A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

2006 .Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium.

Magyar Református Világtalálkozó éve. hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. Kívánjuk. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. amelyeket Isten iskolájában átéltünk. az egyik célunk az volt. amelyek a kutakodók számára félretétettek. A könyv külső megjelenése. A tartalmat bővítettük. 2006 a VI. A másik célunk az volt. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. színe. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük. zsoltárból vett versek vezetik be. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 . Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk.Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak. hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását.

.

te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.1–2 .Uram.

.

52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. 2002. 1940. 1771–1781. 1994. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz. 1948. 1927. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot. Bethlen János. 1716. 9 . A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata. Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. A fiúkollégium működését felfüggesztik. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés. október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670. 1886. 2004. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. Kommunista államosítás. Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot.

10 . 1771–1772. Vásárhelyen. Bazélben és Bernben tanult. Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. Meghalt 50 éves korában. 1768–1787 között a kollégium rektora. Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. Felépíttette a Belvárosi református templomot. 1843. Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát.Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason. 1787. A helyi református temetőben nyugszik. Bécsben. 1781.

– hogy Isten választotta ki őket. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban. akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. s ha Tőle kérnek segítséget.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. logikusan gondolkodni. 11 . akik: Tudják. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos. A református iskola keresztyén közösség. Életpéldájukkal. – testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. cselekedni. „hogy ha majd felnő. hanem a családnak és az iskolának is. Törekednek – jellemük. erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére. – hogy Kiben és miért hisznek. Képesek – önállóan. A református iskola jó lehetőség arra. a Heidelbergi kátét és a II. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére. az igaz és a hamis. Helvét hitvallást. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné.19) nem csupán az Egyháznak szól. a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. elfogadják ősi hitvallásainkat. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt.

és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. azt tisztán megőrizni. igényes nevelő-oktató munkával. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. 12 . – ismerik és szeretik hazájukat. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. gazdagítani és továbbadni kívánják. értékeit. jelenét. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. ápolásával. A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. hogy imádsággal. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért. Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket.

13 .Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. – a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában. – minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók. – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása. tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását. – vallásos ünnepek megtartása.

vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. 5. 8. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. Az oktatás térítésmentes.A Református Gimnázium tanulóinak státusa. 2. A tanulók joga és valós lehetősége. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. A diákok 14 . A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. 4. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be. 7. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. majd együtt elmondják az Úr Imáját. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását. Vonatkozik ez mind az iskolai. 3. hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. jogai. kötelezettségei 1. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. 6. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. osztályt végzett gyerek.

A 9. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás. A tanulók kötelesek tanáraiknak./a./b. A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c. a. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések. egyéb források. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések. ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. b. 10. szülőknek küldött levél. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. „Jó napot kívánok”. Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . tanárnő. 9. A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja. A terembe belépő tanárt. igazgatót. „Jó estét kívánok”. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni. 11.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. d. 9.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d./c. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr. 9. tanár úr. c. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett.

mivel úgy gondoljuk. Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni. különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen.f. a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén. és csak szülői kérésre adják vissza. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. Azonnali kicsapást eredményez. mind azon kívül. ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. hogy iratkozzon át esti tagozatra. mint a nappali tagozaton. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást. 12. valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás. A diákok szélsőségektől mentes. 16 . 14. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. Kirívó magaviselet. 13. szeptember 9-i tanári gyűlésén.

hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.Taníts minket úgy számlálni napjainkat.12 .

.

a közösségi szempontokat figyelembe véve. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. és örömmel állapíthatom meg. 28 illetve 29-es létszámmal. gólyatábort szerveztünk. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. A 2004. A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek. Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. tornaterem és udvarok) a Református 19 . egy teológia és egy matematika-informatika osztály.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V. bentlakás. 262 diákkal indultunk. osztályonként külön-külön. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik. Minden közhasznú felület (étkezde. és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. V. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). osztályt. könyvtár. Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját. osztályt indítottunk. A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. még az ötödikeseknek is. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk. szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során. laboratóriumok. Hagyományainkhoz híven.

bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően. csak gondoskodik a működtetésükről. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. reményeink szerint. A szakemberek által tett árajánlatot. sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. átalakításra használjuk. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. Az átalakított. Tőkés Zsolt igazgató 20 . tanácsi határozat (93/2005) született. melyre múltunk kötelez. ápolva azt a szellemiséget. valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra. működő rendszer (engedélyezett étkezde. melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. Az előbb felsoroltak is azt igazolják. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét. Bérbeadásoknak köszönhetően. de az is jelentős beruházásokat igényelt. Tekintettel arra. A tornatermet azonnali hatállyal átadták.Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból. A tető szigetelését kellett kijavítani. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra. mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. ezért támogatásra szorulunk. valamint a fűtés. több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk.

(Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. Egrestő. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. Zetelaka. Szent György plébánia: 4 diák. negyed. Szent Miklós plébánia: 30 diák. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református. 7 diák. Patakfalva.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. Szenterzsébet. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Fiatfalva. Bonyha. Muzsna. Homoródújfalu. A Belvárosi unitárius egyház. A település. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. Parajd. Sükő. Telekfalva.45%. Bögöz. Bikafalva. Homoródszentmárton. Felsőboldogfalva. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V. 93 római-katolikus és 30 unitárius. Korond. Székelyszentkirály. Farcád. Lányád. Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. Kecset. Székelyderzs. Nagygalambfalva. Máréfalva. Miklósfalva. Segesvár. Varság. Székelykeresztúr. amelyből 139 református. Oroszhegy. Székelyudvarhely III. Szentegyháza. Vágás. Olthévíz. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák. 16 diák. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva. Kadácsfalva. unitárius. Ócfalva. Felsősófalva.06% Római-katolikus: 35. Fenyéd. Székelyudvarhely II. osz- 21 . (Belváros) református egyházközség: 36 diák.49% Unitárius: 11. Marosfelfalu. római-katolikus.

mondta az imákat és olvasta az Igét. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. B. Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 . osztályokban tartott lelki nevelési óra is. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik. Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról. A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. áldással. osztályos diák. A bibliaórák. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. amelyen a diákság szolgáltatta a zenét. A református gimnázium lelki közösségére jellemző. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. 8:30. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X. akárcsak maga az oktatási hét is. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. az első tanítási óra előtt. Helyszín: Belvárosi református templom. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről.tályból. énekkel. Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. vagy egy másik délutánon. Ez utóbbi időpontja: hétfő. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. 37-en a IX–XII-ből. Ehhez kapcsolódik még a IX–X. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot.

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. második tanulónk 9.92-vel Vitályos Bartalis Réka. az országos döntőbe is eljutott. ennél fontosabbat. Bedő Réka és Vágási Réka. eredetien sikerült megformálni. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. s ezért nem is kell mondani. Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 . helyet szerzett. Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. harmadik 9. Bálint Attila mint Nagyerejű.szakaszán. a bűbájos boszorkányok. Simó László. az ötletes jelmezek sora szórakoztatott. jutalomtáborozáson vett részt. Vágási Réka. hogy ez az iskola olyan. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. s sokan követték őket szorosan. az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat. Azt hiszem. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. többet nem lehet. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. mint egy második otthon. szép Csipkerózsikák. 77-es átlagért. mint egy nagy család. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan.96-al Ülkei Beáta. Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály. Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. de az egész mesenép kiválóan alakított. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. hogy úgy vannak együtt. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt. Torzonborz kalózkapitányként. II. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. Dicséretben részesültek Abrán Mónika.

kíváncsi arcokkal. szeptember 1-én gyülekeztünk. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. nyüzsgő. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak. És már el is indultunk Felsősófalvára. beléptünk az iskola boltíves kapuján. Ők. a közös munkánkra. A vaskos. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát. Patkó. a konyhában sürgölődés. A csapat hamar elrázódik. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. a Gólyatáborba. én. mi. szeptember 5 délután 3 óra. 2005. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. hogy szeretettel várnak minket. Az osztály megtelt vidám. és máris mutatják a szálláshelyet. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa. az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. 27 . pedig mint osztályfőnök. és mindarra. „Refis Gólyák”. A reggeli sűrű ködök. a komótos hoszszú terített asztal. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi. A.IX. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. A templom ajtaján kilépve érezzük már. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. mint diákok. amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek. de mindnyájan újak. Minden jel arra utal. Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. A szálláshelyre való visszatérésünk után. áldást kérve ránk. Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. örvendünk a találkozásnak. hogy a Refi egy egészen más iskola. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. a levegőben mennyei illatok.

Majd vacsora. szeptember 15. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. Az udvar füvén vastag. ige és hálaadás követ. hogy közösséggé váljunk. mint a többi iskola! A mai nap még ünnep. 9 óra. Hát bizony. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. Alig szedjük össze magunkat. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. Félúton vagyunk már visszafelé. mint az 28 .Szikrázó napsugarak ébresztenek. pakolás. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. takarítás. a közösségépítés és a közös munka. de holnaptól már kezdődik a tanulás. imádság. mert úgy az osztály. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. csillogó harmat. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. a gólyabál következik. hogy ezentúl együvé tartozunk. Sugárzó tekintetek. elköszönés és indulás haza. Majd békés. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. Izgulunk bizony. Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. hosszas beszélgetés. Ezután pedig az. amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. majd indulás az iskola udvarára. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. és indulunk a közös istentiszteletre. Érezzük. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. Örvendünk a találkozásnak. De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk. Geréb Péter tanár úr. boldog séta a szálláshelyünkre. Az iskolai életnek egy színfoltja. amelyet templomi ének. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. A Refi tényleg másabb. Vidám arcok. s csak idő kérdése.

És a végén az elégtétel: 9. A színes élményeinkről. Majd három hetes kemény tanulási időszak. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra. De már tudjuk azt.-én farsangi bál. Február 25. Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. Készülünk a szent ünnepre. a szereplés. Ezúttal a Madarasi Hargitára. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét. ahol még a madár is ritkán jár. Egy multi- 29 . ahol újból szerepelünk.-ét írunk. Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő. A végzősök a szervezők. a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. és várjuk az Új Esztendőt. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást.26-os osztályátlag. Rövid januári pihenő. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10.osztályfőnök „gólya”.

1. Székelykeresztúr. Tantárgyversenyek 2. Isten gyermekei. a tudományos vetélkedők.1. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk. Tanulmányi eredmények: 1.00 felett 1. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő. És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására. hely 2. A tanulás. mennyire különbözőek vagyunk.4. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I. amelyek minket összetartanak.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét.1. a különböző sportversenyek. Segesvár) során világossá válik számunkra. Évi médiák: 27 tanulónak 9. Gordiusz: – Szőcs Barna – X. Majd újabb hajrá. Osztályátlag: 9. amely kinyúlik május közepéig. hogy mi.23 2. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2. Szent Anna tó. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik. Ispánkútja. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I.2.2. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről. a közös kirándulások (Csíksomlyó.3. hely 30 . az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka. De vannak közös kapcsok.

Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7. hely 4.4. Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I. Gólyatábor – Felsősófalva 7. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 . Sport 4.1. Közéleti szerepvállalás 8. Kultúra 7.2.1. Hoki: – Waum Konrád – országos I. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III. Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8. Liszkovics Kata. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond. Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III.3. hely 5.2. díj 7. Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4. Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I. díj 7. Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6.1. hely 4.3.3.

de most már tudjuk. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium.8. hogy az élet harc.2. Diáknapok: – Fazakas Botond. meghitt ünneppé. Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9. Majd ezt a díjkiosztás követi. Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi. hogy időnként győzhetünk is. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. A osztályt illeti. s attól szép. Eddig sejtettük.

amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. Aztán van egy Kovács András. B. iskolaelső. intelligens. mint mondtam. B. Hiperaktív. értelmes és tanulni lusta társaság. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. amikor először találkozom az osztályommal. A IX. három-négy kivételével. ő az éltanuló. bölcs. ügyes. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. Amúgy semmi különös nincs bennük. Mindannyian tudjuk. Gyülekezünk a Patkóban. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. mert más a környezet. hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. és sose lehet rá haragudni. versenyeket nyer. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom. mint egész évben.IX. Egy hangot nem tanul otthon. akire mindig lehet számítani. viszont második tanuló. mint amikor kiszakítjuk onnan. a varázslat lényege. Nagy bringás. semmi különös. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. mert az enyéim. egy zajos. minden gyerek ilyen. hogy mitől olyan érdekes. hogy összetartozunk. Olyan osztálytárs. javítóműhelyben dolgo- 33 . Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. úgyhogy szörnyen izgultam. Ez az a pillanat. Nem is ismertem őket még látásból sem. viszont András attól elbűvölő. Konkrétan nem is tudnám megmondani. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. hanem csupa tízes. Gyerekek ezek is. de nem is az a lényeg. Ha majd egyszer elkezd tanulni. mint mindnyájan. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. de aztán megnyugodtam. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra. dolgozom. öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. Városi összehasonlítást nem végeztünk. akikkel dolgoztam. Ő a megfontolt. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. Rosszabbul vagyok. mint valaha az izgalomtól. De persze egészen különleges. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam. mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. Nem osztályelső.

Kovács András. Focistáink (Bálint Szabolcs. A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő. hogy ehhez hozzájárulunk. Fazakas László. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. 12-en csak. Zsombori Katalin. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. mondhatjuk-e valaha is mi. Alternatív Irodalmi Tábor. Szováta: Gergely Zsófia. tanárok és osztályfőnökök. aki ott van. Remélem még sokáig. Joó Emőke Zsoltár. Zsombori Katalin. Nem tudom.és népdaléneklő verseny. cserediák lesz szeptembertől Budapesten. átment az A osztályba. Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. Változni sajnos nem fog. Azt hiszem. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el. De ez sem von ki belőlük elég energiát. Halásztelke: Kristály László. aki a Boróka együttes tagja. Kristály László. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa.zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. Nagyvárad: Andrási Hanna. Andrási Hanna. Igyekezet van. Nagy izgalom. Karácsonykor szerepeltünk. Mindenki felnő előbb-utóbb. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. de az számít. A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. De szünetben köztünk van és szeretjük. mert akkor semmi baj nem éri. sok veszekedés és végül nagy taps. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. Fazakas Ferenc. és még sok érdekes gyerek. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 . ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul.

Én azt szeretném.séget. Ha ezt elértük. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában. akkor mindent megvalósítottunk. Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 .

a társak megismerése. Természettudományos Diákkonferenciája. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. a környező világunk megismerése felé. a mögötte haladókért bukik el.” Az osztály vándorúti élményeit. botlásait. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. csapattagok: Tamás Tímea. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. Berki Attila. résztvevők: Fancsali Csaba. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak. Ha egyikőtök elbukik. Tófalvi Zsolt. Szász – Bálint Attila. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. De azok miatt is botlik meg. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. A. Straub Dániel. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz. Most. Magyari Gizella. Molnár Lóránt. hogy figyelmeztessen a kőre. És ha így folytatjuk. Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . hely: Magyari Gizella. amely a botlást okozta. Csurgó. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. akik előtte haladtak. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. hely. Biológia. A Református Középiskolák XII. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak. Bukarest.X.

Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd.47-es átlaggal. Harmadik tanuló: László Ildikó 9. C. Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat. Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI. Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia.53-as átlag. GTP – I. Straub Dániel. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának.71-es évvégi átlagjegy. Mag Ildikó.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról. majd a nap második felében. A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek. „Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja. vezetői: Bencze Béla. Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el. Berki Attila. hely. hely. Botorok Attila. ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak). osztályának meghívására Magyarországra utaztunk.

saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte. sátorral. Hősök tere. barangoltunk az ókori romokon. ahová egri házigazdánkkal. bobozás. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. de elég mindez 38 . az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika. Visegrádra (Királyi Palota. A vakációban. Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. Halászbástya. sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. Városliget – Hunyadi kastély). Mária Valéria híd). Lánchíd. Gárdonyi sírja). Fellegvár.tük (Országháza. tanár-diák foci). Budai vár. készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. a „Lyceum” épülete. bográcsozás. július első napjait az osztály jó része. Két bemutató is segített minket nosztalgiázni. míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika. Mátyás templom. ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. az egri vár.

hiszen fiatalok vagyunk. önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk. Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni. együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. akarni az együttlétet. a társak megismerése. hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg. És ha így folytatjuk. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. a környező világunk megismerése felé. a közös élményeket és akkor lesznek. de tudjuk. Kacsó Péter osztályfőnök 39 . vagy még sokszor átugorjuk.

sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. lovaglás. A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is. Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. Talán ezért is. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. Első félév végén ő is távozott. amíg nem hívom elõ. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. zenehallgatás. Megtanulhattuk ebben az évben. amíg nem lesz reneszánsza. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. Valójában egy kedves diákunk. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. Vajda Csaba. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. 40 . s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. A X. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. B. ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. Nem nyugszom. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. osztályt. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni. megnyerve egy fotóversenyt. tiszta nyugodt erõ. Homoródon.X. hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is. Nem nyugszom. És bevallom. Gábor a maga egyéniségével. S bár világ-szennye rakódott reája.

Kovács Katalin. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. nagy lelkesedéssel. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. „Az én drogellenes üzenetem” c. 41 . Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. Kelemen Zsuzsa. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak. kórustalálkozókon. Rus Adrienn Tímea. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. Kelemen Zsuzsa. Pál Alpár. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. Paizs Anna. díj. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el. díj. Elekes Renáta. Bálint István. Eredményeket értek el Pál Alpár. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. I. A kosárlabda. II. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva. Az iskolai rendezvényeken. ill. matematikából Bartha Zsombor. ill. ünnepeken a szavalás. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak.A második félév a versenyek időszaka is volt. A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. Bálint Botond. Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. Pozitív változás. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. zene: Kovács Katalin. Feleki Izabella. Pál Zsuzsa. Fülöp Sándor. A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. Angolból Vaszi Éva. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. Fazakas Orsolya. Kovács Katalin. Bálint István. Rus Adrienn Tímea.

75. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 . Bokor Mária.Burszán Andrea. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is. Bálint Botond. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. céljainkról is tisztább képünk van már. társainkról. Talán vágyainkról. Rus Adrienn Tímea.83 év végi átlaggal. Az első lépéseket már megtettük. Fülöp Sándor. A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa. 9. Adja Isten. őt követi Paizs Anna 9. Kirmaier Gábor. tanárainkról. félúton vagyunk.

hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. tanárok – meggyőződhettünk arról. Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. A megérdemelt 43 . ragaszkodtunk hozzá. de mindannyian – tanulók. osztályt huszonkilencen kezdtük. A. és B. A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. hogy kinek mi a feladata. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. A tananyag újrafelosztásával. hanem kis közösségünk is (A. egymást kölcsönösen segítve. de legyen egy kicsit olyan. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. 22 lány és 7 fiú. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. osztály A XI. megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. róluk szóljon. és jó volt látni. jól kiegészítjük egymást.XI. legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. hogy csak együtt. osztály). mint mi. Úgy gondoltuk. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk. A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. majd a farsangi bált. szülők.

Mátéfi Edit. Vass Orsolya. Molnár Zsuzsa. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. Több városi rendezvény lebonyolításában. Rózsa Sarolta. Bözödi Timea vettek részt. osztályosok lévén. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest. Laczkó Imola osztályfőnök 44 . jól éreztük magunkat. Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. Molnár Zsuzsa. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. helyezést értek el. Diákjaink a sportban is kivették részüket. majd I. de nagyon szeretnénk. mely nehezebb. Kocsis Timea. Séra Mónika. ha következő alkalommal mind együtt mennénk.pihenésre Homoródfürdőn került sor. de reméljük szép és sikeres lesz. az I. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia. helyezett lett. játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. Bözödi Timea. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. Bálint Zoltán. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. XI. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén.

9. Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. a IX. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása. de főleg az árvízkárosultak javára. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek. A tizedik osztály végén diplomát kapni. dobogóhelyet foglalhattuk el. ez „valami reform. Az említett toplistára Virginás Beáta. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk. A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. A második félév első hete is különleges volt. A február 17-én. A után. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek. B. és a XII. A osztállyal készítettük. és felejthetetlen élményt őrizünk róla. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt. az idén velünk kezdték a X. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. osztályos diploma kibocsátást.XI. kisiskolás. az iskola megmozdult. Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban. osztály Annak idején. 60-as osztályzat fölött. Az első félév alapján a III. A.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. Készültünk a maturandusra. A tanulók hozzáállása jó irányban változott. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban. „Adakozz. És az osztály. az ötödikesekért. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . velünk kezdődött a gólyatáborozás. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek.

mi több. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás. Orbán Linda és csapattársai szépen. Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. Bakk Loránd. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja. 9. meggyőzően mutatták be iskolánkat. Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. ami jó volt.zéséből. Színfolt a városunkban. 7. Az év végi első Virginás Beáta. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek. A két felmentett. hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. Nyolc szombati nap volt kijelölve. 57 osztályzattal. Egy példa. Iskolánk kézilabda csapatában. az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. Sportolni nem mindenki szeret. A második félév végén is mindenki átment. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt. A művészi tehetsége is kamatozott. Iskolánk. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. a 8-as osztályzata által. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. 81-es osztályzattal. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. és benne minden osztály egy jó közösség. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. A refis diákok szeretik az iskolájukat. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. a másikat az iskolanapon állították ki.

ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba. feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet. Gátak című verse. alsó várrész. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé.ig. stb. sorfal. amikor azt mondtuk. Itt is lekésték. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata. A református templom előtt. útravaló batyuk. a felsővár. A vonat éppen indult. Segesváron maradtunk. Osztályteremnek használják a gyönyörű. Popa János osztályfőnök 47 . Nyelvi határok vannak és voltak a két város között. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola. a Küküllő mellett. Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. felolvasásra került Wass Albert. A város további látogatása. megállva az iskola előtt. a turisták által követett útvonalon történt: főutca. hogy Udvarhelyről jövünk. óratorony. Zenét is hallgattunk a sulirádióból.

vagy vallás vizsgák bizonyítanak. osztály Nehéz szavakba önteni. Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága. kirándulások. a tökéletességet. A. hanem egy kicsit több annál.XII. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. elmondani. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. ha mindenki a tudása. Szeretném. az évégi. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. megérik az életében következő feladatokra. a remekművet. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon. a nyelv-. A nagykorúsítás. Nem egy osztály diákjai. átalakul. amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. 48 . kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. Az első sikeres rendezvény. informatika-. Ők látják a benne rejlő végkifejletet. kihívásokra. a felnőtté válás útján. Az együtt eltöltött órák. a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. és reményeink szerint felnő. Nem tudom. az igazi szépséget. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez. De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. eltévednénk. megbeszélések. hogy az még nincs kész. De ha néha elbizonytalanodnánk. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. a négy év végén. Mindenki változik. még van rajta javítani való. de valószínű. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. Kellemesre. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények. vitatkozások. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. mit is érezhet egy osztályfőnök. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják.

Mert elfut a víz és csak a kő marad. De a kő marad.A tiszták és a békességesek. tanok és emberek. Erdők. Vass Imre osztályfőnök 49 . hegyek. azonképpen arat. Jól gondolja meg. ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett.

s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. a láng nem éget meg. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás. 43. nem csak kivételes programokat (pl. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak. hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. én veled vagyok. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. B. nyugodt szívvel kijelenthetem. és ha folyókon. hogy legnagyobbak lettünk. hogy mindjárt itt a vége. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. az együttműködést. a másik. az egyik. Ha tûzben jársz. mint az elszántan próbázó kilencedikesek. munkát is. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. bankett) és előjogokat jelent. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. s azt hiszem. eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra. kellemesebbé. osztály beszámolóját. az elválás. Tabló. nagykorúsítás. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény. hogy felismertük. azok nem sodornak el. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. Sikeres rendezvény volt. félévi-írás. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . osztály „Ha vízen kelsz át.és magánéletünket egyaránt. biztonságos életforma.XII. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. a háromhetes tanügyi sztrájk. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. a jegyadás. hanem komoly felelősséget. életritmus majd megváltozik. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára. a vágyat. amikor egy megszokott. Egy másik „esemény”. nem perzselõdsz meg. 2) A kicsengetési kártyánk.” (Ézs.

51 . Fábián Csilla. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. aki mellettünk állt. sóbánya. B számára. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat. Utána fergeteges buli következett. Már alig vártuk. Református Vártemplom. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra. Nagyon jó hangulat volt végig. mindenki igyekezett legjobb énjét adni. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. hanem örvendetes nap is volt a XII. Biró Ildikó. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. támogatásért. Fancsali Zsuzsa. mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr. a soksok ötletért. A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. s hiszem. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. biztatásért. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is. Ahogy várható volt. Mindjárt az elején. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. jókedvvel. fantáziával. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. nemcsak szerencsés. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. a farsangi kosaras bál. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. Ezzel a békés. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást. Ötletes. el is nyertük az első díjat. melyre a szülőket is meghívtuk. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek. Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. hogy mehessünk. azt sem bántuk. valamint minden tanárnak. Február 13. melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. az ősi Bethlen Kollégium stb. Székelykő.

35.” (Jn.Annyira jól éreztük magunkat együtt. erényt elraktároznotok mostanig. és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki. miközben nem is a HOL? MENNYIT?. melyek során emlékezésnek. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá. olyan hangvételben. terveket. meg egy rövid séta. de egy tanítást. hogy tanítványaim vagytok. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. 13. segesvári „ráadáskirándulással”. hálának. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt. örökre véssetek a szívetekbe. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. köszönetnek. fagyizás a várban. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó. tapasztalatot. megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek. a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. vagy keserű szájízzel iskolánkra. Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra. lehetőségeket. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Remélem. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra. a ballagás. sikerült annyi tudást. ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . emlékezhettek jó szívvel. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”.

és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.Láttassék meg a te műved a te szolgáidon.16 .

.

hanem az evangéliumi hűség. akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket. hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt.” – írja Tőkés László püspök. amely szeptember 16-án. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra. szeptember 17-én került sor. szombaton. illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel. vendégeket és az iskola öregdiákjait. vársétára indultunk. érmelléki esperes áhítata után Tolnai István. A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is. a református iskolák találkozóján. a református szellemiség. Az ünnepség során. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket. Ismertette az iskola történetét. Gellért Gyula.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. Ma erre is sor kerülhetett. „Tíz esztendővel ezelőtt. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében. illetve teme- 55 . a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. A váradi vár katedrálisában. A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére. még hiába próbálkoztunk azzal. a Nagyvárad-Olaszi templomban.

hangsúlyozván. amely valóban népkönyvvé vált. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. Juhász Tamás. a keresztény oktatásnak. Székely Emese. köztük. egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie. A megjelent iskolák tanárait és diákjait.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk. a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. 1948 és 2003 között. Ézs 49. amelyet követett az államosítás. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója. meleg szavakkal köszöntötte. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. amelyet Tőkés László püspök áldott meg. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak. Szent László. A 100 éves iskolát. majd Geréb Zsolt. Tőkés László püspök hirdette az Igét.14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban. amely lángoló szívet ábrázol. 7 magyar király és királyné nyugszik. Bekő István iskolai lelkész. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 . 1660-ban a török ostrom idején. vergődéseiről.tőjében. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. amely keretében. Dr. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. vasárnap. A zászlót. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. Az ünnepség harmadik napján. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. Fülöp Gábor lelkész-tanár. Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra.

hit és remény. hogy ott van megmaradás. ahol tudatosan. Fülöp Gábor lelkipásztor 57 .tett meg. hanem láthatóvá tette. saját értékeink ápolása. hagyománnyá válik.

osztály. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. hanem három osztály táborozhatott.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. Ezt követte az estig tartó ismerkedés. egy elméleti és egy reál képzésű. valamint egy V. Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. A IX. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. osztály – 2005. „gólyatábort”. A táborozások időpontja: IX. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét. Az V. Geréb Péter cserkész vezető. osztály – 2005. szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. A. Vass Imre testnevelés tanár. Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. Előző esztendőkhöz képest. Az V. Szalay Zsuzsa pszichológus. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún. László Zoltán ének-zene tanár. Barabási Domokos. B. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor. szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. 2005 szeptemberében nem két. 58 . Besegítettek: Fülöp Gábor. Két IX-es osztály.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva.

Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata. Este tábortűz. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette. meglátogatva Sófalva környékét. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. rendtartási szabályzatával. éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot. Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is. valamint az énektanulás és közös éneklés. László Zoltán tanárral. jelenével. ismerkedve a Sóvidék sajátosságával. játékok. Vass Imre tanár irányításával. A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le.amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. 59 .

hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált. Bekő István 60 .Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult. A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg.

Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. Minden gazda szereti. Összesen 15 db. ha gyarapszik a gazdasága. aztán volt egy nyomtatónk. talán 3. Kinek jól. Nehéz időrendbe tenni. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. és egy fénymásolónk. Aztán tódulnak a gondolatok. van mindkét info-kabinetben. 2 videóprojektorunk. még a rendszergazda is. miről is írhatnék. 3 fénymásolónk. az események. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában. Elmélázok. Elkalandoztam. lassan. és ma már büszkén mondhatjuk. digitális fényképezőgépünk. az emlékek. hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. van 3 szkennerünk. van nyomtató az odúban a tanárok. de egy biztos. megint eltelt egy év. Gondolkodom. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. valamilyen tevékenység folyik. hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre. állandóan valamilyen „akció” van. És nagyon jól van ez így.Élet az info-odú környékén …Bizony. részben adományokból. de azért jó visszagondolni. videokameránk. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). egy néha-néha működő szkennerünk. Mosolygok. semmiképpen sem eredménytelenül. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. Most már vakáció van. Talán 2 év telt el. kinek nehezen. és talán nem is fontos. a diákok részére külön-külön. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt. amit az igazgatósággal közösen használtunk. ahol állandóan zajlik az élet. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak. és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben. 61 .

Fülöp Sándor. Fülöp Ildikó-Gabriella. mégsem érződött ez. Joó Emőke.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. Fülöp Szende. Bencze Béla. osztályosok) alkották a csapat törzsét. Csapattagok: Berki Attila. Fülöp Attila. Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére. Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése. Nagy örömmel nyugtáztuk. gra- 62 . Bár többnyire újoncok (IX. Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. dobszóló egymás hátán. mint 2001-től minden évben. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. Lukács Tünde és Waum Konrád. Fazakas Botond. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. letételére. Kosza Hunor. részt vettünk a GTP projectben. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el. Kóbori Lehel. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért.

Jó. de többnyire jó. És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. Lesz még folytatás? Tőletek függ. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra.tulálásképpen. rossz egyaránt. Hinni szeretném. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. vizs- 63 . biztatás. Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. Nyolcan vettek részt folyamatosan. hogy ez továbbra is így marad. A sok-sok. fogadkozás. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. Most vakáció van ugyan. Igen. nagyon szép eredmény ez fiuk. és hisszük. lányok! Év elején 38-an indultatok. és saját elmondásuk alapján. nem telt hiábavalóan az idő. A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. de szeptembertől folytatjuk. aztán lettetek 58-an. elmorzsolt könnycsepp. hogy egyre többen érzik majd úgy. készek arra. hogy megmérettessenek. sóhaj. amelyre minden szerda délután került sor.

nyüzsgéssel. tevékenységgel. kollégáimnak. tele eseménnyel. készülés a maturandusi ünnepségre. Bizony. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval. Néha összejött. néha nem. üres az info-odú környéke. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. (iskolaérdek. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. megint eltelt egy év. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. versenyekre. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. örömmel. eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév.gákra. és megint egy ilyen mozgalmas. Felkészülés az iskolabörzére. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. A sok érdekes. még mi minden. látványos fizika. és… ki tudná felsorolni. zajjal. én mégis. bánattal és sok szép eredménnyel. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe. földrajzóra az infokabinetben. A nyomtatásért. A filmvetítések. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre. Most vakáció van. egyénérdek). eseménydús. Lőrincz Edit 64 .

ahol húsz évet töltöttek. A szívélyes fogadtatás után fényképek. 1956-ban a forradalmi események résztvevője. Évente hazajártak Székelyföldre. Budapesten katonai akadémiát végzett. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. s 65 . Kényszermunkára ítélték. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. A jól tanuló. és együtt hajóztak Ausztráliába. majd Hollandiába menekült. A ködös. emberek emlékezetére. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. a rokonokat. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. a főhajtás ideje. aki rokona a Veress családnak. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. emlékek kerültek elő. tábornokok és hétköznapi emberek hónapja. július 28-án született Borosjenőn. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. felkeresték Középajtát. a templomot. apai nagyszüleinél. az őszi táj békéje. Itt érte a halál 1987 októberében. Blanka és fia.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. Veress Vilmos 1917. történetek. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. Nyári vakációit Középajtán töltötte. mai és régi emberek találkozásának idejét. a kegyelet. ahonnan sikerült megszöknie. szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön. ludovikás tiszt volt. 1956 és Világos hónapja. Bécsbe. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. 1980-ban visszajöttek Magyarországra. az emlékezés. itt telepedtek le véglegesen. nehéz bányamunkára. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten.

mint e táj nagy szülötteit. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről. a templomról. Elemlegettük Kriza Jánost. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. s azzal az elhatározással búcsúztunk. Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. aki könyvet írt Erdélyről. Bölöni Farkas Sándort. Benkő Józsefről.így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. s megnézünk minden olyan helyet. aki tudósként. amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. sírjánál a kegyelet. a nagy lelkész-botanikusról. Benedek Eleket is. Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 . lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. Neve évközben sokszor elhangzik. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek. Nem feledjük emberi nagyságát.

A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. a marosvásárhelyi Elméleti Líceum. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola. nemes és tudást feltáró vetélkedés. kamarazenéjét. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. zongoramuzsikáját. amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen. a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. színpadi alkotásait. Néprajzi Múzeum. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. Oktatási Minisztérium. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án. mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. de legyen verseny is. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt. erdélyi. Bartók Béla jogutódja. gimnázium és líceum jelentkezett. dalait és kórusműveit. felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . igazi játék. szimfonikus kompozícióit.

Bartók gyűjtötte népdalok. Kovács Sándor zenetörténész. A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. Liszt-díjas Érdemes Művész. A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett. Zsombori Katalin képviselte. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. Szakács Péter. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. Szélyes Ildikó. adott zeneműből tartott kiselőadásra. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. Rus Adrienn Timea. Kovács Beáta. a versenysorozat főszervezője. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. a Magyar Zenei Tanács elnöke.merésre. Joó Emőke. második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. Örülünk az elért eredménynek. Magyar Kornél. kórusmű előadására. a zsűri elnöke. Szakács Annamária tanárnő 68 . Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg. a bartóki életműből. munkásságának felelevenítésére. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. és tették közzé az eredményt. Bartók életútjának.

A. A. a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. A. (88 pont). Az elkezdett hagyományt folytatva. sem a teljesítményük nem csökkent. Hargita megye XII. oszt. (92 pont). A. Az eredmények: Szőcs Barna 9. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. Lukács Adél X.Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. A. DerzsiKatona Emőke XII. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. A X. osztályos versenyzőink: László Albert. Fülöp Sándor X. A. Fazakas Botond. osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. név szerint: Szőcs Barna IX. oszt. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. osztály. Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján. és az eredményeik alapján. (84 pont). Bordi László Lehel IX. A. László Albert XII. Szabó Lóránt 7. (86 pont). (87 pont). oszt. oszt. Fancsali Csaba X. oszt. Botorok Attila X. Eredményeiket tekintve. hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást. Lőrincz Csaba X. (80 pont). főként azzal a céllal. oszt. László Albert 1. helyezés. és kiváltképpen Szőcs Barna. a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. Szabó Lóránt XII. Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt. Bencze Béla X. osztály. Ugyancsak hagyománnyá vált. iskolánk a II. osztály. helyezés. Örömmel mondhatjuk. A. a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. helyezést kapta. oszt. A. a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. Az elért eredménye alapján. a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. A. (83 pont). (82 pont). ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. 69 . az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt. A. oszt. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában. osztály.

Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. de úgy általában is. Gratulálunk mindazon tanulóinknak. és XII. a Marosvásárhelyi Református Kollégium.. helyezést. és minél eredményesebb részvételt a versenyeken. a Szatmárnémeti Református Gimnázium. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 . a XI. a Kézdivásárhelyi Református Kollégium. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II. Matematikai Versenyén”.31–04. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium. XI.03. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. helyezést ért el. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium. Ugyanakkor nagyon reméljük. osztályos Árgyó Botond és a XII. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk. osztályos tanulók között Bencze Béla III. A. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el. X. Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. a XI. április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn. osztályos tanulók között Árgyó Botond I.02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. A versenyre az ország összes református kollégiumából. osztályokból. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.osztályos tanulóit a 2006. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. osztályos László Albert képviselték. és ezen a területen kiválóan szerepelt. 2006. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX. osztályos Bencze Béla. a Nagyváradi Református Gimnázium.. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI. osztályos tanuló vállalta.

Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. esetleg felszámolását jelenti. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. kiváltképpen hatékonyságának a növelése. mert a természetéből fakadóan. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. Pontosabban. akár egyéni. modernizálása. információszerzés fo lyamatába. A multimédiás CD/DVD 71 . főként azért. akár csoportos képzésre használható. multimédiás oktatás. Ennek a lényege az. hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. ami azt jelenti. ellenben felgyorsíthatják azt. hanem aktív módon arra késztetett. és nagyobb mértékben sajátíthatók el. önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. Ezek valójában az írott információ. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. ha úgynevezett oktató programokat használunk. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál.

meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük. ManóMatek 3. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. ManóMatek 4. ManóAngol 1. ManóNémet 1. ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt.. olyannyira. Látogatásuknak nemes célja. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek.. ManóKaland. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként.. ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak. Végezetül. iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. ManóOlvasás 2. Iskolánkban ez már régóta nem gond.. ManóInformatika. osztályunk indult.. hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája.használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 . ManóIQ. ManóOlvasás 1.. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. hogy a felszereltséget illetően.. ManóMagyarország. ManóMatek 2. március 12. és a 2006/2007-es tanévtől már 1. Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól. ManóAngol 2. ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk.–14. 2006. ManóÉlővilág. ManóMatek 1. és ez egyre inkább bővül.. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok. A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya. ManóNyelvtan.. mégis roppant nagy segítség ez számunkra. vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé. vagyis olyan korszerű számítógépek. mint a hagyományos oktatási módszerek. ManóMuzsika. osztályosaink is lesznek. ManóNémet 2. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak..

családi. keresztényi. A felhívást a X. lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. élmények. egészséget. Csíkszeredában. Irodalmi esszé kategóriában I. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. csoportos megbeszélések keretében. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára. bátorítani a fiatalokat arra. szinte minden kategóriában. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira. díjat. díj pedig Elekes Renáta. filmvetítés. Gidó Emese munkáját dicséri. melyben arra kérték a tanulókat. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. képességek. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból. a II. weboldal formájában. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. újabb megmérettetésre. az ünne- 73 . hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. Feleki Izabella. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. tudatosítani a droghasználat lelket. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép. szellemi. Ezért minden olyan kezdeményezést. a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. rövidfilm. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I. irodalmi esszé. lehetőséget megragadunk.

hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére. amilyennek most látod. akivé lehetne.pélyes díjátadásra Bukarestben. a Gyermekek Palotájában került sor. ha meg tudod látni benne azt.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . elősegíted az útján. Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban. visszatartod őt fejlődésében. bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről.

Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra. a kapujában megtorpantak. lábuk fiainknak. hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél. akik bár áhítoztak a sikerre. előfordul nem egyszer. csapatokra. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. Magyar Középisko- 75 . Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. lányainknak. de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. Amikor meghívtak a májusban tartandó I. és megáll a fejlődésben. hogy a tehetség csak ígéret marad. megremegett a kezük.

A Vásárhely elleni mérkőzésen. remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. tehetséges játékost soraiban tudó csapat. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat.lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére. Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . elszántságukat. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. Nem is indult rosszul. ami a csoportelsőséget hozta. A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte. mindent megpróbált. Az első osztályt is megjárt. akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele. de lányaink bizonyítva érettségüket.

külön kihívást jelent. Ekkor jött az ötlet. Kiválogattuk a fényképeket. és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának. áhított otthonába. akik azt teszik. s nem csak itt. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. elkezdődött a keretkészítés. hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . Egyetlen kérése.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik. Kis Gergelynek névnapja. hogy milyenné alakítja házát. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen. Most ez utóbbira figyeljünk. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. Vallomása szerint. milyen lenne. Kidolgoztuk az ütemtervet. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását.. vannak úgyis sokan. de a teljes kollégium belső arculatát. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. a kollégium építőjének és névadójának. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. Lehetne arról írni. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. vagy arról. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. keretezés. Végezetül eljött a nagy pillanat. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni. május 9. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. A kollégium partner lett. Tanárok és kollégisták vallják. Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk.

A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. hanem állandó kiállítás képei. Bekő István 78 . Dávid László ny. kiemelve. hogy lehetőleg szűk pátriánknak. a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet. május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt. a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek.tartózkodni. Reményünk. lelkipásztor. aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is. Lelkészek mondják. Tekintettel arra. A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna.

végezetül még folytathatnám 79 . sorait kívülről tudom./ és a saját lelkét hallja minden dalban. és benne vagyok én. annyira megfogyatkoztunk. Saját utat jár mostanában./ az hallja a mások énekét is szépnek. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett. emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. olyanná sminkelve át egóját. hogy füled van a hallásra. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés. Már akkor reszketett a keze. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. No meg annál. éspedig a lelkedben szólónál. vagy összekapcsolni fogja. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. Maradjunk a dalnál. féltve dédelgetett kincs. Itt és most. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat. szemed a látásra.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak. életem egy papírszelete. De benne van mindenki. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam. Arról sem.” Nem akarok Neked arról írni. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni. akikkel életed során találkozol. s tudom. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. aki nyolc éven át zongorázni tanított. benne a nővér. amelyikben benne van Babits. Ma már csak azért veszem elő. hogy a múltba tekintsek. mindig magamnál tartott. „Mindenik embernek a lelkében dal van. akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta. Ilyenkor kívánni szoktak. amit mások énekéből kihallassz./ és akinek szép a lelkében az ének. máskülönben is. Erről akarok írni. „…mielőtt mennél”. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett. megijedne a rámeredő romló földi mástól.

Meglátod. őszintének. lelkedet tükrözi. hogy legyen szép lelkedben az ének. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. hogy van. az hallja a mások énekét is szépnek. felgyűlnek. amelyik téged mutat. ha meghallgatnak. Végül még valami kérésszerű. kórusművekre. saját lelkedet is leméred általa. akkor szép legyen! A kacatokat. aki hallgatja. a szépet. s a benne lévő dallam. amelyikből dalod szól. és nemesedik az ember. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. Amilyennek nem belülről. amelyek a szépet. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. hogy miért kívánom neked. szép hangokra akar téged hangolni. aki játssza. az erkölcsöset felfedezni. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. az erkölcsöset közvetítik. erősödj a hitben. amilyennek még nem ismerted. jó erkölcsűnek. Vagyis. egyenesnek. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. s azon is segít. azaz nem oda valók. ne feledd. disszonanciát. falcsságokat ne tartogasd. „Ha a ben- 80 . hanem más szeme által látszol. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. a jót. Egészen másra rendeltettél: szólókra. hogy Valaki. rútságokat. Lassan rád telepednek. biztos. a jót. s lelked nem csak neked van. hogy a szép dal annak is jót tesz. hogy kapsz. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének. hogy a szép dalnak van-e értelme. Ne feledd. ezért meg kell szenteld e katedrálisod. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. nem tükörből. Olyannak ismered meg magad. Hidd. nem engednek a jónak tárhelyet. és meglásd. Mert neked is jólesik. Ezért kívánom. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. hogy a Lélek lakozhat benned. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá.a sort. akinek drága a lelked. szimfóniákra. zörgess. Kérlek. Épül az embertárs. és másnak értelme egyáltalán nincsen. Ne feledd. S ha már van. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. vagy a kétely. csak amolyan babitsiason. megnyittatik és találsz. jóindulatúnak. kérj. beszüremlenek az életedbe. nyíltnak és tiszta szívűnek. És azt se feledd. keress.

Bekő István lelkipásztor 81 . kedves Öcsém. de most Isten kegyelmébe ajánllak. Akinek lelkében jóindulat. kívánságaim. Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. lásson önzetlenséget másban is. Ezennel a végére értem. Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. mert Ő már meggyőzte a világot. várja ugyanezt. kéréseim mellette mind eltörpülnek. mert végtelen. de biztosított arról. Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. a sort nem lehet befejezni. akinél önzetlenség. feltételezzen jóindulatot.ned levő világosság sötétség. akinél jóhiszeműség. Az én szavaim. tanácsaim. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. hogy kérdéseim ellenére csak így tovább.

sem nem azé. ballagó diákoktól. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. „Tövisek közt a rózsához. hozzátartozóikat. kollégáimat. mert Pál apostol szavaival „nem azé. Köszöntöm meghívott vendégeinket. 82 . szüleiket.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”. Az iskola közössége nevében köszönök el itt. az egész ünneplő gyülekezetet. ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. volt diákjainkat. a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. aki akarja.” A szép. diákjainkat. ballagó diákjainkat.

amit megtesztek. John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. pár lépés. ki a templomból.Ha ünnepélyünk véget ér. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. de egy hosszú út kezdete. Igen. újra indulni. szimbolikusan. hanem arra. hogy új álmai lesznek. hiszen rövid az út. De hiszi még. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. hogy munkálkodjál. S álmaiért újra harcba száll. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. mindenkinek. és egyúttal az iskolából. a munka teljesen ne nyomja el azt. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is. újra kell álmodni. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. álmok kellenek. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . Álmainak fénye veszett már.

s magyart”. találkozunk. De a hajókat nem erre tervezték. számotokra néha monotonnak tűnő. de ha elvégzitek azt. Ady szavaival „nagyot és szépet. pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban. ahogy elengednek szüleitek is. ha sokszor csak a tiltást éreztétek. ami rátok vár. emberit.Szüleitek segíteni fognak benneteket. iskolai rendje. hogy mint egy bőségkosárból. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. amit megtanult. tudjatok majd válogatni. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket. Ezt kívánom nektek. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. néha túl sokat. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát.” – írja Einstein. Az érettségik alatt még találkoztok. Nehéz az. akkor is. amit célként kitűztetek. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 . lelkünk is lehet áldozat. De ez már nem ugyanaz mint a négy év. de remélem az álmok megvalósításához mi.

Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. amit a diákpresbitérium szervezett.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába. Bekő István. valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 . Három előadásra került itt sor. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje.„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90. a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. Varga László ny. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze. lelkipásztor előadása emlékezett. új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel. Az iskola névadója. Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. Az iskola lelkésze. A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott.

s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. A nap végén. E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása. nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát.san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. Bekő István 86 . a Gryllus testvérek feldolgozásából. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora. Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. vagy csak hallgatói. Ezeket a hitünk alapján állva. hanem az is. a XX. nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. század nagy filozófusa. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben. hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. Nem csak cselekszünk. magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. nem csak az a kérdés. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk. s azt mondjuk. hanem az.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk. akik a 90 . amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. Ebben a gondolatban a tettünk. hogy mi történik velünk. amely további tetteket igényel tőlünk.

mind olyan kérdés. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . a Magyar Református Középiskolák XI. amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer. Kinyilvánítjuk. Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői. Kolozsvár. az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. Mi. A. Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI. Magzat. Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár. itt ahol vagyunk. és akkor.). Nagyenyed.). kinyilvánítanunk akaratunkat. B. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot. összefogva. értékeinket így védve. amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat. Élőlánc Nyilatkozat Mi. világunk védelme. egységes magyar és református összetartozás. Rózsa Sarolta (XI.szebb és jobb időre várnak.és családvédelem. ahol éppen van. Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. Ez a mi jelenünk. egymás kezét jelképesen is megragadva. A.) és Bekő István lelkipásztor. július 8-án. vagyis a mi időnkben. hogy majd egykoron megszólalhassanak. Mátyus András (XI. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006. Ott. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. 2006. Utóbbiak: Baricz Kinga (XI. amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. Debrecenben. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük.

a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált.Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2. Kinyilvánítjuk. hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. akik magukat magyarnak vallják. Kinyilvánítjuk. Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. védelméért. bővítését. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket. 4. durva megnyilvánulásokat. Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. ökológiai egyensúlyának megőrzését. Kinyilvánítjuk. Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését. a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit. 92 . hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. létrehozását.

2006. július 8. céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük. Debrecen.Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 . a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI.

– Kis Gergely díj. 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. e) Felvállalta. osztályközösségek kirándulását.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. – Ravasz László díj. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. c) Felvállalta a különböző támogatók. magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt. – Kollégium díj. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. – Farkas András díj. b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj. Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között. anyanyelvi és önismereti tábort. Tőkés Zsolt elnök 94 .

hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. „Egymás terhét hordozzátok. hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek. hogy segítsen a rászorultakon. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki. így töltsétek be a Krisztus törvényét. a refor- 95 . Hodgya.” Gal 6. Nt. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban.A 2005. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett. hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés. A „Segíts. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. szeptember 21-én. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. Siménfalva). A vidék egyemberként mozdult meg. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át. Kató Béla magyarázata szerint. Amint a főjegyző úr kiemelte. Nt. valamint Székelyudvarhely között. augusztus 23.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005.

hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. Kató Béla főjegyző kiemelte. Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. Antal Zoltán. Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). Nt. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek. ugyanis első ízben került arra sor. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 . hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. A sajtótájékoztató keretében Nt. aki kiemelte 2005. azok pénzét adomány formájában visszaadja. és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese.mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. Hodgya. Nt. szeptember 21-e rendkívüliségét.

a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút. ahogyan egyház és iskola. ahol. Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. A gyerekek. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat. Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. és felhozták iskolánkba. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. megtanítani kacagni a szomorút. így az bekerült az iskolába. Mindez annak bizonysága.” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is. Bekő István iskolalelkész ismertette. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. Miután 97 . átadtuk. és az iskola megköszönte segítségünket. ahová segélycsomagokat vittünk. Nt. Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon.vül. Miután diákjaink is kiérkeztek. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben.

hitet és sok-sok önzetlen. Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. Egyetlen titka: adni. ha van lehetőségünk. mindig adni. segítsünk. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. Remélem. N. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. vannak. akik előtt még ott van az élet. Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról. olvasva ezt a kis beszámolót. hogy ha tudunk.N. hanem kisgyermekekről is.a templomban is imádkoztunk. jó szót. de ők is osztoztak a mi örömünkben. hazafelé vettük az irányt. „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. mosolyt. másnak is eszébe jut. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. tiszta szeretetet. akik még ennyire sem tudnak élni. bátorítást. Ennyi volt a mi kis akciónk.” Goethe 98 .

Ugyanott megnéztük az egyetemet is. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. majd Debrecenbe kirándultunk. A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . Sokan dolgoztak azon. Nagy Bálintnak és családjaiknak. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon. ahol megnéztük a belvárosi templomot. osztálytársaink és szobatársaink rendesek. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. Visszagondolva az ott töltött időre. Végigizgultuk a diákigazgató választást. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk. Az első napokban Lillafüredre. Mivel egyikünk vegetáriánus. melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. vagy a városban sétáltunk. Érdekességként említjük. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál.Három hét Miskolcon 2005. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. különösképpen a finom falatokat. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. november hatodikán. új tanáraink. Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon. aki külön is üdvözölt minket. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. hogy jól érezzük magunkat.

erdélyi magyarokat. Miklós Árpád tanár úr kísért el. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek. Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. aki hozzájárult ahhoz. mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt. Jó volt megtapasztalni. az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk. hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt.ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. ahová az iskola fizikatanára. és testvérként kezelt minket. Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. Molnár Levente és Szakács Péter 100 . s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el.

kellemesen tölti el ezt a két napot. Nagy meglepetésre nem úgy lett. végül pedig haza. mikor hazamentünk. indulhattunk Magyarországra. Megérkeztünk. milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt. ahol otthonosan. izgalmakkal és reményekkel. Elmen- 101 .Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. amikor elindultunk. „Oh. egy fél hétre. Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. hisz remek fogadtatásban volt részünk. Este. aztán a Hősök terére. mint mi. majd Buda várába. aztán lassan megbátorodtunk. Mindenki legalább egy fejjel magasabb. Szerda délután. mindenki telt volt kételyekkel. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. hogy olyan családhoz kerül.

ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett. Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. A. ami talán az egész kirándulást megérte. aztán jött egy-két csocsó-parti is. 102 . Esztergomban a bazilika csodálatos volt. legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti. Szombaton Egerbe mentünk. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. hiszen újra egy fárasztó nap következett. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg. palásttal. hogy leglátványosabb. ott a kripták közt. Miután visszaértünk Budapestre. rengeteget nevettünk. talán annyit mondhatok. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. Másnap. hát nem volt valami marasztaló. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk.tünk kifújni az utazás fáradtságát. koronával. Összefoglalva. Nagyon jól szórakoztunk. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. Köszönjük. Természetesen a bobozás. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el. Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben.

A XI. A 103 . A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg. Az erdei úton eszünkbe jutott. Az iszap kihordása után. a pékség tulajdonosát. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. bemegyünk. Hodgyára és Farcádra. Hodgyára érkezve. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. eredményessége. hogy útra keljünk. az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. B. Látszik az árvíz nyoma.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. A kíváncsiság. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. Korán reggel. Bekő István iskolalelkész felhívására. mint egy gyufadobozt. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. B. Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték.Gyalogtúra (XI. tapostuk a még nedves földet az üres templomban. A templom ajtói nyitva vannak. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. Pál Árpád csillagász. behívott. Megszólítottuk László Albertnét. A falu központjában a református templom. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről. A látvány szívszorongató. A betonkerítés eltűnt. Az „Adakozz. A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el.

Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában. a tárva nyitott kapun. Elő volt készítve a bogrács. Nemrég restaurálták a belsejét. és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban.pékségből. A pékség működik. Hodgyát elhagyva. B osztályos tanuló otthona. a nők. Megrongálódott a csűr. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. A tanárok bementek a papilakra. A szövegben elrejtette évszám 1828. a Küküllő partján találták meg. hogy a patak medrét szabályozni fogják. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. kolbászt. Két házzal arrébb. hogy mind a három disznója odalett. A háznak a kerítését elvitte a víz. egy halmon van. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. beteg embert a víz úgy elvitt. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. Talán ők. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. Édesanyja nemrég elhunyt. hogy a holttestét Mogyoróson. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. és segítséget kaptak. ahol megnéztük az iszapvulkánt. a legközelebbi dombra. Itt is megkínálnak. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. mintha meghívott vendégek lennénk. Irma néni elmondja. Farcádon a gyülekezés idején. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. Mi a templom előtt álltunk meg. Pálfi Tímea nagymamája fogad. szalámit. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. akik szenvedtek. hogy adni jó. Egy idős. fűszert. Az első ház Elek Annamária XII. a legjobban érzik. csak egymást karonfogva tudtak lépni. 104 . László Alberték reménykednek. Mindenki hozott krumplit. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. A tiszteletes úr megmutatta a templomot. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják.

A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. aki végig elkísért. A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű. már éreztük a fáradtságot. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. Bodegába is jártunk. Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. Szarkakő. Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk. A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra. A falu végén a hidat elvitte a víz. Hangoskodtunk. egymással tréfálkoztunk. Megbántuk. Az erdők sok színben pompáznak. alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. a farcádiak egyik büszkeségétől.nem is volt elég egy bográccsal. volt egy útitársunk. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. Ezen a szép napon. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. beszélgettünk. Popa János osztályfőnök 105 . Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. hiszen a falunak jó focicsapata van. Székelyudvarhely. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától. Leráztuk és megettük. A focizás jó késő délutánig tartott. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. Meglepetésünkre Kovács Viola. talán utoljára napoztunk. Fenyéd. még eggyel főztünk. hogy ezt választottuk. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. A gyönyörű őszi időben.

gipsz. papír és mézeskalács. Nehéz feladatnak hittük azt. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. dió. B. Törekedtünk arra. Eredményhirdetés után boldogok voltunk. és rájöttünk arra. Fábián Csilla. hogy díszeink ötletesek. hogy benevezzünk-e. Írták: Bertalan Enikő. hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez. kukorica. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. megnyertük a fődíjat. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani. mert munkánk eredményes volt. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. egyediek és egyben mutatósak legyenek. a kirándulást. szalma. A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. toboz.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről. ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. Először gondolkoztunk. osztályos tanulói 106 . Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. csuhé. hogy néha még azt sem vettük észre.

mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. már nagyon jó volt a hangulat. közel 100 méter mélyre. Annak ellenére. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál. Itt töltöttük az éjszakát. és mindenki elfoglalta a helyét. és a Teleki Tékát. decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé. ahol a helyi sóbányába mentünk. majd tovább folytattuk utunkat Tordára. kitömött állatokat.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. szászos hangulatot árasztó főtéren. Innen Szebenbe mentünk. Utunkat Enyed felé folytattuk. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat. formalinban tartósított embriókat.Kirándulás 2006. osztálya. osztálya nyert meg a 2005. éjszakába nyúló gitár. között került sor arra a jutalomkirándulásra.és énekszóval zártuk a napot. mégis jól éreztük magunkat. B. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. Itt megnéztük a Kultúrpalotát. A. Székelyudvarhelyre. Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket. hogy az időjárás rossz volt. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. Annak ellenére. majd elindultunk haza. és április 1. sétáltunk egyet a napsütötte. valamint a visszhang-termet. Amikor végre megérkezett. A következő állomás Torockó volt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. a Vártemplomot. ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. március 31. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 .

ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna. Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. akinek biztatása.nek. B osztálya 108 .

de jó lesz visszagondolni arra az időre. Jakab Éva. amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. Kápolnási Ágnes vezetésével. Csíkszeredában. amelyet a Kuturális Központ szervezett. A tavaly. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. László Ica és Bunta Boróka. együtt voltunk. Bunta Boróka 109 . részt vettünk egy turnén. nem lesz időnk arra. hogy a táncot folytassuk. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött. 2005-ben. Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. Sajnos.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. név szerint Bertalan Enikő. Előadásunk volt Keresztúron. Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk. Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. Számunkra ez a turné élmény volt. amely a Dr. hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat. utaztunk.

akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket. Waum Konrád. Márton Melánia.Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. ahol a város diákjai. Bözödi Tímea. tanárokat. Gál Levente. Vass Orsolya XI. Rózsa Sarolta. vetélkedőkkel. A. függetlenül iskolától. Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. és bulikkal. Barabás Balázs. mi vár rájuk. Fazakas Botond. 110 . Vadász Zoltán. Talán az sem mellékes. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli. Joó Emőke. előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. koncertekkel. még nem tudták. diákokat… Akik beiratkoztak. mégis sokan megtettük. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. szórakozhatnak. kibeszélhetik a sulit. Liszkovics Kata. összegyűlhetnek. Kovács Hajnalka.

sok munkával és erőfeszítéssel. 111 . a felvételiről. megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. Rózsa Sarolta.Sulibörze Idén. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. melyik középiskolát szeretnék választani. Molnár Zsuzsa. Nem csak a városból. Vass Orsolya. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. osztálya készült erre a rendezvényre. és sokan érdeklődtek iskolánk felől. és Szabó Zsolt. A. ahol mindenki nagyon jól érezte magát. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. Bemutattuk iskolánkat. is mint a többi években. Iskolánk két XI. Mátéfi Edit. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok. Két napos rendezvény volt. Rózsa Sarolta XI. A XI. Minden iskola képviseltette magát.

az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. streetball-.XIV.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel. szexuálpszichológus. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések. valamint két meccs között az urnához járulhatott. Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. Farkas Tibor. Akárcsak az utóbbi években. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Ebben az évben is színesre sikeredett. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . kajak. így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. a Diákpolgármester Vetélkedő. A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. rajzverseny valamint táncház. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. foci-kupára. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. a város főterén. próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával. A versengés kampányolással indult. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”. alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok.

A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella. addig mások. A. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. vetélkedtek. és egy évig övé a cím. hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. a Nap fia. 113 . Albert Sándor. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja. Mihály A. Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül.hatta a résztvevő. Fazakas Botond és Waum Konrád. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt. Kovács Hajnalka. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. Rózsa Sarolta. A XIV. A tavaly iskolánk diákja volt. Vass Orsolya XI. Vadász Zoltán. akik versenyeztek. egy erdélyi előadókkal erősített. Vass Orsolya. Diáknapok végéhez közeledve. Ugyanitt derült ki. Szilárd. Márton Melánia.

V. Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz. kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól.A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása. földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 . osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci.

) Gyalogtúra IX.B.B. Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 . Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII. Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII. XII. Kirándulás XII.24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X. A. A.

.

17 . és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90.És legyen az Úrnak. a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

posztlíceum Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. európai tanulmányok Kolozsvár. hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. politológia Marosvásárhely. reklámgrafika Marosvásárhely. fizika Kolozsvár. pszihológia Nincs visszajelzés 122 . fizika Széklyudvarhely. angol-informatika Marosvásárhely. angol-német Dolgozik Budapest. jog Kolozsvár. mehatronika Székelyudvarhely. politológia Kolozsvár. hitoktató-filozófia Kolozsvár. színészeti Kolozsvár. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad. közgazdaságtan Kolozsvár.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. pénzügy-bank Kolozsvár. informatika Kolozsvár. román-angol Nagyvárad. informatika Marosvásárhely. pszihológia Kolozsvár. jog Kolozsvár. orvosi Kolozsvár. vegyészmérnöki Kolozsvár. turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. hitoktató-angol Magyarország.

turisztika Kolozsvár. turisztika Kolozsvár. kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 . kommunikáció Pécs. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda. zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár. turisztika Budapest. román-angol Kolozsvár. unitárius teológia Marosvásárhely. teológia Kolozsvár.Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós.

osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .Osztálynévsorok V.

IX. A. Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 .

Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I.IX. félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 . B.

A. Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 .X.

B.X. félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 . Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II. félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I.

A. Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 .XI.

B. Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 .XI.

XII. Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 . A.

XII. Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 . B.

A 2006–2007-es tanévre az I. augusztus 31. osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006. Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 .

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .A IX.

A IX. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .

osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. április 30-ig leadták. A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. január 10-ig láttamoztatták.Egyházi érettségi 2006 A XII. A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. által elkészített listát azokkal a témákkal. – a szakdolgozatot 2006. – 2006. Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. május 17–18-án tartottuk. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. Bekő István 137 .

5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 .5 10 10 10 9.50 10 10 9. B. osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.Egyházi érettségi vizsga eredménye XII.5 8 9.5 9.

A.5 10 8 10 9 10 9. osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9.5 10 9.XII.5 10 10 10 8 10 10 139 .5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9.

hely Bálint István megyei I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 . hely Bálint Botond megyei I. hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII.A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. B osztály közössége városi I. hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella. Tamás Timea I. hely Kirmaier Gábor megyei I.

Tamás Timea. hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 . Szakács Péter I.Résztvevő diákok Botha Zoltán. Pál Annamária. Straub Dániel. hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella. osztály) II. hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V. hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. Botorok Attila II. Berki Attila.

díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69. oldalon. 142 .Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III.

A. Tanári díj – Kristály László IX. Kollégium díj – XII. A. XII. A. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII. Kis Gergely díj – Vass Noémi. B. Ravasz László díj – László Albert XII. A. 143 . IX. A.A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde.

.

osztály IX. A. B. B. A. osztály X. osztály X. jogai. B. osztály XI. osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 . kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V. A. osztály IX. osztály XII. B. osztály XII.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. A. osztály XI.

Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok.” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV. Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 . így töltsétek be a Krisztus törvényét.

teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 .A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX. osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX.

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful