A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

2006 .Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium.

hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon.Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak. színe. hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC. Magyar Református Világtalálkozó éve. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását. az egyik célunk az volt. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek. amelyeket Isten iskolájában átéltünk. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. 2006 a VI. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 . A könyv külső megjelenése. Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk. amelyek a kutakodók számára félretétettek. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. A másik célunk az volt. zsoltárból vett versek vezetik be. Kívánjuk. A tartalmat bővítettük.

.

Uram.1–2 . te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.

.

október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét. 2002. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés. Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot. 1994. 1927. A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata. 1940. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot. 1886. 1716. 9 . A fiúkollégium működését felfüggesztik. Kommunista államosítás.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670. 1948. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. 52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. 2004. Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. Bethlen János. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz. 1771–1781.

Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason. 1771–1772. 1843. 10 . Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről. Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát. Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. Bazélben és Bernben tanult. Vásárhelyen. Bécsben. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. 1787. Felépíttette a Belvárosi református templomot. A helyi református temetőben nyugszik. 1781. Meghalt 50 éves korában. 1768–1787 között a kollégium rektora.

elfogadják ősi hitvallásainkat. – hogy Isten választotta ki őket. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt. akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné. – hogy Kiben és miért hisznek. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. Törekednek – jellemük. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére. Életpéldájukkal. erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. a Heidelbergi kátét és a II. cselekedni. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. logikusan gondolkodni. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. az igaz és a hamis. hanem a családnak és az iskolának is. akik: Tudják. A református iskola keresztyén közösség. „hogy ha majd felnő. s ha Tőle kérnek segítséget. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. Képesek – önállóan. 11 . a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. Helvét hitvallást. A református iskola jó lehetőség arra.19) nem csupán az Egyháznak szól. hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket. – testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre.

Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség. gazdagítani és továbbadni kívánják. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. ápolásával. azt tisztán megőrizni. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja. igényes nevelő-oktató munkával. amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. értékeit. A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata. 12 . jelenét. hogy imádsággal. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. – ismerik és szeretik hazájukat. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat.

– a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában. – vallásos ünnepek megtartása. 13 .Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását. – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása. – minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók.

A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. 4. kötelezettségei 1. A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. A tanulók joga és valós lehetősége. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. 2. amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. Vonatkozik ez mind az iskolai. majd együtt elmondják az Úr Imáját. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban. vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. Az oktatás térítésmentes. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. 6.A Református Gimnázium tanulóinak státusa. a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. osztályt végzett gyerek. 8. jogai. akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be. 7. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. 3. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. 5. A diákok 14 . a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben.

Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . 10. 11.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c. 9. tanár úr./a. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni./b. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. A terembe belépő tanárt. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás. 9. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel. igazgatót. egyéb források. ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. A tanulók kötelesek tanáraiknak. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. „Jó estét kívánok”. A 9. c. b. tanárnő. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról. Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”. „Jó napot kívánok”. a. 9.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás. d. A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b./c. szülőknek küldött levél. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata.

12. 14. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. mind azon kívül.f. Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. Azonnali kicsapást eredményez. A diákok szélsőségektől mentes. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). hogy iratkozzon át esti tagozatra. szeptember 9-i tanári gyűlésén. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője. 13. 16 . mivel úgy gondoljuk. mint a nappali tagozaton. Kirívó magaviselet. és csak szülői kérésre adják vissza. a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást. különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani. Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás. Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni.

12 .Taníts minket úgy számlálni napjainkat. hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.

.

egy teológia és egy matematika-informatika osztály. A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. 262 diákkal indultunk. tornaterem és udvarok) a Református 19 . a közösségi szempontokat figyelembe véve. osztályt. Hagyományainkhoz híven. Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. és örömmel állapíthatom meg. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért. bentlakás. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik. V. könyvtár. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével. Minden közhasznú felület (étkezde. osztályt indítottunk. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. laboratóriumok. még az ötödikeseknek is. 28 illetve 29-es létszámmal. szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során. A 2004. és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. osztályonként külön-külön. gólyatábort szerveztünk. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V.

A tornatermet azonnali hatállyal átadták. Tekintettel arra. melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. A tető szigetelését kellett kijavítani. Bérbeadásoknak köszönhetően. A szakemberek által tett árajánlatot. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. csak gondoskodik a működtetésükről. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból. Az előbb felsoroltak is azt igazolják. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz. valamint a fűtés. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. működő rendszer (engedélyezett étkezde. sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások. ezért támogatásra szorulunk. Az átalakított. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása. de az is jelentős beruházásokat igényelt. Tőkés Zsolt igazgató 20 .Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért. mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra. melyre múltunk kötelez.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra. ápolva azt a szellemiséget. bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően. átalakításra használjuk. reményeink szerint. tanácsi határozat (93/2005) született.

Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. Bögöz. A Belvárosi unitárius egyház. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református. Segesvár. Homoródszentmárton. osz- 21 . Egrestő. Szenterzsébet. Máréfalva. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Oroszhegy. Olthévíz.45%. Székelyderzs. Székelyszentkirály. Farcád. Fiatfalva. Homoródújfalu. Szent György plébánia: 4 diák. Zetelaka. Felsősófalva. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. Patakfalva. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák. A település. Parajd. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva. Lányád.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. 7 diák. amelyből 139 református. Székelykeresztúr. Vágás. (Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. Sükő. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. Nagygalambfalva. unitárius. Varság. Bonyha. Bikafalva. római-katolikus. Telekfalva. 16 diák. negyed. Kecset. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák. 93 római-katolikus és 30 unitárius. Marosfelfalu. Miklósfalva.49% Unitárius: 11. Felsőboldogfalva. Kadácsfalva. Székelyudvarhely II. Ócfalva. Fenyéd. Szentegyháza. Korond. (Belváros) református egyházközség: 36 diák. Szent Miklós plébánia: 30 diák.06% Római-katolikus: 35. Muzsna. Székelyudvarhely III. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V.

Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 . Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot. az első tanítási óra előtt. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. A bibliaórák. A református gimnázium lelki közösségére jellemző. osztályokban tartott lelki nevelési óra is. 8:30. B. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot. vagy egy másik délutánon. Ez utóbbi időpontja: hétfő. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról.tályból. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. Helyszín: Belvárosi református templom. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X. amelyen a diákság szolgáltatta a zenét. Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. Ehhez kapcsolódik még a IX–X. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. áldással. 37-en a IX–XII-ből. akárcsak maga az oktatási hét is. mondta az imákat és olvasta az Igét. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. osztályos diák. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. énekkel. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik.

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt. II. Bedő Réka és Vágási Réka.92-vel Vitályos Bartalis Réka. az országos döntőbe is eljutott. az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat. a bűbájos boszorkányok. Azt hiszem. Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. Vágási Réka. Simó László. Dicséretben részesültek Abrán Mónika. Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. az ötletes jelmezek sora szórakoztatott. ennél fontosabbat.96-al Ülkei Beáta. mint egy második otthon. harmadik 9. jutalomtáborozáson vett részt.szakaszán. helyet szerzett. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 . Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. 77-es átlagért. Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály. s sokan követték őket szorosan. s ezért nem is kell mondani. Bálint Attila mint Nagyerejű. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. második tanulónk 9. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. többet nem lehet. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. mint egy nagy család. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. Torzonborz kalózkapitányként. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan. eredetien sikerült megformálni. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. szép Csipkerózsikák. hogy ez az iskola olyan. de az egész mesenép kiválóan alakított. hogy úgy vannak együtt.

Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. és mindarra. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi. a közös munkánkra. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. beléptünk az iskola boltíves kapuján. A szálláshelyre való visszatérésünk után. ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. A reggeli sűrű ködök. szeptember 5 délután 3 óra. És már el is indultunk Felsősófalvára. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. Az osztály megtelt vidám. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. örvendünk a találkozásnak. amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. hogy szeretettel várnak minket. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. hogy a Refi egy egészen más iskola. Patkó. az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében. A. és máris mutatják a szálláshelyet. Minden jel arra utal. Ők. A vaskos. A csapat hamar elrázódik. nyüzsgő. mint diákok. „Refis Gólyák”. a levegőben mennyei illatok. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak. Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. a konyhában sürgölődés. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. pedig mint osztályfőnök. kíváncsi arcokkal. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát. szeptember 1-én gyülekeztünk. 27 . Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. A templom ajtaján kilépve érezzük már. a komótos hoszszú terített asztal. de mindnyájan újak. 2005. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. én. mi. áldást kérve ránk. a Gólyatáborba.IX.

mint a többi iskola! A mai nap még ünnep. és indulunk a közös istentiszteletre. takarítás.Szikrázó napsugarak ébresztenek. hogy közösséggé váljunk. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. Majd vacsora. Az udvar füvén vastag. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. hosszas beszélgetés. Vidám arcok. Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. imádság. Hát bizony. Majd békés. A Refi tényleg másabb. amelyet templomi ének. mert úgy az osztály. pakolás. csillogó harmat. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. a közösségépítés és a közös munka. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. Alig szedjük össze magunkat. boldog séta a szálláshelyünkre. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. Félúton vagyunk már visszafelé. de holnaptól már kezdődik a tanulás. majd indulás az iskola udvarára. hogy ezentúl együvé tartozunk. szeptember 15. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. Érezzük. s csak idő kérdése. Izgulunk bizony. Sugárzó tekintetek. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. mint az 28 . 9 óra. ige és hálaadás követ. a gólyabál következik. Geréb Péter tanár úr. Az iskolai életnek egy színfoltja. elköszönés és indulás haza. Örvendünk a találkozásnak. Ezután pedig az.

26-os osztályátlag. hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. A végzősök a szervezők. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét. a szereplés. ahol még a madár is ritkán jár. Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő. ahol újból szerepelünk. Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. Készülünk a szent ünnepre. Ezúttal a Madarasi Hargitára. Február 25. De már tudjuk azt. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást.-ét írunk. Egy multi- 29 . És a végén az elégtétel: 9. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10. Majd három hetes kemény tanulási időszak. A színes élményeinkről. Rövid januári pihenő.osztályfőnök „gólya”. a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. és várjuk az Új Esztendőt.-én farsangi bál.

amelyek minket összetartanak.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. hely 2. A tanulás. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I. Tantárgyversenyek 2. 1. a különböző sportversenyek. a közös kirándulások (Csíksomlyó.00 felett 1. Isten gyermekei. Székelykeresztúr. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I. De vannak közös kapcsok.23 2.2. az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka. Gordiusz: – Szőcs Barna – X. És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására. Tanulmányi eredmények: 1.2. hogy mi. Segesvár) során világossá válik számunkra.4. hely 30 .1. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk.3. a tudományos vetélkedők. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2.1. Évi médiák: 27 tanulónak 9. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2. Majd újabb hajrá. Ispánkútja. Osztályátlag: 9. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét. mennyire különbözőek vagyunk. Szent Anna tó. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik. amely kinyúlik május közepéig. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről.

Hoki: – Waum Konrád – országos I. Sport 4. hely 4.3.3. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 . Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I. Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8. Közéleti szerepvállalás 8. díj 7. Kultúra 7. Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4. Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III. hely 4. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond.1. Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I.3.1. Liszkovics Kata. Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III.2.2. díj 7. Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7.4. Gólyatábor – Felsősófalva 7. hely 5.1.

Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium. Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi.2.8. Eddig sejtettük. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. meghitt ünneppé. Majd ezt a díjkiosztás követi. Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9. s attól szép. A osztályt illeti. de most már tudjuk. Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . hogy időnként győzhetünk is. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. Diáknapok: – Fazakas Botond. hogy az élet harc.

Ő a megfontolt. B. A IX. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte. intelligens. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra. Nem osztályelső. ő az éltanuló. Konkrétan nem is tudnám megmondani. Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. Városi összehasonlítást nem végeztünk. a varázslat lényege. mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. akire mindig lehet számítani. úgyhogy szörnyen izgultam. dolgozom. semmi különös. Gyerekek ezek is. akikkel dolgoztam. mint egész évben. Olyan osztálytárs. viszont második tanuló. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. Ha majd egyszer elkezd tanulni. Mindannyian tudjuk. de aztán megnyugodtam. viszont András attól elbűvölő. értelmes és tanulni lusta társaság. mert más a környezet. hogy összetartozunk. minden gyerek ilyen. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom. Nem is ismertem őket még látásból sem. egy zajos. mint valaha az izgalomtól.IX. Rosszabbul vagyok. mert az enyéim. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam. B. de nem is az a lényeg. mint mindnyájan. hanem csupa tízes. öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. mint amikor kiszakítjuk onnan. iskolaelső. három-négy kivételével. és sose lehet rá haragudni. Hiperaktív. amikor először találkozom az osztályommal. mint mondtam. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. Ez az a pillanat. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. versenyeket nyer. Nagy bringás. hogy mitől olyan érdekes. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. Gyülekezünk a Patkóban. De persze egészen különleges. Egy hangot nem tanul otthon. Amúgy semmi különös nincs bennük. Aztán van egy Kovács András. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. ügyes. bölcs. javítóműhelyben dolgo- 33 .

De ez sem von ki belőlük elég energiát. A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. átment az A osztályba. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő. de az számít. A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. Szováta: Gergely Zsófia. Nagy izgalom. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. mondhatjuk-e valaha is mi. Halásztelke: Kristály László. Igyekezet van. De szünetben köztünk van és szeretjük. Joó Emőke Zsoltár. Andrási Hanna.zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. Nagyvárad: Andrási Hanna. Azt hiszem. Alternatív Irodalmi Tábor. sok veszekedés és végül nagy taps. Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. Zsombori Katalin. Zsombori Katalin. mert akkor semmi baj nem éri. Nem tudom. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el. Kristály László. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 . Mindenki felnő előbb-utóbb. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. Remélem még sokáig. Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. tanárok és osztályfőnökök. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa. ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul. Karácsonykor szerepeltünk. Fazakas László.és népdaléneklő verseny. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. aki a Boróka együttes tagja. aki ott van. Fazakas Ferenc. Kovács András. hogy ehhez hozzájárulunk. Focistáink (Bálint Szabolcs. és még sok érdekes gyerek. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. Változni sajnos nem fog. 12-en csak. cserediák lesz szeptembertől Budapesten.

séget. Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 . Én azt szeretném. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában. akkor mindent megvalósítottunk. Ha ezt elértük.

a környező világunk megismerése felé. hely: Magyari Gizella. Szász – Bálint Attila. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. Csurgó. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. Természettudományos Diákkonferenciája. Tófalvi Zsolt. tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. Straub Dániel. Ha egyikőtök elbukik. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak.” Az osztály vándorúti élményeit.X. De azok miatt is botlik meg. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . És ha így folytatjuk. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. a mögötte haladókért bukik el. botlásait. A. Molnár Lóránt. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. amely a botlást okozta. akik előtte haladtak. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. hogy figyelmeztessen a kőre. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. Biológia. Magyari Gizella. csapattagok: Tamás Tímea. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. hely. Berki Attila. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. Most. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. Bukarest. a társak megismerése. A Református Középiskolák XII. résztvevők: Fancsali Csaba. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak.

amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak). Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával.71-es évvégi átlagjegy. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról. Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat. C.53-as átlag. „Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó.47-es átlaggal. osztályának meghívására Magyarországra utaztunk. vezetői: Bencze Béla. Straub Dániel. hely. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. Mag Ildikó. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának. Botorok Attila.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel. A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek. ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. GTP – I. Harmadik tanuló: László Ildikó 9. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI. Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd. Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla. Berki Attila. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. majd a nap második felében. hely. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el.

de elég mindez 38 . Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. Lánchíd. saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte. sátorral. a „Lyceum” épülete. bográcsozás. Visegrádra (Királyi Palota. tanár-diák foci). Gárdonyi sírja). fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. Fellegvár. az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. barangoltunk az ókori romokon. második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika.tük (Országháza. míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika. július első napjait az osztály jó része. kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. Városliget – Hunyadi kastély). A vakációban. készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. Halászbástya. Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. Mátyás templom. Hősök tere. Két bemutató is segített minket nosztalgiázni. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. Mária Valéria híd). ahová egri házigazdánkkal. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. az egri vár. bobozás. Budai vár.

együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk. Kacsó Péter osztályfőnök 39 . hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. a társak megismerése. a közös élményeket és akkor lesznek. a környező világunk megismerése felé. vagy még sokszor átugorjuk. akarni az együttlétet. habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg. hiszen fiatalok vagyunk. És ha így folytatjuk. de tudjuk. Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni.

hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is. a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. Megtanulhattuk ebben az évben. S bár világ-szennye rakódott reája. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. B. megnyerve egy fotóversenyt. osztályt. Homoródon. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. amíg nem lesz reneszánsza. s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. Nem nyugszom. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. Gábor a maga egyéniségével. Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. tiszta nyugodt erõ. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. amíg nem hívom elõ. zenehallgatás. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni. Valójában egy kedves diákunk. Vajda Csaba. 40 . ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. Talán ezért is. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. Nem nyugszom. lovaglás. A X. És bevallom.X. Első félév végén ő is távozott. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége.

Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor. kórustalálkozókon. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el. Pál Alpár. Kovács Katalin. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak. Kovács Katalin. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. Kelemen Zsuzsa. A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. Pál Zsuzsa. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. Bálint Botond. Az iskolai rendezvényeken. Kelemen Zsuzsa. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. nagy lelkesedéssel. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. Angolból Vaszi Éva. Fülöp Sándor. matematikából Bartha Zsombor. díj.A második félév a versenyek időszaka is volt. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak. Elekes Renáta. Feleki Izabella. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. I. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. Bálint István. ill. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. díj. Rus Adrienn Tímea. Eredményeket értek el Pál Alpár. ünnepeken a szavalás. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. 41 . Rus Adrienn Tímea. II. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi. zene: Kovács Katalin. „Az én drogellenes üzenetem” c. Paizs Anna. Fazakas Orsolya. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. A kosárlabda. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva. ill. Bálint István. Pozitív változás.

őt követi Paizs Anna 9. Az első lépéseket már megtettük. 9.83 év végi átlaggal. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait. félúton vagyunk. A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa. Bálint Botond. Bokor Mária. Adja Isten.Burszán Andrea. Kirmaier Gábor. Fülöp Sándor. társainkról. tanárainkról.75. céljainkról is tisztább képünk van már. Talán vágyainkról. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is. Rus Adrienn Tímea. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 .

A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. osztály A XI. mint mi. Úgy gondoltuk. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk. hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. hogy csak együtt. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. osztály). de mindannyian – tanulók. az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. de legyen egy kicsit olyan. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. hogy kinek mi a feladata. róluk szóljon. jól kiegészítjük egymást. és B. osztályt huszonkilencen kezdtük. tanárok – meggyőződhettünk arról. és jó volt látni. hanem kis közösségünk is (A. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. A tananyag újrafelosztásával. majd a farsangi bált. legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. A. szülők. ragaszkodtunk hozzá.XI. A megérdemelt 43 . Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. egymást kölcsönösen segítve. 22 lány és 7 fiú.

játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. helyezést értek el. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. Vass Orsolya. Bözödi Timea. Molnár Zsuzsa. Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen. jól éreztük magunkat. ha következő alkalommal mind együtt mennénk. de reméljük szép és sikeres lesz. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I. MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. Molnár Zsuzsa. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. Rózsa Sarolta.pihenésre Homoródfürdőn került sor. az I. helyezett lett. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén. XI. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia. Diákjaink a sportban is kivették részüket. osztályosok lévén. Laczkó Imola osztályfőnök 44 . majd I. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. Több városi rendezvény lebonyolításában. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. Séra Mónika. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. Bözödi Timea vettek részt. Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. Kocsis Timea. Mátéfi Edit. Bálint Zoltán. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. mely nehezebb. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. de nagyon szeretnénk. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek.

Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt. 9. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. A után. és felejthetetlen élményt őrizünk róla.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. Az említett toplistára Virginás Beáta. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. A tizedik osztály végén diplomát kapni. A. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek. de főleg az árvízkárosultak javára. osztály Annak idején. A második félév első hete is különleges volt. kisiskolás. Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. az ötödikesekért. a IX. A február 17-én. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. és a XII. Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. „Adakozz. ez „valami reform. Az első félév alapján a III. az idén velünk kezdték a X. B. az iskola megmozdult.XI. A tanulók hozzáállása jó irányban változott. És az osztály. Készültünk a maturandusra. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki. velünk kezdődött a gólyatáborozás. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. dobogóhelyet foglalhattuk el. 60-as osztályzat fölött. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . osztályos diploma kibocsátást. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk. A osztállyal készítettük. A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban.

Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. Egy példa. hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. meggyőzően mutatták be iskolánkat. Bakk Loránd. A két felmentett. 81-es osztályzattal. mi több. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . Orbán Linda és csapattársai szépen. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. A második félév végén is mindenki átment. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja. 9. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. A refis diákok szeretik az iskolájukat. és benne minden osztály egy jó közösség. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt. Iskolánk kézilabda csapatában. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. Színfolt a városunkban. 7. a másikat az iskolanapon állították ki. Az év végi első Virginás Beáta. a 8-as osztályzata által. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek. A művészi tehetsége is kamatozott. Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. Sportolni nem mindenki szeret. Nyolc szombati nap volt kijelölve. 57 osztályzattal. Iskolánk. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. ami jó volt. az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás.zéséből.

A református templom előtt. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé. Zenét is hallgattunk a sulirádióból. Nyelvi határok vannak és voltak a két város között. a felsővár. a Küküllő mellett. Segesváron maradtunk. Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. a turisták által követett útvonalon történt: főutca. amikor azt mondtuk. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. A város további látogatása. Itt is lekésték. Popa János osztályfőnök 47 . Gátak című verse. megállva az iskola előtt. alsó várrész. felolvasásra került Wass Albert. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe. Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba. óratorony. ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata. stb. útravaló batyuk. A vonat éppen indult. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola.ig. Osztályteremnek használják a gyönyörű. sorfal. hogy Udvarhelyről jövünk. feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet.

vitatkozások. ha mindenki a tudása. 48 . az igazi szépséget. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. A. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. osztály Nehéz szavakba önteni. Az együtt eltöltött órák. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. informatika-. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják. hanem egy kicsit több annál. a felnőtté válás útján. kihívásokra. mit is érezhet egy osztályfőnök. kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága.XII. és reményeink szerint felnő. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. még van rajta javítani való. Ők látják a benne rejlő végkifejletet. megérik az életében következő feladatokra. eltévednénk. Az első sikeres rendezvény. a remekművet. De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. kirándulások. Mindenki változik. megbeszélések. Nem egy osztály diákjai. átalakul. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon. a nyelv-. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. De ha néha elbizonytalanodnánk. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók. amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. elmondani. A nagykorúsítás. Szeretném. Nem tudom. vagy vallás vizsgák bizonyítanak. de valószínű. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. a tökéletességet. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. hogy az még nincs kész. az évégi. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. a négy év végén. Kellemesre.

De a kő marad. tanok és emberek. Vass Imre osztályfőnök 49 . Mert elfut a víz és csak a kő marad. ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett.A tiszták és a békességesek. azonképpen arat. hegyek. Erdők. Jól gondolja meg.

XII. hogy mindjárt itt a vége. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . Tabló. a jegyadás. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk. nyugodt szívvel kijelenthetem. hanem komoly felelősséget. s azt hiszem. Ha tûzben jársz. eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra. 43. az elválás. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény. nagykorúsítás. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. osztály „Ha vízen kelsz át. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak. én veled vagyok. 2) A kicsengetési kártyánk. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. az egyik. a vágyat. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. azok nem sodornak el. biztonságos életforma. hogy felismertük. B. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára. s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. félévi-írás.és magánéletünket egyaránt. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. a másik. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás.” (Ézs. és ha folyókon. nem perzselõdsz meg. a láng nem éget meg. bankett) és előjogokat jelent. amikor egy megszokott. Sikeres rendezvény volt. az együttműködést. osztály beszámolóját. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. életritmus majd megváltozik. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. mint az elszántan próbázó kilencedikesek. munkát is. nem csak kivételes programokat (pl. Egy másik „esemény”. kellemesebbé. hogy legnagyobbak lettünk. a háromhetes tanügyi sztrájk.

mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. Már alig vártuk. Református Vártemplom. valamint minden tanárnak. fantáziával. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. Biró Ildikó. Ahogy várható volt. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra. nemcsak szerencsés. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt. jókedvvel. melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat. el is nyertük az első díjat. támogatásért. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. biztatásért. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. 51 . Nagyon jó hangulat volt végig. Fancsali Zsuzsa. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást. Utána fergeteges buli következett. Február 13. melyre a szülőket is meghívtuk. s hiszem. B számára. mindenki igyekezett legjobb énjét adni. az ősi Bethlen Kollégium stb. Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek. Ezzel a békés. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. Fábián Csilla. sóbánya. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. azt sem bántuk. A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. Ötletes. hogy mehessünk. a soksok ötletért. Székelykő. Mindjárt az elején. a farsangi kosaras bál. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. aki mellettünk állt. hanem örvendetes nap is volt a XII. Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel.

köszönetnek. hálának. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat. örökre véssetek a szívetekbe. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra. 13. melyek során emlékezésnek. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. Remélem. emlékezhettek jó szívvel. erényt elraktároznotok mostanig. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül. sikerült annyi tudást.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek.Annyira jól éreztük magunkat együtt. a ballagás. miközben nem is a HOL? MENNYIT?.” (Jn. lehetőségeket. tapasztalatot. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó. Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra. de egy tanítást. terveket. segesvári „ráadáskirándulással”. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki. hogy tanítványaim vagytok. meg egy rövid séta. olyan hangvételben. 35. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia. fagyizás a várban. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. vagy keserű szájízzel iskolánkra.

16 .Láttassék meg a te műved a te szolgáidon. és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.

.

Ma erre is sor kerülhetett. még hiába próbálkoztunk azzal. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt. érmelléki esperes áhítata után Tolnai István. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. a Nagyvárad-Olaszi templomban. A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is. Ismertette az iskola történetét.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. vendégeket és az iskola öregdiákjait. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra. a református iskolák találkozóján. „Tíz esztendővel ezelőtt. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket. amely szeptember 16-án. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. illetve teme- 55 . illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. vársétára indultunk. szeptember 17-én került sor. A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére. A váradi vár katedrálisában. szombaton. akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket.” – írja Tőkés László püspök. a református szellemiség. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. Gellért Gyula. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján. a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben. hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. Az ünnepség során. hanem az evangéliumi hűség.

14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban. meleg szavakkal köszöntötte. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. Juhász Tamás. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről. Az ünnepség harmadik napján. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. amely lángoló szívet ábrázol. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. a keresztény oktatásnak. egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató.tőjében. 1660-ban a török ostrom idején. 7 magyar király és királyné nyugszik. Tőkés László püspök hirdette az Igét. vergődéseiről. majd Geréb Zsolt. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra. a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk. vasárnap. hangsúlyozván. A megjelent iskolák tanárait és diákjait. amelyet Tőkés László püspök áldott meg. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. A zászlót. amelyet követett az államosítás. Székely Emese. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. Dr. Ézs 49. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. amely keretében. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. 1948 és 2003 között. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. Szent László. Fülöp Gábor lelkész-tanár. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 . az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött. hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. Bekő István iskolai lelkész. amely valóban népkönyvvé vált. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra. köztük. A 100 éves iskolát. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak.

hit és remény. ahol tudatosan. saját értékeink ápolása. hanem láthatóvá tette. hogy ott van megmaradás. Fülöp Gábor lelkipásztor 57 . hagyománnyá válik.tett meg.

egy elméleti és egy reál képzésű. Az V. Az V. László Zoltán ének-zene tanár. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. A táborozások időpontja: IX. Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. Geréb Péter cserkész vezető. Két IX-es osztály. 2005 szeptemberében nem két. osztály – 2005. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. A IX. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás. Vass Imre testnevelés tanár. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét. osztály. Besegítettek: Fülöp Gábor. osztály – 2005. szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. Szalay Zsuzsa pszichológus. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. Előző esztendőkhöz képest. valamint egy V. hanem három osztály táborozhatott. A.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva. Ezt követte az estig tartó ismerkedés. Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. „gólyatábort”. 58 . Barabási Domokos. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor. B.

A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette. valamint az énektanulás és közös éneklés. Este tábortűz. ismerkedve a Sóvidék sajátosságával. Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is. A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. rendtartási szabályzatával. jelenével. László Zoltán tanárral.amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. 59 . éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot. játékok. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata. meglátogatva Sófalva környékét. Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok. Vass Imre tanár irányításával.

Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult. Bekő István 60 . A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg. hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált.

Kinek jól. hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre. aztán volt egy nyomtatónk. még a rendszergazda is. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). Összesen 15 db. kinek nehezen. Talán 2 év telt el. az események. a diákok részére külön-külön. digitális fényképezőgépünk. Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. Elmélázok. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. ha gyarapszik a gazdasága. és egy fénymásolónk. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. semmiképpen sem eredménytelenül. van nyomtató az odúban a tanárok. de azért jó visszagondolni. lassan. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. van 3 szkennerünk. 2 videóprojektorunk. Minden gazda szereti. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak. videokameránk. Nehéz időrendbe tenni. az emlékek. hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. Mosolygok. 3 fénymásolónk. 61 . van mindkét info-kabinetben. ahol állandóan zajlik az élet.Élet az info-odú környékén …Bizony. és ma már büszkén mondhatjuk. És nagyon jól van ez így. de egy biztos. miről is írhatnék. Aztán tódulnak a gondolatok. megint eltelt egy év. és talán nem is fontos. egy néha-néha működő szkennerünk. részben adományokból. Gondolkodom. és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában. Elkalandoztam. talán 3. Most már vakáció van. állandóan valamilyen „akció” van. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. valamilyen tevékenység folyik. amit az igazgatósággal közösen használtunk. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt.

Joó Emőke. részt vettünk a GTP projectben. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. gra- 62 . Bár többnyire újoncok (IX. Fülöp Szende. Csapattagok: Berki Attila. Kosza Hunor. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére. Fülöp Attila. Fülöp Ildikó-Gabriella. Bencze Béla. Fülöp Sándor. Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. dobszóló egymás hátán. Nagy örömmel nyugtáztuk. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. letételére. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése. Fazakas Botond. Kóbori Lehel. osztályosok) alkották a csapat törzsét. Lukács Tünde és Waum Konrád. mint 2001-től minden évben. mégsem érződött ez.

fogadkozás. Nyolcan vettek részt folyamatosan. Hinni szeretném. de többnyire jó. hogy megmérettessenek. de szeptembertől folytatjuk. Lesz még folytatás? Tőletek függ. Most vakáció van ugyan. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra. Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem. rossz egyaránt. A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. sóhaj. Jó. biztatás. vizs- 63 . Igen. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. és hisszük.tulálásképpen. nem telt hiábavalóan az idő. hogy ez továbbra is így marad. majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. hogy egyre többen érzik majd úgy. készek arra. A sok-sok. és saját elmondásuk alapján. nagyon szép eredmény ez fiuk. aztán lettetek 58-an. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. amelyre minden szerda délután került sor. elmorzsolt könnycsepp. lányok! Év elején 38-an indultatok.

hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév. Lőrincz Edit 64 . látványos fizika. készülés a maturandusi ünnepségre. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. földrajzóra az infokabinetben. Felkészülés az iskolabörzére.gákra. bánattal és sok szép eredménnyel. tevékenységgel. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. és megint egy ilyen mozgalmas. nyüzsgéssel. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. és… ki tudná felsorolni. versenyekre. megint eltelt egy év. zajjal. tele eseménnyel. (iskolaérdek. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe. Néha összejött. Bizony. Most vakáció van. néha nem. A nyomtatásért. A filmvetítések. A sok érdekes. kollégáimnak. eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. még mi minden. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. örömmel. én mégis. egyénérdek). üres az info-odú környéke. eseménydús. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre.

1980-ban visszajöttek Magyarországra. mai és régi emberek találkozásának idejét. Kényszermunkára ítélték. tábornokok és hétköznapi emberek hónapja. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. A jól tanuló. aki rokona a Veress családnak. Budapesten katonai akadémiát végzett. emlékek kerültek elő. ludovikás tiszt volt.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. történetek. emberek emlékezetére. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. itt telepedtek le véglegesen. az őszi táj békéje. a kegyelet. Itt érte a halál 1987 októberében. A ködös. Nyári vakációit Középajtán töltötte. 1956 és Világos hónapja. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. s 65 . a főhajtás ideje. és együtt hajóztak Ausztráliába. Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön. apai nagyszüleinél. Veress Vilmos 1917. majd Hollandiába menekült. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. Évente hazajártak Székelyföldre. felkeresték Középajtát. A szívélyes fogadtatás után fényképek. július 28-án született Borosjenőn. a templomot. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. a rokonokat. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. ahonnan sikerült megszöknie. Bécsbe. szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték. az emlékezés. nehéz bányamunkára. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. Blanka és fia. ahol húsz évet töltöttek. 1956-ban a forradalmi események résztvevője.

lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. Benkő Józsefről. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. Bölöni Farkas Sándort. Elemlegettük Kriza Jánost. sírjánál a kegyelet. mint e táj nagy szülötteit. Neve évközben sokszor elhangzik. s megnézünk minden olyan helyet. Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is. Benedek Eleket is. amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 .így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. aki tudósként. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek. aki könyvet írt Erdélyről. a templomról. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében. Nem feledjük emberi nagyságát. s azzal az elhatározással búcsúztunk. a nagy lelkész-botanikusról.

zongoramuzsikáját. szimfonikus kompozícióit.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án. színpadi alkotásait. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. a marosvásárhelyi Elméleti Líceum. Bartók Béla jogutódja. amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe. Oktatási Minisztérium. erdélyi. A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. de legyen verseny is.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. gimnázium és líceum jelentkezett. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. kamarazenéjét. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével. nemes és tudást feltáró vetélkedés. dalait és kórusműveit. igazi játék. a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. Néprajzi Múzeum. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt. felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács.

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára. munkásságának felelevenítésére. Szakács Annamária tanárnő 68 . Kovács Beáta. és tették közzé az eredményt. Örülünk az elért eredménynek. a bartóki életműből.merésre. Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. a zsűri elnöke. második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. kórusmű előadására. Kovács Sándor zenetörténész. Szakács Péter. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg. A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. Bartók gyűjtötte népdalok. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. adott zeneműből tartott kiselőadásra. Zsombori Katalin képviselte. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból. Liszt-díjas Érdemes Művész. Joó Emőke. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. Bartók életútjának. Szélyes Ildikó. Rus Adrienn Timea. a Magyar Zenei Tanács elnöke. Magyar Kornél. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. a versenysorozat főszervezője.

László Albert 1. Lukács Adél X. (84 pont). A. A. osztályos versenyzőink: László Albert. oszt. oszt. iskolánk a II. Örömmel mondhatjuk. (88 pont). és az eredményeik alapján. (92 pont). a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. oszt. és kiváltképpen Szőcs Barna. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. oszt. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában. (82 pont). Hargita megye XII. Eredményeiket tekintve. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján. helyezés. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. (83 pont). hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást. (80 pont). A. László Albert XII. ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. osztály. Ugyancsak hagyománnyá vált. Fülöp Sándor X. osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. Az elért eredménye alapján. A. A. oszt. főként azzal a céllal. Szabó Lóránt XII. sem a teljesítményük nem csökkent. Fancsali Csaba X. Botorok Attila X. oszt. a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. osztály. a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. A. A X. Szabó Lóránt 7. helyezés. A.Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. Bordi László Lehel IX. hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. Lőrincz Csaba X. DerzsiKatona Emőke XII. Fazakas Botond. az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt. osztály. név szerint: Szőcs Barna IX. A. (87 pont). Az elkezdett hagyományt folytatva. oszt. A. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. A. (86 pont). Az eredmények: Szőcs Barna 9. 69 . A. oszt. osztály. a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. Bencze Béla X. helyezést kapta. Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt.

Ugyanakkor nagyon reméljük.. A versenyre az ország összes református kollégiumából. XI. osztályos tanulók között Árgyó Botond I. osztályos Bencze Béla. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX. a XI. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI. Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. A. április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn. osztályos tanulók között Bencze Béla III. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk. helyezést ért el. osztályokból.. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. osztályos Árgyó Botond és a XII. és XII. a Szatmárnémeti Református Gimnázium. és ezen a területen kiválóan szerepelt. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. X. a XI.02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 . Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. a Nagyváradi Református Gimnázium. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium. osztályos tanuló vállalta. Gratulálunk mindazon tanulóinknak. osztályos László Albert képviselték. a Kézdivásárhelyi Református Kollégium.osztályos tanulóit a 2006. de úgy általában is. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. 2006. Matematikai Versenyén”. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium. és minél eredményesebb részvételt a versenyeken.31–04. a Marosvásárhelyi Református Kollégium.03. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez. helyezést.

akár csoportos képzésre használható. akár egyéni. és nagyobb mértékben sajátíthatók el. önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. főként azért. ha úgynevezett oktató programokat használunk. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák. hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. hanem aktív módon arra késztetett. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. modernizálása. multimédiás oktatás. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. Pontosabban. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket. információszerzés fo lyamatába. A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. ami azt jelenti. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. esetleg felszámolását jelenti. Ennek a lényege az. Ezek valójában az írott információ. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. ellenben felgyorsíthatják azt. A multimédiás CD/DVD 71 . kiváltképpen hatékonyságának a növelése. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. mert a természetéből fakadóan.

iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. 2006. Végezetül. ManóNémet 1. olyannyira. hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. Látogatásuknak nemes célja. ManóOlvasás 2.. ManóMagyarország. ManóOlvasás 1. vagyis olyan korszerű számítógépek. Iskolánkban ez már régóta nem gond. ManóMatek 3. ManóAngol 2. mint a hagyományos oktatási módszerek. ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk. ManóMuzsika. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak. ManóMatek 2... vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé. és a 2006/2007-es tanévtől már 1. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként. mégis roppant nagy segítség ez számunkra.. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 . ManóMatek 1. ManóIQ. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához. jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája. osztályosaink is lesznek. ManóAngol 1. ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak. ManóNyelvtan. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek.használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. március 12.. A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya. Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól.. meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük... ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt. ManóNémet 2... osztályunk indult. ManóÉlővilág.–14. hogy a felszereltséget illetően. ManóKaland. ManóMatek 4. és ez egyre inkább bővül. ManóInformatika.

tudatosítani a droghasználat lelket. weboldal formájában. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. újabb megmérettetésre. Csíkszeredában. képességek. készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. irodalmi esszé. élmények. egészséget. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. Irodalmi esszé kategóriában I. filmvetítés. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép. családi. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. csoportos megbeszélések keretében. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. melyben arra kérték a tanulókat. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. A felhívást a X. az ünne- 73 . a II. lehetőséget megragadunk. rövidfilm. a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. Ezért minden olyan kezdeményezést. Feleki Izabella. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. Gidó Emese munkáját dicséri. díjat. bátorítani a fiatalokat arra. díj pedig Elekes Renáta. hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok. szinte minden kategóriában. keresztényi. szellemi. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára.

elősegíted az útján. visszatartod őt fejlődésében. bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről. amilyennek most látod. Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . akivé lehetne. a Gyermekek Palotájában került sor. hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére.pélyes díjátadásra Bukarestben. ha meg tudod látni benne azt.

hogy a tehetség csak ígéret marad. megremegett a kezük. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. és megáll a fejlődésben. de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. előfordul nem egyszer. akik bár áhítoztak a sikerre. a kapujában megtorpantak. lányainknak. Magyar Középisko- 75 . csapatokra. Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél. lábuk fiainknak. Amikor meghívtak a májusban tartandó I.Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra.

A Vásárhely elleni mérkőzésen. akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele. ami a csoportelsőséget hozta. Nem is indult rosszul. Az első osztályt is megjárt. A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . de lányaink bizonyítva érettségüket. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. tehetséges játékost soraiban tudó csapat. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat. remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát. elszántságukat. mindent megpróbált.lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére.

Vallomása szerint. a kollégium építőjének és névadójának. keretezés. május 9. hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. s nem csak itt. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. de a teljes kollégium belső arculatát. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását. és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának. Egyetlen kérése. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. Lehetne arról írni. Ekkor jött az ötlet. Tanárok és kollégisták vallják. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen. Most ez utóbbira figyeljünk. akik azt teszik. milyen lenne. A kollégium partner lett.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik. hogy milyenné alakítja házát. külön kihívást jelent. Kiválogattuk a fényképeket. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. Kidolgoztuk az ütemtervet. Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk. vannak úgyis sokan.. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . Kis Gergelynek névnapja. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni. elkezdődött a keretkészítés. vagy arról. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. áhított otthonába. Végezetül eljött a nagy pillanat.

Dávid László ny. A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége. hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is. Bekő István 78 . hanem állandó kiállítás képei. május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot. aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek. Lelkészek mondják. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. Tekintettel arra. kiemelve. A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. hogy lehetőleg szűk pátriánknak.tartózkodni. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna. a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet. a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva. Reményünk. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai. lelkipásztor. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt.

emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. Már akkor reszketett a keze. benne a nővér. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam./ és akinek szép a lelkében az ének. hogy füled van a hallásra. s tudom. akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta. „Mindenik embernek a lelkében dal van. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát. végezetül még folytathatnám 79 . De benne van mindenki. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam. aki nyolc éven át zongorázni tanított. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni. máskülönben is. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat./ az hallja a mások énekét is szépnek. Ilyenkor kívánni szoktak. mindig magamnál tartott. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett. Maradjunk a dalnál. annyira megfogyatkoztunk. amit mások énekéből kihallassz.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak. No meg annál. Arról sem. akikkel életed során találkozol. szemed a látásra. „…mielőtt mennél”. Erről akarok írni. amelyikben benne van Babits. olyanná sminkelve át egóját. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés. vagy összekapcsolni fogja. Saját utat jár mostanában. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. hogy a múltba tekintsek. éspedig a lelkedben szólónál. féltve dédelgetett kincs. Ma már csak azért veszem elő. életem egy papírszelete. megijedne a rámeredő romló földi mástól. sorait kívülről tudom. Itt és most. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. és benne vagyok én./ és a saját lelkét hallja minden dalban. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát.” Nem akarok Neked arról írni.

Mert neked is jólesik. s lelked nem csak neked van. Végül még valami kérésszerű. hogy a Lélek lakozhat benned.a sort. hanem más szeme által látszol. szép hangokra akar téged hangolni. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. hogy kapsz. rútságokat. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. hogy miért kívánom neked. az erkölcsöset felfedezni. beszüremlenek az életedbe. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá. hogy legyen szép lelkedben az ének. felgyűlnek. Meglátod. keress. amilyennek még nem ismerted. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. a jót. lelkedet tükrözi. Hidd. Épül az embertárs. azaz nem oda valók. s a benne lévő dallam. erősödj a hitben. a szépet. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. és nemesedik az ember. hogy a szép dalnak van-e értelme. Egészen másra rendeltettél: szólókra. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. vagy a kétely. amelyikből dalod szól. csak amolyan babitsiason. nyíltnak és tiszta szívűnek. falcsságokat ne tartogasd. és meglásd. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. És azt se feledd. „Ha a ben- 80 . saját lelkedet is leméred általa. nem engednek a jónak tárhelyet. aki játssza. Amilyennek nem belülről. Ne feledd. amelyek a szépet. S ha már van. akinek drága a lelked. jó erkölcsűnek. a jót. és másnak értelme egyáltalán nincsen. kérj. hogy van. hogy a szép dal annak is jót tesz. Kérlek. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. jóindulatúnak. Olyannak ismered meg magad. nem tükörből. s azon is segít. Lassan rád telepednek. aki hallgatja. egyenesnek. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. kórusművekre. ha meghallgatnak. zörgess. akkor szép legyen! A kacatokat. amelyik téged mutat. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. Ezért kívánom. az erkölcsöset közvetítik. disszonanciát. ezért meg kell szenteld e katedrálisod. hogy Valaki. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. megnyittatik és találsz. biztos. Ne feledd. az hallja a mások énekét is szépnek. szimfóniákra. Vagyis. ne feledd. őszintének.

ned levő világosság sötétség. akinél önzetlenség. kívánságaim. Bekő István lelkipásztor 81 . a sort nem lehet befejezni. mert végtelen. Az én szavaim. Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. hogy kérdéseim ellenére csak így tovább. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. Ezennel a végére értem. de most Isten kegyelmébe ajánllak. lásson önzetlenséget másban is. kéréseim mellette mind eltörpülnek. de biztosított arról. Akinek lelkében jóindulat. mert Ő már meggyőzte a világot. akinél jóhiszeműség. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. várja ugyanezt. Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. kedves Öcsém. feltételezzen jóindulatot. Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. tanácsaim.

az egész ünneplő gyülekezetet. ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. Köszöntöm meghívott vendégeinket. szüleiket.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. mert Pál apostol szavaival „nem azé. ballagó diákoktól. diákjainkat. „Tövisek közt a rózsához.” A szép. aki akarja. ballagó diákjainkat. hozzátartozóikat. Az iskola közössége nevében köszönök el itt. 82 . sem nem azé. volt diákjainkat. kollégáimat. aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”.

De hiszi még. John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. hogy új álmai lesznek. amit megtesztek. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. S álmaiért újra harcba száll. hiszen rövid az út. a munka teljesen ne nyomja el azt. ki a templomból. újra indulni. mindenkinek. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is. szimbolikusan. de egy hosszú út kezdete. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. álmok kellenek. Igen. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. pár lépés.Ha ünnepélyünk véget ér. hogy munkálkodjál. Álmainak fénye veszett már. hanem arra. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . újra kell álmodni. és egyúttal az iskolából.

” – írja Einstein. ami rátok vár. ahogy elengednek szüleitek is. Ezt kívánom nektek. de ha elvégzitek azt. Az érettségik alatt még találkoztok. akkor is.Szüleitek segíteni fognak benneteket. Nehéz az. ha sokszor csak a tiltást éreztétek. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 . számotokra néha monotonnak tűnő. Ady szavaival „nagyot és szépet. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát. emberit. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. s magyart”. pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. lelkünk is lehet áldozat. iskolai rendje. tudjatok majd válogatni. hogy mint egy bőségkosárból. néha túl sokat. De a hajókat nem erre tervezték. amit megtanult. de remélem az álmok megvalósításához mi. találkozunk. De ez már nem ugyanaz mint a négy év. amit célként kitűztetek. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit.

Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 . amit a diákpresbitérium szervezett. Bekő István. hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van. A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. Az iskola névadója.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát. Varga László ny. A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott. új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. lelkipásztor előadása emlékezett. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét. Az iskola lelkésze. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába. Három előadásra került itt sor. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt.„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90. Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel.

Bekő István 86 . Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét. s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása. a Gryllus testvérek feldolgozásából. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora.san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát. A nap végén.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

Ebben a gondolatban a tettünk. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk. század nagy filozófusa. a XX. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. Nem csak cselekszünk. nem csak az a kérdés. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. hogy mi történik velünk. nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben. hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk. hanem az. amely további tetteket igényel tőlünk. hanem az is. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk. s azt mondjuk. vagy csak hallgatói. akik a 90 . magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer. Ezeket a hitünk alapján állva.

amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat. ahol éppen van. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer. Utóbbiak: Baricz Kinga (XI.) és Bekő István lelkipásztor. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. Mi. Mátyus András (XI. egységes magyar és református összetartozás. B. mind olyan kérdés. 2006. Kolozsvár. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006. és akkor. a Magyar Református Középiskolák XI. az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük. világunk védelme. vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI.és családvédelem. Rózsa Sarolta (XI. vagyis a mi időnkben. Debrecenben. Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . kinyilvánítanunk akaratunkat. Magzat. A. Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár.szebb és jobb időre várnak. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket. Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. értékeinket így védve. itt ahol vagyunk. egymás kezét jelképesen is megragadva. hogy majd egykoron megszólalhassanak. Ott.). Nagyenyed. összefogva.). A. amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. Kinyilvánítjuk. Élőlánc Nyilatkozat Mi. július 8-án. Ez a mi jelenünk. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot.

Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. védelméért. a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. Kinyilvánítjuk. bővítését.Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2. Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. Kinyilvánítjuk. 4. Kinyilvánítjuk. hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. létrehozását. ökológiai egyensúlyának megőrzését. hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket. durva megnyilvánulásokat. 92 . Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését. akik magukat magyarnak vallják.

Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. 2006. céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 . július 8. Debrecen. a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI.

b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj. osztályközösségek kirándulását. e) Felvállalta. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. – Kollégium díj. – Farkas András díj. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. – Kis Gergely díj. Tőkés Zsolt elnök 94 . magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. – Ravasz László díj. c) Felvállalta a különböző támogatók.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. anyanyelvi és önismereti tábort. 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt.

Hodgya. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. a refor- 95 .A 2005.” Gal 6. valamint Székelyudvarhely között. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át. „Egymás terhét hordozzátok. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. augusztus 23. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. Kató Béla magyarázata szerint. A „Segíts. Nt. Nt. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik. szeptember 21-én. hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. A vidék egyemberként mozdult meg. hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki. így töltsétek be a Krisztus törvényét. Siménfalva). hogy segítsen a rászorultakon. A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban. Amint a főjegyző úr kiemelte. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés.

hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek. azok pénzét adomány formájában visszaadja. Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. aki kiemelte 2005. szeptember 21-e rendkívüliségét. Nt. hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. Nt. Kató Béla főjegyző kiemelte. Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot.mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 . Hodgya. Antal Zoltán. ugyanis első ízben került arra sor. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. A sajtótájékoztató keretében Nt.

Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút. A gyerekek. Mindez annak bizonysága. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. megtanítani kacagni a szomorút. a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is.vül. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat. Nt. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére. így az bekerült az iskolába. örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. ahogyan egyház és iskola.” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. ahol. és az iskola megköszönte segítségünket. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. és felhozták iskolánkba. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból. Miután diákjaink is kiérkeztek. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. Bekő István iskolalelkész ismertette. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben. ahová segélycsomagokat vittünk. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. átadtuk. Miután 97 .

vannak.” Goethe 98 . mosolyt. Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. mindig adni. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. de ők is osztoztak a mi örömünkben.a templomban is imádkoztunk. olvasva ezt a kis beszámolót. hanem kisgyermekekről is. bátorítást.N. akik előtt még ott van az élet. másnak is eszébe jut. Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról. ha van lehetőségünk. segítsünk. hitet és sok-sok önzetlen. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. Egyetlen titka: adni. hazafelé vettük az irányt. N. „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. jó szót. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. Ennyi volt a mi kis akciónk. hogy ha tudunk. Remélem. akik még ennyire sem tudnak élni. tiszta szeretetet.

kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál. hogy jól érezzük magunkat. ahol megnéztük a belvárosi templomot. különösképpen a finom falatokat.Három hét Miskolcon 2005. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. Mivel egyikünk vegetáriánus. aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon. osztálytársaink és szobatársaink rendesek. Ugyanott megnéztük az egyetemet is. Visszagondolva az ott töltött időre. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. új tanáraink. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. Végigizgultuk a diákigazgató választást. Érdekességként említjük. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. november hatodikán. majd Debrecenbe kirándultunk. Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon. Nagy Bálintnak és családjaiknak. hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . Az első napokban Lillafüredre. vagy a városban sétáltunk. Sokan dolgoztak azon. melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. aki külön is üdvözölt minket. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén.

Jó volt megtapasztalni. az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. és testvérként kezelt minket. Molnár Levente és Szakács Péter 100 . s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el. erdélyi magyarokat. Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. ahová az iskola fizikatanára. hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt.ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt. Miklós Árpád tanár úr kísért el. aki hozzájárult ahhoz. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek.

Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. aztán lassan megbátorodtunk. indulhattunk Magyarországra. ahol otthonosan. mindenki telt volt kételyekkel. kellemesen tölti el ezt a két napot. Mindenki legalább egy fejjel magasabb. Szerda délután. mikor hazamentünk. hogy olyan családhoz kerül. mint mi. milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. végül pedig haza. Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt. Este. aztán a Hősök terére. majd Buda várába.Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. „Oh. Elmen- 101 . Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. amikor elindultunk. hisz remek fogadtatásban volt részünk. Megérkeztünk. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. izgalmakkal és reményekkel. Nagy meglepetésre nem úgy lett. egy fél hétre.

Esztergomban a bazilika csodálatos volt. Nagyon jól szórakoztunk. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig.tünk kifújni az utazás fáradtságát. palásttal. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. A. Miután visszaértünk Budapestre. Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. hogy leglátványosabb. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. Természetesen a bobozás. ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta. Összefoglalva. legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti. aztán jött egy-két csocsó-parti is. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el. hiszen újra egy fárasztó nap következett. ott a kripták közt. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk. hát nem volt valami marasztaló. Másnap. Szombaton Egerbe mentünk. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X. ami talán az egész kirándulást megérte. rengeteget nevettünk. Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. talán annyit mondhatok. Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. koronával. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. 102 . Köszönjük.

bemegyünk. A 103 . A templom ajtói nyitva vannak. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről. Az erdei úton eszünkbe jutott. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték. A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el. tapostuk a még nedves földet az üres templomban. a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. A XI. hogy útra keljünk. A kíváncsiság.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében. eredményessége. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. Az iszap kihordása után. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség. Az „Adakozz. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. Megszólítottuk László Albertnét. mint egy gyufadobozt. A látvány szívszorongató. Bekő István iskolalelkész felhívására. Hodgyára érkezve. az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. Látszik az árvíz nyoma. Pál Árpád csillagász. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. B. B. Hodgyára és Farcádra. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. A betonkerítés eltűnt. A falu központjában a református templom. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. behívott. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. Korán reggel. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. a pékség tulajdonosát. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg.Gyalogtúra (XI.

Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Mindenki hozott krumplit. Az első ház Elek Annamária XII. A szövegben elrejtette évszám 1828. A pékség működik. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. Hodgyát elhagyva. fűszert. akik szenvedtek. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. Két házzal arrébb. hogy a holttestét Mogyoróson. Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában. Itt is megkínálnak. és segítséget kaptak. ahol megnéztük az iszapvulkánt. A tiszteletes úr megmutatta a templomot. B osztályos tanuló otthona. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. beteg embert a víz úgy elvitt. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. Édesanyja nemrég elhunyt. szalámit. a legközelebbi dombra. kolbászt. Nemrég restaurálták a belsejét. Megrongálódott a csűr. a legjobban érzik. a tárva nyitott kapun. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban. és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. hogy a patak medrét szabályozni fogják. Egy idős. Pálfi Tímea nagymamája fogad. mintha meghívott vendégek lennénk. egy halmon van. László Alberték reménykednek. 104 . A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. A háznak a kerítését elvitte a víz. a nők. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. A tanárok bementek a papilakra.pékségből. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. hogy adni jó. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. hogy mind a három disznója odalett. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. Elő volt készítve a bogrács. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. Mi a templom előtt álltunk meg. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. Irma néni elmondja. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják. Farcádon a gyülekezés idején. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. Talán ők. a Küküllő partján találták meg. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. csak egymást karonfogva tudtak lépni.

alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. Szarkakő. aki végig elkísért. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk. talán utoljára napoztunk. A falu végén a hidat elvitte a víz. hogy ezt választottuk. Fenyéd. A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. Megbántuk. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak. A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. a farcádiak egyik büszkeségétől. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. Székelyudvarhely. Ezen a szép napon. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. volt egy útitársunk. A gyönyörű őszi időben. Leráztuk és megettük. hiszen a falunak jó focicsapata van. Hangoskodtunk. Az erdők sok színben pompáznak. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. A focizás jó késő délutánig tartott. Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. beszélgettünk. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától. Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. Bodegába is jártunk.nem is volt elég egy bográccsal. egymással tréfálkoztunk. még eggyel főztünk. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta. Popa János osztályfőnök 105 . már éreztük a fáradtságot. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. Meglepetésünkre Kovács Viola. A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra.

szalma. toboz. Eredményhirdetés után boldogok voltunk. Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. hogy benevezzünk-e. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. osztályos tanulói 106 . Először gondolkoztunk. gipsz. A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. és rájöttünk arra. megnyertük a fődíjat. ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. Nehéz feladatnak hittük azt. Fábián Csilla. a kirándulást. dió. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. kukorica. csuhé. Törekedtünk arra. hogy néha még azt sem vettük észre. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről. hogy díszeink ötletesek. mert munkánk eredményes volt. papír és mézeskalács. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani. egyediek és egyben mutatósak legyenek. B. hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez. Írták: Bertalan Enikő.

B. rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál. Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé. A. között került sor arra a jutalomkirándulásra. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 . közel 100 méter mélyre. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. és mindenki elfoglalta a helyét.Kirándulás 2006. szászos hangulatot árasztó főtéren. Utunkat Enyed felé folytattuk. ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. osztálya nyert meg a 2005. mégis jól éreztük magunkat. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. és a Teleki Tékát. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. Innen Szebenbe mentünk. formalinban tartósított embriókat. kitömött állatokat. Annak ellenére. Székelyudvarhelyre. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. majd elindultunk haza. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat. és április 1.és énekszóval zártuk a napot. majd tovább folytattuk utunkat Tordára. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát. mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. már nagyon jó volt a hangulat. Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket. valamint a visszhang-termet. Amikor végre megérkezett. hogy az időjárás rossz volt. osztálya. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. március 31. ahol a helyi sóbányába mentünk.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. a Vártemplomot. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. éjszakába nyúló gitár. Itt töltöttük az éjszakát. Annak ellenére. Itt megnéztük a Kultúrpalotát. sétáltunk egyet a napsütötte. A következő állomás Torockó volt. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe.

B osztálya 108 . akinek biztatása. ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna. Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII.nek.

Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. Számunkra ez a turné élmény volt. A tavaly. de jó lesz visszagondolni arra az időre. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. hogy a táncot folytassuk. Kápolnási Ágnes vezetésével. László Ica és Bunta Boróka. név szerint Bertalan Enikő. hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat. együtt voltunk. Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk. Sajnos. amely a Dr. utaztunk. 2005-ben. Előadásunk volt Keresztúron. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. Csíkszeredában. részt vettünk egy turnén. Jakab Éva. nem lesz időnk arra. Bunta Boróka 109 . amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. amelyet a Kuturális Központ szervezett.

akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket. Fazakas Botond. diákokat… Akik beiratkoztak. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. mégis sokan megtettük. Vadász Zoltán. Rózsa Sarolta. és bulikkal. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli.Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. Vass Orsolya XI. A. még nem tudták. Márton Melánia. koncertekkel. függetlenül iskolától. ahol a város diákjai. Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk. Joó Emőke. Kovács Hajnalka. vetélkedőkkel. mi vár rájuk. Talán az sem mellékes. összegyűlhetnek. Waum Konrád. kibeszélhetik a sulit. Bözödi Tímea. szórakozhatnak. Barabás Balázs. tanárokat. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. 110 . előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. Liszkovics Kata. Gál Levente.

Iskolánk két XI. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. ahol mindenki nagyon jól érezte magát. 111 . és Szabó Zsolt. Nem csak a városból. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok. Rózsa Sarolta XI. A XI. A. Molnár Zsuzsa. melyik középiskolát szeretnék választani. a felvételiről. és sokan érdeklődtek iskolánk felől.Sulibörze Idén. megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban. Vass Orsolya. sok munkával és erőfeszítéssel. osztálya készült erre a rendezvényre. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. is mint a többi években. Bemutattuk iskolánkat. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. Rózsa Sarolta. Két napos rendezvény volt. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. Minden iskola képviseltette magát. Mátéfi Edit.

A versengés kampányolással indult. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . rajzverseny valamint táncház. így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is. A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel. Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. Akárcsak az utóbbi években. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. Farkas Tibor. kajak. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával. alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”.XIV. az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. a város főterén. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. a Diákpolgármester Vetélkedő. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. Ebben az évben is színesre sikeredett. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. streetball-. foci-kupára. valamint két meccs között az urnához járulhatott. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. szexuálpszichológus.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő.

hatta a résztvevő. addig mások. Diáknapok végéhez közeledve. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt. Mihály A. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. 113 . Fazakas Botond és Waum Konrád. Vass Orsolya XI. A XIV. és egy évig övé a cím. A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella. Vadász Zoltán. Albert Sándor. akik versenyeztek. Rózsa Sarolta. Szilárd. A tavaly iskolánk diákja volt. egy erdélyi előadókkal erősített. a Nap fia. Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül. Kovács Hajnalka. vetélkedtek. Ugyanitt derült ki. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. Márton Melánia. Vass Orsolya. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. A.

földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 . Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása. osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci. V. kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól.A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa.

B. Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII. Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 .24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X. XII.) Gyalogtúra IX. Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII.B. A. Kirándulás XII. A.

.

17 . a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk.És legyen az Úrnak. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

orvosi Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. politológia Kolozsvár. pszihológia Kolozsvár. angol-német Dolgozik Budapest. pszihológia Nincs visszajelzés 122 . színészeti Kolozsvár. hitoktató-angol Magyarország. jog Kolozsvár.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. informatika Kolozsvár. európai tanulmányok Kolozsvár. hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. fizika Széklyudvarhely. fizika Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. mehatronika Székelyudvarhely. informatika Marosvásárhely. jog Kolozsvár. reklámgrafika Marosvásárhely. vegyészmérnöki Kolozsvár. politológia Marosvásárhely. angol-informatika Marosvásárhely. közgazdaságtan Kolozsvár. posztlíceum Kolozsvár. pénzügy-bank Kolozsvár. turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. hitoktató-filozófia Kolozsvár. román-angol Nagyvárad. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad.

földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda. turisztika Kolozsvár. unitárius teológia Marosvásárhely. román-angol Kolozsvár. teológia Kolozsvár. kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy. kommunikáció Pécs. turisztika Kolozsvár. turisztika Budapest.Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós. zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 .

osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .Osztálynévsorok V.

A.IX. Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 .

Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I. félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 . B.IX.

A.X. Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 .

Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II. B. félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 . félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I.X.

XI. Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 . A.

XI. Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 . B.

Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 .XII. A.

XII. B. Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 .

Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 . augusztus 31. osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006.A 2006–2007-es tanévre az I.

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

A IX. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .

teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .A IX.

amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok. osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006. amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. Bekő István 137 . által elkészített listát azokkal a témákkal. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. – a szakdolgozatot 2006. A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. április 30-ig leadták.Egyházi érettségi 2006 A XII. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. – 2006. január 10-ig láttamoztatták. május 17–18-án tartottuk. A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt.

5 10 10 10 9.Egyházi érettségi vizsga eredménye XII. osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.5 9.5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.50 10 10 9. B.5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 .5 8 9.

5 10 8 10 9 10 9.XII. A.5 10 10 10 8 10 10 139 .5 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9. osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9.

hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely Bálint István megyei I. hely Bálint Botond megyei I. Tamás Timea I. hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII. hely Kirmaier Gábor megyei I. B osztály közössége városi I.A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 .

hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 . Straub Dániel. Botorok Attila II. Szakács Péter I. hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. osztály) II. Tamás Timea. Pál Annamária. Berki Attila. hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V. hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella.Résztvevő diákok Botha Zoltán.

oldalon.Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III. 142 . díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69.

Tanári díj – Kristály László IX. Kis Gergely díj – Vass Noémi. 143 .A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII. Ravasz László díj – László Albert XII. A. Kollégium díj – XII. A. A. A. A. IX. B. XII.

.

jogai. osztály XII. osztály XII.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. B. A. A. B. osztály X. osztály X. osztály IX. osztály XI. A. osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 . B. kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V. osztály IX. B. osztály XI. A.

augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok. így töltsétek be a Krisztus törvényét.” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV. Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 .Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005.

A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 . osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX.

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful