P. 1
Méhészet 2011 - 02.

Méhészet 2011 - 02.

|Views: 1,373|Likes:
Published by Stefi Lts

More info:

Published by: Stefi Lts on Jun 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

www.meheszet.

hu

,

2o'apÍrve : ,,52

n

EVFO L YAM ,. 2 AM

u

UAR

Ánn:

FO R

o

53o-

\:

-'ANYAJELOLO SZIN 2011

. VALToZASoK NEMZET| A PRoGRAMBAN RpRoHlnonÉsEK

. nnÉarrnsENY És rrsnlvÁloyunru [642q1l rÁuoonrÁs . uÉzrs NAPoK ronaliru rozÉnorrtj |NFoRMÁoór .oMME-Hínrr rÉroruYsÁol nrclógAN naÉzlovnooK A

uÉHÉszKEDÉS A HEGYEK KÖZon. VAGYoNVÉDELEM . GYóGYSZEREK EMLÉKETÍEII A MÉHTARTÁSBAN . A HUNGAR|KUMMAGYAR A nltÉz SEGÍT TEcHN|KA

Ö o@

g{/ET',@ffiO OW#
llr' 'EUR.-'ET', Kft. l- .Í -,* 1* )-r .* .
, / /

ECOSTOP'lamella
r Timol ésborsmentaolaj hatÓanyag. o A vivóanyagnak ktisziinhetóen a hatőanyagok egyenletesen' fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetlenii| a ktirny ezeti t6nyez6któl (hómérsék|et,a

méhcsaládnarysága, a párolgási teriilet mérete). l Az elnyujtotthatás |efedia méhekre |ráros varroa atldk teljes kifej|ódési cÍklusát. o Kora tavasszalésa pergetési idószak után is
a|kalmazható.

,sc,o*Ri:i?$-s*:

7+TAKCIO!
, , ,fl|tr

'.íÉóffilfi#Hfiffg"^ru;;:íJiTa 'fiffi;x'+*,ff,il##.':i#^ffi

lffi-jt-*#6.H^sql5É[#F S:.q1x?E,.t$"r-x$ s#sffiF:ffig

Eg;'H*xs;'

r)-7 Dany's Bienenwohlt oldat Megérkezett eredeti! az *frÚryr
l\tlla---

-voMézelóméhekvarroatőzisellenikiegészítókeze|ésére.
r oxálsav éscitromsav hatőanyag. o Kedvezó biolőgiaÍ hatássa| Yan a méhekre. o Segít fenntartaní a méhek megfeleló higiéniai viselkedését. .r.ir' r Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is használhatő.

,/ ^/ r

I

UJ!
lite:res

A|z, elsó vásárláskor minden vevó specÍális adagolőt kap ajándékba!

Válasszaon is az eredetit!
Afeltiintetettőrak az /főt furtalmazzők.

lt'fi

7500Nagatád, Kossuthu. l1. fsz.38.TeLz82AS4.4B rbx 82/553.180; info@euro.vet.hu I Barcs'Kiiztársaság 7570 u.4l. fsz.2. Tbl.: Mobil: 30/516.6756 82|462.939|

dtdt'fitiámd'rt 'í'&@nÍBilÍÍ!N!I'ÍhníBÍ@ffiÍ'tÍÍbmqEí'ík''Íls@"ÍE!fl}@E80/454.454{E

www.euro-vet.hu/shop

I

CSAKENG EDÉLYEZETT EKET! SZER
zott. resRuÁn

Gyo yszerek rtásban a méhta
jelentösebb A mézeló méhek ellen betegségei gyÓgyszereket használunk. betegségek, A elsósorban nozemÓzis a varroózis, esetében mege!özö a gyÓgyszeres védekezéshatásos. atkakÓr, Az a illetvea nozéma már tiineteitmutatÓ méhcsaládot gyÓgyszeres kezeléssel nehéz is megmenteni.
z élelmiszertermeló állatok betegségeire hasz\nált szereketa 47ol2oo9 l EK-rendelet sorolja fel. A rendelet I-es fiiggelékébe olyan anyagok kertiltek, amelyek az emberi e$észsé$renem ktiztjmbtisek, ezért az egyes állatfajok egyes termékeire határértéketállapítottak meg. A rendelet II-es fiiggelékében azok a szerek szerepelnek, amelyek adott felhasználási mÓdszer mellett az emberi egészségre z mk bosek, ezért nem sztikséges határértékme$állapítása. A rendelet III-as ftiggelékébe ideigleaz nes határértékii szerek kertiltek. Azok a szerek, amelyek a rendeletben nincsenek felsorolva, tiltott szerek, ilyen például a nitrofurán, illetve a kínai mézbotrányban szereplő klÓramfenikol. Az ismert gyogyszerek (antibiotikum, szulfonamidok, amitráz) azl-es fiiggelékben szerepelnek, azaz MRl-értékkel bírnak. Az MRL-érték méhek esetében aztjelenti, hogy a szokásos mézfogyasztási mennyiség esetében milyen gyÓryszermennyiség j uthat be az emberi szervezetbe anélktil, hogy ott káros hatást okozna. Ezen határértéket csak bonyolult, hosszan tartÓ, és nagyon ktiltségesvizsgálattal lehet me$határozni. Ezeket a vizsgálatokat csak a gyÓgyszer gyártÓja végezhetiel. Amennyiben a vizsgálatokrÓl sszeállított un. dosszié me$felel a ktjvetelményeknek, ugy a hatÓság a gyÓgyszeradagotbesorolja a 47OI 2OO9, EK rendelet I.es fiiggelékébe.A hatÓanyagbÓl elóállitott állatgyÓgyászati készítnény esetében az MRL-értékfigyelembevételével me$határozzák az tin. élelmezés-egészségtigyi várakozási idót, azaz a kezelést k vetóen mennyi idó mulva fogyaszthatÓ az állati termék. A mézeló méh az un. kis állatfajokhoz (minor species)tartozik. A A A kis forgalom miatt a syÓsyszergyártÓknak nem mindig éri meg az MRl-vizsgálatot elvégezni, ezért ezekre az állatfajokra csak kevésaz engedélyezettszer. Ha nincs engedélyezett $yÓ$}szer, ugy az állattartÓ esetleg más állatfajra engedélyezett gyÓ$yszert használ, nem legálisan. Ez a tény eleve magában rejti az ezen állatfaj oktÓI származo élelmiszerekkémiai szennyezését. adott Az állatfajra nem engedélyezett gyÓgyszer használatakor a 0 értéknélalig t bb kimutatott szermaradvány-mennyiség is sulyos szankciÓkat von maga után (megsemmisítés, bínág). A ktjvetkezókben áttekintjtik a méheknél használatos szereket, gyÓgyszereket. Auarroa atka ellen a leggyakrabban használt anyag a 80o/oban elterrjedt amitráz. Az amitrázro| tudni kell, hogy 200 mikrogramm/kg MRl-értéket állapítottak meg a mézre.A szokásos julius, augusztusi felhasználást kcivetóen a mézben nullátÓl 5-6 mikrogrammikg értékig fordul eló. A leghatékonyabbnyáron alkalmazhatÓ anyag. Jelenleg forgalomban van egy Varidol nev fiisttilócsíko s készíÜnény. A Méhészet 2010. márciusi számában írt cikkben javasoltam aTaktic, méhekrenem, de más állatfajokra engedélyezett $yÓ$yszer állatorvosi vényre méhekre t<irténó alkalmazását.Ez a mÓd a Varidol forgalomba hozatala után már nem legális, hiszen van már engedélyezett, hatékony amitráztartalmri készíÜrrény. Jelenle$ a Taktic forgalmazÓjával tárgyalunk anÓl, hogy a szert méhekreis engedélyeztessék. Az ószi-téli kezelésrehasznált Bayer Perizin is rendelkezik MRLértéktel(too mikrogramm/kg). A szokásos november-decemberjanuári felhasználás mellett a tavaszi repcemézbensoha nincsen szermaradvány. A nyári kezelés-

A 2008-2009-es évbenamézkereskedók a felvásárolt mézek egiy bizonyos hányadában nem engedélyezett $}Ó$}szerek szermaradványait (szulfonamid, trimetoprim, nitrofurán, oxitetraciklin) találtak. Az OMIIE Vezetése a méhészekettájékoztatta, hogy a nem engedélyezettszerek használata ttinkreteheti a magyar méz kiválÓ hírnevét,és az egész gyÓgysze- méhészetiágazat csódbe juthat. A szlikséges reketa legálisállatA méhek kezelésérenem engegyÓgyszer.forgalma. délyezett gyÓgyszerek esetében zÓktő| vásárolják, bon- ugyanis nincsen határérték, a is tatlancsomagolásban. nullához kozeli érték sok. Amíg például a sertéshusban mikro50 Osszefoglalva, az atka ellen gramm/kg lehet a szulfonamid használt gyÓgyszerek, anya$ok határértéke, addig a mézbenez 0. a használati utasítás szerint al- Ezen kívtil a szulfonamid sajnos kalmazva a mézben nem hagiy- a kaptáron beltil egyáltalán nem nak szermaradványt. bom]ik le, a bejutott mennyiség Mi a helyzet a nozémakÓr el- évek mulva is kimutathatÓ. Ha a leni védekezéskor? nozéma el- mézból kimutatják a nem engeA len a 60-as évekelejétól magyar délyezett gyogyszer maradváa g}ártmányu Fumagillin DCH nyát, akkor a rendeletek szerint pulvist használtuk. A megelózés- a hatÓság ktiteles az e$észtételt re ezt a gyÓgyszert is tartalmazÓ lefoglalni, részletes vizsgálatot Fumerra ryÓgylepényt alkalmazvégezni,ésa tulajdonos k ltségétuk. Az uniÓs csatlakozáskor a re megsemmisíteni,a tulajdonost Fumagillin forgalmazása meg- megbtintetni. Antibiotikumot, sztínt,majd néhány éveeseti en- kemoterápikumot a Fumidil-B kigedéllyel a Fumidil-B készítrnény vételével tilos használni ! keriilt forgalomba. Nozéma ellen Nem tehetem, hogly itt ne térjek ki az űn. ryÓryszerkupecok forgalomban vannak un. gyÓgyhatásu készíÚnények,amelyeket szerepére. Ezek az anyagilag,,ela használati utasítás pontos be- hivatott'' méhészek korábban tartásával kell alkalmazni. Véle- csak saját gyártásu atkalapokat ményem szerint a nozéma ellen forgalmaztak. Találkoztam olyan jelenleg a Fumidil-B az egyetlen atkakárosult méhésszel,aki azt hatásos antibiotikumot tartalma. sem tudta, hogy mivel kezelte a zÓ készítnény.Teljesen téves az méheit, csak a méhészrendezvéaz állítás, mely szerint ,,drága nyen árulÓ' illegális gyÓgyszerszer' nem használom''. Éssajnos forgalmazÓ személyleírását tudnéhányan helyette mást, tiltottat, ta megadni. Újabban ezek a forgalmazÓk kiegészítették tevéaz elózóekben leírtak miatt a hazai méhészett ágazatnak Óriási kenységtiketa Fumagillin forgalgondot okozva, nem engedélye- mazásával. A ktjzelmultban kizett szert használnak. Ne tegytik! dertilt olyan eset is, hogy az így Nézziik, mennyibe keriil a nozé- vásárolt gyÓgyszer nejlonzacsma kezeléseméhcsaládonként. A kÓs tasakján a címkénFumagilFumidil-B készítrrrényból lin volt felttintetve, de a méhész tavaszszal cukorlepénybe 4 $rammot mézéból,és a gyÓgyszeres zacstesztink családonként. Ősszel kÓbÓl az uniÓbÓl régen kitiltott ugyancsak 4 grammot adunk a nitrofu ránt mutattak ki. családnalq a teleló élelem feleteAz utÓbbi idókben a fokozott tése után, szeptemberben, háellenórzés hatására a méhészeti romnaponta 2-3 deciliteres ada- gyÓgyszerek illegális árusítása a gokban etetve a szirupot, rissze- méhészeti rendezvényeken kisen 6-7 alkalommal. Így sszesen szorulÓban van. A sztikséges gyÓgyszereket a legális állat8 $ramm az évi felhasználás gyÓ gyszer-fo rgalmazÓktÓl vásáméhcsaládonként.60 000 forint k rtil lehetvásárolni a475 $ram- rou álq bontatlan csomagolásban. mos kiszerelést. Így 1000 forint ráfordítással családj aink e$észséDr. CserényiPéter gesek lesznek és méztink pedig dllatoruos, antibiotikum-mentes. OMME eln khelyettes

re t bb fajta anya$, timol, oxálsav, hangyasavjÓ néhány készítményben használatos. Ezek a rendelet II-es fi'iggelékében szerepló anyagok, a használati uta. sítás pontos betartásával a mézet nem szennyezik. Ugyanalkor ezek hatékonyságát nagy figyelemmel ellenórizni kell!

rffi

Tízforint csa|ádonként
Január elsó felében írÓ-olvasÓ találkozÓra hívott SalgÓta{ánba a PalÓctáj MéhészésKrirnyezetvédó Egyestilet. A jelenlévó mintegy hetven méhészt elósz r a Méhészethelyzetéról tájékoztattam. A szaklapunkat is kiadÓ Magyar Mezógazdaság Kft. tucatnyi ujságot számlálÓ lapcsoportjának vezetó hármas fogatában - a Magyar Mezógazdaság és a Kistermelók Lapja mellett a Méhészetis benne van. Vagyis pénztigyilegtalpon vagyunk, bevételeink fele-fele arányban a lap eladásábÓl, illetve a hirdetési dijakbÓl tevódnek tissze. Mrilt havi, januári számunkban már írtunk rÓla, hogy a hirdetési feltilet - az e|emzö írások terhéregyakran meghaladja a szaklapok íratlan szabályai szerinti arányt. A találkozÓn is szÓba kertilt a téjavasolma' s egnk méhésztárs ta: a méhészkedésról szÓlÓ írásoknak célszerri lenne állandÓ terjedelmet kapniuk, és a hirdetések mennyiségétól fiiggóen változna a Méhészet havi oldalszáma. Noha az ajánlásban van ráciÓ, a megoldás pénztiryi okokbÓl csak kivételesen j het szÓba. Jelen lapszámunk a példa erre, hiszen a 32 oldalas alapterjedelem 40 oldalasra novelésével - tekintettel a 20 oldalnyi hirde-

állománya jelentósen visszaesett, mikozben Óriási a tertiletvesztéstik is. A baj nem csak az Egyestilt Államokban létezik,hiszen a Évek Óta hallani, hogy titokzabrit szigeteken korábban éló 25 tos kÓr pusztí{a a méheket, és porzÓméh fqibÓl 3 már kihalt és gát, attÓl kezdve valÓsággal fal- ez már a világ mezögazdaságát a méhfqjok felénél ugyancsak is fenye$eti. Az Egyestilt Állafennáll a kihalás veszélye. Van ni kezdtéka szakirodalmat. Mint olyan fa1j,amelyiknéI 70 százaTalán a Szekszárd peremén éló szivacs a vizet, ugy szívták fel az mokban esyes méhfajok állolékkal cstjkkent az állomány. TaLengyel házaspárt h kkentette informáciokat, egytitt késztiltek mánya 96 százalékkal cstikkent meg leginkább az rjromhírt ktizaz okj képesítést méhésztan- az elmult évtizedekben.A riasz- valy Nag}-Britanniában 10 miladÓ tÓ tényekvilágosan jelzik, hogy liÓ fonttal indult egy progrÍIm' ló telefonhívás. A gyulai méz- folyamra is. Mégsem sikertilt fesztivál keretébenzajlÓ Év mé- volna semmi, ha nincs a sok-sok Amerika mezógazdaságát és a amelynek célja a méheket sujtÓ ze 2olo szervezói énesítették támogatÓ méhésztárs.A méh- vadvilágát is veszélyezteti a problémák megismerése. A becslésekszerint az élelmifelelós például na- méhektitokzatos eltrinése.Sydőket: hársméztik nyerte Az évkiegészségtigyi szerek harmadának kapcsolata válÓ méze versenyt, tivék hát a gyon sokat segített nekik. A dí. ney Cameron, az lllionis Egyeméze''dij. JÓ okuk volt a jat valÓjában a mi kis méhész- tem entomolÓgusa szerint t bb van a méhek beporzásával. A ,'mézek ok is ktizrejátszik a méhekpusz- méhekcsaknem 26 milliárd font htiledezésre,hiszen 2010 tava- k z sségtinkhozta tissze _, háértékií élelem elóállitásában szán kezdték a hivatást. Azért a rítja el a dicsóséget a fiatalem- tulásánál. A legfontosabb, hogy vesznek részt,nem csoda, hog|y adja a a városiasodás miatt megválber. Aki méhészkedésre ttibbes szám, mert a kozmetikus feleség és autÓszereló fé{ egyfejét, az beiratkozik az élet. toztak a méhek életktirtilmé- eltrinéstik világszerte egyre nanyei, mikozben eg)ne tribb ag- gyobb gond. A világ mezógazaránt nagy természetimádÓk. hosszig tartÓ tanulás iskolájába Nem hittékvolna, hogy amolyan is - állítja, majdhozzáteszi: bu- resszív vegyszelTel kezelt ntj- daságában termesztett novények 90 százalékát a méhekpoz ldfiil kezdóként mindjárt ta ember, aki nem kérdez. vényt is be kell porozniuk. Az egyre kevésbéellenállÓ méhe- rozzák be. (Forrds: greeninfo.hu) tivék lesz a le$obb méz.Lengyel Egyébkéntnagy mézfogyasztÓk, Péter azt mondja, amikor 2009 a háziasszony rég számrizte a ket eddig ismeretlen betegségek készítette: Az sszeállítást cukrot konyhájukbÓl. Mult év is tizedelték. végén elhatározták, hogy megisDtigei Imre Nyolc méhfajtvizs gáltak' négy merik a méhek titokzatos vilávégén32 családot teleltek be.

tésre- szerkesztóségtink kérésére a kiadÓnk is egyetértett. A találkozÓn hangsulyosan szÓba kertilt a mézmarketing.Az e célra hivatott Mézkirálynó AlapítványrÓl az OMME illetékes testtilete d ntott. Az egyestilet félmilliÓ forinttal hozza létre a magyar mézfogyasztásntlvelésérehivatott alapítványt, amijelenleg a jogi elókészítés szakaszában van. A viszonylag szerény ssze$ az induláshoz elegendó, ám az eredményesmtík déshez nem. A Mézkirálynó telj Alapítvány ktildetésének esítéséhezaz egész magyar társadalmat kellene megszÓlítani, ami természetesenkiadásokkal jár. A mézfelhasználásban érdekelt vállalkozások, vagy ,,csupán'' szimpatizáns cégek,illetve magánszemélyek megnyeréséhez a biztos piacnak számítÓ hazai mézf gyasztásb an le ginkább o érdekelteknek, vagyis a magyar méhészeknek kellene jÓ példával eltiljárniuk. A PalÓctáj Méhészegyestiletjelen lévó tagiai támogatták Gyetuán Gyula pásztÓi méhészindítványát. Eszerint a hazai méhészklubok. méhészn. egyestiletekta$ ai méhcsaládo kénttíz forinttal járuljanak hozzá a mézmarketing alapíwány indulÓ vag|yonához.Az ajánlásrÓl akkor lehetne érdemi vitát folytatni, ha az valamilyen formában az OMME ktizelgó ktild ttkrizgyulése elé kertilne.

A mezít!ábas méhész kaptára
Tisztelt Dtigei Úr! Évek Óta havonta vásárolom a Méhészet folyÓiratot, igen színvonalasésinformatív, gratulálok! Magam nem méhészkedem, csak kacsintgatok felé -, sok k nyvet elolvastam már, és idónként segítek eg}r barátomnak. Az utÓbbi idóben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen kaptárat kellene majd használnom, ha majd belevágok a saját méhészkedésbe. Így találtam rá a keret nélktili kaptárakra, részbenCsuja LdszlőrakodÓkasára (,,Gedde-kas''), i]letve a felsóléceskasra (,,top-barhive''). UtÓbbi lényege,hogy a méhek a lépet a maguk természetesmÓdján a lécre épitik, ezze| sztikség eseténkezelhetó a kas. Ez utÓbbira szeretnémfelhívni a figyelmtiket. JÓmagam megrendeltem az enól szÓlÓ angol nyelvií konyvet, ésbár nem Vagyok perfekt angolbÓl, de elolvastam (Phil Chandler: The barefoot beekeeper,aminek nyers fordítása talán 'A mezítlábas méhész'' lehetne). Rendkíviil érdekes, a lénye$e, hogy a mai kere-

tes kaptárak aszerzo szerint nem a méhek biolÓgiai igényeinek megfelelóek. $. gyakori kezelés,a keretek kivétele, stb. nagyon zavarja a családok életét. Szerinte ez az egyik oka a családok legyengtilésének, me$betegedésének, a paraziták elóretrjrésének. Érdekelne, hogy valaki foglalkoilzik-e nálunk ezzel a kérdéssel, letve a mi viszonyaink krizrjtt alkalmazhato lenne-e? A top-bar hive honlapja (sok fotÓval, videokkal, lettilthető írásokkal) az alábbi : http ://www.biobees.com/ Üdvcizlettel: Gyartmathy Istuán Debrecenbol Tisztelt Gyarmathy Úr! Kollégáimmal konzultálva sem jutottunk otról a hatra azonáltal felvetett keret nélktili kaptárakat illetóen. riilnék, ha a témában szerzett ismereteit megosztaná szaklapunk olvasÓival, akiket szinténbíztatok a megnyilvánulásra. Í6ák meg, mit hallottak, olvastak, $ondolnak erról a méhészkedési formárÓ1. aminek tizenete:minél eg$szenibb en, az ősi-eredeti életrrrÓdjukhoz hasonlÓan tartsuk méheinket.Hátha egyi.ittesentribbre jutunk!

Méhek nélkiiI a vi|ág...

Megleptea Jo hír

Vdrom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket uagy e-mail-re k ldjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbankijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (SO) 67-6447-es mobilon. -2 -

L

u. (06)-(94)-41 (+36)-(30)-520-8085 I-573.4.u. ut (28)(28)-423-014 Tel.60.lev{lb'en faxona fenti címekre' va6t Apröhird*éseit kiaírÓlagírísban hatríridri: Áborítekra v1ák Meheszetszerkesáősfue Beérkezesi atárghőt megel zóhőnap 10-a A hird*&ellenért&et az ráltalunkkűldórcselrrkeÍL vasrszámlán larjűkbdzetni' 5 .q! a Hird etéév kere kollégánkat s eI : sse . Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet. (06)-(3 5)-567-oeo (+36)-(20)-574-9035.qoos GÁsot BÁnoos LÁszLó KovÁcs Fpnrruc CzÉlus Isrvm Hrnssr Zolrlru Frnrrucz TmlÁs Aros Booom VarÉ Zsolr VÁnI Frnrruc Vencn Jizsrr Elrx GÁnon Demrrn LÁszli Drégelypalánk. u' 33. (+3 30)-218-27 07 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (06)-(52)-342-87B (+36)-(30)-9l0-0085. északi Vas. ' \ \ \'.. 3 -(30) e (+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek.0 +Afa lszo Ft 390 +Afa lszo lapban+ il|tiHnSZnT ilBHnSZBT lapban NoRil'tÁLcsolllaq \--' t. uLíG Kft.4' Petofi Mézrizem F agv as z t o t r ag]0 Í. (+36)-(20). 11l3 Budapest. Balassa 44. 4. ut Nncy Debrecen. 4033 Debrecen. Tornavár l2' u. (+:o)-(zo)-gg6-8428 (+36)-(30)-855-4315.nEz.: 423-013.nok (06)-(48)-446-02 6)-( 5. G. u. Tolna Tolna Baranya. méhviasz felvásárlása (ár a Postaiutánvéttel alábbiatkacjlo az szerekrendelhetok Kft. (06)-(35)-357. Veszprém Soniogy. 26. 2]36Dunavarsány. 3624 Gy. 6)-(70)-6 I 4-2907 (0 -(62)24t-23 (+ 6) -2T -T686 6B00Hodmeztjvásárh." \ KIEMELTcsomag +rta 620Ft lszo 650 +AÍa Ft lsző egyíittes elón4eit! -. + Mobil:+36(j0) 631-3512 várjuklevelezőlapon. vtjdrtis (3 kg) 24 5oo FVdb o Forgalmazza: KoYaVet Bt. Ba. NÓgrád resze északi Nográd resze deli Szabolcs-Szatmár-Bereg 2l00 Címiink: Gtidijlltí. Bács-Kiskun része Pest. Isaszegi 93. u. Gt'd llo meg Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a ésa I egyuttl Ft 3(.hu : (+36)-(30)-229-0401. B624 Pipacs 7200 Dombovár. KovÁcsruÉ Juln 4033 u.-nél te|efonon + 25olo + postakoltség) áfa Bayvarol |22oFtl4 csik o Perizin (vényk teles) l0oo Ft/l0 ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db. ZaIa. Fax:+36(t) 273-2285 P_f. u.Dozsau.. 5231 Gyoni Domaháza. Fertrjszéplak. (+36). u. Balatonszárszo. (+36)-(30)-430-0992 Árpád 52 LrrlrnLaszr-i 3j53Aldebro. u. lr \" . 9436 Soproni Bercsényi 9900 Kormend. 6) u.(30)-636-45B5 Csongrád. Zwingli 3. folyamatos Virágpor.281-5641.078.63. (06)-(56)-480-085.2B/C.(06)-(52)-342-878 (+36)-(20)-978-8818 (06)-(ee)-370-3 (+36)-(30)-e3e-4e61 10.h . Zwingli 3. t e rm ' V| i t propo|lsz. R. 'rt..8' 2646 Honti Petofi 3060 Pászto.294 1591 Budapest. 1. u. Budapest Heves Hajdu-Bihar (+l0)-(zo)-0 r4-2e7 (+3 3. u 1II/a' Gyár Budapest. (06)-(84)-362-696. Arnm RÉvru 2677 Herencsény. TeleJon:j6 (t) 273-2295. Bács-Kiskun Békés' Pest Jász-Nagykun-SzoInok' Borsod-Abauj-ZempIén Pest.

hogy ne kapjon bele a s a család népességének megfe. amelyek telelésre got ad. Az itt elhelyeazértcsak nem per$ethetó. Hunorná| le. talán már mely a bennmaradt 6-7 kg napegy kicsit megszorítva helyezkeraforgÓméz éskb. Ezután a beavatkozás kaptánal is. A Huzett fedett fiasításos lépek felsó nornál jobban elválik egytnástÓl részérőletetésselkell kiszorítani a fiasítás ésa mézkalnra' s ez áI. hisz ilyen állapotában a csanorokbÓl. eltil Cukorlepényt nem kapnak. A méz elvételekor elve. legalábbis egy hasonlÓan nehéz szakmára. Lehet. igy viz kezelést ekkor még nem végzek. cserélemőket. tár legkedvezóbb hógazdálko. majd utána. Ilyenkor luk hagyom. A stitét szín azért fontos. mint a Hutek. tanítja.injekciÓs fecskendót használok.de szen a fiasításos keretekben még a méhcsalád mellett az alkalmanincs teleló élelem. ésaz ez idó szem a huzalpálcás anyarácsot. ugyanakkor a kiiljed.A ser. hiszen keretes mert a tetók jÓl zárnak.Nekem jÓ. Nedvességgel nem dékes Elyors vizsgálatkor sem. nem folyhat be a kaptárakba. az ne a oldatot. egykét kereten. egészállományra. hogy námrilépes keretek elkészítése nem nagyiizemi megoldás. két. érintkezik. de o A nép és élelem rendben.November elejénPerizinnel naponta 3 dl-es 1:1 arányu cukorszorp-adagokkal serkentem kezelem az állományt.Ez a betelelési mÓd kéthogy 2-3 mézes keret még ma. hory ezekben a napokNB kaptárban nagy tertiletre szÓban a felhelyezett fiasításos kerÓdik szét ugyanaz a te{edelmri retek felsó részénis kialakuljon fiasítás. hogly kitededjen az ér és feltilról sem kaphat vizet. e ger után az űt már kanyargÓssá válik. de ezt a nehéz idönként szakmát . Dolgoztam NB tekkel. hat kereten. s a riilj n. kozás ttirténik. o Jő a Hunor rendszer? a maradék nyitott mézes kere. e nélktil szerintem nem is lehet rendesen betelelni a Hunor fészkescsaládokat. attÓl nem elválaszwa. aztaz alsÓ fiÓk ktizepére. A megbeszélt találkozÓhelvreis ktinnyenodaértem. A cél. amint a hÓ k zepén eselig takar. letve repcevirágzásig elég. de a fészekfiÓk már telelésrekésziil a méhcsa. a kapltik _ kérdezektoudbb. Enymert nem a huzat elóidézésea he télen még marad is belőle. alkalmatlanok' félig kiépítettek' amit viszont szívesen csinálok. Tetejérefekete fÓliát hede lád mel|ett alkal.fiasítás itt. hogy a fiasítás ésa teleló C Augusztus uégénjdrunk. A nejlon fdlé puha száraz lépselejtezés. Ennél nagyobb zó évihordást adÓ gytim lcs-. FEBRUAR Méhészkedés kiiztitt a hegyek KovácsKároly 63 éves Biikkszenterzsébeten és (fotÓnkon). hanem lefelé.zelésre.tÓl is távolabbra kertil. A hÓ tÖdik napja k rtil ugy rendezem be a kaptárakat. Az fontos. jobbanszervezhetö a sz $$el a szélső kaptáraknál elterme|és. északon már nincs a kentés hatására a fiasítás kitercsaládokban. hosy lád képtelen lenne áttelelni. ám sok munkát igényel. Az utolsÓ kezelésután egymás mellé to|uk a kaptárakat. Ez késóbb sem serkenetem óket. A tetejét ktjvekkel les lyoA zom. tit jén van a tisztulÓ kireptilés. a k vetkező évi ruhákat pakolok. mqid néhány kis léccel. Ekkorra őket szeptember 15-éig. s nagyon zott rendszer sem mellékes. élelem is a me$feleló helyre kemdr a nap ereje is gyengiil. amely hátul a kaptár aljáig' el l a kijárÓnyílásig nyulik mazottrendszer sem mellékes.A gyári adagolÓ helyett tember elejénegy fontos beavat. lelóen adagolom a gYÓgyszeres hogy ha méhkertilne alá.ségtelentilmunkaigényes. igy ruhák hajtogatása. Ktizéjtik teszem a fiasításos kereteket. 100 Hunorcsaláddal termel. Éna második fiÓkot is náméhes is csendesedik. zepénkb. s ha még marad. A réteghullámpapír van drÓtokkal megfigyelésénkívtil más teendó sszeerósítve. s a második fiÓkban nyitott só hómérsékletis alkalmas a kefias keretek alakulnak ki. Mielótt bármit is megnéznénk. teleló utoljára. Ezt augusztus l0ig megteszem. kéből áI|. hinem a kaptár termeli a mézet. .A napraforgÓt pergedtik dással rendelkezó részébe.a fiasítást. méhészkedésre a vá|totta. 10 kg-nyi feldik el. A felsó . szegem. Szep.szél. idejevolt már egy kicsitjobban a kaptár fenekére nézni. mert alul a ruhákra Nem is kell.alatt. Szinte radj on.LátásbÓl már régÓta ismerjtik egymást. Ilyenkor kiveszem azokat százszázaLékostelelési bizto nsáa kereteket is. Így a ldd. hogy a bennmaradt napraforgÓméz a felső fiÓk szélérekertiljon.nincs. Az enyhe légmozgást biztosít. a méhcsa. A bevált és az idómbe is belefér a hegyt méhészeknél' nálam is.tvÉHrsnŐt vÉHESRE 201'I. egaszer csak mentemrosszirányba. Persze tudom. Hogy indul az ujeszteruló? amely valÓjában már az utolsÓ _ Csendben és nyugalomban. az lyezek. és kétujjnyi takarást hagyok el. érhetó. méhészkedik Eredetileg vaskohász vo|t.s ez már faltÓl fa. s alatt behordott virágpor keveréa méztéri fiÓkbÓl annyi mézet.mással.élelemmel bőségesen ellátva. de lam is erre az idószakra esik. gondolják segíti azokat.etetett kristálycukor. fÓlián kereszttil. méhészeti beavatkozás. éshogyan dolgozik ue. kezzen kij nni. A fészekaz alsÓ fiÓk kÖ. A keretek felett nejlonfÓlia van. s minden NB fias lép egy mézkoszoni. A ruharéteg februárvége helyett március eletetejére hullámpapír kertil.mi j n ezutdn? . amit bennmellyel a párás levegó a mene. a fény feléigyeEzután takarom a méheket. az élelemmennyiség. de nem tudtam belóután még legalább tíz napig etehik annyit pergetni. Ezze| a mÓdszenel eItaljobban szervezhetóa termelés. és s<jtétebbre. akik valÓbankomolyan a méhészkedést. máris a k zepébe vágunk. az élelem meg rendben. ilfeltiletet kihagyni sztikségtelen.hagyok a családoknál a ktjvetkektilótérbe kertil. Hogyan kell a Hunorokat fészek a ftild hideg kisugárzásábetelelni. hogy Nem a kaptártermeli az oldalfalak érintkezzenek erya mézet. nem feketére Ennél a mÓdszernél maradtam.

Széche u. nyt 2660 Balassag}armat. A méztér ilyenkor kap kétmtilépeskeretet. Fenti termékeket is a A kifizetés feltétele:név. o Lemegy a repce és máis j n az akác. Szabadság 4. Tessedik s. postai csomagként átvessztik. s ezek után is a jelriletlen anya csakis váltott lehet. uan ualami titok? . Név Ispán Zoltán Kozma JÓzsef Schváb István HajtÓs Béla Kerezsi Csaba SzenteiJÓzsefné Makan János Kozma Ákos NémethVilmos Biliczki Béla ZsigÓ István Hegyesi Attila Spindler LászlÓ Kálmán Istvrín Svedics Tibor Lakcím Telefon (70)-334-57 42. adÓazonosítÓ jel. maradhat. A felsö fiasításos fiokot alulra helyezem. M. 5540 Szarvas. A mézeslépeketnem a hagyományos les préssel. 34L2Bogács. Erre nem késztiltem. Továbbhaladva találtam eg} halotta t az országuton. Repce kozepétól már mentem az erós bolcsós családok kereteit. 48. getendó fiÓkot. amikor sztikséges. Elszedéskoraz anyarács ftlé egy tires fiÓkot teszek. ha jÓ a népesség. a gyÍimolcsvirágzás idejéreesik. Akác alatt miilépet csak az erós családokkal építtetek.HunyadiJ. 7838VajszlÓ. és már kész is a kaptár a repceméz fogadására. bevált megoldásokat szeretem. az s anyarács alá pedig két.ha l0 kg-ot ad. 9241Jánossomo4. mqid a méztér. Komárom Észak-dunántuli régiÓ. Tel: ( 06) .Akad ilyen is. (30)-2634l 506 Í20)-4l4-|I7I (70)-334 -5752. A sejtnyitás kézi fedelezó villával torténik egy olyan fedelező állványon' amely elválasztja a lecsurgÓ mézet a fedelezésviaszátÓl. automata. (06)-(28)-412-83 8 Fax: (o5)-(28)-slr-7 37 Propo|isz méhviasz Ft.Az akác elejénveszem el a repcemézet. Repce előtt' április 20-a kortil a felso fiokban már 7-B keret fiasitás van. t 2.a. Nagyon orulÖk. 3 x 3 keretes Hunor pároztatÓkat használok. adÓszám. [V. kk.Pest. hogy szállításkor fel tudjuk óket pakolni a platÓra.Sopronk rny. szaporítás. Tijrténtolyan eset. Híd 2475Kápolnásnyék.Nincs. (30) 523. Az anya é{áratát a kaptár hátfalán eg}ébként jel lom.igazdn csábítÓ. Mézfolyamatos felvásár|ása legmagasabb a napi áron. sztiletésiidó.amit így utolag meglepónek. ut l0. Egytittal két fiasításos keretet felteszek a méztérbe. Nálam ez mégráér. Békés SzarvasMézÍizem Vas. (70)-333-6324 0) 4 -2 Í7 -33 -4950' (30) 83-3244 (70)-334-93 (30) Bt -0827 -9 94. Megye Bács-Kiskun.Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves. 3881AbaujszántÓ. mint eg}kor a régi méhészek tették. (30) 215 2032 .egy fias. rá az anyarács kertil. A kovetkezó kaptárbontás már ápriüs 10-15.Mártírokutja 3l. mellyel a hordÓkat félig toltjtik. (30) I. ktiltjn snek tart. . ahol lehetne még valamit változtatni a technolÓgián. postázás esetén leadást ktivetó 2 hétenbeltil. kicsit rigy élni. majd a per- Malya Péter --. természetes anyanevelésmÓdszerét alkalmazom. Otthon aztán osszeontjtik óket.Dráva u. (30)-e38-7084 (70)-334-5772. (30) zr7 -z 468 (70)-334-357 (20)4l B-0004 5. Azért ezze|. (30) -3 -242-6589 0) 4 9 -35 Í7 -33 -97 4. 33. Í20) L5. Ez persze nem jelenti azt.-- re Pannon Honig Kft.(70)-374-93 13.7675 6346Baja. akkumulátor-meghaj tásu por$etóvel dolgozunk.Szolnok Csongrád.Fizetésihatáridó: a felvásárlÓknál azonnal. hogy automatikusan selejtezem.6637 -9 (70) 34-B754.| r82 (70)-334 -5747. 9800 Vasvár. benne egységenként egy mézes. Egyébkéntis én az egyszeríí. Mindezek mellett biztonsági szempontbÓl sem mellékes az állandÓ jelenlét. mint egykor régi a méhészek tették. Egyszer Nytradonyban az akácpergetésfelénél elfogyott a hordÓ. Aranyosiu. stitni-fózni. lakcím. ut 4. tér 4130Derecske. amit ut k zben osszet rtem. bogarászni a méhekkel.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyarország Fejér. (06)-(30)-94O-r877. elindultunk. ésa felsó takarást is megszÍintetem.(20) 56-5966 -9 (To)-334-5T9z. Zala. óstermelői igazolvány száma. o Ez a udndortanyai éIet _ Iegalábbis számomra . hanem szoktetóvel veszem el. a nyai életet. Észak-dunántuli régiÓ. rozsdamentes. ésegy virágporos mézeskeret a fedett bolcsóvel. Kiilon jÓ' hogy mindezeket nagy tir mmel élem meg' szeretem a vándortanyai életet. Valaki eltithette. Egy hatkeretes. az már jÓ. Ért azért kellemes me$lepetés is.jÓkat aludnia friss Ievegön. u. 31.JÓzsefA. Lehel rit 7. de szerencsére sikertilt venni. Elsó akácra már évek Óta a Nlrségbe járok.petézésre alkalmas iires keretet. u. 8700Marcali. T. ésvégtil 40 kg-os átlagot érttink el!Nem tavalyvolt! Szeretem vándorta. rá a saroksztiktetővel ellátott sz ktetó keretet.hogy a vándortanyán folyamatosan a méhek mellett lehetek.Úivari űt2lA. A btjlcsómentés. Váci 5540 Szarvas.mert ezt tartom a legészrevehetóbb színnek.Gyór ktirny. l l GÖdiillő. o Anyaneuelés. Azért csak félig. s az éppen sztikséges kezeléseket akkor végzem el. Egyszer hazafelé felhószakadásban pakoltunk.Dimitrov rit 10.uÉHESRŐL MÉHESRE fiÓkban ilyenkor 3 keret fiasítás és8-9 léputcaméhtalálhatÓ. kicslt tigyél.hisz a Hunor fiÓk másfél félkeretesfiÓknak felel meg.Horvolgyeu. 3. ni.virágpor Ft/kg 850 1700 8000. Mindez egy koztinségeszold rachel oldalfallal ellátott sorsátorban torténik. 2_4. nem találták meg az elkovetót.( 28)-sl1-736. . 4233 Ba|kány. (T -33 447 (zo)-259 4oo -T o) 43. 33. énszemélyautÓval. (7 o)-33 4190. 14-16 Óra alatt a méhekelhagyják a fiÓkot. Figyelemmel kísérem a hordást. Hanságut 1. Az anvákat kiszedéstikkor minden évben egységesen fehér színnel jeltiltim.Borsod Szabolcs-Szatmár NÓgrád' Heves. siitni-fözni. utaláshoz banki számlaszám. . édesanyjaneve' sztiletésivals leánykori név (utÓlagos adateg$eztetéshez telefonszám). 9374Iván.262. 3733Rudabánya. jÓkat aludni a friss Ievegón. A félkeretes fészekkel dolgozÓk ez idő tájt már a fiasításoslépeketalulra helyezik. (06)-(2O)-964-1386.k nil. sztiletésihely. bogarászni a méhekkel. vag$ megcserélika kétfiÓkot.Veszprém Északkelet-M. Talán ez az a pont.

Tovább folytatÓdik az ar. év végénkiadott a Bizottság egy Értekezést.megiegyezni. ték. hogy rendkivtil ked. Sqiát érdeszámunkra. elóállítÓi. metország vásárolta meg a ter. Tanácsi Kovetkeztetést szeretnének elfogadtatni.tizemmel rendelkezó méhészeszállítmány tulajdonosának be. Elérhetó a www. Az uniÓs méhészérdekképviseletek munkája nyomán a méhegészségtiggyel kapcsolatos problémák .A hazai piacon kinik a méhésztársak nagylelkri esett mézek kereskedelmébó| felajánlásait. . 2006-ban sekról dr. akiknél csak Mézpi Argentína mézexportja si helyeket találni.nem piacozÓ. 1250. veglyesvirágméz 650-7 oo. a témával. 20lO-ben 2. Ezeket a tÓknak szo|o méz-informáciÓs érinti.tapasztalataink I L" ban. nyitottak a szomszédos orszá.ktink! Ezzel kapcsolatosnem himinden megiyéték nem haladta tul a vatalos. addig 2oo9-ben ber 18-án elkezdódritt az orszátokat..omme. Meghívásunk oka a szeptember 29-ei tatabányai demonstrácionkon elfogadott petíciÓban foglaltak megtárgyalása volt.papírok''ellenórzésénél méz a vesebb. LáthatÓ. sítésiátlagár lOo/o-kalmagasabb hagyta el az orszá$ot. a .hu/portal/downlo személy. né2010 elsó 9 hÓnapjában 47 ezer Hazánkban az első l0 hÓnap hol mindkettóre sor kertilt. Becslések szerint az egész 72OO tonna. akik szakmai segítséget nyrijtanak. de a bejelentést megben lesz egy 220 millio dollárt).kongatni.otz USD/kg). 2010-ben Né. két mintáló felhagyott tevékenységével. krinnltő formanyomtatvány olyan kompeEgyértelmrien láthonlapunkrÓl letolthetó: http:// tens hatÓsági hatÓ az import www. amelyben az OMME is résztvesz. hanem a mézfelvásárlÓ. ac. a oldal.Ez alapján a tartÓt. hogy mi a tagállamok véleményeaz adott szaktertiletról.56 USD társaktÓl kapott informáciÓk ami OMME szakmai javaslata alap. valakiktól csak lett azonban nehézuj beszerzé. 2008. AMC támoAz szeket. Brazíliá. 2005-ben 8500 szágos fóállatorvos nyilatko2010-esargentin mézexportnem tonna volt. de minimumszállításához szrikséges és a lenek voltak uj beszerzésipia. exportórciket is negatívan kat a méhésztársak. volt.bálják a szomszédos országok. a meg$ei szaktanács.nuár krizepéngyakorlatilag már btintetésreszámíthatnak a méz vezótlentil változtak me$ a k . A mézeket elkobozzák és ennek oka.nincs sztikség a botrány szÓt ságokat kellene vándorolni. Ez azt jelenti.Ne feledje! Február végéigkell adÓk értestilnek a le$g$orsab. A vtirtisiszap lavifóállatorvos. jÓk a magyar mézek.szajkÓzása'' már elérteaz illetékesBizottság ingerktiszobét és foglalkoznak a problémával. így kényte.rig mind ssze 5000 tonna méz Aztvizs$álták.doc pásokkal kap2005-ben az át|ag \ csolatos k rtilimportár 1.pÓtolni.gesen zajlottak. aki ismézek árának ad/fo rmanyo mtatvany/ 0 nko rm meri a méhloemelkedése: míg anyzati bejelento lap. A kedve. Kardeuán Endre oraz át. hrilgyeknek szÓnapiyon sokan ktiztiltik irodát rácsonyi tinnepségalkalmával.hírek Tanácsi ktivetkeztetés. Uruguay-ban.A méz-inforkeresleti piac arra riszt nrizte az esy 300 kg mézet Mőd Miklős máciÓs oldalt t bb.tinkormányzatná| be kell jelenválik a felderítés.l9 USD Méze||enörzések.mézexportja11 400 tonna volt. omme. viszont az értéke.portjának értéke eléri a 300 teni méhészettinket. számára tobb eg$estilet és ter. amelyben tájékoztatják a me$yei kapitányokat arrÓl.$atásával elkésztilt a fogyaszkat. sokan nem vállalnak.hu/mezinfo címen. hogy atya vette át ésosztotta ki. Chilében.omme.33 USD gos mézellenórzés. hogy hol. adÓdÓ kevesebb bevételtiketprÓalapján. Nem tudják kielégíteni a ktildeményeket Devecserbe. ' volt.hu) elolvashatÓ. esetiinkben a méhegészségtisy problémáirÓl. szakában volt. zT.NEM CSAKTAGOKNAK oMME.mintát vettek.$ármesterei tisztelettel krjszoOMME Ügyvezetés . A syenge Egyestilt Áttaszerint a piacokon árulÓ méhéján a krjzuti ellenórzésekkorfo.ben ffijt ttek mézadományo.lett.nyos piacok (Brazília..Az ellenórzések nem egysékumentumok meglétét. A biintigyi kapcsolattartÓk a szaktanácsadÓinkat eseti szakértóként fogják igénybe venni. A tonna volt. S-ában elóírt k tesíteni a b ntigyi kapcsolatAz Egyestilt Allamok mézim. a háziargentin mézkereskedóket. A megyében ttjrtént méhlopásokrol. hogy minden megiyébenki kell jel<ilni egy felelós személyt. 2o|o. Bíini'igyi kapcsolattartÓk. amely honlapunkon (www. zőtlen helyzet nem csak a méhé.. amit mányokat. mikor. méhészA állapodtunk abban. aki kiemelten foglalkozik a méhlopásokkal. A folyamatos Plébániára szállítottuk.. hova értékesítette. hogy az elnrikségi ciklus végérerin. hogy az illetékes Bizottságnak.A méhegészségtigyet prioritásként kezeli ajanuár l-jétól elkezdódott magyar EU-elntikség alatt a kormány. Elfogja meghaladni a 60 ezer ton20lO-es esztendót emlékezetes mondta.alig-alig van méz a termelóknél. Az ORFK ezen lépésével portja folyamatosan nótt az el. Ez a szám mennyi mézettermelt a méhész (3. így ók azonnal tudják ér. Továbbá megez már elértea 2. fajtamézek 800-850 Ft/kg. esy kapcsolattartÓt. lÓ magazinban meghirdetttik.A tisztelendó ur ésa térség polgokban. Argentína) mel. ban pedig szulfonamid-tartalNem éri már meg méhészkedni.hogy 2010. A méhlegelók tertilevább folytatjuk .január ktizepén: akácméz 1300.Karácsony elótt tobb egyestilet. hogy az értéket. a kaasszonyoknak. hosy a zott a Kossuth rádioban.nyomon kovetését ellenőrizték. Ennek eredménye. a kozottan ellenőrzik a méhek szerint állandÓsul.rossz évként fo$a a szakma vizsgáltak.méhek elhelyezésénekilletékes remélhetóleg hatékonyabbá m lt időszakban. A vizsgálatokat tortilmények.telezettségének.Mindenféle. hogy idószakokban eZ az ér. felada'. de kijelenthetó.ket pedig lakásukon ellenórizazonosítását megkcinnyító do. 2OO7Január |2-éna mézellenórzémés38o/o-át. zatosan n vekvő GMO szÓjatena áldozatai és a károsultak hosy nem kell vészharangot rtiletek miatt. A felvásárlási árak tában találtak meg nem engese: nagyon sok nagy mézterme.A mint. A hagyomá.mok-beli termés a kereskedók szeket az árusítÓ helyeken. India.Vietnám. felszerelést.ésazt mikor. Kanada.2009-ben 6000 tonna. Ezen személyek (nyomozÓk) felveszik az OMME megyei méhészetiszaktanácsadÓival a kapcsolatot.) ban. 2010 mézim.ben 12 ezer tonna. Ttjbben ajánlottak használni.ban termett méz értékesítésévelelegettennie a7olzoo3. decemményeket. (VI. ésmindossze 4 mingentin méhészet visszafejlódé. mint 2009 hasonlÓ idóA 2010-es termésból novembe. A Tanácsi Ktjvetkeztetésbenleírtak egyfajta iránymutatás a Bizottságnak.dolgoznia-tennie-foglalkoznia'' kell az abban leírt dolgokkal.yék. Ez azt jelenti. Ennek alapján a ktjvetkezó tájékoztatást kaptuk: az ORFK tudomásul vette ésmegértettea méhésztársadalom panaszát! Hamarosan elkészítik azt az átiratot. Sokkal t bbet éshatalmas távolmelói csoport ktild tt pénzado.nyilatkozta a te folyamatosan cs kken azirtőFelajánlások. December 15-én eg}estilettink képviselóit meghívta a Teve utcai székházába az országos Rendór-Fókapitányság (ORFK) illetékese.fel méhcsaládokat. Ez krizel 100/o-kal ke. Ez a fö probléma.ban krizel 11 ezer tonna.papírokat''ellenórizték.dett oxitetraciklin-. USA pedig 32olo. Jamat. vásárlÓk igényeit. Ezen anyag lesz az alapja annak a magyar munkacsoport munkájának. hogy eddig 119 mintát nát.Méz a hon|apon. hogy nyilképpen me$nyu$tatÓ milliÓ dollárt (az ez elótti vántartásba veg. FM-rendelet 2.cok felé nyitni.

ra olyan napot válasszunk.noszt is! A lepényeket uijnyt és tisszeszcigeznikell a kész ol. tíz atka áttelelt.. mennyiség'vegyszeresbeavat. Ennek mÓdja gyasztÓ méhcsaládoknál.kevés élelemmel vészelték át a a Éstermészetesenalaposan utána sék]ettől fiiggően erősebbvagy telet.ben tigyesen kézzel le tudják védőszemtiveg használata saját $ezni .Ez tragikus teleltetőben tartotta a méheit. nyóből.kite{edése és ftjlnevelésemiatt. végiggondoljuk e|mrilt és az év ként duplázÓdik. és ságát. A gyalu. április végére az az fÖl tti az atkaszám|. majd eg:yeÍTe alkalaz mas tepsiben 1:1 arányban vagyunk. hogy a fia. idó' addig a mtihelyben tevéehhez sziikséges feltételeket.zÖmével kaptár k<ir. Ennek eredménye lehet sÓ pillanatbankapkodnak. A tul szorgalmas miatt .Aki ttibbezerkere.te pedigryorsan fogy a pempóEkkor már nem elég a méhek termeléstól. munkához.és egyidej nyitva tartása. így ma megtériil. de ahogy emelkedett érdemes gbeltivóthasználni. mivel ilyenkor számára a belsó páralecsapÓnincs friss virágpor. a frildhriz krizel letermelési eredményeit.nöen helyettesító kockacukorral munka trizveszélyes. oda.ltink fel. A méhekérzékelik stitét. Ha mítanilehet teljes vagy részle. dést:mi az. van-e elég fiÓkom.elemét. amiA hÓnap másodikfelében szá. amire t bbSokan hogy megfelelően rijra.ősz folyamánbetároltvirágpor. volna tennem a tavalyi évben.kopik''a fokozott hő. Ami elhasználÓdott.rolunk. hogy beszereztem-e már a miilépet? a fészek hritése: ktilső hómér.dulhat a gondatlanul betelelt hozzá. A le$obb mÓdszer mégre tervezetteszktiz ket. akkor a fiasítás me$kezdése legvizes itatÓt kihelyezni. vagy a fiasíként tudjuk terveink megvalÓsíni. hogy migyengébb huzatotkell gerjeszte. A tisztulÓ kireptilés elótt kenykedjtink.ni a méhanyát a fiasítást.ehhez érdemes érdektinkben kritelező! Régeb.e$y tartalék tatjuk. vagy az azt kitriis csak megfeleló eszktiztikkel vé. nak. Kereteinkszámát is érdemes és az hozzáfog a kitisztogatott cukorlepénnyelis pÓtolhatjuk az azt javítsuk/javíttassuk me$.lás még hrivtisebb idöben is delkezó méhészetekezt teknősablont megkezdődhet. vagy szÍikség esetén cseréljtik sorbavenni.kor várhatÓ kireptilés is.alkalmazni. tudják táplál. az tinértékelés tisztu!Ókirepiilés ésa letesen.hatatlanbiztonsággalállapítják juk meg a méhek tirtilékét is!Az vastagra kell lapítani. a tul korai vagy a rtipnllás k rnyéke tissze ban kell bejelenteni méhcsaládt rve felfonÓsí$uk éskifőzztik a fiasításrengetegenergiábake. van-e elég kaptáram sítás korai elkezdését megaka. cukrot abozzáadott mézzel! Ha Februárbanmegindula fiasímár kaptárfiÓkjainkat borovi feHa anyátlan családra figye.Természetesen a téli fo.Vizsgál.hegyes pálcával: a lyuk a lépek teljes vagy a részleges viszont nagyrnértékben Az cinkontroll és a saját makarítjuka méhek életerö-veszte. egyre szély azonban az atka. hogy az esetlegeshibak ne leheta megnó. késleltesstik február vagy bármely ok miatt tulfofeleló mennyiségri keretem és utolsÓ harniadáig.san ismerjtik minden alkotÓ. akkor azt a csalá.betegnek látjuk a családjainkat.ezze|rengetegméh. Ahhoz. nagy része házi|ag barkácsolt.rabb kezdjiik el kezelni! ami nemcsak kellemetlen szag.Kisebb állománnyal rena kapocsbeltivö használatakor a más dolgunk. A nagyon hatékony szeg. ka.hogy után az atkák száma 15 napon. Ilyenkor érde.éscsal.nem adjuk a méheknek. a legegyelktivetik azt a hibát. Nézztik át a szera fiasítás számáraoptimálishó. készre munkálva gyártás.rővel dolgozzuk tissze a ledarált az állományunk. hiámagamnak a legfontosabb kérkaptárfenék esetén nagyméret ba van a fiasitás nélktili keretek.hivatalban. A nagy ve.által természetellenesen széttisztu!Ó kireptilésre: a gunknak feltett kérdések után ségét megakadályozzukaz at.Az utol.annak érdemesmihamarabb kiT-t n a nyugalom perceiben készítem el a krivetkeÍó kozás nélktil fóhordás előtt a telepíteni a családokat.egészségtelen és az egész pét. A nagynértéksebbidöben is meg. Nektink csak ragasztani ség-világosság családdal. kasztása egy ceruzavastagságu ben számítani ismétlódjenek meg.Tisztulás után puha $ezhetiink.éspl. hanem még mérsékletre számainkat. kaptárelemeket.a keztink helyett egy betonkevesz a beruházás ugyanis hamar ránypapírt. ben a kaptárainkat magunk a annak figyelni a rendellenességekre. a a ószi gyérítés sikertilt ttiké. megta. nem hÓnapja. Ennekelke. és az szeríibb.gyan s családot minél hamamiatt.van piszkítva. hek elkezdik etetni a méhanyát tÖrténhet. állomány. Ha az ttjbb vízre van sztikség a fiasítás Számomra február mindenévben tervezés. ttimrir kadnak a mézeskeretektól. ha cukorlepényt vásáve rendelikmeg a termelési amelyeken a legalapvetóbb bizév. A melegítóméhekizomzata dot jel ljtik meg! A betegség.lenszer a lépekktizepénekkilyumire kell figyelnem az idén ahígy gyasztás kismértékben hoz. .a cukorlepényt.termelés Molnár Gergely g Emlékeztetcí . ésidóben leadni a sejtek bepetézéshez. amit másként kellett alsÓ ésegy kisebb felső kijárÓ ben méz. a rtipdeszka lejtstik el. Ne fea anyák már január k zepénel.hoga a télinapfordulÓntul iirítkezés részben uj tájolás helyen tároljuk addig. megdályozzuk. hogy A gyártottuk.jainkat a helyi tinkormányzati rtil.képesekéhenpusztulni. ahol a pempót termeló mé. mennyi méhcsaládot rtilésére elemi érdek.kor már termelni kellene. amigondolom. gy rni. rigy cstikkent az eITe fordíthatÓ idő. Az olaj k nnyen megéghet.tos.és fiirészgépek gyártÓknak a rendelést. majd kevés viaszt bele. azt mielóbb egyesítsiik akkor ehhez még keve4. Elóforszeretnék. élelmeta kaptárban.nincs gestisztulÓ kireptilésre: tisztu. amig be dallapokat.ra ésvízreis sztikségiik tonsági felszerelések hiányozis is az. mivel jÓ munkát felfritik a fiirt ktize.dásbÓl nyert nedvesség.giyen kihelyezve. Fonmindenméhész méhtartÓ és számáraaz. Amíg hidegebb az dolgozÓ méhek me$teremtik az ben megn veli a telelésbiztonkezdödhet. életet tudunk megmenteni. Célszerri fenékrács felsó táson t mtiren tiló méhekelszaa és tását finanszírozni.korlepénnyel. jobban .szabdalt fészek léputcái ktiz<itt és tisztulásméghíiviiidóben hozzá kell kezdeni a kák veszélyes elszaporodását. mikor magunk készídtikel van. hogy kés.és megvannak a kereteink. AtI-l családelpusztulhat. Kirakásfi termelésiévtervezetét. kapcsolatot létesít. ennektiikrében majd ruár végére tízból már 80 at. ez azonban ilyenkona már kell számolni annak. és meleg meg. Ez ellen rendkivtil egyszeni elA hőnapmásodik felé. lás.féle lehetóség adÓdik.kevésnek bizon5rul.nyékén lenolajat és étolajat keveriink ttirténik. a márjÓval ezer Aki a hidegebb hÓnapokban kitíizzÍik j céljainkat elöttiink állÓ esztendöre. ott aztjavaslom.mesvégi$árnia méhest. csonko. hiszen így biztoszámos sulyos sértilés. mint tisszeszÖ. Eszerint feb.dett helyen. Érdemesa méhesktizelébenmehogya sikeres munkaegyikaiappi!|ére Úgy gondotom. hogy ebben a hÓnapHa Ez tissze. kijárÓsztikítóket. Felteszem nyílás kombináciÓja.tink Noa hosszát.kezdtekfiasítani.az élelempÓtláscsak keménycugal jár egytitt. kijárÓk eléterítsiinkszáraz kát. a dajkak zsírtes. de ahol nagyobb a méhés tet építtetett méhekkel. hory az itatÓ napos' szélvéidönkéntmegálljunk.

NyilvánvalÓ. ésII. regenerálÓ (hormonszerú anyagok) és emészeIönyiis. nÖvényeink fokozott hatékonyságát. A ktirnyezetéhez képest magaitt sabbaz évinapfényes Órák száma: 1900-2100 Ez biztositÓra. Ezzel szemben integrálÓdik az k<jztjtt alakul.) akácméz sokoldaluan használAz akácméz virágportartalma 10-20o/o kÖztjtt alakulhat. hogy az asszimiláláshoz sztikséges ttibblet napfénya mézsokféle szénhidrátjainak biztosída is jelenlétét. hrisokhoz.szerkezetriekben. májvédö (sriilunk alapvetöen átaIa.valamint Öko akácmézet.unk annyi virágport. A mézelsódleges éslegter- A magyar akácnektár I # É fajtaméz l|ításának e|öá !ehetöségét. szekréciÓt.nak tertiletet. mert leperegnek a virágok.vtÉH ÉsznrnoÉu ln Hungari kum am a Yarakácméz Noha a hazai agrárgazdaságot a hungarikumok nem jellegzetes egyedi hlizzák ki a bajből. Az akácméz.sőt szikesekésfuségi tÓhomok is. ha nyersen' cseme$eként élvezziik. Hasznos szabály: rendszeresen keveset (naponta 2-3 kávéskanálnyit) fogyasszunk. négy éven zófrjldi. Méhészet mégis világszerte A Sza|ay LászlÓa!ábbielemzéséve! tiszte|eg a szerzö emlékének. de állományukkal csak napok mulva jelennek mottevó nektárgy jtés. a repce után. szerk.5-5. ez a folyamat viszont csrikkentheti az akácra veszélyes kora tavaszi mélyleh léseket. Ha a méhek és a méhészektevékenysége sikeres. (A I. a viharos szél is. a magyar méhészek k vetóen beáll egy-két hóség. Hazánk ftildje változatos risszetételii. kiiltintjsen a karbonátos. akár differenciálni. enyhén kellemesen ezértezt a mézet nem nevezhetakácvirág illatu. gyelembe veendö. a legkevésbé savas.llyentermék akácméz amelynek az is. majd azt Ezt tudván.az akácerdókben korán foglalnap. Megteheti.stiteményekben. Az akácméz akácméz. boraink kivágyÓgylÓ beltartalmi értékeit. ha pedig a hriv s pe. Létesítése csak akácges. ám kor elóállt az akácméz. E hatÓ. akkor elégségesa szefiiggó kémhatása 4. csupán pedigalig tízszáza|éka. barna. a méhek nagyobb nyek a k rnyezeti hatásokra. Nagyobb teriileteken találhatÓk erdótalajok(fakÓ.fi. Később gyorsabb. bakonyi. Az utÓbbi kettó nem. lágyítÓ (laxans). Az akácméz ktjztudottan helyzet. májusi fagyok blokkolják a nektár. mint a ttibbi: az akác észak-amerikai izomerósító (monoszacharidok).5:1. változatlan ktirtilmények krizritt is nagy lehet az elA fehérakác viszonylag korán.) A viszonylag nagy tertileten.)akácon gyujt tt mézét. hogy az elégtelen inzulintermeléstól szenvedók előnyben részesítsék más mézekkel szemben. hase vá4. az EurÓpaiUniőének jegyzettfajtaméz. A sokáig folyékonyan maradÓ akácméz elónycisen keverheRendkíviil fontos. Ha ezt a terméken t li kristályosodás. hogy mint pl. Mindez azt jelenti. lehetóvé válik.rozsdabarna).btiztethettink pl. elfogultság nélkÍili leírására vál|alkozott szaklapunk egykori.0. Azország 50 éviáltagosk zéphóménéklete + 8-11 . ami a globáliséghqilatváltozássalemelkedhet. akkor megktilÖnlegalább 1. mtilcscukor). hogy az elzárÓdott arctiregek kinyíljanak. A virágzás kezdetén a május-j niusban.jiik gyanusnak. sokára kristá.illetve a gyengén . Magyarország f ldrajzi elhelyezkedéseszerint a Kárpátmedencebelsejében fekszik.megjel lik. mezótalajok.Az akáctÓl (és általában a pillangÓsoktÓl) somes veszteségérheti.sa.C. alacsony. akkor nem valÓszintt szá. de a ttibbi alkalmas az akácfák számára -. ha a méhésza termelésiperiÓdus végén egalizálja az szacharÓztartalma viszonylag magas' elérheti a lOo/o-otis. tó tisztított (soft) propolisszal.rálni. hatékonyabb a gyijtés és az érettpolakácvirágzásnak az esó. Az akácméz előnyÖsen használhatÓ teákhoz (kivéve a repellens hatásuakat). flirÓval. (esetlegmég III. mekezménye a lass . ez méhészetileg génperoxid). mint a nyílt lanok. a napraforgÓtÓl! akácnektárt gytijteni sok kockáAz akácméz diasztázaktivitázattal jár. egészen világossárga. dusabb Jellemzó éghajlatunkra a hosszu ósz. Fo gyasztás amézzel lehetsé kor. Nem erŐs aromája miatt széleskrjrrien alkalmazhatÓ siitésekhez.biztosítja a téstjavíto (szerves savak). édes. aminek krjvet. A magyar ftild mészetesebbfogyasztási mÓdja az. Aránylag magas fruktÓztartalma elősegíti azt. nemrég e|hunyt állandÓ szerzöje. A magyar akácméz savtartalommal sz. aprított ryiimÖlcstikkel valÓ tjsszekeverés révén.ám néhány és é|elmiszerfélénk elképzelhetetlen né|ki'i! a magyar ízek világa.porzÓk sem értek még me$. fertótlenítő (hidrokult. A erőfeszítéssel nyitják azokat fel és akkor a nálunk gyakori késói.vagyis a nehezen elérhető nektárban alig fordul eló virágpor. amelyik világos. vagyis a gyenge és a savtriltermelésre hag'lamosgyomruak is fogyaszthatják. . a ncivény természetes tulajdonsága miatt. riÓdus miatt az élettani folyamatok korlátozÓdnak. termótájanként csekély eltéréssel. ami a rtigydifferenciálÓdás révén ktjvetkezó évi a bó virágzást biztosíla. Án az meg. Az levendula mézeis. virágzik. finoman zama.c alatt lenszemek száma is nagyobb. térés. akár integA kipergetett akácméz állohelyezmánya s r n folyÓ.o tájékoztatás. de néhaés eltéró termesztési feltételek k helyenként enyhén ztildes árzrltt virulÓ akác mézét lehet nyalatu is lehet. Glikémiás indexbeli értékét lejjebb vihe$tik burgonyával.hogy Az akácméz is.szirmokban erós a turgor. midón a viaszt fogunkkal nyomjuk és egyrittal szívÓ hatást is kifejttink. ha azza| mégis megprÓbálkoznak. a családokat tete. Ha az eltéréseket mtjlcs és szólócukor aránya ztik elótérbe. A már fehérré vált bimbÓk érzéke. A méhek 16 . magyar A go|yőbisunk akácméz méztermésének egy. lyosodÓ. öshazájához képest ná. ja gytimtilcseink. A zárt virágokban soha nincs ktilsó tevékenységre alkalmatannyi virágpor.(A citrusfélék mézénélis ez a tos. mint rendszertelentil egyszerre sokat.A tekintetben egy azonos akácerdóben. A g'yti. A lépes méz nagyra becstilt csemege. nyírségi. ak. vag!5rhibásnak. miizlik édesítésére.

az ország legtávolabbi részébe elment.szerzóje a Bio-méhészet a Méhdoktor címíi és ktinyveknek.v ÉH ÉsznrnoÉu ln humuszosontéstalaj az erés dőtalaj. Ktil nlegesen írt./ homogén fajként gyen-v lgycin vándorolni. Ezenaz ni valamiért. figyelemhatjuk. rigy beszélt a magyar mézröI. beszélt.mára a legfontosabb. ame\ret az g OMME Termeló i mézestive b emutatás ának sajtÓtáj ékoztatÓjára késztiló sajtÓanyagba írt a mézról. hedoacacia I. mert hamar felismerték A k rnyezet érvényestilését sokoldalu hasznosithatÓságát: jelentó . 20 év Óta minden szakteriiletét érintö Apimondia-elóadást lefordított és tisszefoglalÓt készített belőltik.annyira. man$alica sertés) akadály nélktil terjedtek az egész országban és eg:y idó után mindezeket sajátunknak éreztiik. Mintha kicseréltékvolna. ott dolgozÓknak nem árult el. Azt hitttik. hanem maelyar akác. szaktudásárÓl nem is beszélve. söt belekertiltek az ósi magyar fajták listájába. tanításod rtikké órtzziJkszívtinkben.nyázni és sztintelentil aggÓdberi beavatkozás nélkiil. De láttuk ra.radékaitÓl me$tisztítani. A családokat kosítja a fajtaméz elóállításának rán fel kell erósíteni.Lacibács[ja''.órzi. teljes odaadással végezteelvállalt feladatait. éskórissel. Magyarország tertilete megfelel a fehér akác sikeres és t meges termesztésére. MemÓriája élményszámba ment. minden em. ha íry.. biztosítja. amit méheink méz formáj ában ajándékoznak az emberiségnek. Rendkíviil termékeny írÓ volt. Ime. olvasÓi kérdésre. szerszám. ban j ellegzetes tertileti változahogy ez a faj az észak-amerikai tait tartják számon. . megfelelóbb otthonra talált. Tudta. a szlovén és a magyar nép egy országban élt és ezért a Krajna vidéken kialakult állatfajok (lipicai lÓ.. biolÓgus. Valamit érzett. hogy talán arra vár. használhatÓ a ko. lerakodni-felrakodni. sszeftiggó erósridó fajtával lehet le$obállományt alkot. rtivid ido alatt e$észsor uj válnomád kortilmények k ztitt tatozatot alakított ki. Társszerzöje a GyÓgyítÓ mézekésmézeló gyÓgyn vények címri ktinyvnek. szólókaro.. le. hogy a le$obbak kozé be veendó tény: az shazájátartozik. Oriási lexikális tudása és precizitása nem hagyta nyugodni. SzalayLászlo t928-2011 Nagy veszteség érte a magyar méhésztársadalmatév elején. mint az eredeti termóhelvén. A magyar akác Mi a helyzet az ugyanonnan származo méhfqjtával? Indokolt lehet-e . itt allelopatiás becstiljtik hát a mi magyar méképességével sok ntivényfaj hiinket! fejlódését hátráltatja. amikor k ztudott. itt srirri. ami vahér akác tehát Magyarországon lÓban hungarikum. nyersen is ttizelhetó. Nem csak gy ám blokk a mézről. egyszertibben ésérthetőbben nehezen lehetett volna a mézetmeghatározni. Ez a hátÖsszefoglalua: Az akácfák rányos tulajdonság méhészeti. A magas tudományos szinten EurÓpába l601-ben kertilt. tartott elóadásokat. de jobb. szerkezetek állíthatÓk eló belóA magyar méh képességeit. Szeretrrém. hogy valaki idegen belépjenaz ajtÓn ésérdeklódjÖn a mézról. A táhatÓ eredmény a kiválÓ minóvoli AmerikábÓl származÓ fe. Életesorán ktjzel 300 szakcikket publikált méhészetiszaklapokban. valamint a Méhlegelő képekben címrinek. amikor . tárakat az elozö gyiijtés maA fehér akác íRobínia pseu. sot megfeleló elónicát már sajátunknak tekintkészítésután impozáns tarto. a kaplehettiségét. A magyar méh A magyarországi méh. A kockázatokat alapon állítjuk' hogy amit most mégiscsaknem minden méhész nálunk találunk. ligetszetosan hatottak az itt megteler . példának idézek egy egyszer . Egyetlen me$hívást sem utasított el.. a me$elenéstól számított 24 orán beltil a kezemben volt a kifogásolt rész korrekciÓja. szeretett elóadÓja volt Laci bácsi a méhészk]ubokban.maryar akác''A krajnai méhnek EurÓpárÓl szÓlni. amit nektink. pihent ésnem akart elmenni.. meghatározott tulajdonságoMagyarországra az 1700-as kat.hogy beteg.A napsu$arak legértékesebb asszimiláciÓs terméke a nektár. talos anyanevelők n keresztiil Népszerrisítése (Tessedik Sá. azok állandÓságát a hivaévek elsó évtizedeibenjutott el. vag} felkért témára 2-3 napon beliil hozta a kész anyagot.Újszilvás 11 .utoljára járt az OMME irodájában. Eddig akácerdeink t bbnyire spontán ezeken a talajokon alakultak ki.hogy ne érvényestilt volna fa.'' Ettól szebben. mintha felvillanyozták volna.évról évre vállalja. továbbadják a mézfogyasztÓknak. A hosszu téli estékelsószámu.ségiímagyar akácméz. Január 3-án elhunyt dr. . emlékezettinkben! Isten veled! Nyugodj békében! Bross Péter Szeretnék megemlékezni egiy nagrszer emberről. nem csupán uj.ttin. mert a várrikai. ményre. hanem a mi méztinkről ezt mindig hangsulyozta. Nyugodj békében Laci bácsi az rjrtik méhlegelőkon! Szlezák Mihríily méhész. (A Makovecz-féle építészet tulajdonságait más fajtákkal modern stílusjegye.. Korát messze meghazudtolÓan gondolkodott. hogy az eredeti carcsigyáttásnál. is Laci bácsi! Személyed. dr. biztos hasznos elóadást tartottam''. Mert arrÓl és bármely kaptártermékról nagyon tudott és szeretett beszélni. a hazai méhésztársadalom. A magyar méhész szában elnyomott faj nálunk alap.amely ery jszilvási méhésztalálkozÓn késztilt bó egiy éwel ezelótt. Szalay Laci bácsirÓl ezzel a képpel. hogy . j telepítéseket az ilyen tertiletekre kell sszpontosítani. krajnai fajta (Apis mellifera carnica) vajon mennyire ma$yar? Egykoron a horvát. Szívesen írt.) tjsszehasonlítvajogosan állítRendkívtil fontos. hogymegszerzett tudását csak gy adhaqjaát. Nagyon komolyan vette munkáját' szakmáját. A KárpátApp alache-hegységből szárma. amit elmondtam a méhészeknek.gei évszázadokon át folyamages v lgyekben ritkás. ha a szaklapban megjelent cikkekbe bármi hiba becsuszott: rtig. vidám emberként maradna meg emlékezettinkben. méhészeti szakírÓ. viszont nálunk aludni.hetjtik. de annál $} ny rribb mondatát. ha ktizérthetóenír.még nem sejtve . Sokszor mondta nekem.nektárját begyijteni nem minleg elónytis: fokozottan biztodig k nny . elkertilt hozzánk. a jtivóben a felrijításokat.ita. már nem volt a régi. Míg ott a korán virágzó akácot ezzel a . hogy a vetöen átalakult.a g d llói kutatÓintézet ellenmuel) k nnyen vezetett ered. Sokat tilt. már nem ame.ha csak egytizedét annak. akkor még t bb magyar akácmézetlehetne elóállítani.ktizttink léted'' nagyon fog hiányozni minden magyar méhész számára! MéltÓságod. Tiszteljtik és ban részestilt. az un.rti$hatás'' lehetetlen. Szalay Lúszlő kandidátus. Ev végén.medence ismert jellegzetessézik? Ott is elsósorban a g rgete. szÓrt elegyesekben juharral pedett és tenyésztett méhekre. Dr.'Locust tree'' csak ritkásan fortavasszal robb anásszerrien feldult eló.. Ott elnyomásban kihasználni. és ha az ERTI szaktanács ait az erdóbirtokosok beépítenék vállalkozásaikba.

az tive$ekbe méz gyanánt. vagy továbbra is gyarmati sorban marad a magyar méhésztársadalom ! L t2 . hogy megélni nyomán létrehozni a végrehajdalomnak fe! kell is csakmeggazdagodni lehet!". hívnia figyelmet a az .nak is fel kell hívnia a figyelmet adott mennyiséget. felhívták a liÓ forintra) a méhészetitudo. a rigylátszik. Ha a mézet nemcsak toteljtik. gozott árnál.érdekében Londonban 2008 no12.kizárni a mézforgalmazásbÓl.'a!ussza. leírták éselmondták. ptirgetéshelyére vitte az átvevő.Mézkirálynö AlapítMegszoktuk! Annyira. hogy hogy az elveszett méhállomá. ezt utÓlag bánom.tott Parlament hozhat váltocois Fillon francia miniszterel.. mozgÓsítsuk magunkat a sztikséges figyelem felkeltéseérdekében. hogy kirobbanÓ sinek me$órzése. vetólegesen neg)rvenezer madaságban.hogy a mészaklapot és azonnal a kapita. hészből csak egyetlenegy monl t / l egy éwel elóre tudni célkitrizés? Ttibbek alapvetö ktiteIességi'ink . 3.vállalnunk az citlet sikerre vitesítja. re jutÓ mézfog}asztás igazán .ztink ésegyébméhészeti termélemben. nyét (Méhészet20l0. A magyar méhésztársadalom.aZ egyéb méhészetiterméAkkor még nyugodtan verCsak Nagy Istuan pécsi mé.a mézhamisítást me$torlana megtermett méz elhelyezését. átadtak egy l40 ezer aláírással vány'' címszÓ alatt megfogala váltás után ttibb éwel még Továbbra sincs hatékony támogatott petíciÓt. emelkedik amézár a ktivetkezó írtam meg az eg:yetértóvéleméévben.a maryar mézjÓ híré. met a n vénybeporzás elmara. Magunknak viéwel ezelótt egyik cikkben olkusaink szemében ez a hozzáméhekszerepétéshasznát a gaz. hésztársadalomnélktil nem fog lizmus egyik alapttirvénye. In. okunk Támogassuk esy emberként szerkesztője felvetette. Ami a létrehozandÓ szervezet jeIenttísen Bár a kiiriilmények megváltoztaktársada|mi a elnevezését illeti. áprilisi k dik a világban.képpen2008 januárjában Fran. igen krinnyen meg$yarországi méhállomány nem a méhekvédelmében. szempontjáből. torvényeket hoza királyfit. valamint alapvető ktite. hogy vizsgálják a san me$tértil. hogy a bajok ellenérea ma. csupáncsak elég nagy tti. .Vagy talán nem a lMézparkereslet-kínálat szerint mÓdolament<.hamiskás'' szerepló a niszterelntiki hivatal elótt' ahol ahol a . rend let|enI v árja ka-á és ii ii '.Foga|mazzunk meg C$Y.magát.ll legalább lehetne. politirehozásával. ha jÓl emlékszem. aki Hrisz. az. ennek ben. tÓ szervezetet. Nem a 140 kg/családonkénti ered. Az országban lességtinkis a méhek megÓVása jÓl felfogott érdektinkben! Ne vezetre . mennyivel dott véleményt..ttintetett a parlament és a mielószcir a TájolÓt kerestem me$. nemcsak .az alapítvány létrehozásátsaját. kényszervállal.CSALÖDÁSAIM kat a teljes népesség ktirébenés talán más lépésekre nem is lesz sztikség.esztink ágá(kb.6 milliÓ fontra tudok ésnem is akarok ezekkel ményról szÓlÓ írás. alap létrehozására. számában D gei Imre.Ma$ad uram' ha szolgád nincsen!" .ik el. dig a mézhamisításokmeggátlájtivöje a méhészek dő.képviselótegy esetibizottság lét. nemcsak a felejtstik el.és valamennyitink.majd. mémegfeleló szerról az atkavéde. zást ezen a térenis?'' Hozott is. cstjkken eróteljes mértékben.duplázhatnánk az itthon elA Méhészet 2010.csl szervezetek.Én magam sem a magyarora méhek megÓvása va..a gondolatokkal vitatkozni. tek általában problémamegoldÓ pkerőzsi !mát.''A kb. a fejét.csak gyózziik kapkodni a fe. nem kellett attÓl tartani. fe!ébresztené. Ebben arra mazottak miatt talán okafonyugodtan megjelenhetett a mézrek]ám.gároknak. kább a .egyÍittcselekvés ! kek továbbfeldolgozását. Mi lehet a hosszu távri. szervezet létrehozását.nyomán pedig kormányprogram rokfájÓs idóben fogyasztanák hány száz forintot e$y reklámlegtobben. ''A kezdeményezésneve akár Madásának várhatÓ veszélyére. tizenhétezerméf egszoktuk. a . számát. á valÓkezetes munkával érhettink el. Ebben az ágazat valahírverőiként sztikséges tevéhogy az állam gondoskodjon gyar szavazÓ.szenjÓk.szont méginkább elk<itelezett vastam (majd elókeresem!).ból prÓbál megélni.sok vóbeni megakadályozása vevók) a hír felrrjppenéseután vel''. hiszéról már annyiszor ésannyian ban sem volt arra gondolni. ságot ttikr ző beadványt. aki a méhészet. Másutt a mézreklám csak 5 ezreléke a választÓpolktjdésévellétrej tt egy részletes keink megkedveltetése érdekéállami szerepvállalását ktjve.me$duplázni k z tt: . az elkrivetót kizárni cirtjkrea a mézeshordÓt sokszor már a sa. hogy szám.rezni.hogy hésztárs mondta el a véleméEgyébkéntmásutt is így mri. m agunkrol szakpolitikusok mással vannak elfoglalva. hosszri távu irányvonal eze|öttmé9 mindenkinek. szokásom szerint majd a korábbiakban beharan.menni. De ha kell. Csak kétpélda! Eddig jutottam irásommal. az . sztikség lenne valamilyen szer.méhészkedésbö| nem..lébenésaz anyagiakban is. márciusi hiszen ttibben.torténó befektetése sokszorovó atyára várunk! JÓ néhány jtinket! Ne felejtsi.nyukat pÓtolják. nektink is szerepet kell . a Egységes fellépéseredménye. A magyarméhésztársa.egynéhány éwel nak. az alacsony mértékri egy fóméhésztársadalombÓl. snÍjtgyar Mézparlament Egyestilet is ennek ellenére a parlamenti siink a támogatáshoz aláírásoNémeth Tibor Mézlinkr l.hanem az ujraválasz. Feltépve a mrianya$ azonnal csak a felét kínálják me$ti mézszeni massza kertilt vemberében ttibb száz méhész burkolatot.a mézhamisíto kereskedót így még átrakni sem kellett.amikor feleségem a szobába szemfiiles mézkereskedók (-át. valÓs ágazatproblémáira. Aztán ne felejtstik és sokatmondÓ javaslat. nok megbizta Martiel Saddier vagy két kilÓ méz ára reklámra Továbbra is valami csodaté.évi 200 ezerről 1.van rá.nincs is j lépve kezembe adta a Méhészet 'semmi baj a méz híré. Bár mindezt a ter. Szerinte igazán A mérhetetlen méhpusztulá. érdemes elgondolkodni rajta: a parlamenberendezkedést illettíen. hogy hibás ezért.kérték kormányt. zal is idót veszítve. oldal). az ágazat problémáira. vagy inkább j lott prÓbálja felhívni a figyelméhészekcivóje szempontj ábÓl. de rytikemányos kutatásokra fordíthatÓ ném megjegf.. Két albizottság ktizremri. kitartÓ ésktivetvisszaállítása'' érdekében. a lap fökozÓként mindent megtesznek. forhette a mellét a méhész.méhésztársadalom. rekordmennyiséget porgetett. kert csak lassu. Pelamennyilink.jelenleg csak néhány megszál. krjzben sajnálunk né. csupáncsak azt szerethogy a kereskedó is olvassa a hatÓság figyelmét is.melók és az érdekképviselet ré. hosy emelje gyottá is válnak soraim.szerzódésekbiztosították nyemet. Egy nem megfe|ezve az árakat.res változás mégsem t rténik..tartja a maglJrar zk mondás és hát nektink nincs szolgánk!Vagy me$ tudjuk változtatni sszefogássalajelenlegi k rtilményeket nasyon aprÓlékos munkával.el. méhészkedésre aki adta (straté$ia) kialakítása érdekéjtivede|emforrása. 0+ milliÓ forintrÓl 5|2 mi|. sszeget. csupán. rad: az egyt'ittgondolkodás.llehetett. legalább biztos volt egy ben inkább kongresszust kell tisszehívni és az itt drjnt ttek Akkorazt mondtuk.me$k vetelné egy hatékony Egyetlen lehetóségtink ma.mennyi szereplóje képviselteti kenykedntink méheink.galmazását fokozni kell stb. szági mézfogyasztást.

SzlovéniábÓl:. Zajőcz Edit: A napraforgÓ mézelése Kiss Jenó: A méhészeti tárgyi b ncselekmények alakulása Magyaronzágon Dr Heged. Végtil Nadapon állapodott meg. Programok: Firenze. nap a ten$erparton piheniink. Felszállási lehetóségek utkozben. szeptember 9-18.Szekszárd Helyszín : PécsiTudományegyetem. Indulás: 20ll. Jelentkezési határidó : 20l1. szeptember9. Részvételidíj: 79 000 Ft/fó. 2660 Balassagyarmat. Fejér megye tobb teleptilésén.ús Dénes:A Nosema kialakulása. hogy ó milyen elk telezetten szolgálta a méhészeket.rozÉnr ffi paa{ A méhészettel már gyermekkorában me$ismerkedett. Debrecen. TolnAgro elatgyogyászati Kft. viasz-m lép csere Részletesprogram: Rendezuényijnketmegnyitja és elóaddst tart: Dr.Tesco-áruházparkolojábÓl 03. (3o)-644-92-e3 Tel: (+36)- Meghívo (Magyarország) A PalÓct4iMéhész Krirnyezetvédó Egyestilet és (Szlovákia) ésaz Ipolyszakálosi Ipolyvtilgye Méhészszervezet tPoLYMENT| ÉszrnnlKozóJÁT MÉH 20l1.Szakmai elöadások: Bross Péter: Az OMME ésaz érdekvédelem.hu sPANYoLoRsZÁGl ÜoÜt-És Idópont: 2011. me$beszélés alapján. Idós korára állományát folyamatosan csokkentette.. március 5-én. mert sztilei kertjében mindig volt néhány méhcsalád.Sperlonga-RÓma-Nápoly-Capri szigete-Pompei-Vezuv-SonentÓi-félsziget. tel: (rs)-r t 0-62|. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9.30 Órakor. Ő volt.ÖnállÓan a t tanitÓképzó elvégzéseés házasságktitéseután kezdett méhészkedni. ott élt akkor is.Ktizdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az LtiszlÓffil Zsolt. Jelentkezési határidó : 2011. (30)-644-92-93 Tel: (+36)OMME Hajdu-Bihar Megyei Szervezet szervezésében 13 . Az ár tarta|mazza: Tossa de Mar ridiilóktizpontban a szállodai ellátást svédasztalos félpanziÓval ésaz autÓbuszkoltséget. szakmai igazgatÓja: . a csucson tobb mint 200 családdal vándorolt.A rendezvény ideje alatt méhészeti eszkoztjk bemutatÓja és vására . aki életre hívta a mai Országos MéhésztalálkozÓ elódjét. mobil: (+36)-(20)426-6724 E-mail : antalka. profi méhanyaneveló méhészholgy.Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross PéterOMME elncik: ''Minden rosszban van valami jÓ! A 201O-es esztendőtanulságai'' . A nadapi méhésztelephelye a szakmunkásképzéstanméhese lett.március 30-i$ 40 000 Ft elóleg befizetésével. az idegenvezetéstésa szállásdíjat.mqjd késóbb a méhészet alapismereteireis. február 12. me$beszélés alapján.A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena. Szekszárd Méhészek FejérMegyei Egyestilete Vezetósége Felh ívás oLASZoRszÁeI KoRUTAZÁs tvynnnnssnl Idópont: 20ll.Áttorésaz atka elleni védekezésben? hatéÚj kony atkaoló szerek bemutatása'' Horuáth János erdómérn k: . Illyés Gyula TanítÓképzó Fóiskolai Kar.aktualitások Dr. szeptember30. OMME vezetó méhészeti szaktanácsadÓ: . Szekszárd. $ r{t. Részletesprogram kérhetó. (10/7éjszaka) Indulás: 20l1..Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr. február 2B-ig 40 000 Ft elóleg befizetésével.. megelőzéseés gyÓgyítása .oktÓber 1-B. Méhészetét folyamatosan fejlesztette.. Részvételidíj: 89 900 FVfó. Az ár tartalmazza az autÓbuszkoltségeta programokkal egyiitt.a fehérváriÍrÓ-olvasÓ találkozÓt. TavaszvárőMéhésznap 2ol1. TellerLászlo 1927-2010 Meghívo V ll.MézetDévának mézadományokátvétele! Eszktizforgalmazok éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-127|-es telefonszámon! Kelleme s idótijltést kíu őnunk ! Tolna Megyei MéhészEgyesiilet.istvan@ icedsl. A rendezvényt megnyitja: Meduácz Lajos.Egyéb programok: A Mézescsupor raj zp á|y ázat eredményhirdetése J átszőház gyermekekn ek Méhészetieszk zkiállítás ésvásár Szaktanácsadás Eszkti zkiiillítÓk és kereskedők j elentkezésétvárj uk : Antalka István.30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszkozvásár. RákÓczi ut 50. UtolsÓ méhcsaládjai a tanméhesben emlékeztetnek benntinket arra. sok évtizeden kereszttil tanította bet vetésreésolvasásra a g$erekeket. 10 napos utunk során minden 2. Debrecen..Tesco-áruház parkolÓjábÓl 12 Órakor. Albert Attila. Felszállási lehetóségek utktizben. Emléke szíviinkben orcikkéél.Mézlova$avatás . Balassagyannat város polgármestere . amikor 1987-ben tobb méhésztársával egytitt megalakították a MéhészekFejérMegyei Egyestiletét. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: ..szombaton 9 ÓrátÓl tartja Helye: Mikszáth Kálmán Mrivelódési K zpont.OMME szaktanácsadás! .

peA sekrestyében osszeg. A stiteménytery éjszakára htítóbe rakjuk. Az egyik mézeslapot megkenjtik termelói mézze| elkevert meglangyosított tejjel. diÓval.niltek dagÓgus-. 4 evókanál |iszt. Eredményhirdetés dijátadás20l1. oldalát darált diÓval panir ozzllk.Év Méhésze'' elnyerésére. végtil a tejet. FeIh ívás á7 . cím Pályázni szakmaitinéletrajzzal.5dl tej.tik. lassu tiízon besiirítjtik. HasonlÓ rálÓbizottság elismeró oklevelét. tetejétízlésesenkrémmel éscsokoládévaldíszítjtik. és Bóvebb informáciÓ: Nagly Gyula. a fehérjét felvedtik 2 kanál cukorral.A 2. 5 kanál cukor. a diÓs piskota ktjvetkezik. 3 kanál darált diÓ. ésa remek mézescukrásza(SzentAmbrus lova$ok végigvonultakBudapest ti készítményeket esy'k leghíresebbutcáján.idén is ha. Magyar T nde.:(+36)-(20)-921-9391 Ha kidermedt. fél csomag stitopor. villával megdíszítjtik. Ugyanabban a tepsiben stitjtik. Tisztelt méhésztársnók. délelótti orákban a méz. 2 egésztojás. 5 részreoszduk.FEBRUAR SzentAmbrus 2Ol [innep 0 Evek hosszti kegyeibe sora után az idiljárásvégre fogadtaa méhészeket december 7-én. JÓ étváryat kívánunk! Kovács otto zselici mézlouag .rÓl kellene elnevezni ezeket a retéróen idén a lovagok menetét mek stiteményeket. ahogy a tészta kívánja.az o|tár elékeriilhessen. Másnap 3 dl tejszíntfelvertink 10 dk$ porcukorral.. A méz. Az alapanyagbol nyujthatÓ tésztátgyurunk. A mar$arint porcukorral kikeveq. Az e| zö évektól el. A karácsonyi áldását kérte. Pískőtahoz: 5 tojás.majd felforraljuk.rászholgy mézesstiteményeérdesékfel otthon az éléskamrájukat.vaníliás cukonal kikeve4. lehetne-eezt a napot a méhészek Alkotásaik méltán nyertékel a bínapjává nyilvánítani.lékezés tinnepséga Corzo Éteés jéig felsorakoztak a Fóvárosi Pol.t -- 4 TÜNDE {Ti: NAGY Dr.február26-ána XXIII. e|(iÍtBírő LdszlÓ javaslatot tett Három Órakor kezdódtitt el a az édességekelnevezésére. 4 kanál termelói méz. . melte ki a mézlovagoktÓl. 6 dkg zsír(eztszétkell morzsolni).A fiatal talmas érdek]cjdés kozepette tin.ket. már a hagyománnyá SzentAmbruslinnepségen.RendhagyÓ. február 15-ig. l0 dkg margarin. A gármesteri Hivatal elótt.remben díszvacsorával zárult. mint a bányász-. Rátessztik a másik mézeslapot. saját krémmelbevonjuk. Bízunk benne. hozzáadjuk a kihiilt masszához és rummal ízesífitik.asszonyok legutÓbb a Szabadnepelttik meg a méhészek Mézes védó.Deák Ferenc Gudenus. Krémhez:3 dl tejbe tesztink 2 kanál instant kávét. A tojásokat széwálaszduk.az oltár elótti asztalon szépenelró iidwivalgása éstapsa fogadta helyezett kiválÓ termelói mézea menetben részvevóket.{' g\ . és Országos MéhésztalálkozÓn Vásáron Székesfehérváron.25 dkg porcukor. a Vátorta ésSzent Ambrus szelet). tobbsztiZsellér Laszlő árusok jovoltábÓl rrisen aranyéremmel kittintetett a Budapesti mézfogyasztÓknak cukrászh l$y tortája (fotonkon) lehetóségtiknllt arra. lemezen pár percig stitjtik. majd a tt'bbi lap kozé ismét krémet. hogy Mint miden évben. vasutasnapot. majd a krémtink másik fele. 2 kanál liszt. Deák tér. az .Mézut Egyestilet eln ke tárgyjumisével folytatÓdÓt a Szervita talmakat adott át a méhészeti téri Szent Anna Templomban. 15 dkg porcukor.Év Méhésze'' elnyerésére cím A Méhészek Fejér Megyei Egyestilete idénis pályázatothiraz det.kívtil finom mézescukrászati tertására kertilt sor. vá|t A Dunafeltil ftijdogá|Ó langyos sze|lófogadta Budapesten. Az otlettel firvÓszenekar kísérte. A tojássárg áját a mézzel. 10 dkg cukor. azt is megkenjtik mézestejjel. a stiteménytink tetejére kenjtik. -\'. mint a mézeslapot. A jelentkezés részletes feltételeiról szinténtóltik érdeklódhetnek. 2 tojás. Ambrus torta Tészta: 40 dkg liszt.. orommeljelenthetem..f 'a a . nappá tenni. 2 mokkáskanál szÓdabikarbÓna. az eseményre késziilödöméhésztársakat a Szomory Dezsö téren.7 dl tej. Addig 1 margarint kihabosítunk 20 dkg porcukorral. hogy a méhészbálok asztalain ott lesznek ujdonságként ezek az édességek.szállási Méhészttjrténeti szentjének napját.: (+36)-(30)-6843790. tsszegyurás után 2 lapot stittink. 2-4 kanál tejfcil. hogy kiésNagy Judit szinténkiválÓ cukválÓ méhészeti termékekkeltolt. lapra barackízt kentink. mqjd a kihtilt kávépudinggal elkeve4.majd megszentelte vásáron nézelódó tome$ elisme.A lisztet.NAPJA tvÉH Észtr 201'I. hozzáadjuk a lisztet.Selmeczi Imre. megkaptuk kozzétételre a kétmézesfinomság receptjeit. tortakarika nagyságura nyujtjuk. az elmult évi mézekmintáival. Ambrus szelet Mézes laphoz:50 dkg liszt. méhészasszonyok.iik.ik. éssimára keve4. a diot és stitóport elkeve4. Hagyjuk kih lni. 25 dkg margann. tel. és a remekmézes cukrászatikészítményeket Németh Zsolt és Gégény Benjamin méhésztársaknak. a templom plébánosa utcán kereszttil haladva érteel a is. a sárgáját kihabosítjuk a cukor másik felével. ci utcán.l-1. 4 evókanál termelói (szabadszállási)méz. mert a mise keretén lovagok részvételével beltil kertilt elnevezésrekétrendA I \termeloi mézekkostolta. Ttjltelék: 3 tojássárgája.NémethZsolt és mék.és fel tábla csokoládéval megspricceljtik. A felvonulás végeztével A Szent Ambrus napi megemaz tinneplók esy tisztelgésere. durva diot szÓrunk a rétegekkozé.A menet egyetértett dr.Philipp ErnstGudenusatya megszentelte az o|tárelótti aszta|on szépen kiváe|helyezett lő termelóimézeket. hogy nem bizonyitották rátermettsé$tiket. 3 evókanál termelói (szabadszállási) méz. mqjd rátessziik a krémtink felét.tik. 1 kávéskanál szÓdabikarb ona. ko zéletbenkifejtett munkájukért A trtl't . 2 evókanál kakaÓpor.1 csomag vaníliás cukor. elMagyaro rszági Mézlovagrendek képzelése szerint Szent Ambrusfelvonulása. aMagtaÍ Az tinnepségrendhagiyÓ szent. illetve a helyi méhészegyestilet vagy a megyeiszaktanácsadÓ ajánlásávallehet 2o||.tik'majd a tojáshoz tessztik. 3-4 evokanál rum. A lapokat megtoltjiik az elkészítettkrémmel. I csomag pudingport kikevertink fél dl tejjel' ésa felforrt tejhez ontjtik. tel. Mise keretébenaz atya isten Vdrtismarty teret. Érdemes lenne Stitemény Kiállítás ésVersenyen elgondolkodni azon. Philipp Ernst Stitó utca. vacsorán Bírő Márton. csak papírt tesztink a piskota alá.

ahol legsztikségesebba meg a vendégeket. Az adomány nagyobbik régi fedezetének biztosítása. a mézen kívtil méhészeti cot vív az intézményei fenntar.. ésszinte minden telepiilésenvan méktinyvésmézes slitehészis.ben jott el hozzájuk. Loajándékcsomagunka mézenkivagrendtink ezért is drinttjtt vtil stílszeríien egy iiveg mézugy' hogy az idei akciÓnk so.rálynó a mézlovagok kíséreténóen azonban az az elv is koz. nyestilhetnek.ajándékozni a helyi Óvodát. Így keriilt a látÓszoés marketing céljaink csak a gtinkbe a Heves megyei Ivád. Aznapra a rejátszott a helyszínek kiváMikulást is izgatottan várÓ gyelasztásában.érdeklódését.Ör mmel fogadták az ajándémányzat szinte szélmalomhar. Az munkát folytatni kell.a szlovákiai hely.tobb szinszabb táv terveinket támogat. hogy Mézkirálynó Alapítvány létremriktidésitertiletén a méhészek hozatalának otletét is. nótt vendéglátÓinknak ésa sajképviselóinek átnyijtott $azdasági értelemben ezek tÓ fenntartása a legnehezebb. a nyilvánosságon kereszttil érvéNográd megyei Nagybárkány. már' hogy a méhészeti Látni kellett volna mindenkinek l I termékek népszerrisítéséta gyerekek arcán lévó tiromcit. hogy a családjának. rr. (ValÓszíniíleg nélegkisebb létszámu intézmé.Magyarors zágon szinte minden van hészeti témájri kifestö. vala.rekek tinnepi miisorral lepték j{ink. a multban ugy drintritt.anyagi fedezetéta PalÓctáj Mé- tffi IMREFELVETELE OTVOS ajánljuk akár egy országos akciÓ keretébenvalamennyi méA gyerekek tiriimmel hésztársunk figyelmébe Fekefe fogadtákaz ajándéko. Az elmult hetekben.éstermészetesen a magyar mézet.ves megyei napilapok jelentós mint Szlovákia palÓcfoldi tér. ttirtént Ez 2010.elmult idószakban . hogyan nagymester l5 .Tobb helyi méhész sszefogásáVilág Kft. ráj healakult mézlovagrendtink har. ésa Mé.december 6-án is.ményrol. hogy néhány nehéz mozgásu méhész bácsikat. ahol még ktizos korpokban számos híradás jelent táncra is rábírták a mackÓs meg arrÓI.ten ésszálon . is számára elenyésző anyagi terdenkinek.400 000 Ft értékii adomány színekenjelen volt a régiÓ ok.. hogy az réstinket. Jőzsef lova$társunk otletét: kat. mondÓkát és énekeket.kokat. a szlovákiai utunkrÓl ségébol kállos kozségek. létrehozását kezdem ényezi. hogy jÓ ló ésa turizmus által kínált leuton járunk.hány család asztalára élettikben nyekben a legmagasabbak az elószor kertilt így méz. az Erista Kft.ha jol belegondolunk.irányba hatÓ eróket.Tdbb helyen si'itemény is jutott mindenkiakadozik a kozétkeztetés anya. valamint a My ésaz Új mestereivel egyiitt fogadták a SzÓ napilapok. ide sorolhatjuk pl. gondolkodás a méz-marketing amelynek a vezetósé$ea kozel.. mézlovagrenkozÓk adományaibÓl tudják dtink címerével ellátott akácbiztosítani az ebédeta gyenne. A jÓl plusz hoz. biztosították.Ízlelgetjtik'' $ondolatot. hÓnaés volt. és a megkezdett hettíségek kihasználása is. a mézen kívii| mé.mézetmindenki hazavihessen a kek számára. Feladatunk a hamédiahírverés rejtapasztalatai azt zai fogyasztás novelésében mondatják veltink.nyi saját termelésrimézzel me$nu Egyestilet.iigyében.ttink.i|ések Óvodáibavitti'ikajándékainkat. sajtÓ munkatársaival érkezó A piaci áron számolva ktlzel vendégeket. pedig beszámolt a Markíza TeAz Óvontík a falvak polgár.) A felegy fóre esó fajlagos koltségek.leviziÓ.val szervezetté és rendszeressé hecske Bt.A NÓgrád ésHeCsécseés Cserháthaláp. a mindenkori nagybani potenciális mézfogyasztÓkat felvásárlási ár hatásainak kitévetttik célba. de az ÓvÓnóknek jelezttik képéldanélktili esetról is. elóadtak segítség. hiszen a reklámmézze\.bort is rejtett ma$ában.áll a kcizcismunkára! sára is.ho$y az ajándékunkegyik NÓgrád megyei ktizség bÓl egy fél kilÓs egyestileti Óvodájában már csak a vállaltivegbe toltott. Ktizismert. majd az idósottkizárÓlag a világpiac befolyása honok után idén a legfiatalabb alatt.a méhészetiágazatunk sorsa mekosztályok. Hosz. zat kereskedŐi oldalárÓl a Méz.elindult a kozos ja a megyei méhészegyestilet. teleptilésen Óvoda. hogy me$mozdulás. A sze az intézményellátását segímédiábÓl értestilttink arrol a ti. illetveszlovákiai helyszínekenkistelepi.FEBRUAR Jotékonysági akcioban a mézlovagok Már hagyomány.Ezuton lehetne tenni ezt az eseményt.szervezett magyar méhésztártagdíjaiba beépített zájárulásbÓl egy karitatív alap sadalom vezetóinek feladata. e$ymást fahelyzet eseténa bajba jutott erósító folyamatokká tegyék a méhésztársaink megsegítését. méhészetitermékek népszer A PalÓctáj Mézlova$rend a sítését szolgálÓ akciÓk éskarimaga lehetóségei kozott készen tatív események finanszírozá. ma még ktilonállÓ kezdeméde lehetóséget biztosítana a nyezéséket. valamint az ága. amikor PalÓcfii|d térségében .PALOCFOLD 2011. Egy-egy méhésztársunk mény jutott min.NÓgrád ésHevesmegyei. hogyMlku|ás-naphoz Szent és Ambrusnak.feliileten adtak hírt az eselpolyvisk és lpolysza.témáju kifestók nyv és mézes tása érdekében.Itibben megfogalmazták tatásért felelós szakembere is. a Szandai JÓzsef . a legkisebbeknél kell kezdeni.nek. de A három éwel ezelótt meg. A kÓrházi gyer.A fogadtatás ésa ve dóljtin el. hogy a marketing értéke is madik Ambrus-napi.nagypro. hogy oda men. verset. Ez hogy integrálják a pozitív az alap szolgálhatná katasztrÓ. anya$i helyzetben lévó tinkor. méhészek védöszentjének a iinnepéhez kapcsolődőan PalőctájMézlovagrend a tagjai karitatív esemény kereteikiiztitt népszeríÍsítik a méhészeti ágazatot. amikor Selmeczi Anna mézkiA száraz számításon tulme. het jelentene idónként 1-2 kghészésKtirnyezetvédó Kcizhasz.amellyel nem csak a jÓtékonyzetlen segítségtikért kodás eszméjét ! szolgálnánk. is koszcinetetmondunk az on. rán néhány kisteleptilési ÓvoNagyra értékeljtik a média dát ajándékozunk meg akác.felbecsiilhetetlen ! jektje'' volt a mostani karitatív Nem engedhetjtik meg. és keresstik a mÓdját.

akik a méhészkedést megismerve változtatni szeretnének. a koncentráltság. Pakoláskor a sorokat zártszelvénnyel fo- gattuk le. pénz. amelynek lábai kiiltin-kiilÖnállíthatÓka te- A magyargyártmányri 15+32 szerelvénnyel méhcsa|ádot lehetel. egérrel alig találkoztam. B+E kategÓriáju jogosítvány kell hozzá! Vándorláskor problémás a rakodás: zárás. megoldást. rep egsenetlensége miatt (3. Száguldozni vele nem szabad. Sqinos.és egy hozzá passzolÓ legalább 23 tonnás utánfutÓ. így dig két lépésre megszokhato (4. hogy magas ésállványrÓl kell kezelni. ahhoz meg gépekkellenek. Ezen megoldás eseténnégy emelő segítsé$ével bármilyen magasságra emelhetó-siillyeszthető és szétnyithatÓ a konténer. nincs eltájolás. ktizépen esy 120 cm-eskezelók zlekedő folyosÓval (2. s kezeléskor sem zavarÓ a kéteg}más mÖgtitti sor. de 50-100 kmes ktjrzeten beltil jÓl el lehet vele boldogulni. a manapság sajnos oly aktuális. egészségtigyi. Elónye a syors vándorlás. $urtnizás.akkor termelési idóben másra nem használhatÓ a futÓ. redményesen méhészkedni. Az elóbbi probléma megoldhatÓ egy kis leleménnyel: a futÓt el kell választani a konténertól és így egy futÓval tribb ilyen állvány is szállíthatÓ. 8-10 kaptárt ktinnyedén lehet gurítaki ni akár eElT izmosabbembernek is. Munka mellett egyfajta me$oldásként. fajtamézeket termelni csak vándorlással lehet.rajzásgátláskor.ugy' hogy az egészrakományt 3 racsnis gurtnival rtigzítjtik kocsihoz. ha a kaptárak rtigzítettek. a talajszinttől valÓ nagyobb magasság. kép).Egy egységet. mis serkentéskor kép). ami bizonyos esetekben hátrány is lehet. a Az utánfutÓt a rajtalévó3240 méhcsaláddalkét gyakorlott embernek 30 perc alatt . A platÓn egymás mellett négysorbanelhelyezett kaptársort. kép).Ez mind idó. de teherautÓval melléállva egy síkban mozog az ember. mivel elég bonyolult mrivelet az egységfiiggóleges mozgatása. FEBRUÁR Segít technika a Segítenl szeretnék kezdöknek. A jelen támogatást is figyelembe véve. Ilyen magasságban (60-80 cm) hangyával. leterjeszkedés hetősége termeléskor. például kijárÓn keresztiili cu(5.szaporításkor. termeléstechnolÓgiai beavatkozás konnyen megoldhatÓ. a vagy az állványon. hogy gyalogkaptárakat szereltem bele. és a tartÓs egy helyben állás miatt a gumik hamarabb trinkremennek. amelynek a biztonságos vontatás miatt fékezhetőnek. kép). száI!ítani keretes 1o rakodőbÓl. Az enyém magyar gyárEnányu.csak emeli és ó is állványrÓl kezeli a méheket. kÖzepes méhészetben(80120 méhcsalád) kiválÓ eszk ztik lehetnek a kÖvetkezók. Egyik megoldás a kétirányba. Csomős 16 Jőzsef méhész kollégám. derékkíméló(vándorláskor is). dogulni. 50-100 km-es kiirzetenbeliil jÓ! el lehetvele bol. a rakomány rogzítése. További elónye. Hátránya.a platÓn lévó eszktipez k. kéttengelyesnek kell lennie. anyagok. Ennek a rendszernekÓriási elónye az egy irányba valÓ térmélységbentagolt r ptetés. 2-2 sort tisszefogiva. pakolás. tőség a konténerrévalÓ alakítás. így bármilyen javítás-karbantartás.s a cipekedéssel oda az egészség Egyik leheis. sok víznek is van helye a konténer alatt.tvÉHEK Moz0nrÁsn 201'l. de meg Ezze|a szándékkal bemutatunk néhány méhész munkájátsegítö eszktizt. KÖvetkezó kérdés. eg}más fÖlé két sorban valÓ elhelyezés. atka- irtáskor el<ilről. a illetveha|adÓknak.Magassági hátrányaaz elónye is lehet. Az asztalok a kaptárak tetejénutaznak. illetve a kétkÖzépső sort begurítás után a végeken a vázhoz fixáltuk 12-es csavarra|. a tanulÓpénzt akarjákspÓrolni. Én egy másik elrendezést szeretnék bemutatni.differenciálzárral rendelkezó tehergépjármti' amelynek platÓja három oldalra nyithatÓ (1. alkatrészek vannak. hogy hogyan helyezziik el a méheket futÓn. a kétktizépső gtirgókiin előre sor és hátra kihtizhatÓ egy sínnel ellátott asztalra. a kijárÓn kereszttili flisttiléskor roppant kényelmes. Heged s Henik RIKI m helyében késztilt. a megn vekvó n vényzet sem zavar' esetenként. Egy ilyen szerelvénnyel 15+32 méhcsaládot lehet elszállítani l0 keretes rakodÓbÓl. A kaptárak rakodÓ jellegébőladÓdÓan korlátlan a felfelébővítés.akiéa fent említett megoldás. ahol a kétszélsősor fix. azt mondta. kell egy megbizhatÓ tisszkerék-meghajtásu. kép).

TÁr r r FUr Ó x menetkéSzre lehet szerelnie. s benne a méhcsaládok kezelése is eg}rszer bb. Ez a rendszermár nagyobb teljesítményÍi személygépko csival is vontathato. rola majd legkcizelebb írok. magyarázattal ismertesstik meg másokkal is a jo. a terepet is jÓl bí4. nem hall. hogy terepen mikor. a két szélsó fix sor ktjztil csak a k zépsót h zza ki. éshasznot termel. s annyira me$kedvelte. valamint vele lehet beszintezni a szerelvényt parkoláskor' A négy sarkára felszerelhetó lábak stabilabbá teszik a szerkezetet. A kocsin maradÓ kaptárak k z tti kisebb távolság miatt a méhek ellenkezo irányba rtiptilnek. rajzza|. A gyártÓk és a kereskedrík sok szépetésjÓt írnak rÓluk. nagyon érdeEz kes technolÓgia. amellyel konnyen a megfeleló csatlakoztatási magasságba emelhetó a vonofej. Csapo Lászlő méhészkollégámat idézném. vagy kevésbé megoldásajÓ inkat . hogy személygépkocsival ez a futÓ nem vontathatÓ! Korábban platÓs ANemzeti által PrognmtámogatottutánfutÓk egyedi grártása! 751 kg-tÓ| 3500 kg iisszttimegig Hegedíis Henrik (06)-(20)-969. kép). hogy még egyet készített belóle (6.MEHEKMOZGATASA UAZ-zal huzattam. További elónye.Ő . fontos tudni. és a legfontosabb. manóverezrí képességtik. az a szakmában lemarad. S ha már szÓt ejtettem a Pick Up-rÓl. hogy mire jÓ. s mivel a platÓ a kerék felett van. így nem billeg oldalra. ami fóleg emelkedón zavarja a kilátást. kérem a méhésztársakat. hová megyek vele. s lát e benne fantáziát. de a kuplungtárcs{ja nem szerette. a sebesség.a (fara mégsohasem koppant). amellyel 20 év alatt terepen sohasem akadtam el.01 79.Figyelem. letilnek.hu www. 3. Aki nem megy. aki eg$tengelyes. TerepjárÓmászo.hu - 17 . de jobban meggondolom.kö Cegléd' E-mail:riki@riki. hasznos dolgot. fékesfutÓra adaptálta a rendszert. az tizem. és akár tehermentesítenilehet veltik a kerekek gumiját. mivel alacsonyabb. a giyakorlat ésa terep mást mutat. már megérte elmenni. a foldról megoldhato. Az uj technikajavára legyen írva a nagyobb motorteljesitmény. hogy minél tribb fényképpel. nag$obb teljesítményÍi(10B180 LE-ig) 4 kerék-meghajtásri Pick Up autÓkkal már megoldhatÓ a vontatása jÓ utviszonyok ktizott. Buczko Endre TÓszeg t.riki. figyel ésrogzit: ha már egy olyan értelmes. terhelhetóségtik meg sem kozelítik a jÓ ilreg UAZ-I.' . Kiilsó-Köriisi t. mÓdszert láttam. Az én futÓmon 10 keretes Tamási rendszerÍitoronymézkamrás (3 fiÓkos) Hunor kaptárakkal méhészkedem.3x5os kaptármegoldással. tájékozÓdást. Visszatérve a méhész utánfutÓhoz. km. A kaptárak. aki minden méhészettel kapcsolatos rendezvényre elme$y. A mai divatos és kényelmes.nem hintázik a rajta valÓ kozleke- déskor a futÓ. az ujabb technikával. a Nissan NP300assal idén már sikertilt.a jobb menetstabilitás' a komfortosabb me$elenés.azt majd eldcintik az olvasÓk.syszeriÍbbenoldotta meg az elhelyezését a kaptáraknak. személyes tapasztalataim alapján mondom. Megvonva a mérleget. hosy alacsony sulypontu. van olyan méhész kollégám.és utasbiztonság.nem volt rossz váltás a platÓ célszeríi átalakítása után. a kedvezóbb fogyasztás. nem lát. ezek a négykerék-meghajtásu autÓk 8-9 q-nál tobbet nem bírnak. Fontos kellék a vonÓrudra felés leszerelheto mankÓkerék. Biztosan vannak még ebben és más kategÓriában érdekes megoldások. ami nekem a jovríben a munkámat megkonnyíti.TL 1. A mai napig bosszant ennéla típusnál a hosszu orr.

31. wsz 8429 51 99 N2 járm kategÓria teherautÓ (max. 200 EUR minden év aug. számlán az a|vázszámot fel kell ttintetni min. 3. 1200 EUR minden év aug. eg$edi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 1200 ELIR minden év aug. max. 2000 ELJR minden év au$. 31. 31. max. max. 500/0. 500/0.pl. max. 31. wsz 8428 90 95 emelőhátfal l50 000 eurÓ/ végrehajtási év méhek tartására max. konténer 20 wsz 8427 rr terepjárÓ villástargonca njárÓ rakodÓgép 500/0. gyári szám) 500/0.5 tonna sszsuly) 500/0. 30 méhcsalád. 30 méhcsalád. gyári szám) min. gyári szám) min. 2000 EUR minden év aug. Vándoroltatáshozsztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása(kiseszktiztik). -2013 VTSZ / kategÓria Megnevezés pergetó VTSZ 8436 BO 99 fedelezógép 500/0. \rISZ 8426 91 1 0 teherautÓra szerelhetó daru 500/0. 31. 200 EUR minden év aug.pl. 200 EUR minden év aug. max.intetni a számlán (ha év van . 500/0. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . gyári szám) minden év aug. 31 min. 2000 EUR minden év aug. max. 31. (OMME-hoz) 230 000 eurÓ/ méhcsaládszám 50o/o + jár végrehajtási év 5Oo/o-ára a támo$atás . 500/0. 3 kW) wsz 8502rr 20 egyediazonosítÓ számot (ha van . 400 EUR Támogatás mértékeBenyujtási határidő Keretiisszeg Megiegyzés Méz kinyeréséhez uj sztikséges eszktiz beszerzésének támogatása. gyári szám)ésaz aggregátorteljesítményét is fel kell ttintetni a számlán Vándoroltatáshoz sztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása (nagyeszkiiziik). max. 500/0. 80 méhcsalád. 50o/o. egaedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . max. elektronikus távkaptármérleg robbanÓmotoros szivatt5ru méhes vagaonvédelmi rendszer wsz 8467 89 00 fiikasza/bozótvág \/ISZ 8414 59 200 000 egyedi azonosítÓ számot fel max. max. számlán az abázszámot fel kell ttintetni max. 200 EUR minden év aug. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a szám]án (ha van . 200 EUR minden év aug. 31. 02 jármtikategÓria pÓtkocsi (min. 30 méhcsalád. max. gyári szám) min. kell t ntetni a számlán (ha ev van . max.pl. eurÓ/végrehajtási kell ti.kérelemhez m szaki dokumentáciÓt is csatolni kell min. gyári szám) min..pl. cstirló kézi hidraulikus emeló/béka 500/0.pl. 30 méhcsalád.FEBRUAR Támogatások 2o. max. 2000 EUR minden év aug. eurÓ/végrehajtási 500/0.|.5 tonna tisszsuly) 500/0. 31. 31. 31. 31. max. 30 méhcsalád. alkalmasuj építésií 500/0. 1200 EUR minden év aug.JR minden év jil|. számlán az akázszámot fel kell ttintetni min. 1200 ELIR minden év aug. 500/0. max. 3l szívÓ-frtvÓgép aggregátor wsz 850220 20 (max. 75l kg-max. 3500 kg) N1 járm kategÓria teherautÓ {max. 80 méhcsalád. minden év aug. mézszivat$ru 130000 egyedi azonosítÓ számot fe| minden év aug.petézó méhanya 5 EUR 2 EI.pl. 200 EUR minden év aug.pl. 7.NEMZETI PROGRAM 2011. 3l. 500/0. 31. 3l. B0 méhcsalád. A méhcsaládok száma szinten tartásának tiimogatása (méhanya) párzatlan anya/ btilcső párzott. 31. 31. 31. 200 EIJR minden év aug. 200 EUR minden év aug.27.

ha az aljdeszka vásárlásárÓl szÓlÓ számlán a .08. gyári szám). ol-2olo'09. 2 |65 000 eurÓ/ a gyÓg:Fszercsomagolást 2. 06. rostasz<ivettel.időszak: 2o|2. ECOSTOP lamella. va$y hiányos VTSZ eseténelutasídák a kérelmet.szer vehdő igénybetámogatá6. Ezen eszk ztikre is vonatkozik a vándorlási eszk ztjknélismertetettkétmÓdosítás.iziik 5 eyig uem idegeníthetÓkel ésnem adhatÓk bérbe. a méhcsaládszám-ktilonbrizet alapján a késóbbiekben igényelhetó még támogatás keretjeloló RFID-chip leBfeljebb 600/0.06. Thymovar. l5-ig gatottgyÓgyszerek támo répacukor Támogatott g}Óg}szerek: Apiguard gél. A támogatottan vásárolt aljdeszkák tit évig nem adhatÓk bérbe ésnem idegeníthetók el. 09. azaz az egyedi azonosítÓ szám számlán valÓ felttintetése. 3l. 30 000 eurÓ/ végrehajtási év ]tlatorvosi igazolások: t.09. Apiwarol. s0 Ft/db minden év aug. a számlán ezen egyedi azonosítÓ számot is fel kell ttintetni. Kaptárak.kétujabb mÓdosítástjavasolt: ennek alapján azon eszk zoknél.U. Api 0x. A táLnogatotteszk. Ismételtenfelhí{uk a figyelmet. Támo$atás azonban csak abban az esetben adhatÓ. Méhegészségíisri 09. illetve a takarmánykie$észítók. 200 támogathatÓ. számlán a ''higiénikus aljdeszka'' megnevezésnek kell szerepelnie higiénikus aljdeszka 3000 Ft/db 800/0. o1-2o|3. Az engedéllyelrendelkezó gyÓgylistája megf. Méhegészségiisri vizsgálat ideje:2o1o. .NEMZETI PROGR VTSZ / kategÓria Megnevezés Támogatás mértékeBenyujtási hatríridó Keretiisszeg Me$egyzés támo$atása (gyÓ9Yszer-cukor) Varroa atka elleni gyÓgyszeres védekezés 99 wsz 1701 10 wsz r70L 1290 2. 08.hu honlapon.A répaszínnények. hogy az idei évtól nem támogatottak a vitaminpÓtlÓk.ekinthetó a www. amelyeknél a támogatási rendelet meghatározza a VTSZ-t)' hibás. Varidol Varroa atka elleni alternatív védekezés trimogatása (a]jdeszka). továbbá a támogatott eszktiztjk tjt évig nem adhatÓk bérbeésnem idegeníthetők el. 09.higiénikus aljdeszka'' megnevezés szerepel.)VM-rendelete a Magyar Méhészeti szati Program alapján nyujtott támogatások igénybevételének bályairÓl. minden év aug. az tévesbérbeadásiés és elidegenítési tilalom.30.Api-Life-Var. (Serum-Werk).20ll. Méhcsaládonként tjsszesen 50 db chip után igényelhető támogatás a beszerzésiár 60o/o-áig 0egfeljebb 50 Ft/db osszegig). hosy aMezögazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal az idei évtől az eddigieknél szigorubban el(azoknál az lenőrzi az eszkozok vámtartifa-számának helyességét eszk z knéI. 3l. azaz továbbra is a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló mennyiségii.max.amelyek rendelkeznek egyedi azonosítÓ számmal (pl. a támogatási tjsszeg nem haladhatja meg a 3000 Ftde ot darabonként. 30. méhészetifelszerelések azonosításának támogatása (keretjeliilö chip) méhcsaládonkéntlegfeljebb 50 db OMME által nyilvántartásba vett chip támo$athatÓ.a helyszíni szemléktapasztalata alapján . Perizin..kihtizhatÓ tálcával ellátott aljdeszkára igényelhetö támogatás. a támogatás mértékeazonban a beszerzésiár legfeljebb Soo/o-ára emelkedett (de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurÓt).5 EUR gyÓgyszer+ minden évmárc. 01-2012. (xII. 31. vizsgálat ideje:201l.08. KaptárazonosítÓ rendszer: Az 0MME áLtal2oo7-ben elindított kaptárazonosítÓ rendszer az idei évtól a keretekre helyezhetó kisméret chipek beszerzéséneklehetóségével bóvtil. 30.Méhpatika forte.izrc es.2o1l. Higiénikus aljdeszka: A támo$atás mértékében nincs változás. GyÓgyszer-cukor támogatrís: Fontos változás. 0l-2012. ugyanakkor omme. időszak:2o1o. 30. A tiímogatás mértéke a rendelkezésreállÓ keret sszeg 15 000 eurÓval emelkedett. Korábban ismertetttik már a várhatÓ változásokat.valamint a repacukor beszerzésének vámtarifaszám szerepelcukor vásárlásárÓl szÓlÓ szám]án kétféle het: 170199 10 vagy l70l 12 90. Hangsasav 60o/o A.Méhegészségiiryi vizsgálat ideje:2012. Bayvarol. eurÓ osszeg mértékig(a beszerzésiár 50o/o-áig) A Mezógazdasági és VidékfejlesztésiHivatal . 31.06. a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló alj25 000 eurÓ/ deszka beszerzésére vehetó végrehajtási év igénybe. 09. A 201l. Il' időszak:2011. Dany's BienenWohl. 01. szerek ésgyÓgyhatásti készítrnények változatlan.5 EUR cukor (va$y (szaktanácsvégrehajtási év me$kell órizni minden év adÓkhoz) 5 EUR ryÓgyszer) okt. ol. trI. a beszerzésiár legfeljebb 8Oo/o-áig. Bee Vital Hive Clean. Méz kinyeréséhezsztikségeseszkiiztik: A támogathatÓ eszkoztjk listája változatlan. KristÓf Éva NemzetiProgramkoordindtor 19 .benalkalnazott euro-áÍfolyam: 277 Ftl| euro' '95 Vá|tozások Programban a Nemzeti miniszAz elmult év utolsÓ napján jelent meg a vidékfejlesztési Nemzeter 47l2o|o. azonban mivel további mÓdosítások is bekertiltek a rendeletbe.V. Továbbra is támogathatÓk maradnak azonban a valToa atka elleni ryÓgyszerek ésgyÓgyhatásu kéktiltségei. a ktjvetkezókben fo glaljuk ossze a mÓdosításokat. Vándoroltatáshoz sziikséges eszkiiztik: Egyestilettink javaslata alapján jabb kiseszkozzel bővtilt a támogatott eszktizok listája: az etetéshez használt robbanÓmotoros szivatt5rumax. 31. valamint 5 vé8lehajtási even beliil uslanolyan eszk. 31. az immunerósító szerek.

méhészakadémiai'' mást tapasztalunk..de ságos. akik pl. látszik. sebb fát termelnek éslopnak ki. lttaz szezon! té|i tíleus néza'ihgolás&l Segítsiik.zási |áz kialakulásáért. kiiltintis vlselkedés az kijelenthetö. méhészeket. sajnáltam cikk egyes kijelentéseivel datisszevágni. a híradástechni. belsó itatás tudÓ.prokuics Istudn cikkét. Végre valami jÓ hír számunktovábbtenyésztése miatt. bÍiniistik méhészekcsakmindenki dltal elérhetó opmi. . majd Janovics is idézi a szakirodaerdók esetében.-9077 számon. Szerintem a le$nagiyobb és bóvebben: A.várom tehát a további.el. Bármennyire is Ezeken kívtil idónként találkolem is nagy méhviasz-felhaszná. Kezdetben csak a templomi belehengerelve.okainak felsorolását: ahory számunkra legfontosabb akácegy ktil n s.tejjel"? tójének.. kiválÓ 400 Ft/db.. a saját tagondo|atot Néhány vetek papírra. Sajnos énmég nem tartozom dás mellékterméke. morfolÓpafurattal+ pumpatoldalék: rai akácra úgyhozzuk csricsfor. az ezt igényló hozzátardom. hogy fogyassza a fogyaszto! 20- sikereihez.a gázszámlán spÓro|va. A szakirodalmi cáfolhatatlan tényekból kiindulva. va$y pazarlásrÓl. hogy a (föleg a tiilgy). vagy pl. helyes mÓdszer. Aztán az akác áIanydk. Schtinfeld: A méméhsejbrrintás tető a pumlegnehezebb feladat.ugy látszik.tizlete. pasztalatain alapulÓ mÓdszerét Amikor csak tehetem. Aztán az erdész fdlvilágosított. hog$rezek után énmár nem csak a konténerrel méhészketei cstikkennek a sok kivágás használják a kozmetikai és a tudok meglepódni az ujabb és dók számára példaadÓ éstanul(rablÓgazdálkodás) miatt.gyakat. Jelenleg az akác bronzszobor-rintó technikához.lesz ezzel a felesleges .nagyon nagy mennyiségben kifinomultabb mÓdja szerint a szíteném a rajzáskialakulás dókben. Tehát ez a vtil. gyalogkaptárakban.mézpumpa'' zik: a rajzásgátlással. bÖlcsózést velni képtelen egyedek selejte.Gratulálok a kialakulni. hideg vízbe ontve a kialakulÓ formákbÓl jÓsol. részr nk minóséget) már kine. a rajzás fó oka a kijárÓ aránya a legmagasabb: az ossz De kerestekmár a boltomban élö belóle.. hogly sztjnhetően készítenek ismét ból gipsztintvény-másolatotké. hogy a rajzást mege- Nagy István Pécs . nem a viasz. miai dlanydkkti'' válnak (lásd tart! Mézpumpa + fém... pallőkkáfíirészeltettem anyák''által okozott tíizrevetni.mÓdszert megismerni. méhviaszbÓl gyertyát ésdísztár. un.hogy hazánk erdótertileujrahasznosításán kív{il még tem. a fö de hogy itt szÓ nincs valamiféle ha. már csak az ujabb divatnak k .hogy ez a cikk nem rében). cikksorozatot indította januári Nos. is Megrendelhetőa (+36). de tudnia kell. olvasunk.írásokat. hagyjuk ismerek hasonlÓ kiválÓ termeló ha Ezek a szép. ezt a felesle$es . a dolgozÓkhoz képesta kikeló sok erdótenilet 24olo-a. me$árja a mennyorszátulsulyba kertilése. Ez a tás.anatőmiai á!. No perhogy Az ár a postai szallításktiltket is kihasználhassuk. Izgalommal lyamatosan nrivekszik az erde. nyagságrÓl.szíteni.20 darabvásárlámábaa családokat.anatőtermelési fo kedvezményes áron beszerezhetó' amíga készlet . az országosan nem jellemzó. Mert én magam is vagyunk.személyesen is ismetíizifartinkiik tavalyésaz idénis olyan szépek voltak rem ót -. zífa a tudatos erdögazdálkohártya segítségével akart ó a ha. éventekevezom meghtjkkentó viaszfelhaszlÓ lett. timum van. Ktilonosen igaz ez a szobrászm vésznek méhviaszt droglaborokban olvasztott méh. által okozott ktiltintjs vábbi kedvezmény! után már van idó éslehetóség viselkedés az oka mindennek. ismerteti.A méhészakadémiárő! leadni a benniik termelődó méhpempót (.. tévedtem: most olis lesz és más mÓdszereket is trianoni országcsonkítás Óta fo. Tehát.k zéjtik' de igyekszem minden Felvilágosított arrÓl is.. Tudjuk' hogy méhészeti tozÓk megrendelésére. vagy a vastam. ugy dajkaméh számszer arányának t lgy és a cserttilgy egytittes lépet a Pécsi Tenárium részére. Szokott egy jÓsnó is viaszt vásárolni.bórápolÓszerek készítésénél.tejet''(kínszámban. így a petefészA mézfog$asztÓk'mézvásárlÓk kÖzt is eg}Te k zkedveltebb problémával glalko.. hogy a ko. mint a miilép..hogyegy részét Az .anatőmiai Ez 50 darabvásárlása feletttone rajozzanak. Ennél csak a molykukacot is tartalmazÓ tireg templomtÓl a droglaborig. érdekében. sa esetén 10o/o engedmény! hogsk zben kÖn1nrében).amelynekaz elsó írá. elvégzett tarvágás láttán helytuethetó. mert a b lcsózés már csak kármentés éspÓtcselekvés.ktik megduzzadva.A méhviasz ftilhasználása minkat keresett. formáciÓ (fóleg a méhészek kÖ. De a legktikincisebb felhasználÓ vékony meghengerelt lapo- {:i Piacozo vásározo figye|em! és méhészek. amit egi} szomszédban kukac ugyanis az egyik gyíkfaj. tehát a dajkák nem tudják ra.. elösztiraz erd rij|. hogy olyan szakmai Erről keveset hallunk.De vajon mi Gratuláloka Méhészet szerkesz.ban sztiletó. s ha tuvalÓszínii ug$anilyen téves in. átrnenetileg el kell viselntink. szép hosszu ttjrzset (fiinélktil. Ma t. ezért rázsfészekbe nyrilt. a miítárgyak ujabb felhasználási titleteken. sze a fő b n stik mi méhészek ségét nem tartalmazza! Kétszeris elolvastam Jano.lottak arcárÓl mintát venni éseb. nálással is: néhány éveadtam el amerikai kokaincsempészéslegAzért egy aprÓsággal kiegémint amennyi képzódik az er.egészséges.dig ujabb ésujabb tertilettel bócsak ne legyen a méhsejt minta mellózó rajzásgátlással. Szegény méhviasz. a kábítÓszer-kereskede.. Az gyÓgyszeriparban. a felhasználás helyén kinyerik lombÓl. hanem a kukacok kevés a nllt dajkálni valÓ fiasí$ot ésa poklot is. éwól zéséból származnak. olyat. Elhiszem az elérteredfáva| fíiti'k. méteres rtjnktik a magasra felnóni nem A méhviaszrőI mindezt kialakulni.kai eszktjztik gyártásánál.jukban) egiymásnak kínálják és sa mindjárt a leglényegesebb el is fogyasztják.zelő méh anatÓmiája. mindenki dltal kiioka a rajzásiláz ki. E vékony viaszéwe szép eredményeket érnek gyertyák késztiltek belóle. ha mindezt hagyjuk EMre o kmszetű. e témáink tertilete.MECSEKAUAI JEGYZETEK lózni kell. adaptálni. hogy a világ legnaryobb megismerhettink. Az EurÓpába irányulÓ dél. megolvasztva.bb. Februári gondolatok tának a kedvenc tápláléka.. Nagyon helyesenhangsilyozza.leg.1a ttibbféle beavatkozásra annak ók a brinÖsÖkésfelelősek a raj291.vagpnk.. hanem a|aku|ásának. hanem egiybenvitaindítÓ igazság ezzel szemben. Azt hitRemélem. Mert ebben a kérdésben sincs kate$orikusan éselraktároztam. az . fiités nélktil. Ugyanekkor aránya ttjbb: 32olo.tejet''). a nyári legeló. Az erdészettölhozatott méteres ményeit .viaszveszejtéses'' viaszba reitik a kábítÓszert.giája és fiziolÓgiája c. meg a beszámolÓjához is. hogy a restaurálásánál.

Biztonságos . képvise|et Swienty Méze|őméhekimmunrendszerének erŐsítésére. kalapok.iAJ'- Egész évben védekezhet e||en atka támogatott készítményeinkke| : . Méhpatika Varidol. 3 0 651. berendezések. Méhészeti ruhák.'' she Egyéb támogatott : Bayvarol.47 80 ztild Cim : 9028 Atti|a Gyor. Meghosszabbitott nyitvatartássa|:00.asvanyi takarmány f----L!rer.-) |e'. készitmények gél. a Kb' 20. kénye|mesmunkavégzés osszetevŐket tarta|maz .iil '. Apiguard ! Apibiovit aiándék erŐsítésére. rgJ?p_E!J ) Az Az akcio 2011' Íebruár1-|ö|2011. ásványi anyagok és nyome|emekpÓt|ására.hu' : eristakÍtl 21 . An D r . té|i védekezés : .}l&Á' KizárÓ|ag tartalmaz természetes anyagokat ErösÍti méhek immunrendszerét a RendkÍvtj| hatékony Varroaatkáke||en a .hu Skype .3949. PerizinlThymovar. H e l l a Ba r n a b á s . IMMUNoBEE .ApilacApiHerb ApiGo - G} rY. kesztyúk. i r .Apiwaro|. egyszerÚ a|ka|mazás ío darab 5oo ml-es BeeVita| Hive Glean vásár|ása esetén í db íoml BeeVital Queen Accept.v..csak természetes ..f i ib as ll.grH. Kérjen á|latorvosátÓ| vagy gyÓgyszerészétól további felvi|ágosítást! Bcivebb tLÍbttttécLp: Pé l i to n i a 3 0 8 2 3 . Rende|ésfe|véte|: Telefon +36 423-825. r 1t in.et adunk ajándékba! 100db Api Life VarI 4 literApi Ot' vásár|ása esetén BEEVITAL Chalk Brood Meggáto|ja Íertőzö gomba novekedését segítia dajka a és méheket elpusztu|t az álcák e|takarításában..FEBRUAR ffi paaq hrrvmo . Tavaszi nyári védekezés: -Y---*! Miért Hve Clenrv? a Mertezt -5 fokiglehethasználni!!! 2 darab 5 literes BeeVital Hive Glean vásár|ása esetén í darab adagolot adunk ajándékba! '.: ll: : r : .l . Aktiválja a máhek természetes trakarÍtási osá nét B EE g |J ÍAMoGAÍg' ár{ [r egésrségos méhelénr trismilfiPry Oszi. 37.ásványi takarmány Mézeló méhek immunrendszerének Fu LVOBEE .erista.5/a. erösségétő| Tav zi serkentoeteté z . 2045-89-546 : 96 +36 |ngyenes szám : +36 20-46.375 Fr BeevitraladagolT Beevital thermo hátizsák Februári 50dbApiLiÍe Var-+|iter ox' 2 Api vásár|ása esetén Api|ac' ajándék BEEVITALQUEEN ACCEPT Kontro|la méhekagresszlv|tásafelett .947o-os hatásfok vagymás Nincsmaradékanyag a mézben méhászet| termékben . eszkózók'Íe|szere|ések.30 m| CHALK BRooD készítményt haszná|jon méhcsalád fÜggÓen.-\t( * " r+ BeeVital adagoIÓ szett ára. február28-ig érvényes.í:00 :8 8 E. íorte.HIRDETESEK 20]1. !i_q\ rI ! \tr ll_t. Hangyasav60 %A.JozseÍ u.999JÍJ f_:_lli' kiegészito : takarmány készitményeinket Apibiovit .3091 g-AIpha-vet Al l atgyőgyászati l(fit.U.mail: inío@erista. BioméhészetbenhasználhatÓ HIT'E cutt{ . árak az AFA-I |arta|mazzák. rvww.

t. valamint az éveskommunikáciÓs díjat 24 000 forintért. Természetesen vannak még fehér foltok hazánkban.Természetesen nem. ezérta rendszer m kodéséhezsztikség van TELENOR hálÓzati téreróre a telepítés}rclyén. nyáron akár 2 hÓnapig képes tizemelni. Remek erre a SomafisKft. és 200 kaptár tartozhat egy ktizponthoz. méhlopás a telekommunikáciÓ. o Mennyibe ker l a rendszer. méhészeknek is egyiittke|lélni'ink. Gondoltunk a nagyobb méhészetekre ezért is. feltigyelni a hordást. a ráhelyezett sulyt Óránként elktildi a k zpontnak. mik a rendszer elemei? . kettö jelenséget ktiti E mi iissze? károsméh|opás A felderítésére. A méhlopás. a Elöbbi és káros. A krizponti kaptár emellett a beépített helymeghatározÓ rendszernek (GPS) ktisz nhetóen folyamatosan ismeri a saját helyzetét és ezt el is ktildi a kozpontnak. hogy ellenálljon az idójárás viszontagságainak. mezon. Szakmai tudását szívesen adta át fiatal méhésztársainak. mutassdk be. nyitás-és mozgásérzéke|és. A konténercsomag magába foglalja a k zponti egységet. nyomon lehet k vetni a szállítás utvonalát.:(06)-(1 9-2651. és TtizoltÓként 19B2-ben kezdte 5 vásárolt méhcsaláddalezt a szép szakmát. . amely a legnagyobb országos lefedettséggelrendelkezik a ma$yarországi lakott és azon kívtili tertileteken. mint a feltigyeleti rendszerek általában.hu - 22 . Ennek megfelelően nem kell vízszintezni. Amennyiben eltulajdonítás eseténezt a kaptárt is elviszik. ilyenjelenség Két tiibbek ktiztitt.Amint azt említetttik. Fax: (06)-(1 825 )-31 )-248-1 MaiI somaÍis : @t.. kozponti szervere k veti ésbiztonsággal tárolja a hozzá kapcsolÓdÓ osszes feltigyeleti rendszer informáciÓit. a rendszert egyaránt lehet hasznáIni kaptárak és konténerek védelmére. A rendkívtili eseményekról a rendszer maximum 4 telefonszámra képes SMS-tizenetet ktildeni a riasztás helyének és okának pontos megadásával. ezért a vándor állományokban is használhatÓ. A Somafis Kft. Éffi) ra.a cégképviselöit. egyedimego|dásokát 1113Budapest.utÓbbi hasznos. téli tárolás alkalmával is tudják használni a rendszert. Célunk egy olyan idegenek által nem láthatÓ feltigyeleti eszk z létrehozása. A rendszerröl kérdezti. de ne k veteljen ktil nleges beállításokat.hosy lehetóségetadjunk a kaptárlopások megelójelzésére. stb. Emellett a rendszert kiszolgálÓ interneten elérhetó szeryeren a tulajdonos bármikor ellenórizheti a rendszere állapotát.BeeGuard'' Kaptárfeltigyeleti rendszer alkalmazhatÓ az osszes hazánkban rendszeresített kaptárhoz és a konténerhez.B. o Ha nincs téreró a méhesben. sms. erdóben vagy hegyvidékes tertileten. suly. ami rádiÓs adatkommunikáciÓ elvén alapszik. A rendszerek után állami támogatás igényelhetó a Magyar Méhészeti Nemzeti ProgrambÓl. december 22-én a szeghalmi temetóben tobb száz gyászolÓval egytitt vetttink végsó bucsut tóle. A mérlegbe és a kaptár jeladÓkba olyan hosszu élettartamu elemet építetttink. és mtik dés feltigyeletére. a kcizponti kaptártÓl 250 méterre is lehet kaptár. a méhekzauardsdnak jelzése mellett milyen egyébszolgdltatdst nyujt a rendszer? . Kaptárör nevÍi védelmi rendszere. a normális zésére.. és a méréshez nincs sztikség a tárázásra.ik Pált ésSomogyi Schrammel LászlÓt. A mérleget ugy alakítottuk ki.". A hómérséklet-. A krizponti kaptár a mobiltelefonos adatátviteli lehetóségeket kihasználva továbbítja a feltigyelt kaptárak és a rendszerhez illeszthetó távkaptármérleg adatait.- Szabo Jozsef 1955-2010 55 évesen tragikus hirtelenséggel eltávozott koztiltink egy szeretó áPá.Rendszertinket azért hoztuk létre. melyen a felhasználÓk kovetni tudják a saját rendszenikbe beérkezó tisszes adatot.A rendszer tervezésesorán létrehoztunk egy internetes feltiletet. Igény eseténvállaljuk a GSMhálozatok miiktjdésénekfelméréséta telepítéshelyén.":1.éstápfesztiltségadatokat diagram formában.Mivel a rendszer nem igényel hálÓzatos tápellátást. és távkaptár GSM o**. A méhészek nem csak az aktív időszakban. . Ébssiri vá||a|unk.ben cégtink és Kft. A. re nincs sztikség.'t. azok számának csiikkentésére használhatjuk a hasznos fel példa telekommunikáciÓ vívmányait.VAGYONVEDELEM I BeeGuard Kaptá ror A modern jelenségeivel kor neklink. hogy milyen eluen m kiidik a rendszer. C Kérem. A kozponti egység akkumulátorral télen 1. Bucsuzunk tóled! Emléked me$órizztik! Lengyel JÓzsef Méhes vagyonvéde|em mér|egge|.. "" fejlesztette.. nagyapa' nagyszerií méhész jÓbarát.somaíis. Ez a rendszer is.a távkaptármérleget. Ennek megfelelóen a kozponti kaptár és a feltigyelt kaptárak k zott semmilyen vezetékezés. uzemidó. az SMS-ket írásos formában tudják megtekinteni. 2010. Azért.'t ládot idóvel 70 méhcsaládig '. Mindezt szeretó feleségéért 3 és gyermekéért tette. a mobil há1Ózaton kereszttil mriktjdik. . valamint 9 jeladÓt. 2001-ben kit nóen végezte el a méhész szakmát igazol'ő tanfolyamot.ezért cégtink alapcsomagokat hozott létrea védeni kívánt céleszkoz szerint. amelyek ára <jsszesen279 000 forint. cigarettás doboz méretrijeladÓ képes a nyitási. valamint mobiltelefonok cseréjét TELEN0R GSM-szolgáltatásra a lehetó legkedvezóbb feltételekkel. /'.valamint a tulajdonos által megadott risszes mobiltelefon tizemelési helyén. hogy minél kisebb legyen a nem védhető tertilet. A fent leírt webes feltiletet minden felhasználÓ a saját kÓdjával a világ bármely pontjárÓl interneten keresztiil el tudja érni. A kaptárak védelmét szolgálÓ alapcsomag tartalmazza a kozponti egységet. hómérsék|et sti|y. Ezt a pár csaj :. és i . hanem nyugalmi állapotban vagy a telephelyen t rténö.on|ine. uagy udndordllomdnyban is hasznos? . A rendszer egyaránt használhatÓ lakott teleptilésen.aival rendszeresenvándorolt SzeghalomtÓl MikÓházáig. illetue a fenntartdsa? . Tel. "::P< gyarapodás |ekérése webo|da|án.hu Web:www. rendszer GPS a|ap rádiófrekvenciás akár 200 kaptár. ami legalább 4 hÓnapos m k dést tesz lehetóvé elemcsere néIktil. valamint az éves kommunikáciÓs dij 24 ooo forint. m ktidik a rendszer? .távkaptármérleget 2 jeladÓt és antennát 244 ooo forintért. Vagyis lehetösége van minden tulajdonosnak péIdául a mérleggel figyelt kaptár sulyának idóbeli változását figyelni. NB kaptá4. a TELENOR GSM-rendszerét használjuk. o Csak dllő méhészetben haszndlhatő.Bocskal 177-79.P.A kaptárakba beszerelhetó. mozgatási éshómérsékleti adatokat eljuttatni a kzponti szeryerhez.

00:Magyar ProfesszionálisMéhészek Egyesiiletetagértekezlet EurÓpában az egyik legnagyobbeszk zkiallítás ésvásár várja a látogatÓkat7. Program. 1028 Budapest II.: (+36)Mhden A belépésíngyenes! bdeklód t szqetettel uúrunkl Japán. Az ge a szk|erÓzismultiplexesbetegekgyÓgyításában Dr.hu (2o)-43r-r6s2 tel. a Videoton OktatásiKozpont Sportcsarnokában (Berényi l01. SzuglÓ u. kertilet. előzetesenjelezzerészvételi szándékátésregisztraljona www.quíckauto.40: Dr. Kijrmendy-Rdcz nos (Nagykovácsi): Esettanulmány:emJ lőrak kezelése Kutasi Tamds(Budapest): Minőségimézésmás méhészeti termékek termelése terápiás célzattal Sztics Mihdlyné dr. Tel. 2-10. (+ 6). Levezető elntik: Molnár Gergelya 2008-asÉvméhésze o9.a váa ros ésaz egyesiiletvezetói 10.97 i2 i .(20).hu Budapest XIV.) u.10: Zársző l9. Erő. Kijrmeruly-Rdcz Jdnos: Zárszo Beltpés íngymesl Az előadÓtermi hely korlátozottságamiatt kérjiik'hory aki teheti. Koordináták: 47.50: Az.Magyar Apiterápiás Társaság: MérftildkÖvek apiterápianemzetkÖzi bazu az és t rténetében:mézgyÓgyítÓ ereje a Gillich Istuán (Budapest): apiterápia alkalmazási lehetősé.54.00Óra ktiztitt. Kijrmendy-RáczJános: Az apiterápia alkalmazásának magyar eredményei |2. (+3 : 6)-(20)-966-e 7 vagr (06)-(3 516-210 eT 6)email: info @ quickauto. Nagy Gyula.apiterapia.57'37'Ny É. Angytin Jőzsef.2o: Krts f ÉuaOMIVIE Nemzeti Program koordinátor: Méhészeti Nemzeti Program 2o|o-2o|| l4. A rendezvényiránt: 790. e-mail: kosairen@ citromail. szombat 8-12 Óráig eszkÖztik Hidegenhengereltmülépésméhészeti szelesválasztéka kaptárvastÓl a pergetőig! a Telefononrendelést vallalunk! felvesztink'postiízást (+36)-(30) 49 Telefonszám: -3|5.o0: Este a mézkirálynőrészvételével méhészbá|zár1arena dezvényt Kertész a Csárdában Kiiliinterem (emelet29. SoltészAgnes (Szako$: Apiterapiás készítnnények alkalmazásánaktapasztalataia bőrgyÓ gyászatban Dr.o0: KusnyerTamős:Újdonság a kaptárban: sterilkiépített lép 14. 18.ttibb mint 70 cégrészvételével. www. tel. Nagy Anna (Budapest): Méhpempö alkalmazása autoimmun betegségek kezelésekor Dr.o0:Dr. Sebók Péter(Pécs): méhpempő A Összetevóiésazok mézben tiirténőfeldolgozásánakkérdései DebreceniKdlm n (Debrecen): Mézésvirápor alkalmazásarágyÓgyászatában kos me$betegedések Dr.RticzJános elnÖk.00 és16. Helyszín: KlebelsbergK nÓ Mrivelődési.hu. Itt az j lsuzu D-M ax! 1umi Mézes-Méhész Bo|t Méhészeknek kedvezmény ! ouick AutÓ Kft. Szabő Éua(Debrecen): Orvosi mézalkalmazása krÓnikus sebekkezelésében Kozmetika ésegészséges a méhméreg-krém bőr: harcba száll Kozmetikai tapasztalatok Gyakorlati bemutatÓ: méhszurás-terápia Dr. a VidéKejlesztési Minisztériumparlamenti államtitkára: Kilátások éslehetőségek mezőa gazdaságban 201l-ben 10.2o: Ebédsztinet l3. 125/C.Év méhésze'' átadása dij 15. kertilet.3o: A résztvevöketkÖszÖnti mézkirálynő'a megye. Templom u.szállással ésbállal kapcsolatban: Kősa lcu.tel: (+36)-(30)-635-|26I .tel: (+36)-(30)-684-3 SelmecziImre. Kijrmenily.3o-|3. 3300 Eger' Kistályai űt 22|.e2t-939 Nyerges Jőzsef. kiallítÓval kÖzttikszámos ktilfrÖldi A vásáron mézadománytgyújtiink a vtirrjsiszap károsultjai számára a szaktanácsadÓistandon InformáciÓ: ..): 14.MtivészetiésKulturalis KÖzpont.február 26-án (szombaton) rendezi a Xxlll.hu www./fax: (oa) 3 -(zz)-s37 -677. Munka .50:Bross PéterOMIVIE k: Aktualitások eln 1l.33. r. országos Méhésztalá|kozÓt ésVásárt Székesfehérváron.isuzueger. A konferencia programja: MegnyitÓ: Dr. (A Vezérrit sarkátÓl l00 métene) Nyitva tartás:K-Sz-Cs-P:9-17.hu honlapon Meghívo Az OMME Méhészek Fejér Megyei Egyestilete 2o1|.REN DEZVENYEK Elstí Magyar Apiterápia Konferencia Budapest 2011. február19.

orommel fogadtam el a meghivást. Egyre tobben járnak portékájukkal piacra. Hiszen nem csak méztermelo Vagyok. hogy végigkostolhattam aZ ország tavalyi évének felhozatalát. Fábián MiVáltozatos termékek háIy fogoruos. szaktandcsadő L 24 . Szekszárd Év Méze akác kategÓriában: Brunner Méhészet. másrésztanyagi érdektik is. Fajtaméz és KtiltinlegesmézekkategÓriában lehetett nevezni.#:thetó Változatos termékekkerÍ. A sok édesfiletlen tévesztések lehetóségét. né. a . hanem a nagyk zonség is értékeltek valamennyi mintát. A szakma kellően tájéWessling Hungary Kft. a másik három pedig az akácot.Nekik fontos a visszaigazolás. Ilyenkor szembestilhettinkazzal. Bross Péter Haász Ferenc és Fdskerti Lászlo OMME-elnÓkés Herpai Zoltán. FEBRUAR Gyiinyiiru Versengés Gyulán A Méhészet novemberi számának belsö borítÓján oIvasom: az 2010 cim .amelyek gástalan volt. Árp ád szakta nacsadők. kÓstolhatta éséIvezhette gyulai a amit mi sem bizonfthatjobban. kép)..J '"-l-S Az Éu Méze2o1omézverseny gyozTese r .a mézek minösége hész.. regionális rendezvény alatt. amely az elismerésentul értékes nyerekizárta a részrehajlás vagy a vé. a csomagolás minóségére az adott termékkel és kapcsolatos tisszbenyomásra is. élményvolt.VersenyfelhívásÉvméze elnyerésére''. nomságot pedig nemcsak a bíráLelkiismeretesen.Orfii Arany fokozatu elismerésben részesti|t: 29 méz Eziist fokozatu elismerésben részesi'i|t:25 méz Bronz fokozatu elismerésben részesii|t:2I méz ".néhány silány mintát leszákel megspéke|ve. ez utÓbbin kár meditálni.1|lat.vagyis a Verseny szervezójéhez. hogy mind a kétpontozás alkalmával nagyon hasonlÓ BarkÓ Aryád eredmények sztilettek. vasy a nagyapám idejébenmég a masyar méztermésben komoly szerepet j átszÓ tisztes faméz. Alt Norbert alpolkerlilteka zs ri aszta. át Szép. Pongracz Attila és Barkő kifogástalan volt.a fajtárajellemzó iz-. nézzuk inkább a zsiírizésmenetét. Ilyen volt például a bálványfa-. Akácméz.ha a novénytermesztésérdekében nem lenne befogva ennyire intenzíven a talaj ! Na. Egyrészthiusági kérdés.iltek a zstíri aszta|ára (Dr. tudatosan értóje alkotta. . Az Év KivríúÓMagyar Méze: Lengyel Péter Hársméze.És az. Csanaki Méhes CéhLevendulaméze. vag} szállítanak iizletekbe mézet. eztistfa-. A fajtamézekethárom zsiiritag pontozta. hrivrjs nyár mellett is. aki szereti a ktilcjnleges' vagy mégszámára ismeretlen ízvilágu termékeket. osztályvezetóje. aYidig csak jÓt lehet mondani.kozÓdott a versenyról. Remeczky Istuan mé|ára.fel tudjanak mutatni a termékiik mellett rek]ámként.Gyór.lyen szánalmas szezon után. r. Ésmi lehetne. 1. Csaknem l00 minta érkezett az OMME Békés Megyei Szeryezetéhez. Ez az a réteg. hanem fogyasztÓ is. A fó dijazottak kor s zs rizésenestek át. itt dékfejlesztési Minisztérium fóemelném ki Árgyelán Jdnos. A csucs zstirit A mézverseny szervezésérólpeBtigréné Bodrogi Gabiella..szép. Lás zlőfly hány gyiinytiríi termék.legyen az csak egy egyszení ok]evél. A pontozás alapján válogatták ki t rls' d it'*.gármester.vÉzvrRSENYrrszT|VAL És 2011. amilyen 2010 volt. Itt én elsósorban nem a 40 k riili akácmintára gondolok. odafigyeléssel lok. az a nevezési ne volna! csak díj Hányan fognakvajona mintamellé mé9 2-3 ezer Ft-ot is |etenni? kérdeztem magamban.termékkel megspékelve (2. levendula-. A pontozás kite4'edt a víztartalomra.ményeketis kaptak. Budapest Év Méze fajtaméz kategÓriáb an: Csanaki Méhes CélrSelyemfiiméze. melyek ritkaságszámba mennek. hanem azokra a fajtamézekre. A zsríri a nagy mintaszám miatt kétrészreoszlott. Amikor pedig a versenyigazgatÓ felkétt.ésszínvilágra. talára kertiltek. kép). mézszak.t.Székesfehérvár Nyergesné Koudcs Ktiztinségdíjatnyert : Villar S andor Kandírozott gytimolcstisméze.csucszsíjrrir. mint az. l a méhészmég azt a 3 tiveg Imézet is sajnálja bekiildeni! Szerencsérenem lett i$azam. Ezáltal a mézek 2 épiilt fel a bírálat. mítva. hogy egy elismerést.hogy segítsem a zsiíri munkáját az értékelésben.. Zsolt uezetó szaktandcsadÓ _ 1. a mézek mintíségekifoa le$obb 14 terméket. akire ilyen me$mérettetésen számítani lehet. asz. hogy a Kárpát-medence éghajlata mennyi ntivény mézelésére alkalmas. a munkáját. Még egy olyan esos.Gyór Év Méze kiiltinle$es méz kategÓriában: Gabriella DiÓs méze. néhány g$tinyor az ug1nrevezett. Kíváncsian néztem a hirdetményt.J}'#T#:TJil:*.

A 5ZERZo FELVÉIEtEtl városban a fesztivál ideje alatt ttibb helyszínen l. A Gondtjcs Benedek Kozépiskolában a II. a lezárult telnoke 2010.)Ez sztilésjegyében beszereznitik a Huny a RékakÓzremrikodésével igazán szép eredmény. méhé. A megnyitÓ kozonsé. A Argyelán János ségnek. azza| a céllal.A korábbiévekhez hasonlőan Gyulánháromnaplgminden a mézróI sző|t. 2 ##*+"í. Az Orosháza és Ktjrzete A magyar méhészeti ágazat akMéhészEgyestilet tirtikris tuális helyzetéról.Ev méze 2o|o. Határainkon tulrÓl.. A lovagrend decemberben alakult négymegye méhészeinek osszefogásával. zeskalács Nemzetktjzi FesztiA rendezvény három napja válra. jának ésszorgalmának ktjszcin..mézes'' programok tárháza várta az érdeklódőket.a teljességigénye nélktil .. muzeumai fesztiváli kínálattal várták a vendégeiket. ezek mellett a hazai mézkedett meg a méhekvilámarketin$ról. század ttirténelmiés méhészeti változásait naprÓl ról hangzottak el elóadások. amelyek ezen a vidéken A |átogatők olyanmé. kép). ritkaságszámba mennek. 14 évesen ismerrÓl.MEZVERSENY FESZTIVAL És Hagyomány szliletik Gyu!ánharmadik alkalommal kerliltmegrendezésre december 10-12. kÓstolhatott. tolhattak. as évekbeli kasos méhészkedésA 20.Azs t'rLengondozását. galmazÓk. A A me$ismerkedhettek és kÓstolhattak.a gyóztes 2010 tavaszán kezdett koztiket ésgépeket. Számos orosházinak éskornyékbeményhirdetése zárta. Természetesen Gyulán is leEv méze címre (bóuebben a 4.retettel várunk minden kedves hetóen igen sikeres évet tudhat méhésztársata [V. AradrÓl is érkeztek érdeklódók. Méz és Mévalamint a Borlovagok kiválo minőségri boraibÓl egyaránt maga mogritt. hogy regbítse a termelói magyar méz és a méjÓ hészetitermékek hírnevét' A mézkirálynó távollétében elaz sŐ udvarholgy. Gyula vendéglátÓhelyei. \. amelyek Nincs méhésznapeszkozforezena vidéken ritka. ahol a mézjegyében készített cukrászmiívekben gy nyrirkodhettek az oda látogatÓk. A december ll-ei regionális alatt nagy sikere volt a mézszakmai nap már nem a ktjztin. késóbbvonattal.kiiztitta lIl.. Csiszdr Dalma tit tte lovaggá a lovagi eskiitételt ktivetóen a jelolteket.kétféletermeléslentette.méhészetiszezonra valÓ felképortja láthatő a 2. hársmézéttalálta méltÓnak az K ti András 25 .ugyanis méhészkedéshez sz{ikséges esz(1. amikor az egyik fia kertilt mézversenyre 41-en nevillamosmérnrikként hobbibol méhészkedni kezdett.látogatok olyan mézekkel is szaktanácsadő szeknek szÓlt. igazán nagy p Az elsó alkalommal megrendezésre boldogság azonban az volt számára. ge az. A zekkelis megismerked-mézkÓstolás mellett megyénk hettekésolyat is kÓs. szállodái.a kézmrives foglakozások keretébenttirténtmézeskalács-készítéstól. majd teherautÓval. A tobb mint 300 fós hallgatÓság nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai elóadásokat. mézverseny eredkezett tovább is adni. lelkes munkáIdéndecemberben ismétszeseny kiállított mézmintáibÓl.el méhészkedni. giyermekeket és felnótteket eg}aránt .méhészeinek portékáibÓl is vásárolhattak. Az idén linek segítettméhészeti ályáj uk kezdetén.Az ország legktitechnolÓgiárÓl. Fia veztek risszesen 96 mézmintátragikus halálát kovetóen unokája vette át a családi méva|. hészet gyel Péter szekszárdi méhész B csrizik tóle családja. valamint méhéltinbozóbb pontjairavánszet ttirténetitémában az 1860dorolt lovas kocsival. Gtjndocs Benedek országos GasztronÓmiai Emlékversenyének kiállítása vána az érdeklódóket. amelynek Gyu|ai a Sportcsarnok adott otthont.verseny kiállított mézeinek. a mézminőség gával. ktil. Az idóktizben megszerzetttapasztalatait igye'Év méze 2o1o. MézésMézeskalács Nemzetkiizi Fesztivál.96 éveskorában távoti Program tapasztalatairÓl ésaz zott az evilági méhészek uj háromévesNemzeti ProgramsorábÓl. ValÓságos beszéló méhészeti torténelemA szakmai napot az ktinyv volt. képen. eszk zgyártÓk nélságszámba mennek.37 félemézze|.december7évesMagyar MéhészetiNemzeén. hetóségtikvolt a méhészeknek a oldalon). mézver. a Békés megyei diák-mézkirálynó. hanem nektink. (A díjazottak egy cso. napra élte át. mézesmasszázson és a szaunázáson át a méz ésa mézzel késztilt ételekés italok kÓstolÓjáig. ami egy életre szÓmegÓvása érdekében teendó injelÓ kapcsolat kezdetét tézkedésekról. A fesztivál megnyitÓján keriilt sor a Grindocs Benedek Méz Lovagrend lovagjainak avatására.

helyezés Vincze orsolya (KomlÓ.II. III. egy nagy koméz készítése.helyezésKigtics ViktÓria (KomlÓ. alsÓ ésfelso tagozatos általános iskolás korcsoportoknak hirdették. utcai óvoda).a természettémákban eryénileg gyarapítottáktudásukat.ierl(Pécs). ban sztiletett. tobbségében méhészszakmáa ban használatos miíveletek. Kiss Gy rgy ÁuK). a Pecsi r. állatorvos a kistermelök k telezettségeiról beszélt. Bucsuzunk tóle. A rendezvényen a méhészszervezet tagságának 80o/o-a vett részt. méhésszel valo kapcsolatfel. RákÓczi F. BékésiMéhészEgyestilet tagjai Kiss ottÓ elntjk OMME Bereg ésVidékeVásárosnaményi Szeruezete 26 . Dr. re. Zalaapátiban az elsók kozott végezte el a méhésziskolát. hangulatban értvéget. II. Erkel F. Mecsekjánosi óvoda). leírások. I. Dr. minden r. A legszebb ra. helyezés Székely Janka (Na$ymányok.. helyezés Gruber Míra (Szászu ár.adon szobelitájékoztatÓn zsiiri a hirdette a Mecseki diak mézki. a kielmondta. Feleségével évettciltrjttekel a méhekkozott. n. A Menyes Vilmos felkésztilés kiválÓan sikertilt. méz egészség. Békési Ldszlő szakelőadÓ. ]MME Komlői A versenyzók a tesztlap kitolHelvi Szeruezete. emlékét megórizztik. méhészeti kcinyvekból.Tájekoztatojában ktinyv.vagy trirténésekbtjl merített témákbÓl késztilt ra.egtiIa r.]'a zsuri a kovetkezo donmásodik jelentós renden.A legtobb szavazatot kapott rajz készítóje ésa szavazÓk koztil kisorsolt személyjutalomban részesiil. l965-tól fejlesztette az áI|ományt. állatorvos színvonalas tájékoztatást tartott a méheknélkialakulhatÓ rezisztenciárÓl. helyezést Horudth Klaudia (KomlÓ.a tárg}Helyi Szervezeteésa Kom]oi Kcj. illetve 6 komloi és 5 KomlÓ-kornyéki iskolábÓl osszesen 2|5 rajz érkezett. kifejezések.utalomként értékes konyvajándékotésmézet. kedélyével JÓ biztatta méhésztársait. Kodolányi J. helyezés GáI Bianka (Pécsvárad. gyerek méz mig az rajzot készíto ajándékb részestilt. ffotőnbol. a eredményérol.hirdetesei.aqr.A három méz-$rácia. A pályázaton részvevó minden gyerek emléklapot. Alső tagozaf. Érthetóen nagy figyelem és ér. a méhbetegségekról.kimagaslóanjonak értékeldeklódés kísérte az iinnepse{ te. Tamds PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos-helyettes a megyei méhészetek egészségtigyi állapotárÓl ésa soron kovetkezó teendókról szÓlt.nagyon gondosan készített.eg1-ben a venka ftcia (Mecsekpril<iske) lett. hog_va versenyre jelentkezők a felkésziiléstikhoz írá. éwe meg.r. helyezés Nagy Bettína (KomlÓ. volt ez 2olo. fogások. A gytilés zenés vacsorával és a méhészekegynás jÓ k zti szakmai beszélgetésével. Erre az alkalomra Így neves elóadÓkat kérttink fel a szakmai elóadások meg[artására.abD ra (MecsekpoMay Gábor Baranyame5. december 18-án is.jz volt.tajékoztana je.. III. r. helyezés Menyes Blanka (Szászvár. kommuniráIynó uersenyt a Komlon és kácios kepesség megjelenés és soKomlÓ-kornyékén élo. II.kia megórzó és gyÓgyítÓ hatása. valamint Mecseki a diák mézkirálynö verseny eredményhirdetése kirá|ynó ésa koronázási nnepsége.ismeretból elózosségek Háza 2o1o.kon) befejezéstil. ismertette a méhtartással és a méhészetitermékek termelésével-értékesítésével kapcsolatos jogszabályokat.ersen}'szerepérol. Isten veled Tatám! Családja.a zsiiri által korcsoportonként legszebbnek értékelt 3-3 rajz készítóje oklevelet. Kokonyosi Oktatási Ktizpont). Ugyancsak az OMME Komloi tése. majd azaztktjvetö . zsiíri elnoke . an Az elértpontszámok alapján a díjazottaknévsora: Felstj tagozat: I. méh.ban elsajátított.' cím gyermekr N íi ajzpá|y értékeI ázat ö ésdíjkiosztÓ. udvarholgy:Rogács Vihészeti szaktanácsado. A beadott rajzok kozt sok szép. a jelenlévó vétellel. Kelemen Bdlint szakelőadÓ. Ouodás korcsoport: I. a méhészmunkája.jzokbÓl késztilt kiállítást zott. ezen feltil koronát. a rálynohoz méltÓ eleganciával. a stÓlát. január 4-tól február 5-ig tekinthették meg a Kom]oi KtizosségekHázában.enenvzonél jinak.eloni bemutatkozás.ersenyvég.Tízévesen nagybáttyátÓl kapott egy családot.I.sár szaloncukrot osztott szét. 55 BetegségerégÓta kísérte. helyezés Sztjcs Ramona (KomlÓ. ÁMK). a gyerekek tiromére.átadta az okleveleket.'.en1. l995-ig egészségiigyi felelóskéntténykedett.ám hirtelen távozott. vagy ta. A pályázatra 6 komlÓi és2 KomlÓ-kornyéki Óvodábol. Ezuton is kcisz nom az elóadÓk és a tagok megielenését ésminden méhésznek sikeres idei esztendót kívánok! Kocsis Károly 1931-2010 gazdálkodÓ családBékésen.tvÉztvnR KET|NG Mézes napokKomlon! A Kom|ÓKiiztisségek Háza zsrifolásig megtelt helyiségében SchaffAnikÓ referens megnyitőja ésMenyes VilmoselniikméltatÓ kiisziinöszavaiva| és vette kezdetét december 17-én országosMagyar az (OMME) KomlÓi HeIyi Méhészeti Egyesiilet Szervezete a KomlÓi Ktiztisségek kiiztis és Háza szervezésében a IV.rán n1Újton teljesítményt zsriri a nulÓ kozépiskoláslányok részére. elnÖk Evzáro kiizgyri Vásá Iés rosnaményban A Bereg ésVidéke Szervezet minden évben megfar{a záro kozgyulését. Méhész Egvestilet . mézminóségról és a kaptárelhagyás kÓra képéról.loske).et.Kiss Gy rgy Átun .rallrro: Schu. ÁvrK).rálynó fejérepedig felhelyezte a sos anyagot kaptak. udvarholgy: CserII. a gyony ni virágcsokrokat. tárgg.ei me. Mecsekjánosi óvoda).és mézajándékokat. remÓnia során a nyerteseknek lefolyásárol. Íi A gyermekrajzpá|yázatot a komlÓi ésKomlÓ-kornyéki ovodás. Dr. Tompa M. Alapfokti Miivészetoktatási Intézmény).A zstiri elntjke a koronázási cea lenlévoket a \.Legyen onnek ls mindennap M ézes ap!. A látogatÓk szavazhattakaz általuk legszebbnekitéltmiíre. lest hozta: Mecseki diák mézkia verseny eredmén1.

27 .

n Amitraz hotőonyoggolVorrooóestructor otko eilen .

29 .

adÓalap az állati termékek ese. zatot tesz a kistermeló. aki a reá irányadÓ ore$ségi ntu gdíjkorhatártbetrjlt tte.as.A mezógazdasági óstermeltí akkor válik biztosítottá. éwe torténóválasztását . aki egr-ide-iuiegmunkaviszonyban áll. legalább a bevétel 2oolo-átkitevó számlákkal igazolt ktiltséggelés utnyilvántartással alátámasztott jármtíhasználati ktiltséggel. Az egyéni vállalkozÓ nem koteles tánadalombiztosítási járulékot' nyugdÍijárulékot (tagdijat)'egészségbiztosításijárulékot ésmunkaeró-piaci járulékot fizetni arra az idótartamra. akkor mindkettó vállalkistermelói koltségátalány is Iekozási formára ktil n-ktil n és vonhatÓ. ápolási dijban részestil . amennyit abbÓl igazoltan felhasznált. Koltsegek -2 000 000 Ft. ésa már megszerzett szolgálati idó eg}rtittesen legalább 20 év.\ mezogazdasági isiernelo k teles beadni a ::T1041nyomtawányt.adÓzási mÓdszert. l.Gyes melletti munkavégzést megenged a jogszabály. Ossz.800) x 160/o SZJA 48 768 Ft. hatő adőzdsi mődok: adÓalap 16o/o-a. álta] r'ezetett i. választott tisztségviselóként tevékenykedó személyt -. o Melyek amezogazdasági ósmegszerzett bevétele a 8 milliÓ EHO forintot nem haladja meg. = Adoalap 400 eFt x 127olo 508 000. tehátbiztosítási jogviszonyrÓl ésjárulékfizetésrtíl nem beszélhet{ink. de az ado alapja a jor-edeviszont az adő alapja ennek az lem 27olo-kalnovelt osszege. . felette választhatÓ: adÓjábÓl maximum 100 0o0 F: a) 10 o/o-os ltséghányad al. termelókre vonatkozo 2ol|. gyermekgondozási dijban. Bevétel 4 000 000 Ft. osszegei fedezetére vagy fejlesztési grí)agránámo gatásnali rn:::o suj. AmennyiAz igazo|t koltségeken feltil 8 il nltamnos uáItozds: _ Az adő mértékeegységesen ben egyidejiileg e$}éni vállalmilliÓ forint bevételig 400o-os az osszevont adÓalap 16o/o-ára kozÓ is. kivéve az óstermelói tevékenységet kozos igazolvány alapján folytatÓ kiskoru szeméIytésa gazdálkodÓ család kiskoru ta$át.teher 30 000 Fr.sg e a 2010. : Bevétel 3 999 999 Fr.adÓ mértéke B) Az óstermeló dltal udlasztpedig a számtton téke. 294. mezogazdasági termeló számáváltozások? gelszá mol as : 5. milyen járulékvonzata van? .e a magánszemély. a magánszemél1nekaz adobevallásában fel kell nintetnie a mezö gazdasági es ri dekfejlesztési támogatási szen. mégpedig a gyermek eEiyéveskorátÓl kezdódóen. 1591 Pf veszteségból 2Oolo-ot elszámoltnak kell tekinteni. x 6olo) 240 000 Ft. Jovedelem 400 000 Ft. Tételes k ltségelszdmolás nyilatkozat: A 2011. bevételi határig választhatÓ a évi Személyi jtivedelemadÓ ssz. jelri). akkor a támogatás tisszegébólaz adÓévben tinállÓ tevékenységból származo bevételként annyit kell bevallania. A mezogazdasági őstermelrjnek _ az áta|ányadozást választo kistermelónek is -. óster. o A mezögazdasági óstermeló 2011. a saját jogu nyugdljast (ciregsegi. ho91. . baleseti táppénzben. EHO (bev x 5olox 150/o) 30 000 Ft. akinek a mezógazdasági tevékenységéből az adoévben 30 célratámogatást kapott.kozati lapján jeltilni kell! \. akkor nem kell j<ivedelmet ésadÓt megállapítania. kozÓként továbbra is 15 milliÓ hányadot is elszámol. Az adÓ alapja a számítottjtivedelem 27olo-kal novelt risszege. r. amelyekben eryszer sített nyilatkoE rovatunk lehetöséget biztosít méhésztársainknak. Az egyébjogcímen biztosítottat .az adÓja 16o/o. .segító családtag). o A kiiltségek fedezetére kapott támogatást fel kell-e ttintetrri az SZJA-bevallásban az óstermelónek. s.-V sszevont jovedelemként adÓzik. ha az e tevékenységbólszármazÓ bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. a bevétel60/o-á. Átalányadőzás: Mezögazdasági kistermelónek tekinthetó. Budapest. Bevétel 4 000 000 Ft. (AdÓalap: 240 eFt x l27olo 304.\. bevételigválaszthatÓ).Amennyiben a magánszemély március 20-ig nem érvényesítiaz értékesítési betétlapját. SZJA 160/o 81 280 Ft. .március 20-ig nem érvényesíti értékesítési az betétlapját. Ekkor a bevétel 90o/o-a tekintendó j vedelemnek. rokkantsági stb. nem minrístil mezógazdasági óstermelónek. Az .ezmen\. ha a termeló nem kíván a k ltségeivel tételesen elszámolni.Az átalányadozo magánszebevételésa ktjltségekktil nbsemély. évi adÓbevallás nyilatadÓmentes.ékenr.ha a reá irányadÓ nyu$dijkorhatárig hátralévó idó. ktÉátal. Adokedvezmény -l00 000 Ft. (bev.igyfél-nyilr'ántanási rendszerbeli regiszuációs számát.ésa járulékfizetési kiitelezettség hogyan alakul? . A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele. Ijo/o-os k ltséghányad:Akkor alkalmazando.kivéve. akinek a mezö gazdasági termelésb l száró mazo bevétele 600 000 Ft és 4 milliÓ forint ktjztitti. o Gves mellett vállalkozhat. a gyermeknevelési támogatás. r'állalkozÓ.KERDEZZ-FELELEK adÓévben nem volt a mezögazdasági kistermelésb j ovedelme. mely után 16o/o-osadÓkulccsal kell adÓznia. amely alatt táppénzben. Az évi 600 ezer forintot meghalado bevétel eseténa j vedelem megállapíthatÓ: 2. Adotanácsado L tssz. Biztosított lesz-e. o Mezőgazdasági óstermeló biztosításiésbejelentési ktitelezettsége. SZJA O Ft.más j vedelemmel valÓ osszevonás után .600 ezer Ft bevétel alatt A mezögazdas á gi ter. Tehat az az tjstermelö. Amennyiben az átalányadÓkalmazása. E-mail brossp@t-online. c) Teteles ktiltségelszámolás. valamint az elhatárolt (Méhészet. A mez gazdasági tevékenység adÓjábol maximum l00 000 Ft óstermelói adÓkedvezmény ésmás igazolt adÓkedvezmény is igénybe vehetó. E osszegból . amíg kistermelői koltsegnak l27 olo-a(szuperbruttÓsítás). fófoglalkozásu egyénivállalkozÓként kotelezett a járulékfizetésre.hogy az igénybe vételének felteteie. ebból kovetkezóen a gyes mellett lehet kérni az egyéni vállalkozÓi nyilvántartásba ttjrténó felvételt.ek óstermelói adokedr. adÓéwe változatlanul lehetöség van eEivszer sített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes kciltségelszámolástalkalmazÓ kistermelónek. Egyénivállalhat el. sszegnek a 27olo-kaIntjvelt ér. 20ll.Az adÓ alapja továbbra sem egyidejtileg választhatja ezt az teségetmindaddig nem határola bruttÓ jtivedelem.Ez az adokedr-ezb)ÁtalányadÓ (8 milliÓ forint zást választo kistermelő k ltsé.)ésaz zvegri nyugdíjban részestiló szemel1t. Amennyiben tehát az eglyénivállalkozÓ a gYes folyÓsítása mellett a vállalkozÓi tevékenységét személyesen folytatja. egyéni vállalkozÓ.terhességi-gyermekágyi segéMen. gyermekgondozási segélyben' gyermeknevelésitámogatásban. ó1 Azokban az adÓévekben. 4. a tárgyi hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ eszk zrjk értékcscikkenési leírákapjanak. Jovedelem áll. az ápolási dÍj folyosításának tartama alatt vállalkozoi tevékenységét személyesen folytatja.kell az adÓ alapját megállapítani.teher 113568 Ft.ge ajtivedelem(ha az pozitír'elomelö felbruttÓsított j vedelme is ténaj vedelem.c:ztositon .hu). EHO fiovedelem x 27olo) 64 800 Ft. Ebben az esetben\'eszmÓdosult.ide nem értve például a munkavégzésre irányulo egyéb jogviszonyban (megbízás. 40o'o -1 600 000 Ft. hanem an. TételeskÖItsé ra az áta|ányadÓzás.Ekkor arrol is nyilatkozik. ha a gyermek$ondozási se$ély. hogy rendelkezzen a tevékenységével sszeftiggésben felmertilt. teher 30 000 Ft. A korrigált forint árbevételigjogosult rá. ha nem ez a fófoglalkozása és az értékesítés . hetó igénybe. Ezen (bev x 5olox 150/o) 30 000 Fr. meeg1-éni zo 'q'azdasaqi ostermelokéntnem v a l i l i ' c i zi o st r on a . d) vagy (600 e-4 milliÓ bevétel esetén)2oolo-ro|koltségnyilatkozat.ményde minimis (csekei1. Kérdéseiket a Szerkesztóség várja sábÓl.

Tel. b) tételes k ltségelszámolással vagy egyszer sítettbevallási nyilatkozattal állapítja meg.: J06)-(7. (+36)-(30)-3zz-7321 .I. A nyilatkozat alapján a munkáltatÓ az egészségtigyi hozzájárulást megallapítja ésmegfizeti.u. u.Át trÁnnÁlt. u.5350 Tiszaftired. Evente eg.J06)-(!2)-46 (+36)-(20)-ae1-6886 : l-e13.: (+36)-(30)-657-3343 szABo BAI.'Kisbtjdó u' 42. Hunyadi 43. és és Gyór ktirnyéke. u.5200 T<jrtjkszentmiklÓs. a tételesktiltségelszámolásnál pedig a teljes bevétel x 50/o 150/o-a. u.83l5 Toldí Gyenesdiás.4090 Polgár. molást választÓ östermelónek? . Tel. Baross 45.Tel. Kilián Gy. 36) (3 -s35-s07 : 3 SZWTNIKIASZL0.. u.llqa Bélapátfalva. de ebból az óstermelói bevétel nem éri azt el. u. (+36)-(3 -8427 Tel. -(82) 7 . Vak (+36)-(30)-2se-51r3 . a ma$ánszemélya munkáltatÓnak tett.:(+j6)-(30)-568-3632 uARIAs JOzsEF. -314.Amennyrben az adÓévben a kapott támogatás nélktil számított mezógazdasági tistermelésból származÓ bevételenem haladja meg a 600 ezer forintot.: el. adőszakértó enÁffi. illetóleg a bevallás megfeleló rovatában lehet a tulfizetésként mutatkozÓ ktilonbrizet osszegéról rendelkezni. Tel.: BECK MATYA$ 763l Pécs. u. Tárkányi 40/A.ZSOLT.I. SinkaI. Pető|r 136.Z9.IA IMRE. l. és Jelentkezni kijvetkeztelefonszámon lehet: ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: +83-122 3l . bevallást helyettesító nyilatkozatában koteles nyilatkozni az e tevékenységéból származo bevételérólis.6630 Mindszent.752l Kaposméró.) 2L. (+ -(20) 34-78?6 -3 x. (+3 Tel. Tel/Fa : (06) -4T .l22l Budapest.4lo0BerettyÓujfalu. A ttirvény 3. : 6070 Pacsirta l 6/A. Ennek megfelelöen a biztosított mezogazdasági óstermeló addig az osszegig mentesiil az egészségi.: 106)-(56)-3e3-445. 19. u. u. mint egészségtisyi hozzájáru|ást me gfi zetnie.. : 2-rs57 Iel. (06) 4)BIR0ANTAL. 5666Medgyesegyháza.I.Az egészségtigyihozzájárulásrÓl szÓlÓ tcirvényalapján. RajkL. A fizetési k telezettség számításánál a tételesktiltségelszámolással ésaZ egyszeriisítettbevallási nyilatkozattal torténó jtivedelemmegállapítási mÓdoknál a bevételéból vonhala le a megfizetett járulékok alapját ésa fennmaradÓ sszeg \eszaszázalékos egészgyi ségti hozzájáru|ás alapj a. amely után a járulékokat fizeti.yszer. 2476Pazmattrl' Kossuthu. S (5) bekezdése szerint mentes a százalékos mértékti egészségtisyi Itozzájáru|ás fizetésealÓl az aj vedelem.(+3F)-(79)-3 Be : 15 -27 (+36)-(20)-340-8629 PACSIIAG4SZL0. ha a mez gazdasági óstermeló jtivedelmét: a) átalányadÓzással állapítja meg. Tavasz 35/A. Veszprémkornyéke. Tel.Tel./fax : (06)-(96)-579-409. -(77) 681004 Észnrxrur PAPP a1LTÁI.KERDEZZ-FELELEK árbevétele a támo$atással sem éri el a 600 o0o Ft-ot? . Kossuth 81.Szélné : 9-57 82. Madách 9. (+36)-(3 : l)-2 0)-206-2412 Viasztvásárolunk keresztlil a feIvásárIőinkon ! Ar: 85O Ft/kg STÁRKAilIÁRIA. 23.(+36)-(70)-3 : 459. 50. 6)-(70)-629-5807 NAGY IIWÁ}I. 47.(oe)-9+)-317 (+36)-(70)-334-606 (+36)-(30)-407-9161 KovAcs ZOItrAI. RÁDIcsI. 35. s (5) bekezdése szerint mentes a százalékos gyi mértékiiegészségti hozzájárulás fizetésealÓl az a jtivedelem. Berzsenyi 3. a bruttÓsítottj vedelem 27 százalékát.: ÉsznrruvuoRr A kiivetkezó terli|etekre felvásár|Ókat kerestink: Mezóberény kiirnyéke. és az adÓbevallás beny jtására elóírt határidóig a ktiltinb zetet megfizetni. u.8700 Marcali. az egészcisszeg adÓmentes ésaz adÓbevallásban sem kell szerepeltetnie.46r-03 (+3 -(30)-2 MIKL0SJÁlJo$ 8946Bakttittiis. akkor nem kell bevallania még akkor sem. Toldiu.5l23 Jászárokszállás. u. ANIAL J0zsEF' 3390Ftizesabony.Án FELVASARLO PARTN EREI K N BUDAPEST. Tel. az adÓévre vonatkozÓan elkészítettszemélyi jovedelemadÓ bevallásban kell a negyedévente elólegként megfizetett egészségiisyi hozzájárulással elszámolni. Befizetését(az adÓazonositÓ számra hivatkozva) az APEH Egészségtigyi hozzájárulási számlájára kell teljesíteni. Maximális tisszege egyszeriisített nyilatkozat esetén: maximum 4 milliÓ x 50/ox l50/o = 30 000 Ft. (+36)-(20)-533-65|2 BAI. u. lzsák. (06) .AsZl0. (Ez fiiggetlen attÓl.: P| KA DEzsO. 6) 0)-905312 PIRGLWNDEL. Hunyadi 9. Székesfehérvár és és kornyéke. 2) 4.8800 Nagykanizsa. A fizetési ktjtelezettsé$ számításánál az adÓ alapjábol levonhatÓ a megfizetett járulékok alapja és a fennmarado cisszeg lesz a száza|ékos egészségtigyi hozzájárulás alapja. Ennek me$felelóen a biztosított mezőgazdasági óstermeló addig az ssze$i$ mentesiil az egészségiigyi hozzájárulás megfizetése alÓl. Kismartoni 17. 0)-247 (+36)-(30)-684-3868 IZII. (+36)-(30)-26 -362-2s4. Harta. 6) : -98 012 . u.426. x Azszja torvény3. 1.6400Kiskunhalas. (06)-(!e) : -352-236. és Jászberény kiirnyéke. Tel. a bevétel5 százalékának a |5 százalékát kell. 6)-(30)-60 60 5) 3-27 .) Ha például az óstermelói bevétele 500 ezer forint és a k<iltségek fedezetérekapott támogatás 200 ezer forint. KÓcsag u. szEL MIIhLY.4900 Fehérgyarmat.2648 Patak. amely után járulékfizetési ktjtelezettségkeletkezik. Tel. o Milyen mértélc egészsé$tigyi hozzájárulást ésmikorkell fizetnie a tételes kiiltségelszá.7ooo Szekszárd. 6)-(30)-3.7668 Keszti. B. (96)-(++) M0LNARJÁlJOs'38ttAlsÓvadász. Domaházi 12/A. Tel': DÉLKELEr K?vÁcs ANDoR. Tel.164. Krenovszkyné Lovász Andrea okl. a. Tel.í+3o)-(lo)-663-3067 : (+36)-(70)-325-1594 sEBlK IÁs?Ll. Tel.: II./fax -I : (06)-(T 440-07 (+3 -(3 z)5. u. RákÓcziu. (06. Kultrirház 9.Tel.A.42ll Ebes.2800 kert Tatabánya Kossuth u. Tel. u. Tel.9200 MosonmagyarÓvár. ]. amely után járulékfizetési kotelezettség keletkezik.(+:6)-(30)-61 : l-0248 ytnÖs RIBERT. 21.7539 (+36|-(20)-2223-770 Szulok. RákÓcziu.0) Tel. Tel. I.: 6326 BENKítÁsztT. DÉLNYUGAT (+36)-(20)-4t9-2977 MADAISI. (+3 -(20) 8-7 -(s 402-866.-010. (+3 Tel. MEGYE r nruvÉxr PEST És zsovÁK GÁB)R.pedig egytittesen meghaladjak a 600 ezer forintot. (06)-(3-382-353. Szabadhegy :e.4ro3 + 3 KON0PASISTVAI. (+36)130)-350-1438 a Ktirmend kiirnyéke. u. u. o Mennyi egészségtigyi hozzájárulást kell fizetnie a biztosított mezíSgazd'asági óstermelónek? . Szent u.A tételes ktiltségelszámolást választÓ és az egyszer sített bevallási nyilatkozatot benyujtÓ óstermeló által fizetendő százalégyt kos ménéktiegészségti hozzájárulás a bevétel5 százalékának 15 száza|éka.igythozzájárulás megfi zetése alÓl.: JÓkai FÁRKÁSlÁ's7f0.Tel./fax (06)-( 28-4576.Tel. u.melynek száma: 10032000-06056212.132lA Tel.Ha az egysz errlis ített jobevallási nyilatkozat tételére gosult mezogazdasági tístermeló jovedelemadoját a munkáltatÓ állapida meg. ha más eryébjovedelme miatt adÓbevallás benyijtására kotelezett.IG JOzsEF. 2. 10. hogy fóállásu termeló vagv sem. Tel.24' (00-(+0)-rg0-646. u. 36) (+36)-(30)-253-|682 snP TIB0R. 6) 64-5036 fel.Fó u. (6 227 (+ . (+36)-(70)-62 (+3 Tel. amely után ajárulékokat fizeti. : r .

mézhozom 34%.990 www. . .ve| toplo|t mehcsoo népessége53a/o-kol. népessége 2l.ominek kovetkeztében ezek o méhek kevésbéérzékenyeko nosemo fertozésre és o vorroo toleronciÓiuk is mogosobb' A kísérJetek tonÚsogo szerint o Feedbee fe|veszio versenyt o Vegyes virÓgporro|.kol holod|o meg o kontro|l cso|odok eredmenyet o . polIenhiÓny désnek. io egészségi Ót. Honlo p : www. VernolisBt.2/c Cím:H 7694 Hossz hetény. Telefon: +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7437-048 verno is.kq|. volomint o méhek hosznos élettortomonokmeghotorozo |ényezoie'Minden megfebizonnyol ezze| mogyorÓzhoto. dését. A Feedbee. A Feedbee-ve| etetett csoládok nozémo sporo fertozottségeie|entosen eImorod| o kontrollokétol. : RomÓnioiforgoImozÓ:NektÓr King +4.csok cukorszorpon lor|ott .582. Mego|lopíthoto. és minden megrendeltinek kÜliin szomIot odunk.ko|.kontro||okhozképest eme|te o méhek osszfehérie-torloImot. A teszte|és két événekotlogÓ| véve o koro fovoszto|Feedbee.vel tÓploh ko|yokcsolÓdok fiosítÓso 3ío/o. o te|el veszleségnelkÜl vésze|ték A fehérie vizsgolotok szerint o Feedbee etetése.hogy o Feedbee és csokkenő nektÓrgytÍités eteiés hotékonyonemeli o doikoméhek osszfehérietorio|mol. VizsgÓ|otoinkbol oz is kiderÜ|t.hogy o Feedbee hosznos segíto|e|ehet oz eredményes méhészkevÓ|tozékonyidcíiórosiviszonyok. omi o pempotermelés o|opio.o.Vcrmo!s Li ND VIRAGPOR HELYETTESITO mÉnrÁpulÉ rr nnnÉszETEs r r t t NEMTARTALMAZ virogport ollotitermekel szoiotI vegyi onyogoko. tek be. Kismez u. 44o/o-ka|. hogy o megfele|o fehérieellótos (vitel|ogenin) immunrendszerének mriko. A Feedbee etetéseo mézminoségetnem befolyÓso|io.és nem fertcízodtek Újro. iisszesÍtve is |eodhotio megrende|ését.h u hu I E-moil vernolis@vernolis. kÜlonosen o szé|soségesen mellett.0745. Tt'bb méhészegyÜt|esen.nehorking.o vegyes po|lenhez hoson|ítvo o csoknem ozonos mértékben.. Feedbee-ve| 2008 és 2009 évben végzeÍt . csoknem kétszeresére . tiltott. olIopotbon te|elA nyor végénFeedbee-ve| etetett csolodok erosen. méhonyo nopi petézokepessege lodok fiosítÓso 63o/o.- 20 kg Rz Átr Méhtenyésztési MéhbiolÓgioi Ku|otÓcsoportio o|toI o és tesz|elésekiisszegzese.koI holodto meg o kontrolI cso|odok eredményéi. .idegen onyog nem kerÜ| o|to]oo mézbe. NUTRlTloNALLY BALANoED o|EÍ FOR HONEYBEES & BUMBLEBEES ffi. melye| egy megodo|t címre kÜ|dijnk.ro . . le|o szinten tudio tortoni o méhek e||enÓ|loképességét..

34'11 Szomolya.Tel':(+36). Azonnali fizetéssel.3 3 6 . 79. IegolcsÓbban gyártoto|. weboldalon ! MEZFELVASARLAS RuscsákA ttila Heveder gyártóto|! a Gyorséshe|ytakarékos kotést biztosít. |épre mtj cseré|ek. |stván 82.Te|efon: Ady 484-209. Méhmérgezésekkárfelmérése. . u. azonnalifizetéssel. 54. 6.. cukorés120 |-eshordok kaphatÓk CsorbaJÓzseí SzentkiráIy o Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 méhMéhésztársak! SeIejt|épet. 9028Győr' JÓzsefA.5literes keretetetőakciÓs áron megrendelhetö.|í tá s s a |. Encs. Merva|d JÓzsefné. vihengere|t megrendeI hető.Tel. Hirdetési áraink 53.: (06)-(7 Evodia(méze|ö díszfa). tobbféle méBorsodban az osszes és ze|ó csemete. AbaujszántÓ.Tel. Domotor Jozsel Nemesnád r'Te|. 2. Varroa ellen kaphatÓ Perizin. 81. 10.Hidegen mu|ép kaphatÓ. Viaszvásár|ás. tertj|etén' azonnaIi cseregongyo|egge|. I' (06)-(e6)-434-685 kodo|ö. Méhviaszt veszek. porcukor. 15. mézes maci hoz. (06)-(22)-323-842.: Bacsák Méhészbolt. : gépfonatok. cufortiszi napi Iegkedvezöbb áron MéhészboIt Székesfehérvár.PILLE'' Solt. kaptárkészító . rostaszo. Hárs keretléc 365 ooo Ft Ul oldal Hárs keretléc megrende|hetó.u. Té| Tel. g a: r a : . MEHESZBARAT STíLUSBAN Mindenmennyiségtl fajtájti. vításgyári aIkatrészekke| 1 napon Méhészbo|t. 80. Anyaneve|ö késztj|ékek' Web: www. Tel. udva : (+36)-(3O)-gos-l zot. 294 címre. Sá rné. aranyesméhsejt mintás színben. (+36)-(30)-e32-0422 Te|epheIy |evélcím: és Eperjesi ndo 2252Toa|más.B3 színes 400 000 Ft Méhészeti eszkozok. (+36)-(30)-449-91 : 93 100000 Ft (06)-(28)L Csomor. (+36)-(30)Telefon: MaIya Péterigazságtigyi méhész mézes + tetö. 955-2449./fax -(7 -462 EGY GYORS HIRFORRAS (+36)-(20)-e5l-8941 Tel.30 mi||iméter kivitelben 2-66 keretig. TermeItíi valamint 720 ml-es. Hirdetést A hirdetés az á|taIunk kLjIdtt csekken befizetni ke|| nem fogadunk. miianyag szoktet<í. feIszere|ések' . Forgo. Perizin adagolÓ Lajosmizse.0 0 s . pontos. megye) Liget 28. u . szt. anyag m (06)-(47)-330-88 Tel.: Mrli 2315 Szigethalom. Pf.es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron szerezhetők be Mri|ép. bírÓsá9ifelkészítés. e|őjeprecíz minöségben szárított l/2 oldal 240 000 Ft gyezhetö.hu (06)-(2a)-4or-348 Tel. 720-as fazettás |éocsere áron. u.: (+36)-(20)-e72-8722.(+36)-(30)-934-206s. veg Méhészeti fe|szere|ések szakértö.zggg.Tel. Postázüst aőllohnk./fax:(06)-(62)-269-736. 9on g y o Ie g c s e r é Vse |á. Méz. sé9[i csirkehá|ok.omme. viasz. Mézfelvásár|ás Bács-Kiskun.Tel. ismertetése meg :www./fax: r. Bácsa|más. és de csak természetes érdeke|. Tel.: e ez é s o e!n é h | e s e o r1 2jV. a (+36)-(20)-a27-0622 |yukbö./fax: Mobil (+36)-(20)-37 1-9281 : 33 . BattaésBalta Kft. (06)-(46)-386-6es. Szent .39.9. átvéte|. To|na megyében. HordÓs. Györ Míilépkészítés |ép-fe|dogozás áron. a helyszínen Virá9zÓ és 3488! fák tu|ajdonságaiknak Cseregongyoleg. F e d e I e z c í 9 é pé h I e fu vo. természetes méztik eladásiszándékával.NB 000 (+36)-(70)-323-9634. mézesliveg. 18.kt u ális z i a n ao i á r a k o n . Tel. F tarÚl rrnrrlÉrt thetö méz|eto|tó ki|os. hidegen viaszt nagy szi|árdságu. Te|. 620 Ft/db áron. (06)-(26)-4 -563..Szigetha|om pá|yaudvartÓ| JÓzsef u. cseregiingytileggel' folyamatosanvárom felajánlásukat minden fajtatiszta.(so)-zot. |apkák Fém íivegzáro \ "Ái*&- AKclo! 1. p á c z F e r e n c6 5 0 0 Baj a .t -07s. 6300 Ka|osa. 6 -. 82. n. Mézfelvásár|ás az ország egész fizetésse|. (+36)-(70)-949-6077. E. (06)-(20)Tel. 91.hu : (06) 8) -243. kaphatok. (+36)-(30)-a56-6547. Postai utánvéttel is megrendelhetri. cseregtingytileggel. Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. Kossutht 33/A. 214. MEZFELVASARLAS Északkelet-Maryarország tertiletén.. Te|. Szemán 37. kedvezó Öreg Viaszfe|vásá Méhészeti r|ás. méz N yiw a :á| | and Óan.: megyében ! szomszédos (+36)-(70)-611-1834.: u.Mobil : (+3 : 6)-(30)9o32-T 60 5T Vásárlás kujen eseten állatorvosátÓl $Ó$szeÉszétől va$r további felvilágosítást! Mézf e I v á s á r | á s a z o r s zá g egész t er L jI e téa z o n n a I if i z e té sse|. Mézes Maci Bt.ffax: Mobi! (+3 : 6)-(30)-gao-ss48. anyagbÓl 1/4oldal 142000 Ft (30)-9972-6'.: 1/16 oldal 70 000 Ft Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404.: Postázást vá||aIok Kft.Fó u.(Pest u. Baranya. vetek kaphatÓk. (+36)-(70)-627Fizetés készpénzben. automata. pontos bonyo|ítás! gyártását vá||a|om szeigény Kaptárak rint. KristáIycukor. Ba|taLász|o.tÓ|' NBra1/2 '13 NB kodi 11 Ft-tol.6923.'nt .( 7 s ) 2 3./fax. ám. T e r . Tel. 6.Gyóri András.( 7 0 ) ..:(os). h AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ MarkÓ|stván. Kossuth u.462s -327 ( * 3 6 ) . AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag Budapest.Tel. Míilépkészítés. propoIisz fe|vásár|ása. e||enértékét te|efonon APROHRDETESEK ! EPERJESINE MézfeIvásár|o Ikozás vá||a MEZFELVASARLAS TiszteltMéhésztánaim ! Szívesen állok rendelkezésiikre az alábbi szolgáltatásaimmal: rónlvÁs Utánvéte|Ie| megrende|hetö nozémagyÓ gykezelésére Fumagillin hatÓanyagi Fumidil-B por. gépek Mézpergetó rozsdamentes ttí.25.os kic 1 mm hasáb 370 Ft/mm (+36)u. Koztársaság soMoGY! lizsrr c zat i tá p e g y s é g s a k 2 2 0 V. beltj|'Viaszfózök. (370Ft + áfalsz).Marek Bp. (+3 : 6)-(20) . 16-18 000. oreglép-feIdoIgozás' HátsÓ borítÓ 430 000 Ft Mézpergetókkészítése igény szeB2. tartalmazzák! t ó t ó . Gyors. Kovács. vagy a 273-2285 A borítékra rá: Méhészet írják szerkesztősége' Beérkezési határidó:a tárgyhÓtmege|ózóhonap10-e. Tel.Jozseí Baks. : F a x: -3 / 06). hengerelt mu|éppé dolgozok Posfe|. c s e p e g te tó | | v á ny gyá rá a Az árak a 25olo-osáfát nem |stvánt 31. Ke|eti 2 perc. felszerelések vá|asztékban nagy mézadago|o Méz kicsomagolásához DáVid Méhészeti Gépgyártás. Vl|'. Kossuth Lajos u. 2114 tázást vá||a|ok' (06)-(28)Va|kÓ. pumpa tetöve| 4009rammos csupor BacsákKáro|y Kalocsa tetcjve| mÍÍanyag iivegtetó. szakvélemény. 24 14000Ft. F orM < l/1 PR-cikk 290 000 Ft (20)-346-s210. (06)-(2s)-461 asztvásáro|ok. www.l591 írásban várjuk(|evelező|apon' |evé|ben faxon)az vagy faxszámra. szo|id V|asz-m (06)-(r)-342-3182. Hunor rakodi 9500 Ft. kannás mézme|egírak|apok 2509rammos e|adÓ. i||etve tivegek zárásászabvány soLTÉSz Lqszti Telefon/fax: FUREIIO atkae|leni tály 50 kg-tÓ|.megrende|hetö. 8)-486-2ez Tel. (06)-(29)-426-691 Tel. 1.Szent István u. Kiste|eki u.:(06)-(79)-343-729.: 536-6304.370 ml-es és220 nl-es tivegekforgalmazása fehér.mehmergezes. b<j választékka|.fÖ|d rtja'h ieIetpa u pontos Precíz.|41 r/8 oldal Tel.

'a9co e S !9'e fél e|a Hunor.4 0 4 439.Jfil AL|. H íujon bizaIomm megbeszéIj k. 2 bizt osít á sávaHu n yad i Lajos mé|..Érdeklódj ! n Hidegenhengerelt mrílepkészítés. .m eh eszb olt. kaptarzona. n hész(06)-(77)-482-004. '13. : Tel. (+36)-(20)-392-2817 -1 .(4 2 ).l.S zombaton rv a' zá M EZFELVASARLAS az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás. (+36)-(20)-584-6310. :::: -. me$nyitottamaz feldoluj a gozÓmat(ValkÓ.3 4 5. : 10500 F t . te e k Tájékoztatomrégiésleendóiigyfeleimet. és (+s (00)-(z Tel (00)-(z : s)-+ss-ogo. N yíre g yháza gyártásaésforMéhészeti eszkozok ga|mazásaméhészeknek viszontés me eIa dokn a Term éke ink g te kinthe k. 3:. T e ].ik biztosítunk.baltakft./fax:(oo)-(: 44-055. : (06)-(83)pénzes T fizetésse| cseregongyo|eg és 362-47 360-9'l [este) 2. 8. nem nllandÓ akciÓk. . 9.Dányi it 12la.Tel.we bold ais Ion . : -:.l5. Kf t. kaptárvastÓl a a mézkicsomagoIásig. d e szkát a rá9po'sze :cr. ost ázást vá ||a-|unk! : 4400 P C ím . terliletérekiildj. j e s k o r ti I e g y á r tá s á tKoh u t Bt ] t or . Ady E. L YS O N''c é grmé k e i t.^ ^ a ^^\ /^^\ Ta m ási ren dszer j rakod okap tárak Anyarácsota 9!a. vegyes. Keret ek delhe tcjk. 9. M incí sé gi p tárg y ártás ka pta www. hu Készítiink vihigiénikus ..(8 4 ). ! Keressen mlnket bizalommal Az ország egész feIvásárlÓinkat. (06)Fáy Te|. 3.00-17. (30)-940-3800 illetve(30)-248-6004. NATUR. folyamatosan vásárol ar zol nagykeron kis galunk. v ásár| ás./fax(munkaidoben) (24)-435-000. e l.(+36).9. M oreg|ép-fe I d oI gozás .5922 . V iszonteladÓkat aI. Kertu.00 SZ: re@ is Továbbra forgalmazzuk a . forduljon hozzánk bizalomma- Tel. e " s.ka ruzem. :(0 6 ).) Elérhetóségeink változtak. lépkészítés..00-12..^ToRvosATÖt. s)-484-20s.2114 Va|ko. sonkolyftízés. z a r v a swww. Kisku majsa. hu t cika www.t o| dok.Bá r m i | y e n é r e t ben . ot.h u Tel.: /fax: RakodÓ konténe ree |ad ok' e |':(06)k T Mobi|: (+36)-(30)-963-4602. akác. doháhY.239. u' (421-34169. repce. koh u t ka pt a r. M éh észbolt .h www. .hu @ Nyitva: H-P:8. u.www . ( Te l . NB 8-12 alumíniurnbo. 0)-(ao)-20r -23se ubalta laszlo hfcnetwork. akár Bármilyen elképzelését megoldjuk. K zépso-dunapart 46. 2344 Dtjmstjd. VAGYcYlcYszEREsuÉTÖt TovÁBgt FÉLvltÁGoslrlsrt vÁsÁnr"ls EsETÉN 34 . (+36)-(20)-3s 2-2?'ren Te : keret ig. (+36)-(30)21e-315O E g y e d i k a p tá r g y á rt á s! Kom pIet t ra k o d oé s f e k v c jk a pt á ra k 9520 F t to | .4956.h u S . e 'a<oookap tárakat és M é z f e I vásár |ás tartozé(a ke re : V kész:' éce thársbó|' arrészén. szállításe$yénimegbeszélés Klenancz Jozsef.SZKft. ia kít á sm kia v k t e|s a | To v á b b á á | l a l j ukon t én erek . m : viasz Cí De me te r Andrásn é . e l. A.APRoHIRDETÉSEK Ba|ta Ba|taKft. A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat.: Nyíregyháza. . |vásá mézfe r|o. . z)-+ (+36)-(30)-e83-0032. azonnali készpénzfizetéssel.3 2 0 -4 3 3 : ANTIVART l|AruDOL KÉR. L E GA ''. fuonnaI i a z országdé|i g a Za asze "'. T Garibald iu. (36)-4A3-228.( 3 0 ) . facél napraforgÓmézet ia-. N y Í reg y ház a. 120 literes cserehordot alapján.. : + 3 6 ) . (+36)( 30) .00. I r^\ ^ r. sajátviaszbÓl is. uw.

hársfábÓl. rgatott napfény'' . |épezve. : uÉzrrlvÁsÁnnsl ruÉzrrlvÁsÁnns E -mail: info@gazavc. (+36)-(70)-63r -69i0. he|yszíni fizetés MéhészCentrum (06)-(3 51-0s8.nektarplast.És egyéb Konekt bonyolítás! Ve|encen! tatjuk Egyedi is típusokatké. Hunor ke re te n méhcsa| ád ok ad ik ! m T e l. : 357-0040' J. |épcse re .h u Észa kkeIet-Magya rorszá9on NagyvisnyÓ.Akasztón.E . (+36)-(30)-s78-8s8e. (06) 2)-353 -221. u t 121. F Azonnali fizetés. Fizetés készpénzben. Tel (+ 35).ffax: 6)-3 (36)-(30)-663-3067 Tel.(+36)-(30)-283-7660. (+36)-(30)-352-1 : 89s. néryktim és pempós fedél.. és sziiktetri *.: -8s6 Keretf rÓ és méh|esepró e|adÓ. A Fejér. SPINDLERNSZIÓ Kápolnásnyék.hu : NEIfiÁRPLAST Kft. (+36)-(30)-aa5-4900 Tel.s t s .Taposo. #Hffii# rendelhető! MEZCSOMAGOLO ANYAGOK: J Újdonság: fém l sztiktető! Hívjon. fuonnaIi csereg leg ngy slMoNMlKLós www. 57. Kaposméz Te|efon: Bt.: ter.5-l-3 kilogrammos maci. mézes mézes szor(+36)pok. Bács-Kiskunmegyében. kozott és fo|yÓméz. Tel. 16.. Frizesabony. vagy (o6)-(24)-419 -289. m e z te r m e l o. 207.: (74)-472-400. mtÍ|épcsere. Aktuá|is KozépANTALJóZSEF ésNyugat-Dunánt Ion lfiriság t 4l^. cukorIepény.hu (20)-9 11 Budapest. (+36)-(30)-81 6-3236. g g mézesmackÓ 150 tubus. m overá ||ok.Tamási.: Méhészeti eszkozok webáruháza (+ss)-(30) 6-0512 c Z U P l M | K L óS mobif : -47 Termékeink megtekinthetók a Szombathely Viaszfózés.Méz eI Hárs keretléc drÓtozva. Lehelu. Érd': Kalaoos Lász|o.Bi o m é z adok. Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke. Bog|árka u. Tárkányi a)la ut Korrekt átvéte|.e s s z : Míilépkészítés.Honlap www. : (00) 2)-253 : Fax -64r -(2 -(2 E-mail nektarplast@nektarplast. anyarács.h u : fizetés. méhészeti terpuszedIik.Tel.: k eszkcjzkaphatÓk.Fó utca 6. Tel. (+36)-(2 : 0)-444-7 981 gy leg A |egmagasabbáron napi E-mail s z a b o .\ nektilőtérbe rostasziivethelyett} ésanyarács bármilyen méretben meg.: 12.(+36)-(30)-81 : 6-3236.: vonzásktirzetében! Velence gyártását típusri kaptárak fo|yméZfa. Méhészeti eszkcizok. 96 Nasysándor v.Csereg n(+36)-(30)-857 TeIefon: szítrink! -7080.kaszerszá pa|ac|a pok. mok. mrianya$ anyazárka Felcsut. Kaptárak.(zo). Cím: Tanka Pé.5543. (70)-s33-9441.. www. Tiiki'l. Úlak1l2 orosz NB.iták fe|vásár|ása . Misko|c. Tel. érdeklódj : Firnigel János.hu : . lucbÓ| e|Eger 200 km-es . Tel. 7. precíz minósé9ben megrende|hetcj' Tel. 34. PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna. Te|. mékek. Tel. Szarkahegy Te|. e r n o @ m e z t erm elo. MEZFELVASARLAS! Méhészbo|t Kaposváron ! Fö u. gn 250-500-900-1000anyag mézesflakon. 4 C í m: 8 2 3 N a g y d o b o s . tin (+3 -(70) 6) -226-43 40. Míi!ép kaphatÓ! Viaszt vásáro|ok. gyártása oreg|ép-fe|do|gozás a Minóségikeret|écek száraz tamási mrj|éorjzemben. platÓmegoldás Sztikség egyedi esetén is megoldhati! A Nemzeti Programbil támogatás igényelhető! H itelr evásár olt autÓ nál 1 0 0 0 0 0 Ft en9edmény a Iistaár bÓ l! 35 .meheszcentrum. Te|.hu lon webolda (06)-(94)-321 Tel. $rammos s hatktimtis 25 tégely' propoliszos 30ml-es flakon.(+36)-(20)-zgs-sst : t Mobil(+36)-(30)-41 : 1-2430 (+36)-(30)-2ao-2787 . PET 0.Csu uÉzrpI-vÁsÁnlÁs t Erntí Szabo méhész mézfe|vásár|Ó és Mindenkori legmagasabbáron . cseregongyoleg.250-350 flakon. (06). Te|.

6) (to)-tl-ztzz. ikus s é (06)stb t á ra |jvirá gporszedöve I ). M éh ka pt á ra k gyá rtása' T e l. virá9porszedŐ. l.3 7 3 .3 886.6s2s. T ( 3 0 ) .(70)-323-9634.m ezbo|t .63-153 7o90 Tamáei' DobÓ l. b r i k k o n ym a g. T ad ók vagy e I cse rélhe tóke |. ffitr'ffi Í'rFiÍ6ígFwqn. kaprakodÓkaotárak Tamási rendszeríi h a t ok1/2N B. el. : (+36)-(30)-30 41-438 mé80 c sa |ádosm éhészte |e p he |y Dunaujváros h ekkeI.Tel.ola j ret ekm a g. : (+ 3 6 ).: téseméret szerint' 453-087. nyi Péter. ZríazonnaIkészpénzfize tésse l. fiasításmenHunor hárs) (+36)-(30)-983-6384. A r: AzonnaI K onténe rgyártá sát ig é ny sz erint Te|. Méhanyanevelés c s o m a g k u I d ó z o I g ála t V|V|E N 2005 s ' t echnolog iája Náta virá9port erm e|és B ek a Hárs ke re tléce I ad Ók g y ártotoI ácsKft. Te T : 00ntot.( t ) . viaszgyerták nagy vá|aszkapbiomézek.6 5 3 8 . c s i l l a g f r i r t . ( +36) . paul. EgyediÍnffil ésfuÍÍÍ'ájti txza|oírÍna|. Minóség szacharozbol partner: P|G Rajka.377. :(+36)-(30)ela 352. Janovics. e |. : o s ) . rovid határtását.6 5 3 8 . 1 40 0 0 F t/ d b .( 30) . Higiénikus alj' kihuzhatÓ tálcával.(3 0 ). m u s tá r m a gp o h á n ka m a g b. 9 oraután. iHBl[ts mrupileÉEffi" ffire$EffiffiÍM 741473. vá l la|juk. Bajai Kiépített UN|VERH0LZ 6449Mé|ykut.9 5 3 . ponthegesztett anyaHuzalpáIcás (higéniarács) készírács. g|ép-fe |doI gozás Kiskunb an.d e r tok. méhészboIt.est keresek |yeI engedé| ros rendszá mma| átépítési és paauti eset|eg rende|kezcjt. zarkahe g y'l2.com renhuzaI ozo tt hársf ak eretek 1/2 NB kap tárak ésfe |sze re |ése|. v bíborh eh e r e m a gf. l/2 NB és Hunor méretekben.á|lapotu Jo pírné|kI is érdeke|. : Mri|ép készítés.sziizkeretek rit3. NB. : (+36 ). 1/2NB ésNB csa|ádok eIadok.976 Mobi|:30/63.(3 0 ). Ez á||4 db Méhészeti fe|szere|ésekvá|aszték. R á k o c zi u ' 61. egyediméretben feItjIetkeze|ve is idóveI vá||aljuk. e l. szá||íth ato. l .(+3 -(30)-833-883 4.5 7 2 0 .eu . taposorács (06)-(28)Tel. Te|. Kristá|y. nagykereskedés. 25 méhcsa|ádNB 1 7 . 100db elado. : tékban. megegyezés szeÁr : rint. lt a c im ba m a g .631 . (+36 ).izocukorkis.S ze g e |t. lékke| Jenter-készti és 384-32sl vag y (+36)-(20)-323-9s61.huzaI ozott S renhársf ak eretek S idcjsár|ás e|ótt kérjk egyeztessenek Ka pt á ra k gyárt á sát vá||alom. Balatonszentgyorgy' József Attila T rán . Te|/Fax: not e'mai|:dravcca@tcÍne.( a s) . g észítcik szítcik. re te kbö ke éscseban.Tel.d e lhe tok. (+36)-(30)-436-3886. e .ná|Is garantá|ja tapasztalata késztakarmányok. : (+36)-(3 pimegvéte|re Csepel 344. T n (06)-(46)-3s2-338. Ia m infen ék. Fax: 00-36-96701-005.( 30) . 3-231 2.: 00-36-30/686-7873.: ( oo) . t j a n ya g k m k e r e te k u n o ré s1 /2N B m éret ben H m e g e n d e Ih et c ík! r É r d e k | c jdn i et : Ieh (+36)-(30)-8s8-0726 E ..APROHIRDETESEK Me&ffimffi"ffi ttil'mm$igv$uhlittuÜen. NB NB Negyven méhcsalád H ésfé| |épeken repc ére do.meixner@gmail. : CsokaIstvá Te|' (+36)-(20)-gzo-sg+o. va gy 3 Hu n orfiokb ol.Viasz-. Váte r.32-es vastagságrinaturfaros |emez m elad ik .e h é r h e rem a g.szovet t e|.mti|épértékesítés rostame ke|.(3 0 ). ka pt á rá ra 14400 F t + áfa. hu.m éh észet ben DVD-n kap hato. www. a ore T u tc a 1 1 . (+36)-(30)-63 2fé] 6953. rendeIhettjk.864.es k ap tárb an MEZFELV AS ARLAS naoroiaciáronI Aktuá|is Me nnyiségtciI cie nárkorre kcio fugg |e he tség eGyors.9224 E-mail: Tel. csíkokkrjI onbozc j é retek b en n. ek (06)-(]).+ : t. e l. J ( +36) . Pe rizinne ke ze |t d b H unorm é hcsa| 35 gyá Méhkaptárak. tamásimrli|ép iize mbC ím: ankaPe e n.3 8 6 . Statikailag kifogástalan' kiválo hószígeteló.. i Baján. tes. b an if óz v e.3 8 6 . T E|érhe toség : ze g e lt. i (+36)-(30)-488-4564. kaptáraI katrészek r.gsg-sst0 ste ). rosI. zés. hu ( + 3 6 ) -( 3 0 ) -2 r 6 -6 2 1 0 36 . u. :(o0 ). UJ! POLISZTIROL l HABKAPrÁn Mézelrj niivények kaphatok vettímagjai F a c é | i a m a gu c e rn a m a g. h igién ikuka pt ára lj s hig ién. lgá!É\'d fun{imhozzánk HÍÍFÍtj|ő Í|tr. (+ T Pe st me g ye be n la d o. 0. ! l okobrike tteT e l.m ail: Iukacs. e me nés EI t Üvegek. (rij.terme|tjimézestlveg kén t m egvá sáro|hatok. st Telefon (06)-(22)-s8s-076.Mobil: ( +36) .Korre ktug yintés.: tel. : (+36)trsztaságuszachariz a|apu Az APIlNVERT és az APlFoNDA maxir. (+36)-(30)-901 : -9228.1 89s. akciÓs Cukor|epény A M é z e s Ma c kÓ á r o n k a o h a to ! Tel. anovics. (+36)-(30)-3a2-I99. amási.400.-Jlo-ou+. Hu n orésmás mére tbe n M é h é s z boIt komp|e tt is' A 1/2N B ésHu n ormére trJ Ta m á s i . rágl@r&s. : 3 6 ). : T he MézcsomagolÓanyagok.(so).feIszere| ésse I korn yékén do! T e |. ha bk a pt a r . ^^^ ^^ í '^ \ A Hu n or ka pt á ra k fiokkaI jsze r ál|a3 pot ba n . 9. r e m a g .és és (74)-4Os-17 (+36)-(20)-s] s.0 2 9 4 . 0)-27 8-1702.osz . keret|écgyártás /^ ^ \ (uo/-( / Y.(3 0 ). ne kuI cjtér va t re. itatÓval.1/2 N B. HAZA|GYÁRTASU m ti a n y a g a p tá ra k. Kft. : elT amási re nd sze rírak od ok ap tár Í k a|j olaj ad o hig iénikus j al. e l. Meixner-tanya Értékesitési EXTRA Kft H.7 6 4-7 www. 36] Te ( [+ (+3 6)-(30)-622-2291. is Kie is Fajta.. : te kb. 472./fax:|ádke re te e I ad o. gyártÓ tobb évttzedes A az AP|termékek kit nő minóséoét.Méhgyogyszerektáp|á|ékkiegé. n {lutfiiÜdHd fu! |(d'BriHyW l sntffit flu| líffifi l|ubefuaryam.: eladok. : (06)-(Z+). sÜ D z UcK t'R li!áozá*dr$sn*fuld'lffi lpvtdBÍt szrffid hfu0sd0b l|ádu W b dkaffisze|tgyáÍtásáwil fugh|kozun|t.és (Szoktetcj. és lapkák forgaImazása.Erd.a 36.Tel. 401 Kezdje a tavaszi atkairtástLevendu|a (+3 6 ). l.8 4 6 . tamasimule p.et ó bá dog né|ku|.(3 0 )e -2986. .meheszet@ hotma Lcom.Eg y tt oI csib b ! eIa (e Tel. n : szeri t . TeI Kaptár.igény www.

Te|efon: (+36)-(20)-s8s-9632. 3433 Az előfizetésidí1iat részemre a ktildendő átutalási postautalUj konténer: csa|ádos.. 1..(+36)-(30)-624-1s01. .): (06)-(28)-492hész szakértó. KiizIemény Az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl a fiatal j mezögazdaságitermelők számára nyrijtandÓ tiimogatások ogcimen. oktÓberig. szer. valamint 12oliteres 35 ía hordÓ5000 Ft Telefon (06)-(30)-209-71 : 94 EladÓ 50 db 1l2 NB méhcsa|ád kap.bÓ|megrende|hetők.: igény 245-3137. 'A giidtil|öi Szent lstván Egyetem.. : aláírás NB keretméreten méhek e|adÓk. ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport.porcukorrá dará|ását e|adÓk.tér'ltp. s ' < a o : á r a k .. ezáltal 40 o00 eurÓ jtivedelempÓtlÓ támogatástnyertem. febr. Info rm dci ő. |eg ..mu l é o a . bi címre.. u. Tel. u. e : : . kertilet): Kristálycukor. vagyméhekre cseré|..kÖzség. 201S-ig szakiva| m a|á) téner e|adÓ. Figyelem ! .:.1900Budapest címrekérjtik visszaktildeni. (kon. mobi|telefonos riasztÓ 000 Ft.hu @ szlE Felnöttképzési Kiizpont Termékeinket szemé|yesen is kereshetik 2011. készítéséhez válIaIok' Érd' do||i HEV me||etti méhészetemben. \ sikerestávoktatásiképzése Kezdésiidöpont:2o1l.képrs sffis nnÉnÉsz m. ApiterápiaKonferencia 2011... rupkeverci12: :oC. példányban.án a székesfehérvári méhészta|á|kozÓn. 9-47 ( 3 0) _ . 10o db Hunorcsa|ád .: e|adók. február 26... j el entkez é : s fru*ononrc' vwwv. 66 rakodÓrend. 11 i"3 7 .február 19-én.apiterapia...Nyék|ádháza. -e9-egyezni! NB csa. E-mail: hirlapelofizetes@posta. m ézesés Hatfejes keretfrÓ gép keretek és hárstejeskanná<. jítva. Címe(város..Ar: 2oooooFt.Madách u. .I Vásaro|jon webá ruházun|(ban Látogasson e| honlapunkra: Telefonos e|érhetőségiink:+36l 703236414 Ktizép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKtizpont 2l0o G dÖllő.. 63{ :eres motoros szi. : (+36)-(20)-534-5740.(+36)-(30)-287-1036. 50 ..az alábc. Te|. 26.a pt árm érk . cos kaotárban e|ado. hetó..+ . Tamási-fé|e fa|Elófizetésidij: 4920 forint. méhész vállalkozásom beindításacéljábÓl pályríztam.:(+36)-(70)-323-9634.szie.: akár is.. Te|. Erd. fe| res. ésij Érd. ....eurohonig./fax:ÍL28) 522-ooo/t tg+ E-mail: szalai.i a .Vándorméhészetemben lni vágyÓ tanu tárban. igazságtigyi mé. Kiiz|á d o kxe ' . ll! "tl i'. E|ado80 mázsaakácméz.j-:.Zala Járányi agrármérnok. . FlÓriánné Gulyás lbolya Solwadkert.gabriella fkk..0 méte. a virágpor ésa méhpempő gyÓgyítÓ hatásai Ptogamelózetest ésrészletes ínfomácíőt a www.: 196)-(+6). ..hu Toudbbi inform ciÓ: (06)-(80)444-444.: IránltÓszám: . kereten' vagy Érdeklödni a fiataIaembert |ehet alkaImaznék márciustó| (+36)-(70)-366-761 3 tetefonon.5. Érd. LevélÜzletág..anyapároztatÓk (+36)-(20)-552-303e. j kaptármérlegek 35 000 Ft. mázsa 671.: 360-6267. (Utca.. 86. MEGRENDELOLAP Megrendelem a Méhészet lapot . 23 A Furetto elvén míiktidö Demo befrivÓkésziilékek 000 Ft. (+36). Tel. Megrendelő neve:. Budapesten Kiemelt téma: Magyar mézryÓryhatásai a ToutÍbbi tém k: a propolisz. Vio|a Te|.PáterK..1l2 NB méhcsaládok Te|.: -s62.:s-éz és gózviaszo|vaszto.hu weboldalontaliál Méhészetet bére|nék! (+36)-(70)-Méhkaptárakgyártása:(+36)-(70).: Szíveskedjen t/z Zalamegye.ványon egyenlítem ki.. : e : eo e n i s .a Maryar Posta Zrt.391 (+36)-(20)-43 31. Te|' 6 tonnáspótkocsi alváz2. ér.30. Demox aoxálsav-szublimálÓ 30 000 Ft. A megendelólapot. 771-2122. készre Te|. (+36)-(30)-632-31 megye.2ll-461-7235. (+36)-(30)-Kaptárak gyártásátvá||alom. Kezdót szívesen tanítok goa Fumerra. :'-<::-e eIado. szerintis.com ! ! BEEVNf.5x5. Neves szakemberek vezetésével folyÓ 7 hÓnapos tanfolyam végén OKJ-végzettség szerezhetó (oKI 31 62105 0000 00 00 Méhész).

: 294 Telefon:273-2290.vaI am int4 k eretes f motoros pe rge trÍ ed eI ez ő.Hatvany L. e. Érd . az anyab lcsóból valo kikelés után.nary@t-online. com ] e s.honeybees.0 0 9 1 .Mirtusz u. T e l.hu Alapítua: 1952 . 2 db hidrof oros k t' z árt T ov sze nnyvíz-e mész tó. A címolda|on2 évi té| ^2o1ol20t1 szeszé|yes egy pi|lanata FoTT:DR. : I E-mail: trorrotaserno@ g m ail. február Főszerkesztö: DR.hu Kia{ia: MAGYAR MEZTGAZDASÁG KFT.hu 38 . Telefon:243-9232. Szabő Dániel elérhetosége: ca. I I k hagyományos eret| é cek I eI raktárkész I etb ocj f urt I nré retek rend e| é sre.valamint az alternatív te{esztők.h U Szerkesztő: PAP EDINA Tiz naprabiztosrajzáse|tíjelzés nélkí'i l! kaptárbontás www. ár e g yLitt: 5 mi||ióF t.magyaÍmezo Felelős kiadÓ: iigyvezetó igazgat SARI ENKO iigyvezetó igazgatő MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND : Szerkesztőségben Hirdetésfelvétel Telefon:273-2295 APROHIRDETESEK 3.z unr iszr csi. europaimehesz.:(+l6)-(z o ).9 A székesvehérvári vásáron megtekinthetó ésmegvásárolhatÓ. fJ rdosz ob a oy | er j sz ak ai Tanya áramma).os rÁszrT Rak od o ] ] < :" :e" e.(3 0 ). .9 4 5 . gazdasag. Postacím: 1591Budapest. anov ics. 380 V b e vez etv e. veIéstj (+ T e J |épke kke I ad ok. m l l l tl o n l i l l c.| etv e j es fe méhésze ti I sze r e| é sem ad o.5 1 2 8 . &rfolyam. 50 d b NB 18-askap tárm é hek k e| 0 i| te| db 112NB rakod okap tár. EpuI et: 0 m 2 . Néhány anya sulya elértea 260 mgot.e |. ALTEHMED A tanáakozás és szakvására FL2RA. hagyományosftités.Fax:.9 5 7 5 .:470-0411. az elsó hasáb utolso bekezdésében tÓ rész helyesen: Örosi k nyvében a z2o mg sulyu _ petésen nevelt . (CsepelM vek) Felelős vezetó: OLÁH Ivm(LTs vezérigazgatÓ Telefon:278-5000.)5).(3 4 1 2 . K zponti Elöfizetesi ésÁrusmenedzsmentCsoport. 14. HusztinéCsekó Emma Tel. decemberi számának 6-7.1sUSD lkg 1 USD:205 Ft 2. 1/2 Fazekas Méhészetból NB méhcsa|ádok I adok.sgoErd. Nálunk ezt az átlagsulyt álcaáthelyezésselért{ikel. y"a.me I ya tany át k oru| v ev cj E kozostuI a j d on sz e.Fax: 273-2285 E-mail: otto. . ek e la Telefon: (+36)-(30)-383-2994 ÜcyrÉrszorGÁLAr: NErrznrr<izr sznrvÁsÁn . á| | v ánny aI v ag : e I ado'Érd.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTrTMÉ : Titkánág: Ioss JÁNosNÉ Telefon:273-2290 sZERKEszTlsÉG ÉsKIADo : 1141 Budapest.nag/@t-online.: 3909.T eI ef on: 3 6 )(20)-422-866s. H 23 NB méhcsa|ád unor m é z té rre| . r a íat. (+:6)-(3o).[n $B{ ll HeIyesbítés Szaklapunk 2010. kaptárraIe g ytitt. u n'. Ktlzponti t 69-71.én 2o10.onIi ne.MAHASInT www.2. |ábon | | i k onté ner ad i.ÖxolÓGIAI uÉrrÉsznr MÉrrÉsznTl TANÁcsKozÁs (oszrnÁx És svÁJcl vENDÉGEKKEL)' MrryEN a lÓ rvrÉHÉsznt A GYAKoRLATBAN? kereten 20 db méhcsa|ád Hunor eladó vagykaptárban. 50 méhcsalád T e .: (+36J -(30)-8s0 . oldalon.A I. e| . a hírlapotkézbesítőknél' valamint me$rendelhetö email-en: hirlapelofizetes posta. : (+36)-(3o)-3 9 0 .243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZTI a Maryar Posta Zrt. uÁ.8 3 s8 . m e| | é k e p ule t.atw. szám 2011. oldalán megielent dr. A virágméz felvásárlási ára január15. Fax: 470-0410 Minden jog fenntartval A lapbÓl értestiléseket átvenni valÓ csak a Méhészetre hivatkozássallehet. (+36)-(3 o). information@honeybees.toI g y f áv a| . : 3 6 )(30)-436-3886. neNB méhcsaládokkereten2010-es rjj uj anyákka|.hucímen. Szabő Tibor e-mail címe helyesen: szaboqueens@gmail.(3 0 )399-8299. rtnT To NTERJESZTI: l(ft. 1900Budapest Előfizethetó az ország bármely postáján.. Color Interpress 1039Budapest. TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt. 44 csa|ádos eI á Ero: i-36)-(20)-42 7 . Szabő Tibonal késztilt riportban leírtakkal kapcsolatban kért helyesbítéstaz érintett. kér A Szerző ésa Szerkesztóségelnézést az érintettektől' FiataI on e I hunyt oo: anik ustany áj a e sok-so< ':e (e s "ov enly e| . találhaA 7. a Lapker Zrt. u'gy e gyéni I (+36)-(3 0 ). T e| ' : eI (06)-(se )-36'l7. as"oz sz" k sé g es k oz ok k el esz a ke rtáoo k sz Porie<e "e aoi. PRAKTIKUS ETETOTALCA w w w . Lwél Üzletág.22.Pf.ca címen látogathato.6 3 4 0 . u.hu Tel. hárs keretekke|.1 5 ] y (+36)-(22)-3s3-2 2 1. s ) h e| Hunork eretek en ad o. áb b á eI ad o: 2. -21 0 )30 méhcsalád1l2 N B k eretene| ad o.444 Előfizetésidíj: 4920 Ft' félévre:2460Ft egy évre: Nyomja: Oláh Nyomdaipari Kft. DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet.hu E-mail: otto.: (+ 6)-(30)-267 3 -6447 Felelós szerkeszt : BRoss PÉTER E-mail: brossp @t-online.. r t tr lr ) I cl. A hirdetések eryéb és reklámki adványok tartalmáért a kiadÓ nem vállal felelósséget.9 2 9 5 . te ruI e te7714m. T : e 1 Biksi Méhésze tb ól / 2N B m é hcsalád ok kaptárrale I ad ok 'T e| ' :(+ 3 6 ).meheszet. szEGED HU ISSN 0465-6016 W W W .AYDAJENÓ Munkatárs : MALYA PfIER E-mail: malya. 62AK e rd Ő .hu Főmunkatárs: SIJII. l21l Budapest.2 7 2 . m eh e kke l d ok.anyákat tekintette ideálisnak.KovÁcs EszTlR. com.420-8654 Fax: 278-5008 ÍI m. @ További informáciÓ l (06)-(80)-444. azonnal. I ad ási ré osztatI an (+ 6.BGÚJABB rrÉHÉsznrr TERMÉKEK' EszKozor ÉsFELszERErÉs vÁsÁne. 2.3 4 8 1 . az USA-ban: A kétnapostanácskozás egyedtilá'llÓ alkalom a szlovénésktilfoldi ismerkedésére a méhészet és aktuális kérdéseiról méhészek folytatott tapasztalatcseréjére. (+ 3 6 ). Szakmai hauilap 59.bek erí tvelek trom os 2 kap uva|.p@t-online. n. fia. H ár sfa ITATOUJ. .(+3 6 ). Honlapjuk a www. .hu www. é t o6 (b é b a' ro. EsKwÖ és kiállításokkalegyidöben fog zajlani.

immuner sít t és itaminokat tartalmaző készítmény M]IM ]INnNfiUNtsRŐsfu6 Apflmnflx@ nntm {ltroR 50 kg-os .ítéSú.180. Í17m @ 54-454ql a 80/4 w w w . és feleni 7500Nagiatád. fsz. porcukor Postai száIlí&ást a nagahódi végez: boh (naI 75. lbt.2. csomomentes KoNcBNwmRÁTIUNf.vet.v e t. RT]I{AZ Apimix" forte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhetí.38.\i ésa FU:!ÍlDlL'B por s'iruphoz 20írg/gvás r|r{sacseténk rjcn lleíoÍvosátÚ|v6Br s/ g/szeÍészétől tovíbbi fe|vi|ágosítást| .6756 Em . e u ro . Ibl. info@euro. .K0ROil/J A fimnflx'forÚe házhoz szá||ítással Friss kés z. fsz.: ul4s4.Öe MEI{ESZ V sároljon t liink cukorlepényt méhei számára a tavaszi etetéshez.L.{/EIm \y'"ruRo-!-ET.4l.Kiiztársaságu.h u /s h o p \ Ptrl.'Kft. Kossuth u. 1l. { méhészetben használatos á||atgyÓgvszereket egyébtermékeketkedvezó árakon ésszé|es és vá|asztékbanná|un]<' ta|á|ja.!tÁ.: sz4í'-gsg| Mobil: 3ots|6.f.hu 7570Barcs.4t3| Fax 82/553. 50 kg feletti Apimix' vásárlása esetén díjtalan házhoz szál|ítás.000 Ftlcsomag 30kg) megrendelis d(italan aetén szállítős csomagoltős.in o|d.

...: (1)470-04-1 Fax: (1)470-04-1 06 . .1-..Yr llllllliMlll' ft:****i [.t&. 0 1. l I IL t Mirtuszr)2. 06 Tel.'-f.. 1141Budapest.J $ HbÜt.*.{l TF * rm W *h-d t# -t"t j.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->