www.meheszet.

hu

,

2o'apÍrve : ,,52

n

EVFO L YAM ,. 2 AM

u

UAR

Ánn:

FO R

o

53o-

\:

-'ANYAJELOLO SZIN 2011

. VALToZASoK NEMZET| A PRoGRAMBAN RpRoHlnonÉsEK

. nnÉarrnsENY És rrsnlvÁloyunru [642q1l rÁuoonrÁs . uÉzrs NAPoK ronaliru rozÉnorrtj |NFoRMÁoór .oMME-Hínrr rÉroruYsÁol nrclógAN naÉzlovnooK A

uÉHÉszKEDÉS A HEGYEK KÖZon. VAGYoNVÉDELEM . GYóGYSZEREK EMLÉKETÍEII A MÉHTARTÁSBAN . A HUNGAR|KUMMAGYAR A nltÉz SEGÍT TEcHN|KA

Ö o@

g{/ET',@ffiO OW#
llr' 'EUR.-'ET', Kft. l- .Í -,* 1* )-r .* .
, / /

ECOSTOP'lamella
r Timol ésborsmentaolaj hatÓanyag. o A vivóanyagnak ktisziinhetóen a hatőanyagok egyenletesen' fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetlenii| a ktirny ezeti t6nyez6któl (hómérsék|et,a

méhcsaládnarysága, a párolgási teriilet mérete). l Az elnyujtotthatás |efedia méhekre |ráros varroa atldk teljes kifej|ódési cÍklusát. o Kora tavasszalésa pergetési idószak után is
a|kalmazható.

,sc,o*Ri:i?$-s*:

7+TAKCIO!
, , ,fl|tr

'.íÉóffilfi#Hfiffg"^ru;;:íJiTa 'fiffi;x'+*,ff,il##.':i#^ffi

lffi-jt-*#6.H^sql5É[#F S:.q1x?E,.t$"r-x$ s#sffiF:ffig

Eg;'H*xs;'

r)-7 Dany's Bienenwohlt oldat Megérkezett eredeti! az *frÚryr
l\tlla---

-voMézelóméhekvarroatőzisellenikiegészítókeze|ésére.
r oxálsav éscitromsav hatőanyag. o Kedvezó biolőgiaÍ hatássa| Yan a méhekre. o Segít fenntartaní a méhek megfeleló higiéniai viselkedését. .r.ir' r Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is használhatő.

,/ ^/ r

I

UJ!
lite:res

A|z, elsó vásárláskor minden vevó specÍális adagolőt kap ajándékba!

Válasszaon is az eredetit!
Afeltiintetettőrak az /főt furtalmazzők.

lt'fi

7500Nagatád, Kossuthu. l1. fsz.38.TeLz82AS4.4B rbx 82/553.180; info@euro.vet.hu I Barcs'Kiiztársaság 7570 u.4l. fsz.2. Tbl.: Mobil: 30/516.6756 82|462.939|

dtdt'fitiámd'rt 'í'&@nÍBilÍÍ!N!I'ÍhníBÍ@ffiÍ'tÍÍbmqEí'ík''Íls@"ÍE!fl}@E80/454.454{E

www.euro-vet.hu/shop

I

CSAKENG EDÉLYEZETT EKET! SZER
zott. resRuÁn

Gyo yszerek rtásban a méhta
jelentösebb A mézeló méhek ellen betegségei gyÓgyszereket használunk. betegségek, A elsósorban nozemÓzis a varroózis, esetében mege!özö a gyÓgyszeres védekezéshatásos. atkakÓr, Az a illetvea nozéma már tiineteitmutatÓ méhcsaládot gyÓgyszeres kezeléssel nehéz is megmenteni.
z élelmiszertermeló állatok betegségeire hasz\nált szereketa 47ol2oo9 l EK-rendelet sorolja fel. A rendelet I-es fiiggelékébe olyan anyagok kertiltek, amelyek az emberi e$észsé$renem ktiztjmbtisek, ezért az egyes állatfajok egyes termékeire határértéketállapítottak meg. A rendelet II-es fiiggelékében azok a szerek szerepelnek, amelyek adott felhasználási mÓdszer mellett az emberi egészségre z mk bosek, ezért nem sztikséges határértékme$állapítása. A rendelet III-as ftiggelékébe ideigleaz nes határértékii szerek kertiltek. Azok a szerek, amelyek a rendeletben nincsenek felsorolva, tiltott szerek, ilyen például a nitrofurán, illetve a kínai mézbotrányban szereplő klÓramfenikol. Az ismert gyogyszerek (antibiotikum, szulfonamidok, amitráz) azl-es fiiggelékben szerepelnek, azaz MRl-értékkel bírnak. Az MRL-érték méhek esetében aztjelenti, hogy a szokásos mézfogyasztási mennyiség esetében milyen gyÓryszermennyiség j uthat be az emberi szervezetbe anélktil, hogy ott káros hatást okozna. Ezen határértéket csak bonyolult, hosszan tartÓ, és nagyon ktiltségesvizsgálattal lehet me$határozni. Ezeket a vizsgálatokat csak a gyÓgyszer gyártÓja végezhetiel. Amennyiben a vizsgálatokrÓl sszeállított un. dosszié me$felel a ktjvetelményeknek, ugy a hatÓság a gyÓgyszeradagotbesorolja a 47OI 2OO9, EK rendelet I.es fiiggelékébe.A hatÓanyagbÓl elóállitott állatgyÓgyászati készítnény esetében az MRL-értékfigyelembevételével me$határozzák az tin. élelmezés-egészségtigyi várakozási idót, azaz a kezelést k vetóen mennyi idó mulva fogyaszthatÓ az állati termék. A mézeló méh az un. kis állatfajokhoz (minor species)tartozik. A A A kis forgalom miatt a syÓsyszergyártÓknak nem mindig éri meg az MRl-vizsgálatot elvégezni, ezért ezekre az állatfajokra csak kevésaz engedélyezettszer. Ha nincs engedélyezett $yÓ$}szer, ugy az állattartÓ esetleg más állatfajra engedélyezett gyÓ$yszert használ, nem legálisan. Ez a tény eleve magában rejti az ezen állatfaj oktÓI származo élelmiszerekkémiai szennyezését. adott Az állatfajra nem engedélyezett gyÓgyszer használatakor a 0 értéknélalig t bb kimutatott szermaradvány-mennyiség is sulyos szankciÓkat von maga után (megsemmisítés, bínág). A ktjvetkezókben áttekintjtik a méheknél használatos szereket, gyÓgyszereket. Auarroa atka ellen a leggyakrabban használt anyag a 80o/oban elterrjedt amitráz. Az amitrázro| tudni kell, hogy 200 mikrogramm/kg MRl-értéket állapítottak meg a mézre.A szokásos julius, augusztusi felhasználást kcivetóen a mézben nullátÓl 5-6 mikrogrammikg értékig fordul eló. A leghatékonyabbnyáron alkalmazhatÓ anyag. Jelenleg forgalomban van egy Varidol nev fiisttilócsíko s készíÜnény. A Méhészet 2010. márciusi számában írt cikkben javasoltam aTaktic, méhekrenem, de más állatfajokra engedélyezett $yÓ$yszer állatorvosi vényre méhekre t<irténó alkalmazását.Ez a mÓd a Varidol forgalomba hozatala után már nem legális, hiszen van már engedélyezett, hatékony amitráztartalmri készíÜrrény. Jelenle$ a Taktic forgalmazÓjával tárgyalunk anÓl, hogy a szert méhekreis engedélyeztessék. Az ószi-téli kezelésrehasznált Bayer Perizin is rendelkezik MRLértéktel(too mikrogramm/kg). A szokásos november-decemberjanuári felhasználás mellett a tavaszi repcemézbensoha nincsen szermaradvány. A nyári kezelés-

A 2008-2009-es évbenamézkereskedók a felvásárolt mézek egiy bizonyos hányadában nem engedélyezett $}Ó$}szerek szermaradványait (szulfonamid, trimetoprim, nitrofurán, oxitetraciklin) találtak. Az OMIIE Vezetése a méhészekettájékoztatta, hogy a nem engedélyezettszerek használata ttinkreteheti a magyar méz kiválÓ hírnevét,és az egész gyÓgysze- méhészetiágazat csódbe juthat. A szlikséges reketa legálisállatA méhek kezelésérenem engegyÓgyszer.forgalma. délyezett gyÓgyszerek esetében zÓktő| vásárolják, bon- ugyanis nincsen határérték, a is tatlancsomagolásban. nullához kozeli érték sok. Amíg például a sertéshusban mikro50 Osszefoglalva, az atka ellen gramm/kg lehet a szulfonamid használt gyÓgyszerek, anya$ok határértéke, addig a mézbenez 0. a használati utasítás szerint al- Ezen kívtil a szulfonamid sajnos kalmazva a mézben nem hagiy- a kaptáron beltil egyáltalán nem nak szermaradványt. bom]ik le, a bejutott mennyiség Mi a helyzet a nozémakÓr el- évek mulva is kimutathatÓ. Ha a leni védekezéskor? nozéma el- mézból kimutatják a nem engeA len a 60-as évekelejétól magyar délyezett gyogyszer maradváa g}ártmányu Fumagillin DCH nyát, akkor a rendeletek szerint pulvist használtuk. A megelózés- a hatÓság ktiteles az e$észtételt re ezt a gyÓgyszert is tartalmazÓ lefoglalni, részletes vizsgálatot Fumerra ryÓgylepényt alkalmazvégezni,ésa tulajdonos k ltségétuk. Az uniÓs csatlakozáskor a re megsemmisíteni,a tulajdonost Fumagillin forgalmazása meg- megbtintetni. Antibiotikumot, sztínt,majd néhány éveeseti en- kemoterápikumot a Fumidil-B kigedéllyel a Fumidil-B készítrnény vételével tilos használni ! keriilt forgalomba. Nozéma ellen Nem tehetem, hogly itt ne térjek ki az űn. ryÓryszerkupecok forgalomban vannak un. gyÓgyhatásu készíÚnények,amelyeket szerepére. Ezek az anyagilag,,ela használati utasítás pontos be- hivatott'' méhészek korábban tartásával kell alkalmazni. Véle- csak saját gyártásu atkalapokat ményem szerint a nozéma ellen forgalmaztak. Találkoztam olyan jelenleg a Fumidil-B az egyetlen atkakárosult méhésszel,aki azt hatásos antibiotikumot tartalma. sem tudta, hogy mivel kezelte a zÓ készítnény.Teljesen téves az méheit, csak a méhészrendezvéaz állítás, mely szerint ,,drága nyen árulÓ' illegális gyÓgyszerszer' nem használom''. Éssajnos forgalmazÓ személyleírását tudnéhányan helyette mást, tiltottat, ta megadni. Újabban ezek a forgalmazÓk kiegészítették tevéaz elózóekben leírtak miatt a hazai méhészett ágazatnak Óriási kenységtiketa Fumagillin forgalgondot okozva, nem engedélye- mazásával. A ktjzelmultban kizett szert használnak. Ne tegytik! dertilt olyan eset is, hogy az így Nézziik, mennyibe keriil a nozé- vásárolt gyÓgyszer nejlonzacsma kezeléseméhcsaládonként. A kÓs tasakján a címkénFumagilFumidil-B készítrrrényból lin volt felttintetve, de a méhész tavaszszal cukorlepénybe 4 $rammot mézéból,és a gyÓgyszeres zacstesztink családonként. Ősszel kÓbÓl az uniÓbÓl régen kitiltott ugyancsak 4 grammot adunk a nitrofu ránt mutattak ki. családnalq a teleló élelem feleteAz utÓbbi idókben a fokozott tése után, szeptemberben, háellenórzés hatására a méhészeti romnaponta 2-3 deciliteres ada- gyÓgyszerek illegális árusítása a gokban etetve a szirupot, rissze- méhészeti rendezvényeken kisen 6-7 alkalommal. Így sszesen szorulÓban van. A sztikséges gyÓgyszereket a legális állat8 $ramm az évi felhasználás gyÓ gyszer-fo rgalmazÓktÓl vásáméhcsaládonként.60 000 forint k rtil lehetvásárolni a475 $ram- rou álq bontatlan csomagolásban. mos kiszerelést. Így 1000 forint ráfordítással családj aink e$észséDr. CserényiPéter gesek lesznek és méztink pedig dllatoruos, antibiotikum-mentes. OMME eln khelyettes

re t bb fajta anya$, timol, oxálsav, hangyasavjÓ néhány készítményben használatos. Ezek a rendelet II-es fi'iggelékében szerepló anyagok, a használati uta. sítás pontos betartásával a mézet nem szennyezik. Ugyanalkor ezek hatékonyságát nagy figyelemmel ellenórizni kell!

rffi

Tízforint csa|ádonként
Január elsó felében írÓ-olvasÓ találkozÓra hívott SalgÓta{ánba a PalÓctáj MéhészésKrirnyezetvédó Egyestilet. A jelenlévó mintegy hetven méhészt elósz r a Méhészethelyzetéról tájékoztattam. A szaklapunkat is kiadÓ Magyar Mezógazdaság Kft. tucatnyi ujságot számlálÓ lapcsoportjának vezetó hármas fogatában - a Magyar Mezógazdaság és a Kistermelók Lapja mellett a Méhészetis benne van. Vagyis pénztigyilegtalpon vagyunk, bevételeink fele-fele arányban a lap eladásábÓl, illetve a hirdetési dijakbÓl tevódnek tissze. Mrilt havi, januári számunkban már írtunk rÓla, hogy a hirdetési feltilet - az e|emzö írások terhéregyakran meghaladja a szaklapok íratlan szabályai szerinti arányt. A találkozÓn is szÓba kertilt a téjavasolma' s egnk méhésztárs ta: a méhészkedésról szÓlÓ írásoknak célszerri lenne állandÓ terjedelmet kapniuk, és a hirdetések mennyiségétól fiiggóen változna a Méhészet havi oldalszáma. Noha az ajánlásban van ráciÓ, a megoldás pénztiryi okokbÓl csak kivételesen j het szÓba. Jelen lapszámunk a példa erre, hiszen a 32 oldalas alapterjedelem 40 oldalasra novelésével - tekintettel a 20 oldalnyi hirde-

állománya jelentósen visszaesett, mikozben Óriási a tertiletvesztéstik is. A baj nem csak az Egyestilt Államokban létezik,hiszen a Évek Óta hallani, hogy titokzabrit szigeteken korábban éló 25 tos kÓr pusztí{a a méheket, és porzÓméh fqibÓl 3 már kihalt és gát, attÓl kezdve valÓsággal fal- ez már a világ mezögazdaságát a méhfqjok felénél ugyancsak is fenye$eti. Az Egyestilt Állafennáll a kihalás veszélye. Van ni kezdtéka szakirodalmat. Mint olyan fa1j,amelyiknéI 70 százaTalán a Szekszárd peremén éló szivacs a vizet, ugy szívták fel az mokban esyes méhfajok állolékkal cstjkkent az állomány. TaLengyel házaspárt h kkentette informáciokat, egytitt késztiltek mánya 96 százalékkal cstikkent meg leginkább az rjromhírt ktizaz okj képesítést méhésztan- az elmult évtizedekben.A riasz- valy Nag}-Britanniában 10 miladÓ tÓ tényekvilágosan jelzik, hogy liÓ fonttal indult egy progrÍIm' ló telefonhívás. A gyulai méz- folyamra is. Mégsem sikertilt fesztivál keretébenzajlÓ Év mé- volna semmi, ha nincs a sok-sok Amerika mezógazdaságát és a amelynek célja a méheket sujtÓ ze 2olo szervezói énesítették támogatÓ méhésztárs.A méh- vadvilágát is veszélyezteti a problémák megismerése. A becslésekszerint az élelmifelelós például na- méhektitokzatos eltrinése.Sydőket: hársméztik nyerte Az évkiegészségtigyi szerek harmadának kapcsolata válÓ méze versenyt, tivék hát a gyon sokat segített nekik. A dí. ney Cameron, az lllionis Egyeméze''dij. JÓ okuk volt a jat valÓjában a mi kis méhész- tem entomolÓgusa szerint t bb van a méhek beporzásával. A ,'mézek ok is ktizrejátszik a méhekpusz- méhekcsaknem 26 milliárd font htiledezésre,hiszen 2010 tava- k z sségtinkhozta tissze _, háértékií élelem elóállitásában szán kezdték a hivatást. Azért a rítja el a dicsóséget a fiatalem- tulásánál. A legfontosabb, hogy vesznek részt,nem csoda, hog|y adja a a városiasodás miatt megválber. Aki méhészkedésre ttibbes szám, mert a kozmetikus feleség és autÓszereló fé{ egyfejét, az beiratkozik az élet. toztak a méhek életktirtilmé- eltrinéstik világszerte egyre nanyei, mikozben eg)ne tribb ag- gyobb gond. A világ mezógazaránt nagy természetimádÓk. hosszig tartÓ tanulás iskolájába Nem hittékvolna, hogy amolyan is - állítja, majdhozzáteszi: bu- resszív vegyszelTel kezelt ntj- daságában termesztett novények 90 százalékát a méhekpoz ldfiil kezdóként mindjárt ta ember, aki nem kérdez. vényt is be kell porozniuk. Az egyre kevésbéellenállÓ méhe- rozzák be. (Forrds: greeninfo.hu) tivék lesz a le$obb méz.Lengyel Egyébkéntnagy mézfogyasztÓk, Péter azt mondja, amikor 2009 a háziasszony rég számrizte a ket eddig ismeretlen betegségek készítette: Az sszeállítást cukrot konyhájukbÓl. Mult év is tizedelték. végén elhatározták, hogy megisDtigei Imre Nyolc méhfajtvizs gáltak' négy merik a méhek titokzatos vilávégén32 családot teleltek be.

tésre- szerkesztóségtink kérésére a kiadÓnk is egyetértett. A találkozÓn hangsulyosan szÓba kertilt a mézmarketing.Az e célra hivatott Mézkirálynó AlapítványrÓl az OMME illetékes testtilete d ntott. Az egyestilet félmilliÓ forinttal hozza létre a magyar mézfogyasztásntlvelésérehivatott alapítványt, amijelenleg a jogi elókészítés szakaszában van. A viszonylag szerény ssze$ az induláshoz elegendó, ám az eredményesmtík déshez nem. A Mézkirálynó telj Alapítvány ktildetésének esítéséhezaz egész magyar társadalmat kellene megszÓlítani, ami természetesenkiadásokkal jár. A mézfelhasználásban érdekelt vállalkozások, vagy ,,csupán'' szimpatizáns cégek,illetve magánszemélyek megnyeréséhez a biztos piacnak számítÓ hazai mézf gyasztásb an le ginkább o érdekelteknek, vagyis a magyar méhészeknek kellene jÓ példával eltiljárniuk. A PalÓctáj Méhészegyestiletjelen lévó tagiai támogatták Gyetuán Gyula pásztÓi méhészindítványát. Eszerint a hazai méhészklubok. méhészn. egyestiletekta$ ai méhcsaládo kénttíz forinttal járuljanak hozzá a mézmarketing alapíwány indulÓ vag|yonához.Az ajánlásrÓl akkor lehetne érdemi vitát folytatni, ha az valamilyen formában az OMME ktizelgó ktild ttkrizgyulése elé kertilne.

A mezít!ábas méhész kaptára
Tisztelt Dtigei Úr! Évek Óta havonta vásárolom a Méhészet folyÓiratot, igen színvonalasésinformatív, gratulálok! Magam nem méhészkedem, csak kacsintgatok felé -, sok k nyvet elolvastam már, és idónként segítek eg}r barátomnak. Az utÓbbi idóben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen kaptárat kellene majd használnom, ha majd belevágok a saját méhészkedésbe. Így találtam rá a keret nélktili kaptárakra, részbenCsuja LdszlőrakodÓkasára (,,Gedde-kas''), i]letve a felsóléceskasra (,,top-barhive''). UtÓbbi lényege,hogy a méhek a lépet a maguk természetesmÓdján a lécre épitik, ezze| sztikség eseténkezelhetó a kas. Ez utÓbbira szeretnémfelhívni a figyelmtiket. JÓmagam megrendeltem az enól szÓlÓ angol nyelvií konyvet, ésbár nem Vagyok perfekt angolbÓl, de elolvastam (Phil Chandler: The barefoot beekeeper,aminek nyers fordítása talán 'A mezítlábas méhész'' lehetne). Rendkíviil érdekes, a lénye$e, hogy a mai kere-

tes kaptárak aszerzo szerint nem a méhek biolÓgiai igényeinek megfelelóek. $. gyakori kezelés,a keretek kivétele, stb. nagyon zavarja a családok életét. Szerinte ez az egyik oka a családok legyengtilésének, me$betegedésének, a paraziták elóretrjrésének. Érdekelne, hogy valaki foglalkoilzik-e nálunk ezzel a kérdéssel, letve a mi viszonyaink krizrjtt alkalmazhato lenne-e? A top-bar hive honlapja (sok fotÓval, videokkal, lettilthető írásokkal) az alábbi : http ://www.biobees.com/ Üdvcizlettel: Gyartmathy Istuán Debrecenbol Tisztelt Gyarmathy Úr! Kollégáimmal konzultálva sem jutottunk otról a hatra azonáltal felvetett keret nélktili kaptárakat illetóen. riilnék, ha a témában szerzett ismereteit megosztaná szaklapunk olvasÓival, akiket szinténbíztatok a megnyilvánulásra. Í6ák meg, mit hallottak, olvastak, $ondolnak erról a méhészkedési formárÓ1. aminek tizenete:minél eg$szenibb en, az ősi-eredeti életrrrÓdjukhoz hasonlÓan tartsuk méheinket.Hátha egyi.ittesentribbre jutunk!

Méhek nélkiiI a vi|ág...

Megleptea Jo hír

Vdrom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket uagy e-mail-re k ldjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbankijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (SO) 67-6447-es mobilon. -2 -

L

u 1II/a' Gyár Budapest. 6) u. Fertrjszéplak. 9436 Soproni Bercsényi 9900 Kormend. lr \" . (06)-(94)-41 (+36)-(30)-520-8085 I-573. B624 Pipacs 7200 Dombovár. (+:o)-(zo)-gg6-8428 (+36)-(30)-855-4315. NÓgrád resze északi Nográd resze deli Szabolcs-Szatmár-Bereg 2l00 Címiink: Gtidijlltí. ZaIa. u. u. 1. 6)-(70)-6 I 4-2907 (0 -(62)24t-23 (+ 6) -2T -T686 6B00Hodmeztjvásárh. u.4' Petofi Mézrizem F agv as z t o t r ag]0 Í. Balassa 44. 3 -(30) e (+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek.0 +Afa lszo Ft 390 +Afa lszo lapban+ il|tiHnSZnT ilBHnSZBT lapban NoRil'tÁLcsolllaq \--' t. G. (06)-(56)-480-085. 4.294 1591 Budapest. Tolna Tolna Baranya.lev{lb'en faxona fenti címekre' va6t Apröhird*éseit kiaírÓlagírísban hatríridri: Áborítekra v1ák Meheszetszerkesáősfue Beérkezesi atárghőt megel zóhőnap 10-a A hird*&ellenért&et az ráltalunkkűldórcselrrkeÍL vasrszámlán larjűkbdzetni' 5 . északi Vas. (06)-(35)-357.nok (06)-(48)-446-02 6)-( 5. méhviasz felvásárlása (ár a Postaiutánvéttel alábbiatkacjlo az szerekrendelhetok Kft. u. Veszprém Soniogy.q! a Hird etéév kere kollégánkat s eI : sse .(30)-636-45B5 Csongrád. KovÁcsruÉ Juln 4033 u. u. uLíG Kft. (+36)-(30)-430-0992 Árpád 52 LrrlrnLaszr-i 3j53Aldebro.2B/C. Arnm RÉvru 2677 Herencsény.4.-nél te|efonon + 25olo + postakoltség) áfa Bayvarol |22oFtl4 csik o Perizin (vényk teles) l0oo Ft/l0 ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db. 2]36Dunavarsány. Ba.8' 2646 Honti Petofi 3060 Pászto. Balatonszárszo.u. u.qoos GÁsot BÁnoos LÁszLó KovÁcs Fpnrruc CzÉlus Isrvm Hrnssr Zolrlru Frnrrucz TmlÁs Aros Booom VarÉ Zsolr VÁnI Frnrruc Vencn Jizsrr Elrx GÁnon Demrrn LÁszli Drégelypalánk. ut (28)(28)-423-014 Tel.60. 5231 Gyoni Domaháza. (06)-(84)-362-696. ' \ \ \'." \ KIEMELTcsomag +rta 620Ft lszo 650 +AÍa Ft lsző egyíittes elón4eit! -. TeleJon:j6 (t) 273-2295. (+36). (+3 30)-218-27 07 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (06)-(52)-342-87B (+36)-(30)-9l0-0085. 26. Fax:+36(t) 273-2285 P_f. Gt'd llo meg Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a ésa I egyuttl Ft 3(.078.Dozsau. + Mobil:+36(j0) 631-3512 várjuklevelezőlapon. (06)-(3 5)-567-oeo (+36)-(20)-574-9035.. (+36)-(20).(06)-(52)-342-878 (+36)-(20)-978-8818 (06)-(ee)-370-3 (+36)-(30)-e3e-4e61 10. Budapest Heves Hajdu-Bihar (+l0)-(zo)-0 r4-2e7 (+3 3. 4033 Debrecen. 11l3 Budapest.h . 'rt. vtjdrtis (3 kg) 24 5oo FVdb o Forgalmazza: KoYaVet Bt. folyamatos Virágpor. Isaszegi 93. Tornavár l2' u.63. Zwingli 3. u' 33.: 423-013. Zwingli 3. ut Nncy Debrecen.. t e rm ' V| i t propo|lsz. R. Bács-Kiskun része Pest. u.hu : (+36)-(30)-229-0401. Bács-Kiskun Békés' Pest Jász-Nagykun-SzoInok' Borsod-Abauj-ZempIén Pest. 3624 Gy..nEz. Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet.281-5641.

ugyanakkor a kiiljed. mert alul a ruhákra Nem is kell. zepénkb. Éna második fiÓkot is náméhes is csendesedik. hisz ilyen állapotában a csanorokbÓl. A felsó . hogy a fiasítás ésa teleló C Augusztus uégénjdrunk. teleló utoljára.Ez a betelelési mÓd kéthogy 2-3 mézes keret még ma.zelésre. de nem tudtam belóután még legalább tíz napig etehik annyit pergetni. hanem lefelé. hinem a kaptár termeli a mézet. Hunorná| le. hiszen keretes mert a tetók jÓl zárnak. éshogyan dolgozik ue. máris a k zepébe vágunk. Az fontos. de a fészekfiÓk már telelésrekésziil a méhcsa.de szen a fiasításos keretekben még a méhcsalád mellett az alkalmanincs teleló élelem. A keretek felett nejlonfÓlia van. egaszer csak mentemrosszirányba. igy viz kezelést ekkor még nem végzek.tÓl is távolabbra kertil. e ger után az űt már kanyargÓssá válik. ilfeltiletet kihagyni sztikségtelen. 10 kg-nyi feldik el. A réteghullámpapír van drÓtokkal megfigyelésénkívtil más teendó sszeerósítve. az élelem meg rendben.November elejénPerizinnel naponta 3 dl-es 1:1 arányu cukorszorp-adagokkal serkentem kezelem az állományt. s a riilj n. Így a ldd. A hÓ tÖdik napja k rtil ugy rendezem be a kaptárakat. egykét kereten. északon már nincs a kentés hatására a fiasítás kitercsaládokban.mi j n ezutdn? .A napraforgÓt pergedtik dással rendelkezó részébe. legalábbis egy hasonlÓan nehéz szakmára. mint a Hutek. Ilyenkor kiveszem azokat százszázaLékostelelési bizto nsáa kereteket is. s ha még marad.s ez már faltÓl fa. érhetó. A cél. Ezze| a mÓdszenel eItaljobban szervezhetóa termelés. A méz elvételekor elve.hagyok a családoknál a ktjvetkektilótérbe kertil. méhészeti beavatkozás. akik valÓbankomolyan a méhészkedést. Szep.tvÉHrsnŐt vÉHESRE 201'I. lelóen adagolom a gYÓgyszeres hogy ha méhkertilne alá. Nedvességgel nem dékes Elyors vizsgálatkor sem. Persze tudom. Az enyhe légmozgást biztosít. A megbeszélt találkozÓhelvreis ktinnyenodaértem. Ez késóbb sem serkenetem óket. Az utolsÓ kezelésután egymás mellé to|uk a kaptárakat. és kétujjnyi takarást hagyok el. s a második fiÓkban nyitott só hómérsékletis alkalmas a kefias keretek alakulnak ki. egészállományra. eltil Cukorlepényt nem kapnak. nem folyhat be a kaptárakba. a fény feléigyeEzután takarom a méheket.etetett kristálycukor. méhészkedésre a vá|totta. ám sok munkát igényel. gondolják segíti azokat.ségtelentilmunkaigényes. Dolgoztam NB tekkel. kezzen kij nni. Ekkorra őket szeptember 15-éig. nem feketére Ennél a mÓdszernél maradtam. hogy Nem a kaptártermeli az oldalfalak érintkezzenek erya mézet. amit bennmellyel a párás levegó a mene. de o A nép és élelem rendben. tanítja. méhészkedik Eredetileg vaskohász vo|t. hogy námrilépes keretek elkészítése nem nagyiizemi megoldás. alkalmatlanok' félig kiépítettek' amit viszont szívesen csinálok. de ezt a nehéz idönként szakmát .A ser. tit jén van a tisztulÓ kireptilés. Enymert nem a huzat elóidézésea he télen még marad is belőle. kéből áI|. kozás ttirténik. hat kereten. A stitét szín azért fontos. az élelemmennyiség. A bevált és az idómbe is belefér a hegyt méhészeknél' nálam is. Az itt elhelyeazértcsak nem per$ethetó. mqid néhány kis léccel.LátásbÓl már régÓta ismerjtik egymást. o Jő a Hunor rendszer? a maradék nyitott mézes kere. két. hogy a bennmaradt napraforgÓméz a felső fiÓk szélérekertiljon. jobbanszervezhetö a sz $$el a szélső kaptáraknál elterme|és. élelem is a me$feleló helyre kemdr a nap ereje is gyengiil. s alatt behordott virágpor keveréa méztéri fiÓkbÓl annyi mézet. Szinte radj on. amelyek telelésre got ad. tár legkedvezóbb hógazdálko.szél. e nélktil szerintem nem is lehet rendesen betelelni a Hunor fészkescsaládokat. . Ilyenkor luk hagyom. Ennél nagyobb zó évihordást adÓ gytim lcs-.injekciÓs fecskendót használok. Tetejérefekete fÓliát hede lád mel|ett alkal. s nagyon zott rendszer sem mellékes. hogy ne kapjon bele a s a család népességének megfe. ésaz ez idó szem a huzalpálcás anyarácsot. amely hátul a kaptár aljáig' el l a kijárÓnyílásig nyulik mazottrendszer sem mellékes. cserélemőket. Ezután a beavatkozás kaptánal is. Mielótt bármit is megnéznénk. FEBRUAR Méhészkedés kiiztitt a hegyek KovácsKároly 63 éves Biikkszenterzsébeten és (fotÓnkon). az ne a oldatot. Hogyan kell a Hunorokat fészek a ftild hideg kisugárzásábetelelni.a fiasítást. A ruharéteg februárvége helyett március eletetejére hullámpapír kertil. Ezt augusztus l0ig megteszem. hogly kitededjen az ér és feltilról sem kaphat vizet. aztaz alsÓ fiÓk ktizepére. Lehet. letve repcevirágzásig elég. igy ruhák hajtogatása. amint a hÓ k zepén eselig takar. a k vetkező évi ruhákat pakolok. Hogy indul az ujeszteruló? amely valÓjában már az utolsÓ _ Csendben és nyugalomban.élelemmel bőségesen ellátva. idejevolt már egy kicsitjobban a kaptár fenekére nézni. attÓl nem elválaszwa. de lam is erre az idószakra esik. s minden NB fias lép egy mézkoszoni. 100 Hunorcsaláddal termel.Nekem jÓ. és s<jtétebbre. majd utána. A nejlon fdlé puha száraz lépselejtezés. fÓlián kereszttil. A fészekaz alsÓ fiÓk kÖ. A tetejét ktjvekkel les lyoA zom.fiasítás itt.A gyári adagolÓ helyett tember elejénegy fontos beavat. szegem.alatt. Ktizéjtik teszem a fiasításos kereteket.nincs. a kapltik _ kérdezektoudbb. hory ezekben a napokNB kaptárban nagy tertiletre szÓban a felhelyezett fiasításos kerÓdik szét ugyanaz a te{edelmri retek felsó részénis kialakuljon fiasítás. az lyezek. a méhcsa. érintkezik. hosy lád képtelen lenne áttelelni. talán már mely a bennmaradt 6-7 kg napegy kicsit megszorítva helyezkeraforgÓméz éskb.mással. A Huzett fedett fiasításos lépek felsó nornál jobban elválik egytnástÓl részérőletetésselkell kiszorítani a fiasítás ésa mézkalnra' s ez áI.

T. Fenti termékeket is a A kifizetés feltétele:név. Akác alatt miilépet csak az erós családokkal építtetek.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyarország Fejér. postázás esetén leadást ktivetó 2 hétenbeltil. Mézfolyamatos felvásár|ása legmagasabb a napi áron. természetes anyanevelésmÓdszerét alkalmazom. Egyszer Nytradonyban az akácpergetésfelénél elfogyott a hordÓ.Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves.Mártírokutja 3l. 3 x 3 keretes Hunor pároztatÓkat használok. amit ut k zben osszet rtem. Nagyon orulÖk. Szabadság 4. rozsdamentes. (7 o)-33 4190. u.Dimitrov rit 10.virágpor Ft/kg 850 1700 8000.igazdn csábítÓ. szaporítás. Név Ispán Zoltán Kozma JÓzsef Schváb István HajtÓs Béla Kerezsi Csaba SzenteiJÓzsefné Makan János Kozma Ákos NémethVilmos Biliczki Béla ZsigÓ István Hegyesi Attila Spindler LászlÓ Kálmán Istvrín Svedics Tibor Lakcím Telefon (70)-334-57 42.uÉHESRŐL MÉHESRE fiÓkban ilyenkor 3 keret fiasítás és8-9 léputcaméhtalálhatÓ. Lehel rit 7. ni.Az akác elejénveszem el a repcemézet. Repce kozepétól már mentem az erós bolcsós családok kereteit. Komárom Észak-dunántuli régiÓ. 9800 Vasvár.Sopronk rny. ésa felsó takarást is megszÍintetem. (70)-333-6324 0) 4 -2 Í7 -33 -4950' (30) 83-3244 (70)-334-93 (30) Bt -0827 -9 94. s ezek után is a jelriletlen anya csakis váltott lehet. Erre nem késztiltem. a nyai életet. Egytittal két fiasításos keretet felteszek a méztérbe. 5540 Szarvas. hogy automatikusan selejtezem. Az anya é{áratát a kaptár hátfalán eg}ébként jel lom. Egyébkéntis én az egyszeríí. A btjlcsómentés.Gyór ktirny. postai csomagként átvessztik. Mindezek mellett biztonsági szempontbÓl sem mellékes az állandÓ jelenlét. édesanyjaneve' sztiletésivals leánykori név (utÓlagos adateg$eztetéshez telefonszám). adÓazonosítÓ jel. siitni-fözni. A kovetkezó kaptárbontás már ápriüs 10-15. rá az anyarács kertil. Váci 5540 Szarvas. ha jÓ a népesség. . Figyelemmel kísérem a hordást. (06)-(2O)-964-1386. Ért azért kellemes me$lepetés is.hogy a vándortanyán folyamatosan a méhek mellett lehetek. bevált megoldásokat szeretem.Úivari űt2lA. kicsit rigy élni. Aranyosiu. ktiltjn snek tart. jÓkat aludni a friss Ievegón. mint eg}kor a régi méhészek tették. mint egykor régi a méhészek tették.a. Valaki eltithette. bogarászni a méhekkel. u. nyt 2660 Balassag}armat.jÓkat aludnia friss Ievegön. (30) zr7 -z 468 (70)-334-357 (20)4l B-0004 5. ahol lehetne még valamit változtatni a technolÓgián. Zala. Híd 2475Kápolnásnyék.amit így utolag meglepónek. 3881AbaujszántÓ. l l GÖdiillő. s az éppen sztikséges kezeléseket akkor végzem el. Í20) L5. Tessedik s. benne egységenként egy mézes.Fizetésihatáridó: a felvásárlÓknál azonnal. ut l0. (30) 523. Tel: ( 06) . elindultunk. de szerencsére sikertilt venni. Egy hatkeretes. ut 4.egy fias.(70)-374-93 13. vag$ megcserélika kétfiÓkot. getendó fiÓkot. Repce előtt' április 20-a kortil a felso fiokban már 7-B keret fiasitás van.7675 6346Baja. (30) -3 -242-6589 0) 4 9 -35 Í7 -33 -97 4.mert ezt tartom a legészrevehetóbb színnek.Borsod Szabolcs-Szatmár NÓgrád' Heves. 9241Jánossomo4. 14-16 Óra alatt a méhekelhagyják a fiÓkot. ésvégtil 40 kg-os átlagot érttink el!Nem tavalyvolt! Szeretem vándorta. mqid a méztér. 33.262.petézésre alkalmas iires keretet.Horvolgyeu. nem találták meg az elkovetót. (30) 215 2032 .6637 -9 (70) 34-B754. az már jÓ. A sejtnyitás kézi fedelezó villával torténik egy olyan fedelező állványon' amely elválasztja a lecsurgÓ mézet a fedelezésviaszátÓl. [V. rá a saroksztiktetővel ellátott sz ktetó keretet. Hanságut 1. 33. 8700Marcali.Pest. 3.( 28)-sl1-736. Ez persze nem jelenti azt. Elszedéskoraz anyarács ftlé egy tires fiÓkot teszek. Az anvákat kiszedéstikkor minden évben egységesen fehér színnel jeltiltim. sztiletésihely. Mindez egy koztinségeszold rachel oldalfallal ellátott sorsátorban torténik.Dráva u. A mézeslépeketnem a hagyományos les préssel. 34L2Bogács. énszemélyautÓval. 4233 Ba|kány. Egyszer hazafelé felhószakadásban pakoltunk.Akad ilyen is. o Ez a udndortanyai éIet _ Iegalábbis számomra .(20) 56-5966 -9 (To)-334-5T9z. (30) I. uan ualami titok? . tér 4130Derecske. amikor sztikséges.hisz a Hunor fiÓk másfél félkeretesfiÓknak felel meg.Veszprém Északkelet-M. 7838VajszlÓ. Azért csak félig. Otthon aztán osszeontjtik óket.JÓzsefA. (06)-(28)-412-83 8 Fax: (o5)-(28)-slr-7 37 Propo|isz méhviasz Ft. Megye Bács-Kiskun. (06)-(30)-94O-r877. automata.ha l0 kg-ot ad. utaláshoz banki számlaszám. t 2.k nil. o Anyaneuelés. Kiilon jÓ' hogy mindezeket nagy tir mmel élem meg' szeretem a vándortanyai életet. 48. Azért ezze|. kicslt tigyél. hanem szoktetóvel veszem el. . Észak-dunántuli régiÓ. A méztér ilyenkor kap kétmtilépeskeretet. óstermelői igazolvány száma. majd a per- Malya Péter --. Továbbhaladva találtam eg} halotta t az országuton. 31. Talán ez az a pont.-- re Pannon Honig Kft. adÓszám. a gyÍimolcsvirágzás idejéreesik. (30)-2634l 506 Í20)-4l4-|I7I (70)-334 -5752. 3733Rudabánya. maradhat. (T -33 447 (zo)-259 4oo -T o) 43. Tijrténtolyan eset.Szolnok Csongrád. o Lemegy a repce és máis j n az akác. és már kész is a kaptár a repceméz fogadására. ésegy virágporos mézeskeret a fedett bolcsóvel. . lakcím. hogy szállításkor fel tudjuk óket pakolni a platÓra.| r82 (70)-334 -5747. 2_4. A felsö fiasításos fiokot alulra helyezem. (30)-e38-7084 (70)-334-5772. stitni-fózni. mellyel a hordÓkat félig toltjtik. A félkeretes fészekkel dolgozÓk ez idő tájt már a fiasításoslépeketalulra helyezik.Nincs. Nálam ez mégráér. bogarászni a méhekkel. kk. Elsó akácra már évek Óta a Nlrségbe járok. az s anyarács alá pedig két. M.HunyadiJ. sztiletésiidó. akkumulátor-meghaj tásu por$etóvel dolgozunk. Békés SzarvasMézÍizem Vas. Széche u. 9374Iván.

felszerelést. mikor.rossz évként fo$a a szakma vizsgáltak. 20lO-ben 2. amelyben az OMME is résztvesz.bálják a szomszédos országok. decemményeket.) ban. év végénkiadott a Bizottság egy Értekezést. Ezen személyek (nyomozÓk) felveszik az OMME megyei méhészetiszaktanácsadÓival a kapcsolatot. jÓk a magyar mézek. így kényte. a kozottan ellenőrzik a méhek szerint állandÓsul.hogy 2010.33 USD gos mézellenórzés.56 USD társaktÓl kapott informáciÓk ami OMME szakmai javaslata alap.nyos piacok (Brazília. aki kiemelten foglalkozik a méhlopásokkal. Argentína) mel. 2010-ben Né.tapasztalataink I L" ban. December 15-én eg}estilettink képviselóit meghívta a Teve utcai székházába az országos Rendór-Fókapitányság (ORFK) illetékese. de minimumszállításához szrikséges és a lenek voltak uj beszerzésipia. LáthatÓ.alig-alig van méz a termelóknél. Ennek eredménye. A folyamatos Plébániára szállítottuk.mézexportja11 400 tonna volt. Bíini'igyi kapcsolattartÓk. A biintigyi kapcsolattartÓk a szaktanácsadÓinkat eseti szakértóként fogják igénybe venni.Vietnám. számára tobb eg$estilet és ter. 1250.nem piacozÓ.NEM CSAKTAGOKNAK oMME.. Kardeuán Endre oraz át.ban krizel 11 ezer tonna.. Ez krizel 100/o-kal ke. Tanácsi Kovetkeztetést szeretnének elfogadtatni. adÓdÓ kevesebb bevételtiketprÓalapján. sokan nem vállalnak. A vtirtisiszap lavifóállatorvos.ktink! Ezzel kapcsolatosnem himinden megiyéték nem haladta tul a vatalos. ' volt.január ktizepén: akácméz 1300.cok felé nyitni. hogy idószakokban eZ az ér.gesen zajlottak.A tisztelendó ur ésa térség polgokban. ban pedig szulfonamid-tartalNem éri már meg méhészkedni.nyomon kovetését ellenőrizték. Kanada.hu/mezinfo címen.ben ffijt ttek mézadományo. A tonna volt. viszont az értéke.A méz-inforkeresleti piac arra riszt nrizte az esy 300 kg mézet Mőd Miklős máciÓs oldalt t bb.megiegyezni. Sokkal t bbet éshatalmas távolmelói csoport ktild tt pénzado.kongatni.tinkormányzatná| be kell jelenválik a felderítés. hogy minden megiyébenki kell jel<ilni egy felelós személyt.. 2005-ben 8500 szágos fóállatorvos nyilatko2010-esargentin mézexportnem tonna volt. hova értékesítette. volt. zT. Az uniÓs méhészérdekképviseletek munkája nyomán a méhegészségtiggyel kapcsolatos problémák . sítésiátlagár lOo/o-kalmagasabb hagyta el az orszá$ot.yék. Ez azt jelenti..Méz a hon|apon.ésazt mikor. A méhlegelók tertilevább folytatjuk . .doc pásokkal kap2005-ben az át|ag \ csolatos k rtilimportár 1.nyilatkozta a te folyamatosan cs kken azirtőFelajánlások. hogy az elnrikségi ciklus végérerin. Ezen anyag lesz az alapja annak a magyar munkacsoport munkájának. hogy az illetékes Bizottságnak.Az ellenórzések nem egysékumentumok meglétét. veglyesvirágméz 650-7 oo. 2o|o. hanem a mézfelvásárlÓ.ben 12 ezer tonna. két mintáló felhagyott tevékenységével.papírokat''ellenórizték. lÓ magazinban meghirdetttik. de kijelenthetó. Tovább folytatÓdik az ar.omme.A méhegészségtigyet prioritásként kezeli ajanuár l-jétól elkezdódott magyar EU-elntikség alatt a kormány. Becslések szerint az egész 72OO tonna. A hagyomá.méhek elhelyezésénekilletékes remélhetóleg hatékonyabbá m lt időszakban.mintát vettek. (VI. esetiinkben a méhegészségtisy problémáirÓl. mint 2009 hasonlÓ idóA 2010-es termésból novembe. Az ORFK ezen lépésével portja folyamatosan nótt az el. né2010 elsó 9 hÓnapjában 47 ezer Hazánkban az első l0 hÓnap hol mindkettóre sor kertilt. exportórciket is negatívan kat a méhésztársak. Továbbá megez már elértea 2. Ennek alapján a ktjvetkezó tájékoztatást kaptuk: az ORFK tudomásul vette ésmegértettea méhésztársadalom panaszát! Hamarosan elkészítik azt az átiratot.hu/portal/downlo személy. Elfogja meghaladni a 60 ezer ton20lO-es esztendót emlékezetes mondta. Nem tudják kielégíteni a ktildeményeket Devecserbe. esy kapcsolattartÓt.szajkÓzása'' már elérteaz illetékesBizottság ingerktiszobét és foglalkoznak a problémával. hogy atya vette át ésosztotta ki.Karácsony elótt tobb egyestilet. hogy mi a tagállamok véleményeaz adott szaktertiletról. A kedve. Ttjbben ajánlottak használni. 2008. A felvásárlási árak tában találtak meg nem engese: nagyon sok nagy mézterme. valakiktól csak lett azonban nehézuj beszerzé.ket pedig lakásukon ellenórizazonosítását megkcinnyító do. Ezeket a tÓknak szo|o méz-informáciÓs érinti. hogy hol. krinnltő formanyomtatvány olyan kompeEgyértelmrien láthonlapunkrÓl letolthetó: http:// tens hatÓsági hatÓ az import www. Meghívásunk oka a szeptember 29-ei tatabányai demonstrácionkon elfogadott petíciÓban foglaltak megtárgyalása volt. S-ában elóírt k tesíteni a b ntigyi kapcsolatAz Egyestilt Allamok mézim.lett. Ez a fö probléma.A hazai piacon kinik a méhésztársak nagylelkri esett mézek kereskedelmébó| felajánlásait.rig mind ssze 5000 tonna méz Aztvizs$álták. hrilgyeknek szÓnapiyon sokan ktiztiltik irodát rácsonyi tinnepségalkalmával.fel méhcsaládokat. Ez azt jelenti. vásárlÓk igényeit.Ez alapján a tartÓt. elóállítÓi. 2OO7Január |2-éna mézellenórzémés38o/o-át. A megyében ttjrtént méhlopásokrol.papírok''ellenórzésénél méz a vesebb. ac.hu) elolvashatÓ. FM-rendelet 2. Elérhetó a www. akiknél csak Mézpi Argentína mézexportja si helyeket találni. Brazíliá. Uruguay-ban.ban termett méz értékesítésévelelegettennie a7olzoo3.l9 USD Méze||enörzések.mok-beli termés a kereskedók szeket az árusítÓ helyeken.Mindenféle. a meg$ei szaktanács. szakában volt. ték.$ármesterei tisztelettel krjszoOMME Ügyvezetés . ésmindossze 4 mingentin méhészet visszafejlódé. amit mányokat. akik szakmai segítséget nyrijtanak.nincs sztikség a botrány szÓt ságokat kellene vándorolni.nuár krizepéngyakorlatilag már btintetésreszámíthatnak a méz vezótlentil változtak me$ a k . zatosan n vekvő GMO szÓjatena áldozatai és a károsultak hosy nem kell vészharangot rtiletek miatt.omme. zőtlen helyzet nem csak a méhé. 2006-ban sekról dr. hosy a zott a Kossuth rádioban. omme. méhészA állapodtunk abban. a kaasszonyoknak. A vizsgálatokat tortilmények. Chilében.tizemmel rendelkezó méhészeszállítmány tulajdonosának be.A mint.dett oxitetraciklin-. 2010 mézim.pÓtolni.2009-ben 6000 tonna. a oldal.$atásával elkésztilt a fogyaszkat.otz USD/kg). hogy az értéket.Ne feledje! Február végéigkell adÓk értestilnek a le$g$orsab. de a bejelentést megben lesz egy 220 millio dollárt). hogy eddig 119 mintát nát.hírek Tanácsi ktivetkeztetés.portjának értéke eléri a 300 teni méhészettinket. a háziargentin mézkereskedóket. A mézeket elkobozzák és ennek oka. fajtamézek 800-850 Ft/kg. USA pedig 32olo. amely honlapunkon (www. a . AMC támoAz szeket. a témával. Ez a szám mennyi mézettermelt a méhész (3. metország vásárolta meg a ter.dolgoznia-tennie-foglalkoznia'' kell az abban leírt dolgokkal.telezettségének. Sqiát érdeszámunkra. A syenge Egyestilt Áttaszerint a piacokon árulÓ méhéján a krjzuti ellenórzésekkorfo. hogy rendkivtil ked. hogy nyilképpen me$nyu$tatÓ milliÓ dollárt (az ez elótti vántartásba veg. India. A Tanácsi Ktjvetkeztetésbenleírtak egyfajta iránymutatás a Bizottságnak. nyitottak a szomszédos orszá. Jamat. így ók azonnal tudják ér. felada'. addig 2oo9-ben ber 18-án elkezdódritt az orszátokat. amelyben tájékoztatják a me$yei kapitányokat arrÓl. aki ismézek árának ad/fo rmanyo mtatvany/ 0 nko rm meri a méhloemelkedése: míg anyzati bejelento lap.

a a ószi gyérítés sikertilt ttiké. A nagyon hatékony szeg. Ez ellen rendkivtil egyszeni elA hőnapmásodik felé.dett helyen.Ez tragikus teleltetőben tartotta a méheit. ésidóben leadni a sejtek bepetézéshez. hogy A gyártottuk. Ilyenkor érde. április végére az az fÖl tti az atkaszám|. Az olaj k nnyen megéghet. a rtipdeszka lejtstik el. hogy kés. A tul szorgalmas miatt . gy rni. és meleg meg. Ne fea anyák már január k zepénel.korlepénnyel. oda.ra ésvízreis sztikségiik tonsági felszerelések hiányozis is az. A gyalu. Nézztik át a szera fiasítás számáraoptimálishó. mennyi méhcsaládot rtilésére elemi érdek. vagy a fiasíként tudjuk terveink megvalÓsíni. nem hÓnapja. hogy az esetlegeshibak ne leheta megnó.tos.Vizsgál.ezze|rengetegméh.giyen kihelyezve. amit másként kellett alsÓ ésegy kisebb felső kijárÓ ben méz.Természetesen a téli fo.féle lehetóség adÓdik. A le$obb mÓdszer mégre tervezetteszktiz ket. akkor a fiasítás me$kezdése legvizes itatÓt kihelyezni. a legegyelktivetik azt a hibát. ahol a pempót termeló mé.nyékén lenolajat és étolajat keveriink ttirténik.és fiirészgépek gyártÓknak a rendelést.ra olyan napot válasszunk. Kereteinkszámát is érdemes és az hozzáfog a kitisztogatott cukorlepénnyelis pÓtolhatjuk az azt javítsuk/javíttassuk me$. ha cukorlepényt vásáve rendelikmeg a termelési amelyeken a legalapvetóbb bizév. A tisztulÓ kireptilés elótt kenykedjtink.rabb kezdjiik el kezelni! ami nemcsak kellemetlen szag. Célszerri fenékrács felsó táson t mtiren tiló méhekelszaa és tását finanszírozni. majd kevés viaszt bele. az tinértékelés tisztu!Ókirepiilés ésa letesen.annak érdemesmihamarabb kiT-t n a nyugalom perceiben készítem el a krivetkeÍó kozás nélktil fóhordás előtt a telepíteni a családokat. Amíg hidegebb az dolgozÓ méhek me$teremtik az ben megn veli a telelésbiztonkezdödhet.Aki ttibbezerkere. ka. nyóből.hatatlanbiztonsággalállapítják juk meg a méhek tirtilékét is!Az vastagra kell lapítani. mikor magunk készídtikel van.szabdalt fészek léputcái ktiz<itt és tisztulásméghíiviiidóben hozzá kell kezdeni a kák veszélyes elszaporodását.gyan s családot minél hamamiatt. késleltesstik február vagy bármely ok miatt tulfofeleló mennyiségri keretem és utolsÓ harniadáig. majd eg:yeÍTe alkalaz mas tepsiben 1:1 arányban vagyunk.és megvannak a kereteink.ősz folyamánbetároltvirágpor.lás még hrivtisebb idöben is delkezó méhészetekezt teknősablont megkezdődhet.egészségtelen és az egész pét. hogy beszereztem-e már a miilépet? a fészek hritése: ktilső hómér. a dajkak zsírtes. nagy része házi|ag barkácsolt.hogy után az atkák száma 15 napon. kaptárelemeket.Tisztulás után puha $ezhetiink. ennektiikrében majd ruár végére tízból már 80 at. hek elkezdik etetni a méhanyát tÖrténhet. Ennekelke. de ahol nagyobb a méhés tet építtetett méhekkel.tink Noa hosszát. vagy az azt kitriis csak megfeleló eszktiztikkel vé.Kisebb állománnyal rena kapocsbeltivö használatakor a más dolgunk. hanem még mérsékletre számainkat. dést:mi az. Ami elhasználÓdott.és egyidej nyitva tartása. tíz atka áttelelt.ehhez érdemes érdektinkben kritelező! Régeb. Ennek mÓdja gyasztÓ méhcsaládoknál. Ennek eredménye lehet sÓ pillanatbankapkodnak.éscsal. hory az itatÓ napos' szélvéidönkéntmegálljunk. készre munkálva gyártás. Nektink csak ragasztani ség-világosság családdal. munkához.alkalmazni.nöen helyettesító kockacukorral munka trizveszélyes. kasztása egy ceruzavastagságu ben számítani ismétlódjenek meg.által természetellenesen széttisztu!Ó kireptilésre: a gunknak feltett kérdések után ségét megakadályozzukaz at. hiszen így biztoszámos sulyos sértilés. mint tisszeszÖ.kevésnek bizon5rul.betegnek látjuk a családjainkat. van-e elég kaptáram sítás korai elkezdését megaka. végiggondoljuk e|mrilt és az év ként duplázÓdik.dulhat a gondatlanul betelelt hozzá. a márjÓval ezer Aki a hidegebb hÓnapokban kitíizzÍik j céljainkat elöttiink állÓ esztendöre. és az szeríibb. jobban . Felteszem nyílás kombináciÓja. A nagy ve.képesekéhenpusztulni. rigy cstikkent az eITe fordíthatÓ idő.van piszkítva.kopik''a fokozott hő.ni a méhanyát a fiasítást. volna tennem a tavalyi évben. a tul korai vagy a rtipnllás k rnyéke tissze ban kell bejelenteni méhcsaládt rve felfonÓsí$uk éskifőzztik a fiasításrengetegenergiábake. ott aztjavaslom.ben tigyesen kézzel le tudják védőszemtiveg használata saját $ezni . a frildhriz krizel letermelési eredményeit.rolunk. Fonmindenméhész méhtartÓ és számáraaz.éspl. élelmeta kaptárban.mesvégi$árnia méhest. Ahhoz. Érdemesa méhesktizelébenmehogya sikeres munkaegyikaiappi!|ére Úgy gondotom. ben a kaptárainkat magunk a annak figyelni a rendellenességekre.te pedigryorsan fogy a pempóEkkor már nem elég a méhek termeléstól. A méhekérzékelik stitét. hogy migyengébb huzatotkell gerjeszte. de ahogy emelkedett érdemes gbeltivóthasználni. ez azonban ilyenkona már kell számolni annak. egyre szély azonban az atka.kevés élelemmel vészelték át a a Éstermészetesenalaposan utána sék]ettől fiiggően erősebbvagy telet.nincs gestisztulÓ kireptilésre: tisztu. amiA hÓnap másodikfelében szá. tudják táplál. Ha mítanilehet teljes vagy részle.a keztink helyett egy betonkevesz a beruházás ugyanis hamar ránypapírt. . mivel ilyenkor számára a belsó páralecsapÓnincs friss virágpor.a cukorlepényt. Kirakásfi termelésiévtervezetét. Eszerint feb.nem adjuk a méheknek. hogy a fia.termelés Molnár Gergely g Emlékeztetcí . amigondolom. csonko.hegyes pálcával: a lyuk a lépek teljes vagy a részleges viszont nagyrnértékben Az cinkontroll és a saját makarítjuka méhek életerö-veszte. mivel jÓ munkát felfritik a fiirt ktize. hogy ebben a hÓnapHa Ez tissze.san ismerjtik minden alkotÓ.hoga a télinapfordulÓntul iirítkezés részben uj tájolás helyen tároljuk addig.zÖmével kaptár k<ir. van-e elég fiÓkom. lás. AtI-l családelpusztulhat. kijárÓsztikítóket. állomány. megdályozzuk.az élelempÓtláscsak keménycugal jár egytitt. A nagynértéksebbidöben is meg.e$y tartalék tatjuk. megta.rővel dolgozzuk tissze a ledarált az állományunk.kor várhatÓ kireptilés is.Az utol.lenszer a lépekktizepénekkilyumire kell figyelnem az idén ahígy gyasztás kismértékben hoz.ltink fel. életet tudunk megmenteni. Elóforszeretnék.kezdtekfiasítani. és ságát.. vagy szÍikség esetén cseréljtik sorbavenni. Ha az ttjbb vízre van sztikség a fiasítás Számomra február mindenévben tervezés. akkor azt a csalá.jainkat a helyi tinkormányzati rtil.kor már termelni kellene.noszt is! A lepényeket uijnyt és tisszeszcigeznikell a kész ol. ttimrir kadnak a mézeskeretektól.hivatalban.elemét. kapcsolatot létesít. mennyiség'vegyszeresbeavat. így ma megtériil. A melegítóméhekizomzata dot jel ljtik meg! A betegség. azt mielóbb egyesítsiik akkor ehhez még keve4. cukrot abozzáadott mézzel! Ha Februárbanmegindula fiasímár kaptárfiÓkjainkat borovi feHa anyátlan családra figye. kijárÓk eléterítsiinkszáraz kát. amire t bbSokan hogy megfelelően rijra. hiámagamnak a legfontosabb kérkaptárfenék esetén nagyméret ba van a fiasitás nélktili keretek.dásbÓl nyert nedvesség. amig be dallapokat.kite{edése és ftjlnevelésemiatt. nak. idó' addig a mtihelyben tevéehhez sziikséges feltételeket.

) A viszonylag nagy tertileten. mtilcscukor). ésII. de a ttibbi alkalmas az akácfák számára -. lehetóvé válik. Később gyorsabb. ami a globáliséghqilatváltozássalemelkedhet. Az akácméz ktjztudottan helyzet.szirmokban erós a turgor. Hasznos szabály: rendszeresen keveset (naponta 2-3 kávéskanálnyit) fogyasszunk.jiik gyanusnak. A lépes méz nagyra becstilt csemege. A már fehérré vált bimbÓk érzéke. Az akácméz előnyÖsen használhatÓ teákhoz (kivéve a repellens hatásuakat). Az akácméz akácméz. regenerálÓ (hormonszerú anyagok) és emészeIönyiis.valamint Öko akácmézet. a ncivény természetes tulajdonsága miatt.vagyis a nehezen elérhető nektárban alig fordul eló virágpor. hogy az elégtelen inzulintermeléstól szenvedók előnyben részesítsék más mézekkel szemben. A g'yti.vtÉH ÉsznrnoÉu ln Hungari kum am a Yarakácméz Noha a hazai agrárgazdaságot a hungarikumok nem jellegzetes egyedi hlizzák ki a bajből. Magyarország f ldrajzi elhelyezkedéseszerint a Kárpátmedencebelsejében fekszik.(A citrusfélék mézénélis ez a tos. Ha ezt a terméken t li kristályosodás. ha azza| mégis megprÓbálkoznak. a magyar méhészek k vetóen beáll egy-két hóség. Megteheti. mezótalajok. A magyar akácméz savtartalommal sz.fi.rozsdabarna). termótájanként csekély eltéréssel. Az utÓbbi kettó nem. boraink kivágyÓgylÓ beltartalmi értékeit. édes. enyhén kellemesen ezértezt a mézet nem nevezhetakácvirág illatu.sőt szikesekésfuségi tÓhomok is. Hazánk ftildje változatos risszetételii.) akácméz sokoldaluan használAz akácméz virágportartalma 10-20o/o kÖztjtt alakulhat. barna. gyelembe veendö.porzÓk sem értek még me$.C. A mézelsódleges éslegter- A magyar akácnektár I # É fajtaméz l|ításának e|öá !ehetöségét. szerk.btiztethettink pl. lyosodÓ.illetve a gyengén . akár integA kipergetett akácméz állohelyezmánya s r n folyÓ.A tekintetben egy azonos akácerdóben. ha a méhésza termelésiperiÓdus végén egalizálja az szacharÓztartalma viszonylag magas' elérheti a lOo/o-otis. aminek krjvet. ja gytimtilcseink. akkor megktilÖnlegalább 1. Ezzel szemben integrálÓdik az k<jztjtt alakul. ha nyersen' cseme$eként élvezziik. A magyar ftild mészetesebbfogyasztási mÓdja az. kiiltintjsen a karbonátos. Nem erŐs aromája miatt széleskrjrrien alkalmazhatÓ siitésekhez. ez méhészetileg génperoxid). (esetlegmég III. mert leperegnek a virágok. riÓdus miatt az élettani folyamatok korlátozÓdnak. a repce után. Ha az eltéréseket mtjlcs és szólócukor aránya ztik elótérbe. .unk annyi virágport. vag!5rhibásnak. midón a viaszt fogunkkal nyomjuk és egyrittal szívÓ hatást is kifejttink. virágzik. akár differenciálni. de állományukkal csak napok mulva jelennek mottevó nektárgy jtés. öshazájához képest ná. négy éven zófrjldi. NyilvánvalÓ. Nagyobb teriileteken találhatÓk erdótalajok(fakÓ.szerkezetriekben. szekréciÓt. mekezménye a lass .c alatt lenszemek száma is nagyobb. A ktirnyezetéhez képest magaitt sabbaz évinapfényes Órák száma: 1900-2100 Ez biztositÓra.llyentermék akácméz amelynek az is. nyírségi. A virágzás kezdetén a május-j niusban. hase vá4. Glikémiás indexbeli értékét lejjebb vihe$tik burgonyával. hogy az elzárÓdott arctiregek kinyíljanak. a méhek nagyobb nyek a k rnyezeti hatásokra.ám néhány és é|elmiszerfélénk elképzelhetetlen né|ki'i! a magyar ízek világa. majd azt Ezt tudván. a családokat tete. bakonyi. magyar A go|yőbisunk akácméz méztermésének egy. Ha a méhek és a méhészektevékenysége sikeres. Azország 50 éviáltagosk zéphóménéklete + 8-11 . mint a ttibbi: az akác észak-amerikai izomerósító (monoszacharidok).az akácerdókben korán foglalnap.stiteményekben. májvédö (sriilunk alapvetöen átaIa. lágyítÓ (laxans). akkor elégségesa szefiiggó kémhatása 4. vagyis a gyenge és a savtriltermelésre hag'lamosgyomruak is fogyaszthatják. térés. A zárt virágokban soha nincs ktilsó tevékenységre alkalmatannyi virágpor.rálni. a viharos szél is. akkor nem valÓszintt szá.0. elfogultság nélkÍili leírására vál|alkozott szaklapunk egykori. Fo gyasztás amézzel lehetsé kor. a napraforgÓtÓl! akácnektárt gytijteni sok kockáAz akácméz diasztázaktivitázattal jár. A erőfeszítéssel nyitják azokat fel és akkor a nálunk gyakori késói. nÖvényeink fokozott hatékonyságát.o tájékoztatás. hogy mint pl. Méhészet mégis világszerte A Sza|ay LászlÓa!ábbielemzéséve! tiszte|eg a szerzö emlékének.nak tertiletet. mint a nyílt lanok.sa. fertótlenítő (hidrokult. ha pedig a hriv s pe. E hatÓ. májusi fagyok blokkolják a nektár.hogy Az akácméz is. hogy az asszimiláláshoz sztikséges ttibblet napfénya mézsokféle szénhidrátjainak biztosída is jelenlétét. Az akácméz. amelyik világos. finoman zama. változatlan ktirtilmények krizritt is nagy lehet az elA fehérakác viszonylag korán.)akácon gyujt tt mézét. aprított ryiimÖlcstikkel valÓ tjsszekeverés révén. alacsony. A méhek 16 . hrisokhoz. egészen világossárga. nemrég e|hunyt állandÓ szerzöje. mint rendszertelentil egyszerre sokat. az EurÓpaiUniőének jegyzettfajtaméz. Mindez azt jelenti. a legkevésbé savas.5-5. miizlik édesítésére. ez a folyamat viszont csrikkentheti az akácra veszélyes kora tavaszi mélyleh léseket. dusabb Jellemzó éghajlatunkra a hosszu ósz. csupán pedigalig tízszáza|éka. A sokáig folyékonyan maradÓ akácméz elónycisen keverheRendkíviil fontos.Az akáctÓl (és általában a pillangÓsoktÓl) somes veszteségérheti. hatékonyabb a gyijtés és az érettpolakácvirágzásnak az esó.megjel lik. Aránylag magas fruktÓztartalma elősegíti azt. Az levendula mézeis. flirÓval. (A I. Án az meg.biztosítja a téstjavíto (szerves savak). ám kor elóállt az akácméz. ami a rtigydifferenciálÓdás révén ktjvetkezó évi a bó virágzást biztosíla. de néhaés eltéró termesztési feltételek k helyenként enyhén ztildes árzrltt virulÓ akác mézét lehet nyalatu is lehet. Létesítése csak akácges. sokára kristá. ak.5:1. tó tisztított (soft) propolisszal.

hanem a mi méztinkről ezt mindig hangsulyozta. ami vahér akác tehát Magyarországon lÓban hungarikum. ha a szaklapban megjelent cikkekbe bármi hiba becsuszott: rtig. rtivid ido alatt e$észsor uj válnomád kortilmények k ztitt tatozatot alakított ki. ban j ellegzetes tertileti változahogy ez a faj az észak-amerikai tait tartják számon. a hazai méhésztársadalom. Sokat tilt.radékaitÓl me$tisztítani. Sokszor mondta nekem. biolÓgus.rti$hatás'' lehetetlen. sot megfeleló elónicát már sajátunknak tekintkészítésután impozáns tarto. Szalay Lúszlő kandidátus. A KárpátApp alache-hegységből szárma. a kaplehettiségét. minden em. Ime. megfelelóbb otthonra talált. olvasÓi kérdésre.utoljára járt az OMME irodájában. szeretett elóadÓja volt Laci bácsi a méhészk]ubokban. hogy talán arra vár.maryar akác''A krajnai méhnek EurÓpárÓl szÓlni. (A Makovecz-féle építészet tulajdonságait más fajtákkal modern stílusjegye. . már nem ame. lerakodni-felrakodni. SzalayLászlo t928-2011 Nagy veszteség érte a magyar méhésztársadalmatév elején. Azt hitttik. továbbadják a mézfogyasztÓknak. Mert arrÓl és bármely kaptártermékról nagyon tudott és szeretett beszélni. talos anyanevelők n keresztiil Népszerrisítése (Tessedik Sá. az ország legtávolabbi részébe elment. hogy valaki idegen belépjenaz ajtÓn ésérdeklódjÖn a mézról.'Locust tree'' csak ritkásan fortavasszal robb anásszerrien feldult eló.medence ismert jellegzetessézik? Ott is elsósorban a g rgete. de annál $} ny rribb mondatát. valamint a Méhlegelő képekben címrinek. a me$elenéstól számított 24 orán beltil a kezemben volt a kifogásolt rész korrekciÓja. tárakat az elozö gyiijtés maA fehér akác íRobínia pseu. biztos hasznos elóadást tartottam''. Valamit érzett. hedoacacia I. is Laci bácsi! Személyed.. amit nektink. j telepítéseket az ilyen tertiletekre kell sszpontosítani. ha íry. már nem volt a régi.amely ery jszilvási méhésztalálkozÓn késztilt bó egiy éwel ezelótt.v ÉH ÉsznrnoÉu ln humuszosontéstalaj az erés dőtalaj. biztosítja. A táhatÓ eredmény a kiválÓ minóvoli AmerikábÓl származÓ fe. mint az eredeti termóhelvén. Rendkíviil termékeny írÓ volt. mert a várrikai. A családokat kosítja a fajtaméz elóállításának rán fel kell erósíteni. Szalay Laci bácsirÓl ezzel a képpel.) tjsszehasonlítvajogosan állítRendkívtil fontos.ktizttink léted'' nagyon fog hiányozni minden magyar méhész számára! MéltÓságod. Nagyon komolyan vette munkáját' szakmáját. A magas tudományos szinten EurÓpába l601-ben kertilt. sszeftiggó erósridó fajtával lehet le$obállományt alkot. és ha az ERTI szaktanács ait az erdóbirtokosok beépítenék vállalkozásaikba. viszont nálunk aludni. hogy . figyelemhatjuk.A napsu$arak legértékesebb asszimiláciÓs terméke a nektár. . a szlovén és a magyar nép egy országban élt és ezért a Krajna vidéken kialakult állatfajok (lipicai lÓ. hogy a vetöen átalakult. Mintha kicseréltékvolna. A magyar méh A magyarországi méh.még nem sejtve . Január 3-án elhunyt dr..hogy beteg. Szívesen írt. Ktil nlegesen írt. nyersen is ttizelhetó. egyszertibben ésérthetőbben nehezen lehetett volna a mézetmeghatározni.annyira. Dr. dr.ha csak egytizedét annak. használhatÓ a ko. vidám emberként maradna meg emlékezettinkben. le. Társszerzöje a GyÓgyítÓ mézekésmézeló gyÓgyn vények címri ktinyvnek.nektárját begyijteni nem minleg elónytis: fokozottan biztodig k nny . hogy az eredeti carcsigyáttásnál.mára a legfontosabb. a jtivóben a felrijításokat. ott dolgozÓknak nem árult el. amit elmondtam a méhészeknek. Életesorán ktjzel 300 szakcikket publikált méhészetiszaklapokban.évról évre vállalja.ttin. 20 év Óta minden szakteriiletét érintö Apimondia-elóadást lefordított és tisszefoglalÓt készített belőltik.. méhészeti szakírÓ.nyázni és sztintelentil aggÓdberi beavatkozás nélkiil. ha ktizérthetóenír. meghatározott tulajdonságoMagyarországra az 1700-as kat. szÓrt elegyesekben juharral pedett és tenyésztett méhekre. MemÓriája élményszámba ment. Tudta. hogy a le$obbak kozé be veendó tény: az shazájátartozik. tanításod rtikké órtzziJkszívtinkben. Oriási lexikális tudása és precizitása nem hagyta nyugodni..Lacibács[ja''.hogy ne érvényestilt volna fa. szerkezetek állíthatÓk eló belóA magyar méh képességeit. ame\ret az g OMME Termeló i mézestive b emutatás ának sajtÓtáj ékoztatÓjára késztiló sajtÓanyagba írt a mézról. amit méheink méz formáj ában ajándékoznak az emberiségnek. rigy beszélt a magyar mézröI..ségiímagyar akácméz. De láttuk ra. példának idézek egy egyszer . Szeretrrém. amikor . szerszám. elkertilt hozzánk.a g d llói kutatÓintézet ellenmuel) k nnyen vezetett ered. söt belekertiltek az ósi magyar fajták listájába. mert hamar felismerték A k rnyezet érvényestilését sokoldalu hasznosithatÓságát: jelentó . Korát messze meghazudtolÓan gondolkodott. itt allelopatiás becstiljtik hát a mi magyar méképességével sok ntivényfaj hiinket! fejlódését hátráltatja. ligetszetosan hatottak az itt megteler . Ott elnyomásban kihasználni. vag} felkért témára 2-3 napon beliil hozta a kész anyagot. nem csupán uj.gei évszázadokon át folyamages v lgyekben ritkás. emlékezettinkben! Isten veled! Nyugodj békében! Bross Péter Szeretnék megemlékezni egiy nagrszer emberről. de jobb.. szaktudásárÓl nem is beszélve. szólókaro. Nem csak gy ám blokk a mézről.ita. A hosszu téli estékelsószámu. mintha felvillanyozták volna. Tiszteljtik és ban részestilt..hetjtik. A kockázatokat alapon állítjuk' hogy amit most mégiscsaknem minden méhész nálunk találunk. teljes odaadással végezteelvállalt feladatait. akkor még t bb magyar akácmézetlehetne elóállítani. azok állandÓságát a hivaévek elsó évtizedeibenjutott el. amikor k ztudott. hogymegszerzett tudását csak gy adhaqjaát. Ev végén.órzi. tartott elóadásokat. A magyar akác Mi a helyzet az ugyanonnan származo méhfqjtával? Indokolt lehet-e . Ez a hátÖsszefoglalua: Az akácfák rányos tulajdonság méhészeti. Nyugodj békében Laci bácsi az rjrtik méhlegelőkon! Szlezák Mihríily méhész. Magyarország tertilete megfelel a fehér akác sikeres és t meges termesztésére. A magyar méhész szában elnyomott faj nálunk alap. beszélt. krajnai fajta (Apis mellifera carnica) vajon mennyire ma$yar? Egykoron a horvát. itt srirri. Ezenaz ni valamiért. az un. Eddig akácerdeink t bbnyire spontán ezeken a talajokon alakultak ki. ményre. éskórissel. hanem maelyar akác. pihent ésnem akart elmenni. Míg ott a korán virágzó akácot ezzel a .szerzóje a Bio-méhészet a Méhdoktor címíi és ktinyveknek.'' Ettól szebben. man$alica sertés) akadály nélktil terjedtek az egész országban és eg:y idó után mindezeket sajátunknak éreztiik.Újszilvás 11 . Egyetlen me$hívást sem utasított el./ homogén fajként gyen-v lgycin vándorolni.

a maryar mézjÓ híré.kérték kormányt.van rá. rend let|enI v árja ka-á és ii ii '.ttintetett a parlament és a mielószcir a TájolÓt kerestem me$.rezni. méhészkedésre aki adta (straté$ia) kialakítása érdekéjtivede|emforrása.érdekében Londonban 2008 no12. hogy megélni nyomán létrehozni a végrehajdalomnak fe! kell is csakmeggazdagodni lehet!".. A magyar méhésztársadalom.nyomán pedig kormányprogram rokfájÓs idóben fogyasztanák hány száz forintot e$y reklámlegtobben. oldal). fe!ébresztené. számában D gei Imre.res változás mégsem t rténik. sztikség lenne valamilyen szer.egyÍittcselekvés ! kek továbbfeldolgozását. A magyarméhésztársa.me$k vetelné egy hatékony Egyetlen lehetóségtink ma. az.magát.ból prÓbál megélni.melók és az érdekképviselet ré. szervezet létrehozását. hívnia figyelmet a az . politirehozásával.hanem az ujraválasz. hosy emelje gyottá is válnak soraim.szerzódésekbiztosították nyemet. a .Én magam sem a magyarora méhek megÓvása va.tartja a maglJrar zk mondás és hát nektink nincs szolgánk!Vagy me$ tudjuk változtatni sszefogássalajelenlegi k rtilményeket nasyon aprÓlékos munkával. tÓ szervezetet.a mézhamisítást me$torlana megtermett méz elhelyezését. Nem a 140 kg/családonkénti ered. vetólegesen neg)rvenezer madaságban. kább a .amikor feleségem a szobába szemfiiles mézkereskedók (-át. mémegfeleló szerról az atkavéde. ha jÓl emlékszem.CSALÖDÁSAIM kat a teljes népesség ktirébenés talán más lépésekre nem is lesz sztikség.kizárni a mézforgalmazásbÓl.tott Parlament hozhat váltocois Fillon francia miniszterel. Két albizottság ktizremri. de rytikemányos kutatásokra fordíthatÓ ném megjegf. szempontjáből. krjzben sajnálunk né. dig a mézhamisításokmeggátlájtivöje a méhészek dő. ennek ben. 3. ságot ttikr ző beadványt. hésztársadalomnélktil nem fog lizmus egyik alapttirvénye.Vagy talán nem a lMézparkereslet-kínálat szerint mÓdolament<. Ebben arra mazottak miatt talán okafonyugodtan megjelenhetett a mézrek]ám.hamiskás'' szerepló a niszterelntiki hivatal elótt' ahol ahol a . snÍjtgyar Mézparlament Egyestilet is ennek ellenére a parlamenti siink a támogatáshoz aláírásoNémeth Tibor Mézlinkr l. vagy továbbra is gyarmati sorban marad a magyar méhésztársadalom ! L t2 . vagy inkább j lott prÓbálja felhívni a figyelméhészekcivóje szempontj ábÓl. Az országban lességtinkis a méhek megÓVása jÓl felfogott érdektinkben! Ne vezetre . nemcsak .torténó befektetése sokszorovó atyára várunk! JÓ néhány jtinket! Ne felejtsi. mennyivel dott véleményt.az alapítvány létrehozásátsaját. az . az ágazat problémáira. rad: az egyt'ittgondolkodás.Ma$ad uram' ha szolgád nincsen!" . De ha kell.nyukat pÓtolják. hogy kirobbanÓ sinek me$órzése. érdemes elgondolkodni rajta: a parlamenberendezkedést illettíen. Egy nem megfe|ezve az árakat.nak is fel kell hívnia a figyelmet adott mennyiséget.mennyi szereplóje képviselteti kenykedntink méheink. 0+ milliÓ forintrÓl 5|2 mi|. cstjkken eróteljes mértékben. okunk Támogassuk esy emberként szerkesztője felvetette. In. Aztán ne felejtstik és sokatmondÓ javaslat. met a n vénybeporzás elmara. igen krinnyen meg$yarországi méhállomány nem a méhekvédelmében. márciusi hiszen ttibben. aki a méhészet.Foga|mazzunk meg C$Y. Magunknak viéwel ezelótt egyik cikkben olkusaink szemében ez a hozzáméhekszerepétéshasznát a gaz.menni. szokásom szerint majd a korábbiakban beharan.a mézhamisíto kereskedót így még átrakni sem kellett. tek általában problémamegoldÓ pkerőzsi !mát.hogy hésztárs mondta el a véleméEgyébkéntmásutt is így mri. leírták éselmondták.csak gyózziik kapkodni a fe. hogy vizsgálják a san me$tértil. Mi lehet a hosszu távri.vállalnunk az citlet sikerre vitesítja. szági mézfogyasztást. legalább biztos volt egy ben inkább kongresszust kell tisszehívni és az itt drjnt ttek Akkorazt mondtuk.egynéhány éwel nak. Feltépve a mrianya$ azonnal csak a felét kínálják me$ti mézszeni massza kertilt vemberében ttibb száz méhész burkolatot. hogy hogy az elveszett méhállomá..lébenésaz anyagiakban is. a Egységes fellépéseredménye.szenjÓk.'a!ussza. gozott árnál.szont méginkább elk<itelezett vastam (majd elókeresem!).. . forhette a mellét a méhész.évi 200 ezerről 1.méhészkedésbö| nem.duplázhatnánk az itthon elA Méhészet 2010. Pelamennyilink. a fejét.ik el. nektink is szerepet kell . csupáncsak azt szerethogy a kereskedó is olvassa a hatÓság figyelmét is.. hogy szám. valamint alapvető ktite. Szerinte igazán A mérhetetlen méhpusztulá.galmazását fokozni kell stb. Bár mindezt a ter. Ami a létrehozandÓ szervezet jeIenttísen Bár a kiiriilmények megváltoztaktársada|mi a elnevezését illeti. a lap fökozÓként mindent megtesznek.. Csak kétpélda! Eddig jutottam irásommal. aki Hrisz. torvényeket hoza királyfit. m agunkrol szakpolitikusok mással vannak elfoglalva.6 milliÓ fontra tudok ésnem is akarok ezekkel ményról szÓlÓ írás.hogy a mészaklapot és azonnal a kapita.jelenleg csak néhány megszál. Ha a mézet nemcsak toteljtik..csl szervezetek. rekordmennyiséget porgetett. re jutÓ mézfog}asztás igazán . alap létrehozására.nincs is j lépve kezembe adta a Méhészet 'semmi baj a méz híré. hogy a bajok ellenérea ma. emelkedik amézár a ktivetkezó írtam meg az eg:yetértóvéleméévben. nemcsak a felejtstik el. nyét (Méhészet20l0.me$duplázni k z tt: . hiszéról már annyiszor ésannyian ban sem volt arra gondolni.és valamennyitink. a rigylátszik.aZ egyéb méhészetiterméAkkor még nyugodtan verCsak Nagy Istuan pécsi mé.sok vóbeni megakadályozása vevók) a hír felrrjppenéseután vel''. valÓs ágazatproblémáira. nem kellett attÓl tartani. áprilisi k dik a világban. hosszri távu irányvonal eze|öttmé9 mindenkinek. tizenhétezerméf egszoktuk.ztink ésegyébméhészeti termélemben. ptirgetéshelyére vitte az átvevő. számát.az tive$ekbe méz gyanánt.képpen2008 januárjában Fran. hogy hibás ezért.Mézkirálynö AlapítMegszoktuk! Annyira. á valÓkezetes munkával érhettink el.gároknak. ''A kezdeményezésneve akár Madásának várhatÓ veszélyére. mozgÓsítsuk magunkat a sztikséges figyelem felkeltéseérdekében. felhívták a liÓ forintra) a méhészetitudo. hészből csak egyetlenegy monl t / l egy éwel elóre tudni célkitrizés? Ttibbek alapvetö ktiteIességi'ink . csupán.esztink ágá(kb. zal is idót veszítve.llehetett. nok megbizta Martiel Saddier vagy két kilÓ méz ára reklámra Továbbra is valami csodaté. az alacsony mértékri egy fóméhésztársadalombÓl. kényszervállal. Ebben az ágazat valahírverőiként sztikséges tevéhogy az állam gondoskodjon gyar szavazÓ.méhésztársadalom.majd.képviselótegy esetibizottság lét. kert csak lassu. ezt utÓlag bánom. kitartÓ ésktivetvisszaállítása'' érdekében. zást ezen a térenis?'' Hozott is.ll legalább lehetne. sszeget. átadtak egy l40 ezer aláírással vány'' címszÓ alatt megfogala váltás után ttibb éwel még Továbbra sincs hatékony támogatott petíciÓt.el. Másutt a mézreklám csak 5 ezreléke a választÓpolktjdésévellétrej tt egy részletes keink megkedveltetése érdekéállami szerepvállalását ktjve.a gondolatokkal vitatkozni. csupáncsak elég nagy tti.''A kb. az elkrivetót kizárni cirtjkrea a mézeshordÓt sokszor már a sa.

Végtil Nadapon állapodott meg. Jelentkezési határidó : 20l1.ÖnállÓan a t tanitÓképzó elvégzéseés házasságktitéseután kezdett méhészkedni. Részvételidíj: 79 000 Ft/fó. március 5-én. (3o)-644-92-e3 Tel: (+36)- Meghívo (Magyarország) A PalÓct4iMéhész Krirnyezetvédó Egyestilet és (Szlovákia) ésaz Ipolyszakálosi Ipolyvtilgye Méhészszervezet tPoLYMENT| ÉszrnnlKozóJÁT MÉH 20l1. SzlovéniábÓl:.Sperlonga-RÓma-Nápoly-Capri szigete-Pompei-Vezuv-SonentÓi-félsziget. Debrecen.OMME szaktanácsadás! . Programok: Firenze.. Idós korára állományát folyamatosan csokkentette. Zajőcz Edit: A napraforgÓ mézelése Kiss Jenó: A méhészeti tárgyi b ncselekmények alakulása Magyaronzágon Dr Heged. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: .oktÓber 1-B. tel: (rs)-r t 0-62|. február 2B-ig 40 000 Ft elóleg befizetésével.Tesco-áruház parkolÓjábÓl 12 Órakor. 2660 Balassagyarmat. 10 napos utunk során minden 2. profi méhanyaneveló méhészholgy.Ktizdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az LtiszlÓffil Zsolt.Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross PéterOMME elncik: ''Minden rosszban van valami jÓ! A 201O-es esztendőtanulságai'' . február 12. sok évtizeden kereszttil tanította bet vetésreésolvasásra a g$erekeket. TolnAgro elatgyogyászati Kft. A nadapi méhésztelephelye a szakmunkásképzéstanméhese lett. TellerLászlo 1927-2010 Meghívo V ll. UtolsÓ méhcsaládjai a tanméhesben emlékeztetnek benntinket arra. aki életre hívta a mai Országos MéhésztalálkozÓ elódjét. Felszállási lehetóségek utkozben.rozÉnr ffi paa{ A méhészettel már gyermekkorában me$ismerkedett. $ r{t.. OMME vezetó méhészeti szaktanácsadÓ: . Fejér megye tobb teleptilésén.Szakmai elöadások: Bross Péter: Az OMME ésaz érdekvédelem. Az ár tartalmazza az autÓbuszkoltségeta programokkal egyiitt. mobil: (+36)-(20)426-6724 E-mail : antalka.mqjd késóbb a méhészet alapismereteireis. RákÓczi ut 50.. (30)-644-92-93 Tel: (+36)OMME Hajdu-Bihar Megyei Szervezet szervezésében 13 . Részvételidíj: 89 900 FVfó.MézetDévának mézadományokátvétele! Eszktizforgalmazok éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-127|-es telefonszámon! Kelleme s idótijltést kíu őnunk ! Tolna Megyei MéhészEgyesiilet. Jelentkezési határidó : 2011.Áttorésaz atka elleni védekezésben? hatéÚj kony atkaoló szerek bemutatása'' Horuáth János erdómérn k: .. Szekszárd Méhészek FejérMegyei Egyestilete Vezetósége Felh ívás oLASZoRszÁeI KoRUTAZÁs tvynnnnssnl Idópont: 20ll.hu sPANYoLoRsZÁGl ÜoÜt-És Idópont: 2011. me$beszélés alapján. A rendezvényt megnyitja: Meduácz Lajos. Szekszárd. me$beszélés alapján. Ő volt.március 30-i$ 40 000 Ft elóleg befizetésével.istvan@ icedsl.A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena.Tesco-áruházparkolojábÓl 03. mert sztilei kertjében mindig volt néhány méhcsalád. ott élt akkor is. viasz-m lép csere Részletesprogram: Rendezuényijnketmegnyitja és elóaddst tart: Dr. nap a ten$erparton piheniink.A rendezvény ideje alatt méhészeti eszkoztjk bemutatÓja és vására .a fehérváriÍrÓ-olvasÓ találkozÓt. TavaszvárőMéhésznap 2ol1. Felszállási lehetóségek utktizben. az idegenvezetéstésa szállásdíjat. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9. szeptember30. Részletesprogram kérhetó. amikor 1987-ben tobb méhésztársával egytitt megalakították a MéhészekFejérMegyei Egyestiletét. Indulás: 20ll. a csucson tobb mint 200 családdal vándorolt.30 Órakor.30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszkozvásár. Albert Attila. szeptember 9-18.Egyéb programok: A Mézescsupor raj zp á|y ázat eredményhirdetése J átszőház gyermekekn ek Méhészetieszk zkiállítás ésvásár Szaktanácsadás Eszkti zkiiillítÓk és kereskedők j elentkezésétvárj uk : Antalka István.ús Dénes:A Nosema kialakulása. megelőzéseés gyÓgyítása . (10/7éjszaka) Indulás: 20l1.. Az ár tarta|mazza: Tossa de Mar ridiilóktizpontban a szállodai ellátást svédasztalos félpanziÓval ésaz autÓbuszkoltséget. Balassagyannat város polgármestere .. hogy ó milyen elk telezetten szolgálta a méhészeket.Mézlova$avatás . Illyés Gyula TanítÓképzó Fóiskolai Kar. Emléke szíviinkben orcikkéél.szombaton 9 ÓrátÓl tartja Helye: Mikszáth Kálmán Mrivelódési K zpont.Szekszárd Helyszín : PécsiTudományegyetem. Méhészetét folyamatosan fejlesztette. Debrecen. szeptember9.Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr.aktualitások Dr. szakmai igazgatÓja: .

tsszegyurás után 2 lapot stittink. majd a tt'bbi lap kozé ismét krémet.asszonyok legutÓbb a Szabadnepelttik meg a méhészek Mézes védó. azt is megkenjtik mézestejjel.idén is ha.1 csomag vaníliás cukor.iik.FEBRUAR SzentAmbrus 2Ol [innep 0 Evek hosszti kegyeibe sora után az idiljárásvégre fogadtaa méhészeket december 7-én. és Országos MéhésztalálkozÓn Vásáron Székesfehérváron.rászholgy mézesstiteményeérdesékfel otthon az éléskamrájukat.Mézut Egyestilet eln ke tárgyjumisével folytatÓdÓt a Szervita talmakat adott át a méhészeti téri Szent Anna Templomban.NAPJA tvÉH Észtr 201'I. Addig 1 margarint kihabosítunk 20 dkg porcukorral. méhészasszonyok. 2-4 kanál tejfcil.kívtil finom mézescukrászati tertására kertilt sor. vacsorán Bírő Márton.A fiatal talmas érdek]cjdés kozepette tin. mqjd rátessziik a krémtink felét. peA sekrestyében osszeg. Tisztelt méhésztársnók. Eredményhirdetés dijátadás20l1. Az otlettel firvÓszenekar kísérte. 4 evókanál termelói (szabadszállási)méz. 10 dkg cukor.tik.NémethZsolt és mék. 2 egésztojás.ket. 3 evókanál termelói (szabadszállási) méz. mqjd a kihtilt kávépudinggal elkeve4. lassu tiízon besiirítjtik. február 15-ig. Az egyik mézeslapot megkenjtik termelói mézze| elkevert meglangyosított tejjel. ahogy a tészta kívánja. vasutasnapot. A mar$arint porcukorral kikeveq. és Bóvebb informáciÓ: Nagly Gyula. hogy nem bizonyitották rátermettsé$tiket. villával megdíszítjtik. 5 részreoszduk.február26-ána XXIII.: (+36)-(30)-6843790. A lapokat megtoltjiik az elkészítettkrémmel. A jelentkezés részletes feltételeiról szinténtóltik érdeklódhetnek.az oltár elótti asztalon szépenelró iidwivalgása éstapsa fogadta helyezett kiválÓ termelói mézea menetben részvevóket. A felvonulás végeztével A Szent Ambrus napi megemaz tinneplók esy tisztelgésere. e|(iÍtBírő LdszlÓ javaslatot tett Három Órakor kezdódtitt el a az édességekelnevezésére. tortakarika nagyságura nyujtjuk. éssimára keve4. hozzáadjuk a lisztet.lékezés tinnepséga Corzo Éteés jéig felsorakoztak a Fóvárosi Pol.5dl tej. hogy a méhészbálok asztalain ott lesznek ujdonságként ezek az édességek. illetve a helyi méhészegyestilet vagy a megyeiszaktanácsadÓ ajánlásávallehet 2o||. a diÓs piskota ktjvetkezik.RendhagyÓ. JÓ étváryat kívánunk! Kovács otto zselici mézlouag . a templom plébánosa utcán kereszttil haladva érteel a is.Deák Ferenc Gudenus. melte ki a mézlovagoktÓl.. A tojásokat széwálaszduk. saját krémmelbevonjuk. vá|t A Dunafeltil ftijdogá|Ó langyos sze|lófogadta Budapesten. a diot és stitóport elkeve4.f 'a a . 3-4 evokanál rum. 1 kávéskanál szÓdabikarb ona. az . hogy Mint miden évben.. és a remekmézes cukrászatikészítményeket Németh Zsolt és Gégény Benjamin méhésztársaknak. hogy kiésNagy Judit szinténkiválÓ cukválÓ méhészeti termékekkeltolt. lapra barackízt kentink.niltek dagÓgus-.. ko zéletbenkifejtett munkájukért A trtl't . Az e| zö évektól el.:(+36)-(20)-921-9391 Ha kidermedt. . majd a krémtink másik fele. 4 kanál termelói méz. elMagyaro rszági Mézlovagrendek képzelése szerint Szent Ambrusfelvonulása.remben díszvacsorával zárult. a Vátorta ésSzent Ambrus szelet). Deák tér.az o|tár elékeriilhessen. Magyar T nde. Ambrus szelet Mézes laphoz:50 dkg liszt. csak papírt tesztink a piskota alá. mint a bányász-. Mise keretébenaz atya isten Vdrtismarty teret. oldalát darált diÓval panir ozzllk. Érdemes lenne Stitemény Kiállítás ésVersenyen elgondolkodni azon. 4 evókanál |iszt.t -- 4 TÜNDE {Ti: NAGY Dr. cím Pályázni szakmaitinéletrajzzal. 2 kanál liszt. Az alapanyagbol nyujthatÓ tésztátgyurunk. fél csomag stitopor. diÓval.7 dl tej.majd felforraljuk. tel. I csomag pudingport kikevertink fél dl tejjel' ésa felforrt tejhez ontjtik. hozzáadjuk a kihiilt masszához és rummal ízesífitik.rÓl kellene elnevezni ezeket a retéróen idén a lovagok menetét mek stiteményeket. a stiteménytink tetejére kenjtik. A tojássárg áját a mézzel.Év Méhésze'' elnyerésére cím A Méhészek Fejér Megyei Egyestilete idénis pályázatothiraz det. Krémhez:3 dl tejbe tesztink 2 kanál instant kávét. FeIh ívás á7 . Ttjltelék: 3 tojássárgája. az eseményre késziilödöméhésztársakat a Szomory Dezsö téren. A karácsonyi áldását kérte. délelótti orákban a méz.A 2. a sárgáját kihabosítjuk a cukor másik felével.ik. Pískőtahoz: 5 tojás. Ambrus torta Tészta: 40 dkg liszt. orommeljelenthetem. -\'. durva diot szÓrunk a rétegekkozé.tik'majd a tojáshoz tessztik. Bízunk benne. mert a mise keretén lovagok részvételével beltil kertilt elnevezésrekétrendA I \termeloi mézekkostolta. 2 mokkáskanál szÓdabikarbÓna. tobbsztiZsellér Laszlő árusok jovoltábÓl rrisen aranyéremmel kittintetett a Budapesti mézfogyasztÓknak cukrászh l$y tortája (fotonkon) lehetóségtiknllt arra. nappá tenni. 5 kanál cukor. Hagyjuk kih lni. A méz.majd megszentelte vásáron nézelódó tome$ elisme.Philipp ErnstGudenusatya megszentelte az o|tárelótti aszta|on szépen kiváe|helyezett lő termelóimézeket. az elmult évi mézekmintáival. l0 dkg margarin.A menet egyetértett dr.Selmeczi Imre.l-1. már a hagyománnyá SzentAmbruslinnepségen.{' g\ . ci utcán. 3 kanál darált diÓ. lehetne-eezt a napot a méhészek Alkotásaik méltán nyertékel a bínapjává nyilvánítani. végtil a tejet. aMagtaÍ Az tinnepségrendhagiyÓ szent. Philipp Ernst Stitó utca. Rátessztik a másik mézeslapot. Másnap 3 dl tejszíntfelvertink 10 dk$ porcukorral.szállási Méhészttjrténeti szentjének napját. tel. ésa remek mézescukrásza(SzentAmbrus lova$ok végigvonultakBudapest ti készítményeket esy'k leghíresebbutcáján. A gármesteri Hivatal elótt.és fel tábla csokoládéval megspricceljtik. a fehérjét felvedtik 2 kanál cukorral. A stiteménytery éjszakára htítóbe rakjuk. lemezen pár percig stitjtik. HasonlÓ rálÓbizottság elismeró oklevelét. 2 tojás.Év Méhésze'' elnyerésére.25 dkg porcukor. tetejétízlésesenkrémmel éscsokoládévaldíszítjtik.A lisztet. 2 evókanál kakaÓpor. Ugyanabban a tepsiben stitjtik. mint a mézeslapot.tik. 6 dkg zsír(eztszétkell morzsolni). 25 dkg margann. 15 dkg porcukor.vaníliás cukonal kikeve4. megkaptuk kozzétételre a kétmézesfinomság receptjeit.

biztosították. Egy-egy méhésztársunk mény jutott min. létrehozását kezdem ényezi.mézetmindenki hazavihessen a kek számára. ma még ktilonállÓ kezdeméde lehetóséget biztosítana a nyezéséket. Aznapra a rejátszott a helyszínek kiváMikulást is izgatottan várÓ gyelasztásában.anyagi fedezetéta PalÓctáj Mé- tffi IMREFELVETELE OTVOS ajánljuk akár egy országos akciÓ keretébenvalamennyi méA gyerekek tiriimmel hésztársunk figyelmébe Fekefe fogadtákaz ajándéko.ben jott el hozzájuk.nek. elóadtak segítség. verset. a mindenkori nagybani potenciális mézfogyasztÓkat felvásárlási ár hatásainak kitévetttik célba.Tobb helyi méhész sszefogásáVilág Kft. hogy a marketing értéke is madik Ambrus-napi. a mézen kívii| mé. A sze az intézményellátását segímédiábÓl értestilttink arrol a ti. hogyMlku|ás-naphoz Szent és Ambrusnak. ahol még ktizos korpokban számos híradás jelent táncra is rábírták a mackÓs meg arrÓI.tobb szinszabb táv terveinket támogat..szervezett magyar méhésztártagdíjaiba beépített zájárulásbÓl egy karitatív alap sadalom vezetóinek feladata.nagypro. de A három éwel ezelótt meg. Az elmult hetekben.rekek tinnepi miisorral lepték j{ink.ha jol belegondolunk. a szlovákiai utunkrÓl ségébol kállos kozségek.Ör mmel fogadták az ajándémányzat szinte szélmalomhar. ráj healakult mézlovagrendtink har.Itibben megfogalmazták tatásért felelós szakembere is. teleptilésen Óvoda. A jÓl plusz hoz.éstermészetesen a magyar mézet. zat kereskedŐi oldalárÓl a Méz. het jelentene idónként 1-2 kghészésKtirnyezetvédó Kcizhasz. Ktizismert. hogy jÓ ló ésa turizmus által kínált leuton járunk.amellyel nem csak a jÓtékonyzetlen segítségtikért kodás eszméjét ! szolgálnánk. amikor PalÓcfii|d térségében . majd az idósottkizárÓlag a világpiac befolyása honok után idén a legfiatalabb alatt. nótt vendéglátÓinknak ésa sajképviselóinek átnyijtott $azdasági értelemben ezek tÓ fenntartása a legnehezebb.i|ések Óvodáibavitti'ikajándékainkat. hogy a családjának. hogyan nagymester l5 .áll a kcizcismunkára! sára is.ho$y az ajándékunkegyik NÓgrád megyei ktizség bÓl egy fél kilÓs egyestileti Óvodájában már csak a vállaltivegbe toltott. pedig beszámolt a Markíza TeAz Óvontík a falvak polgár. vala. mondÓkát és énekeket. ésszinte minden telepiilésenvan méktinyvésmézes slitehészis. hogy néhány nehéz mozgásu méhész bácsikat.elmult idószakban . anya$i helyzetben lévó tinkor.NÓgrád ésHevesmegyei. méhészek védöszentjének a iinnepéhez kapcsolődőan PalőctájMézlovagrend a tagjai karitatív esemény kereteikiiztitt népszeríÍsítik a méhészeti ágazatot.ttink. hogy Mézkirálynó Alapítvány létremriktidésitertiletén a méhészek hozatalának otletét is.Ízlelgetjtik'' $ondolatot. Az adomány nagyobbik régi fedezetének biztosítása.ményrol. rán néhány kisteleptilési ÓvoNagyra értékeljtik a média dát ajándékozunk meg akác.FEBRUAR Jotékonysági akcioban a mézlovagok Már hagyomány.témáju kifestók nyv és mézes tása érdekében. Így keriilt a látÓszoés marketing céljaink csak a gtinkbe a Heves megyei Ivád. és keresstik a mÓdját. amikor Selmeczi Anna mézkiA száraz számításon tulme.december 6-án is.felbecsiilhetetlen ! jektje'' volt a mostani karitatív Nem engedhetjtik meg. gondolkodás a méz-marketing amelynek a vezetósé$ea kozel.hány család asztalára élettikben nyekben a legmagasabbak az elószor kertilt így méz.a szlovákiai hely..A fogadtatás ésa ve dóljtin el.a méhészetiágazatunk sorsa mekosztályok. a legkisebbeknél kell kezdeni.A NÓgrád ésHeCsécseés Cserháthaláp.) A felegy fóre esó fajlagos koltségek. (ValÓszíniíleg nélegkisebb létszámu intézmé. mézlovagrenkozÓk adományaibÓl tudják dtink címerével ellátott akácbiztosítani az ebédeta gyenne. nyestilhetnek.Ezuton lehetne tenni ezt az eseményt.érdeklódését. hogy me$mozdulás. az Erista Kft. ttirtént Ez 2010. rr. ésa Mé. Ez hogy integrálják a pozitív az alap szolgálhatná katasztrÓ.iigyében. hogy oda men. illetveszlovákiai helyszínekenkistelepi. már' hogy a méhészeti Látni kellett volna mindenkinek l I termékek népszerrisítéséta gyerekek arcán lévó tiromcit.leviziÓ. hÓnaés volt.rálynó a mézlovagok kíséreténóen azonban az az elv is koz.Magyarors zágon szinte minden van hészeti témájri kifestö. ahol legsztikségesebba meg a vendégeket.val szervezetté és rendszeressé hecske Bt. a mézen kívtil méhészeti cot vív az intézményei fenntar. is koszcinetetmondunk az on.400 000 Ft értékii adomány színekenjelen volt a régiÓ ok. Jőzsef lova$társunk otletét: kat.PALOCFOLD 2011. méhészetitermékek népszer A PalÓctáj Mézlova$rend a sítését szolgálÓ akciÓk éskarimaga lehetóségei kozott készen tatív események finanszírozá.elindult a kozos ja a megyei méhészegyestilet. e$ymást fahelyzet eseténa bajba jutott erósító folyamatokká tegyék a méhésztársaink megsegítését. a Szandai JÓzsef .ves megyei napilapok jelentós mint Szlovákia palÓcfoldi tér. hogy az réstinket. hiszen a reklámmézze\. is számára elenyésző anyagi terdenkinek. Feladatunk a hamédiahírverés rejtapasztalatai azt zai fogyasztás novelésében mondatják veltink. valamint az ága.ajándékozni a helyi Óvodát. A kÓrházi gyer.bort is rejtett ma$ában.feliileten adtak hírt az eselpolyvisk és lpolysza. a multban ugy drintritt.irányba hatÓ eróket. ide sorolhatjuk pl.kokat. sajtÓ munkatársaival érkezó A piaci áron számolva ktlzel vendégeket. Hosz.. Loajándékcsomagunka mézenkivagrendtink ezért is drinttjtt vtil stílszeríien egy iiveg mézugy' hogy az idei akciÓnk so.Tdbb helyen si'itemény is jutott mindenkiakadozik a kozétkeztetés anya. Az munkát folytatni kell. és a megkezdett hettíségek kihasználása is.ten ésszálon .nyi saját termelésrimézzel me$nu Egyestilet. valamint a My ésaz Új mestereivel egyiitt fogadták a SzÓ napilapok. a nyilvánosságon kereszttil érvéNográd megyei Nagybárkány. de az ÓvÓnóknek jelezttik képéldanélktili esetról is.

hogy magas ésállványrÓl kell kezelni. ahol a kétszélsősor fix. További elónye. Én egy másik elrendezést szeretnék bemutatni. például kijárÓn keresztiili cu(5. Száguldozni vele nem szabad. ahhoz meg gépekkellenek. de teherautÓval melléállva egy síkban mozog az ember. kéttengelyesnek kell lennie.tvÉHEK Moz0nrÁsn 201'l. ha a kaptárak rtigzítettek. akik a méhészkedést megismerve változtatni szeretnének. a vagy az állványon. FEBRUÁR Segít technika a Segítenl szeretnék kezdöknek. sok víznek is van helye a konténer alatt. pénz. Hátránya. de 50-100 kmes ktjrzeten beltil jÓl el lehet vele boldogulni. anyagok. A kaptárak rakodÓ jellegébőladÓdÓan korlátlan a felfelébővítés. Az elóbbi probléma megoldhatÓ egy kis leleménnyel: a futÓt el kell választani a konténertól és így egy futÓval tribb ilyen állvány is szállíthatÓ. de meg Ezze|a szándékkal bemutatunk néhány méhész munkájátsegítö eszktizt.szaporításkor. a megn vekvó n vényzet sem zavar' esetenként. Ilyen magasságban (60-80 cm) hangyával. Az enyém magyar gyárEnányu.differenciálzárral rendelkezó tehergépjármti' amelynek platÓja három oldalra nyithatÓ (1. Pakoláskor a sorokat zártszelvénnyel fo- gattuk le. a Az utánfutÓt a rajtalévó3240 méhcsaláddalkét gyakorlott embernek 30 perc alatt . Egyik megoldás a kétirányba. megoldást. így dig két lépésre megszokhato (4. ktizépen esy 120 cm-eskezelók zlekedő folyosÓval (2. kép).akiéa fent említett megoldás. amelynek lábai kiiltin-kiilÖnállíthatÓka te- A magyargyártmányri 15+32 szerelvénnyel méhcsa|ádot lehetel. egészségtigyi. egérrel alig találkoztam. Csomős 16 Jőzsef méhész kollégám. pakolás. kép). nincs eltájolás. Elónye a syors vándorlás. Ennek a rendszernekÓriási elónye az egy irányba valÓ térmélységbentagolt r ptetés. eg}más fÖlé két sorban valÓ elhelyezés. a manapság sajnos oly aktuális.és egy hozzá passzolÓ legalább 23 tonnás utánfutÓ. redményesen méhészkedni. a rakomány rogzítése.akkor termelési idóben másra nem használhatÓ a futÓ.csak emeli és ó is állványrÓl kezeli a méheket.ugy' hogy az egészrakományt 3 racsnis gurtnival rtigzítjtik kocsihoz. a tanulÓpénzt akarjákspÓrolni. illetve a kétkÖzépső sort begurítás után a végeken a vázhoz fixáltuk 12-es csavarra|. hogy gyalogkaptárakat szereltem bele. kép). Munka mellett egyfajta me$oldásként. Ezen megoldás eseténnégy emelő segítsé$ével bármilyen magasságra emelhetó-siillyeszthető és szétnyithatÓ a konténer. dogulni. és a tartÓs egy helyben állás miatt a gumik hamarabb trinkremennek. tőség a konténerrévalÓ alakítás. mis serkentéskor kép). a kétktizépső gtirgókiin előre sor és hátra kihtizhatÓ egy sínnel ellátott asztalra. azt mondta. a talajszinttől valÓ nagyobb magasság. alkatrészek vannak. leterjeszkedés hetősége termeléskor. derékkíméló(vándorláskor is). s kezeléskor sem zavarÓ a kéteg}más mÖgtitti sor. Sqinos. kell egy megbizhatÓ tisszkerék-meghajtásu.Egy egységet. A platÓn egymás mellett négysorbanelhelyezett kaptársort. A jelen támogatást is figyelembe véve. 50-100 km-es kiirzetenbeliil jÓ! el lehetvele bol. amelynek a biztonságos vontatás miatt fékezhetőnek.rajzásgátláskor. atka- irtáskor el<ilről.a platÓn lévó eszktipez k. 2-2 sort tisszefogiva. így bármilyen javítás-karbantartás. Egy ilyen szerelvénnyel 15+32 méhcsaládot lehet elszállítani l0 keretes rakodÓbÓl. Az asztalok a kaptárak tetejénutaznak. Heged s Henik RIKI m helyében késztilt. a koncentráltság. a illetveha|adÓknak. termeléstechnolÓgiai beavatkozás konnyen megoldhatÓ.Ez mind idó. kÖzepes méhészetben(80120 méhcsalád) kiválÓ eszk ztik lehetnek a kÖvetkezók. fajtamézeket termelni csak vándorlással lehet. KÖvetkezó kérdés.s a cipekedéssel oda az egészség Egyik leheis. a kijárÓn kereszttili flisttiléskor roppant kényelmes. B+E kategÓriáju jogosítvány kell hozzá! Vándorláskor problémás a rakodás: zárás. 8-10 kaptárt ktinnyedén lehet gurítaki ni akár eElT izmosabbembernek is. kép). mivel elég bonyolult mrivelet az egységfiiggóleges mozgatása. ami bizonyos esetekben hátrány is lehet. $urtnizás. rep egsenetlensége miatt (3.Magassági hátrányaaz elónye is lehet. hogy hogyan helyezziik el a méheket futÓn. száI!ítani keretes 1o rakodőbÓl.

hogy személygépkocsival ez a futÓ nem vontathatÓ! Korábban platÓs ANemzeti által PrognmtámogatottutánfutÓk egyedi grártása! 751 kg-tÓ| 3500 kg iisszttimegig Hegedíis Henrik (06)-(20)-969. További elónye. Aki nem megy. 3.azt majd eldcintik az olvasÓk. Biztosan vannak még ebben és más kategÓriában érdekes megoldások. hasznos dolgot.kö Cegléd' E-mail:riki@riki. terhelhetóségtik meg sem kozelítik a jÓ ilreg UAZ-I. Ez a rendszermár nagyobb teljesítményÍi személygépko csival is vontathato. így nem billeg oldalra. letilnek. hová megyek vele. A kaptárak. a sebesség. S ha már szÓt ejtettem a Pick Up-rÓl. manóverezrí képességtik. fékesfutÓra adaptálta a rendszert.és utasbiztonság. van olyan méhész kollégám. és akár tehermentesítenilehet veltik a kerekek gumiját.riki. mivel alacsonyabb. amellyel 20 év alatt terepen sohasem akadtam el.nem hintázik a rajta valÓ kozleke- déskor a futÓ. Buczko Endre TÓszeg t. személyes tapasztalataim alapján mondom. Megvonva a mérleget. ezek a négykerék-meghajtásu autÓk 8-9 q-nál tobbet nem bírnak.syszeriÍbbenoldotta meg az elhelyezését a kaptáraknak. nagyon érdeEz kes technolÓgia. a giyakorlat ésa terep mást mutat. rajzza|. a terepet is jÓl bí4. fontos tudni. vagy kevésbé megoldásajÓ inkat .3x5os kaptármegoldással. valamint vele lehet beszintezni a szerelvényt parkoláskor' A négy sarkára felszerelhetó lábak stabilabbá teszik a szerkezetet. Az én futÓmon 10 keretes Tamási rendszerÍitoronymézkamrás (3 fiÓkos) Hunor kaptárakkal méhészkedem. Fontos kellék a vonÓrudra felés leszerelheto mankÓkerék. A kocsin maradÓ kaptárak k z tti kisebb távolság miatt a méhek ellenkezo irányba rtiptilnek. A gyártÓk és a kereskedrík sok szépetésjÓt írnak rÓluk. ami fóleg emelkedón zavarja a kilátást. Visszatérve a méhész utánfutÓhoz. hogy minél tribb fényképpel. hogy mire jÓ. kép). Csapo Lászlő méhészkollégámat idézném. kérem a méhésztársakat.a (fara mégsohasem koppant). ami nekem a jovríben a munkámat megkonnyíti. de a kuplungtárcs{ja nem szerette. figyel ésrogzit: ha már egy olyan értelmes.Ő . a foldról megoldhato. s lát e benne fantáziát. és a legfontosabb. az a szakmában lemarad. mÓdszert láttam. km. hogy terepen mikor. már megérte elmenni.01 79.hu www. A mai divatos és kényelmes.MEHEKMOZGATASA UAZ-zal huzattam. A mai napig bosszant ennéla típusnál a hosszu orr. magyarázattal ismertesstik meg másokkal is a jo.Figyelem.a jobb menetstabilitás' a komfortosabb me$elenés. nem hall. TerepjárÓmászo. tájékozÓdást. hogy még egyet készített belóle (6.nem volt rossz váltás a platÓ célszeríi átalakítása után. aki eg$tengelyes. nag$obb teljesítményÍi(10B180 LE-ig) 4 kerék-meghajtásri Pick Up autÓkkal már megoldhatÓ a vontatása jÓ utviszonyok ktizott. aki minden méhészettel kapcsolatos rendezvényre elme$y. a Nissan NP300assal idén már sikertilt.' . Az uj technikajavára legyen írva a nagyobb motorteljesitmény. de jobban meggondolom. s mivel a platÓ a kerék felett van. rola majd legkcizelebb írok.TL 1. hosy alacsony sulypontu. Kiilsó-Köriisi t. a kedvezóbb fogyasztás. az tizem. a két szélsó fix sor ktjztil csak a k zépsót h zza ki. az ujabb technikával.TÁr r r FUr Ó x menetkéSzre lehet szerelnie. nem lát. amellyel konnyen a megfeleló csatlakoztatási magasságba emelhetó a vonofej. s benne a méhcsaládok kezelése is eg}rszer bb.hu - 17 . s annyira me$kedvelte. éshasznot termel.

500/0. 200 EUR minden év aug. 31. 1200 ELIR minden év aug. 500/0. max. 02 jármtikategÓria pÓtkocsi (min. max. \rISZ 8426 91 1 0 teherautÓra szerelhetó daru 500/0. 31.NEMZETI PROGRAM 2011. egaedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 2000 EUR minden év aug. 500/0.pl.|. konténer 20 wsz 8427 rr terepjárÓ villástargonca njárÓ rakodÓgép 500/0. 200 EUR minden év aug. 31. 500/0.5 tonna sszsuly) 500/0. 200 EUR minden év aug.FEBRUAR Támogatások 2o.. 31. számlán az a|vázszámot fel kell ttintetni min. 2000 EUR minden év aug. gyári szám) min. max. 2000 ELJR minden év au$. 30 méhcsalád. 31. max. 30 méhcsalád.pl.pl. 80 méhcsalád. 500/0. elektronikus távkaptármérleg robbanÓmotoros szivatt5ru méhes vagaonvédelmi rendszer wsz 8467 89 00 fiikasza/bozótvág \/ISZ 8414 59 200 000 egyedi azonosítÓ számot fel max. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a szám]án (ha van . max. 200 EUR minden év aug. számlán az abázszámot fel kell ttintetni max. 31. 80 méhcsalád. mézszivat$ru 130000 egyedi azonosítÓ számot fe| minden év aug. 2000 EUR minden év aug. eurÓ/végrehajtási 500/0. 200 EUR minden év aug. eurÓ/végrehajtási kell ti. wsz 8429 51 99 N2 járm kategÓria teherautÓ (max. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . alkalmasuj építésií 500/0. 31. 500/0. 31. 1200 EUR minden év aug. A méhcsaládok száma szinten tartásának tiimogatása (méhanya) párzatlan anya/ btilcső párzott. (OMME-hoz) 230 000 eurÓ/ méhcsaládszám 50o/o + jár végrehajtási év 5Oo/o-ára a támo$atás . -2013 VTSZ / kategÓria Megnevezés pergetó VTSZ 8436 BO 99 fedelezógép 500/0. max. max. 31. 30 méhcsalád. 31. gyári szám) min. gyári szám) min. 1200 ELIR minden év aug. minden év aug.pl. max. gyári szám)ésaz aggregátorteljesítményét is fel kell ttintetni a számlán Vándoroltatáshoz sztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása (nagyeszkiiziik). számlán az akázszámot fel kell ttintetni min. 200 EUR minden év aug. 1200 EUR minden év aug. 200 EIJR minden év aug.pl. B0 méhcsalád. gyári szám) 500/0. 30 méhcsalád. max.pl. max.pl. 3l szívÓ-frtvÓgép aggregátor wsz 850220 20 (max. 200 EUR minden év aug. 3.petézó méhanya 5 EUR 2 EI.kérelemhez m szaki dokumentáciÓt is csatolni kell min. cstirló kézi hidraulikus emeló/béka 500/0. 31. max. Vándoroltatáshozsztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása(kiseszktiztik). gyári szám) min. gyári szám) minden év aug. 500/0. 31. max.27. wsz 8428 90 95 emelőhátfal l50 000 eurÓ/ végrehajtási év méhek tartására max. 400 EUR Támogatás mértékeBenyujtási határidő Keretiisszeg Megiegyzés Méz kinyeréséhez uj sztikséges eszktiz beszerzésének támogatása. max. 50o/o. 31.JR minden év jil|. 30 méhcsalád. 3 kW) wsz 8502rr 20 egyediazonosítÓ számot (ha van . 31.5 tonna tisszsuly) 500/0. 3l. 31.intetni a számlán (ha év van . eg$edi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 3l. max. 7. 75l kg-max. 31 min. kell t ntetni a számlán (ha ev van . 3500 kg) N1 járm kategÓria teherautÓ {max.

hogy az idei évtól nem támogatottak a vitaminpÓtlÓk. a ktjvetkezókben fo glaljuk ossze a mÓdosításokat. Ismételtenfelhí{uk a figyelmet.06. 31.a helyszíni szemléktapasztalata alapján . Korábban ismertetttik már a várhatÓ változásokat. a beszerzésiár legfeljebb 8Oo/o-áig.09. Higiénikus aljdeszka: A támo$atás mértékében nincs változás. azonban mivel további mÓdosítások is bekertiltek a rendeletbe.kihtizhatÓ tálcával ellátott aljdeszkára igényelhetö támogatás. ugyanakkor omme. 30..Api-Life-Var. ha az aljdeszka vásárlásárÓl szÓlÓ számlán a . Apiwarol. Vándoroltatáshoz sziikséges eszkiiztik: Egyestilettink javaslata alapján jabb kiseszkozzel bővtilt a támogatott eszktizok listája: az etetéshez használt robbanÓmotoros szivatt5rumax. Api 0x. A támogatottan vásárolt aljdeszkák tit évig nem adhatÓk bérbe ésnem idegeníthetók el. illetve a takarmánykie$észítók. 200 támogathatÓ.NEMZETI PROGR VTSZ / kategÓria Megnevezés Támogatás mértékeBenyujtási hatríridó Keretiisszeg Me$egyzés támo$atása (gyÓ9Yszer-cukor) Varroa atka elleni gyÓgyszeres védekezés 99 wsz 1701 10 wsz r70L 1290 2. 09.30.ekinthetó a www. Kaptárak. a számlán ezen egyedi azonosítÓ számot is fel kell ttintetni. Méhegészségiisri vizsgálat ideje:2o1o. Hangsasav 60o/o A. ol. az tévesbérbeadásiés és elidegenítési tilalom.benalkalnazott euro-áÍfolyam: 277 Ftl| euro' '95 Vá|tozások Programban a Nemzeti miniszAz elmult év utolsÓ napján jelent meg a vidékfejlesztési Nemzeter 47l2o|o. eurÓ osszeg mértékig(a beszerzésiár 50o/o-áig) A Mezógazdasági és VidékfejlesztésiHivatal . 0l-2012. 3l. 30. 01.szer vehdő igénybetámogatá6. 06. időszak:2o1o. Méhegészségíisri 09. GyÓgyszer-cukor támogatrís: Fontos változás. 08. amelyeknél a támogatási rendelet meghatározza a VTSZ-t)' hibás. KaptárazonosítÓ rendszer: Az 0MME áLtal2oo7-ben elindított kaptárazonosítÓ rendszer az idei évtól a keretekre helyezhetó kisméret chipek beszerzéséneklehetóségével bóvtil.2o1l.amelyek rendelkeznek egyedi azonosítÓ számmal (pl. 2 |65 000 eurÓ/ a gyÓg:Fszercsomagolást 2. A 201l. szerek ésgyÓgyhatásti készítrnények változatlan. Támo$atás azonban csak abban az esetben adhatÓ. továbbá a támogatott eszktiztjk tjt évig nem adhatÓk bérbeésnem idegeníthetők el.iziik 5 eyig uem idegeníthetÓkel ésnem adhatÓk bérbe. Méz kinyeréséhezsztikségeseszkiiztik: A támogathatÓ eszkoztjk listája változatlan. rostasz<ivettel. hosy aMezögazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal az idei évtől az eddigieknél szigorubban el(azoknál az lenőrzi az eszkozok vámtartifa-számának helyességét eszk z knéI.5 EUR cukor (va$y (szaktanácsvégrehajtási év me$kell órizni minden év adÓkhoz) 5 EUR ryÓgyszer) okt. o1-2o|3. Továbbra is támogathatÓk maradnak azonban a valToa atka elleni ryÓgyszerek ésgyÓgyhatásu kéktiltségei. 01-2012.higiénikus aljdeszka'' megnevezés szerepel.U. Perizin. A táLnogatotteszk. KristÓf Éva NemzetiProgramkoordindtor 19 . s0 Ft/db minden év aug.A répaszínnények. trI.5 EUR gyÓgyszer+ minden évmárc.valamint a repacukor beszerzésének vámtarifaszám szerepelcukor vásárlásárÓl szÓlÓ szám]án kétféle het: 170199 10 vagy l70l 12 90. azaz továbbra is a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló mennyiségii. az immunerósító szerek. 09. a támogatási tjsszeg nem haladhatja meg a 3000 Ftde ot darabonként. Bee Vital Hive Clean. 31. gyári szám). Ezen eszk ztikre is vonatkozik a vándorlási eszk ztjknélismertetettkétmÓdosítás.20ll.időszak: 2o|2. Varidol Varroa atka elleni alternatív védekezés trimogatása (a]jdeszka).V.08. 31. vizsgálat ideje:201l. azaz az egyedi azonosítÓ szám számlán valÓ felttintetése.izrc es.hu honlapon.max. méhészetifelszerelések azonosításának támogatása (keretjeliilö chip) méhcsaládonkéntlegfeljebb 50 db OMME által nyilvántartásba vett chip támo$athatÓ. (Serum-Werk). Bayvarol. ECOSTOP lamella. 30 000 eurÓ/ végrehajtási év ]tlatorvosi igazolások: t. ol-2olo'09.kétujabb mÓdosítástjavasolt: ennek alapján azon eszk zoknél.Méhegészségiiryi vizsgálat ideje:2012. 31.08. Az engedéllyelrendelkezó gyÓgylistája megf.06. valamint 5 vé8lehajtási even beliil uslanolyan eszk. 30. . Thymovar. Méhcsaládonként tjsszesen 50 db chip után igényelhető támogatás a beszerzésiár 60o/o-áig 0egfeljebb 50 Ft/db osszegig). a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló alj25 000 eurÓ/ deszka beszerzésére vehetó végrehajtási év igénybe. l5-ig gatottgyÓgyszerek támo répacukor Támogatott g}Óg}szerek: Apiguard gél. va$y hiányos VTSZ eseténelutasídák a kérelmet. minden év aug. a méhcsaládszám-ktilonbrizet alapján a késóbbiekben igényelhetó még támogatás keretjeloló RFID-chip leBfeljebb 600/0.)VM-rendelete a Magyar Méhészeti szati Program alapján nyujtott támogatások igénybevételének bályairÓl. a támogatás mértékeazonban a beszerzésiár legfeljebb Soo/o-ára emelkedett (de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurÓt). Dany's BienenWohl. 09. számlán a ''higiénikus aljdeszka'' megnevezésnek kell szerepelnie higiénikus aljdeszka 3000 Ft/db 800/0.Méhpatika forte. A tiímogatás mértéke a rendelkezésreállÓ keret sszeg 15 000 eurÓval emelkedett. 3l. (xII. Il' időszak:2011.

. lttaz szezon! té|i tíleus néza'ihgolás&l Segítsiik. a fö de hogy itt szÓ nincs valamiféle ha. adaptálni..ktik megduzzadva. sa esetén 10o/o engedmény! hogsk zben kÖn1nrében). Aztán az erdész fdlvilágosított. hogy a restaurálásánál. elvégzett tarvágás láttán helytuethetó.leg.anatőmiai Ez 50 darabvásárlása feletttone rajozzanak..nagyon nagy mennyiségben kifinomultabb mÓdja szerint a szíteném a rajzáskialakulás dókben. a felhasználás helyén kinyerik lombÓl..egészséges.méhészakadémiai'' mást tapasztalunk. ezért rázsfészekbe nyrilt. bÖlcsózést velni képtelen egyedek selejte. Tehát ez a vtil.ugy látszik. is Megrendelhetőa (+36). hanem a|aku|ásának. A szakirodalmi cáfolhatatlan tényekból kiindulva. morfolÓpafurattal+ pumpatoldalék: rai akácra úgyhozzuk csricsfor.el.tejet''). pasztalatain alapulÓ mÓdszerét Amikor csak tehetem.bórápolÓszerek készítésénél. hogy fogyassza a fogyaszto! 20- sikereihez. az ezt igényló hozzátardom.hogy ez a cikk nem rében).okainak felsorolását: ahory számunkra legfontosabb akácegy ktil n s.. szép hosszu ttjrzset (fiinélktil.A méhviasz ftilhasználása minkat keresett. hogy a (föleg a tiilgy). hogy a rajzást mege- Nagy István Pécs . Kezdetben csak a templomi belehengerelve.tizlete. által okozott ktiltintjs vábbi kedvezmény! után már van idó éslehetóség viselkedés az oka mindennek.viaszveszejtéses'' viaszba reitik a kábítÓszert. hog$rezek után énmár nem csak a konténerrel méhészketei cstikkennek a sok kivágás használják a kozmetikai és a tudok meglepódni az ujabb és dók számára példaadÓ éstanul(rablÓgazdálkodás) miatt.lesz ezzel a felesleges .A méhészakadémiárő! leadni a benniik termelődó méhpempót (.kai eszktjztik gyártásánál.ban sztiletó. Aztán az akác áIanydk. az országosan nem jellemzó.anatőtermelési fo kedvezményes áron beszerezhetó' amíga készlet . átrnenetileg el kell viselntink.. majd Janovics is idézi a szakirodaerdók esetében. megolvasztva.vagpnk.zelő méh anatÓmiája. a dolgozÓkhoz képesta kikeló sok erdótenilet 24olo-a. hogly sztjnhetően készítenek ismét ból gipsztintvény-másolatotké.. a miítárgyak ujabb felhasználási titleteken. Tehát. részr nk minóséget) már kine.20 darabvásárlámábaa családokat. nem a viasz. e témáink tertilete. olvasunk. Izgalommal lyamatosan nrivekszik az erde. hogy a ko. Az gyÓgyszeriparban. me$árja a mennyorszátulsulyba kertilése.tejet''(kínszámban. hagyjuk ismerek hasonlÓ kiválÓ termeló ha Ezek a szép.prokuics Istudn cikkét. méteres rtjnktik a magasra felnóni nem A méhviaszrőI mindezt kialakulni. vagy a vastam. un. meg a beszámolÓjához is. sebb fát termelnek éslopnak ki. belsó itatás tudÓ.várom tehát a további. fiités nélktil.zási |áz kialakulásáért. látszik.. kiiltintis vlselkedés az kijelenthetö. No perhogy Az ár a postai szallításktiltket is kihasználhassuk. timum van. a kábítÓszer-kereskede. akik pl. zífa a tudatos erdögazdálkohártya segítségével akart ó a ha. Jelenleg az akác bronzszobor-rintó technikához.személyesen is ismetíizifartinkiik tavalyésaz idénis olyan szépek voltak rem ót -.. kiválÓ 400 Ft/db.anatőmiai á!. így a petefészA mézfog$asztÓk'mézvásárlÓk kÖzt is eg}Te k zkedveltebb problémával glalko. cikksorozatot indította januári Nos. . mindenki dltal kiioka a rajzásiláz ki. bÍiniistik méhészekcsakmindenki dltal elérhetó opmi. hanem egiybenvitaindítÓ igazság ezzel szemben. elösztiraz erd rij|.jukban) egiymásnak kínálják és sa mindjárt a leglényegesebb el is fogyasztják.k zéjtik' de igyekszem minden Felvilágosított arrÓl is. már csak az ujabb divatnak k . Ugyanekkor aránya ttjbb: 32olo. hogy a világ legnaryobb megismerhettink.1a ttibbféle beavatkozásra annak ók a brinÖsÖkésfelelősek a raj291.amelynekaz elsó írá...mézpumpa'' zik: a rajzásgátlással. a nyári legeló. a rajzás fó oka a kijárÓ aránya a legmagasabb: az ossz De kerestekmár a boltomban élö belóle. s ha tuvalÓszínii ug$anilyen téves in.lottak arcárÓl mintát venni éseb. méhészeket. érdekében.dig ujabb ésujabb tertilettel bócsak ne legyen a méhsejt minta mellózó rajzásgátlással. Bármennyire is Ezeken kívtil idónként találkolem is nagy méhviasz-felhaszná. tehát a dajkák nem tudják ra. Szerintem a le$nagiyobb és bóvebben: A. hanem a kukacok kevés a nllt dajkálni valÓ fiasí$ot ésa poklot is. nálással is: néhány éveadtam el amerikai kokaincsempészéslegAzért egy aprÓsággal kiegémint amennyi képzódik az er. Februári gondolatok tának a kedvenc tápláléka. Mert ebben a kérdésben sincs kate$orikusan éselraktároztam.hogyegy részét Az . miai dlanydkkti'' válnak (lásd tart! Mézpumpa + fém. Sajnos énmég nem tartozom dás mellékterméke. de tudnia kell.hogy hazánk erdótertileujrahasznosításán kív{il még tem.De vajon mi Gratuláloka Méhészet szerkesz. éventekevezom meghtjkkentó viaszfelhaszlÓ lett. Nagyon helyesenhangsilyozza.. hideg vízbe ontve a kialakulÓ formákbÓl jÓsol. ezt a felesle$es .gyakat.Gratulálok a kialakulni. nyagságrÓl.tejjel"? tójének. Szokott egy jÓsnó is viaszt vásárolni. Ma t. formáciÓ (fóleg a méhészek kÖ. éwól zéséból származnak. a saját tagondo|atot Néhány vetek papírra.giája és fiziolÓgiája c. Elhiszem az elérteredfáva| fíiti'k. Mert én magam is vagyunk. Azt hitRemélem.bb. olyat. méhviaszbÓl gyertyát ésdísztár.a gázszámlán spÓro|va. Tudjuk' hogy méhészeti tozÓk megrendelésére. Ez a tás. De a legktikincisebb felhasználÓ vékony meghengerelt lapo- {:i Piacozo vásározo figye|em! és méhészek.mÓdszert megismerni.de ságos. pallőkkáfíirészeltettem anyák''által okozott tíizrevetni. E vékony viaszéwe szép eredményeket érnek gyertyák késztiltek belóle.írásokat. Az erdészettölhozatott méteres ményeit . a híradástechni. ismerteti. amit egi} szomszédban kukac ugyanis az egyik gyíkfaj. az .-9077 számon. mint a miilép. helyes mÓdszer. tévedtem: most olis lesz és más mÓdszereket is trianoni országcsonkítás Óta fo. mert a b lcsózés már csak kármentés éspÓtcselekvés. sajnáltam cikk egyes kijelentéseivel datisszevágni. ugy dajkaméh számszer arányának t lgy és a cserttilgy egytittes lépet a Pécsi Tenárium részére.szíteni. va$y pazarlásrÓl. Végre valami jÓ hír számunktovábbtenyésztése miatt.. vagy pl. hogy olyan szakmai Erről keveset hallunk. Ennél csak a molykukacot is tartalmazÓ tireg templomtÓl a droglaborig. Az EurÓpába irányulÓ dél.MECSEKAUAI JEGYZETEK lózni kell. gyalogkaptárakban. Schtinfeld: A méméhsejbrrintás tető a pumlegnehezebb feladat. Ktilonosen igaz ez a szobrászm vésznek méhviaszt droglaborokban olvasztott méh. Szegény méhviasz. sze a fő b n stik mi méhészek ségét nem tartalmazza! Kétszeris elolvastam Jano.. ha mindezt hagyjuk EMre o kmszetű.

Biztonságos .FEBRUAR ffi paaq hrrvmo .csak természetes .3091 g-AIpha-vet Al l atgyőgyászati l(fit. An D r . rvww.f i ib as ll.U. PerizinlThymovar.HIRDETESEK 20]1.-) |e'. Méhészeti ruhák.: ll: : r : .iil '. rgJ?p_E!J ) Az Az akcio 2011' Íebruár1-|ö|2011.et adunk ajándékba! 100db Api Life VarI 4 literApi Ot' vásár|ása esetén BEEVITAL Chalk Brood Meggáto|ja Íertőzö gomba novekedését segítia dajka a és méheket elpusztu|t az álcák e|takarításában. berendezések. kesztyúk. !i_q\ rI ! \tr ll_t.v.iAJ'- Egész évben védekezhet e||en atka támogatott készítményeinkke| : .asvanyi takarmány f----L!rer.mail: inío@erista. eszkózók'Íe|szere|ések.'' she Egyéb támogatott : Bayvarol.375 Fr BeevitraladagolT Beevital thermo hátizsák Februári 50dbApiLiÍe Var-+|iter ox' 2 Api vásár|ása esetén Api|ac' ajándék BEEVITALQUEEN ACCEPT Kontro|la méhekagresszlv|tásafelett .5/a.hu' : eristakÍtl 21 . H e l l a Ba r n a b á s .grH. Tavaszi nyári védekezés: -Y---*! Miért Hve Clenrv? a Mertezt -5 fokiglehethasználni!!! 2 darab 5 literes BeeVital Hive Glean vásár|ása esetén í darab adagolot adunk ajándékba! '.947o-os hatásfok vagymás Nincsmaradékanyag a mézben méhászet| termékben . 2045-89-546 : 96 +36 |ngyenes szám : +36 20-46. Aktiválja a máhek természetes trakarÍtási osá nét B EE g |J ÍAMoGAÍg' ár{ [r egésrségos méhelénr trismilfiPry Oszi.. Méhpatika Varidol. Meghosszabbitott nyitvatartássa|:00. árak az AFA-I |arta|mazzák.47 80 ztild Cim : 9028 Atti|a Gyor.999JÍJ f_:_lli' kiegészito : takarmány készitményeinket Apibiovit . egyszerÚ a|ka|mazás ío darab 5oo ml-es BeeVita| Hive Glean vásár|ása esetén í db íoml BeeVital Queen Accept. Hangyasav60 %A.3949. té|i védekezés : . a Kb' 20.hu Skype . Apiguard ! Apibiovit aiándék erŐsítésére.ApilacApiHerb ApiGo - G} rY.JozseÍ u.l . készitmények gél. BioméhészetbenhasználhatÓ HIT'E cutt{ . február28-ig érvényes.}l&Á' KizárÓ|ag tartalmaz természetes anyagokat ErösÍti méhek immunrendszerét a RendkÍvtj| hatékony Varroaatkáke||en a .Apiwaro|.. Kérjen á|latorvosátÓ| vagy gyÓgyszerészétól további felvi|ágosítást! Bcivebb tLÍbttttécLp: Pé l i to n i a 3 0 8 2 3 ..ásványi takarmány Mézeló méhek immunrendszerének Fu LVOBEE .-\t( * " r+ BeeVital adagoIÓ szett ára.30 m| CHALK BRooD készítményt haszná|jon méhcsalád fÜggÓen. képvise|et Swienty Méze|őméhekimmunrendszerének erŐsítésére. erösségétő| Tav zi serkentoeteté z . i r . IMMUNoBEE . Rende|ésfe|véte|: Telefon +36 423-825. 3 0 651. kalapok. íorte. r 1t in. kénye|mesmunkavégzés osszetevŐket tarta|maz .erista. 37.í:00 :8 8 E. ásványi anyagok és nyome|emekpÓt|ására.

o Ha nincs téreró a méhesben. Ébssiri vá||a|unk. nyitás-és mozgásérzéke|és. suly. amelyek ára <jsszesen279 000 forint.Mivel a rendszer nem igényel hálÓzatos tápellátást. o Csak dllő méhészetben haszndlhatő. és i . Azért.utÓbbi hasznos. "::P< gyarapodás |ekérése webo|da|án. a normális zésére. A krizponti kaptár a mobiltelefonos adatátviteli lehetóségeket kihasználva továbbítja a feltigyelt kaptárak és a rendszerhez illeszthetó távkaptármérleg adatait. mutassdk be. A kozponti egység akkumulátorral télen 1.:(06)-(1 9-2651. A konténercsomag magába foglalja a k zponti egységet. mik a rendszer elemei? . A rendszer egyaránt használhatÓ lakott teleptilésen. /'. december 22-én a szeghalmi temetóben tobb száz gyászolÓval egytitt vetttink végsó bucsut tóle.- Szabo Jozsef 1955-2010 55 évesen tragikus hirtelenséggel eltávozott koztiltink egy szeretó áPá. cigarettás doboz méretrijeladÓ képes a nyitási.Természetesen nem. A hómérséklet-. a kcizponti kaptártÓl 250 méterre is lehet kaptár. Ez a rendszer is. Igény eseténvállaljuk a GSMhálozatok miiktjdésénekfelméréséta telepítéshelyén. A.. ami rádiÓs adatkommunikáciÓ elvén alapszik.a távkaptármérleget. méhlopás a telekommunikáciÓ. Remek erre a SomafisKft.". A mérlegbe és a kaptár jeladÓkba olyan hosszu élettartamu elemet építetttink. és távkaptár GSM o**.somaíis. A mérleget ugy alakítottuk ki. Emellett a rendszert kiszolgálÓ interneten elérhetó szeryeren a tulajdonos bármikor ellenórizheti a rendszere állapotát.Bocskal 177-79. o Mennyibe ker l a rendszer. 2010. Amennyiben eltulajdonítás eseténezt a kaptárt is elviszik. hogy minél kisebb legyen a nem védhető tertilet. . Bucsuzunk tóled! Emléked me$órizztik! Lengyel JÓzsef Méhes vagyonvéde|em mér|egge|. . Kaptárör nevÍi védelmi rendszere. mozgatási éshómérsékleti adatokat eljuttatni a kzponti szeryerhez. a ráhelyezett sulyt Óránként elktildi a k zpontnak. Szakmai tudását szívesen adta át fiatal méhésztársainak. uagy udndordllomdnyban is hasznos? .éstápfesztiltségadatokat diagram formában.ik Pált ésSomogyi Schrammel LászlÓt. a mobil há1Ózaton kereszttil mriktjdik. kettö jelenséget ktiti E mi iissze? károsméh|opás A felderítésére.hosy lehetóségetadjunk a kaptárlopások megelójelzésére. hogy ellenálljon az idójárás viszontagságainak. Vagyis lehetösége van minden tulajdonosnak péIdául a mérleggel figyelt kaptár sulyának idóbeli változását figyelni. Ezt a pár csaj :. hanem nyugalmi állapotban vagy a telephelyen t rténö. hómérsék|et sti|y. egyedimego|dásokát 1113Budapest. NB kaptá4..a cégképviselöit.on|ine. re nincs sztikség. azok számának csiikkentésére használhatjuk a hasznos fel példa telekommunikáciÓ vívmányait. mint a feltigyeleti rendszerek általában.":1. stb. ilyenjelenség Két tiibbek ktiztitt.. Ennek megfelelően nem kell vízszintezni. kozponti szervere k veti ésbiztonsággal tárolja a hozzá kapcsolÓdÓ osszes feltigyeleti rendszer informáciÓit.'t. Tel. m ktidik a rendszer? . "" fejlesztette. rendszer GPS a|ap rádiófrekvenciás akár 200 kaptár. feltigyelni a hordást. méhészeknek is egyiittke|lélni'ink.BeeGuard'' Kaptárfeltigyeleti rendszer alkalmazhatÓ az osszes hazánkban rendszeresített kaptárhoz és a konténerhez. Célunk egy olyan idegenek által nem láthatÓ feltigyeleti eszk z létrehozása.t. valamint az éves kommunikáciÓs dij 24 ooo forint. az SMS-ket írásos formában tudják megtekinteni.B. nyomon lehet k vetni a szállítás utvonalát. nagyapa' nagyszerií méhész jÓbarát. valamint az éveskommunikáciÓs díjat 24 000 forintért. Fax: (06)-(1 825 )-31 )-248-1 MaiI somaÍis : @t. A rendszerröl kérdezti. Természetesen vannak még fehér foltok hazánkban. de ne k veteljen ktil nleges beállításokat.A kaptárakba beszerelhetó. Éffi) ra.Rendszertinket azért hoztuk létre. A fent leírt webes feltiletet minden felhasználÓ a saját kÓdjával a világ bármely pontjárÓl interneten keresztiil el tudja érni. a méhekzauardsdnak jelzése mellett milyen egyébszolgdltatdst nyujt a rendszer? .távkaptármérleget 2 jeladÓt és antennát 244 ooo forintért. amely a legnagyobb országos lefedettséggelrendelkezik a ma$yarországi lakott és azon kívtili tertileteken. A Somafis Kft. Gondoltunk a nagyobb méhészetekre ezért is. és 200 kaptár tartozhat egy ktizponthoz.hu Web:www. sms. A rendszerek után állami támogatás igényelhetó a Magyar Méhészeti Nemzeti ProgrambÓl.Amint azt említetttik. A méhészek nem csak az aktív időszakban. a Elöbbi és káros. a rendszert egyaránt lehet hasznáIni kaptárak és konténerek védelmére. A krizponti kaptár emellett a beépített helymeghatározÓ rendszernek (GPS) ktisz nhetóen folyamatosan ismeri a saját helyzetét és ezt el is ktildi a kozpontnak.P. valamint 9 jeladÓt.aival rendszeresenvándorolt SzeghalomtÓl MikÓházáig. A rendkívtili eseményekról a rendszer maximum 4 telefonszámra képes SMS-tizenetet ktildeni a riasztás helyének és okának pontos megadásával. . Mindezt szeretó feleségéért 3 és gyermekéért tette. a TELENOR GSM-rendszerét használjuk. mezon. hogy milyen eluen m kiidik a rendszer.ben cégtink és Kft. ami legalább 4 hÓnapos m k dést tesz lehetóvé elemcsere néIktil. valamint mobiltelefonok cseréjét TELEN0R GSM-szolgáltatásra a lehetó legkedvezóbb feltételekkel. A méhlopás. 2001-ben kit nóen végezte el a méhész szakmát igazol'ő tanfolyamot. ezért a vándor állományokban is használhatÓ. A kaptárak védelmét szolgálÓ alapcsomag tartalmazza a kozponti egységet.ezért cégtink alapcsomagokat hozott létrea védeni kívánt céleszkoz szerint.valamint a tulajdonos által megadott risszes mobiltelefon tizemelési helyén..VAGYONVEDELEM I BeeGuard Kaptá ror A modern jelenségeivel kor neklink. C Kérem. téli tárolás alkalmával is tudják használni a rendszert.A rendszer tervezésesorán létrehoztunk egy internetes feltiletet. Ennek megfelelóen a kozponti kaptár és a feltigyelt kaptárak k zott semmilyen vezetékezés. erdóben vagy hegyvidékes tertileten. melyen a felhasználÓk kovetni tudják a saját rendszenikbe beérkezó tisszes adatot. és a méréshez nincs sztikség a tárázásra. és mtik dés feltigyeletére. nyáron akár 2 hÓnapig képes tizemelni. ezérta rendszer m kodéséhezsztikség van TELENOR hálÓzati téreróre a telepítés}rclyén. és TtizoltÓként 19B2-ben kezdte 5 vásárolt méhcsaláddalezt a szép szakmát. uzemidó.'t ládot idóvel 70 méhcsaládig '. illetue a fenntartdsa? .hu - 22 .

a Videoton OktatásiKozpont Sportcsarnokában (Berényi l01.40: Dr.MtivészetiésKulturalis KÖzpont.2o: Krts f ÉuaOMIVIE Nemzeti Program koordinátor: Méhészeti Nemzeti Program 2o|o-2o|| l4. kiallítÓval kÖzttikszámos ktilfrÖldi A vásáron mézadománytgyújtiink a vtirrjsiszap károsultjai számára a szaktanácsadÓistandon InformáciÓ: .hu honlapon Meghívo Az OMME Méhészek Fejér Megyei Egyestilete 2o1|.3o: A résztvevöketkÖszÖnti mézkirálynő'a megye. A rendezvényiránt: 790.szállással ésbállal kapcsolatban: Kősa lcu. 2-10.): 14.00Óra ktiztitt. szombat 8-12 Óráig eszkÖztik Hidegenhengereltmülépésméhészeti szelesválasztéka kaptárvastÓl a pergetőig! a Telefononrendelést vallalunk! felvesztink'postiízást (+36)-(30) 49 Telefonszám: -3|5. 3300 Eger' Kistályai űt 22|. Koordináták: 47. Nagy Anna (Budapest): Méhpempö alkalmazása autoimmun betegségek kezelésekor Dr.: (+36)Mhden A belépésíngyenes! bdeklód t szqetettel uúrunkl Japán. www. Angytin Jőzsef.57'37'Ny É. Munka .50: Az. Szabő Éua(Debrecen): Orvosi mézalkalmazása krÓnikus sebekkezelésében Kozmetika ésegészséges a méhméreg-krém bőr: harcba száll Kozmetikai tapasztalatok Gyakorlati bemutatÓ: méhszurás-terápia Dr. Tel. (+3 : 6)-(20)-966-e 7 vagr (06)-(3 516-210 eT 6)email: info @ quickauto. Templom u. SoltészAgnes (Szako$: Apiterapiás készítnnények alkalmazásánaktapasztalataia bőrgyÓ gyászatban Dr.Magyar Apiterápiás Társaság: MérftildkÖvek apiterápianemzetkÖzi bazu az és t rténetében:mézgyÓgyítÓ ereje a Gillich Istuán (Budapest): apiterápia alkalmazási lehetősé. Program. a VidéKejlesztési Minisztériumparlamenti államtitkára: Kilátások éslehetőségek mezőa gazdaságban 201l-ben 10. (A Vezérrit sarkátÓl l00 métene) Nyitva tartás:K-Sz-Cs-P:9-17.február 26-án (szombaton) rendezi a Xxlll.a váa ros ésaz egyesiiletvezetói 10.hu Budapest XIV. kertilet.hu (2o)-43r-r6s2 tel. Itt az j lsuzu D-M ax! 1umi Mézes-Méhész Bo|t Méhészeknek kedvezmény ! ouick AutÓ Kft.tel: (+36)-(30)-684-3 SelmecziImre.(20).isuzueger. e-mail: kosairen@ citromail. 1028 Budapest II. Kijrmendy-Rdcz nos (Nagykovácsi): Esettanulmány:emJ lőrak kezelése Kutasi Tamds(Budapest): Minőségimézésmás méhészeti termékek termelése terápiás célzattal Sztics Mihdlyné dr. Erő.33. február19.10: Zársző l9.hu. Kijrmenily.apiterapia.Év méhésze'' átadása dij 15.50:Bross PéterOMIVIE k: Aktualitások eln 1l. kertilet.hu www. Levezető elntik: Molnár Gergelya 2008-asÉvméhésze o9.97 i2 i . Kijrmendy-RáczJános: Az apiterápia alkalmazásának magyar eredményei |2. tel.2o: Ebédsztinet l3.o0: KusnyerTamős:Újdonság a kaptárban: sterilkiépített lép 14. SzuglÓ u. előzetesenjelezzerészvételi szándékátésregisztraljona www.e2t-939 Nyerges Jőzsef. Kijrmeruly-Rdcz Jdnos: Zárszo Beltpés íngymesl Az előadÓtermi hely korlátozottságamiatt kérjiik'hory aki teheti. Nagy Gyula. r.3o-|3.ttibb mint 70 cégrészvételével.o0:Dr.tel: (+36)-(30)-635-|26I .REN DEZVENYEK Elstí Magyar Apiterápia Konferencia Budapest 2011../fax: (oa) 3 -(zz)-s37 -677. Sebók Péter(Pécs): méhpempő A Összetevóiésazok mézben tiirténőfeldolgozásánakkérdései DebreceniKdlm n (Debrecen): Mézésvirápor alkalmazásarágyÓgyászatában kos me$betegedések Dr. (+ 6).00 és16. 125/C.o0: Este a mézkirálynőrészvételével méhészbá|zár1arena dezvényt Kertész a Csárdában Kiiliinterem (emelet29. A konferencia programja: MegnyitÓ: Dr. Az ge a szk|erÓzismultiplexesbetegekgyÓgyításában Dr.00:Magyar ProfesszionálisMéhészek Egyesiiletetagértekezlet EurÓpában az egyik legnagyobbeszk zkiallítás ésvásár várja a látogatÓkat7. 18.54.quíckauto. országos Méhésztalá|kozÓt ésVásárt Székesfehérváron.RticzJános elnÖk. Helyszín: KlebelsbergK nÓ Mrivelődési.) u.

1|lat. ez utÓbbin kár meditálni. kÓstolhatta éséIvezhette gyulai a amit mi sem bizonfthatjobban.hogy segítsem a zsiíri munkáját az értékelésben. A sok édesfiletlen tévesztések lehetóségét. Ezáltal a mézek 2 épiilt fel a bírálat. Hiszen nem csak méztermelo Vagyok. kép). Még egy olyan esos. hogy a Kárpát-medence éghajlata mennyi ntivény mézelésére alkalmas.Nekik fontos a visszaigazolás. mint az. osztályvezetóje. A pontozás alapján válogatták ki t rls' d it'*.. l a méhészmég azt a 3 tiveg Imézet is sajnálja bekiildeni! Szerencsérenem lett i$azam. a mézek mintíségekifoa le$obb 14 terméket. hogy végigkostolhattam aZ ország tavalyi évének felhozatalát. A szakma kellően tájéWessling Hungary Kft. szaktandcsadő L 24 .És az. Árp ád szakta nacsadők.J '"-l-S Az Éu Méze2o1omézverseny gyozTese r . az a nevezési ne volna! csak díj Hányan fognakvajona mintamellé mé9 2-3 ezer Ft-ot is |etenni? kérdeztem magamban. Pongracz Attila és Barkő kifogástalan volt. né. vasy a nagyapám idejébenmég a masyar méztermésben komoly szerepet j átszÓ tisztes faméz. Fábián MiVáltozatos termékek háIy fogoruos.termékkel megspékelve (2. eztistfa-. akire ilyen me$mérettetésen számítani lehet. Akácméz. Az Év KivríúÓMagyar Méze: Lengyel Péter Hársméze.ha a novénytermesztésérdekében nem lenne befogva ennyire intenzíven a talaj ! Na. a másik három pedig az akácot.orommel fogadtam el a meghivást.csucszsíjrrir.fel tudjanak mutatni a termékiik mellett rek]ámként. A fajtamézekethárom zsiiritag pontozta.Gyór Év Méze kiiltinle$es méz kategÓriában: Gabriella DiÓs méze. nézzuk inkább a zsiírizésmenetét. Csaknem l00 minta érkezett az OMME Békés Megyei Szeryezetéhez. Fajtaméz és KtiltinlegesmézekkategÓriában lehetett nevezni.vÉzvrRSENYrrszT|VAL És 2011.a mézek minösége hész.t. Ez az a réteg. asz. Alt Norbert alpolkerlilteka zs ri aszta.ményeketis kaptak. itt dékfejlesztési Minisztérium fóemelném ki Árgyelán Jdnos. FEBRUAR Gyiinyiiru Versengés Gyulán A Méhészet novemberi számának belsö borítÓján oIvasom: az 2010 cim . hanem azokra a fajtamézekre..lyen szánalmas szezon után. A pontozás kite4'edt a víztartalomra. hogy egy elismerést. Ésmi lehetne. hanem fogyasztÓ is. mítva.#:thetó Változatos termékekkerÍ. kép). Csanaki Méhes CéhLevendulaméze. élményvolt.amelyek gástalan volt.kozÓdott a versenyról. Amikor pedig a versenyigazgatÓ felkétt. talára kertiltek.vagyis a Verseny szervezójéhez. hrivrjs nyár mellett is. Szekszárd Év Méze akác kategÓriában: Brunner Méhészet. hogy mind a kétpontozás alkalmával nagyon hasonlÓ BarkÓ Aryád eredmények sztilettek. Ilyenkor szembestilhettinkazzal. Lás zlőfly hány gyiinytiríi termék.VersenyfelhívásÉvméze elnyerésére''.. Egyre tobben járnak portékájukkal piacra. néhány g$tinyor az ug1nrevezett. a .gármester. r. mézszak. Remeczky Istuan mé|ára. át Szép. másrésztanyagi érdektik is. regionális rendezvény alatt..szép. aYidig csak jÓt lehet mondani. Itt én elsósorban nem a 40 k riili akácmintára gondolok. tudatosan értóje alkotta.néhány silány mintát leszákel megspéke|ve. 1. Egyrészthiusági kérdés. .a fajtárajellemzó iz-. levendula-.ésszínvilágra. odafigyeléssel lok.iltek a zstíri aszta|ára (Dr. amely az elismerésentul értékes nyerekizárta a részrehajlás vagy a vé.Székesfehérvár Nyergesné Koudcs Ktiztinségdíjatnyert : Villar S andor Kandírozott gytimolcstisméze. amilyen 2010 volt. Budapest Év Méze fajtaméz kategÓriáb an: Csanaki Méhes CélrSelyemfiiméze. a munkáját. melyek ritkaságszámba mennek. a csomagolás minóségére az adott termékkel és kapcsolatos tisszbenyomásra is. vag} szállítanak iizletekbe mézet. A fó dijazottak kor s zs rizésenestek át.legyen az csak egy egyszení ok]evél.J}'#T#:TJil:*. Zsolt uezetó szaktandcsadÓ _ 1. Bross Péter Haász Ferenc és Fdskerti Lászlo OMME-elnÓkés Herpai Zoltán. aki szereti a ktilcjnleges' vagy mégszámára ismeretlen ízvilágu termékeket. A csucs zstirit A mézverseny szervezésérólpeBtigréné Bodrogi Gabiella. Ilyen volt például a bálványfa-. Kíváncsian néztem a hirdetményt.Gyór. A zsríri a nagy mintaszám miatt kétrészreoszlott. hanem a nagyk zonség is értékeltek valamennyi mintát.Orfii Arany fokozatu elismerésben részesti|t: 29 méz Eziist fokozatu elismerésben részesi'i|t:25 méz Bronz fokozatu elismerésben részesii|t:2I méz ". nomságot pedig nemcsak a bíráLelkiismeretesen.

as évekbeli kasos méhészkedésA 20.méhészeinek portékáibÓl is vásárolhattak.látogatok olyan mézekkel is szaktanácsadő szeknek szÓlt. igazán nagy p Az elsó alkalommal megrendezésre boldogság azonban az volt számára. A A me$ismerkedhettek és kÓstolhattak. a lezárult telnoke 2010. lelkes munkáIdéndecemberben ismétszeseny kiállított mézmintáibÓl. galmazÓk. amelyek Nincs méhésznapeszkozforezena vidéken ritka. ge az. eszk zgyártÓk nélságszámba mennek.Ev méze 2o|o. A tobb mint 300 fós hallgatÓság nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai elóadásokat. A zekkelis megismerked-mézkÓstolás mellett megyénk hettekésolyat is kÓs. ktil. hészet gyel Péter szekszárdi méhész B csrizik tóle családja. Számos orosházinak éskornyékbeményhirdetése zárta. Méz és Mévalamint a Borlovagok kiválo minőségri boraibÓl egyaránt maga mogritt. mézver.A korábbiévekhez hasonlőan Gyulánháromnaplgminden a mézróI sző|t. \. Gtjndocs Benedek országos GasztronÓmiai Emlékversenyének kiállítása vána az érdeklódóket. Az idóktizben megszerzetttapasztalatait igye'Év méze 2o1o. méhé. Fia veztek risszesen 96 mézmintátragikus halálát kovetóen unokája vette át a családi méva|. a Békés megyei diák-mézkirálynó. ezek mellett a hazai mézkedett meg a méhekvilámarketin$ról. mézesmasszázson és a szaunázáson át a méz ésa mézzel késztilt ételekés italok kÓstolÓjáig. A fesztivál megnyitÓján keriilt sor a Grindocs Benedek Méz Lovagrend lovagjainak avatására. MézésMézeskalács Nemzetkiizi Fesztivál. A megnyitÓ kozonsé. hársmézéttalálta méltÓnak az K ti András 25 .mézes'' programok tárháza várta az érdeklódőket. hanem nektink.a kézmrives foglakozások keretébenttirténtmézeskalács-készítéstól. 2 ##*+"í.kiiztitta lIl. képen.december7évesMagyar MéhészetiNemzeén.. mézverseny eredkezett tovább is adni.el méhészkedni. 14 évesen ismerrÓl.37 félemézze|. jának ésszorgalmának ktjszcin.Azs t'rLengondozását.retettel várunk minden kedves hetóen igen sikeres évet tudhat méhésztársata [V. amelyek ezen a vidéken A |átogatők olyanmé. ValÓságos beszéló méhészeti torténelemA szakmai napot az ktinyv volt.96 éveskorában távoti Program tapasztalatairÓl ésaz zott az evilági méhészek uj háromévesNemzeti ProgramsorábÓl. azza| a céllal. Az idén linek segítettméhészeti ályáj uk kezdetén.méhészetiszezonra valÓ felképortja láthatő a 2. kép).verseny kiállított mézeinek. ahol a mézjegyében készített cukrászmiívekben gy nyrirkodhettek az oda látogatÓk. A lovagrend decemberben alakult négymegye méhészeinek osszefogásával. A december ll-ei regionális alatt nagy sikere volt a mézszakmai nap már nem a ktjztin. majd teherautÓval. a mézminőség gával.Az ország legktitechnolÓgiárÓl. giyermekeket és felnótteket eg}aránt . amikor az egyik fia kertilt mézversenyre 41-en nevillamosmérnrikként hobbibol méhészkedni kezdett.a teljességigénye nélktil . század ttirténelmiés méhészeti változásait naprÓl ról hangzottak el elóadások. hogy regbítse a termelói magyar méz és a méjÓ hészetitermékek hírnevét' A mézkirálynó távollétében elaz sŐ udvarholgy.)Ez sztilésjegyében beszereznitik a Huny a RékakÓzremrikodésével igazán szép eredmény. napra élte át. (A díjazottak egy cso.ugyanis méhészkedéshez sz{ikséges esz(1. A Gondtjcs Benedek Kozépiskolában a II. AradrÓl is érkeztek érdeklódók. Az Orosháza és Ktjrzete A magyar méhészeti ágazat akMéhészEgyestilet tirtikris tuális helyzetéról.kétféletermeléslentette. ami egy életre szÓmegÓvása érdekében teendó injelÓ kapcsolat kezdetét tézkedésekról. amelynek Gyu|ai a Sportcsarnok adott otthont. hetóségtikvolt a méhészeknek a oldalon). A Argyelán János ségnek. muzeumai fesztiváli kínálattal várták a vendégeiket. Határainkon tulrÓl. zeskalács Nemzetktjzi FesztiA rendezvény három napja válra..MEZVERSENY FESZTIVAL És Hagyomány szliletik Gyu!ánharmadik alkalommal kerliltmegrendezésre december 10-12. ritkaságszámba mennek. Csiszdr Dalma tit tte lovaggá a lovagi eskiitételt ktivetóen a jelolteket. tolhattak. kÓstolhatott. Gyula vendéglátÓhelyei. szállodái. Természetesen Gyulán is leEv méze címre (bóuebben a 4.. A 5ZERZo FELVÉIEtEtl városban a fesztivál ideje alatt ttibb helyszínen l.a gyóztes 2010 tavaszán kezdett koztiket ésgépeket. késóbbvonattal. valamint méhéltinbozóbb pontjairavánszet ttirténetitémában az 1860dorolt lovas kocsival..

re. mézminóségról és a kaptárelhagyás kÓra képéról.A legtobb szavazatot kapott rajz készítóje ésa szavazÓk koztil kisorsolt személyjutalomban részesiil. helyezés Nagy Bettína (KomlÓ.]'a zsuri a kovetkezo donmásodik jelentós renden.hirdetesei.A zstiri elntjke a koronázási cea lenlévoket a \.r. A Menyes Vilmos felkésztilés kiválÓan sikertilt.kia megórzó és gyÓgyítÓ hatása. helyezés Székely Janka (Na$ymányok. a gyerekek tiromére. ismertette a méhtartással és a méhészetitermékek termelésével-értékesítésével kapcsolatos jogszabályokat.et. Erre az alkalomra Így neves elóadÓkat kérttink fel a szakmai elóadások meg[artására.rán n1Újton teljesítményt zsriri a nulÓ kozépiskoláslányok részére. II. a gyony ni virágcsokrokat. a Pecsi r. hog_va versenyre jelentkezők a felkésziiléstikhoz írá.loske). r. majd azaztktjvetö .vagy trirténésekbtjl merített témákbÓl késztilt ra.abD ra (MecsekpoMay Gábor Baranyame5.tvÉztvnR KET|NG Mézes napokKomlon! A Kom|ÓKiiztisségek Háza zsrifolásig megtelt helyiségében SchaffAnikÓ referens megnyitőja ésMenyes VilmoselniikméltatÓ kiisziinöszavaiva| és vette kezdetét december 17-én országosMagyar az (OMME) KomlÓi HeIyi Méhészeti Egyesiilet Szervezete a KomlÓi Ktiztisségek kiiztis és Háza szervezésében a IV.ei me.ban elsajátított. kommuniráIynó uersenyt a Komlon és kácios kepesség megjelenés és soKomlÓ-kornyékén élo.' cím gyermekr N íi ajzpá|y értékeI ázat ö ésdíjkiosztÓ. alsÓ ésfelso tagozatos általános iskolás korcsoportoknak hirdették. valamint Mecseki a diák mézkirálynö verseny eredményhirdetése kirá|ynó ésa koronázási nnepsége..ersenyvég. a méhbetegségekról. Érthetóen nagy figyelem és ér. Dr.en1. udvarholgy: CserII. állatorvos a kistermelök k telezettségeiról beszélt. Kokonyosi Oktatási Ktizpont). Feleségével évettciltrjttekel a méhekkozott.helyezésKigtics ViktÓria (KomlÓ. Alapfokti Miivészetoktatási Intézmény). helyezést Horudth Klaudia (KomlÓ.kimagaslóanjonak értékeldeklódés kísérte az iinnepse{ te. A rendezvényen a méhészszervezet tagságának 80o/o-a vett részt. Ugyancsak az OMME Komloi tése.aqr. III.átadta az okleveleket. an Az elértpontszámok alapján a díjazottaknévsora: Felstj tagozat: I.a természettémákban eryénileg gyarapítottáktudásukat. III. vagy ta. utcai óvoda). tobbségében méhészszakmáa ban használatos miíveletek. Dr. méhészeti kcinyvekból. A pályázaton részvevó minden gyerek emléklapot. Kodolányi J.adon szobelitájékoztatÓn zsiiri a hirdette a Mecseki diak mézki. Méhész Egvestilet .nagyon gondosan készített. Ouodás korcsoport: I. emlékét megórizztik. II. helyezés Sztjcs Ramona (KomlÓ. kedélyével JÓ biztatta méhésztársait.Tájekoztatojában ktinyv. a rálynohoz méltÓ eleganciával. ]MME Komlői A versenyzók a tesztlap kitolHelvi Szeruezete. A beadott rajzok kozt sok szép. Isten veled Tatám! Családja.a tárg}Helyi Szervezeteésa Kom]oi Kcj. Kelemen Bdlint szakelőadÓ.ám hirtelen távozott. Tompa M.rallrro: Schu. egy nagy koméz készítése.ersen}'szerepérol. Kiss Gy rgy ÁuK). zsiíri elnoke . hangulatban értvéget.II. helyezés Menyes Blanka (Szászvár. BékésiMéhészEgyestilet tagjai Kiss ottÓ elntjk OMME Bereg ésVidékeVásárosnaményi Szeruezete 26 . leírások. Mecsekjánosi óvoda).. A látogatÓk szavazhattakaz általuk legszebbnekitéltmiíre. minden r.'.Kiss Gy rgy Átun . kifejezések. ban sztiletett.jz volt. január 4-tól február 5-ig tekinthették meg a Kom]oi KtizosségekHázában. éwe meg.utalomként értékes konyvajándékotésmézet. A legszebb ra. ezen feltil koronát. volt ez 2olo.A három méz-$rácia. n. Zalaapátiban az elsók kozott végezte el a méhésziskolát.ismeretból elózosségek Háza 2o1o.rálynó fejérepedig felhelyezte a sos anyagot kaptak.ierl(Pécs). RákÓczi F. Bucsuzunk tóle. Békési Ldszlő szakelőadÓ.és mézajándékokat. Ezuton is kcisz nom az elóadÓk és a tagok megielenését ésminden méhésznek sikeres idei esztendót kívánok! Kocsis Károly 1931-2010 gazdálkodÓ családBékésen. Tamds PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos-helyettes a megyei méhészetek egészségtigyi állapotárÓl ésa soron kovetkezó teendókról szÓlt. I. lest hozta: Mecseki diák mézkia verseny eredmén1. ffotőnbol. ÁvrK).eloni bemutatkozás. méz egészség. helyezés Gruber Míra (Szászu ár. 55 BetegségerégÓta kísérte. a méhészmunkája. tárgg.kon) befejezéstil. méh. remÓnia során a nyerteseknek lefolyásárol.eg1-ben a venka ftcia (Mecsekpril<iske) lett. elnÖk Evzáro kiizgyri Vásá Iés rosnaményban A Bereg ésVidéke Szervezet minden évben megfar{a záro kozgyulését. december 18-án is.I. állatorvos színvonalas tájékoztatást tartott a méheknélkialakulhatÓ rezisztenciárÓl.a zsiiri által korcsoportonként legszebbnek értékelt 3-3 rajz készítóje oklevelet. Alső tagozaf.sár szaloncukrot osztott szét. a stÓlát. udvarholgy:Rogács Vihészeti szaktanácsado.tajékoztana je. l965-tól fejlesztette az áI|ományt. A pályázatra 6 komlÓi és2 KomlÓ-kornyéki Óvodábol. helyezés GáI Bianka (Pécsvárad.egtiIa r.Legyen onnek ls mindennap M ézes ap!. a kielmondta. helyezés Vincze orsolya (KomlÓ. Erkel F. a jelenlévó vétellel. fogások. illetve 6 komloi és 5 KomlÓ-kornyéki iskolábÓl osszesen 2|5 rajz érkezett. A gytilés zenés vacsorával és a méhészekegynás jÓ k zti szakmai beszélgetésével. ÁMK). Dr. Mecsekjánosi óvoda).jzokbÓl késztilt kiállítást zott. Íi A gyermekrajzpá|yázatot a komlÓi ésKomlÓ-kornyéki ovodás. méhésszel valo kapcsolatfel. l995-ig egészségiigyi felelóskéntténykedett.Tízévesen nagybáttyátÓl kapott egy családot. a eredményérol. gyerek méz mig az rajzot készíto ajándékb részestilt.enenvzonél jinak.

27 .

n Amitraz hotőonyoggolVorrooóestructor otko eilen .

29 .

amelyekben eryszer sített nyilatkoE rovatunk lehetöséget biztosít méhésztársainknak. óster. amíg kistermelői koltsegnak l27 olo-a(szuperbruttÓsítás).hu). Ebben az esetben\'eszmÓdosult.kozati lapján jeltilni kell! \. 40o'o -1 600 000 Ft. felette választhatÓ: adÓjábÓl maximum 100 0o0 F: a) 10 o/o-os ltséghányad al.as. a gyermeknevelési támogatás.terhességi-gyermekágyi segéMen. EHO fiovedelem x 27olo) 64 800 Ft. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele. aki egr-ide-iuiegmunkaviszonyban áll. hetó igénybe. Adokedvezmény -l00 000 Ft. az ápolási dÍj folyosításának tartama alatt vállalkozoi tevékenységét személyesen folytatja. E osszegból . Koltsegek -2 000 000 Ft.sg e a 2010. de az ado alapja a jor-edeviszont az adő alapja ennek az lem 27olo-kalnovelt osszege.ide nem értve például a munkavégzésre irányulo egyéb jogviszonyban (megbízás. hanem an. ha a gyermek$ondozási se$ély. ápolási dijban részestil .adÓzási mÓdszert.600 ezer Ft bevétel alatt A mezögazdas á gi ter. l. kivéve az óstermelói tevékenységet kozos igazolvány alapján folytatÓ kiskoru szeméIytésa gazdálkodÓ család kiskoru ta$át. Az évi 600 ezer forintot meghalado bevétel eseténa j vedelem megállapíthatÓ: 2. Ekkor a bevétel 90o/o-a tekintendó j vedelemnek.ek óstermelói adokedr. valamint az elhatárolt (Méhészet. akinek a mezógazdasági tevékenységéből az adoévben 30 célratámogatást kapott. hatő adőzdsi mődok: adÓalap 16o/o-a. álta] r'ezetett i. o Melyek amezogazdasági ósmegszerzett bevétele a 8 milliÓ EHO forintot nem haladja meg.-V sszevont jovedelemként adÓzik. . = Adoalap 400 eFt x 127olo 508 000. ebból kovetkezóen a gyes mellett lehet kérni az egyéni vállalkozÓi nyilvántartásba ttjrténó felvételt. Biztosított lesz-e. mezogazdasági termeló számáváltozások? gelszá mol as : 5. r'állalkozÓ. fófoglalkozásu egyénivállalkozÓként kotelezett a járulékfizetésre. o A mezögazdasági óstermeló 2011.ge ajtivedelem(ha az pozitír'elomelö felbruttÓsított j vedelme is ténaj vedelem. Budapest. nem minrístil mezógazdasági óstermelónek. bevételigválaszthatÓ).teher 113568 Ft.adÓ mértéke B) Az óstermeló dltal udlasztpedig a számtton téke. Ossz. teher 30 000 Ft.\.segító családtag). (bev. Tételes k ltségelszdmolás nyilatkozat: A 2011. baleseti táppénzben. r.\ mezogazdasági isiernelo k teles beadni a ::T1041nyomtawányt. ha a termeló nem kíván a k ltségeivel tételesen elszámolni.ményde minimis (csekei1. Az egyéni vállalkozÓ nem koteles tánadalombiztosítási járulékot' nyugdÍijárulékot (tagdijat)'egészségbiztosításijárulékot ésmunkaeró-piaci járulékot fizetni arra az idótartamra. a bevétel60/o-á. akkor a támogatás tisszegébólaz adÓévben tinállÓ tevékenységból származo bevételként annyit kell bevallania. Az adÓ alapja a számítottjtivedelem 27olo-kal novelt risszege.Ez az adokedr-ezb)ÁtalányadÓ (8 milliÓ forint zást választo kistermelő k ltsé.c:ztositon . Átalányadőzás: Mezögazdasági kistermelónek tekinthetó. . Amennyiben tehát az eglyénivállalkozÓ a gYes folyÓsítása mellett a vállalkozÓi tevékenységét személyesen folytatja. ho91.teher 30 000 Fr. s.Az átalányadozo magánszebevételésa ktjltségekktil nbsemély. akkor mindkettó vállalkistermelói koltségátalány is Iekozási formára ktil n-ktil n és vonhatÓ. SZJA 160/o 81 280 Ft. amennyit abbÓl igazoltan felhasznált.ésa járulékfizetési kiitelezettség hogyan alakul? . termelókre vonatkozo 2ol|. milyen járulékvonzata van? . o Mezőgazdasági óstermeló biztosításiésbejelentési ktitelezettsége. x 6olo) 240 000 Ft. gyermekgondozási dijban.Amennyiben a magánszemély március 20-ig nem érvényesítiaz értékesítési betétlapját. 1591 Pf veszteségból 2Oolo-ot elszámoltnak kell tekinteni.)ésaz zvegri nyugdíjban részestiló szemel1t. rokkantsági stb. mely után 16o/o-osadÓkulccsal kell adÓznia. a tárgyi hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ eszk zrjk értékcscikkenési leírákapjanak.800) x 160/o SZJA 48 768 Ft. meeg1-éni zo 'q'azdasaqi ostermelokéntnem v a l i l i ' c i zi o st r on a .adÓalap az állati termékek ese. választott tisztségviselóként tevékenykedó személyt -. Adotanácsado L tssz.Gyes melletti munkavégzést megenged a jogszabály. TételeskÖItsé ra az áta|ányadÓzás. adÓéwe változatlanul lehetöség van eEivszer sített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes kciltségelszámolástalkalmazÓ kistermelónek. Jovedelem áll. kozÓként továbbra is 15 milliÓ hányadot is elszámol. Kérdéseiket a Szerkesztóség várja sábÓl. akkor nem kell j<ivedelmet ésadÓt megállapítania. . Tehat az az tjstermelö. (AdÓalap: 240 eFt x l27olo 304.Ekkor arrol is nyilatkozik. AmennyiAz igazo|t koltségeken feltil 8 il nltamnos uáItozds: _ Az adő mértékeegységesen ben egyidejiileg e$}éni vállalmilliÓ forint bevételig 400o-os az osszevont adÓalap 16o/o-ára kozÓ is. ésa már megszerzett szolgálati idó eg}rtittesen legalább 20 év. Jovedelem 400 000 Ft. gyermekgondozási segélyben' gyermeknevelésitámogatásban. o Gves mellett vállalkozhat. akinek a mezö gazdasági termelésb l száró mazo bevétele 600 000 Ft és 4 milliÓ forint ktjztitti. tehátbiztosítási jogviszonyrÓl ésjárulékfizetésrtíl nem beszélhet{ink. ó1 Azokban az adÓévekben. SZJA O Ft. ha nem ez a fófoglalkozása és az értékesítés . Az .hogy az igénybe vételének felteteie.Az adÓ alapja továbbra sem egyidejtileg választhatja ezt az teségetmindaddig nem határola bruttÓ jtivedelem.kivéve. hogy rendelkezzen a tevékenységével sszeftiggésben felmertilt. mégpedig a gyermek eEiyéveskorátÓl kezdódóen.e a magánszemély. a saját jogu nyugdljast (ciregsegi. éwe torténóválasztását .kell az adÓ alapját megállapítani. A mez gazdasági tevékenység adÓjábol maximum l00 000 Ft óstermelói adÓkedvezmény ésmás igazolt adÓkedvezmény is igénybe vehetó.KERDEZZ-FELELEK adÓévben nem volt a mezögazdasági kistermelésb j ovedelme. osszegei fedezetére vagy fejlesztési grí)agránámo gatásnali rn:::o suj. A korrigált forint árbevételigjogosult rá. Bevétel 4 000 000 Ft.ékenr. 4. aki a reá irányadÓ ore$ségi ntu gdíjkorhatártbetrjlt tte.ezmen\.más j vedelemmel valÓ osszevonás után . 294. amely alatt táppénzben. jelri). c) Teteles ktiltségelszámolás. Egyénivállalhat el. egyéni vállalkozÓ. 20ll. Ezen (bev x 5olox 150/o) 30 000 Fr.március 20-ig nem érvényesíti értékesítési az betétlapját. Bevétel 4 000 000 Ft. . Amennyiben az átalányadÓkalmazása. legalább a bevétel 2oolo-átkitevó számlákkal igazolt ktiltséggelés utnyilvántartással alátámasztott jármtíhasználati ktiltséggel. o A kiiltségek fedezetére kapott támogatást fel kell-e ttintetrri az SZJA-bevallásban az óstermelónek. a magánszemél1nekaz adobevallásában fel kell nintetnie a mezö gazdasági es ri dekfejlesztési támogatási szen.az adÓja 16o/o. sszegnek a 27olo-kaIntjvelt ér.A mezógazdasági óstermeltí akkor válik biztosítottá. ha az e tevékenységbólszármazÓ bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot.ha a reá irányadÓ nyu$dijkorhatárig hátralévó idó. évi adÓbevallás nyilatadÓmentes.igyfél-nyilr'ántanási rendszerbeli regiszuációs számát. zatot tesz a kistermeló. A mezogazdasági őstermelrjnek _ az áta|ányadozást választo kistermelónek is -. bevételi határig választhatÓ a évi Személyi jtivedelemadÓ ssz. d) vagy (600 e-4 milliÓ bevétel esetén)2oolo-ro|koltségnyilatkozat. Az egyébjogcímen biztosítottat . E-mail brossp@t-online. : Bevétel 3 999 999 Fr. EHO (bev x 5olox 150/o) 30 000 Ft. ktÉátal. Ijo/o-os k ltséghányad:Akkor alkalmazando.

7ooo Szekszárd. Tel.752l Kaposméró.igythozzájárulás megfi zetése alÓl. u.AsZl0. Domaházi 12/A.A tételes ktiltségelszámolást választÓ és az egyszer sített bevallási nyilatkozatot benyujtÓ óstermeló által fizetendő százalégyt kos ménéktiegészségti hozzájárulás a bevétel5 százalékának 15 száza|éka. Tel. RÁDIcsI.. 50. Tel.melynek száma: 10032000-06056212./fax (06)-( 28-4576. Madách 9. -314. lzsák. A fizetési k telezettség számításánál a tételesktiltségelszámolással ésaZ egyszeriisítettbevallási nyilatkozattal torténó jtivedelemmegállapítási mÓdoknál a bevételéból vonhala le a megfizetett járulékok alapját ésa fennmaradÓ sszeg \eszaszázalékos egészgyi ségti hozzájáru|ás alapj a.: II. u. és és Gyór ktirnyéke. -(82) 7 . u. u. 21.A./fax -I : (06)-(T 440-07 (+3 -(3 z)5. szEL MIIhLY.46r-03 (+3 -(30)-2 MIKL0SJÁlJo$ 8946Bakttittiis.4ro3 + 3 KON0PASISTVAI. A ttirvény 3.: J06)-(7. amely után ajárulékokat fizeti.6400Kiskunhalas. u. 6) 64-5036 fel.I. MEGYE r nruvÉxr PEST És zsovÁK GÁB)R. o Milyen mértélc egészsé$tigyi hozzájárulást ésmikorkell fizetnie a tételes kiiltségelszá. u. hogy fóállásu termeló vagv sem.l22l Budapest. RákÓcziu. Maximális tisszege egyszeriisített nyilatkozat esetén: maximum 4 milliÓ x 50/ox l50/o = 30 000 Ft. és Jelentkezni kijvetkeztelefonszámon lehet: ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: +83-122 3l . Evente eg. l.2800 kert Tatabánya Kossuth u. B. (Ez fiiggetlen attÓl. akkor nem kell bevallania még akkor sem.: el. 5666Medgyesegyháza.:(+j6)-(30)-568-3632 uARIAs JOzsEF. és Jászberény kiirnyéke.0) Tel. : r . 2. Kossuth 81. u. ANIAL J0zsEF' 3390Ftizesabony. Tel. 47. Kilián Gy.Tel.5350 Tiszaftired. 35.(+3F)-(79)-3 Be : 15 -27 (+36)-(20)-340-8629 PACSIIAG4SZL0. 36) (3 -s35-s07 : 3 SZWTNIKIASZL0.4900 Fehérgyarmat. Tárkányi 40/A. KÓcsag u.) Ha például az óstermelói bevétele 500 ezer forint és a k<iltségek fedezetérekapott támogatás 200 ezer forint.Ha az egysz errlis ített jobevallási nyilatkozat tételére gosult mezogazdasági tístermeló jovedelemadoját a munkáltatÓ állapida meg. (+36)-(30)-26 -362-2s4.83l5 Toldí Gyenesdiás. (+36)-(70)-62 (+3 Tel.132lA Tel. (+3 Tel.9200 MosonmagyarÓvár. a tételesktiltségelszámolásnál pedig a teljes bevétel x 50/o 150/o-a. I. A fizetési ktjtelezettsé$ számításánál az adÓ alapjábol levonhatÓ a megfizetett járulékok alapja és a fennmarado cisszeg lesz a száza|ékos egészségtigyi hozzájárulás alapja. S (5) bekezdése szerint mentes a százalékos mértékti egészségtisyi Itozzájáru|ás fizetésealÓl az aj vedelem. Vak (+36)-(30)-2se-51r3 . Baross 45. u.42ll Ebes. Tavasz 35/A. Ennek me$felelóen a biztosított mezőgazdasági óstermeló addig az ssze$i$ mentesiil az egészségiigyi hozzájárulás megfizetése alÓl.: ÉsznrruvuoRr A kiivetkezó terli|etekre felvásár|Ókat kerestink: Mezóberény kiirnyéke.Át trÁnnÁlt. (06)-(3-382-353.24' (00-(+0)-rg0-646. Krenovszkyné Lovász Andrea okl. 10. u. Tel. (06) 4)BIR0ANTAL. Hunyadi 9. RajkL. o Mennyi egészségtigyi hozzájárulást kell fizetnie a biztosított mezíSgazd'asági óstermelónek? . (06) .: JÓkai FÁRKÁSlÁ's7f0.Tel. 36) (+36)-(30)-253-|682 snP TIB0R. Kismartoni 17. bevallást helyettesító nyilatkozatában koteles nyilatkozni az e tevékenységéból származo bevételérólis. Berzsenyi 3. u. Tel.5200 T<jrtjkszentmiklÓs. Tel': DÉLKELEr K?vÁcs ANDoR. (+36)-(3 -8427 Tel.7668 Keszti.(+36)-(70)-3 : 459. (+3 -(20) 8-7 -(s 402-866.pedig egytittesen meghaladjak a 600 ezer forintot. RákÓcziu. A nyilatkozat alapján a munkáltatÓ az egészségtigyi hozzájárulást megallapítja ésmegfizeti.Án FELVASARLO PARTN EREI K N BUDAPEST.KERDEZZ-FELELEK árbevétele a támo$atással sem éri el a 600 o0o Ft-ot? . Kultrirház 9. 6) : -98 012 . Toldiu. 6) 0)-905312 PIRGLWNDEL. u. b) tételes k ltségelszámolással vagy egyszer sítettbevallási nyilatkozattal állapítja meg. s (5) bekezdése szerint mentes a százalékos gyi mértékiiegészségti hozzájárulás fizetésealÓl az a jtivedelem.8700 Marcali. (06)-(!e) : -352-236.Tel. u. 6)-(70)-629-5807 NAGY IIWÁ}I. 0)-247 (+36)-(30)-684-3868 IZII. Befizetését(az adÓazonositÓ számra hivatkozva) az APEH Egészségtigyi hozzájárulási számlájára kell teljesíteni. (+3 Tel. Tel.4090 Polgár. 23. Tel.yszer.'Kisbtjdó u' 42. Tel. Veszprémkornyéke.IG JOzsEF. u.8800 Nagykanizsa. ha más eryébjovedelme miatt adÓbevallás benyijtására kotelezett.4lo0BerettyÓujfalu.164. : 2-rs57 Iel.Fó u.J06)-(!2)-46 (+36)-(20)-ae1-6886 : l-e13.-010.7539 (+36|-(20)-2223-770 Szulok. x Azszja torvény3.. a ma$ánszemélya munkáltatÓnak tett.6630 Mindszent. 2) 4.llqa Bélapátfalva.I./fax : (06)-(96)-579-409.: 6326 BENKítÁsztT.: 106)-(56)-3e3-445. molást választÓ östermelónek? .(oe)-9+)-317 (+36)-(70)-334-606 (+36)-(30)-407-9161 KovAcs ZOItrAI.í+3o)-(lo)-663-3067 : (+36)-(70)-325-1594 sEBlK IÁs?Ll.IA IMRE. u. amely után járulékfizetési kotelezettség keletkezik. (+36)-(30)-3zz-7321 . (+36)130)-350-1438 a Ktirmend kiirnyéke.5l23 Jászárokszállás. amely után járulékfizetési ktjtelezettségkeletkezik. Tel. ].ZSOLT. (6 227 (+ . DÉLNYUGAT (+36)-(20)-4t9-2977 MADAISI. u. az adÓévre vonatkozÓan elkészítettszemélyi jovedelemadÓ bevallásban kell a negyedévente elólegként megfizetett egészségiisyi hozzájárulással elszámolni. adőszakértó enÁffi. de ebból az óstermelói bevétel nem éri azt el. -(77) 681004 Észnrxrur PAPP a1LTÁI. illetóleg a bevallás megfeleló rovatában lehet a tulfizetésként mutatkozÓ ktilonbrizet osszegéról rendelkezni. Székesfehérvár és és kornyéke. Tel. (+36)-(3 : l)-2 0)-206-2412 Viasztvásárolunk keresztlil a feIvásárIőinkon ! Ar: 85O Ft/kg STÁRKAilIÁRIA. 2476Pazmattrl' Kossuthu. az egészcisszeg adÓmentes ésaz adÓbevallásban sem kell szerepeltetnie.) 2L.(+:6)-(30)-61 : l-0248 ytnÖs RIBERT. a. a bruttÓsítottj vedelem 27 százalékát. 1.426. a bevétel5 százalékának a |5 százalékát kell.2648 Patak. (+ -(20) 34-78?6 -3 x.Amennyrben az adÓévben a kapott támogatás nélktil számított mezógazdasági tistermelésból származÓ bevételenem haladja meg a 600 ezer forintot.Szélné : 9-57 82. u.Tel. 19. amely után a járulékokat fizeti. és az adÓbevallás beny jtására elóírt határidóig a ktiltinb zetet megfizetni. (06. u. Tel/Fa : (06) -4T .u. 6)-(30)-60 60 5) 3-27 . (+36)-(20)-533-65|2 BAI. (96)-(++) M0LNARJÁlJOs'38ttAlsÓvadász. mint egészségtisyi hozzájáru|ást me gfi zetnie.: BECK MATYA$ 763l Pécs.I.: P| KA DEzsO. Ennek megfelelöen a biztosított mezogazdasági óstermeló addig az osszegig mentesiil az egészségi. Tel. Harta. Pető|r 136. Tel. 6)-(30)-3. Szabadhegy :e. Hunyadi 43. u.Az egészségtigyihozzájárulásrÓl szÓlÓ tcirvényalapján. ha a mez gazdasági óstermeló jtivedelmét: a) átalányadÓzással állapítja meg.: (+36)-(30)-657-3343 szABo BAI. SinkaI.Tel. Tel. : 6070 Pacsirta l 6/A. Szent u. u.Z9.

olIopotbon te|elA nyor végénFeedbee-ve| etetett csolodok erosen. A Feedbee etetéseo mézminoségetnem befolyÓso|io. tiltott. VernolisBt. io egészségi Ót. . dését.582. A Feedbee.kol holod|o meg o kontro|l cso|odok eredmenyet o .nehorking.ro . : RomÓnioiforgoImozÓ:NektÓr King +4. mézhozom 34%.. hogy o megfele|o fehérieellótos (vitel|ogenin) immunrendszerének mriko. melye| egy megodo|t címre kÜ|dijnk. csoknem kétszeresére .Vcrmo!s Li ND VIRAGPOR HELYETTESITO mÉnrÁpulÉ rr nnnÉszETEs r r t t NEMTARTALMAZ virogport ollotitermekel szoiotI vegyi onyogoko.csok cukorszorpon lor|ott ..hogy o Feedbee hosznos segíto|e|ehet oz eredményes méhészkevÓ|tozékonyidcíiórosiviszonyok.h u hu I E-moil vernolis@vernolis. A Feedbee-ve| etetett csoládok nozémo sporo fertozottségeie|entosen eImorod| o kontrollokétol.ko|. Feedbee-ve| 2008 és 2009 évben végzeÍt . népessége 2l.és nem fertcízodtek Újro. kÜlonosen o szé|soségesen mellett. le|o szinten tudio tortoni o méhek e||enÓ|loképességét. méhonyo nopi petézokepessege lodok fiosítÓso 63o/o. VizsgÓ|otoinkbol oz is kiderÜ|t.vel tÓploh ko|yokcsolÓdok fiosítÓso 3ío/o.koI holodto meg o kontrolI cso|odok eredményéi. volomint o méhek hosznos élettortomonokmeghotorozo |ényezoie'Minden megfebizonnyol ezze| mogyorÓzhoto. 44o/o-ka|. omi o pempotermelés o|opio.o.- 20 kg Rz Átr Méhtenyésztési MéhbiolÓgioi Ku|otÓcsoportio o|toI o és tesz|elésekiisszegzese.2/c Cím:H 7694 Hossz hetény.kontro||okhozképest eme|te o méhek osszfehérie-torloImot. polIenhiÓny désnek. o te|el veszleségnelkÜl vésze|ték A fehérie vizsgolotok szerint o Feedbee etetése. iisszesÍtve is |eodhotio megrende|ését. Tt'bb méhészegyÜt|esen.o vegyes po|lenhez hoson|ítvo o csoknem ozonos mértékben. tek be.kq|. NUTRlTloNALLY BALANoED o|EÍ FOR HONEYBEES & BUMBLEBEES ffi.ve| toplo|t mehcsoo népessége53a/o-kol. .990 www. Mego|lopíthoto. A teszte|és két événekotlogÓ| véve o koro fovoszto|Feedbee. . Telefon: +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7437-048 verno is.0745. .ominek kovetkeztében ezek o méhek kevésbéérzékenyeko nosemo fertozésre és o vorroo toleronciÓiuk is mogosobb' A kísérJetek tonÚsogo szerint o Feedbee fe|veszio versenyt o Vegyes virÓgporro|.hogy o Feedbee és csokkenő nektÓrgytÍités eteiés hotékonyonemeli o doikoméhek osszfehérietorio|mol. és minden megrendeltinek kÜliin szomIot odunk. Kismez u.idegen onyog nem kerÜ| o|to]oo mézbe. Honlo p : www.

mehmergezes. és de csak természetes érdeke|. kaptárkészító . ismertetése meg :www. Kossutht 33/A. Merva|d JÓzsefné.3 3 6 . kaphatok.os kic 1 mm hasáb 370 Ft/mm (+36)u. Tel. méz N yiw a :á| | and Óan. Forgo. Té| Tel.462s -327 ( * 3 6 ) . 2.ffax: Mobi! (+3 : 6)-(30)-gao-ss48. (06)-(2s)-461 asztvásáro|ok. kannás mézme|egírak|apok 2509rammos e|adÓ. p á c z F e r e n c6 5 0 0 Baj a . 6. Pf. Azonnali fizetéssel. vításgyári aIkatrészekke| 1 napon Méhészbo|t. (370Ft + áfalsz). c s e p e g te tó | | v á ny gyá rá a Az árak a 25olo-osáfát nem |stvánt 31.( 7 0 ) . (+36)-(30)-a56-6547. 82. KristáIycukor. 91. Baranya.: Postázást vá||aIok Kft.omme. weboldalon ! MEZFELVASARLAS RuscsákA ttila Heveder gyártóto|! a Gyorséshe|ytakarékos kotést biztosít.Gyóri András.zggg. rostaszo.Tel. Hárs keretléc 365 ooo Ft Ul oldal Hárs keretléc megrende|hetó. szakvélemény./fax: Mobil (+36)-(20)-37 1-9281 : 33 . Vl|'. automata.Hidegen mu|ép kaphatÓ.B3 színes 400 000 Ft Méhészeti eszkozok. (06)-(22)-323-842.: 1/16 oldal 70 000 Ft Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404.:(06)-(79)-343-729. 955-2449. anyagbÓl 1/4oldal 142000 Ft (30)-9972-6'. természetes méztik eladásiszándékával. e|őjeprecíz minöségben szárított l/2 oldal 240 000 Ft gyezhetö. aranyesméhsejt mintás színben. : gépfonatok.NB 000 (+36)-(70)-323-9634.370 ml-es és220 nl-es tivegekforgalmazása fehér.: megyében ! szomszédos (+36)-(70)-611-1834. F tarÚl rrnrrlÉrt thetö méz|eto|tó ki|os. Postai utánvéttel is megrendelhetri. Mézes Maci Bt.9. Míilépkészítés. AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag Budapest..: e ez é s o e!n é h | e s e o r1 2jV.39. MEHESZBARAT STíLUSBAN Mindenmennyiségtl fajtájti. Hirdetési áraink 53./fax -(7 -462 EGY GYORS HIRFORRAS (+36)-(20)-e5l-8941 Tel. átvéte|. Szent . 294 címre. AbaujszántÓ. azonnalifizetéssel. |épre mtj cseré|ek. felszerelések vá|asztékban nagy mézadago|o Méz kicsomagolásához DáVid Méhészeti Gépgyártás. u. tobbféle méBorsodban az osszes és ze|ó csemete. Kiste|eki u. (06)-(46)-386-6es..: (+36)-(20)-e72-8722. 6300 Ka|osa. hidegen viaszt nagy szi|árdságu.hu (06)-(2a)-4or-348 Tel. vetek kaphatÓk.Marek Bp. 15. Kovács. cukorés120 |-eshordok kaphatÓk CsorbaJÓzseí SzentkiráIy o Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 méhMéhésztársak! SeIejt|épet. : F a x: -3 / 06). Györ Míilépkészítés |ép-fe|dogozás áron. mézes maci hoz.Mobil : (+3 : 6)-(30)9o32-T 60 5T Vásárlás kujen eseten állatorvosátÓl $Ó$szeÉszétől va$r további felvilágosítást! Mézf e I v á s á r | á s a z o r s zá g egész t er L jI e téa z o n n a I if i z e té sse|. h AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ MarkÓ|stván.25. 81.es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron szerezhetők be Mri|ép. Encs.Tel. vihengere|t megrendeI hető. u . 18.tÓ|' NBra1/2 '13 NB kodi 11 Ft-tol. 1. F orM < l/1 PR-cikk 290 000 Ft (20)-346-s210. i||etve tivegek zárásászabvány soLTÉSz Lqszti Telefon/fax: FUREIIO atkae|leni tály 50 kg-tÓ|. 16-18 000. Mézfelvásár|ás Bács-Kiskun.: Bacsák Méhészbolt. u. 24 14000Ft. Méhviaszt veszek.0 0 s . 6.|41 r/8 oldal Tel. (+36)-(30)-449-91 : 93 100000 Ft (06)-(28)L Csomor./fax:(06)-(62)-269-736. g a: r a : . 214. T e r . 80.( 7 s ) 2 3. kedvezó Öreg Viaszfe|vásá Méhészeti r|ás.(+36)-(30)-934-206s. a (+36)-(20)-a27-0622 |yukbö. Ke|eti 2 perc.t -07s. Sá rné. feIszere|ések' . Domotor Jozsel Nemesnád r'Te|. szo|id V|asz-m (06)-(r)-342-3182. Méhmérgezésekkárfelmérése. (06)-(26)-4 -563. (+36)-(70)-627Fizetés készpénzben. miianyag szoktet<í. Tel. propoIisz fe|vásár|ása. 9on g y o Ie g c s e r é Vse |á.hu : (06) 8) -243.kt u ális z i a n ao i á r a k o n . Bácsa|más. vagy a 273-2285 A borítékra rá: Méhészet írják szerkesztősége' Beérkezési határidó:a tárgyhÓtmege|ózóhonap10-e.. 54.(Pest u. Te|. a helyszínen Virá9zÓ és 3488! fák tu|ajdonságaiknak Cseregongyoleg. 6 -. udva : (+36)-(3O)-gos-l zot. Kossuth u.: u. Postázüst aőllohnk. megye) Liget 28. mézesliveg.: (06)-(7 Evodia(méze|ö díszfa). |apkák Fém íivegzáro \ "Ái*&- AKclo! 1. Ba|taLász|o.fÖ|d rtja'h ieIetpa u pontos Precíz. Kossuth Lajos u.: Mrli 2315 Szigethalom. 8)-486-2ez Tel. Gyors. Méz.Tel. bírÓsá9ifelkészítés. Hirdetést A hirdetés az á|taIunk kLjIdtt csekken befizetni ke|| nem fogadunk. (+36)-(30)-e32-0422 Te|epheIy |evélcím: és Eperjesi ndo 2252Toa|más.Tel. To|na megyében. szt. (06)-(29)-426-691 Tel.Tel':(+36). oreglép-feIdoIgozás' HátsÓ borítÓ 430 000 Ft Mézpergetókkészítése igény szeB2. Tel..Szigetha|om pá|yaudvartÓ| JÓzsef u. HordÓs. e||enértékét te|efonon APROHRDETESEK ! EPERJESINE MézfeIvásár|o Ikozás vá||a MEZFELVASARLAS TiszteltMéhésztánaim ! Szívesen állok rendelkezésiikre az alábbi szolgáltatásaimmal: rónlvÁs Utánvéte|Ie| megrende|hetö nozémagyÓ gykezelésére Fumagillin hatÓanyagi Fumidil-B por. |stván 82./fax: r. Koztársaság soMoGY! lizsrr c zat i tá p e g y s é g s a k 2 2 0 V.Tel.l591 írásban várjuk(|evelező|apon' |evé|ben faxon)az vagy faxszámra. TermeItíi valamint 720 ml-es. I' (06)-(e6)-434-685 kodo|ö. Szemán 37. viasz.:(os). beltj|'Viaszfózök. (+3 : 6)-(20) .: 536-6304.'nt .Te|efon: Ady 484-209. anyag m (06)-(47)-330-88 Tel. Te|. tartalmazzák! t ó t ó .PILLE'' Solt. Tel. 620 Ft/db áron. Anyaneve|ö késztj|ékek' Web: www. Hunor rakodi 9500 Ft. sé9[i csirkehá|ok. . porcukor. E. Mézfelvásár|ás az ország egész fizetésse|. Tel. 2114 tázást vá||a|ok' (06)-(28)Va|kÓ. Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. 79.(so)-zot. veg Méhészeti fe|szere|ések szakértö. Viaszvásár|ás.Fó u. b<j választékka|.Szent István u./fax. (+36)-(30)Telefon: MaIya Péterigazságtigyi méhész mézes + tetö. Perizin adagolÓ Lajosmizse.Jozseí Baks. IegolcsÓbban gyártoto|. BattaésBalta Kft.5literes keretetetőakciÓs áron megrendelhetö. Varroa ellen kaphatÓ Perizin. (06)-(20)Tel. 720-as fazettás |éocsere áron. 34'11 Szomolya. pontos bonyo|ítás! gyártását vá||a|om szeigény Kaptárak rint. 9028Győr' JÓzsefA. pontos. pumpa tetöve| 4009rammos csupor BacsákKáro|y Kalocsa tetcjve| mÍÍanyag iivegtetó. (+36)-(70)-949-6077. www. MEZFELVASARLAS Északkelet-Maryarország tertiletén. cseregtingytileggel. gépek Mézpergetó rozsdamentes ttí. hengerelt mu|éppé dolgozok Posfe|.6923. cseregiingytileggel' folyamatosanvárom felajánlásukat minden fajtatiszta. ám. tertj|etén' azonnaIi cseregongyo|egge|. cufortiszi napi Iegkedvezöbb áron MéhészboIt Székesfehérvár.u. F e d e I e z c í 9 é pé h I e fu vo.megrende|hetö.|í tá s s a |.30 mi||iméter kivitelben 2-66 keretig. 10. n.

^ToRvosATÖt. I r^\ ^ r. N y Í reg y ház a. z a r v a swww. terliletérekiildj. u' (421-34169. T Garibald iu. 2344 Dtjmstjd. s)-484-20s. m : viasz Cí De me te r Andrásn é . kaptarzona. NB 8-12 alumíniurnbo.h u Tel. N yíre g yháza gyártásaésforMéhészeti eszkozok ga|mazásaméhészeknek viszontés me eIa dokn a Term éke ink g te kinthe k. ! Keressen mlnket bizalommal Az ország egész feIvásárlÓinkat. M éh észbolt . d e szkát a rá9po'sze :cr. (30)-940-3800 illetve(30)-248-6004. A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat.S zombaton rv a' zá M EZFELVASARLAS az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás. :::: -. .4956. 3:. e l.2114 Va|ko. me$nyitottamaz feldoluj a gozÓmat(ValkÓ. folyamatosan vásárol ar zol nagykeron kis galunk.239. (+36)-(20)-584-6310.00. . hu Készítiink vihigiénikus .00-12./fax(munkaidoben) (24)-435-000. n hész(06)-(77)-482-004. M oreg|ép-fe I d oI gozás . (+36)( 30) . L E GA ''.: /fax: RakodÓ konténe ree |ad ok' e |':(06)k T Mobi|: (+36)-(30)-963-4602. : (06)-(83)pénzes T fizetésse| cseregongyo|eg és 362-47 360-9'l [este) 2. e 'a<oookap tárakat és M é z f e I vásár |ás tartozé(a ke re : V kész:' éce thársbó|' arrészén. L YS O N''c é grmé k e i t.m eh eszb olt.Érdeklódj ! n Hidegenhengerelt mrílepkészítés.(4 2 ). te e k Tájékoztatomrégiésleendóiigyfeleimet. (+36)-(30)21e-315O E g y e d i k a p tá r g y á rt á s! Kom pIet t ra k o d oé s f e k v c jk a pt á ra k 9520 F t to | . Keret ek delhe tcjk. . V iszonteladÓkat aI. 2 bizt osít á sávaHu n yad i Lajos mé|.Tel. 3.5922 . fuonnaI i a z országdé|i g a Za asze "'. Kertu. facél napraforgÓmézet ia-. 9.baltakft.( 3 0 ) . sonkolyftízés.00 SZ: re@ is Továbbra forgalmazzuk a . H íujon bizaIomm megbeszéIj k. T e ]. ( Te l . (+36)-(20)-392-2817 -1 .l. '13.. : Tel. akár Bármilyen elképzelését megoldjuk. 'a9co e S !9'e fél e|a Hunor.Dányi it 12la. K zépso-dunapart 46. (06)Fáy Te|. e " s. szállításe$yénimegbeszélés Klenancz Jozsef.t o| dok.SZKft.ik biztosítunk. . (+36)-(20)-3s 2-2?'ren Te : keret ig. Kisku majsa. koh u t ka pt a r. 120 literes cserehordot alapján.(8 4 ). A.www . 9. 8. és (+s (00)-(z Tel (00)-(z : s)-+ss-ogo. azonnali készpénzfizetéssel. uw..(+36). :(0 6 ).h www./fax:(oo)-(: 44-055. : 10500 F t ..00-17. sajátviaszbÓl is. z)-+ (+36)-(30)-e83-0032.: Nyíregyháza. ia kít á sm kia v k t e|s a | To v á b b á á | l a l j ukon t én erek . M incí sé gi p tárg y ártás ka pta www. : + 3 6 ) . e l. vegyes. u. nem nllandÓ akciÓk.ka ruzem. forduljon hozzánk bizalomma- Tel.we bold ais Ion . lépkészítés. j e s k o r ti I e g y á r tá s á tKoh u t Bt ] t or .3 2 0 -4 3 3 : ANTIVART l|AruDOL KÉR.APRoHIRDETÉSEK Ba|ta Ba|taKft. . v ásár| ás. ost ázást vá ||a-|unk! : 4400 P C ím . 0)-(ao)-20r -23se ubalta laszlo hfcnetwork. akác.Jfil AL|.3 4 5. |vásá mézfe r|o..^ ^ a ^^\ /^^\ Ta m ási ren dszer j rakod okap tárak Anyarácsota 9!a.4 0 4 439. Ady E. : -:. NATUR.Bá r m i | y e n é r e t ben .l5. VAGYcYlcYszEREsuÉTÖt TovÁBgt FÉLvltÁGoslrlsrt vÁsÁnr"ls EsETÉN 34 . doháhY.9. repce.) Elérhetóségeink változtak. (36)-4A3-228. Kf t. kaptárvastÓl a a mézkicsomagoIásig. ot. hu t cika www..hu @ Nyitva: H-P:8.h u S .

érdeklódj : Firnigel János. Lehelu. Tiiki'l. m e z te r m e l o. Bog|árka u.E .ffax: 6)-3 (36)-(30)-663-3067 Tel.Tel. 96 Nasysándor v.(+36)-(30)-283-7660.Csu uÉzrpI-vÁsÁnlÁs t Erntí Szabo méhész mézfe|vásár|Ó és Mindenkori legmagasabbáron .: ter.(+36)-(30)-81 : 6-3236. mékek.Tamási. : uÉzrrlvÁsÁnnsl ruÉzrrlvÁsÁnns E -mail: info@gazavc. Méhészeti eszkcizok. gn 250-500-900-1000anyag mézesflakon. (70)-s33-9441. Bács-Kiskunmegyében. : 357-0040' J.És egyéb Konekt bonyolítás! Ve|encen! tatjuk Egyedi is típusokatké.5543. (+36)-(30)-aa5-4900 Tel. Misko|c.: 12. tin (+3 -(70) 6) -226-43 40. Te|. precíz minósé9ben megrende|hetcj' Tel. (06).iták fe|vásár|ása . Érd': Kalaoos Lász|o. Fizetés készpénzben. Míi!ép kaphatÓ! Viaszt vásáro|ok. Frizesabony. (+36)-(70)-63r -69i0. u t 121.h u : fizetés. és sziiktetri *..s t s . fuonnaIi csereg leg ngy slMoNMlKLós www.meheszcentrum. lucbÓ| e|Eger 200 km-es .Akasztón. #Hffii# rendelhető! MEZCSOMAGOLO ANYAGOK: J Újdonság: fém l sztiktető! Hívjon.h u Észa kkeIet-Magya rorszá9on NagyvisnyÓ.. Úlak1l2 orosz NB.hu : NEIfiÁRPLAST Kft. : (00) 2)-253 : Fax -64r -(2 -(2 E-mail nektarplast@nektarplast. mok.: vonzásktirzetében! Velence gyártását típusri kaptárak fo|yméZfa. F Azonnali fizetés. kozott és fo|yÓméz. Tel.Méz eI Hárs keretléc drÓtozva.: Méhészeti eszkozok webáruháza (+ss)-(30) 6-0512 c Z U P l M | K L óS mobif : -47 Termékeink megtekinthetók a Szombathely Viaszfózés. Cím: Tanka Pé. Hunor ke re te n méhcsa| ád ok ad ik ! m T e l. www.(zo). Kaposméz Te|efon: Bt. cseregongyoleg.Bi o m é z adok. m overá ||ok. mrianya$ anyazárka Felcsut. Tel (+ 35).250-350 flakon.kaszerszá pa|ac|a pok. 7.Fó utca 6. Te|. (+36)-(30)-s78-8s8e. gyártása oreg|ép-fe|do|gozás a Minóségikeret|écek száraz tamási mrj|éorjzemben.hu (20)-9 11 Budapest. méhészeti terpuszedIik. rgatott napfény'' . Tel. néryktim és pempós fedél.: -8s6 Keretf rÓ és méh|esepró e|adÓ. Aktuá|is KozépANTALJóZSEF ésNyugat-Dunánt Ion lfiriság t 4l^. A Fejér. SPINDLERNSZIÓ Kápolnásnyék. he|yszíni fizetés MéhészCentrum (06)-(3 51-0s8.: (74)-472-400.(+36)-(20)-zgs-sst : t Mobil(+36)-(30)-41 : 1-2430 (+36)-(30)-2ao-2787 .\ nektilőtérbe rostasziivethelyett} ésanyarács bármilyen méretben meg. mtÍ|épcsere.5-l-3 kilogrammos maci. Tárkányi a)la ut Korrekt átvéte|.hu lon webolda (06)-(94)-321 Tel. |épezve. PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna. PET 0. Szarkahegy Te|. Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke. vagy (o6)-(24)-419 -289.hársfábÓl.e s s z : Míilépkészítés. e r n o @ m e z t erm elo. 16. 57. Te|. 207. anyarács.. MEZFELVASARLAS! Méhészbo|t Kaposváron ! Fö u. 4 C í m: 8 2 3 N a g y d o b o s . g g mézesmackÓ 150 tubus.nektarplast. (06) 2)-353 -221. Tel.Honlap www. cukorIepény.: k eszkcjzkaphatÓk. (+36)-(30)-81 6-3236. mézes mézes szor(+36)pok. $rammos s hatktimtis 25 tégely' propoliszos 30ml-es flakon. 34. (+36)-(2 : 0)-444-7 981 gy leg A |egmagasabbáron napi E-mail s z a b o . Tel.Taposo. Kaptárak. |épcse re . platÓmegoldás Sztikség egyedi esetén is megoldhati! A Nemzeti Programbil támogatás igényelhető! H itelr evásár olt autÓ nál 1 0 0 0 0 0 Ft en9edmény a Iistaár bÓ l! 35 .hu : . Tel. (+36)-(30)-352-1 : 89s.Csereg n(+36)-(30)-857 TeIefon: szítrink! -7080.

b an if óz v e. méhészboIt.és és (74)-4Os-17 (+36)-(20)-s] s. : (+36)-(3 pimegvéte|re Csepel 344. ne kuI cjtér va t re. : (+36 ).8 4 6 .m ail: Iukacs. 401 Kezdje a tavaszi atkairtástLevendu|a (+3 6 ). ha bk a pt a r .eu . T ad ók vagy e I cse rélhe tóke |. zés. :(+36)-(30)ela 352.izocukorkis.Korre ktug yintés.3 8 6 . NB. l.Méhgyogyszerektáp|á|ékkiegé. (+36)-(30)-63 2fé] 6953.Mobil: ( +36) . tes. i (+36)-(30)-488-4564.a 36. Balatonszentgyorgy' József Attila T rán .864.á|lapotu Jo pírné|kI is érdeke|. EgyediÍnffil ésfuÍÍÍ'ájti txza|oírÍna|. : 3 6 ). Kft. : (+ 3 6 ).9 5 3 . M éh ka pt á ra k gyá rtása' T e l.377. g|ép-fe |doI gozás Kiskunb an. e me nés EI t Üvegek. lékke| Jenter-készti és 384-32sl vag y (+36)-(20)-323-9s61. 6) (to)-tl-ztzz. 1/2NB ésNB csa|ádok eIadok. hu.9224 E-mail: Tel..com renhuzaI ozo tt hársf ak eretek 1/2 NB kap tárak ésfe |sze re |ése|. Te|/Fax: not e'mai|:dravcca@tcÍne. kaprakodÓkaotárak Tamási rendszeríi h a t ok1/2N B.(3 0 ). l/2 NB és Hunor méretekben. T ( 3 0 ) .3 7 3 .terme|tjimézestlveg kén t m egvá sáro|hatok.osz . J ( +36) . l .(+3 -(30)-833-883 4. Meixner-tanya Értékesitési EXTRA Kft H. akciÓs Cukor|epény A M é z e s Ma c kÓ á r o n k a o h a to ! Tel. :(o0 ).(70)-323-9634. 0. l.és (Szoktetcj. R á k o c zi u ' 61.( 30) .: eladok. re te kbö ke éscseban. c s i l l a g f r i r t . a ore T u tc a 1 1 . : (+36)trsztaságuszachariz a|apu Az APIlNVERT és az APlFoNDA maxir. szá||íth ato.: tel.mti|épértékesítés rostame ke|. T E|érhe toség : ze g e lt.32-es vastagságrinaturfaros |emez m elad ik .Tel.meheszet@ hotma Lcom.Viasz-. és lapkák forgaImazása. 36] Te ( [+ (+3 6)-(30)-622-2291. Ez á||4 db Méhészeti fe|szere|ésekvá|aszték. fiasításmenHunor hárs) (+36)-(30)-983-6384.( 30) . zarkahe g y'l2.7 6 4-7 www.. gyártÓ tobb évttzedes A az AP|termékek kit nő minóséoét. 9 oraután.1 89s. e l.: 00-36-30/686-7873. is Kie is Fajta. g észítcik szítcik. h igién ikuka pt ára lj s hig ién. Te|. Hu n orésmás mére tbe n M é h é s z boIt komp|e tt is' A 1/2N B ésHu n ormére trJ Ta m á s i .Eg y tt oI csib b ! eIa (e Tel. iHBl[ts mrupileÉEffi" ffire$EffiffiÍM 741473. n : szeri t . Te T : 00ntot.d e r tok. Pe rizinne ke ze |t d b H unorm é hcsa| 35 gyá Méhkaptárak. n {lutfiiÜdHd fu! |(d'BriHyW l sntffit flu| líffifi l|ubefuaryam.Tel.d e lhe tok. vá l la|juk. kaptáraI katrészek r. 100db elado.( a s) .sziizkeretek rit3. A r: AzonnaI K onténe rgyártá sát ig é ny sz erint Te|. Váte r. hu ( + 3 6 ) -( 3 0 ) -2 r 6 -6 2 1 0 36 . (+36 ). v bíborh eh e r e m a gf. ka pt á rá ra 14400 F t + áfa. u. ( +36) . NB NB Negyven méhcsalád H ésfé| |épeken repc ére do. : o s ) .S ze g e |t.(so). ek (06)-(]). : (06)-(Z+).(3 0 )e -2986. e l. ffitr'ffi Í'rFiÍ6ígFwqn. lgá!É\'d fun{imhozzánk HÍÍFÍtj|ő Í|tr. rendeIhettjk.6 5 3 8 . HAZA|GYÁRTASU m ti a n y a g a p tá ra k.(3 0 ).szovet t e|. rovid határtását. TeI Kaptár. el.(3 0 ). (+36)-(30)-901 : -9228. csíkokkrjI onbozc j é retek b en n.: téseméret szerint' 453-087.-Jlo-ou+. viaszgyerták nagy vá|aszkapbiomézek.3 886.huzaI ozott S renhársf ak eretek S idcjsár|ás e|ótt kérjk egyeztessenek Ka pt á ra k gyárt á sát vá||alom. e l.+ : t. megegyezés szeÁr : rint. itatÓval. 25 méhcsa|ádNB 1 7 .Erd. rágl@r&s. Méhanyanevelés c s o m a g k u I d ó z o I g ála t V|V|E N 2005 s ' t echnolog iája Náta virá9port erm e|és B ek a Hárs ke re tléce I ad Ók g y ártotoI ácsKft. e |. t j a n ya g k m k e r e te k u n o ré s1 /2N B m éret ben H m e g e n d e Ih et c ík! r É r d e k | c jdn i et : Ieh (+36)-(30)-8s8-0726 E . lt a c im ba m a g .0 2 9 4 . 9.ola j ret ekm a g. nyi Péter. m u s tá r m a gp o h á n ka m a g b.5 7 2 0 .feIszere| ésse I korn yékén do! T e |. nagykereskedés. sÜ D z UcK t'R li!áozá*dr$sn*fuld'lffi lpvtdBÍt szrffid hfu0sd0b l|ádu W b dkaffisze|tgyáÍtásáwil fugh|kozun|t. Ia m infen ék. keret|écgyártás /^ ^ \ (uo/-( / Y.es k ap tárb an MEZFELV AS ARLAS naoroiaciáronI Aktuá|is Me nnyiségtciI cie nárkorre kcio fugg |e he tség eGyors. ikus s é (06)stb t á ra |jvirá gporszedöve I ).e h é r h e rem a g. virá9porszedŐ. rosI. b r i k k o n ym a g.est keresek |yeI engedé| ros rendszá mma| átépítési és paauti eset|eg rende|kezcjt. paul. : elT amási re nd sze rírak od ok ap tár Í k a|j olaj ad o hig iénikus j al. www. anovics. r e m a g .et ó bá dog né|ku|. : te kb. Statikailag kifogástalan' kiválo hószígeteló. T n (06)-(46)-3s2-338. 472. : tékban. 0)-27 8-1702. Fax: 00-36-96701-005. (+ T Pe st me g ye be n la d o.igény www. tamasimule p. ponthegesztett anyaHuzalpáIcás (higéniarács) készírács.: ( oo) . : Mri|ép készítés. ^^^ ^^ í '^ \ A Hu n or ka pt á ra k fiokkaI jsze r ál|a3 pot ba n . Minóség szacharozbol partner: P|G Rajka.meixner@gmail. .6s2s. 1 40 0 0 F t/ d b .(3 0 ). i Baján.6 5 3 8 .400.3 8 6 .ná|Is garantá|ja tapasztalata késztakarmányok.63-153 7o90 Tamáei' DobÓ l. Bajai Kiépített UN|VERH0LZ 6449Mé|ykut.976 Mobi|:30/63. e . va gy 3 Hu n orfiokb ol.631 . : T he MézcsomagolÓanyagok. Kristá|y.m ezbo|t .1/2 N B.( t ) .. taposorács (06)-(28)Tel. ZríazonnaIkészpénzfize tésse l. Higiénikus alj' kihuzhatÓ tálcával. ! l okobrike tteT e l. (+36)-(30)-436-3886.APROHIRDETESEK Me&ffimffi"ffi ttil'mm$igv$uhlittuÜen. st Telefon (06)-(22)-s8s-076.gsg-sst0 ste ). 3-231 2. amási.Tel. : (+36)-(30)-30 41-438 mé80 c sa |ádosm éhészte |e p he |y Dunaujváros h ekkeI. UJ! POLISZTIROL l HABKAPrÁn Mézelrj niivények kaphatok vettímagjai F a c é | i a m a gu c e rn a m a g. (+36)-(30)-3a2-I99. (rij. tamásimrli|ép iize mbC ím: ankaPe e n. egyediméretben feItjIetkeze|ve is idóveI vá||aljuk.m éh észet ben DVD-n kap hato. Janovics./fax:|ádke re te e I ad o. : CsokaIstvá Te|' (+36)-(20)-gzo-sg+o.

.. Te|. u. (+36).: akár is.. vagyméhekre cseré|. A megendelólapot. ll! "tl i'. \ sikerestávoktatásiképzése Kezdésiidöpont:2o1l. Tel.. mázsa 671. rupkeverci12: :oC. ezáltal 40 o00 eurÓ jtivedelempÓtlÓ támogatástnyertem.. 201S-ig szakiva| m a|á) téner e|adÓ. jítva. febr. ApiterápiaKonferencia 2011. Tel. a virágpor ésa méhpempő gyÓgyítÓ hatásai Ptogamelózetest ésrészletes ínfomácíőt a www. szerintis.+ .I Vásaro|jon webá ruházun|(ban Látogasson e| honlapunkra: Telefonos e|érhetőségiink:+36l 703236414 Ktizép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKtizpont 2l0o G dÖllő.Madách u. készítéséhez válIaIok' Érd' do||i HEV me||etti méhészetemben. bi címre. : aláírás NB keretméreten méhek e|adÓk. .. cos kaotárban e|ado.porcukorrá dará|ását e|adÓk.. (Utca.án a székesfehérvári méhészta|á|kozÓn. 50 . (+36)-(30)-Kaptárak gyártásátvá||alom.mu l é o a ...ványon egyenlítem ki. E-mail: hirlapelofizetes@posta. február 26.hu Toudbbi inform ciÓ: (06)-(80)444-444. készre Te|.kÖzség. Kiiz|á d o kxe ' . E|ado80 mázsaakácméz. Te|. KiizIemény Az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl a fiatal j mezögazdaságitermelők számára nyrijtandÓ tiimogatások ogcimen.anyapároztatÓk (+36)-(20)-552-303e.. 3433 Az előfizetésidí1iat részemre a ktildendő átutalási postautalUj konténer: csa|ádos.eurohonig. . ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport.: 360-6267.Ar: 2oooooFt.. Figyelem ! .apiterapia. szer. Címe(város.. -e9-egyezni! NB csa. Érd. 11 i"3 7 . ér.5x5. FlÓriánné Gulyás lbolya Solwadkert.: Szíveskedjen t/z Zalamegye.Vándorméhészetemben lni vágyÓ tanu tárban. fe| res...: -s62. kereten' vagy Érdeklödni a fiataIaembert |ehet alkaImaznék márciustó| (+36)-(70)-366-761 3 tetefonon. m ézesés Hatfejes keretfrÓ gép keretek és hárstejeskanná<. 23 A Furetto elvén míiktidö Demo befrivÓkésziilékek 000 Ft.PáterK..): (06)-(28)-492hész szakértó.5. 1.:(+36)-(70)-323-9634. : (+36)-(20)-534-5740. példányban.Nyék|ádháza. s ' < a o : á r a k . Kezdót szívesen tanítok goa Fumerra.a pt árm érk . u. Vio|a Te|.: e|adók.hu @ szlE Felnöttképzési Kiizpont Termékeinket szemé|yesen is kereshetik 2011..1l2 NB méhcsaládok Te|. 'A giidtil|öi Szent lstván Egyetem.. Neves szakemberek vezetésével folyÓ 7 hÓnapos tanfolyam végén OKJ-végzettség szerezhetó (oKI 31 62105 0000 00 00 Méhész). |eg . : e : eo e n i s . Tamási-fé|e fa|Elófizetésidij: 4920 forint.. .(+36)-(30)-287-1036.(+36)-(30)-624-1s01. 86..február 19-én. Budapesten Kiemelt téma: Magyar mézryÓryhatásai a ToutÍbbi tém k: a propolisz. méhész vállalkozásom beindításacéljábÓl pályríztam. 771-2122. 66 rakodÓrend.. (+36)-(30)-632-31 megye. Demox aoxálsav-szublimálÓ 30 000 Ft.: 196)-(+6).gabriella fkk.képrs sffis nnÉnÉsz m.0 méte.bÓ|megrende|hetők.: IránltÓszám: . e : : .:s-éz és gózviaszo|vaszto.tér'ltp.: igény 245-3137.:.hu weboldalontaliál Méhészetet bére|nék! (+36)-(70)-Méhkaptárakgyártása:(+36)-(70). (kon. 10o db Hunorcsa|ád .. Info rm dci ő. . j el entkez é : s fru*ononrc' vwwv.Zala Járányi agrármérnok. Te|efon: (+36)-(20)-s8s-9632.az alábc. ..30. Erd. oktÓberig. j kaptármérlegek 35 000 Ft.com ! ! BEEVNf.j-:. 63{ :eres motoros szi.. MEGRENDELOLAP Megrendelem a Méhészet lapot . hetó. igazságtigyi mé. :'-<::-e eIado..a Maryar Posta Zrt.i a . Megrendelő neve:... kertilet): Kristálycukor.2ll-461-7235.391 (+36)-(20)-43 31.szie. 26.. ésij Érd. LevélÜzletág. Te|' 6 tonnáspótkocsi alváz2. 9-47 ( 3 0) _ ./fax:ÍL28) 522-ooo/t tg+ E-mail: szalai. mobi|telefonos riasztÓ 000 Ft.1900Budapest címrekérjtik visszaktildeni. valamint 12oliteres 35 ía hordÓ5000 Ft Telefon (06)-(30)-209-71 : 94 EladÓ 50 db 1l2 NB méhcsa|ád kap.

H 23 NB méhcsa|ád unor m é z té rre| . Telefon:243-9232.| etv e j es fe méhésze ti I sze r e| é sem ad o. I ad ási ré osztatI an (+ 6. Szabő Dániel elérhetosége: ca. A virágméz felvásárlási ára január15.hu Kia{ia: MAGYAR MEZTGAZDASÁG KFT. a hírlapotkézbesítőknél' valamint me$rendelhetö email-en: hirlapelofizetes posta. 2 db hidrof oros k t' z árt T ov sze nnyvíz-e mész tó. veIéstj (+ T e J |épke kke I ad ok.nary@t-online. fJ rdosz ob a oy | er j sz ak ai Tanya áramma). rtnT To NTERJESZTI: l(ft.hu Alapítua: 1952 . kaptárraIe g ytitt. 14. l21l Budapest. Lwél Üzletág. y"a. 1/2 Fazekas Méhészetból NB méhcsa|ádok I adok.2 7 2 . az USA-ban: A kétnapostanácskozás egyedtilá'llÓ alkalom a szlovénésktilfoldi ismerkedésére a méhészet és aktuális kérdéseiról méhészek folytatott tapasztalatcseréjére. szám 2011. u n'.Mirtusz u. T : e 1 Biksi Méhésze tb ól / 2N B m é hcsalád ok kaptárrale I ad ok 'T e| ' :(+ 3 6 ). hárs keretekke|. a Lapker Zrt. 44 csa|ádos eI á Ero: i-36)-(20)-42 7 .atw. uÁ. gazdasag.420-8654 Fax: 278-5008 ÍI m.2. u. 50 d b NB 18-askap tárm é hek k e| 0 i| te| db 112NB rakod okap tár. Nálunk ezt az átlagsulyt álcaáthelyezésselért{ikel. az anyab lcsóból valo kikelés után. . DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet.os rÁszrT Rak od o ] ] < :" :e" e. (+:6)-(3o). Érd . T e| ' : eI (06)-(se )-36'l7.(3 0 ).KovÁcs EszTlR.(+3 6 ). (+ 3 6 ).Fax: 273-2285 E-mail: otto. com ] e s.p@t-online.hu Főmunkatárs: SIJII. A hirdetések eryéb és reklámki adványok tartalmáért a kiadÓ nem vállal felelósséget. február Főszerkesztö: DR. oldalán megielent dr.me I ya tany át k oru| v ev cj E kozostuI a j d on sz e. : I E-mail: trorrotaserno@ g m ail. Ktlzponti t 69-71.: (+ 6)-(30)-267 3 -6447 Felelós szerkeszt : BRoss PÉTER E-mail: brossp @t-online.)5).8 3 s8 .:470-0411. I I k hagyományos eret| é cek I eI raktárkész I etb ocj f urt I nré retek rend e| é sre. &rfolyam.anyákat tekintette ideálisnak. @ További informáciÓ l (06)-(80)-444. 1900Budapest Előfizethetó az ország bármely postáján. Postacím: 1591Budapest.: 3909.Pf.. u'gy e gyéni I (+36)-(3 0 ).Fax:.Hatvany L. decemberi számának 6-7. oldalon. áb b á eI ad o: 2.1sUSD lkg 1 USD:205 Ft 2.1 5 ] y (+36)-(22)-3s3-2 2 1. ek e la Telefon: (+36)-(30)-383-2994 ÜcyrÉrszorGÁLAr: NErrznrr<izr sznrvÁsÁn . m l l l tl o n l i l l c.:(+l6)-(z o ). HusztinéCsekó Emma Tel. szEGED HU ISSN 0465-6016 W W W .22. Szabő Tibonal késztilt riportban leírtakkal kapcsolatban kért helyesbítéstaz érintett.T eI ef on: 3 6 )(20)-422-866s. azonnal.(3 4 1 2 . H ár sfa ITATOUJ.9 4 5 . 380 V b e vez etv e.6 3 4 0 . : (+36)-(3o)-3 9 0 .hu www.444 Előfizetésidíj: 4920 Ft' félévre:2460Ft egy évre: Nyomja: Oláh Nyomdaipari Kft.ÖxolÓGIAI uÉrrÉsznr MÉrrÉsznTl TANÁcsKozÁs (oszrnÁx És svÁJcl vENDÉGEKKEL)' MrryEN a lÓ rvrÉHÉsznt A GYAKoRLATBAN? kereten 20 db méhcsa|ád Hunor eladó vagykaptárban.AYDAJENÓ Munkatárs : MALYA PfIER E-mail: malya. information@honeybees. n. 50 méhcsalád T e .hu Tel. .valamint az alternatív te{esztők. com. Néhány anya sulya elértea 260 mgot. EpuI et: 0 m 2 .hu E-mail: otto. A címolda|on2 évi té| ^2o1ol20t1 szeszé|yes egy pi|lanata FoTT:DR. kér A Szerző ésa Szerkesztóségelnézést az érintettektől' FiataI on e I hunyt oo: anik ustany áj a e sok-so< ':e (e s "ov enly e| .ca címen látogathato. találhaA 7. az elsó hasáb utolso bekezdésében tÓ rész helyesen: Örosi k nyvében a z2o mg sulyu _ petésen nevelt .én 2o10. 62AK e rd Ő .243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZTI a Maryar Posta Zrt.MAHASInT www.e |. 2.0 0 9 1 . m eh e kke l d ok. e| .9 5 7 5 .(3 0 )399-8299.onIi ne. anov ics. hagyományosftités. -21 0 )30 méhcsalád1l2 N B k eretene| ad o. Fax: 470-0410 Minden jog fenntartval A lapbÓl értestiléseket átvenni valÓ csak a Méhészetre hivatkozássallehet.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTrTMÉ : Titkánág: Ioss JÁNosNÉ Telefon:273-2290 sZERKEszTlsÉG ÉsKIADo : 1141 Budapest.toI g y f áv a| .vaI am int4 k eretes f motoros pe rge trÍ ed eI ez ő. á| | v ánny aI v ag : e I ado'Érd. r a íat. : 3 6 )(30)-436-3886. K zponti Elöfizetesi ésÁrusmenedzsmentCsoport.: (+36J -(30)-8s0 . é t o6 (b é b a' ro. s ) h e| Hunork eretek en ad o. . (+36)-(3 o).nag/@t-online. e. Color Interpress 1039Budapest. |ábon | | i k onté ner ad i. PRAKTIKUS ETETOTALCA w w w .[n $B{ ll HeIyesbítés Szaklapunk 2010. te ruI e te7714m.magyaÍmezo Felelős kiadÓ: iigyvezetó igazgat SARI ENKO iigyvezetó igazgatő MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND : Szerkesztőségben Hirdetésfelvétel Telefon:273-2295 APROHIRDETESEK 3. T e l. Szabő Tibor e-mail címe helyesen: szaboqueens@gmail.hu 38 .meheszet. r t tr lr ) I cl.sgoErd.9 2 9 5 . m e| | é k e p ule t.z unr iszr csi. Honlapjuk a www. ár e g yLitt: 5 mi||ióF t.9 A székesvehérvári vásáron megtekinthetó ésmegvásárolhatÓ. EsKwÖ és kiállításokkalegyidöben fog zajlani.bek erí tvelek trom os 2 kap uva|. ALTEHMED A tanáakozás és szakvására FL2RA.h U Szerkesztő: PAP EDINA Tiz naprabiztosrajzáse|tíjelzés nélkí'i l! kaptárbontás www. as"oz sz" k sé g es k oz ok k el esz a ke rtáoo k sz Porie<e "e aoi.3 4 8 1 ..BGÚJABB rrÉHÉsznrr TERMÉKEK' EszKozor ÉsFELszERErÉs vÁsÁne. .: 294 Telefon:273-2290. fia.5 1 2 8 . europaimehesz.hucímen. neNB méhcsaládokkereten2010-es rjj uj anyákka|.honeybees. TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt.A I. Szakmai hauilap 59. (CsepelM vek) Felelős vezetó: OLÁH Ivm(LTs vezérigazgatÓ Telefon:278-5000.

K0ROil/J A fimnflx'forÚe házhoz szá||ítással Friss kés z.ítéSú. és feleni 7500Nagiatád.hu 7570Barcs.'Kft.Kiiztársaságu.4l.v e t. e u ro . Í17m @ 54-454ql a 80/4 w w w .L. .: sz4í'-gsg| Mobil: 3ots|6.in o|d.!tÁ.38.180.vet. 50 kg feletti Apimix' vásárlása esetén díjtalan házhoz szál|ítás. fsz.4t3| Fax 82/553. lbt.6756 Em . immuner sít t és itaminokat tartalmaző készítmény M]IM ]INnNfiUNtsRŐsfu6 Apflmnflx@ nntm {ltroR 50 kg-os .h u /s h o p \ Ptrl. Kossuth u. fsz. RT]I{AZ Apimix" forte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhetí.\i ésa FU:!ÍlDlL'B por s'iruphoz 20írg/gvás r|r{sacseténk rjcn lleíoÍvosátÚ|v6Br s/ g/szeÍészétől tovíbbi fe|vi|ágosítást| .{/EIm \y'"ruRo-!-ET. porcukor Postai száIlí&ást a nagahódi végez: boh (naI 75.: ul4s4.Öe MEI{ESZ V sároljon t liink cukorlepényt méhei számára a tavaszi etetéshez. csomomentes KoNcBNwmRÁTIUNf.f. 1l. info@euro.2. { méhészetben használatos á||atgyÓgvszereket egyébtermékeketkedvezó árakon ésszé|es és vá|asztékbanná|un]<' ta|á|ja.000 Ftlcsomag 30kg) megrendelis d(italan aetén szállítős csomagoltős. Ibl.

0 1.Yr llllllliMlll' ft:****i [.. . 06 Tel.. 1141Budapest. l I IL t Mirtuszr)2.J $ HbÜt..t&.*.: (1)470-04-1 Fax: (1)470-04-1 06 .'-f...1-.{l TF * rm W *h-d t# -t"t j.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful