7:-

A Demokrata Jeppart k~pYisel6inekhatarozata
B-fistas tortenetek
OJ.

h'olyam

:1. _.

1048

* Polilizciljanak.e az .orvosok ?
11141_:8

*

aza
A O.,mokraCa Neppar'

a tanonckerdes
8 oldal ara; 1 forint

Zsakutcaban

.....'tf.

~

lapja

Latszai es valosag
AI. elsodort k6ztisztvisel6
kt!rd~ lairsadalmunk egyik k6:r:epponU prQ.bI~D1:ijo. Az eJmlilt evtizedek alatt klizepiskolal vegzett 6atatsagunk [elentds hiinyada alJaml szolg:iIatba lt~petl, vcgy a, Icgalmazast t'lzakon., vag)' a szamve'f6sCgt csztdlyban. ~eine Fisebe gute Ffschet" hangzott ezeknck az evlizedeknek a [elszava, amlben az volt benne, bogy a koztisztvise161 fizctM ugyan keves, de blztos 8 a pliJya vegen ott van a nyugdij. A felszabadulas utenl Ida: nagyon megtcpazla ezt 8 relfo-gasL Az igazollisl eljar:isok Sz8.mos tisnviscUit tavclltettak el bJvatalt'ibOl, mdsodszce a B-lisln rendeletek tize(}eltek meg a koztisztviscIOi kart .!!I a mcgmaradtokoak Is szamolntuk keD azaal, bogy nyugalmas munluijuk egy_ szerre Izgalmessa van, nem munkaJuk mln6segetol, oem mnnka'veik wmat61, hanem magatal"_ Usu.k mcgbizhatostigntOl fiigg eilimenetetUk, sOt cgzlszteDc:hijuk. dekes ujszerii jogt gyakorlat, hlszen a kiizigazgnlasi jog nalunk .8 kiilfijJdon cgyarant egylk alapelvkent kczefl H koztisztvlscWk pdrtonkivtilisegenck dogm:ijat. Az elfogulatlan es reszrebajlas nelkttll kozigazgaUs a pdrtpolltlkdban aktlv reszt vev() klizlisztviseW eseteben semml esetre SCm blztesithntc, kiilijnij· sen ma, mikor a pdetok lagjalk fO!titt sokkalta szelesebbkbrfl s melyebbrchutc fcltlgyelelel gyakorolnak. A kuztisztviscUinek igy a vahlsagbull ket fijIBttese van, a kertlletl plirUitluir es a hlvatall fonok. A kUzigazgntasi torvcny Idevonatkcze szakuszal eppcn ennek a mal, vissz.ijoira fordult hclyzetuek a hilz ..isait voltak hl' valva megakadalyoenl, Mnrxisla oldalr61 8% ctmult napukban olyan kljelentes hangeott el, bogy a parfpolltlkal rnagatartds .8 0 hlvalaU kDtelcssCgteljesfMs gondosan szelvlilasztando IJ egyik munkakiirben szerzett elonyok vagy bdtriinyok nem jelenthefnek basonJ6 kiivctkezlelc.sl a masJk mt!lrl{ukijl'bco. Ez a kljelcnMs va~ojlibao burko:lt rettsmeeese 8 fent elmendoHaknak, scjnos, meglehctoseo kesve .M b~lor'talanul hUOgzOI'i el. H07..zSfiiznl,vnI6nk a magunk ftszerOl, esak ennyh ennek az elvnek' alknlmazasa Dagyon footos Cs nAkiilUzbetctlCn, de oem_ esak olyao esetckbcn, mtkor a bivntaU flin&k s a kerUJefi parltHluir azonos partl ami IDa egyre gynkoribb ec;et -, de abban oz esctben Is, ha a tel foIOltes kUlonb(izli parMllasu, vagy nz cgytk pLinc nioC8 is scmmi_ fele pt'irtban... Jobb keson, mint soba.

es

Mozgalmas het a ktllpolitikaban
A kormimyvalsagok hattere - Kiisdelem a bekeert - A londoni hathatalmi konferencian
A palesztlnal helyzet rna klHseg· telentil a vilagpolitika kozponti problemaja. Az arab allamok hadseregel tenyleg koncentrfkus lamadasra indultak Iarael allamn ellen. Ebben a tdmadasban a vezetdszerepet az egylptoml hadsereg csapatai _ ktllcndsen' leglerdi _ es Transzjordania kiralyanak Jegi6i jatssdk. A helyzetnek zavaros veltara jcllemzd, 110gy mig az egyiptorni hadigepek egy brit katonai tabcrt bombaztak, addtg a transzjordan csapatok kereteben sok angol tlszt jatszik tbbbc-kevesbe vezetd szerepet. ,Az arab erdk lamadasanak elso celpontja _ Jerich6 is Bethlehem elfogfalaea utan Jeruasalem 'fait. amelyet hamarosan 'bekerttettek: a hirek 'SZerint a $Zent varos ismet a megsemmislile6 ~lOtt cili. k."6vetkezletest Ievonni, ilyeo medon konfliktust nem lehet, az UNO meg6vni is nehee. tnihthogy elintezni tekintclyet A Marshall-tervvel kapcso_latban emU lest erdemel Paul Hoffmannak, az europai segelyterv igazgat6janak kijelentese, bogy vasarlasokat ktvan vegrehajtani Kelet-Europaban az ujjaepftesi terv kereteben. Eaek vasarlasok val6szimileg olyan cikkekre vonatkoznak, mint seen, buaa, fa, arnelye.khen a USA hianyt ezenved, A moszkvai radi6 washington! [elentese szerint az EgyesiiJl AlIamok hamarosan eszkozkent akar ... jak a Marshall-tervet felhasznalni ana. hogy, a segelybeu reszesuld allamok valutajat leertekelJ~k. Ezt a htrt mas fcrrasok is megerdsfteni latszanak. Igy a francia hivetafos htrszolgalati szerv azt jelen .. tette, Washingtonb61. hogy GuttA, it Nemzetk6zi Penziigyi AJap igaz .. gatoja, Hoffman es Harriman rend .. kivoli nagyk6vet AIHt61ag bizalmus ertekealeten a Irancia, olasz es go. -rog 'valuta -' adt a moszkvai radio szerinl 1lZ nogol font leel"o' h\keIeser61 IArgyalnllk.

It!

Sztalin hekeoffenzivajaval
szemben a nem.zetkiizi helyzetet as E(J!/esillt Allomok politikdjdnak iokozatos meqmereuedese jellemzi. £8 ebben kuldnosen felhino az, hogy a kongresszus es a kozvelemeny m~ tobb fokkal mercvebb, mint a Feher Haz es a State Departement. Az amerikai parlament ket hazanak kUlii~i blzottsasai, szok5s szerlut egymastcl fiiggetlentil, cgy-egy rendktvul nagy jelenIOsegii hutarozatot hoztak. A .szeufitus kulugyi bizcttsaga hntdrozati [avaslatot ~lakYott ,jova, arpet. az] ajanlja a' uyugateuropai nemzeteknek, hoev- hat6raik biztosftasa erdekeben kossenek kalonai' egyezmenueket. A hat{lrozat abban 'a kfvansagban CSllcsosodik ki. h6~ az USA az ~"Yesillt Nemzetek kereteben es nnnak (megerosftesel eclozYIl. csatlakozzek i1yen regionalis ef.,'Yczmenyhez. MeJ:t ennel is mess7.c.bb ment a kcpvisc15haz kiiliigyi bizotlsaga. Az itt elfogadolt hatarozati javaslnt a nyugateur6pai regiomHis paktumban resztvevo orszagoknak' meg mcszszebmeno amerikai segitseget k1~ van juttalni. mint a szcnfl.tus. Ugyani8 azt javasolja, hntalmazzak fcI az eln3kot. hogy (a kongreu8ZUS megkerdeze:te nBkiil is biztosilllauon""katonai segi(seget regionc:ili8 paktumokban re:tz:tvev6 tOr. 8zagoknak. amennyiben azo~ erdeke megegyezik az Egyesult Alia-. mol.: erdekeivel.. Ha mef:'gondoljuk. bogy alig kcl hettel ezeI3U egy uj (k51csooMrlcti lnmo~tAsra, vonatkoro Javaslatot A Szen6.1us kiiliigyi bh:otts~~ ugysz6Ivan lesoport AZ asztalr6l. akkor a viil-lozas kiilon5sen szembeszok6.

a

utan' IevliUtisok mert&t'it, a klnevezett uj UsztviscJok 'szamiit IS alkalmazt,hisuk min6scgct, tisz.. l:in all elotliiok, b~"Y a mosta_ nib{)z husonlu 6rsegvaltasra eddig Dem volt pclda. a magyar hIvatalok tOl'lenetcbeu. Vannak miuisztli:riumok, 0001 u 1945 ota kinevezett tisztviscliik sz.1ma megbaladja 8' '5 szau.lekot, ott Is azonboo, ahol az tijsUletii Usztvlscl6k szama 'ennck az araoynak nlatta mllrn~ oyomonk6vethetO szabAlyszerfiOCggcl mutathat6 kl, bogy o~ny ullaJaDos.sagban a regen szolg:il6 Miami alkaIrnazotfak 60 szlizalcka HZ alacsooyabb fizclesl oszlalyokba soroll tisztviscliJk kuw tarto~ik, teh:U a sZlimszcr~ egyszcru mrgultapiJ:isa meg J:cm is fedl tcljeseo a vaM kepet, tcklntve, bogy a visszamarnd6 tlsztviscl6k hilnyowu sz::izalcka is az als6bb kotegorh'ikhon taldlbntO leI. To. Tabbl sulyosboddst jelcntenck a ki nem ucvezcft, szerzudcscs, vagy iI1ciglcocs jcllegii allami aJ· kalm8zoHak, akiknck szama mcgbizhat6an fel oem derfthct6 a minisztiiriumck HZ efTajtn ndatokot kiilouOs m6don "bivataJi Utok"-kcnl kczclik pedJg ezcknek az adatokuak iSmcrele ~dna meg a ' val6di kepcl, Iekintvt-, hogy koztisziviscl6i polltiklink egyi-k lij jclJegzetessege a kincvezCs n(ilkUU nlknlmazotf:lk egCszsl!gtclcDiiI feldu7-zasztoft szama. A rcotick jelent6segc nctp.csupan szociologiai tckintethen komoly, de kUlOnoscn oz polilikul ertclemben. A ki ncm nevezelt, egyik napr'61 .II m:isikr:a cHi koztisztvlsclo f1 dolog terrneszeten€l fogva meg azt a fonmilis fiigg~tlens6gel se elvezl 0 mindcnkori ullami halnlommal szemben, melret 0 regi kijztiszlvisel61 gyn_ kOI'lllt bizlosUott nekl. A kormany k6ztisztviscliil politikaja~ lIak egyik szclUhetiiuo .iclIegzeIcsscge cppcn ez' n hivntnlnokoL fokozott bekapcsol:isn 8 politlkfi.ba, ami allwtnuinyjogt nemlelkilzl. l'iszoD~lalbaD .. 1gen ir·

!!~ v:f!e~~::t~ ~ ~::::~II:!

fS

Palesztina a szent varos

Y,

'A "Kossuth Nepe"
vtlsurnapt sznm ..ibao ' ezt a Dehany mcgdobbento sort olvasluk: "Ha t'ilhunosilnnlik nz iskohit if,la a lap -, a papnalf, kijtclessege lenne mcgtllrtaDI a hittanorat, dol~O:ZJlin kellelle: but ez 01" amiWI faiznak". Ez n void, arncly mar a Icghivolabbl Qsszefil(.!gesben is aJig ,'an nz DUnmOsilas kerdese1'cl, nz als6papsl\got 1'eszi eclh:t. A fnlusl popot, a Ilitoktnt6t, akl nemhogy tanrcndsz~rlnti ortiil ne tarlOll9 meg, de dlllnt8:njaiMl, estcib61 szakit ki 4.riikat, hogy n gy('.J'mckek llC,,'CU:scvcl foglalkoZ7.on. A vud, amelyhez basonl6 8ajt6nkbl.ln me~ nem hangzott el R k6telcs.. segel teljc.sitli nlsopapsag cHen, nem sz.orul kiilOnosebb cMolatra: az etcl napr'61 naprll Jgazolja a papnk nevclomnnk.ajaDak eredmenyesscgct, uero most, de mfi.r j6nchanyszuz eve; Anlikor megls 8z6t emeHink a kerdesben, ncmcsnk n foszladoz6 rcverendliban ,1fir6, de segit.esre mlndig klisz hltokt216k er(lCkl-ben tcsszUk, hllnem Ilzcrt. hogy 8ajMnk nc tcvcssze a jiivfiben szem elol azt a 'vonalat, amclycn hilmcurueenybcn 67.6I1'a lzh':stclenscg. Remcl,iUk, a pelda, az elhlhuzott lis fclcl(itlell ujsagir6i logas nem tabil kovetokrc, hiszen a magyar ember lelkeben eppcn .. eJ~ l.nk ...A!. habiot .'04111 .. kI.

es

pusztulAsal viIngszerte a felhnbo. rodas Dloraja kfseri, viszont ugyanakkor a diplomiciai hadl!izinteren a szokasos halaszt6 es taktikni jatck tolyik. amcly rcszben tehetetlenseghol, reszben pedis jogi 8zorszalhasogatasb61 tev6dik Ossze. Az Egyesiilt Allamok. amely els6nck ismerte el Izraelt, - ezt kovette a Szov.iettini6 elismerese. papiron ~ a Biztonsiigi Tnnacs, kerelebcn ftZ UNO gepezetet akarja mozgasba hozol. anelkUl azonban, hogy bnjland6' lenne a hozand6 hatarontok vegreh.ajta6ahoz. a sziikseges eroket rendelkezesre bocsatani. Nagy-Britannia viszont. amely anyagi es kntonni okokb61 hatarozta el magal a kivonuiasra. mint tapasztalatokkal bfr6 diplomaciai kiizd6fel. eppen ebbe a belsa ellentt'itbe kapaszkodik hele, amikor nem haJland6 hozz6.jarulni olyan hataTozat meghozatallihoz. amelyet az EgycsiiIt Nemzctek nem lenne kepes vegrehajtarii. A Szovjetiini6 minden uemponth61 kovetkezetcs 5zercpet jntszik a bckc megteremtese erdekeben: eles ~s hatarozott nlh'isfogl~last hirdet, de viszont hajland6 b amely Nyugat-Nemetorszag sorsbal a sziikseg szerint a helysz{nre kiilhivatott foglalkozni. nem fejezle dendli nemzetkozi erohoz megfe~ be ullYan targyp,lasait a mull het lelo 3zovjet-kontingenssel hozzdjdvegcn, de nem is szakftotta meg ruini. Hasonl() civakodas jcllcrnzi ·azoknt. AlJitolaJ.! nines kiz8~ azokat a tanacskozasokat. nmelye'k hogy ez a brit-amcrikai-franciaczid6szerint a fegyversziineti javasbenelux ertekezlet. tnn6.cskod_sai lat koriil folynak Lake Successeredmc.nyekent .alkotmanyoz6 nemben. al: UNO szekhclyen, Az Egyezet~liJes letesft Nyugat-NemetsuIt Anamok delegaci6ja azt javaorszagban, Hire jAr annak is _ e salta. sz61itsak fel a Jeruzsalemben ez nem is hangzik' valoszfhl1Ueokiizdo feleket. a harenak negyven· nek -, hoRY hoss7.ab~ hnzavona nyole 6ran beW1 val6 megsziinte· uHin n Hathatalmi Ertckez.let megtesere. A javaslat gycngeje ismct egyezetl a Ruhr-videk nemzetkozi az volt, hogy szankci6knt nem ft1.z-, igazgatasat illelOeD! Is. Franciaortek hozd, brael kepvi seloi elfoszag. amely. a Ruhr-videk nemzetgadHik A javaslatot. az arabok id6kozi ellendnese kerdeseben e"olv nyeresre taktikaztak es igen atlMeros cl1enRllast taDUSftott, mint sr6 iiriiggyel negyvennyolc 6mi Nyiigat-Nemetors~ megszerveze. senek probIem~javal szemben, ugyhaladekot kertek. amit Nalzy·Uritnnnia tamogntAsival meg is kepIAtszik engedeU - m~. imnyu. .~o1."_ MindebbUl. Deb"'· _ ~ -.."a~.~

Az ntObbi

heteklien

tobb konnanyvaIsag
old6dott meg: C~angkaj:tek tAbornagyot. uki tUdvaIev6leJ: meg 8l; elnokjeloltseget 'sem akarta valla! .. oi. a kinai nemzetgyiiles igen nagyl tobbsCggel • cKJDai KoziArsasag els6 alkotmanyos Elnokeve. ri.. lasztotta. ~zel a Kina! KoztArsa .. sag rendkiviil kaotikua viszonyaiban legalabb egy pontoD nyugalmi helyzet alloU be. Kerdeses alon .. ::g~s h:l~k~a:gk~~~h~ri~~ kntonail:lg a ~orrupci6 eUero kiizdelemben poJgari vonatoD lOblJ sikert erhet-e el, mint eddig. Rovid. azt lehet mondanl, m. kabb latszal·krizis utan a SpaaJi.. kormany visszavonla leroondasat s valtozatlan osszetetelben belyen Illa'O radt. Nero viJagos ezutan 8em.. hogy Spank vajjon tt'inyleg a fel&< kezeti iskoluk kerdeseben keriilt-e. eUentelbe sajat partjaval, vagy a ' katolikus ptirttaI, nvagy vcgUl a.z a fe1tev~ is lehetseges. hogy SpaRknak tulsagosan Am~rik~'tra tamasz,. kod6 politikaja s annak a minisz., terelnok wa!hingtoui liitogah\sa SG-' rim kilAtasba hclyezett. kiilolloseo: katonai teren igen csekelynck Illtsz6 amerikai taroogatf\sa okozta~ a krizi.,st. 'Ax olasz k6ztarsas:'ig iij elni5k~ ajMI megbfzta de Gasperit a kor~ manyalakWissal. Az uj kormany~' nak 11 kercszfeny-demokrata es 9 egyeb partokhoz tartozo, iIletoleg parlonkfviili tagja van. De Gasperi el5bbeni kormanydhoz viszonyftva a valtozas csak k.evt'isbe jclent&'keny tarcakat erint. Helyiikon ma ... radtak: Saragat) a szakadiir szocialistak vezere, mint miniszterelnokbclyettes. a koztfarsasagparti Sforza gr6f kulUgyminiszter lis a kereszt&!7-demokra~ Scelga, mint bel~ Rgymln_'

es

A IQndoni Hathatalmi Konferencia

l

Ba2<8nll

LATOGATAsZALABAN
Bnlalonl61 a deli orsuigJlatflrig ~O%el olezcr ne.gyzelkilomcter teriileten. A: orszug It(fnagyobb gyiimolelol e, :oldsegkertjenck i.s :&C. bet eeveani, mert 11 ~s.5Agnak .igen OOS'Y t&bb~e intcnztv xer~a,zd-alko· dtist folytnt. NClllr.c.gibcn eppcn a .Hadm!" ~ htvtn (ei a fi8reimcl a 1[I'\'o1i h.rt6retl 'ridtSkek jelent6s6g6re, nmetye'k a Budapest koriili ;;f1/dsegove:d mt'gbuhb6val e"orangri. f6v6.rOli k6z.:I.

-.....
Mierl ".i,.~. 6f1S0pObtis

HIVATAL
~igarett.. ?
Gyula utols6 kCl"esenek teljesHeshe Iorditani? Hisz a csnhidi strbott m6g megvan, semmi aknddtya uiucscn teh{lt e nnak, bogy Krtidy Gyula ott pihcnjen a nyirsCgi foldben, melyel annyira seereteu.

oeje

.l,z

o~

ma.sodik ~egnagy()bb me-

btb:6d.lk.

TOil, mint _ tudilo3 tek.inte1ye. S evrol·evre nOveksz.ik a:z: i.szapmenynyiscg a Balaton feneken, Az eredetileg ket miter melg /;.e.Ju!Jclyistrandon. ma mar alig it derekig a viz es a tilr~ d6:ok Mba 30 em. is:apba .rlilyed. .A haj6m61Ot lvt61.evre beljebb kelt ny0111I1ia viioe, mert ru: js:op mien i.:ufonben nem kothel 1.-i <I haja. en5schb ker.zlhelyJ abol scrsa «I.irg6s be~"I3:t4007.llst kbvetel. Nemcsak filrdesre vali.k etkatmauanna mind nagyobb tcrtueten 3. Balaton. de a Zala bordalcka Iljabb es /Ijabb teratetet robot eI

Hun eve dohanyOs ember vugyok, mar legalAbb egy kis csaladl-bdzm valot fiistoltcm el ~s - a dobanyoe tarsudalom tob~egeveJ ellentetben a 5Z0POUS eigerettafajHi.kat szeretem. Illetve eacrettcm, mert vagy kef here

K. P.
Budapest

A

keptelen
e

vegyok

ilyent

seeremt.
is

Meg

eltlmeze,f

linye;:(jve

lettek.

Erdc'k:cs

m6don nyomja ri bClyeget a kcrtcseked~i hajlnm :1 telepulesi viseonyokea is. Az aJ(51di killtcrjesebb G'=udM'kodlLsi ovczctckben IICIll ritkn !'I. nyolc-ueczcr l'akosu IkOzsc,:;', de k~1'-hfiromczren alul a Dlagyar A1fOldon alig talalunk k6£eeget, vagy Inlut, Zalflh:m 40-.50 lelek nlkot sck be+yen egy-egy tclcprdest, meJtt a kerMs:ked6, !1Ylimotc$cs::ellel

mellun vi!dghiTi; bokuoni halaszat elO! is. A bnlauorminy ertckescbb resze
(J

monrlja

tA mf!li8t UlJ"n
el Dyugodflln,

8Zel~
hogy ml

te,

10000alko:o !/Ozda fo{dj~ ki5z~tlen k6zelcben Kenytelen ilni, nem engedmeg mnganak azt a Iusust, hogy

A kipusztult a k6esn~-lelep es It ltO'V~ny ~t6 meg e vhimadfln'iUomany eelekel sem fedczi.

csege, a siig.cr a znvatos ... :izet. -

kipu satul eppcn a

tassan nz Jegfinomnbb

es

a siillo nem birjak :kis Balaton hely£-n

iSCIA'lP -mi31t. h3Ifelc.k:

It

mert ke-

hi a ba]a

gednek, a kccses Tiszavirngr6l, a Hszteletremclt6 H61gyrol es a romantiklbl Se1l6r61 nem is beseelve, de
clgnrcttnk csendcscn kj· A trnflkosok nzt mondjak, mcgsmntettek n gy:'trl.{isuka{. A l&I!cs· sel is megpr6btilkozlam, de erre resatnt id6m nines. reninl a esnmas, kemeny dohAny 6t hiivelyt seetrepcset, amig egy epkezUib crgnretta megsxdletik. Tudcm a Dohanyjevedek ardr:'lgl16 politiktijtihoz seervesen boaeatartoetk egycs ctguretta. es dobunyfajUi.k megszuntetese, gondojveu, a nikottn oly ktiros h:t![I.ssal van a dohenyosok elmebcli fillapolara. hogy nem vcsztk eszce, rnl van n nc\,,·tiltoztatasok DIOgO!!. De m i cls6 piflunetban 6:!!ne\"cttiik: ddgft:'i.s. De vaivesebben lCSJ'.!Urkolnnnk szenvcdelyiink folemelt ad6Jat is. ha clyen ctgaretf:'il vasiirolhatnank. arnilyent 'zeret· nenk. Mondjuk szop6k:isat, de nZert miudeeek rnuttnk. a

rosuemJeku

Seabolccsat

megele-

A SZfNRAzI
KIS ROKAK

RET

A kis Balnton
:t

heti

l'eggci, este 6rnk~t tanyajahoz 6.r.

sackere-zen. ~m"

Bnlntont a Znln n'kflr a ga1'3lmandula. veeetct a fert07.tSst6J.
Men Is,;!, m('(J a

korabbnn Ogy v6<!te foly6 hord3J&.at61,
.3;

JUJUS

sz,

ORN,\P

Lillian Helimallllflk ezelott a newt 'em Jlmlottllk, de ii uzert neves cme, rtkas ir61l0, Durabjdnak, a <Kis to_. k6h·nal.: u:akjai alfele kis ke;:d(j kaNta httik. Etncl. ott az /:"yyesiilL AIlamok deli res:.~n e" IIcgcrekkel gya_ putol terDlelllc1..-. A :t6n jon az eszoki vci/ialko:6 nemi tiikevel ds rdbirja a ~~~~~er~~~~$e~k "; :ap~~;·;:;~m;': mol is, merl Iy.'/ s01l:1..-01 tobb leez a hasxon. 1ge1l um, de cS(lk a ],;,J! roka fiver II/lUana},:,a:uz a lUIY sziubajoJ {erjinek van pell:e. Es ez·u s;:ivbajo., {erj nem akcr tiibb ii:letet, inkdbb nYllgalmaf azererne muyorlak Q zajos amerikai etetben. Mor,mar meghiu~ ![tja a nagy ii:.letel, lUllikor a k~l s6(Jor es az egyik nagy jiivore hivatotl kamas:: csemelejiik Jaebred, hogg t1 f!ayybcicsi a bankban megleile,(jsen konnyelmuen t!irolja a re8zvenyeit es azoi.at kOllnyiiszerrel el iJ ehet lopni. El is lopja, meg is csimifjuk az iizle· let. MiIwr pedig a szivbajol nagy~ b(fcJi gyantit fog ~, kere$Jli kezdl re,wenyeit, a {elc,ege, a ["okano veJtzi kezeMsbe , addig bos$zanlja, ingerfi t!l hald t hullog neki, amlg a:: tlagg lizellot lepesorol vissza:ullogtla a nyUt Izinen k6 nem lelleli bar kapi • talista, de azert megis nemes le:Ut. Az egesz lfJiian he/fmani best seller dal"abra c~ak az a mcgjefJu:elunkl hogg pr6ba1na esak meg valome:yik 6Z~p-remenya magyar (r6 ezt a nyilt 12(· nen halulbahajszol6 szlvbaio.~ dolgot meglrnl , azutdll lesni, Jwgy e cad .. ncik.e, vagg ha megis, mit .z61na hozza a kritika. Nodehdt Amerika meJJU van ~ ott Jokminden lehel$e_ ues, amiu itt, ha ndlulIk tortenik, 'fJeldt mondandllak. A lechnikailag kiilonben jOl elzlergcUyozotl darabot a i\WveJz SZlllh6: minta,ura eloadeisban jeitsna. E16z.6 darabJa .ibre dron volt id6 a IIOJsza! pr6bdkra s tz a lotekvii Jtlnhdz meg is val6sltja az 6S8Zjatek minden sikerlehct{Jseget. A roka leSt~ vher.: tricis:tft PO dell"r, Sennyei Vera ds Zach jdt$s:a. Embereket fatagnak a r6kdkbOl, pedig azok, kiil6no$en a n6szeuplo, nem ttil.ogoson embersl .. gesek. Kom16J Jud, az operettb61 at. rdndu t uj dramai Izin~,tlI6 egy ne. mes lelkuseae miatt isz.oko.,sqgba 1111" nekiil6 arlszlokratan{jt jdtszik. ApdtlLl 'mre .!Ittlbajo. kapita:iJtuja a vellZtlil meaJ:ol(ott karakteralakrtds. at a teMr folt a darabban, ak·./o/ a t6bbiek mea sokkal {ckctebbek 6 penZe, hOg" llem btrja ezt a vel"ungt a nive es beMpluztu. DlkdnU Lds:16 e, T hur::6 Margit oz ifJabb (fenercid6 l1legszemelyes(t{Ji a darabban J 6k j.J sok rdtermettseggel t:leszkerlnek b~le It jol formall eg!1IW('.'lbe.Millien 8Z.ep lenne, ha ennyl igyef.:e:ette e, muveIz.t odaadd.ual egllster rna,. hatal szcrz6 miluit tnlalnd a Mavesz Sziu-

embert

r..zer-

Balaton"

IHizeJ 200.000 .kolammli>9 bold enMaege "Van Zn:la megyenek. A Imkk, to"lgy hlcfenyoki\'".ilcl az orszag egyCh megy.ci feM ~cn szAmotlevo .• h ide-i M.1en Ilemcsa:k a "Vltrmcgye, de eS:lklleJn az egCsz or.nag tuzciosruk.s-egletCt Z.'11a d.rme,gye ltl.tta. cl 6s homaerto:k Mefint II. k3zelj3v6ben n(,01esn k bdfiildi • kivi. leh·re, de klilfo.ldi <;z{t!IlI(IS>()kra i-s ~z6· mfLhllt #I. virfig.1A 7..:1 1:1 i ('rd6~II7.dM'ko· <13.,

es

Zabegerszeg varos, a megyekozpont az orszdg legrouzabb kij:lekedeJu tlti. raja! Mig a tobbi megYi!sz&thelyek As Mgyobh ... ·:"irosok illtal:'dXln a kozlekedesi g6cpontok men ten i:lpliltek feI, a MIai megyeszek"helyt61 he! kHomete.rre "an a 'leg:kozc1:e-bbi v~'\.Stiti allom(lS, emi kozig:tz,gatasi, ipnd, keresk<>delm.! es mez6g·aroasAgi lIzcmponl'b6t lclMat.at-

o

1:10 hfIlTnnyokikal ja.r.

o
A tnlBlegeruefri nagypl~bdnia taup· 10m -tort.enelrrri ereklyet 6riz: egy hires toro.k' hasa lobog6jat Eredete lcgendis. A ruagyllr mlus virag2liSci. oak f.cny,korllh61 vruo. Meg au: ezerotawn3 evckbcn torl&1.t, am.iko.r a torO' nnpjftn a. 'VCgnapjait el6 .,.ediSi ro]larnmn1 k.iuoritoltA·k a basa .ereget es gy6zelmi jeivenykent rsA,'kmAnyul ejtettek, a lMar.kos roro.k w9z16t is. Innen ered a uenl traditio ZalUban, bogy nllgys:r:omhat napjan n¥ ~ megye mEpe ."'«entjAt-6. ~ .... ......Jez.

An~R .kcveset .tud CI h.ztltelgi Btdatoll·ijb61 kerdhcr61, ho/ott rz la6.rall-la.rsan nuit- orlzago6 IN"obUmaud Mvlil. A helyut I"ihiiden ex: • Zab. foJrO regebbcn azilnl06 lci9Cbb piltakkal egyiltt a Kis·Balalonon kcres&tiU omliiU a Magyar Tenge.r Yiz&e. A folya hor<intCka. in..npja evuA0adOik soraa feItOltotte eo JW IktbWont U u1 ~clileg tisz,ta~u t6b6l mocsaras, nAda.s leriilet lett. amely .ke\·es hannot boroft a f5lde.mmnk, a Festetieh~ __ Mdnak b • mult nlAgh6.boriU: 'Olin tervbevetMk ~eesapoUt..sAt et kisr;6r;(tl. saL A r.mbalyO%o mern6kok hasmosHam akarta"k a felt5ltolt t6 medencb jet es ~esek mAr atr6l ilmodlak,! bogy neh6.n,. " aJatt bUzatenp!" riD« • JW Balu ton helyen. A Zala foly6t gatak meg.gyor.sUotl6.k folyhat, dgy ....hogy kisriLnldt.
Q

"Aki oem secret, az a hal!tlban milrod. £s mindenki, aki gywoli testvcret, olyau mint a gyilkos, es tudj:iIO-.k, hogy egy gyilk'osna:k sines az orOfk elele btatosuve." Szeat Janos apostcl teve1&61. Szent Pal mondje, es. szavainnk mtly.s6ge behi.thataILan: ha hite hegyckel rnozgatna \s, nerelet h(jja.n SClHmi a,z (o_/ubcr. De (-ppen mert a. SZC1"etet ilyen MByueru dolog, mert a szereteL a ...-e15 leremlett "il~ c.somozatfthau. a ycJe val6 vl:ssz...acle.s lis ne\·.mlCk t~ve~ a~ka.LlIl!lz{i.sn rendkiv:ii1 (is a.g·gQszt6an vcszcdclme.s. Minlil szebb e !IlbV, <lull{d .u:ornyubb, ha a.z igazsii.g ellen fordul; telve nz ero\'e1, melyet at c.Jctre k(lpott, m.ily hntalmas sZo.\s6.lnlolm.t tcllet a halfll erdek.&en? AMrpedig a. szeretet

elvezhrl6t.

Egy >I<

..ba(klls.

dohAnyo~

Nehez

IDa

betegnek lenni. ••
Tinteh Sz.erkeutoJeg! . E8'1 h01UJppal uelot( meglrtak lap. Jukban, hogy a videk, /alvflkban mil,·en korillm.euye. uton jut/lot kor' hti.:ba beteg, ahtirmilyen ,iirgiil or· vosi beavatkozwro it lenne ,:iik.,,5ge. Meg hell dllapitallom, /&ogy a /ovriroJ' ~o.n ,em ,okkal konnyebb a hely:et, "' 1.6 va1656gos klilvtiriajtirtU eW=i mcg • ,urgo. kor/ubi beutaltist. Egy uegenYJorJu egyetemistan 6Ur. &0. mUt~tet kellett "egrehajtani. Mill' denekeliitt uegenysegi bi:onyitvtinyra volt uiikleg, mer' e1U5lkiil insyene. kez.elell Bem IuJphal. A uegenylegi bi::onyilvany iH1uerze.e fel napig tar' JOU. E:utu en egyetemi karhaz cgylel tJl"voJdhoa fnIPItiin/t. A ke:elOorvo, i.gw;olwr4 kidlli.totto • klinikai beutalasl. A kliniktikon mindegyiket vegigjcirtuk 8gyerlen hely .em ahadt. JdiJkoz.ben kiderUettiih, hogy betegUnIt eK)'ik c6altidtagjG reven OTIi«enyjogolult. A uepen niilekezo bi. %onyfrluln.),okkal elmentiink oz. OTI· k6rna:ba. Mondanom lem keU, hogy ez. mar _ md,odik nap delutanjan tOrteru.. A /elveteb intezo tantirJegcd kijelenteue, hogy rnindenekeliiu ax OTI korz.eti orvOSMh igazollha j, ,::iik,ege" anell,iil nem tJel&etik tel. Elhivattuk a korzetj orVOJt, kClobb az.onban klderiilt, h08), mtilikat kell hitJnunk, mert Rem a. meg/delo hOr· zeJ orvola. Vegiil e% if ,ikeriilt. A Magdolna·k6rhazban. azonban .zinten
Q

~:~l.'i;~:g\~~t:~
sel

kok omomolt6.k
nagy.uomJba.!;

Za1acger~

bogy

"Yaros

101
M'lt • tiannad.ik k-is hldat ~ttetta
I

ec foly63zaMlyo..o mhnOknek gondja, hogy rdpvdngOl, kdk6l, .zlt,,ty6.r ferulet • .ravanylh, tehdt Dl~:6gatdoldgl termdbre alkalmallan. Hit¥
vAny 1l'-f;cHlk, auril nada·.90kkal sa ... ·:myli fii"et torm6 k~szAl6k: nyert nz orszfl( a :1ri5 Balalon .... l<\s!lvaj. o tel.-e_ ennyit lec.fa-

laton

It&ft 6s a Af"I"a

togtft. tki9 Ba·
perU;!' DiDce

€s mttegycneun

vculcl"

.A. Zalo fol!J6 a horrlaMkot, t:I .n.agymcnnyiscgu isz.ol,ot mOlt m6,. a Balatonba zudftja. A Jeeso.pathi munk6.1atok hefejez6ge ulAn kit evve1 mtir szemmelHithat6 volt a hatS$. A 'ke.szthclyi obOl vize megsz.iirkiilt, renckere rnindig vaslt\8nhb i"nap.r6Ieg mk6dolt, A fold!"1ni .uakern.be!-ek ·rovl. de~n AtlA!hik ft fenyegetO vesrot,yt e. tObb .&lknJ.omn1al ovast emeltek, del h"i-M>a. A nngybirlokOs...eroek be!olyasa

M1 a nagy sa.rga A lOren tUlott Deak Ferenc s:r;avazltj el6U . .. Itt hangzo.tt el orsz~ot t6t1enelmet formala mondata, amclyet J[arjait kitarva minden idaknek monooU: cNepiink, ne Mggj at drul6khakl •.•• Voltak h igen so'kan, a.k:ik megfogad. Uiik az ol9zavas mondatol ~ ezert r.iik:"kel riteltek. E marUrok em16kere 6.:1I1t iSZObrot Zala nepe, hOsei emJCk.ene!k tlszteletere, azon a helycll, arumAll!: ee-erszegli f6teren e.JYlilet, a vannegyehltu.

t6ben.

• Tarmegy6ben ~ hason:J6 utero· folyik a rongalt 6piilctck kijavitAsa is.. A megy-ci lUsgy(Jdcs cdfogndta a pantoY-tn ki-dolgozott tCf'Vet, nmely !%enot meg CI htiromevn tuo kereten bdiU rnlndm lerombolt zalal lpUletet ujjd~ ipftnld. Ez pedig nagy S'Z6, mert a nyilns t.eboty huU6.mai .1WlonOOen fl% otols6 hooapokban hnlfllt6neot jarta·t ZalaegersJ'.!eg feleft, 1:5 .& h:'ilxlni sUlyos U.rosodbo&at okOllOtt • megye eJ.e--

ujja hen

e.s

ve·

nan valaha Dedk 1%610ttnepihez •••

Sokezer kiilf61di vasarlatogato reszere keres szallast az Idegenforgalmi Hivatal
A jUniw 11-21 kQz6tt megtartond6 Budn.pe.sli NenucLkozi Vaw megtekint6sere vld6krol nagy lomege'k jOnnek Budape~lre 6s ugyallakkor a kiUfoldr61 is sokczer - csupfm Romti.niab61 20001 - vAsArIAtognlo frkezi.k. Enne!k. a n'll(Y Kc:megnek megfelc16 ebzil1a.solA.sn nogy neh~z.segbe utkotik. Erert a S%&C$-

ftgy a ,sd.lhbt ill6 dfjarlts eJlena,en T-eszi..k. igOOybe. AI IdegeufoI"€abni HiTala! dmo: V, DeAt Ferenc-u. 2. Teleron: 187-694, hilvatalol orruk dClcl6tt feI {).t61 3 6raig. Itt emlitjiik meg, hogy a Budape:sli
Hel.y;erdekfi Vasutak i! mega diRk 8. .... ·ilSa.r latogat6Lnak a reUll"li utazAsi ·ked,·eunenyl. A H£V bU('l]J.ely aHomAsAn egesz jegyet kelJ \'~1tnni, a. vas:6.r pCllzh'i.r{mlil pedig egyforinlos ..... asurigazoh·{myt. Ezl a v.u~rigd.zoh'iinyl e~ 8 >lllcneljegyet a y3.sarOn Ie kcll belye-geztetni 65 19y dfjtalanul Jehet a ki\ndul6 HllomAsra visszautami. A fcl8.ru

fovaros

IdcgenfOt"Galroi Hi\"ataia

ez-

khri mindazokat, a'kiknek veooegck fogadftd.ra a:kalma5 JZobAjuk. van, e~edj6k At a d.sflr idejere a ven¥ degek ebuiJlasoh\.s6.T8.. Akinek ninCl kladhat6 'kill6n szoblbja, de IakA"Sdn ,1.8l1A!t, akorcsek egy-egy fekrvoheJyct t'Ild ndni, az Is jelenbe be az Ide.gcnlorgalrni Hi·v-atnlnt& szeme!)-egen, love"iton is

lu61apon

vagy telefonon.

A

azoblit

utaznsi ked"I'Czmeny minden 6s haj6-n mar jUniu.. 5-t61 '·eh-e~. EGYHAZMovtsZETJ
ohAr. s:r:osz~k. slAp6k, afremJekt'k

vonalon

igenybe~

bazugsliggal, ahelY4ltt, bogy ellene szegiilucnek, egyex!egte lepnek, uzal az urUgiyel, hogy oltalmazzak. az emberckct. Az igaz.sag eJJc.n ford'it· }aIk • szeretetet, ~a1IAny.szo.r alTa hasmMjt\ik, h06)' meggyongftsek cronket a Min elleni .kiizdelemben. S ne feolcdjU.k el: az ember sz£ve.sen mcgalkunile. De mit 5tolnfmk az on'Oshoz, aki azereleLbru megalkudnek beleg& ne:k. lbeteg~\'i':l? K~uljfik magunk tIC ezt a WljstU.yU dolclort. SlOma a beteghez: VCg~re is, kc(h-es bad.tom, az-eretettet ikell eJjA.rnunk. A r.ik, mely ax 6n szervoczet6t roncsol,i:l, ki tudja, oem jOhl.!Zem{l-e1 Urn esalk., 1egyiin'k tapinl-atosak, Jc6·ssOnk barftt~got vcle, ne legylinlJe. merewek; tegyiin.k. engedmenye'kct tt'.rune.szet.enok. Lebel, hogy ez a rM;. lap.pang6 V'tld6.lIat; az 6n hUSM'al tfl'Pltilkozi:k; de Tolna .szfve onnek mt'.@'tagadnj t<51e ad. &mire sziik~e van? Szcgeny j6szag 6henpu.S%tulnn. EgJ·&.k6nt is azt hiSZC'lll, ex a rak nenn rossrindulntu, 5 amikor egyczs{,gre biztalom ont, e5n.'k a. uere1et nevebe.n sz6Jok. - A modern k<lr saj.fttos t6\"ooese., hogy mesolku5Zik a b-linnel, nhclyctt, hogv s.rembeszegulne vel~. PediS: a bunne1 szembcn esa:k egyet iehcliink: &%t, oogy nemet mondunk nek1. Vele vnlo Dlegalku\"nsunk nam a mi rC!ziege5 gytzelmiink, ha~ nero az 6 -le1jes dia<hlaj men a bfin nero aknrja mindi.g nyombnn kiirtani 8.Z erenytj megeJegstik anal, ha egyiitt elhel vele. £ppen ezert nem az a meg· d6bbent6, bogy Tann,a,k, a1ci1c. folylonoson kAromoljA·k lIZ igusngot. ez ax er.edeti bun eredm.c:nye • ., uabad ak.1.ratltnM fOgv3 1I1..a.badsAgtiba'II dU u em~ bernek: a kiromlas ilyesfonmftn megmagy&rtizha.t6. A·nnal megd(jibbent6bb A a.rm~ megmagya.rhhat.aUnnabb a k6zc'i>ny. Ha ~ht elllludtatak. volna, ebredjetelr. f51: ha me,ghalta~ok, t&madjato'k 101. Ket tiiz koz6tt a1ltok: egyfel6t nnnak, &kilt uere.tnek, miisfel61 a!k.ik gyfilOlnek; d5nlenetek ken. halo.rozottan. Tudjatok meg: nem 8J'.! emberiseghu AltalAban, hanem szemely uanlnt hozt6.1O& srol tl htv.6s; mert minden enkolcsi, IIzeUemi s anyagi k6pes~ctek megonnyi feg)"Vcr, mel yet bien adott 1cezetikbe., hogy eljetdc nliik, vn~v trle, \-'"rIgv ellf>nc. A hare fel61 n.em tehet v6lantAstOlk: csak 8zl valn!dhntjntok meg, hoi hare~ljalok. A ucre\ct k6lefez is • sterelet nem Ismer megnlkU"Y'lisl: mint vnlami paranes, arro 83.rka1. hogy sukftsunk R bilnncl e. gyt.11otetteI. A4c:~ ezetJ&el sdwetJkczik. at nem ismerl a ~zeret>et te1.}e~·6t bs a ~J'.!eretet hotalmiit.

e.s

:~~;~~~

!sy

es vereve)

ma~

o

~6rhci:'}! tl,::r::~!d v:t/iikiet de rele/omiltak rna.. k6r/ui;:akba. Vegul harmadik. elvcillalta a beuset, de elubb meg hell mutatnunk a papi. rokat. A belltalci~t megfclelonek taldl.. tak. Gjra lIiu;:amenriinl, a R6ku.,·k6r luizha a. mentiikert. Vigill 'a ~iirso, mutetet i8enyU; beteg harmadik na' pan k6rhdzba keriih. Ebbiil lOthatja I. Sz.erkeut6~eg, h08), BudapeJten lem olyan e8Ynerjj dolo! k6,.ha:ba jutni.
(J 0

~;£'it:et.

hdz.

lJ.TDONSA G!
C,civo"y Elemer S. 1.:

TjszteleUel: AId{r(b


Krudg flU"'" .....Ieb ..
T. ,zerke$::tosegl Alig 15 telt el Ktudy Gyula ha· lala ota CS Olat nlig em!ekez,Jlck meg Q kitGn6 tollu tOlllanlikus .k5dlo\"ng· r6b. A most mcglartot! cemlekiinnep' is sziik barAIi korbeo, teIjes csendben folyt Ie. Pedig Krudy Gyula igaz6.n megetdemli. hogy mclt6 helyct kapjon, a nemzCl kitun6scgeinck Pallleol.1jaban. Fnlliltikus t'Ujongassal szeretle StCp sz(ll6foldjcl, a Nyirsegct es utols6 klv8nsaga 8Z volt. hogy oll. hon pihenhel.'en
ez 8zonban Budape.!JIen Krudy Gyuta elhalt fi\'ere, nem tcljesiilt temctlek el. es Ktlidyl

Nagy iel az egen
Ft 10._
Mt\ria-napokra dlishoz a ejjeU legalka}masabb 6lovegoo.:
tl%

5zents6gjmti~ <;7.ent6ra

e"

DI" HaMu

Pdl:

Boldogasszony Anyank
Ara 80 filler Dr HaJdu Pdf:

e'

Ernest

ReDo

Vegtelen felsegii Sziv
Ara Legszebb

k6IZlft6n~J, Gombos Uzem, blvan11 14. KombintiU 2740, uj h1il.6 1950, konyha 1250, rek:lmier 950. foteligy 650.

BI'lTOBT

MUNKAK.

tr6gep

T~tel.

bldG! tArgyi '~ezetet nyujt6 dbr.n~ veny termenl6sChez. ma.gtenne-uth;·hu, hU5DyUtrarm bealHAsfll.oz 16kb! tinat vaRY finl'IDszlroz6t keresHnk. "Harmine· ezertt51" jeligcr-e kiad6bR

rili~omenles

Teliesen

kereuleJ6kt1t. 5zobormuvek. es restaurli16sok, Dl3nAny. mhzk6, mllk6, mil· mdrv6.ny. fa·stacco. _nyagbo!.

karbantartU ~ k.lI~k
elad's.

a elQlddl J{l"bo.'UUln, Egy Jkos
sz6veggeJ. Jegyesptirok

80 fille.
aj6.ndt.k: is kap~al6 3.-

EDES
Akf.efa-Q,

@6
Is..

BEeS J'
T~l.: 223-2'99

!2s3rallld A tt:egedl
GelMrt ollAn, _ templom

referelltlft., Szent
kesdhelyl Karmelita· ath.

Fogadolml-templom, ci:t'rai,

ROZSAFAK
Szomorti

Mqast6rzsa. r6wk ro.z.5Ii.k

KRASZNAI
EgyhAzmllveszeti BUDArEST ~

LAJOS
mGterear.: LE/iEL-1J. 14

Bokorr6%sAk Babar6zsi.k

{ 12.·10' { 5.·t61

cleM!, uota ugyanesftk Krudy P~ter kereske· dclml bkolal tnnAr Irta meg igen Cr· deke.sen es ~Iethllen. Et a munka uonban elfogyott. ugyhogy jelenlcg mar nem. ~aphat6. V·ajjon nem Ie· ht'tn(>·e 6"t a munk6l tijho.1 kiadni c5 a bevtHeleket 6zv. Krudy Pclerne megfeleJ6 IAmogal6sa mellelt, Krlidy

Szive kcp esalfldfelajd.nlw
Kerelez;ve

Ft

f1b'YeJmebcl

barn.

~~.::-;:.~~.;, c!~e,O~~~~. ~~_.~:.
15 forint
Kaphat6:

fuzUletek

FenyeZdt dl&e!kelesl aJlindt!lud

SZOBRASZMOVESZ ES OLT AntplTO

fajtaujdons.1:gaink a le;elf5.. kaphat6k. Bpe.ten hbhhvid6kre gonda. c.LlCll.go14a. Vluonlelad.i5ra Is. RUNGAlUA VlRAGI'JAZ ~ KER'R:sZET E16nevelt
nyOsebben u6lUlu, Muzeum.-kOnU 11.

KERTIBilTOR
(I'Itczetl ttrpitorott es6AlO'ak. Tndgy, 6!5zf.csukhal6 Ryennek.k.x.ik.

VlNCZE, l'NpaIaUa .... :II. T~ __

K6!dt611~1:

KO
Ipari 6s

Rereskedeim.l

Rt.

BIJ. VllI, ldiku,6t1a

JWmaa-Ur

•.

II ftltD nli

I

Amirol a partban beszelunk
A Demokrata Ncppart kcpvLselOi majus 23-lin, vasarnap delbcn 12 wakor ertckeztetre jottck bssze. Az ertckczlet, mcly az hli"iszCru polltlkal kerdesekkel , fogfulkozctt, jOvahugyta a pUJ.'hczctOscgnck a "BazUnI.:" 1~4S lItoljus 21-i scim:ibnn kOzzCtelt bal~rozahit az Egyhaz. Cs az Allam kiW,oa Im!gindul6 t.:irgyn. ·l4s0kl'oi. A kCIlViseliii cl'teke".det lcszUgezte, hogy az Egyluiz es az dllem vlszonydvat kepesojatban "anozallanul fcnntartja a Ncpp.irfnuk a vdlusztasoken meg:wl'delctt 8 Beraakovics Jsn·3D. paelameutl beszedeiben re.s.nctezett UllaspontjaL A k~pvisclOi crtekezlet foglalkoeett a Haxank mdjus 7-iki SZ:lm:'ioak clkobzasoival es a Bazank Jru'i. jus 14-iki SZ{tma meg-nem- jelenesenek ·ki.irlHm('flyeivd is es utasi· (OHn a piirtvczelesegct, hcgy a kormany cloU memorandutuaan 1ijbOl farja lel a Dcmokrata Ncp.. pal't sajte-serelmelt, Nyomatekosan hlvja lei a korm:iny flgyelmtJt uera, bogy a k07..I:irsasag nlapWrvcnyenek lis a blikeszerwdest becikkeJyezo tfirv~Dycikknek criehneben II Demokrata N{il~pariot a sajtosza~::HIsagban volO ~cul0 rtSszesedes Joga ilJeli meg. Ehhez kl-pest stir. gesse a.nnak a napilapengcdi5lynck 6rvti.oycsitCs6t, iUetve ujra valli m~.td(tSuL mclyri 1D4~·lIen a Demokrata NCllpartnak :I g..rove~cs Ellcni.il'Zo DizottStig hozziijarul3.s:ihi a kiizhirsnsag ersO. kormanyn m~dott.. Surgesse 3 megfelclO taelmylscgli ujsagnyoru6pnpir klntahis~it. Bivjn fel a kornuioy ~clmet arI'o, bogy a Hnztiok fo&~~atos megjclcneset tegye lebeAz ertekc.zlet 'angUall bozta.
Toboben megemHtett6k eeutan. hogy a Ki.s Ujsug egyik ut6bbi szamahan cikk jclent meg. arne]y • Neppanltat kcpcsolatban is roS97.indulntt'i, a a tenyeknek mcg nem fele16 {IIHt{lsokat tartabnaz, A cikk arrol Ir, hogy a Kisgazdapfi:r.t polilikai btzottsaga kjzaI'usokat bajt v..e_grc., fcliilvizsg:.ilja a part vid6ki saer-seaetett, s most ha rom esztendd mutasztdsalt igyckszik p6tolni. Ezekutan a.rr61 kescreg a Kill Ujscig, hogy evoltak A partaak
4

ell) sacrvczctci, 40 t:lgu v{daszlm(lpyuyal, ahol a Kisgndapirl a valasztasok mlndossze 2 szavazatol kapott, s a..kadtak veeetek, nklk a va_ Io.szta.sok cloU p!irthelyiseggcl, bercndczesscl, ptintkasswval egyult Barankcvicshca, vagy ellenz6k..i hoz vonultak at.~ Kepvisc15ink a Kis Ujs6g cikkevel kapcsotatbca meg{lnapUott:U~ bogy a KisgazdapA:rfMl kb\bnindult tomegek, sot nc.m egy he~n a v-czelok is vale-

'O'ron

mas

part-

ban elCordultak piu1jukt61, mcrt ligy I.fi.ttak, hogy a Rtsgazdapart nem vdltja be azt a politi kai programot, arne lyre 1946-ben elkotcleate magat. Ennck a tomegnck jevaresee a kercs-tcny vjliignezeti programot hiedcto Neppurthoa csatlako aott es szavazatait is a Ncppartra edta, de pArtkassz6.t es bcrendezest sebot scm hoztak magukkal. Azt pedig, hogy ...."ltak el6 secreezetek, 40 tagu valasxtmfin nyal, uhol • Kisgzdapart csak 2 saeveeatot kapou n yUJaszt.6.sok saran igazirn nem lehet a Demokrata Nepp6.rt lIibtijcinak

Csak az 6k6r
kdvetkezetes szokt3k IsmMeIgetni Bismarck monddsat azok a politikusok, akik II hatnlmas szelck fuvUsa szeetnt hoi derekszugu, hoi mcg eppeu egyc.iesS7A)~ Iordulatokat lejtenek • kozklct porondjun. EI kell ezonban ismerntlnk, hogy ba vannak kdzszeretctben :i116 kozszerepldlnk, akik a legi(16s7.e1'Ubb kcrdesben, az egybuzpoIitikal kcrdesben ncm szoeulnak efajla mentcgdiklzcsrc,f llkkor azok elsdscrban a kisgardnplirt vczctat. ROlnk rrgyau senklscm tagadhat]a, bogy a. multban is Ben jartak mmdazokuak B torekve8cknek·, amelyek B kereszten1. kulhirat megtestestta magya~orszagl kulhircgylHizakat dUpan im:idkoz6 es megszenteld egybii· zakk{i. kivunjUk fnragnl. .Enncli kapesan is, ha egybazi t.ntezmenyekel vac"y szemelyeket t:imadn1 kellett, kisgu(faparti politikusok, ftndsr:crint minfszterek sz61aJ.. tattak meg: az els6 barson't. Igm, Ok vaI6ban kovCftkczde5ek. mszen buzg6s:igllk, arnely oyllv:io tlszta mcggyiiz6dCsb61 fakn~ egysz.er mar olyan messze is P8#&dta iikct, hogy a knmmun.ista part v~, Rtikosi l'tIa.ty8&nak kelkU leint6en kUzbe. sz6lnia. A fakuJiativ hHok-tat3sn DlaiulIk, awte.yuck ~,et~t, mint lIagys7...erfi gondolotot, • klsgaroaparf ropiltcttc programkent vi1aggu. Ml tagad."is, szep & fcrfias dolog a kovetkezctcsseg. Eppen ez~rt r.s.o.k azt nem tudjuk. mcgerteni, hogy amikor a kormti.nykoatic:i6 elbatRrozta as egybW iskolJik aDamosibis6t, de ~ • killel..o bHoklatlis fenD1art1iO:l1, 00&1 £1'pen • klog ... daparrot I!I annnk u~anazon h~tpr6blis ... meIy;_,cgell )emlte kI arra, hogy Dyilatkozawlkkal G {gCrel hitelesseget tanusits3k.t,

tekinteni.

A j6zan merlegcJCs szcrtnt, -vaJa.tudomanyag kozott az orVOStudomany az,. umely termeszetenet rogve Iegke ..·esbe fUgg cssae a naptcs p{lrtpoliliHval. Ahogyan a betcg-

menuyt

scg,

Q

saenvcdes
j6

. BcWa ¢rlnapunkoD Varga LbzI6 dr orszitggyulcsi .k.epvi.sclo ~Pla1Qn ~llama es a modern cilla.m~ dmii el6,aciasaban a:rol .bc~zclt, hogy Plalon

-.'

hnh'irozatait

egy_

kO'7.oit sem at" bogy milgen pcirt1:iinyut!1 hordoz a ucbi. ben a sztetoszk6pja mel/elt. Az orvosok eppen ezert figycUek lei dr Weil Emilnek, az orvos.szak.szen·czei elnokenck kijelentese.rc, lUDely szerint «a jiiv6ben egyetlen orvos J;em SzenQed hrifranyt, ha ninC3 cr uebeben megfelel6 pa.rtkanyv,. Perne, jobb lett ?Orut, ha a k.ijelentes Talamivcl cl6b'b hangzott Tolna eL Ak.at, osak nehfwy Mttc! eJ6bb, aDlikor meg t6bbeJme ks:;cilliillOt()u volno.. Minden a koyet],;cztet'l&st az nl"lbb megket-de-.tett oIwosok .szinle egybchangzo ~ uyebOl sziir.tlik ~. .A szakslervezeti elook Dagy·hoC'dereju kijelentese utan, ugyanis felkeresliink nebany e.ivona!.beli orvost. hogy megkCrdcniik: milyen volt • heJyzet a kijelentes elhaDgzwdOlt &s milycn v(iltozcist urirnak Q joou_ tof, ar.1liltor mar a ~IJ1egfeleU; part_ konyv. l!t'M jClenthet tobbet !l tudQs.. l'I6I b Q felkt.~ziiltJ;egnel.

get pal"ttaG ugyanngy a a koriilmeny

es

ncm

tesz

kulcnbse-

OrVOs foga.lmdJ
meg,

uem-pattag

hatcirQzza

seamor hasznalni - nem valloztat a% sem. hogy mi itt a klinikan mindnynjan purttaguk vngyunk. Hogy ez iocalis utlcp ot-e? AI'. idcalis szempont az Jenne, bogy 0",05, katona pap ee biro cc lcgysn semilyen part tagjn. Viszont at: egy-part .. assag t sokkal kcdvezcbb hcryeetet tercmtcu, mint o.mikor meg a partok kozo\.li viHongasok. korszakat eltUk. ~1inden.. esetee naluuk, a !IIi birodalnlltl-nJklban II jlloV(Sben T"aJ6sztnuleg eem kerul b.5.tr!inyos ibel)'zetbe scnki. mcn mint monrltalJl, mindegyikii.nknek "ftln megfeJelli purtkonyve, s5t majdnem valamenngi partkunUD kialtitas( id6ponlja is egfjfJzik. Az ell)ny f6kent abban rej. lik., hogy ft joy6ben. mindenki egy(or.tn!1.n biiDfhodik ma.jd, bn TIllami szu.bft)ytahnsagot kO<ret eL Nem lcsznek. ki-rotelck.
A kozbe. multball ",ollak' .-etjt'i:k

koakrCt esetek eJmO'Dda.s<t, meg n~v nelkiil is., feIteUenul k~nycs bclyzctb!! hozn5. a szcrcp13kcl, e7.crl" errol nem beszclek.

-

Regi es uj parttagok
tnlyta.t6
a

"Mi mind beIeptiink ..• "
Na8Y kozk6rhaz ~cbeszf60rvosa, tUI az oil·cnen, szinto ~esz napja. 6.\ sokswr ejszak.:ija is sz;akad·alian muri.ka.. Ket miit~ k.OZOU vaiaszol a k.e1-desre; .:... A Duilthan khllsCgteleniil Toltak. to:rzsalkodasok az orvosok k5zoU, .pan.okok. miatl is, de cZ'cknek. me(yen is tobbnyi.re szemelyi kcrdcse.k, szenuayi eDentetek buz6dtak mcg. Pe· dig minden szakma kozul tatUn u orvosok vanna.l~ a lcgnagyobb merlekhen egymasra uLn.lva. A .sebCsznek mas orvosok velcwCnycre is sziJksegc van,.dc ugyanugy a lobbiek sem tudbatnak e.rcdlll~nyc.s munkat \'egezlli a tarss2:akmak orvosai nelkiiL Ki\'ctc· ICk, persze vannak. Tudomasom van arr61, hogy az egyik k6rh,'izban az iizemi·hizot!sagi elnOk es n gondnok hoss:nl ido 6ta huchan .:'ill cgymassaL TCIlmCszeles az ()rvoM $zemely:!et i6 ket partra szakadt ez bizony ummi esctre sem bizfosftja a· jt) munka zuvartalwiscig<ir. Bogy a meg· rcleIo partkonyv hi:inya h.!itranyt je-icnlctt volna? Volt ido, amikor meg mindooszc harman, az igaz.g:l16, a gondnok es az iiz~mi·bizottsagi 1!1llOk vollak p:'irllagok. Most, hogy yam· mennyie.n bell-·ptunk a parlba lis az igazgal6 ir:'illyft:'isa,'al reszt is veszlink a ptlrtcletben, hilmytalan les-z o.z egyetlerlCs.

.....,..,.
-

Bele_j.Mesiii egy maganpmkszi<.t:·.is OTI-ono.,t keres(tink fO'l, rak.i [lOOvellkle:z6.kbea fog~la· OSSM ...eJ,e..

H~,.

bdaojdonlloeppen.

a

m.$

s-zarmaznM ahb61 az orvosra, Iielyezk edctt j61. Viszont nem tudok , ami partlJonalon indult el. Valoszlni'inek tertom, hogy a j6v6br-n meg 'kisebb mertckben less hatranyos helyzetben e Il1A:'S"fele16 part. kOn)"'Vcl nem rende.lkcro OIVOl, annul kc ...Csbe, rueot hiS2CJl dyen mar aUg I.1Olt. Lego1abb is Peetcn. Tudoco.l __ isom secrim: az OTI orvost lkar.ib..1n mind;cnki ~ legfeljcbb ~"Y.kC1 kivclldl akad; Ez &Z efzyp.u.t.,tlagsag erilleU'i is, hiszen .a.z OTI a mwllk{lsok be.tegbiztosit6 intCwle. K6zv-etJeniil ttlctn Ita· J)QScla.U.n.m oJynsrnjt, bogy a bcMpesek' k.oriil l€"kfizdhot{>f1t'n Joenyszer lfllt vOlnn. ~n ~ ~ btam «hi .. beJrep6si nyi~~"utikoa'\ll:ot, egy j6aka,.6m ta-n<lcOOra. Tehlrt JIl j5v6ben legIfelljebb al'l"'6l 1ebet sz6, hogy mil/fen miirtekben ',sr megkiil6nbaztBle. reui 0. il.j partft1g k6zutl. A fet:J.tie;kben ruz <>rVostfusadal00n. legkiiOOnbi).;z05bb relegeiocl\. kep-wsc13it sro1:lltattuk meg. Ncm rnjhmk nni.lott, llORY Jj5r1on tkivii:p.j ~ror mas -parton 5iI:'!O orv~ nem nyl"baofthfIJl!I!a "'cremenyit. De ml negy DY'iT!'rlII;.()"/6 k:Oziil kettarm blro-nyosM\ tndfnk. bogy t~g1iap mAg nem volt p6rttag. "€s biT..onY'lSftn ugyGnfw.y jirtnnk Yolna, hR tov-..ibh L:ubilllnk pJintnel,klili orvos utan. Ezen (U aiapon ~ e.rve:nye-snek rogadb..'1l1a eI a m~ygr orvosi tarsa. daJ.om: Wen Emfi mcgnYt1gta1i6nt1!t' !!Zan'll ny,iIaUkontM. ha

bee sem
ncm

t:r;y ].:arrierrol

~~t:U\i~~~U~~sr~lzo1~~r. a~~l

e~

enIherek bCkeEsegben, megelegcd6sbe~ elnek, s6t nt6pisztikus elkcpzeleaemck lCnyege az embed bo:d.ogsag e1erese volt. Platon korhoUa az arisz_ kl.k.r-ata e.s oligarcha renlis-zcre.kct, amelyck sziik k6rben i[J!Jekeztek kez_ ben tartani az uUam ve:z.etesa b ki;ekesztettek berole a s::Bescbb nep-,.eteget. Nagy h~'bfinak tarlotta, bogy ha a kevesek fc!t6kenyen <>rzik !l h:1Wmat, de hl~fin meg nagyobb hiM· nak ileHe azt, Ill!. hilzasbn vLszik sa_ flit eszrncik ervenyesitcset. Meg a j6 ·hiJUIsa. is gyakran rosszat sziH, hat 'lIa tuh;asba. viv.ik a rosszat. Platon sokat kfvnnt az allam vezet6i161. Evtizcdekig tarlo iskoJa.i taoulfls ulan visszakuldte okct az 8lelbe, s szerinte csak az 6tvell eUell ·korukat beta tOt1 lerliak fogialhaltak rmlna el az cillam vezeleSet. A llagys7iullu ha~gal6sag eIenk crdekl6dcssel .kfs.crtc dr V:l·rga Uiszl6 el6adtisal, amit hozzli.sz6h'iSQk k.fwctlek, mnjd idOszenl po:itikai l:erde... Sf'.kTC is v41a.szolt az el6ad6.

MIERT HEM NYARALHAT·
AZ IDEN
48


Nem tud olvasni
Weisz Antal elvtars, 8 bHzldftgyelGk szakszervezetenek fitJt· ba muJtkori glosz.. sdokr61, amclyben all 6 nyilatkozahit tetlUk sz6va, azt uUitja a nNepszava'" munkatarsa elilt, :hog,rol abban a ."nepclIcne!l htizmesterek vMclmer-e ke1tilnk. Mer! ebb51 ugyan cgy ozO oem !ga.. Epp lillY nem Igaz, mini .Welsz elvtirsnak lIZ a masik rafoglisa, mintha mI iruuyzatosaai Jig, .aillitoltuk volDa be a dolgot, .bogy a szakszervezet emberva", dMzatot akar rendezn1. Bark.i er. tclmes ember kOJlDyli szeJTe' mesgyuz6dbetik an61, bogy mI Weisz Antal akkol'i elsa nyUatkOZ8t~ak csupaa egycUen ~ bejelentese elIe.o. emeltilnk gOt, az eDen nevezeiesen, bog,- OIyaa "\ bfzalmi 41lasba, amino a 1uizfeJ.. Ugyel~ a sza:kszcrvezet a b:m. tulajdooo's! v8fU'" a 1ak6k m~ dczesc oClki.il \iUcthesse be IIZOoI kat az egyen.eket, .kiket
karbclyette8e,
It

egy tapszergyitr
berMz f6ldszintjen ii.zemhelyiSCg"be:n hntalmas kazanook ontji..k. a meleget, ugyhogy meg ezen a ~6rsekeItcn mcleg napOn is szinte kibfrhatatlannak hlnik a fnl_ Iaszto h6seg. Fialal ruun:kasnovcl be.. szelgetiink.: 0, itt meg k.i lehct bimi mondja, lesimrtva a kendoje a'6l eil6slivurg6 izzadsflgcseppek.et -, de bent, a:t ruagsor,han, ahol n kazfinokat fiitik, meg Dlelcgeb.b van. Es nagyon keyes n .remenysegiiuk area, hogy sza·badsngun.k. alatt a Balatonh..'I.n hutsiik. Ie magunkat. Pedig a vezcloseg, akaTcsak tlWaIy, az ideo b m6dot nyujt.a.nB. erre, de a felettes hat6sa_ go/,: nem juraltak llozza. A lIefyzet most 0$, hO!/TJ feyiObbii.nk a stuk pcsti fakli.J folai k6z1 nyara] majd. A Krompiichcr Hi.pszervegy.eszeli gy:.'irban vagyunJ.:, aho ..·.j_ nzcrt joUullk el, hogy szcmelyescn gyoz6djiink meg r6la: igaz-e az II. hihelellcnnek tuna {tlUHi.s, hogy az iJletekell hat6sa. gok akada yt yorditenek tU. u:z.el1l Ulllnk6.sainak nyuri iiduIesc cM. Ma, amikor a demokr.acia Icg(6bh szocii_ lis toroh'esci kQzott szercpel az iizemi dolgoz6k nyaraltatasnnak leg(okclctcsc.bb biztosiUisa s az illelckcsek a legmesszcbbmen6 j6indulattal tamQgatj~'k a); iidultctesi at:ci6kat, va16ban kiriv6nak 1alci.1JJatjuk a Krom· pilcher ·ggar dolgo:;6inak elletet. tovahbiakat mondja cl az iizemi bi_ r.ottsag' fiatal elnoklloje. A leva

dolgoz6ja?

nMornlcai·

meg

aottsugho.t. Mindket f6rum elutasflotta a tervet, "" kiilJetke.=li iJndoko.uSSQL; az idim ~ls(jsorb(JJl az elnwnkasokat, ax_ ttln az ifjumunkasokat eJ; a betegektt Ie/let csak teljcsen inguen nyara/tatni. A mi uze.miinkben ~Imnn.klls nincsen, lehil nyaraltatasra c.sak at iizem marcius.i fio~alm8.:na:k liz szi1:aU.kiU szalbad fOlhasznalni. Ez O:sszegszeriieD. k6rii.llieHil 3200 forint .J ebb61 hozzd... veloleg 12 dolgoz6no.k nyaralta1ti&iit tudnt'inJ: csupan fedez.ni.

el

Viii. UJJAEPITESI ALLAMI SORSJATEK
FONYEREMENY:

Az orvosok nem politizalnak
A hat6s4gi orvos, akit miI-sodiiknak kcrdeztunk meg, regi parttag. Aranylag fiala) embcr es csak .... nakodva o nyilatkozik. _ Az orv05ok nem politizainak, aki kivelel, az eppeD ezt a szabalyt erositi. Es, hogy a mullban scm po· IWziiltak, fina mutat az a. teny, hogy a ltat6s(igi orvosok k6zult alig tortent a felswbadul<i3 lItUn szemelycserc. A7. egeszsegpolitika az orvos igazi tcriilete, aki nu1.s/ele is kacsingat, nent lellet take/eles orvO.s. A7. egyetcmi maganJam'ir, k1inikai f6orvos, Hithato kcszscggcI nyilat· kozik a kcrdcsrol, de esnk miulan bi1.tosftoltuk, hogy neve nem lzere. p~l mojd vcila.~za fo/6ft, _ Tcn),leg a Icgnagyobb orornmel iidvOzoljiik. Weil Emil kijclentcsct. mert tlZ orvos cls6sorban orvos Ie· gyen, aztan megint orvos, sot h:lr· mndszor is otvOtS es C!lak li'glllo!s6_ sorban parlember. Art szcrcln~m. ha a kijclentis nemcsak {roft malaszt lenne, hanem va16ban mindenkor erM uen!Jben maradna czt lirJUclemmel iJ; /ogjllk kiserni. E~~n ft velemenyunkon nyugodlan mcrem Il labhes_

Lc.gut6:bh folyta.tja tlZ uzemi bizoltsag cln6kn.6je r<.intja'l'tam.. Q!Z OMS·ben, hogy valahogy mCgia k.ie.szk6zoijem hozziija.rulAsllkat dolgoz6in.k iidilltetcsChez, itletve, bogy Il c.saliidOliok 8:% iden is mcgkapbas.s.8.k. S2.ahadsacpC.nzii.ket. T61ily tanACS05 lir. kijelenteUe: ax OMB-nek nines m6dj{lban cugedelyezni ed,: me.rt ebben a.: e3ethen a.:: al.ami Uze'. mek dolgoz6i htflrangosabb helgut. be briilnenek, de k01:Qljem a mtmUsok.kal, bogy jQv6rc 106d nyilik. .,... lamennyiUk iidUlteh~s6re. Most azon a megoldliS<>Il gon. tlolkozunk, hogy az engedelyezett 3200 fMintnt elosz.tjuk 48 feJe, Tagy~ minden dolgoz6nk kozott 6s a fonok bajland6 lenne ezt az osszeget ki_ egesz.iteni, bogy dolgoz6ink megse kerii.ljcnck a tavaIyinlil rossz.abb belyzetbe. Ez a hely~et a KrOblpaeber-gyArban az iidiiltet.esi id6uak .i.:ozv.,rlen kiisz6bin. SzUksegesnek. tartoUuk nyilvanossag e16 hoes.atani a kerdest, azzal a ccJlal, hatlla a Vegyipari Szakszerveze1nel az OM n61 is ma_ galabb f6rumok mefJi.~ m6dot taldInak arra, Jlogy lehetOve tegge"k 43 dolgoz6 nyari udilltset .••

lag

60.000Ft
s.Ft
Sorsjegy lira:

• sajill m.rl.ge1.... .lapia.. net mcgfeleloknek. A.s6ta a •

k1z:i...o..

Do •

N)'cremcnyek osszcrteke 720.000 Ft. NycrerncnyClk: lxOO.OOO, 1:'(30.000, 4xlO.OOO, 6x5ooo, lOx2000, 5Oxl.OOO sib. stb.

16000 Ilclyctt 3200
iizemet, lekintettel ana, hogy 46 munknssai dOIgozik, nent allamosiooittik. Ugyallennyi volt .a. ietszam. lavaly is. Ta,'aly dolgoz6ink a balatonmclletti drogista pCllzioban nyaralla.k, egy hcU ell:'iUisnkert a gy:'i.,r 120 forinlot fizetctt. Tfzcn vettck igcnybe a llyarah'lsi lehetoscgct, mert a csaJa. dosok inkilhb keszpenxbeo vctH~k fol a nyaratli.si dljat, [gy legalabb a legsziiks6gesebb rullaflilel be tudtfik szerezni gYeNl1ekeiknek. Az id.en ugy vollt, hogy e.gy si6foki Tillatu!aj.. donos ket szobal dolgoz6ink rendelke7,e.scrc bocsat, ugyancsak leljes eJlati.ssal bcti 120 foC'inLe.rt. A tAplMkolAs feljavH{lsiihoz is hozUijarult volnJll a gyar vezet6~ge, m ert 11.1. pszer· gyur JeTer, korlli.tlanul kapunk rizst. Az egesz iidiiltctesi akcl6ra a tavalyi osszeget, 16.000 forintot ini_ ny-oztuk cUi. Minlo$zeru udultst rettiink uolna biz.to.silani dolgozoinJr· nak. A tervet, iIIeh'c 3Z osszeget j-6vahagyasra 'fOlterjcsztettiik tl Vc{{Y· ipari Sznkszcrvezelhcz, valamint nz Orszagos, Munkabermcgal!apil6 Bi

Huzas: Budllpeslcn 1948 j1.'iniu:'I 5-en deli 12 6rakor a ]oI16jovcde,ki igaz.ga_ t6s~nal, Bp. V, Szalay·u. 10/14. alagror 7 szam..

-

Az

cs

n

~

Fa.

s.- FI

Sorsjegyek kaphllt6k a lott6jOvc~ki igaz.gaI6sag,nfil (Up Szalay.u. 10/14. felemelet 1.), azonkivul minden dohanyarusm'il es oszljly~orslcsy[oaruSlit6m'd, valaminl cgyes pcnzinlczet~kaHH. A penz clfizcles bckiildcse eselen.1l 10lt6j(ivcd6ki ig{\zsat6s{i~ a sorsjegyeket port6mcnl.escn klil"i meg. Kival6 min6segii ~tf1 cs modern

Ha mat minden dolgoz6 llem. nya. ralhat a sanyarli korUlmenyek k6z6tt legnlabb GZokat engedjek ·nyaralni, akiknck em~ lebet5!legiik nyflik..

klisk6de:x uapviltigot l.6toit, uinos, HycD ertelembell is rendelkezlk, de ez mitsem vliltorlBt azOD. fclfogasu.u.k.ou., bogy. bazfcIilgyclOk egyoldahi kinevebelytclen bJ nyugtalaDit6 Intezk.edt'is. InililuOseu uopjainJlr, ban, amikOl" RZ emberek meg _ iirtathm dolgok miSg6tt is butte.. ret kcrunek. ErrlR frtunk mJ II ba mar Weisz Antal vlhiha vonta kmlemCnyiinkct, erre ketlett volna v:ihUizolnla. S nem olya&mi mlatt "hangnlatkelt6en"' e.. ragalmaz6an kil'()bannla, amJr6I arva 8z6t .sem ejtettiink. Pet'S!:e ez nemesa.k lIZ olvasnituda. k~ d~ ..

.ese

Hfil6k

MOaUTOR
cs kombin:'tllnk

cs

a kesT.flonel,

aung~r1a-fftrd6 68 Cont1nental-szalloda

SZOKE pAL
aszlalosmcslcr, Bp. lX, D1loi·1i.t 19. BeszlcUb:el~sl' kedvezmcn~

Bp. IV, DUnll·utea.

BEI_ YEGiON SCHUBAUER £s Mn1CZKY
6.

.u-

T.: 18...._268.

ConHaentlll-a:l1'l&h.

Tdtl0II1'

___

JEL.vENrEK

BUDf!:tirI~-~n.rd6.

TeJefJINI:22~"

Doh~n.,-u. 42-44

IInzank
I

1948

m.Juo ill

BUcsu Cslksomlyon
CSII/.:IOmiyO, majm 20 A ,om/yot heOIl aljdn leu6 611 hOYtemp/om tiirnl/eke ezckl)f!fl a napokban o/yan uolt, ml1lt eOIl hol.alma, ,dtorLabor: az. erdelyi kutd.],u.J mafJyar,ag ,r[ue ucrt itt. Minl. vlUo Dl~bka, bofydult mey Erde/" nepe, hogy Som1!l6ra :arundoko!joll. Nemes(Lk a kou! kurnyek nepe juU el, tianem a Mvolabb.!, 60-70 kilome/ernuire UIJO lalual: h varo,o].· nepe iJ gua/ooolan, cue' t(rertn tumcgekbc11, ..kereul~k'·, V(19Yis temploml zri,~16k alatt oonul Somlyora. Dc juttek Erc/all tavc/abb; re.~eiIl61, (gy Foyarasbol, BiharbOl, S:at .. marb61 n. A cslhomly6i huesllt koze/ 400 cvc, 1557 dta tarljak, anokor Cs.k fer/ini e, auzoll!lai feguu('frel vedl'lmc:tek meg vsi l!illiket Cs szabads(igliJ.:nt It, a p,,6relem etdn a lom'I16i S:iit fdba:.n61 adlnk hdfa! a segftsegert, s erm1un [ogadalmal telteJ,', hog!! ezt (j l'dlaadast minden tub en megi.Jmetlik. Ezt 0 fagadalmat meg i, tartottuk. Aleg inkdbb tokoiodott a c-'lksumJyui bucsu jelen/asige az e s6 IJ..lUglidborii.1 kuuet6lcg az erdetyi ma[J!llIr.1oyo! ~rt tortene/mi rne(JprobdltutUs utUn. A leguMbbi ~vekbell szinten l(Jell nepe, va/! Somly6 kornyac, ilyenkoT piinkiisd tdjan. de a jclenle[Ji pii.nk6sdi bUcsii. minden edd.gi meretet litlhaJadllll, , felreerthdetien lanulagot lell a ueJul!l nep U oollciso, hi/hal, nycivcllez, hctgyomtinya:iltoz 0016 ragruzklJ{/ufwol. "EnnyJ embtrt meg nem flilott Somly6" mondjak s a legc'rvotosabb oecJ/Cs ,urint is lenaldbb 60-70 czerre teJr.:k liZ iU 6uzesereg'ett zaran<lokuk szumM. Festai uolt a s:::cke/y ltf}cn"eJ.:~ nek meg 1Orlyoknok az tf)IJ$:eriJ, de r:ep, o.Ji nepvlse/clben 1)1116 lellJOlIu/Usa. A lIaV(/loJ.: zuyiak az "ATl(Jya!okllak kird/urwia tis:ta SziJz" eneklbtt{Ji. A templomi /obogoJ.: trdeje magyar IZ(M].kel deg!}liI/, I a refll nep MUTia-enekek mel eft lellwngzott u magllar es a s:ekclU lu'mnusz is. A kt'(}ytemplomban az idejJU zarandokol:nak clak cltkely h6nnada fert tl, a tDbbi' kinn.J:oflflt, s res=i1kre tiibb IIe1Uiift mom/oltak ,zenlmiset. A uabadbar. turtoU ilnnepsPgen II' megjelent 6Adsi to meg na[1I1 ligyelemmel haflgatta h beIi/esieucl kllhte azokal az egyhdzi vild!1i ,:6nokokat, akik azl lejtegelUk, hogy a S:ekclyliildon, Erdiillben mindiy a knsz/lIS1 demokracia b a keres:tcnlJseg a/apigawfyain leitpiilO ,:::oQ'6I'rs ,u~lcm ura/kodoU: itt nent Doll'Jl~ J.-id/t6 egye nelle1l!~gek. Ezl 0 le.'killget J..-eft neue(Cuel tudatolSa tennt es tou6.bblejlcsz: te~" a bekeuea, (lZ oss.zelarUi." nz. egyma.Jan val6 segUes nO{/II (londolaMt, s a,kkor nem kelt terlli att61, Ilo(}!! Somly6n e/IIOI a m6ritiJ ~nek, a S:Ii: ma(UIar d(c.Jhelc. Ebben az. hlcl,.mlJen tal)b gUakorlati tervet :s rneqbeszNlel.: /?I el(o(Judtak. Ami rtt most C,il.:lom'"on lortint, C% oz impozan$, bekes ianllJdgWeI a hit ls a mam,ars6g ml'lIttt, "{"(lsztaIMtS, alaI.: uamdra, a1.;1.: ,6· tpten/dltfuaJ kfs~rik a mag!lamiq JdulJje/. Meg II Jrgfle::tc ezt a f111athen nz ermik l1c::eI6 pari uonnk, l'etfi{il {dame: "Csok nem fa}ult el mig tI st.el.'efrt

"ISTEN St:UA

RESlKET

A SlENT

HONBAN"

VEZETI:

lUIBELICS

VID

a javak hasznalasahoz
Az embemek ioo« van a Ietez~$llez. Ezl a tetclt, amely nlapja a termcszcttol kijir6 osszes [ogcknak, annnlddcjcn resztctesen taglaltuk es igazoltuk. Haruutnttun k arra is, hogy a lctezes.i jog az embert ncrncsak mint egycdct, hnnem mint s::emelyt is mcgillctl. Ennek nyomdn alakult k.i clot. tUnk a .=abadsdgiogok rendszere, kezdve a szemelycs szubadsrlgtol a

Jog

Homokzsaktorlaszokkal, ovohelyeken vedi:~az ereklyeket a Szentfoldon
a hhboru hnzn kcrgettc MagY:lrors1.6f:ra. A pa lcsztinni hclyz ct moncljn _ meg axok sz6.m!lra is uuckinlhrlct· len, o.kik ott clnek. Pmcszuno lnk ossage mcglehct0sen vcgycs. Sairlniuk , nrnbok, torokok, gorog5k es. zsidC>.k lnkja k h ez t vcgycs takossng a h:lromrete nyelv mcglehctcscn z:\\':\1'6 olynn ember 91.hmara, n ki hOlza vn~t seokve n negyobb tertnetcn 615 cgynyelvti. nnm relekhez, Heber iil, jiddisUi Cs angolul beszei"ck patcsaunabnn. - Hogyan sikerult hazajullllie? k~rdezziik.

ncrnzetisegl smbcdsagig. Az embcmek" ncrncsnk n puszta elcthce van [ega, hanern jog-a van e sanbadstigokon kcresztul mlndnzokhoz az ertckckhcz ts, arnelvcknck megszerzese feltclclciil 6zolg61 SZemelyisege kfbontakozasahoz. Ut6bhi pedig az n eel es Ieladat az ember szam!ira, orrociV Ielczescnek egyediHi erlelmet adja. Ami! eddis mc.gismertiink, anto\'{j}Ybi kovefkezmenye, ho~y az ember a maga celia eterescl1e:: 'is feladma teijesite3e/U!% ~szk6znek tekinfllcfl a termesut O.V3ZCS jafJait. Hnszn{llatbn veheti, v(l~vis beti, nak

fOg}Mzt1mtjn, fogyaszlasra begyujtfogyaszlfisrn Cs hnszn:Hntra alkaimassa fcheH mindazolcat a javakut, amclyckre sajnt lctfcnlartasa_ vegett rti van \lln1\'u. Az embert lchdt n kiils6 javakra von:ttkoz6nn hasma/a/i jog iTleti meg, nmelyr61 Ie ,em mondlwl, mert hi!lzen akkor ~lelerlH kellene lemondnnia., amelyet nem maganak, hnnem htennek "'osz5n het. A hasznalnti jogot eszcrinl mnga a tcrmeszet odin nz embernck se 'jo~ tArgya a foldi j3V3k o$::latlan tgCsu. A hasznula1i jog teh[lt tcrmcszeljogl:ent jtir lti minden cmbernek. A hasmfilnt C5nm::tgabnn m~g nem jclcn1i azt, hogy a haszntiTo a dolgot most mar Jajatjanak is tekinthc1i. J{6tsc~telen pl., horzy nld a mcgf3gyas elal bemenekiil egy pajtuba, nzznl nem rcndclke'lik s nem is mondhatju a magiicnnk. Viszont az els6rendii foayaszMsi :rava:kn:il mar n puszt..'\ hnszm\Tat sem kcpzc1hcl6 a dologlt::lk tenyJege$ birlokbavctele nelkiil, am.i m3gfthn.n fogJaUa ft dologgal val6 I"Cndclkezest Cs masoknak a dolog birtokll'1sftb61 Yn16 kiUir:l.s:it. 11:hseget pl. scnki scm csillapflhalja mfiskent, mint ugy, hogy a kem)'cret, ''1lg}' n ~yiimolcsOt mrgeszi. ~z ilyen rendcThezcst ell m!isoknt tlzAr6 biriokba"clclt ncvezziik tuJajdonnn..k. A luiajdonjofl azl a jogot jelenti, hO[J1J dolg01 ..kal, mint ..ajdlllnkkal rcndell:czl7nk. Ret fogalom jilt beirne kifejcz.csrc;· euel a dologaal en rcndclkezem e: ez a dolog az enytm. Nyilv:'inva16, hogy a kircjtclt Crlelemben cs a k6riil~rt elemi rormnhan a tulajdonjog II, n'kt'iresak R h::tsznnlali jog, fcltetlemil term~$zetjogi ~redettl, Ezi es egyeni .ioa gynntint. MA~ kcpet 6ll n kerdcs, ~a nem n fogynsz1.h.si, hnnem a ~erm('UJ Javrrkra forditjllk tckintctfinkct. EzeJ;:ncl ugyonis, mint kes6bb n luTnjdonjog forrfisnfr61 ~z61va ki fOA'jllk rejlcni, 0 hnszn[tloti jo~ Syokorl~sn meg nem rcjti magliban n tnlnjdonjogot is. K01.1I1rJom6st'i, hogy a civill1.:kita haTndlh6vnl :1 (oldon e~re Ie.hb tertilrtct c, t('rmbzcli kincsrt vctt_, a termeszet adtn ~spedig sziiksegs1.enl tlz embernck.

tck tulajdonba nz e~wt1nek, v8GY az egYCrlck csoportjai, avagy a tcrmeszetes k6:ussig('k, amino pl. a kuzscg es az allum, Idcstova cgy szuzndn clcrt ii k a Icjlodesnck az l a sznkat, nmikor a mcgS1.iilet6 ember n vilrigon m(ir mindenl birtokbavettnck 1:11£11. m a rna szuA lctett, a "kcson erkczett" emberekct is ept.'igy Iclruhriata a tcrrueszet a [avak hasl'nllb.tfi.'I1:lk [ogdval, mint a rcalcket, uz "cIs/} Icglulokut". Minthogv pcdig a ltas::n6/aU jog crosebb jog, mint a tulajdonjog, nyilvanvalo, hogy a kesobb szulctcn "nincstele.nek" hnsznn.ln1i jogai, mlnel tobben vannak az Ilyonck, annal nagyobb mbtrkben L:orlritoz::tiJ. azoknak a joguit, ak ik a java kat tnlnjdonukban Inrlj:lk. A javakka! tulajdon!.·ent vaM rendell.:e::es "em mellet oddia, 110gy [elletct/enne, uogy elvise/lletcaemi! nclle::ze tegye a tlllajdon nelldil 6116],: .zum6ra a meoNlletlst. ~ Vil{lg(tsuk meg minded egy peld{l\·al. HIl cgy hnj6toroHei a vihar kin! cgy szigctrc, ahol nem lakik 5oCnld, hnj6lOrotHink Iefoglalhatja maganak lulajdonul az egesz 6zigelct. Ha nzonhan ujabb hnj6tOroH erkezi.k, ennek llasznaloti jO[Ja er6sebb iog, mint az els6 hnj6torott tuinjdonjo~n. Az emberl ugyanis tcJjes hasznlilnli jog ilIcti mc~ mindnzokra n juvakra, amclyekuck haszn{l!al{1t61 Higg az elcle. Az else. h:lj6tUrOtt IchM, ha meg nem maveltD meg ar. egt'!sz s7.igclet, k6teles a m!l.sodiknak a

nzonban
_

SZonlag.s:\goJ ulnzus utan b61. Kiskcreskcd6se volt ou,

Fiatal sz6ke •• szonnyal ii:unk sumkOzl. A nnpokba n erkczeH meg vi, Palcszlinli~

dult, 1I0g" egU nap alatt, hdrom h}o fijl/uuz{j ncmzelis{ytinek: re(Jge, z.!id6~ lIak. de/ben arab nok t, este wl{}olnok val/ottllJ,' mcsjunkal, A umgas kulturntvct kepvtselc zsid..isag h:llor magatarte st tanustton nz nrabok 6riasi sz:imheli f61t~nycvcl szernben. Termesectescu a Wig, vngy 0 i-H n.nveu orabolt hu rhri rnbb m6dszel'Cl,kcl ha rcolInk. A leguto!JlJi ,diS-hell r.l:ir mCl'lszi.int IlZ clel- es \'agyonhi:r.lon [Ig, a Syoll)'orii cstuagos ('j~z;lkftk{l1 ir'fn\'crropogas, stkoltoeas, u\'o'luzc:o l:! bombdk robbnnd !lnak zajn ver!c Iel .. Visszav{lgyik-e'1 iL6N.lezziik, Szercttcm Paleszlir,{,jla" elni mcndjn -, de ezcntut ill han nkarok ma rndni. Tizcnnc..:y eSllcnu31 lol!oitem cdakunn, soknt tapns aalt.uu , sckat atcllcm C!l - fcjc1.i be Illoso,yogva nvngodtnn ctnroudbntoc», hogy mindenutt j6, de legjobb o!lllon,.

cordi

_ Tizennegyevi klntlakris utfin !!)45ben Il hilooru befcjeztevel haz:l akarlam jonni. A Paleszlinl'tban elo mao
egykdi, vagy lIZ anknrai ko\'clscgi1CI m.tozik. t945-ben adt(lm be kl!ru!!lIyemct 0 Magyarors:d(Jra vald vi!lS:ate:esre jofJos1l6 utfeIJe1ert, dt' csak mO,',f Iud (1111 hazajollIli, Ennck j6reszt az az oka, hogy hosszu ideig Inri, amig a kih'clsc.gck iigy Mugyarorszhson, mint Pn~ gyarok 5zcn1.

vet£6g, tclu'lt

hn zajbvetele Palcsztinf.tbnn

iogilag

naonbau nem nines mngynr

vagy a kniro

me

A jiloz6jus j61wlauz
PdrJtit ritl:f!6 kll'andunk volt II bud(lpes/·pecM V(lSIHl!dllOfon, omit el kcl/ monrlamlll},·. Pisla lIacsir61, (I fijka'arr:r6/ .~~dl a tor/enel, ok' tf:n(lpof1k'~ni P('lJlre jan a IJOllat~ 101. Mmdifl vtirja ne!lIhl!/ is· meros, Icvdel, esorrof}ot 110: a 110zaiakt6f ~s l'fmcsCli, mi ujsag oUlIon' Kimerl. tempo.. mo:qass~l V(!!Jzi el a uonat ulo/s6 11r1ycif, aloirja a konyueh'et. e/iqn:llja I] (iatalal)bnl.:at. (J~tcfn a: iJm('ra!lok csa.. por/javal elindul a vo$llla.~ la1.·tonya

I':.rac

lesxlin6.bao
mtHycl 6s

Icnyomou:'lk

az iIlela szc-

elo~lelcl.

eJ

s7.igct aldbb

felt6reLlcn teriil~t(ibOl lcgannyit :'itcngedni, amennyi.

kiaknfiz5s.li.b61 ez mcgelhel. at el.s6 h::lj6tOrolt· mar muvclcs ala vette, megfcicl5 darabot JlOs::onberbe adni beloTe, vagy DlunkateljesitmellU e1lencben rendS7.erc.scn kiszolg:'i1tatni. lkevesbC 5Zerencses sors.lfirsanak a sziikscge~ javakat. Rin';ve, hn nz meltS munkal:eptelen, mert akkor az els6 ha161or51t munlwteijes(lmeny nclkiil is kolclc.s Ot ell3rl::lni. Pcldnnk teljes mc.gerteschez tudnl1nk ken nzt, hog)' az ember mint a lc~kozclebbl alkalomrnnl lX'ivcbbcn kifejtjiik -. kel eredeti m6don szcrezhct a dolgok Wlott tnlajdonjogot. Ar. cgyik nz uraHan dolgoknak mfl.sokrtt kiz:'ir6 birtok1-13 'pedig

nek

nz egesz szigctet k5telcs vaSY

I

oer' ...

Tra"8!llvnnmt

bavelcle,

amit

foglal(15nak

nc\'e-

ziink. a ma.sik n mllnka. Minthogy pcdig a hasznlilati jog J::yakorlnsa a fogyasztasi javaknftl c~ycrlelmu a tul::ijdonjog gyakorl:'ls(i"lll, annnk, nki mnr nem fogialhat, egyetlen tuIujdonszerzesi lehetusege a ml1nka. Sz;_\mlira tch[tt n munka /,:(jtciesseg, de R mcgelhetcs mcrtckeig cgyhcn joa is, amely jognak Cn'c,lyesrtese a javnknl keziikben lnrt6 tulnjdonosoll:nt terheli. A munknkcptcIcnl viszont tllIajdonncrz~ munka nelkiil is mcgilleti a hnszn{llali jot::, e(fyucriien mert, mcrt ember, s e hnszn:ilali jog:inak kielegiteserOl nzok kotelc~ek gondoskodni, akik n .ioVR{,kol luIlljdon ~ynm1nt rondclke7.nck. Az eddig mondo!bnltb61 leszurhcljlik ny-I a po1ililwi es gnzdnsJi.gi tekinletben dont8 fonloss!lgti tetcH, hogy a minden embert megilleM ha$zndlali jot] dflond6an es

ZASZLO MINT OLTAUiM. maj. 26. A Mngyn.r Kurir jclenW: A !.zenU61di htLrcok ideje" atokat n hAz:lkat. nmelyek p:\pai znulot tiiznok ki, mindket hnrool6 (el,

-

PAPAl

JerlUsnicm,

Hosyan oCl a prulcsztinai i.o.Ungember? Palcsztio~ban mAr bckebe.o is mecieliel6scn nnsy volt a. drtigas{IS. Egy munk~ tilJagos havi kcresclc 10 ron lot letl ki, enel szemben egy egynerti fcrfiruhhnak at arn 7~8 f0.l11 wit. Gondolom fl.t clclszlnvonal Ma.gyarorszagon magnsnbb, mini a bckc-bc1i Paleszliniiban voll. Ex tcrmcSlelesen csupnn a mnn:k6.sosxlfdyr3 vonltlkozik, nl.okra, nkik Ht keziik nchcz munknjaxal kercsik meg kellycriikct, mert Palesztinabnn eppiigy, minI b:'lrhoi m::'isutt a vilngo", "annak gazdns, sal nagyon gazdag rclcgek is. EI6relalhat6 volt-e a haboru kitoresc'1 - kerdcl.riik. A htiborul terrorcselckmcnyck, rchbo.nt:'ulok fosz.togattisok clOzlek meg. Meg k.eU mondanom, hogy az ul6bbi eszlendOkbc" Pnlcszlin{lbau nem volt bizt<lnsfigos u helyzel. A lakossng n IcgutQIso pi.\lun.ntig rcmtnykedolt ab· oon, hogy nem lijr ki a ht'LOoru. Az elmliJt h6.boru tapaszlnlat:li alnpj{m azollbnn lerm6szl'lcsc:l gyol!l ulcmben kicplleltck ax 6v6he1yekeL Tudni kcll chhez, hogy Pa/eszlrna nagy v6rosai, mint Jerllzsaltm, Haifa, Tel-Auiv mind mo.tern veJ.:(Jllyfalu Ild:akb61 tllhlnal.: I ezek nem nagyon birjal.: a bombUrasl i, a haboru ('gylb vcs::edelmeit. d}'nctal~kol"i kezulck az ~Ielrnet is, nmi~ nek ki)l'etkeztehcn a knnaani boscSti Palcsztin{t.bll.n lassnnkcnl trngikusra (ordult az ~!elmczcsi hclyzet. Nero waradt el a h:l.boru szokasos klser6jc, a.z inflaci6 scm Cs a JJaleszHnai p~nz, nz arab, LSid6 un801 folira!snl nyomoJt font 6J I~ke is CGyre jobban

fclc.
Tlldja, Sandorktfm, nz (1Z Orlega-kunllU lIcm lels:('tt nekern. Nem (J lartfllma miaft, l!rmem oIl/an rOSlJ;!!. fordUas, hO{}IJ szinfe (Jfve:II"fetlCIl. Mondja. sen!.:; lJ('m ol;ad, nki t're· defi sponyolbOl vC!1C':nt 0 lordiltift, nem prdig nrmclbfil'!

-

arm

cs

b6csi

--:-

liils:ik mondja

ninc..en, Sdndorka.

Pisttl

es

tehlh a 7.sld6k es.az
('.g,klmclik. A SZEPLOTELEN

nro.bok egynrAnt
FOGANTAT6S

TEMPLOMANAK mtGkezdlk

r6\'ldesen A tempom, timely u amerlknl nem7e1 ker;y_ el e lesz, a r6mnl Szcnl Pe:t'!r Dad_
epf~1 Washlng'ouban. csak nlamlve1 templom nrnnyJ!Jppnl TeM: torDy4t klsebb

valnml intezked~s a jeruzsAlemi szent hclyek mcg\'Crlescre'1 kCrdezzuk. Termc.szelesen IOrMnt hang:r;ik a vfl.!nsz -, de most, hogy hnz£lcrkezlem cs OLVo.SOlll, hogy a Sion hcSY61t, NAd(f!ILe!;, BCllchcmbcn, Jerur:liti.lembcn eiulazhom 6ta mi,y<'n su~ I)'os harcok dulnnk, nem vagllol.: meggy6::iJdve Offill, 1I0gy e:::ek a slen(

esct!. - T6r!ent-e

Hat ele!] baf, merl fg!} nem I. csoda(om, 1I0g11 kcve,~en oluaS.Jnk. Nagrlon rosl: er a lorditth. ].rilja a: a Julicn R('nda l;ijnyu, a: c/rris_ /[f(fOk aru/risa •• al na!'lYon 'rfsutl. Jga!. Babil!l ilfiluifll lou/itotta. Tlldja. louan els:ok01ll a rcgCtl!Jckt61. A: Ilj Z!fallf/-J,:umlV" elf"ivQl" lam. de nem tei.fzclt. Tnknhb '011lilmtin"o~'(11 fornotok. Mull!;", S:crb Antafrol beHrlt nekem. luil meas:('reziem a dUt1.·o:nopok i$ CliO' dtik.-ot. Nem mondom, ,walton /6 meglti!ti!lai I)<wnnk, ('.'ok a: lJolt, (J baj, homl eppen ellitle Rn/Ji/.tn"k at. .Elm]r"i iroriaTnm t'JrlcnrtCt·· ollJasfam. "61 a~ uMn nnil/TOII ne. ren" mllnkrinak tllnt az loup. Atl/tan ,,::'6 h'erlil a~ oUhonlal:r6r ls, leuelf'ket i$ 1Ioroll Pistil bncsf. de a: irodalom /nnt"lJal,b eukn~r. Khobb mt'{ltlldjul.'. 1I0rm nlgg kii:epi.Jl;ol(il vf('f~elt. ralrf ,mIl/tat', dt" a knlour/;orlif.f meIl,·1t t'17P!r ki • k~m/f'fr1ral rnlli;lcilt h l.',j1/jnl;'t'n kllUlir/i/n';(l/irilml IO'11'1)1;:r:d1.:. Ere): (l It'q~'crllJnelll) OlllGRrrrimmi. Milllen }o feflne mlrl nClllin" J1rren f5kolGlrz. Nern lrnne ,:nfllmns d hnSj-{l I//nu7s. fllli:inafft Is rnegvifathatndnk., •

IIkl\nlfl mereta. 11

A

hArombQrflJ:1k, • slI!Uksl!:Gcl

u4zhnl'mlnc6t

hntnlmn8

templomhoz
a vlltfg

mllr"linyrc.'Jzeket

minden'

8Zt'iMI scre,
8ort\bnu nnk. lorna

Usszehordj!\k

annnk

Jclkl!p.l~-

bOGY Amerlkn kntoUklL.nlnak min (len DCIIlZeI Jill! 011 vnnA Szepilltelen az blvatnlos pUspOkl JapAnlxLn

Fogcml:lt4s
amcriknl templom~ kn rendeTele

temp_
lesz. sze-

egyutlal

knlolikus

IHBNVVKIADO
(Budnpc<;( TV, S~crb-ulcn KONYVNAPI K()NYVEI

PUS

I
17)

VERES PtTER, Onc!clr:ljz Konyvnapi Am rune 28.-, k.owe 38.-

mht~kben korldtozzo Ci tulaj<ionjo(Jot. Minei lobb ember szOlelik n roldre s minel nlngnsnbb SZint'Ollnlra cmclkedik (fZ cmberllez meltonrlk erzett meg_ clhctes, nnnftl nagyobb mcgszorfMs nUl t:sik a tulnjdon, espedig ket '\,onntkoz(lsbnn: a javaknak annnl
kisebb hdn!ladr'ival rendelkezhetnel.: tets::eslik szerinl a llllajdono!10k $ annal nafTYobb '''lin barlll a tulajdonra a nlunkaalknlomnyuiI6si ];{jfele~('tfsr(T formajflban. EbhOI lk6vctkezik, hog:v a ,in.\'ak rna-

mind

namJol)b

~gycfcmek

JapAn rint cgcsz
A XU. Pius

mnju!

foTynmAn szeJ'l,nt
0.

p6.pa
(M. K.)

sZ'And6kn Im6.dkozz6.k

R6nnfuz6rt
b6kecrt.

a vilng-

t!'zezer lakosa vnn . .A ballungof, amelI/ben az isldl/o volt, ahol a Mcyv6!t6 sziiletett, kl116nbiiz6 vedelmi berendezesekkc/, homokzs6.kokkal u(tlc/; k6riil, olymodon, mint ahO{JyJn nzt ludom:isOm szerin( 'Eur6paban is tell6k 0. haboru alatt. A barlang fololt Nagy I{onslantin cs{lszar rc.lc~6{le,lJon:'! AltaI epllelt baz;ilika mcg"edcsere ludlommal nem larent scmm; inrczkedc§. NtizArelben, nmclyet nUl E"-Nllr..oiranak hh'nnk, s arncly II. Dzsebel d6H lcjtO)Cn feku:tk, all ogy tcmplom. lit, 1\ ferencrc.ndi knlolikus If'mplomban \'nn nr: nngY3.1i jele.nc!t hclyc, Cs Szcnt zsd asztnlos miihelyc. Naznrelben 1{11l1al6 at az :lszlal is, :IJllelycn Je1.Us re1timadh~n ulli" oz nposlol.).kknl egyml vacsorfi7.0tL EtC"kcl fa st.enl

;1:i~:!IO~11'~~;:~~~!;;~ iet~:i~c,mn~'~~~:

A NAGYDfTD"P"STI pAnTKOZPONT ninEI
Pnrtunk pest IV, Iiivfllnlos
kivc:e16\'el konH 4, kozpontj{l!lak drne: Duda~ Toluuehin(\'011 VlImh3z)~ I. em. Tclefon: 180-761. 6rllillk vas{tr cs iinnepnap d. e. 9~1-ig, d. u. 5-7-ig Szombalo" d. u. hivnlnlos progeste 6 .B~sz'-

vrlllllnk. 6rnknt nem lartunk. Lt'gkOzelebbi plirln:lpunk rnmja, m{tjus 116 31-~n, hcifon
brakor: .Az elil mo16 az nktuAJis rOI •. A p::\rlnap Pal orsztlggyiilcsi pARTUNR llZercpe. poJi!ikni kerclfben

Jo-

ell

kcrdCsekSzabados
felsz6lal·

n[lk: dr Bllz;issy S."indor

~s kcpviscl51c.

Szamadcis
SZABO PAL,

Most es mi&ldorokl<e!
Vfllogntott KonyvnaVi clbcszflCsek un s..- Ft

SOMOGYI
Konyvllapi ira H.izvc

IMRE:
g .......:.,ki)lYe 15.-

g:'i.nlllin.idonkcnt v,116 birlokl{I"nnnk rcndjct sohnscm tekinlheljiik v~glegeseD riJgzitettnck n t(lrsadaJornbnn.
1T:iz:ls..~nrl 'i a"licsa(16 kih5vllello mC,'kiXlcscl. TV, Verc~ Ph1neulc:l 9. pfnleken 4-\01 i-ig, A h/i.zaslars me.gyAlnut1'ts6bnn tf'g1h~(!t nyujt, I~ lQt...nI, 10(1, on'o"'i lnn:\c.okhl u()~l.

Kertmng,. ....orszag fete
IU}NYVNAJlI SATRUNK: JlAKOCZ'l-OT OS SOMOGYI BllLA-tlT SAP.xAN

A Kat.

r61. hnslC£rlil e. csiko" C!I sznmosnn ltZMllhenCdet .dr6t,'"
mo"doltA a nyi t6vols!igb61

ZARANDOKLAS MARIABESNYO· RE. A f6\'fu'osi c! bmbpcstkorllycki knloliokus ferrink Sl.en,th:\romsng vns6.t'napjAn, m6.j. 23-An tartoltltk meg ncgyvenhatodik z..'lr6ndoklatukat a Kl'Ipucinu! n-'yAk matiabesnylH rig.i kegyhely6re. A znrnndoklht n j~l.t1sllirsa. ~i ntY{lk ve:r:etese ainU A116 btldapesli fern M6rinko"gTcghcl6.k rendczt6k P. Vadkl"ftt Dela S. J. veteleseve1. Nagy u:'lmlxm erke.ttek znMnc1okc50portok n k6rnvCkbeli f£llvalrMI is., kiil6nOsen GiidolllSr61. Dlinvr61, K6kt\1\

te.tl6k, nem tuohaljuk R,l.onblln. hofzy II. lcglll6bb; hetcdc. esemcnyei alalt mJ torte"t veliik. Milyen volt elul:tzdsakor 8 p:llcutinai n~p hnngulntn? ki!rdezzlik. - Pnles7.llnn b&esr:creI6 nfpe rellege!! a h:'Ibort\161. A lcp-Ul6bhl id6kben nDkiink, kUlf61dieknek m:\r ann~·ITn 6vnlosnak kcl1ett leniink, hogy clfllor-

er~klyekel

ke1l6kcppcn

vedelt

hp!yre

';;ROEt{Vt!:DELl'tD SZOLGALATA

GaIRn"idC.t<r6I, ko-

1..""".,,.,.,. T17~;nEnnAil."
I... blr
LEGOLf.SOBB A KCSZITONEL 7: L nR"
e-

K6pvlse16ink mindcn hClfc5n ponnszteh'6telt larlElna k Ingyenes jogi tnnu('snd{ls minden szord6n d. u. G-J-ig. Inf!yene5 ad6iigyi tnndcsadb mInden csulorlOkon ci{]ut!ln ftil 6 6d. 16' fel 7-ig Pnrlnnpj[link 1t\lo~ElI6innk !ldves figyclmCl felhh'jok arrn, !logy dr Barnnkovics hl\'(~nnak n k6leljovOben Dlf'njcle"o k{i:lyvcre n kecivczmenye.

me

elOfh:elesl a p:'irt kor:ponljdban het eszko1.o1ni. 4

is 1&+

P. terenlen,ug

m~ 20 kilom6ter is gY:l'log. Al. fh1nepl VOfga Ln.s.r:16 S. J.

Budapest

IV, Mu"um·kijrul
bl'lbnloltek vnla.u16kbanl

vilagtnva·

0 GET 6 V E R SEN Y E K
m~jus 26 ~s 30-An lh:3 Orai kezdeltel

8abarrJek,

Dnzank

s
luI meqiosrtott, /iala/SilO s=uma el::<lr6do munk6.3. eaure nOllckszik •

.Az idenymunkas mondja •••
t6li

Zsakutcaben
'A' munknnEJkii1i~g kerdeset sokau cs sokfelckcp I:lrgynljilk rnanapsag sujtoben Cs anketokou egyarunt; arnnytulunul kcvesen es Iegfcljebb .nch{my Iehllctes mesalIapltassal mutntnak ra azonban a munkdtlnnsag egylk Icgveszedelmcscbb jclensegere, ami nem mas, mint a munko lelJetOscge/ol. s5t
j6rcszt:

a tancnckerdes
tobb, tudo, ntill6scgi ezakmun-

bancm n munkanak
mun ka tart munkangak
16!j

Nemcsnk a es k iilbn

vnsutnak nyari

is; . cg~sz sor A ..szezon"

van lr.iilon mcnctrend]e,

A munkaiskolak felepitese nel kiil megbukik . . .I~ a sza k lnun k as-utanpot as
mainal lellyegesen nH1111.-dt is nuujfoni Iaisra lee z s:iJ.hey.


egyetemcs sutyos. genAz

-

Munkaiskolakat!
A

>ej!r"«1

,".g60

, a modja:
meg-

,,,,uelese.

munkoiskotak

micl6bbl

Ennck

a ccl".k

a ,,01·

koztatjak

embcrcikct.

,,61:c7.onl", mig mllS tovosetot oszig Iogtnl-

szdmtthat. bclyxct tchat ok ? Furcsdn
joreszf a

Eeek

~~I:~a!):'tn a ~,~:~al;i\,;)~jnla~~~~~XI~~~IO~ szekesfcvaros kcaeljovoben meg~1~'61\ze~:~I~\:~:;'t1t~~Si~~eJYi~1}~::~faot~~~ Orszngos vlszonylatban _ tudomasom sxcrint _ toblJ mas szervczet
islmla Illekkel,

Ide]c mUnko.:lgnnkcn! v{litoz6; de cgyben Iwson:Uanak egymhsra: n eaceon idcjc ntatt kelt megkeresui ax egesz csatcuddre ndul. A lCgjOJjjlllll kcresc sz.c.zonmunkb nz utburkolo, akivel az egyik legnugyobb sik'cpito vh:lalat udvnrnn bes1.c\Eotcl iin\{.

_

Mi, ulcplt6

szakmunknsok

-

Axokra a 14--16 eves Ilatnlokra gondolunk elsosorban, akiknek anyagt helyzctc. az (tltnlnnos lskola elvegzcsc u tan nem tesz! lchctove a tovubbtanulast, bauern nkik \'agy sznkrnnt szeretnenck valasztani es tehat tnnnncszerzodcs utjan kfvannak BznJdccpzetts-cghcz jutni vcgy pcdig a termclesbe val6 bekupcsolcdas {!tjan akamuk minel clcbb (jn:11l6 kcrcsethez jutni. I{ctscglelcn Icny, hogy a agares klstpar ezek nek a fiafaloknak csal: jelcntektelen hcinyadat kepcs "lets zinni"; a ntlnnorno fobbseg, utat epilctlem 5 mert gyenge volt haszlalanul pr6b61 _ ho/mi velt, n lei. elmondhalom, hogy e7. a rendkivUli nlunka kisso kirAntott a vaqy feny/eges oss:cl.-aUetes, ma· bnjb6t. grlaru! protekci6 ,~eoitsc(feveJA .'lzob:Uc.s16 m.-V kevcsbO derufanoncszcrz6deshez jutnt. SZ:lkert5i lAt6·· becsles szcrint cvcnte megkozcl!_ M6.rciust61-okt6berig dolgo-tlX:n 90.000 lovel sraporoda, a7.okwok, btl van ntit, vlliswl kern:lk 81. iskoh'ib61 kinoU tintalokdesiinkrc. _ A7. iden pQldaul anal nak a szama, akik nem tudnuk a hittel Indu.;tunk ncki e. tll\"3.Sz.. kell&'kcppcn elhelyczkedni, nkik onk, hogy nz embcrck n hAboru alntt t6nl,rcll\cut lnkisaikul oneel 'cs munkn nclkiil l&engenek, gyohbres7.1 kireslclik. Tb\'edtiink; Inssan hnzz{uzo'knak n henye elcta f6berf61. le(Tnaoyobb s:a::(deka~ hez s mert ig6nycik scmOlivcl scm Ilak evesre ken CI pen!. {(If] a kiscbbek a dolgoz6 sli!rencsesckcs:akrna mosl, majus vCf)en, termcne.l, lassan, de biztosrm sodr6cInak 16kepesseoeslCk mb] csok alif] erma "ko.nnytl" es illcgl'ilis kereseti llOrmadat tudjrr hallwo,flalli. E1. (ordsok (et6. pedig anny\! jelenl, hogy lelirc j6form:lO 5e01mit scm ludun.k larla· Me~erdcztu.k a fiata1sag neve16kolni e.s esak azok nem fogna:k 16sligyet tirs.ad.atmi, .szociaJis, sOt n61kiiloz.ni k37.filunk, nkik, a eegbl1niigyi vonatkoztisaiban is kitilt.ahlrtfcslcst i3 kil:mult!i.k. is-merG egyik pedag6gusunNem so.kkal jobb a f6reg1<f'16 n~n munk6.sok holyzete s-em. LegQ.lllbb kat (tn-61, m! 8 vclemenye n fcln6've'kvO, legkozelebbi munkasnem\II 87. B 3znkmunkiis, .kivel besztlzedek gazdas{lgi es szocid.lis lehegelunk, tele vnn pannsnlll, _ M6..r j6-1 benne vagyunlr. • szet6s~geir<ll? zol'lbnn _ mondja -, munkahi6.nvr6I aem pa.nnszkodhatunk 8" heU \ercsetilnk ml!gifl alig tirl e1 • 150_100 forinlot. Ennek oks u, bogy a biirlinkcl vagy sm1J8.1e.kos, ....gy ltigkobmeter alapj6.n ka'pjuk, at eu1ler1e. hi/J6kert az()nban ml
ual1'Junk Ic,'etlhel.:. Ha teMl a 00/lalko1.6, takarekoudrJi llempolltb61, fukarall Itdmltja ki d ll!ler&CJ1l11agot aml ellen mi gyo.korlatilfl.R' semmit sem lehelunk. if a lei rek7nmtif, mlhodszor mar in(l!1en "ell elvegezmink a mun1.·dI. Enel !l7.cmben nines u: a munknrubn, nmil a ~azok Cs s:\y-nk. amikkel dolgozunk, nt':ldny hel n'alt tonkre nc tcnne; mcstersegftnk illnl.a bc6zlv6dik ~olusninkbA., hogy szinte cm-

uiondja nllulnbnn 111'01 paQa8Zkodhntunk. Norm:ibnn do:gozunk saki a zo n f(>](il tcticsn, m(!gkeresbeli n hcti .'150-400 [oriniot is. Ez 01:1 is 5ZCP kcrcsct, de nem sznbau elfolejteni, lID!}!I bekciduuen. pCIl~ g6bcll is me(1kerestunk ugfJanclly~ flU it. H6napol.ig CHinl. Cl csal!l.c.lunkt61 t:'tvol a rnunkank clyan, hogy II gyomrunkon uem looel Lak.n.rt'1wskodni. _ 0557.el, amikor bevOllulunk, meg aknd nchflny pest! ulkal.mi munka. cgycbkcnt ezcnbnn a toler atscl:Hjuk. B:h ez scm mlndig srobfi.ly; en pcldaul n mngaru rc.szerol az o:l1Il1lt teton cgy nagy gy6.r szerclzcsurnokanuk belonnlap·

15-18
10k ugye.

rcmengseacf61 is eves tanonc-korbelt

etmrt
[iato-

Enn.ck:l. [clcl egycs saakmakbun nun-is I11Cgl11Ututkozunk: az utnn po tlds kcrdcsc tchrit nem CSUp{lJl sxochilis cs nevelesugyl, hnncm ctsosorbcn ya:dasagpolitikai Jd:rdes. Evi 2030.000 dolgoz6 klcsese :1 trrrnclesl rendbol nehany csztcndc ntatt heIethatatlnn kutasztrolahoe vczethet.

~g!~O~~~les~!~IlY:~~~~~l!lk ~z~~~~.~~z~ rcndk iviil
lIang:il ..~ im~ois jaaz: faflOn('ifjllsag e(onyuscn

:~~~~~~O::!l

:.~~ci:~;~

~le:%:;:;~6b~

is (oglnlkozik
mrgt

muhclvlskolnk
;~~~~~~

T' rzezer "gaz d'at Ian " gyermek
A kapott adatok blrtokabnn az itju5ag problemdlt kivalcan ismcrd Stern Szcrdna tnnacsnokhoz, a Sz ckcsfdvriros lX. ii:;:yoszl:dy{,nnk vczetdjehca Fordultun k tovabb Ielvllrigosltdsert. Az dn allal cmlltett evi 30 ezer auastnlnnsngbn felnov6 gvcrmek kU1.iil to czcr tetjescn 57.ocifl.· lis gondoskodas 1I16Iki.i1 an Budapesv ten .s m~g csallldi. segHsegre se

munkucrd, akit mdsfel-ketcsrtenillSs tenonc koraban, csettcg mar szakmunk,1sb5nt is dolgoatntnl Iehctctt flltdrcs bcrert. umlt CS:l!;: csekely biztosltast jarulek tcrhclt. Eppcn czert, volt olyan kisiparos. nkt Gnruega C5 egyetlcn scgcd]e melle 4-5--6 lnnst is szcrzodtetett; run eppcn rncgjordttou a hclvzct. A tanonc cgcslseget, munkocrcjcnck t(l17o:' kjhn~znal(~sn.t SZI.~OI'U rp'IJ(I~lkc~:sck v~dil{, fl~c: tdscs sxubndsug PI' neld, szerzodtetese teluit Mnyeoesen dra!Jubb. Az ercdmcny tchut: a kisil~::Iri milhctvokben 3-4 scgedrc Jut egy tnuonc s mcrt a gyar-lpnr - arnnyJag - !l multban scm tudott vcrsenyczru a klslpnrrnl tnuoncueveUs tcren: a tanuMs lel!et6sege-

~~(l;;~;~,~~sal\:~onh~~"hl~~g)'

eremtesenez,

reklset
forint

.'lurs:amoJ.-ka/ egyiitt mintrgy
sziikseacJ.

a mtiliees miaze1€lmilli6

I

Tudomusunk szerint II tanonciskclak dtsacrvcxcse kapcsdn a Fl\vdros VII. Itgyosztulva is Idvan nulhclylskolnknt (cl~lllfl::mi;' mindea azonban velcmenytlnk szerint _ meg mindig- meg scm k6zeliti a sztikscges appa nuus nagys:lsat. Tudjuk, sacgeny IlZ ol'szag' ax crr-c a celrn forditand6 penz azonban j6 bcfcktctes. Nebany ev alatt boscgescll \'i<;s7.at(~r(iJ n biinGgyi k6ltsegcl( csckkenesc tcren. tokcn! CS clvdsorbnn pr-dtg a seukmuukacro cmclkedesdnek stnliszf ikni adntaiban.

ES
A ben Hcudnk mutatoll

KERTMAGYARORSzAG
AKIK
nogy cikk·

ELLENE

DOLGOZNAK
azonban mindcnnel, az iparclkkek~ kCi is. _ A.mfg a:;onbon el uiOb_
J.:ulOnbO;?o arlamoflatcisbon addl'q a ::oldsegleUk de mris mc::()gazdasoaf cikkek sent -, nem kapnak semi/yen aldtdmosz/dst. biak

z61dseg6uezet
:l'Oran

nemregiben ra a cslJdj~re,

elk6veleit

pejll .. iirtlycki a telelJi,el 'll yo, hibciJ.-ra.

:~n~~~.~~~kkk!l~o~a~~~~'~~e!l~l;~~~~~ oem crh'S leJepesekkel bctclcpilett pestkornyck. A budnpesli kozcl:al:isl. uon esyszeru oknaJ fogva, hogy a nngykcreskedlS .k6nytclen ta\'oli ort!!lu'igrcs7.ckb61 drflgn fuvarrnl fcJGikldinkro sz:'imos hozzasz61n... ukezclt be s ezck okozlil nlabb kozrcadju.k Pop lstvimnak, a kitGn6 kerteszcli u..nkembernck At {rba.t, 10cly oz "Holunk rruvctetl 5zemponlo!tnt ikilWnl}acn n kormllnu arpo:'iIlkaja. nak blrdlatdval b6vIti kl A visszacses o'kait els5sorbnn n kormany arpoIitikuj:ll>an ken kercsni. A pnraszti termel-Cs - fgy a. z61dscgtermeles is rna meg tcljescn a mngdngaz.ddlkoddsra ~piilt. Mint i1yen, csak egy ideig b[rja cl B rMi1.etcst, kcs6bl) kCllyteien orvossflgot keresni ellene, mert itt n deficitet "rt'iolvns{lssnl" nem lehet eltiintctni. Mllrpediga pcslkornyeki 1l>ldsegtennclCs ma tt~nyles rtifizetes. Alljon itt cgyetJcn peleta. A parnj (.spcn6t) q-ja rna nagyIJan 30.- Ft, Egy embcr egy nap ainU 1 m{,zstH sied Ie. 'fchat mnga a szed~ mtlnknMre egy m6zsnnfi.l 20.Ft. A m3rad~k to.- !t-rn e6nck a sznllitfts, a szt'mt3.s, a O11'lg, tragyn sib. kBlIscgc. Ugya,ncz all a rctekrc, a 5:lhH:'ira :101inl az ideny eI6rchal:ld, n tobbi cikkckrc is. A pcstkornyeklck Li:ems:eTllen dolaoznok, ami azt jelcnti, 110gy meg /.-is kertCszcttlek, 3~5 !told esetCbcn is gyakran kelT munkdM otkalma:ni, mert n munk6k oss:r:e_1 torl6dnak, egyszerre kcll sokat elv.er-tezni. ltt tchat a DlunkabCrt bl) keJI szflmitnni.· Dc mas oka is van PeslkBrnye:k visszncscscnck. TudvRlevo, ho,;y n Icornyck (oletje nagyr6:szt lazll ho· mok, ami idcftlis a .korai zOldsCg· termeszlcshe)':, csak I'Ippen viz kcll hozzA. E7.Cl't a pe.'siltornyckl kerteszetck es'aknem iki\'C1el n61kiil ontozesre rend-czkedlek be. E<l<IiS - a hfl.bor(L ellStt is a termel{}k ad6menlcs benz-int kaptnk nz anWzeshez kg-'kent 50 fillGr koriili :lron. Ezi nz idcn m;'ir nem knp. jak. Amig a IUXllS(llItO).; 1.90 10r;lIlos bl'mint IlistiJinek az orru,.k nTd, add!"_ a kerleszctek cs.k Ii. n. "ipnrj't I)t!nzint koplUitnak 1.50 Ft dron, E70 pedig olyan lenycgcscn megdr~gitja a tcrlllclcst, hoSY nem lehet vcrsenykepe..s.az orszug nzon \'id~kcinek (ent lefrl termclCsevcl szcmbel1, a1101 ontlh:ps .nelkiil tudnak zl.i1dscget termclni. De tov6.bb me:;:yek. A kert6!.tzek.
hozni a !Zuk:\~ges 7.oldseg:fbl6kct.

'Jf. vAlasz lesujt6.

A szakmunkasutankepzes problemai

borck' ;koz6 mcnnl

scm merfink

~

a lealObblink dl1ondo uemr1Yu laddual k,i:(l. R:'indOs-nl A sznkmlmkban &,,:161-lnvnS7.i.g meg ~etleniil ~c.m aknd mllnkn. A ik6nlnv~ clgO'fLd.olk()Ut'tl val,,_ A ml .I!Iznkm{mkbnn _ felei1 fngyt61-oh'ndnslJl' nJl A munk~. Most mdr n!Jdr clejerl uormunk ~s Ippcn IIln ket l/t,te dllfam munkaba ef6.uor. ~'[crl krrcm, Ics.s6k koriilntilni ;t vurot*tnn: eist5S()Tl>(Lnomr lulonfl.us ~s bontHs (olyik, AZontul Icl-tfc:jebb kh'ii1rol tt\laroufik nz

nol:

en

_ A problema k6h~gteleniil Iyos _ mondja _ es szinte ne-rencse, hogy csnkncm tiszt:'in varosj jellcg(i, Amig ugynnis falun _ • f61dre(orm egyik eredmenye-kent _, a (clnov5 fintals:'ig _ leg. nh\bh uiT.ollYos fokig _, mtlnknnlkalmat taU,1 8Z cgyro bclterje. sebb gnz(l{iikodas kcrelein beliil, nddig a voros( Ilatal"ag elhelycz. kedesi le"et6s~ge a mulfl10l oi3zony(tva inkdbb mt!flsZli/ailt. A kis-Ipnr fo'kozalos viss1..ruf'cjUidcse es c~ycs ipnrflgak (okozntos es feHnrt6ztathntaUo.n elsorvndfisa nem l'ij tUnet, hnnem 11 CejlOd&l elkeriilhe: leUen f67.isaj holott n ,zel'kmunkdsllfonk~pzes a multbon joreszt a klsfpor kcretein beWl lolllt Ie 3 a gyarak is a kisipartol kaptdk le!J4
kiud16bb szaJ.-munkcfsoikat.

m-

nek ndoll t6bbmilli6s hitcl 75 sza1.aleknt a kertcszelben hnsznal3tos anyagokb3n adtnk es az nnyngok {ira a b(ol\.e:mlknak titIag a Hzszercse volt (pI. er;y m' (lr-,SzKa 1038b.n 64 P. 1947·bcn 810 I'll es a 'kolcson mcltC kaptak cgy kormcny{~6retet frns-han -, hogy az onko!tsegi s'irR'kal es 20% hasznot n IcrmelUlmcl< hiztosft,iftk. Ezt az f.l;cretet oft kormliny cllelejtctte bevd/lani. Az arnkat szabndcla tet16k ugynn, dc mestersegesen melyen az onk6ltse(Ji drak aid J:OttloUa},:. (PI. a Nngyvl'i.sMlelcpen. n G. R. emberei mondt8.k meg, mik o:z ti:rnk, a kOlller\'gyt'lr~oknak meg dclclOlt 10 6rn utan sem engedlck meg a vnsarUist sJb.\ Ez igen j6 "011' a viilnsztflsok elotl, mcrt fgy budapesti v61nsz(6k az igcretck melle 0lcs6 :r:OJdfdzell!kct kaptnk, a beketiraknnk nUng minetossze 2.5-S-s:wrosncrt. (PI. HISS· han c~'y drb karal:ib nyaro.n RUng 2.5 filler volt. 1047 nyarnn filler, 1 kg lldposzlo H)3V·bcn 15' riner, J047·ben 55 filler slb.\ Eb001 vi5zont nyild.nvaJ6: ahhoz, ho,!!\' /crm('/I)k a kij/c,~/jnt Dis.~:a turljak lirefni, dtla(Jball 3-3'1'1;ster annyi arlll 1.:ellet! piacra llOzniok, mint a haborit (,[dft. .A. !Udek uisIont 1Iem teremtek hri-

r~s:('si11nek,

lIyen

korlilmenyek

kozott

me--

resz alom a j, !Jag!} a1. 5 evcs tUD kerefen bellil a be/ferjes ga:dalkodds {okozasarol, a zjjldseatermesz. te, !ejles:.tesr6/ bC3Z~/ni hacsak n korm~nyzat Cel nem· ismeri a

a

keroes igen nagy (onl().$~agA.t es ncm talt'ilja meg a m6djat, hogy a miTlose.'li z6idsc(jtermclZflJs ne 3UIyos rdllzete"t itlentsen, hanem a. termel6 hn ho.sznot nem is _, de legnMbb a munkaja eUcnertekct megkapJa.

5-6

a XI. keriiletben
A Bot:;si.-a!1-litllciJ van e(JU hd=, umelyllek Ie. J~azs:ama. se leteje, " ablaka, ie a/laJ~, It l!cl/1raj:i s:;::dma nincsell.

B.ldan

9

(I

~~Z~~ ~=;~~~fI
van.

EOY harumOllcr-

('I

roms:or

onn!Jit

~., ifni

sokal!

teny_

c~

Icg 1wlas:fcisf kerfck. Tcrmcszetescn Cz mellett a {Ofl1la.'rztok mC(JI~ orany/af! nao!!

~~:d~nioe;i~~~~~~7, ~~~~ f::!~r6i
a! orat

igy

nines

liz!etckben
li:etnek.

~pij1etekcl. Jg~'\zi epltkcztis nagyon kc\'Cs nknd: n komiivesek jclentos rtisze ..sethi", J-~s mi l~t a MIen? leerde7.liik. VAJlnt von. _ AZI mondJAlt, a JoT'4 h6napbftn eri5teljcsebben me-sindu} I'll: 61)rtk("zl~o;;, 11[1 l1cm. nkkor n!'lm l-udunk m~gllnknnk 6s1.rc m<":--s eJ?Y knMlot sem venni. J.....cgfeijebb nzoknak 8. slerencscsc.knelc, okiknck sikerlll vnt"hov:'! bejulni ii7.em.k6· mHvcsnelt. A nagyobb gyftrn'k llf.!vnnis. nmclyekben mindig n.knd holmi fatazni vnl6. It.l!ano6 kamliv-c.sek"l nlknlom:znnk. _ renoyi achel czcknek a Slam.? _ K~I.hfirom eZl'cl~k lef;yinl -. V(l~y In:lin nnnyi scm. Megl{tirdeztflnk m~S' n~l1.6.ny sznkma.t; c{!:yiskolai fUllS 1\ nY{lron o!\i nlka'mA.7.o!t mO~tl Ie mn"~r61 rgMz ny!irnn 6.1 n Iti:1 !l:7~nnMI. em' m6~ik filta v~uont nlknlm.i kiki:'i1l6 lett tl NepU,:e'hen. MM~'m'lV81 es r6 .. lden: Jet(lgndhatl\ttnn ~s I5rvcndelC5 ttiny, ho,:y vnl11hRn hn:nrlunk R noeihHs raJ!odt'>"s (tl jiln:
ft

eseplolnunk-'lsn:

k

m .. gv: cttr c.suz· i'lirand-kabinoskcllt

_ A rloJogtalnnsflsnak kitett fiatnlok utja csakncm mindig a ziilles (cI~ "czct; n rendOrseg Cs n fint~lkorti31k bfr6stigon:lk 'rengclcg szomoru nkllija bizonyltjll ezt. S az or\'ossag s.cm lehct egyGb, csupnn az intczmcnyesen megszcrvelett, {il1nnd6 jeIlcgii munka: mllnkaiskoln. _ A gyt'irlp-ar, mal rejlett~fiti (okan ott tnrt, hogy nr¥.ylng kevessznmli, !kom01y lcepzetls6gt1 5znkmunknst _ ezldaszcrint mc~ a kisipar.nevclte gcncr{ici6t _ es lCnycgcscn tobb l\. n, bctnnftott gcpmunl ..ast foglalkozlat. A beta. nfttisra termcszctescn sokkul atkaJmasahb nz idlSsebb, (elelosscgtu. d6bb es komolyabb 20-25 eves korosztnly, mint 8Z cge~zen nato. 10k: nf'01 k~lscges nzoll'bnn, hogy a t6bMerme/e3i ler!Jek soran a

De If'lincs rcndlJon aZert sem, mert a termel6k az olaesony termeloJ !'irnk mintt gyellgebb minfJ3~aa. de naoyobb horomu !ajld/aa ke:denpk dtfArni. Ez pedig kiviteWnk szrmponfj6.bol !Jc!J:etes lenne. Ma mur. olyan nogy a ~dn:\lnt. hogy al lmportn16 or'izagok 0: minasegel nczik els6sorbnn. Vcsyclemzc6sci :11inpitj{lk meg a eillcor, ''itamin sib. tnrlahn{tl. S 110 mlnoseg_ ben lcmormiun1..:, nem tudjuk visJ!.,ws=trt::;lli t'ilJe3zfett piacoinkat.

.A lorlellet na(J!{on szomorti mond/a az al/ya. - A2 UI6,!/6-ulcdbaJl taklllnk aiberlctben. Ot~'1 ual}yunJ.:, apa, anlJa "(from Ollcrrl.ek. EOI} md,IA ~ue" egy ilUromevtl is egy n'egy ,,_ fdleu~j aprdsa(J. A mult ""len OJ! egulk a leg'dlJsebb (I!Jumtk szamdrk6Mg~,t kapott. A IbblrJIJ, le!tue a: IJ oyermeket, /etmondott. Megkl,erelti1k a (I!(ermeket korhozba odnl. Ad mondtdJ..·, hOOIl nlncs llety, lel/ef, slit landcsosobb otthon, a lakd3ban keztlnl. A IIJbtrl6 a:onb(llt nem U01l velektdetL_

c'

a csaldd/6, aJ..v ejjel uyarbon s lwppal afudnia kcl ene, J!abad idejet [aku$ketelfC3scl toluml: d. Pcn:. per3:e nlllcscn, /liszell' 10k a 9yerek, .)
lou julott el kerelge:i. kozben (I DiIllIye.u.tc6ba, attol (l 6-0. u:amma/ IZtmbell mar euek ola beftj~!.l'tjeniil all egfl epli.tel. Az el,a ~mcleti f6dem IIllir elJ..-cs!iilt,· fMID ke,z'el! ali a mdlo~ dile emelet.oldallala. 1941 ben hagytdk abba, 0:61(1 .enkl sem n/Ju,l hozzd. Ide 1l!.:51t1J:1J1t" K. felesegcvel es hd,om vel, A. g~'drimunlrd., aprd Oyermtke~

A: opa, dolgOzik,

I'

S(llvos neifla 1\7. osztr;lk kivitc1. Amfg t6Hink 50.000 doth\rcrt vfis{lrOln::tk friss zoJdseget aT. oszllr:'i.kok, addig 01[lSZorsZl'i.gb61 eppen szf'izszor nnnyicrt, \'agyis 5 milll6 doll:'irert. AZl lli.Sll'tn cz at cgyetlen -a-cIat mindcnnel to)Jbet mond. A Icrmelcs 1ll:li m6djn mel lett ISs a ~ii1onb07.0 vnlutOk ertckclCsc mint! mes a mai alacsQny termeJ6i Arnk is mnsunk nz export szempont!lib6L _ tgy vl\g~'llnk

mcgt'lhcle~ cs 1\ mnnkn st\gnnak gyonyoril clmelel6i('I\.,.'

de h01 "~l{yl1nk

me;; hiz!on-

nng-yon szcp klvilelben kaphal6 II Demokrnla NEPpAHT kllzpontjtlban Budapest TV, TolbocJdn-korot (volt Vflmh6z--'k6r~t) t, I, .

BU Portie URnY KULFOlDRE SOMOGYIDAK sz(icsnel
KedvcJ!O

E(Ju as:tal, hdrom sIek. Eml .tel· reny, hdrum day. Ennui a bdtorzat.. Ar a.u:ony IlCIIl bes:;::e, nek'ink &inc. keduiink egll u6t &em ,zdlnil Biztatt.bt ncm' adhaluuk , abb61 b~:.tosan mdr clcal1k van. A Bocskay·utrol egll hata.lmal uaper-Blliek koni konlJororl.k. III! hang. tolan su/lanciua' ttslJ.:tik 0 luiz eMU. C'ak por es r6d16ZC(le nlQmd utalla. A tCoMual berakott ablakok mog6t1. nedue,ell c,:rl/m at aUZo"" u:eme. bel!' egy ne(JfI il le.eves OlJcrmek mMII· r61 1.:61I1Jg ..•

e,

flzete~;

reH61elek

Kis Rivieratol
lit

Is

vlrtillot

n.. t~

~:,cl~'!~.~~i5.
<0-90 F... "

Az emberiew~fT jeflyeben ezuton CsO},- em; kereslink lIan: a !Jaro'!lata !Zoci6lpol{lil~l'Ii (),ztIH/ldr61 men.. ien };i va/nki a Boc3kay-til Dinlllleuten larkdra.

e'

""

kOldlk.

K:Ot'Imth

LA_jos... . utea

5. Te.I.:

t~t

Aut6unl

.Unngen

fitrheM

•.

8

lIazanli

Veszelyhen
a magyar szarvasmarhatenyesztes
. bcaesr kcncn az a bir, ho~v a fOldnak, bogy az orszng kelch, csxakkcleti es eszak i rl.-szcinck mnrmorlarka es !lzimcnitili szarvasmarhaalfoman!lul la.tsunkent kicseretik: borrderes Vioenek venuk eZI a hut. AZI Megfclel a valosagnn k . fajlaf)(l/. De nem mflvchis ilgyi minisztcriumhan Iyasos sznkcrnbcrck ar rc l bcfotarg yalgutAUattenyb.zt.esi kfuokbcn megdobberck nem gnzrhiknn k tetker kel! n~t, lcheret, niilk, mert beszeluek, bogy 3 torpea takarmanytcrmc t(,riiJc· seapor-ttantuk. Sok Iuoe rsil6kukoridit kelI vetcsak fgy tarfulekolhntna k tetre Ieher jeta rtalmu lakarmany£'clckct. Az asza1yos eszteuddk is a fvld· reform nem lehet ok ar-ru, harm a ma!Jyar taiajeglrajlu/i vis:onJlok110: idoll1l1'f, a matntor tokarmdnuo-

A mezogazdasag

lUi ioricnjek a kiiagyott bliz3val?
Az eg yik mezugazd3sugi seaktapban, {;. A.dof cgyelcllIi tauar nyijntkozotj a Iagysujtotta bUZ3\·ctCsck rfil. KlizludOI~!:ISll. ugyanls, hogy nprilis 27·rc vtnndc ejszaka. nz esz a k , kcleti Kflrpatok fclol lurtclcn belurl Iagyhullaru Detszabolcs, Bihar, Hajdu cs 13ckes megyeben nemcsak a g yilmotcscsbcu, de a bu uib an is !logy k(;rt osozou, lIfanninycr G. Adolf egyctcmi t:ln:'lr. sok evtl acdig Iigyclte a mczog:l7.{bs5.gban a kesci fag yok kurtefelct. Nyilnt koznln szcrinl ilyeTI

hirei
VAMORLI!SI FEJADAGPO'I'L.i!KOT kapnak azok a mczcgn zdusugi munkasok, akik az urnlasi es egyeb IlICzOg{lzdasagi munkaban rcsztvcszuek. A Ki,izcn.{lt:l.si Hivn!al rcnde.ete szcriut cddigi kenyorgebona Icjadngjukon feli.il 1948 m{tjus 15-101 junius 30-ig szcmelycnkcnt nle,g ncgvvcn kilogrunnn buzat, roesot, vagy kersacrcst orollclhctnck. A vruudr-lesi cngcde:yt a k6zsegi clolj[Il'IJs:'\g ndja, s az !~48 juniua 30-ig crvcnyos.

Mannillgcr

bu::.a[ tetuit nem seabod kis::,ulltani., vagy to.dell Icaratlli, cnot nagyubb csorc van kiililcis. Munntuger szer-int
bagyni kelt a pasz tukban mcgJ'ag:yot! buaavetcst, mert barmit is vcrnenk most mar Q buzn hcly~re, kcvesehh baszon Ienno bclcle, mint a Iagyt-' aszaJY.'1:lljlolla bt'iz{ub61.. Azonktviil, nmivel potolhatuank meS a buzavetest: a kolesbol nag yon kevcs all a rendcJkczcsiinkre.

es

Barhogyan is p,r6b{lljiik ezt az nttatcseret diiWrcvinn.i, minden formajabau helytcteuitjuk. Minden valamire\-aI6 g~akorlati es oktcvoles gazda tlsataban vau oZ2:a1, bogy a boradcres 65 szimentalt, a boradcrcs cs magyartarka szar- v asmarhn koz6tt mi a k illonbseg. Tudjn. hogy (1 borzderes szoroas marIm ha::cija a kiJ=epCllr6pai

zO$i lelletiiseyek J,;6zepette kitemtess(eft dllafdlloman!IUnkat beloil/usoJ szakemberck mdr61-holnapro me(fnem· [eteliinek nyiluullit.uik, leerleke/jiik s ertektelencbbel J.:ic.~ercljek. Mi a szep
sz imenl aliak helyere nom kutiink ist.al!6nkba bcrzdc reseket, ok5rhogy is indokotjak. De a Bonyh{ld kornrek(ln kialuhfIoU magynrtarka szarvaslllarha{diomfr.nvunkaj se keve rjiik ossxe borzderes. scl. A szimenMli'h61 kiten ycsztctt 11111gyatarka szcrvasmarha j6 lllis': tc]. igatef'lnelo, e\'enkCnt 3tOO-3800 liter tcjct ad s tejenck zstrtn rtalmn a ha . zankban tcnycsztelt fajllik kOT.OII a !cgn-:lg,Yob'b: 3.8-4 szrtznltkl A rnagyartarka szarvasmarh:'ik i61 hizJalhat6k, v{lg6sdlyuk elsorendii. 0. bon:de.rcs mCSS7-C marad j6 fu1ajdoT\s{if:ok tckintelchcn a magyarlnrka illlOgott. A m:Ig)'ar k'iji vis:zQnyokoak megfe· I-eloen kialakult mosonmcgyej, sopronkoruycki, il)Olyvidcki, vasmegyei es alfoldi, sziki magy:lrtarka sznryasmnrha u!'m idomlll minden tekinfetben a Mji kunilmenyekllez, IlOmt eZCn a feren a bor:deresnek mirr evti:cdeJ.: kellenek a: atalakulaslroz_ A magyartarka a mctelyk6rral is dacol. A sziki legel6n is megel nlfOldi tajfajta.j:t. A l:tnystvih'igban kiY:'!10 ercdmenyckd crick el teny.esztesevel. Ezckcn a vidCkeken e. borzde.re!l f!ljla iillami rnogat{I!I:t meSt3.yurna a tcn}'~<;ztesi Imnyeh'et S 11 gazdak tehcneszrtenek rejl6deset nkadYllyozm'l. Mo. amikor (I

TOnn I~ETIS()'f g)·ari.lln.ok Pet en, mint cddig. Az UI)rilisi tcrmeJcs hu.s.zonncg_y sza:w!ckkul cmetkcuen a ruarcluslhoa eszteudfiben
eJeri

hilijn'cgcsclI uCHefyes, p(i~·:tlikb(Jll nolado fayylw{lum, mi/ll a:: e::.evi, TIltfg soha ncrn uolt Mag!l0rors:.ag0n. A jcleulcg i Ingyhulllnrn a buxa lcvelzctct tetjoscn rcndszcrtclcmil, hoi ruelyedcsekben. bot a melycdesck old"I(II1. de na,gyoll sok holy-en a ic-gmag{tsabban fckvo rcszeken pusxtuoua ct. A fagy csak r<hid idcig turton, mert hM<)m cs 01 ora kozatt orszngsecrte fclhozet kcpzodi:iti. A buzato alul egeszscges mnradt es Iclii l fagyotl el, a szurbn rcjtett kalasz magassbgaig. lb. a fagyott buzat (~Ics k&sscl hosszban szelv:'igjuk. lat· haljuk, hogy a kO,!{lsz megbarlluJt eS elh·::lit. Erdckes. hogy tal{iihat6 cgy buzaio\'on llZ crcdeli sarj:tk kozoll cgy. nlby keUo, :lmely mcgmagyar:izhalntianul cp marodl. AdlOi az osszes ~arjak lefagytak, M:Ul.niliger szcrint a buza ujra s:tl'j.ldzik es ncm ritka esc!, llOgy :lZ uj S:trj mar ('l~rte a 15 cm. hO.tsZtIS{lgOt. A buz:\ leh:H Rnnak elJcncrc, hog)' tlrm yolt ('56, sarja'Ciza.snak ·indull. Behizony.itott leny. hogy n bllT.3. sz[y6s, n·agy e'ien.i1io·k&pessegu naveny, A fagysujtolta

..

vtszonyttva. a g)'arlon
llZ olczer

Ebben uz mcnnylseg

havouia

tonurit.

Alpok. A borzaeres szoroosmorho te. hat !'ya::l hegy! a tat. Akar ez allgnui, felsoinnvolgyj, montafoni vagv a svu]-

(':i bcrzdercs Injtukkn l klserletcznek, 3ZQk sent az alfoldi szik ra s vizus J3.palylegc16krc" sem a Irachil. vagy mC~T.es t-alajti cszakmag_yarorsz[lgi Iegei6krc nem va16k. r~an Ed'e ug_yan I';Jlrp.Haljall az elsa vil{lgh{iboru elott rlfhttlly eszlcndl)vel a horzderes marJra.t meghonositolla, Sliep e.redm{'llyl crick eI, de Bcres. Szalm{lr, Zcmplen~ S7.abolcs parasztgazdfti a borT.dercs tehcnfajt{lt me,:: nem kedn!.l1"e.k. A szimenlalinak 3T. az elonye a borzde.ressel szemben. hogy eros esontozatu, eros inu, "askos izmu, j6 tejet, tcljes iga'Von6crot C~ Tcnu'kiviii finom 1ulsi termel6 fajla. A bon-de.rcs igavonas szcmpontjib61 m('g se koze· Uli a szimenlili ..... :l8Y a magyarlar'ka. tehencket s i:ikroket. Ht'lsfinoms{q:l' Iekintet-ebcn egycllen sZ3rv{lsmarhafajla . s.em versenyczhet a szimenlalh-al. A hortderesek husa durvaroslu, mIg a magyarlarkac, vagy a szimenl.!ilie finom ,fosz16s. A borzdeu!I emrkcllore melel~lk6rt kap az alloldi legelon, a magyarlar.ka. vagy a sziment{lii erre keves·b6 Ihajlamos. A szimentiiliak 1;0iolt tobb a nagy te.rhoZllUltu cgyed, mint a borzdercsek kOzott. A Sl'!imcnfuliak evi tejhozamn 3200-38()O liter, a' borz:dere!eke pedig 3000-3500 Titer. A srimenta1i idlen tejerlek zsfrt:lTtalrna 3.7 sZllzalek, a borzderesoe esak 3.4 szfu.alek A sz;imenbili hiz6bo. fol'Cva naponla egyki16hnsz. s5! elO'kilOneg}-Vcu dek'6.t js hizik, a borzderes nyom5.ba se 1Cphct. A borzderespiirfiak ezzel szembcn aunt en-clnck, hogy a szimentali fajtak igenyese.k 5 R torpcgazdftk nem adl1alj{lk meg nekik azt a vnltozatos tak::t.nTL.'i.nyozRst, ~Ai~.t ~rr"~ltQ~~t~ae~ets : nllazf~~~

es

RAKETAVAL H.1JTOTT cS Hadorral ircin!liloll trolctorokkol kiserlcteznck: Angli6.bQJl Brown s Mires mernok6k . .4::. cgyik es;:u/.:sk6ciai kiser!eti tete pen sikerillt t rukt oroklcai 01 kilometerrol iNllIyitva s:(inta.'li. A iclcnte~ek szerint a traklorok kiil6n:erJel 'Zcrkezetiiek. keskeny fiJlds:alag fellZ!lTltaslira is iranyitlwt6k_ II r(lk(j:urobbant6 szcrke::.etell lduiii J?adar-kes:iitCk is a szanto/eriilet kepet kiJ:ve· ti/{j s:erkezet is van a rrak/oron. A traktor (j.rJorsall s::.(illt, <Ie mt!lJfi:etlretcllenii{ dNiga. Droaabb. min! egg . Darwta-tipusu szeme;yszdMf6 repl1f(jgep.
(f

A bihari es hajdumegyel gazdiU. a zt lilliljak, bogy a buzu mar nero surjud aik ki, mer! ncm k apott esoL Ahol uicgszarudt, hiaba adtak k] rcndctctct a levagusa eucn, te kef! v5g,oi cs be kelt vetn i surgescn a foldJet SZ:lZI1tl.pOS 16fogu k uko ricuvul, vag)' vnlamel yik ko r-ai Ia jtn val, cscucg bnbbat "'agy kolessel. Otyau gazdc nines, ak i egeszscgc.s, buzuvctesct is leknszfilnn lak,.Hm{\llyoznsra, hiszcn \':11\ czen a vidckcn clcg Icfag you buacvctcs. A szurndt buzusza r rol ugy se no k i knldsz, hi~iba vrujuk mondjdk a g azdak. 12p czcrl, hogy a fuld lercmjcn villamil. siirgosen ligy keli m6dosHani a Tcndclelcl, hogy a hely-

$:i11(,11 cillapilsa meg a qa:dasdgi {etii.gyc/IJ, ga::dajegy:6, ua{Jy a ie-rmeieli bi:otls6y, llOgy lll"c;yik iJu:avCt(jst l.-dl lIIeglw9!]lli, melyikb6l Ics::. meg olyanamil!1cn termcs. ~ melyihl kelt azonll(Jl le/;as,rilni, fclszanlani es be-

OJ £s A FOJTO'IT BUnG'ONYA (org:alnuit a Kozclhitlisi utl'lltal utmeneti idore n;Iszabuditottu. Az lij fojloll burgonya tchiit b~rhomlau blirhO\':i sZ1illihisi cngcdety nclkiiI 5wllitll9t6 korliiUnn mennytseglH!n. AZ

es

vetni kukoricfival, babbal, vagy kolcssci, azz:!:l. ~mi ... !i:n ~ am it tn.eg 'tet· · hetnf'lk. Mert az a. fcntos, hOID' terem-jen a fold. A rendelct megd.ltozlatba siirg6s1

ta-

HAGYMAK/SERLETI

TELEPEr

semmi

tijbbtcr~Ust kivanj6.k ef6mo::ditrtnlJ &ziikseg $inc.~ el/&e' zavartkelt6 kezdemenyezesekre. Nem igcny-

telenc'b'b tehcniajt:'ik tenyesztcsevel kelt foglatkQrni, hancm a feh~rjef:lrtalmn 6:01 sil6fakalllUftnyok vet6teriiletet ken n&veml Os a termeshozamot fokozni Ii minel na~obb tu~sznotha it6, . igenyes f:ljtaht tenyeszteni. Erck • faji:'lk pedig megvannak. Ha vabmclyik 6.ll:lmi g:lzdasagnak. \"an borzdttrcs sz-arvasrnarihalenveszteST" pcnze,:im kfserletczz<ik. de a parasrtgnzdi\kat hngyj:'ik 1:i ebh61 a lenyt\sztesi sportb61, mert ncki1t sent pcnriik. sem idejiik n.ine! atu. hogy a tol1btermel~ idejCn effel<>?'el ro~~IkO,I'!7.anak. '

UIlilol/ak tel Mez6hegye3en, ]rogy a mak6i hagyma liiMgpiacl i6hfrnevet pisswszcrezzek. A mak6i hagym6.t ugyanis kii,onteie kiilfoldi hagymaflljI6kkaJ keresz1ezMk s ezzeJ el.enalr6Hpeueget e3 vilagp/aci erlcHt [erontol/Uk, J term&llOzamtit cs(jlckenteUik. A mak6i hagymanak ({IY az egyiptollii i. a .panyol JlCfmma a villigpiacon peuiige. uusell!Jl"ilrsq ,lett. A mezlihe· gye3i hamlmakiserlefi telep gQlldo,kodik majd aual, hogg a Dwk6i i, kor· ngcI.:i haYUrnatermel6ket ellas.~a i{fa:i ..mak6i" hagumamaggaJ e3 dU[lhagg·
m6.Ml, ELTOROLNI A BARAZOAT e, """ Iyctliik utat ez &ntozokocsiknak ez a jclsz6 a Csch Mcdcnce paras.z.tj:li kozolt. Kimutatt1t.k a dell Coldszakcrtok, hogy a soroz:tlos e.szilyo! eszlendok miatt csak a~kor sikeriit emelni a Csdh Medence parasztga~ das:igainak termcshozarnflt. ha Il fel-parcel1:'izott fOldcken Il gazdia'k elhagyj:ik a mesgyet_ kozosen 5zantanak, ulano. mesgye.znek s minden gazda. (l. oorazd:a lhe!ycH fOldjcn ulat 'bagy, amelyen ~ vizzel hfgitott trie"'Yalevel megloltolt onluzi)kocsit vagy traktoT, "agy igfu;«llat 'YcgigvO'llszolh:ltja. A vizet a dli1&k,ben f(rrt arte.xiklltak .<;zo1galtntjllk. Az agr[lrs7.ake.rtok kisz{lmftottAk, ho~:v a banlzdlLk reven cgyszcnmnyj fo!det nyernek. mint amcnnyil az on!ozollit-aI Ycszft-enek s ft71 onlozesse] pe.rmetezesIIcl ft f.erm.Cst Jtcgjobb es-etben rne;rotsZ'oroz'hetik, de Jegross7.nhh eselbeft IS legal:ibh mcg'h:'iromszorozhatjiik.

TERMELESI VERSENYHfRAD6
A MEZOGAZ.llASAGI TEllM£L£Si
VEHSENYBEN Swuogy meg)'e {r.lzWl: \'czetnck_ Kt':tezer gazda induU u egy6· ni versenybe.n, kozti..i.k .:l legtobb egycni versenyzo reg.i gazda. Kaposv:lrOU mindeu helen a megyeluJz:l.u. k6pes. blrad6 $zlunoJ be a verseD, eredmbnyeil'l:IL

TaIajjari'Hsra is juttatuak a kOZlllunkapenzbcil
Az. epil~ e, ikOZ-ID:lW·ka.ii.gy;i miniu-' te.ni...u a. .bef o.jyt k.oZOlun'ka:pe:nZekb6l .. mezi}g~ ~ taJujj3Jwtflsi. Iilsilfui c6lokra meg az eddigi jOl'tatot:lruiJ ill .. jOvoben DllG'yobb "oU" ~ jlltta!t. 1947 auguszlus 1-(61 l.948 janu.1lr i1...jg erdUsfte.ve is fii-sr

es

velencei ggerekek, hoy!] a kUro. bogara).: eipus::.lit6.suval Icgitsek sziileiket a tObbtermelesbeTL A 9yerekck s::abad idejiikben 'urge i. rnezei pocok irt6.savaJ i. foglalko::.nak.
UJ KAPA'fALALM.Al'il"l' je1c.nleUbe So us GilbOI' .h;ljdtiminlisl gazdll a termeJcsi verseny1rOdiinak.. A kaluit gyakorlaU szempontbOl most rizsgliljUk.

CSEREBOGARGYOJT£SI SENYT rendeztek a

YEn.

Iritsnl a miniszlUi.um 1 milho {oriatot;

Outazesre egy& Tizimunkitlatokra 3 es !'il miH<io foriolot, a #Zik~ es savanyU talajok megjaviUtsara 170.000 ror.irrtot .dolL Ke.r.t.Ct;zetelkne:k 79.000 Iorinlot, a' <legclojav.itiuollua pe{]ig 225.000 rori.ntot folyO,gi"lolt.. Az arv{z,. teriikteken a bdw.zek lecsapol<i.sam

es

Tajekozlal6 apiacr6!
A horjuneveIes
A legat6bbi budapcsti .1llatvasarra feIhajtott lizarvasmarh.'l zome harmadoszWyu oreg teben volt A felbajtott vagooorjuk is .1lt.'lI.i.ban gyange min6segiiek_ VidCken a borjuv{lgltsi ti.k1.lom ellene.re $Ok eLs60sztldyu borju kerill R m.esz8.rszCkrc. Miuta.n a paraszlembemek nina> mib51 pentt csinMnia. eladja a borjul, bogy tobb tejhez cs a borjub61 penzh.ez jusson. A piacok. t61 tauol a gcud6.k hivatalos aron a:ul i3 eladjak borjujukot, csakhogy minel ~16bb sz.abaduljanak to/e. Hozz:ijarul R borjtik irt.isahoz .'1z a korillmeny hogy a novend6k iiszilk :ira alacsoDY· A:I. egybves liszo ara meg a jobb te-nYCsz:t6 videkeu !!Ie halndja mc&, az '1200-1400 f()rintol, pedig nyers azimftAssal a oorju egyeves koraig a kovel.kezokhe 'keriil: Hiirom h6napos: szopbatAsi ;d6 ahtt az elfogyaszt<1tt tej napi 7 liter. E% S30 liter, ha csak 80 fill~rj6vcl sumJljuk, akkor is 504 f.orint. Kilenc h6napon at napi ket kiJ,o-gramm abrak, az 540 kg. meg egy f()rinljaval is 540 f.orint. A borju ~16.stiJya atiag 4.1) kg, negy· forint a~ven filLerJevel, 3Z 202.50. Ft. Tehtit a barjii a gazddnak 1246 Ft 50 /illerjeben van. A Do.vend6k ii.sz6 tartasara a gazda rMizel Vidtken a s::.abad sertesdr k6vel1r:er-teben e.lig kaphal6 morzsolt kukoriea. A beiUUa.ru va16 siild6.k irint 1gen nagy a '"kereslct. ,Ulaliban 10_14 forint kilogmmmonkint cl6.sulyban a hh:6ba foghat6 serMs.,A hlzott ,erih dra l$ eme/kedik. Egycs vas:'irokon BIB

ri.fizetes
fQrintot sertes a 12.90-14 is eIeti. Budapeste.n ferenCVltrosi se!'ft~s· Ft..

12-1"4.50
3. hlzo!t v~on,

rencik Jana. luga,muveli.a bOTsz616lermele~i venenllrf! Mvla ki Somogy tobb. lugasmiive/esii borsz6U;t terDlelO gaulcijtil. A uenenU lJIinosegre e. mennyis4Jre megU. SOPRON MEG YE J.IlNDEN KOZS~ GEBEN ter.w.eJe.sj versenybi:wttsag alakull. A lcgkivtil6bb gazdik keltek YClT
Dlegye scnyrc a husserles. cs s.zacvas.marha· tcnyl!sztes teren. A sopr.oDy.w.rmctP"ei hlrcs borlcrmcl5k cgymassal lis a vasmegyeickkcl vcrscnycznck.

EGY1K

DUNAPATAJJ

GAZDA,

SZ6-

I

Az epft6siigyi minisZlifuiw:n tebat &&g1ti a ·roldmii~ miniszlUumol • mez;ogazd1Ui8ei term~ Ikorszertts:itesenek idOszerU, Ilagy borderej{l: -ajAban.

eddig 7,815JJOO IQl'inlot ha.s%.Jl(iJIlak ItL

()j

Videki aUn.piaei
Gg6rmrgr;d.
menu 7000_14.000,

arak

es

A HEVIZI
tenek. gnzd:U kclfck tesben

GYOGYFORDO
konyhllkerllJ mjk ...-ersenyre. a

U,nl"'_ termes ..
virag-

vcis6rokon a hidegveru 9000-12.000, a mclegYCruek

kerleszcti s .z cpu ~

u.,

a hidegvir'ii kaneak 6000-8000, a meleg"eriiek 6000-8000, a iki)zepes mim3segti tenye.sikandk 4000-6000, a }rerelt lovalk 3000--400O forintert csereltek gazihU darabankint. A magyruLa'l'ka tenY~z.i?ika.k aro. d3.rabonkint 4000--6500, a magyartarka tebencko 3-4500, a magyn r· tarka basa.s fu;z&ke 2500-3500, a belanUoH tar!k.atino.k ara 5000-5500 forint '-011. A tenyeszknnok Ma '1400_1800, a vi\asztAsi mahcoke 13()..-140 forint da.Tabonlcint. A koca;silld5 e:<3suh·oo.n, kilogrammonkint 12-14, a hfz6ba foghat6 siikl6 9-10_50, a hizoLt .serIes 12.60-·1.3.50 Ft volt k·i!ogramrnon· kint.

szitlk eI gynrak gy:'irtiislit n~·ozhlk. Iraklort

IttT· £S F£LESZTEi\'l)cj alnUt

ke· a 1Wl~:U' mcz6gnrouslig], gep. • 77UO traklort, amcll'nck a htiromeve.1 tervben e16ira· Aprilisbnn a gcpgyarak 124 Cyartottak..

FAVA £S BOKORRA NEVE:UK A PARADlCSOMOT P6.dl1aban JoveIin3 :old3egkilerleti telepen. A lava nevtd parodicsom kiubb termest Iro:. milli a bokorparadic30m, de a termh tomottebb, huso almas:erri es alig van benne mao. Si/.:eriilf ma!JlIe1J.·eli {ajtat is )dtenyes:!fenl. A paradic.~om{a u9'laniirl!1 iiltct1refv. mint a /Ii:{a, varJr1az oltander. Aga a vizel loldben rmokeret ere3::t. OJABB CSIK6NEVELO t~lepe.ket aJlltott~k feI a lurkcvei tclep ulan. AI: egyikct G)'or megy.cben, Gan~iin 1etesilett'ek ketsz{iz csik6 bE'fo~adasam, a musikat .Sopronmegytben, 1\'5.non. lit szazol\'en csik6 ihelyezhdo e1. Legkoz.elebh SZatmar megyebcll, Urilll a. H::!jdt'ls5gban, Hortobligyon srenezn-ek csik6ncycl5 telepet.

GAZD..{KAT a ko:segi 11irdet6 lab ara. De J.·iirjcik a:okut is, akik szoT!Jalma· $Ok ts jot meymuvefik a foldjlikd. Akik hanyags6ybOl parlagon hevert>!· tik a {aldjliket, azokt6r a (oldet m(!g~ milvelisrc elves:ik es a:oknak adjak, akik megdolgoz:cik.
A MEZOr,AZOASAGJ TANARK£P. Zt;ST gy-akor:1l1i alapokra helrczik. A m~o,;:::r.1)dasilg;i i!izakokla!ast Ai-nerveztek. Eddig tobb mezog.ndasagi MkepzD tanfolyamot IMtotlai, n t.amiroknak. Most Kcszthelyen gyakorlati gazdasigi szaktanH6i tallfolyamot nyitoHak meg. Az a eel, hogy a mezo.. gazdas;jgj Sl.akoktalasl tcljcsen gyakorlali alapr3 hcl:yczzek. E7:ert cgyh6napos lanfoiyamokTa hf\'jak be a mezogazdasagi szaktanarokat es tan if6kat. A koze!jih-6ben iIyen tanio.ly-nm nyilik Csernamajorban, ahova 32 mezoga:r.dasiigi szakt-an:'lrl hIvnak be a mczoga:roasngi gyakorlati oktaHis clsajfr.titasara. RAROi\tSZAZHATVAN LOFEDEZ· TETO A LLOMAS mukGdlk oz orsz:ig· ban. Az aUaml menek adma 950 da· rab_ M:bfil esztend6ve) u..fJl6tt esak 120 menk) voJt ezeken • te1epekeu.

BATYA, FAJSZ, DUSNOK MISKE kozscgek paprikale.,melCsi versenyre b:eltek egymassal. Miske kozsegbcn 00 3nzda jclenlkczelt egycni versenyl'c, Fnjsz kilzsegi)en pcdig 30 rl\9i cs lij gnzda. Dunaszcul!bencdck k6zseg GRderlakot, Szakmart cs Oragcsctl6t hivta vcrsenyre a noycllylcrmcsztcs Cs a:£ allattenycs7.les minden :'Igaban. NAGYTEreNYBEN KllHJAK A ROSSZ

es

ne~edik bOvHett kindasban. jelenJ: meg dr Villllls Odol1 orszago.s DOVeDY'" nemesHo intczeti igazga'16 s:lakkooyv8 ,Novcnylermeszlest t:immeL A konv~ ben az eur6pai hirii s:za.kembcr ~P" szeriien Coglalja ossze a szantOfoldi novenytenneszt.es fontos..'lbb monan&>tait. A konyvben minda't megtaJilo h.at6, ameJyre a kisg:azt.!anak u o.k· szerii novenytermesztesbcn szilkscge van. A konyv tftrgyalja a taJajok ke-letkezcsef, a talajmiveJes m6djait, a noycnyek taplftlkoz:"isiit, trltgyizAsat, :l ve!es.i teendokct, a novenynpolasi

_n.......

....u.t

.-J<iIn",. • .,

munkalatokat.

a 1ennenyhetakarltli";

munkflk:::r.t, a gabonafclek. hiiveJYe5ek. piUans6svirilgU szalastnkarmanyo.k. a gyokcre~ gum6snovcnyek, az ipari {o~~ #!)'6gynovenyck s a konyhakerti n3n~nyek termcszlCset. FogI~llko7jk e7.e< ken kfnjl a f.l1magtenncszMssel, !I 1l rel('k C!'! I('gclok l,;.orszcni li{of1(I",,;jsltval is.,

Bac.-Bodrogmeggel vOstirokoll a 10min6segu magyarlarka rohen 25004000. kozepes 1500_2500, 3Z eves ilszO(k 000--1500 forint volt darabonkin!.. A magy>ar fhii5 any,aju'h 200400, a jerlr:e 180-250, a klY_'hl~rom es.ztend& kos 300---500 Ft darabo1la magyArIw'ka j6 fejoslehen SOOO... .'J800, a j6 __ basas iisz6 2500-2700 forinl d·arabonkint, a v.3ilas:r.l8.si malac pironkint 280--340 Ft, .. beATIitani Wll6 suldo 10-12.50, • h!zott serth 13_50_14.00 Ft, cJ6stily kilogr'ao:lm~nkint.

*

es

kint. FeJerrneggd

va.tdrokon

6r?9 DARAB HASZON,(LLATOT O,!ztoftak ki a hdrornevcl terv kerete. ben. Ebb51 0: iij /61dh6::juttatottak felaron 4500 darnb IZar()(/smarhdt. 110 koclif. 293 koM, 38 jerket; a regl Ila:dak harmincHowIeko$ kedvez.(menm,el 338 3WrlJo!lmarhal, .sO damb kocat, 24 kosi l$ 12 jerkebdramti kapta1..·. A tarvell!1ha16saqi iillatte... nyes:lesi a'apo!; ."\fe:5gazdasdfTl Ki· 6.lmdson 272 bikcil, vtfsar:dli a!cdo rIven pedig 327 Icngb:kant vetlek.
(J

Mezogazdasagi,

NAPSZEui'rVEGEK!
Dioptrib marjkis (Ncophan-ZeilSs· Umbral) u'Vege·kjk.el is. Speci1r.lis noi V3gy ferfi lJ.::erelhen, a legegyslcriihht31 a IeguJahb modellu kiilroldi formflrtban.

kerlesleti,

..,. vagy

f:tiskoIfti term-elMt betar.su]n&'

vonatkozasir ftDalkodl'll finanuiTDznek, eselleg "Komoly t6kevcl"

Az er6 baromfl 'ora: B&escsam.. KocIIkem6t: es Janoshnlma kornyckCn: tyUk 10--12.50, RZ idej csir.ke 13.5014 Ft eldsiily kilogrammonkint. Budapesten. a leOlt baroonfib61: ty{lk 13.5Q_15', idei csirlte '18..50-20 Pt 1kiI6n,kint.

BftRNft LDTSZERSPECIDLlSTftn'lL
Dp. AndriissY-lit 26 sz. (Opem mel1ell) SrlnrnlhoHllok es Olu\'eszck 8zilRb6p. 28 6l'cs c6g.

HVS7.EZER DIOFACSEMETET teo< lepitenck 1948 6s:et61 az ors::.rigban. minden tu/cndllben. A di6Iac$e~eteket az uzterM_zai di6laklsCi:leli tell'" pen, liuegltci.:akbcln, olta! uljdn ~:raporftJrik. Sikeriilt a hazai Diszon!1oknd ~egtcl!.~~ ja. lajf6!'at_ J.-ite:ryeszl.:!!_L

4J&&&Ji ,

MiZ~

K 0 L ES At

iR 6 G E P

k61",Onu\,,_

Ma'-",SSoT,~

-....

SZELLEM
,mTA:

ES

~

Daziink
••

ELET

I~r~:. U V
EGYHAZMOVeSZETI KIALLIT AS nyflt meg az iijjd.epu!t ko::ponti papneveW-intezelben. Az epiilrtct iI kenet odon szepsegeben, a magyar barokk stilu$uban Fennesz LaszlO ep[tesz dlli/otla tventre. A vas1agtalii, boltlam'int

....U•••

,

J ••

E S Z ET I
Pcindy-Kis3

SZENT JOHANNA
RONAY GYORGY
. l[§.Jo:s 3G-An az eg6sz kereszteny ..nAg Szent J ohannanak, az orMansi aziiznek az ernleket idezf. 1923 majus is-an avatta szentte 6l XV. Benedek papa, elrendelve, hogy .,iincp6t a z egesz Egyhazban majua 30~an iUjek meg". A pasztorlany, akit Isten a szorongatott francia hadak vezereve rendelt, B akt az oslroml6 angolokat elilzte Orleans Ialal a16l; a SZllZ, akit mint eretneket es ViSSZ8eS6 bunost maglyan egettek el Rouen piacan: a h.l)s gyermek rna az oltarrcl teklut Ie nenere, s neve ugy hangzott nepe fiiJeben az Sssaeomlast koveto sOtet napokban, mint a remeny sz6· sate, a szabadsag biztoslteka •a eemzeti egysca Igerete. Ha az ember Johanna roueni eretnek-pdrdnek aktait olvassa, ugyanazt a mlgdobbene.st erat, amit a.nnyiszor a szentek elctrajz'imak tanulm;,';n)'ozasakor: megd6bbcn6s1 az emberi .konoksagon, kicsinyhitiise~en, gogon es hazugsngon, ou a11 'Johanna, Isten kiildotte. ~onok birAi, az "irastud6k es papi fejedelmek" eloU, 15 mintha csak a pila· tusi por ismellodnek meg lijra: ezek a tud6.sok es doktorok minden eleselmejflse~uket t;s torvenytudnliukat. minden ravausagukat es hatalmukat latbavetik. bogy biinbe keverjck az artatlnnt s crelneknck belyegezzek a szentct. A 6.Zovetseg, ·mely !sten embcre ellen tursakodik, oem uj: a megrelemetlelt e" kicsiny erdekeit feIt6 frastudft& lSZovetsege • megfelemlito fegy.,erekkel. A Sorbonne dokrtoral az angol land· aAtk Bee Arn.y~ka.ban ftelkew.ek. Mit hozhat fel vedelmere Jobanna ilyen birAkkal. Hyeo fegyve-rekkel lIIZemben1 Seromi egyebe4 mint u igauagol S e.z az igazs:ag olyan v~teleniil egyueril. ,hogy a ~domany nero tud mit kezdeni IYetc; ba pedig nem tnd mit kezdeni /fflle,-mi egyebet tehet, mint hogy 'megb~tyegzi, eretneksegnek, hazos.agn~ bo:!lzork.t\ny61\gnak miniS· I5Ui? t Mennyi klJrmlSufonbt\g a ..lzsg6* .16blrAk k~rdeseiben, I mennyi vask~ egyszenls~g. mennyi megfeUeJ>. bezbetetIen igazsag, 5zinte parasztl ·j6zansag Johanna valaszaibanl "Ha raten ki akarja huzni a fqmcia n~· pet a bajb61 _ mondja nz egyik _. nincs 8ztiksege ,bozza k.atollAkt:a". Nero hallottuk-c nHlr ezl • hangot. az ,.nngyalainak paranemU felllled" k£Scrte.set? AI. emberek osodtit varnuk; nem akarjak megerteni, hogy a csoditkat kf kell .e.rdemelni. a osodak eMU tettcknek -kell- jarlliuk .• ,A katonak harcolni fpgnak es Isten mcgadja a gylh.:etmet" fclcli Johanna. HogYl1n ill adna gy6zelmet Isten, ba.' eeok, akikuck a gyozelemre sztlkseguk van, meg csak az ujjukat sem moedltjdk meg a Ry6zelemert? .,Micrt eppcn teged valasztott Isten, mlert nem mas valakit?" tesai fel a kerdest egy masik bir6. Ismet az ol'ok hang, a sertoddttseg, gog e.s gyanakvas. Miert eppen teged, micrt neru mast? Mierl ncm valakit a tudcsok kozul, akik IoIenyescn muuyuraazak a torvenveket cs kltflnden ismerlk a kimonokat; miert nem valakit a lovagok koaul, ak ik r cmckul foruatjak a knrdot es nagysacrfien ertik a hadakozas sznbulyait? An·a nem gondolnak. e hf.rik, hogy a tud6sok tudcmanya es .a vitezek vitezsege mind keves volt nicgvedeni az orszagot a h6dH6 angoloktof de ha akad valnki, aki ax 6 hibaikat helyrchozza. t5 aki a gyozelmct megszerzi helyetliik, tchetcllcn gogjiikben berzenkednek s elso kerdf.siik a kevely: .,miert ep'pen te". Hitetlenck, mcr! nern his.dk. hogy Islen a legkisebbek altaI hajthatja vegrc a legnagyobbat. Johanna valasza eree a ra-bulisztlkaru: "Mert lstennek ugy telszett, hogy egy egyUgyii szuz altaI tegye mindezeket 6s iizze Jti a k.iraly ellen· segeil". A valaszok kifogaSltnIanok; e: az angolok tii_relmetlenek. Ideje, hogy a bfrak. felszenunel az angol kardokra tekintve, hasznosabb forte· tyokat kereS6enek. Ok, akik nero enged1k tcmplomba n foglyot. 15k, a'kik elzarjak aU6J, bogy a szenteegckhez jaruljon. azt a vadat eroelik ellene. hogy szembeszegifl az Egyhazzal. "AUwcted-e mindaz.t, amit mondO'ttal lis teltel. legyen az j6 mgy rossz, ami ede.sanya.nk. az An:yaszentegyhaz fteJ.etenek?'· kenlezi az iilnok. "Szeretem minden exammel ttimogntni e..ka· fOm ax Egyhazat _ felc.li Johanna -. a mi ke:re!5zteny hitUllkert s igaz6.Jl nem engem ~kenene eltlltanotok a templombajarast61 6s a mise-haIIgatast61 • • . A mi Urunk Iste-niinkre hhnatkozom, nki el,kUld6tt engem Szuz Mariara es a paradicsom minden szentjeire". S az mnOk: "Sz6val Ilem v·eted aUt rna· gad az Egybuz'llak?" Es mi'llderre Johanna v;llasza, ez a rogyog6 hi .megsemmisit6 felelm: .. Az en velemenyem szerint Kri6ztus Urunk es az Egyh{lZ egy ugyanaz es n kctt6 kozott nem kell nehezsege<t tamantani Igen, nz; Egyhaz Kris7.11us egy es ugyanaz s akik II. ketto k5z6 eket. \'erncnek, hogy II. mnguk mIdi iigyet igazoljftk az isteni igaz6aggal s7icmben, megfe· lemlftve angol seregekt51. rettegve

~'ileJe:6
harcokban I:.apuja.

$zobroc.sk6i
elpusz.tult

lyebe, remekbetoroaott

Jan()s ~eztnre kompondlt. a If!!l.$ a /',lIomabb arnyolatoki¥ herttmusosan 088rt!C&tmgo,

fa- trillaza

eziniutamaioal,

I

Ml ~k t b fol a o.tt61, h ogy te Itin )'U er, e ysukat veszfik - ezek a hamls eanuk, akik salvesen cslnalnanak Egyhazat a maguk kepere es hasonlatossagara Krlsztusnak az Egyhiizban tundOklo fenyee Igazsaga, lelke es vere nelktil: ezek nem ertik s nero akarjak erteni, hogy Krlsatus nelkiil nines Egyhaz es Egybaz nelkul nines kntolikus kercsztenyseg, mert az Egyhaz nem mas, mint Krisztus misztlkus teste; _ ., a bfrak nem akerjak tudomasulvenni ezt. mert akkor ri kellene eszmelnluk, hogy gyavnsagukkal, Iondorkodasukkal ok, a test tagjai, gybtrlk es kinozzik a Testet, ok. a tagok, tepik togukkal ISs hasogatjak Ikormiikkel a ISzivet. Szcttcpik cz Egyhiiz egysegct e bfrak IS nem az Egyhaznak, hanem 6nmnguknak kfvdnnak hodnlatot. H6dol-atot, mint Dlond.iatk, a •.kilz' do" Egyhaz irant. ts Johanna megintcsak nzt fe.leli: "Szeretern 16tent, szolgalom btent, j6 kerC$z· tcny vagyok es minden eramb51 lizolg:'ilni a.karom QZ Is.1en Egyhazat"_ _ Haj1a.nd6 vagy visszavonni szavaidat es tetteidet, melyCket a p-api fejedelmek ellt~lnek? _ Iste:nre hivntkozom es Papa lSszentsegcre. - Ez nero eleg. Hogyan tudakoz6dhtatna.u.k a Pfrpa 6szentsegcnel. aki olyan mC66ze va'll? Ad kell igaznak taI'ltanod, amit a papi fejedelmek. a torvenytud6k hataroz-

MOZEUM

hajtdso8

/olyosok dnnepAlges lehfmsege, meit6s(j. Oos nyugalma jol meg/er a mai mlim!suk valld.ws iltIettsl1 disz[leseinek kor-

utt

gyiijtemcnyes

SZePMOvE;SZETI t ueseeen rende-

*

(elcsattan6 finyszikrtiirxtl, fer/jason oszir.te volloma. salval zengo tenordri6kra. emMhzfetlJ tdjI..·epeivel.

td:sa a 17. 18, o!asz /e8teszeterol,

es

ki6/flsuizad

Ezek a nemes, vbz

tis=ta alt1ikr6zik

if/ezetel. A hatclmos ebMiO falait Jeges Erno festelle koriil U::us eleteb61 veil peIddzatokkal: elbesze/l; szelid hangon tartoo eb-

~~~:a
$zeriisegcvel:

kiilonQsen becses ueiencei onyagava/, to.mrlsagosan

kotlisok egrJutl em] 6nmagClhoz

hu miiegyenisegt>t is C!f!J lb mQflJ}or od-es igaxi oroit:
A ukldm nem fukarkodik: [etkarott miiuesz.ck

0

meguj.

el:! l~~~l:'~l::::l~f:;

at

es

enrezeteeen ertekelleti olas:; kep::6milveszci

tokozatos

e" az
Bela

~~n:~~~/c1:gl~~~~-. /!~!~tf~;! Upzele.tet a
mo:;gal-

emlekezesl szcmle.. lodes!, lstokovil$ Kalman
elpihel!let6

Ten a deriis

e.s

es

tak sza ...aid tetteid iigyeben. H6..romszor ism~Hlik me5: • fiR gyelmczte1est. Johanna mindluiromszor kitart a maga igaza mellett. Igen, Roma messze van; e.<3ak egj egyiigyii pasztorlany ittpzclheti, hogy iigyeve1 R6miba Ie-het menni, Bzb szaz kilometernyi tavolsagra. fl.6ma m~z.e

es

I

~~~cl a~a~~~o;s

s:ft:~::·l :t'):l~~I D~
Q

es

mas nagyvcnalusag, MedDeczky Jeno ~rdcklOdesct 0 nent le/adat nagy"uga nyiiguzi leo Heintz Henrik egyhtizi J;epeinek S!Cp. A fransororatan: fJolaml &(ma lekzc16l:it6an biztonsagbol eredo egy- cia grafika rna kimagasl6~ an a /egc,'so a rJildgon_A ~~n~~:a.~eg:r~t;3t legrejtettcbb erzest, buj· rek edes naiosagat stilikdlO gonda/of 01, am/6 in· zd.16 alkotasain jellemzo dulatot, meg a lappango a szinek bcija $ az 6ttetek sejtest is eszrevesti, lerajtaiitcs.~zet11en ~~n:m/:'!s~/ },::I~t:::CkiiV~~~ rogzlti, elibevdg a tudalos ki/eablakai ~ kii16nosen vonz6, jezesnek, ekessz610an hee/ragod6: uszinte ki& /re~- fyeftiink ItyilutkoziJ.: meg. C,mk a zene lchet meg aa ra!~~tI~I~~k ermyire erzeklctcs, meg:eof 0 kis Jezus el6tt. Az po, az ujjongcisig fe!zak· dhilat iisztosagOf cso.k lal6. Daumier, Toulolueemeli, hogy Mciriaja ka· Lautrec, Corot, Mil!el, Reloesai viselelben oleli ma- noir, Manet, Cezanne, guboz u: isleni gyermeRodin, Bonnard, Forain, Matisse C8 a tobbiek va· ~~~!]!l:: ;krl1o;::uSj~/~~j lamennyien! Altuny kep, tcijhangulata minden lijannyi meg-m.eguju16 8zepsziilOtt szcl:mdra logalInat- &eg, tovabbell} vaI6:s<ig! %a'meg a hit ur6kkttarto !Io!wai Varga Istvdn, a i~~r:J:;etn;!dd;~ suntendrei rnag6nyaban testamuvesz, kovucso!t vasrdcsai, iiveg. elm41yiift /ellt1nest ke/lctt p'iros, lila, ablakui 8 gyonyuruseggel alap~ uo.rrolt /aliszonyegei, va· szii.r~,eJi z61d, .arga

tuda,Jdnak. telttettelernyed6 kozoaz ereft :szcpseg 6:szi herfJadl.hdra emlckeziel cz II mila bdjii, am tobM nem oer10rra16 olasz muveszel. Ax egyik aldaltcremben egYidejUleg JI1cgnuili Iran. cia gra/ikai tdrlal, a ie· lenkorig 80 el) java mcste.reinek remekeibol: Iesigenek ngivel

hanyatlas{rf 0 cinquecente kdprazatos tiir.dok:ese tlMn. Barak" zsii/o/l:scigaval es rokoko erzeTmessegevel, orold/t

narm

a • ViM!lhirii. ielto sz.{v6s ismelelgetiseuel. Guokron &ikuiil is celt ernie a ko:we!emenynel, am mennsjioet erdekesebb, oszintebb, termeeretesebb a vllaghfr ke!etkeze.u, ha e{6kesziiletleniil, ol:kenyteleniil, elemi trovel tamad, min! egyszerre, or egeu /a16hatart beborfto pi1famfhl".

erdekeben

vil6ghira Bernstein

~~;~l~~

Budapesten Leonard, egg 28 eve~ new!)orki karme,J~ ler. Tiinemen!Jes lecJmi· I.:rljukJ.-al az eten jtfrnak rna az amuikai muve-.uk, megse tudtak mostani!] gy6keretverni az oug Ellropdban. A rafPJO<go kiils6 me(Iett Utj~ eur6·

199

lett

turteten

::1:'

j':~r1~

~~l~~jt·

paio.k, megklvanjuk a be!so tarla/mat, a lBek netJdjf6:heteilen, legszem{enYfJes!l6bb ail· /og<is,Jal se poiolhot6 lillzta it(lngjul. Mert csak igg meleg,Jziir.k /el b lapsofunk s::[vb61. BeTIlstein eur6pal merlckJ.-el i8 megci/lla a helyit. G·~ujt6 llat6.ssal fJezenyelte 6nmo.g6t /eliilmu16 {avarOs; zenckar eUn Barlok egyik legigenyesebb cZenCl)-jC/, Sc1wmann erzelmes II. stirn/onidjdl e,J a bfiobz!en keult zangara mellol

mca a

(1"

versenyet. Me!] sokat I'd· runk /eUun6 tehetsegeUil. H. G.

Ravel

szelleme,J zongora-

_

es

es

U

I

,

es

fegyver. Johanna tehM lazad6 ~s eretnek. Johannat et ken tnemftnni, JElten szavat el !kell ha.1lgattntni. NinC'.s ida. a tetovazasra. Ak.iknek a hamvait s7.eJtlSz6rja maglydr61 II. 5z61, bizO'nyara nem tanuskodhatik a:z igazsagr61 a hamis tanukkal szemben. . Ne felejtstink el meg egy kerdest a vizsgalat nnyagahol. "Hat gyiiloli Isten az angolokut?" yeti ki a tort a pa6ztorianyb6l lett h6snek az eg} ik b£r6. Ism€it az embed ok:tulansag vullomasa ez eJ ismet a rabulisztika es a bottnn-I .kozas: Isten. a beke es a 6zeretet !stene, hogyan kiild'het hada.k eJere vezernek valakit? Isten. n:kit oly

szivesen "rimuzn~n~' e1yoIit· galomma. viIagon, kiv\ili elvv~. ,hogy;,t.n avatkozhatik be a nepek .el~tebe, a torlenelembe? "Hogy Isten szereti.e vas}' syi\loli-e a7i angolok,at, arr61 en nenl tuuok senunit. Csaik azt tudom, hogy Franci{:l.OrlSzagl?61 Iki fognak .vollulni kh'eve azokat, akik itt tizenvoon~k hulflH" _ feleli Johanna. Nero. Islen nem gyliloli a.z ana-olokat. Islen nem gylilol senki:t. egyctlen nepct sem gyiilol ea 1<risztus egyforman hozta mes keresztaldozatot minden hepert. Dc Isten igazsago.s Isten Cs az angolok. ugye igazsagtalan .. Johanna nem a soven gyUlolet, hanem az igazsagos fig)' li5se. S meJ'lt ez az igazsa~ mD· gnsabb' forrasu volt a foldi erd~
<" (l

fO-1

keknel, Johanna maglya-al.dozaota engeszte1ht nyujthll'tott a BaJat nepenck az nrulasaert is, llme1y~t g:y5zelemre vitt s arnely gyo;r;elmc. ben gy{lv{m clhagyta at. Ebben az tlldozatban cgy nep t.Qrte~lClll1.e egy szent es Is1en nagyszeru ,.~dl'" al6gusavli enlclekdik. "Mikor. Joh.annat fondorlatosan elfog;tikirja Leon Blau _ eppen' egyik legBzebb csahijltban: Franciaorsdg kfnz6i vegre kezilkbe ~apar!nthatt3k a nagyszeru 6zuZCt s bosszut allhatlak rajta. ol)an al.ant.asnn es kegyetieniil, allogyan csnk tudtak. de lelkiikben mcgsem kerekedhet t~ amaz elmondhatatlan foMny falebe, mellyel ez a csodalatram6tto gyerroek alazta meg ~inyf06sesii ... ket".
w

Ai. al6.-bhi, jcl1emz6 k~ mes6k hite-·less~oert felel6ssegcl vaHaldk. Kom· mentart ncm fQzok hOZZR, minek' ~indegyik besz~H DUl.ia belyett_
'to
- FAt hoztak tel a !mtllszM pjneeilzlel.bol; a "tr6g~r" lihegye emelte be a zsakot ~ en befordultam a lIzabUha n6ml borra\'1l16 iranyaban, Mire v,i5~zat~rtem, a Us-ember mar liZ elOsl':obti.bnp Ant es· pisz.ko:s keze-vel nagy 6vatossu;;gal Japozot! egy ottreIejlett kOnyvben. MereskQV5zkij egyik munk6ja voll. £rd-elkli? kOrdezl'l:em.. MegrlLrta a fe}et. - K&szoni)ro, ol"'L'stam (eteJt, asebrevng!a a borrava16l ~ m.ent. DHut4n, pont III qzletajlOban, tnItUJulnlt a McrckovszA.ijt olvas6 legeny. - Mi III _S:r:sfcsitlo: SZQJQszed -~ 5%6· · Htolta.m meg. _ OJ e.tnbert fog,adott
•fel? kozta.m a raspi'llcc!J!el

- Valfunl Wlistis ez, Kerem.,. taDUIt ember Iche1. K.crl, hogy seglthes.sen kihordalli, hAt me.gengootclD ne.k.i. De UCJU Q!JkaJmazott ntUam, lIeoru is fogom fcl'fogadni. Mit tudom cn? kicsoda-micsoda .•• , ne.m aknrak en keilclUcllellsegot sC!loki~'el. Meg i1y~n dLj, .meg OIY!llI, meg amolyan., .. 81.t sem hirrY.Lru, kii13nosen 19y nyaron. Par nap ,.tr6g'f'.rrel··
ket

B-LISTAs TORTENETEK
beszeLgeltc.m a facipeies
hogy egy:'lltalAn tudak p6nz.t keresni. Koza~kalmazalt VOUUOll, a mi szwknu· nines munkakozvcvitO s l.gy meg !isliira sem keriilhcttem. J;r.tck nollllllY dolo.ghoz, megpIOb:Hkozlam nfgy vagy ot i'<iesen szakszen'ezetuel. Feh'.ctcl azonban sehol sew n:kadt, mert snJiit rcgi tagjailk'1l.t sem liudja.k clhe· lycznl. Pr6b:'1.Lkoz'hattrun volna meg ugy,nevezctt phrtvonalon keresztUl, flZok az ismeriSscim azonban. a'kik £gy Idscr,le1czlek, ISzint6n nem erlek e1 semmit; a parlok tgy monQjQ. orillnck, ha lcgr6gibh h:h'eik \or5Gn tudnak kO'llnyHeni 3-

locs-it.

-

£s

A

ve7.ctiinliliell

HB.jmlli ptacrnzzi6.n C-sepe-lm, j6rtam es varaUallul regi ismer6sr,e _buklk.an: tarn .. To.rlenetet i&ll-e~em. Ho.di,fogsag· b61 jolt h'aza meg a leg,eh6k kozutt -, a viUla.lat,· amelyne.k 1llkal1llnzolltia
. zetcHeresei

es

e~l

esz(' ..mbe-

kistIyeTm;eke van. Scm a felszabael6lt, sem azota nem tagje egyik po}'iI~k'aj pdrtnn.k !em~ a 8lnk· szervezel!ben· fel\'e!t~ az A..Ila~t'!llo.nok IbMj:\ra, de mdsf61-jkct 6v is beletc1het, m{,g rakeriil a sor 65 dk3zvetJtik. Csakohogy mar j6form<in minchniLkeJ. elarlogatlnk s ad'dig, aml~ AJI6.shozjut.

::~ttrn::nn;;~lS~i~~l~a~~~;g a dfek~~!~
negyszcmOCoz&tt,

mulva

hely-er.kednie. ~ ke.s6bb szeanely; Db tamadlak egyik feIjebbva.161javal 8 cnnek kovelkezteoon elbocs,\totMk. Mlisodsz.or nu'ir hem sikerult 'u.ll.is( tnlA1nia. akJror e.ltunt a%
ismer6sej el61. 111, C5epcien talAlkoztunk lijra. Ket kereku A.ruhord6 kocsil hUzott,

volt,

megszunt_·

SHc:cI'iUt

~tahOsY

e}-.

azulin kitiirl a botrany. Nevet a ,"isszaem~ekezest6J. - Tudnod kel~ hogy k6tfaJta ~ noki horOdr van. Az egyik a legAli!' szervezett munUs, aki kollektUv berert . dolgozik;. d~ Vt'lnnnk "meg", a)kaliniak is" akiket a t&bbiCjk m~.furnek, me:rt
napon tudja.k, hogy a masiknak is ennie kell. Nas, ax alka~mla:k k~z7..el-OkQnel vedik pozici6ju,kat az uj belolakod6k e161, ez torhint az en esetem'i>en is.

':;fa'cc!~~~~n_:~l'a~~:~~~ av~!~oo:

szonot

aztan? FerdinauO-hldi,g Csepelr61. Do

forintom.,

hu'zlam a kir defuen vOlt. hoPersze, hogy xwi.,..

dulb

~

H'lit ez:t IDe«

Ikj

moneta?

• ·LegDRgyo!)b l\leglepete.emre elv'6r6-: · r,6d?H a mer-egIOl. Vahmit D?onda:u ak!llrt, de akkor mar, ijedl arecal, I.J-aJP" polr is felfeh~ II l06pe~On u; UJ ,,.seg'6d". ..\. (apine&: nl"Jkironoi.oll. _ Mit !)e$.eJ ~! )logy ,.gld

tajnos, ke1l.

enm is 'keU, meg orvos!ag

is

meg, mit tehettem mfist? A leg5Z:RbA..lyosabb 6hhal31 es az alkal· ml Dlunl(Q k6z3tt ikellett valasrtA~lom. Nero btiQlam m&g, merl bfrom a fizikai rullnkal; ami asgant, a.r: Inkabb a jov6 kiIa!~lslaIa.nsil.8a.

Ramnez. - Mondja

..
t6rtenet khertetie~n hap

_14m? A mblk m~o"" tUtakoJolt. _ Dollogy besz611eq1.. ne~ mond~ 6n sommit 4s r8.mnb~Lt rialjtan, f-e1816!~egr'C-vol\6an. , ..... I!.drt •. , I - u6geltfl l~ s,lgoa f4s -= tl'e'h08Y t-elro6'rttSt euM· ¥lIga atkaJmI lQuTl1q\! ll~!am e, pattz. Ha 6ppen akad kihordani vul6, kivl.u:l. ha nines, mehct ,6tMnl es W15Z. , Mert'lrta, m·fg u ember lesornpolyog • -'ttSpcs.6k6n, aZll'tAn felem fotdall

""»

sonlo .azzal a kiilOnbsegsel, hogy a UlAsodi~ szlLmu Hllkalroi munkAss!\h ~y bllt()rkere!llkcdes ra'k'tlLrab:m taMJ· kadam. A t1J,i'ajdono5, mlntha csok 6,s·.r;ebC.!zeit volna a faplnoossel, itt Is erelyesen tUtwk;o.r;!k az a1kalmn..r;lat6.si viSlony ellen; nAIe. c!ak betcflIk6nt k~tharom f-61na.plg Oolgoz:i.k "u a~ ember", 19u, hogy at!rt meS'ke~ 100-120 fcrinlota:t

A

rotisilk

gulleln !C'iZ mial1am. Ak'kor mehetck, ha u.gysn leu hov'.,. mi leiz holnap? Gondo/nak-e rank, aklk t1. mUJtkab[r~:sunk teljcben vagyunk. aklkben megvan nemcsak a sz{jnd~k, lIanem or. akarat n, 110011 va/ami .n6don beleil'esr.].;edjtlnk az 6/ termelhf rtlldbt s aktk eMit nemcsak de lehct6s~O'neJ;. meg rem4nue ,. t1.l4fl rdt· szik ••• f!
egyelOre. d{tmna,k valami

Kozelebb loOp. - Rendben 'VaU. Itt D.e mcddi~'l

dolf;:ozhat6ln A:mig a keJIemet1en!~ge

-

es

amhkor o.zonban latta, hogy nt~ls.mertem, ieooa'pta a kct {'udfat 6! hozzlllnI6pett. Egesmges, szele$ Qlosollyal !6Jta elbm "d611ni"~jti.t, azulan O. mll.ga is ci.Rarel'IAt.CSQvurt. - ijogy keriiltei iQe? _,. k6rdezteont t6le rAgyujhh kOz:Qen. _(fogy, hogy kitnrek'edtem. magaz.n.. nak a "elyet -:-. ne\"elett. ,..... A :u:6 betduerinti ertelm6ben ktv~_ektdt,mJ . Csnk 116m? . C!ak Igen, Amikor etl5sw 1~
!~~t~~~~el:!~t~d~~O~~~~~ bizo.ma.nyoshoz: es dodos'"" eng-edjen zsAkolnl. ad ts, bogy o1es6bbnn hog~l: Mrl~

meg>.kertem, Mf)gSugtnrn
vaHalom

~O;~
a

Amilkor "Ieleplem" e.s mar orszn'gut 5Z~len jartam., hirte1e.n art Yettem eszi':e. bagy vagy nl'olcan koriilvennek. Ok sem 19Z6l!ak, eo sem: 6k is ilt~ttek, en Is. csak szegenyek pel'-' sze oem hldliik, IIogy nyole e~g bozo/" tam ri1lgbtn. A hare ro.vid volt e! ered,IJlcnyes; ax6la meguokt.ak s ma ml\r j6me;gam is 61tagnak lIz:4mjtok• Befejez6siiI csn:k a.nnyit, ·bOO ... Magyar KOwlkatmazoltak Szrukszerv4t' zete val6.hati oem tart nyilv6.n munJt ... ne~)cnl;t, mert nincs Ill'Unkako;voetfl6je. A MagAnnlke.lmazotto:k SJ:n:k.szel'Ve~te sem kOz61 adatokat a munkatleJ.killl,eg
statl5Ztik~:ib6l.

.z

De Iz:hue.d~ tok megtUlapItnni, bogy
lathaD

Q~lko.l

orsdgos

sem

nehef; viszony-

'e...lln~'~'J,

(I

Ma,ga

alkalmt trIounk!.s

IDandO

Nem Il:rrogilhartom
mUDkavisroJlY,,"

N{\h:lnr k<Szhclyen ldvQI nem tod1Am fgy beu:~I· valaszoTnl nekl. A harmadilk e~tre magamnak u . gondoltn.m, amlben legaUibb '"f'Itn eN, mert 6coiiIiik. lendillot Is optimi"""".

munlk4t. VeRlgm6rt. ,pogo eW ite Ie a MreTtet _ mondta -. m(rt « tOblnek _ inaga dereJ..-df fogla teUlrnl." HaSyO'lt Aesorosnl em' 1de!II, k65~'bb Jl;l!onban. ami-kor egy ke-re:\kcdlS kis k~zj1coOll!valmi4d:1I1 eJ6t1e, rammutalott: lIEz • ,.hapsl" elfuvnro:r: oleson. HI. en. mOndom, ribfzhetod." Icr ltozdlldOlt. •• o.kkor

::::~as:n~ra~~!~~l~d~~
~l&iIo_"'_"""' .•"

mun1tanelknHeknek a SZ:UnIl, alik .zlvestn do 'O'ozndn«k 0 demokrdc:dban ~, a flemokrdcldert, ht1. olkalmat adruf ... nak nekik rd. Vagy olyan gudagok voagyunk ~ beranyagban, bo.gy nlnO$ sr;U-la:'~nk

Is ig-en na.p;y udknak

a s£1CIIemi

Bazan"
!lAGT £S BENSOS£GES tlNNEPE
'ftUl Ornapjin a magyar katolikua tAr~omn3k. e.k.kor iili meg haznnk ILl: 1938 majusi enchartsettkus kongresseus mcSlarw.s{ln:'I.k lO-ik du16jat. Ez a kongressms bator es ontudatos Credo volt, hilvaUru, G.J: ev~lium.i igaz.s..'tsok ~$ a minden! 6Hile:6. mindcnkf m.'lgflv:lJ rngnd6, eenkit ki nem T'ckesztO Sacretct mugasztos elve mellott. Az H138. C\'j kongrcSSZU& Iclcjtbctct.cn clmeoy es rnanifeszLaci6 volt. Az unnepsegen 4.00 puspo:k vctt Teszt a "ililS' minden TeslcbOl, s a papa Icgatusa Pacelli aJ· lamtilknr volt, e [clenlegi Szentctya, akil a magyar ncmzct mar ekkor melcg sze rctcttul z{lrt a setvebc. A mngyar ~,:ltoliktl50k milli6i sosem felejli];: d. eet a datum.oL

evror-

eg:r.szerre tijhb mftuat t'lldna:k atvcnnt. Tj),!SCK talan a nngyk ereskcddnel erde.klodni. . A nagykeresk:ed6 nem akar nyitatkomi. Hirtelen l",n6bejut, hogy van a yjliigon ,Jli-"'alali utoktartas", enuek lople mogc bujik. Lassnu, nag ynchezen nellogy nbbn a gyanubo keveredj6k, mintha 0 ffUllell)~ cl egy vflagvaros belowi cu.krlit, megis csak mond valamit. Ki V'Csz annel cukrott Kiskcreskcdd .. ,

_

A TAKAR£KDET'£TEK e9ak IaSllan gyfllc,ek Iel lis a &labiliz.nei6 6ta rotg nem crhctrlik el a regl bekcbeU setnvonatat, A bcliUiUomany ar4nylng tassan nU"ekszlk 20-30 mlll16val haventa, Mlircill.'J folyamlin a fuknrekbetilL8lIonuiny a Poslalakarlikpemr:hir_ baJ, tOl'libh1i budapest! "idekl penzinllil:clekllcl cgyfilheH! 2Ui mil116 forlntlal nlivckcdctt. Aprills folynman II taknrckbc1etck a legl'ijabb kimutntJisok !!izcrllli _ 37.7 mll1i6 10rlnUal nUl'ekedlek.

nO$

A ki&ke.resk~da nem kap, 'altaJda panasz.!
Kcresn

kot:alo=olt

-

mellllyisegbell ...

kapnnk

..

termeseetescn

es

J>o
OJDONSOLT VADORZOK jarj~k • bndai hegyckct. At engedC:ly ntHkiil d.s.arolhnlo lcgpuskakkaJ budapesli gyermekek, de sajl1:1laws m6don I~In6d~k i.r valasdgo& itl6hadjdralot vtutnek a /6varoskiirnyeki erd6k rna. dutvilUga ~/lcn. A napokban latlunk eSy nepe.s larsasi4::ot, kezukben leg· fcsyverekkel, aminl diadalmasan ler_ t~k hnza a Yasarnllpi madflr·vadii.I5zalr6J, keziikben kamp6kka., rajtuk harminc·nesyvcn madirhlllr.avai. At.

tallan cinkek, bekes ga/ambok, dalo& atirgarig6k, ho&znol, leagirt6 inek 6 madarak e3t~k cUdozalul ennek az fli. vandul Pu&ztito·diihnek. A S3_as villamos egy.cgy kifl,.'tndu16nap ~tje.n val6s6gos halo!!i m~netben vini a "'6rr~1 bcrnaszalolt, szines kis tetemek lucaljnit a fi)varo3 fc:.c. l\!cgsz6:ftoltuJt a rend6rt, nem tebctnc·e ez cllen valamiL _ Bar 5101gti.latban yagyok ri_ laswlla 6, mint magiinember mtlysege3cn eTIte!em ut a barbfu' madAT~)"rkolast, d~ $emmf.i .~m tehe_

_:.. Hetenkent cqy-cgv mazsal - Kii· lorilioZQ krislfily-, ,kot:l!t:}.., - cukrot. Ma. ~ hat . .. ha tlz .},;il6t tudok acini. _ Muga m~kapja arc.gi mcnnytsegel? _ ... Jgen. De n z iigynOkOik, a kon1.en·.gY:lri uSYll'okok fclvu_.;a.roLjii.k, De kerem, ne Irja ki a ncvcmet, nem szeretn6m, 11"3 a gyflM61 nem kapn6k cukrot. Tudja a1. ugYl1.Ciko.kJleIk nagy Osszekolt-ete.suk -,."Q1l ••• A Kozcllitfisi Hi.valal meg .zt tnondja: _ Nun erljii"k, I)iszen .se lenmeLesben. se killlaUi ..il:tn fennakarlas nines Os nem is "oil. A jegycs ou3;:rot mar k.iadluk eITe a h6napra. TObbet, mini 87. elaz5 h6nnpokban, 70 dekM, felefele: kri5taly, k.ooka. A .szab3.dou.kornaI SOOl lebet baj: V'rul hOven. A termeJes (Obll, mint 81. ellizo h6na,po:kb:m, a berih:cse:k mialt. S61, az eH5z6 b6na.pok· ban ta.rtalcko!t cukrol m&st adjuk Jr.;, bogy a h3ztarluoknak Ielit)'en a !eli eltt>Yese,k'hcz. Ami a konzen'gyarakat iileti, azoJ.: megkapjak a m~ele16 adagot. lki)z,'cCen (l gya.rt61. Nem bis5l:iik, hogy Ok ,'a-'i3.rolna'k feL _ A nagykeresked6t61 kapoll ~rtesutesiink szer.int m-tgis a gyArak iig'y. nOkd vasaro1jlik fel, mert nero jot maT a kisketcSkcd6rrek.. !gaz ez? Lehelsege!, hogy eg)"os iigynMok k:iadjik magu'kal illruni Ul:'eIDl doIgoz6ina'k ~s sajat spokulaU.., oelokra feIvhiiroIjAk a cuk.rot, mint id6n)'c.ikkell Mindencselre gondosabb ellen6rre:st l6pletiink ~lelbe. Nem Arlana •.•

VALTOZNAK .AZ IDOl\: es vnttoznak a szokasok. Valamikor Budapcsten az 18!)6-ban nlnpftott t'l.s 100.000 knronavat dotalt Kirfrlydij tcrutesa fe· nyes tflrsndalmi esemeny von egrund Pu radc e mclynel G sziiletcsi Cs penzertsetokrucla kcpviscldi ugysz6;\,un tetjcs sz5.mmal megjetcntck. sol tgen gya krun mcgjeteru magu Ferenc J6zscf is. A Kiralydrj nupja nemcsak egysT.eru lcverscny \'011, hancm nagy&zab:l!'iu divatbcmutato is. Hossau evck soran csnk egy olyan 16 volt a nyertesek kozoll, a hires Rascal. amcly c dljnt hfiromszor cgyrmisutan nycrtc meg, a tobbi nyertcs csak egyszur tudott By6zni, pcdig olyan vil:ighiru lovak volluk a gyottesck kozoll. mini Ktncsem. Horkai, Pfl1ience. Erdckes eS a mngynr 16. ·lenycszlc.!I mngas salnvonnhu jctlcmzt, hoe)" a I{ir{t1ydij nngyjutalmn rilktall kcruit kii!foldre, a lcgtcbb esetben magyar isl:i[J6k nyertek meg. A I'l1lS:v divatpnrride most m:lr rend!';Zt'rinl elm;\rad s a ht'Jszns evck 61n Mille-Ilniumi·dfjnak ncvezelt vcrsenyl nz iden is, ViSZOll)'hI~ szcrcllY kerelek es mcrsekch erdcklodCs mellelt fu!ot· Mk Tc. Hazamcnet az orcs turfr6kak. eMrzCkenyiih'e cmlCkezlek mt'j:l n regi nagy vcrscnyekrol, Jnnckr61 Tnrnl· r61 es n 16bbi hire'S lovasokr61, akik megnj'Crtek a Kir:'ilydfjat.

NAGY NEMZETKOZI KATOL!KUS CSERKESZGYOLE:S les::. Assisiben szcptcmb er 7. es 16. J,:6:olt. A klil6n· biiz.6 orszugoI.:bvl iisszef}!Ji1.t kmoukus cserkesz.ck .tuuatmas JSerege szeptenibcr t t-en R6mabCl vOf/Ul, allol a S:entatyu ~jfeli mi.~et ponti/i""6.1 a Sz.cnt Peter-teren, Musllap a cset kes iek: ki=arandokolnaI.: Costctoando 10. ba, ahol a S:enlatya kilw.lgaili30fl /0gaQ.ja iiket. Eddig Ausztria, l.1£/giuf1l, Dania, Egyiptom, Franciorsz.c'ig. A.lIgBo, Luxemburg, Hollondia ~Ii SlJajc [etentettek be rC"z.vetcliiket narlY tciboroz.ti.tra, de Argentina, Braz.i/ia, Kliba b az Bgyesiift Allamok cserke, $=ei is [elentkeznek.
(1

EGY .ELTERJEDT ANGOL szt», HAll LAP megs=OlJa:.tatta oIoas61tJ melyek uoltal: a: utotso tiunot iD lcg&ikcriiltebb lilmjci e& kik; ooltak a IcgnepsuriiM' /ilmsz.l/l(!sz.ek es uineu" nok? .4 vrilas:okhOl megt:I!apithat6. hogy a ko:.onscgnek a komoly ~& emel., kedett erkislcst ferlogasl lanii.sCt6 dorobol.· iobbon teu-enek, mint a limondd~ es remregcny./i/mek. A lefjlobb &z.ava=alol konou rekord/ilmck kozoil szerepel a kutola'lls srellemii .Magam fltiOt idrom~, amt'iy Blfdapesten is nagg si1.:ert amtott C& 0 nller(C3 srinessele ko.zotl helUet /oglal Bing Ctosby. aki e film ben a /iatal pap &zetepet adla. Ugyoncsak a rm6zles [ilrnek: ko:.o# szerenel a <Mrs Mtntoer», a s:eretet e& (jn/elcilrJo:(I.t [dm]e, melynek h6snoit! e{m iinld}ntc.t apo16n6, valamint tJ «VOroS' Pimpernel ».

..
0°0

:.

AZ Al\fERTKAI MAGYAROK elsa nagyobb csopottja az elmult hHen erkezclt Magyarorsrogra, a jllbHeumi IN olknlmilb61. A csoporlol A. Masya· rok Vilags~o\'etsege lhlla elso napon ycndegiil. Vasarnap az amerikai mao gyarok Pees varoslit IMognlMk mcg. Az Allomhon a pecsi r6ispan fogadta a vendCgeket, kivonullak lit Ossz:es h\rsndalm.i szervezetek is. A' dfszcbed k?lzhen Hiuch PauIn, nz amerikai demokratikus noszervczclek egyik ve· r.et!ije bejelentelte, hogy az amerikai

het.

E= tfJyeni k:lenges, Ipe1..-uldd6 Ie-

magyatsag kozott indu't gyii.jte& rer)ln PeC&ett lii.diinanat6riumot dtutanaJ: ,el, Est~ Il mecsekszabolcsl bUnyate.
-yenda-

!epen bAn.r6.szvac.sor{tn If1t1Ak gill u amer.i.kai magyaroka..f:.

NAGY·BRITANNIA egyik tegbteeSebb kaloul"ijlil is kormuo)·z6ji1t, weets "'o"cll marsuut, India "olt al· kirlilyAt, rno.!:t olren bivalalba lie. ..'czUCk kif amcly esaknem ezer a . norruanu hodit~ ofa lelczik. Julius c!Scjen a JOrd kUmartis VI. Gyorsy klnily kcp'Vlllcletebcn avalju UIIUCI.e_ Iyescn a london I Tower lovaszmeslerenek mellosligUha Wa"ell ruarsaill. azokbnll U1: Irlokbe.n, ami.kor a T0wer, nmcly most London legjobba'n Ismert nevezetcS5~gel kijze lurlozlk, kirlilyl palot" es vur vo1t, (hh'ataro· san m(og rna Is ennek 8zumit) enrlck a hivalaillftk nugy katon.al Jelent6£tge volL Ma kitiinleles cs kotelezettSCgel J6~zt 8zerlortasok., A IOl'Eiszmesler· nck a Tower .fenntnl1iisa e.s arl~te. • k1.Uel~ege 6s a klizepucmesl 6rUk parallcsnokll, aklk ErL'lebet klrEilyno korobeli mWzetllkben felllo! alakjnl a lestubb slla01I 87.crtarlasnak.. A lovasz· lDester felelOssegei koze tartozlk a koronackSzerek. Ls a kid"!yl ek.szerek 6rztte. KHztudomasti, bogy as angol lijrlenelem Icgnagyobb es Jegncveu_ tesebb' nlnkjal voltak • Towel" fogJ),.L A Tower legol0186 foglya RudoU Hess volt, Hitler kUvetc. aklt Nagy_Briton. bllib:l I"t.pillC6~ ulan WllI5ton ebUf'eblll JeJlegutes geez~al a Towerbe r.6ratotL

+

A HOLLAND PARLA!\1ENT leglijabb trlelmcben alJam.segeJ'ybeo [ buhirozaLa res};csitl a ket kalollkus egyetemet,

eve,

MILANO LEGNAGYOBB SZENZA_ CIOJ A egy iiteves kisltmg, Guida conorent /eslmenyei,nek kiaWlasa. A kerek temai egy&zeruek, oiyan te~ mak, ame:yek e'.lfl !J!lctmeknt!k oahon, a ·fla:. kiirii/ akadnak ~zemei eIe: cse~ repek, va.:6.k, viragok, csende etek. Ami azonban lJ:.intc megdiibbent6k benniik, tiinemenye3 JSz.ingazdagsaguk mellctt a lecilnika i& a lellogas azo. nossaga a legna!1uobb modern /estOk ~umteleti ~aidtoJSa{)Ctival. Az 0:0.&:.. lapok egymas mel e dflilua hoz::6.k a kis Gralia kep~it eali·egg azono& Ie. mtijli Pi.casso, Bracqllct, Matisse_kip .. pel b fe/vetik a ketdi!st, vajjon a kliJ Gratia lest ugy. mint Picasso, uagg Pica.uo fest Uf/Y. mint ez a kis 1U.ny' 1crtemz.6 egyebkent, hogg ennek d gyermeknek 100 ki(ilIituil kepe hutom n(tp alatt ~lke.t e& vasdr16i elsoJSOrbatl fe&t6mulJe&uk Doltak.

+

(!!; A TEKNOSBllKAK MriMlali mi·
nOsegben h6dH6 badjiratot indilot.. lak a budapesti bAzlartasok eHen.. !.qt. a,hibb is ure mulat az a tekh6sbeka· va.sarlisi ;w.z, amely as ul~bj betekben a foVJirost batalmaba i.enlett~. A mi· nnp nChAoy pc.rqe meg8..Uo1tunt a SreU KAlman teren, ahol aroro.s em· ber.gyu'ru vette k6riil a li~, AUalk'a.. knt Aru:sfl6 Meg n~ meg a neg" vagy at nyiiz.sg6·D'lQzc6 zsak.ot. meJy tde v.o1t az; .il.ruvah. NCgyforinlt61 10 formtig ldleC ~. g:atni. A:r. &reg nenike amint Z!lOngI6r· kent forgatja kereben a kilJ6nb6zli aasy..sagu :i:llatoht., nem fcledkezik meg arro1 sem, bogy kifejbe basrrli»aliguk:tt es el6nyiikeL Megcsm minden la\_rtCkony r. ..art: svrubbogarat. poloskflt, piueeoo· gamt, a dr'O'M ha.zak 1eg.killonbOz6bb e16sdijei.l F.,gy<:bk.cnt nem btl 3 telnl5snck mas, mint egy.klsmosogaI61e. .. Tlz perc aintl, amig. ott voltunk, 59 rorintot arult4l:k •.•

tek. Ninc& feJhalalmozel3om, horm mC!Jokaddlyozzam ~zl a u.eltlben e/. harrpud:olt lij uadorz.a&t. Ez\itol) kerjuk az: il!cttkeseket, te-

oS
IZGA TOTT ·ANY A ·jelen' met fegb.ap a rend6rf6k'3piMnyslig ~pi:i1cle. ben es pllnas2:kodott, bogy n6i uat.(rok garazddlJ,:odnak (f l~dngi&k~'6.k ·l:6rnyeken. A megd6hbent6 Ihfr !ballafclkeTcstiik 8Z allatnteod6r~geL A hlr reszJben igaz r~Zlbcn DeDl mondjAk illett!:kes helyen mosolyogva ffitik. hozz.6.: A rend· . lir~nek &Zonban nem iU m6djahan foglnlkozni a ke.r<iesseL Hogyao? tessziik tel megdl5bbeave a kCrdest. Talti.n tudomasal:: w:n arT6l mondja inIorm6torunk meglep6 for· dulatt:ll -, hogy .. legujabb nyhi trizuradivat az 6. n. kontyTagy ~ gyezlifrizurtit kre6.1ta 8 .n6k szam6.ra.. Ennek a frizturanak u; elkeszH6schez j6csom6 mfihajl'8 van sziUts~g • igy a fritun Ara kb. 800 forint, !lmit a n!ik hUnyom6 t6bb.sege nem. tad megfi· zetni. De mI ftD • ..Uro.kbl7 ka-dezzilk.. . Ezek a n& sutirot mondja mosolyogva -, a leAnyiskotAk kor-

[.)

gyenek vaIn mit a peslkorny6ki mao dlirvilt'i,l( iildo.z6i e!len es nodt~:tk g6.!ak koz.6 a Jegfegyverek haun~lat,M. Mert aLI igawn nem tudjuk ~lhinni, hogy dnke_ es rig6gyilk~sok k~z_ e.ldtdJSi irdekebt vCdelmcznenek'.1

. FRANCIAORSZAG 'IRODALMI K().. R/iIBEN /eltane&t kdt6 ',etet tatgyalnak; A Ftancia 1 r6k Nem.:eti Bizot(. .aoa. Icgut6bb l.:izcirta tagjai k6ziil a:elnak~4 Francoil Mauriacot. Nem. ~ti~Z~:. Uj;;fr'ot atui;~:~i;! n::~~7&:! te.&eg erte. polna a kjzatcl&&al kapc&o. latban, de ~/gondolkozJat6 e$et o:gan $umponlb61, vajjon milyen {roi J.:iirn~k ncm mcg/e.I~16 Ftancou Mauriac aldn6k~ege t. tag&dgaf
(U

AZ ANGOL P ARLAMENT egyLk. tag.. Ja trdeke.s cikkben sumol bc a The' CbC!tboliek Times eimfl lapban ne.. rnetorszagl benyowUsaJrlil. Nezete 8Zerinl Nemelorsz6.got a mnllbaQ, ht meg inkabb • jelenbcn Icgjobban Je). lelJlZl a bajorok ellen.szenve a p<lf'D-' az:ok idoL Be.u.eltelU a legkUlHnl6.0 lebb baJor egycnekkel, irJa egye-o bek ktizBtt _ kUzeJeti rcrfinkkaJ .~ egyszeru emberekkeL A. vtlemeoye~ oem Toltak ogyan egyfo!'llllik, de egy .. ben mlndann)ia.n. megegyezlek, neve.. zete5ai abban a kiviinstigban, bogy, Dajorosr.Dc n~ fUggJUn PoroszorsMg~

tara

t61.

es

e.

db
Bnranya, Zilla, Vas, Fcjlr Jarnak ~ eJcn a me· wgazdasiigl tuntciesl versen)'beD, v.· lam;nt a beveleU terilletek & • beuolgiltuta..:ok TCrlJeny~ben is. Nem 6jke!etll dolQS e.z, mair az ey eIcJEo klwlott jelcnt~elt Is a Icgjobb cr(>d· menyfi mcs:yekkEnl cmlcgettek. ezeket a terille[~ket. New udeklclen blan em!e}[cztc.lnl e megylk egr rtgebbl " D korm:my allal 8Zlvcseo clfelejtetl rekordlnrn Is: ezck -yo:lak • Ntppart Ict;ero5ebh kcrUtc.lel· 8Z 1947. ev1 d· IQszhisokon. Akkoriban knesrbb EZimp{Hl5nl ~Icgetlek a kOl'rnliny. Inpok n .t:alal, VRS!, bal'anyul «riTA4_ k31 s J110sl ncm kb eJegleUeJ oIvns' mk enuck 8 d('rek nipnek a rebnbtUt:il:isd:t, Az cJlCnztklsig bt a uaker. tclem ligy14t!!:ik: oem dleDteta rogaL IIUIk. S6t .... A CUJ{OR ELTONT . .Ahol mIG ~ oU is csa'k a mcgs~okol-t YevOk ~zere _ 1 kil6. T3b.b alig. I£cn jQha_n keU lemu a fusz;eres.sel, ba (l~ most b;z:lOaitani tudja vev6je sro-tuinl a bef6z6$.hez szi.1k.st;;e.s cu.k!rol. Tudjuk jOl, hogy a oofozrui idooy alat! min<l.i.g nch6£ volt a oukorvQ&.'tI'16~, mctt a kolUCrvgyiirak fclvlisfu'oltlilk, nogy 8 blizia:.ezonyok: kcd.\"CI. el,y~'I(ijk .. baz& ~6z6.s16L E~ voU a muUlXUl_ Am::&a! irdeteMbb teluit anna:k a kikutatc'lsa, kl C:s miUl 'vonja el most a .koulLlta:st61 • sz.ai:ledforgalmU. cn,k,rol? J1isz.en a kOlU~rDgyaraJ.-aI. cfllamo,ltottili Az 4l1411mak

DUN ANTIlLI

MEGYtt.

!~::::n:;t!',t t~~;11n:,=:~;~.: ::t:
HAZI DIVATINFORMATORUm:

A Ni.POLYI SAN CARLO ,zlnhd<ban nagg $ikettel muta1taJc be Kodd" Zoltdn Budavati Tedcumdt. A k6tud d ncipolyi opetahd% enekL:ara a:.olgdl.
opuah~z uolt tagja enelo:elt~. A T.e... d~u.mot Somogyi ViJmO$ uezenueltt!i komo.u muveszi ateUuel. &,

db
Egy aze.!morben elterjeclt ziiricbi DCmet nyelvu lap erdek.es ltimlltaUiso.. kal kozol a Do.m~elk6zi munk.apia.c h.e.!y~et.e.rol Ignz, hogy ~zek a k.imutatAsok c.sa.k. nyers·.sz.{unadalokat k6wind • reJilert&ok (w.wl6e.r6er-ttke.k) rendueru ismertel~ n6J.kill, bozd.6l1:6k szamara uonban fgy ia erdekesek 61 1anold.go58.k e.z.elt u adatOok.. Legmagasabb a mnnkab6rn:ln.onaI Au.szt~Nlililian, ahol e.gy nakmunkiis b~ti 6.1lagkercsele 2Q-25 font korill mo:z.og, ex 80--100 doll3.rnaJr. fdel. meg. 1gen magasak a munkaberek. megkozelftik 6tlngban a beti 20 fontot Del~frikAban hi uonban ketl6.s bCtsk.6.la alakult ki, a !Zines Dluukbok linyc.seseo keveaebbet kapoak, mint a fellerb6.rue.k.. Az EgyesiUt .Allamok.hall 45--47 doJI.6..r a.z iUagoa heti munkabert termest.etesco csak uakmunkflsok rCszt\re, a napuimosok ber~, j6val csc~lyobb, et1r'6pai mcretek tHerint &Zonhan C% is eleg m::lgas, hcti J5-20 dollar. Angli:i.OO.n a aza.k.munJuhok t'itlagos heti~re 6--8 fonl ikariil mozog, a oapazamosoke termeszetesen lenyege.sen t.isebb. Fraociaorszugban az Mias, jobb • .zakmunk6.sokn6.l 3000--4000 fran. betenkent (miheztartb -Y~geU 1 doIlAr k.b. 212 frank). O!aszonzag· ball • azervezett' m.t:aki Ipari eentrltmok kOzel6ben a Meek sokkal mao guabbak. 'mint a szerve1.eUen dA!li 7 Tjc)6koken, 31101 as ezet Urat &em ;~rl e1 S"f'ijchan beti tOO--120 frank tilriU mawr; .Z dtlagos munkaber·kereset. SVCdoI"$z.3gban is nlcgkeresi a S%A1unOllldu a beti 150--:!OO korona~ j&l Aus%lriaban 600 schilling k6rill nn az itlagN havi mankaber. Jugonh\viflban az: atlagos han munkaber '-8000 din6.r k6zO,It Tiltakotik.

KUNKABllREK

A

KOLFOLDON,

....

I

oy&en m~'1&Zt5l£ljdJc a t:opfos, kon. tyo. kisldnyokat b re&z.ben penzzel, re&:ben cukrd&z$litemennyd is egyeb fuldl j6kkal akarjdk 6kct Otro keny· Hullenl, hotm t1 h?jukal levagjdk e. fgg olc&6n ~1iJsegitsek a diva/o' /tizuro I:tedld,al. Meg !keU mond3nom, bogy

;( RADIO SZABADSAGA llRDEKllBEN a belgium I katoli.kus az.ertuu· tel.: k6=6& nyilakoz.atot telftk ko:::e. E= a nyilatkozat hangsulyozza, hoOY a radiO monop61iuma ellenkez.ik 0 $zabodrog gondolalci"ixd_
A STRA.N'D10i!NY KEZo.E'r£N a kOzOnseg megdObben6S1el velte tudotrul.sul, hogy a stra.ndfiirdok minlegy 5O_100%-kal felcDlelM.k. araikat. Meg· kerdezLiir'k Kentuey Elckel, a buda· pesti gy6gyCUrd6k igazgat6j:it, mi tetLe sziiksCgesso em a nasymfinyu ue.nw.le.st? ..:... Az 6sszel ntaslla.st kapttlnk. a fiirdok deficiljC'1lck rendczlo6crc mondolia, Ketir6.nyu .c;zan6.Ja.si ler· :!z:t:toztn~~SZ~Hl~~'1kegyi~si~k!;~~I; ~.I, : kr:i::~~ac~~1 0un~ol~s:tf!tt

u..

.. ki.sliinyok .koziil eddig csupiin kctt6 tbu.kott eh, a:nn.tdc. ellenere, hogy N ebzftnt I'Obam06Ok so'kszor ~ a azil16ket is fe!kerestCk,' akiJdklcl .s:rem. ben tenues:zetescn mAr dont/) ervltez, • p6n.z.her foIynmodtnk. Dcosii'letiikre ltgym:a mondva a s;o;iilOlmelk. kOriilu'k egy scm eogcdto Ieva~i kisllinyai'k copfj;U 100 I foriniert scm. e:z. volt ugy..mis tI..Z eddig fellkfniil1 ~a~b ir. Tck1inteUe1 arra, hogy a - kislanyoo.. eopfj:'tnruk mCfNRsUT1Rs:t e pilkmnlig a Blk ..ha nem iHk6zik, sajnos, tehelet. leniil aUunk a nlii ~zatfrokkaI boD ...

..'

Ii legujahb P:irixsb61 erkezett diva1lopok az: elegansan felO,l.. !ozott n.s.! a regi nOfcnlin-kalapok.rG em1.:6kcztcll5 kalnipolkban ibr.izoljak. ~ nyari divat meglopetesc a. harangos szdknyfut kfvU1 a ST.o1lidabh. disZlkrelebli, furd6ruho. lest. E:. a fiirdorllha ujb61 eg!! tis=b61 fog dllani. Divalblljotlek' ezenkfviil a: rulGY, kiilol'lhOll5 virigokd abr:i:zo16 sdnes, esaknem az ef;~ ffllet e!takar6 fiilbeval6k is. amelyeknek hannadik darabjat ha.jbatiine lehet yjselni. A MAGYAR GYAPOT te:mcsrlesM legtabbcn remenyte:cn krse.rletezesnek. tartjak, p:ed~ a rizshez hasoD'" lOan cz is nemsokti.ra l'll16sfigga ya.1ik.: Cddig toob gyapol£ajtu,'al kfserlclcz.. Ick Magyarorsl.6.gon, mIg vcgre 194s..:19~7. ~"ben sikeriilt 3. ools:ir synpotfaJla\"':l1 j6 eredmcnyeket eiCrni. 1948 aprilis'majusi berllfhaz{lsok JSoran at 6:1am i5.000 forinlot bizlositolt a kIscrlelezc.sek folytalfislira." Az eddigi krscrlett'zesck alapjlio m.egfillapfthat6, hogy halankb:m n gyapot tcrmesttesere :l. kij\'elkcT.6 hclyek johelnek su;... mflasba: a Ro.ros{)k vid6ke, a DunaTiszakoz deli rCS7)C, a DUll<.1nli,lon pe-' dig a baran)'~'1i dombvidek oldala. J:. magyarorszAgi lerme!es mellett hoi ..

egg ujjngira SZi!gelge alatt.

\egujabb je1entese a. ny4.ri divalr61 tobb erdekes.se.get Clrtalmaz. Megtudjuk e]).; 001, bogy naguangaink al&6sz.okngdi oj· Ml d6L.-uiilhelneJ: a $ukreny melge-MI: az uj divat ugyani.s hos.szu csip1 k6svegii aIs6s.zoknyi!t it ellS, amciyneUt

ki kell 16gni a .zoknya

nem lelld erdeke, hOUri a IOVJIO'%I~ kal megfltiloija, a .Jci$embut 4Z" oIlhostl be/oze&bcn.

Baziink'
,'A Dernokr.t.
A szcrke$ZlCs~rt .

Az els6 ii1\ln1t a .. Yezet. Itt trdok.ltidu:oik.. Kerem, mlir CSJ bete .... kiptam szn.'badoukroL Van m.Cc D&6ny' kil6 kockam az! m~erti u iJ.lando \"evoimnOk. adom 9da. 1fA3nak, id-cgennek llC1n ttJiUOIk. adni. PedJg ua8yon sokan keresik, akiket m~ sObaSam h'lltaUl. Hoi Iatel a cUk.x-f Kiftm • gyarak, ..

'*~

N6ppdrt
h. kiadflsert

lapja
felel:

dr BARANKOVICS ISTVAN
f6szerkeszI6.... S1.erkestti: PAPP ANTAL

Sz:erkesz:teBl1~i_D~i~:~hivatal: Telefoo: egy jogi 188-387. Elfiflzetesl 6r: b60aprn 4 Ft, negyed~vre 12 Fl e:z.eme1ye"koek egy ~vre: 160 Ft. Postat.hrekllentl.1r1 ~ekkszl.m: 15.996 Blrdete8i dij: ats:r:ablily sZerlDt AU~stkcresakDek: 50% engedm~ny.

b·iJlbet.

nfilni, bogy Icheta.s4:: 5zcrint a lehe· lliscbb relegnCi pr61Y.iljuk kjegyensu· tyozni n bel"etelekct. A GeJ[Iert Hallfimfiird6nel (}.Jr61 9 foriniNl, a Szcchenyi· nel 4.·r61 6 !ori'lItr·a cmcltfik a bc1cl)li· d{j-at. A ~r.ak.szervezeti Jtedvczmenyt is meg kellelt stiintetnL Reme.ljii.k, hogy ntosbni arpolitik.:'inkkal feleven fJe·,il el tudjuk erni a deficit kikii.$r6egy sereg egyhehang·

a:~~~=

Ugyancsn1{ mC8Ji:crdclliink peslkOrnyeki fiirdo( oS itt z6a.n ezt mondjflk:

dankent 2-300 kg marllJas halta at/ago lermbere lellet &=tfmilani, amelrmeJ,~ mognClkiili tis=to 1I0z.ama 70-100 kg.
Haz.ni sziiksegletunk jelenlcg 25 miJli6' kilogramm. cvi beh07 ... '1tnluok erll!ke 280 milli6 forint. Az e~csz sZ'iikscglet hnzai Syoapolb6J "0'1[6 fedezcse term&! szetesen nngyon (tivoli rem.eny, n~m tartozik {obbe a lelletetien&eg~1i l:oze, hogg gyapotot tetmefj!ink es et:-< Eel az e ce1t.a fordflott kiilfiHdi kia~ sokat is jelenlekenycn csokkentsiik.

-

A kom.crogudrdat

dllamo'*oftd.t

vetjiik korbe. Igen, allamo;itott6!k, de ~ vasurolja.k fel ii.SynOkeiok. liGjUn.. Erre n nag)1keresked6 tud pOllt~ viia,zt ndni, •. A vc-,.'6im nem viisG_roItak reI, hiszen mngnm merem s ludom, ki mennyit \'isz. Nines penz, ki tud 1-2 k.i16nal tobbet venni? Alig Aki szerre 5-6 kil6t ¥e&Z ..... nagyon ritk .. llem· itt 'tIIln a eu.kor~ c,.,u,. of4 .hol

-

'+

lIk

en-

BRDEKES DOKTORI AVATAS poll prfti:.&i&i' Sorbonne ~gyelem~n, Az 6./ doktot ert~keze&ine.k Uteleul cA IZOCJ,a/i$ kalo!ici=mfls,-t pOla&ltolta, Ez a:. els6 ~3et, 110'111 a vi aghltd ftancio egyetemt!n iIyen temtit odlalz. tot/ok a doktotdtu. tat!1Ucivd.
G

_ Nalun.k scmilyen !ireme1es ne.m Yolt, SOl bizonyos vonat.koziisball 01Ct'l6bhak leUiink, mert :l dC]ulani 6rlikban fi:lcres munkfi.sjegycket adunk k.i, Vegso kovetkez[eleskeppen mcgallap[thalju.k IOOat, hogy az ti.Uaod6rut z.stlrolt. !l5varosi kezeIe.sben lev6 strnnd(iitdok deficiljet a .kozon.segnek keU megfizctnie. ugyanakkor Mis slrandflirdoknel $em a uC::, .em a lCDer16, &em a nap/~ng nem kerii.l

a.

NyomaloU! Hungaria HIriapayomdn. Rlo Bpest. V, Baj~sy-Zsilinszky·ut 34. Felelos: dr Br6dv L:'lSzI6. Terjenti a GI61lus blrlnp6s k6nyy. _ terjeszt6 viiHalat, Budap. es.

~

Sz:'i1. acel.

Iia8JDIczl\-,,,

II!!.

i1'cl~on:

l~70

tabbe,

az i#n "em. m~

~oatg. ~,

darab BOn01"VAPENGE, Harminehat r('!Tint, Sfrohmnyer,

Sved'" nlinvctt~

JUn-"'1-utca

Iau~

..