A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium. 2006 .

A tartalmat bővítettük. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását. A könyv külső megjelenése. amelyeket Isten iskolájában átéltünk. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 . az egyik célunk az volt. Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra. hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC. zsoltárból vett versek vezetik be. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. amelyek a kutakodók számára félretétettek. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. Kívánjuk. színe. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek. 2006 a VI. A másik célunk az volt. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük.Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak. hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon. Magyar Református Világtalálkozó éve.

.

Uram. te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.1–2 .

.

1716. 52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. A fiúkollégium működését felfüggesztik. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. 1927. Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét. 1771–1781. Bethlen János.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670. 1994. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés. 9 . Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot. 1940. 2002. Kommunista államosítás. 2004. 1886. 1948. A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata.

1787. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. 1771–1772. Bécsben. 1843. 1768–1787 között a kollégium rektora. 1781. Bazélben és Bernben tanult. Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről.Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason. 10 . Vásárhelyen. Meghalt 50 éves korában. A helyi református temetőben nyugszik. Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát. Felépíttette a Belvárosi református templomot.

akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. logikusan gondolkodni. cselekedni. – testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos. a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. Törekednek – jellemük. A református iskola keresztyén közösség.19) nem csupán az Egyháznak szól. 11 . erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. akik: Tudják. hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt. hanem a családnak és az iskolának is. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. – hogy Isten választotta ki őket. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. elfogadják ősi hitvallásainkat. – hogy Kiben és miért hisznek. Életpéldájukkal. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné. „hogy ha majd felnő. A református iskola jó lehetőség arra. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban. a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. a Heidelbergi kátét és a II. Helvét hitvallást. az igaz és a hamis. Képesek – önállóan. s ha Tőle kérnek segítséget.

A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat. gazdagítani és továbbadni kívánják. hogy imádsággal. hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket. – ismerik és szeretik hazájukat. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja. 12 . ápolásával. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. jelenét. és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért. értékeit. igényes nevelő-oktató munkával.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. azt tisztán megőrizni. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata.

– a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában. 13 . – vallásos ünnepek megtartása.Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását. – minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók. – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása.

A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. A tanulók joga és valós lehetősége.A Református Gimnázium tanulóinak státusa. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben. majd együtt elmondják az Úr Imáját. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. 4. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. jogai. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. 3. 6. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. A diákok 14 . 2. Az oktatás térítésmentes. vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. kötelezettségei 1. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. 8. 7. Vonatkozik ez mind az iskolai. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. 5. osztályt végzett gyerek. A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban.

A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a./a. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b. 9.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel./b. 11./c. szülőknek küldött levél. igazgatót. 9. A terembe belépő tanárt. a. b. „Jó napot kívánok”. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás. egyéb források. „Jó estét kívánok”. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d. A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . tanárnő. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr. ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik. 9. d. A tanulók kötelesek tanáraiknak. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról. c. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni. A 9. tanár úr. 10.

A diákok szélsőségektől mentes. valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást. Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás. és csak szülői kérésre adják vissza. mind azon kívül. mint a nappali tagozaton. hogy iratkozzon át esti tagozatra.f. 14. hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. 12. 16 . különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője. szeptember 9-i tanári gyűlésén. mivel úgy gondoljuk. Azonnali kicsapást eredményez. Kirívó magaviselet. Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. 13.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni.

hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.Taníts minket úgy számlálni napjainkat.12 .

.

és örömmel állapíthatom meg. 262 diákkal indultunk. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik. V. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. még az ötödikeseknek is. a közösségi szempontokat figyelembe véve. osztályonként külön-külön. Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját. szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során. osztályt indítottunk. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V. könyvtár. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek. tornaterem és udvarok) a Református 19 . bentlakás. laboratóriumok. gólyatábort szerveztünk. osztályt. Minden közhasznú felület (étkezde. 28 illetve 29-es létszámmal. egy teológia és egy matematika-informatika osztály.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. A 2004. Hagyományainkhoz híven. A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével.

A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. A szakemberek által tett árajánlatot. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások.Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért. működő rendszer (engedélyezett étkezde. valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk. ápolva azt a szellemiséget. A tornatermet azonnali hatállyal átadták. ezért támogatásra szorulunk. Az átalakított. Az előbb felsoroltak is azt igazolják. reményeink szerint. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. A tető szigetelését kellett kijavítani. Tekintettel arra. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. Tőkés Zsolt igazgató 20 . mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét. több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. átalakításra használjuk. Bérbeadásoknak köszönhetően. tanácsi határozat (93/2005) született. melyre múltunk kötelez. valamint a fűtés. de az is jelentős beruházásokat igényelt. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra. sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. csak gondoskodik a működtetésükről.

Székelyudvarhely II. A Belvárosi unitárius egyház.06% Római-katolikus: 35. Muzsna. Vágás. Bonyha. Szenterzsébet. Bögöz. Kadácsfalva. Ócfalva. Segesvár. Bikafalva. Telekfalva. Egrestő. Patakfalva. Székelyderzs. Szent György plébánia: 4 diák. Szentegyháza. Fiatfalva.45%. 16 diák. Farcád. A település. Oroszhegy. Felsősófalva. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református. osz- 21 . Nagygalambfalva. Marosfelfalu.49% Unitárius: 11. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. Varság. 7 diák. 93 római-katolikus és 30 unitárius. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V. Sükő. Székelyszentkirály. (Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. Korond. amelyből 139 református. Miklósfalva. Székelykeresztúr. Zetelaka. Székelyudvarhely III. unitárius. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. római-katolikus. (Belváros) református egyházközség: 36 diák. Parajd. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák. Homoródújfalu. Fenyéd. Máréfalva. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. Lányád. Szent Miklós plébánia: 30 diák. Homoródszentmárton. Kecset. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva. Olthévíz. Felsőboldogfalva. negyed.

amelyen a diákság szolgáltatta a zenét. 37-en a IX–XII-ből. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. Ehhez kapcsolódik még a IX–X. áldással. Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. az első tanítási óra előtt. A bibliaórák. Helyszín: Belvárosi református templom. énekkel. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról. Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. B. 8:30. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. osztályos diák. akárcsak maga az oktatási hét is. vagy egy másik délutánon. Ez utóbbi időpontja: hétfő. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X.tályból. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. mondta az imákat és olvasta az Igét. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. A református gimnázium lelki közösségére jellemző. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot. osztályokban tartott lelki nevelési óra is. Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 . A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot.

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat. Vágási Réka. az ötletes jelmezek sora szórakoztatott. Azt hiszem. többet nem lehet. ennél fontosabbat. Dicséretben részesültek Abrán Mónika. Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan. Bálint Attila mint Nagyerejű. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. hogy ez az iskola olyan. jutalomtáborozáson vett részt. mint egy második otthon. hogy úgy vannak együtt. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. az országos döntőbe is eljutott.szakaszán. Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. s ezért nem is kell mondani. Simó László. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. helyet szerzett. Torzonborz kalózkapitányként. de az egész mesenép kiválóan alakított. Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. harmadik 9. a bűbájos boszorkányok. Bedő Réka és Vágási Réka. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt. második tanulónk 9. szép Csipkerózsikák. Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály. II. mint egy nagy család. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 .96-al Ülkei Beáta. s sokan követték őket szorosan. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. eredetien sikerült megformálni.92-vel Vitályos Bartalis Réka. 77-es átlagért.

mint diákok. És már el is indultunk Felsősófalvára. szeptember 1-én gyülekeztünk. „Refis Gólyák”. Patkó. A vaskos. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. nyüzsgő. áldást kérve ránk. A templom ajtaján kilépve érezzük már. kíváncsi arcokkal. szeptember 5 délután 3 óra. Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. 2005. hogy a Refi egy egészen más iskola. Minden jel arra utal. A szálláshelyre való visszatérésünk után. pedig mint osztályfőnök. és máris mutatják a szálláshelyet. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. beléptünk az iskola boltíves kapuján. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi. a konyhában sürgölődés. Ők. a Gólyatáborba. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát. A. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. de mindnyájan újak. amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek.IX. ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa. és mindarra. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. én. Az osztály megtelt vidám. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. 27 . mi. a levegőben mennyei illatok. örvendünk a találkozásnak. a közös munkánkra. A csapat hamar elrázódik. A reggeli sűrű ködök. a komótos hoszszú terített asztal. Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. hogy szeretettel várnak minket.

Sugárzó tekintetek. Érezzük. takarítás. de holnaptól már kezdődik a tanulás. mert úgy az osztály. hogy közösséggé váljunk. a gólyabál következik. amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. Az udvar füvén vastag. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. mint az 28 . Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. Geréb Péter tanár úr. mint a többi iskola! A mai nap még ünnep. és indulunk a közös istentiszteletre. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. Ezután pedig az. Hát bizony. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk. pakolás. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. csillogó harmat. A Refi tényleg másabb. Félúton vagyunk már visszafelé.Szikrázó napsugarak ébresztenek. De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. hosszas beszélgetés. Majd békés. szeptember 15. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. ige és hálaadás követ. Az iskolai életnek egy színfoltja. 9 óra. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. a közösségépítés és a közös munka. hogy ezentúl együvé tartozunk. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. imádság. Alig szedjük össze magunkat. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. Majd vacsora. Örvendünk a találkozásnak. gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban. Vidám arcok. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. majd indulás az iskola udvarára. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. Izgulunk bizony. amelyet templomi ének. boldog séta a szálláshelyünkre. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. elköszönés és indulás haza. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. s csak idő kérdése.

ahol újból szerepelünk. a szereplés.-én farsangi bál. ahol még a madár is ritkán jár. Egy multi- 29 . hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét.osztályfőnök „gólya”. És a végén az elégtétel: 9. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást.26-os osztályátlag.-ét írunk. és várjuk az Új Esztendőt. Majd három hetes kemény tanulási időszak. Február 25. De már tudjuk azt. A színes élményeinkről. Készülünk a szent ünnepre. Rövid januári pihenő. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10. Ezúttal a Madarasi Hargitára. a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő. A végzősök a szervezők.

És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására. 1. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2.1. hely 30 .4. amely kinyúlik május közepéig.1. hogy mi. a különböző sportversenyek. a tudományos vetélkedők. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I. a közös kirándulások (Csíksomlyó. Segesvár) során világossá válik számunkra. hely 2.00 felett 1.2. A tanulás. az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka. De vannak közös kapcsok. Székelykeresztúr. Szent Anna tó. amelyek minket összetartanak. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről. Majd újabb hajrá. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét.2. Évi médiák: 27 tanulónak 9. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő. Gordiusz: – Szőcs Barna – X. Tanulmányi eredmények: 1. Tantárgyversenyek 2. mennyire különbözőek vagyunk.3.23 2. Isten gyermekei. Ispánkútja. Osztályátlag: 9.

Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6. Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7.2. díj 7. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III.3. Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I.1. Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4. hely 4. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond.4. díj 7. Gólyatábor – Felsősófalva 7. hely 4. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 . Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III. Kultúra 7. hely 5.2. Sport 4.1. Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8.1. Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I.3. Közéleti szerepvállalás 8. Hoki: – Waum Konrád – országos I.3. Liszkovics Kata.

Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi. Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . Eddig sejtettük. hogy időnként győzhetünk is. hogy az élet harc. A osztályt illeti. s attól szép.8. Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium. Majd ezt a díjkiosztás követi.2. de most már tudjuk. Diáknapok: – Fazakas Botond. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. meghitt ünneppé. Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9.

iskolaelső. Hiperaktív. amikor először találkozom az osztályommal. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. akire mindig lehet számítani. mint mondtam. Ő a megfontolt. hogy mitől olyan érdekes. ügyes. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. hogy összetartozunk. A IX. Amúgy semmi különös nincs bennük. Nem osztályelső. intelligens. Rosszabbul vagyok. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom. viszont második tanuló. Nagy bringás. mint egész évben. Aztán van egy Kovács András. mert más a környezet. mint mindnyájan. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. B. három-négy kivételével. ő az éltanuló. értelmes és tanulni lusta társaság. Ha majd egyszer elkezd tanulni. mint amikor kiszakítjuk onnan. amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. javítóműhelyben dolgo- 33 . Konkrétan nem is tudnám megmondani. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam. a varázslat lényege. úgyhogy szörnyen izgultam. De persze egészen különleges. hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. viszont András attól elbűvölő. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra. Ez az a pillanat. B. mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. versenyeket nyer. minden gyerek ilyen. de aztán megnyugodtam. semmi különös. Városi összehasonlítást nem végeztünk. egy zajos.IX. de nem is az a lényeg. és sose lehet rá haragudni. mert az enyéim. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. Gyerekek ezek is. mint valaha az izgalomtól. akikkel dolgoztam. Mindannyian tudjuk. Egy hangot nem tanul otthon. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. hanem csupa tízes. Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. dolgozom. Olyan osztálytárs. öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. Gyülekezünk a Patkóban. Nem is ismertem őket még látásból sem. bölcs. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte.

A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. Zsombori Katalin. Azt hiszem. Zsombori Katalin. átment az A osztályba. De szünetben köztünk van és szeretjük. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. Kristály László. Alternatív Irodalmi Tábor.és népdaléneklő verseny. A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. Joó Emőke Zsoltár. Nem tudom. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. Nagyvárad: Andrási Hanna. ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul. Halásztelke: Kristály László. mondhatjuk-e valaha is mi.zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. Szováta: Gergely Zsófia. Fazakas Ferenc. sok veszekedés és végül nagy taps. Karácsonykor szerepeltünk. Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. Fazakas László. mert akkor semmi baj nem éri. De ez sem von ki belőlük elég energiát. Focistáink (Bálint Szabolcs. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa. Kovács András. cserediák lesz szeptembertől Budapesten. aki ott van. tanárok és osztályfőnökök. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 . Nagy izgalom. aki a Boróka együttes tagja. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. Remélem még sokáig. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. hogy ehhez hozzájárulunk. Andrási Hanna. Mindenki felnő előbb-utóbb. 12-en csak. Igyekezet van. Változni sajnos nem fog. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. és még sok érdekes gyerek. de az számít. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő.

Ha ezt elértük. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában. akkor mindent megvalósítottunk.séget. Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 . Én azt szeretném.

Ha egyikőtök elbukik.” Az osztály vándorúti élményeit. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak. Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . a mögötte haladókért bukik el. tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. Bukarest. a környező világunk megismerése felé. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. csapattagok: Tamás Tímea. Molnár Lóránt. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. a társak megismerése. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. De azok miatt is botlik meg. Magyari Gizella. hely: Magyari Gizella. résztvevők: Fancsali Csaba. Straub Dániel. Biológia. Most. akik előtte haladtak. amely a botlást okozta. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz. És ha így folytatjuk. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. botlásait. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. hogy figyelmeztessen a kőre. Szász – Bálint Attila. Berki Attila. Természettudományos Diákkonferenciája. A Református Középiskolák XII. Csurgó. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. A.X. hely. Tófalvi Zsolt.

ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. GTP – I. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . osztályának meghívására Magyarországra utaztunk. C. vezetői: Bencze Béla. Straub Dániel. Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd. Mag Ildikó. „Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról. Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla. amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak). Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával. hely. hely. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9.53-as átlag. Botorok Attila. Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel. Harmadik tanuló: László Ildikó 9. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat.71-es évvégi átlagjegy.47-es átlaggal. A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. Berki Attila. majd a nap második felében.

barangoltunk az ókori romokon. ahová egri házigazdánkkal. míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika. A vakációban. Lánchíd. második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika. sátorral. Városliget – Hunyadi kastély). Mátyás templom. Visegrádra (Királyi Palota. Halászbástya. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. de elég mindez 38 . Két bemutató is segített minket nosztalgiázni.tük (Országháza. Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte. tanár-diák foci). ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. július első napjait az osztály jó része. Budai vár. Mária Valéria híd). készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. Gárdonyi sírja). Hősök tere. Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. bográcsozás. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. a „Lyceum” épülete. kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. az egri vár. bobozás. Fellegvár.

Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. a környező világunk megismerése felé. Kacsó Péter osztályfőnök 39 . És ha így folytatjuk. a közös élményeket és akkor lesznek. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. akarni az együttlétet. vagy még sokszor átugorjuk. önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni. a társak megismerése. együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg. de tudjuk. hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. hiszen fiatalok vagyunk.

ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. Megtanulhattuk ebben az évben. zenehallgatás. a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. B. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. Valójában egy kedves diákunk. hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. amíg nem hívom elõ. Gábor a maga egyéniségével. lovaglás. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is.X. És bevallom. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. megnyerve egy fotóversenyt. 40 . helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. Nem nyugszom. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. Első félév végén ő is távozott. sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. Homoródon. A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni. tiszta nyugodt erõ. osztályt. A X. Talán ezért is. Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. Vajda Csaba. amíg nem lesz reneszánsza. S bár világ-szennye rakódott reája. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. Nem nyugszom.

Kelemen Zsuzsa. I. II. Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. Kelemen Zsuzsa. Pál Zsuzsa. Az iskolai rendezvényeken. Rus Adrienn Tímea. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. Rus Adrienn Tímea. Bálint István. díj. Elekes Renáta. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el. Pál Alpár. Bálint Botond. Bálint István. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak. Paizs Anna. ill. kórustalálkozókon. A kosárlabda. Pozitív változás. Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor. 41 . A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. Feleki Izabella. „Az én drogellenes üzenetem” c. Fazakas Orsolya. ünnepeken a szavalás. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva.A második félév a versenyek időszaka is volt. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. díj. Kovács Katalin. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak. Kovács Katalin. Eredményeket értek el Pál Alpár. Angolból Vaszi Éva. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. zene: Kovács Katalin. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. Fülöp Sándor. matematikából Bartha Zsombor. nagy lelkesedéssel. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. ill. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi.

Rus Adrienn Tímea. Kirmaier Gábor. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 . Bálint Botond. Bokor Mária. Adja Isten. félúton vagyunk.Burszán Andrea. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. Talán vágyainkról.75. céljainkról is tisztább képünk van már. Fülöp Sándor. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait. társainkról.83 év végi átlaggal. tanárainkról. 9. őt követi Paizs Anna 9. A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa. Az első lépéseket már megtettük. A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is.

jól kiegészítjük egymást. egymást kölcsönösen segítve. osztály A XI. A tananyag újrafelosztásával. szülők. Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. hanem kis közösségünk is (A. az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. 22 lány és 7 fiú. megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. ragaszkodtunk hozzá. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. hogy csak együtt. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. majd a farsangi bált. A megérdemelt 43 . legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. és jó volt látni. osztály). Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. A. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. tanárok – meggyőződhettünk arról. Úgy gondoltuk. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. hogy kinek mi a feladata. osztályt huszonkilencen kezdtük.XI. róluk szóljon. A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. de legyen egy kicsit olyan. és B. mint mi. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk. de mindannyian – tanulók.

Rózsa Sarolta. MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. Séra Mónika. Bözödi Timea. XI. Bözödi Timea vettek részt. Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen.pihenésre Homoródfürdőn került sor. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. Mátéfi Edit. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. Molnár Zsuzsa. Több városi rendezvény lebonyolításában. Kocsis Timea. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. Bálint Zoltán. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. jól éreztük magunkat. mely nehezebb. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia. Diákjaink a sportban is kivették részüket. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I. helyezett lett. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. de reméljük szép és sikeres lesz. Vass Orsolya. az I. Molnár Zsuzsa. ha következő alkalommal mind együtt mennénk. osztályosok lévén. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest. helyezést értek el. de nagyon szeretnénk. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén. játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. majd I. Laczkó Imola osztályfőnök 44 .

9. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. Az első félév alapján a III. és felejthetetlen élményt őrizünk róla. A után. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek. és a XII. dobogóhelyet foglalhattuk el. ez „valami reform. Készültünk a maturandusra. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki. Az említett toplistára Virginás Beáta.XI. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása. A osztállyal készítettük. B. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. az iskola megmozdult. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek. A második félév első hete is különleges volt. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. de főleg az árvízkárosultak javára. És az osztály. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. a IX. A. osztály Annak idején. az ötödikesekért. A tizedik osztály végén diplomát kapni. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. „Adakozz. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. velünk kezdődött a gólyatáborozás. 60-as osztályzat fölött. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. az idén velünk kezdték a X. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. A február 17-én. osztályos diploma kibocsátást. kisiskolás. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt. A tanulók hozzáállása jó irányban változott. Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban.

a 8-as osztályzata által. Nyolc szombati nap volt kijelölve. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. A művészi tehetsége is kamatozott. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt. az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. a másikat az iskolanapon állították ki. Orbán Linda és csapattársai szépen. Sportolni nem mindenki szeret. A refis diákok szeretik az iskolájukat. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. Színfolt a városunkban. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. 7. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. Iskolánk.zéséből. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt. az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. 9. Iskolánk kézilabda csapatában. meggyőzően mutatták be iskolánkat. 81-es osztályzattal. mi több. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. A két felmentett. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. ami jó volt. Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás. hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. Egy példa. és benne minden osztály egy jó közösség. 57 osztályzattal. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. Bakk Loránd. Az év végi első Virginás Beáta. A második félév végén is mindenki átment. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek.

a turisták által követett útvonalon történt: főutca. amikor azt mondtuk. ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba. Osztályteremnek használják a gyönyörű. megállva az iskola előtt. a felsővár. sorfal. felolvasásra került Wass Albert. feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet. Nyelvi határok vannak és voltak a két város között. Itt is lekésték.ig. útravaló batyuk. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. Gátak című verse. Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. A református templom előtt. alsó várrész. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola. óratorony. a Küküllő mellett. hogy Udvarhelyről jövünk. Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata. Popa János osztályfőnök 47 . Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. A város további látogatása. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe. ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé. Segesváron maradtunk. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. Zenét is hallgattunk a sulirádióból. A vonat éppen indult. stb.

Ők látják a benne rejlő végkifejletet. a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. Nem egy osztály diákjai. bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez. a felnőtté válás útján. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények. de valószínű. a tökéletességet. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. A. eltévednénk. informatika-. Az első sikeres rendezvény. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók. átalakul. a négy év végén. vitatkozások. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. megbeszélések. mit is érezhet egy osztályfőnök. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. vagy vallás vizsgák bizonyítanak. Mindenki változik. hogy az még nincs kész. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. a remekművet. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. kirándulások. De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. 48 . Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. megérik az életében következő feladatokra. a nyelv-. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon. Szeretném. Az együtt eltöltött órák. még van rajta javítani való. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. az évégi. osztály Nehéz szavakba önteni. Kellemesre. az igazi szépséget. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. elmondani. Nem tudom. és reményeink szerint felnő. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. ha mindenki a tudása. kihívásokra. De ha néha elbizonytalanodnánk. kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. hanem egy kicsit több annál.XII. amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. A nagykorúsítás.

Erdők. Mert elfut a víz és csak a kő marad. De a kő marad.A tiszták és a békességesek. azonképpen arat. Jól gondolja meg. hegyek. Vass Imre osztályfőnök 49 . tanok és emberek. ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett.

Ha tûzben jársz. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára. hogy mindjárt itt a vége. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. a háromhetes tanügyi sztrájk. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény.és magánéletünket egyaránt. eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. életritmus majd megváltozik. a láng nem éget meg. osztály „Ha vízen kelsz át. Egy másik „esemény”. és ha folyókon. mint az elszántan próbázó kilencedikesek. B.” (Ézs. a vágyat. nagykorúsítás. hogy legnagyobbak lettünk. amikor egy megszokott. biztonságos életforma. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . Sikeres rendezvény volt. nyugodt szívvel kijelenthetem.XII. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. nem csak kivételes programokat (pl. a másik. osztály beszámolóját. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak. kellemesebbé. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. s azt hiszem. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. Tabló. 2) A kicsengetési kártyánk. bankett) és előjogokat jelent. a jegyadás. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. 43. az együttműködést. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. félévi-írás. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás. hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. hanem komoly felelősséget. hogy felismertük. az egyik. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk. én veled vagyok. az elválás. munkát is. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. azok nem sodornak el. nem perzselõdsz meg.

Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. Nagyon jó hangulat volt végig. hogy mehessünk. Fancsali Zsuzsa. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek. a soksok ötletért. az ősi Bethlen Kollégium stb. el is nyertük az első díjat. a farsangi kosaras bál. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel. Mindjárt az elején. s hiszem. aki mellettünk állt. Február 13. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. 51 . Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr. Református Vártemplom. támogatásért. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. fantáziával. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. melyre a szülőket is meghívtuk. Ahogy várható volt. nemcsak szerencsés. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt. sóbánya. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. Fábián Csilla. Már alig vártuk. jókedvvel.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre. hanem örvendetes nap is volt a XII. Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is. mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat. melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk. valamint minden tanárnak. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. B számára. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. Utána fergeteges buli következett. Ezzel a békés. Székelykő. Ötletes. biztatásért. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. Biró Ildikó. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra. mindenki igyekezett legjobb énjét adni. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. azt sem bántuk. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást.

erényt elraktároznotok mostanig. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. meg egy rövid séta. tapasztalatot. hogy tanítványaim vagytok. emlékezhettek jó szívvel. 13. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. melyek során emlékezésnek. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. sikerült annyi tudást. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”. hálának. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá. a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak. és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki. terveket. de egy tanítást. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó. segesvári „ráadáskirándulással”. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek. lehetőségeket. köszönetnek. Remélem. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt.” (Jn. fagyizás a várban. vagy keserű szájízzel iskolánkra. megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. örökre véssetek a szívetekbe. Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra. olyan hangvételben.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra. miközben nem is a HOL? MENNYIT?.Annyira jól éreztük magunkat együtt. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. 35. a ballagás.

és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.Láttassék meg a te műved a te szolgáidon.16 .

.

vendégeket és az iskola öregdiákjait. még hiába próbálkoztunk azzal. amely szeptember 16-án.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. a Nagyvárad-Olaszi templomban.” – írja Tőkés László püspök. a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége. hanem az evangéliumi hűség. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt. Az ünnepség során. A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is. szeptember 17-én került sor. illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. a református iskolák találkozóján. Ma erre is sor kerülhetett. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. „Tíz esztendővel ezelőtt. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. illetve teme- 55 . érmelléki esperes áhítata után Tolnai István. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel. Ismertette az iskola történetét. vársétára indultunk. hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. A váradi vár katedrálisában. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. Gellért Gyula. A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket. a református szellemiség. szombaton. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben. akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján.

a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. Az ünnepség harmadik napján. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről. a keresztény oktatásnak. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. amely lángoló szívet ábrázol. 1660-ban a török ostrom idején. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 .14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. Ézs 49. vasárnap. egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie. A megjelent iskolák tanárait és diákjait.tőjében. Fülöp Gábor lelkész-tanár. meleg szavakkal köszöntötte. 7 magyar király és királyné nyugszik. Bekő István iskolai lelkész. hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. A zászlót. az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató. amely keretében. köztük. Szent László. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra. amely valóban népkönyvvé vált. 1948 és 2003 között. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. Juhász Tamás. Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra. amelyet Tőkés László püspök áldott meg. Tőkés László püspök hirdette az Igét. Székely Emese. A 100 éves iskolát. vergődéseiről. hangsúlyozván. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. majd Geréb Zsolt. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak. amelyet követett az államosítás. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. Dr. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója.

Fülöp Gábor lelkipásztor 57 . hit és remény. hanem láthatóvá tette. hogy ott van megmaradás. hagyománnyá válik.tett meg. ahol tudatosan. saját értékeink ápolása.

Vass Imre testnevelés tanár. Geréb Péter cserkész vezető. Szalay Zsuzsa pszichológus. osztály – 2005. Besegítettek: Fülöp Gábor. Barabási Domokos. szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás. 58 . Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. Az V. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor. Az V. osztály. László Zoltán ének-zene tanár.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. B. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. Előző esztendőkhöz képest. Ezt követte az estig tartó ismerkedés.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva. Két IX-es osztály. „gólyatábort”. valamint egy V. hanem három osztály táborozhatott. A. 2005 szeptemberében nem két. egy elméleti és egy reál képzésű. Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. A IX. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún. osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. osztály – 2005. A táborozások időpontja: IX.

ismerkedve a Sóvidék sajátosságával. 59 . A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le. László Zoltán tanárral. jelenével. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata.amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. Este tábortűz. Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is. éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot. rendtartási szabályzatával. játékok. Vass Imre tanár irányításával. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. meglátogatva Sófalva környékét. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. valamint az énektanulás és közös éneklés. Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok.

A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg. hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált. Bekő István 60 .Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult.

Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. megint eltelt egy év. és talán nem is fontos. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. Minden gazda szereti. lassan. van 3 szkennerünk. de azért jó visszagondolni. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). Talán 2 év telt el. miről is írhatnék.Élet az info-odú környékén …Bizony. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. talán 3. de egy biztos. valamilyen tevékenység folyik. a diákok részére külön-külön. még a rendszergazda is. videokameránk. aztán volt egy nyomtatónk. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában. Nehéz időrendbe tenni. ha gyarapszik a gazdasága. részben adományokból. van nyomtató az odúban a tanárok. ahol állandóan zajlik az élet. hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. van mindkét info-kabinetben. Összesen 15 db. és egy fénymásolónk. hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt. Kinek jól. 3 fénymásolónk. az események. állandóan valamilyen „akció” van. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. Mosolygok. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak. hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre. Elkalandoztam. semmiképpen sem eredménytelenül. 2 videóprojektorunk. egy néha-néha működő szkennerünk. kinek nehezen. és ma már büszkén mondhatjuk. Gondolkodom. Most már vakáció van. És nagyon jól van ez így. digitális fényképezőgépünk. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. amit az igazgatósággal közösen használtunk. Elmélázok. 61 . az emlékek. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). Aztán tódulnak a gondolatok. és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben.

Kóbori Lehel. Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. Joó Emőke. Fülöp Ildikó-Gabriella. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért. Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése. letételére. Kosza Hunor. Fülöp Attila. Nagy örömmel nyugtáztuk. Fülöp Sándor. Bár többnyire újoncok (IX. mint 2001-től minden évben. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére. osztályosok) alkották a csapat törzsét. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. mégsem érződött ez.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. Fülöp Szende. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el. Fazakas Botond. Csapattagok: Berki Attila. dobszóló egymás hátán. részt vettünk a GTP projectben. Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. Lukács Tünde és Waum Konrád. Bencze Béla. gra- 62 .

És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. sóhaj. amelyre minden szerda délután került sor. de többnyire jó. és saját elmondásuk alapján. Most vakáció van ugyan. fogadkozás. Jó. A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. Hinni szeretném. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra. biztatás. nem telt hiábavalóan az idő. vizs- 63 . aztán lettetek 58-an. Igen. Lesz még folytatás? Tőletek függ. Nyolcan vettek részt folyamatosan.tulálásképpen. hogy egyre többen érzik majd úgy. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. de szeptembertől folytatjuk. rossz egyaránt. készek arra. hogy megmérettessenek. Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem. és hisszük. hogy ez továbbra is így marad. nagyon szép eredmény ez fiuk. lányok! Év elején 38-an indultatok. A sok-sok. elmorzsolt könnycsepp.

megint eltelt egy év. eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. eseménydús. néha nem. Bizony. (iskolaérdek. A filmvetítések. örömmel. és… ki tudná felsorolni. zajjal. tevékenységgel. tele eseménnyel. készülés a maturandusi ünnepségre. nyüzsgéssel. versenyekre. Néha összejött. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval. látványos fizika. egyénérdek). bánattal és sok szép eredménnyel. Lőrincz Edit 64 . én mégis. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. kollégáimnak. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. A nyomtatásért. még mi minden. üres az info-odú környéke. A sok érdekes.gákra. és megint egy ilyen mozgalmas. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe. Most vakáció van. Felkészülés az iskolabörzére. földrajzóra az infokabinetben. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre.

Kényszermunkára ítélték. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. 1956-ban a forradalmi események résztvevője. tábornokok és hétköznapi emberek hónapja. esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. nehéz bányamunkára. apai nagyszüleinél. A szívélyes fogadtatás után fényképek. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten. Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. s 65 . aki rokona a Veress családnak. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. mai és régi emberek találkozásának idejét. Évente hazajártak Székelyföldre. ahol húsz évet töltöttek. majd Hollandiába menekült.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. emberek emlékezetére. a kegyelet. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. az emlékezés. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. a templomot. a rokonokat. Nyári vakációit Középajtán töltötte. történetek. július 28-án született Borosjenőn. Itt érte a halál 1987 októberében. és együtt hajóztak Ausztráliába. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték. ahonnan sikerült megszöknie. felkeresték Középajtát. szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. a főhajtás ideje. A ködös. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. A jól tanuló. Blanka és fia. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. Budapesten katonai akadémiát végzett. ludovikás tiszt volt. itt telepedtek le véglegesen. az őszi táj békéje. emlékek kerültek elő. 1956 és Világos hónapja. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. 1980-ban visszajöttek Magyarországra. Veress Vilmos 1917. Bécsbe.

s megnézünk minden olyan helyet. Bölöni Farkas Sándort. aki tudósként. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. Elemlegettük Kriza Jánost. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. Benkő Józsefről. sírjánál a kegyelet. s azzal az elhatározással búcsúztunk. a nagy lelkész-botanikusról. amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. aki könyvet írt Erdélyről. a templomról. mint e táj nagy szülötteit. lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 . Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. Nem feledjük emberi nagyságát. Benedek Eleket is. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről.így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. Neve évközben sokszor elhangzik. a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is.

a Marosvásárhelyi Református Kollégium. mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi. Bartók Béla jogutódja. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe. erdélyi. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. szimfonikus kompozícióit. Oktatási Minisztérium. a marosvásárhelyi Elméleti Líceum. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács. de legyen verseny is. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait. Néprajzi Múzeum. kamarazenéjét. A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. színpadi alkotásait. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. gimnázium és líceum jelentkezett. dalait és kórusműveit. felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. zongoramuzsikáját. amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . nemes és tudást feltáró vetélkedés. igazi játék. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző.

Bartók életútjának. Bartók gyűjtötte népdalok. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg. a versenysorozat főszervezője. Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. Kovács Beáta. Joó Emőke. második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. adott zeneműből tartott kiselőadásra. Örülünk az elért eredménynek. Magyar Kornél. Szakács Péter. kórusmű előadására. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból. a bartóki életműből. a Magyar Zenei Tanács elnöke. A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. Liszt-díjas Érdemes Művész. Kovács Sándor zenetörténész.merésre. A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett. Rus Adrienn Timea. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. Szélyes Ildikó. munkásságának felelevenítésére. Szakács Annamária tanárnő 68 . és tették közzé az eredményt. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. Zsombori Katalin képviselte. a zsűri elnöke. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára.

A. (83 pont). Bordi László Lehel IX. A X. Fülöp Sándor X. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. (86 pont). főként azzal a céllal. oszt. László Albert XII. (82 pont). A. Bencze Béla X. (88 pont). oszt. osztályos versenyzőink: László Albert. osztály. A. Szabó Lóránt XII. Az elért eredménye alapján. (92 pont). helyezés. A. Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján. hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. Ugyancsak hagyománnyá vált. A. A. helyezést kapta. és kiváltképpen Szőcs Barna. A. A. A. 69 . a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. oszt. Szabó Lóránt 7. a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. iskolánk a II. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt. (87 pont). hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. oszt. helyezés. Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. Örömmel mondhatjuk. Eredményeiket tekintve. és az eredményeik alapján. Fancsali Csaba X. oszt. osztály. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. Hargita megye XII. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Fazakas Botond. (80 pont). ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. (84 pont). Lőrincz Csaba X. DerzsiKatona Emőke XII. a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. osztály. Az elkezdett hagyományt folytatva. Az eredmények: Szőcs Barna 9. Botorok Attila X. oszt. osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. Lukács Adél X. név szerint: Szőcs Barna IX.Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. A. sem a teljesítményük nem csökkent. László Albert 1. a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. oszt. Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt. oszt. osztály. A.

Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. X. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II. helyezést. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk. de úgy általában is.02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. Ugyanakkor nagyon reméljük.. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX.03. Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. osztályos László Albert képviselték.osztályos tanulóit a 2006. A versenyre az ország összes református kollégiumából. XI. A. és ezen a területen kiválóan szerepelt. osztályos Árgyó Botond és a XII. osztályos tanuló vállalta. a XI.31–04. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. és minél eredményesebb részvételt a versenyeken. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 . Gratulálunk mindazon tanulóinknak. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI. április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn. és XII. a XI. helyezést ért el. a Kézdivásárhelyi Református Kollégium. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. a Szatmárnémeti Református Gimnázium. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. osztályos tanulók között Bencze Béla III. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el. osztályos tanulók között Árgyó Botond I. Matematikai Versenyén”. 2006.. osztályos Bencze Béla. osztályokból. a Nagyváradi Református Gimnázium. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium.

hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók. és nagyobb mértékben sajátíthatók el.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. információszerzés fo lyamatába. kiváltképpen hatékonyságának a növelése. mert a természetéből fakadóan. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket. Pontosabban. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. ami azt jelenti. ellenben felgyorsíthatják azt. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. ha úgynevezett oktató programokat használunk. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. akár egyéni. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. főként azért. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák. Ezek valójában az írott információ. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. Ennek a lényege az. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. hanem aktív módon arra késztetett. akár csoportos képzésre használható. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál. önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. multimédiás oktatás. modernizálása. A multimédiás CD/DVD 71 . esetleg felszámolását jelenti.

ManóAngol 1.. vagyis olyan korszerű számítógépek. ManóInformatika. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához.. ManóOlvasás 1. jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 . hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. ManóMuzsika.. vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé.. és ez egyre inkább bővül.használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte. Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól.. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek. 2006. ManóMatek 3. osztályunk indult. Végezetül. ManóIQ.. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok. ManóNémet 1.–14. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak. hogy a felszereltséget illetően.. ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk. ManóNyelvtan. meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük. osztályosaink is lesznek. március 12. ManóKaland. ManóNémet 2. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként.. ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt. ManóMatek 4. mint a hagyományos oktatási módszerek. ManóMatek 1. A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya. és a 2006/2007-es tanévtől már 1. Látogatásuknak nemes célja. ManóMagyarország. iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. mégis roppant nagy segítség ez számunkra. ManóAngol 2.. Iskolánkban ez már régóta nem gond. olyannyira. ManóÉlővilág. ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak. ManóOlvasás 2. ManóMatek 2..

lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. Feleki Izabella. lehetőséget megragadunk. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép. a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. szellemi. irodalmi esszé. rövidfilm. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. szinte minden kategóriában. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára. Irodalmi esszé kategóriában I. melyben arra kérték a tanulókat. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. A felhívást a X. Gidó Emese munkáját dicséri. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. bátorítani a fiatalokat arra. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból. hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok. weboldal formájában. tudatosítani a droghasználat lelket. családi. csoportos megbeszélések keretében. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira. Csíkszeredában. keresztényi. készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. képességek. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. a II. filmvetítés. újabb megmérettetésre.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. díj pedig Elekes Renáta. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. Ezért minden olyan kezdeményezést. díjat. egészséget. az ünne- 73 . élmények.

Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban. visszatartod őt fejlődésében.pélyes díjátadásra Bukarestben. hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . amilyennek most látod. akivé lehetne. bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről. ha meg tudod látni benne azt. a Gyermekek Palotájában került sor. elősegíted az útján.

hogy a tehetség csak ígéret marad. és megáll a fejlődésben. akik bár áhítoztak a sikerre. de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. lábuk fiainknak. a kapujában megtorpantak. Amikor meghívtak a májusban tartandó I.Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra. lányainknak. megremegett a kezük. hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél. Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. Magyar Középisko- 75 . csapatokra. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. előfordul nem egyszer.

Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele. ami a csoportelsőséget hozta. A Vásárhely elleni mérkőzésen. Nem is indult rosszul. de lányaink bizonyítva érettségüket. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. elszántságukat. tehetséges játékost soraiban tudó csapat. mindent megpróbált. remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát.lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat. Az első osztályt is megjárt.

keretezés. és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. Kiválogattuk a fényképeket. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . milyen lenne. Végezetül eljött a nagy pillanat. de a teljes kollégium belső arculatát. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. a kollégium építőjének és névadójának. áhított otthonába. Tanárok és kollégisták vallják. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását. s nem csak itt. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. akik azt teszik. elkezdődött a keretkészítés. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. Kis Gergelynek névnapja. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. Ekkor jött az ötlet.. Most ez utóbbira figyeljünk. hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. vannak úgyis sokan. A kollégium partner lett. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik. május 9. Egyetlen kérése. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. Kidolgoztuk az ütemtervet. hogy milyenné alakítja házát. vagy arról. Lehetne arról írni. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. Vallomása szerint. külön kihívást jelent.

kiemelve. a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna. Lelkészek mondják. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. Bekő István 78 . hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is. lelkipásztor. Dávid László ny. Reményünk. Tekintettel arra. A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége. a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek.tartózkodni. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt. május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot. aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. hanem állandó kiállítás képei. A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. hogy lehetőleg szűk pátriánknak.

Arról sem. Erről akarok írni./ az hallja a mások énekét is szépnek. féltve dédelgetett kincs. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam. sorait kívülről tudom. No meg annál. Itt és most. annyira megfogyatkoztunk.” Nem akarok Neked arról írni./ és a saját lelkét hallja minden dalban. „Mindenik embernek a lelkében dal van. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett. amit mások énekéből kihallassz. máskülönben is.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. megijedne a rámeredő romló földi mástól. végezetül még folytathatnám 79 . olyanná sminkelve át egóját. De benne van mindenki. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. szemed a látásra. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam. éspedig a lelkedben szólónál. akikkel életed során találkozol. Maradjunk a dalnál. Ma már csak azért veszem elő. amelyikben benne van Babits. emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett. mindig magamnál tartott. Ilyenkor kívánni szoktak. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. vagy összekapcsolni fogja. Saját utat jár mostanában. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés. életem egy papírszelete. hogy a múltba tekintsek. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni./ és akinek szép a lelkében az ének. benne a nővér. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát. hogy füled van a hallásra. akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta. s tudom. Már akkor reszketett a keze. aki nyolc éven át zongorázni tanított. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát. „…mielőtt mennél”. és benne vagyok én.

kórusművekre. biztos. beszüremlenek az életedbe. amilyennek még nem ismerted. hogy van. hanem más szeme által látszol. És azt se feledd. a jót. s lelked nem csak neked van. nem engednek a jónak tárhelyet. akkor szép legyen! A kacatokat. ne feledd. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. az erkölcsöset közvetítik. nem tükörből. amelyikből dalod szól. falcsságokat ne tartogasd. hogy miért kívánom neked. keress. akinek drága a lelked. amelyek a szépet. Mert neked is jólesik. hogy a szép dalnak van-e értelme. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá. csak amolyan babitsiason. egyenesnek. Hidd. Amilyennek nem belülről. Meglátod. s azon is segít. Végül még valami kérésszerű. rútságokat. Lassan rád telepednek. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. erősödj a hitben. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. felgyűlnek.a sort. amelyik téged mutat. hogy kapsz. a szépet. hogy a szép dal annak is jót tesz. a jót. Ezért kívánom. Vagyis. aki játssza. hogy legyen szép lelkedben az ének. aki hallgatja. és meglásd. ezért meg kell szenteld e katedrálisod. vagy a kétely. Olyannak ismered meg magad. azaz nem oda valók. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. jóindulatúnak. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. kérj. disszonanciát. és nemesedik az ember. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. Épül az embertárs. hogy a Lélek lakozhat benned. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. nyíltnak és tiszta szívűnek. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. az erkölcsöset felfedezni. Egészen másra rendeltettél: szólókra. megnyittatik és találsz. ha meghallgatnak. S ha már van. jó erkölcsűnek. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. Ne feledd. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének. szimfóniákra. zörgess. hogy Valaki. „Ha a ben- 80 . Ne feledd. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. és másnak értelme egyáltalán nincsen. az hallja a mások énekét is szépnek. s a benne lévő dallam. Kérlek. lelkedet tükrözi. őszintének. szép hangokra akar téged hangolni. saját lelkedet is leméred általa.

Bekő István lelkipásztor 81 . hogy kérdéseim ellenére csak így tovább. Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. akinél önzetlenség. kéréseim mellette mind eltörpülnek. tanácsaim. Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. akinél jóhiszeműség. Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. Az én szavaim. várja ugyanezt. lásson önzetlenséget másban is. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. a sort nem lehet befejezni. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme. Akinek lelkében jóindulat. kedves Öcsém. de biztosított arról. mert Ő már meggyőzte a világot. de most Isten kegyelmébe ajánllak. feltételezzen jóindulatot. kívánságaim. mert végtelen.ned levő világosság sötétség. Ezennel a végére értem.

volt diákjainkat. a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. „Tövisek közt a rózsához. mert Pál apostol szavaival „nem azé. az egész ünneplő gyülekezetet. aki akarja. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. kollégáimat. szüleiket. ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. Köszöntöm meghívott vendégeinket. hozzátartozóikat. Az iskola közössége nevében köszönök el itt.” A szép.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”. ballagó diákjainkat. 82 . sem nem azé. diákjainkat. ballagó diákoktól.

hogy új álmai lesznek. a munka teljesen ne nyomja el azt. hanem arra. hiszen rövid az út. S álmaiért újra harcba száll. hogy munkálkodjál. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . de egy hosszú út kezdete. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. amit megtesztek. Álmainak fénye veszett már. pár lépés. De hiszi még. ki a templomból. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. és egyúttal az iskolából. Igen. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. újra indulni.Ha ünnepélyünk véget ér. szimbolikusan. John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. újra kell álmodni. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. mindenkinek. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. álmok kellenek.

amit célként kitűztetek. de ha elvégzitek azt. hogy mint egy bőségkosárból. Nehéz az. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. tudjatok majd válogatni. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát. Az érettségik alatt még találkoztok. találkozunk. de remélem az álmok megvalósításához mi.” – írja Einstein. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 . iskolai rendje. emberit. amit megtanult. lelkünk is lehet áldozat. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. s magyart”. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket. pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit. De ez már nem ugyanaz mint a négy év.Szüleitek segíteni fognak benneteket. Ady szavaival „nagyot és szépet. ahogy elengednek szüleitek is. Ezt kívánom nektek. néha túl sokat. számotokra néha monotonnak tűnő. ami rátok vár. ha sokszor csak a tiltást éreztétek. akkor is. De a hajókat nem erre tervezték.

hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe. Bekő István. Három előadásra került itt sor. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 . A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze.„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. amit a diákpresbitérium szervezett. Az iskola lelkésze. Az iskola névadója. Varga László ny. a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte. Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny. új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát. lelkipásztor előadása emlékezett. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel. Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje. valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét.

Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. a Gryllus testvérek feldolgozásából.san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora. Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét. s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása. Bekő István 86 . nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát. A nap végén.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

Ebben a gondolatban a tettünk. amely további tetteket igényel tőlünk.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk. akik a 90 . század nagy filozófusa. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer. s azt mondjuk. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. hanem az. Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. a XX. amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. hanem az is. vagy csak hallgatói. magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük. Nem csak cselekszünk. hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. hogy mi történik velünk. nem csak az a kérdés. nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk. Ezeket a hitünk alapján állva. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk.

amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. Ez a mi jelenünk. egységes magyar és református összetartozás. világunk védelme. kinyilvánítanunk akaratunkat. hogy majd egykoron megszólalhassanak. Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. Magzat. amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat. egymás kezét jelképesen is megragadva. vagyis a mi időnkben. 2006. ahol éppen van. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer.és családvédelem.). amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk. mind olyan kérdés.) és Bekő István lelkipásztor. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. Kolozsvár. a Magyar Református Középiskolák XI. az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár. A. Ott. A.). Utóbbiak: Baricz Kinga (XI. Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. Rózsa Sarolta (XI. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket.szebb és jobb időre várnak. értékeinket így védve. Mátyus András (XI. B. itt ahol vagyunk. vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006. július 8-án. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. Élőlánc Nyilatkozat Mi. Kinyilvánítjuk. Mi. Debrecenben. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot. Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői. és akkor. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük. összefogva. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . Nagyenyed.

Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2. a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. bővítését. hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit. Kinyilvánítjuk. Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. Kinyilvánítjuk. ökológiai egyensúlyának megőrzését. akik magukat magyarnak vallják. 92 . hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket. durva megnyilvánulásokat. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. 4. védelméért. Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését. létrehozását. Kinyilvánítjuk. a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált.

Debrecen. 2006. a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI.Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 . céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük. július 8.

Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt. 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. – Kis Gergely díj. e) Felvállalta. c) Felvállalta a különböző támogatók. osztályközösségek kirándulását. – Kollégium díj. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. – Farkas András díj. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj. anyanyelvi és önismereti tábort. – Ravasz László díj. Tőkés Zsolt elnök 94 .

A vidék egyemberként mozdult meg. hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek. Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban.” Gal 6.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005.A 2005. „Egymás terhét hordozzátok. hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik. Nt. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki. augusztus 23. Siménfalva). Hodgya. így töltsétek be a Krisztus törvényét. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. Kató Béla magyarázata szerint. szeptember 21-én. A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett. valamint Székelyudvarhely között. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. a refor- 95 . Nt. Amint a főjegyző úr kiemelte. hogy segítsen a rászorultakon. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át. A „Segíts.

Kató Béla főjegyző kiemelte. Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet. szeptember 21-e rendkívüliségét. A sajtótájékoztató keretében Nt. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese. Nt. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 .mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. azok pénzét adomány formájában visszaadja. hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot. ugyanis első ízben került arra sor. aki kiemelte 2005. Antal Zoltán. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. Hodgya. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek. Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét. Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. Nt.

Miután diákjaink is kiérkeztek. és az iskola megköszönte segítségünket. Bekő István iskolalelkész ismertette. Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. ahová segélycsomagokat vittünk. a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben. a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon. ahogyan egyház és iskola. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is.vül. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze. Miután 97 . A gyerekek. Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. Nt. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat. és felhozták iskolánkba.” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. Mindez annak bizonysága. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. így az bekerült az iskolába. átadtuk. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. megtanítani kacagni a szomorút. ahol.

jó szót. Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. akik még ennyire sem tudnak élni. hogy ha tudunk. akik előtt még ott van az élet.N. N. segítsünk. hazafelé vettük az irányt. bátorítást. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. Remélem. vannak. Egyetlen titka: adni. hanem kisgyermekekről is. másnak is eszébe jut. ha van lehetőségünk. de ők is osztoztak a mi örömünkben. mindig adni. tiszta szeretetet. Ennyi volt a mi kis akciónk. hitet és sok-sok önzetlen.” Goethe 98 . „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. olvasva ezt a kis beszámolót. mosolyt.a templomban is imádkoztunk. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról.

ahol megnéztük a belvárosi templomot. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. majd Debrecenbe kirándultunk. Az első napokban Lillafüredre. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. aki külön is üdvözölt minket. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén. Visszagondolva az ott töltött időre. különösképpen a finom falatokat. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra. Ugyanott megnéztük az egyetemet is. Mivel egyikünk vegetáriánus. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. hogy jól érezzük magunkat. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. Érdekességként említjük. A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . osztálytársaink és szobatársaink rendesek. Végigizgultuk a diákigazgató választást. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek.Három hét Miskolcon 2005. új tanáraink. Nagy Bálintnak és családjaiknak. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. november hatodikán. Sokan dolgoztak azon. vagy a városban sétáltunk.

hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt.ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. és testvérként kezelt minket. mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt. aki hozzájárult ahhoz. Jó volt megtapasztalni. erdélyi magyarokat. Miklós Árpád tanár úr kísért el. Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. ahová az iskola fizikatanára. s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el. Molnár Levente és Szakács Péter 100 . Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek. az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk.

Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt. amikor elindultunk. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. egy fél hétre. ahol otthonosan. indulhattunk Magyarországra. kellemesen tölti el ezt a két napot. „Oh. izgalmakkal és reményekkel.Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. aztán a Hősök terére. Nagy meglepetésre nem úgy lett. majd Buda várába. Elmen- 101 . végül pedig haza. Megérkeztünk. hisz remek fogadtatásban volt részünk. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. Este. Szerda délután. mikor hazamentünk. aztán lassan megbátorodtunk. hogy olyan családhoz kerül. mint mi. mindenki telt volt kételyekkel. Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”. Mindenki legalább egy fejjel magasabb.

hiszen újra egy fárasztó nap következett. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. Esztergomban a bazilika csodálatos volt. koronával. rengeteget nevettünk. Összefoglalva. Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben. Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. Természetesen a bobozás. ami talán az egész kirándulást megérte. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk.tünk kifújni az utazás fáradtságát. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. ott a kripták közt. palásttal. Másnap. A. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig. talán annyit mondhatok. Köszönjük. Nagyon jól szórakoztunk. 102 . Miután visszaértünk Budapestre. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. Szombaton Egerbe mentünk. Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. aztán jött egy-két csocsó-parti is. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett. hogy leglátványosabb. hát nem volt valami marasztaló. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg. ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta.

A kíváncsiság. B. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. Hodgyára érkezve. bemegyünk. a pékség tulajdonosát. Az iszap kihordása után.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték. A látvány szívszorongató. A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el. B. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. A 103 . a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről. Bekő István iskolalelkész felhívására. Látszik az árvíz nyoma. A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg. A falu központjában a református templom. Megszólítottuk László Albertnét. behívott. A betonkerítés eltűnt. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg. mint egy gyufadobozt. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. tapostuk a még nedves földet az üres templomban. A XI. az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. Hodgyára és Farcádra. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. hogy útra keljünk. Az erdei úton eszünkbe jutott. Korán reggel. a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. eredményessége. Az „Adakozz.Gyalogtúra (XI. A templom ajtói nyitva vannak. Pál Árpád csillagász.

104 . a legjobban érzik. Pálfi Tímea nagymamája fogad. A tanárok bementek a papilakra. és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Farcádon a gyülekezés idején. Mi a templom előtt álltunk meg. Nemrég restaurálták a belsejét. csak egymást karonfogva tudtak lépni. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban. szalámit. Hodgyát elhagyva. egy halmon van. a legközelebbi dombra. és segítséget kaptak. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. A háznak a kerítését elvitte a víz. Édesanyja nemrég elhunyt. hogy a patak medrét szabályozni fogják. a nők. hogy a holttestét Mogyoróson. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. László Alberték reménykednek.pékségből. A szövegben elrejtette évszám 1828. fűszert. A tiszteletes úr megmutatta a templomot. Két házzal arrébb. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. mintha meghívott vendégek lennénk. Az első ház Elek Annamária XII. Irma néni elmondja. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. akik szenvedtek. Elő volt készítve a bogrács. B osztályos tanuló otthona. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. kolbászt. A pékség működik. Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában. Mindenki hozott krumplit. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. beteg embert a víz úgy elvitt. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. Talán ők. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. Megrongálódott a csűr. Egy idős. A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. ahol megnéztük az iszapvulkánt. Itt is megkínálnak. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. a Küküllő partján találták meg. hogy adni jó. hogy mind a három disznója odalett. a tárva nyitott kapun.

Ezen a szép napon. A falu végén a hidat elvitte a víz. Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. még eggyel főztünk. Bodegába is jártunk. Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk. A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű. Megbántuk. A gyönyörű őszi időben. Székelyudvarhely. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra. Meglepetésünkre Kovács Viola. Leráztuk és megettük. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. aki végig elkísért. beszélgettünk. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak.nem is volt elég egy bográccsal. Szarkakő. volt egy útitársunk. A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. már éreztük a fáradtságot. a farcádiak egyik büszkeségétől. Hangoskodtunk. Popa János osztályfőnök 105 . Az erdők sok színben pompáznak. alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. A focizás jó késő délutánig tartott. Fenyéd. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. talán utoljára napoztunk. hiszen a falunak jó focicsapata van. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta. hogy ezt választottuk. egymással tréfálkoztunk.

Fábián Csilla. papír és mézeskalács. szalma. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. osztályos tanulói 106 . megnyertük a fődíjat. toboz. és rájöttünk arra. mert munkánk eredményes volt. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. Nehéz feladatnak hittük azt. Először gondolkoztunk. hogy díszeink ötletesek.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről. hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez. hogy benevezzünk-e. dió. B. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. egyediek és egyben mutatósak legyenek. Eredményhirdetés után boldogok voltunk. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani. ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. hogy néha még azt sem vettük észre. gipsz. kukorica. Írták: Bertalan Enikő. Törekedtünk arra. a kirándulást. A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. csuhé. Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII.

Annak ellenére. majd elindultunk haza. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 . Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé. B. a Vártemplomot. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. március 31. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát. közel 100 méter mélyre. sétáltunk egyet a napsütötte. Székelyudvarhelyre. és április 1. és mindenki elfoglalta a helyét. formalinban tartósított embriókat. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. osztálya. éjszakába nyúló gitár. A. szászos hangulatot árasztó főtéren. hogy az időjárás rossz volt. osztálya nyert meg a 2005. A következő állomás Torockó volt. decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. majd tovább folytattuk utunkat Tordára.és énekszóval zártuk a napot. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. Utunkat Enyed felé folytattuk. már nagyon jó volt a hangulat. Innen Szebenbe mentünk. Annak ellenére. valamint a visszhang-termet. Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. Itt megnéztük a Kultúrpalotát.Kirándulás 2006. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat. ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. kitömött állatokat. mégis jól éreztük magunkat. Amikor végre megérkezett. ahol a helyi sóbányába mentünk. között került sor arra a jutalomkirándulásra. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. Itt töltöttük az éjszakát. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. és a Teleki Tékát.

ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna. Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. akinek biztatása. B osztálya 108 .nek.

hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött. de jó lesz visszagondolni arra az időre. amelyet a Kuturális Központ szervezett. Bunta Boróka 109 . amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. hogy a táncot folytassuk. Csíkszeredában. A tavaly. utaztunk. Számunkra ez a turné élmény volt. 2005-ben. amely a Dr. részt vettünk egy turnén. Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk. Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. együtt voltunk. Sajnos. nem lesz időnk arra.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. Kápolnási Ágnes vezetésével. Előadásunk volt Keresztúron. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. László Ica és Bunta Boróka. Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. Jakab Éva. név szerint Bertalan Enikő.

Joó Emőke. szórakozhatnak. Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk. mégis sokan megtettük. előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. ahol a város diákjai. Vass Orsolya XI. koncertekkel. Kovács Hajnalka. akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket. Bözödi Tímea. összegyűlhetnek. Vadász Zoltán. Márton Melánia. diákokat… Akik beiratkoztak. 110 .Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. vetélkedőkkel. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. Rózsa Sarolta. kibeszélhetik a sulit. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli. mi vár rájuk. és bulikkal. Waum Konrád. tanárokat. Talán az sem mellékes. A. Fazakas Botond. függetlenül iskolától. még nem tudták. Gál Levente. Liszkovics Kata. Barabás Balázs.

111 . sok munkával és erőfeszítéssel. Mátéfi Edit. Két napos rendezvény volt. is mint a többi években. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. A. Rózsa Sarolta XI. Molnár Zsuzsa.Sulibörze Idén. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. osztálya készült erre a rendezvényre. és sokan érdeklődtek iskolánk felől. Minden iskola képviseltette magát. megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban. és Szabó Zsolt. melyik középiskolát szeretnék választani. Vass Orsolya. a felvételiről. A XI. Iskolánk két XI. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok. ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Bemutattuk iskolánkat. Nem csak a városból. Rózsa Sarolta.

próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. foci-kupára.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő. Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot. a Diákpolgármester Vetélkedő. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések.XIV. rajzverseny valamint táncház. streetball-. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . Akárcsak az utóbbi években. A versengés kampányolással indult. szexuálpszichológus. A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. valamint két meccs között az urnához járulhatott. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. Farkas Tibor. kajak. a város főterén. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel. Ebben az évben is színesre sikeredett. így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is. az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”.

hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. A tavaly iskolánk diákja volt. A XIV. Vass Orsolya XI. akik versenyeztek. Szilárd. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja. a Nap fia. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella.hatta a résztvevő. Fazakas Botond és Waum Konrád. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. Vass Orsolya. Diáknapok végéhez közeledve. A. Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül. Vadász Zoltán. egy erdélyi előadókkal erősített. Mihály A. addig mások. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt. 113 . Rózsa Sarolta. vetélkedtek. és egy évig övé a cím. Kovács Hajnalka. Ugyanitt derült ki. Márton Melánia. Albert Sándor.

A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása. kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól. földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 . osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci. V. Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz.

Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 . A.B. XII.24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X.B. Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII. Kirándulás XII. A.) Gyalogtúra IX. Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII.

.

17 . és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90. a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk. és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk.És legyen az Úrnak.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

mehatronika Székelyudvarhely. hitoktató-filozófia Kolozsvár. román-angol Nagyvárad. reklámgrafika Marosvásárhely. vegyészmérnöki Kolozsvár. fizika Széklyudvarhely. közgazdaságtan Kolozsvár. hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. pénzügy-bank Kolozsvár. orvosi Kolozsvár. fizika Kolozsvár. politológia Kolozsvár.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. posztlíceum Kolozsvár. színészeti Kolozsvár. hitoktató-angol Magyarország. jog Kolozsvár. jog Kolozsvár. informatika Kolozsvár. turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. angol-informatika Marosvásárhely. közgazdaságtan Kolozsvár. informatika Marosvásárhely. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad. pszihológia Nincs visszajelzés 122 . angol-német Dolgozik Budapest. politológia Marosvásárhely. közgazdaságtan Kolozsvár. európai tanulmányok Kolozsvár. pszihológia Kolozsvár.

kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy. unitárius teológia Marosvásárhely. teológia Kolozsvár. zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár. turisztika Kolozsvár. kommunikáció Pécs. turisztika Kolozsvár.Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. turisztika Budapest. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 . román-angol Kolozsvár. földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda.

osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .Osztálynévsorok V.

IX. Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 . A.

IX. félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 . B. Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I.

X. Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 . A.

B. félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I.X. félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 . Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II.

XI. Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 . A.

XI. B. Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 .

A. Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 .XII.

Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 .XII. B.

A 2006–2007-es tanévre az I. augusztus 31. osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006. Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 .

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

A IX. informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .

teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .A IX.

Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok. – a szakdolgozatot 2006.Egyházi érettségi 2006 A XII. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. április 30-ig leadták. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. által elkészített listát azokkal a témákkal. január 10-ig láttamoztatták. A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. – 2006. Bekő István 137 . amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. május 17–18-án tartottuk.

5 9.5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 . osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.Egyházi érettségi vizsga eredménye XII.5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.5 8 9. B.50 10 10 9.5 10 10 10 9.

A.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9. osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9.5 10 10 10 8 10 10 139 .XII.5 10 8 10 9 10 9.5 10 9.

hely Kirmaier Gábor megyei I. Tamás Timea I. B osztály közössége városi I. hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII. hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely Bálint Botond megyei I.A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. hely Bálint István megyei I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 .

hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V. hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 . Szakács Péter I.Résztvevő diákok Botha Zoltán. Berki Attila. Tamás Timea. Pál Annamária. Botorok Attila II. hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella. osztály) II. Straub Dániel.

díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69.Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III. 142 . oldalon.

Tanári díj – Kristály László IX. B. A. Ravasz László díj – László Albert XII. Kollégium díj – XII. IX. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII. XII. A. Kis Gergely díj – Vass Noémi.A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde. A. A. 143 . A.

.

osztály X. kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V. osztály XI. B. osztály IX. A. A. osztály IX. osztály X. osztály XII. A. osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 . osztály XI. A. B. jogai.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. B. B. osztály XII.

” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005. így töltsétek be a Krisztus törvényét. Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 . augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok.

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 . osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX.

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .