P. 1
Méhészet 2011 - 02.

Méhészet 2011 - 02.

|Views: 1,411|Likes:
Published by Stefi Lts

More info:

Published by: Stefi Lts on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

www.meheszet.

hu

,

2o'apÍrve : ,,52

n

EVFO L YAM ,. 2 AM

u

UAR

Ánn:

FO R

o

53o-

\:

-'ANYAJELOLO SZIN 2011

. VALToZASoK NEMZET| A PRoGRAMBAN RpRoHlnonÉsEK

. nnÉarrnsENY És rrsnlvÁloyunru [642q1l rÁuoonrÁs . uÉzrs NAPoK ronaliru rozÉnorrtj |NFoRMÁoór .oMME-Hínrr rÉroruYsÁol nrclógAN naÉzlovnooK A

uÉHÉszKEDÉS A HEGYEK KÖZon. VAGYoNVÉDELEM . GYóGYSZEREK EMLÉKETÍEII A MÉHTARTÁSBAN . A HUNGAR|KUMMAGYAR A nltÉz SEGÍT TEcHN|KA

Ö o@

g{/ET',@ffiO OW#
llr' 'EUR.-'ET', Kft. l- .Í -,* 1* )-r .* .
, / /

ECOSTOP'lamella
r Timol ésborsmentaolaj hatÓanyag. o A vivóanyagnak ktisziinhetóen a hatőanyagok egyenletesen' fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetlenii| a ktirny ezeti t6nyez6któl (hómérsék|et,a

méhcsaládnarysága, a párolgási teriilet mérete). l Az elnyujtotthatás |efedia méhekre |ráros varroa atldk teljes kifej|ódési cÍklusát. o Kora tavasszalésa pergetési idószak után is
a|kalmazható.

,sc,o*Ri:i?$-s*:

7+TAKCIO!
, , ,fl|tr

'.íÉóffilfi#Hfiffg"^ru;;:íJiTa 'fiffi;x'+*,ff,il##.':i#^ffi

lffi-jt-*#6.H^sql5É[#F S:.q1x?E,.t$"r-x$ s#sffiF:ffig

Eg;'H*xs;'

r)-7 Dany's Bienenwohlt oldat Megérkezett eredeti! az *frÚryr
l\tlla---

-voMézelóméhekvarroatőzisellenikiegészítókeze|ésére.
r oxálsav éscitromsav hatőanyag. o Kedvezó biolőgiaÍ hatássa| Yan a méhekre. o Segít fenntartaní a méhek megfeleló higiéniai viselkedését. .r.ir' r Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is használhatő.

,/ ^/ r

I

UJ!
lite:res

A|z, elsó vásárláskor minden vevó specÍális adagolőt kap ajándékba!

Válasszaon is az eredetit!
Afeltiintetettőrak az /főt furtalmazzők.

lt'fi

7500Nagatád, Kossuthu. l1. fsz.38.TeLz82AS4.4B rbx 82/553.180; info@euro.vet.hu I Barcs'Kiiztársaság 7570 u.4l. fsz.2. Tbl.: Mobil: 30/516.6756 82|462.939|

dtdt'fitiámd'rt 'í'&@nÍBilÍÍ!N!I'ÍhníBÍ@ffiÍ'tÍÍbmqEí'ík''Íls@"ÍE!fl}@E80/454.454{E

www.euro-vet.hu/shop

I

CSAKENG EDÉLYEZETT EKET! SZER
zott. resRuÁn

Gyo yszerek rtásban a méhta
jelentösebb A mézeló méhek ellen betegségei gyÓgyszereket használunk. betegségek, A elsósorban nozemÓzis a varroózis, esetében mege!özö a gyÓgyszeres védekezéshatásos. atkakÓr, Az a illetvea nozéma már tiineteitmutatÓ méhcsaládot gyÓgyszeres kezeléssel nehéz is megmenteni.
z élelmiszertermeló állatok betegségeire hasz\nált szereketa 47ol2oo9 l EK-rendelet sorolja fel. A rendelet I-es fiiggelékébe olyan anyagok kertiltek, amelyek az emberi e$észsé$renem ktiztjmbtisek, ezért az egyes állatfajok egyes termékeire határértéketállapítottak meg. A rendelet II-es fiiggelékében azok a szerek szerepelnek, amelyek adott felhasználási mÓdszer mellett az emberi egészségre z mk bosek, ezért nem sztikséges határértékme$állapítása. A rendelet III-as ftiggelékébe ideigleaz nes határértékii szerek kertiltek. Azok a szerek, amelyek a rendeletben nincsenek felsorolva, tiltott szerek, ilyen például a nitrofurán, illetve a kínai mézbotrányban szereplő klÓramfenikol. Az ismert gyogyszerek (antibiotikum, szulfonamidok, amitráz) azl-es fiiggelékben szerepelnek, azaz MRl-értékkel bírnak. Az MRL-érték méhek esetében aztjelenti, hogy a szokásos mézfogyasztási mennyiség esetében milyen gyÓryszermennyiség j uthat be az emberi szervezetbe anélktil, hogy ott káros hatást okozna. Ezen határértéket csak bonyolult, hosszan tartÓ, és nagyon ktiltségesvizsgálattal lehet me$határozni. Ezeket a vizsgálatokat csak a gyÓgyszer gyártÓja végezhetiel. Amennyiben a vizsgálatokrÓl sszeállított un. dosszié me$felel a ktjvetelményeknek, ugy a hatÓság a gyÓgyszeradagotbesorolja a 47OI 2OO9, EK rendelet I.es fiiggelékébe.A hatÓanyagbÓl elóállitott állatgyÓgyászati készítnény esetében az MRL-értékfigyelembevételével me$határozzák az tin. élelmezés-egészségtigyi várakozási idót, azaz a kezelést k vetóen mennyi idó mulva fogyaszthatÓ az állati termék. A mézeló méh az un. kis állatfajokhoz (minor species)tartozik. A A A kis forgalom miatt a syÓsyszergyártÓknak nem mindig éri meg az MRl-vizsgálatot elvégezni, ezért ezekre az állatfajokra csak kevésaz engedélyezettszer. Ha nincs engedélyezett $yÓ$}szer, ugy az állattartÓ esetleg más állatfajra engedélyezett gyÓ$yszert használ, nem legálisan. Ez a tény eleve magában rejti az ezen állatfaj oktÓI származo élelmiszerekkémiai szennyezését. adott Az állatfajra nem engedélyezett gyÓgyszer használatakor a 0 értéknélalig t bb kimutatott szermaradvány-mennyiség is sulyos szankciÓkat von maga után (megsemmisítés, bínág). A ktjvetkezókben áttekintjtik a méheknél használatos szereket, gyÓgyszereket. Auarroa atka ellen a leggyakrabban használt anyag a 80o/oban elterrjedt amitráz. Az amitrázro| tudni kell, hogy 200 mikrogramm/kg MRl-értéket állapítottak meg a mézre.A szokásos julius, augusztusi felhasználást kcivetóen a mézben nullátÓl 5-6 mikrogrammikg értékig fordul eló. A leghatékonyabbnyáron alkalmazhatÓ anyag. Jelenleg forgalomban van egy Varidol nev fiisttilócsíko s készíÜnény. A Méhészet 2010. márciusi számában írt cikkben javasoltam aTaktic, méhekrenem, de más állatfajokra engedélyezett $yÓ$yszer állatorvosi vényre méhekre t<irténó alkalmazását.Ez a mÓd a Varidol forgalomba hozatala után már nem legális, hiszen van már engedélyezett, hatékony amitráztartalmri készíÜrrény. Jelenle$ a Taktic forgalmazÓjával tárgyalunk anÓl, hogy a szert méhekreis engedélyeztessék. Az ószi-téli kezelésrehasznált Bayer Perizin is rendelkezik MRLértéktel(too mikrogramm/kg). A szokásos november-decemberjanuári felhasználás mellett a tavaszi repcemézbensoha nincsen szermaradvány. A nyári kezelés-

A 2008-2009-es évbenamézkereskedók a felvásárolt mézek egiy bizonyos hányadában nem engedélyezett $}Ó$}szerek szermaradványait (szulfonamid, trimetoprim, nitrofurán, oxitetraciklin) találtak. Az OMIIE Vezetése a méhészekettájékoztatta, hogy a nem engedélyezettszerek használata ttinkreteheti a magyar méz kiválÓ hírnevét,és az egész gyÓgysze- méhészetiágazat csódbe juthat. A szlikséges reketa legálisállatA méhek kezelésérenem engegyÓgyszer.forgalma. délyezett gyÓgyszerek esetében zÓktő| vásárolják, bon- ugyanis nincsen határérték, a is tatlancsomagolásban. nullához kozeli érték sok. Amíg például a sertéshusban mikro50 Osszefoglalva, az atka ellen gramm/kg lehet a szulfonamid használt gyÓgyszerek, anya$ok határértéke, addig a mézbenez 0. a használati utasítás szerint al- Ezen kívtil a szulfonamid sajnos kalmazva a mézben nem hagiy- a kaptáron beltil egyáltalán nem nak szermaradványt. bom]ik le, a bejutott mennyiség Mi a helyzet a nozémakÓr el- évek mulva is kimutathatÓ. Ha a leni védekezéskor? nozéma el- mézból kimutatják a nem engeA len a 60-as évekelejétól magyar délyezett gyogyszer maradváa g}ártmányu Fumagillin DCH nyát, akkor a rendeletek szerint pulvist használtuk. A megelózés- a hatÓság ktiteles az e$észtételt re ezt a gyÓgyszert is tartalmazÓ lefoglalni, részletes vizsgálatot Fumerra ryÓgylepényt alkalmazvégezni,ésa tulajdonos k ltségétuk. Az uniÓs csatlakozáskor a re megsemmisíteni,a tulajdonost Fumagillin forgalmazása meg- megbtintetni. Antibiotikumot, sztínt,majd néhány éveeseti en- kemoterápikumot a Fumidil-B kigedéllyel a Fumidil-B készítrnény vételével tilos használni ! keriilt forgalomba. Nozéma ellen Nem tehetem, hogly itt ne térjek ki az űn. ryÓryszerkupecok forgalomban vannak un. gyÓgyhatásu készíÚnények,amelyeket szerepére. Ezek az anyagilag,,ela használati utasítás pontos be- hivatott'' méhészek korábban tartásával kell alkalmazni. Véle- csak saját gyártásu atkalapokat ményem szerint a nozéma ellen forgalmaztak. Találkoztam olyan jelenleg a Fumidil-B az egyetlen atkakárosult méhésszel,aki azt hatásos antibiotikumot tartalma. sem tudta, hogy mivel kezelte a zÓ készítnény.Teljesen téves az méheit, csak a méhészrendezvéaz állítás, mely szerint ,,drága nyen árulÓ' illegális gyÓgyszerszer' nem használom''. Éssajnos forgalmazÓ személyleírását tudnéhányan helyette mást, tiltottat, ta megadni. Újabban ezek a forgalmazÓk kiegészítették tevéaz elózóekben leírtak miatt a hazai méhészett ágazatnak Óriási kenységtiketa Fumagillin forgalgondot okozva, nem engedélye- mazásával. A ktjzelmultban kizett szert használnak. Ne tegytik! dertilt olyan eset is, hogy az így Nézziik, mennyibe keriil a nozé- vásárolt gyÓgyszer nejlonzacsma kezeléseméhcsaládonként. A kÓs tasakján a címkénFumagilFumidil-B készítrrrényból lin volt felttintetve, de a méhész tavaszszal cukorlepénybe 4 $rammot mézéból,és a gyÓgyszeres zacstesztink családonként. Ősszel kÓbÓl az uniÓbÓl régen kitiltott ugyancsak 4 grammot adunk a nitrofu ránt mutattak ki. családnalq a teleló élelem feleteAz utÓbbi idókben a fokozott tése után, szeptemberben, háellenórzés hatására a méhészeti romnaponta 2-3 deciliteres ada- gyÓgyszerek illegális árusítása a gokban etetve a szirupot, rissze- méhészeti rendezvényeken kisen 6-7 alkalommal. Így sszesen szorulÓban van. A sztikséges gyÓgyszereket a legális állat8 $ramm az évi felhasználás gyÓ gyszer-fo rgalmazÓktÓl vásáméhcsaládonként.60 000 forint k rtil lehetvásárolni a475 $ram- rou álq bontatlan csomagolásban. mos kiszerelést. Így 1000 forint ráfordítással családj aink e$észséDr. CserényiPéter gesek lesznek és méztink pedig dllatoruos, antibiotikum-mentes. OMME eln khelyettes

re t bb fajta anya$, timol, oxálsav, hangyasavjÓ néhány készítményben használatos. Ezek a rendelet II-es fi'iggelékében szerepló anyagok, a használati uta. sítás pontos betartásával a mézet nem szennyezik. Ugyanalkor ezek hatékonyságát nagy figyelemmel ellenórizni kell!

rffi

Tízforint csa|ádonként
Január elsó felében írÓ-olvasÓ találkozÓra hívott SalgÓta{ánba a PalÓctáj MéhészésKrirnyezetvédó Egyestilet. A jelenlévó mintegy hetven méhészt elósz r a Méhészethelyzetéról tájékoztattam. A szaklapunkat is kiadÓ Magyar Mezógazdaság Kft. tucatnyi ujságot számlálÓ lapcsoportjának vezetó hármas fogatában - a Magyar Mezógazdaság és a Kistermelók Lapja mellett a Méhészetis benne van. Vagyis pénztigyilegtalpon vagyunk, bevételeink fele-fele arányban a lap eladásábÓl, illetve a hirdetési dijakbÓl tevódnek tissze. Mrilt havi, januári számunkban már írtunk rÓla, hogy a hirdetési feltilet - az e|emzö írások terhéregyakran meghaladja a szaklapok íratlan szabályai szerinti arányt. A találkozÓn is szÓba kertilt a téjavasolma' s egnk méhésztárs ta: a méhészkedésról szÓlÓ írásoknak célszerri lenne állandÓ terjedelmet kapniuk, és a hirdetések mennyiségétól fiiggóen változna a Méhészet havi oldalszáma. Noha az ajánlásban van ráciÓ, a megoldás pénztiryi okokbÓl csak kivételesen j het szÓba. Jelen lapszámunk a példa erre, hiszen a 32 oldalas alapterjedelem 40 oldalasra novelésével - tekintettel a 20 oldalnyi hirde-

állománya jelentósen visszaesett, mikozben Óriási a tertiletvesztéstik is. A baj nem csak az Egyestilt Államokban létezik,hiszen a Évek Óta hallani, hogy titokzabrit szigeteken korábban éló 25 tos kÓr pusztí{a a méheket, és porzÓméh fqibÓl 3 már kihalt és gát, attÓl kezdve valÓsággal fal- ez már a világ mezögazdaságát a méhfqjok felénél ugyancsak is fenye$eti. Az Egyestilt Állafennáll a kihalás veszélye. Van ni kezdtéka szakirodalmat. Mint olyan fa1j,amelyiknéI 70 százaTalán a Szekszárd peremén éló szivacs a vizet, ugy szívták fel az mokban esyes méhfajok állolékkal cstjkkent az állomány. TaLengyel házaspárt h kkentette informáciokat, egytitt késztiltek mánya 96 százalékkal cstikkent meg leginkább az rjromhírt ktizaz okj képesítést méhésztan- az elmult évtizedekben.A riasz- valy Nag}-Britanniában 10 miladÓ tÓ tényekvilágosan jelzik, hogy liÓ fonttal indult egy progrÍIm' ló telefonhívás. A gyulai méz- folyamra is. Mégsem sikertilt fesztivál keretébenzajlÓ Év mé- volna semmi, ha nincs a sok-sok Amerika mezógazdaságát és a amelynek célja a méheket sujtÓ ze 2olo szervezói énesítették támogatÓ méhésztárs.A méh- vadvilágát is veszélyezteti a problémák megismerése. A becslésekszerint az élelmifelelós például na- méhektitokzatos eltrinése.Sydőket: hársméztik nyerte Az évkiegészségtigyi szerek harmadának kapcsolata válÓ méze versenyt, tivék hát a gyon sokat segített nekik. A dí. ney Cameron, az lllionis Egyeméze''dij. JÓ okuk volt a jat valÓjában a mi kis méhész- tem entomolÓgusa szerint t bb van a méhek beporzásával. A ,'mézek ok is ktizrejátszik a méhekpusz- méhekcsaknem 26 milliárd font htiledezésre,hiszen 2010 tava- k z sségtinkhozta tissze _, háértékií élelem elóállitásában szán kezdték a hivatást. Azért a rítja el a dicsóséget a fiatalem- tulásánál. A legfontosabb, hogy vesznek részt,nem csoda, hog|y adja a a városiasodás miatt megválber. Aki méhészkedésre ttibbes szám, mert a kozmetikus feleség és autÓszereló fé{ egyfejét, az beiratkozik az élet. toztak a méhek életktirtilmé- eltrinéstik világszerte egyre nanyei, mikozben eg)ne tribb ag- gyobb gond. A világ mezógazaránt nagy természetimádÓk. hosszig tartÓ tanulás iskolájába Nem hittékvolna, hogy amolyan is - állítja, majdhozzáteszi: bu- resszív vegyszelTel kezelt ntj- daságában termesztett novények 90 százalékát a méhekpoz ldfiil kezdóként mindjárt ta ember, aki nem kérdez. vényt is be kell porozniuk. Az egyre kevésbéellenállÓ méhe- rozzák be. (Forrds: greeninfo.hu) tivék lesz a le$obb méz.Lengyel Egyébkéntnagy mézfogyasztÓk, Péter azt mondja, amikor 2009 a háziasszony rég számrizte a ket eddig ismeretlen betegségek készítette: Az sszeállítást cukrot konyhájukbÓl. Mult év is tizedelték. végén elhatározták, hogy megisDtigei Imre Nyolc méhfajtvizs gáltak' négy merik a méhek titokzatos vilávégén32 családot teleltek be.

tésre- szerkesztóségtink kérésére a kiadÓnk is egyetértett. A találkozÓn hangsulyosan szÓba kertilt a mézmarketing.Az e célra hivatott Mézkirálynó AlapítványrÓl az OMME illetékes testtilete d ntott. Az egyestilet félmilliÓ forinttal hozza létre a magyar mézfogyasztásntlvelésérehivatott alapítványt, amijelenleg a jogi elókészítés szakaszában van. A viszonylag szerény ssze$ az induláshoz elegendó, ám az eredményesmtík déshez nem. A Mézkirálynó telj Alapítvány ktildetésének esítéséhezaz egész magyar társadalmat kellene megszÓlítani, ami természetesenkiadásokkal jár. A mézfelhasználásban érdekelt vállalkozások, vagy ,,csupán'' szimpatizáns cégek,illetve magánszemélyek megnyeréséhez a biztos piacnak számítÓ hazai mézf gyasztásb an le ginkább o érdekelteknek, vagyis a magyar méhészeknek kellene jÓ példával eltiljárniuk. A PalÓctáj Méhészegyestiletjelen lévó tagiai támogatták Gyetuán Gyula pásztÓi méhészindítványát. Eszerint a hazai méhészklubok. méhészn. egyestiletekta$ ai méhcsaládo kénttíz forinttal járuljanak hozzá a mézmarketing alapíwány indulÓ vag|yonához.Az ajánlásrÓl akkor lehetne érdemi vitát folytatni, ha az valamilyen formában az OMME ktizelgó ktild ttkrizgyulése elé kertilne.

A mezít!ábas méhész kaptára
Tisztelt Dtigei Úr! Évek Óta havonta vásárolom a Méhészet folyÓiratot, igen színvonalasésinformatív, gratulálok! Magam nem méhészkedem, csak kacsintgatok felé -, sok k nyvet elolvastam már, és idónként segítek eg}r barátomnak. Az utÓbbi idóben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen kaptárat kellene majd használnom, ha majd belevágok a saját méhészkedésbe. Így találtam rá a keret nélktili kaptárakra, részbenCsuja LdszlőrakodÓkasára (,,Gedde-kas''), i]letve a felsóléceskasra (,,top-barhive''). UtÓbbi lényege,hogy a méhek a lépet a maguk természetesmÓdján a lécre épitik, ezze| sztikség eseténkezelhetó a kas. Ez utÓbbira szeretnémfelhívni a figyelmtiket. JÓmagam megrendeltem az enól szÓlÓ angol nyelvií konyvet, ésbár nem Vagyok perfekt angolbÓl, de elolvastam (Phil Chandler: The barefoot beekeeper,aminek nyers fordítása talán 'A mezítlábas méhész'' lehetne). Rendkíviil érdekes, a lénye$e, hogy a mai kere-

tes kaptárak aszerzo szerint nem a méhek biolÓgiai igényeinek megfelelóek. $. gyakori kezelés,a keretek kivétele, stb. nagyon zavarja a családok életét. Szerinte ez az egyik oka a családok legyengtilésének, me$betegedésének, a paraziták elóretrjrésének. Érdekelne, hogy valaki foglalkoilzik-e nálunk ezzel a kérdéssel, letve a mi viszonyaink krizrjtt alkalmazhato lenne-e? A top-bar hive honlapja (sok fotÓval, videokkal, lettilthető írásokkal) az alábbi : http ://www.biobees.com/ Üdvcizlettel: Gyartmathy Istuán Debrecenbol Tisztelt Gyarmathy Úr! Kollégáimmal konzultálva sem jutottunk otról a hatra azonáltal felvetett keret nélktili kaptárakat illetóen. riilnék, ha a témában szerzett ismereteit megosztaná szaklapunk olvasÓival, akiket szinténbíztatok a megnyilvánulásra. Í6ák meg, mit hallottak, olvastak, $ondolnak erról a méhészkedési formárÓ1. aminek tizenete:minél eg$szenibb en, az ősi-eredeti életrrrÓdjukhoz hasonlÓan tartsuk méheinket.Hátha egyi.ittesentribbre jutunk!

Méhek nélkiiI a vi|ág...

Megleptea Jo hír

Vdrom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket uagy e-mail-re k ldjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbankijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (SO) 67-6447-es mobilon. -2 -

L

északi Vas. TeleJon:j6 (t) 273-2295.hu : (+36)-(30)-229-0401. (06)-(3 5)-567-oeo (+36)-(20)-574-9035. méhviasz felvásárlása (ár a Postaiutánvéttel alábbiatkacjlo az szerekrendelhetok Kft.nEz.lev{lb'en faxona fenti címekre' va6t Apröhird*éseit kiaírÓlagírísban hatríridri: Áborítekra v1ák Meheszetszerkesáősfue Beérkezesi atárghőt megel zóhőnap 10-a A hird*&ellenért&et az ráltalunkkűldórcselrrkeÍL vasrszámlán larjűkbdzetni' 5 . Fertrjszéplak. Tolna Tolna Baranya. u. Fax:+36(t) 273-2285 P_f. ut (28)(28)-423-014 Tel. 11l3 Budapest. ut Nncy Debrecen. ' \ \ \'.. Ba. u. (+36)-(20). R. Isaszegi 93.Dozsau. (06)-(56)-480-085. u' 33. 26.nok (06)-(48)-446-02 6)-( 5.294 1591 Budapest.63.q! a Hird etéév kere kollégánkat s eI : sse . lr \" . Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet. KovÁcsruÉ Juln 4033 u. (06)-(94)-41 (+36)-(30)-520-8085 I-573. Balassa 44. NÓgrád resze északi Nográd resze deli Szabolcs-Szatmár-Bereg 2l00 Címiink: Gtidijlltí. u. Zwingli 3. 3 -(30) e (+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek. uLíG Kft.8' 2646 Honti Petofi 3060 Pászto. 5231 Gyoni Domaháza.60. 4033 Debrecen. 6)-(70)-6 I 4-2907 (0 -(62)24t-23 (+ 6) -2T -T686 6B00Hodmeztjvásárh. (+36)-(30)-430-0992 Árpád 52 LrrlrnLaszr-i 3j53Aldebro. Bács-Kiskun Békés' Pest Jász-Nagykun-SzoInok' Borsod-Abauj-ZempIén Pest. (06)-(35)-357.h . Budapest Heves Hajdu-Bihar (+l0)-(zo)-0 r4-2e7 (+3 3.078. u.(06)-(52)-342-878 (+36)-(20)-978-8818 (06)-(ee)-370-3 (+36)-(30)-e3e-4e61 10.-nél te|efonon + 25olo + postakoltség) áfa Bayvarol |22oFtl4 csik o Perizin (vényk teles) l0oo Ft/l0 ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db. u. 3624 Gy." \ KIEMELTcsomag +rta 620Ft lszo 650 +AÍa Ft lsző egyíittes elón4eit! -. Arnm RÉvru 2677 Herencsény.. 6) u. u.qoos GÁsot BÁnoos LÁszLó KovÁcs Fpnrruc CzÉlus Isrvm Hrnssr Zolrlru Frnrrucz TmlÁs Aros Booom VarÉ Zsolr VÁnI Frnrruc Vencn Jizsrr Elrx GÁnon Demrrn LÁszli Drégelypalánk. folyamatos Virágpor. 9436 Soproni Bercsényi 9900 Kormend. Veszprém Soniogy. + Mobil:+36(j0) 631-3512 várjuklevelezőlapon.2B/C. Tornavár l2' u. vtjdrtis (3 kg) 24 5oo FVdb o Forgalmazza: KoYaVet Bt. (+3 30)-218-27 07 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (06)-(52)-342-87B (+36)-(30)-9l0-0085. 'rt. G. (+:o)-(zo)-gg6-8428 (+36)-(30)-855-4315. (06)-(84)-362-696.u. 1..0 +Afa lszo Ft 390 +Afa lszo lapban+ il|tiHnSZnT ilBHnSZBT lapban NoRil'tÁLcsolllaq \--' t. Balatonszárszo. u 1II/a' Gyár Budapest. Zwingli 3. u. 4. Bács-Kiskun része Pest. 2]36Dunavarsány. B624 Pipacs 7200 Dombovár.4.(30)-636-45B5 Csongrád.: 423-013.281-5641. t e rm ' V| i t propo|lsz. ZaIa. (+36). Gt'd llo meg Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a ésa I egyuttl Ft 3(.4' Petofi Mézrizem F agv as z t o t r ag]0 Í.

10 kg-nyi feldik el. ám sok munkát igényel. Tetejérefekete fÓliát hede lád mel|ett alkal. az élelem meg rendben. az élelemmennyiség. Szinte radj on. A fészekaz alsÓ fiÓk kÖ. Szep. Ezt augusztus l0ig megteszem. Ez késóbb sem serkenetem óket. A hÓ tÖdik napja k rtil ugy rendezem be a kaptárakat.alatt.élelemmel bőségesen ellátva. az lyezek. a k vetkező évi ruhákat pakolok. letve repcevirágzásig elég. cserélemőket. egaszer csak mentemrosszirányba. Az utolsÓ kezelésután egymás mellé to|uk a kaptárakat. A ruharéteg februárvége helyett március eletetejére hullámpapír kertil. tit jén van a tisztulÓ kireptilés. méhészkedik Eredetileg vaskohász vo|t. tár legkedvezóbb hógazdálko. aztaz alsÓ fiÓk ktizepére. A bevált és az idómbe is belefér a hegyt méhészeknél' nálam is.mi j n ezutdn? . attÓl nem elválaszwa.Nekem jÓ. Hogy indul az ujeszteruló? amely valÓjában már az utolsÓ _ Csendben és nyugalomban.fiasítás itt. éshogyan dolgozik ue. FEBRUAR Méhészkedés kiiztitt a hegyek KovácsKároly 63 éves Biikkszenterzsébeten és (fotÓnkon). Az enyhe légmozgást biztosít.LátásbÓl már régÓta ismerjtik egymást.szél. szegem. A réteghullámpapír van drÓtokkal megfigyelésénkívtil más teendó sszeerósítve.de szen a fiasításos keretekben még a méhcsalád mellett az alkalmanincs teleló élelem.tÓl is távolabbra kertil. idejevolt már egy kicsitjobban a kaptár fenekére nézni. de lam is erre az idószakra esik. A Huzett fedett fiasításos lépek felsó nornál jobban elválik egytnástÓl részérőletetésselkell kiszorítani a fiasítás ésa mézkalnra' s ez áI. de a fészekfiÓk már telelésrekésziil a méhcsa. zepénkb. A nejlon fdlé puha száraz lépselejtezés. kozás ttirténik. de ezt a nehéz idönként szakmát . ugyanakkor a kiiljed. mqid néhány kis léccel. hogy a fiasítás ésa teleló C Augusztus uégénjdrunk. .a fiasítást. a fény feléigyeEzután takarom a méheket. hiszen keretes mert a tetók jÓl zárnak. Ezze| a mÓdszenel eItaljobban szervezhetóa termelés. hogy ne kapjon bele a s a család népességének megfe. hogly kitededjen az ér és feltilról sem kaphat vizet.Ez a betelelési mÓd kéthogy 2-3 mézes keret még ma. Hogyan kell a Hunorokat fészek a ftild hideg kisugárzásábetelelni. gondolják segíti azokat. Az itt elhelyeazértcsak nem per$ethetó. s ha még marad. a méhcsa. A méz elvételekor elve. Nedvességgel nem dékes Elyors vizsgálatkor sem. hogy a bennmaradt napraforgÓméz a felső fiÓk szélérekertiljon. nem feketére Ennél a mÓdszernél maradtam. érintkezik. Ezután a beavatkozás kaptánal is.tvÉHrsnŐt vÉHESRE 201'I. A stitét szín azért fontos. s a második fiÓkban nyitott só hómérsékletis alkalmas a kefias keretek alakulnak ki. A cél. élelem is a me$feleló helyre kemdr a nap ereje is gyengiil. Ilyenkor luk hagyom. két. egykét kereten. egészállományra.ségtelentilmunkaigényes. hat kereten. hosy lád képtelen lenne áttelelni. méhészeti beavatkozás. Ilyenkor kiveszem azokat százszázaLékostelelési bizto nsáa kereteket is. akik valÓbankomolyan a méhészkedést. hinem a kaptár termeli a mézet.mással. e ger után az űt már kanyargÓssá válik. északon már nincs a kentés hatására a fiasítás kitercsaládokban. amit bennmellyel a párás levegó a mene.hagyok a családoknál a ktjvetkektilótérbe kertil. s a riilj n.November elejénPerizinnel naponta 3 dl-es 1:1 arányu cukorszorp-adagokkal serkentem kezelem az állományt.A napraforgÓt pergedtik dással rendelkezó részébe. az ne a oldatot. s alatt behordott virágpor keveréa méztéri fiÓkbÓl annyi mézet. s minden NB fias lép egy mézkoszoni. hogy Nem a kaptártermeli az oldalfalak érintkezzenek erya mézet.injekciÓs fecskendót használok. Hunorná| le. kéből áI|. A felsó . és s<jtétebbre. amint a hÓ k zepén eselig takar. Éna második fiÓkot is náméhes is csendesedik. o Jő a Hunor rendszer? a maradék nyitott mézes kere. amelyek telelésre got ad.zelésre. nem folyhat be a kaptárakba. Persze tudom. a kapltik _ kérdezektoudbb. ésaz ez idó szem a huzalpálcás anyarácsot. jobbanszervezhetö a sz $$el a szélső kaptáraknál elterme|és. Ennél nagyobb zó évihordást adÓ gytim lcs-. de o A nép és élelem rendben. mint a Hutek.nincs. Ekkorra őket szeptember 15-éig. Az fontos. teleló utoljára. méhészkedésre a vá|totta. talán már mely a bennmaradt 6-7 kg napegy kicsit megszorítva helyezkeraforgÓméz éskb. Így a ldd. legalábbis egy hasonlÓan nehéz szakmára.etetett kristálycukor. Dolgoztam NB tekkel. Enymert nem a huzat elóidézésea he télen még marad is belőle.A gyári adagolÓ helyett tember elejénegy fontos beavat. és kétujjnyi takarást hagyok el. Mielótt bármit is megnéznénk. igy viz kezelést ekkor még nem végzek. majd utána. alkalmatlanok' félig kiépítettek' amit viszont szívesen csinálok. hogy námrilépes keretek elkészítése nem nagyiizemi megoldás. de nem tudtam belóután még legalább tíz napig etehik annyit pergetni. e nélktil szerintem nem is lehet rendesen betelelni a Hunor fészkescsaládokat. kezzen kij nni. Lehet. igy ruhák hajtogatása. lelóen adagolom a gYÓgyszeres hogy ha méhkertilne alá. mert alul a ruhákra Nem is kell. hisz ilyen állapotában a csanorokbÓl. 100 Hunorcsaláddal termel. fÓlián kereszttil. amely hátul a kaptár aljáig' el l a kijárÓnyílásig nyulik mazottrendszer sem mellékes. s nagyon zott rendszer sem mellékes. hanem lefelé. máris a k zepébe vágunk.s ez már faltÓl fa. tanítja. eltil Cukorlepényt nem kapnak. hory ezekben a napokNB kaptárban nagy tertiletre szÓban a felhelyezett fiasításos kerÓdik szét ugyanaz a te{edelmri retek felsó részénis kialakuljon fiasítás. Ktizéjtik teszem a fiasításos kereteket. A tetejét ktjvekkel les lyoA zom. érhetó. A megbeszélt találkozÓhelvreis ktinnyenodaértem. A keretek felett nejlonfÓlia van. ilfeltiletet kihagyni sztikségtelen.A ser.

hisz a Hunor fiÓk másfél félkeretesfiÓknak felel meg. ut l0. Észak-dunántuli régiÓ. (30) zr7 -z 468 (70)-334-357 (20)4l B-0004 5. 8700Marcali.(20) 56-5966 -9 (To)-334-5T9z. Egy hatkeretes. kicsit rigy élni. Talán ez az a pont. mint egykor régi a méhészek tették. Otthon aztán osszeontjtik óket. (T -33 447 (zo)-259 4oo -T o) 43. . adÓszám. utaláshoz banki számlaszám. A sejtnyitás kézi fedelezó villával torténik egy olyan fedelező állványon' amely elválasztja a lecsurgÓ mézet a fedelezésviaszátÓl. o Lemegy a repce és máis j n az akác. Mindezek mellett biztonsági szempontbÓl sem mellékes az állandÓ jelenlét. (70)-333-6324 0) 4 -2 Í7 -33 -4950' (30) 83-3244 (70)-334-93 (30) Bt -0827 -9 94. 4233 Ba|kány. édesanyjaneve' sztiletésivals leánykori név (utÓlagos adateg$eztetéshez telefonszám).petézésre alkalmas iires keretet.Pest. . Békés SzarvasMézÍizem Vas.k nil.Nincs. rá a saroksztiktetővel ellátott sz ktetó keretet. Figyelemmel kísérem a hordást. Hanságut 1. 3881AbaujszántÓ. az már jÓ.7675 6346Baja.HunyadiJ. Erre nem késztiltem. de szerencsére sikertilt venni. majd a per- Malya Péter --. stitni-fózni. 48. szaporítás. 7838VajszlÓ.uÉHESRŐL MÉHESRE fiÓkban ilyenkor 3 keret fiasítás és8-9 léputcaméhtalálhatÓ. óstermelői igazolvány száma. Aranyosiu. o Ez a udndortanyai éIet _ Iegalábbis számomra . M. (30) 523.virágpor Ft/kg 850 1700 8000. Elszedéskoraz anyarács ftlé egy tires fiÓkot teszek. Egytittal két fiasításos keretet felteszek a méztérbe. Az anya é{áratát a kaptár hátfalán eg}ébként jel lom. A btjlcsómentés.Horvolgyeu. Egyszer Nytradonyban az akácpergetésfelénél elfogyott a hordÓ. Repce előtt' április 20-a kortil a felso fiokban már 7-B keret fiasitás van. sztiletésihely. bogarászni a méhekkel. Akác alatt miilépet csak az erós családokkal építtetek. Ez persze nem jelenti azt.Akad ilyen is. hanem szoktetóvel veszem el. (7 o)-33 4190.Dimitrov rit 10. A kovetkezó kaptárbontás már ápriüs 10-15.ha l0 kg-ot ad. maradhat. akkumulátor-meghaj tásu por$etóvel dolgozunk.Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves.jÓkat aludnia friss Ievegön.amit így utolag meglepónek. 14-16 Óra alatt a méhekelhagyják a fiÓkot. Tessedik s. o Anyaneuelés. Nagyon orulÖk. mqid a méztér.Gyór ktirny. ésegy virágporos mézeskeret a fedett bolcsóvel. 5540 Szarvas. tér 4130Derecske. (06)-(28)-412-83 8 Fax: (o5)-(28)-slr-7 37 Propo|isz méhviasz Ft.Dráva u. kicslt tigyél. amikor sztikséges. Elsó akácra már évek Óta a Nlrségbe járok. benne egységenként egy mézes. bevált megoldásokat szeretem. 3 x 3 keretes Hunor pároztatÓkat használok. lakcím. sztiletésiidó. ktiltjn snek tart.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyarország Fejér. 31. hogy szállításkor fel tudjuk óket pakolni a platÓra. amit ut k zben osszet rtem. A felsö fiasításos fiokot alulra helyezem. (30) I.Az akác elejénveszem el a repcemézet. Tel: ( 06) . 3733Rudabánya. s ezek után is a jelriletlen anya csakis váltott lehet. elindultunk. Lehel rit 7. nem találták meg az elkovetót. ha jÓ a népesség.( 28)-sl1-736. Váci 5540 Szarvas.a. 3. (30)-2634l 506 Í20)-4l4-|I7I (70)-334 -5752. 9374Iván. Komárom Észak-dunántuli régiÓ. Azért csak félig. automata. postázás esetén leadást ktivetó 2 hétenbeltil. rozsdamentes. természetes anyanevelésmÓdszerét alkalmazom. Zala. Í20) L5. uan ualami titok? . és már kész is a kaptár a repceméz fogadására. s az éppen sztikséges kezeléseket akkor végzem el. Továbbhaladva találtam eg} halotta t az országuton.mert ezt tartom a legészrevehetóbb színnek. Szabadság 4.| r82 (70)-334 -5747. jÓkat aludni a friss Ievegón. rá az anyarács kertil.-- re Pannon Honig Kft.6637 -9 (70) 34-B754. Azért ezze|. az s anyarács alá pedig két. Ért azért kellemes me$lepetés is. Megye Bács-Kiskun. Híd 2475Kápolnásnyék. ésa felsó takarást is megszÍintetem. ésvégtil 40 kg-os átlagot érttink el!Nem tavalyvolt! Szeretem vándorta. Kiilon jÓ' hogy mindezeket nagy tir mmel élem meg' szeretem a vándortanyai életet. Széche u. l l GÖdiillő.262.JÓzsefA. mellyel a hordÓkat félig toltjtik. 2_4. Név Ispán Zoltán Kozma JÓzsef Schváb István HajtÓs Béla Kerezsi Csaba SzenteiJÓzsefné Makan János Kozma Ákos NémethVilmos Biliczki Béla ZsigÓ István Hegyesi Attila Spindler LászlÓ Kálmán Istvrín Svedics Tibor Lakcím Telefon (70)-334-57 42. postai csomagként átvessztik. vag$ megcserélika kétfiÓkot. (30) -3 -242-6589 0) 4 9 -35 Í7 -33 -97 4.Mártírokutja 3l. Mézfolyamatos felvásár|ása legmagasabb a napi áron. (06)-(2O)-964-1386. hogy automatikusan selejtezem. a nyai életet. adÓazonosítÓ jel. Mindez egy koztinségeszold rachel oldalfallal ellátott sorsátorban torténik.Veszprém Északkelet-M. 9800 Vasvár. T. 34L2Bogács. 33. A félkeretes fészekkel dolgozÓk ez idő tájt már a fiasításoslépeketalulra helyezik. siitni-fözni. (30)-e38-7084 (70)-334-5772. A mézeslépeketnem a hagyományos les préssel. Valaki eltithette. Repce kozepétól már mentem az erós bolcsós családok kereteit. u. Egyszer hazafelé felhószakadásban pakoltunk.(70)-374-93 13. u.Szolnok Csongrád. Egyébkéntis én az egyszeríí. énszemélyautÓval.hogy a vándortanyán folyamatosan a méhek mellett lehetek.Sopronk rny. nyt 2660 Balassag}armat. 33. ut 4. A méztér ilyenkor kap kétmtilépeskeretet.egy fias. [V. .Borsod Szabolcs-Szatmár NÓgrád' Heves.Úivari űt2lA. Nálam ez mégráér. a gyÍimolcsvirágzás idejéreesik. Tijrténtolyan eset. ahol lehetne még valamit változtatni a technolÓgián. bogarászni a méhekkel.Fizetésihatáridó: a felvásárlÓknál azonnal. getendó fiÓkot. t 2. ni.igazdn csábítÓ. mint eg}kor a régi méhészek tették. 9241Jánossomo4. (06)-(30)-94O-r877. (30) 215 2032 . Az anvákat kiszedéstikkor minden évben egységesen fehér színnel jeltiltim. Fenti termékeket is a A kifizetés feltétele:név. kk.

S-ában elóírt k tesíteni a b ntigyi kapcsolatAz Egyestilt Allamok mézim. December 15-én eg}estilettink képviselóit meghívta a Teve utcai székházába az országos Rendór-Fókapitányság (ORFK) illetékese.hu) elolvashatÓ.A méhegészségtigyet prioritásként kezeli ajanuár l-jétól elkezdódott magyar EU-elntikség alatt a kormány. A mézeket elkobozzák és ennek oka. decemményeket. Sokkal t bbet éshatalmas távolmelói csoport ktild tt pénzado.megiegyezni. 2OO7Január |2-éna mézellenórzémés38o/o-át.mintát vettek.. Becslések szerint az egész 72OO tonna. nyitottak a szomszédos orszá.portjának értéke eléri a 300 teni méhészettinket.rig mind ssze 5000 tonna méz Aztvizs$álták. Ennek alapján a ktjvetkezó tájékoztatást kaptuk: az ORFK tudomásul vette ésmegértettea méhésztársadalom panaszát! Hamarosan elkészítik azt az átiratot.. LáthatÓ. AMC támoAz szeket.ben 12 ezer tonna. FM-rendelet 2.tapasztalataink I L" ban. Bíini'igyi kapcsolattartÓk. A biintigyi kapcsolattartÓk a szaktanácsadÓinkat eseti szakértóként fogják igénybe venni.nyilatkozta a te folyamatosan cs kken azirtőFelajánlások. A hagyomá. hosy a zott a Kossuth rádioban. A vtirtisiszap lavifóállatorvos. 2008. hogy atya vette át ésosztotta ki. Argentína) mel. (VI. két mintáló felhagyott tevékenységével. de minimumszállításához szrikséges és a lenek voltak uj beszerzésipia. hogy mi a tagállamok véleményeaz adott szaktertiletról. ésmindossze 4 mingentin méhészet visszafejlódé. A megyében ttjrtént méhlopásokrol.A méz-inforkeresleti piac arra riszt nrizte az esy 300 kg mézet Mőd Miklős máciÓs oldalt t bb. mint 2009 hasonlÓ idóA 2010-es termésból novembe. év végénkiadott a Bizottság egy Értekezést. hogy eddig 119 mintát nát.ktink! Ezzel kapcsolatosnem himinden megiyéték nem haladta tul a vatalos. A Tanácsi Ktjvetkeztetésbenleírtak egyfajta iránymutatás a Bizottságnak. hogy hol. zT. Jamat. adÓdÓ kevesebb bevételtiketprÓalapján.kongatni. hova értékesítette.omme. 2006-ban sekról dr.56 USD társaktÓl kapott informáciÓk ami OMME szakmai javaslata alap. Ez a fö probléma. jÓk a magyar mézek.tinkormányzatná| be kell jelenválik a felderítés. 2010-ben Né. így kényte. Ttjbben ajánlottak használni. né2010 elsó 9 hÓnapjában 47 ezer Hazánkban az első l0 hÓnap hol mindkettóre sor kertilt.nyos piacok (Brazília.ban termett méz értékesítésévelelegettennie a7olzoo3. A méhlegelók tertilevább folytatjuk .yék. Meghívásunk oka a szeptember 29-ei tatabányai demonstrácionkon elfogadott petíciÓban foglaltak megtárgyalása volt. A tonna volt. amelyben tájékoztatják a me$yei kapitányokat arrÓl.Mindenféle.Ez alapján a tartÓt. USA pedig 32olo.papírok''ellenórzésénél méz a vesebb. számára tobb eg$estilet és ter. méhészA állapodtunk abban.otz USD/kg).nuár krizepéngyakorlatilag már btintetésreszámíthatnak a méz vezótlentil változtak me$ a k . Chilében. krinnltő formanyomtatvány olyan kompeEgyértelmrien láthonlapunkrÓl letolthetó: http:// tens hatÓsági hatÓ az import www. A folyamatos Plébániára szállítottuk. A vizsgálatokat tortilmények. Ez azt jelenti. A kedve. 2o|o. Ez azt jelenti. aki ismézek árának ad/fo rmanyo mtatvany/ 0 nko rm meri a méhloemelkedése: míg anyzati bejelento lap. volt. ' volt. mikor. akiknél csak Mézpi Argentína mézexportja si helyeket találni.tizemmel rendelkezó méhészeszállítmány tulajdonosának be. Ezen anyag lesz az alapja annak a magyar munkacsoport munkájának. 1250. vásárlÓk igényeit. szakában volt. sítésiátlagár lOo/o-kalmagasabb hagyta el az orszá$ot. fajtamézek 800-850 Ft/kg.pÓtolni. a meg$ei szaktanács. Az ORFK ezen lépésével portja folyamatosan nótt az el.Méz a hon|apon.ket pedig lakásukon ellenórizazonosítását megkcinnyító do. így ók azonnal tudják ér.A mint.Ne feledje! Február végéigkell adÓk értestilnek a le$g$orsab. hogy rendkivtil ked.A hazai piacon kinik a méhésztársak nagylelkri esett mézek kereskedelmébó| felajánlásait.alig-alig van méz a termelóknél. viszont az értéke. Ezeket a tÓknak szo|o méz-informáciÓs érinti.fel méhcsaládokat. Sqiát érdeszámunkra. de a bejelentést megben lesz egy 220 millio dollárt). hogy nyilképpen me$nyu$tatÓ milliÓ dollárt (az ez elótti vántartásba veg. Kardeuán Endre oraz át.dolgoznia-tennie-foglalkoznia'' kell az abban leírt dolgokkal. 2005-ben 8500 szágos fóállatorvos nyilatko2010-esargentin mézexportnem tonna volt. Uruguay-ban.mézexportja11 400 tonna volt. Továbbá megez már elértea 2.papírokat''ellenórizték. .ban krizel 11 ezer tonna. a kozottan ellenőrzik a méhek szerint állandÓsul.A tisztelendó ur ésa térség polgokban.doc pásokkal kap2005-ben az át|ag \ csolatos k rtilimportár 1. felszerelést. hogy idószakokban eZ az ér. Nem tudják kielégíteni a ktildeményeket Devecserbe. hrilgyeknek szÓnapiyon sokan ktiztiltik irodát rácsonyi tinnepségalkalmával. Ez krizel 100/o-kal ke.szajkÓzása'' már elérteaz illetékesBizottság ingerktiszobét és foglalkoznak a problémával.hogy 2010. felada'.gesen zajlottak. a háziargentin mézkereskedóket. ban pedig szulfonamid-tartalNem éri már meg méhészkedni. amelyben az OMME is résztvesz. exportórciket is negatívan kat a méhésztársak. akik szakmai segítséget nyrijtanak. zatosan n vekvő GMO szÓjatena áldozatai és a károsultak hosy nem kell vészharangot rtiletek miatt. aki kiemelten foglalkozik a méhlopásokkal.ésazt mikor. A syenge Egyestilt Áttaszerint a piacokon árulÓ méhéján a krjzuti ellenórzésekkorfo.$ármesterei tisztelettel krjszoOMME Ügyvezetés .33 USD gos mézellenórzés. Ezen személyek (nyomozÓk) felveszik az OMME megyei méhészetiszaktanácsadÓival a kapcsolatot.ben ffijt ttek mézadományo.Karácsony elótt tobb egyestilet.Az ellenórzések nem egysékumentumok meglétét.mok-beli termés a kereskedók szeket az árusítÓ helyeken.nincs sztikség a botrány szÓt ságokat kellene vándorolni.hírek Tanácsi ktivetkeztetés. hogy minden megiyébenki kell jel<ilni egy felelós személyt. a oldal.lett. metország vásárolta meg a ter.bálják a szomszédos országok.nem piacozÓ. esy kapcsolattartÓt. amely honlapunkon (www.Vietnám. esetiinkben a méhegészségtisy problémáirÓl. hogy az illetékes Bizottságnak.2009-ben 6000 tonna. addig 2oo9-ben ber 18-án elkezdódritt az orszátokat.cok felé nyitni.méhek elhelyezésénekilletékes remélhetóleg hatékonyabbá m lt időszakban.. hogy az értéket.január ktizepén: akácméz 1300. Elérhetó a www. ték.l9 USD Méze||enörzések. sokan nem vállalnak.hu/portal/downlo személy. hogy az elnrikségi ciklus végérerin. ac. zőtlen helyzet nem csak a méhé.omme.rossz évként fo$a a szakma vizsgáltak.telezettségének. valakiktól csak lett azonban nehézuj beszerzé. India. Kanada. a témával.. a .nyomon kovetését ellenőrizték.NEM CSAKTAGOKNAK oMME. hanem a mézfelvásárlÓ.) ban.hu/mezinfo címen. lÓ magazinban meghirdetttik. 20lO-ben 2.$atásával elkésztilt a fogyaszkat. veglyesvirágméz 650-7 oo. Ez a szám mennyi mézettermelt a méhész (3. omme. Tovább folytatÓdik az ar. Elfogja meghaladni a 60 ezer ton20lO-es esztendót emlékezetes mondta. Brazíliá. Az uniÓs méhészérdekképviseletek munkája nyomán a méhegészségtiggyel kapcsolatos problémák . elóállítÓi. amit mányokat. de kijelenthetó. Tanácsi Kovetkeztetést szeretnének elfogadtatni. 2010 mézim. A felvásárlási árak tában találtak meg nem engese: nagyon sok nagy mézterme. Ennek eredménye. a kaasszonyoknak.dett oxitetraciklin-.

Kisebb állománnyal rena kapocsbeltivö használatakor a más dolgunk.rővel dolgozzuk tissze a ledarált az állományunk. Ennekelke. vagy szÍikség esetén cseréljtik sorbavenni.ezze|rengetegméh. van-e elég kaptáram sítás korai elkezdését megaka. kijárÓk eléterítsiinkszáraz kát.kor már termelni kellene.rolunk. AtI-l családelpusztulhat. kijárÓsztikítóket. ésidóben leadni a sejtek bepetézéshez. Fonmindenméhész méhtartÓ és számáraaz. A nagyon hatékony szeg.képesekéhenpusztulni. de ahogy emelkedett érdemes gbeltivóthasználni.Ez tragikus teleltetőben tartotta a méheit.kopik''a fokozott hő.által természetellenesen széttisztu!Ó kireptilésre: a gunknak feltett kérdések után ségét megakadályozzukaz at.nem adjuk a méheknek.hegyes pálcával: a lyuk a lépek teljes vagy a részleges viszont nagyrnértékben Az cinkontroll és a saját makarítjuka méhek életerö-veszte. kapcsolatot létesít.hoga a télinapfordulÓntul iirítkezés részben uj tájolás helyen tároljuk addig.ősz folyamánbetároltvirágpor. mivel jÓ munkát felfritik a fiirt ktize.a cukorlepényt. azt mielóbb egyesítsiik akkor ehhez még keve4. kasztása egy ceruzavastagságu ben számítani ismétlódjenek meg.nöen helyettesító kockacukorral munka trizveszélyes. nyóből.van piszkítva. hanem még mérsékletre számainkat.éspl. hogy A gyártottuk. így ma megtériil. A melegítóméhekizomzata dot jel ljtik meg! A betegség.kezdtekfiasítani.és egyidej nyitva tartása. rigy cstikkent az eITe fordíthatÓ idő. ott aztjavaslom.kevés élelemmel vészelték át a a Éstermészetesenalaposan utána sék]ettől fiiggően erősebbvagy telet. volna tennem a tavalyi évben. Célszerri fenékrács felsó táson t mtiren tiló méhekelszaa és tását finanszírozni. megdályozzuk. hogy az esetlegeshibak ne leheta megnó.ltink fel. A gyalu. vagy az azt kitriis csak megfeleló eszktiztikkel vé. amit másként kellett alsÓ ésegy kisebb felső kijárÓ ben méz. cukrot abozzáadott mézzel! Ha Februárbanmegindula fiasímár kaptárfiÓkjainkat borovi feHa anyátlan családra figye.Az utol. ez azonban ilyenkona már kell számolni annak.tos. készre munkálva gyártás. majd kevés viaszt bele.hivatalban. A tul szorgalmas miatt .hatatlanbiztonsággalállapítják juk meg a méhek tirtilékét is!Az vastagra kell lapítani.zÖmével kaptár k<ir.ra ésvízreis sztikségiik tonsági felszerelések hiányozis is az.rabb kezdjiik el kezelni! ami nemcsak kellemetlen szag. Elóforszeretnék. ka. a frildhriz krizel letermelési eredményeit. Ennek mÓdja gyasztÓ méhcsaládoknál. nak.egészségtelen és az egész pét. . Nektink csak ragasztani ség-világosság családdal.gyan s családot minél hamamiatt. ttimrir kadnak a mézeskeretektól. ennektiikrében majd ruár végére tízból már 80 at. megta. ben a kaptárainkat magunk a annak figyelni a rendellenességekre. élelmeta kaptárban. Kirakásfi termelésiévtervezetét.noszt is! A lepényeket uijnyt és tisszeszcigeznikell a kész ol.dásbÓl nyert nedvesség. ahol a pempót termeló mé. Kereteinkszámát is érdemes és az hozzáfog a kitisztogatott cukorlepénnyelis pÓtolhatjuk az azt javítsuk/javíttassuk me$.Tisztulás után puha $ezhetiink. hogy kés. mennyiség'vegyszeresbeavat.hogy után az atkák száma 15 napon. csonko. a rtipdeszka lejtstik el. és az szeríibb.termelés Molnár Gergely g Emlékeztetcí . A le$obb mÓdszer mégre tervezetteszktiz ket.korlepénnyel.féle lehetóség adÓdik.kevésnek bizon5rul.ehhez érdemes érdektinkben kritelező! Régeb.ra olyan napot válasszunk.betegnek látjuk a családjainkat. a tul korai vagy a rtipnllás k rnyéke tissze ban kell bejelenteni méhcsaládt rve felfonÓsí$uk éskifőzztik a fiasításrengetegenergiábake.szabdalt fészek léputcái ktiz<itt és tisztulásméghíiviiidóben hozzá kell kezdeni a kák veszélyes elszaporodását. Ha mítanilehet teljes vagy részle. Nézztik át a szera fiasítás számáraoptimálishó. és ságát.tink Noa hosszát.Vizsgál. akkor azt a csalá. dést:mi az. lás.és megvannak a kereteink. Érdemesa méhesktizelébenmehogya sikeres munkaegyikaiappi!|ére Úgy gondotom. a a ószi gyérítés sikertilt ttiké. és meleg meg. oda.a keztink helyett egy betonkevesz a beruházás ugyanis hamar ránypapírt.nyékén lenolajat és étolajat keveriink ttirténik. Ahhoz. nem hÓnapja.san ismerjtik minden alkotÓ. hogy ebben a hÓnapHa Ez tissze. idó' addig a mtihelyben tevéehhez sziikséges feltételeket. A nagy ve. hiámagamnak a legfontosabb kérkaptárfenék esetén nagyméret ba van a fiasitás nélktili keretek. gy rni. akkor a fiasítás me$kezdése legvizes itatÓt kihelyezni. hogy migyengébb huzatotkell gerjeszte. mennyi méhcsaládot rtilésére elemi érdek.dett helyen. van-e elég fiÓkom. de ahol nagyobb a méhés tet építtetett méhekkel.kor várhatÓ kireptilés is. Ami elhasználÓdott. A méhekérzékelik stitét.Természetesen a téli fo. hory az itatÓ napos' szélvéidönkéntmegálljunk. Ha az ttjbb vízre van sztikség a fiasítás Számomra február mindenévben tervezés.az élelempÓtláscsak keménycugal jár egytitt.giyen kihelyezve. hogy a fia. egyre szély azonban az atka. Az olaj k nnyen megéghet. tudják táplál. a legegyelktivetik azt a hibát. hogy beszereztem-e már a miilépet? a fészek hritése: ktilső hómér.ni a méhanyát a fiasítást. Ne fea anyák már január k zepénel. mivel ilyenkor számára a belsó páralecsapÓnincs friss virágpor.alkalmazni. amire t bbSokan hogy megfelelően rijra.elemét. végiggondoljuk e|mrilt és az év ként duplázÓdik. Eszerint feb. amig be dallapokat. Ennek eredménye lehet sÓ pillanatbankapkodnak.lenszer a lépekktizepénekkilyumire kell figyelnem az idén ahígy gyasztás kismértékben hoz.mesvégi$árnia méhest. Amíg hidegebb az dolgozÓ méhek me$teremtik az ben megn veli a telelésbiztonkezdödhet. vagy a fiasíként tudjuk terveink megvalÓsíni. állomány. késleltesstik február vagy bármely ok miatt tulfofeleló mennyiségri keretem és utolsÓ harniadáig. jobban .lás még hrivtisebb idöben is delkezó méhészetekezt teknősablont megkezdődhet. Ez ellen rendkivtil egyszeni elA hőnapmásodik felé. amigondolom. a dajkak zsírtes.kite{edése és ftjlnevelésemiatt.nincs gestisztulÓ kireptilésre: tisztu.Aki ttibbezerkere.dulhat a gondatlanul betelelt hozzá. az tinértékelés tisztu!Ókirepiilés ésa letesen. A nagynértéksebbidöben is meg.e$y tartalék tatjuk.annak érdemesmihamarabb kiT-t n a nyugalom perceiben készítem el a krivetkeÍó kozás nélktil fóhordás előtt a telepíteni a családokat.ben tigyesen kézzel le tudják védőszemtiveg használata saját $ezni . kaptárelemeket. mikor magunk készídtikel van. nagy része házi|ag barkácsolt. A tisztulÓ kireptilés elótt kenykedjtink. Ilyenkor érde. hek elkezdik etetni a méhanyát tÖrténhet.te pedigryorsan fogy a pempóEkkor már nem elég a méhek termeléstól. hiszen így biztoszámos sulyos sértilés. mint tisszeszÖ.éscsal. a márjÓval ezer Aki a hidegebb hÓnapokban kitíizzÍik j céljainkat elöttiink állÓ esztendöre. amiA hÓnap másodikfelében szá. április végére az az fÖl tti az atkaszám|.. ha cukorlepényt vásáve rendelikmeg a termelési amelyeken a legalapvetóbb bizév.jainkat a helyi tinkormányzati rtil. életet tudunk megmenteni.és fiirészgépek gyártÓknak a rendelést. majd eg:yeÍTe alkalaz mas tepsiben 1:1 arányban vagyunk. tíz atka áttelelt. munkához. Felteszem nyílás kombináciÓja.

A lépes méz nagyra becstilt csemege. térés. hogy mint pl.fi. lehetóvé válik. mint rendszertelentil egyszerre sokat. A zárt virágokban soha nincs ktilsó tevékenységre alkalmatannyi virágpor. kiiltintjsen a karbonátos. ja gytimtilcseink.sőt szikesekésfuségi tÓhomok is. lágyítÓ (laxans).5:1.stiteményekben.btiztethettink pl. mtilcscukor). A már fehérré vált bimbÓk érzéke. nemrég e|hunyt állandÓ szerzöje. a viharos szél is. mezótalajok.ám néhány és é|elmiszerfélénk elképzelhetetlen né|ki'i! a magyar ízek világa. nÖvényeink fokozott hatékonyságát. májusi fagyok blokkolják a nektár. akkor elégségesa szefiiggó kémhatása 4. (esetlegmég III. miizlik édesítésére. ami a rtigydifferenciálÓdás révén ktjvetkezó évi a bó virágzást biztosíla. ha pedig a hriv s pe. négy éven zófrjldi.hogy Az akácméz is. A sokáig folyékonyan maradÓ akácméz elónycisen keverheRendkíviil fontos.unk annyi virágport.rálni. ésII. hogy az elzárÓdott arctiregek kinyíljanak. Án az meg. Fo gyasztás amézzel lehetsé kor. A méhek 16 . a legkevésbé savas. ha a méhésza termelésiperiÓdus végén egalizálja az szacharÓztartalma viszonylag magas' elérheti a lOo/o-otis. hatékonyabb a gyijtés és az érettpolakácvirágzásnak az esó. A virágzás kezdetén a május-j niusban.jiik gyanusnak. Ha a méhek és a méhészektevékenysége sikeres. NyilvánvalÓ.A tekintetben egy azonos akácerdóben. az EurÓpaiUniőének jegyzettfajtaméz. a napraforgÓtÓl! akácnektárt gytijteni sok kockáAz akácméz diasztázaktivitázattal jár. dusabb Jellemzó éghajlatunkra a hosszu ósz. ami a globáliséghqilatváltozássalemelkedhet. (A I. A g'yti. mekezménye a lass . enyhén kellemesen ezértezt a mézet nem nevezhetakácvirág illatu. lyosodÓ. tó tisztított (soft) propolisszal. ez méhészetileg génperoxid).llyentermék akácméz amelynek az is.biztosítja a téstjavíto (szerves savak). egészen világossárga. édes.valamint Öko akácmézet. Aránylag magas fruktÓztartalma elősegíti azt. bakonyi. Nem erŐs aromája miatt széleskrjrrien alkalmazhatÓ siitésekhez. de állományukkal csak napok mulva jelennek mottevó nektárgy jtés. finoman zama. flirÓval.sa. csupán pedigalig tízszáza|éka. .Az akáctÓl (és általában a pillangÓsoktÓl) somes veszteségérheti. öshazájához képest ná. de a ttibbi alkalmas az akácfák számára -. ám kor elóállt az akácméz.5-5. nyírségi.az akácerdókben korán foglalnap. termótájanként csekély eltéréssel. hase vá4. Az akácméz ktjztudottan helyzet. mint a ttibbi: az akác észak-amerikai izomerósító (monoszacharidok). Ha ezt a terméken t li kristályosodás. Az levendula mézeis. Méhészet mégis világszerte A Sza|ay LászlÓa!ábbielemzéséve! tiszte|eg a szerzö emlékének. Ha az eltéréseket mtjlcs és szólócukor aránya ztik elótérbe. amelyik világos. Hasznos szabály: rendszeresen keveset (naponta 2-3 kávéskanálnyit) fogyasszunk. Ezzel szemben integrálÓdik az k<jztjtt alakul. Hazánk ftildje változatos risszetételii. E hatÓ. szerk. A magyar akácméz savtartalommal sz. regenerálÓ (hormonszerú anyagok) és emészeIönyiis. Az utÓbbi kettó nem. virágzik. akkor nem valÓszintt szá.szerkezetriekben. gyelembe veendö. majd azt Ezt tudván. hrisokhoz. ak. Nagyobb teriileteken találhatÓk erdótalajok(fakÓ.o tájékoztatás.vagyis a nehezen elérhető nektárban alig fordul eló virágpor. a ncivény természetes tulajdonsága miatt. boraink kivágyÓgylÓ beltartalmi értékeit. a méhek nagyobb nyek a k rnyezeti hatásokra. változatlan ktirtilmények krizritt is nagy lehet az elA fehérakác viszonylag korán. barna. vagyis a gyenge és a savtriltermelésre hag'lamosgyomruak is fogyaszthatják. a magyar méhészek k vetóen beáll egy-két hóség. sokára kristá.porzÓk sem értek még me$. Később gyorsabb. A ktirnyezetéhez képest magaitt sabbaz évinapfényes Órák száma: 1900-2100 Ez biztositÓra. hogy az asszimiláláshoz sztikséges ttibblet napfénya mézsokféle szénhidrátjainak biztosída is jelenlétét. akár differenciálni. riÓdus miatt az élettani folyamatok korlátozÓdnak. májvédö (sriilunk alapvetöen átaIa. elfogultság nélkÍili leírására vál|alkozott szaklapunk egykori. Létesítése csak akácges. fertótlenítő (hidrokult. Az akácméz. midón a viaszt fogunkkal nyomjuk és egyrittal szívÓ hatást is kifejttink.)akácon gyujt tt mézét. ha azza| mégis megprÓbálkoznak. magyar A go|yőbisunk akácméz méztermésének egy. aprított ryiimÖlcstikkel valÓ tjsszekeverés révén. akkor megktilÖnlegalább 1. a családokat tete.rozsdabarna).illetve a gyengén . A mézelsódleges éslegter- A magyar akácnektár I # É fajtaméz l|ításának e|öá !ehetöségét. vag!5rhibásnak. akár integA kipergetett akácméz állohelyezmánya s r n folyÓ. Magyarország f ldrajzi elhelyezkedéseszerint a Kárpátmedencebelsejében fekszik. Az akácméz akácméz. mint a nyílt lanok.(A citrusfélék mézénélis ez a tos. Azország 50 éviáltagosk zéphóménéklete + 8-11 .szirmokban erós a turgor. a repce után.megjel lik. szekréciÓt. hogy az elégtelen inzulintermeléstól szenvedók előnyben részesítsék más mézekkel szemben. de néhaés eltéró termesztési feltételek k helyenként enyhén ztildes árzrltt virulÓ akác mézét lehet nyalatu is lehet.nak tertiletet. alacsony. Az akácméz előnyÖsen használhatÓ teákhoz (kivéve a repellens hatásuakat).C. Megteheti. mert leperegnek a virágok. A magyar ftild mészetesebbfogyasztási mÓdja az.) akácméz sokoldaluan használAz akácméz virágportartalma 10-20o/o kÖztjtt alakulhat. A erőfeszítéssel nyitják azokat fel és akkor a nálunk gyakori késói. ha nyersen' cseme$eként élvezziik. ez a folyamat viszont csrikkentheti az akácra veszélyes kora tavaszi mélyleh léseket.0. Mindez azt jelenti. aminek krjvet. Glikémiás indexbeli értékét lejjebb vihe$tik burgonyával.vtÉH ÉsznrnoÉu ln Hungari kum am a Yarakácméz Noha a hazai agrárgazdaságot a hungarikumok nem jellegzetes egyedi hlizzák ki a bajből.) A viszonylag nagy tertileten.c alatt lenszemek száma is nagyobb.

talos anyanevelők n keresztiil Népszerrisítése (Tessedik Sá. Ez a hátÖsszefoglalua: Az akácfák rányos tulajdonság méhészeti.'Locust tree'' csak ritkásan fortavasszal robb anásszerrien feldult eló. De láttuk ra. szerszám. szeretett elóadÓja volt Laci bácsi a méhészk]ubokban. le.évról évre vállalja.Lacibács[ja''. ban j ellegzetes tertileti változahogy ez a faj az észak-amerikai tait tartják számon. ha a szaklapban megjelent cikkekbe bármi hiba becsuszott: rtig. Ktil nlegesen írt.ktizttink léted'' nagyon fog hiányozni minden magyar méhész számára! MéltÓságod. tartott elóadásokat. hanem maelyar akác. ha íry.annyira. Sokat tilt. (A Makovecz-féle építészet tulajdonságait más fajtákkal modern stílusjegye. egyszertibben ésérthetőbben nehezen lehetett volna a mézetmeghatározni. hogy a vetöen átalakult. minden em. hanem a mi méztinkről ezt mindig hangsulyozta. Míg ott a korán virágzó akácot ezzel a . A magas tudományos szinten EurÓpába l601-ben kertilt. hogy a le$obbak kozé be veendó tény: az shazájátartozik. Mintha kicseréltékvolna. Rendkíviil termékeny írÓ volt. és ha az ERTI szaktanács ait az erdóbirtokosok beépítenék vállalkozásaikba. Nem csak gy ám blokk a mézről.. nyersen is ttizelhetó. A magyar méhész szában elnyomott faj nálunk alap.) tjsszehasonlítvajogosan állítRendkívtil fontos.ita.hogy beteg. teljes odaadással végezteelvállalt feladatait. Mert arrÓl és bármely kaptártermékról nagyon tudott és szeretett beszélni. mint az eredeti termóhelvén.mára a legfontosabb. azok állandÓságát a hivaévek elsó évtizedeibenjutott el. j telepítéseket az ilyen tertiletekre kell sszpontosítani. . A magyar akác Mi a helyzet az ugyanonnan származo méhfqjtával? Indokolt lehet-e . ményre. Szalay Laci bácsirÓl ezzel a képpel. Szalay Lúszlő kandidátus. 20 év Óta minden szakteriiletét érintö Apimondia-elóadást lefordított és tisszefoglalÓt készített belőltik. sszeftiggó erósridó fajtával lehet le$obállományt alkot.. az un.rti$hatás'' lehetetlen.hogy ne érvényestilt volna fa. A táhatÓ eredmény a kiválÓ minóvoli AmerikábÓl származÓ fe. szaktudásárÓl nem is beszélve. Dr. amikor k ztudott. a szlovén és a magyar nép egy országban élt és ezért a Krajna vidéken kialakult állatfajok (lipicai lÓ. A kockázatokat alapon állítjuk' hogy amit most mégiscsaknem minden méhész nálunk találunk. ame\ret az g OMME Termeló i mézestive b emutatás ának sajtÓtáj ékoztatÓjára késztiló sajtÓanyagba írt a mézról. A magyar méh A magyarországi méh. hogy az eredeti carcsigyáttásnál. viszont nálunk aludni. emlékezettinkben! Isten veled! Nyugodj békében! Bross Péter Szeretnék megemlékezni egiy nagrszer emberről. lerakodni-felrakodni. sot megfeleló elónicát már sajátunknak tekintkészítésután impozáns tarto. Ezenaz ni valamiért.. A KárpátApp alache-hegységből szárma.. biztos hasznos elóadást tartottam''. is Laci bácsi! Személyed. a me$elenéstól számított 24 orán beltil a kezemben volt a kifogásolt rész korrekciÓja. Korát messze meghazudtolÓan gondolkodott. itt allelopatiás becstiljtik hát a mi magyar méképességével sok ntivényfaj hiinket! fejlódését hátráltatja.radékaitÓl me$tisztítani. Ev végén. valamint a Méhlegelő képekben címrinek. pihent ésnem akart elmenni. szerkezetek állíthatÓk eló belóA magyar méh képességeit. Azt hitttik. Sokszor mondta nekem. használhatÓ a ko. tárakat az elozö gyiijtés maA fehér akác íRobínia pseu. ha ktizérthetóenír. A hosszu téli estékelsószámu. Szeretrrém. már nem volt a régi. amikor .ttin. Nagyon komolyan vette munkáját' szakmáját. Eddig akácerdeink t bbnyire spontán ezeken a talajokon alakultak ki.nektárját begyijteni nem minleg elónytis: fokozottan biztodig k nny . man$alica sertés) akadály nélktil terjedtek az egész országban és eg:y idó után mindezeket sajátunknak éreztiik.. elkertilt hozzánk. amit elmondtam a méhészeknek. az ország legtávolabbi részébe elment.még nem sejtve . továbbadják a mézfogyasztÓknak. meghatározott tulajdonságoMagyarországra az 1700-as kat. Ott elnyomásban kihasználni. Oriási lexikális tudása és precizitása nem hagyta nyugodni. ott dolgozÓknak nem árult el. Tudta. biolÓgus. Valamit érzett. olvasÓi kérdésre.amely ery jszilvási méhésztalálkozÓn késztilt bó egiy éwel ezelótt. a kaplehettiségét. dr. vag} felkért témára 2-3 napon beliil hozta a kész anyagot. beszélt.medence ismert jellegzetessézik? Ott is elsósorban a g rgete. a jtivóben a felrijításokat. szólókaro.utoljára járt az OMME irodájában. hogy valaki idegen belépjenaz ajtÓn ésérdeklódjÖn a mézról./ homogén fajként gyen-v lgycin vándorolni. hogy . vidám emberként maradna meg emlékezettinkben. Magyarország tertilete megfelel a fehér akác sikeres és t meges termesztésére.órzi.ha csak egytizedét annak. Egyetlen me$hívást sem utasított el. ligetszetosan hatottak az itt megteler . Szívesen írt. figyelemhatjuk. de jobb. . amit méheink méz formáj ában ajándékoznak az emberiségnek.szerzóje a Bio-méhészet a Méhdoktor címíi és ktinyveknek. példának idézek egy egyszer . akkor még t bb magyar akácmézetlehetne elóállítani. nem csupán uj. SzalayLászlo t928-2011 Nagy veszteség érte a magyar méhésztársadalmatév elején.. mintha felvillanyozták volna. söt belekertiltek az ósi magyar fajták listájába.Újszilvás 11 . tanításod rtikké órtzziJkszívtinkben. Ime. rigy beszélt a magyar mézröI. itt srirri. MemÓriája élményszámba ment. Nyugodj békében Laci bácsi az rjrtik méhlegelőkon! Szlezák Mihríily méhész. biztosítja.A napsu$arak legértékesebb asszimiláciÓs terméke a nektár. szÓrt elegyesekben juharral pedett és tenyésztett méhekre. Január 3-án elhunyt dr. mert a várrikai.gei évszázadokon át folyamages v lgyekben ritkás. hogy talán arra vár.maryar akác''A krajnai méhnek EurÓpárÓl szÓlni. ami vahér akác tehát Magyarországon lÓban hungarikum.nyázni és sztintelentil aggÓdberi beavatkozás nélkiil.'' Ettól szebben. mert hamar felismerték A k rnyezet érvényestilését sokoldalu hasznosithatÓságát: jelentó . éskórissel.a g d llói kutatÓintézet ellenmuel) k nnyen vezetett ered. rtivid ido alatt e$észsor uj válnomád kortilmények k ztitt tatozatot alakított ki.. megfelelóbb otthonra talált. Életesorán ktjzel 300 szakcikket publikált méhészetiszaklapokban. már nem ame. amit nektink. A családokat kosítja a fajtaméz elóállításának rán fel kell erósíteni. Társszerzöje a GyÓgyítÓ mézekésmézeló gyÓgyn vények címri ktinyvnek.v ÉH ÉsznrnoÉu ln humuszosontéstalaj az erés dőtalaj. a hazai méhésztársadalom. hogymegszerzett tudását csak gy adhaqjaát.ségiímagyar akácméz. hedoacacia I. Tiszteljtik és ban részestilt.hetjtik. méhészeti szakírÓ. krajnai fajta (Apis mellifera carnica) vajon mennyire ma$yar? Egykoron a horvát. de annál $} ny rribb mondatát.

m agunkrol szakpolitikusok mással vannak elfoglalva.és valamennyitink.me$k vetelné egy hatékony Egyetlen lehetóségtink ma.érdekében Londonban 2008 no12. re jutÓ mézfog}asztás igazán . Feltépve a mrianya$ azonnal csak a felét kínálják me$ti mézszeni massza kertilt vemberében ttibb száz méhész burkolatot. hosy emelje gyottá is válnak soraim. a lap fökozÓként mindent megtesznek. Ebben arra mazottak miatt talán okafonyugodtan megjelenhetett a mézrek]ám. márciusi hiszen ttibben. számában D gei Imre.egynéhány éwel nak. ha jÓl emlékszem.évi 200 ezerről 1. Egy nem megfe|ezve az árakat.Mézkirálynö AlapítMegszoktuk! Annyira. hogy hogy az elveszett méhállomá. nyét (Méhészet20l0.egyÍittcselekvés ! kek továbbfeldolgozását. hívnia figyelmet a az . az .lébenésaz anyagiakban is.. a rigylátszik. hogy megélni nyomán létrehozni a végrehajdalomnak fe! kell is csakmeggazdagodni lehet!". csupán.llehetett. mennyivel dott véleményt. nemcsak . 0+ milliÓ forintrÓl 5|2 mi|. met a n vénybeporzás elmara.aZ egyéb méhészetiterméAkkor még nyugodtan verCsak Nagy Istuan pécsi mé.ik el. az. hosszri távu irányvonal eze|öttmé9 mindenkinek. szervezet létrehozását..csak gyózziik kapkodni a fe. ''A kezdeményezésneve akár Madásának várhatÓ veszélyére. nem kellett attÓl tartani.ll legalább lehetne.ztink ésegyébméhészeti termélemben. kert csak lassu.torténó befektetése sokszorovó atyára várunk! JÓ néhány jtinket! Ne felejtsi.'a!ussza. Pelamennyilink.képviselótegy esetibizottság lét. vagy inkább j lott prÓbálja felhívni a figyelméhészekcivóje szempontj ábÓl.. Az országban lességtinkis a méhek megÓVása jÓl felfogott érdektinkben! Ne vezetre . nok megbizta Martiel Saddier vagy két kilÓ méz ára reklámra Továbbra is valami csodaté.galmazását fokozni kell stb.amikor feleségem a szobába szemfiiles mézkereskedók (-át. Bár mindezt a ter. tek általában problémamegoldÓ pkerőzsi !mát.képpen2008 januárjában Fran. Csak kétpélda! Eddig jutottam irásommal.szerzódésekbiztosították nyemet. De ha kell.CSALÖDÁSAIM kat a teljes népesség ktirébenés talán más lépésekre nem is lesz sztikség. az ágazat problémáira. vagy továbbra is gyarmati sorban marad a magyar méhésztársadalom ! L t2 . rekordmennyiséget porgetett. leírták éselmondták.duplázhatnánk az itthon elA Méhészet 2010. In. kább a . ptirgetéshelyére vitte az átvevő. az alacsony mértékri egy fóméhésztársadalombÓl. okunk Támogassuk esy emberként szerkesztője felvetette. oldal). Mi lehet a hosszu távri. A magyar méhésztársadalom.szenjÓk.gároknak. a fejét.vállalnunk az citlet sikerre vitesítja.Foga|mazzunk meg C$Y.kizárni a mézforgalmazásbÓl. ezt utÓlag bánom. a . hogy hibás ezért.ból prÓbál megélni. valamint alapvető ktite.tartja a maglJrar zk mondás és hát nektink nincs szolgánk!Vagy me$ tudjuk változtatni sszefogássalajelenlegi k rtilményeket nasyon aprÓlékos munkával. 3.magát.van rá. áprilisi k dik a világban.szont méginkább elk<itelezett vastam (majd elókeresem!).sok vóbeni megakadályozása vevók) a hír felrrjppenéseután vel''. rend let|enI v árja ka-á és ii ii '. forhette a mellét a méhész. Aztán ne felejtstik és sokatmondÓ javaslat. kitartÓ ésktivetvisszaállítása'' érdekében. emelkedik amézár a ktivetkezó írtam meg az eg:yetértóvéleméévben.nyukat pÓtolják..az alapítvány létrehozásátsaját. méhészkedésre aki adta (straté$ia) kialakítása érdekéjtivede|emforrása.az tive$ekbe méz gyanánt. a Egységes fellépéseredménye.Ma$ad uram' ha szolgád nincsen!" . nektink is szerepet kell .kérték kormányt.tott Parlament hozhat váltocois Fillon francia miniszterel. felhívták a liÓ forintra) a méhészetitudo. Két albizottság ktizremri.me$duplázni k z tt: .hogy hésztárs mondta el a véleméEgyébkéntmásutt is így mri.el. Szerinte igazán A mérhetetlen méhpusztulá. kényszervállal. hésztársadalomnélktil nem fog lizmus egyik alapttirvénye.nincs is j lépve kezembe adta a Méhészet 'semmi baj a méz híré.rezni. átadtak egy l40 ezer aláírással vány'' címszÓ alatt megfogala váltás után ttibb éwel még Továbbra sincs hatékony támogatott petíciÓt. dig a mézhamisításokmeggátlájtivöje a méhészek dő. igen krinnyen meg$yarországi méhállomány nem a méhekvédelmében. tizenhétezerméf egszoktuk. A magyarméhésztársa. hogy vizsgálják a san me$tértil. aki Hrisz.a mézhamisítást me$torlana megtermett méz elhelyezését.nak is fel kell hívnia a figyelmet adott mennyiséget. politirehozásával. szági mézfogyasztást. Másutt a mézreklám csak 5 ezreléke a választÓpolktjdésévellétrej tt egy részletes keink megkedveltetése érdekéállami szerepvállalását ktjve. Ami a létrehozandÓ szervezet jeIenttísen Bár a kiiriilmények megváltoztaktársada|mi a elnevezését illeti. mozgÓsítsuk magunkat a sztikséges figyelem felkeltéseérdekében.ttintetett a parlament és a mielószcir a TájolÓt kerestem me$. nemcsak a felejtstik el. sszeget.''A kb. Ebben az ágazat valahírverőiként sztikséges tevéhogy az állam gondoskodjon gyar szavazÓ.nyomán pedig kormányprogram rokfájÓs idóben fogyasztanák hány száz forintot e$y reklámlegtobben. érdemes elgondolkodni rajta: a parlamenberendezkedést illettíen. alap létrehozására. hészből csak egyetlenegy monl t / l egy éwel elóre tudni célkitrizés? Ttibbek alapvetö ktiteIességi'ink . csupáncsak azt szerethogy a kereskedó is olvassa a hatÓság figyelmét is. zal is idót veszítve.menni. de rytikemányos kutatásokra fordíthatÓ ném megjegf. snÍjtgyar Mézparlament Egyestilet is ennek ellenére a parlamenti siink a támogatáshoz aláírásoNémeth Tibor Mézlinkr l. ennek ben.hamiskás'' szerepló a niszterelntiki hivatal elótt' ahol ahol a . Ha a mézet nemcsak toteljtik.Én magam sem a magyarora méhek megÓvása va. aki a méhészet.majd. krjzben sajnálunk né. szokásom szerint majd a korábbiakban beharan.mennyi szereplóje képviselteti kenykedntink méheink. legalább biztos volt egy ben inkább kongresszust kell tisszehívni és az itt drjnt ttek Akkorazt mondtuk. gozott árnál.6 milliÓ fontra tudok ésnem is akarok ezekkel ményról szÓlÓ írás. Magunknak viéwel ezelótt egyik cikkben olkusaink szemében ez a hozzáméhekszerepétéshasznát a gaz.hanem az ujraválasz. számát. rad: az egyt'ittgondolkodás.méhészkedésbö| nem. sztikség lenne valamilyen szer.méhésztársadalom.. valÓs ágazatproblémáira.a gondolatokkal vitatkozni. szempontjáből. hogy a bajok ellenérea ma. . az elkrivetót kizárni cirtjkrea a mézeshordÓt sokszor már a sa. ságot ttikr ző beadványt. á valÓkezetes munkával érhettink el. tÓ szervezetet.jelenleg csak néhány megszál. hogy szám.a mézhamisíto kereskedót így még átrakni sem kellett. Nem a 140 kg/családonkénti ered. csupáncsak elég nagy tti.Vagy talán nem a lMézparkereslet-kínálat szerint mÓdolament<. torvényeket hoza királyfit. zást ezen a térenis?'' Hozott is.res változás mégsem t rténik. fe!ébresztené.a maryar mézjÓ híré.csl szervezetek.hogy a mészaklapot és azonnal a kapita. vetólegesen neg)rvenezer madaságban.esztink ágá(kb. cstjkken eróteljes mértékben.melók és az érdekképviselet ré.. hiszéról már annyiszor ésannyian ban sem volt arra gondolni. mémegfeleló szerról az atkavéde. hogy kirobbanÓ sinek me$órzése.

Debrecen. Felszállási lehetóségek utkozben. OMME vezetó méhészeti szaktanácsadÓ: . Idós korára állományát folyamatosan csokkentette.rozÉnr ffi paa{ A méhészettel már gyermekkorában me$ismerkedett.Tesco-áruházparkolojábÓl 03. Zajőcz Edit: A napraforgÓ mézelése Kiss Jenó: A méhészeti tárgyi b ncselekmények alakulása Magyaronzágon Dr Heged. 10 napos utunk során minden 2.Sperlonga-RÓma-Nápoly-Capri szigete-Pompei-Vezuv-SonentÓi-félsziget.oktÓber 1-B. Fejér megye tobb teleptilésén. Jelentkezési határidó : 2011. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: . Illyés Gyula TanítÓképzó Fóiskolai Kar. mert sztilei kertjében mindig volt néhány méhcsalád. mobil: (+36)-(20)426-6724 E-mail : antalka. RákÓczi ut 50.OMME szaktanácsadás! . TavaszvárőMéhésznap 2ol1. aki életre hívta a mai Országos MéhésztalálkozÓ elódjét. UtolsÓ méhcsaládjai a tanméhesben emlékeztetnek benntinket arra. Debrecen.Egyéb programok: A Mézescsupor raj zp á|y ázat eredményhirdetése J átszőház gyermekekn ek Méhészetieszk zkiállítás ésvásár Szaktanácsadás Eszkti zkiiillítÓk és kereskedők j elentkezésétvárj uk : Antalka István. szeptember30.hu sPANYoLoRsZÁGl ÜoÜt-És Idópont: 2011. Albert Attila.Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr.30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszkozvásár. nap a ten$erparton piheniink. (3o)-644-92-e3 Tel: (+36)- Meghívo (Magyarország) A PalÓct4iMéhész Krirnyezetvédó Egyestilet és (Szlovákia) ésaz Ipolyszakálosi Ipolyvtilgye Méhészszervezet tPoLYMENT| ÉszrnnlKozóJÁT MÉH 20l1. hogy ó milyen elk telezetten szolgálta a méhészeket.szombaton 9 ÓrátÓl tartja Helye: Mikszáth Kálmán Mrivelódési K zpont.A rendezvény ideje alatt méhészeti eszkoztjk bemutatÓja és vására .MézetDévának mézadományokátvétele! Eszktizforgalmazok éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-127|-es telefonszámon! Kelleme s idótijltést kíu őnunk ! Tolna Megyei MéhészEgyesiilet. (30)-644-92-93 Tel: (+36)OMME Hajdu-Bihar Megyei Szervezet szervezésében 13 . szeptember 9-18. Szekszárd Méhészek FejérMegyei Egyestilete Vezetósége Felh ívás oLASZoRszÁeI KoRUTAZÁs tvynnnnssnl Idópont: 20ll. szakmai igazgatÓja: . Az ár tartalmazza az autÓbuszkoltségeta programokkal egyiitt.. Szekszárd.. Méhészetét folyamatosan fejlesztette. a csucson tobb mint 200 családdal vándorolt. Jelentkezési határidó : 20l1. Az ár tarta|mazza: Tossa de Mar ridiilóktizpontban a szállodai ellátást svédasztalos félpanziÓval ésaz autÓbuszkoltséget. Végtil Nadapon állapodott meg. Részletesprogram kérhetó. tel: (rs)-r t 0-62|.istvan@ icedsl. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9.ÖnállÓan a t tanitÓképzó elvégzéseés házasságktitéseután kezdett méhészkedni. Indulás: 20ll. Részvételidíj: 89 900 FVfó. TolnAgro elatgyogyászati Kft. az idegenvezetéstésa szállásdíjat.. A nadapi méhésztelephelye a szakmunkásképzéstanméhese lett. február 12.Mézlova$avatás . szeptember9.aktualitások Dr.Áttorésaz atka elleni védekezésben? hatéÚj kony atkaoló szerek bemutatása'' Horuáth János erdómérn k: .március 30-i$ 40 000 Ft elóleg befizetésével.. amikor 1987-ben tobb méhésztársával egytitt megalakították a MéhészekFejérMegyei Egyestiletét. me$beszélés alapján. (10/7éjszaka) Indulás: 20l1. Emléke szíviinkben orcikkéél. Részvételidíj: 79 000 Ft/fó.A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena. Programok: Firenze. me$beszélés alapján. Balassagyannat város polgármestere . február 2B-ig 40 000 Ft elóleg befizetésével.. 2660 Balassagyarmat.a fehérváriÍrÓ-olvasÓ találkozÓt.Tesco-áruház parkolÓjábÓl 12 Órakor. viasz-m lép csere Részletesprogram: Rendezuényijnketmegnyitja és elóaddst tart: Dr.Szekszárd Helyszín : PécsiTudományegyetem.30 Órakor.mqjd késóbb a méhészet alapismereteireis. profi méhanyaneveló méhészholgy. SzlovéniábÓl:.Ktizdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az LtiszlÓffil Zsolt. megelőzéseés gyÓgyítása . Felszállási lehetóségek utktizben. március 5-én.ús Dénes:A Nosema kialakulása. A rendezvényt megnyitja: Meduácz Lajos. TellerLászlo 1927-2010 Meghívo V ll. $ r{t.Szakmai elöadások: Bross Péter: Az OMME ésaz érdekvédelem.. ott élt akkor is. Ő volt. sok évtizeden kereszttil tanította bet vetésreésolvasásra a g$erekeket.Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross PéterOMME elncik: ''Minden rosszban van valami jÓ! A 201O-es esztendőtanulságai'' .

ket. A méz.Deák Ferenc Gudenus. Deák tér. lehetne-eezt a napot a méhészek Alkotásaik méltán nyertékel a bínapjává nyilvánítani.A menet egyetértett dr. és Országos MéhésztalálkozÓn Vásáron Székesfehérváron.Selmeczi Imre.idén is ha. hozzáadjuk a kihiilt masszához és rummal ízesífitik.:(+36)-(20)-921-9391 Ha kidermedt. FeIh ívás á7 . A stiteménytery éjszakára htítóbe rakjuk. vacsorán Bírő Márton. délelótti orákban a méz. JÓ étváryat kívánunk! Kovács otto zselici mézlouag . tetejétízlésesenkrémmel éscsokoládévaldíszítjtik. 2 evókanál kakaÓpor.Év Méhésze'' elnyerésére. azt is megkenjtik mézestejjel. HasonlÓ rálÓbizottság elismeró oklevelét. cím Pályázni szakmaitinéletrajzzal. tel. az eseményre késziilödöméhésztársakat a Szomory Dezsö téren. oldalát darált diÓval panir ozzllk. Rátessztik a másik mézeslapot. l0 dkg margarin.A lisztet. mert a mise keretén lovagok részvételével beltil kertilt elnevezésrekétrendA I \termeloi mézekkostolta.az o|tár elékeriilhessen.25 dkg porcukor. 4 evókanál termelói (szabadszállási)méz. 10 dkg cukor. 3-4 evokanál rum.ik. Philipp Ernst Stitó utca..remben díszvacsorával zárult.tik. ésa remek mézescukrásza(SzentAmbrus lova$ok végigvonultakBudapest ti készítményeket esy'k leghíresebbutcáján. végtil a tejet. A tojásokat széwálaszduk. Az egyik mézeslapot megkenjtik termelói mézze| elkevert meglangyosított tejjel.NAPJA tvÉH Észtr 201'I. a stiteménytink tetejére kenjtik. lapra barackízt kentink.. Ambrus szelet Mézes laphoz:50 dkg liszt. Krémhez:3 dl tejbe tesztink 2 kanál instant kávét. mqjd a kihtilt kávépudinggal elkeve4. hogy nem bizonyitották rátermettsé$tiket. 3 evókanál termelói (szabadszállási) méz. 2 egésztojás. vasutasnapot.tik. a diot és stitóport elkeve4.NémethZsolt és mék. az elmult évi mézekmintáival. A gármesteri Hivatal elótt. Másnap 3 dl tejszíntfelvertink 10 dk$ porcukorral. ci utcán. Magyar T nde.A fiatal talmas érdek]cjdés kozepette tin. A felvonulás végeztével A Szent Ambrus napi megemaz tinneplók esy tisztelgésere. A lapokat megtoltjiik az elkészítettkrémmel. e|(iÍtBírő LdszlÓ javaslatot tett Három Órakor kezdódtitt el a az édességekelnevezésére. tel. 2 tojás.A 2. 25 dkg margann.február26-ána XXIII. Bízunk benne.Philipp ErnstGudenusatya megszentelte az o|tárelótti aszta|on szépen kiváe|helyezett lő termelóimézeket. A tojássárg áját a mézzel. nappá tenni. éssimára keve4.1 csomag vaníliás cukor. hozzáadjuk a lisztet. 4 kanál termelói méz. 6 dkg zsír(eztszétkell morzsolni). Eredményhirdetés dijátadás20l1. A jelentkezés részletes feltételeiról szinténtóltik érdeklódhetnek.Mézut Egyestilet eln ke tárgyjumisével folytatÓdÓt a Szervita talmakat adott át a méhészeti téri Szent Anna Templomban. 2 mokkáskanál szÓdabikarbÓna. megkaptuk kozzétételre a kétmézesfinomság receptjeit.tik'majd a tojáshoz tessztik. hogy kiésNagy Judit szinténkiválÓ cukválÓ méhészeti termékekkeltolt. Tisztelt méhésztársnók.: (+36)-(30)-6843790. 2-4 kanál tejfcil.iik. a fehérjét felvedtik 2 kanál cukorral. majd a krémtink másik fele. diÓval. 5 részreoszduk. Addig 1 margarint kihabosítunk 20 dkg porcukorral. 3 kanál darált diÓ. a Vátorta ésSzent Ambrus szelet).f 'a a . Hagyjuk kih lni. Az e| zö évektól el. mqjd rátessziik a krémtink felét. melte ki a mézlovagoktÓl. peA sekrestyében osszeg. 2 kanál liszt. illetve a helyi méhészegyestilet vagy a megyeiszaktanácsadÓ ajánlásávallehet 2o||. mint a bányász-. tortakarika nagyságura nyujtjuk. orommeljelenthetem.rászholgy mézesstiteményeérdesékfel otthon az éléskamrájukat. .rÓl kellene elnevezni ezeket a retéróen idén a lovagok menetét mek stiteményeket.RendhagyÓ.lékezés tinnepséga Corzo Éteés jéig felsorakoztak a Fóvárosi Pol.vaníliás cukonal kikeve4.majd felforraljuk.. 4 evókanál |iszt.FEBRUAR SzentAmbrus 2Ol [innep 0 Evek hosszti kegyeibe sora után az idiljárásvégre fogadtaa méhészeket december 7-én. saját krémmelbevonjuk. A mar$arint porcukorral kikeveq.asszonyok legutÓbb a Szabadnepelttik meg a méhészek Mézes védó.kívtil finom mézescukrászati tertására kertilt sor.l-1. Ugyanabban a tepsiben stitjtik. A karácsonyi áldását kérte. és a remekmézes cukrászatikészítményeket Németh Zsolt és Gégény Benjamin méhésztársaknak. fél csomag stitopor. február 15-ig. 15 dkg porcukor.szállási Méhészttjrténeti szentjének napját. a diÓs piskota ktjvetkezik. hogy Mint miden évben. 5 kanál cukor. ko zéletbenkifejtett munkájukért A trtl't . hogy a méhészbálok asztalain ott lesznek ujdonságként ezek az édességek. mint a mézeslapot. tobbsztiZsellér Laszlő árusok jovoltábÓl rrisen aranyéremmel kittintetett a Budapesti mézfogyasztÓknak cukrászh l$y tortája (fotonkon) lehetóségtiknllt arra. Érdemes lenne Stitemény Kiállítás ésVersenyen elgondolkodni azon. lemezen pár percig stitjtik. az . Pískőtahoz: 5 tojás. Ttjltelék: 3 tojássárgája.{' g\ . méhészasszonyok.az oltár elótti asztalon szépenelró iidwivalgása éstapsa fogadta helyezett kiválÓ termelói mézea menetben részvevóket. I csomag pudingport kikevertink fél dl tejjel' ésa felforrt tejhez ontjtik. 1 kávéskanál szÓdabikarb ona. durva diot szÓrunk a rétegekkozé. tsszegyurás után 2 lapot stittink. lassu tiízon besiirítjtik.Év Méhésze'' elnyerésére cím A Méhészek Fejér Megyei Egyestilete idénis pályázatothiraz det.és fel tábla csokoládéval megspricceljtik.majd megszentelte vásáron nézelódó tome$ elisme. -\'. Az otlettel firvÓszenekar kísérte.5dl tej. elMagyaro rszági Mézlovagrendek képzelése szerint Szent Ambrusfelvonulása. már a hagyománnyá SzentAmbruslinnepségen. vá|t A Dunafeltil ftijdogá|Ó langyos sze|lófogadta Budapesten.7 dl tej.t -- 4 TÜNDE {Ti: NAGY Dr. csak papírt tesztink a piskota alá. Mise keretébenaz atya isten Vdrtismarty teret. ahogy a tészta kívánja. és Bóvebb informáciÓ: Nagly Gyula. Ambrus torta Tészta: 40 dkg liszt. a sárgáját kihabosítjuk a cukor másik felével.niltek dagÓgus-. Az alapanyagbol nyujthatÓ tésztátgyurunk. majd a tt'bbi lap kozé ismét krémet. villával megdíszítjtik. aMagtaÍ Az tinnepségrendhagiyÓ szent. a templom plébánosa utcán kereszttil haladva érteel a is.

ttirtént Ez 2010. Az adomány nagyobbik régi fedezetének biztosítása. a multban ugy drintritt. sajtÓ munkatársaival érkezó A piaci áron számolva ktlzel vendégeket. nótt vendéglátÓinknak ésa sajképviselóinek átnyijtott $azdasági értelemben ezek tÓ fenntartása a legnehezebb.a szlovákiai hely.ttink. ahol legsztikségesebba meg a vendégeket. és a megkezdett hettíségek kihasználása is. Aznapra a rejátszott a helyszínek kiváMikulást is izgatottan várÓ gyelasztásában. rr. A kÓrházi gyer. hogyan nagymester l5 . hogy néhány nehéz mozgásu méhész bácsikat. Az munkát folytatni kell. hogy oda men.mézetmindenki hazavihessen a kek számára. gondolkodás a méz-marketing amelynek a vezetósé$ea kozel.elindult a kozos ja a megyei méhészegyestilet.Tobb helyi méhész sszefogásáVilág Kft. hogy az réstinket. a nyilvánosságon kereszttil érvéNográd megyei Nagybárkány.iigyében. hogyMlku|ás-naphoz Szent és Ambrusnak.NÓgrád ésHevesmegyei. hogy a marketing értéke is madik Ambrus-napi.áll a kcizcismunkára! sára is.Ör mmel fogadták az ajándémányzat szinte szélmalomhar. majd az idósottkizárÓlag a világpiac befolyása honok után idén a legfiatalabb alatt.Ezuton lehetne tenni ezt az eseményt.Magyarors zágon szinte minden van hészeti témájri kifestö. mézlovagrenkozÓk adományaibÓl tudják dtink címerével ellátott akácbiztosítani az ebédeta gyenne. illetveszlovákiai helyszínekenkistelepi. méhészetitermékek népszer A PalÓctáj Mézlova$rend a sítését szolgálÓ akciÓk éskarimaga lehetóségei kozott készen tatív események finanszírozá. A jÓl plusz hoz. zat kereskedŐi oldalárÓl a Méz. ésa Mé. e$ymást fahelyzet eseténa bajba jutott erósító folyamatokká tegyék a méhésztársaink megsegítését.felbecsiilhetetlen ! jektje'' volt a mostani karitatív Nem engedhetjtik meg.ha jol belegondolunk. biztosították.val szervezetté és rendszeressé hecske Bt.Itibben megfogalmazták tatásért felelós szakembere is.érdeklódését. a mézen kívtil méhészeti cot vív az intézményei fenntar. már' hogy a méhészeti Látni kellett volna mindenkinek l I termékek népszerrisítéséta gyerekek arcán lévó tiromcit. valamint az ága. mondÓkát és énekeket.Tdbb helyen si'itemény is jutott mindenkiakadozik a kozétkeztetés anya. valamint a My ésaz Új mestereivel egyiitt fogadták a SzÓ napilapok.ho$y az ajándékunkegyik NÓgrád megyei ktizség bÓl egy fél kilÓs egyestileti Óvodájában már csak a vállaltivegbe toltott.éstermészetesen a magyar mézet.rekek tinnepi miisorral lepték j{ink.. a mindenkori nagybani potenciális mézfogyasztÓkat felvásárlási ár hatásainak kitévetttik célba. de A három éwel ezelótt meg. Egy-egy méhésztársunk mény jutott min. a legkisebbeknél kell kezdeni. A sze az intézményellátását segímédiábÓl értestilttink arrol a ti.rálynó a mézlovagok kíséreténóen azonban az az elv is koz.december 6-án is.tobb szinszabb táv terveinket támogat. Az elmult hetekben. verset. pedig beszámolt a Markíza TeAz Óvontík a falvak polgár. hogy jÓ ló ésa turizmus által kínált leuton járunk. het jelentene idónként 1-2 kghészésKtirnyezetvédó Kcizhasz.kokat. méhészek védöszentjének a iinnepéhez kapcsolődőan PalőctájMézlovagrend a tagjai karitatív esemény kereteikiiztitt népszeríÍsítik a méhészeti ágazatot. hÓnaés volt.irányba hatÓ eróket. ide sorolhatjuk pl.feliileten adtak hírt az eselpolyvisk és lpolysza. ahol még ktizos korpokban számos híradás jelent táncra is rábírták a mackÓs meg arrÓI.nyi saját termelésrimézzel me$nu Egyestilet.bort is rejtett ma$ában. Jőzsef lova$társunk otletét: kat. Így keriilt a látÓszoés marketing céljaink csak a gtinkbe a Heves megyei Ivád. is számára elenyésző anyagi terdenkinek. is koszcinetetmondunk az on. a mézen kívii| mé. ráj healakult mézlovagrendtink har.Ízlelgetjtik'' $ondolatot. hogy Mézkirálynó Alapítvány létremriktidésitertiletén a méhészek hozatalának otletét is. amikor Selmeczi Anna mézkiA száraz számításon tulme.ajándékozni a helyi Óvodát.nek.ten ésszálon .ves megyei napilapok jelentós mint Szlovákia palÓcfoldi tér.leviziÓ.nagypro. amikor PalÓcfii|d térségében . vala.) A felegy fóre esó fajlagos koltségek. hogy a családjának..A NÓgrád ésHeCsécseés Cserháthaláp.hány család asztalára élettikben nyekben a legmagasabbak az elószor kertilt így méz. a Szandai JÓzsef . ésszinte minden telepiilésenvan méktinyvésmézes slitehészis.amellyel nem csak a jÓtékonyzetlen segítségtikért kodás eszméjét ! szolgálnánk. a szlovákiai utunkrÓl ségébol kállos kozségek. hiszen a reklámmézze\. anya$i helyzetben lévó tinkor. Ktizismert. rán néhány kisteleptilési ÓvoNagyra értékeljtik a média dát ajándékozunk meg akác. (ValÓszíniíleg nélegkisebb létszámu intézmé. Ez hogy integrálják a pozitív az alap szolgálhatná katasztrÓ.PALOCFOLD 2011. hogy me$mozdulás.400 000 Ft értékii adomány színekenjelen volt a régiÓ ok. Feladatunk a hamédiahírverés rejtapasztalatai azt zai fogyasztás novelésében mondatják veltink.A fogadtatás ésa ve dóljtin el.. de az ÓvÓnóknek jelezttik képéldanélktili esetról is.anyagi fedezetéta PalÓctáj Mé- tffi IMREFELVETELE OTVOS ajánljuk akár egy országos akciÓ keretébenvalamennyi méA gyerekek tiriimmel hésztársunk figyelmébe Fekefe fogadtákaz ajándéko. teleptilésen Óvoda.ben jott el hozzájuk. nyestilhetnek.elmult idószakban .ményrol. az Erista Kft. elóadtak segítség. létrehozását kezdem ényezi. Hosz.szervezett magyar méhésztártagdíjaiba beépített zájárulásbÓl egy karitatív alap sadalom vezetóinek feladata. és keresstik a mÓdját. ma még ktilonállÓ kezdeméde lehetóséget biztosítana a nyezéséket. Loajándékcsomagunka mézenkivagrendtink ezért is drinttjtt vtil stílszeríien egy iiveg mézugy' hogy az idei akciÓnk so.i|ések Óvodáibavitti'ikajándékainkat.témáju kifestók nyv és mézes tása érdekében.a méhészetiágazatunk sorsa mekosztályok.FEBRUAR Jotékonysági akcioban a mézlovagok Már hagyomány.

Az elóbbi probléma megoldhatÓ egy kis leleménnyel: a futÓt el kell választani a konténertól és így egy futÓval tribb ilyen állvány is szállíthatÓ. amelynek lábai kiiltin-kiilÖnállíthatÓka te- A magyargyártmányri 15+32 szerelvénnyel méhcsa|ádot lehetel.s a cipekedéssel oda az egészség Egyik leheis.akiéa fent említett megoldás. dogulni. a illetveha|adÓknak. A jelen támogatást is figyelembe véve. mis serkentéskor kép). Pakoláskor a sorokat zártszelvénnyel fo- gattuk le. 8-10 kaptárt ktinnyedén lehet gurítaki ni akár eElT izmosabbembernek is. illetve a kétkÖzépső sort begurítás után a végeken a vázhoz fixáltuk 12-es csavarra|. Ilyen magasságban (60-80 cm) hangyával. A platÓn egymás mellett négysorbanelhelyezett kaptársort. pénz. tőség a konténerrévalÓ alakítás. a rakomány rogzítése. FEBRUÁR Segít technika a Segítenl szeretnék kezdöknek. kép). így dig két lépésre megszokhato (4. azt mondta. 2-2 sort tisszefogiva. hogy hogyan helyezziik el a méheket futÓn. További elónye.ugy' hogy az egészrakományt 3 racsnis gurtnival rtigzítjtik kocsihoz. a manapság sajnos oly aktuális. a vagy az állványon. ami bizonyos esetekben hátrány is lehet. Az asztalok a kaptárak tetejénutaznak. kÖzepes méhészetben(80120 méhcsalád) kiválÓ eszk ztik lehetnek a kÖvetkezók. B+E kategÓriáju jogosítvány kell hozzá! Vándorláskor problémás a rakodás: zárás. például kijárÓn keresztiili cu(5. anyagok. rep egsenetlensége miatt (3. a koncentráltság. kép). atka- irtáskor el<ilről. 50-100 km-es kiirzetenbeliil jÓ! el lehetvele bol.differenciálzárral rendelkezó tehergépjármti' amelynek platÓja három oldalra nyithatÓ (1. ahhoz meg gépekkellenek. így bármilyen javítás-karbantartás. fajtamézeket termelni csak vándorlással lehet.csak emeli és ó is állványrÓl kezeli a méheket. kép).a platÓn lévó eszktipez k. Hátránya. redményesen méhészkedni. ahol a kétszélsősor fix. hogy gyalogkaptárakat szereltem bele. egérrel alig találkoztam. száI!ítani keretes 1o rakodőbÓl. de meg Ezze|a szándékkal bemutatunk néhány méhész munkájátsegítö eszktizt. egészségtigyi. ktizépen esy 120 cm-eskezelók zlekedő folyosÓval (2.rajzásgátláskor. kép). Egyik megoldás a kétirányba. eg}más fÖlé két sorban valÓ elhelyezés. a kijárÓn kereszttili flisttiléskor roppant kényelmes. a megn vekvó n vényzet sem zavar' esetenként. Én egy másik elrendezést szeretnék bemutatni. KÖvetkezó kérdés. de teherautÓval melléállva egy síkban mozog az ember. leterjeszkedés hetősége termeléskor. hogy magas ésállványrÓl kell kezelni.Magassági hátrányaaz elónye is lehet. a talajszinttől valÓ nagyobb magasság. alkatrészek vannak. amelynek a biztonságos vontatás miatt fékezhetőnek. Az enyém magyar gyárEnányu.és egy hozzá passzolÓ legalább 23 tonnás utánfutÓ. Száguldozni vele nem szabad.Egy egységet. Elónye a syors vándorlás. pakolás.Ez mind idó. és a tartÓs egy helyben állás miatt a gumik hamarabb trinkremennek. Egy ilyen szerelvénnyel 15+32 méhcsaládot lehet elszállítani l0 keretes rakodÓbÓl. ha a kaptárak rtigzítettek. kell egy megbizhatÓ tisszkerék-meghajtásu. Heged s Henik RIKI m helyében késztilt. $urtnizás. Ennek a rendszernekÓriási elónye az egy irányba valÓ térmélységbentagolt r ptetés. A kaptárak rakodÓ jellegébőladÓdÓan korlátlan a felfelébővítés. mivel elég bonyolult mrivelet az egységfiiggóleges mozgatása. Csomős 16 Jőzsef méhész kollégám. Sqinos. a tanulÓpénzt akarjákspÓrolni.akkor termelési idóben másra nem használhatÓ a futÓ. sok víznek is van helye a konténer alatt. termeléstechnolÓgiai beavatkozás konnyen megoldhatÓ. s kezeléskor sem zavarÓ a kéteg}más mÖgtitti sor. Munka mellett egyfajta me$oldásként.szaporításkor.tvÉHEK Moz0nrÁsn 201'l. a kétktizépső gtirgókiin előre sor és hátra kihtizhatÓ egy sínnel ellátott asztalra. de 50-100 kmes ktjrzeten beltil jÓl el lehet vele boldogulni. kéttengelyesnek kell lennie. akik a méhészkedést megismerve változtatni szeretnének. Ezen megoldás eseténnégy emelő segítsé$ével bármilyen magasságra emelhetó-siillyeszthető és szétnyithatÓ a konténer. derékkíméló(vándorláskor is). nincs eltájolás. megoldást. a Az utánfutÓt a rajtalévó3240 méhcsaláddalkét gyakorlott embernek 30 perc alatt .

nagyon érdeEz kes technolÓgia.Figyelem.01 79. s benne a méhcsaládok kezelése is eg}rszer bb. hová megyek vele. az a szakmában lemarad. kérem a méhésztársakat. Buczko Endre TÓszeg t. az tizem. S ha már szÓt ejtettem a Pick Up-rÓl. mÓdszert láttam. így nem billeg oldalra. vagy kevésbé megoldásajÓ inkat . a Nissan NP300assal idén már sikertilt. A kocsin maradÓ kaptárak k z tti kisebb távolság miatt a méhek ellenkezo irányba rtiptilnek. hosy alacsony sulypontu. s mivel a platÓ a kerék felett van. hogy mire jÓ.nem hintázik a rajta valÓ kozleke- déskor a futÓ. van olyan méhész kollégám. Ez a rendszermár nagyobb teljesítményÍi személygépko csival is vontathato. hasznos dolgot. letilnek.és utasbiztonság. amellyel 20 év alatt terepen sohasem akadtam el. rola majd legkcizelebb írok. ezek a négykerék-meghajtásu autÓk 8-9 q-nál tobbet nem bírnak. Fontos kellék a vonÓrudra felés leszerelheto mankÓkerék. és akár tehermentesítenilehet veltik a kerekek gumiját. fékesfutÓra adaptálta a rendszert. a foldról megoldhato. TerepjárÓmászo. nem lát. hogy még egyet készített belóle (6. fontos tudni. Aki nem megy. Kiilsó-Köriisi t. hogy terepen mikor. Csapo Lászlő méhészkollégámat idézném. manóverezrí képességtik. a két szélsó fix sor ktjztil csak a k zépsót h zza ki. km.riki. aki minden méhészettel kapcsolatos rendezvényre elme$y.3x5os kaptármegoldással. kép).nem volt rossz váltás a platÓ célszeríi átalakítása után. hogy személygépkocsival ez a futÓ nem vontathatÓ! Korábban platÓs ANemzeti által PrognmtámogatottutánfutÓk egyedi grártása! 751 kg-tÓ| 3500 kg iisszttimegig Hegedíis Henrik (06)-(20)-969. magyarázattal ismertesstik meg másokkal is a jo. és a legfontosabb. a sebesség. terhelhetóségtik meg sem kozelítik a jÓ ilreg UAZ-I. Az én futÓmon 10 keretes Tamási rendszerÍitoronymézkamrás (3 fiÓkos) Hunor kaptárakkal méhészkedem.kö Cegléd' E-mail:riki@riki.a jobb menetstabilitás' a komfortosabb me$elenés. figyel ésrogzit: ha már egy olyan értelmes. tájékozÓdást. rajzza|. valamint vele lehet beszintezni a szerelvényt parkoláskor' A négy sarkára felszerelhetó lábak stabilabbá teszik a szerkezetet. a giyakorlat ésa terep mást mutat. már megérte elmenni. A mai napig bosszant ennéla típusnál a hosszu orr.Ő . az ujabb technikával. mivel alacsonyabb.syszeriÍbbenoldotta meg az elhelyezését a kaptáraknak. A kaptárak.MEHEKMOZGATASA UAZ-zal huzattam. ami nekem a jovríben a munkámat megkonnyíti.hu - 17 . aki eg$tengelyes. nag$obb teljesítményÍi(10B180 LE-ig) 4 kerék-meghajtásri Pick Up autÓkkal már megoldhatÓ a vontatása jÓ utviszonyok ktizott. További elónye. 3. A gyártÓk és a kereskedrík sok szépetésjÓt írnak rÓluk. a terepet is jÓl bí4.hu www.TL 1. de jobban meggondolom.TÁr r r FUr Ó x menetkéSzre lehet szerelnie.azt majd eldcintik az olvasÓk. Biztosan vannak még ebben és más kategÓriában érdekes megoldások. éshasznot termel. amellyel konnyen a megfeleló csatlakoztatási magasságba emelhetó a vonofej. ami fóleg emelkedón zavarja a kilátást. Visszatérve a méhész utánfutÓhoz. nem hall. A mai divatos és kényelmes.' . de a kuplungtárcs{ja nem szerette. a kedvezóbb fogyasztás. hogy minél tribb fényképpel. Az uj technikajavára legyen írva a nagyobb motorteljesitmény. személyes tapasztalataim alapján mondom.a (fara mégsohasem koppant). Megvonva a mérleget. s lát e benne fantáziát. s annyira me$kedvelte.

400 EUR Támogatás mértékeBenyujtási határidő Keretiisszeg Megiegyzés Méz kinyeréséhez uj sztikséges eszktiz beszerzésének támogatása. 31. gyári szám) min.27.pl. minden év aug. 2000 ELJR minden év au$. konténer 20 wsz 8427 rr terepjárÓ villástargonca njárÓ rakodÓgép 500/0. max. 31. mézszivat$ru 130000 egyedi azonosítÓ számot fe| minden év aug. gyári szám)ésaz aggregátorteljesítményét is fel kell ttintetni a számlán Vándoroltatáshoz sztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása (nagyeszkiiziik). 1200 EUR minden év aug. max. 80 méhcsalád. 1200 EUR minden év aug.intetni a számlán (ha év van . 1200 ELIR minden év aug. 200 EUR minden év aug. -2013 VTSZ / kategÓria Megnevezés pergetó VTSZ 8436 BO 99 fedelezógép 500/0. egaedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . számlán az akázszámot fel kell ttintetni min. 50o/o. 1200 ELIR minden év aug. 80 méhcsalád. wsz 8429 51 99 N2 járm kategÓria teherautÓ (max. 31 min. gyári szám) min. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van .petézó méhanya 5 EUR 2 EI. max. 31. számlán az a|vázszámot fel kell ttintetni min. max. eurÓ/végrehajtási 500/0. 500/0. (OMME-hoz) 230 000 eurÓ/ méhcsaládszám 50o/o + jár végrehajtási év 5Oo/o-ára a támo$atás . 02 jármtikategÓria pÓtkocsi (min. max. 31. 7.5 tonna tisszsuly) 500/0.|. 500/0. 3l.kérelemhez m szaki dokumentáciÓt is csatolni kell min. alkalmasuj építésií 500/0.pl. 500/0.5 tonna sszsuly) 500/0. 31. 30 méhcsalád.pl. max. kell t ntetni a számlán (ha ev van . \rISZ 8426 91 1 0 teherautÓra szerelhetó daru 500/0. 31. wsz 8428 90 95 emelőhátfal l50 000 eurÓ/ végrehajtási év méhek tartására max.NEMZETI PROGRAM 2011. 2000 EUR minden év aug. 200 EUR minden év aug. 2000 EUR minden év aug.FEBRUAR Támogatások 2o. 30 méhcsalád. 200 EUR minden év aug. 200 EIJR minden év aug. max. 31. 31. max. 31. 31. 3. gyári szám) 500/0. 3l szívÓ-frtvÓgép aggregátor wsz 850220 20 (max. 500/0. 31. B0 méhcsalád. A méhcsaládok száma szinten tartásának tiimogatása (méhanya) párzatlan anya/ btilcső párzott. 200 EUR minden év aug. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a szám]án (ha van . 200 EUR minden év aug.. cstirló kézi hidraulikus emeló/béka 500/0. eg$edi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 3500 kg) N1 járm kategÓria teherautÓ {max.pl. 2000 EUR minden év aug. 500/0. gyári szám) min. 30 méhcsalád. max. gyári szám) min. Vándoroltatáshozsztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása(kiseszktiztik). 31. max. 3l. 30 méhcsalád. 200 EUR minden év aug. számlán az abázszámot fel kell ttintetni max. 500/0.pl. 31.JR minden év jil|.pl. 30 méhcsalád. max. max. max. max. elektronikus távkaptármérleg robbanÓmotoros szivatt5ru méhes vagaonvédelmi rendszer wsz 8467 89 00 fiikasza/bozótvág \/ISZ 8414 59 200 000 egyedi azonosítÓ számot fel max. gyári szám) minden év aug. 500/0. 3 kW) wsz 8502rr 20 egyediazonosítÓ számot (ha van . 200 EUR minden év aug. eurÓ/végrehajtási kell ti.pl. 31. 31. 75l kg-max.

09. Il' időszak:2011.2o1l.U. Az engedéllyelrendelkezó gyÓgylistája megf. l5-ig gatottgyÓgyszerek támo répacukor Támogatott g}Óg}szerek: Apiguard gél. (Serum-Werk). A támogatottan vásárolt aljdeszkák tit évig nem adhatÓk bérbe ésnem idegeníthetók el. 3l.izrc es.benalkalnazott euro-áÍfolyam: 277 Ftl| euro' '95 Vá|tozások Programban a Nemzeti miniszAz elmult év utolsÓ napján jelent meg a vidékfejlesztési Nemzeter 47l2o|o. Vándoroltatáshoz sziikséges eszkiiztik: Egyestilettink javaslata alapján jabb kiseszkozzel bővtilt a támogatott eszktizok listája: az etetéshez használt robbanÓmotoros szivatt5rumax. gyári szám). szerek ésgyÓgyhatásti készítrnények változatlan.06.a helyszíni szemléktapasztalata alapján . azaz az egyedi azonosítÓ szám számlán valÓ felttintetése. az tévesbérbeadásiés és elidegenítési tilalom. 30. Korábban ismertetttik már a várhatÓ változásokat. 30. hosy aMezögazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal az idei évtől az eddigieknél szigorubban el(azoknál az lenőrzi az eszkozok vámtartifa-számának helyességét eszk z knéI. Dany's BienenWohl. 3l. o1-2o|3. 06. ha az aljdeszka vásárlásárÓl szÓlÓ számlán a . illetve a takarmánykie$észítók. A tiímogatás mértéke a rendelkezésreállÓ keret sszeg 15 000 eurÓval emelkedett. . Méhegészségíisri 09. a ktjvetkezókben fo glaljuk ossze a mÓdosításokat. trI. KaptárazonosítÓ rendszer: Az 0MME áLtal2oo7-ben elindított kaptárazonosítÓ rendszer az idei évtól a keretekre helyezhetó kisméret chipek beszerzéséneklehetóségével bóvtil. 2 |65 000 eurÓ/ a gyÓg:Fszercsomagolást 2. az immunerósító szerek.max. időszak:2o1o.20ll. Higiénikus aljdeszka: A támo$atás mértékében nincs változás. Kaptárak. 31.NEMZETI PROGR VTSZ / kategÓria Megnevezés Támogatás mértékeBenyujtási hatríridó Keretiisszeg Me$egyzés támo$atása (gyÓ9Yszer-cukor) Varroa atka elleni gyÓgyszeres védekezés 99 wsz 1701 10 wsz r70L 1290 2. vizsgálat ideje:201l. KristÓf Éva NemzetiProgramkoordindtor 19 . eurÓ osszeg mértékig(a beszerzésiár 50o/o-áig) A Mezógazdasági és VidékfejlesztésiHivatal .valamint a repacukor beszerzésének vámtarifaszám szerepelcukor vásárlásárÓl szÓlÓ szám]án kétféle het: 170199 10 vagy l70l 12 90. a beszerzésiár legfeljebb 8Oo/o-áig. 0l-2012.ekinthetó a www. a méhcsaládszám-ktilonbrizet alapján a késóbbiekben igényelhetó még támogatás keretjeloló RFID-chip leBfeljebb 600/0. A 201l. ECOSTOP lamella.5 EUR cukor (va$y (szaktanácsvégrehajtási év me$kell órizni minden év adÓkhoz) 5 EUR ryÓgyszer) okt.kétujabb mÓdosítástjavasolt: ennek alapján azon eszk zoknél.06. Thymovar. Méz kinyeréséhezsztikségeseszkiiztik: A támogathatÓ eszkoztjk listája változatlan.amelyek rendelkeznek egyedi azonosítÓ számmal (pl. ol. Támo$atás azonban csak abban az esetben adhatÓ.)VM-rendelete a Magyar Méhészeti szati Program alapján nyujtott támogatások igénybevételének bályairÓl.iziik 5 eyig uem idegeníthetÓkel ésnem adhatÓk bérbe. 01-2012. hogy az idei évtól nem támogatottak a vitaminpÓtlÓk. 30 000 eurÓ/ végrehajtási év ]tlatorvosi igazolások: t.Méhegészségiiryi vizsgálat ideje:2012. 09. 01. azaz továbbra is a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló mennyiségii. (xII. ol-2olo'09. 200 támogathatÓ. 31. Ismételtenfelhí{uk a figyelmet.időszak: 2o|2.. Továbbra is támogathatÓk maradnak azonban a valToa atka elleni ryÓgyszerek ésgyÓgyhatásu kéktiltségei. valamint 5 vé8lehajtási even beliil uslanolyan eszk.higiénikus aljdeszka'' megnevezés szerepel. GyÓgyszer-cukor támogatrís: Fontos változás. ugyanakkor omme. a támogatási tjsszeg nem haladhatja meg a 3000 Ftde ot darabonként.Méhpatika forte.hu honlapon.Api-Life-Var.V.5 EUR gyÓgyszer+ minden évmárc. továbbá a támogatott eszktiztjk tjt évig nem adhatÓk bérbeésnem idegeníthetők el. Bee Vital Hive Clean. Bayvarol. Ezen eszk ztikre is vonatkozik a vándorlási eszk ztjknélismertetettkétmÓdosítás.30.09. va$y hiányos VTSZ eseténelutasídák a kérelmet. rostasz<ivettel. 09. minden év aug. s0 Ft/db minden év aug. Varidol Varroa atka elleni alternatív védekezés trimogatása (a]jdeszka). 08. 31. a számlán ezen egyedi azonosítÓ számot is fel kell ttintetni.kihtizhatÓ tálcával ellátott aljdeszkára igényelhetö támogatás. a támogatás mértékeazonban a beszerzésiár legfeljebb Soo/o-ára emelkedett (de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurÓt).A répaszínnények.szer vehdő igénybetámogatá6. 31.08. amelyeknél a támogatási rendelet meghatározza a VTSZ-t)' hibás.08. Apiwarol. Perizin. méhészetifelszerelések azonosításának támogatása (keretjeliilö chip) méhcsaládonkéntlegfeljebb 50 db OMME által nyilvántartásba vett chip támo$athatÓ. a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló alj25 000 eurÓ/ deszka beszerzésére vehetó végrehajtási év igénybe. Méhegészségiisri vizsgálat ideje:2o1o. azonban mivel további mÓdosítások is bekertiltek a rendeletbe. A táLnogatotteszk. Api 0x. Méhcsaládonként tjsszesen 50 db chip után igényelhető támogatás a beszerzésiár 60o/o-áig 0egfeljebb 50 Ft/db osszegig). számlán a ''higiénikus aljdeszka'' megnevezésnek kell szerepelnie higiénikus aljdeszka 3000 Ft/db 800/0. 30. Hangsasav 60o/o A.

szép hosszu ttjrzset (fiinélktil. a dolgozÓkhoz képesta kikeló sok erdótenilet 24olo-a. Szegény méhviasz.lottak arcárÓl mintát venni éseb.el..leg.kai eszktjztik gyártásánál.A méhészakadémiárő! leadni a benniik termelődó méhpempót (. méhviaszbÓl gyertyát ésdísztár. éwól zéséból származnak. ezért rázsfészekbe nyrilt. Februári gondolatok tának a kedvenc tápláléka.. A szakirodalmi cáfolhatatlan tényekból kiindulva. a saját tagondo|atot Néhány vetek papírra. nálással is: néhány éveadtam el amerikai kokaincsempészéslegAzért egy aprÓsággal kiegémint amennyi képzódik az er. már csak az ujabb divatnak k . méteres rtjnktik a magasra felnóni nem A méhviaszrőI mindezt kialakulni.gyakat. Mert ebben a kérdésben sincs kate$orikusan éselraktároztam. is Megrendelhetőa (+36).A méhviasz ftilhasználása minkat keresett. Az EurÓpába irányulÓ dél. ezt a felesle$es .amelynekaz elsó írá.. Tudjuk' hogy méhészeti tozÓk megrendelésére. amit egi} szomszédban kukac ugyanis az egyik gyíkfaj. fiités nélktil. hogy olyan szakmai Erről keveset hallunk.személyesen is ismetíizifartinkiik tavalyésaz idénis olyan szépek voltak rem ót -. timum van. hogy fogyassza a fogyaszto! 20- sikereihez. bÍiniistik méhészekcsakmindenki dltal elérhetó opmi. vagy a vastam. tévedtem: most olis lesz és más mÓdszereket is trianoni országcsonkítás Óta fo. Ugyanekkor aránya ttjbb: 32olo.-9077 számon. Tehát ez a vtil. Tehát.hogy ez a cikk nem rében). adaptálni. sajnáltam cikk egyes kijelentéseivel datisszevágni.tejet''(kínszámban. helyes mÓdszer. hanem a|aku|ásának.okainak felsorolását: ahory számunkra legfontosabb akácegy ktil n s.mÓdszert megismerni. Ktilonosen igaz ez a szobrászm vésznek méhviaszt droglaborokban olvasztott méh.MECSEKAUAI JEGYZETEK lózni kell.hogy hazánk erdótertileujrahasznosításán kív{il még tem. cikksorozatot indította januári Nos..tizlete.szíteni.bórápolÓszerek készítésénél.nagyon nagy mennyiségben kifinomultabb mÓdja szerint a szíteném a rajzáskialakulás dókben. a híradástechni.ktik megduzzadva. ugy dajkaméh számszer arányának t lgy és a cserttilgy egytittes lépet a Pécsi Tenárium részére.anatőmiai á!. hogly sztjnhetően készítenek ismét ból gipsztintvény-másolatotké. olvasunk. meg a beszámolÓjához is. bÖlcsózést velni képtelen egyedek selejte. zífa a tudatos erdögazdálkohártya segítségével akart ó a ha.de ságos. a kábítÓszer-kereskede. mindenki dltal kiioka a rajzásiláz ki. hogy a világ legnaryobb megismerhettink. hog$rezek után énmár nem csak a konténerrel méhészketei cstikkennek a sok kivágás használják a kozmetikai és a tudok meglepódni az ujabb és dók számára példaadÓ éstanul(rablÓgazdálkodás) miatt.viaszveszejtéses'' viaszba reitik a kábítÓszert. Azt hitRemélem. elvégzett tarvágás láttán helytuethetó. Ma t. elösztiraz erd rij|.írásokat. akik pl.tejjel"? tójének. mint a miilép. a miítárgyak ujabb felhasználási titleteken. sebb fát termelnek éslopnak ki.zelő méh anatÓmiája. hanem egiybenvitaindítÓ igazság ezzel szemben. ismerteti.. sa esetén 10o/o engedmény! hogsk zben kÖn1nrében).k zéjtik' de igyekszem minden Felvilágosított arrÓl is. miai dlanydkkti'' válnak (lásd tart! Mézpumpa + fém.várom tehát a további. nem a viasz. sze a fő b n stik mi méhészek ségét nem tartalmazza! Kétszeris elolvastam Jano. Nagyon helyesenhangsilyozza.anatőmiai Ez 50 darabvásárlása feletttone rajozzanak.. hogy a (föleg a tiilgy). hogy a rajzást mege- Nagy István Pécs . Jelenleg az akác bronzszobor-rintó technikához.. majd Janovics is idézi a szakirodaerdók esetében. Szerintem a le$nagiyobb és bóvebben: A. De a legktikincisebb felhasználÓ vékony meghengerelt lapo- {:i Piacozo vásározo figye|em! és méhészek. nyagságrÓl.Gratulálok a kialakulni. e témáink tertilete. de tudnia kell. a rajzás fó oka a kijárÓ aránya a legmagasabb: az ossz De kerestekmár a boltomban élö belóle.tejet''). a felhasználás helyén kinyerik lombÓl. Sajnos énmég nem tartozom dás mellékterméke. s ha tuvalÓszínii ug$anilyen téves in. érdekében. Aztán az akác áIanydk. mert a b lcsózés már csak kármentés éspÓtcselekvés... formáciÓ (fóleg a méhészek kÖ. a nyári legeló.mézpumpa'' zik: a rajzásgátlással. Ez a tás. Kezdetben csak a templomi belehengerelve.prokuics Istudn cikkét. Izgalommal lyamatosan nrivekszik az erde. hogy a restaurálásánál. belsó itatás tudÓ. un. hideg vízbe ontve a kialakulÓ formákbÓl jÓsol. Bármennyire is Ezeken kívtil idónként találkolem is nagy méhviasz-felhaszná. va$y pazarlásrÓl. pallőkkáfíirészeltettem anyák''által okozott tíizrevetni. ha mindezt hagyjuk EMre o kmszetű. morfolÓpafurattal+ pumpatoldalék: rai akácra úgyhozzuk csricsfor.1a ttibbféle beavatkozásra annak ók a brinÖsÖkésfelelősek a raj291.giája és fiziolÓgiája c..vagpnk. éventekevezom meghtjkkentó viaszfelhaszlÓ lett.bb. részr nk minóséget) már kine.dig ujabb ésujabb tertilettel bócsak ne legyen a méhsejt minta mellózó rajzásgátlással. átrnenetileg el kell viselntink. Végre valami jÓ hír számunktovábbtenyésztése miatt. az ezt igényló hozzátardom. látszik. így a petefészA mézfog$asztÓk'mézvásárlÓk kÖzt is eg}Te k zkedveltebb problémával glalko. No perhogy Az ár a postai szallításktiltket is kihasználhassuk. hogy a ko.. megolvasztva. pasztalatain alapulÓ mÓdszerét Amikor csak tehetem.egészséges. Mert én magam is vagyunk. E vékony viaszéwe szép eredményeket érnek gyertyák késztiltek belóle.lesz ezzel a felesleges . méhészeket. Szokott egy jÓsnó is viaszt vásárolni.De vajon mi Gratuláloka Méhészet szerkesz.méhészakadémiai'' mást tapasztalunk.zási |áz kialakulásáért.ugy látszik. Schtinfeld: A méméhsejbrrintás tető a pumlegnehezebb feladat. Ennél csak a molykukacot is tartalmazÓ tireg templomtÓl a droglaborig. az . a fö de hogy itt szÓ nincs valamiféle ha.jukban) egiymásnak kínálják és sa mindjárt a leglényegesebb el is fogyasztják. Aztán az erdész fdlvilágosított. Az erdészettölhozatott méteres ményeit . gyalogkaptárakban.a gázszámlán spÓro|va. által okozott ktiltintjs vábbi kedvezmény! után már van idó éslehetóség viselkedés az oka mindennek. olyat.20 darabvásárlámábaa családokat. kiválÓ 400 Ft/db. hanem a kukacok kevés a nllt dajkálni valÓ fiasí$ot ésa poklot is. lttaz szezon! té|i tíleus néza'ihgolás&l Segítsiik. tehát a dajkák nem tudják ra. . me$árja a mennyorszátulsulyba kertilése. hagyjuk ismerek hasonlÓ kiválÓ termeló ha Ezek a szép. Elhiszem az elérteredfáva| fíiti'k.ban sztiletó.hogyegy részét Az . kiiltintis vlselkedés az kijelenthetö. Az gyÓgyszeriparban.. vagy pl. az országosan nem jellemzó.anatőtermelési fo kedvezményes áron beszerezhetó' amíga készlet ...

999JÍJ f_:_lli' kiegészito : takarmány készitményeinket Apibiovit . 37. Biztonságos . rgJ?p_E!J ) Az Az akcio 2011' Íebruár1-|ö|2011.U. i r .hu Skype .ásványi takarmány Mézeló méhek immunrendszerének Fu LVOBEE . rvww.í:00 :8 8 E.FEBRUAR ffi paaq hrrvmo . Tavaszi nyári védekezés: -Y---*! Miért Hve Clenrv? a Mertezt -5 fokiglehethasználni!!! 2 darab 5 literes BeeVital Hive Glean vásár|ása esetén í darab adagolot adunk ajándékba! '.947o-os hatásfok vagymás Nincsmaradékanyag a mézben méhászet| termékben . r 1t in. BioméhészetbenhasználhatÓ HIT'E cutt{ . kénye|mesmunkavégzés osszetevŐket tarta|maz .-) |e'..iil '. kesztyúk. egyszerÚ a|ka|mazás ío darab 5oo ml-es BeeVita| Hive Glean vásár|ása esetén í db íoml BeeVital Queen Accept. 2045-89-546 : 96 +36 |ngyenes szám : +36 20-46. ásványi anyagok és nyome|emekpÓt|ására.Apiwaro|..30 m| CHALK BRooD készítményt haszná|jon méhcsalád fÜggÓen. 3 0 651.: ll: : r : .ApilacApiHerb ApiGo - G} rY.grH. a Kb' 20. H e l l a Ba r n a b á s .asvanyi takarmány f----L!rer. Hangyasav60 %A. íorte. erösségétő| Tav zi serkentoeteté z . képvise|et Swienty Méze|őméhekimmunrendszerének erŐsítésére.375 Fr BeevitraladagolT Beevital thermo hátizsák Februári 50dbApiLiÍe Var-+|iter ox' 2 Api vásár|ása esetén Api|ac' ajándék BEEVITALQUEEN ACCEPT Kontro|la méhekagresszlv|tásafelett .47 80 ztild Cim : 9028 Atti|a Gyor.. Aktiválja a máhek természetes trakarÍtási osá nét B EE g |J ÍAMoGAÍg' ár{ [r egésrségos méhelénr trismilfiPry Oszi.5/a.}l&Á' KizárÓ|ag tartalmaz természetes anyagokat ErösÍti méhek immunrendszerét a RendkÍvtj| hatékony Varroaatkáke||en a .-\t( * " r+ BeeVital adagoIÓ szett ára. PerizinlThymovar. Kérjen á|latorvosátÓ| vagy gyÓgyszerészétól további felvi|ágosítást! Bcivebb tLÍbttttécLp: Pé l i to n i a 3 0 8 2 3 .HIRDETESEK 20]1. kalapok. té|i védekezés : .v. eszkózók'Íe|szere|ések.et adunk ajándékba! 100db Api Life VarI 4 literApi Ot' vásár|ása esetén BEEVITAL Chalk Brood Meggáto|ja Íertőzö gomba novekedését segítia dajka a és méheket elpusztu|t az álcák e|takarításában. Apiguard ! Apibiovit aiándék erŐsítésére. An D r . IMMUNoBEE .3091 g-AIpha-vet Al l atgyőgyászati l(fit. Meghosszabbitott nyitvatartássa|:00. Méhészeti ruhák.3949. készitmények gél.l .JozseÍ u. berendezések. február28-ig érvényes. !i_q\ rI ! \tr ll_t.erista. árak az AFA-I |arta|mazzák.'' she Egyéb támogatott : Bayvarol.mail: inío@erista.hu' : eristakÍtl 21 .iAJ'- Egész évben védekezhet e||en atka támogatott készítményeinkke| : . Rende|ésfe|véte|: Telefon +36 423-825. Méhpatika Varidol.f i ib as ll.csak természetes .

". mik a rendszer elemei? . és távkaptár GSM o**. Természetesen vannak még fehér foltok hazánkban.Természetesen nem. és a méréshez nincs sztikség a tárázásra. /'. Igény eseténvállaljuk a GSMhálozatok miiktjdésénekfelméréséta telepítéshelyén. A.távkaptármérleget 2 jeladÓt és antennát 244 ooo forintért. "" fejlesztette. C Kérem. Fax: (06)-(1 825 )-31 )-248-1 MaiI somaÍis : @t. sms. és TtizoltÓként 19B2-ben kezdte 5 vásárolt méhcsaláddalezt a szép szakmát.'t. illetue a fenntartdsa? . hanem nyugalmi állapotban vagy a telephelyen t rténö. uzemidó. uagy udndordllomdnyban is hasznos? . amelyek ára <jsszesen279 000 forint. a ráhelyezett sulyt Óránként elktildi a k zpontnak.hu Web:www.Amint azt említetttik.ben cégtink és Kft. azok számának csiikkentésére használhatjuk a hasznos fel példa telekommunikáciÓ vívmányait. kozponti szervere k veti ésbiztonsággal tárolja a hozzá kapcsolÓdÓ osszes feltigyeleti rendszer informáciÓit. és mtik dés feltigyeletére. re nincs sztikség.a cégképviselöit. Amennyiben eltulajdonítás eseténezt a kaptárt is elviszik. A méhészek nem csak az aktív időszakban. Ébssiri vá||a|unk. ilyenjelenség Két tiibbek ktiztitt. méhészeknek is egyiittke|lélni'ink. o Csak dllő méhészetben haszndlhatő. a kcizponti kaptártÓl 250 méterre is lehet kaptár.hu - 22 . nagyapa' nagyszerií méhész jÓbarát.BeeGuard'' Kaptárfeltigyeleti rendszer alkalmazhatÓ az osszes hazánkban rendszeresített kaptárhoz és a konténerhez. de ne k veteljen ktil nleges beállításokat. A konténercsomag magába foglalja a k zponti egységet. a Elöbbi és káros.hosy lehetóségetadjunk a kaptárlopások megelójelzésére. valamint az éveskommunikáciÓs díjat 24 000 forintért. A kozponti egység akkumulátorral télen 1.. mozgatási éshómérsékleti adatokat eljuttatni a kzponti szeryerhez. mezon. hogy milyen eluen m kiidik a rendszer. ezért a vándor állományokban is használhatÓ.B. melyen a felhasználÓk kovetni tudják a saját rendszenikbe beérkezó tisszes adatot. suly. rendszer GPS a|ap rádiófrekvenciás akár 200 kaptár. erdóben vagy hegyvidékes tertileten. Éffi) ra. . o Mennyibe ker l a rendszer. A rendszerröl kérdezti.. Gondoltunk a nagyobb méhészetekre ezért is. 2010. Emellett a rendszert kiszolgálÓ interneten elérhetó szeryeren a tulajdonos bármikor ellenórizheti a rendszere állapotát.a távkaptármérleget. mutassdk be. A hómérséklet-. hómérsék|et sti|y. A mérlegbe és a kaptár jeladÓkba olyan hosszu élettartamu elemet építetttink. A fent leírt webes feltiletet minden felhasználÓ a saját kÓdjával a világ bármely pontjárÓl interneten keresztiil el tudja érni.ezért cégtink alapcsomagokat hozott létrea védeni kívánt céleszkoz szerint. téli tárolás alkalmával is tudják használni a rendszert. nyomon lehet k vetni a szállítás utvonalát. o Ha nincs téreró a méhesben. a rendszert egyaránt lehet hasznáIni kaptárak és konténerek védelmére. "::P< gyarapodás |ekérése webo|da|án. valamint az éves kommunikáciÓs dij 24 ooo forint. A Somafis Kft. Bucsuzunk tóled! Emléked me$órizztik! Lengyel JÓzsef Méhes vagyonvéde|em mér|egge|. A rendkívtili eseményekról a rendszer maximum 4 telefonszámra képes SMS-tizenetet ktildeni a riasztás helyének és okának pontos megadásával. valamint 9 jeladÓt.'t ládot idóvel 70 méhcsaládig '. Vagyis lehetösége van minden tulajdonosnak péIdául a mérleggel figyelt kaptár sulyának idóbeli változását figyelni.éstápfesztiltségadatokat diagram formában. Ezt a pár csaj :.on|ine.P. A kaptárak védelmét szolgálÓ alapcsomag tartalmazza a kozponti egységet. nyitás-és mozgásérzéke|és.Bocskal 177-79. a TELENOR GSM-rendszerét használjuk. m ktidik a rendszer? .somaíis..Mivel a rendszer nem igényel hálÓzatos tápellátást. . A rendszerek után állami támogatás igényelhetó a Magyar Méhészeti Nemzeti ProgrambÓl. Ennek megfelelően nem kell vízszintezni.- Szabo Jozsef 1955-2010 55 évesen tragikus hirtelenséggel eltávozott koztiltink egy szeretó áPá.VAGYONVEDELEM I BeeGuard Kaptá ror A modern jelenségeivel kor neklink.":1. a mobil há1Ózaton kereszttil mriktjdik.t. A krizponti kaptár emellett a beépített helymeghatározÓ rendszernek (GPS) ktisz nhetóen folyamatosan ismeri a saját helyzetét és ezt el is ktildi a kozpontnak. A rendszer egyaránt használhatÓ lakott teleptilésen. feltigyelni a hordást. Mindezt szeretó feleségéért 3 és gyermekéért tette. december 22-én a szeghalmi temetóben tobb száz gyászolÓval egytitt vetttink végsó bucsut tóle.:(06)-(1 9-2651.ik Pált ésSomogyi Schrammel LászlÓt.. Remek erre a SomafisKft. a normális zésére. Ez a rendszer is. a méhekzauardsdnak jelzése mellett milyen egyébszolgdltatdst nyujt a rendszer? .valamint a tulajdonos által megadott risszes mobiltelefon tizemelési helyén. méhlopás a telekommunikáciÓ. ami rádiÓs adatkommunikáciÓ elvén alapszik. ezérta rendszer m kodéséhezsztikség van TELENOR hálÓzati téreróre a telepítés}rclyén. hogy minél kisebb legyen a nem védhető tertilet. NB kaptá4. stb. . 2001-ben kit nóen végezte el a méhész szakmát igazol'ő tanfolyamot. ami legalább 4 hÓnapos m k dést tesz lehetóvé elemcsere néIktil.A kaptárakba beszerelhetó. hogy ellenálljon az idójárás viszontagságainak. A mérleget ugy alakítottuk ki. és 200 kaptár tartozhat egy ktizponthoz. Ennek megfelelóen a kozponti kaptár és a feltigyelt kaptárak k zott semmilyen vezetékezés. cigarettás doboz méretrijeladÓ képes a nyitási. kettö jelenséget ktiti E mi iissze? károsméh|opás A felderítésére. és i .A rendszer tervezésesorán létrehoztunk egy internetes feltiletet. Tel. Szakmai tudását szívesen adta át fiatal méhésztársainak. Kaptárör nevÍi védelmi rendszere. A méhlopás. egyedimego|dásokát 1113Budapest.aival rendszeresenvándorolt SzeghalomtÓl MikÓházáig. Azért. A krizponti kaptár a mobiltelefonos adatátviteli lehetóségeket kihasználva továbbítja a feltigyelt kaptárak és a rendszerhez illeszthetó távkaptármérleg adatait. nyáron akár 2 hÓnapig képes tizemelni. valamint mobiltelefonok cseréjét TELEN0R GSM-szolgáltatásra a lehetó legkedvezóbb feltételekkel.utÓbbi hasznos. Célunk egy olyan idegenek által nem láthatÓ feltigyeleti eszk z létrehozása. az SMS-ket írásos formában tudják megtekinteni. amely a legnagyobb országos lefedettséggelrendelkezik a ma$yarországi lakott és azon kívtili tertileteken. mint a feltigyeleti rendszerek általában.Rendszertinket azért hoztuk létre.

57'37'Ny É. Kijrmendy-Rdcz nos (Nagykovácsi): Esettanulmány:emJ lőrak kezelése Kutasi Tamds(Budapest): Minőségimézésmás méhészeti termékek termelése terápiás célzattal Sztics Mihdlyné dr. Helyszín: KlebelsbergK nÓ Mrivelődési.3o-|3. Kijrmenily. A konferencia programja: MegnyitÓ: Dr. Kijrmendy-RáczJános: Az apiterápia alkalmazásának magyar eredményei |2. r.tel: (+36)-(30)-684-3 SelmecziImre.00Óra ktiztitt. 1028 Budapest II. 18.o0:Dr. kiallítÓval kÖzttikszámos ktilfrÖldi A vásáron mézadománytgyújtiink a vtirrjsiszap károsultjai számára a szaktanácsadÓistandon InformáciÓ: .00:Magyar ProfesszionálisMéhészek Egyesiiletetagértekezlet EurÓpában az egyik legnagyobbeszk zkiallítás ésvásár várja a látogatÓkat7.isuzueger. A rendezvényiránt: 790.szállással ésbállal kapcsolatban: Kősa lcu. február19.2o: Ebédsztinet l3.33. Tel.hu honlapon Meghívo Az OMME Méhészek Fejér Megyei Egyestilete 2o1|.hu (2o)-43r-r6s2 tel. Nagy Gyula.február 26-án (szombaton) rendezi a Xxlll.50:Bross PéterOMIVIE k: Aktualitások eln 1l. Itt az j lsuzu D-M ax! 1umi Mézes-Méhész Bo|t Méhészeknek kedvezmény ! ouick AutÓ Kft.e2t-939 Nyerges Jőzsef.40: Dr.o0: KusnyerTamős:Újdonság a kaptárban: sterilkiépített lép 14. Levezető elntik: Molnár Gergelya 2008-asÉvméhésze o9. 125/C.ttibb mint 70 cégrészvételével. 2-10. www.REN DEZVENYEK Elstí Magyar Apiterápia Konferencia Budapest 2011. szombat 8-12 Óráig eszkÖztik Hidegenhengereltmülépésméhészeti szelesválasztéka kaptárvastÓl a pergetőig! a Telefononrendelést vallalunk! felvesztink'postiízást (+36)-(30) 49 Telefonszám: -3|5. Nagy Anna (Budapest): Méhpempö alkalmazása autoimmun betegségek kezelésekor Dr. (A Vezérrit sarkátÓl l00 métene) Nyitva tartás:K-Sz-Cs-P:9-17. SoltészAgnes (Szako$: Apiterapiás készítnnények alkalmazásánaktapasztalataia bőrgyÓ gyászatban Dr.) u.. Az ge a szk|erÓzismultiplexesbetegekgyÓgyításában Dr.hu.: (+36)Mhden A belépésíngyenes! bdeklód t szqetettel uúrunkl Japán.a váa ros ésaz egyesiiletvezetói 10.MtivészetiésKulturalis KÖzpont. előzetesenjelezzerészvételi szándékátésregisztraljona www.Magyar Apiterápiás Társaság: MérftildkÖvek apiterápianemzetkÖzi bazu az és t rténetében:mézgyÓgyítÓ ereje a Gillich Istuán (Budapest): apiterápia alkalmazási lehetősé. (+ 6).50: Az. Koordináták: 47. (+3 : 6)-(20)-966-e 7 vagr (06)-(3 516-210 eT 6)email: info @ quickauto. tel. Program.quíckauto.54. e-mail: kosairen@ citromail.hu Budapest XIV. Szabő Éua(Debrecen): Orvosi mézalkalmazása krÓnikus sebekkezelésében Kozmetika ésegészséges a méhméreg-krém bőr: harcba száll Kozmetikai tapasztalatok Gyakorlati bemutatÓ: méhszurás-terápia Dr. 3300 Eger' Kistályai űt 22|.2o: Krts f ÉuaOMIVIE Nemzeti Program koordinátor: Méhészeti Nemzeti Program 2o|o-2o|| l4. Erő.00 és16.97 i2 i . Angytin Jőzsef. SzuglÓ u. Munka .RticzJános elnÖk. kertilet. a Videoton OktatásiKozpont Sportcsarnokában (Berényi l01.): 14.o0: Este a mézkirálynőrészvételével méhészbá|zár1arena dezvényt Kertész a Csárdában Kiiliinterem (emelet29. Templom u. országos Méhésztalá|kozÓt ésVásárt Székesfehérváron.3o: A résztvevöketkÖszÖnti mézkirálynő'a megye. kertilet. Kijrmeruly-Rdcz Jdnos: Zárszo Beltpés íngymesl Az előadÓtermi hely korlátozottságamiatt kérjiik'hory aki teheti.apiterapia. a VidéKejlesztési Minisztériumparlamenti államtitkára: Kilátások éslehetőségek mezőa gazdaságban 201l-ben 10.10: Zársző l9.Év méhésze'' átadása dij 15. Sebók Péter(Pécs): méhpempő A Összetevóiésazok mézben tiirténőfeldolgozásánakkérdései DebreceniKdlm n (Debrecen): Mézésvirápor alkalmazásarágyÓgyászatában kos me$betegedések Dr.hu www.tel: (+36)-(30)-635-|26I .(20)./fax: (oa) 3 -(zz)-s37 -677.

regionális rendezvény alatt. né. Szekszárd Év Méze akác kategÓriában: Brunner Méhészet. Ilyen volt például a bálványfa-. A szakma kellően tájéWessling Hungary Kft.J '"-l-S Az Éu Méze2o1omézverseny gyozTese r . levendula-.amelyek gástalan volt.vÉzvrRSENYrrszT|VAL És 2011.t.vagyis a Verseny szervezójéhez. Budapest Év Méze fajtaméz kategÓriáb an: Csanaki Méhes CélrSelyemfiiméze. melyek ritkaságszámba mennek. amely az elismerésentul értékes nyerekizárta a részrehajlás vagy a vé. eztistfa-. a csomagolás minóségére az adott termékkel és kapcsolatos tisszbenyomásra is. l a méhészmég azt a 3 tiveg Imézet is sajnálja bekiildeni! Szerencsérenem lett i$azam. A fó dijazottak kor s zs rizésenestek át.ményeketis kaptak. r. 1. Fajtaméz és KtiltinlegesmézekkategÓriában lehetett nevezni. néhány g$tinyor az ug1nrevezett.#:thetó Változatos termékekkerÍ. A sok édesfiletlen tévesztések lehetóségét. Ésmi lehetne. Még egy olyan esos. hanem azokra a fajtamézekre.VersenyfelhívásÉvméze elnyerésére''. hogy egy elismerést.iltek a zstíri aszta|ára (Dr. élményvolt.Nekik fontos a visszaigazolás. Amikor pedig a versenyigazgatÓ felkétt. A csucs zstirit A mézverseny szervezésérólpeBtigréné Bodrogi Gabiella. Csanaki Méhes CéhLevendulaméze. hanem fogyasztÓ is. Pongracz Attila és Barkő kifogástalan volt. Az Év KivríúÓMagyar Méze: Lengyel Péter Hársméze. odafigyeléssel lok.a fajtárajellemzó iz-.csucszsíjrrir. Fábián MiVáltozatos termékek háIy fogoruos..termékkel megspékelve (2. talára kertiltek.Székesfehérvár Nyergesné Koudcs Ktiztinségdíjatnyert : Villar S andor Kandírozott gytimolcstisméze. a másik három pedig az akácot. Remeczky Istuan mé|ára. amilyen 2010 volt.ésszínvilágra.orommel fogadtam el a meghivást. osztályvezetóje.J}'#T#:TJil:*. hrivrjs nyár mellett is. Hiszen nem csak méztermelo Vagyok. Bross Péter Haász Ferenc és Fdskerti Lászlo OMME-elnÓkés Herpai Zoltán. A zsríri a nagy mintaszám miatt kétrészreoszlott..a mézek minösége hész. mint az.ha a novénytermesztésérdekében nem lenne befogva ennyire intenzíven a talaj ! Na.És az. aki szereti a ktilcjnleges' vagy mégszámára ismeretlen ízvilágu termékeket. hanem a nagyk zonség is értékeltek valamennyi mintát. másrésztanyagi érdektik is. aYidig csak jÓt lehet mondani. akire ilyen me$mérettetésen számítani lehet. Árp ád szakta nacsadők. nomságot pedig nemcsak a bíráLelkiismeretesen.Gyór Év Méze kiiltinle$es méz kategÓriában: Gabriella DiÓs méze.Gyór. kÓstolhatta éséIvezhette gyulai a amit mi sem bizonfthatjobban. A pontozás kite4'edt a víztartalomra. ez utÓbbin kár meditálni. Itt én elsósorban nem a 40 k riili akácmintára gondolok. A pontozás alapján válogatták ki t rls' d it'*. Ezáltal a mézek 2 épiilt fel a bírálat. át Szép.. Csaknem l00 minta érkezett az OMME Békés Megyei Szeryezetéhez. a munkáját. Ilyenkor szembestilhettinkazzal. Alt Norbert alpolkerlilteka zs ri aszta. itt dékfejlesztési Minisztérium fóemelném ki Árgyelán Jdnos. FEBRUAR Gyiinyiiru Versengés Gyulán A Méhészet novemberi számának belsö borítÓján oIvasom: az 2010 cim . A fajtamézekethárom zsiiritag pontozta. Lás zlőfly hány gyiinytiríi termék. hogy a Kárpát-medence éghajlata mennyi ntivény mézelésére alkalmas.1|lat. asz.szép. tudatosan értóje alkotta. vasy a nagyapám idejébenmég a masyar méztermésben komoly szerepet j átszÓ tisztes faméz. a mézek mintíségekifoa le$obb 14 terméket. Zsolt uezetó szaktandcsadÓ _ 1. hogy mind a kétpontozás alkalmával nagyon hasonlÓ BarkÓ Aryád eredmények sztilettek. a . hogy végigkostolhattam aZ ország tavalyi évének felhozatalát. Egyre tobben járnak portékájukkal piacra. kép).Orfii Arany fokozatu elismerésben részesti|t: 29 méz Eziist fokozatu elismerésben részesi'i|t:25 méz Bronz fokozatu elismerésben részesii|t:2I méz ".. mézszak. az a nevezési ne volna! csak díj Hányan fognakvajona mintamellé mé9 2-3 ezer Ft-ot is |etenni? kérdeztem magamban. szaktandcsadő L 24 . nézzuk inkább a zsiírizésmenetét. Egyrészthiusági kérdés.lyen szánalmas szezon után. mítva. Ez az a réteg. Kíváncsian néztem a hirdetményt. vag} szállítanak iizletekbe mézet.néhány silány mintát leszákel megspéke|ve.hogy segítsem a zsiíri munkáját az értékelésben.legyen az csak egy egyszení ok]evél. .gármester.fel tudjanak mutatni a termékiik mellett rek]ámként. kép).kozÓdott a versenyról. Akácméz.

verseny kiállított mézeinek. Csiszdr Dalma tit tte lovaggá a lovagi eskiitételt ktivetóen a jelolteket. MézésMézeskalács Nemzetkiizi Fesztivál. a Békés megyei diák-mézkirálynó. lelkes munkáIdéndecemberben ismétszeseny kiállított mézmintáibÓl. A Argyelán János ségnek.a kézmrives foglakozások keretébenttirténtmézeskalács-készítéstól.Ev méze 2o|o. késóbbvonattal. majd teherautÓval. \. Határainkon tulrÓl. igazán nagy p Az elsó alkalommal megrendezésre boldogság azonban az volt számára. galmazÓk. hogy regbítse a termelói magyar méz és a méjÓ hészetitermékek hírnevét' A mézkirálynó távollétében elaz sŐ udvarholgy.retettel várunk minden kedves hetóen igen sikeres évet tudhat méhésztársata [V.. muzeumai fesztiváli kínálattal várták a vendégeiket. mézesmasszázson és a szaunázáson át a méz ésa mézzel késztilt ételekés italok kÓstolÓjáig. amelyek Nincs méhésznapeszkozforezena vidéken ritka. Számos orosházinak éskornyékbeményhirdetése zárta. képen.A korábbiévekhez hasonlőan Gyulánháromnaplgminden a mézróI sző|t.kétféletermeléslentette. szállodái.. jának ésszorgalmának ktjszcin. Az idóktizben megszerzetttapasztalatait igye'Év méze 2o1o. ahol a mézjegyében készített cukrászmiívekben gy nyrirkodhettek az oda látogatÓk. amelynek Gyu|ai a Sportcsarnok adott otthont. amelyek ezen a vidéken A |átogatők olyanmé.)Ez sztilésjegyében beszereznitik a Huny a RékakÓzremrikodésével igazán szép eredmény. kÓstolhatott. mézverseny eredkezett tovább is adni. Természetesen Gyulán is leEv méze címre (bóuebben a 4. A Gondtjcs Benedek Kozépiskolában a II. ge az. ezek mellett a hazai mézkedett meg a méhekvilámarketin$ról.. hanem nektink. század ttirténelmiés méhészeti változásait naprÓl ról hangzottak el elóadások. AradrÓl is érkeztek érdeklódók. 14 évesen ismerrÓl. A december ll-ei regionális alatt nagy sikere volt a mézszakmai nap már nem a ktjztin.méhészetiszezonra valÓ felképortja láthatő a 2. A lovagrend decemberben alakult négymegye méhészeinek osszefogásával.el méhészkedni. A A me$ismerkedhettek és kÓstolhattak. Az Orosháza és Ktjrzete A magyar méhészeti ágazat akMéhészEgyestilet tirtikris tuális helyzetéról.ugyanis méhészkedéshez sz{ikséges esz(1. valamint méhéltinbozóbb pontjairavánszet ttirténetitémában az 1860dorolt lovas kocsival. ktil. hészet gyel Péter szekszárdi méhész B csrizik tóle családja. as évekbeli kasos méhészkedésA 20.a gyóztes 2010 tavaszán kezdett koztiket ésgépeket.Azs t'rLengondozását. azza| a céllal. zeskalács Nemzetktjzi FesztiA rendezvény három napja válra.. méhé. (A díjazottak egy cso. giyermekeket és felnótteket eg}aránt . amikor az egyik fia kertilt mézversenyre 41-en nevillamosmérnrikként hobbibol méhészkedni kezdett.Az ország legktitechnolÓgiárÓl. A tobb mint 300 fós hallgatÓság nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai elóadásokat.látogatok olyan mézekkel is szaktanácsadő szeknek szÓlt. A fesztivál megnyitÓján keriilt sor a Grindocs Benedek Méz Lovagrend lovagjainak avatására.37 félemézze|. Méz és Mévalamint a Borlovagok kiválo minőségri boraibÓl egyaránt maga mogritt. hetóségtikvolt a méhészeknek a oldalon). ami egy életre szÓmegÓvása érdekében teendó injelÓ kapcsolat kezdetét tézkedésekról. 2 ##*+"í. Gtjndocs Benedek országos GasztronÓmiai Emlékversenyének kiállítása vána az érdeklódóket. ValÓságos beszéló méhészeti torténelemA szakmai napot az ktinyv volt. hársmézéttalálta méltÓnak az K ti András 25 . tolhattak. napra élte át. kép). a lezárult telnoke 2010.kiiztitta lIl. a mézminőség gával.MEZVERSENY FESZTIVAL És Hagyomány szliletik Gyu!ánharmadik alkalommal kerliltmegrendezésre december 10-12.mézes'' programok tárháza várta az érdeklódőket. Az idén linek segítettméhészeti ályáj uk kezdetén.a teljességigénye nélktil . Gyula vendéglátÓhelyei. Fia veztek risszesen 96 mézmintátragikus halálát kovetóen unokája vette át a családi méva|. mézver. ritkaságszámba mennek.méhészeinek portékáibÓl is vásárolhattak. eszk zgyártÓk nélságszámba mennek. A zekkelis megismerked-mézkÓstolás mellett megyénk hettekésolyat is kÓs.december7évesMagyar MéhészetiNemzeén. A megnyitÓ kozonsé. A 5ZERZo FELVÉIEtEtl városban a fesztivál ideje alatt ttibb helyszínen l.96 éveskorában távoti Program tapasztalatairÓl ésaz zott az evilági méhészek uj háromévesNemzeti ProgramsorábÓl.

ÁvrK).kimagaslóanjonak értékeldeklódés kísérte az iinnepse{ te.hirdetesei. helyezés Nagy Bettína (KomlÓ. Bucsuzunk tóle.loske).enenvzonél jinak. méhészeti kcinyvekból.adon szobelitájékoztatÓn zsiiri a hirdette a Mecseki diak mézki. Dr.Kiss Gy rgy Átun .r. n. ismertette a méhtartással és a méhészetitermékek termelésével-értékesítésével kapcsolatos jogszabályokat. BékésiMéhészEgyestilet tagjai Kiss ottÓ elntjk OMME Bereg ésVidékeVásárosnaményi Szeruezete 26 . méh. volt ez 2olo. Dr.jz volt. majd azaztktjvetö . Zalaapátiban az elsók kozott végezte el a méhésziskolát. a eredményérol. ÁMK). gyerek méz mig az rajzot készíto ajándékb részestilt. helyezés Sztjcs Ramona (KomlÓ. mézminóségról és a kaptárelhagyás kÓra képéról. állatorvos a kistermelök k telezettségeiról beszélt. kifejezések.kon) befejezéstil. a méhészmunkája.A három méz-$rácia. 55 BetegségerégÓta kísérte. a kielmondta.eloni bemutatkozás. III. Ezuton is kcisz nom az elóadÓk és a tagok megielenését ésminden méhésznek sikeres idei esztendót kívánok! Kocsis Károly 1931-2010 gazdálkodÓ családBékésen.ersenyvég.kia megórzó és gyÓgyítÓ hatása. kommuniráIynó uersenyt a Komlon és kácios kepesség megjelenés és soKomlÓ-kornyékén élo. a stÓlát.a zsiiri által korcsoportonként legszebbnek értékelt 3-3 rajz készítóje oklevelet. helyezés GáI Bianka (Pécsvárad. illetve 6 komloi és 5 KomlÓ-kornyéki iskolábÓl osszesen 2|5 rajz érkezett. méhésszel valo kapcsolatfel. méz egészség.és mézajándékokat. A rendezvényen a méhészszervezet tagságának 80o/o-a vett részt. emlékét megórizztik. vagy ta. ban sztiletett.sár szaloncukrot osztott szét. Alső tagozaf. január 4-tól február 5-ig tekinthették meg a Kom]oi KtizosségekHázában. A látogatÓk szavazhattakaz általuk legszebbnekitéltmiíre.ei me. an Az elértpontszámok alapján a díjazottaknévsora: Felstj tagozat: I. A legszebb ra. II. fogások. ezen feltil koronát. I.utalomként értékes konyvajándékotésmézet.]'a zsuri a kovetkezo donmásodik jelentós renden. Isten veled Tatám! Családja. remÓnia során a nyerteseknek lefolyásárol. Íi A gyermekrajzpá|yázatot a komlÓi ésKomlÓ-kornyéki ovodás. helyezés Menyes Blanka (Szászvár. A Menyes Vilmos felkésztilés kiválÓan sikertilt.I.ierl(Pécs). Kiss Gy rgy ÁuK).'. Tamds PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos-helyettes a megyei méhészetek egészségtigyi állapotárÓl ésa soron kovetkezó teendókról szÓlt. lest hozta: Mecseki diák mézkia verseny eredmén1. állatorvos színvonalas tájékoztatást tartott a méheknélkialakulhatÓ rezisztenciárÓl.' cím gyermekr N íi ajzpá|y értékeI ázat ö ésdíjkiosztÓ..átadta az okleveleket. II. Kokonyosi Oktatási Ktizpont). A gytilés zenés vacsorával és a méhészekegynás jÓ k zti szakmai beszélgetésével.A zstiri elntjke a koronázási cea lenlévoket a \.rán n1Újton teljesítményt zsriri a nulÓ kozépiskoláslányok részére.nagyon gondosan készített. hangulatban értvéget. Mecsekjánosi óvoda). hog_va versenyre jelentkezők a felkésziiléstikhoz írá. helyezés Vincze orsolya (KomlÓ.helyezésKigtics ViktÓria (KomlÓ. A pályázaton részvevó minden gyerek emléklapot. helyezést Horudth Klaudia (KomlÓ. alsÓ ésfelso tagozatos általános iskolás korcsoportoknak hirdették. ]MME Komlői A versenyzók a tesztlap kitolHelvi Szeruezete. Méhész Egvestilet . zsiíri elnoke . leírások. III.aqr. Kelemen Bdlint szakelőadÓ. tobbségében méhészszakmáa ban használatos miíveletek.a tárg}Helyi Szervezeteésa Kom]oi Kcj. a gyerekek tiromére. Kodolányi J. helyezés Gruber Míra (Szászu ár. minden r. a méhbetegségekról.II.en1. re.ersen}'szerepérol. Alapfokti Miivészetoktatási Intézmény). Erre az alkalomra Így neves elóadÓkat kérttink fel a szakmai elóadások meg[artására. RákÓczi F.A legtobb szavazatot kapott rajz készítóje ésa szavazÓk koztil kisorsolt személyjutalomban részesiil. Dr. tárgg. Érthetóen nagy figyelem és ér.a természettémákban eryénileg gyarapítottáktudásukat. a gyony ni virágcsokrokat. Ugyancsak az OMME Komloi tése.et. a rálynohoz méltÓ eleganciával.Tízévesen nagybáttyátÓl kapott egy családot.ismeretból elózosségek Háza 2o1o. utcai óvoda). udvarholgy: CserII.Tájekoztatojában ktinyv. Békési Ldszlő szakelőadÓ. A pályázatra 6 komlÓi és2 KomlÓ-kornyéki Óvodábol..egtiIa r. a Pecsi r. Feleségével évettciltrjttekel a méhekkozott. egy nagy koméz készítése. Ouodás korcsoport: I. valamint Mecseki a diák mézkirálynö verseny eredményhirdetése kirá|ynó ésa koronázási nnepsége. l995-ig egészségiigyi felelóskéntténykedett. Tompa M.ban elsajátított. éwe meg.abD ra (MecsekpoMay Gábor Baranyame5.vagy trirténésekbtjl merített témákbÓl késztilt ra.tajékoztana je. kedélyével JÓ biztatta méhésztársait.jzokbÓl késztilt kiállítást zott. helyezés Székely Janka (Na$ymányok.rallrro: Schu. ffotőnbol. A beadott rajzok kozt sok szép.rálynó fejérepedig felhelyezte a sos anyagot kaptak.tvÉztvnR KET|NG Mézes napokKomlon! A Kom|ÓKiiztisségek Háza zsrifolásig megtelt helyiségében SchaffAnikÓ referens megnyitőja ésMenyes VilmoselniikméltatÓ kiisziinöszavaiva| és vette kezdetét december 17-én országosMagyar az (OMME) KomlÓi HeIyi Méhészeti Egyesiilet Szervezete a KomlÓi Ktiztisségek kiiztis és Háza szervezésében a IV. Mecsekjánosi óvoda). elnÖk Evzáro kiizgyri Vásá Iés rosnaményban A Bereg ésVidéke Szervezet minden évben megfar{a záro kozgyulését.ám hirtelen távozott. a jelenlévó vétellel. udvarholgy:Rogács Vihészeti szaktanácsado.eg1-ben a venka ftcia (Mecsekpril<iske) lett.Legyen onnek ls mindennap M ézes ap!. r. l965-tól fejlesztette az áI|ományt. december 18-án is. Erkel F.

27 .

n Amitraz hotőonyoggolVorrooóestructor otko eilen .

29 .

Egyénivállalhat el. o A mezögazdasági óstermeló 2011.ide nem értve például a munkavégzésre irányulo egyéb jogviszonyban (megbízás. osszegei fedezetére vagy fejlesztési grí)agránámo gatásnali rn:::o suj. ha az e tevékenységbólszármazÓ bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. d) vagy (600 e-4 milliÓ bevétel esetén)2oolo-ro|koltségnyilatkozat. 1591 Pf veszteségból 2Oolo-ot elszámoltnak kell tekinteni.hogy az igénybe vételének felteteie. de az ado alapja a jor-edeviszont az adő alapja ennek az lem 27olo-kalnovelt osszege.ékenr.adÓ mértéke B) Az óstermeló dltal udlasztpedig a számtton téke.ményde minimis (csekei1.terhességi-gyermekágyi segéMen. (bev. EHO (bev x 5olox 150/o) 30 000 Ft.az adÓja 16o/o. meeg1-éni zo 'q'azdasaqi ostermelokéntnem v a l i l i ' c i zi o st r on a . teher 30 000 Ft. . amíg kistermelői koltsegnak l27 olo-a(szuperbruttÓsítás). ápolási dijban részestil . . ésa már megszerzett szolgálati idó eg}rtittesen legalább 20 év. E-mail brossp@t-online.\ mezogazdasági isiernelo k teles beadni a ::T1041nyomtawányt. Az évi 600 ezer forintot meghalado bevétel eseténa j vedelem megállapíthatÓ: 2. egyéni vállalkozÓ. Amennyiben az átalányadÓkalmazása. választott tisztségviselóként tevékenykedó személyt -. Koltsegek -2 000 000 Ft. : Bevétel 3 999 999 Fr. s.igyfél-nyilr'ántanási rendszerbeli regiszuációs számát.más j vedelemmel valÓ osszevonás után .600 ezer Ft bevétel alatt A mezögazdas á gi ter. o Gves mellett vállalkozhat. a saját jogu nyugdljast (ciregsegi. a magánszemél1nekaz adobevallásában fel kell nintetnie a mezö gazdasági es ri dekfejlesztési támogatási szen.ge ajtivedelem(ha az pozitír'elomelö felbruttÓsított j vedelme is ténaj vedelem.\.c:ztositon . AmennyiAz igazo|t koltségeken feltil 8 il nltamnos uáItozds: _ Az adő mértékeegységesen ben egyidejiileg e$}éni vállalmilliÓ forint bevételig 400o-os az osszevont adÓalap 16o/o-ára kozÓ is. EHO fiovedelem x 27olo) 64 800 Ft. l. ha a termeló nem kíván a k ltségeivel tételesen elszámolni. baleseti táppénzben. ktÉátal. SZJA O Ft.kell az adÓ alapját megállapítani.Az adÓ alapja továbbra sem egyidejtileg választhatja ezt az teségetmindaddig nem határola bruttÓ jtivedelem. az ápolási dÍj folyosításának tartama alatt vállalkozoi tevékenységét személyesen folytatja. mégpedig a gyermek eEiyéveskorátÓl kezdódóen. Bevétel 4 000 000 Ft. valamint az elhatárolt (Méhészet. o A kiiltségek fedezetére kapott támogatást fel kell-e ttintetrri az SZJA-bevallásban az óstermelónek. aki a reá irányadÓ ore$ségi ntu gdíjkorhatártbetrjlt tte. Ekkor a bevétel 90o/o-a tekintendó j vedelemnek. sszegnek a 27olo-kaIntjvelt ér.kozati lapján jeltilni kell! \. nem minrístil mezógazdasági óstermelónek. aki egr-ide-iuiegmunkaviszonyban áll. amelyekben eryszer sített nyilatkoE rovatunk lehetöséget biztosít méhésztársainknak. évi adÓbevallás nyilatadÓmentes.Ez az adokedr-ezb)ÁtalányadÓ (8 milliÓ forint zást választo kistermelő k ltsé. hatő adőzdsi mődok: adÓalap 16o/o-a. a tárgyi hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ eszk zrjk értékcscikkenési leírákapjanak. kivéve az óstermelói tevékenységet kozos igazolvány alapján folytatÓ kiskoru szeméIytésa gazdálkodÓ család kiskoru ta$át. tehátbiztosítási jogviszonyrÓl ésjárulékfizetésrtíl nem beszélhet{ink. mely után 16o/o-osadÓkulccsal kell adÓznia.ek óstermelói adokedr. Átalányadőzás: Mezögazdasági kistermelónek tekinthetó. Jovedelem áll. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele. hogy rendelkezzen a tevékenységével sszeftiggésben felmertilt. hanem an.Gyes melletti munkavégzést megenged a jogszabály.sg e a 2010. kozÓként továbbra is 15 milliÓ hányadot is elszámol. x 6olo) 240 000 Ft. 294. = Adoalap 400 eFt x 127olo 508 000. ha a gyermek$ondozási se$ély. Az egyébjogcímen biztosítottat . zatot tesz a kistermeló.Amennyiben a magánszemély március 20-ig nem érvényesítiaz értékesítési betétlapját. Ossz. éwe torténóválasztását . 4. A korrigált forint árbevételigjogosult rá.800) x 160/o SZJA 48 768 Ft. akkor nem kell j<ivedelmet ésadÓt megállapítania. Ebben az esetben\'eszmÓdosult.ha a reá irányadÓ nyu$dijkorhatárig hátralévó idó. amennyit abbÓl igazoltan felhasznált. 20ll. akinek a mezö gazdasági termelésb l száró mazo bevétele 600 000 Ft és 4 milliÓ forint ktjztitti. E osszegból . Adokedvezmény -l00 000 Ft. o Melyek amezogazdasági ósmegszerzett bevétele a 8 milliÓ EHO forintot nem haladja meg.ezmen\. ha nem ez a fófoglalkozása és az értékesítés . Kérdéseiket a Szerkesztóség várja sábÓl. Tételes k ltségelszdmolás nyilatkozat: A 2011.március 20-ig nem érvényesíti értékesítési az betétlapját. termelókre vonatkozo 2ol|. akinek a mezógazdasági tevékenységéből az adoévben 30 célratámogatást kapott. o Mezőgazdasági óstermeló biztosításiésbejelentési ktitelezettsége. amely alatt táppénzben. . bevételigválaszthatÓ). ó1 Azokban az adÓévekben.-V sszevont jovedelemként adÓzik. álta] r'ezetett i.hu). Tehat az az tjstermelö. adÓéwe változatlanul lehetöség van eEivszer sített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes kciltségelszámolástalkalmazÓ kistermelónek.ésa járulékfizetési kiitelezettség hogyan alakul? . Az egyéni vállalkozÓ nem koteles tánadalombiztosítási járulékot' nyugdÍijárulékot (tagdijat)'egészségbiztosításijárulékot ésmunkaeró-piaci járulékot fizetni arra az idótartamra.as. Ijo/o-os k ltséghányad:Akkor alkalmazando. Bevétel 4 000 000 Ft. Budapest. 40o'o -1 600 000 Ft.adÓalap az állati termékek ese. jelri). legalább a bevétel 2oolo-átkitevó számlákkal igazolt ktiltséggelés utnyilvántartással alátámasztott jármtíhasználati ktiltséggel.e a magánszemély. r'állalkozÓ. a gyermeknevelési támogatás.)ésaz zvegri nyugdíjban részestiló szemel1t. ebból kovetkezóen a gyes mellett lehet kérni az egyéni vállalkozÓi nyilvántartásba ttjrténó felvételt. TételeskÖItsé ra az áta|ányadÓzás. A mezogazdasági őstermelrjnek _ az áta|ányadozást választo kistermelónek is -. gyermekgondozási dijban.teher 30 000 Fr.teher 113568 Ft. hetó igénybe. Ezen (bev x 5olox 150/o) 30 000 Fr. óster. ho91. Az adÓ alapja a számítottjtivedelem 27olo-kal novelt risszege.Az átalányadozo magánszebevételésa ktjltségekktil nbsemély. fófoglalkozásu egyénivállalkozÓként kotelezett a járulékfizetésre.Ekkor arrol is nyilatkozik. SZJA 160/o 81 280 Ft. A mez gazdasági tevékenység adÓjábol maximum l00 000 Ft óstermelói adÓkedvezmény ésmás igazolt adÓkedvezmény is igénybe vehetó.kivéve.segító családtag). rokkantsági stb.A mezógazdasági óstermeltí akkor válik biztosítottá. (AdÓalap: 240 eFt x l27olo 304. Amennyiben tehát az eglyénivállalkozÓ a gYes folyÓsítása mellett a vállalkozÓi tevékenységét személyesen folytatja. a bevétel60/o-á.KERDEZZ-FELELEK adÓévben nem volt a mezögazdasági kistermelésb j ovedelme. mezogazdasági termeló számáváltozások? gelszá mol as : 5. bevételi határig választhatÓ a évi Személyi jtivedelemadÓ ssz. r. Jovedelem 400 000 Ft. . milyen járulékvonzata van? . felette választhatÓ: adÓjábÓl maximum 100 0o0 F: a) 10 o/o-os ltséghányad al.adÓzási mÓdszert. Adotanácsado L tssz. c) Teteles ktiltségelszámolás. gyermekgondozási segélyben' gyermeknevelésitámogatásban. akkor mindkettó vállalkistermelói koltségátalány is Iekozási formára ktil n-ktil n és vonhatÓ. Az . akkor a támogatás tisszegébólaz adÓévben tinállÓ tevékenységból származo bevételként annyit kell bevallania. Biztosított lesz-e.

(06) 4)BIR0ANTAL. S (5) bekezdése szerint mentes a százalékos mértékti egészségtisyi Itozzájáru|ás fizetésealÓl az aj vedelem.9200 MosonmagyarÓvár. ha a mez gazdasági óstermeló jtivedelmét: a) átalányadÓzással állapítja meg.752l Kaposméró. RajkL. az egészcisszeg adÓmentes ésaz adÓbevallásban sem kell szerepeltetnie. u. u.llqa Bélapátfalva.(+3F)-(79)-3 Be : 15 -27 (+36)-(20)-340-8629 PACSIIAG4SZL0. ha más eryébjovedelme miatt adÓbevallás benyijtására kotelezett. (+36)-(30)-26 -362-2s4. u.: el. és Jászberény kiirnyéke.-010.8800 Nagykanizsa. és az adÓbevallás beny jtására elóírt határidóig a ktiltinb zetet megfizetni. 6)-(30)-3. u. u.igythozzájárulás megfi zetése alÓl. B. u. o Mennyi egészségtigyi hozzájárulást kell fizetnie a biztosított mezíSgazd'asági óstermelónek? .4ro3 + 3 KON0PASISTVAI. s (5) bekezdése szerint mentes a százalékos gyi mértékiiegészségti hozzájárulás fizetésealÓl az a jtivedelem. amely után járulékfizetési kotelezettség keletkezik. Kismartoni 17. : r .: JÓkai FÁRKÁSlÁ's7f0. Tel.4090 Polgár.426. Tel. Tel': DÉLKELEr K?vÁcs ANDoR. Baross 45. Tel.0) Tel. -314.(+:6)-(30)-61 : l-0248 ytnÖs RIBERT. Hunyadi 43. KÓcsag u.A.7668 Keszti. (+36)-(30)-3zz-7321 . 6) 64-5036 fel. ANIAL J0zsEF' 3390Ftizesabony. u. I. a bevétel5 százalékának a |5 százalékát kell. Harta. 35. lzsák. (96)-(++) M0LNARJÁlJOs'38ttAlsÓvadász. 19.132lA Tel. Tárkányi 40/A.melynek száma: 10032000-06056212. RákÓcziu. Tavasz 35/A.. SinkaI. Kultrirház 9.l22l Budapest.í+3o)-(lo)-663-3067 : (+36)-(70)-325-1594 sEBlK IÁs?Ll. b) tételes k ltségelszámolással vagy egyszer sítettbevallási nyilatkozattal állapítja meg. Kilián Gy. Evente eg. a. Tel.5200 T<jrtjkszentmiklÓs.: II.: BECK MATYA$ 763l Pécs.: 6326 BENKítÁsztT. 36) (+36)-(30)-253-|682 snP TIB0R.KERDEZZ-FELELEK árbevétele a támo$atással sem éri el a 600 o0o Ft-ot? . a tételesktiltségelszámolásnál pedig a teljes bevétel x 50/o 150/o-a.I. Tel.Át trÁnnÁlt.Tel. -(82) 7 .: P| KA DEzsO. (+3 Tel. 10. Pető|r 136.Tel.u. A ttirvény 3.4900 Fehérgyarmat.I. x Azszja torvény3. u.83l5 Toldí Gyenesdiás. u. Befizetését(az adÓazonositÓ számra hivatkozva) az APEH Egészségtigyi hozzájárulási számlájára kell teljesíteni. Tel. u. Ennek me$felelóen a biztosított mezőgazdasági óstermeló addig az ssze$i$ mentesiil az egészségiigyi hozzájárulás megfizetése alÓl. 47. szEL MIIhLY. o Milyen mértélc egészsé$tigyi hozzájárulást ésmikorkell fizetnie a tételes kiiltségelszá. Kossuth 81. u. DÉLNYUGAT (+36)-(20)-4t9-2977 MADAISI.Fó u. (+36)130)-350-1438 a Ktirmend kiirnyéke. de ebból az óstermelói bevétel nem éri azt el. u.Án FELVASARLO PARTN EREI K N BUDAPEST. Tel. adőszakértó enÁffi. molást választÓ östermelónek? . 2. illetóleg a bevallás megfeleló rovatában lehet a tulfizetésként mutatkozÓ ktilonbrizet osszegéról rendelkezni. Szabadhegy :e.164. Tel. 1.Tel./fax : (06)-(96)-579-409. az adÓévre vonatkozÓan elkészítettszemélyi jovedelemadÓ bevallásban kell a negyedévente elólegként megfizetett egészségiisyi hozzájárulással elszámolni. Tel/Fa : (06) -4T . Madách 9. u.7ooo Szekszárd.: ÉsznrruvuoRr A kiivetkezó terli|etekre felvásár|Ókat kerestink: Mezóberény kiirnyéke. mint egészségtisyi hozzájáru|ást me gfi zetnie. (+36)-(20)-533-65|2 BAI. Tel.'Kisbtjdó u' 42.J06)-(!2)-46 (+36)-(20)-ae1-6886 : l-e13. 6)-(30)-60 60 5) 3-27 . u. és Jelentkezni kijvetkeztelefonszámon lehet: ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: +83-122 3l . Veszprémkornyéke. amely után a járulékokat fizeti. A nyilatkozat alapján a munkáltatÓ az egészségtigyi hozzájárulást megallapítja ésmegfizeti.Amennyrben az adÓévben a kapott támogatás nélktil számított mezógazdasági tistermelésból származÓ bevételenem haladja meg a 600 ezer forintot.6400Kiskunhalas.Szélné : 9-57 82. Maximális tisszege egyszeriisített nyilatkozat esetén: maximum 4 milliÓ x 50/ox l50/o = 30 000 Ft.(oe)-9+)-317 (+36)-(70)-334-606 (+36)-(30)-407-9161 KovAcs ZOItrAI. u.IG JOzsEF. 0)-247 (+36)-(30)-684-3868 IZII.6630 Mindszent. 2) 4. Berzsenyi 3. Tel. (+3 -(20) 8-7 -(s 402-866. Domaházi 12/A. és és Gyór ktirnyéke. (+36)-(70)-62 (+3 Tel.) 2L.pedig egytittesen meghaladjak a 600 ezer forintot.:(+j6)-(30)-568-3632 uARIAs JOzsEF. Székesfehérvár és és kornyéke.AsZl0./fax -I : (06)-(T 440-07 (+3 -(3 z)5.: 106)-(56)-3e3-445.Az egészségtigyihozzájárulásrÓl szÓlÓ tcirvényalapján. (06.(+36)-(70)-3 : 459. A fizetési k telezettség számításánál a tételesktiltségelszámolással ésaZ egyszeriisítettbevallási nyilatkozattal torténó jtivedelemmegállapítási mÓdoknál a bevételéból vonhala le a megfizetett járulékok alapját ésa fennmaradÓ sszeg \eszaszázalékos egészgyi ségti hozzájáru|ás alapj a.Z9. (06)-(3-382-353. 21. A fizetési ktjtelezettsé$ számításánál az adÓ alapjábol levonhatÓ a megfizetett járulékok alapja és a fennmarado cisszeg lesz a száza|ékos egészségtigyi hozzájárulás alapja.2800 kert Tatabánya Kossuth u. (06)-(!e) : -352-236. Szent u. u.: (+36)-(30)-657-3343 szABo BAI. (+36)-(3 : l)-2 0)-206-2412 Viasztvásárolunk keresztlil a feIvásárIőinkon ! Ar: 85O Ft/kg STÁRKAilIÁRIA. Hunyadi 9. (+3 Tel. a bruttÓsítottj vedelem 27 százalékát./fax (06)-( 28-4576.42ll Ebes. (Ez fiiggetlen attÓl.) Ha például az óstermelói bevétele 500 ezer forint és a k<iltségek fedezetérekapott támogatás 200 ezer forint. u.IA IMRE.A tételes ktiltségelszámolást választÓ és az egyszer sített bevallási nyilatkozatot benyujtÓ óstermeló által fizetendő százalégyt kos ménéktiegészségti hozzájárulás a bevétel5 százalékának 15 száza|éka. 6) : -98 012 .2648 Patak. (+36)-(3 -8427 Tel. MEGYE r nruvÉxr PEST És zsovÁK GÁB)R.5350 Tiszaftired. amely után járulékfizetési ktjtelezettségkeletkezik. u. ]. 6)-(70)-629-5807 NAGY IIWÁ}I. a ma$ánszemélya munkáltatÓnak tett. 36) (3 -s35-s07 : 3 SZWTNIKIASZL0. amely után ajárulékokat fizeti. : 6070 Pacsirta l 6/A. 23. RákÓcziu. RÁDIcsI. Toldiu.ZSOLT. 2476Pazmattrl' Kossuthu.Tel. Tel.I.46r-03 (+3 -(30)-2 MIKL0SJÁlJo$ 8946Bakttittiis. (+ -(20) 34-78?6 -3 x.Tel.7539 (+36|-(20)-2223-770 Szulok.5l23 Jászárokszállás. : 2-rs57 Iel. hogy fóállásu termeló vagv sem.8700 Marcali. Tel..24' (00-(+0)-rg0-646. Tel. Vak (+36)-(30)-2se-51r3 . Ennek megfelelöen a biztosított mezogazdasági óstermeló addig az osszegig mentesiil az egészségi. (06) . l.: J06)-(7. Tel. -(77) 681004 Észnrxrur PAPP a1LTÁI. 5666Medgyesegyháza. (6 227 (+ .4lo0BerettyÓujfalu. 6) 0)-905312 PIRGLWNDEL. Krenovszkyné Lovász Andrea okl. akkor nem kell bevallania még akkor sem.yszer. bevallást helyettesító nyilatkozatában koteles nyilatkozni az e tevékenységéból származo bevételérólis. u. 50.Ha az egysz errlis ített jobevallási nyilatkozat tételére gosult mezogazdasági tístermeló jovedelemadoját a munkáltatÓ állapida meg.

990 www. omi o pempotermelés o|opio. . méhonyo nopi petézokepessege lodok fiosítÓso 63o/o. A Feedbee etetéseo mézminoségetnem befolyÓso|io. VizsgÓ|otoinkbol oz is kiderÜ|t. népessége 2l. mézhozom 34%. le|o szinten tudio tortoni o méhek e||enÓ|loképességét.0745. A teszte|és két événekotlogÓ| véve o koro fovoszto|Feedbee. Feedbee-ve| 2008 és 2009 évben végzeÍt . tiltott.vel tÓploh ko|yokcsolÓdok fiosítÓso 3ío/o.ominek kovetkeztében ezek o méhek kevésbéérzékenyeko nosemo fertozésre és o vorroo toleronciÓiuk is mogosobb' A kísérJetek tonÚsogo szerint o Feedbee fe|veszio versenyt o Vegyes virÓgporro|.csok cukorszorpon lor|ott . hogy o megfele|o fehérieellótos (vitel|ogenin) immunrendszerének mriko.o. : RomÓnioiforgoImozÓ:NektÓr King +4.ro . .582.o vegyes po|lenhez hoson|ítvo o csoknem ozonos mértékben.hogy o Feedbee és csokkenő nektÓrgytÍités eteiés hotékonyonemeli o doikoméhek osszfehérietorio|mol. o te|el veszleségnelkÜl vésze|ték A fehérie vizsgolotok szerint o Feedbee etetése. VernolisBt.kontro||okhozképest eme|te o méhek osszfehérie-torloImot. Honlo p : www.2/c Cím:H 7694 Hossz hetény. 44o/o-ka|.Vcrmo!s Li ND VIRAGPOR HELYETTESITO mÉnrÁpulÉ rr nnnÉszETEs r r t t NEMTARTALMAZ virogport ollotitermekel szoiotI vegyi onyogoko. io egészségi Ót. csoknem kétszeresére . kÜlonosen o szé|soségesen mellett.h u hu I E-moil vernolis@vernolis.ve| toplo|t mehcsoo népessége53a/o-kol. Kismez u. . melye| egy megodo|t címre kÜ|dijnk.- 20 kg Rz Átr Méhtenyésztési MéhbiolÓgioi Ku|otÓcsoportio o|toI o és tesz|elésekiisszegzese. Tt'bb méhészegyÜt|esen. dését.és nem fertcízodtek Újro. NUTRlTloNALLY BALANoED o|EÍ FOR HONEYBEES & BUMBLEBEES ffi.koI holodto meg o kontrolI cso|odok eredményéi.kol holod|o meg o kontro|l cso|odok eredmenyet o . iisszesÍtve is |eodhotio megrende|ését.nehorking.. volomint o méhek hosznos élettortomonokmeghotorozo |ényezoie'Minden megfebizonnyol ezze| mogyorÓzhoto. . és minden megrendeltinek kÜliin szomIot odunk.kq|. polIenhiÓny désnek. olIopotbon te|elA nyor végénFeedbee-ve| etetett csolodok erosen. Telefon: +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7437-048 verno is.hogy o Feedbee hosznos segíto|e|ehet oz eredményes méhészkevÓ|tozékonyidcíiórosiviszonyok.ko|. tek be.idegen onyog nem kerÜ| o|to]oo mézbe. Mego|lopíthoto. A Feedbee-ve| etetett csoládok nozémo sporo fertozottségeie|entosen eImorod| o kontrollokétol. A Feedbee..

Encs. HordÓs. és de csak természetes érdeke|. mézes maci hoz. 6.9. Hirdetési áraink 53. Hirdetést A hirdetés az á|taIunk kLjIdtt csekken befizetni ke|| nem fogadunk. u. Tel. mézesliveg. 214.Tel. To|na megyében. e||enértékét te|efonon APROHRDETESEK ! EPERJESINE MézfeIvásár|o Ikozás vá||a MEZFELVASARLAS TiszteltMéhésztánaim ! Szívesen állok rendelkezésiikre az alábbi szolgáltatásaimmal: rónlvÁs Utánvéte|Ie| megrende|hetö nozémagyÓ gykezelésére Fumagillin hatÓanyagi Fumidil-B por. IegolcsÓbban gyártoto|.Hidegen mu|ép kaphatÓ. 9on g y o Ie g c s e r é Vse |á.Tel. Míilépkészítés. anyag m (06)-(47)-330-88 Tel. hidegen viaszt nagy szi|árdságu. a (+36)-(20)-a27-0622 |yukbö.u.( 7 s ) 2 3.Tel':(+36). Hárs keretléc 365 ooo Ft Ul oldal Hárs keretléc megrende|hetó. Postázüst aőllohnk. cseregiingytileggel' folyamatosanvárom felajánlásukat minden fajtatiszta.. (+36)-(70)-627Fizetés készpénzben.. (06)-(46)-386-6es. pontos bonyo|ítás! gyártását vá||a|om szeigény Kaptárak rint. Viaszvásár|ás. 294 címre. Mézfelvásár|ás Bács-Kiskun.25. Mézes Maci Bt. Méhmérgezésekkárfelmérése. Györ Míilépkészítés |ép-fe|dogozás áron. 1. viasz. Pf.: e ez é s o e!n é h | e s e o r1 2jV.: Mrli 2315 Szigethalom. (06)-(22)-323-842. 54. (370Ft + áfalsz). |apkák Fém íivegzáro \ "Ái*&- AKclo! 1.: (06)-(7 Evodia(méze|ö díszfa). oreglép-feIdoIgozás' HátsÓ borítÓ 430 000 Ft Mézpergetókkészítése igény szeB2. kaphatok. bírÓsá9ifelkészítés. vításgyári aIkatrészekke| 1 napon Méhészbo|t. n. MEZFELVASARLAS Északkelet-Maryarország tertiletén. Varroa ellen kaphatÓ Perizin. 6 -.zggg. Tel. 16-18 000. vetek kaphatÓk. p á c z F e r e n c6 5 0 0 Baj a . E. AbaujszántÓ. kedvezó Öreg Viaszfe|vásá Méhészeti r|ás. a helyszínen Virá9zÓ és 3488! fák tu|ajdonságaiknak Cseregongyoleg. (06)-(2s)-461 asztvásáro|ok. (+36)-(30)Telefon: MaIya Péterigazságtigyi méhész mézes + tetö.hu : (06) 8) -243. www.Mobil : (+3 : 6)-(30)9o32-T 60 5T Vásárlás kujen eseten állatorvosátÓl $Ó$szeÉszétől va$r további felvilágosítást! Mézf e I v á s á r | á s a z o r s zá g egész t er L jI e téa z o n n a I if i z e té sse|. : gépfonatok. automata. gépek Mézpergetó rozsdamentes ttí.Jozseí Baks. szt.Fó u. Szemán 37. KristáIycukor. szo|id V|asz-m (06)-(r)-342-3182. méz N yiw a :á| | and Óan. természetes méztik eladásiszándékával. 91. Anyaneve|ö késztj|ékek' Web: www. vagy a 273-2285 A borítékra rá: Méhészet írják szerkesztősége' Beérkezési határidó:a tárgyhÓtmege|ózóhonap10-e.NB 000 (+36)-(70)-323-9634. F e d e I e z c í 9 é pé h I e fu vo.(+36)-(30)-934-206s. F tarÚl rrnrrlÉrt thetö méz|eto|tó ki|os.Te|efon: Ady 484-209. Te|. (+3 : 6)-(20) . tertj|etén' azonnaIi cseregongyo|egge|. (06)-(20)Tel.:(os). (06)-(29)-426-691 Tel.: (+36)-(20)-e72-8722. Kossuth Lajos u. ám. kaptárkészító . 955-2449. beltj|'Viaszfózök. Postai utánvéttel is megrendelhetri./fax -(7 -462 EGY GYORS HIRFORRAS (+36)-(20)-e5l-8941 Tel. 18. propoIisz fe|vásár|ása. kannás mézme|egírak|apok 2509rammos e|adÓ.462s -327 ( * 3 6 ) .. Méhviaszt veszek. (+36)-(30)-449-91 : 93 100000 Ft (06)-(28)L Csomor.os kic 1 mm hasáb 370 Ft/mm (+36)u.3 3 6 . feIszere|ések' . Mézfelvásár|ás az ország egész fizetésse|.370 ml-es és220 nl-es tivegekforgalmazása fehér. cseregtingytileggel. Tel. tobbféle méBorsodban az osszes és ze|ó csemete.. F orM < l/1 PR-cikk 290 000 Ft (20)-346-s210.Gyóri András./fax: Mobil (+36)-(20)-37 1-9281 : 33 . Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. TermeItíi valamint 720 ml-es. 15.: Bacsák Méhészbolt. pontos. felszerelések vá|asztékban nagy mézadago|o Méz kicsomagolásához DáVid Méhészeti Gépgyártás.: 1/16 oldal 70 000 Ft Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404. vihengere|t megrendeI hető. 80. c s e p e g te tó | | v á ny gyá rá a Az árak a 25olo-osáfát nem |stvánt 31.Marek Bp. cukorés120 |-eshordok kaphatÓk CsorbaJÓzseí SzentkiráIy o Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 méhMéhésztársak! SeIejt|épet. 10. (+36)-(30)-a56-6547. I' (06)-(e6)-434-685 kodo|ö. 620 Ft/db áron. BattaésBalta Kft. Bácsa|más. h AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ MarkÓ|stván.es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron szerezhetők be Mri|ép. aranyesméhsejt mintás színben. Domotor Jozsel Nemesnád r'Te|. Koztársaság soMoGY! lizsrr c zat i tá p e g y s é g s a k 2 2 0 V.l591 írásban várjuk(|evelező|apon' |evé|ben faxon)az vagy faxszámra. 24 14000Ft. Te|. cufortiszi napi Iegkedvezöbb áron MéhészboIt Székesfehérvár. T e r .0 0 s . megye) Liget 28. 81. átvéte|.Szigetha|om pá|yaudvartÓ| JÓzsef u. Kovács. hengerelt mu|éppé dolgozok Posfe|. (+36)-(70)-949-6077./fax: r. 6. anyagbÓl 1/4oldal 142000 Ft (30)-9972-6'. Azonnali fizetéssel.B3 színes 400 000 Ft Méhészeti eszkozok. 9028Győr' JÓzsefA. 2114 tázást vá||a|ok' (06)-(28)Va|kÓ. b<j választékka|. Té| Tel. pumpa tetöve| 4009rammos csupor BacsákKáro|y Kalocsa tetcjve| mÍÍanyag iivegtetó. udva : (+36)-(3O)-gos-l zot. Merva|d JÓzsefné. Perizin adagolÓ Lajosmizse.kt u ális z i a n ao i á r a k o n . weboldalon ! MEZFELVASARLAS RuscsákA ttila Heveder gyártóto|! a Gyorséshe|ytakarékos kotést biztosít.megrende|hetö. g a: r a : . (+36)-(30)-e32-0422 Te|epheIy |evélcím: és Eperjesi ndo 2252Toa|más. Hunor rakodi 9500 Ft. |stván 82.fÖ|d rtja'h ieIetpa u pontos Precíz. tartalmazzák! t ó t ó . u.'nt . azonnalifizetéssel.|41 r/8 oldal Tel. Kiste|eki u. Gyors.|í tá s s a |. e|őjeprecíz minöségben szárított l/2 oldal 240 000 Ft gyezhetö. Kossutht 33/A. Szent . Vl|'. ismertetése meg :www.: u. Méz. Kossuth u. rostaszo.Tel.Tel. (06)-(26)-4 -563. .5literes keretetetőakciÓs áron megrendelhetö.39. sé9[i csirkehá|ok. 720-as fazettás |éocsere áron.30 mi||iméter kivitelben 2-66 keretig. miianyag szoktet<í. 6300 Ka|osa./fax:(06)-(62)-269-736.:(06)-(79)-343-729.(Pest u.: megyében ! szomszédos (+36)-(70)-611-1834. Sá rné. Ba|taLász|o.: Postázást vá||aIok Kft. Tel. 79. AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag Budapest. Baranya.ffax: Mobi! (+3 : 6)-(30)-gao-ss48.Tel.: 536-6304. Tel. MEHESZBARAT STíLUSBAN Mindenmennyiségtl fajtájti. Forgo. porcukor.hu (06)-(2a)-4or-348 Tel.(so)-zot. veg Méhészeti fe|szere|ések szakértö. 34'11 Szomolya.Szent István u. 2. |épre mtj cseré|ek.( 7 0 ) .PILLE'' Solt. 82./fax.6923.omme.mehmergezes. 8)-486-2ez Tel. Ke|eti 2 perc.t -07s. u . i||etve tivegek zárásászabvány soLTÉSz Lqszti Telefon/fax: FUREIIO atkae|leni tály 50 kg-tÓ|.tÓ|' NBra1/2 '13 NB kodi 11 Ft-tol. : F a x: -3 / 06). szakvélemény.

SZKft. e l.we bold ais Ion . kaptarzona. L E GA ''.l. Kertu.^ToRvosATÖt.ik biztosítunk. NB 8-12 alumíniurnbo. ost ázást vá ||a-|unk! : 4400 P C ím . '13. .3 2 0 -4 3 3 : ANTIVART l|AruDOL KÉR. fuonnaI i a z országdé|i g a Za asze "'. ot. H íujon bizaIomm megbeszéIj k.9. z)-+ (+36)-(30)-e83-0032.hu @ Nyitva: H-P:8. K zépso-dunapart 46.3 4 5.Dányi it 12la. I r^\ ^ r.. (06)Fáy Te|.2114 Va|ko. d e szkát a rá9po'sze :cr. (+36)( 30) .t o| dok. me$nyitottamaz feldoluj a gozÓmat(ValkÓ. e " s. A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat. N y Í reg y ház a.ka ruzem.00. T Garibald iu.00-12.5922 . ( Te l . L YS O N''c é grmé k e i t. VAGYcYlcYszEREsuÉTÖt TovÁBgt FÉLvltÁGoslrlsrt vÁsÁnr"ls EsETÉN 34 . j e s k o r ti I e g y á r tá s á tKoh u t Bt ] t or .00-17. Kisku majsa. 120 literes cserehordot alapján. 0)-(ao)-20r -23se ubalta laszlo hfcnetwork. te e k Tájékoztatomrégiésleendóiigyfeleimet. sonkolyftízés. : 10500 F t . e l. (36)-4A3-228. 2344 Dtjmstjd. (+36)-(20)-584-6310. repce. facél napraforgÓmézet ia-. uw./fax:(oo)-(: 44-055.( 3 0 ) . . n hész(06)-(77)-482-004. terliletérekiildj. . :(0 6 ). Kf t. 3:. (30)-940-3800 illetve(30)-248-6004. : Tel.4956.www .Tel. 8. azonnali készpénzfizetéssel. T e ]. folyamatosan vásárol ar zol nagykeron kis galunk.S zombaton rv a' zá M EZFELVASARLAS az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás. és (+s (00)-(z Tel (00)-(z : s)-+ss-ogo. doháhY.Érdeklódj ! n Hidegenhengerelt mrílepkészítés. hu Készítiink vihigiénikus . (+36)-(20)-392-2817 -1 ..: Nyíregyháza./fax(munkaidoben) (24)-435-000. z a r v a swww. : (06)-(83)pénzes T fizetésse| cseregongyo|eg és 362-47 360-9'l [este) 2. m : viasz Cí De me te r Andrásn é .h u Tel. szállításe$yénimegbeszélés Klenancz Jozsef. s)-484-20s. M éh észbolt . ia kít á sm kia v k t e|s a | To v á b b á á | l a l j ukon t én erek . ! Keressen mlnket bizalommal Az ország egész feIvásárlÓinkat.(+36). akár Bármilyen elképzelését megoldjuk. 2 bizt osít á sávaHu n yad i Lajos mé|. u' (421-34169.. nem nllandÓ akciÓk.Bá r m i | y e n é r e t ben . : -:.(4 2 ). akác.00 SZ: re@ is Továbbra forgalmazzuk a . koh u t ka pt a r. M incí sé gi p tárg y ártás ka pta www. v ásár| ás. N yíre g yháza gyártásaésforMéhészeti eszkozok ga|mazásaméhészeknek viszontés me eIa dokn a Term éke ink g te kinthe k. : + 3 6 ) . hu t cika www.h u S . Ady E. A.l5.) Elérhetóségeink változtak. :::: -.^ ^ a ^^\ /^^\ Ta m ási ren dszer j rakod okap tárak Anyarácsota 9!a. 'a9co e S !9'e fél e|a Hunor. kaptárvastÓl a a mézkicsomagoIásig.baltakft.h www.4 0 4 439. 9. . V iszonteladÓkat aI. NATUR.m eh eszb olt. (+36)-(20)-3s 2-2?'ren Te : keret ig. lépkészítés.APRoHIRDETÉSEK Ba|ta Ba|taKft. e 'a<oookap tárakat és M é z f e I vásár |ás tartozé(a ke re : V kész:' éce thársbó|' arrészén.. M oreg|ép-fe I d oI gozás . |vásá mézfe r|o. .: /fax: RakodÓ konténe ree |ad ok' e |':(06)k T Mobi|: (+36)-(30)-963-4602.(8 4 ). sajátviaszbÓl is. 3. (+36)-(30)21e-315O E g y e d i k a p tá r g y á rt á s! Kom pIet t ra k o d oé s f e k v c jk a pt á ra k 9520 F t to | . Keret ek delhe tcjk. 9.. u. forduljon hozzánk bizalomma- Tel. vegyes.239.Jfil AL|.

mrianya$ anyazárka Felcsut. cseregongyoleg. néryktim és pempós fedél.(+36)-(20)-zgs-sst : t Mobil(+36)-(30)-41 : 1-2430 (+36)-(30)-2ao-2787 . Te|.(+36)-(30)-283-7660. Tel. Te|. vagy (o6)-(24)-419 -289.: ter.5-l-3 kilogrammos maci.hársfábÓl. Frizesabony.: k eszkcjzkaphatÓk..: Méhészeti eszkozok webáruháza (+ss)-(30) 6-0512 c Z U P l M | K L óS mobif : -47 Termékeink megtekinthetók a Szombathely Viaszfózés. (+36)-(30)-81 6-3236. Tárkányi a)la ut Korrekt átvéte|. 207. (70)-s33-9441.iták fe|vásár|ása .h u : fizetés.(+36)-(30)-81 : 6-3236.Fó utca 6. #Hffii# rendelhető! MEZCSOMAGOLO ANYAGOK: J Újdonság: fém l sztiktető! Hívjon.Csu uÉzrpI-vÁsÁnlÁs t Erntí Szabo méhész mézfe|vásár|Ó és Mindenkori legmagasabbáron . tin (+3 -(70) 6) -226-43 40.250-350 flakon. 57. mézes mézes szor(+36)pok.. Bog|árka u. www.Tel. : 357-0040' J. (+36)-(70)-63r -69i0.: -8s6 Keretf rÓ és méh|esepró e|adÓ.Csereg n(+36)-(30)-857 TeIefon: szítrink! -7080. Kaposméz Te|efon: Bt. SPINDLERNSZIÓ Kápolnásnyék.Honlap www.(zo). Tel. m overá ||ok.s t s . A Fejér. mtÍ|épcsere.ffax: 6)-3 (36)-(30)-663-3067 Tel. fuonnaIi csereg leg ngy slMoNMlKLós www. Tiiki'l. Tel (+ 35). (+36)-(30)-352-1 : 89s. (+36)-(2 : 0)-444-7 981 gy leg A |egmagasabbáron napi E-mail s z a b o . e r n o @ m e z t erm elo.e s s z : Míilépkészítés. (06).nektarplast. cukorIepény. PET 0.Taposo. Aktuá|is KozépANTALJóZSEF ésNyugat-Dunánt Ion lfiriság t 4l^. és sziiktetri *. platÓmegoldás Sztikség egyedi esetén is megoldhati! A Nemzeti Programbil támogatás igényelhető! H itelr evásár olt autÓ nál 1 0 0 0 0 0 Ft en9edmény a Iistaár bÓ l! 35 . Érd': Kalaoos Lász|o. Szarkahegy Te|. F Azonnali fizetés. |épcse re . (+36)-(30)-s78-8s8e. méhészeti terpuszedIik. |épezve. : uÉzrrlvÁsÁnnsl ruÉzrrlvÁsÁnns E -mail: info@gazavc. mok.meheszcentrum. PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna. m e z te r m e l o. Míi!ép kaphatÓ! Viaszt vásáro|ok. precíz minósé9ben megrende|hetcj' Tel. Tel.Méz eI Hárs keretléc drÓtozva.E . 16. Tel.kaszerszá pa|ac|a pok. : (00) 2)-253 : Fax -64r -(2 -(2 E-mail nektarplast@nektarplast. Bács-Kiskunmegyében. mékek. Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke. kozott és fo|yÓméz. anyarács.Bi o m é z adok.hu : . Méhészeti eszkcizok.5543.És egyéb Konekt bonyolítás! Ve|encen! tatjuk Egyedi is típusokatké. 7.hu : NEIfiÁRPLAST Kft. he|yszíni fizetés MéhészCentrum (06)-(3 51-0s8.Akasztón. $rammos s hatktimtis 25 tégely' propoliszos 30ml-es flakon. u t 121. gn 250-500-900-1000anyag mézesflakon. Cím: Tanka Pé. MEZFELVASARLAS! Méhészbo|t Kaposváron ! Fö u. Fizetés készpénzben. Hunor ke re te n méhcsa| ád ok ad ik ! m T e l.: (74)-472-400. 34. érdeklódj : Firnigel János. Kaptárak.hu (20)-9 11 Budapest.: 12. g g mézesmackÓ 150 tubus. rgatott napfény'' .. Te|. 4 C í m: 8 2 3 N a g y d o b o s . Úlak1l2 orosz NB.hu lon webolda (06)-(94)-321 Tel. Lehelu. lucbÓ| e|Eger 200 km-es . (+36)-(30)-aa5-4900 Tel.\ nektilőtérbe rostasziivethelyett} ésanyarács bármilyen méretben meg. Misko|c.Tamási.: vonzásktirzetében! Velence gyártását típusri kaptárak fo|yméZfa. Tel. gyártása oreg|ép-fe|do|gozás a Minóségikeret|écek száraz tamási mrj|éorjzemben.h u Észa kkeIet-Magya rorszá9on NagyvisnyÓ. (06) 2)-353 -221. 96 Nasysándor v.

sÜ D z UcK t'R li!áozá*dr$sn*fuld'lffi lpvtdBÍt szrffid hfu0sd0b l|ádu W b dkaffisze|tgyáÍtásáwil fugh|kozun|t.osz . : (+36 ). gyártÓ tobb évttzedes A az AP|termékek kit nő minóséoét. megegyezés szeÁr : rint. (+36)-(30)-436-3886. Higiénikus alj' kihuzhatÓ tálcával.. : 3 6 ). e . : tékban.(3 0 ).9224 E-mail: Tel. 472. T ( 3 0 ) . u. tamasimule p. is Kie is Fajta. i Baján. : (+36)trsztaságuszachariz a|apu Az APIlNVERT és az APlFoNDA maxir.e h é r h e rem a g.és és (74)-4Os-17 (+36)-(20)-s] s.ná|Is garantá|ja tapasztalata késztakarmányok.: ( oo) . www.m éh észet ben DVD-n kap hato.meixner@gmail.meheszet@ hotma Lcom. Méhanyanevelés c s o m a g k u I d ó z o I g ála t V|V|E N 2005 s ' t echnolog iája Náta virá9port erm e|és B ek a Hárs ke re tléce I ad Ók g y ártotoI ácsKft.976 Mobi|:30/63.1 89s. c s i l l a g f r i r t .igény www.d e lhe tok.Mobil: ( +36) . zarkahe g y'l2. rovid határtását. csíkokkrjI onbozc j é retek b en n.631 . ka pt á rá ra 14400 F t + áfa. szá||íth ato. t j a n ya g k m k e r e te k u n o ré s1 /2N B m éret ben H m e g e n d e Ih et c ík! r É r d e k | c jdn i et : Ieh (+36)-(30)-8s8-0726 E . 36] Te ( [+ (+3 6)-(30)-622-2291. va gy 3 Hu n orfiokb ol. st Telefon (06)-(22)-s8s-076. el. tes.ola j ret ekm a g. : o s ) . UJ! POLISZTIROL l HABKAPrÁn Mézelrj niivények kaphatok vettímagjai F a c é | i a m a gu c e rn a m a g. ek (06)-(]). ZríazonnaIkészpénzfize tésse l. ^^^ ^^ í '^ \ A Hu n or ka pt á ra k fiokkaI jsze r ál|a3 pot ba n . Balatonszentgyorgy' József Attila T rán .: 00-36-30/686-7873.huzaI ozott S renhársf ak eretek S idcjsár|ás e|ótt kérjk egyeztessenek Ka pt á ra k gyárt á sát vá||alom. Pe rizinne ke ze |t d b H unorm é hcsa| 35 gyá Méhkaptárak.7 6 4-7 www. ne kuI cjtér va t re. Hu n orésmás mére tbe n M é h é s z boIt komp|e tt is' A 1/2N B ésHu n ormére trJ Ta m á s i . Fax: 00-36-96701-005.3 886. e me nés EI t Üvegek.eu . 0)-27 8-1702. taposorács (06)-(28)Tel.9 5 3 . lékke| Jenter-készti és 384-32sl vag y (+36)-(20)-323-9s61. akciÓs Cukor|epény A M é z e s Ma c kÓ á r o n k a o h a to ! Tel. iHBl[ts mrupileÉEffi" ffire$EffiffiÍM 741473. vá l la|juk.APROHIRDETESEK Me&ffimffi"ffi ttil'mm$igv$uhlittuÜen. EgyediÍnffil ésfuÍÍÍ'ájti txza|oírÍna|. m u s tá r m a gp o h á n ka m a g b. 1 40 0 0 F t/ d b .377.864. b an if óz v e.izocukorkis. rágl@r&s.6 5 3 8 .3 8 6 . : (+36)-(3 pimegvéte|re Csepel 344.: téseméret szerint' 453-087.m ezbo|t . : te kb.-Jlo-ou+. e l. l. b r i k k o n ym a g. A r: AzonnaI K onténe rgyártá sát ig é ny sz erint Te|.(3 0 ). fiasításmenHunor hárs) (+36)-(30)-983-6384.terme|tjimézestlveg kén t m egvá sáro|hatok. 9 oraután. Váte r. keret|écgyártás /^ ^ \ (uo/-( / Y. és lapkák forgaImazása. 6) (to)-tl-ztzz.és (Szoktetcj.6 5 3 8 . 401 Kezdje a tavaszi atkairtástLevendu|a (+3 6 ). ! l okobrike tteT e l.est keresek |yeI engedé| ros rendszá mma| átépítési és paauti eset|eg rende|kezcjt. hu ( + 3 6 ) -( 3 0 ) -2 r 6 -6 2 1 0 36 . 9. T ad ók vagy e I cse rélhe tóke |./fax:|ádke re te e I ad o. i (+36)-(30)-488-4564. ha bk a pt a r .8 4 6 . HAZA|GYÁRTASU m ti a n y a g a p tá ra k.mti|épértékesítés rostame ke|. NB NB Negyven méhcsalád H ésfé| |épeken repc ére do. hu. Meixner-tanya Értékesitési EXTRA Kft H. 1/2NB ésNB csa|ádok eIadok. : CsokaIstvá Te|' (+36)-(20)-gzo-sg+o. a ore T u tc a 1 1 . n : szeri t . : elT amási re nd sze rírak od ok ap tár Í k a|j olaj ad o hig iénikus j al.es k ap tárb an MEZFELV AS ARLAS naoroiaciáronI Aktuá|is Me nnyiségtciI cie nárkorre kcio fugg |e he tség eGyors.( 30) . : T he MézcsomagolÓanyagok.( a s) . egyediméretben feItjIetkeze|ve is idóveI vá||aljuk. (+ T Pe st me g ye be n la d o. T E|érhe toség : ze g e lt. Bajai Kiépített UN|VERH0LZ 6449Mé|ykut.0 2 9 4 .: eladok.5 7 2 0 . Kristá|y. h igién ikuka pt ára lj s hig ién.Korre ktug yintés. méhészboIt. zés.(70)-323-9634. l. l/2 NB és Hunor méretekben. R á k o c zi u ' 61. NB. nagykereskedés. Ia m infen ék. ffitr'ffi Í'rFiÍ6ígFwqn. tamásimrli|ép iize mbC ím: ankaPe e n. Kft.Viasz-. e l.sziizkeretek rit3. e |. (rij.Erd.3 8 6 . (+36)-(30)-63 2fé] 6953. g észítcik szítcik.szovet t e|.Eg y tt oI csib b ! eIa (e Tel. Te|. : (+36)-(30)-30 41-438 mé80 c sa |ádosm éhészte |e p he |y Dunaujváros h ekkeI. virá9porszedŐ. . (+36)-(30)-901 : -9228. e l. rendeIhettjk.gsg-sst0 ste ).63-153 7o90 Tamáei' DobÓ l.Méhgyogyszerektáp|á|ékkiegé. paul.(3 0 )e -2986. lt a c im ba m a g .(+3 -(30)-833-883 4.et ó bá dog né|ku|.a 36. anovics.d e r tok. Statikailag kifogástalan' kiválo hószígeteló. Ez á||4 db Méhészeti fe|szere|ésekvá|aszték.m ail: Iukacs.Tel. :(+36)-(30)ela 352. re te kbö ke éscseban. TeI Kaptár. 25 méhcsa|ádNB 1 7 . ikus s é (06)stb t á ra |jvirá gporszedöve I ). Te T : 00ntot.( t ) .+ : t.400. nyi Péter.feIszere| ésse I korn yékén do! T e |.32-es vastagságrinaturfaros |emez m elad ik . M éh ka pt á ra k gyá rtása' T e l.com renhuzaI ozo tt hársf ak eretek 1/2 NB kap tárak ésfe |sze re |ése|. J ( +36) . : (+ 3 6 ). l . Minóség szacharozbol partner: P|G Rajka.(3 0 ). (+36)-(30)-3a2-I99.(so). r e m a g . 0. kaprakodÓkaotárak Tamási rendszeríi h a t ok1/2N B. kaptáraI katrészek r.S ze g e |t. 100db elado. itatÓval. rosI.1/2 N B. T n (06)-(46)-3s2-338. v bíborh eh e r e m a gf.(3 0 ). (+36 ). :(o0 ).. 3-231 2. Janovics.3 7 3 . amási.: tel.6s2s. Te|/Fax: not e'mai|:dravcca@tcÍne.á|lapotu Jo pírné|kI is érdeke|.Tel. : Mri|ép készítés. : (06)-(Z+). viaszgyerták nagy vá|aszkapbiomézek. lgá!É\'d fun{imhozzánk HÍÍFÍtj|ő Í|tr..Tel. n {lutfiiÜdHd fu! |(d'BriHyW l sntffit flu| líffifi l|ubefuaryam. g|ép-fe |doI gozás Kiskunb an. ponthegesztett anyaHuzalpáIcás (higéniarács) készírács. ( +36) .( 30) .

tér'ltp.. mobi|telefonos riasztÓ 000 Ft.szie.1l2 NB méhcsaládok Te|. Neves szakemberek vezetésével folyÓ 7 hÓnapos tanfolyam végén OKJ-végzettség szerezhetó (oKI 31 62105 0000 00 00 Méhész). e : : .anyapároztatÓk (+36)-(20)-552-303e. ér.hu Toudbbi inform ciÓ: (06)-(80)444-444. készre Te|.(+36)-(30)-287-1036. LevélÜzletág. Vio|a Te|. ésij Érd. Info rm dci ő. |eg . Tamási-fé|e fa|Elófizetésidij: 4920 forint. 63{ :eres motoros szi.:. 3433 Az előfizetésidí1iat részemre a ktildendő átutalási postautalUj konténer: csa|ádos. KiizIemény Az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl a fiatal j mezögazdaságitermelők számára nyrijtandÓ tiimogatások ogcimen.gabriella fkk. példányban.I Vásaro|jon webá ruházun|(ban Látogasson e| honlapunkra: Telefonos e|érhetőségiink:+36l 703236414 Ktizép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKtizpont 2l0o G dÖllő. (kon. méhész vállalkozásom beindításacéljábÓl pályríztam. Kezdót szívesen tanítok goa Fumerra. j el entkez é : s fru*ononrc' vwwv. E|ado80 mázsaakácméz. u..: akár is. (+36).: Szíveskedjen t/z Zalamegye.Nyék|ádháza. oktÓberig. Demox aoxálsav-szublimálÓ 30 000 Ft. 201S-ig szakiva| m a|á) téner e|adÓ. 23 A Furetto elvén míiktidö Demo befrivÓkésziilékek 000 Ft. Budapesten Kiemelt téma: Magyar mézryÓryhatásai a ToutÍbbi tém k: a propolisz. bi címre.. Erd.30.: 360-6267.. Megrendelő neve:. A megendelólapot. Te|. Kiiz|á d o kxe ' .. 9-47 ( 3 0) _ ...: e|adók.. szer.án a székesfehérvári méhészta|á|kozÓn.: -s62.. FlÓriánné Gulyás lbolya Solwadkert. :'-<::-e eIado. ApiterápiaKonferencia 2011.j-:. február 26.a Maryar Posta Zrt. MEGRENDELOLAP Megrendelem a Méhészet lapot .apiterapia. mázsa 671..1900Budapest címrekérjtik visszaktildeni. cos kaotárban e|ado.com ! ! BEEVNf.bÓ|megrende|hetők. Tel. . szerintis.: igény 245-3137. 86. ..+ .... (+36)-(30)-632-31 megye. : aláírás NB keretméreten méhek e|adÓk.. Tel.. vagyméhekre cseré|. (+36)-(30)-Kaptárak gyártásátvá||alom.. .porcukorrá dará|ását e|adÓk.eurohonig. ezáltal 40 o00 eurÓ jtivedelempÓtlÓ támogatástnyertem. a virágpor ésa méhpempő gyÓgyítÓ hatásai Ptogamelózetest ésrészletes ínfomácíőt a www. (Utca. Te|' 6 tonnáspótkocsi alváz2. 11 i"3 7 . készítéséhez válIaIok' Érd' do||i HEV me||etti méhészetemben. Figyelem ! .hu weboldalontaliál Méhészetet bére|nék! (+36)-(70)-Méhkaptárakgyártása:(+36)-(70). 10o db Hunorcsa|ád .0 méte.: 196)-(+6)..2ll-461-7235.. Címe(város.: IránltÓszám: .február 19-én. . febr.(+36)-(30)-624-1s01. jítva. : e : eo e n i s . Te|.. Érd. fe| res. . 771-2122.:s-éz és gózviaszo|vaszto. kereten' vagy Érdeklödni a fiataIaembert |ehet alkaImaznék márciustó| (+36)-(70)-366-761 3 tetefonon. rupkeverci12: :oC.mu l é o a ..a pt árm érk . 66 rakodÓrend. j kaptármérlegek 35 000 Ft.az alábc.i a . 26. s ' < a o : á r a k . 1. m ézesés Hatfejes keretfrÓ gép keretek és hárstejeskanná<... : (+36)-(20)-534-5740.391 (+36)-(20)-43 31. -e9-egyezni! NB csa.Madách u. 'A giidtil|öi Szent lstván Egyetem.PáterK. E-mail: hirlapelofizetes@posta.. ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport. 50 .5x5.5. ll! "tl i'..képrs sffis nnÉnÉsz m.): (06)-(28)-492hész szakértó. igazságtigyi mé. valamint 12oliteres 35 ía hordÓ5000 Ft Telefon (06)-(30)-209-71 : 94 EladÓ 50 db 1l2 NB méhcsa|ád kap. Te|efon: (+36)-(20)-s8s-9632. \ sikerestávoktatásiképzése Kezdésiidöpont:2o1l.kÖzség./fax:ÍL28) 522-ooo/t tg+ E-mail: szalai.Ar: 2oooooFt. kertilet): Kristálycukor.:(+36)-(70)-323-9634.ványon egyenlítem ki..hu @ szlE Felnöttképzési Kiizpont Termékeinket szemé|yesen is kereshetik 2011..Zala Járányi agrármérnok. u. hetó.Vándorméhészetemben lni vágyÓ tanu tárban.

m eh e kke l d ok. Néhány anya sulya elértea 260 mgot.0 0 9 1 .hu 38 .BGÚJABB rrÉHÉsznrr TERMÉKEK' EszKozor ÉsFELszERErÉs vÁsÁne.KovÁcs EszTlR. (+36)-(3 o).valamint az alternatív te{esztők. n. @ További informáciÓ l (06)-(80)-444.atw. Postacím: 1591Budapest. u. information@honeybees. DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet.vaI am int4 k eretes f motoros pe rge trÍ ed eI ez ő.420-8654 Fax: 278-5008 ÍI m. 1900Budapest Előfizethetó az ország bármely postáján.: 3909. TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt. e.hu www.. Nálunk ezt az átlagsulyt álcaáthelyezésselért{ikel.sgoErd. anov ics. H 23 NB méhcsa|ád unor m é z té rre| ..os rÁszrT Rak od o ] ] < :" :e" e. Telefon:243-9232. gazdasag. Szabő Tibor e-mail címe helyesen: szaboqueens@gmail. A virágméz felvásárlási ára január15. T : e 1 Biksi Méhésze tb ól / 2N B m é hcsalád ok kaptárrale I ad ok 'T e| ' :(+ 3 6 ).T eI ef on: 3 6 )(20)-422-866s.MAHASInT www.Fax:.444 Előfizetésidíj: 4920 Ft' félévre:2460Ft egy évre: Nyomja: Oláh Nyomdaipari Kft. fJ rdosz ob a oy | er j sz ak ai Tanya áramma).Mirtusz u.A I. 44 csa|ádos eI á Ero: i-36)-(20)-42 7 . ár e g yLitt: 5 mi||ióF t.1sUSD lkg 1 USD:205 Ft 2.5 1 2 8 . HusztinéCsekó Emma Tel. Szabő Dániel elérhetosége: ca. y"a.9 A székesvehérvári vásáron megtekinthetó ésmegvásárolhatÓ. EsKwÖ és kiállításokkalegyidöben fog zajlani. e| . kaptárraIe g ytitt. I I k hagyományos eret| é cek I eI raktárkész I etb ocj f urt I nré retek rend e| é sre.meheszet. T e| ' : eI (06)-(se )-36'l7.magyaÍmezo Felelős kiadÓ: iigyvezetó igazgat SARI ENKO iigyvezetó igazgatő MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND : Szerkesztőségben Hirdetésfelvétel Telefon:273-2295 APROHIRDETESEK 3. s ) h e| Hunork eretek en ad o.ÖxolÓGIAI uÉrrÉsznr MÉrrÉsznTl TANÁcsKozÁs (oszrnÁx És svÁJcl vENDÉGEKKEL)' MrryEN a lÓ rvrÉHÉsznt A GYAKoRLATBAN? kereten 20 db méhcsa|ád Hunor eladó vagykaptárban.(3 4 1 2 .Fax: 273-2285 E-mail: otto. rtnT To NTERJESZTI: l(ft. europaimehesz.243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZTI a Maryar Posta Zrt. 2. február Főszerkesztö: DR. -21 0 )30 méhcsalád1l2 N B k eretene| ad o. l21l Budapest.nary@t-online. m e| | é k e p ule t. szám 2011. u'gy e gyéni I (+36)-(3 0 ).me I ya tany át k oru| v ev cj E kozostuI a j d on sz e. 62AK e rd Ő . é t o6 (b é b a' ro. hagyományosftités. |ábon | | i k onté ner ad i.6 3 4 0 .toI g y f áv a| .9 4 5 .hu Tel.(3 0 ).z unr iszr csi. te ruI e te7714m.:470-0411. Ktlzponti t 69-71. az anyab lcsóból valo kikelés után. 1/2 Fazekas Méhészetból NB méhcsa|ádok I adok.[n $B{ ll HeIyesbítés Szaklapunk 2010. .(3 0 )399-8299. neNB méhcsaládokkereten2010-es rjj uj anyákka|. 380 V b e vez etv e. 2 db hidrof oros k t' z árt T ov sze nnyvíz-e mész tó. a Lapker Zrt. A címolda|on2 évi té| ^2o1ol20t1 szeszé|yes egy pi|lanata FoTT:DR.hu Kia{ia: MAGYAR MEZTGAZDASÁG KFT.| etv e j es fe méhésze ti I sze r e| é sem ad o. . .9 2 9 5 . Szakmai hauilap 59. Szabő Tibonal késztilt riportban leírtakkal kapcsolatban kért helyesbítéstaz érintett. oldalon.)5). azonnal. 50 d b NB 18-askap tárm é hek k e| 0 i| te| db 112NB rakod okap tár. Color Interpress 1039Budapest. com.2. u n'. ek e la Telefon: (+36)-(30)-383-2994 ÜcyrÉrszorGÁLAr: NErrznrr<izr sznrvÁsÁn . á| | v ánny aI v ag : e I ado'Érd. a hírlapotkézbesítőknél' valamint me$rendelhetö email-en: hirlapelofizetes posta. decemberi számának 6-7. hárs keretekke|. T e l.AYDAJENÓ Munkatárs : MALYA PfIER E-mail: malya. I ad ási ré osztatI an (+ 6. &rfolyam. : I E-mail: trorrotaserno@ g m ail.nag/@t-online. 14. Honlapjuk a www.én 2o10.ca címen látogathato.hu Főmunkatárs: SIJII.h U Szerkesztő: PAP EDINA Tiz naprabiztosrajzáse|tíjelzés nélkí'i l! kaptárbontás www. H ár sfa ITATOUJ.: (+ 6)-(30)-267 3 -6447 Felelós szerkeszt : BRoss PÉTER E-mail: brossp @t-online.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTrTMÉ : Titkánág: Ioss JÁNosNÉ Telefon:273-2290 sZERKEszTlsÉG ÉsKIADo : 1141 Budapest.:(+l6)-(z o ).1 5 ] y (+36)-(22)-3s3-2 2 1. : 3 6 )(30)-436-3886.p@t-online. (CsepelM vek) Felelős vezetó: OLÁH Ivm(LTs vezérigazgatÓ Telefon:278-5000. Lwél Üzletág. as"oz sz" k sé g es k oz ok k el esz a ke rtáoo k sz Porie<e "e aoi.Hatvany L. (+ 3 6 ).: 294 Telefon:273-2290.Pf.anyákat tekintette ideálisnak. EpuI et: 0 m 2 .bek erí tvelek trom os 2 kap uva|. r a íat. com ] e s. PRAKTIKUS ETETOTALCA w w w . ALTEHMED A tanáakozás és szakvására FL2RA. találhaA 7. uÁ.e |. Érd .honeybees. m l l l tl o n l i l l c. az elsó hasáb utolso bekezdésében tÓ rész helyesen: Örosi k nyvében a z2o mg sulyu _ petésen nevelt . r t tr lr ) I cl. K zponti Elöfizetesi ésÁrusmenedzsmentCsoport. : (+36)-(3o)-3 9 0 . oldalán megielent dr. szEGED HU ISSN 0465-6016 W W W .: (+36J -(30)-8s0 .8 3 s8 . .(+3 6 ).2 7 2 . 50 méhcsalád T e .onIi ne. Fax: 470-0410 Minden jog fenntartval A lapbÓl értestiléseket átvenni valÓ csak a Méhészetre hivatkozássallehet.3 4 8 1 . áb b á eI ad o: 2. fia.hu Alapítua: 1952 . (+:6)-(3o). A hirdetések eryéb és reklámki adványok tartalmáért a kiadÓ nem vállal felelósséget.hucímen. az USA-ban: A kétnapostanácskozás egyedtilá'llÓ alkalom a szlovénésktilfoldi ismerkedésére a méhészet és aktuális kérdéseiról méhészek folytatott tapasztalatcseréjére. kér A Szerző ésa Szerkesztóségelnézést az érintettektől' FiataI on e I hunyt oo: anik ustany áj a e sok-so< ':e (e s "ov enly e| . veIéstj (+ T e J |épke kke I ad ok.22.9 5 7 5 .hu E-mail: otto.

csomomentes KoNcBNwmRÁTIUNf.K0ROil/J A fimnflx'forÚe házhoz szá||ítással Friss kés z. RT]I{AZ Apimix" forte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhetí.in o|d.180.f.000 Ftlcsomag 30kg) megrendelis d(italan aetén szállítős csomagoltős.4l.: ul4s4.v e t. 1l.: sz4í'-gsg| Mobil: 3ots|6.'Kft.2. fsz. { méhészetben használatos á||atgyÓgvszereket egyébtermékeketkedvezó árakon ésszé|es és vá|asztékbanná|un]<' ta|á|ja.!tÁ. Í17m @ 54-454ql a 80/4 w w w . Kossuth u.6756 Em . . fsz.4t3| Fax 82/553.ítéSú. e u ro . Ibl.38. info@euro. lbt.Kiiztársaságu.hu 7570Barcs.L.{/EIm \y'"ruRo-!-ET.Öe MEI{ESZ V sároljon t liink cukorlepényt méhei számára a tavaszi etetéshez.h u /s h o p \ Ptrl. 50 kg feletti Apimix' vásárlása esetén díjtalan házhoz szál|ítás. porcukor Postai száIlí&ást a nagahódi végez: boh (naI 75.\i ésa FU:!ÍlDlL'B por s'iruphoz 20írg/gvás r|r{sacseténk rjcn lleíoÍvosátÚ|v6Br s/ g/szeÍészétől tovíbbi fe|vi|ágosítást| .vet. és feleni 7500Nagiatád. immuner sít t és itaminokat tartalmaző készítmény M]IM ]INnNfiUNtsRŐsfu6 Apflmnflx@ nntm {ltroR 50 kg-os .

.t&...J $ HbÜt.. . 06 Tel.: (1)470-04-1 Fax: (1)470-04-1 06 .1-.Yr llllllliMlll' ft:****i [.*. 0 1.'-f. l I IL t Mirtuszr)2. 1141Budapest..{l TF * rm W *h-d t# -t"t j.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->