A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve 2005–2006

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium Évkönyve

2005–2006

Református Gimnázium, Székelyudvarhely 2006

Szerkesztette Bekő István Lektorálta Antal Sándor Kiadja A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium © Székelyudvarhelyi Református Gimnázium. 2006 .

zsoltárból vett versek vezetik be. Kívánjuk. vagyis azoknak az eseményeknek és tapasztalatoknak. hogy továbbfolytassuk a székelyudvarhelyi református kollégium évkönyvkiadását. A másik célunk az volt. amelyek a kutakodók számára félretétettek. Ennek az eseménynek hatására az évkönyvet úgy tagoltuk. több hangsúlyt fektetve a beszámolókra és a statisztikai adatokra. formátuma az eddigi évkönyvekével megegyező. hogy Isten áldása legyen az olvasón és mindazokon. amelyeket Isten iskolájában átéltünk. hogy a levéltári anyagokon túlmenően. hogy a különböző részeket az egyházunk hite számára nagyon fontos és kifejező XC. amely az 1948-as államosítás után kollégiumostul megszűnt. akiknek az évkönyv a megjelenését köszönheti! Soli Deo Gloria! a szerkesztő 5 .Békesség Istentől! A Székelyudvarhelyen működő Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2005–2006-os évkönyve folytatása az előző esztendőkben napvilágot látott sornak. az egyik célunk az volt. színe. A tartalmat bővítettük. friss és élményszerű lenyomatát adjuk egy-egy tanévnek. A könyv külső megjelenése. Magyar Református Világtalálkozó éve. Amikor az évkönyvírást 2004-ben újrakezdtük. 2006 a VI.

.

1–2 .Uram. te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Zsoltár 90.

.

1886. Bethlen János. erdélyi kancellár adományával megalapozza a kollégium létét. 1927. október 27-én az iskola felveszi Kis Gergely nevét. A második emelet építésével kialakul iskolánk mai homlokzata.A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története 1670. 1948. 2004. Baczkamadarasi Kis Gergely átépíti az iskolát és a templomot. 52 évig tanít és 26 évig igazgató (1884–1914) Gönczi Lajos természettudós. A fiúkollégium működését felfüggesztik. 1716. 1771–1781. 1994. 1940. 2002. 9 . Az újraindulás éve a tanítóképző keretében. Megszületik a kollégium visszaszolgáltatásáról szóló döntés. Újból megszervezik a fiútanulókból álló gimnáziumot. Kommunista államosítás. Gróf Bethlen Dávid címerrel ellátott pecsétnyomót adományoz.

Meghalt 50 éves korában. 1781. A tanuló ifjúság emlékoszlopot állított emlékére a kollégium udvarán és a temetőben. Bécsben. Felépíttette az ókollégium tornyos épületét. Gondoskodott a szegénysorsú tanulók étkezéséről. 1771–1772. Bazélben és Bernben tanult. Felépíttette a Belvárosi református templomot. 10 . Vásárhelyen. 1768–1787 között a kollégium rektora. A helyi református temetőben nyugszik. 1843. 1787. Megújította a tanmenet rendjét és kibővítette az osztályok számát.Baczkamadarasi Kis Gergely (rövid életrajz) 1737-ben született a Maros megyei Baczkamadarason.

– testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre. akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. 11 . s ha Tőle kérnek segítséget. a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére. – hogy Isten választotta ki őket. hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban. „hogy ha majd felnő. A református iskola keresztyén közösség. A Romániai Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos. Helvét hitvallást. elfogadják ősi hitvallásainkat. erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz. A református iskola jó lehetőség arra. cselekedni. hanem a családnak és az iskolának is. Életpéldájukkal. hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket. Képesek – önállóan. Olyan hitvalló (lehetőleg református) pedagógusokat feltételez. a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. akik: Tudják. minden megnyilvánulásukkal keresztyénné.19) nem csupán az Egyháznak szól. – a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére. a Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt. Törekednek – jellemük.A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése Jézus Krisztus missziói parancsa: „…tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28. az igaz és a hamis. a Heidelbergi kátét és a II. logikusan gondolkodni. krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. hitvalló magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. – hogy Kiben és miért hisznek. – a valódi értékek felismerésére és tiszteletére.

ápolásával. A református iskola úgy tudja elérni nevelési céljait. Lehetővé teszi számukra a saját vallásuk-felekezetük hitvallásainak megismerését. hogy: – megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. hogy minden növendéke kibontakoztathassa azokat a képességeket. a magyar református iskolák hagyományainak megőrzésével. az itt élők és a anyaországi magyarok múltját. ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. gazdagítani és továbbadni kívánják. értékeit. és megalapozza a magas szintű önművelés igényét. 12 . hogy imádsággal. – rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja a növendékei elé. – a hiteles krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja. Ehhez a keresztyén közösség nevelőerejére és a legfejlettebb technikai eszközök felhasználására van szükség. azt tisztán megőrizni. valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatok felhasználásával minél többet tegyen azért. – növendékeiben felkelti a tudásvágyat. A Romániai Református Egyház iskoláiban a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. igényes nevelő-oktató munkával.– a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik. amelyeket ő maga kapott Teremtőjétől. – ismerik és szeretik hazájukat. jelenét. A fenti célok elérése érdekében a Romániai Református Egyház iskoláinak az a feladata.

– vallásos ünnepek megtartása. – a heti 1 óra vallásoktatás mellett a keresztyén erkölcs és a hitbeli meggyőződés megélése szervezett formában.Az Erdélyi Református Egyházkerület nevelési programja: – minden tanuló számára a hét áhítattal kezdődik. 13 . – az iskolában tanító pedagógusok feladata a keresztyén értékrend ápolása és átadása. tanárok és más alkalmazottak lelki gondozását. – minden református kollégiumban iskolalelkész irányítja a tanulók.

A nyilvántartási füzet kitöltése a szolgálatos tanuló és az óratartó tanárok kötelessége. 8:30-kor templomi áhítattal folytatódik. Szorgalmazzuk és támogatjuk a Református Gimnázium Diáktanácsának létrehozását és működését. A Gimnázium tanulója lehet az a 8. Az oktatás térítésmentes. 8. másrészt egy belső használatú nyilvántartó füzetben. különböző ösztöndíjak és pályadíjak elnyerése érdekében. amelyet az osztályfőnök és az igazgató heti rendszerességgel ellenőriz. 4. 7. A diákok 14 . A hét többi napján az első tanítási óra rövid áhítattal kezdődik: a szolgálatos diák felolvassa a kijelölt igeszakaszt. aki az érvényben levő felvételi követelményeknek megfelel. Az igerend összeállítása az iskolalelkész feladata. vagy a tanulók lelki épülését szolgálják. Minden hétfői tanítási nap 7:30-kor osztályfőnöki órával kezdődik. kötelezettségei 1. amelyen a tanulók és az osztályfőnökök jelenléte kötelező. A tanulók joga és valós lehetősége. osztályt végzett gyerek. 5. majd együtt elmondják az Úr Imáját. akik a Diáktanács és a Nevelő Testület között közvetítő szerepet töltenek be.A Református Gimnázium tanulóinak státusa. A tanulói státus a hatályban lévő törvények szerint a tanulók számára biztosítja az ingyenes orvosi ellátást. 2. A tanórán kívüli foglalkozások az ismeretek és a tananyag alaposabb elsajátítását. és elfogadja a református szellemiségű középfokú oktatási formát. a tanulók az iskola didaktikai eszköztárát az érvényes szabályozás szerint használhatják. a diákok szabad idejének hasznos eltöltését és önművelését. jogai. Vonatkozik ez mind az iskolai. A tanórákon való részvétel nyilvántartása kettős: egyrészt a hivatali katalógusban. 3. A tanulói státus feltételezi az intézmény minden oktatási/nevelési programjában való részvételt. mind a tanórákon kívüli tevékenységekben való aktív részvételre. hogy részt vegyenek az intézmény vagy a külső fenntartók által meghirdetett pályázatokon. A Diáktanács munkáját a Nevelő Testület kinevezett tagjai segítik. 6.

9. a. A tanulók alapvető kötelessége a tanórákon való hiánytalan részvétel. békesség” vagy „Békesség Istentől” református köszönési formák használata.) 12–15 óráig 7-es magaviselet. igazgatót. Az iskolából való eltávozás előzetes szülői kérés alapján engedélyezett.) 4–7 óráig 9-es magaviselet c. Ezenkívül megengedettek a napszaknak megfelelő köszönési formák: „Jó reggelt kívánok”. A hivatalos orvosi pecséttel ellátott betegség-igazolásokat a diákok az iskolába való visszatérést követő legközelebbi osztályfőnöki órán kötelesek leadni. egyéb források. tanárnő. a gimnázium valamennyi dolgozójának és az intézmény vendégeinek illendően köszönni.tájékoztatása ezekről a következő formákban történhet: igazgatói hirdetés. szakaszokba be nem sorolható hiányzások igazolatlanok és a következő büntetésekkel járnak. A terembe belépő tanárt. amennyiben jóváhagyta a tanuló hiányzását az óráról.) 8–11 óráig 8-as magaviselet d./a. 10. 11. látogatót a tanulók néma felállással köszöntik. c. d. 9. rendkívüli családi események okán – a szülővel való előzetes egyeztetés alapján – szülői igénylésre igazolható félévenként legfeljebb 4 nap hiányzás. A tanulók kötelesek tanáraiknak.) 15-től 6-os magaviselet és a tanuló valamint a szülő tantestület elé idézése 15 . A fenti esetektől eltérő hiányzásokat az óratartó tanár igazolhatja. szülőknek küldött levél. A 9./c. 9. tanár úr. valamint tanárnőknek a „Kezét csókolom” köszöntések. ami írásbeli figyelmeztetéssel társul e./b. „Jó estét kívánok”. Iskolánk jellegéből adódóan javasolt az „Áldás. A tanóra végén az osztály felállással köszön el a tanártól. „Jó napot kívánok”.) 1–3 óráig szóbeli figyelmeztetés b. A hiányzásokat a következők szerint ítéljük meg: a. Az igazgató és a tanárok megszólítása: igazgató úr. b. osztályfőnökök által a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetések.

a szeszesital fogyasztása mind az iskola területén.f. és csak szülői kérésre adják vissza. valamint a tanuláshoz való nem megfelelő viszonyulás esetén az iskola vezetőségének jogában áll a szülői és nevelői közösséggel konzultálva a vétkes tanulót az iskolából eltávolítani. mint a nappali tagozaton. Tilos az iskola területén bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet folytatni.) 20 igazolatlan óra az intézményből való eltávolítással jár (az adatok egy félévre vonatkoznak). 16 . különféle termékeket árusítani! Tilos az iskola területén kártyázni és más szerencsejátékokat játszani! Tanítási órákon a mobiltelefonok használata tilos! Az első kihágás esetén a telefont elveszik a tanulótól. ápolt külsővel jelenjenek meg az iskolában. 13. Büntetendő kihágásnak minősül a cigarettázás. Második kihágás esetén a telefont a félév végéig visszatartják. mind azon kívül. Módosítva a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium 2006. A diákok szélsőségektől mentes. hogy a diákság elsődleges feladata a tanulás kell hogy legyen. Kirívó magaviselet. hogy iratkozzon át esti tagozatra. Azonnali kicsapást eredményez. ahol az iskolai és családi kötelezettségeket könnyebben egyeztetheti. 14. szeptember 9-i tanári gyűlésén. A születendő gyermek nevelésére való tekintettel az iskola a diáknak ajánlja. ha: – valamely tanuló kábítószert fogyaszt vagy terjeszt – a református hitelveket megbotránkoztató módon megsérti – a keresztyén életmódot teljességgel tagadó valamely szekta tagja vagy tanainak terjesztője. 12. mivel úgy gondoljuk. Helytelenítjük a középiskolai tanulmányi időszak alatti házasságkötést és gyermekvállalást.

hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltár 90.12 .Taníts minket úgy számlálni napjainkat.

.

szeptemberi ingatlan visszaszolgáltatási kormányhatározat során. és örömmel állapíthatom meg. Szeptember 16–18 között együtt ünnepeltük Nagyváradon a Lórántffy Gimnázium centenáriumi évfordulóján a hazai református középiskolák közös tanévnyitóját. A 2004. még az ötödikeseknek is. osztályt. hogy az iskolánk iránti érdeklődés valós. osztályt indítottunk. Ezt támasztja alá az ötödik osztályba jelentkezők nagy száma (már a jövő évibe is jelentkeztek és az esetleges első osztályba is!). a közösségi szempontokat figyelembe véve. A júliusi sikeres felvételi eredményeként a két tervbe vett kilencedik osztályt sikerült beindítanunk. egy teológia és egy matematika-informatika osztály. a december tizedikei szerződés-aláírásokkal. gólyatábort szerveztünk. laboratóriumok. bentlakás. 262 diákkal indultunk. Hargita megye „kísérleti” jellegéből adódóan az igazgatói állás órakötelezettség mentes. könyvtár. hét katedra-kiegészítéses helyettes és tíz óraadó tanárral indultunk neki az új tanévnek. V. A püspök úr és a polgármester úr által aláírt okmányok alapján Székelyudvarhely városa csak kizárólagosan a Benedek Elek Tanítóképző által használt helyiségekért.Jelentés a 2005–2006-os tanévről Tizenkét címzetes. ahol az osztályfőnök és szaktanárok irányításával közösségfejlesztő programokon vettek részt. A teljes iskolai rendszer kiépítése felé tett lépésként. elméletileg tisztázottnak tűnt az iskola működésének helyzete. A tavaszi iratkozási pangást (14 gyerek) a várakozásokat felülmúló jelentkezés követte az új tanév közeledtével. és így egy másik iskolából jövő tanár tartja az órákat. Végül 30 kisdiákkal elindítottuk az V. Minden középiskolás évfolyam párhuzamosan működik. Minden közhasznú felület (étkezde. felületekért kell fizessen bért az Egyházkerületnek. 28 illetve 29-es létszámmal. tornaterem és udvarok) a Református 19 . A tanárok szempontjából a katedrák esetleges feldaraboltsága jelent problémát. Ezt nagymértékben sikerül felszámolni az elkövetkező osztály indításokkal. osztályonként külön-külön. Hagyományainkhoz híven.

Az átalakított. de az is jelentős beruházásokat igényelt. valamint a fűtés. A cél elérése érdekében Kollégium-jegyet bocsátottunk ki a tavasszal. bentlakás és épület) már önfenntartó! Az Apáczai Közalapítvány támogatásának köszönhetően. A szakemberek által tett árajánlatot. valamint az étkezde és a bentlakás működtetési költségeit (személyi+anyagi) átcsoportosították a Benedek Elek Tanítóképzőtől a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumhoz. ápolva azt a szellemiséget. ezért támogatásra szorulunk. A volt kollégiumi ingatlanok bérbeadásából származó bevételek visszafordítása. melyek eladásából származó bevételeket a felújításra. Tekintettel arra. sajnos közelről sem fedezik az eddig bejött felajánlások. mely által november elsejével átkerült iskolánk gondnoksága alá az étkezde és a bentlakás a járulékos személyzettel együtt. A tető szigetelését kellett kijavítani.Gimnázium gondnoksága alá kerül és ezekért a város nem fizet bért. lehetővé tenné az étkezde és a bentlakás felújítását. melyek segítségével az osztálytermekbe „házhoz” szállítható a szemléltetés. tanácsi határozat (93/2005) született. Egy laptopot és egy projektort pályáztunk. a helyi költségvetés nem biztosít alapokat a fejlesztésre. több termünket sikerült kifestetni és egy vendégszobát kialakítani. bevették a város költségvetésébe az Egyházkerületnek járó bérleti díj összegét. hogy közösségünk igyekszik megfelelni a mai kor követelményeinek. melyre múltunk kötelez. Az előbb felsoroltak is azt igazolják. Bérbeadásoknak köszönhetően. csak gondoskodik a működtetésükről. hogy az ingatlan kikerült az állami tulajdonból.és melegvízrendszert átkapcsolni az új hőközpontra. Tőkés Zsolt igazgató 20 . átalakításra használjuk. A tornatermet azonnali hatállyal átadták. sikerült feljavítanunk didaktikai eszk[ztöárunkat. A püspök úr és a főjegyző úr közbenjárására. működő rendszer (engedélyezett étkezde. reményeink szerint.

Patakfalva. A református gimnázium diákságának felekezeti színképe Erdély három történelmi egyháza között oszlik meg: református. negyed. Egrestő. Kis Szent Teréz plébánia: 31 diák. Parajd. Lányád. Nagygalambfalva. Vágás. (Belváros) református egyházközség: 36 diák. Zetelaka. Máréfalva. Bethlen-negyedi unitárius egyház. Székelyudvarhely III. Miklósfalva. Kadácsfalva. unitárius. osz- 21 . Szenterzsébet. (Varga Katalin utca) református egyházközség: 18 diák. Segesvár. Oroszhegy. Felsőboldogfalva. Fenyéd. Olthévíz. Bonyha.06% Római-katolikus: 35. Bikafalva. Telekfalva. Bögöz. Homoródújfalu. Felsősófalva. illetve egyházközségek szerinti szóródás: Székelyudvarhely I. A 94 nem székelyudvarhelyi diákból 40 bentlakó: 3-an az V. A százalékban mért eloszlás a következő: Református: 53. Farcád.45%. Sükő. Székelyszentkirály.49% Unitárius: 11. Székelykeresztúr. római-katolikus. 7 diák. A Belvárosi unitárius egyház. Homoródszentmárton. Szent György plébánia: 4 diák. Varság. amelyből 139 református. Szent Miklós plébánia: 30 diák. 16 diák. Székelyderzs. 93 római-katolikus és 30 unitárius.Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Létszám és felekezet szerinti megoszlás. Székelyudvarhely II. (Bethlen negyed) református egyházközség: 34 diák. Bethlenfalvi római-katolikus templom: 2 diák. Muzsna. A település. Korond. Ócfalva. Fiatfalva. Marosfelfalu. Az iskola 9 osztályában a 2005–2006-os tanévben 262 diák járt összesen. Kecset. Szentegyháza. A fennmaradt 94 diák 37 település különböző felekezetű gyülekezetéből származik: Agyagfalva.

37-en a IX–XII-ből. A tanévkezdő és ballagási istentisztelet igehirdetője a 2005–2006-os tanévben Antal Zoltán esperes. B. az első tanítási óra előtt.tályból. ha ezt a közös egyeztetés megkívánta. A bibliaórák. az iskolalelkész által elkészített Ige-beosztás alapján. Hiányzó esetén a lelkész intézkedik a helyettesítésről. A reggeli áhítat a mindennapok szerves részét képezik. A bentlakók nemek szerinti megoszlása: 17 fiú és 23 lány. áldással. Ugyanakkor a lelkész naponta más-más osztályban részt vesz az áhítaton. Ezeken az alkalmakon rendszerint ő tartja az áhítatot. ilyenkor a rend kiegészül előfohásszal. Ehhez kapcsolódik még a IX–X. osztályos diák. akárcsak maga az oktatási hét is. Az V-es diákok hétkezdő áhítatára osztálytermükben kerül sor minden hétfőn 8:00 órakor. osztályokban tartott lelki nevelési óra is. Az igei alkalom címszó istentiszteleteket. Az áhítat rendjét igeolvasás és az ÚR imájának közös elmondása képezi. Az iskolalelkész naponta meggyőződik arról. A diákok számára délutánonként meghirdetett bibliaórán általában a bentlakók jelentek meg. A református gimnázium lelki közösségére jellemző. Lelkigondozás tekintetében sok esetben került beszélgetésre 22 . A tanári bibliaórák havonta sorra kerültek a hónap első csütörtöke estéjén. Ez utóbbi időpontja: hétfő. Több alkalommal ifjúsági istentisztelet megtartására is sor került. A második félévtől e hiányosságot a lelkipásztor a lyukasórák rendszeresen elvállalásával igazította ki. 8:30. mondta az imákat és olvasta az Igét. áhítatokat és bibliaórákat foglal magába. Mindegyik alkalmon Bekő István iskolalelkész szolgál. hogy az osztályokban az áhítat tartásával megbízott diák az áhítat megtartására felkészült. amelyen a diákság szolgáltatta a zenét. Helyszín: Belvárosi református templom. énekkel. Az általános iskolai tagozat hétkezdő áhítatán rendszeresen segít az éneklésben Rusz Adrienn-Tímea és Fülöp Sándor X. mint a gyülekezeti és közösségi élet szerves részei több próbálkozáson mentek át. hogy minden nagyobb egyházi és iskolai esemény istentisztelettel kezdődik. Az osztályok külön-külön tartják az áhítatot. vagy egy másik délutánon.

sor. A lelki jellegű beszélgetéseken túl külön színfoltot jelent a diákoknak vallási-hitbeli kérdésekkel kapcsolatos látogatása. Ezeknek a lelkipásztori szoba adott helyet. A diákok és szülők kérésére tartott beszélgetések változatos időpontokban kerültek sorra: szünetekben, rendkívüli délelőtti órákban vagy délután. A lelkigondozás fejezethez tartozik az egyes osztályfőnökökkel közösen szervezett, a fegyelmi vagy tanulmányi kérdésekkel kapcsolatos látogatás. A református gimnázium diakóniai munkáját a 2005–2006-os tanévben több akció jellemezte. A 2005. augusztus 23-i árvíz teremtett alkalmat az árvízkárosultak pénzbeli megsegítésére 2005. szeptemberében. A diákpresbitérium csatlakozott Pap Géza püspök gyűjtési felhívásához. A diákság 5 millió lejt meghaladó összeget adott össze pár nap alatt, amelyet az iskolalelkész Bikafalva műemléktemploma újjáépítésére adott át az árvízsúlytotta gyülekezet lelkészének. Az árvízkárosultak megsegítésére Gáspárik Magdolna tanárnő élelemgyűjtési akciót szervezett 2006 nagypéntekén. A diákság és tanári kar anyagilag támogatta az V. osztályos Ferenczy Lajos kezeltetésének költségét 2005 karácsonyán. A tanári kar 2006 húsvétján anyagi részt vállalt két tanártárs gyermekének műtétjével járó kiadásból. A 2006. májusában tartott csendes napi rendezvény a 2006-os magyar református világtalálkozó alapigéjére épített: „kezeink munkáját tedd maradandóvá” (Zsolt 90,17). Ünnepi előadók: Szász Tibor, Dávid László és Varga László lelkipásztorok. A református gimnáziumbeli sokrétű vallásos tevékenység a „dolgozni és imádkozni” elv alapján történik, és meg akar erősíteni mindenkit a közös keresztyén életfolytatás felelősségteljes megélése által. Bekő István lelkipásztor

23

Osztályfőnökök beszámolója
V. osztály
Nagy esemény minden kisdiák életében kikerülni a tanító néni gyakran anyáskodó gondoskodásából, s egy új iskolában az ötödikesek nagyosabb, felelősebb életébe csöppenni. Hasonlóképp nagy kihívás és nagy próbatétel a kezdő tanárnak a tanulmányaira összpontosító egyetemistából mások előmeneteléért felelős tanárrá válni. A nagy változás tehát közös eleme volt az ötödikesek és osztályfőnökük életének. A várakozást, annak örömét és bizonytalanságát éreztük egymásra tekintve. 30 kedves arcocska figyelt az új „tanító nénire”, akit már osztályfőnöknek kellett szólítani, de virággal és puszival köszöntötték, mint a régi, kedves tanító bácsit. Aztán lassan „az oszi” lett belőle, aki már nincs egész nap az osztályban, de ha gond van, megtalálható a tanáriban. Az osztály is otthonossá vált, a padtársainak nevét is hamar megtanulta mindenki. Lett osztályfelelősünk, eseményszervezőnk, kisszekrényeink, virágaink, sőt még halaink is lettek, akikről a halfelelős gondoskodott hűségesen. Sokan először voltak egy éjszakára szüleik nélkül távol otthonról a sófalvi gólyatáborban. Itt igazán sikerült a sok ismeretlen fiúhoz, lányhoz közel kerülni. A megérkezés délutánján játszottunk, sétáltunk a faluban, este vacsora után meg tábortüzet raktunk, s aztán körbeültük, s énekeltünk. Hamar kiderült, ki ismeri a cserkésztörvényeket, a fákat, lepkéket, madarakat, a legszebb népdalokat. Ki szeret legjobban kirándulni, ki nem szereti a szilvás gombócot, ki szeret leginkább dicsekedni, és ki meséli a legjobb vicceket. Az együtt töltött órák alatt sokakból előbújt az első iskolahét alatt még szemérmesen rejtőzködő kisördög. Mások, főleg a kislányok, itt is éppen olyan angyalian kedvesek voltak, mint első találkozáskor. A délelőtti kiránduláson Tibor papbácsi kalauzolt bennünket, bejártuk vezetésével a szép zöld vidéket, sőt róvásírással díszített követ is láttunk. A templomban beavatott minket a kék szín és a

24

mennyezetet díszítő ágak jelentésébe. Megmutatta, hogyan harangoztak veszély esetén, s miért tudta a székely ember, hogy haláleset történt a faluban, s idős vagy fiatal, férfi vagy nő távozott. A szemfülesek még „az idő zúgását” is meghallgathatták a keresztelőmedencében. Ebéd után a hazaútra készülve már kicsit úgy éreztük, összetartozunk. S ez az érzés napról napra erősödött. Első közös teadélutánunkra a szülők is eljöttek, s jól szórakoztak a jelmezversenyen, a viccmondó-versenyen, mulattak a találós kérdéseken. Táncversenyünk is volt, ahol, ki-ki megmutathatta, hogyan ropja kedves zenéjére. Lelkesen készítettünk díszeket a karácsonyfa-díszítő versenyre, képviseltük iskolánkat, akárcsak a tizenkettedikesek. Az ötletes díszekkel belépőt nyertünk a Mesefalu kézműves-foglalkozásaira, így hát júliusi kirándulásunk alkalmával mézeskalácsot sütöttünk, gyöngyöt fűztünk, bútort festettünk, virágsziromból képeslapot ragasztottunk, nemezeltünk, s természetesen sokat játszottunk és nevettünk. A karácsonyi szereplés igen jól sikerült, ki hosszabb, ki rövidebb verssel igyekezett megidézni az ünnepi érzést. Jó volt érezni, hogy ugyanúgy kivesszük a részünket, és sikert aratunk, mint a nagyok, a kilencedikesek. Évközben megtudtuk, hogy ki miben jeleskedik. A cserkészek beszámoltak arról, miért is jó velük tartani, megosztották velünk legszebb élményeiket. Lukács Orsolya és Abrán Mónika a pinpongversenyen szereztek dicsőséget, Sándor Mátyás meg sorra nyerte a síversenyeket. Tavasszal tájékozódási versenyen is részt vettek Bedő Réka, Bándi Nándor, Sándor Mátyás, Kenyeres Edina. A matematika tantárgyversenyen, ill. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen osztályunk több tanulója is részt vett. A tantárgyverseny körzeti szakaszán Simó László, Szász Arnold, Ülkei Beáta, Ülkei Timea, Vitályos Bartalis Réka jeleskedtek, Ülkei Timea III. helyezést ért el, továbbjutva a megyei szakaszra. A Zrínyi Ilona matematikaversenyen Kubanek Éva, Szász Arnold, Szőcs Attila Szabolcs, Ülkei Beáta és Timea, Vitályos Bartalis Réka képviselték az V. osztályt. Ülkei Beáta és Timea verseikkel a Békéscsabai Könyvtár pályázatán dicséretet kaptak. Vágási Réka, Kovács Zsuzsanna, Kenyeres Edina, Kubanek Éva részt vettek a bibliaverseny megyei

25

Homoródfürdői kirándulásunkon a lovaglás örömeibe is belekóstolhatott az osztály. s a beilleszkedés olyan jól sikerült. Tanulmányi eredményeire szintén büszke lehet az osztály: első félévben 4 tanuló. Vágási Réka. hogy ez az iskola olyan. Lukács Orsolya s Kubanek Éva a kiemelkedő 9. Az évvégi szereplésen szavalatokkal és a „Taligás király” című majd kétórás mesejátékkal szórakoztattuk a szülőket. hogy úgy vannak együtt.96-al Ülkei Beáta. Farsangi jelmezbálunk is kitűnően sikeredett. harmadik 9. mint egy nagy család. többet nem lehet. mint egy második otthon. s ezért nem is kell mondani. 77-es átlagért. Bedő Réka és Vágási Réka.92-vel Vitályos Bartalis Réka. eredetien sikerült megformálni. az országos döntőbe is eljutott. Simó László. az együtt játszás délután összehangolta kis csapatunkat. Pál Emőke Anita a Mesés Tojások Kiállításon szerzett dicséretet. s sokan követték őket szorosan. Torzonborz kalózkapitányként. helyet szerzett. de az egész mesenép kiválóan alakított. így végül 10-essel első tanulóink Ülkei Timea s Vágási Réka. Bálint Attila mint Nagyerejű. A kisebb és nagyobb szerepeket mókásan. ennél fontosabbat. Év végén kis visszatekintő vallomásaikban sokan írták. második félévben úgyszintén 2 tanuló színtízes általánossal zárt. az ötletes jelmezek sora szórakoztatott.szakaszán. második tanulónk 9. Lukács Orsolya illetve Kubanek Éva. Azt hiszem. Fekete Adrienne osztályfőnök 26 . szép Csipkerózsikák. a bűbájos boszorkányok. II. Emlékezetes marad Szőcs Attila Szabolcs mint Mordizom király. Vágási Réka remek írásával a Cimbora folyóirat pályázatát is megnyerte. jutalomtáborozáson vett részt. Dicséretben részesültek Abrán Mónika.

Rövid ismerkedés és megbeszélést után reményekkel és kérdőjelekkel indultunk haza. Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus. és az ízletes ebéd (amit bizonyára a szakácsnők a lelkükkel főztek) után a tornácon sziesztázva – beszélgetve. a komótos hoszszú terített asztal. áldást kérve ránk. pedig mint osztályfőnök. s a réteken csapatokba gyülekező gólyák. hogy az előttünk álló négy éves utazásra felkészüljünk. majd nyugovóra térünk egy szép nap reményével. A szálláshelyre való visszatérésünk után. Isten hozott! – mondják a vendéglátóink. Minden jel arra utal. Az égi vándortársainkhoz hasonlóan. A gólyatábort istentisztelettel nyitja meg Fülöp Gábor tiszteletes úr. A gyülekezeti otthonná átalakított kántori lak. 2005. Vacsora után hosszú éjszakába nyúló beszélgetés következik. én. mi. az embert egy különös és furcsa érzés keríti hatalmába. az imitt-amott megjelenő sárguló falevelek. örvendünk a találkozásnak. mind-mind egy varázsszót sugallnak nekünk: SZEPTEMBER. osztály (egy tanév krónikája) Szent István napja után. a folyosókat betöltötte a friss meszelés illata. nyüzsgő. a közös munkánkra. A. A templom ajtaján kilépve érezzük már. A vaskos. A reggeli sűrű ködök. hogy a Refi egy egészen más iskola. „Refis Gólyák”. ami az elkövetkezendő négy évben velünk fog történni. Magunk is igyekeztünk! – mondjuk mi. És már el is indultunk Felsősófalvára. Ők. 27 . ódon falakból sugárzott az elmúlt századok tiszteletre intő parancsa. A csapat hamar elrázódik. szeptember 1-én gyülekeztünk. amikor a nappalok érezhetően egyre rövidebbeké válnak és az éjszakák már hűvöset lehellnek. és máris mutatják a szálláshelyet. beléptünk az iskola boltíves kapuján. kíváncsi arcokkal. csoportos játékokkal segít nekünk egymás jobb megismerésében. de mindnyájan újak. a levegőben mennyei illatok. mint a többi! Itt a lelkiekre jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek. és mindarra. a konyhában sürgölődés. mint diákok. a Gólyatáborba. élvezzük a kellemes őszt és a falu csendes nyugalmát.IX. szeptember 5 délután 3 óra. Patkó. Az osztály megtelt vidám. hogy szeretettel várnak minket.

Félúton vagyunk már visszafelé. csillogó harmat. és indulunk a közös istentiszteletre. elköszönés és indulás haza. de holnaptól már kezdődik a tanulás. de a délelőtti program nem annyira csodálatos: az iskola rendszabályzatának pontonkénti megbeszélése és tudomásulvétele. amit kevésbé szeretünk: csomagolás. Istentisztelettel kezdjük a tanévet és ettől arrafelé a hetet is. mint az 28 . Geréb Péter tanár úr. Izgulunk bizony. a közösségépítés és a közös munka. mint a többi iskola! A mai nap még ünnep. Sötétedés után a tábortűz fényénél és melegénél vidám. és máris ott terem László Zoltán zenetanár. pakolás. a gazda szeme hizlalja a nyájat! Alig fújjuk ki a gőzt magunkból. Érezzük. hogy közösséggé váljunk. boldog séta a szálláshelyünkre. Hát bizony. Alig szedjük össze magunkat. De semmi probléma! Alig egy hét és újra találkozunk! 2005. imádság. Sugárzó tekintetek. 9 óra. szeptember 15. Örvendünk a találkozásnak. Ő egyházi ifjúsági énekekre tanít minket. majd indulás az iskola udvarára. Az élettelennek tűnő falak újból megtelnek élettel. Az udvar füvén vastag. hosszas beszélgetés. a gólyabál következik. Vidám arcok. ige és hálaadás követ. Ebéd után a szokásos szieszta és beszélgetés. Megint egy csodálatos reggelre ébredünk. Majd békés. amelyet templomi ének.Szikrázó napsugarak ébresztenek. gyönyörködni a Sóvidék természeti ritkaságaiban. és máris hangos szóval köszön ránk a túravezetőnk. Amikor már jól belemelegedtünk a játékba főnöki vizitáció: a Kolozsvárra tartó igazgató úr beköszön hozzánk. Az iskolai életnek egy színfoltja. takarítás. A Refi itt is másabbnak bizonyul mint a többi iskola! Rövid szabadidős program és máris megérkezik a társosztályunk az osztályfőnök és az iskolapszichológus kíséretében. Ezután pedig az. A templom ódon csendjét rövid ideig vidám zsivaj váltja fel. amikor Vass Imre sporttanár küldi az SMS-t: Most indultam Udvarhelyről! Délután kosarazás meg foci! A hírt üdvrivalgással fogadjuk és nyújtjuk a lépteinket hazafelé. A Refi tényleg másabb. hogy ezentúl együvé tartozunk. s csak idő kérdése. mert úgy az osztály. Ő kalauzol el bennünket a Sószorosba. Majd vacsora.

Majd három hetes kemény tanulási időszak. Most már osztályközösségként megyünk kirándulni olyan helyekre. a szereplés. De már tudjuk azt. Készülünk a szent ünnepre. Rövid januári pihenő. az ügyességi próbák és az ezután következő buli felejthetetlen élmény marad számunkra. ahol újból szerepelünk.-én farsangi bál. a kirándulás hangulatáról hű képet festett a karácsonyi ünnepélyen bemutatott multimédiás prezentáció. viszont a főszereplők mi vagyunk! A sok fáradozás meghozta az eredményét. A végzősök a szervezők.26-os osztályátlag. Utána a jól megérdemelt egy hetes pihenő.-ét írunk. ahol még a madár is ritkán jár. Az itt eltöltött napokról tanúskodik az 5 CD-nyi fotó amely még vár a feldolgozásra. és várjuk az Új Esztendőt. Egy multi- 29 . A színes élményeinkről. És a végén az elégtétel: 9. hogy a vakáció után nemsokára újabb kirándulás következik. Ezúttal a Madarasi Hargitára.osztályfőnök „gólya”. Egy pár szokványos iskolai hét után egy újabb fénypont: kirándulás a Tizenhétfalusi Havasba! Már december 10. Majd jókívánságokkal elhalmozzuk egymást. Február 25.

Segesvár) során világossá válik számunkra. a közös kirándulások (Csíksomlyó. Szent Anna tó. És közben készülünk a budapesti Veres Péter Gimnázium diákjainak fogadására.3. amely kinyúlik május közepéig. hely 2. Évi médiák: 27 tanulónak 9. De vannak közös kapcsok.2. Osztályátlag: 9. hisz testvériskolai kapcsolatot akarunk! A velük eltöltött idő. Tantárgyversenyek és mindenféle vetélkedők időszaka következik.4. Résztvevőként és szervezőként egyaránt jelen vagyunk. A diáknapokon való részvétel és szerepvállalás pezsdíti fel az osztály életét. 1. Tantárgyversenyek 2. Székelykeresztúr. díj – angol: Szőcs Barna – dicséret 2. A tanulás. Kenguru: – matematika: Kálmán László – megyei I. Majd újabb hajrá. Gordiusz: – Szőcs Barna – X.1. amelyek minket összetartanak. a különböző sportversenyek.00 felett 1. a tudományos vetélkedők. Biológia tantárgyverseny – Bordi László Lehel – körzeti I. Tanulmányi eredmények: 1.1. Ispánkútja.23 2. hogy mi. az ezekre való felkészülés és az ezeken való részvétel időszaka.médiás prezentáció által a szülőkkel és diáktársainkkal is megosztjuk a gólyatábor élményeit. hely 30 . mennyire különbözőek vagyunk.2. Egy pár hét és itt van a tanév vége! Számadás az elmúlt tanévről. Alternatív magyar tantárgyverseny (Szováta): – Kovács Zsuzsanna – részvétel 2. Isten gyermekei.

hely 4. díj 7. Sport 4.2. Iskolai gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – I. hely 4. hely 5. Kirándulások – Tizenhétfalusi Havas – Madarasi Hargita – Szent Anna tó – Segesvár 6. Kézilabda: – Liszkovics Kata és Streza Andrea – megyei I. Diákszínjátszás: – Vitéz Lelkek: Liszkovics Kata és Fazakas Botond – szereplők 8.1. Labdarúgás (Villy Kupa): – fiúcsapat – III. Tamás Nagy Emőke és Waum Konrád – tagok 31 . Ösztöndíjak – Szigyártó Réka egy éves tanulmányi ösztöndíjjal tovább tanul az Amerikai Egyesült Államokban 4.3.3. Gólyatábor – Felsősófalva 7. Városi gólyabál: – Liszkovics Kata és Fazakas Botond – III. Liszkovics Kata.3. Kultúra 7.1. díj 7. Farsangi bál – szereplés (angol nyelvű jelenet / multimédiás prezentáció) 7.2. Diákpresbitérium: – Fazakas Botond. Közéleti szerepvállalás 8.4.1. Hoki: – Waum Konrád – országos I.

Cseke Árkosi Károly osztályfőnök 32 . Diáknapok: – Fazakas Botond. amely két nagy meglepetést tartogat számunkra: a „Mustármag” díjat IX. Majd ezt a díjkiosztás követi. A osztályt illeti.8.2. hogy időnként győzhetünk is. hogy az élet harc. Eddig sejtettük. Liszkovics Kata és Waum Konrád – szervezők 9. Testvériskolai kapcsolat – Veres Péter Gimnázium. Budapest A tanévzáró istentisztelet teszi a napot igazi. A osztályos diák kapja és „A legeredményesebb osztály” díj is a IX. s attól szép. de most már tudjuk. meghitt ünneppé.

Konkrétan nem is tudnám megmondani. Nem is ismertem őket még látásból sem. bölcs. mint amikor kiszakítjuk onnan. javítóműhelyben dolgo- 33 . a varázslat lényege. hogy végtelenül jóindulatú és segítőkész minden szétszórtsága mellett. Mindannyian tudjuk. mert az enyéim. három-négy kivételével. Ha majd egyszer elkezd tanulni. B. Olyan osztálytárs. Bálint Géza egy másik színfolt a hátsó sorban. osztály Szeptember 7-én reggel 10 óra. mint mindnyájan. Rosszabbul vagyok. akire mindig lehet számítani. Gyerekek ezek is. Amúgy semmi különös nincs bennük. Ez az a pillanat. semmi különös. hogy összetartozunk. amiket a csődöt mondó pedagógus szeret hangoztatni. mert más a környezet. viszont második tanuló. viszont András attól elbűvölő. nem lesz elég a tízes osztályozási rendszer. Ő a megfontolt. mert a gyerekeket az iskolapadban soha nem lehet olyan mélyen megismerni. Tehát van nekünk egy tanulni szerető gyerekünk. hanem csupa tízes. ő az éltanuló. Ezen a bizonyos szerda reggelen 29 ilyen csemetével kellett egy háromnapos kirándulásra indulnom.IX. hogy mitől olyan érdekes. nehezen kezelhető – ezek mind olyan szavak. B. intelligens. Nagyon jó indítás ez a gólyatábor. öreg medvék felnőtteket meghazudtoló nyugalommal nézi a világot. mint egész évben. de aztán megnyugodtam. akikkel dolgoztam. minden gyerek ilyen. úgyhogy szörnyen izgultam. akinek a nevét az egész iskola egy hét alatt megjegyezte. Viszont nálunk van egy kivétel: Kristály László Zsolt. Aztán van egy Kovács András. Egy hangot nem tanul otthon. De persze egészen különleges. mint valaha az izgalomtól. mint mondtam. ügyes. A IX. egy zajos. Ráadásul a katedra biztonsága mögött sem érezhetem magam. értelmes és tanulni lusta társaság. amikor először találkozom az osztályommal. Városi összehasonlítást nem végeztünk. Gyülekezünk a Patkóban. Nagy bringás. hogy a padban ülő és az iskola kapuin kívül lévő Pistike két különböző személyiség. dolgozom. és sose lehet rá haragudni. Hiperaktív. de nem is az a lényeg. versenyeket nyer. iskolaelső. Ezalatt a három nap alatt többet megtudtam róluk. Nem osztályelső.

Szováta: Gergely Zsófia. Remélem még sokáig. de az számít. aki a Boróka együttes tagja.és népdaléneklő verseny. és még sok érdekes gyerek. Néptáncosunk is van: Biás Izabella. 12-en csak. Fazakas László. Alternatív Irodalmi Tábor. Focistáink (Bálint Szabolcs. Igyekezet van. Mindenki felnő előbb-utóbb. Nagy izgalom. De ez sem von ki belőlük elég energiát.zik és általában az egyirányú forgalommal szembe szeret „ezerrel” kerekezni. Halásztelke: Kristály László. átment az A osztályba. Azt hiszem. Nagyvárad: Andrási Hanna. mert akkor semmi baj nem éri. Kovács András. Zsombori Katalin. Sakkozónk kettő volt: Fazakas Ferenc és Kovács Zsuzsa. Marosvásárhely: Gergely Zsófia. Nem tudom. Angol Kenguru Verseny: Fülöp Ildikó. sok veszekedés és végül nagy taps. Kristály László. tanárok és osztályfőnökök. Minden fáradságot megér az elvégzett munka öröme. A többiek hiányoztak nekünk és szegényebbek egy picivel. Zsombori Katalin. hogy ehhez hozzájárulunk. mondhatjuk-e valaha is mi. De szünetben köztünk van és szeretjük. Fazakas Ferenc. Kristály László az eddigieken kívül részt vett a történelem tantárgyverseny megyei szakaszán és a TUDÁSZ-on. A teljesség kedvéért felsorolom az összes versenyen résztvevőket: Bartók Béla Emlékverseny. akik a szemünk előtt érnek nőkké és férfiakká. Februárban kirándultunk a Madarasi Hargitára. hogy az együttműködés és együttakarás még hagy maga után kívánnivalót. Tarcsafalvi Beáta Általános műveltségi vetélkedő. Változni sajnos nem fog. Joó Emőke Zsoltár. aki ott van. ne tulajdonítsunk magunknak túl nagy jelentő- 34 . Ferenctől is el kell búcsúznunk egy félévre. Karácsonykor szerepeltünk. Andrási Hanna. ez utóbbi kislány sajnos már nem velünk tanul. cserediák lesz szeptembertől Budapesten. László Előd) az iskolák közti bajnokságban harmadik helyezést értek el.

séget. Borbáth-Szőcs Nóra osztályfőnök 35 . Ha ezt elértük. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában és az iskolában. akkor mindent megvalósítottunk. Én azt szeretném.

Magyarország: dicséretben részesült Berki Attila „A szentegyházi vasüzem múltja és jelene” című dolgozatával 36 . Tófalvi Zsolt. De azok miatt is botlik meg. Most.” Az osztály vándorúti élményeit. Csurgó. s bár gyorsabb és biztosabb járásúak. Ha egyikőtök elbukik.X. hely: Magyari Gizella. osztály … mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. Botorok Attila és a végzős Derzsi Katona Emőke. és ezen az úton is külön köszönet a részt vállaló szülőknek és diákoknak. hogy figyelmeztessen a kőre. Természettudományos Diákkonferenciája. Méghogy nincs közmunka 2006-ban!? Van. az év mottójának Kahlil Gibran szavait választottam: „Ti vagytok az út és az úton vándorlók is. Plakátokat rajzoltak és hangulatossá varázsolták az osztálytermet Botorok Attila és Fülöp Sándor. a mögötte haladókért bukik el. Bukarest. A. résztvevők: Fancsali Csaba. Straub Dániel. amely a botlást okozta. Berki Attila. Biológia. csapattagok: Tamás Tímea. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – olvasom a tavalyi osztálybeszámoló végszavait és folytatásnak. hely. Molnár Lóránt. a környező világunk megismerése felé. mégsem mozdították el az úton lévő akadályt. Tamás Tímea Európai Unió verseny a MÜTF szervezésében: III. A Református Középiskolák XII. akik előtte haladtak. megyei szintű „Csűrös István emlékverseny”: I. És ha így folytatjuk. hogy kellemessé varázsoltuk környezetünket indulhat az úton a vándorlás… Tantárgyversenyek. Szász – Bálint Attila. Matematika „Kenguru” verseny országos szakasz. botlásait. vetélkedők: Angol nyelv „Kenguru” verseny megyei szakasz: Bencze Béla kiváló eredmény. Magyari Gizella. tetteit csak röviden és címszavakban foglalom össze: Osztálydíszítés: Igazi közösségi munka a padlócsiszolás és lakkozás. a társak megismerése.

Gál Előd és Kosza Hunor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Ünnepek: A Reformáció ünnepén szavalt Ambrus Emőke és Bán Csilla. Berki Attila. A farsang időszakában a Madarasi-Hargitán töltöttünk el három napfényes napot. Harmadik tanuló: László Ildikó 9.47-es átlaggal. Bencze Béla a Kékiringó Néptánccsoport. ahol Erdély talán legszebb bazaltoszlopait néztük meg. Második helyen: Tamás Tímea és Straub Dániel 9. amelyet nemzetközi fesztiválokon többször is díjaztak). Power Point bemutatót készített Tamás Tímea és Izsák Szilárd. ahol csodálatos helyeket látogattunk meg: első nap budapesti körsétával kezd- 37 . C. hely. hogy egy részét itt forgatták a „Dallas Pashamente” című filmdrámának. Évvégi díjazottak: Első tanuló: Berki Attila 9. ezt a két tizedik osztály közös focicsapata érte el. vezetői: Bencze Béla. majd a nap második felében. Sport: Kiemelkedő eredmény a „Villy Kupa” keretén belül elért IV. Osztálykirándulások: Az ősz folyamán az alsórákosi Olt-szorost jártuk be közösen a zetelaki iskola egyik ötödik osztályával. a Tepő patak medrében gyűjtöttünk Ammonitesz maradványokat. Mag Ildikó. A tavaszi vakációban az óbudai Veress Péter Gimnázium XI. Fizika: „Kedvenc fizikakísérletem” résztvevők: Bencze Béla. Utólag Botorok Attila és Fülöp Sándor bemutatóját nézhettük meg a kirándulásról.53-as átlag. osztályának meghívására Magyarországra utaztunk. Straub Dániel. A Hegyes-hegy kihunyt vulkáni kráterében gyűjtöttünk kőzeteket (egyébként érdekessége a helyszínnek. GTP – I. Iskolán kívül is tevékenyek: Mihály Zoltán. hely.71-es évvégi átlagjegy. „Kis Gergely Nap”: hegedűn játszott Mihály Zoltán és énekelt Mag Ildikó. Balázs Gudor Katalin a Vitéz Lelkek diákszínjátszócsapat aktív tagja.és kiemelkedő dolgozatot mutatott be Mihály Zoltán „Székely virágmintás bútoraim” címmel. Botorok Attila.

ahová egri házigazdánkkal. Halászbástya. Fellegvár. kajával csak úgy önmagukban… a táj szépsége az igazi vonzerő. A vakációban. második nap autóbusszal a házigazdákkal közösen kirándultunk Esztergomba (Bazilika. a „Lyceum” épülete. de elég mindez 38 . Visegrádra (Királyi Palota. saját kezdeményezésre a Vargyas-szurdokban töltötte.tük (Országháza. Mária Valéria híd). bobozás. ahogy a szoros meredek falán emelkedtünk. Gárdonyi sírja). sátorral. bográcsozás. Barna Béla újságíró barátommal egy délután mi is leugrottunk. sétáltunk az Olimposzon és hangulatos tengerpartokon. készítői: Szente Barna és Lőrincz Csaba. míg harmadik nap vonattal Egerbe utaztunk (bazilika. Budai vár. Lánchíd. barangoltunk az ókori romokon. tanár-diák foci). Két bemutató is segített minket nosztalgiázni. Mátyás templom. A tanítás befejeztével néhányan Görögországba is eljutottunk. fejtette ki gondolatait barátom: Hihetetlen. az egri vár. Hősök tere. Visszafelé a Pionír ösvényen bandukolva. július első napjait az osztály jó része. hogy ilyen messzire elgyalogolnak. az Orbán Balázs barlangot jártuk be a vállalkozó kedvűekkel. Városliget – Hunyadi kastély).

hogy ott van és a mindennapok szürkeségében. a közös élményeket és akkor lesznek.egy ilyen túrához? A válasz a tettekben van: kell kívánni. hiszen fiatalok vagyunk. akarni az együttlétet. a társak megismerése. vagy még sokszor átugorjuk. akkor nem telt el hiába ez a tanév… – nem telt el hiába immár két év. önmagunkban is suttoghatjuk: úton vagyunk. de tudjuk. habár a botlást okozó követ talán nem mindig találtuk meg. És ha így folytatjuk. Hogy is fejeztem be a tavalyi osztálybeszámolót?… mi megtettük az első lépéseket az önmegismerés. a környező világunk megismerése felé. együtt vagyunk és ez számunkra a boldogság… Tisztelettel. Kacsó Péter osztályfőnök 39 .

X. A tavalyi kirándulásokhoz képest is sokkal szorosabb barátságok szövődtek. osztály Egy Istenarc van eltemetve bennem: Antik szobor. A 2005–06-os tanévben az osztálylétszám a statisztika szerint nem változott. Homoródon. a második félévet Kirmaier Gáborral kezdtük. hanem az Istentől mellénk rendelt emberek is. tiszta nyugodt erõ. Barátságok és szerelmek alakulnak és múlnak. A ház részéről nekünk szánt ajándék kürtőskalácsot közösen elkészített gyümölcssalátával köszöntük meg. amíg nem hívom elõ. sokkal inkább az akarat döntése egy közösségben. az elmúlt év nagyon mozgalmas volt. Reményik Sándor A Református Gimnáziumban eltöltött első közös évünk után már ismerősként köszöntöttük egymást szeptemberben. osztály újabb és újabb kihívásokat hozott diákjai és az osztályfőnök számára egyaránt. hogy a szeretet – keresztyénségünk egyik alaperénye – nemcsak érzelem. jól esett vendéglátóink visszajelzése: meglátszik az osztályon a református iskola szellemisége. amíg nem lesz reneszánsza. Gábor a maga egyéniségével. s nemcsak az együtt töltött idő alakít minket. Vajda Csaba. sízés és hosszú éjszakai beszélgetések. B. a Sopánkút panzióban eltöltött pár nap a közös élmények sokaságát jelentette – volt ott filmnézés. A X. művészlelkével hamar megtalálta helyét az új közösségben és hamarosan bizonyított is. megnyerve egy fotóversenyt. 40 . A második félévet egy 3 napos kirándulással kezdtük. ősztől Székelykeresztúron kezdte a X. lovaglás. S bár világ-szennye rakódott reája. helyette Marosvásárhelyről Székely Zselyke Kata töltött egy félévet velünk. És bevallom. Megtanulhattuk ebben az évben. Talán ezért is. zenehallgatás. Valójában egy kedves diákunk. osztályt. Nem nyugszom. Nem nyugszom. Az egyik diák így fogalmazott: Jó volt együtt lenni. Első félév végén ő is távozott.

Esszé írás kategóriában Tornai Gyöngyi a megyei első díj után megkapta az országos első díjat is. Fülöp Sándor. Iskolánk sportéletébe az idén is többen bekapcsolódtak. ünnepeken a szavalás. A Marosvásárhelyen megszervezett Bartók Béla emlékversenyen márciusban két diák: Szélyes Ildikó és Rus Adrienn Tímea vett részt jó eredménnyel. Az iskolai rendezvényeken. Gidó Emesét és Feleki Izabellát. akik szívesen vettek részt iskolai rendezvényeken ill. II. Fazakas Orsolya. Dicséret illeti a fotó kategóriában Kirmaier Gábort. Pozitív változás. Bálint Botond. ill. Kovács Katalin. fotbal és kézilabda tűnnek a legkedveltebb sportágaknak. nagy lelkesedéssel.A második félév a versenyek időszaka is volt. Paizs Anna. Tornai Gyöngyi és Szabó Attila. Bálint István. „Az én drogellenes üzenetem” c. Eredményeket értek el Pál Alpár. hogy az előző évhez képest osztályunk tanulói közül egyre többen neveztek be és értek el eredményt különböző versenyeken. Hat diák vett részt a Kenguru versenyen. kórustalálkozókon. A weboldal szerkesztéséért Bálint István és Bálint Botond kapott megyei első díjat. díj. Rus Adrienn Tímea. Kelemen Zsuzsa. Kovács Katalin. Pál Alpár és Rus Adrienn Tímea. Az iskola kórusának hű tagjai voltak az idén is Vaszi Éva. Kelemen Zsuzsa. Iskolán kívül is jó hírnevet szereztek nekünk Pálfi Imola és Gidó Emese a Boróka Néptánc együttes aktív tagjaiként hazai és külföldi szerepléseikkel. Dicséretet érdemelnek szorgalmukért a felkészülési időszakban és helytállásukért a versenyen. díj. Paizs Anna Ima: Fülöp Sándor. I. Angolból Vaszi Éva. 41 . Rus Adrienn Tímea. A Diáknapok szervezésében – akárcsak tavaly – Burszán Andrea és Rus Adrienn Tímea vettek részt. Bálint István. matematikából Bartha Zsombor. Bokor Mária Szavalás: Majlát Gyöngyi. Pál Alpár. a zene és az ima biztosításáért néhány diák dicséretet érdemel: ének. Feleki Izabella. Pál Zsuzsa. A kosárlabda. Elekes Renáta. zene: Kovács Katalin. ill. meghirdetett pályázaton minden kategóriában indult diák és a megyei szakaszon mindenik kategóriában első díjat hoztak el.

Bálint Botond. majd harmadikként Kovács Katalin következik a sorban. tanárainkról. őt követi Paizs Anna 9. Az első lépéseket már megtettük. Kirmaier Gábor. Adja Isten. Szabó Sarolta osztályfőnök 42 . Fülöp Sándor.Burszán Andrea.75. 9. tapasztalatot gyűjtöttünk önmagunkról. céljainkról is tisztább képünk van már. Talán vágyainkról.83 év végi átlaggal. Bokor Mária. társainkról. A tanulásban legjobb eredményeket elért diákok: osztályelső Kelemen Zsuzsa. hogy mindenikünk megtalálja a megvalósítás útjait. félúton vagyunk. Rus Adrienn Tímea. A versenyek és rendezvények után elértünk az évzáróhoz is.

de mindannyian – tanulók. hanem kis közösségünk is (A. majd a farsangi bált. 22 lány és 7 fiú. ragaszkodtunk hozzá. A második félév első nagy kihívása a nagykorúsítási ünnepség megszervezése volt. nyugodt körülmények között tudunk és szeretnénk dolgozni. egy tanuló Magyarországon folytatja tanulmányait. róluk szóljon. A tananyag újrafelosztásával. Bár az első napokban nehezen körvonalazódott. az elmaradt órák bepótlásával a tanév végéig sikerült bepótolni az elmaradást. egymást kölcsönösen segítve. hogy csak együtt. A próbák során nemcsak a műsor csiszolódott. amely megzavarta a tanítástanulás ritmusát. Az első félév végén iskolánkban megünnepeltük a reformáció napját. hogy ha leküzdjük türelmetlenségünket és egymásra figyelünk. osztályt huszonkilencen kezdtük.XI. Úgy gondoltuk. A sikeres tanévkezdés első lendületét sajnos visszafogta a novemberi háromhetes tanügyi sztrájk. hogy mindenki saját kedve és tehetsége szerint vegye ki részét a munkából. A. jól kiegészítjük egymást. legyen ez a műsor részünkről egy ajándék a XII-esek számára. megtartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket. osztály A XI. és B. szülők. tanárok – meggyőződhettünk arról. mint mi. és jó volt látni. osztály). de legyen egy kicsit olyan. hogy kinek mi a feladata. A megérdemelt 43 .

helyezést értek el. Ürögdi Lóránt az iskolai focicsapattal részt vett a Villy Kupán. Kocsis Timea. így a Városi Diáknapok megszervezésében is részt vettek. ahol iskolánk diákpolgármester jelöltje Árgyó Botond volt. helyezett lett. Több városi rendezvény lebonyolításában. Ez bizakodásra ad okot a jövő tanévre nézve. de reméljük szép és sikeres lesz. de nagyon szeretnénk. A visszajelzések szerint ez jól sikerült. az I. Vass Orsolya. osztályosok lévén. jól éreztük magunkat. Páll Anna-Mária részt vett a szovátai Alternatív tantárgyversenyen. Árgyó Botond Sepsiszentgyörgyön a református iskolák közötti matematika versenyen I. Laczkó Imola osztályfőnök 44 . MÜTF Foci Kupán és az iskolák közötti foci bajnokságon. Bözödi Timea. Bözödi Timea vettek részt. Diákjaink a sportban is kivették részüket. játszanak az iskola kosárlabda csapatában is. Osztályunk tanulói több versenyen is részt vettek. Rózsa Sarolta. a mi feladatunk volt az iskolánk bemutatása a sulibörzén. Bár az osztály egy része nem tartott velünk. majd I. Csomor Renáta a Bocskai István Halásztelki Műveltségi Vetélkedőn. Molnár Zsuzsa. díjjal tért haza a Bethlen Gábor honismereti vetélkedőről. valamint Ráduly Ildikóval az Implom József magyar helyesírási versenyen képviselték iskolánkat. Bálint Zoltán. ha következő alkalommal mind együtt mennénk. Molnár Zsuzsa. Mátéfi Edit. az angol Kenguru versenyen Parajdi Rita. Márton Melánia az UFF tevékeny tagjai. XI. Molnár Zsuzsa és Kálló Annamária az iskola lány kézilabda csapatával az Országos Kézilabda Bajnokságon I. Séra Mónika. Az osztály tanulmányi előmenetele fejlődést mutat a tavalyi eredményekhez képest.pihenésre Homoródfürdőn került sor. mely nehezebb. a kisdiákoknak nyújtott tájékoztatás pontos és megnyerő volt. A matematika Kenguru versenyen Marosi Melánia.

az iskola megmozdult. Nagy tapsot és sok dicséretet kaptak a tizenegyedikesek. Balázsi Zsuzsanna és Nagy Emese kerültek föl. Az első félév alapján a III. az ötödikesekért. A fiúk az iskola közössége előtt szerepeltek: 13 vértanú személyiségét bemutatva 13 harangkondulás és két szavalat között. osztály Annak idején. És az osztály. azonban a szubjektivitás is számít a jegyadásban. A tanulók hozzáállása jó irányban változott. Molnár Levente és Szakács Péter képviselte az iskolánkat a Miskolci Református Gimnáziumban. E tantárgyból 3 tanuló kivételével mindenki kapott legalább egy tízest. az idén velünk kezdték a X. 9. Az első félévi tanulmányi eredmények igen jók voltak. ez „valami reform. 60-as osztályzat fölött. hogy segíthessünk” volt Bekő István lelkipásztor felhívása. Pontosan a sztrájk idején került sorra a cserediák program e tanévi megvalósítása. A második félév első hete is különleges volt. A február 17-én. A.” Az első három iskolanapot a kicsi tornateremben töltöttük ideiglenesen. dobogóhelyet foglalhattuk el. akik egytől-egyig kivették részüket a maturandus ünnepség megszerve- 45 . B. a kultúrház felújított koncerttermében bemutatott műsor a dramatizálás és a jó képanyag kivetítése által felelevenítette a 18 évesek életének szakaszait: csecsemőkori képek. Matematikából 15 tanulónak 10-es médiája volt. Az október 6-i megemlékezést közösen a XI. és felejthetetlen élményt őrizünk róla. A osztállyal készítettük. osztályos diploma kibocsátást. átengedve az osztálytermünket az ötödikeseknek. kisiskolás. Készültünk a maturandusra.XI. velünk kezdődött a gólyatáborozás. a IX. de főleg az árvízkárosultak javára. „Adakozz. A után. Az említett toplistára Virginás Beáta. Egy kis áldozathozatalra volt szükség. Az első tanévhez viszonyítva óriási a haladás. kisgimnazista és a líceumi évek mókás momentumait. A tizedik osztály végén diplomát kapni. és a XII. Az első félévet három hétre megszakította az általános sztrájk. A kirándulást is az árvíz sújtotta Hodgya és Farcádra terveztük. A tanulmányi ösztöndíjakat is ezen eredmények alapján osztották ki.

Nem mindenki tud megfelelni mindenből a romániai tanügy olvasztótégelyében. a sereghajtó Raţiu Leontina maradt. hiszen a hosszú nyári vakációban szükség van a visszaemlékezésre egymásra és mindenre. az osztálytársi kapcsolatok megerősítését célozza. 7. Orbán Linda és csapattársai szépen. A második félév végén is mindenki átment. A két felmentett. és néhány tanulólány hiányzása utal erre. az első félév végén maga mögé utasította öt osztálytársát. Iskolánk első számú nevelési célja a jó közösség kialakítása. A tananyag összesűrítése talán hatékonyabb volt. Ezt a kifejezést gyakran használta mindenki. 57 osztályzattal. Iskolánk. 9. Színfolt a városunkban. amely első lett a romániai magyar középiskolások bajnokságán. a másikat az iskolanapon állították ki. Dakó Beáta és Kuron Gyöngyike játszik. Bakk Loránd. Sportolni nem mindenki szeret.zéséből. A Sulibörze az egyik bizonyíték erre. Iskolánk kézilabda csapatában. A refis diákok szeretik az iskolájukat. Orbán Linda és Baritz Kinga lekésték. a 8-as osztályzata által. kalandos színezete miatt is említésre méltó: A reggeli vonat korábban indul az idén Segesvárra. ami jó volt. A tizenegyedikesek önkéntes jelentkezőiből állíja össze az iskolájukat reklámozó tanulók csapatát Szalay Zsuzsa pszichológus. és benne minden osztály egy jó közösség. mi több. Egy példa. aki nehezen tudta elvégezni a tizedik osztályt. és autóval siettek a bikafalvi megálló- 46 . meggyőzően mutatták be iskolánkat. Egy grafikáját a szentendrei környezetvédelmi témájú versenyre küldték. Az év végi első Virginás Beáta. 81-es osztályzattal. A művészi tehetsége is kamatozott. Még egyet kirándulni az iskola befejezése előtt három nappal. hagyományt teremtve a Maturandusok könyvének a megrendelésével a tizenkettedikeseknek. Mindenkinek van valamihez kedve és tehetsége. A második félév a megterhelés ideje volt: pótlás. A közösséghez való ragaszkodást a kiránduláson való teljes részvétel bizonyítja. 24 tanulónak sikerült az első félévhez viszonyítva nagyobb médiát elérni. Nyolc szombati nap volt kijelölve.

feliratozott kazettás mennyezetű dísztermet. Zenét is hallgattunk a sulirádióból. Egy nagy ciszternaautó sofőrje mellett versenyt futottak a vonattal a bögözi megállóig. sorfal. A vakációra készülő kétnyelvű gimnázium (román és német) tanulói kevés érdeklődéssel fogadtak. A tanév végén hozzájárultunk a pompás kicsengetési ünnepség megszervezéséhez: virágokkal kidíszített iskola. Jövőre minket illet a kisebb kollegáink hódolata. alsó várrész. a felsővár. megállva az iskola előtt. felolvasásra került Wass Albert. Osztályteremnek használják a gyönyörű. a turisták által követett útvonalon történt: főutca. A vonat éppen indult. hogy Udvarhelyről jövünk. Itt is lekésték. A város további látogatása. Gátak című verse. amikor azt mondtuk. Segesváron maradtunk. Két osztályközösségnek is bemutatkoztunk. óratorony. Ilie Ştefan aligazgató kíséretében feljutottunk a toronyalatti díszterembe. A református templom előtt. Az előző napi esőzések miatt nem kockáztattunk meg egy gyalogtúrát a székelyderzsi vonatmegállótól hazafelé. Popa János osztályfőnök 47 . Nyelvi határok vannak és voltak a két város között.ig. ahol bementünk a lutheránus nagy templomba és a német főgimnáziumba. útravaló batyuk. a Küküllő mellett. A bentlévő tanárok a lezárással voltak elfoglalva. ők amennyire bírták futottak a vonat után és… belekapaszkodtak a kinyújtott kézbe. stb.

a végzős bankett csak egy állomás volt mindenki számára. Mert nem csak az utolsó évet látom lelki szemeim előtt leperegni ahogy minden megváltozik. az igazi szépséget. A nagykorúsítás. átalakul. Ezt a tudatot erősíthette meg a kollégákban az osztály egyes hímnemű egyedeinek buzgósága. kinek mit jelenthetett négy együtt eltöltött év. mit is érezhet egy osztályfőnök. Kellemesre. vagy vallás vizsgák bizonyítanak. Hasonló gondolatok vezéreltek az év elején is. Nem tudom. illetve legjobb négyéves és végzős átlagok is. amit a sikeres Gordiusz és Kenguru matek versenyek. Mindenki változik. akkor mindig jusson eszünkbe Vass Albert néhány sora: Maradnak az igazak és jók. Ők látják a benne rejlő végkifejletet. a tökéletességet. hanem egy kicsit több annál. eltévednénk. megbeszélések. kirándulások. Ugyanezt érzékeltetik az országos matekversenyeken elért nagyszerű eredmények. az évégi. ha órát helyettesítő cipekedésről volt szó. a felnőtté válás útján. osztály Nehéz szavakba önteni. hogy az még nincs kész. a nyelv-. Lassan kezdem érteni a nagy művészek miért mondják. informatika-. Szeretném. az iskolai gólyabál már eloszlatta bennem a kételyeket: sikerült az „aktív életmódot” átmenteni. ha mindenki a tudása. és reményeink szerint felnő. a négy év végén. Nem egy osztály diákjai. megérik az életében következő feladatokra. ereje legjavát adná és mindenki a legtöbbet nyújtaná. bulik egyre közelebb vittek bennünket a középiskolás diákévek végéhez. de valószínű. Valahogy pedagógusként én is így vagyok. 48 . De ha néha elbizonytalanodnánk. még ha magasra tettük is a mércét az előző évek alatt. elmondani. kihívásokra. A. vitatkozások. De azért elme pallérozása sem volt elhanyagolható. egy számunkra tökéletesnek tűnő alkotásukra. Az első sikeres rendezvény. Az együtt eltöltött órák.XII. még van rajta javítani való. a remekművet. hogy senkiben nem múlik el nyomtalanul. és felettébb tanulságosra sikeredett a hargitai kirándulásunk is. és éves ténykedésük sablonos beszámolója fut át agyamon.

Jól gondolja meg. tanok és emberek. azonképpen arat. hegyek. Mert elfut a víz és csak a kő marad. Erdők. Vass Imre osztályfőnök 49 . ki mit cselekszik! […] És lészen csillagfordulás megint És miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett. De a kő marad.A tiszták és a békességesek.

mint az elszántan próbázó kilencedikesek. a láng nem éget meg. hogy mindjárt itt a vége. Tudtuk már az elején: a megkérdőjelezhetetlen tény. nagykorúsítás. hogy az intermezzókban szereplő tizenkettedikesek legalább annyira élvezték a műsort. hanem komoly felelősséget. Ebben a nyomasztó hangulatban nem is csoda. a másik. félévi-írás. Sikeres rendezvény volt. Ha tûzben jársz. B. Egy másik „esemény”. nyugodt szívvel kijelenthetem. hogy a maradék rövid időt minél tartalmasabbá. azok nem sodornak el.XII. hogy felismertük. a vágyat. én veled vagyok. eléggé rányomta a bizalmatlanság és bizonytalanság sötét bélyegét a tanulás-tanítási folyamatra. a jegyadás. Ballagás… Hogy miért a végén kezdem? Mert ezek a fontos események a tanév első perceitől kezdve fény-árny kontrasztként kísérték iskolai. s azt hiszem. hogy az óriásplakátokkal ötletesen ki lehetett díszíteni a két tizenkettedik osztály falait. Érdekes volt rádöbbenni arra már az év elején. 43. Egyik kiemelkedő esemény volt az általunk szervezett gólyabál. Tabló. amelyet inkább cowboy-bálnak nevezhetnénk. az elválás. életritmus majd megváltozik.és magánéletünket egyaránt. Utána „erőltetett menetben” ment a pótlás. milyen fontos a két osztály közti együttműködés. emlékezetesebbé tegyük önmagunk és egymás számára. Két másik fontos hozadéka is volt a gólyabálnak. kellemesebbé. a háromhetes tanügyi sztrájk. osztály beszámolóját. 2) A kicsengetési kártyánk. hogy óriási lelkesedés fogadta a kipattanó ötlet-szikrát: nevezzünk be az Artera Ala- 50 . osztály „Ha vízen kelsz át. nem csak kivételes programokat (pl.” (Ézs. és ha folyókon. s próbáltuk megkeresni ennek hosszú távú lehetőségeit is. Az első félévben nem sok különleges dolog történt. hogy legnagyobbak lettünk. illetve tablónk mottójával indítom a tizenkettedik B. az együttműködést. nem perzselõdsz meg. Ez a felismerés mindannyiunkban erősítette a közösségtudatot. az egyik. biztonságos életforma. bankett) és előjogokat jelent. munkát is. amikor egy megszokott.

Osztályunk dalos-néptáncos csapata (Illyés Zsuzsa. A kirándulás útvonala Marosvásárhely-Torda-TorockóNagyenyed-Gyulafehérvár-Szeben volt. a soksok ötletért. Mindjárt az elején. februárban volt a nagykorúsítási ünnepség. fantáziával. szívvel-lélekkel megélni az utolsó osztálykirándulást. hogy mehessünk. Ezúton mondunk köszönetet Major Hajnalka tanárnőnek. Ezzel a békés. Hogy miért? Az maradjon inkább a mi TITKUNK… Március 31 – ápr. Február 13. 51 . melyet a tizenegyedikesek szerveztek nekünk. kézügyességgel állt közel kéthetes munkába az osztály. mindenki igyekezett legjobb énjét adni. mellyel sikerült a közönség elé varázsolni a hajdani farsangi guzsalyosok hangulatát. Utána fergeteges buli következett. jókedvvel. hogy „a neheze” még ezután jön… Hamar következett egy újabb buli. Fancsali Zsuzsa. valamint minden tanárnak. Ahogy várható volt. el is nyertük az első díjat. s hiszem. A második félév már sokkal mozgalmasabb volt. 1-jén került sor a karácsonyfa-díszítő versenyen nyert osztálykirándulásra. Nagyon jó hangulat volt végig. Református Vártemplom. B számára. Ötletes. az ősi Bethlen Kollégium stb. hogy az angyalok fentről tényleg ránk mosolyogtak. Fábián Csilla. Izsák Huni) az A-sokkal közösen fonó-jelenetet mutatott be. melyre a szülőket is meghívtuk. örömteli elégedettséggel szívünkben mehettünk haza a karácsonyi vakációra. Soha nem tapasztalt elkötelezettséggel. azt sem bántuk. támogatásért. a számos lenyűgöző látnivaló közül pedig csak néhányat említenék: a Teleki Téka. amely néhány órára ismét elfeledtette velünk. aki mellettünk állt. egy kétnapos belföldi osztálykirándulást. újszerű műsorukban viszszapörgették előttünk eddigi életünk filmjét. nemcsak szerencsés. a farsangi kosaras bál. Biró Ildikó. Már alig vártuk. Székelykő. hanem örvendetes nap is volt a XII. hogy a díjon osztoznunk kell a pedás nyolcadikosokkal. Gyermeki önmagunkra lelve díszítettük a karácsonyfánkat.pítvány és a Super-üzletlánc által meghirdetett karácsonyfa-díszítő versenyre. biztatásért. sóbánya. és felvillantottak egyegy képet a jövőbeli lehetőségeinkről is.

segesvári „ráadáskirándulással”. hogy elegendő legyen minden megpróbáltatásban! Az élet sikereket és kudarcokat egyaránt hoz majd számotokra. a boldog együtt töltött idő mellett az elkövetkező életpróbákra. a ballagás. sikerült annyi tudást. 35. bocsánatkérésnek és megbocsátásnak.” (Jn. lehetőségeket. terveket. amikor már nem lehetett ne gondolni a szép emlékek. örökre véssetek a szívetekbe. 13. Lassan eljött az utolsó osztályfőnöki óra. olyan hangvételben. hanem a KIVEL? kérdés és az együttlét vált fontossá. vagy keserű szájízzel iskolánkra. ahogyan a Maturandusok 2006 évkönyvbe választott mottónk is előrevetítette: „Lehet belőled nagy ember-és hadd legyen! De szív nélkül. Különös élményt jelentettek a tanároknál való éneklések. szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Ez már csak egy délután volt: néhány órai vonatozás a „székely gőzösön”. de egy tanítást.) Lőrincz Mária osztályfőnök 52 . megbeszélni az aktuális szervezési és egyéb feladatokat. Remélem. és eszerint cselekedjetek: „Arról ismerje meg mindenki. mellyel a magam és az iskola nevében feltarisznyáltalak az utolsó osztályfőnöki órán. fagyizás a várban. sírásnak és nevetésnek egyaránt helye volt. Itt már elkezdtük konkretizálni a régóta fontolgatott álmokat. úgy elkezdtek pörögni az események körülöttünk. miközben nem is a HOL? MENNYIT?. hálának. melyeket mindenkinek egyedül kell kiállnia. köszönetnek. hogy szeretettel vagytok egymás iránt. emlékezhettek jó szívvel. meg egy rövid séta. tapasztalatot. erényt elraktároznotok mostanig.Annyira jól éreztük magunkat együtt. melyek során emlékezésnek. hogy tanítványaim vagytok.” (Benedek Elek) Ezután már nem is tudtuk követni. hogy május elején megajándékoztuk még egymást egy tényleg utolsó.

16 . és a te dicsőséged azoknak fiain! Zsoltár 90.Láttassék meg a te műved a te szolgáidon.

.

a református szellemiség.Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója 2005 szeptember 16–18 között. érmelléki esperes áhítata után Tolnai István. hogy az iskola falán emléktáblát helyezzünk el. vársétára indultunk. még hiába próbálkoztunk azzal. Az ünnepség során. az ünnepségre kiadott Emlékkönyvben. az épület fennállásának kilencedik évfordulóján. Ma erre is sor kerülhetett. pénteken délután kezdődött az egyházkerületi székház dísztermében. a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségén vett részt iskolánk küldöttsége. amely szeptember 16-án. illetve ISTEN gondviselése iránti hálaadással nyílt meg. a testvériskolák képviseletében megjelent küldöttségeket. Ismertette az iskola történetét. A három napos ünnepség magába foglalta az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitóját is. és a nemzeti kultúra ügye mellett való elkötelezettség jegyében zajlott. az 1948-ban végzett leánygimnázium diákjai emlékeztek az Alma Materre és egykori tanáraikra. Gellért Gyula. illetve teme- 55 . A Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium centenáriumi ünnepségére.” – írja Tőkés László püspök. a Nagyvárad-Olaszi templomban. A váradi vár katedrálisában. akik hitbeli és nemzeti önazonosságuk útján vezették őket. a református iskolák találkozóján. A rendezvény nemcsak a múltba tekintés. tanügyi előadó-tanácsos köszöntötte a gyülekezetet. vendégeket és az iskola öregdiákjait. A három napos ünnepség programja rendkívül gazdag volt. Szombaton délután Dukrét Géza helytörténész-tanár vezetésével. hanem az evangéliumi hűség. illetve annak keresztény személyiséget formáló értékeit. szombaton. „Tíz esztendővel ezelőtt. szeptember 17-én került sor. Az ünnepség az iskola nehéz történeti múltjára való emlékezéssel.

amely lángoló szívet ábrázol. Ritoók Zsigmond akadémikus emlékezett dédnagyapjára. A zászlót. amely keretében. A találkozó üzenete nemcsak a Gondviselés hatalmában erősí- 56 . Lórántffy Zsuzsannának Nagyváradra. hitbeli és lelki menedéket nyújtó szerepéről. 1660-ban a török ostrom idején.14–22 alapján a nagyváradi Olaszi templomban.tőjében. az iskolazászlók felvonultatásával kezdődött. Juhász Tamás. 7 magyar király és királyné nyugszik. Bekő István iskolai lelkész. és a református iskola keresztény és nemzeti önazonosságot formáló szerepéről és feladatáról szólt. Barczag Magdolna öregdiák adta át az iskolaigazgatónak. Az igehirdetés követően egyházi és világi intézmények vezetőinek ünnepi beszédeit hallgathattuk. az iskolépítő Ritoók Zsigmond főgondnokra. Szent László. A prédikációban az egyház anyai szeretetéről. Megemlékezett az iskola történelmi hányattatásáról. a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója. a várban nyomtatják ki magyar nyelven az úgynevezett „váradi Bibliát” 10000-es példányszámban. Az ünnepség harmadik napján. Fülöp Gábor lelkész-tanár. A 100 éves iskolát. Dr. jelképesen Bethlen Gábor üdvözletét hozta Kolozsvárról. egy vertikális létbizonyosságnak kell lennie. A kolozsvári protestáns teológiai intézmény rektora. Tőkés László püspök hirdette az Igét. 1948 és 2003 között. köztük. amelyet követett az államosítás. A megjelent iskolák tanárait és diákjait. Az erdélyi református gimnáziumok országos tanévnyitója. valamint Gidó Hajnal és Botha Zoltán zászlóvivő diákok. a Pártiumi keresztény egyetem rektora szólt. vasárnap. hangsúlyozván. vergődéseiről. a református egyház csupán 45 évig birtokolhatta. Székely Emese.” Iskolánk küldöttségének tagjai voltak: Tőkés Zsolt igazgató. majd Geréb Zsolt. meleg szavakkal köszöntötte. amely valóban népkönyvvé vált. Ézs 49. a keresztény oktatásnak. hogy „a mai világban minden téren tapasztalható létbizonytalanságban. Ezután sor került az öregdiákok által hímzett iskolazászló bemutatására. amelyet Tőkés László püspök áldott meg.

Fülöp Gábor lelkipásztor 57 . saját értékeink ápolása. hogy ott van megmaradás.tett meg. ahol tudatosan. hit és remény. hagyománnyá válik. hanem láthatóvá tette.

Az V. A Felsősófalvi Református Egyházközség biztosított helyet az idén is. Tímár Zsolt és Szász Tibor lelkipásztorok. egy elméleti és egy reál képzésű. osztály – 2005 szeptember 17–18 – Fekete Adrienne osztályfőnökkel A táborozás ideje alatt a foglalkozásokat irányították: Bekő István lelkipásztor.-es csoporttal kísérőként részt vett: Dénes Henrietta biológia tanár és Fülöp Dalma vallástanár. Az V. hanem három osztály táborozhatott. A szállítást bérelt autóbusszal oldottuk meg. s több hangsúlyt kapott a játék és kirándulás. valamint egy V. A. osztály – 2005. Besegítettek: Fülöp Gábor. Szalay Zsuzsa pszichológus. B. A IX. Előző esztendőkhöz képest. Magyarország Oktatási Minisztériumának támogatásával a 2005-ös esztendőben is megszervezhettük a diákjaink számára az ún. A táborozások időpontja: IX. szeptember 7–9 – Borbáth Szőcs Nóra osztályfőnökkel V. „gólyatábort”. László Zoltán ének-zene tanár. Két IX-es osztály. Az osztályok a megérkezést követően áhítaton vettek részt a helyi református templomban. Barabási Domokos. osztályok számára ugyanazt a programot állítottuk össze. majd megismerhették Felsősófalva rövid történetét. Geréb Péter cserkész vezető. osztály. osztály programja az életkori sajátosságoknak megfelelően módosult. Ezt követte az estig tartó ismerkedés. Vass Imre testnevelés tanár. 58 . 2005 szeptemberében nem két. szeptember 5–7 – Cseke Károly osztályfőnökkel IX. osztály – 2005.A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Több éves tapasztalatunkat folytatva.

Este tábortűz. Lazításképpen kiránduláson vettek részt a diákok. 59 .amelyet Szalay Zsuzsa pszichológus és az osztályfőnök irányított. amelyiknek átadása az iskola egyik fő feladata. Betekintést nyerhettek a református szellemiségbe. rendtartási szabályzatával. A második nap kezdő istentisztelete után a diákok megismerkedtek a református kollégium történetével. meglátogatva Sófalva környékét. Ugyancsak délután került sor a fogadalomtétel begyakorlására is. játékok. amelyet az új diákok az ünnepélyes tanévkezdés alkalmával tesznek le. A foglalkozást és beszélgetést Bekő István lelkipásztor vezette. valamint az énektanulás és közös éneklés. A kirándulást Geréb Péter cserkész vezető előadása tette emlékezetessé. ismerkedve a Sóvidék sajátosságával. jelenével. A délután programjához tartozott a sportrendezvény. László Zoltán tanárral. Vass Imre tanár irányításával. éneklés biztosította a szórakozást és a jó hangulatot.

A gólyatábornak évek óta megtapasztalt eredményessége abban mutatkozik meg. Bekő István 60 .Harmadik nap a fontos szervezési kérdések megbeszélésével és a szabadban megtartott osztályfőnöki órával zárult. hogy a székelyudvarhelyi református gimnáziumnak családias jellege erdélyszerte közismertté vált.

miről is írhatnék. Gondolkodom. talán 3. egy néha-néha működő szkennerünk. és egy fénymásolónk. hiszen nem kis büszkeséggel állapítom meg magamban. Elmélázok. részben pályázatok útján (16 db csúcsteljesítményű gép). még a rendszergazda is. Nehéz időrendbe tenni. és van… már lassan fel sem tudom sorolni mi mindennel gyarapodtunk az utóbbi egy-két évben. hogy szinte semmi esemény nem történt úgy az iskolában. szokatlanul nagy a csend az iskola falai között. de azért jó visszagondolni. Aztán megszaporodtak a nyomtatók is. Kinek jól. 2 videóprojektorunk. Minden gazda szereti. 61 . állandóan valamilyen „akció” van. aztán volt egy nyomtatónk. van nyomtató az odúban a tanárok. hogy az valamilyen szinten ne kerüljön az info-odú közelébe. videokameránk. hol is tartunk… hiszen nem is olyan régen volt. Összesen 15 db. hogy teljes mértékben sikerült lecserélnünk a számítógépparkunkat Pentium IV-es típusú számítógépekre. amikor a legjobb számítógépeink „csak” 233 MHz-es Pentium II-es típusúak voltak. 3 fénymásolónk. Aztán tódulnak a gondolatok. az emlékek. Elkalandoztam. Most itt kimondottan az info berkekre gondolok. amit az igazgatósággal közösen használtunk. semmiképpen sem eredménytelenül. lassan. Talán 2 év telt el. kinek nehezen. miről is számolhatnék be visszatekintve az elmúlt tanévre. és ma már büszkén mondhatjuk. És nagyon jól van ez így. Most már vakáció van. Mosolygok. a diákok részére külön-külön. ahol állandóan zajlik az élet. és talán nem is fontos. megint eltelt egy év. ha gyarapszik a gazdasága. részben adományokból. az események. valamilyen tevékenység folyik.Élet az info-odú környékén …Bizony. digitális fényképezőgépünk. de egy biztos. Részben tanügy-minisztériumi támogatással (26 db számítógép). van mindkét info-kabinetben. van 3 szkennerünk.

Fülöp Attila. letételére. Bár többnyire újoncok (IX. Fülöp Szende. osztályosok) alkották a csapat törzsét. európai szintű vizsgasorozatok elkezdésére. Kóbori Lehel. Aztán ott voltak az egész évben tartó ECDL vizsga felkészítők és vizsgák. Gratulálunk nektek! Csak így tovább! Továbbra is számítunk rátok. Lukács Tünde és Waum Konrád. Fazakas Botond. és Borbáth Szőcs Nóra tanárnő vezetésével mindkét ciklusban 100%-os eredményt értünk el. Felejthetetlen pillanatok voltak mindnyájunk számára a várva várt eredmények megjelenése. mégsem érződött ez. Joó Emőke.A kissé távolabbi múltból jöjjünk a jelen felé! Melyek voltak az elmúlt tanév eseményei? Most is. Csapattagok: Berki Attila. Fülöp Sándor. Kosza Hunor. dobszóló egymás hátán. részt vettünk a GTP projectben. mint 2001-től minden évben. Bencze Béla. gra- 62 . Ilyenkor volt ott minden: hangos örömkiáltás. hogy a tanulóink 33%-a mert vállalkozni az egyáltalán nem könnyű. Lelkes kis csapatunk ez évben is kitett magáért. Fülöp Ildikó-Gabriella. Nagy örömmel nyugtáztuk.

A vakáció előtt számomra is nagy öröm volt átadni 24 tanulónak az Európai Számítógép-kezelői Jogosítványt. és saját elmondásuk alapján. amelyre minden szerda délután került sor. vizs- 63 . majd a második félévre 84-en vállalkoztatok a megmérettetésre. de szeptembertől folytatjuk. lányok! Év elején 38-an indultatok. Jó. Most vakáció van ugyan. hogy egyre többen érzik majd úgy. hogy ez továbbra is így marad. A többiek vizsgái továbbra is folyamatban vannak. biztatás. aztán lettetek 58-an. Nyolcan vettek részt folyamatosan. készek arra. Hinni szeretném. de többnyire jó. rossz egyaránt. nagyon szép eredmény ez fiuk. fogadkozás. amelyeknek a színhelye ismét az info-odú volt. és hisszük. sóhaj. nem telt hiábavalóan az idő. És persze ott voltak a versenyekre való felkészülések. internetről megkeresett és letöltögetett dolgozatok különböző szakórákra.tulálásképpen. A sok-sok. hogy megmérettessenek. Igen. Nem lehet kihagyni az idei tanév második félévétől induló filmes-szakkört sem. Sok érdekes dolgot hallottak és sok érdekes dolgot beszéltek meg. elmorzsolt könnycsepp. Lesz még folytatás? Tőletek függ.

néha nem. és… ki tudná felsorolni. bánattal és sok szép eredménnyel. kollégáimnak. Talán ők is pihennek? Én meg azon gondolkodom. földrajzóra az infokabinetben. fénymásolásért folytatott „küzdelem”. versenyekre. készülés a maturandusi ünnepségre. egyénérdek). Felkészülés az iskolabörzére. A sok érdekes. A zeneórák egy részének szintén az infokabinet adott helyet. és komoly közdelemmel lehetett beilleszteni a túlzsúfolt infokabinet órarendjébe. Bizony. Néha összejött. komor hallgatásba burkolóztak a számítógépek. eseménydús. eredményekkel tele tanévet kívánok magamnak. érdekesebbnél érdekesebb kivetített bemutatóval. Most vakáció van. még mi minden. üres az info-odú környéke. és megint egy ilyen mozgalmas.gákra. örömmel. A filmvetítések. megint eltelt egy év. diákjainknak és persze az info-odúnak is a következő tanévre. (iskolaérdek. amelyek időpontját csak többismeretes egyenlet segítségével. Lőrincz Edit 64 . zajjal. tele eseménnyel. A nyomtatásért. én mégis. hogy bár mozgalmas és néha fárasztó volt az eltelt tanév. nyüzsgéssel. látványos fizika. tevékenységgel.

az őszi táj békéje. és együtt hajóztak Ausztráliába. ahol húsz évet töltöttek. történetek. a templomot.Veress Vilmosra emlékeztünk Különös hónap az október. a Székely Mikó Református Kollégiumban végezte. de ő egész Erdély gyermekeit magáénak fogadta. A szívélyes fogadtatás után fényképek. hogy felkeressék Veress Vilmos sírját. Bécsbe. ludovikás tiszt volt. Hunor a síremlék gondozója és az emlékek őrzője is Középajtán. nyugalma ráhangolta lelkünket a régvolt idők. a rokonokat. mai és régi emberek találkozásának idejét. a kegyelet. Blanka és fia. ahonnan sikerült megszöknie. Veress Vilmos bácsit gyermekekkel nem áldotta meg az Isten. július 28-án született Borosjenőn. aki rokona a Veress családnak. Nyári vakációit Középajtán töltötte. Évente hazajártak Székelyföldre. Budapesten katonai akadémiát végzett. 1956 és Világos hónapja. A jól tanuló. a főhajtás ideje. s 65 . felkeresték Középajtát. s immár itt alussza örök álmát a középajtai temetőben. Veress Vilmos 1917. esős nap ellenére Erdővidék szépségei különös élményt jelentettek. Középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön. Utunk első állomása Szabó Blanka családjánál volt. szegény sorsú gyermekek megsegítésére egy alapítványt hagyott hátra. 1980-ban visszajöttek Magyarországra. majd Hollandiába menekült. Kényszermunkára ítélték. emiatt letartóztatták és kitiltották Budapestről. 1960-ban kötött házasságot Szeles Erzsébettel. Itt érte a halál 1987 októberében. apai nagyszüleinél. tábornokok és hétköznapi emberek hónapja. Veress Áronnál és Dombi Juliannánál. Ilyen szellemben indultak el október végén iskolánk diákjai – Boros Eszter és Bertalan Enikő Noémi Középajtára. A természet őszi változásával a „testamentumos időt” idézi. amelyek Vilmos bácsi életének állomásait idézték. az emlékezés. nehéz bányamunkára. emberek emlékezetére. itt telepedtek le véglegesen. emlékek kerültek elő. A ködös. 1956-ban a forradalmi események résztvevője.

s azzal az elhatározással búcsúztunk. a templomról. Az ő porai is a középajtai temetőben pihennek. Bölöni Farkas Sándort. Elemlegettük Kriza Jánost. Hazafele betértünk a középajtai református templomba is. lelkészként a legmagasabb emberi mértékek szerint élt. aki tudósként. ahol Berszán István lelkész mesélt a gyülekezetről. a támogatások átadásakor öröm csillan sok gyermek szemében.így a székelyudvarhelyi református kollégium diákjai évente részesülnek ebből a támogatásból. sírjánál a kegyelet. hogy jövőre talán a zarándoklatot összekapcsoljuk egy kirándulással is. Benkő Józsefről. Boros Eszter Bertalan Enikő Noémi Sándor Judit tanárnő 66 . aki könyvet írt Erdélyről. Neve évközben sokszor elhangzik. Nem feledjük emberi nagyságát. s megnézünk minden olyan helyet. Benedek Eleket is. aki füvészkertet alapított az eldugott kicsi faluban. amelyek erdővidéki nagyjaink életével kapcsolatosak. tisztelet és hála érzésével emlékeztünk reá. mint e táj nagy szülötteit. a nagy lelkész-botanikusról.

a marosvásárhelyi Elméleti Líceum.” – mondta bevezetőjében a játékvezető. de legyen verseny is. a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Katolikus Szeminárium és a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapataival mérte össze tudását. Néprajzi Múzeum. Csapatunk március 18-án a marosvásárhelyi elődöntőn vett részt.Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen – beszámoló – Mottó: „Elindultam szép hazámbúl…” A zeneszeretet és a nemes vetélkedés jegyében zajlott a Kárpát-medencei Ifjúsági Zenei Bartók vetélkedő-sorozat marosvásárhelyi elődöntője március 18-án. erdélyi. a Romániai Magyar Zenetársaság és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Iskolánk a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum. mégpedig a szervezők által az iskolájukba eljuttatott szakkönyvek és zenei anyagok segítségével. igazi játék. Védnökei: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. szimfonikus kompozícióit. A játéksorozat fővédnöke Vásárhelyi Gábor. zongoramuzsikáját. színpadi alkotásait. nemes és tudást feltáró vetélkedés. A marosvásárhelyi játékra 6 magyar tannyelvű középiskola. felvidéki és kárpátaljai helyszíneken. A fiatalok már hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést. A témakörök felölelték Bartók életének fontos állomásait. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. A marosvásárhelyi elődöntőből csak egy csapat juthatott tovább a második elődöntőbe. sor került egyebek mellett zenei felis- 67 . Az elődöntők márciusban zajlottak magyarországi. A vetélkedőt a kettős Bartók-évfordulóhoz kapcsolódva hirdette meg a Kárpát-medencében a Magyar Zenei Tanács. „Legyen ez az alkalom örömöt szerző. gimnázium és líceum jelentkezett. amely nem mindig zajlott zökkenőmentesen. kamarazenéjét. Oktatási Minisztérium. Bartók Béla jogutódja. A több mint négy órán át tartó vetélkedő során. dalait és kórusműveit.

Liszt-díjas Érdemes Művész. Szélyes Ildikó. a Magyar Zenei Tanács munkatársa. kórusmű előadására. Joó Emőke. és tették közzé az eredményt. Szakács Annamária tanárnő 68 . második felében ugyan kissé visszaestek pontszámai. a bartóki életműből. a Magyar Zenei Tanács elnöke. adott zeneműből tartott kiselőadásra. a zsűri elnöke. a versenysorozat főszervezője. A csapatot a versenyre elkísérte: László Zoltán tanár. a Bartók Rádió vezető szerkesztője. Kovács Sándor zenetörténész. Magyar Kornél. Kovács Beáta. A zenei vetélkedő első felében iskolánk csapata vezetett. Bartók életútjának. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Karának tanszékvezető tanára. A zsűri tagjai: Csengeri Adrienne operaénekes. egy újabb szeletet ismerhettünk meg népzenei hagyományainkból. Zsombori Katalin képviselte. munkásságának felelevenítésére. Bartók gyűjtötte népdalok. Iskolánk jól felkészült és lelkes csapatát Gergely Zsófia. de az összesítésnél a maximálisan elérhető 100 pontból 92-t szereztek meg.merésre. Az ítészek fordulónként pontozták a csapatok teljesítményét. Örülünk az elért eredménynek. hisz szívvel-lélekkel készülve a versenyre. Szoros versenyben végül a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző csapata gyűjtötte a legtöbb pontot. Szakács Péter. Rus Adrienn Timea.

László Albert 1. osztályos tanulók közül csak Bán Csilla küldött be megoldásokat. Az iskolánkból az idén 43 tanuló vett részt. osztály. Az eredmények: Szőcs Barna 9. A. A. Szabó Lóránt és Derzsi-Katona Emőke eredményei alapján. 69 . Fancsali Csaba X. (83 pont). osztályos tanulók ezúttal is lelkesen bekapcsolódtak. oszt. főként azzal a céllal. A. Ugyancsak hagyománnyá vált. a tavalyi létszámhoz képest sem a résztvevők száma. osztály. Az elért eredménye alapján. a következőket hangsúlyozzuk ki: a csíkszeredai ünnepélyen 4-et díjaztak. helyezés. oszt. hogy tanulóink rendszeresen részt vesznek a „Kenguru” elnevezésű. oszt. A. 96 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Az elkezdett hagyományt folytatva. (88 pont). Az évfolyamokra lebontott iskolák közötti versenyen a XII. A. oszt. oszt. osztály. osztály. hogy a 2005/2006-os tanév kivételesen gazdag volt eredményekben. oszt. Botorok Attila X. Örömmel mondhatjuk. A X. (82 pont). osztályos versenyzőink: László Albert. az anyaország által szervezett matematikai versenyen résztvevő 500 Hargita megyei tanuló között 40 az iskolánk tanulója volt. A. Lőrincz Csaba X. nemzetközi kiterjedésű matematikai versenyen. és kiváltképpen Szőcs Barna. a 2005/2006-os tanévben több mint száz diákunk fizetett elő a MatLap ifjúsági szakfolyóiratra. Eredményeiket tekintve.Matematikában is vannak jó eredményeink Az előző évek hagyományát folytatva. hogy intenzívebbé tegyük a matematikai feladatmegoldást. (87 pont). iskolánk a II. név szerint: Szőcs Barna IX. A. oszt. a következő tanulók neve meg is jelent a MatLap hasábján: Bordi László. (86 pont). a MatLap feladatmegoldók versenyébe a IX. Bordi László Lehel IX. helyezés. A. helyezés 121 ponttal a gimnáziumi kategóriában. (84 pont). (80 pont). A. 95 ponttal a gimnáziumi kategóriában. Még jó eredményeket értek el: Mircse Tünde IX. és az eredményeik alapján. sem a teljesítményük nem csökkent. Lukács Adél X. (92 pont). Szabó Lóránt 7. oszt. Hargita megye XII. DerzsiKatona Emőke XII. A. László Albert XII. Fazakas Botond. A. ugyanis a „Gordiusz” elnevezésű. Szabó Lóránt XII. Bencze Béla X. helyezést kapta. Fülöp Sándor X.

a Kézdivásárhelyi Református Kollégium. osztályos Árgyó Botond és a XII.. ahol tiszteletre méltó eredményt ért el. X. a Székelyudvarhelyi Református Kollégium. és ennél jobb eredmények elérése irányában! Tuzson Zoltán matematika tanár 70 .osztályos tanulóit a 2006. osztályokból. osztályos tanulók között Árgyó Botond I. Matematikai Versenyén”. osztályos tanuló vállalta. április 24-én iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte a halászteleki Bocskai István általános műveltségi vetélkedőn.31–04. és XII.02-i pécsi döntőn László Albert képviselte. akik a matematika bármilyen területén elért jó eredményeikkel hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez. hogy az elért eredmények to vábbra is ösztönözni fogják iskolánk többi tanulóit is hasonló. helyezést ért el. a XI. a Szatmárnémeti Református Gimnázium. A. ahol a matematikai részből való felkészülést (a két Bolyairól) Csomor Renáta XI. osztályos tanulók között Bencze Béla III. 2006. november 25–27 között Sepsiszentgyörgyön. Tanulóink ezúttal is jó eredményeket értek el: a X. XI. de úgy általában is. A résztvevő iskolák a következők voltak: a Zilahi Reformát us Kollégium. osztályos Bencze Béla.03. Tanulóink kimagaslóan jól szerepeltek a 2005. és minél eredményesebb részvételt a versenyeken.. osztályos László Albert képviselték. az iskolánk csapata ti sztességes helyezést ért el. évfolyamonként 1–1 tanulót hívtak meg a IX. A versenyre az ország összes református kollégiumából. helyezést. a Nagyváradi Református Gimnázium. a Nagyenyedi Református Kollégium és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium. a XI. Ugyanakkor nagyon reméljük. a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Gratulálunk mindazon tanulóinknak. és az elkövetkezőkben is további jó munkát kívánunk. A Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumot Tuzson Zoltán felkészítő tanár kíséretében a X. és ezen a területen kiválóan szerepelt. a Székely Mikó Kollégiumban megrendezett „Az Erdélyi Református Kollégiumok II.

multimédiás oktatás. esetleg felszámolását jelenti. hogy beavatkozzon az oktatóprogram által felvetett problémaszituáció. Természetesen ez nem a bevált hagyományos oktatási módszerek és eljárások mellőzését. hanem a technika adta új lehetőségek hatékony kihasználását célozza meg. hogy adott tantárgy adott részei sokkal hatékonyabban taníthatók.Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban Az oktatás területén is végbemenő rohamos változások következményeképpen. hanem aktív módon arra késztetett. Egyre elterjedtebb multimédiás oktatási módszer az oktató CD-k és DVD-k használatával történő oktatás. egyre időszerűbbé és szükségszerűbbé vált az oktatási-nevelési módszerek állandó korszerűsítése. eleve kiiktatják az esetleges diák-tanár kommunikációs csatornákon történő nehézségeket. Ezek valójában az írott információ. Természetesen ezen multimédiás programok nem helyettesíthetik a klasszikus oktatási folyamatot. A különböző tantárgyak oktatására szánt oktatóprogramok egyre nagyobb teret hódítottak a modern és hatékony oktatási rendszerben. információszerzés fo lyamatába. akár egyéni. Ezen lehetőségek egyike az úgynevezett. és a diák függetlenebbnek érzi magát az információi sz erzésében. modernizálása. ellenben felgyorsíthatják azt. A multimédiás CD/DVD 71 . akár csoportos képzésre használható. ami azt jelenti. kiváltképpen hatékonyságának a növelése. Ennek a lényege az. és nagyobb mértékben sajátíthatók el. a számítógép használata nem csak önmagában hasznos. főként azért. ha úgynevezett oktató programokat használunk. a kép és hanganyag mellett az interaktivitási lehetőséget is magukban hordozzák. hanem az oktatásban is új lehetőségeket kínál. mert a természetéből fakadóan. önállósíthatják a diákot a saját érdekében végzendő tanulási folyamatban. hogy a felhasználó nem passzív nézőként szemléli a saját képzésének a folyamatát. Pontosabban.

jelen pillanatban a megyénk egyik legjobban felszerelt iskolája. ManóAngol 2. Iskolánkban ez már régóta nem gond. ami éppen az életkori sajátosságaik figyelembe vételével sokkal közelebb áll hozzájuk.. hogy a felszereltséget illetően. Tehát a kisdiákjaink már ilyen zsenge gyerekkorban hozzászokhatnak ezen modern multimédiás oktatási formához. ManóMuzsika... és ez egyre inkább bővül. Noha a CD-sorozat főleg 6–12 éves tanulóknak szól. a rendkívül értékes adományaikért! További gyümölcsöző munkát kívánunk Nekik további terveik megvalósításában! Tuzson Zoltán matematika tanár 72 . A CD-csomag tartalma: a Manó-sorozat első 18 CD-jének 9–9 példánya. ManóInformatika. Végezetül. ManóMatek 2. március 12. osztályosaink is lesznek.. ManóAngol 1. ManóÉlővilág. Látogatásuknak nemes célja. mint a hagyományos oktatási módszerek. ManóIQ. ManóNémet 1. ManóMatek 1. ManóNémet 2..használatának egyik előfeltétele az infrastruktúra megléte. hogy a ProfiMédia által fejlesztett és kiadott multimédiás oktató CD-csomaggal lepje meg iskolánkat. mégis roppant nagy segítség ez számunkra.. A korszerű felszerelések mellé most már csak a multimédiás oktató CD-k hiányoztak. ManóMatek 3. között élen Borsódi Donát ügyvezető elnökkel. Egy régebbi személyes kapcsolat eredményeként. ManóOlvasás 2.. vagyis a következő oktató CD-k: ManóÁbécé. vagyis olyan korszerű számítógépek. ManóNyelvtan. iskolánkhoz látogatott az anyaországi Profi-Médiától egy négytagú lelkes csapat. osztályunk indult. ManóKaland. ManóMagyarország.. olyannyira. hiszen a 2004/2005-ös tanévtől 5. meg pályázatok elnyerésének köszönhetjük. 2006. ManóOlvasás 1. és a 2006/2007-es tanévtől már 1.. ugyanis már az 1997–1998-as tanévtől kezdődően korszerű számítógéppar kja volt. amelyek rendszerkövetelménye megfelel az illető oktató CD/DVD használatához elengedhetetlen feltételeknek. ManóMatek 4.–14.. ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak. Ezen felszerelések létét főleg a különböző hollandiai alapítványok.

Ezért minden olyan kezdeményezést. a II. hogy bátorítsuk diákjainkat rejtett tehetségeik. díjat. rövidfilm. Az országos verseny célja felhívni a figyelmet az egyre nagyobb méreteket öltő drogproblémára. hogy fogalmazzák meg drogellenes üzeneteiket fénykép. az ünne- 73 . weboldal formájában. díjat a magyar nyelvű esszék kategóriájában. díj pedig Elekes Renáta. Feleki Izabella. baráti kapcsolatokat romboló hatásaira. Csíkszeredában. Nagy örömömre mindkét osztályból akadtak jelentkezők. melyben arra kérték a tanulókat. keresztényi. irodalmi esszé. weboldal-szerkesztés kategóriában Benedek István és Benedek Botond kapta az I. szinte minden kategóriában. osztályokban továbbítottam abból az elgondolásból. bátorítani a fiatalokat arra. hogy a pszichológia órák során már behatóan foglalkoztunk a témával házi dolgozatok. filmvetítés. Irodalmi esszé kategóriában I. A felhívást a X. szabadidős kedvteléseik nyomán született alkotások bemutatására. családi. tehát még frissek a témával kapcsolatos ismeretek. egészséget. Erre adott lehetőséget az Országos Drogellenes Ügynökség által meghirdetett pályázat. hogy saját véleményüket fogalmazzák meg. Gidó Emese munkáját dicséri. újabb megmérettetésre. készségek elsajátíttatásán kívül nagy hangsúly tevődik a tanulók erkölcsi. képességek. csoportos megbeszélések keretében. díjban részesült Tornai Gyöngyi-Bernadett. A nyertes munkák majd tovább kerültek a verseny országos szakaszába. lelki értékeit kívánjuk gazdagítani. élmények. tudatosítani a droghasználat lelket.„Az én drogellenes üzenetem” Az iskolánk oktató-nevelő munkájában az ismeretek. a Ne gyújts rá! Világnap keretében megrendezett ünnepélyes díjátadáson vehették át a nyertesek munkájukért a jutalmat. lehetőséget megragadunk. És eljött a verseny megyei szakaszának eredményhirdetése… Foto kategóriában Kirmeier Gábor fényképei nyerték el az első díjat. szellemi. És jött az örömhír: Tornai Gyöngyi-Bernadette irodalmi esszéje nyerte az I.

bátorítani saját „hangjuk” megtalálására Goethe szavait használva ehhez mottóként: „Ha aszerint ítélsz valakiről. elősegíted az útján. Ez a verseny is újra megerősített engem és pedagógus társaimat abban. a Gyermekek Palotájában került sor. ha meg tudod látni benne azt. amilyennek most látod.” Szalay Zsuzsanna iskolapszichológus 74 . visszatartod őt fejlődésében. akivé lehetne. hogy oktató-nevelő munkánkban érdemes nagy szerepet szánni a diákok tehetségének és adottságának felfedezésére.pélyes díjátadásra Bukarestben.

előfordul nem egyszer. hogy a tehetség csak ígéret marad. és megáll a fejlődésben. Amikor meghívtak a májusban tartandó I. Magyar Középisko- 75 . hogy többre lenne képes a jelenlegi teljesítményénél.Sport Végre sikerült! Sokszor mondják sportolókra. lányainknak. lábuk fiainknak. megremegett a kezük. Iskolánk az elmúlt években meghatározó szerepet játszott az iskolák közötti bajnokságokban. csapatokra. a kapujában megtorpantak. Egy nagyon lelkes és ügyes kézilabdás lánycsapatunk alakult ki az elmúlt évek alatt. de mindig valahogy az utolsó pillanatban elcsúsztak. akik bár áhítoztak a sikerre.

Az első osztályt is megjárt. remek csapatjátékkal győzték le ellenfeleiket és teljesen megérdemelten hódították el a hőn áhított kupát. tehetséges játékost soraiban tudó csapat. de lányaink bizonyítva érettségüket. A Vásárhely elleni mérkőzésen. hiszen a sírból visszahozva az utolsó másodpercekben döntetlenre mentették a mérkőzést. Nem is indult rosszul. mindent megpróbált. akkor a „na most!” reménysugárral vágtunk bele. ami a csoportelsőséget hozta. a lányok bebizonyították küzdeni akarásukat. hiszen az első mérkőzéseinket simán hoztuk. A döntőt ugyanaz a vásárhelyi csapat elleni elszánt küzdelmet ígérte.lák Kézilabda Bajnokságának döntőjére. Végezetül hadd álljon itt a győztes csapat névsora hiszen megérdemlik: Tornai Gyöngyike Bertalan Enikő Jakab Éva Káló Csilla Káló Annamária Kuron Gyöngyike Dakó Beáta Liszkovics Kata Vass Imre sporttanár 76 . elszántságukat.

Most ez utóbbira figyeljünk. hogy az egykoron „in integrum” elállamosított ingatlan Isten kegyelméből felújított állapotban került vissza. s nem csak itt. Kiválogattuk a fényképeket. A falakat díszítő 50 fotó teljesen megváltoztatta nemcsak a lépcsőház. milyen lenne. akik azt teszik. áhított otthonába. Lehetne arról írni. A kollégium partner lett. ha a református kollégium belső falát erdélyi református templomok fényképe díszítené? Magyari Hunor azonnal és önzetlenül kötélnek állt. Egyetlen kérése. Ekkor jött az ötlet. és hozzá kellett kezdeni az otthonossá tétel nem kis fáradtsággal járó munkájának.. Vallomása szerint. a kollégium építőjének és névadójának. hogy milyenné alakítja házát. Kidolgoztuk az ütemtervet. hogy a kiállító biztosítsa az előállítás költségét. Egy baráti beszélgetés alkalmával a templomokról készített fotóit emlegette. de a teljes kollégium belső arculatát. vannak úgyis sokan. Csodálatos természetfotói és csendéletei több kiállítást megértek. külön kihívást jelent. vagy arról. elkezdődött a keretkészítés. a templomokról készített felvételekkel nem kíván kereskedni. hogy az iskolára rászakadt az infrastrukturális nyomor időszaka. keretezés. amelyik a földszintről a tulajdonképpeni kollégiumi részbe vezet. Azonban a csupasz és fehér falak díszítésre várnak! A megoldást – hittel valljuk – Isten hozta elénk. amely a rusztikus lépcsőház benyílóiban lelne helyet – a megvalósítás az anyagiak hiánya miatt késlekedik. amikor a fényképek felkerülhettek a lépcsőház falára. A székelyudvarhelyi református kollégium 2002-ben vonult be régi. Évek óta terveztük a feljárati lépcsőház arculatának kialakítását. amióta a templomok a falakon függnek csodálatos érzés e többszázados épületben 77 . Végezetül eljött a nagy pillanat. Tanárok és kollégisták vallják. Mai napig nem mondtunk le híres erdélyi egyháztörténeti személyiségek mellszobrának elkészíttetéséről. május 9. Kis Gergelynek névnapja. Magyari Hunor fiatal székelyudvarhelyi fotóművész munkáit már rég ismerik Udvarhelyen.Templomok a kollégiumban Amikor valaki új otthonba költözik.

hogy a képeket megtekintők kedvet kapnak a kiállított templomok meglátogatásához is. Ezt követően a a kollégium kórusa énekelt. A megnyitó díszvendége volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye lelkészértekezleti közössége. május 19-én déli harangszókor hivatalosan is megnyitottuk a tárlatot. Dávid László ny. Bekő István 78 . aki ezen a napon tartotta értekezleti ülését a Kollégiumban. hogy a róluk készült képek ittlétünknek dokumentumai. a műemléktemplomok szakértője tartotta a megnyitó beszédet.tartózkodni. kiemelve. A fényképek kiválasztásában azt az elvet követtük. hogy a fényképek nem egyszerű díszítő elemek. Reményünk. és a kollégiumban járókban kialakul az élő egyházi örökségünkért viselt felelősség tudata. hogy ennél jobb ötlet nem is jöhetett volna. a Székelyföldnek templomai legyenek kiállítva. Lelkészek mondják. lelkipásztor. Tekintettel arra. hanem állandó kiállítás képei. hogy lehetőleg szűk pátriánknak.

De benne van mindenki. hogy füled van a hallásra. Arról sem. Saját utat jár mostanában. Maradjunk a dalnál. sorait kívülről tudom. hogy ha az ÚR tükröt tartana elébe. Már akkor reszketett a keze. Ilyenkor kívánni szoktak. hogy a múltba tekintsek. amit mások énekéből kihallassz. és benne vagyok én./ és akinek szép a lelkében az ének. életem egy papírszelete. Nem szoktam az én atyámfiának mást kívánni. aki nyolc éven át zongorázni tanított. Azóta rengetegszer újraolvastam a számomra oly nagyon drága sorokat. Erről akarok írni. olyanná sminkelve át egóját. féltve dédelgetett kincs. megijedne a rámeredő romló földi mástól. „Mindenik embernek a lelkében dal van. éspedig a lelkedben szólónál./ és a saját lelkét hallja minden dalban. hogy egy júniusi napon egy kedves levelet kaptam. annyira megfogyatkoztunk. hogy bűn lenne egymásnak a jón kívül mást kívánni. mert emlékezetembe mélyen belevéste az idő és ismétlés.” Nem akarok Neked arról írni. mindig magamnál tartott. hogy ki és hogyan igyekszik palástolni valós önmagát. vagy összekapcsolni fogja. szemed a látásra. máskülönben is. „…mielőtt mennél”./ az hallja a mások énekét is szépnek. A sok nyitogatástól-hajtogatástól néhol önmagától beszakadozott és megsárgult lap amolyan „filléres emlékeim” egyike lett. hogy miképpen ismerheted ki-félre az embereket. emiatt géppel írta kicsengetésre küldött köszöntő sorait. Ma már csak azért veszem elő. amelyikben benne van Babits. mint amit magamnak – ezt az Ember Fiától tanultam. Attól a ferencesrendi nővértől érkezett. s tudom. akikkel életed során találkozol. csak az indító Babits szavakat idézem – mert a belőlük kinőtt levél üzenete már messze túlnőtte küldője gondolatait és egykori önmagát. benne a nővér. Itt és most. végezetül még folytathatnám 79 . akivel a Mindenható az életemet valaha is összekapcsolta. No meg annál.Nagykorúsítási köszöntő beszéd Kedves Húgom! Kedves Öcsém! Majdnem két évtizede annak.

és meglásd. Mert neked is jólesik. Olyannak ismered meg magad. nem tükörből. Ne feledd. az erkölcsöset közvetítik. biztos. hogy a te dalod nem az egyetlen szép ének. disszonanciát. a jót. falcsságokat ne tartogasd. egyenesnek. a szépet. és másnak értelme egyáltalán nincsen. és nemesedik az ember. erősödj a hitben. Mert ne feledd: akinek szép a lelkében az ének. nem engednek a jónak tárhelyet. aki hallgatja. lelkedet tükrözi. hogy a szép dalnak van-e értelme. Egészen másra rendeltettél: szólókra. amilyennek még nem ismerted. azaz nem oda valók. hogy miért kívánom neked. hogy van. s azon is segít. próbálj néha hallgatni is! Mások dalában is gyönyörködni. szép hangokra akar téged hangolni. hogy a Lélek lakozhat benned. hogy kapsz. hogy Valaki. Csakhogy én most a lelkedből szóló dalról írok! Arról. az hallja a mások énekét is szépnek. ezért meg kell szenteld e katedrálisod. Ne akarj mindig csak te énekelni! Hangoddal ne akarj minden más dalt elnyomni! Kérlek. jó erkölcsűnek. ezt én sem tudom szebben írni-fogalmazni-mondani. s ha gyengének érzed magad és tehetségtelennek. kórusművekre. zörgess. amelyikből dalod szól. hogy milyeneké a Mennyeknek Országa? Maradj meg jóhiszeműnek. Lassan rád telepednek.a sort. Vagyis. És azt se feledd. Épül az embertárs. kérj. És ha néha elővesz a kicsinyhitűség. akkor szép legyen! A kacatokat. amelyek a szépet. Végül még valami kérésszerű. saját lelkedet is leméred általa. a jót. ha meghallgatnak. aki játssza. hogy a szép dal annak is jót tesz. s lelked nem csak neked van. Ne feledd. Meglátod. hogy legyen szép lelkedben az ének. s a benne lévő dallam. jóindulatúnak. csak amolyan babitsiason. Amilyennek nem belülről. hogy szép legyen lelkedben a dal… Hogy dal van benned. szimfóniákra. beszüremlenek az életedbe. „Ha a ben- 80 . amelyik téged mutat. Ezért kívánom. Kérlek. megnyittatik és találsz. hogy katedrálisszerű életedből áradjanak szép dallamok! Törekedj rá. S ha már van. az erkölcsöset felfedezni. nyíltnak és tiszta szívűnek. ne feledd. akinek drága a lelked. vagy a kétely. rútságokat. felgyűlnek. Püthagorasz előtt már Dávid is tudta. őszintének. a katedrálisból kihallatszó jóindulatú hangot meghallani. Hidd. hanem más szeme által látszol. keress.

mert végtelen. mekkora a sötétség?” – kérdi Jézus. Fogadd olyan kedvesen e pár hamuban sült pogácsagondolatot. a sort nem lehet befejezni. kívánságaim. Még sok mindent írhatnék neked kedves Húgom. várja ugyanezt. tanácsaim. de biztosított arról. kéréseim mellette mind eltörpülnek. Az én szavaim.ned levő világosság sötétség. Hogy mindez naivság? Hogy az ember mindegyre csalódik? Hogy az Élet más? Az én Tanítómesterem is figyelmeztetett engem erre. feltételezzen jóindulatot. amilyen kedvesen és felebaráti szeretettel én leírtam. akinél önzetlenség. Bekő István lelkipásztor 81 . akinél jóhiszeműség. Akinek lelkében jóindulat. Ezennel a végére értem. Talán csak ennyit kellett volna írnom: Elég neked az útra az Ő kegyelme. hogy kérdéseim ellenére csak így tovább. lásson önzetlenséget másban is. de most Isten kegyelmébe ajánllak. kedves Öcsém. mert Ő már meggyőzte a világot.

ballagó diákjainkat. 82 . aki fut… Egy másik jelmondattal a megoldást adhatjuk: „Orando et laborando” – „Imádkozzatok és munkálkodjatok”. ebben az ünnepélyes pillanatban tőletek. hozzátartozóikat. A „Per spinas ad rosas” jelmondattal az ősi Kollégium falai közt találkoztatok. szüleiket. a jó gyönyörűségéhez nehéz az út minden igaz embernek. sem nem azé.Igazgatói ballagási beszéd – 2006 – Kedves Ballagó Diákok! Tisztelt Vendégek! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium ballagási ünnepélyén szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. diákjainkat. Köszöntöm meghívott vendégeinket.” A szép. Az iskola közössége nevében köszönök el itt. „Tövisek közt a rózsához. aki akarja. az egész ünneplő gyülekezetet. mert Pál apostol szavaival „nem azé. ballagó diákoktól. kollégáimat. volt diákjainkat.

John Lennon írta egyik dalában: Húszéves lesz lassan már a gyermek. mert ebben az összefüggésben a felszólítás nem a minél több munkára buzdít. hogy munkálkodjál. pár lépés. a munka teljesen ne nyomja el azt. Rohanó életetekben legyen időtök az imádságra is. De hiszi még. de egy hosszú út kezdete. S álmaiért újra harcba száll. amit megtesztek. álmok kellenek. szimbolikusan. Igen. hogy aztán elinduljunk a megvalósítás felé! És ha tövisek állják el útját álmainknak. ne csak dolgozzál! Alkoss maradandót a közösséged számára! Nem könnyű évek következnek. és egyúttal az iskolából.Ha ünnepélyünk véget ér. hanem arra. ki a templomból. mindenkinek. hiszen rövid az út. imádkozni és munkálkodni és a tövisek közt megleljük a rózsát! 83 . újra indulni. sokszor fogtok találkozni igazságtalansággal. indultok a gyülekezet figyelő tekintete előtt. Álmainak fénye veszett már. hogy új álmai lesznek. újra kell álmodni.

de ha elvégzitek azt. néha túl sokat. mit használjatok fel! Elengedünk benneteket. ami rátok vár. az itt hagyott barátok helyett lesznek majd új barátok. pedig „A hajó a kikötőben van biztonságban. s magyart”. hogy mint egy bőségkosárból. akkor is. De a hajókat nem erre tervezték. iskolai rendje. találkozunk. De ez már nem ugyanaz mint a négy év. lelkünk is lehet áldozat. amit megtanult. A tanár szeretne diákjainak mindent átadni. s a közeljövőre pedig sikeres érettségit! Isten áldjon benneteket! Tőkés Zsolt igazgató 84 . de remélem az álmok megvalósításához mi. ha sokszor csak a tiltást éreztétek. a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium közössége is adtunk valamit. megtaláljátok a tövisek közt a rózsát. Ady szavaival „nagyot és szépet. tudjatok majd válogatni. ahogy elengednek szüleitek is. Az érettségik alatt még találkoztok. Ezt kívánom nektek. számotokra néha monotonnak tűnő. emberit.” – írja Einstein. Nehéz az. amit célként kitűztetek.Szüleitek segíteni fognak benneteket.

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” A 90. amit a diákpresbitérium szervezett. Az ifjúság köréből kikerült gitáros és furulyás csapat Lőrincz Előd informatika szakos tanár segítségével szolgáltatta az éneklés zenei kíséretét. A mindenki számára tanulságos előadások és záróáhítat után a délután programja szabadidős tevékenységgel folytatódott. amelyeket a forradalmak-szabadságharc témakör fogott össze. Baczkamadarasi Kis Gergely névnapján tartott rendezvény 9 órakor kezdődött ifjúsági istentisztelettel. a világtalálkozó Igéje alapján kiemelte. valamint az 50 évvel ezelőtti 1956-os forradalomra. A lelki-vallásos jellegen kívül az augusztusban tartandó találkozónak kettős történeti vonatkozása is van: megemlékezés a 400 éve történt bécsi békekötésre és Bocskai fejedelem halálára. lelkipásztor 1956-al kapcsolatos élményeire emlékezett. Három előadásra került itt sor.-es diákok bibliai témájú filmet tekintettek meg. A világtalálkozó alapige – és témaválasztása adta a Székelyudvarhelyi Református Kollégium május 9-i Csendes Napjának vezérgondolatát. Az imádságokat és lekciót a diákok olvasták fel. hogy a mulandóság jegyében élőknek maradandósága és jövőre tekintő megalapozottsága egyedül Istenben van. A hallgatóság betekintést nyerhetett a személyi sorsoknak a nemzeti és világpolitikai mozzanatokkal való összefonódásába. Az igei kezdés után az események párhuzamos szálon futottak: az V. Bekő István. lelkipásztor előadása emlékezett. a IX–XII-esek pedig a tanári karral együtt átvonultak a városháza Szent István termébe. Szász Tibor felsősófalvi lelkipásztor a bibliai forradalmakról beszélt. Varga László ny. zsoltár e versrésze az idei Magyar Református Világtalálkozó vezérigéje. A diákságra rendkívüli hatást gyakorolt a félévszázaddal ezelőtt végbement eseményeket a szemtanú elbeszéléséből hallani. új és frappáns nyelvezetbe öltöztetve a bibliai üdvtörténet különböző állomásait. Bocskaira és a szabadságharcra Dávid László ny. Az iskola névadója. Az iskola lelkésze. A sportrendezvényekkel párhuzamo- 85 .

E műsor erejéig újra összeállt az iskola tavalyi kórusa. Popa János aligazgató rövid megemlékezésben felelevenítette Kis Gergely életét és jelentőségét. a Gryllus testvérek feldolgozásából.san a helyi református temetőben egy csoport diák rendbe tette az iskola névadójának sírját. Az est ünnepi köntösét díszítette a református iskola diákjainak ünnepi műsora. Bekő István 86 . nosztalgiaest keretében az ifjúság és tanári kar együtt tölthetett el pár szórakoztató órát. Ferencz Sarolta XII-es diák a nap témájához illő költeményt szavalt: Kányádi Sándor – Az embereket Te meghagyod halni. A nap végén. s zenei kísérettel 4 zsoltárt adott elő. Meglepetésként hatott a László Zoltán zenetanár által betanított csoport népzenei összeállítása.

Orando et laborando
1538 óta áll Debrecen központjában a Református Kollégium, amely arany betűkkel írta be nevét a magyar és az egyetemes művelődés történetébe. Falai között kezdettől fogva a legalacsonyabb foktól a legmagasabbig folyt az oktató és a nevelő munka.

Diákjai a köznép fiaiból, a parasztok, kézművesek, polgárok, kisnemesek soraiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, vagy sokszor évekig tartó külföldi tanulmányútjuk után a nép közé viszszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. 2006. július 5–9 között ebben az ősi iskolában találkoztak 11. alkalommal a magyar református középiskolák a Kárpát-medencéből. Régi szabály, hogy egyik esztendőben az anyaországban rendezik meg a találkozót, másik évben egy határon túli iskolában. Már a tavaly Szatmárnémetiben eldőlt, hogy a világtalálkozó esztendejében Debrecen ad otthont e rendezvénynek. Erdély 9 református gimnáziuma közül 5 képviseltette magát: Kézdivásárhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyvárad és Székelyudvarhely. Székelyudvarhelyről ott voltunk: Rózsa Sarolta (XI. A.), Mátyus András (XI. A.), Baritz Kinga (X. B.) és Bekő István (lelkipásztor).

87

A világtalálkozó egyik előrendezvényeként számon tartott debreceni találkozó indulását, programját meghatározta a 90. zsoltárból vett mottó: „kezeink munkáját tedd maradandóvá”. A hajdúk városa adta a lehetőséget, hogy az idei 400 éves Bocskai szabadságharcra való emlékezés már az első nap programjába bekerülhessen. Közös istentisztelet és éneklés, vidám ismerkedés, kollégiumváros-nagytemplom megtekintése, Munkácsy trilógia, Bereg-Szatmár-i egész napos kirándulás, Kölcsey sírja, Tákos, Hortobágy, Nagyerdő, strand, színdarab, mindezek csak jelszavak a több napos kiváló programból. A debreceni kollégium jelmondata, az „orando et laborando” éneklése már-már himnuszszerű szintre emelkedett, újra és újra felcsendülve a program különböző állomásain. Református kollégium diákjának vagy tanárának lenni különleges lehetőség. Az összefogás, az egység érzése, a közös hit és közös értékrend, az Ige és éneklés láthatatlan lelki közösséget alkot a Kárpát-medencében lévő református középiskolák között. De e közösség látható alakot tud ölteni akkor, amikor a közös hitről bizonyságot kell tenni. Ezt példázta a július 8-i élőlánc, ahol diák és tanár, püspök és parlamenti képviselő, szimpatizáns és résztvevő egymás kezét megragadva jelképes cselekvésben körülfogta a kollégiumot.

88

Azt mutattuk meg szekularizált magyarságunknak, hogy megvédjük mindazt, ami iskoláinkkal, nyelvünkkel, hitünkkel kapcsolatos érték. Így öltött látható alakot a világtalálkozó alaptextusa is. Együtt tekintettünk az egyház Urára, akitől mindent kaptunk, aki a megmaradásunknak biztos záloga, aki kezünk munkáját maradandóvá teheti. A rendezvény végén, a Dóczi gimnázium által használt Kossuth-utcai templomban ünnepélyes keretek között hangzott el, hogy a 2007-es találkozónak Kárpátalja ad otthont. Végezetül a résztvevők nevében kívánom, hogy a mindenható ÚR Isten áldja meg a debreceni szervezőket és tartsa meg magyar református iskoláinkat! Bekő István

89

hogy hitünk alapján mit teszünk és még mit kellene tennünk. nem csak az a kérdés. Az Ige egyházaként az Igének nem pusztán őrizői vagyunk. hogy mi történik velünk. akik a 90 . század nagy filozófusa. hanem benne élünk korunk ingerdús világában. amely további tetteket igényel tőlünk. magyarokként és Jézus Krisztus anyaszentegyháza tagjaiként tesszük. s azt mondjuk. vagy csak hallgatói. hanem az is. az itt és most létünk egy nagy összefüggés része. Vagyis komolyan vesszük a történés-cselekvés összefüggését. a XX. Nem csak cselekszünk. Ezeket a hitünk alapján állva. nem állunk le a jelen eseményeinek szemlélésénél. Ebben a gondolatban a tettünk.Élőlánc az életért és a jövőért „A kérdés nem az. és az Igéhez méltó válaszokat fogalmazunk meg szóban és tettben. hogy akarásunkon és tevékenységünkön túl mi történik velünk.” – fogalmazza meg alapkérdését Gadamer. Reformátusokként a bibliai kútfőből és nagy elődeink példájából merítünk. amikor a gadameri gondolatot megfordítjuk. hogy mit teszünk és mit kellene tennünk. hanem az.

kinyilvánítanunk akaratunkat. Rózsa Sarolta (XI.és családvédelem. vagyis a mi időnkben. július 8-án az ősi Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom között összegyülekezve a következő NYILATKOZATOT tesszük: 1. Magzat. amelyekért reformátusokként is hallatnunk kell szavunkat. amelyikben mindenkinek a maga őrhelyén kell állnia. egységes magyar és református összetartozás. Ez a mi jelenünk. Követeljük a gyermekvállalás erkölcsi és anyagi megbecsülését! Tiltakozunk a családi értékeket romboló. amit most a szavak élő láncolatában Veletek megosztunk. július 8-án. Erdélyből jelen volt Kézdivásárhely. Élőlánc Nyilatkozat Mi.). az ősi Református Kollégium körül épp ezekért az értékekért. ahol éppen van.szebb és jobb időre várnak. Mátyus András (XI. 2006. összefogva. valamint Debrecen városa hozzánk csatlakozott polgárai 2006. Ott. A. Kolozsvár. Nagyvárad és Székelyudvarhely küldöttsége. vagyis az életért és a jövendőért képezett élő láncot a XI. züllesztő valamennyi jelenség és megnyilvánulás ellen! 91 . Az Ige itt és most szóra és cselekvésre kötelez minket. Kinyilvánítjuk. B. Debrecenben. a Magyar Református Középiskolák XI. itt ahol vagyunk. Mi. világunk védelme. amikor alkalmas vagy alkalmatlan az idő. hogy a gyermeket és a megfogant magzatot Isten ajándékának tekintjük. Magyar Református Középiskolák Találkozójának mintegy 200 résztvevője és több száz debreceni polgár. amely naponta foglalkoztat valamennyiünket. iskolánk küldöttsége magunkkal hoztuk az ott felolvasott és elfogadott nyilatkozatot. és akkor. A. egyházi és anyanyelvi iskolarendszer.). egymás kezét jelképesen is megragadva. Nagyenyed. Utóbbiak: Baricz Kinga (XI. hogy majd egykoron megszólalhassanak.) és Bekő István lelkipásztor. értékeinket így védve. mind olyan kérdés. Találkozójának a Kárpát-medence 35 iskolájából érkezett résztvevői.

a veszélyes ipari technológiák alkalmazását. ugyanakkor az egységes Magyar Református Egyház tagjának tartjuk minden református testvérünket.Elutasítjuk a művi meddővé tétel liberalizálására tett kísérleteket! 2. Kinyilvánítjuk. hogy felelősséget érzünk az Isten által teremtett világ megőrzéséért. akik magukat magyarnak vallják. Elítéljük a gazdasági vagy más önös érdekből történő környezetpusztítást. Követeljük valamennyi magyar nemzetrész számára az oktatás minden szintjén az igényeknek megfelelő egyházi intézményrendszer engedélyezését. bővítését. létrehozását. Kinyilvánítjuk. 92 . durva megnyilvánulásokat. a fenntartótól független egységes és igazságos finanszírozási rendszer megvalósítását! Elutasítjuk az egyházi iskolák állítólagos túlfinanszírozásáról szóló politikailag motivált. Követeljük a jelenleg is fennálló diszkriminatív intézkedések megszüntetését! Elutasítjuk a felsőoktatási tandíj bevezetésére tett lépéseket! 3. Kinyilvánítjuk. hogy országhatároktól függetlenül az egységes magyar nemzet részének tekintjük mindazokat. ökológiai egyensúlyának megőrzését. 4. hogy a Református Kollégiumok sok évszázados hagyományához híven az anyanyelven történő tanulást minden fiatal elidegeníthetetlen jogának tartjuk. Támogatjuk a Kárpát-medence természeti értékeinek. védelméért. Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti feszültségkeltés minden formáját! Elutasítjuk a magyar nemzetrészek közötti kapcsolatápolás és támogatási rendszer működtetése céljából létrehozott intézmények és közalapítványok megszüntetésének szándékát! Támogatjuk a határon túli magyarok személyi és kulturális autonómia törekvéseit.

július 8. Debrecen.Nyilatkozatunkat a Biblia és hitvallásaink tanításának szellemében tesszük. a Magyar Református Középiskolák Igazgatóinak Kollégiuma a Magyar Református Középiskolák XI. Találkozójának résztvevői az ÉLŐLÁNC demonstráció résztvevői 93 . 2006. céljaink eléréséhez Isten segítségét kérjük.

Pénzbeli gyorssegélyeket továbbított és osztott szét a károsultak között. c) Felvállalta a különböző támogatók. Tőkés Zsolt elnök 94 . 2005-ös esztendei tevékenysége több irányú: a) A székelyföldi árvíz után az alapítvány aktív szerepet vállalt az árvízkárosultak megsegítésében. d) Az alapítvány keretében működik az ECDL vizsgaközpont. anyanyelvi és önismereti tábort. osztályközösségek kirándulását. – Ravasz László díj. megszervezte és lebonyolította a cserediák programokat. f) Állandó jelleggel végzi a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztését. – Farkas András díj. – Kis Gergely díj. b) Az iskola diáksága körében tanulmányi és szociális jellegű pályázatokat írt ki: – Kanadai „keresztszülői” ösztöndíj. e) Felvállalta. ahol a diákok kedvezményesen megszerezhetik az európai szintű számítógép-használói jogosítványt. magánszemélyek és egyházi szervek részéről érkezett felajánlások szétosztását.A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A Tehetség és Szorgalom alapítvány a székelyudvarhelyi református kollégium mellett működő alapítvány. nyelvkurzusok és nyelvvizsgák támogatását. – Kollégium díj.

Nt. amelyet az augusztus 23-i árvíz súlyosan érintett.A 2005. A „Segíts. „Egymás terhét hordozzátok. valamint Székelyudvarhely között. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium Udvarhelyszék egyik fekete napjaként vonult be a történelembe 2005. a média képviselői jelenlétében átadta az Erdélyi Református Egyházkerület rendkívüli támogatását az árvízkárosult helyiségek egyházi és világi képviseletének. hogy szétosztja a három református gyülekezet (Bikafalva. A gyülekezetek egyenként 50–50 milliós támogatást kapnak. szeptember 21-én. hogy segíthessünk” jelszóval meghirdetett gyűjtés. Siménfalva). Kató Béla egyházkerületi főjegyző a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumban. Amint a főjegyző úr kiemelte. augusztus 23. A vidék egyemberként mozdult meg. Kató Béla magyarázata szerint. hogy ezt a pénzt rendkívüli segítségként visszautalja annak a vidéknek. amikor Székelyudvarhelyet és környékének számos települését elöntötte a hirtelen jött pusztító áradat. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége úgy döntött. és az anyaországi testvériskoláktól jött pénzbeli segítség kiosztásának eseményén túl az alábbiakban két kiemelkedő napot emelünk ki.2 Áhítattal egybekötött sajátosan református egyházi sajtótájékoztatóra került sor Székelyudvarhelyen 2005. a refor- 95 .” Gal 6. Hodgya. Az elosztott összeg a Székelyudvarhelyi Református Kollégium épületében működő Tanítóképzőért járó 2005-ös bérleti díjból származik. Nt. így töltsétek be a Krisztus törvényét. hogy segítsen a rászorultakon. az egyházkerület mintegy 320 millió lej sorsáról döntött úgy. A református gimnázium is ezt tette: egyénenként és közösségben egyaránt. a fennmaradt 170 milliót pedig az egyházkerület Székelyudvarhelynek utalja át.

mátus egyház ezzel a döntéssel azt akarja kifejezni. Antal Zoltán. aki kiemelte 2005. Kató Béla főjegyző ünnepélyesen átadta Bikafalva. ugyanis első ízben került arra sor. Nt. hogy a református gimnázium közegyházi esemény megrendezésének adjon helyet. Nt. Tőkés Zsolt igazgató a Debreceni Református Kollégiumban szervezett gyűjtés összegét hozta el Bikafalva és Siménfalva egyházközségeknek. azok pénzét adomány formájában visszaadja. hogy a jelenlegi segítségen kí- 96 . Siménfalva egyházi képviselőinek (Albert Sándor. Hodgya. és Székelyudvarhely város képviseletének (Fülpesi Gyula) a bejelentett támogatásokról szóló banki átutalási bizonylatot. Kató Béla főjegyző kiemelte. hogy az egyházkerület nem igényli a várostól a Református Gimnázium épületének bérléséért járó mintegy 400 millió lejes összeget. Ballai Zoltán és Jakab Imola lelkipásztorok). A sajtótájékoztató keretében Nt. hogy a helyi építésre és megsegítésre lehessen használni. szeptember 21-e rendkívüliségét. A tájékoztatón jelen volt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese. Székelyudvarhely városát a református egyház azzal is segíti. hogy szívén viseli a gyülekezetek és közösségek nehéz helyzetét.

a Református Diákotthontól kölcsönkapott mikrobuszon. ahogyan egyház és iskola. hogy a székelyudvarhelyi egyházmegyében szeptember 22-én összesítik az egy hónap alatt befolyt adományokat. ami Jézus szenvedéseit eleveníti fel tizennégy faragott tételben. és az iskola megköszönte segítségünket. ahová segélycsomagokat vittünk. örömteli szívvel hagyhattuk el az iskolát. így az bekerült az iskolába.vül. Látva az árvízkárosult családok gyerekeinek örömét. s rózsával fonni át a szívekben kinõtt töviskoszorút. átadtuk. a szóban forgó egyházközségek további támogatást is kapnak a gyülekezetektől befolyt diakóniai alapból.” Móricz Zsigmond Iskolánk pár diákja meglátogatta Nyikómalomfalva általános iskoláját. Mindez annak bizonysága. Húsvétra készülve édességként kis csokitojásokat is kaptak. megtanítani kacagni a szomorút. Bekő István iskolalelkész ismertette. ahol. Miután diákjaink is kiérkeztek. Ezután meglátogattuk Nyikómalomfalva templomát is. idősebb és ifjabb nemzedék kéz a kézben az Isten népe szolgálatában áll. akinek 270 fős kicsiny gyülekezete 5 millió lejt meghaladó rendkívüli pénzösszeget adományoz az árvízkárosultaknak. Gáspárik Magdolna tanárnő beszéde után elmondtuk az Úr imáját. ahonnan az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolától kölcsönkapott autóval ki is szállítottuk. és felhozták iskolánkba. A gyerekek. Antal Zoltán esperes e gondolathoz csatlakozva bejelentette. A segélycsomagokat iskolánk diákjai csomagolták össze. Gáspárik Magdolna tanárnő néhai férjének munkáit láthattuk. hogy a gyűjtésbe bekapcsolódott a Székelyudvarhelyi Református Gimnázium diáksága is. Gáspárik Magdolna tanárnő kérésére. Bekő István Nagypéntek „A legszebb küldetés: mosolyt vinni a megtört szívekbe. Nt. Miután 97 .

Közben még megérkezett külön autóval négy 12-es diák. Egyetlen titka: adni. bátorítást. Remélem. jó szót. „A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. hazafelé vettük az irányt. Habár ők lemaradtak a csomagok átadásáról.” Goethe 98 . másnak is eszébe jut. vannak. Sajnos nem csak felnőttekről van szó. segítsünk. tiszta szeretetet. mert ez csak örömmel tölthet el bennünket. akik előtt még ott van az élet. N.N. ha van lehetőségünk. hitet és sok-sok önzetlen. akik még ennyire sem tudnak élni. hogy felhívjuk a figyelmet: habár mi sem élünk tökéletes viszonyok között. olvasva ezt a kis beszámolót.a templomban is imádkoztunk. mindig adni. hogy ha tudunk. de ők is osztoztak a mi örömünkben. Ennyi volt a mi kis akciónk. hanem kisgyermekekről is. mosolyt.

melynek megnyeréséért elszánt küzdelem folyt a négy tizenkettedik osztály között. Érdekességként említjük. és a Déri Múzeumban egy Munkácsy tárlat képeiben gyönyörködhettünk.Három hét Miskolcon 2005. A végére azonban már egészen otthonosan mozogtunk Miskolcon. A határon Ábrám Tibor igazgató úr várt minket. Korpa Tamás barátunk jóvoltából részt vettünk az Új Holnap c. Szabadidőnket szobatársainkkal töltöttük. aminek a hatalmas előcsarnokában éppen rajzkiállítás volt. Sokan dolgoztak azon. majd Debrecenbe kirándultunk. A következő héten a gimnázium felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten voltunk. kifejezetten nehéz dolguk lehetett az étrend összeállításánál. aki külön is üdvözölt minket. igazán nem panaszkodhatunk: az ellátás kitűnő volt. hogy vendégdiákként három hetet töltsünk a Lévay József Református Gimnáziumban és annak kollégiumában. új tanáraink. különösképpen a finom falatokat. Az utolsó napon is rendkívüli élmény- 99 . november hatodikán. ahol megnéztük a belvárosi templomot. osztálytársaink és szobatársaink rendesek. vagy a városban sétáltunk. hogy jól érezzük magunkat. láthattunk egy kiállítást a régi kollégisták nehéz életéről. Végigizgultuk a diákigazgató választást. Egyik este pedig az igazgató úr vacsoravendégei voltunk. Ugyanott megnéztük az egyetemet is. Visszagondolva az ott töltött időre. vasárnap egy kézdivásárhelyi mikrobusszal indultunk Miskolcra. A második hétvégén családoknál voltunk elszállásolva. Köszönünk szépen mindent Molnár Péternek. ahol többször is „sikerült” eltévednünk. Szerdától páratlan élménnyel gazdagodtunk: részt vehettünk az ottani diáknapokon. Miskolcon az egyik nevelőtanárral voltunk először várost nézni. Mivel egyikünk vegetáriánus. Nagy Bálintnak és családjaiknak. Az első napokban Lillafüredre. majd minden nap ott lehettünk a Kossuth utcai templomban szervezett evangelizáción. hogy az istentisztelet szónoka egy kolozsvári lelkész volt. irodalmi folyóirat bemutatkozó estjén.

Ami pedig a dolog szakmai részét illeti. mert iskolánkban kényszervakáció volt a sztrájk miatt. az ott töltött időszakban hasznos ismeretekkel gazdagodtunk. Molnár Levente és Szakács Péter 100 . Jó volt megtapasztalni. Ábrám Tibor igazgató úrnak és mindenkinek. Köszönjük Szabóné Hegedűs Gyöngyi tanárnőnek. és testvérként kezelt minket. ahová az iskola fizikatanára. s az itthoni tananyaggal sem maradtunk el. hogy minél jobban érezzük magunkat e három hét alatt. erdélyi magyarokat.ben volt részünk: a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben voltunk. Miklós Árpád tanár úr kísért el. hogy az ottani fiatalok nagy része nemzeti érzelmű. aki hozzájárult ahhoz.

majd Buda várába. mint mi. kellemesen tölti el ezt a két napot. Elmen- 101 . egy fél hétre. hisz remek fogadtatásban volt részünk. Mindenki legalább egy fejjel magasabb. Megérkeztünk. „Oh. mindenki telt volt kételyekkel. Nagy meglepetésre nem úgy lett.Négynapos vakáció Az osztályfőnökök megegyeztek. a kételyek mindenki szívéből kiröppentek. bemutatkoztunk és elkezdtünk beszélgetni a „testvérkéinkkel”. milyen unalmas lesz!” – gondolta mindenki. aztán lassan megbátorodtunk. Reggeli után a Parlament fele vettük az irányt. amikor elindultunk. hogy olyan családhoz kerül. Este. Szerda délután. aztán a Hősök terére. ahol otthonosan. izgalmakkal és reményekkel. Egy gyors zuhanyozás és néhány perc utazgatás után az unalom is elszállt. indulhattunk Magyarországra. mikor hazamentünk. végül pedig haza. Először senki nem mert odamenni a „fogadójához”.

Miután visszaértünk Budapestre. Másnap. A kollégiumi szobánk a lehető legszebb látványt tárta elénk. A Fellegvárból való kitekintés által ismét egy kis ablak nyílt nekünk a világra. ami talán az egész kirándulást megérte. palásttal. Nagyon jól szórakoztunk. még sétáltunk egy nagyot az újdonsült „tesókkal” a Római parton. a focizás és a jó nagy evés sem maradhatott el. 102 . hát nem volt valami marasztaló. Itt néhány percre igazi királynő lehettem. hogy leglátványosabb. rengeteget nevettünk. ott a kripták közt. aztán jött egy-két csocsó-parti is. Szétnéztünk a négy égtáj mindegyike felé. Esztergomban a bazilika csodálatos volt. talán annyit mondhatok. Szombaton Egerbe mentünk. Az altemplom kicsit félhomályos hangulata. A. mivel az ablakunk pontosan Gárdonyi híres várára nézett. Természetesen a bobozás. pénteken Esztergomot és Visegrádot látogattuk meg. hiszen újra egy fárasztó nap következett. trónnal és egy igazi királlyal a balomon. Köszönjük. Összefoglalva. majd ismét alvásra hajtottuk fejünket. ám ezt az érzést a kupolából elénk táruló látvány azonnal kárpótolta. hogy elmehettünk! Kovács Hajnal X. Néhány perc múlva pedig átugrottunk Szlovákiába is – persze csak képzeletben. koronával. Útvonalunk következő pontja a térképen Visegrád volt. aztán jöhetett megint a csigázás szédülésig. legemlékezetesebb kirándulásaink listáját ez vezeti.tünk kifújni az utazás fáradtságát.

az árvízkárosultakkal való együttérzés és nem utolsó sorban az előző tanévből elmaradt kirándulás bepótlási igénye motivált minket. A templom ajtói nyitva vannak. Első pihenő! Geréb tanár úrral felelevenítettük a vár legendáját. a Bolyai egyetem néhai rektora is közöttük volt. a sarki boltban édességet és üdítőt vettünk. Hodgyára érkezve. Józsa Béla szobra és az egy kis falu számára igen nagy kultúrház díszeleg.Gyalogtúra (XI. A 103 . a sok jótékonysági gesztus hangulatkeltő volt. mint egy gyufadobozt. osztály tanulói Popa János osztályfőnök és Geréb Péter tanár (a Z Sebes József cserkészcsapat vezetője) kíséretével elgyalogoltak Udvarhelyről. bemegyünk. Pál Árpád csillagász. Az erdei úton eszünkbe jutott. B. A XI. a pékség tulajdonosát. Látszik az árvíz nyoma. B. Megszólítottuk László Albertnét. A templom felújítása talán nem fog sokat késni. tapostuk a még nedves földet az üres templomban. A látvány szívszorongató. Viszszatérhetünk egy vasárnapi istentiszteletre jövő ősszel. A szomszéd csűrét a víz a templomig vitte. Bekő István iskolalelkész felhívására. Az „Adakozz. Hodgyára és Farcádra. ahol az augusztusi árvíz hatalmas pusztítást végzett. A kíváncsiság. hogy régebben a hodgyai és a farcádi tanuló ifjak naponta gyalog jöttek az udvarhelyi gimnáziumokba. Az iszap kihordása után. A kultúrház előtti díszes székely kapunak csak a fele van meg. Korán reggel. A „Tebenned bíztunk” éneket kissé halkan énekeltük el. mindent elmondott és bemutatta a lakás és a pékség állapotát. eredményessége. hogy útra keljünk. a budvároldali gyümölcsösön keresztül megérkeztünk a Csicser és a Budvár közötti erdőszélére. hogy segíthessünk” pénzgyűjtő kampány az árvízkárosultak javára. A kultúrház mellet van a hodgyai pékség. behívott. A falu központjában a református templom. A sáros gumicsizmát az iskolában cipővel cserélték. A betonkerítés eltűnt.) Szeptember 30-án gyönyörűen sütött a nap a sükei patak völgyében.

Egy idős. Hodgyát elhagyva. B osztályos tanuló otthona. a nők. Antal Géza tiszteletes úrral és Lázár Dezső gondnokkal előzőleg egyeztettünk az idejövetelünkkel kapcsolatban. csak egymást karonfogva tudtak lépni. a legjobban érzik. A templom külső falán a tiszteletes úr segítségével megfejtettük a következő feliratot: „Noha pénz szűke Hazánkat terhelté. néhány kilométer gyaloglás után megérkeztünk Farcádra. Elő volt készítve a bogrács. szalámit. amikor menekültek a szemük láttára növekvő vízben. Ugyanakkor rengeteg csontmaradványra bukkantak. egy halmon van. A szövegben elrejtette évszám 1828. A „Tebenned bíztunk” ének szépen szólt a templomban. Farcádon a gyülekezés idején. Pálfi Tímea nagymamája fogad. Még nem is volt nagy eső itt lent Hodgyában. Az istentisztelet megkezdése pillanatában a férfiak felőli bejáratot bezárják. Elek Annamária nagymamájának a kertje végén telepedett le. A tanárok bementek a papilakra. mintha meghívott vendégek lennénk. László Alberték reménykednek. Talán ők. Itt is megkínálnak. hogy adni jó. kolbászt. a hangos kacagás pedig a közeli kertben. hogy mind a három disznója odalett. Nemrég restaurálták a belsejét. és a pataktól néhány méterre a beton kerítés alapja meg van öntve. Mi a templom előtt álltunk meg. ami egy régebbi kor temetkezési helyére utal. Az ásatások egy régebbi Árpád-kori templomalap feltárásához vezettek. hogy a holttestét Mogyoróson. A templomozás szokásairól is érdeklődtünk. Ez X öles Tornyot Farcád fölemelé”. Nagyon finom krumplitokányt főztünk. a Küküllő partján találták meg. akik szenvedtek. Két kenyeret is adnak nekünk Lászlóék. 104 . A tiszteletes úr megmutatta a templomot. A gótikus stílus jegyeit viselő templom. Mindenki hozott krumplit. beteg embert a víz úgy elvitt. A víz borzasztó sebességgel zúdult le. hogy a patak medrét szabályozni fogják. ahol megnéztük az iszapvulkánt. és segítséget kaptak. A vidám csapatunk a foci pálya mellett. Az első ház Elek Annamária XII. A pékség működik.pékségből. A háznak a kerítését elvitte a víz. a legközelebbi dombra. Míg más gyülekezetekben az emberek az istentisztelet után társalognak a templom előtt. fűszert. Megrongálódott a csűr. Két házzal arrébb. Tűzifát és vizet kaptunk a papilakról. Irma néni elmondja. a tárva nyitott kapun. Édesanyja nemrég elhunyt.

Bodegába is jártunk. már éreztük a fáradtságot. Az útszélen egy-egy almafán néhány alma. Szarkakő. közben Erzsi néni dióját is megdézsmáltuk. aki végig elkísért. A műúton gyalogolni nem is volt olyan könnyű.nem is volt elég egy bográccsal. még eggyel főztünk. Leráztuk és megettük. Linda és Zsuzsa leintettek egy szép kocsit. Fenyéd. iskolánk volt diákja szolgált ki minket és a zeneszámokat kérésre váltotta. A focizás jó késő délutánig tartott. A diákotthonosok az oszi kíséretében igazolták a késői hazaérkezésüket. A tetőn gyönyörű a látvány: Lengyelfalva. Jóvátételként az oszi segített Elekéknek kukoricakórét vágni. hiszen a falunak jó focicsapata van. A belvárosiak és a diákotthonosok számára egy rövidítés kínálkozik a gyümölcsösön keresztül. Popa János osztályfőnök 105 . A foci pályák nem csak focizásra voltak hasznunkra. A patakon csak egy szál gerendán lehetett átjárni. a farcádiak egyik büszkeségétől. egymással tréfálkoztunk. beszélgettünk. Nehéz volt megválni a jól gondozott két focipályától. Meglepetésünkre Kovács Viola. alig tudtunk leereszkedni a terelő útra. Ezen a szép napon. Hazafelé már az úgynevezett farcádi úton jöttünk. Megbántuk. Vadász és Gál hangja mindig erősebb volt. volt egy útitársunk. talán utoljára napoztunk. A gyönyörű őszi időben. Székelyudvarhely. A Sárdomb elnevezésű bozótos részen. A felső Bethlenig még sokat kell gyalogolni az ottlakó tucatnyi diáknak. Nagyon szép az udvarhelyi medence alkonyatkor. A gyönyörű tájat Peti bácsi távcsövén keresztül is néztük. Az erdők sok színben pompáznak. mondhatjuk barátunk… egy kóbor kutya. Hangoskodtunk. hogy ezt választottuk. A falu végén a hidat elvitte a víz.

Fábián Csilla. kukorica. mert munkánk eredményes volt. Nehéz feladatnak hittük azt. Először gondolkoztunk. gipsz. szalma. osztályos tanulói 106 . hogy csak természetes anyagokat használhattunk fel a díszek készítéséhez. Írták: Bertalan Enikő. megnyertük a fődíjat. Díszeink a következő alapanyagokból készültek: fűzfa. Törekedtünk arra. Eredményhirdetés után boldogok voltunk. dió. hogy természetes alapanyagokból is lehet gyönyörű karácsonyfadíszeket készíteni. hogy díszeink ötletesek. egyediek és egyben mutatósak legyenek. a kirándulást. de később nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá a díszek készítéséhez. Ilyés Zsuzsanna és Biró Ildikó a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. A munka során sikerült megteremteni az osztályközösségben az ünnepi hangulatot és emellett jól szórakoztunk együtt. hogy néha még azt sem vettük észre. ennek ellenére egymást követték a jobbnál jobb ötletek. és rájöttünk arra. csuhé. Lelkesített bennünket ötleteink megvalósítása és a nyerés lehetősége is. hogy benevezzünk-e. B. Ebben a tevékenységben az osztály minden tagja részt vett és annyira lefoglalt bennünket. papír és mézeskalács. toboz. hogy bejött a tanár és órát szeretne tartani.Verseny és kirándulás Kreativitással a karácsonyfa-díszítő versenyen Major Hajnalka tanárnőtől szereztünk tudomást az ARTERA Alapítvány által szervezett karácsonyfa-díszítő versenyről.

ahol a helyi sóbányába mentünk. formalinban tartósított embriókat. A következő állomás Torockó volt. Székelyudvarhelyre. A. Énekszóval indultunk el Marosvásárhely felé. Annak ellenére. majd elindultunk haza. már nagyon jó volt a hangulat. és a Teleki Tékát. hogy az időjárás rossz volt. Amikor végre megérkezett. és április 1. decemberében szervezett karácsonyfa-díszítő versenyen. osztálya nyert meg a 2005. Enyedről Gyulafehérvárra vettük utunkat. és mindenki elfoglalta a helyét. rövid imát mondva Márton Áron püspök úr sírjánál. kitömött állatokat. szászos hangulatot árasztó főtéren. Itt egy 528 méteres alagúton át jutottunk a bánya belsejébe. hogy a falu eldugott helyen volt – majdnem pánikba ejtett minket a mobil-térerő hiánya –. és a Benedek Elek Tanítóképző VIII. éjszakába nyúló gitár.és énekszóval zártuk a napot. és megnéztük a Benkő Ferenc által létesített híres természetrajzi múzeumot. között került sor arra a jutalomkirándulásra. március 31. a Vártemplomot. Itt megnéztük a Kultúrpalotát.Kirándulás 2006. ahol a Székelykő csodálatos látványa tárult elénk. ahol legalább tizenkétszer hallottuk vissza a kiáltásaink echóját. valamint a visszhang-termet. Innen Szebenbe mentünk. Itt töltöttük az éjszakát. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Artera Alapítványnak és a Super üzletláncnak a verseny megszervezéséért és a kirándulás anyagi támogatásért. valamint Major Hajnalka tanárnő- 107 . Annak ellenére. ahol meglátogattuk a római katolikus székesegyházat és a szentély alatt található kriptát. mi mégis jó kedvvel vártuk a buszt a Patkóban. közel 100 méter mélyre. Utunkat Enyed felé folytattuk. mégis jól éreztük magunkat. osztálya. Felejthetetlen élményként csodáltuk a harang. majd tovább folytattuk utunkat Tordára.és trapéz alakú óriási bányaüregeket. sétáltunk egyet a napsütötte. amelyet a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. B. ahol ellátogattunk az enyedi református kollégiumba. Másnap reggel ellátogattunk a torockói múzeumba. ahol a helyi népviseletet ismerhettük meg. Itt megcsodálhattuk a különböző kövületeket.

Isten fizesse fáradozásukat! A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium XII. B osztálya 108 . akinek biztatása. ragyogó ötletei és segítsége nélkül nem nyerhettünk volna.nek.

nem lesz időnk arra. Ezen a turnén a Riverenza együttes is közreműködött. együtt voltunk. mert nemcsak tapasztalatokat szerezhettünk. utaztunk. Előadásunk volt Keresztúron. 2005-ben. László Ica és Bunta Boróka. Csíkszeredában. amely a Dr. név szerint Bertalan Enikő. Jakab Éva. Sajnos. amelyet a Kuturális Központ szervezett. hogy a táncot folytassuk. részt vettünk egy turnén. hanem egyszersmind jól is éreztük magunkat. Szentegyházán és Székelyudvarhelyen.Pelikános Násfa A Pelikános Násfa 2003-ban alakult. A tavaly. Bunta Boróka 109 . Palló Imre Zene és Művészeti Szakközépiskola fiatal tanáraiból állt. de jó lesz visszagondolni arra az időre. Kápolnási Ágnes vezetésével. amikor ezekre a turnékra együtt készültünk. Számunkra ez a turné élmény volt. Kolozsváron majd ritkán találkozhatunk.

Kovács Hajnalka. A. ahol a város diákjai. mégis sokan megtettük. Talán az sem mellékes. Bözödi Tímea. 110 . és bulikkal. addig a „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnáziumot 14-en… Magyari Gizella. Márton Melánia. Mátéfi Edit és Vass Orsolya képviseli iskolánkat az Uff falai között. Vass Orsolya XI. Waum Konrád. előadásokkal és még sok minden mással felpezsdíteni a diákéveket. Fazakas Botond. Barabás Balázs. Vadász Zoltán. összegyűlhetnek. koncertekkel. függetlenül iskolától. hogy míg a város nagyobb iskoláit 1–2 diák képviseli. tanárokat. kibeszélhetik a sulit.Refisek az Uff-nál Az Udvarhelyi Fiatal Fórum az a hely. szórakozhatnak. vetélkedőkkel. mi vár rájuk. még nem tudták. akik próbáljuk az Uff-on keresztül hasznosan eltölteni szabadidőnket. Iskolánkból jelenleg 14-en vagyunk. Gál Levente. Liszkovics Kata. Joó Emőke. Rózsa Sarolta. diákokat… Akik beiratkoztak.

a felvételiről. hanem falvakról is jöttek kíváncsiskodó diákok. Vass Orsolya. is mint a többi években. Bemutattuk iskolánkat. Két napos rendezvény volt. Rózsa Sarolta. és Szabó Zsolt. Iskolánk két XI. és sokan érdeklődtek iskolánk felől. 111 . Nem csak a városból. Minden iskola képviseltette magát. tájékoztattuk a diákokat a bejutási médiákról. sok munkával és erőfeszítéssel. hogy a nyolcadikosok el tudják dönteni. Molnár Zsuzsa. megrendezésre került a Sulibörze a Márton Áron ifjúsági házban. Mátéfi Edit. az UFF és a város középiskoláinak pszihológusai szervezésében. melyik középiskolát szeretnék választani.Sulibörze Idén. ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Rózsa Sarolta XI. A osztályból részt vettek: Bözödi Tímea. osztálya készült erre a rendezvényre. A XI. A.

A fotó a főtéren összegyűlt középiskolás diákokat örökíti meg. Itt bemutatkozhatott minden iskola pártja. „Székelyudvarhely Diáksága” címmel. kajak. szavazatával támogatva iskolája és kedvenc diákpolgármester-jelöltjét. Szintén a fiatalságot célozta meg Dr.és csocsó-bajnokságra látogathatott el az érdeklődő. terveink szerint minden évben fog ilyen fotó készülni. ahol a pályaválasztás előtt álló fiatalok különböző szakmákban jártas és sikeres emberektől hallhatták az illető szakma szépségeit és nehézségeit. az idén is ez mozgatta meg a legtöbb diákot. A hétvége délelőttjei sportrendezvényekről szóltak. Akárcsak az utóbbi években. Az előadásokkal egyidőben elkezdődtek a „diákpolgármester” címért zajló versengések a középiskolák képviselői között. melyet az Aljas Kúszóbab zenekar követett. valamint két meccs között az urnához járulhatott. Székelyudvarhelyi Diáknapok Május 9–14 között 14. a város főterén. Ezt kihasználva készítettünk egy „NAGY FOTÓT”. streetball-. A két napig és két helyszínen zajló Pályabörze nyitotta meg a rendezvénysorozatot. próbáltuk új programokkal bővíteni a már-már hagyományossá vált vetélkedők és előadások listáját. A versengés kampányolással indult.XIV. rajzverseny valamint táncház. Ebben az évben is színesre sikeredett. foci-kupára. alkalommal került megrendezésre a Székelyudvarhelyi Diáknapok. a Diákpolgármester Vetélkedő. Ezt a délutáni beszélgetést reggelig tartó izgalmakkal folytat- 112 . szexuálpszichológus. Péntek délután folyamán megtörtént a végső összecsapás a jelöltek között. akik szókimondó dalszövegeikkel és pörgős zenéjükkel csalogatták a fiatalságot. „Lehetek-e jó szerető?” című előadásával. Farkas Tibor. így szórakozási lehetőséget nyújthattunk az idősebb korosztálynak is. A hét közepén szerepet kaptak a filmvetítések.

Kovács Hajnalka. A tavaly iskolánk diákja volt. hogy ki lett az egy évre megválasztott Diákpolgármester. Hip-Hop Underground party-n vehettek részt. Diáknapok végéhez közeledve. Ugyanitt derült ki. És végül a Gálaesten hallhatták nevüket mindazok. a Nap fia. egy erdélyi előadókkal erősített. Rózsa Sarolta. Vadász Zoltán. akik versenyeztek. és egy évig övé a cím. A „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Gimnázium diákjai közül 8-an vettünk részt a szervezésben: Magyari Gizella. Vass Orsolya XI. Iskolánk jelöltjét az idén lekörözte a Tamási Áron Gimnázium diákja.hatta a résztvevő. Szilárd. a fiatalok kipróbálhatták a paintball-t. Mihály A. Márton Melánia. Albert Sándor. 113 . Hold lánya éjszakai vetélkedő keretein belül. addig mások. Amíg egyesek a város területén kincset kerestek. A. Vass Orsolya. A XIV. Fazakas Botond és Waum Konrád. vetélkedtek.

földrajz témában 31 November 1 26–27 December 13–17 21 23 Január 27–29 Február 17 22 25 Március 10–12 15 17–19 114 . V. Adventi éneklés Karácsonyi műsor Osztálykirándulások Maturandusz Gordiusz matekverseny Farsangi bál Alternatív irodalmi verseny Székelykeresztúr (Kosztolányi) Nemzeti ünnep Csurgó RDTDK néprajz. kosár Aradi vértanuk napja Kozma Zsolt előadása Jézus pédázatairól. Gólyabál Veress Vilmosra emlékezünk Középajtán Antal Zoltán esperes és Kató Béla egyházkerületi főjegyző Bálint Mihály igazgatóval tárgyal Reformáció emlékünnepe Koszorúzás a Kis Gergely sírjánál Református Kollégiumok matematika versenye Sepsiszentgyörgy Karácsonyfadísztő verseny (Artera Alapítvány+Super) Mihály Alpár-Szilárd előadása. osztály Felsősófalván Országos tanévnyitó – Nagyvárad Egyházkerületi Főhatósági találkozó az árvízkárosult falvakkal Osztálybajnokságok –foci.A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Időpont Szeptember 5–9 12 16–17 18 21 Október 3 6 21 24 26 Esemény Gólyatábor Felsősófalván Tanévnyitó Centenárium Lórántffy Zsuzsa.

Áldozócsütörtök Ballagás Tanévzáró 115 .24–26 26–27 Április 1 7 11 Május 9 12 17–19 25 Június 10 16 Osztálykirándulás a Hargitára (X.B. Kirándulás XII.B.) Gyalogtúra IX. Alternatív irodalmi verseny – Szováta Osztálykirándulás XII. XII. Kenguru matekverseny Költészet napi műsor Gergely napja Informatika: „atestat” – vizsga XII. A. A.

.

és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk.És legyen az Úrnak. a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk.17 . és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! Zsoltár 90.

.

Adatok
Az alábbiakban az iskola életével kapcsolatos adatbázis jellegű rész következik.

Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév
Tanár neve Antal Sándor Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám

Magyar nyelv és irodalom Bekő István Márton Lelki nevelés, Hitvallás / iskolalelkész Borbáth-Szőcs Nóra Angol nyelv / osztályfőnök Cseke-Árkosi Károly Fizika, kémia / osztályfőnök Dénes Henriette Biológia Fekete Adrienne Sarolta Magyar nyelv és irodalom / osztályfőnök Fülöp Gábor Egyháztörténelem, bibliaismeret Fülöp Dalma Vallás Gáspárik Magdolna Német nyelv, történelem Geréb Péter Marematika Győri Izabella Tehnológia Kacsó Péter Földrajz / osztályfőnök Kálmán-Ungvári Kinga Logika, gazdaságtan, filozófia Laczkó Imola Kémia / osztályfőnök László Zoltán Zene Lőrincz Elek Előd Informatika Lőrincz Mária Román nyelv és irodalom / osztályfőnök

4 7 23 18 11 18 14 2 15 5 1 11 9 10 9 21 27

119

Tanár neve Major Hajnal Márkó Csilla-Ilona Pál Júlia Popa Ioan-Eneida Sándor Judit Sebők Tihamér Szabó Sarolta Ildikó Szakács Annamária Szalay Zsuzsánna Szász-Tikosi Zoltán Tőkés Zsolt Tuzson Zoltán Vass Imre

Tanított tantárgy / Megbizatás Heti óraszám Képzőművészetre nevelés Román nyelv és irodalom Angol nyelv Történelem / aligazgató osztályfőnök Magyar nyelv és irodalom Latin Német nyelv / osztályfőnök Zene, kórus Pszihológia Matematika Fizika / igazgató Matematika Testnevelés / osztályfőnök

7 10 12 5 17 2 20 8 2 4 – 18 18

Személyzet
Gazdasági osztály Demeter Judith Sándor Klára Gál Mózes Elek József Ferencz Erzsébet Péter Dénes Titkárság Vass Ildikó Papp Csilla Takarító személyzet Birtalan Edit Gergely Éva

120

Molnár Anna Vajda Katalin László Vilma Nevelő Miklós Ida Lukács Éva Klára Konyhai alkalmazott Balázs Emese Horvát Hajnal Gyöngyi Páll Ágota Talált Ilonka Vass-Tifán Mária Demeter Rozália Máthé Ibolya Mosoda Nagy Teréz Farkas Erzsébet Kapus Lázár Dezső Gidó Ákos Karbantartó Kinda Ferenc

Diáklétszám 1994–2005
1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 – – – – – – – – – – – 20, 20, 20, 20, 45, 68, 82, 113, 157, 191, 223, ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből ebből 12 lány és 12 lány és 12 lány és 12 lány és 29 lány és 47 lány és 59 lány és 61 lány és 87 lány és 126 lány és 145 lány és 8 fiú 8 fiú 8 fiú 8 fiú 16 fiú 21 fiú 23 fiú 52 fiú 70 fiú 65 fiú 78 fiú

121

politológia Marosvásárhely. közgazdaságtan Kolozsvár. jog Kolozsvár. informatika Kolozsvár. reklámgrafika Marosvásárhely.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Név Balázs Ferenc Barabás Annamária Barabás Sándor-Zsolt Barabási Beáta Csegzi Mihály Dávid Attila Erkedi András Fülöp Melinda Gáspáry Zsolt Györfi Levente Jakab András Józsa Csilla Kelemen Orsolya-Lídia Kiss Ildikó Lázár Zoltán Littasi Csaba Márton Emőke Miklós Timea Székely Katalin Tódor Emese Vajda Zita Vass Éva Ambrus István Bertalan Lajos Bokor Anna Dámó Blanka Dénes Attila Fülöp Gábor Fekete Réka-Thália Gidó Tünde Gólicza Laura Jakab Irén-Teréz Kapás Izabella Elhelyezkedés Kolozsvár. politológia Kolozsvár. angol-német Dolgozik Budapest. színészeti Kolozsvár. román-angol Nagyvárad. fizika Kolozsvár. vegyészmérnöki Kolozsvár. pénzügy-bank Kolozsvár. közgazdaságtan Kolozsvár. mehatronika Székelyudvarhely. jog Kolozsvár. hitoktató-filozófia Kolozsvár. angol-informatika Marosvásárhely. pénzügy-bank Nincs visszajelzés Nagyvárad. európai tanulmányok Kolozsvár. hitoktató-angol Magyarország. közgazdaságtan Kolozsvár. hitoktató-szociális gondozó Kolozsvár. pszihológia Nincs visszajelzés 122 . turisztika Nincs visszajelzés Kolozsvár. posztlíceum Kolozsvár. fizika Széklyudvarhely. informatika Marosvásárhely. pszihológia Kolozsvár. orvosi Kolozsvár.

Kóbori Timea Kovács Katalin Kovács Viola László Anna-Boróka Lázár István Papp Emőke Papp Melinda Simó Annamária Szélyes Erzsébet Tamás Enikő-Veronika Tamás Levente Tófalvi Tamás Tordai Imola Vass Izabella Vetési Zsolt Zilahi Szilárd Zsombori Noémi Gyergyószentmiklós. román-angol Kolozsvár. európai tanulmányok Nincs visszajelzés 123 . turisztika Budapest. zene-pedagógia Nincs visszajelzés Kolozsvár. jog Nincs visszajelzés Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Kolozsvár. teológia Kolozsvár. földrajz Székelyudvarhely-Tanítóképző főiskola Csíkszereda. turisztika Kolozsvár. turisztika Kolozsvár. unitárius teológia Marosvásárhely. kántor-tanítóképző Sepsiszentgyörgy. kommunikáció Pécs.

Osztálynévsorok V. osztály Osztályfőnök: Fekete Adrienne Létszám: 30 Diákok: Arbán Monika Antal Arnold Antal Zoltán Bálint Attila Bándi Nándor Bedő Réka Béla Erika Bordi Sarolta Czintos Beatrix Debreczi Csaba Ferenczy Lajos Kenyeres Edina Kubánek Éva Lajos József László Noémi Lukács Anita Orsolya Magyari László Zsolt Molnár Attila Pál Emőke Anita Sándor Mátyás István Simó László Simó Zsolt Sipos Polixénia Réka Szász Arnold Szőcs Attila Szabolcs Ülkei Beáta Ülkei István Géza Ülkei Timea Vágási Réka Vitályos-Bartalis Réka 124 .

Osztályfőnök: Cseke Károly Létszám: 31 Diákok: Antal Melinda Bakó Lajos Tamás Berze György Bordi László Lehel Fazakas Botond Hegyi Árpád Kálmán György László Kerestély Hunor Kovács Emőke Kovács Zsuzsánna Réka László Loránd Liszkovics Kata Makai Szende Mihályi Renáta Miklós Imre Mircse Tünde Emőke Nagy Hajnal Nagy Timea Viola Papp Tünde Pál Robert Sándor Kinga Sándor Timea Streza Andrea Szász István Attila Szélyes Enikő Szigyártó Réka Szigyártó Szilvia Erzsébet Szőcs Barna Szőts Levente Tamás Nagy Emőke Waum Konrád Hunor 125 . A.IX.

IX. B. Osztályfőnök: Borbáth-Szőcs Nóra Létszám: 29 Diákok: Andrási Hanna Árus Delinke Boglárka Bálint Géza Bálint György Szabolcs Biás Izabella Fazakas Ferenc Hunor Fazakas László Fülöp Ildikó Gabriella Fülöp Szende Gellérd Sándor Gergely Zsófia Györfi Gyöngyike Jakab Timea Joó Emőke Kovács András Péter Kristály László Zsolt László Előd Emil Lukács Tünde Mester Éva Mester Johanna (I. félév) Nagy Ágnes Orbán Biborka Orbán Levente Pál István Péter Emőke Pintea-Sándor Hanga Szász Előd Zoltán Tarcsafalvi Beáta Zsombori Katalin 126 .

A. Osztályfőnök: Kacsó Péter Létszám: 30 Diákok: Ambrus Emőke Balázs-Gudor Katalin Bán Ildikó Csilla Barabás Gergely Csaba Bencze Béla Berki Attila Botorok Attila Fancsali Csaba Fülöp Attila József Fülöp Sándor Gál Előd Izsák Szilárd Kóbori Lehel Koffer Tamás Kosza Hunor Kovács Hajnal László Ildikó Lőrincz Csaba Lukács Adél Mag Ildikó Magyari Gizella Mihály Zoltán Molnár Loránt Pál András Pál Enikő Straub Klausz Dániel Szász-Bálint Attila Szente Barna Tamás Timea Tófalvi Zsolt 127 .X.

B.X. Osztályfőnök: Szabó Sarolta Létszám: 31 Diákok: Bartha-Simon Zsombor Bálint Botond Bálint István Bokor Mária Magdolna Botos Kinga Berta Burszán Andrea Szilvia Egyed Tünde Elekes Renáta Fazakas Orsolya Feleki Izabella Fülöp Sándor Gazner Andrea Gidó Emese György Emőke Hegyi Timea Kelemen Zsuzsánna Kirmaier Gábor (II. félévtől) Kovács Katalin Majlát Gyöngyi Pajzs Anna Parajdi Zita Pál Alpár Pál Zsuzsánna Pálfi Imola Rus Adrienn Tímea Szabó Attila Székely Zsejke Kata (I. félév) Szélyes Ildikó Tompos Erika Emőke Tornai Gyöngyi Vaszi Éva 128 .

A. Osztályfőnök: Laczkó Imola Létszám: 30 Diákok: Árgyó András Botond Bálint Zoltán Bözödi Timea Csata Andrea Csiki Dalma Csomor Renáta Elekes Csaba Focşa Gabriella Csilla Káló Annamária Kocsis Timea Lőrincz Etelka Marosi Melánia Márton Melánia Mátéffy Edit Mátyus András Molnár Károly Molnár Zsuzsánna Kincső Parajdi Rita Pál Melánia Páll Anna Mária Ráduly Ildikó Rózsa Sarolta Séra Mónika Simó Emőke Szabó Zsolt Szélyes Csaba Szőcs Mónika Tófalvi Enikő Ürögdi Lóránt Vass Orsolya 129 .XI.

Osztályfőnök: Popa Ioan Eneida Létszám: 31 Diákok: Antal Levente Bakk Loránd Bakos Zsuzsánna Balázsi Zsuzsánna Bencze Szidónia Barabás Balázs Baritz Kinga Boros Eszter Csapó Izabella Dakó Beáta Fábián Kinga Gál Levente Golicza Réka Kelemen Monika Kovács László Kuron Gyöngyike Molnár Levente Nagy Domokos Barna Nagy Emese Orbán Linda Brigitta Pálfi Timea Pál Éva Pap Katalin Raţiu Leontina Simu Monica Szabó Attila Szabó Enikő Szakács Péter Toth István Vadász Zoltán Virginás Beata 130 . B.XI.

Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 27 Diákok: Ambrus Tímea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi 131 . A.XII.

Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 27 Diákok: Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa 132 .XII. B.

osztályba beíratott tanulók névsora Aktualizálás: 2006. Tanítónő: Szikszai Réka Létszám: 25 Tanulók: Balázs Csongor Bálint Zsolt Boér Andráska Bokor Mariann Boros Botond Buzogány Barna Debreczi Hajnal Debreczi Tünde Demény Kinga Emőke Farkas Noémi Horváth Zalán Jakab Dániel Kacsó Péter Kiss Zsigmond Csaba Koncz Réka László Zsolt Lukács Bálint Molnár Imre Csaba Ozsváth László Hunor Paraschiv Ştefania Simó Ágnes Árvácska Simó Dávid Somodi Tamás Csaba Vaida Júlia Vass Szabolcs 133 . augusztus 31.A 2006–2007-es tanévre az I.

A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora Osztályfőnök: Vass Imre Létszám: 30 Diákok: Antal Eszter Balog Beáta Bálint Zsolt Benedek Attila Gál Mariann Geréb Koppány Hadnagy Sándor Kassay Gyula Hunor Karácsonyi Timea Kálmán Zsuzsánna Kolumbán Balázs Zsolt Kovács Norbert Kovács Timea László Botond Barna László Nándor Lőrinc Orsolya Andrea Molnár Tamás Nagy Enikő Nagy Zsolt Paraschiv Florian Daniel Pap Enikő Pálffy Ágnes Péter Krisztina Péter Zalán Sándor Előd Botond Simény Zsolt Simó Krisztina Szabó Bella Thamó Melinda Tófalvi Magdolna 134 .

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Létszám: 28 Osztályfőnök: Dénes Henrietta Diákok: Benczédi Dénes Zalán Bíró Adél Bíró József Both Róbert Czika Szilárd Fancsali Barna Fancsali Előd Farkas Antal András Fülöp Barna Györfi Csaba Máthé Kinga Bernadett Mihály Levente Moldován Szabolcs Mózes Emőke Nagy Dávid Pál Kinga Orsolya Pál Róbert Pásztor István Péter Attila Szakács Csilla Szatmári Csaba Székely Erika Klementina Szélyes Levente Tamás Janett Téglás Hedviga Tódor Attila Vass Annamária Zakor Emőke 135 .A IX.

A IX. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora Osztályfőnök: Lőrincz Mária Létszám: 29 Diákok: Antal Géza Barabás Noémi Baroti Szerénke Biró Andrea Császár Tünde Emese Cseke Andrea Csont Krisztina Deák Attila Demeter Előd Dénes Artúr Duka-Ferencz Kincső Hajnalka Ferenczi Boróka Kádár Krisztina Kakasy Szidónia Kovács Timea Madaras Mihály Attila Mihály Szilárd Moisa Júlia Nagy Noémi Pálfi Andrea Pap Szidónia Prázsmári Krisztina Sebők Éva Simó Tamás Simon Orsolya Szabó Emese Szombati Erzsébet Varga Zsuzsánna Vinczellér Zsuzsánna 136 .

amikor a végzős diákok kézbe vehették a Bekő István lp. A egyházi érettségi vizsga a humán szakosok esetében két részből állt: – az érettségizők bibliaismereti és egyháztörténeti anyagból szóbeli vizsga keretén belül feleltek a bizottság előtt. A reálszakos osztály esetében a vizsgázók a szóbeli vizsga keretében feleltek a bibliaismereti és egyháztörténeti tételekből. Az idei vizsgáztató bizottság tagjai: Bekő István. által elkészített listát azokkal a témákkal. Bekő István 137 . január 10-ig láttamoztatták. – a megírt dolgozatot a bizottság előtt megvédték. Fülöp Gábor és Barabási Domokos lelkipásztorok. április 30-ig leadták. május 17–18-án tartottuk. A dolgozatok elkészítésének ütemterve szerint – a diákok a témát a szakos tanárokkal 2006. március utolsó hetéig az irányító tanárok egyikének bemutatták a dolgozat vázlatát. amelyekből a téli vakációig ki kellett választaniuk szakdolgozatukat. A vizsgára történő előkészület 2005 novemberében kezdődött. – 2006. osztályok hagyományos egyházi érettségijét 2006. – a szakdolgozatot 2006.Egyházi érettségi 2006 A XII.

5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 Szakvizsga 8 8 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 9 10 10 9 8 10 10 9 8 8 10 9 10 9 8 138 .5 10 10 10 9. osztály Vizsgázó neve Barabás Kinga Bencze Klaudia Timea Bertalan Enikő Noémi Biró Ildikó Botha Zoltán József Bunta Ágnes Boroka Elek Annamária Fábián Csilla Fancsali Zsuzsánna Ferencz Sarolta Gerczui Ilona Györfi Zsuzsánna Herman Réka Hodgyai Ildikó Ilyés Zsuzsánna Izsák Hunor Árpád Jakab Éva Káló Csilla László Ilona Mihály Renáta Mika Erika Patkó Ágnes Rácz Floréán Ákos Rüsz Ákos Szőke Zsófia Zsuzsánna Tóth Kincső Vayda Zsombor Kadosa Bibliaismeret 9 7 10 10 10 10 7 10 7 10 7 7.5 8 9.5 10 9 10 9 10 10 10 Egyháztörténet 9 7 10 10 9 10 7 9 7 10 7.5 9.Egyházi érettségi vizsga eredménye XII. B.50 10 10 9.

5 10 8 10 9 10 9.5 10 10 10 8 10 10 139 .5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 Egyháztörténet 10 9 10 10 10 10 8 8 10 8 10 10 9 10 9.5 10 9. A.XII. osztály Vizsgázó neve Ambrus Timea Bálint Tibor Benedek Barna Imre Croitoriu Ciprian Csata Attila Derzsi Katona Emőke Feleki Ernő Fülöp Ede Gidó Hajnal Hegyi Zoltán Kerestély Attila János Kovács Alpár Zalán Kovács Hajnalka Kovács Szabolcs László Albert Mihály Alpár Szilárd Németi Katalin Pap Kinga Papp Timea Zsuzsa Sarkadi Erzsébet Noémi Somorai Hajnal Szabó Loránt Szakács Levente Szász Zsuzsánna Tóth Pál Lehel Vass Ildikó Vass Noémi Bibliaismeret 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 10 9.

B osztály közössége városi I. Tamás Timea I. hely Karácsonyfadíszítő verseny Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok XII. hely Bálint Botond megyei I. hely Bethlen Gábor honismereti verseny (Az 56-os forradalom szülőföldemen) Felkészítő tanár Popa Ioan Eneida 140 .A versenyeken elért kimagasló eredmények „Mesajul meu antidrog” verseny Felkészítő tanár Szalai Zsuzsa Résztvevő diákok Tornai Gyöngyi Bernadette országos I. hely Bálint István megyei I. hely Csürös István emlékverseny (biológia-környezetvédelem) Felkészítő tanár Dénes Henriette Résztvevő diákok Magyari Gizella. hely Kirmaier Gábor megyei I.

Botorok Attila II. Straub Dániel.Résztvevő diákok Botha Zoltán. Pál Annamária. hely A romániai magyar középiskolások kézilabda bajnoksága Felkészítő tanár Vass Imre Résztvevő diákok Az iskolánk lánycsapata I. Szakács Péter I. hely „Az Európai Unióról” verseny Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Magyari Gizella. Berki Attila. osztály) II. hely Nyuszifészek készítés Felkészítő tanár Major Hajnalka Résztvevő diákok Pál Emőke (V. Tamás Timea. hely Csurgói tudományos konferencia Felkészítő tanár Kacsó Péter Résztvevő diákok Berki Attila különdíj földrajzból Matematika tantárgyverseny Felkészítő tanár Szász Tikosi Zoltán 141 .

Résztvevő diákok Ülkei Timea megyei III. oldalon. díj A matematika versenyekről lásd Tuzson Zoltán tanár beszámolóját a 69. 142 .

Kis Gergely díj – Vass Noémi. A. A. A. A. Farkas András díj – Szabó Lóránt XII. IX. Ravasz László díj – László Albert XII.A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei Mustármag díj – Papp Tünde. B. Tanári díj – Kristály László IX. Kollégium díj – XII. 143 . A. XII.

.

osztály 5 9 10 11 14 19 21 24 24 27 33 36 40 43 45 48 50 Erdélyi református középiskolák közös tanévnyitója A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjainak gólyatábora Élet az info-odú környékén Veress Vilmosra emlékeztünk Bartók vetélkedő Marosvásárhelyen Matematikában is vannak jó eredményeink 55 58 61 65 67 69 145 . osztály X. osztály IX. osztály XII. osztály IX. B. A. A. kötelezettségei Jelentés a 2005–2006-os tanévről Lelkészi jelentés a 2005–2006-os tanévről Osztályfőnökök beszámolója V. osztály XI. osztály XI. osztály XII.Tartalom Békesség Istentől! A székelyudvarhelyi református kollégium rövid története Baczkamadarasi Kis Gergely rövid életrajza A Romániai Református Egyház iskoláinak küldetése A Református Gimnázium tanulóinak státusa. B. A. osztály X. jogai. B. B. A.

Székelyudvarhelyi Diáknapok A 2005–2006-os tanév fontosabb eseményei Adatok Tanári kar névsora – 2005–2006-os tanév Személyzet Diáklétszám 1994–2005 99 101 103 106 109 110 111 112 114 119 119 120 121 146 .Multimédiás oktatási lehetőségek kezdete iskolánkban „Az én drogellenes üzenetem” Sport – Végre sikerült! Templomok a kollégiumban Nagykorúsítási köszöntő beszéd Igazgatói ballagási beszéd „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” Orando et laborando Élőlánc az életért és a jövőért A Tehetség és Szorgalom alapítvány tevékenysége A 2005.” Nagypéntek 71 73 75 77 79 82 85 87 90 94 95 95 97 Három hét Miskolcon Négynapos vakáció Gyalogtúra Verseny és kirándulás Pelikános Násfa Refisek az Uff-nál Sulibörze XIV. így töltsétek be a Krisztus törvényét. augusztus 23-i udvarhelyszéki árvíz és a református gimnázium „Egymás terhét hordozzátok.

informatika szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora A IX.A 2005-ben végzett abszolvensek elhelyezkedése Osztálynévsorok A 2006–2007-es tanévre az I. teológia-filológia szakra a 2006–2007-es tanévre bejutottak névsora 122 124 133 134 135 136 Egyházi érettségi Egyházi érettségi vizsga eredménye A versenyeken elért kimagasló eredmények A 2005–2006-os tanév végén kiosztott rendkívüli díjak nyertesei 137 138 140 143 147 . osztályba beíratott tanulók névsora A 2006–2007-es tanévre felvételt nyert V-es diákok névsora A IX.

Műszaki szerkesztő Lőrincz Előd Külön köszönet Sándor Judit tanárnőnek a kézirat átolvasásáért A borítórajzot készítette Pécsi Dániel .