. majd I. Molnár Zsuzsa. Rózsa Sarolta. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. Vass Orsolya.

A tanulók hozzáállása jó irányban változott. A osztállyal készítettük. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. Az említett toplistára Virginás Beáta. kisiskolás. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. az idén velünk kezdték a X. de főleg az árvízkárosultak javára.XI. A után. ez „valami reform. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. 9. Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban. és a XII. B. És az osztály. dobogóhelyet foglalhattuk el. Készültünk a maturandusra. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek. velünk kezdődött a gólyatáborozás.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. A második félév első hete is különleges volt. Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. Az első félév alapján a III. A tizedik osztály végén diplomát kapni. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. osztályos diploma kibocsátást. A február 17-én. „Adakozz. 60-as osztályzat fölött. a IX. Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. az ötödikesekért. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek. A. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . az iskola megmozdult. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki. és felejthetetlen élményt őrizünk róla. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása. osztály Annak idején.

Az év végi első Virginás Beáta. Bakk Loránd. 7. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. a másikat az iskolanapon állították ki. 57 osztályzattal. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. Orbán Linda és csapattársai szépen. 9. 81-es osztályzattal. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. mi több. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás. Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. ami jó volt. a 8-as osztályzata által. Színfolt a városunkban. Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . és benne minden osztály egy jó közösség. A művészi tehetsége is kamatozott. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. meggyőzően mutatták be iskolánkat. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt. A második félév végén is mindenki átment. Nyolc szombati nap volt kijelölve. A két felmentett. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. Sportolni nem mindenki szeret. A refis diákok szeretik az iskolájukat. Iskolánk kézilabda csapatában. Iskolánk. hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. Egy példa. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja.zéséből. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt.

hogy Udvarhelyről jövünk. Osztályteremnek használják a gyönyörű. Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. Nyelvi határok vannak és voltak a két város között. Gátak című verse. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. Zenét is hallgattunk a sulirádióból. stb. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. Popa János osztályfőnök 47 . útravaló batyuk. Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata. alsó várrész. Segesváron maradtunk. A református templom előtt. A város további látogatása. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe. a turisták által követett útvonalon történt: főutca. felolvasásra került Wass Albert. a felsővár. feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet. óratorony. Itt is lekésték. megállva az iskola előtt. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé. Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola. ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. a Küküllő mellett. ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba.ig. A vonat éppen indult. amikor azt mondtuk. sorfal.

De ha néha elbizonytalanodnánk. kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon. Mindenki változik. a nyelv-. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. hanem egy kicsit több annál. mit is érezhet egy osztályfőnök. Nem egy osztály diákjai. bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez. Nem tudom. Az első sikeres rendezvény. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. kirándulások. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. vitatkozások. A nagykorúsítás. az évégi. hogy az még nincs kész. Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága. átalakul. még van rajta javítani való. és reményeink szerint felnő. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. eltévednénk. A. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. de valószínű. a remekművet. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények. Ők látják a benne rejlő végkifejletet. Szeretném. ha mindenki a tudása.XII. a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. osztály Nehéz szavakba önteni. a négy év végén. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. a tökéletességet. 48 . megbeszélések. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják. a felnőtté válás útján. amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. Az együtt eltöltött órák. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. Kellemesre. az igazi szépséget. vagy vallás vizsgák bizonyítanak. informatika-. elmondani. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. megérik az életében következő feladatokra. kihívásokra. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók.

Mert elfut a víz és csak a kő marad. hegyek. Erdők. ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett. De a kő marad. tanok és emberek. Jól gondolja meg. azonképpen arat. Vass Imre osztályfőnök 49 .A tiszták és a békességesek.

eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra. Sikeres rendezvény volt. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás. osztály „Ha vízen kelsz át. nyugodt szívvel kijelenthetem. nem perzselõdsz meg.XII. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. amikor egy megszokott. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . a láng nem éget meg. 2) A kicsengetési kártyánk. hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. hanem komoly felelősséget. nem csak kivételes programokat (pl. félévi-írás. bankett) és előjogokat jelent. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. életritmus majd megváltozik. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak. kellemesebbé. a vágyat. hogy mindjárt itt a vége. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk. hogy legnagyobbak lettünk. Ha tûzben jársz. azok nem sodornak el. Tabló. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. munkát is. én veled vagyok. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. nagykorúsítás. mint az elszántan próbázó kilencedikesek. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. biztonságos életforma.” (Ézs. az együttműködést. hogy felismertük. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény. osztály beszámolóját. és ha folyókon. s azt hiszem. Egy másik „esemény”. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. a másik. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. a jegyadás. az egyik. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. 43.és magánéletünket egyaránt. B. a háromhetes tanügyi sztrájk. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára. az elválás.

Székelykő. Fábián Csilla. Ötletes. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. aki mellettünk állt. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. Már alig vártuk. hogy mehessünk. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. hanem örvendetes nap is volt a XII. Fancsali Zsuzsa. melyre a szülőket is meghívtuk. s hiszem. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra. azt sem bántuk. sóbánya. Ezzel a békés. Utána fergeteges buli következett. a soksok ötletért. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is. Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. Mindjárt az elején. mindenki igyekezett legjobb énjét adni. melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk. el is nyertük az első díjat. az ősi Bethlen Kollégium stb. Nagyon jó hangulat volt végig. A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre. 51 . Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel. biztatásért. Február 13. valamint minden tanárnak. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. támogatásért. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. Ahogy várható volt. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt. fantáziával. a farsangi kosaras bál. Református Vártemplom. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat. B számára. jókedvvel. nemcsak szerencsés. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. Biró Ildikó.

köszönetnek. a ballagás. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia. 13.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. segesvári „ráadáskirándulással”.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . emlékezhettek jó szívvel. meg egy rövid séta. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó. sikerült annyi tudást. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra. és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki. tapasztalatot. hogy tanítványaim vagytok. Remélem. ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. melyek során emlékezésnek. Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. terveket. erényt elraktároznotok mostanig. olyan hangvételben. lehetőségeket. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt. de egy tanítást. miközben nem is a HOL? MENNYIT?. a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat. fagyizás a várban.Annyira jól éreztük magunkat együtt. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. örökre véssetek a szívetekbe. vagy keserű szájízzel iskolánkra.” (Jn. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. hálának. 35. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek.

és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.16 .Láttassék meg a te műved a te szolgáidon.

.

A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel. a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége. a Nagyvárad-Olaszi templomban. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján. illetve teme- 55 . illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt. Gellért Gyula. amely szeptember 16-án. hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. még hiába próbálkoztunk azzal. A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére. Az ünnepség során.” – írja Tőkés László püspök. vendégeket és az iskola öregdiákjait. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. Ismertette az iskola történetét. vársétára indultunk. a református szellemiség. érmelléki esperes áhítata után Tolnai István.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. a református iskolák találkozóján. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. szeptember 17-én került sor. szombaton. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. A váradi vár katedrálisában. hanem az evangéliumi hűség. Ma erre is sor kerülhetett. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben. akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket. „Tíz esztendővel ezelőtt. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra.

egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie. hangsúlyozván. hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. amelyet Tőkés László püspök áldott meg. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra. 1660-ban a török ostrom idején. 7 magyar király és királyné nyugszik. Dr. Fülöp Gábor lelkész-tanár. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk. Szent László.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója.tőjében. A 100 éves iskolát. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. Székely Emese. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. vasárnap. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak. majd Geréb Zsolt. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. amely lángoló szívet ábrázol. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött.14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban. Az ünnepség harmadik napján. 1948 és 2003 között. A zászlót. amely valóban népkönyvvé vált. Tőkés László püspök hirdette az Igét. amelyet követett az államosítás. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója. a keresztény oktatásnak. Juhász Tamás. Ézs 49. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. meleg szavakkal köszöntötte. A megjelent iskolák tanárait és diákjait. Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra. amely keretében. köztük. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 . Bekő István iskolai lelkész. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. vergődéseiről.

hagyománnyá válik. Fülöp Gábor lelkipásztor 57 . ahol tudatosan.tett meg. saját értékeink ápolása. hogy ott van megmaradás. hit és remény. hanem láthatóvá tette.

Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor. Ezt követte az estig tartó ismerkedés. Geréb Péter cserkész vezető. Az V. László Zoltán ének-zene tanár. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. Vass Imre testnevelés tanár.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva. Két IX-es osztály. B. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún. Besegítettek: Fülöp Gábor. 58 . osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. Az V. Szalay Zsuzsa pszichológus. „gólyatábort”. A. Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. egy elméleti és egy reál képzésű. Barabási Domokos. A IX.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás. osztály – 2005. osztály – 2005. 2005 szeptemberében nem két. A táborozások időpontja: IX. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. valamint egy V. osztály. hanem három osztály táborozhatott. szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. Előző esztendőkhöz képest.

Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is. rendtartási szabályzatával. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le. jelenével. éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot.amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. ismerkedve a Sóvidék sajátosságával. meglátogatva Sófalva környékét. 59 . A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. Vass Imre tanár irányításával. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. játékok. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata. A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette. László Zoltán tanárral. Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok. Este tábortűz. valamint az énektanulás és közös éneklés.

A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg. hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált. Bekő István 60 .Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult.

digitális fényképezőgépünk. van mindkét info-kabinetben. van nyomtató az odúban a tanárok. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). egy néha-néha működő szkennerünk. Gondolkodom. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). Összesen 15 db. valamilyen tevékenység folyik. Kinek jól. Nehéz időrendbe tenni. de egy biztos. és ma már büszkén mondhatjuk. videokameránk. talán 3. aztán volt egy nyomtatónk. hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre. 61 . Elmélázok. és egy fénymásolónk. Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. Elkalandoztam. ha gyarapszik a gazdasága. az események. lassan. Aztán tódulnak a gondolatok. kinek nehezen. Minden gazda szereti. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. ahol állandóan zajlik az élet. miről is írhatnék. 3 fénymásolónk. Mosolygok. amit az igazgatósággal közösen használtunk. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában. állandóan valamilyen „akció” van. hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt. az emlékek. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak.Élet az info-odú környékén …Bizony. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. van 3 szkennerünk. 2 videóprojektorunk. megint eltelt egy év. a diákok részére külön-külön. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. részben adományokból. még a rendszergazda is. És nagyon jól van ez így. semmiképpen sem eredménytelenül. de azért jó visszagondolni. Most már vakáció van. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. és talán nem is fontos. Talán 2 év telt el. és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben.

letételére. Bencze Béla. Fülöp Attila. Fülöp Ildikó-Gabriella. Lukács Tünde és Waum Konrád. Fazakas Botond. Bár többnyire újoncok (IX.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. dobszóló egymás hátán. Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése. mégsem érződött ez. Kóbori Lehel. Nagy örömmel nyugtáztuk. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. részt vettünk a GTP projectben. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el. Kosza Hunor. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért. Fülöp Sándor. Fülöp Szende. osztályosok) alkották a csapat törzsét. Csapattagok: Berki Attila. Joó Emőke. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. mint 2001-től minden évben. gra- 62 . Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére.

aztán lettetek 58-an. Jó. de szeptembertől folytatjuk. Hinni szeretném. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra. sóhaj. lányok! Év elején 38-an indultatok. fogadkozás. Lesz még folytatás? Tőletek függ. rossz egyaránt. hogy megmérettessenek. amelyre minden szerda délután került sor. Most vakáció van ugyan. majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. elmorzsolt könnycsepp. készek arra. A sok-sok. nem telt hiábavalóan az idő. hogy ez továbbra is így marad. biztatás. Igen. vizs- 63 . Nyolcan vettek részt folyamatosan. hogy egyre többen érzik majd úgy. és hisszük. És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem.tulálásképpen. nagyon szép eredmény ez fiuk. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. de többnyire jó. és saját elmondásuk alapján.

A nyomtatásért. földrajzóra az infokabinetben. és megint egy ilyen mozgalmas. készülés a maturandusi ünnepségre. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. Felkészülés az iskolabörzére. A filmvetítések. hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév. (iskolaérdek. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. tele eseménnyel. eseménydús. én mégis. néha nem. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe. egyénérdek). tevékenységgel. versenyekre. Bizony. örömmel. bánattal és sok szép eredménnyel. még mi minden.gákra. Lőrincz Edit 64 . üres az info-odú környéke. Most vakáció van. zajjal. kollégáimnak. A sok érdekes. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. nyüzsgéssel. megint eltelt egy év. eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. és… ki tudná felsorolni. látványos fizika. Néha összejött. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval.

szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. felkeresték Középajtát. A ködös. Itt érte a halál 1987 októberében. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. a kegyelet. 1956-ban a forradalmi események résztvevője. ahol húsz évet töltöttek. Budapesten katonai akadémiát végzett. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. tábornokok és hétköznapi emberek hónapja. Blanka és fia. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték. Évente hazajártak Székelyföldre. az őszi táj békéje. Nyári vakációit Középajtán töltötte. aki rokona a Veress családnak. itt telepedtek le véglegesen. s 65 . A jól tanuló.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. az emlékezés. nehéz bányamunkára. majd Hollandiába menekült. Veress Vilmos 1917. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. emberek emlékezetére. Bécsbe. a templomot. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. ludovikás tiszt volt. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. és együtt hajóztak Ausztráliába. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön. július 28-án született Borosjenőn. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. a főhajtás ideje. 1980-ban visszajöttek Magyarországra. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. a rokonokat. esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. apai nagyszüleinél. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. ahonnan sikerült megszöknie. 1956 és Világos hónapja. A szívélyes fogadtatás után fényképek. mai és régi emberek találkozásának idejét. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. emlékek kerültek elő. történetek. Kényszermunkára ítélték.

amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. mint e táj nagy szülötteit. Nem feledjük emberi nagyságát. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is.így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek. s megnézünk minden olyan helyet. s azzal az elhatározással búcsúztunk. a templomról. a nagy lelkész-botanikusról. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 . a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében. sírjánál a kegyelet. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. Neve évközben sokszor elhangzik. Benkő Józsefről. Bölöni Farkas Sándort. aki tudósként. Benedek Eleket is. Elemlegettük Kriza Jánost. lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. aki könyvet írt Erdélyről.

amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen. dalait és kórusműveit. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. Bartók Béla jogutódja. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző. felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. kamarazenéjét. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács. szimfonikus kompozícióit. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével. de legyen verseny is. színpadi alkotásait. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án. A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt. nemes és tudást feltáró vetélkedés. gimnázium és líceum jelentkezett. Néprajzi Múzeum. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. zongoramuzsikáját. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Oktatási Minisztérium. erdélyi. igazi játék. a marosvásárhelyi Elméleti Líceum. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe.

munkásságának felelevenítésére. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból. Örülünk az elért eredménynek. A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett. Magyar Kornél. a Magyar Zenei Tanács elnöke. kórusmű előadására. a bartóki életműből. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. Szakács Annamária tanárnő 68 . Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg.merésre. Kovács Beáta. adott zeneműből tartott kiselőadásra. Rus Adrienn Timea. A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. Bartók életútjának. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. a versenysorozat főszervezője. Szakács Péter. Joó Emőke. Zsombori Katalin képviselte. Kovács Sándor zenetörténész. Szélyes Ildikó. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára. és tették közzé az eredményt. Liszt-díjas Érdemes Művész. a zsűri elnöke. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. Bartók gyűjtötte népdalok.

a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. A. Fazakas Botond. oszt. (84 pont). Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. Fancsali Csaba X. oszt. László Albert XII. oszt. A X. oszt. oszt. Bencze Béla X. Ugyancsak hagyománnyá vált. A. osztály. Fülöp Sándor X. Az eredmények: Szőcs Barna 9. osztály. sem a teljesítményük nem csökkent. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. név szerint: Szőcs Barna IX. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. A. az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt. helyezést kapta. A. osztály. Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján. oszt. Hargita megye XII. Eredményeiket tekintve. a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. (88 pont). László Albert 1. A. Lőrincz Csaba X. A. ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. Lukács Adél X. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. Botorok Attila X. osztály. hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. A. a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. DerzsiKatona Emőke XII. főként azzal a céllal. Szabó Lóránt XII. iskolánk a II. (86 pont). Bordi László Lehel IX. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában.Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást. Örömmel mondhatjuk. helyezés. (92 pont). a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. A. (83 pont). osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. A. helyezés. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. A. és kiváltképpen Szőcs Barna. Az elkezdett hagyományt folytatva. 69 . Az elért eredménye alapján. oszt. A. és az eredményeik alapján. Szabó Lóránt 7. (82 pont). (87 pont). osztályos versenyzőink: László Albert. (80 pont). Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt. oszt.

02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 . A versenyre az ország összes református kollégiumából. és minél eredményesebb részvételt a versenyeken. Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. X. 2006. osztályos Bencze Béla. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el.osztályos tanulóit a 2006. osztályos tanulók között Bencze Béla III.. a Kézdivásárhelyi Református Kollégium. osztályos tanuló vállalta. és XII. osztályos tanulók között Árgyó Botond I. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. osztályokból. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI. helyezést ért el. osztályos László Albert képviselték. osztályos Árgyó Botond és a XII. a XI. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX.03. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk. Ugyanakkor nagyon reméljük. A. Gratulálunk mindazon tanulóinknak. a Nagyváradi Református Gimnázium. a Szatmárnémeti Református Gimnázium. helyezést. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Matematikai Versenyén”. a XI. és ezen a területen kiválóan szerepelt. XI. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium. de úgy általában is.31–04.

kiváltképpen hatékonyságának a növelése. információszerzés fo lyamatába. akár egyéni.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. esetleg felszámolását jelenti. Ezek valójában az írott információ. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. ellenben felgyorsíthatják azt. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. ami azt jelenti. multimédiás oktatás. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál. főként azért. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. hanem aktív módon arra késztetett. A multimédiás CD/DVD 71 . akár csoportos képzésre használható. Ennek a lényege az. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket. és nagyobb mértékben sajátíthatók el. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák. Pontosabban. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. modernizálása. ha úgynevezett oktató programokat használunk. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. mert a természetéből fakadóan.

mégis roppant nagy segítség ez számunkra. meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek.. mint a hagyományos oktatási módszerek. ManóNémet 2. Iskolánkban ez már régóta nem gond. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. ManóMatek 2. osztályosaink is lesznek. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. ManóMatek 4... ManóOlvasás 1. ManóMatek 1.. olyannyira. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak. iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé. hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. 2006. ManóInformatika.. ManóNémet 1... ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak. ManóMuzsika.. ManóAngol 2. ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt. hogy a felszereltséget illetően. Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól. jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája..használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte. ManóOlvasás 2. Végezetül. és ez egyre inkább bővül. ManóKaland. és a 2006/2007-es tanévtől már 1. ManóÉlővilág. ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk. ManóIQ.. ManóMatek 3. március 12. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok. A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya. ManóAngol 1. Látogatásuknak nemes célja. osztályunk indult. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához. vagyis olyan korszerű számítógépek. ManóMagyarország. ManóNyelvtan.–14. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 .

a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. csoportos megbeszélések keretében. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. Irodalmi esszé kategóriában I. tudatosítani a droghasználat lelket. az ünne- 73 . készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. szellemi. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. a II. weboldal formájában. Csíkszeredában. képességek. irodalmi esszé. A felhívást a X. Ezért minden olyan kezdeményezést. díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. filmvetítés. lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. lehetőséget megragadunk. szinte minden kategóriában. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára. újabb megmérettetésre. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. díjat. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. bátorítani a fiatalokat arra. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I. Feleki Izabella. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira. egészséget.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. családi. keresztényi. melyben arra kérték a tanulókat. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból. díj pedig Elekes Renáta. élmények. Gidó Emese munkáját dicséri. rövidfilm. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép.

ha meg tudod látni benne azt.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről. hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére. a Gyermekek Palotájában került sor. Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban. akivé lehetne. visszatartod őt fejlődésében. amilyennek most látod.pélyes díjátadásra Bukarestben. elősegíted az útján.

Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. megremegett a kezük. és megáll a fejlődésben. hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél.Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra. lábuk fiainknak. lányainknak. Amikor meghívtak a májusban tartandó I. a kapujában megtorpantak. Magyar Középisko- 75 . de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. csapatokra. hogy a tehetség csak ígéret marad. előfordul nem egyszer. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. akik bár áhítoztak a sikerre.

lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére. ami a csoportelsőséget hozta. Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . Nem is indult rosszul. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. Az első osztályt is megjárt. remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát. de lányaink bizonyítva érettségüket. tehetséges játékost soraiban tudó csapat. A Vásárhely elleni mérkőzésen. A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. mindent megpróbált. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat. elszántságukat. akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele.

elkezdődött a keretkészítés. vagy arról. a kollégium építőjének és névadójának. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk. május 9. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. s nem csak itt. akik azt teszik. keretezés. hogy milyenné alakítja házát. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. A kollégium partner lett. Kis Gergelynek névnapja. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . külön kihívást jelent.. Tanárok és kollégisták vallják. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. Egyetlen kérése.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik. Kidolgoztuk az ütemtervet. vannak úgyis sokan. Végezetül eljött a nagy pillanat. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. Most ez utóbbira figyeljünk. áhított otthonába. de a teljes kollégium belső arculatát. és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. milyen lenne. Lehetne arról írni. Kiválogattuk a fényképeket. Ekkor jött az ötlet. Vallomása szerint. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen.

A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége. aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. kiemelve. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. hogy lehetőleg szűk pátriánknak.tartózkodni. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek. Tekintettel arra. Bekő István 78 . május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot. hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is. Dávid László ny. a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet. hanem állandó kiállítás képei. Reményünk. A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. Lelkészek mondják. lelkipásztor. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt. a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai.

és benne vagyok én. éspedig a lelkedben szólónál. Már akkor reszketett a keze. sorait kívülről tudom. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett. „Mindenik embernek a lelkében dal van. máskülönben is. akikkel életed során találkozol. vagy összekapcsolni fogja./ és a saját lelkét hallja minden dalban. Ilyenkor kívánni szoktak. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam. amelyikben benne van Babits./ és akinek szép a lelkében az ének. Itt és most. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett./ az hallja a mások énekét is szépnek. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát. benne a nővér. mindig magamnál tartott.” Nem akarok Neked arról írni. olyanná sminkelve át egóját. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát. akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta. féltve dédelgetett kincs. hogy a múltba tekintsek. emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. hogy füled van a hallásra. s tudom. Saját utat jár mostanában. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni. végezetül még folytathatnám 79 . No meg annál. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat. életem egy papírszelete. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. szemed a látásra. annyira megfogyatkoztunk. Erről akarok írni. De benne van mindenki. Maradjunk a dalnál. amit mások énekéből kihallassz. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés. Arról sem. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. megijedne a rámeredő romló földi mástól. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. „…mielőtt mennél”.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak. Ma már csak azért veszem elő. aki nyolc éven át zongorázni tanított.

nem tükörből. egyenesnek. Épül az embertárs. keress. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. hogy a Lélek lakozhat benned. az hallja a mások énekét is szépnek. Ne feledd. saját lelkedet is leméred általa. Kérlek. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. s lelked nem csak neked van. hogy van. hogy legyen szép lelkedben az ének. felgyűlnek. akinek drága a lelked. hogy a szép dalnak van-e értelme. szimfóniákra. amelyik téged mutat. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. Olyannak ismered meg magad. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. disszonanciát. rútságokat. szép hangokra akar téged hangolni. és meglásd. kórusművekre. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. hogy a szép dal annak is jót tesz. s a benne lévő dallam. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. jóindulatúnak. Lassan rád telepednek. és másnak értelme egyáltalán nincsen. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének. megnyittatik és találsz. vagy a kétely. amelyek a szépet. biztos. aki hallgatja. az erkölcsöset közvetítik. Végül még valami kérésszerű. azaz nem oda valók. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. a jót. Amilyennek nem belülről. Egészen másra rendeltettél: szólókra. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. Vagyis. a szépet. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. hogy miért kívánom neked. Ne feledd. És azt se feledd. Mert neked is jólesik. amilyennek még nem ismerted.a sort. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. nem engednek a jónak tárhelyet. hanem más szeme által látszol. S ha már van. amelyikből dalod szól. Ezért kívánom. a jót. és nemesedik az ember. ezért meg kell szenteld e katedrálisod. nyíltnak és tiszta szívűnek. csak amolyan babitsiason. jó erkölcsűnek. aki játssza. falcsságokat ne tartogasd. hogy kapsz. Hidd. beszüremlenek az életedbe. ne feledd. ha meghallgatnak. „Ha a ben- 80 . zörgess. hogy Valaki. őszintének. lelkedet tükrözi. akkor szép legyen! A kacatokat. Meglátod. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá. az erkölcsöset felfedezni. erősödj a hitben. kérj. s azon is segít.

hogy kérdéseim ellenére csak így tovább. kívánságaim. akinél jóhiszeműség. mert végtelen. Bekő István lelkipásztor 81 . Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme. Akinek lelkében jóindulat. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. de most Isten kegyelmébe ajánllak. feltételezzen jóindulatot. Ezennel a végére értem. mert Ő már meggyőzte a világot. Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. akinél önzetlenség. tanácsaim. kéréseim mellette mind eltörpülnek. a sort nem lehet befejezni. kedves Öcsém. lásson önzetlenséget másban is. várja ugyanezt. de biztosított arról. Az én szavaim.ned levő világosság sötétség.

a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. az egész ünneplő gyülekezetet. aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”. mert Pál apostol szavaival „nem azé. ballagó diákjainkat.” A szép. ballagó diákoktól. Az iskola közössége nevében köszönök el itt. sem nem azé. volt diákjainkat. szüleiket. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. diákjainkat. aki akarja. hozzátartozóikat. „Tövisek közt a rózsához.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. Köszöntöm meghívott vendégeinket. kollégáimat. ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. 82 .

Álmainak fénye veszett már. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. és egyúttal az iskolából. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. De hiszi még. hogy munkálkodjál. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. újra kell álmodni. S álmaiért újra harcba száll. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. hiszen rövid az út. mindenkinek. újra indulni. pár lépés. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . ki a templomból. a munka teljesen ne nyomja el azt. de egy hosszú út kezdete. álmok kellenek. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. szimbolikusan. Igen.Ha ünnepélyünk véget ér. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is. hanem arra. hogy új álmai lesznek. amit megtesztek.

hogy mint egy bőségkosárból. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. lelkünk is lehet áldozat.Szüleitek segíteni fognak benneteket. akkor is. Ezt kívánom nektek. De a hajókat nem erre tervezték. néha túl sokat. Ady szavaival „nagyot és szépet. amit célként kitűztetek. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 . találkozunk. s magyart”. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. ha sokszor csak a tiltást éreztétek. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát.” – írja Einstein. de remélem az álmok megvalósításához mi. számotokra néha monotonnak tűnő. emberit. pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban. de ha elvégzitek azt. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit. Az érettségik alatt még találkoztok. ahogy elengednek szüleitek is. tudjatok majd válogatni. amit megtanult. ami rátok vár. Nehéz az. iskolai rendje. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket. De ez már nem ugyanaz mint a négy év.

Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 . Az iskola névadója. Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. Bekő István. valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába. a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel. hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét. Az iskola lelkésze. amit a diákpresbitérium szervezett. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze. A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. lelkipásztor előadása emlékezett.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát. új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje. Varga László ny. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. Három előadásra került itt sor. A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott.„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe.

A nap végén. E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora. Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét.san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. a Gryllus testvérek feldolgozásából. Bekő István 86 . s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

Nem csak cselekszünk. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk. Ebben a gondolatban a tettünk. hanem az. s azt mondjuk. amely további tetteket igényel tőlünk. magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük. amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. nem csak az a kérdés. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk. vagy csak hallgatói. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk. század nagy filozófusa. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. a XX. Ezeket a hitünk alapján állva. hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk. akik a 90 . hogy mi történik velünk.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer. nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. hanem az is.

Ez a mi jelenünk. vagyis a mi időnkben. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot. a Magyar Református Középiskolák XI. július 8-án.) és Bekő István lelkipásztor. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. Mátyus András (XI. Magzat. hogy majd egykoron megszólalhassanak. ahol éppen van.). egységes magyar és református összetartozás. Ott. amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. egymás kezét jelképesen is megragadva. vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI. Debrecenben. kinyilvánítanunk akaratunkat. Mi. itt ahol vagyunk. Rózsa Sarolta (XI. világunk védelme.). Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. A. összefogva. Kinyilvánítjuk. Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. Élőlánc Nyilatkozat Mi.és családvédelem. B. Nagyenyed. és akkor. amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006. az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. A. Utóbbiak: Baricz Kinga (XI. mind olyan kérdés. Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár. értékeinket így védve. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői.szebb és jobb időre várnak. 2006. amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük. Kolozsvár. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer.

a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. Kinyilvánítjuk. hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket. 4. Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. 92 . Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. durva megnyilvánulásokat. ökológiai egyensúlyának megőrzését.Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2. a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált. bővítését. Kinyilvánítjuk. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit. létrehozását. védelméért. Kinyilvánítjuk. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. akik magukat magyarnak vallják. Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését.

2006. Debrecen. a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 .Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. július 8. céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük.

anyanyelvi és önismereti tábort. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj. c) Felvállalta a különböző támogatók. magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. osztályközösségek kirándulását. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. e) Felvállalta. Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között. – Farkas András díj.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. – Ravasz László díj. Tőkés Zsolt elnök 94 . – Kollégium díj. – Kis Gergely díj. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt.

Hodgya. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. Nt. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. hogy segítsen a rászorultakon. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik. a refor- 95 . A „Segíts. valamint Székelyudvarhely között. így töltsétek be a Krisztus törvényét. szeptember 21-én.” Gal 6. Amint a főjegyző úr kiemelte. hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. A vidék egyemberként mozdult meg. Siménfalva). hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek. augusztus 23. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban. Kató Béla magyarázata szerint.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005. „Egymás terhét hordozzátok. Nt.A 2005.

ugyanis első ízben került arra sor. Nt. Antal Zoltán. Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. Kató Béla főjegyző kiemelte. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 . Hodgya. hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. szeptember 21-e rendkívüliségét. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek. azok pénzét adomány formájában visszaadja. Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). aki kiemelte 2005. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet. A sajtótájékoztató keretében Nt. Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese. és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot. hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét.mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. Nt.

ahová segélycsomagokat vittünk. és az iskola megköszönte segítségünket. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. Miután 97 . örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút.vül. A gyerekek. Bekő István iskolalelkész ismertette. Miután diákjaink is kiérkeztek. Mindez annak bizonysága. átadtuk. Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. Nt.” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. ahol. így az bekerült az iskolába. Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. ahogyan egyház és iskola. a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze. és felhozták iskolánkba. megtanítani kacagni a szomorút. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is. a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat.

N. Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról. vannak. akik előtt még ott van az élet. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. de ők is osztoztak a mi örömünkben. ha van lehetőségünk. mosolyt. tiszta szeretetet. jó szót. bátorítást. hazafelé vettük az irányt. Remélem. Egyetlen titka: adni. „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. hogy ha tudunk.a templomban is imádkoztunk. Ennyi volt a mi kis akciónk.” Goethe 98 . N. másnak is eszébe jut. olvasva ezt a kis beszámolót. segítsünk. mindig adni. hanem kisgyermekekről is. akik még ennyire sem tudnak élni. hitet és sok-sok önzetlen.

Érdekességként említjük. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. Visszagondolva az ott töltött időre. Ugyanott megnéztük az egyetemet is. Az első napokban Lillafüredre. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. új tanáraink. aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. vagy a városban sétáltunk.Három hét Miskolcon 2005. hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. Mivel egyikünk vegetáriánus. kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. Sokan dolgoztak azon. aki külön is üdvözölt minket. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra. osztálytársaink és szobatársaink rendesek. majd Debrecenbe kirándultunk. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén. hogy jól érezzük magunkat. november hatodikán. különösképpen a finom falatokat. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. ahol megnéztük a belvárosi templomot. Végigizgultuk a diákigazgató választást. Nagy Bálintnak és családjaiknak. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon.

ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el. hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt. és testvérként kezelt minket. Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. Jó volt megtapasztalni. ahová az iskola fizikatanára. Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. aki hozzájárult ahhoz. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek. az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk. erdélyi magyarokat. mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt. Miklós Árpád tanár úr kísért el. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. Molnár Levente és Szakács Péter 100 .

izgalmakkal és reményekkel. kellemesen tölti el ezt a két napot. Mindenki legalább egy fejjel magasabb. hogy olyan családhoz kerül. egy fél hétre. indulhattunk Magyarországra. végül pedig haza. aztán lassan megbátorodtunk. mindenki telt volt kételyekkel. mint mi. Nagy meglepetésre nem úgy lett. Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. ahol otthonosan. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. aztán a Hősök terére. milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. Megérkeztünk.Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. „Oh. Este. Szerda délután. majd Buda várába. Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”. Elmen- 101 . Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt. hisz remek fogadtatásban volt részünk. mikor hazamentünk. amikor elindultunk.

legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. Köszönjük. hiszen újra egy fárasztó nap következett. ott a kripták közt. palásttal. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. rengeteget nevettünk. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk. Szombaton Egerbe mentünk. talán annyit mondhatok. Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. Nagyon jól szórakoztunk. hát nem volt valami marasztaló. hogy leglátványosabb. aztán jött egy-két csocsó-parti is. A. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. Esztergomban a bazilika csodálatos volt. Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben. ami talán az egész kirándulást megérte. ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta. Összefoglalva. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. Miután visszaértünk Budapestre. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig. koronával. Másnap.tünk kifújni az utazás fáradtságát. Természetesen a bobozás. 102 . Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X.

Az erdei úton eszünkbe jutott. Hodgyára érkezve. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében. Az iszap kihordása után. behívott. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. a pékség tulajdonosát. bemegyünk. a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. A látvány szívszorongató. B. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg. tapostuk a még nedves földet az üres templomban. A betonkerítés eltűnt. Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. Megszólítottuk László Albertnét. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. Hodgyára és Farcádra. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. Bekő István iskolalelkész felhívására. Korán reggel. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. Pál Árpád csillagász. A XI.Gyalogtúra (XI. Látszik az árvíz nyoma. az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. Az „Adakozz. B. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. hogy útra keljünk. A falu központjában a református templom. A 103 . A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el. A kíváncsiság. mint egy gyufadobozt. A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg. eredményessége. A templom ajtói nyitva vannak.

Elő volt készítve a bogrács. beteg embert a víz úgy elvitt. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. Édesanyja nemrég elhunyt. B osztályos tanuló otthona. csak egymást karonfogva tudtak lépni. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban. A pékség működik. hogy mind a három disznója odalett. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. hogy adni jó. a Küküllő partján találták meg. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. 104 . Nemrég restaurálták a belsejét. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják. Megrongálódott a csűr. Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában. A tiszteletes úr megmutatta a templomot. hogy a holttestét Mogyoróson. szalámit. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. Két házzal arrébb.pékségből. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. A háznak a kerítését elvitte a víz. Farcádon a gyülekezés idején. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. hogy a patak medrét szabályozni fogják. Irma néni elmondja. Mindenki hozott krumplit. Az első ház Elek Annamária XII. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. László Alberték reménykednek. és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. ahol megnéztük az iszapvulkánt. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. kolbászt. Itt is megkínálnak. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. a nők. a legközelebbi dombra. és segítséget kaptak. a legjobban érzik. Hodgyát elhagyva. akik szenvedtek. A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. A tanárok bementek a papilakra. a tárva nyitott kapun. Talán ők. A szövegben elrejtette évszám 1828. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. Mi a templom előtt álltunk meg. egy halmon van. fűszert. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. Pálfi Tímea nagymamája fogad. mintha meghívott vendégek lennénk. Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. Egy idős.

A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű. Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk. egymással tréfálkoztunk. A gyönyörű őszi időben. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. beszélgettünk. Meglepetésünkre Kovács Viola. még eggyel főztünk. A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. talán utoljára napoztunk. Székelyudvarhely. aki végig elkísért. Szarkakő. A falu végén a hidat elvitte a víz. Fenyéd. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. hogy ezt választottuk. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. hiszen a falunak jó focicsapata van. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától. Hangoskodtunk. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. Bodegába is jártunk. Leráztuk és megettük. Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. a farcádiak egyik büszkeségétől. Popa János osztályfőnök 105 . Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. A focizás jó késő délutánig tartott. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. már éreztük a fáradtságot. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta.nem is volt elég egy bográccsal. volt egy útitársunk. Az erdők sok színben pompáznak. Ezen a szép napon. Megbántuk. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra.

egyediek és egyben mutatósak legyenek. toboz.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről. Fábián Csilla. Eredményhirdetés után boldogok voltunk. papír és mézeskalács. kukorica. hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez. osztályos tanulói 106 . a kirándulást. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. Először gondolkoztunk. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. megnyertük a fődíjat. dió. csuhé. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani. hogy benevezzünk-e. ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. mert munkánk eredményes volt. hogy díszeink ötletesek. szalma. Nehéz feladatnak hittük azt. Írták: Bertalan Enikő. A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. hogy néha még azt sem vettük észre. gipsz. Törekedtünk arra. B. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez. Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. és rájöttünk arra.

decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. közel 100 méter mélyre. osztálya. majd tovább folytattuk utunkat Tordára. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. és a Teleki Tékát. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. kitömött állatokat. Itt megnéztük a Kultúrpalotát.és énekszóval zártuk a napot. mégis jól éreztük magunkat. osztálya nyert meg a 2005. hogy az időjárás rossz volt. Utunkat Enyed felé folytattuk. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. Annak ellenére. szászos hangulatot árasztó főtéren. és mindenki elfoglalta a helyét. már nagyon jó volt a hangulat. A. Székelyudvarhelyre. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 . rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál. formalinban tartósított embriókat. Itt töltöttük az éjszakát. éjszakába nyúló gitár. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé. Amikor végre megérkezett. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. ahol a helyi sóbányába mentünk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. valamint a visszhang-termet.Kirándulás 2006. B. mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. a Vártemplomot. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát. sétáltunk egyet a napsütötte. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. A következő állomás Torockó volt. között került sor arra a jutalomkirándulásra. és április 1.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. Annak ellenére. Innen Szebenbe mentünk. majd elindultunk haza. ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. március 31. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat. Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket.

akinek biztatása.nek. B osztálya 108 . ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna. Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII.

hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat. részt vettünk egy turnén. László Ica és Bunta Boróka. Számunkra ez a turné élmény volt. Kápolnási Ágnes vezetésével. Bunta Boróka 109 . együtt voltunk. hogy a táncot folytassuk. de jó lesz visszagondolni arra az időre. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. Jakab Éva. amelyet a Kuturális Központ szervezett. Sajnos.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk. név szerint Bertalan Enikő. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött. utaztunk. A tavaly. amely a Dr. Csíkszeredában. nem lesz időnk arra. Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. Előadásunk volt Keresztúron. 2005-ben.

vetélkedőkkel. Márton Melánia. akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket. A. szórakozhatnak. Joó Emőke. kibeszélhetik a sulit. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli. Barabás Balázs. Kovács Hajnalka. Bözödi Tímea. Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk. Rózsa Sarolta. még nem tudták. ahol a város diákjai. 110 . tanárokat. koncertekkel. mégis sokan megtettük. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. Waum Konrád. diákokat… Akik beiratkoztak. összegyűlhetnek. Talán az sem mellékes. függetlenül iskolától. és bulikkal.Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. Vass Orsolya XI. mi vár rájuk. Fazakas Botond. előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. Vadász Zoltán. Liszkovics Kata. Gál Levente.

megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban. Rózsa Sarolta XI. a felvételiről. Vass Orsolya. és sokan érdeklődtek iskolánk felől. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. Rózsa Sarolta. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. osztálya készült erre a rendezvényre. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. Mátéfi Edit. és Szabó Zsolt.Sulibörze Idén. A. 111 . Nem csak a városból. Bemutattuk iskolánkat. A XI. Iskolánk két XI. ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Minden iskola képviseltette magát. melyik középiskolát szeretnék választani. sok munkával és erőfeszítéssel. Két napos rendezvény volt. Molnár Zsuzsa. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. is mint a többi években.

Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. foci-kupára. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. kajak. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. A versengés kampányolással indult. Farkas Tibor. szexuálpszichológus. rajzverseny valamint táncház. alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr. a Diákpolgármester Vetélkedő. próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. Ebben az évben is színesre sikeredett. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések. a város főterén. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő. streetball-. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. valamint két meccs között az urnához járulhatott. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel.XIV. Akárcsak az utóbbi években.

Vass Orsolya. Kovács Hajnalka. 113 . hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. Mihály A. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. Fazakas Botond és Waum Konrád. Márton Melánia. Albert Sándor. A tavaly iskolánk diákja volt. A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. Vass Orsolya XI. A XIV. a Nap fia. Diáknapok végéhez közeledve. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül. addig mások. akik versenyeztek.hatta a résztvevő. Rózsa Sarolta. egy erdélyi előadókkal erősített. vetélkedtek. A. Szilárd. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja. Vadász Zoltán. Ugyanitt derült ki. és egy évig övé a cím.

földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 .A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa. kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása. Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz. osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci. V.

A. Kirándulás XII. Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII.24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X. A. Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 .B.) Gyalogtúra IX. XII. Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII.B.

.

És legyen az Úrnak. a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90.17 . és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

pszihológia Nincs visszajelzés 122 . színészeti Kolozsvár. pszihológia Kolozsvár. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad. közgazdaságtan Kolozsvár. informatika Marosvásárhely. angol-német Dolgozik Budapest. reklámgrafika Marosvásárhely. jog Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. vegyészmérnöki Kolozsvár. turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. angol-informatika Marosvásárhely. pénzügy-bank Kolozsvár. orvosi Kolozsvár. európai tanulmányok Kolozsvár. mehatronika Székelyudvarhely. fizika Széklyudvarhely. politológia Kolozsvár. informatika Kolozsvár. hitoktató-angol Magyarország. politológia Marosvásárhely. jog Kolozsvár. román-angol Nagyvárad.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. posztlíceum Kolozsvár. hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. hitoktató-filozófia Kolozsvár. fizika Kolozsvár.

zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár. kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy. turisztika Kolozsvár. kommunikáció Pécs. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. teológia Kolozsvár. turisztika Kolozsvár.Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós. turisztika Budapest. földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda. unitárius teológia Marosvásárhely. román-angol Kolozsvár. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 .

Osztálynévsorok V. osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .

IX. Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 . A.

Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I. B. félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 .IX.

A. Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 .X.

félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I.X. B. félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 . Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II.

XI. Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 . A.

B. Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 .XI.

A. Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 .XII.

B. Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 .XII.

augusztus 31. Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 .A 2006–2007-es tanévre az I. osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006.

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

A IX. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .

teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .A IX.

május 17–18-án tartottuk. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. január 10-ig láttamoztatták. A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt. által elkészített listát azokkal a témákkal. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006.Egyházi érettségi 2006 A XII. – 2006. amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. – a szakdolgozatot 2006. Bekő István 137 . április 30-ig leadták. Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok.

50 10 10 9. osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.5 9.5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.Egyházi érettségi vizsga eredménye XII.5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 . B.5 10 10 10 9.5 8 9.

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9. osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9.XII.5 10 10 10 8 10 10 139 .5 10 8 10 9 10 9.5 10 9. A.

hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII. B osztály közössége városi I. hely Kirmaier Gábor megyei I. hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella. Tamás Timea I.A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 . hely Bálint Botond megyei I. hely Bálint István megyei I.

osztály) II. hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V.Résztvevő diákok Botha Zoltán. Straub Dániel. Berki Attila. Szakács Péter I. hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 . Tamás Timea. Pál Annamária. Botorok Attila II.

142 . oldalon.Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III. díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69.

Kollégium díj – XII. XII. A. Ravasz László díj – László Albert XII.A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde. Kis Gergely díj – Vass Noémi. IX. A. Tanári díj – Kristály László IX. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII. A. 143 . A. A. B.

.

osztály XI. osztály IX. osztály X. A. B. osztály XI. kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V. A. B. osztály IX. A. osztály XII. osztály X. B. osztály XII. B. A.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. jogai. osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 .

Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 .” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005. így töltsétek be a Krisztus törvényét.

teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 . osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX.

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->