A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

2006 .Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium.

Magyar Református Világtalálkozó éve. A másik célunk az volt. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra. amelyeket Isten iskolájában átéltünk. A könyv külső megjelenése. A tartalmat bővítettük. Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. amelyek a kutakodók számára félretétettek. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását. hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC.Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 . 2006 a VI. színe. az egyik célunk az volt. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. Kívánjuk. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük. hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon. zsoltárból vett versek vezetik be. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek.

.

te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.1–2 .Uram.

.

1994. Kommunista államosítás. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. 52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. 2002. Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670. 1948. 1927. október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét. 1771–1781. 2004. Bethlen János. 9 . 1886. 1940. A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata. 1716. A fiúkollégium működését felfüggesztik. Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot.

Bécsben. Vásárhelyen. 1771–1772.Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason. Bazélben és Bernben tanult. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről. Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. A helyi református temetőben nyugszik. 1843. 1768–1787 között a kollégium rektora. Meghalt 50 éves korában. Felépíttette a Belvárosi református templomot. 10 . Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát. 1787. 1781.

hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket. A református iskola jó lehetőség arra. a Heidelbergi kátét és a II. cselekedni. – hogy Isten választotta ki őket. Törekednek – jellemük. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt. Életpéldájukkal. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. s ha Tőle kérnek segítséget. – testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre. logikusan gondolkodni. 11 . „hogy ha majd felnő. a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. akik: Tudják. – hogy Kiben és miért hisznek. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban. A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére. Képesek – önállóan. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné. akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. hanem a családnak és az iskolának is. az igaz és a hamis. Helvét hitvallást. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.19) nem csupán az Egyháznak szól. erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. elfogadják ősi hitvallásainkat. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos.

hogy imádsággal. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. értékeit. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. ápolásával. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. jelenét. hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket. amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja. azt tisztán megőrizni. igényes nevelő-oktató munkával. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata. – ismerik és szeretik hazájukat. és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. 12 . A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait. gazdagítani és továbbadni kívánják.

tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását. – a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában.Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. 13 . – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása. – vallásos ünnepek megtartása. – minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók.

jogai. akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be. A tanulók joga és valós lehetősége. 7. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. 6. amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. Vonatkozik ez mind az iskolai. A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását.A Református Gimnázium tanulóinak státusa. 2. A diákok 14 . hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. 8. osztályt végzett gyerek. 3. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben. Az oktatás térítésmentes. 4. kötelezettségei 1. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. 5. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban. A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. majd együtt elmondják az Úr Imáját.

ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás./b.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . igazgatót. d. „Jó estét kívánok”. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik. A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni. 11.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d. c. A terembe belépő tanárt./a. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata. 10. 9. szülőknek küldött levél. A tanulók kötelesek tanáraiknak. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. 9. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr./c. A 9. 9. a. egyéb források. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás. A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról. b. „Jó napot kívánok”. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni. tanárnő. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. tanár úr. Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b.

mivel úgy gondoljuk.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén. Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen. Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni. Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás. Kirívó magaviselet. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást. mind azon kívül. különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. hogy iratkozzon át esti tagozatra. ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője. és csak szülői kérésre adják vissza. A diákok szélsőségektől mentes. mint a nappali tagozaton. Azonnali kicsapást eredményez. 13. 14. 16 .f. valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani. szeptember 9-i tanári gyűlésén. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. 12.

Taníts minket úgy számlálni napjainkat.12 . hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.

.

Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért. 262 diákkal indultunk. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. könyvtár. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. és örömmel állapíthatom meg. Minden közhasznú felület (étkezde. gólyatábort szerveztünk. még az ötödikeseknek is. tornaterem és udvarok) a Református 19 . Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). egy teológia és egy matematika-informatika osztály. Hagyományainkhoz híven. A 2004. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját. bentlakás. szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. 28 illetve 29-es létszámmal. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V. osztályt indítottunk. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. osztályt. osztályonként külön-külön.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek. V. a közösségi szempontokat figyelembe véve. laboratóriumok.

Bérbeadásoknak köszönhetően. Tőkés Zsolt igazgató 20 . több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. Az előbb felsoroltak is azt igazolják. valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz. melyre múltunk kötelez. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások. valamint a fűtés. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. működő rendszer (engedélyezett étkezde. átalakításra használjuk. A tető szigetelését kellett kijavítani. ezért támogatásra szorulunk. A szakemberek által tett árajánlatot. A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra. tanácsi határozat (93/2005) született. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. de az is jelentős beruházásokat igényelt. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk. ápolva azt a szellemiséget. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása. mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. Az átalakított. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. csak gondoskodik a működtetésükről. melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. reményeink szerint. Tekintettel arra. A tornatermet azonnali hatállyal átadták. bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét.Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért.

7 diák. Felsősófalva. Fenyéd. Lányád. Székelyderzs. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák. Szent György plébánia: 4 diák. Szent Miklós plébánia: 30 diák. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. Sükő. Kecset. Kadácsfalva. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Korond. Székelyudvarhely II. Miklósfalva. Homoródszentmárton. Parajd. Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. A település.06% Római-katolikus: 35. Homoródújfalu. Máréfalva. Székelyszentkirály. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. Ócfalva. Patakfalva. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református. Varság. (Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. Vágás. Fiatfalva. 16 diák. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. Bögöz. Szenterzsébet. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V. 93 római-katolikus és 30 unitárius. (Belváros) református egyházközség: 36 diák. Oroszhegy. Székelykeresztúr. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. A Belvárosi unitárius egyház. Farcád. osz- 21 . római-katolikus. Szentegyháza. Muzsna. Egrestő. unitárius. negyed. Telekfalva.49% Unitárius: 11. Bikafalva. Nagygalambfalva. Segesvár. Székelyudvarhely III. amelyből 139 református. Bonyha. Zetelaka.45%. Felsőboldogfalva. Marosfelfalu. Olthévíz.

A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 . osztályos diák. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. Ehhez kapcsolódik még a IX–X. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került. Ez utóbbi időpontja: hétfő. az első tanítási óra előtt. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. mondta az imákat és olvasta az Igét.tályból. A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. amelyen a diákság szolgáltatta a zenét. Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. A bibliaórák. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot. akárcsak maga az oktatási hét is. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. énekkel. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. A református gimnázium lelki közösségére jellemző. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik. Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. vagy egy másik délutánon. osztályokban tartott lelki nevelési óra is. áldással. 8:30. 37-en a IX–XII-ből. Helyszín: Belvárosi református templom. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába. B. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról.

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály. a bűbájos boszorkányok. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. hogy ez az iskola olyan. az országos döntőbe is eljutott. Bálint Attila mint Nagyerejű. második tanulónk 9. mint egy nagy család. ennél fontosabbat. Torzonborz kalózkapitányként.96-al Ülkei Beáta. Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 . Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. Bedő Réka és Vágási Réka. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. s ezért nem is kell mondani. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan. hogy úgy vannak együtt. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt.92-vel Vitályos Bartalis Réka. II. többet nem lehet. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. szép Csipkerózsikák. mint egy második otthon. de az egész mesenép kiválóan alakított. Vágási Réka. eredetien sikerült megformálni.szakaszán. Dicséretben részesültek Abrán Mónika. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat. Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. s sokan követték őket szorosan. az ötletes jelmezek sora szórakoztatott. 77-es átlagért. Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. harmadik 9. Azt hiszem. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. jutalomtáborozáson vett részt. helyet szerzett. Simó László.

hogy a Refi egy egészen más iskola. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak. Minden jel arra utal. a konyhában sürgölődés. És már el is indultunk Felsősófalvára. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. én. amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi. áldást kérve ránk. örvendünk a találkozásnak. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. de mindnyájan újak. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. a komótos hoszszú terített asztal. Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. hogy szeretettel várnak minket. szeptember 5 délután 3 óra. Ők. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát. és mindarra. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. pedig mint osztályfőnök. A templom ajtaján kilépve érezzük már. a Gólyatáborba. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. „Refis Gólyák”. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. nyüzsgő. a közös munkánkra. A reggeli sűrű ködök. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. A szálláshelyre való visszatérésünk után. Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. 27 . 2005. szeptember 1-én gyülekeztünk. Patkó. a levegőben mennyei illatok. A. A vaskos. Az osztály megtelt vidám. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében. A csapat hamar elrázódik. kíváncsi arcokkal. beléptünk az iskola boltíves kapuján. az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. mi. Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. mint diákok.IX. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. és máris mutatják a szálláshelyet. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa.

hogy közösséggé váljunk. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. mint az 28 . elköszönés és indulás haza. imádság. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk. de holnaptól már kezdődik a tanulás. Sugárzó tekintetek. Hát bizony. De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. Örvendünk a találkozásnak. ige és hálaadás követ. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. amelyet templomi ének. a gólyabál következik. A Refi tényleg másabb. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. pakolás. Félúton vagyunk már visszafelé. 9 óra. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. hosszas beszélgetés. hogy ezentúl együvé tartozunk. Ezután pedig az. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. Alig szedjük össze magunkat. Az udvar füvén vastag. Vidám arcok. és indulunk a közös istentiszteletre. szeptember 15. mint a többi iskola! A mai nap még ünnep. takarítás. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. Majd vacsora. csillogó harmat. Majd békés. s csak idő kérdése. boldog séta a szálláshelyünkre. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. Geréb Péter tanár úr. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. mert úgy az osztály. Izgulunk bizony. majd indulás az iskola udvarára. amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. Érezzük.Szikrázó napsugarak ébresztenek. a közösségépítés és a közös munka. Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. Az iskolai életnek egy színfoltja.

Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. Rövid januári pihenő. Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő.26-os osztályátlag.-én farsangi bál. Készülünk a szent ünnepre. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét. Ezúttal a Madarasi Hargitára. a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást. hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. És a végén az elégtétel: 9.-ét írunk. ahol még a madár is ritkán jár. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra. a szereplés.osztályfőnök „gólya”. De már tudjuk azt. ahol újból szerepelünk. A színes élményeinkről. A végzősök a szervezők. Február 25. Majd három hetes kemény tanulási időszak. Egy multi- 29 . és várjuk az Új Esztendőt.

Tanulmányi eredmények: 1.2. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő.4. hely 30 . a különböző sportversenyek. Isten gyermekei. A tanulás. De vannak közös kapcsok. És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről.1. Szent Anna tó. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2.23 2. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét.3. hogy mi. a közös kirándulások (Csíksomlyó. az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka. Majd újabb hajrá. a tudományos vetélkedők. Gordiusz: – Szőcs Barna – X. hely 2. Osztályátlag: 9. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I. Ispánkútja. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2. amely kinyúlik május közepéig. Székelykeresztúr. Tantárgyversenyek 2.2. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I. 1. Segesvár) során világossá válik számunkra. amelyek minket összetartanak.1. Évi médiák: 27 tanulónak 9.00 felett 1.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. mennyire különbözőek vagyunk.

Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I. Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7.3. Kultúra 7. díj 7. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III. díj 7. Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4.1.3. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond. hely 5. Gólyatábor – Felsősófalva 7. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 . Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I. Sport 4. Liszkovics Kata.2. hely 4.4. Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8.3. hely 4.2. Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6.1. Hoki: – Waum Konrád – országos I. Közéleti szerepvállalás 8.1. Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III.

hogy az élet harc. A osztályt illeti. s attól szép. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium. Eddig sejtettük. Majd ezt a díjkiosztás követi. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi. de most már tudjuk.2. Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9. Diáknapok: – Fazakas Botond. hogy időnként győzhetünk is.8. meghitt ünneppé.

Konkrétan nem is tudnám megmondani. hanem csupa tízes. mint mondtam. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte. Gyerekek ezek is. egy zajos. de nem is az a lényeg. Rosszabbul vagyok. Ő a megfontolt. és sose lehet rá haragudni. mert más a környezet. Nem osztályelső. hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. minden gyerek ilyen. iskolaelső. B. A IX. Ha majd egyszer elkezd tanulni.IX. de aztán megnyugodtam. értelmes és tanulni lusta társaság. B. Aztán van egy Kovács András. Nagy bringás. Hiperaktív. versenyeket nyer. Olyan osztálytárs. akikkel dolgoztam. dolgozom. viszont második tanuló. amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. mint amikor kiszakítjuk onnan. Ez az a pillanat. mint valaha az izgalomtól. mint mindnyájan. Gyülekezünk a Patkóban. Mindannyian tudjuk. akire mindig lehet számítani. hogy összetartozunk. öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. úgyhogy szörnyen izgultam. viszont András attól elbűvölő. Nem is ismertem őket még látásból sem. Egy hangot nem tanul otthon. mint egész évben. intelligens. mert az enyéim. ő az éltanuló. három-négy kivételével. bölcs. ügyes. Amúgy semmi különös nincs bennük. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. javítóműhelyben dolgo- 33 . hogy mitől olyan érdekes. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. De persze egészen különleges. semmi különös. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. amikor először találkozom az osztályommal. Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. Városi összehasonlítást nem végeztünk. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom. a varázslat lényege. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra.

Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa.és népdaléneklő verseny. de az számít. Remélem még sokáig. Alternatív Irodalmi Tábor. Focistáink (Bálint Szabolcs. Kristály László. Zsombori Katalin. és még sok érdekes gyerek. aki a Boróka együttes tagja. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. mert akkor semmi baj nem éri. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. 12-en csak. De szünetben köztünk van és szeretjük. sok veszekedés és végül nagy taps. mondhatjuk-e valaha is mi. Nagy izgalom. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. aki ott van. Nagyvárad: Andrási Hanna. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő. Kovács András. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 .zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul. Szováta: Gergely Zsófia. Nem tudom. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. Változni sajnos nem fog. A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. Fazakas László. tanárok és osztályfőnökök. Halásztelke: Kristály László. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. Andrási Hanna. Azt hiszem. Zsombori Katalin. Karácsonykor szerepeltünk. hogy ehhez hozzájárulunk. De ez sem von ki belőlük elég energiát. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. Mindenki felnő előbb-utóbb. átment az A osztályba. Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. Fazakas Ferenc. Igyekezet van. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el. cserediák lesz szeptembertől Budapesten. Joó Emőke Zsoltár.

séget. Ha ezt elértük. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában. Én azt szeretném. Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 . akkor mindent megvalósítottunk.

Szász – Bálint Attila.” Az osztály vándorúti élményeit. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. És ha így folytatjuk. Biológia. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. botlásait. a társak megismerése. Straub Dániel. A. a mögötte haladókért bukik el. hely. De azok miatt is botlik meg. Csurgó. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. Molnár Lóránt. Most. csapattagok: Tamás Tímea. hogy figyelmeztessen a kőre. A Református Középiskolák XII. Berki Attila. hely: Magyari Gizella. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. a környező világunk megismerése felé. Magyari Gizella. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. Természettudományos Diákkonferenciája. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. Tófalvi Zsolt. Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. résztvevők: Fancsali Csaba. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak. Ha egyikőtök elbukik. Bukarest. amely a botlást okozta. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz.X. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. akik előtte haladtak.

71-es évvégi átlagjegy. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. Harmadik tanuló: László Ildikó 9. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának. Berki Attila. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja. C. Botorok Attila. Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. GTP – I. majd a nap második felében. Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd. Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat. osztályának meghívására Magyarországra utaztunk. Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel. Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával. vezetői: Bencze Béla. Straub Dániel. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el. amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak). hely. A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek.53-as átlag. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról. ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. Mag Ildikó.47-es átlaggal. hely. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot. „Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI.

Két bemutató is segített minket nosztalgiázni. Városliget – Hunyadi kastély). A vakációban. az egri vár. július első napjait az osztály jó része. barangoltunk az ókori romokon. készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. Halászbástya. Hősök tere. tanár-diák foci). sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. de elég mindez 38 .tük (Országháza. Visegrádra (Királyi Palota. bográcsozás. saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte. Gárdonyi sírja). a „Lyceum” épülete. az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. Mátyás templom. ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. Lánchíd. ahová egri házigazdánkkal. sátorral. Mária Valéria híd). bobozás. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. Fellegvár. második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika. fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika. Budai vár.

És ha így folytatjuk. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk. de tudjuk.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni. a társak megismerése. hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg. hiszen fiatalok vagyunk. együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. a környező világunk megismerése felé. akarni az együttlétet. a közös élményeket és akkor lesznek. Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. Kacsó Péter osztályfőnök 39 . vagy még sokszor átugorjuk.

A X. Nem nyugszom. B. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. osztályt. s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. Valójában egy kedves diákunk. amíg nem lesz reneszánsza. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. És bevallom. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. Megtanulhattuk ebben az évben. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni. 40 . Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. tiszta nyugodt erõ. lovaglás. Első félév végén ő is távozott. Nem nyugszom. a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. Gábor a maga egyéniségével. S bár világ-szennye rakódott reája. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. Homoródon. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is. ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. Vajda Csaba. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. megnyerve egy fotóversenyt. zenehallgatás. amíg nem hívom elõ.X. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. Talán ezért is. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is.

„Az én drogellenes üzenetem” c. ill. Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. díj. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. zene: Kovács Katalin. I. II. matematikából Bartha Zsombor. nagy lelkesedéssel. Pozitív változás. Feleki Izabella. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi. Rus Adrienn Tímea. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. Rus Adrienn Tímea. díj. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. Az iskolai rendezvényeken.A második félév a versenyek időszaka is volt. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. Eredményeket értek el Pál Alpár. Bálint István. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. Bálint István. Pál Alpár. Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. 41 . A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. Fülöp Sándor. ill. Bálint Botond. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. ünnepeken a szavalás. Angolból Vaszi Éva. Fazakas Orsolya. Paizs Anna. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. Kovács Katalin. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. kórustalálkozókon. Pál Zsuzsa. Elekes Renáta. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. Kelemen Zsuzsa. A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. Kovács Katalin. Kelemen Zsuzsa. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak. A kosárlabda.

A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is. 9. őt követi Paizs Anna 9. tanárainkról. Adja Isten. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 . A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait.75. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. társainkról. Bálint Botond. Az első lépéseket már megtettük. Bokor Mária.Burszán Andrea. félúton vagyunk. Talán vágyainkról. Kirmaier Gábor. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. céljainkról is tisztább képünk van már.83 év végi átlaggal. Fülöp Sándor. Rus Adrienn Tímea.

Úgy gondoltuk. megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. hogy csak együtt. és B. A megérdemelt 43 . osztály A XI. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. osztályt huszonkilencen kezdtük. egymást kölcsönösen segítve. A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. de legyen egy kicsit olyan.XI. hanem kis közösségünk is (A. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. mint mi. A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. tanárok – meggyőződhettünk arról. hogy kinek mi a feladata. osztály). Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. 22 lány és 7 fiú. az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. szülők. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk. majd a farsangi bált. jól kiegészítjük egymást. ragaszkodtunk hozzá. és jó volt látni. A. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. róluk szóljon. A tananyag újrafelosztásával. de mindannyian – tanulók.

Vass Orsolya. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I.pihenésre Homoródfürdőn került sor. ha következő alkalommal mind együtt mennénk. XI. az I. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. Rózsa Sarolta. MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. Mátéfi Edit. Diákjaink a sportban is kivették részüket. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. osztályosok lévén. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. Molnár Zsuzsa. helyezést értek el. Séra Mónika. de reméljük szép és sikeres lesz. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén. Több városi rendezvény lebonyolításában. majd I. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. Laczkó Imola osztályfőnök 44 . Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. de nagyon szeretnénk. jól éreztük magunkat. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. Bözödi Timea. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. Molnár Zsuzsa. Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen. Kocsis Timea. Bálint Zoltán. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest. mely nehezebb. helyezett lett. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia. Bözödi Timea vettek részt.

XI. A február 17-én. És az osztály. Az említett toplistára Virginás Beáta. A. osztály Annak idején. és felejthetetlen élményt őrizünk róla. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek. az iskola megmozdult. A tizedik osztály végén diplomát kapni. A második félév első hete is különleges volt. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. ez „valami reform. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban. A után. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. velünk kezdődött a gólyatáborozás. kisiskolás. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. a IX. A tanulók hozzáállása jó irányban változott. 60-as osztályzat fölött. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. „Adakozz. osztályos diploma kibocsátást. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása. Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt. Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. A osztállyal készítettük. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. 9. az ötödikesekért. Az első félév alapján a III. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban. az idén velünk kezdték a X. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. B. dobogóhelyet foglalhattuk el. Készültünk a maturandusra. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. de főleg az árvízkárosultak javára. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. és a XII.

ami jó volt. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. 7. Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja.zéséből. Iskolánk kézilabda csapatában. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. mi több. Sportolni nem mindenki szeret. Egy példa. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek. A két felmentett. A második félév végén is mindenki átment. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. a 8-as osztályzata által. Iskolánk. Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. A művészi tehetsége is kamatozott. 81-es osztályzattal. 57 osztályzattal. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. Bakk Loránd. Nyolc szombati nap volt kijelölve. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. és benne minden osztály egy jó közösség. a másikat az iskolanapon állították ki. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. meggyőzően mutatták be iskolánkat. az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt. Az év végi első Virginás Beáta. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás. 9. Színfolt a városunkban. Orbán Linda és csapattársai szépen. A refis diákok szeretik az iskolájukat. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt.

Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. sorfal. Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. megállva az iskola előtt. Zenét is hallgattunk a sulirádióból. ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba. amikor azt mondtuk. A város további látogatása. hogy Udvarhelyről jövünk. Gátak című verse. Nyelvi határok vannak és voltak a két város között. Itt is lekésték. A vonat éppen indult. Osztályteremnek használják a gyönyörű. óratorony. Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata. útravaló batyuk. A református templom előtt. a felsővár. ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. a Küküllő mellett. Segesváron maradtunk. Popa János osztályfőnök 47 . alsó várrész. feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe.ig. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola. felolvasásra került Wass Albert. a turisták által követett útvonalon történt: főutca. stb.

De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. de valószínű.XII. a remekművet. még van rajta javítani való. Ők látják a benne rejlő végkifejletet. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. vitatkozások. a felnőtté válás útján. az évégi. eltévednénk. Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága. Nem tudom. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. az igazi szépséget. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. Az első sikeres rendezvény. A. osztály Nehéz szavakba önteni. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. 48 . Mindenki változik. Szeretném. informatika-. elmondani. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. Az együtt eltöltött órák. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. mit is érezhet egy osztályfőnök. Nem egy osztály diákjai. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. hogy az még nincs kész. átalakul. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják. a tökéletességet. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. hanem egy kicsit több annál. a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. megérik az életében következő feladatokra. Kellemesre. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények. A nagykorúsítás. és reményeink szerint felnő. a nyelv-. a négy év végén. De ha néha elbizonytalanodnánk. kihívásokra. kirándulások. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. ha mindenki a tudása. vagy vallás vizsgák bizonyítanak. megbeszélések. bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez.

Erdők. Vass Imre osztályfőnök 49 . hegyek. De a kő marad. Mert elfut a víz és csak a kő marad. ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett. azonképpen arat. tanok és emberek.A tiszták és a békességesek. Jól gondolja meg.

hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. az együttműködést. bankett) és előjogokat jelent. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. én veled vagyok. azok nem sodornak el. a vágyat. nyugodt szívvel kijelenthetem. mint az elszántan próbázó kilencedikesek. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára.” (Ézs. nem csak kivételes programokat (pl. eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra.és magánéletünket egyaránt. nem perzselõdsz meg. munkát is. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. a háromhetes tanügyi sztrájk. nagykorúsítás. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. 43. amikor egy megszokott. kellemesebbé. osztály beszámolóját. s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. biztonságos életforma. az elválás. 2) A kicsengetési kártyánk. Egy másik „esemény”. hogy felismertük. hanem komoly felelősséget. hogy legnagyobbak lettünk. a jegyadás. az egyik. hogy mindjárt itt a vége. Tabló. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. osztály „Ha vízen kelsz át. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak.XII. és ha folyókon. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény. a láng nem éget meg. s azt hiszem. félévi-írás. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk. életritmus majd megváltozik. Ha tûzben jársz. a másik. B. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . Sikeres rendezvény volt.

hogy mehessünk. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. Február 13. mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. azt sem bántuk. Biró Ildikó. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek. Fábián Csilla. Székelykő. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is. hanem örvendetes nap is volt a XII. fantáziával. Ezzel a békés. Nagyon jó hangulat volt végig. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. támogatásért. B számára. melyre a szülőket is meghívtuk. a farsangi kosaras bál. Utána fergeteges buli következett. Református Vártemplom. Már alig vártuk. aki mellettünk állt. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. Ötletes. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel. valamint minden tanárnak. biztatásért. melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. nemcsak szerencsés. jókedvvel. 51 . A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. sóbánya. Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr. Ahogy várható volt. Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. s hiszem. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. mindenki igyekezett legjobb énjét adni. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást. Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. az ősi Bethlen Kollégium stb. a soksok ötletért. el is nyertük az első díjat. Mindjárt az elején. Fancsali Zsuzsa. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt.

melyek során emlékezésnek. miközben nem is a HOL? MENNYIT?. terveket.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra.” (Jn. hálának. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek. a ballagás. örökre véssetek a szívetekbe. segesvári „ráadáskirándulással”. Remélem. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. köszönetnek. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. 35. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá. erényt elraktároznotok mostanig. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. de egy tanítást. emlékezhettek jó szívvel. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. fagyizás a várban. ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül.Annyira jól éreztük magunkat együtt. meg egy rövid séta. lehetőségeket. tapasztalatot. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. vagy keserű szájízzel iskolánkra.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. 13. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt. hogy tanítványaim vagytok. olyan hangvételben. sikerült annyi tudást. és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki.

Láttassék meg a te műved a te szolgáidon.16 . és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.

.

a Nagyvárad-Olaszi templomban. A váradi vár katedrálisában. hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. a református szellemiség. Ismertette az iskola történetét. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. Az ünnepség során. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. Ma erre is sor kerülhetett. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra. a református iskolák találkozóján. Gellért Gyula. A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket. illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. hanem az evangéliumi hűség. A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel.” – írja Tőkés László püspök. vársétára indultunk. amely szeptember 16-án. szeptember 17-én került sor. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. „Tíz esztendővel ezelőtt. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján. még hiába próbálkoztunk azzal. vendégeket és az iskola öregdiákjait. érmelléki esperes áhítata után Tolnai István. szombaton. illetve teme- 55 . a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége.

majd Geréb Zsolt. 1660-ban a török ostrom idején. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. amelyet Tőkés László püspök áldott meg. köztük. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója. Székely Emese.14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató. a keresztény oktatásnak. vergődéseiről. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. Fülöp Gábor lelkész-tanár. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. Ézs 49. amely keretében. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra. A megjelent iskolák tanárait és diákjait. a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 . Juhász Tamás. Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra. Bekő István iskolai lelkész. hangsúlyozván. hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. 7 magyar király és királyné nyugszik. egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie. vasárnap. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. Dr. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. amely valóban népkönyvvé vált. amely lángoló szívet ábrázol. Az ünnepség harmadik napján. A 100 éves iskolát. Szent László. 1948 és 2003 között. meleg szavakkal köszöntötte. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. A zászlót. amelyet követett az államosítás.tőjében. Tőkés László püspök hirdette az Igét.

hit és remény. ahol tudatosan. saját értékeink ápolása. hogy ott van megmaradás. hanem láthatóvá tette.tett meg. Fülöp Gábor lelkipásztor 57 . hagyománnyá válik.

valamint egy V.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva. osztály – 2005. A. László Zoltán ének-zene tanár. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún. osztály. Ezt követte az estig tartó ismerkedés. egy elméleti és egy reál képzésű. „gólyatábort”. szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. Szalay Zsuzsa pszichológus. Besegítettek: Fülöp Gábor. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. Geréb Péter cserkész vezető. Az V. osztály – 2005. Két IX-es osztály. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. B. A táborozások időpontja: IX. 2005 szeptemberében nem két. Barabási Domokos. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor. Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. A IX. Vass Imre testnevelés tanár. hanem három osztály táborozhatott. osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. Az V. 58 . szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. Előző esztendőkhöz képest.

amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. Este tábortűz. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata. A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le. valamint az énektanulás és közös éneklés. 59 . László Zoltán tanárral. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is. Vass Imre tanár irányításával. rendtartási szabályzatával. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. játékok. éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok. jelenével. A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. meglátogatva Sófalva környékét. ismerkedve a Sóvidék sajátosságával.

hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált. A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg.Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult. Bekő István 60 .

Gondolkodom. 3 fénymásolónk. lassan. aztán volt egy nyomtatónk. a diákok részére külön-külön. ahol állandóan zajlik az élet. Kinek jól. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. Minden gazda szereti. semmiképpen sem eredménytelenül. Elkalandoztam. kinek nehezen. valamilyen tevékenység folyik. Most már vakáció van. hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. Nehéz időrendbe tenni. 61 . van mindkét info-kabinetben.Élet az info-odú környékén …Bizony. de egy biztos. hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. És nagyon jól van ez így. és egy fénymásolónk. 2 videóprojektorunk. de azért jó visszagondolni. Mosolygok. az események. digitális fényképezőgépünk. Aztán tódulnak a gondolatok. még a rendszergazda is. részben adományokból. Talán 2 év telt el. van 3 szkennerünk. miről is írhatnék. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak. videokameránk. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. talán 3. állandóan valamilyen „akció” van. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. van nyomtató az odúban a tanárok. ha gyarapszik a gazdasága. egy néha-néha működő szkennerünk. és ma már büszkén mondhatjuk. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). az emlékek. és talán nem is fontos. Elmélázok. megint eltelt egy év. amit az igazgatósággal közösen használtunk. Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). Összesen 15 db. és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben. hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre.

dobszóló egymás hátán. Kóbori Lehel. mégsem érződött ez. Nagy örömmel nyugtáztuk. Lukács Tünde és Waum Konrád. Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el. letételére. részt vettünk a GTP projectben. osztályosok) alkották a csapat törzsét. Fülöp Ildikó-Gabriella. Fülöp Szende. gra- 62 . Fülöp Attila.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. Joó Emőke. Bencze Béla. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. Fazakas Botond. Csapattagok: Berki Attila. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért. Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése. Bár többnyire újoncok (IX. Fülöp Sándor. mint 2001-től minden évben. Kosza Hunor.

lányok! Év elején 38-an indultatok. A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. Most vakáció van ugyan. Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem. amelyre minden szerda délután került sor. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. aztán lettetek 58-an. Jó. rossz egyaránt. hogy egyre többen érzik majd úgy. A sok-sok. hogy ez továbbra is így marad. nem telt hiábavalóan az idő. hogy megmérettessenek. elmorzsolt könnycsepp.tulálásképpen. majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. Lesz még folytatás? Tőletek függ. de szeptembertől folytatjuk. Hinni szeretném. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. biztatás. sóhaj. nagyon szép eredmény ez fiuk. vizs- 63 . készek arra. és saját elmondásuk alapján. és hisszük. de többnyire jó. Nyolcan vettek részt folyamatosan. Igen. fogadkozás. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra.

kollégáimnak. A nyomtatásért. tevékenységgel. földrajzóra az infokabinetben. hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév. tele eseménnyel. és megint egy ilyen mozgalmas. Felkészülés az iskolabörzére. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre. bánattal és sok szép eredménnyel. egyénérdek). (iskolaérdek. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. A filmvetítések. néha nem. Bizony. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval. üres az info-odú környéke. még mi minden. készülés a maturandusi ünnepségre. versenyekre. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. eseménydús. Néha összejött. én mégis. Lőrincz Edit 64 . látványos fizika. és… ki tudná felsorolni. Most vakáció van. nyüzsgéssel. A sok érdekes. eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. megint eltelt egy év. zajjal.gákra. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. örömmel. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe.

Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten. Budapesten katonai akadémiát végzett. a templomot. aki rokona a Veress családnak. Évente hazajártak Székelyföldre. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. az emlékezés. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. az őszi táj békéje. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. 1980-ban visszajöttek Magyarországra. ludovikás tiszt volt. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. Bécsbe. Itt érte a halál 1987 októberében. mai és régi emberek találkozásának idejét. emlékek kerültek elő. esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték. történetek. Nyári vakációit Középajtán töltötte. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. a kegyelet. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. Veress Vilmos 1917. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. A ködös. apai nagyszüleinél. Kényszermunkára ítélték. 1956 és Világos hónapja. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. s 65 . ahonnan sikerült megszöknie. ahol húsz évet töltöttek. majd Hollandiába menekült. emberek emlékezetére. a rokonokat. és együtt hajóztak Ausztráliába. itt telepedtek le véglegesen. A szívélyes fogadtatás után fényképek. felkeresték Középajtát. július 28-án született Borosjenőn. szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. Blanka és fia. A jól tanuló. nehéz bányamunkára. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. a főhajtás ideje. 1956-ban a forradalmi események résztvevője. tábornokok és hétköznapi emberek hónapja.

Benkő Józsefről. amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. aki tudósként. Neve évközben sokszor elhangzik. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. Nem feledjük emberi nagyságát. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről. sírjánál a kegyelet. lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében. Elemlegettük Kriza Jánost. a nagy lelkész-botanikusról. s azzal az elhatározással búcsúztunk. Benedek Eleket is. Bölöni Farkas Sándort. Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. aki könyvet írt Erdélyről. a templomról. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is. mint e táj nagy szülötteit. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek.így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 . s megnézünk minden olyan helyet.

zongoramuzsikáját.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án. dalait és kórusműveit. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. igazi játék. Néprajzi Múzeum. gimnázium és líceum jelentkezett. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Oktatási Minisztérium. erdélyi. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. a marosvásárhelyi Elméleti Líceum. kamarazenéjét. felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. szimfonikus kompozícióit. mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. de legyen verseny is. Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi. nemes és tudást feltáró vetélkedés. A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. Bartók Béla jogutódja. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. színpadi alkotásait. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen.

A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett. Bartók életútjának. Szakács Péter. Zsombori Katalin képviselte. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg. Örülünk az elért eredménynek. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. adott zeneműből tartott kiselőadásra. Szélyes Ildikó. a bartóki életműből. Szakács Annamária tanárnő 68 . kórusmű előadására. a Magyar Zenei Tanács elnöke. Kovács Sándor zenetörténész. Kovács Beáta. Liszt-díjas Érdemes Művész. munkásságának felelevenítésére. második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból.merésre. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. és tették közzé az eredményt. Rus Adrienn Timea. Bartók gyűjtötte népdalok. Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. a versenysorozat főszervezője. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. a zsűri elnöke. Joó Emőke. Magyar Kornél.

a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. oszt. osztály. főként azzal a céllal. A. osztály. iskolánk a II. A. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. helyezés. A. A. Fülöp Sándor X. Az eredmények: Szőcs Barna 9. A X. oszt. (92 pont). A. osztály. Szabó Lóránt XII. DerzsiKatona Emőke XII. (80 pont). Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján.Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. Fazakas Botond. oszt. osztályos versenyzőink: László Albert. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában. a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. és az eredményeik alapján. oszt. A. Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. helyezés. Ugyancsak hagyománnyá vált. Fancsali Csaba X. Az elkezdett hagyományt folytatva. 69 . László Albert XII. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. A. A. név szerint: Szőcs Barna IX. Az elért eredménye alapján. Szabó Lóránt 7. Lőrincz Csaba X. ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. oszt. Bencze Béla X. A. sem a teljesítményük nem csökkent. oszt. A. (84 pont). és kiváltképpen Szőcs Barna. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. (86 pont). A. hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást. (87 pont). Hargita megye XII. Örömmel mondhatjuk. a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. helyezést kapta. Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt. (82 pont). osztály. Lukács Adél X. Bordi László Lehel IX. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. Eredményeiket tekintve. az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. oszt. László Albert 1. osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. oszt. Botorok Attila X. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. (88 pont). (83 pont).

és minél eredményesebb részvételt a versenyeken. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.osztályos tanulóit a 2006. A versenyre az ország összes református kollégiumából. Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX.. Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. osztályos László Albert képviselték. a Szatmárnémeti Református Gimnázium. és XII. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium. osztályos tanulók között Bencze Béla III. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. Matematikai Versenyén”. Ugyanakkor nagyon reméljük. 2006. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. A. helyezést. osztályos Bencze Béla. a XI. osztályos tanuló vállalta. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. helyezést ért el. de úgy általában is. és ezen a területen kiválóan szerepelt. osztályos tanulók között Árgyó Botond I. a XI. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk.03. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 . április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn. osztályos Árgyó Botond és a XII. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium. osztályokból.31–04. XI. X. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI..02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. a Kézdivásárhelyi Református Kollégium. a Nagyváradi Református Gimnázium. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. Gratulálunk mindazon tanulóinknak.

A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. Ennek a lényege az. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett. Ezek valójában az írott információ. hanem aktív módon arra késztetett. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. ha úgynevezett oktató programokat használunk. és nagyobb mértékben sajátíthatók el. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. Pontosabban. főként azért. ami azt jelenti. akár egyéni. A multimédiás CD/DVD 71 . önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. kiváltképpen hatékonyságának a növelése. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók. ellenben felgyorsíthatják azt. információszerzés fo lyamatába. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál. mert a természetéből fakadóan. multimédiás oktatás. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. modernizálása. esetleg felszámolását jelenti. akár csoportos képzésre használható. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák.

Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól. ManóOlvasás 2. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája.. ManóMatek 1. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként.. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához.. vagyis olyan korszerű számítógépek. ManóMatek 2. vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé. ManóNémet 1.. ManóAngol 2. ManóMagyarország. ManóKaland.. ManóOlvasás 1. ManóInformatika. ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk.. ManóNyelvtan. ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak. osztályunk indult. mint a hagyományos oktatási módszerek. Iskolánkban ez már régóta nem gond. ManóMatek 4. ManóAngol 1. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek.. és a 2006/2007-es tanévtől már 1. ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt. hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük. A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya... osztályosaink is lesznek. ManóNémet 2. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 . Látogatásuknak nemes célja.használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte.. mégis roppant nagy segítség ez számunkra.–14. ManóMuzsika. ManóÉlővilág. ManóIQ. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. Végezetül. ManóMatek 3. olyannyira. március 12. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok. iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. 2006. hogy a felszereltséget illetően. és ez egyre inkább bővül.

díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. családi. a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. Csíkszeredában. irodalmi esszé. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. weboldal formájában. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. díj pedig Elekes Renáta. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára. Gidó Emese munkáját dicséri. tudatosítani a droghasználat lelket. az ünne- 73 . a II. rövidfilm.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira. Irodalmi esszé kategóriában I. szinte minden kategóriában. A felhívást a X. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. újabb megmérettetésre. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I. készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. csoportos megbeszélések keretében. Feleki Izabella. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. élmények. keresztényi. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból. filmvetítés. egészséget. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. melyben arra kérték a tanulókat. díjat. bátorítani a fiatalokat arra. képességek. Ezért minden olyan kezdeményezést. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép. szellemi. lehetőséget megragadunk.

pélyes díjátadásra Bukarestben. a Gyermekek Palotájában került sor. amilyennek most látod. bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről. elősegíted az útján.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . visszatartod őt fejlődésében. ha meg tudod látni benne azt. hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére. akivé lehetne. Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban.

de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. lányainknak. hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél. a kapujában megtorpantak. csapatokra.Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra. előfordul nem egyszer. akik bár áhítoztak a sikerre. Magyar Középisko- 75 . lábuk fiainknak. Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. hogy a tehetség csak ígéret marad. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. megremegett a kezük. Amikor meghívtak a májusban tartandó I. és megáll a fejlődésben.

remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte. mindent megpróbált. Az első osztályt is megjárt. A Vásárhely elleni mérkőzésen. akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele. tehetséges játékost soraiban tudó csapat.lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére. elszántságukat. Nem is indult rosszul. Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . ami a csoportelsőséget hozta. de lányaink bizonyítva érettségüket.

és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik. Most ez utóbbira figyeljünk. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. de a teljes kollégium belső arculatát. vagy arról. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. Végezetül eljött a nagy pillanat. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen. hogy milyenné alakítja házát. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. Kidolgoztuk az ütemtervet. Kiválogattuk a fényképeket. s nem csak itt. A kollégium partner lett. Vallomása szerint. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. Tanárok és kollégisták vallják. akik azt teszik.. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. Lehetne arról írni. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . a kollégium építőjének és névadójának. Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk. külön kihívást jelent. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. Ekkor jött az ötlet. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását. keretezés. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. milyen lenne. Egyetlen kérése. elkezdődött a keretkészítés. vannak úgyis sokan. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. május 9. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. áhított otthonába. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. Kis Gergelynek névnapja.

hanem állandó kiállítás képei. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot. aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. Tekintettel arra. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt. kiemelve. Bekő István 78 . Reményünk. Dávid László ny. lelkipásztor. a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva. a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet. hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna. Lelkészek mondják. A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége. hogy lehetőleg szűk pátriánknak. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek.tartózkodni.

hogy füled van a hallásra. No meg annál. Ma már csak azért veszem elő. benne a nővér./ és a saját lelkét hallja minden dalban. emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. annyira megfogyatkoztunk. Már akkor reszketett a keze. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett./ az hallja a mások énekét is szépnek. mindig magamnál tartott. életem egy papírszelete. éspedig a lelkedben szólónál. „Mindenik embernek a lelkében dal van. aki nyolc éven át zongorázni tanított. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát. szemed a látásra. és benne vagyok én. Saját utat jár mostanában. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát. olyanná sminkelve át egóját.” Nem akarok Neked arról írni. Arról sem. Erről akarok írni. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat. Ilyenkor kívánni szoktak. „…mielőtt mennél”. féltve dédelgetett kincs. Maradjunk a dalnál. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés. amit mások énekéből kihallassz. s tudom.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak. Itt és most. máskülönben is. akikkel életed során találkozol. vagy összekapcsolni fogja. amelyikben benne van Babits. végezetül még folytathatnám 79 . De benne van mindenki. hogy a múltba tekintsek. megijedne a rámeredő romló földi mástól. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam./ és akinek szép a lelkében az ének. akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta. sorait kívülről tudom. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam.

Vagyis. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. az erkölcsöset közvetítik. ha meghallgatnak. amelyik téged mutat. erősödj a hitben. Kérlek. amelyek a szépet. jóindulatúnak. Lassan rád telepednek. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. szimfóniákra. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének. s lelked nem csak neked van. beszüremlenek az életedbe. ne feledd. akinek drága a lelked. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. És azt se feledd. falcsságokat ne tartogasd. az erkölcsöset felfedezni. hogy a szép dal annak is jót tesz. nem engednek a jónak tárhelyet. jó erkölcsűnek. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. keress. Ne feledd. s azon is segít. saját lelkedet is leméred általa. aki játssza. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. hogy van. kérj. Amilyennek nem belülről. hogy miért kívánom neked. nem tükörből.a sort. hogy kapsz. hogy legyen szép lelkedben az ének. rútságokat. kórusművekre. a jót. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. és meglásd. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá. megnyittatik és találsz. nyíltnak és tiszta szívűnek. és nemesedik az ember. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. S ha már van. biztos. amilyennek még nem ismerted. Végül még valami kérésszerű. szép hangokra akar téged hangolni. csak amolyan babitsiason. zörgess. s a benne lévő dallam. Ezért kívánom. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. azaz nem oda valók. hogy a Lélek lakozhat benned. hanem más szeme által látszol. Mert neked is jólesik. hogy Valaki. Olyannak ismered meg magad. Épül az embertárs. felgyűlnek. amelyikből dalod szól. „Ha a ben- 80 . ezért meg kell szenteld e katedrálisod. hogy a szép dalnak van-e értelme. vagy a kétely. Meglátod. Egészen másra rendeltettél: szólókra. aki hallgatja. az hallja a mások énekét is szépnek. Ne feledd. a szépet. Hidd. akkor szép legyen! A kacatokat. lelkedet tükrözi. disszonanciát. egyenesnek. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. és másnak értelme egyáltalán nincsen. a jót. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. őszintének.

akinél jóhiszeműség. tanácsaim. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme. akinél önzetlenség. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. Ezennel a végére értem. várja ugyanezt. feltételezzen jóindulatot. a sort nem lehet befejezni. Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. kívánságaim. kedves Öcsém. Az én szavaim. mert végtelen. mert Ő már meggyőzte a világot. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. kéréseim mellette mind eltörpülnek. Akinek lelkében jóindulat. de biztosított arról. Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. Bekő István lelkipásztor 81 . lásson önzetlenséget másban is. de most Isten kegyelmébe ajánllak.ned levő világosság sötétség. hogy kérdéseim ellenére csak így tovább.

az egész ünneplő gyülekezetet. volt diákjainkat. szüleiket. kollégáimat. Az iskola közössége nevében köszönök el itt. 82 . Köszöntöm meghívott vendégeinket. aki akarja. ballagó diákjainkat. aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”.” A szép. hozzátartozóikat.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. mert Pál apostol szavaival „nem azé. diákjainkat. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. „Tövisek közt a rózsához. ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. ballagó diákoktól. sem nem azé.

de egy hosszú út kezdete. szimbolikusan. újra indulni. és egyúttal az iskolából. ki a templomból. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. újra kell álmodni. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. De hiszi még. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. álmok kellenek. hogy munkálkodjál. John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. mindenkinek. hogy új álmai lesznek. S álmaiért újra harcba száll. a munka teljesen ne nyomja el azt.Ha ünnepélyünk véget ér. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . hanem arra. hiszen rövid az út. amit megtesztek. Igen. Álmainak fénye veszett már. pár lépés.

Szüleitek segíteni fognak benneteket. ha sokszor csak a tiltást éreztétek. Nehéz az.” – írja Einstein. Ezt kívánom nektek. iskolai rendje. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit. amit célként kitűztetek. találkozunk. de ha elvégzitek azt. ahogy elengednek szüleitek is. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát. néha túl sokat. Ady szavaival „nagyot és szépet. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. hogy mint egy bőségkosárból. ami rátok vár. számotokra néha monotonnak tűnő. Az érettségik alatt még találkoztok. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 . emberit. De a hajókat nem erre tervezték. s magyart”. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. lelkünk is lehet áldozat. akkor is. de remélem az álmok megvalósításához mi. De ez már nem ugyanaz mint a négy év. tudjatok majd válogatni. amit megtanult. pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket.

A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 . a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. Varga László ny. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába. Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. lelkipásztor előadása emlékezett. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét. Bekő István. hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát.„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90. amit a diákpresbitérium szervezett. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze. Az iskola névadója. valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. Három előadásra került itt sor. Az iskola lelkésze. A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott.

Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása. Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. A nap végén.san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. Bekő István 86 . s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét. E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. a Gryllus testvérek feldolgozásából. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora. nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

Nem csak cselekszünk. Ezeket a hitünk alapján állva.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. vagy csak hallgatói. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk. Ebben a gondolatban a tettünk. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk. nem csak az a kérdés. amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. s azt mondjuk. amely további tetteket igényel tőlünk. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. hanem az is. magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer. hogy mi történik velünk. század nagy filozófusa. Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. akik a 90 . nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk. hanem az. hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk. a XX.

A. a Magyar Református Középiskolák XI. egymás kezét jelképesen is megragadva. az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. egységes magyar és református összetartozás. Rózsa Sarolta (XI. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer. amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk. és akkor. Magzat. összefogva. amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat. Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. itt ahol vagyunk. A. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket. Kinyilvánítjuk. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár. Élőlánc Nyilatkozat Mi.) és Bekő István lelkipásztor. 2006. Nagyenyed. értékeinket így védve. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük. hogy majd egykoron megszólalhassanak.). világunk védelme. B. Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. vagyis a mi időnkben. Utóbbiak: Baricz Kinga (XI.). Ott. mind olyan kérdés. vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI. Ez a mi jelenünk. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006.és családvédelem. Mi. ahol éppen van. Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. Mátyus András (XI. július 8-án.szebb és jobb időre várnak. amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot. kinyilvánítanunk akaratunkat. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. Kolozsvár. Debrecenben.

hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. 4. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. durva megnyilvánulásokat.Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2. ökológiai egyensúlyának megőrzését. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit. védelméért. Kinyilvánítjuk. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket. Kinyilvánítjuk. a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált. akik magukat magyarnak vallják. 92 . a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. bővítését. Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. létrehozását. Kinyilvánítjuk.

július 8. 2006. a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 . céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük.Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. Debrecen.

– Farkas András díj. – Kollégium díj.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. osztályközösségek kirándulását. 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. Tőkés Zsolt elnök 94 . anyanyelvi és önismereti tábort. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt. – Ravasz László díj. magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. c) Felvállalta a különböző támogatók. – Kis Gergely díj. e) Felvállalta. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között.

így töltsétek be a Krisztus törvényét. Nt. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. A „Segíts.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005. Siménfalva). A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. a refor- 95 . szeptember 21-én. hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban. A vidék egyemberként mozdult meg. hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik.A 2005. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. Kató Béla magyarázata szerint. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés. hogy segítsen a rászorultakon. „Egymás terhét hordozzátok. valamint Székelyudvarhely között. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át. Nt.” Gal 6. Hodgya. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. augusztus 23. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. Amint a főjegyző úr kiemelte. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki.

mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. Kató Béla főjegyző kiemelte. hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. azok pénzét adomány formájában visszaadja. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese. Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét. Nt. Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. A sajtótájékoztató keretében Nt. szeptember 21-e rendkívüliségét. és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot. hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. Hodgya. Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. aki kiemelte 2005. Antal Zoltán. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 . Nt. ugyanis első ízben került arra sor.

s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút. és felhozták iskolánkba. Miután 97 .” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. ahová segélycsomagokat vittünk. és az iskola megköszönte segítségünket. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. Bekő István iskolalelkész ismertette. ahol. Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. megtanítani kacagni a szomorút. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben. örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon. ahogyan egyház és iskola. Mindez annak bizonysága. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. így az bekerült az iskolába. átadtuk. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat. Nt. A gyerekek. Miután diákjaink is kiérkeztek. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze.vül. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére.

segítsünk. ha van lehetőségünk. hitet és sok-sok önzetlen. mosolyt. hanem kisgyermekekről is. Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. hazafelé vettük az irányt. „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. de ők is osztoztak a mi örömünkben. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. akik még ennyire sem tudnak élni. másnak is eszébe jut. vannak. tiszta szeretetet. mindig adni.N. bátorítást. akik előtt még ott van az élet.” Goethe 98 . Ennyi volt a mi kis akciónk. Egyetlen titka: adni. Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról. jó szót. N. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. hogy ha tudunk.a templomban is imádkoztunk. Remélem. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. olvasva ezt a kis beszámolót.

Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon. hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. Végigizgultuk a diákigazgató választást. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. Ugyanott megnéztük az egyetemet is. kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál.Három hét Miskolcon 2005. majd Debrecenbe kirándultunk. Visszagondolva az ott töltött időre. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. aki külön is üdvözölt minket. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. különösképpen a finom falatokat. új tanáraink. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. Az első napokban Lillafüredre. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk. Sokan dolgoztak azon. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. Érdekességként említjük. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon. Mivel egyikünk vegetáriánus. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek. aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. osztálytársaink és szobatársaink rendesek. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . vagy a városban sétáltunk. november hatodikán. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. ahol megnéztük a belvárosi templomot. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. hogy jól érezzük magunkat. Nagy Bálintnak és családjaiknak.

erdélyi magyarokat. hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt. Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el. ahová az iskola fizikatanára. aki hozzájárult ahhoz. Molnár Levente és Szakács Péter 100 . mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. Jó volt megtapasztalni.ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek. Miklós Árpád tanár úr kísért el. az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk. és testvérként kezelt minket.

hisz remek fogadtatásban volt részünk. izgalmakkal és reményekkel. Elmen- 101 . Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt. kellemesen tölti el ezt a két napot. Szerda délután. Megérkeztünk. mikor hazamentünk. majd Buda várába. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. mindenki telt volt kételyekkel. egy fél hétre. aztán a Hősök terére. Mindenki legalább egy fejjel magasabb. Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. mint mi. amikor elindultunk. végül pedig haza. Nagy meglepetésre nem úgy lett. aztán lassan megbátorodtunk.Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. hogy olyan családhoz kerül. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”. „Oh. Este. milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. indulhattunk Magyarországra. ahol otthonosan.

Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett.tünk kifújni az utazás fáradtságát. Összefoglalva. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X. A. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk. Másnap. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. Miután visszaértünk Budapestre. talán annyit mondhatok. Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. hogy leglátványosabb. ott a kripták közt. ami talán az egész kirándulást megérte. 102 . legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti. aztán jött egy-két csocsó-parti is. Nagyon jól szórakoztunk. rengeteget nevettünk. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta. Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben. palásttal. koronával. hát nem volt valami marasztaló. Köszönjük. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. Esztergomban a bazilika csodálatos volt. Természetesen a bobozás. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. hiszen újra egy fárasztó nap következett. Szombaton Egerbe mentünk. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg.

Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. Az erdei úton eszünkbe jutott. mint egy gyufadobozt. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről. a pékség tulajdonosát. Pál Árpád csillagász.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. A XI.Gyalogtúra (XI. A templom ajtói nyitva vannak. Hodgyára érkezve. Megszólítottuk László Albertnét. eredményessége. behívott. a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. Bekő István iskolalelkész felhívására. bemegyünk. A látvány szívszorongató. A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el. A falu központjában a református templom. B. A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg. az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. Az „Adakozz. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. A betonkerítés eltűnt. Hodgyára és Farcádra. A 103 . tapostuk a még nedves földet az üres templomban. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. Korán reggel. B. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. A kíváncsiság. Látszik az árvíz nyoma. Az iszap kihordása után. hogy útra keljünk. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség.

és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. egy halmon van. Talán ők. mintha meghívott vendégek lennénk. hogy a patak medrét szabályozni fogják. hogy mind a három disznója odalett. szalámit. ahol megnéztük az iszapvulkánt. a nők. A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. Itt is megkínálnak. csak egymást karonfogva tudtak lépni. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. A tanárok bementek a papilakra. akik szenvedtek. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. Mi a templom előtt álltunk meg. A pékség működik. Farcádon a gyülekezés idején. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. Mindenki hozott krumplit. B osztályos tanuló otthona. a Küküllő partján találták meg. a legközelebbi dombra. László Alberték reménykednek. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. és segítséget kaptak. 104 . hogy a holttestét Mogyoróson. Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Édesanyja nemrég elhunyt. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. hogy adni jó. Elő volt készítve a bogrács. a legjobban érzik. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. A tiszteletes úr megmutatta a templomot. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban. A szövegben elrejtette évszám 1828. Megrongálódott a csűr. Hodgyát elhagyva. A háznak a kerítését elvitte a víz. beteg embert a víz úgy elvitt. a tárva nyitott kapun. Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában. kolbászt. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. fűszert. Az első ház Elek Annamária XII. Nemrég restaurálták a belsejét. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. Irma néni elmondja.pékségből. Két házzal arrébb. Pálfi Tímea nagymamája fogad. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. Egy idős.

még eggyel főztünk. Meglepetésünkre Kovács Viola. Ezen a szép napon. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta. Székelyudvarhely. A falu végén a hidat elvitte a víz. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. volt egy útitársunk. Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. talán utoljára napoztunk. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. Hangoskodtunk.nem is volt elég egy bográccsal. Az erdők sok színben pompáznak. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. egymással tréfálkoztunk. A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. A focizás jó késő délutánig tartott. a farcádiak egyik büszkeségétől. hogy ezt választottuk. A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű. Megbántuk. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak. Popa János osztályfőnök 105 . Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk. hiszen a falunak jó focicsapata van. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. beszélgettünk. már éreztük a fáradtságot. A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra. aki végig elkísért. Bodegába is jártunk. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. Szarkakő. Leráztuk és megettük. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. Fenyéd. A gyönyörű őszi időben. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától.

osztályos tanulói 106 . A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. megnyertük a fődíjat. gipsz. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. mert munkánk eredményes volt. Nehéz feladatnak hittük azt. Fábián Csilla. egyediek és egyben mutatósak legyenek. hogy benevezzünk-e. csuhé. Eredményhirdetés után boldogok voltunk.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről. a kirándulást. Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. kukorica. papír és mézeskalács. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani. B. dió. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. Törekedtünk arra. toboz. szalma. hogy díszeink ötletesek. ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. Írták: Bertalan Enikő. hogy néha még azt sem vettük észre. Először gondolkoztunk. és rájöttünk arra.

Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket. mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. kitömött állatokat. Annak ellenére. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. Amikor végre megérkezett. és a Teleki Tékát. mégis jól éreztük magunkat. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat.Kirándulás 2006. szászos hangulatot árasztó főtéren. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe. osztálya. majd elindultunk haza. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. osztálya nyert meg a 2005. Innen Szebenbe mentünk. valamint a visszhang-termet. Itt megnéztük a Kultúrpalotát. A következő állomás Torockó volt. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. ahol a helyi sóbányába mentünk. Utunkat Enyed felé folytattuk. Annak ellenére. ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát. B. majd tovább folytattuk utunkat Tordára. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé.és énekszóval zártuk a napot. formalinban tartósított embriókat. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. között került sor arra a jutalomkirándulásra. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 . Székelyudvarhelyre. a Vártemplomot. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. és április 1. éjszakába nyúló gitár. már nagyon jó volt a hangulat. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. Itt töltöttük az éjszakát. A. és mindenki elfoglalta a helyét.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. március 31. hogy az időjárás rossz volt. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál. közel 100 méter mélyre. decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. sétáltunk egyet a napsütötte.

Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. akinek biztatása. ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna. B osztálya 108 .nek.

Számunkra ez a turné élmény volt. amelyet a Kuturális Központ szervezett. amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. név szerint Bertalan Enikő. László Ica és Bunta Boróka. Csíkszeredában. Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk. részt vettünk egy turnén. Kápolnási Ágnes vezetésével. Előadásunk volt Keresztúron.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. hogy a táncot folytassuk. amely a Dr. együtt voltunk. de jó lesz visszagondolni arra az időre. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött. A tavaly. 2005-ben. Jakab Éva. Bunta Boróka 109 . utaztunk. Sajnos. Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. nem lesz időnk arra. hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat.

Barabás Balázs.Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. vetélkedőkkel. Márton Melánia. mégis sokan megtettük. előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. Vadász Zoltán. mi vár rájuk. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli. Joó Emőke. és bulikkal. Gál Levente. diákokat… Akik beiratkoztak. tanárokat. Talán az sem mellékes. Waum Konrád. Liszkovics Kata. összegyűlhetnek. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. 110 . Bözödi Tímea. ahol a város diákjai. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk. Rózsa Sarolta. függetlenül iskolától. koncertekkel. szórakozhatnak. Fazakas Botond. Kovács Hajnalka. A. még nem tudták. Vass Orsolya XI. kibeszélhetik a sulit. akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket.

ahol mindenki nagyon jól érezte magát. megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban. Bemutattuk iskolánkat. Rózsa Sarolta XI. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. Minden iskola képviseltette magát. Vass Orsolya. Mátéfi Edit. melyik középiskolát szeretnék választani. Nem csak a városból. 111 . a felvételiről. Rózsa Sarolta. sok munkával és erőfeszítéssel. Iskolánk két XI. Molnár Zsuzsa. osztálya készült erre a rendezvényre. Két napos rendezvény volt. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok.Sulibörze Idén. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. és Szabó Zsolt. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. és sokan érdeklődtek iskolánk felől. A. is mint a többi években. A XI.

kajak. A versengés kampányolással indult. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. valamint két meccs között az urnához járulhatott. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő. Farkas Tibor. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. Akárcsak az utóbbi években. A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával. így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is. a Diákpolgármester Vetélkedő. Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. Ebben az évben is színesre sikeredett. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot.XIV. a város főterén. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok. streetball-. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr. szexuálpszichológus. foci-kupára. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. rajzverseny valamint táncház.

Vass Orsolya XI. Ugyanitt derült ki. A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella. Vadász Zoltán. vetélkedtek. és egy évig övé a cím.hatta a résztvevő. a Nap fia. Fazakas Botond és Waum Konrád. A tavaly iskolánk diákja volt. Mihály A. hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. Rózsa Sarolta. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. A XIV. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. akik versenyeztek. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja. 113 . Kovács Hajnalka. addig mások. Albert Sándor. Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül. A. egy erdélyi előadókkal erősített. Szilárd. Diáknapok végéhez közeledve. Vass Orsolya. Márton Melánia.

Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz. V. kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól. osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása.A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa. földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 .

Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 . Kirándulás XII. Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII.B. A.24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X. XII. A.) Gyalogtúra IX. Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII.B.

.

17 . a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90.És legyen az Úrnak.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

vegyészmérnöki Kolozsvár. politológia Marosvásárhely. fizika Kolozsvár. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad. informatika Kolozsvár. mehatronika Székelyudvarhely. posztlíceum Kolozsvár. színészeti Kolozsvár. angol-informatika Marosvásárhely. jog Kolozsvár. angol-német Dolgozik Budapest. közgazdaságtan Kolozsvár. pénzügy-bank Kolozsvár.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. informatika Marosvásárhely. politológia Kolozsvár. európai tanulmányok Kolozsvár. román-angol Nagyvárad. hitoktató-filozófia Kolozsvár. reklámgrafika Marosvásárhely. közgazdaságtan Kolozsvár. turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. pszihológia Kolozsvár. fizika Széklyudvarhely. jog Kolozsvár. pszihológia Nincs visszajelzés 122 . orvosi Kolozsvár. hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. hitoktató-angol Magyarország. közgazdaságtan Kolozsvár.

turisztika Budapest. kommunikáció Pécs. teológia Kolozsvár. román-angol Kolozsvár. turisztika Kolozsvár. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 .Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár. földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda. kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy. unitárius teológia Marosvásárhely. turisztika Kolozsvár.

osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .Osztálynévsorok V.

A. Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 .IX.

félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 . Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I. B.IX.

Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 . A.X.

X. félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 . B. félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I. Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II.

Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 . A.XI.

XI. Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 . B.

XII. Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 . A.

Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 .XII. B.

Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 .A 2006–2007-es tanévre az I. osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006. augusztus 31.

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .A IX.

A IX. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .

amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. január 10-ig láttamoztatták. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006.Egyházi érettségi 2006 A XII. – 2006. – a szakdolgozatot 2006. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok. április 30-ig leadták. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. május 17–18-án tartottuk. amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. által elkészített listát azokkal a témákkal. Bekő István 137 . A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt.

5 10 10 10 9.5 8 9.50 10 10 9.5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.Egyházi érettségi vizsga eredménye XII. B. osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 .5 9.

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9.5 10 8 10 9 10 9.5 10 10 10 8 10 10 139 . osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9. A.XII.5 10 9.

hely Bálint István megyei I. hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella.A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. hely Kirmaier Gábor megyei I. B osztály közössége városi I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 . hely Bálint Botond megyei I. Tamás Timea I. hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII.

Berki Attila. osztály) II. Pál Annamária. Szakács Péter I. Botorok Attila II. Tamás Timea. hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V. hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. Straub Dániel.Résztvevő diákok Botha Zoltán. hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 .

díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69. oldalon. 142 .Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III.

A. XII.A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde. A. A. Ravasz László díj – László Albert XII. 143 . B. Kis Gergely díj – Vass Noémi. Kollégium díj – XII. A. A. IX. Tanári díj – Kristály László IX. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII.

.

B. B. A. osztály IX. osztály XII. osztály IX. osztály X. A. A. osztály XII. A. osztály XI. B.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V. B. osztály X. osztály XI. osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 . jogai.

Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 .Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005.” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok. így töltsétek be a Krisztus törvényét.

teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 . osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I.

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful