www.meheszet.

hu

,

2o'apÍrve : ,,52

n

EVFO L YAM ,. 2 AM

u

UAR

Ánn:

FO R

o

53o-

\:

-'ANYAJELOLO SZIN 2011

. VALToZASoK NEMZET| A PRoGRAMBAN RpRoHlnonÉsEK

. nnÉarrnsENY És rrsnlvÁloyunru [642q1l rÁuoonrÁs . uÉzrs NAPoK ronaliru rozÉnorrtj |NFoRMÁoór .oMME-Hínrr rÉroruYsÁol nrclógAN naÉzlovnooK A

uÉHÉszKEDÉS A HEGYEK KÖZon. VAGYoNVÉDELEM . GYóGYSZEREK EMLÉKETÍEII A MÉHTARTÁSBAN . A HUNGAR|KUMMAGYAR A nltÉz SEGÍT TEcHN|KA

Ö o@

g{/ET',@ffiO OW#
llr' 'EUR.-'ET', Kft. l- .Í -,* 1* )-r .* .
, / /

ECOSTOP'lamella
r Timol ésborsmentaolaj hatÓanyag. o A vivóanyagnak ktisziinhetóen a hatőanyagok egyenletesen' fokozatosan és hosszű idón át fejtik ki hatásukat, fiiggetlenii| a ktirny ezeti t6nyez6któl (hómérsék|et,a

méhcsaládnarysága, a párolgási teriilet mérete). l Az elnyujtotthatás |efedia méhekre |ráros varroa atldk teljes kifej|ódési cÍklusát. o Kora tavasszalésa pergetési idószak után is
a|kalmazható.

,sc,o*Ri:i?$-s*:

7+TAKCIO!
, , ,fl|tr

'.íÉóffilfi#Hfiffg"^ru;;:íJiTa 'fiffi;x'+*,ff,il##.':i#^ffi

lffi-jt-*#6.H^sql5É[#F S:.q1x?E,.t$"r-x$ s#sffiF:ffig

Eg;'H*xs;'

r)-7 Dany's Bienenwohlt oldat Megérkezett eredeti! az *frÚryr
l\tlla---

-voMézelóméhekvarroatőzisellenikiegészítókeze|ésére.
r oxálsav éscitromsav hatőanyag. o Kedvezó biolőgiaÍ hatássa| Yan a méhekre. o Segít fenntartaní a méhek megfeleló higiéniai viselkedését. .r.ir' r Fiasításos ésfiasításmentes idószakban is használhatő.

,/ ^/ r

I

UJ!
lite:res

A|z, elsó vásárláskor minden vevó specÍális adagolőt kap ajándékba!

Válasszaon is az eredetit!
Afeltiintetettőrak az /főt furtalmazzők.

lt'fi

7500Nagatád, Kossuthu. l1. fsz.38.TeLz82AS4.4B rbx 82/553.180; info@euro.vet.hu I Barcs'Kiiztársaság 7570 u.4l. fsz.2. Tbl.: Mobil: 30/516.6756 82|462.939|

dtdt'fitiámd'rt 'í'&@nÍBilÍÍ!N!I'ÍhníBÍ@ffiÍ'tÍÍbmqEí'ík''Íls@"ÍE!fl}@E80/454.454{E

www.euro-vet.hu/shop

I

CSAKENG EDÉLYEZETT EKET! SZER
zott. resRuÁn

Gyo yszerek rtásban a méhta
jelentösebb A mézeló méhek ellen betegségei gyÓgyszereket használunk. betegségek, A elsósorban nozemÓzis a varroózis, esetében mege!özö a gyÓgyszeres védekezéshatásos. atkakÓr, Az a illetvea nozéma már tiineteitmutatÓ méhcsaládot gyÓgyszeres kezeléssel nehéz is megmenteni.
z élelmiszertermeló állatok betegségeire hasz\nált szereketa 47ol2oo9 l EK-rendelet sorolja fel. A rendelet I-es fiiggelékébe olyan anyagok kertiltek, amelyek az emberi e$észsé$renem ktiztjmbtisek, ezért az egyes állatfajok egyes termékeire határértéketállapítottak meg. A rendelet II-es fiiggelékében azok a szerek szerepelnek, amelyek adott felhasználási mÓdszer mellett az emberi egészségre z mk bosek, ezért nem sztikséges határértékme$állapítása. A rendelet III-as ftiggelékébe ideigleaz nes határértékii szerek kertiltek. Azok a szerek, amelyek a rendeletben nincsenek felsorolva, tiltott szerek, ilyen például a nitrofurán, illetve a kínai mézbotrányban szereplő klÓramfenikol. Az ismert gyogyszerek (antibiotikum, szulfonamidok, amitráz) azl-es fiiggelékben szerepelnek, azaz MRl-értékkel bírnak. Az MRL-érték méhek esetében aztjelenti, hogy a szokásos mézfogyasztási mennyiség esetében milyen gyÓryszermennyiség j uthat be az emberi szervezetbe anélktil, hogy ott káros hatást okozna. Ezen határértéket csak bonyolult, hosszan tartÓ, és nagyon ktiltségesvizsgálattal lehet me$határozni. Ezeket a vizsgálatokat csak a gyÓgyszer gyártÓja végezhetiel. Amennyiben a vizsgálatokrÓl sszeállított un. dosszié me$felel a ktjvetelményeknek, ugy a hatÓság a gyÓgyszeradagotbesorolja a 47OI 2OO9, EK rendelet I.es fiiggelékébe.A hatÓanyagbÓl elóállitott állatgyÓgyászati készítnény esetében az MRL-értékfigyelembevételével me$határozzák az tin. élelmezés-egészségtigyi várakozási idót, azaz a kezelést k vetóen mennyi idó mulva fogyaszthatÓ az állati termék. A mézeló méh az un. kis állatfajokhoz (minor species)tartozik. A A A kis forgalom miatt a syÓsyszergyártÓknak nem mindig éri meg az MRl-vizsgálatot elvégezni, ezért ezekre az állatfajokra csak kevésaz engedélyezettszer. Ha nincs engedélyezett $yÓ$}szer, ugy az állattartÓ esetleg más állatfajra engedélyezett gyÓ$yszert használ, nem legálisan. Ez a tény eleve magában rejti az ezen állatfaj oktÓI származo élelmiszerekkémiai szennyezését. adott Az állatfajra nem engedélyezett gyÓgyszer használatakor a 0 értéknélalig t bb kimutatott szermaradvány-mennyiség is sulyos szankciÓkat von maga után (megsemmisítés, bínág). A ktjvetkezókben áttekintjtik a méheknél használatos szereket, gyÓgyszereket. Auarroa atka ellen a leggyakrabban használt anyag a 80o/oban elterrjedt amitráz. Az amitrázro| tudni kell, hogy 200 mikrogramm/kg MRl-értéket állapítottak meg a mézre.A szokásos julius, augusztusi felhasználást kcivetóen a mézben nullátÓl 5-6 mikrogrammikg értékig fordul eló. A leghatékonyabbnyáron alkalmazhatÓ anyag. Jelenleg forgalomban van egy Varidol nev fiisttilócsíko s készíÜnény. A Méhészet 2010. márciusi számában írt cikkben javasoltam aTaktic, méhekrenem, de más állatfajokra engedélyezett $yÓ$yszer állatorvosi vényre méhekre t<irténó alkalmazását.Ez a mÓd a Varidol forgalomba hozatala után már nem legális, hiszen van már engedélyezett, hatékony amitráztartalmri készíÜrrény. Jelenle$ a Taktic forgalmazÓjával tárgyalunk anÓl, hogy a szert méhekreis engedélyeztessék. Az ószi-téli kezelésrehasznált Bayer Perizin is rendelkezik MRLértéktel(too mikrogramm/kg). A szokásos november-decemberjanuári felhasználás mellett a tavaszi repcemézbensoha nincsen szermaradvány. A nyári kezelés-

A 2008-2009-es évbenamézkereskedók a felvásárolt mézek egiy bizonyos hányadában nem engedélyezett $}Ó$}szerek szermaradványait (szulfonamid, trimetoprim, nitrofurán, oxitetraciklin) találtak. Az OMIIE Vezetése a méhészekettájékoztatta, hogy a nem engedélyezettszerek használata ttinkreteheti a magyar méz kiválÓ hírnevét,és az egész gyÓgysze- méhészetiágazat csódbe juthat. A szlikséges reketa legálisállatA méhek kezelésérenem engegyÓgyszer.forgalma. délyezett gyÓgyszerek esetében zÓktő| vásárolják, bon- ugyanis nincsen határérték, a is tatlancsomagolásban. nullához kozeli érték sok. Amíg például a sertéshusban mikro50 Osszefoglalva, az atka ellen gramm/kg lehet a szulfonamid használt gyÓgyszerek, anya$ok határértéke, addig a mézbenez 0. a használati utasítás szerint al- Ezen kívtil a szulfonamid sajnos kalmazva a mézben nem hagiy- a kaptáron beltil egyáltalán nem nak szermaradványt. bom]ik le, a bejutott mennyiség Mi a helyzet a nozémakÓr el- évek mulva is kimutathatÓ. Ha a leni védekezéskor? nozéma el- mézból kimutatják a nem engeA len a 60-as évekelejétól magyar délyezett gyogyszer maradváa g}ártmányu Fumagillin DCH nyát, akkor a rendeletek szerint pulvist használtuk. A megelózés- a hatÓság ktiteles az e$észtételt re ezt a gyÓgyszert is tartalmazÓ lefoglalni, részletes vizsgálatot Fumerra ryÓgylepényt alkalmazvégezni,ésa tulajdonos k ltségétuk. Az uniÓs csatlakozáskor a re megsemmisíteni,a tulajdonost Fumagillin forgalmazása meg- megbtintetni. Antibiotikumot, sztínt,majd néhány éveeseti en- kemoterápikumot a Fumidil-B kigedéllyel a Fumidil-B készítrnény vételével tilos használni ! keriilt forgalomba. Nozéma ellen Nem tehetem, hogly itt ne térjek ki az űn. ryÓryszerkupecok forgalomban vannak un. gyÓgyhatásu készíÚnények,amelyeket szerepére. Ezek az anyagilag,,ela használati utasítás pontos be- hivatott'' méhészek korábban tartásával kell alkalmazni. Véle- csak saját gyártásu atkalapokat ményem szerint a nozéma ellen forgalmaztak. Találkoztam olyan jelenleg a Fumidil-B az egyetlen atkakárosult méhésszel,aki azt hatásos antibiotikumot tartalma. sem tudta, hogy mivel kezelte a zÓ készítnény.Teljesen téves az méheit, csak a méhészrendezvéaz állítás, mely szerint ,,drága nyen árulÓ' illegális gyÓgyszerszer' nem használom''. Éssajnos forgalmazÓ személyleírását tudnéhányan helyette mást, tiltottat, ta megadni. Újabban ezek a forgalmazÓk kiegészítették tevéaz elózóekben leírtak miatt a hazai méhészett ágazatnak Óriási kenységtiketa Fumagillin forgalgondot okozva, nem engedélye- mazásával. A ktjzelmultban kizett szert használnak. Ne tegytik! dertilt olyan eset is, hogy az így Nézziik, mennyibe keriil a nozé- vásárolt gyÓgyszer nejlonzacsma kezeléseméhcsaládonként. A kÓs tasakján a címkénFumagilFumidil-B készítrrrényból lin volt felttintetve, de a méhész tavaszszal cukorlepénybe 4 $rammot mézéból,és a gyÓgyszeres zacstesztink családonként. Ősszel kÓbÓl az uniÓbÓl régen kitiltott ugyancsak 4 grammot adunk a nitrofu ránt mutattak ki. családnalq a teleló élelem feleteAz utÓbbi idókben a fokozott tése után, szeptemberben, háellenórzés hatására a méhészeti romnaponta 2-3 deciliteres ada- gyÓgyszerek illegális árusítása a gokban etetve a szirupot, rissze- méhészeti rendezvényeken kisen 6-7 alkalommal. Így sszesen szorulÓban van. A sztikséges gyÓgyszereket a legális állat8 $ramm az évi felhasználás gyÓ gyszer-fo rgalmazÓktÓl vásáméhcsaládonként.60 000 forint k rtil lehetvásárolni a475 $ram- rou álq bontatlan csomagolásban. mos kiszerelést. Így 1000 forint ráfordítással családj aink e$észséDr. CserényiPéter gesek lesznek és méztink pedig dllatoruos, antibiotikum-mentes. OMME eln khelyettes

re t bb fajta anya$, timol, oxálsav, hangyasavjÓ néhány készítményben használatos. Ezek a rendelet II-es fi'iggelékében szerepló anyagok, a használati uta. sítás pontos betartásával a mézet nem szennyezik. Ugyanalkor ezek hatékonyságát nagy figyelemmel ellenórizni kell!

rffi

Tízforint csa|ádonként
Január elsó felében írÓ-olvasÓ találkozÓra hívott SalgÓta{ánba a PalÓctáj MéhészésKrirnyezetvédó Egyestilet. A jelenlévó mintegy hetven méhészt elósz r a Méhészethelyzetéról tájékoztattam. A szaklapunkat is kiadÓ Magyar Mezógazdaság Kft. tucatnyi ujságot számlálÓ lapcsoportjának vezetó hármas fogatában - a Magyar Mezógazdaság és a Kistermelók Lapja mellett a Méhészetis benne van. Vagyis pénztigyilegtalpon vagyunk, bevételeink fele-fele arányban a lap eladásábÓl, illetve a hirdetési dijakbÓl tevódnek tissze. Mrilt havi, januári számunkban már írtunk rÓla, hogy a hirdetési feltilet - az e|emzö írások terhéregyakran meghaladja a szaklapok íratlan szabályai szerinti arányt. A találkozÓn is szÓba kertilt a téjavasolma' s egnk méhésztárs ta: a méhészkedésról szÓlÓ írásoknak célszerri lenne állandÓ terjedelmet kapniuk, és a hirdetések mennyiségétól fiiggóen változna a Méhészet havi oldalszáma. Noha az ajánlásban van ráciÓ, a megoldás pénztiryi okokbÓl csak kivételesen j het szÓba. Jelen lapszámunk a példa erre, hiszen a 32 oldalas alapterjedelem 40 oldalasra novelésével - tekintettel a 20 oldalnyi hirde-

állománya jelentósen visszaesett, mikozben Óriási a tertiletvesztéstik is. A baj nem csak az Egyestilt Államokban létezik,hiszen a Évek Óta hallani, hogy titokzabrit szigeteken korábban éló 25 tos kÓr pusztí{a a méheket, és porzÓméh fqibÓl 3 már kihalt és gát, attÓl kezdve valÓsággal fal- ez már a világ mezögazdaságát a méhfqjok felénél ugyancsak is fenye$eti. Az Egyestilt Állafennáll a kihalás veszélye. Van ni kezdtéka szakirodalmat. Mint olyan fa1j,amelyiknéI 70 százaTalán a Szekszárd peremén éló szivacs a vizet, ugy szívták fel az mokban esyes méhfajok állolékkal cstjkkent az állomány. TaLengyel házaspárt h kkentette informáciokat, egytitt késztiltek mánya 96 százalékkal cstikkent meg leginkább az rjromhírt ktizaz okj képesítést méhésztan- az elmult évtizedekben.A riasz- valy Nag}-Britanniában 10 miladÓ tÓ tényekvilágosan jelzik, hogy liÓ fonttal indult egy progrÍIm' ló telefonhívás. A gyulai méz- folyamra is. Mégsem sikertilt fesztivál keretébenzajlÓ Év mé- volna semmi, ha nincs a sok-sok Amerika mezógazdaságát és a amelynek célja a méheket sujtÓ ze 2olo szervezói énesítették támogatÓ méhésztárs.A méh- vadvilágát is veszélyezteti a problémák megismerése. A becslésekszerint az élelmifelelós például na- méhektitokzatos eltrinése.Sydőket: hársméztik nyerte Az évkiegészségtigyi szerek harmadának kapcsolata válÓ méze versenyt, tivék hát a gyon sokat segített nekik. A dí. ney Cameron, az lllionis Egyeméze''dij. JÓ okuk volt a jat valÓjában a mi kis méhész- tem entomolÓgusa szerint t bb van a méhek beporzásával. A ,'mézek ok is ktizrejátszik a méhekpusz- méhekcsaknem 26 milliárd font htiledezésre,hiszen 2010 tava- k z sségtinkhozta tissze _, háértékií élelem elóállitásában szán kezdték a hivatást. Azért a rítja el a dicsóséget a fiatalem- tulásánál. A legfontosabb, hogy vesznek részt,nem csoda, hog|y adja a a városiasodás miatt megválber. Aki méhészkedésre ttibbes szám, mert a kozmetikus feleség és autÓszereló fé{ egyfejét, az beiratkozik az élet. toztak a méhek életktirtilmé- eltrinéstik világszerte egyre nanyei, mikozben eg)ne tribb ag- gyobb gond. A világ mezógazaránt nagy természetimádÓk. hosszig tartÓ tanulás iskolájába Nem hittékvolna, hogy amolyan is - állítja, majdhozzáteszi: bu- resszív vegyszelTel kezelt ntj- daságában termesztett novények 90 százalékát a méhekpoz ldfiil kezdóként mindjárt ta ember, aki nem kérdez. vényt is be kell porozniuk. Az egyre kevésbéellenállÓ méhe- rozzák be. (Forrds: greeninfo.hu) tivék lesz a le$obb méz.Lengyel Egyébkéntnagy mézfogyasztÓk, Péter azt mondja, amikor 2009 a háziasszony rég számrizte a ket eddig ismeretlen betegségek készítette: Az sszeállítást cukrot konyhájukbÓl. Mult év is tizedelték. végén elhatározták, hogy megisDtigei Imre Nyolc méhfajtvizs gáltak' négy merik a méhek titokzatos vilávégén32 családot teleltek be.

tésre- szerkesztóségtink kérésére a kiadÓnk is egyetértett. A találkozÓn hangsulyosan szÓba kertilt a mézmarketing.Az e célra hivatott Mézkirálynó AlapítványrÓl az OMME illetékes testtilete d ntott. Az egyestilet félmilliÓ forinttal hozza létre a magyar mézfogyasztásntlvelésérehivatott alapítványt, amijelenleg a jogi elókészítés szakaszában van. A viszonylag szerény ssze$ az induláshoz elegendó, ám az eredményesmtík déshez nem. A Mézkirálynó telj Alapítvány ktildetésének esítéséhezaz egész magyar társadalmat kellene megszÓlítani, ami természetesenkiadásokkal jár. A mézfelhasználásban érdekelt vállalkozások, vagy ,,csupán'' szimpatizáns cégek,illetve magánszemélyek megnyeréséhez a biztos piacnak számítÓ hazai mézf gyasztásb an le ginkább o érdekelteknek, vagyis a magyar méhészeknek kellene jÓ példával eltiljárniuk. A PalÓctáj Méhészegyestiletjelen lévó tagiai támogatták Gyetuán Gyula pásztÓi méhészindítványát. Eszerint a hazai méhészklubok. méhészn. egyestiletekta$ ai méhcsaládo kénttíz forinttal járuljanak hozzá a mézmarketing alapíwány indulÓ vag|yonához.Az ajánlásrÓl akkor lehetne érdemi vitát folytatni, ha az valamilyen formában az OMME ktizelgó ktild ttkrizgyulése elé kertilne.

A mezít!ábas méhész kaptára
Tisztelt Dtigei Úr! Évek Óta havonta vásárolom a Méhészet folyÓiratot, igen színvonalasésinformatív, gratulálok! Magam nem méhészkedem, csak kacsintgatok felé -, sok k nyvet elolvastam már, és idónként segítek eg}r barátomnak. Az utÓbbi idóben sokat gondolkodtam azon, hogy milyen kaptárat kellene majd használnom, ha majd belevágok a saját méhészkedésbe. Így találtam rá a keret nélktili kaptárakra, részbenCsuja LdszlőrakodÓkasára (,,Gedde-kas''), i]letve a felsóléceskasra (,,top-barhive''). UtÓbbi lényege,hogy a méhek a lépet a maguk természetesmÓdján a lécre épitik, ezze| sztikség eseténkezelhetó a kas. Ez utÓbbira szeretnémfelhívni a figyelmtiket. JÓmagam megrendeltem az enól szÓlÓ angol nyelvií konyvet, ésbár nem Vagyok perfekt angolbÓl, de elolvastam (Phil Chandler: The barefoot beekeeper,aminek nyers fordítása talán 'A mezítlábas méhész'' lehetne). Rendkíviil érdekes, a lénye$e, hogy a mai kere-

tes kaptárak aszerzo szerint nem a méhek biolÓgiai igényeinek megfelelóek. $. gyakori kezelés,a keretek kivétele, stb. nagyon zavarja a családok életét. Szerinte ez az egyik oka a családok legyengtilésének, me$betegedésének, a paraziták elóretrjrésének. Érdekelne, hogy valaki foglalkoilzik-e nálunk ezzel a kérdéssel, letve a mi viszonyaink krizrjtt alkalmazhato lenne-e? A top-bar hive honlapja (sok fotÓval, videokkal, lettilthető írásokkal) az alábbi : http ://www.biobees.com/ Üdvcizlettel: Gyartmathy Istuán Debrecenbol Tisztelt Gyarmathy Úr! Kollégáimmal konzultálva sem jutottunk otról a hatra azonáltal felvetett keret nélktili kaptárakat illetóen. riilnék, ha a témában szerzett ismereteit megosztaná szaklapunk olvasÓival, akiket szinténbíztatok a megnyilvánulásra. Í6ák meg, mit hallottak, olvastak, $ondolnak erról a méhészkedési formárÓ1. aminek tizenete:minél eg$szenibb en, az ősi-eredeti életrrrÓdjukhoz hasonlÓan tartsuk méheinket.Hátha egyi.ittesentribbre jutunk!

Méhek nélkiiI a vi|ág...

Megleptea Jo hír

Vdrom észreuételeiket szaklapunkkal, annak rouataiual, cikkeiuelkapcsolatban.Véleményiiket uagy e-mail-re k ldjék,illetue szíueskedjenek az impresszumbankijzijlt elérhetóségekre, a dogei@unet.hu felhíuni a (00) (SO) 67-6447-es mobilon. -2 -

L

NÓgrád resze északi Nográd resze deli Szabolcs-Szatmár-Bereg 2l00 Címiink: Gtidijlltí. B624 Pipacs 7200 Dombovár. Budapest Heves Hajdu-Bihar (+l0)-(zo)-0 r4-2e7 (+3 3. ' \ \ \'. (+36). (+36)-(30)-430-0992 Árpád 52 LrrlrnLaszr-i 3j53Aldebro. R. Tolna Tolna Baranya. Veszprém Soniogy. (06)-(3 5)-567-oeo (+36)-(20)-574-9035.. u. t e rm ' V| i t propo|lsz. Arnm RÉvru 2677 Herencsény. (06)-(94)-41 (+36)-(30)-520-8085 I-573. 5231 Gyoni Domaháza. folyamatos Virágpor.(06)-(52)-342-878 (+36)-(20)-978-8818 (06)-(ee)-370-3 (+36)-(30)-e3e-4e61 10. + Mobil:+36(j0) 631-3512 várjuklevelezőlapon.4' Petofi Mézrizem F agv as z t o t r ag]0 Í. Bács-Kiskun része Pest. TeleJon:j6 (t) 273-2295. u.294 1591 Budapest.q! a Hird etéév kere kollégánkat s eI : sse .hu : (+36)-(30)-229-0401. KovÁcsruÉ Juln 4033 u. uLíG Kft. 26.: 423-013. (+:o)-(zo)-gg6-8428 (+36)-(30)-855-4315. 9436 Soproni Bercsényi 9900 Kormend. vtjdrtis (3 kg) 24 5oo FVdb o Forgalmazza: KoYaVet Bt. u' 33. Balassa 44. u. ut (28)(28)-423-014 Tel.Dozsau. 4033 Debrecen. u.nEz. Fertrjszéplak.u. u. Zwingli 3. 6)-(70)-6 I 4-2907 (0 -(62)24t-23 (+ 6) -2T -T686 6B00Hodmeztjvásárh..qoos GÁsot BÁnoos LÁszLó KovÁcs Fpnrruc CzÉlus Isrvm Hrnssr Zolrlru Frnrrucz TmlÁs Aros Booom VarÉ Zsolr VÁnI Frnrruc Vencn Jizsrr Elrx GÁnon Demrrn LÁszli Drégelypalánk.2B/C. 1. lr \" . Isaszegi 93. ut Nncy Debrecen.-nél te|efonon + 25olo + postakoltség) áfa Bayvarol |22oFtl4 csik o Perizin (vényk teles) l0oo Ft/l0 ml o Perizin adagolo 3000 Ft/db Apiguard gél:tálcás (50 g) 520 Ft/db..4. Gt'd llo meg Adja apróhirdetését fel hatékonyabban a ésa I egyuttl Ft 3(. méhviasz felvásárlása (ár a Postaiutánvéttel alábbiatkacjlo az szerekrendelhetok Kft. Bács-Kiskun Békés' Pest Jász-Nagykun-SzoInok' Borsod-Abauj-ZempIén Pest. u. u.63. Fax:+36(t) 273-2285 P_f.078.(30)-636-45B5 Csongrád. Zwingli 3. 4. 6) u.281-5641. 'rt. ZaIa.60. Balatonszárszo. (+3 30)-218-27 07 (+36)-(20)-563-7645 (+36)-(30)-360-1875 (06)-(52)-342-87B (+36)-(30)-9l0-0085. G. (06)-(35)-357. 3624 Gy. (06)-(56)-480-085. 2]36Dunavarsány. északi Vas.0 +Afa lszo Ft 390 +Afa lszo lapban+ il|tiHnSZnT ilBHnSZBT lapban NoRil'tÁLcsolllaq \--' t.lev{lb'en faxona fenti címekre' va6t Apröhird*éseit kiaírÓlagírísban hatríridri: Áborítekra v1ák Meheszetszerkesáősfue Beérkezesi atárghőt megel zóhőnap 10-a A hird*&ellenért&et az ráltalunkkűldórcselrrkeÍL vasrszámlán larjűkbdzetni' 5 .h . Tornavár l2' u. Fax:(28)423-012 E-mailhoneyworld@vnet.8' 2646 Honti Petofi 3060 Pászto. 11l3 Budapest. u 1II/a' Gyár Budapest. 3 -(30) e (+36)-(30)-935-8837 Fegyvernek. Ba. (06)-(84)-362-696. (+36)-(20)." \ KIEMELTcsomag +rta 620Ft lszo 650 +AÍa Ft lsző egyíittes elón4eit! -.nok (06)-(48)-446-02 6)-( 5.

az élelem meg rendben.A napraforgÓt pergedtik dással rendelkezó részébe. hogy ne kapjon bele a s a család népességének megfe. hanem lefelé.November elejénPerizinnel naponta 3 dl-es 1:1 arányu cukorszorp-adagokkal serkentem kezelem az állományt.de szen a fiasításos keretekben még a méhcsalád mellett az alkalmanincs teleló élelem. A méz elvételekor elve. Nedvességgel nem dékes Elyors vizsgálatkor sem. méhészeti beavatkozás. A Huzett fedett fiasításos lépek felsó nornál jobban elválik egytnástÓl részérőletetésselkell kiszorítani a fiasítás ésa mézkalnra' s ez áI. legalábbis egy hasonlÓan nehéz szakmára. hosy lád képtelen lenne áttelelni. A tetejét ktjvekkel les lyoA zom. amint a hÓ k zepén eselig takar. attÓl nem elválaszwa. aztaz alsÓ fiÓk ktizepére. 100 Hunorcsaláddal termel. mert alul a ruhákra Nem is kell. a k vetkező évi ruhákat pakolok. nem folyhat be a kaptárakba. kezzen kij nni. Szep. máris a k zepébe vágunk. Mielótt bármit is megnéznénk. Az utolsÓ kezelésután egymás mellé to|uk a kaptárakat. ilfeltiletet kihagyni sztikségtelen. FEBRUAR Méhészkedés kiiztitt a hegyek KovácsKároly 63 éves Biikkszenterzsébeten és (fotÓnkon). hogy a fiasítás ésa teleló C Augusztus uégénjdrunk. A cél. az lyezek. de a fészekfiÓk már telelésrekésziil a méhcsa.mi j n ezutdn? . északon már nincs a kentés hatására a fiasítás kitercsaládokban. Ennél nagyobb zó évihordást adÓ gytim lcs-. amit bennmellyel a párás levegó a mene. éshogyan dolgozik ue. s a második fiÓkban nyitott só hómérsékletis alkalmas a kefias keretek alakulnak ki. az élelemmennyiség. A hÓ tÖdik napja k rtil ugy rendezem be a kaptárakat. Ez késóbb sem serkenetem óket. A nejlon fdlé puha száraz lépselejtezés. de lam is erre az idószakra esik. Enymert nem a huzat elóidézésea he télen még marad is belőle. Éna második fiÓkot is náméhes is csendesedik.nincs. e ger után az űt már kanyargÓssá válik. egykét kereten. fÓlián kereszttil. ugyanakkor a kiiljed. hogy a bennmaradt napraforgÓméz a felső fiÓk szélérekertiljon. ám sok munkát igényel. s alatt behordott virágpor keveréa méztéri fiÓkbÓl annyi mézet. alkalmatlanok' félig kiépítettek' amit viszont szívesen csinálok. hogy Nem a kaptártermeli az oldalfalak érintkezzenek erya mézet. Hogy indul az ujeszteruló? amely valÓjában már az utolsÓ _ Csendben és nyugalomban. Az enyhe légmozgást biztosít. Az itt elhelyeazértcsak nem per$ethetó.ségtelentilmunkaigényes. s a riilj n. igy ruhák hajtogatása. a méhcsa.Ez a betelelési mÓd kéthogy 2-3 mézes keret még ma. jobbanszervezhetö a sz $$el a szélső kaptáraknál elterme|és. tit jén van a tisztulÓ kireptilés. talán már mely a bennmaradt 6-7 kg napegy kicsit megszorítva helyezkeraforgÓméz éskb. Ktizéjtik teszem a fiasításos kereteket.zelésre. hogly kitededjen az ér és feltilról sem kaphat vizet. Hunorná| le.A gyári adagolÓ helyett tember elejénegy fontos beavat. akik valÓbankomolyan a méhészkedést. a kapltik _ kérdezektoudbb. igy viz kezelést ekkor még nem végzek. hogy námrilépes keretek elkészítése nem nagyiizemi megoldás. a fény feléigyeEzután takarom a méheket. Ilyenkor kiveszem azokat százszázaLékostelelési bizto nsáa kereteket is. A bevált és az idómbe is belefér a hegyt méhészeknél' nálam is. kozás ttirténik. az ne a oldatot.etetett kristálycukor. A fészekaz alsÓ fiÓk kÖ. s minden NB fias lép egy mézkoszoni. A megbeszélt találkozÓhelvreis ktinnyenodaértem. . zepénkb. amely hátul a kaptár aljáig' el l a kijárÓnyílásig nyulik mazottrendszer sem mellékes. Ezze| a mÓdszenel eItaljobban szervezhetóa termelés. de o A nép és élelem rendben.a fiasítást.Nekem jÓ. egészállományra. de nem tudtam belóután még legalább tíz napig etehik annyit pergetni. mqid néhány kis léccel. eltil Cukorlepényt nem kapnak.fiasítás itt. hat kereten. hinem a kaptár termeli a mézet. letve repcevirágzásig elég.s ez már faltÓl fa. egaszer csak mentemrosszirányba.élelemmel bőségesen ellátva. s ha még marad. o Jő a Hunor rendszer? a maradék nyitott mézes kere. A stitét szín azért fontos. Így a ldd. hisz ilyen állapotában a csanorokbÓl. nem feketére Ennél a mÓdszernél maradtam. idejevolt már egy kicsitjobban a kaptár fenekére nézni. érhetó. kéből áI|. majd utána. A felsó . Hogyan kell a Hunorokat fészek a ftild hideg kisugárzásábetelelni. méhészkedik Eredetileg vaskohász vo|t. hory ezekben a napokNB kaptárban nagy tertiletre szÓban a felhelyezett fiasításos kerÓdik szét ugyanaz a te{edelmri retek felsó részénis kialakuljon fiasítás. hiszen keretes mert a tetók jÓl zárnak. cserélemőket.mással.A ser. Ekkorra őket szeptember 15-éig.tÓl is távolabbra kertil. de ezt a nehéz idönként szakmát . Lehet. lelóen adagolom a gYÓgyszeres hogy ha méhkertilne alá. A ruharéteg februárvége helyett március eletetejére hullámpapír kertil.hagyok a családoknál a ktjvetkektilótérbe kertil. két. szegem. tár legkedvezóbb hógazdálko. Ezt augusztus l0ig megteszem. élelem is a me$feleló helyre kemdr a nap ereje is gyengiil. Ilyenkor luk hagyom. A keretek felett nejlonfÓlia van.LátásbÓl már régÓta ismerjtik egymást. teleló utoljára. Tetejérefekete fÓliát hede lád mel|ett alkal. és s<jtétebbre. méhészkedésre a vá|totta. Az fontos. e nélktil szerintem nem is lehet rendesen betelelni a Hunor fészkescsaládokat.injekciÓs fecskendót használok. Ezután a beavatkozás kaptánal is. ésaz ez idó szem a huzalpálcás anyarácsot. tanítja. Szinte radj on. mint a Hutek. érintkezik.tvÉHrsnŐt vÉHESRE 201'I. gondolják segíti azokat. amelyek telelésre got ad. 10 kg-nyi feldik el. és kétujjnyi takarást hagyok el.szél. Persze tudom. Dolgoztam NB tekkel.alatt. A réteghullámpapír van drÓtokkal megfigyelésénkívtil más teendó sszeerósítve. s nagyon zott rendszer sem mellékes.

az már jÓ. nem találták meg az elkovetót. ktiltjn snek tart. utaláshoz banki számlaszám. (30) 523. (06)-(30)-94O-r877. de szerencsére sikertilt venni.-- re Pannon Honig Kft. Az anvákat kiszedéstikkor minden évben egységesen fehér színnel jeltiltim. Megye Bács-Kiskun. amikor sztikséges. T. Otthon aztán osszeontjtik óket. Hanságut 1. Figyelemmel kísérem a hordást. A kovetkezó kaptárbontás már ápriüs 10-15. Híd 2475Kápolnásnyék.egy fias. adÓazonosítÓ jel.Fizetésihatáridó: a felvásárlÓknál azonnal. ni. 33.(70)-374-93 13. 14-16 Óra alatt a méhekelhagyják a fiÓkot. a nyai életet. Nagyon orulÖk.Akad ilyen is.Úivari űt2lA. és már kész is a kaptár a repceméz fogadására.| r82 (70)-334 -5747. Tessedik s.k nil. Komárom Észak-dunántuli régiÓ. Mézfolyamatos felvásár|ása legmagasabb a napi áron.Veszprém Északkelet-M. (30) 215 2032 . A mézeslépeketnem a hagyományos les préssel. Zala. 5540 Szarvas.HunyadiJ. o Ez a udndortanyai éIet _ Iegalábbis számomra . Valaki eltithette. Szabadság 4. ésvégtil 40 kg-os átlagot érttink el!Nem tavalyvolt! Szeretem vándorta. rá a saroksztiktetővel ellátott sz ktetó keretet. 48.a. Ez persze nem jelenti azt.6637 -9 (70) 34-B754. Talán ez az a pont.( 28)-sl1-736. 9241Jánossomo4. rá az anyarács kertil. ha jÓ a népesség. [V.Dimitrov rit 10. A méztér ilyenkor kap kétmtilépeskeretet.Mártírokutja 3l. siitni-fözni.jÓkat aludnia friss Ievegön. nyt 2660 Balassag}armat. szaporítás. ut l0. kicslt tigyél.hogy a vándortanyán folyamatosan a méhek mellett lehetek. amit ut k zben osszet rtem.Az akác elejénveszem el a repcemézet. t 2.Szolnok Csongrád. ut 4.virágpor Ft/kg 850 1700 8000. Továbbhaladva találtam eg} halotta t az országuton.mert ezt tartom a legészrevehetóbb színnek. (30) -3 -242-6589 0) 4 9 -35 Í7 -33 -97 4.Horvolgyeu. Ért azért kellemes me$lepetés is. akkumulátor-meghaj tásu por$etóvel dolgozunk. . Í20) L5. (30)-e38-7084 (70)-334-5772. Elszedéskoraz anyarács ftlé egy tires fiÓkot teszek. elindultunk. u. ésa felsó takarást is megszÍintetem. Aranyosiu. 2_4. postázás esetén leadást ktivetó 2 hétenbeltil. hogy automatikusan selejtezem. Akác alatt miilépet csak az erós családokkal építtetek.Baranya Baranya Somogy-Tolna Heves. A sejtnyitás kézi fedelezó villával torténik egy olyan fedelező állványon' amely elválasztja a lecsurgÓ mézet a fedelezésviaszátÓl. benne egységenként egy mézes. Egyébkéntis én az egyszeríí.-ország Észak-magyarországi régiÓ Kelet-Magyarország Fejér. (06)-(28)-412-83 8 Fax: (o5)-(28)-slr-7 37 Propo|isz méhviasz Ft.262. édesanyjaneve' sztiletésivals leánykori név (utÓlagos adateg$eztetéshez telefonszám). Mindez egy koztinségeszold rachel oldalfallal ellátott sorsátorban torténik. (30)-2634l 506 Í20)-4l4-|I7I (70)-334 -5752. A btjlcsómentés. Azért csak félig. 4233 Ba|kány.Sopronk rny. a gyÍimolcsvirágzás idejéreesik. ésegy virágporos mézeskeret a fedett bolcsóvel. (70)-333-6324 0) 4 -2 Í7 -33 -4950' (30) 83-3244 (70)-334-93 (30) Bt -0827 -9 94. Egyszer Nytradonyban az akácpergetésfelénél elfogyott a hordÓ. hogy szállításkor fel tudjuk óket pakolni a platÓra. jÓkat aludni a friss Ievegón. Széche u. maradhat. az s anyarács alá pedig két. mint eg}kor a régi méhészek tették. . Egyszer hazafelé felhószakadásban pakoltunk. Tel: ( 06) . Tijrténtolyan eset. bogarászni a méhekkel.Dráva u. Azért ezze|. Fenti termékeket is a A kifizetés feltétele:név. mint egykor régi a méhészek tették. bogarászni a méhekkel. (30) I. (7 o)-33 4190. 34L2Bogács. o Lemegy a repce és máis j n az akác. Repce előtt' április 20-a kortil a felso fiokban már 7-B keret fiasitás van. természetes anyanevelésmÓdszerét alkalmazom. kicsit rigy élni. adÓszám. bevált megoldásokat szeretem. majd a per- Malya Péter --. Erre nem késztiltem. 3881AbaujszántÓ. Váci 5540 Szarvas.Borsod Szabolcs-Szatmár NÓgrád' Heves. (T -33 447 (zo)-259 4oo -T o) 43.(20) 56-5966 -9 (To)-334-5T9z.Pest. 3733Rudabánya. ahol lehetne még valamit változtatni a technolÓgián.igazdn csábítÓ. énszemélyautÓval. A félkeretes fészekkel dolgozÓk ez idő tájt már a fiasításoslépeketalulra helyezik. A felsö fiasításos fiokot alulra helyezem. 9800 Vasvár. Békés SzarvasMézÍizem Vas.Nincs. Repce kozepétól már mentem az erós bolcsós családok kereteit. (06)-(2O)-964-1386. óstermelői igazolvány száma. Nálam ez mégráér. Lehel rit 7.amit így utolag meglepónek. automata. Elsó akácra már évek Óta a Nlrségbe járok.Gyór ktirny. Kiilon jÓ' hogy mindezeket nagy tir mmel élem meg' szeretem a vándortanyai életet. M. Név Ispán Zoltán Kozma JÓzsef Schváb István HajtÓs Béla Kerezsi Csaba SzenteiJÓzsefné Makan János Kozma Ákos NémethVilmos Biliczki Béla ZsigÓ István Hegyesi Attila Spindler LászlÓ Kálmán Istvrín Svedics Tibor Lakcím Telefon (70)-334-57 42. s az éppen sztikséges kezeléseket akkor végzem el. Egy hatkeretes. stitni-fózni.ha l0 kg-ot ad. 9374Iván. u. Az anya é{áratát a kaptár hátfalán eg}ébként jel lom.petézésre alkalmas iires keretet. 3 x 3 keretes Hunor pároztatÓkat használok.JÓzsefA. getendó fiÓkot. Egytittal két fiasításos keretet felteszek a méztérbe. mellyel a hordÓkat félig toltjtik. 3. o Anyaneuelés. l l GÖdiillő. 7838VajszlÓ. mqid a méztér. (30) zr7 -z 468 (70)-334-357 (20)4l B-0004 5. lakcím.uÉHESRŐL MÉHESRE fiÓkban ilyenkor 3 keret fiasítás és8-9 léputcaméhtalálhatÓ. sztiletésiidó. 8700Marcali. Észak-dunántuli régiÓ. hanem szoktetóvel veszem el. 33. tér 4130Derecske. rozsdamentes. kk. vag$ megcserélika kétfiÓkot. sztiletésihely. .hisz a Hunor fiÓk másfél félkeretesfiÓknak felel meg.7675 6346Baja. 31. postai csomagként átvessztik. Mindezek mellett biztonsági szempontbÓl sem mellékes az állandÓ jelenlét. s ezek után is a jelriletlen anya csakis váltott lehet. uan ualami titok? .

20lO-ben 2. né2010 elsó 9 hÓnapjában 47 ezer Hazánkban az első l0 hÓnap hol mindkettóre sor kertilt.papírokat''ellenórizték.hu/mezinfo címen.méhek elhelyezésénekilletékes remélhetóleg hatékonyabbá m lt időszakban.ben ffijt ttek mézadományo. a kozottan ellenőrzik a méhek szerint állandÓsul. esetiinkben a méhegészségtisy problémáirÓl. hosy a zott a Kossuth rádioban.tapasztalataink I L" ban.A mint. A folyamatos Plébániára szállítottuk. 2010 mézim.Méz a hon|apon. zőtlen helyzet nem csak a méhé.bálják a szomszédos országok. hogy mi a tagállamok véleményeaz adott szaktertiletról. Jamat. Továbbá megez már elértea 2. vásárlÓk igényeit. A vizsgálatokat tortilmények.Ne feledje! Február végéigkell adÓk értestilnek a le$g$orsab. Ezen anyag lesz az alapja annak a magyar munkacsoport munkájának. méhészA állapodtunk abban. felada'.A méhegészségtigyet prioritásként kezeli ajanuár l-jétól elkezdódott magyar EU-elntikség alatt a kormány.A hazai piacon kinik a méhésztársak nagylelkri esett mézek kereskedelmébó| felajánlásait. Becslések szerint az egész 72OO tonna.nincs sztikség a botrány szÓt ságokat kellene vándorolni.nem piacozÓ.rossz évként fo$a a szakma vizsgáltak. a meg$ei szaktanács. jÓk a magyar mézek.. LáthatÓ.ésazt mikor. Chilében. volt. adÓdÓ kevesebb bevételtiketprÓalapján. amelyben tájékoztatják a me$yei kapitányokat arrÓl. Ez krizel 100/o-kal ke. Meghívásunk oka a szeptember 29-ei tatabányai demonstrácionkon elfogadott petíciÓban foglaltak megtárgyalása volt. A kedve.január ktizepén: akácméz 1300.cok felé nyitni. ' volt. 2006-ban sekról dr. December 15-én eg}estilettink képviselóit meghívta a Teve utcai székházába az országos Rendór-Fókapitányság (ORFK) illetékese. Ez azt jelenti. akik szakmai segítséget nyrijtanak. Kardeuán Endre oraz át. hogy atya vette át ésosztotta ki. metország vásárolta meg a ter. A felvásárlási árak tában találtak meg nem engese: nagyon sok nagy mézterme. de kijelenthetó. ésmindossze 4 mingentin méhészet visszafejlódé.hírek Tanácsi ktivetkeztetés. amelyben az OMME is résztvesz. viszont az értéke. lÓ magazinban meghirdetttik. 2010-ben Né.dett oxitetraciklin-. sítésiátlagár lOo/o-kalmagasabb hagyta el az orszá$ot. USA pedig 32olo.nuár krizepéngyakorlatilag már btintetésreszámíthatnak a méz vezótlentil változtak me$ a k . Ezeket a tÓknak szo|o méz-informáciÓs érinti. év végénkiadott a Bizottság egy Értekezést. szakában volt.doc pásokkal kap2005-ben az át|ag \ csolatos k rtilimportár 1.ket pedig lakásukon ellenórizazonosítását megkcinnyító do.Az ellenórzések nem egysékumentumok meglétét. de minimumszállításához szrikséges és a lenek voltak uj beszerzésipia. a .mézexportja11 400 tonna volt.$ármesterei tisztelettel krjszoOMME Ügyvezetés . Brazíliá. 2008. aki kiemelten foglalkozik a méhlopásokkal. fajtamézek 800-850 Ft/kg. hogy az illetékes Bizottságnak. zatosan n vekvő GMO szÓjatena áldozatai és a károsultak hosy nem kell vészharangot rtiletek miatt.gesen zajlottak.omme. omme. de a bejelentést megben lesz egy 220 millio dollárt). A tonna volt.Vietnám. zT. Ennek alapján a ktjvetkezó tájékoztatást kaptuk: az ORFK tudomásul vette ésmegértettea méhésztársadalom panaszát! Hamarosan elkészítik azt az átiratot.fel méhcsaládokat.portjának értéke eléri a 300 teni méhészettinket. Tanácsi Kovetkeztetést szeretnének elfogadtatni.tinkormányzatná| be kell jelenválik a felderítés. így ók azonnal tudják ér.otz USD/kg). 2OO7Január |2-éna mézellenórzémés38o/o-át. ban pedig szulfonamid-tartalNem éri már meg méhészkedni.ben 12 ezer tonna. AMC támoAz szeket. A biintigyi kapcsolattartÓk a szaktanácsadÓinkat eseti szakértóként fogják igénybe venni.papírok''ellenórzésénél méz a vesebb.nyilatkozta a te folyamatosan cs kken azirtőFelajánlások. nyitottak a szomszédos orszá.hu/portal/downlo személy. A syenge Egyestilt Áttaszerint a piacokon árulÓ méhéján a krjzuti ellenórzésekkorfo. veglyesvirágméz 650-7 oo. 2005-ben 8500 szágos fóállatorvos nyilatko2010-esargentin mézexportnem tonna volt. hogy az elnrikségi ciklus végérerin. felszerelést. a kaasszonyoknak.yék. ték.tizemmel rendelkezó méhészeszállítmány tulajdonosának be.A méz-inforkeresleti piac arra riszt nrizte az esy 300 kg mézet Mőd Miklős máciÓs oldalt t bb.dolgoznia-tennie-foglalkoznia'' kell az abban leírt dolgokkal. ac. a háziargentin mézkereskedóket. aki ismézek árának ad/fo rmanyo mtatvany/ 0 nko rm meri a méhloemelkedése: míg anyzati bejelento lap. hogy az értéket. India. elóállítÓi.Mindenféle. a oldal. Ennek eredménye. 2o|o. számára tobb eg$estilet és ter. Elérhetó a www.hogy 2010. hogy hol. 1250. hanem a mézfelvásárlÓ.NEM CSAKTAGOKNAK oMME. krinnltő formanyomtatvány olyan kompeEgyértelmrien láthonlapunkrÓl letolthetó: http:// tens hatÓsági hatÓ az import www. Ez azt jelenti. A mézeket elkobozzák és ennek oka.. Ez a szám mennyi mézettermelt a méhész (3.2009-ben 6000 tonna.szajkÓzása'' már elérteaz illetékesBizottság ingerktiszobét és foglalkoznak a problémával. esy kapcsolattartÓt.l9 USD Méze||enörzések. A Tanácsi Ktjvetkeztetésbenleírtak egyfajta iránymutatás a Bizottságnak.56 USD társaktÓl kapott informáciÓk ami OMME szakmai javaslata alap. mikor. decemményeket. hogy rendkivtil ked. .lett. (VI.33 USD gos mézellenórzés. Bíini'igyi kapcsolattartÓk. Elfogja meghaladni a 60 ezer ton20lO-es esztendót emlékezetes mondta. így kényte. addig 2oo9-ben ber 18-án elkezdódritt az orszátokat. A megyében ttjrtént méhlopásokrol.nyomon kovetését ellenőrizték. Kanada. valakiktól csak lett azonban nehézuj beszerzé.rig mind ssze 5000 tonna méz Aztvizs$álták. Tovább folytatÓdik az ar. hova értékesítette. Ttjbben ajánlottak használni.ktink! Ezzel kapcsolatosnem himinden megiyéték nem haladta tul a vatalos. amit mányokat.Ez alapján a tartÓt. hogy eddig 119 mintát nát.A tisztelendó ur ésa térség polgokban.omme.kongatni. exportórciket is negatívan kat a méhésztársak. két mintáló felhagyott tevékenységével.mintát vettek. Az uniÓs méhészérdekképviseletek munkája nyomán a méhegészségtiggyel kapcsolatos problémák . mint 2009 hasonlÓ idóA 2010-es termésból novembe.mok-beli termés a kereskedók szeket az árusítÓ helyeken.telezettségének.alig-alig van méz a termelóknél. akiknél csak Mézpi Argentína mézexportja si helyeket találni. A méhlegelók tertilevább folytatjuk .. S-ában elóírt k tesíteni a b ntigyi kapcsolatAz Egyestilt Allamok mézim.pÓtolni.Karácsony elótt tobb egyestilet.) ban. hrilgyeknek szÓnapiyon sokan ktiztiltik irodát rácsonyi tinnepségalkalmával. Sqiát érdeszámunkra. A vtirtisiszap lavifóállatorvos. Ezen személyek (nyomozÓk) felveszik az OMME megyei méhészetiszaktanácsadÓival a kapcsolatot. hogy minden megiyébenki kell jel<ilni egy felelós személyt. sokan nem vállalnak. hogy idószakokban eZ az ér.megiegyezni. amely honlapunkon (www. A hagyomá. Argentína) mel. hogy nyilképpen me$nyu$tatÓ milliÓ dollárt (az ez elótti vántartásba veg. Ez a fö probléma.ban krizel 11 ezer tonna.ban termett méz értékesítésévelelegettennie a7olzoo3..nyos piacok (Brazília. Nem tudják kielégíteni a ktildeményeket Devecserbe. Uruguay-ban. Sokkal t bbet éshatalmas távolmelói csoport ktild tt pénzado. FM-rendelet 2. Az ORFK ezen lépésével portja folyamatosan nótt az el.$atásával elkésztilt a fogyaszkat. a témával.hu) elolvashatÓ.

hoga a télinapfordulÓntul iirítkezés részben uj tájolás helyen tároljuk addig. cukrot abozzáadott mézzel! Ha Februárbanmegindula fiasímár kaptárfiÓkjainkat borovi feHa anyátlan családra figye. Kirakásfi termelésiévtervezetét.lás még hrivtisebb idöben is delkezó méhészetekezt teknősablont megkezdődhet.lenszer a lépekktizepénekkilyumire kell figyelnem az idén ahígy gyasztás kismértékben hoz.san ismerjtik minden alkotÓ.. A tisztulÓ kireptilés elótt kenykedjtink.jainkat a helyi tinkormányzati rtil.e$y tartalék tatjuk.hivatalban. vagy az azt kitriis csak megfeleló eszktiztikkel vé. Kereteinkszámát is érdemes és az hozzáfog a kitisztogatott cukorlepénnyelis pÓtolhatjuk az azt javítsuk/javíttassuk me$. Ne fea anyák már január k zepénel. élelmeta kaptárban. A gyalu. hogy migyengébb huzatotkell gerjeszte. csonko.Kisebb állománnyal rena kapocsbeltivö használatakor a más dolgunk. vagy szÍikség esetén cseréljtik sorbavenni. vagy a fiasíként tudjuk terveink megvalÓsíni. rigy cstikkent az eITe fordíthatÓ idő. hogy A gyártottuk. Ennekelke. Célszerri fenékrács felsó táson t mtiren tiló méhekelszaa és tását finanszírozni.ősz folyamánbetároltvirágpor. ttimrir kadnak a mézeskeretektól. mennyiség'vegyszeresbeavat. tíz atka áttelelt.nyékén lenolajat és étolajat keveriink ttirténik.rabb kezdjiik el kezelni! ami nemcsak kellemetlen szag. hogy kés. majd eg:yeÍTe alkalaz mas tepsiben 1:1 arányban vagyunk. Ami elhasználÓdott. életet tudunk megmenteni. a a ószi gyérítés sikertilt ttiké.kevésnek bizon5rul.nöen helyettesító kockacukorral munka trizveszélyes.kite{edése és ftjlnevelésemiatt.ezze|rengetegméh. de ahol nagyobb a méhés tet építtetett méhekkel.mesvégi$árnia méhest. majd kevés viaszt bele. amigondolom. kaptárelemeket. kasztása egy ceruzavastagságu ben számítani ismétlódjenek meg. de ahogy emelkedett érdemes gbeltivóthasználni. gy rni.tos. amiA hÓnap másodikfelében szá.Az utol.dásbÓl nyert nedvesség. megta. Amíg hidegebb az dolgozÓ méhek me$teremtik az ben megn veli a telelésbiztonkezdödhet. amit másként kellett alsÓ ésegy kisebb felső kijárÓ ben méz. végiggondoljuk e|mrilt és az év ként duplázÓdik.egészségtelen és az egész pét. van-e elég kaptáram sítás korai elkezdését megaka. az tinértékelés tisztu!Ókirepiilés ésa letesen.képesekéhenpusztulni. munkához. akkor azt a csalá.rolunk. A nagy ve. dést:mi az. idó' addig a mtihelyben tevéehhez sziikséges feltételeket.által természetellenesen széttisztu!Ó kireptilésre: a gunknak feltett kérdések után ségét megakadályozzukaz at.annak érdemesmihamarabb kiT-t n a nyugalom perceiben készítem el a krivetkeÍó kozás nélktil fóhordás előtt a telepíteni a családokat. és meleg meg. Felteszem nyílás kombináciÓja.a keztink helyett egy betonkevesz a beruházás ugyanis hamar ránypapírt. Elóforszeretnék. nyóből.kor már termelni kellene.ltink fel.kopik''a fokozott hő.Vizsgál. kijárÓsztikítóket.tink Noa hosszát. a márjÓval ezer Aki a hidegebb hÓnapokban kitíizzÍik j céljainkat elöttiink állÓ esztendöre.szabdalt fészek léputcái ktiz<itt és tisztulásméghíiviiidóben hozzá kell kezdeni a kák veszélyes elszaporodását.az élelempÓtláscsak keménycugal jár egytitt. van-e elég fiÓkom.ra olyan napot válasszunk. és az szeríibb. hek elkezdik etetni a méhanyát tÖrténhet.és fiirészgépek gyártÓknak a rendelést. A tul szorgalmas miatt . Ez ellen rendkivtil egyszeni elA hőnapmásodik felé.Természetesen a téli fo. Nézztik át a szera fiasítás számáraoptimálishó.elemét. április végére az az fÖl tti az atkaszám|.alkalmazni.kor várhatÓ kireptilés is.te pedigryorsan fogy a pempóEkkor már nem elég a méhek termeléstól.nem adjuk a méheknek.korlepénnyel.és megvannak a kereteink. ez azonban ilyenkona már kell számolni annak.kezdtekfiasítani. A nagynértéksebbidöben is meg. hanem még mérsékletre számainkat. ésidóben leadni a sejtek bepetézéshez. ott aztjavaslom. amig be dallapokat. egyre szély azonban az atka.dulhat a gondatlanul betelelt hozzá. ha cukorlepényt vásáve rendelikmeg a termelési amelyeken a legalapvetóbb bizév.éspl. hogy ebben a hÓnapHa Ez tissze. nem hÓnapja.dett helyen.hogy után az atkák száma 15 napon.gyan s családot minél hamamiatt.éscsal.a cukorlepényt. akkor a fiasítás me$kezdése legvizes itatÓt kihelyezni. késleltesstik február vagy bármely ok miatt tulfofeleló mennyiségri keretem és utolsÓ harniadáig. amire t bbSokan hogy megfelelően rijra.kevés élelemmel vészelték át a a Éstermészetesenalaposan utána sék]ettől fiiggően erősebbvagy telet. azt mielóbb egyesítsiik akkor ehhez még keve4. Ilyenkor érde. hogy az esetlegeshibak ne leheta megnó.hatatlanbiztonsággalállapítják juk meg a méhek tirtilékét is!Az vastagra kell lapítani.ehhez érdemes érdektinkben kritelező! Régeb. jobban . . Nektink csak ragasztani ség-világosság családdal. hogy a fia. mikor magunk készídtikel van.noszt is! A lepényeket uijnyt és tisszeszcigeznikell a kész ol. a tul korai vagy a rtipnllás k rnyéke tissze ban kell bejelenteni méhcsaládt rve felfonÓsí$uk éskifőzztik a fiasításrengetegenergiábake. tudják táplál. megdályozzuk.betegnek látjuk a családjainkat. Eszerint feb.giyen kihelyezve. Ahhoz.van piszkítva. a rtipdeszka lejtstik el. nak.termelés Molnár Gergely g Emlékeztetcí . A melegítóméhekizomzata dot jel ljtik meg! A betegség. a frildhriz krizel letermelési eredményeit. A méhekérzékelik stitét.féle lehetóség adÓdik. mint tisszeszÖ. és ságát. ennektiikrében majd ruár végére tízból már 80 at.és egyidej nyitva tartása. Ha mítanilehet teljes vagy részle.Aki ttibbezerkere. ahol a pempót termeló mé. hory az itatÓ napos' szélvéidönkéntmegálljunk. A nagyon hatékony szeg. Ennek mÓdja gyasztÓ méhcsaládoknál.rővel dolgozzuk tissze a ledarált az állományunk. mivel ilyenkor számára a belsó páralecsapÓnincs friss virágpor.ra ésvízreis sztikségiik tonsági felszerelések hiányozis is az. Ennek eredménye lehet sÓ pillanatbankapkodnak. Ha az ttjbb vízre van sztikség a fiasítás Számomra február mindenévben tervezés. a dajkak zsírtes. AtI-l családelpusztulhat.ben tigyesen kézzel le tudják védőszemtiveg használata saját $ezni .Ez tragikus teleltetőben tartotta a méheit. oda. hiszen így biztoszámos sulyos sértilés. mennyi méhcsaládot rtilésére elemi érdek.nincs gestisztulÓ kireptilésre: tisztu. mivel jÓ munkát felfritik a fiirt ktize. volna tennem a tavalyi évben.Tisztulás után puha $ezhetiink. ka.hegyes pálcával: a lyuk a lépek teljes vagy a részleges viszont nagyrnértékben Az cinkontroll és a saját makarítjuka méhek életerö-veszte. Fonmindenméhész méhtartÓ és számáraaz. Érdemesa méhesktizelébenmehogya sikeres munkaegyikaiappi!|ére Úgy gondotom. A le$obb mÓdszer mégre tervezetteszktiz ket.zÖmével kaptár k<ir. így ma megtériil. lás. kijárÓk eléterítsiinkszáraz kát. kapcsolatot létesít.ni a méhanyát a fiasítást. hogy beszereztem-e már a miilépet? a fészek hritése: ktilső hómér. készre munkálva gyártás. ben a kaptárainkat magunk a annak figyelni a rendellenességekre. állomány. nagy része házi|ag barkácsolt. hiámagamnak a legfontosabb kérkaptárfenék esetén nagyméret ba van a fiasitás nélktili keretek. Az olaj k nnyen megéghet. a legegyelktivetik azt a hibát.

ak. kiiltintjsen a karbonátos.btiztethettink pl. midón a viaszt fogunkkal nyomjuk és egyrittal szívÓ hatást is kifejttink. hogy az elégtelen inzulintermeléstól szenvedók előnyben részesítsék más mézekkel szemben.szirmokban erós a turgor. Ezzel szemben integrálÓdik az k<jztjtt alakul. Létesítése csak akácges. mtilcscukor).fi.llyentermék akácméz amelynek az is. akár integA kipergetett akácméz állohelyezmánya s r n folyÓ. Mindez azt jelenti. a napraforgÓtÓl! akácnektárt gytijteni sok kockáAz akácméz diasztázaktivitázattal jár. mint rendszertelentil egyszerre sokat. Án az meg. de a ttibbi alkalmas az akácfák számára -. barna. termótájanként csekély eltéréssel.sa.biztosítja a téstjavíto (szerves savak). mint a nyílt lanok. vag!5rhibásnak.C. A g'yti.A tekintetben egy azonos akácerdóben.stiteményekben. Hasznos szabály: rendszeresen keveset (naponta 2-3 kávéskanálnyit) fogyasszunk. májvédö (sriilunk alapvetöen átaIa. ami a rtigydifferenciálÓdás révén ktjvetkezó évi a bó virágzást biztosíla. A magyar ftild mészetesebbfogyasztási mÓdja az.valamint Öko akácmézet. változatlan ktirtilmények krizritt is nagy lehet az elA fehérakác viszonylag korán. (esetlegmég III.illetve a gyengén . akkor elégségesa szefiiggó kémhatása 4. ha nyersen' cseme$eként élvezziik.c alatt lenszemek száma is nagyobb. ésII. tó tisztított (soft) propolisszal. ja gytimtilcseink. NyilvánvalÓ. Ha az eltéréseket mtjlcs és szólócukor aránya ztik elótérbe. gyelembe veendö. hase vá4. aminek krjvet.) A viszonylag nagy tertileten. enyhén kellemesen ezértezt a mézet nem nevezhetakácvirág illatu. a magyar méhészek k vetóen beáll egy-két hóség. sokára kristá. Magyarország f ldrajzi elhelyezkedéseszerint a Kárpátmedencebelsejében fekszik. alacsony. mert leperegnek a virágok. Az akácméz. mekezménye a lass . finoman zama. lágyítÓ (laxans). Megteheti. elfogultság nélkÍili leírására vál|alkozott szaklapunk egykori.(A citrusfélék mézénélis ez a tos.rozsdabarna). Ha ezt a terméken t li kristályosodás.hogy Az akácméz is. szekréciÓt. A zárt virágokban soha nincs ktilsó tevékenységre alkalmatannyi virágpor. dusabb Jellemzó éghajlatunkra a hosszu ósz.o tájékoztatás. hogy az asszimiláláshoz sztikséges ttibblet napfénya mézsokféle szénhidrátjainak biztosída is jelenlétét. Nem erŐs aromája miatt széleskrjrrien alkalmazhatÓ siitésekhez. hatékonyabb a gyijtés és az érettpolakácvirágzásnak az esó.Az akáctÓl (és általában a pillangÓsoktÓl) somes veszteségérheti. regenerálÓ (hormonszerú anyagok) és emészeIönyiis. Az levendula mézeis. ez a folyamat viszont csrikkentheti az akácra veszélyes kora tavaszi mélyleh léseket. négy éven zófrjldi. akkor nem valÓszintt szá. a viharos szél is. Az akácméz akácméz. . a repce után.5:1. a legkevésbé savas. flirÓval. ha azza| mégis megprÓbálkoznak. nyírségi. majd azt Ezt tudván. Fo gyasztás amézzel lehetsé kor. ami a globáliséghqilatváltozássalemelkedhet. magyar A go|yőbisunk akácméz méztermésének egy. Hazánk ftildje változatos risszetételii. mezótalajok. akkor megktilÖnlegalább 1.) akácméz sokoldaluan használAz akácméz virágportartalma 10-20o/o kÖztjtt alakulhat.)akácon gyujt tt mézét. vagyis a gyenge és a savtriltermelésre hag'lamosgyomruak is fogyaszthatják.unk annyi virágport. Később gyorsabb. fertótlenítő (hidrokult. Az akácméz ktjztudottan helyzet. aprított ryiimÖlcstikkel valÓ tjsszekeverés révén. miizlik édesítésére. a családokat tete. E hatÓ. A méhek 16 . szerk. térés. hrisokhoz.szerkezetriekben. boraink kivágyÓgylÓ beltartalmi értékeit. az EurÓpaiUniőének jegyzettfajtaméz. hogy az elzárÓdott arctiregek kinyíljanak. (A I.jiik gyanusnak. A ktirnyezetéhez képest magaitt sabbaz évinapfényes Órák száma: 1900-2100 Ez biztositÓra. ha pedig a hriv s pe. Méhészet mégis világszerte A Sza|ay LászlÓa!ábbielemzéséve! tiszte|eg a szerzö emlékének. nemrég e|hunyt állandÓ szerzöje. A lépes méz nagyra becstilt csemege. májusi fagyok blokkolják a nektár. de néhaés eltéró termesztési feltételek k helyenként enyhén ztildes árzrltt virulÓ akác mézét lehet nyalatu is lehet.az akácerdókben korán foglalnap.rálni. lyosodÓ. Az utÓbbi kettó nem. riÓdus miatt az élettani folyamatok korlátozÓdnak. akár differenciálni.vagyis a nehezen elérhető nektárban alig fordul eló virágpor. édes.5-5. Azország 50 éviáltagosk zéphóménéklete + 8-11 .porzÓk sem értek még me$. Nagyobb teriileteken találhatÓk erdótalajok(fakÓ.nak tertiletet. egészen világossárga. amelyik világos. A magyar akácméz savtartalommal sz.vtÉH ÉsznrnoÉu ln Hungari kum am a Yarakácméz Noha a hazai agrárgazdaságot a hungarikumok nem jellegzetes egyedi hlizzák ki a bajből. a ncivény természetes tulajdonsága miatt.ám néhány és é|elmiszerfélénk elképzelhetetlen né|ki'i! a magyar ízek világa. A mézelsódleges éslegter- A magyar akácnektár I # É fajtaméz l|ításának e|öá !ehetöségét. nÖvényeink fokozott hatékonyságát. hogy mint pl. öshazájához képest ná.0. Glikémiás indexbeli értékét lejjebb vihe$tik burgonyával. ám kor elóállt az akácméz. bakonyi. mint a ttibbi: az akác észak-amerikai izomerósító (monoszacharidok). virágzik. lehetóvé válik.sőt szikesekésfuségi tÓhomok is.megjel lik. A erőfeszítéssel nyitják azokat fel és akkor a nálunk gyakori késói. A sokáig folyékonyan maradÓ akácméz elónycisen keverheRendkíviil fontos. Aránylag magas fruktÓztartalma elősegíti azt. ez méhészetileg génperoxid). Ha a méhek és a méhészektevékenysége sikeres. A már fehérré vált bimbÓk érzéke. ha a méhésza termelésiperiÓdus végén egalizálja az szacharÓztartalma viszonylag magas' elérheti a lOo/o-otis. a méhek nagyobb nyek a k rnyezeti hatásokra. Az akácméz előnyÖsen használhatÓ teákhoz (kivéve a repellens hatásuakat). de állományukkal csak napok mulva jelennek mottevó nektárgy jtés. csupán pedigalig tízszáza|éka. A virágzás kezdetén a május-j niusban.

de jobb. hogy talán arra vár. ott dolgozÓknak nem árult el. hogy a vetöen átalakult. talos anyanevelők n keresztiil Népszerrisítése (Tessedik Sá.. mert a várrikai. hanem a mi méztinkről ezt mindig hangsulyozta. Tudta. Társszerzöje a GyÓgyítÓ mézekésmézeló gyÓgyn vények címri ktinyvnek.órzi. figyelemhatjuk. már nem volt a régi. biztosítja. itt srirri.nyázni és sztintelentil aggÓdberi beavatkozás nélkiil. ami vahér akác tehát Magyarországon lÓban hungarikum.hetjtik. példának idézek egy egyszer .'Locust tree'' csak ritkásan fortavasszal robb anásszerrien feldult eló. rtivid ido alatt e$észsor uj válnomád kortilmények k ztitt tatozatot alakított ki. vidám emberként maradna meg emlékezettinkben. olvasÓi kérdésre. Szalay Laci bácsirÓl ezzel a képpel. beszélt. szeretett elóadÓja volt Laci bácsi a méhészk]ubokban. méhészeti szakírÓ.Újszilvás 11 .évról évre vállalja. Mintha kicseréltékvolna. szólókaro. söt belekertiltek az ósi magyar fajták listájába. man$alica sertés) akadály nélktil terjedtek az egész országban és eg:y idó után mindezeket sajátunknak éreztiik.ségiímagyar akácméz. Mert arrÓl és bármely kaptártermékról nagyon tudott és szeretett beszélni. hogy az eredeti carcsigyáttásnál. Szalay Lúszlő kandidátus. A táhatÓ eredmény a kiválÓ minóvoli AmerikábÓl származÓ fe. is Laci bácsi! Személyed.. j telepítéseket az ilyen tertiletekre kell sszpontosítani. Január 3-án elhunyt dr. A hosszu téli estékelsószámu. De láttuk ra. amit nektink. Egyetlen me$hívást sem utasított el. (A Makovecz-féle építészet tulajdonságait más fajtákkal modern stílusjegye.radékaitÓl me$tisztítani. rigy beszélt a magyar mézröI. dr. pihent ésnem akart elmenni. az ország legtávolabbi részébe elment. 20 év Óta minden szakteriiletét érintö Apimondia-elóadást lefordított és tisszefoglalÓt készített belőltik. A magyar méhész szában elnyomott faj nálunk alap. Tiszteljtik és ban részestilt. Eddig akácerdeink t bbnyire spontán ezeken a talajokon alakultak ki. Nyugodj békében Laci bácsi az rjrtik méhlegelőkon! Szlezák Mihríily méhész. a jtivóben a felrijításokat.. ha a szaklapban megjelent cikkekbe bármi hiba becsuszott: rtig.szerzóje a Bio-méhészet a Méhdoktor címíi és ktinyveknek. hogymegszerzett tudását csak gy adhaqjaát. biolÓgus.medence ismert jellegzetessézik? Ott is elsósorban a g rgete.hogy beteg. Nagyon komolyan vette munkáját' szakmáját. A családokat kosítja a fajtaméz elóállításának rán fel kell erósíteni. ha íry. teljes odaadással végezteelvállalt feladatait.. szerkezetek állíthatÓk eló belóA magyar méh képességeit. Szeretrrém. sot megfeleló elónicát már sajátunknak tekintkészítésután impozáns tarto. MemÓriája élményszámba ment. szerszám. hogy a le$obbak kozé be veendó tény: az shazájátartozik. Életesorán ktjzel 300 szakcikket publikált méhészetiszaklapokban. valamint a Méhlegelő képekben címrinek. megfelelóbb otthonra talált.ttin.a g d llói kutatÓintézet ellenmuel) k nnyen vezetett ered. azok állandÓságát a hivaévek elsó évtizedeibenjutott el.Lacibács[ja''. a szlovén és a magyar nép egy országban élt és ezért a Krajna vidéken kialakult állatfajok (lipicai lÓ. nem csupán uj. tartott elóadásokat.ktizttink léted'' nagyon fog hiányozni minden magyar méhész számára! MéltÓságod.annyira. nyersen is ttizelhetó. emlékezettinkben! Isten veled! Nyugodj békében! Bross Péter Szeretnék megemlékezni egiy nagrszer emberről. mintha felvillanyozták volna. Valamit érzett. viszont nálunk aludni. Rendkíviil termékeny írÓ volt. Korát messze meghazudtolÓan gondolkodott. Szívesen írt. Nem csak gy ám blokk a mézről. éskórissel. elkertilt hozzánk. ligetszetosan hatottak az itt megteler . .'' Ettól szebben. már nem ame. a me$elenéstól számított 24 orán beltil a kezemben volt a kifogásolt rész korrekciÓja. Ime. a hazai méhésztársadalom.) tjsszehasonlítvajogosan állítRendkívtil fontos. de annál $} ny rribb mondatát. szÓrt elegyesekben juharral pedett és tenyésztett méhekre. szaktudásárÓl nem is beszélve. amikor .amely ery jszilvási méhésztalálkozÓn késztilt bó egiy éwel ezelótt. a kaplehettiségét.utoljára járt az OMME irodájában. Magyarország tertilete megfelel a fehér akác sikeres és t meges termesztésére. A magas tudományos szinten EurÓpába l601-ben kertilt. lerakodni-felrakodni. az un.ita.maryar akác''A krajnai méhnek EurÓpárÓl szÓlni. ame\ret az g OMME Termeló i mézestive b emutatás ának sajtÓtáj ékoztatÓjára késztiló sajtÓanyagba írt a mézról.v ÉH ÉsznrnoÉu ln humuszosontéstalaj az erés dőtalaj..mára a legfontosabb. Azt hitttik. Oriási lexikális tudása és precizitása nem hagyta nyugodni. amit elmondtam a méhészeknek. vag} felkért témára 2-3 napon beliil hozta a kész anyagot. ményre. A magyar akác Mi a helyzet az ugyanonnan származo méhfqjtával? Indokolt lehet-e . hogy valaki idegen belépjenaz ajtÓn ésérdeklódjÖn a mézról. minden em. Ktil nlegesen írt. Dr. ha ktizérthetóenír../ homogén fajként gyen-v lgycin vándorolni. . krajnai fajta (Apis mellifera carnica) vajon mennyire ma$yar? Egykoron a horvát. tanításod rtikké órtzziJkszívtinkben. Ott elnyomásban kihasználni. Sokat tilt. A KárpátApp alache-hegységből szárma. sszeftiggó erósridó fajtával lehet le$obállományt alkot.. Ev végén. hedoacacia I. amit méheink méz formáj ában ajándékoznak az emberiségnek. mint az eredeti termóhelvén. hanem maelyar akác. SzalayLászlo t928-2011 Nagy veszteség érte a magyar méhésztársadalmatév elején. és ha az ERTI szaktanács ait az erdóbirtokosok beépítenék vállalkozásaikba.rti$hatás'' lehetetlen. mert hamar felismerték A k rnyezet érvényestilését sokoldalu hasznosithatÓságát: jelentó . A kockázatokat alapon állítjuk' hogy amit most mégiscsaknem minden méhész nálunk találunk.A napsu$arak legértékesebb asszimiláciÓs terméke a nektár. biztos hasznos elóadást tartottam''. továbbadják a mézfogyasztÓknak. akkor még t bb magyar akácmézetlehetne elóállítani. Ezenaz ni valamiért. tárakat az elozö gyiijtés maA fehér akác íRobínia pseu. itt allelopatiás becstiljtik hát a mi magyar méképességével sok ntivényfaj hiinket! fejlódését hátráltatja.nektárját begyijteni nem minleg elónytis: fokozottan biztodig k nny .még nem sejtve . Míg ott a korán virágzó akácot ezzel a . ban j ellegzetes tertileti változahogy ez a faj az észak-amerikai tait tartják számon. hogy . egyszertibben ésérthetőbben nehezen lehetett volna a mézetmeghatározni.hogy ne érvényestilt volna fa. A magyar méh A magyarországi méh. Ez a hátÖsszefoglalua: Az akácfák rányos tulajdonság méhészeti.gei évszázadokon át folyamages v lgyekben ritkás. Sokszor mondta nekem. le. meghatározott tulajdonságoMagyarországra az 1700-as kat. amikor k ztudott.ha csak egytizedét annak. használhatÓ a ko.

érdekében Londonban 2008 no12. rekordmennyiséget porgetett. Két albizottság ktizremri. felhívták a liÓ forintra) a méhészetitudo.a mézhamisíto kereskedót így még átrakni sem kellett. okunk Támogassuk esy emberként szerkesztője felvetette. ha jÓl emlékszem. számában D gei Imre. hogy hogy az elveszett méhállomá.egynéhány éwel nak. Nem a 140 kg/családonkénti ered..szerzódésekbiztosították nyemet. A magyarméhésztársa. számát.aZ egyéb méhészetiterméAkkor még nyugodtan verCsak Nagy Istuan pécsi mé. nemcsak . hosszri távu irányvonal eze|öttmé9 mindenkinek. kényszervállal. ptirgetéshelyére vitte az átvevő. nektink is szerepet kell .a gondolatokkal vitatkozni.magát. az ágazat problémáira. valamint alapvető ktite. hogy vizsgálják a san me$tértil. hésztársadalomnélktil nem fog lizmus egyik alapttirvénye.'a!ussza. a rigylátszik. Mi lehet a hosszu távri. ennek ben. 3. az.nyomán pedig kormányprogram rokfájÓs idóben fogyasztanák hány száz forintot e$y reklámlegtobben.mennyi szereplóje képviselteti kenykedntink méheink.ztink ésegyébméhészeti termélemben.hogy hésztárs mondta el a véleméEgyébkéntmásutt is így mri.. kert csak lassu.gároknak. az alacsony mértékri egy fóméhésztársadalombÓl.llehetett. vagy inkább j lott prÓbálja felhívni a figyelméhészekcivóje szempontj ábÓl. Egy nem megfe|ezve az árakat.szont méginkább elk<itelezett vastam (majd elókeresem!). tizenhétezerméf egszoktuk.hamiskás'' szerepló a niszterelntiki hivatal elótt' ahol ahol a .Foga|mazzunk meg C$Y.csak gyózziik kapkodni a fe. Másutt a mézreklám csak 5 ezreléke a választÓpolktjdésévellétrej tt egy részletes keink megkedveltetése érdekéállami szerepvállalását ktjve. nyét (Méhészet20l0.ttintetett a parlament és a mielószcir a TájolÓt kerestem me$.CSALÖDÁSAIM kat a teljes népesség ktirébenés talán más lépésekre nem is lesz sztikség.6 milliÓ fontra tudok ésnem is akarok ezekkel ményról szÓlÓ írás.hanem az ujraválasz.tott Parlament hozhat váltocois Fillon francia miniszterel. hogy szám. méhészkedésre aki adta (straté$ia) kialakítása érdekéjtivede|emforrása.nyukat pÓtolják.melók és az érdekképviselet ré. met a n vénybeporzás elmara.me$duplázni k z tt: . . átadtak egy l40 ezer aláírással vány'' címszÓ alatt megfogala váltás után ttibb éwel még Továbbra sincs hatékony támogatott petíciÓt. vagy továbbra is gyarmati sorban marad a magyar méhésztársadalom ! L t2 . rend let|enI v árja ka-á és ii ii '..menni.hogy a mészaklapot és azonnal a kapita. a Egységes fellépéseredménye. hogy hibás ezért.ll legalább lehetne. aki Hrisz. érdemes elgondolkodni rajta: a parlamenberendezkedést illettíen. hiszéról már annyiszor ésannyian ban sem volt arra gondolni. A magyar méhésztársadalom.galmazását fokozni kell stb.a mézhamisítást me$torlana megtermett méz elhelyezését.vállalnunk az citlet sikerre vitesítja. nok megbizta Martiel Saddier vagy két kilÓ méz ára reklámra Továbbra is valami csodaté. mennyivel dott véleményt.''A kb. hogy a bajok ellenérea ma. Bár mindezt a ter.me$k vetelné egy hatékony Egyetlen lehetóségtink ma.Vagy talán nem a lMézparkereslet-kínálat szerint mÓdolament<. Aztán ne felejtstik és sokatmondÓ javaslat. politirehozásával. Feltépve a mrianya$ azonnal csak a felét kínálják me$ti mézszeni massza kertilt vemberében ttibb száz méhész burkolatot. Pelamennyilink.kizárni a mézforgalmazásbÓl. ''A kezdeményezésneve akár Madásának várhatÓ veszélyére.Én magam sem a magyarora méhek megÓvása va.el.méhészkedésbö| nem. 0+ milliÓ forintrÓl 5|2 mi|. tek általában problémamegoldÓ pkerőzsi !mát. mémegfeleló szerról az atkavéde. hészből csak egyetlenegy monl t / l egy éwel elóre tudni célkitrizés? Ttibbek alapvetö ktiteIességi'ink . dig a mézhamisításokmeggátlájtivöje a méhészek dő. hívnia figyelmet a az . legalább biztos volt egy ben inkább kongresszust kell tisszehívni és az itt drjnt ttek Akkorazt mondtuk. valÓs ágazatproblémáira. aki a méhészet. csupáncsak elég nagy tti.rezni. hosy emelje gyottá is válnak soraim.képpen2008 januárjában Fran.és valamennyitink. De ha kell. hogy megélni nyomán létrehozni a végrehajdalomnak fe! kell is csakmeggazdagodni lehet!".a maryar mézjÓ híré. Csak kétpélda! Eddig jutottam irásommal. de rytikemányos kutatásokra fordíthatÓ ném megjegf. kitartÓ ésktivetvisszaállítása'' érdekében.res változás mégsem t rténik. csupán. torvényeket hoza királyfit. csupáncsak azt szerethogy a kereskedó is olvassa a hatÓság figyelmét is.sok vóbeni megakadályozása vevók) a hír felrrjppenéseután vel''. re jutÓ mézfog}asztás igazán . m agunkrol szakpolitikusok mással vannak elfoglalva.nak is fel kell hívnia a figyelmet adott mennyiséget. sszeget. tÓ szervezetet.amikor feleségem a szobába szemfiiles mézkereskedók (-át. Ha a mézet nemcsak toteljtik.. snÍjtgyar Mézparlament Egyestilet is ennek ellenére a parlamenti siink a támogatáshoz aláírásoNémeth Tibor Mézlinkr l.majd.az tive$ekbe méz gyanánt. az .duplázhatnánk az itthon elA Méhészet 2010. ságot ttikr ző beadványt. Ebben az ágazat valahírverőiként sztikséges tevéhogy az állam gondoskodjon gyar szavazÓ. mozgÓsítsuk magunkat a sztikséges figyelem felkeltéseérdekében. szempontjáből. Az országban lességtinkis a méhek megÓVása jÓl felfogott érdektinkben! Ne vezetre .kérték kormányt. gozott árnál.Mézkirálynö AlapítMegszoktuk! Annyira.van rá. kább a .torténó befektetése sokszorovó atyára várunk! JÓ néhány jtinket! Ne felejtsi. emelkedik amézár a ktivetkezó írtam meg az eg:yetértóvéleméévben. krjzben sajnálunk né. leírták éselmondták. zást ezen a térenis?'' Hozott is. fe!ébresztené. cstjkken eróteljes mértékben. forhette a mellét a méhész.. vetólegesen neg)rvenezer madaságban. In. szervezet létrehozását.ból prÓbál megélni. a fejét.lébenésaz anyagiakban is. zal is idót veszítve. Ami a létrehozandÓ szervezet jeIenttísen Bár a kiiriilmények megváltoztaktársada|mi a elnevezését illeti. a lap fökozÓként mindent megtesznek. rad: az egyt'ittgondolkodás. á valÓkezetes munkával érhettink el. nem kellett attÓl tartani. márciusi hiszen ttibben. szokásom szerint majd a korábbiakban beharan.képviselótegy esetibizottság lét.az alapítvány létrehozásátsaját.esztink ágá(kb. Ebben arra mazottak miatt talán okafonyugodtan megjelenhetett a mézrek]ám. sztikség lenne valamilyen szer. áprilisi k dik a világban. nemcsak a felejtstik el. hogy kirobbanÓ sinek me$órzése. igen krinnyen meg$yarországi méhállomány nem a méhekvédelmében. oldal).évi 200 ezerről 1. alap létrehozására.nincs is j lépve kezembe adta a Méhészet 'semmi baj a méz híré.Ma$ad uram' ha szolgád nincsen!" .méhésztársadalom.jelenleg csak néhány megszál.egyÍittcselekvés ! kek továbbfeldolgozását.ik el. szági mézfogyasztást. a . ezt utÓlag bánom. az elkrivetót kizárni cirtjkrea a mézeshordÓt sokszor már a sa.szenjÓk. Szerinte igazán A mérhetetlen méhpusztulá.tartja a maglJrar zk mondás és hát nektink nincs szolgánk!Vagy me$ tudjuk változtatni sszefogássalajelenlegi k rtilményeket nasyon aprÓlékos munkával.. Magunknak viéwel ezelótt egyik cikkben olkusaink szemében ez a hozzáméhekszerepétéshasznát a gaz.csl szervezetek.

A rendezvényt megnyitja: Meduácz Lajos. Debrecen. sok évtizeden kereszttil tanította bet vetésreésolvasásra a g$erekeket. Szekszárd Méhészek FejérMegyei Egyestilete Vezetósége Felh ívás oLASZoRszÁeI KoRUTAZÁs tvynnnnssnl Idópont: 20ll. szeptember 9-18.Szekszárd Helyszín : PécsiTudományegyetem. Illyés Gyula TanítÓképzó Fóiskolai Kar. 10 napos utunk során minden 2. TavaszvárőMéhésznap 2ol1. Indulás: 20ll. Ő volt. Programok: Firenze.ÖnállÓan a t tanitÓképzó elvégzéseés házasságktitéseután kezdett méhészkedni. (30)-644-92-93 Tel: (+36)OMME Hajdu-Bihar Megyei Szervezet szervezésében 13 . profi méhanyaneveló méhészholgy. Részvételidíj: 79 000 Ft/fó.oktÓber 1-B. mert sztilei kertjében mindig volt néhány méhcsalád. szakmai igazgatÓja: . Méhészetét folyamatosan fejlesztette. UtolsÓ méhcsaládjai a tanméhesben emlékeztetnek benntinket arra. (10/7éjszaka) Indulás: 20l1. Balassagyannat város polgármestere . RákÓczi ut 50.MézetDévának mézadományokátvétele! Eszktizforgalmazok éskereskedók jelentkezhetnek a (+3 6)-(30)635-127|-es telefonszámon! Kelleme s idótijltést kíu őnunk ! Tolna Megyei MéhészEgyesiilet. február 2B-ig 40 000 Ft elóleg befizetésével. me$beszélés alapján. a csucson tobb mint 200 családdal vándorolt. Felszállási lehetóségek utkozben. hogy ó milyen elk telezetten szolgálta a méhészeket..Igy méhészkedtink Szlovéniában'' Bross PéterOMME elncik: ''Minden rosszban van valami jÓ! A 201O-es esztendőtanulságai'' .Tesco-áruház parkolÓjábÓl 12 Órakor.rozÉnr ffi paa{ A méhészettel már gyermekkorában me$ismerkedett.ús Dénes:A Nosema kialakulása. viasz-m lép csere Részletesprogram: Rendezuényijnketmegnyitja és elóaddst tart: Dr. Az ár tarta|mazza: Tossa de Mar ridiilóktizpontban a szállodai ellátást svédasztalos félpanziÓval ésaz autÓbuszkoltséget.aktualitások Dr. Megujult tágasabb k rnyezet! Az elóadások kezdete: 9. az idegenvezetéstésa szállásdíjat. Moruai Krisztina EurÓpai Parlamenti képviseló: . tel: (rs)-r t 0-62|. Részletesprogram kérhetó. TolnAgro elatgyogyászati Kft..Mézlova$avatás .Egyéb programok: A Mézescsupor raj zp á|y ázat eredményhirdetése J átszőház gyermekekn ek Méhészetieszk zkiállítás ésvásár Szaktanácsadás Eszkti zkiiillítÓk és kereskedők j elentkezésétvárj uk : Antalka István. Debrecen. 2660 Balassagyarmat. me$beszélés alapján.30 Órakor. OMME vezetó méhészeti szaktanácsadÓ: . Végtil Nadapon állapodott meg. aki életre hívta a mai Országos MéhésztalálkozÓ elódjét.hu sPANYoLoRsZÁGl ÜoÜt-És Idópont: 2011. megelőzéseés gyÓgyítása .Szakmai elöadások: Bross Péter: Az OMME ésaz érdekvédelem.Tesco-áruházparkolojábÓl 03. február 12. $ r{t.istvan@ icedsl. szeptember9.. Jelentkezési határidó : 20l1. Emléke szíviinkben orcikkéél..szombaton 9 ÓrátÓl tartja Helye: Mikszáth Kálmán Mrivelódési K zpont. A nadapi méhésztelephelye a szakmunkásképzéstanméhese lett. (3o)-644-92-e3 Tel: (+36)- Meghívo (Magyarország) A PalÓct4iMéhész Krirnyezetvédó Egyestilet és (Szlovákia) ésaz Ipolyszakálosi Ipolyvtilgye Méhészszervezet tPoLYMENT| ÉszrnnlKozóJÁT MÉH 20l1. Részvételidíj: 89 900 FVfó. mobil: (+36)-(20)426-6724 E-mail : antalka. Felszállási lehetóségek utktizben. TellerLászlo 1927-2010 Meghívo V ll. Szekszárd. SzlovéniábÓl:.a fehérváriÍrÓ-olvasÓ találkozÓt.. Fejér megye tobb teleptilésén.OMME szaktanácsadás! . Zajőcz Edit: A napraforgÓ mézelése Kiss Jenó: A méhészeti tárgyi b ncselekmények alakulása Magyaronzágon Dr Heged.. Az ár tartalmazza az autÓbuszkoltségeta programokkal egyiitt. nap a ten$erparton piheniink.Sperlonga-RÓma-Nápoly-Capri szigete-Pompei-Vezuv-SonentÓi-félsziget. Jelentkezési határidó : 2011.Ktizdelem a magyar méhészekért uniÓban'' az LtiszlÓffil Zsolt. március 5-én.március 30-i$ 40 000 Ft elóleg befizetésével. Idós korára állományát folyamatosan csokkentette.A rendezvény ideje alatt méhészeti eszkoztjk bemutatÓja és vására .30 Óra Már reggel 7 ÓrátÓl eszkozvásár.Változások a Magyar MéhészetiNemzeti Programban'' Dr. szeptember30.A hársak ésa méhészet'' Kauas Milena. ott élt akkor is. amikor 1987-ben tobb méhésztársával egytitt megalakították a MéhészekFejérMegyei Egyestiletét.mqjd késóbb a méhészet alapismereteireis. Albert Attila.Áttorésaz atka elleni védekezésben? hatéÚj kony atkaoló szerek bemutatása'' Horuáth János erdómérn k: .

Év Méhésze'' elnyerésére. a diot és stitóport elkeve4. aMagtaÍ Az tinnepségrendhagiyÓ szent. -\'. Addig 1 margarint kihabosítunk 20 dkg porcukorral. az eseményre késziilödöméhésztársakat a Szomory Dezsö téren. hogy a méhészbálok asztalain ott lesznek ujdonságként ezek az édességek.Selmeczi Imre.majd megszentelte vásáron nézelódó tome$ elisme. hogy nem bizonyitották rátermettsé$tiket. Magyar T nde. az elmult évi mézekmintáival. ci utcán.NémethZsolt és mék.A fiatal talmas érdek]cjdés kozepette tin. a stiteménytink tetejére kenjtik. a templom plébánosa utcán kereszttil haladva érteel a is.. ésa remek mézescukrásza(SzentAmbrus lova$ok végigvonultakBudapest ti készítményeket esy'k leghíresebbutcáján. 4 kanál termelói méz.A 2.RendhagyÓ.. A lapokat megtoltjiik az elkészítettkrémmel. . lassu tiízon besiirítjtik. Az otlettel firvÓszenekar kísérte. mqjd rátessziik a krémtink felét. JÓ étváryat kívánunk! Kovács otto zselici mézlouag . lemezen pár percig stitjtik.tik. Philipp Ernst Stitó utca. Hagyjuk kih lni. Ambrus szelet Mézes laphoz:50 dkg liszt. és Bóvebb informáciÓ: Nagly Gyula. saját krémmelbevonjuk. Rátessztik a másik mézeslapot.majd felforraljuk. majd a krémtink másik fele. Krémhez:3 dl tejbe tesztink 2 kanál instant kávét. és Országos MéhésztalálkozÓn Vásáron Székesfehérváron. A karácsonyi áldását kérte. méhészasszonyok.niltek dagÓgus-. a fehérjét felvedtik 2 kanál cukorral. Ugyanabban a tepsiben stitjtik.vaníliás cukonal kikeve4. illetve a helyi méhészegyestilet vagy a megyeiszaktanácsadÓ ajánlásávallehet 2o||. mqjd a kihtilt kávépudinggal elkeve4.tik'majd a tojáshoz tessztik. megkaptuk kozzétételre a kétmézesfinomság receptjeit.rÓl kellene elnevezni ezeket a retéróen idén a lovagok menetét mek stiteményeket. l0 dkg margarin. diÓval.l-1.február26-ána XXIII. vá|t A Dunafeltil ftijdogá|Ó langyos sze|lófogadta Budapesten. hogy kiésNagy Judit szinténkiválÓ cukválÓ méhészeti termékekkeltolt. fél csomag stitopor. 5 kanál cukor.A lisztet. ahogy a tészta kívánja.kívtil finom mézescukrászati tertására kertilt sor. 1 kávéskanál szÓdabikarb ona. végtil a tejet.25 dkg porcukor. mert a mise keretén lovagok részvételével beltil kertilt elnevezésrekétrendA I \termeloi mézekkostolta. 2 egésztojás. 15 dkg porcukor. csak papírt tesztink a piskota alá. délelótti orákban a méz. Az egyik mézeslapot megkenjtik termelói mézze| elkevert meglangyosított tejjel. tel. peA sekrestyében osszeg.rászholgy mézesstiteményeérdesékfel otthon az éléskamrájukat. 2 kanál liszt. 2-4 kanál tejfcil. hogy Mint miden évben. és a remekmézes cukrászatikészítményeket Németh Zsolt és Gégény Benjamin méhésztársaknak.5dl tej.asszonyok legutÓbb a Szabadnepelttik meg a méhészek Mézes védó. mint a bányász-.t -- 4 TÜNDE {Ti: NAGY Dr. lehetne-eezt a napot a méhészek Alkotásaik méltán nyertékel a bínapjává nyilvánítani.Deák Ferenc Gudenus. A jelentkezés részletes feltételeiról szinténtóltik érdeklódhetnek. tsszegyurás után 2 lapot stittink.f 'a a .7 dl tej. melte ki a mézlovagoktÓl.ket. tetejétízlésesenkrémmel éscsokoládévaldíszítjtik.{' g\ . Tisztelt méhésztársnók. Eredményhirdetés dijátadás20l1. tobbsztiZsellér Laszlő árusok jovoltábÓl rrisen aranyéremmel kittintetett a Budapesti mézfogyasztÓknak cukrászh l$y tortája (fotonkon) lehetóségtiknllt arra. A stiteménytery éjszakára htítóbe rakjuk. Az e| zö évektól el.iik. 6 dkg zsír(eztszétkell morzsolni). A felvonulás végeztével A Szent Ambrus napi megemaz tinneplók esy tisztelgésere. éssimára keve4. elMagyaro rszági Mézlovagrendek képzelése szerint Szent Ambrusfelvonulása. vacsorán Bírő Márton. Érdemes lenne Stitemény Kiállítás ésVersenyen elgondolkodni azon. Pískőtahoz: 5 tojás.ik. azt is megkenjtik mézestejjel. 2 mokkáskanál szÓdabikarbÓna. 3-4 evokanál rum.:(+36)-(20)-921-9391 Ha kidermedt.Philipp ErnstGudenusatya megszentelte az o|tárelótti aszta|on szépen kiváe|helyezett lő termelóimézeket. Az alapanyagbol nyujthatÓ tésztátgyurunk. nappá tenni. cím Pályázni szakmaitinéletrajzzal.A menet egyetértett dr.remben díszvacsorával zárult. hozzáadjuk a lisztet. 2 evókanál kakaÓpor. a sárgáját kihabosítjuk a cukor másik felével.idén is ha.szállási Méhészttjrténeti szentjének napját. 4 evókanál |iszt. február 15-ig. 5 részreoszduk. a diÓs piskota ktjvetkezik. Mise keretébenaz atya isten Vdrtismarty teret. vasutasnapot. tel. Másnap 3 dl tejszíntfelvertink 10 dk$ porcukorral. már a hagyománnyá SzentAmbruslinnepségen.1 csomag vaníliás cukor. Ttjltelék: 3 tojássárgája.: (+36)-(30)-6843790. 10 dkg cukor. 2 tojás. tortakarika nagyságura nyujtjuk.Év Méhésze'' elnyerésére cím A Méhészek Fejér Megyei Egyestilete idénis pályázatothiraz det. lapra barackízt kentink. oldalát darált diÓval panir ozzllk. majd a tt'bbi lap kozé ismét krémet. 3 kanál darált diÓ. A gármesteri Hivatal elótt.FEBRUAR SzentAmbrus 2Ol [innep 0 Evek hosszti kegyeibe sora után az idiljárásvégre fogadtaa méhészeket december 7-én. A tojásokat széwálaszduk. 25 dkg margann.tik. Deák tér. durva diot szÓrunk a rétegekkozé.és fel tábla csokoládéval megspricceljtik. ko zéletbenkifejtett munkájukért A trtl't . Ambrus torta Tészta: 40 dkg liszt.Mézut Egyestilet eln ke tárgyjumisével folytatÓdÓt a Szervita talmakat adott át a méhészeti téri Szent Anna Templomban. A méz. I csomag pudingport kikevertink fél dl tejjel' ésa felforrt tejhez ontjtik. A tojássárg áját a mézzel. A mar$arint porcukorral kikeveq. a Vátorta ésSzent Ambrus szelet). az .az oltár elótti asztalon szépenelró iidwivalgása éstapsa fogadta helyezett kiválÓ termelói mézea menetben részvevóket. FeIh ívás á7 .lékezés tinnepséga Corzo Éteés jéig felsorakoztak a Fóvárosi Pol.az o|tár elékeriilhessen. villával megdíszítjtik. Bízunk benne. e|(iÍtBírő LdszlÓ javaslatot tett Három Órakor kezdódtitt el a az édességekelnevezésére. HasonlÓ rálÓbizottság elismeró oklevelét. mint a mézeslapot.NAPJA tvÉH Észtr 201'I.. hozzáadjuk a kihiilt masszához és rummal ízesífitik. 4 evókanál termelói (szabadszállási)méz. orommeljelenthetem. 3 evókanál termelói (szabadszállási) méz.

A kÓrházi gyer. pedig beszámolt a Markíza TeAz Óvontík a falvak polgár.kokat. már' hogy a méhészeti Látni kellett volna mindenkinek l I termékek népszerrisítéséta gyerekek arcán lévó tiromcit. a mindenkori nagybani potenciális mézfogyasztÓkat felvásárlási ár hatásainak kitévetttik célba.amellyel nem csak a jÓtékonyzetlen segítségtikért kodás eszméjét ! szolgálnánk.nyi saját termelésrimézzel me$nu Egyestilet.december 6-án is. Az munkát folytatni kell. Az adomány nagyobbik régi fedezetének biztosítása. hogyMlku|ás-naphoz Szent és Ambrusnak. majd az idósottkizárÓlag a világpiac befolyása honok után idén a legfiatalabb alatt. teleptilésen Óvoda. valamint az ága.témáju kifestók nyv és mézes tása érdekében. ide sorolhatjuk pl..szervezett magyar méhésztártagdíjaiba beépített zájárulásbÓl egy karitatív alap sadalom vezetóinek feladata.tobb szinszabb táv terveinket támogat. de A három éwel ezelótt meg. elóadtak segítség.nek. a Szandai JÓzsef .ten ésszálon . de az ÓvÓnóknek jelezttik képéldanélktili esetról is. ésszinte minden telepiilésenvan méktinyvésmézes slitehészis.A fogadtatás ésa ve dóljtin el. Loajándékcsomagunka mézenkivagrendtink ezért is drinttjtt vtil stílszeríien egy iiveg mézugy' hogy az idei akciÓnk so.éstermészetesen a magyar mézet.A NÓgrád ésHeCsécseés Cserháthaláp.NÓgrád ésHevesmegyei. e$ymást fahelyzet eseténa bajba jutott erósító folyamatokká tegyék a méhésztársaink megsegítését.elindult a kozos ja a megyei méhészegyestilet. het jelentene idónként 1-2 kghészésKtirnyezetvédó Kcizhasz.Tdbb helyen si'itemény is jutott mindenkiakadozik a kozétkeztetés anya. rán néhány kisteleptilési ÓvoNagyra értékeljtik a média dát ajándékozunk meg akác.val szervezetté és rendszeressé hecske Bt.ben jott el hozzájuk. verset. hogy néhány nehéz mozgásu méhész bácsikat.ha jol belegondolunk.nagypro. amikor Selmeczi Anna mézkiA száraz számításon tulme. hogy jÓ ló ésa turizmus által kínált leuton járunk.a méhészetiágazatunk sorsa mekosztályok. ttirtént Ez 2010.rekek tinnepi miisorral lepték j{ink.Magyarors zágon szinte minden van hészeti témájri kifestö. anya$i helyzetben lévó tinkor. zat kereskedŐi oldalárÓl a Méz.PALOCFOLD 2011. hogy a családjának. ahol legsztikségesebba meg a vendégeket.Tobb helyi méhész sszefogásáVilág Kft. illetveszlovákiai helyszínekenkistelepi.i|ések Óvodáibavitti'ikajándékainkat.Ezuton lehetne tenni ezt az eseményt.Ízlelgetjtik'' $ondolatot. ma még ktilonállÓ kezdeméde lehetóséget biztosítana a nyezéséket.anyagi fedezetéta PalÓctáj Mé- tffi IMREFELVETELE OTVOS ajánljuk akár egy országos akciÓ keretébenvalamennyi méA gyerekek tiriimmel hésztársunk figyelmébe Fekefe fogadtákaz ajándéko.a szlovákiai hely.Ör mmel fogadták az ajándémányzat szinte szélmalomhar. a mézen kívii| mé. hogyan nagymester l5 . hogy oda men. hÓnaés volt. rr. Hosz. valamint a My ésaz Új mestereivel egyiitt fogadták a SzÓ napilapok. Jőzsef lova$társunk otletét: kat..mézetmindenki hazavihessen a kek számára. hogy Mézkirálynó Alapítvány létremriktidésitertiletén a méhészek hozatalának otletét is. biztosították.ajándékozni a helyi Óvodát.bort is rejtett ma$ában.) A felegy fóre esó fajlagos koltségek. hogy az réstinket. mézlovagrenkozÓk adományaibÓl tudják dtink címerével ellátott akácbiztosítani az ebédeta gyenne.ves megyei napilapok jelentós mint Szlovákia palÓcfoldi tér.ho$y az ajándékunkegyik NÓgrád megyei ktizség bÓl egy fél kilÓs egyestileti Óvodájában már csak a vállaltivegbe toltott.rálynó a mézlovagok kíséreténóen azonban az az elv is koz.feliileten adtak hírt az eselpolyvisk és lpolysza. sajtÓ munkatársaival érkezó A piaci áron számolva ktlzel vendégeket. és a megkezdett hettíségek kihasználása is. vala. méhészetitermékek népszer A PalÓctáj Mézlova$rend a sítését szolgálÓ akciÓk éskarimaga lehetóségei kozott készen tatív események finanszírozá. ahol még ktizos korpokban számos híradás jelent táncra is rábírták a mackÓs meg arrÓI.hány család asztalára élettikben nyekben a legmagasabbak az elószor kertilt így méz. Ez hogy integrálják a pozitív az alap szolgálhatná katasztrÓ.ményrol.400 000 Ft értékii adomány színekenjelen volt a régiÓ ok. hiszen a reklámmézze\.. ésa Mé. a legkisebbeknél kell kezdeni. hogy me$mozdulás. az Erista Kft.iigyében.FEBRUAR Jotékonysági akcioban a mézlovagok Már hagyomány. is koszcinetetmondunk az on. a mézen kívtil méhészeti cot vív az intézményei fenntar. nótt vendéglátÓinknak ésa sajképviselóinek átnyijtott $azdasági értelemben ezek tÓ fenntartása a legnehezebb. is számára elenyésző anyagi terdenkinek. amikor PalÓcfii|d térségében . a szlovákiai utunkrÓl ségébol kállos kozségek.Itibben megfogalmazták tatásért felelós szakembere is.felbecsiilhetetlen ! jektje'' volt a mostani karitatív Nem engedhetjtik meg.érdeklódését. A sze az intézményellátását segímédiábÓl értestilttink arrol a ti. Ktizismert. (ValÓszíniíleg nélegkisebb létszámu intézmé. mondÓkát és énekeket.ttink. gondolkodás a méz-marketing amelynek a vezetósé$ea kozel. Aznapra a rejátszott a helyszínek kiváMikulást is izgatottan várÓ gyelasztásában. Feladatunk a hamédiahírverés rejtapasztalatai azt zai fogyasztás novelésében mondatják veltink. Egy-egy méhésztársunk mény jutott min. és keresstik a mÓdját. méhészek védöszentjének a iinnepéhez kapcsolődőan PalőctájMézlovagrend a tagjai karitatív esemény kereteikiiztitt népszeríÍsítik a méhészeti ágazatot. hogy a marketing értéke is madik Ambrus-napi. létrehozását kezdem ényezi. a nyilvánosságon kereszttil érvéNográd megyei Nagybárkány. nyestilhetnek.elmult idószakban .leviziÓ. Így keriilt a látÓszoés marketing céljaink csak a gtinkbe a Heves megyei Ivád. a multban ugy drintritt. A jÓl plusz hoz.irányba hatÓ eróket. ráj healakult mézlovagrendtink har. Az elmult hetekben.áll a kcizcismunkára! sára is.

a kétktizépső gtirgókiin előre sor és hátra kihtizhatÓ egy sínnel ellátott asztalra. Egy ilyen szerelvénnyel 15+32 méhcsaládot lehet elszállítani l0 keretes rakodÓbÓl. így bármilyen javítás-karbantartás.Magassági hátrányaaz elónye is lehet. illetve a kétkÖzépső sort begurítás után a végeken a vázhoz fixáltuk 12-es csavarra|. derékkíméló(vándorláskor is).a platÓn lévó eszktipez k. További elónye. így dig két lépésre megszokhato (4. rep egsenetlensége miatt (3. például kijárÓn keresztiili cu(5. a Az utánfutÓt a rajtalévó3240 méhcsaláddalkét gyakorlott embernek 30 perc alatt . Én egy másik elrendezést szeretnék bemutatni. A platÓn egymás mellett négysorbanelhelyezett kaptársort. leterjeszkedés hetősége termeléskor. a megn vekvó n vényzet sem zavar' esetenként. hogy hogyan helyezziik el a méheket futÓn. kéttengelyesnek kell lennie. a kijárÓn kereszttili flisttiléskor roppant kényelmes. fajtamézeket termelni csak vándorlással lehet.akkor termelési idóben másra nem használhatÓ a futÓ. Pakoláskor a sorokat zártszelvénnyel fo- gattuk le.Ez mind idó. ahol a kétszélsősor fix. nincs eltájolás. Ennek a rendszernekÓriási elónye az egy irányba valÓ térmélységbentagolt r ptetés. atka- irtáskor el<ilről. Az elóbbi probléma megoldhatÓ egy kis leleménnyel: a futÓt el kell választani a konténertól és így egy futÓval tribb ilyen állvány is szállíthatÓ. hogy gyalogkaptárakat szereltem bele. pakolás. 2-2 sort tisszefogiva.akiéa fent említett megoldás. s kezeléskor sem zavarÓ a kéteg}más mÖgtitti sor. A jelen támogatást is figyelembe véve. mis serkentéskor kép). ha a kaptárak rtigzítettek.s a cipekedéssel oda az egészség Egyik leheis. a manapság sajnos oly aktuális. anyagok.differenciálzárral rendelkezó tehergépjármti' amelynek platÓja három oldalra nyithatÓ (1. azt mondta. akik a méhészkedést megismerve változtatni szeretnének. kép). Heged s Henik RIKI m helyében késztilt.ugy' hogy az egészrakományt 3 racsnis gurtnival rtigzítjtik kocsihoz. dogulni. termeléstechnolÓgiai beavatkozás konnyen megoldhatÓ.tvÉHEK Moz0nrÁsn 201'l. Száguldozni vele nem szabad. a illetveha|adÓknak. hogy magas ésállványrÓl kell kezelni. Elónye a syors vándorlás. a koncentráltság. a vagy az állványon. Az asztalok a kaptárak tetejénutaznak. de meg Ezze|a szándékkal bemutatunk néhány méhész munkájátsegítö eszktizt. egérrel alig találkoztam. pénz. egészségtigyi. kép). redményesen méhészkedni.Egy egységet. kép). Csomős 16 Jőzsef méhész kollégám. a tanulÓpénzt akarjákspÓrolni. KÖvetkezó kérdés.és egy hozzá passzolÓ legalább 23 tonnás utánfutÓ. Sqinos. Ilyen magasságban (60-80 cm) hangyával. Hátránya. a talajszinttől valÓ nagyobb magasság. kép). eg}más fÖlé két sorban valÓ elhelyezés. mivel elég bonyolult mrivelet az egységfiiggóleges mozgatása. ahhoz meg gépekkellenek. de 50-100 kmes ktjrzeten beltil jÓl el lehet vele boldogulni. FEBRUÁR Segít technika a Segítenl szeretnék kezdöknek. 50-100 km-es kiirzetenbeliil jÓ! el lehetvele bol. száI!ítani keretes 1o rakodőbÓl. alkatrészek vannak.rajzásgátláskor. Egyik megoldás a kétirányba. kell egy megbizhatÓ tisszkerék-meghajtásu. 8-10 kaptárt ktinnyedén lehet gurítaki ni akár eElT izmosabbembernek is. ktizépen esy 120 cm-eskezelók zlekedő folyosÓval (2. Munka mellett egyfajta me$oldásként. megoldást. Ezen megoldás eseténnégy emelő segítsé$ével bármilyen magasságra emelhetó-siillyeszthető és szétnyithatÓ a konténer. a rakomány rogzítése. amelynek lábai kiiltin-kiilÖnállíthatÓka te- A magyargyártmányri 15+32 szerelvénnyel méhcsa|ádot lehetel. tőség a konténerrévalÓ alakítás. ami bizonyos esetekben hátrány is lehet. $urtnizás. és a tartÓs egy helyben állás miatt a gumik hamarabb trinkremennek. de teherautÓval melléállva egy síkban mozog az ember. sok víznek is van helye a konténer alatt. amelynek a biztonságos vontatás miatt fékezhetőnek.csak emeli és ó is állványrÓl kezeli a méheket. B+E kategÓriáju jogosítvány kell hozzá! Vándorláskor problémás a rakodás: zárás. A kaptárak rakodÓ jellegébőladÓdÓan korlátlan a felfelébővítés. kÖzepes méhészetben(80120 méhcsalád) kiválÓ eszk ztik lehetnek a kÖvetkezók.szaporításkor. Az enyém magyar gyárEnányu.

hogy még egyet készített belóle (6. aki minden méhészettel kapcsolatos rendezvényre elme$y. rajzza|. kérem a méhésztársakat.kö Cegléd' E-mail:riki@riki. vagy kevésbé megoldásajÓ inkat . A mai divatos és kényelmes. amellyel 20 év alatt terepen sohasem akadtam el. a giyakorlat ésa terep mást mutat. Az uj technikajavára legyen írva a nagyobb motorteljesitmény. 3. a terepet is jÓl bí4. A gyártÓk és a kereskedrík sok szépetésjÓt írnak rÓluk. nagyon érdeEz kes technolÓgia. Biztosan vannak még ebben és más kategÓriában érdekes megoldások. letilnek. hová megyek vele. A kaptárak.hu - 17 . s mivel a platÓ a kerék felett van. A kocsin maradÓ kaptárak k z tti kisebb távolság miatt a méhek ellenkezo irányba rtiptilnek. Ez a rendszermár nagyobb teljesítményÍi személygépko csival is vontathato. s benne a méhcsaládok kezelése is eg}rszer bb.nem hintázik a rajta valÓ kozleke- déskor a futÓ. hogy mire jÓ.TÁr r r FUr Ó x menetkéSzre lehet szerelnie. Kiilsó-Köriisi t. a sebesség. a Nissan NP300assal idén már sikertilt.MEHEKMOZGATASA UAZ-zal huzattam. személyes tapasztalataim alapján mondom.hu www. és a legfontosabb. és akár tehermentesítenilehet veltik a kerekek gumiját.nem volt rossz váltás a platÓ célszeríi átalakítása után. nem hall. hogy minél tribb fényképpel. hosy alacsony sulypontu. már megérte elmenni. magyarázattal ismertesstik meg másokkal is a jo. a foldról megoldhato. Az én futÓmon 10 keretes Tamási rendszerÍitoronymézkamrás (3 fiÓkos) Hunor kaptárakkal méhészkedem. A mai napig bosszant ennéla típusnál a hosszu orr. de a kuplungtárcs{ja nem szerette. a két szélsó fix sor ktjztil csak a k zépsót h zza ki. amellyel konnyen a megfeleló csatlakoztatási magasságba emelhetó a vonofej. fontos tudni. km.Figyelem. mÓdszert láttam. nag$obb teljesítményÍi(10B180 LE-ig) 4 kerék-meghajtásri Pick Up autÓkkal már megoldhatÓ a vontatása jÓ utviszonyok ktizott. ezek a négykerék-meghajtásu autÓk 8-9 q-nál tobbet nem bírnak. aki eg$tengelyes. figyel ésrogzit: ha már egy olyan értelmes. a kedvezóbb fogyasztás.és utasbiztonság. Csapo Lászlő méhészkollégámat idézném. van olyan méhész kollégám.syszeriÍbbenoldotta meg az elhelyezését a kaptáraknak. de jobban meggondolom.Ő .TL 1. mivel alacsonyabb. TerepjárÓmászo. valamint vele lehet beszintezni a szerelvényt parkoláskor' A négy sarkára felszerelhetó lábak stabilabbá teszik a szerkezetet. S ha már szÓt ejtettem a Pick Up-rÓl.riki. manóverezrí képességtik. terhelhetóségtik meg sem kozelítik a jÓ ilreg UAZ-I. rola majd legkcizelebb írok.a jobb menetstabilitás' a komfortosabb me$elenés. ami nekem a jovríben a munkámat megkonnyíti. így nem billeg oldalra. s lát e benne fantáziát.' . Aki nem megy. Fontos kellék a vonÓrudra felés leszerelheto mankÓkerék.01 79. s annyira me$kedvelte. hogy terepen mikor. az a szakmában lemarad. fékesfutÓra adaptálta a rendszert. További elónye. hogy személygépkocsival ez a futÓ nem vontathatÓ! Korábban platÓs ANemzeti által PrognmtámogatottutánfutÓk egyedi grártása! 751 kg-tÓ| 3500 kg iisszttimegig Hegedíis Henrik (06)-(20)-969. az tizem.3x5os kaptármegoldással. az ujabb technikával. ami fóleg emelkedón zavarja a kilátást. hasznos dolgot. Megvonva a mérleget.a (fara mégsohasem koppant). Buczko Endre TÓszeg t. tájékozÓdást. Visszatérve a méhész utánfutÓhoz. éshasznot termel. nem lát. kép).azt majd eldcintik az olvasÓk.

. 31. gyári szám) min. max. -2013 VTSZ / kategÓria Megnevezés pergetó VTSZ 8436 BO 99 fedelezógép 500/0. mézszivat$ru 130000 egyedi azonosítÓ számot fe| minden év aug. max. max. 1200 EUR minden év aug.intetni a számlán (ha év van . 30 méhcsalád. gyári szám) 500/0. (OMME-hoz) 230 000 eurÓ/ méhcsaládszám 50o/o + jár végrehajtási év 5Oo/o-ára a támo$atás . gyári szám) min. max. elektronikus távkaptármérleg robbanÓmotoros szivatt5ru méhes vagaonvédelmi rendszer wsz 8467 89 00 fiikasza/bozótvág \/ISZ 8414 59 200 000 egyedi azonosítÓ számot fel max. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . B0 méhcsalád.kérelemhez m szaki dokumentáciÓt is csatolni kell min. eurÓ/végrehajtási 500/0. gyári szám)ésaz aggregátorteljesítményét is fel kell ttintetni a számlán Vándoroltatáshoz sztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása (nagyeszkiiziik). 31.5 tonna sszsuly) 500/0. 3 kW) wsz 8502rr 20 egyediazonosítÓ számot (ha van . max. 500/0. max. 2000 ELJR minden év au$. számlán az a|vázszámot fel kell ttintetni min. egaedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . wsz 8428 90 95 emelőhátfal l50 000 eurÓ/ végrehajtási év méhek tartására max. 500/0. 200 EUR minden év aug. 500/0. 31. egyedi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a szám]án (ha van . 200 EUR minden év aug. 200 EUR minden év aug. eurÓ/végrehajtási kell ti. max. 1200 EUR minden év aug. 7. 31. 31. 80 méhcsalád. \rISZ 8426 91 1 0 teherautÓra szerelhetó daru 500/0. kell t ntetni a számlán (ha ev van .FEBRUAR Támogatások 2o. 500/0. 31.petézó méhanya 5 EUR 2 EI. 200 EUR minden év aug. 2000 EUR minden év aug.|. max. 2000 EUR minden év aug. 3.pl.pl. 31. 50o/o.pl. max. cstirló kézi hidraulikus emeló/béka 500/0. 31 min. 400 EUR Támogatás mértékeBenyujtási határidő Keretiisszeg Megiegyzés Méz kinyeréséhez uj sztikséges eszktiz beszerzésének támogatása. 3500 kg) N1 járm kategÓria teherautÓ {max. 1200 ELIR minden év aug. 30 méhcsalád. 200 EUR minden év aug. 3l. számlán az abázszámot fel kell ttintetni max. 80 méhcsalád. max. gyári szám) min. Vándoroltatáshozsztikséges eszkiiz beszerzésének uj támogatása(kiseszktiztik). 31.27. 30 méhcsalád. gyári szám) min. 75l kg-max. 200 EUR minden év aug. 02 jármtikategÓria pÓtkocsi (min. 31. 200 EIJR minden év aug.pl. 31. 30 méhcsalád. 31. gyári szám) minden év aug. 1200 ELIR minden év aug. 3l szívÓ-frtvÓgép aggregátor wsz 850220 20 (max.5 tonna tisszsuly) 500/0. wsz 8429 51 99 N2 járm kategÓria teherautÓ (max. max. max. 31.JR minden év jil|. 31. A méhcsaládok száma szinten tartásának tiimogatása (méhanya) párzatlan anya/ btilcső párzott. alkalmasuj építésií 500/0.NEMZETI PROGRAM 2011. számlán az akázszámot fel kell ttintetni min.pl.pl. 30 méhcsalád. 200 EUR minden év aug. 2000 EUR minden év aug. max. eg$edi azonosítÓ számot fel kell ttintetni a számlán (ha van . 500/0. 3l. 31.pl. 31. konténer 20 wsz 8427 rr terepjárÓ villástargonca njárÓ rakodÓgép 500/0. minden év aug. 500/0. 500/0. max.

2 |65 000 eurÓ/ a gyÓg:Fszercsomagolást 2.A répaszínnények. KristÓf Éva NemzetiProgramkoordindtor 19 .Méhpatika forte.30. azaz továbbra is a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló mennyiségii. Vándoroltatáshoz sziikséges eszkiiztik: Egyestilettink javaslata alapján jabb kiseszkozzel bővtilt a támogatott eszktizok listája: az etetéshez használt robbanÓmotoros szivatt5rumax. ugyanakkor omme. illetve a takarmánykie$észítók. 30.szer vehdő igénybetámogatá6. Korábban ismertetttik már a várhatÓ változásokat. a támogatás mértékeazonban a beszerzésiár legfeljebb Soo/o-ára emelkedett (de továbbra sem haladhatja meg a 400 eurÓt).5 EUR gyÓgyszer+ minden évmárc.U. gyári szám). Bayvarol.V. 09.20ll. ha az aljdeszka vásárlásárÓl szÓlÓ számlán a .ekinthetó a www.időszak: 2o|2. 06. (Serum-Werk). valamint 5 vé8lehajtási even beliil uslanolyan eszk.valamint a repacukor beszerzésének vámtarifaszám szerepelcukor vásárlásárÓl szÓlÓ szám]án kétféle het: 170199 10 vagy l70l 12 90. Kaptárak. (xII. Il' időszak:2011. Perizin.09.)VM-rendelete a Magyar Méhészeti szati Program alapján nyujtott támogatások igénybevételének bályairÓl.08. A tiímogatás mértéke a rendelkezésreállÓ keret sszeg 15 000 eurÓval emelkedett. a ktjvetkezókben fo glaljuk ossze a mÓdosításokat.Méhegészségiiryi vizsgálat ideje:2012. Hangsasav 60o/o A. ol-2olo'09. hosy aMezögazdasági ésVidékfejlesztési Hivatal az idei évtől az eddigieknél szigorubban el(azoknál az lenőrzi az eszkozok vámtartifa-számának helyességét eszk z knéI. va$y hiányos VTSZ eseténelutasídák a kérelmet.a helyszíni szemléktapasztalata alapján . A 201l. Dany's BienenWohl.amelyek rendelkeznek egyedi azonosítÓ számmal (pl. 30.iziik 5 eyig uem idegeníthetÓkel ésnem adhatÓk bérbe. az immunerósító szerek. Méhegészségiisri vizsgálat ideje:2o1o.06. Apiwarol. 200 támogathatÓ. amelyeknél a támogatási rendelet meghatározza a VTSZ-t)' hibás. minden év aug. azonban mivel további mÓdosítások is bekertiltek a rendeletbe.benalkalnazott euro-áÍfolyam: 277 Ftl| euro' '95 Vá|tozások Programban a Nemzeti miniszAz elmult év utolsÓ napján jelent meg a vidékfejlesztési Nemzeter 47l2o|o. 3l. időszak:2o1o.5 EUR cukor (va$y (szaktanácsvégrehajtási év me$kell órizni minden év adÓkhoz) 5 EUR ryÓgyszer) okt. ECOSTOP lamella.max.higiénikus aljdeszka'' megnevezés szerepel.Api-Life-Var. eurÓ osszeg mértékig(a beszerzésiár 50o/o-áig) A Mezógazdasági és VidékfejlesztésiHivatal . 01-2012. hogy az idei évtól nem támogatottak a vitaminpÓtlÓk. 09. 3l. Thymovar. A táLnogatotteszk. 30 000 eurÓ/ végrehajtási év ]tlatorvosi igazolások: t.NEMZETI PROGR VTSZ / kategÓria Megnevezés Támogatás mértékeBenyujtási hatríridó Keretiisszeg Me$egyzés támo$atása (gyÓ9Yszer-cukor) Varroa atka elleni gyÓgyszeres védekezés 99 wsz 1701 10 wsz r70L 1290 2. méhészetifelszerelések azonosításának támogatása (keretjeliilö chip) méhcsaládonkéntlegfeljebb 50 db OMME által nyilvántartásba vett chip támo$athatÓ. A támogatottan vásárolt aljdeszkák tit évig nem adhatÓk bérbe ésnem idegeníthetók el..kétujabb mÓdosítástjavasolt: ennek alapján azon eszk zoknél.2o1l. vizsgálat ideje:201l. Támo$atás azonban csak abban az esetben adhatÓ. Továbbra is támogathatÓk maradnak azonban a valToa atka elleni ryÓgyszerek ésgyÓgyhatásu kéktiltségei. o1-2o|3. a beszerzésiár legfeljebb 8Oo/o-áig. Varidol Varroa atka elleni alternatív védekezés trimogatása (a]jdeszka). Az engedéllyelrendelkezó gyÓgylistája megf. számlán a ''higiénikus aljdeszka'' megnevezésnek kell szerepelnie higiénikus aljdeszka 3000 Ft/db 800/0.08. 01. Ismételtenfelhí{uk a figyelmet.izrc es. Bee Vital Hive Clean. Higiénikus aljdeszka: A támo$atás mértékében nincs változás. l5-ig gatottgyÓgyszerek támo répacukor Támogatott g}Óg}szerek: Apiguard gél. . Méhegészségíisri 09. Méhcsaládonként tjsszesen 50 db chip után igényelhető támogatás a beszerzésiár 60o/o-áig 0egfeljebb 50 Ft/db osszegig). Méz kinyeréséhezsztikségeseszkiiztik: A támogathatÓ eszkoztjk listája változatlan. rostasz<ivettel. szerek ésgyÓgyhatásti készítrnények változatlan. 08. azaz az egyedi azonosítÓ szám számlán valÓ felttintetése. 09. Ezen eszk ztikre is vonatkozik a vándorlási eszk ztjknélismertetettkétmÓdosítás. továbbá a támogatott eszktiztjk tjt évig nem adhatÓk bérbeésnem idegeníthetők el. a méhcsaládszám-ktilonbrizet alapján a késóbbiekben igényelhetó még támogatás keretjeloló RFID-chip leBfeljebb 600/0.kihtizhatÓ tálcával ellátott aljdeszkára igényelhetö támogatás.hu honlapon. a méhcsaládszám legfeljebb 2Oolo-ának megfeleló alj25 000 eurÓ/ deszka beszerzésére vehetó végrehajtási év igénybe. KaptárazonosítÓ rendszer: Az 0MME áLtal2oo7-ben elindított kaptárazonosítÓ rendszer az idei évtól a keretekre helyezhetó kisméret chipek beszerzéséneklehetóségével bóvtil. ol. 0l-2012. 30.06. 31. 31. GyÓgyszer-cukor támogatrís: Fontos változás. az tévesbérbeadásiés és elidegenítési tilalom. a számlán ezen egyedi azonosítÓ számot is fel kell ttintetni. trI. s0 Ft/db minden év aug. 31. 31. a támogatási tjsszeg nem haladhatja meg a 3000 Ftde ot darabonként. Api 0x.

mert a b lcsózés már csak kármentés éspÓtcselekvés. formáciÓ (fóleg a méhészek kÖ.... így a petefészA mézfog$asztÓk'mézvásárlÓk kÖzt is eg}Te k zkedveltebb problémával glalko. látszik.a gázszámlán spÓro|va. már csak az ujabb divatnak k . s ha tuvalÓszínii ug$anilyen téves in. Szerintem a le$nagiyobb és bóvebben: A. E vékony viaszéwe szép eredményeket érnek gyertyák késztiltek belóle. Aztán az erdész fdlvilágosított. tévedtem: most olis lesz és más mÓdszereket is trianoni országcsonkítás Óta fo. Elhiszem az elérteredfáva| fíiti'k.A méhviasz ftilhasználása minkat keresett.. Bármennyire is Ezeken kívtil idónként találkolem is nagy méhviasz-felhaszná.nagyon nagy mennyiségben kifinomultabb mÓdja szerint a szíteném a rajzáskialakulás dókben. vagy pl.hogy hazánk erdótertileujrahasznosításán kív{il még tem. tehát a dajkák nem tudják ra. bÍiniistik méhészekcsakmindenki dltal elérhetó opmi. lttaz szezon! té|i tíleus néza'ihgolás&l Segítsiik. pasztalatain alapulÓ mÓdszerét Amikor csak tehetem. is Megrendelhetőa (+36). elösztiraz erd rij|.. a kábítÓszer-kereskede. szép hosszu ttjrzset (fiinélktil.gyakat.ktik megduzzadva.. e témáink tertilete. hanem egiybenvitaindítÓ igazság ezzel szemben.anatőmiai á!. nyagságrÓl.1a ttibbféle beavatkozásra annak ók a brinÖsÖkésfelelősek a raj291.De vajon mi Gratuláloka Méhészet szerkesz.anatőmiai Ez 50 darabvásárlása feletttone rajozzanak. helyes mÓdszer.ban sztiletó. a híradástechni.szíteni. méhészeket. Szokott egy jÓsnó is viaszt vásárolni. meg a beszámolÓjához is.leg.amelynekaz elsó írá. érdekében.A méhészakadémiárő! leadni a benniik termelődó méhpempót (. a rajzás fó oka a kijárÓ aránya a legmagasabb: az ossz De kerestekmár a boltomban élö belóle. sze a fő b n stik mi méhészek ségét nem tartalmazza! Kétszeris elolvastam Jano.. ezért rázsfészekbe nyrilt.. Aztán az akác áIanydk. Az erdészettölhozatott méteres ményeit .viaszveszejtéses'' viaszba reitik a kábítÓszert.. Azt hitRemélem.. hogy fogyassza a fogyaszto! 20- sikereihez.mÓdszert megismerni. Nagyon helyesenhangsilyozza. Kezdetben csak a templomi belehengerelve. Ktilonosen igaz ez a szobrászm vésznek méhviaszt droglaborokban olvasztott méh. elvégzett tarvágás láttán helytuethetó. un.ugy látszik. majd Janovics is idézi a szakirodaerdók esetében.hogy ez a cikk nem rében).írásokat. De a legktikincisebb felhasználÓ vékony meghengerelt lapo- {:i Piacozo vásározo figye|em! és méhészek. olyat.vagpnk.giája és fiziolÓgiája c.dig ujabb ésujabb tertilettel bócsak ne legyen a méhsejt minta mellózó rajzásgátlással. hogy a (föleg a tiilgy).zási |áz kialakulásáért. megolvasztva. részr nk minóséget) már kine.tejet'').egészséges. amit egi} szomszédban kukac ugyanis az egyik gyíkfaj. Ma t. éventekevezom meghtjkkentó viaszfelhaszlÓ lett. A szakirodalmi cáfolhatatlan tényekból kiindulva. Ez a tás.tejet''(kínszámban. gyalogkaptárakban. hideg vízbe ontve a kialakulÓ formákbÓl jÓsol. hanem a|aku|ásának.tizlete. Végre valami jÓ hír számunktovábbtenyésztése miatt. Jelenleg az akác bronzszobor-rintó technikához. zífa a tudatos erdögazdálkohártya segítségével akart ó a ha.hogyegy részét Az . éwól zéséból származnak. a felhasználás helyén kinyerik lombÓl. pallőkkáfíirészeltettem anyák''által okozott tíizrevetni.méhészakadémiai'' mást tapasztalunk. de tudnia kell. Tudjuk' hogy méhészeti tozÓk megrendelésére. méteres rtjnktik a magasra felnóni nem A méhviaszrőI mindezt kialakulni. hogly sztjnhetően készítenek ismét ból gipsztintvény-másolatotké.zelő méh anatÓmiája.. fiités nélktil. nálással is: néhány éveadtam el amerikai kokaincsempészéslegAzért egy aprÓsággal kiegémint amennyi képzódik az er. ezt a felesle$es .de ságos. hogy olyan szakmai Erről keveset hallunk. Sajnos énmég nem tartozom dás mellékterméke. Ugyanekkor aránya ttjbb: 32olo. sa esetén 10o/o engedmény! hogsk zben kÖn1nrében). a dolgozÓkhoz képesta kikeló sok erdótenilet 24olo-a..Gratulálok a kialakulni. vagy a vastam.várom tehát a további.lottak arcárÓl mintát venni éseb. bÖlcsózést velni képtelen egyedek selejte. mindenki dltal kiioka a rajzásiláz ki. az országosan nem jellemzó. Februári gondolatok tának a kedvenc tápláléka. No perhogy Az ár a postai szallításktiltket is kihasználhassuk. az . hagyjuk ismerek hasonlÓ kiválÓ termeló ha Ezek a szép. Izgalommal lyamatosan nrivekszik az erde.jukban) egiymásnak kínálják és sa mindjárt a leglényegesebb el is fogyasztják. Az EurÓpába irányulÓ dél. mint a miilép. Ennél csak a molykukacot is tartalmazÓ tireg templomtÓl a droglaborig. Mert én magam is vagyunk. Schtinfeld: A méméhsejbrrintás tető a pumlegnehezebb feladat. hogy a ko. a saját tagondo|atot Néhány vetek papírra.MECSEKAUAI JEGYZETEK lózni kell. hog$rezek után énmár nem csak a konténerrel méhészketei cstikkennek a sok kivágás használják a kozmetikai és a tudok meglepódni az ujabb és dók számára példaadÓ éstanul(rablÓgazdálkodás) miatt. ismerteti.-9077 számon.. a fö de hogy itt szÓ nincs valamiféle ha. belsó itatás tudÓ.bb. sajnáltam cikk egyes kijelentéseivel datisszevágni.mézpumpa'' zik: a rajzásgátlással.anatőtermelési fo kedvezményes áron beszerezhetó' amíga készlet . Az gyÓgyszeriparban. morfolÓpafurattal+ pumpatoldalék: rai akácra úgyhozzuk csricsfor. által okozott ktiltintjs vábbi kedvezmény! után már van idó éslehetóség viselkedés az oka mindennek.okainak felsorolását: ahory számunkra legfontosabb akácegy ktil n s. az ezt igényló hozzátardom.prokuics Istudn cikkét. a nyári legeló. kiválÓ 400 Ft/db. adaptálni. nem a viasz. sebb fát termelnek éslopnak ki. hogy a rajzást mege- Nagy István Pécs . Szegény méhviasz. méhviaszbÓl gyertyát ésdísztár.el. Tehát ez a vtil. hanem a kukacok kevés a nllt dajkálni valÓ fiasí$ot ésa poklot is.kai eszktjztik gyártásánál. timum van.bórápolÓszerek készítésénél. . va$y pazarlásrÓl.személyesen is ismetíizifartinkiik tavalyésaz idénis olyan szépek voltak rem ót -.lesz ezzel a felesleges . cikksorozatot indította januári Nos.. kiiltintis vlselkedés az kijelenthetö. hogy a restaurálásánál. akik pl. miai dlanydkkti'' válnak (lásd tart! Mézpumpa + fém. Tehát. me$árja a mennyorszátulsulyba kertilése.k zéjtik' de igyekszem minden Felvilágosított arrÓl is. olvasunk. ugy dajkaméh számszer arányának t lgy és a cserttilgy egytittes lépet a Pécsi Tenárium részére. Mert ebben a kérdésben sincs kate$orikusan éselraktároztam. átrnenetileg el kell viselntink. ha mindezt hagyjuk EMre o kmszetű.tejjel"? tójének. hogy a világ legnaryobb megismerhettink. a miítárgyak ujabb felhasználási titleteken.20 darabvásárlámábaa családokat.

iAJ'- Egész évben védekezhet e||en atka támogatott készítményeinkke| : . Meghosszabbitott nyitvatartássa|:00.3091 g-AIpha-vet Al l atgyőgyászati l(fit.30 m| CHALK BRooD készítményt haszná|jon méhcsalád fÜggÓen. Méhészeti ruhák.csak természetes . Biztonságos . Méhpatika Varidol. Apiguard ! Apibiovit aiándék erŐsítésére.5/a. Aktiválja a máhek természetes trakarÍtási osá nét B EE g |J ÍAMoGAÍg' ár{ [r egésrségos méhelénr trismilfiPry Oszi.ApilacApiHerb ApiGo - G} rY.hu' : eristakÍtl 21 . !i_q\ rI ! \tr ll_t. IMMUNoBEE .'' she Egyéb támogatott : Bayvarol. Kérjen á|latorvosátÓ| vagy gyÓgyszerészétól további felvi|ágosítást! Bcivebb tLÍbttttécLp: Pé l i to n i a 3 0 8 2 3 . egyszerÚ a|ka|mazás ío darab 5oo ml-es BeeVita| Hive Glean vásár|ása esetén í db íoml BeeVital Queen Accept. íorte.iil '. rgJ?p_E!J ) Az Az akcio 2011' Íebruár1-|ö|2011. erösségétő| Tav zi serkentoeteté z .HIRDETESEK 20]1.999JÍJ f_:_lli' kiegészito : takarmány készitményeinket Apibiovit . r 1t in. Hangyasav60 %A..47 80 ztild Cim : 9028 Atti|a Gyor. ásványi anyagok és nyome|emekpÓt|ására.f i ib as ll. H e l l a Ba r n a b á s .ásványi takarmány Mézeló méhek immunrendszerének Fu LVOBEE .: ll: : r : .U.v.}l&Á' KizárÓ|ag tartalmaz természetes anyagokat ErösÍti méhek immunrendszerét a RendkÍvtj| hatékony Varroaatkáke||en a .í:00 :8 8 E.947o-os hatásfok vagymás Nincsmaradékanyag a mézben méhászet| termékben . eszkózók'Íe|szere|ések. február28-ig érvényes.JozseÍ u.375 Fr BeevitraladagolT Beevital thermo hátizsák Februári 50dbApiLiÍe Var-+|iter ox' 2 Api vásár|ása esetén Api|ac' ajándék BEEVITALQUEEN ACCEPT Kontro|la méhekagresszlv|tásafelett . i r .et adunk ajándékba! 100db Api Life VarI 4 literApi Ot' vásár|ása esetén BEEVITAL Chalk Brood Meggáto|ja Íertőzö gomba novekedését segítia dajka a és méheket elpusztu|t az álcák e|takarításában. té|i védekezés : .. 3 0 651.mail: inío@erista.FEBRUAR ffi paaq hrrvmo . rvww.. PerizinlThymovar. kesztyúk. képvise|et Swienty Méze|őméhekimmunrendszerének erŐsítésére. berendezések. Tavaszi nyári védekezés: -Y---*! Miért Hve Clenrv? a Mertezt -5 fokiglehethasználni!!! 2 darab 5 literes BeeVital Hive Glean vásár|ása esetén í darab adagolot adunk ajándékba! '.grH.hu Skype .erista. kénye|mesmunkavégzés osszetevŐket tarta|maz . árak az AFA-I |arta|mazzák. Rende|ésfe|véte|: Telefon +36 423-825. 37. a Kb' 20. BioméhészetbenhasználhatÓ HIT'E cutt{ .-) |e'. készitmények gél. 2045-89-546 : 96 +36 |ngyenes szám : +36 20-46.3949.-\t( * " r+ BeeVital adagoIÓ szett ára.Apiwaro|.l . An D r . kalapok.asvanyi takarmány f----L!rer.

azok számának csiikkentésére használhatjuk a hasznos fel példa telekommunikáciÓ vívmányait. A méhlopás. az SMS-ket írásos formában tudják megtekinteni. suly. o Ha nincs téreró a méhesben.aival rendszeresenvándorolt SzeghalomtÓl MikÓházáig.Amint azt említetttik.VAGYONVEDELEM I BeeGuard Kaptá ror A modern jelenségeivel kor neklink. mozgatási éshómérsékleti adatokat eljuttatni a kzponti szeryerhez. nyomon lehet k vetni a szállítás utvonalát. Igény eseténvállaljuk a GSMhálozatok miiktjdésénekfelméréséta telepítéshelyén. uagy udndordllomdnyban is hasznos? . téli tárolás alkalmával is tudják használni a rendszert. A Somafis Kft. A fent leírt webes feltiletet minden felhasználÓ a saját kÓdjával a világ bármely pontjárÓl interneten keresztiil el tudja érni.ezért cégtink alapcsomagokat hozott létrea védeni kívánt céleszkoz szerint. melyen a felhasználÓk kovetni tudják a saját rendszenikbe beérkezó tisszes adatot. "::P< gyarapodás |ekérése webo|da|án.t.valamint a tulajdonos által megadott risszes mobiltelefon tizemelési helyén. Szakmai tudását szívesen adta át fiatal méhésztársainak. sms. Ébssiri vá||a|unk. Amennyiben eltulajdonítás eseténezt a kaptárt is elviszik. cigarettás doboz méretrijeladÓ képes a nyitási.. a méhekzauardsdnak jelzése mellett milyen egyébszolgdltatdst nyujt a rendszer? . Éffi) ra. hogy milyen eluen m kiidik a rendszer. valamint az éves kommunikáciÓs dij 24 ooo forint. stb. a rendszert egyaránt lehet hasznáIni kaptárak és konténerek védelmére. a ráhelyezett sulyt Óránként elktildi a k zpontnak. Azért. A konténercsomag magába foglalja a k zponti egységet.'t ládot idóvel 70 méhcsaládig '. Kaptárör nevÍi védelmi rendszere.":1.. és i . valamint az éveskommunikáciÓs díjat 24 000 forintért. a mobil há1Ózaton kereszttil mriktjdik.ben cégtink és Kft. a normális zésére.on|ine. o Csak dllő méhészetben haszndlhatő. .éstápfesztiltségadatokat diagram formában. erdóben vagy hegyvidékes tertileten. Tel.. Ennek megfelelően nem kell vízszintezni. Emellett a rendszert kiszolgálÓ interneten elérhetó szeryeren a tulajdonos bármikor ellenórizheti a rendszere állapotát. mezon.távkaptármérleget 2 jeladÓt és antennát 244 ooo forintért.:(06)-(1 9-2651. A krizponti kaptár a mobiltelefonos adatátviteli lehetóségeket kihasználva továbbítja a feltigyelt kaptárak és a rendszerhez illeszthetó távkaptármérleg adatait. A kozponti egység akkumulátorral télen 1. nagyapa' nagyszerií méhész jÓbarát. C Kérem. rendszer GPS a|ap rádiófrekvenciás akár 200 kaptár. NB kaptá4.ik Pált ésSomogyi Schrammel LászlÓt. valamint 9 jeladÓt. és a méréshez nincs sztikség a tárázásra. feltigyelni a hordást. és távkaptár GSM o**.hu Web:www. kettö jelenséget ktiti E mi iissze? károsméh|opás A felderítésére. hómérsék|et sti|y. valamint mobiltelefonok cseréjét TELEN0R GSM-szolgáltatásra a lehetó legkedvezóbb feltételekkel. hogy minél kisebb legyen a nem védhető tertilet.Rendszertinket azért hoztuk létre. és TtizoltÓként 19B2-ben kezdte 5 vásárolt méhcsaláddalezt a szép szakmát. Természetesen vannak még fehér foltok hazánkban. o Mennyibe ker l a rendszer. méhészeknek is egyiittke|lélni'ink.Bocskal 177-79.- Szabo Jozsef 1955-2010 55 évesen tragikus hirtelenséggel eltávozott koztiltink egy szeretó áPá. A rendkívtili eseményekról a rendszer maximum 4 telefonszámra képes SMS-tizenetet ktildeni a riasztás helyének és okának pontos megadásával. Fax: (06)-(1 825 )-31 )-248-1 MaiI somaÍis : @t. Bucsuzunk tóled! Emléked me$órizztik! Lengyel JÓzsef Méhes vagyonvéde|em mér|egge|. Mindezt szeretó feleségéért 3 és gyermekéért tette. A hómérséklet-. a Elöbbi és káros. Gondoltunk a nagyobb méhészetekre ezért is. ilyenjelenség Két tiibbek ktiztitt. mutassdk be. Remek erre a SomafisKft. A krizponti kaptár emellett a beépített helymeghatározÓ rendszernek (GPS) ktisz nhetóen folyamatosan ismeri a saját helyzetét és ezt el is ktildi a kozpontnak. Célunk egy olyan idegenek által nem láthatÓ feltigyeleti eszk z létrehozása. a TELENOR GSM-rendszerét használjuk. amely a legnagyobb országos lefedettséggelrendelkezik a ma$yarországi lakott és azon kívtili tertileteken.. 2010.Mivel a rendszer nem igényel hálÓzatos tápellátást.a cégképviselöit. amelyek ára <jsszesen279 000 forint.". egyedimego|dásokát 1113Budapest. mik a rendszer elemei? . hanem nyugalmi állapotban vagy a telephelyen t rténö. A rendszerröl kérdezti. és mtik dés feltigyeletére. A mérleget ugy alakítottuk ki. Vagyis lehetösége van minden tulajdonosnak péIdául a mérleggel figyelt kaptár sulyának idóbeli változását figyelni. A.a távkaptármérleget.A rendszer tervezésesorán létrehoztunk egy internetes feltiletet.B. A mérlegbe és a kaptár jeladÓkba olyan hosszu élettartamu elemet építetttink. Ez a rendszer is. uzemidó. Ennek megfelelóen a kozponti kaptár és a feltigyelt kaptárak k zott semmilyen vezetékezés. A kaptárak védelmét szolgálÓ alapcsomag tartalmazza a kozponti egységet. de ne k veteljen ktil nleges beállításokat.hosy lehetóségetadjunk a kaptárlopások megelójelzésére.BeeGuard'' Kaptárfeltigyeleti rendszer alkalmazhatÓ az osszes hazánkban rendszeresített kaptárhoz és a konténerhez. hogy ellenálljon az idójárás viszontagságainak. A rendszer egyaránt használhatÓ lakott teleptilésen. re nincs sztikség.'t.Természetesen nem. . 2001-ben kit nóen végezte el a méhész szakmát igazol'ő tanfolyamot. "" fejlesztette. a kcizponti kaptártÓl 250 méterre is lehet kaptár. A méhészek nem csak az aktív időszakban. méhlopás a telekommunikáciÓ. nyáron akár 2 hÓnapig képes tizemelni.somaíis.A kaptárakba beszerelhetó. december 22-én a szeghalmi temetóben tobb száz gyászolÓval egytitt vetttink végsó bucsut tóle. . nyitás-és mozgásérzéke|és. és 200 kaptár tartozhat egy ktizponthoz. Ezt a pár csaj :. A rendszerek után állami támogatás igényelhetó a Magyar Méhészeti Nemzeti ProgrambÓl. /'. ami legalább 4 hÓnapos m k dést tesz lehetóvé elemcsere néIktil. mint a feltigyeleti rendszerek általában.P.hu - 22 .utÓbbi hasznos. ezérta rendszer m kodéséhezsztikség van TELENOR hálÓzati téreróre a telepítés}rclyén. ami rádiÓs adatkommunikáciÓ elvén alapszik. illetue a fenntartdsa? . kozponti szervere k veti ésbiztonsággal tárolja a hozzá kapcsolÓdÓ osszes feltigyeleti rendszer informáciÓit. ezért a vándor állományokban is használhatÓ. m ktidik a rendszer? .

(+ 6). Szabő Éua(Debrecen): Orvosi mézalkalmazása krÓnikus sebekkezelésében Kozmetika ésegészséges a méhméreg-krém bőr: harcba száll Kozmetikai tapasztalatok Gyakorlati bemutatÓ: méhszurás-terápia Dr.Magyar Apiterápiás Társaság: MérftildkÖvek apiterápianemzetkÖzi bazu az és t rténetében:mézgyÓgyítÓ ereje a Gillich Istuán (Budapest): apiterápia alkalmazási lehetősé. www. Helyszín: KlebelsbergK nÓ Mrivelődési.. Kijrmenily./fax: (oa) 3 -(zz)-s37 -677. Kijrmeruly-Rdcz Jdnos: Zárszo Beltpés íngymesl Az előadÓtermi hely korlátozottságamiatt kérjiik'hory aki teheti. 18. (A Vezérrit sarkátÓl l00 métene) Nyitva tartás:K-Sz-Cs-P:9-17. 3300 Eger' Kistályai űt 22|. Levezető elntik: Molnár Gergelya 2008-asÉvméhésze o9.57'37'Ny É. Nagy Anna (Budapest): Méhpempö alkalmazása autoimmun betegségek kezelésekor Dr. SzuglÓ u.97 i2 i .MtivészetiésKulturalis KÖzpont.00:Magyar ProfesszionálisMéhészek Egyesiiletetagértekezlet EurÓpában az egyik legnagyobbeszk zkiallítás ésvásár várja a látogatÓkat7.o0: KusnyerTamős:Újdonság a kaptárban: sterilkiépített lép 14. előzetesenjelezzerészvételi szándékátésregisztraljona www.február 26-án (szombaton) rendezi a Xxlll.o0:Dr. tel. országos Méhésztalá|kozÓt ésVásárt Székesfehérváron.RticzJános elnÖk. Kijrmendy-RáczJános: Az apiterápia alkalmazásának magyar eredményei |2.00 és16.54.3o-|3.isuzueger. Erő.50:Bross PéterOMIVIE k: Aktualitások eln 1l. kertilet.50: Az.ttibb mint 70 cégrészvételével. a Videoton OktatásiKozpont Sportcsarnokában (Berényi l01.): 14. 2-10.hu www.2o: Ebédsztinet l3. Munka .o0: Este a mézkirálynőrészvételével méhészbá|zár1arena dezvényt Kertész a Csárdában Kiiliinterem (emelet29.00Óra ktiztitt. Nagy Gyula. Az ge a szk|erÓzismultiplexesbetegekgyÓgyításában Dr.hu Budapest XIV.hu honlapon Meghívo Az OMME Méhészek Fejér Megyei Egyestilete 2o1|. Angytin Jőzsef. Kijrmendy-Rdcz nos (Nagykovácsi): Esettanulmány:emJ lőrak kezelése Kutasi Tamds(Budapest): Minőségimézésmás méhészeti termékek termelése terápiás célzattal Sztics Mihdlyné dr. SoltészAgnes (Szako$: Apiterapiás készítnnények alkalmazásánaktapasztalataia bőrgyÓ gyászatban Dr.3o: A résztvevöketkÖszÖnti mézkirálynő'a megye.tel: (+36)-(30)-684-3 SelmecziImre.tel: (+36)-(30)-635-|26I .hu. e-mail: kosairen@ citromail. A rendezvényiránt: 790.: (+36)Mhden A belépésíngyenes! bdeklód t szqetettel uúrunkl Japán. r.a váa ros ésaz egyesiiletvezetói 10.e2t-939 Nyerges Jőzsef. A konferencia programja: MegnyitÓ: Dr.40: Dr. Koordináták: 47. (+3 : 6)-(20)-966-e 7 vagr (06)-(3 516-210 eT 6)email: info @ quickauto. Itt az j lsuzu D-M ax! 1umi Mézes-Méhész Bo|t Méhészeknek kedvezmény ! ouick AutÓ Kft. szombat 8-12 Óráig eszkÖztik Hidegenhengereltmülépésméhészeti szelesválasztéka kaptárvastÓl a pergetőig! a Telefononrendelést vallalunk! felvesztink'postiízást (+36)-(30) 49 Telefonszám: -3|5.szállással ésbállal kapcsolatban: Kősa lcu. kiallítÓval kÖzttikszámos ktilfrÖldi A vásáron mézadománytgyújtiink a vtirrjsiszap károsultjai számára a szaktanácsadÓistandon InformáciÓ: .apiterapia.REN DEZVENYEK Elstí Magyar Apiterápia Konferencia Budapest 2011. Templom u. február19.10: Zársző l9. a VidéKejlesztési Minisztériumparlamenti államtitkára: Kilátások éslehetőségek mezőa gazdaságban 201l-ben 10. Sebók Péter(Pécs): méhpempő A Összetevóiésazok mézben tiirténőfeldolgozásánakkérdései DebreceniKdlm n (Debrecen): Mézésvirápor alkalmazásarágyÓgyászatában kos me$betegedések Dr.) u.33. Tel.Év méhésze'' átadása dij 15. Program.2o: Krts f ÉuaOMIVIE Nemzeti Program koordinátor: Méhészeti Nemzeti Program 2o|o-2o|| l4. kertilet. 125/C.(20).hu (2o)-43r-r6s2 tel.quíckauto. 1028 Budapest II.

nézzuk inkább a zsiírizésmenetét. Amikor pedig a versenyigazgatÓ felkétt. Ezáltal a mézek 2 épiilt fel a bírálat. Egyrészthiusági kérdés. a . A szakma kellően tájéWessling Hungary Kft. . vag} szállítanak iizletekbe mézet. A sok édesfiletlen tévesztések lehetóségét. vasy a nagyapám idejébenmég a masyar méztermésben komoly szerepet j átszÓ tisztes faméz. asz. kép).. mint az. né. A fó dijazottak kor s zs rizésenestek át. kép). mítva.iltek a zstíri aszta|ára (Dr. néhány g$tinyor az ug1nrevezett. Budapest Év Méze fajtaméz kategÓriáb an: Csanaki Méhes CélrSelyemfiiméze. A csucs zstirit A mézverseny szervezésérólpeBtigréné Bodrogi Gabiella. a munkáját. Hiszen nem csak méztermelo Vagyok.ményeketis kaptak. aYidig csak jÓt lehet mondani. Még egy olyan esos.a mézek minösége hész.Orfii Arany fokozatu elismerésben részesti|t: 29 méz Eziist fokozatu elismerésben részesi'i|t:25 méz Bronz fokozatu elismerésben részesii|t:2I méz ". másrésztanyagi érdektik is. aki szereti a ktilcjnleges' vagy mégszámára ismeretlen ízvilágu termékeket. Ésmi lehetne. Szekszárd Év Méze akác kategÓriában: Brunner Méhészet.hogy segítsem a zsiíri munkáját az értékelésben. Zsolt uezetó szaktandcsadÓ _ 1. akire ilyen me$mérettetésen számítani lehet. hogy egy elismerést.Székesfehérvár Nyergesné Koudcs Ktiztinségdíjatnyert : Villar S andor Kandírozott gytimolcstisméze.t.lyen szánalmas szezon után. A pontozás kite4'edt a víztartalomra. Csanaki Méhes CéhLevendulaméze. amely az elismerésentul értékes nyerekizárta a részrehajlás vagy a vé. osztályvezetóje. a mézek mintíségekifoa le$obb 14 terméket. FEBRUAR Gyiinyiiru Versengés Gyulán A Méhészet novemberi számának belsö borítÓján oIvasom: az 2010 cim . A fajtamézekethárom zsiiritag pontozta. amilyen 2010 volt. Itt én elsósorban nem a 40 k riili akácmintára gondolok.kozÓdott a versenyról..fel tudjanak mutatni a termékiik mellett rek]ámként.csucszsíjrrir. nomságot pedig nemcsak a bíráLelkiismeretesen.vÉzvrRSENYrrszT|VAL És 2011. levendula-. a másik három pedig az akácot. hanem azokra a fajtamézekre. mézszak. át Szép. itt dékfejlesztési Minisztérium fóemelném ki Árgyelán Jdnos.#:thetó Változatos termékekkerÍ.ésszínvilágra. Kíváncsian néztem a hirdetményt.. talára kertiltek.legyen az csak egy egyszení ok]evél.Gyór Év Méze kiiltinle$es méz kategÓriában: Gabriella DiÓs méze. Alt Norbert alpolkerlilteka zs ri aszta.termékkel megspékelve (2. Egyre tobben járnak portékájukkal piacra. hogy végigkostolhattam aZ ország tavalyi évének felhozatalát. Árp ád szakta nacsadők. Ilyen volt például a bálványfa-. hanem fogyasztÓ is..orommel fogadtam el a meghivást. tudatosan értóje alkotta. A pontozás alapján válogatták ki t rls' d it'*.gármester. odafigyeléssel lok. r.J '"-l-S Az Éu Méze2o1omézverseny gyozTese r . hogy mind a kétpontozás alkalmával nagyon hasonlÓ BarkÓ Aryád eredmények sztilettek. Akácméz.a fajtárajellemzó iz-. kÓstolhatta éséIvezhette gyulai a amit mi sem bizonfthatjobban.Gyór. Pongracz Attila és Barkő kifogástalan volt.Nekik fontos a visszaigazolás.néhány silány mintát leszákel megspéke|ve. regionális rendezvény alatt. élményvolt. A zsríri a nagy mintaszám miatt kétrészreoszlott. Bross Péter Haász Ferenc és Fdskerti Lászlo OMME-elnÓkés Herpai Zoltán.1|lat.szép. a csomagolás minóségére az adott termékkel és kapcsolatos tisszbenyomásra is. 1.J}'#T#:TJil:*. az a nevezési ne volna! csak díj Hányan fognakvajona mintamellé mé9 2-3 ezer Ft-ot is |etenni? kérdeztem magamban.amelyek gástalan volt. l a méhészmég azt a 3 tiveg Imézet is sajnálja bekiildeni! Szerencsérenem lett i$azam.És az. Fábián MiVáltozatos termékek háIy fogoruos.vagyis a Verseny szervezójéhez. Az Év KivríúÓMagyar Méze: Lengyel Péter Hársméze. melyek ritkaságszámba mennek. eztistfa-. szaktandcsadő L 24 . Fajtaméz és KtiltinlegesmézekkategÓriában lehetett nevezni.VersenyfelhívásÉvméze elnyerésére''. hogy a Kárpát-medence éghajlata mennyi ntivény mézelésére alkalmas. hrivrjs nyár mellett is. hanem a nagyk zonség is értékeltek valamennyi mintát.ha a novénytermesztésérdekében nem lenne befogva ennyire intenzíven a talaj ! Na. Ez az a réteg. Csaknem l00 minta érkezett az OMME Békés Megyei Szeryezetéhez. Lás zlőfly hány gyiinytiríi termék. Remeczky Istuan mé|ára. ez utÓbbin kár meditálni. Ilyenkor szembestilhettinkazzal.

kétféletermeléslentette. Az idén linek segítettméhészeti ályáj uk kezdetén.Azs t'rLengondozását. A Gondtjcs Benedek Kozépiskolában a II. ezek mellett a hazai mézkedett meg a méhekvilámarketin$ról. mézesmasszázson és a szaunázáson át a méz ésa mézzel késztilt ételekés italok kÓstolÓjáig.Ev méze 2o|o.96 éveskorában távoti Program tapasztalatairÓl ésaz zott az evilági méhészek uj háromévesNemzeti ProgramsorábÓl. A lovagrend decemberben alakult négymegye méhészeinek osszefogásával. A A me$ismerkedhettek és kÓstolhattak.MEZVERSENY FESZTIVAL És Hagyomány szliletik Gyu!ánharmadik alkalommal kerliltmegrendezésre december 10-12. Fia veztek risszesen 96 mézmintátragikus halálát kovetóen unokája vette át a családi méva|. A fesztivál megnyitÓján keriilt sor a Grindocs Benedek Méz Lovagrend lovagjainak avatására. eszk zgyártÓk nélságszámba mennek.)Ez sztilésjegyében beszereznitik a Huny a RékakÓzremrikodésével igazán szép eredmény..el méhészkedni. Gtjndocs Benedek országos GasztronÓmiai Emlékversenyének kiállítása vána az érdeklódóket. igazán nagy p Az elsó alkalommal megrendezésre boldogság azonban az volt számára. szállodái. Határainkon tulrÓl. Az Orosháza és Ktjrzete A magyar méhészeti ágazat akMéhészEgyestilet tirtikris tuális helyzetéról. hársmézéttalálta méltÓnak az K ti András 25 . A Argyelán János ségnek. kép). mézver. a lezárult telnoke 2010. 2 ##*+"í. ge az.verseny kiállított mézeinek. (A díjazottak egy cso. \. kÓstolhatott.. Számos orosházinak éskornyékbeményhirdetése zárta. méhé.A korábbiévekhez hasonlőan Gyulánháromnaplgminden a mézróI sző|t.kiiztitta lIl.a kézmrives foglakozások keretébenttirténtmézeskalács-készítéstól. a mézminőség gával.méhészeinek portékáibÓl is vásárolhattak. muzeumai fesztiváli kínálattal várták a vendégeiket. Az idóktizben megszerzetttapasztalatait igye'Év méze 2o1o. hetóségtikvolt a méhészeknek a oldalon).Az ország legktitechnolÓgiárÓl. zeskalács Nemzetktjzi FesztiA rendezvény három napja válra.ugyanis méhészkedéshez sz{ikséges esz(1. A tobb mint 300 fós hallgatÓság nagy érdeklődéssel fogadta a szakmai elóadásokat. A zekkelis megismerked-mézkÓstolás mellett megyénk hettekésolyat is kÓs. hogy regbítse a termelói magyar méz és a méjÓ hészetitermékek hírnevét' A mézkirálynó távollétében elaz sŐ udvarholgy.december7évesMagyar MéhészetiNemzeén. amelyek Nincs méhésznapeszkozforezena vidéken ritka. hészet gyel Péter szekszárdi méhész B csrizik tóle családja. hanem nektink.retettel várunk minden kedves hetóen igen sikeres évet tudhat méhésztársata [V. a Békés megyei diák-mézkirálynó. A december ll-ei regionális alatt nagy sikere volt a mézszakmai nap már nem a ktjztin. tolhattak. AradrÓl is érkeztek érdeklódók. valamint méhéltinbozóbb pontjairavánszet ttirténetitémában az 1860dorolt lovas kocsival. jának ésszorgalmának ktjszcin. amikor az egyik fia kertilt mézversenyre 41-en nevillamosmérnrikként hobbibol méhészkedni kezdett. ValÓságos beszéló méhészeti torténelemA szakmai napot az ktinyv volt..méhészetiszezonra valÓ felképortja láthatő a 2. ami egy életre szÓmegÓvása érdekében teendó injelÓ kapcsolat kezdetét tézkedésekról. Csiszdr Dalma tit tte lovaggá a lovagi eskiitételt ktivetóen a jelolteket. majd teherautÓval. A 5ZERZo FELVÉIEtEtl városban a fesztivál ideje alatt ttibb helyszínen l. galmazÓk. amelynek Gyu|ai a Sportcsarnok adott otthont. Gyula vendéglátÓhelyei. század ttirténelmiés méhészeti változásait naprÓl ról hangzottak el elóadások. képen. ahol a mézjegyében készített cukrászmiívekben gy nyrirkodhettek az oda látogatÓk. MézésMézeskalács Nemzetkiizi Fesztivál. Természetesen Gyulán is leEv méze címre (bóuebben a 4. napra élte át. mézverseny eredkezett tovább is adni.. giyermekeket és felnótteket eg}aránt .a gyóztes 2010 tavaszán kezdett koztiket ésgépeket. ktil. késóbbvonattal.látogatok olyan mézekkel is szaktanácsadő szeknek szÓlt.37 félemézze|. lelkes munkáIdéndecemberben ismétszeseny kiállított mézmintáibÓl.mézes'' programok tárháza várta az érdeklódőket. azza| a céllal. ritkaságszámba mennek. as évekbeli kasos méhészkedésA 20.a teljességigénye nélktil . Méz és Mévalamint a Borlovagok kiválo minőségri boraibÓl egyaránt maga mogritt. 14 évesen ismerrÓl. amelyek ezen a vidéken A |átogatők olyanmé. A megnyitÓ kozonsé.

a kielmondta. Kelemen Bdlint szakelőadÓ. helyezés Vincze orsolya (KomlÓ. tobbségében méhészszakmáa ban használatos miíveletek.ban elsajátított.eg1-ben a venka ftcia (Mecsekpril<iske) lett.a természettémákban eryénileg gyarapítottáktudásukat. helyezés Nagy Bettína (KomlÓ.rallrro: Schu. a gyerekek tiromére. A beadott rajzok kozt sok szép. Ugyancsak az OMME Komloi tése. volt ez 2olo. emlékét megórizztik. r. méz egészség.Legyen onnek ls mindennap M ézes ap!. mézminóségról és a kaptárelhagyás kÓra képéról.Kiss Gy rgy Átun . Ouodás korcsoport: I. ]MME Komlői A versenyzók a tesztlap kitolHelvi Szeruezete.jzokbÓl késztilt kiállítást zott. illetve 6 komloi és 5 KomlÓ-kornyéki iskolábÓl osszesen 2|5 rajz érkezett.és mézajándékokat. majd azaztktjvetö . A legszebb ra. hog_va versenyre jelentkezők a felkésziiléstikhoz írá.A zstiri elntjke a koronázási cea lenlévoket a \.A legtobb szavazatot kapott rajz készítóje ésa szavazÓk koztil kisorsolt személyjutalomban részesiil. december 18-án is.kimagaslóanjonak értékeldeklódés kísérte az iinnepse{ te. méhésszel valo kapcsolatfel. vagy ta.aqr. a Pecsi r.r. helyezés Menyes Blanka (Szászvár. Alső tagozaf. éwe meg. fogások. n. a méhészmunkája.sár szaloncukrot osztott szét. RákÓczi F. Dr.kia megórzó és gyÓgyítÓ hatása. gyerek méz mig az rajzot készíto ajándékb részestilt.rálynó fejérepedig felhelyezte a sos anyagot kaptak. ismertette a méhtartással és a méhészetitermékek termelésével-értékesítésével kapcsolatos jogszabályokat. udvarholgy: CserII.Tájekoztatojában ktinyv. kommuniráIynó uersenyt a Komlon és kácios kepesség megjelenés és soKomlÓ-kornyékén élo. an Az elértpontszámok alapján a díjazottaknévsora: Felstj tagozat: I. Ezuton is kcisz nom az elóadÓk és a tagok megielenését ésminden méhésznek sikeres idei esztendót kívánok! Kocsis Károly 1931-2010 gazdálkodÓ családBékésen.egtiIa r.jz volt. helyezést Horudth Klaudia (KomlÓ.abD ra (MecsekpoMay Gábor Baranyame5. Mecsekjánosi óvoda).tvÉztvnR KET|NG Mézes napokKomlon! A Kom|ÓKiiztisségek Háza zsrifolásig megtelt helyiségében SchaffAnikÓ referens megnyitőja ésMenyes VilmoselniikméltatÓ kiisziinöszavaiva| és vette kezdetét december 17-én országosMagyar az (OMME) KomlÓi HeIyi Méhészeti Egyesiilet Szervezete a KomlÓi Ktiztisségek kiiztis és Háza szervezésében a IV.nagyon gondosan készített.ersen}'szerepérol. lest hozta: Mecseki diák mézkia verseny eredmén1. Békési Ldszlő szakelőadÓ. valamint Mecseki a diák mézkirálynö verseny eredményhirdetése kirá|ynó ésa koronázási nnepsége. Érthetóen nagy figyelem és ér. A rendezvényen a méhészszervezet tagságának 80o/o-a vett részt. a stÓlát. Tompa M.Tízévesen nagybáttyátÓl kapott egy családot. ÁMK). remÓnia során a nyerteseknek lefolyásárol. minden r. utcai óvoda). egy nagy koméz készítése.ersenyvég. elnÖk Evzáro kiizgyri Vásá Iés rosnaményban A Bereg ésVidéke Szervezet minden évben megfar{a záro kozgyulését..a zsiiri által korcsoportonként legszebbnek értékelt 3-3 rajz készítóje oklevelet. Erre az alkalomra Így neves elóadÓkat kérttink fel a szakmai elóadások meg[artására. re. II. I.' cím gyermekr N íi ajzpá|y értékeI ázat ö ésdíjkiosztÓ.loske).utalomként értékes konyvajándékotésmézet. január 4-tól február 5-ig tekinthették meg a Kom]oi KtizosségekHázában.hirdetesei.I.átadta az okleveleket. ffotőnbol. A pályázaton részvevó minden gyerek emléklapot. helyezés Székely Janka (Na$ymányok.a tárg}Helyi Szervezeteésa Kom]oi Kcj. a rálynohoz méltÓ eleganciával. a gyony ni virágcsokrokat.ismeretból elózosségek Háza 2o1o. tárgg. A látogatÓk szavazhattakaz általuk legszebbnekitéltmiíre.kon) befejezéstil. kedélyével JÓ biztatta méhésztársait. zsiíri elnoke . Zalaapátiban az elsók kozott végezte el a méhésziskolát. leírások. udvarholgy:Rogács Vihészeti szaktanácsado. Mecsekjánosi óvoda).ám hirtelen távozott.et. a eredményérol. hangulatban értvéget. helyezés Gruber Míra (Szászu ár. ÁvrK).II. A pályázatra 6 komlÓi és2 KomlÓ-kornyéki Óvodábol. l965-tól fejlesztette az áI|ományt. Kiss Gy rgy ÁuK). méh. ezen feltil koronát. III. helyezés GáI Bianka (Pécsvárad.A három méz-$rácia. helyezés Sztjcs Ramona (KomlÓ.'.tajékoztana je. Íi A gyermekrajzpá|yázatot a komlÓi ésKomlÓ-kornyéki ovodás. Kodolányi J.adon szobelitájékoztatÓn zsiiri a hirdette a Mecseki diak mézki.ierl(Pécs).enenvzonél jinak. A Menyes Vilmos felkésztilés kiválÓan sikertilt. állatorvos színvonalas tájékoztatást tartott a méheknélkialakulhatÓ rezisztenciárÓl.vagy trirténésekbtjl merített témákbÓl késztilt ra. Kokonyosi Oktatási Ktizpont). Isten veled Tatám! Családja. méhészeti kcinyvekból. l995-ig egészségiigyi felelóskéntténykedett.en1.rán n1Újton teljesítményt zsriri a nulÓ kozépiskoláslányok részére. Erkel F. II.ei me. a méhbetegségekról. a jelenlévó vétellel. Dr. ban sztiletett. Bucsuzunk tóle.. III. alsÓ ésfelso tagozatos általános iskolás korcsoportoknak hirdették.eloni bemutatkozás. 55 BetegségerégÓta kísérte. Feleségével évettciltrjttekel a méhekkozott. Alapfokti Miivészetoktatási Intézmény). Tamds PéterSzabolcs-Szatmár-Bereg megyei főállatorvos-helyettes a megyei méhészetek egészségtigyi állapotárÓl ésa soron kovetkezó teendókról szÓlt. Dr. kifejezések. Méhész Egvestilet . BékésiMéhészEgyestilet tagjai Kiss ottÓ elntjk OMME Bereg ésVidékeVásárosnaményi Szeruezete 26 .]'a zsuri a kovetkezo donmásodik jelentós renden. állatorvos a kistermelök k telezettségeiról beszélt.helyezésKigtics ViktÓria (KomlÓ. A gytilés zenés vacsorával és a méhészekegynás jÓ k zti szakmai beszélgetésével.

27 .

n Amitraz hotőonyoggolVorrooóestructor otko eilen .

29 .

amennyit abbÓl igazoltan felhasznált. meeg1-éni zo 'q'azdasaqi ostermelokéntnem v a l i l i ' c i zi o st r on a .ékenr. A korrigált forint árbevételigjogosult rá.ide nem értve például a munkavégzésre irányulo egyéb jogviszonyban (megbízás. SZJA 160/o 81 280 Ft. Biztosított lesz-e. A mez gazdasági tevékenység adÓjábol maximum l00 000 Ft óstermelói adÓkedvezmény ésmás igazolt adÓkedvezmény is igénybe vehetó. sszegnek a 27olo-kaIntjvelt ér.\ mezogazdasági isiernelo k teles beadni a ::T1041nyomtawányt. az ápolási dÍj folyosításának tartama alatt vállalkozoi tevékenységét személyesen folytatja. akkor a támogatás tisszegébólaz adÓévben tinállÓ tevékenységból származo bevételként annyit kell bevallania.adÓ mértéke B) Az óstermeló dltal udlasztpedig a számtton téke. AmennyiAz igazo|t koltségeken feltil 8 il nltamnos uáItozds: _ Az adő mértékeegységesen ben egyidejiileg e$}éni vállalmilliÓ forint bevételig 400o-os az osszevont adÓalap 16o/o-ára kozÓ is. s. ápolási dijban részestil . amíg kistermelői koltsegnak l27 olo-a(szuperbruttÓsítás). Amennyiben az átalányadÓkalmazása. legalább a bevétel 2oolo-átkitevó számlákkal igazolt ktiltséggelés utnyilvántartással alátámasztott jármtíhasználati ktiltséggel.KERDEZZ-FELELEK adÓévben nem volt a mezögazdasági kistermelésb j ovedelme. . óster. de az ado alapja a jor-edeviszont az adő alapja ennek az lem 27olo-kalnovelt osszege. 4. zatot tesz a kistermeló. aki a reá irányadÓ ore$ségi ntu gdíjkorhatártbetrjlt tte.\. adÓéwe változatlanul lehetöség van eEivszer sített bevallási nyilatkozatot tenni annak a tételes kciltségelszámolástalkalmazÓ kistermelónek. (bev. Az . E-mail brossp@t-online.terhességi-gyermekágyi segéMen. a saját jogu nyugdljast (ciregsegi. Az évi 600 ezer forintot meghalado bevétel eseténa j vedelem megállapíthatÓ: 2.Az adÓ alapja továbbra sem egyidejtileg választhatja ezt az teségetmindaddig nem határola bruttÓ jtivedelem. ktÉátal. amelyekben eryszer sített nyilatkoE rovatunk lehetöséget biztosít méhésztársainknak. o A kiiltségek fedezetére kapott támogatást fel kell-e ttintetrri az SZJA-bevallásban az óstermelónek. rokkantsági stb. Ijo/o-os k ltséghányad:Akkor alkalmazando. nem minrístil mezógazdasági óstermelónek. Adotanácsado L tssz. = Adoalap 400 eFt x 127olo 508 000. bevételigválaszthatÓ). gyermekgondozási dijban. ó1 Azokban az adÓévekben. hanem an.teher 30 000 Fr. akinek a mezö gazdasági termelésb l száró mazo bevétele 600 000 Ft és 4 milliÓ forint ktjztitti.Gyes melletti munkavégzést megenged a jogszabály. o A mezögazdasági óstermeló 2011. gyermekgondozási segélyben' gyermeknevelésitámogatásban. Kérdéseiket a Szerkesztóség várja sábÓl.adÓzási mÓdszert. mezogazdasági termeló számáváltozások? gelszá mol as : 5.ményde minimis (csekei1.-V sszevont jovedelemként adÓzik. c) Teteles ktiltségelszámolás.800) x 160/o SZJA 48 768 Ft.ge ajtivedelem(ha az pozitír'elomelö felbruttÓsított j vedelme is ténaj vedelem. hogy rendelkezzen a tevékenységével sszeftiggésben felmertilt.március 20-ig nem érvényesíti értékesítési az betétlapját.c:ztositon . mégpedig a gyermek eEiyéveskorátÓl kezdódóen. TételeskÖItsé ra az áta|ányadÓzás. Jovedelem 400 000 Ft.az adÓja 16o/o. kozÓként továbbra is 15 milliÓ hányadot is elszámol. r'állalkozÓ. termelókre vonatkozo 2ol|. valamint az elhatárolt (Méhészet. Adokedvezmény -l00 000 Ft.hu). kivéve az óstermelói tevékenységet kozos igazolvány alapján folytatÓ kiskoru szeméIytésa gazdálkodÓ család kiskoru ta$át. a tárgyi hogyadÓzással kapcsolatos kérdéseikre választ eszk zrjk értékcscikkenési leírákapjanak. SZJA O Ft. tehátbiztosítási jogviszonyrÓl ésjárulékfizetésrtíl nem beszélhet{ink. o Gves mellett vállalkozhat. ebból kovetkezóen a gyes mellett lehet kérni az egyéni vállalkozÓi nyilvántartásba ttjrténó felvételt. ha a gyermek$ondozási se$ély. Az egyébjogcímen biztosítottat . ha az e tevékenységbólszármazÓ bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot. l.adÓalap az állati termékek ese. . A mezogazdasági őstermelrjnek _ az áta|ányadozást választo kistermelónek is -. 20ll. 40o'o -1 600 000 Ft. (AdÓalap: 240 eFt x l27olo 304.ha a reá irányadÓ nyu$dijkorhatárig hátralévó idó. akkor nem kell j<ivedelmet ésadÓt megállapítania.Ekkor arrol is nyilatkozik. fófoglalkozásu egyénivállalkozÓként kotelezett a járulékfizetésre. Ossz. amely alatt táppénzben.Amennyiben a magánszemély március 20-ig nem érvényesítiaz értékesítési betétlapját. d) vagy (600 e-4 milliÓ bevétel esetén)2oolo-ro|koltségnyilatkozat. a bevétel60/o-á. EHO (bev x 5olox 150/o) 30 000 Ft. Jovedelem áll.A mezógazdasági óstermeltí akkor válik biztosítottá.kell az adÓ alapját megállapítani. 1591 Pf veszteségból 2Oolo-ot elszámoltnak kell tekinteni. osszegei fedezetére vagy fejlesztési grí)agránámo gatásnali rn:::o suj. álta] r'ezetett i. : Bevétel 3 999 999 Fr. Tehat az az tjstermelö. Tételes k ltségelszdmolás nyilatkozat: A 2011.)ésaz zvegri nyugdíjban részestiló szemel1t. a magánszemél1nekaz adobevallásában fel kell nintetnie a mezö gazdasági es ri dekfejlesztési támogatási szen. Ezen (bev x 5olox 150/o) 30 000 Fr. Bevétel 4 000 000 Ft. a gyermeknevelési támogatás. választott tisztségviselóként tevékenykedó személyt -. .e a magánszemély. milyen járulékvonzata van? .kivéve. Átalányadőzás: Mezögazdasági kistermelónek tekinthetó. Az adÓ alapja a számítottjtivedelem 27olo-kal novelt risszege. hetó igénybe. . o Mezőgazdasági óstermeló biztosításiésbejelentési ktitelezettsége.ezmen\. Az egyéni vállalkozÓ nem koteles tánadalombiztosítási járulékot' nyugdÍijárulékot (tagdijat)'egészségbiztosításijárulékot ésmunkaeró-piaci járulékot fizetni arra az idótartamra. éwe torténóválasztását . ha a termeló nem kíván a k ltségeivel tételesen elszámolni.segító családtag).600 ezer Ft bevétel alatt A mezögazdas á gi ter. Ekkor a bevétel 90o/o-a tekintendó j vedelemnek. felette választhatÓ: adÓjábÓl maximum 100 0o0 F: a) 10 o/o-os ltséghányad al. jelri).ek óstermelói adokedr. mely után 16o/o-osadÓkulccsal kell adÓznia. baleseti táppénzben.Ez az adokedr-ezb)ÁtalányadÓ (8 milliÓ forint zást választo kistermelő k ltsé. 294. EHO fiovedelem x 27olo) 64 800 Ft. ha nem ez a fófoglalkozása és az értékesítés . o Melyek amezogazdasági ósmegszerzett bevétele a 8 milliÓ EHO forintot nem haladja meg. Ebben az esetben\'eszmÓdosult. Amennyiben tehát az eglyénivállalkozÓ a gYes folyÓsítása mellett a vállalkozÓi tevékenységét személyesen folytatja.más j vedelemmel valÓ osszevonás után .Az átalányadozo magánszebevételésa ktjltségekktil nbsemély. aki egr-ide-iuiegmunkaviszonyban áll. A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele. ho91. akinek a mezógazdasági tevékenységéből az adoévben 30 célratámogatást kapott. egyéni vállalkozÓ. bevételi határig választhatÓ a évi Személyi jtivedelemadÓ ssz. E osszegból . évi adÓbevallás nyilatadÓmentes. akkor mindkettó vállalkistermelói koltségátalány is Iekozási formára ktil n-ktil n és vonhatÓ. ésa már megszerzett szolgálati idó eg}rtittesen legalább 20 év. Bevétel 4 000 000 Ft. x 6olo) 240 000 Ft.ésa járulékfizetési kiitelezettség hogyan alakul? . Koltsegek -2 000 000 Ft.sg e a 2010.hogy az igénybe vételének felteteie. hatő adőzdsi mődok: adÓalap 16o/o-a.teher 113568 Ft.kozati lapján jeltilni kell! \. r. teher 30 000 Ft. Egyénivállalhat el.as.igyfél-nyilr'ántanási rendszerbeli regiszuációs számát. Budapest.

B. 47. u. Maximális tisszege egyszeriisített nyilatkozat esetén: maximum 4 milliÓ x 50/ox l50/o = 30 000 Ft. -314. u. Veszprémkornyéke. Tel. Tárkányi 40/A.8800 Nagykanizsa. (06)-(3-382-353. u. u.4090 Polgár.83l5 Toldí Gyenesdiás.: 106)-(56)-3e3-445. u. Tel.46r-03 (+3 -(30)-2 MIKL0SJÁlJo$ 8946Bakttittiis. a. amely után járulékfizetési ktjtelezettségkeletkezik. (+ -(20) 34-78?6 -3 x. (+3 Tel. 6)-(30)-60 60 5) 3-27 . amely után járulékfizetési kotelezettség keletkezik.Tel. 2476Pazmattrl' Kossuthu.I. Toldiu. és Jászberény kiirnyéke. 6)-(70)-629-5807 NAGY IIWÁ}I. 6) 0)-905312 PIRGLWNDEL. Domaházi 12/A. akkor nem kell bevallania még akkor sem. Hunyadi 9.. (Ez fiiggetlen attÓl.426.(+36)-(70)-3 : 459. -(77) 681004 Észnrxrur PAPP a1LTÁI.2800 kert Tatabánya Kossuth u. Tel': DÉLKELEr K?vÁcs ANDoR.Szélné : 9-57 82.IA IMRE.Át trÁnnÁlt. -(82) 7 .yszer. ]. Madách 9. 21.-010.: el. u. illetóleg a bevallás megfeleló rovatában lehet a tulfizetésként mutatkozÓ ktilonbrizet osszegéról rendelkezni. : 2-rs57 Iel. A nyilatkozat alapján a munkáltatÓ az egészségtigyi hozzájárulást megallapítja ésmegfizeti.IG JOzsEF. : r . és az adÓbevallás beny jtására elóírt határidóig a ktiltinb zetet megfizetni.Án FELVASARLO PARTN EREI K N BUDAPEST. Szent u.132lA Tel.164. (96)-(++) M0LNARJÁlJOs'38ttAlsÓvadász. az egészcisszeg adÓmentes ésaz adÓbevallásban sem kell szerepeltetnie. Tel. (+36)-(20)-533-65|2 BAI. u. KÓcsag u.5350 Tiszaftired. amely után ajárulékokat fizeti. 2. 19. DÉLNYUGAT (+36)-(20)-4t9-2977 MADAISI.I.Amennyrben az adÓévben a kapott támogatás nélktil számított mezógazdasági tistermelésból származÓ bevételenem haladja meg a 600 ezer forintot. Székesfehérvár és és kornyéke.6630 Mindszent. Tel. 23. (+36)-(70)-62 (+3 Tel. (06) . u.Fó u.42ll Ebes. (+36)-(30)-3zz-7321 . Tel. (+3 Tel.Tel. u. Befizetését(az adÓazonositÓ számra hivatkozva) az APEH Egészségtigyi hozzájárulási számlájára kell teljesíteni. bevallást helyettesító nyilatkozatában koteles nyilatkozni az e tevékenységéból származo bevételérólis.ZSOLT. (06. 5666Medgyesegyháza. Tavasz 35/A.í+3o)-(lo)-663-3067 : (+36)-(70)-325-1594 sEBlK IÁs?Ll. a tételesktiltségelszámolásnál pedig a teljes bevétel x 50/o 150/o-a. és és Gyór ktirnyéke. 50. amely után a járulékokat fizeti. u. A fizetési k telezettség számításánál a tételesktiltségelszámolással ésaZ egyszeriisítettbevallási nyilatkozattal torténó jtivedelemmegállapítási mÓdoknál a bevételéból vonhala le a megfizetett járulékok alapját ésa fennmaradÓ sszeg \eszaszázalékos egészgyi ségti hozzájáru|ás alapj a.Ha az egysz errlis ített jobevallási nyilatkozat tételére gosult mezogazdasági tístermeló jovedelemadoját a munkáltatÓ állapida meg.5200 T<jrtjkszentmiklÓs.I. Tel. A ttirvény 3. Tel. u. Tel/Fa : (06) -4T .: ÉsznrruvuoRr A kiivetkezó terli|etekre felvásár|Ókat kerestink: Mezóberény kiirnyéke. adőszakértó enÁffi. a bruttÓsítottj vedelem 27 százalékát. és Jelentkezni kijvetkeztelefonszámon lehet: ARANYNEKTAR DUNAVARSANY (06-24) KFL2336 Telefon: +83-122 3l . (+36)130)-350-1438 a Ktirmend kiirnyéke.pedig egytittesen meghaladjak a 600 ezer forintot. SinkaI. 2) 4.2648 Patak. Tel. o Milyen mértélc egészsé$tigyi hozzájárulást ésmikorkell fizetnie a tételes kiiltségelszá. Harta.. szEL MIIhLY. RákÓcziu. u.0) Tel.Tel. Hunyadi 43. Tel. Tel. lzsák.(+:6)-(30)-61 : l-0248 ytnÖs RIBERT. Kossuth 81.: (+36)-(30)-657-3343 szABo BAI. S (5) bekezdése szerint mentes a százalékos mértékti egészségtisyi Itozzájáru|ás fizetésealÓl az aj vedelem.5l23 Jászárokszállás.7ooo Szekszárd.: P| KA DEzsO. ha más eryébjovedelme miatt adÓbevallás benyijtására kotelezett.(oe)-9+)-317 (+36)-(70)-334-606 (+36)-(30)-407-9161 KovAcs ZOItrAI. Tel. RákÓcziu. Tel. (+36)-(3 : l)-2 0)-206-2412 Viasztvásárolunk keresztlil a feIvásárIőinkon ! Ar: 85O Ft/kg STÁRKAilIÁRIA. Vak (+36)-(30)-2se-51r3 .A tételes ktiltségelszámolást választÓ és az egyszer sített bevallási nyilatkozatot benyujtÓ óstermeló által fizetendő százalégyt kos ménéktiegészségti hozzájárulás a bevétel5 százalékának 15 száza|éka.AsZl0. ANIAL J0zsEF' 3390Ftizesabony.(+3F)-(79)-3 Be : 15 -27 (+36)-(20)-340-8629 PACSIIAG4SZL0. u. Baross 45. u.J06)-(!2)-46 (+36)-(20)-ae1-6886 : l-e13.A. Pető|r 136. Kultrirház 9. u. hogy fóállásu termeló vagv sem.) 2L. de ebból az óstermelói bevétel nem éri azt el. ha a mez gazdasági óstermeló jtivedelmét: a) átalányadÓzással állapítja meg. mint egészségtisyi hozzájáru|ást me gfi zetnie. x Azszja torvény3. 36) (+36)-(30)-253-|682 snP TIB0R.Tel. Kilián Gy. Tel.:(+j6)-(30)-568-3632 uARIAs JOzsEF.: JÓkai FÁRKÁSlÁ's7f0. (+36)-(30)-26 -362-2s4. RajkL. Evente eg./fax -I : (06)-(T 440-07 (+3 -(3 z)5. a bevétel5 százalékának a |5 százalékát kell. az adÓévre vonatkozÓan elkészítettszemélyi jovedelemadÓ bevallásban kell a negyedévente elólegként megfizetett egészségiisyi hozzájárulással elszámolni.Tel.: J06)-(7.752l Kaposméró. 36) (3 -s35-s07 : 3 SZWTNIKIASZL0.u.) Ha például az óstermelói bevétele 500 ezer forint és a k<iltségek fedezetérekapott támogatás 200 ezer forint. s (5) bekezdése szerint mentes a százalékos gyi mértékiiegészségti hozzájárulás fizetésealÓl az a jtivedelem. (+3 -(20) 8-7 -(s 402-866.melynek száma: 10032000-06056212.9200 MosonmagyarÓvár. Krenovszkyné Lovász Andrea okl./fax : (06)-(96)-579-409. 0)-247 (+36)-(30)-684-3868 IZII.Z9.4ro3 + 3 KON0PASISTVAI.: II. : 6070 Pacsirta l 6/A. molást választÓ östermelónek? . 6) : -98 012 . 35. l. (+36)-(3 -8427 Tel. (6 227 (+ .igythozzájárulás megfi zetése alÓl.4900 Fehérgyarmat. u. MEGYE r nruvÉxr PEST És zsovÁK GÁB)R. 6)-(30)-3. 10.: BECK MATYA$ 763l Pécs. Kismartoni 17. Tel. (06)-(!e) : -352-236. u.7668 Keszti. 1./fax (06)-( 28-4576. I. Szabadhegy :e.24' (00-(+0)-rg0-646. o Mennyi egészségtigyi hozzájárulást kell fizetnie a biztosított mezíSgazd'asági óstermelónek? . a ma$ánszemélya munkáltatÓnak tett. Ennek me$felelóen a biztosított mezőgazdasági óstermeló addig az ssze$i$ mentesiil az egészségiigyi hozzájárulás megfizetése alÓl. b) tételes k ltségelszámolással vagy egyszer sítettbevallási nyilatkozattal állapítja meg. u. u.'Kisbtjdó u' 42. 6) 64-5036 fel.6400Kiskunhalas. Berzsenyi 3.l22l Budapest.KERDEZZ-FELELEK árbevétele a támo$atással sem éri el a 600 o0o Ft-ot? .8700 Marcali.7539 (+36|-(20)-2223-770 Szulok.: 6326 BENKítÁsztT. (06) 4)BIR0ANTAL.Az egészségtigyihozzájárulásrÓl szÓlÓ tcirvényalapján.llqa Bélapátfalva. RÁDIcsI.4lo0BerettyÓujfalu. A fizetési ktjtelezettsé$ számításánál az adÓ alapjábol levonhatÓ a megfizetett járulékok alapja és a fennmarado cisszeg lesz a száza|ékos egészségtigyi hozzájárulás alapja. Ennek megfelelöen a biztosított mezogazdasági óstermeló addig az osszegig mentesiil az egészségi.

Honlo p : www. kÜlonosen o szé|soségesen mellett. .o vegyes po|lenhez hoson|ítvo o csoknem ozonos mértékben. A teszte|és két événekotlogÓ| véve o koro fovoszto|Feedbee. Mego|lopíthoto. : RomÓnioiforgoImozÓ:NektÓr King +4. Telefon: +36 72 491-020 Mobil: +36 30 7437-048 verno is. A Feedbee-ve| etetett csoládok nozémo sporo fertozottségeie|entosen eImorod| o kontrollokétol.ve| toplo|t mehcsoo népessége53a/o-kol.Vcrmo!s Li ND VIRAGPOR HELYETTESITO mÉnrÁpulÉ rr nnnÉszETEs r r t t NEMTARTALMAZ virogport ollotitermekel szoiotI vegyi onyogoko.o.582.ominek kovetkeztében ezek o méhek kevésbéérzékenyeko nosemo fertozésre és o vorroo toleronciÓiuk is mogosobb' A kísérJetek tonÚsogo szerint o Feedbee fe|veszio versenyt o Vegyes virÓgporro|. VizsgÓ|otoinkbol oz is kiderÜ|t. melye| egy megodo|t címre kÜ|dijnk. NUTRlTloNALLY BALANoED o|EÍ FOR HONEYBEES & BUMBLEBEES ffi.nehorking.h u hu I E-moil vernolis@vernolis. Tt'bb méhészegyÜt|esen. iisszesÍtve is |eodhotio megrende|ését. és minden megrendeltinek kÜliin szomIot odunk.ko|. volomint o méhek hosznos élettortomonokmeghotorozo |ényezoie'Minden megfebizonnyol ezze| mogyorÓzhoto. A Feedbee etetéseo mézminoségetnem befolyÓso|io.kontro||okhozképest eme|te o méhek osszfehérie-torloImot. o te|el veszleségnelkÜl vésze|ték A fehérie vizsgolotok szerint o Feedbee etetése. Feedbee-ve| 2008 és 2009 évben végzeÍt . VernolisBt. csoknem kétszeresére . polIenhiÓny désnek. tek be.csok cukorszorpon lor|ott .ro .kol holod|o meg o kontro|l cso|odok eredmenyet o . 44o/o-ka|. dését.. tiltott.kq|. olIopotbon te|elA nyor végénFeedbee-ve| etetett csolodok erosen.. .vel tÓploh ko|yokcsolÓdok fiosítÓso 3ío/o.hogy o Feedbee és csokkenő nektÓrgytÍités eteiés hotékonyonemeli o doikoméhek osszfehérietorio|mol. hogy o megfele|o fehérieellótos (vitel|ogenin) immunrendszerének mriko. mézhozom 34%. méhonyo nopi petézokepessege lodok fiosítÓso 63o/o. A Feedbee.990 www.0745. Kismez u.2/c Cím:H 7694 Hossz hetény. . le|o szinten tudio tortoni o méhek e||enÓ|loképességét.- 20 kg Rz Átr Méhtenyésztési MéhbiolÓgioi Ku|otÓcsoportio o|toI o és tesz|elésekiisszegzese.koI holodto meg o kontrolI cso|odok eredményéi.és nem fertcízodtek Újro. .idegen onyog nem kerÜ| o|to]oo mézbe. io egészségi Ót. népessége 2l.hogy o Feedbee hosznos segíto|e|ehet oz eredményes méhészkevÓ|tozékonyidcíiórosiviszonyok. omi o pempotermelés o|opio.

www. BattaésBalta Kft.( 7 0 ) .30 mi||iméter kivitelben 2-66 keretig. g a: r a : .megrende|hetö. u. Forgo. méz N yiw a :á| | and Óan.Tel. rostaszo. h AprÓhirdetés 370 Ft/szÓ MarkÓ|stván. Kovács.: (06)-(7 Evodia(méze|ö díszfa). kannás mézme|egírak|apok 2509rammos e|adÓ. Bácsa|más. 6300 Ka|osa. megye) Liget 28. 15. p á c z F e r e n c6 5 0 0 Baj a . Té| Tel. Perizin adagolÓ Lajosmizse. 620 Ft/db áron.omme.Te|efon: Ady 484-209. Sá rné. F tarÚl rrnrrlÉrt thetö méz|eto|tó ki|os.t -07s.zggg. 82.hu (06)-(2a)-4or-348 Tel. Méhviaszt veszek. Méhmérgezésekkárfelmérése. (+36)-(30)-449-91 : 93 100000 Ft (06)-(28)L Csomor. e|őjeprecíz minöségben szárított l/2 oldal 240 000 Ft gyezhetö. (+3 : 6)-(20) .: Postázást vá||aIok Kft. bírÓsá9ifelkészítés. 1. Baranya.( 7 s ) 2 3.'nt .Szigetha|om pá|yaudvartÓ| JÓzsef u. Tel.Hidegen mu|ép kaphatÓ. szakvélemény.Szent István u.hu : (06) 8) -243. vetek kaphatÓk.: megyében ! szomszédos (+36)-(70)-611-1834. vagy a 273-2285 A borítékra rá: Méhészet írják szerkesztősége' Beérkezési határidó:a tárgyhÓtmege|ózóhonap10-e. vihengere|t megrendeI hető. I' (06)-(e6)-434-685 kodo|ö.Jozseí Baks. cufortiszi napi Iegkedvezöbb áron MéhészboIt Székesfehérvár. pumpa tetöve| 4009rammos csupor BacsákKáro|y Kalocsa tetcjve| mÍÍanyag iivegtetó. Encs. anyag m (06)-(47)-330-88 Tel./fax -(7 -462 EGY GYORS HIRFORRAS (+36)-(20)-e5l-8941 Tel. weboldalon ! MEZFELVASARLAS RuscsákA ttila Heveder gyártóto|! a Gyorséshe|ytakarékos kotést biztosít. hengerelt mu|éppé dolgozok Posfe|. kaptárkészító . 6 -. MEZFELVASARLAS Északkelet-Maryarország tertiletén. tobbféle méBorsodban az osszes és ze|ó csemete. (06)-(20)Tel. Hirdetést A hirdetés az á|taIunk kLjIdtt csekken befizetni ke|| nem fogadunk. 10.os kic 1 mm hasáb 370 Ft/mm (+36)u. Szent .. 2. Kossuth Lajos u. u . Mézfelvásár|ás az ország egész fizetésse|. Postázüst aőllohnk. 80.: (+36)-(20)-e72-8722. (06)-(2s)-461 asztvásáro|ok. Ke|eti 2 perc. 9028Győr' JÓzsefA.: 1/16 oldal 70 000 Ft Méhészeti eszkiizgyártás! 445-404.: e ez é s o e!n é h | e s e o r1 2jV. mézesliveg. Anyaneve|ö késztj|ékek' Web: www. a helyszínen Virá9zÓ és 3488! fák tu|ajdonságaiknak Cseregongyoleg.:(os). 81. Koztársaság soMoGY! lizsrr c zat i tá p e g y s é g s a k 2 2 0 V.PILLE'' Solt. szt. u.Gyóri András.|í tá s s a |. Pf. Vl|'.mehmergezes. 24 14000Ft.. (06)-(29)-426-691 Tel. Gyors. ám. Hárs keretléc 365 ooo Ft Ul oldal Hárs keretléc megrende|hetó. a (+36)-(20)-a27-0622 |yukbö. |stván 82.NB 000 (+36)-(70)-323-9634. c s e p e g te tó | | v á ny gyá rá a Az árak a 25olo-osáfát nem |stvánt 31. udva : (+36)-(3O)-gos-l zot. IegolcsÓbban gyártoto|. pontos bonyo|ítás! gyártását vá||a|om szeigény Kaptárak rint.. (+36)-(70)-949-6077.:(06)-(79)-343-729.: u. és de csak természetes érdeke|.: Bacsák Méhészbolt. AprÓhirdetéseit kizárÓ|ag Budapest. (+36)-(30)-a56-6547.Fó u. E.u. Viaszvásár|ás. (370Ft + áfalsz). : gépfonatok. b<j választékka|. Györ Míilépkészítés |ép-fe|dogozás áron. Te|. (+36)-(30)-e32-0422 Te|epheIy |evélcím: és Eperjesi ndo 2252Toa|más.: 536-6304.(Pest u. sé9[i csirkehá|ok. Merva|d JÓzsefné. (06)-(26)-4 -563. KristáIycukor. beltj|'Viaszfózök. Azonnali fizetéssel.kt u ális z i a n ao i á r a k o n . hidegen viaszt nagy szi|árdságu.Mobil : (+3 : 6)-(30)9o32-T 60 5T Vásárlás kujen eseten állatorvosátÓl $Ó$szeÉszétől va$r további felvilágosítást! Mézf e I v á s á r | á s a z o r s zá g egész t er L jI e téa z o n n a I if i z e té sse|.Tel.6923. (06)-(46)-386-6es. aranyesméhsejt mintás színben. Tel. ismertetése meg :www. cseregtingytileggel. 91. |épre mtj cseré|ek. Tel. |apkák Fém íivegzáro \ "Ái*&- AKclo! 1. oreglép-feIdoIgozás' HátsÓ borítÓ 430 000 Ft Mézpergetókkészítése igény szeB2. miianyag szoktet<í. 955-2449. kedvezó Öreg Viaszfe|vásá Méhészeti r|ás. anyagbÓl 1/4oldal 142000 Ft (30)-9972-6'. F e d e I e z c í 9 é pé h I e fu vo. feIszere|ések' .fÖ|d rtja'h ieIetpa u pontos Precíz. Tel. Ba|taLász|o.Tel':(+36). mézes maci hoz./fax. : F a x: -3 / 06). gépek Mézpergetó rozsdamentes ttí. Furetto-ja230V-osszabá|yozássa|. Mézfelvásár|ás Bács-Kiskun. propoIisz fe|vásár|ása.|41 r/8 oldal Tel. Mézes Maci Bt. i||etve tivegek zárásászabvány soLTÉSz Lqszti Telefon/fax: FUREIIO atkae|leni tály 50 kg-tÓ|. 16-18 000. MEHESZBARAT STíLUSBAN Mindenmennyiségtl fajtájti.3 3 6 . vításgyári aIkatrészekke| 1 napon Méhészbo|t. cseregiingytileggel' folyamatosanvárom felajánlásukat minden fajtatiszta. Kiste|eki u. tertj|etén' azonnaIi cseregongyo|egge|. kaphatok./fax: r.25.B3 színes 400 000 Ft Méhészeti eszkozok. tartalmazzák! t ó t ó . Te|. természetes méztik eladásiszándékával. Méz. To|na megyében. pontos. HordÓs. Hirdetési áraink 53.tÓ|' NBra1/2 '13 NB kodi 11 Ft-tol. F orM < l/1 PR-cikk 290 000 Ft (20)-346-s210. Kossuth u. Míilépkészítés. 2114 tázást vá||a|ok' (06)-(28)Va|kÓ. Postai utánvéttel is megrendelhetri.: Mrli 2315 Szigethalom.es 63-as és méretben nálunk legalacsonyabb a áron szerezhetők be Mri|ép.(+36)-(30)-934-206s. 720-as fazettás |éocsere áron. 34'11 Szomolya./fax: Mobil (+36)-(20)-37 1-9281 : 33 .(so)-zot. (06)-(22)-323-842. TermeItíi valamint 720 ml-es. Hunor rakodi 9500 Ft. 18. 54. 6. felszerelések vá|asztékban nagy mézadago|o Méz kicsomagolásához DáVid Méhészeti Gépgyártás. azonnalifizetéssel. (+36)-(30)Telefon: MaIya Péterigazságtigyi méhész mézes + tetö. 9on g y o Ie g c s e r é Vse |á. átvéte|. porcukor. 8)-486-2ez Tel. (+36)-(70)-627Fizetés készpénzben. 79.5literes keretetetőakciÓs áron megrendelhetö.9. Kossutht 33/A. automata. Szemán 37. AbaujszántÓ. szo|id V|asz-m (06)-(r)-342-3182.462s -327 ( * 3 6 ) ./fax:(06)-(62)-269-736. 6.39. e||enértékét te|efonon APROHRDETESEK ! EPERJESINE MézfeIvásár|o Ikozás vá||a MEZFELVASARLAS TiszteltMéhésztánaim ! Szívesen állok rendelkezésiikre az alábbi szolgáltatásaimmal: rónlvÁs Utánvéte|Ie| megrende|hetö nozémagyÓ gykezelésére Fumagillin hatÓanyagi Fumidil-B por. n.. veg Méhészeti fe|szere|ések szakértö.l591 írásban várjuk(|evelező|apon' |evé|ben faxon)az vagy faxszámra. viasz. cukorés120 |-eshordok kaphatÓk CsorbaJÓzseí SzentkiráIy o Telefon (+36)-(30)-9 : 35-837 méhMéhésztársak! SeIejt|épet.Tel. 214.Marek Bp. T e r .370 ml-es és220 nl-es tivegekforgalmazása fehér.0 0 s .ffax: Mobi! (+3 : 6)-(30)-gao-ss48. Tel. Varroa ellen kaphatÓ Perizin. Domotor Jozsel Nemesnád r'Te|.Tel.Tel. 294 címre. .

/fax(munkaidoben) (24)-435-000. sajátviaszbÓl is.ka ruzem. (+36)-(20)-3s 2-2?'ren Te : keret ig..Bá r m i | y e n é r e t ben . (06)Fáy Te|.h www.. 'a9co e S !9'e fél e|a Hunor. (30)-940-3800 illetve(30)-248-6004.: Nyíregyháza. 120 literes cserehordot alapján. NATUR.Érdeklódj ! n Hidegenhengerelt mrílepkészítés. 9. azonnali készpénzfizetéssel. me$nyitottamaz feldoluj a gozÓmat(ValkÓ. d e szkát a rá9po'sze :cr.Jfil AL|.l5.h u Tel. s)-484-20s. e 'a<oookap tárakat és M é z f e I vásár |ás tartozé(a ke re : V kész:' éce thársbó|' arrészén.SZKft.00-12.3 4 5.(+36). akár Bármilyen elképzelését megoldjuk. 0)-(ao)-20r -23se ubalta laszlo hfcnetwork. ia kít á sm kia v k t e|s a | To v á b b á á | l a l j ukon t én erek .Tel. repce. doháhY. : -:. N y Í reg y ház a. V iszonteladÓkat aI. (36)-4A3-228. VAGYcYlcYszEREsuÉTÖt TovÁBgt FÉLvltÁGoslrlsrt vÁsÁnr"ls EsETÉN 34 .APRoHIRDETÉSEK Ba|ta Ba|taKft. 2344 Dtjmstjd. ot. (+36)-(20)-392-2817 -1 .hu @ Nyitva: H-P:8. z a r v a swww.l.2114 Va|ko. .S zombaton rv a' zá M EZFELVASARLAS az ország egésztertiletén azonnali fizetéssel! Személyeskapcsolattartás. forduljon hozzánk bizalomma- Tel. v ásár| ás. kaptárvastÓl a a mézkicsomagoIásig. koh u t ka pt a r. |vásá mézfe r|o. T Garibald iu. folyamatosan vásárol ar zol nagykeron kis galunk. Kisku majsa.h u S . hu Készítiink vihigiénikus . . hu t cika www. Ady E. : + 3 6 ) .00. .3 2 0 -4 3 3 : ANTIVART l|AruDOL KÉR. j e s k o r ti I e g y á r tá s á tKoh u t Bt ] t or . Kf t. akác.t o| dok. A. és (+s (00)-(z Tel (00)-(z : s)-+ss-ogo.(8 4 ).4 0 4 439. K zépso-dunapart 46. (+36)-(20)-584-6310. I r^\ ^ r. e l.00 SZ: re@ is Továbbra forgalmazzuk a .(4 2 ).( 3 0 ) .ik biztosítunk. :(0 6 ).239. : (06)-(83)pénzes T fizetésse| cseregongyo|eg és 362-47 360-9'l [este) 2. 9. kaptarzona.Dányi it 12la. H íujon bizaIomm megbeszéIj k. ost ázást vá ||a-|unk! : 4400 P C ím . : Tel. 8.www . . (+36)( 30) . . 2 bizt osít á sávaHu n yad i Lajos mé|. e l. L YS O N''c é grmé k e i t. nem nllandÓ akciÓk. Kertu. '13. vegyes. sonkolyftízés. 3:. A Demeter míi|épiizem várjaa méhésztársakat. N yíre g yháza gyártásaésforMéhészeti eszkozok ga|mazásaméhészeknek viszontés me eIa dokn a Term éke ink g te kinthe k. e " s. ( Te l . NB 8-12 alumíniurnbo. L E GA ''.m eh eszb olt. M incí sé gi p tárg y ártás ka pta www. T e ]. fuonnaI i a z országdé|i g a Za asze "'. u' (421-34169.we bold ais Ion .. szállításe$yénimegbeszélés Klenancz Jozsef. terliletérekiildj.4956.5922 . n hész(06)-(77)-482-004. M éh észbolt .baltakft. m : viasz Cí De me te r Andrásn é .^ToRvosATÖt. 3. : 10500 F t ../fax:(oo)-(: 44-055.9. :::: -. lépkészítés. u.^ ^ a ^^\ /^^\ Ta m ási ren dszer j rakod okap tárak Anyarácsota 9!a. uw.: /fax: RakodÓ konténe ree |ad ok' e |':(06)k T Mobi|: (+36)-(30)-963-4602. Keret ek delhe tcjk. z)-+ (+36)-(30)-e83-0032. facél napraforgÓmézet ia-.00-17. (+36)-(30)21e-315O E g y e d i k a p tá r g y á rt á s! Kom pIet t ra k o d oé s f e k v c jk a pt á ra k 9520 F t to | . te e k Tájékoztatomrégiésleendóiigyfeleimet. M oreg|ép-fe I d oI gozás . ! Keressen mlnket bizalommal Az ország egész feIvásárlÓinkat..) Elérhetóségeink változtak.

Tel (+ 35). he|yszíni fizetés MéhészCentrum (06)-(3 51-0s8.Akasztón. e r n o @ m e z t erm elo.Csu uÉzrpI-vÁsÁnlÁs t Erntí Szabo méhész mézfe|vásár|Ó és Mindenkori legmagasabbáron . Tel. Kaptárak.E . Misko|c. lucbÓ| e|Eger 200 km-es .\ nektilőtérbe rostasziivethelyett} ésanyarács bármilyen méretben meg. Szarkahegy Te|. 207. mtÍ|épcsere. g g mézesmackÓ 150 tubus.: vonzásktirzetében! Velence gyártását típusri kaptárak fo|yméZfa. MEZFELVASARLAS! Méhészbo|t Kaposváron ! Fö u. : (00) 2)-253 : Fax -64r -(2 -(2 E-mail nektarplast@nektarplast. Bog|árka u. platÓmegoldás Sztikség egyedi esetén is megoldhati! A Nemzeti Programbil támogatás igényelhető! H itelr evásár olt autÓ nál 1 0 0 0 0 0 Ft en9edmény a Iistaár bÓ l! 35 . Úlak1l2 orosz NB. : 357-0040' J. |épezve. Tel. Tel.: k eszkcjzkaphatÓk.hársfábÓl.Méz eI Hárs keretléc drÓtozva. 7.Fó utca 6. mok. Érd': Kalaoos Lász|o. Tiiki'l. SPINDLERNSZIÓ Kápolnásnyék. és sziiktetri *. Fizetés készpénzben. fuonnaIi csereg leg ngy slMoNMlKLós www.Tamási.(+36)-(20)-zgs-sst : t Mobil(+36)-(30)-41 : 1-2430 (+36)-(30)-2ao-2787 . u t 121.(+36)-(30)-81 : 6-3236.: -8s6 Keretf rÓ és méh|esepró e|adÓ.iták fe|vásár|ása .hu : . tin (+3 -(70) 6) -226-43 40. gn 250-500-900-1000anyag mézesflakon. Bács-Kiskunmegyében. érdeklódj : Firnigel János. mékek. www. Tel. A Fejér. (+36)-(30)-352-1 : 89s.5543. anyarács. m overá ||ok. Tel.hu (20)-9 11 Budapest.Honlap www. Cím: Tanka Pé. Méhészeti eszkcizok.hu lon webolda (06)-(94)-321 Tel. Hunor ke re te n méhcsa| ád ok ad ik ! m T e l.h u : fizetés. gyártása oreg|ép-fe|do|gozás a Minóségikeret|écek száraz tamási mrj|éorjzemben. (06). (+36)-(30)-81 6-3236.Bi o m é z adok.nektarplast. (+36)-(2 : 0)-444-7 981 gy leg A |egmagasabbáron napi E-mail s z a b o . |épcse re . Veszprém Komárom és megye ésktirnyéke. rgatott napfény'' . (+36)-(70)-63r -69i0. 16. Tárkányi a)la ut Korrekt átvéte|. kozott és fo|yÓméz. 34. 96 Nasysándor v.: ter.ffax: 6)-3 (36)-(30)-663-3067 Tel. PET 0. (+36)-(30)-s78-8s8e.Taposo.Csereg n(+36)-(30)-857 TeIefon: szítrink! -7080. (70)-s33-9441. PET 3-5kilogrammos mrianyag kanna. precíz minósé9ben megrende|hetcj' Tel. cseregongyoleg. Te|.(zo). vagy (o6)-(24)-419 -289.hu : NEIfiÁRPLAST Kft.: Méhészeti eszkozok webáruháza (+ss)-(30) 6-0512 c Z U P l M | K L óS mobif : -47 Termékeink megtekinthetók a Szombathely Viaszfózés.: (74)-472-400. Lehelu. #Hffii# rendelhető! MEZCSOMAGOLO ANYAGOK: J Újdonság: fém l sztiktető! Hívjon.s t s .(+36)-(30)-283-7660. méhészeti terpuszedIik. 4 C í m: 8 2 3 N a g y d o b o s ..e s s z : Míilépkészítés.5-l-3 kilogrammos maci. 57. : uÉzrrlvÁsÁnnsl ruÉzrrlvÁsÁnns E -mail: info@gazavc..: 12. Frizesabony. $rammos s hatktimtis 25 tégely' propoliszos 30ml-es flakon. F Azonnali fizetés. néryktim és pempós fedél.h u Észa kkeIet-Magya rorszá9on NagyvisnyÓ. (+36)-(30)-aa5-4900 Tel. mézes mézes szor(+36)pok. Te|. Aktuá|is KozépANTALJóZSEF ésNyugat-Dunánt Ion lfiriság t 4l^..Tel. cukorIepény. mrianya$ anyazárka Felcsut. Míi!ép kaphatÓ! Viaszt vásáro|ok.meheszcentrum. Kaposméz Te|efon: Bt.250-350 flakon.És egyéb Konekt bonyolítás! Ve|encen! tatjuk Egyedi is típusokatké. m e z te r m e l o. (06) 2)-353 -221. Te|.kaszerszá pa|ac|a pok.

Higiénikus alj' kihuzhatÓ tálcával. viaszgyerták nagy vá|aszkapbiomézek.3 8 6 . Váte r.(3 0 ). T ad ók vagy e I cse rélhe tóke |. rosI. : (+ 3 6 ). HAZA|GYÁRTASU m ti a n y a g a p tá ra k. l .d e lhe tok.(+3 -(30)-833-883 4. tamásimrli|ép iize mbC ím: ankaPe e n. fiasításmenHunor hárs) (+36)-(30)-983-6384. is Kie is Fajta. ponthegesztett anyaHuzalpáIcás (higéniarács) készírács.és és (74)-4Os-17 (+36)-(20)-s] s. itatÓval.Mobil: ( +36) . : (06)-(Z+). iHBl[ts mrupileÉEffi" ffire$EffiffiÍM 741473.osz . Ez á||4 db Méhészeti fe|szere|ésekvá|aszték. szá||íth ato. ka pt á rá ra 14400 F t + áfa. amási. rovid határtását.APROHIRDETESEK Me&ffimffi"ffi ttil'mm$igv$uhlittuÜen. lgá!É\'d fun{imhozzánk HÍÍFÍtj|ő Í|tr.6s2s. ZríazonnaIkészpénzfize tésse l. e . va gy 3 Hu n orfiokb ol. : Mri|ép készítés. zarkahe g y'l2. ne kuI cjtér va t re./fax:|ádke re te e I ad o.Tel. : o s ) . UJ! POLISZTIROL l HABKAPrÁn Mézelrj niivények kaphatok vettímagjai F a c é | i a m a gu c e rn a m a g. ffitr'ffi Í'rFiÍ6ígFwqn. 0)-27 8-1702.e h é r h e rem a g. : (+36 ). : te kb.Méhgyogyszerektáp|á|ékkiegé. Kft. b r i k k o n ym a g. l. ( +36) . hu ( + 3 6 ) -( 3 0 ) -2 r 6 -6 2 1 0 36 . vá l la|juk. keret|écgyártás /^ ^ \ (uo/-( / Y. méhészboIt. ek (06)-(]).Viasz-.m ail: Iukacs.: ( oo) . : tékban.huzaI ozott S renhársf ak eretek S idcjsár|ás e|ótt kérjk egyeztessenek Ka pt á ra k gyárt á sát vá||alom.400. és lapkák forgaImazása.á|lapotu Jo pírné|kI is érdeke|. l. 36] Te ( [+ (+3 6)-(30)-622-2291. NB.Eg y tt oI csib b ! eIa (e Tel. r e m a g .( 30) .: téseméret szerint' 453-087.8 4 6 . zés. n {lutfiiÜdHd fu! |(d'BriHyW l sntffit flu| líffifi l|ubefuaryam.6 5 3 8 . www. e me nés EI t Üvegek. Hu n orésmás mére tbe n M é h é s z boIt komp|e tt is' A 1/2N B ésHu n ormére trJ Ta m á s i . Te|. el. h igién ikuka pt ára lj s hig ién.32-es vastagságrinaturfaros |emez m elad ik .ná|Is garantá|ja tapasztalata késztakarmányok. (+36)-(30)-63 2fé] 6953.meheszet@ hotma Lcom. A r: AzonnaI K onténe rgyártá sát ig é ny sz erint Te|.: eladok. i Baján. b an if óz v e.864. st Telefon (06)-(22)-s8s-076.+ : t. tamasimule p. T ( 3 0 ) . : (+36)trsztaságuszachariz a|apu Az APIlNVERT és az APlFoNDA maxir. u.3 886. 100db elado.eu . T n (06)-(46)-3s2-338.976 Mobi|:30/63.terme|tjimézestlveg kén t m egvá sáro|hatok. csíkokkrjI onbozc j é retek b en n.gsg-sst0 ste ). Minóség szacharozbol partner: P|G Rajka. anovics. ha bk a pt a r . taposorács (06)-(28)Tel.63-153 7o90 Tamáei' DobÓ l. e |.(3 0 ). 9. (+ T Pe st me g ye be n la d o. t j a n ya g k m k e r e te k u n o ré s1 /2N B m éret ben H m e g e n d e Ih et c ík! r É r d e k | c jdn i et : Ieh (+36)-(30)-8s8-0726 E . 1/2NB ésNB csa|ádok eIadok. nyi Péter. e l. rendeIhettjk.1 89s. paul.a 36. EgyediÍnffil ésfuÍÍÍ'ájti txza|oírÍna|. (+36 ).S ze g e |t. l/2 NB és Hunor méretekben. :(o0 ). Statikailag kifogástalan' kiválo hószígeteló.1/2 N B. : (+36)-(3 pimegvéte|re Csepel 344. e l. hu. egyediméretben feItjIetkeze|ve is idóveI vá||aljuk. 25 méhcsa|ádNB 1 7 .: tel. : CsokaIstvá Te|' (+36)-(20)-gzo-sg+o. nagykereskedés. (+36)-(30)-436-3886.9224 E-mail: Tel..: 00-36-30/686-7873. T E|érhe toség : ze g e lt. (+36)-(30)-3a2-I99. akciÓs Cukor|epény A M é z e s Ma c kÓ á r o n k a o h a to ! Tel. re te kbö ke éscseban. Pe rizinne ke ze |t d b H unorm é hcsa| 35 gyá Méhkaptárak.feIszere| ésse I korn yékén do! T e |.631 . Janovics. ^^^ ^^ í '^ \ A Hu n or ka pt á ra k fiokkaI jsze r ál|a3 pot ba n .Tel. 472. Méhanyanevelés c s o m a g k u I d ó z o I g ála t V|V|E N 2005 s ' t echnolog iája Náta virá9port erm e|és B ek a Hárs ke re tléce I ad Ók g y ártotoI ácsKft. M éh ka pt á ra k gyá rtása' T e l..Korre ktug yintés. 9 oraután.( a s) . Balatonszentgyorgy' József Attila T rán . rágl@r&s. 1 40 0 0 F t/ d b . n : szeri t . : (+36)-(30)-30 41-438 mé80 c sa |ádosm éhészte |e p he |y Dunaujváros h ekkeI. 3-231 2.(so). . megegyezés szeÁr : rint. ! l okobrike tteT e l.(70)-323-9634. R á k o c zi u ' 61. NB NB Negyven méhcsalád H ésfé| |épeken repc ére do. tes.(3 0 ).izocukorkis.6 5 3 8 .mti|épértékesítés rostame ke|. Ia m infen ék. :(+36)-(30)ela 352. 0. kaptáraI katrészek r. (rij. sÜ D z UcK t'R li!áozá*dr$sn*fuld'lffi lpvtdBÍt szrffid hfu0sd0b l|ádu W b dkaffisze|tgyáÍtásáwil fugh|kozun|t. ikus s é (06)stb t á ra |jvirá gporszedöve I ).est keresek |yeI engedé| ros rendszá mma| átépítési és paauti eset|eg rende|kezcjt.(3 0 ).ola j ret ekm a g. gyártÓ tobb évttzedes A az AP|termékek kit nő minóséoét.igény www. J ( +36) .0 2 9 4 .3 8 6 . g észítcik szítcik.meixner@gmail. virá9porszedŐ. 401 Kezdje a tavaszi atkairtástLevendu|a (+3 6 ). Fax: 00-36-96701-005. : 3 6 ).Erd. lékke| Jenter-készti és 384-32sl vag y (+36)-(20)-323-9s61.3 7 3 .m éh észet ben DVD-n kap hato. Meixner-tanya Értékesitési EXTRA Kft H.5 7 2 0 . i (+36)-(30)-488-4564.( 30) . m u s tá r m a gp o h á n ka m a g b. : elT amási re nd sze rírak od ok ap tár Í k a|j olaj ad o hig iénikus j al. Te T : 00ntot. Te|/Fax: not e'mai|:dravcca@tcÍne. c s i l l a g f r i r t .d e r tok.(3 0 )e -2986. TeI Kaptár. e l. lt a c im ba m a g . kaprakodÓkaotárak Tamási rendszeríi h a t ok1/2N B.9 5 3 . Bajai Kiépített UN|VERH0LZ 6449Mé|ykut.et ó bá dog né|ku|. 6) (to)-tl-ztzz.com renhuzaI ozo tt hársf ak eretek 1/2 NB kap tárak ésfe |sze re |ése|.és (Szoktetcj. (+36)-(30)-901 : -9228.7 6 4-7 www. g|ép-fe |doI gozás Kiskunb an.sziizkeretek rit3..( t ) .377.es k ap tárb an MEZFELV AS ARLAS naoroiaciáronI Aktuá|is Me nnyiségtciI cie nárkorre kcio fugg |e he tség eGyors.szovet t e|.-Jlo-ou+.Tel. a ore T u tc a 1 1 . Kristá|y. : T he MézcsomagolÓanyagok.m ezbo|t . v bíborh eh e r e m a gf.

:s-éz és gózviaszo|vaszto. Tel.: 360-6267. Vio|a Te|.: 196)-(+6).30.: Szíveskedjen t/z Zalamegye.gabriella fkk. 11 i"3 7 . Info rm dci ő.. (+36). mázsa 671.: IránltÓszám: .: -s62.. 86. méhész vállalkozásom beindításacéljábÓl pályríztam. bi címre.. 66 rakodÓrend. Neves szakemberek vezetésével folyÓ 7 hÓnapos tanfolyam végén OKJ-végzettség szerezhetó (oKI 31 62105 0000 00 00 Méhész).PáterK. : e : eo e n i s .: akár is.a Maryar Posta Zrt. s ' < a o : á r a k .kÖzség. E|ado80 mázsaakácméz. ApiterápiaKonferencia 2011. : (+36)-(20)-534-5740.. j kaptármérlegek 35 000 Ft..apiterapia.. . cos kaotárban e|ado. (+36)-(30)-Kaptárak gyártásátvá||alom. hetó.391 (+36)-(20)-43 31.5x5. ezáltal 40 o00 eurÓ jtivedelempÓtlÓ támogatástnyertem.. 3433 Az előfizetésidí1iat részemre a ktildendő átutalási postautalUj konténer: csa|ádos. valamint 12oliteres 35 ía hordÓ5000 Ft Telefon (06)-(30)-209-71 : 94 EladÓ 50 db 1l2 NB méhcsa|ád kap. Figyelem ! . ponti Elófizetési Arusmenedzsment és Csoport.com ! ! BEEVNf.a pt árm érk .. 1.j-:.hu Toudbbi inform ciÓ: (06)-(80)444-444. FlÓriánné Gulyás lbolya Solwadkert.(+36)-(30)-287-1036.. 26. 10o db Hunorcsa|ád . 23 A Furetto elvén míiktidö Demo befrivÓkésziilékek 000 Ft. (+36)-(30)-632-31 megye. m ézesés Hatfejes keretfrÓ gép keretek és hárstejeskanná<.eurohonig. Tel. Tamási-fé|e fa|Elófizetésidij: 4920 forint.. : aláírás NB keretméreten méhek e|adÓk. február 26. Kiiz|á d o kxe ' . e : : .porcukorrá dará|ását e|adÓk. MEGRENDELOLAP Megrendelem a Méhészet lapot .:. ll! "tl i'. E-mail: hirlapelofizetes@posta.Vándorméhészetemben lni vágyÓ tanu tárban. készre Te|. LevélÜzletág...: e|adók. A megendelólapot.0 méte. .hu weboldalontaliál Méhészetet bére|nék! (+36)-(70)-Méhkaptárakgyártása:(+36)-(70).. Érd. Te|. Demox aoxálsav-szublimálÓ 30 000 Ft... Te|' 6 tonnáspótkocsi alváz2. 63{ :eres motoros szi. KiizIemény Az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl a fiatal j mezögazdaságitermelők számára nyrijtandÓ tiimogatások ogcimen. Megrendelő neve:. (kon.5. készítéséhez válIaIok' Érd' do||i HEV me||etti méhészetemben. . j el entkez é : s fru*ononrc' vwwv. vagyméhekre cseré|. Címe(város. .1l2 NB méhcsaládok Te|. . u.. a virágpor ésa méhpempő gyÓgyítÓ hatásai Ptogamelózetest ésrészletes ínfomácíőt a www.bÓ|megrende|hetők.anyapároztatÓk (+36)-(20)-552-303e.Madách u. 771-2122..2ll-461-7235./fax:ÍL28) 522-ooo/t tg+ E-mail: szalai.án a székesfehérvári méhészta|á|kozÓn. (Utca.i a .február 19-én.. 201S-ig szakiva| m a|á) téner e|adÓ. 'A giidtil|öi Szent lstván Egyetem. -e9-egyezni! NB csa. kertilet): Kristálycukor. szer.): (06)-(28)-492hész szakértó.. Budapesten Kiemelt téma: Magyar mézryÓryhatásai a ToutÍbbi tém k: a propolisz.1900Budapest címrekérjtik visszaktildeni..Zala Járányi agrármérnok.Nyék|ádháza. ésij Érd. kereten' vagy Érdeklödni a fiataIaembert |ehet alkaImaznék márciustó| (+36)-(70)-366-761 3 tetefonon.képrs sffis nnÉnÉsz m.(+36)-(30)-624-1s01.. Kezdót szívesen tanítok goa Fumerra.ványon egyenlítem ki. jítva. ér.+ .az alábc... Erd.:(+36)-(70)-323-9634. mobi|telefonos riasztÓ 000 Ft. :'-<::-e eIado.. |eg . rupkeverci12: :oC. példányban.Ar: 2oooooFt.hu @ szlE Felnöttképzési Kiizpont Termékeinket szemé|yesen is kereshetik 2011.szie. febr. Te|. szerintis.. \ sikerestávoktatásiképzése Kezdésiidöpont:2o1l.I Vásaro|jon webá ruházun|(ban Látogasson e| honlapunkra: Telefonos e|érhetőségiink:+36l 703236414 Ktizép-Magyarországi Regionális TávoktatásiKtizpont 2l0o G dÖllő. Te|efon: (+36)-(20)-s8s-9632.tér'ltp...mu l é o a .: igény 245-3137. 9-47 ( 3 0) _ . oktÓberig. 50 . u. fe| res. igazságtigyi mé.

p@t-online.hu www. 380 V b e vez etv e. DÖGEIIMRE E-mail: dogei@vnet. áb b á eI ad o: 2. I I k hagyományos eret| é cek I eI raktárkész I etb ocj f urt I nré retek rend e| é sre. 1/2 Fazekas Méhészetból NB méhcsa|ádok I adok. Fax: 470-0410 Minden jog fenntartval A lapbÓl értestiléseket átvenni valÓ csak a Méhészetre hivatkozássallehet.9 A székesvehérvári vásáron megtekinthetó ésmegvásárolhatÓ. Szabő Tibonal késztilt riportban leírtakkal kapcsolatban kért helyesbítéstaz érintett. Postacím: 1591Budapest. 62AK e rd Ő . fia.én 2o10.0 0 9 1 .h U Szerkesztő: PAP EDINA Tiz naprabiztosrajzáse|tíjelzés nélkí'i l! kaptárbontás www. A virágméz felvásárlási ára január15. 14. február Főszerkesztö: DR. 2 db hidrof oros k t' z árt T ov sze nnyvíz-e mész tó.vaI am int4 k eretes f motoros pe rge trÍ ed eI ez ő. T e l. r t tr lr ) I cl.6 3 4 0 . decemberi számának 6-7.1 5 ] y (+36)-(22)-3s3-2 2 1.z unr iszr csi. anov ics. @ További informáciÓ l (06)-(80)-444.T eI ef on: 3 6 )(20)-422-866s. y"a.: (+36J -(30)-8s0 . 2.1sUSD lkg 1 USD:205 Ft 2.9 4 5 .os rÁszrT Rak od o ] ] < :" :e" e. e.)5).(3 0 )399-8299.420-8654 Fax: 278-5008 ÍI m. 50 méhcsalád T e . com ] e s.honeybees. . PRAKTIKUS ETETOTALCA w w w . uÁ. u'gy e gyéni I (+36)-(3 0 ).8 3 s8 .3 4 8 1 .:(+l6)-(z o ).9 2 9 5 . u n'. Szakmai hauilap 59.2.9 5 7 5 .: 3909.: 294 Telefon:273-2290.2 7 2 . az anyab lcsóból valo kikelés után.anyákat tekintette ideálisnak. (+ 3 6 ). HusztinéCsekó Emma Tel.444 Előfizetésidíj: 4920 Ft' félévre:2460Ft egy évre: Nyomja: Oláh Nyomdaipari Kft. a Lapker Zrt..meheszet. kér A Szerző ésa Szerkesztóségelnézést az érintettektől' FiataI on e I hunyt oo: anik ustany áj a e sok-so< ':e (e s "ov enly e| . Érd . n.KovÁcs EszTlR. oldalon. : 3 6 )(30)-436-3886. A címolda|on2 évi té| ^2o1ol20t1 szeszé|yes egy pi|lanata FoTT:DR. Ktlzponti t 69-71. Lwél Üzletág. 44 csa|ádos eI á Ero: i-36)-(20)-42 7 . Honlapjuk a www.valamint az alternatív te{esztők.me I ya tany át k oru| v ev cj E kozostuI a j d on sz e. |ábon | | i k onté ner ad i. az USA-ban: A kétnapostanácskozás egyedtilá'llÓ alkalom a szlovénésktilfoldi ismerkedésére a méhészet és aktuális kérdéseiról méhészek folytatott tapasztalatcseréjére. r a íat.(3 4 1 2 . (+36)-(3 o). Néhány anya sulya elértea 260 mgot.[n $B{ ll HeIyesbítés Szaklapunk 2010. . H ár sfa ITATOUJ..| etv e j es fe méhésze ti I sze r e| é sem ad o. l21l Budapest. m l l l tl o n l i l l c.BGÚJABB rrÉHÉsznrr TERMÉKEK' EszKozor ÉsFELszERErÉs vÁsÁne. fJ rdosz ob a oy | er j sz ak ai Tanya áramma). (CsepelM vek) Felelős vezetó: OLÁH Ivm(LTs vezérigazgatÓ Telefon:278-5000.Fax: 273-2285 E-mail: otto. kaptárraIe g ytitt. s ) h e| Hunork eretek en ad o. EpuI et: 0 m 2 . Szabő Dániel elérhetosége: ca. találhaA 7.Hatvany L.atw. azonnal. europaimehesz. Telefon:243-9232.hu Tel. com. TERJESZTI: a Maryar Posta Zrt. rtnT To NTERJESZTI: l(ft. á| | v ánny aI v ag : e I ado'Érd. -21 0 )30 méhcsalád1l2 N B k eretene| ad o.AYDAJENÓ Munkatárs : MALYA PfIER E-mail: malya.nary@t-online. T e| ' : eI (06)-(se )-36'l7.hu E-mail: otto. information@honeybees.(3 0 ). A hirdetések eryéb és reklámki adványok tartalmáért a kiadÓ nem vállal felelósséget. H 23 NB méhcsa|ád unor m é z té rre| . é t o6 (b é b a' ro.hu Kia{ia: MAGYAR MEZTGAZDASÁG KFT. oldalán megielent dr. ALTEHMED A tanáakozás és szakvására FL2RA. K zponti Elöfizetesi ésÁrusmenedzsmentCsoport.243-9242 ELÓFIZETÉSBENTERJESZTI a Maryar Posta Zrt.ca címen látogathato.bek erí tvelek trom os 2 kap uva|. neNB méhcsaládokkereten2010-es rjj uj anyákka|.magyaÍmezo Felelős kiadÓ: iigyvezetó igazgat SARI ENKO iigyvezetó igazgatő MarketingigazgatÓ: HORVATII ROLAND : Szerkesztőségben Hirdetésfelvétel Telefon:273-2295 APROHIRDETESEK 3. . a hírlapotkézbesítőknél' valamint me$rendelhetö email-en: hirlapelofizetes posta. Color Interpress 1039Budapest. gazdasag.: (+ 6)-(30)-267 3 -6447 Felelós szerkeszt : BRoss PÉTER E-mail: brossp @t-online. m eh e kke l d ok.onIi ne. &rfolyam. 1900Budapest Előfizethetó az ország bármely postáján. as"oz sz" k sé g es k oz ok k el esz a ke rtáoo k sz Porie<e "e aoi. szEGED HU ISSN 0465-6016 W W W . Nálunk ezt az átlagsulyt álcaáthelyezésselért{ikel.A I. u.nag/@t-online.hu Főmunkatárs: SIJII. ár e g yLitt: 5 mi||ióF t. : (+36)-(3o)-3 9 0 . EsKwÖ és kiállításokkalegyidöben fog zajlani. Szabő Tibor e-mail címe helyesen: szaboqueens@gmail.toI g y f áv a| . I ad ási ré osztatI an (+ 6.ÖxolÓGIAI uÉrrÉsznr MÉrrÉsznTl TANÁcsKozÁs (oszrnÁx És svÁJcl vENDÉGEKKEL)' MrryEN a lÓ rvrÉHÉsznt A GYAKoRLATBAN? kereten 20 db méhcsa|ád Hunor eladó vagykaptárban. : I E-mail: trorrotaserno@ g m ail. az elsó hasáb utolso bekezdésében tÓ rész helyesen: Örosi k nyvében a z2o mg sulyu _ petésen nevelt .hu 38 . T : e 1 Biksi Méhésze tb ól / 2N B m é hcsalád ok kaptárrale I ad ok 'T e| ' :(+ 3 6 ).hucímen. 50 d b NB 18-askap tárm é hek k e| 0 i| te| db 112NB rakod okap tár. ek e la Telefon: (+36)-(30)-383-2994 ÜcyrÉrszorGÁLAr: NErrznrr<izr sznrvÁsÁn .:470-0411. m e| | é k e p ule t.22. te ruI e te7714m.Pf.MAHASInT www.sgoErd.(+3 6 ). (+:6)-(3o).hu Alapítua: 1952 .Fax:.5 1 2 8 . veIéstj (+ T e J |épke kke I ad ok. . e| . szám 2011.e |. hárs keretekke|. hagyományosftités.hu Tervezőszerkesztő NAGY oTrTMÉ : Titkánág: Ioss JÁNosNÉ Telefon:273-2290 sZERKEszTlsÉG ÉsKIADo : 1141 Budapest.Mirtusz u.

: sz4í'-gsg| Mobil: 3ots|6. immuner sít t és itaminokat tartalmaző készítmény M]IM ]INnNfiUNtsRŐsfu6 Apflmnflx@ nntm {ltroR 50 kg-os .ítéSú. és feleni 7500Nagiatád.2.in o|d.!tÁ.hu 7570Barcs.180.{/EIm \y'"ruRo-!-ET. Í17m @ 54-454ql a 80/4 w w w .L.4t3| Fax 82/553.v e t.\i ésa FU:!ÍlDlL'B por s'iruphoz 20írg/gvás r|r{sacseténk rjcn lleíoÍvosátÚ|v6Br s/ g/szeÍészétől tovíbbi fe|vi|ágosítást| .Kiiztársaságu.4l. lbt.: ul4s4. { méhészetben használatos á||atgyÓgvszereket egyébtermékeketkedvezó árakon ésszé|es és vá|asztékbanná|un]<' ta|á|ja. Kossuth u.6756 Em . 1l. info@euro. . porcukor Postai száIlí&ást a nagahódi végez: boh (naI 75. csomomentes KoNcBNwmRÁTIUNf.vet. 50 kg feletti Apimix' vásárlása esetén díjtalan házhoz szál|ítás. fsz.38.K0ROil/J A fimnflx'forÚe házhoz szá||ítással Friss kés z.'Kft.000 Ftlcsomag 30kg) megrendelis d(italan aetén szállítős csomagoltős.Öe MEI{ESZ V sároljon t liink cukorlepényt méhei számára a tavaszi etetéshez.h u /s h o p \ Ptrl. Ibl. e u ro .f. RT]I{AZ Apimix" forte cukorlepényhez éssziruphoz egtaránt keverhetí. fsz.

06 Tel. 0 1. 1141Budapest..Yr llllllliMlll' ft:****i [.t&. l I IL t Mirtuszr)2.{l TF * rm W *h-d t# -t"t j.'-f.J $ HbÜt..*...: (1)470-04-1 Fax: (1)470-04-1 06 .1-. ..