Méhészet 2011 - 02.

www.meheszet.

hu

,

2o'apÍrve : ,,52

n

EVFO L YAM ,. 2 AM

u

UAR

Ánn:

FO R

o

53o-

\:

-'ANYAJELOLO SZIN 2011

. VALToZASoK NEMZET| A PRoGRAMBAN RpRoHlnonÉsEK

. nnÉarrnsENY És rrsnlvÁloyunru [642q1l rÁuoonrÁs . uÉzrs NAPoK ronaliru rozÉnorrtj |NFoRMÁoór .oMME-Hínrr rÉroruYsÁol nrclógAN naÉzlovnooK A

uÉHÉszKEDÉS A HEGYEK KÖZon. VAGYoNVÉDELEM . GYóGYSZEREK EMLÉKETÍEII A MÉHTARTÁSBAN . A HUNGAR|KUMMAGYAR A nltÉz SEGÍT TEcHN|KA

Ö o@

g{/ET',@ffiO OW#
llr' 'EUR.-'ET', Kft. l- .Í -,* 1* )-r .* .
, / /

ECOSTOP'lamella
r Timol ésborsmentaolaj hatÓanyag. o A vivóanyagnak ktisziinhetóen a hatőanyagok egyenletesen' fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetlenii| a ktirny ezeti t6nyez6któl (hómérsék|et,a

méhcsaládnarysága, a párolgási teriilet mérete). l Az elnyujtotthatás |efedia méhekre |ráros varroa atldk teljes kifej|ódési cÍklusát. o Kora tavasszalésa pergetési idószak után is
a|kalmazható.

,sc,o*Ri:i?$-s*:

7+TAKCIO!
, , ,fl|tr

'.íÉóffilfi#Hfiffg"^ru;;:íJiTa 'fiffi;x'+*,ff,il##.':i#^ffi

lffi-jt-*#6.H^sql5É[#F S:.q1x?E,.t$"r-x$ s#sffiF:ffig

Eg;'H*xs;'

r)-7 Dany's Bienenwohlt oldat Megérkezett eredeti! az *frÚryr
l\tlla---

-voMézelóméhekvarroatőzisellenikiegészítókeze|ésére.
r oxálsav éscitromsav hatőanyag. o Kedvezó biolőgiaÍ hatássa| Yan a méhekre. o Segít fenntartaní a méhek megfeleló higiéniai viselkedését. .r.ir' r Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is használhatő.

,/ ^/ r

I

UJ!
lite:res

A|z, elsó vásárláskor minden vevó specÍális adagolőt kap ajándékba!

Válasszaon is az eredetit!
Afeltiintetettőrak az /főt furtalmazzők.

lt'fi

7500Nagatád, Kossuthu. l1. fsz.38.TeLz82AS4.4B rbx 82/553.180; info@euro.vet.hu I Barcs'Kiiztársaság 7570 u.4l. fsz.2. Tbl.: Mobil: 30/516.6756 82|462.939|

dtdt'fitiámd'rt 'í'&@nÍBilÍÍ!N!I'ÍhníBÍ@ffiÍ'tÍÍbmqEí'ík''Íls@"ÍE!fl}@E80/454.454{E

www.euro-vet.hu/shop

I

CSAKENG EDÉLYEZETT EKET! SZER
zott. resRuÁn

Gyo yszerek rtásban a méhta
jelentösebb A mézeló méhek ellen betegségei gyÓgyszereket használunk. betegségek, A elsósorban nozemÓzis a varroózis, esetében mege!özö a gyÓgyszeres védekezéshatásos. atkakÓr, Az a illetvea nozéma már tiineteitmutatÓ méhcsaládot gyÓgyszeres kezeléssel nehéz is megmenteni.
z élelmiszertermeló állatok betegségeire hasz\nált szereketa 47ol2oo9 l EK-rendelet sorolja fel. A rendelet I-es fiiggelékébe olyan anyagok kertiltek, amelyek az emberi e$észsé$renem ktiztjmbtisek, ezért az egyes állatfajok egyes termékeire határértéketállapítottak meg. A rendelet II-es fiiggelékében azok a szerek szerepelnek, amelyek adott felhasználási mÓdszer mellett az emberi egészségre z mk bosek, ezért nem sztikséges határértékme$állapítása. A rendelet III-as ftiggelékébe ideigleaz nes határértékii szerek kertiltek. Azok a szerek, amelyek a rendeletben nincsenek felsorolva, tiltott szerek, ilyen például a nitrofurán, illetve a kínai mézbotrányban szereplő klÓramfenikol. Az ismert gyogyszerek (antibiotikum, szulfonamidok, amitráz) azl-es fiiggelékben szerepelnek, azaz MRl-értékkel bírnak. Az MRL-érték méhek esetében aztjelenti, hogy a szokásos mézfogyasztási mennyiség esetében milyen gyÓryszermennyiség j uthat be az emberi szervezetbe anélktil, hogy ott káros hatást okozna. Ezen határértéket csak bonyolult, hosszan tartÓ, és nagyon ktiltségesvizsgálattal lehet me$határozni. Ezeket a vizsgálatokat csak a gyÓgyszer gyártÓja végezhetiel. Amennyiben a vizsgálatokrÓl sszeállított un. dosszié me$felel a ktjvetelményeknek, ugy a hatÓság a gyÓgyszeradagotbesorolja a 47OI 2OO9, EK rendelet I.es fiiggelékébe.A hatÓanyagbÓl elóállitott állatgyÓgyászati készítnény esetében az MRL-értékfigyelembevételével me$határozzák az tin. élelmezés-egészségtigyi várakozási idót, azaz a kezelést k vetóen mennyi idó mulva fogyaszthatÓ az állati termék. A mézeló méh az un. kis állatfajokhoz (minor species)tartozik. A A A kis forgalom miatt a syÓsyszergyártÓknak nem mindig éri meg az MRl-vizsgálatot elvégezni, ezért ezekre az állatfajokra csak kevésaz engedélyezettszer. Ha nincs engedélyezett $yÓ$}szer, ugy az állattartÓ esetleg más állatfajra engedélyezett gyÓ$yszert használ, nem legálisan. Ez a tény eleve magában rejti az ezen állatfaj oktÓI származo élelmiszerekkémiai szennyezését. adott Az állatfajra nem engedélyezett gyÓgyszer használatakor a 0 értéknélalig t bb kimutatott szermaradvány-mennyiség is sulyos szankciÓkat von maga után (megsemmisítés, bínág). A ktjvetkezókben áttekintjtik a méheknél használatos szereket, gyÓgyszereket. Auarroa atka ellen a leggyakrabban használt anyag a 80o/oban elterrjedt amitráz. Az amitrázro| tudni kell, hogy 200 mikrogramm/kg MRl-értéket állapítottak meg a mézre.A szokásos julius, augusztusi felhasználást kcivetóen a mézben nullátÓl 5-6 mikrogrammikg értékig fordul eló. A leghatékonyabbnyáron alkalmazhatÓ anyag. Jelenleg forgalomban van egy Varidol nev fiisttilócsíko s készíÜnény. A Méhészet 2010. márciusi számában írt cikkben javasoltam aTaktic, méhekrenem, de más állatfajokra engedélyezett $yÓ$yszer állatorvosi vényre méhekre t<irténó alkalmazását.Ez a mÓd a Varidol forgalomba hozatala után már nem legális, hiszen van már engedélyezett, hatékony amitráztartalmri készíÜrrény. Jelenle$ a Taktic forgalmazÓjával tárgyalunk anÓl, hogy a szert méhekreis engedélyeztessék. Az ószi-téli kezelésrehasznált Bayer Perizin is rendelkezik MRLértéktel(too mikrogramm/kg). A szokásos november-decemberjanuári felhasználás mellett a tavaszi repcemézbensoha nincsen szermaradvány. A nyári kezelés-

A 2008-2009-es évbenamézkereskedók a felvásárolt mézek egiy bizonyos hányadában nem engedélyezett $}Ó$}szerek szermaradványait (szulfonamid, trimetoprim, nitrofurán, oxitetraciklin) találtak. Az OMIIE Vezetése a méhészekettájékoztatta, hogy a nem engedélyezettszerek használata ttinkreteheti a magyar méz kiválÓ hírnevét,és az egész gyÓgysze- méhészetiágazat csódbe juthat. A szlikséges reketa legálisállatA méhek kezelésérenem engegyÓgyszer.forgalma. délyezett gyÓgyszerek esetében zÓktő| vásárolják, bon- ugyanis nincsen határérték, a is tatlancsomagolásban. nullához kozeli érték sok. Amíg például a sertéshusban mikro50 Osszefoglalva, az atka ellen gramm/kg lehet a szulfonamid használt gyÓgyszerek, anya$ok határértéke, addig a mézbenez 0. a használati utasítás szerint al- Ezen kívtil a szulfonamid sajnos kalmazva a mézben nem hagiy- a kaptáron beltil egyáltalán nem nak szermaradványt. bom]ik le, a bejutott mennyiség Mi a helyzet a nozémakÓr el- évek mulva is kimutathatÓ. Ha a leni védekezéskor? nozéma el- mézból kimutatják a nem engeA len a 60-as évekelejétól magyar délyezett gyogyszer maradváa g}ártmányu Fumagillin DCH nyát, akkor a rendeletek szerint pulvist használtuk. A megelózés- a hatÓság ktiteles az e$észtételt re ezt a gyÓgyszert is tartalmazÓ lefoglalni, részletes vizsgálatot Fumerra ryÓgylepényt alkalmazvégezni,ésa tulajdonos k ltségétuk. Az uniÓs csatlakozáskor a re megsemmisíteni,a tulajdonost Fumagillin forgalmazása meg- megbtintetni. Antibiotikumot, sztínt,majd néhány éveeseti en- kemoterápikumot a Fumidil-B kigedéllyel a Fumidil-B készítrnény vételével tilos használni ! keriilt forgalomba. Nozéma ellen Nem tehetem, hogly itt ne térjek ki az űn. ryÓryszerkupecok forgalomban vannak un. gyÓgyhatásu készíÚnények,amelyeket szerepére. Ezek az anyagilag,,ela használati utasítás pontos be- hivatott'' méhészek korábban tartásával kell alkalmazni. Véle- csak saját gyártásu atkalapokat ményem szerint a nozéma ellen forgalmaztak. Találkoztam olyan jelenleg a Fumidil-B az egyetlen atkakárosult méhésszel,aki azt hatásos antibiotikumot tartalma. sem tudta, hogy mivel kezelte a zÓ készítnény.Teljesen téves az méheit, csak a méhészrendezvéaz állítás, mely szerint ,,drága nyen árulÓ' illegális gyÓgyszerszer' nem használom''. Éssajnos forgalmazÓ személyleírását tudnéhányan helyette mást, tiltottat, ta megadni. Újabban ezek a forgalmazÓk kiegészítették tevéaz elózóekben leírtak miatt a hazai méhészett ágazatnak Óriási kenységtiketa Fumagillin forgalgondot okozva, nem engedélye- mazásával. A ktjzelmultban kizett szert használnak. Ne tegytik! dertilt olyan eset is, hogy az így Nézziik, mennyibe keriil a nozé- vásárolt gyÓgyszer nejlonzacsma kezeléseméhcsaládonként. A kÓs tasakján a címkénFumagilFumidil-B készítrrrényból lin volt felttintetve, de a méhész tavaszszal cukorlepénybe 4 $rammot mézéból,és a gyÓgyszeres zacstesztink családonként. Ősszel kÓbÓl az uniÓbÓl régen kitiltott ugyancsak 4 grammot adunk a nitrofu ránt mutattak ki. családnalq a teleló élelem feleteAz utÓbbi idókben a fokozott tése után, szeptemberben, háellenórzés hatására a méhészeti romnaponta 2-3 deciliteres ada- gyÓgyszerek illegális árusítása a gokban etetve a szirupot, rissze- méhészeti rendezvényeken kisen 6-7 alkalommal. Így sszesen szorulÓban van. A sztikséges gyÓgyszereket a legális állat8 $ramm az évi felhasználás gyÓ gyszer-fo rgalmazÓktÓl vásáméhcsaládonként.60 000 forint k rtil lehetvásárolni a475 $ram- rou álq bontatlan csomagolásban. mos kiszerelést. Így 1000 forint ráfordítással családj aink e$észséDr. CserényiPéter gesek lesznek és méztink pedig dllatoruos, antibiotikum-mentes. OMME eln khelyettes

re t bb fajta anya$, timol, oxálsav, hangyasavjÓ néhány készítményben használatos. Ezek a rendelet II-es fi'iggelékében szerepló anyagok, a használati uta. sítás pontos betartásával a mézet nem szennyezik. Ugyanalkor ezek hatékonyságát nagy figyelemmel ellenórizni kell!

rffi

Tízforint csa|ádonként
Január elsó felében írÓ-olvasÓ találkozÓra hívott SalgÓta{ánba a PalÓctáj MéhészésKrirnyezetvédó Egyestilet. A jelenlévó mintegy hetven méhészt elósz r a Méhészethelyzetéról tájékoztattam. A szaklapunkat is kiadÓ Magyar Mezógazdaság Kft. tucatnyi ujságot számlálÓ lapcsoportjának vezetó hármas fogatában - a Magyar Mezógazdaság és a Kistermelók Lapja mellett a Méhészetis benne van. Vagyis pénztigyilegtalpon vagyunk, bevételeink fele-fele arányban a lap eladásábÓl, illetve a hirdetési dijakbÓl tevódnek tissze. Mrilt havi, januári számunkban már írtunk rÓla, hogy a hirdetési feltilet - az e|emzö írások terhéregyakran meghaladja a szaklapok íratlan szabályai szerinti arányt. A találkozÓn is szÓba kertilt a téjavasolma' s egnk méhésztárs ta: a méhészkedésról szÓlÓ írásoknak célszerri lenne állandÓ terjedelmet kapniuk, és a hirdetések mennyiségétól fiiggóen változna a Méhészet havi oldalszáma. Noha az ajánlásban van ráciÓ, a megoldás pénztiryi okokbÓl csak kivételesen j het szÓba. Jelen lapszámunk a példa erre, hiszen a 32 oldalas alapterjedelem 40 oldalasra novelésével - tekintettel a 20 oldalnyi hirde-

állománya jelentósen visszaesett, mikozben Óriási a tertiletvesztéstik is. A baj nem csak az Egyestilt Államokban létezik,hiszen a Évek Óta hallani, hogy titokzabrit szigeteken korábban éló 25 tos kÓr pusztí{a a méheket, és porzÓméh fqibÓl 3 már kihalt és gát, attÓl kezdve valÓsággal fal- ez már a világ mezögazdaságát a méhfqjok felénél ugyancsak is fenye$eti. Az Egyestilt Állafennáll a kihalás veszélye. Van ni kezdtéka szakirodalmat. Mint olyan fa1j,amelyiknéI 70 százaTalán a Szekszárd peremén éló szivacs a vizet, ugy szívták fel az mokban esyes méhfajok állolékkal cstjkkent az állomány. TaLengyel házaspárt h kkentette informáciokat, egytitt késztiltek mánya 96 százalékkal cstikkent meg leginkább az rjromhírt ktizaz okj képesítést méhésztan- az elmult évtizedekben.A riasz- valy Nag}-Britanniában 10 miladÓ tÓ tényekvilágosan jelzik, hogy liÓ fonttal indult egy progrÍIm' ló telefonhívás. A gyulai méz- folyamra is. Mégsem sikertilt fesztivál keretébenzajlÓ Év mé- volna semmi, ha nincs a sok-sok Amerika mezógazdaságát és a amelynek célja a méheket sujtÓ ze 2olo szervezói énesítették támogatÓ méhésztárs.A méh- vadvilágát is veszélyezteti a problémák megismerése. A becslésekszerint az élelmifelelós például na- méhektitokzatos eltrinése.Sydőket: hársméztik nyerte Az évkiegészségtigyi szerek harmadának kapcsolata válÓ méze versenyt, tivék hát a gyon sokat segített nekik. A dí. ney Cameron, az lllionis Egyeméze''dij. JÓ okuk volt a jat valÓjában a mi kis méhész- tem entomolÓgusa szerint t bb van a méhek beporzásával. A ,'mézek ok is ktizrejátszik a méhekpusz- méhekcsaknem 26 milliárd font htiledezésre,hiszen 2010 tava- k z sségtinkhozta tissze _, háértékií élelem elóállitásában szán kezdték a hivatást. Azért a rítja el a dicsóséget a fiatalem- tulásánál. A legfontosabb, hogy vesznek részt,nem csoda, hog|y adja a a városiasodás miatt megválber. Aki méhészkedésre ttibbes szám, mert a kozmetikus feleség és autÓszereló fé{ egyfejét, az beiratkozik az élet. toztak a méhek életktirtilmé- eltrinéstik világszerte egyre nanyei, mikozben eg)ne tribb ag- gyobb gond. A világ mezógazaránt nagy természetimádÓk. hosszig tartÓ tanulás iskolájába Nem hittékvolna, hogy amolyan is - állítja, majdhozzáteszi: bu- resszív vegyszelTel kezelt ntj- daságában termesztett novények 90 százalékát a méhekpoz ldfiil kezdóként mindjárt ta ember, aki nem kérdez. vényt is be kell porozniuk. Az egyre kevésbéellenállÓ méhe- rozzák be. (Forrds: greeninfo.hu) tivék lesz a le$obb méz.Lengyel Egyébkéntnagy mézfogyasztÓk, Péter azt mondja, amikor 2009 a háziasszony rég számrizte a ket eddig ismeretlen betegségek készítette: Az sszeállítást cukrot konyhájukbÓl. Mult év is tizedelték. végén elhatározták, hogy megisDtigei Imre Nyolc méhfajtvizs gáltak' négy merik a méhek titokzatos vilávégén32 családot teleltek be.

tésre- szerkesztóségtink kérésére a kiadÓnk is egyetértett. A találkozÓn hangsulyosan szÓba kertilt a mézmarketing.Az e célra hivatott Mézkirálynó AlapítványrÓl az OMME illetékes testtilete d ntott. Az egyestilet félmilliÓ forinttal hozza létre a magyar mézfogyasztásntlvelésérehivatott alapítványt, amijelenleg a jogi elókészítés szakaszában van. A viszonylag szerény ssze$ az induláshoz elegendó, ám az eredményesmtík déshez nem. A Mézkirálynó telj Alapítvány ktildetésének esítéséhezaz egész magyar társadalmat kellene megszÓlítani, ami természetesenkiadásokkal jár. A mézfelhasználásban érdekelt vállalkozások, vagy ,,csupán'' szimpatizáns cégek,illetve magánszemélyek megnyeréséhez a biztos piacnak számítÓ hazai mézf gyasztásb an le ginkább o érdekelteknek, vagyis a magyar méhészeknek kellene jÓ példával eltiljárniuk. A PalÓctáj Méhészegyestiletjelen lévó tagiai támogatták Gyetuán Gyula pásztÓi méhészindítványát. Eszerint a hazai méhészklubok. méhészn. egyestiletekta$ ai méhcsaládo kénttíz forinttal járuljanak hozzá a mézmarketing alapíwány indulÓ vag|yonához.Az ajánlásrÓl akkor lehetne érdemi vitát folytatni, ha az valamilyen formában az OMME ktizelgó ktild ttkrizgyulése elé kertilne.

A mezít!ábas méhész kaptára
Tisztelt Dtigei Úr! Évek Óta havonta vásárolom a Méhészet folyÓiratot, igen színvonalasésinformatív, gratulálok! Magam nem méhészkedem, csak kacsintgatok felé -, sok k nyvet elolvastam már, és idónként segítek eg}r barátomnak. Az utÓbbi idóben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen kaptárat kellene majd használnom, ha majd belevágok a saját méhészkedésbe. Így találtam rá a keret nélktili kaptárakra, részbenCsuja LdszlőrakodÓkasára (,,Gedde-kas''), i]letve a felsóléceskasra (,,top-barhive''). UtÓbbi lényege,hogy a méhek a lépet a maguk természetesmÓdján a lécre épitik, ezze| sztikség eseténkezelhetó a kas. Ez utÓbbira szeretnémfelhívni a figyelmtiket. JÓmagam megrendeltem az enól szÓlÓ angol nyelvií konyvet, ésbár nem Vagyok perfekt angolbÓl, de elolvastam (Phil Chandler: The barefoot beekeeper,aminek nyers fordítása talán 'A mezítlábas méhész'' lehetne). Rendkíviil érdekes, a lénye$e, hogy a mai kere-

tes kaptárak aszerzo szerint nem a méhek biolÓgiai igényeinek megfelelóek. $. gyakori kezelés,a keretek kivétele, stb. nagyon zavarja a családok életét. Szerinte ez az egyik oka a családok legyengtilésének, me$betegedésének, a paraziták elóretrjrésének. Érdekelne, hogy valaki foglalkoilzik-e nálunk ezzel a kérdéssel, letve a mi viszonyaink krizrjtt alkalmazhato lenne-e? A top-bar hive honlapja (sok fotÓval, videokkal, lettilthető írásokkal) az alábbi : http ://www.biobees.com/ Üdvcizlettel: Gyartmathy Istuán Debrecenbol Tisztelt Gyarmathy Úr! Kollégáimmal konzultálva sem jutottunk otról a hatra azonáltal felvetett keret nélktili kaptárakat illetóen. riilnék, ha a témában szerzett ismereteit megosztaná szaklapunk olvasÓival, akiket szinténbíztatok a megnyilvánulásra. Í6ák meg, mit hallottak, olvastak, $ondolnak erról a méhészkedési formárÓ1. aminek tizenete:minél eg$szenibb en, az ősi-eredeti életrrrÓdjukhoz hasonlÓan tartsuk méheinket.Hátha egyi.ittesentribbre jutunk!

Méhek nélkiiI a vi|ág...

Megleptea Jo hír

Vdrom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket uagy e-mail-re k ldjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbankijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (SO) 67-6447-es mobilon. -2 -

L

(06)-(56)-480-085.0 +Afa lszo Ft 390 +Afa lszo lapban+ il|tiHnSZnT ilBHnSZBT lapban NoRil'tÁLcsolllaq \--' t.2B/C.4.u. Fertrjszéplak. u. 11l3 Budapest.. (+:o)-(zo)-gg6-8428 (+36)-(30)-855-4315. u 1II/a' Gyár Budapest. folyamatos Virágpor. (+36)-(30)-430-0992 Árpád 52 LrrlrnLaszr-i 3j53Aldebro. Bács-Kiskun része Pest.281-5641. (06)-(35)-357. 6)-(70)-6 I 4-2907 (0 -(62)24t-23 (+ 6) -2T -T686 6B00Hodmeztjvásárh.hu : (+36)-(30)-229-0401.4' Petofi Mézrizem F agv as z t o t r ag]0 Í. 9436 Soproni Bercsényi 9900 Kormend. u. Balassa 44. (+3 30)-218-27 07 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (06)-(52)-342-87B (+36)-(30)-9l0-0085. u' 33.294 1591 Budapest. északi Vas. TeleJon:j6 (t) 273-2295. ' \ \ \'. Bács-Kiskun Békés' Pest Jász-Nagykun-SzoInok' Borsod-Abauj-ZempIén Pest. (+36)-(20).nEz. (06)-(84)-362-696.. t e rm ' V| i t propo|lsz. 3624 Gy. 2]36Dunavarsány. 4. 5231 Gyoni Domaháza. Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet. Balatonszárszo. Ba. Fax:+36(t) 273-2285 P_f.63.(30)-636-45B5 Csongrád.60. 6) u.Dozsau. 4033 Debrecen. (06)-(3 5)-567-oeo (+36)-(20)-574-9035. ut (28)(28)-423-014 Tel." \ KIEMELTcsomag +rta 620Ft lszo 650 +AÍa Ft lsző egyíittes elón4eit! -. Budapest Heves Hajdu-Bihar (+l0)-(zo)-0 r4-2e7 (+3 3. ut Nncy Debrecen. uLíG Kft. u.h . Isaszegi 93. NÓgrád resze északi Nográd resze deli Szabolcs-Szatmár-Bereg 2l00 Címiink: Gtidijlltí.-nél te|efonon + 25olo + postakoltség) áfa Bayvarol |22oFtl4 csik o Perizin (vényk teles) l0oo Ft/l0 ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db. Zwingli 3. ZaIa. 'rt. B624 Pipacs 7200 Dombovár. Gt'd llo meg Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a ésa I egyuttl Ft 3(.lev{lb'en faxona fenti címekre' va6t Apröhird*éseit kiaírÓlagírísban hatríridri: Áborítekra v1ák Meheszetszerkesáősfue Beérkezesi atárghőt megel zóhőnap 10-a A hird*&ellenért&et az ráltalunkkűldórcselrrkeÍL vasrszámlán larjűkbdzetni' 5 . Zwingli 3. u. vtjdrtis (3 kg) 24 5oo FVdb o Forgalmazza: KoYaVet Bt. lr \" . Veszprém Soniogy.(06)-(52)-342-878 (+36)-(20)-978-8818 (06)-(ee)-370-3 (+36)-(30)-e3e-4e61 10. (06)-(94)-41 (+36)-(30)-520-8085 I-573. méhviasz felvásárlása (ár a Postaiutánvéttel alábbiatkacjlo az szerekrendelhetok Kft. + Mobil:+36(j0) 631-3512 várjuklevelezőlapon. 1. u. G.: 423-013. Tornavár l2' u.q! a Hird etéév kere kollégánkat s eI : sse .qoos GÁsot BÁnoos LÁszLó KovÁcs Fpnrruc CzÉlus Isrvm Hrnssr Zolrlru Frnrrucz TmlÁs Aros Booom VarÉ Zsolr VÁnI Frnrruc Vencn Jizsrr Elrx GÁnon Demrrn LÁszli Drégelypalánk. Arnm RÉvru 2677 Herencsény. (+36). u. Tolna Tolna Baranya.078. KovÁcsruÉ Juln 4033 u.. 26.8' 2646 Honti Petofi 3060 Pászto. u. 3 -(30) e (+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek.nok (06)-(48)-446-02 6)-( 5. R.

de o A nép és élelem rendben. Az utolsÓ kezelésután egymás mellé to|uk a kaptárakat.nincs. Ez késóbb sem serkenetem óket. egykét kereten. Hogyan kell a Hunorokat fészek a ftild hideg kisugárzásábetelelni. fÓlián kereszttil. az élelem meg rendben. mert alul a ruhákra Nem is kell. hory ezekben a napokNB kaptárban nagy tertiletre szÓban a felhelyezett fiasításos kerÓdik szét ugyanaz a te{edelmri retek felsó részénis kialakuljon fiasítás.fiasítás itt. hinem a kaptár termeli a mézet.Ez a betelelési mÓd kéthogy 2-3 mézes keret még ma. A ruharéteg februárvége helyett március eletetejére hullámpapír kertil. jobbanszervezhetö a sz $$el a szélső kaptáraknál elterme|és. cserélemőket.hagyok a családoknál a ktjvetkektilótérbe kertil. hogy a fiasítás ésa teleló C Augusztus uégénjdrunk. tár legkedvezóbb hógazdálko. hosy lád képtelen lenne áttelelni. A nejlon fdlé puha száraz lépselejtezés. hogly kitededjen az ér és feltilról sem kaphat vizet. zepénkb. Hogy indul az ujeszteruló? amely valÓjában már az utolsÓ _ Csendben és nyugalomban. Lehet.November elejénPerizinnel naponta 3 dl-es 1:1 arányu cukorszorp-adagokkal serkentem kezelem az állományt. Tetejérefekete fÓliát hede lád mel|ett alkal.Nekem jÓ. hat kereten. nem feketére Ennél a mÓdszernél maradtam. amit bennmellyel a párás levegó a mene. amint a hÓ k zepén eselig takar. méhészkedik Eredetileg vaskohász vo|t. 100 Hunorcsaláddal termel. két. A stitét szín azért fontos. Persze tudom. Így a ldd. . kéből áI|. Éna második fiÓkot is náméhes is csendesedik. A réteghullámpapír van drÓtokkal megfigyelésénkívtil más teendó sszeerósítve. o Jő a Hunor rendszer? a maradék nyitott mézes kere. Ennél nagyobb zó évihordást adÓ gytim lcs-.mi j n ezutdn? . mqid néhány kis léccel. Enymert nem a huzat elóidézésea he télen még marad is belőle. északon már nincs a kentés hatására a fiasítás kitercsaládokban. A Huzett fedett fiasításos lépek felsó nornál jobban elválik egytnástÓl részérőletetésselkell kiszorítani a fiasítás ésa mézkalnra' s ez áI. az ne a oldatot.alatt. Ilyenkor kiveszem azokat százszázaLékostelelési bizto nsáa kereteket is. e ger után az űt már kanyargÓssá válik. az lyezek. A megbeszélt találkozÓhelvreis ktinnyenodaértem. hogy Nem a kaptártermeli az oldalfalak érintkezzenek erya mézet. ésaz ez idó szem a huzalpálcás anyarácsot.ségtelentilmunkaigényes.A gyári adagolÓ helyett tember elejénegy fontos beavat. hogy a bennmaradt napraforgÓméz a felső fiÓk szélérekertiljon. s nagyon zott rendszer sem mellékes. s a második fiÓkban nyitott só hómérsékletis alkalmas a kefias keretek alakulnak ki. de ezt a nehéz idönként szakmát .a fiasítást. egaszer csak mentemrosszirányba. mint a Hutek. hogy ne kapjon bele a s a család népességének megfe. s a riilj n. majd utána. máris a k zepébe vágunk. ilfeltiletet kihagyni sztikségtelen.élelemmel bőségesen ellátva. méhészkedésre a vá|totta. Ezt augusztus l0ig megteszem. Ezze| a mÓdszenel eItaljobban szervezhetóa termelés. Nedvességgel nem dékes Elyors vizsgálatkor sem. A keretek felett nejlonfÓlia van. ám sok munkát igényel. FEBRUAR Méhészkedés kiiztitt a hegyek KovácsKároly 63 éves Biikkszenterzsébeten és (fotÓnkon). A fészekaz alsÓ fiÓk kÖ. tanítja. hogy námrilépes keretek elkészítése nem nagyiizemi megoldás. érintkezik. és kétujjnyi takarást hagyok el. Ekkorra őket szeptember 15-éig. és s<jtétebbre. letve repcevirágzásig elég. alkalmatlanok' félig kiépítettek' amit viszont szívesen csinálok. a kapltik _ kérdezektoudbb. szegem. talán már mely a bennmaradt 6-7 kg napegy kicsit megszorítva helyezkeraforgÓméz éskb. teleló utoljára. de nem tudtam belóután még legalább tíz napig etehik annyit pergetni. Hunorná| le. kezzen kij nni.s ez már faltÓl fa.tvÉHrsnŐt vÉHESRE 201'I.de szen a fiasításos keretekben még a méhcsalád mellett az alkalmanincs teleló élelem. Szinte radj on. A felsó .A napraforgÓt pergedtik dással rendelkezó részébe. A hÓ tÖdik napja k rtil ugy rendezem be a kaptárakat. Szep. éshogyan dolgozik ue. A méz elvételekor elve. a k vetkező évi ruhákat pakolok.A ser. igy viz kezelést ekkor még nem végzek. amely hátul a kaptár aljáig' el l a kijárÓnyílásig nyulik mazottrendszer sem mellékes. kozás ttirténik. idejevolt már egy kicsitjobban a kaptár fenekére nézni. ugyanakkor a kiiljed. eltil Cukorlepényt nem kapnak. érhetó.injekciÓs fecskendót használok.szél. a fény feléigyeEzután takarom a méheket. aztaz alsÓ fiÓk ktizepére. a méhcsa. igy ruhák hajtogatása. s minden NB fias lép egy mézkoszoni. de lam is erre az idószakra esik. Ilyenkor luk hagyom. akik valÓbankomolyan a méhészkedést. e nélktil szerintem nem is lehet rendesen betelelni a Hunor fészkescsaládokat. az élelemmennyiség. hisz ilyen állapotában a csanorokbÓl. Ktizéjtik teszem a fiasításos kereteket. A cél. egészállományra. s alatt behordott virágpor keveréa méztéri fiÓkbÓl annyi mézet. Mielótt bármit is megnéznénk.mással. legalábbis egy hasonlÓan nehéz szakmára. gondolják segíti azokat. attÓl nem elválaszwa.zelésre. amelyek telelésre got ad. s ha még marad. A bevált és az idómbe is belefér a hegyt méhészeknél' nálam is. de a fészekfiÓk már telelésrekésziil a méhcsa. Az itt elhelyeazértcsak nem per$ethetó. nem folyhat be a kaptárakba. Az fontos. hanem lefelé. Dolgoztam NB tekkel. Az enyhe légmozgást biztosít. 10 kg-nyi feldik el.LátásbÓl már régÓta ismerjtik egymást. tit jén van a tisztulÓ kireptilés. hiszen keretes mert a tetók jÓl zárnak. méhészeti beavatkozás.tÓl is távolabbra kertil. lelóen adagolom a gYÓgyszeres hogy ha méhkertilne alá. A tetejét ktjvekkel les lyoA zom.etetett kristálycukor. Ezután a beavatkozás kaptánal is. élelem is a me$feleló helyre kemdr a nap ereje is gyengiil.

ésa felsó takarást is megszÍintetem. A mézeslépeketnem a hagyományos les préssel. bevált megoldásokat szeretem. 3733Rudabánya. Egyébkéntis én az egyszeríí. mint egykor régi a méhészek tették. Szabadság 4. 34L2Bogács. (30) I. 33. kicslt tigyél.Nincs.262. A btjlcsómentés. automata. (T -33 447 (zo)-259 4oo -T o) 43. 14-16 Óra alatt a méhekelhagyják a fiÓkot. (06)-(30)-94O-r877.Mártírokutja 3l.Úivari űt2lA. Észak-dunántuli régiÓ. M.egy fias. hogy szállításkor fel tudjuk óket pakolni a platÓra. (30) 215 2032 . Lehel rit 7. hogy automatikusan selejtezem. tér 4130Derecske. Í20) L5. jÓkat aludni a friss Ievegón. A kovetkezó kaptárbontás már ápriüs 10-15.mert ezt tartom a legészrevehetóbb színnek. nyt 2660 Balassag}armat. a nyai életet. u. lakcím. postai csomagként átvessztik. (06)-(28)-412-83 8 Fax: (o5)-(28)-slr-7 37 Propo|isz méhviasz Ft. ut 4. Széche u. és már kész is a kaptár a repceméz fogadására. Mézfolyamatos felvásár|ása legmagasabb a napi áron. t 2.Pest. Az anya é{áratát a kaptár hátfalán eg}ébként jel lom. Megye Bács-Kiskun. Mindez egy koztinségeszold rachel oldalfallal ellátott sorsátorban torténik. Figyelemmel kísérem a hordást. ésvégtil 40 kg-os átlagot érttink el!Nem tavalyvolt! Szeretem vándorta. 2_4. 7838VajszlÓ.JÓzsefA.petézésre alkalmas iires keretet. adÓszám. adÓazonosítÓ jel. Ez persze nem jelenti azt. Békés SzarvasMézÍizem Vas. utaláshoz banki számlaszám. Elszedéskoraz anyarács ftlé egy tires fiÓkot teszek.Veszprém Északkelet-M. ni. Elsó akácra már évek Óta a Nlrségbe járok. getendó fiÓkot. a gyÍimolcsvirágzás idejéreesik. 9241Jánossomo4.Sopronk rny. Híd 2475Kápolnásnyék.Fizetésihatáridó: a felvásárlÓknál azonnal. (30) zr7 -z 468 (70)-334-357 (20)4l B-0004 5. A sejtnyitás kézi fedelezó villával torténik egy olyan fedelező állványon' amely elválasztja a lecsurgÓ mézet a fedelezésviaszátÓl.7675 6346Baja. uan ualami titok? . Aranyosiu. Továbbhaladva találtam eg} halotta t az országuton.| r82 (70)-334 -5747. 48. kk. 9374Iván. 33. majd a per- Malya Péter --. Az anvákat kiszedéstikkor minden évben egységesen fehér színnel jeltiltim.( 28)-sl1-736. s ezek után is a jelriletlen anya csakis váltott lehet. Egy hatkeretes. Kiilon jÓ' hogy mindezeket nagy tir mmel élem meg' szeretem a vándortanyai életet.Gyór ktirny. Repce kozepétól már mentem az erós bolcsós családok kereteit. (70)-333-6324 0) 4 -2 Í7 -33 -4950' (30) 83-3244 (70)-334-93 (30) Bt -0827 -9 94. postázás esetén leadást ktivetó 2 hétenbeltil. amit ut k zben osszet rtem.Horvolgyeu. Repce előtt' április 20-a kortil a felso fiokban már 7-B keret fiasitás van. siitni-fözni. o Lemegy a repce és máis j n az akác.Borsod Szabolcs-Szatmár NÓgrád' Heves. T. 9800 Vasvár. Fenti termékeket is a A kifizetés feltétele:név. A félkeretes fészekkel dolgozÓk ez idő tájt már a fiasításoslépeketalulra helyezik.igazdn csábítÓ. Nálam ez mégráér. édesanyjaneve' sztiletésivals leánykori név (utÓlagos adateg$eztetéshez telefonszám).6637 -9 (70) 34-B754. 31. akkumulátor-meghaj tásu por$etóvel dolgozunk. rá a saroksztiktetővel ellátott sz ktetó keretet. rá az anyarács kertil. (30)-e38-7084 (70)-334-5772. amikor sztikséges. hanem szoktetóvel veszem el. o Anyaneuelés. Hanságut 1. Váci 5540 Szarvas. maradhat. ktiltjn snek tart. az s anyarács alá pedig két. Ért azért kellemes me$lepetés is. sztiletésihely. (30)-2634l 506 Í20)-4l4-|I7I (70)-334 -5752.amit így utolag meglepónek. ahol lehetne még valamit változtatni a technolÓgián. l l GÖdiillő. sztiletésiidó.virágpor Ft/kg 850 1700 8000.Dimitrov rit 10. természetes anyanevelésmÓdszerét alkalmazom. stitni-fózni. Valaki eltithette.(70)-374-93 13. bogarászni a méhekkel. 4233 Ba|kány. (30) -3 -242-6589 0) 4 9 -35 Í7 -33 -97 4. bogarászni a méhekkel. Azért csak félig. kicsit rigy élni.-- re Pannon Honig Kft. [V. Akác alatt miilépet csak az erós családokkal építtetek.Az akác elejénveszem el a repcemézet. vag$ megcserélika kétfiÓkot. mellyel a hordÓkat félig toltjtik.uÉHESRŐL MÉHESRE fiÓkban ilyenkor 3 keret fiasítás és8-9 léputcaméhtalálhatÓ. benne egységenként egy mézes. .Szolnok Csongrád. Zala. 5540 Szarvas.(20) 56-5966 -9 (To)-334-5T9z. 3881AbaujszántÓ. Mindezek mellett biztonsági szempontbÓl sem mellékes az állandÓ jelenlét. mint eg}kor a régi méhészek tették. Talán ez az a pont. ésegy virágporos mézeskeret a fedett bolcsóvel. az már jÓ. Egyszer Nytradonyban az akácpergetésfelénél elfogyott a hordÓ.k nil. Név Ispán Zoltán Kozma JÓzsef Schváb István HajtÓs Béla Kerezsi Csaba SzenteiJÓzsefné Makan János Kozma Ákos NémethVilmos Biliczki Béla ZsigÓ István Hegyesi Attila Spindler LászlÓ Kálmán Istvrín Svedics Tibor Lakcím Telefon (70)-334-57 42. (06)-(2O)-964-1386. . Otthon aztán osszeontjtik óket. A felsö fiasításos fiokot alulra helyezem. mqid a méztér.a.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyarország Fejér. szaporítás. Egytittal két fiasításos keretet felteszek a méztérbe. 3 x 3 keretes Hunor pároztatÓkat használok.ha l0 kg-ot ad. énszemélyautÓval.HunyadiJ. 3. ut l0. o Ez a udndortanyai éIet _ Iegalábbis számomra . Tessedik s. 8700Marcali.Akad ilyen is. A méztér ilyenkor kap kétmtilépeskeretet. s az éppen sztikséges kezeléseket akkor végzem el.Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves.Dráva u. Erre nem késztiltem. elindultunk. nem találták meg az elkovetót. u. Tel: ( 06) . Tijrténtolyan eset. Komárom Észak-dunántuli régiÓ. (30) 523. óstermelői igazolvány száma. . Egyszer hazafelé felhószakadásban pakoltunk.hisz a Hunor fiÓk másfél félkeretesfiÓknak felel meg. Nagyon orulÖk. de szerencsére sikertilt venni.hogy a vándortanyán folyamatosan a méhek mellett lehetek. ha jÓ a népesség. rozsdamentes.jÓkat aludnia friss Ievegön. Azért ezze|. (7 o)-33 4190.

a kaasszonyoknak. mint 2009 hasonlÓ idóA 2010-es termésból novembe. esetiinkben a méhegészségtisy problémáirÓl.2009-ben 6000 tonna.hu/mezinfo címen.nincs sztikség a botrány szÓt ságokat kellene vándorolni. Ennek eredménye. aki ismézek árának ad/fo rmanyo mtatvany/ 0 nko rm meri a méhloemelkedése: míg anyzati bejelento lap.$ármesterei tisztelettel krjszoOMME Ügyvezetés .fel méhcsaládokat. Kardeuán Endre oraz át. Ez azt jelenti. A méhlegelók tertilevább folytatjuk .méhek elhelyezésénekilletékes remélhetóleg hatékonyabbá m lt időszakban.Az ellenórzések nem egysékumentumok meglétét. hogy nyilképpen me$nyu$tatÓ milliÓ dollárt (az ez elótti vántartásba veg. akiknél csak Mézpi Argentína mézexportja si helyeket találni. LáthatÓ. felszerelést. a . nyitottak a szomszédos orszá. Az uniÓs méhészérdekképviseletek munkája nyomán a méhegészségtiggyel kapcsolatos problémák . hogy az elnrikségi ciklus végérerin. év végénkiadott a Bizottság egy Értekezést.megiegyezni. A felvásárlási árak tában találtak meg nem engese: nagyon sok nagy mézterme. 2o|o.nyomon kovetését ellenőrizték.l9 USD Méze||enörzések. A biintigyi kapcsolattartÓk a szaktanácsadÓinkat eseti szakértóként fogják igénybe venni. viszont az értéke. akik szakmai segítséget nyrijtanak.nyilatkozta a te folyamatosan cs kken azirtőFelajánlások.január ktizepén: akácméz 1300.. Jamat.hírek Tanácsi ktivetkeztetés.33 USD gos mézellenórzés.NEM CSAKTAGOKNAK oMME.rossz évként fo$a a szakma vizsgáltak.ben 12 ezer tonna. ac. 2005-ben 8500 szágos fóállatorvos nyilatko2010-esargentin mézexportnem tonna volt.cok felé nyitni.A méz-inforkeresleti piac arra riszt nrizte az esy 300 kg mézet Mőd Miklős máciÓs oldalt t bb. Ez a fö probléma. esy kapcsolattartÓt.otz USD/kg). 2010 mézim. Uruguay-ban. December 15-én eg}estilettink képviselóit meghívta a Teve utcai székházába az országos Rendór-Fókapitányság (ORFK) illetékese. né2010 elsó 9 hÓnapjában 47 ezer Hazánkban az első l0 hÓnap hol mindkettóre sor kertilt. felada'. jÓk a magyar mézek. A tonna volt. mikor. Argentína) mel. India. a oldal. 2008.gesen zajlottak. szakában volt. Ez krizel 100/o-kal ke. Ezeket a tÓknak szo|o méz-informáciÓs érinti. amely honlapunkon (www. . veglyesvirágméz 650-7 oo.dolgoznia-tennie-foglalkoznia'' kell az abban leírt dolgokkal. Tovább folytatÓdik az ar.Vietnám.hu/portal/downlo személy. aki kiemelten foglalkozik a méhlopásokkal. a háziargentin mézkereskedóket. ban pedig szulfonamid-tartalNem éri már meg méhészkedni. Ez azt jelenti.A hazai piacon kinik a méhésztársak nagylelkri esett mézek kereskedelmébó| felajánlásait. hanem a mézfelvásárlÓ.mintát vettek. Elfogja meghaladni a 60 ezer ton20lO-es esztendót emlékezetes mondta. Becslések szerint az egész 72OO tonna.mok-beli termés a kereskedók szeket az árusítÓ helyeken. hogy az értéket.rig mind ssze 5000 tonna méz Aztvizs$álták. ' volt.mézexportja11 400 tonna volt.. Elérhetó a www. decemményeket. A mézeket elkobozzák és ennek oka.tapasztalataink I L" ban. hogy eddig 119 mintát nát.$atásával elkésztilt a fogyaszkat.Ne feledje! Február végéigkell adÓk értestilnek a le$g$orsab. de kijelenthetó. ték.nuár krizepéngyakorlatilag már btintetésreszámíthatnak a méz vezótlentil változtak me$ a k .omme. hogy atya vette át ésosztotta ki. hogy az illetékes Bizottságnak. A vtirtisiszap lavifóállatorvos. 2010-ben Né. 2006-ban sekról dr. A folyamatos Plébániára szállítottuk.Mindenféle. A hagyomá. Sokkal t bbet éshatalmas távolmelói csoport ktild tt pénzado. amit mányokat.nyos piacok (Brazília. adÓdÓ kevesebb bevételtiketprÓalapján. 2OO7Január |2-éna mézellenórzémés38o/o-át. sokan nem vállalnak. így kényte.alig-alig van méz a termelóknél.. A kedve. Nem tudják kielégíteni a ktildeményeket Devecserbe. amelyben tájékoztatják a me$yei kapitányokat arrÓl.ban krizel 11 ezer tonna. 20lO-ben 2.lett. elóállítÓi. (VI.nem piacozÓ. AMC támoAz szeket. USA pedig 32olo. volt. két mintáló felhagyott tevékenységével.A tisztelendó ur ésa térség polgokban.56 USD társaktÓl kapott informáciÓk ami OMME szakmai javaslata alap.. Kanada.omme.szajkÓzása'' már elérteaz illetékesBizottság ingerktiszobét és foglalkoznak a problémával. metország vásárolta meg a ter. így ók azonnal tudják ér. 1250. addig 2oo9-ben ber 18-án elkezdódritt az orszátokat. FM-rendelet 2.Karácsony elótt tobb egyestilet.papírokat''ellenórizték. A megyében ttjrtént méhlopásokrol.telezettségének. hova értékesítette. Ennek alapján a ktjvetkezó tájékoztatást kaptuk: az ORFK tudomásul vette ésmegértettea méhésztársadalom panaszát! Hamarosan elkészítik azt az átiratot. Ezen személyek (nyomozÓk) felveszik az OMME megyei méhészetiszaktanácsadÓival a kapcsolatot. Bíini'igyi kapcsolattartÓk. Ezen anyag lesz az alapja annak a magyar munkacsoport munkájának. Chilében. Az ORFK ezen lépésével portja folyamatosan nótt az el.Ez alapján a tartÓt.) ban.tinkormányzatná| be kell jelenválik a felderítés. hrilgyeknek szÓnapiyon sokan ktiztiltik irodát rácsonyi tinnepségalkalmával.doc pásokkal kap2005-ben az át|ag \ csolatos k rtilimportár 1.ket pedig lakásukon ellenórizazonosítását megkcinnyító do.hogy 2010. hogy mi a tagállamok véleményeaz adott szaktertiletról. S-ában elóírt k tesíteni a b ntigyi kapcsolatAz Egyestilt Allamok mézim.bálják a szomszédos országok.yék. A vizsgálatokat tortilmények. Brazíliá. zőtlen helyzet nem csak a méhé. de a bejelentést megben lesz egy 220 millio dollárt). zatosan n vekvő GMO szÓjatena áldozatai és a károsultak hosy nem kell vészharangot rtiletek miatt. krinnltő formanyomtatvány olyan kompeEgyértelmrien láthonlapunkrÓl letolthetó: http:// tens hatÓsági hatÓ az import www. Meghívásunk oka a szeptember 29-ei tatabányai demonstrácionkon elfogadott petíciÓban foglaltak megtárgyalása volt. exportórciket is negatívan kat a méhésztársak. számára tobb eg$estilet és ter. a kozottan ellenőrzik a méhek szerint állandÓsul. fajtamézek 800-850 Ft/kg.kongatni. hogy hol. méhészA állapodtunk abban.A mint.A méhegészségtigyet prioritásként kezeli ajanuár l-jétól elkezdódott magyar EU-elntikség alatt a kormány. a témával. Ez a szám mennyi mézettermelt a méhész (3. Továbbá megez már elértea 2. valakiktól csak lett azonban nehézuj beszerzé. vásárlÓk igényeit. lÓ magazinban meghirdetttik. Tanácsi Kovetkeztetést szeretnének elfogadtatni.ktink! Ezzel kapcsolatosnem himinden megiyéték nem haladta tul a vatalos. amelyben az OMME is résztvesz.ban termett méz értékesítésévelelegettennie a7olzoo3. zT.ben ffijt ttek mézadományo. ésmindossze 4 mingentin méhészet visszafejlódé. de minimumszállításához szrikséges és a lenek voltak uj beszerzésipia. A Tanácsi Ktjvetkeztetésbenleírtak egyfajta iránymutatás a Bizottságnak.portjának értéke eléri a 300 teni méhészettinket.papírok''ellenórzésénél méz a vesebb. Sqiát érdeszámunkra. a meg$ei szaktanács. hogy rendkivtil ked.tizemmel rendelkezó méhészeszállítmány tulajdonosának be. hogy idószakokban eZ az ér.Méz a hon|apon. hosy a zott a Kossuth rádioban.pÓtolni. hogy minden megiyébenki kell jel<ilni egy felelós személyt. A syenge Egyestilt Áttaszerint a piacokon árulÓ méhéján a krjzuti ellenórzésekkorfo. sítésiátlagár lOo/o-kalmagasabb hagyta el az orszá$ot.hu) elolvashatÓ. Ttjbben ajánlottak használni.dett oxitetraciklin-. omme.ésazt mikor.

a frildhriz krizel letermelési eredményeit. Kereteinkszámát is érdemes és az hozzáfog a kitisztogatott cukorlepénnyelis pÓtolhatjuk az azt javítsuk/javíttassuk me$. Ami elhasználÓdott.tink Noa hosszát. végiggondoljuk e|mrilt és az év ként duplázÓdik.kopik''a fokozott hő. Ha mítanilehet teljes vagy részle.nyékén lenolajat és étolajat keveriink ttirténik. Nézztik át a szera fiasítás számáraoptimálishó. AtI-l családelpusztulhat.lás még hrivtisebb idöben is delkezó méhészetekezt teknősablont megkezdődhet.ben tigyesen kézzel le tudják védőszemtiveg használata saját $ezni .ra olyan napot válasszunk. ahol a pempót termeló mé.Kisebb állománnyal rena kapocsbeltivö használatakor a más dolgunk. Eszerint feb. amit másként kellett alsÓ ésegy kisebb felső kijárÓ ben méz. Elóforszeretnék.kor már termelni kellene. hanem még mérsékletre számainkat.ni a méhanyát a fiasítást. Amíg hidegebb az dolgozÓ méhek me$teremtik az ben megn veli a telelésbiztonkezdödhet. Ennek mÓdja gyasztÓ méhcsaládoknál.kevés élelemmel vészelték át a a Éstermészetesenalaposan utána sék]ettől fiiggően erősebbvagy telet. majd eg:yeÍTe alkalaz mas tepsiben 1:1 arányban vagyunk. tudják táplál. a dajkak zsírtes. van-e elég kaptáram sítás korai elkezdését megaka. készre munkálva gyártás.és fiirészgépek gyártÓknak a rendelést. .termelés Molnár Gergely g Emlékeztetcí .rabb kezdjiik el kezelni! ami nemcsak kellemetlen szag.betegnek látjuk a családjainkat. hory az itatÓ napos' szélvéidönkéntmegálljunk.és egyidej nyitva tartása. rigy cstikkent az eITe fordíthatÓ idő.jainkat a helyi tinkormányzati rtil.éscsal.féle lehetóség adÓdik.dett helyen.nincs gestisztulÓ kireptilésre: tisztu. majd kevés viaszt bele. amiA hÓnap másodikfelében szá. ésidóben leadni a sejtek bepetézéshez. egyre szély azonban az atka.ehhez érdemes érdektinkben kritelező! Régeb.e$y tartalék tatjuk. hogy A gyártottuk.elemét.egészségtelen és az egész pét. A nagy ve. Ahhoz. hogy ebben a hÓnapHa Ez tissze.te pedigryorsan fogy a pempóEkkor már nem elég a méhek termeléstól.lenszer a lépekktizepénekkilyumire kell figyelnem az idén ahígy gyasztás kismértékben hoz. élelmeta kaptárban. Ilyenkor érde. csonko.nem adjuk a méheknek. hiszen így biztoszámos sulyos sértilés. A tul szorgalmas miatt . munkához. Ha az ttjbb vízre van sztikség a fiasítás Számomra február mindenévben tervezés. A melegítóméhekizomzata dot jel ljtik meg! A betegség. nyóből.a cukorlepényt.hegyes pálcával: a lyuk a lépek teljes vagy a részleges viszont nagyrnértékben Az cinkontroll és a saját makarítjuka méhek életerö-veszte. Felteszem nyílás kombináciÓja. hogy az esetlegeshibak ne leheta megnó. az tinértékelés tisztu!Ókirepiilés ésa letesen. Érdemesa méhesktizelébenmehogya sikeres munkaegyikaiappi!|ére Úgy gondotom.mesvégi$árnia méhest. de ahol nagyobb a méhés tet építtetett méhekkel.rővel dolgozzuk tissze a ledarált az állományunk. Nektink csak ragasztani ség-világosság családdal.és megvannak a kereteink. ennektiikrében majd ruár végére tízból már 80 at. amire t bbSokan hogy megfelelően rijra.hatatlanbiztonsággalállapítják juk meg a méhek tirtilékét is!Az vastagra kell lapítani. volna tennem a tavalyi évben. A tisztulÓ kireptilés elótt kenykedjtink.nöen helyettesító kockacukorral munka trizveszélyes. a tul korai vagy a rtipnllás k rnyéke tissze ban kell bejelenteni méhcsaládt rve felfonÓsí$uk éskifőzztik a fiasításrengetegenergiábake. lás.hogy után az atkák száma 15 napon. cukrot abozzáadott mézzel! Ha Februárbanmegindula fiasímár kaptárfiÓkjainkat borovi feHa anyátlan családra figye.dulhat a gondatlanul betelelt hozzá.van piszkítva. a rtipdeszka lejtstik el. oda. és az szeríibb. Fonmindenméhész méhtartÓ és számáraaz. ott aztjavaslom. ez azonban ilyenkona már kell számolni annak. mivel ilyenkor számára a belsó páralecsapÓnincs friss virágpor. nak. így ma megtériil.annak érdemesmihamarabb kiT-t n a nyugalom perceiben készítem el a krivetkeÍó kozás nélktil fóhordás előtt a telepíteni a családokat. hogy a fia.ezze|rengetegméh.a keztink helyett egy betonkevesz a beruházás ugyanis hamar ránypapírt. van-e elég fiÓkom. a a ószi gyérítés sikertilt ttiké. azt mielóbb egyesítsiik akkor ehhez még keve4. Ne fea anyák már január k zepénel. idó' addig a mtihelyben tevéehhez sziikséges feltételeket. jobban . A méhekérzékelik stitét. mennyiség'vegyszeresbeavat. ben a kaptárainkat magunk a annak figyelni a rendellenességekre. A gyalu. dést:mi az.zÖmével kaptár k<ir.Természetesen a téli fo.. április végére az az fÖl tti az atkaszám|. Célszerri fenékrács felsó táson t mtiren tiló méhekelszaa és tását finanszírozni. hogy migyengébb huzatotkell gerjeszte. vagy szÍikség esetén cseréljtik sorbavenni.hoga a télinapfordulÓntul iirítkezés részben uj tájolás helyen tároljuk addig.Ez tragikus teleltetőben tartotta a méheit.hivatalban.által természetellenesen széttisztu!Ó kireptilésre: a gunknak feltett kérdések után ségét megakadályozzukaz at.san ismerjtik minden alkotÓ. amig be dallapokat. nem hÓnapja. kasztása egy ceruzavastagságu ben számítani ismétlódjenek meg. vagy az azt kitriis csak megfeleló eszktiztikkel vé.ra ésvízreis sztikségiik tonsági felszerelések hiányozis is az. hogy beszereztem-e már a miilépet? a fészek hritése: ktilső hómér. nagy része házi|ag barkácsolt. megta. mikor magunk készídtikel van. mennyi méhcsaládot rtilésére elemi érdek.Az utol.Tisztulás után puha $ezhetiink.kor várhatÓ kireptilés is.kevésnek bizon5rul. és ságát. késleltesstik február vagy bármely ok miatt tulfofeleló mennyiségri keretem és utolsÓ harniadáig. hek elkezdik etetni a méhanyát tÖrténhet.kezdtekfiasítani.éspl.ltink fel.dásbÓl nyert nedvesség.gyan s családot minél hamamiatt. mint tisszeszÖ. tíz atka áttelelt. vagy a fiasíként tudjuk terveink megvalÓsíni. A nagynértéksebbidöben is meg. Kirakásfi termelésiévtervezetét. de ahogy emelkedett érdemes gbeltivóthasználni. ttimrir kadnak a mézeskeretektól. Ennek eredménye lehet sÓ pillanatbankapkodnak. kijárÓsztikítóket.kite{edése és ftjlnevelésemiatt. hiámagamnak a legfontosabb kérkaptárfenék esetén nagyméret ba van a fiasitás nélktili keretek.korlepénnyel.Aki ttibbezerkere. Ez ellen rendkivtil egyszeni elA hőnapmásodik felé. állomány.noszt is! A lepényeket uijnyt és tisszeszcigeznikell a kész ol. ka. hogy kés. akkor a fiasítás me$kezdése legvizes itatÓt kihelyezni. és meleg meg. kaptárelemeket. mivel jÓ munkát felfritik a fiirt ktize. A le$obb mÓdszer mégre tervezetteszktiz ket.Vizsgál. kijárÓk eléterítsiinkszáraz kát.ősz folyamánbetároltvirágpor.giyen kihelyezve. amigondolom. akkor azt a csalá. Ennekelke. a márjÓval ezer Aki a hidegebb hÓnapokban kitíizzÍik j céljainkat elöttiink állÓ esztendöre. ha cukorlepényt vásáve rendelikmeg a termelési amelyeken a legalapvetóbb bizév. a legegyelktivetik azt a hibát.tos.az élelempÓtláscsak keménycugal jár egytitt. gy rni.alkalmazni. kapcsolatot létesít. életet tudunk megmenteni. megdályozzuk.rolunk.szabdalt fészek léputcái ktiz<itt és tisztulásméghíiviiidóben hozzá kell kezdeni a kák veszélyes elszaporodását. Az olaj k nnyen megéghet. A nagyon hatékony szeg.képesekéhenpusztulni.

nemrég e|hunyt állandÓ szerzöje. mezótalajok. hrisokhoz. mert leperegnek a virágok. a legkevésbé savas. ésII.szirmokban erós a turgor.vtÉH ÉsznrnoÉu ln Hungari kum am a Yarakácméz Noha a hazai agrárgazdaságot a hungarikumok nem jellegzetes egyedi hlizzák ki a bajből. (esetlegmég III. Létesítése csak akácges.llyentermék akácméz amelynek az is. csupán pedigalig tízszáza|éka.(A citrusfélék mézénélis ez a tos. bakonyi. térés.C. akár differenciálni. hogy az elzárÓdott arctiregek kinyíljanak. Nem erŐs aromája miatt széleskrjrrien alkalmazhatÓ siitésekhez. változatlan ktirtilmények krizritt is nagy lehet az elA fehérakác viszonylag korán.btiztethettink pl. akkor elégségesa szefiiggó kémhatása 4. Az utÓbbi kettó nem.ám néhány és é|elmiszerfélénk elképzelhetetlen né|ki'i! a magyar ízek világa. a méhek nagyobb nyek a k rnyezeti hatásokra. de néhaés eltéró termesztési feltételek k helyenként enyhén ztildes árzrltt virulÓ akác mézét lehet nyalatu is lehet.vagyis a nehezen elérhető nektárban alig fordul eló virágpor. a ncivény természetes tulajdonsága miatt. ám kor elóállt az akácméz. boraink kivágyÓgylÓ beltartalmi értékeit.unk annyi virágport. Az akácméz.rálni. Aránylag magas fruktÓztartalma elősegíti azt. Később gyorsabb. szekréciÓt. vag!5rhibásnak. tó tisztított (soft) propolisszal. majd azt Ezt tudván. ha a méhésza termelésiperiÓdus végén egalizálja az szacharÓztartalma viszonylag magas' elérheti a lOo/o-otis.stiteményekben. dusabb Jellemzó éghajlatunkra a hosszu ósz. A lépes méz nagyra becstilt csemege. Hazánk ftildje változatos risszetételii.fi. nyírségi. hase vá4. A már fehérré vált bimbÓk érzéke.5-5. miizlik édesítésére. A méhek 16 . mint a ttibbi: az akác észak-amerikai izomerósító (monoszacharidok).nak tertiletet. ha nyersen' cseme$eként élvezziik. hogy az elégtelen inzulintermeléstól szenvedók előnyben részesítsék más mézekkel szemben. a napraforgÓtÓl! akácnektárt gytijteni sok kockáAz akácméz diasztázaktivitázattal jár. a repce után. amelyik világos.0. a családokat tete. barna. mekezménye a lass . alacsony. elfogultság nélkÍili leírására vál|alkozott szaklapunk egykori. ami a rtigydifferenciálÓdás révén ktjvetkezó évi a bó virágzást biztosíla. májusi fagyok blokkolják a nektár. édes. a magyar méhészek k vetóen beáll egy-két hóség.sőt szikesekésfuségi tÓhomok is. aprított ryiimÖlcstikkel valÓ tjsszekeverés révén.Az akáctÓl (és általában a pillangÓsoktÓl) somes veszteségérheti. Hasznos szabály: rendszeresen keveset (naponta 2-3 kávéskanálnyit) fogyasszunk. virágzik.szerkezetriekben. akkor nem valÓszintt szá.megjel lik. A virágzás kezdetén a május-j niusban. nÖvényeink fokozott hatékonyságát.biztosítja a téstjavíto (szerves savak). magyar A go|yőbisunk akácméz méztermésének egy.c alatt lenszemek száma is nagyobb. hatékonyabb a gyijtés és az érettpolakácvirágzásnak az esó. flirÓval. de a ttibbi alkalmas az akácfák számára -. aminek krjvet. lehetóvé válik.illetve a gyengén . ha azza| mégis megprÓbálkoznak. öshazájához képest ná. ha pedig a hriv s pe. Ha az eltéréseket mtjlcs és szólócukor aránya ztik elótérbe.jiik gyanusnak.valamint Öko akácmézet.porzÓk sem értek még me$. fertótlenítő (hidrokult. a viharos szél is. Ha a méhek és a méhészektevékenysége sikeres. A magyar akácméz savtartalommal sz. mint a nyílt lanok. Mindez azt jelenti. lyosodÓ. . négy éven zófrjldi. ez méhészetileg génperoxid). Az akácméz ktjztudottan helyzet. midón a viaszt fogunkkal nyomjuk és egyrittal szívÓ hatást is kifejttink.hogy Az akácméz is. Ha ezt a terméken t li kristályosodás. enyhén kellemesen ezértezt a mézet nem nevezhetakácvirág illatu. Azország 50 éviáltagosk zéphóménéklete + 8-11 .) akácméz sokoldaluan használAz akácméz virágportartalma 10-20o/o kÖztjtt alakulhat. Fo gyasztás amézzel lehetsé kor.5:1. az EurÓpaiUniőének jegyzettfajtaméz. ez a folyamat viszont csrikkentheti az akácra veszélyes kora tavaszi mélyleh léseket. A magyar ftild mészetesebbfogyasztási mÓdja az. termótájanként csekély eltéréssel. lágyítÓ (laxans). E hatÓ. A erőfeszítéssel nyitják azokat fel és akkor a nálunk gyakori késói. NyilvánvalÓ. sokára kristá. Glikémiás indexbeli értékét lejjebb vihe$tik burgonyával. gyelembe veendö.o tájékoztatás. akkor megktilÖnlegalább 1. A zárt virágokban soha nincs ktilsó tevékenységre alkalmatannyi virágpor. ja gytimtilcseink. finoman zama. regenerálÓ (hormonszerú anyagok) és emészeIönyiis.sa. Ezzel szemben integrálÓdik az k<jztjtt alakul. akár integA kipergetett akácméz állohelyezmánya s r n folyÓ. vagyis a gyenge és a savtriltermelésre hag'lamosgyomruak is fogyaszthatják.rozsdabarna). (A I. mtilcscukor). Az akácméz előnyÖsen használhatÓ teákhoz (kivéve a repellens hatásuakat). Megteheti. riÓdus miatt az élettani folyamatok korlátozÓdnak. mint rendszertelentil egyszerre sokat. ami a globáliséghqilatváltozássalemelkedhet. szerk. egészen világossárga. Án az meg. Az levendula mézeis. Magyarország f ldrajzi elhelyezkedéseszerint a Kárpátmedencebelsejében fekszik.)akácon gyujt tt mézét. Méhészet mégis világszerte A Sza|ay LászlÓa!ábbielemzéséve! tiszte|eg a szerzö emlékének.az akácerdókben korán foglalnap.) A viszonylag nagy tertileten. Nagyobb teriileteken találhatÓk erdótalajok(fakÓ. A ktirnyezetéhez képest magaitt sabbaz évinapfényes Órák száma: 1900-2100 Ez biztositÓra. A g'yti. hogy az asszimiláláshoz sztikséges ttibblet napfénya mézsokféle szénhidrátjainak biztosída is jelenlétét. májvédö (sriilunk alapvetöen átaIa. hogy mint pl. A sokáig folyékonyan maradÓ akácméz elónycisen keverheRendkíviil fontos. de állományukkal csak napok mulva jelennek mottevó nektárgy jtés. Az akácméz akácméz.A tekintetben egy azonos akácerdóben. ak. A mézelsódleges éslegter- A magyar akácnektár I # É fajtaméz l|ításának e|öá !ehetöségét. kiiltintjsen a karbonátos.

hogymegszerzett tudását csak gy adhaqjaát.ita. pihent ésnem akart elmenni. mert hamar felismerték A k rnyezet érvényestilését sokoldalu hasznosithatÓságát: jelentó .szerzóje a Bio-méhészet a Méhdoktor címíi és ktinyveknek. ban j ellegzetes tertileti változahogy ez a faj az észak-amerikai tait tartják számon.A napsu$arak legértékesebb asszimiláciÓs terméke a nektár. hogy talán arra vár.maryar akác''A krajnai méhnek EurÓpárÓl szÓlni. Dr. szÓrt elegyesekben juharral pedett és tenyésztett méhekre. sot megfeleló elónicát már sajátunknak tekintkészítésután impozáns tarto. akkor még t bb magyar akácmézetlehetne elóállítani. Sokat tilt. Ev végén.hetjtik.Újszilvás 11 .'' Ettól szebben.. amit nektink. Sokszor mondta nekem. a szlovén és a magyar nép egy országban élt és ezért a Krajna vidéken kialakult állatfajok (lipicai lÓ. hedoacacia I. itt srirri.amely ery jszilvási méhésztalálkozÓn késztilt bó egiy éwel ezelótt. meghatározott tulajdonságoMagyarországra az 1700-as kat. A KárpátApp alache-hegységből szárma. amit méheink méz formáj ában ajándékoznak az emberiségnek. tanításod rtikké órtzziJkszívtinkben.radékaitÓl me$tisztítani..nyázni és sztintelentil aggÓdberi beavatkozás nélkiil. SzalayLászlo t928-2011 Nagy veszteség érte a magyar méhésztársadalmatév elején. a hazai méhésztársadalom. figyelemhatjuk. Ott elnyomásban kihasználni..a g d llói kutatÓintézet ellenmuel) k nnyen vezetett ered. az un. azok állandÓságát a hivaévek elsó évtizedeibenjutott el.még nem sejtve . tárakat az elozö gyiijtés maA fehér akác íRobínia pseu. már nem volt a régi.'Locust tree'' csak ritkásan fortavasszal robb anásszerrien feldult eló. Tudta.ha csak egytizedét annak. szerszám. A táhatÓ eredmény a kiválÓ minóvoli AmerikábÓl származÓ fe. . ha a szaklapban megjelent cikkekbe bármi hiba becsuszott: rtig.ttin. ligetszetosan hatottak az itt megteler . vag} felkért témára 2-3 napon beliil hozta a kész anyagot. ha ktizérthetóenír. De láttuk ra. ami vahér akác tehát Magyarországon lÓban hungarikum. már nem ame. Azt hitttik. egyszertibben ésérthetőbben nehezen lehetett volna a mézetmeghatározni. Rendkíviil termékeny írÓ volt.utoljára járt az OMME irodájában.ségiímagyar akácméz. hogy a le$obbak kozé be veendó tény: az shazájátartozik. és ha az ERTI szaktanács ait az erdóbirtokosok beépítenék vállalkozásaikba. Korát messze meghazudtolÓan gondolkodott. mert a várrikai. nyersen is ttizelhetó. szerkezetek állíthatÓk eló belóA magyar méh képességeit. de jobb. hanem maelyar akác. szólókaro. Január 3-án elhunyt dr.órzi. Mert arrÓl és bármely kaptártermékról nagyon tudott és szeretett beszélni. hanem a mi méztinkről ezt mindig hangsulyozta. Mintha kicseréltékvolna. A családokat kosítja a fajtaméz elóállításának rán fel kell erósíteni.évról évre vállalja. éskórissel. szaktudásárÓl nem is beszélve. krajnai fajta (Apis mellifera carnica) vajon mennyire ma$yar? Egykoron a horvát. amikor . dr.ktizttink léted'' nagyon fog hiányozni minden magyar méhész számára! MéltÓságod. A magyar méh A magyarországi méh. Nem csak gy ám blokk a mézről.. Egyetlen me$hívást sem utasított el. amikor k ztudott. Életesorán ktjzel 300 szakcikket publikált méhészetiszaklapokban. is Laci bácsi! Személyed. biztos hasznos elóadást tartottam''.rti$hatás'' lehetetlen. Eddig akácerdeink t bbnyire spontán ezeken a talajokon alakultak ki. hogy a vetöen átalakult. söt belekertiltek az ósi magyar fajták listájába.. A hosszu téli estékelsószámu. olvasÓi kérdésre. Ktil nlegesen írt. rtivid ido alatt e$észsor uj válnomád kortilmények k ztitt tatozatot alakított ki. A magyar akác Mi a helyzet az ugyanonnan származo méhfqjtával? Indokolt lehet-e .hogy beteg. Szalay Laci bácsirÓl ezzel a képpel. példának idézek egy egyszer . biztosítja. elkertilt hozzánk. emlékezettinkben! Isten veled! Nyugodj békében! Bross Péter Szeretnék megemlékezni egiy nagrszer emberről. A magyar méhész szában elnyomott faj nálunk alap. ame\ret az g OMME Termeló i mézestive b emutatás ának sajtÓtáj ékoztatÓjára késztiló sajtÓanyagba írt a mézról. biolÓgus. de annál $} ny rribb mondatát. amit elmondtam a méhészeknek.) tjsszehasonlítvajogosan állítRendkívtil fontos. 20 év Óta minden szakteriiletét érintö Apimondia-elóadást lefordított és tisszefoglalÓt készített belőltik.. használhatÓ a ko. ményre. sszeftiggó erósridó fajtával lehet le$obállományt alkot. a me$elenéstól számított 24 orán beltil a kezemben volt a kifogásolt rész korrekciÓja. j telepítéseket az ilyen tertiletekre kell sszpontosítani. Nyugodj békében Laci bácsi az rjrtik méhlegelőkon! Szlezák Mihríily méhész. mintha felvillanyozták volna. Szívesen írt. Nagyon komolyan vette munkáját' szakmáját. MemÓriája élményszámba ment. Magyarország tertilete megfelel a fehér akác sikeres és t meges termesztésére. nem csupán uj. (A Makovecz-féle építészet tulajdonságait más fajtákkal modern stílusjegye. Míg ott a korán virágzó akácot ezzel a .medence ismert jellegzetessézik? Ott is elsósorban a g rgete. szeretett elóadÓja volt Laci bácsi a méhészk]ubokban. beszélt. Valamit érzett.v ÉH ÉsznrnoÉu ln humuszosontéstalaj az erés dőtalaj. itt allelopatiás becstiljtik hát a mi magyar méképességével sok ntivényfaj hiinket! fejlódését hátráltatja. A magas tudományos szinten EurÓpába l601-ben kertilt. teljes odaadással végezteelvállalt feladatait. lerakodni-felrakodni. Szalay Lúszlő kandidátus. Ez a hátÖsszefoglalua: Az akácfák rányos tulajdonság méhészeti. hogy valaki idegen belépjenaz ajtÓn ésérdeklódjÖn a mézról. Ezenaz ni valamiért. A kockázatokat alapon állítjuk' hogy amit most mégiscsaknem minden méhész nálunk találunk. le. Oriási lexikális tudása és precizitása nem hagyta nyugodni. hogy .gei évszázadokon át folyamages v lgyekben ritkás. a jtivóben a felrijításokat.annyira.hogy ne érvényestilt volna fa. mint az eredeti termóhelvén.nektárját begyijteni nem minleg elónytis: fokozottan biztodig k nny . továbbadják a mézfogyasztÓknak. Ime.Lacibács[ja''.mára a legfontosabb. vidám emberként maradna meg emlékezettinkben. . valamint a Méhlegelő képekben címrinek. tartott elóadásokat./ homogén fajként gyen-v lgycin vándorolni. Tiszteljtik és ban részestilt. viszont nálunk aludni. minden em. rigy beszélt a magyar mézröI. Társszerzöje a GyÓgyítÓ mézekésmézeló gyÓgyn vények címri ktinyvnek. méhészeti szakírÓ. man$alica sertés) akadály nélktil terjedtek az egész országban és eg:y idó után mindezeket sajátunknak éreztiik. a kaplehettiségét. talos anyanevelők n keresztiil Népszerrisítése (Tessedik Sá. ha íry.. az ország legtávolabbi részébe elment. Szeretrrém. megfelelóbb otthonra talált. hogy az eredeti carcsigyáttásnál. ott dolgozÓknak nem árult el.

jelenleg csak néhány megszál. nektink is szerepet kell .nyukat pÓtolják. az elkrivetót kizárni cirtjkrea a mézeshordÓt sokszor már a sa. tÓ szervezetet.a mézhamisíto kereskedót így még átrakni sem kellett.méhészkedésbö| nem. .vállalnunk az citlet sikerre vitesítja. hívnia figyelmet a az . szokásom szerint majd a korábbiakban beharan. legalább biztos volt egy ben inkább kongresszust kell tisszehívni és az itt drjnt ttek Akkorazt mondtuk. Pelamennyilink. az.nak is fel kell hívnia a figyelmet adott mennyiséget.a maryar mézjÓ híré.Vagy talán nem a lMézparkereslet-kínálat szerint mÓdolament<. hogy hogy az elveszett méhállomá. csupáncsak azt szerethogy a kereskedó is olvassa a hatÓság figyelmét is.sok vóbeni megakadályozása vevók) a hír felrrjppenéseután vel''.ztink ésegyébméhészeti termélemben. tizenhétezerméf egszoktuk. szervezet létrehozását. vagy továbbra is gyarmati sorban marad a magyar méhésztársadalom ! L t2 . átadtak egy l40 ezer aláírással vány'' címszÓ alatt megfogala váltás után ttibb éwel még Továbbra sincs hatékony támogatott petíciÓt. a Egységes fellépéseredménye. de rytikemányos kutatásokra fordíthatÓ ném megjegf.lébenésaz anyagiakban is. Csak kétpélda! Eddig jutottam irásommal.szenjÓk. ptirgetéshelyére vitte az átvevő. az alacsony mértékri egy fóméhésztársadalombÓl. rekordmennyiséget porgetett. leírták éselmondták. kényszervállal.méhésztársadalom.. kább a . számában D gei Imre. hosszri távu irányvonal eze|öttmé9 mindenkinek. Két albizottság ktizremri. Mi lehet a hosszu távri. hésztársadalomnélktil nem fog lizmus egyik alapttirvénye..amikor feleségem a szobába szemfiiles mézkereskedók (-át.Ma$ad uram' ha szolgád nincsen!" . zal is idót veszítve. Ebben az ágazat valahírverőiként sztikséges tevéhogy az állam gondoskodjon gyar szavazÓ.aZ egyéb méhészetiterméAkkor még nyugodtan verCsak Nagy Istuan pécsi mé. zást ezen a térenis?'' Hozott is. szági mézfogyasztást.. De ha kell.CSALÖDÁSAIM kat a teljes népesség ktirébenés talán más lépésekre nem is lesz sztikség.kizárni a mézforgalmazásbÓl. sszeget. az ágazat problémáira.galmazását fokozni kell stb. mennyivel dott véleményt.'a!ussza. Ha a mézet nemcsak toteljtik. nok megbizta Martiel Saddier vagy két kilÓ méz ára reklámra Továbbra is valami csodaté.llehetett.me$k vetelné egy hatékony Egyetlen lehetóségtink ma. snÍjtgyar Mézparlament Egyestilet is ennek ellenére a parlamenti siink a támogatáshoz aláírásoNémeth Tibor Mézlinkr l.6 milliÓ fontra tudok ésnem is akarok ezekkel ményról szÓlÓ írás. a rigylátszik. áprilisi k dik a világban. aki a méhészet. tek általában problémamegoldÓ pkerőzsi !mát.ból prÓbál megélni. nyét (Méhészet20l0.ttintetett a parlament és a mielószcir a TájolÓt kerestem me$. dig a mézhamisításokmeggátlájtivöje a méhészek dő. Nem a 140 kg/családonkénti ered.hamiskás'' szerepló a niszterelntiki hivatal elótt' ahol ahol a . torvényeket hoza királyfit. hészből csak egyetlenegy monl t / l egy éwel elóre tudni célkitrizés? Ttibbek alapvetö ktiteIességi'ink .képviselótegy esetibizottság lét. a .ik el. aki Hrisz. kitartÓ ésktivetvisszaállítása'' érdekében.menni.duplázhatnánk az itthon elA Méhészet 2010.hogy a mészaklapot és azonnal a kapita. nemcsak a felejtstik el. In. hiszéról már annyiszor ésannyian ban sem volt arra gondolni. számát. mémegfeleló szerról az atkavéde. rend let|enI v árja ka-á és ii ii '. Szerinte igazán A mérhetetlen méhpusztulá. 0+ milliÓ forintrÓl 5|2 mi|. hogy hibás ezért.Én magam sem a magyarora méhek megÓvása va. igen krinnyen meg$yarországi méhállomány nem a méhekvédelmében. ennek ben.tartja a maglJrar zk mondás és hát nektink nincs szolgánk!Vagy me$ tudjuk változtatni sszefogássalajelenlegi k rtilményeket nasyon aprÓlékos munkával. m agunkrol szakpolitikusok mással vannak elfoglalva. valÓs ágazatproblémáira. hogy szám. vagy inkább j lott prÓbálja felhívni a figyelméhészekcivóje szempontj ábÓl.a mézhamisítást me$torlana megtermett méz elhelyezését.a gondolatokkal vitatkozni. fe!ébresztené. politirehozásával.képpen2008 januárjában Fran.res változás mégsem t rténik.van rá. hosy emelje gyottá is válnak soraim.el. Egy nem megfe|ezve az árakat. valamint alapvető ktite. Aztán ne felejtstik és sokatmondÓ javaslat. nem kellett attÓl tartani.torténó befektetése sokszorovó atyára várunk! JÓ néhány jtinket! Ne felejtsi. gozott árnál. hogy megélni nyomán létrehozni a végrehajdalomnak fe! kell is csakmeggazdagodni lehet!". Bár mindezt a ter.egyÍittcselekvés ! kek továbbfeldolgozását. Magunknak viéwel ezelótt egyik cikkben olkusaink szemében ez a hozzáméhekszerepétéshasznát a gaz.szerzódésekbiztosították nyemet. Ebben arra mazottak miatt talán okafonyugodtan megjelenhetett a mézrek]ám. csupán. emelkedik amézár a ktivetkezó írtam meg az eg:yetértóvéleméévben.magát. sztikség lenne valamilyen szer. méhészkedésre aki adta (straté$ia) kialakítása érdekéjtivede|emforrása. ezt utÓlag bánom. Ami a létrehozandÓ szervezet jeIenttísen Bár a kiiriilmények megváltoztaktársada|mi a elnevezését illeti.kérték kormányt.évi 200 ezerről 1.majd.''A kb. a lap fökozÓként mindent megtesznek.Foga|mazzunk meg C$Y.tott Parlament hozhat váltocois Fillon francia miniszterel. a fejét. ságot ttikr ző beadványt.nincs is j lépve kezembe adta a Méhészet 'semmi baj a méz híré. márciusi hiszen ttibben. re jutÓ mézfog}asztás igazán .hanem az ujraválasz. ha jÓl emlékszem. hogy a bajok ellenérea ma. A magyarméhésztársa. 3. forhette a mellét a méhész.ll legalább lehetne.rezni. Feltépve a mrianya$ azonnal csak a felét kínálják me$ti mézszeni massza kertilt vemberében ttibb száz méhész burkolatot..melók és az érdekképviselet ré. cstjkken eróteljes mértékben. hogy kirobbanÓ sinek me$órzése.. met a n vénybeporzás elmara. kert csak lassu.csl szervezetek. csupáncsak elég nagy tti. érdemes elgondolkodni rajta: a parlamenberendezkedést illettíen.szont méginkább elk<itelezett vastam (majd elókeresem!).és valamennyitink.nyomán pedig kormányprogram rokfájÓs idóben fogyasztanák hány száz forintot e$y reklámlegtobben. ''A kezdeményezésneve akár Madásának várhatÓ veszélyére. okunk Támogassuk esy emberként szerkesztője felvetette..egynéhány éwel nak. oldal).hogy hésztárs mondta el a véleméEgyébkéntmásutt is így mri.csak gyózziik kapkodni a fe. felhívták a liÓ forintra) a méhészetitudo. Az országban lességtinkis a méhek megÓVása jÓl felfogott érdektinkben! Ne vezetre . A magyar méhésztársadalom. hogy vizsgálják a san me$tértil.gároknak.Mézkirálynö AlapítMegszoktuk! Annyira. szempontjáből. alap létrehozására. rad: az egyt'ittgondolkodás.esztink ágá(kb. krjzben sajnálunk né.mennyi szereplóje képviselteti kenykedntink méheink.me$duplázni k z tt: .az alapítvány létrehozásátsaját. vetólegesen neg)rvenezer madaságban.érdekében Londonban 2008 no12. mozgÓsítsuk magunkat a sztikséges figyelem felkeltéseérdekében.az tive$ekbe méz gyanánt. Másutt a mézreklám csak 5 ezreléke a választÓpolktjdésévellétrej tt egy részletes keink megkedveltetése érdekéállami szerepvállalását ktjve. az . á valÓkezetes munkával érhettink el. nemcsak .

OMME szaktanácsadás! . SzlovéniábÓl:. Ő volt. Emléke szíviinkben orcikkéél. profi méhanyaneveló méhészholgy. Szekszárd Méhészek FejérMegyei Egyestilete Vezetósége Felh ívás oLASZoRszÁeI KoRUTAZÁs tvynnnnssnl Idópont: 20ll. Az ár tartalmazza az autÓbuszkoltségeta programokkal egyiitt. me$beszélés alapján. Balassagyannat város polgármestere .ús Dénes:A Nosema kialakulása. szakmai igazgatÓja: . Albert Attila.hu sPANYoLoRsZÁGl ÜoÜt-És Idópont: 2011. OMME vezetó méhészeti szaktanácsadÓ: .Szakmai elöadások: Bross Péter: Az OMME ésaz érdekvédelem. a csucson tobb mint 200 családdal vándorolt. Az ár tarta|mazza: Tossa de Mar ridiilóktizpontban a szállodai ellátást svédasztalos félpanziÓval ésaz autÓbuszkoltséget. Végtil Nadapon állapodott meg.Ktizdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az LtiszlÓffil Zsolt. (3o)-644-92-e3 Tel: (+36)- Meghívo (Magyarország) A PalÓct4iMéhész Krirnyezetvédó Egyestilet és (Szlovákia) ésaz Ipolyszakálosi Ipolyvtilgye Méhészszervezet tPoLYMENT| ÉszrnnlKozóJÁT MÉH 20l1.A rendezvény ideje alatt méhészeti eszkoztjk bemutatÓja és vására .rozÉnr ffi paa{ A méhészettel már gyermekkorában me$ismerkedett.A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena. szeptember 9-18. UtolsÓ méhcsaládjai a tanméhesben emlékeztetnek benntinket arra. Jelentkezési határidó : 20l1. TavaszvárőMéhésznap 2ol1. (10/7éjszaka) Indulás: 20l1.MézetDévának mézadományokátvétele! Eszktizforgalmazok éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-127|-es telefonszámon! Kelleme s idótijltést kíu őnunk ! Tolna Megyei MéhészEgyesiilet. A rendezvényt megnyitja: Meduácz Lajos.Mézlova$avatás .Tesco-áruház parkolÓjábÓl 12 Órakor...Áttorésaz atka elleni védekezésben? hatéÚj kony atkaoló szerek bemutatása'' Horuáth János erdómérn k: . Illyés Gyula TanítÓképzó Fóiskolai Kar. A nadapi méhésztelephelye a szakmunkásképzéstanméhese lett. mobil: (+36)-(20)426-6724 E-mail : antalka. amikor 1987-ben tobb méhésztársával egytitt megalakították a MéhészekFejérMegyei Egyestiletét. Részletesprogram kérhetó. Fejér megye tobb teleptilésén. Felszállási lehetóségek utktizben..aktualitások Dr. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: .március 30-i$ 40 000 Ft elóleg befizetésével.Sperlonga-RÓma-Nápoly-Capri szigete-Pompei-Vezuv-SonentÓi-félsziget. Zajőcz Edit: A napraforgÓ mézelése Kiss Jenó: A méhészeti tárgyi b ncselekmények alakulása Magyaronzágon Dr Heged.Szekszárd Helyszín : PécsiTudományegyetem. RákÓczi ut 50.30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszkozvásár. TellerLászlo 1927-2010 Meghívo V ll. megelőzéseés gyÓgyítása .istvan@ icedsl. március 5-én. Indulás: 20ll. (30)-644-92-93 Tel: (+36)OMME Hajdu-Bihar Megyei Szervezet szervezésében 13 . Jelentkezési határidó : 2011.ÖnállÓan a t tanitÓképzó elvégzéseés házasságktitéseután kezdett méhészkedni. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9. nap a ten$erparton piheniink. Debrecen.szombaton 9 ÓrátÓl tartja Helye: Mikszáth Kálmán Mrivelódési K zpont.Egyéb programok: A Mézescsupor raj zp á|y ázat eredményhirdetése J átszőház gyermekekn ek Méhészetieszk zkiállítás ésvásár Szaktanácsadás Eszkti zkiiillítÓk és kereskedők j elentkezésétvárj uk : Antalka István. Debrecen. Részvételidíj: 89 900 FVfó.Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr.Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross PéterOMME elncik: ''Minden rosszban van valami jÓ! A 201O-es esztendőtanulságai'' . mert sztilei kertjében mindig volt néhány méhcsalád. $ r{t. 2660 Balassagyarmat. ott élt akkor is. Idós korára állományát folyamatosan csokkentette.Tesco-áruházparkolojábÓl 03. az idegenvezetéstésa szállásdíjat.a fehérváriÍrÓ-olvasÓ találkozÓt. szeptember30. február 12. február 2B-ig 40 000 Ft elóleg befizetésével.. Méhészetét folyamatosan fejlesztette. TolnAgro elatgyogyászati Kft.30 Órakor. hogy ó milyen elk telezetten szolgálta a méhészeket.. Részvételidíj: 79 000 Ft/fó.. aki életre hívta a mai Országos MéhésztalálkozÓ elódjét. Szekszárd.mqjd késóbb a méhészet alapismereteireis. me$beszélés alapján. Programok: Firenze. tel: (rs)-r t 0-62|. viasz-m lép csere Részletesprogram: Rendezuényijnketmegnyitja és elóaddst tart: Dr.oktÓber 1-B. sok évtizeden kereszttil tanította bet vetésreésolvasásra a g$erekeket. 10 napos utunk során minden 2. Felszállási lehetóségek utkozben. szeptember9.

az eseményre késziilödöméhésztársakat a Szomory Dezsö téren.asszonyok legutÓbb a Szabadnepelttik meg a méhészek Mézes védó.az o|tár elékeriilhessen. tel. 10 dkg cukor. A tojássárg áját a mézzel. Philipp Ernst Stitó utca. Ugyanabban a tepsiben stitjtik. elMagyaro rszági Mézlovagrendek képzelése szerint Szent Ambrusfelvonulása. Eredményhirdetés dijátadás20l1. hozzáadjuk a kihiilt masszához és rummal ízesífitik.Philipp ErnstGudenusatya megszentelte az o|tárelótti aszta|on szépen kiváe|helyezett lő termelóimézeket. 5 kanál cukor.Év Méhésze'' elnyerésére. 25 dkg margann. Deák tér. peA sekrestyében osszeg. Érdemes lenne Stitemény Kiállítás ésVersenyen elgondolkodni azon.majd felforraljuk. majd a tt'bbi lap kozé ismét krémet. Mise keretébenaz atya isten Vdrtismarty teret.RendhagyÓ. Ttjltelék: 3 tojássárgája. FeIh ívás á7 . a fehérjét felvedtik 2 kanál cukorral.rÓl kellene elnevezni ezeket a retéróen idén a lovagok menetét mek stiteményeket. tortakarika nagyságura nyujtjuk. lapra barackízt kentink. orommeljelenthetem. tel. fél csomag stitopor. 2 kanál liszt.l-1. tetejétízlésesenkrémmel éscsokoládévaldíszítjtik. lassu tiízon besiirítjtik. Tisztelt méhésztársnók.t -- 4 TÜNDE {Ti: NAGY Dr. JÓ étváryat kívánunk! Kovács otto zselici mézlouag .FEBRUAR SzentAmbrus 2Ol [innep 0 Evek hosszti kegyeibe sora után az idiljárásvégre fogadtaa méhészeket december 7-én. megkaptuk kozzétételre a kétmézesfinomság receptjeit. 2-4 kanál tejfcil. nappá tenni. -\'.ik.majd megszentelte vásáron nézelódó tome$ elisme. A felvonulás végeztével A Szent Ambrus napi megemaz tinneplók esy tisztelgésere. Másnap 3 dl tejszíntfelvertink 10 dk$ porcukorral.az oltár elótti asztalon szépenelró iidwivalgása éstapsa fogadta helyezett kiválÓ termelói mézea menetben részvevóket. azt is megkenjtik mézestejjel.NémethZsolt és mék.A menet egyetértett dr. e|(iÍtBírő LdszlÓ javaslatot tett Három Órakor kezdódtitt el a az édességekelnevezésére.Selmeczi Imre. oldalát darált diÓval panir ozzllk.és fel tábla csokoládéval megspricceljtik.ket.5dl tej. 6 dkg zsír(eztszétkell morzsolni).Mézut Egyestilet eln ke tárgyjumisével folytatÓdÓt a Szervita talmakat adott át a méhészeti téri Szent Anna Templomban. Az alapanyagbol nyujthatÓ tésztátgyurunk. 5 részreoszduk.Év Méhésze'' elnyerésére cím A Méhészek Fejér Megyei Egyestilete idénis pályázatothiraz det. 2 egésztojás. 4 evókanál termelói (szabadszállási)méz. A karácsonyi áldását kérte.Deák Ferenc Gudenus.25 dkg porcukor. hogy a méhészbálok asztalain ott lesznek ujdonságként ezek az édességek. Ambrus szelet Mézes laphoz:50 dkg liszt.{' g\ . I csomag pudingport kikevertink fél dl tejjel' ésa felforrt tejhez ontjtik. diÓval. villával megdíszítjtik. A gármesteri Hivatal elótt. és Bóvebb informáciÓ: Nagly Gyula. melte ki a mézlovagoktÓl. éssimára keve4. A tojásokat széwálaszduk.: (+36)-(30)-6843790. vacsorán Bírő Márton. A lapokat megtoltjiik az elkészítettkrémmel. 3 evókanál termelói (szabadszállási) méz.NAPJA tvÉH Észtr 201'I. mint a mézeslapot. mint a bányász-.1 csomag vaníliás cukor. hogy kiésNagy Judit szinténkiválÓ cukválÓ méhészeti termékekkeltolt.tik'majd a tojáshoz tessztik. 15 dkg porcukor. 1 kávéskanál szÓdabikarb ona. ahogy a tészta kívánja. ko zéletbenkifejtett munkájukért A trtl't . 4 evókanál |iszt. Az egyik mézeslapot megkenjtik termelói mézze| elkevert meglangyosított tejjel.A 2. HasonlÓ rálÓbizottság elismeró oklevelét. 4 kanál termelói méz. Hagyjuk kih lni. 3-4 evokanál rum.tik. a stiteménytink tetejére kenjtik.idén is ha. A méz. cím Pályázni szakmaitinéletrajzzal. tsszegyurás után 2 lapot stittink. végtil a tejet. már a hagyománnyá SzentAmbruslinnepségen. mert a mise keretén lovagok részvételével beltil kertilt elnevezésrekétrendA I \termeloi mézekkostolta.A lisztet. méhészasszonyok.remben díszvacsorával zárult. tobbsztiZsellér Laszlő árusok jovoltábÓl rrisen aranyéremmel kittintetett a Budapesti mézfogyasztÓknak cukrászh l$y tortája (fotonkon) lehetóségtiknllt arra. Addig 1 margarint kihabosítunk 20 dkg porcukorral. l0 dkg margarin. Magyar T nde. vasutasnapot.f 'a a . ésa remek mézescukrásza(SzentAmbrus lova$ok végigvonultakBudapest ti készítményeket esy'k leghíresebbutcáján. illetve a helyi méhészegyestilet vagy a megyeiszaktanácsadÓ ajánlásávallehet 2o||. majd a krémtink másik fele.lékezés tinnepséga Corzo Éteés jéig felsorakoztak a Fóvárosi Pol. Ambrus torta Tészta: 40 dkg liszt. Rátessztik a másik mézeslapot. 2 mokkáskanál szÓdabikarbÓna. 2 tojás. ci utcán. hogy Mint miden évben.szállási Méhészttjrténeti szentjének napját. lemezen pár percig stitjtik.kívtil finom mézescukrászati tertására kertilt sor. A mar$arint porcukorral kikeveq.. durva diot szÓrunk a rétegekkozé. az . Bízunk benne.iik. hogy nem bizonyitották rátermettsé$tiket.. február 15-ig. Az otlettel firvÓszenekar kísérte. A jelentkezés részletes feltételeiról szinténtóltik érdeklódhetnek. Krémhez:3 dl tejbe tesztink 2 kanál instant kávét.tik.vaníliás cukonal kikeve4. a Vátorta ésSzent Ambrus szelet). 3 kanál darált diÓ.rászholgy mézesstiteményeérdesékfel otthon az éléskamrájukat. lehetne-eezt a napot a méhészek Alkotásaik méltán nyertékel a bínapjává nyilvánítani. csak papírt tesztink a piskota alá.7 dl tej. a templom plébánosa utcán kereszttil haladva érteel a is.. .:(+36)-(20)-921-9391 Ha kidermedt. és a remekmézes cukrászatikészítményeket Németh Zsolt és Gégény Benjamin méhésztársaknak. az elmult évi mézekmintáival.A fiatal talmas érdek]cjdés kozepette tin. saját krémmelbevonjuk. a diÓs piskota ktjvetkezik. a sárgáját kihabosítjuk a cukor másik felével. délelótti orákban a méz. aMagtaÍ Az tinnepségrendhagiyÓ szent. vá|t A Dunafeltil ftijdogá|Ó langyos sze|lófogadta Budapesten. 2 evókanál kakaÓpor. mqjd rátessziik a krémtink felét. a diot és stitóport elkeve4. mqjd a kihtilt kávépudinggal elkeve4. Pískőtahoz: 5 tojás.február26-ána XXIII. hozzáadjuk a lisztet. A stiteménytery éjszakára htítóbe rakjuk.niltek dagÓgus-. Az e| zö évektól el. és Országos MéhésztalálkozÓn Vásáron Székesfehérváron.

ttink. hogy oda men.iigyében. A sze az intézményellátását segímédiábÓl értestilttink arrol a ti. rán néhány kisteleptilési ÓvoNagyra értékeljtik a média dát ajándékozunk meg akác. Ktizismert.A fogadtatás ésa ve dóljtin el.elindult a kozos ja a megyei méhészegyestilet.hány család asztalára élettikben nyekben a legmagasabbak az elószor kertilt így méz. nyestilhetnek. amikor Selmeczi Anna mézkiA száraz számításon tulme.Ezuton lehetne tenni ezt az eseményt. már' hogy a méhészeti Látni kellett volna mindenkinek l I termékek népszerrisítéséta gyerekek arcán lévó tiromcit. is számára elenyésző anyagi terdenkinek. Ez hogy integrálják a pozitív az alap szolgálhatná katasztrÓ. rr. het jelentene idónként 1-2 kghészésKtirnyezetvédó Kcizhasz. méhészek védöszentjének a iinnepéhez kapcsolődőan PalőctájMézlovagrend a tagjai karitatív esemény kereteikiiztitt népszeríÍsítik a méhészeti ágazatot. hogyMlku|ás-naphoz Szent és Ambrusnak.éstermészetesen a magyar mézet.nek.rekek tinnepi miisorral lepték j{ink. hogy a családjának. de az ÓvÓnóknek jelezttik képéldanélktili esetról is. Loajándékcsomagunka mézenkivagrendtink ezért is drinttjtt vtil stílszeríien egy iiveg mézugy' hogy az idei akciÓnk so. zat kereskedŐi oldalárÓl a Méz. hogy me$mozdulás.ten ésszálon .. Egy-egy méhésztársunk mény jutott min. verset. hogy Mézkirálynó Alapítvány létremriktidésitertiletén a méhészek hozatalának otletét is.a méhészetiágazatunk sorsa mekosztályok.Tdbb helyen si'itemény is jutott mindenkiakadozik a kozétkeztetés anya.NÓgrád ésHevesmegyei. vala. illetveszlovákiai helyszínekenkistelepi.feliileten adtak hírt az eselpolyvisk és lpolysza. és keresstik a mÓdját. (ValÓszíniíleg nélegkisebb létszámu intézmé. amikor PalÓcfii|d térségében . ma még ktilonállÓ kezdeméde lehetóséget biztosítana a nyezéséket.bort is rejtett ma$ában. gondolkodás a méz-marketing amelynek a vezetósé$ea kozel.Ör mmel fogadták az ajándémányzat szinte szélmalomhar.ben jott el hozzájuk.nyi saját termelésrimézzel me$nu Egyestilet.Ízlelgetjtik'' $ondolatot. a Szandai JÓzsef . Hosz. Így keriilt a látÓszoés marketing céljaink csak a gtinkbe a Heves megyei Ivád.mézetmindenki hazavihessen a kek számára. hogyan nagymester l5 . hogy a marketing értéke is madik Ambrus-napi.a szlovákiai hely. mondÓkát és énekeket.témáju kifestók nyv és mézes tása érdekében. is koszcinetetmondunk az on. ésszinte minden telepiilésenvan méktinyvésmézes slitehészis.rálynó a mézlovagok kíséreténóen azonban az az elv is koz. a nyilvánosságon kereszttil érvéNográd megyei Nagybárkány.érdeklódését. A jÓl plusz hoz. biztosították. hogy jÓ ló ésa turizmus által kínált leuton járunk. ahol legsztikségesebba meg a vendégeket. hiszen a reklámmézze\. sajtÓ munkatársaival érkezó A piaci áron számolva ktlzel vendégeket. hogy néhány nehéz mozgásu méhész bácsikat. Feladatunk a hamédiahírverés rejtapasztalatai azt zai fogyasztás novelésében mondatják veltink. ttirtént Ez 2010.FEBRUAR Jotékonysági akcioban a mézlovagok Már hagyomány.val szervezetté és rendszeressé hecske Bt. A kÓrházi gyer. a mézen kívii| mé.nagypro. Aznapra a rejátszott a helyszínek kiváMikulást is izgatottan várÓ gyelasztásában.ajándékozni a helyi Óvodát. létrehozását kezdem ényezi.PALOCFOLD 2011. ide sorolhatjuk pl.szervezett magyar méhésztártagdíjaiba beépített zájárulásbÓl egy karitatív alap sadalom vezetóinek feladata.ményrol. a szlovákiai utunkrÓl ségébol kállos kozségek. valamint az ága.tobb szinszabb táv terveinket támogat. Az munkát folytatni kell. nótt vendéglátÓinknak ésa sajképviselóinek átnyijtott $azdasági értelemben ezek tÓ fenntartása a legnehezebb.áll a kcizcismunkára! sára is. Az elmult hetekben. Az adomány nagyobbik régi fedezetének biztosítása.kokat.elmult idószakban . e$ymást fahelyzet eseténa bajba jutott erósító folyamatokká tegyék a méhésztársaink megsegítését. anya$i helyzetben lévó tinkor.december 6-án is.Magyarors zágon szinte minden van hészeti témájri kifestö. teleptilésen Óvoda. de A három éwel ezelótt meg. hÓnaés volt..A NÓgrád ésHeCsécseés Cserháthaláp. méhészetitermékek népszer A PalÓctáj Mézlova$rend a sítését szolgálÓ akciÓk éskarimaga lehetóségei kozott készen tatív események finanszírozá..Itibben megfogalmazták tatásért felelós szakembere is. elóadtak segítség. és a megkezdett hettíségek kihasználása is.Tobb helyi méhész sszefogásáVilág Kft. a mindenkori nagybani potenciális mézfogyasztÓkat felvásárlási ár hatásainak kitévetttik célba.amellyel nem csak a jÓtékonyzetlen segítségtikért kodás eszméjét ! szolgálnánk. a mézen kívtil méhészeti cot vív az intézményei fenntar. a legkisebbeknél kell kezdeni.irányba hatÓ eróket. valamint a My ésaz Új mestereivel egyiitt fogadták a SzÓ napilapok.) A felegy fóre esó fajlagos koltségek. a multban ugy drintritt.ha jol belegondolunk. mézlovagrenkozÓk adományaibÓl tudják dtink címerével ellátott akácbiztosítani az ebédeta gyenne.anyagi fedezetéta PalÓctáj Mé- tffi IMREFELVETELE OTVOS ajánljuk akár egy országos akciÓ keretébenvalamennyi méA gyerekek tiriimmel hésztársunk figyelmébe Fekefe fogadtákaz ajándéko.400 000 Ft értékii adomány színekenjelen volt a régiÓ ok. majd az idósottkizárÓlag a világpiac befolyása honok után idén a legfiatalabb alatt. Jőzsef lova$társunk otletét: kat. hogy az réstinket. ráj healakult mézlovagrendtink har.ves megyei napilapok jelentós mint Szlovákia palÓcfoldi tér. ahol még ktizos korpokban számos híradás jelent táncra is rábírták a mackÓs meg arrÓI. az Erista Kft.ho$y az ajándékunkegyik NÓgrád megyei ktizség bÓl egy fél kilÓs egyestileti Óvodájában már csak a vállaltivegbe toltott. pedig beszámolt a Markíza TeAz Óvontík a falvak polgár. ésa Mé.felbecsiilhetetlen ! jektje'' volt a mostani karitatív Nem engedhetjtik meg.i|ések Óvodáibavitti'ikajándékainkat.leviziÓ.

pakolás.a platÓn lévó eszktipez k. amelynek lábai kiiltin-kiilÖnállíthatÓka te- A magyargyártmányri 15+32 szerelvénnyel méhcsa|ádot lehetel. sok víznek is van helye a konténer alatt. a megn vekvó n vényzet sem zavar' esetenként.differenciálzárral rendelkezó tehergépjármti' amelynek platÓja három oldalra nyithatÓ (1. hogy gyalogkaptárakat szereltem bele. 2-2 sort tisszefogiva. hogy magas ésállványrÓl kell kezelni.akkor termelési idóben másra nem használhatÓ a futÓ. fajtamézeket termelni csak vándorlással lehet. Csomős 16 Jőzsef méhész kollégám. a kijárÓn kereszttili flisttiléskor roppant kényelmes. További elónye. Az asztalok a kaptárak tetejénutaznak. termeléstechnolÓgiai beavatkozás konnyen megoldhatÓ. a Az utánfutÓt a rajtalévó3240 méhcsaláddalkét gyakorlott embernek 30 perc alatt . kép). Az enyém magyar gyárEnányu. a koncentráltság. ami bizonyos esetekben hátrány is lehet. a illetveha|adÓknak.csak emeli és ó is állványrÓl kezeli a méheket. redményesen méhészkedni. B+E kategÓriáju jogosítvány kell hozzá! Vándorláskor problémás a rakodás: zárás.és egy hozzá passzolÓ legalább 23 tonnás utánfutÓ. kÖzepes méhészetben(80120 méhcsalád) kiválÓ eszk ztik lehetnek a kÖvetkezók. Munka mellett egyfajta me$oldásként. kép). Heged s Henik RIKI m helyében késztilt. A jelen támogatást is figyelembe véve. Ezen megoldás eseténnégy emelő segítsé$ével bármilyen magasságra emelhetó-siillyeszthető és szétnyithatÓ a konténer. egészségtigyi. anyagok. kép). így bármilyen javítás-karbantartás. Egy ilyen szerelvénnyel 15+32 méhcsaládot lehet elszállítani l0 keretes rakodÓbÓl. Száguldozni vele nem szabad. Ennek a rendszernekÓriási elónye az egy irányba valÓ térmélységbentagolt r ptetés. a kétktizépső gtirgókiin előre sor és hátra kihtizhatÓ egy sínnel ellátott asztalra. Én egy másik elrendezést szeretnék bemutatni. mis serkentéskor kép). Az elóbbi probléma megoldhatÓ egy kis leleménnyel: a futÓt el kell választani a konténertól és így egy futÓval tribb ilyen állvány is szállíthatÓ. $urtnizás.Egy egységet. hogy hogyan helyezziik el a méheket futÓn. KÖvetkezó kérdés. FEBRUÁR Segít technika a Segítenl szeretnék kezdöknek. dogulni.ugy' hogy az egészrakományt 3 racsnis gurtnival rtigzítjtik kocsihoz. amelynek a biztonságos vontatás miatt fékezhetőnek. ahhoz meg gépekkellenek. a vagy az állványon. eg}más fÖlé két sorban valÓ elhelyezés. ha a kaptárak rtigzítettek. egérrel alig találkoztam. kell egy megbizhatÓ tisszkerék-meghajtásu. száI!ítani keretes 1o rakodőbÓl.szaporításkor. Elónye a syors vándorlás. nincs eltájolás.s a cipekedéssel oda az egészség Egyik leheis. Sqinos. Pakoláskor a sorokat zártszelvénnyel fo- gattuk le. A platÓn egymás mellett négysorbanelhelyezett kaptársort. illetve a kétkÖzépső sort begurítás után a végeken a vázhoz fixáltuk 12-es csavarra|. de meg Ezze|a szándékkal bemutatunk néhány méhész munkájátsegítö eszktizt.rajzásgátláskor. Hátránya. de 50-100 kmes ktjrzeten beltil jÓl el lehet vele boldogulni. pénz. és a tartÓs egy helyben állás miatt a gumik hamarabb trinkremennek. megoldást. Ilyen magasságban (60-80 cm) hangyával. tőség a konténerrévalÓ alakítás.Ez mind idó. rep egsenetlensége miatt (3. így dig két lépésre megszokhato (4. például kijárÓn keresztiili cu(5. mivel elég bonyolult mrivelet az egységfiiggóleges mozgatása. derékkíméló(vándorláskor is). Egyik megoldás a kétirányba. A kaptárak rakodÓ jellegébőladÓdÓan korlátlan a felfelébővítés. kép). 50-100 km-es kiirzetenbeliil jÓ! el lehetvele bol. leterjeszkedés hetősége termeléskor. a rakomány rogzítése. atka- irtáskor el<ilről.akiéa fent említett megoldás. kéttengelyesnek kell lennie. de teherautÓval melléállva egy síkban mozog az ember.tvÉHEK Moz0nrÁsn 201'l. a tanulÓpénzt akarjákspÓrolni. a manapság sajnos oly aktuális. s kezeléskor sem zavarÓ a kéteg}más mÖgtitti sor. akik a méhészkedést megismerve változtatni szeretnének. 8-10 kaptárt ktinnyedén lehet gurítaki ni akár eElT izmosabbembernek is. a talajszinttől valÓ nagyobb magasság. ktizépen esy 120 cm-eskezelók zlekedő folyosÓval (2. alkatrészek vannak.Magassági hátrányaaz elónye is lehet. ahol a kétszélsősor fix. azt mondta.

a Nissan NP300assal idén már sikertilt. hosy alacsony sulypontu. valamint vele lehet beszintezni a szerelvényt parkoláskor' A négy sarkára felszerelhetó lábak stabilabbá teszik a szerkezetet. s lát e benne fantáziát. S ha már szÓt ejtettem a Pick Up-rÓl. A kocsin maradÓ kaptárak k z tti kisebb távolság miatt a méhek ellenkezo irányba rtiptilnek. nem hall. a sebesség. mivel alacsonyabb. Az uj technikajavára legyen írva a nagyobb motorteljesitmény. Visszatérve a méhész utánfutÓhoz.Figyelem. kép).a jobb menetstabilitás' a komfortosabb me$elenés. További elónye. 3. a két szélsó fix sor ktjztil csak a k zépsót h zza ki. hogy személygépkocsival ez a futÓ nem vontathatÓ! Korábban platÓs ANemzeti által PrognmtámogatottutánfutÓk egyedi grártása! 751 kg-tÓ| 3500 kg iisszttimegig Hegedíis Henrik (06)-(20)-969. tájékozÓdást. Megvonva a mérleget. amellyel 20 év alatt terepen sohasem akadtam el.TÁr r r FUr Ó x menetkéSzre lehet szerelnie.hu www. Az én futÓmon 10 keretes Tamási rendszerÍitoronymézkamrás (3 fiÓkos) Hunor kaptárakkal méhészkedem.' . fékesfutÓra adaptálta a rendszert. A mai napig bosszant ennéla típusnál a hosszu orr. éshasznot termel. hogy mire jÓ.riki. A kaptárak. Fontos kellék a vonÓrudra felés leszerelheto mankÓkerék. de jobban meggondolom. hasznos dolgot.a (fara mégsohasem koppant). és akár tehermentesítenilehet veltik a kerekek gumiját. mÓdszert láttam. hogy terepen mikor. s annyira me$kedvelte. vagy kevésbé megoldásajÓ inkat . a terepet is jÓl bí4. manóverezrí képességtik. Aki nem megy.azt majd eldcintik az olvasÓk. Csapo Lászlő méhészkollégámat idézném. nem lát. km.és utasbiztonság. figyel ésrogzit: ha már egy olyan értelmes.01 79. az ujabb technikával. ezek a négykerék-meghajtásu autÓk 8-9 q-nál tobbet nem bírnak. Buczko Endre TÓszeg t. Ez a rendszermár nagyobb teljesítményÍi személygépko csival is vontathato. a foldról megoldhato. s mivel a platÓ a kerék felett van.nem hintázik a rajta valÓ kozleke- déskor a futÓ. A mai divatos és kényelmes. hogy még egyet készített belóle (6. magyarázattal ismertesstik meg másokkal is a jo. nag$obb teljesítményÍi(10B180 LE-ig) 4 kerék-meghajtásri Pick Up autÓkkal már megoldhatÓ a vontatása jÓ utviszonyok ktizott. aki minden méhészettel kapcsolatos rendezvényre elme$y.Ő . a kedvezóbb fogyasztás. hová megyek vele. már megérte elmenni. a giyakorlat ésa terep mást mutat. ami fóleg emelkedón zavarja a kilátást.kö Cegléd' E-mail:riki@riki.3x5os kaptármegoldással.TL 1. az tizem. aki eg$tengelyes. letilnek. de a kuplungtárcs{ja nem szerette. van olyan méhész kollégám. terhelhetóségtik meg sem kozelítik a jÓ ilreg UAZ-I.MEHEKMOZGATASA UAZ-zal huzattam.nem volt rossz váltás a platÓ célszeríi átalakítása után.syszeriÍbbenoldotta meg az elhelyezését a kaptáraknak. ami nekem a jovríben a munkámat megkonnyíti. rajzza|. személyes tapasztalataim alapján mondom. fontos tudni. így nem billeg oldalra. s benne a méhcsaládok kezelése is eg}rszer bb. Biztosan vannak még ebben és más kategÓriában érdekes megoldások. és a legfontosabb. amellyel konnyen a megfeleló csatlakoztatási magasságba emelhetó a vonofej. rola majd legkcizelebb írok. A gyártÓk és a kereskedrík sok szépetésjÓt írnak rÓluk.hu - 17 . Kiilsó-Köriisi t. az a szakmában lemarad. TerepjárÓmászo. kérem a méhésztársakat. nagyon érdeEz kes technolÓgia. hogy minél tribb fényképpel.

max. 31.pl. gyári szám) min. számlán az a|vázszámot fel kell ttintetni min.5 tonna tisszsuly) 500/0. 2000 EUR minden év aug. 31. eg$edi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . max. max.pl.|. wsz 8429 51 99 N2 járm kategÓria teherautÓ (max. 1200 EUR minden év aug. 7. 3 kW) wsz 8502rr 20 egyediazonosítÓ számot (ha van . 31.pl. 31. 31 min. minden év aug. elektronikus távkaptármérleg robbanÓmotoros szivatt5ru méhes vagaonvédelmi rendszer wsz 8467 89 00 fiikasza/bozótvág \/ISZ 8414 59 200 000 egyedi azonosítÓ számot fel max. 500/0. 3l szívÓ-frtvÓgép aggregátor wsz 850220 20 (max. max. 80 méhcsalád. 2000 ELJR minden év au$. max.NEMZETI PROGRAM 2011. 3500 kg) N1 járm kategÓria teherautÓ {max. 500/0. 31. A méhcsaládok száma szinten tartásának tiimogatása (méhanya) párzatlan anya/ btilcső párzott. max. max. gyári szám) min. 3l. 30 méhcsalád. 02 jármtikategÓria pÓtkocsi (min. (OMME-hoz) 230 000 eurÓ/ méhcsaládszám 50o/o + jár végrehajtási év 5Oo/o-ára a támo$atás . max.pl. mézszivat$ru 130000 egyedi azonosítÓ számot fe| minden év aug. 200 EUR minden év aug. alkalmasuj építésií 500/0. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . max. 200 EUR minden év aug. \rISZ 8426 91 1 0 teherautÓra szerelhetó daru 500/0. 1200 EUR minden év aug. egaedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 30 méhcsalád. 500/0. számlán az akázszámot fel kell ttintetni min. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a szám]án (ha van . 31. gyári szám)ésaz aggregátorteljesítményét is fel kell ttintetni a számlán Vándoroltatáshoz sztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása (nagyeszkiiziik). max.FEBRUAR Támogatások 2o. 3. 50o/o. 2000 EUR minden év aug..pl. 3l. 31. számlán az abázszámot fel kell ttintetni max. 31.JR minden év jil|. Vándoroltatáshozsztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása(kiseszktiztik). 80 méhcsalád.pl. 31. B0 méhcsalád.pl. 500/0. 31. 200 EIJR minden év aug. 75l kg-max. 2000 EUR minden év aug. 200 EUR minden év aug. gyári szám) 500/0. 500/0. 200 EUR minden év aug. 31.intetni a számlán (ha év van . gyári szám) min. 500/0. 31. 1200 ELIR minden év aug. kell t ntetni a számlán (ha ev van . 31. wsz 8428 90 95 emelőhátfal l50 000 eurÓ/ végrehajtási év méhek tartására max. -2013 VTSZ / kategÓria Megnevezés pergetó VTSZ 8436 BO 99 fedelezógép 500/0. max. 200 EUR minden év aug. 500/0. 31.petézó méhanya 5 EUR 2 EI. gyári szám) min. 200 EUR minden év aug. gyári szám) minden év aug. 30 méhcsalád. max. eurÓ/végrehajtási kell ti. 31.5 tonna sszsuly) 500/0. 1200 ELIR minden év aug. max. cstirló kézi hidraulikus emeló/béka 500/0. max.kérelemhez m szaki dokumentáciÓt is csatolni kell min. eurÓ/végrehajtási 500/0. 400 EUR Támogatás mértékeBenyujtási határidő Keretiisszeg Megiegyzés Méz kinyeréséhez uj sztikséges eszktiz beszerzésének támogatása. 200 EUR minden év aug.27. 30 méhcsalád. 30 méhcsalád. konténer 20 wsz 8427 rr terepjárÓ villástargonca njárÓ rakodÓgép 500/0.

(xII. Varidol Varroa atka elleni alternatív védekezés trimogatása (a]jdeszka).Méhpatika forte. ECOSTOP lamella. valamint 5 vé8lehajtási even beliil uslanolyan eszk. hosy aMezögazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal az idei évtől az eddigieknél szigorubban el(azoknál az lenőrzi az eszkozok vámtartifa-számának helyességét eszk z knéI. minden év aug. Támo$atás azonban csak abban az esetben adhatÓ. azonban mivel további mÓdosítások is bekertiltek a rendeletbe. Kaptárak. Api 0x.amelyek rendelkeznek egyedi azonosítÓ számmal (pl. Továbbra is támogathatÓk maradnak azonban a valToa atka elleni ryÓgyszerek ésgyÓgyhatásu kéktiltségei.valamint a repacukor beszerzésének vámtarifaszám szerepelcukor vásárlásárÓl szÓlÓ szám]án kétféle het: 170199 10 vagy l70l 12 90.09. 09.ekinthetó a www. o1-2o|3. Ismételtenfelhí{uk a figyelmet. 01.Méhegészségiiryi vizsgálat ideje:2012. 0l-2012.5 EUR gyÓgyszer+ minden évmárc. Apiwarol.06. amelyeknél a támogatási rendelet meghatározza a VTSZ-t)' hibás. (Serum-Werk). Dany's BienenWohl.időszak: 2o|2. . gyári szám).kihtizhatÓ tálcával ellátott aljdeszkára igényelhetö támogatás. Bayvarol. Ezen eszk ztikre is vonatkozik a vándorlási eszk ztjknélismertetettkétmÓdosítás.08.5 EUR cukor (va$y (szaktanácsvégrehajtási év me$kell órizni minden év adÓkhoz) 5 EUR ryÓgyszer) okt.20ll. KaptárazonosítÓ rendszer: Az 0MME áLtal2oo7-ben elindított kaptárazonosítÓ rendszer az idei évtól a keretekre helyezhetó kisméret chipek beszerzéséneklehetóségével bóvtil. trI.kétujabb mÓdosítástjavasolt: ennek alapján azon eszk zoknél. vizsgálat ideje:201l.hu honlapon. a ktjvetkezókben fo glaljuk ossze a mÓdosításokat. A 201l. Méz kinyeréséhezsztikségeseszkiiztik: A támogathatÓ eszkoztjk listája változatlan. s0 Ft/db minden év aug. ol. Méhegészségiisri vizsgálat ideje:2o1o. Perizin. 31.30. a méhcsaládszám-ktilonbrizet alapján a késóbbiekben igényelhetó még támogatás keretjeloló RFID-chip leBfeljebb 600/0. 30. Hangsasav 60o/o A. időszak:2o1o.U. a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló alj25 000 eurÓ/ deszka beszerzésére vehetó végrehajtási év igénybe. 31. rostasz<ivettel. 3l. Higiénikus aljdeszka: A támo$atás mértékében nincs változás.Api-Life-Var. 08.06.max. illetve a takarmánykie$észítók. 31. szerek ésgyÓgyhatásti készítrnények változatlan. azaz az egyedi azonosítÓ szám számlán valÓ felttintetése. 30 000 eurÓ/ végrehajtási év ]tlatorvosi igazolások: t. a beszerzésiár legfeljebb 8Oo/o-áig. 09. 01-2012. az immunerósító szerek. va$y hiányos VTSZ eseténelutasídák a kérelmet. 30. 09.NEMZETI PROGR VTSZ / kategÓria Megnevezés Támogatás mértékeBenyujtási hatríridó Keretiisszeg Me$egyzés támo$atása (gyÓ9Yszer-cukor) Varroa atka elleni gyÓgyszeres védekezés 99 wsz 1701 10 wsz r70L 1290 2. továbbá a támogatott eszktiztjk tjt évig nem adhatÓk bérbeésnem idegeníthetők el. számlán a ''higiénikus aljdeszka'' megnevezésnek kell szerepelnie higiénikus aljdeszka 3000 Ft/db 800/0. hogy az idei évtól nem támogatottak a vitaminpÓtlÓk. Az engedéllyelrendelkezó gyÓgylistája megf.benalkalnazott euro-áÍfolyam: 277 Ftl| euro' '95 Vá|tozások Programban a Nemzeti miniszAz elmult év utolsÓ napján jelent meg a vidékfejlesztési Nemzeter 47l2o|o.A répaszínnények. A tiímogatás mértéke a rendelkezésreállÓ keret sszeg 15 000 eurÓval emelkedett. eurÓ osszeg mértékig(a beszerzésiár 50o/o-áig) A Mezógazdasági és VidékfejlesztésiHivatal .)VM-rendelete a Magyar Méhészeti szati Program alapján nyujtott támogatások igénybevételének bályairÓl. 30. ol-2olo'09.a helyszíni szemléktapasztalata alapján . 200 támogathatÓ.. Bee Vital Hive Clean. l5-ig gatottgyÓgyszerek támo répacukor Támogatott g}Óg}szerek: Apiguard gél. a számlán ezen egyedi azonosítÓ számot is fel kell ttintetni.V. A táLnogatotteszk. 31. méhészetifelszerelések azonosításának támogatása (keretjeliilö chip) méhcsaládonkéntlegfeljebb 50 db OMME által nyilvántartásba vett chip támo$athatÓ. Méhcsaládonként tjsszesen 50 db chip után igényelhető támogatás a beszerzésiár 60o/o-áig 0egfeljebb 50 Ft/db osszegig). A támogatottan vásárolt aljdeszkák tit évig nem adhatÓk bérbe ésnem idegeníthetók el. a támogatás mértékeazonban a beszerzésiár legfeljebb Soo/o-ára emelkedett (de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurÓt).szer vehdő igénybetámogatá6. Korábban ismertetttik már a várhatÓ változásokat. az tévesbérbeadásiés és elidegenítési tilalom. Vándoroltatáshoz sziikséges eszkiiztik: Egyestilettink javaslata alapján jabb kiseszkozzel bővtilt a támogatott eszktizok listája: az etetéshez használt robbanÓmotoros szivatt5rumax.08.iziik 5 eyig uem idegeníthetÓkel ésnem adhatÓk bérbe.higiénikus aljdeszka'' megnevezés szerepel. Il' időszak:2011. Méhegészségíisri 09. azaz továbbra is a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló mennyiségii. KristÓf Éva NemzetiProgramkoordindtor 19 .izrc es.2o1l. ha az aljdeszka vásárlásárÓl szÓlÓ számlán a . Thymovar. 06. GyÓgyszer-cukor támogatrís: Fontos változás. 2 |65 000 eurÓ/ a gyÓg:Fszercsomagolást 2. ugyanakkor omme. a támogatási tjsszeg nem haladhatja meg a 3000 Ftde ot darabonként. 3l.

ezt a felesle$es . adaptálni. részr nk minóséget) már kine. bÍiniistik méhészekcsakmindenki dltal elérhetó opmi..de ságos. de tudnia kell. a felhasználás helyén kinyerik lombÓl.méhészakadémiai'' mást tapasztalunk.1a ttibbféle beavatkozásra annak ók a brinÖsÖkésfelelősek a raj291. Jelenleg az akác bronzszobor-rintó technikához.. hogy fogyassza a fogyaszto! 20- sikereihez. Szokott egy jÓsnó is viaszt vásárolni.. hog$rezek után énmár nem csak a konténerrel méhészketei cstikkennek a sok kivágás használják a kozmetikai és a tudok meglepódni az ujabb és dók számára példaadÓ éstanul(rablÓgazdálkodás) miatt. sa esetén 10o/o engedmény! hogsk zben kÖn1nrében).jukban) egiymásnak kínálják és sa mindjárt a leglényegesebb el is fogyasztják.giája és fiziolÓgiája c.várom tehát a további. Az erdészettölhozatott méteres ményeit . mert a b lcsózés már csak kármentés éspÓtcselekvés. ugy dajkaméh számszer arányának t lgy és a cserttilgy egytittes lépet a Pécsi Tenárium részére. Ktilonosen igaz ez a szobrászm vésznek méhviaszt droglaborokban olvasztott méh. Tehát. méteres rtjnktik a magasra felnóni nem A méhviaszrőI mindezt kialakulni. morfolÓpafurattal+ pumpatoldalék: rai akácra úgyhozzuk csricsfor.ktik megduzzadva.zelő méh anatÓmiája. nyagságrÓl.a gázszámlán spÓro|va. az ezt igényló hozzátardom. kiválÓ 400 Ft/db.. által okozott ktiltintjs vábbi kedvezmény! után már van idó éslehetóség viselkedés az oka mindennek. helyes mÓdszer.bórápolÓszerek készítésénél. Aztán az erdész fdlvilágosított. Ennél csak a molykukacot is tartalmazÓ tireg templomtÓl a droglaborig. Ugyanekkor aránya ttjbb: 32olo. Kezdetben csak a templomi belehengerelve. hogy a (föleg a tiilgy).viaszveszejtéses'' viaszba reitik a kábítÓszert.. hogy a világ legnaryobb megismerhettink.ban sztiletó. cikksorozatot indította januári Nos.prokuics Istudn cikkét. hogy a rajzást mege- Nagy István Pécs .anatőtermelési fo kedvezményes áron beszerezhetó' amíga készlet . Szegény méhviasz. Ma t. gyalogkaptárakban.tizlete. un.el. Ez a tás.vagpnk.hogy hazánk erdótertileujrahasznosításán kív{il még tem.személyesen is ismetíizifartinkiik tavalyésaz idénis olyan szépek voltak rem ót -..anatőmiai á!.A méhészakadémiárő! leadni a benniik termelődó méhpempót (. me$árja a mennyorszátulsulyba kertilése. Az gyÓgyszeriparban. vagy pl. a saját tagondo|atot Néhány vetek papírra. hogly sztjnhetően készítenek ismét ból gipsztintvény-másolatotké. va$y pazarlásrÓl. amit egi} szomszédban kukac ugyanis az egyik gyíkfaj. a dolgozÓkhoz képesta kikeló sok erdótenilet 24olo-a. Izgalommal lyamatosan nrivekszik az erde. sajnáltam cikk egyes kijelentéseivel datisszevágni. No perhogy Az ár a postai szallításktiltket is kihasználhassuk. az . vagy a vastam. Tudjuk' hogy méhészeti tozÓk megrendelésére. ezért rázsfészekbe nyrilt. éventekevezom meghtjkkentó viaszfelhaszlÓ lett. nálással is: néhány éveadtam el amerikai kokaincsempészéslegAzért egy aprÓsággal kiegémint amennyi képzódik az er. fiités nélktil. Az EurÓpába irányulÓ dél. a kábítÓszer-kereskede. hanem egiybenvitaindítÓ igazság ezzel szemben.okainak felsorolását: ahory számunkra legfontosabb akácegy ktil n s. pasztalatain alapulÓ mÓdszerét Amikor csak tehetem. így a petefészA mézfog$asztÓk'mézvásárlÓk kÖzt is eg}Te k zkedveltebb problémával glalko.. elvégzett tarvágás láttán helytuethetó.hogyegy részét Az .. hogy a restaurálásánál. méhészeket.gyakat. Végre valami jÓ hír számunktovábbtenyésztése miatt. is Megrendelhetőa (+36). s ha tuvalÓszínii ug$anilyen téves in.20 darabvásárlámábaa családokat. Schtinfeld: A méméhsejbrrintás tető a pumlegnehezebb feladat.zási |áz kialakulásáért. formáciÓ (fóleg a méhészek kÖ. A szakirodalmi cáfolhatatlan tényekból kiindulva. Bármennyire is Ezeken kívtil idónként találkolem is nagy méhviasz-felhaszná.szíteni. Mert én magam is vagyunk.mézpumpa'' zik: a rajzásgátlással. miai dlanydkkti'' válnak (lásd tart! Mézpumpa + fém. Azt hitRemélem. kiiltintis vlselkedés az kijelenthetö. timum van. mindenki dltal kiioka a rajzásiláz ki. Februári gondolatok tának a kedvenc tápláléka. Mert ebben a kérdésben sincs kate$orikusan éselraktároztam. . a rajzás fó oka a kijárÓ aránya a legmagasabb: az ossz De kerestekmár a boltomban élö belóle.dig ujabb ésujabb tertilettel bócsak ne legyen a méhsejt minta mellózó rajzásgátlással.egészséges. Tehát ez a vtil. De a legktikincisebb felhasználÓ vékony meghengerelt lapo- {:i Piacozo vásározo figye|em! és méhészek. zífa a tudatos erdögazdálkohártya segítségével akart ó a ha.hogy ez a cikk nem rében). e témáink tertilete.tejet''(kínszámban. akik pl. ha mindezt hagyjuk EMre o kmszetű. már csak az ujabb divatnak k . átrnenetileg el kell viselntink.tejet'').lesz ezzel a felesleges .lottak arcárÓl mintát venni éseb. hanem a|aku|ásának. éwól zéséból származnak. látszik. a híradástechni... tehát a dajkák nem tudják ra. olvasunk.ugy látszik. hanem a kukacok kevés a nllt dajkálni valÓ fiasí$ot ésa poklot is. hogy olyan szakmai Erről keveset hallunk. hideg vízbe ontve a kialakulÓ formákbÓl jÓsol.A méhviasz ftilhasználása minkat keresett.k zéjtik' de igyekszem minden Felvilágosított arrÓl is. tévedtem: most olis lesz és más mÓdszereket is trianoni országcsonkítás Óta fo.anatőmiai Ez 50 darabvásárlása feletttone rajozzanak. Sajnos énmég nem tartozom dás mellékterméke.nagyon nagy mennyiségben kifinomultabb mÓdja szerint a szíteném a rajzáskialakulás dókben. meg a beszámolÓjához is. lttaz szezon! té|i tíleus néza'ihgolás&l Segítsiik.. méhviaszbÓl gyertyát ésdísztár. Aztán az akác áIanydk. E vékony viaszéwe szép eredményeket érnek gyertyák késztiltek belóle.amelynekaz elsó írá. nem a viasz.mÓdszert megismerni.MECSEKAUAI JEGYZETEK lózni kell. szép hosszu ttjrzset (fiinélktil. megolvasztva. olyat. elösztiraz erd rij|. ismerteti.. majd Janovics is idézi a szakirodaerdók esetében.írásokat. a miítárgyak ujabb felhasználási titleteken.leg. a nyári legeló.tejjel"? tójének.kai eszktjztik gyártásánál. Elhiszem az elérteredfáva| fíiti'k. bÖlcsózést velni képtelen egyedek selejte.-9077 számon. sebb fát termelnek éslopnak ki.. hogy a ko. hagyjuk ismerek hasonlÓ kiválÓ termeló ha Ezek a szép. pallőkkáfíirészeltettem anyák''által okozott tíizrevetni.Gratulálok a kialakulni. az országosan nem jellemzó. érdekében. belsó itatás tudÓ. a fö de hogy itt szÓ nincs valamiféle ha.. Nagyon helyesenhangsilyozza.De vajon mi Gratuláloka Méhészet szerkesz.bb. mint a miilép. sze a fő b n stik mi méhészek ségét nem tartalmazza! Kétszeris elolvastam Jano. Szerintem a le$nagiyobb és bóvebben: A.

iil '. BioméhészetbenhasználhatÓ HIT'E cutt{ . Méhészeti ruhák.hu Skype . képvise|et Swienty Méze|őméhekimmunrendszerének erŐsítésére.Apiwaro|. berendezések. Méhpatika Varidol.3949.hu' : eristakÍtl 21 .mail: inío@erista. 2045-89-546 : 96 +36 |ngyenes szám : +36 20-46. eszkózók'Íe|szere|ések. rgJ?p_E!J ) Az Az akcio 2011' Íebruár1-|ö|2011.5/a.JozseÍ u. kalapok. 37. Kérjen á|latorvosátÓ| vagy gyÓgyszerészétól további felvi|ágosítást! Bcivebb tLÍbttttécLp: Pé l i to n i a 3 0 8 2 3 . árak az AFA-I |arta|mazzák.: ll: : r : . Hangyasav60 %A.l .csak természetes .-\t( * " r+ BeeVital adagoIÓ szett ára. február28-ig érvényes. !i_q\ rI ! \tr ll_t. Aktiválja a máhek természetes trakarÍtási osá nét B EE g |J ÍAMoGAÍg' ár{ [r egésrségos méhelénr trismilfiPry Oszi.U. An D r . ásványi anyagok és nyome|emekpÓt|ására.ásványi takarmány Mézeló méhek immunrendszerének Fu LVOBEE .grH. a Kb' 20. Tavaszi nyári védekezés: -Y---*! Miért Hve Clenrv? a Mertezt -5 fokiglehethasználni!!! 2 darab 5 literes BeeVital Hive Glean vásár|ása esetén í darab adagolot adunk ajándékba! '.f i ib as ll.30 m| CHALK BRooD készítményt haszná|jon méhcsalád fÜggÓen.í:00 :8 8 E. készitmények gél.ApilacApiHerb ApiGo - G} rY. 3 0 651. H e l l a Ba r n a b á s . Biztonságos . r 1t in. erösségétő| Tav zi serkentoeteté z .asvanyi takarmány f----L!rer.et adunk ajándékba! 100db Api Life VarI 4 literApi Ot' vásár|ása esetén BEEVITAL Chalk Brood Meggáto|ja Íertőzö gomba novekedését segítia dajka a és méheket elpusztu|t az álcák e|takarításában.-) |e'.999JÍJ f_:_lli' kiegészito : takarmány készitményeinket Apibiovit .}l&Á' KizárÓ|ag tartalmaz természetes anyagokat ErösÍti méhek immunrendszerét a RendkÍvtj| hatékony Varroaatkáke||en a . kesztyúk...'' she Egyéb támogatott : Bayvarol.erista.3091 g-AIpha-vet Al l atgyőgyászati l(fit. egyszerÚ a|ka|mazás ío darab 5oo ml-es BeeVita| Hive Glean vásár|ása esetén í db íoml BeeVital Queen Accept. té|i védekezés : . IMMUNoBEE .v.47 80 ztild Cim : 9028 Atti|a Gyor.375 Fr BeevitraladagolT Beevital thermo hátizsák Februári 50dbApiLiÍe Var-+|iter ox' 2 Api vásár|ása esetén Api|ac' ajándék BEEVITALQUEEN ACCEPT Kontro|la méhekagresszlv|tásafelett .iAJ'- Egész évben védekezhet e||en atka támogatott készítményeinkke| : . Meghosszabbitott nyitvatartássa|:00.947o-os hatásfok vagymás Nincsmaradékanyag a mézben méhászet| termékben . i r . íorte.HIRDETESEK 20]1. PerizinlThymovar. rvww.. Apiguard ! Apibiovit aiándék erŐsítésére. Rende|ésfe|véte|: Telefon +36 423-825. kénye|mesmunkavégzés osszetevŐket tarta|maz .FEBRUAR ffi paaq hrrvmo .

valamint 9 jeladÓt. egyedimego|dásokát 1113Budapest.éstápfesztiltségadatokat diagram formában. Ezt a pár csaj :. a ráhelyezett sulyt Óránként elktildi a k zpontnak. hogy minél kisebb legyen a nem védhető tertilet. A hómérséklet-. re nincs sztikség.távkaptármérleget 2 jeladÓt és antennát 244 ooo forintért.a távkaptármérleget. Tel. Igény eseténvállaljuk a GSMhálozatok miiktjdésénekfelméréséta telepítéshelyén. a Elöbbi és káros. mezon. .utÓbbi hasznos.ben cégtink és Kft. illetue a fenntartdsa? . hogy ellenálljon az idójárás viszontagságainak. Ez a rendszer is.valamint a tulajdonos által megadott risszes mobiltelefon tizemelési helyén. és a méréshez nincs sztikség a tárázásra.hu - 22 . Bucsuzunk tóled! Emléked me$órizztik! Lengyel JÓzsef Méhes vagyonvéde|em mér|egge|. méhlopás a telekommunikáciÓ. uagy udndordllomdnyban is hasznos? . és TtizoltÓként 19B2-ben kezdte 5 vásárolt méhcsaláddalezt a szép szakmát. A kaptárak védelmét szolgálÓ alapcsomag tartalmazza a kozponti egységet. valamint mobiltelefonok cseréjét TELEN0R GSM-szolgáltatásra a lehetó legkedvezóbb feltételekkel.Bocskal 177-79. mutassdk be. A rendkívtili eseményekról a rendszer maximum 4 telefonszámra képes SMS-tizenetet ktildeni a riasztás helyének és okának pontos megadásával. mik a rendszer elemei? . azok számának csiikkentésére használhatjuk a hasznos fel példa telekommunikáciÓ vívmányait.'t ládot idóvel 70 méhcsaládig '.hu Web:www. valamint az éves kommunikáciÓs dij 24 ooo forint.Amint azt említetttik. sms. rendszer GPS a|ap rádiófrekvenciás akár 200 kaptár. A méhészek nem csak az aktív időszakban. amelyek ára <jsszesen279 000 forint. Természetesen vannak még fehér foltok hazánkban. kozponti szervere k veti ésbiztonsággal tárolja a hozzá kapcsolÓdÓ osszes feltigyeleti rendszer informáciÓit. Remek erre a SomafisKft. Emellett a rendszert kiszolgálÓ interneten elérhetó szeryeren a tulajdonos bármikor ellenórizheti a rendszere állapotát. Szakmai tudását szívesen adta át fiatal méhésztársainak. december 22-én a szeghalmi temetóben tobb száz gyászolÓval egytitt vetttink végsó bucsut tóle. A rendszer egyaránt használhatÓ lakott teleptilésen. o Mennyibe ker l a rendszer. és i .:(06)-(1 9-2651. hómérsék|et sti|y. C Kérem.hosy lehetóségetadjunk a kaptárlopások megelójelzésére.P. téli tárolás alkalmával is tudják használni a rendszert..A rendszer tervezésesorán létrehoztunk egy internetes feltiletet.Rendszertinket azért hoztuk létre. mint a feltigyeleti rendszerek általában.. melyen a felhasználÓk kovetni tudják a saját rendszenikbe beérkezó tisszes adatot. ezérta rendszer m kodéséhezsztikség van TELENOR hálÓzati téreróre a telepítés}rclyén. a TELENOR GSM-rendszerét használjuk. "" fejlesztette. o Csak dllő méhészetben haszndlhatő.Természetesen nem. A krizponti kaptár emellett a beépített helymeghatározÓ rendszernek (GPS) ktisz nhetóen folyamatosan ismeri a saját helyzetét és ezt el is ktildi a kozpontnak.".aival rendszeresenvándorolt SzeghalomtÓl MikÓházáig. A méhlopás.. ezért a vándor állományokban is használhatÓ. amely a legnagyobb országos lefedettséggelrendelkezik a ma$yarországi lakott és azon kívtili tertileteken.BeeGuard'' Kaptárfeltigyeleti rendszer alkalmazhatÓ az osszes hazánkban rendszeresített kaptárhoz és a konténerhez. A Somafis Kft. .A kaptárakba beszerelhetó. Célunk egy olyan idegenek által nem láthatÓ feltigyeleti eszk z létrehozása. hanem nyugalmi állapotban vagy a telephelyen t rténö. kettö jelenséget ktiti E mi iissze? károsméh|opás A felderítésére. A. Kaptárör nevÍi védelmi rendszere. A rendszerek után állami támogatás igényelhetó a Magyar Méhészeti Nemzeti ProgrambÓl. "::P< gyarapodás |ekérése webo|da|án. cigarettás doboz méretrijeladÓ képes a nyitási.t.Mivel a rendszer nem igényel hálÓzatos tápellátást. A fent leírt webes feltiletet minden felhasználÓ a saját kÓdjával a világ bármely pontjárÓl interneten keresztiil el tudja érni. ilyenjelenség Két tiibbek ktiztitt.on|ine.a cégképviselöit. valamint az éveskommunikáciÓs díjat 24 000 forintért.'t. o Ha nincs téreró a méhesben. 2010. a méhekzauardsdnak jelzése mellett milyen egyébszolgdltatdst nyujt a rendszer? . stb. . Azért. és mtik dés feltigyeletére. A mérlegbe és a kaptár jeladÓkba olyan hosszu élettartamu elemet építetttink. A konténercsomag magába foglalja a k zponti egységet. a rendszert egyaránt lehet hasznáIni kaptárak és konténerek védelmére. NB kaptá4.ezért cégtink alapcsomagokat hozott létrea védeni kívánt céleszkoz szerint. a mobil há1Ózaton kereszttil mriktjdik. Amennyiben eltulajdonítás eseténezt a kaptárt is elviszik. Ennek megfelelően nem kell vízszintezni. de ne k veteljen ktil nleges beállításokat. méhészeknek is egyiittke|lélni'ink. és távkaptár GSM o**. ami legalább 4 hÓnapos m k dést tesz lehetóvé elemcsere néIktil. A rendszerröl kérdezti.ik Pált ésSomogyi Schrammel LászlÓt. a normális zésére. A kozponti egység akkumulátorral télen 1. Fax: (06)-(1 825 )-31 )-248-1 MaiI somaÍis : @t.B. mozgatási éshómérsékleti adatokat eljuttatni a kzponti szeryerhez. nyitás-és mozgásérzéke|és.. nagyapa' nagyszerií méhész jÓbarát. feltigyelni a hordást. hogy milyen eluen m kiidik a rendszer. Mindezt szeretó feleségéért 3 és gyermekéért tette. Vagyis lehetösége van minden tulajdonosnak péIdául a mérleggel figyelt kaptár sulyának idóbeli változását figyelni. Ébssiri vá||a|unk. /'. Ennek megfelelóen a kozponti kaptár és a feltigyelt kaptárak k zott semmilyen vezetékezés.VAGYONVEDELEM I BeeGuard Kaptá ror A modern jelenségeivel kor neklink. erdóben vagy hegyvidékes tertileten. nyáron akár 2 hÓnapig képes tizemelni. a kcizponti kaptártÓl 250 méterre is lehet kaptár. ami rádiÓs adatkommunikáciÓ elvén alapszik.somaíis. Gondoltunk a nagyobb méhészetekre ezért is. A krizponti kaptár a mobiltelefonos adatátviteli lehetóségeket kihasználva továbbítja a feltigyelt kaptárak és a rendszerhez illeszthetó távkaptármérleg adatait. és 200 kaptár tartozhat egy ktizponthoz. az SMS-ket írásos formában tudják megtekinteni. 2001-ben kit nóen végezte el a méhész szakmát igazol'ő tanfolyamot.- Szabo Jozsef 1955-2010 55 évesen tragikus hirtelenséggel eltávozott koztiltink egy szeretó áPá. A mérleget ugy alakítottuk ki. uzemidó. Éffi) ra.":1. nyomon lehet k vetni a szállítás utvonalát. m ktidik a rendszer? . suly.

isuzueger. Szabő Éua(Debrecen): Orvosi mézalkalmazása krÓnikus sebekkezelésében Kozmetika ésegészséges a méhméreg-krém bőr: harcba száll Kozmetikai tapasztalatok Gyakorlati bemutatÓ: méhszurás-terápia Dr. kiallítÓval kÖzttikszámos ktilfrÖldi A vásáron mézadománytgyújtiink a vtirrjsiszap károsultjai számára a szaktanácsadÓistandon InformáciÓ: . 18. a VidéKejlesztési Minisztériumparlamenti államtitkára: Kilátások éslehetőségek mezőa gazdaságban 201l-ben 10. (A Vezérrit sarkátÓl l00 métene) Nyitva tartás:K-Sz-Cs-P:9-17.o0:Dr.ttibb mint 70 cégrészvételével.hu honlapon Meghívo Az OMME Méhészek Fejér Megyei Egyestilete 2o1|. (+3 : 6)-(20)-966-e 7 vagr (06)-(3 516-210 eT 6)email: info @ quickauto.quíckauto. kertilet.tel: (+36)-(30)-684-3 SelmecziImre. 3300 Eger' Kistályai űt 22|.REN DEZVENYEK Elstí Magyar Apiterápia Konferencia Budapest 2011. 1028 Budapest II./fax: (oa) 3 -(zz)-s37 -677. Erő.Magyar Apiterápiás Társaság: MérftildkÖvek apiterápianemzetkÖzi bazu az és t rténetében:mézgyÓgyítÓ ereje a Gillich Istuán (Budapest): apiterápia alkalmazási lehetősé.00Óra ktiztitt.szállással ésbállal kapcsolatban: Kősa lcu. országos Méhésztalá|kozÓt ésVásárt Székesfehérváron.apiterapia. Templom u.10: Zársző l9. Az ge a szk|erÓzismultiplexesbetegekgyÓgyításában Dr. Kijrmenily. a Videoton OktatásiKozpont Sportcsarnokában (Berényi l01. r. Kijrmendy-RáczJános: Az apiterápia alkalmazásának magyar eredményei |2. tel. www. Nagy Anna (Budapest): Méhpempö alkalmazása autoimmun betegségek kezelésekor Dr.hu Budapest XIV. A rendezvényiránt: 790.50: Az.hu. Itt az j lsuzu D-M ax! 1umi Mézes-Méhész Bo|t Méhészeknek kedvezmény ! ouick AutÓ Kft.(20).február 26-án (szombaton) rendezi a Xxlll.54.97 i2 i . 2-10.a váa ros ésaz egyesiiletvezetói 10.2o: Ebédsztinet l3.tel: (+36)-(30)-635-|26I .o0: KusnyerTamős:Újdonság a kaptárban: sterilkiépített lép 14. Kijrmeruly-Rdcz Jdnos: Zárszo Beltpés íngymesl Az előadÓtermi hely korlátozottságamiatt kérjiik'hory aki teheti. SzuglÓ u. Kijrmendy-Rdcz nos (Nagykovácsi): Esettanulmány:emJ lőrak kezelése Kutasi Tamds(Budapest): Minőségimézésmás méhészeti termékek termelése terápiás célzattal Sztics Mihdlyné dr. A konferencia programja: MegnyitÓ: Dr.Év méhésze'' átadása dij 15. Program. Sebók Péter(Pécs): méhpempő A Összetevóiésazok mézben tiirténőfeldolgozásánakkérdései DebreceniKdlm n (Debrecen): Mézésvirápor alkalmazásarágyÓgyászatában kos me$betegedések Dr. Levezető elntik: Molnár Gergelya 2008-asÉvméhésze o9. február19. előzetesenjelezzerészvételi szándékátésregisztraljona www. SoltészAgnes (Szako$: Apiterapiás készítnnények alkalmazásánaktapasztalataia bőrgyÓ gyászatban Dr.3o-|3.): 14. (+ 6).00 és16.hu www.MtivészetiésKulturalis KÖzpont.50:Bross PéterOMIVIE k: Aktualitások eln 1l. 125/C.e2t-939 Nyerges Jőzsef. e-mail: kosairen@ citromail. kertilet.3o: A résztvevöketkÖszÖnti mézkirálynő'a megye.) u.RticzJános elnÖk. Angytin Jőzsef.2o: Krts f ÉuaOMIVIE Nemzeti Program koordinátor: Méhészeti Nemzeti Program 2o|o-2o|| l4. Tel.: (+36)Mhden A belépésíngyenes! bdeklód t szqetettel uúrunkl Japán.. Munka .hu (2o)-43r-r6s2 tel. Nagy Gyula.00:Magyar ProfesszionálisMéhészek Egyesiiletetagértekezlet EurÓpában az egyik legnagyobbeszk zkiallítás ésvásár várja a látogatÓkat7. Helyszín: KlebelsbergK nÓ Mrivelődési.40: Dr. szombat 8-12 Óráig eszkÖztik Hidegenhengereltmülépésméhészeti szelesválasztéka kaptárvastÓl a pergetőig! a Telefononrendelést vallalunk! felvesztink'postiízást (+36)-(30) 49 Telefonszám: -3|5. Koordináták: 47.33.o0: Este a mézkirálynőrészvételével méhészbá|zár1arena dezvényt Kertész a Csárdában Kiiliinterem (emelet29.57'37'Ny É.

élményvolt. Akácméz.a mézek minösége hész.amelyek gástalan volt. vasy a nagyapám idejébenmég a masyar méztermésben komoly szerepet j átszÓ tisztes faméz.t.néhány silány mintát leszákel megspéke|ve. Ilyen volt például a bálványfa-. Ésmi lehetne. a mézek mintíségekifoa le$obb 14 terméket. A zsríri a nagy mintaszám miatt kétrészreoszlott. talára kertiltek.ha a novénytermesztésérdekében nem lenne befogva ennyire intenzíven a talaj ! Na. másrésztanyagi érdektik is. hogy végigkostolhattam aZ ország tavalyi évének felhozatalát.lyen szánalmas szezon után. eztistfa-.ésszínvilágra. A pontozás alapján válogatták ki t rls' d it'*. regionális rendezvény alatt. kÓstolhatta éséIvezhette gyulai a amit mi sem bizonfthatjobban. A fó dijazottak kor s zs rizésenestek át. itt dékfejlesztési Minisztérium fóemelném ki Árgyelán Jdnos. hogy egy elismerést. Zsolt uezetó szaktandcsadÓ _ 1..J '"-l-S Az Éu Méze2o1omézverseny gyozTese r . aYidig csak jÓt lehet mondani.Gyór. Lás zlőfly hány gyiinytiríi termék. a csomagolás minóségére az adott termékkel és kapcsolatos tisszbenyomásra is. Hiszen nem csak méztermelo Vagyok. amely az elismerésentul értékes nyerekizárta a részrehajlás vagy a vé. mint az. akire ilyen me$mérettetésen számítani lehet. asz. melyek ritkaságszámba mennek. A csucs zstirit A mézverseny szervezésérólpeBtigréné Bodrogi Gabiella.orommel fogadtam el a meghivást. Ez az a réteg.Orfii Arany fokozatu elismerésben részesti|t: 29 méz Eziist fokozatu elismerésben részesi'i|t:25 méz Bronz fokozatu elismerésben részesii|t:2I méz ". nomságot pedig nemcsak a bíráLelkiismeretesen. aki szereti a ktilcjnleges' vagy mégszámára ismeretlen ízvilágu termékeket. hanem a nagyk zonség is értékeltek valamennyi mintát. Még egy olyan esos. hogy mind a kétpontozás alkalmával nagyon hasonlÓ BarkÓ Aryád eredmények sztilettek.a fajtárajellemzó iz-. Az Év KivríúÓMagyar Méze: Lengyel Péter Hársméze. amilyen 2010 volt. mítva. Egyre tobben járnak portékájukkal piacra.fel tudjanak mutatni a termékiik mellett rek]ámként. levendula-. szaktandcsadő L 24 . Bross Péter Haász Ferenc és Fdskerti Lászlo OMME-elnÓkés Herpai Zoltán. nézzuk inkább a zsiírizésmenetét. Amikor pedig a versenyigazgatÓ felkétt. ez utÓbbin kár meditálni.csucszsíjrrir. A sok édesfiletlen tévesztések lehetóségét. hanem fogyasztÓ is.vagyis a Verseny szervezójéhez.legyen az csak egy egyszení ok]evél.kozÓdott a versenyról. tudatosan értóje alkotta. hogy a Kárpát-medence éghajlata mennyi ntivény mézelésére alkalmas.vÉzvrRSENYrrszT|VAL És 2011. Budapest Év Méze fajtaméz kategÓriáb an: Csanaki Méhes CélrSelyemfiiméze. az a nevezési ne volna! csak díj Hányan fognakvajona mintamellé mé9 2-3 ezer Ft-ot is |etenni? kérdeztem magamban. Szekszárd Év Méze akác kategÓriában: Brunner Méhészet. kép).Székesfehérvár Nyergesné Koudcs Ktiztinségdíjatnyert : Villar S andor Kandírozott gytimolcstisméze. Fajtaméz és KtiltinlegesmézekkategÓriában lehetett nevezni.1|lat. l a méhészmég azt a 3 tiveg Imézet is sajnálja bekiildeni! Szerencsérenem lett i$azam. A szakma kellően tájéWessling Hungary Kft.gármester.termékkel megspékelve (2. át Szép. A fajtamézekethárom zsiiritag pontozta. mézszak.Nekik fontos a visszaigazolás. a . a munkáját. hrivrjs nyár mellett is. hanem azokra a fajtamézekre. Csaknem l00 minta érkezett az OMME Békés Megyei Szeryezetéhez. Remeczky Istuan mé|ára..szép. Pongracz Attila és Barkő kifogástalan volt..iltek a zstíri aszta|ára (Dr. Árp ád szakta nacsadők. Kíváncsian néztem a hirdetményt. FEBRUAR Gyiinyiiru Versengés Gyulán A Méhészet novemberi számának belsö borítÓján oIvasom: az 2010 cim . Csanaki Méhes CéhLevendulaméze.VersenyfelhívásÉvméze elnyerésére''.ményeketis kaptak. kép). Alt Norbert alpolkerlilteka zs ri aszta. Egyrészthiusági kérdés. né.Gyór Év Méze kiiltinle$es méz kategÓriában: Gabriella DiÓs méze. a másik három pedig az akácot. Itt én elsósorban nem a 40 k riili akácmintára gondolok. r.. Fábián MiVáltozatos termékek háIy fogoruos. A pontozás kite4'edt a víztartalomra. vag} szállítanak iizletekbe mézet. . néhány g$tinyor az ug1nrevezett. 1.hogy segítsem a zsiíri munkáját az értékelésben. Ezáltal a mézek 2 épiilt fel a bírálat. odafigyeléssel lok.J}'#T#:TJil:*.És az. Ilyenkor szembestilhettinkazzal.#:thetó Változatos termékekkerÍ. osztályvezetóje.

ritkaságszámba mennek. A Argyelán János ségnek. késóbbvonattal. eszk zgyártÓk nélságszámba mennek. Csiszdr Dalma tit tte lovaggá a lovagi eskiitételt ktivetóen a jelolteket. AradrÓl is érkeztek érdeklódók.Azs t'rLengondozását. \.kiiztitta lIl.kétféletermeléslentette. A Gondtjcs Benedek Kozépiskolában a II. hanem nektink. valamint méhéltinbozóbb pontjairavánszet ttirténetitémában az 1860dorolt lovas kocsival. mézver.december7évesMagyar MéhészetiNemzeén. 2 ##*+"í. ktil.a gyóztes 2010 tavaszán kezdett koztiket ésgépeket.37 félemézze|.Ev méze 2o|o.. zeskalács Nemzetktjzi FesztiA rendezvény három napja válra. Gyula vendéglátÓhelyei. amelyek Nincs méhésznapeszkozforezena vidéken ritka.méhészetiszezonra valÓ felképortja láthatő a 2. ami egy életre szÓmegÓvása érdekében teendó injelÓ kapcsolat kezdetét tézkedésekról. hetóségtikvolt a méhészeknek a oldalon). Méz és Mévalamint a Borlovagok kiválo minőségri boraibÓl egyaránt maga mogritt. A fesztivál megnyitÓján keriilt sor a Grindocs Benedek Méz Lovagrend lovagjainak avatására. Természetesen Gyulán is leEv méze címre (bóuebben a 4. hársmézéttalálta méltÓnak az K ti András 25 . muzeumai fesztiváli kínálattal várták a vendégeiket. ahol a mézjegyében készített cukrászmiívekben gy nyrirkodhettek az oda látogatÓk.látogatok olyan mézekkel is szaktanácsadő szeknek szÓlt..verseny kiállított mézeinek. amikor az egyik fia kertilt mézversenyre 41-en nevillamosmérnrikként hobbibol méhészkedni kezdett. kép).A korábbiévekhez hasonlőan Gyulánháromnaplgminden a mézróI sző|t. A megnyitÓ kozonsé. szállodái. kÓstolhatott. igazán nagy p Az elsó alkalommal megrendezésre boldogság azonban az volt számára.MEZVERSENY FESZTIVAL És Hagyomány szliletik Gyu!ánharmadik alkalommal kerliltmegrendezésre december 10-12. amelyek ezen a vidéken A |átogatők olyanmé.méhészeinek portékáibÓl is vásárolhattak. a Békés megyei diák-mézkirálynó. Az idén linek segítettméhészeti ályáj uk kezdetén.96 éveskorában távoti Program tapasztalatairÓl ésaz zott az evilági méhészek uj háromévesNemzeti ProgramsorábÓl.. A december ll-ei regionális alatt nagy sikere volt a mézszakmai nap már nem a ktjztin. ValÓságos beszéló méhészeti torténelemA szakmai napot az ktinyv volt. hészet gyel Péter szekszárdi méhész B csrizik tóle családja. a lezárult telnoke 2010. mézesmasszázson és a szaunázáson át a méz ésa mézzel késztilt ételekés italok kÓstolÓjáig. A lovagrend decemberben alakult négymegye méhészeinek osszefogásával. giyermekeket és felnótteket eg}aránt .mézes'' programok tárháza várta az érdeklódőket.ugyanis méhészkedéshez sz{ikséges esz(1.retettel várunk minden kedves hetóen igen sikeres évet tudhat méhésztársata [V. as évekbeli kasos méhészkedésA 20. amelynek Gyu|ai a Sportcsarnok adott otthont. jának ésszorgalmának ktjszcin. ge az. ezek mellett a hazai mézkedett meg a méhekvilámarketin$ról. képen. majd teherautÓval. lelkes munkáIdéndecemberben ismétszeseny kiállított mézmintáibÓl. napra élte át. mézverseny eredkezett tovább is adni.. galmazÓk. méhé. a mézminőség gával. Az Orosháza és Ktjrzete A magyar méhészeti ágazat akMéhészEgyestilet tirtikris tuális helyzetéról. Határainkon tulrÓl. Gtjndocs Benedek országos GasztronÓmiai Emlékversenyének kiállítása vána az érdeklódóket. század ttirténelmiés méhészeti változásait naprÓl ról hangzottak el elóadások. A 5ZERZo FELVÉIEtEtl városban a fesztivál ideje alatt ttibb helyszínen l.Az ország legktitechnolÓgiárÓl.a teljességigénye nélktil . tolhattak.)Ez sztilésjegyében beszereznitik a Huny a RékakÓzremrikodésével igazán szép eredmény. (A díjazottak egy cso. hogy regbítse a termelói magyar méz és a méjÓ hészetitermékek hírnevét' A mézkirálynó távollétében elaz sŐ udvarholgy.a kézmrives foglakozások keretébenttirténtmézeskalács-készítéstól. A A me$ismerkedhettek és kÓstolhattak. azza| a céllal. Az idóktizben megszerzetttapasztalatait igye'Év méze 2o1o.el méhészkedni. Számos orosházinak éskornyékbeményhirdetése zárta. 14 évesen ismerrÓl. A tobb mint 300 fós hallgatÓság nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai elóadásokat. Fia veztek risszesen 96 mézmintátragikus halálát kovetóen unokája vette át a családi méva|. A zekkelis megismerked-mézkÓstolás mellett megyénk hettekésolyat is kÓs. MézésMézeskalács Nemzetkiizi Fesztivál.

Érthetóen nagy figyelem és ér. december 18-án is. utcai óvoda).átadta az okleveleket. Erkel F. ban sztiletett.' cím gyermekr N íi ajzpá|y értékeI ázat ö ésdíjkiosztÓ. méhésszel valo kapcsolatfel. tobbségében méhészszakmáa ban használatos miíveletek.et. tárgg.rallrro: Schu.loske). valamint Mecseki a diák mézkirálynö verseny eredményhirdetése kirá|ynó ésa koronázási nnepsége.egtiIa r.'.kon) befejezéstil.eloni bemutatkozás. illetve 6 komloi és 5 KomlÓ-kornyéki iskolábÓl osszesen 2|5 rajz érkezett. A látogatÓk szavazhattakaz általuk legszebbnekitéltmiíre.rán n1Újton teljesítményt zsriri a nulÓ kozépiskoláslányok részére. udvarholgy: CserII.A zstiri elntjke a koronázási cea lenlévoket a \.aqr.a zsiiri által korcsoportonként legszebbnek értékelt 3-3 rajz készítóje oklevelet. egy nagy koméz készítése.]'a zsuri a kovetkezo donmásodik jelentós renden. kommuniráIynó uersenyt a Komlon és kácios kepesség megjelenés és soKomlÓ-kornyékén élo. a jelenlévó vétellel. a gyerekek tiromére. Alső tagozaf. helyezés Sztjcs Ramona (KomlÓ. Méhész Egvestilet . helyezés GáI Bianka (Pécsvárad. Isten veled Tatám! Családja. Kelemen Bdlint szakelőadÓ. állatorvos színvonalas tájékoztatást tartott a méheknélkialakulhatÓ rezisztenciárÓl.Legyen onnek ls mindennap M ézes ap!.és mézajándékokat.tvÉztvnR KET|NG Mézes napokKomlon! A Kom|ÓKiiztisségek Háza zsrifolásig megtelt helyiségében SchaffAnikÓ referens megnyitőja ésMenyes VilmoselniikméltatÓ kiisziinöszavaiva| és vette kezdetét december 17-én országosMagyar az (OMME) KomlÓi HeIyi Méhészeti Egyesiilet Szervezete a KomlÓi Ktiztisségek kiiztis és Háza szervezésében a IV.abD ra (MecsekpoMay Gábor Baranyame5. remÓnia során a nyerteseknek lefolyásárol.ismeretból elózosségek Háza 2o1o. éwe meg. Dr.rálynó fejérepedig felhelyezte a sos anyagot kaptak. Kokonyosi Oktatási Ktizpont). majd azaztktjvetö . helyezés Gruber Míra (Szászu ár. Mecsekjánosi óvoda).sár szaloncukrot osztott szét.enenvzonél jinak. A Menyes Vilmos felkésztilés kiválÓan sikertilt. A gytilés zenés vacsorával és a méhészekegynás jÓ k zti szakmai beszélgetésével. A pályázatra 6 komlÓi és2 KomlÓ-kornyéki Óvodábol. ezen feltil koronát. r. l965-tól fejlesztette az áI|ományt.. leírások. alsÓ ésfelso tagozatos általános iskolás korcsoportoknak hirdették.a természettémákban eryénileg gyarapítottáktudásukat. a kielmondta.ban elsajátított.en1. volt ez 2olo. I.Tájekoztatojában ktinyv. helyezés Menyes Blanka (Szászvár. helyezés Nagy Bettína (KomlÓ. Alapfokti Miivészetoktatási Intézmény). Kiss Gy rgy ÁuK).ei me.ám hirtelen távozott.II.helyezésKigtics ViktÓria (KomlÓ.A három méz-$rácia. Zalaapátiban az elsók kozott végezte el a méhésziskolát. Mecsekjánosi óvoda). RákÓczi F.A legtobb szavazatot kapott rajz készítóje ésa szavazÓk koztil kisorsolt személyjutalomban részesiil.Tízévesen nagybáttyátÓl kapott egy családot.kia megórzó és gyÓgyítÓ hatása. re. elnÖk Evzáro kiizgyri Vásá Iés rosnaményban A Bereg ésVidéke Szervezet minden évben megfar{a záro kozgyulését. Erre az alkalomra Így neves elóadÓkat kérttink fel a szakmai elóadások meg[artására. n. vagy ta. méz egészség. an Az elértpontszámok alapján a díjazottaknévsora: Felstj tagozat: I. III. Íi A gyermekrajzpá|yázatot a komlÓi ésKomlÓ-kornyéki ovodás. méhészeti kcinyvekból.nagyon gondosan készített. hog_va versenyre jelentkezők a felkésziiléstikhoz írá. lest hozta: Mecseki diák mézkia verseny eredmén1. Tamds PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos-helyettes a megyei méhészetek egészségtigyi állapotárÓl ésa soron kovetkezó teendókról szÓlt. minden r. a Pecsi r.I. a stÓlát. hangulatban értvéget. január 4-tól február 5-ig tekinthették meg a Kom]oi KtizosségekHázában. Feleségével évettciltrjttekel a méhekkozott.a tárg}Helyi Szervezeteésa Kom]oi Kcj. Tompa M.vagy trirténésekbtjl merített témákbÓl késztilt ra.tajékoztana je. A rendezvényen a méhészszervezet tagságának 80o/o-a vett részt. ÁMK). Kodolányi J. zsiíri elnoke . helyezés Vincze orsolya (KomlÓ. udvarholgy:Rogács Vihészeti szaktanácsado. A pályázaton részvevó minden gyerek emléklapot. kifejezések. Dr. Bucsuzunk tóle. A legszebb ra. állatorvos a kistermelök k telezettségeiról beszélt.ersenyvég.adon szobelitájékoztatÓn zsiiri a hirdette a Mecseki diak mézki. a eredményérol. méh. 55 BetegségerégÓta kísérte.kimagaslóanjonak értékeldeklódés kísérte az iinnepse{ te. Ouodás korcsoport: I. fogások. ]MME Komlői A versenyzók a tesztlap kitolHelvi Szeruezete. II. II. Ugyancsak az OMME Komloi tése. Dr.jz volt.ierl(Pécs). kedélyével JÓ biztatta méhésztársait.Kiss Gy rgy Átun . ffotőnbol. BékésiMéhészEgyestilet tagjai Kiss ottÓ elntjk OMME Bereg ésVidékeVásárosnaményi Szeruezete 26 . helyezést Horudth Klaudia (KomlÓ. gyerek méz mig az rajzot készíto ajándékb részestilt.utalomként értékes konyvajándékotésmézet. ÁvrK).r.. emlékét megórizztik. l995-ig egészségiigyi felelóskéntténykedett.eg1-ben a venka ftcia (Mecsekpril<iske) lett. Békési Ldszlő szakelőadÓ.hirdetesei. ismertette a méhtartással és a méhészetitermékek termelésével-értékesítésével kapcsolatos jogszabályokat. helyezés Székely Janka (Na$ymányok. a méhbetegségekról.jzokbÓl késztilt kiállítást zott. a gyony ni virágcsokrokat.ersen}'szerepérol. a méhészmunkája. mézminóségról és a kaptárelhagyás kÓra képéról. a rálynohoz méltÓ eleganciával. III. A beadott rajzok kozt sok szép. Ezuton is kcisz nom az elóadÓk és a tagok megielenését ésminden méhésznek sikeres idei esztendót kívánok! Kocsis Károly 1931-2010 gazdálkodÓ családBékésen.

27 .

n Amitraz hotőonyoggolVorrooóestructor otko eilen .

29 .

294. tehátbiztosítási jogviszonyrÓl ésjárulékfizetésrtíl nem beszélhet{ink. A mezogazdasági őstermelrjnek _ az áta|ányadozást választo kistermelónek is -. o Mezőgazdasági óstermeló biztosításiésbejelentési ktitelezettsége. . Koltsegek -2 000 000 Ft. Egyénivállalhat el. AmennyiAz igazo|t koltségeken feltil 8 il nltamnos uáItozds: _ Az adő mértékeegységesen ben egyidejiileg e$}éni vállalmilliÓ forint bevételig 400o-os az osszevont adÓalap 16o/o-ára kozÓ is. amely alatt táppénzben. E osszegból . . ktÉátal. óster. kivéve az óstermelói tevékenységet kozos igazolvány alapján folytatÓ kiskoru szeméIytésa gazdálkodÓ család kiskoru ta$át. akkor a támogatás tisszegébólaz adÓévben tinállÓ tevékenységból származo bevételként annyit kell bevallania. gyermekgondozási dijban.március 20-ig nem érvényesíti értékesítési az betétlapját. baleseti táppénzben. 20ll. mégpedig a gyermek eEiyéveskorátÓl kezdódóen. akinek a mezógazdasági tevékenységéből az adoévben 30 célratámogatást kapott. Biztosított lesz-e. 40o'o -1 600 000 Ft. mezogazdasági termeló számáváltozások? gelszá mol as : 5.adÓ mértéke B) Az óstermeló dltal udlasztpedig a számtton téke. ho91. milyen járulékvonzata van? .hogy az igénybe vételének felteteie. Budapest. az ápolási dÍj folyosításának tartama alatt vállalkozoi tevékenységét személyesen folytatja. (bev. r.as.600 ezer Ft bevétel alatt A mezögazdas á gi ter. Átalányadőzás: Mezögazdasági kistermelónek tekinthetó. TételeskÖItsé ra az áta|ányadÓzás.terhességi-gyermekágyi segéMen.sg e a 2010. Ijo/o-os k ltséghányad:Akkor alkalmazando. bevételi határig választhatÓ a évi Személyi jtivedelemadÓ ssz. E-mail brossp@t-online. Az adÓ alapja a számítottjtivedelem 27olo-kal novelt risszege. legalább a bevétel 2oolo-átkitevó számlákkal igazolt ktiltséggelés utnyilvántartással alátámasztott jármtíhasználati ktiltséggel. A mez gazdasági tevékenység adÓjábol maximum l00 000 Ft óstermelói adÓkedvezmény ésmás igazolt adÓkedvezmény is igénybe vehetó. EHO (bev x 5olox 150/o) 30 000 Ft. mely után 16o/o-osadÓkulccsal kell adÓznia. o Gves mellett vállalkozhat. rokkantsági stb. Amennyiben tehát az eglyénivállalkozÓ a gYes folyÓsítása mellett a vállalkozÓi tevékenységét személyesen folytatja. álta] r'ezetett i. hanem an. kozÓként továbbra is 15 milliÓ hányadot is elszámol. hatő adőzdsi mődok: adÓalap 16o/o-a. SZJA 160/o 81 280 Ft. a gyermeknevelési támogatás. SZJA O Ft.Az adÓ alapja továbbra sem egyidejtileg választhatja ezt az teségetmindaddig nem határola bruttÓ jtivedelem. (AdÓalap: 240 eFt x l27olo 304.-V sszevont jovedelemként adÓzik.)ésaz zvegri nyugdíjban részestiló szemel1t.kell az adÓ alapját megállapítani.Az átalányadozo magánszebevételésa ktjltségekktil nbsemély. d) vagy (600 e-4 milliÓ bevétel esetén)2oolo-ro|koltségnyilatkozat.Amennyiben a magánszemély március 20-ig nem érvényesítiaz értékesítési betétlapját. akkor mindkettó vállalkistermelói koltségátalány is Iekozási formára ktil n-ktil n és vonhatÓ. .teher 30 000 Fr. valamint az elhatárolt (Méhészet. o A kiiltségek fedezetére kapott támogatást fel kell-e ttintetrri az SZJA-bevallásban az óstermelónek. amennyit abbÓl igazoltan felhasznált. termelókre vonatkozo 2ol|.A mezógazdasági óstermeltí akkor válik biztosítottá. éwe torténóválasztását .adÓalap az állati termékek ese.Gyes melletti munkavégzést megenged a jogszabály. osszegei fedezetére vagy fejlesztési grí)agránámo gatásnali rn:::o suj.ge ajtivedelem(ha az pozitír'elomelö felbruttÓsított j vedelme is ténaj vedelem. aki a reá irányadÓ ore$ségi ntu gdíjkorhatártbetrjlt tte.c:ztositon .ek óstermelói adokedr. akkor nem kell j<ivedelmet ésadÓt megállapítania.teher 113568 Ft. EHO fiovedelem x 27olo) 64 800 Ft.segító családtag). Az . a magánszemél1nekaz adobevallásában fel kell nintetnie a mezö gazdasági es ri dekfejlesztési támogatási szen.ményde minimis (csekei1. 1591 Pf veszteségból 2Oolo-ot elszámoltnak kell tekinteni.adÓzási mÓdszert. 4. ha az e tevékenységbólszármazÓ bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. o A mezögazdasági óstermeló 2011. A korrigált forint árbevételigjogosult rá. Kérdéseiket a Szerkesztóség várja sábÓl. Ezen (bev x 5olox 150/o) 30 000 Fr.hu). Ekkor a bevétel 90o/o-a tekintendó j vedelemnek. a tárgyi hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ eszk zrjk értékcscikkenési leírákapjanak. . : Bevétel 3 999 999 Fr. zatot tesz a kistermeló. ésa már megszerzett szolgálati idó eg}rtittesen legalább 20 év. a saját jogu nyugdljast (ciregsegi.Ez az adokedr-ezb)ÁtalányadÓ (8 milliÓ forint zást választo kistermelő k ltsé. gyermekgondozási segélyben' gyermeknevelésitámogatásban. egyéni vállalkozÓ.ezmen\. l. ha a termeló nem kíván a k ltségeivel tételesen elszámolni. akinek a mezö gazdasági termelésb l száró mazo bevétele 600 000 Ft és 4 milliÓ forint ktjztitti. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele. amelyekben eryszer sített nyilatkoE rovatunk lehetöséget biztosít méhésztársainknak.e a magánszemély. választott tisztségviselóként tevékenykedó személyt -. = Adoalap 400 eFt x 127olo 508 000.kivéve. ó1 Azokban az adÓévekben.ésa járulékfizetési kiitelezettség hogyan alakul? . Amennyiben az átalányadÓkalmazása.KERDEZZ-FELELEK adÓévben nem volt a mezögazdasági kistermelésb j ovedelme. Az egyébjogcímen biztosítottat . bevételigválaszthatÓ). fófoglalkozásu egyénivállalkozÓként kotelezett a járulékfizetésre. ápolási dijban részestil .ide nem értve például a munkavégzésre irányulo egyéb jogviszonyban (megbízás. Adokedvezmény -l00 000 Ft.\ mezogazdasági isiernelo k teles beadni a ::T1041nyomtawányt. x 6olo) 240 000 Ft. amíg kistermelői koltsegnak l27 olo-a(szuperbruttÓsítás). hetó igénybe.Ekkor arrol is nyilatkozik. a bevétel60/o-á. ha a gyermek$ondozási se$ély.kozati lapján jeltilni kell! \. sszegnek a 27olo-kaIntjvelt ér. nem minrístil mezógazdasági óstermelónek. s. Ebben az esetben\'eszmÓdosult.800) x 160/o SZJA 48 768 Ft. Jovedelem 400 000 Ft. teher 30 000 Ft.ékenr. évi adÓbevallás nyilatadÓmentes.ha a reá irányadÓ nyu$dijkorhatárig hátralévó idó. de az ado alapja a jor-edeviszont az adő alapja ennek az lem 27olo-kalnovelt osszege. Bevétel 4 000 000 Ft. Tételes k ltségelszdmolás nyilatkozat: A 2011. ebból kovetkezóen a gyes mellett lehet kérni az egyéni vállalkozÓi nyilvántartásba ttjrténó felvételt. felette választhatÓ: adÓjábÓl maximum 100 0o0 F: a) 10 o/o-os ltséghányad al. aki egr-ide-iuiegmunkaviszonyban áll.\. ha nem ez a fófoglalkozása és az értékesítés .más j vedelemmel valÓ osszevonás után . Az egyéni vállalkozÓ nem koteles tánadalombiztosítási járulékot' nyugdÍijárulékot (tagdijat)'egészségbiztosításijárulékot ésmunkaeró-piaci járulékot fizetni arra az idótartamra. r'állalkozÓ.az adÓja 16o/o. hogy rendelkezzen a tevékenységével sszeftiggésben felmertilt. o Melyek amezogazdasági ósmegszerzett bevétele a 8 milliÓ EHO forintot nem haladja meg.igyfél-nyilr'ántanási rendszerbeli regiszuációs számát. Jovedelem áll. Tehat az az tjstermelö. Ossz. adÓéwe változatlanul lehetöség van eEivszer sített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes kciltségelszámolástalkalmazÓ kistermelónek. jelri). meeg1-éni zo 'q'azdasaqi ostermelokéntnem v a l i l i ' c i zi o st r on a . Bevétel 4 000 000 Ft. Az évi 600 ezer forintot meghalado bevétel eseténa j vedelem megállapíthatÓ: 2. Adotanácsado L tssz. c) Teteles ktiltségelszámolás.

5666Medgyesegyháza.Tel.752l Kaposméró. 2476Pazmattrl' Kossuthu. a tételesktiltségelszámolásnál pedig a teljes bevétel x 50/o 150/o-a. Tel.I.. Harta. (6 227 (+ . az adÓévre vonatkozÓan elkészítettszemélyi jovedelemadÓ bevallásban kell a negyedévente elólegként megfizetett egészségiisyi hozzájárulással elszámolni. (+36)-(3 -8427 Tel. u. (+36)-(30)-26 -362-2s4. Tel. (06) 4)BIR0ANTAL.Tel. mint egészségtisyi hozzájáru|ást me gfi zetnie. Maximális tisszege egyszeriisített nyilatkozat esetén: maximum 4 milliÓ x 50/ox l50/o = 30 000 Ft. (+ -(20) 34-78?6 -3 x.46r-03 (+3 -(30)-2 MIKL0SJÁlJo$ 8946Bakttittiis.-010.4lo0BerettyÓujfalu. 23. bevallást helyettesító nyilatkozatában koteles nyilatkozni az e tevékenységéból származo bevételérólis. (06) .A. akkor nem kell bevallania még akkor sem. 36) (3 -s35-s07 : 3 SZWTNIKIASZL0. A nyilatkozat alapján a munkáltatÓ az egészségtigyi hozzájárulást megallapítja ésmegfizeti. 10.Ha az egysz errlis ített jobevallási nyilatkozat tételére gosult mezogazdasági tístermeló jovedelemadoját a munkáltatÓ állapida meg. Veszprémkornyéke. 6) 0)-905312 PIRGLWNDEL.J06)-(!2)-46 (+36)-(20)-ae1-6886 : l-e13. 1. (+36)-(20)-533-65|2 BAI.6630 Mindszent. 36) (+36)-(30)-253-|682 snP TIB0R./fax : (06)-(96)-579-409.: ÉsznrruvuoRr A kiivetkezó terli|etekre felvásár|Ókat kerestink: Mezóberény kiirnyéke.melynek száma: 10032000-06056212.: JÓkai FÁRKÁSlÁ's7f0.Tel. és Jászberény kiirnyéke. u.9200 MosonmagyarÓvár. Tel. u. Pető|r 136. (+36)-(3 : l)-2 0)-206-2412 Viasztvásárolunk keresztlil a feIvásárIőinkon ! Ar: 85O Ft/kg STÁRKAilIÁRIA.: BECK MATYA$ 763l Pécs. u. MEGYE r nruvÉxr PEST És zsovÁK GÁB)R. u. 2. Tel.I.Az egészségtigyihozzájárulásrÓl szÓlÓ tcirvényalapján.5l23 Jászárokszállás.: (+36)-(30)-657-3343 szABo BAI. amely után ajárulékokat fizeti. amely után járulékfizetési kotelezettség keletkezik. amely után a járulékokat fizeti.0) Tel.u. amely után járulékfizetési ktjtelezettségkeletkezik.Fó u.4090 Polgár. 6) : -98 012 . Berzsenyi 3. 6)-(70)-629-5807 NAGY IIWÁ}I. 0)-247 (+36)-(30)-684-3868 IZII. (96)-(++) M0LNARJÁlJOs'38ttAlsÓvadász. Tel.: 106)-(56)-3e3-445. illetóleg a bevallás megfeleló rovatában lehet a tulfizetésként mutatkozÓ ktilonbrizet osszegéról rendelkezni.AsZl0.42ll Ebes.) 2L. (+3 -(20) 8-7 -(s 402-866. -(77) 681004 Észnrxrur PAPP a1LTÁI. Hunyadi 43. 2) 4. a bevétel5 százalékának a |5 százalékát kell. (+36)-(70)-62 (+3 Tel.164.2800 kert Tatabánya Kossuth u. 6)-(30)-60 60 5) 3-27 . u. a. Baross 45. Tel.(+:6)-(30)-61 : l-0248 ytnÖs RIBERT. (06. u. Tel. u. (+3 Tel. Tel/Fa : (06) -4T . DÉLNYUGAT (+36)-(20)-4t9-2977 MADAISI. o Mennyi egészségtigyi hozzájárulást kell fizetnie a biztosított mezíSgazd'asági óstermelónek? . u. 21. Vak (+36)-(30)-2se-51r3 . : r .8700 Marcali. x Azszja torvény3. lzsák.7539 (+36|-(20)-2223-770 Szulok.6400Kiskunhalas.426.Át trÁnnÁlt. Kultrirház 9.:(+j6)-(30)-568-3632 uARIAs JOzsEF. u. és és Gyór ktirnyéke. Ennek megfelelöen a biztosított mezogazdasági óstermeló addig az osszegig mentesiil az egészségi.5200 T<jrtjkszentmiklÓs.ZSOLT.5350 Tiszaftired. Ennek me$felelóen a biztosított mezőgazdasági óstermeló addig az ssze$i$ mentesiil az egészségiigyi hozzájárulás megfizetése alÓl.7ooo Szekszárd.: el.: 6326 BENKítÁsztT.(+3F)-(79)-3 Be : 15 -27 (+36)-(20)-340-8629 PACSIIAG4SZL0.A tételes ktiltségelszámolást választÓ és az egyszer sített bevallási nyilatkozatot benyujtÓ óstermeló által fizetendő százalégyt kos ménéktiegészségti hozzájárulás a bevétel5 százalékának 15 száza|éka. 6) 64-5036 fel.83l5 Toldí Gyenesdiás. Domaházi 12/A. Toldiu. adőszakértó enÁffi. : 2-rs57 Iel.2648 Patak. Szent u.yszer..Z9. Tel. Madách 9.132lA Tel. u. 50. u. hogy fóállásu termeló vagv sem. (Ez fiiggetlen attÓl. Evente eg. u.Tel. Kilián Gy. Krenovszkyné Lovász Andrea okl.: J06)-(7. Tavasz 35/A. RákÓcziu. : 6070 Pacsirta l 6/A.: II. Szabadhegy :e.llqa Bélapátfalva. és az adÓbevallás beny jtására elóírt határidóig a ktiltinb zetet megfizetni. A fizetési ktjtelezettsé$ számításánál az adÓ alapjábol levonhatÓ a megfizetett járulékok alapja és a fennmarado cisszeg lesz a száza|ékos egészségtigyi hozzájárulás alapja. u. S (5) bekezdése szerint mentes a százalékos mértékti egészségtisyi Itozzájáru|ás fizetésealÓl az aj vedelem. B. de ebból az óstermelói bevétel nem éri azt el. -(82) 7 .igythozzájárulás megfi zetése alÓl.7668 Keszti. l.8800 Nagykanizsa. (06)-(!e) : -352-236. u. (+36)-(30)-3zz-7321 . u. Befizetését(az adÓazonositÓ számra hivatkozva) az APEH Egészségtigyi hozzájárulási számlájára kell teljesíteni. Tárkányi 40/A./fax (06)-( 28-4576. Kossuth 81. ha más eryébjovedelme miatt adÓbevallás benyijtására kotelezett.KERDEZZ-FELELEK árbevétele a támo$atással sem éri el a 600 o0o Ft-ot? . Tel. KÓcsag u. Székesfehérvár és és kornyéke. Tel. Kismartoni 17. b) tételes k ltségelszámolással vagy egyszer sítettbevallási nyilatkozattal állapítja meg. Tel. A fizetési k telezettség számításánál a tételesktiltségelszámolással ésaZ egyszeriisítettbevallási nyilatkozattal torténó jtivedelemmegállapítási mÓdoknál a bevételéból vonhala le a megfizetett járulékok alapját ésa fennmaradÓ sszeg \eszaszázalékos egészgyi ségti hozzájáru|ás alapj a. és Jelentkezni kijvetkeztelefonszámon lehet: ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: +83-122 3l .Tel.(+36)-(70)-3 : 459. szEL MIIhLY.'Kisbtjdó u' 42. (+3 Tel.) Ha például az óstermelói bevétele 500 ezer forint és a k<iltségek fedezetérekapott támogatás 200 ezer forint. u. a bruttÓsítottj vedelem 27 százalékát. ]. (06)-(3-382-353. ANIAL J0zsEF' 3390Ftizesabony./fax -I : (06)-(T 440-07 (+3 -(3 z)5. Tel': DÉLKELEr K?vÁcs ANDoR.Szélné : 9-57 82. Tel. Tel.: P| KA DEzsO.I.l22l Budapest. s (5) bekezdése szerint mentes a százalékos gyi mértékiiegészségti hozzájárulás fizetésealÓl az a jtivedelem.4900 Fehérgyarmat. molást választÓ östermelónek? .24' (00-(+0)-rg0-646. 47.IA IMRE.Án FELVASARLO PARTN EREI K N BUDAPEST. 19. o Milyen mértélc egészsé$tigyi hozzájárulást ésmikorkell fizetnie a tételes kiiltségelszá.Amennyrben az adÓévben a kapott támogatás nélktil számított mezógazdasági tistermelésból származÓ bevételenem haladja meg a 600 ezer forintot.í+3o)-(lo)-663-3067 : (+36)-(70)-325-1594 sEBlK IÁs?Ll. SinkaI. RajkL. u. u. I. RákÓcziu.4ro3 + 3 KON0PASISTVAI.(oe)-9+)-317 (+36)-(70)-334-606 (+36)-(30)-407-9161 KovAcs ZOItrAI. RÁDIcsI. Hunyadi 9. -314. A ttirvény 3. (+36)130)-350-1438 a Ktirmend kiirnyéke.pedig egytittesen meghaladjak a 600 ezer forintot. a ma$ánszemélya munkáltatÓnak tett. ha a mez gazdasági óstermeló jtivedelmét: a) átalányadÓzással állapítja meg. Tel. az egészcisszeg adÓmentes ésaz adÓbevallásban sem kell szerepeltetnie. 6)-(30)-3.IG JOzsEF. 35.

A Feedbee-ve| etetett csoládok nozémo sporo fertozottségeie|entosen eImorod| o kontrollokétol. olIopotbon te|elA nyor végénFeedbee-ve| etetett csolodok erosen.kontro||okhozképest eme|te o méhek osszfehérie-torloImot. VizsgÓ|otoinkbol oz is kiderÜ|t.csok cukorszorpon lor|ott . iisszesÍtve is |eodhotio megrende|ését.o..és nem fertcízodtek Újro.990 www. melye| egy megodo|t címre kÜ|dijnk.vel tÓploh ko|yokcsolÓdok fiosítÓso 3ío/o.582. mézhozom 34%.nehorking. A Feedbee etetéseo mézminoségetnem befolyÓso|io.ominek kovetkeztében ezek o méhek kevésbéérzékenyeko nosemo fertozésre és o vorroo toleronciÓiuk is mogosobb' A kísérJetek tonÚsogo szerint o Feedbee fe|veszio versenyt o Vegyes virÓgporro|. csoknem kétszeresére .- 20 kg Rz Átr Méhtenyésztési MéhbiolÓgioi Ku|otÓcsoportio o|toI o és tesz|elésekiisszegzese.idegen onyog nem kerÜ| o|to]oo mézbe. .hogy o Feedbee és csokkenő nektÓrgytÍités eteiés hotékonyonemeli o doikoméhek osszfehérietorio|mol.ve| toplo|t mehcsoo népessége53a/o-kol. NUTRlTloNALLY BALANoED o|EÍ FOR HONEYBEES & BUMBLEBEES ffi.0745.2/c Cím:H 7694 Hossz hetény. tiltott. le|o szinten tudio tortoni o méhek e||enÓ|loképességét.. Feedbee-ve| 2008 és 2009 évben végzeÍt . hogy o megfele|o fehérieellótos (vitel|ogenin) immunrendszerének mriko. volomint o méhek hosznos élettortomonokmeghotorozo |ényezoie'Minden megfebizonnyol ezze| mogyorÓzhoto. Telefon: +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7437-048 verno is. A teszte|és két événekotlogÓ| véve o koro fovoszto|Feedbee.ko|.kq|. Tt'bb méhészegyÜt|esen. A Feedbee.hogy o Feedbee hosznos segíto|e|ehet oz eredményes méhészkevÓ|tozékonyidcíiórosiviszonyok.koI holodto meg o kontrolI cso|odok eredményéi. és minden megrendeltinek kÜliin szomIot odunk.kol holod|o meg o kontro|l cso|odok eredmenyet o . méhonyo nopi petézokepessege lodok fiosítÓso 63o/o.Vcrmo!s Li ND VIRAGPOR HELYETTESITO mÉnrÁpulÉ rr nnnÉszETEs r r t t NEMTARTALMAZ virogport ollotitermekel szoiotI vegyi onyogoko. népessége 2l.h u hu I E-moil vernolis@vernolis. 44o/o-ka|. Kismez u. tek be. : RomÓnioiforgoImozÓ:NektÓr King +4.o vegyes po|lenhez hoson|ítvo o csoknem ozonos mértékben. . o te|el veszleségnelkÜl vésze|ték A fehérie vizsgolotok szerint o Feedbee etetése. polIenhiÓny désnek. . . omi o pempotermelés o|opio. VernolisBt. kÜlonosen o szé|soségesen mellett. Honlo p : www. dését.ro . Mego|lopíthoto. io egészségi Ót.

: gépfonatok.: Mrli 2315 Szigethalom. (06)-(26)-4 -563. Hunor rakodi 9500 Ft. c s e p e g te tó | | v á ny gyá rá a Az árak a 25olo-osáfát nem |stvánt 31.Hidegen mu|ép kaphatÓ. Hárs keretléc 365 ooo Ft Ul oldal Hárs keretléc megrende|hetó.39. b<j választékka|. rostaszo. (+36)-(70)-949-6077. gépek Mézpergetó rozsdamentes ttí.: Bacsák Méhészbolt. tartalmazzák! t ó t ó . BattaésBalta Kft. KristáIycukor.PILLE'' Solt. tobbféle méBorsodban az osszes és ze|ó csemete.hu : (06) 8) -243.: 536-6304. 81. 720-as fazettás |éocsere áron. Méhmérgezésekkárfelmérése. h AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ MarkÓ|stván. F orM < l/1 PR-cikk 290 000 Ft (20)-346-s210. 2. pontos.:(os). IegolcsÓbban gyártoto|. TermeItíi valamint 720 ml-es. MEHESZBARAT STíLUSBAN Mindenmennyiségtl fajtájti. 2114 tázást vá||a|ok' (06)-(28)Va|kÓ.Szent István u. p á c z F e r e n c6 5 0 0 Baj a . i||etve tivegek zárásászabvány soLTÉSz Lqszti Telefon/fax: FUREIIO atkae|leni tály 50 kg-tÓ|.462s -327 ( * 3 6 ) .: e ez é s o e!n é h | e s e o r1 2jV.9. Tel. bírÓsá9ifelkészítés. Ba|taLász|o. 80.( 7 s ) 2 3. 6 -. (06)-(2s)-461 asztvásáro|ok. pumpa tetöve| 4009rammos csupor BacsákKáro|y Kalocsa tetcjve| mÍÍanyag iivegtetó. Te|.5literes keretetetőakciÓs áron megrendelhetö. Encs. (+3 : 6)-(20) . HordÓs. viasz. és de csak természetes érdeke|. (06)-(46)-386-6es. anyag m (06)-(47)-330-88 Tel. Kossuth u. 79. 6300 Ka|osa. Gyors. |stván 82.'nt . Mézes Maci Bt.t -07s.: megyében ! szomszédos (+36)-(70)-611-1834. 6. T e r . anyagbÓl 1/4oldal 142000 Ft (30)-9972-6'. 1. Perizin adagolÓ Lajosmizse. www.:(06)-(79)-343-729.Te|efon: Ady 484-209. g a: r a : .kt u ális z i a n ao i á r a k o n .hu (06)-(2a)-4or-348 Tel. (06)-(22)-323-842. Mézfelvásár|ás az ország egész fizetésse|. Kossuth Lajos u. Anyaneve|ö késztj|ékek' Web: www.zggg. . AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag Budapest. cseregtingytileggel. miianyag szoktet<í.|í tá s s a |.: (+36)-(20)-e72-8722. propoIisz fe|vásár|ása. porcukor. Merva|d JÓzsefné.Gyóri András.megrende|hetö. Vl|'. Domotor Jozsel Nemesnád r'Te|. Kiste|eki u. n.(Pest u.u. 16-18 000.mehmergezes. Tel. Forgo.Tel. F e d e I e z c í 9 é pé h I e fu vo. Kovács. ismertetése meg :www. 82. 15.B3 színes 400 000 Ft Méhészeti eszkozok. Sá rné.omme. Azonnali fizetéssel. 6. Hirdetési áraink 53. ám. oreglép-feIdoIgozás' HátsÓ borítÓ 430 000 Ft Mézpergetókkészítése igény szeB2. Postázüst aőllohnk. vításgyári aIkatrészekke| 1 napon Méhészbo|t. kedvezó Öreg Viaszfe|vásá Méhészeti r|ás. szakvélemény. udva : (+36)-(3O)-gos-l zot. AbaujszántÓ. vihengere|t megrendeI hető.Tel':(+36). beltj|'Viaszfózök. (370Ft + áfalsz). e|őjeprecíz minöségben szárított l/2 oldal 240 000 Ft gyezhetö. Postai utánvéttel is megrendelhetri.os kic 1 mm hasáb 370 Ft/mm (+36)u. a (+36)-(20)-a27-0622 |yukbö. mézes maci hoz. e||enértékét te|efonon APROHRDETESEK ! EPERJESINE MézfeIvásár|o Ikozás vá||a MEZFELVASARLAS TiszteltMéhésztánaim ! Szívesen állok rendelkezésiikre az alábbi szolgáltatásaimmal: rónlvÁs Utánvéte|Ie| megrende|hetö nozémagyÓ gykezelésére Fumagillin hatÓanyagi Fumidil-B por. Ke|eti 2 perc. : F a x: -3 / 06). kannás mézme|egírak|apok 2509rammos e|adÓ. Szemán 37. u. I' (06)-(e6)-434-685 kodo|ö..: Postázást vá||aIok Kft. Té| Tel. (+36)-(30)-449-91 : 93 100000 Ft (06)-(28)L Csomor. szo|id V|asz-m (06)-(r)-342-3182. aranyesméhsejt mintás színben. To|na megyében. vagy a 273-2285 A borítékra rá: Méhészet írják szerkesztősége' Beérkezési határidó:a tárgyhÓtmege|ózóhonap10-e.. Méhviaszt veszek.Tel. átvéte|. Méz. kaphatok. Györ Míilépkészítés |ép-fe|dogozás áron. hidegen viaszt nagy szi|árdságu. (+36)-(30)-e32-0422 Te|epheIy |evélcím: és Eperjesi ndo 2252Toa|más.Tel. (06)-(29)-426-691 Tel.Szigetha|om pá|yaudvartÓ| JÓzsef u. sé9[i csirkehá|ok. 9028Győr' JÓzsefA.370 ml-es és220 nl-es tivegekforgalmazása fehér. Míilépkészítés.: u.l591 írásban várjuk(|evelező|apon' |evé|ben faxon)az vagy faxszámra. Baranya. Bácsa|más. Szent .Jozseí Baks.Tel.es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron szerezhetők be Mri|ép. veg Méhészeti fe|szere|ések szakértö. pontos bonyo|ítás! gyártását vá||a|om szeigény Kaptárak rint. (06)-(20)Tel. szt. Koztársaság soMoGY! lizsrr c zat i tá p e g y s é g s a k 2 2 0 V. azonnalifizetéssel. Tel. 214. természetes méztik eladásiszándékával.6923. cufortiszi napi Iegkedvezöbb áron MéhészboIt Székesfehérvár. felszerelések vá|asztékban nagy mézadago|o Méz kicsomagolásához DáVid Méhészeti Gépgyártás.0 0 s . Mézfelvásár|ás Bács-Kiskun.tÓ|' NBra1/2 '13 NB kodi 11 Ft-tol. F tarÚl rrnrrlÉrt thetö méz|eto|tó ki|os. vetek kaphatÓk. cseregiingytileggel' folyamatosanvárom felajánlásukat minden fajtatiszta. weboldalon ! MEZFELVASARLAS RuscsákA ttila Heveder gyártóto|! a Gyorséshe|ytakarékos kotést biztosít.|41 r/8 oldal Tel. Kossutht 33/A. Te|.Fó u. feIszere|ések' . 8)-486-2ez Tel. Pf./fax -(7 -462 EGY GYORS HIRFORRAS (+36)-(20)-e5l-8941 Tel. u. 34'11 Szomolya.3 3 6 ./fax: r.( 7 0 ) . 91. 620 Ft/db áron. Viaszvásár|ás. 9on g y o Ie g c s e r é Vse |á.: (06)-(7 Evodia(méze|ö díszfa).Marek Bp.ffax: Mobi! (+3 : 6)-(30)-gao-ss48. mézesliveg. tertj|etén' azonnaIi cseregongyo|egge|. hengerelt mu|éppé dolgozok Posfe|./fax. Hirdetést A hirdetés az á|taIunk kLjIdtt csekken befizetni ke|| nem fogadunk./fax:(06)-(62)-269-736. Varroa ellen kaphatÓ Perizin. Tel..25..: 1/16 oldal 70 000 Ft Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404.Mobil : (+3 : 6)-(30)9o32-T 60 5T Vásárlás kujen eseten állatorvosátÓl $Ó$szeÉszétől va$r további felvilágosítást! Mézf e I v á s á r | á s a z o r s zá g egész t er L jI e téa z o n n a I if i z e té sse|. a helyszínen Virá9zÓ és 3488! fák tu|ajdonságaiknak Cseregongyoleg. 294 címre. (+36)-(30)-a56-6547. Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. 24 14000Ft. megye) Liget 28.(+36)-(30)-934-206s. 10. 955-2449. Tel. u ./fax: Mobil (+36)-(20)-37 1-9281 : 33 . (+36)-(70)-627Fizetés készpénzben. MEZFELVASARLAS Északkelet-Maryarország tertiletén. kaptárkészító . |épre mtj cseré|ek.fÖ|d rtja'h ieIetpa u pontos Precíz. E.Tel. |apkák Fém íivegzáro \ "Ái*&- AKclo! 1.NB 000 (+36)-(70)-323-9634. 54. 18. cukorés120 |-eshordok kaphatÓk CsorbaJÓzseí SzentkiráIy o Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 méhMéhésztársak! SeIejt|épet. automata.(so)-zot. méz N yiw a :á| | and Óan.30 mi||iméter kivitelben 2-66 keretig. (+36)-(30)Telefon: MaIya Péterigazságtigyi méhész mézes + tetö.

we bold ais Ion . me$nyitottamaz feldoluj a gozÓmat(ValkÓ. 0)-(ao)-20r -23se ubalta laszlo hfcnetwork. doháhY. folyamatosan vásárol ar zol nagykeron kis galunk. '13. kaptárvastÓl a a mézkicsomagoIásig.. N yíre g yháza gyártásaésforMéhészeti eszkozok ga|mazásaméhészeknek viszontés me eIa dokn a Term éke ink g te kinthe k.h u Tel.9. NATUR. Kisku majsa.^ ^ a ^^\ /^^\ Ta m ási ren dszer j rakod okap tárak Anyarácsota 9!a.hu @ Nyitva: H-P:8.3 2 0 -4 3 3 : ANTIVART l|AruDOL KÉR. (+36)-(20)-584-6310. d e szkát a rá9po'sze :cr.t o| dok. azonnali készpénzfizetéssel. (+36)( 30) . VAGYcYlcYszEREsuÉTÖt TovÁBgt FÉLvltÁGoslrlsrt vÁsÁnr"ls EsETÉN 34 . Ady E.: /fax: RakodÓ konténe ree |ad ok' e |':(06)k T Mobi|: (+36)-(30)-963-4602. M éh észbolt . ot.l. 3. fuonnaI i a z országdé|i g a Za asze "'. vegyes. M incí sé gi p tárg y ártás ka pta www. z a r v a swww. : -:. (30)-940-3800 illetve(30)-248-6004.^ToRvosATÖt. lépkészítés.l5. hu Készítiink vihigiénikus . és (+s (00)-(z Tel (00)-(z : s)-+ss-ogo.S zombaton rv a' zá M EZFELVASARLAS az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás.SZKft. L E GA ''./fax:(oo)-(: 44-055.m eh eszb olt. 3:.2114 Va|ko. Keret ek delhe tcjk. 8.h www. : (06)-(83)pénzes T fizetésse| cseregongyo|eg és 362-47 360-9'l [este) 2. 2344 Dtjmstjd.00-12. e " s. :(0 6 ).(4 2 ).) Elérhetóségeink változtak.Bá r m i | y e n é r e t ben . .Érdeklódj ! n Hidegenhengerelt mrílepkészítés.: Nyíregyháza. ia kít á sm kia v k t e|s a | To v á b b á á | l a l j ukon t én erek . ! Keressen mlnket bizalommal Az ország egész feIvásárlÓinkat./fax(munkaidoben) (24)-435-000.. terliletérekiildj.00. .ka ruzem. V iszonteladÓkat aI. H íujon bizaIomm megbeszéIj k. 'a9co e S !9'e fél e|a Hunor. (+36)-(20)-3s 2-2?'ren Te : keret ig. . facél napraforgÓmézet ia-.ik biztosítunk. e l. repce. ( Te l . Kf t. Kertu. 9.Tel. A.00-17.www . szállításe$yénimegbeszélés Klenancz Jozsef.(8 4 ).( 3 0 ) .239..Dányi it 12la.4956. . j e s k o r ti I e g y á r tá s á tKoh u t Bt ] t or .. :::: -. K zépso-dunapart 46. (06)Fáy Te|. m : viasz Cí De me te r Andrásn é . e 'a<oookap tárakat és M é z f e I vásár |ás tartozé(a ke re : V kész:' éce thársbó|' arrészén. forduljon hozzánk bizalomma- Tel.Jfil AL|. u. kaptarzona. T e ]. (36)-4A3-228.4 0 4 439. (+36)-(30)21e-315O E g y e d i k a p tá r g y á rt á s! Kom pIet t ra k o d oé s f e k v c jk a pt á ra k 9520 F t to | . 2 bizt osít á sávaHu n yad i Lajos mé|.(+36). . sonkolyftízés. nem nllandÓ akciÓk. T Garibald iu. NB 8-12 alumíniurnbo. M oreg|ép-fe I d oI gozás . z)-+ (+36)-(30)-e83-0032.baltakft. n hész(06)-(77)-482-004. te e k Tájékoztatomrégiésleendóiigyfeleimet.APRoHIRDETÉSEK Ba|ta Ba|taKft. koh u t ka pt a r. : Tel. u' (421-34169.. A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat. akár Bármilyen elképzelését megoldjuk.00 SZ: re@ is Továbbra forgalmazzuk a . I r^\ ^ r. v ásár| ás. 9. s)-484-20s. N y Í reg y ház a. 120 literes cserehordot alapján. : + 3 6 ) . L YS O N''c é grmé k e i t.h u S . hu t cika www.3 4 5. uw. |vásá mézfe r|o. akác. (+36)-(20)-392-2817 -1 . e l. : 10500 F t .5922 . ost ázást vá ||a-|unk! : 4400 P C ím . sajátviaszbÓl is.

mékek.meheszcentrum.Méz eI Hárs keretléc drÓtozva.(+36)-(20)-zgs-sst : t Mobil(+36)-(30)-41 : 1-2430 (+36)-(30)-2ao-2787 . MEZFELVASARLAS! Méhészbo|t Kaposváron ! Fö u. (+36)-(30)-352-1 : 89s. Aktuá|is KozépANTALJóZSEF ésNyugat-Dunánt Ion lfiriság t 4l^. Hunor ke re te n méhcsa| ád ok ad ik ! m T e l. precíz minósé9ben megrende|hetcj' Tel. PET 0.És egyéb Konekt bonyolítás! Ve|encen! tatjuk Egyedi is típusokatké. m e z te r m e l o. Tel (+ 35). Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke.(+36)-(30)-283-7660.5-l-3 kilogrammos maci. Misko|c.Csereg n(+36)-(30)-857 TeIefon: szítrink! -7080. Te|. és sziiktetri *. m overá ||ok. Szarkahegy Te|. 7. |épezve. vagy (o6)-(24)-419 -289. mtÍ|épcsere. Cím: Tanka Pé. platÓmegoldás Sztikség egyedi esetén is megoldhati! A Nemzeti Programbil támogatás igényelhető! H itelr evásár olt autÓ nál 1 0 0 0 0 0 Ft en9edmény a Iistaár bÓ l! 35 .250-350 flakon. érdeklódj : Firnigel János.h u Észa kkeIet-Magya rorszá9on NagyvisnyÓ. Tel. mrianya$ anyazárka Felcsut.h u : fizetés. A Fejér. kozott és fo|yÓméz. Fizetés készpénzben. Úlak1l2 orosz NB.: Méhészeti eszkozok webáruháza (+ss)-(30) 6-0512 c Z U P l M | K L óS mobif : -47 Termékeink megtekinthetók a Szombathely Viaszfózés. F Azonnali fizetés. Tiiki'l.hársfábÓl. he|yszíni fizetés MéhészCentrum (06)-(3 51-0s8. Tel. Tel. gyártása oreg|ép-fe|do|gozás a Minóségikeret|écek száraz tamási mrj|éorjzemben.Honlap www. méhészeti terpuszedIik.Taposo. 16. rgatott napfény'' . (+36)-(30)-s78-8s8e. Tárkányi a)la ut Korrekt átvéte|. lucbÓ| e|Eger 200 km-es . PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna.: ter.Fó utca 6. (06).Csu uÉzrpI-vÁsÁnlÁs t Erntí Szabo méhész mézfe|vásár|Ó és Mindenkori legmagasabbáron . cukorIepény. u t 121.iták fe|vásár|ása . : 357-0040' J.: k eszkcjzkaphatÓk.(+36)-(30)-81 : 6-3236.hu lon webolda (06)-(94)-321 Tel. (+36)-(30)-81 6-3236.. gn 250-500-900-1000anyag mézesflakon. $rammos s hatktimtis 25 tégely' propoliszos 30ml-es flakon. Bog|árka u. Bács-Kiskunmegyében. Lehelu. (+36)-(30)-aa5-4900 Tel. Érd': Kalaoos Lász|o.hu : NEIfiÁRPLAST Kft. (06) 2)-353 -221. Méhészeti eszkcizok.hu (20)-9 11 Budapest. SPINDLERNSZIÓ Kápolnásnyék.. Kaptárak.nektarplast. Tel. anyarács. g g mézesmackÓ 150 tubus. 34. mok.: (74)-472-400. 4 C í m: 8 2 3 N a g y d o b o s .: -8s6 Keretf rÓ és méh|esepró e|adÓ.ffax: 6)-3 (36)-(30)-663-3067 Tel. www. tin (+3 -(70) 6) -226-43 40.: vonzásktirzetében! Velence gyártását típusri kaptárak fo|yméZfa. fuonnaIi csereg leg ngy slMoNMlKLós www. (+36)-(2 : 0)-444-7 981 gy leg A |egmagasabbáron napi E-mail s z a b o . 96 Nasysándor v. (+36)-(70)-63r -69i0.kaszerszá pa|ac|a pok. Te|. Te|. #Hffii# rendelhető! MEZCSOMAGOLO ANYAGOK: J Újdonság: fém l sztiktető! Hívjon.(zo)..s t s . Kaposméz Te|efon: Bt.Tel. |épcse re .hu : .Bi o m é z adok. Míi!ép kaphatÓ! Viaszt vásáro|ok. néryktim és pempós fedél. (70)-s33-9441.Tamási.E . e r n o @ m e z t erm elo. 57.Akasztón. 207. mézes mézes szor(+36)pok.5543. : (00) 2)-253 : Fax -64r -(2 -(2 E-mail nektarplast@nektarplast. Tel. : uÉzrrlvÁsÁnnsl ruÉzrrlvÁsÁnns E -mail: info@gazavc. cseregongyoleg.: 12.\ nektilőtérbe rostasziivethelyett} ésanyarács bármilyen méretben meg.e s s z : Míilépkészítés. Frizesabony.

www. a ore T u tc a 1 1 .1/2 N B. NB NB Negyven méhcsalád H ésfé| |épeken repc ére do.Tel.e h é r h e rem a g.( 30) . M éh ka pt á ra k gyá rtása' T e l. NB. T ad ók vagy e I cse rélhe tóke |.3 8 6 .izocukorkis.igény www.sziizkeretek rit3.mti|épértékesítés rostame ke|. taposorács (06)-(28)Tel. i (+36)-(30)-488-4564. tamásimrli|ép iize mbC ím: ankaPe e n.Eg y tt oI csib b ! eIa (e Tel. kaptáraI katrészek r. : (+36)trsztaságuszachariz a|apu Az APIlNVERT és az APlFoNDA maxir.: téseméret szerint' 453-087. fiasításmenHunor hárs) (+36)-(30)-983-6384.Méhgyogyszerektáp|á|ékkiegé. l. : CsokaIstvá Te|' (+36)-(20)-gzo-sg+o.(3 0 )e -2986. viaszgyerták nagy vá|aszkapbiomézek.Tel. :(o0 ). Janovics.3 886.d e r tok. 25 méhcsa|ádNB 1 7 . n : szeri t . 0. ( +36) ..(70)-323-9634. ponthegesztett anyaHuzalpáIcás (higéniarács) készírács. T ( 3 0 ) .3 8 6 .meheszet@ hotma Lcom.( 30) . vá l la|juk. tes. iHBl[ts mrupileÉEffi" ffire$EffiffiÍM 741473. ha bk a pt a r .63-153 7o90 Tamáei' DobÓ l. : te kb.631 . EgyediÍnffil ésfuÍÍÍ'ájti txza|oírÍna|. lt a c im ba m a g . rovid határtását.6 5 3 8 . ZríazonnaIkészpénzfize tésse l. Méhanyanevelés c s o m a g k u I d ó z o I g ála t V|V|E N 2005 s ' t echnolog iája Náta virá9port erm e|és B ek a Hárs ke re tléce I ad Ók g y ártotoI ácsKft. : elT amási re nd sze rírak od ok ap tár Í k a|j olaj ad o hig iénikus j al. (+36)-(30)-436-3886. e l. : (+ 3 6 ). méhészboIt. kaprakodÓkaotárak Tamási rendszeríi h a t ok1/2N B.: eladok.( a s) ./fax:|ádke re te e I ad o..(3 0 ). szá||íth ato. Pe rizinne ke ze |t d b H unorm é hcsa| 35 gyá Méhkaptárak. (+ T Pe st me g ye be n la d o. 472. : 3 6 ). nagykereskedés. ffitr'ffi Í'rFiÍ6ígFwqn. TeI Kaptár. megegyezés szeÁr : rint. ka pt á rá ra 14400 F t + áfa. és lapkák forgaImazása. e l.m ezbo|t . 9.huzaI ozott S renhársf ak eretek S idcjsár|ás e|ótt kérjk egyeztessenek Ka pt á ra k gyárt á sát vá||alom. st Telefon (06)-(22)-s8s-076.+ : t. l/2 NB és Hunor méretekben. 9 oraután. ek (06)-(]).1 89s.( t ) . itatÓval. (+36)-(30)-63 2fé] 6953. amási. . is Kie is Fajta. n {lutfiiÜdHd fu! |(d'BriHyW l sntffit flu| líffifi l|ubefuaryam.osz .9224 E-mail: Tel. zarkahe g y'l2.Tel. h igién ikuka pt ára lj s hig ién.et ó bá dog né|ku|. Minóség szacharozbol partner: P|G Rajka. (+36 ).APROHIRDETESEK Me&ffimffi"ffi ttil'mm$igv$uhlittuÜen. el.: 00-36-30/686-7873. Ez á||4 db Méhészeti fe|szere|ésekvá|aszték. zés.és (Szoktetcj. Fax: 00-36-96701-005. : (+36)-(30)-30 41-438 mé80 c sa |ádosm éhészte |e p he |y Dunaujváros h ekkeI. 100db elado.(3 0 ).7 6 4-7 www.com renhuzaI ozo tt hársf ak eretek 1/2 NB kap tárak ésfe |sze re |ése|.ná|Is garantá|ja tapasztalata késztakarmányok. (rij. r e m a g .32-es vastagságrinaturfaros |emez m elad ik .864.377.6s2s. gyártÓ tobb évttzedes A az AP|termékek kit nő minóséoét.Erd. Higiénikus alj' kihuzhatÓ tálcával. hu ( + 3 6 ) -( 3 0 ) -2 r 6 -6 2 1 0 36 . e me nés EI t Üvegek.eu .9 5 3 . 6) (to)-tl-ztzz. e .és és (74)-4Os-17 (+36)-(20)-s] s. Meixner-tanya Értékesitési EXTRA Kft H.Viasz-.ola j ret ekm a g. (+36)-(30)-901 : -9228. ne kuI cjtér va t re. m u s tá r m a gp o h á n ka m a g b. rosI.á|lapotu Jo pírné|kI is érdeke|. lgá!É\'d fun{imhozzánk HÍÍFÍtj|ő Í|tr. b r i k k o n ym a g.5 7 2 0 . virá9porszedŐ. lékke| Jenter-készti és 384-32sl vag y (+36)-(20)-323-9s61. T n (06)-(46)-3s2-338. ikus s é (06)stb t á ra |jvirá gporszedöve I ). va gy 3 Hu n orfiokb ol. Kristá|y. paul.(+3 -(30)-833-883 4. Balatonszentgyorgy' József Attila T rán .gsg-sst0 ste ). : Mri|ép készítés. Statikailag kifogástalan' kiválo hószígeteló. t j a n ya g k m k e r e te k u n o ré s1 /2N B m éret ben H m e g e n d e Ih et c ík! r É r d e k | c jdn i et : Ieh (+36)-(30)-8s8-0726 E . ! l okobrike tteT e l. nyi Péter. : (+36 ). A r: AzonnaI K onténe rgyártá sát ig é ny sz erint Te|. l . Bajai Kiépített UN|VERH0LZ 6449Mé|ykut. keret|écgyártás /^ ^ \ (uo/-( / Y. v bíborh eh e r e m a gf. l. Te T : 00ntot. :(+36)-(30)ela 352.terme|tjimézestlveg kén t m egvá sáro|hatok. 1 40 0 0 F t/ d b .400. re te kbö ke éscseban. b an if óz v e. Ia m infen ék. csíkokkrjI onbozc j é retek b en n. hu.8 4 6 . : (06)-(Z+).szovet t e|. HAZA|GYÁRTASU m ti a n y a g a p tá ra k.Korre ktug yintés. egyediméretben feItjIetkeze|ve is idóveI vá||aljuk.(3 0 ). i Baján.. c s i l l a g f r i r t . u.0 2 9 4 .(so). 1/2NB ésNB csa|ádok eIadok. Kft. rágl@r&s. akciÓs Cukor|epény A M é z e s Ma c kÓ á r o n k a o h a to ! Tel. (+36)-(30)-3a2-I99. 3-231 2.-Jlo-ou+.m ail: Iukacs.(3 0 ). Hu n orésmás mére tbe n M é h é s z boIt komp|e tt is' A 1/2N B ésHu n ormére trJ Ta m á s i . : tékban.es k ap tárb an MEZFELV AS ARLAS naoroiaciáronI Aktuá|is Me nnyiségtciI cie nárkorre kcio fugg |e he tség eGyors.est keresek |yeI engedé| ros rendszá mma| átépítési és paauti eset|eg rende|kezcjt. e l. : T he MézcsomagolÓanyagok. 36] Te ( [+ (+3 6)-(30)-622-2291. J ( +36) . R á k o c zi u ' 61. 0)-27 8-1702.6 5 3 8 .: tel. 401 Kezdje a tavaszi atkairtástLevendu|a (+3 6 ).976 Mobi|:30/63. anovics. ^^^ ^^ í '^ \ A Hu n or ka pt á ra k fiokkaI jsze r ál|a3 pot ba n .meixner@gmail. Te|. sÜ D z UcK t'R li!áozá*dr$sn*fuld'lffi lpvtdBÍt szrffid hfu0sd0b l|ádu W b dkaffisze|tgyáÍtásáwil fugh|kozun|t. UJ! POLISZTIROL l HABKAPrÁn Mézelrj niivények kaphatok vettímagjai F a c é | i a m a gu c e rn a m a g.: ( oo) . Váte r. rendeIhettjk. Te|/Fax: not e'mai|:dravcca@tcÍne. : (+36)-(3 pimegvéte|re Csepel 344. g|ép-fe |doI gozás Kiskunb an. g észítcik szítcik.d e lhe tok.m éh észet ben DVD-n kap hato.Mobil: ( +36) .feIszere| ésse I korn yékén do! T e |.3 7 3 .a 36. T E|érhe toség : ze g e lt. e |.S ze g e |t. tamasimule p. : o s ) .

(+36)-(30)-Kaptárak gyártásátvá||alom. Te|. kertilet): Kristálycukor.. .. .0 méte..): (06)-(28)-492hész szakértó.com ! ! BEEVNf. Erd.az alábc. LevélÜzletág. MEGRENDELOLAP Megrendelem a Méhészet lapot . (+36). .I Vásaro|jon webá ruházun|(ban Látogasson e| honlapunkra: Telefonos e|érhetőségiink:+36l 703236414 Ktizép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKtizpont 2l0o G dÖllő. 3433 Az előfizetésidí1iat részemre a ktildendő átutalási postautalUj konténer: csa|ádos. ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport. j kaptármérlegek 35 000 Ft.hu @ szlE Felnöttképzési Kiizpont Termékeinket szemé|yesen is kereshetik 2011. 9-47 ( 3 0) _ ..mu l é o a . KiizIemény Az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl a fiatal j mezögazdaságitermelők számára nyrijtandÓ tiimogatások ogcimen. 11 i"3 7 .(+36)-(30)-287-1036.. szer. :'-<::-e eIado. : (+36)-(20)-534-5740..: -s62.. ..kÖzség. ApiterápiaKonferencia 2011.(+36)-(30)-624-1s01.eurohonig.j-:.:(+36)-(70)-323-9634. bi címre. Te|. A megendelólapot. a virágpor ésa méhpempő gyÓgyítÓ hatásai Ptogamelózetest ésrészletes ínfomácíőt a www. Budapesten Kiemelt téma: Magyar mézryÓryhatásai a ToutÍbbi tém k: a propolisz. 'A giidtil|öi Szent lstván Egyetem.. -e9-egyezni! NB csa. Tel. valamint 12oliteres 35 ía hordÓ5000 Ft Telefon (06)-(30)-209-71 : 94 EladÓ 50 db 1l2 NB méhcsa|ád kap. \ sikerestávoktatásiképzése Kezdésiidöpont:2o1l..: igény 245-3137. Érd. e : : . Tamási-fé|e fa|Elófizetésidij: 4920 forint.képrs sffis nnÉnÉsz m.. szerintis.a pt árm érk . Tel. FlÓriánné Gulyás lbolya Solwadkert./fax:ÍL28) 522-ooo/t tg+ E-mail: szalai.1l2 NB méhcsaládok Te|. 201S-ig szakiva| m a|á) téner e|adÓ.2ll-461-7235. Címe(város. 63{ :eres motoros szi.. fe| res.bÓ|megrende|hetők.391 (+36)-(20)-43 31..i a .február 19-én.: e|adók. : e : eo e n i s .Ar: 2oooooFt. mázsa 671. (+36)-(30)-632-31 megye.. Kezdót szívesen tanítok goa Fumerra.. . 66 rakodÓrend.Vándorméhészetemben lni vágyÓ tanu tárban.Nyék|ádháza. E|ado80 mázsaakácméz.tér'ltp. : aláírás NB keretméreten méhek e|adÓk. mobi|telefonos riasztÓ 000 Ft. 50 . (Utca. ll! "tl i'.án a székesfehérvári méhészta|á|kozÓn. oktÓberig. rupkeverci12: :oC. Kiiz|á d o kxe ' .5x5. Vio|a Te|. cos kaotárban e|ado. példányban.. készre Te|.: 196)-(+6). Te|' 6 tonnáspótkocsi alváz2. Demox aoxálsav-szublimálÓ 30 000 Ft. készítéséhez válIaIok' Érd' do||i HEV me||etti méhészetemben.hu weboldalontaliál Méhészetet bére|nék! (+36)-(70)-Méhkaptárakgyártása:(+36)-(70).:s-éz és gózviaszo|vaszto. Figyelem ! ... m ézesés Hatfejes keretfrÓ gép keretek és hárstejeskanná<.. 23 A Furetto elvén míiktidö Demo befrivÓkésziilékek 000 Ft.. ezáltal 40 o00 eurÓ jtivedelempÓtlÓ támogatástnyertem.gabriella fkk. j el entkez é : s fru*ononrc' vwwv. ésij Érd.apiterapia. (kon. s ' < a o : á r a k .. Info rm dci ő.porcukorrá dará|ását e|adÓk. Megrendelő neve:. u.hu Toudbbi inform ciÓ: (06)-(80)444-444.1900Budapest címrekérjtik visszaktildeni.ványon egyenlítem ki. ér. hetó. igazságtigyi mé. u.30.PáterK. 771-2122.: 360-6267. Neves szakemberek vezetésével folyÓ 7 hÓnapos tanfolyam végén OKJ-végzettség szerezhetó (oKI 31 62105 0000 00 00 Méhész)..: IránltÓszám: .Madách u. 1. 10o db Hunorcsa|ád .. Te|efon: (+36)-(20)-s8s-9632. |eg . 86. febr..szie.a Maryar Posta Zrt.:.+ .5.: akár is. méhész vállalkozásom beindításacéljábÓl pályríztam.. 26. vagyméhekre cseré|. E-mail: hirlapelofizetes@posta.: Szíveskedjen t/z Zalamegye...anyapároztatÓk (+36)-(20)-552-303e.Zala Járányi agrármérnok. jítva. február 26. kereten' vagy Érdeklödni a fiataIaembert |ehet alkaImaznék márciustó| (+36)-(70)-366-761 3 tetefonon.

Pf. |ábon | | i k onté ner ad i. : I E-mail: trorrotaserno@ g m ail.hu www.: 294 Telefon:273-2290. Néhány anya sulya elértea 260 mgot.ca címen látogathato. 1/2 Fazekas Méhészetból NB méhcsa|ádok I adok. n. . rtnT To NTERJESZTI: l(ft. I I k hagyományos eret| é cek I eI raktárkész I etb ocj f urt I nré retek rend e| é sre.nary@t-online. r a íat.bek erí tvelek trom os 2 kap uva|. szám 2011. (+36)-(3 o).me I ya tany át k oru| v ev cj E kozostuI a j d on sz e. e. m eh e kke l d ok.(3 4 1 2 . oldalon. hagyományosftités. veIéstj (+ T e J |épke kke I ad ok. . EpuI et: 0 m 2 . decemberi számának 6-7.hu Főmunkatárs: SIJII.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTrTMÉ : Titkánág: Ioss JÁNosNÉ Telefon:273-2290 sZERKEszTlsÉG ÉsKIADo : 1141 Budapest. 1900Budapest Előfizethetó az ország bármely postáján.os rÁszrT Rak od o ] ] < :" :e" e. 62AK e rd Ő .hu E-mail: otto.ÖxolÓGIAI uÉrrÉsznr MÉrrÉsznTl TANÁcsKozÁs (oszrnÁx És svÁJcl vENDÉGEKKEL)' MrryEN a lÓ rvrÉHÉsznt A GYAKoRLATBAN? kereten 20 db méhcsa|ád Hunor eladó vagykaptárban.én 2o10. azonnal.: 3909.anyákat tekintette ideálisnak.magyaÍmezo Felelős kiadÓ: iigyvezetó igazgat SARI ENKO iigyvezetó igazgatő MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND : Szerkesztőségben Hirdetésfelvétel Telefon:273-2295 APROHIRDETESEK 3. ár e g yLitt: 5 mi||ióF t.: (+36J -(30)-8s0 . . á| | v ánny aI v ag : e I ado'Érd. Szabő Tibor e-mail címe helyesen: szaboqueens@gmail. com ] e s. T : e 1 Biksi Méhésze tb ól / 2N B m é hcsalád ok kaptárrale I ad ok 'T e| ' :(+ 3 6 ).hucímen. kaptárraIe g ytitt. 14.Hatvany L.420-8654 Fax: 278-5008 ÍI m.(3 0 ). Fax: 470-0410 Minden jog fenntartval A lapbÓl értestiléseket átvenni valÓ csak a Méhészetre hivatkozássallehet.T eI ef on: 3 6 )(20)-422-866s. Lwél Üzletág. Érd . 380 V b e vez etv e. fJ rdosz ob a oy | er j sz ak ai Tanya áramma).9 2 9 5 .valamint az alternatív te{esztők. anov ics.9 5 7 5 . EsKwÖ és kiállításokkalegyidöben fog zajlani.2. kér A Szerző ésa Szerkesztóségelnézést az érintettektől' FiataI on e I hunyt oo: anik ustany áj a e sok-so< ':e (e s "ov enly e| .9 A székesvehérvári vásáron megtekinthetó ésmegvásárolhatÓ.nag/@t-online. Postacím: 1591Budapest.. A címolda|on2 évi té| ^2o1ol20t1 szeszé|yes egy pi|lanata FoTT:DR.atw.A I. február Főszerkesztö: DR.KovÁcs EszTlR. H 23 NB méhcsa|ád unor m é z té rre| . uÁ.2 7 2 .:470-0411.9 4 5 .meheszet.8 3 s8 .3 4 8 1 .| etv e j es fe méhésze ti I sze r e| é sem ad o.243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZTI a Maryar Posta Zrt. as"oz sz" k sé g es k oz ok k el esz a ke rtáoo k sz Porie<e "e aoi.)5). s ) h e| Hunork eretek en ad o. r t tr lr ) I cl.[n $B{ ll HeIyesbítés Szaklapunk 2010.. Szakmai hauilap 59. HusztinéCsekó Emma Tel.444 Előfizetésidíj: 4920 Ft' félévre:2460Ft egy évre: Nyomja: Oláh Nyomdaipari Kft. 50 d b NB 18-askap tárm é hek k e| 0 i| te| db 112NB rakod okap tár. A hirdetések eryéb és reklámki adványok tartalmáért a kiadÓ nem vállal felelósséget.Mirtusz u. &rfolyam. I ad ási ré osztatI an (+ 6.:(+l6)-(z o ). u n'. y"a. -21 0 )30 méhcsalád1l2 N B k eretene| ad o. m l l l tl o n l i l l c. : 3 6 )(30)-436-3886. Szabő Tibonal késztilt riportban leírtakkal kapcsolatban kért helyesbítéstaz érintett. a Lapker Zrt.0 0 9 1 .(+3 6 ). @ További informáciÓ l (06)-(80)-444. neNB méhcsaládokkereten2010-es rjj uj anyákka|. e| . A virágméz felvásárlási ára január15. .h U Szerkesztő: PAP EDINA Tiz naprabiztosrajzáse|tíjelzés nélkí'i l! kaptárbontás www. 44 csa|ádos eI á Ero: i-36)-(20)-42 7 . DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet. é t o6 (b é b a' ro.6 3 4 0 . PRAKTIKUS ETETOTALCA w w w .sgoErd.(3 0 )399-8299. fia. u.1 5 ] y (+36)-(22)-3s3-2 2 1. Szabő Dániel elérhetosége: ca.honeybees.toI g y f áv a| .hu Tel. oldalán megielent dr. találhaA 7. (CsepelM vek) Felelős vezetó: OLÁH Ivm(LTs vezérigazgatÓ Telefon:278-5000.hu 38 .: (+ 6)-(30)-267 3 -6447 Felelós szerkeszt : BRoss PÉTER E-mail: brossp @t-online. Nálunk ezt az átlagsulyt álcaáthelyezésselért{ikel. europaimehesz. az elsó hasáb utolso bekezdésében tÓ rész helyesen: Örosi k nyvében a z2o mg sulyu _ petésen nevelt . T e l.5 1 2 8 . : (+36)-(3o)-3 9 0 . 2 db hidrof oros k t' z árt T ov sze nnyvíz-e mész tó. com. (+ 3 6 ). Honlapjuk a www.hu Alapítua: 1952 .onIi ne. Color Interpress 1039Budapest. Ktlzponti t 69-71.p@t-online. u'gy e gyéni I (+36)-(3 0 ). K zponti Elöfizetesi ésÁrusmenedzsmentCsoport. (+:6)-(3o).1sUSD lkg 1 USD:205 Ft 2.e |. 2. szEGED HU ISSN 0465-6016 W W W . H ár sfa ITATOUJ.hu Kia{ia: MAGYAR MEZTGAZDASÁG KFT. 50 méhcsalád T e .22. TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt. m e| | é k e p ule t. l21l Budapest. ek e la Telefon: (+36)-(30)-383-2994 ÜcyrÉrszorGÁLAr: NErrznrr<izr sznrvÁsÁn . hárs keretekke|.BGÚJABB rrÉHÉsznrr TERMÉKEK' EszKozor ÉsFELszERErÉs vÁsÁne. ALTEHMED A tanáakozás és szakvására FL2RA.vaI am int4 k eretes f motoros pe rge trÍ ed eI ez ő. information@honeybees.AYDAJENÓ Munkatárs : MALYA PfIER E-mail: malya. áb b á eI ad o: 2. te ruI e te7714m.Fax: 273-2285 E-mail: otto. az USA-ban: A kétnapostanácskozás egyedtilá'llÓ alkalom a szlovénésktilfoldi ismerkedésére a méhészet és aktuális kérdéseiról méhészek folytatott tapasztalatcseréjére. gazdasag.Fax:. T e| ' : eI (06)-(se )-36'l7. az anyab lcsóból valo kikelés után.z unr iszr csi. a hírlapotkézbesítőknél' valamint me$rendelhetö email-en: hirlapelofizetes posta.MAHASInT www. Telefon:243-9232.

in o|d.L. e u ro . 1l.vet. . porcukor Postai száIlí&ást a nagahódi végez: boh (naI 75.180. fsz.Öe MEI{ESZ V sároljon t liink cukorlepényt méhei számára a tavaszi etetéshez. immuner sít t és itaminokat tartalmaző készítmény M]IM ]INnNfiUNtsRŐsfu6 Apflmnflx@ nntm {ltroR 50 kg-os .\i ésa FU:!ÍlDlL'B por s'iruphoz 20írg/gvás r|r{sacseténk rjcn lleíoÍvosátÚ|v6Br s/ g/szeÍészétől tovíbbi fe|vi|ágosítást| .2. lbt.Kiiztársaságu.!tÁ. fsz.v e t. csomomentes KoNcBNwmRÁTIUNf.4l.000 Ftlcsomag 30kg) megrendelis d(italan aetén szállítős csomagoltős.4t3| Fax 82/553.: sz4í'-gsg| Mobil: 3ots|6.f. 50 kg feletti Apimix' vásárlása esetén díjtalan házhoz szál|ítás. Kossuth u.hu 7570Barcs. és feleni 7500Nagiatád.: ul4s4. info@euro.'Kft.ítéSú.6756 Em . { méhészetben használatos á||atgyÓgvszereket egyébtermékeketkedvezó árakon ésszé|es és vá|asztékbanná|un]<' ta|á|ja.K0ROil/J A fimnflx'forÚe házhoz szá||ítással Friss kés z. Ibl.38.h u /s h o p \ Ptrl.{/EIm \y'"ruRo-!-ET. RT]I{AZ Apimix" forte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhetí. Í17m @ 54-454ql a 80/4 w w w .

'-f.{l TF * rm W *h-d t# -t"t j...: (1)470-04-1 Fax: (1)470-04-1 06 . 06 Tel. l I IL t Mirtuszr)2.1-.J $ HbÜt. . 0 1. 1141Budapest..t&..*.Yr llllllliMlll' ft:****i [..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful