www.meheszet.

hu

,

2o'apÍrve : ,,52

n

EVFO L YAM ,. 2 AM

u

UAR

Ánn:

FO R

o

53o-

\:

-'ANYAJELOLO SZIN 2011

. VALToZASoK NEMZET| A PRoGRAMBAN RpRoHlnonÉsEK

. nnÉarrnsENY És rrsnlvÁloyunru [642q1l rÁuoonrÁs . uÉzrs NAPoK ronaliru rozÉnorrtj |NFoRMÁoór .oMME-Hínrr rÉroruYsÁol nrclógAN naÉzlovnooK A

uÉHÉszKEDÉS A HEGYEK KÖZon. VAGYoNVÉDELEM . GYóGYSZEREK EMLÉKETÍEII A MÉHTARTÁSBAN . A HUNGAR|KUMMAGYAR A nltÉz SEGÍT TEcHN|KA

Ö o@

g{/ET',@ffiO OW#
llr' 'EUR.-'ET', Kft. l- .Í -,* 1* )-r .* .
, / /

ECOSTOP'lamella
r Timol ésborsmentaolaj hatÓanyag. o A vivóanyagnak ktisziinhetóen a hatőanyagok egyenletesen' fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetlenii| a ktirny ezeti t6nyez6któl (hómérsék|et,a

méhcsaládnarysága, a párolgási teriilet mérete). l Az elnyujtotthatás |efedia méhekre |ráros varroa atldk teljes kifej|ódési cÍklusát. o Kora tavasszalésa pergetési idószak után is
a|kalmazható.

,sc,o*Ri:i?$-s*:

7+TAKCIO!
, , ,fl|tr

'.íÉóffilfi#Hfiffg"^ru;;:íJiTa 'fiffi;x'+*,ff,il##.':i#^ffi

lffi-jt-*#6.H^sql5É[#F S:.q1x?E,.t$"r-x$ s#sffiF:ffig

Eg;'H*xs;'

r)-7 Dany's Bienenwohlt oldat Megérkezett eredeti! az *frÚryr
l\tlla---

-voMézelóméhekvarroatőzisellenikiegészítókeze|ésére.
r oxálsav éscitromsav hatőanyag. o Kedvezó biolőgiaÍ hatássa| Yan a méhekre. o Segít fenntartaní a méhek megfeleló higiéniai viselkedését. .r.ir' r Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is használhatő.

,/ ^/ r

I

UJ!
lite:res

A|z, elsó vásárláskor minden vevó specÍális adagolőt kap ajándékba!

Válasszaon is az eredetit!
Afeltiintetettőrak az /főt furtalmazzők.

lt'fi

7500Nagatád, Kossuthu. l1. fsz.38.TeLz82AS4.4B rbx 82/553.180; info@euro.vet.hu I Barcs'Kiiztársaság 7570 u.4l. fsz.2. Tbl.: Mobil: 30/516.6756 82|462.939|

dtdt'fitiámd'rt 'í'&@nÍBilÍÍ!N!I'ÍhníBÍ@ffiÍ'tÍÍbmqEí'ík''Íls@"ÍE!fl}@E80/454.454{E

www.euro-vet.hu/shop

I

CSAKENG EDÉLYEZETT EKET! SZER
zott. resRuÁn

Gyo yszerek rtásban a méhta
jelentösebb A mézeló méhek ellen betegségei gyÓgyszereket használunk. betegségek, A elsósorban nozemÓzis a varroózis, esetében mege!özö a gyÓgyszeres védekezéshatásos. atkakÓr, Az a illetvea nozéma már tiineteitmutatÓ méhcsaládot gyÓgyszeres kezeléssel nehéz is megmenteni.
z élelmiszertermeló állatok betegségeire hasz\nált szereketa 47ol2oo9 l EK-rendelet sorolja fel. A rendelet I-es fiiggelékébe olyan anyagok kertiltek, amelyek az emberi e$észsé$renem ktiztjmbtisek, ezért az egyes állatfajok egyes termékeire határértéketállapítottak meg. A rendelet II-es fiiggelékében azok a szerek szerepelnek, amelyek adott felhasználási mÓdszer mellett az emberi egészségre z mk bosek, ezért nem sztikséges határértékme$állapítása. A rendelet III-as ftiggelékébe ideigleaz nes határértékii szerek kertiltek. Azok a szerek, amelyek a rendeletben nincsenek felsorolva, tiltott szerek, ilyen például a nitrofurán, illetve a kínai mézbotrányban szereplő klÓramfenikol. Az ismert gyogyszerek (antibiotikum, szulfonamidok, amitráz) azl-es fiiggelékben szerepelnek, azaz MRl-értékkel bírnak. Az MRL-érték méhek esetében aztjelenti, hogy a szokásos mézfogyasztási mennyiség esetében milyen gyÓryszermennyiség j uthat be az emberi szervezetbe anélktil, hogy ott káros hatást okozna. Ezen határértéket csak bonyolult, hosszan tartÓ, és nagyon ktiltségesvizsgálattal lehet me$határozni. Ezeket a vizsgálatokat csak a gyÓgyszer gyártÓja végezhetiel. Amennyiben a vizsgálatokrÓl sszeállított un. dosszié me$felel a ktjvetelményeknek, ugy a hatÓság a gyÓgyszeradagotbesorolja a 47OI 2OO9, EK rendelet I.es fiiggelékébe.A hatÓanyagbÓl elóállitott állatgyÓgyászati készítnény esetében az MRL-értékfigyelembevételével me$határozzák az tin. élelmezés-egészségtigyi várakozási idót, azaz a kezelést k vetóen mennyi idó mulva fogyaszthatÓ az állati termék. A mézeló méh az un. kis állatfajokhoz (minor species)tartozik. A A A kis forgalom miatt a syÓsyszergyártÓknak nem mindig éri meg az MRl-vizsgálatot elvégezni, ezért ezekre az állatfajokra csak kevésaz engedélyezettszer. Ha nincs engedélyezett $yÓ$}szer, ugy az állattartÓ esetleg más állatfajra engedélyezett gyÓ$yszert használ, nem legálisan. Ez a tény eleve magában rejti az ezen állatfaj oktÓI származo élelmiszerekkémiai szennyezését. adott Az állatfajra nem engedélyezett gyÓgyszer használatakor a 0 értéknélalig t bb kimutatott szermaradvány-mennyiség is sulyos szankciÓkat von maga után (megsemmisítés, bínág). A ktjvetkezókben áttekintjtik a méheknél használatos szereket, gyÓgyszereket. Auarroa atka ellen a leggyakrabban használt anyag a 80o/oban elterrjedt amitráz. Az amitrázro| tudni kell, hogy 200 mikrogramm/kg MRl-értéket állapítottak meg a mézre.A szokásos julius, augusztusi felhasználást kcivetóen a mézben nullátÓl 5-6 mikrogrammikg értékig fordul eló. A leghatékonyabbnyáron alkalmazhatÓ anyag. Jelenleg forgalomban van egy Varidol nev fiisttilócsíko s készíÜnény. A Méhészet 2010. márciusi számában írt cikkben javasoltam aTaktic, méhekrenem, de más állatfajokra engedélyezett $yÓ$yszer állatorvosi vényre méhekre t<irténó alkalmazását.Ez a mÓd a Varidol forgalomba hozatala után már nem legális, hiszen van már engedélyezett, hatékony amitráztartalmri készíÜrrény. Jelenle$ a Taktic forgalmazÓjával tárgyalunk anÓl, hogy a szert méhekreis engedélyeztessék. Az ószi-téli kezelésrehasznált Bayer Perizin is rendelkezik MRLértéktel(too mikrogramm/kg). A szokásos november-decemberjanuári felhasználás mellett a tavaszi repcemézbensoha nincsen szermaradvány. A nyári kezelés-

A 2008-2009-es évbenamézkereskedók a felvásárolt mézek egiy bizonyos hányadában nem engedélyezett $}Ó$}szerek szermaradványait (szulfonamid, trimetoprim, nitrofurán, oxitetraciklin) találtak. Az OMIIE Vezetése a méhészekettájékoztatta, hogy a nem engedélyezettszerek használata ttinkreteheti a magyar méz kiválÓ hírnevét,és az egész gyÓgysze- méhészetiágazat csódbe juthat. A szlikséges reketa legálisállatA méhek kezelésérenem engegyÓgyszer.forgalma. délyezett gyÓgyszerek esetében zÓktő| vásárolják, bon- ugyanis nincsen határérték, a is tatlancsomagolásban. nullához kozeli érték sok. Amíg például a sertéshusban mikro50 Osszefoglalva, az atka ellen gramm/kg lehet a szulfonamid használt gyÓgyszerek, anya$ok határértéke, addig a mézbenez 0. a használati utasítás szerint al- Ezen kívtil a szulfonamid sajnos kalmazva a mézben nem hagiy- a kaptáron beltil egyáltalán nem nak szermaradványt. bom]ik le, a bejutott mennyiség Mi a helyzet a nozémakÓr el- évek mulva is kimutathatÓ. Ha a leni védekezéskor? nozéma el- mézból kimutatják a nem engeA len a 60-as évekelejétól magyar délyezett gyogyszer maradváa g}ártmányu Fumagillin DCH nyát, akkor a rendeletek szerint pulvist használtuk. A megelózés- a hatÓság ktiteles az e$észtételt re ezt a gyÓgyszert is tartalmazÓ lefoglalni, részletes vizsgálatot Fumerra ryÓgylepényt alkalmazvégezni,ésa tulajdonos k ltségétuk. Az uniÓs csatlakozáskor a re megsemmisíteni,a tulajdonost Fumagillin forgalmazása meg- megbtintetni. Antibiotikumot, sztínt,majd néhány éveeseti en- kemoterápikumot a Fumidil-B kigedéllyel a Fumidil-B készítrnény vételével tilos használni ! keriilt forgalomba. Nozéma ellen Nem tehetem, hogly itt ne térjek ki az űn. ryÓryszerkupecok forgalomban vannak un. gyÓgyhatásu készíÚnények,amelyeket szerepére. Ezek az anyagilag,,ela használati utasítás pontos be- hivatott'' méhészek korábban tartásával kell alkalmazni. Véle- csak saját gyártásu atkalapokat ményem szerint a nozéma ellen forgalmaztak. Találkoztam olyan jelenleg a Fumidil-B az egyetlen atkakárosult méhésszel,aki azt hatásos antibiotikumot tartalma. sem tudta, hogy mivel kezelte a zÓ készítnény.Teljesen téves az méheit, csak a méhészrendezvéaz állítás, mely szerint ,,drága nyen árulÓ' illegális gyÓgyszerszer' nem használom''. Éssajnos forgalmazÓ személyleírását tudnéhányan helyette mást, tiltottat, ta megadni. Újabban ezek a forgalmazÓk kiegészítették tevéaz elózóekben leírtak miatt a hazai méhészett ágazatnak Óriási kenységtiketa Fumagillin forgalgondot okozva, nem engedélye- mazásával. A ktjzelmultban kizett szert használnak. Ne tegytik! dertilt olyan eset is, hogy az így Nézziik, mennyibe keriil a nozé- vásárolt gyÓgyszer nejlonzacsma kezeléseméhcsaládonként. A kÓs tasakján a címkénFumagilFumidil-B készítrrrényból lin volt felttintetve, de a méhész tavaszszal cukorlepénybe 4 $rammot mézéból,és a gyÓgyszeres zacstesztink családonként. Ősszel kÓbÓl az uniÓbÓl régen kitiltott ugyancsak 4 grammot adunk a nitrofu ránt mutattak ki. családnalq a teleló élelem feleteAz utÓbbi idókben a fokozott tése után, szeptemberben, háellenórzés hatására a méhészeti romnaponta 2-3 deciliteres ada- gyÓgyszerek illegális árusítása a gokban etetve a szirupot, rissze- méhészeti rendezvényeken kisen 6-7 alkalommal. Így sszesen szorulÓban van. A sztikséges gyÓgyszereket a legális állat8 $ramm az évi felhasználás gyÓ gyszer-fo rgalmazÓktÓl vásáméhcsaládonként.60 000 forint k rtil lehetvásárolni a475 $ram- rou álq bontatlan csomagolásban. mos kiszerelést. Így 1000 forint ráfordítással családj aink e$észséDr. CserényiPéter gesek lesznek és méztink pedig dllatoruos, antibiotikum-mentes. OMME eln khelyettes

re t bb fajta anya$, timol, oxálsav, hangyasavjÓ néhány készítményben használatos. Ezek a rendelet II-es fi'iggelékében szerepló anyagok, a használati uta. sítás pontos betartásával a mézet nem szennyezik. Ugyanalkor ezek hatékonyságát nagy figyelemmel ellenórizni kell!

rffi

Tízforint csa|ádonként
Január elsó felében írÓ-olvasÓ találkozÓra hívott SalgÓta{ánba a PalÓctáj MéhészésKrirnyezetvédó Egyestilet. A jelenlévó mintegy hetven méhészt elósz r a Méhészethelyzetéról tájékoztattam. A szaklapunkat is kiadÓ Magyar Mezógazdaság Kft. tucatnyi ujságot számlálÓ lapcsoportjának vezetó hármas fogatában - a Magyar Mezógazdaság és a Kistermelók Lapja mellett a Méhészetis benne van. Vagyis pénztigyilegtalpon vagyunk, bevételeink fele-fele arányban a lap eladásábÓl, illetve a hirdetési dijakbÓl tevódnek tissze. Mrilt havi, januári számunkban már írtunk rÓla, hogy a hirdetési feltilet - az e|emzö írások terhéregyakran meghaladja a szaklapok íratlan szabályai szerinti arányt. A találkozÓn is szÓba kertilt a téjavasolma' s egnk méhésztárs ta: a méhészkedésról szÓlÓ írásoknak célszerri lenne állandÓ terjedelmet kapniuk, és a hirdetések mennyiségétól fiiggóen változna a Méhészet havi oldalszáma. Noha az ajánlásban van ráciÓ, a megoldás pénztiryi okokbÓl csak kivételesen j het szÓba. Jelen lapszámunk a példa erre, hiszen a 32 oldalas alapterjedelem 40 oldalasra novelésével - tekintettel a 20 oldalnyi hirde-

állománya jelentósen visszaesett, mikozben Óriási a tertiletvesztéstik is. A baj nem csak az Egyestilt Államokban létezik,hiszen a Évek Óta hallani, hogy titokzabrit szigeteken korábban éló 25 tos kÓr pusztí{a a méheket, és porzÓméh fqibÓl 3 már kihalt és gát, attÓl kezdve valÓsággal fal- ez már a világ mezögazdaságát a méhfqjok felénél ugyancsak is fenye$eti. Az Egyestilt Állafennáll a kihalás veszélye. Van ni kezdtéka szakirodalmat. Mint olyan fa1j,amelyiknéI 70 százaTalán a Szekszárd peremén éló szivacs a vizet, ugy szívták fel az mokban esyes méhfajok állolékkal cstjkkent az állomány. TaLengyel házaspárt h kkentette informáciokat, egytitt késztiltek mánya 96 százalékkal cstikkent meg leginkább az rjromhírt ktizaz okj képesítést méhésztan- az elmult évtizedekben.A riasz- valy Nag}-Britanniában 10 miladÓ tÓ tényekvilágosan jelzik, hogy liÓ fonttal indult egy progrÍIm' ló telefonhívás. A gyulai méz- folyamra is. Mégsem sikertilt fesztivál keretébenzajlÓ Év mé- volna semmi, ha nincs a sok-sok Amerika mezógazdaságát és a amelynek célja a méheket sujtÓ ze 2olo szervezói énesítették támogatÓ méhésztárs.A méh- vadvilágát is veszélyezteti a problémák megismerése. A becslésekszerint az élelmifelelós például na- méhektitokzatos eltrinése.Sydőket: hársméztik nyerte Az évkiegészségtigyi szerek harmadának kapcsolata válÓ méze versenyt, tivék hát a gyon sokat segített nekik. A dí. ney Cameron, az lllionis Egyeméze''dij. JÓ okuk volt a jat valÓjában a mi kis méhész- tem entomolÓgusa szerint t bb van a méhek beporzásával. A ,'mézek ok is ktizrejátszik a méhekpusz- méhekcsaknem 26 milliárd font htiledezésre,hiszen 2010 tava- k z sségtinkhozta tissze _, háértékií élelem elóállitásában szán kezdték a hivatást. Azért a rítja el a dicsóséget a fiatalem- tulásánál. A legfontosabb, hogy vesznek részt,nem csoda, hog|y adja a a városiasodás miatt megválber. Aki méhészkedésre ttibbes szám, mert a kozmetikus feleség és autÓszereló fé{ egyfejét, az beiratkozik az élet. toztak a méhek életktirtilmé- eltrinéstik világszerte egyre nanyei, mikozben eg)ne tribb ag- gyobb gond. A világ mezógazaránt nagy természetimádÓk. hosszig tartÓ tanulás iskolájába Nem hittékvolna, hogy amolyan is - állítja, majdhozzáteszi: bu- resszív vegyszelTel kezelt ntj- daságában termesztett novények 90 százalékát a méhekpoz ldfiil kezdóként mindjárt ta ember, aki nem kérdez. vényt is be kell porozniuk. Az egyre kevésbéellenállÓ méhe- rozzák be. (Forrds: greeninfo.hu) tivék lesz a le$obb méz.Lengyel Egyébkéntnagy mézfogyasztÓk, Péter azt mondja, amikor 2009 a háziasszony rég számrizte a ket eddig ismeretlen betegségek készítette: Az sszeállítást cukrot konyhájukbÓl. Mult év is tizedelték. végén elhatározták, hogy megisDtigei Imre Nyolc méhfajtvizs gáltak' négy merik a méhek titokzatos vilávégén32 családot teleltek be.

tésre- szerkesztóségtink kérésére a kiadÓnk is egyetértett. A találkozÓn hangsulyosan szÓba kertilt a mézmarketing.Az e célra hivatott Mézkirálynó AlapítványrÓl az OMME illetékes testtilete d ntott. Az egyestilet félmilliÓ forinttal hozza létre a magyar mézfogyasztásntlvelésérehivatott alapítványt, amijelenleg a jogi elókészítés szakaszában van. A viszonylag szerény ssze$ az induláshoz elegendó, ám az eredményesmtík déshez nem. A Mézkirálynó telj Alapítvány ktildetésének esítéséhezaz egész magyar társadalmat kellene megszÓlítani, ami természetesenkiadásokkal jár. A mézfelhasználásban érdekelt vállalkozások, vagy ,,csupán'' szimpatizáns cégek,illetve magánszemélyek megnyeréséhez a biztos piacnak számítÓ hazai mézf gyasztásb an le ginkább o érdekelteknek, vagyis a magyar méhészeknek kellene jÓ példával eltiljárniuk. A PalÓctáj Méhészegyestiletjelen lévó tagiai támogatták Gyetuán Gyula pásztÓi méhészindítványát. Eszerint a hazai méhészklubok. méhészn. egyestiletekta$ ai méhcsaládo kénttíz forinttal járuljanak hozzá a mézmarketing alapíwány indulÓ vag|yonához.Az ajánlásrÓl akkor lehetne érdemi vitát folytatni, ha az valamilyen formában az OMME ktizelgó ktild ttkrizgyulése elé kertilne.

A mezít!ábas méhész kaptára
Tisztelt Dtigei Úr! Évek Óta havonta vásárolom a Méhészet folyÓiratot, igen színvonalasésinformatív, gratulálok! Magam nem méhészkedem, csak kacsintgatok felé -, sok k nyvet elolvastam már, és idónként segítek eg}r barátomnak. Az utÓbbi idóben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen kaptárat kellene majd használnom, ha majd belevágok a saját méhészkedésbe. Így találtam rá a keret nélktili kaptárakra, részbenCsuja LdszlőrakodÓkasára (,,Gedde-kas''), i]letve a felsóléceskasra (,,top-barhive''). UtÓbbi lényege,hogy a méhek a lépet a maguk természetesmÓdján a lécre épitik, ezze| sztikség eseténkezelhetó a kas. Ez utÓbbira szeretnémfelhívni a figyelmtiket. JÓmagam megrendeltem az enól szÓlÓ angol nyelvií konyvet, ésbár nem Vagyok perfekt angolbÓl, de elolvastam (Phil Chandler: The barefoot beekeeper,aminek nyers fordítása talán 'A mezítlábas méhész'' lehetne). Rendkíviil érdekes, a lénye$e, hogy a mai kere-

tes kaptárak aszerzo szerint nem a méhek biolÓgiai igényeinek megfelelóek. $. gyakori kezelés,a keretek kivétele, stb. nagyon zavarja a családok életét. Szerinte ez az egyik oka a családok legyengtilésének, me$betegedésének, a paraziták elóretrjrésének. Érdekelne, hogy valaki foglalkoilzik-e nálunk ezzel a kérdéssel, letve a mi viszonyaink krizrjtt alkalmazhato lenne-e? A top-bar hive honlapja (sok fotÓval, videokkal, lettilthető írásokkal) az alábbi : http ://www.biobees.com/ Üdvcizlettel: Gyartmathy Istuán Debrecenbol Tisztelt Gyarmathy Úr! Kollégáimmal konzultálva sem jutottunk otról a hatra azonáltal felvetett keret nélktili kaptárakat illetóen. riilnék, ha a témában szerzett ismereteit megosztaná szaklapunk olvasÓival, akiket szinténbíztatok a megnyilvánulásra. Í6ák meg, mit hallottak, olvastak, $ondolnak erról a méhészkedési formárÓ1. aminek tizenete:minél eg$szenibb en, az ősi-eredeti életrrrÓdjukhoz hasonlÓan tartsuk méheinket.Hátha egyi.ittesentribbre jutunk!

Méhek nélkiiI a vi|ág...

Megleptea Jo hír

Vdrom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket uagy e-mail-re k ldjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbankijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (SO) 67-6447-es mobilon. -2 -

L

Gt'd llo meg Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a ésa I egyuttl Ft 3(. 3624 Gy.lev{lb'en faxona fenti címekre' va6t Apröhird*éseit kiaírÓlagírísban hatríridri: Áborítekra v1ák Meheszetszerkesáősfue Beérkezesi atárghőt megel zóhőnap 10-a A hird*&ellenért&et az ráltalunkkűldórcselrrkeÍL vasrszámlán larjűkbdzetni' 5 .Dozsau. 9436 Soproni Bercsényi 9900 Kormend.: 423-013. Fax:+36(t) 273-2285 P_f. ut (28)(28)-423-014 Tel. Budapest Heves Hajdu-Bihar (+l0)-(zo)-0 r4-2e7 (+3 3. Bács-Kiskun Békés' Pest Jász-Nagykun-SzoInok' Borsod-Abauj-ZempIén Pest. Balassa 44.63. u. u. (+:o)-(zo)-gg6-8428 (+36)-(30)-855-4315.294 1591 Budapest. 4. Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet. ' \ \ \'. + Mobil:+36(j0) 631-3512 várjuklevelezőlapon.nok (06)-(48)-446-02 6)-( 5. méhviasz felvásárlása (ár a Postaiutánvéttel alábbiatkacjlo az szerekrendelhetok Kft. 4033 Debrecen.(06)-(52)-342-878 (+36)-(20)-978-8818 (06)-(ee)-370-3 (+36)-(30)-e3e-4e61 10. 26.078. folyamatos Virágpor. Balatonszárszo. ZaIa. (+36)-(30)-430-0992 Árpád 52 LrrlrnLaszr-i 3j53Aldebro. uLíG Kft. u.-nél te|efonon + 25olo + postakoltség) áfa Bayvarol |22oFtl4 csik o Perizin (vényk teles) l0oo Ft/l0 ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db. ut Nncy Debrecen.q! a Hird etéév kere kollégánkat s eI : sse .qoos GÁsot BÁnoos LÁszLó KovÁcs Fpnrruc CzÉlus Isrvm Hrnssr Zolrlru Frnrrucz TmlÁs Aros Booom VarÉ Zsolr VÁnI Frnrruc Vencn Jizsrr Elrx GÁnon Demrrn LÁszli Drégelypalánk. u 1II/a' Gyár Budapest. északi Vas.u. 5231 Gyoni Domaháza. (+36). u. Veszprém Soniogy.h ..nEz. 1. u.8' 2646 Honti Petofi 3060 Pászto. 'rt.(30)-636-45B5 Csongrád." \ KIEMELTcsomag +rta 620Ft lszo 650 +AÍa Ft lsző egyíittes elón4eit! -. t e rm ' V| i t propo|lsz. TeleJon:j6 (t) 273-2295. (+36)-(20).hu : (+36)-(30)-229-0401. (06)-(3 5)-567-oeo (+36)-(20)-574-9035. u. (+3 30)-218-27 07 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (06)-(52)-342-87B (+36)-(30)-9l0-0085. (06)-(35)-357. 3 -(30) e (+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek..2B/C. Zwingli 3.0 +Afa lszo Ft 390 +Afa lszo lapban+ il|tiHnSZnT ilBHnSZBT lapban NoRil'tÁLcsolllaq \--' t.281-5641. lr \" . Bács-Kiskun része Pest. Zwingli 3. 11l3 Budapest.4. Isaszegi 93. vtjdrtis (3 kg) 24 5oo FVdb o Forgalmazza: KoYaVet Bt. 6)-(70)-6 I 4-2907 (0 -(62)24t-23 (+ 6) -2T -T686 6B00Hodmeztjvásárh. G. u' 33.4' Petofi Mézrizem F agv as z t o t r ag]0 Í. KovÁcsruÉ Juln 4033 u. 6) u. Tolna Tolna Baranya..60. R. (06)-(94)-41 (+36)-(30)-520-8085 I-573. Fertrjszéplak. u. Tornavár l2' u. Arnm RÉvru 2677 Herencsény. (06)-(56)-480-085. B624 Pipacs 7200 Dombovár. Ba. 2]36Dunavarsány. (06)-(84)-362-696. NÓgrád resze északi Nográd resze deli Szabolcs-Szatmár-Bereg 2l00 Címiink: Gtidijlltí.

mint a Hutek. fÓlián kereszttil. eltil Cukorlepényt nem kapnak. zepénkb. Szep. két.A napraforgÓt pergedtik dással rendelkezó részébe. e ger után az űt már kanyargÓssá válik.s ez már faltÓl fa. Lehet. élelem is a me$feleló helyre kemdr a nap ereje is gyengiil. A bevált és az idómbe is belefér a hegyt méhészeknél' nálam is. A stitét szín azért fontos. mqid néhány kis léccel. mert alul a ruhákra Nem is kell. A keretek felett nejlonfÓlia van. hogy a bennmaradt napraforgÓméz a felső fiÓk szélérekertiljon. lelóen adagolom a gYÓgyszeres hogy ha méhkertilne alá. gondolják segíti azokat. érintkezik.a fiasítást. Az utolsÓ kezelésután egymás mellé to|uk a kaptárakat. tit jén van a tisztulÓ kireptilés. hogly kitededjen az ér és feltilról sem kaphat vizet. Ezután a beavatkozás kaptánal is. de a fészekfiÓk már telelésrekésziil a méhcsa. tár legkedvezóbb hógazdálko. ugyanakkor a kiiljed.tvÉHrsnŐt vÉHESRE 201'I.nincs. A ruharéteg februárvége helyett március eletetejére hullámpapír kertil.LátásbÓl már régÓta ismerjtik egymást. A fészekaz alsÓ fiÓk kÖ. Hunorná| le. aztaz alsÓ fiÓk ktizepére. Ez késóbb sem serkenetem óket. hory ezekben a napokNB kaptárban nagy tertiletre szÓban a felhelyezett fiasításos kerÓdik szét ugyanaz a te{edelmri retek felsó részénis kialakuljon fiasítás.de szen a fiasításos keretekben még a méhcsalád mellett az alkalmanincs teleló élelem. egészállományra. letve repcevirágzásig elég. hogy ne kapjon bele a s a család népességének megfe. nem folyhat be a kaptárakba. Mielótt bármit is megnéznénk. éshogyan dolgozik ue. Ekkorra őket szeptember 15-éig. Ilyenkor luk hagyom. A megbeszélt találkozÓhelvreis ktinnyenodaértem. A méz elvételekor elve. kozás ttirténik. akik valÓbankomolyan a méhészkedést. igy ruhák hajtogatása. Ilyenkor kiveszem azokat százszázaLékostelelési bizto nsáa kereteket is. . A nejlon fdlé puha száraz lépselejtezés. A hÓ tÖdik napja k rtil ugy rendezem be a kaptárakat.alatt. hat kereten. amely hátul a kaptár aljáig' el l a kijárÓnyílásig nyulik mazottrendszer sem mellékes. s minden NB fias lép egy mézkoszoni. A Huzett fedett fiasításos lépek felsó nornál jobban elválik egytnástÓl részérőletetésselkell kiszorítani a fiasítás ésa mézkalnra' s ez áI. a méhcsa. e nélktil szerintem nem is lehet rendesen betelelni a Hunor fészkescsaládokat. hiszen keretes mert a tetók jÓl zárnak.fiasítás itt. 100 Hunorcsaláddal termel. cserélemőket.hagyok a családoknál a ktjvetkektilótérbe kertil.szél. méhészkedésre a vá|totta.Ez a betelelési mÓd kéthogy 2-3 mézes keret még ma. o Jő a Hunor rendszer? a maradék nyitott mézes kere. Éna második fiÓkot is náméhes is csendesedik. ésaz ez idó szem a huzalpálcás anyarácsot. máris a k zepébe vágunk. FEBRUAR Méhészkedés kiiztitt a hegyek KovácsKároly 63 éves Biikkszenterzsébeten és (fotÓnkon).A ser. nem feketére Ennél a mÓdszernél maradtam. hogy Nem a kaptártermeli az oldalfalak érintkezzenek erya mézet.zelésre. hosy lád képtelen lenne áttelelni. A felsó .élelemmel bőségesen ellátva.mással. az ne a oldatot. a fény feléigyeEzután takarom a méheket. Tetejérefekete fÓliát hede lád mel|ett alkal. Ennél nagyobb zó évihordást adÓ gytim lcs-. a k vetkező évi ruhákat pakolok. de lam is erre az idószakra esik. a kapltik _ kérdezektoudbb. igy viz kezelést ekkor még nem végzek. amint a hÓ k zepén eselig takar. hisz ilyen állapotában a csanorokbÓl.etetett kristálycukor.Nekem jÓ. amit bennmellyel a párás levegó a mene. Az fontos. tanítja. A tetejét ktjvekkel les lyoA zom. hanem lefelé. Az itt elhelyeazértcsak nem per$ethetó. Enymert nem a huzat elóidézésea he télen még marad is belőle. Nedvességgel nem dékes Elyors vizsgálatkor sem.November elejénPerizinnel naponta 3 dl-es 1:1 arányu cukorszorp-adagokkal serkentem kezelem az állományt.tÓl is távolabbra kertil. érhetó. Ktizéjtik teszem a fiasításos kereteket.A gyári adagolÓ helyett tember elejénegy fontos beavat. s ha még marad. legalábbis egy hasonlÓan nehéz szakmára. de nem tudtam belóután még legalább tíz napig etehik annyit pergetni. Szinte radj on. Így a ldd. s a riilj n. A cél. amelyek telelésre got ad. de ezt a nehéz idönként szakmát .mi j n ezutdn? . az lyezek. hinem a kaptár termeli a mézet. hogy námrilépes keretek elkészítése nem nagyiizemi megoldás. teleló utoljára. kéből áI|.ségtelentilmunkaigényes. az élelem meg rendben. Hogyan kell a Hunorokat fészek a ftild hideg kisugárzásábetelelni.injekciÓs fecskendót használok. idejevolt már egy kicsitjobban a kaptár fenekére nézni. és kétujjnyi takarást hagyok el. Az enyhe légmozgást biztosít. talán már mely a bennmaradt 6-7 kg napegy kicsit megszorítva helyezkeraforgÓméz éskb. Ezt augusztus l0ig megteszem. A réteghullámpapír van drÓtokkal megfigyelésénkívtil más teendó sszeerósítve. az élelemmennyiség. szegem. és s<jtétebbre. attÓl nem elválaszwa. méhészeti beavatkozás. majd utána. Persze tudom. s nagyon zott rendszer sem mellékes. ám sok munkát igényel. alkalmatlanok' félig kiépítettek' amit viszont szívesen csinálok. de o A nép és élelem rendben. s alatt behordott virágpor keveréa méztéri fiÓkbÓl annyi mézet. hogy a fiasítás ésa teleló C Augusztus uégénjdrunk. Hogy indul az ujeszteruló? amely valÓjában már az utolsÓ _ Csendben és nyugalomban. Ezze| a mÓdszenel eItaljobban szervezhetóa termelés. északon már nincs a kentés hatására a fiasítás kitercsaládokban. egaszer csak mentemrosszirányba. kezzen kij nni. s a második fiÓkban nyitott só hómérsékletis alkalmas a kefias keretek alakulnak ki. méhészkedik Eredetileg vaskohász vo|t. egykét kereten. Dolgoztam NB tekkel. 10 kg-nyi feldik el. jobbanszervezhetö a sz $$el a szélső kaptáraknál elterme|és. ilfeltiletet kihagyni sztikségtelen.

o Ez a udndortanyai éIet _ Iegalábbis számomra . Egytittal két fiasításos keretet felteszek a méztérbe. Mézfolyamatos felvásár|ása legmagasabb a napi áron. ni. . M.(70)-374-93 13. Az anvákat kiszedéstikkor minden évben egységesen fehér színnel jeltiltim. Otthon aztán osszeontjtik óket. mint eg}kor a régi méhészek tették.Gyór ktirny.Pest. az már jÓ. u. o Lemegy a repce és máis j n az akác.Úivari űt2lA. postázás esetén leadást ktivetó 2 hétenbeltil. (06)-(28)-412-83 8 Fax: (o5)-(28)-slr-7 37 Propo|isz méhviasz Ft. Mindezek mellett biztonsági szempontbÓl sem mellékes az állandÓ jelenlét. ésegy virágporos mézeskeret a fedett bolcsóvel.Borsod Szabolcs-Szatmár NÓgrád' Heves.hogy a vándortanyán folyamatosan a méhek mellett lehetek. Tel: ( 06) .7675 6346Baja. (30) I. Ért azért kellemes me$lepetés is.Dráva u. Valaki eltithette.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyarország Fejér. postai csomagként átvessztik. ut l0. 4233 Ba|kány.mert ezt tartom a legészrevehetóbb színnek.-- re Pannon Honig Kft. Nálam ez mégráér. (30)-e38-7084 (70)-334-5772. Talán ez az a pont. A mézeslépeketnem a hagyományos les préssel. Tijrténtolyan eset.Mártírokutja 3l. 33. de szerencsére sikertilt venni. Elsó akácra már évek Óta a Nlrségbe járok. utaláshoz banki számlaszám.Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves. Hanságut 1. Egy hatkeretes.uÉHESRŐL MÉHESRE fiÓkban ilyenkor 3 keret fiasítás és8-9 léputcaméhtalálhatÓ. majd a per- Malya Péter --. adÓszám. Továbbhaladva találtam eg} halotta t az országuton. Repce előtt' április 20-a kortil a felso fiokban már 7-B keret fiasitás van. 8700Marcali. 48.Akad ilyen is.k nil.egy fias. Azért ezze|. Aranyosiu. vag$ megcserélika kétfiÓkot. a nyai életet. 14-16 Óra alatt a méhekelhagyják a fiÓkot. getendó fiÓkot. Egyszer hazafelé felhószakadásban pakoltunk. (30) -3 -242-6589 0) 4 9 -35 Í7 -33 -97 4. Békés SzarvasMézÍizem Vas. maradhat. ktiltjn snek tart. 3881AbaujszántÓ. ha jÓ a népesség. Megye Bács-Kiskun. A félkeretes fészekkel dolgozÓk ez idő tájt már a fiasításoslépeketalulra helyezik. Tessedik s.Veszprém Északkelet-M. bogarászni a méhekkel. Az anya é{áratát a kaptár hátfalán eg}ébként jel lom. t 2. 3 x 3 keretes Hunor pároztatÓkat használok. mqid a méztér.petézésre alkalmas iires keretet.hisz a Hunor fiÓk másfél félkeretesfiÓknak felel meg. a gyÍimolcsvirágzás idejéreesik. Akác alatt miilépet csak az erós családokkal építtetek. jÓkat aludni a friss Ievegón. ésvégtil 40 kg-os átlagot érttink el!Nem tavalyvolt! Szeretem vándorta. Zala. Ez persze nem jelenti azt. A sejtnyitás kézi fedelezó villával torténik egy olyan fedelező állványon' amely elválasztja a lecsurgÓ mézet a fedelezésviaszátÓl. (30) zr7 -z 468 (70)-334-357 (20)4l B-0004 5. .(20) 56-5966 -9 (To)-334-5T9z. Széche u. hogy szállításkor fel tudjuk óket pakolni a platÓra.virágpor Ft/kg 850 1700 8000. nem találták meg az elkovetót. sztiletésiidó.JÓzsefA. Észak-dunántuli régiÓ. természetes anyanevelésmÓdszerét alkalmazom. 31. énszemélyautÓval. Azért csak félig. o Anyaneuelés. Elszedéskoraz anyarács ftlé egy tires fiÓkot teszek. akkumulátor-meghaj tásu por$etóvel dolgozunk. 2_4. (06)-(30)-94O-r877. rozsdamentes.Dimitrov rit 10. u.amit így utolag meglepónek. Nagyon orulÖk. uan ualami titok? . A kovetkezó kaptárbontás már ápriüs 10-15. nyt 2660 Balassag}armat. Mindez egy koztinségeszold rachel oldalfallal ellátott sorsátorban torténik. 3733Rudabánya. bevált megoldásokat szeretem.| r82 (70)-334 -5747. Fenti termékeket is a A kifizetés feltétele:név. s ezek után is a jelriletlen anya csakis váltott lehet. benne egységenként egy mézes.ha l0 kg-ot ad.Az akác elejénveszem el a repcemézet. 9374Iván. (30) 523.Szolnok Csongrád. Erre nem késztiltem. lakcím. A felsö fiasításos fiokot alulra helyezem.jÓkat aludnia friss Ievegön. ut 4. édesanyjaneve' sztiletésivals leánykori név (utÓlagos adateg$eztetéshez telefonszám). sztiletésihely. Egyébkéntis én az egyszeríí. Egyszer Nytradonyban az akácpergetésfelénél elfogyott a hordÓ. Név Ispán Zoltán Kozma JÓzsef Schváb István HajtÓs Béla Kerezsi Csaba SzenteiJÓzsefné Makan János Kozma Ákos NémethVilmos Biliczki Béla ZsigÓ István Hegyesi Attila Spindler LászlÓ Kálmán Istvrín Svedics Tibor Lakcím Telefon (70)-334-57 42. Komárom Észak-dunántuli régiÓ.( 28)-sl1-736. kicslt tigyél. . Í20) L5. (70)-333-6324 0) 4 -2 Í7 -33 -4950' (30) 83-3244 (70)-334-93 (30) Bt -0827 -9 94. [V. mellyel a hordÓkat félig toltjtik. bogarászni a méhekkel. amit ut k zben osszet rtem. kk. az s anyarács alá pedig két. (30)-2634l 506 Í20)-4l4-|I7I (70)-334 -5752.Fizetésihatáridó: a felvásárlÓknál azonnal. óstermelői igazolvány száma. Lehel rit 7. Váci 5540 Szarvas. Szabadság 4. és már kész is a kaptár a repceméz fogadására. (30) 215 2032 . 3. Híd 2475Kápolnásnyék.6637 -9 (70) 34-B754. Repce kozepétól már mentem az erós bolcsós családok kereteit. A btjlcsómentés. kicsit rigy élni. mint egykor régi a méhészek tették.Sopronk rny. ésa felsó takarást is megszÍintetem. automata. Figyelemmel kísérem a hordást. amikor sztikséges.Nincs. hanem szoktetóvel veszem el. (06)-(2O)-964-1386. ahol lehetne még valamit változtatni a technolÓgián. stitni-fózni. 9800 Vasvár. rá az anyarács kertil. Kiilon jÓ' hogy mindezeket nagy tir mmel élem meg' szeretem a vándortanyai életet. (7 o)-33 4190. siitni-fözni. rá a saroksztiktetővel ellátott sz ktetó keretet. 5540 Szarvas. tér 4130Derecske. 34L2Bogács. T.igazdn csábítÓ. elindultunk. (T -33 447 (zo)-259 4oo -T o) 43. 9241Jánossomo4. s az éppen sztikséges kezeléseket akkor végzem el. l l GÖdiillő. 33. szaporítás. hogy automatikusan selejtezem.HunyadiJ.a.262. 7838VajszlÓ. A méztér ilyenkor kap kétmtilépeskeretet. adÓazonosítÓ jel.Horvolgyeu.

Az uniÓs méhészérdekképviseletek munkája nyomán a méhegészségtiggyel kapcsolatos problémák . USA pedig 32olo. Az ORFK ezen lépésével portja folyamatosan nótt az el.nyos piacok (Brazília. méhészA állapodtunk abban. de minimumszállításához szrikséges és a lenek voltak uj beszerzésipia. szakában volt.hu/mezinfo címen.33 USD gos mézellenórzés. 1250. addig 2oo9-ben ber 18-án elkezdódritt az orszátokat. Chilében. Brazíliá.A méhegészségtigyet prioritásként kezeli ajanuár l-jétól elkezdódott magyar EU-elntikség alatt a kormány.mézexportja11 400 tonna volt. hogy rendkivtil ked.fel méhcsaládokat.Mindenféle. aki kiemelten foglalkozik a méhlopásokkal. exportórciket is negatívan kat a méhésztársak. .tizemmel rendelkezó méhészeszállítmány tulajdonosának be. felszerelést.szajkÓzása'' már elérteaz illetékesBizottság ingerktiszobét és foglalkoznak a problémával.. hogy hol. év végénkiadott a Bizottság egy Értekezést... így ók azonnal tudják ér. metország vásárolta meg a ter. Ttjbben ajánlottak használni.Az ellenórzések nem egysékumentumok meglétét. Ennek alapján a ktjvetkezó tájékoztatást kaptuk: az ORFK tudomásul vette ésmegértettea méhésztársadalom panaszát! Hamarosan elkészítik azt az átiratot.Ne feledje! Február végéigkell adÓk értestilnek a le$g$orsab. sokan nem vállalnak. Becslések szerint az egész 72OO tonna. A méhlegelók tertilevább folytatjuk .cok felé nyitni.hu) elolvashatÓ. mikor. 2010 mézim. 2005-ben 8500 szágos fóállatorvos nyilatko2010-esargentin mézexportnem tonna volt. Ez a fö probléma. de kijelenthetó. Jamat.tapasztalataink I L" ban. Sqiát érdeszámunkra. A Tanácsi Ktjvetkeztetésbenleírtak egyfajta iránymutatás a Bizottságnak. számára tobb eg$estilet és ter.ban krizel 11 ezer tonna. né2010 elsó 9 hÓnapjában 47 ezer Hazánkban az első l0 hÓnap hol mindkettóre sor kertilt.ésazt mikor.ban termett méz értékesítésévelelegettennie a7olzoo3. Nem tudják kielégíteni a ktildeményeket Devecserbe.otz USD/kg). A biintigyi kapcsolattartÓk a szaktanácsadÓinkat eseti szakértóként fogják igénybe venni.ben 12 ezer tonna. Meghívásunk oka a szeptember 29-ei tatabányai demonstrácionkon elfogadott petíciÓban foglaltak megtárgyalása volt.A hazai piacon kinik a méhésztársak nagylelkri esett mézek kereskedelmébó| felajánlásait. A megyében ttjrtént méhlopásokrol.lett.2009-ben 6000 tonna. 2o|o. de a bejelentést megben lesz egy 220 millio dollárt). a oldal. hosy a zott a Kossuth rádioban. Uruguay-ban.portjának értéke eléri a 300 teni méhészettinket. 2006-ban sekról dr. zT. hogy az elnrikségi ciklus végérerin.$atásával elkésztilt a fogyaszkat. hogy nyilképpen me$nyu$tatÓ milliÓ dollárt (az ez elótti vántartásba veg. December 15-én eg}estilettink képviselóit meghívta a Teve utcai székházába az országos Rendór-Fókapitányság (ORFK) illetékese.nuár krizepéngyakorlatilag már btintetésreszámíthatnak a méz vezótlentil változtak me$ a k . 20lO-ben 2. volt. mint 2009 hasonlÓ idóA 2010-es termésból novembe. ac. akik szakmai segítséget nyrijtanak.megiegyezni.alig-alig van méz a termelóknél. ban pedig szulfonamid-tartalNem éri már meg méhészkedni.ktink! Ezzel kapcsolatosnem himinden megiyéték nem haladta tul a vatalos. FM-rendelet 2. Kanada.nem piacozÓ.mintát vettek. esetiinkben a méhegészségtisy problémáirÓl. AMC támoAz szeket. ték.hogy 2010. viszont az értéke. a meg$ei szaktanács.kongatni. hogy mi a tagállamok véleményeaz adott szaktertiletról. Ezen anyag lesz az alapja annak a magyar munkacsoport munkájának. amelyben az OMME is résztvesz. zatosan n vekvő GMO szÓjatena áldozatai és a károsultak hosy nem kell vészharangot rtiletek miatt. A tonna volt. Ezen személyek (nyomozÓk) felveszik az OMME megyei méhészetiszaktanácsadÓival a kapcsolatot. Sokkal t bbet éshatalmas távolmelói csoport ktild tt pénzado.tinkormányzatná| be kell jelenválik a felderítés.méhek elhelyezésénekilletékes remélhetóleg hatékonyabbá m lt időszakban. Ez azt jelenti.rossz évként fo$a a szakma vizsgáltak. sítésiátlagár lOo/o-kalmagasabb hagyta el az orszá$ot.) ban.yék. omme. Argentína) mel. Ez a szám mennyi mézettermelt a méhész (3. hova értékesítette. (VI.dolgoznia-tennie-foglalkoznia'' kell az abban leírt dolgokkal. a háziargentin mézkereskedóket. decemményeket. a kaasszonyoknak.nincs sztikség a botrány szÓt ságokat kellene vándorolni. Ez azt jelenti.. nyitottak a szomszédos orszá. jÓk a magyar mézek. A vizsgálatokat tortilmények.Méz a hon|apon. A mézeket elkobozzák és ennek oka. amit mányokat. LáthatÓ. India.56 USD társaktÓl kapott informáciÓk ami OMME szakmai javaslata alap. S-ában elóírt k tesíteni a b ntigyi kapcsolatAz Egyestilt Allamok mézim.ket pedig lakásukon ellenórizazonosítását megkcinnyító do.bálják a szomszédos országok.rig mind ssze 5000 tonna méz Aztvizs$álták. 2008.l9 USD Méze||enörzések. esy kapcsolattartÓt. elóállítÓi. A hagyomá. hogy atya vette át ésosztotta ki. fajtamézek 800-850 Ft/kg.ben ffijt ttek mézadományo. két mintáló felhagyott tevékenységével. ésmindossze 4 mingentin méhészet visszafejlódé. lÓ magazinban meghirdetttik. Tanácsi Kovetkeztetést szeretnének elfogadtatni.Vietnám.doc pásokkal kap2005-ben az át|ag \ csolatos k rtilimportár 1.omme. hrilgyeknek szÓnapiyon sokan ktiztiltik irodát rácsonyi tinnepségalkalmával. A felvásárlási árak tában találtak meg nem engese: nagyon sok nagy mézterme.Karácsony elótt tobb egyestilet. hanem a mézfelvásárlÓ. Bíini'igyi kapcsolattartÓk. A kedve. aki ismézek árának ad/fo rmanyo mtatvany/ 0 nko rm meri a méhloemelkedése: míg anyzati bejelento lap. amelyben tájékoztatják a me$yei kapitányokat arrÓl.NEM CSAKTAGOKNAK oMME. veglyesvirágméz 650-7 oo. Elérhetó a www.A mint. hogy eddig 119 mintát nát.gesen zajlottak. Továbbá megez már elértea 2. A vtirtisiszap lavifóállatorvos. krinnltő formanyomtatvány olyan kompeEgyértelmrien láthonlapunkrÓl letolthetó: http:// tens hatÓsági hatÓ az import www. hogy idószakokban eZ az ér. a kozottan ellenőrzik a méhek szerint állandÓsul.A tisztelendó ur ésa térség polgokban. akiknél csak Mézpi Argentína mézexportja si helyeket találni.mok-beli termés a kereskedók szeket az árusítÓ helyeken. hogy az értéket. Tovább folytatÓdik az ar.pÓtolni. adÓdÓ kevesebb bevételtiketprÓalapján. felada'. valakiktól csak lett azonban nehézuj beszerzé. így kényte. a témával. amely honlapunkon (www.dett oxitetraciklin-. Ez krizel 100/o-kal ke. 2010-ben Né.hírek Tanácsi ktivetkeztetés.A méz-inforkeresleti piac arra riszt nrizte az esy 300 kg mézet Mőd Miklős máciÓs oldalt t bb. 2OO7Január |2-éna mézellenórzémés38o/o-át. a .telezettségének.hu/portal/downlo személy.nyomon kovetését ellenőrizték. Elfogja meghaladni a 60 ezer ton20lO-es esztendót emlékezetes mondta.Ez alapján a tartÓt.omme.nyilatkozta a te folyamatosan cs kken azirtőFelajánlások. hogy minden megiyébenki kell jel<ilni egy felelós személyt. vásárlÓk igényeit. A folyamatos Plébániára szállítottuk. A syenge Egyestilt Áttaszerint a piacokon árulÓ méhéján a krjzuti ellenórzésekkorfo.január ktizepén: akácméz 1300. hogy az illetékes Bizottságnak.papírokat''ellenórizték.$ármesterei tisztelettel krjszoOMME Ügyvezetés .papírok''ellenórzésénél méz a vesebb. zőtlen helyzet nem csak a méhé. Kardeuán Endre oraz át. Ezeket a tÓknak szo|o méz-informáciÓs érinti. Ennek eredménye. ' volt.

nyékén lenolajat és étolajat keveriink ttirténik. Ha mítanilehet teljes vagy részle. majd kevés viaszt bele. vagy szÍikség esetén cseréljtik sorbavenni.lás még hrivtisebb idöben is delkezó méhészetekezt teknősablont megkezdődhet. a márjÓval ezer Aki a hidegebb hÓnapokban kitíizzÍik j céljainkat elöttiink állÓ esztendöre. Érdemesa méhesktizelébenmehogya sikeres munkaegyikaiappi!|ére Úgy gondotom. jobban .ra ésvízreis sztikségiik tonsági felszerelések hiányozis is az. életet tudunk megmenteni.hogy után az atkák száma 15 napon. Ez ellen rendkivtil egyszeni elA hőnapmásodik felé.lenszer a lépekktizepénekkilyumire kell figyelnem az idén ahígy gyasztás kismértékben hoz. kaptárelemeket.kite{edése és ftjlnevelésemiatt. van-e elég fiÓkom.kevés élelemmel vészelték át a a Éstermészetesenalaposan utána sék]ettől fiiggően erősebbvagy telet.tink Noa hosszát.Ez tragikus teleltetőben tartotta a méheit. ott aztjavaslom.Vizsgál. Amíg hidegebb az dolgozÓ méhek me$teremtik az ben megn veli a telelésbiztonkezdödhet. az tinértékelés tisztu!Ókirepiilés ésa letesen.termelés Molnár Gergely g Emlékeztetcí . nak. hogy beszereztem-e már a miilépet? a fészek hritése: ktilső hómér. megta. Ne fea anyák már január k zepénel. azt mielóbb egyesítsiik akkor ehhez még keve4.kopik''a fokozott hő. Ennekelke. lás. hogy migyengébb huzatotkell gerjeszte. a rtipdeszka lejtstik el. Kirakásfi termelésiévtervezetét. Ha az ttjbb vízre van sztikség a fiasítás Számomra február mindenévben tervezés.a keztink helyett egy betonkevesz a beruházás ugyanis hamar ránypapírt. Ennek mÓdja gyasztÓ méhcsaládoknál. Ilyenkor érde. de ahogy emelkedett érdemes gbeltivóthasználni. dést:mi az. akkor a fiasítás me$kezdése legvizes itatÓt kihelyezni. hanem még mérsékletre számainkat. amire t bbSokan hogy megfelelően rijra. amig be dallapokat.korlepénnyel.van piszkítva. mikor magunk készídtikel van. A nagy ve. a a ószi gyérítés sikertilt ttiké.dásbÓl nyert nedvesség. amit másként kellett alsÓ ésegy kisebb felső kijárÓ ben méz. készre munkálva gyártás. kasztása egy ceruzavastagságu ben számítani ismétlódjenek meg. kijárÓsztikítóket.ben tigyesen kézzel le tudják védőszemtiveg használata saját $ezni . vagy a fiasíként tudjuk terveink megvalÓsíni. Nézztik át a szera fiasítás számáraoptimálishó. ésidóben leadni a sejtek bepetézéshez. nagy része házi|ag barkácsolt. Elóforszeretnék. ahol a pempót termeló mé. kijárÓk eléterítsiinkszáraz kát. mennyiség'vegyszeresbeavat.kevésnek bizon5rul. a frildhriz krizel letermelési eredményeit. megdályozzuk.ezze|rengetegméh.az élelempÓtláscsak keménycugal jár egytitt.hegyes pálcával: a lyuk a lépek teljes vagy a részleges viszont nagyrnértékben Az cinkontroll és a saját makarítjuka méhek életerö-veszte. A tisztulÓ kireptilés elótt kenykedjtink. a tul korai vagy a rtipnllás k rnyéke tissze ban kell bejelenteni méhcsaládt rve felfonÓsí$uk éskifőzztik a fiasításrengetegenergiábake. amigondolom.és egyidej nyitva tartása. április végére az az fÖl tti az atkaszám|. késleltesstik február vagy bármely ok miatt tulfofeleló mennyiségri keretem és utolsÓ harniadáig.kor várhatÓ kireptilés is. hogy az esetlegeshibak ne leheta megnó.kor már termelni kellene.dett helyen.nincs gestisztulÓ kireptilésre: tisztu.hatatlanbiztonsággalállapítják juk meg a méhek tirtilékét is!Az vastagra kell lapítani.és megvannak a kereteink.képesekéhenpusztulni. végiggondoljuk e|mrilt és az év ként duplázÓdik. mennyi méhcsaládot rtilésére elemi érdek.nem adjuk a méheknek.annak érdemesmihamarabb kiT-t n a nyugalom perceiben készítem el a krivetkeÍó kozás nélktil fóhordás előtt a telepíteni a családokat. vagy az azt kitriis csak megfeleló eszktiztikkel vé.elemét. a legegyelktivetik azt a hibát.féle lehetóség adÓdik.ltink fel. A tul szorgalmas miatt . cukrot abozzáadott mézzel! Ha Februárbanmegindula fiasímár kaptárfiÓkjainkat borovi feHa anyátlan családra figye.gyan s családot minél hamamiatt.jainkat a helyi tinkormányzati rtil.Aki ttibbezerkere. élelmeta kaptárban.e$y tartalék tatjuk.Természetesen a téli fo.rolunk. de ahol nagyobb a méhés tet építtetett méhekkel.és fiirészgépek gyártÓknak a rendelést. ka. hory az itatÓ napos' szélvéidönkéntmegálljunk. akkor azt a csalá. nyóből.a cukorlepényt. ha cukorlepényt vásáve rendelikmeg a termelési amelyeken a legalapvetóbb bizév.éspl.szabdalt fészek léputcái ktiz<itt és tisztulásméghíiviiidóben hozzá kell kezdeni a kák veszélyes elszaporodását.noszt is! A lepényeket uijnyt és tisszeszcigeznikell a kész ol. kapcsolatot létesít. és az szeríibb.ehhez érdemes érdektinkben kritelező! Régeb. A gyalu.Tisztulás után puha $ezhetiink.hivatalban. Kereteinkszámát is érdemes és az hozzáfog a kitisztogatott cukorlepénnyelis pÓtolhatjuk az azt javítsuk/javíttassuk me$. A nagynértéksebbidöben is meg. mint tisszeszÖ. Célszerri fenékrács felsó táson t mtiren tiló méhekelszaa és tását finanszírozni. hek elkezdik etetni a méhanyát tÖrténhet.nöen helyettesító kockacukorral munka trizveszélyes. Az olaj k nnyen megéghet. hiámagamnak a legfontosabb kérkaptárfenék esetén nagyméret ba van a fiasitás nélktili keretek.giyen kihelyezve.rabb kezdjiik el kezelni! ami nemcsak kellemetlen szag. egyre szély azonban az atka.mesvégi$árnia méhest.Az utol.által természetellenesen széttisztu!Ó kireptilésre: a gunknak feltett kérdések után ségét megakadályozzukaz at.. hogy a fia. és meleg meg.hoga a télinapfordulÓntul iirítkezés részben uj tájolás helyen tároljuk addig. amiA hÓnap másodikfelében szá.te pedigryorsan fogy a pempóEkkor már nem elég a méhek termeléstól. hogy A gyártottuk.san ismerjtik minden alkotÓ. oda. Ennek eredménye lehet sÓ pillanatbankapkodnak. idó' addig a mtihelyben tevéehhez sziikséges feltételeket. és ságát. hogy kés. tudják táplál. A melegítóméhekizomzata dot jel ljtik meg! A betegség. csonko. mivel ilyenkor számára a belsó páralecsapÓnincs friss virágpor. a dajkak zsírtes.zÖmével kaptár k<ir. A méhekérzékelik stitét. nem hÓnapja.rővel dolgozzuk tissze a ledarált az állományunk. így ma megtériil. ez azonban ilyenkona már kell számolni annak. ennektiikrében majd ruár végére tízból már 80 at.dulhat a gondatlanul betelelt hozzá.tos.Kisebb állománnyal rena kapocsbeltivö használatakor a más dolgunk.betegnek látjuk a családjainkat. A le$obb mÓdszer mégre tervezetteszktiz ket.éscsal. ttimrir kadnak a mézeskeretektól. .ra olyan napot válasszunk. gy rni. hogy ebben a hÓnapHa Ez tissze. Eszerint feb. volna tennem a tavalyi évben. Ami elhasználÓdott. AtI-l családelpusztulhat. mivel jÓ munkát felfritik a fiirt ktize. Nektink csak ragasztani ség-világosság családdal. van-e elég kaptáram sítás korai elkezdését megaka. majd eg:yeÍTe alkalaz mas tepsiben 1:1 arányban vagyunk. Felteszem nyílás kombináciÓja. Ahhoz. tíz atka áttelelt. Fonmindenméhész méhtartÓ és számáraaz.egészségtelen és az egész pét. munkához. állomány. A nagyon hatékony szeg. hiszen így biztoszámos sulyos sértilés.kezdtekfiasítani.ősz folyamánbetároltvirágpor.alkalmazni.ni a méhanyát a fiasítást. rigy cstikkent az eITe fordíthatÓ idő. ben a kaptárainkat magunk a annak figyelni a rendellenességekre.

midón a viaszt fogunkkal nyomjuk és egyrittal szívÓ hatást is kifejttink.szirmokban erós a turgor. de állományukkal csak napok mulva jelennek mottevó nektárgy jtés. A virágzás kezdetén a május-j niusban. akkor nem valÓszintt szá. regenerálÓ (hormonszerú anyagok) és emészeIönyiis. nyírségi. vagyis a gyenge és a savtriltermelésre hag'lamosgyomruak is fogyaszthatják. ha azza| mégis megprÓbálkoznak. szerk. az EurÓpaiUniőének jegyzettfajtaméz. mezótalajok. Nagyobb teriileteken találhatÓk erdótalajok(fakÓ. dusabb Jellemzó éghajlatunkra a hosszu ósz. májusi fagyok blokkolják a nektár. lágyítÓ (laxans). Az akácméz. A már fehérré vált bimbÓk érzéke. Án az meg.C. termótájanként csekély eltéréssel. A méhek 16 . aminek krjvet. ha a méhésza termelésiperiÓdus végén egalizálja az szacharÓztartalma viszonylag magas' elérheti a lOo/o-otis. Az utÓbbi kettó nem. miizlik édesítésére. Hasznos szabály: rendszeresen keveset (naponta 2-3 kávéskanálnyit) fogyasszunk.llyentermék akácméz amelynek az is. flirÓval. ha pedig a hriv s pe.rozsdabarna). A g'yti. ez méhészetileg génperoxid). Mindez azt jelenti. A magyar ftild mészetesebbfogyasztási mÓdja az. egészen világossárga. a ncivény természetes tulajdonsága miatt. mekezménye a lass . (esetlegmég III. sokára kristá. gyelembe veendö. öshazájához képest ná. alacsony. mint a ttibbi: az akác észak-amerikai izomerósító (monoszacharidok). ésII.nak tertiletet. A ktirnyezetéhez képest magaitt sabbaz évinapfényes Órák száma: 1900-2100 Ez biztositÓra. majd azt Ezt tudván. térés.jiik gyanusnak. akkor elégségesa szefiiggó kémhatása 4. kiiltintjsen a karbonátos. A zárt virágokban soha nincs ktilsó tevékenységre alkalmatannyi virágpor. Az akácméz ktjztudottan helyzet. ami a globáliséghqilatváltozássalemelkedhet. a magyar méhészek k vetóen beáll egy-két hóség. Az levendula mézeis. ám kor elóállt az akácméz. barna. ja gytimtilcseink.btiztethettink pl. A sokáig folyékonyan maradÓ akácméz elónycisen keverheRendkíviil fontos. Magyarország f ldrajzi elhelyezkedéseszerint a Kárpátmedencebelsejében fekszik. Ezzel szemben integrálÓdik az k<jztjtt alakul. májvédö (sriilunk alapvetöen átaIa. akkor megktilÖnlegalább 1. változatlan ktirtilmények krizritt is nagy lehet az elA fehérakác viszonylag korán. Méhészet mégis világszerte A Sza|ay LászlÓa!ábbielemzéséve! tiszte|eg a szerzö emlékének.unk annyi virágport. nÖvényeink fokozott hatékonyságát.rálni.0. Azország 50 éviáltagosk zéphóménéklete + 8-11 . enyhén kellemesen ezértezt a mézet nem nevezhetakácvirág illatu. a viharos szél is. (A I. Glikémiás indexbeli értékét lejjebb vihe$tik burgonyával. a napraforgÓtÓl! akácnektárt gytijteni sok kockáAz akácméz diasztázaktivitázattal jár.valamint Öko akácmézet. a családokat tete. riÓdus miatt az élettani folyamatok korlátozÓdnak.vagyis a nehezen elérhető nektárban alig fordul eló virágpor. ak.fi. bakonyi. négy éven zófrjldi. magyar A go|yőbisunk akácméz méztermésének egy.c alatt lenszemek száma is nagyobb.) akácméz sokoldaluan használAz akácméz virágportartalma 10-20o/o kÖztjtt alakulhat.sőt szikesekésfuségi tÓhomok is. Az akácméz akácméz. . vag!5rhibásnak. A erőfeszítéssel nyitják azokat fel és akkor a nálunk gyakori késói. Ha az eltéréseket mtjlcs és szólócukor aránya ztik elótérbe. ha nyersen' cseme$eként élvezziik.porzÓk sem értek még me$. Ha a méhek és a méhészektevékenysége sikeres. amelyik világos. hogy mint pl. Ha ezt a terméken t li kristályosodás. a repce után. mint a nyílt lanok. A mézelsódleges éslegter- A magyar akácnektár I # É fajtaméz l|ításának e|öá !ehetöségét. finoman zama.o tájékoztatás. elfogultság nélkÍili leírására vál|alkozott szaklapunk egykori. lyosodÓ. Létesítése csak akácges. mint rendszertelentil egyszerre sokat. ez a folyamat viszont csrikkentheti az akácra veszélyes kora tavaszi mélyleh léseket. nemrég e|hunyt állandÓ szerzöje. virágzik.az akácerdókben korán foglalnap. Az akácméz előnyÖsen használhatÓ teákhoz (kivéve a repellens hatásuakat). akár integA kipergetett akácméz állohelyezmánya s r n folyÓ.) A viszonylag nagy tertileten. aprított ryiimÖlcstikkel valÓ tjsszekeverés révén.(A citrusfélék mézénélis ez a tos. tó tisztított (soft) propolisszal.biztosítja a téstjavíto (szerves savak). hogy az elégtelen inzulintermeléstól szenvedók előnyben részesítsék más mézekkel szemben. Megteheti. csupán pedigalig tízszáza|éka. A magyar akácméz savtartalommal sz.sa.A tekintetben egy azonos akácerdóben. a legkevésbé savas.ám néhány és é|elmiszerfélénk elképzelhetetlen né|ki'i! a magyar ízek világa.szerkezetriekben. fertótlenítő (hidrokult. de a ttibbi alkalmas az akácfák számára -. lehetóvé válik. akár differenciálni. ami a rtigydifferenciálÓdás révén ktjvetkezó évi a bó virágzást biztosíla.)akácon gyujt tt mézét. édes. a méhek nagyobb nyek a k rnyezeti hatásokra. Később gyorsabb. hatékonyabb a gyijtés és az érettpolakácvirágzásnak az esó.5-5. szekréciÓt.stiteményekben.Az akáctÓl (és általában a pillangÓsoktÓl) somes veszteségérheti.5:1. Nem erŐs aromája miatt széleskrjrrien alkalmazhatÓ siitésekhez. de néhaés eltéró termesztési feltételek k helyenként enyhén ztildes árzrltt virulÓ akác mézét lehet nyalatu is lehet. boraink kivágyÓgylÓ beltartalmi értékeit.megjel lik. NyilvánvalÓ.illetve a gyengén . Hazánk ftildje változatos risszetételii.hogy Az akácméz is. E hatÓ. mtilcscukor). hogy az asszimiláláshoz sztikséges ttibblet napfénya mézsokféle szénhidrátjainak biztosída is jelenlétét. mert leperegnek a virágok. Aránylag magas fruktÓztartalma elősegíti azt. hrisokhoz. Fo gyasztás amézzel lehetsé kor. hase vá4. hogy az elzárÓdott arctiregek kinyíljanak.vtÉH ÉsznrnoÉu ln Hungari kum am a Yarakácméz Noha a hazai agrárgazdaságot a hungarikumok nem jellegzetes egyedi hlizzák ki a bajből. A lépes méz nagyra becstilt csemege.

Valamit érzett. A hosszu téli estékelsószámu.hetjtik. sot megfeleló elónicát már sajátunknak tekintkészítésután impozáns tarto. Dr.) tjsszehasonlítvajogosan állítRendkívtil fontos. mint az eredeti termóhelvén. Rendkíviil termékeny írÓ volt.rti$hatás'' lehetetlen. amit méheink méz formáj ában ajándékoznak az emberiségnek.'Locust tree'' csak ritkásan fortavasszal robb anásszerrien feldult eló. A családokat kosítja a fajtaméz elóállításának rán fel kell erósíteni. Azt hitttik.'' Ettól szebben. man$alica sertés) akadály nélktil terjedtek az egész országban és eg:y idó után mindezeket sajátunknak éreztiik. mintha felvillanyozták volna. A magyar méh A magyarországi méh.. hedoacacia I./ homogén fajként gyen-v lgycin vándorolni. biztosítja.ita.ktizttink léted'' nagyon fog hiányozni minden magyar méhész számára! MéltÓságod. Ott elnyomásban kihasználni. nem csupán uj.radékaitÓl me$tisztítani. dr.órzi. Eddig akácerdeink t bbnyire spontán ezeken a talajokon alakultak ki. meghatározott tulajdonságoMagyarországra az 1700-as kat. Ezenaz ni valamiért. hanem a mi méztinkről ezt mindig hangsulyozta. ha a szaklapban megjelent cikkekbe bármi hiba becsuszott: rtig. szeretett elóadÓja volt Laci bácsi a méhészk]ubokban. az ország legtávolabbi részébe elment.. Ktil nlegesen írt. amikor k ztudott. tárakat az elozö gyiijtés maA fehér akác íRobínia pseu.ttin. rigy beszélt a magyar mézröI. biolÓgus. szÓrt elegyesekben juharral pedett és tenyésztett méhekre.gei évszázadokon át folyamages v lgyekben ritkás. Sokszor mondta nekem. valamint a Méhlegelő képekben címrinek. mert hamar felismerték A k rnyezet érvényestilését sokoldalu hasznosithatÓságát: jelentó . Sokat tilt. de jobb..nektárját begyijteni nem minleg elónytis: fokozottan biztodig k nny . SzalayLászlo t928-2011 Nagy veszteség érte a magyar méhésztársadalmatév elején.még nem sejtve . Szalay Laci bácsirÓl ezzel a képpel. Nyugodj békében Laci bácsi az rjrtik méhlegelőkon! Szlezák Mihríily méhész. söt belekertiltek az ósi magyar fajták listájába. a jtivóben a felrijításokat. akkor még t bb magyar akácmézetlehetne elóállítani.medence ismert jellegzetessézik? Ott is elsósorban a g rgete. hogymegszerzett tudását csak gy adhaqjaát.A napsu$arak legértékesebb asszimiláciÓs terméke a nektár. azok állandÓságát a hivaévek elsó évtizedeibenjutott el. Egyetlen me$hívást sem utasított el. használhatÓ a ko.mára a legfontosabb. szaktudásárÓl nem is beszélve. A magyar méhész szában elnyomott faj nálunk alap. A magas tudományos szinten EurÓpába l601-ben kertilt. A KárpátApp alache-hegységből szárma. Oriási lexikális tudása és precizitása nem hagyta nyugodni. nyersen is ttizelhetó..nyázni és sztintelentil aggÓdberi beavatkozás nélkiil. krajnai fajta (Apis mellifera carnica) vajon mennyire ma$yar? Egykoron a horvát. talos anyanevelők n keresztiil Népszerrisítése (Tessedik Sá. hogy a le$obbak kozé be veendó tény: az shazájátartozik.. ha ktizérthetóenír. hogy az eredeti carcsigyáttásnál. biztos hasznos elóadást tartottam''. ha íry. hanem maelyar akác. Mert arrÓl és bármely kaptártermékról nagyon tudott és szeretett beszélni. j telepítéseket az ilyen tertiletekre kell sszpontosítani. szólókaro. Mintha kicseréltékvolna.Lacibács[ja''. ligetszetosan hatottak az itt megteler . Ez a hátÖsszefoglalua: Az akácfák rányos tulajdonság méhészeti. beszélt. hogy valaki idegen belépjenaz ajtÓn ésérdeklódjÖn a mézról. minden em. ami vahér akác tehát Magyarországon lÓban hungarikum.a g d llói kutatÓintézet ellenmuel) k nnyen vezetett ered. A táhatÓ eredmény a kiválÓ minóvoli AmerikábÓl származÓ fe.annyira. le. lerakodni-felrakodni.maryar akác''A krajnai méhnek EurÓpárÓl szÓlni. de annál $} ny rribb mondatát. teljes odaadással végezteelvállalt feladatait.amely ery jszilvási méhésztalálkozÓn késztilt bó egiy éwel ezelótt. az un. éskórissel. 20 év Óta minden szakteriiletét érintö Apimondia-elóadást lefordított és tisszefoglalÓt készített belőltik. A kockázatokat alapon állítjuk' hogy amit most mégiscsaknem minden méhész nálunk találunk. szerszám. vag} felkért témára 2-3 napon beliil hozta a kész anyagot. hogy a vetöen átalakult. példának idézek egy egyszer . Nagyon komolyan vette munkáját' szakmáját. és ha az ERTI szaktanács ait az erdóbirtokosok beépítenék vállalkozásaikba. viszont nálunk aludni. amit elmondtam a méhészeknek. rtivid ido alatt e$észsor uj válnomád kortilmények k ztitt tatozatot alakított ki.ha csak egytizedét annak. Míg ott a korán virágzó akácot ezzel a .v ÉH ÉsznrnoÉu ln humuszosontéstalaj az erés dőtalaj.szerzóje a Bio-méhészet a Méhdoktor címíi és ktinyveknek. már nem ame. Január 3-án elhunyt dr. MemÓriája élményszámba ment.hogy beteg. Szívesen írt. emlékezettinkben! Isten veled! Nyugodj békében! Bross Péter Szeretnék megemlékezni egiy nagrszer emberről. vidám emberként maradna meg emlékezettinkben. továbbadják a mézfogyasztÓknak.Újszilvás 11 . itt allelopatiás becstiljtik hát a mi magyar méképességével sok ntivényfaj hiinket! fejlódését hátráltatja. Tudta. amikor . A magyar akác Mi a helyzet az ugyanonnan származo méhfqjtával? Indokolt lehet-e .ségiímagyar akácméz. itt srirri. a szlovén és a magyar nép egy országban élt és ezért a Krajna vidéken kialakult állatfajok (lipicai lÓ. is Laci bácsi! Személyed. olvasÓi kérdésre. méhészeti szakírÓ. egyszertibben ésérthetőbben nehezen lehetett volna a mézetmeghatározni. már nem volt a régi. ban j ellegzetes tertileti változahogy ez a faj az észak-amerikai tait tartják számon. pihent ésnem akart elmenni. hogy talán arra vár. ményre. a kaplehettiségét. Szeretrrém. De láttuk ra. ame\ret az g OMME Termeló i mézestive b emutatás ának sajtÓtáj ékoztatÓjára késztiló sajtÓanyagba írt a mézról. Ime. mert a várrikai. a hazai méhésztársadalom..évról évre vállalja. figyelemhatjuk. Korát messze meghazudtolÓan gondolkodott. hogy .hogy ne érvényestilt volna fa. Ev végén. Tiszteljtik és ban részestilt. . a me$elenéstól számított 24 orán beltil a kezemben volt a kifogásolt rész korrekciÓja. amit nektink. Magyarország tertilete megfelel a fehér akác sikeres és t meges termesztésére.utoljára járt az OMME irodájában. megfelelóbb otthonra talált. szerkezetek állíthatÓk eló belóA magyar méh képességeit.. tartott elóadásokat. Életesorán ktjzel 300 szakcikket publikált méhészetiszaklapokban. Szalay Lúszlő kandidátus. tanításod rtikké órtzziJkszívtinkben. Nem csak gy ám blokk a mézről. elkertilt hozzánk. ott dolgozÓknak nem árult el. Társszerzöje a GyÓgyítÓ mézekésmézeló gyÓgyn vények címri ktinyvnek. (A Makovecz-féle építészet tulajdonságait más fajtákkal modern stílusjegye. . sszeftiggó erósridó fajtával lehet le$obállományt alkot.

ttintetett a parlament és a mielószcir a TájolÓt kerestem me$.Ma$ad uram' ha szolgád nincsen!" . nok megbizta Martiel Saddier vagy két kilÓ méz ára reklámra Továbbra is valami csodaté. A magyar méhésztársadalom. de rytikemányos kutatásokra fordíthatÓ ném megjegf. Magunknak viéwel ezelótt egyik cikkben olkusaink szemében ez a hozzáméhekszerepétéshasznát a gaz. Két albizottság ktizremri. szervezet létrehozását.a mézhamisíto kereskedót így még átrakni sem kellett. De ha kell.amikor feleségem a szobába szemfiiles mézkereskedók (-át. hosy emelje gyottá is válnak soraim. hogy hogy az elveszett méhállomá. szági mézfogyasztást. .me$duplázni k z tt: . szempontjáből. sszeget.a mézhamisítást me$torlana megtermett méz elhelyezését. ''A kezdeményezésneve akár Madásának várhatÓ veszélyére..szerzódésekbiztosították nyemet. hosszri távu irányvonal eze|öttmé9 mindenkinek. hogy hibás ezért.és valamennyitink. cstjkken eróteljes mértékben.Vagy talán nem a lMézparkereslet-kínálat szerint mÓdolament<.szenjÓk. dig a mézhamisításokmeggátlájtivöje a méhészek dő. mozgÓsítsuk magunkat a sztikséges figyelem felkeltéseérdekében. tizenhétezerméf egszoktuk.egyÍittcselekvés ! kek továbbfeldolgozását. á valÓkezetes munkával érhettink el. az ágazat problémáira.kérték kormányt. torvényeket hoza királyfit.ztink ésegyébméhészeti termélemben. politirehozásával. Feltépve a mrianya$ azonnal csak a felét kínálják me$ti mézszeni massza kertilt vemberében ttibb száz méhész burkolatot. az alacsony mértékri egy fóméhésztársadalombÓl.nyukat pÓtolják.aZ egyéb méhészetiterméAkkor még nyugodtan verCsak Nagy Istuan pécsi mé.csl szervezetek. legalább biztos volt egy ben inkább kongresszust kell tisszehívni és az itt drjnt ttek Akkorazt mondtuk. ezt utÓlag bánom. hogy vizsgálják a san me$tértil. a Egységes fellépéseredménye. márciusi hiszen ttibben. valamint alapvető ktite.méhészkedésbö| nem. rend let|enI v árja ka-á és ii ii '. kitartÓ ésktivetvisszaállítása'' érdekében. Nem a 140 kg/családonkénti ered.érdekében Londonban 2008 no12. igen krinnyen meg$yarországi méhállomány nem a méhekvédelmében.nincs is j lépve kezembe adta a Méhészet 'semmi baj a méz híré. zal is idót veszítve.nak is fel kell hívnia a figyelmet adott mennyiséget. számát.6 milliÓ fontra tudok ésnem is akarok ezekkel ményról szÓlÓ írás.nyomán pedig kormányprogram rokfájÓs idóben fogyasztanák hány száz forintot e$y reklámlegtobben. hiszéról már annyiszor ésannyian ban sem volt arra gondolni. 0+ milliÓ forintrÓl 5|2 mi|. alap létrehozására. met a n vénybeporzás elmara. csupáncsak azt szerethogy a kereskedó is olvassa a hatÓság figyelmét is.szont méginkább elk<itelezett vastam (majd elókeresem!). csupáncsak elég nagy tti. aki a méhészet.mennyi szereplóje képviselteti kenykedntink méheink. Ebben az ágazat valahírverőiként sztikséges tevéhogy az állam gondoskodjon gyar szavazÓ. nyét (Méhészet20l0. tek általában problémamegoldÓ pkerőzsi !mát. Csak kétpélda! Eddig jutottam irásommal.sok vóbeni megakadályozása vevók) a hír felrrjppenéseután vel''.tott Parlament hozhat váltocois Fillon francia miniszterel.lébenésaz anyagiakban is.az alapítvány létrehozásátsaját. szokásom szerint majd a korábbiakban beharan. tÓ szervezetet. A magyarméhésztársa.hamiskás'' szerepló a niszterelntiki hivatal elótt' ahol ahol a .. kényszervállal. csupán. re jutÓ mézfog}asztás igazán . ha jÓl emlékszem. oldal). hívnia figyelmet a az . Szerinte igazán A mérhetetlen méhpusztulá. Ami a létrehozandÓ szervezet jeIenttísen Bár a kiiriilmények megváltoztaktársada|mi a elnevezését illeti. ptirgetéshelyére vitte az átvevő. hogy megélni nyomán létrehozni a végrehajdalomnak fe! kell is csakmeggazdagodni lehet!".Mézkirálynö AlapítMegszoktuk! Annyira. nemcsak . Az országban lességtinkis a méhek megÓVása jÓl felfogott érdektinkben! Ne vezetre .ból prÓbál megélni. okunk Támogassuk esy emberként szerkesztője felvetette.a maryar mézjÓ híré.Én magam sem a magyarora méhek megÓvása va.''A kb.CSALÖDÁSAIM kat a teljes népesség ktirébenés talán más lépésekre nem is lesz sztikség. az elkrivetót kizárni cirtjkrea a mézeshordÓt sokszor már a sa.tartja a maglJrar zk mondás és hát nektink nincs szolgánk!Vagy me$ tudjuk változtatni sszefogássalajelenlegi k rtilményeket nasyon aprÓlékos munkával. hogy kirobbanÓ sinek me$órzése. Ha a mézet nemcsak toteljtik.majd.a gondolatokkal vitatkozni. leírták éselmondták.csak gyózziik kapkodni a fe.menni. 3. rad: az egyt'ittgondolkodás.ik el. áprilisi k dik a világban. Bár mindezt a ter. az . érdemes elgondolkodni rajta: a parlamenberendezkedést illettíen.kizárni a mézforgalmazásbÓl. hogy a bajok ellenérea ma. aki Hrisz.hogy a mészaklapot és azonnal a kapita. Egy nem megfe|ezve az árakat.el.magát. vagy továbbra is gyarmati sorban marad a magyar méhésztársadalom ! L t2 . sztikség lenne valamilyen szer. mémegfeleló szerról az atkavéde.van rá.hogy hésztárs mondta el a véleméEgyébkéntmásutt is így mri.me$k vetelné egy hatékony Egyetlen lehetóségtink ma. kert csak lassu. a fejét. Aztán ne felejtstik és sokatmondÓ javaslat. hésztársadalomnélktil nem fog lizmus egyik alapttirvénye.. ennek ben.képpen2008 januárjában Fran. emelkedik amézár a ktivetkezó írtam meg az eg:yetértóvéleméévben.az tive$ekbe méz gyanánt. hogy szám.res változás mégsem t rténik.. Pelamennyilink. az.vállalnunk az citlet sikerre vitesítja. valÓs ágazatproblémáira.llehetett. gozott árnál. rekordmennyiséget porgetett. mennyivel dott véleményt. számában D gei Imre.ll legalább lehetne.'a!ussza.képviselótegy esetibizottság lét.rezni. vagy inkább j lott prÓbálja felhívni a figyelméhészekcivóje szempontj ábÓl. Másutt a mézreklám csak 5 ezreléke a választÓpolktjdésévellétrej tt egy részletes keink megkedveltetése érdekéállami szerepvállalását ktjve. Mi lehet a hosszu távri. a . nemcsak a felejtstik el. fe!ébresztené.galmazását fokozni kell stb.méhésztársadalom. nem kellett attÓl tartani.. a lap fökozÓként mindent megtesznek.jelenleg csak néhány megszál.esztink ágá(kb. In. nektink is szerepet kell .hanem az ujraválasz.évi 200 ezerről 1. snÍjtgyar Mézparlament Egyestilet is ennek ellenére a parlamenti siink a támogatáshoz aláírásoNémeth Tibor Mézlinkr l. forhette a mellét a méhész. m agunkrol szakpolitikusok mással vannak elfoglalva. kább a . hészből csak egyetlenegy monl t / l egy éwel elóre tudni célkitrizés? Ttibbek alapvetö ktiteIességi'ink . krjzben sajnálunk né. ságot ttikr ző beadványt.melók és az érdekképviselet ré. vetólegesen neg)rvenezer madaságban.Foga|mazzunk meg C$Y. átadtak egy l40 ezer aláírással vány'' címszÓ alatt megfogala váltás után ttibb éwel még Továbbra sincs hatékony támogatott petíciÓt.duplázhatnánk az itthon elA Méhészet 2010.egynéhány éwel nak. a rigylátszik.torténó befektetése sokszorovó atyára várunk! JÓ néhány jtinket! Ne felejtsi.gároknak.. felhívták a liÓ forintra) a méhészetitudo. zást ezen a térenis?'' Hozott is. Ebben arra mazottak miatt talán okafonyugodtan megjelenhetett a mézrek]ám. méhészkedésre aki adta (straté$ia) kialakítása érdekéjtivede|emforrása.

SzlovéniábÓl:. mert sztilei kertjében mindig volt néhány méhcsalád. március 5-én. mobil: (+36)-(20)426-6724 E-mail : antalka.30 Órakor.. szeptember30. A nadapi méhésztelephelye a szakmunkásképzéstanméhese lett. (10/7éjszaka) Indulás: 20l1. Felszállási lehetóségek utktizben..Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross PéterOMME elncik: ''Minden rosszban van valami jÓ! A 201O-es esztendőtanulságai'' . Zajőcz Edit: A napraforgÓ mézelése Kiss Jenó: A méhészeti tárgyi b ncselekmények alakulása Magyaronzágon Dr Heged. tel: (rs)-r t 0-62|. RákÓczi ut 50.Mézlova$avatás ... február 12.Tesco-áruház parkolÓjábÓl 12 Órakor.Ktizdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az LtiszlÓffil Zsolt. me$beszélés alapján. ott élt akkor is. a csucson tobb mint 200 családdal vándorolt. aki életre hívta a mai Országos MéhésztalálkozÓ elódjét.szombaton 9 ÓrátÓl tartja Helye: Mikszáth Kálmán Mrivelódési K zpont. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9. szeptember 9-18. (3o)-644-92-e3 Tel: (+36)- Meghívo (Magyarország) A PalÓct4iMéhész Krirnyezetvédó Egyestilet és (Szlovákia) ésaz Ipolyszakálosi Ipolyvtilgye Méhészszervezet tPoLYMENT| ÉszrnnlKozóJÁT MÉH 20l1. Az ár tarta|mazza: Tossa de Mar ridiilóktizpontban a szállodai ellátást svédasztalos félpanziÓval ésaz autÓbuszkoltséget. Szekszárd.30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszkozvásár. hogy ó milyen elk telezetten szolgálta a méhészeket. nap a ten$erparton piheniink. viasz-m lép csere Részletesprogram: Rendezuényijnketmegnyitja és elóaddst tart: Dr. Albert Attila. (30)-644-92-93 Tel: (+36)OMME Hajdu-Bihar Megyei Szervezet szervezésében 13 . Illyés Gyula TanítÓképzó Fóiskolai Kar. UtolsÓ méhcsaládjai a tanméhesben emlékeztetnek benntinket arra. Ő volt.istvan@ icedsl. TolnAgro elatgyogyászati Kft. Végtil Nadapon állapodott meg. Méhészetét folyamatosan fejlesztette.hu sPANYoLoRsZÁGl ÜoÜt-És Idópont: 2011..ús Dénes:A Nosema kialakulása. profi méhanyaneveló méhészholgy. Debrecen. A rendezvényt megnyitja: Meduácz Lajos. Debrecen. Indulás: 20ll.Szekszárd Helyszín : PécsiTudományegyetem. Idós korára állományát folyamatosan csokkentette. február 2B-ig 40 000 Ft elóleg befizetésével. me$beszélés alapján. az idegenvezetéstésa szállásdíjat.OMME szaktanácsadás! .A rendezvény ideje alatt méhészeti eszkoztjk bemutatÓja és vására .oktÓber 1-B. TellerLászlo 1927-2010 Meghívo V ll. szakmai igazgatÓja: .Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr.Szakmai elöadások: Bross Péter: Az OMME ésaz érdekvédelem. sok évtizeden kereszttil tanította bet vetésreésolvasásra a g$erekeket. TavaszvárőMéhésznap 2ol1. OMME vezetó méhészeti szaktanácsadÓ: . Részletesprogram kérhetó.rozÉnr ffi paa{ A méhészettel már gyermekkorában me$ismerkedett.A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena.ÖnállÓan a t tanitÓképzó elvégzéseés házasságktitéseután kezdett méhészkedni. Jelentkezési határidó : 20l1.március 30-i$ 40 000 Ft elóleg befizetésével. Részvételidíj: 79 000 Ft/fó. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: . Programok: Firenze. Szekszárd Méhészek FejérMegyei Egyestilete Vezetósége Felh ívás oLASZoRszÁeI KoRUTAZÁs tvynnnnssnl Idópont: 20ll. megelőzéseés gyÓgyítása . szeptember9. Emléke szíviinkben orcikkéél.Tesco-áruházparkolojábÓl 03. Fejér megye tobb teleptilésén. Az ár tartalmazza az autÓbuszkoltségeta programokkal egyiitt.a fehérváriÍrÓ-olvasÓ találkozÓt.aktualitások Dr. Balassagyannat város polgármestere . 10 napos utunk során minden 2. amikor 1987-ben tobb méhésztársával egytitt megalakították a MéhészekFejérMegyei Egyestiletét. Jelentkezési határidó : 2011.Áttorésaz atka elleni védekezésben? hatéÚj kony atkaoló szerek bemutatása'' Horuáth János erdómérn k: .mqjd késóbb a méhészet alapismereteireis. Részvételidíj: 89 900 FVfó. 2660 Balassagyarmat..Egyéb programok: A Mézescsupor raj zp á|y ázat eredményhirdetése J átszőház gyermekekn ek Méhészetieszk zkiállítás ésvásár Szaktanácsadás Eszkti zkiiillítÓk és kereskedők j elentkezésétvárj uk : Antalka István.Sperlonga-RÓma-Nápoly-Capri szigete-Pompei-Vezuv-SonentÓi-félsziget. Felszállási lehetóségek utkozben. $ r{t.MézetDévának mézadományokátvétele! Eszktizforgalmazok éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-127|-es telefonszámon! Kelleme s idótijltést kíu őnunk ! Tolna Megyei MéhészEgyesiilet.

Év Méhésze'' elnyerésére. Az alapanyagbol nyujthatÓ tésztátgyurunk. a stiteménytink tetejére kenjtik.lékezés tinnepséga Corzo Éteés jéig felsorakoztak a Fóvárosi Pol.A 2. mert a mise keretén lovagok részvételével beltil kertilt elnevezésrekétrendA I \termeloi mézekkostolta. hogy a méhészbálok asztalain ott lesznek ujdonságként ezek az édességek.és fel tábla csokoládéval megspricceljtik. vacsorán Bírő Márton. mqjd rátessziik a krémtink felét. végtil a tejet.Deák Ferenc Gudenus.iik. 2 tojás. I csomag pudingport kikevertink fél dl tejjel' ésa felforrt tejhez ontjtik.az o|tár elékeriilhessen. a fehérjét felvedtik 2 kanál cukorral. 5 részreoszduk. A méz. ahogy a tészta kívánja. diÓval. Tisztelt méhésztársnók.asszonyok legutÓbb a Szabadnepelttik meg a méhészek Mézes védó. 3 kanál darált diÓ. Érdemes lenne Stitemény Kiállítás ésVersenyen elgondolkodni azon. 2 evókanál kakaÓpor. lapra barackízt kentink. tel. délelótti orákban a méz. A karácsonyi áldását kérte. február 15-ig. Másnap 3 dl tejszíntfelvertink 10 dk$ porcukorral. Pískőtahoz: 5 tojás.{' g\ . Ttjltelék: 3 tojássárgája. illetve a helyi méhészegyestilet vagy a megyeiszaktanácsadÓ ajánlásávallehet 2o||. tel.ket. saját krémmelbevonjuk. elMagyaro rszági Mézlovagrendek képzelése szerint Szent Ambrusfelvonulása. A tojássárg áját a mézzel. és a remekmézes cukrászatikészítményeket Németh Zsolt és Gégény Benjamin méhésztársaknak. Az egyik mézeslapot megkenjtik termelói mézze| elkevert meglangyosított tejjel. A gármesteri Hivatal elótt.rászholgy mézesstiteményeérdesékfel otthon az éléskamrájukat. vá|t A Dunafeltil ftijdogá|Ó langyos sze|lófogadta Budapesten. Addig 1 margarint kihabosítunk 20 dkg porcukorral. Az e| zö évektól el. Ambrus szelet Mézes laphoz:50 dkg liszt. .az oltár elótti asztalon szépenelró iidwivalgása éstapsa fogadta helyezett kiválÓ termelói mézea menetben részvevóket. aMagtaÍ Az tinnepségrendhagiyÓ szent.7 dl tej. 4 kanál termelói méz. Ambrus torta Tészta: 40 dkg liszt. orommeljelenthetem..1 csomag vaníliás cukor. megkaptuk kozzétételre a kétmézesfinomság receptjeit. Mise keretébenaz atya isten Vdrtismarty teret.RendhagyÓ. -\'. 1 kávéskanál szÓdabikarb ona.5dl tej.: (+36)-(30)-6843790. a sárgáját kihabosítjuk a cukor másik felével.ik.majd felforraljuk. oldalát darált diÓval panir ozzllk.NAPJA tvÉH Észtr 201'I. az eseményre késziilödöméhésztársakat a Szomory Dezsö téren. Eredményhirdetés dijátadás20l1. 15 dkg porcukor. 6 dkg zsír(eztszétkell morzsolni). 5 kanál cukor.remben díszvacsorával zárult. tetejétízlésesenkrémmel éscsokoládévaldíszítjtik. lemezen pár percig stitjtik. hogy nem bizonyitották rátermettsé$tiket.vaníliás cukonal kikeve4. méhészasszonyok.majd megszentelte vásáron nézelódó tome$ elisme. l0 dkg margarin. 3 evókanál termelói (szabadszállási) méz. mqjd a kihtilt kávépudinggal elkeve4. nappá tenni. durva diot szÓrunk a rétegekkozé. tobbsztiZsellér Laszlő árusok jovoltábÓl rrisen aranyéremmel kittintetett a Budapesti mézfogyasztÓknak cukrászh l$y tortája (fotonkon) lehetóségtiknllt arra.niltek dagÓgus-. 4 evókanál |iszt. lehetne-eezt a napot a méhészek Alkotásaik méltán nyertékel a bínapjává nyilvánítani. 10 dkg cukor. 4 evókanál termelói (szabadszállási)méz.A fiatal talmas érdek]cjdés kozepette tin. Bízunk benne.A menet egyetértett dr. hogy kiésNagy Judit szinténkiválÓ cukválÓ méhészeti termékekkeltolt.:(+36)-(20)-921-9391 Ha kidermedt. azt is megkenjtik mézestejjel. ci utcán. már a hagyománnyá SzentAmbruslinnepségen. ésa remek mézescukrásza(SzentAmbrus lova$ok végigvonultakBudapest ti készítményeket esy'k leghíresebbutcáján.tik'majd a tojáshoz tessztik. A lapokat megtoltjiik az elkészítettkrémmel.l-1.Mézut Egyestilet eln ke tárgyjumisével folytatÓdÓt a Szervita talmakat adott át a méhészeti téri Szent Anna Templomban. A mar$arint porcukorral kikeveq. Hagyjuk kih lni. hogy Mint miden évben. tsszegyurás után 2 lapot stittink. és Bóvebb informáciÓ: Nagly Gyula. cím Pályázni szakmaitinéletrajzzal. a diot és stitóport elkeve4. és Országos MéhésztalálkozÓn Vásáron Székesfehérváron.FEBRUAR SzentAmbrus 2Ol [innep 0 Evek hosszti kegyeibe sora után az idiljárásvégre fogadtaa méhészeket december 7-én. csak papírt tesztink a piskota alá.rÓl kellene elnevezni ezeket a retéróen idén a lovagok menetét mek stiteményeket.tik. villával megdíszítjtik. éssimára keve4.. lassu tiízon besiirítjtik. melte ki a mézlovagoktÓl. az elmult évi mézekmintáival. Magyar T nde. A felvonulás végeztével A Szent Ambrus napi megemaz tinneplók esy tisztelgésere. HasonlÓ rálÓbizottság elismeró oklevelét. a Vátorta ésSzent Ambrus szelet). hozzáadjuk a kihiilt masszához és rummal ízesífitik. 2 mokkáskanál szÓdabikarbÓna. ko zéletbenkifejtett munkájukért A trtl't . hozzáadjuk a lisztet. JÓ étváryat kívánunk! Kovács otto zselici mézlouag .A lisztet.kívtil finom mézescukrászati tertására kertilt sor. 25 dkg margann. majd a krémtink másik fele. mint a mézeslapot.t -- 4 TÜNDE {Ti: NAGY Dr.25 dkg porcukor. Rátessztik a másik mézeslapot. mint a bányász-. a templom plébánosa utcán kereszttil haladva érteel a is. az . Az otlettel firvÓszenekar kísérte. e|(iÍtBírő LdszlÓ javaslatot tett Három Órakor kezdódtitt el a az édességekelnevezésére.tik. a diÓs piskota ktjvetkezik.Év Méhésze'' elnyerésére cím A Méhészek Fejér Megyei Egyestilete idénis pályázatothiraz det. 2 egésztojás. vasutasnapot. A stiteménytery éjszakára htítóbe rakjuk. Philipp Ernst Stitó utca. FeIh ívás á7 .február26-ána XXIII. peA sekrestyében osszeg. A tojásokat széwálaszduk. fél csomag stitopor.Selmeczi Imre. tortakarika nagyságura nyujtjuk.Philipp ErnstGudenusatya megszentelte az o|tárelótti aszta|on szépen kiváe|helyezett lő termelóimézeket.szállási Méhészttjrténeti szentjének napját. 2 kanál liszt. majd a tt'bbi lap kozé ismét krémet. A jelentkezés részletes feltételeiról szinténtóltik érdeklódhetnek. Deák tér.. Krémhez:3 dl tejbe tesztink 2 kanál instant kávét.idén is ha.f 'a a . 3-4 evokanál rum. Ugyanabban a tepsiben stitjtik. 2-4 kanál tejfcil.NémethZsolt és mék.

ahol még ktizos korpokban számos híradás jelent táncra is rábírták a mackÓs meg arrÓI. (ValÓszíniíleg nélegkisebb létszámu intézmé.Itibben megfogalmazták tatásért felelós szakembere is. Aznapra a rejátszott a helyszínek kiváMikulást is izgatottan várÓ gyelasztásában. hogyan nagymester l5 . az Erista Kft. Ktizismert. rr. het jelentene idónként 1-2 kghészésKtirnyezetvédó Kcizhasz.hány család asztalára élettikben nyekben a legmagasabbak az elószor kertilt így méz. a mindenkori nagybani potenciális mézfogyasztÓkat felvásárlási ár hatásainak kitévetttik célba.témáju kifestók nyv és mézes tása érdekében. hogy az réstinket. ttirtént Ez 2010. teleptilésen Óvoda.bort is rejtett ma$ában. a multban ugy drintritt.szervezett magyar méhésztártagdíjaiba beépített zájárulásbÓl egy karitatív alap sadalom vezetóinek feladata. is koszcinetetmondunk az on. hogy a családjának. illetveszlovákiai helyszínekenkistelepi. majd az idósottkizárÓlag a világpiac befolyása honok után idén a legfiatalabb alatt. Az elmult hetekben.val szervezetté és rendszeressé hecske Bt. és keresstik a mÓdját. ésa Mé. pedig beszámolt a Markíza TeAz Óvontík a falvak polgár. ide sorolhatjuk pl. is számára elenyésző anyagi terdenkinek.A NÓgrád ésHeCsécseés Cserháthaláp. és a megkezdett hettíségek kihasználása is. elóadtak segítség. biztosították. a nyilvánosságon kereszttil érvéNográd megyei Nagybárkány. a Szandai JÓzsef .mézetmindenki hazavihessen a kek számára.ményrol.rekek tinnepi miisorral lepték j{ink.tobb szinszabb táv terveinket támogat. sajtÓ munkatársaival érkezó A piaci áron számolva ktlzel vendégeket. Az adomány nagyobbik régi fedezetének biztosítása.Tdbb helyen si'itemény is jutott mindenkiakadozik a kozétkeztetés anya. mondÓkát és énekeket.Magyarors zágon szinte minden van hészeti témájri kifestö.ten ésszálon . a legkisebbeknél kell kezdeni. A kÓrházi gyer. már' hogy a méhészeti Látni kellett volna mindenkinek l I termékek népszerrisítéséta gyerekek arcán lévó tiromcit. e$ymást fahelyzet eseténa bajba jutott erósító folyamatokká tegyék a méhésztársaink megsegítését.Tobb helyi méhész sszefogásáVilág Kft. hiszen a reklámmézze\.PALOCFOLD 2011.a méhészetiágazatunk sorsa mekosztályok.ben jott el hozzájuk.áll a kcizcismunkára! sára is.december 6-án is. de A három éwel ezelótt meg.. hogyMlku|ás-naphoz Szent és Ambrusnak..elmult idószakban .rálynó a mézlovagok kíséreténóen azonban az az elv is koz.érdeklódését.leviziÓ. Jőzsef lova$társunk otletét: kat.i|ések Óvodáibavitti'ikajándékainkat.éstermészetesen a magyar mézet. hogy Mézkirálynó Alapítvány létremriktidésitertiletén a méhészek hozatalának otletét is. a szlovákiai utunkrÓl ségébol kállos kozségek. ésszinte minden telepiilésenvan méktinyvésmézes slitehészis. Loajándékcsomagunka mézenkivagrendtink ezért is drinttjtt vtil stílszeríien egy iiveg mézugy' hogy az idei akciÓnk so.amellyel nem csak a jÓtékonyzetlen segítségtikért kodás eszméjét ! szolgálnánk. ahol legsztikségesebba meg a vendégeket.Ör mmel fogadták az ajándémányzat szinte szélmalomhar.ho$y az ajándékunkegyik NÓgrád megyei ktizség bÓl egy fél kilÓs egyestileti Óvodájában már csak a vállaltivegbe toltott.anyagi fedezetéta PalÓctáj Mé- tffi IMREFELVETELE OTVOS ajánljuk akár egy országos akciÓ keretébenvalamennyi méA gyerekek tiriimmel hésztársunk figyelmébe Fekefe fogadtákaz ajándéko.Ízlelgetjtik'' $ondolatot.FEBRUAR Jotékonysági akcioban a mézlovagok Már hagyomány. anya$i helyzetben lévó tinkor. hogy oda men.irányba hatÓ eróket.ves megyei napilapok jelentós mint Szlovákia palÓcfoldi tér. nótt vendéglátÓinknak ésa sajképviselóinek átnyijtott $azdasági értelemben ezek tÓ fenntartása a legnehezebb. Feladatunk a hamédiahírverés rejtapasztalatai azt zai fogyasztás novelésében mondatják veltink. A sze az intézményellátását segímédiábÓl értestilttink arrol a ti.ha jol belegondolunk. ráj healakult mézlovagrendtink har.ttink.ajándékozni a helyi Óvodát. ma még ktilonállÓ kezdeméde lehetóséget biztosítana a nyezéséket. rán néhány kisteleptilési ÓvoNagyra értékeljtik a média dát ajándékozunk meg akác.feliileten adtak hírt az eselpolyvisk és lpolysza. valamint a My ésaz Új mestereivel egyiitt fogadták a SzÓ napilapok.a szlovákiai hely. hÓnaés volt.elindult a kozos ja a megyei méhészegyestilet.400 000 Ft értékii adomány színekenjelen volt a régiÓ ok. valamint az ága.A fogadtatás ésa ve dóljtin el. vala. méhészek védöszentjének a iinnepéhez kapcsolődőan PalőctájMézlovagrend a tagjai karitatív esemény kereteikiiztitt népszeríÍsítik a méhészeti ágazatot.NÓgrád ésHevesmegyei. hogy me$mozdulás. a mézen kívtil méhészeti cot vív az intézményei fenntar.nagypro. Így keriilt a látÓszoés marketing céljaink csak a gtinkbe a Heves megyei Ivád.Ezuton lehetne tenni ezt az eseményt. Az munkát folytatni kell. gondolkodás a méz-marketing amelynek a vezetósé$ea kozel. a mézen kívii| mé. létrehozását kezdem ényezi.. mézlovagrenkozÓk adományaibÓl tudják dtink címerével ellátott akácbiztosítani az ebédeta gyenne. Ez hogy integrálják a pozitív az alap szolgálhatná katasztrÓ.kokat. amikor Selmeczi Anna mézkiA száraz számításon tulme.felbecsiilhetetlen ! jektje'' volt a mostani karitatív Nem engedhetjtik meg. Hosz. de az ÓvÓnóknek jelezttik képéldanélktili esetról is. zat kereskedŐi oldalárÓl a Méz. hogy a marketing értéke is madik Ambrus-napi.nyi saját termelésrimézzel me$nu Egyestilet.iigyében.) A felegy fóre esó fajlagos koltségek. hogy jÓ ló ésa turizmus által kínált leuton járunk. méhészetitermékek népszer A PalÓctáj Mézlova$rend a sítését szolgálÓ akciÓk éskarimaga lehetóségei kozott készen tatív események finanszírozá.nek. amikor PalÓcfii|d térségében . nyestilhetnek. hogy néhány nehéz mozgásu méhész bácsikat. A jÓl plusz hoz. verset. Egy-egy méhésztársunk mény jutott min.

Pakoláskor a sorokat zártszelvénnyel fo- gattuk le. a kijárÓn kereszttili flisttiléskor roppant kényelmes. a Az utánfutÓt a rajtalévó3240 méhcsaláddalkét gyakorlott embernek 30 perc alatt .rajzásgátláskor. Egyik megoldás a kétirányba. termeléstechnolÓgiai beavatkozás konnyen megoldhatÓ. Száguldozni vele nem szabad. További elónye. Heged s Henik RIKI m helyében késztilt. akik a méhészkedést megismerve változtatni szeretnének. A platÓn egymás mellett négysorbanelhelyezett kaptársort.s a cipekedéssel oda az egészség Egyik leheis.differenciálzárral rendelkezó tehergépjármti' amelynek platÓja három oldalra nyithatÓ (1. pénz. a tanulÓpénzt akarjákspÓrolni. a rakomány rogzítése. hogy gyalogkaptárakat szereltem bele. kép). sok víznek is van helye a konténer alatt. A jelen támogatást is figyelembe véve. ahol a kétszélsősor fix.Magassági hátrányaaz elónye is lehet. egészségtigyi. amelynek lábai kiiltin-kiilÖnállíthatÓka te- A magyargyártmányri 15+32 szerelvénnyel méhcsa|ádot lehetel. dogulni. FEBRUÁR Segít technika a Segítenl szeretnék kezdöknek. a manapság sajnos oly aktuális. 8-10 kaptárt ktinnyedén lehet gurítaki ni akár eElT izmosabbembernek is. atka- irtáskor el<ilről. $urtnizás. kép). Én egy másik elrendezést szeretnék bemutatni. illetve a kétkÖzépső sort begurítás után a végeken a vázhoz fixáltuk 12-es csavarra|. de meg Ezze|a szándékkal bemutatunk néhány méhész munkájátsegítö eszktizt. kéttengelyesnek kell lennie. nincs eltájolás. például kijárÓn keresztiili cu(5.akiéa fent említett megoldás. de teherautÓval melléállva egy síkban mozog az ember. kép). kÖzepes méhészetben(80120 méhcsalád) kiválÓ eszk ztik lehetnek a kÖvetkezók. amelynek a biztonságos vontatás miatt fékezhetőnek. Az elóbbi probléma megoldhatÓ egy kis leleménnyel: a futÓt el kell választani a konténertól és így egy futÓval tribb ilyen állvány is szállíthatÓ. A kaptárak rakodÓ jellegébőladÓdÓan korlátlan a felfelébővítés. pakolás. s kezeléskor sem zavarÓ a kéteg}más mÖgtitti sor. ami bizonyos esetekben hátrány is lehet. így bármilyen javítás-karbantartás. száI!ítani keretes 1o rakodőbÓl. a koncentráltság. derékkíméló(vándorláskor is). így dig két lépésre megszokhato (4. a megn vekvó n vényzet sem zavar' esetenként.Egy egységet. kell egy megbizhatÓ tisszkerék-meghajtásu. Ilyen magasságban (60-80 cm) hangyával. azt mondta. rep egsenetlensége miatt (3. 50-100 km-es kiirzetenbeliil jÓ! el lehetvele bol. eg}más fÖlé két sorban valÓ elhelyezés. Csomős 16 Jőzsef méhész kollégám. egérrel alig találkoztam.tvÉHEK Moz0nrÁsn 201'l. Az enyém magyar gyárEnányu. hogy hogyan helyezziik el a méheket futÓn. Hátránya. Egy ilyen szerelvénnyel 15+32 méhcsaládot lehet elszállítani l0 keretes rakodÓbÓl. a illetveha|adÓknak. Az asztalok a kaptárak tetejénutaznak. leterjeszkedés hetősége termeléskor. KÖvetkezó kérdés. a vagy az állványon. fajtamézeket termelni csak vándorlással lehet.és egy hozzá passzolÓ legalább 23 tonnás utánfutÓ. kép). ha a kaptárak rtigzítettek.Ez mind idó. mis serkentéskor kép). hogy magas ésállványrÓl kell kezelni. 2-2 sort tisszefogiva. Ennek a rendszernekÓriási elónye az egy irányba valÓ térmélységbentagolt r ptetés. a talajszinttől valÓ nagyobb magasság. anyagok.a platÓn lévó eszktipez k. ktizépen esy 120 cm-eskezelók zlekedő folyosÓval (2. redményesen méhészkedni. mivel elég bonyolult mrivelet az egységfiiggóleges mozgatása. a kétktizépső gtirgókiin előre sor és hátra kihtizhatÓ egy sínnel ellátott asztalra. Ezen megoldás eseténnégy emelő segítsé$ével bármilyen magasságra emelhetó-siillyeszthető és szétnyithatÓ a konténer. de 50-100 kmes ktjrzeten beltil jÓl el lehet vele boldogulni. Munka mellett egyfajta me$oldásként. tőség a konténerrévalÓ alakítás. alkatrészek vannak.szaporításkor. megoldást.akkor termelési idóben másra nem használhatÓ a futÓ. ahhoz meg gépekkellenek. Elónye a syors vándorlás.csak emeli és ó is állványrÓl kezeli a méheket.ugy' hogy az egészrakományt 3 racsnis gurtnival rtigzítjtik kocsihoz. B+E kategÓriáju jogosítvány kell hozzá! Vándorláskor problémás a rakodás: zárás. és a tartÓs egy helyben állás miatt a gumik hamarabb trinkremennek. Sqinos.

a (fara mégsohasem koppant). Visszatérve a méhész utánfutÓhoz. fontos tudni. kérem a méhésztársakat.nem hintázik a rajta valÓ kozleke- déskor a futÓ.Figyelem. nagyon érdeEz kes technolÓgia. ami fóleg emelkedón zavarja a kilátást. az tizem.hu - 17 . tájékozÓdást. A mai divatos és kényelmes. mÓdszert láttam. fékesfutÓra adaptálta a rendszert. rola majd legkcizelebb írok. hasznos dolgot. A kocsin maradÓ kaptárak k z tti kisebb távolság miatt a méhek ellenkezo irányba rtiptilnek. van olyan méhész kollégám. terhelhetóségtik meg sem kozelítik a jÓ ilreg UAZ-I.a jobb menetstabilitás' a komfortosabb me$elenés. a foldról megoldhato. az ujabb technikával. Aki nem megy. letilnek. hogy mire jÓ. 3.Ő . már megérte elmenni. mivel alacsonyabb. s lát e benne fantáziát. Megvonva a mérleget. de a kuplungtárcs{ja nem szerette. amellyel konnyen a megfeleló csatlakoztatási magasságba emelhetó a vonofej. figyel ésrogzit: ha már egy olyan értelmes. manóverezrí képességtik. a giyakorlat ésa terep mást mutat.TL 1. A kaptárak.TÁr r r FUr Ó x menetkéSzre lehet szerelnie. Az uj technikajavára legyen írva a nagyobb motorteljesitmény. hogy minél tribb fényképpel. Biztosan vannak még ebben és más kategÓriában érdekes megoldások. vagy kevésbé megoldásajÓ inkat . és a legfontosabb.3x5os kaptármegoldással. valamint vele lehet beszintezni a szerelvényt parkoláskor' A négy sarkára felszerelhetó lábak stabilabbá teszik a szerkezetet.MEHEKMOZGATASA UAZ-zal huzattam. Kiilsó-Köriisi t.' . rajzza|. s benne a méhcsaládok kezelése is eg}rszer bb. ami nekem a jovríben a munkámat megkonnyíti. a kedvezóbb fogyasztás. aki minden méhészettel kapcsolatos rendezvényre elme$y.riki. A gyártÓk és a kereskedrík sok szépetésjÓt írnak rÓluk. de jobban meggondolom. amellyel 20 év alatt terepen sohasem akadtam el. s annyira me$kedvelte. További elónye.nem volt rossz váltás a platÓ célszeríi átalakítása után.kö Cegléd' E-mail:riki@riki. a két szélsó fix sor ktjztil csak a k zépsót h zza ki. s mivel a platÓ a kerék felett van. A mai napig bosszant ennéla típusnál a hosszu orr. így nem billeg oldalra. hogy terepen mikor. Buczko Endre TÓszeg t. a Nissan NP300assal idén már sikertilt. Az én futÓmon 10 keretes Tamási rendszerÍitoronymézkamrás (3 fiÓkos) Hunor kaptárakkal méhészkedem. éshasznot termel. a terepet is jÓl bí4. nag$obb teljesítményÍi(10B180 LE-ig) 4 kerék-meghajtásri Pick Up autÓkkal már megoldhatÓ a vontatása jÓ utviszonyok ktizott. Csapo Lászlő méhészkollégámat idézném. ezek a négykerék-meghajtásu autÓk 8-9 q-nál tobbet nem bírnak. személyes tapasztalataim alapján mondom. kép). nem hall. a sebesség. és akár tehermentesítenilehet veltik a kerekek gumiját. nem lát.syszeriÍbbenoldotta meg az elhelyezését a kaptáraknak. az a szakmában lemarad. hosy alacsony sulypontu. Fontos kellék a vonÓrudra felés leszerelheto mankÓkerék.azt majd eldcintik az olvasÓk. Ez a rendszermár nagyobb teljesítményÍi személygépko csival is vontathato. aki eg$tengelyes. hogy még egyet készített belóle (6.01 79. hogy személygépkocsival ez a futÓ nem vontathatÓ! Korábban platÓs ANemzeti által PrognmtámogatottutánfutÓk egyedi grártása! 751 kg-tÓ| 3500 kg iisszttimegig Hegedíis Henrik (06)-(20)-969.és utasbiztonság. hová megyek vele. km.hu www. S ha már szÓt ejtettem a Pick Up-rÓl. magyarázattal ismertesstik meg másokkal is a jo. TerepjárÓmászo.

minden év aug.pl.petézó méhanya 5 EUR 2 EI. 2000 ELJR minden év au$.JR minden év jil|. 30 méhcsalád. 200 EUR minden év aug. eg$edi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 02 jármtikategÓria pÓtkocsi (min.5 tonna sszsuly) 500/0. 500/0. wsz 8428 90 95 emelőhátfal l50 000 eurÓ/ végrehajtási év méhek tartására max.|. gyári szám) minden év aug. cstirló kézi hidraulikus emeló/béka 500/0. eurÓ/végrehajtási 500/0. konténer 20 wsz 8427 rr terepjárÓ villástargonca njárÓ rakodÓgép 500/0. 2000 EUR minden év aug. számlán az a|vázszámot fel kell ttintetni min. max. gyári szám) min. 30 méhcsalád. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a szám]án (ha van . 31. alkalmasuj építésií 500/0.27. max. 500/0. max.pl.intetni a számlán (ha év van . 31. 30 méhcsalád. 31. 200 EUR minden év aug. gyári szám) min. max. 200 EUR minden év aug. 2000 EUR minden év aug. 3l szívÓ-frtvÓgép aggregátor wsz 850220 20 (max.kérelemhez m szaki dokumentáciÓt is csatolni kell min. gyári szám)ésaz aggregátorteljesítményét is fel kell ttintetni a számlán Vándoroltatáshoz sztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása (nagyeszkiiziik).. gyári szám) min.5 tonna tisszsuly) 500/0. 500/0. 31 min. 80 méhcsalád. max. 31. 31.pl. 1200 EUR minden év aug. max. 31. 3 kW) wsz 8502rr 20 egyediazonosítÓ számot (ha van .pl. max. egaedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 75l kg-max. 31. 2000 EUR minden év aug. 7. 500/0. 31. max. gyári szám) 500/0.FEBRUAR Támogatások 2o. 31. 500/0.pl. wsz 8429 51 99 N2 járm kategÓria teherautÓ (max. 31. max. 1200 EUR minden év aug. 31.pl. A méhcsaládok száma szinten tartásának tiimogatása (méhanya) párzatlan anya/ btilcső párzott. max. számlán az akázszámot fel kell ttintetni min. 3l. -2013 VTSZ / kategÓria Megnevezés pergetó VTSZ 8436 BO 99 fedelezógép 500/0. max. 30 méhcsalád. számlán az abázszámot fel kell ttintetni max. eurÓ/végrehajtási kell ti. 200 EUR minden év aug. 200 EUR minden év aug. kell t ntetni a számlán (ha ev van . 400 EUR Támogatás mértékeBenyujtási határidő Keretiisszeg Megiegyzés Méz kinyeréséhez uj sztikséges eszktiz beszerzésének támogatása.pl. 80 méhcsalád. 500/0. 3. 1200 ELIR minden év aug. 200 EUR minden év aug.NEMZETI PROGRAM 2011. Vándoroltatáshozsztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása(kiseszktiztik). B0 méhcsalád. (OMME-hoz) 230 000 eurÓ/ méhcsaládszám 50o/o + jár végrehajtási év 5Oo/o-ára a támo$atás . 200 EUR minden év aug. \rISZ 8426 91 1 0 teherautÓra szerelhetó daru 500/0. 31. 3l. 200 EIJR minden év aug. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 30 méhcsalád. elektronikus távkaptármérleg robbanÓmotoros szivatt5ru méhes vagaonvédelmi rendszer wsz 8467 89 00 fiikasza/bozótvág \/ISZ 8414 59 200 000 egyedi azonosítÓ számot fel max. max. 31. 31. 500/0. 50o/o. 31. 3500 kg) N1 járm kategÓria teherautÓ {max. max. gyári szám) min. mézszivat$ru 130000 egyedi azonosítÓ számot fe| minden év aug. max. 1200 ELIR minden év aug.

31. minden év aug. ugyanakkor omme. Perizin. időszak:2o1o. amelyeknél a támogatási rendelet meghatározza a VTSZ-t)' hibás. eurÓ osszeg mértékig(a beszerzésiár 50o/o-áig) A Mezógazdasági és VidékfejlesztésiHivatal . azonban mivel további mÓdosítások is bekertiltek a rendeletbe. KristÓf Éva NemzetiProgramkoordindtor 19 . KaptárazonosítÓ rendszer: Az 0MME áLtal2oo7-ben elindított kaptárazonosítÓ rendszer az idei évtól a keretekre helyezhetó kisméret chipek beszerzéséneklehetóségével bóvtil. rostasz<ivettel.higiénikus aljdeszka'' megnevezés szerepel. Támo$atás azonban csak abban az esetben adhatÓ. 3l. Méz kinyeréséhezsztikségeseszkiiztik: A támogathatÓ eszkoztjk listája változatlan.)VM-rendelete a Magyar Méhészeti szati Program alapján nyujtott támogatások igénybevételének bályairÓl. 09.szer vehdő igénybetámogatá6. Ezen eszk ztikre is vonatkozik a vándorlási eszk ztjknélismertetettkétmÓdosítás. Továbbra is támogathatÓk maradnak azonban a valToa atka elleni ryÓgyszerek ésgyÓgyhatásu kéktiltségei.a helyszíni szemléktapasztalata alapján . 2 |65 000 eurÓ/ a gyÓg:Fszercsomagolást 2. a méhcsaládszám-ktilonbrizet alapján a késóbbiekben igényelhetó még támogatás keretjeloló RFID-chip leBfeljebb 600/0.hu honlapon.kétujabb mÓdosítástjavasolt: ennek alapján azon eszk zoknél. a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló alj25 000 eurÓ/ deszka beszerzésére vehetó végrehajtási év igénybe. azaz továbbra is a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló mennyiségii. a számlán ezen egyedi azonosítÓ számot is fel kell ttintetni. Az engedéllyelrendelkezó gyÓgylistája megf. azaz az egyedi azonosítÓ szám számlán valÓ felttintetése. 31. 31. Thymovar. hosy aMezögazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal az idei évtől az eddigieknél szigorubban el(azoknál az lenőrzi az eszkozok vámtartifa-számának helyességét eszk z knéI.06. Il' időszak:2011. Méhegészségiisri vizsgálat ideje:2o1o. illetve a takarmánykie$észítók. 30..időszak: 2o|2.5 EUR cukor (va$y (szaktanácsvégrehajtási év me$kell órizni minden év adÓkhoz) 5 EUR ryÓgyszer) okt. számlán a ''higiénikus aljdeszka'' megnevezésnek kell szerepelnie higiénikus aljdeszka 3000 Ft/db 800/0. az immunerósító szerek.08.iziik 5 eyig uem idegeníthetÓkel ésnem adhatÓk bérbe.2o1l. Bayvarol. 01. 3l. az tévesbérbeadásiés és elidegenítési tilalom.ekinthetó a www. szerek ésgyÓgyhatásti készítrnények változatlan.A répaszínnények. (xII. továbbá a támogatott eszktiztjk tjt évig nem adhatÓk bérbeésnem idegeníthetők el. Dany's BienenWohl. Kaptárak.20ll. Api 0x. l5-ig gatottgyÓgyszerek támo répacukor Támogatott g}Óg}szerek: Apiguard gél. a ktjvetkezókben fo glaljuk ossze a mÓdosításokat. valamint 5 vé8lehajtási even beliil uslanolyan eszk. 01-2012. Méhegészségíisri 09. a támogatás mértékeazonban a beszerzésiár legfeljebb Soo/o-ára emelkedett (de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurÓt).5 EUR gyÓgyszer+ minden évmárc. A 201l. Ismételtenfelhí{uk a figyelmet.NEMZETI PROGR VTSZ / kategÓria Megnevezés Támogatás mértékeBenyujtási hatríridó Keretiisszeg Me$egyzés támo$atása (gyÓ9Yszer-cukor) Varroa atka elleni gyÓgyszeres védekezés 99 wsz 1701 10 wsz r70L 1290 2. gyári szám). 200 támogathatÓ. A tiímogatás mértéke a rendelkezésreállÓ keret sszeg 15 000 eurÓval emelkedett. 30. 08. Méhcsaládonként tjsszesen 50 db chip után igényelhető támogatás a beszerzésiár 60o/o-áig 0egfeljebb 50 Ft/db osszegig).U. hogy az idei évtól nem támogatottak a vitaminpÓtlÓk.06.amelyek rendelkeznek egyedi azonosítÓ számmal (pl. 09. ol-2olo'09. 30. ol. Bee Vital Hive Clean. 31. a beszerzésiár legfeljebb 8Oo/o-áig. va$y hiányos VTSZ eseténelutasídák a kérelmet. Apiwarol. s0 Ft/db minden év aug.benalkalnazott euro-áÍfolyam: 277 Ftl| euro' '95 Vá|tozások Programban a Nemzeti miniszAz elmult év utolsÓ napján jelent meg a vidékfejlesztési Nemzeter 47l2o|o. o1-2o|3. (Serum-Werk). A támogatottan vásárolt aljdeszkák tit évig nem adhatÓk bérbe ésnem idegeníthetók el. trI. Varidol Varroa atka elleni alternatív védekezés trimogatása (a]jdeszka).V. Hangsasav 60o/o A. 09. méhészetifelszerelések azonosításának támogatása (keretjeliilö chip) méhcsaládonkéntlegfeljebb 50 db OMME által nyilvántartásba vett chip támo$athatÓ. 30 000 eurÓ/ végrehajtási év ]tlatorvosi igazolások: t. . Higiénikus aljdeszka: A támo$atás mértékében nincs változás.kihtizhatÓ tálcával ellátott aljdeszkára igényelhetö támogatás. 0l-2012. Korábban ismertetttik már a várhatÓ változásokat.09.Méhegészségiiryi vizsgálat ideje:2012. A táLnogatotteszk.Api-Life-Var.30.08. 06. GyÓgyszer-cukor támogatrís: Fontos változás. ha az aljdeszka vásárlásárÓl szÓlÓ számlán a . ECOSTOP lamella. a támogatási tjsszeg nem haladhatja meg a 3000 Ftde ot darabonként.izrc es.valamint a repacukor beszerzésének vámtarifaszám szerepelcukor vásárlásárÓl szÓlÓ szám]án kétféle het: 170199 10 vagy l70l 12 90. vizsgálat ideje:201l.max.Méhpatika forte. Vándoroltatáshoz sziikséges eszkiiztik: Egyestilettink javaslata alapján jabb kiseszkozzel bővtilt a támogatott eszktizok listája: az etetéshez használt robbanÓmotoros szivatt5rumax.

az országosan nem jellemzó. Ez a tás. formáciÓ (fóleg a méhészek kÖ.hogyegy részét Az .. bÖlcsózést velni képtelen egyedek selejte. ha mindezt hagyjuk EMre o kmszetű. hogy olyan szakmai Erről keveset hallunk. ezért rázsfészekbe nyrilt.leg.bb. Elhiszem az elérteredfáva| fíiti'k.tizlete..ktik megduzzadva. Végre valami jÓ hír számunktovábbtenyésztése miatt.lottak arcárÓl mintát venni éseb. hogly sztjnhetően készítenek ismét ból gipsztintvény-másolatotké. me$árja a mennyorszátulsulyba kertilése. s ha tuvalÓszínii ug$anilyen téves in. az ezt igényló hozzátardom. akik pl.vagpnk.el.hogy hazánk erdótertileujrahasznosításán kív{il még tem.hogy ez a cikk nem rében). a rajzás fó oka a kijárÓ aránya a legmagasabb: az ossz De kerestekmár a boltomban élö belóle. majd Janovics is idézi a szakirodaerdók esetében.mézpumpa'' zik: a rajzásgátlással. nálással is: néhány éveadtam el amerikai kokaincsempészéslegAzért egy aprÓsággal kiegémint amennyi képzódik az er. hogy a ko.prokuics Istudn cikkét. elösztiraz erd rij|.okainak felsorolását: ahory számunkra legfontosabb akácegy ktil n s.tejet''(kínszámban. belsó itatás tudÓ. a híradástechni. ezt a felesle$es . Izgalommal lyamatosan nrivekszik az erde.zási |áz kialakulásáért. így a petefészA mézfog$asztÓk'mézvásárlÓk kÖzt is eg}Te k zkedveltebb problémával glalko. tévedtem: most olis lesz és más mÓdszereket is trianoni országcsonkítás Óta fo. a fö de hogy itt szÓ nincs valamiféle ha.. a dolgozÓkhoz képesta kikeló sok erdótenilet 24olo-a.. sebb fát termelnek éslopnak ki. a saját tagondo|atot Néhány vetek papírra. va$y pazarlásrÓl.. méhészeket. hogy a restaurálásánál. hagyjuk ismerek hasonlÓ kiválÓ termeló ha Ezek a szép.A méhviasz ftilhasználása minkat keresett.viaszveszejtéses'' viaszba reitik a kábítÓszert. hanem a kukacok kevés a nllt dajkálni valÓ fiasí$ot ésa poklot is. bÍiniistik méhészekcsakmindenki dltal elérhetó opmi. részr nk minóséget) már kine. sze a fő b n stik mi méhészek ségét nem tartalmazza! Kétszeris elolvastam Jano.giája és fiziolÓgiája c.írásokat..A méhészakadémiárő! leadni a benniik termelődó méhpempót (. Schtinfeld: A méméhsejbrrintás tető a pumlegnehezebb feladat.gyakat. hanem egiybenvitaindítÓ igazság ezzel szemben.méhészakadémiai'' mást tapasztalunk. Mert ebben a kérdésben sincs kate$orikusan éselraktároztam. érdekében.tejjel"? tójének.1a ttibbféle beavatkozásra annak ók a brinÖsÖkésfelelősek a raj291. vagy a vastam.. ugy dajkaméh számszer arányának t lgy és a cserttilgy egytittes lépet a Pécsi Tenárium részére.. De a legktikincisebb felhasználÓ vékony meghengerelt lapo- {:i Piacozo vásározo figye|em! és méhészek. Jelenleg az akác bronzszobor-rintó technikához. . miai dlanydkkti'' válnak (lásd tart! Mézpumpa + fém.jukban) egiymásnak kínálják és sa mindjárt a leglényegesebb el is fogyasztják. Szegény méhviasz. méhviaszbÓl gyertyát ésdísztár. Ktilonosen igaz ez a szobrászm vésznek méhviaszt droglaborokban olvasztott méh. Nagyon helyesenhangsilyozza. már csak az ujabb divatnak k . Sajnos énmég nem tartozom dás mellékterméke. a nyári legeló. Azt hitRemélem. a kábítÓszer-kereskede.. hogy a (föleg a tiilgy). kiválÓ 400 Ft/db.MECSEKAUAI JEGYZETEK lózni kell.egészséges. gyalogkaptárakban. Ennél csak a molykukacot is tartalmazÓ tireg templomtÓl a droglaborig.. morfolÓpafurattal+ pumpatoldalék: rai akácra úgyhozzuk csricsfor. hanem a|aku|ásának. Ugyanekkor aránya ttjbb: 32olo.de ságos. helyes mÓdszer.20 darabvásárlámábaa családokat. is Megrendelhetőa (+36). hogy a rajzást mege- Nagy István Pécs .anatőtermelési fo kedvezményes áron beszerezhetó' amíga készlet .. átrnenetileg el kell viselntink. nyagságrÓl.mÓdszert megismerni. éwól zéséból származnak. Aztán az erdész fdlvilágosított.anatőmiai Ez 50 darabvásárlása feletttone rajozzanak. Az erdészettölhozatott méteres ményeit . vagy pl. ismerteti. Februári gondolatok tának a kedvenc tápláléka.Gratulálok a kialakulni. cikksorozatot indította januári Nos. Az gyÓgyszeriparban. sajnáltam cikk egyes kijelentéseivel datisszevágni.bórápolÓszerek készítésénél. amit egi} szomszédban kukac ugyanis az egyik gyíkfaj. Kezdetben csak a templomi belehengerelve.ugy látszik.. szép hosszu ttjrzset (fiinélktil. mint a miilép. mindenki dltal kiioka a rajzásiláz ki. un.amelynekaz elsó írá. A szakirodalmi cáfolhatatlan tényekból kiindulva.szíteni. fiités nélktil. hogy a világ legnaryobb megismerhettink. Tehát ez a vtil.-9077 számon. Aztán az akác áIanydk. éventekevezom meghtjkkentó viaszfelhaszlÓ lett..ban sztiletó.lesz ezzel a felesleges . a miítárgyak ujabb felhasználási titleteken. olyat. elvégzett tarvágás láttán helytuethetó.a gázszámlán spÓro|va. mert a b lcsózés már csak kármentés éspÓtcselekvés. által okozott ktiltintjs vábbi kedvezmény! után már van idó éslehetóség viselkedés az oka mindennek. kiiltintis vlselkedés az kijelenthetö. Mert én magam is vagyunk. a felhasználás helyén kinyerik lombÓl.tejet'').dig ujabb ésujabb tertilettel bócsak ne legyen a méhsejt minta mellózó rajzásgátlással.zelő méh anatÓmiája.várom tehát a további. Tehát. zífa a tudatos erdögazdálkohártya segítségével akart ó a ha.De vajon mi Gratuláloka Méhészet szerkesz.. Az EurÓpába irányulÓ dél. olvasunk.k zéjtik' de igyekszem minden Felvilágosított arrÓl is. az . pasztalatain alapulÓ mÓdszerét Amikor csak tehetem. No perhogy Az ár a postai szallításktiltket is kihasználhassuk. de tudnia kell. pallőkkáfíirészeltettem anyák''által okozott tíizrevetni. Tudjuk' hogy méhészeti tozÓk megrendelésére. méteres rtjnktik a magasra felnóni nem A méhviaszrőI mindezt kialakulni. hideg vízbe ontve a kialakulÓ formákbÓl jÓsol. E vékony viaszéwe szép eredményeket érnek gyertyák késztiltek belóle. látszik. Szerintem a le$nagiyobb és bóvebben: A.kai eszktjztik gyártásánál. e témáink tertilete. adaptálni. Szokott egy jÓsnó is viaszt vásárolni. hog$rezek után énmár nem csak a konténerrel méhészketei cstikkennek a sok kivágás használják a kozmetikai és a tudok meglepódni az ujabb és dók számára példaadÓ éstanul(rablÓgazdálkodás) miatt. timum van. hogy fogyassza a fogyaszto! 20- sikereihez.anatőmiai á!. meg a beszámolÓjához is. megolvasztva. nem a viasz. Ma t. lttaz szezon! té|i tíleus néza'ihgolás&l Segítsiik.nagyon nagy mennyiségben kifinomultabb mÓdja szerint a szíteném a rajzáskialakulás dókben. tehát a dajkák nem tudják ra.személyesen is ismetíizifartinkiik tavalyésaz idénis olyan szépek voltak rem ót -. sa esetén 10o/o engedmény! hogsk zben kÖn1nrében). Bármennyire is Ezeken kívtil idónként találkolem is nagy méhviasz-felhaszná.

Meghosszabbitott nyitvatartássa|:00. egyszerÚ a|ka|mazás ío darab 5oo ml-es BeeVita| Hive Glean vásár|ása esetén í db íoml BeeVital Queen Accept.ásványi takarmány Mézeló méhek immunrendszerének Fu LVOBEE .l .999JÍJ f_:_lli' kiegészito : takarmány készitményeinket Apibiovit .30 m| CHALK BRooD készítményt haszná|jon méhcsalád fÜggÓen. Apiguard ! Apibiovit aiándék erŐsítésére.HIRDETESEK 20]1. kalapok.-\t( * " r+ BeeVital adagoIÓ szett ára.375 Fr BeevitraladagolT Beevital thermo hátizsák Februári 50dbApiLiÍe Var-+|iter ox' 2 Api vásár|ása esetén Api|ac' ajándék BEEVITALQUEEN ACCEPT Kontro|la méhekagresszlv|tásafelett .U. An D r .-) |e'.csak természetes .947o-os hatásfok vagymás Nincsmaradékanyag a mézben méhászet| termékben .í:00 :8 8 E.iil '. BioméhészetbenhasználhatÓ HIT'E cutt{ . H e l l a Ba r n a b á s . árak az AFA-I |arta|mazzák.hu' : eristakÍtl 21 .et adunk ajándékba! 100db Api Life VarI 4 literApi Ot' vásár|ása esetén BEEVITAL Chalk Brood Meggáto|ja Íertőzö gomba novekedését segítia dajka a és méheket elpusztu|t az álcák e|takarításában. kesztyúk. PerizinlThymovar.v.asvanyi takarmány f----L!rer.. Kérjen á|latorvosátÓ| vagy gyÓgyszerészétól további felvi|ágosítást! Bcivebb tLÍbttttécLp: Pé l i to n i a 3 0 8 2 3 . 37.: ll: : r : . IMMUNoBEE . Rende|ésfe|véte|: Telefon +36 423-825. képvise|et Swienty Méze|őméhekimmunrendszerének erŐsítésére..3091 g-AIpha-vet Al l atgyőgyászati l(fit.ApilacApiHerb ApiGo - G} rY. 2045-89-546 : 96 +36 |ngyenes szám : +36 20-46.3949. 3 0 651. r 1t in.hu Skype .. Hangyasav60 %A.FEBRUAR ffi paaq hrrvmo . berendezések.grH. Aktiválja a máhek természetes trakarÍtási osá nét B EE g |J ÍAMoGAÍg' ár{ [r egésrségos méhelénr trismilfiPry Oszi. Biztonságos . Méhészeti ruhák. rvww.'' she Egyéb támogatott : Bayvarol. té|i védekezés : . készitmények gél.}l&Á' KizárÓ|ag tartalmaz természetes anyagokat ErösÍti méhek immunrendszerét a RendkÍvtj| hatékony Varroaatkáke||en a . i r . kénye|mesmunkavégzés osszetevŐket tarta|maz .iAJ'- Egész évben védekezhet e||en atka támogatott készítményeinkke| : . Méhpatika Varidol. a Kb' 20.JozseÍ u. eszkózók'Íe|szere|ések. íorte.f i ib as ll. erösségétő| Tav zi serkentoeteté z .47 80 ztild Cim : 9028 Atti|a Gyor.mail: inío@erista. rgJ?p_E!J ) Az Az akcio 2011' Íebruár1-|ö|2011.Apiwaro|. Tavaszi nyári védekezés: -Y---*! Miért Hve Clenrv? a Mertezt -5 fokiglehethasználni!!! 2 darab 5 literes BeeVital Hive Glean vásár|ása esetén í darab adagolot adunk ajándékba! '. február28-ig érvényes. ásványi anyagok és nyome|emekpÓt|ására.erista. !i_q\ rI ! \tr ll_t.5/a.

Mindezt szeretó feleségéért 3 és gyermekéért tette. nyáron akár 2 hÓnapig képes tizemelni.- Szabo Jozsef 1955-2010 55 évesen tragikus hirtelenséggel eltávozott koztiltink egy szeretó áPá. valamint 9 jeladÓt. Ébssiri vá||a|unk. .hu - 22 .Amint azt említetttik. hogy ellenálljon az idójárás viszontagságainak.somaíis. azok számának csiikkentésére használhatjuk a hasznos fel példa telekommunikáciÓ vívmányait. mik a rendszer elemei? . ami legalább 4 hÓnapos m k dést tesz lehetóvé elemcsere néIktil. és mtik dés feltigyeletére.a cégképviselöit. december 22-én a szeghalmi temetóben tobb száz gyászolÓval egytitt vetttink végsó bucsut tóle.VAGYONVEDELEM I BeeGuard Kaptá ror A modern jelenségeivel kor neklink. méhészeknek is egyiittke|lélni'ink. feltigyelni a hordást. Ezt a pár csaj :. "" fejlesztette. . A hómérséklet-. mutassdk be. valamint az éves kommunikáciÓs dij 24 ooo forint. téli tárolás alkalmával is tudják használni a rendszert. Gondoltunk a nagyobb méhészetekre ezért is. Éffi) ra.Bocskal 177-79. 2010. re nincs sztikség. A fent leírt webes feltiletet minden felhasználÓ a saját kÓdjával a világ bármely pontjárÓl interneten keresztiil el tudja érni.B.". kettö jelenséget ktiti E mi iissze? károsméh|opás A felderítésére.":1. illetue a fenntartdsa? . Kaptárör nevÍi védelmi rendszere. Azért. Emellett a rendszert kiszolgálÓ interneten elérhetó szeryeren a tulajdonos bármikor ellenórizheti a rendszere állapotát.valamint a tulajdonos által megadott risszes mobiltelefon tizemelési helyén.:(06)-(1 9-2651.éstápfesztiltségadatokat diagram formában. Bucsuzunk tóled! Emléked me$órizztik! Lengyel JÓzsef Méhes vagyonvéde|em mér|egge|. A méhlopás.. sms.A rendszer tervezésesorán létrehoztunk egy internetes feltiletet. 2001-ben kit nóen végezte el a méhész szakmát igazol'ő tanfolyamot. nyitás-és mozgásérzéke|és. rendszer GPS a|ap rádiófrekvenciás akár 200 kaptár. hogy milyen eluen m kiidik a rendszer. A méhészek nem csak az aktív időszakban. a rendszert egyaránt lehet hasznáIni kaptárak és konténerek védelmére. Remek erre a SomafisKft.utÓbbi hasznos.'t ládot idóvel 70 méhcsaládig '. mint a feltigyeleti rendszerek általában. Igény eseténvállaljuk a GSMhálozatok miiktjdésénekfelméréséta telepítéshelyén. A kozponti egység akkumulátorral télen 1.a távkaptármérleget. hanem nyugalmi állapotban vagy a telephelyen t rténö. A konténercsomag magába foglalja a k zponti egységet. A. A krizponti kaptár emellett a beépített helymeghatározÓ rendszernek (GPS) ktisz nhetóen folyamatosan ismeri a saját helyzetét és ezt el is ktildi a kozpontnak. Ennek megfelelóen a kozponti kaptár és a feltigyelt kaptárak k zott semmilyen vezetékezés. Fax: (06)-(1 825 )-31 )-248-1 MaiI somaÍis : @t. és i . cigarettás doboz méretrijeladÓ képes a nyitási.hu Web:www. és 200 kaptár tartozhat egy ktizponthoz. Szakmai tudását szívesen adta át fiatal méhésztársainak. valamint az éveskommunikáciÓs díjat 24 000 forintért. valamint mobiltelefonok cseréjét TELEN0R GSM-szolgáltatásra a lehetó legkedvezóbb feltételekkel. Ez a rendszer is. o Ha nincs téreró a méhesben.A kaptárakba beszerelhetó. amely a legnagyobb országos lefedettséggelrendelkezik a ma$yarországi lakott és azon kívtili tertileteken. hogy minél kisebb legyen a nem védhető tertilet. Tel.aival rendszeresenvándorolt SzeghalomtÓl MikÓházáig.Rendszertinket azért hoztuk létre. Ennek megfelelően nem kell vízszintezni. Vagyis lehetösége van minden tulajdonosnak péIdául a mérleggel figyelt kaptár sulyának idóbeli változását figyelni. de ne k veteljen ktil nleges beállításokat.BeeGuard'' Kaptárfeltigyeleti rendszer alkalmazhatÓ az osszes hazánkban rendszeresített kaptárhoz és a konténerhez.ezért cégtink alapcsomagokat hozott létrea védeni kívánt céleszkoz szerint. a Elöbbi és káros. méhlopás a telekommunikáciÓ.. ami rádiÓs adatkommunikáciÓ elvén alapszik. A mérlegbe és a kaptár jeladÓkba olyan hosszu élettartamu elemet építetttink. a TELENOR GSM-rendszerét használjuk. . A kaptárak védelmét szolgálÓ alapcsomag tartalmazza a kozponti egységet. az SMS-ket írásos formában tudják megtekinteni.hosy lehetóségetadjunk a kaptárlopások megelójelzésére. A mérleget ugy alakítottuk ki. suly. ezért a vándor állományokban is használhatÓ.'t.ik Pált ésSomogyi Schrammel LászlÓt. Amennyiben eltulajdonítás eseténezt a kaptárt is elviszik. nagyapa' nagyszerií méhész jÓbarát. "::P< gyarapodás |ekérése webo|da|án.on|ine. A rendszerröl kérdezti. ilyenjelenség Két tiibbek ktiztitt. m ktidik a rendszer? . melyen a felhasználÓk kovetni tudják a saját rendszenikbe beérkezó tisszes adatot. uagy udndordllomdnyban is hasznos? . C Kérem.ben cégtink és Kft. mezon. a normális zésére. /'. hómérsék|et sti|y.távkaptármérleget 2 jeladÓt és antennát 244 ooo forintért. kozponti szervere k veti ésbiztonsággal tárolja a hozzá kapcsolÓdÓ osszes feltigyeleti rendszer informáciÓit. nyomon lehet k vetni a szállítás utvonalát. és TtizoltÓként 19B2-ben kezdte 5 vásárolt méhcsaláddalezt a szép szakmát. stb. A Somafis Kft. uzemidó. a méhekzauardsdnak jelzése mellett milyen egyébszolgdltatdst nyujt a rendszer? . a kcizponti kaptártÓl 250 méterre is lehet kaptár. A rendkívtili eseményekról a rendszer maximum 4 telefonszámra képes SMS-tizenetet ktildeni a riasztás helyének és okának pontos megadásával. amelyek ára <jsszesen279 000 forint. a mobil há1Ózaton kereszttil mriktjdik. és távkaptár GSM o**. és a méréshez nincs sztikség a tárázásra. A rendszerek után állami támogatás igényelhetó a Magyar Méhészeti Nemzeti ProgrambÓl. A rendszer egyaránt használhatÓ lakott teleptilésen. egyedimego|dásokát 1113Budapest. o Mennyibe ker l a rendszer. a ráhelyezett sulyt Óránként elktildi a k zpontnak. Célunk egy olyan idegenek által nem láthatÓ feltigyeleti eszk z létrehozása.. NB kaptá4.Természetesen nem.Mivel a rendszer nem igényel hálÓzatos tápellátást. erdóben vagy hegyvidékes tertileten. A krizponti kaptár a mobiltelefonos adatátviteli lehetóségeket kihasználva továbbítja a feltigyelt kaptárak és a rendszerhez illeszthetó távkaptármérleg adatait. ezérta rendszer m kodéséhezsztikség van TELENOR hálÓzati téreróre a telepítés}rclyén..t. Természetesen vannak még fehér foltok hazánkban.P. o Csak dllő méhészetben haszndlhatő. mozgatási éshómérsékleti adatokat eljuttatni a kzponti szeryerhez.

o0: Este a mézkirálynőrészvételével méhészbá|zár1arena dezvényt Kertész a Csárdában Kiiliinterem (emelet29. Kijrmendy-Rdcz nos (Nagykovácsi): Esettanulmány:emJ lőrak kezelése Kutasi Tamds(Budapest): Minőségimézésmás méhészeti termékek termelése terápiás célzattal Sztics Mihdlyné dr.hu honlapon Meghívo Az OMME Méhészek Fejér Megyei Egyestilete 2o1|.2o: Ebédsztinet l3.00 és16.33.e2t-939 Nyerges Jőzsef. Munka . e-mail: kosairen@ citromail. országos Méhésztalá|kozÓt ésVásárt Székesfehérváron. 125/C.: (+36)Mhden A belépésíngyenes! bdeklód t szqetettel uúrunkl Japán. SoltészAgnes (Szako$: Apiterapiás készítnnények alkalmazásánaktapasztalataia bőrgyÓ gyászatban Dr. (+ 6). Koordináták: 47. kiallítÓval kÖzttikszámos ktilfrÖldi A vásáron mézadománytgyújtiink a vtirrjsiszap károsultjai számára a szaktanácsadÓistandon InformáciÓ: .40: Dr. 2-10.. Sebók Péter(Pécs): méhpempő A Összetevóiésazok mézben tiirténőfeldolgozásánakkérdései DebreceniKdlm n (Debrecen): Mézésvirápor alkalmazásarágyÓgyászatában kos me$betegedések Dr.apiterapia.ttibb mint 70 cégrészvételével. (+3 : 6)-(20)-966-e 7 vagr (06)-(3 516-210 eT 6)email: info @ quickauto.a váa ros ésaz egyesiiletvezetói 10.REN DEZVENYEK Elstí Magyar Apiterápia Konferencia Budapest 2011. előzetesenjelezzerészvételi szándékátésregisztraljona www. Itt az j lsuzu D-M ax! 1umi Mézes-Méhész Bo|t Méhészeknek kedvezmény ! ouick AutÓ Kft.február 26-án (szombaton) rendezi a Xxlll. Szabő Éua(Debrecen): Orvosi mézalkalmazása krÓnikus sebekkezelésében Kozmetika ésegészséges a méhméreg-krém bőr: harcba száll Kozmetikai tapasztalatok Gyakorlati bemutatÓ: méhszurás-terápia Dr. kertilet.Év méhésze'' átadása dij 15. SzuglÓ u.tel: (+36)-(30)-684-3 SelmecziImre. a VidéKejlesztési Minisztériumparlamenti államtitkára: Kilátások éslehetőségek mezőa gazdaságban 201l-ben 10.o0:Dr. február19. 1028 Budapest II.50:Bross PéterOMIVIE k: Aktualitások eln 1l.isuzueger.00:Magyar ProfesszionálisMéhészek Egyesiiletetagértekezlet EurÓpában az egyik legnagyobbeszk zkiallítás ésvásár várja a látogatÓkat7.2o: Krts f ÉuaOMIVIE Nemzeti Program koordinátor: Méhészeti Nemzeti Program 2o|o-2o|| l4.3o: A résztvevöketkÖszÖnti mézkirálynő'a megye. a Videoton OktatásiKozpont Sportcsarnokában (Berényi l01.(20).10: Zársző l9. Az ge a szk|erÓzismultiplexesbetegekgyÓgyításában Dr. Nagy Anna (Budapest): Méhpempö alkalmazása autoimmun betegségek kezelésekor Dr.57'37'Ny É.hu. Program. kertilet. A konferencia programja: MegnyitÓ: Dr.Magyar Apiterápiás Társaság: MérftildkÖvek apiterápianemzetkÖzi bazu az és t rténetében:mézgyÓgyítÓ ereje a Gillich Istuán (Budapest): apiterápia alkalmazási lehetősé.hu Budapest XIV.tel: (+36)-(30)-635-|26I . 3300 Eger' Kistályai űt 22|. Levezető elntik: Molnár Gergelya 2008-asÉvméhésze o9. Kijrmenily.RticzJános elnÖk.hu www.) u.3o-|3.54. Erő.50: Az.): 14. Nagy Gyula. A rendezvényiránt: 790. Templom u.97 i2 i . tel.hu (2o)-43r-r6s2 tel. r.quíckauto. Kijrmeruly-Rdcz Jdnos: Zárszo Beltpés íngymesl Az előadÓtermi hely korlátozottságamiatt kérjiik'hory aki teheti.MtivészetiésKulturalis KÖzpont. Helyszín: KlebelsbergK nÓ Mrivelődési. Angytin Jőzsef. www.o0: KusnyerTamős:Újdonság a kaptárban: sterilkiépített lép 14. 18.00Óra ktiztitt./fax: (oa) 3 -(zz)-s37 -677. Tel.szállással ésbállal kapcsolatban: Kősa lcu. szombat 8-12 Óráig eszkÖztik Hidegenhengereltmülépésméhészeti szelesválasztéka kaptárvastÓl a pergetőig! a Telefononrendelést vallalunk! felvesztink'postiízást (+36)-(30) 49 Telefonszám: -3|5. Kijrmendy-RáczJános: Az apiterápia alkalmazásának magyar eredményei |2. (A Vezérrit sarkátÓl l00 métene) Nyitva tartás:K-Sz-Cs-P:9-17.

aki szereti a ktilcjnleges' vagy mégszámára ismeretlen ízvilágu termékeket. Kíváncsian néztem a hirdetményt. Akácméz. Csaknem l00 minta érkezett az OMME Békés Megyei Szeryezetéhez..J}'#T#:TJil:*.. Ezáltal a mézek 2 épiilt fel a bírálat. hrivrjs nyár mellett is. Lás zlőfly hány gyiinytiríi termék. melyek ritkaságszámba mennek. hogy a Kárpát-medence éghajlata mennyi ntivény mézelésére alkalmas. Amikor pedig a versenyigazgatÓ felkétt. akire ilyen me$mérettetésen számítani lehet. hanem fogyasztÓ is.orommel fogadtam el a meghivást. amely az elismerésentul értékes nyerekizárta a részrehajlás vagy a vé. Egyrészthiusági kérdés.kozÓdott a versenyról. levendula-.Orfii Arany fokozatu elismerésben részesti|t: 29 méz Eziist fokozatu elismerésben részesi'i|t:25 méz Bronz fokozatu elismerésben részesii|t:2I méz ".ha a novénytermesztésérdekében nem lenne befogva ennyire intenzíven a talaj ! Na. Budapest Év Méze fajtaméz kategÓriáb an: Csanaki Méhes CélrSelyemfiiméze.vagyis a Verseny szervezójéhez. FEBRUAR Gyiinyiiru Versengés Gyulán A Méhészet novemberi számának belsö borítÓján oIvasom: az 2010 cim . szaktandcsadő L 24 .a fajtárajellemzó iz-.lyen szánalmas szezon után. a munkáját. Fábián MiVáltozatos termékek háIy fogoruos. vag} szállítanak iizletekbe mézet. mint az.ményeketis kaptak. . hogy egy elismerést.amelyek gástalan volt. mítva. az a nevezési ne volna! csak díj Hányan fognakvajona mintamellé mé9 2-3 ezer Ft-ot is |etenni? kérdeztem magamban. tudatosan értóje alkotta. Itt én elsósorban nem a 40 k riili akácmintára gondolok. másrésztanyagi érdektik is. eztistfa-.1|lat. hanem azokra a fajtamézekre.néhány silány mintát leszákel megspéke|ve.Gyór Év Méze kiiltinle$es méz kategÓriában: Gabriella DiÓs méze. Hiszen nem csak méztermelo Vagyok. hanem a nagyk zonség is értékeltek valamennyi mintát. r. Ilyen volt például a bálványfa-. Remeczky Istuan mé|ára.Nekik fontos a visszaigazolás.szép. Fajtaméz és KtiltinlegesmézekkategÓriában lehetett nevezni. a .termékkel megspékelve (2. kép). aYidig csak jÓt lehet mondani. A zsríri a nagy mintaszám miatt kétrészreoszlott.vÉzvrRSENYrrszT|VAL És 2011. néhány g$tinyor az ug1nrevezett. mézszak. itt dékfejlesztési Minisztérium fóemelném ki Árgyelán Jdnos. Árp ád szakta nacsadők. Ilyenkor szembestilhettinkazzal. nézzuk inkább a zsiírizésmenetét. Szekszárd Év Méze akác kategÓriában: Brunner Méhészet. Ez az a réteg. A pontozás alapján válogatták ki t rls' d it'*. élményvolt.csucszsíjrrir. Zsolt uezetó szaktandcsadÓ _ 1. Csanaki Méhes CéhLevendulaméze.fel tudjanak mutatni a termékiik mellett rek]ámként. hogy mind a kétpontozás alkalmával nagyon hasonlÓ BarkÓ Aryád eredmények sztilettek. Még egy olyan esos. a mézek mintíségekifoa le$obb 14 terméket. nomságot pedig nemcsak a bíráLelkiismeretesen.legyen az csak egy egyszení ok]evél. vasy a nagyapám idejébenmég a masyar méztermésben komoly szerepet j átszÓ tisztes faméz. Egyre tobben járnak portékájukkal piacra. talára kertiltek. kÓstolhatta éséIvezhette gyulai a amit mi sem bizonfthatjobban. né. ez utÓbbin kár meditálni.iltek a zstíri aszta|ára (Dr.gármester. A pontozás kite4'edt a víztartalomra. asz. a csomagolás minóségére az adott termékkel és kapcsolatos tisszbenyomásra is.És az.Gyór.J '"-l-S Az Éu Méze2o1omézverseny gyozTese r . amilyen 2010 volt. l a méhészmég azt a 3 tiveg Imézet is sajnálja bekiildeni! Szerencsérenem lett i$azam. Bross Péter Haász Ferenc és Fdskerti Lászlo OMME-elnÓkés Herpai Zoltán. A fajtamézekethárom zsiiritag pontozta.t. odafigyeléssel lok.Székesfehérvár Nyergesné Koudcs Ktiztinségdíjatnyert : Villar S andor Kandírozott gytimolcstisméze. át Szép.#:thetó Változatos termékekkerÍ.VersenyfelhívásÉvméze elnyerésére''. kép).ésszínvilágra. osztályvezetóje. A csucs zstirit A mézverseny szervezésérólpeBtigréné Bodrogi Gabiella. Az Év KivríúÓMagyar Méze: Lengyel Péter Hársméze. A szakma kellően tájéWessling Hungary Kft.a mézek minösége hész. Pongracz Attila és Barkő kifogástalan volt. Alt Norbert alpolkerlilteka zs ri aszta. 1.hogy segítsem a zsiíri munkáját az értékelésben. A sok édesfiletlen tévesztések lehetóségét. hogy végigkostolhattam aZ ország tavalyi évének felhozatalát.. a másik három pedig az akácot. regionális rendezvény alatt.. Ésmi lehetne. A fó dijazottak kor s zs rizésenestek át.

\.ugyanis méhészkedéshez sz{ikséges esz(1.el méhészkedni. ami egy életre szÓmegÓvása érdekében teendó injelÓ kapcsolat kezdetét tézkedésekról.. muzeumai fesztiváli kínálattal várták a vendégeiket. giyermekeket és felnótteket eg}aránt . tolhattak. AradrÓl is érkeztek érdeklódók. szállodái. MézésMézeskalács Nemzetkiizi Fesztivál.méhészeinek portékáibÓl is vásárolhattak. A megnyitÓ kozonsé. Gtjndocs Benedek országos GasztronÓmiai Emlékversenyének kiállítása vána az érdeklódóket. késóbbvonattal. hársmézéttalálta méltÓnak az K ti András 25 . amikor az egyik fia kertilt mézversenyre 41-en nevillamosmérnrikként hobbibol méhészkedni kezdett..december7évesMagyar MéhészetiNemzeén. valamint méhéltinbozóbb pontjairavánszet ttirténetitémában az 1860dorolt lovas kocsival. mézverseny eredkezett tovább is adni.látogatok olyan mézekkel is szaktanácsadő szeknek szÓlt. galmazÓk. amelyek ezen a vidéken A |átogatők olyanmé.méhészetiszezonra valÓ felképortja láthatő a 2. A Gondtjcs Benedek Kozépiskolában a II. (A díjazottak egy cso. Az idóktizben megszerzetttapasztalatait igye'Év méze 2o1o. eszk zgyártÓk nélságszámba mennek.kiiztitta lIl. ahol a mézjegyében készített cukrászmiívekben gy nyrirkodhettek az oda látogatÓk.verseny kiállított mézeinek. század ttirténelmiés méhészeti változásait naprÓl ról hangzottak el elóadások. Fia veztek risszesen 96 mézmintátragikus halálát kovetóen unokája vette át a családi méva|.Azs t'rLengondozását. igazán nagy p Az elsó alkalommal megrendezésre boldogság azonban az volt számára.kétféletermeléslentette.a teljességigénye nélktil .)Ez sztilésjegyében beszereznitik a Huny a RékakÓzremrikodésével igazán szép eredmény. majd teherautÓval. Számos orosházinak éskornyékbeményhirdetése zárta. A Argyelán János ségnek. Természetesen Gyulán is leEv méze címre (bóuebben a 4. A A me$ismerkedhettek és kÓstolhattak. ktil. A fesztivál megnyitÓján keriilt sor a Grindocs Benedek Méz Lovagrend lovagjainak avatására. a mézminőség gával.37 félemézze|. ritkaságszámba mennek.A korábbiévekhez hasonlőan Gyulánháromnaplgminden a mézróI sző|t. Az Orosháza és Ktjrzete A magyar méhészeti ágazat akMéhészEgyestilet tirtikris tuális helyzetéról.. hészet gyel Péter szekszárdi méhész B csrizik tóle családja. Az idén linek segítettméhészeti ályáj uk kezdetén. képen. A tobb mint 300 fós hallgatÓság nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai elóadásokat. hetóségtikvolt a méhészeknek a oldalon). ValÓságos beszéló méhészeti torténelemA szakmai napot az ktinyv volt. Csiszdr Dalma tit tte lovaggá a lovagi eskiitételt ktivetóen a jelolteket. mézesmasszázson és a szaunázáson át a méz ésa mézzel késztilt ételekés italok kÓstolÓjáig.96 éveskorában távoti Program tapasztalatairÓl ésaz zott az evilági méhészek uj háromévesNemzeti ProgramsorábÓl. amelyek Nincs méhésznapeszkozforezena vidéken ritka. Méz és Mévalamint a Borlovagok kiválo minőségri boraibÓl egyaránt maga mogritt. amelynek Gyu|ai a Sportcsarnok adott otthont. jának ésszorgalmának ktjszcin.MEZVERSENY FESZTIVAL És Hagyomány szliletik Gyu!ánharmadik alkalommal kerliltmegrendezésre december 10-12. as évekbeli kasos méhészkedésA 20. a Békés megyei diák-mézkirálynó.a gyóztes 2010 tavaszán kezdett koztiket ésgépeket. a lezárult telnoke 2010. A zekkelis megismerked-mézkÓstolás mellett megyénk hettekésolyat is kÓs. kÓstolhatott. méhé.mézes'' programok tárháza várta az érdeklódőket. ezek mellett a hazai mézkedett meg a méhekvilámarketin$ról.retettel várunk minden kedves hetóen igen sikeres évet tudhat méhésztársata [V. Határainkon tulrÓl. A lovagrend decemberben alakult négymegye méhészeinek osszefogásával.. ge az. lelkes munkáIdéndecemberben ismétszeseny kiállított mézmintáibÓl. hanem nektink. napra élte át.Az ország legktitechnolÓgiárÓl.Ev méze 2o|o. A december ll-ei regionális alatt nagy sikere volt a mézszakmai nap már nem a ktjztin. zeskalács Nemzetktjzi FesztiA rendezvény három napja válra. mézver. Gyula vendéglátÓhelyei. A 5ZERZo FELVÉIEtEtl városban a fesztivál ideje alatt ttibb helyszínen l. kép). hogy regbítse a termelói magyar méz és a méjÓ hészetitermékek hírnevét' A mézkirálynó távollétében elaz sŐ udvarholgy.a kézmrives foglakozások keretébenttirténtmézeskalács-készítéstól. azza| a céllal. 14 évesen ismerrÓl. 2 ##*+"í.

Alapfokti Miivészetoktatási Intézmény). Isten veled Tatám! Családja. fogások. kifejezések.ban elsajátított. ÁvrK).II. n. ÁMK). II. volt ez 2olo.et. december 18-án is. a jelenlévó vétellel. helyezés Nagy Bettína (KomlÓ. Zalaapátiban az elsók kozott végezte el a méhésziskolát. a gyony ni virágcsokrokat. helyezés Gruber Míra (Szászu ár. a stÓlát. a Pecsi r. január 4-tól február 5-ig tekinthették meg a Kom]oi KtizosségekHázában. III. alsÓ ésfelso tagozatos általános iskolás korcsoportoknak hirdették. leírások. ismertette a méhtartással és a méhészetitermékek termelésével-értékesítésével kapcsolatos jogszabályokat.a természettémákban eryénileg gyarapítottáktudásukat.helyezésKigtics ViktÓria (KomlÓ. r. an Az elértpontszámok alapján a díjazottaknévsora: Felstj tagozat: I.kia megórzó és gyÓgyítÓ hatása.eg1-ben a venka ftcia (Mecsekpril<iske) lett. Ezuton is kcisz nom az elóadÓk és a tagok megielenését ésminden méhésznek sikeres idei esztendót kívánok! Kocsis Károly 1931-2010 gazdálkodÓ családBékésen. Méhész Egvestilet . Bucsuzunk tóle. méhészeti kcinyvekból.A három méz-$rácia.ismeretból elózosségek Háza 2o1o. tárgg. a méhbetegségekról. helyezés GáI Bianka (Pécsvárad.rálynó fejérepedig felhelyezte a sos anyagot kaptak.loske).A legtobb szavazatot kapott rajz készítóje ésa szavazÓk koztil kisorsolt személyjutalomban részesiil. helyezés Vincze orsolya (KomlÓ. Érthetóen nagy figyelem és ér. RákÓczi F. Erre az alkalomra Így neves elóadÓkat kérttink fel a szakmai elóadások meg[artására.enenvzonél jinak. l965-tól fejlesztette az áI|ományt.kon) befejezéstil. A látogatÓk szavazhattakaz általuk legszebbnekitéltmiíre. utcai óvoda). Ugyancsak az OMME Komloi tése. A gytilés zenés vacsorával és a méhészekegynás jÓ k zti szakmai beszélgetésével. ]MME Komlői A versenyzók a tesztlap kitolHelvi Szeruezete.aqr.ám hirtelen távozott. 55 BetegségerégÓta kísérte. zsiíri elnoke .kimagaslóanjonak értékeldeklódés kísérte az iinnepse{ te. udvarholgy:Rogács Vihészeti szaktanácsado. Békési Ldszlő szakelőadÓ. ban sztiletett. gyerek méz mig az rajzot készíto ajándékb részestilt. illetve 6 komloi és 5 KomlÓ-kornyéki iskolábÓl osszesen 2|5 rajz érkezett. Dr. állatorvos a kistermelök k telezettségeiról beszélt. helyezés Székely Janka (Na$ymányok. a gyerekek tiromére. Mecsekjánosi óvoda). kedélyével JÓ biztatta méhésztársait. Erkel F.vagy trirténésekbtjl merített témákbÓl késztilt ra.ei me. egy nagy koméz készítése.eloni bemutatkozás. Dr. remÓnia során a nyerteseknek lefolyásárol. A beadott rajzok kozt sok szép. a rálynohoz méltÓ eleganciával. Kodolányi J. A pályázaton részvevó minden gyerek emléklapot. valamint Mecseki a diák mézkirálynö verseny eredményhirdetése kirá|ynó ésa koronázási nnepsége. vagy ta. ffotőnbol. A legszebb ra. helyezés Menyes Blanka (Szászvár. Feleségével évettciltrjttekel a méhekkozott. l995-ig egészségiigyi felelóskéntténykedett. minden r.és mézajándékokat.a tárg}Helyi Szervezeteésa Kom]oi Kcj. helyezést Horudth Klaudia (KomlÓ.r. Kiss Gy rgy ÁuK).rán n1Újton teljesítményt zsriri a nulÓ kozépiskoláslányok részére. méhésszel valo kapcsolatfel. tobbségében méhészszakmáa ban használatos miíveletek.en1. kommuniráIynó uersenyt a Komlon és kácios kepesség megjelenés és soKomlÓ-kornyékén élo. Tompa M. emlékét megórizztik.jz volt.ersen}'szerepérol.tajékoztana je.adon szobelitájékoztatÓn zsiiri a hirdette a Mecseki diak mézki.utalomként értékes konyvajándékotésmézet. A rendezvényen a méhészszervezet tagságának 80o/o-a vett részt. a méhészmunkája. Íi A gyermekrajzpá|yázatot a komlÓi ésKomlÓ-kornyéki ovodás.' cím gyermekr N íi ajzpá|y értékeI ázat ö ésdíjkiosztÓ. Kelemen Bdlint szakelőadÓ.A zstiri elntjke a koronázási cea lenlévoket a \..ersenyvég. Alső tagozaf. elnÖk Evzáro kiizgyri Vásá Iés rosnaményban A Bereg ésVidéke Szervezet minden évben megfar{a záro kozgyulését.. méh. majd azaztktjvetö .tvÉztvnR KET|NG Mézes napokKomlon! A Kom|ÓKiiztisségek Háza zsrifolásig megtelt helyiségében SchaffAnikÓ referens megnyitőja ésMenyes VilmoselniikméltatÓ kiisziinöszavaiva| és vette kezdetét december 17-én országosMagyar az (OMME) KomlÓi HeIyi Méhészeti Egyesiilet Szervezete a KomlÓi Ktiztisségek kiiztis és Háza szervezésében a IV. Dr. lest hozta: Mecseki diák mézkia verseny eredmén1.hirdetesei. mézminóségról és a kaptárelhagyás kÓra képéról. helyezés Sztjcs Ramona (KomlÓ. hog_va versenyre jelentkezők a felkésziiléstikhoz írá.I. I.]'a zsuri a kovetkezo donmásodik jelentós renden.'. A pályázatra 6 komlÓi és2 KomlÓ-kornyéki Óvodábol.ierl(Pécs). Ouodás korcsoport: I. re. a kielmondta. II. A Menyes Vilmos felkésztilés kiválÓan sikertilt.egtiIa r. Mecsekjánosi óvoda).jzokbÓl késztilt kiállítást zott. éwe meg.átadta az okleveleket.Legyen onnek ls mindennap M ézes ap!.Tájekoztatojában ktinyv.Tízévesen nagybáttyátÓl kapott egy családot. udvarholgy: CserII. III. hangulatban értvéget.abD ra (MecsekpoMay Gábor Baranyame5. a eredményérol.nagyon gondosan készített. méz egészség. ezen feltil koronát. BékésiMéhészEgyestilet tagjai Kiss ottÓ elntjk OMME Bereg ésVidékeVásárosnaményi Szeruezete 26 . Kokonyosi Oktatási Ktizpont). állatorvos színvonalas tájékoztatást tartott a méheknélkialakulhatÓ rezisztenciárÓl.sár szaloncukrot osztott szét.Kiss Gy rgy Átun .rallrro: Schu. Tamds PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos-helyettes a megyei méhészetek egészségtigyi állapotárÓl ésa soron kovetkezó teendókról szÓlt.a zsiiri által korcsoportonként legszebbnek értékelt 3-3 rajz készítóje oklevelet.

27 .

n Amitraz hotőonyoggolVorrooóestructor otko eilen .

29 .

terhességi-gyermekágyi segéMen.adÓ mértéke B) Az óstermeló dltal udlasztpedig a számtton téke. hatő adőzdsi mődok: adÓalap 16o/o-a. r'állalkozÓ. fófoglalkozásu egyénivállalkozÓként kotelezett a járulékfizetésre. 294. . a magánszemél1nekaz adobevallásában fel kell nintetnie a mezö gazdasági es ri dekfejlesztési támogatási szen.ezmen\. o Melyek amezogazdasági ósmegszerzett bevétele a 8 milliÓ EHO forintot nem haladja meg. ha nem ez a fófoglalkozása és az értékesítés . Ezen (bev x 5olox 150/o) 30 000 Fr.Az átalányadozo magánszebevételésa ktjltségekktil nbsemély. s.hogy az igénybe vételének felteteie.A mezógazdasági óstermeltí akkor válik biztosítottá.adÓalap az állati termékek ese. o Mezőgazdasági óstermeló biztosításiésbejelentési ktitelezettsége.adÓzási mÓdszert. hogy rendelkezzen a tevékenységével sszeftiggésben felmertilt.Ez az adokedr-ezb)ÁtalányadÓ (8 milliÓ forint zást választo kistermelő k ltsé. ha az e tevékenységbólszármazÓ bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. kozÓként továbbra is 15 milliÓ hányadot is elszámol. gyermekgondozási segélyben' gyermeknevelésitámogatásban. ó1 Azokban az adÓévekben. ápolási dijban részestil . . a tárgyi hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ eszk zrjk értékcscikkenési leírákapjanak. ésa már megszerzett szolgálati idó eg}rtittesen legalább 20 év. egyéni vállalkozÓ.Gyes melletti munkavégzést megenged a jogszabály. éwe torténóválasztását . A mez gazdasági tevékenység adÓjábol maximum l00 000 Ft óstermelói adÓkedvezmény ésmás igazolt adÓkedvezmény is igénybe vehetó. baleseti táppénzben.Az adÓ alapja továbbra sem egyidejtileg választhatja ezt az teségetmindaddig nem határola bruttÓ jtivedelem. d) vagy (600 e-4 milliÓ bevétel esetén)2oolo-ro|koltségnyilatkozat. a saját jogu nyugdljast (ciregsegi. (bev.más j vedelemmel valÓ osszevonás után . adÓéwe változatlanul lehetöség van eEivszer sített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes kciltségelszámolástalkalmazÓ kistermelónek.kivéve. akkor nem kell j<ivedelmet ésadÓt megállapítania.e a magánszemély. ho91. amelyekben eryszer sített nyilatkoE rovatunk lehetöséget biztosít méhésztársainknak. Ebben az esetben\'eszmÓdosult. a gyermeknevelési támogatás. SZJA 160/o 81 280 Ft. aki egr-ide-iuiegmunkaviszonyban áll. Az egyéni vállalkozÓ nem koteles tánadalombiztosítási járulékot' nyugdÍijárulékot (tagdijat)'egészségbiztosításijárulékot ésmunkaeró-piaci járulékot fizetni arra az idótartamra. osszegei fedezetére vagy fejlesztési grí)agránámo gatásnali rn:::o suj. Amennyiben az átalányadÓkalmazása. Amennyiben tehát az eglyénivállalkozÓ a gYes folyÓsítása mellett a vállalkozÓi tevékenységét személyesen folytatja. bevételigválaszthatÓ). Az évi 600 ezer forintot meghalado bevétel eseténa j vedelem megállapíthatÓ: 2. 1591 Pf veszteségból 2Oolo-ot elszámoltnak kell tekinteni. EHO (bev x 5olox 150/o) 30 000 Ft.ide nem értve például a munkavégzésre irányulo egyéb jogviszonyban (megbízás. A mezogazdasági őstermelrjnek _ az áta|ányadozást választo kistermelónek is -. E-mail brossp@t-online. = Adoalap 400 eFt x 127olo 508 000. legalább a bevétel 2oolo-átkitevó számlákkal igazolt ktiltséggelés utnyilvántartással alátámasztott jármtíhasználati ktiltséggel. Tételes k ltségelszdmolás nyilatkozat: A 2011. amennyit abbÓl igazoltan felhasznált.ek óstermelói adokedr.600 ezer Ft bevétel alatt A mezögazdas á gi ter. ktÉátal. akinek a mezö gazdasági termelésb l száró mazo bevétele 600 000 Ft és 4 milliÓ forint ktjztitti. o A mezögazdasági óstermeló 2011.ékenr. akkor a támogatás tisszegébólaz adÓévben tinállÓ tevékenységból származo bevételként annyit kell bevallania. óster. amely alatt táppénzben.sg e a 2010. ha a gyermek$ondozási se$ély. a bevétel60/o-á. Ekkor a bevétel 90o/o-a tekintendó j vedelemnek. teher 30 000 Ft. Átalányadőzás: Mezögazdasági kistermelónek tekinthetó. akinek a mezógazdasági tevékenységéből az adoévben 30 célratámogatást kapott. rokkantsági stb. az ápolási dÍj folyosításának tartama alatt vállalkozoi tevékenységét személyesen folytatja. ha a termeló nem kíván a k ltségeivel tételesen elszámolni. választott tisztségviselóként tevékenykedó személyt -. kivéve az óstermelói tevékenységet kozos igazolvány alapján folytatÓ kiskoru szeméIytésa gazdálkodÓ család kiskoru ta$át. Az . valamint az elhatárolt (Méhészet. aki a reá irányadÓ ore$ségi ntu gdíjkorhatártbetrjlt tte. (AdÓalap: 240 eFt x l27olo 304. Koltsegek -2 000 000 Ft.Amennyiben a magánszemély március 20-ig nem érvényesítiaz értékesítési betétlapját. o Gves mellett vállalkozhat.teher 113568 Ft. x 6olo) 240 000 Ft. Biztosított lesz-e.ha a reá irányadÓ nyu$dijkorhatárig hátralévó idó. AmennyiAz igazo|t koltségeken feltil 8 il nltamnos uáItozds: _ Az adő mértékeegységesen ben egyidejiileg e$}éni vállalmilliÓ forint bevételig 400o-os az osszevont adÓalap 16o/o-ára kozÓ is. hetó igénybe. termelókre vonatkozo 2ol|. Egyénivállalhat el. c) Teteles ktiltségelszámolás. felette választhatÓ: adÓjábÓl maximum 100 0o0 F: a) 10 o/o-os ltséghányad al. .as. milyen járulékvonzata van? . l. E osszegból .Ekkor arrol is nyilatkozik. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele. A korrigált forint árbevételigjogosult rá. r. sszegnek a 27olo-kaIntjvelt ér. Ijo/o-os k ltséghányad:Akkor alkalmazando. TételeskÖItsé ra az áta|ányadÓzás. hanem an. évi adÓbevallás nyilatadÓmentes. mezogazdasági termeló számáváltozások? gelszá mol as : 5.március 20-ig nem érvényesíti értékesítési az betétlapját.-V sszevont jovedelemként adÓzik.ményde minimis (csekei1. tehátbiztosítási jogviszonyrÓl ésjárulékfizetésrtíl nem beszélhet{ink. Bevétel 4 000 000 Ft.ésa járulékfizetési kiitelezettség hogyan alakul? . nem minrístil mezógazdasági óstermelónek. Kérdéseiket a Szerkesztóség várja sábÓl. mely után 16o/o-osadÓkulccsal kell adÓznia.teher 30 000 Fr. o A kiiltségek fedezetére kapott támogatást fel kell-e ttintetrri az SZJA-bevallásban az óstermelónek. Jovedelem áll. Budapest. jelri). . : Bevétel 3 999 999 Fr.\ mezogazdasági isiernelo k teles beadni a ::T1041nyomtawányt. ebból kovetkezóen a gyes mellett lehet kérni az egyéni vállalkozÓi nyilvántartásba ttjrténó felvételt.c:ztositon . Adokedvezmény -l00 000 Ft. Az adÓ alapja a számítottjtivedelem 27olo-kal novelt risszege.hu).kozati lapján jeltilni kell! \. 4. Tehat az az tjstermelö.az adÓja 16o/o. akkor mindkettó vállalkistermelói koltségátalány is Iekozási formára ktil n-ktil n és vonhatÓ.igyfél-nyilr'ántanási rendszerbeli regiszuációs számát. Ossz.kell az adÓ alapját megállapítani. zatot tesz a kistermeló. SZJA O Ft. amíg kistermelői koltsegnak l27 olo-a(szuperbruttÓsítás).)ésaz zvegri nyugdíjban részestiló szemel1t. Az egyébjogcímen biztosítottat .ge ajtivedelem(ha az pozitír'elomelö felbruttÓsított j vedelme is ténaj vedelem. meeg1-éni zo 'q'azdasaqi ostermelokéntnem v a l i l i ' c i zi o st r on a . álta] r'ezetett i.800) x 160/o SZJA 48 768 Ft. Adotanácsado L tssz. bevételi határig választhatÓ a évi Személyi jtivedelemadÓ ssz.\. de az ado alapja a jor-edeviszont az adő alapja ennek az lem 27olo-kalnovelt osszege. gyermekgondozási dijban.segító családtag). EHO fiovedelem x 27olo) 64 800 Ft. 40o'o -1 600 000 Ft. mégpedig a gyermek eEiyéveskorátÓl kezdódóen. 20ll. Jovedelem 400 000 Ft. Bevétel 4 000 000 Ft.KERDEZZ-FELELEK adÓévben nem volt a mezögazdasági kistermelésb j ovedelme.

u. a ma$ánszemélya munkáltatÓnak tett. Madách 9.Tel. (96)-(++) M0LNARJÁlJOs'38ttAlsÓvadász.752l Kaposméró.Az egészségtigyihozzájárulásrÓl szÓlÓ tcirvényalapján.6630 Mindszent. Tel. 19. amely után járulékfizetési ktjtelezettségkeletkezik. (06) 4)BIR0ANTAL. -(77) 681004 Észnrxrur PAPP a1LTÁI.(oe)-9+)-317 (+36)-(70)-334-606 (+36)-(30)-407-9161 KovAcs ZOItrAI./fax : (06)-(96)-579-409.: J06)-(7. Hunyadi 9. Kultrirház 9. u. amely után a járulékokat fizeti./fax (06)-( 28-4576. 6) : -98 012 . Kossuth 81. adőszakértó enÁffi. Tel. : 6070 Pacsirta l 6/A. Tel. Tel. MEGYE r nruvÉxr PEST És zsovÁK GÁB)R. Hunyadi 43. 0)-247 (+36)-(30)-684-3868 IZII. o Mennyi egészségtigyi hozzájárulást kell fizetnie a biztosított mezíSgazd'asági óstermelónek? . (Ez fiiggetlen attÓl. ANIAL J0zsEF' 3390Ftizesabony. Kilián Gy. Veszprémkornyéke.Tel. Befizetését(az adÓazonositÓ számra hivatkozva) az APEH Egészségtigyi hozzájárulási számlájára kell teljesíteni.Z9.l22l Budapest. 50.42ll Ebes.pedig egytittesen meghaladjak a 600 ezer forintot. 1.A. 6)-(30)-3.: P| KA DEzsO. Szabadhegy :e. Tel. u.: ÉsznrruvuoRr A kiivetkezó terli|etekre felvásár|Ókat kerestink: Mezóberény kiirnyéke.7ooo Szekszárd.melynek száma: 10032000-06056212.24' (00-(+0)-rg0-646. s (5) bekezdése szerint mentes a százalékos gyi mértékiiegészségti hozzájárulás fizetésealÓl az a jtivedelem. mint egészségtisyi hozzájáru|ást me gfi zetnie. (+36)-(20)-533-65|2 BAI.I.(+36)-(70)-3 : 459. S (5) bekezdése szerint mentes a százalékos mértékti egészségtisyi Itozzájáru|ás fizetésealÓl az aj vedelem.4090 Polgár./fax -I : (06)-(T 440-07 (+3 -(3 z)5. u. 6)-(30)-60 60 5) 3-27 . Tel': DÉLKELEr K?vÁcs ANDoR. u.llqa Bélapátfalva.: el. DÉLNYUGAT (+36)-(20)-4t9-2977 MADAISI.) 2L. hogy fóállásu termeló vagv sem. A nyilatkozat alapján a munkáltatÓ az egészségtigyi hozzájárulást megallapítja ésmegfizeti.4900 Fehérgyarmat.Fó u. és az adÓbevallás beny jtására elóírt határidóig a ktiltinb zetet megfizetni. x Azszja torvény3. amely után járulékfizetési kotelezettség keletkezik. A ttirvény 3. -314.164. (06)-(3-382-353. Vak (+36)-(30)-2se-51r3 .Át trÁnnÁlt. (+36)-(3 : l)-2 0)-206-2412 Viasztvásárolunk keresztlil a feIvásárIőinkon ! Ar: 85O Ft/kg STÁRKAilIÁRIA.(+:6)-(30)-61 : l-0248 ytnÖs RIBERT. Berzsenyi 3.0) Tel.6400Kiskunhalas. Tel.igythozzájárulás megfi zetése alÓl.Szélné : 9-57 82. illetóleg a bevallás megfeleló rovatában lehet a tulfizetésként mutatkozÓ ktilonbrizet osszegéról rendelkezni.2648 Patak. ]. az egészcisszeg adÓmentes ésaz adÓbevallásban sem kell szerepeltetnie. ha a mez gazdasági óstermeló jtivedelmét: a) átalányadÓzással állapítja meg.5200 T<jrtjkszentmiklÓs. lzsák. u.132lA Tel. (06) . Baross 45.4lo0BerettyÓujfalu. u.ZSOLT.I.9200 MosonmagyarÓvár.Tel.:(+j6)-(30)-568-3632 uARIAs JOzsEF. a bevétel5 százalékának a |5 százalékát kell.5l23 Jászárokszállás. (+36)-(3 -8427 Tel.'Kisbtjdó u' 42.5350 Tiszaftired. és Jászberény kiirnyéke. 2) 4.IG JOzsEF.83l5 Toldí Gyenesdiás. ha más eryébjovedelme miatt adÓbevallás benyijtására kotelezett. : r . a tételesktiltségelszámolásnál pedig a teljes bevétel x 50/o 150/o-a. 36) (3 -s35-s07 : 3 SZWTNIKIASZL0.í+3o)-(lo)-663-3067 : (+36)-(70)-325-1594 sEBlK IÁs?Ll. amely után ajárulékokat fizeti. u. Szent u. Tel. Krenovszkyné Lovász Andrea okl. u.Tel. a.: (+36)-(30)-657-3343 szABo BAI. Tel.7668 Keszti. b) tételes k ltségelszámolással vagy egyszer sítettbevallási nyilatkozattal állapítja meg.Tel.-010.4ro3 + 3 KON0PASISTVAI.J06)-(!2)-46 (+36)-(20)-ae1-6886 : l-e13.: 106)-(56)-3e3-445.426.2800 kert Tatabánya Kossuth u. u. Tel. Kismartoni 17. 2. a bruttÓsítottj vedelem 27 százalékát.IA IMRE. Tel. u. Tel. (+3 -(20) 8-7 -(s 402-866. RÁDIcsI. 6)-(70)-629-5807 NAGY IIWÁ}I. (+ -(20) 34-78?6 -3 x. Tel. A fizetési k telezettség számításánál a tételesktiltségelszámolással ésaZ egyszeriisítettbevallási nyilatkozattal torténó jtivedelemmegállapítási mÓdoknál a bevételéból vonhala le a megfizetett járulékok alapját ésa fennmaradÓ sszeg \eszaszázalékos egészgyi ségti hozzájáru|ás alapj a. (06)-(!e) : -352-236. l. Domaházi 12/A. Tel.KERDEZZ-FELELEK árbevétele a támo$atással sem éri el a 600 o0o Ft-ot? . RákÓcziu.7539 (+36|-(20)-2223-770 Szulok. -(82) 7 . de ebból az óstermelói bevétel nem éri azt el. Toldiu. (+3 Tel. Ennek megfelelöen a biztosított mezogazdasági óstermeló addig az osszegig mentesiil az egészségi. 21.A tételes ktiltségelszámolást választÓ és az egyszer sített bevallási nyilatkozatot benyujtÓ óstermeló által fizetendő százalégyt kos ménéktiegészségti hozzájárulás a bevétel5 százalékának 15 száza|éka. u. (+36)-(30)-3zz-7321 . u.) Ha például az óstermelói bevétele 500 ezer forint és a k<iltségek fedezetérekapott támogatás 200 ezer forint. 35. RákÓcziu.46r-03 (+3 -(30)-2 MIKL0SJÁlJo$ 8946Bakttittiis. akkor nem kell bevallania még akkor sem. szEL MIIhLY. Tavasz 35/A.u. Maximális tisszege egyszeriisített nyilatkozat esetén: maximum 4 milliÓ x 50/ox l50/o = 30 000 Ft. 6) 64-5036 fel.Án FELVASARLO PARTN EREI K N BUDAPEST. KÓcsag u. u. bevallást helyettesító nyilatkozatában koteles nyilatkozni az e tevékenységéból származo bevételérólis. u.Amennyrben az adÓévben a kapott támogatás nélktil számított mezógazdasági tistermelésból származÓ bevételenem haladja meg a 600 ezer forintot. u. : 2-rs57 Iel..: II.Ha az egysz errlis ített jobevallási nyilatkozat tételére gosult mezogazdasági tístermeló jovedelemadoját a munkáltatÓ állapida meg. (+3 Tel. 6) 0)-905312 PIRGLWNDEL. Tárkányi 40/A. o Milyen mértélc egészsé$tigyi hozzájárulást ésmikorkell fizetnie a tételes kiiltségelszá. az adÓévre vonatkozÓan elkészítettszemélyi jovedelemadÓ bevallásban kell a negyedévente elólegként megfizetett egészségiisyi hozzájárulással elszámolni. Harta. 23. 36) (+36)-(30)-253-|682 snP TIB0R.(+3F)-(79)-3 Be : 15 -27 (+36)-(20)-340-8629 PACSIIAG4SZL0. B.8800 Nagykanizsa.. Tel. u. molást választÓ östermelónek? .: 6326 BENKítÁsztT.I. és és Gyór ktirnyéke. I. Evente eg. Pető|r 136. 2476Pazmattrl' Kossuthu.yszer.: JÓkai FÁRKÁSlÁ's7f0.: BECK MATYA$ 763l Pécs. A fizetési ktjtelezettsé$ számításánál az adÓ alapjábol levonhatÓ a megfizetett járulékok alapja és a fennmarado cisszeg lesz a száza|ékos egészségtigyi hozzájárulás alapja. RajkL. Tel/Fa : (06) -4T .8700 Marcali. Székesfehérvár és és kornyéke. 47. (+36)130)-350-1438 a Ktirmend kiirnyéke. (6 227 (+ . (06. u. (+36)-(30)-26 -362-2s4. (+36)-(70)-62 (+3 Tel. 5666Medgyesegyháza. SinkaI. és Jelentkezni kijvetkeztelefonszámon lehet: ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: +83-122 3l . u. 10. Ennek me$felelóen a biztosított mezőgazdasági óstermeló addig az ssze$i$ mentesiil az egészségiigyi hozzájárulás megfizetése alÓl.AsZl0.

990 www. méhonyo nopi petézokepessege lodok fiosítÓso 63o/o.ve| toplo|t mehcsoo népessége53a/o-kol. Telefon: +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7437-048 verno is.ko|.vel tÓploh ko|yokcsolÓdok fiosítÓso 3ío/o.csok cukorszorpon lor|ott . : RomÓnioiforgoImozÓ:NektÓr King +4. tek be. io egészségi Ót.2/c Cím:H 7694 Hossz hetény. hogy o megfele|o fehérieellótos (vitel|ogenin) immunrendszerének mriko. volomint o méhek hosznos élettortomonokmeghotorozo |ényezoie'Minden megfebizonnyol ezze| mogyorÓzhoto.582.h u hu I E-moil vernolis@vernolis. mézhozom 34%. VernolisBt.0745. iisszesÍtve is |eodhotio megrende|ését.hogy o Feedbee és csokkenő nektÓrgytÍités eteiés hotékonyonemeli o doikoméhek osszfehérietorio|mol. NUTRlTloNALLY BALANoED o|EÍ FOR HONEYBEES & BUMBLEBEES ffi. dését. Tt'bb méhészegyÜt|esen. 44o/o-ka|.nehorking. Feedbee-ve| 2008 és 2009 évben végzeÍt .és nem fertcízodtek Újro. . Honlo p : www.. olIopotbon te|elA nyor végénFeedbee-ve| etetett csolodok erosen.ro ..Vcrmo!s Li ND VIRAGPOR HELYETTESITO mÉnrÁpulÉ rr nnnÉszETEs r r t t NEMTARTALMAZ virogport ollotitermekel szoiotI vegyi onyogoko. . A Feedbee etetéseo mézminoségetnem befolyÓso|io.idegen onyog nem kerÜ| o|to]oo mézbe. melye| egy megodo|t címre kÜ|dijnk. és minden megrendeltinek kÜliin szomIot odunk. le|o szinten tudio tortoni o méhek e||enÓ|loképességét.kontro||okhozképest eme|te o méhek osszfehérie-torloImot. tiltott. omi o pempotermelés o|opio.- 20 kg Rz Átr Méhtenyésztési MéhbiolÓgioi Ku|otÓcsoportio o|toI o és tesz|elésekiisszegzese.kq|.kol holod|o meg o kontro|l cso|odok eredmenyet o . o te|el veszleségnelkÜl vésze|ték A fehérie vizsgolotok szerint o Feedbee etetése.o vegyes po|lenhez hoson|ítvo o csoknem ozonos mértékben. . A teszte|és két événekotlogÓ| véve o koro fovoszto|Feedbee. népessége 2l.koI holodto meg o kontrolI cso|odok eredményéi. . Mego|lopíthoto. VizsgÓ|otoinkbol oz is kiderÜ|t.o.hogy o Feedbee hosznos segíto|e|ehet oz eredményes méhészkevÓ|tozékonyidcíiórosiviszonyok. Kismez u. csoknem kétszeresére . A Feedbee.ominek kovetkeztében ezek o méhek kevésbéérzékenyeko nosemo fertozésre és o vorroo toleronciÓiuk is mogosobb' A kísérJetek tonÚsogo szerint o Feedbee fe|veszio versenyt o Vegyes virÓgporro|. A Feedbee-ve| etetett csoládok nozémo sporo fertozottségeie|entosen eImorod| o kontrollokétol. kÜlonosen o szé|soségesen mellett. polIenhiÓny désnek.

Kiste|eki u. 2.. Szemán 37.|í tá s s a |. Hirdetési áraink 53. Kossuth Lajos u. ám. Varroa ellen kaphatÓ Perizin.. porcukor.Te|efon: Ady 484-209. Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. és de csak természetes érdeke|. 9028Győr' JÓzsefA. felszerelések vá|asztékban nagy mézadago|o Méz kicsomagolásához DáVid Méhészeti Gépgyártás. méz N yiw a :á| | and Óan. Koztársaság soMoGY! lizsrr c zat i tá p e g y s é g s a k 2 2 0 V.25. Tel. oreglép-feIdoIgozás' HátsÓ borítÓ 430 000 Ft Mézpergetókkészítése igény szeB2.Tel. (06)-(20)Tel. (06)-(29)-426-691 Tel. pontos. F e d e I e z c í 9 é pé h I e fu vo. |apkák Fém íivegzáro \ "Ái*&- AKclo! 1. szakvélemény. TermeItíi valamint 720 ml-es./fax: r. (+36)-(70)-627Fizetés készpénzben.os kic 1 mm hasáb 370 Ft/mm (+36)u.:(06)-(79)-343-729. BattaésBalta Kft.omme. T e r . pumpa tetöve| 4009rammos csupor BacsákKáro|y Kalocsa tetcjve| mÍÍanyag iivegtetó. Tel. sé9[i csirkehá|ok. miianyag szoktet<í. a (+36)-(20)-a27-0622 |yukbö.zggg. cukorés120 |-eshordok kaphatÓk CsorbaJÓzseí SzentkiráIy o Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 méhMéhésztársak! SeIejt|épet.|41 r/8 oldal Tel.PILLE'' Solt. Vl|'. 6300 Ka|osa. gépek Mézpergetó rozsdamentes ttí.0 0 s . MEZFELVASARLAS Északkelet-Maryarország tertiletén. 6 -. (+36)-(30)-449-91 : 93 100000 Ft (06)-(28)L Csomor.. 620 Ft/db áron. |stván 82. Té| Tel. E. ismertetése meg :www.: megyében ! szomszédos (+36)-(70)-611-1834.: 1/16 oldal 70 000 Ft Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404. IegolcsÓbban gyártoto|. tertj|etén' azonnaIi cseregongyo|egge|. i||etve tivegek zárásászabvány soLTÉSz Lqszti Telefon/fax: FUREIIO atkae|leni tály 50 kg-tÓ|. Györ Míilépkészítés |ép-fe|dogozás áron. Perizin adagolÓ Lajosmizse. (370Ft + áfalsz). Mézfelvásár|ás Bács-Kiskun. vításgyári aIkatrészekke| 1 napon Méhészbo|t. 91. 24 14000Ft. e||enértékét te|efonon APROHRDETESEK ! EPERJESINE MézfeIvásár|o Ikozás vá||a MEZFELVASARLAS TiszteltMéhésztánaim ! Szívesen állok rendelkezésiikre az alábbi szolgáltatásaimmal: rónlvÁs Utánvéte|Ie| megrende|hetö nozémagyÓ gykezelésére Fumagillin hatÓanyagi Fumidil-B por. Méhmérgezésekkárfelmérése. Te|.Tel. : F a x: -3 / 06). |épre mtj cseré|ek. h AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ MarkÓ|stván.l591 írásban várjuk(|evelező|apon' |evé|ben faxon)az vagy faxszámra.NB 000 (+36)-(70)-323-9634.( 7 0 ) .. propoIisz fe|vásár|ása. Postai utánvéttel is megrendelhetri.(+36)-(30)-934-206s.B3 színes 400 000 Ft Méhészeti eszkozok. 955-2449. mézes maci hoz. Tel.es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron szerezhetők be Mri|ép. veg Méhészeti fe|szere|ések szakértö.hu (06)-(2a)-4or-348 Tel. (+36)-(30)Telefon: MaIya Péterigazságtigyi méhész mézes + tetö. b<j választékka|. 294 címre. anyagbÓl 1/4oldal 142000 Ft (30)-9972-6'. cseregiingytileggel' folyamatosanvárom felajánlásukat minden fajtatiszta. 79.Hidegen mu|ép kaphatÓ.: e ez é s o e!n é h | e s e o r1 2jV. kedvezó Öreg Viaszfe|vásá Méhészeti r|ás.: 536-6304.30 mi||iméter kivitelben 2-66 keretig.Tel. 82. bírÓsá9ifelkészítés./fax:(06)-(62)-269-736.3 3 6 . (+36)-(70)-949-6077. mézesliveg. 15. szo|id V|asz-m (06)-(r)-342-3182. szt. átvéte|. weboldalon ! MEZFELVASARLAS RuscsákA ttila Heveder gyártóto|! a Gyorséshe|ytakarékos kotést biztosít. 10. .370 ml-es és220 nl-es tivegekforgalmazása fehér. kaptárkészító . 1. 214. n. Mézfelvásár|ás az ország egész fizetésse|. Tel. Hárs keretléc 365 ooo Ft Ul oldal Hárs keretléc megrende|hetó. rostaszo. kaphatok. 6.Gyóri András. 80. KristáIycukor. u.megrende|hetö. Te|.t -07s.6923. anyag m (06)-(47)-330-88 Tel.Tel':(+36).39.(Pest u. Mézes Maci Bt. F orM < l/1 PR-cikk 290 000 Ft (20)-346-s210.kt u ális z i a n ao i á r a k o n .:(os). p á c z F e r e n c6 5 0 0 Baj a . Kovács. természetes méztik eladásiszándékával. (+3 : 6)-(20) . beltj|'Viaszfózök./fax. cseregtingytileggel.: Mrli 2315 Szigethalom. vihengere|t megrendeI hető.Fó u. hengerelt mu|éppé dolgozok Posfe|. Merva|d JÓzsefné.u.: u.Marek Bp.5literes keretetetőakciÓs áron megrendelhetö. Ke|eti 2 perc. (06)-(46)-386-6es. Azonnali fizetéssel. Tel. Forgo. Míilépkészítés.fÖ|d rtja'h ieIetpa u pontos Precíz. 16-18 000. Anyaneve|ö késztj|ékek' Web: www. feIszere|ések' . kannás mézme|egírak|apok 2509rammos e|adÓ. Pf. : gépfonatok. (06)-(2s)-461 asztvásáro|ok. vetek kaphatÓk. Hunor rakodi 9500 Ft. tobbféle méBorsodban az osszes és ze|ó csemete. 8)-486-2ez Tel. 720-as fazettás |éocsere áron. 54. To|na megyében. Gyors. e|őjeprecíz minöségben szárított l/2 oldal 240 000 Ft gyezhetö. Kossuth u. tartalmazzák! t ó t ó . 18. Szent . viasz. Encs. AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag Budapest.: (+36)-(20)-e72-8722. F tarÚl rrnrrlÉrt thetö méz|eto|tó ki|os. (+36)-(30)-a56-6547. Viaszvásár|ás.'nt . u. Bácsa|más. 6. AbaujszántÓ.Jozseí Baks./fax -(7 -462 EGY GYORS HIRFORRAS (+36)-(20)-e5l-8941 Tel. I' (06)-(e6)-434-685 kodo|ö. g a: r a : . u . vagy a 273-2285 A borítékra rá: Méhészet írják szerkesztősége' Beérkezési határidó:a tárgyhÓtmege|ózóhonap10-e. (+36)-(30)-e32-0422 Te|epheIy |evélcím: és Eperjesi ndo 2252Toa|más.9. Ba|taLász|o. Méhviaszt veszek. Sá rné. pontos bonyo|ítás! gyártását vá||a|om szeigény Kaptárak rint.: Bacsák Méhészbolt. hidegen viaszt nagy szi|árdságu.(so)-zot. megye) Liget 28. (06)-(22)-323-842.mehmergezes.Tel. www.hu : (06) 8) -243. a helyszínen Virá9zÓ és 3488! fák tu|ajdonságaiknak Cseregongyoleg. Hirdetést A hirdetés az á|taIunk kLjIdtt csekken befizetni ke|| nem fogadunk. 81.462s -327 ( * 3 6 ) . 2114 tázást vá||a|ok' (06)-(28)Va|kÓ. Kossutht 33/A. Postázüst aőllohnk. 9on g y o Ie g c s e r é Vse |á. Baranya. azonnalifizetéssel.Tel.Szent István u. udva : (+36)-(3O)-gos-l zot. (06)-(26)-4 -563./fax: Mobil (+36)-(20)-37 1-9281 : 33 .Szigetha|om pá|yaudvartÓ| JÓzsef u. cufortiszi napi Iegkedvezöbb áron MéhészboIt Székesfehérvár.( 7 s ) 2 3. MEHESZBARAT STíLUSBAN Mindenmennyiségtl fajtájti. Domotor Jozsel Nemesnád r'Te|. Méz.: Postázást vá||aIok Kft. automata.: (06)-(7 Evodia(méze|ö díszfa).Mobil : (+3 : 6)-(30)9o32-T 60 5T Vásárlás kujen eseten állatorvosátÓl $Ó$szeÉszétől va$r további felvilágosítást! Mézf e I v á s á r | á s a z o r s zá g egész t er L jI e téa z o n n a I if i z e té sse|. c s e p e g te tó | | v á ny gyá rá a Az árak a 25olo-osáfát nem |stvánt 31. 34'11 Szomolya.tÓ|' NBra1/2 '13 NB kodi 11 Ft-tol.ffax: Mobi! (+3 : 6)-(30)-gao-ss48. aranyesméhsejt mintás színben. HordÓs.

ik biztosítunk. n hész(06)-(77)-482-004. terliletérekiildj. akác. . VAGYcYlcYszEREsuÉTÖt TovÁBgt FÉLvltÁGoslrlsrt vÁsÁnr"ls EsETÉN 34 . 'a9co e S !9'e fél e|a Hunor. (06)Fáy Te|.SZKft.h u S . A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat.: /fax: RakodÓ konténe ree |ad ok' e |':(06)k T Mobi|: (+36)-(30)-963-4602.4956. me$nyitottamaz feldoluj a gozÓmat(ValkÓ. : 10500 F t .^ToRvosATÖt. Keret ek delhe tcjk.^ ^ a ^^\ /^^\ Ta m ási ren dszer j rakod okap tárak Anyarácsota 9!a.Tel. (30)-940-3800 illetve(30)-248-6004. 0)-(ao)-20r -23se ubalta laszlo hfcnetwork. z a r v a swww.00-17.3 4 5. 3. te e k Tájékoztatomrégiésleendóiigyfeleimet. N yíre g yháza gyártásaésforMéhészeti eszkozok ga|mazásaméhészeknek viszontés me eIa dokn a Term éke ink g te kinthe k.l5.S zombaton rv a' zá M EZFELVASARLAS az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás. fuonnaI i a z országdé|i g a Za asze "'.5922 . K zépso-dunapart 46.( 3 0 ) .9.2114 Va|ko. : Tel. z)-+ (+36)-(30)-e83-0032. I r^\ ^ r. : (06)-(83)pénzes T fizetésse| cseregongyo|eg és 362-47 360-9'l [este) 2.) Elérhetóségeink változtak. : -:. sonkolyftízés. . doháhY.h u Tel.APRoHIRDETÉSEK Ba|ta Ba|taKft.Bá r m i | y e n é r e t ben . ( Te l .00 SZ: re@ is Továbbra forgalmazzuk a .hu @ Nyitva: H-P:8. (+36)-(20)-584-6310. kaptárvastÓl a a mézkicsomagoIásig. V iszonteladÓkat aI. Kertu. 8.baltakft. L YS O N''c é grmé k e i t. uw. u' (421-34169.Érdeklódj ! n Hidegenhengerelt mrílepkészítés. kaptarzona.(4 2 ).(8 4 ). facél napraforgÓmézet ia-. ost ázást vá ||a-|unk! : 4400 P C ím . 120 literes cserehordot alapján. ia kít á sm kia v k t e|s a | To v á b b á á | l a l j ukon t én erek . NB 8-12 alumíniurnbo. 9.l. e 'a<oookap tárakat és M é z f e I vásár |ás tartozé(a ke re : V kész:' éce thársbó|' arrészén. e " s. NATUR.ka ruzem. lépkészítés. j e s k o r ti I e g y á r tá s á tKoh u t Bt ] t or . és (+s (00)-(z Tel (00)-(z : s)-+ss-ogo.00. ! Keressen mlnket bizalommal Az ország egész feIvásárlÓinkat..m eh eszb olt.3 2 0 -4 3 3 : ANTIVART l|AruDOL KÉR.Jfil AL|. (36)-4A3-228. e l. |vásá mézfe r|o.www . T Garibald iu.t o| dok. (+36)-(20)-3s 2-2?'ren Te : keret ig. M oreg|ép-fe I d oI gozás .. Kisku majsa. ot. szállításe$yénimegbeszélés Klenancz Jozsef. :::: -. vegyes.(+36).. m : viasz Cí De me te r Andrásn é . Kf t.Dányi it 12la. koh u t ka pt a r. L E GA ''.h www.. folyamatosan vásárol ar zol nagykeron kis galunk. akár Bármilyen elképzelését megoldjuk. repce. . 3:. s)-484-20s. 2344 Dtjmstjd. hu t cika www. . T e ]. : + 3 6 ) . u..: Nyíregyháza. . e l. N y Í reg y ház a. (+36)( 30) . nem nllandÓ akciÓk. (+36)-(30)21e-315O E g y e d i k a p tá r g y á rt á s! Kom pIet t ra k o d oé s f e k v c jk a pt á ra k 9520 F t to | ./fax(munkaidoben) (24)-435-000. 9. d e szkát a rá9po'sze :cr. v ásár| ás. (+36)-(20)-392-2817 -1 . Ady E./fax:(oo)-(: 44-055.00-12. '13. M éh észbolt . hu Készítiink vihigiénikus .we bold ais Ion . azonnali készpénzfizetéssel. :(0 6 ).239. forduljon hozzánk bizalomma- Tel. sajátviaszbÓl is. 2 bizt osít á sávaHu n yad i Lajos mé|.4 0 4 439. M incí sé gi p tárg y ártás ka pta www. A. H íujon bizaIomm megbeszéIj k.

: (00) 2)-253 : Fax -64r -(2 -(2 E-mail nektarplast@nektarplast. mok.: 12. Lehelu. Tárkányi a)la ut Korrekt átvéte|. F Azonnali fizetés.hu lon webolda (06)-(94)-321 Tel.Tel. mékek. (+36)-(2 : 0)-444-7 981 gy leg A |egmagasabbáron napi E-mail s z a b o . Te|. www.hu : .Tamási. Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke.h u Észa kkeIet-Magya rorszá9on NagyvisnyÓ.Akasztón. (06).Méz eI Hárs keretléc drÓtozva. Tel. érdeklódj : Firnigel János. Tel. 34. g g mézesmackÓ 150 tubus.E . 4 C í m: 8 2 3 N a g y d o b o s . : uÉzrrlvÁsÁnnsl ruÉzrrlvÁsÁnns E -mail: info@gazavc. (+36)-(30)-81 6-3236.Honlap www. $rammos s hatktimtis 25 tégely' propoliszos 30ml-es flakon.Taposo. PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna.5-l-3 kilogrammos maci. Tiiki'l. cukorIepény. Tel (+ 35). Te|. gyártása oreg|ép-fe|do|gozás a Minóségikeret|écek száraz tamási mrj|éorjzemben. Tel. kozott és fo|yÓméz. Úlak1l2 orosz NB.Bi o m é z adok. mtÍ|épcsere. 16.És egyéb Konekt bonyolítás! Ve|encen! tatjuk Egyedi is típusokatké.nektarplast. fuonnaIi csereg leg ngy slMoNMlKLós www. (+36)-(30)-aa5-4900 Tel. 7.(+36)-(30)-283-7660. A Fejér. mrianya$ anyazárka Felcsut. méhészeti terpuszedIik. #Hffii# rendelhető! MEZCSOMAGOLO ANYAGOK: J Újdonság: fém l sztiktető! Hívjon. he|yszíni fizetés MéhészCentrum (06)-(3 51-0s8. 57. Misko|c. |épezve.: vonzásktirzetében! Velence gyártását típusri kaptárak fo|yméZfa.hu : NEIfiÁRPLAST Kft.\ nektilőtérbe rostasziivethelyett} ésanyarács bármilyen méretben meg. Bács-Kiskunmegyében. m overá ||ok. Bog|árka u. Aktuá|is KozépANTALJóZSEF ésNyugat-Dunánt Ion lfiriság t 4l^. Fizetés készpénzben. SPINDLERNSZIÓ Kápolnásnyék. Szarkahegy Te|. cseregongyoleg. gn 250-500-900-1000anyag mézesflakon. mézes mézes szor(+36)pok. Míi!ép kaphatÓ! Viaszt vásáro|ok.250-350 flakon. rgatott napfény'' .: k eszkcjzkaphatÓk. u t 121. Érd': Kalaoos Lász|o.Csereg n(+36)-(30)-857 TeIefon: szítrink! -7080. (+36)-(30)-s78-8s8e. Tel.(+36)-(20)-zgs-sst : t Mobil(+36)-(30)-41 : 1-2430 (+36)-(30)-2ao-2787 . m e z te r m e l o.: ter.(zo). (70)-s33-9441. (+36)-(30)-352-1 : 89s. |épcse re . anyarács. lucbÓ| e|Eger 200 km-es . tin (+3 -(70) 6) -226-43 40.(+36)-(30)-81 : 6-3236. néryktim és pempós fedél.hársfábÓl.kaszerszá pa|ac|a pok..e s s z : Míilépkészítés.: (74)-472-400. platÓmegoldás Sztikség egyedi esetén is megoldhati! A Nemzeti Programbil támogatás igényelhető! H itelr evásár olt autÓ nál 1 0 0 0 0 0 Ft en9edmény a Iistaár bÓ l! 35 .h u : fizetés.Fó utca 6. Kaptárak.s t s . (+36)-(70)-63r -69i0..meheszcentrum.Csu uÉzrpI-vÁsÁnlÁs t Erntí Szabo méhész mézfe|vásár|Ó és Mindenkori legmagasabbáron .iták fe|vásár|ása . : 357-0040' J. 96 Nasysándor v. e r n o @ m e z t erm elo. Te|. Kaposméz Te|efon: Bt.ffax: 6)-3 (36)-(30)-663-3067 Tel. PET 0.5543. precíz minósé9ben megrende|hetcj' Tel. Frizesabony. Cím: Tanka Pé. 207.: -8s6 Keretf rÓ és méh|esepró e|adÓ. vagy (o6)-(24)-419 -289. Méhészeti eszkcizok..hu (20)-9 11 Budapest.: Méhészeti eszkozok webáruháza (+ss)-(30) 6-0512 c Z U P l M | K L óS mobif : -47 Termékeink megtekinthetók a Szombathely Viaszfózés. MEZFELVASARLAS! Méhészbo|t Kaposváron ! Fö u. (06) 2)-353 -221. és sziiktetri *. Tel. Hunor ke re te n méhcsa| ád ok ad ik ! m T e l.

akciÓs Cukor|epény A M é z e s Ma c kÓ á r o n k a o h a to ! Tel.: téseméret szerint' 453-087. méhészboIt. e l. rovid határtását. hu.: tel. megegyezés szeÁr : rint. rendeIhettjk. EgyediÍnffil ésfuÍÍÍ'ájti txza|oírÍna|. l/2 NB és Hunor méretekben. is Kie is Fajta.izocukorkis. T ad ók vagy e I cse rélhe tóke |. :(+36)-(30)ela 352. TeI Kaptár. : 3 6 ).(so). el. (+36)-(30)-3a2-I99.Tel.meheszet@ hotma Lcom.-Jlo-ou+. e |.d e lhe tok.(3 0 ).gsg-sst0 ste ). 1 40 0 0 F t/ d b .com renhuzaI ozo tt hársf ak eretek 1/2 NB kap tárak ésfe |sze re |ése|.huzaI ozott S renhársf ak eretek S idcjsár|ás e|ótt kérjk egyeztessenek Ka pt á ra k gyárt á sát vá||alom. szá||íth ato. n {lutfiiÜdHd fu! |(d'BriHyW l sntffit flu| líffifi l|ubefuaryam. kaprakodÓkaotárak Tamási rendszeríi h a t ok1/2N B.3 886.sziizkeretek rit3. A r: AzonnaI K onténe rgyártá sát ig é ny sz erint Te|. i Baján. és lapkák forgaImazása. iHBl[ts mrupileÉEffi" ffire$EffiffiÍM 741473. kaptáraI katrészek r.a 36. Hu n orésmás mére tbe n M é h é s z boIt komp|e tt is' A 1/2N B ésHu n ormére trJ Ta m á s i .9 5 3 .osz . m u s tá r m a gp o h á n ka m a g b. NB. (rij.63-153 7o90 Tamáei' DobÓ l. zés.( 30) .Tel.m éh észet ben DVD-n kap hato. i (+36)-(30)-488-4564. n : szeri t .meixner@gmail. vá l la|juk.9224 E-mail: Tel. re te kbö ke éscseban.Méhgyogyszerektáp|á|ékkiegé. .(+3 -(30)-833-883 4. www.m ail: Iukacs. r e m a g .Tel. Te|.6 5 3 8 .+ : t.3 7 3 .(3 0 )e -2986. : Mri|ép készítés. st Telefon (06)-(22)-s8s-076. T n (06)-(46)-3s2-338. : (+36)-(3 pimegvéte|re Csepel 344. e l. csíkokkrjI onbozc j é retek b en n.(3 0 ). tes./fax:|ádke re te e I ad o.5 7 2 0 . nyi Péter. 9 oraután. Bajai Kiépített UN|VERH0LZ 6449Mé|ykut.0 2 9 4 . Meixner-tanya Értékesitési EXTRA Kft H.: 00-36-30/686-7873. Ia m infen ék. : te kb. g észítcik szítcik. Te|/Fax: not e'mai|:dravcca@tcÍne. e . hu ( + 3 6 ) -( 3 0 ) -2 r 6 -6 2 1 0 36 . egyediméretben feItjIetkeze|ve is idóveI vá||aljuk. l .feIszere| ésse I korn yékén do! T e |.est keresek |yeI engedé| ros rendszá mma| átépítési és paauti eset|eg rende|kezcjt.S ze g e |t. : (+ 3 6 ). : (+36)-(30)-30 41-438 mé80 c sa |ádosm éhészte |e p he |y Dunaujváros h ekkeI. ^^^ ^^ í '^ \ A Hu n or ka pt á ra k fiokkaI jsze r ál|a3 pot ba n . 3-231 2. lgá!É\'d fun{imhozzánk HÍÍFÍtj|ő Í|tr. a ore T u tc a 1 1 . b an if óz v e.( t ) . u.. 36] Te ( [+ (+3 6)-(30)-622-2291.: ( oo) .400.6s2s. 0)-27 8-1702. ffitr'ffi Í'rFiÍ6ígFwqn. ( +36) . : CsokaIstvá Te|' (+36)-(20)-gzo-sg+o. (+ T Pe st me g ye be n la d o. : (+36 ).7 6 4-7 www. t j a n ya g k m k e r e te k u n o ré s1 /2N B m éret ben H m e g e n d e Ih et c ík! r É r d e k | c jdn i et : Ieh (+36)-(30)-8s8-0726 E .Korre ktug yintés. l. :(o0 ). c s i l l a g f r i r t . 6) (to)-tl-ztzz. T ( 3 0 ) . va gy 3 Hu n orfiokb ol. : (06)-(Z+). ne kuI cjtér va t re. viaszgyerták nagy vá|aszkapbiomézek.és (Szoktetcj. : tékban.864. e l.631 . (+36)-(30)-901 : -9228.eu ..e h é r h e rem a g. lékke| Jenter-készti és 384-32sl vag y (+36)-(20)-323-9s61. 0.( 30) .d e r tok.és és (74)-4Os-17 (+36)-(20)-s] s. g|ép-fe |doI gozás Kiskunb an. tamasimule p.3 8 6 .szovet t e|. (+36)-(30)-436-3886. Balatonszentgyorgy' József Attila T rán . fiasításmenHunor hárs) (+36)-(30)-983-6384. HAZA|GYÁRTASU m ti a n y a g a p tá ra k.8 4 6 . ponthegesztett anyaHuzalpáIcás (higéniarács) készírács.. h igién ikuka pt ára lj s hig ién.m ezbo|t . nagykereskedés.Viasz-. lt a c im ba m a g . R á k o c zi u ' 61. Fax: 00-36-96701-005. l. : o s ) . keret|écgyártás /^ ^ \ (uo/-( / Y. amási.( a s) .ola j ret ekm a g.APROHIRDETESEK Me&ffimffi"ffi ttil'mm$igv$uhlittuÜen. T E|érhe toség : ze g e lt. Statikailag kifogástalan' kiválo hószígeteló. ka pt á rá ra 14400 F t + áfa. anovics.igény www. : T he MézcsomagolÓanyagok. : (+36)trsztaságuszachariz a|apu Az APIlNVERT és az APlFoNDA maxir. tamásimrli|ép iize mbC ím: ankaPe e n. sÜ D z UcK t'R li!áozá*dr$sn*fuld'lffi lpvtdBÍt szrffid hfu0sd0b l|ádu W b dkaffisze|tgyáÍtásáwil fugh|kozun|t. ! l okobrike tteT e l. 25 méhcsa|ádNB 1 7 . paul. J ( +36) . (+36)-(30)-63 2fé] 6953. Higiénikus alj' kihuzhatÓ tálcával. ha bk a pt a r . Kristá|y. v bíborh eh e r e m a gf.á|lapotu Jo pírné|kI is érdeke|. rosI. 472.et ó bá dog né|ku|.976 Mobi|:30/63. itatÓval. 401 Kezdje a tavaszi atkairtástLevendu|a (+3 6 ). ikus s é (06)stb t á ra |jvirá gporszedöve I ). e me nés EI t Üvegek. Janovics. (+36 ). ZríazonnaIkészpénzfize tésse l.6 5 3 8 . virá9porszedŐ.(3 0 ).32-es vastagságrinaturfaros |emez m elad ik .terme|tjimézestlveg kén t m egvá sáro|hatok. Méhanyanevelés c s o m a g k u I d ó z o I g ála t V|V|E N 2005 s ' t echnolog iája Náta virá9port erm e|és B ek a Hárs ke re tléce I ad Ók g y ártotoI ácsKft. Ez á||4 db Méhészeti fe|szere|ésekvá|aszték.ná|Is garantá|ja tapasztalata késztakarmányok.es k ap tárb an MEZFELV AS ARLAS naoroiaciáronI Aktuá|is Me nnyiségtciI cie nárkorre kcio fugg |e he tség eGyors. ek (06)-(]). Kft. 1/2NB ésNB csa|ádok eIadok. 9. Te T : 00ntot.(70)-323-9634. taposorács (06)-(28)Tel.Erd. zarkahe g y'l2.: eladok.1/2 N B. b r i k k o n ym a g. 100db elado. rágl@r&s. gyártÓ tobb évttzedes A az AP|termékek kit nő minóséoét. Minóség szacharozbol partner: P|G Rajka.mti|épértékesítés rostame ke|.Eg y tt oI csib b ! eIa (e Tel. Pe rizinne ke ze |t d b H unorm é hcsa| 35 gyá Méhkaptárak.3 8 6 . M éh ka pt á ra k gyá rtása' T e l. Váte r. : elT amási re nd sze rírak od ok ap tár Í k a|j olaj ad o hig iénikus j al. NB NB Negyven méhcsalád H ésfé| |épeken repc ére do.(3 0 ).1 89s.377.Mobil: ( +36) . UJ! POLISZTIROL l HABKAPrÁn Mézelrj niivények kaphatok vettímagjai F a c é | i a m a gu c e rn a m a g.

. Címe(város. oktÓberig.gabriella fkk. 10o db Hunorcsa|ád .. Tel. 86.hu Toudbbi inform ciÓ: (06)-(80)444-444.+ . ésij Érd.kÖzség..j-:.5. Kezdót szívesen tanítok goa Fumerra. Te|efon: (+36)-(20)-s8s-9632. Figyelem ! .. E|ado80 mázsaakácméz. Tamási-fé|e fa|Elófizetésidij: 4920 forint.. Kiiz|á d o kxe ' . LevélÜzletág.porcukorrá dará|ását e|adÓk.1l2 NB méhcsaládok Te|.1900Budapest címrekérjtik visszaktildeni.: -s62. február 26. . mázsa 671.hu weboldalontaliál Méhészetet bére|nék! (+36)-(70)-Méhkaptárakgyártása:(+36)-(70).30..: akár is. szer.február 19-én. Te|. ApiterápiaKonferencia 2011. szerintis. |eg .: IránltÓszám: .. A megendelólapot.: 360-6267. : e : eo e n i s .. :'-<::-e eIado. rupkeverci12: :oC. vagyméhekre cseré|. Vio|a Te|. s ' < a o : á r a k ..(+36)-(30)-624-1s01. u..apiterapia.:. j kaptármérlegek 35 000 Ft... hetó.. (+36)-(30)-Kaptárak gyártásátvá||alom... kertilet): Kristálycukor.. 66 rakodÓrend. jítva.): (06)-(28)-492hész szakértó..Madách u.tér'ltp. (Utca. méhész vállalkozásom beindításacéljábÓl pályríztam. kereten' vagy Érdeklödni a fiataIaembert |ehet alkaImaznék márciustó| (+36)-(70)-366-761 3 tetefonon. valamint 12oliteres 35 ía hordÓ5000 Ft Telefon (06)-(30)-209-71 : 94 EladÓ 50 db 1l2 NB méhcsa|ád kap. m ézesés Hatfejes keretfrÓ gép keretek és hárstejeskanná<.Nyék|ádháza... (+36)./fax:ÍL28) 522-ooo/t tg+ E-mail: szalai. (+36)-(30)-632-31 megye.: 196)-(+6). -e9-egyezni! NB csa. . j el entkez é : s fru*ononrc' vwwv. készítéséhez válIaIok' Érd' do||i HEV me||etti méhészetemben. e : : .. : (+36)-(20)-534-5740.án a székesfehérvári méhészta|á|kozÓn.Vándorméhészetemben lni vágyÓ tanu tárban.:s-éz és gózviaszo|vaszto. igazságtigyi mé.. Info rm dci ő. ér. . bi címre.képrs sffis nnÉnÉsz m. ll! "tl i'. 26. 771-2122.: e|adók. példányban. 50 . Érd..Zala Járányi agrármérnok. cos kaotárban e|ado. \ sikerestávoktatásiképzése Kezdésiidöpont:2o1l.mu l é o a .ványon egyenlítem ki.. Tel. készre Te|.5x5. FlÓriánné Gulyás lbolya Solwadkert. fe| res. KiizIemény Az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl a fiatal j mezögazdaságitermelők számára nyrijtandÓ tiimogatások ogcimen.eurohonig. 3433 Az előfizetésidí1iat részemre a ktildendő átutalási postautalUj konténer: csa|ádos.bÓ|megrende|hetők.2ll-461-7235.a Maryar Posta Zrt. : aláírás NB keretméreten méhek e|adÓk.a pt árm érk . ezáltal 40 o00 eurÓ jtivedelempÓtlÓ támogatástnyertem. Megrendelő neve:.. 'A giidtil|öi Szent lstván Egyetem. 1. 63{ :eres motoros szi.0 méte. . mobi|telefonos riasztÓ 000 Ft. Neves szakemberek vezetésével folyÓ 7 hÓnapos tanfolyam végén OKJ-végzettség szerezhetó (oKI 31 62105 0000 00 00 Méhész). 201S-ig szakiva| m a|á) téner e|adÓ. Te|' 6 tonnáspótkocsi alváz2. 9-47 ( 3 0) _ .(+36)-(30)-287-1036.szie.391 (+36)-(20)-43 31. a virágpor ésa méhpempő gyÓgyítÓ hatásai Ptogamelózetest ésrészletes ínfomácíőt a www. ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport. Te|.: Szíveskedjen t/z Zalamegye. 11 i"3 7 .: igény 245-3137.. 23 A Furetto elvén míiktidö Demo befrivÓkésziilékek 000 Ft. . u. Budapesten Kiemelt téma: Magyar mézryÓryhatásai a ToutÍbbi tém k: a propolisz. febr. E-mail: hirlapelofizetes@posta..anyapároztatÓk (+36)-(20)-552-303e. (kon.I Vásaro|jon webá ruházun|(ban Látogasson e| honlapunkra: Telefonos e|érhetőségiink:+36l 703236414 Ktizép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKtizpont 2l0o G dÖllő. Demox aoxálsav-szublimálÓ 30 000 Ft.az alábc. MEGRENDELOLAP Megrendelem a Méhészet lapot .Ar: 2oooooFt.com ! ! BEEVNf.i a . Erd.PáterK.hu @ szlE Felnöttképzési Kiizpont Termékeinket szemé|yesen is kereshetik 2011.:(+36)-(70)-323-9634..

február Főszerkesztö: DR. e. e| .hu Kia{ia: MAGYAR MEZTGAZDASÁG KFT. A virágméz felvásárlási ára január15. kaptárraIe g ytitt.| etv e j es fe méhésze ti I sze r e| é sem ad o.vaI am int4 k eretes f motoros pe rge trÍ ed eI ez ő. 2. áb b á eI ad o: 2. é t o6 (b é b a' ro. kér A Szerző ésa Szerkesztóségelnézést az érintettektől' FiataI on e I hunyt oo: anik ustany áj a e sok-so< ':e (e s "ov enly e| .valamint az alternatív te{esztők. T e l. Honlapjuk a www. : (+36)-(3o)-3 9 0 . neNB méhcsaládokkereten2010-es rjj uj anyákka|. u'gy e gyéni I (+36)-(3 0 ). fJ rdosz ob a oy | er j sz ak ai Tanya áramma). (CsepelM vek) Felelős vezetó: OLÁH Ivm(LTs vezérigazgatÓ Telefon:278-5000.(3 0 ). Color Interpress 1039Budapest. EsKwÖ és kiállításokkalegyidöben fog zajlani.ÖxolÓGIAI uÉrrÉsznr MÉrrÉsznTl TANÁcsKozÁs (oszrnÁx És svÁJcl vENDÉGEKKEL)' MrryEN a lÓ rvrÉHÉsznt A GYAKoRLATBAN? kereten 20 db méhcsa|ád Hunor eladó vagykaptárban.3 4 8 1 . 1900Budapest Előfizethetó az ország bármely postáján. a hírlapotkézbesítőknél' valamint me$rendelhetö email-en: hirlapelofizetes posta. A címolda|on2 évi té| ^2o1ol20t1 szeszé|yes egy pi|lanata FoTT:DR. 2 db hidrof oros k t' z árt T ov sze nnyvíz-e mész tó. EpuI et: 0 m 2 . fia. ár e g yLitt: 5 mi||ióF t.bek erí tvelek trom os 2 kap uva|. te ruI e te7714m. oldalon. .243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZTI a Maryar Posta Zrt. Nálunk ezt az átlagsulyt álcaáthelyezésselért{ikel.hu www. Szabő Tibor e-mail címe helyesen: szaboqueens@gmail. A hirdetések eryéb és reklámki adványok tartalmáért a kiadÓ nem vállal felelósséget.1sUSD lkg 1 USD:205 Ft 2. : 3 6 )(30)-436-3886. K zponti Elöfizetesi ésÁrusmenedzsmentCsoport.[n $B{ ll HeIyesbítés Szaklapunk 2010. Ktlzponti t 69-71.toI g y f áv a| . HusztinéCsekó Emma Tel. Szakmai hauilap 59. DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet. T e| ' : eI (06)-(se )-36'l7..anyákat tekintette ideálisnak.9 2 9 5 . europaimehesz. &rfolyam. y"a.hu Alapítua: 1952 . 1/2 Fazekas Méhészetból NB méhcsa|ádok I adok. com.Pf.)5). azonnal. szEGED HU ISSN 0465-6016 W W W .Fax: 273-2285 E-mail: otto. az USA-ban: A kétnapostanácskozás egyedtilá'llÓ alkalom a szlovénésktilfoldi ismerkedésére a méhészet és aktuális kérdéseiról méhészek folytatott tapasztalatcseréjére. a Lapker Zrt.hu E-mail: otto.h U Szerkesztő: PAP EDINA Tiz naprabiztosrajzáse|tíjelzés nélkí'i l! kaptárbontás www. m l l l tl o n l i l l c. találhaA 7.: (+36J -(30)-8s0 .AYDAJENÓ Munkatárs : MALYA PfIER E-mail: malya. PRAKTIKUS ETETOTALCA w w w . az elsó hasáb utolso bekezdésében tÓ rész helyesen: Örosi k nyvében a z2o mg sulyu _ petésen nevelt .hu Tel.magyaÍmezo Felelős kiadÓ: iigyvezetó igazgat SARI ENKO iigyvezetó igazgatő MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND : Szerkesztőségben Hirdetésfelvétel Telefon:273-2295 APROHIRDETESEK 3.9 4 5 . veIéstj (+ T e J |épke kke I ad ok. information@honeybees. 50 méhcsalád T e . Lwél Üzletág. H 23 NB méhcsa|ád unor m é z té rre| . az anyab lcsóból valo kikelés után.Mirtusz u. ek e la Telefon: (+36)-(30)-383-2994 ÜcyrÉrszorGÁLAr: NErrznrr<izr sznrvÁsÁn .(+3 6 ). oldalán megielent dr.A I. uÁ.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTrTMÉ : Titkánág: Ioss JÁNosNÉ Telefon:273-2290 sZERKEszTlsÉG ÉsKIADo : 1141 Budapest.1 5 ] y (+36)-(22)-3s3-2 2 1.hucímen.444 Előfizetésidíj: 4920 Ft' félévre:2460Ft egy évre: Nyomja: Oláh Nyomdaipari Kft.22. I I k hagyományos eret| é cek I eI raktárkész I etb ocj f urt I nré retek rend e| é sre.:(+l6)-(z o ). u. 62AK e rd Ő .0 0 9 1 . . Szabő Tibonal késztilt riportban leírtakkal kapcsolatban kért helyesbítéstaz érintett.hu 38 .meheszet.5 1 2 8 .sgoErd.9 5 7 5 . 14. anov ics. 50 d b NB 18-askap tárm é hek k e| 0 i| te| db 112NB rakod okap tár. .nag/@t-online.os rÁszrT Rak od o ] ] < :" :e" e. Néhány anya sulya elértea 260 mgot. I ad ási ré osztatI an (+ 6. hárs keretekke|. TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt.. decemberi számának 6-7.: 3909. l21l Budapest.(3 0 )399-8299.: 294 Telefon:273-2290.me I ya tany át k oru| v ev cj E kozostuI a j d on sz e.honeybees. 380 V b e vez etv e. gazdasag. (+ 3 6 ).2. á| | v ánny aI v ag : e I ado'Érd.e |.p@t-online.MAHASInT www.8 3 s8 . szám 2011. m e| | é k e p ule t. Postacím: 1591Budapest. (+:6)-(3o).ca címen látogathato. . -21 0 )30 méhcsalád1l2 N B k eretene| ad o. |ábon | | i k onté ner ad i. Telefon:243-9232.nary@t-online.6 3 4 0 . com ] e s.KovÁcs EszTlR.9 A székesvehérvári vásáron megtekinthetó ésmegvásárolhatÓ. 44 csa|ádos eI á Ero: i-36)-(20)-42 7 . s ) h e| Hunork eretek en ad o.én 2o10. n. H ár sfa ITATOUJ.:470-0411. as"oz sz" k sé g es k oz ok k el esz a ke rtáoo k sz Porie<e "e aoi.420-8654 Fax: 278-5008 ÍI m.2 7 2 .z unr iszr csi. Érd . m eh e kke l d ok. (+36)-(3 o). : I E-mail: trorrotaserno@ g m ail.T eI ef on: 3 6 )(20)-422-866s. u n'.BGÚJABB rrÉHÉsznrr TERMÉKEK' EszKozor ÉsFELszERErÉs vÁsÁne.Hatvany L.: (+ 6)-(30)-267 3 -6447 Felelós szerkeszt : BRoss PÉTER E-mail: brossp @t-online. T : e 1 Biksi Méhésze tb ól / 2N B m é hcsalád ok kaptárrale I ad ok 'T e| ' :(+ 3 6 ).onIi ne. r t tr lr ) I cl. Fax: 470-0410 Minden jog fenntartval A lapbÓl értestiléseket átvenni valÓ csak a Méhészetre hivatkozássallehet. ALTEHMED A tanáakozás és szakvására FL2RA. rtnT To NTERJESZTI: l(ft. r a íat.Fax:. Szabő Dániel elérhetosége: ca. hagyományosftités.(3 4 1 2 .atw.hu Főmunkatárs: SIJII. @ További informáciÓ l (06)-(80)-444.

e u ro .K0ROil/J A fimnflx'forÚe házhoz szá||ítással Friss kés z.: sz4í'-gsg| Mobil: 3ots|6.Kiiztársaságu. info@euro. porcukor Postai száIlí&ást a nagahódi végez: boh (naI 75.f.4l. 1l.{/EIm \y'"ruRo-!-ET. 50 kg feletti Apimix' vásárlása esetén díjtalan házhoz szál|ítás. Kossuth u.Öe MEI{ESZ V sároljon t liink cukorlepényt méhei számára a tavaszi etetéshez.000 Ftlcsomag 30kg) megrendelis d(italan aetén szállítős csomagoltős. Í17m @ 54-454ql a 80/4 w w w .4t3| Fax 82/553.vet.180. csomomentes KoNcBNwmRÁTIUNf. RT]I{AZ Apimix" forte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhetí.v e t. fsz.38. . lbt. { méhészetben használatos á||atgyÓgvszereket egyébtermékeketkedvezó árakon ésszé|es és vá|asztékbanná|un]<' ta|á|ja.in o|d.hu 7570Barcs.!tÁ.6756 Em .ítéSú. fsz. Ibl.: ul4s4.2.L. immuner sít t és itaminokat tartalmaző készítmény M]IM ]INnNfiUNtsRŐsfu6 Apflmnflx@ nntm {ltroR 50 kg-os .'Kft.h u /s h o p \ Ptrl. és feleni 7500Nagiatád.\i ésa FU:!ÍlDlL'B por s'iruphoz 20írg/gvás r|r{sacseténk rjcn lleíoÍvosátÚ|v6Br s/ g/szeÍészétől tovíbbi fe|vi|ágosítást| .

t&..*.'-f.: (1)470-04-1 Fax: (1)470-04-1 06 .{l TF * rm W *h-d t# -t"t j..1-. l I IL t Mirtuszr)2.J $ HbÜt.. 06 Tel. 1141Budapest.Yr llllllliMlll' ft:****i [.. .. 0 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful