A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

2006 .Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium.

hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon. Kívánjuk. A könyv külső megjelenése. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. A tartalmat bővítettük. 2006 a VI. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra. hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC. amelyeket Isten iskolájában átéltünk. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 . színe. zsoltárból vett versek vezetik be. A másik célunk az volt. az egyik célunk az volt. amelyek a kutakodók számára félretétettek.Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak. Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását. Magyar Református Világtalálkozó éve.

.

te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.1–2 .Uram.

.

1994. A fiúkollégium működését felfüggesztik. Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. 1940. Bethlen János. Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés. 2002. 1948. 1716. 52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. 1886. A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot. 1927. 9 . Kommunista államosítás. 2004. október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét. 1771–1781. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz.

Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről. 1843.Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason. Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. 1768–1787 között a kollégium rektora. Bazélben és Bernben tanult. Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát. A helyi református temetőben nyugszik. Vásárhelyen. Felépíttette a Belvárosi református templomot. Meghalt 50 éves korában. 10 . Bécsben. 1771–1772. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. 1781. 1787.

az igaz és a hamis. logikusan gondolkodni. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. A református iskola jó lehetőség arra. s ha Tőle kérnek segítséget. 11 . hanem a családnak és az iskolának is. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt. a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné. Törekednek – jellemük. – testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre. A református iskola keresztyén közösség. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. akik: Tudják. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére. a Heidelbergi kátét és a II. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos. Életpéldájukkal. Helvét hitvallást. Képesek – önállóan. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. cselekedni. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban.19) nem csupán az Egyháznak szól. – hogy Kiben és miért hisznek. – hogy Isten választotta ki őket. elfogadják ősi hitvallásainkat. „hogy ha majd felnő. hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket.

és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. igényes nevelő-oktató munkával. A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait. ápolásával. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. gazdagítani és továbbadni kívánják. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. – ismerik és szeretik hazájukat. 12 . hogy imádsággal. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata. hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja. azt tisztán megőrizni. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. jelenét. értékeit. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat.

13 . – minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók. – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása. – vallásos ünnepek megtartása.Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. – a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában. tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását.

A Református Gimnázium tanulóinak státusa. A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. 5. 7. majd együtt elmondják az Úr Imáját. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. Az oktatás térítésmentes. 8. vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. A tanulók joga és valós lehetősége. Vonatkozik ez mind az iskolai. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. 4. A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását. osztályt végzett gyerek. jogai. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. 2. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban. a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. kötelezettségei 1. A diákok 14 . amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. 6. akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be. a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. 3.

/a.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . A 9. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések. 9. 11.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b./c. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. tanár úr. A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja. tanárnő. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. „Jó napot kívánok”. A tanulók kötelesek tanáraiknak. szülőknek küldött levél. ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról. b./b. a. A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a. „Jó estét kívánok”. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni. 9. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések. igazgatót. Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”. A terembe belépő tanárt.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik. egyéb források.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c. c. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata. 10. 9.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás. d.

A diákok szélsőségektől mentes. 16 . Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni. mint a nappali tagozaton. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője. 12. a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén. mivel úgy gondoljuk.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen. ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani. mind azon kívül. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. hogy iratkozzon át esti tagozatra. különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást. és csak szülői kérésre adják vissza. Azonnali kicsapást eredményez. Kirívó magaviselet. Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás. 14. 13. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. szeptember 9-i tanári gyűlésén.f.

Taníts minket úgy számlálni napjainkat.12 . hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.

.

a közösségi szempontokat figyelembe véve. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). V. A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével. egy teológia és egy matematika-informatika osztály. gólyatábort szerveztünk. 262 diákkal indultunk. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért. Minden közhasznú felület (étkezde. 28 illetve 29-es létszámmal. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk. Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. osztályt indítottunk. osztályt. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V. tornaterem és udvarok) a Református 19 . és örömmel állapíthatom meg. könyvtár. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. laboratóriumok. osztályonként külön-külön. A 2004. Hagyományainkhoz híven. Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során. és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. még az ötödikeseknek is. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. bentlakás.

reményeink szerint. bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően. A tornatermet azonnali hatállyal átadták. mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. melyre múltunk kötelez. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. Tőkés Zsolt igazgató 20 . valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. Bérbeadásoknak köszönhetően.Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért. több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. átalakításra használjuk. sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. Az átalakított. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét. tanácsi határozat (93/2005) született. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. működő rendszer (engedélyezett étkezde. Az előbb felsoroltak is azt igazolják. A szakemberek által tett árajánlatot. Tekintettel arra. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások. de az is jelentős beruházásokat igényelt. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból. A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. csak gondoskodik a működtetésükről. melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. ápolva azt a szellemiséget. A tető szigetelését kellett kijavítani. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk. valamint a fűtés. ezért támogatásra szorulunk.

Parajd.45%. amelyből 139 református. Segesvár. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák. Egrestő. Kecset. Székelyudvarhely III. 93 római-katolikus és 30 unitárius.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. Vágás. Oroszhegy. Székelykeresztúr. Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. Patakfalva. Lányád. Bögöz. Bikafalva. Homoródszentmárton.06% Római-katolikus: 35. Szentegyháza. Olthévíz. Marosfelfalu. Nagygalambfalva. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva. Máréfalva. Varság. Szent György plébánia: 4 diák. Fenyéd. (Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. 16 diák. Muzsna. Korond. unitárius. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. Székelyszentkirály. Kadácsfalva. Ócfalva. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák. Székelyderzs. Felsősófalva. Fiatfalva. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. negyed. Felsőboldogfalva. osz- 21 . Szenterzsébet. Sükő. (Belváros) református egyházközség: 36 diák. 7 diák. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V. A település. A Belvárosi unitárius egyház.49% Unitárius: 11. Farcád. Székelyudvarhely II. Bonyha. római-katolikus. Zetelaka. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. Telekfalva. Miklósfalva. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református. Szent Miklós plébánia: 30 diák. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Homoródújfalu.

Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről. áldással. Helyszín: Belvárosi református templom. osztályos diák. az első tanítási óra előtt. osztályokban tartott lelki nevelési óra is. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. B. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot. A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. Ez utóbbi időpontja: hétfő. A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. énekkel. Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 . Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. mondta az imákat és olvasta az Igét. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot. Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. A bibliaórák. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. akárcsak maga az oktatási hét is. 37-en a IX–XII-ből. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. vagy egy másik délutánon. A református gimnázium lelki közösségére jellemző. Ehhez kapcsolódik még a IX–X. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába.tályból. 8:30. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. amelyen a diákság szolgáltatta a zenét.

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

második tanulónk 9. s ezért nem is kell mondani. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt. Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály. az ötletes jelmezek sora szórakoztatott. II. harmadik 9. Azt hiszem. Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. mint egy második otthon. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. mint egy nagy család. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. eredetien sikerült megformálni. de az egész mesenép kiválóan alakított. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. Torzonborz kalózkapitányként. jutalomtáborozáson vett részt. helyet szerzett. Simó László. Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva.92-vel Vitályos Bartalis Réka. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. a bűbájos boszorkányok. Vágási Réka. többet nem lehet. hogy ez az iskola olyan. az országos döntőbe is eljutott. Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. 77-es átlagért. Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. hogy úgy vannak együtt. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. s sokan követték őket szorosan. szép Csipkerózsikák. Bálint Attila mint Nagyerejű. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan. ennél fontosabbat. az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat.szakaszán. Dicséretben részesültek Abrán Mónika.96-al Ülkei Beáta. Bedő Réka és Vágási Réka. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 .

a komótos hoszszú terített asztal. örvendünk a találkozásnak. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. Patkó. A csapat hamar elrázódik. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát. Az osztály megtelt vidám. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. A. pedig mint osztályfőnök. 2005. a közös munkánkra. A vaskos. kíváncsi arcokkal. hogy szeretettel várnak minket. mi. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi. Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. de mindnyájan újak. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében.IX. és mindarra. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. áldást kérve ránk. Minden jel arra utal. a levegőben mennyei illatok. ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa. a Gólyatáborba. A reggeli sűrű ködök. 27 . hogy a Refi egy egészen más iskola. szeptember 1-én gyülekeztünk. beléptünk az iskola boltíves kapuján. én. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. És már el is indultunk Felsősófalvára. „Refis Gólyák”. nyüzsgő. Ők. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. mint diákok. a konyhában sürgölődés. az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek. A szálláshelyre való visszatérésünk után. Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. és máris mutatják a szálláshelyet. szeptember 5 délután 3 óra. A templom ajtaján kilépve érezzük már. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak.

De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. Geréb Péter tanár úr. mint a többi iskola! A mai nap még ünnep.Szikrázó napsugarak ébresztenek. a közösségépítés és a közös munka. A Refi tényleg másabb. szeptember 15. hogy közösséggé váljunk. amelyet templomi ének. a gólyabál következik. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. Majd békés. Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. mert úgy az osztály. Örvendünk a találkozásnak. Sugárzó tekintetek. takarítás. Hát bizony. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. Izgulunk bizony. Alig szedjük össze magunkat. imádság. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. ige és hálaadás követ. majd indulás az iskola udvarára. s csak idő kérdése. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. Ezután pedig az. Érezzük. Majd vacsora. Félúton vagyunk már visszafelé. Az iskolai életnek egy színfoltja. elköszönés és indulás haza. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. boldog séta a szálláshelyünkre. de holnaptól már kezdődik a tanulás. Az udvar füvén vastag. mint az 28 . hosszas beszélgetés. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. 9 óra. hogy ezentúl együvé tartozunk. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. és indulunk a közös istentiszteletre. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. csillogó harmat. gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. pakolás. Vidám arcok.

És a végén az elégtétel: 9. ahol újból szerepelünk. a szereplés. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra. Február 25.-én farsangi bál. Rövid januári pihenő. A színes élményeinkről. Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő. A végzősök a szervezők.-ét írunk. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10.26-os osztályátlag. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét. Készülünk a szent ünnepre. Majd három hetes kemény tanulási időszak. Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. Egy multi- 29 . Ezúttal a Madarasi Hargitára. ahol még a madár is ritkán jár.osztályfőnök „gólya”. a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. De már tudjuk azt. és várjuk az Új Esztendőt.

00 felett 1. Isten gyermekei. Tantárgyversenyek 2. Székelykeresztúr. Ispánkútja. Évi médiák: 27 tanulónak 9. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. a közös kirándulások (Csíksomlyó. Gordiusz: – Szőcs Barna – X. És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására. De vannak közös kapcsok. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk. az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka.4.2. Segesvár) során világossá válik számunkra. A tanulás. hogy mi. hely 30 . 1.2. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét. a tudományos vetélkedők.1. amelyek minket összetartanak. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I. mennyire különbözőek vagyunk. Szent Anna tó. Osztályátlag: 9. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik. a különböző sportversenyek. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I. Tanulmányi eredmények: 1. Majd újabb hajrá. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2.23 2. amely kinyúlik május közepéig.3. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő. hely 2.1.

Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8. Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III.2. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III.1. Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I.3. Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I. hely 4. Hoki: – Waum Konrád – országos I. hely 4. Kultúra 7. hely 5. Gólyatábor – Felsősófalva 7. Liszkovics Kata. Közéleti szerepvállalás 8. díj 7.3. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 . Sport 4. Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond. Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6. Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4. díj 7.3.4.1.2.1.

Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9. A osztályt illeti. Eddig sejtettük. Majd ezt a díjkiosztás követi. Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi. Diáknapok: – Fazakas Botond. de most már tudjuk. hogy az élet harc. meghitt ünneppé. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium.8. s attól szép.2. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. hogy időnként győzhetünk is.

Mindannyian tudjuk. értelmes és tanulni lusta társaság. három-négy kivételével. mint egész évben. hanem csupa tízes. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte. De persze egészen különleges. B. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. Amúgy semmi különös nincs bennük. a varázslat lényege. akire mindig lehet számítani. minden gyerek ilyen. Városi összehasonlítást nem végeztünk. egy zajos. mint mondtam. Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. Egy hangot nem tanul otthon. Olyan osztálytárs. mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. Nagy bringás. amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam. Ha majd egyszer elkezd tanulni. viszont András attól elbűvölő. hogy összetartozunk. A IX. mert az enyéim. Ő a megfontolt. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. javítóműhelyben dolgo- 33 . öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. Aztán van egy Kovács András. akikkel dolgoztam.IX. semmi különös. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. mint amikor kiszakítjuk onnan. úgyhogy szörnyen izgultam. bölcs. Rosszabbul vagyok. Konkrétan nem is tudnám megmondani. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. hogy mitől olyan érdekes. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra. intelligens. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom. és sose lehet rá haragudni. iskolaelső. Nem osztályelső. mint mindnyájan. mint valaha az izgalomtól. ő az éltanuló. Nem is ismertem őket még látásból sem. Hiperaktív. ügyes. Ez az a pillanat. Gyülekezünk a Patkóban. de nem is az a lényeg. mert más a környezet. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. B. amikor először találkozom az osztályommal. versenyeket nyer. Gyerekek ezek is. viszont második tanuló. dolgozom. de aztán megnyugodtam.

Kristály László. ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul. Alternatív Irodalmi Tábor. Igyekezet van. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. mert akkor semmi baj nem éri. Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. Nem tudom. Nagy izgalom. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. Focistáink (Bálint Szabolcs. sok veszekedés és végül nagy taps.zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő. Azt hiszem. Fazakas Ferenc. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 . és még sok érdekes gyerek. De szünetben köztünk van és szeretjük. Fazakas László. A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. De ez sem von ki belőlük elég energiát. A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. Mindenki felnő előbb-utóbb. Zsombori Katalin. Szováta: Gergely Zsófia. aki ott van. 12-en csak. hogy ehhez hozzájárulunk. Zsombori Katalin. Karácsonykor szerepeltünk. Remélem még sokáig. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. tanárok és osztályfőnökök. Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el. de az számít. Nagyvárad: Andrási Hanna. aki a Boróka együttes tagja.és népdaléneklő verseny. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. átment az A osztályba. Változni sajnos nem fog. Kovács András. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa. cserediák lesz szeptembertől Budapesten. Halásztelke: Kristály László. Andrási Hanna. mondhatjuk-e valaha is mi. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. Joó Emőke Zsoltár.

akkor mindent megvalósítottunk. Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 .séget. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában. Ha ezt elértük. Én azt szeretném.

Ha egyikőtök elbukik. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. Most. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak. résztvevők: Fancsali Csaba. Molnár Lóránt. Straub Dániel. A. Szász – Bálint Attila. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. Bukarest. akik előtte haladtak. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. a társak megismerése. hogy figyelmeztessen a kőre. Berki Attila. Csurgó. a környező világunk megismerése felé.” Az osztály vándorúti élményeit. A Református Középiskolák XII. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. És ha így folytatjuk. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. De azok miatt is botlik meg. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz. hely: Magyari Gizella. botlásait. Természettudományos Diákkonferenciája. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. hely.X. a mögötte haladókért bukik el. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak. Biológia. Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. Tófalvi Zsolt. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. amely a botlást okozta. csapattagok: Tamás Tímea. Magyari Gizella.

osztályának meghívására Magyarországra utaztunk. amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak). ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat. GTP – I. hely. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . C. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja.71-es évvégi átlagjegy.53-as átlag. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot. Berki Attila.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel. Botorok Attila. Straub Dániel. Mag Ildikó. Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd. „Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó. Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el. Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla. Harmadik tanuló: László Ildikó 9. Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról.47-es átlaggal. Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. majd a nap második felében. Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. vezetői: Bencze Béla. hely. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának.

Fellegvár. Két bemutató is segített minket nosztalgiázni. kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. bobozás. Hősök tere. barangoltunk az ókori romokon. ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. Halászbástya. tanár-diák foci). második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika. Lánchíd. bográcsozás. július első napjait az osztály jó része. Városliget – Hunyadi kastély). Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte. készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. az egri vár. az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. A vakációban. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. Visegrádra (Királyi Palota. Budai vár. Gárdonyi sírja). míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika.tük (Országháza. Mátyás templom. sátorral. a „Lyceum” épülete. sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. Mária Valéria híd). ahová egri házigazdánkkal. de elég mindez 38 .

vagy még sokszor átugorjuk. de tudjuk. együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk. a közös élményeket és akkor lesznek.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. a társak megismerése. hiszen fiatalok vagyunk. hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. akarni az együttlétet. És ha így folytatjuk. Kacsó Péter osztályfőnök 39 . habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg. a környező világunk megismerése felé. Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés.

Gábor a maga egyéniségével. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. S bár világ-szennye rakódott reája. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is. Valójában egy kedves diákunk. 40 . Nem nyugszom. helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. zenehallgatás. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. B. Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. És bevallom. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. megnyerve egy fotóversenyt. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. lovaglás. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is. Talán ezért is. amíg nem hívom elõ.X. Nem nyugszom. A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. Első félév végén ő is távozott. A X. tiszta nyugodt erõ. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. Vajda Csaba. Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. osztályt. sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. Megtanulhattuk ebben az évben. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. amíg nem lesz reneszánsza. Homoródon. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni.

Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. matematikából Bartha Zsombor. Paizs Anna. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva. A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. Bálint Botond. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak. I. Fazakas Orsolya. nagy lelkesedéssel. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. Az iskolai rendezvényeken. ill. A kosárlabda. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el.A második félév a versenyek időszaka is volt. II. Fülöp Sándor. Kovács Katalin. Pozitív változás. Bálint István. ill. Pál Alpár. díj. Bálint István. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. Kovács Katalin. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. Pál Zsuzsa. zene: Kovács Katalin. Feleki Izabella. Rus Adrienn Tímea. 41 . kórustalálkozókon. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. „Az én drogellenes üzenetem” c. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. Kelemen Zsuzsa. Eredményeket értek el Pál Alpár. ünnepeken a szavalás. díj. A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. Angolból Vaszi Éva. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi. Rus Adrienn Tímea. Kelemen Zsuzsa. Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor. Elekes Renáta. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak.

Burszán Andrea. Bokor Mária. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. céljainkról is tisztább képünk van már. Az első lépéseket már megtettük.83 év végi átlaggal. 9. Fülöp Sándor. A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa.75. őt követi Paizs Anna 9. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait. A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is. félúton vagyunk. Bálint Botond. Rus Adrienn Tímea. Talán vágyainkról. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. társainkról. Adja Isten. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 . tanárainkról. Kirmaier Gábor.

jól kiegészítjük egymást. de mindannyian – tanulók. és jó volt látni. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. osztály). A tananyag újrafelosztásával. szülők. hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. hogy csak együtt. A megérdemelt 43 . osztály A XI. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. róluk szóljon. mint mi. Úgy gondoltuk. egymást kölcsönösen segítve. és B.XI. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. de legyen egy kicsit olyan. 22 lány és 7 fiú. tanárok – meggyőződhettünk arról. ragaszkodtunk hozzá. hanem kis közösségünk is (A. legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. A. osztályt huszonkilencen kezdtük. hogy kinek mi a feladata. majd a farsangi bált. A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk.

Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen. mely nehezebb. de nagyon szeretnénk. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. az I. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. Séra Mónika. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. majd I. Rózsa Sarolta. de reméljük szép és sikeres lesz. MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I. XI. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. Molnár Zsuzsa. Vass Orsolya. Több városi rendezvény lebonyolításában. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. ha következő alkalommal mind együtt mennénk. osztályosok lévén. Bálint Zoltán. Mátéfi Edit. Bözödi Timea.pihenésre Homoródfürdőn került sor. helyezést értek el. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest. jól éreztük magunkat. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. Laczkó Imola osztályfőnök 44 . Kocsis Timea. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia. Diákjaink a sportban is kivették részüket. Bözödi Timea vettek részt. helyezett lett. Molnár Zsuzsa.

Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. Készültünk a maturandusra. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. a IX. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. A osztállyal készítettük. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. az ötödikesekért. A tanulók hozzáállása jó irányban változott. ez „valami reform.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. az idén velünk kezdték a X. kisiskolás. A február 17-én. Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt. és a XII. A második félév első hete is különleges volt. velünk kezdődött a gólyatáborozás. az iskola megmozdult. A tizedik osztály végén diplomát kapni. A. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek. osztályos diploma kibocsátást. dobogóhelyet foglalhattuk el. 9. B.XI. és felejthetetlen élményt őrizünk róla. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. „Adakozz. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása. Az első félév alapján a III. de főleg az árvízkárosultak javára. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. A után. osztály Annak idején. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki. Az említett toplistára Virginás Beáta. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . 60-as osztályzat fölött. És az osztály. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek.

Nyolc szombati nap volt kijelölve. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek. Sportolni nem mindenki szeret. 81-es osztályzattal. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. Iskolánk kézilabda csapatában. Egy példa. Bakk Loránd. A művészi tehetsége is kamatozott. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. Színfolt a városunkban. A refis diákok szeretik az iskolájukat. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. A második félév végén is mindenki átment. Iskolánk. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. 7. meggyőzően mutatták be iskolánkat. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja. hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. ami jó volt. Az év végi első Virginás Beáta. A két felmentett. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás. Orbán Linda és csapattársai szépen. 57 osztályzattal.zéséből. 9. mi több. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt. a másikat az iskolanapon állították ki. és benne minden osztály egy jó közösség. a 8-as osztályzata által.

Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata. a Küküllő mellett. Osztályteremnek használják a gyönyörű. ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba. stb. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. sorfal. Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. A város további látogatása. a turisták által követett útvonalon történt: főutca. A vonat éppen indult. Itt is lekésték. A református templom előtt. Nyelvi határok vannak és voltak a két város között.ig. alsó várrész. hogy Udvarhelyről jövünk. ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. Segesváron maradtunk. Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé. óratorony. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola. Gátak című verse. felolvasásra került Wass Albert. feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet. Popa János osztályfőnök 47 . útravaló batyuk. Zenét is hallgattunk a sulirádióból. amikor azt mondtuk. megállva az iskola előtt. a felsővár.

De ha néha elbizonytalanodnánk. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon. Nem tudom. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók. elmondani. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. még van rajta javítani való. kihívásokra. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. Az együtt eltöltött órák. 48 . amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. a négy év végén. az évégi. megérik az életében következő feladatokra. megbeszélések. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. a nyelv-. Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága. kirándulások. hogy az még nincs kész. eltévednénk. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. vagy vallás vizsgák bizonyítanak. vitatkozások. mit is érezhet egy osztályfőnök. De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. A nagykorúsítás. és reményeink szerint felnő. a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. a tökéletességet. kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják. de valószínű. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. a remekművet. osztály Nehéz szavakba önteni. Mindenki változik. Ők látják a benne rejlő végkifejletet. informatika-. átalakul. bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények.XII. A. Nem egy osztály diákjai. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. az igazi szépséget. hanem egy kicsit több annál. Az első sikeres rendezvény. ha mindenki a tudása. Kellemesre. a felnőtté válás útján. Szeretném.

Mert elfut a víz és csak a kő marad. De a kő marad. ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett. azonképpen arat. Jól gondolja meg.A tiszták és a békességesek. Erdők. tanok és emberek. Vass Imre osztályfőnök 49 . hegyek.

kellemesebbé. és ha folyókon. mint az elszántan próbázó kilencedikesek. életritmus majd megváltozik. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény. én veled vagyok. hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. nem perzselõdsz meg. félévi-írás. nagykorúsítás. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk.” (Ézs. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. a háromhetes tanügyi sztrájk. bankett) és előjogokat jelent. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. nyugodt szívvel kijelenthetem. az elválás.és magánéletünket egyaránt. a másik. Sikeres rendezvény volt. munkát is. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . osztály beszámolóját. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. a jegyadás. osztály „Ha vízen kelsz át. azok nem sodornak el. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára. amikor egy megszokott. Ha tûzben jársz. s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. Tabló.XII. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak. s azt hiszem. a láng nem éget meg. hogy legnagyobbak lettünk. B. hogy mindjárt itt a vége. az együttműködést. a vágyat. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás. nem csak kivételes programokat (pl. biztonságos életforma. 43. hogy felismertük. 2) A kicsengetési kártyánk. eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra. Egy másik „esemény”. hanem komoly felelősséget. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. az egyik.

mindenki igyekezett legjobb énjét adni. B számára. melyre a szülőket is meghívtuk. Nagyon jó hangulat volt végig. Ahogy várható volt. a soksok ötletért. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. Székelykő. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. Fancsali Zsuzsa. Református Vártemplom. A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. Fábián Csilla. az ősi Bethlen Kollégium stb. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat. el is nyertük az első díjat. Már alig vártuk. 51 . fantáziával. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. azt sem bántuk. Ezzel a békés. hanem örvendetes nap is volt a XII. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. Biró Ildikó. Mindjárt az elején. támogatásért. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. a farsangi kosaras bál. hogy mehessünk. Ötletes. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást. Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. jókedvvel. Február 13. aki mellettünk állt. nemcsak szerencsés. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. Utána fergeteges buli következett. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra. mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek. valamint minden tanárnak. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. s hiszem. biztatásért. sóbánya. melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre.

Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra.Annyira jól éreztük magunkat együtt. melyek során emlékezésnek. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt. hogy tanítványaim vagytok. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra. de egy tanítást. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. miközben nem is a HOL? MENNYIT?. megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat. erényt elraktároznotok mostanig. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. meg egy rövid séta. vagy keserű szájízzel iskolánkra. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek. hálának. köszönetnek. Remélem. tapasztalatot. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. segesvári „ráadáskirándulással”. terveket. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. olyan hangvételben. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá. a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki. a ballagás.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül. 35. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia. emlékezhettek jó szívvel. 13. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. örökre véssetek a szívetekbe. fagyizás a várban. sikerült annyi tudást.” (Jn. lehetőségeket.

és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.Láttassék meg a te műved a te szolgáidon.16 .

.

amely szeptember 16-án. a Nagyvárad-Olaszi templomban. szombaton. a református iskolák találkozóján. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt. „Tíz esztendővel ezelőtt. Ma erre is sor kerülhetett. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel. szeptember 17-én került sor. Az ünnepség során. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. vársétára indultunk. illetve teme- 55 . hanem az evangéliumi hűség. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. Ismertette az iskola történetét.” – írja Tőkés László püspök. illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. érmelléki esperes áhítata után Tolnai István. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére. a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége. még hiába próbálkoztunk azzal. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket. vendégeket és az iskola öregdiákjait. akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket. Gellért Gyula. A váradi vár katedrálisában. a református szellemiség. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben.

Ézs 49. vergődéseiről. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. Dr. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. a keresztény oktatásnak. amely valóban népkönyvvé vált. az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött. majd Geréb Zsolt. amelyet követett az államosítás. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 . Székely Emese. egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie. hangsúlyozván. Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra.14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban. 7 magyar király és királyné nyugszik. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak. Tőkés László püspök hirdette az Igét. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. amely lángoló szívet ábrázol. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. amelyet Tőkés László püspök áldott meg. A zászlót. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. A megjelent iskolák tanárait és diákjait.tőjében. a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről. amely keretében. Fülöp Gábor lelkész-tanár. Bekő István iskolai lelkész. Szent László. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. köztük. Az ünnepség harmadik napján. A 100 éves iskolát. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. Juhász Tamás. meleg szavakkal köszöntötte. 1948 és 2003 között.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató. 1660-ban a török ostrom idején. vasárnap. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra.

hit és remény. ahol tudatosan. hagyománnyá válik. saját értékeink ápolása. hanem láthatóvá tette.tett meg. Fülöp Gábor lelkipásztor 57 . hogy ott van megmaradás.

szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. László Zoltán ének-zene tanár. osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. Geréb Péter cserkész vezető. osztály – 2005. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. Két IX-es osztály. Előző esztendőkhöz képest. egy elméleti és egy reál képzésű. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. A táborozások időpontja: IX. A IX. B. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. Barabási Domokos. Besegítettek: Fülöp Gábor. osztály – 2005. 58 . Vass Imre testnevelés tanár. valamint egy V. A. Szalay Zsuzsa pszichológus. osztály.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva. Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. 2005 szeptemberében nem két. Az V. szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. hanem három osztály táborozhatott. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún. Az V. Ezt követte az estig tartó ismerkedés. „gólyatábort”. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás.

Vass Imre tanár irányításával. Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is. Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok. valamint az énektanulás és közös éneklés. jelenével. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le.amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. Este tábortűz. éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. meglátogatva Sófalva környékét. László Zoltán tanárral. ismerkedve a Sóvidék sajátosságával. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. játékok. rendtartási szabályzatával. 59 . A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette.

Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult. A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg. Bekő István 60 . hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált.

hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt. Talán 2 év telt el. És nagyon jól van ez így. Minden gazda szereti. részben adományokból. állandóan valamilyen „akció” van. van nyomtató az odúban a tanárok. kinek nehezen. lassan. és talán nem is fontos. van mindkét info-kabinetben. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben. még a rendszergazda is. amit az igazgatósággal közösen használtunk. a diákok részére külön-külön. ha gyarapszik a gazdasága. és egy fénymásolónk. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak. 2 videóprojektorunk. egy néha-néha működő szkennerünk. és ma már büszkén mondhatjuk. digitális fényképezőgépünk. Aztán tódulnak a gondolatok. aztán volt egy nyomtatónk. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. ahol állandóan zajlik az élet. semmiképpen sem eredménytelenül. Összesen 15 db. de egy biztos. van 3 szkennerünk. Kinek jól. hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). Elkalandoztam. Nehéz időrendbe tenni. Gondolkodom. megint eltelt egy év. Mosolygok. Elmélázok. hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre. videokameránk. 3 fénymásolónk. talán 3. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában. Most már vakáció van. valamilyen tevékenység folyik. de azért jó visszagondolni.Élet az info-odú környékén …Bizony. Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. miről is írhatnék. 61 . az események. az emlékek.

Bár többnyire újoncok (IX. Kosza Hunor. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért. Kóbori Lehel. Fülöp Ildikó-Gabriella. dobszóló egymás hátán. Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése. letételére. osztályosok) alkották a csapat törzsét. mint 2001-től minden évben. mégsem érződött ez. gra- 62 . Fazakas Botond. Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. Fülöp Szende. Joó Emőke. Nagy örömmel nyugtáztuk. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. Lukács Tünde és Waum Konrád. részt vettünk a GTP projectben. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el. Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. Fülöp Attila. Csapattagok: Berki Attila. Fülöp Sándor. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. Bencze Béla.

amelyre minden szerda délután került sor. Jó. Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem. Most vakáció van ugyan.tulálásképpen. vizs- 63 . és hisszük. Nyolcan vettek részt folyamatosan. nagyon szép eredmény ez fiuk. lányok! Év elején 38-an indultatok. de többnyire jó. és saját elmondásuk alapján. Igen. Hinni szeretném. hogy egyre többen érzik majd úgy. Lesz még folytatás? Tőletek függ. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. elmorzsolt könnycsepp. fogadkozás. hogy ez továbbra is így marad. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. aztán lettetek 58-an. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra. készek arra. nem telt hiábavalóan az idő. de szeptembertől folytatjuk. A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. biztatás. rossz egyaránt. majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. hogy megmérettessenek. sóhaj. A sok-sok.

zajjal.gákra. kollégáimnak. egyénérdek). eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. és megint egy ilyen mozgalmas. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. bánattal és sok szép eredménnyel. A sok érdekes. Most vakáció van. látványos fizika. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. A nyomtatásért. Lőrincz Edit 64 . eseménydús. megint eltelt egy év. tevékenységgel. tele eseménnyel. földrajzóra az infokabinetben. én mégis. Felkészülés az iskolabörzére. üres az info-odú környéke. versenyekre. Bizony. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre. és… ki tudná felsorolni. Néha összejött. készülés a maturandusi ünnepségre. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. még mi minden. hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév. örömmel. nyüzsgéssel. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. A filmvetítések. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval. néha nem. (iskolaérdek.

esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. a templomot. történetek. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. s 65 . az őszi táj békéje. a kegyelet. 1956-ban a forradalmi események résztvevője. felkeresték Középajtát. A ködös. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. a rokonokat. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. július 28-án született Borosjenőn. ludovikás tiszt volt. A jól tanuló. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. Bécsbe. Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. ahonnan sikerült megszöknie. a főhajtás ideje. 1956 és Világos hónapja.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. Budapesten katonai akadémiát végzett. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. A szívélyes fogadtatás után fényképek. emlékek kerültek elő. mai és régi emberek találkozásának idejét. Veress Vilmos 1917. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten. aki rokona a Veress családnak. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. emberek emlékezetére. Nyári vakációit Középajtán töltötte. Itt érte a halál 1987 októberében. tábornokok és hétköznapi emberek hónapja. nehéz bányamunkára. Blanka és fia. az emlékezés. Kényszermunkára ítélték. 1980-ban visszajöttek Magyarországra. ahol húsz évet töltöttek. itt telepedtek le véglegesen. és együtt hajóztak Ausztráliába. majd Hollandiába menekült. Évente hazajártak Székelyföldre. apai nagyszüleinél. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték.

Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 . Nem feledjük emberi nagyságát. a nagy lelkész-botanikusról. Benkő Józsefről. aki tudósként.így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében. Bölöni Farkas Sándort. sírjánál a kegyelet. Benedek Eleket is. Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. Neve évközben sokszor elhangzik. amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek. aki könyvet írt Erdélyről. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. Elemlegettük Kriza Jánost. s azzal az elhatározással búcsúztunk. a templomról. lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről. s megnézünk minden olyan helyet. mint e táj nagy szülötteit.

a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. dalait és kórusműveit. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. Oktatási Minisztérium. mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi. szimfonikus kompozícióit. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács. gimnázium és líceum jelentkezett. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait. zongoramuzsikáját. A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. de legyen verseny is. a marosvásárhelyi Elméleti Líceum. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe. Néprajzi Múzeum. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . kamarazenéjét. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző. színpadi alkotásait. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola. nemes és tudást feltáró vetélkedés. Bartók Béla jogutódja.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. erdélyi. felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. igazi játék. amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen.

Szakács Annamária tanárnő 68 . Örülünk az elért eredménynek. Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. munkásságának felelevenítésére. adott zeneműből tartott kiselőadásra. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. Liszt-díjas Érdemes Művész. második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. kórusmű előadására. a zsűri elnöke. Szélyes Ildikó. Kovács Beáta. Szakács Péter. Kovács Sándor zenetörténész. a versenysorozat főszervezője. Joó Emőke. Zsombori Katalin képviselte. A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. Magyar Kornél. a Magyar Zenei Tanács elnöke. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból. Bartók életútjának. Bartók gyűjtötte népdalok. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára. a bartóki életműből. Rus Adrienn Timea. A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett.merésre. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. és tették közzé az eredményt. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg.

helyezés. Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt. Az eredmények: Szőcs Barna 9. A. Botorok Attila X. helyezés. A X. Hargita megye XII. főként azzal a céllal. Fazakas Botond. sem a teljesítményük nem csökkent. DerzsiKatona Emőke XII. 69 . név szerint: Szőcs Barna IX. oszt. oszt. (92 pont). oszt. A. osztály. A. Lőrincz Csaba X. Fülöp Sándor X. a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. és kiváltképpen Szőcs Barna. (87 pont). A. osztályos versenyzőink: László Albert. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. László Albert 1. Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. oszt. Ugyancsak hagyománnyá vált. a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. A. (82 pont). Eredményeiket tekintve. oszt. (84 pont).Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. László Albert XII. osztály. A. (83 pont). A. Bencze Béla X. A. helyezést kapta. Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján. Bordi László Lehel IX. a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. osztály. (86 pont). A. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. A. Szabó Lóránt 7. hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. és az eredményeik alapján. a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. osztály. Az elért eredménye alapján. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást. oszt. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Lukács Adél X. iskolánk a II. (88 pont). Fancsali Csaba X. osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. Örömmel mondhatjuk. oszt. oszt. Az elkezdett hagyományt folytatva. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. A. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. (80 pont). Szabó Lóránt XII. az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt.

osztályos tanuló vállalta. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. 2006. A. XI. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el. és XII. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez. helyezést. a Szatmárnémeti Református Gimnázium. és ezen a területen kiválóan szerepelt. Matematikai Versenyén”. Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. és minél eredményesebb részvételt a versenyeken. osztályos tanulók között Árgyó Botond I. a XI. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. osztályos Bencze Béla. X. A versenyre az ország összes református kollégiumából. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk. április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn. de úgy általában is.03. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 .. osztályos tanulók között Bencze Béla III.31–04.osztályos tanulóit a 2006.02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. helyezést ért el. osztályos László Albert képviselték. a Kézdivásárhelyi Református Kollégium. a XI. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX. Gratulálunk mindazon tanulóinknak.. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium. Ugyanakkor nagyon reméljük. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. osztályos Árgyó Botond és a XII. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II. osztályokból. a Nagyváradi Református Gimnázium.

Pontosabban. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák. esetleg felszámolását jelenti. önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. ami azt jelenti. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. modernizálása. mert a természetéből fakadóan. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál. ellenben felgyorsíthatják azt. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. akár egyéni. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. információszerzés fo lyamatába. és nagyobb mértékben sajátíthatók el. A multimédiás CD/DVD 71 . multimédiás oktatás. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett. Ennek a lényege az. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. Ezek valójában az írott információ. kiváltképpen hatékonyságának a növelése. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók. főként azért.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. hanem aktív módon arra késztetett. ha úgynevezett oktató programokat használunk. akár csoportos képzésre használható.

. mégis roppant nagy segítség ez számunkra. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. olyannyira. ManóÉlővilág. ManóKaland. meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük. ManóMatek 3. hogy a felszereltséget illetően. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok. osztályunk indult. A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya. jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája. Iskolánkban ez már régóta nem gond.–14. ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak.. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 . ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk.. ManóMuzsika. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak.. ManóMatek 1. osztályosaink is lesznek.. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához. vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé.használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte. ManóAngol 1. ManóOlvasás 2. ManóOlvasás 1. ManóNémet 1. ManóNyelvtan... és ez egyre inkább bővül. Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól. március 12. iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. vagyis olyan korszerű számítógépek. hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. ManóNémet 2. Látogatásuknak nemes célja. ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt.. ManóMatek 2.. Végezetül. mint a hagyományos oktatási módszerek. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek. és a 2006/2007-es tanévtől már 1. ManóAngol 2. ManóIQ. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként.. ManóMatek 4. ManóMagyarország. 2006. ManóInformatika.

Gidó Emese munkáját dicséri. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. újabb megmérettetésre. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. szinte minden kategóriában. filmvetítés. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. Csíkszeredában. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. egészséget. A felhívást a X. díjat. irodalmi esszé. keresztényi. melyben arra kérték a tanulókat. rövidfilm. díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. weboldal formájában. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. képességek. tudatosítani a droghasználat lelket. díj pedig Elekes Renáta. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. családi. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok. bátorítani a fiatalokat arra. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I. lehetőséget megragadunk. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép. csoportos megbeszélések keretében. élmények. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. Feleki Izabella. szellemi. az ünne- 73 . Irodalmi esszé kategóriában I. Ezért minden olyan kezdeményezést. a II.

pélyes díjátadásra Bukarestben. Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban. amilyennek most látod. hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére. ha meg tudod látni benne azt. bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről. akivé lehetne. elősegíted az útján.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . visszatartod őt fejlődésében. a Gyermekek Palotájában került sor.

és megáll a fejlődésben. csapatokra. lábuk fiainknak. hogy a tehetség csak ígéret marad. lányainknak.Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra. Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. akik bár áhítoztak a sikerre. megremegett a kezük. Magyar Középisko- 75 . a kapujában megtorpantak. de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. Amikor meghívtak a májusban tartandó I. hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél. előfordul nem egyszer.

A Vásárhely elleni mérkőzésen. de lányaink bizonyítva érettségüket. elszántságukat. akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele. Nem is indult rosszul. Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát. tehetséges játékost soraiban tudó csapat.lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére. ami a csoportelsőséget hozta. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat. Az első osztályt is megjárt. mindent megpróbált.

Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. s nem csak itt. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. Kiválogattuk a fényképeket. milyen lenne. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. áhított otthonába. vagy arról. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását. Kidolgoztuk az ütemtervet. május 9. Most ez utóbbira figyeljünk.. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. Lehetne arról írni. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen. külön kihívást jelent. Vallomása szerint. Tanárok és kollégisták vallják. Kis Gergelynek névnapja. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . Ekkor jött az ötlet. a kollégium építőjének és névadójának. elkezdődött a keretkészítés. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. keretezés. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni. és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának. hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. hogy milyenné alakítja házát. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. de a teljes kollégium belső arculatát. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. vannak úgyis sokan. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. akik azt teszik. A kollégium partner lett.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik. Végezetül eljött a nagy pillanat. Egyetlen kérése.

a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet. hanem állandó kiállítás képei. kiemelve. május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot.tartózkodni. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek. Tekintettel arra. hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is. lelkipásztor. a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva. hogy lehetőleg szűk pátriánknak. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna. Bekő István 78 . Reményünk. aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai. A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt. Dávid László ny. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. Lelkészek mondják. A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége.

amelyikben benne van Babits. Erről akarok írni. máskülönben is. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. Saját utat jár mostanában. aki nyolc éven át zongorázni tanított. és benne vagyok én. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. mindig magamnál tartott. megijedne a rámeredő romló földi mástól. Arról sem. olyanná sminkelve át egóját.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. hogy füled van a hallásra. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam. féltve dédelgetett kincs. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett. szemed a látásra. éspedig a lelkedben szólónál. életem egy papírszelete. benne a nővér. emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. akikkel életed során találkozol. Ma már csak azért veszem elő. Itt és most. végezetül még folytathatnám 79 . „Mindenik embernek a lelkében dal van. sorait kívülről tudom./ és akinek szép a lelkében az ének. Ilyenkor kívánni szoktak. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát. vagy összekapcsolni fogja. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni. akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta.” Nem akarok Neked arról írni. Maradjunk a dalnál. s tudom./ az hallja a mások énekét is szépnek. annyira megfogyatkoztunk. Már akkor reszketett a keze. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát./ és a saját lelkét hallja minden dalban. amit mások énekéből kihallassz. No meg annál. hogy a múltba tekintsek. „…mielőtt mennél”. De benne van mindenki. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett.

hogy kapsz. zörgess. egyenesnek. a jót. megnyittatik és találsz. hogy Valaki. hanem más szeme által látszol. felgyűlnek. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. biztos. Egészen másra rendeltettél: szólókra. aki hallgatja. s lelked nem csak neked van. s a benne lévő dallam. nem engednek a jónak tárhelyet. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. ha meghallgatnak. ne feledd. jó erkölcsűnek. és nemesedik az ember. És azt se feledd. Épül az embertárs. csak amolyan babitsiason. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. hogy legyen szép lelkedben az ének. Mert neked is jólesik. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. a szépet. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. nyíltnak és tiszta szívűnek. disszonanciát. az erkölcsöset felfedezni. Olyannak ismered meg magad. hogy miért kívánom neked. az erkölcsöset közvetítik. hogy a szép dal annak is jót tesz. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. és meglásd. és másnak értelme egyáltalán nincsen. saját lelkedet is leméred általa. hogy a szép dalnak van-e értelme. vagy a kétely. kórusművekre. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. Lassan rád telepednek. aki játssza. az hallja a mások énekét is szépnek. Amilyennek nem belülről. s azon is segít. S ha már van. akinek drága a lelked. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének.a sort. Kérlek. keress. Ezért kívánom. Ne feledd. őszintének. Végül még valami kérésszerű. Vagyis. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá. „Ha a ben- 80 . falcsságokat ne tartogasd. nem tükörből. amilyennek még nem ismerted. lelkedet tükrözi. amelyikből dalod szól. ezért meg kell szenteld e katedrálisod. a jót. erősödj a hitben. hogy van. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. szép hangokra akar téged hangolni. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. Meglátod. akkor szép legyen! A kacatokat. beszüremlenek az életedbe. amelyek a szépet. Ne feledd. szimfóniákra. jóindulatúnak. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. rútságokat. azaz nem oda valók. Hidd. hogy a Lélek lakozhat benned. kérj. amelyik téged mutat.

de most Isten kegyelmébe ajánllak. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. kívánságaim. Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. hogy kérdéseim ellenére csak így tovább. mert végtelen. Az én szavaim. Akinek lelkében jóindulat. kedves Öcsém. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. de biztosított arról.ned levő világosság sötétség. várja ugyanezt. akinél jóhiszeműség. feltételezzen jóindulatot. akinél önzetlenség. kéréseim mellette mind eltörpülnek. a sort nem lehet befejezni. Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. Ezennel a végére értem. mert Ő már meggyőzte a világot. lásson önzetlenséget másban is. Bekő István lelkipásztor 81 . tanácsaim. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme.

kollégáimat. ballagó diákoktól. az egész ünneplő gyülekezetet. ballagó diákjainkat. aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”. Köszöntöm meghívott vendégeinket. szüleiket.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. hozzátartozóikat. mert Pál apostol szavaival „nem azé. volt diákjainkat. Az iskola közössége nevében köszönök el itt.” A szép. a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. diákjainkat. aki akarja. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. „Tövisek közt a rózsához. 82 . ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. sem nem azé.

De hiszi még. hogy új álmai lesznek. a munka teljesen ne nyomja el azt. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. újra kell álmodni. újra indulni. szimbolikusan. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. ki a templomból. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . álmok kellenek. Igen. pár lépés. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. de egy hosszú út kezdete. amit megtesztek. John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. és egyúttal az iskolából. mindenkinek.Ha ünnepélyünk véget ér. Álmainak fénye veszett már. hiszen rövid az út. hogy munkálkodjál. hanem arra. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is. S álmaiért újra harcba száll.

találkozunk. amit megtanult. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. ami rátok vár. De a hajókat nem erre tervezték. Nehéz az. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. akkor is. számotokra néha monotonnak tűnő. de remélem az álmok megvalósításához mi. Ady szavaival „nagyot és szépet. lelkünk is lehet áldozat. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket. néha túl sokat. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit. ha sokszor csak a tiltást éreztétek. Az érettségik alatt még találkoztok. amit célként kitűztetek. s magyart”.Szüleitek segíteni fognak benneteket. emberit. De ez már nem ugyanaz mint a négy év. de ha elvégzitek azt. iskolai rendje. Ezt kívánom nektek. tudjatok majd válogatni. ahogy elengednek szüleitek is. hogy mint egy bőségkosárból. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 . pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban.” – írja Einstein. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát.

új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. Bekő István. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát. Három előadásra került itt sor. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 . valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. Az iskola névadója. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel. A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. amit a diákpresbitérium szervezett. hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét. Az iskola lelkésze. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt. Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny. A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje. lelkipásztor előadása emlékezett.„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90. Varga László ny. a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte.

a Gryllus testvérek feldolgozásából. s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. A nap végén. Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora. Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. Bekő István 86 . E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát.san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

akik a 90 . Nem csak cselekszünk. nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. hogy mi történik velünk. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk. Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. amely további tetteket igényel tőlünk. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben. nem csak az a kérdés. amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk. vagy csak hallgatói. hanem az. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk. hanem az is. magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük. század nagy filozófusa. Ebben a gondolatban a tettünk. a XX.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az. s azt mondjuk. Ezeket a hitünk alapján állva. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk.

Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői. B.). vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI. ahol éppen van. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket. mind olyan kérdés. vagyis a mi időnkben. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot. kinyilvánítanunk akaratunkat. 2006. Ott.és családvédelem. Utóbbiak: Baricz Kinga (XI. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. egymás kezét jelképesen is megragadva. egységes magyar és református összetartozás. Debrecenben. értékeinket így védve. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük. Mi. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . Ez a mi jelenünk. az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. Magzat. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006. Mátyus András (XI. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat.szebb és jobb időre várnak. Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. A. Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár. világunk védelme. A. összefogva. Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. és akkor. Kolozsvár. amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk.). hogy majd egykoron megszólalhassanak. Nagyenyed. amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. Rózsa Sarolta (XI. július 8-án. a Magyar Református Középiskolák XI. Élőlánc Nyilatkozat Mi.) és Bekő István lelkipásztor. itt ahol vagyunk. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. Kinyilvánítjuk.

Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését. 92 . hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. 4. Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. ökológiai egyensúlyának megőrzését. védelméért. a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált. hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket. Kinyilvánítjuk. akik magukat magyarnak vallják. Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. létrehozását. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit. bővítését. durva megnyilvánulásokat. a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. Kinyilvánítjuk. Kinyilvánítjuk.Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2.

céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 . a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI. július 8.Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. Debrecen. 2006.

e) Felvállalta. c) Felvállalta a különböző támogatók. Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között. – Kollégium díj.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. anyanyelvi és önismereti tábort. Tőkés Zsolt elnök 94 . 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. – Kis Gergely díj. osztályközösségek kirándulását. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt. – Farkas András díj. b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj. – Ravasz László díj.

Hodgya. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. szeptember 21-én. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. így töltsétek be a Krisztus törvényét.A 2005. hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. valamint Székelyudvarhely között. Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett. „Egymás terhét hordozzátok. Kató Béla magyarázata szerint. Nt. Amint a főjegyző úr kiemelte. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. hogy segítsen a rászorultakon. hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. Nt. augusztus 23. hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés. Siménfalva).” Gal 6. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át. A vidék egyemberként mozdult meg. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki. a refor- 95 . Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. A „Segíts.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005.

Hodgya. Nt. aki kiemelte 2005. hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 . hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet. és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. Kató Béla főjegyző kiemelte. Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. szeptember 21-e rendkívüliségét. Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. azok pénzét adomány formájában visszaadja. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek.mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. ugyanis első ízben került arra sor. A sajtótájékoztató keretében Nt. Antal Zoltán. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese. Nt.

Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. Miután diákjaink is kiérkeztek. Bekő István iskolalelkész ismertette. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. A gyerekek. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére.” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat. és felhozták iskolánkba. Nt. Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. átadtuk. és az iskola megköszönte segítségünket. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben. ahová segélycsomagokat vittünk.vül. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. Miután 97 . ahogyan egyház és iskola. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút. így az bekerült az iskolába. ahol. örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. Mindez annak bizonysága. megtanítani kacagni a szomorút. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze. a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból.

N. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. segítsünk. olvasva ezt a kis beszámolót.N. vannak. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. hogy ha tudunk.” Goethe 98 . Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. Ennyi volt a mi kis akciónk. hanem kisgyermekekről is. akik még ennyire sem tudnak élni. „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. akik előtt még ott van az élet. de ők is osztoztak a mi örömünkben. Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. hazafelé vettük az irányt. tiszta szeretetet. Egyetlen titka: adni. másnak is eszébe jut.a templomban is imádkoztunk. Remélem. hitet és sok-sok önzetlen. mindig adni. mosolyt. ha van lehetőségünk. jó szót. bátorítást.

A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek. Visszagondolva az ott töltött időre. Végigizgultuk a diákigazgató választást. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk. kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. Érdekességként említjük. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. Az első napokban Lillafüredre. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. új tanáraink. hogy jól érezzük magunkat. Nagy Bálintnak és családjaiknak. ahol megnéztük a belvárosi templomot. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra. Mivel egyikünk vegetáriánus. majd Debrecenbe kirándultunk. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. aki külön is üdvözölt minket. Ugyanott megnéztük az egyetemet is. Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon. november hatodikán. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén. vagy a városban sétáltunk.Három hét Miskolcon 2005. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. különösképpen a finom falatokat. osztálytársaink és szobatársaink rendesek. Sokan dolgoztak azon.

az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk. s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el. Miklós Árpád tanár úr kísért el. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek. és testvérként kezelt minket. erdélyi magyarokat. Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. Jó volt megtapasztalni. hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt. mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt.ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. aki hozzájárult ahhoz. Molnár Levente és Szakács Péter 100 . ahová az iskola fizikatanára.

mindenki telt volt kételyekkel. Elmen- 101 . amikor elindultunk. hogy olyan családhoz kerül. Szerda délután.Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. izgalmakkal és reményekkel. mikor hazamentünk. Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. egy fél hétre. indulhattunk Magyarországra. Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”. Mindenki legalább egy fejjel magasabb. Este. Megérkeztünk. Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. majd Buda várába. hisz remek fogadtatásban volt részünk. mint mi. végül pedig haza. milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. aztán a Hősök terére. „Oh. ahol otthonosan. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. aztán lassan megbátorodtunk. kellemesen tölti el ezt a két napot. Nagy meglepetésre nem úgy lett.

ami talán az egész kirándulást megérte. hát nem volt valami marasztaló. Szombaton Egerbe mentünk. Természetesen a bobozás. ott a kripták közt. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta. koronával. Nagyon jól szórakoztunk. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. Másnap. Miután visszaértünk Budapestre. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg.tünk kifújni az utazás fáradtságát. hogy leglátványosabb. aztán jött egy-két csocsó-parti is. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el. talán annyit mondhatok. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. 102 . hiszen újra egy fárasztó nap következett. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. Esztergomban a bazilika csodálatos volt. rengeteget nevettünk. Köszönjük. palásttal. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X. A. Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig. legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti. Összefoglalva. Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben.

Gyalogtúra (XI. A látvány szívszorongató. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. Korán reggel. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről. A 103 . A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el. A falu központjában a református templom. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. A XI. B. Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. Látszik az árvíz nyoma. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. Az „Adakozz. behívott.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében. A templom ajtói nyitva vannak. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. bemegyünk. Hodgyára érkezve. a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. A betonkerítés eltűnt. tapostuk a még nedves földet az üres templomban. Hodgyára és Farcádra. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. Megszólítottuk László Albertnét. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. Pál Árpád csillagász. eredményessége. B. mint egy gyufadobozt. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg. hogy útra keljünk. a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. A kíváncsiság. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg. Az iszap kihordása után. a pékség tulajdonosát. Bekő István iskolalelkész felhívására. Az erdei úton eszünkbe jutott.

Nemrég restaurálták a belsejét. hogy a holttestét Mogyoróson. Hodgyát elhagyva. fűszert. a legjobban érzik. A tiszteletes úr megmutatta a templomot. Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Talán ők. kolbászt. csak egymást karonfogva tudtak lépni. A pékség működik. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában.pékségből. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. a tárva nyitott kapun. Megrongálódott a csűr. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. Az első ház Elek Annamária XII. A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják. Pálfi Tímea nagymamája fogad. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. Édesanyja nemrég elhunyt. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. hogy adni jó. Farcádon a gyülekezés idején. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. Elő volt készítve a bogrács. A tanárok bementek a papilakra. a Küküllő partján találták meg. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. beteg embert a víz úgy elvitt. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. szalámit. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. Mindenki hozott krumplit. mintha meghívott vendégek lennénk. Irma néni elmondja. a legközelebbi dombra. és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. B osztályos tanuló otthona. egy halmon van. A háznak a kerítését elvitte a víz. Itt is megkínálnak. Két házzal arrébb. Egy idős. 104 . Mi a templom előtt álltunk meg. hogy a patak medrét szabályozni fogják. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. ahol megnéztük az iszapvulkánt. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. akik szenvedtek. és segítséget kaptak. a nők. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. hogy mind a három disznója odalett. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. László Alberték reménykednek. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban. A szövegben elrejtette évszám 1828.

Szarkakő. alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. Hangoskodtunk. a farcádiak egyik büszkeségétől. volt egy útitársunk. A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra. Székelyudvarhely. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. még eggyel főztünk.nem is volt elég egy bográccsal. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. A gyönyörű őszi időben. Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű. A focizás jó késő délutánig tartott. beszélgettünk. Meglepetésünkre Kovács Viola. Popa János osztályfőnök 105 . Fenyéd. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától. Leráztuk és megettük. már éreztük a fáradtságot. Ezen a szép napon. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. Az erdők sok színben pompáznak. aki végig elkísért. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. hiszen a falunak jó focicsapata van. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. hogy ezt választottuk. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. talán utoljára napoztunk. Bodegába is jártunk. A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. A falu végén a hidat elvitte a víz. Megbántuk. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk. egymással tréfálkoztunk.

mert munkánk eredményes volt. Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. csuhé. toboz. a kirándulást. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez. papír és mézeskalács. dió.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről. Először gondolkoztunk. és rájöttünk arra. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. egyediek és egyben mutatósak legyenek. Nehéz feladatnak hittük azt. Eredményhirdetés után boldogok voltunk. gipsz. A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. megnyertük a fődíjat. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. hogy benevezzünk-e. hogy néha még azt sem vettük észre. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. Törekedtünk arra. osztályos tanulói 106 . ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. Írták: Bertalan Enikő. kukorica. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez. hogy díszeink ötletesek. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani. szalma. B. Fábián Csilla.

szászos hangulatot árasztó főtéren. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. Annak ellenére. Innen Szebenbe mentünk. és a Teleki Tékát. A. ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. között került sor arra a jutalomkirándulásra. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. majd elindultunk haza. sétáltunk egyet a napsütötte. Utunkat Enyed felé folytattuk. és április 1. mégis jól éreztük magunkat. osztálya nyert meg a 2005. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát.Kirándulás 2006. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. már nagyon jó volt a hangulat. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 . Székelyudvarhelyre. Amikor végre megérkezett.és énekszóval zártuk a napot. és mindenki elfoglalta a helyét.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. március 31. osztálya. éjszakába nyúló gitár. Itt töltöttük az éjszakát. Annak ellenére. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. ahol a helyi sóbányába mentünk. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. kitömött állatokat. valamint a visszhang-termet. B. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe. Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket. A következő állomás Torockó volt. majd tovább folytattuk utunkat Tordára. Itt megnéztük a Kultúrpalotát. Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé. formalinban tartósított embriókat. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. a Vártemplomot. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. hogy az időjárás rossz volt. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. közel 100 méter mélyre.

B osztálya 108 . ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna. Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. akinek biztatása.nek.

Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk. hogy a táncot folytassuk. amelyet a Kuturális Központ szervezett. részt vettünk egy turnén. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. név szerint Bertalan Enikő. amely a Dr. Kápolnási Ágnes vezetésével. A tavaly. László Ica és Bunta Boróka. Számunkra ez a turné élmény volt. Bunta Boróka 109 . 2005-ben. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött. utaztunk. hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. Sajnos. amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. Előadásunk volt Keresztúron. nem lesz időnk arra. Jakab Éva. együtt voltunk. Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. Csíkszeredában. de jó lesz visszagondolni arra az időre.

Vass Orsolya XI. tanárokat. mi vár rájuk. diákokat… Akik beiratkoztak. Fazakas Botond. Rózsa Sarolta. szórakozhatnak. Joó Emőke. vetélkedőkkel. előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. Gál Levente. akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket. Kovács Hajnalka. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. Liszkovics Kata. mégis sokan megtettük. Bözödi Tímea. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli. kibeszélhetik a sulit. ahol a város diákjai. Waum Konrád. Barabás Balázs. és bulikkal. 110 . Vadász Zoltán. függetlenül iskolától. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk. összegyűlhetnek. Márton Melánia.Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. A. még nem tudták. koncertekkel. Talán az sem mellékes.

Vass Orsolya. Rózsa Sarolta XI. is mint a többi években. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. a felvételiről. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok. Iskolánk két XI. ahol mindenki nagyon jól érezte magát. melyik középiskolát szeretnék választani. 111 . Molnár Zsuzsa. és sokan érdeklődtek iskolánk felől. és Szabó Zsolt. Rózsa Sarolta. A XI. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. sok munkával és erőfeszítéssel. Minden iskola képviseltette magát. Bemutattuk iskolánkat. Mátéfi Edit. osztálya készült erre a rendezvényre. Nem csak a városból. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. Két napos rendezvény volt.Sulibörze Idén. A. megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban.

A versengés kampányolással indult. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő. streetball-. Farkas Tibor. próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel. a Diákpolgármester Vetélkedő. az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. szexuálpszichológus. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr. valamint két meccs között az urnához járulhatott. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is. Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. foci-kupára. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. Akárcsak az utóbbi években. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. a város főterén. kajak.XIV. A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”. Ebben az évben is színesre sikeredett. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. rajzverseny valamint táncház. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések.

hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. A. Albert Sándor. Mihály A. Diáknapok végéhez közeledve.hatta a résztvevő. Vass Orsolya XI. A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella. Ugyanitt derült ki. vetélkedtek. akik versenyeztek. Fazakas Botond és Waum Konrád. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja. Kovács Hajnalka. Vass Orsolya. Rózsa Sarolta. A tavaly iskolánk diákja volt. Szilárd. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. A XIV. és egy évig övé a cím. egy erdélyi előadókkal erősített. Márton Melánia. Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. a Nap fia. 113 . Vadász Zoltán. addig mások. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt.

osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci. V. Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz.A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása. földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 . kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól.

Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII. A. XII.) Gyalogtúra IX. Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 . Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII. A.B. Kirándulás XII.B.24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X.

.

a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk.17 .És legyen az Úrnak. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. hitoktató-filozófia Kolozsvár. jog Kolozsvár. fizika Kolozsvár. orvosi Kolozsvár. fizika Széklyudvarhely. turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. színészeti Kolozsvár. román-angol Nagyvárad. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad. informatika Marosvásárhely. mehatronika Székelyudvarhely. vegyészmérnöki Kolozsvár. pénzügy-bank Kolozsvár. informatika Kolozsvár. hitoktató-angol Magyarország. közgazdaságtan Kolozsvár.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. pszihológia Nincs visszajelzés 122 . közgazdaságtan Kolozsvár. politológia Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. angol-német Dolgozik Budapest. jog Kolozsvár. politológia Marosvásárhely. angol-informatika Marosvásárhely. posztlíceum Kolozsvár. reklámgrafika Marosvásárhely. európai tanulmányok Kolozsvár. pszihológia Kolozsvár.

turisztika Kolozsvár. turisztika Kolozsvár. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. teológia Kolozsvár. földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda. unitárius teológia Marosvásárhely. turisztika Budapest. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 . román-angol Kolozsvár. kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy. kommunikáció Pécs. zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár.Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós.

osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .Osztálynévsorok V.

A.IX. Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 .

IX. Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I. B. félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 .

X. Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 . A.

X. B. félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 . Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II. félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I.

XI. A. Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 .

Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 . B.XI.

A. Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 .XII.

XII. B. Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 .

Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 . osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006. augusztus 31.A 2006–2007-es tanévre az I.

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .A IX.

teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .A IX.

osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006. A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt. Bekő István 137 . amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. – 2006. Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok. – a szakdolgozatot 2006.Egyházi érettségi 2006 A XII. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. által elkészített listát azokkal a témákkal. amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. május 17–18-án tartottuk. január 10-ig láttamoztatták. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. április 30-ig leadták.

Egyházi érettségi vizsga eredménye XII.50 10 10 9.5 9. B.5 8 9. osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 .5 10 10 10 9.

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9.5 10 10 10 8 10 10 139 .XII.5 10 9. A. osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9.5 10 8 10 9 10 9.

Tamás Timea I. hely Bálint Botond megyei I. hely Kirmaier Gábor megyei I.A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII. B osztály közössége városi I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 . hely Bálint István megyei I.

hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 . Szakács Péter I. hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V. hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. Botorok Attila II. Pál Annamária. osztály) II. Straub Dániel. Berki Attila. Tamás Timea.Résztvevő diákok Botha Zoltán.

díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69. 142 .Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III. oldalon.

A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde. A. Kis Gergely díj – Vass Noémi. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII. A. A. XII. A. B. Tanári díj – Kristály László IX. Ravasz László díj – László Albert XII. Kollégium díj – XII. 143 . IX. A.

.

osztály IX. B. osztály XII. A. osztály IX. A. A. osztály X. osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 . osztály XI. jogai. B. osztály XII. B. kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. osztály XI. A. osztály X. B.

augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok. így töltsétek be a Krisztus törvényét.” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005. Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 .

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I. osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 .

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful