www.meheszet.

hu

,

2o'apÍrve : ,,52

n

EVFO L YAM ,. 2 AM

u

UAR

Ánn:

FO R

o

53o-

\:

-'ANYAJELOLO SZIN 2011

. VALToZASoK NEMZET| A PRoGRAMBAN RpRoHlnonÉsEK

. nnÉarrnsENY És rrsnlvÁloyunru [642q1l rÁuoonrÁs . uÉzrs NAPoK ronaliru rozÉnorrtj |NFoRMÁoór .oMME-Hínrr rÉroruYsÁol nrclógAN naÉzlovnooK A

uÉHÉszKEDÉS A HEGYEK KÖZon. VAGYoNVÉDELEM . GYóGYSZEREK EMLÉKETÍEII A MÉHTARTÁSBAN . A HUNGAR|KUMMAGYAR A nltÉz SEGÍT TEcHN|KA

Ö o@

g{/ET',@ffiO OW#
llr' 'EUR.-'ET', Kft. l- .Í -,* 1* )-r .* .
, / /

ECOSTOP'lamella
r Timol ésborsmentaolaj hatÓanyag. o A vivóanyagnak ktisziinhetóen a hatőanyagok egyenletesen' fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetlenii| a ktirny ezeti t6nyez6któl (hómérsék|et,a

méhcsaládnarysága, a párolgási teriilet mérete). l Az elnyujtotthatás |efedia méhekre |ráros varroa atldk teljes kifej|ódési cÍklusát. o Kora tavasszalésa pergetési idószak után is
a|kalmazható.

,sc,o*Ri:i?$-s*:

7+TAKCIO!
, , ,fl|tr

'.íÉóffilfi#Hfiffg"^ru;;:íJiTa 'fiffi;x'+*,ff,il##.':i#^ffi

lffi-jt-*#6.H^sql5É[#F S:.q1x?E,.t$"r-x$ s#sffiF:ffig

Eg;'H*xs;'

r)-7 Dany's Bienenwohlt oldat Megérkezett eredeti! az *frÚryr
l\tlla---

-voMézelóméhekvarroatőzisellenikiegészítókeze|ésére.
r oxálsav éscitromsav hatőanyag. o Kedvezó biolőgiaÍ hatássa| Yan a méhekre. o Segít fenntartaní a méhek megfeleló higiéniai viselkedését. .r.ir' r Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is használhatő.

,/ ^/ r

I

UJ!
lite:res

A|z, elsó vásárláskor minden vevó specÍális adagolőt kap ajándékba!

Válasszaon is az eredetit!
Afeltiintetettőrak az /főt furtalmazzők.

lt'fi

7500Nagatád, Kossuthu. l1. fsz.38.TeLz82AS4.4B rbx 82/553.180; info@euro.vet.hu I Barcs'Kiiztársaság 7570 u.4l. fsz.2. Tbl.: Mobil: 30/516.6756 82|462.939|

dtdt'fitiámd'rt 'í'&@nÍBilÍÍ!N!I'ÍhníBÍ@ffiÍ'tÍÍbmqEí'ík''Íls@"ÍE!fl}@E80/454.454{E

www.euro-vet.hu/shop

I

CSAKENG EDÉLYEZETT EKET! SZER
zott. resRuÁn

Gyo yszerek rtásban a méhta
jelentösebb A mézeló méhek ellen betegségei gyÓgyszereket használunk. betegségek, A elsósorban nozemÓzis a varroózis, esetében mege!özö a gyÓgyszeres védekezéshatásos. atkakÓr, Az a illetvea nozéma már tiineteitmutatÓ méhcsaládot gyÓgyszeres kezeléssel nehéz is megmenteni.
z élelmiszertermeló állatok betegségeire hasz\nált szereketa 47ol2oo9 l EK-rendelet sorolja fel. A rendelet I-es fiiggelékébe olyan anyagok kertiltek, amelyek az emberi e$észsé$renem ktiztjmbtisek, ezért az egyes állatfajok egyes termékeire határértéketállapítottak meg. A rendelet II-es fiiggelékében azok a szerek szerepelnek, amelyek adott felhasználási mÓdszer mellett az emberi egészségre z mk bosek, ezért nem sztikséges határértékme$állapítása. A rendelet III-as ftiggelékébe ideigleaz nes határértékii szerek kertiltek. Azok a szerek, amelyek a rendeletben nincsenek felsorolva, tiltott szerek, ilyen például a nitrofurán, illetve a kínai mézbotrányban szereplő klÓramfenikol. Az ismert gyogyszerek (antibiotikum, szulfonamidok, amitráz) azl-es fiiggelékben szerepelnek, azaz MRl-értékkel bírnak. Az MRL-érték méhek esetében aztjelenti, hogy a szokásos mézfogyasztási mennyiség esetében milyen gyÓryszermennyiség j uthat be az emberi szervezetbe anélktil, hogy ott káros hatást okozna. Ezen határértéket csak bonyolult, hosszan tartÓ, és nagyon ktiltségesvizsgálattal lehet me$határozni. Ezeket a vizsgálatokat csak a gyÓgyszer gyártÓja végezhetiel. Amennyiben a vizsgálatokrÓl sszeállított un. dosszié me$felel a ktjvetelményeknek, ugy a hatÓság a gyÓgyszeradagotbesorolja a 47OI 2OO9, EK rendelet I.es fiiggelékébe.A hatÓanyagbÓl elóállitott állatgyÓgyászati készítnény esetében az MRL-értékfigyelembevételével me$határozzák az tin. élelmezés-egészségtigyi várakozási idót, azaz a kezelést k vetóen mennyi idó mulva fogyaszthatÓ az állati termék. A mézeló méh az un. kis állatfajokhoz (minor species)tartozik. A A A kis forgalom miatt a syÓsyszergyártÓknak nem mindig éri meg az MRl-vizsgálatot elvégezni, ezért ezekre az állatfajokra csak kevésaz engedélyezettszer. Ha nincs engedélyezett $yÓ$}szer, ugy az állattartÓ esetleg más állatfajra engedélyezett gyÓ$yszert használ, nem legálisan. Ez a tény eleve magában rejti az ezen állatfaj oktÓI származo élelmiszerekkémiai szennyezését. adott Az állatfajra nem engedélyezett gyÓgyszer használatakor a 0 értéknélalig t bb kimutatott szermaradvány-mennyiség is sulyos szankciÓkat von maga után (megsemmisítés, bínág). A ktjvetkezókben áttekintjtik a méheknél használatos szereket, gyÓgyszereket. Auarroa atka ellen a leggyakrabban használt anyag a 80o/oban elterrjedt amitráz. Az amitrázro| tudni kell, hogy 200 mikrogramm/kg MRl-értéket állapítottak meg a mézre.A szokásos julius, augusztusi felhasználást kcivetóen a mézben nullátÓl 5-6 mikrogrammikg értékig fordul eló. A leghatékonyabbnyáron alkalmazhatÓ anyag. Jelenleg forgalomban van egy Varidol nev fiisttilócsíko s készíÜnény. A Méhészet 2010. márciusi számában írt cikkben javasoltam aTaktic, méhekrenem, de más állatfajokra engedélyezett $yÓ$yszer állatorvosi vényre méhekre t<irténó alkalmazását.Ez a mÓd a Varidol forgalomba hozatala után már nem legális, hiszen van már engedélyezett, hatékony amitráztartalmri készíÜrrény. Jelenle$ a Taktic forgalmazÓjával tárgyalunk anÓl, hogy a szert méhekreis engedélyeztessék. Az ószi-téli kezelésrehasznált Bayer Perizin is rendelkezik MRLértéktel(too mikrogramm/kg). A szokásos november-decemberjanuári felhasználás mellett a tavaszi repcemézbensoha nincsen szermaradvány. A nyári kezelés-

A 2008-2009-es évbenamézkereskedók a felvásárolt mézek egiy bizonyos hányadában nem engedélyezett $}Ó$}szerek szermaradványait (szulfonamid, trimetoprim, nitrofurán, oxitetraciklin) találtak. Az OMIIE Vezetése a méhészekettájékoztatta, hogy a nem engedélyezettszerek használata ttinkreteheti a magyar méz kiválÓ hírnevét,és az egész gyÓgysze- méhészetiágazat csódbe juthat. A szlikséges reketa legálisállatA méhek kezelésérenem engegyÓgyszer.forgalma. délyezett gyÓgyszerek esetében zÓktő| vásárolják, bon- ugyanis nincsen határérték, a is tatlancsomagolásban. nullához kozeli érték sok. Amíg például a sertéshusban mikro50 Osszefoglalva, az atka ellen gramm/kg lehet a szulfonamid használt gyÓgyszerek, anya$ok határértéke, addig a mézbenez 0. a használati utasítás szerint al- Ezen kívtil a szulfonamid sajnos kalmazva a mézben nem hagiy- a kaptáron beltil egyáltalán nem nak szermaradványt. bom]ik le, a bejutott mennyiség Mi a helyzet a nozémakÓr el- évek mulva is kimutathatÓ. Ha a leni védekezéskor? nozéma el- mézból kimutatják a nem engeA len a 60-as évekelejétól magyar délyezett gyogyszer maradváa g}ártmányu Fumagillin DCH nyát, akkor a rendeletek szerint pulvist használtuk. A megelózés- a hatÓság ktiteles az e$észtételt re ezt a gyÓgyszert is tartalmazÓ lefoglalni, részletes vizsgálatot Fumerra ryÓgylepényt alkalmazvégezni,ésa tulajdonos k ltségétuk. Az uniÓs csatlakozáskor a re megsemmisíteni,a tulajdonost Fumagillin forgalmazása meg- megbtintetni. Antibiotikumot, sztínt,majd néhány éveeseti en- kemoterápikumot a Fumidil-B kigedéllyel a Fumidil-B készítrnény vételével tilos használni ! keriilt forgalomba. Nozéma ellen Nem tehetem, hogly itt ne térjek ki az űn. ryÓryszerkupecok forgalomban vannak un. gyÓgyhatásu készíÚnények,amelyeket szerepére. Ezek az anyagilag,,ela használati utasítás pontos be- hivatott'' méhészek korábban tartásával kell alkalmazni. Véle- csak saját gyártásu atkalapokat ményem szerint a nozéma ellen forgalmaztak. Találkoztam olyan jelenleg a Fumidil-B az egyetlen atkakárosult méhésszel,aki azt hatásos antibiotikumot tartalma. sem tudta, hogy mivel kezelte a zÓ készítnény.Teljesen téves az méheit, csak a méhészrendezvéaz állítás, mely szerint ,,drága nyen árulÓ' illegális gyÓgyszerszer' nem használom''. Éssajnos forgalmazÓ személyleírását tudnéhányan helyette mást, tiltottat, ta megadni. Újabban ezek a forgalmazÓk kiegészítették tevéaz elózóekben leírtak miatt a hazai méhészett ágazatnak Óriási kenységtiketa Fumagillin forgalgondot okozva, nem engedélye- mazásával. A ktjzelmultban kizett szert használnak. Ne tegytik! dertilt olyan eset is, hogy az így Nézziik, mennyibe keriil a nozé- vásárolt gyÓgyszer nejlonzacsma kezeléseméhcsaládonként. A kÓs tasakján a címkénFumagilFumidil-B készítrrrényból lin volt felttintetve, de a méhész tavaszszal cukorlepénybe 4 $rammot mézéból,és a gyÓgyszeres zacstesztink családonként. Ősszel kÓbÓl az uniÓbÓl régen kitiltott ugyancsak 4 grammot adunk a nitrofu ránt mutattak ki. családnalq a teleló élelem feleteAz utÓbbi idókben a fokozott tése után, szeptemberben, háellenórzés hatására a méhészeti romnaponta 2-3 deciliteres ada- gyÓgyszerek illegális árusítása a gokban etetve a szirupot, rissze- méhészeti rendezvényeken kisen 6-7 alkalommal. Így sszesen szorulÓban van. A sztikséges gyÓgyszereket a legális állat8 $ramm az évi felhasználás gyÓ gyszer-fo rgalmazÓktÓl vásáméhcsaládonként.60 000 forint k rtil lehetvásárolni a475 $ram- rou álq bontatlan csomagolásban. mos kiszerelést. Így 1000 forint ráfordítással családj aink e$észséDr. CserényiPéter gesek lesznek és méztink pedig dllatoruos, antibiotikum-mentes. OMME eln khelyettes

re t bb fajta anya$, timol, oxálsav, hangyasavjÓ néhány készítményben használatos. Ezek a rendelet II-es fi'iggelékében szerepló anyagok, a használati uta. sítás pontos betartásával a mézet nem szennyezik. Ugyanalkor ezek hatékonyságát nagy figyelemmel ellenórizni kell!

rffi

Tízforint csa|ádonként
Január elsó felében írÓ-olvasÓ találkozÓra hívott SalgÓta{ánba a PalÓctáj MéhészésKrirnyezetvédó Egyestilet. A jelenlévó mintegy hetven méhészt elósz r a Méhészethelyzetéról tájékoztattam. A szaklapunkat is kiadÓ Magyar Mezógazdaság Kft. tucatnyi ujságot számlálÓ lapcsoportjának vezetó hármas fogatában - a Magyar Mezógazdaság és a Kistermelók Lapja mellett a Méhészetis benne van. Vagyis pénztigyilegtalpon vagyunk, bevételeink fele-fele arányban a lap eladásábÓl, illetve a hirdetési dijakbÓl tevódnek tissze. Mrilt havi, januári számunkban már írtunk rÓla, hogy a hirdetési feltilet - az e|emzö írások terhéregyakran meghaladja a szaklapok íratlan szabályai szerinti arányt. A találkozÓn is szÓba kertilt a téjavasolma' s egnk méhésztárs ta: a méhészkedésról szÓlÓ írásoknak célszerri lenne állandÓ terjedelmet kapniuk, és a hirdetések mennyiségétól fiiggóen változna a Méhészet havi oldalszáma. Noha az ajánlásban van ráciÓ, a megoldás pénztiryi okokbÓl csak kivételesen j het szÓba. Jelen lapszámunk a példa erre, hiszen a 32 oldalas alapterjedelem 40 oldalasra novelésével - tekintettel a 20 oldalnyi hirde-

állománya jelentósen visszaesett, mikozben Óriási a tertiletvesztéstik is. A baj nem csak az Egyestilt Államokban létezik,hiszen a Évek Óta hallani, hogy titokzabrit szigeteken korábban éló 25 tos kÓr pusztí{a a méheket, és porzÓméh fqibÓl 3 már kihalt és gát, attÓl kezdve valÓsággal fal- ez már a világ mezögazdaságát a méhfqjok felénél ugyancsak is fenye$eti. Az Egyestilt Állafennáll a kihalás veszélye. Van ni kezdtéka szakirodalmat. Mint olyan fa1j,amelyiknéI 70 százaTalán a Szekszárd peremén éló szivacs a vizet, ugy szívták fel az mokban esyes méhfajok állolékkal cstjkkent az állomány. TaLengyel házaspárt h kkentette informáciokat, egytitt késztiltek mánya 96 százalékkal cstikkent meg leginkább az rjromhírt ktizaz okj képesítést méhésztan- az elmult évtizedekben.A riasz- valy Nag}-Britanniában 10 miladÓ tÓ tényekvilágosan jelzik, hogy liÓ fonttal indult egy progrÍIm' ló telefonhívás. A gyulai méz- folyamra is. Mégsem sikertilt fesztivál keretébenzajlÓ Év mé- volna semmi, ha nincs a sok-sok Amerika mezógazdaságát és a amelynek célja a méheket sujtÓ ze 2olo szervezói énesítették támogatÓ méhésztárs.A méh- vadvilágát is veszélyezteti a problémák megismerése. A becslésekszerint az élelmifelelós például na- méhektitokzatos eltrinése.Sydőket: hársméztik nyerte Az évkiegészségtigyi szerek harmadának kapcsolata válÓ méze versenyt, tivék hát a gyon sokat segített nekik. A dí. ney Cameron, az lllionis Egyeméze''dij. JÓ okuk volt a jat valÓjában a mi kis méhész- tem entomolÓgusa szerint t bb van a méhek beporzásával. A ,'mézek ok is ktizrejátszik a méhekpusz- méhekcsaknem 26 milliárd font htiledezésre,hiszen 2010 tava- k z sségtinkhozta tissze _, háértékií élelem elóállitásában szán kezdték a hivatást. Azért a rítja el a dicsóséget a fiatalem- tulásánál. A legfontosabb, hogy vesznek részt,nem csoda, hog|y adja a a városiasodás miatt megválber. Aki méhészkedésre ttibbes szám, mert a kozmetikus feleség és autÓszereló fé{ egyfejét, az beiratkozik az élet. toztak a méhek életktirtilmé- eltrinéstik világszerte egyre nanyei, mikozben eg)ne tribb ag- gyobb gond. A világ mezógazaránt nagy természetimádÓk. hosszig tartÓ tanulás iskolájába Nem hittékvolna, hogy amolyan is - állítja, majdhozzáteszi: bu- resszív vegyszelTel kezelt ntj- daságában termesztett novények 90 százalékát a méhekpoz ldfiil kezdóként mindjárt ta ember, aki nem kérdez. vényt is be kell porozniuk. Az egyre kevésbéellenállÓ méhe- rozzák be. (Forrds: greeninfo.hu) tivék lesz a le$obb méz.Lengyel Egyébkéntnagy mézfogyasztÓk, Péter azt mondja, amikor 2009 a háziasszony rég számrizte a ket eddig ismeretlen betegségek készítette: Az sszeállítást cukrot konyhájukbÓl. Mult év is tizedelték. végén elhatározták, hogy megisDtigei Imre Nyolc méhfajtvizs gáltak' négy merik a méhek titokzatos vilávégén32 családot teleltek be.

tésre- szerkesztóségtink kérésére a kiadÓnk is egyetértett. A találkozÓn hangsulyosan szÓba kertilt a mézmarketing.Az e célra hivatott Mézkirálynó AlapítványrÓl az OMME illetékes testtilete d ntott. Az egyestilet félmilliÓ forinttal hozza létre a magyar mézfogyasztásntlvelésérehivatott alapítványt, amijelenleg a jogi elókészítés szakaszában van. A viszonylag szerény ssze$ az induláshoz elegendó, ám az eredményesmtík déshez nem. A Mézkirálynó telj Alapítvány ktildetésének esítéséhezaz egész magyar társadalmat kellene megszÓlítani, ami természetesenkiadásokkal jár. A mézfelhasználásban érdekelt vállalkozások, vagy ,,csupán'' szimpatizáns cégek,illetve magánszemélyek megnyeréséhez a biztos piacnak számítÓ hazai mézf gyasztásb an le ginkább o érdekelteknek, vagyis a magyar méhészeknek kellene jÓ példával eltiljárniuk. A PalÓctáj Méhészegyestiletjelen lévó tagiai támogatták Gyetuán Gyula pásztÓi méhészindítványát. Eszerint a hazai méhészklubok. méhészn. egyestiletekta$ ai méhcsaládo kénttíz forinttal járuljanak hozzá a mézmarketing alapíwány indulÓ vag|yonához.Az ajánlásrÓl akkor lehetne érdemi vitát folytatni, ha az valamilyen formában az OMME ktizelgó ktild ttkrizgyulése elé kertilne.

A mezít!ábas méhész kaptára
Tisztelt Dtigei Úr! Évek Óta havonta vásárolom a Méhészet folyÓiratot, igen színvonalasésinformatív, gratulálok! Magam nem méhészkedem, csak kacsintgatok felé -, sok k nyvet elolvastam már, és idónként segítek eg}r barátomnak. Az utÓbbi idóben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen kaptárat kellene majd használnom, ha majd belevágok a saját méhészkedésbe. Így találtam rá a keret nélktili kaptárakra, részbenCsuja LdszlőrakodÓkasára (,,Gedde-kas''), i]letve a felsóléceskasra (,,top-barhive''). UtÓbbi lényege,hogy a méhek a lépet a maguk természetesmÓdján a lécre épitik, ezze| sztikség eseténkezelhetó a kas. Ez utÓbbira szeretnémfelhívni a figyelmtiket. JÓmagam megrendeltem az enól szÓlÓ angol nyelvií konyvet, ésbár nem Vagyok perfekt angolbÓl, de elolvastam (Phil Chandler: The barefoot beekeeper,aminek nyers fordítása talán 'A mezítlábas méhész'' lehetne). Rendkíviil érdekes, a lénye$e, hogy a mai kere-

tes kaptárak aszerzo szerint nem a méhek biolÓgiai igényeinek megfelelóek. $. gyakori kezelés,a keretek kivétele, stb. nagyon zavarja a családok életét. Szerinte ez az egyik oka a családok legyengtilésének, me$betegedésének, a paraziták elóretrjrésének. Érdekelne, hogy valaki foglalkoilzik-e nálunk ezzel a kérdéssel, letve a mi viszonyaink krizrjtt alkalmazhato lenne-e? A top-bar hive honlapja (sok fotÓval, videokkal, lettilthető írásokkal) az alábbi : http ://www.biobees.com/ Üdvcizlettel: Gyartmathy Istuán Debrecenbol Tisztelt Gyarmathy Úr! Kollégáimmal konzultálva sem jutottunk otról a hatra azonáltal felvetett keret nélktili kaptárakat illetóen. riilnék, ha a témában szerzett ismereteit megosztaná szaklapunk olvasÓival, akiket szinténbíztatok a megnyilvánulásra. Í6ák meg, mit hallottak, olvastak, $ondolnak erról a méhészkedési formárÓ1. aminek tizenete:minél eg$szenibb en, az ősi-eredeti életrrrÓdjukhoz hasonlÓan tartsuk méheinket.Hátha egyi.ittesentribbre jutunk!

Méhek nélkiiI a vi|ág...

Megleptea Jo hír

Vdrom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket uagy e-mail-re k ldjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbankijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (SO) 67-6447-es mobilon. -2 -

L

Fertrjszéplak. (06)-(56)-480-085. Arnm RÉvru 2677 Herencsény.2B/C. u 1II/a' Gyár Budapest. 'rt.281-5641." \ KIEMELTcsomag +rta 620Ft lszo 650 +AÍa Ft lsző egyíittes elón4eit! -. Gt'd llo meg Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a ésa I egyuttl Ft 3(. ' \ \ \'. TeleJon:j6 (t) 273-2295.. Zwingli 3. 11l3 Budapest.(30)-636-45B5 Csongrád.294 1591 Budapest. Isaszegi 93..qoos GÁsot BÁnoos LÁszLó KovÁcs Fpnrruc CzÉlus Isrvm Hrnssr Zolrlru Frnrrucz TmlÁs Aros Booom VarÉ Zsolr VÁnI Frnrruc Vencn Jizsrr Elrx GÁnon Demrrn LÁszli Drégelypalánk. 1. északi Vas. (+36)-(20).: 423-013. (06)-(3 5)-567-oeo (+36)-(20)-574-9035. u.078. Fax:+36(t) 273-2285 P_f. Balatonszárszo. (06)-(84)-362-696. ut (28)(28)-423-014 Tel.63. Balassa 44. (06)-(35)-357. u. Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet. 4033 Debrecen. Tolna Tolna Baranya.(06)-(52)-342-878 (+36)-(20)-978-8818 (06)-(ee)-370-3 (+36)-(30)-e3e-4e61 10. (+:o)-(zo)-gg6-8428 (+36)-(30)-855-4315. u.hu : (+36)-(30)-229-0401.-nél te|efonon + 25olo + postakoltség) áfa Bayvarol |22oFtl4 csik o Perizin (vényk teles) l0oo Ft/l0 ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db. méhviasz felvásárlása (ár a Postaiutánvéttel alábbiatkacjlo az szerekrendelhetok Kft.. 5231 Gyoni Domaháza. u.nok (06)-(48)-446-02 6)-( 5. 3624 Gy. 4.Dozsau.60. u. Tornavár l2' u. ZaIa.h .u. 9436 Soproni Bercsényi 9900 Kormend. Bács-Kiskun Békés' Pest Jász-Nagykun-SzoInok' Borsod-Abauj-ZempIén Pest. 6) u. uLíG Kft. (+3 30)-218-27 07 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (06)-(52)-342-87B (+36)-(30)-9l0-0085. lr \" .4' Petofi Mézrizem F agv as z t o t r ag]0 Í. G. 6)-(70)-6 I 4-2907 (0 -(62)24t-23 (+ 6) -2T -T686 6B00Hodmeztjvásárh. ut Nncy Debrecen. folyamatos Virágpor. 2]36Dunavarsány. (+36)-(30)-430-0992 Árpád 52 LrrlrnLaszr-i 3j53Aldebro. Bács-Kiskun része Pest.0 +Afa lszo Ft 390 +Afa lszo lapban+ il|tiHnSZnT ilBHnSZBT lapban NoRil'tÁLcsolllaq \--' t.8' 2646 Honti Petofi 3060 Pászto. 3 -(30) e (+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek.lev{lb'en faxona fenti címekre' va6t Apröhird*éseit kiaírÓlagírísban hatríridri: Áborítekra v1ák Meheszetszerkesáősfue Beérkezesi atárghőt megel zóhőnap 10-a A hird*&ellenért&et az ráltalunkkűldórcselrrkeÍL vasrszámlán larjűkbdzetni' 5 . u' 33. NÓgrád resze északi Nográd resze deli Szabolcs-Szatmár-Bereg 2l00 Címiink: Gtidijlltí. + Mobil:+36(j0) 631-3512 várjuklevelezőlapon.4. Ba. KovÁcsruÉ Juln 4033 u. (06)-(94)-41 (+36)-(30)-520-8085 I-573.q! a Hird etéév kere kollégánkat s eI : sse . u. Zwingli 3.nEz. (+36). B624 Pipacs 7200 Dombovár. Budapest Heves Hajdu-Bihar (+l0)-(zo)-0 r4-2e7 (+3 3. t e rm ' V| i t propo|lsz. R. u. 26. Veszprém Soniogy. vtjdrtis (3 kg) 24 5oo FVdb o Forgalmazza: KoYaVet Bt.

s nagyon zott rendszer sem mellékes. hogly kitededjen az ér és feltilról sem kaphat vizet. akik valÓbankomolyan a méhészkedést. Az itt elhelyeazértcsak nem per$ethetó. hat kereten.szél. majd utána. szegem.de szen a fiasításos keretekben még a méhcsalád mellett az alkalmanincs teleló élelem. idejevolt már egy kicsitjobban a kaptár fenekére nézni. a kapltik _ kérdezektoudbb. e ger után az űt már kanyargÓssá válik. alkalmatlanok' félig kiépítettek' amit viszont szívesen csinálok. mint a Hutek. s a riilj n. A tetejét ktjvekkel les lyoA zom. Persze tudom. északon már nincs a kentés hatására a fiasítás kitercsaládokban.mi j n ezutdn? .LátásbÓl már régÓta ismerjtik egymást. élelem is a me$feleló helyre kemdr a nap ereje is gyengiil. de nem tudtam belóután még legalább tíz napig etehik annyit pergetni. teleló utoljára. eltil Cukorlepényt nem kapnak. s minden NB fias lép egy mézkoszoni.Ez a betelelési mÓd kéthogy 2-3 mézes keret még ma. cserélemőket. lelóen adagolom a gYÓgyszeres hogy ha méhkertilne alá. attÓl nem elválaszwa. ám sok munkát igényel. legalábbis egy hasonlÓan nehéz szakmára. ésaz ez idó szem a huzalpálcás anyarácsot. tár legkedvezóbb hógazdálko. és s<jtétebbre. Ezután a beavatkozás kaptánal is. 10 kg-nyi feldik el. Szinte radj on. hosy lád képtelen lenne áttelelni. aztaz alsÓ fiÓk ktizepére. méhészkedésre a vá|totta. ugyanakkor a kiiljed. nem folyhat be a kaptárakba. Hogyan kell a Hunorokat fészek a ftild hideg kisugárzásábetelelni. A méz elvételekor elve.ségtelentilmunkaigényes. tanítja. Tetejérefekete fÓliát hede lád mel|ett alkal.zelésre. Enymert nem a huzat elóidézésea he télen még marad is belőle. érintkezik. Ktizéjtik teszem a fiasításos kereteket. éshogyan dolgozik ue. jobbanszervezhetö a sz $$el a szélső kaptáraknál elterme|és. fÓlián kereszttil. amit bennmellyel a párás levegó a mene. A fészekaz alsÓ fiÓk kÖ. Ezt augusztus l0ig megteszem. mert alul a ruhákra Nem is kell. Ilyenkor kiveszem azokat százszázaLékostelelési bizto nsáa kereteket is.a fiasítást.November elejénPerizinnel naponta 3 dl-es 1:1 arányu cukorszorp-adagokkal serkentem kezelem az állományt. Dolgoztam NB tekkel. ilfeltiletet kihagyni sztikségtelen.Nekem jÓ. Az fontos.tvÉHrsnŐt vÉHESRE 201'I.élelemmel bőségesen ellátva. 100 Hunorcsaláddal termel.A napraforgÓt pergedtik dással rendelkezó részébe.nincs. az élelemmennyiség. hisz ilyen állapotában a csanorokbÓl. mqid néhány kis léccel. s a második fiÓkban nyitott só hómérsékletis alkalmas a kefias keretek alakulnak ki. és kétujjnyi takarást hagyok el.A ser. de lam is erre az idószakra esik. amint a hÓ k zepén eselig takar. amely hátul a kaptár aljáig' el l a kijárÓnyílásig nyulik mazottrendszer sem mellékes. Éna második fiÓkot is náméhes is csendesedik. méhészeti beavatkozás. A Huzett fedett fiasításos lépek felsó nornál jobban elválik egytnástÓl részérőletetésselkell kiszorítani a fiasítás ésa mézkalnra' s ez áI. Ennél nagyobb zó évihordást adÓ gytim lcs-. tit jén van a tisztulÓ kireptilés. hinem a kaptár termeli a mézet. az élelem meg rendben. egészállományra. Lehet. gondolják segíti azokat. Szep. letve repcevirágzásig elég. nem feketére Ennél a mÓdszernél maradtam. hogy a fiasítás ésa teleló C Augusztus uégénjdrunk. érhetó. kozás ttirténik.tÓl is távolabbra kertil. FEBRUAR Méhészkedés kiiztitt a hegyek KovácsKároly 63 éves Biikkszenterzsébeten és (fotÓnkon). hogy a bennmaradt napraforgÓméz a felső fiÓk szélérekertiljon. Hogy indul az ujeszteruló? amely valÓjában már az utolsÓ _ Csendben és nyugalomban. kéből áI|. amelyek telelésre got ad. e nélktil szerintem nem is lehet rendesen betelelni a Hunor fészkescsaládokat. A ruharéteg februárvége helyett március eletetejére hullámpapír kertil. A megbeszélt találkozÓhelvreis ktinnyenodaértem. Ez késóbb sem serkenetem óket. s alatt behordott virágpor keveréa méztéri fiÓkbÓl annyi mézet. kezzen kij nni. Mielótt bármit is megnéznénk. hogy ne kapjon bele a s a család népességének megfe. hogy Nem a kaptártermeli az oldalfalak érintkezzenek erya mézet. egykét kereten. Ilyenkor luk hagyom. Így a ldd. Nedvességgel nem dékes Elyors vizsgálatkor sem. de o A nép és élelem rendben. A keretek felett nejlonfÓlia van. A cél. . hiszen keretes mert a tetók jÓl zárnak. hogy námrilépes keretek elkészítése nem nagyiizemi megoldás.hagyok a családoknál a ktjvetkektilótérbe kertil. s ha még marad. A felsó . zepénkb. A hÓ tÖdik napja k rtil ugy rendezem be a kaptárakat. máris a k zepébe vágunk. Ezze| a mÓdszenel eItaljobban szervezhetóa termelés.etetett kristálycukor. Az utolsÓ kezelésután egymás mellé to|uk a kaptárakat. de ezt a nehéz idönként szakmát . igy ruhák hajtogatása. hory ezekben a napokNB kaptárban nagy tertiletre szÓban a felhelyezett fiasításos kerÓdik szét ugyanaz a te{edelmri retek felsó részénis kialakuljon fiasítás. A stitét szín azért fontos. Hunorná| le. méhészkedik Eredetileg vaskohász vo|t. igy viz kezelést ekkor még nem végzek. az lyezek. Ekkorra őket szeptember 15-éig. talán már mely a bennmaradt 6-7 kg napegy kicsit megszorítva helyezkeraforgÓméz éskb. az ne a oldatot. hanem lefelé. A bevált és az idómbe is belefér a hegyt méhészeknél' nálam is. Az enyhe légmozgást biztosít. egaszer csak mentemrosszirányba. de a fészekfiÓk már telelésrekésziil a méhcsa.injekciÓs fecskendót használok.mással. a méhcsa.fiasítás itt.alatt. a k vetkező évi ruhákat pakolok. a fény feléigyeEzután takarom a méheket. A réteghullámpapír van drÓtokkal megfigyelésénkívtil más teendó sszeerósítve.A gyári adagolÓ helyett tember elejénegy fontos beavat.s ez már faltÓl fa. A nejlon fdlé puha száraz lépselejtezés. o Jő a Hunor rendszer? a maradék nyitott mézes kere. két.

33. tér 4130Derecske. (70)-333-6324 0) 4 -2 Í7 -33 -4950' (30) 83-3244 (70)-334-93 (30) Bt -0827 -9 94. amikor sztikséges. ésa felsó takarást is megszÍintetem. Híd 2475Kápolnásnyék. Komárom Észak-dunántuli régiÓ. Erre nem késztiltem. és már kész is a kaptár a repceméz fogadására. Mindez egy koztinségeszold rachel oldalfallal ellátott sorsátorban torténik.Dimitrov rit 10. s ezek után is a jelriletlen anya csakis váltott lehet. ktiltjn snek tart.k nil. (06)-(2O)-964-1386. rozsdamentes. postázás esetén leadást ktivetó 2 hétenbeltil.(20) 56-5966 -9 (To)-334-5T9z. siitni-fözni. óstermelői igazolvány száma. Továbbhaladva találtam eg} halotta t az országuton. bogarászni a méhekkel. utaláshoz banki számlaszám. rá a saroksztiktetővel ellátott sz ktetó keretet. ésegy virágporos mézeskeret a fedett bolcsóvel. énszemélyautÓval. o Lemegy a repce és máis j n az akác.Nincs. 9374Iván. Nagyon orulÖk. Tijrténtolyan eset. 2_4. amit ut k zben osszet rtem. Nálam ez mégráér. Egytittal két fiasításos keretet felteszek a méztérbe.hogy a vándortanyán folyamatosan a méhek mellett lehetek. Észak-dunántuli régiÓ. Elsó akácra már évek Óta a Nlrségbe járok. 3. az s anyarács alá pedig két. benne egységenként egy mézes. Fenti termékeket is a A kifizetés feltétele:név.Az akác elejénveszem el a repcemézet.igazdn csábítÓ. (30) 215 2032 . Egyszer Nytradonyban az akácpergetésfelénél elfogyott a hordÓ. Mindezek mellett biztonsági szempontbÓl sem mellékes az állandÓ jelenlét. (T -33 447 (zo)-259 4oo -T o) 43. (30) I.amit így utolag meglepónek. adÓazonosítÓ jel. (30)-2634l 506 Í20)-4l4-|I7I (70)-334 -5752. (30) -3 -242-6589 0) 4 9 -35 Í7 -33 -97 4. kicsit rigy élni. hogy szállításkor fel tudjuk óket pakolni a platÓra.Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves. stitni-fózni. természetes anyanevelésmÓdszerét alkalmazom.jÓkat aludnia friss Ievegön. rá az anyarács kertil. Ez persze nem jelenti azt. uan ualami titok? .petézésre alkalmas iires keretet. mellyel a hordÓkat félig toltjtik. ésvégtil 40 kg-os átlagot érttink el!Nem tavalyvolt! Szeretem vándorta.hisz a Hunor fiÓk másfél félkeretesfiÓknak felel meg. u. Talán ez az a pont. maradhat. 33. 3881AbaujszántÓ. Békés SzarvasMézÍizem Vas.| r82 (70)-334 -5747. Aranyosiu. sztiletésiidó. A mézeslépeketnem a hagyományos les préssel. Ért azért kellemes me$lepetés is. ahol lehetne még valamit változtatni a technolÓgián. Tel: ( 06) .Mártírokutja 3l. adÓszám. automata. 34L2Bogács. mqid a méztér. .HunyadiJ. A méztér ilyenkor kap kétmtilépeskeretet.Pest.7675 6346Baja. Lehel rit 7.virágpor Ft/kg 850 1700 8000. 9800 Vasvár. Azért ezze|.Dráva u. A félkeretes fészekkel dolgozÓk ez idő tájt már a fiasításoslépeketalulra helyezik. Mézfolyamatos felvásár|ása legmagasabb a napi áron. Repce előtt' április 20-a kortil a felso fiokban már 7-B keret fiasitás van. M. Otthon aztán osszeontjtik óket. Tessedik s. Azért csak félig. . postai csomagként átvessztik. 3 x 3 keretes Hunor pároztatÓkat használok. Szabadság 4. T. A kovetkezó kaptárbontás már ápriüs 10-15. 7838VajszlÓ. sztiletésihely. [V.JÓzsefA. Megye Bács-Kiskun. Egyszer hazafelé felhószakadásban pakoltunk. az már jÓ. Az anvákat kiszedéstikkor minden évben egységesen fehér színnel jeltiltim. Akác alatt miilépet csak az erós családokkal építtetek. lakcím. a gyÍimolcsvirágzás idejéreesik. elindultunk.Akad ilyen is.uÉHESRŐL MÉHESRE fiÓkban ilyenkor 3 keret fiasítás és8-9 léputcaméhtalálhatÓ. (30) 523. 48.Gyór ktirny. Széche u.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyarország Fejér. l l GÖdiillő. Az anya é{áratát a kaptár hátfalán eg}ébként jel lom. mint egykor régi a méhészek tették. getendó fiÓkot.262. Figyelemmel kísérem a hordást. Valaki eltithette. kicslt tigyél. a nyai életet. Elszedéskoraz anyarács ftlé egy tires fiÓkot teszek. ut l0. 9241Jánossomo4. ni. (30)-e38-7084 (70)-334-5772. bevált megoldásokat szeretem. Í20) L5. t 2.(70)-374-93 13. 31.mert ezt tartom a legészrevehetóbb színnek. (7 o)-33 4190. 8700Marcali.6637 -9 (70) 34-B754.egy fias. akkumulátor-meghaj tásu por$etóvel dolgozunk. de szerencsére sikertilt venni. szaporítás. (06)-(28)-412-83 8 Fax: (o5)-(28)-slr-7 37 Propo|isz méhviasz Ft. hanem szoktetóvel veszem el. vag$ megcserélika kétfiÓkot. majd a per- Malya Péter --. 5540 Szarvas. Név Ispán Zoltán Kozma JÓzsef Schváb István HajtÓs Béla Kerezsi Csaba SzenteiJÓzsefné Makan János Kozma Ákos NémethVilmos Biliczki Béla ZsigÓ István Hegyesi Attila Spindler LászlÓ Kálmán Istvrín Svedics Tibor Lakcím Telefon (70)-334-57 42.-- re Pannon Honig Kft.ha l0 kg-ot ad. Egyébkéntis én az egyszeríí. jÓkat aludni a friss Ievegón. édesanyjaneve' sztiletésivals leánykori név (utÓlagos adateg$eztetéshez telefonszám). kk. Egy hatkeretes.( 28)-sl1-736. 4233 Ba|kány.Sopronk rny. 3733Rudabánya.Fizetésihatáridó: a felvásárlÓknál azonnal.Úivari űt2lA. ut 4. nem találták meg az elkovetót. bogarászni a méhekkel. o Anyaneuelés. nyt 2660 Balassag}armat. 14-16 Óra alatt a méhekelhagyják a fiÓkot. Kiilon jÓ' hogy mindezeket nagy tir mmel élem meg' szeretem a vándortanyai életet.Borsod Szabolcs-Szatmár NÓgrád' Heves. s az éppen sztikséges kezeléseket akkor végzem el. (30) zr7 -z 468 (70)-334-357 (20)4l B-0004 5. A felsö fiasításos fiokot alulra helyezem. hogy automatikusan selejtezem. Hanságut 1. Repce kozepétól már mentem az erós bolcsós családok kereteit. (06)-(30)-94O-r877.Szolnok Csongrád. u. A btjlcsómentés.a. ha jÓ a népesség. .Veszprém Északkelet-M. Zala. mint eg}kor a régi méhészek tették.Horvolgyeu. A sejtnyitás kézi fedelezó villával torténik egy olyan fedelező állványon' amely elválasztja a lecsurgÓ mézet a fedelezésviaszátÓl. o Ez a udndortanyai éIet _ Iegalábbis számomra . Váci 5540 Szarvas.

Ezeket a tÓknak szo|o méz-informáciÓs érinti.A méz-inforkeresleti piac arra riszt nrizte az esy 300 kg mézet Mőd Miklős máciÓs oldalt t bb.kongatni.bálják a szomszédos országok.A mint.szajkÓzása'' már elérteaz illetékesBizottság ingerktiszobét és foglalkoznak a problémával.A tisztelendó ur ésa térség polgokban.mok-beli termés a kereskedók szeket az árusítÓ helyeken. hogy atya vette át ésosztotta ki. A kedve. omme.NEM CSAKTAGOKNAK oMME.A hazai piacon kinik a méhésztársak nagylelkri esett mézek kereskedelmébó| felajánlásait. felszerelést.tapasztalataink I L" ban.yék. Meghívásunk oka a szeptember 29-ei tatabányai demonstrácionkon elfogadott petíciÓban foglaltak megtárgyalása volt.doc pásokkal kap2005-ben az át|ag \ csolatos k rtilimportár 1. USA pedig 32olo.tizemmel rendelkezó méhészeszállítmány tulajdonosának be. krinnltő formanyomtatvány olyan kompeEgyértelmrien láthonlapunkrÓl letolthetó: http:// tens hatÓsági hatÓ az import www. hogy eddig 119 mintát nát. a témával. esetiinkben a méhegészségtisy problémáirÓl.dett oxitetraciklin-. né2010 elsó 9 hÓnapjában 47 ezer Hazánkban az első l0 hÓnap hol mindkettóre sor kertilt. S-ában elóírt k tesíteni a b ntigyi kapcsolatAz Egyestilt Allamok mézim.tinkormányzatná| be kell jelenválik a felderítés.ésazt mikor.mintát vettek.2009-ben 6000 tonna.hu/mezinfo címen. veglyesvirágméz 650-7 oo. FM-rendelet 2. hogy minden megiyébenki kell jel<ilni egy felelós személyt.Ez alapján a tartÓt.hogy 2010.lett. . exportórciket is negatívan kat a méhésztársak. Ez a fö probléma. méhészA állapodtunk abban. aki ismézek árának ad/fo rmanyo mtatvany/ 0 nko rm meri a méhloemelkedése: míg anyzati bejelento lap. hogy nyilképpen me$nyu$tatÓ milliÓ dollárt (az ez elótti vántartásba veg. Elfogja meghaladni a 60 ezer ton20lO-es esztendót emlékezetes mondta.A méhegészségtigyet prioritásként kezeli ajanuár l-jétól elkezdódott magyar EU-elntikség alatt a kormány. LáthatÓ. akiknél csak Mézpi Argentína mézexportja si helyeket találni. Ez azt jelenti. zT. Ennek eredménye.. hrilgyeknek szÓnapiyon sokan ktiztiltik irodát rácsonyi tinnepségalkalmával. A tonna volt. Jamat. hogy az értéket. 2OO7Január |2-éna mézellenórzémés38o/o-át. jÓk a magyar mézek.56 USD társaktÓl kapott informáciÓk ami OMME szakmai javaslata alap.nuár krizepéngyakorlatilag már btintetésreszámíthatnak a méz vezótlentil változtak me$ a k . hova értékesítette.rig mind ssze 5000 tonna méz Aztvizs$álták.mézexportja11 400 tonna volt. Sokkal t bbet éshatalmas távolmelói csoport ktild tt pénzado.. Sqiát érdeszámunkra. A vtirtisiszap lavifóállatorvos. Ennek alapján a ktjvetkezó tájékoztatást kaptuk: az ORFK tudomásul vette ésmegértettea méhésztársadalom panaszát! Hamarosan elkészítik azt az átiratot. elóállítÓi.hírek Tanácsi ktivetkeztetés. A mézeket elkobozzák és ennek oka.január ktizepén: akácméz 1300. Ez krizel 100/o-kal ke. adÓdÓ kevesebb bevételtiketprÓalapján.nyilatkozta a te folyamatosan cs kken azirtőFelajánlások. A hagyomá. hanem a mézfelvásárlÓ. 2o|o.$atásával elkésztilt a fogyaszkat.pÓtolni. sítésiátlagár lOo/o-kalmagasabb hagyta el az orszá$ot. Chilében. December 15-én eg}estilettink képviselóit meghívta a Teve utcai székházába az országos Rendór-Fókapitányság (ORFK) illetékese.Ne feledje! Február végéigkell adÓk értestilnek a le$g$orsab. Nem tudják kielégíteni a ktildeményeket Devecserbe. amelyben tájékoztatják a me$yei kapitányokat arrÓl.alig-alig van méz a termelóknél. Tovább folytatÓdik az ar. Továbbá megez már elértea 2.nyomon kovetését ellenőrizték. vásárlÓk igényeit. a meg$ei szaktanács. sokan nem vállalnak. Ezen személyek (nyomozÓk) felveszik az OMME megyei méhészetiszaktanácsadÓival a kapcsolatot. Az uniÓs méhészérdekképviseletek munkája nyomán a méhegészségtiggyel kapcsolatos problémák .ben 12 ezer tonna.telezettségének. metország vásárolta meg a ter.gesen zajlottak.. amit mányokat. Uruguay-ban.ben ffijt ttek mézadományo. Ez azt jelenti. hogy mi a tagállamok véleményeaz adott szaktertiletról.Karácsony elótt tobb egyestilet. a kaasszonyoknak. felada'. Argentína) mel. ésmindossze 4 mingentin méhészet visszafejlódé. A vizsgálatokat tortilmények. addig 2oo9-ben ber 18-án elkezdódritt az orszátokat. ban pedig szulfonamid-tartalNem éri már meg méhészkedni.fel méhcsaládokat. Az ORFK ezen lépésével portja folyamatosan nótt az el.méhek elhelyezésénekilletékes remélhetóleg hatékonyabbá m lt időszakban.hu) elolvashatÓ.ket pedig lakásukon ellenórizazonosítását megkcinnyító do.cok felé nyitni. de minimumszállításához szrikséges és a lenek voltak uj beszerzésipia. AMC támoAz szeket. A Tanácsi Ktjvetkeztetésbenleírtak egyfajta iránymutatás a Bizottságnak.papírokat''ellenórizték. A méhlegelók tertilevább folytatjuk .nincs sztikség a botrány szÓt ságokat kellene vándorolni. hogy idószakokban eZ az ér. ac. ' volt. India.$ármesterei tisztelettel krjszoOMME Ügyvezetés . amely honlapunkon (www. de a bejelentést megben lesz egy 220 millio dollárt). így ók azonnal tudják ér. A syenge Egyestilt Áttaszerint a piacokon árulÓ méhéján a krjzuti ellenórzésekkorfo.omme. de kijelenthetó. hosy a zott a Kossuth rádioban. hogy rendkivtil ked. (VI. A folyamatos Plébániára szállítottuk. hogy az elnrikségi ciklus végérerin.. Ttjbben ajánlottak használni.portjának értéke eléri a 300 teni méhészettinket. nyitottak a szomszédos orszá.ban krizel 11 ezer tonna. két mintáló felhagyott tevékenységével.33 USD gos mézellenórzés. Elérhetó a www. Bíini'igyi kapcsolattartÓk. 2008. Kanada. ték. valakiktól csak lett azonban nehézuj beszerzé. 2005-ben 8500 szágos fóállatorvos nyilatko2010-esargentin mézexportnem tonna volt. Ez a szám mennyi mézettermelt a méhész (3. számára tobb eg$estilet és ter. Brazíliá. a . decemményeket. volt. aki kiemelten foglalkozik a méhlopásokkal. 20lO-ben 2.Mindenféle. lÓ magazinban meghirdetttik. mint 2009 hasonlÓ idóA 2010-es termésból novembe.ktink! Ezzel kapcsolatosnem himinden megiyéték nem haladta tul a vatalos. a kozottan ellenőrzik a méhek szerint állandÓsul. zőtlen helyzet nem csak a méhé. mikor. 1250. A felvásárlási árak tában találtak meg nem engese: nagyon sok nagy mézterme. viszont az értéke.dolgoznia-tennie-foglalkoznia'' kell az abban leírt dolgokkal.Vietnám. esy kapcsolattartÓt. 2010-ben Né. fajtamézek 800-850 Ft/kg. Becslések szerint az egész 72OO tonna. Tanácsi Kovetkeztetést szeretnének elfogadtatni. év végénkiadott a Bizottság egy Értekezést. Kardeuán Endre oraz át.Az ellenórzések nem egysékumentumok meglétét.ban termett méz értékesítésévelelegettennie a7olzoo3.) ban. amelyben az OMME is résztvesz.omme. akik szakmai segítséget nyrijtanak. a oldal. A biintigyi kapcsolattartÓk a szaktanácsadÓinkat eseti szakértóként fogják igénybe venni.hu/portal/downlo személy.l9 USD Méze||enörzések. hogy hol. 2006-ban sekról dr.papírok''ellenórzésénél méz a vesebb.otz USD/kg). szakában volt. hogy az illetékes Bizottságnak. 2010 mézim.rossz évként fo$a a szakma vizsgáltak. zatosan n vekvő GMO szÓjatena áldozatai és a károsultak hosy nem kell vészharangot rtiletek miatt. A megyében ttjrtént méhlopásokrol. Ezen anyag lesz az alapja annak a magyar munkacsoport munkájának. így kényte.Méz a hon|apon.nyos piacok (Brazília.nem piacozÓ. a háziargentin mézkereskedóket.megiegyezni.

Kirakásfi termelésiévtervezetét.hogy után az atkák száma 15 napon. oda. kaptárelemeket.kite{edése és ftjlnevelésemiatt. akkor azt a csalá. megdályozzuk. a frildhriz krizel letermelési eredményeit.kevésnek bizon5rul. nak. mennyiség'vegyszeresbeavat. ahol a pempót termeló mé. hiámagamnak a legfontosabb kérkaptárfenék esetén nagyméret ba van a fiasitás nélktili keretek.lenszer a lépekktizepénekkilyumire kell figyelnem az idén ahígy gyasztás kismértékben hoz. Amíg hidegebb az dolgozÓ méhek me$teremtik az ben megn veli a telelésbiztonkezdödhet. megta.ltink fel. de ahogy emelkedett érdemes gbeltivóthasználni. állomány. Ha az ttjbb vízre van sztikség a fiasítás Számomra február mindenévben tervezés. jobban .. hiszen így biztoszámos sulyos sértilés.kopik''a fokozott hő.hatatlanbiztonsággalállapítják juk meg a méhek tirtilékét is!Az vastagra kell lapítani. hory az itatÓ napos' szélvéidönkéntmegálljunk. hek elkezdik etetni a méhanyát tÖrténhet. végiggondoljuk e|mrilt és az év ként duplázÓdik. AtI-l családelpusztulhat.féle lehetóség adÓdik. mint tisszeszÖ. nagy része házi|ag barkácsolt. vagy szÍikség esetén cseréljtik sorbavenni. Ahhoz.van piszkítva. idó' addig a mtihelyben tevéehhez sziikséges feltételeket. A méhekérzékelik stitét.ben tigyesen kézzel le tudják védőszemtiveg használata saját $ezni . április végére az az fÖl tti az atkaszám|. A le$obb mÓdszer mégre tervezetteszktiz ket. ez azonban ilyenkona már kell számolni annak. majd eg:yeÍTe alkalaz mas tepsiben 1:1 arányban vagyunk.Ez tragikus teleltetőben tartotta a méheit.elemét.Tisztulás után puha $ezhetiink. a márjÓval ezer Aki a hidegebb hÓnapokban kitíizzÍik j céljainkat elöttiink állÓ esztendöre. van-e elég fiÓkom. azt mielóbb egyesítsiik akkor ehhez még keve4.Aki ttibbezerkere.szabdalt fészek léputcái ktiz<itt és tisztulásméghíiviiidóben hozzá kell kezdeni a kák veszélyes elszaporodását. és ságát.tos.hivatalban.a cukorlepényt. és az szeríibb. Kereteinkszámát is érdemes és az hozzáfog a kitisztogatott cukorlepénnyelis pÓtolhatjuk az azt javítsuk/javíttassuk me$. egyre szély azonban az atka.Vizsgál. lás. van-e elég kaptáram sítás korai elkezdését megaka.nyékén lenolajat és étolajat keveriink ttirténik. A nagy ve. rigy cstikkent az eITe fordíthatÓ idő.ezze|rengetegméh. Ne fea anyák már január k zepénel. ttimrir kadnak a mézeskeretektól.kevés élelemmel vészelték át a a Éstermészetesenalaposan utána sék]ettől fiiggően erősebbvagy telet.ehhez érdemes érdektinkben kritelező! Régeb. Ennek eredménye lehet sÓ pillanatbankapkodnak. hogy beszereztem-e már a miilépet? a fészek hritése: ktilső hómér.rolunk. de ahol nagyobb a méhés tet építtetett méhekkel.ősz folyamánbetároltvirágpor. nyóből.jainkat a helyi tinkormányzati rtil. amig be dallapokat.lás még hrivtisebb idöben is delkezó méhészetekezt teknősablont megkezdődhet. Eszerint feb. kasztása egy ceruzavastagságu ben számítani ismétlódjenek meg. a dajkak zsírtes. A tul szorgalmas miatt . amigondolom. Célszerri fenékrács felsó táson t mtiren tiló méhekelszaa és tását finanszírozni.kezdtekfiasítani. hogy kés. csonko.ra olyan napot válasszunk.kor már termelni kellene. A tisztulÓ kireptilés elótt kenykedjtink. ésidóben leadni a sejtek bepetézéshez. készre munkálva gyártás. késleltesstik február vagy bármely ok miatt tulfofeleló mennyiségri keretem és utolsÓ harniadáig.nincs gestisztulÓ kireptilésre: tisztu. tíz atka áttelelt. Ha mítanilehet teljes vagy részle.rabb kezdjiik el kezelni! ami nemcsak kellemetlen szag. Felteszem nyílás kombináciÓja.dásbÓl nyert nedvesség. a a ószi gyérítés sikertilt ttiké. A melegítóméhekizomzata dot jel ljtik meg! A betegség. ott aztjavaslom.mesvégi$árnia méhest. munkához.Kisebb állománnyal rena kapocsbeltivö használatakor a más dolgunk. és meleg meg.hoga a télinapfordulÓntul iirítkezés részben uj tájolás helyen tároljuk addig.alkalmazni. amit másként kellett alsÓ ésegy kisebb felső kijárÓ ben méz. vagy az azt kitriis csak megfeleló eszktiztikkel vé.hegyes pálcával: a lyuk a lépek teljes vagy a részleges viszont nagyrnértékben Az cinkontroll és a saját makarítjuka méhek életerö-veszte.egészségtelen és az egész pét.korlepénnyel.tink Noa hosszát.éscsal.termelés Molnár Gergely g Emlékeztetcí .dulhat a gondatlanul betelelt hozzá. Elóforszeretnék. mivel jÓ munkát felfritik a fiirt ktize. ka.dett helyen.annak érdemesmihamarabb kiT-t n a nyugalom perceiben készítem el a krivetkeÍó kozás nélktil fóhordás előtt a telepíteni a családokat.és fiirészgépek gyártÓknak a rendelést. A gyalu. akkor a fiasítás me$kezdése legvizes itatÓt kihelyezni.ra ésvízreis sztikségiik tonsági felszerelések hiányozis is az. dést:mi az. Ennek mÓdja gyasztÓ méhcsaládoknál. Érdemesa méhesktizelébenmehogya sikeres munkaegyikaiappi!|ére Úgy gondotom. volna tennem a tavalyi évben. élelmeta kaptárban.képesekéhenpusztulni.Természetesen a téli fo. mivel ilyenkor számára a belsó páralecsapÓnincs friss virágpor. mennyi méhcsaládot rtilésére elemi érdek.Az utol.és megvannak a kereteink. hogy migyengébb huzatotkell gerjeszte.giyen kihelyezve. hogy az esetlegeshibak ne leheta megnó.gyan s családot minél hamamiatt. amire t bbSokan hogy megfelelően rijra. hanem még mérsékletre számainkat. életet tudunk megmenteni. gy rni.e$y tartalék tatjuk. A nagyon hatékony szeg.az élelempÓtláscsak keménycugal jár egytitt. így ma megtériil. majd kevés viaszt bele.te pedigryorsan fogy a pempóEkkor már nem elég a méhek termeléstól. a tul korai vagy a rtipnllás k rnyéke tissze ban kell bejelenteni méhcsaládt rve felfonÓsí$uk éskifőzztik a fiasításrengetegenergiábake. hogy a fia.kor várhatÓ kireptilés is. A nagynértéksebbidöben is meg.betegnek látjuk a családjainkat. Ami elhasználÓdott.nöen helyettesító kockacukorral munka trizveszélyes. tudják táplál.rővel dolgozzuk tissze a ledarált az állományunk.által természetellenesen széttisztu!Ó kireptilésre: a gunknak feltett kérdések után ségét megakadályozzukaz at.nem adjuk a méheknek.san ismerjtik minden alkotÓ. ha cukorlepényt vásáve rendelikmeg a termelési amelyeken a legalapvetóbb bizév.a keztink helyett egy betonkevesz a beruházás ugyanis hamar ránypapírt. . a legegyelktivetik azt a hibát.noszt is! A lepényeket uijnyt és tisszeszcigeznikell a kész ol. Ennekelke.és egyidej nyitva tartása. ben a kaptárainkat magunk a annak figyelni a rendellenességekre. Az olaj k nnyen megéghet. Nektink csak ragasztani ség-világosság családdal. kijárÓsztikítóket. Ez ellen rendkivtil egyszeni elA hőnapmásodik felé. Nézztik át a szera fiasítás számáraoptimálishó. az tinértékelés tisztu!Ókirepiilés ésa letesen. hogy ebben a hÓnapHa Ez tissze. a rtipdeszka lejtstik el. Ilyenkor érde.ni a méhanyát a fiasítást. Fonmindenméhész méhtartÓ és számáraaz. cukrot abozzáadott mézzel! Ha Februárbanmegindula fiasímár kaptárfiÓkjainkat borovi feHa anyátlan családra figye.zÖmével kaptár k<ir. mikor magunk készídtikel van.éspl. ennektiikrében majd ruár végére tízból már 80 at. hogy A gyártottuk. vagy a fiasíként tudjuk terveink megvalÓsíni. kapcsolatot létesít. kijárÓk eléterítsiinkszáraz kát. amiA hÓnap másodikfelében szá. nem hÓnapja.

ak. változatlan ktirtilmények krizritt is nagy lehet az elA fehérakác viszonylag korán. Az akácméz akácméz.) akácméz sokoldaluan használAz akácméz virágportartalma 10-20o/o kÖztjtt alakulhat. hase vá4. Magyarország f ldrajzi elhelyezkedéseszerint a Kárpátmedencebelsejében fekszik. akkor megktilÖnlegalább 1. fertótlenítő (hidrokult.szirmokban erós a turgor.megjel lik. (esetlegmég III. lágyítÓ (laxans). Az akácméz ktjztudottan helyzet. mint a nyílt lanok. ha pedig a hriv s pe.rozsdabarna).sa. vag!5rhibásnak. . Aránylag magas fruktÓztartalma elősegíti azt. Hasznos szabály: rendszeresen keveset (naponta 2-3 kávéskanálnyit) fogyasszunk. hogy az asszimiláláshoz sztikséges ttibblet napfénya mézsokféle szénhidrátjainak biztosída is jelenlétét. miizlik édesítésére. szerk. a repce után. akár differenciálni.o tájékoztatás.valamint Öko akácmézet. Azország 50 éviáltagosk zéphóménéklete + 8-11 . hogy az elégtelen inzulintermeléstól szenvedók előnyben részesítsék más mézekkel szemben. májvédö (sriilunk alapvetöen átaIa.biztosítja a téstjavíto (szerves savak). ez a folyamat viszont csrikkentheti az akácra veszélyes kora tavaszi mélyleh léseket. Mindez azt jelenti. Méhészet mégis világszerte A Sza|ay LászlÓa!ábbielemzéséve! tiszte|eg a szerzö emlékének.5:1.c alatt lenszemek száma is nagyobb.ám néhány és é|elmiszerfélénk elképzelhetetlen né|ki'i! a magyar ízek világa.porzÓk sem értek még me$. termótájanként csekély eltéréssel. mint rendszertelentil egyszerre sokat. hatékonyabb a gyijtés és az érettpolakácvirágzásnak az esó. Hazánk ftildje változatos risszetételii. ha nyersen' cseme$eként élvezziik. enyhén kellemesen ezértezt a mézet nem nevezhetakácvirág illatu. A már fehérré vált bimbÓk érzéke. barna. vagyis a gyenge és a savtriltermelésre hag'lamosgyomruak is fogyaszthatják.nak tertiletet. ez méhészetileg génperoxid).az akácerdókben korán foglalnap. A magyar ftild mészetesebbfogyasztási mÓdja az. ha azza| mégis megprÓbálkoznak. a viharos szél is. térés. a méhek nagyobb nyek a k rnyezeti hatásokra. Később gyorsabb. aprított ryiimÖlcstikkel valÓ tjsszekeverés révén.rálni.sőt szikesekésfuségi tÓhomok is. Ha az eltéréseket mtjlcs és szólócukor aránya ztik elótérbe. riÓdus miatt az élettani folyamatok korlátozÓdnak. Az akácméz. midón a viaszt fogunkkal nyomjuk és egyrittal szívÓ hatást is kifejttink. mekezménye a lass . ésII. Glikémiás indexbeli értékét lejjebb vihe$tik burgonyával. A g'yti. boraink kivágyÓgylÓ beltartalmi értékeit. édes. öshazájához képest ná. NyilvánvalÓ. mert leperegnek a virágok. A erőfeszítéssel nyitják azokat fel és akkor a nálunk gyakori késói. Nem erŐs aromája miatt széleskrjrrien alkalmazhatÓ siitésekhez. Ha ezt a terméken t li kristályosodás.unk annyi virágport. Létesítése csak akácges. egészen világossárga. A mézelsódleges éslegter- A magyar akácnektár I # É fajtaméz l|ításának e|öá !ehetöségét. de állományukkal csak napok mulva jelennek mottevó nektárgy jtés.5-5. a napraforgÓtÓl! akácnektárt gytijteni sok kockáAz akácméz diasztázaktivitázattal jár. magyar A go|yőbisunk akácméz méztermésének egy.) A viszonylag nagy tertileten. mint a ttibbi: az akác észak-amerikai izomerósító (monoszacharidok). mtilcscukor). regenerálÓ (hormonszerú anyagok) és emészeIönyiis. Nagyobb teriileteken találhatÓk erdótalajok(fakÓ. hrisokhoz.illetve a gyengén .jiik gyanusnak. kiiltintjsen a karbonátos. bakonyi. ami a rtigydifferenciálÓdás révén ktjvetkezó évi a bó virágzást biztosíla. ja gytimtilcseink.A tekintetben egy azonos akácerdóben. Megteheti. amelyik világos. szekréciÓt. finoman zama. (A I. A magyar akácméz savtartalommal sz. A méhek 16 . Az utÓbbi kettó nem. flirÓval. alacsony. ha a méhésza termelésiperiÓdus végén egalizálja az szacharÓztartalma viszonylag magas' elérheti a lOo/o-otis.Az akáctÓl (és általában a pillangÓsoktÓl) somes veszteségérheti. nÖvényeink fokozott hatékonyságát.fi. Ha a méhek és a méhészektevékenysége sikeres. E hatÓ.C. akkor nem valÓszintt szá. a magyar méhészek k vetóen beáll egy-két hóség. nyírségi. elfogultság nélkÍili leírására vál|alkozott szaklapunk egykori. A virágzás kezdetén a május-j niusban. lyosodÓ. lehetóvé válik. a legkevésbé savas. de a ttibbi alkalmas az akácfák számára -. de néhaés eltéró termesztési feltételek k helyenként enyhén ztildes árzrltt virulÓ akác mézét lehet nyalatu is lehet. Ezzel szemben integrálÓdik az k<jztjtt alakul. majd azt Ezt tudván.)akácon gyujt tt mézét. hogy mint pl. a ncivény természetes tulajdonsága miatt. Án az meg.0. Az levendula mézeis. a családokat tete. A lépes méz nagyra becstilt csemege. sokára kristá. virágzik. Fo gyasztás amézzel lehetsé kor.llyentermék akácméz amelynek az is.vtÉH ÉsznrnoÉu ln Hungari kum am a Yarakácméz Noha a hazai agrárgazdaságot a hungarikumok nem jellegzetes egyedi hlizzák ki a bajből. csupán pedigalig tízszáza|éka. négy éven zófrjldi.(A citrusfélék mézénélis ez a tos. ami a globáliséghqilatváltozássalemelkedhet. mezótalajok. tó tisztított (soft) propolisszal.btiztethettink pl. A sokáig folyékonyan maradÓ akácméz elónycisen keverheRendkíviil fontos. az EurÓpaiUniőének jegyzettfajtaméz. ám kor elóállt az akácméz.szerkezetriekben. A zárt virágokban soha nincs ktilsó tevékenységre alkalmatannyi virágpor. Az akácméz előnyÖsen használhatÓ teákhoz (kivéve a repellens hatásuakat). akkor elégségesa szefiiggó kémhatása 4. akár integA kipergetett akácméz állohelyezmánya s r n folyÓ.vagyis a nehezen elérhető nektárban alig fordul eló virágpor. dusabb Jellemzó éghajlatunkra a hosszu ósz.hogy Az akácméz is. nemrég e|hunyt állandÓ szerzöje. gyelembe veendö.stiteményekben. májusi fagyok blokkolják a nektár. aminek krjvet. hogy az elzárÓdott arctiregek kinyíljanak. A ktirnyezetéhez képest magaitt sabbaz évinapfényes Órák száma: 1900-2100 Ez biztositÓra.

szerkezetek állíthatÓk eló belóA magyar méh képességeit.ktizttink léted'' nagyon fog hiányozni minden magyar méhész számára! MéltÓságod. hogy talán arra vár. Ott elnyomásban kihasználni. A magyar akác Mi a helyzet az ugyanonnan származo méhfqjtával? Indokolt lehet-e . biztos hasznos elóadást tartottam''. . Társszerzöje a GyÓgyítÓ mézekésmézeló gyÓgyn vények címri ktinyvnek. megfelelóbb otthonra talált.szerzóje a Bio-méhészet a Méhdoktor címíi és ktinyveknek. figyelemhatjuk.Lacibács[ja''. Oriási lexikális tudása és precizitása nem hagyta nyugodni. Ev végén.rti$hatás'' lehetetlen. A magas tudományos szinten EurÓpába l601-ben kertilt.gei évszázadokon át folyamages v lgyekben ritkás. hanem maelyar akác. rtivid ido alatt e$észsor uj válnomád kortilmények k ztitt tatozatot alakított ki.a g d llói kutatÓintézet ellenmuel) k nnyen vezetett ered. man$alica sertés) akadály nélktil terjedtek az egész országban és eg:y idó után mindezeket sajátunknak éreztiik. Korát messze meghazudtolÓan gondolkodott. biztosítja. a szlovén és a magyar nép egy országban élt és ezért a Krajna vidéken kialakult állatfajok (lipicai lÓ. szeretett elóadÓja volt Laci bácsi a méhészk]ubokban. Egyetlen me$hívást sem utasított el. továbbadják a mézfogyasztÓknak. hogy az eredeti carcsigyáttásnál.órzi. A családokat kosítja a fajtaméz elóállításának rán fel kell erósíteni. Szeretrrém.. ott dolgozÓknak nem árult el. mert a várrikai. söt belekertiltek az ósi magyar fajták listájába. Ktil nlegesen írt. ame\ret az g OMME Termeló i mézestive b emutatás ának sajtÓtáj ékoztatÓjára késztiló sajtÓanyagba írt a mézról. Valamit érzett.ttin.Újszilvás 11 . ményre. használhatÓ a ko.v ÉH ÉsznrnoÉu ln humuszosontéstalaj az erés dőtalaj. amikor k ztudott.medence ismert jellegzetessézik? Ott is elsósorban a g rgete. ami vahér akác tehát Magyarországon lÓban hungarikum. szólókaro. ha íry. az un. A táhatÓ eredmény a kiválÓ minóvoli AmerikábÓl származÓ fe. itt allelopatiás becstiljtik hát a mi magyar méképességével sok ntivényfaj hiinket! fejlódését hátráltatja.annyira. már nem ame. dr. Szalay Lúszlő kandidátus. de annál $} ny rribb mondatát. le. példának idézek egy egyszer . Tiszteljtik és ban részestilt. hanem a mi méztinkről ezt mindig hangsulyozta. meghatározott tulajdonságoMagyarországra az 1700-as kat. de jobb. 20 év Óta minden szakteriiletét érintö Apimondia-elóadást lefordított és tisszefoglalÓt készített belőltik. pihent ésnem akart elmenni. A magyar méh A magyarországi méh.. (A Makovecz-féle építészet tulajdonságait más fajtákkal modern stílusjegye. Sokat tilt. amit méheink méz formáj ában ajándékoznak az emberiségnek. vidám emberként maradna meg emlékezettinkben. elkertilt hozzánk. Szívesen írt. Mert arrÓl és bármely kaptártermékról nagyon tudott és szeretett beszélni. mintha felvillanyozták volna. MemÓriája élményszámba ment. Nagyon komolyan vette munkáját' szakmáját.maryar akác''A krajnai méhnek EurÓpárÓl szÓlni. amit elmondtam a méhészeknek. a jtivóben a felrijításokat. Tudta. A hosszu téli estékelsószámu. Ime. talos anyanevelők n keresztiil Népszerrisítése (Tessedik Sá.A napsu$arak legértékesebb asszimiláciÓs terméke a nektár. Életesorán ktjzel 300 szakcikket publikált méhészetiszaklapokban. sot megfeleló elónicát már sajátunknak tekintkészítésután impozáns tarto. sszeftiggó erósridó fajtával lehet le$obállományt alkot. akkor még t bb magyar akácmézetlehetne elóállítani. ban j ellegzetes tertileti változahogy ez a faj az észak-amerikai tait tartják számon. hogy a vetöen átalakult. emlékezettinkben! Isten veled! Nyugodj békében! Bross Péter Szeretnék megemlékezni egiy nagrszer emberről. hogymegszerzett tudását csak gy adhaqjaát.hogy ne érvényestilt volna fa.hogy beteg. Mintha kicseréltékvolna. beszélt. krajnai fajta (Apis mellifera carnica) vajon mennyire ma$yar? Egykoron a horvát. . biolÓgus. mert hamar felismerték A k rnyezet érvényestilését sokoldalu hasznosithatÓságát: jelentó .nektárját begyijteni nem minleg elónytis: fokozottan biztodig k nny . amit nektink. Dr. a kaplehettiségét.ségiímagyar akácméz.ita.még nem sejtve . Eddig akácerdeink t bbnyire spontán ezeken a talajokon alakultak ki. De láttuk ra. Míg ott a korán virágzó akácot ezzel a ./ homogén fajként gyen-v lgycin vándorolni. éskórissel. Rendkíviil termékeny írÓ volt. szaktudásárÓl nem is beszélve.nyázni és sztintelentil aggÓdberi beavatkozás nélkiil. szerszám. rigy beszélt a magyar mézröI. Azt hitttik. Nem csak gy ám blokk a mézről. minden em. a me$elenéstól számított 24 orán beltil a kezemben volt a kifogásolt rész korrekciÓja. is Laci bácsi! Személyed.. és ha az ERTI szaktanács ait az erdóbirtokosok beépítenék vállalkozásaikba.) tjsszehasonlítvajogosan állítRendkívtil fontos. méhészeti szakírÓ. Ezenaz ni valamiért. Ez a hátÖsszefoglalua: Az akácfák rányos tulajdonság méhészeti. tanításod rtikké órtzziJkszívtinkben. a hazai méhésztársadalom. A magyar méhész szában elnyomott faj nálunk alap.radékaitÓl me$tisztítani. amikor . Január 3-án elhunyt dr. hogy . mint az eredeti termóhelvén.mára a legfontosabb. itt srirri... hogy valaki idegen belépjenaz ajtÓn ésérdeklódjÖn a mézról. valamint a Méhlegelő képekben címrinek.hetjtik. teljes odaadással végezteelvállalt feladatait.ha csak egytizedét annak. olvasÓi kérdésre. ha ktizérthetóenír.. tartott elóadásokat.. vag} felkért témára 2-3 napon beliil hozta a kész anyagot. szÓrt elegyesekben juharral pedett és tenyésztett méhekre. Szalay Laci bácsirÓl ezzel a képpel. A KárpátApp alache-hegységből szárma. az ország legtávolabbi részébe elment. Magyarország tertilete megfelel a fehér akác sikeres és t meges termesztésére. nyersen is ttizelhetó.évról évre vállalja. ligetszetosan hatottak az itt megteler . ha a szaklapban megjelent cikkekbe bármi hiba becsuszott: rtig. már nem volt a régi. viszont nálunk aludni. egyszertibben ésérthetőbben nehezen lehetett volna a mézetmeghatározni. A kockázatokat alapon állítjuk' hogy amit most mégiscsaknem minden méhész nálunk találunk.'Locust tree'' csak ritkásan fortavasszal robb anásszerrien feldult eló.'' Ettól szebben. j telepítéseket az ilyen tertiletekre kell sszpontosítani. azok állandÓságát a hivaévek elsó évtizedeibenjutott el. Nyugodj békében Laci bácsi az rjrtik méhlegelőkon! Szlezák Mihríily méhész. nem csupán uj. hogy a le$obbak kozé be veendó tény: az shazájátartozik. Sokszor mondta nekem.amely ery jszilvási méhésztalálkozÓn késztilt bó egiy éwel ezelótt. SzalayLászlo t928-2011 Nagy veszteség érte a magyar méhésztársadalmatév elején. tárakat az elozö gyiijtés maA fehér akác íRobínia pseu. hedoacacia I. lerakodni-felrakodni.utoljára járt az OMME irodájában.

hosy emelje gyottá is válnak soraim.a maryar mézjÓ híré. legalább biztos volt egy ben inkább kongresszust kell tisszehívni és az itt drjnt ttek Akkorazt mondtuk.majd.ztink ésegyébméhészeti termélemben. mémegfeleló szerról az atkavéde.egynéhány éwel nak. kább a .a gondolatokkal vitatkozni. a . oldal). szági mézfogyasztást. kényszervállal. torvényeket hoza királyfit. sztikség lenne valamilyen szer. rend let|enI v árja ka-á és ii ii '.amikor feleségem a szobába szemfiiles mézkereskedók (-át.van rá. az elkrivetót kizárni cirtjkrea a mézeshordÓt sokszor már a sa.esztink ágá(kb. hogy szám.szont méginkább elk<itelezett vastam (majd elókeresem!).mennyi szereplóje képviselteti kenykedntink méheink. csupán. ennek ben.. tÓ szervezetet.évi 200 ezerről 1. met a n vénybeporzás elmara. átadtak egy l40 ezer aláírással vány'' címszÓ alatt megfogala váltás után ttibb éwel még Továbbra sincs hatékony támogatott petíciÓt. ptirgetéshelyére vitte az átvevő.nyukat pÓtolják.méhésztársadalom. nemcsak a felejtstik el. felhívták a liÓ forintra) a méhészetitudo. Aztán ne felejtstik és sokatmondÓ javaslat. nok megbizta Martiel Saddier vagy két kilÓ méz ára reklámra Továbbra is valami csodaté. gozott árnál. szempontjáből.nyomán pedig kormányprogram rokfájÓs idóben fogyasztanák hány száz forintot e$y reklámlegtobben..ll legalább lehetne. mennyivel dott véleményt. ha jÓl emlékszem.jelenleg csak néhány megszál.szerzódésekbiztosították nyemet.torténó befektetése sokszorovó atyára várunk! JÓ néhány jtinket! Ne felejtsi. az ágazat problémáira.tott Parlament hozhat váltocois Fillon francia miniszterel.'a!ussza. zal is idót veszítve. a fejét. snÍjtgyar Mézparlament Egyestilet is ennek ellenére a parlamenti siink a támogatáshoz aláírásoNémeth Tibor Mézlinkr l. krjzben sajnálunk né. vetólegesen neg)rvenezer madaságban. sszeget.Foga|mazzunk meg C$Y.duplázhatnánk az itthon elA Méhészet 2010. Szerinte igazán A mérhetetlen méhpusztulá. az alacsony mértékri egy fóméhésztársadalombÓl.képpen2008 januárjában Fran. politirehozásával. vagy továbbra is gyarmati sorban marad a magyar méhésztársadalom ! L t2 .szenjÓk. tek általában problémamegoldÓ pkerőzsi !mát.hamiskás'' szerepló a niszterelntiki hivatal elótt' ahol ahol a .me$duplázni k z tt: . ''A kezdeményezésneve akár Madásának várhatÓ veszélyére.galmazását fokozni kell stb.sok vóbeni megakadályozása vevók) a hír felrrjppenéseután vel''.csak gyózziik kapkodni a fe. nyét (Méhészet20l0.a mézhamisíto kereskedót így még átrakni sem kellett. hosszri távu irányvonal eze|öttmé9 mindenkinek. méhészkedésre aki adta (straté$ia) kialakítása érdekéjtivede|emforrása. leírták éselmondták.érdekében Londonban 2008 no12.gároknak..Ma$ad uram' ha szolgád nincsen!" . zást ezen a térenis?'' Hozott is.menni. Feltépve a mrianya$ azonnal csak a felét kínálják me$ti mézszeni massza kertilt vemberében ttibb száz méhész burkolatot. Nem a 140 kg/családonkénti ered.''A kb. számát. Pelamennyilink. áprilisi k dik a világban.méhészkedésbö| nem.tartja a maglJrar zk mondás és hát nektink nincs szolgánk!Vagy me$ tudjuk változtatni sszefogássalajelenlegi k rtilményeket nasyon aprÓlékos munkával. az.el.llehetett.hogy a mészaklapot és azonnal a kapita. Egy nem megfe|ezve az árakat. rekordmennyiséget porgetett. hiszéról már annyiszor ésannyian ban sem volt arra gondolni. dig a mézhamisításokmeggátlájtivöje a méhészek dő. okunk Támogassuk esy emberként szerkesztője felvetette.me$k vetelné egy hatékony Egyetlen lehetóségtink ma. hogy hibás ezért. De ha kell.nincs is j lépve kezembe adta a Méhészet 'semmi baj a méz híré.kizárni a mézforgalmazásbÓl. Mi lehet a hosszu távri. rad: az egyt'ittgondolkodás. mozgÓsítsuk magunkat a sztikséges figyelem felkeltéseérdekében. Az országban lességtinkis a méhek megÓVása jÓl felfogott érdektinkben! Ne vezetre .hanem az ujraválasz. emelkedik amézár a ktivetkezó írtam meg az eg:yetértóvéleméévben.az tive$ekbe méz gyanánt. m agunkrol szakpolitikusok mással vannak elfoglalva.Vagy talán nem a lMézparkereslet-kínálat szerint mÓdolament<.melók és az érdekképviselet ré.az alapítvány létrehozásátsaját. vagy inkább j lott prÓbálja felhívni a figyelméhészekcivóje szempontj ábÓl.kérték kormányt. szokásom szerint majd a korábbiakban beharan. érdemes elgondolkodni rajta: a parlamenberendezkedést illettíen. szervezet létrehozását. hogy hogy az elveszett méhállomá. hogy kirobbanÓ sinek me$órzése. aki a méhészet.res változás mégsem t rténik.Mézkirálynö AlapítMegszoktuk! Annyira.Én magam sem a magyarora méhek megÓvása va. 0+ milliÓ forintrÓl 5|2 mi|. re jutÓ mézfog}asztás igazán . hésztársadalomnélktil nem fog lizmus egyik alapttirvénye.ttintetett a parlament és a mielószcir a TájolÓt kerestem me$. Ha a mézet nemcsak toteljtik.és valamennyitink. csupáncsak azt szerethogy a kereskedó is olvassa a hatÓság figyelmét is. de rytikemányos kutatásokra fordíthatÓ ném megjegf.lébenésaz anyagiakban is. Ebben arra mazottak miatt talán okafonyugodtan megjelenhetett a mézrek]ám. A magyar méhésztársadalom. Bár mindezt a ter. Ami a létrehozandÓ szervezet jeIenttísen Bár a kiiriilmények megváltoztaktársada|mi a elnevezését illeti.ból prÓbál megélni. hészből csak egyetlenegy monl t / l egy éwel elóre tudni célkitrizés? Ttibbek alapvetö ktiteIességi'ink .. hogy megélni nyomán létrehozni a végrehajdalomnak fe! kell is csakmeggazdagodni lehet!". valamint alapvető ktite.a mézhamisítást me$torlana megtermett méz elhelyezését. a Egységes fellépéseredménye. kitartÓ ésktivetvisszaállítása'' érdekében.rezni.ik el. . fe!ébresztené.magát. nem kellett attÓl tartani.egyÍittcselekvés ! kek továbbfeldolgozását. Két albizottság ktizremri. Másutt a mézreklám csak 5 ezreléke a választÓpolktjdésévellétrej tt egy részletes keink megkedveltetése érdekéállami szerepvállalását ktjve. A magyarméhésztársa. Csak kétpélda! Eddig jutottam irásommal. a rigylátszik. Ebben az ágazat valahírverőiként sztikséges tevéhogy az állam gondoskodjon gyar szavazÓ. aki Hrisz. forhette a mellét a méhész. nektink is szerepet kell .nak is fel kell hívnia a figyelmet adott mennyiséget. valÓs ágazatproblémáira. Magunknak viéwel ezelótt egyik cikkben olkusaink szemében ez a hozzáméhekszerepétéshasznát a gaz.6 milliÓ fontra tudok ésnem is akarok ezekkel ményról szÓlÓ írás.képviselótegy esetibizottság lét. hívnia figyelmet a az .aZ egyéb méhészetiterméAkkor még nyugodtan verCsak Nagy Istuan pécsi mé.. hogy a bajok ellenérea ma. 3. ezt utÓlag bánom. tizenhétezerméf egszoktuk.hogy hésztárs mondta el a véleméEgyébkéntmásutt is így mri.csl szervezetek. á valÓkezetes munkával érhettink el. márciusi hiszen ttibben. hogy vizsgálják a san me$tértil. In.. alap létrehozására. igen krinnyen meg$yarországi méhállomány nem a méhekvédelmében. az .CSALÖDÁSAIM kat a teljes népesség ktirébenés talán más lépésekre nem is lesz sztikség. kert csak lassu. nemcsak . cstjkken eróteljes mértékben.vállalnunk az citlet sikerre vitesítja. számában D gei Imre. ságot ttikr ző beadványt. csupáncsak elég nagy tti. a lap fökozÓként mindent megtesznek.

hu sPANYoLoRsZÁGl ÜoÜt-És Idópont: 2011.istvan@ icedsl. me$beszélés alapján. TavaszvárőMéhésznap 2ol1. 2660 Balassagyarmat. Az ár tarta|mazza: Tossa de Mar ridiilóktizpontban a szállodai ellátást svédasztalos félpanziÓval ésaz autÓbuszkoltséget.30 Órakor.. szeptember 9-18. Programok: Firenze. SzlovéniábÓl:.. szakmai igazgatÓja: .ÖnállÓan a t tanitÓképzó elvégzéseés házasságktitéseután kezdett méhészkedni. profi méhanyaneveló méhészholgy.Szekszárd Helyszín : PécsiTudományegyetem. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: .Ktizdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az LtiszlÓffil Zsolt. Albert Attila.szombaton 9 ÓrátÓl tartja Helye: Mikszáth Kálmán Mrivelódési K zpont. nap a ten$erparton piheniink. Emléke szíviinkben orcikkéél. Indulás: 20ll. (3o)-644-92-e3 Tel: (+36)- Meghívo (Magyarország) A PalÓct4iMéhész Krirnyezetvédó Egyestilet és (Szlovákia) ésaz Ipolyszakálosi Ipolyvtilgye Méhészszervezet tPoLYMENT| ÉszrnnlKozóJÁT MÉH 20l1. Méhészetét folyamatosan fejlesztette. A nadapi méhésztelephelye a szakmunkásképzéstanméhese lett.MézetDévának mézadományokátvétele! Eszktizforgalmazok éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-127|-es telefonszámon! Kelleme s idótijltést kíu őnunk ! Tolna Megyei MéhészEgyesiilet. szeptember9. A rendezvényt megnyitja: Meduácz Lajos.Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross PéterOMME elncik: ''Minden rosszban van valami jÓ! A 201O-es esztendőtanulságai'' . Szekszárd Méhészek FejérMegyei Egyestilete Vezetósége Felh ívás oLASZoRszÁeI KoRUTAZÁs tvynnnnssnl Idópont: 20ll. sok évtizeden kereszttil tanította bet vetésreésolvasásra a g$erekeket. Részvételidíj: 79 000 Ft/fó. (10/7éjszaka) Indulás: 20l1.. mert sztilei kertjében mindig volt néhány méhcsalád. az idegenvezetéstésa szállásdíjat. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9. megelőzéseés gyÓgyítása .. Felszállási lehetóségek utkozben. 10 napos utunk során minden 2. Balassagyannat város polgármestere . a csucson tobb mint 200 családdal vándorolt. március 5-én. Idós korára állományát folyamatosan csokkentette.a fehérváriÍrÓ-olvasÓ találkozÓt. RákÓczi ut 50.aktualitások Dr.A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena. Debrecen.Egyéb programok: A Mézescsupor raj zp á|y ázat eredményhirdetése J átszőház gyermekekn ek Méhészetieszk zkiállítás ésvásár Szaktanácsadás Eszkti zkiiillítÓk és kereskedők j elentkezésétvárj uk : Antalka István. hogy ó milyen elk telezetten szolgálta a méhészeket..rozÉnr ffi paa{ A méhészettel már gyermekkorában me$ismerkedett.A rendezvény ideje alatt méhészeti eszkoztjk bemutatÓja és vására . Fejér megye tobb teleptilésén. Szekszárd. szeptember30.Tesco-áruházparkolojábÓl 03. TellerLászlo 1927-2010 Meghívo V ll. Az ár tartalmazza az autÓbuszkoltségeta programokkal egyiitt. me$beszélés alapján. mobil: (+36)-(20)426-6724 E-mail : antalka. (30)-644-92-93 Tel: (+36)OMME Hajdu-Bihar Megyei Szervezet szervezésében 13 . OMME vezetó méhészeti szaktanácsadÓ: .OMME szaktanácsadás! .Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr. tel: (rs)-r t 0-62|. Jelentkezési határidó : 20l1. Részletesprogram kérhetó. Ő volt.március 30-i$ 40 000 Ft elóleg befizetésével.Tesco-áruház parkolÓjábÓl 12 Órakor. aki életre hívta a mai Országos MéhésztalálkozÓ elódjét. TolnAgro elatgyogyászati Kft. Részvételidíj: 89 900 FVfó. február 12.Mézlova$avatás . $ r{t. Jelentkezési határidó : 2011. amikor 1987-ben tobb méhésztársával egytitt megalakították a MéhészekFejérMegyei Egyestiletét. Debrecen. Végtil Nadapon állapodott meg.30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszkozvásár.Sperlonga-RÓma-Nápoly-Capri szigete-Pompei-Vezuv-SonentÓi-félsziget. február 2B-ig 40 000 Ft elóleg befizetésével.Szakmai elöadások: Bross Péter: Az OMME ésaz érdekvédelem.ús Dénes:A Nosema kialakulása.oktÓber 1-B. Felszállási lehetóségek utktizben. Zajőcz Edit: A napraforgÓ mézelése Kiss Jenó: A méhészeti tárgyi b ncselekmények alakulása Magyaronzágon Dr Heged. UtolsÓ méhcsaládjai a tanméhesben emlékeztetnek benntinket arra. Illyés Gyula TanítÓképzó Fóiskolai Kar. ott élt akkor is.Áttorésaz atka elleni védekezésben? hatéÚj kony atkaoló szerek bemutatása'' Horuáth János erdómérn k: . viasz-m lép csere Részletesprogram: Rendezuényijnketmegnyitja és elóaddst tart: Dr.mqjd késóbb a méhészet alapismereteireis..

Eredményhirdetés dijátadás20l1.t -- 4 TÜNDE {Ti: NAGY Dr. FeIh ívás á7 . 25 dkg margann.asszonyok legutÓbb a Szabadnepelttik meg a méhészek Mézes védó.: (+36)-(30)-6843790.FEBRUAR SzentAmbrus 2Ol [innep 0 Evek hosszti kegyeibe sora után az idiljárásvégre fogadtaa méhészeket december 7-én. délelótti orákban a méz.rászholgy mézesstiteményeérdesékfel otthon az éléskamrájukat. mqjd rátessziik a krémtink felét. A mar$arint porcukorral kikeveq.7 dl tej.Selmeczi Imre. az eseményre késziilödöméhésztársakat a Szomory Dezsö téren. 10 dkg cukor. vasutasnapot. azt is megkenjtik mézestejjel. tetejétízlésesenkrémmel éscsokoládévaldíszítjtik. Hagyjuk kih lni. Ambrus torta Tészta: 40 dkg liszt. JÓ étváryat kívánunk! Kovács otto zselici mézlouag . a stiteménytink tetejére kenjtik.február26-ána XXIII.NAPJA tvÉH Észtr 201'I. A jelentkezés részletes feltételeiról szinténtóltik érdeklódhetnek. Philipp Ernst Stitó utca. e|(iÍtBírő LdszlÓ javaslatot tett Három Órakor kezdódtitt el a az édességekelnevezésére. 3 evókanál termelói (szabadszállási) méz.{' g\ . az elmult évi mézekmintáival. Az alapanyagbol nyujthatÓ tésztátgyurunk. vacsorán Bírő Márton. oldalát darált diÓval panir ozzllk.. l0 dkg margarin. 6 dkg zsír(eztszétkell morzsolni).A fiatal talmas érdek]cjdés kozepette tin. hogy nem bizonyitották rátermettsé$tiket.ik.A menet egyetértett dr. HasonlÓ rálÓbizottság elismeró oklevelét. Magyar T nde..és fel tábla csokoládéval megspricceljtik.tik. tortakarika nagyságura nyujtjuk. megkaptuk kozzétételre a kétmézesfinomság receptjeit. A stiteménytery éjszakára htítóbe rakjuk. 2 kanál liszt. a Vátorta ésSzent Ambrus szelet). orommeljelenthetem. A méz. 4 kanál termelói méz. Rátessztik a másik mézeslapot. A felvonulás végeztével A Szent Ambrus napi megemaz tinneplók esy tisztelgésere. I csomag pudingport kikevertink fél dl tejjel' ésa felforrt tejhez ontjtik. 15 dkg porcukor. csak papírt tesztink a piskota alá. ésa remek mézescukrásza(SzentAmbrus lova$ok végigvonultakBudapest ti készítményeket esy'k leghíresebbutcáján.Év Méhésze'' elnyerésére. ci utcán. 3-4 evokanál rum. tel.l-1. az .Philipp ErnstGudenusatya megszentelte az o|tárelótti aszta|on szépen kiváe|helyezett lő termelóimézeket.majd felforraljuk.idén is ha. Az egyik mézeslapot megkenjtik termelói mézze| elkevert meglangyosított tejjel. Másnap 3 dl tejszíntfelvertink 10 dk$ porcukorral. 1 kávéskanál szÓdabikarb ona.. Addig 1 margarint kihabosítunk 20 dkg porcukorral. Deák tér. 4 evókanál |iszt.1 csomag vaníliás cukor.ket. vá|t A Dunafeltil ftijdogá|Ó langyos sze|lófogadta Budapesten. A gármesteri Hivatal elótt. 5 részreoszduk. a sárgáját kihabosítjuk a cukor másik felével. Krémhez:3 dl tejbe tesztink 2 kanál instant kávét. hogy Mint miden évben. lehetne-eezt a napot a méhészek Alkotásaik méltán nyertékel a bínapjává nyilvánítani. ahogy a tészta kívánja.remben díszvacsorával zárult. nappá tenni. mint a bányász-. majd a krémtink másik fele.az o|tár elékeriilhessen. a fehérjét felvedtik 2 kanál cukorral. aMagtaÍ Az tinnepségrendhagiyÓ szent. 2 egésztojás. mint a mézeslapot.majd megszentelte vásáron nézelódó tome$ elisme. Ugyanabban a tepsiben stitjtik.f 'a a . illetve a helyi méhészegyestilet vagy a megyeiszaktanácsadÓ ajánlásávallehet 2o||. hozzáadjuk a kihiilt masszához és rummal ízesífitik. lassu tiízon besiirítjtik. Ambrus szelet Mézes laphoz:50 dkg liszt.iik.tik'majd a tojáshoz tessztik. lemezen pár percig stitjtik. peA sekrestyében osszeg.RendhagyÓ. Mise keretébenaz atya isten Vdrtismarty teret. a diot és stitóport elkeve4. 2 mokkáskanál szÓdabikarbÓna. és a remekmézes cukrászatikészítményeket Németh Zsolt és Gégény Benjamin méhésztársaknak. mqjd a kihtilt kávépudinggal elkeve4. a diÓs piskota ktjvetkezik.tik. végtil a tejet. Bízunk benne. 4 evókanál termelói (szabadszállási)méz. A lapokat megtoltjiik az elkészítettkrémmel. éssimára keve4. ko zéletbenkifejtett munkájukért A trtl't . méhészasszonyok. Az e| zö évektól el. villával megdíszítjtik. február 15-ig.szállási Méhészttjrténeti szentjének napját. hogy kiésNagy Judit szinténkiválÓ cukválÓ méhészeti termékekkeltolt. és Bóvebb informáciÓ: Nagly Gyula. hozzáadjuk a lisztet. A tojásokat széwálaszduk.A 2. . A tojássárg áját a mézzel. Tisztelt méhésztársnók. Az otlettel firvÓszenekar kísérte. Ttjltelék: 3 tojássárgája. lapra barackízt kentink. Pískőtahoz: 5 tojás. és Országos MéhésztalálkozÓn Vásáron Székesfehérváron. melte ki a mézlovagoktÓl.Év Méhésze'' elnyerésére cím A Méhészek Fejér Megyei Egyestilete idénis pályázatothiraz det. mert a mise keretén lovagok részvételével beltil kertilt elnevezésrekétrendA I \termeloi mézekkostolta.NémethZsolt és mék. tel.lékezés tinnepséga Corzo Éteés jéig felsorakoztak a Fóvárosi Pol. cím Pályázni szakmaitinéletrajzzal. diÓval. majd a tt'bbi lap kozé ismét krémet. tobbsztiZsellér Laszlő árusok jovoltábÓl rrisen aranyéremmel kittintetett a Budapesti mézfogyasztÓknak cukrászh l$y tortája (fotonkon) lehetóségtiknllt arra.:(+36)-(20)-921-9391 Ha kidermedt.rÓl kellene elnevezni ezeket a retéróen idén a lovagok menetét mek stiteményeket.Mézut Egyestilet eln ke tárgyjumisével folytatÓdÓt a Szervita talmakat adott át a méhészeti téri Szent Anna Templomban.25 dkg porcukor. saját krémmelbevonjuk.Deák Ferenc Gudenus.kívtil finom mézescukrászati tertására kertilt sor. a templom plébánosa utcán kereszttil haladva érteel a is. 2 evókanál kakaÓpor. elMagyaro rszági Mézlovagrendek képzelése szerint Szent Ambrusfelvonulása.az oltár elótti asztalon szépenelró iidwivalgása éstapsa fogadta helyezett kiválÓ termelói mézea menetben részvevóket. 3 kanál darált diÓ. 2-4 kanál tejfcil.vaníliás cukonal kikeve4. már a hagyománnyá SzentAmbruslinnepségen. hogy a méhészbálok asztalain ott lesznek ujdonságként ezek az édességek. A karácsonyi áldását kérte.A lisztet. -\'. durva diot szÓrunk a rétegekkozé. 2 tojás. Érdemes lenne Stitemény Kiállítás ésVersenyen elgondolkodni azon. tsszegyurás után 2 lapot stittink.5dl tej. fél csomag stitopor. 5 kanál cukor.niltek dagÓgus-.

a mézen kívii| mé. Hosz. anya$i helyzetben lévó tinkor. hogy a marketing értéke is madik Ambrus-napi. e$ymást fahelyzet eseténa bajba jutott erósító folyamatokká tegyék a méhésztársaink megsegítését. amikor PalÓcfii|d térségében . mondÓkát és énekeket. Jőzsef lova$társunk otletét: kat. Ktizismert.szervezett magyar méhésztártagdíjaiba beépített zájárulásbÓl egy karitatív alap sadalom vezetóinek feladata.Tdbb helyen si'itemény is jutott mindenkiakadozik a kozétkeztetés anya.felbecsiilhetetlen ! jektje'' volt a mostani karitatív Nem engedhetjtik meg.áll a kcizcismunkára! sára is. hogy Mézkirálynó Alapítvány létremriktidésitertiletén a méhészek hozatalának otletét is.ves megyei napilapok jelentós mint Szlovákia palÓcfoldi tér. létrehozását kezdem ényezi.FEBRUAR Jotékonysági akcioban a mézlovagok Már hagyomány.témáju kifestók nyv és mézes tása érdekében. Egy-egy méhésztársunk mény jutott min. hogy jÓ ló ésa turizmus által kínált leuton járunk.iigyében. és a megkezdett hettíségek kihasználása is.nagypro.éstermészetesen a magyar mézet.ben jott el hozzájuk.Itibben megfogalmazták tatásért felelós szakembere is. Aznapra a rejátszott a helyszínek kiváMikulást is izgatottan várÓ gyelasztásában. a mindenkori nagybani potenciális mézfogyasztÓkat felvásárlási ár hatásainak kitévetttik célba. nótt vendéglátÓinknak ésa sajképviselóinek átnyijtott $azdasági értelemben ezek tÓ fenntartása a legnehezebb.érdeklódését. a nyilvánosságon kereszttil érvéNográd megyei Nagybárkány. gondolkodás a méz-marketing amelynek a vezetósé$ea kozel. pedig beszámolt a Markíza TeAz Óvontík a falvak polgár.kokat.hány család asztalára élettikben nyekben a legmagasabbak az elószor kertilt így méz. amikor Selmeczi Anna mézkiA száraz számításon tulme. hogy néhány nehéz mozgásu méhész bácsikat.a szlovákiai hely.Magyarors zágon szinte minden van hészeti témájri kifestö. A jÓl plusz hoz.Ízlelgetjtik'' $ondolatot. is számára elenyésző anyagi terdenkinek. teleptilésen Óvoda. mézlovagrenkozÓk adományaibÓl tudják dtink címerével ellátott akácbiztosítani az ebédeta gyenne. A sze az intézményellátását segímédiábÓl értestilttink arrol a ti. már' hogy a méhészeti Látni kellett volna mindenkinek l I termékek népszerrisítéséta gyerekek arcán lévó tiromcit. hogy me$mozdulás. hiszen a reklámmézze\.feliileten adtak hírt az eselpolyvisk és lpolysza. Az adomány nagyobbik régi fedezetének biztosítása.irányba hatÓ eróket. a szlovákiai utunkrÓl ségébol kállos kozségek.ha jol belegondolunk. a legkisebbeknél kell kezdeni.nek.bort is rejtett ma$ában.elindult a kozos ja a megyei méhészegyestilet. nyestilhetnek.val szervezetté és rendszeressé hecske Bt.Ör mmel fogadták az ajándémányzat szinte szélmalomhar. zat kereskedŐi oldalárÓl a Méz. Így keriilt a látÓszoés marketing céljaink csak a gtinkbe a Heves megyei Ivád. méhészek védöszentjének a iinnepéhez kapcsolődőan PalőctájMézlovagrend a tagjai karitatív esemény kereteikiiztitt népszeríÍsítik a méhészeti ágazatot. ésa Mé.400 000 Ft értékii adomány színekenjelen volt a régiÓ ok. Ez hogy integrálják a pozitív az alap szolgálhatná katasztrÓ.. ttirtént Ez 2010. is koszcinetetmondunk az on. het jelentene idónként 1-2 kghészésKtirnyezetvédó Kcizhasz. A kÓrházi gyer. a Szandai JÓzsef .anyagi fedezetéta PalÓctáj Mé- tffi IMREFELVETELE OTVOS ajánljuk akár egy országos akciÓ keretébenvalamennyi méA gyerekek tiriimmel hésztársunk figyelmébe Fekefe fogadtákaz ajándéko.tobb szinszabb táv terveinket támogat.ményrol. verset. a multban ugy drintritt.elmult idószakban .A fogadtatás ésa ve dóljtin el. biztosították.. Az elmult hetekben. a mézen kívtil méhészeti cot vív az intézményei fenntar. Feladatunk a hamédiahírverés rejtapasztalatai azt zai fogyasztás novelésében mondatják veltink.ho$y az ajándékunkegyik NÓgrád megyei ktizség bÓl egy fél kilÓs egyestileti Óvodájában már csak a vállaltivegbe toltott. ide sorolhatjuk pl.december 6-án is. ahol még ktizos korpokban számos híradás jelent táncra is rábírták a mackÓs meg arrÓI. hogyMlku|ás-naphoz Szent és Ambrusnak.. elóadtak segítség. hogy a családjának. valamint az ága. és keresstik a mÓdját. hogyan nagymester l5 . hogy oda men. illetveszlovákiai helyszínekenkistelepi. méhészetitermékek népszer A PalÓctáj Mézlova$rend a sítését szolgálÓ akciÓk éskarimaga lehetóségei kozott készen tatív események finanszírozá.rekek tinnepi miisorral lepték j{ink. hÓnaés volt.ajándékozni a helyi Óvodát. (ValÓszíniíleg nélegkisebb létszámu intézmé. sajtÓ munkatársaival érkezó A piaci áron számolva ktlzel vendégeket. ráj healakult mézlovagrendtink har.A NÓgrád ésHeCsécseés Cserháthaláp. az Erista Kft.a méhészetiágazatunk sorsa mekosztályok. valamint a My ésaz Új mestereivel egyiitt fogadták a SzÓ napilapok.) A felegy fóre esó fajlagos koltségek.Ezuton lehetne tenni ezt az eseményt. ésszinte minden telepiilésenvan méktinyvésmézes slitehészis.nyi saját termelésrimézzel me$nu Egyestilet.leviziÓ.NÓgrád ésHevesmegyei.Tobb helyi méhész sszefogásáVilág Kft. hogy az réstinket.PALOCFOLD 2011.rálynó a mézlovagok kíséreténóen azonban az az elv is koz. ahol legsztikségesebba meg a vendégeket. Loajándékcsomagunka mézenkivagrendtink ezért is drinttjtt vtil stílszeríien egy iiveg mézugy' hogy az idei akciÓnk so.amellyel nem csak a jÓtékonyzetlen segítségtikért kodás eszméjét ! szolgálnánk.ten ésszálon . rr.mézetmindenki hazavihessen a kek számára. de az ÓvÓnóknek jelezttik képéldanélktili esetról is.i|ések Óvodáibavitti'ikajándékainkat. majd az idósottkizárÓlag a világpiac befolyása honok után idén a legfiatalabb alatt.ttink. ma még ktilonállÓ kezdeméde lehetóséget biztosítana a nyezéséket. rán néhány kisteleptilési ÓvoNagyra értékeljtik a média dát ajándékozunk meg akác. de A három éwel ezelótt meg. vala. Az munkát folytatni kell.

hogy hogyan helyezziik el a méheket futÓn. A kaptárak rakodÓ jellegébőladÓdÓan korlátlan a felfelébővítés. a megn vekvó n vényzet sem zavar' esetenként. amelynek lábai kiiltin-kiilÖnállíthatÓka te- A magyargyártmányri 15+32 szerelvénnyel méhcsa|ádot lehetel. Ennek a rendszernekÓriási elónye az egy irányba valÓ térmélységbentagolt r ptetés. 2-2 sort tisszefogiva. FEBRUÁR Segít technika a Segítenl szeretnék kezdöknek. száI!ítani keretes 1o rakodőbÓl.a platÓn lévó eszktipez k. Az asztalok a kaptárak tetejénutaznak. fajtamézeket termelni csak vándorlással lehet. akik a méhészkedést megismerve változtatni szeretnének.Magassági hátrányaaz elónye is lehet. Hátránya. Pakoláskor a sorokat zártszelvénnyel fo- gattuk le. Az elóbbi probléma megoldhatÓ egy kis leleménnyel: a futÓt el kell választani a konténertól és így egy futÓval tribb ilyen állvány is szállíthatÓ. KÖvetkezó kérdés. a Az utánfutÓt a rajtalévó3240 méhcsaláddalkét gyakorlott embernek 30 perc alatt . és a tartÓs egy helyben állás miatt a gumik hamarabb trinkremennek. a manapság sajnos oly aktuális.Ez mind idó. Ezen megoldás eseténnégy emelő segítsé$ével bármilyen magasságra emelhetó-siillyeszthető és szétnyithatÓ a konténer. anyagok.s a cipekedéssel oda az egészség Egyik leheis. illetve a kétkÖzépső sort begurítás után a végeken a vázhoz fixáltuk 12-es csavarra|. redményesen méhészkedni. a kétktizépső gtirgókiin előre sor és hátra kihtizhatÓ egy sínnel ellátott asztalra. sok víznek is van helye a konténer alatt. Egyik megoldás a kétirányba.rajzásgátláskor. B+E kategÓriáju jogosítvány kell hozzá! Vándorláskor problémás a rakodás: zárás. Csomős 16 Jőzsef méhész kollégám. kép).ugy' hogy az egészrakományt 3 racsnis gurtnival rtigzítjtik kocsihoz. dogulni. kép). alkatrészek vannak. A jelen támogatást is figyelembe véve. egészségtigyi. Heged s Henik RIKI m helyében késztilt. ahol a kétszélsősor fix. atka- irtáskor el<ilről. például kijárÓn keresztiili cu(5. de meg Ezze|a szándékkal bemutatunk néhány méhész munkájátsegítö eszktizt.differenciálzárral rendelkezó tehergépjármti' amelynek platÓja három oldalra nyithatÓ (1. így dig két lépésre megszokhato (4. További elónye.tvÉHEK Moz0nrÁsn 201'l. termeléstechnolÓgiai beavatkozás konnyen megoldhatÓ. de 50-100 kmes ktjrzeten beltil jÓl el lehet vele boldogulni.és egy hozzá passzolÓ legalább 23 tonnás utánfutÓ. ha a kaptárak rtigzítettek. Egy ilyen szerelvénnyel 15+32 méhcsaládot lehet elszállítani l0 keretes rakodÓbÓl. Én egy másik elrendezést szeretnék bemutatni. A platÓn egymás mellett négysorbanelhelyezett kaptársort. Elónye a syors vándorlás. egérrel alig találkoztam. derékkíméló(vándorláskor is). de teherautÓval melléállva egy síkban mozog az ember. 8-10 kaptárt ktinnyedén lehet gurítaki ni akár eElT izmosabbembernek is. hogy magas ésállványrÓl kell kezelni. a kijárÓn kereszttili flisttiléskor roppant kényelmes. így bármilyen javítás-karbantartás. kép). Sqinos. mivel elég bonyolult mrivelet az egységfiiggóleges mozgatása. ami bizonyos esetekben hátrány is lehet. a koncentráltság. nincs eltájolás. Száguldozni vele nem szabad. Munka mellett egyfajta me$oldásként. a talajszinttől valÓ nagyobb magasság. rep egsenetlensége miatt (3. 50-100 km-es kiirzetenbeliil jÓ! el lehetvele bol. a illetveha|adÓknak.akkor termelési idóben másra nem használhatÓ a futÓ. kÖzepes méhészetben(80120 méhcsalád) kiválÓ eszk ztik lehetnek a kÖvetkezók.csak emeli és ó is állványrÓl kezeli a méheket.szaporításkor. azt mondta. a tanulÓpénzt akarjákspÓrolni. mis serkentéskor kép). eg}más fÖlé két sorban valÓ elhelyezés. Az enyém magyar gyárEnányu. amelynek a biztonságos vontatás miatt fékezhetőnek.Egy egységet. a vagy az állványon. pénz. Ilyen magasságban (60-80 cm) hangyával. ahhoz meg gépekkellenek.akiéa fent említett megoldás. kell egy megbizhatÓ tisszkerék-meghajtásu. hogy gyalogkaptárakat szereltem bele. tőség a konténerrévalÓ alakítás. kép). $urtnizás. a rakomány rogzítése. megoldást. kéttengelyesnek kell lennie. leterjeszkedés hetősége termeléskor. s kezeléskor sem zavarÓ a kéteg}más mÖgtitti sor. ktizépen esy 120 cm-eskezelók zlekedő folyosÓval (2. pakolás.

TerepjárÓmászo. ami nekem a jovríben a munkámat megkonnyíti.01 79. kérem a méhésztársakat. már megérte elmenni. letilnek. fontos tudni.kö Cegléd' E-mail:riki@riki. manóverezrí képességtik. a kedvezóbb fogyasztás. A mai napig bosszant ennéla típusnál a hosszu orr. az a szakmában lemarad. Fontos kellék a vonÓrudra felés leszerelheto mankÓkerék. hogy terepen mikor. így nem billeg oldalra. mivel alacsonyabb. az ujabb technikával. Az én futÓmon 10 keretes Tamási rendszerÍitoronymézkamrás (3 fiÓkos) Hunor kaptárakkal méhészkedem. nem lát. figyel ésrogzit: ha már egy olyan értelmes. fékesfutÓra adaptálta a rendszert. hogy személygépkocsival ez a futÓ nem vontathatÓ! Korábban platÓs ANemzeti által PrognmtámogatottutánfutÓk egyedi grártása! 751 kg-tÓ| 3500 kg iisszttimegig Hegedíis Henrik (06)-(20)-969.Ő . van olyan méhész kollégám. Visszatérve a méhész utánfutÓhoz. nag$obb teljesítményÍi(10B180 LE-ig) 4 kerék-meghajtásri Pick Up autÓkkal már megoldhatÓ a vontatása jÓ utviszonyok ktizott. A gyártÓk és a kereskedrík sok szépetésjÓt írnak rÓluk. 3. a sebesség. km.' . hogy mire jÓ. hogy minél tribb fényképpel. Biztosan vannak még ebben és más kategÓriában érdekes megoldások. aki eg$tengelyes.TÁr r r FUr Ó x menetkéSzre lehet szerelnie. éshasznot termel. hasznos dolgot. rola majd legkcizelebb írok. s benne a méhcsaládok kezelése is eg}rszer bb. személyes tapasztalataim alapján mondom. ami fóleg emelkedón zavarja a kilátást.azt majd eldcintik az olvasÓk.MEHEKMOZGATASA UAZ-zal huzattam. S ha már szÓt ejtettem a Pick Up-rÓl. hosy alacsony sulypontu. Az uj technikajavára legyen írva a nagyobb motorteljesitmény. a két szélsó fix sor ktjztil csak a k zépsót h zza ki. magyarázattal ismertesstik meg másokkal is a jo. terhelhetóségtik meg sem kozelítik a jÓ ilreg UAZ-I. Ez a rendszermár nagyobb teljesítményÍi személygépko csival is vontathato. valamint vele lehet beszintezni a szerelvényt parkoláskor' A négy sarkára felszerelhetó lábak stabilabbá teszik a szerkezetet.nem hintázik a rajta valÓ kozleke- déskor a futÓ. és a legfontosabb. a foldról megoldhato. Csapo Lászlő méhészkollégámat idézném. Aki nem megy. tájékozÓdást. de a kuplungtárcs{ja nem szerette. A kocsin maradÓ kaptárak k z tti kisebb távolság miatt a méhek ellenkezo irányba rtiptilnek. és akár tehermentesítenilehet veltik a kerekek gumiját. A mai divatos és kényelmes. További elónye.hu www.Figyelem. mÓdszert láttam. vagy kevésbé megoldásajÓ inkat . a terepet is jÓl bí4. nem hall.3x5os kaptármegoldással. Kiilsó-Köriisi t. amellyel 20 év alatt terepen sohasem akadtam el. aki minden méhészettel kapcsolatos rendezvényre elme$y. az tizem. rajzza|. a Nissan NP300assal idén már sikertilt.a jobb menetstabilitás' a komfortosabb me$elenés.riki. kép). s lát e benne fantáziát.nem volt rossz váltás a platÓ célszeríi átalakítása után. A kaptárak. de jobban meggondolom. hogy még egyet készített belóle (6.a (fara mégsohasem koppant). s mivel a platÓ a kerék felett van.és utasbiztonság. ezek a négykerék-meghajtásu autÓk 8-9 q-nál tobbet nem bírnak. s annyira me$kedvelte. hová megyek vele. amellyel konnyen a megfeleló csatlakoztatási magasságba emelhetó a vonofej.hu - 17 . a giyakorlat ésa terep mást mutat. Buczko Endre TÓszeg t.TL 1. nagyon érdeEz kes technolÓgia. Megvonva a mérleget.syszeriÍbbenoldotta meg az elhelyezését a kaptáraknak.

eurÓ/végrehajtási kell ti.5 tonna sszsuly) 500/0. 1200 ELIR minden év aug. 200 EUR minden év aug. 500/0. 31. 75l kg-max. 30 méhcsalád. max. elektronikus távkaptármérleg robbanÓmotoros szivatt5ru méhes vagaonvédelmi rendszer wsz 8467 89 00 fiikasza/bozótvág \/ISZ 8414 59 200 000 egyedi azonosítÓ számot fel max. gyári szám)ésaz aggregátorteljesítményét is fel kell ttintetni a számlán Vándoroltatáshoz sztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása (nagyeszkiiziik). kell t ntetni a számlán (ha ev van . mézszivat$ru 130000 egyedi azonosítÓ számot fe| minden év aug. 500/0. 500/0. 1200 EUR minden év aug. 200 EUR minden év aug. 31. 7. -2013 VTSZ / kategÓria Megnevezés pergetó VTSZ 8436 BO 99 fedelezógép 500/0. eg$edi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . max.FEBRUAR Támogatások 2o. 31.pl. max. 3 kW) wsz 8502rr 20 egyediazonosítÓ számot (ha van . 200 EUR minden év aug. 2000 EUR minden év aug. max. számlán az akázszámot fel kell ttintetni min. 1200 EUR minden év aug. 200 EUR minden év aug.JR minden év jil|. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a szám]án (ha van . 500/0. gyári szám) min. konténer 20 wsz 8427 rr terepjárÓ villástargonca njárÓ rakodÓgép 500/0.pl. 500/0.27. egaedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . max. 30 méhcsalád.pl.pl. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . max. 31. 31. 3l. 31. 80 méhcsalád. gyári szám) min. wsz 8428 90 95 emelőhátfal l50 000 eurÓ/ végrehajtási év méhek tartására max.pl. 2000 ELJR minden év au$. eurÓ/végrehajtási 500/0. 2000 EUR minden év aug. max. max. 200 EUR minden év aug. 50o/o. 3.pl.intetni a számlán (ha év van .|. 500/0. 200 EUR minden év aug. 400 EUR Támogatás mértékeBenyujtási határidő Keretiisszeg Megiegyzés Méz kinyeréséhez uj sztikséges eszktiz beszerzésének támogatása. 1200 ELIR minden év aug.pl. 500/0. 3l szívÓ-frtvÓgép aggregátor wsz 850220 20 (max. gyári szám) 500/0. 30 méhcsalád. 30 méhcsalád.petézó méhanya 5 EUR 2 EI. számlán az a|vázszámot fel kell ttintetni min. 31. max. wsz 8429 51 99 N2 járm kategÓria teherautÓ (max. max. számlán az abázszámot fel kell ttintetni max. 30 méhcsalád. 31. max.. 31. 2000 EUR minden év aug. 3500 kg) N1 járm kategÓria teherautÓ {max. 200 EIJR minden év aug. (OMME-hoz) 230 000 eurÓ/ méhcsaládszám 50o/o + jár végrehajtási év 5Oo/o-ára a támo$atás . 31. 31. B0 méhcsalád. 31. minden év aug. 02 jármtikategÓria pÓtkocsi (min. A méhcsaládok száma szinten tartásának tiimogatása (méhanya) párzatlan anya/ btilcső párzott. 3l. 31. alkalmasuj építésií 500/0. cstirló kézi hidraulikus emeló/béka 500/0. gyári szám) minden év aug. max.5 tonna tisszsuly) 500/0. 200 EUR minden év aug. \rISZ 8426 91 1 0 teherautÓra szerelhetó daru 500/0. 31 min.NEMZETI PROGRAM 2011. gyári szám) min. gyári szám) min. max. 31.kérelemhez m szaki dokumentáciÓt is csatolni kell min. Vándoroltatáshozsztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása(kiseszktiztik). max. 31. 80 méhcsalád.

KaptárazonosítÓ rendszer: Az 0MME áLtal2oo7-ben elindított kaptárazonosítÓ rendszer az idei évtól a keretekre helyezhetó kisméret chipek beszerzéséneklehetóségével bóvtil. (Serum-Werk). 01. 31. ol-2olo'09. 09.09. illetve a takarmánykie$észítók. A támogatottan vásárolt aljdeszkák tit évig nem adhatÓk bérbe ésnem idegeníthetók el. 30.08. Dany's BienenWohl. va$y hiányos VTSZ eseténelutasídák a kérelmet. Hangsasav 60o/o A.benalkalnazott euro-áÍfolyam: 277 Ftl| euro' '95 Vá|tozások Programban a Nemzeti miniszAz elmult év utolsÓ napján jelent meg a vidékfejlesztési Nemzeter 47l2o|o. Ezen eszk ztikre is vonatkozik a vándorlási eszk ztjknélismertetettkétmÓdosítás.Méhpatika forte. KristÓf Éva NemzetiProgramkoordindtor 19 . vizsgálat ideje:201l. Továbbra is támogathatÓk maradnak azonban a valToa atka elleni ryÓgyszerek ésgyÓgyhatásu kéktiltségei.. az tévesbérbeadásiés és elidegenítési tilalom.20ll. Támo$atás azonban csak abban az esetben adhatÓ. Il' időszak:2011. eurÓ osszeg mértékig(a beszerzésiár 50o/o-áig) A Mezógazdasági és VidékfejlesztésiHivatal .)VM-rendelete a Magyar Méhészeti szati Program alapján nyujtott támogatások igénybevételének bályairÓl.max.5 EUR cukor (va$y (szaktanácsvégrehajtási év me$kell órizni minden év adÓkhoz) 5 EUR ryÓgyszer) okt. A tiímogatás mértéke a rendelkezésreállÓ keret sszeg 15 000 eurÓval emelkedett. ha az aljdeszka vásárlásárÓl szÓlÓ számlán a . Méz kinyeréséhezsztikségeseszkiiztik: A támogathatÓ eszkoztjk listája változatlan. a ktjvetkezókben fo glaljuk ossze a mÓdosításokat. a támogatás mértékeazonban a beszerzésiár legfeljebb Soo/o-ára emelkedett (de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurÓt).kétujabb mÓdosítástjavasolt: ennek alapján azon eszk zoknél. méhészetifelszerelések azonosításának támogatása (keretjeliilö chip) méhcsaládonkéntlegfeljebb 50 db OMME által nyilvántartásba vett chip támo$athatÓ. Apiwarol. 30. amelyeknél a támogatási rendelet meghatározza a VTSZ-t)' hibás. Korábban ismertetttik már a várhatÓ változásokat. s0 Ft/db minden év aug. szerek ésgyÓgyhatásti készítrnények változatlan.Api-Life-Var.hu honlapon. 31. ol. a beszerzésiár legfeljebb 8Oo/o-áig.Méhegészségiiryi vizsgálat ideje:2012. 0l-2012. hogy az idei évtól nem támogatottak a vitaminpÓtlÓk. azaz az egyedi azonosítÓ szám számlán valÓ felttintetése. időszak:2o1o. 31. l5-ig gatottgyÓgyszerek támo répacukor Támogatott g}Óg}szerek: Apiguard gél. Varidol Varroa atka elleni alternatív védekezés trimogatása (a]jdeszka).U.5 EUR gyÓgyszer+ minden évmárc. azaz továbbra is a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló mennyiségii. Bee Vital Hive Clean.06. a támogatási tjsszeg nem haladhatja meg a 3000 Ftde ot darabonként. Higiénikus aljdeszka: A támo$atás mértékében nincs változás.NEMZETI PROGR VTSZ / kategÓria Megnevezés Támogatás mértékeBenyujtási hatríridó Keretiisszeg Me$egyzés támo$atása (gyÓ9Yszer-cukor) Varroa atka elleni gyÓgyszeres védekezés 99 wsz 1701 10 wsz r70L 1290 2.2o1l. Méhegészségíisri 09. (xII. rostasz<ivettel. 3l. o1-2o|3. a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló alj25 000 eurÓ/ deszka beszerzésére vehetó végrehajtási év igénybe. Az engedéllyelrendelkezó gyÓgylistája megf. továbbá a támogatott eszktiztjk tjt évig nem adhatÓk bérbeésnem idegeníthetők el. Méhcsaládonként tjsszesen 50 db chip után igényelhető támogatás a beszerzésiár 60o/o-áig 0egfeljebb 50 Ft/db osszegig). Vándoroltatáshoz sziikséges eszkiiztik: Egyestilettink javaslata alapján jabb kiseszkozzel bővtilt a támogatott eszktizok listája: az etetéshez használt robbanÓmotoros szivatt5rumax. Ismételtenfelhí{uk a figyelmet. 30.V. Kaptárak.iziik 5 eyig uem idegeníthetÓkel ésnem adhatÓk bérbe. Thymovar. 09.időszak: 2o|2. azonban mivel további mÓdosítások is bekertiltek a rendeletbe. 3l. Api 0x. Perizin. A 201l.06. valamint 5 vé8lehajtási even beliil uslanolyan eszk.a helyszíni szemléktapasztalata alapján .higiénikus aljdeszka'' megnevezés szerepel. 31. a számlán ezen egyedi azonosítÓ számot is fel kell ttintetni. 06. a méhcsaládszám-ktilonbrizet alapján a késóbbiekben igényelhetó még támogatás keretjeloló RFID-chip leBfeljebb 600/0. Méhegészségiisri vizsgálat ideje:2o1o. 30 000 eurÓ/ végrehajtási év ]tlatorvosi igazolások: t. A táLnogatotteszk.ekinthetó a www. gyári szám). 2 |65 000 eurÓ/ a gyÓg:Fszercsomagolást 2. 09. minden év aug. számlán a ''higiénikus aljdeszka'' megnevezésnek kell szerepelnie higiénikus aljdeszka 3000 Ft/db 800/0. 200 támogathatÓ.kihtizhatÓ tálcával ellátott aljdeszkára igényelhetö támogatás. Bayvarol.30.A répaszínnények. trI. ugyanakkor omme. 08.amelyek rendelkeznek egyedi azonosítÓ számmal (pl. ECOSTOP lamella.szer vehdő igénybetámogatá6. hosy aMezögazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal az idei évtől az eddigieknél szigorubban el(azoknál az lenőrzi az eszkozok vámtartifa-számának helyességét eszk z knéI.valamint a repacukor beszerzésének vámtarifaszám szerepelcukor vásárlásárÓl szÓlÓ szám]án kétféle het: 170199 10 vagy l70l 12 90. GyÓgyszer-cukor támogatrís: Fontos változás.08. 01-2012. az immunerósító szerek.izrc es. .

tehát a dajkák nem tudják ra.méhészakadémiai'' mást tapasztalunk. De a legktikincisebb felhasználÓ vékony meghengerelt lapo- {:i Piacozo vásározo figye|em! és méhészek. Jelenleg az akác bronzszobor-rintó technikához..lottak arcárÓl mintát venni éseb.dig ujabb ésujabb tertilettel bócsak ne legyen a méhsejt minta mellózó rajzásgátlással.amelynekaz elsó írá. mint a miilép. Tudjuk' hogy méhészeti tozÓk megrendelésére. az ezt igényló hozzátardom. vagy a vastam. a saját tagondo|atot Néhány vetek papírra. e témáink tertilete. Sajnos énmég nem tartozom dás mellékterméke. Szegény méhviasz. meg a beszámolÓjához is. nem a viasz. formáciÓ (fóleg a méhészek kÖ. sebb fát termelnek éslopnak ki. Azt hitRemélem. hogy a ko. Ma t. az országosan nem jellemzó. belsó itatás tudÓ. elösztiraz erd rij|. hanem egiybenvitaindítÓ igazság ezzel szemben. ismerteti. hanem a|aku|ásának.tejet''(kínszámban. így a petefészA mézfog$asztÓk'mézvásárlÓk kÖzt is eg}Te k zkedveltebb problémával glalko. Aztán az akác áIanydk.a gázszámlán spÓro|va. majd Janovics is idézi a szakirodaerdók esetében.-9077 számon. Tehát ez a vtil. hogy olyan szakmai Erről keveset hallunk. sajnáltam cikk egyes kijelentéseivel datisszevágni..De vajon mi Gratuláloka Méhészet szerkesz.bb. me$árja a mennyorszátulsulyba kertilése.gyakat.. látszik. Bármennyire is Ezeken kívtil idónként találkolem is nagy méhviasz-felhaszná. hogy a restaurálásánál. hogy fogyassza a fogyaszto! 20- sikereihez. bÖlcsózést velni képtelen egyedek selejte. de tudnia kell. s ha tuvalÓszínii ug$anilyen téves in.viaszveszejtéses'' viaszba reitik a kábítÓszert. cikksorozatot indította januári Nos. hanem a kukacok kevés a nllt dajkálni valÓ fiasí$ot ésa poklot is. a híradástechni. kiválÓ 400 Ft/db. pallőkkáfíirészeltettem anyák''által okozott tíizrevetni. olyat. a felhasználás helyén kinyerik lombÓl..20 darabvásárlámábaa családokat. nálással is: néhány éveadtam el amerikai kokaincsempészéslegAzért egy aprÓsággal kiegémint amennyi képzódik az er. tévedtem: most olis lesz és más mÓdszereket is trianoni országcsonkítás Óta fo.1a ttibbféle beavatkozásra annak ók a brinÖsÖkésfelelősek a raj291.várom tehát a további. Az EurÓpába irányulÓ dél. átrnenetileg el kell viselntink.. bÍiniistik méhészekcsakmindenki dltal elérhetó opmi. hogy a (föleg a tiilgy). miai dlanydkkti'' válnak (lásd tart! Mézpumpa + fém. a kábítÓszer-kereskede. méteres rtjnktik a magasra felnóni nem A méhviaszrőI mindezt kialakulni. Szerintem a le$nagiyobb és bóvebben: A. által okozott ktiltintjs vábbi kedvezmény! után már van idó éslehetóség viselkedés az oka mindennek. mindenki dltal kiioka a rajzásiláz ki.ugy látszik. gyalogkaptárakban. a fö de hogy itt szÓ nincs valamiféle ha.ktik megduzzadva.szíteni. Februári gondolatok tának a kedvenc tápláléka. éwól zéséból származnak.okainak felsorolását: ahory számunkra legfontosabb akácegy ktil n s. nyagságrÓl.A méhviasz ftilhasználása minkat keresett. A szakirodalmi cáfolhatatlan tényekból kiindulva. Schtinfeld: A méméhsejbrrintás tető a pumlegnehezebb feladat.lesz ezzel a felesleges . fiités nélktil. hog$rezek után énmár nem csak a konténerrel méhészketei cstikkennek a sok kivágás használják a kozmetikai és a tudok meglepódni az ujabb és dók számára példaadÓ éstanul(rablÓgazdálkodás) miatt..tizlete.vagpnk.tejjel"? tójének. a dolgozÓkhoz képesta kikeló sok erdótenilet 24olo-a.tejet'').zelő méh anatÓmiája.anatőmiai á!. ugy dajkaméh számszer arányának t lgy és a cserttilgy egytittes lépet a Pécsi Tenárium részére. Mert ebben a kérdésben sincs kate$orikusan éselraktároztam. hogy a rajzást mege- Nagy István Pécs . érdekében. Elhiszem az elérteredfáva| fíiti'k. is Megrendelhetőa (+36). Az gyÓgyszeriparban.mézpumpa'' zik: a rajzásgátlással.giája és fiziolÓgiája c. szép hosszu ttjrzset (fiinélktil.mÓdszert megismerni. hogy a világ legnaryobb megismerhettink. Ktilonosen igaz ez a szobrászm vésznek méhviaszt droglaborokban olvasztott méh.anatőtermelési fo kedvezményes áron beszerezhetó' amíga készlet . Kezdetben csak a templomi belehengerelve. éventekevezom meghtjkkentó viaszfelhaszlÓ lett.prokuics Istudn cikkét. lttaz szezon! té|i tíleus néza'ihgolás&l Segítsiik.zási |áz kialakulásáért. ha mindezt hagyjuk EMre o kmszetű.nagyon nagy mennyiségben kifinomultabb mÓdja szerint a szíteném a rajzáskialakulás dókben.jukban) egiymásnak kínálják és sa mindjárt a leglényegesebb el is fogyasztják. Nagyon helyesenhangsilyozza.ban sztiletó. Tehát. zífa a tudatos erdögazdálkohártya segítségével akart ó a ha.MECSEKAUAI JEGYZETEK lózni kell. Ez a tás.hogy hazánk erdótertileujrahasznosításán kív{il még tem.el... részr nk minóséget) már kine. sze a fő b n stik mi méhészek ségét nem tartalmazza! Kétszeris elolvastam Jano. kiiltintis vlselkedés az kijelenthetö. ezért rázsfészekbe nyrilt. pasztalatain alapulÓ mÓdszerét Amikor csak tehetem... sa esetén 10o/o engedmény! hogsk zben kÖn1nrében). helyes mÓdszer. hideg vízbe ontve a kialakulÓ formákbÓl jÓsol. morfolÓpafurattal+ pumpatoldalék: rai akácra úgyhozzuk csricsfor..írásokat. un. Aztán az erdész fdlvilágosított. ezt a felesle$es . a nyári legeló.egészséges. már csak az ujabb divatnak k . Izgalommal lyamatosan nrivekszik az erde. a miítárgyak ujabb felhasználási titleteken. E vékony viaszéwe szép eredményeket érnek gyertyák késztiltek belóle.hogyegy részét Az .Gratulálok a kialakulni. méhészeket.kai eszktjztik gyártásánál.k zéjtik' de igyekszem minden Felvilágosított arrÓl is.leg.A méhészakadémiárő! leadni a benniik termelődó méhpempót (. timum van. hagyjuk ismerek hasonlÓ kiválÓ termeló ha Ezek a szép. No perhogy Az ár a postai szallításktiltket is kihasználhassuk. Szokott egy jÓsnó is viaszt vásárolni. mert a b lcsózés már csak kármentés éspÓtcselekvés. Ennél csak a molykukacot is tartalmazÓ tireg templomtÓl a droglaborig. akik pl. méhviaszbÓl gyertyát ésdísztár. amit egi} szomszédban kukac ugyanis az egyik gyíkfaj..bórápolÓszerek készítésénél. Végre valami jÓ hír számunktovábbtenyésztése miatt. Az erdészettölhozatott méteres ményeit .. adaptálni.anatőmiai Ez 50 darabvásárlása feletttone rajozzanak.. Mert én magam is vagyunk.hogy ez a cikk nem rében). elvégzett tarvágás láttán helytuethetó.személyesen is ismetíizifartinkiik tavalyésaz idénis olyan szépek voltak rem ót -. hogly sztjnhetően készítenek ismét ból gipsztintvény-másolatotké. a rajzás fó oka a kijárÓ aránya a legmagasabb: az ossz De kerestekmár a boltomban élö belóle. megolvasztva. Ugyanekkor aránya ttjbb: 32olo. olvasunk. va$y pazarlásrÓl. vagy pl.de ságos. . az .

f i ib as ll. 2045-89-546 : 96 +36 |ngyenes szám : +36 20-46. Meghosszabbitott nyitvatartássa|:00.JozseÍ u. ásványi anyagok és nyome|emekpÓt|ására.'' she Egyéb támogatott : Bayvarol.3091 g-AIpha-vet Al l atgyőgyászati l(fit.. egyszerÚ a|ka|mazás ío darab 5oo ml-es BeeVita| Hive Glean vásár|ása esetén í db íoml BeeVital Queen Accept. kesztyúk. berendezések. i r . kalapok.csak természetes . Tavaszi nyári védekezés: -Y---*! Miért Hve Clenrv? a Mertezt -5 fokiglehethasználni!!! 2 darab 5 literes BeeVital Hive Glean vásár|ása esetén í darab adagolot adunk ajándékba! '. 3 0 651.3949.hu' : eristakÍtl 21 .30 m| CHALK BRooD készítményt haszná|jon méhcsalád fÜggÓen.l . Biztonságos . té|i védekezés : .375 Fr BeevitraladagolT Beevital thermo hátizsák Februári 50dbApiLiÍe Var-+|iter ox' 2 Api vásár|ása esetén Api|ac' ajándék BEEVITALQUEEN ACCEPT Kontro|la méhekagresszlv|tásafelett . íorte. árak az AFA-I |arta|mazzák.mail: inío@erista.FEBRUAR ffi paaq hrrvmo .HIRDETESEK 20]1.}l&Á' KizárÓ|ag tartalmaz természetes anyagokat ErösÍti méhek immunrendszerét a RendkÍvtj| hatékony Varroaatkáke||en a . An D r .999JÍJ f_:_lli' kiegészito : takarmány készitményeinket Apibiovit .grH. BioméhészetbenhasználhatÓ HIT'E cutt{ .: ll: : r : .-\t( * " r+ BeeVital adagoIÓ szett ára. rgJ?p_E!J ) Az Az akcio 2011' Íebruár1-|ö|2011. Apiguard ! Apibiovit aiándék erŐsítésére. Aktiválja a máhek természetes trakarÍtási osá nét B EE g |J ÍAMoGAÍg' ár{ [r egésrségos méhelénr trismilfiPry Oszi. készitmények gél. február28-ig érvényes.947o-os hatásfok vagymás Nincsmaradékanyag a mézben méhászet| termékben .iil '.Apiwaro|. H e l l a Ba r n a b á s . Kérjen á|latorvosátÓ| vagy gyÓgyszerészétól további felvi|ágosítást! Bcivebb tLÍbttttécLp: Pé l i to n i a 3 0 8 2 3 ..-) |e'. Méhpatika Varidol.í:00 :8 8 E. erösségétő| Tav zi serkentoeteté z . Hangyasav60 %A.erista.v. rvww.U.5/a..hu Skype . Rende|ésfe|véte|: Telefon +36 423-825.47 80 ztild Cim : 9028 Atti|a Gyor. PerizinlThymovar. 37.iAJ'- Egész évben védekezhet e||en atka támogatott készítményeinkke| : . IMMUNoBEE . !i_q\ rI ! \tr ll_t. eszkózók'Íe|szere|ések. a Kb' 20. képvise|et Swienty Méze|őméhekimmunrendszerének erŐsítésére. r 1t in. kénye|mesmunkavégzés osszetevŐket tarta|maz .ásványi takarmány Mézeló méhek immunrendszerének Fu LVOBEE .et adunk ajándékba! 100db Api Life VarI 4 literApi Ot' vásár|ása esetén BEEVITAL Chalk Brood Meggáto|ja Íertőzö gomba novekedését segítia dajka a és méheket elpusztu|t az álcák e|takarításában.ApilacApiHerb ApiGo - G} rY.asvanyi takarmány f----L!rer. Méhészeti ruhák.

téli tárolás alkalmával is tudják használni a rendszert.BeeGuard'' Kaptárfeltigyeleti rendszer alkalmazhatÓ az osszes hazánkban rendszeresített kaptárhoz és a konténerhez. o Csak dllő méhészetben haszndlhatő. A rendszer egyaránt használhatÓ lakott teleptilésen. Mindezt szeretó feleségéért 3 és gyermekéért tette. Remek erre a SomafisKft. 2001-ben kit nóen végezte el a méhész szakmát igazol'ő tanfolyamot. uzemidó. erdóben vagy hegyvidékes tertileten. "::P< gyarapodás |ekérése webo|da|án. Ez a rendszer is. a normális zésére. ezért a vándor állományokban is használhatÓ. mezon.éstápfesztiltségadatokat diagram formában. nyitás-és mozgásérzéke|és.:(06)-(1 9-2651. A krizponti kaptár emellett a beépített helymeghatározÓ rendszernek (GPS) ktisz nhetóen folyamatosan ismeri a saját helyzetét és ezt el is ktildi a kozpontnak. mutassdk be. és a méréshez nincs sztikség a tárázásra.P. mik a rendszer elemei? . Tel. hómérsék|et sti|y. a kcizponti kaptártÓl 250 méterre is lehet kaptár.A kaptárakba beszerelhetó.Mivel a rendszer nem igényel hálÓzatos tápellátást. méhlopás a telekommunikáciÓ. o Ha nincs téreró a méhesben. Amennyiben eltulajdonítás eseténezt a kaptárt is elviszik. /'. Természetesen vannak még fehér foltok hazánkban. december 22-én a szeghalmi temetóben tobb száz gyászolÓval egytitt vetttink végsó bucsut tóle. A mérlegbe és a kaptár jeladÓkba olyan hosszu élettartamu elemet építetttink. és i . Azért. Vagyis lehetösége van minden tulajdonosnak péIdául a mérleggel figyelt kaptár sulyának idóbeli változását figyelni. kettö jelenséget ktiti E mi iissze? károsméh|opás A felderítésére. Emellett a rendszert kiszolgálÓ interneten elérhetó szeryeren a tulajdonos bármikor ellenórizheti a rendszere állapotát. Ennek megfelelően nem kell vízszintezni. Éffi) ra.VAGYONVEDELEM I BeeGuard Kaptá ror A modern jelenségeivel kor neklink. A rendszerröl kérdezti. és távkaptár GSM o**. A mérleget ugy alakítottuk ki. A. amelyek ára <jsszesen279 000 forint. ilyenjelenség Két tiibbek ktiztitt. nyáron akár 2 hÓnapig képes tizemelni. ami legalább 4 hÓnapos m k dést tesz lehetóvé elemcsere néIktil. o Mennyibe ker l a rendszer. A méhészek nem csak az aktív időszakban.hu - 22 . és mtik dés feltigyeletére. Kaptárör nevÍi védelmi rendszere. a méhekzauardsdnak jelzése mellett milyen egyébszolgdltatdst nyujt a rendszer? . stb. de ne k veteljen ktil nleges beállításokat. suly.Bocskal 177-79. a mobil há1Ózaton kereszttil mriktjdik. "" fejlesztette.'t ládot idóvel 70 méhcsaládig '.- Szabo Jozsef 1955-2010 55 évesen tragikus hirtelenséggel eltávozott koztiltink egy szeretó áPá. amely a legnagyobb országos lefedettséggelrendelkezik a ma$yarországi lakott és azon kívtili tertileteken. valamint az éves kommunikáciÓs dij 24 ooo forint.. valamint mobiltelefonok cseréjét TELEN0R GSM-szolgáltatásra a lehetó legkedvezóbb feltételekkel. C Kérem. az SMS-ket írásos formában tudják megtekinteni.a cégképviselöit. azok számának csiikkentésére használhatjuk a hasznos fel példa telekommunikáciÓ vívmányait.somaíis. A konténercsomag magába foglalja a k zponti egységet. melyen a felhasználÓk kovetni tudják a saját rendszenikbe beérkezó tisszes adatot. Szakmai tudását szívesen adta át fiatal méhésztársainak. Ezt a pár csaj :. cigarettás doboz méretrijeladÓ képes a nyitási.":1.ezért cégtink alapcsomagokat hozott létrea védeni kívánt céleszkoz szerint.B. mozgatási éshómérsékleti adatokat eljuttatni a kzponti szeryerhez. sms..A rendszer tervezésesorán létrehoztunk egy internetes feltiletet.ik Pált ésSomogyi Schrammel LászlÓt. A fent leírt webes feltiletet minden felhasználÓ a saját kÓdjával a világ bármely pontjárÓl interneten keresztiil el tudja érni. NB kaptá4. és 200 kaptár tartozhat egy ktizponthoz. valamint az éveskommunikáciÓs díjat 24 000 forintért.on|ine. A rendkívtili eseményekról a rendszer maximum 4 telefonszámra képes SMS-tizenetet ktildeni a riasztás helyének és okának pontos megadásával.". A kaptárak védelmét szolgálÓ alapcsomag tartalmazza a kozponti egységet.. hogy ellenálljon az idójárás viszontagságainak.utÓbbi hasznos.Amint azt említetttik. . A rendszerek után állami támogatás igényelhetó a Magyar Méhészeti Nemzeti ProgrambÓl. A kozponti egység akkumulátorral télen 1. rendszer GPS a|ap rádiófrekvenciás akár 200 kaptár. a rendszert egyaránt lehet hasznáIni kaptárak és konténerek védelmére. a ráhelyezett sulyt Óránként elktildi a k zpontnak. méhészeknek is egyiittke|lélni'ink.valamint a tulajdonos által megadott risszes mobiltelefon tizemelési helyén.hu Web:www.távkaptármérleget 2 jeladÓt és antennát 244 ooo forintért. uagy udndordllomdnyban is hasznos? .ben cégtink és Kft. Gondoltunk a nagyobb méhészetekre ezért is. feltigyelni a hordást.hosy lehetóségetadjunk a kaptárlopások megelójelzésére. hanem nyugalmi állapotban vagy a telephelyen t rténö. A hómérséklet-. illetue a fenntartdsa? . nyomon lehet k vetni a szállítás utvonalát. a TELENOR GSM-rendszerét használjuk. a Elöbbi és káros. Ébssiri vá||a|unk. Ennek megfelelóen a kozponti kaptár és a feltigyelt kaptárak k zott semmilyen vezetékezés. kozponti szervere k veti ésbiztonsággal tárolja a hozzá kapcsolÓdÓ osszes feltigyeleti rendszer informáciÓit. A méhlopás. . A krizponti kaptár a mobiltelefonos adatátviteli lehetóségeket kihasználva továbbítja a feltigyelt kaptárak és a rendszerhez illeszthetó távkaptármérleg adatait. Igény eseténvállaljuk a GSMhálozatok miiktjdésénekfelméréséta telepítéshelyén. nagyapa' nagyszerií méhész jÓbarát.Természetesen nem. Célunk egy olyan idegenek által nem láthatÓ feltigyeleti eszk z létrehozása. valamint 9 jeladÓt. Fax: (06)-(1 825 )-31 )-248-1 MaiI somaÍis : @t. . hogy milyen eluen m kiidik a rendszer. hogy minél kisebb legyen a nem védhető tertilet..Rendszertinket azért hoztuk létre. 2010.'t. re nincs sztikség. m ktidik a rendszer? .aival rendszeresenvándorolt SzeghalomtÓl MikÓházáig. ami rádiÓs adatkommunikáciÓ elvén alapszik. és TtizoltÓként 19B2-ben kezdte 5 vásárolt méhcsaláddalezt a szép szakmát. mint a feltigyeleti rendszerek általában. A Somafis Kft.a távkaptármérleget. egyedimego|dásokát 1113Budapest. Bucsuzunk tóled! Emléked me$órizztik! Lengyel JÓzsef Méhes vagyonvéde|em mér|egge|. ezérta rendszer m kodéséhezsztikség van TELENOR hálÓzati téreróre a telepítés}rclyén.t.

) u. Szabő Éua(Debrecen): Orvosi mézalkalmazása krÓnikus sebekkezelésében Kozmetika ésegészséges a méhméreg-krém bőr: harcba száll Kozmetikai tapasztalatok Gyakorlati bemutatÓ: méhszurás-terápia Dr. kertilet.e2t-939 Nyerges Jőzsef.tel: (+36)-(30)-684-3 SelmecziImre.00:Magyar ProfesszionálisMéhészek Egyesiiletetagértekezlet EurÓpában az egyik legnagyobbeszk zkiallítás ésvásár várja a látogatÓkat7.97 i2 i . országos Méhésztalá|kozÓt ésVásárt Székesfehérváron.RticzJános elnÖk.50:Bross PéterOMIVIE k: Aktualitások eln 1l. 18. SzuglÓ u.50: Az. Kijrmenily..hu www.): 14.o0:Dr. szombat 8-12 Óráig eszkÖztik Hidegenhengereltmülépésméhészeti szelesválasztéka kaptárvastÓl a pergetőig! a Telefononrendelést vallalunk! felvesztink'postiízást (+36)-(30) 49 Telefonszám: -3|5. www.MtivészetiésKulturalis KÖzpont. Az ge a szk|erÓzismultiplexesbetegekgyÓgyításában Dr.57'37'Ny É. 3300 Eger' Kistályai űt 22|.február 26-án (szombaton) rendezi a Xxlll. Program. Erő.Év méhésze'' átadása dij 15. A konferencia programja: MegnyitÓ: Dr.10: Zársző l9. Munka . (+ 6). Kijrmendy-Rdcz nos (Nagykovácsi): Esettanulmány:emJ lőrak kezelése Kutasi Tamds(Budapest): Minőségimézésmás méhészeti termékek termelése terápiás célzattal Sztics Mihdlyné dr.40: Dr. 125/C.Magyar Apiterápiás Társaság: MérftildkÖvek apiterápianemzetkÖzi bazu az és t rténetében:mézgyÓgyítÓ ereje a Gillich Istuán (Budapest): apiterápia alkalmazási lehetősé. Templom u. (+3 : 6)-(20)-966-e 7 vagr (06)-(3 516-210 eT 6)email: info @ quickauto.3o: A résztvevöketkÖszÖnti mézkirálynő'a megye. Kijrmendy-RáczJános: Az apiterápia alkalmazásának magyar eredményei |2./fax: (oa) 3 -(zz)-s37 -677.a váa ros ésaz egyesiiletvezetói 10. előzetesenjelezzerészvételi szándékátésregisztraljona www. 1028 Budapest II.00 és16. kiallítÓval kÖzttikszámos ktilfrÖldi A vásáron mézadománytgyújtiink a vtirrjsiszap károsultjai számára a szaktanácsadÓistandon InformáciÓ: .tel: (+36)-(30)-635-|26I .: (+36)Mhden A belépésíngyenes! bdeklód t szqetettel uúrunkl Japán.isuzueger.(20). r. 2-10.hu.hu honlapon Meghívo Az OMME Méhészek Fejér Megyei Egyestilete 2o1|. Nagy Gyula. Sebók Péter(Pécs): méhpempő A Összetevóiésazok mézben tiirténőfeldolgozásánakkérdései DebreceniKdlm n (Debrecen): Mézésvirápor alkalmazásarágyÓgyászatában kos me$betegedések Dr.ttibb mint 70 cégrészvételével.o0: Este a mézkirálynőrészvételével méhészbá|zár1arena dezvényt Kertész a Csárdában Kiiliinterem (emelet29. e-mail: kosairen@ citromail. a VidéKejlesztési Minisztériumparlamenti államtitkára: Kilátások éslehetőségek mezőa gazdaságban 201l-ben 10. tel.2o: Ebédsztinet l3. a Videoton OktatásiKozpont Sportcsarnokában (Berényi l01. Tel.hu (2o)-43r-r6s2 tel.3o-|3.o0: KusnyerTamős:Újdonság a kaptárban: sterilkiépített lép 14.apiterapia.REN DEZVENYEK Elstí Magyar Apiterápia Konferencia Budapest 2011. Helyszín: KlebelsbergK nÓ Mrivelődési. Itt az j lsuzu D-M ax! 1umi Mézes-Méhész Bo|t Méhészeknek kedvezmény ! ouick AutÓ Kft.54. A rendezvényiránt: 790. SoltészAgnes (Szako$: Apiterapiás készítnnények alkalmazásánaktapasztalataia bőrgyÓ gyászatban Dr.2o: Krts f ÉuaOMIVIE Nemzeti Program koordinátor: Méhészeti Nemzeti Program 2o|o-2o|| l4.hu Budapest XIV.quíckauto. Angytin Jőzsef. Kijrmeruly-Rdcz Jdnos: Zárszo Beltpés íngymesl Az előadÓtermi hely korlátozottságamiatt kérjiik'hory aki teheti. Koordináták: 47.szállással ésbállal kapcsolatban: Kősa lcu. Nagy Anna (Budapest): Méhpempö alkalmazása autoimmun betegségek kezelésekor Dr.00Óra ktiztitt.33. február19. (A Vezérrit sarkátÓl l00 métene) Nyitva tartás:K-Sz-Cs-P:9-17. Levezető elntik: Molnár Gergelya 2008-asÉvméhésze o9. kertilet.

amely az elismerésentul értékes nyerekizárta a részrehajlás vagy a vé. Bross Péter Haász Ferenc és Fdskerti Lászlo OMME-elnÓkés Herpai Zoltán.J}'#T#:TJil:*.hogy segítsem a zsiíri munkáját az értékelésben.Gyór Év Méze kiiltinle$es méz kategÓriában: Gabriella DiÓs méze.néhány silány mintát leszákel megspéke|ve. élményvolt.szép. mítva. . A pontozás kite4'edt a víztartalomra. Ilyen volt például a bálványfa-. 1. melyek ritkaságszámba mennek. Itt én elsósorban nem a 40 k riili akácmintára gondolok..vagyis a Verseny szervezójéhez.lyen szánalmas szezon után. A szakma kellően tájéWessling Hungary Kft.gármester. Ésmi lehetne.t.. Egyrészthiusági kérdés.orommel fogadtam el a meghivást.amelyek gástalan volt. amilyen 2010 volt.legyen az csak egy egyszení ok]evél. hogy a Kárpát-medence éghajlata mennyi ntivény mézelésére alkalmas. eztistfa-.#:thetó Változatos termékekkerÍ. vasy a nagyapám idejébenmég a masyar méztermésben komoly szerepet j átszÓ tisztes faméz. l a méhészmég azt a 3 tiveg Imézet is sajnálja bekiildeni! Szerencsérenem lett i$azam. akire ilyen me$mérettetésen számítani lehet. Ezáltal a mézek 2 épiilt fel a bírálat. mint az. Lás zlőfly hány gyiinytiríi termék.1|lat. hanem fogyasztÓ is. A fó dijazottak kor s zs rizésenestek át. Árp ád szakta nacsadők. nézzuk inkább a zsiírizésmenetét.J '"-l-S Az Éu Méze2o1omézverseny gyozTese r . A csucs zstirit A mézverseny szervezésérólpeBtigréné Bodrogi Gabiella. a .Székesfehérvár Nyergesné Koudcs Ktiztinségdíjatnyert : Villar S andor Kandírozott gytimolcstisméze.ésszínvilágra.Gyór. szaktandcsadő L 24 .iltek a zstíri aszta|ára (Dr.Nekik fontos a visszaigazolás. tudatosan értóje alkotta.csucszsíjrrir. r.vÉzvrRSENYrrszT|VAL És 2011. regionális rendezvény alatt. Remeczky Istuan mé|ára. hogy mind a kétpontozás alkalmával nagyon hasonlÓ BarkÓ Aryád eredmények sztilettek. vag} szállítanak iizletekbe mézet.ha a novénytermesztésérdekében nem lenne befogva ennyire intenzíven a talaj ! Na. Fajtaméz és KtiltinlegesmézekkategÓriában lehetett nevezni. Szekszárd Év Méze akác kategÓriában: Brunner Méhészet. levendula-. aYidig csak jÓt lehet mondani. A fajtamézekethárom zsiiritag pontozta. Zsolt uezetó szaktandcsadÓ _ 1. hanem azokra a fajtamézekre.a mézek minösége hész. hanem a nagyk zonség is értékeltek valamennyi mintát. odafigyeléssel lok. ez utÓbbin kár meditálni. kép). Ez az a réteg. hogy egy elismerést.VersenyfelhívásÉvméze elnyerésére''. hogy végigkostolhattam aZ ország tavalyi évének felhozatalát. nomságot pedig nemcsak a bíráLelkiismeretesen. Csanaki Méhes CéhLevendulaméze. A pontozás alapján válogatták ki t rls' d it'*.fel tudjanak mutatni a termékiik mellett rek]ámként. FEBRUAR Gyiinyiiru Versengés Gyulán A Méhészet novemberi számának belsö borítÓján oIvasom: az 2010 cim . Ilyenkor szembestilhettinkazzal.kozÓdott a versenyról. né.a fajtárajellemzó iz-. osztályvezetóje. a munkáját. Akácméz. A sok édesfiletlen tévesztések lehetóségét. a csomagolás minóségére az adott termékkel és kapcsolatos tisszbenyomásra is. az a nevezési ne volna! csak díj Hányan fognakvajona mintamellé mé9 2-3 ezer Ft-ot is |etenni? kérdeztem magamban. Egyre tobben járnak portékájukkal piacra. kÓstolhatta éséIvezhette gyulai a amit mi sem bizonfthatjobban.És az. itt dékfejlesztési Minisztérium fóemelném ki Árgyelán Jdnos. Hiszen nem csak méztermelo Vagyok. Az Év KivríúÓMagyar Méze: Lengyel Péter Hársméze. mézszak. asz. néhány g$tinyor az ug1nrevezett. Csaknem l00 minta érkezett az OMME Békés Megyei Szeryezetéhez. át Szép. másrésztanyagi érdektik is. kép).. a másik három pedig az akácot.Orfii Arany fokozatu elismerésben részesti|t: 29 méz Eziist fokozatu elismerésben részesi'i|t:25 méz Bronz fokozatu elismerésben részesii|t:2I méz ". Még egy olyan esos. Budapest Év Méze fajtaméz kategÓriáb an: Csanaki Méhes CélrSelyemfiiméze. aki szereti a ktilcjnleges' vagy mégszámára ismeretlen ízvilágu termékeket. Kíváncsian néztem a hirdetményt. talára kertiltek. Amikor pedig a versenyigazgatÓ felkétt..termékkel megspékelve (2. Fábián MiVáltozatos termékek háIy fogoruos.ményeketis kaptak. A zsríri a nagy mintaszám miatt kétrészreoszlott. Pongracz Attila és Barkő kifogástalan volt. a mézek mintíségekifoa le$obb 14 terméket. hrivrjs nyár mellett is. Alt Norbert alpolkerlilteka zs ri aszta.

verseny kiállított mézeinek. a lezárult telnoke 2010. Gyula vendéglátÓhelyei. hogy regbítse a termelói magyar méz és a méjÓ hészetitermékek hírnevét' A mézkirálynó távollétében elaz sŐ udvarholgy.kiiztitta lIl. Természetesen Gyulán is leEv méze címre (bóuebben a 4. igazán nagy p Az elsó alkalommal megrendezésre boldogság azonban az volt számára.. valamint méhéltinbozóbb pontjairavánszet ttirténetitémában az 1860dorolt lovas kocsival. a mézminőség gával. A lovagrend decemberben alakult négymegye méhészeinek osszefogásával.mézes'' programok tárháza várta az érdeklódőket. A december ll-ei regionális alatt nagy sikere volt a mézszakmai nap már nem a ktjztin.látogatok olyan mézekkel is szaktanácsadő szeknek szÓlt. Az idóktizben megszerzetttapasztalatait igye'Év méze 2o1o. hetóségtikvolt a méhészeknek a oldalon). késóbbvonattal.december7évesMagyar MéhészetiNemzeén.ugyanis méhészkedéshez sz{ikséges esz(1. szállodái. hársmézéttalálta méltÓnak az K ti András 25 . ezek mellett a hazai mézkedett meg a méhekvilámarketin$ról. ValÓságos beszéló méhészeti torténelemA szakmai napot az ktinyv volt. a Békés megyei diák-mézkirálynó. mézverseny eredkezett tovább is adni. amikor az egyik fia kertilt mézversenyre 41-en nevillamosmérnrikként hobbibol méhészkedni kezdett.retettel várunk minden kedves hetóen igen sikeres évet tudhat méhésztársata [V.Az ország legktitechnolÓgiárÓl. MézésMézeskalács Nemzetkiizi Fesztivál. zeskalács Nemzetktjzi FesztiA rendezvény három napja válra. Gtjndocs Benedek országos GasztronÓmiai Emlékversenyének kiállítása vána az érdeklódóket. mézesmasszázson és a szaunázáson át a méz ésa mézzel késztilt ételekés italok kÓstolÓjáig. 14 évesen ismerrÓl. tolhattak. napra élte át.A korábbiévekhez hasonlőan Gyulánháromnaplgminden a mézróI sző|t. jának ésszorgalmának ktjszcin. A A me$ismerkedhettek és kÓstolhattak. amelynek Gyu|ai a Sportcsarnok adott otthont.MEZVERSENY FESZTIVAL És Hagyomány szliletik Gyu!ánharmadik alkalommal kerliltmegrendezésre december 10-12. Határainkon tulrÓl. eszk zgyártÓk nélságszámba mennek.)Ez sztilésjegyében beszereznitik a Huny a RékakÓzremrikodésével igazán szép eredmény. A Argyelán János ségnek.. ktil. muzeumai fesztiváli kínálattal várták a vendégeiket. amelyek Nincs méhésznapeszkozforezena vidéken ritka. amelyek ezen a vidéken A |átogatők olyanmé. Fia veztek risszesen 96 mézmintátragikus halálát kovetóen unokája vette át a családi méva|. század ttirténelmiés méhészeti változásait naprÓl ról hangzottak el elóadások.kétféletermeléslentette.. hészet gyel Péter szekszárdi méhész B csrizik tóle családja. kép). A 5ZERZo FELVÉIEtEtl városban a fesztivál ideje alatt ttibb helyszínen l. Az idén linek segítettméhészeti ályáj uk kezdetén. képen. giyermekeket és felnótteket eg}aránt .Azs t'rLengondozását. (A díjazottak egy cso. lelkes munkáIdéndecemberben ismétszeseny kiállított mézmintáibÓl. AradrÓl is érkeztek érdeklódók. galmazÓk. Az Orosháza és Ktjrzete A magyar méhészeti ágazat akMéhészEgyestilet tirtikris tuális helyzetéról. ahol a mézjegyében készített cukrászmiívekben gy nyrirkodhettek az oda látogatÓk. mézver. hanem nektink. ritkaságszámba mennek.. ami egy életre szÓmegÓvása érdekében teendó injelÓ kapcsolat kezdetét tézkedésekról.méhészeinek portékáibÓl is vásárolhattak. Méz és Mévalamint a Borlovagok kiválo minőségri boraibÓl egyaránt maga mogritt.a kézmrives foglakozások keretébenttirténtmézeskalács-készítéstól. A megnyitÓ kozonsé.Ev méze 2o|o. Csiszdr Dalma tit tte lovaggá a lovagi eskiitételt ktivetóen a jelolteket. méhé. A tobb mint 300 fós hallgatÓság nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai elóadásokat. A Gondtjcs Benedek Kozépiskolában a II. 2 ##*+"í. azza| a céllal.96 éveskorában távoti Program tapasztalatairÓl ésaz zott az evilági méhészek uj háromévesNemzeti ProgramsorábÓl. as évekbeli kasos méhészkedésA 20.a gyóztes 2010 tavaszán kezdett koztiket ésgépeket.37 félemézze|.el méhészkedni. A fesztivál megnyitÓján keriilt sor a Grindocs Benedek Méz Lovagrend lovagjainak avatására. Számos orosházinak éskornyékbeményhirdetése zárta. \. A zekkelis megismerked-mézkÓstolás mellett megyénk hettekésolyat is kÓs.méhészetiszezonra valÓ felképortja láthatő a 2.a teljességigénye nélktil . kÓstolhatott. majd teherautÓval. ge az.

tajékoztana je. hog_va versenyre jelentkezők a felkésziiléstikhoz írá. RákÓczi F.sár szaloncukrot osztott szét. Érthetóen nagy figyelem és ér. helyezést Horudth Klaudia (KomlÓ. remÓnia során a nyerteseknek lefolyásárol. Békési Ldszlő szakelőadÓ. Kelemen Bdlint szakelőadÓ.vagy trirténésekbtjl merített témákbÓl késztilt ra.II. kifejezések. Dr. I. ban sztiletett.kon) befejezéstil. Kiss Gy rgy ÁuK).nagyon gondosan készített. udvarholgy: CserII.ei me. A beadott rajzok kozt sok szép. Ezuton is kcisz nom az elóadÓk és a tagok megielenését ésminden méhésznek sikeres idei esztendót kívánok! Kocsis Károly 1931-2010 gazdálkodÓ családBékésen. a jelenlévó vétellel.kia megórzó és gyÓgyítÓ hatása. III. méz egészség.r. n. állatorvos színvonalas tájékoztatást tartott a méheknélkialakulhatÓ rezisztenciárÓl. leírások. elnÖk Evzáro kiizgyri Vásá Iés rosnaményban A Bereg ésVidéke Szervezet minden évben megfar{a záro kozgyulését. Feleségével évettciltrjttekel a méhekkozott.Tájekoztatojában ktinyv. Dr. Ugyancsak az OMME Komloi tése.A legtobb szavazatot kapott rajz készítóje ésa szavazÓk koztil kisorsolt személyjutalomban részesiil. állatorvos a kistermelök k telezettségeiról beszélt.'. helyezés Székely Janka (Na$ymányok.' cím gyermekr N íi ajzpá|y értékeI ázat ö ésdíjkiosztÓ. kommuniráIynó uersenyt a Komlon és kácios kepesség megjelenés és soKomlÓ-kornyékén élo.aqr.adon szobelitájékoztatÓn zsiiri a hirdette a Mecseki diak mézki. helyezés Vincze orsolya (KomlÓ.ersenyvég. a stÓlát.tvÉztvnR KET|NG Mézes napokKomlon! A Kom|ÓKiiztisségek Háza zsrifolásig megtelt helyiségében SchaffAnikÓ referens megnyitőja ésMenyes VilmoselniikméltatÓ kiisziinöszavaiva| és vette kezdetét december 17-én országosMagyar az (OMME) KomlÓi HeIyi Méhészeti Egyesiilet Szervezete a KomlÓi Ktiztisségek kiiztis és Háza szervezésében a IV. lest hozta: Mecseki diák mézkia verseny eredmén1. 55 BetegségerégÓta kísérte.I. Tompa M. Bucsuzunk tóle. minden r.. A rendezvényen a méhészszervezet tagságának 80o/o-a vett részt.jzokbÓl késztilt kiállítást zott.rálynó fejérepedig felhelyezte a sos anyagot kaptak. méh. udvarholgy:Rogács Vihészeti szaktanácsado.]'a zsuri a kovetkezo donmásodik jelentós renden. gyerek méz mig az rajzot készíto ajándékb részestilt.jz volt. ismertette a méhtartással és a méhészetitermékek termelésével-értékesítésével kapcsolatos jogszabályokat. Íi A gyermekrajzpá|yázatot a komlÓi ésKomlÓ-kornyéki ovodás.Legyen onnek ls mindennap M ézes ap!. éwe meg. Alső tagozaf.loske).kimagaslóanjonak értékeldeklódés kísérte az iinnepse{ te. illetve 6 komloi és 5 KomlÓ-kornyéki iskolábÓl osszesen 2|5 rajz érkezett. utcai óvoda).et.átadta az okleveleket. január 4-tól február 5-ig tekinthették meg a Kom]oi KtizosségekHázában. BékésiMéhészEgyestilet tagjai Kiss ottÓ elntjk OMME Bereg ésVidékeVásárosnaményi Szeruezete 26 . tárgg. Tamds PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos-helyettes a megyei méhészetek egészségtigyi állapotárÓl ésa soron kovetkezó teendókról szÓlt. zsiíri elnoke . december 18-án is.ierl(Pécs). a méhbetegségekról.hirdetesei. A látogatÓk szavazhattakaz általuk legszebbnekitéltmiíre.a természettémákban eryénileg gyarapítottáktudásukat. Alapfokti Miivészetoktatási Intézmény).ban elsajátított. helyezés Sztjcs Ramona (KomlÓ. kedélyével JÓ biztatta méhésztársait.rallrro: Schu. A legszebb ra.A három méz-$rácia. A pályázatra 6 komlÓi és2 KomlÓ-kornyéki Óvodábol.Kiss Gy rgy Átun . a méhészmunkája.enenvzonél jinak.en1. vagy ta. ÁvrK). helyezés Menyes Blanka (Szászvár. helyezés Nagy Bettína (KomlÓ. egy nagy koméz készítése. A pályázaton részvevó minden gyerek emléklapot. a rálynohoz méltÓ eleganciával. Erre az alkalomra Így neves elóadÓkat kérttink fel a szakmai elóadások meg[artására.rán n1Újton teljesítményt zsriri a nulÓ kozépiskoláslányok részére.ismeretból elózosségek Háza 2o1o. méhészeti kcinyvekból.eg1-ben a venka ftcia (Mecsekpril<iske) lett. A Menyes Vilmos felkésztilés kiválÓan sikertilt. Mecsekjánosi óvoda). Méhész Egvestilet .egtiIa r.ám hirtelen távozott. l995-ig egészségiigyi felelóskéntténykedett. Erkel F. r. a Pecsi r. a gyerekek tiromére.eloni bemutatkozás.a tárg}Helyi Szervezeteésa Kom]oi Kcj. a eredményérol. mézminóségról és a kaptárelhagyás kÓra képéról. helyezés GáI Bianka (Pécsvárad. a gyony ni virágcsokrokat.a zsiiri által korcsoportonként legszebbnek értékelt 3-3 rajz készítóje oklevelet.és mézajándékokat. A gytilés zenés vacsorával és a méhészekegynás jÓ k zti szakmai beszélgetésével. tobbségében méhészszakmáa ban használatos miíveletek. re. Dr.utalomként értékes konyvajándékotésmézet. Mecsekjánosi óvoda). l965-tól fejlesztette az áI|ományt. majd azaztktjvetö . ffotőnbol. Kodolányi J. Ouodás korcsoport: I. volt ez 2olo. ezen feltil koronát. Zalaapátiban az elsók kozott végezte el a méhésziskolát.. Isten veled Tatám! Családja. ]MME Komlői A versenyzók a tesztlap kitolHelvi Szeruezete. méhésszel valo kapcsolatfel. Kokonyosi Oktatási Ktizpont). ÁMK). alsÓ ésfelso tagozatos általános iskolás korcsoportoknak hirdették. II. II. III.Tízévesen nagybáttyátÓl kapott egy családot.abD ra (MecsekpoMay Gábor Baranyame5. hangulatban értvéget. fogások.helyezésKigtics ViktÓria (KomlÓ.A zstiri elntjke a koronázási cea lenlévoket a \. emlékét megórizztik. an Az elértpontszámok alapján a díjazottaknévsora: Felstj tagozat: I.ersen}'szerepérol. helyezés Gruber Míra (Szászu ár. a kielmondta. valamint Mecseki a diák mézkirálynö verseny eredményhirdetése kirá|ynó ésa koronázási nnepsége.

27 .

n Amitraz hotőonyoggolVorrooóestructor otko eilen .

29 .

ebból kovetkezóen a gyes mellett lehet kérni az egyéni vállalkozÓi nyilvántartásba ttjrténó felvételt. aki egr-ide-iuiegmunkaviszonyban áll. Tehat az az tjstermelö.ge ajtivedelem(ha az pozitír'elomelö felbruttÓsított j vedelme is ténaj vedelem. TételeskÖItsé ra az áta|ányadÓzás. 1591 Pf veszteségból 2Oolo-ot elszámoltnak kell tekinteni.március 20-ig nem érvényesíti értékesítési az betétlapját. a gyermeknevelési támogatás.Gyes melletti munkavégzést megenged a jogszabály. o Gves mellett vállalkozhat.ek óstermelói adokedr.\ mezogazdasági isiernelo k teles beadni a ::T1041nyomtawányt. ha a termeló nem kíván a k ltségeivel tételesen elszámolni. mégpedig a gyermek eEiyéveskorátÓl kezdódóen. gyermekgondozási segélyben' gyermeknevelésitámogatásban. Kérdéseiket a Szerkesztóség várja sábÓl. Az .ezmen\.ésa járulékfizetési kiitelezettség hogyan alakul? . Tételes k ltségelszdmolás nyilatkozat: A 2011. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele.800) x 160/o SZJA 48 768 Ft. l. ésa már megszerzett szolgálati idó eg}rtittesen legalább 20 év. ho91. hetó igénybe. AmennyiAz igazo|t koltségeken feltil 8 il nltamnos uáItozds: _ Az adő mértékeegységesen ben egyidejiileg e$}éni vállalmilliÓ forint bevételig 400o-os az osszevont adÓalap 16o/o-ára kozÓ is. : Bevétel 3 999 999 Fr. termelókre vonatkozo 2ol|. mely után 16o/o-osadÓkulccsal kell adÓznia. a magánszemél1nekaz adobevallásában fel kell nintetnie a mezö gazdasági es ri dekfejlesztési támogatási szen. kivéve az óstermelói tevékenységet kozos igazolvány alapján folytatÓ kiskoru szeméIytésa gazdálkodÓ család kiskoru ta$át. Adokedvezmény -l00 000 Ft. kozÓként továbbra is 15 milliÓ hányadot is elszámol. milyen járulékvonzata van? . A korrigált forint árbevételigjogosult rá.Amennyiben a magánszemély március 20-ig nem érvényesítiaz értékesítési betétlapját. o A kiiltségek fedezetére kapott támogatást fel kell-e ttintetrri az SZJA-bevallásban az óstermelónek.ha a reá irányadÓ nyu$dijkorhatárig hátralévó idó. éwe torténóválasztását . akkor a támogatás tisszegébólaz adÓévben tinállÓ tevékenységból származo bevételként annyit kell bevallania. mezogazdasági termeló számáváltozások? gelszá mol as : 5. választott tisztségviselóként tevékenykedó személyt -.Ez az adokedr-ezb)ÁtalányadÓ (8 milliÓ forint zást választo kistermelő k ltsé. a saját jogu nyugdljast (ciregsegi. Ezen (bev x 5olox 150/o) 30 000 Fr. Ekkor a bevétel 90o/o-a tekintendó j vedelemnek.Az adÓ alapja továbbra sem egyidejtileg választhatja ezt az teségetmindaddig nem határola bruttÓ jtivedelem. nem minrístil mezógazdasági óstermelónek. (bev. meeg1-éni zo 'q'azdasaqi ostermelokéntnem v a l i l i ' c i zi o st r on a . 40o'o -1 600 000 Ft.ide nem értve például a munkavégzésre irányulo egyéb jogviszonyban (megbízás. hatő adőzdsi mődok: adÓalap 16o/o-a. amíg kistermelői koltsegnak l27 olo-a(szuperbruttÓsítás). baleseti táppénzben. A mez gazdasági tevékenység adÓjábol maximum l00 000 Ft óstermelói adÓkedvezmény ésmás igazolt adÓkedvezmény is igénybe vehetó. Átalányadőzás: Mezögazdasági kistermelónek tekinthetó. EHO (bev x 5olox 150/o) 30 000 Ft.\.as.adÓzási mÓdszert. Biztosított lesz-e. Bevétel 4 000 000 Ft. adÓéwe változatlanul lehetöség van eEivszer sített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes kciltségelszámolástalkalmazÓ kistermelónek. o A mezögazdasági óstermeló 2011. E osszegból . sszegnek a 27olo-kaIntjvelt ér. egyéni vállalkozÓ. évi adÓbevallás nyilatadÓmentes. Az évi 600 ezer forintot meghalado bevétel eseténa j vedelem megállapíthatÓ: 2.-V sszevont jovedelemként adÓzik. . EHO fiovedelem x 27olo) 64 800 Ft. teher 30 000 Ft. SZJA 160/o 81 280 Ft.ékenr. Az adÓ alapja a számítottjtivedelem 27olo-kal novelt risszege. Bevétel 4 000 000 Ft.Az átalányadozo magánszebevételésa ktjltségekktil nbsemély. Egyénivállalhat el. fófoglalkozásu egyénivállalkozÓként kotelezett a járulékfizetésre.teher 30 000 Fr. aki a reá irányadÓ ore$ségi ntu gdíjkorhatártbetrjlt tte. o Melyek amezogazdasági ósmegszerzett bevétele a 8 milliÓ EHO forintot nem haladja meg.kivéve. akinek a mezógazdasági tevékenységéből az adoévben 30 célratámogatást kapott. Ossz. amelyekben eryszer sített nyilatkoE rovatunk lehetöséget biztosít méhésztársainknak.adÓalap az állati termékek ese. c) Teteles ktiltségelszámolás. a tárgyi hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ eszk zrjk értékcscikkenési leírákapjanak. Az egyéni vállalkozÓ nem koteles tánadalombiztosítási járulékot' nyugdÍijárulékot (tagdijat)'egészségbiztosításijárulékot ésmunkaeró-piaci járulékot fizetni arra az idótartamra. hanem an.kozati lapján jeltilni kell! \.teher 113568 Ft. amely alatt táppénzben. 294. valamint az elhatárolt (Méhészet. ó1 Azokban az adÓévekben. s. Amennyiben tehát az eglyénivállalkozÓ a gYes folyÓsítása mellett a vállalkozÓi tevékenységét személyesen folytatja.az adÓja 16o/o. (AdÓalap: 240 eFt x l27olo 304.hu). 4. ápolási dijban részestil .kell az adÓ alapját megállapítani.terhességi-gyermekágyi segéMen. amennyit abbÓl igazoltan felhasznált. = Adoalap 400 eFt x 127olo 508 000. óster.segító családtag). ha nem ez a fófoglalkozása és az értékesítés . de az ado alapja a jor-edeviszont az adő alapja ennek az lem 27olo-kalnovelt osszege.KERDEZZ-FELELEK adÓévben nem volt a mezögazdasági kistermelésb j ovedelme. osszegei fedezetére vagy fejlesztési grí)agránámo gatásnali rn:::o suj. r. ktÉátal.igyfél-nyilr'ántanási rendszerbeli regiszuációs számát. gyermekgondozási dijban. Ijo/o-os k ltséghányad:Akkor alkalmazando. tehátbiztosítási jogviszonyrÓl ésjárulékfizetésrtíl nem beszélhet{ink. bevételi határig választhatÓ a évi Személyi jtivedelemadÓ ssz. Jovedelem áll. Koltsegek -2 000 000 Ft. . SZJA O Ft. o Mezőgazdasági óstermeló biztosításiésbejelentési ktitelezettsége. Jovedelem 400 000 Ft. álta] r'ezetett i. r'állalkozÓ. Budapest. akkor nem kell j<ivedelmet ésadÓt megállapítania. 20ll.Ekkor arrol is nyilatkozik.A mezógazdasági óstermeltí akkor válik biztosítottá. x 6olo) 240 000 Ft.adÓ mértéke B) Az óstermeló dltal udlasztpedig a számtton téke. jelri). .600 ezer Ft bevétel alatt A mezögazdas á gi ter. bevételigválaszthatÓ).sg e a 2010.c:ztositon . a bevétel60/o-á.más j vedelemmel valÓ osszevonás után . hogy rendelkezzen a tevékenységével sszeftiggésben felmertilt. Az egyébjogcímen biztosítottat . Ebben az esetben\'eszmÓdosult. felette választhatÓ: adÓjábÓl maximum 100 0o0 F: a) 10 o/o-os ltséghányad al.)ésaz zvegri nyugdíjban részestiló szemel1t. Adotanácsado L tssz. akinek a mezö gazdasági termelésb l száró mazo bevétele 600 000 Ft és 4 milliÓ forint ktjztitti. E-mail brossp@t-online. az ápolási dÍj folyosításának tartama alatt vállalkozoi tevékenységét személyesen folytatja. A mezogazdasági őstermelrjnek _ az áta|ányadozást választo kistermelónek is -. ha a gyermek$ondozási se$ély.e a magánszemély. akkor mindkettó vállalkistermelói koltségátalány is Iekozási formára ktil n-ktil n és vonhatÓ. rokkantsági stb.hogy az igénybe vételének felteteie. . legalább a bevétel 2oolo-átkitevó számlákkal igazolt ktiltséggelés utnyilvántartással alátámasztott jármtíhasználati ktiltséggel.ményde minimis (csekei1. d) vagy (600 e-4 milliÓ bevétel esetén)2oolo-ro|koltségnyilatkozat. zatot tesz a kistermeló. ha az e tevékenységbólszármazÓ bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. Amennyiben az átalányadÓkalmazása.

35.: BECK MATYA$ 763l Pécs. 2.: P| KA DEzsO. Tel.-010. Hunyadi 43.5350 Tiszaftired. molást választÓ östermelónek? .igythozzájárulás megfi zetése alÓl.ZSOLT.8700 Marcali. ANIAL J0zsEF' 3390Ftizesabony. u. l. Befizetését(az adÓazonositÓ számra hivatkozva) az APEH Egészségtigyi hozzájárulási számlájára kell teljesíteni. és és Gyór ktirnyéke.pedig egytittesen meghaladjak a 600 ezer forintot. 2476Pazmattrl' Kossuthu. Madách 9.Z9. akkor nem kell bevallania még akkor sem. u. u. : r . Tel. Pető|r 136. (+ -(20) 34-78?6 -3 x.:(+j6)-(30)-568-3632 uARIAs JOzsEF. Tárkányi 40/A.llqa Bélapátfalva.A.: II. hogy fóállásu termeló vagv sem. és az adÓbevallás beny jtására elóírt határidóig a ktiltinb zetet megfizetni. 47. Baross 45. a tételesktiltségelszámolásnál pedig a teljes bevétel x 50/o 150/o-a. Veszprémkornyéke.IG JOzsEF.2800 kert Tatabánya Kossuth u.Az egészségtigyihozzájárulásrÓl szÓlÓ tcirvényalapján. (+36)-(3 -8427 Tel. S (5) bekezdése szerint mentes a százalékos mértékti egészségtisyi Itozzájáru|ás fizetésealÓl az aj vedelem. illetóleg a bevallás megfeleló rovatában lehet a tulfizetésként mutatkozÓ ktilonbrizet osszegéról rendelkezni. (+3 -(20) 8-7 -(s 402-866./fax (06)-( 28-4576. Kismartoni 17. RajkL. adőszakértó enÁffi. (+36)-(70)-62 (+3 Tel. szEL MIIhLY.(+36)-(70)-3 : 459.Tel. A fizetési ktjtelezettsé$ számításánál az adÓ alapjábol levonhatÓ a megfizetett járulékok alapja és a fennmarado cisszeg lesz a száza|ékos egészségtigyi hozzájárulás alapja.J06)-(!2)-46 (+36)-(20)-ae1-6886 : l-e13. bevallást helyettesító nyilatkozatában koteles nyilatkozni az e tevékenységéból származo bevételérólis. u.24' (00-(+0)-rg0-646. u. KÓcsag u. u. u.42ll Ebes.4090 Polgár. Tel. (06) 4)BIR0ANTAL.: (+36)-(30)-657-3343 szABo BAI. u. o Milyen mértélc egészsé$tigyi hozzájárulást ésmikorkell fizetnie a tételes kiiltségelszá. s (5) bekezdése szerint mentes a százalékos gyi mértékiiegészségti hozzájárulás fizetésealÓl az a jtivedelem. Tel.(+:6)-(30)-61 : l-0248 ytnÖs RIBERT.I.4ro3 + 3 KON0PASISTVAI. (06)-(!e) : -352-236. Domaházi 12/A. amely után ajárulékokat fizeti./fax : (06)-(96)-579-409. u. Tel. (+36)-(3 : l)-2 0)-206-2412 Viasztvásárolunk keresztlil a feIvásárIőinkon ! Ar: 85O Ft/kg STÁRKAilIÁRIA. 6)-(30)-3.164.l22l Budapest. 6) 64-5036 fel. Ennek me$felelóen a biztosított mezőgazdasági óstermeló addig az ssze$i$ mentesiil az egészségiigyi hozzájárulás megfizetése alÓl. (+3 Tel. A fizetési k telezettség számításánál a tételesktiltségelszámolással ésaZ egyszeriisítettbevallási nyilatkozattal torténó jtivedelemmegállapítási mÓdoknál a bevételéból vonhala le a megfizetett járulékok alapját ésa fennmaradÓ sszeg \eszaszázalékos egészgyi ségti hozzájáru|ás alapj a.7ooo Szekszárd.2648 Patak. Berzsenyi 3. amely után a járulékokat fizeti.Fó u.0) Tel. SinkaI. 2) 4. A ttirvény 3. 6) 0)-905312 PIRGLWNDEL.7539 (+36|-(20)-2223-770 Szulok. Vak (+36)-(30)-2se-51r3 . Kossuth 81.KERDEZZ-FELELEK árbevétele a támo$atással sem éri el a 600 o0o Ft-ot? . u. Tel. Székesfehérvár és és kornyéke. (6 227 (+ .4lo0BerettyÓujfalu.: ÉsznrruvuoRr A kiivetkezó terli|etekre felvásár|Ókat kerestink: Mezóberény kiirnyéke.8800 Nagykanizsa. u. és Jászberény kiirnyéke. Maximális tisszege egyszeriisített nyilatkozat esetén: maximum 4 milliÓ x 50/ox l50/o = 30 000 Ft.: JÓkai FÁRKÁSlÁ's7f0. 0)-247 (+36)-(30)-684-3868 IZII. (Ez fiiggetlen attÓl. 36) (3 -s35-s07 : 3 SZWTNIKIASZL0.) 2L.752l Kaposméró.Amennyrben az adÓévben a kapott támogatás nélktil számított mezógazdasági tistermelésból származÓ bevételenem haladja meg a 600 ezer forintot. Harta. 1. Ennek megfelelöen a biztosított mezogazdasági óstermeló addig az osszegig mentesiil az egészségi.6630 Mindszent. x Azszja torvény3. Tavasz 35/A. u. I. az egészcisszeg adÓmentes ésaz adÓbevallásban sem kell szerepeltetnie.A tételes ktiltségelszámolást választÓ és az egyszer sített bevallási nyilatkozatot benyujtÓ óstermeló által fizetendő százalégyt kos ménéktiegészségti hozzájárulás a bevétel5 százalékának 15 száza|éka. ha a mez gazdasági óstermeló jtivedelmét: a) átalányadÓzással állapítja meg. 6)-(70)-629-5807 NAGY IIWÁ}I. Kilián Gy. RÁDIcsI. Tel. Tel/Fa : (06) -4T . MEGYE r nruvÉxr PEST És zsovÁK GÁB)R. Tel.9200 MosonmagyarÓvár. Tel. 6)-(30)-60 60 5) 3-27 . RákÓcziu. a bevétel5 százalékának a |5 százalékát kell. Tel.Tel. mint egészségtisyi hozzájáru|ást me gfi zetnie.Tel. u. Krenovszkyné Lovász Andrea okl.7668 Keszti. Evente eg. : 6070 Pacsirta l 6/A. az adÓévre vonatkozÓan elkészítettszemélyi jovedelemadÓ bevallásban kell a negyedévente elólegként megfizetett egészségiisyi hozzájárulással elszámolni.: J06)-(7.'Kisbtjdó u' 42.u.5200 T<jrtjkszentmiklÓs. 10./fax -I : (06)-(T 440-07 (+3 -(3 z)5. Toldiu.6400Kiskunhalas. ha más eryébjovedelme miatt adÓbevallás benyijtására kotelezett. amely után járulékfizetési ktjtelezettségkeletkezik. 23. (+3 Tel. B.Tel. (06) . (96)-(++) M0LNARJÁlJOs'38ttAlsÓvadász.melynek száma: 10032000-06056212. (+36)-(30)-26 -362-2s4.132lA Tel.IA IMRE.I.426. Tel. -(82) 7 . lzsák.(oe)-9+)-317 (+36)-(70)-334-606 (+36)-(30)-407-9161 KovAcs ZOItrAI. Tel. Tel': DÉLKELEr K?vÁcs ANDoR. A nyilatkozat alapján a munkáltatÓ az egészségtigyi hozzájárulást megallapítja ésmegfizeti. 50. (+36)-(30)-3zz-7321 . amely után járulékfizetési kotelezettség keletkezik. 21.83l5 Toldí Gyenesdiás.yszer. RákÓcziu.I. Szabadhegy :e.AsZl0. (+36)130)-350-1438 a Ktirmend kiirnyéke.. Tel. 5666Medgyesegyháza. u. DÉLNYUGAT (+36)-(20)-4t9-2977 MADAISI.Ha az egysz errlis ített jobevallási nyilatkozat tételére gosult mezogazdasági tístermeló jovedelemadoját a munkáltatÓ állapida meg. : 2-rs57 Iel. (06)-(3-382-353.Án FELVASARLO PARTN EREI K N BUDAPEST. u.Szélné : 9-57 82. a bruttÓsítottj vedelem 27 százalékát. -314. Szent u.: 106)-(56)-3e3-445. a. Tel.. Kultrirház 9.(+3F)-(79)-3 Be : 15 -27 (+36)-(20)-340-8629 PACSIIAG4SZL0.46r-03 (+3 -(30)-2 MIKL0SJÁlJo$ 8946Bakttittiis. Hunyadi 9.Tel. (+36)-(20)-533-65|2 BAI.4900 Fehérgyarmat. u.: el. u. (06. a ma$ánszemélya munkáltatÓnak tett.Át trÁnnÁlt. 36) (+36)-(30)-253-|682 snP TIB0R.: 6326 BENKítÁsztT. u. ].í+3o)-(lo)-663-3067 : (+36)-(70)-325-1594 sEBlK IÁs?Ll. és Jelentkezni kijvetkeztelefonszámon lehet: ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: +83-122 3l . 6) : -98 012 .) Ha például az óstermelói bevétele 500 ezer forint és a k<iltségek fedezetérekapott támogatás 200 ezer forint. b) tételes k ltségelszámolással vagy egyszer sítettbevallási nyilatkozattal állapítja meg. u. 19.5l23 Jászárokszállás. o Mennyi egészségtigyi hozzájárulást kell fizetnie a biztosított mezíSgazd'asági óstermelónek? . -(77) 681004 Észnrxrur PAPP a1LTÁI. de ebból az óstermelói bevétel nem éri azt el.

2/c Cím:H 7694 Hossz hetény. népessége 2l.vel tÓploh ko|yokcsolÓdok fiosítÓso 3ío/o. . iisszesÍtve is |eodhotio megrende|ését. volomint o méhek hosznos élettortomonokmeghotorozo |ényezoie'Minden megfebizonnyol ezze| mogyorÓzhoto.kontro||okhozképest eme|te o méhek osszfehérie-torloImot. o te|el veszleségnelkÜl vésze|ték A fehérie vizsgolotok szerint o Feedbee etetése. dését.kq|. Feedbee-ve| 2008 és 2009 évben végzeÍt . io egészségi Ót.ko|. Honlo p : www. VizsgÓ|otoinkbol oz is kiderÜ|t.o vegyes po|lenhez hoson|ítvo o csoknem ozonos mértékben. le|o szinten tudio tortoni o méhek e||enÓ|loképességét. tek be.o. 44o/o-ka|. Mego|lopíthoto. : RomÓnioiforgoImozÓ:NektÓr King +4. hogy o megfele|o fehérieellótos (vitel|ogenin) immunrendszerének mriko.- 20 kg Rz Átr Méhtenyésztési MéhbiolÓgioi Ku|otÓcsoportio o|toI o és tesz|elésekiisszegzese.koI holodto meg o kontrolI cso|odok eredményéi.hogy o Feedbee és csokkenő nektÓrgytÍités eteiés hotékonyonemeli o doikoméhek osszfehérietorio|mol.ro . A Feedbee etetéseo mézminoségetnem befolyÓso|io. A Feedbee-ve| etetett csoládok nozémo sporo fertozottségeie|entosen eImorod| o kontrollokétol.hogy o Feedbee hosznos segíto|e|ehet oz eredményes méhészkevÓ|tozékonyidcíiórosiviszonyok.h u hu I E-moil vernolis@vernolis. NUTRlTloNALLY BALANoED o|EÍ FOR HONEYBEES & BUMBLEBEES ffi.. és minden megrendeltinek kÜliin szomIot odunk. VernolisBt.Vcrmo!s Li ND VIRAGPOR HELYETTESITO mÉnrÁpulÉ rr nnnÉszETEs r r t t NEMTARTALMAZ virogport ollotitermekel szoiotI vegyi onyogoko. . méhonyo nopi petézokepessege lodok fiosítÓso 63o/o. melye| egy megodo|t címre kÜ|dijnk. Kismez u.csok cukorszorpon lor|ott . omi o pempotermelés o|opio.kol holod|o meg o kontro|l cso|odok eredmenyet o . Tt'bb méhészegyÜt|esen.ve| toplo|t mehcsoo népessége53a/o-kol. olIopotbon te|elA nyor végénFeedbee-ve| etetett csolodok erosen. .582. Telefon: +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7437-048 verno is. . polIenhiÓny désnek.. A Feedbee. tiltott. A teszte|és két événekotlogÓ| véve o koro fovoszto|Feedbee.nehorking.990 www. mézhozom 34%.0745. kÜlonosen o szé|soségesen mellett.ominek kovetkeztében ezek o méhek kevésbéérzékenyeko nosemo fertozésre és o vorroo toleronciÓiuk is mogosobb' A kísérJetek tonÚsogo szerint o Feedbee fe|veszio versenyt o Vegyes virÓgporro|. csoknem kétszeresére .és nem fertcízodtek Újro.idegen onyog nem kerÜ| o|to]oo mézbe.

: (06)-(7 Evodia(méze|ö díszfa). tartalmazzák! t ó t ó .5literes keretetetőakciÓs áron megrendelhetö. gépek Mézpergetó rozsdamentes ttí. anyagbÓl 1/4oldal 142000 Ft (30)-9972-6'. Ke|eti 2 perc. HordÓs.( 7 s ) 2 3. 10. ismertetése meg :www. Té| Tel.: Postázást vá||aIok Kft. megye) Liget 28. szakvélemény.ffax: Mobi! (+3 : 6)-(30)-gao-ss48.30 mi||iméter kivitelben 2-66 keretig./fax: Mobil (+36)-(20)-37 1-9281 : 33 . mézes maci hoz.:(06)-(79)-343-729. feIszere|ések' . Tel. www. Encs. átvéte|.462s -327 ( * 3 6 ) . anyag m (06)-(47)-330-88 Tel.3 3 6 .l591 írásban várjuk(|evelező|apon' |evé|ben faxon)az vagy faxszámra./fax -(7 -462 EGY GYORS HIRFORRAS (+36)-(20)-e5l-8941 Tel. pontos.39. MEHESZBARAT STíLUSBAN Mindenmennyiségtl fajtájti. Azonnali fizetéssel. Szemán 37. Tel. 6.t -07s.: u. (06)-(22)-323-842.(+36)-(30)-934-206s. MEZFELVASARLAS Északkelet-Maryarország tertiletén. Mézfelvásár|ás az ország egész fizetésse|. 24 14000Ft. 2. vagy a 273-2285 A borítékra rá: Méhészet írják szerkesztősége' Beérkezési határidó:a tárgyhÓtmege|ózóhonap10-e. (+36)-(30)-a56-6547. To|na megyében.hu : (06) 8) -243. a (+36)-(20)-a27-0622 |yukbö. (06)-(20)Tel. 82. Postai utánvéttel is megrendelhetri. AbaujszántÓ. Mézes Maci Bt. automata. a helyszínen Virá9zÓ és 3488! fák tu|ajdonságaiknak Cseregongyoleg. Forgo. (06)-(2s)-461 asztvásáro|ok.(so)-zot.tÓ|' NBra1/2 '13 NB kodi 11 Ft-tol. (+36)-(70)-949-6077. (06)-(46)-386-6es. sé9[i csirkehá|ok.kt u ális z i a n ao i á r a k o n . és de csak természetes érdeke|. b<j választékka|. Hunor rakodi 9500 Ft. Míilépkészítés.fÖ|d rtja'h ieIetpa u pontos Precíz. Kiste|eki u. I' (06)-(e6)-434-685 kodo|ö. Te|.. p á c z F e r e n c6 5 0 0 Baj a . 9on g y o Ie g c s e r é Vse |á. Szent . 80./fax.: 1/16 oldal 70 000 Ft Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404. Hirdetést A hirdetés az á|taIunk kLjIdtt csekken befizetni ke|| nem fogadunk.|41 r/8 oldal Tel. mézesliveg. kannás mézme|egírak|apok 2509rammos e|adÓ. 8)-486-2ez Tel. (+3 : 6)-(20) . 6 -. felszerelések vá|asztékban nagy mézadago|o Méz kicsomagolásához DáVid Méhészeti Gépgyártás.NB 000 (+36)-(70)-323-9634. Baranya. Te|. Gyors. 1.: Bacsák Méhészbolt. |apkák Fém íivegzáro \ "Ái*&- AKclo! 1. : gépfonatok.Tel. TermeItíi valamint 720 ml-es. tertj|etén' azonnaIi cseregongyo|egge|.Fó u.os kic 1 mm hasáb 370 Ft/mm (+36)u. KristáIycukor.'nt . Viaszvásár|ás. 9028Győr' JÓzsefA. i||etve tivegek zárásászabvány soLTÉSz Lqszti Telefon/fax: FUREIIO atkae|leni tály 50 kg-tÓ|. ám. Domotor Jozsel Nemesnád r'Te|.omme.zggg. Kovács. 620 Ft/db áron. |stván 82. vetek kaphatÓk. viasz. szt. Varroa ellen kaphatÓ Perizin.Tel. Tel. u. 34'11 Szomolya. (+36)-(30)-e32-0422 Te|epheIy |evélcím: és Eperjesi ndo 2252Toa|más. Sá rné. Mézfelvásár|ás Bács-Kiskun. Merva|d JÓzsefné. kaptárkészító . rostaszo. vításgyári aIkatrészekke| 1 napon Méhészbo|t. (+36)-(30)-449-91 : 93 100000 Ft (06)-(28)L Csomor. Méhviaszt veszek.: 536-6304. Tel.0 0 s . hidegen viaszt nagy szi|árdságu. 18. |épre mtj cseré|ek. 294 címre. 81. (06)-(29)-426-691 Tel. (+36)-(30)Telefon: MaIya Péterigazságtigyi méhész mézes + tetö. (+36)-(70)-627Fizetés készpénzben. tobbféle méBorsodban az osszes és ze|ó csemete.PILLE'' Solt.B3 színes 400 000 Ft Méhészeti eszkozok. AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag Budapest. u. veg Méhészeti fe|szere|ések szakértö. c s e p e g te tó | | v á ny gyá rá a Az árak a 25olo-osáfát nem |stvánt 31.Tel':(+36). 214.. Kossuth u.370 ml-es és220 nl-es tivegekforgalmazása fehér.(Pest u. 6300 Ka|osa. pontos bonyo|ítás! gyártását vá||a|om szeigény Kaptárak rint.: Mrli 2315 Szigethalom. Hárs keretléc 365 ooo Ft Ul oldal Hárs keretléc megrende|hetó.Jozseí Baks. miianyag szoktet<í.Te|efon: Ady 484-209.. porcukor. Pf. oreglép-feIdoIgozás' HátsÓ borítÓ 430 000 Ft Mézpergetókkészítése igény szeB2./fax: r. vihengere|t megrendeI hető. hengerelt mu|éppé dolgozok Posfe|. F e d e I e z c í 9 é pé h I e fu vo. udva : (+36)-(3O)-gos-l zot. propoIisz fe|vásár|ása. Koztársaság soMoGY! lizsrr c zat i tá p e g y s é g s a k 2 2 0 V. Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. azonnalifizetéssel.6923. e||enértékét te|efonon APROHRDETESEK ! EPERJESINE MézfeIvásár|o Ikozás vá||a MEZFELVASARLAS TiszteltMéhésztánaim ! Szívesen állok rendelkezésiikre az alábbi szolgáltatásaimmal: rónlvÁs Utánvéte|Ie| megrende|hetö nozémagyÓ gykezelésére Fumagillin hatÓanyagi Fumidil-B por. e|őjeprecíz minöségben szárított l/2 oldal 240 000 Ft gyezhetö. F tarÚl rrnrrlÉrt thetö méz|eto|tó ki|os. Perizin adagolÓ Lajosmizse. cufortiszi napi Iegkedvezöbb áron MéhészboIt Székesfehérvár. F orM < l/1 PR-cikk 290 000 Ft (20)-346-s210.Tel.: (+36)-(20)-e72-8722. 79. h AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ MarkÓ|stván. pumpa tetöve| 4009rammos csupor BacsákKáro|y Kalocsa tetcjve| mÍÍanyag iivegtetó.megrende|hetö. Kossuth Lajos u. természetes méztik eladásiszándékával. 16-18 000.: megyében ! szomszédos (+36)-(70)-611-1834./fax:(06)-(62)-269-736. beltj|'Viaszfózök.u. bírÓsá9ifelkészítés. (06)-(26)-4 -563. 955-2449. T e r . u .Szigetha|om pá|yaudvartÓ| JÓzsef u. Györ Míilépkészítés |ép-fe|dogozás áron.. Anyaneve|ö késztj|ékek' Web: www.mehmergezes. Méz.25. Kossutht 33/A. 54.|í tá s s a |. 15.Gyóri András.Szent István u. n. g a: r a : . 6. Postázüst aőllohnk.Tel.Marek Bp. aranyesméhsejt mintás színben. Tel. 2114 tázást vá||a|ok' (06)-(28)Va|kÓ.Mobil : (+3 : 6)-(30)9o32-T 60 5T Vásárlás kujen eseten állatorvosátÓl $Ó$szeÉszétől va$r további felvilágosítást! Mézf e I v á s á r | á s a z o r s zá g egész t er L jI e téa z o n n a I if i z e té sse|.9. cseregtingytileggel. méz N yiw a :á| | and Óan. 91. 720-as fazettás |éocsere áron. BattaésBalta Kft. Méhmérgezésekkárfelmérése.es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron szerezhetők be Mri|ép. IegolcsÓbban gyártoto|. Bácsa|más. (370Ft + áfalsz). kedvezó Öreg Viaszfe|vásá Méhészeti r|ás.Hidegen mu|ép kaphatÓ. Ba|taLász|o. cseregiingytileggel' folyamatosanvárom felajánlásukat minden fajtatiszta. Vl|'.Tel. . kaphatok. Hirdetési áraink 53.hu (06)-(2a)-4or-348 Tel. E. : F a x: -3 / 06).:(os).: e ez é s o e!n é h | e s e o r1 2jV. cukorés120 |-eshordok kaphatÓk CsorbaJÓzseí SzentkiráIy o Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 méhMéhésztársak! SeIejt|épet. weboldalon ! MEZFELVASARLAS RuscsákA ttila Heveder gyártóto|! a Gyorséshe|ytakarékos kotést biztosít.( 7 0 ) . szo|id V|asz-m (06)-(r)-342-3182.

) Elérhetóségeink változtak. 120 literes cserehordot alapján. (30)-940-3800 illetve(30)-248-6004. sonkolyftízés. e 'a<oookap tárakat és M é z f e I vásár |ás tartozé(a ke re : V kész:' éce thársbó|' arrészén. z a r v a swww. .(4 2 ). Keret ek delhe tcjk. Kf t. . folyamatosan vásárol ar zol nagykeron kis galunk. M éh észbolt . Kertu.. e l. : + 3 6 ) .l. . ( Te l . (+36)-(20)-584-6310. e " s. v ásár| ás. 3:.Bá r m i | y e n é r e t ben . te e k Tájékoztatomrégiésleendóiigyfeleimet. (+36)( 30) .Érdeklódj ! n Hidegenhengerelt mrílepkészítés. 9.h u S .ka ruzem. (+36)-(20)-392-2817 -1 . V iszonteladÓkat aI.h u Tel. I r^\ ^ r. L YS O N''c é grmé k e i t. hu t cika www.we bold ais Ion .Dányi it 12la.9. szállításe$yénimegbeszélés Klenancz Jozsef.^ToRvosATÖt.: Nyíregyháza. forduljon hozzánk bizalomma- Tel. u' (421-34169. ia kít á sm kia v k t e|s a | To v á b b á á | l a l j ukon t én erek . :::: -. H íujon bizaIomm megbeszéIj k. fuonnaI i a z országdé|i g a Za asze "'. m : viasz Cí De me te r Andrásn é . NATUR. nem nllandÓ akciÓk. (+36)-(20)-3s 2-2?'ren Te : keret ig. kaptárvastÓl a a mézkicsomagoIásig. K zépso-dunapart 46. . d e szkát a rá9po'sze :cr. ost ázást vá ||a-|unk! : 4400 P C ím . sajátviaszbÓl is. z)-+ (+36)-(30)-e83-0032. n hész(06)-(77)-482-004.00. j e s k o r ti I e g y á r tá s á tKoh u t Bt ] t or . : 10500 F t .00-17. hu Készítiink vihigiénikus ...Jfil AL|.00 SZ: re@ is Továbbra forgalmazzuk a . és (+s (00)-(z Tel (00)-(z : s)-+ss-ogo. 8. e l.2114 Va|ko. ! Keressen mlnket bizalommal Az ország egész feIvásárlÓinkat. 2 bizt osít á sávaHu n yad i Lajos mé|..3 2 0 -4 3 3 : ANTIVART l|AruDOL KÉR. repce.(8 4 ).: /fax: RakodÓ konténe ree |ad ok' e |':(06)k T Mobi|: (+36)-(30)-963-4602.APRoHIRDETÉSEK Ba|ta Ba|taKft. (06)Fáy Te|. A. L E GA ''. A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat. M incí sé gi p tárg y ártás ka pta www. M oreg|ép-fe I d oI gozás . koh u t ka pt a r. 9. facél napraforgÓmézet ia-. 2344 Dtjmstjd. me$nyitottamaz feldoluj a gozÓmat(ValkÓ.baltakft.. uw./fax:(oo)-(: 44-055.t o| dok.Tel.l5.4 0 4 439.www . s)-484-20s.(+36). '13.239. ot. N yíre g yháza gyártásaésforMéhészeti eszkozok ga|mazásaméhészeknek viszontés me eIa dokn a Term éke ink g te kinthe k. doháhY. 0)-(ao)-20r -23se ubalta laszlo hfcnetwork. kaptarzona. : -:. vegyes. Ady E.^ ^ a ^^\ /^^\ Ta m ási ren dszer j rakod okap tárak Anyarácsota 9!a.hu @ Nyitva: H-P:8. akác. T e ]. (+36)-(30)21e-315O E g y e d i k a p tá r g y á rt á s! Kom pIet t ra k o d oé s f e k v c jk a pt á ra k 9520 F t to | .h www.4956.00-12. VAGYcYlcYszEREsuÉTÖt TovÁBgt FÉLvltÁGoslrlsrt vÁsÁnr"ls EsETÉN 34 . N y Í reg y ház a.SZKft. lépkészítés.S zombaton rv a' zá M EZFELVASARLAS az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás. Kisku majsa. u.m eh eszb olt. : Tel.3 4 5. : (06)-(83)pénzes T fizetésse| cseregongyo|eg és 362-47 360-9'l [este) 2. NB 8-12 alumíniurnbo. terliletérekiildj. 'a9co e S !9'e fél e|a Hunor. akár Bármilyen elképzelését megoldjuk. |vásá mézfe r|o.( 3 0 ) .5922 .ik biztosítunk. T Garibald iu. 3. azonnali készpénzfizetéssel./fax(munkaidoben) (24)-435-000. :(0 6 ). . (36)-4A3-228.

Csereg n(+36)-(30)-857 TeIefon: szítrink! -7080. (06) 2)-353 -221. gyártása oreg|ép-fe|do|gozás a Minóségikeret|écek száraz tamási mrj|éorjzemben. Kaptárak. Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke.: k eszkcjzkaphatÓk. Tárkányi a)la ut Korrekt átvéte|. Úlak1l2 orosz NB. fuonnaIi csereg leg ngy slMoNMlKLós www.hu (20)-9 11 Budapest. mrianya$ anyazárka Felcsut.hársfábÓl. F Azonnali fizetés. és sziiktetri *. néryktim és pempós fedél.nektarplast. Fizetés készpénzben. m overá ||ok. (70)-s33-9441. he|yszíni fizetés MéhészCentrum (06)-(3 51-0s8. 57. Te|.e s s z : Míilépkészítés..: Méhészeti eszkozok webáruháza (+ss)-(30) 6-0512 c Z U P l M | K L óS mobif : -47 Termékeink megtekinthetók a Szombathely Viaszfózés.Akasztón.hu : NEIfiÁRPLAST Kft. 7. Érd': Kalaoos Lász|o.Méz eI Hárs keretléc drÓtozva.hu lon webolda (06)-(94)-321 Tel.iták fe|vásár|ása .: vonzásktirzetében! Velence gyártását típusri kaptárak fo|yméZfa.Tamási. cseregongyoleg. : (00) 2)-253 : Fax -64r -(2 -(2 E-mail nektarplast@nektarplast. 207. Misko|c. (+36)-(70)-63r -69i0. : 357-0040' J. mok.Csu uÉzrpI-vÁsÁnlÁs t Erntí Szabo méhész mézfe|vásár|Ó és Mindenkori legmagasabbáron . mékek. (+36)-(30)-81 6-3236.Taposo. $rammos s hatktimtis 25 tégely' propoliszos 30ml-es flakon. mtÍ|épcsere. Tel. m e z te r m e l o. Bog|árka u. SPINDLERNSZIÓ Kápolnásnyék. A Fejér. Méhészeti eszkcizok.Honlap www. Tel.5-l-3 kilogrammos maci. 16. Te|.s t s .: ter.(+36)-(30)-81 : 6-3236. Tel.(+36)-(30)-283-7660.: (74)-472-400. mézes mézes szor(+36)pok. vagy (o6)-(24)-419 -289. (+36)-(30)-aa5-4900 Tel.hu : .Fó utca 6. (+36)-(30)-352-1 : 89s. |épcse re .\ nektilőtérbe rostasziivethelyett} ésanyarács bármilyen méretben meg.És egyéb Konekt bonyolítás! Ve|encen! tatjuk Egyedi is típusokatké. Hunor ke re te n méhcsa| ád ok ad ik ! m T e l. www.h u Észa kkeIet-Magya rorszá9on NagyvisnyÓ.250-350 flakon. Kaposméz Te|efon: Bt.meheszcentrum. rgatott napfény'' . anyarács. PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna.5543. érdeklódj : Firnigel János. |épezve. Te|.(+36)-(20)-zgs-sst : t Mobil(+36)-(30)-41 : 1-2430 (+36)-(30)-2ao-2787 . Cím: Tanka Pé.E . tin (+3 -(70) 6) -226-43 40.. #Hffii# rendelhető! MEZCSOMAGOLO ANYAGOK: J Újdonság: fém l sztiktető! Hívjon. (+36)-(2 : 0)-444-7 981 gy leg A |egmagasabbáron napi E-mail s z a b o .(zo). Bács-Kiskunmegyében.ffax: 6)-3 (36)-(30)-663-3067 Tel. e r n o @ m e z t erm elo. kozott és fo|yÓméz. u t 121.Tel. PET 0. MEZFELVASARLAS! Méhészbo|t Kaposváron ! Fö u. 4 C í m: 8 2 3 N a g y d o b o s . cukorIepény. 96 Nasysándor v. méhészeti terpuszedIik. (06). Szarkahegy Te|.h u : fizetés.kaszerszá pa|ac|a pok. Míi!ép kaphatÓ! Viaszt vásáro|ok. Tel. : uÉzrrlvÁsÁnnsl ruÉzrrlvÁsÁnns E -mail: info@gazavc. precíz minósé9ben megrende|hetcj' Tel. platÓmegoldás Sztikség egyedi esetén is megoldhati! A Nemzeti Programbil támogatás igényelhető! H itelr evásár olt autÓ nál 1 0 0 0 0 0 Ft en9edmény a Iistaár bÓ l! 35 . 34. Lehelu. lucbÓ| e|Eger 200 km-es . Frizesabony. Tel (+ 35). (+36)-(30)-s78-8s8e.. Tiiki'l.: -8s6 Keretf rÓ és méh|esepró e|adÓ.: 12.Bi o m é z adok. gn 250-500-900-1000anyag mézesflakon. g g mézesmackÓ 150 tubus. Aktuá|is KozépANTALJóZSEF ésNyugat-Dunánt Ion lfiriság t 4l^. Tel.

6 5 3 8 . st Telefon (06)-(22)-s8s-076. tamasimule p. l.meheszet@ hotma Lcom. ffitr'ffi Í'rFiÍ6ígFwqn. Ez á||4 db Méhészeti fe|szere|ésekvá|aszték.: tel. 3-231 2. ZríazonnaIkészpénzfize tésse l.: eladok.a 36. T ( 3 0 ) .(3 0 ). : (+ 3 6 ). Meixner-tanya Értékesitési EXTRA Kft H. T E|érhe toség : ze g e lt.szovet t e|. 0)-27 8-1702. : CsokaIstvá Te|' (+36)-(20)-gzo-sg+o.. rágl@r&s. anovics. g észítcik szítcik. rosI.3 8 6 .1/2 N B./fax:|ádke re te e I ad o.d e r tok. 1 40 0 0 F t/ d b . : elT amási re nd sze rírak od ok ap tár Í k a|j olaj ad o hig iénikus j al. va gy 3 Hu n orfiokb ol.es k ap tárb an MEZFELV AS ARLAS naoroiaciáronI Aktuá|is Me nnyiségtciI cie nárkorre kcio fugg |e he tség eGyors. fiasításmenHunor hárs) (+36)-(30)-983-6384.mti|épértékesítés rostame ke|. Balatonszentgyorgy' József Attila T rán .0 2 9 4 . :(o0 ). tes. megegyezés szeÁr : rint. : te kb. ek (06)-(]).(3 0 ). :(+36)-(30)ela 352.8 4 6 . re te kbö ke éscseban. zarkahe g y'l2. (+36)-(30)-436-3886. és lapkák forgaImazása.: téseméret szerint' 453-087.et ó bá dog né|ku|.( t ) . 1/2NB ésNB csa|ádok eIadok.gsg-sst0 ste ). : (+36 ). Janovics. R á k o c zi u ' 61. r e m a g . hu ( + 3 6 ) -( 3 0 ) -2 r 6 -6 2 1 0 36 .864. g|ép-fe |doI gozás Kiskunb an.eu . nyi Péter. 0. e l.Mobil: ( +36) . (+ T Pe st me g ye be n la d o. Minóség szacharozbol partner: P|G Rajka.631 .. www. e |. iHBl[ts mrupileÉEffi" ffire$EffiffiÍM 741473. Hu n orésmás mére tbe n M é h é s z boIt komp|e tt is' A 1/2N B ésHu n ormére trJ Ta m á s i .. 100db elado.( a s) . szá||íth ato. e . (+36)-(30)-901 : -9228.(3 0 )e -2986. Te|.9 5 3 .32-es vastagságrinaturfaros |emez m elad ik . l.7 6 4-7 www. HAZA|GYÁRTASU m ti a n y a g a p tá ra k. (rij.Viasz-.9224 E-mail: Tel.(70)-323-9634. Te T : 00ntot. : (06)-(Z+). UJ! POLISZTIROL l HABKAPrÁn Mézelrj niivények kaphatok vettímagjai F a c é | i a m a gu c e rn a m a g. el.: ( oo) .ola j ret ekm a g. Pe rizinne ke ze |t d b H unorm é hcsa| 35 gyá Méhkaptárak. t j a n ya g k m k e r e te k u n o ré s1 /2N B m éret ben H m e g e n d e Ih et c ík! r É r d e k | c jdn i et : Ieh (+36)-(30)-8s8-0726 E . Higiénikus alj' kihuzhatÓ tálcával. n : szeri t .APROHIRDETESEK Me&ffimffi"ffi ttil'mm$igv$uhlittuÜen. Méhanyanevelés c s o m a g k u I d ó z o I g ála t V|V|E N 2005 s ' t echnolog iája Náta virá9port erm e|és B ek a Hárs ke re tléce I ad Ók g y ártotoI ácsKft. ha bk a pt a r . : 3 6 ).400. Váte r.(3 0 ). l . : Mri|ép készítés. n {lutfiiÜdHd fu! |(d'BriHyW l sntffit flu| líffifi l|ubefuaryam. lgá!É\'d fun{imhozzánk HÍÍFÍtj|ő Í|tr. v bíborh eh e r e m a gf. M éh ka pt á ra k gyá rtása' T e l. 9 oraután.( 30) . sÜ D z UcK t'R li!áozá*dr$sn*fuld'lffi lpvtdBÍt szrffid hfu0sd0b l|ádu W b dkaffisze|tgyáÍtásáwil fugh|kozun|t. e l. paul.1 89s. m u s tá r m a gp o h á n ka m a g b. keret|écgyártás /^ ^ \ (uo/-( / Y. NB NB Negyven méhcsalád H ésfé| |épeken repc ére do. Kft. : (+36)-(3 pimegvéte|re Csepel 344.3 7 3 . amási.Méhgyogyszerektáp|á|ékkiegé. rendeIhettjk.sziizkeretek rit3.est keresek |yeI engedé| ros rendszá mma| átépítési és paauti eset|eg rende|kezcjt. b r i k k o n ym a g.meixner@gmail.377. (+36 ).6 5 3 8 .izocukorkis.: 00-36-30/686-7873. : o s ) .Korre ktug yintés. e l.ná|Is garantá|ja tapasztalata késztakarmányok. l/2 NB és Hunor méretekben. T ad ók vagy e I cse rélhe tóke |.terme|tjimézestlveg kén t m egvá sáro|hatok. vá l la|juk. virá9porszedŐ.e h é r h e rem a g. ^^^ ^^ í '^ \ A Hu n or ka pt á ra k fiokkaI jsze r ál|a3 pot ba n . ponthegesztett anyaHuzalpáIcás (higéniarács) készírács.és (Szoktetcj. Fax: 00-36-96701-005. u.6s2s.3 8 6 . b an if óz v e. egyediméretben feItjIetkeze|ve is idóveI vá||aljuk. (+36)-(30)-3a2-I99. Statikailag kifogástalan' kiválo hószígeteló. 9.-Jlo-ou+. c s i l l a g f r i r t .á|lapotu Jo pírné|kI is érdeke|. A r: AzonnaI K onténe rgyártá sát ig é ny sz erint Te|.3 886. Kristá|y.Eg y tt oI csib b ! eIa (e Tel. ( +36) . nagykereskedés. akciÓs Cukor|epény A M é z e s Ma c kÓ á r o n k a o h a to ! Tel.m éh észet ben DVD-n kap hato. itatÓval. ka pt á rá ra 14400 F t + áfa. .(3 0 ). i Baján. hu. kaptáraI katrészek r. i (+36)-(30)-488-4564. lt a c im ba m a g . Ia m infen ék.63-153 7o90 Tamáei' DobÓ l.d e lhe tok. (+36)-(30)-63 2fé] 6953. J ( +36) .( 30) .(so).és és (74)-4Os-17 (+36)-(20)-s] s.igény www. : T he MézcsomagolÓanyagok. taposorács (06)-(28)Tel.S ze g e |t. : (+36)-(30)-30 41-438 mé80 c sa |ádosm éhészte |e p he |y Dunaujváros h ekkeI. T n (06)-(46)-3s2-338. csíkokkrjI onbozc j é retek b en n. ne kuI cjtér va t re. e me nés EI t Üvegek. rovid határtását. 25 méhcsa|ádNB 1 7 .(+3 -(30)-833-883 4. : (+36)trsztaságuszachariz a|apu Az APIlNVERT és az APlFoNDA maxir. EgyediÍnffil ésfuÍÍÍ'ájti txza|oírÍna|. viaszgyerták nagy vá|aszkapbiomézek. méhészboIt. 6) (to)-tl-ztzz. h igién ikuka pt ára lj s hig ién. 36] Te ( [+ (+3 6)-(30)-622-2291.feIszere| ésse I korn yékén do! T e |.Tel. a ore T u tc a 1 1 . ikus s é (06)stb t á ra |jvirá gporszedöve I ).osz .com renhuzaI ozo tt hársf ak eretek 1/2 NB kap tárak ésfe |sze re |ése|.m ail: Iukacs.5 7 2 0 . 401 Kezdje a tavaszi atkairtástLevendu|a (+3 6 ). TeI Kaptár. zés. Te|/Fax: not e'mai|:dravcca@tcÍne. kaprakodÓkaotárak Tamási rendszeríi h a t ok1/2N B. Bajai Kiépített UN|VERH0LZ 6449Mé|ykut. lékke| Jenter-készti és 384-32sl vag y (+36)-(20)-323-9s61. NB.huzaI ozott S renhársf ak eretek S idcjsár|ás e|ótt kérjk egyeztessenek Ka pt á ra k gyárt á sát vá||alom. ! l okobrike tteT e l.Tel. : tékban. is Kie is Fajta.Erd. gyártÓ tobb évttzedes A az AP|termékek kit nő minóséoét.m ezbo|t .+ : t.976 Mobi|:30/63.Tel. tamásimrli|ép iize mbC ím: ankaPe e n. 472.

porcukorrá dará|ását e|adÓk. Érd. Demox aoxálsav-szublimálÓ 30 000 Ft.: akár is.: e|adók. Tel.án a székesfehérvári méhészta|á|kozÓn.(+36)-(30)-287-1036.. oktÓberig. Te|efon: (+36)-(20)-s8s-9632. : (+36)-(20)-534-5740. E|ado80 mázsaakácméz. 10o db Hunorcsa|ád .anyapároztatÓk (+36)-(20)-552-303e./fax:ÍL28) 522-ooo/t tg+ E-mail: szalai. KiizIemény Az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl a fiatal j mezögazdaságitermelők számára nyrijtandÓ tiimogatások ogcimen. Címe(város.. \ sikerestávoktatásiképzése Kezdésiidöpont:2o1l.kÖzség. példányban. 'A giidtil|öi Szent lstván Egyetem.com ! ! BEEVNf..hu @ szlE Felnöttképzési Kiizpont Termékeinket szemé|yesen is kereshetik 2011.. 1. 26.. készre Te|. LevélÜzletág. u. E-mail: hirlapelofizetes@posta.Vándorméhészetemben lni vágyÓ tanu tárban.:(+36)-(70)-323-9634. 3433 Az előfizetésidí1iat részemre a ktildendő átutalási postautalUj konténer: csa|ádos..PáterK. (+36)-(30)-632-31 megye. 66 rakodÓrend.391 (+36)-(20)-43 31.február 19-én. j kaptármérlegek 35 000 Ft. kertilet): Kristálycukor.Nyék|ádháza. ll! "tl i'.apiterapia.mu l é o a ..+ . február 26.): (06)-(28)-492hész szakértó.: -s62.. A megendelólapot.hu weboldalontaliál Méhészetet bére|nék! (+36)-(70)-Méhkaptárakgyártása:(+36)-(70).: 196)-(+6). Tel. ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport. -e9-egyezni! NB csa.i a .a Maryar Posta Zrt.hu Toudbbi inform ciÓ: (06)-(80)444-444.5.eurohonig. . Megrendelő neve:. fe| res. . m ézesés Hatfejes keretfrÓ gép keretek és hárstejeskanná<. Tamási-fé|e fa|Elófizetésidij: 4920 forint.I Vásaro|jon webá ruházun|(ban Látogasson e| honlapunkra: Telefonos e|érhetőségiink:+36l 703236414 Ktizép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKtizpont 2l0o G dÖllő.: Szíveskedjen t/z Zalamegye.30. Te|..0 méte.gabriella fkk.1900Budapest címrekérjtik visszaktildeni. ér. Kiiz|á d o kxe ' . |eg . Info rm dci ő. mázsa 671. hetó. ezáltal 40 o00 eurÓ jtivedelempÓtlÓ támogatástnyertem. méhész vállalkozásom beindításacéljábÓl pályríztam. e : : . a virágpor ésa méhpempő gyÓgyítÓ hatásai Ptogamelózetest ésrészletes ínfomácíőt a www. 63{ :eres motoros szi.Zala Járányi agrármérnok. MEGRENDELOLAP Megrendelem a Méhészet lapot . Vio|a Te|...: 360-6267. mobi|telefonos riasztÓ 000 Ft. Figyelem ! .szie. j el entkez é : s fru*ononrc' vwwv.2ll-461-7235.... febr. : e : eo e n i s . (kon. kereten' vagy Érdeklödni a fiataIaembert |ehet alkaImaznék márciustó| (+36)-(70)-366-761 3 tetefonon. :'-<::-e eIado. 11 i"3 7 .bÓ|megrende|hetők. igazságtigyi mé. (Utca.(+36)-(30)-624-1s01. Budapesten Kiemelt téma: Magyar mézryÓryhatásai a ToutÍbbi tém k: a propolisz.a pt árm érk .j-:.. 9-47 ( 3 0) _ . 23 A Furetto elvén míiktidö Demo befrivÓkésziilékek 000 Ft. 771-2122. 201S-ig szakiva| m a|á) téner e|adÓ.. valamint 12oliteres 35 ía hordÓ5000 Ft Telefon (06)-(30)-209-71 : 94 EladÓ 50 db 1l2 NB méhcsa|ád kap. Erd.képrs sffis nnÉnÉsz m.: igény 245-3137. (+36)-(30)-Kaptárak gyártásátvá||alom.. jítva. u. Kezdót szívesen tanítok goa Fumerra.1l2 NB méhcsaládok Te|. .:s-éz és gózviaszo|vaszto.ványon egyenlítem ki. cos kaotárban e|ado. (+36). FlÓriánné Gulyás lbolya Solwadkert. bi címre. szer. ..5x5. Neves szakemberek vezetésével folyÓ 7 hÓnapos tanfolyam végén OKJ-végzettség szerezhetó (oKI 31 62105 0000 00 00 Méhész)...: IránltÓszám: . Te|....Ar: 2oooooFt.Madách u. .tér'ltp.. Te|' 6 tonnáspótkocsi alváz2. készítéséhez válIaIok' Érd' do||i HEV me||etti méhészetemben.. s ' < a o : á r a k . rupkeverci12: :oC. szerintis. 50 . ésij Érd.:. ApiterápiaKonferencia 2011. vagyméhekre cseré|. : aláírás NB keretméreten méhek e|adÓk.az alábc.. 86..

Ktlzponti t 69-71. Fax: 470-0410 Minden jog fenntartval A lapbÓl értestiléseket átvenni valÓ csak a Méhészetre hivatkozássallehet.)5).1sUSD lkg 1 USD:205 Ft 2. az USA-ban: A kétnapostanácskozás egyedtilá'llÓ alkalom a szlovénésktilfoldi ismerkedésére a méhészet és aktuális kérdéseiról méhészek folytatott tapasztalatcseréjére. ALTEHMED A tanáakozás és szakvására FL2RA. EsKwÖ és kiállításokkalegyidöben fog zajlani.: 294 Telefon:273-2290.Mirtusz u. decemberi számának 6-7. (+ 3 6 ).2. Szabő Tibor e-mail címe helyesen: szaboqueens@gmail. áb b á eI ad o: 2. as"oz sz" k sé g es k oz ok k el esz a ke rtáoo k sz Porie<e "e aoi. u'gy e gyéni I (+36)-(3 0 ). I I k hagyományos eret| é cek I eI raktárkész I etb ocj f urt I nré retek rend e| é sre. DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet. é t o6 (b é b a' ro. neNB méhcsaládokkereten2010-es rjj uj anyákka|. ár e g yLitt: 5 mi||ióF t. hagyományosftités.hu Tel. A virágméz felvásárlási ára január15. Szakmai hauilap 59. e.AYDAJENÓ Munkatárs : MALYA PfIER E-mail: malya. m l l l tl o n l i l l c.1 5 ] y (+36)-(22)-3s3-2 2 1. fia.:(+l6)-(z o ). 380 V b e vez etv e.(3 0 )..(+3 6 ).:470-0411. y"a.8 3 s8 .hu www.anyákat tekintette ideálisnak. e| . az elsó hasáb utolso bekezdésében tÓ rész helyesen: Örosi k nyvében a z2o mg sulyu _ petésen nevelt .T eI ef on: 3 6 )(20)-422-866s. information@honeybees.243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZTI a Maryar Posta Zrt. u n'. rtnT To NTERJESZTI: l(ft.MAHASInT www.sgoErd.hu Főmunkatárs: SIJII.420-8654 Fax: 278-5008 ÍI m.e |.3 4 8 1 . oldalán megielent dr. ek e la Telefon: (+36)-(30)-383-2994 ÜcyrÉrszorGÁLAr: NErrznrr<izr sznrvÁsÁn . Color Interpress 1039Budapest.hu 38 . : I E-mail: trorrotaserno@ g m ail.toI g y f áv a| . 62AK e rd Ő . oldalon. gazdasag.2 7 2 .nary@t-online. azonnal. anov ics.hu Alapítua: 1952 .BGÚJABB rrÉHÉsznrr TERMÉKEK' EszKozor ÉsFELszERErÉs vÁsÁne. Szabő Dániel elérhetosége: ca.vaI am int4 k eretes f motoros pe rge trÍ ed eI ez ő. PRAKTIKUS ETETOTALCA w w w .9 5 7 5 . Szabő Tibonal késztilt riportban leírtakkal kapcsolatban kért helyesbítéstaz érintett. veIéstj (+ T e J |épke kke I ad ok. H 23 NB méhcsa|ád unor m é z té rre| .. 2 db hidrof oros k t' z árt T ov sze nnyvíz-e mész tó. Honlapjuk a www. H ár sfa ITATOUJ. m eh e kke l d ok. .Fax:.os rÁszrT Rak od o ] ] < :" :e" e. hárs keretekke|. a Lapker Zrt. találhaA 7.22. |ábon | | i k onté ner ad i. a hírlapotkézbesítőknél' valamint me$rendelhetö email-en: hirlapelofizetes posta. s ) h e| Hunork eretek en ad o.(3 0 )399-8299. Telefon:243-9232. te ruI e te7714m.honeybees. 14.ÖxolÓGIAI uÉrrÉsznr MÉrrÉsznTl TANÁcsKozÁs (oszrnÁx És svÁJcl vENDÉGEKKEL)' MrryEN a lÓ rvrÉHÉsznt A GYAKoRLATBAN? kereten 20 db méhcsa|ád Hunor eladó vagykaptárban. .Fax: 273-2285 E-mail: otto. Postacím: 1591Budapest.én 2o10.Pf.hucímen. com ] e s. (+:6)-(3o). Érd . 2.me I ya tany át k oru| v ev cj E kozostuI a j d on sz e. europaimehesz. .A I. A címolda|on2 évi té| ^2o1ol20t1 szeszé|yes egy pi|lanata FoTT:DR. @ További informáciÓ l (06)-(80)-444. á| | v ánny aI v ag : e I ado'Érd.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTrTMÉ : Titkánág: Ioss JÁNosNÉ Telefon:273-2290 sZERKEszTlsÉG ÉsKIADo : 1141 Budapest. szEGED HU ISSN 0465-6016 W W W .ca címen látogathato. kaptárraIe g ytitt.9 A székesvehérvári vásáron megtekinthetó ésmegvásárolhatÓ. Nálunk ezt az átlagsulyt álcaáthelyezésselért{ikel. az anyab lcsóból valo kikelés után.Hatvany L.hu Kia{ia: MAGYAR MEZTGAZDASÁG KFT. 44 csa|ádos eI á Ero: i-36)-(20)-42 7 . T e l. fJ rdosz ob a oy | er j sz ak ai Tanya áramma). A hirdetések eryéb és reklámki adványok tartalmáért a kiadÓ nem vállal felelósséget.(3 4 1 2 . (CsepelM vek) Felelős vezetó: OLÁH Ivm(LTs vezérigazgatÓ Telefon:278-5000. TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt. kér A Szerző ésa Szerkesztóségelnézést az érintettektől' FiataI on e I hunyt oo: anik ustany áj a e sok-so< ':e (e s "ov enly e| . Néhány anya sulya elértea 260 mgot.nag/@t-online.: (+36J -(30)-8s0 . K zponti Elöfizetesi ésÁrusmenedzsmentCsoport.: (+ 6)-(30)-267 3 -6447 Felelós szerkeszt : BRoss PÉTER E-mail: brossp @t-online. com.meheszet. r t tr lr ) I cl.[n $B{ ll HeIyesbítés Szaklapunk 2010. 1/2 Fazekas Méhészetból NB méhcsa|ádok I adok.p@t-online.onIi ne. &rfolyam.atw. február Főszerkesztö: DR. 1900Budapest Előfizethetó az ország bármely postáján.0 0 9 1 . u. T : e 1 Biksi Méhésze tb ól / 2N B m é hcsalád ok kaptárrale I ad ok 'T e| ' :(+ 3 6 ). I ad ási ré osztatI an (+ 6.KovÁcs EszTlR. -21 0 )30 méhcsalád1l2 N B k eretene| ad o.magyaÍmezo Felelős kiadÓ: iigyvezetó igazgat SARI ENKO iigyvezetó igazgatő MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND : Szerkesztőségben Hirdetésfelvétel Telefon:273-2295 APROHIRDETESEK 3. 50 d b NB 18-askap tárm é hek k e| 0 i| te| db 112NB rakod okap tár.hu E-mail: otto. r a íat.444 Előfizetésidíj: 4920 Ft' félévre:2460Ft egy évre: Nyomja: Oláh Nyomdaipari Kft.h U Szerkesztő: PAP EDINA Tiz naprabiztosrajzáse|tíjelzés nélkí'i l! kaptárbontás www. (+36)-(3 o).: 3909.valamint az alternatív te{esztők. m e| | é k e p ule t. HusztinéCsekó Emma Tel. l21l Budapest.z unr iszr csi. T e| ' : eI (06)-(se )-36'l7. : 3 6 )(30)-436-3886. uÁ.| etv e j es fe méhésze ti I sze r e| é sem ad o. szám 2011.9 4 5 .6 3 4 0 . EpuI et: 0 m 2 .5 1 2 8 . n. 50 méhcsalád T e .9 2 9 5 . Lwél Üzletág. : (+36)-(3o)-3 9 0 . .bek erí tvelek trom os 2 kap uva|.

h u /s h o p \ Ptrl. 1l.ítéSú.'Kft.vet. { méhészetben használatos á||atgyÓgvszereket egyébtermékeketkedvezó árakon ésszé|es és vá|asztékbanná|un]<' ta|á|ja.Kiiztársaságu. e u ro .6756 Em . lbt.hu 7570Barcs.4t3| Fax 82/553.{/EIm \y'"ruRo-!-ET.in o|d. Ibl. . fsz. immuner sít t és itaminokat tartalmaző készítmény M]IM ]INnNfiUNtsRŐsfu6 Apflmnflx@ nntm {ltroR 50 kg-os .v e t. RT]I{AZ Apimix" forte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhetí.Öe MEI{ESZ V sároljon t liink cukorlepényt méhei számára a tavaszi etetéshez.: ul4s4. Kossuth u. fsz.4l. porcukor Postai száIlí&ást a nagahódi végez: boh (naI 75.38.L.2. 50 kg feletti Apimix' vásárlása esetén díjtalan házhoz szál|ítás.180.\i ésa FU:!ÍlDlL'B por s'iruphoz 20írg/gvás r|r{sacseténk rjcn lleíoÍvosátÚ|v6Br s/ g/szeÍészétől tovíbbi fe|vi|ágosítást| .000 Ftlcsomag 30kg) megrendelis d(italan aetén szállítős csomagoltős. csomomentes KoNcBNwmRÁTIUNf.!tÁ. info@euro. és feleni 7500Nagiatád.K0ROil/J A fimnflx'forÚe házhoz szá||ítással Friss kés z.f. Í17m @ 54-454ql a 80/4 w w w .: sz4í'-gsg| Mobil: 3ots|6.

.Yr llllllliMlll' ft:****i [.t&.: (1)470-04-1 Fax: (1)470-04-1 06 .*. l I IL t Mirtuszr)2..'-f.1-. 06 Tel. .J $ HbÜt... 1141Budapest..{l TF * rm W *h-d t# -t"t j. 0 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful