P. 1
evkonyv56

evkonyv56

|Views: 347|Likes:
Published by gyorgy_kinga

More info:

Published by: gyorgy_kinga on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

2006 .Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium.

amelyeket Isten iskolájában átéltünk. A könyv külső megjelenése. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 . hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. Kívánjuk. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. színe. Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk. A tartalmat bővítettük. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra. hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon. 2006 a VI. az egyik célunk az volt. zsoltárból vett versek vezetik be. amelyek a kutakodók számára félretétettek. Magyar Református Világtalálkozó éve. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását. A másik célunk az volt. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek.Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak.

.

Uram. te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.1–2 .

.

1886. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz. A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata. A fiúkollégium működését felfüggesztik. 1927. 1948. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. 52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. Bethlen János. 1716. Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés. Kommunista államosítás. 9 . 1940. 2004. 1994. október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét. 2002. 1771–1781. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670.

1787. 1781. Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. A helyi református temetőben nyugszik. 1771–1772. Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről. 10 . Meghalt 50 éves korában.Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason. 1843. 1768–1787 között a kollégium rektora. Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. Felépíttette a Belvárosi református templomot. Bécsben. Vásárhelyen. Bazélben és Bernben tanult.

hanem a családnak és az iskolának is. Képesek – önállóan. a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné. az igaz és a hamis.19) nem csupán az Egyháznak szól. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. a Heidelbergi kátét és a II. a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos. Helvét hitvallást. A református iskola keresztyén közösség. elfogadják ősi hitvallásainkat. s ha Tőle kérnek segítséget. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban. hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket. cselekedni. akik: Tudják. – hogy Isten választotta ki őket. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére. A református iskola jó lehetőség arra. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. „hogy ha majd felnő. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. Életpéldájukkal. 11 . – hogy Kiben és miért hisznek. Törekednek – jellemük. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére. – testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre. logikusan gondolkodni. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.

gazdagítani és továbbadni kívánják. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség. A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. jelenét. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért. – ismerik és szeretik hazájukat. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. értékeit. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. 12 . hogy imádsággal. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. igényes nevelő-oktató munkával. ápolásával. és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata. azt tisztán megőrizni.

– a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában. – minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók.Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása. tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását. – vallásos ünnepek megtartása. 13 .

akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban. A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. jogai. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. 6. kötelezettségei 1. osztályt végzett gyerek. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. majd együtt elmondják az Úr Imáját. A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben. Az oktatás térítésmentes. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. 2. 4. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. Vonatkozik ez mind az iskolai. 5. a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. 8. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. A diákok 14 . a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. A tanulók joga és valós lehetősége. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. 3. 7.A Református Gimnázium tanulóinak státusa.

szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. a. 11.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. „Jó estét kívánok”./c. ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e. b. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni. 10. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni. A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések. igazgatót. A terembe belépő tanárt. egyéb források. 9. „Jó napot kívánok”. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d. Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések./b. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás. c. 9./a. A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata. szülőknek küldött levél. 9. tanárnő.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c. A 9.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . A tanulók kötelesek tanáraiknak. tanár úr. d.

hogy iratkozzon át esti tagozatra. mint a nappali tagozaton. Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. Kirívó magaviselet. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. 13. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. A diákok szélsőségektől mentes. szeptember 9-i tanári gyűlésén. és csak szülői kérésre adják vissza.f. mind azon kívül. Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni. 14. 12. különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. Azonnali kicsapást eredményez. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást. mivel úgy gondoljuk. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője. 16 . hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen. Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani.

12 . hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.Taníts minket úgy számlálni napjainkat.

.

osztályt. osztályt indítottunk. és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). osztályonként külön-külön. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek. A 2004. 28 illetve 29-es létszámmal. V. Hagyományainkhoz híven. A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. a közösségi szempontokat figyelembe véve.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. könyvtár. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V. szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során. bentlakás. Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. egy teológia és egy matematika-informatika osztály. még az ötödikeseknek is. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. Minden közhasznú felület (étkezde. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. és örömmel állapíthatom meg. gólyatábort szerveztünk. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. laboratóriumok. tornaterem és udvarok) a Református 19 . A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével. 262 diákkal indultunk. Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját.

melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz. A tornatermet azonnali hatállyal átadták. Az előbb felsoroltak is azt igazolják. A szakemberek által tett árajánlatot. reményeink szerint. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása. mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. tanácsi határozat (93/2005) született. Tőkés Zsolt igazgató 20 . ápolva azt a szellemiséget. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét. A tető szigetelését kellett kijavítani. működő rendszer (engedélyezett étkezde. A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. Tekintettel arra. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra. Bérbeadásoknak köszönhetően. átalakításra használjuk. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. melyre múltunk kötelez. csak gondoskodik a működtetésükről. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból. bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően.Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért. Az átalakított. ezért támogatásra szorulunk. valamint a fűtés. de az is jelentős beruházásokat igényelt. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk.

Fenyéd. Nagygalambfalva.49% Unitárius: 11. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Székelyderzs. Felsőboldogfalva. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva. római-katolikus. Oroszhegy. Muzsna. 93 római-katolikus és 30 unitárius. Felsősófalva. Sükő.45%. Szent György plébánia: 4 diák. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák. Patakfalva. Segesvár. Fiatfalva. Korond. Marosfelfalu.06% Római-katolikus: 35. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. Szenterzsébet. Varság. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák. 16 diák. Székelyszentkirály. Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. Székelyudvarhely II. Miklósfalva. unitárius. Lányád. Bögöz. Parajd. Ócfalva. Kadácsfalva. Székelykeresztúr. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V. Bonyha. Máréfalva. Olthévíz. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. Szentegyháza. Kecset. Homoródújfalu. negyed. (Belváros) református egyházközség: 36 diák. Farcád. amelyből 139 református. (Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. Zetelaka. Egrestő. A Belvárosi unitárius egyház. Vágás. Telekfalva.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. Bikafalva. 7 diák. Szent Miklós plébánia: 30 diák. Székelyudvarhely III. osz- 21 . Homoródszentmárton. A település.

osztályokban tartott lelki nevelési óra is. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. vagy egy másik délutánon. A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 . A református gimnázium lelki közösségére jellemző. Ez utóbbi időpontja: hétfő. mondta az imákat és olvasta az Igét. B. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. áldással. Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. Ehhez kapcsolódik még a IX–X.tályból. énekkel. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került. A bibliaórák. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről. az első tanítási óra előtt. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. osztályos diák. A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik. Helyszín: Belvárosi református templom. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. 37-en a IX–XII-ből. Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. amelyen a diákság szolgáltatta a zenét. 8:30. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. akárcsak maga az oktatási hét is. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot.

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

az országos döntőbe is eljutott. a bűbájos boszorkányok. Torzonborz kalózkapitányként.szakaszán.92-vel Vitályos Bartalis Réka. Simó László. Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. Dicséretben részesültek Abrán Mónika. Bálint Attila mint Nagyerejű. hogy ez az iskola olyan. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. többet nem lehet. harmadik 9. szép Csipkerózsikák. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. Azt hiszem. Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva. de az egész mesenép kiválóan alakított. Bedő Réka és Vágási Réka.96-al Ülkei Beáta. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. Vágási Réka. mint egy nagy család. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 . Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. eredetien sikerült megformálni. jutalomtáborozáson vett részt. 77-es átlagért. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. az ötletes jelmezek sora szórakoztatott. második tanulónk 9. Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. helyet szerzett. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. II. ennél fontosabbat. s ezért nem is kell mondani. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat. s sokan követték őket szorosan. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. mint egy második otthon. Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan. hogy úgy vannak együtt.

amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek. a komótos hoszszú terített asztal. áldást kérve ránk. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. És már el is indultunk Felsősófalvára. hogy szeretettel várnak minket. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. 2005. Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. a Gólyatáborba. Az osztály megtelt vidám. kíváncsi arcokkal. beléptünk az iskola boltíves kapuján. A vaskos. A szálláshelyre való visszatérésünk után. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak. hogy a Refi egy egészen más iskola. pedig mint osztályfőnök. a konyhában sürgölődés. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát. szeptember 5 délután 3 óra. A reggeli sűrű ködök. és mindarra. Minden jel arra utal. A. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. én. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa.IX. A templom ajtaján kilépve érezzük már. Patkó. és máris mutatják a szálláshelyet. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. a levegőben mennyei illatok. „Refis Gólyák”. Ők. Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében. mint diákok. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. de mindnyájan újak. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. A csapat hamar elrázódik. örvendünk a találkozásnak. 27 . az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. a közös munkánkra. szeptember 1-én gyülekeztünk. nyüzsgő. Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. mi.

gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk. Örvendünk a találkozásnak. Majd vacsora. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. Érezzük. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. Sugárzó tekintetek. a gólyabál következik. amelyet templomi ének. mert úgy az osztály. Az iskolai életnek egy színfoltja. Alig szedjük össze magunkat. hogy ezentúl együvé tartozunk. Majd békés. Vidám arcok. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. pakolás. 9 óra. ige és hálaadás követ. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. s csak idő kérdése. Hát bizony. elköszönés és indulás haza. a közösségépítés és a közös munka. Az udvar füvén vastag. takarítás. szeptember 15. Ezután pedig az. mint a többi iskola! A mai nap még ünnep. Izgulunk bizony. Geréb Péter tanár úr. és indulunk a közös istentiszteletre. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. hogy közösséggé váljunk.Szikrázó napsugarak ébresztenek. Félúton vagyunk már visszafelé. hosszas beszélgetés. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. imádság. mint az 28 . amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. A Refi tényleg másabb. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. majd indulás az iskola udvarára. boldog séta a szálláshelyünkre. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. de holnaptól már kezdődik a tanulás. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. csillogó harmat.

és várjuk az Új Esztendőt.26-os osztályátlag.-én farsangi bál. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra. ahol még a madár is ritkán jár. De már tudjuk azt. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. a szereplés. Ezúttal a Madarasi Hargitára.osztályfőnök „gólya”. És a végén az elégtétel: 9. Egy multi- 29 . Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő. ahol újból szerepelünk. Február 25. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10.-ét írunk. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást. Készülünk a szent ünnepre. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét. Rövid januári pihenő. A színes élményeinkről. hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. Majd három hetes kemény tanulási időszak. Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. A végzősök a szervezők.

amelyek minket összetartanak. a közös kirándulások (Csíksomlyó.23 2. Évi médiák: 27 tanulónak 9. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I.00 felett 1. Ispánkútja. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik. De vannak közös kapcsok.2. amely kinyúlik május közepéig. mennyire különbözőek vagyunk.3. Isten gyermekei.2. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I. hogy mi. Majd újabb hajrá. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről. Szent Anna tó. a tudományos vetélkedők. a különböző sportversenyek. És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. Gordiusz: – Szőcs Barna – X.4. hely 30 . 1.1. Tantárgyversenyek 2. Székelykeresztúr.1. az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk. hely 2. A tanulás. Segesvár) során világossá válik számunkra. Tanulmányi eredmények: 1. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2. Osztályátlag: 9.

Hoki: – Waum Konrád – országos I. Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8.3. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III. Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III.2. Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I. Liszkovics Kata. Kultúra 7. Sport 4. hely 5. Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7.2. Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6.3. hely 4. díj 7. Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4.1. díj 7. Gólyatábor – Felsősófalva 7.3.1. Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I. hely 4.4. Közéleti szerepvállalás 8. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 .1.

s attól szép. Majd ezt a díjkiosztás követi. Eddig sejtettük. Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9.8. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi. hogy időnként győzhetünk is. hogy az élet harc. meghitt ünneppé. Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . de most már tudjuk. Diáknapok: – Fazakas Botond.2. Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. A osztályt illeti.

Egy hangot nem tanul otthon. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte.IX. Hiperaktív. Olyan osztálytárs. Mindannyian tudjuk. Ő a megfontolt. mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. úgyhogy szörnyen izgultam. akikkel dolgoztam. B. Rosszabbul vagyok. Ha majd egyszer elkezd tanulni. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom. Amúgy semmi különös nincs bennük. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. Városi összehasonlítást nem végeztünk. egy zajos. minden gyerek ilyen. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. Nem is ismertem őket még látásból sem. B. mint amikor kiszakítjuk onnan. mert más a környezet. ügyes. Ez az a pillanat. Gyülekezünk a Patkóban. viszont András attól elbűvölő. mint mondtam. értelmes és tanulni lusta társaság. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. mint valaha az izgalomtól. hogy összetartozunk. akire mindig lehet számítani. mint mindnyájan. amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. versenyeket nyer. hanem csupa tízes. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. három-négy kivételével. Nem osztályelső. de nem is az a lényeg. javítóműhelyben dolgo- 33 . hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. Gyerekek ezek is. és sose lehet rá haragudni. a varázslat lényege. A IX. Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. amikor először találkozom az osztályommal. mint egész évben. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. bölcs. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. de aztán megnyugodtam. hogy mitől olyan érdekes. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra. Konkrétan nem is tudnám megmondani. iskolaelső. Nagy bringás. dolgozom. De persze egészen különleges. Aztán van egy Kovács András. ő az éltanuló. semmi különös. mert az enyéim. viszont második tanuló. intelligens. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam.

de az számít. mondhatjuk-e valaha is mi. hogy ehhez hozzájárulunk. A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. Remélem még sokáig. Fazakas László. 12-en csak. De szünetben köztünk van és szeretjük. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa. aki a Boróka együttes tagja. A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. Kovács András. sok veszekedés és végül nagy taps. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. Változni sajnos nem fog.és népdaléneklő verseny. Joó Emőke Zsoltár. átment az A osztályba. aki ott van. és még sok érdekes gyerek. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. cserediák lesz szeptembertől Budapesten. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő. Zsombori Katalin. Karácsonykor szerepeltünk. Alternatív Irodalmi Tábor. ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul. Zsombori Katalin.zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. Nem tudom. Nagy izgalom. Fazakas Ferenc. Azt hiszem. Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. Igyekezet van. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. Szováta: Gergely Zsófia. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 . Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. De ez sem von ki belőlük elég energiát. Kristály László. Halásztelke: Kristály László. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. tanárok és osztályfőnökök. Andrási Hanna. Mindenki felnő előbb-utóbb. Nagyvárad: Andrási Hanna. Focistáink (Bálint Szabolcs. mert akkor semmi baj nem éri.

Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 . Én azt szeretném. Ha ezt elértük. akkor mindent megvalósítottunk. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában.séget.

Molnár Lóránt. Ha egyikőtök elbukik. botlásait. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. a mögötte haladókért bukik el. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. hely. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. Straub Dániel. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz. Tófalvi Zsolt. hogy figyelmeztessen a kőre. Csurgó. résztvevők: Fancsali Csaba.” Az osztály vándorúti élményeit. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. amely a botlást okozta. a környező világunk megismerése felé. Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . hely: Magyari Gizella.X. Természettudományos Diákkonferenciája. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. De azok miatt is botlik meg. Bukarest. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. És ha így folytatjuk. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. Most. akik előtte haladtak. csapattagok: Tamás Tímea. A Református Középiskolák XII. a társak megismerése. Magyari Gizella. Szász – Bálint Attila. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak. Biológia. Berki Attila. A.

A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek. Berki Attila. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával. Straub Dániel. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot.53-as átlag.47-es átlaggal. Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. majd a nap második felében. hely. amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak). ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. C. vezetői: Bencze Béla.71-es évvégi átlagjegy. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat. „Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja. hely. Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. Mag Ildikó. osztályának meghívására Magyarországra utaztunk. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról. Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. Botorok Attila. GTP – I. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának. Harmadik tanuló: László Ildikó 9. Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel.

kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika. de elég mindez 38 . július első napjait az osztály jó része. az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. Halászbástya. Hősök tere. tanár-diák foci). sátorral. Mária Valéria híd). barangoltunk az ókori romokon. a „Lyceum” épülete. saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte. míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika. ahová egri házigazdánkkal. Gárdonyi sírja). sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. Két bemutató is segített minket nosztalgiázni. Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. Lánchíd. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. A vakációban. bobozás. Budai vár. bográcsozás.tük (Országháza. az egri vár. Mátyás templom. készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. Városliget – Hunyadi kastély). Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. Visegrádra (Királyi Palota. Fellegvár.

a közös élményeket és akkor lesznek. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. hiszen fiatalok vagyunk. hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. Kacsó Péter osztályfőnök 39 . a társak megismerése. Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. a környező világunk megismerése felé.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni. akarni az együttlétet. És ha így folytatjuk. együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. de tudjuk. önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk. habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg. vagy még sokszor átugorjuk.

B. amíg nem hívom elõ. Talán ezért is. Homoródon. sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. És bevallom. A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. tiszta nyugodt erõ. amíg nem lesz reneszánsza. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. Nem nyugszom. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni. A X. hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. megnyerve egy fotóversenyt. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége. osztályt.X. Első félév végén ő is távozott. Megtanulhattuk ebben az évben. s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is. Gábor a maga egyéniségével. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. Valójában egy kedves diákunk. a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. zenehallgatás. S bár világ-szennye rakódott reája. 40 . Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. lovaglás. Vajda Csaba. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. Nem nyugszom.

Rus Adrienn Tímea. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. Pál Zsuzsa. A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. Kelemen Zsuzsa. Bálint István. ill. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. Feleki Izabella. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi. Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor. díj. díj. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva. Pozitív változás. I. ünnepeken a szavalás. A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. Kovács Katalin.A második félév a versenyek időszaka is volt. Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. Kelemen Zsuzsa. II. Az iskolai rendezvényeken. ill. Elekes Renáta. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. nagy lelkesedéssel. Fülöp Sándor. kórustalálkozókon. Pál Alpár. 41 . Paizs Anna. A kosárlabda. „Az én drogellenes üzenetem” c. matematikából Bartha Zsombor. Fazakas Orsolya. Rus Adrienn Tímea. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. Bálint István. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. zene: Kovács Katalin. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak. Eredményeket értek el Pál Alpár. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. Angolból Vaszi Éva. Bálint Botond. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. Kovács Katalin.

Burszán Andrea. társainkról. Bokor Mária. Rus Adrienn Tímea.75. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait. A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa. őt követi Paizs Anna 9. céljainkról is tisztább képünk van már. Az első lépéseket már megtettük. Bálint Botond.83 év végi átlaggal. Fülöp Sándor. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 . Adja Isten. félúton vagyunk. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. Kirmaier Gábor. tanárainkról. Talán vágyainkról. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. 9. A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is.

hogy kinek mi a feladata.XI. az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. osztály). megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. A megérdemelt 43 . A. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. mint mi. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. osztályt huszonkilencen kezdtük. róluk szóljon. szülők. A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. jól kiegészítjük egymást. és B. és jó volt látni. tanárok – meggyőződhettünk arról. Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. hanem kis közösségünk is (A. de legyen egy kicsit olyan. Úgy gondoltuk. hogy csak együtt. A tananyag újrafelosztásával. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. majd a farsangi bált. ragaszkodtunk hozzá. hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk. legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. osztály A XI. egymást kölcsönösen segítve. de mindannyian – tanulók. Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. 22 lány és 7 fiú.

Több városi rendezvény lebonyolításában. játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. de nagyon szeretnénk. de reméljük szép és sikeres lesz. Laczkó Imola osztályfőnök 44 . Bözödi Timea. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. Mátéfi Edit. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I. az I. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén. Bálint Zoltán. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest. ha következő alkalommal mind együtt mennénk. jól éreztük magunkat. mely nehezebb. Molnár Zsuzsa. helyezést értek el. Bözödi Timea vettek részt. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. Séra Mónika. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek. majd I. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. Rózsa Sarolta. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen. Molnár Zsuzsa. helyezett lett. XI. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. Diákjaink a sportban is kivették részüket. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. osztályosok lévén.pihenésre Homoródfürdőn került sor. Vass Orsolya. Kocsis Timea.

„Adakozz. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. osztályos diploma kibocsátást. Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek. kisiskolás. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki. de főleg az árvízkárosultak javára. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. A osztállyal készítettük. És az osztály. A tizedik osztály végén diplomát kapni.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. osztály Annak idején. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása.XI. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. velünk kezdődött a gólyatáborozás. ez „valami reform. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. és a XII. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. az idén velünk kezdték a X. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. B. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . 60-as osztályzat fölött. A után. Az említett toplistára Virginás Beáta. 9. A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. A február 17-én. A tanulók hozzáállása jó irányban változott. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban. A második félév első hete is különleges volt. az ötödikesekért. a IX. Az első félév alapján a III. Készültünk a maturandusra. és felejthetetlen élményt őrizünk róla. az iskola megmozdult. A. dobogóhelyet foglalhattuk el. Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt.

hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. és benne minden osztály egy jó közösség. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. mi több. 7. Egy példa. Sportolni nem mindenki szeret.zéséből. Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . Iskolánk kézilabda csapatában. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. meggyőzően mutatták be iskolánkat. az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt. A refis diákok szeretik az iskolájukat. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. 81-es osztályzattal. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. ami jó volt. Nyolc szombati nap volt kijelölve. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. Iskolánk. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. 9. Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás. az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. a másikat az iskolanapon állították ki. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. A második félév végén is mindenki átment. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. Színfolt a városunkban. Orbán Linda és csapattársai szépen. 57 osztályzattal. A művészi tehetsége is kamatozott. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek. Bakk Loránd. A két felmentett. Az év végi első Virginás Beáta. a 8-as osztályzata által.

ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. Itt is lekésték. Osztályteremnek használják a gyönyörű. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola. sorfal. a Küküllő mellett. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe. Popa János osztályfőnök 47 . a felsővár. megállva az iskola előtt. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. a turisták által követett útvonalon történt: főutca. stb. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé. alsó várrész. A református templom előtt. Gátak című verse. Segesváron maradtunk. Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. hogy Udvarhelyről jövünk. A vonat éppen indult. feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet. Nyelvi határok vannak és voltak a két város között. útravaló batyuk. Zenét is hallgattunk a sulirádióból. felolvasásra került Wass Albert. Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba. óratorony. amikor azt mondtuk. A város további látogatása.ig. Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata.

kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. az igazi szépséget. ha mindenki a tudása. De ha néha elbizonytalanodnánk. Kellemesre. kihívásokra. még van rajta javítani való. hogy az még nincs kész. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. a nyelv-. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. hanem egy kicsit több annál. kirándulások. megérik az életében következő feladatokra. A. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. a remekművet. a felnőtté válás útján. 48 . bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez. Az első sikeres rendezvény. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. vitatkozások. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. átalakul. az évégi. megbeszélések. a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. eltévednénk. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. Nem tudom. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. Ők látják a benne rejlő végkifejletet. elmondani. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók. De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. és reményeink szerint felnő. Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága. Az együtt eltöltött órák. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. vagy vallás vizsgák bizonyítanak. mit is érezhet egy osztályfőnök. Mindenki változik. a négy év végén. A nagykorúsítás. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. Nem egy osztály diákjai. osztály Nehéz szavakba önteni.XII. de valószínű. Szeretném. a tökéletességet. informatika-.

Erdők. tanok és emberek. azonképpen arat. Mert elfut a víz és csak a kő marad.A tiszták és a békességesek. Vass Imre osztályfőnök 49 . hegyek. De a kő marad. ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett. Jól gondolja meg.

B. a láng nem éget meg. eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra. hanem komoly felelősséget. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak. Tabló. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . amikor egy megszokott.” (Ézs. a másik. Egy másik „esemény”. a jegyadás. a háromhetes tanügyi sztrájk. hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. 2) A kicsengetési kártyánk. azok nem sodornak el. hogy felismertük. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. bankett) és előjogokat jelent. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. nem perzselõdsz meg. életritmus majd megváltozik.XII. 43. osztály beszámolóját. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. kellemesebbé. s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. nyugodt szívvel kijelenthetem. munkát is. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. nem csak kivételes programokat (pl. az együttműködést. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk.és magánéletünket egyaránt. nagykorúsítás. az elválás. a vágyat. s azt hiszem. az egyik. én veled vagyok. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás. Ha tûzben jársz. biztonságos életforma. hogy mindjárt itt a vége. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény. félévi-írás. mint az elszántan próbázó kilencedikesek. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. Sikeres rendezvény volt. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. hogy legnagyobbak lettünk. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. osztály „Ha vízen kelsz át. és ha folyókon.

Ezzel a békés. melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk. A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. sóbánya. aki mellettünk állt. s hiszem. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. fantáziával. Biró Ildikó. azt sem bántuk.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. támogatásért. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. Utána fergeteges buli következett. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. az ősi Bethlen Kollégium stb. Fábián Csilla. hogy mehessünk. B számára. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. nemcsak szerencsés. a farsangi kosaras bál. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat. Nagyon jó hangulat volt végig. biztatásért. Ötletes. hanem örvendetes nap is volt a XII. mindenki igyekezett legjobb énjét adni. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is. Református Vártemplom. 51 . valamint minden tanárnak. Mindjárt az elején. Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr. Már alig vártuk. melyre a szülőket is meghívtuk. Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. Fancsali Zsuzsa. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek. Ahogy várható volt. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. el is nyertük az első díjat. jókedvvel. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást. a soksok ötletért. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. Február 13. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra. Székelykő.

Remélem. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. meg egy rövid séta. miközben nem is a HOL? MENNYIT?. erényt elraktároznotok mostanig. megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat. a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. sikerült annyi tudást. Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . segesvári „ráadáskirándulással”. olyan hangvételben. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra.Annyira jól éreztük magunkat együtt. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá. de egy tanítást.” (Jn. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. fagyizás a várban. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”. tapasztalatot. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek. hogy tanítványaim vagytok. és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki. 35. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. lehetőségeket.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. melyek során emlékezésnek. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. vagy keserű szájízzel iskolánkra. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. örökre véssetek a szívetekbe. 13. a ballagás. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. terveket. hálának. emlékezhettek jó szívvel. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó. köszönetnek. ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül.

Láttassék meg a te műved a te szolgáidon. és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.16 .

.

akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket. Ismertette az iskola történetét. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. szeptember 17-én került sor. „Tíz esztendővel ezelőtt. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is. a Nagyvárad-Olaszi templomban. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel. a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. érmelléki esperes áhítata után Tolnai István. a református szellemiség. illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. Ma erre is sor kerülhetett. szombaton. hanem az evangéliumi hűség. Az ünnepség során. még hiába próbálkoztunk azzal. Gellért Gyula. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében. A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére. amely szeptember 16-án.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. a református iskolák találkozóján. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket.” – írja Tőkés László püspök. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben. vendégeket és az iskola öregdiákjait. A váradi vár katedrálisában. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. illetve teme- 55 . hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. vársétára indultunk.

majd Geréb Zsolt. Juhász Tamás. Tőkés László püspök hirdette az Igét. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. 1660-ban a török ostrom idején. Dr. vergődéseiről. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. A 100 éves iskolát. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről.14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. Bekő István iskolai lelkész. a keresztény oktatásnak. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak. Az ünnepség harmadik napján. amely keretében.tőjében. az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött. 1948 és 2003 között. a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója. Székely Emese. vasárnap.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató. meleg szavakkal köszöntötte. A megjelent iskolák tanárait és diákjait. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. amelyet követett az államosítás. hangsúlyozván. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. 7 magyar király és királyné nyugszik. A zászlót. Fülöp Gábor lelkész-tanár. Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra. Szent László. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. amelyet Tőkés László püspök áldott meg. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. amely valóban népkönyvvé vált. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 . hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. Ézs 49. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. köztük. egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie. amely lángoló szívet ábrázol. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk.

Fülöp Gábor lelkipásztor 57 . ahol tudatosan. hogy ott van megmaradás. hagyománnyá válik. hanem láthatóvá tette.tett meg. hit és remény. saját értékeink ápolása.

Szalay Zsuzsa pszichológus. A. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét. A táborozások időpontja: IX. Előző esztendőkhöz képest.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. 2005 szeptemberében nem két. Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. osztály. László Zoltán ének-zene tanár. Az V. hanem három osztály táborozhatott. szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. Két IX-es osztály. Geréb Péter cserkész vezető. osztály – 2005. Besegítettek: Fülöp Gábor. Barabási Domokos. Vass Imre testnevelés tanár. B. szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún. osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. Ezt követte az estig tartó ismerkedés. Az V. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. 58 . A IX. valamint egy V. egy elméleti és egy reál képzésű. osztály – 2005. Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva. „gólyatábort”.

játékok. rendtartási szabályzatával. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. 59 . Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok. ismerkedve a Sóvidék sajátosságával. Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is.amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata. jelenével. éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot. Este tábortűz. László Zoltán tanárral. A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le. meglátogatva Sófalva környékét. Vass Imre tanár irányításával. valamint az énektanulás és közös éneklés.

Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult. Bekő István 60 . hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált. A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg.

hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. az események. ahol állandóan zajlik az élet. kinek nehezen. Most már vakáció van.Élet az info-odú környékén …Bizony. aztán volt egy nyomtatónk. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. semmiképpen sem eredménytelenül. Minden gazda szereti. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. állandóan valamilyen „akció” van. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak. és ma már büszkén mondhatjuk. videokameránk. Aztán tódulnak a gondolatok. van nyomtató az odúban a tanárok. egy néha-néha működő szkennerünk. Nehéz időrendbe tenni. van mindkét info-kabinetben. 3 fénymásolónk. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. Kinek jól. amit az igazgatósággal közösen használtunk. talán 3. még a rendszergazda is. miről is írhatnék. valamilyen tevékenység folyik. 2 videóprojektorunk. Összesen 15 db. van 3 szkennerünk. de azért jó visszagondolni. Elkalandoztam. az emlékek. lassan. digitális fényképezőgépünk. Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. és talán nem is fontos. ha gyarapszik a gazdasága. hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt. És nagyon jól van ez így. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. és egy fénymásolónk. Gondolkodom. és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben. Talán 2 év telt el. Elmélázok. megint eltelt egy év. 61 . részben adományokból. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). Mosolygok. de egy biztos. a diákok részére külön-külön. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában.

Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. Nagy örömmel nyugtáztuk. Bencze Béla. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. Bár többnyire újoncok (IX. mégsem érződött ez. Kóbori Lehel. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére. Csapattagok: Berki Attila. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért. Lukács Tünde és Waum Konrád. részt vettünk a GTP projectben. Fülöp Sándor. letételére. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el. Fülöp Ildikó-Gabriella. Joó Emőke.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. Fülöp Szende. dobszóló egymás hátán. Kosza Hunor. Fülöp Attila. osztályosok) alkották a csapat törzsét. mint 2001-től minden évben. Fazakas Botond. gra- 62 . Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése.

hogy ez továbbra is így marad. vizs- 63 . Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. rossz egyaránt. Most vakáció van ugyan.tulálásképpen. Jó. de szeptembertől folytatjuk. és hisszük. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. A sok-sok. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. elmorzsolt könnycsepp. És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. sóhaj. lányok! Év elején 38-an indultatok. amelyre minden szerda délután került sor. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra. biztatás. Hinni szeretném. Igen. de többnyire jó. aztán lettetek 58-an. Nyolcan vettek részt folyamatosan. nagyon szép eredmény ez fiuk. A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. nem telt hiábavalóan az idő. majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. fogadkozás. hogy megmérettessenek. hogy egyre többen érzik majd úgy. Lesz még folytatás? Tőletek függ. és saját elmondásuk alapján. készek arra.

bánattal és sok szép eredménnyel. Néha összejött. egyénérdek). Lőrincz Edit 64 . (iskolaérdek. néha nem. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. Bizony. A nyomtatásért. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. örömmel. hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév. készülés a maturandusi ünnepségre. Felkészülés az iskolabörzére. eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. A sok érdekes. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. üres az info-odú környéke. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. én mégis. tele eseménnyel. tevékenységgel. megint eltelt egy év. nyüzsgéssel. látványos fizika. és… ki tudná felsorolni. versenyekre. Most vakáció van. földrajzóra az infokabinetben. és megint egy ilyen mozgalmas. A filmvetítések.gákra. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval. még mi minden. zajjal. eseménydús. kollégáimnak.

tábornokok és hétköznapi emberek hónapja. 1956-ban a forradalmi események résztvevője. A ködös. történetek. Blanka és fia. felkeresték Középajtát.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. mai és régi emberek találkozásának idejét. Nyári vakációit Középajtán töltötte. 1956 és Világos hónapja. és együtt hajóztak Ausztráliába. az emlékezés. apai nagyszüleinél. a rokonokat. ahonnan sikerült megszöknie. s 65 . Kényszermunkára ítélték. ahol húsz évet töltöttek. Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. Veress Vilmos 1917. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön. emberek emlékezetére. A jól tanuló. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. az őszi táj békéje. A szívélyes fogadtatás után fényképek. aki rokona a Veress családnak. Budapesten katonai akadémiát végzett. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. a kegyelet. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték. Itt érte a halál 1987 októberében. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. július 28-án született Borosjenőn. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. Évente hazajártak Székelyföldre. nehéz bányamunkára. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. a főhajtás ideje. a templomot. ludovikás tiszt volt. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten. Bécsbe. emlékek kerültek elő. 1980-ban visszajöttek Magyarországra. itt telepedtek le véglegesen. majd Hollandiába menekült.

Bölöni Farkas Sándort. Benkő Józsefről. aki könyvet írt Erdélyről. Neve évközben sokszor elhangzik. amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. s azzal az elhatározással búcsúztunk. a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. a templomról. Elemlegettük Kriza Jánost. Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről. Nem feledjük emberi nagyságát.így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. a nagy lelkész-botanikusról. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. aki tudósként. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek. mint e táj nagy szülötteit. lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. s megnézünk minden olyan helyet. sírjánál a kegyelet. Benedek Eleket is. Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 .

felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. színpadi alkotásait.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. de legyen verseny is. amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen. a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. a marosvásárhelyi Elméleti Líceum. gimnázium és líceum jelentkezett. mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. zongoramuzsikáját. A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. kamarazenéjét. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt. dalait és kórusműveit. Bartók Béla jogutódja. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . szimfonikus kompozícióit. Néprajzi Múzeum. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. erdélyi. nemes és tudást feltáró vetélkedés. Oktatási Minisztérium. Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi. igazi játék.

Joó Emőke. A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett. Magyar Kornél.merésre. Zsombori Katalin képviselte. Szélyes Ildikó. a versenysorozat főszervezője. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. a zsűri elnöke. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. Kovács Sándor zenetörténész. munkásságának felelevenítésére. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg. adott zeneműből tartott kiselőadásra. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból. kórusmű előadására. második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. a bartóki életműből. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. és tették közzé az eredményt. Szakács Annamária tanárnő 68 . A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. Szakács Péter. Rus Adrienn Timea. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára. Örülünk az elért eredménynek. a Magyar Zenei Tanács elnöke. Liszt-díjas Érdemes Művész. Bartók életútjának. Kovács Beáta. Bartók gyűjtötte népdalok.

Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján. A. Fazakas Botond. A. A. oszt. A. Bordi László Lehel IX. Az elkezdett hagyományt folytatva. hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást.Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. (88 pont). (92 pont). Botorok Attila X. osztály. Lukács Adél X. az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt. Szabó Lóránt XII. (82 pont). (86 pont). a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. főként azzal a céllal. és kiváltképpen Szőcs Barna. Eredményeiket tekintve. A X. oszt. Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt. a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. Fülöp Sándor X. helyezés. László Albert 1. (84 pont). iskolánk a II. helyezést kapta. osztály. Fancsali Csaba X. osztály. oszt. osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. A. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. sem a teljesítményük nem csökkent. osztályos versenyzőink: László Albert. DerzsiKatona Emőke XII. oszt. a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. Örömmel mondhatjuk. Hargita megye XII. osztály. A. és az eredményeik alapján. Ugyancsak hagyománnyá vált. (80 pont). Szabó Lóránt 7. név szerint: Szőcs Barna IX. oszt. (87 pont). helyezés. a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. A. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. A. Az elért eredménye alapján. László Albert XII. hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. A. A. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Bencze Béla X. (83 pont). oszt. Az eredmények: Szőcs Barna 9. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Lőrincz Csaba X. 69 . oszt. a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. A. oszt.

helyezést ért el. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 .osztályos tanulóit a 2006.02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX.. osztályos Bencze Béla. Gratulálunk mindazon tanulóinknak. osztályos Árgyó Botond és a XII. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. a Kézdivásárhelyi Református Kollégium. A versenyre az ország összes református kollégiumából. és XII. A. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. a Nagyváradi Református Gimnázium. Matematikai Versenyén”. helyezést. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. osztályokból. Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. XI. és minél eredményesebb részvételt a versenyeken. és ezen a területen kiválóan szerepelt. április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn. a XI.03. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el. X. a Szatmárnémeti Református Gimnázium.. a XI. osztályos tanulók között Árgyó Botond I. osztályos László Albert képviselték. 2006. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II.31–04. osztályos tanuló vállalta. de úgy általában is. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. Ugyanakkor nagyon reméljük. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk. Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. osztályos tanulók között Bencze Béla III. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium.

önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók. mert a természetéből fakadóan. főként azért. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett. esetleg felszámolását jelenti. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. ami azt jelenti. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. Pontosabban. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál. A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. információszerzés fo lyamatába. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. kiváltképpen hatékonyságának a növelése.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. és nagyobb mértékben sajátíthatók el. A multimédiás CD/DVD 71 . akár egyéni. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket. multimédiás oktatás. hanem aktív módon arra késztetett. ellenben felgyorsíthatják azt. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. modernizálása. Ezek valójában az írott információ. akár csoportos képzésre használható. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. ha úgynevezett oktató programokat használunk. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák. Ennek a lényege az.

2006. mint a hagyományos oktatási módszerek. vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé. iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok. osztályunk indult.. hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. Végezetül. ManóOlvasás 2. ManóMatek 4. ManóMatek 1.. ManóNyelvtan. ManóMatek 2. vagyis olyan korszerű számítógépek. ManóInformatika. hogy a felszereltséget illetően. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 . osztályosaink is lesznek.–14.. ManóKaland. ManóMagyarország. ManóÉlővilág.. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. és a 2006/2007-es tanévtől már 1... Iskolánkban ez már régóta nem gond. Látogatásuknak nemes célja. ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk. ManóNémet 1. olyannyira.. mégis roppant nagy segítség ez számunkra. ManóOlvasás 1. ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak. ManóNémet 2.használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte. március 12.. és ez egyre inkább bővül. ManóAngol 1. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek.. ManóMuzsika.. ManóMatek 3. Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól. ManóAngol 2. meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük. ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt. A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya. ManóIQ.

családi. Ezért minden olyan kezdeményezést. a II. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. filmvetítés. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. csoportos megbeszélések keretében. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira. keresztényi. a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. újabb megmérettetésre. egészséget. szellemi. lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. tudatosítani a droghasználat lelket. élmények. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. weboldal formájában. Irodalmi esszé kategóriában I. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. Csíkszeredában. A felhívást a X. díjat. melyben arra kérték a tanulókat. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból. bátorítani a fiatalokat arra. szinte minden kategóriában. hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok. az ünne- 73 . díj pedig Elekes Renáta. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára. Feleki Izabella. irodalmi esszé. Gidó Emese munkáját dicséri. rövidfilm.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. lehetőséget megragadunk. készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. képességek.

hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére. bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről.pélyes díjátadásra Bukarestben. ha meg tudod látni benne azt. a Gyermekek Palotájában került sor. visszatartod őt fejlődésében. elősegíted az útján. amilyennek most látod.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban. akivé lehetne.

megremegett a kezük.Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra. csapatokra. hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél. Amikor meghívtak a májusban tartandó I. akik bár áhítoztak a sikerre. lábuk fiainknak. és megáll a fejlődésben. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. lányainknak. Magyar Középisko- 75 . előfordul nem egyszer. Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. hogy a tehetség csak ígéret marad. de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. a kapujában megtorpantak.

lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére. remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat. elszántságukat. A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte. tehetséges játékost soraiban tudó csapat. A Vásárhely elleni mérkőzésen. Nem is indult rosszul. akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele. de lányaink bizonyítva érettségüket. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. Az első osztályt is megjárt. Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . ami a csoportelsőséget hozta. mindent megpróbált.

vagy arról. Kis Gergelynek névnapja. Most ez utóbbira figyeljünk. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. milyen lenne. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. A kollégium partner lett.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen. és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának. vannak úgyis sokan. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. s nem csak itt. Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk. Lehetne arról írni. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. de a teljes kollégium belső arculatát. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. áhított otthonába. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. Tanárok és kollégisták vallják. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. Kidolgoztuk az ütemtervet. Vallomása szerint. keretezés. május 9. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. Egyetlen kérése. elkezdődött a keretkészítés. a kollégium építőjének és névadójának. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. Végezetül eljött a nagy pillanat. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását. akik azt teszik. Kiválogattuk a fényképeket. hogy milyenné alakítja házát. külön kihívást jelent.. Ekkor jött az ötlet. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni.

a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva.tartózkodni. Dávid László ny. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai. kiemelve. A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége. hanem állandó kiállítás képei. A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot. Tekintettel arra. hogy lehetőleg szűk pátriánknak. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. lelkipásztor. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek. Reményünk. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna. a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet. Bekő István 78 . Lelkészek mondják. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt. hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is.

éspedig a lelkedben szólónál. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam. „…mielőtt mennél”. amelyikben benne van Babits. Saját utat jár mostanában. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát. féltve dédelgetett kincs. annyira megfogyatkoztunk. benne a nővér.” Nem akarok Neked arról írni. Ilyenkor kívánni szoktak. aki nyolc éven át zongorázni tanított. vagy összekapcsolni fogja./ és akinek szép a lelkében az ének. végezetül még folytathatnám 79 . megijedne a rámeredő romló földi mástól. Erről akarok írni. amit mások énekéből kihallassz. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés. No meg annál. és benne vagyok én. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni. akikkel életed során találkozol. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. hogy a múltba tekintsek. akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta. emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat. életem egy papírszelete. De benne van mindenki. máskülönben is. s tudom. Arról sem. olyanná sminkelve át egóját. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. „Mindenik embernek a lelkében dal van. sorait kívülről tudom./ az hallja a mások énekét is szépnek. Már akkor reszketett a keze. Itt és most. Ma már csak azért veszem elő. mindig magamnál tartott. szemed a látásra. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. hogy füled van a hallásra. Maradjunk a dalnál. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak./ és a saját lelkét hallja minden dalban.

hogy van. Olyannak ismered meg magad. beszüremlenek az életedbe. Ezért kívánom. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. kérj. hogy kapsz. ha meghallgatnak. nem engednek a jónak tárhelyet. hogy miért kívánom neked. és másnak értelme egyáltalán nincsen. jó erkölcsűnek. hogy a szép dal annak is jót tesz. szép hangokra akar téged hangolni. hogy a szép dalnak van-e értelme. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. felgyűlnek. Meglátod. Amilyennek nem belülről. nyíltnak és tiszta szívűnek. hogy Valaki. disszonanciát. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. s azon is segít. falcsságokat ne tartogasd. amelyek a szépet. erősödj a hitben. a szépet. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének. S ha már van. rútságokat. akkor szép legyen! A kacatokat.a sort. vagy a kétely. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. és meglásd. zörgess. Lassan rád telepednek. egyenesnek. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. Végül még valami kérésszerű. ezért meg kell szenteld e katedrálisod. nem tükörből. akinek drága a lelked. Ne feledd. őszintének. s lelked nem csak neked van. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. Vagyis. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. azaz nem oda valók. és nemesedik az ember. a jót. „Ha a ben- 80 . hogy legyen szép lelkedben az ének. jóindulatúnak. ne feledd. szimfóniákra. Mert neked is jólesik. Épül az embertárs. a jót. s a benne lévő dallam. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá. Hidd. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. az hallja a mások énekét is szépnek. keress. Egészen másra rendeltettél: szólókra. az erkölcsöset felfedezni. saját lelkedet is leméred általa. kórusművekre. hanem más szeme által látszol. csak amolyan babitsiason. megnyittatik és találsz. amelyik téged mutat. az erkölcsöset közvetítik. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. biztos. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. Ne feledd. hogy a Lélek lakozhat benned. Kérlek. amelyikből dalod szól. És azt se feledd. lelkedet tükrözi. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. aki játssza. amilyennek még nem ismerted. aki hallgatja.

Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. hogy kérdéseim ellenére csak így tovább.ned levő világosság sötétség. de biztosított arról. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. mert végtelen. kéréseim mellette mind eltörpülnek. feltételezzen jóindulatot. várja ugyanezt. kedves Öcsém. kívánságaim. Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. mert Ő már meggyőzte a világot. Ezennel a végére értem. de most Isten kegyelmébe ajánllak. tanácsaim. akinél jóhiszeműség. Bekő István lelkipásztor 81 . Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. Az én szavaim. akinél önzetlenség. lásson önzetlenséget másban is. a sort nem lehet befejezni. Akinek lelkében jóindulat.

kollégáimat.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. szüleiket. „Tövisek közt a rózsához. Az iskola közössége nevében köszönök el itt. 82 . az egész ünneplő gyülekezetet. ballagó diákoktól. aki akarja. ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”. volt diákjainkat. a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. sem nem azé. ballagó diákjainkat. diákjainkat. Köszöntöm meghívott vendégeinket.” A szép. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. mert Pál apostol szavaival „nem azé. hozzátartozóikat.

amit megtesztek.Ha ünnepélyünk véget ér. pár lépés. Igen. hogy új álmai lesznek. De hiszi még. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. mindenkinek. hiszen rövid az út. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. a munka teljesen ne nyomja el azt. szimbolikusan. újra indulni. álmok kellenek. hanem arra. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. S álmaiért újra harcba száll. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. és egyúttal az iskolából. Álmainak fénye veszett már. de egy hosszú út kezdete. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. hogy munkálkodjál. újra kell álmodni. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . ki a templomból. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is.

emberit. amit megtanult. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát. De ez már nem ugyanaz mint a négy év. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. számotokra néha monotonnak tűnő. de remélem az álmok megvalósításához mi.” – írja Einstein. ha sokszor csak a tiltást éreztétek.Szüleitek segíteni fognak benneteket. találkozunk. s magyart”. amit célként kitűztetek. De a hajókat nem erre tervezték. Nehéz az. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket. lelkünk is lehet áldozat. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. Ady szavaival „nagyot és szépet. ami rátok vár. hogy mint egy bőségkosárból. akkor is. Ezt kívánom nektek. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit. tudjatok majd válogatni. pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban. Az érettségik alatt még találkoztok. iskolai rendje. de ha elvégzitek azt. ahogy elengednek szüleitek is. néha túl sokat. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 .

valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. Varga László ny. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 . Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze. a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel. Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny. A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. Az iskola névadója. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét. Bekő István. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába. Három előadásra került itt sor. új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. lelkipásztor előadása emlékezett. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát. Az iskola lelkésze. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje. hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. amit a diákpresbitérium szervezett. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt.„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90.

san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. a Gryllus testvérek feldolgozásából. Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét. A nap végén. s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora. nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát. Bekő István 86 . Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk. nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. s azt mondjuk. hogy mi történik velünk. század nagy filozófusa. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben. Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. hanem az is. nem csak az a kérdés.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az. a XX. Ezeket a hitünk alapján állva. vagy csak hallgatói. hanem az. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk. amely további tetteket igényel tőlünk. Nem csak cselekszünk. akik a 90 . Ebben a gondolatban a tettünk. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer.

mind olyan kérdés. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. Nagyenyed. egységes magyar és református összetartozás. vagyis a mi időnkben. amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat. B.). A. Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár.) és Bekő István lelkipásztor. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer. Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. Magzat. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket. július 8-án. hogy majd egykoron megszólalhassanak. Rózsa Sarolta (XI. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. értékeinket így védve. Mi.és családvédelem. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. Ez a mi jelenünk. amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk.szebb és jobb időre várnak. Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. A. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006. világunk védelme. Ott. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . Kinyilvánítjuk. vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI. a Magyar Református Középiskolák XI. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot. az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. 2006. Kolozsvár.). kinyilvánítanunk akaratunkat. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük. Mátyus András (XI. egymás kezét jelképesen is megragadva. Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői. összefogva. Élőlánc Nyilatkozat Mi. és akkor. ahol éppen van. Debrecenben. Utóbbiak: Baricz Kinga (XI. itt ahol vagyunk.

hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését. 92 . bővítését. Kinyilvánítjuk. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket. Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. durva megnyilvánulásokat. védelméért. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. Kinyilvánítjuk. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. ökológiai egyensúlyának megőrzését. létrehozását. akik magukat magyarnak vallják. hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. Kinyilvánítjuk. 4. a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált. a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit.Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2.

a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI. céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük. 2006. Debrecen.Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. július 8. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 .

Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között. – Ravasz László díj. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. – Kollégium díj. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt. b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. – Kis Gergely díj. osztályközösségek kirándulását. e) Felvállalta. Tőkés Zsolt elnök 94 . – Farkas András díj. c) Felvállalta a különböző támogatók. anyanyelvi és önismereti tábort.

Amint a főjegyző úr kiemelte. hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki. augusztus 23. A „Segíts. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. „Egymás terhét hordozzátok. Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban. hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. Nt. a refor- 95 . A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. A vidék egyemberként mozdult meg.A 2005. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. Hodgya. így töltsétek be a Krisztus törvényét. szeptember 21-én. Siménfalva). hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés. valamint Székelyudvarhely között.” Gal 6. Nt. Kató Béla magyarázata szerint. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik. hogy segítsen a rászorultakon.

Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek. Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét. Antal Zoltán. és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot. szeptember 21-e rendkívüliségét. Hodgya. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet.mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. Nt. ugyanis első ízben került arra sor. azok pénzét adomány formájában visszaadja. aki kiemelte 2005. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 . Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). Kató Béla főjegyző kiemelte. hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. Nt. A sajtótájékoztató keretében Nt.

ahová segélycsomagokat vittünk. átadtuk. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat. A gyerekek. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben. Bekő István iskolalelkész ismertette. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. Miután diákjaink is kiérkeztek. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze. így az bekerült az iskolába. Mindez annak bizonysága. ahol. Miután 97 . Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. Nt. és az iskola megköszönte segítségünket. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút. megtanítani kacagni a szomorút. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. ahogyan egyház és iskola.vül. és felhozták iskolánkba.” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére. a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is.

mosolyt. vannak.N. tiszta szeretetet.” Goethe 98 . Ennyi volt a mi kis akciónk. N. „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. Egyetlen titka: adni. hitet és sok-sok önzetlen. hazafelé vettük az irányt. hanem kisgyermekekről is. Remélem. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. másnak is eszébe jut. ha van lehetőségünk. Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. bátorítást. de ők is osztoztak a mi örömünkben. mindig adni. hogy ha tudunk. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. segítsünk. akik előtt még ott van az élet. jó szót. akik még ennyire sem tudnak élni.a templomban is imádkoztunk. olvasva ezt a kis beszámolót.

hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. majd Debrecenbe kirándultunk. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon. november hatodikán. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek. Végigizgultuk a diákigazgató választást. hogy jól érezzük magunkat. különösképpen a finom falatokat. Sokan dolgoztak azon. aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. Érdekességként említjük. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. aki külön is üdvözölt minket. kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon.Három hét Miskolcon 2005. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. osztálytársaink és szobatársaink rendesek. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . vagy a városban sétáltunk. Ugyanott megnéztük az egyetemet is. ahol megnéztük a belvárosi templomot. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. Mivel egyikünk vegetáriánus. Visszagondolva az ott töltött időre. Az első napokban Lillafüredre. új tanáraink. Nagy Bálintnak és családjaiknak. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra.

erdélyi magyarokat. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. ahová az iskola fizikatanára. Jó volt megtapasztalni. Molnár Levente és Szakács Péter 100 . és testvérként kezelt minket. s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el. aki hozzájárult ahhoz. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek.ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk. hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt. mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt. Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. Miklós Árpád tanár úr kísért el.

milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. mint mi. mikor hazamentünk. Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. majd Buda várába. végül pedig haza. amikor elindultunk. aztán lassan megbátorodtunk. kellemesen tölti el ezt a két napot. Megérkeztünk. hisz remek fogadtatásban volt részünk. egy fél hétre. Szerda délután. Elmen- 101 . „Oh. mindenki telt volt kételyekkel. aztán a Hősök terére. Nagy meglepetésre nem úgy lett. hogy olyan családhoz kerül. izgalmakkal és reményekkel. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”.Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. indulhattunk Magyarországra. Mindenki legalább egy fejjel magasabb. ahol otthonosan. Este. Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt.

ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta. hiszen újra egy fárasztó nap következett. aztán jött egy-két csocsó-parti is. Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk. Köszönjük. Miután visszaértünk Budapestre. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. hát nem volt valami marasztaló. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. A. palásttal. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg. ott a kripták közt. rengeteget nevettünk. Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. Nagyon jól szórakoztunk. Másnap. hogy leglátványosabb. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el.tünk kifújni az utazás fáradtságát. koronával. Esztergomban a bazilika csodálatos volt. ami talán az egész kirándulást megérte. 102 . Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. Szombaton Egerbe mentünk. Természetesen a bobozás. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X. talán annyit mondhatok. Összefoglalva.

Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték. A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében. A XI. eredményessége. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. Megszólítottuk László Albertnét. Korán reggel. a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. Az iszap kihordása után. Bekő István iskolalelkész felhívására. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg. B. Látszik az árvíz nyoma. A kíváncsiság.Gyalogtúra (XI. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. mint egy gyufadobozt. tapostuk a még nedves földet az üres templomban. A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg. hogy útra keljünk. Az erdei úton eszünkbe jutott. A falu központjában a református templom. a pékség tulajdonosát. az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. Hodgyára érkezve. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. B. behívott. bemegyünk. A 103 . A betonkerítés eltűnt. A látvány szívszorongató. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. Az „Adakozz. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség. Pál Árpád csillagász. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. Hodgyára és Farcádra. A templom ajtói nyitva vannak.

Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban. A pékség működik. Itt is megkínálnak. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. egy halmon van. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. A tanárok bementek a papilakra. Nemrég restaurálták a belsejét. a nők. fűszert.pékségből. 104 . Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Egy idős. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. Mindenki hozott krumplit. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. Mi a templom előtt álltunk meg. kolbászt. Irma néni elmondja. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. Két házzal arrébb. beteg embert a víz úgy elvitt. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. hogy mind a három disznója odalett. a legjobban érzik. a tárva nyitott kapun. A tiszteletes úr megmutatta a templomot. Hodgyát elhagyva. B osztályos tanuló otthona. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. a Küküllő partján találták meg. Pálfi Tímea nagymamája fogad. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. A háznak a kerítését elvitte a víz. ahol megnéztük az iszapvulkánt. Elő volt készítve a bogrács. mintha meghívott vendégek lennénk. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. szalámit. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. Megrongálódott a csűr. a legközelebbi dombra. László Alberték reménykednek. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. csak egymást karonfogva tudtak lépni. A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. Farcádon a gyülekezés idején. hogy a patak medrét szabályozni fogják. A szövegben elrejtette évszám 1828. Édesanyja nemrég elhunyt. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. Talán ők. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. Az első ház Elek Annamária XII. akik szenvedtek. és segítséget kaptak. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. hogy a holttestét Mogyoróson. hogy adni jó.

A falu végén a hidat elvitte a víz. Leráztuk és megettük. már éreztük a fáradtságot. Megbántuk. Fenyéd. Ezen a szép napon. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. volt egy útitársunk. Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. egymással tréfálkoztunk. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. A gyönyörű őszi időben. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától. még eggyel főztünk. Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. Székelyudvarhely. A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. Meglepetésünkre Kovács Viola. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. hiszen a falunak jó focicsapata van. aki végig elkísért. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. Hangoskodtunk. A focizás jó késő délutánig tartott. hogy ezt választottuk.nem is volt elég egy bográccsal. a farcádiak egyik büszkeségétől. Bodegába is jártunk. Szarkakő. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak. beszélgettünk. Popa János osztályfőnök 105 . talán utoljára napoztunk. Az erdők sok színben pompáznak. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta. Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk.

Fábián Csilla. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. dió. megnyertük a fődíjat. és rájöttünk arra. gipsz. Eredményhirdetés után boldogok voltunk. toboz. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani. B. hogy benevezzünk-e. a kirándulást. csuhé. hogy díszeink ötletesek. hogy néha még azt sem vettük észre. Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. egyediek és egyben mutatósak legyenek. Törekedtünk arra. szalma. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. Nehéz feladatnak hittük azt. kukorica. mert munkánk eredményes volt. papír és mézeskalács.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről. Írták: Bertalan Enikő. A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. Először gondolkoztunk. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. osztályos tanulói 106 . hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. kitömött állatokat. Itt töltöttük az éjszakát. Annak ellenére. hogy az időjárás rossz volt. Annak ellenére. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. sétáltunk egyet a napsütötte. Itt megnéztük a Kultúrpalotát. osztálya. Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé. A következő állomás Torockó volt. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 . ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. majd elindultunk haza. és mindenki elfoglalta a helyét. majd tovább folytattuk utunkat Tordára. a Vártemplomot.és énekszóval zártuk a napot. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. március 31. B. osztálya nyert meg a 2005. mégis jól éreztük magunkat. formalinban tartósított embriókat. éjszakába nyúló gitár. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. között került sor arra a jutalomkirándulásra. Innen Szebenbe mentünk. Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket.Kirándulás 2006. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát. mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. már nagyon jó volt a hangulat. A. és a Teleki Tékát. valamint a visszhang-termet. közel 100 méter mélyre. Utunkat Enyed felé folytattuk. ahol a helyi sóbányába mentünk.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. és április 1. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. Amikor végre megérkezett. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. szászos hangulatot árasztó főtéren. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. Székelyudvarhelyre. rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál.

ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna. B osztálya 108 . Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII.nek. akinek biztatása.

hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat. részt vettünk egy turnén. név szerint Bertalan Enikő. utaztunk. Sajnos. 2005-ben. amelyet a Kuturális Központ szervezett. nem lesz időnk arra. Kápolnási Ágnes vezetésével. amely a Dr.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. együtt voltunk. Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk. Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. Előadásunk volt Keresztúron. A tavaly. Jakab Éva. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött. Bunta Boróka 109 . Számunkra ez a turné élmény volt. Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. László Ica és Bunta Boróka. Csíkszeredában. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. de jó lesz visszagondolni arra az időre. hogy a táncot folytassuk.

Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk.Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. Waum Konrád. összegyűlhetnek. mi vár rájuk. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. ahol a város diákjai. Talán az sem mellékes. Vadász Zoltán. akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket. Rózsa Sarolta. Liszkovics Kata. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. függetlenül iskolától. Fazakas Botond. Bözödi Tímea. Barabás Balázs. diákokat… Akik beiratkoztak. Kovács Hajnalka. kibeszélhetik a sulit. és bulikkal. tanárokat. még nem tudták. 110 . A. Joó Emőke. szórakozhatnak. előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli. mégis sokan megtettük. Gál Levente. vetélkedőkkel. Márton Melánia. Vass Orsolya XI. koncertekkel.

és sokan érdeklődtek iskolánk felől. Minden iskola képviseltette magát. Két napos rendezvény volt. Mátéfi Edit. Rózsa Sarolta XI. Vass Orsolya. A XI. és Szabó Zsolt. megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban. Bemutattuk iskolánkat. A. osztálya készült erre a rendezvényre. Rózsa Sarolta. melyik középiskolát szeretnék választani. 111 . a felvételiről. Molnár Zsuzsa. sok munkával és erőfeszítéssel.Sulibörze Idén. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. Iskolánk két XI. Nem csak a városból. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. ahol mindenki nagyon jól érezte magát. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. is mint a többi években.

szexuálpszichológus.XIV. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Ebben az évben is színesre sikeredett.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő. próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával. A versengés kampányolással indult. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”. Farkas Tibor. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is. foci-kupára. valamint két meccs között az urnához járulhatott. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. streetball-. alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . kajak. a város főterén. a Diákpolgármester Vetélkedő. Akárcsak az utóbbi években. rajzverseny valamint táncház.

Márton Melánia. Mihály A. addig mások. A. egy erdélyi előadókkal erősített. Albert Sándor. Ugyanitt derült ki. A tavaly iskolánk diákja volt. A XIV. Vadász Zoltán. 113 . hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. Rózsa Sarolta. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. Szilárd. Fazakas Botond és Waum Konrád. Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül. vetélkedtek. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt. Diáknapok végéhez közeledve.hatta a résztvevő. Kovács Hajnalka. Vass Orsolya. és egy évig övé a cím. Vass Orsolya XI. akik versenyeztek. A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella. a Nap fia.

Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz. osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci. kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól. V. földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 .A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása.

24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X.B. XII.) Gyalogtúra IX.B. Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII. A. Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII. A. Kirándulás XII. Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 .

.

17 . a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk.És legyen az Úrnak. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

vegyészmérnöki Kolozsvár. hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. román-angol Nagyvárad. informatika Kolozsvár. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad. hitoktató-filozófia Kolozsvár. reklámgrafika Marosvásárhely. angol-informatika Marosvásárhely. informatika Marosvásárhely. közgazdaságtan Kolozsvár. turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. mehatronika Székelyudvarhely. politológia Marosvásárhely. orvosi Kolozsvár. pénzügy-bank Kolozsvár. politológia Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. jog Kolozsvár. pszihológia Nincs visszajelzés 122 . pszihológia Kolozsvár. fizika Széklyudvarhely. angol-német Dolgozik Budapest. hitoktató-angol Magyarország. fizika Kolozsvár. színészeti Kolozsvár. jog Kolozsvár. európai tanulmányok Kolozsvár. posztlíceum Kolozsvár.

turisztika Budapest.Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós. teológia Kolozsvár. kommunikáció Pécs. turisztika Kolozsvár. földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 . román-angol Kolozsvár. unitárius teológia Marosvásárhely. turisztika Kolozsvár. zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy.

Osztálynévsorok V. osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .

A. Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 .IX.

félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 . Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I. B.IX.

Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 . A.X.

félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 . félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I.X. Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II. B.

Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 . A.XI.

B. Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 .XI.

XII. A. Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 .

Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 . B.XII.

Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 . augusztus 31. osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006.A 2006–2007-es tanévre az I.

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .A IX.

A IX. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .

A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. – a szakdolgozatot 2006. január 10-ig láttamoztatták. amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. – 2006. A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. április 30-ig leadták. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. május 17–18-án tartottuk. Bekő István 137 . amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006. által elkészített listát azokkal a témákkal.Egyházi érettségi 2006 A XII. Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok.

5 10 10 10 9.5 9.Egyházi érettségi vizsga eredménye XII.5 8 9. osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.50 10 10 9. B.5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 .5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.

A. osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9.5 10 9.5 10 10 10 8 10 10 139 .5 10 8 10 9 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9.XII.

hely Kirmaier Gábor megyei I. hely Bálint István megyei I. Tamás Timea I. hely Bálint Botond megyei I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 . B osztály közössége városi I.A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII. hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella.

hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V. Szakács Péter I. Botorok Attila II. osztály) II. Tamás Timea. Straub Dániel.Résztvevő diákok Botha Zoltán. Pál Annamária. hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 . hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. Berki Attila.

142 .Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III. oldalon. díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69.

IX. Ravasz László díj – László Albert XII. B. Kollégium díj – XII. A. 143 . A. A.A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde. Kis Gergely díj – Vass Noémi. XII. Tanári díj – Kristály László IX. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII. A. A.

.

kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V. osztály XII. osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 . osztály XII.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. A. A. osztály X. B. A. osztály XI. B. osztály X. osztály IX. jogai. osztály IX. osztály XI. B. B. A.

Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005. Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 . augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok. így töltsétek be a Krisztus törvényét.” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV.

A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I. osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 .

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->