II tol6 ideggyogyaszali

Szokik a diak
Ill. 6TfolYaDl 10. 5z4m, 19<18 m4.rcfus 5

* Mit ,,"rhatH"Ia " t".,"s~i·,o~ell"t"st61!J l
A Dentokrata Neppart lapja

*

za

as biiniigyi

kerdes
Holttanyilvanitottak, ha visszatemek ...
8 oldal lira: 1 lorlnt

A I(ULTUREGYHAZ
gyiilcsben., hi beszedet

ES AZ ALLAM
tryluiz
riusok
8%

MEGEG·YEZEStNEK FELTETELEIROL BE8ZELT BARANKOVICS ISTVAN A MEGA]ANLASI VITABAlV
."- megajemlusi vita soran az crszagBoraekootcs Istvan az alabmondcua a.z Egyb6.z CS aa: allam viszonyarol: - Az Egybaz es az allam kiclc;ilo
kuzLilll-.sas3tgunkllak p:i.rt:na.k pc.ltikat

es
vagy

:i.I!am

c.

egyes a:J.ami

A.ll:uni
gcsetusok egyhlhi

egyes

Iunkcionailletve

I

szemelyek

viszonya amelynek legessegck

alkotja a megoldaaa eltorpiitnek.

problema
menell:lz

16nycget, eset ..

gas ~ozjava.

'Vi,sz;onya

. a:kil.

meg nlg}"Ull!k gyoz3dve, bogy az F..gyhaz es ax Mlam vaJ6dl erdekei ik{"zou hianytalan a megfeld6sC.g s bogy lkoztanasiJ~ letcnek !egsQ. Mrdahb fllndamentt..uJ:W.t es eletereje, nek f<>rr.istit az evangeliwni elete.:.vek· ben kolh£:li fel, teruWj.,oot.c.sen ~ 'J¥))itiokai, bancm egyl}I(\U erdeket 6s lelkiismcretben k.ote!ocJ:6 pemncsot ,Os liilunk. ahban, hDID' az EgyM%, Os nz al!ani ,,·iSlO1ly.a;rllalk tiszlfizasa'l'a ini-

j6 vJ$,,-ony c&sz.e:riisege teJcint,elCbe.u nincsenck kC"tsegben azok scm, a3ti.J .. 6% Ef,')"bilz twa! .as a rk6l:bl.n;asag eieteh"ei tkIQ.zOU Dleiy killOn.bs6get Ij tuak. M.i -azonban.

taaa

toow: unnas.

.minden

itt.:e.ll IDa.elomozdl, kQ~ge.. A indok<>l~a es

1945: Az Egyhaz es az allam viszonyanak 'lij fejezete
Ha a nemelyi Cs a napi politikal vouatkoeasok peravanjdt Ielreloljuk, mogoue meg mindig ott tesa u Egybaz aa iUam vi~zonynnak 6ge.sz scr fii:.;BlS kerdese, jeWil anoak. bogy maga a problema uemcsak mas, bancm elobb is volt, mint abogyan a szemclyi es a nap! politikai kIsfro [elensegek a. Mnyeget hatterbe szorhottAk. Ta~gyilagosau a'l.f kell mcgallap ltanunk, hogy 117. Egyhfiz es a magyar allum ViSZODY8, mint ma i tfU'.sadabni problema" ax uj magyar allam megsriiletc.seock ptttenatabau kcletkeaett; ee lenycgeben azt jeienti, hogy egyfelUi az uj Miami bcrendezkedes alapveteen megvaltoetatta 8.Zo. kat a Ienyeges koriHmenyeket, arnelyck a magyar O.llam Cis a katolikus Egyhh viszony;it a mujtban rneghaUirozbnttak, mfls[cl51 pedtg Icnyeges vattoeeson ment lit a katolikus Egyluiznak kozjogi, gnzdns;'l,gi, poillikai Cfj t:ll-sadnlmi stflnsn. Milr 1940-os valtoznsok szukscgkcpi ko· vetkexrnecyekeppeu uj helyzet keletkczcu ee Egyh:iz es 3% {lJ!:un Ieuylegcs viszonyriban. A rC@i cs az uj Dlagyar Miami bcrendeees kozoUi ehi e.s gY:l.korlati kulOnbst!gcket nem nknrom sorra vennl, de na Egybfiz helyzetenek gyokere.!l m~S'·nlto7.6sill taHiu nem Iesz cclseerutlcn neh.finy fO O1OZzanut kiemelCsevel crzckeltetni. Meg· stunt a kiralys{lgi (lllamf(\rma, arnel),he,; e:r:er esztendon keresz(ljl aT. haz a maga viszony:it SlAbla. E MnDycl '1."011 6sszekapcsolva a magyar fokegyu.ri jog. nmely a:t a1!am szamara. az: Egyhb szempontjab61 egy· :illahin nem kfvanatos belenyulAsl lebetoscget

es

nyuhi lOrdw6seke.t :j6

r· •

.egre erni se,

gltsiLk. A mesol~ szmtpont-jiib61 nr: el.so jo je!.nek trildntjijk, h..lgy vigrc tliJj.uloLLun·k azon 11 ZaoKQSWlI. me.yben a megoldast az idOro k,v.:i;ntu·k bhmi y~'"Y lllllclyet szUJvs-eges ci'dcl.:.J5· d.&ii icMszaktl.:lk. ~in1cU[tr'llk. A Mr. des htvatcros uaplrcndrc luz~ 't.I a mogoJd1i.s 'a Ikormany.ro.t Je)eloss'%-Cnek mrhkveJ az It,llam crdekevc n:rilnLniUatotl, illctvc a magyar ka!o'.:iiuUrS

aa..

~ht:Th~::ft~i

{~;:I~~: I i:;cl!~~!
ntintbosy az a rcs:r:, amedy 1.% klfejczetten uem tgcnettc, is eset.\ rajla. Mj kntoliku_ ~ok uem ismerun};: 3. roouaj fos,',gl61 fUgsct:en, ilgynevezclt neDlzeti" kaloIikus egy,hazllkat, nmint nem iSm,eriiJlk 8 lermUsut TendjCben ket l:<ic!I-U·ny;it. Ez naluok nemcsak a killsO egyhaz_ fegyelcmn~ az c.r.kolcsne.k dolga, hancm n bit lenyegene.k is eh·ala-nthalallnn resze. Ez: 8 kalolikus szetnponlb61 \..altoula-laUan k5velelnlcny kifejezcsre JUI abban Q tortenelj Leny .. ben i5. hogy ha az allam Cs a kalotikll.~ egyhuz "islOn)'o sz,1b9JyozuSTa kcriiJt, liZ csak.is az allam es a Szeut· .szc.k k(izo!l koH,!! mcgii.llnpodll,s. rendszerilJl konkord:'itum' fs,rmaj.;ihan sl.okott megtorlenni. ~1iyel Qzouoon 11 konkord:'llum megkot6.sc h06sl3dalma.s e:ol{lrgyahisokflt igeurel s mh'cl cIa. fordulhal. hogy kO!l.kordaluOl megko.. Ic.serc a hetyzcL Yalaho! mi';s nem creti meg, ViSIon! az Egyhaz ~'I az at, lain viszonyAnttk Tcndezesc hnlaszlh3!.albn (:rd~k _ C7.eq :1 konkordli.tUtn Dlegko!.:'~e, Y:lgSis QZ fl1t3:{1l10S .~:r..'l'halyo:r.n.'! eltHI ;6 lehe:segc.s olyan pro"';' z6riklL~ r'i\egallapodas Y3Sy It:13nd6bb jcllegii modu., yi·''e.ndinck ICtrch~zasa, nmely~ esaJ;; a rendez:e.src megcrctt kerM~'IekC! sz.1billY07-Za, de amclv szioten alk{lllllo..~ 3 .kfudesnek nyugvuponlra ju!lalu'!ura .. Term&iz.elc..sen :I targy~lasok ,kozvet:en aJanya _ nu_ncillS hianyii. bo.n altalaban, de ~yeb.kent it' igcn soks:r:or az ilIelo orszag pii"~floki \lara, 9_Dlclyne.l{ bflrOli(eJf' titrgyalasnlil gyakoT\a.lilng r,s,.1Imcnl donh') jcicl111\.scgt'.t magyarltzz:,a az n korii:mcny. hogy feltehe'61cg a piispnki kar is. meri Icgalnposnbban 97. illeto orsz:.a~ ,·is7.onY:lit cs ei'erl a Szent«zek:tz: " taj~:-oztaiaSat donteseihcn mindig olapveliSen merlege:i es sohas('-m szokla mel16zni, Ma,sa a dOn!c~ ;l:7.o[lOOn soha .sines l:s ne.:n is lehet m3snak, ha·

.A mcgoldasnak egycbkCn1 kiz:ir6lag ez a m6dJa Iele, me,:; a ~toli.kus vt, I:~c,._,-ryhaz szun~"'e.n teruws7.ctenek ~ppell ugy. mini a \Ill.QgyUR" dw.lolikus ES'yhh tOrtCl1etileg kialakul! helyzetenek, a,z ftllalfmos magyar kultitrflhan betii\toU ki:ma~asI6 s:z.erepencl: es a magyar Ik3101hltrusol.:. aknrahi.na.k is, am.clyet nz allam eure\'eve. sOnek. hatitran kivU;: nero rekeszlhct. _ III szcrctofun az i. 1. Orstflggyii. tc.s es a kormfln., figyelmet nyomalekosan felh!vni 3rra a megmasHhatal. Ian korulmenyre, rhogy \'nlamely i1l1am. (1.:5 a "k'aloli.kus egyluh vis7.0nY[IIl11k nemtetkozi jogi er\'cnyii es flJland6bb j('J:egu aitalanQs smb:'llyoza.sa csaki.s kel ISzuvcren fclne.k. az iI1et.6 ~namna,k f.!J a romai Szentsz:Cknek megegye1.cse lehel. akir konkordalumbnn. Bk;jr Talanuno ir-ott V:lgy 11 gyakorl31 :'iJlnl !'iZokasjCls·surih·o \'a16 nlOdus vh·endi. ben. ak:h ad hoc megflllnpoda.sban ott t~tct a mcg~yelcs. A r6mai ESyhuznak lCnycge:Jlt~Z tar~ozik, kaloliku.~. ~yelem(>.s Q_<; egYlicgcli tcrm~leh~tol (']valaszthnlntlar. 31. n ki:h·{'le~u)I·ny. hogy ib{m:nino, k&loldn:u s1all<li.lyoz:is csll'ki.s :l r6.mai Szcnt5zl;,k :I,karal·hozz3jarulfLs:b"31 j6hcl Jetre. Mer, a romai Egyhtiz mindi(t' c.gysegf's volt Cs Gz: i.o; 'DHl.rod. Az emberi torlenet ISzempontjib61 is ikililnle!6 jcgyc. hoR" ('.10_ ~"..or 6 ",aM·.sHolla mf'g a ,·ilagbn.n :'! nf'.Jnl':etek es 9. ('<I:jok k<:lrhUjnin fit· n~"il6, sr.upranncion6liS _ "'agy h:l jobhrtn le!sri·k !1 s7.6 _. internncio. lInlis k01.1>ssegel. 37. cgC!i7.· cmberi nemre kil~rjerlo e'n's(~~CS c.~ahldIlnk t1plIsii!. .TC7.1l<;flak n7. :'l.l 11!1I1Illilsn, a.mcllycl :'l.posLoI1Ii,t minden kol'sfnk mjnden nepehez C" llIinden nemtel6heJ! kiildotle, 3 lC'ge1.~ intemac;ona;e 57.iiletes.naojo volt. A ,'iTag 'katolikusninnk Cm-·{H~.~e(l7. f'gyhhban mindi~ elalkl\rlhflla'h!n k(jvele1mcll" m!l. ~nd,!. 37. ~yhfl1. egysCge pedilt ket•~ e,,"ell at mindig torleneti ten)" is

cgy~esct mar kivUl

volt.

EgY'j

es

hizl.osltolt az Egyhli.z belsa: mert aa urulkodonak dooto befolyhst udou a piispokok P.Ii foparok ki.neve~e.sere. Ez a f6kegy. uri jog 8 ket vi!agbAboru k6zott ugyan -nem gyakoroltatott. de vegtegesee is megnyugtal6 m6don uem rendceteteu, A megszant aJlamformA. hoz tapadtak az Egyhfiznak, illetve bteoayos CfOTh(IZi - lizenlelyektrtik ·kib. jogi kiv{i1tsagai i&, pI. az cextergomt ,6rseknck kinilykoron~zAsi joga es. zastl6surj mc!t6sfiga. cmelyuek kovetkezteben meg a ket villigha.boru kozolt sem csen Iontoeabb tillam! jogi akeus az esztergorul ersek veIt:mcn)'~nek Ejlozetes meghal'galasn nelkill. A fopapok a to:n'cllyilozas hazaDak, a lelke.szked6 papsH.g egyes tagjai pedig a torvcnyhat6sfi.gi a kozsegi onkornuinyzatoknak hivatnlb61 tagja.i vouek. A f6ldosztas soran RZ Egyh~z etvcseteue hutnlmas egyhrizi blrtoket es a valles, Os tanulmenyi alepok ll.Jlal kezc!'t f6ldvngyont. emclycknek jovedelmc.re tamaszkodon az egyhazi inH!z:menyek cg~sz sora, etnelyek termcseetesen bctotvas, sal 'l'Oltak az egyhn7.i vuetok legtobbjenek clctforw3jara, vagy le,!;al:ibh klils6 elt>tkorulmenyeire i~. sot a nngy ro'dY3gyonhoT. '1.'011 szabva a htvck pooo.g6giz.5.lAsa az EgybAz: nnyagl megsegHese szempontjab61 A (oldosztu.s kovetkeztcben elvcszett a vilagi ko~yesurnsigok jelenlas gabhn is, A tonkrement orszfigban podig a hh'ek filnyleges anyagi t:'irno. gatAsa koranfsem erheite eJ a 5zilk. sCtrnek Cs a segft6sz.4ndckno.k men6keto

eletebe,

meg

es

hlmo-

Mi a problema?
1~~~/::IIl~t~~gya;l~~s yiswnyaval jc!61urt'k. Alt hiszcm. a proble.acina.k pUI;l.ta megerteseLol is igcn mesne esne-I( tu;ok, e.kik iigy v&lik. hogy n kerdes ICnycge sromelyi nehez.segckben clezOdik ki: a.melyek· nek ki}\·ctkczleben igcn sokan hajta..' m06ak voltak az Egyhh Y1Sz;ollyanak, Imillt mcgoldand6 fcladalnak JCnyeget egyes egyhazi szemclyek akttcilpolilikai ll1ogatnrla.san3!k vita.!hat6 liG)'ev6 sziikiteni. Noha maga.m is elismcrem., hORV czek a napi poliLikai is S7,em{'" lyi vonalkozasok Q kCrde.s megoldllslil nem konnyllellek meg. jollehet megf~~~a;llt~;~k~\tii~~~~Ol~~ e~~~

A kozjogi kivaItsagok megszunese
tar .. Az ilj mB~'ar 611amban, amery az emebri egyenloseg es:r:mejcl dombOrilotill. ki, nem Ichctctt t6bbc h:e1yc a koziogi kivaltsagolUlllk, nmelycknek eltiinescert mi, akiknek a. szahadsft£ e.s az egyen\(')se.gel'V11 demokrlicia az es:r:mcllykcpunk. egyetlco konnyet sem fo.gunk ejteni, Illcrt 8",6' vagyunk meg.gy6z6dve. bogy :t k3tjogi kh'altsUgok mar hosszu id3 6ta nero RZ Egytui,2! s7.8badshgnnak biztosilCkai voltak, mint n regi .s:r:flzadokban Iehellck, amikor a sza.blldsng kivftJrtsag volt, hanem olyan kolelckek, melyckkel' az Egyhtu: az sillambol volt Cutve. Az: E~... yhh s7.Amarn most megb~(~~~k~s~l~ta~~~~I~e!!:ej:n~~ nyfikkcl az egyMZ:lt' uht a teber~tt amit az jelentetl, hogy e k6:r:jogCkivAltsagok kovelkeztCben sokszor nern tntthalla magat t.6.vol a Ic.gnehezcbb politikai fordulntokt61 sern. Mi lebat Ii mult hi!haJadoLt. ink.ihb terhes CJJ guU6 mint dfszcs mnradvttnvah lAt. tuk' es latjuk e kOtjogi kivflJtdgoltban. es ba va.n sfrnivsl6nk, h~t nem a kh'ultsugokat siraljuk hnnem n:r:ohl a -hamis Uilsz:atokat.' amelyekct a ki\'ftllsa_~k ko,'etkezteben at Egybb vn,Hnlni kenvszerUlt es leg£6keppen nZ'9kat at Egyh:b:l61 eltuvozott Icstvc. remket. akik a kOzjogi klvOll..sngok egyhAza161 nem Ia.Wik meg az em. ne~1~f'~j:rO~;~{t a szegenyek,. j~tt hiTdetni annak az Is. em bert s:r:abad. terem1ette.

!:~=~.

_

Unyeges

kero~.

bogy

min6

e.a;r~~:

~~~~a_~z

I ~:;~l:r:~~kam~~yn:k
Isorban a7. clnyomottak, III pro!ell'irnk ,s1.fun:ira Istennek evang6!iumat, le.nnek j6hfn5t, aki az nak h egyen16joglinak

I

I

biz cs at. hllam viBwnyiinak rende.z:~set mfg<:e:m uzal .'!Zolgiillialjllkt ha a prob~cruat !l s:r:l!nlelyi nel'H!zsegek Cs a napi polilikai ellentmondasok tiikrc-. ben . .!Iremlcljiik, hane.m eppen az.:r.al a huvosfeju. U:nycg!fl16 h!i.torsa.gg3.l ko_ telithcliink a kc.rd6s meg{)Jd4sa (cle. ha a problcmfit ~vellc-~en kibonljuk 4' 51.emcl}; &; tI. napi politikai kootroverzip.k kOdCh61 e!' n7.t minden .ne_ rnc.lyi nllpi po!ilikai vonatk:ozisI6'1 megsz:a;bndilva, VQ16ban magana-I. az E4zyhhznak h AT. li.I:amnak mivol'fib61 es :i11~ndo hplyzclt~:bOl nlirmaz6 prO" hl(~ma.nak (oj::juk fel. Vcgtere is n:r: .iUam es 31! Egyhaz. nem pediS flZ

a kozjogi kiva!(s!i.gok egyblhAnak a mindenkori ,,;Iagi hatalommaJ va16 lulsagos os.'!zc.<;T.o\·ottsegcbOl sr.Arrnllzoll Az: elmuit cvtizedekben e kivalt· sfLg-ok ~em karp610lhattflk tabbe eJ6-

A kozhirsasag

es az Egyhaz'
ll1~rtegelnt nem akarom, mert nem b6ketlecsegbeo, hanem bckeszer1eSben j:irok, nem mulaszthalom el aZOMnl1 k.ijelenteni, ho@y mj Orommel iidvazM. ncnk 3 hh'alalo<: e.!tVhii7.i ten\·,.~1\k ,.e.. sz6rol egy. a fe1recrteseket felre4rt. hetetll'niil kikus1.obolo gesl.lusi. Osdute ilromunket ~ .haJankal va.{tanA ki :tz:

es

I

KOT.ludoll1i\~ll, hoe)' II magyar k6z:t5.rsas.ag igen jelenl~8 teDye:r:~i, el6kelo egyMzI ferhak po lLika} rna galartosat 8 kOlLArsast,g elulufl:hakent es a k5zjogi kiv6.ltsogokat egye-tr.mlege$en megszunteto tOf\'enyeink ~stagadusa.kent -ert("'met:t~k. E fel· tevea: alapo.ssagal xargy atap'alan3-lisit

IiIIzooon II'
hivatalos YCZel6i.nek olyan mognyilatkczasn, amely alkalrnasmodon Juvtatcsau IS n hh'ok tudomasara ~dna. hogy az cSyh:iz: hivatalcs '-ezetoi Q k5zLaTSasagot torvcnycs :i. 'nmformri, nak, a k6zlirsasag clndket torvenyes 6.lIamfOnek. a k6ztal'sasal;nak a kozj08'j ki"fllWigokat cgyetemtegescn megs;:ilntcto lorvenyeit pcdig k6tcier.o erejfi 61fllli akaralO)'Hvanltboknuk tekinrik, arnelyeknck fiszteletbeutartilsa az allampolb{,ri ~""edelmes~ vcJej5.roja.

Egyhh

mond·.wunk. bogy AI: anyagi vesetesegncl merbetct'enut ncgyobb csapes eric vo nil az Eg}ibbat, ba a nngyblrtok &ltahl.no.<; felszamolasa idejen cgycdtll mcradt \'01,030 meg nagybirtokcsna k e f51dches tcnrrcjutou orszagban. Akkor az EgyhAz nep unk szemeben a

o

es

nip

jogal

megsemruistto

Ieudeltrmue

akuraf

A \"llUfui vtszont, mar pszicholcgiai Fcgahnannk ertclmebcn is, ucm merul ki a bcls6 eletben cs a auttuszoau, hanew ..:.....lovell az cgesz eruher i szcruelyis{1S e" ax Isten vlszonya cs kupcsolata -, az ember egcsz gondolun,

lerilmust

es erzclnu tevekeuysegere koz-

A. foldosztas
De ncm airatjuk a ongy (Oldvagyont scm. 56! at a meggyozodcsunk, hogy ae Egy,lHlz merhctctleniil tabbet nyerf le kiekben e.., szocia is tuna i lumcghitclchen, mini omcnuyit vesztett anyagiakbn n. He hosszli.ltn·u nu:rlcttet meriink keszltcni, uchcecn terhetunk ki az dol (l retismercs c!Ql, hegy u ftitdosdiisDOk a demokracian kh'u: k.:t koz"et co uyertcse volt: leikil~ az c.gyh~z, amcly elott fc1nyHtak a Ya{.(yon l'lr('kcszto soromp6i fs a lelki .1ralus slJcicsnlcwje llirullfci,lisanynsilag cs Iclkileg a magyar parHsztsiig, clsosorhan :17. a katolikm; agrru--prolet:"tri:i.tus- am ely a katolikusok orszUr6os or:"mY{11 mc!':szc mcgha J.d6 !>zumban tcn~odott ,Il f~ldtcl~nscg ~s a TemcnytO.!to :'>z('gcn:'..s('~. mCI)·s'~,;;elben, H;a pcIlig van mcrszllnk a kO\,dkezmcn:yek. l>cl is sZ(:rnbc nCZIIi, akkor az( kcll

I'

Mar czekh6l is.kovctkcziJ,;, hogya :k.ultur4,)-hilz nem ha.gyhatja lllU* gl1knl hi",p,it a. l.f'..rrn.C.<;;r.eljog, a hit Os iu: erkl)"es f6 Al,'ein.eJ.: kinyil'dll'itasa, azok ertelmezese Os applikiJas:l te\intet,ebt>.n SeiDl, A:L el'\l\olt':s ma,glWa.a1 !Og~ lalju a Icnne,zct;j:>got. A katolikllLS - At egyCb!.:eot karlcritCsi a tel'meszetjogra, a hitrc e.s at llHclezelt.5~€ct valill t QZ Egyhlizzal egrh{u eurt llJeIll mondott le saha a erk6 csre, vabmint ezeknek szoros ker~z~ny \,;i·:.:tgllezetn~k nrr6l a joszembcn, nlU.elyet nyilvilO m.eg aknr cs konzek"enciiiira vODolkoZlk. Mett Q;t mcg is fog tart:lOi. E knrlcrftesscl pergur6:' hogy pI. 6rkod~6k az C'fnberi Egyhh a polilikai, a L.'trsndalmj, n 8zuhads:igjogokon l'S hog)" :'lltnlanos sze mC{:' kol"int SCm meruit ki f!Z egygazdflsitgi cs kultur:'ihs (:'ct o!aklUisara iskolajosiunk ctismcrleteserc tOrckd. haMI i8cII kozelrOlcrinto ('s tiszt:iwnax. fuhIOlpoi8arokna.i sz.a.bads£lf:at1teld6 vagryoniog1 khdesek kor(l. NyiIvan }a. Ez az igeny az..:m:hanueJll forg_ ismeri. A gYllkonati reformok.ban lA:ja ma;:ilxl,n azt., hotzy 3Z E.gyhaz I!rrk mindegyike szercpel majd' 3 $zamla'an erintkelO pont lehetseges a he eaYQlkozJha! a napi politikaoo es kigyalilsok napirr.£:dj6n. 3r.onban l..··ii!oobozo vilagnezeliiek k07.otl is, mosl ellc..kintek f"lsornllisukl61 cs ki>oSaj~tithatja at liflam jog!kf3.ret. EptJ.eJl mint ezl pI. a kCTI.".5ztony vilagnezot riilt"';:inI3 m-cTleg~16"iikI61. De hogy e eUenkeroleg: a keresziCny t.iTsada:Olllalapjan all6 Ncpparlnak QZ a lamrorUrdesek milyen Mnyegesek le.hetnek tudwn:'i.ny srer:int az Egyh:iz 416 3.Z Ul8\'al, a foldosztassnl, IlZ tillamosftas· . arra pcdak~ppen fflihoZODl a.zt a lerallaanaz OOlIb~i bi.rsu'asok jogi rend· saJ~ n mu\'cI6<ics demokwll. .... s!iYal rncszelcs kihclelmcnyt, hogy tu Egyj&en 1IK"Ill cgym{ls 1f616 \<lgy u!fi. ha_ kapcsoialos :'tllusfoglaiflsa is meghala! cs Egyhiiz llcpi iOICzmc.nyeit nem egymas melle rendell tarsasagok, ,Dlulatla, hogy Q n(-pi demokr:'iciiulak nem lehetnc olyan sulyos kozleherccl amclrek e.gymas ugyeilbe nem nv,1.bkoznchfmy k6zponti kerdesel e:rulitscm. sujtani, amely vCgsO soron Cs gyakor· hatn~ A j:>gi tendbc.n 3Z E.."J·haz Cs ltllilag az Egyhliz szamnra oJyan he y. • az a Jam egylkeprpoo to.ke.Jete:s tana_ ze.t~1 idezne f:lo, amelyben mar Hlus3r;ok, mert .saj.a:t rt':Cad.'li.;1i:k et.LalAr.6riuuii. vAlnek legala:p"et6bb jogai. sara onma~ukhan M'\"atottaik. ~e vo_ nal,; gyakorlasa I~. E\'aTjuk 4!s veliink IOt:JcOW jogu'kat ~tDI erede.zlefniok ~ k(l!.l, nem fiiggenek. ~lIIUi'!:t61, 7g)~ttcl~i~j~ent()~b~~~a~=y' h~ kfl~s~ poh.o. ~kintoeltd Krell Ie.n.niOk 3lr.l4, hQgy ~a1k ugyanuok a tenme..<;l.cne cgYoJdalu 3:kaoflllell'fttlliYo£:td"dl ' A~\'~ak~~is~a~~:t~:~~o:rc~ f~goell h:mem .!izerI6dellSZC'Tlien." dektcs Stml~yelk,' A!hosy.an liZ Uliam j083 ~OT.l~ti \'onalkozasoop ~ ..."Ulste:kiviil brlllt hllamj Cs :illand-6 ohligoklippf'n Cs k:6tele.ss* allnm.p.:Jlgarai f&:.n1 jahatalmnsan megnlW., meg kell keresI hizto'sitsn a-1 Ei;yht.z sz:{tmar:l It. szitklCtON)I 3 lessz€eselbb crte~lbcn '-:00·nunk ann:J.k a m6djfit, hogy nz :illnm!lcgl'S n.tl}·,'lgia¥at. Az a]lam eue iradoskodni liZ i11a.:rn.po:Gfa,ro:koat n bun a ·kii!onbOzO vilagncz<ltek qJ:yrmh nyu16 keslSeget olvassuk ki wbo' a ikozj6 szolga'arua iNlnyit.1.ni Cs ik:otemellet! c:hes.~enek. gs minUlosy 1\ lelki· koriilmcnybol, hog" II ko'lsf;;:veles lezni, eppe.ll ugy c]r,-il.athalatlan j.qga i.'!mer..eli s7.abadsag legsulyosahh serelmc leJei kuzoll szcrepelnek alii ncm he_ a7:' EgrJl37Jla.k az Cl'lk61csi Cs hitc~"enciklil a kereszteny vi:agllCzeltol ocm e.sUl~leto OSSlCriek, h!Dc!yek az F.eyh{lz kcl kijelenteni, n~ cmberi szemelyil:ehctnc megtagudni mindazOKOI II joflnyngi a alalllaszthal szoIgaljiik, sl'..g termcszeljograi f(}~ett fukonn.j 6s e"Okal, omclyeket a materiolista vilagSemmi kClscgunk sj;lC~ are'f)I, hogy GZ mindczekct applik1i.ini. A Yil~on meg nOzet rnaganak igcnyel, ezert syakorEgyMr. az elltcl\'clk.f!zl!lld6 t1ir~}.alasonero voit ig.n/...i va:1il:3- v.agy Yilfig_ latilag nines mils modus vivondi, ('~<;ak kon mind a k6zjogl kh'a!lsAgok, mind nCl£l, amcly ,1e.m-.mdQt:t volna errOl u oz, hogy egykl61 az 4llmn ruaradjon It. fol(j\'sgyone-rl 4:ert klirleritcs kirjoga.r61, aIlli Icrru-bszetes is, hi.sl.e.n nz parlllt[a.!l, IDru;f-elol az :ilLam legyf'n dc~ben hagyomullY.)s rcalitascrzekc· ombere.i,; mind is ezl u ir,enyt 1~D.la.srzlutlat:~bnn nllllnk, hogy a k:ttolikus 1'01 foS bilOnysago' tenni e.s 8z1 a tottiLk :I vall$.<;01'",!kol Sl...e:rn.OOn. S e j<l.... F-fyhaz cs nJlahlban a ,kere.'(ztell)' C8)rmeltlinyossflgol fogja tanusil:mi, gilt a ikailQliik~ls cgyMz ID~orolL1 i~. har-nk ne.Dlcsupan liturgikus egyhazak, anlelynek hian)'at CS!lk rc'recrlOi tete. Megn~~apitolt:t pl., hogy az aI:amn:l,);: hanem bels6 l,~;rmcsz(~tiikn.':J es lcuyel('zhf!lock !e: r6Ja, Bizon}:osnk vagyuttk ar. emberek f51di bol,iogu13,s:it kell siiknel foQ~'a klllh~r-egyh4.znk j,., ame:"I.~han i~, bogy az Egyhh egyene!'it .szo1!g.ilnia a kr6z}6 m%,,·nlosil.is..1. iii. lye.k t'.8y vallA.\i gella kcretei kaze be tiltnkoznek az ellen, ho!)ya k::irterites tal; de a k.ozj6 konkrit tnrta,'m<inak ncm szorithatak, oU meg nem Wrnck. HZ ujbirtokosok roldtuJ,njdonat erint:sc. megitUapHa..">:l m.ilr nean a.z Egyhaz, ban~ ~zre:Jel1liik.kel a legtagnbb ertchrulem az allllm hivato:i"ia. Az eauberi lembcn vett kultur:iJl::l.k minden terti,s:z.e:mblyis6g alapvet5 term>6szrctj~ail, let~re kiaradnak, amennyiben az a mirrok az ciether., a mege!h~lkhez {,,, kultunl embed tevckcnyseget je1cnt. a lok-e.:eh'A'ICd-es.hez \'316 jogdk, aZ A krerdes bnll~olilsa soran itt eriink - Aa .nem okJailiTol lekjntn~., :\ Egyhlia: mindig olyanoo.nalk teikintelte, ahhoz a ponlhoz, alto] a kes a probl&problema eh-::ilfl,nthalatlanul a.lkol6 remanak kozponti idegH erinti. a-m.elyeket nrun az al:am ad .. (If! biL:'Ize az Egyhaznak a demokniciahoz. tosilanJ 6 'k6tcles. Viszout e tertfl1<€"~gy akor a nepi de.mokrnciAhoz '·s·o sret;j,.)gok pozitiv, b&1e1es jog; sz:1M. vi.szonyuI8~, ErrOl Ii kcrdcsro' a jelyozasat, WI.Syis bizlosfl1isana,k milentosegenek kijat6 cSl,iDte.!eggel akakenljet az Egyhiz l:j,Z; aUarn joga,llak rok sz6lni. A kerdes nem a szavakon, lekintL Az ESyhfjz nero igcny.j CS hanem a rogalmak larlalman, sot els6nem is igcnycUlcli magunak (Itt Q j(lSJ)Tbno. a oSyakor'afi ID{'gnyi vimu nsoll . got, hogy kozvetlcolil be est6ljon .a Annak ax igozsitgtY.lk jegy€be~l, roralll meg. Un demoknicWl.n ezt napi polilikat>n es az emlitett ~erclckhogy heJycs elmelet nakill nilles J6 most a poli1ikai, tars:ldalmi, gazda· bcn is relldszerint csak akkor szogyakorbt, szerctnt.k nyilt:m ramutalni silgi :';~ mth-el6de,d demokracia Csye.k.:llt f-dsz6laln.i, ha az e~o:-:.si olI.lapJ egypar olyan foeIvN'., amf'JYIl~k tis",le-tcrne~ ertelmcbe.n \'e\'e egy olyan clv6kcr\·.a.gy IlZ alapvcto telltOO~re!jo~etbel1 mrLAsll az EgyhAr. reszl'("ol elkC)J.ossegi eletformal crHlnk, ernclybell gdk;).t az AUam nyih,[m; .....16an sti:yo3lkudh3~'III.an ko\'el"elmeny. Ezeket az u; r.gyelloJ06u es unl,ad cmbcTek, san megserti serekrriiket eltu.ri.. eh'l'!l;.et rninte8Y mag:l.hnn to.lJl6riti az, akik a termeszetjogol tJszlc'ik, esakis Eze.rl Helte el a,z Egyhaz a..z wpebogy a katoli,kus ~gyhR,z oem ('.supan Jlrokll:!h 3 lorve!lveknck w:rlOlnilk enri!lJiiZUlust, me:y az ~::im celjit aha_ lilUTgikus, hanerp beJso termMzt:le sze.:::(rl~::M'ii'edni. n'mel?e-knck Dlcghozn. 1.11om foJwzAsiban I<lt,\,':l~1, a ti1hhi rint kul!ur-egyh.f!z is. Ncps~erubhen fnlAban valamikcPl)en rnaguk is rent· allnm josst nem tbl.lelte. Ezerl MI\r.oh'fi c.z azt jelenti, ho:,'Y 3. valllisszavettek -, nkkor fJ demokraciall!l.k IYCl;'·ezl"e meg 11 l.ibc:ralizmns c!<faj7ilbad~g'jo8a nMl meriil ki ::..z Islen· :lclllcsak elveirc; hllncm gyakor!ulara sait, me:;yc.kuelk ki)."o'etkeztl'.lxm a ~za_ tisrtelet ~lv6gz6sene~ jogiil)lHl. Tcrmcis rimkiml cscndiil rea lll: evangeltuD1, ba.d!sag az er&sehbetk jQgoimm.-e tor_ s7.ete~n a legs~oros:lbh cf["tclemben l!:s ha " .oepi dt.mokT:icia ienyeget zull a gye~cbhek eLny ,)llU~sHra. Ererl "'ett "nllns..nabadsag Mnvegliliez tartbnem ahban h\tjllk, hogy G 1I!'Rsze cscbh hello el a7.t a mDnopol.,kap:itaJizrmus.t, zik, bogy llZ Egyhftz i{,'eilirdeli:si, Olc.gerIe emben "'ell emhcn ku1lura, I~hlll me-Iy a ~nzdnsilgi c~t kozlxmljalha .az s7.cnteI6. tnnltllsi hels6 kormany11. valJii ...i. mli'·c]8d05si, polilikai, gnzda· em'bc.r helyere a profilot iKrelic. z31i sroh.ads:'lga, V'alnmjnl hirciYcl v!llo !iugi t5,~ l,{lrslldalOli CI('1 a materia islll Ezert litotle nz elilcles ·bCiy(>..get a hit.s7.3:ood crinlkcze..\i jos,1. t.isztclethen \'llugnclet ehe. s;.eerlOt nmdeztc8sek kirizUll1.Sr3, ruely 8. faJi milosz {~tnl tnrtns~6.", s a r6mai \'il:igegylll1z egyAI, hanem a n6pj dcrnokrlicl::l tortcndi mcgtngadla 8Z ember cgycnI6...eget, sC!!:bbOi folyik, hogy a. h{\'ek Cs a paertclmcl t!S je ent 'i"{!.gct a negyedik szaba.dsag:i.t es n'l6:t6,s.n,gat Ezerl ftWe pok 11 r6m.ni Szentsllckkcl _'zahndon rend "italh.cltallanu] JOgos s ~sede.kcs I cl nlK..~ a fasiz.tllus meg~T,iiJeWse el5tt es kozvetleniil c.rinlkezhcss~rick. De felsznh:lditflsflban, egyenlos6ghez es n fa~iz!;mu.~ l.enyeges cl~·eit :kesQbb a k!llolikus C'f;yh6.z sohnsem IIdl'!) hoz~mbad ..aghoz juUatasa.b.an 13tjuk, akI)1a.ghl a fasi7.JllZlSI, a.mely az :\lla,mi z:l.jn.rub'lst ahboz., hogy a val13.... t mip.tkor az Egyhflznak sem.mi aka sincs e egy inlcrn:l'jak a lemp'omokba es n mindc.Qhnl6sag (is ax .61!'.alrU omnilikozossegi eletformlina.k ~ eivi, se 8)'3cepela ne,'6ben m~l~dta az emberi valJasos tArsnsagokba es ott ved65rikorlalL elutasilasara. Azt viszo.nl jt>sZ0me'yiseg aJapjoga :t; !s ezert ,!"pelle z:eU>e \'e/tyek, ahogY611 cd a hitlerizr r.ane.'pii ~.~ igusRRos ember, k1 a ~eJ· mw e}-kl!pzeltc. !gu, hogy a val!3~ rei szavat a m.aQhia"..e1limn.~~ el~en. kiil'ml'rrf; ~lllMdsi\gol l.ibba1 nem tao aJD'e~y U al1am£"I!tet Jd,vclte az erszabad~g elsosorban ad je1enti. bogy podj.\ri nero kiv1nilatja, h08Y az' Egy&en'kit va!amely hit mepallhaerl ~Qlcs; torl'6nyek ~altrrna a161. Perue bh liZ 6 vilitgneT.elet tUAd6 vagy vagy k3vete~eerl semminQ JOfChatdnv liZ eppeq hatalmon Ibvo'k mindig' azl a.zzal el!entetes vilBgnezctekre amen! k~vele'tek, h:>gy a.z: Egyhnz ne az nem f!rbet. ha cs~k al.t\ltal at e,r~61· mondjon, Nyilv4.n~'aI6 kepteteDsig csi ~rv~yek ell~ Rem vet, Ennyitl'l'3:lkod6 tevlanokat, hanem az 0 vervolna art kfva.nni, hogy u: Egy- ' beD a valLh esakugy~n mag4.nllgy, n S6Dytarsa.iknt Uil}c~;' de 'nyi1van hHz hol)"t'selje, a.m:t tfvMnek wt kultusz azonbl)D mar maga i$ kpzuS)', ll.".gkevii$e ~i, egy s1.ocial_i5 itOam krles lernondjon annak I,' "'~deterol, mi'vel A kultusz kerete \'"8.lamel" vaL 6pil6i \"C.~heljii.k a.z F4)'"ITt! z sr.ffi1ere, amit iguook hiu, F 8lonban 18.i l!lrervezet III kultulZ sza1ad~hQPy eUt-61te • liberalizmus.t. az im-pl'\_ elslL~orh~n, 56t, CSltkJl(,llI kizar6lag gan 6rkodni is Q auam koteless4re. :rializ.must, a ,kapilalb::must, 3. hit·

I

hot'rnnykov~h6 vit:t vclna elS JJagy.s~era porasztsagunknck mindllf a mc.ghat6 sxcrctete, ~eeito kesesege es ort a 16 ragaszkodasa, amcly ma cia sovenykent vesz i kar" IlZ Egyhfuat, dtlhre is gyiil61ctre valva zudu:t volnn a 10mcgszenvedc ynek minden bo rzalmava! 1\ gazdag egyhn zr-a, Tudjuk, hogy az egyha z i f6J,' agyon fciosltasfll igeu csckely mhtekben sugauoua Egyha.znak ez <l reho saeretetc, de ha ruii \'011 a szandck, teny marad 'llOgy a ,..egso merteg nem lit6tt k i az El'(ybnz k,i.rara. Egy portU8Jl kihUlOndas~at fcjczcm ki e a a Internet, hog y cz .•CUl tortenl a Goudvise es hOT.zajiiru!asa nelk iil, areal a portugal k07_niondllssai, hogy .Isten egyCllesen tud irni giJrbc Y'011:l1ukon.1I De ha. valaki m{asUppeo ihrlle is, 3nJlak a fi.ildva.gyollllllk es azoknak a kozjogi kiva tsli,goknak' ":-rI':k6i61, mel'yckhez az Egyh,iz ki.iz\'ctJcn politikai bcfolyasa Cs kiemelkcd6 gazda. sagi hataime. e \"hlaszlhalatlanul hozzatnp,:tdt, az ~l kilszOb61hcti 1d a \"a.l6sagok \·il:i.gli.h61 a tc.nyt, ,hogy a.z uj magyar {lilamhlln (lZ Egyhaz sem .nagr f5lch'agyonJlal, sem kozjogi kiva!tSlliokkal nem rcndelke;::ik t6bb,e..

az

pontil~ klsugarxik. Miudig minden iga'Zi vallas epezcrt volt kdzpcuti jelcntosc.gu kulnh-alis tenyezo, megpedlg a kulturanak a legtagabb, tehrit az egesz ember! tcvckenysCg korH felo1e16 crtelmcben. Az ignzi vallas kultur-vallas: lenyege secriut nem kuf tur lagado, hanem telje.s mertekbcn pozitiv~ igenyl i a kultural, aauclynek suga.lloja Icjlesztoje Jdvan lenni. Az i.~nzi vnllas nem menckul ki :1 vih'l.gb61, hauem a viUqjot az isteru cdloknak mcgfctctdcn aknr]c Iorm{llni. A vallris a hnlnda snak kozpOI).'li motor]a, valosagos perpetuum mobueje, inert U1.t, ami VUlI, a kcllnek minl:tjiua akar]n formrilni. A vallas, nak eli) kcll segttcnto a haladtlst. mcgpedig belso termesze!t~ncl fog\":t, mert 3zaltaJ, hogy a VUIl-1 a kell mintlljara akarja forDlalni, ll1intcgy sielleti Islen .clkaraliin .... k mcg\'al6sitasrH a vihlgban, os egyenesen :irll16jll volna feladnl:innk, ha a h3Jadas ...al szcmhehclyczkednck.

Cs a fasizm\1s1 s meg j6rnegszutciese clott cIiM:l<.e aeokat az clveket, a.mc:ydkre mindczek epfiltek, £1 nem esuenk-e a ko., vctkezct'enscg hiOOjaba, ha a jOvoben il:(!!.ekilot:Jen politiz:il:a'snak mindsitenok a remer Egyhaznak azt a [ogut, aruelynek gya.k.:JT~sat a mi ellenfe'einkkel srensben teguap 6.s ma clvarlu.'k t6le? Ha a jogLisztelctille'k es a vat ezck

j6indulatnak eeencme hal lit .bennUn.. ket, mel)' az Eg)Jh.:i.znl nean ax 8.1191n szol~ij.iuak, cSensi:g6nol..ik vagy vet elytarsall!l.k,. haaem az e viHi,gi tc .. & kcnyseg kOrc~u is szabad mu.hta.. ta:rssnak tek int-, akkor az aDam ,~ az Egyhdz viseonvanak c k.e~'i\·iil tegnehezebb es legkoti,nye~>ebil> ·rcsut is m~yugt'3t6 megoldfushoz tudjuk juttatui.

Az Egyhaz altalanos iskolajoganak
_ Az Egyhiiznak kultur-egyhdz miyol(:"tb61 kcvetkezo kovctelmenyck kozul ax egJik Icgslcmbetlinobh:11. Egyh:'IZ altn'-gHos isko'ajogu. ant ely rna is a kdlcsonos tSrdck10desnek cldterebcn :'dl. Ez :I kerdl!s kdxpcnf jelrnto5cgt'L Ezert _ j6:Jehet R6n'JII Oyorgy i. L bar atom a ku'tusatarca :'i~~ah'inos vitaj{lhan nuir sz6lt rota en is szerctnek ramutalni a lcgfobb el vi cl~azit6 szcmpomokrn, espedig hogy 1. Q SZ'ulUk elvitathatatlan Iermcszctjoga sycrmcke1k va llisos sze'Jemben \'a16 iskolazlatasat bi.ztosita.ni, 2. az M'amnak jogtlban all megkc)vetclnic az egyhazi isk'Ol:ikbnn is a de· mokratikus szc!jemii nevc',}sl es tnniUst s a. hogy nz Egyh:iz iskolajoGlihoz raga~zkodunII. Hogy olyan lekint6lyre hi\'atkozzam, akit senkj sem \'hdolh~t 87: Egy.h:iz jav!Jra \'n16 elfogultsa.ggal, Renant hi"oJO fel lann· sfiglctc'rc, aki szerint a7. Egyh:iz ~"il!a' lanos iskolajo~anak megtagadasa az al'ami mindenhal6d{: e/!yik sza1i:i5~in{i16ja, n1f~rt :l.hol a ~lU16 oom bizto~it-h:l'ja gyermeke S7.1im:ira :l saj<it \"ij;j.gnezClenek mcgfc'elo isko';'izla~st, ott az ii]lam e'obh-uf6hb a magn vita~nezelct ro.~ja n'i('rosl:tlw'ni n gyermekekrc, Renan c kcrdesr61 t85S,ban, lIT.' Nnpoleon idejcn ('Zl irta, ~A Iiber:'i1is p:(rl, amikor feIM'r'olta azl a~ civet, h())..'V kizar6'!1g az :ilIam adhat oktalftst es h()~v cgyik ember nell) koz61hcti a mnga e.sz;mclyct sl!6heJileg m~sokkal. Ilacsak nz :Wam alkl'j.Irnazollj!.iva 'hem ~zeli'6dik, rop'1ant eszko2:1 adott a zsarnoksag kezebe, me'"y a legna,gyohb \'cszclyeknek fogja kitenni llZ l1j fnrsarfnlmal." Amikor e kcrdes karill Frnneiaorsr.a~bnn dl1it n hare, !l katolikllsok \"ilagi vezere, Monln:icrmbcrt igy .'17:611: nhb6I, "hogy az fu'nmnak nInes vallflsn, nem kov~lkezik. hog}' megakadftlyoz,hnsl'a polgtirnil, ho~.,., nekik lC!i:yen.,. AHit~on valJasnclkiili isk()':\kal 3 rran~i,a ncpnek te;kinlelyes sz.1mlira .. _, de hog:v nzo'kha oJ\':ul sm'ok gveteis beterelje., akiknek a katolikus '. t· roo nden' iganug'nak \'6.gso forrasa...

elismerese

es

Egyhaz ,es allam

i

Vagyonjogi

kerdcsek

arJ..3m

en

lar-

A vilagnezeti problema /

le~cg

of

e3

te-

Azokrn (\ nyugati cs tcngctentuJi &3lamo:kra \'a16 hival),;ozas, aml!Jyelilien at Egyhiz ni!'3.J:mos is' koJajoga ugyan eliGmertetik, de az: a:lam nz iskobJeunlarla...;; t'C.ThH tcljc. sen 'IlZ Egyhazra haritjn, rossz hh·atkoz:l.s, mert L ez az allap.ot Nyugalon cs n tengcrcntlil is az i8:1Z~gOSS:lS is 'a lermc.szeljag k6\'etelmenyl;be iit.kozik. 2. eJmek az alJapotnak jogszerusegel a kalo1ikn60k lIem Anterikaban. sem Olasutt s()h:1 el nem isrueru~,k. h:1_ nem DlcgnillozlntaSQ tor.c.h-esiilmek llUand6 t;jr~ya. 3, ez; a hivatkozas ncm veszi tekinlelhe lorteneli fcjlodesnek kctstgkivUl lIyom6s is rOOlis kiilonbsegct., 4. iigyet flem vet ana Q kil-

t

·

rene

,

ca bitor-Ias, emetycr mllt.-in hasonlilotIak Jutianus Apostate rendszerehez a kclctkceo egyhaz allen," l-ine, SColD a szkeptlkus Henan, scm a katolikus Montn lambcrt nem vita tja as mi scm vltatj uk ax fillnm uHa'anos iskq;ajogut. tehllt nom nkarjuk kisajattta ni HZ'I, ami :IZ at'nruot ilfcli, hanem csak nz ullnm isko'ajogenak. kiz{lr61agossag;it Iagadjuk Az ullam kotetcssc.ge is iskolakat lIl'ftuni, de- saj5t iskclaiban scm fQszthntja mcg- a szii~okcl cmlitett ternH~sz;eljogukt61. Mir llcdig 1l.3 37. Egyhuz. iskolajogu.t va!/l.ho] mcstag~dj9k, ott gyakorlalilag csal{neUt m;ndiF: megr(lszljnk a k:tlolikus sz-uloket e lermeszcljognk ti!lIy:cges cr'VcnyesltesCtol. Az az 6.l'alll, amcly a 5ziilGknek e lr:rmeszctjogM tiszlelctben tartja, vngy mn;a is hozzajaml az egyh::"zi iskol:ik fennlarI:isahoz azol,h61 az adokbOl, rmlClyeK('1 cgyl!bkcnl is n kereszh!ll:,{ stul6ktol szed bl!, ... ng"\' pedig · :t J;tcr~szteny szir6k~1 n:r. :i.ltalCtnoS iskolaada A7elellu a161 PlClltcsil e.'i til M.')'~ hhz! iskol;'ik fcnnfArfl'isii.hoz s,ziik.'ieges k()1isegckct aT. epylH1li isko'aad6 d~ men va~' mnga. s7:cdi b~, '\"[1l1y a1, EzV"hiiz {!ltnl sl.('df'li he, Ahol \"i~ZOllt a kcreszlcny :o;z;i18 mcgfizeti U!!V:lll :\z !il':t':inos isko'"ad6t. de az :iJl:tOl nC"m j<~rul hozz,\ az ('.gyha7-i iskol:ik fenntartas{tho7., hanem ezeket az 'iskQh\k:l1 a hiveknek kulon e'!ybazi $d6Ml kelt fMntarlnniok. olt Uirr9..11 az egvh3zi i~kolAk fr.nntortil:o;.at all Ji)"1tm nem liltja, teMt lllZ E~hD.z aJt..,\lanos il'!kolaj~~li tlt!yan elismerL' de a ker~~lteny srii16knek 'termeszetjoguk en'enyesfteset csak nnnak a% i::azs:U!lalnn wf'glerhelesnek :'imn teni '''heto'''; hr)~ dunla isl.:Qla~r16t ri1.cHet \'e~iik. Nines tchtit. szo arr6!-, mintha nz allam kelZvet ftvakor~'n3. 3Z E:tyhlinal is vallasos' lillanm<!lsarai\'a1 !;zemhen, ami.kor . anv3.\fi'ilg. i". hozz.'iiArnl nz. e.<tyhitzi hikoMk fe.nnto.rt5.saho7_ E'''' az lill:\nlnak olvan tcles~C!::'e, aroely keres7:'env' allain~ po';rilrninak tetm<iszetjogii.M.' kovct" ,·kezik. .~ .!l!~>b'"(.·~

~o.;

0

0

.o~

, Hibas hivatkozas'

a nyugan

peldiU'a _~ :~

a

igaz.sagtalnnnak es megjavitand6nak tnrtanak. Vegill a nyugati p~Hd3:k ked· \'cloi-ncl;. sznbad legyen figyelmiikbe ajinlal1om, bogy a fcjl6dbs, cspc4.ig eppen n huszadik szazad mnso<iik ev. tizede 6ta syaJ~r1alilag Nyugaton is a1eredcndo kato.lkw llllaspouLhoz \'all) kozeledes jegyeben folyt Ie. Meg vagyok Syozod\"l(~ arr61, hogy a nyugati pclda.ra val6 biyatk'Ozas nem az Egyhaz iskolajoga kelsegbe"oniMnak elofulara a.kar lenni, auwit kcve.she. blcrt 8 deruo'kra.ciAhan megi.s a uep -6zava. kell, legyen a (lonto, Ha pedig "alald :C~~~~~~ll f~6Im~~~:: fajla egyhazi iskoln irant halalmasan megnott erdekl6deset ajd.nlom szh'es

~o~~:a~.n~:t

I

Egyhaz es demokracia

A vallasszabadsag es a kulturegyhaz joga

"a:.koz;as a llyugali heJyr.etnek csupao hibuit allltja e16lerbe, elonyclrol azonban h;l1lgal pI. emlitest sem te.sz arr61, bogy A.merik4Jban eges~ SOlI' katolikmi egyetcm miikodik, milunk redig egy s~m. Bizonyara e nyngati es tenget'Cn~ tuJi pcldftk fclmul/lt6i sem gondaljak azl, hogy It. nyug{lti peJda n:kalmu voln-a benniiukct, katolikusokflt, egy olynn albpot isazoltsngar61 mcSgy6zni, omelyet a nyu.gali Ci:s a tenger~nfuli kalolik'us()k is termeszetjogelJene$uek,

~~~~~;~: :~~~~;i:;;:,~ ~~:JH~~~~l ~~~:;~:'E:~~iu")~Yi~~

1-

amcly gyakorl~tj kovelkczmcnycben is folert egv tiszts DepSla\'aulS8aJ. Semmin8 alapos. okom. Dincs kefcl .. kedni abban, hogy a Dl~yar k~zMr~a~ag korruanya az Eg):Mz iskolnjogat tisztelcihon akarna mrlani,. viszODt az e1:cn semnliftlc c.sz.reveteliink nillcs, e..s nem is lehel. hogy az 6:lIaUl _ 'tlZ ES)·.hb iskolajogii.nak serelme ncl.l.;ii.l 3Z egyhAzi is.kohHm3.n is kielcglto n1odon gondoskodjek a tanfl.as a ncveh!s dCDlo!walikus sze::emcrol.

es

'''a.gy

A megegyezes
Ax Egyh5z

utja

es haszno$s4ga
te"ki.ntezy.et

as

es

es

es

tsrs.asfignak e,.' l'lZ EgyMznak ~iv~telC$6o !1agy erdekllf. A megoegyeOOs hA~~~saga mar csn.k az Egyha2 nyugodt miikooe<e, a ~1Ikt'k Mkes.seg-e es a rkomyugalom uenlpontjl'ib61 i~ nyilv-1nvaI6. de ta,gad,ht!lat1aTl. bogy a 1JK'.g-egye'@s oSSleihn.sonlrfthatall~'J1 m6ion jafulna hOZ1.a a 1rozf.§.TSJl.S~ erk51C'!i ai:l:pjai. n.atk meg<tQ:'iJ1(}fffis!hox !l !elkekben\ novekle fiala·J k~zhirsas~unk kii!&o

~;;!1~~~:~n

k6zt megindu16 targyal1sok sik~rcrll)k l'3.Dnak kiilso <!16feJ.t¢.lelel is, Gmelyeket leg· kc\"csbbC a politikus becsUlhet Ie, E kiils6 e!5felWelekd csnk a k6lcsoni>s j6akarat mcrscklel teremthcti meg. A targyalnsi kC6ZSeg oszintescgcne.k c,~ a megcsyezcsre tOTe.k\'o joszandcknak elsosorban nzallal kell tnc~nyilatkol_ Ilia, hogy :I targYll.!6k eeyike sem fordu' e I:hg)'a'_,sok idej6n a nyil\'iillo~_ saghoz n sereJmek orvos!fisa. ol:ljaMI, hiszen 11 targralasok celja eppen a helyzel·nek zart ajt6k mag6tli tiszlii. cisn, minukcl fel szeges sonddal Inrl6rkodik bl~nniIele screJeD1 eloidezMctr5l. Bizonyara senki ~inc.s aZ orszag-

e'!! az sHam

cs

cs

k~!6ti~m~~~1

~~rdllt~ kOz.

is, TUlzru ne'Q,:U1 m~ aIlitani, hogy a mcg.egyez«.. je~tO&C~e tUlsxbnyalja or,z.a~nk. szii.k hatR.rait. A mege.gycwsse.l a magyar ikozlirsasag I'..lsonck adna peJd~t Kelet ~u.r6pa tij korLLmcn:-.·ei" kOZQlt 3% Egyhaz oS,s az ililam viszonydIlaJk rondezth!re, ame:yet soks.za7~n.illiO kcres1.t,eny II ~old.golnb(j.n d&nl6 jelenfo-s6;;tmc,k flcl. A megcgycze.'i koztarsa. silgunknak olyan leljesitm~nye Ie:nne. amellyel minden cddigi.ncl hathnl6sabban ja:rulna hozUi a viag l!'!Ud mc.gbCkc!cooheJ'"_ A .rucg~yez.6s c:a.kugyan e.gy kis .)rsz3..,; !lagy telje..sit· menyo \'oina, Mege.r teMt mindell faradlsasol ~ ~n,uell is, m~ l\llra} is \Sdk poliHkai a:doz~loL A. ~lmondotta.. :ll!: Egvhh h 3' ~Dam vi~zonyanak probJemakorel nem
i

:~~~:~I:ralr~i, kiemelked6

;nit~~~laat j~lent!tstgeuek

~~gler~~~~~

kijtiro • tima~16, hanem e bekel SZ' 1":U6 6or;:rinte,s~ggel, amely cern a proL emf) elkend6lt~.!i6tol. ha't'I.l."t;. :l n~hczsi~ek j63kQr~tu 11'.SY6-zesetol v~Ja a lnego'dAst, SlemeD) e161t egyik nagy cs,rnenykeperune'k: rendiilethm l1ilhii!'!~~e, tundr5k15 !tau" fiUi erenye.s.sege ~ legehd6s igazsagot"

6!'!zinte$eggel sz6 ~m

nfm

0-

I

Bazall':
s~szeretete lebegett, ek] nemcsak a srccializmusnak volt use 65 hose, hnnem a katottkus f'.gyh:izIlLlk is seentje aeH_ N6/,us s;,t. TamclsTU gondolok, a szocialistara cs a azcntre, ak i 3Z Igazsagossag gyoz.elmel minden mas dtadal fale helyezte es ak i azt moneta, bogy ha· a sajat edcsapja i- s 3Z ordog jonzienek ('.lcje ign zsagot Hrni, hnhnza s ne-!kill ax ordog jnvara dcntenc, IJu az (} oldalan 6.11ana ax igazs:iS_ Az jgazs:i.go,~sag gyoLe me, mel)' a tcrmeszctjognak is patladiu me, nz r-gyetlcn diadnl, a mely nero ismer scm gyozOL. sere lCSYc 1.Ottet, banem csak kicregr.euet. S en anl'!:il ink:ibb bnom ebba n, hcgv a !firgya asoknak ez a iga;s!igo~sa,; lesz a gyor.tcse, rucrt meg fiilemhrn rSf'ng koztarsasegunk eg yik Icgdonl0bh hatalmu tenyercjenek (1.7 a kije cntesc, bogy 0 olyan uicgegyeacst akar, amoly. hen egyik fl~1 sem Icsz ;.:y5z5. sr-m Jegyo:!:ott.. :Mcgis fI. me.gegyczesnck volna egy igaii nyertcsc: 0. .clkinyugalorn ulan v~y6 magym nep, arne ynck s.eretete a czer etct mindent legy6:lQ hatalmaval -. vilag nczett : pJIerrtetckon inncn cs tu.~ cgy ko zos akar.atban es kOlCS a dcz.a tba n fiiz.het OSSZO benruinket, A
01~_

Mi tortenik a kulpolitikaban ?
A cscbsztovakiai valsag, amely cgy belen ill nemcsak Europat tartotta nagy izgulomban, de [oforman az ege...-o,t, vlfugot if', clmu!t. Gotnooul mlnisztcrelnqk megalukttoua u] koruianyat, Benes elnok e.fogedtn a korm,inya.1akiL.'lst es az egcsz nrszagban rolyik a r&oi rcndszer Ielsznmolasa .. -\z akciobizottsdgok ruindcnutt munkuhnn vaunak es mindell fe:dos posztrol stlrgoscu eluivolitjak azckut az clemckct, ukik sz cmbo aka raak holyczkcdni a nepi demokrucia goudolu tavul. Pragnhan mrir- az a bi:ofls.lg is Dlc[J({:akull, amciy a poiitilmi portokat uon hivalva a reakci6s etcniekiol meutisztitani. Benet. pdr-ija , a csch ne;ll7.eli szoclalista pari, elhatarozta. ho;;y ncvet, nmelv ominozus emlckekct kelthet fel, nregva.toztatia cS 1:T.Cl1lui a "l.5eh Szocl atista Par!" ncvct vise li. Amily en gyon~an a n0pi demoknicta gyozott Csr-hsz.ovakiabau, olyaD ~!jes dZ ilalakul5s_ Magyar szernruel nezve a prf.igai rsem(nyckct, al embernck az a1. crzesc, hngy Pragr;ban most w~ai·
donkeppcn nem tortJni!: c9yJo, mint am! ,'" (lgYflrors:;af)on mar hri. rom eS:lendeje meg[iirtcni. A. r;.~et.· szlOlnikiliban most nlcgalabllf a/':("I(,bi:ottsagok iuiaj(/onJ.:ippen lelie,~(!u n:()flosak a ml akkori nl'1T!:cti [;j. :oflscioninkkal (l munka j!f II[F/n.na:, nmil clvcgc:nek. ryk

csehsztovuk ki.i.lOgyminiszter, ald egy partnak sem tagja, fijJ..-tJprescn azonositotto Dt(ly6.t a: oJ
rczsunmcl nvintuwtc

es

tiatotom ds a iui.rODl Bcne[ux-Or.5:.aa ko:i5ti mcgk6UiuJ,i) s:'oIJelst!!l u!J!lc. riil !riff/yaljon, abban az drtetcmbcn.

HOLLANDIA "nema Icrradelma"
SurJpa poliU,:ai efetenel:. ~gYii.: Icgerdei.:.cl)ebb J.:i:rdiije;c. hogy a protc.~tdn~ Hottonato v('_:r.lo partia· a kalol.kuti j\'cpprirt Idt, uuly a hciboni. uian tartou ,,6.lo,~:t(i.~okon 'UJ.!1Y iobb!:cge/ kap(llt MillrJ!Jort 1!g!l.~u"Jbb leu, a/I':_ len~eg meger/esc, t-o t6rtene:mi el6:JlIt:nycit i.~ /pkintl'lhc oeesstik. Ket c~ tel CVj;~ri::r.don k et esztiu volosayo" moslohu(l!Iprmek(' volt a kii::lrirst1.~6(fnfJ[.· rr I,a /':atof.kus lartouuiru], 8r(,br/11l P,,~ Limburg. A mai tcrn piovnol: he1ul'm oo.amsor 16bbnyire csilrtemnlomol; uoltok, ame:uekbcH fopuo YiJiiltrk 05Sze r.z kototik ueot; i8Ic"t:~:,elelr(". A csur-

fit

is tonto Prngaban lecsendesedtek a \'Alsag hutlarual es a. Gottwald-kormuuy ruost megkapta a tcljes pcl itika i Iccezetet is gazda sagi tervelhea, arnctyek a legs:;eJesc1J1Jkorii ottomosi[riM /ogla1j6.k maoolcbon, Allamosrtas ccrdig is volt Csehszfovakiahan. Ezen a tercn Cscbszlovakia eetu maradt el a. tobbi delkelcteuro• pai .1]I:1m mogon. de a galdas<'lw

iij Gottma.d-kmmf1Tf1dt.

arrunt azt Bevin ismer-t terve korvonaluzza. Szcrettek volua cbbe 3. !;zovetsegbe bevonni nz cszuk i altamokat Is, ezek azonbau negy hertel czotctt siockholmi konfer enciajukon a lcghatarozottabban :il!t.st fOGlulta.k minden nyugntl tombalakulassal szemben. Erdckcs azonban cbben :"I vonatkozasban a loudon! Daily .11ail newyorki tudosltojanak az az ertc· sulese, hogy a: Egyc_~iilf AU(ll1wl.:
)..-iiliigyi Angii6.val, bioatrda mrlr FronciaO/'$uiygal, do'~o:ik az

*

I I

rendszerbcn kialakrtott valtozusok mcgott nem allou a mcgfelelo polltikai Iodezot. Most Gottwald ezt .ncgtercnitette es nekilat annak,
nogy mesezebbmeoo is !]azdasdgi gond!;!iI1soit Tnef1va16slfsrr

T\;

dkioai,
oo:

Belqiummol

t$ Lnxemourn-

Hollon-

rnefjk6lendo

kalc nai

c9!F=mi:1l!J

torvcnyjevaslatot

ncm

.~l;I\':J7.0m

Nem mindig
celszer(i
belekotui olyasruibe. arninek isme· Tete kivul esik ruih e.i6t':,)ink iranY,Jn, vagy rueghaladja crtelmi cr· dekl6desunk szob';lnyos koriatail", Ezt az ig<llsagot pddilzta a kollsegvetessci kapcsolatos felhatalwazas vitiljaban a kommunista part sl6noka, Kadar Janos is, amikor megr6Ua Barankovic_" Jstvant azert, mert Barankovic.<;.n; ftllamot es az egyhflzat .tokcletes l:'Irsa.sagkent:> emlegettc. 4:)Ii clismerjuk _ mondoUa kes6bb K{ld,lr -, hogy hincs t6kelel~s jJlam, de ugy~lIl'·Igy nines Wkcletcs cgyh6.z sem_» Mintlebb61 pedig od .. ko\·elkczlctctt H. kommullista s7.onok, hogy a Ill:!b'Yar dcmokr:iciallak. alllikor hirsy.alni hszi.il. a .. nt16sagos» cgyM.xat kell maga clott latnia. Per~ze, aqli Clot alo ut6bbi Oleg:'i.llapillisat illcti, .gyakorlatilag ki.i16nosebb eszrc-yeteliink nines is ellene. e:rdemi kifogfisaval azonbnn Kadar usyancsak Illellt':fogolt. Az a kit6· tel ugyanis, hogy az a.l1am fis az cgyhaz dokeletes liusas:ig». ~ a.hogy erre Barankovics is n'llnutu-loU _ sz6szcrint a kereszteny tar sa.dalombi:ilcselct klasszil{tls t...'1uiUi· sab61 val6 es jclenti azt, hogy mind az cgyhaz, mind az {tllam onmagtiban rt"ndelkezik. mindazokkal ax eszki:iz5kkcl, nDlelyek eeljill elereschez sziiks6gcsek r-,'!uskent kifcjcZ\"e: ez a ket nlakulat, ('lter6en a wbbi tarsas alaku latt61, it maga saj.'ttos fcl.ad<31ainak ~-cgze. Sc okabol nem szorul 1'a mas, folotte alIo alakuJatok kisegilo, Yagv f,i6t16 lev(~kcnyscg6rc, :\7. jl13mll<lk t.s az egyhaznak ebLol a szodol6giai v0l1us.ih6I ered ."1zutfin - 11k('r:csztcn,v felfop;'ls sledn! -. hogy r..gyik sines a milsiknak ah·Hcl1flcl· -"-c, awknak az ugycknck inlezcser61 lch,lt, a.melyek vil{lsnk kozluk, az egyellrungusag alupjim letrejcm:), kotcsonos lUeg:'i.J1upodn.s ,H. jan kell inlczkedniok. Tlycn iigyck mond::lIlunk scm kell, bOyeD ;.kod'nak, egyszcr(i fc.\yomtmyakcnt an' flak a tenynck, hogy ugyanazok al emberck tartoznak mind az :mum· nak, mind aZ c6yh6znak gOlldosko. 'dasi korCbe. Ez :1l "'erlelme lehat a «t6kclctes wrs<Jsag, mc,:,llataroz:isl)ak s ezt :'l. me1!lHlh~lroz~'tst nagy on is hc1yem-aJ6 volt hC'ldu7.Ili cgy olyan bcszcdbe, nmely az e~yh,iz (os a.z :1ll:l.m viszon.\"l1r61 sz6J. Azl mi is bolcsen tudjllk. hogy aZ cgyha.-:at is, akarc_<;ak a7. (Ilia mot, emberek k6p\'iselik, akik mint emherck, magas tisztsegeikben is a g.varI6sag, vagy a !okclctessCg eHeri) fokain :illhatnak. A kcttO 1<5zoli SZ{Imunkra csak az a kiiliinbseg, ho~y aZ" ~"yhfizat, ha Hem is orycnrlcn~nk megor6ball.alnsainak, "eg~o kjmcnctelh~n seOlmikeppen ~f'm (cHjiik, Ic;vcn hitiink nnnak (-)rokkcvaJ{)"n!!.1ban s rl'.ndilhet(>ll~nspgchen. Afetol n7.ut{'I1, hog\- :'dl:lmunk nem tiikcleles. oJ.. fl.n nz prtelemb hen. ::Ihn!l\' r6b K:td{I1' limos besze1t. ig-az:ln, nem nti fogunk ,",,,Ie hajha.karni.

es

Fclcllc

crdckes,

hogy

Jan

.ila.ro-

reszlet cin. Vagyis a brtlsszcli konIerencia nu;!g cppcn csak hogv meg.\ nyugat! ellarnok meg neru terkezdte tanucskoaasait, 'amikor Arnetek napircndre a pr-agal escmenycx rikaban mar a kbvetkezo lepescu tclctt. London, Purlzs es Wastnng- ' dolgoznak. Ion ngyanis Csehsz:ovakdban a Erdeke..<; kiili:inbcn ax is, hogy mig nyugati poW.ikai elgoodolflsQk legfgy a nyllgati biokk u !na.k 'indult, ~zc1!:;o keleti bfLsty<'ijat tatt:ik es .4-Wee angol ruini6ltcrr:lnok egy heez~rt o!yan nagy :l csal6das, amely· 5ze.deben 8 briisszcli l.:irgya:!tsok I)"cl must Prasa e.s II. cseh.szlov;lk 5ziikscges vO!L.i.t Cs a llyugati tombnep lI€'kik szolg:'.llt_ abkiU'i.s ccijait azzal okQlta meg, nriissz~Iben csutortt}kan lilt 06Zhogy £l1.rOpabWl eUerjedl a f{dclf'm .sze az othatalmi 6rlekczlet. amelyen er:ese, espediq elsosorbon SemelAnglia, Franciaorsz<\g, Hollandia, orszarl felt6madciscit61 fJlllck. Anglia BC'll;iuln es Luxemburg ve51.11ek cclja az. mond!3. AtJ.lee, hn:;:--' mcg_ re6zt. Ezl <lZ thtckczlclet Bcvin akadalyolza cgy t:\m:1d6 Nt';mei.orsz:ig fctt:"Ul1<Jd(I<:'-tI. :lngol kiilligyminiszler hOl\a Ie.tre cs f6feJad::tta, llOgy a ktlt llyugali na!JlJ~ S. D.
(>1_

temp.omnl: dhin.!.ic

c.~ Iu.l!ju;.bc

Q

temptomos eme/lise nGrJlis:enl jcL 1epe onnak 0 f"j1ode:;nek n:flle.:1 en cz a kef /orlomali!l cppeJ"l a li·eg_ :et/lez julolt katot.c.z tnue iran!lidi.suvol keres:ii,ment. A kalolikllSok .~l.('j:; ciotti el.ll(lnc."paci6janal.: fi)rtcnele cge.,:; OF.~:ag t6ricIlelmcnck cgl/il:. legs::.ebb fcje~l>tc. PojJOJ..- ·c.~o:.-agivk emc,kednck ki i.t az c.,cmell!lekh61, aki.k s:.ocidl.3 politi/ali.. vai/(4i, kul· /uni!i.j leren mo=ga:cii is :;0. zl6_ viIJo.i vO[i-ok a lla/odrlsnak_ a.juk c1ejiIl erosen .~:.oda.is bat/i:oLso_ guk mia.'t nCll! tahilluk i(lrt }'llrokra IJlt~g kaloUkus lfib_orban scm, de vegill is Xill. Leo te.je~eIl 100_ gcjiik (lla is tck.llte,yevc/ iga::olia utjul.- helYf.ssfge!_ SdlQepman ind£totta el mint pap-pol.tik'us .a l."a:olikUJ parlot, A.rien,~ pedig a katol:kus nwnkt4. Dlozgalmakaf, kes6bb 6 L:e:dte a paraszlsag Ulegs:erve::edt is. Az 0 s:erve:.o lIIUIlklijallak J.:o,~:i)nJleUJ. hoy!} a brabanti, limburgi parasz_ tok !Jagy a modsr1I gazddlI.-odas mestr:rei Id,;ek, 1JQ9!1 falujuJ..ban az ipar:ban la!a.ltdk tni:g .uamftasukQ[. .r1.riens Cs mo:.galma vc:e!;e egesz Dtl-Ho!{and:dt a helyes ulan, Minden llag!lobb f«lubon ga:daf.ligi s:uk,skola"epii.il. ahol esU' tanfo[ya. mokon .kepe:le mU!Jut· t1' f.a:.aJuig_ A K04tOItJ.,-Us. ParasttszQvelseg mcgatupl!6.sa vall den Eisen premontrci ..[lar(1~lapo.~lol" nevl!hez f';'=6(/lk. A/wi oz uti-altcllye.l:1eS ki/i.::etiJbb voll, a Katolikus Paras::lstQue!sey irdl!llitasdval e=t IJ rago:lot/uk lei: a teojobblJl'noscgii tUu· toJ.: L:a.rbalt:arlott legeioki5Jl, sojl· cs uajgyu.rak u fa:lXJJ,:ban. E:eket eredlllenyczte 0 Paras::ts;:6uelsea m.unklija. Amit pedig POe/51. a bci· ny6.swk lelkipasztoru veg:ctt, orok m,nJ.akCpiil s:Olga.l a munkds. lelkipri.s:toroknal.:. A bUJ1yokl61 tavolabb eges: k.s fa:vak ICiesiiilek, luga$, Ulod(rll, napfell[Jes /lo:a.1.:kal, umch}ckhc= a te!ket Poets maga veLIe meg a mlwka.5uk j;:a· mora e,t (J /uiz/lka( a "Kat'olikus fla:lipitii.u6ve..tkczet" ugitM!gcvel is maJo eri/cllC liii .,:r:i;iiv.:J.I, sat lIIajdnem c:revcl a limburgi b61lUa_ l!idt]';ClI. Il!}el! ml'~wiapo:ri,.; u.lan !epett a szillpadru a l.:.uto/iku..~ po/it. k(1 n mOslani htfboni u!an.. A valas:,iti_ ,~ok crcdmcnrre mcglepetcs uofl, a IC[JtObb s=avu=alot 0 kij':·smcrlen proiestaliS urs:ugban a Kato.ikus Nepprirt kapla. Neps:en1.\eget teljesen uwknak };6S:0Ilile.ti, okik regen fet:.wlertt!/.· n szociu.is khdes! Cs lIo:::6foy;ak (r gy6kcrcs orIJ(}slci,~okIIOL . .1 .Vepptirt szoci61:s e., nepj politiJ,:cijfiban rita is eli,~merten a IC{Jhdad6bb, triuo/ van CI kOllzerv(!-/iv :mus Vl'.~:c:!lclol. ftiss, ffalafos err'jvel s::olgitlja u: ors~drl juval.

ev

BELPOLITII(AI HEL YZETKEP
lLirom escmeny domin{Jita a magyar bclpolilikai cletet czcn a hi'tcn. Az orsz[lggJ(jIe~ clfoga<.lb a Szovjetuni6 (~S i\bgyarorszllg k6zoll mcgk6tolt b.1r:itsagi es k6kso· . nos scgclynylljUisi szerz6dl~sne,k a bccikkclyczeserol sz616 16r\-enyja\"aslat..ot, S:akasilS Arpad 1;lcjclcn· Leite, hog)' a kel mar.r.isla p<irt La.ios miniszlerclnok pc.. dig a felhatalmazasi ju\'aslal viiolja. sodn beszedet mondott :t H:\zbnn, amcly azt cngedi s'cjtctni, hogy Mban' van a konlici6s p;il"lok koz6tli szorosabb ~yi.ittm(ik6de5 kialakul.-Isa is olY:llIfelc furm(limll. mint a milyen a bulgal'iai Hazafias ArcvonaL A Szovjetllni0 es M~""4:yrll-orszag kiizotti baralsagi t:s kolc.<;onos seg~'l}'nyujt'-Isi szerz6dcs, ;)rnelJyci :'>.1al-'FlrOrszHg inun{l!'on akliv resztvevuje lett a bckcre torck\"o kelel· ISS dClkcleteu,r6p:li dCll.1okl'alikus n('pek nagy csa!."tdj:'Jllak_ hcyollull tch:lt :::. ::l:lgy • .ir li)J"\ cnybrba (~S cz. 7.cJ crvr.u\'nt: It"potL Ez a 1\oriilUlhlV •.11111,)1 fonlosrtbb, 111('rl ~~ppcn most' kiiS7:libi.ill ;.t!! a kc1c1cur(lpai Ilcpek hl~kf'frunlj:"tnf".I' Iljahh kibodtcsc is, h:S7Cn SzUiliu gCllC'ralisszimus1. le\-f'le, alllcl.\-d a finn
t I~!.mesiilese DillIlyes imm(lr ki1s:ob/JIl

*

all,

mcglcUe todcl1clmi bejelentesct a szoci[lldemokrata baloldal eihaHiro7.~isar61, arnel.,.- uhil1 miudenki cl ... hngyla posztj<lt, aki a parthan ul· jilt ak:1rta ullani az egye.siilCsnek (sokan nelllcs~Jk .'1 posztjukat hagytilk c1. hancm ."'1 p[irtot. sol az orszaa-ol. is) es vas,'lrnap Szakasits Arp:."i.d hc.ielentettc a Neps=ava yCzercikJ.:t'!ben. hogy a Swcialdcmo· krJ.ta P{irt cmin! [:10, n.a·gy, tiszta part fog egycsiilni :l olasik nagymllnk{l.sp<'irt!aL~ Ezzcl a hejelenlcsscl v{'ge lett minden viUinak cs kcts~gnck. Mire ezeka sorok meghitj[lk a n,}'omdafcsl(>,kct, a parlament crUIclCben m:'!r Osszci.il! a Szoci:1ldemokr:).t;l prlrt kon~rcsszusa, ho~y l_negviilasS7.3 aT. uj P;hlvczet~segct l:5 D1cgadju nnnak a sziiksegcs i:r';,!1yvonnLakat, omel!Jeknek termes:l'lc fdul t8ilhe 17rrn lehrt sell/;ju('l; sc 'kNseoc_ Ez a 30. kongresszus nyiIY;lI1Y:lil'lan a magyar .~ZOcifj IdcIllokracia hl:t venhatesztcn· diis li)rlt~llctc;nl'k legfonl.osabh konr,rl'ss7.us:l lesz, nlerl olY:ln hal:1ro· 7::lok:11 hnz majc1. am~~lvek to 1'1 ,;nelmi ,if'lenl6"<;l!guC'k. A kongH'S7.szus persze T1cm mondja k.i azonn:t1 :1. fu'i6L A mcnelrl'.nn nyilv:in a7. l('sT.. hog\" a kongrcsszus meg,-{t1nszt.ia az uj parh'ezetosegct es fclhalaImau.a azt. hogv k()zus munkntcrvet dolgo7,zon ki a KOIllmunista PttrtL..1.1 a t('ljes munk:'iscgyseg crte1meben_ A kidoJgololl Icn' esellcg uj kong:resszus cle keriil, amely aztun f'lfogadja ezt a tcl'vet I~S azzaJ az cgyesiilesL Politikai kqrokbcn nem hiszik, hogy a ka nwrxisla pari clsicti az e~yesiiles munk:ijat, de oz7..a1 szumitnnak. hOr:!v md;us clscjerc be/cjczetl terltl!Je vd/ik a ket part c(J!/e.u·ilCse_

es a kisipar, illelve a kiskercskedelem lioz61t. A ·kereskedelemben ez a hatii.r 1,; 011 nyebben u1lapfthato 'DlC~, mint az iparban. CSChS7Jov:ikiahall <1 hahlrt a fo;::lalkol41totl illun.kaerOk sz;ima 5'zerint vonlak ~eg_ -:: J:l.Z az i1zem SUt.U1it nagyIpan ul:cnlnek. amely i:aven munka('ro~el 'abbet fogiaIkoztat. eSCllszlo\'akiaban azonba_n az ipar, stl'llkhlr~lja eg.cszen milS, mint Ma· gyarorszag':H\ igy cz a megalla· pUlis nem Jenne minden fcItctel es v~llIozbdas nclkii\ aJkalmazhat6 a magyar viszollyokra. Olt a kuzepipar es :1 kisipar sokka.l nagyohb reszct teszi ki az egcsz ipa.ri termclesnck, ruinl nalunk, sokkal in. t-cnz[vchhen dolgozik e:s belterjescbbell, a pCldn teht,t csak eh-iieg Icnne ko\'etclhcto_

es

KoaJjr.io~ cgysegfrollt
.'\ marxista arcvona.l teh:it jelen • los m.erlckbt!1l mcgszilardult _ de: llyil\":-1I1 litban 'Jfl.n a koalicius pM(ok arclJOnoliinuf,mevs:ilrirdufasa

~:,~~11::~ e~~,~ ~, 1~,li~·lil~ ;~~ 0~-cz~~ ~ ~'~~1;:~1~
a hi'kc Y('dcimcnck
amel)" nagy urcvon<l1:'ihnz,

is csatIakozik
ahho7.'a

immitr nf'mcsak a Ua!li-tengf'rtOi nYlilik a Fcl;:ctc-tcngcrig, hancm cgyenescn a Jcgcs-tcngerig t.fr.ied.

Kiis20lii.tRJ
A

It

[uzio

bekc arcvonalanak czzcl a na; ..... yjelcnlUs{:;.,ii megszilardulii"'~(vD.1 c{.!;yid6ben n belpolili.kai 1~leU)en is mcgszililrdulnak arcyonalak. El"ckell a hasabokou mllr rt~gCll r:lmutatlunk arra, hogy a Szoci;lldcmokrata P<'irt es a J{Olll· mllnisla Part cgyesi.ilcse olyan folyamaL alllclyet fcltartani ncm Jehel. H.fimulattunk erre 111;11' lkI kor, amikor a Szodnldemokrala. Part kebelebe:n meg vo1t:J.k olya· 110k, akik llem iSl11ert6k fel a hel)"· 7.etet l:~S Hzl hittck, hogV a fuzi6 clkcriilhctO. AI. uto!s6 neg\, helcll [Izonban az esemenyck roham· temp6han k6veltck cgymasL MiaInU S:.nl'(Jsits Arp:id Mos7.knlhan t.art6zkodoU a magyar konn.inykuld6llseggel. Marosan Gyi:ir,:.nr
;)Z

Lajos m.iniszterelnok :l fclhalalmuz:isi _J<1v:1sbt vitaj:lhan clmolldott beszcd<'!ben kiilUn'osen hangsulY01:ta a dClllokn1tiklJs. iJIclve kO<llfcio~ partok S7.0rosabh osszcfog;isana,k szi.ikscgd cs 3. koz· tarsusag· elnokcnck a cenlcn:lriumi bir.oItSl'l:!" c10lt elmolldott lcgut6bbi bc.<;z~dc is tarlalmazotl biZ()nyo~ ut.alast ebbcll az iranyban_ P<3rla. menli korokben clckben a.z utaW.sokhan annak a jel6t t::itjuk, !logy
alirl/wnem kormriny:6 olyan/ele J.:1l1 majd !.Olios Magyarors:agon is koaTido rxirtjail1ak szorosabb ki, mint s=ovctsegc amilyctl
(J

i,~.Dinnycs

*

a

mar

(/ra. fla-

Az ullalH.osit"sok

kiterjesztese
Termeszetes. ho~'y ez a nazy csemeny haHis.:it a bclpolitikai elet minden Vonahll1 creztctni fogja. A:
<ill(tT1losittisok az al!amosilds sitri.saval lchef kitcrjcs:fCseve.l iitcmellck szeimituTli_ es me.gg!Jor-

Leg,,,,,,,bh bal,a rihvDER RAilA
.LEGOLCSOBB
nUda pest IV. l\hh.:eum-kijrtil

ltlB':GNvi!.. T " KAT. J'tlzas!uigi tall:l.~sHdo"al l,"ap~soJntos haZ8!iiSng. kozvetiio szolg'llat
Mindenf~\e, h:hss~n~ ligyben I ~ I e k t 8 0 i_ tam'lcsokat Iliv. &rak IV, Betfou 12-2

Ebben a tekintct.ben azonh311 figyclcmbe \'cend(jk flzok az igcn hat:irozotl kij.elcntcsek, nmclyckct nClllcsak Vajda Imre ipariigyi :'Jllamtitk{lr tett a IH.zban, hallcm m.a~a Dinynyes Lajos miniszterelnok is a k~siparra es ki.Q}.:ereskedc1emre vonatko:61ag. Ezek &zerint a kijelcntiuk a korrruinyzot semmiesetre sein gondO! a kisipar kiskcreskcdelem allamosit6$6.ra, s61 Vajda lmre a kozepipart is kfveUe az 6.1~ lamosi.tdsb61. PeTsze most az a ke.rdes. hoi lesz majd a hatdr a nagy·

Emlekezetes lehet. ho.c!Y amikor a koa.. Hci6s p.o.rtok vezetoi minap Bul. gari<iba.n tett lii:togatasukr61 vtszszatcrtek. ~.-aJamennyien :lnnak a sziik5e~es ·VOlt.lit bangozlatt.ik. hogy Magyarorszagon is alakuljon cgy olyan front. mint a boJgflr HaL3fias Arevonal, arnelynek tevckenys(~c igen na,..ny bcnyomast teU nijllk. lIycll erteJcmhcn nyiIatkozott Dobi htvan is, n Fugge!lcn Ki4gazdnJliirt clnoke_' Ne.m lehf'lcllen tehal, bogy 1m/jusra nemcsak
.4.rcvonal Bulgdririban_ a kkt tJlllnk(;3p6rt cgllesiiiesc val6:p, de megalakul ·a Hazofias Arcvonal i3. vrilii.: magI/or

uj e,~ jobb
rakla
CiZOlU~_

fmc cz !Jolt flollandia nema forradalma: vCr e.l eros:a/; neil.iil fogy vildgnak (JZ alr/pjait Ie a nep s::(im6u1" a kotoLi_

Egy

1U8b'Y8l'bur.ti.t

bOl1andw.

Em nAZ>I()VJ':SZETI MUNK..\K. oltar. 8z6szck. stad6k, kercszte16klH. szobol'llluvck, sircmUikl'k cs l'cslauralasok. m:ir\'any, U1cszla:;, l1t1ikil, miimiiJ"\"1l11Y, fa stucc6 11l1yagb6J.
ElsoJ'angu l'derem·itlk.

Keky Tamas

A szesedi Fo.gadalmi-Iemplom. SZent Gellert oHara, kesl!hc'yj Karl11elilntemplom oll:lrai. "lb.

szerint

es

A K£SZITDN£L 7. l ('
nu'

4

el611i ~s alallt orvOiii e, jogi
ad

A Oemokrata NEPpART orszagos kozpontia
Budapest haz) hi. TV, Tolhuchln_ (volt Vum_ 4. Starn a1aft 1al:iUl:lt6.
180-761. _ TeJefon:

KRASZNAI
S ZO BRA B U DA PEST

lAJQS
LEHEl,..V.

5 Z MO'VJ':SZ

Babalriek,

babatestek l\lasztekhallf

VerC8 pa'ne-u. 9, I. 2. e., ~DlekeD 4-6-Ig.

ES OLT.\REPITO Egyhazmuve<;!'f'ti mtllerelll:

ipa.r,

ilIetvc

a

nagykereskedelem

v~

M.

4

BaZBDk
la~:'ises szocialis viseonvckat n3gy merlckben emctnek. Normutls kOriH· meuyek kozon a hilli11~3Uan 3m koect all az cpilkcz.!i"i koltsc~ckhez, ndlunk jClet1le(1 a bi:ollUta on3Uri es ogyonad6:Jatds kouclke:leuCn onnak csok 20-22 s:ow/Jkci/ eri ef. A 1~ szaeatekos vagyoniill'uha1.lisi i!!ctl:k, h~lyc.o;{'bhen ingali:1llforgnimi ado pedlg ceycncsen mrs~:'ilolja az illl.mlbn. rorgntmat. A pt-nziisyi f{lrra k61lsfg_ vctcser JICIll Iogndja d.

tM8 mireJlII

5

A kisiparosok es kiskereskedok

erdekeben es a tuladoztatas ellen
szolalt fel a Demokrata Neppart szonoka a koltsegvetesi vitahan
A kM"e!hde1.emugyi, .... atamJnl o..z: lpariigyi es pcnziigyj lirea kollseg· vetest tiirgyal;~S(I megtehetcs erdektclenseg me lett aaitou Ie ax elmu t hel vegeo. A kcr cskedelrni es kOzlckcdc.siiSyi t6.rea vilitjiban Q Dcmokruta Neppart reszerol 11bay Nemes QszkAr

A szesz
• R61lu!:i!ki La jos a s:esugycdoru!aY901 kupcsotauran szolalt Icl, Kifot,;5.s01ja, hogy 00.000 hcktolitcr bert hcz unk be :\f:l.~yarorsz:'lora rceabcu s~eszf6z~s cclj:'jbol, res zheu pedi; a silanyabb minoscr;ij borok fclja~·i1:'i.sli.ra: Tckinlettel urrn, hogy ?-.lllt:yurorszu,bon Hl47"-J;cl\. olynn minusl:gi tcrurcs \'011, aunt alighn kclJene IcIjavif anuuk, hiszen 13 cs 1,) maligau f~kos borok scan YOH;lk ritka k, at 11 nezet aluk ult ki, hogy az imfJurtcift bort feljcs melillyisefJJbcn ptitlaUd toyjak {clclolao:ni. Ugyuncsak ~z6 van nrrol, hosr lobbsz:h vagon d('fel.:~ ~e~ kukor-ica kerul sl.cszfuzcs eeljmru , Ak{lr mugunccg, n ka rszovctkczet uz, aki nc! i\i:lSYlIror.';zugoll run tobhsz£iz vugo» tcugcrl o('ft:klcssc valhn+ik , clrcuiulhuf , 1l!/ugodl(1/! mCfJ' erdcmclne 0 lcgs:igotllhb Liintct est, Dc milldrzeken tt"thnelloen meg kcll all:1pifani :lzl is, hogy a magyar bortermei.\s ~('pr6je C7. c.\'bcn korfllllf'lul 60.000 heklolill'rl tl'SZ ki s kiprcscll:!I ulan kjjriilbelii! :!60.000 metcrm:lzsa tarkol)· muradl lilt'S, 1DC1~' jJalinbfuzes ccljaril a.lknlnUlS. Ezcknck a nyersanya;,:ol'lIak nagyrc.';zc azonh3.1l nem keriil p:'dinknft:idJi>rc, mcrl:l kis· rr:liJeJ'ck 11('111 rcndelkrznck olynn ij~zszc-ggcl, :IT!lrly n sl.cs7aOr'inak l'Iiire \'alo befizcl(·.'Ich .. z "'Liik"e~es. Teh:'lt :;!kkoi, ami/.'or /Jdfijldro/ /10:1111" /,e 24 milli6 forint hUh, bort. (l1.:kor a kistermelo1.:. (l1.:;k IJ{J/nmikor a po. lillka/U:e3bO{ egb= eui kelll1eriikel mra IllcJt,ik 3:ere:ni, 1.:t!l1!JldencJ..· s:cmetrc clobni 1':1 ll: i(Jell ertekes i3 polilli.:aI6:c!te Ilagyon ~'lk{lIIJ!{/:; lIyer$·

keben dol(lo=i.l ,
tennc ((jnJ.:u.

ko ..bcn ki,mbcreket

szolult ret.

Be$L'!dc elej6n raUlulntott arra, hogy a ~:,olJctJ.:e:etj !J0ndoJat ktpvi&eIctebeJl neDl &zabad lllcglo.ularti 0 kifkueskedoket &8Ul onaU6&agukI6l, fern tg:i$:tcnc.ajuklOl, A ktskcreskcd6kct ncru saabnd a kapnc isla ki. xs!tkmtlllyolas Illcrtckc\cl merni. SnJfl.t tCiU\,e! d(llHoznak ug) an, de S3.Jat kCI:Uk munl;.,ijil\'u: keresik meg riiket. Nc!}'.)on V.!S:U3 hcly:cl tia a s:oJ){'lktuti mO=(JuJouwak ,:wt adJuk, iJoYII a kiscmberek kc.nycJenne, ()71 a itde·

I

Ezutdn at utalvau)"iI'cndszcrro! be!lzc.t a fi::;yclmezlclell urrc, bogy a kereskedehui igugatlisnak ncm Soldbad a p-otckcroutemusba esute, mint QZ iE;en g yakran mcgtoftcnik. A zarcrurcndclet ruguhnas alkalmazasM cs OJ: Iparrevtzto syors bcfcjezCsct kcri, A centenarfurumal kapcsotatcs idcgeutorgatmt kerde..~k ullin a 3:onok a ki1kercd:pdc;emrc un at 3 e teren a ,:oUtlclem !:iiksegcslleg!.t JlOnfl·~u. Iyo=tu. Krilikajn alU vonta n hivafnlos k ii kcrcskcdclnu vul!a koeesok fOIcstcgcs (ldUliuis~lracio.!! tullcll~Cs";t. Bcfejczcsiil a kcrcskcdebat okla!~s kerde:;eiro:, 81. iJl1ami kozii.s oz cgykez prohlemulr sz.clt Ahoy Nemc. Oswr. saakbenvutot be-

,dg is r~idtk~ llo~y irhet61eg ludja csatnn! igy nc kclljen fjzelnic.

(Jolt. Sruks6ge~ lenne. nlindcnki irlobeu he a(f6ja.nak a firelt'srt C~ kesedci'llli kamalokat

angagot. Ezert a seeseedereedszer m~gdJtoztat:'i.s5.t juvnsol]a olyan (ormsban, bogy ne kenys:.etlt,ek a ki, .. lermeldt urro, hogy micloU meg pa.. /inkujtil elcultui, fi:eue ki at. utdna jUtO odot, his zen a 3;:euyyaraknak is me[]adjuk ezt az engedmengt. Javasolj«. bogy cppen uf.,"y, aho.gyan v{lllli:irle.~ "an, vceessek be a varnfo7kst. Ebben az csctben a kincstar birlokon bclul maradua , mert hiszen a pillinka.fozesnel ott mared a varo, umcly a kiucstar rulajdona es bdrmikO.r . cdckcsiLh~lo. De van cnnck ~"Y !na~lk ~l~ala IS espedtg az, hogy ilyen koruhocnyek ki)zott a sz61osgluti:'i.k l'oS gJiimotcslcrmelo'k is erdemcsnek tn rta nnk Iclszedui e!'l pa+ liukii\":1 f5z11i a hullott 8yiim51c.sot. A m~ganHzben 16\"5 p!iljnkaf3::i) ~;~~:~~i~;{'~lal~~ra h~~~II:J~l~s~~~~e, ;eS;i:~

A Ioldado
~ ;o/dcxl6IJal knpcsolatbcn nleg:'i.llapftjn, bogy 37.t 6 millie metcrmaesu blizab:ln irt'inyozltik elo N 150 miUio kutaszter-i tlszta jovcdclelllre valcban eunyl e.,<,j.k. Igazsllglnlannak tartja, hogy a ki tcrmcseetbcn fizet Cs ~~~O:~d~~ n~~3:s~~t~~~il~J~'tll ar~::;~l~~;~ jak f'l n buzAI, ak i pcdig U,I()'cskcdik 0$ kiln'l\'jk n bUZ:l:llt6 alcl, 80 for-inttal szabndul DlflzsankCnl 6:r; \'3;057.1nlileg marud buz:'lju is, umtt aztan dr:JH.llbban ad el. ISY azok, ukik nem bUz~b3.l1 fizelnck, elonyhuz jutnnk. A 1l1aslk kerdes, :unely ugy::lIlcsuk a fr,hlel es :1 bt'l1.1h·a] fUgs OSSZC, 0 'J1i:o· k6ivenyck 6s.~:.cgr:. :lUlely Cft'y:iIl::IJ:in nem .uerepel a kollseg\'etcsbell, pedig a gazdakuzonscsci nagyon kozelrol ~rinti .. '.'clyesnek tnrlj:l. hogy a penzU6ylnUllSzlcr a joved'elmi !lIla illtcnzh·ebb utcglllunk(ll6.s:J.t tuzlc ki ccluL Vonnak oly~'ln embcrck, akik U 11\'0morus(lct V1Ullszcdoi Cs tiltolt jovc~jelemhrz julnak. Ezekllcl nem JIlcltanyoss:J~, hallem k6telessllg, hogy jo.... delmu.k~t c oz lillam igcnybo yes-yeo A k(jlt~el&t Rem rogadj.'t eL l'oc:a Lnjos szcrint ax ad6zlal:'is r;gysl:g~6e.*ol bcs~~lni sem lchet, llU'r! Ilemcsak :l penziigyminiszt{orlumnak cs az :iliLja tarloz6 ha16s:'igoknnk, de miniszl~lriumoknak is meg~an , 11.%a~6 ..k.ivcl~i joga. Igy az ujja!Critcs/ DllOlszlcrJum veLi ki n kozmunk:l\'llilsigot 6s e7. a~ o.d6 nines cgyiittes kezele.sbe ...i:Jvf', nz ad'6nernek J)e~ig nem ~:sokkenllek, cilenkezi)leg, stanluk. novekedll, 116--ra .nnporodoti. olynlUl)'lru, bogy pclda.u] :1Z ,,~eIUljs~erjegyek is mas bh'alalos nyomlntv4.l.nyok. nmclyeknek oz elMllft{asi kolt.scgekllek lobbszQroset tes7.i ki, ugyancsak Old6zlaltis ic!icgcvel Mrn:"k. A pcnzligyminisztcrium felett pedlg, de nt Oss.zes milliszlc.riunlOk feI~U i~ ott all, minlcgy C51kSlllinis::-lc~ Tlwnkc.nt !l <,.silk onmaog{m:lk felclos GOl7.das:'l.gi F5tanacs, amelynek n pfulz~ymilliszterium 1]]Ol mar csak cgy vcgrehajl6 kOz.egc. Te.kiuteltcl arm, hogy 3Z e]mult 5zonlyu vil:'lghiiboru 1!16n az Ild'Oz6k \,:1g~'oni "iszonyaib:lI1 es leber-bir6 kepessCgeibcn reJ)dkh;i! !lasy \':illod..!! MinI{ be, a: ad6li:e1vk teiterblro!..el'cueyet u mamJor (/cmo~'f{ic:1l e3 (I:: ad6erkfj!c!J r1Il'(Jnihodpu Cs Clt ad6li:etiJk elellellBc'elt:ek bi:103;16$11 crdcka)cn mCfJlIfI!/[]l t6 don feliil kellrtt PO/nO vi:.~gulni. ujb61 meg .kenctt "0]113 ft.Uapilani. EE azonban e. Illai napig ne.m tortent meg. Mai elcseUset;iinkbcn fokoznltabb nt<crtck'bell kelJene ad6polilik{U1khan cr\'cfl),csiiJlIie a pcnziisytan ama l:lnit:'i.s:inak. boSY a kincst6r jov('drlmc tulnllomo reszcnek a: ryyt'l1e&{Jdob61 kef! belo/unia. A for!:a:hni o.d'6 khts~Bteleniil I'InliszociaJis.

n melyek cngcdetyt kaphn tua k kisiisl6k fl·lidlil:'I~{Jr:l. nern rendclkcz nek a megfrkki t(jke\·t'1. E7.t a kerdest a kisernbcrek erdckeben cs a kis termelok jnvfir a mindcnkeppc n rendezrri kelt. A kolt~e...""·("lcst nem Iogadja el.

A dohany
KOI1UcJ Liisl16 a dohany:termelc! k{>nlcsci\'cl k:ipe.';olnlbnn srolalt fel n \'i~liJ;..'lll. A (loh:inytrrml!'ok cgyik sere me, hog:,' a bevall:isi arakat nem ,kozlik iuohcn e te'l'ml'lokkel. Az 1947 -·IR-as S:lzda~igi ";\'b«l1 lll:J.r lIle; 1,ch~lctt \'olna ::ilbpitani, hogy roilyen arn~.7.0ny ~{~.St.a doh::inyes G.Z e8ye.b mezog:lzd3sagl terOl.ekci;: ki)zoO. Ige.u nagy mcgnyug\'(ut keltcnl'. ha 3 mi· niSllcrium kc- 16 jdtiben kfllolnc, bogy USSl.f·\ a doh;'I!1yl milycn {Iron c~ mi1)'1'11 fcltGtcl('k ki}zult lcsz hnj ando bc\':iltnl1i. EZllt{ltl uc!inlODn i.~mcrletle H (.tohanylenllelcs~el j1irO ko"segekel, maJd mcg:ill{1pitolta, hogy a dohiny~ llya! kapesolatos lermelJ.,i polit:/..-a TOSS:. A tcnylrgcs te'l'melesi kinsegeknek {lJiS 00------(;2 sl;lzalck:it Icritik meg c.sup:'tn, ami cElyiiHahin nem ne"ezhelo j6 lermelesi politik:innk. ncrejezesill a dohilllyle,mc'cs c:.adasi 3ritt is mioo.. seSel bir:'ilta. A .ko!tscg\'etcsl nem 'fogadta e1.

es

A kisipar
A.z. ipariigyi tarot vitiljAban a Demokra.ta i'\cppA.rt rcszer61 Pus:/ay Sandor SI61alt fel. Velemcnye ncriHt u: ipatiiyui 61 kctcskedclemiiglli tarca o$~cuon6s(J cels;;erw}ck niutulko:.nck annal is jnkabb, mert ennek ko\'cl. kezlooeu at cgyik miniszll:l'ium uti. UJill.iszlraci6s kollscgcio.Ck cgy rcsze produktiv bcruh:il:isra "'3gy mas lidtami celfa \·oln.ll. fe h3sZlHilhalo. Al anyaggazd:llkodasl biril\'a, lllcgulla· pitjn, hoSY a 32 millios beLleleli cliirrdny:at ig£1l Ill/!ly es li.tuilt ertclt11lben lu!ajdonkcpflcn a /0[Jya,zIOt ter. hcJi. HislCU nlind a g)·:i.r, mind Q kCl.nluiparossag ezt Q koltseget alha· rHja vagy olharllhulja a fogYlll;zloro., he pcdig a kisiparossUg lUunko"illlalasi iebetosege c tCl'hck folyt:in es6kkell, looyegescu esokkep koztehervi$cle~i kt':pessese i..5, e.minck mas koveLkezme.. nye nem lehct, miniliogy a..z aUam be'n~t.elenek jor(:sunlH elesik. At 'ipaTi elilokra elOiraoyzolt 307,O5{).OOO rod~t~~i~~ forint, a NebCupari KO.l.pont defiellje 170 milli6 'Ft, flZ aluminium kicgyculitesero e.6irt1llyzotl osszeg 8 mil i6 Fl·l leu I.;i, tehat igcn keucs jut oo16ban

probIemru.
ipatlr:jles;rc,~i. eiloJ.:ra. A k{;hegyeth kerej{in bellil iii kezmllipnrossagrol Hem tOrlcnt olynn Gondos],:odlis, nmely m:d helyzclcben komoly ~esitsegel jelcnlcne neki e~ bajll.it je.ent6sen enyhlteni tudnll. A kcz..mUvcsipaross{lj; a maga korlilhc.iil 119.000 fonyi hHsuima\'al cs korlilbcliil ugyanennyi szanni .lUwlka.vz'l! aI6ju\':d cgyetenlbcn loko:ottabb tunlOfJatast erde· melne meG akkor is. bn ez a loimoga· l:'l..s cu ::"liamnak meglerbelesl jeleot. A kczIDlliparossag Ina. ill sorolalosan mC{;jeleno "isszameno halJiilyal biro rendclketcsek kO\'elkc~Chl'>O nnyngilng o:yan Ileb~ belYIelbe keriiJt, hogy mu.holnap Olivcl £jzclcsi ki.ilc1£lzellsCi;cinek, biirooilyen j6.u:inMk vezcrli. is. nem lud eleget tGllni eVli=edc. kcn keres:lUl lJerejlikt., mUllkciool me!13ur:etl Hs t6keje ingoUona IJcszelyben /orog e, e/,orvadu.. eli).t all. Ma 3000, cseUeg bOOO forinto.s kis· ipari bitelrol van ronde kuts s ez igenyl benyujt6 kisiparo.!!, uar (cdczeUel, ak:'l.T fedczet nc\kill Uri a hi· te], f'..noek Q% ossz.egnck 12-15 sza· Ealek:i.t knpja mC8. Ez i~ a ll'globb csctben (lagyOD >kOrUlmenyes modon lortenik.

mas

A moszkvai
MllgyarormR C5 4 Szovjctuni6 ki)l· CS01l0S hnr:llsltgi 0,<; st':gelyuyujlasi nerz6dcsellek parlalOenti targynl:ha soran a Dcm(l\:.raln Nt':I)P:i.rt rcszr-rol Fark(U Gyoq,'Y sz61alt fel. BeszMje elso "c. szcbcn ranlUlaloli uozokra :l ti)II~nelmi h.ib6kra. melyek 11 .kH orszagot ho~zsUi jf?OU ker()!ztiil elvalasztotl{lk cgvlUa,~t61, majd 11 jelcnre fcrve a ko,'cikczoket Dlondolta: 194a-ben n (elo!7.:l.ba.dul:'i.ssal ez 3visSZQs, k:irhozalos helyzet tnegszunt. :\ sorompok fclnyiJtak es koz\'etien stomszCdjai letliink a Szovjetulli6n.'lk, e.G" g)'ozlcs nagyhatalomnnk a legyozoU orsz:iti. Orszligullk lerlilelcr61 a szo\'jel ~ladak iiztek ki Hitler csapatail es enel a if'gyo'Zott or.\~:'ig elin .. dult az ujjaep{te~ Iiljan. Harom elf:tendo a:att pedig a: cyes:: vilciynak megyyo:fi "Cldal adlun/.: afrol, hOfllron /ehl!f, hO!J!{(II1 kell C!1y me[]uj1t6do/t llt:pllek s(fjtil ercjtbo[ leliipitcni ijQ·

szerz6des
nUil:akol vag!} a It!1Yucr~, Mboro utjara Uplle. lit kh'upom megcmUten1 a~. ho~y a termc.szctjog aJapj:in mindenki jOglOOult 87. c.J1ene ininyul6 ignzsUgtal:ln 6s jogLalan tamadb yjssznvere..sere. S nem szab..'td egy ~crore sem ad hinnililk, hogy ez_,,Jog csa.k az egyent illcti meg. Egyegy neml.f.!tc.Jl bellil mc.brjUeti a Ursa· dalmi relegeket. a .t...'u'sadqalmi CSttu.lyokat is, E7.ert volt jogosult, sot crk6ksileg teljesen indokolt a munkii.soszl:ily om'Crle\l1li harca e. tok({'IQ.!,ztuly igazs:lgtalan jogtalan Mruatliis:'aval szcrubcn. EEClI Q% onve-delmi jogon hil most mar minden ~arsaJalmj rctegcn es oszlalyon, megllleti az egyes neIll7.clcket is mindcn ofyan klils6 jor;taltlll i, igo::sciglaIan ttimadti.~~al 3:embcn, alllclu 16tr.,/elUlmaradasa, e!ellorilluja 009Y taUGdalllli ao:dasci!J1 br:i'endr:zeNseg~ den iranyut. Ez 8Z om-edelern nem-

e~

~~~~n;lA~!:~I; ~~~h~~
A tokehiany

ara

es a munkanelkiiliseg
sag meeseGilksc. Ug)'3Dolyan fOlltns a ulunJ,.a.uug ~(Jci$zse{JiifJyi lledclme i~. .J.. kCiltseevcles a1JOnban erl'e a celra is mindosszc 150.000 forintot bizlositolt. ~lcgbfL.haI6 adalok.k31 bizonyilja, bogy az ipuroktalils t('rell 8em tul'leut olyan lll~rVa gonduskodfls, minl amiIyelll l'l kczmuiptHOSS{tS a7. iparosulanp6tlll.s szempoHljiJlXll Jugg.11 elvarhuloll vo\ua. A htiziipor fejir:.~:te!cre is meglcp6cn kic.si 6.sszeg~t forditlLuak. pcdig nem \'itltS, hogy az uj i'oldhOzjut.:tUabOlbak jclen10s rCsze nem Iud Illcgclni csaladj;'I\'al vagy csn.k igcn D<'hcz \'iszonYQk kozolt eibet meg foldjenek hozam!tbol. .-\. kolucgvcl6st nem

De a IOkt:hidng D1iat1 nemCJak a H::mUues kiliparouOfJ. hcmeDl a !lllaripar e9Y leue i, ne1!e=, bi:OllUiolwl IIclyr.etbe jutoJt. A t6kebia.nYllak £lzt 81. e.ge~t!lI~gtelcn, sorvaszl6 halaslil (;sal, ugy Ichclue mcgsziillteLni, ha Il kisipar, va.!unlint a b',)'arip:t1' Illcgf{'_JellS bjlekIJftthsur61 kidcGJt5 gOlldosk(ld!s t&t6nn6k. A k.isiPllfosokn3k nemcsak llyer$l.lny:tg mcgvas;'lrlasa c6ljah61 "all IIzuks.;gllk segits~'TC. iUel61eg t6k6re, hn.llcm aze..t LS, merl :I bfil>oni dlHasa annyint lODkretcltc Il kis.iparosok i:s :l gyru-ipar sz.erswOlal 6.... s4>eit. hogy 3.% ugyne"czetl burkol6 gy:jripar csak 2a szAz:liCkos kapncili.!saJ, a. koufakd6.'1 khipa.ros pcd~ cS'.lk .JO--ll) swzalckos kap!lcib3,sslll d(~Ig-ozik. Az cpiloipar es " nJe Kapcso~.I10s ipnrftgak kapaciliisar61 n. toke, cpLWaJlYut: stb. bia.nya miaU s:t..znJ6kban mar nnm is besze behillk, olYlln merl6kbcn c.Wkkenl till nem lijrlcDik f[ondoskodfls az cpit6ip3r es a vde kapc5olalos ip~ hitelf'.1 a'asfH6l, ~J.kOT Ie horm a nlllnkflnelkii'illeg mig touabb no. Amilyen (ontos Jenne a kisiparo8"

mo

es

:ajot.
_ A jclcn torvenyjuvaslatlUlk al; ilyen tOrlcnclmi t:lvillli birg.ral:i.5a ulan lcgyen szabad most m!lg:lnak a szerz6dcsnek is nehallY konkrel 5ZClll' pODlj,hal foglalkoznol11. Itt It:'i.rom igCD k01llo1y ('0; igcn figyeic.mrcmcll6 Dlozzahalra kh·!i.nok riividen rumu· talni. .Elo!!z?r .'oncnyja\'aslat, i1letve baral.';lIgl, egyutLillukijdcsi us kolc.sono~ segC.1ynylijlasj szehiides ki/ejc:dlell is hatciro:otlan bcJ.:edl· =atu. SzerzCidC~l kolotliink azcr!, hOG" zauarla/allul, 1I!JII[]odlun ci3 lo1.:o:olt biztonsa!Jer:etlei m!!le;:l!cuiik Ie/ada. tumat dCUlokrulikus t!.1 s:odci/is lej. 16de3r: vo/wttin. A hang-suiy tch:i.l a nepi eroknek a demokr:'i.ci;'iban cs a .~lOci:'ilis fellldatok mcgold:ili:illan \':110 nyusodt es zavarlalrm hecpftl:~e" VOll. M!lsszoval: ilt llCIll ((imac/6 celrul unn sz6, illlnem' (l dl'nlokraci(l kereteben a .s:.oci61i3 IOlJaIJbftjlOdhJ kii/so, ua(lY ha uO!JtehIil; lIcm:ttko=i el6ltltete. ielm:k kijlc.~Ol1oS bi:to.~itasciro/. Kiiionheu is az igazi dcmokracia c., at igazi szoeialitmus soha:.. ..m himOld6 jeUcgu. Lt'liet \'onz6 es errol bizonyosak Ic.hetiink, lehet soor6 erejii, ez is bi7.011yOS, Il.mcly egyo..('g)' n6p tlet.cl erjedcsbe hozz.a, I'JOl\'ult clctfOiU\6j:illOlk kcreleit szetfesziti es ez erlheto is, mcrt ez az 31kolo Cs for .. m616 er6 e legszelesebb neprct~g~k tegbensobh enjcb61 fnk:1d, de tli::elva3sal terjtszkedo imperializmu$ soha+ um 'chel. A demokr5cia :1 szocializ.nlu" onmn~:ivnl kerulne targyilag ~lIentmondli.o;ba, ha a ft'jlodeseb61 e~ torvcnyeibOl nem 1:apcsofna H 0::

~~k~~foi~'.

hwClu

enkOlcsileg

teljesen

VCc"iit legyen ~zahad utalnom. a S7.crz(idcs ig-ffil komoly harmad.ik mOl' 7,!lnahirn is. A magas szerzorl6 fekk ::~~~ro~OI!:.erz;:c~SS~I!~~~/{jSi;d~:'e~~~~ lwngban 'lesz 0= eq"esiilt T1emzeJe1.: 6:cru~:etc a'apokmalllJ(llJal, vagyis a sZ(!Tzodes tl uCr\'ezetl vilugb6kH akarja szolgJilni. Forr6 6hnjunk, bog.,. at: :~ sze!·z5des. !c¥yell n \'ital)beke, a Slov;e1.mllS~·ar J6"lszony cs a dunai tlij bckeji"nek meSlesle!l!ojc. Ezeknek l\ ~ondola"oknak rigyelcmbe'16teMvei parlotn a Demokrala Nepptirt is ~ magam ne\'ebcn a tonellyjavaslatot elrogudom. A~ arvizkarosullak megsegifesere Lova.s~ L{j~zl~l. 1:.ip6tfn, lapunk uljlm I~ ronntot ku\doll. A7. oS!ize.get a ]67.000. SZ.-fIl c.gyidcjiiles befizcttiik, Pa!ligYi NatAlia rt'lgonye • lIa sz6ift n hangl!> pl'dOlg6giai ~uilldCkkaJ fr6· doli Iciinyi(jusagunk szAmAra_ Ked· vc.!!. iidHCi ol\'asmtiny, feln6ttet sem unta.t6. E:rdekIOd&iseJ e:veteUel kiseri vegig az 01vas6 a kCl ifju basnot a hival:is\'l'ilasztas nebez utjtin, a Iclek ncmcs kiil..dcllllcin lit 8 001· ?Of,t' Letcijesiilesig. Me'thn kU\'p6~1 Iroda'mi rutin eszkOzeicrt It k3nyv (!nlclkedelt lelklitete, a soraib61 sug6.rz6 hil mQ.."{gyo7'o ereje; gyengM cs bajos sWusn kedvc! es szorakozlato ol\'ssmau.nyfl ~3vatja czt a tiszta sz{indckka! lrt ude e..s tanuls.-i!;01!1 I:i.nyregcnyt.

fogadja

eL

Adoerkolcs
A peuzugyi k6ltsCg-.'eles ,1tiljAban Farka.1 OenP.s c~y"'.hek koriHt a kovf'Lkez6ket mondotla:

o.

Az oubizalom nero elegsege!. Olyan helyzelet keU tereruteniiuk, holn' masok ~ bfzUlnsk berulun.k_
Di7.~loDl ket'd'ese at !l jelcntOs probl6ma is, ami gyakran rch'elodik, ludniLUik a:: adocrkUfcs. A -penzllgyminiszler is, 1\% cllhldo is art mondotlu, hoSY az ad6crkhlc.s nlh'ckcdoben van. Mindr.n elhiszi, de ugy IAtjOl. hogy a peuzil(yminisztt1r 37..t.rt ncm blzik telje!en en.nek 8.l: ad6e.rkolc~· nek a s~ilard'sii.S'b8D. mert nem iiiIhat naggoD uiiard alapon 0= a;; crkalc,., ame1urc sokan vlgyd:nak. Marredig a mj pCnr.ugyj kolisCf;vct.6siillkhen at fl:d6kh'ct6, az 8cl6be.hnjt6 kI ki.ilonf61e p(:otiigyi k6z£lgck, nkik 0% ad6krn M illel6kekre vigY{lznak, koriil.bellil 9 ezrel teslIlek ki a ko!t· segvel';li keretCben. Ehhez nines ho7.· zuszatnitva a kijz.se.gi, vtrosi es egyeb li~zl\·is.c16k !'izom,l. Ugyanllkkor pt'ldaul Sva.jchan, igaz. hogy fcle lakos· sAgo! \,Ih'e 01111"111 e! felenel va13miyt.l nagyobb k{'l~gvetesne:! mindi5u!lEe 6-800 rzdotiazlvt'd6 irtU:i r:t a 1trdbt. Nngyon 1W:b~z relnd.d lelI'~ (If' mer,felC'JCi lapinlnll:!l 6.'1 llI'lZz!ih· iC5!!el mindenesetre sikeriil talan meg· v.dltoztai.ni azt a sokszor mcrev cS nero .szeu eI6z.6keny m6dot, ami· vel manapsig u ad6fizet6·tallilkozik. A pCnzugyminintet' hnssOn oela, bogy u: ad6kivetesek koZ}cse id6ben meg· torlcn:6k f~ ne te~vt:n a1. \rht't~c,,('~, ami a multban nagyon sobtor meg· tllrt6nt. bogy II kiV£>1~uUI mdt If bir-

Az tfl.18. evben az orszng egy-cgy takO~3T3 cgyen('sad6bOl 2fi. fO'1l'almiad6b61 es iJlelekekbCil 21, fogy:lsztasi ad6h61 pedig t 1, ossZf~5ell tehlit G6 pensO es~H. AE HI47/48. /'\; 1.:fiUsCgvel..es szerint egyeocslHr6boi ] 67, forgahniad6b61 e-.s iBetckb61 2001, gynszlasi lJd6b61 40, Oss7.csen Ichat 431 focint jut minden egyes L'lkosra.

.e,: a .

I

ro-

Mtikedvel6k figyelmebe!
A k6vetkew t'ltfndarab~ujdonsAgoknt fljfinljuk: ~.Slnk6: Boldol.IlnOIl:r leI/b.".. 8.Kehe. trill. II btUa""~'61 8:iTl~in: l',,!till II Hortohliul'" (ceot".niloriuml) 4.Hennyi: A 1\6 haulu 8.MoUer-D.nll: II. "h~dt betec 11._ Kerlin~: KH n!tdlkul BaTIUU'UNI •. Sr:tge: A ,"old ll~eIIh 4\.Keh~J: fA, r(iua~"l nt:bben beedl a..j

A hazado
A M:od6hely::el a lcg,u/g030bb. A sE6nok szamit:i.sai s::eriul c,'eule 370 lIl,i1Ii6 forintot kel1ena cpitkezesre fordltani. liogy a h;·I7.iT1{.:atl:l1lhan rekvo nemzcti vngyon ne csokkcnjl'lL Meg· ~clrl6 kotm:lnyinlezh'desek :IZ epilo· Ipar fOJ::lalkozlatasa melieU az (lrsz~\S verkeringe."ct et;eszsegesebb6 t£lnnck, a nwnkanclkiiliscsel cs6kkentenek, a,

Ft .. "
...

... ...

cs

..

..

It- .. (eenlcmlriumi) it-" Neh~: l1ullAmdk • b1'i.llt~er Slnl;6: IIInlllJlk a rnusk4111 BO,l{lldr: K08~uth Llli08 Wit then!. (eentendriumt) a.- .. A le,na.rollb ltalillom (mlszUr!umj!t&) R.- ., f'allikutal6 .c._ .. :"iaubijlti (hdsdll) kuHlire_t miisor. 20.- ., Ezcnkhiil V'OIl Oleg t(}bb, mini sz.h ('gy., l.i1 .. horomfe!\'ona."IOs fn:lndarah 4. 6 e.s 8 forintM aron. Ezekrol hch'ebb re:vi18gosHA!!t a,d a 24 oldnln~ T' J 6 k 0 z t. t 6, melyet fU 6rdeJdOd6 sz:fni:Usz6!mnk I n ~ '1 e n kil:d meg a

Yeln:intjiill

R ('lIIhd.r

U~hfarlil

~.

FIG
Ket
fiizet

YELElfl!
a magyar uep szamura:

1. A szektak mesterkedesei
At: f'syre szektitk
jobban clo;z!lporod6 l'isszAssAgaira, vcsze-

I
I

.z

c.s

delmeirc mutal ra ~ megjelOli a. megfeleic5 vedekczf:st i.5. Ara: 1.- FI

.. S9:i,,·"

Mri,'fJorAo§pon.t

BudullCst VHf. Mliria·ut('a 23. I .• ahonnan megre.ndelhetO, mig a kesz!cl tart. Az, 1948 b1 ~inynap!ir 4.-Ft (BoldogaflS%o'w evlire) Sink6 Ferenc: Er6s nlp Co szendcl61 kiadvon,· 3... Merre mutal a mal tudomMy1

2. lUilyeD pard
A foldmiives,
ember hi\'al3.sanak

az Isteo?
tanult 6ze.pseger61 1.- Fl

ipar~

es

SZENTSEG
I~salkalmasahbak

HALASZ

I MA.oAs RA
pAL Jma6ra knnonok a imnfilzetei: 80 tiszlelelere li11cr. 80 finer.' h:uAert.

irt nagyszerii

k5nyv. Ara:

.nOLDOGASSZONY
..VI!.GTELEN

ANYANK.

Tanulman,

kOTlmk k-6per61 10.,......

Jt

~1~DdethetO:: •.A Sziv" kladohtvat:l1aban, Budapest Mlirla-utea

FELS€GO sztV. S7.enlc)rll Jerus Szive dMADJUK AZ URAT!:. A:-3 1.-

Ft
Miksd.th-Ier

. 4.

vrn.

K~pbat6:

K 0 II D A

r.·t._llal,

Hp.

VIIf.

23

.-

tM8

mudu!

5

Razank

._ Legut6bbi kozlemcnytinkbcn addig l\ltottw~k, ~ogy 1l1(>J11_.l~edih~Y7.et btrta ra Hitler! cz ongvibkcssugrn, hanem Iegbenscbb htvcinek, G6T~ngnck. es lIi.mmlcrllck vclt urul.a~. Mlnduddig arra volt elhatarozvo, Iiogy Bcrfinben marad, a Kancellaraa ovcbclyen. De mikor megtudte, hogy mal' Hlunulcr 15 targyalni kczd az cllcnscggel, onhizaluna teljescu mcgingott, Iecsnpta Himmler-t az utodlus jogar6l, Docniz tcngcrnugyra hfzt:l nz orszag vezctesct es vegrcndclctet clkcszitvc. clindult a halalba. De utotso tlzenetebcn is a ~ ..ezcrkart okolta e vercsegcrt. nem onrn ... ngut. Sajat hiba it a Iegcsckclycbb mer tekben scan ismcrte el, holott J11(;; a Icgutobbl hctckbcn is .Wenck kepz elotbel i hadscregetol varta Bertin Iclszabaditasat. _ HoI van Wenck? _ ~'\viratoata 11.-gatottan, mikor Wenck hedsercget a. s.zovetsl'gesck mar regen ,szctvcrtCk, Mcgillt arulft.st R.ziruatolt .. Olykor p~ran('Sokat ki:lhalt. minUla () maga ","('.,zelie volnu
Q

HITLER VEGlVAPJAI I I
II .

/ A s~o"ott diala.·~l beszel a szuio, a tanar es a lelekbuvar
A diakcltuDe&ek. "rosu bitonyit .. vuny cloli Dlenckill~ clc:;g:e regi ~ SZokaSI)5 eset. De olyan nagys::amu. dUikJl::iJkesrol regen IwUotlun{;, mins maHanaban.. A'I. ujsngok f'cszletcsc-a besaduroltak " kalnlluvu;,;yu didko'k sor5arol, ,"(it az eg yik napilap kili&C szlvrehato satoes ripurlot i~ k07.o\t a kis(iurol, aki :I "cres eiol tl7,okolt meg. Dc mi VDU a relldori hirnk DlOgott? M, (I:; oka, IlOgy most ellnyire elszoporQdoft (J rlleg$::vkes gondola/a II gyer· meldiilcJ.ben! Ezckro a kerdcij(!kr('> kerescnk "I'li.laszt a 8ZUlOn":l. II tllllurn,i1 ~ a gye.rmCkll!tZicbologusniiL llut. luuk. mikor t.a'P:lsz11lIatai-ukrol

\-

I

==.

kiidt, a tdivcinU a vereto[ [oltos volt. S=djb216tl~ m(lgot: Braun Eva IS a dtvanyon Ickudt, szintcn holtan. Mellette is hcvcrt <".gy pis,zloly, de ncur be. .. "3.nalta, mort mcrget vctt be,

I

Viki"gten.cteli
Nem sokknl ra. . Al'mann Artur, a Hitlcrjugcnd fonuke enkcectt az cvohclyrc. Tulkcsou jon nhhoz , hogy a LI.1<'Slldsn,.:H [elcn Jegyen, de bccngedtck a Iakasbc cs Jathatta a ket hulti1. EwJ;Ht nz 0,,6· Iielycn kfviil cgy mas szcnertast keszttettck clu: a vikinotemetest, Mill' elOz61cg osszehordtnk a kertben 180 liter petrolcnrnot errc a celra. Majd kct 5S-ember belepelt a saobebo, Hitler llull;'lj:'lt cgy takaroba burkoltn, gondosen elrejtvc il!iilit vcrcs Iejet , majd n fclyosoro vibtc. allOt a:: ott sua».
yulu/..: j61 r6.gjur61. [elismcrtek [eleele nod-

5S es n rendors6g fOnokei, a7. Obcrol·,uppc.nf~hrcrek es Gruppcnfuhrcrck, a kulonfcle szervezctck hangzutos clrrni vczetoi. Hirnmlcr heszedct tar-tort a politikal hclyzetrdl es meg lllindiS. biaonyos lchctdsegckrOi Iantuzialt. Scblesunq-Holstein ben cgy .,atnlaldl()/t" netnzcti
szoctutisto kO::lga:[lCltasl ukort beJIO(jU onncn uecesse a b~kcldryyalrisoJ,al a llyugoti hatolmokleat, mint valanu s..'lj:H terttlc-

iii i.I","o1.ol· •• gyern"I'iel.ueli!
_ .'\ t!ln~ruak kcts'~g kivul igllou van. Mil sokk al nchceobb a Devel~ mint luu-mikor is volt. Forradalombae chink, nf:tneUk eszm.... ..k, cillkituze'!lck, h anern me/'; 3 nnlorrniuy is crzi a (orradalmat. Hogy mcunyivel inktibb kihat ez a !;ycI'Illek Iclk erc, miDt II Ielnottere, vil;jgos::111 mututja ez aE eset is. ;\1u1_!am is Iogl alkoaram a kc-rde66C1. Az ujsughir nckeur i~ feHullt. A sr«: mel, mfig mirldig 0:; elmidt idiik vall(/orlus' ld::iit ersi, Alwgyrm nBumy efl eMu iOlllegeJ.: "tilldorultalc, uKY e~ n. valtdodu: wvdbbra is "l a gyermek lell,,;/,en. A biz!Ol1Iiiig cr:tc-se me£;iDgo.U a luiboru ulatt 8 bosszu. irlobc telik, mig: ujra viss7.aallithatjuk. iuoall6 Io!;:llomma tcllctjilk 8 gyt;nnck elott. Tul ajdonk eppcn ucm unis 1'1., mint a tormesactes gycrmckrcman tika e1hajlnsK, a<le a rotnuuliLi(-, mdybe I magi rf'iili3, veres kO\'etel6seivcl evekkel exdolt belcsao}t :t hiihoru. Ug:yanakko:r hizouyos itiiioyen!ct h~p fel, a megoldli, lehetollcgenck zavara, inely mep; rnkli.bb kiviiltja a 5zok6s ;;ontlolat:iI. Idetilokat /;rll reremieniinh a gycrmek 3:anuira, gClldo.;;kodnunk kell, hogy tcrme&cts~erliell fellcj)o rom:l1ltiku~ bajIBlllait u~~· Yf'7.Msiik Ie, hfJI'Y aoz hallZllUra, ne pc,Jig lrfilrfiuyiirll viilj,~k. i\JioJcllkt-JlPen fiizi ,neg bozzi' IcgfontosabtJ kcrc1i!siin.k. :J ieIe.nhon a ncvclc& fel:irlata. A ;0 cs helyes DCvclC$u, mel,. m.ef( ou61 ,~f'm. :riad vMs;a, hu?y oVlllomigb61 fl poliljkat ~ .:tim11:::e a 8.verrnek lelheb5L A kisdiak t.II.biO ocm gonilolta, hon szok6se"ei ilyen lIok min(leut kavar feI. Dc oem iirt elp:ondolkodnn.nk neb.: rui minden hU7.0dik meg egy rend(jrT 1(lr mo:rott ... H. Marlms Las-d6

rcrulezni,

~e;:~e!;e~~z~~~ ide-oda. r[Ckosgot\a rem~g'o kczcvd f.clmen1:o hadsc!'eg-ct jcizo gomhsorokat. Rftjto [;fpti! nl;kor m(ir :o;enld sem l!itt Wenck lwcls('rtg'e~ ben, de scnJ.i sem merle a 3:tijt.it kinyiflli. . lTogyne, ]lUs,7.ert milT Q7. u!olw lHHen is megmutnWa a fog:! feht;ret, rn6gpcdig cppcn .sogoro, Fcgelein, Braun tva h~·lg""mak Q r.fu.jo clew legn.agyobb Ui.ihrohamanak adta meg QZ M·at. Ez a ,ki_ilonbcn c1eg ltit-vany ember nent 6hajloUa aT. 6v6-helyen bevnrni ax ol'oszok megel'kextisct Cs kisomford!l1Jt a ,'ftrosha S 0. ~Qk[1.6an e:lrcjl6zotL De IUlier eszrm'ettc tavollct.et 65 utana kiildt:.e Comhereit. Azhm Jecsukatta, m':l.jd Himmler veIt clfor d1.Jlfi.sa ut!m, m_i,nt Hi;llLmier cinko~t _ 0 ligy gondo1ta, hOo~ :l 67.0'k.es c:sek cinlwsMgho] eredhetett ~ ru: 6.... 6hcly nleUeNi parkhah.kj. ,~gCz.1ett~. Bra'llll :C:va ·kiil6nben maga is hclycseH~, hogy fgy in1.ezte.k eI a huUen t"r.mbert, aki artallanul fi.utctt Hjmmter6rt. ;mert HdmmIer eppen 1l1c.tn volt IkcZllel
Q

X:t~~~~j~\:j:t:~ ~~'~~II~~'~ ~:;~~~ ~I: :~~;;~~~.~a

Azliin kcl m[lsil~ SS-li<'izl fcJcipel1c a 1t1£G)'<mlclcles Jrepcson, majd a v('.szkjj~'ir6n [tt a keTI bc,

tell muk odri Illggeucn kor-mriny. AZUlll clondta Tl'!SzletC'<.; tcrvelt. Ezt a sacrvcxctct fcloszlut]a, azt utcso- , portosttjn. stb. Kijelentette. hcrry ncm szandckoxlk sean ongyilkossagot clkovetni .sem megoletui ncm bagy]a mugut. Tele volt tcrvckkcl es dletkcdvvel. Mindenurou Montr;omeryvel akart beszctni. Masnap nzonban Doenltz ndrnlTalis 110ZZ:1 intcactt levelcbcn mee ida, hog;' all{t.~!it m~gS:Zu·n~t.nck kinti. Hlmmlcr azonban tovabbrn is Flcnshurgban m:lradt 150 ltli."'ii yczcrkanival, radi6saival, !leg)' piilh~CJkocsij~\\'ul, de most Ullir uem

"

Gyer,ne1. tarsbcrl@tb@u
Az egyc.rlcn ~zoLliuan ket ugy, mcsatl au
011

TarsLcrlet. illl a tut.hely, nyek,

ede-

t~:

r.... ol .. ',ancclla"i .. c
UJ.ektanila.g tal:ilt a. lege.rdeokesehb a 6zcmlanuk e.l.beslclewnCik oz az a.data, hogy fi.likor mar ciIcrjedt a hire, hogy a. \'czer h:.lMlra kesziil, "minthQ 5t(rii fClJl0 oszlott volna cl :lZ 6v6hcJyok lak6i:nak agY:lbau" es hirtelen kitoro orom fog;la <:1 az t'aubcrekel. ••Tiincra perdultek a kanccUilria 'kuntinj{lban, ahol a k(llom'i.<k t~5 fisztiszolti:'lk Hk<!Ztek." A vez6r 6v6hclyer61 ugyan fcIGzc:nlak. hogy legyellek cscndc.~cbben, de a baH csak nem bagyLillk abba. Egy sxab6, aki a vezernek doIgozot1. es QZ ostrom kovetkeztebell\ ollragadt a kancellarilm, mf.g a7Jt is me.gerte. hogy az SS-rendonseg fejc, Rattenhl1ber, megvuo~ell>c a vnIhil es oo:rii.tsagosan elbcsz'e.lgetctt vele. "El6szor hal/allam, lW9g cfJY tabor~ok ;6estet kiuo_n neJ..:cm. Ebb(jl orra k6uctkeztettem, hogy a Jiangulnt meguu!to=olt." Hitler ezalaU megehedelt &.! eIkiildtc ,,~n-degci,t. E.gycdill mare.dt egy ideig, majd k.1jOt:t Ja!kasru)61 Braun l~,,:ivnl eg)'iHt. Nagy buesuI'I.zerlart:is [oIyt Ie. azlAn ott voN. Bormann, Gubbels, Burgdorf. Krebs, llen::.l, Naumann, Voss, Ratlenhubcr, Hogl, Guen.fche, Linf}e es negy ass.zOllY. G6bbeIs]le nem volt jelen, men miu' gYCTlmckei megmergezesoSnek gondol.a:t{lvo.l (ogIn.1J{ozott es eges.z nap a szoba· jaban maradt. HiNer es Braun tV6 mi.ndenki\'cl kezet szoritott, mn.jd visszu\'ollult a Iakas{lba. A lobbieket eIkiildlel;:, kh'Cvc 3 fOcmbereket cs meg neh<.lny em bert, akire meg szGkseg "'011. Er.ek ki_inn tadtak a foIyos6.n. Csak egyctlenegy lOves h.allatszotl. Kiinn nirtak egy ideig,. mu.id behatollak 3 IukosztuJyba. T-litfn a diufinyon fe'I

~fi\"cl:l ha1:U nc'll1 v{t1lozl~Il{..'lmcg :kiilS{'jct, ~lelll rcjleltck Illkar6hu. Bormann u leslet kivilltc: Q. foJyo. sorn ~s idadta Re:rnpk:imlik. aki a It'pCSO a.Jj[d.g hurcol1:,\. OU GlIen6che velle (It. 31ki azt{m cgy har· nladik SS-1is7.lnc.k :toto. 1.ov{lhb; cz frlyitte:\ ikerthe. Elovigy:hatosstl<gbt}l clore clz;'lrlllk oz 6v6hcly :1jlajrlit. mnelyek '3. k,mcel1:·lria f()l~ nyillak. n('hog), anlbllanok is Hss.'Lnak valamil az ellakadlllsb6l. Ket or oa.zef't megis <una velOdolL s igy az c!'elben ma.mdt '\-'cgrchajt6kon ikivill ok 15 e];mondluttatk, ITruilt I.iLlak. A ket hoHtcstet C:-,gym{\S melle helYDztek, 0. vc.').7.kij-iir6t61 nc.hlmy Icpbsrc es petr6lewn.meJ IcontoLtek. Az orosz :igYllZas ISzolgilllalt.a .renekiscrctet es a temCltkczoknek Q. kapu .11aU kcllett menedekct ikeTcsni.ok. Majd Guensche mcggyujtolt cg)' petr61cumba m{lrlott ron«yoU, es r:ldobla !l huUakro. Ezek azonnal hiUoghnbonlUak. Azl{m az SS·embcrek vissZ'!l:mc,n.· t.o,k az ov6heJyor.e. Keso ('ste nch:"lnyan ujru kimenlek c<; egy homb. .... tUlc.s:erbell ellLemett&k a hoHtestek mar.'ldv;'myait. Ekkor m{lr Ilitler korJ1yezel~n"'k minden tagja a mCllcki:iJe.sro gon .. dolt. 'Kii16nb(,1l is Hitler parancsa (~rLelrnL'bcn lubb csoporim OSlOl\'a kcllet.t volna mcgkiscrclniok a7: :Ittnrest az orosz vOll'-llllikon, hogy Hitler l;;b:irallit sl!;.'nH5Iy('~n adj,ik :H Doenitzuek. Egycdiil G{ihbcls kovclte 3. hnl{t1ba. A propaganda\'czcr kifogyolt a haz,ugsagokb61, s?ercpellci;: vcgerc ert. EI6bb hat gycl'ek6nck adta bc a 111er.gct, majd rnegli:erte k6t banl.ljat, hogy hal{Jluk uUin 37: 0 es fclDsCgc hollicstet cgesse cl. Ezck uliin Gobbets 6s G5bbe.I!'lHS fclmentek a k('rthc, a vesikij!lral melle cs ott fObelOHck magu.kat. A ket S5-cmher k6t bodon petrolellmmal leonl6tte okct is es ;mcggyujtotta a testiikcl; miiSinap az oroszok meg is tal:1lUik az clszenescdett hulliiknt. 1b..ld. az 6yohelyet gyujlotbilk fel ~y b6d6n pclr61cummal Cs atmenlek Ch'Y rnasik 6v6helyre, ahonnan !l:zt:ill mindn)"5jall 'clindul\ak, hogy az orosz fronlon :if.snrranjun3.k. E7. 3zonb~Ln c.gyikilkne-k scm !;iker~lt es Bormann, kinck Jl\'omM a szemtanuJ< v::dlomasa aq:11)j5n ('g~' bi:-ouy-os pontig lehet kovctni. v:lIOc:.7:111111(,'Z f'kkor pusztl1!1t el
Q

~~~;;lCII:~jh~~/~fflj~~~'t 1r~e:ont~~~ pott. c1pusztitllatathm km:lC'&'1.d6ja, is Svedorsztlgha szokult. Egy Hap <lZI:'Ul felOltuzi.itt kozk..1Ion{II1:1,k, cgyik szemcl bckulutle ~ clindt'llt m: angol eioors6k fcle. Ott felismerh~k Cs mcgmotoz!;'lk, de mikor «z angol oruos a s:tijdba nUllll, ketltJ.lwrapfa u szajaban eldu{/ou meregpifulrit es nehany pil1((1I(1l alaft /elfordult.
Sdltllcnl)(>rg

cutan. eu::ukott.

1izenka{,ycs. Torv(;ln·evak odik cHi a b~z~J A7. ur-am lq~y vrll el, ho~y a ~yl}rmckcl is i.il'ukhc(ogadta. Lilja, tl.zcgcnyek V3P;YUllk. Jliirom eve ,'an esuk vcTem, uolgozlIoID kclle tt, kiaUlam Ilevclcsre. l\H.r otl mOllut,ik, I ncvclOi. hogy ros'lZ :l gycrck. :ullwllit· 1all. Ttthon is &Ok baj yolt vcle. A t;'irsherla l.iLos;ib61 elemelt egy hsirthusr, akkor nagyon mcgvertem. A S7.oronc~lolc s:r:erint tul 87.igoru~k va!;yuuk vele. De mit ('5-iuiiljunk? jor .. :lkarjuk (ogni. f:n it\ dolgozolll, 3"l: Draw is, hll vall mil. N3p~o7.ibe lIdtuk. olt SOk3t Crde.klU:dtem fdille. Ncm w panasr.· kodiak rn_ Csak nella ele<;avar~o1t. De mond;n meg, mit i. te'lf'tett llo1nu? fulton a tanbtrlcrben. CSllf: a:i lwltoua, Ilogy e:::t se s:abad, a:f Ie S:<Jbad. !lion teleu
IU:

-

M~'

Iesz
-

asszonvbuI. -

gvcrck

...... intcy" 1.obl1"<.I"yy6
Hitler s7.emelyes var;i7...sa igen nagy volt kornyczcLcl'e. Jgaz. bogy ul0'166 cvt:ben egcszsegct l"Oj)pantul alMtsLa a sO.k izga!6szer, am it cgy kedvenc orvos..'l.. tetszes szerinti mClmyiseg'bc!l ndolt at neki - a
ves;edelDlcs eijar(ls cllen DVast emeiU l!a=iorvost konceillraci6s borba em/wlla -~ majdnem kivcgcztetlc, ligy, hogy szemlallllk egybch:mgz6:m {illiljilk, hogy area

es

tu-

No 63 mrt mondott. mibrt MAi· kij,tt et? Nom bC5zcl ..s2:, kcrem. A uiclast, mes: a vCre&t is csllk ut:uHin tilri, olyan maganakval6 gycrek. Gsal.:: annyit mODdoH, bogy a nagy he. a::ert heflelt~ mert a tarSI.ival a:: crdObcn. oharrflk ailidni ii. felv(iltvi.l Qrizte/. f}olna 68Ymti.n. A'7.1 htszem. a iaku81 nem birt:!, mert :I'd monllta, IHI, 1nvlibL ~ itt kell maraunia, ujn megszokik. Eivitfiik "j. Je.kre az igazi apjabo7 .. Furadt s:Zemei"el a lDeu~ibe nel'.Aztlin cscndesen hoa:ziiteszi: Tobhet en 6em '1utlokr rOla. ~dig ,

Kik nlentesek a kOZRluukavuit!llng fizctese aIoll' '

.... en Ham.

beesctt, arcs=ine megllajiatt. lwze
remcgett, rwJlScJ{J szem(ln kifejezese

es

Taba ullond6an

els::lirklill, teste rltiand6an
a

fU-

lilt. Slim diihrohamok kaplu:k eJ, .az optimizlllus CS kcts-csheescs szelsus6gei kuzott b{Ul.\'kodolt. De azt is "'allj{lk, hogy SZCI11C megtartotla sa.j~itos. bLivoto lwt;ts;U s czl meg olyaook is! elis· mcrik. mint Speer, ttz cpitesz, aki pcdig- a k3tasztrof:H ideHben mc"ercz\'c, :lzz.al a gondolattul fogl:~kOlott, hogy morges giizt hocs:'tt be HHIC'r 6v6hclycrc s az ogesz ({irs:)s{tgot a m:'isvilagra kiildi (A tervben :17: akadidyozta Illeg, hogy Hiller k07..bcn cgy uj 5zellozlcl6 1>.6men)'t csill{dlatott.) Szemc\'cl hip. notizalta meg orvos:)it is. A vir /Qt· trira pedig me9ifla$ult~ mint cyy
kobraJd.:igU6.

Mint a lcrmes.zboly, hirtelen felbonl1ik, rnikor a kir{tiyne elpuszlul, 1J.gy hullott szcjjel a naci-Ncmetorszag is I'omjalra Hiller halala ub"m. Groloszk komcdianak lehelnc f(}lfogni az eg6szct, ahol komikus figur:'ik handaballd<"lztak, ha nem
nli!li6k

lenetes szenvedl!sei Eur6pa pllSZluiUsdnak fJokoli Mtuanya ktserle valna az cgges fclvonasokat. Pulya:r.lll a eiszlcrclla rendbc. A magyar ~i~ztcrcila rend cle"ben mar megbirdeHc a feh-etcH p:Jly{u:atot gimll8.ziumi VIII. osz!. ta.nu16k es gimnaziumi eretlsegivel rendelkezok reszere. Mosl jclcntke7.csre sz611t fel fl rend olyan, a {oly6 iskohi cvben kepesilo vngy m~r lani16i oklevcllel rrndcfkezD ifj:tI':llt. nkik szcrzclcsi
cletrc es a m:'lgyar gyermckek keJlc"ctes6iJen papi tanft6i munk{lm rslcntol bivntllst erelnek. Folyamodvlinyukat majus t.ig kii'djek be Zircrc 3Z Apiltj Hi\'3I:'11nak. MelIi~klelkcnt csatolj:Hc 1. kcrcszt~s

es

milli6J:

es

;a;kitiltasai.

ret-

Hi...... lcr
UD1J!lilhoss"g
Hill11er

••

ma-

·sor6a mllr axelott i! ismeTl~les volt. De Trc,·orRopper itt i.s erdckc'i megdlagil5sban adj'a az cS(,lllcnyo.kct. Az SS-'le7A~r nuijlls 5·(:n meg vezerkari lanacskozfi.st tartott Flenshurgban. Ott vollnk az

resztcny

es

6,,~<\ . "
I

J •• E L E S NAP
enekekkeJ, Rendrz6i

0 K"
12

musorfUzetek

vcrsekkel,

a SZ>.1badsigeviinncpeire,
fiizclhen. jelenelekkei

I
;_

a..~ V

<~i~:c. _ ('\~
i\.,V

l\

Ba
keszfHSnCI vcSti,

,Hi.lok 3000_t ..1 KornL. szek. 1200.tol
Orinsi vaJasztekt Bajcsy-Z!ii1tnszky-ul

ont egy (!Jelre boldoggo ten;!

bermalc"clliket, sziile1¢si nnynk(jnyvl kivonatot. 2. a sziilok kPreszt'evclcit egyhftzl hazassli,glcvellikel, 3. leg· utols6 iskolai hizonyf!vnovuk hitelcs udsolatM, 4. hitlannri (ph!Mnosi) erkolcsi hizonyflv;'mn 5 iskol8orvo~i (1:isztiorvcsij bizonyitvnnyL

es

I
Rp tV.

Hungaria-ftirdo as Continental-szalloda Artner Alaj OS;
•. TeJefout ~90
Tf'lefODl 22fi.--6U1 fJong'rla·fUrdd.

p1l1t1n1l3

Prospeklust
Budapest,

Ft. S'trreplOl 2 !JO Ft kiild a kind6 Mllg)'ar K~rus XlI., Kiss altabOTTh1gy-U. 55.

RETES)

Its GOIKE
53'

SCHUBWER £S MmCZ1O' DUna.ulea 6. T.: lR4-2AA

I

I (;ontfnftltal·g:iIJod
I

.n>I,VENYEK

Dohany-u.

42-44


k07.xCk. selni.

Razih.1i
wnelyik €l tudja azt
pi-

t -_ .
nyn· Ki eZ:J j:JxaJkor:llbdi, oszhajli perasrt ember, a.lei f:lgro.s[~ esizmaban. pa tynlaj liszt!iu, iinneplo ruluibnn es Icg enycs j;ir,issa1 szok ott YI"~i.~mel1ni a .kcpri~R-IOh:i.z: piros.!.\z')ny<,,_,g.61. ho;y a ru-pparfi kcpvi'seldk kozo~t fos:bJjnn hcly{'t .'11. ulcstcrernbcn ~ odaedo figyclemmct hnllgassa Y~g1g ,I nvol--. cir:'i'!!ii]~$ckcl? Gcndolkodc f;>j,~, orctt, nyngodt arcvouasai, tisztn he).;. ~ClU\',~ nck boles tckuuctc knyiigoz6 parnsz li {'.rot sU,(!a,fQz salt; mt>-t; ncm vedtott vole snit, annn k is eszrc kell vcnrue. JH~y (,~y.eni.9~. Derfls, k.it'gycnsulyoeou If.-kk cs mindenblzonnvnl boldog ember. ~regsz6UI0ll1 a Iolyoson ~sazl mondom n.eki: Imra b:i.t)·illll, mer! Bus Imr-dnek hh'jj,k mondjon nekcm valn mit az ~teliroi, mert (tgy er eem. bogy a mag a eletenek valarn.i lilka "an, varanu nng)'Q.ll szep tllk3", Ram ncz szeltden kedvesen ~-S melcg e.m.br:rsc;,,:;-ei a hnn.gj:i.ban nz t mondja: Nines nckem ~cmmifC1e thkom, cdes ocscrn. Csa.k sok min denen mentern ker csztu l cs tanultam valnmit, Mf"gfanullam, hog!} tlz Clctb~n (1 jn, mea a ross:: l)oltako:ua kr.rgr.li emfDuisl $ a kll:dctmr.s, nchh llopnk llirin (J bikcsrbb. jobb 1lapok .w~m mnrad· flak d, S ez: bijlc-" rf'ndeLi~se 0 Go.mlyis{'.l&snek! A Ileh&..z n~lPQkra n.z.t~T;l an v sziiksC!;,. HelloS')' clbil/,:I m~'l.g;'llt az: embC'r, a jobb naVok mc::; :l7.i'rt kd~nck. hQg)' crul, ki-!:1.rbi~t ,':';'iij.hii11k . a ki.izdde.liliH·Z es ne roppanj1m.k iis7.sze. ha hr:lyl keU ;j_\lani, Ennyi .:n egcsz". Ez a ludat .'I.d nC'j.;elll n\'u~ni1Jln~, hizt(JJl~;igcrzelcl. pz;crt V3f;)'Q,k ~"I1 'TllILndig e.gyfQ,rma 9 e1ASrl nem $z-ok1am k,ct'Sfgbee..w. H~lny f~\'es Imre b:ity.im? Otvcnn:'iolc. Es volt nw eletcbcn n.C'h& hely· :retben? - Azt hiov..cnl, \'()1t..'lJl1, CS.'l!khogy en nem il;IT fO~,'1am f('.\ ~h.:\ a hclyzc.tc· mcL. Erre mil1gyirt eimolldok "ala· mit .. 1!"I1I·ben "OTIUll..'Ull be kntoll~' !lJalk a Yi.lIno9 hll~z:i:ro.khQZ. A·mjkor a ka.tOlla,c\-cim lctcltok '\'()!Ina, kllort a 14,es ,rii:'i:1uiboni, ki\ill~k a front-ra, nz.ttl.u meg:.cbesiiH.(::Il], fOg'wf:oo estem $ cs:\k 1!)21·hen k~riiJtt'lm ha.za MandzsiiriabO-i. Emickszelll l'a, hogy :;eh~.ii1csem u-tan. .aJnj·kor a korh:a2li {~yo.n mag:Ul;LlwJ: le.rtcm" .az: "o\.t_ :lZ els~ gqndolatQlll. bogy ez,1 is ~ &oll-9-' \'i5.C11~s c.~clt.>'kc(ltc velcm cs lu],,,jdonk.cppell ofiilnom kell, hogy ~")' tur1·1:n.t. )'ferl micsoda ua.gy aj'a1Hl6ka a 90rsnak, hogy idcho7,Ott ebhc a l.1le:S.Zszi "i:I{lg,hanmclyik h:1 itlegw yolt i<I, :lllnyi.r:t iST11eroSllcktiinl Ilckern s .n·heIY6'lt, ho;:!}, ki:lscgi>e e<;lon yol'!In. luilis '·Qit..'lm a 90rs i[';'int. Es .'lJ1ci:OT a7.1 js elh.1[:i_f'07_t:1.1Il, hogy nem mamdO'.k a. fogolytrlhorban, rulOJ a. tit· leliSt-g-, az WWI)Dl, a roeez tipmkoLit~ clsorvo.szrja az crubcrekot, hanem ebszegodok dQl,gozrli e_<! milia messzebb es mevszebb iparkodorn. igy is tor11'11.1. DO)~O/,(.1JU a mezog.aznasdi;ooli. .,1!:Jt.len\,,;'sz.lp_"\)('Jl. voltam .9zt!n!OO_n~',i;.,!:. ·i'Ilundl ..... ri;jb;:m u ml'~ vcsuteptto, rucr t kdzhcn .ullaudonn vandorottam 5 l\(~lcl,Szj,he.l·i~l,l)()l ~[oll;:.;61i;iba, uuna n pcdig Mandzsur-iahn kcruftem. S .az:/ crosz ncp, rnelyet io. szclid es valki80S lelk ii nepuck ismer-lem ID(\g, kedvossc tcuc :J boiycnga saimat, mert soha, s.c11O'1 nem talfltam rart aj1okr.1. .~~ IU'JJ1 talaltam rid.e"p).!gre a k-o:riikben. -- Nem volt hOll'I'{i.gy.:l soha? MLndig ugy creztcm. hogy ismeII'OS honi tajon jarok ... LgY5zer MOll' g6liaban e,g:,' nagy dioerdooen CS3\'arogtunk a ba jlare arumat. :\y,lr v'oIL es cszembe jutott, bo.;;y odahaza_ most aratnak. Ez sziveu iito tt e.g}' p illnnatra. N:tgYOI1 crczteru akkor- a kobor oszWIWek uzt ""1. crcjct hatalmat, amery nz.t hisznm, hogy bennunk rnasya·roki>an w·~ ero.tcljesebb, miilli nus nCpi!kbc:n. HilllY iskolaja "mn lm.rc Mty.'im? Hat elcmi O$zl.'i.uy. De SOblt t;1nu n az i~kol<'i.ban t>~~sok hasznal 'lCtLem az: eletoell anllak, anut aLl megt:wulbJ.m, s ezr.rt mind'ig h:iqa.'oIln gando_~()k:lZ !'Skohim. Hogy c&veibct ne mOIHlj:l.k. 3.ll1'kor a \,a.sult'pi!{,sH\\!do.!· gOZL'llll, a llll~rlliikok h:lIll,.1r djotlck. hogy j6 sr.Jmo16 "a.!.,'y'ol;:,ismcrcm a mtrlrun:l s jobu Oeom;(Ji..s.l:m leriilt-cm. oem ·k-.('.j=jctt v,ig:Cz,ne:Ol ne,h{:z mun·k.fi'L l\Ji volt :IZ elM) konp', am-it iSk!~a:i ko.l.IY'·Ck urun elolva.-SQJrt? A B~bli3... - Polihl.a.U :reg.obben LS? S.oha.. Csak. ll, koz.~rcJ.cl;:ct'k.epviseIt-em, h,'l o<i-aalli!ott :I kozbi.z:~om,:\ hannincas hekhCIl 16rvcnyhat6sagi hi. ZO.llt.s5.gi tng vott.a.m .. .mosl pedigo a l\epp:'j,rt l.iSt:'Ij;'Ul1 keriliLtem be n p<llr· lamcnU)c. A kollsegvclcsi \'it:iban a t<lJlyai k.ozi.gn7.gntillssal k:l-]lcs<>la,troo szuiaJt'lJU feI, mCl't latom is ludom, bOff!J ha a tan!Jauilagot ki ludjllk emdlti UUa.rDlali helyzetib6[, sol: 6~erot s:abadilllnk fel, ~ok tehetsegcs ma(lr/nr embcrf~ uki a: Clet minden vonatkozQsdban m~[Jcilija helyet, .• . , . Attnli!k.or a k.cpvisc16Mz: fQJvos6j:'in,...clbucsUz:om, Bus JmTlt'it.oI, n;k·io.l>c.: SIot.:lZ iil~remihe, nll1k,&ntcleniil.J~ arra g:ondolok, ho.~' itt '";J.n ep;v em... ber, ':lJki clluen a boidol!L<u!:m vi:I'<i,t'ba;\ mn.g>:ihan hord ia a l»ld"Ogs:'ig 1i-1kld, Xcm is ,litok 1iihhe, hi-sze:ll elmQndta, ho,gy ]'n;in_ek kosro.n.hcli azt a d<C.rus, Liszt:l kclicly!, :lZt a ki'Cgvett9lilvozott e.'t renrlithele.Lt'£:n n)'l..!f~llmnt. a1l1.ely n 4nnyn'-ikif,' ma.gyar paraS7..ljM megaj!md6kczLa a bolidogsli,ggaJl.

VEZETI:

lUIHELICS

VID

A ••tOrsos

leo"" ~ln .. elete «!sa ~alOsug
szotaonouisok: e~ teliesitmind nogyobb kiirb en ki ru: cser eiodienck, A s-creen tapasatalatok, tudes es technika atorolcitese sielkut, ami viszont csak tarsadalornban Iehet s-.egcs, a jobb etct [ctteteleit, a muvelodesnek
egyeni merujek:

Latjuk tehat, bogy mig az el.so kellek teklnteteben semrui vita scm tamadhet. a tobbi kelleknel mar ssokszeni vizegalodasru uyilik ter. Vegso allasfogbalasunkat czonban
, csupan

Legutobbi eldadasunkban az esz k6velei.menyenek isruertuk Icl a kereszteny hitnek azt a lonilns51. hogy a tarsadalom kiizoetten lcte.!';fio oka o : emberi tcruisszet, 1.-6:;oetoe pedig, aki C7.t ax embed tormcsaetet megulkotta, uz l sten. J6zen ertelmilnk 'k ivanja meg eat a tetelt, Iiiggetlentll attcl, h::gy ig(l:::srignak va lljuk-e, vag)" csupnn [ctteoesnek lekin-tjiik, e~ pedig azert ktvanja meg. mert minden Huh i elelet arru a kerdesre. hogv mi.kent lkeletkezett a tarsadalom, 3zii.kse!Jszcrficn e." mentbetettentd
megfos:.tja Q! a szemelyisegi cgge.nt minrJa::okt6l jo(}niI61, ametuck-

man,

cayik

POIlt

tagiallisn

tehat

a

lobbitol

kiilonva-

Iasatva k itva,

6; az oSlSzefii.ggt~~tol kiszamegnyugtal6' marion ncm hataro:.1wiiu[,; mcg. ,.\II. ignzsagos-

nek: tiszleietf}cntartrisa nef1.;r1! botdognak soboscm ereznetne magat. Nyomban hoz.zafiiz tiik ozonban aza is, hog) ax edd ig Syiijlotl, vaIoban tudomrinyos megnllapltasok a tarsadalomuak csakis r.:.t leflo, aasaf tamasztjruk ala, bi7.onys.:ig:l.ul ~Duak, hogy :) k~rcszttny etmrlel, amelyel a t:irs3dalombo:et>clet (1 ~i-tirsas Unif' ellllCll'tCnck nc\'C7., ncmcsak az esz iiltal kikenyswrl' t,et1 megold;ls. hancm igaZ6:igkeut i6 clfogadhat6,
(1

fl!JiIvclIwaI6-, hogy fOlosleges is vele blbclodni. Nat ncm. Az. bogy .aiyilvanvalo", csak czt mutaf ja, hogy fejtegcteseinkbeu a joznn ertelem Ulj:1D [arunk. Annak elfogadasa ozonban, hogy O!Z embert maga:lZ crnber i tcrmeszct viuc bole a tarsa .. viszoriyokba, s nagylontossagu azert, inert ebbol az kovctkez.lk, bogy minden o{yan torsos alakulat, amely akxir a Let· [cruitortost ~zoI9alja. okor a szel_ (crmes:cles Cs j6. Ilyen elsosorban a csullid, amdy ercdeti {o:$ miut.aruakzala lllin(Jen te.rmt~zetcs csoporto..'mlasn.ak ilye.n m{ls<>dsorban a k6;seg, amely lerImt~-.s7:el('-5 'al,'l,kulala tobb c5.'liftd e.gyi:iUelesenek, 6 ilyen h-arlll':ldszor az allom i.'i, amely Jenyegjleg kozsegeknek imm:i.r politikai halalommal fclrull::lz.olt O.sszefogasa, Ugyanigy nagy hordercjc "an rumak a tenynek, hogy az emberi tCflll(iS7.Ct. :unclyb61 a tjrsadaJmlat sz.armazta.tju k. lIem c!luprin a ]lagy termcs:;ctnek egy aldrcndelt res:;!etc, :lhogy az organikus felfoglls k{>pz,eii, hanem eml res:ben lerlcmi-erkolcsi dflja eia kibonfakozas
DlO:;-

emclkedo salnvonelat du.k volna cl, Mindcz annyira vctne k07.00 va.Jakj

60hasCU1

er-

s;.ig Ielscrolt kellekei ugycnts szorosan egybetartoznak 6 mivel f'S7.mcnyi tckeletesseg nz edoztatas teren scm er+hctd el, a; I'gycs pantokbcn kimutathat o j6t ho:::.ri hell ois zonnitani rt mas pontokbcn leimutotbotc ross ztxoz. Ak i nem (g)' csolekszik, hanem csupan ..poblt.izal", e kar mcganbesvclgetcsben, akar koz.testulot sxtne cldtt. bizony sokszor csak demaooaiat mfivel ,

A NAGVDITDAI'I'STI P,\IlTKOZPONT UillEI
P!irtuok nngybudapesti J\ozponlj;i· nak ctme: Bpest, IV· ker. Tolbuchin[volt Vamhftl) krt. 4. 1. em. TeJefonszum: ISO-i61. Minden megkcresesl errc a dmse kerun.k. Hiv31;:llos 6din.k Ya.."iires unnepn.1p kivctcicvcl d. e, 'J-I-i;::. d. u. 5-8,i/.! v3ntl.1k. ?\.Lircius S·an, ~zok;'isos h{>H,jj

es

p:irf-

l

~~~II~~~onker:~!~be~atfe~~\~::l~ez:T.~~~ldO~
Pal orszaggyu,'csi kcrYiselo. P,l"RTU:\'J\: J::RDERVt::DEL\11 Kc.pviselolnk p:mas1.feh'e!ell SZOLGALATA: hctfon c.ste minden minden lartanak.

~lapjait cOllck a7. clnH!ietnck mar a legnagyobb gor5g b6lcsci6, Aristoteles lerakta, Kr. c, a 4, szazadban. amikor ralI1ulatott ana, hogy a:, embcri tcrmbzdbul kooelke;ik, hogy a:. ember tarsndalomball iljen, 0 hat;il'ozb meg e16szor ax em bert akkenl, hogy "Iar,
sos /eny", Ezt
{l

(l

TngYf'ncs jog; Innacs::lI:h'i.s szcrd{m d. u. &-i-ig, Ingyencs csilioriok6n

nd6iigyi tanacsadas minckn d. D, fei 6.t61 f61 7-iS.

fogalm::\t

meg

is

,,-illagitotLa. roondnln, hogy a hi.rsanlf!s=.etf{jlOfti, vagyis erki)csi es dalmon kivuJ csak olyun leny til:)felmi iCn.llnek a sajdtos lermcs:.ele, radhatna fenn, a,ki vogg magasabl)mort ebbUI az .k6,'clkezik, bogy ax renda, vag" . olaesonyabbrcn(bi, ean'ber tIltialns aJ.:aratunak is 6ZCmint az ember, vagy Istf"..n teh;)l, l'Cpet kell vinnie oz embed "iszovagy' :Hlal. mcrl az el!;o csethcll, aT. nyok olal,jL-'isa.bllll. Mrj.ndkct tClel· kell. hogy ax illeto leny e1egseaes leI kapcso]alban don-Ii) jclent6segii lr.gyen linU1aganok es onmagciban, vegilJ a:z 0. bcloliik adod6 Jdh-etcla mBsodik esetben pcdig az, hogy m(!ny, ho.gy a titnsadalom elctet nt: terhcIJe of sem erl.alesi ir:;ek, • {l'kXcnt kcll bc.r-fuldeuni, hogy e $cm ertcleD1. Alfistotelcsnck ezt a berelldeIe~ minden lXJlIof/M:;iisban meglatasat cr. cn-eles6t magukcvu mf:'Ofe!eljcn az emberi termes:e/· tettck a kcr.c,sxlcnyse.g nagy SonJlek, va.gyis azok 0 s:abdlyok uraldol.kod6i is. kndjanak benne 1010/11', nmeS val6ban, amcnnyirc csak viszIT/ckct a:; emberi e.<;: von Ie (1:; szanyulnak torleneti cmiekcink, at emberi tcrmes:;ctbOi. embcr mindcnkor ugy jclenik meg cl6Uiink, rrcint aki lagja {Jalamilycn Az aduk ig8ZS"gos."ig8 embed egyuttesnek, meg pcdif: ~Ii.lldcn ad6, tudjuk j61, elsa kiolyan egyuHesnek, runel), Tliindi(J hatrisabClII, (Ullikor 1.eh{lt k.ir6lta·k tri,gabb krjedelruii cgy ferfi es egy rcank, u'Vagy fogyUs.naswlk ut,in no o.LkaIm..i cgyes.iilesene:L A taroo' koz\'oh'c kell azt me.gflizct:niink, da1mi 5zerzodes elmilctenc.k az,l a s:;cmelyes elctfeitetclcinJ.:ct nchehiblls kiindul6ponlj:t t kiilonl>en. :ili. A lcgtobb em.bcr meg is ill hOb')' 3Z ember valaha ~s cgy(;ncncllfloek, l,?zlcICs~'~lcl s ,asz-crin! s~aJJja .k.P.ut kOboroi.t volna a vadoabllll, meg allalSpon.1J"ll bar.nwly ado tca.:: oryallikus clmClct bo[cseWi is kintcM.bcn, AlTa c.';,a!k kcvescn lamadlcik, hivo1·koz\,o urm, hogy t:irMdalmon .khliU ul1apotot seha] g~lldo,Jn~k, hogy n~ ad6k mdso~il:' kllwfusul;b(llI, (lZ alt:a1llk Ie-helove se.m Iru6111nk az cmj)crjsCg elotkvilt k6z0S5Cg-i szoig;'illnl.{Isok re~, A; emberek milldi[T hirsns Yen, mar az ('fie ...; nem;zet es minviszonyb(1n (HlIak egymrissal, eSl{dCllcgycs adufi=.ctij s:emelyes japan c vi.<;zonyok ollulfck kOIs:;amit mo=.dltjiik clo, Az meg c.g~szcn ko1-.:. s::crint e1Uro formiikat, ami azt bizonyHjo.. hogy a t:IIso.dulom ke:"e~ekn~k jut az eM.uk,b:'lalhOg::: az ember szam.ara szu/;seges es nunel tob.b,. fela~atot v~l , a_ fcrmb;:ef~nc1.megfelel. !l-Hl.~kcnt eallr~ s:.ol'wllsa~bu alaJ.:ul0 ~l!a,m, annul tobb bevetelre van s:;ul.segc kMeje.zve: ncm larMld'alomdl("J1es cs on.n;'" crosebb !lduztfitit1Yhoz 'kell \'agy 3 farsadalmon kiviili :illapot folvo..modnio. az: embemcl a term6szcl~. mint t.:l'tbetO, hDt,'ry az of5za&,,,),ul.cs Hobbes, iJt.ctve Rousseau hirdettc. bencm eppen cllcl1lkcloe:n: a beikl~~a~ j~feje~e~~ kO!lSegvetesi," vita16d6s a tOrsariniomi)a, t.'lJaba~ IS, .sO~ sz6, ~tt, o.z ado~61 6 u .kcpvJsclOk pa,r,taliasuk 6zermt Ugya'l1erre 3Z er'C(bn1.!nrrc juindokolt:.l.k \'agy Illehenncnycztck hmk, ha vi7..sgaljuk az em,1)or vele:.u: c!6ir;Ulyzott adok mag.assilg.H, ,utile/eft hajlamait C.s ki/ejI6(Use" Pedi'; ha \'aW'lu.iUc.n 110Y' eboc'll u nek leltCtelcil. Csak cgy,ket mozkcrd~sbcn nem llol/;a ~;;abaJ dis7.ru1nklt rog.zitsilnk meg, Nero i.gaz.

er·

SZERKESZTOI UZENETEK
KkiratolLal
Dt.m

orziluk

mt.c:

b

oem

adunll.

es

Ismu!clten koz6:jiik olvus6inkkal. hogy a Haz{ink poli!ikai j~l\egu hcti, lap es "crsekct, no\'ellakal, altali1bau iroda:mi jcllcgii irasokal bpuok sziikl'cszahott kcretei kozou nClll kozoLhetiiuk, Ugyuncsak fdhivjuk' oh'as6ink figydmet lura, hogy jogi tamicsokcrl nc a' Hazank szerk-csltto-scgc])ez, JI..'lnCnl a Demokrata NcpP;'ll'l Budapcsti kozpontjiinuk jO-g1igyi oszl{Llyihoz fortluljllJlak (dille: ill'" IV,. Tolbuchin-k{jnlt 4,), mert ig_\, a v{(]'a.SZU(l:'!s idejet lCuyegescll mcgrovid[Uk cs )ccgyszerusitik a v;i:aszadas mOdjM, Tcrmcszelesen cS~lk a v{das7.belycggcl c1i:'ttott Ic\'c\ckre v:'L!:ls7.01nak. _ Dr. P. 1.-ne. Na~ry cgyiiU. hzesseJ u:vasluk sorniL LcvclH :It!~tcu\~~ele~0~W:~iro.t:U:l~:~~~~~an3~~il0t \'olna a ~Ha7.:inb,ban, hogy a kt.':rdCssci tohbizbcll foglalk'OZtunk. LeguL6bb:lZ igazs;igiigyi lurCH koitscgveicsi vil{lj:ibau i~en nyolUatckosan s.z6\'a~C!lCk ~~pv~,se~t':ii,nk ezl, ~ _ yc_~re \:\lahafa ~le~old.\st es undczc.<;!_ surgel p.rob~crnu!. Bllglyas Murt~n. ~;~r~.~it Bl~:~~~~~ II .. TrombiL:'is.u. :1. Upjen '-eie hiutkeT.eshc. ocRem(-ny.)) LcvelCl cs ja\'a.~lalait koszon}iik, Minden sor:it nagy erdeklOdcssc) ol·v:lsluk. Sajnos, ~ll~int eZI On. i!; emliti, a cH:l.z:lnktl ;ll~I:Ja? o~d~~er!~,?~m~~Yl~:etle~~l~gJ~~~l~~ hogy egycs <loigobi Tllcg\':l16sflsltl!k, Leveiet minedncsctre bemululjuk szerkesztos{<gi ';rlekczlel'i.inkon, __ KaluIikw oh'as6k,~ A kcrdest lIugyon \'iiugosan h('.!yescn Ile!ik me!t. 1\:0kQszonjiik bizahnu~at. Innshrueki

(-r

1

I

Ha a "halottak" visszaternek. ..
A viss:;aClesek'meggdLldst1ra
Furcsa koyctkczlI\cuyci nak. amikor 8 "haloltak

megnehc::itik

a holttdnYl7vdnftdsi

eljdrdsl illoo1holttaazon-

k~~e~~~on~~Ptt?t!~a

;~u!I~:::tkllcz~\~k k:t~~~:~~~!~:ll~il';~~z~!~
holwinyii"linil:imk ellen es felcscgiik uj ferjc ellen. A nupokhllU tortent egy \Jllsonlo cs~t, Ilrnikor Il dcbreccni ";lrosh:iza "olt ti~zt\'i~eli5jc, Erdelyi Juzscf hllZll' It;rt a hauifof;~il6hoJ, ue mc.;;lcpctlCll tapllSztalta, hogy fclcscge idokozhcn
U3.k

"'annak allyjslizalcrllck"

szccgycztclniok ~s C'.8ak 8ZIlI:iu hat UIe; a j:irlislliroll;igok.uil a u~'~lil~t:l~!nl:I~::"'jogi problema

.1

~o~~~I~I~Yill~z~ittOtl~k~r~eni5y\elc~iV~~~;08:c~
IMe£c\'ci ;:totajlanJi, Ii-ira ltu:.as5ar;ot yolt ckillli hijtlLi, wiut.w U·jdOll6iilt

cs

k7~J;~z~~k~d~:y f!rjv~~u;:r:~;~:n;Z%lll!~:
ha::;u5uigot [:'~t~~~es.

una, a7., '!ogy Q ltolwinyi-lvlinitotl fer; I'aloban logosul"e mar a /:v:bcn jerj. he:.m.ent feleseghe:.? A "yakorlat azt L~zonyitja, hogy a: aifszo~y tillalabaIl, Vlu:.ater e~sjj /i-r;ehc:: vagy c.rzelmi. lJarn' (IIIrag~ okolcra va16 tf:kintettel Dc: clofocdl1!t olyun c5et is, hogy a7,' asz'

a::; lij

fer-

~;~:~:~~

ts~;~;;~;'CSClll

5::;en.te~i!i,

(Katoiiku~ 111: eiso

sajl61ermckek cpcrn::rz gy6{IHnnk n prlmitiv I~:kek beIcges ~rdcklodcsenek ~zolg;}!al;'lhall~. 1 A land6an cikkeziink errul a sWlIloru jelens{>,grul. <In-os kOcklJ, S:>'eJ..(etl.,. ~:Irlunk. !.:cpvise!oi a kozcJjuv6ben m'orrel
~I:l~~?~~~~l~ik f~l~~~ja~~bei~ ~;y~~;~j:i~l~~ napirenden 'Iart:mi. _ B, G\', K!ir f:'i. radoznia, ilnlmtrcsi cnged~l..,.t ilyen kori.ilmcnyck ki)zl nem kaphat. An· na!.;_idejcll kellctt volna mcg~ond()lnia a dolgot cs ~nem - bclf'16pni, - Sz. J • Redvcs, dcrll.shallgu1aIt~, lilfc:'ij;j! n.'lgy

~:J:S~ hason16

~~6n~~~~~~~lj:~~'

c~h~g~o~~

hogy (lZ 6rokOs hare Y3.SY a tcljcs e15zigeteI6dt56 votrl.3 ked'vullkrc vnlO, mer,t hi5zen mindig rolcon· szcnvet cr:iink hozz;mk hfisonI6k ir,int es lelkii.murefiinJ.i~ rend· .~=erint megmo;dlll, ha e:mhcrl:ir:tainkrol van ~o. I\.jfejezesre jut ez abban a mellotlankodasban i~, ..mel yet o.z embcricssCg paTaJICSt'jnok multheI'i vagy jc1e:n mcgscrlct;('.j villlane.k kj bcI6liinl,. An.tla.k 5CUl voln-a m,llSkcl1~ scmmi t~rlelme, h~y '3. foldi 6161{;nyek kO·liiI egyedill (1Z ember fud best.elni, mert hiszen c.s.ak a t!ll'sadalmi e1eUxm elegitheljuk ld kollt:>si osztoniiokel, amelYl1ck csz::kQz-e fl cyeh·. Egy ferfi e.s egy no alk.nlmi Osz· 6'te41Jnsa. de meg az al1o.nd6sull r.saJadi 1\:lr:m41 sziik kerete.i sem SJ!()lgn.lhatna_,k a haladast. a.mely· ~ e.~z;mcjc h<'.lc ,'an ol.f.va ax ember bensejebe, hisT.cn Q ltaladas elkep:r.eJihetctlen anelkiil, hogy I'U

61HtJtWlik syakoroll1i. Az cgycllo:n szcmponJ. 31l1clycl k{'IcSz1.cny lanit6mcstercin.k lllinden biralat mertekt.!vc wttck, :U:, nagy hogy, az ~~6;t,aJ~~1!ak a~. iga:;s~y?· ~\ell s_ulgulma., S vaJJOll nlJooJ ltelJuk meg ·az adok igQ'ls;igossa· g{tt? A feIclcl: 1. kiuetojebol, 2.

mcrniink. ~ pdrfs;empOlllo_I" /.:i::tir6layossagaf, fc1t~.,.c tc:rruuswles('n, hog~ liirgyilago.s t!s epi.to bir-.ilatot

q~t..

11eA'U

~~:/~~~f61 az ad6t '&;~/~~n~~~:':Jb6~: kcll6k teh<'.t, hogy

~:b~t:~
a; ille-

~;~~~~~elko°;';~st~1~~n~~~kri~~:~~!1 ir:'Jsokat oem kUzolhclunk.Jhuza, P,lrtiskola cfmli rOYalllnk k_j. h6vftcsct inpullk jc!enlegj oldnltcrjc~'.~~~u~~~ll~l~ill.~~.u~~~r~~~~e;~'~h~~~;~ felul C'.snk akkor, ~udunk crdek'oni,

fe~:

Ezzel kapcsoi:J.tban erdcklodtiink a UOliyclieLlli lIIi.n.iszteriuOl illct,':kcs oszLilyan, ahol ujahbHll na.o;you &okau jeIcntkc7.11Ck hU;'OIlI"j serdcmmel s Ule;;kcnlcztiik, wi 87. c\jilr:is ilyclI esetckhen? - ~~.. olp"a. k~nyes ~crdi:5,. 81~lely rCltdk1\'U!l elO\'lgya1.atoslJlIgot C6 OV3tossligot kovctei woudjak a milliiizlcriUIll IclkelJzi hinltal:iban -, do alegse:m tutlilik 1l1(lgakad:ilyo7,ni n1 \'i'l5Zll.cii:scket. TcrUleszct('sCIl udOUllak jobiueUlu tcvcdiisek is. ami, kor foldi lulla bar:iljuna.k. "ng), szomszedjanak el"agocio teste.t a harl:1';reu. do oem 6zamol~ak a7,zlll, hogy az illeto csak megseLesult CS Hem halt ulCg. Tcrmcszclcs(')ll hadifo:;sl1gba kcriil Cs amikor ha7.ltjoll, 11aiottkcIlI fO~lldj1ik. Erdcklodesiinkrc rncll;ludjuk, hO~Y!1 ~~~~~~ e7},en e.wl Feier Ilarmegyeb~1I

elJetlcgcs

egy-egy

Ezeket ax eseleket akarj~k mind ritk:ihba tenni, hoICY az Ilzok a 6zcrencs~tlen f6.ric.k" nkik II harcterck pokia Il,tlll~. haddogSll~hHn clnek &.I "i;\57:11tcrlukkor II baldo!! OUhOll helyctt IskasukLll1l mils 1al1l1nak lelli H:dclp.tnhell reszcsulJcuck.' a.kar JO. akilr r05U;\ItBZemu hoittlinyilvoinita! ellen. ~;-;~:::;--:--,::-:--:~ A Demokzonta Nepplirf kesz~h(!lyi ~zervezctc \'asiirnap, fchruar 29.cn 1fnnepi Szt'.l1lmisct mond'llQIl u bckccrl Cs a huzacrL A mist'd dr, Berecz Imre apa'pieblinos lUutaUa bc s a tcmplomol zsufoiasig megt6116ttek .. J ek. -: Makarenko, tl nagy sZQvje't pe_ dagogus cs iSlllert (ro, szuktcsenek ~:(lSt iinncplik hatv<lnadik c\'fordulu_ Jut.A. po\tuvui gycrmekvarQS meg,.apJ!6j!l tl, modern pedug6giai torek-

ferflt

mcgfe~

l~kes s:.erv :illaP.ftsa meg., A m.isod~, h,ogy ez _adok. hozad{;'Jk6.tolya.n 5zuksegiet koveteIJe meg, amely vaJ6b(1n a kii;j6ba loglalhat6, A harmadik, bogy az ado terhe mel. tanyo&an oszoIjek meg. A negyedik hogy A bozadekot taknreko~~n' hogy

~~ly~~nt~::~ 1~\~~rJ~dtahQb~ fi~')~e~~ ~ eseire fordulion ehben tlZ iig)'ben a DCJl10krnla j\-cJ)1lfirt jo."iigyi oS7.b'i'",3,
hot (Budapest, IV.. Tolhl'chinkorut 4,). - H, Gr, Bo~yosz·6. A kCrdcT.etl, cfr_net s.njnos, nern lud!uk mcg-.111apli3m, ..1\, E. TCnl!erc.."Iz-

e~ a
all

seggel

legn~f!_yob~ eredm_~~y~shasznaIJ/l.~ fel Az ot(khk, o.d6 olya.n t..trgym ' vonat-

:a~~~::;
bad
;;~~I~l'~~'~k S7aks;>;ervezet6heT., Uicf-korul 8.

f~~~l:f;:!'a~;~~ Bp .. VIlT J6.
'

Megi&., milyen iatezkedescket tervez a miniszterium II har.onl6 kcllewetlen medelletesek ellen? Foglalkoznak az:zal a kerdessel, hOI!Y megne.he:itik a holttanyilvfinilu$i eliara~t a:. eddigi keteve, idiieartamot meghou:abbitiak nellY evre a ket tanunal, eskii. a14tt kelt bi::onvitama, 11O/:)' valoban LQwik'a ltoluan)ilvalIilOtt elettp.len 'elemer, lldalokat az eloljar6sligoknak es a ki· cgbnito parnnc8Woksagoknak kell on;'

e~

Gyuko:iab mukOd~senek eredmcnyeit ((A= UI ember l.-ovnc.~n» dmu konyvben fosla'ta os~ze M1sik n(HW miive. regenys1.eru one'etrajza rO\.'idesen mao gyar nyelven is megjeienik.

"'csck

c~Yik ~ ~(';:::erdeke"ebb a'akja,

e.,

A hejelen1ctt

f r6gepet :~::~
Ajinlatok a kiad6b~rolatba.

Bazank

SZELLEM

ES

A TELJES
;t KULTORA modem evszazadainak mi az ;lllahi. nosan jell~nzo vonasa, errol sok , "ita folyt, sok komoly bozzaszolas "bangzou el; s az eredmeny sokszor a szeutpontok kerdese "011: mas Cs mas alhispontr61 tckintve mas es tuns kcpletet mutatott a uulvelddes. De a killanfelc velemenyekbdl mcgtscsuk kibontakoztak bizonyoa gcueralls vonusok ; s azon sines - mit csodalkoznunk, ha e vonasok latsz61ag elleutmondtak egymasnak, hiszen ahogyan altalahan az elet nero cgystku es egyszulu fejlddes, ugy· nem az a muvelodes scm; kepletc nem logikai, hnnem dialektikus jel1egtl, Volt, aki korunk uralkcdc tunetenek :1Z eltomegedest, a mlndseg TOTllhls:'it tartotta. volt, aid a nutvelddes eleuibcrtelcnedeseben fcdeztc [01 0. Iegjellemzdbb jegyet; ,'olt, a.ki bilonyos dekompon:iI6dasra, az; etct terijlet~inck ~j:itos k6rml 5zehahisara. a tulsagos specinlizal6das veszcdelmere muta· taU Ta, Az eIObbiek ko:r::ii1 mesc1Ulfthctjiik Ortcacit, alti teTjedel~ncs, megjelencsckor \'ilagszerte (eltunc~t kcHett laDulmiinyt jrt ea muvCszd dezhumnniz:1ci6.iDr61~: at utObbiak koz!, szamos kitun5 biol6gn!J :nellett Alexis Carreira utalhatunk, ~j qem eSl'sT.er vete~te szemcre a kOT orvostudomanyanak, hogy ftl· taIaban tobbct torodik az emberek egyes betes szcrveinek, mint magannk n beteg cmbcrnek a gy6:;:yi· ttlsaval. HOGY

EMBEBERT
illelo tc1jc3segc; lJanem .:6 van, 6 ep ily nyq_,matekosan. a kuttura, a miivcli5desi eietben va/6 r~s:.e3ede$ jogcir61 is. E iogok pcdig nem va· [as:thalok kiiliill egymrist61 I meg· / csate mnqsorotni scm leliet uket, merl a tetjes szemldyiscg egYlor. man eletbev6gci CI e(JJJs=errejelentke;6 igenyei, S eppen ebben rejlik e Iormda10m egyik, a juvu szcmpoutjabol oly jelentds Igerete: egy fij, telie~ebb embertt pus kiatakukisonak remenyt, Hemeny, melynek ertelmc nz, bogy ez az uj embcrtipus murncm pusrta szckember vagy szokmunkxis tess, hanem egyctemes e.! teties ember; hogy elctfunkcioit nem kiil6n·kiilon es cgymastcl elvaIasztva gyakorolja, - ha .egyultaJan gyakorolhatja, hu nem elete minden egycs tcvekenysegebeu teljes igennyel tcljes s1;emelyisegcl yeti latba, minden tCl1ekenyseget 3 minden fu.nkciajrit minlegy be1cinJegralja ~zem(Uyi6r,!1C teljcssegebe, e lunkci6k valadi talaj6ba. magaba a; embtrbe.

irta: Ranay Cyt;rgy
tikai bermetizmusa. (S ee a tflnct termeszetcsen nem korlatozodik scm a bdlcseletrc, SCm a mdveszetrc, hasonl6 mozzanatok Iigyelbetdk meg az elmult kor gazdasftgi e.!l tarsadalmi rendjeben is, abban a keedeteiben nemes eszmekbdl fnkadc, de gyakorlataban vegzetesen eltorzult Hberaliamushan, melyben a szabadsag saabadBssiigga ziilloH. a szabad verseny szubad kizsakmDnyol{lsS:i. fajuIt, s az elet jnvai a szerencses kevcsek birtokaba julottak, a sxeles neptdmegek rovasara.) \ MIKOR E SZr::T,ES N£PTOMEGEK. a ncgycdik rend tdmegel. korunk nagy szocialis cs gazdasagi forradalnulban vcgre kl"ivlD.k az oket mcgllletd jogokat, alapvet6 igellukent lelentkczik a tOrekve8 ee ember te/jes szernelYi,egenek ~rvenycJ[tesc.re. Nemcsak arrol van 3Z0. hogy mindenki uamara bizto.!itta.'6ek a: emberht!z melto elet, bi:to.sittauanak a .!zabad es lii.ggetlcn let anyagi alapiaJ a !i.!:Ussege$ munkaker is vitati1atatlan ki3tulajdon lornuijdban; nemcsal.· arrol van no, bogy (abbi vi3S:a nem vonhrtt6an gorantdfta.!&ek a politikai jogoknak m(nden ja:zan szabad ritlampolgti.rt mefJ·

uj seeuilelet viszont, _. cuneI.: keU Lennie a szocializmus .zemUlele~ nek, _ az emberl ugy fogja Iol, ("agy tigy keU fclfognlu], mint szemelyiseget, vagyis ugy, amilyen ex uz ember tererutett termcszcteDcl fOgV3; 8 cricket sem pusztan a tcrmeles urennyisegeu me.rheti Ie, hanern a termeles miudsegen, a termeld magatartdsan is. A munktinok a kapitalista szolqa- it. ha$Zol!szeUlieietb(ji valO fOls:mbaditoso vissza kelt, IlOgy ad]a a mUIIka erko/csi h esztetikai jelleget es erlekel is, Ulor csak azert is, men a dolgo:;ot tetiee $zemelyisegllck kell elismemte, a teljes emberi szeDlelyisey mllllkdja pedi9 netn PU$Z-

A vitaminok kerdese
igen helyesen, eseesemti- ~ gyer· mekegesZS4!gUnk qtyik legfoiIto-' sahb, Id.izeppooU. problcmaj:ivii Dott. 1IIele.kcseink· uyilvall ubbol az cleggc nem dlcserhelo allaspontb61' kiin'dultu, hogy 87. q:y1'C fejl()d6 ("IS 'miJldig igcriyesebb demokeacia jobb fEs tubl; teljesilmcnyt esak makkegeszseges, munkabtrc, uj gelleraeiot61 vdrbut, evente sulyos Jiizazeue' kct killl a legcJtcrjcdtcbb gycr mekbe.t~ek, a belburut, a tbe, es lilt: ~lDgolk6r l{!kiizdCs~re. Ennea a kuzdeleumek tegtoutosebb eszkbze e.<; anyaga: a vitnmin. Az u.ngolkor etleul ktlzdcleur serau CVllCD most eseesemuk Uzezl'ei jutnak orsz.:igSUrlc, teljeseu ...ngycn i D'vttamtnnoa, de eeen tulmenden is u kUzegw..sCgUgy szervel Igyekeznek a eseesemdk kello fejWc1escbez .szUksCge.'oi minde.n egyeb auyagot is eJ9(ercmt(!nl. Ezzcl S%em~ hen a Jegfoutosubb vitnmlnokat tartalrnazo citromot eppeu legut6hh sulyos adovaJ terheltek me,: ezzcl ketszercsl'c ug:f'attok u arlit. Viin'uzzunkf A eltrom mcgIe1chJ ath.gohis.:.'it c,secse~ wok szamara 3z, 0'1'1. MABI, a Slef4D.ia a ZOldkeresl;t orvo· sal egyarant - ha nem is rendelik ke.tsegtcleniil tanlicsol· jak az: :J.uyakonk. A dolgoz6 asszollyok uzooban. aldk flllcl'l'e beosztoH baztarhispCll2tikbOll.l0 -1.20 forinlol meg csak kiszoritottak valahogy, nem bizt(}~ h~v 1.80-2.10 FI-ot is uelkiilfirm tudnak; a csecsellllik vitamlnellattisa lehat fokozoH mertekhen luiru) .a kUzelhitfisi hal6~ dgokru. T::ivol all {oJiiok az akllldek~kodUslWk meg n gondw lafa is; de nem cgys7~l'fibb leone • termtl)zetes ut kih'etcset e10segiteni minden, H ko.zUletre kollseges, mcsterseges beav:ttko· bclyeU ••• '

A

e.s

e.

I

I

KAPITALIZMUS SZEMLr::LET E az: clllberben puszta termelO energiacgyscget 1M sat ember ertekcf, akar egy gcpet, a munka· ja :Utal elcrheto haszonban hilja. Az

A

ell mert erkolcs] es eszletikai: tchat mituisegi. A munka me1t6sagfinak elismer-esc Tl(!lkUl Iehet ugyan hutahni eszkozokkel biztostton mnnkafe. gycleui, (mint volt a fasizmusban), de uem Iehet munkaerkclcs. S ax erkblcsos munkaban, ae ontudattal vegzett j6 muukobon eleve benne rejlik e munka esztetikuma, s ubh61 fukado mindsege. E uumkaerkoles ell tnnnkoesttetikum pedig a muntcas SIemely tuunkas szemetsji3egi ijntudatanak legmelyebb lot. rasa legtisztabb garanc;ajo. 19cretrol es rcmenyr61 szoltunk; s ez a remeny nern 8 jOVQ kodkepe. EgYTe siirgetobb igcnyevcl, cRyre nyomatekosabh megnyilatkozasai· val, egyre szebb jeleivel tallilko. zunk a dolgoz6k n6>telen sZiizaiban es ezreiben, E m("is '''3.16sulni kezdo remeny 8Z uj I:irsadalmi rend legszebb es legcmbcribb tcryei ko· zc tartozik,

ICIIl gazdasugi teJjesitulf!ny, erJ..·ufcfi es esztetikoi is. -

llanelli

es

es

es

AGYON MESSZIRE YEZETN E aruln.k vizsgaJata. vajjon ruilyen tit.rsadalmi es IClektani, tarsadalqmes miiveszetps~ichol6giai _ okai volta],;. e folyama4Lak.. Az azonban nyih[mva16nak ~tszik, hogy a specializiil6dasnak, 5 a nnl\,cszet elettOl ,'aJ6 eltli.\"oIodaSuak mclyen ott rejlik az eml!eri azemel!Jisea onertekusegebe vetett hitnd: a megrendiiUse, ellzalvanyodtisa, veOiil elvesztese. Ez a Unyegeben nerucsak Ja.ikus. haO(~m po· gauy kOT nem hilt abban, hogy minden'Mtenalkotta ember onmagaban teljes es ertekC3 cgyseg, ket'esztcny terminol6giaval slemelyiseg, 5 eppcn c tenneuetcs .szeIlH~lyisesi mivoltanlil Cogva nern szahdalh«t6 szcl. Az efethez 1£6 a takelel.e6cdes}le: voJ6 clemi terme,utjog. ePBcn termcueijogi mivoltandl fogua, (v3!''Yis, Dlert az ember tcr· m.eszctebc van oltva, abb61 kavet· kezik 5 abb61 kitoriilheletlen), minden cmbcrt cgyaranl megillel I minden emberre egyforman e.J e!Jyetcme.!en vonatkozik, I uonot_ kO=ik az ember minden tevekeny6egCtf', minden lunkci6jdra cfJ1jiitl CtJ egynerre; termes:etjog-ellcnes, k6vetkezesl. .. p tcrmeszetellene.! e is lTtlnden olyan OrisztokratizmU.!. arnel" e terme6zetjogok bdrmelyikeMk erv~flu4t csak egg bizonyO. va7autott .r{i~ k6_zoueg uqrndra tartja ,Ienn. Nietnche emhertelen ~ pognny etikni arls~tokratiz:musa eppen az, mint Mallarme esSlte-

N

KARHOGY AN' ALL IS A. DOI~OG. egy bizonyo!: ez a "pecializa.16das, az e,~etfunkci6k. nak.. ez ax el.kfilouiilesB. tagadhQ.tat. Ian teilY. Mi seIll vet erie eleMbb \'ihigot, mint a mU\'Mtetek leguj<ilibkori tortcncte, 5 benne a mil· ve:szet Cs kuzooseg k6zattl kapcso· la:t'~ mcglazulasa. A lizenkilcncedik szftzad folyamitn a ml1veszct egyre inkabb muhcly-keTdes es kaszl-tigy lett, Nemcsak azt hangoztath"ik, bogy 3 muveszet dOlgaiban egycdiil es kizar61ag n Jnuve~zek, IJ cehbe· liek IlZ illetckcsek. hauero elmen· tek odliig is, hogy a mualkolasok megerte.sere, el\'ezetCre is csup:i.n a vala~ztottak sz~k kore! v .. Htck aJkalmo!nuk. A mlivesz hitvali;i58 e~yrc arisztokratikusabb jelleget oltott, magatarla5a cgyre zarkozoltabb lett kora r-.s kozpnscge fele, 10 a muveszet kariil CSyrc szukebbre 7.ar6dott a sznobok kis kozassege.

A

UJ
nem 1l6k,

SZfNHAz,
,ull
nelltC.lnk
II l1ep1

UJ'
A

KOZONSEG
MARG6JARA
meg 6ktl II le!]iobban. Azt hiuem. a bizaJom itt a legneve'obb bat8.su: at a bitalom, hogy kh'ancsiak a ve:emeoyiik.rc, nevdi Cl me8keroe.zetlekeL Shakespeare u.i.npadJin, sot • MOe liert-en 4s<\meg foot a szinpadon iiI· tck a ki,·Q.ifsagosak s itgy eredek, C6Qk Ilekik van joguk Hclclet forJlH\1ni. S bar czen kiva lsAgosak elete-rejel nem son"'lulotla el a muoka, mcgis meny· ~\yiszer Uiyootek itc·eliikben. It. tomegek itl:lclukct inkabb nema •.tavazo.sal 11lulathaltdk k" trZzal, hOfJll bi.:.()nyo$ darabokhoz m.eg/ollutlik·c a s;;inhazal oogy .rt'm. SlAmot adni el·

EGY KisERLETI MUNKAsEL6ADAs
Velet'lenU1 tCvedek be a Madaich Sz.:inhiz pr6haelOadasi:ra., ailol ~egulvolt kOZOllSCII: vesz: U8yan res.vt a nulr &.116 el6adason, de I!gyetlen szak· mabelfye1 Sf".m tahilkoZOOl, Me.ghi\'ok
mentek szel, kritikusok. fodnisz:· di.V8ts%tl.16ntulejdo~ok cs a fQ. pt,6bAk Osucs jltculekos lillogal6i 'hi:\nyoznnk errol or: cloodrurol. Al: almosz.fc.ra mondhntoo ..m Ude. A Ma· djcb Szinhllz kef h6napi munka ulan el6szor a. dolgoz6kat bivta l11ef: pro.. bae1oadasai.ra, ,h;irOlU napon iit a lel.kes 6s n·e.Ol szakmabeUen rosszmiiju puhlik-um I!lolt kiscrietczi ki a darab eloacIasanaJc. b8ta.~ossAgAt, azt, bogy hoi nf1\'cl v08Y csetles hoi ki)hecscl a puJ:>likum. Az;~tan pedig megkerik a nt~z6sereget, .bo~,Y'a% t:lQudqlJ lJegezM .. vel nc lW9yja el ptinihzcriien a stin]uizat, iwncm. JlUi,ooJl{tsQ ul:lemit· nIlet i.l,

a k6zonsi9 atmosdcra koroDseg kczdi mC'gt!rte11i\ miert iii itlen, mikor k&ulit az ejfet es reggel Ulun:kilha kell mennie, S tnl6J\ m.es.::az utols6 "il\amos i~ elmegy Kispcslre
At. "\'38:'t R:ikosJXllotara. felsz61am];j·

Idnua sumeben, Ira· sz't.meben is. %lIar \'iIIamosabb, a

zas

.. ~

S IU: I!loadfisn.'1k mar vi:ge is van, sok ta·ps han.gzoH el. a k6zonseg j6 Mromncgyedrcsm pediJ: Ulve marad. Kijon a rcndew, felkeri a khzonseget, hogy okinek valami ml!gjegyzise van
darabr61, mer! a
2.

szinh4z \'ezct6s6ge akar vele.menyuk.bOl. Nem 5wnokok, cl6ad6k. vitAlclloz lIZokott tl;xhibicionisllik iiln,ck a ne~teren, hanem va· lnmcl}ik gy:ir va@y part kuUuroszta· Iyanak lelkM hh·l!i. A felsz6lamla.sok
kicirka'01az~tlak ~ e16re D\eg· lchat. a mz6k a darabot ~em isnlerlek e16rl!, hanem meg kisse kAbultak II s.d~Jil"i elmenytOI, ame1y. 1'51 most {me hirlelent:hen be kellene scm

adja

elO

kerlele.s

nclkiiJ, tanulni

sok egyre b6trabbak, rue.tsz6bbek, -talpr~esellchbek lesznek. V:\n ugyan felsz61aml6, ski loves utra ter, merl kijelenll hogy eiijzG nap :1 IlL Ri. ch:'lrdot hUla CS ott majdne.m min· dcnki meghait, \'iszonf ill, a vi!]jmik· ban a lelJe90bt kirnenl ollJJaval .;e~ ben mindenl.:i boldoa c. me!JcUgedctl mcnyeikrol nehezen ludaa"k. A fog:lles::' ~, ez j6iNik. E~ a szinhh gy6lom·tisztazas azo.nhan eppe.n egy gyit6 var:izslata., E,t'iSUru, muguk. ilyco tabbe V<lgy kevisb6 jot sikeriilt rOmJ.3.jtl cmbero.k sors{lr61 esik nO:1 le'5Zolaml:ls ulil.n kovctkezik be AI ,~zfnpad()n, emhersegb61. szercteLb61. elOad6ba·n magUhan. kuzoss6gi erzesb61 viu;gaznak Cl s.zeMe!] kelltnc rendt::.nl minden lareplok es mindenki ig.rekstik ,'>:lj;it lusi kl1.1tureloada~, mUkl!dlJe}6 8:inelct(;be; s.;lj:H koriilmenyei k07,6 Nohc. jate/.' vagy bdl'mely ku"urcluadd.~ Iyettesfteni a blottakal {is hullollakat. ullin cuke! a vitat1.:oz6 eslekd, BizaAz el.s6 pr6ba k01.a.sok meg bizony"" .JOLOruai kelleue a f:isu·t hallgatok o.n· te:~nok. mint mikor a kemeny szer· Crzelcl fclszilani: kivancsiak vagyunk sd.molclloz szokoU ke.zDl!k kelJ meg· a \'cleOlcnyetckre, mondjalok cl min· norHania e beluvetcsrc .sz:inl \'8.ony dent. amit tapasztalll\fk)k Cs am..i meg kis GerlL~aL De a szcllem, bidlat kcrdc.s \"88)' llzeOlrehonyas nil'ctei...laSS,'lJl mind egy('nc.sebb mcdcrhe ken feksrik, Ho ed meglennek, a fe.l. tOr', e lenyeg fcle, Filturnyi ember· sz61amiOkhan le8alabb tod.bb elne liit a J.:erdis I!/i d,filamtk, mil 16Ita1.:. lll.1snap munkakowM is a vita emmit Dtttct ki a darabb6f~ ml indUotta lCke. ... Sontosd1 G,Gru
(l

A radio

-"

I

Q

fontoltak

sr..amolniok,

hal~ CS Qsz:to.nOs dfcscret alapjan all, be~z.ede kic.o,il pohiq"ko.u6ntosen Y3gy halollhuC!liu7.1at6nn csa.k a jot lalja cs

At e1~6 (~1sJ:6Ia16 meg es.'lk

\

l'l

var-

a svaj~i ifjusagi vilaghangversenyen
Be.rn .... ros iiprilil Tcgen nemzetkozi a iIjuugi l'ilD.gbang\'ene.ny.t rendez, arne· Iyen a:J eddigi ertuulet.ek n:crint 21 qemzet ifj6.a&gi kGruui vcullck rcszL
A najcial: l\fagyaroT!lzo~ot i. mcghiv· t.ik • blMDfjl'ersenyre •• KultuSZlllinis-z· teriumot kirtik fd arta. bOHY kijelolje a Yil.igbangverseuyen r~tvevo egyiil. test. A Kul\unminiutcriuUl yi.iasztasa • RaDolder InliZe1: mar eddig il .ok sikert felnlutatott er,ekkuar. cllelt. amel;' ezek !lxerinl oprilu ocgcn Sllti;c-' b(l I.Ita:ik, h.O!)' /lfa!yaroruog kepvisc. leteben re.,:;t tlt'&yen II tllU, iliusagti· kipzo inut:et. illeh'e .. ilt.lanoa. ;.. kolll nOYe.. dbkei, bez.rola, n 18 ~ eletkorig. A h • .ngveruny elao re.~e cgyhanenei jelle~u len, amelyen a Ranolder InteteC ellek-ka.ra Kodoly; Vi::· keres::t·jet ill Angyalok·pd.s::torok ci.Olu korus.nuivet adja elO. A ko\"euu:ao Ila· poo elbang"l:o TH.gi h.n~-+e,.en,.eD Bartok: CipOsiite$·e ea Kodoly: Pun· kostolij·je szerepel musoroD. Abbol • cilbcil, hog,. • Svajeba lito· gaato magyar l.inyok minel inklibb meg. ismerhenek IE .,orok bue bonioak" clate-t, •• vijeiak tobb vidiki baore.rleny rendne&el il felajanlotl.iik.. A. c~igiek szerint .. Ranolder In.tizet

meri

Ie. Meg-kosz6ni • megihfvast a l5ZinJli-r;nak, lIZ eimenyt. de meg ne.m ',"nyim felszah3dull, hogy kTiti;o;:'ilni merne, A masodik fl!Isz61aml6 mor mcgmoz:gatja a k'oronseg:ct egyik kijeIe.ntiseveL
fAZ a ho'ty, aki t.im.ent It. IcyegeS. be, - mondja es egy rossz any:ir61 emlekezik, a dnrab C8yik szereplojc. rol. Ez az ~nya eldobla magat61 gyer· mcket, nkibOl en~kesno lesz e.s mar tizenhate"\'e5 kOrlihan kezdik (cUe,. dezni eneklehct!egtl. ts crre a rosSl anya egyszerre felfedezi. .hon nent tud sye.nne.ke nelkiH elni, titokban pedig hal1g\'f:~rsenykon1tra szerzodtt!ti Ie le:inrkaj.9.L ml!rt az immaroD My kis tOk~ jelent, kamalo~I.aU\at6 t6kcL A b{rti16 o/aptlldatdb61 roppen ki tU i!](Jzl birrilaJ, mOrOr oem b akart Ulnmi -J;Q:6nthJtbbdt rrtond(,JT1i, urIl, ippen nem fa1d1ta a IitTgtlJ ~z{JvaJ,'Qt. (Jondo.'afoi

nok hangverse.ay·,oro:;ottin.

A oe.m:JIelko"lli hangveraee~ aprili. 24'eD e. :?5--i1n r.aj1ik Ie Bernheo. allOD I Rallolder tDti?;et 100-120 tagu. lean,.korusul yeu rent. A re.rlvevok rin:be-1!I • li~um, reube1l • taoitono-

onekkara fellep me! Freibursblll, Da~lben. Luurohen, Zl.iriehbe.n ill .. 16sziDU.ll!~Lug.oohan iI. Ezeleen.
b.Dg""era:ooyektI"D kcretehen magyar bak be. leiilon f':gyora. tueo};;.t b m&or rautM·

oem a kotolieizmuson Ut nkkol'. ~ikor - mint Icgut6bb februAr 2Z·eu es 20·en is egyszerijen elho.gyta a katolikus vulhisos. lelUrut is az egyMzI cnek eS szentbe.sl'kd el6zetesen musorba. yett es meghirdetctt k6zvetitcsct. A katollkus egyhsz szcmelyes Jelenlclhcz kijli a Szcllholse hallgatasunak ervcnyessegct; nkik tellA.1 ilyenkor mCg.ls beknpesol. juk bangszor6ik.at, cls6s0rban az egyhi7J zelle, masOdsorbtni Ii 8Zentbcszed kedveert _ lelu'it egy klvttelC8en, minden alka. lommal n.i\"'os j6 1·ii.di6miisor. sziim kedl't~ert teszlk. Biztosil. haljuk a radl6t, bogy csuk kevesen v.Doak a.z Uycn halla:atOk k6z.ijtt, akJk II vart miisor helyett meg~ltgszenek bOlml hennyebcli 6s8zecsftpoU r:eneveL l\1iulAn oem tetelezzUk le1 a rtidJ6 Illll5Offlszt6.lyarol, bogy kUHiobiiz6 II kih:f{ik tahiD politik.ai okok mJ.att is, a Imaga bataskUteben fszilenclum».ra itelte DZ egyha:ti zen';. M 8z egyh4.z1 szonoJ1Okllt, IgyekeztUnk megtudnl, a szerin_ tUnk ketsqteleD tevedes Okat a J'adI6t61. Amlkor nzonhan erdck16db(ink h'lm:iJ't koztilt6k a toiisoroszhlly tltkiirsiig;i\'8l, a ·ma. SOI"lgazgalO nem volt a szoblijaban. k~st'}bb Ulesen veU rC8zt., maJd vegtil egy harmadik hang 8r.:e.rlnt szabadsligon turtoz;kOdott. A riidh'ira biz7.ok, ltogy n h:'i. rom felvlhi!,tOsih\s k6zill kh~\lasz. liza az Igazs.ignak legjobbn1t megfelelOt; cgyet azoubull Ics~ gezUnk. Scm II radio, seot pedi~ k3zelebbrlil a radio miisoroszhi_ Iy. oem blivelkedik annyir.o ,(6, oivOs bI nCpS7..erfi miisorszRmok_. han, bogy HZ egyh:.i:d zenU 'Cs szeDtbe.s7,edet k6nnyiis'lcrrel, DelkUl6zni tudnti. Ez pedi~ IIcm n ml prlvulveJemenyUnk, baricO) n t6bbs:z:izezre3, katollkos r4dl6. hallgat6ki.

es

ugy

f1'6gep "ttel.

ED£S

.. ken..

eladh.

karba.nlarU.s

. Akicra-lL 13. Tel.:

.;,. DECSY
~2Il!!

m~gfo{Ja.lmaz9.'dhoz. Szer1nt:e at anya, akl esak egy Jelenetre bukkan fet a data·Dban, bO@y I~flya te.hetsts~t ka· mator:. tusa is 8%u,9.n rolnt Budai Dona • s~e~ely bo.lla!iAhl!n. gye.nnek nel· kiiT roarad, mert Io.."inyli. nem adj. magat 9da mesterkedheinek, kiment • 1eTeg6be, $eDl.miYil wit, mt'g,e.mmf-

I

Alkalnti
OLe

s0

es oJ

.( R BAN

rRdi~k

t

EgyevCA dfjlalan

karbanlartU

KINeSES
r

ISTVAN
~zakiizlel

55 .. I ~!~dS::~;;llnlFo!~~:te:~7: STEYRilUTUos •
A kirandulis peDzulI:yi dek~he~ •• Vail.,·

.r..

hir:todtba KOloktatuugyi

er·

m;!:~t!y~

P~~"!i:;~~tdi!~~yftAS :o::!~~Un~:!r~;Jdno·T~od~e\U.

6. d i 6·.

~T1amossAgl

~~n;:ri~~b:~~::k~I~fk;el~~~~e tt'oJ..m.tettel is al'! dleteke.lek

::~~ Tehetovc
:._--

k~:t::1~~

Tgen j6 gumikkal, m;l~Af)k~zbOl·· E ·L ADO, _ Erdekl6de. "Hazank" kiad6hivatalaban.

., .
/

8

Dazan"
En teljes mertekben mep;magyaraua a vagasi Ideuy befcjczoobi,e es az, hogy uj suteuf!ndelet l>t!.,zuJ. ame·11 iokozouon login fi!1yelembe (.)I!mu

,_
Kenyszerleszellas

__ .
utan

Telvegi kezellatasi helyzerkep
Keoee a hue, booen van ssir, javul a burgonya- es tojiise1l6tas
Keve:'l a hu.~; az olajeli:itrls akadoa !:Sir ora Ielugrott, zsirbaromG kn phn t e, u tojns drugul, n trtss z5ld-f(i7.cICk rnegtieetbetcttcn; ki:iriilheW) Igy lohct cgycttca mondntba o~szesurltf'ni a hfl1:iasszonyi pnnaseokat. amclyek 3Z :lllah'nos hclyzctet tekiatve :11: ideo fokozolt jeJcnloscguck ugyan. de amelyek i;y merctus clcji!n clJr6f-elJre f)i!Js:atero je:~nseget csoknem minden nO!Jyvarol ga:das6gi helyuJencl: .. Nero 8. ckedclyek mQgnyttglatiis:innk. halas es kenvelrnes gondotate. hanem o l>o'6A'ayol hehJut tcl16r6s6nol; s:nn_ d~ka vrzclett brnrulnkpt. nmikcr felkcrcstiik Il tcgtlletekesebbeket: mondjiak mcg : mit Vfirhnlunk a J,;,j:elllitiis t~rlll n tOUQs:161 es mire njehfdfos t:lkes:lilminl: a ko:~li hetek /alyam(m.

elk, :llig

ben meg az os!'! folyam{m e!-l8Jt.:ik dolgoz6ikat buegonyevnl. A KOzclhit:i.si hal6s:igok az u, n. bur-gnrryaban aktiv vurmegyck kCS1Jelct az Osuel egyszerucn 7.llroll;i.k; cnrtck D1. ak kor iba n sok krilikiit kiv{lit6 lntezkcdesnck uzonbau muris haS1;UOS elonyci rnutatkoznuk. Etsdsorban ae. hogy a felva3ur.liua/ ,D1~9b{:ott Izoo~lke:ett:J.: [elent6~ kh:le/ckkcl rend elkeznek; mnsodszcr, hogy eecn 'eliil is boo a k lnalat, bnrmndseor, hof.!Y megje'enhctett :11. a rendelet, amcly seer+m bdrki, burhonnan bt:,:ere:het 30 kg burgonudt. Hogy vttngosebben beszeljek: nzok, nk ik nek a Bndapcsten kaphato btllljonya ellen akar minoseg, akar mcnnyiseg, "ngy :ir szemponlj:ibol ki-

fo.gasnk lcsz, ttllSl:csuk seerlm hatnak vidckcn bcrgonyat. A megkote,!; esupan anuyi, bogy efl!] t~:ado egy cimre, egy nopon mindossze 30 ky buroor,Util kli.dhct; a II1uuclet azonban akar na ponui nlefliJfmelelhclti. lIyen kQriilmcn)'ck kozotl nem n16· szinii, bogy bursonyaban hifluy al~jon be, "agy bogy a spckute nsok kereshcsscnek,

"~sarol_ I

mind a tameiOi, mind I'cdig a /0!1ya.5:t6i irdekcht. A ba!6Mlgi zstretlatas vcnalan azonban kotseglc~eniil gon!lo'k jelei muratkoxnak: cnuck oka
elsfisorban
37.,

cio tagodllolatlrmul nem lakcriW "alami jul1 Ennek cllensu:Y07:i.sara n J\o~ellalasi' Hivatnl most 11 dcumll bcszclg:"I\tal{lsa ezen

bogy

f1

z..~lrder.Mlla

ok·

gazdatar-sadnlotnnak sZiikscglctet
a m6dou a es gescn cnvhucnt

cllp.nebell

biztosltani tud]a. A hus7.siradckhi:inyi mlodcncsctre ICnyc·
(ollja II tojnsfe'hoza-

lugko\,ct jutlat a l;s rcmeli, hogy zslrndck-.t~ ola]-

korok,; mi a magunk res7.croi C.o;Upll.n A u;r 6s busplee alakulasanak virsannyi! jegY7.unk meg: oriilni toguuk, .galatlinitl kidr-rfil, hogy a seabed zsirha kozelJ6.fnsi he'yzetiink vntoban a rogyasetes teren etartott arak mellent hivatnlos progn6zisnnk mcgfclelocn pi!lnnalnyilng {Iruboscg lap ..szlalhalu. l I alakul.

U~ SEI1TES-RENlnlLET

~~tl;~ltl~~le~:~I~~:~~:s ~:~Z~~l:!:~~
Imc. en"y;t mondanak

.mel.k"

KENYim
A szekcs(~varos J;.Qzcllfl1::isi iigyoszt(llyn szcrtru Budapest kenycrgflbOTIfl kbdct~ ne(J!1 tietre [cdezi 0 ~I1ik.H:gtetet; ez a Hs:lct csoknem 1OO%·1.:al 16bb, minr uwaly, nmikor a kct-har011l nopra s:ilkscf}t:!J mCllllyiseget i!J a irJ 'chelelt clore birtosttani. Az u!6bbi iddbeu a kenyer minoscgc valumit [avult; 3. fih':'lrosn:'11 remelik, hogy cet It javulf/sl sikcriil :illlllld6sitnni. A vajellUiasban az clm ult kct h6nap folynm:Jn nem von f!'nnaknd(ls; a jCg)'re jogosultak pont05an megkap:(ik adagjaik:ll sol. miul{m nem milHkuki v:ll1otln ki a vajat, meg fOloslcg is mu(atkozoll. Tejellaws teren iiprilis 1-101 juyul a helyret; aT. eddi.g clhHol· tak mellelt usyanis n 12 even aluliak is kflpn:~k teJet.

A toto eppen olyan J·a'rva'ny, min t a pestis
A

melle Hpesltett mO:lIurt a!kulma:ni. J:u;tsefles /oolaTI.:o:.tdcis, fa:ulldycn nem /lztJ/.Odik ki. Ii dard as mellapsag nemcsak hiz: aJ6si e3 raknr~

cn

hazar d - Iaz

rom b 0 I asa mar a tudornanyos

\

koro et is foglalkoztatl·a

k

magyar ';wkoriculiszl manyo,"" embemel: a Ma sok: "'9 lf a k"d.,. kukoricudara mindennpai ehde c, lelicit Ita a koiallac!JoA darci_OI.: a:.ert I1C/JI dolgozhatnak a s:ouctkc=-e:cl.bcn, mcstcrt

U1JRGONYA
A burgouyrul1iiksC]et kieJc.gilesCbc~ ;to v{lrUUllnuJ fellcpo hideg atmenclL rennakadast okoZ<ltt; a hurgonyusz:i.t. lila.ssul ruegbizott 5 szovetkezet azon· ban e!eg kcszleltel rcndelkezi~ s amint a= id(j enyllere tordul Idiot nopok, Mit (mil. (Jla!t jegyre es a $:abodpiaron ~ayorant kophat6 It:s.:. kel.o menn!Ji.,eflu burgonga. Va.]OSZlnu. h~y a hushili_oy is enyhiilni f(Hl n6miki..1>Pf:n; ezl l:iirnyilja, bogy pekiflul marcius l·en 1000 drb. bI7-oU-serll!s erkezt'lt a v:lgOhidra. A martw/luJf-eliritci3 tuen' nem v6.rhat6 javu'6s; a takarmanyhi:iny tennc..szetc.s hlva.llzi enyhUlcso az illiomany lehet6 kim~leset irja elll s ererf a megis "agasra keriilo !illnlok husat els5sor?nn 8 k6rhhak. szocialis inlcWlcnyek es balo5tJgi konyh:ik kapjak.

Szaz;hul s.ziilctnek u vlccek, ozon(. ... ve l kclctkcznck sugdoloaesok, cikkck urcotjat jclennek meg es gyanusnnsok tomke cge kel sza!ra a 1010 korG!; aniudez azoubau csak area j6, bogy het.rol Mire emelkcdjek a bekiildotl lip-szeh'cnyek szama. A tol.6-}:'iz mlig lIem l:.rtc el maximumfll, hat6saibon azt)nball mori!J olyatl fclre~rlllt:letll!n, jellt:g:etes, sot eutellkint ijes,::tii, Itoyy muris eflb: $or rudol1l(inycig $:aJ..embcr~it foglalkoc.totja. Kulatj:ik' pszihikn.i h6.ttercl, gnzdas-agi .s.z:oci:'i.lis cmc.to eroil, hal:'lsilt a rende· szelre, kozmortilra es mun.ka-erkoks· re, 56t "iz"sgfiljak n penzpiaccal is l.:o:fJa:c/(uciYf)al kalJc$olatos vonatko· :chait i,. E7.ek,nek a \-;tsg:i16di_ soknak cddig meg nyih'anos~tl~'Ta nem kerull eredmeoy-eiL els5nek k511i a

a kfl.Zdclem meg tart lis eredmenye egyelorc, hu IICIII is ketsegcs. keaik. A rendorseg cgyik erdekelt nyomoeccsoportjcnak veeetd]c mcudja :

~~:~~~Ck Uld;;'~:;~Obbk';~~:,g/W~::~: ~~:~;;F\:~~~¥;%:~~£t '~to';ri:
/ogadm' a].:kor crm:::J,: ren~ ban nlcgis,a fq;-yelc.m mcgla aulasa , A= ors:uy Qss:t:s tondri notc.f:ei bizon!litjak, hOY!I a tipt:lO-napokon figrau:t:ruen no a s:ekllllcltik I:s Ie· gyelmi·bejerm:hd.· .1:61110, merl a ~~~~~~y~a::!~l~ n~etlens:eg,. sO.t IHbflk Jo;.tnl IS ~

rna' '''"'

kiP",. md,"j'" ",O;n"'·
a

es

lIa:dnl.-. Elsa utunk

ZSIR ES CtJKOIl
A z.si.rad6k~ i!.s olajel1:jliis teren nem yarhal6 scm ju\"ultis. sem rosslnbodlis; a kiA:.lctek biztosilj6l.(I /cjadagot, IObrJte Clzonban ncm szabad s:CUlIiUllli. RHscgtclcniiJ b1cgjayftja :'lzonban :l k07.eUiLlast 3 cukorad:\sok jetcnlus fclcme!c!!e, nme!y tn~rciusban 1I1,\r megmilialkozik CS ;17., hogy nz ide; fel· IIllClcgedcs6vel e;yiHt mcgncl\'ekszik:lfriss (OzeJekfelck felholmlnla is. Ez a 16varosi hclyzet, amit or· IIzl\gos vis7.onylatban lanu!siigosan cge.szll ki n KozeJkil:isi Uivalal nero hh'allllos, de !lnn:\l crde.kcsebb Cs tnnulsAgos...'lbb prosn6zisa. _ A legut6bb vtSgrebajtoti beszolgallnl~si akci6 4500 ,·a.gon kenycrg.a.bon lit eredmcnyezdl, ame!)'nek jelen16& nine nzonb:tn mar az osz (olya· nlOO e16IrI mcnnyiscg ,,'Olt ugy, hogy kenycrgn.boua-hionyunk meg mind~g :)-3500 "agQorn leheto. Eunek p6tl:lsara rendelle el a Koze1:dl{lsi Hh'alal _ :lkkor meg miniszlc.riurn a viunl5rlcsre jogosult frjadag-dez.sma be· ~zolgattal6snt, arnely mindeD 12 even f('liili rogynszl6 reszero! 20 kg gabona. "as)' t3 kg lint :i.lengcdcse.t tette Iehell'h-c. Enof'k ello::nsulyoznsJira n1egre1elo mennylscgli 6.rpa kwotl orlcscl engcdelyeZle a ]{ozell:'l!:'lsi Hivalal az eroekelleknck. Mindrzzel ~lerfijk all. oogy sem n fej:tda.gol, sem a kenyer lllinosestH nem krU esokkentenuuk. Amikor id:iig crtii.uk 8 bes~elfjeles S(}rilll. szov{,!elliik, hogy a lIs:l-eIMI6s tuen a Il'gslilyo.Jobb llianyok lopas=laJhalOk. Jeg)'re esak rizst, vagy pebeiy· lis1.lel oszlnnak. _ Mindez igaz. vallolta be It !\.o7..e1l6.t:isi HivalaJ, (elejlsiik el nzonbaD, hogy a rizs ket cv e16tt meg Mk.kal elCrhcteUenebb volt, mint ma a liSZI s hogy ~Idaul.lt ubpehcly kiilOno5en 5U!t Ics7.lnrih"knel oJ,'an j61 00,'6.11. hogy nkar esak Nyugnton, nnlunk i~ alkahnasinl rncghonosodik.

a mo.gyar tudomiwyos eJet egyik legismcrtcbb pszichologusauoz "e1.et~tt. Az a leny, hogy :u embersportfognd:is janunnya noYckedett, $Ok okkal magyo.riu.hato mondoU.a informatoruok. ElsQ moz.gatO--ereje at 6sztonos lJirloklasi l'1igy., a tobb tu1.ajdoora val6 t6re-kves. A masooik. ;roz el67.oh6z kapcsolod6 ok a k~nynyebb mege.lhelcs, a gyors megga7:d3~ go(ffts v:'tg)'ll. Ez a .kel {enyezli a lotolttznal sokkal sllJ.yo.sabb termeszdii j{uyanyakat is okozoll mAr; gondoljunk csak 3. haromszor is me.g-. ismCdlOd6 amerikai aranylazr3.. Ezek es :l gondtal.an C1etslilusr-a. ".10 to~ rekvcs oko1.za peldaul a Jatin f51don kiIrth~latlaI\Tl:lk bir.onyul6 loti<;·szen\"-edelyt, amelynek lllciyen vihigosan 16.lbal6 a ,·:'18y·a "dolc..: lar nicntt:", tlZ OCIes semmillcvCs ul:in.. Legyunk uKyunis tisll1ibatl anal, ncmcsak, bnk· t6rilllllok filIal lerje.sr.teit j:lrvfmyok vaunak, bAnc.m ps:r.ic.hikai jlirvanyok i3. A toto-liLz nezetem szerint eppen olyan j{Ir\'}IOY, mint «"pestis. _ Termeszeles. hogy ezenkiviil vannak a tolo-lftznak Hm;.adalmi e3 szoCiiHis obi is. A pen=, a Vl1f}y0n, a.: utloyember s:emeben t:gys:erlmind lfir!JadollJli Ielemelkedbt is jeleJlt; lclcktnnilag crLbeto Lehal, hOt."y at emberck kwonoseu, hll legendasze· rlien ha~·z6 peJdakrol vesznck tudomasl meg suj:,t j6lfeifogoU anyagi E.rdckcik t:lleni:re is, beugrnnak altar a legvaloszinut1encbb :ibrandkfpnek is. Van atut1in :l loto-liizna"k egy. ad mond.halnlim: poUtikal oka i~, a bi:· tonsaa J..-ere:ri,end· o.Ji os:tr3ne. A ....i~ loghelyzel, :l.z ujs:'i.geikkelt Cs f6kent n suttoSAsok n l~kevi:sbe sem alkalmasnk ma.napsagII biT.IOnsagcnet megsz:ilardil!lsara: n c:saUd ~s a jon> bizlosll:'i.s:'lnak oszlone tehat leg-:llilbh anY3ffi h~ren igyekszik \. Q Ie.S,·:tlOsz{milienebb sy.:tlmnsz11bl1 IS, belekap .. zkodni. u '

A tololaz vcszcdetmenek harem mcgjelcl\.Csi forma jIlt l,'lpaS7.laltam. A-z cgyik. amil mindcllki ismer, hogy egyesek megpr6bltlj{lk korrigalni a .szerencsejiikel mint tot6--C"saI6k a.z orizeles-ccllliba kerlilnek, uUisszov!ll: koriilbeliil cl\,e5znek c:saladjuk cs a t:'lrsadalom u{lIu:'ira. A m:i5ik jc!ens~: a toiolciz so1.:okol (;.tubll koc~mokba, k6u~merhekbe, It:bujokpo, Monnon v(.J:ont sohusem hiony:ik a Jf=erencseuaduHo1.: alui/ciga. Yal6sagos lippdo-kozponlok nlu_kultak ki s a: PlIlltban liszteuiges csalddapdk gya),. ran a s:cmii"k ciult I>e.~;;tik cl ege-s:. beti l'crcseriiktt cgy-Ht ti.Pl:e!Venll ,..:aksun1" kitt3l1binek , lirug!/cn. A harmadik jelenseg, hogy felbnkkant!lk II :ufllogad6k. ObsJnhu.s koesmaaulalo!>nal ut;)"eS hall'lrd5rok mll~ Ilukra a bekuld6tt tipsrelvenyek_re (osadnak; peld(1U1 3:1 aranyban (a-gadjak a ~elveny 6-os, vag)' 7-cs taT:ilalai. A bec:sapott :'ildozat es.ak ut61A~ _Ion raJ hogy :1 sz:eh'enYTe J.;_iadolt penzen hil mes hirom'''''-8f n&:l'3%eres kart szenvedctt.

cs

hi~~::~~g~; f~~~~~
sulyosnhb onma.guk·

lyez._ni. Meg teU enflcdni. hOfl!! a kalopdc.tos !Jzunct/.:e:e:ii daro-16k motntiNileiller olk'a,'ma:(lsa ne7kUJ dol"alliassonak barkinck. A:t)rdJUul.lIa (I s:ccskauag6lrho= e$ a tengcris:dr. ICI'0khii: cnfledely 1lI!:lali

az _

enn~l elule,eezilt

nak. S a legsz:oruorub~: h?~' "su.b pond era c:rc.scat palma ; mm8. eon· sebbcn liUan6k a lotot. annal er&sebb lenne az ellc.nhafas. Tehetetl#.· nek "agyunk... A pcnzG~yi sz:akembcr mer6bcn l1j sZOOlszogb5l Hili meg a totol. - ..At embersport hC't~ f?~gnlma, er~e;utesem Slcru1t :ncgkozelill az 5 miliJ6 pengo.t. A mal helyzelet a.lap~l, .. ez .c'"7'nte .250-260, milli~

f

lIa$ww·
LYJluyci-

~tci!~!O~:e~lI~~~~:o~~o:'~:'an~I~~~ga~~6don /ios:nrilhassanak me=of/a:dasugi il=eInOllgagOl c.sos dora/ok

;.1.

a s:.ovetkc=oJi

"e,'f'

A CUKOBRf.PA ARA. A no.pokban mcgkezdodtek ax H)48. evj eu_korrepll~ art:i.rS)'aLiso.k. A c:ukorrcp.:t1ctlUclok eddig bizonylalan.w.gb:U1 6Hck, Ulf'...rf a t.:'irgYlllasok egyik !lolrol a lliasi.kra Jniz6dlu:k. Mar nchol remhirek kal)ta\( Hbra. Anal remiszlgellck n gazdtJknt. h08Y egy mazsa' eukofrCpaert czutii.u

r~;g~~O~~~~b~~illt~S~!Cr:ket.~:;~ nosen ha mcggondoljukl hogy at c.m~ hersportra nagyjab61 olyan osszegek forditOdnak, amel:rek Jt6riilmt.. nye!;: koziitt ZOkTlivA, ing,ge. g)'er-

mar

Oem

adnak

h6.tom

kilo

,~ukrot.

mas

A toto es a szekunda
A lr.ot-CpiS'_kolai taruir is ili5sorban a fegyckm meglaruJasnr6l panas%.· kodik. A loto-lftz laUm Jf'gjobban a blsag korcbcn pusxtil. !':zakenlbcrek r,H51t kozhely, hogy n (icik nogy reue 01man szltt:l mey n tips:eloeng nIC!]viiuirlf.i8cilto:. .•:riheacs penzl, ahon· nan IrIdin. 1J(adott i.fkolqkfin!lvek, ,jjt ~ltiint ehzere1.' is Itpt:d61.· tJi:o-

rt3·

I-

~::trUrU{ig~:tle:Uilto~,~a.~I:t~ Ya.gy m6g nngyobb bs!'izeg klest~1 ketsegtclenlil mcg~T7.i az ipaT, a ke~sk_C'delem ~s a pendorgalom arftnl fme: G rog"lonz5lt ankct eredmlnye.. mel:rbOl vilasos.,'lIl kideriil, hogy ok~ lObed cikkiiuknek.. amit az nk:kor .m~ csak tei\'cl:elt toto·rend.uer ellen ovaslcent irtunk, mennyire igaz3 volt .5 hogy :I mOi31is. kOT-€udllsligi a 'tIlunkaregyelmct iIleta fTH'!Rjegp:c...llnk _ M.inns _. lobb. nlint h:at ~olt. Ret-des:' mc_t:eri·e a.. eel, a lwm~~ tt!lc~ egyre noyek"o !l1limosz:top.ni cd .. 11 kockltl-alot1 ~

~1l~i1I?;,
e.:.~

Ezcknek a remhireknd: Jenul1i alapju.J: sinc.~, A ltirf/!Ia1.tisoJ.: t11cf1/.:.t":.dtiJekor azonb(11I ujra leI kelt eleot!nlfelli a 'f/auidk rCfli l.:lu(msci~jo~~~~e;~e ";.a::oam:e~~~~e~~z~~l~~ es tel L'j{0flramm cukro! a,f/-jot;l a gyor Levona$ IIc/kw. Az a rJa:dn pedig, ali 0 jdra11d6soput nem ak0110' telj~sen cukor/)an t.:im:Ulli. kap/uusoll cukorjtiratld6.~ugaert pCJl_zt. A cuL-orrepa[ermeliik kouete-/c.~ei diil nem' :cirk6;;/wt e! a 1.:ormany. E:eknek a /.6uetelhcJmek a 1~.jesiL~sen mulik, h09!J /ell'mclJlc~ M-e ntiluilk i$ a cukorlo(Jua.~:las 11Iellny{.~egt:, lli.,=ell most .'j IdM.a la· lusi ember cukorlogya.,ilrisi It:coo elJenJ.<int, urI!Jonak 'or a S:oujelun.6bail 23, SVcijc/J{J1l 4,5. Au.~:/ralidl}(JrI, An91idban pedig 50 ki!ograwm jejenkinl. A eukorrep(JJcrme.6 I'Clr(l.~:tgu:donak esak (1kl;or Irs: kl'.dlJC a terme:eshcz, s c.sn/.: okkor IIJdjo Cf lermlileriiiet nagllsag6na1.cmcllfse nelkill iA' a cukorrepa mennuiseflet ts a miniidget_ jovil.ani. Jm lJla!](I" $abb ara! kap !"lizsrinkclIl Crlc.

e.~

TRAKTORIGAZOLAS. A mull evben befejcztc.k a !raklorig~ltol;\~okut. Eszerint IG.189 trnktor "\'!In Ma· gy;nor-szAgOn. A traklOTok kozuj ')391) d:tl"llbot igaroIt3.k. bfll-nek yissZ3.ut.asitoliak a papirjait. l'em jelent meg az igazojason 1538 1rnklor. s nem megfelc!(i hcl~·.en ben:yujtDtt kimutal:'lson 51,c.repel 3~·' lrsktor. .\ 16.189 tra.ktor koziil CS.'lk 0000 darab iizemkepes. 1:::: l.:ihs:erp.,e a:. 194,,-ben mij· J;6dotl IroJ.toroJ, ..nak. .~ tfJvaui .~:Izntos·"de, rneflilldu• rasa el6.t /6IW/eniiJ m6dot It:U odni a traklorlllloidono~oklluk, I!Of)U lraJdorjllkar i(law)ha,~.~dk. A kijallifhQro fral'lornkho: pedig bi.:tositani keli (I!. ol/.:.atrcuekct Sajllos a: ed~ di!]i topa,~:'alotok s:erirtt a /Cfl/obh tra~tor a=ert ni/lc8 kijaui.'va. m~rt

A munkafegyelem lazulasa
A p.!l.tkho!6gu.. ulan egyik. munlta-' tudoma.nyi inle.zctiink fialol "ezeioje nyilolkoa::otl. A munkafeflyelt:m mondlasalnos, ero.sen nteg&in!11ett~· a toto~ 16:cr'. 1gen sok munkahclyen koltek· tiv toto-I:hsas~ok ula-k.uitok S :12: ~~t~t i~~:-!e: ~~~z:~:~~nbe~~"!l~~:::!~

Buzan'"
A Demokrata A szerkeszth~rt Nepp~rt es ldudas~rt lapja felel:

d" BAR.~NI{OVICS 1ST\' A)'J
f6szerkuzl6. Surkeszli: PAPP ANTAL

SurkeszIl~~~Il~_u~i~~~hiYallll: Teleron: 188-387 f.;lliflZdtsl 6.r: I":iJ h60apra • Fr. negyedcvre 12 Ft.. jog; stemelyeknt-k egy· ene: 150 Ft, r~tlltakllrekpimtl'? c:;ekkn~m: lS.!l96 H.lrdetr.sl dlJ: arszah'ly SUl'Jnl a1t6stkeres6knek 50% engedmeny.. .Hungarill Hlrlapnyomda V Bajesy-Zsiiinstky,ut 34d" Br6clv Lhz!6.

AZ ONELLATOTT
EUol eltek.intve hh'alalos adl\· tok bizonyitj{lk, hogy a 16OOros to-.Ollo!JZloinak n~m ill je.lentUtclen zalik(I o1le leitasi afapon gondo.Jkodo/l IiHIIf::likscg:clt!rr3l; :lZ.oknak p~di.g. akiknelc ex nem a!Jal! m6djukbnn. ha. nem tudnnk. el6.rulhalom, bogy /lavon· 10. 5 kg lis:.ret mindenki s:abadon va.,6ro hat v{dekcn s aU akar poMan. akcir 3ZcmeIIlPod01Jd's:k(.m h6borilor~ lanul 'els:ollthatla Budape!Jlre .. Hasonllt ehhez a bursonya esefe ;s. AT. uremck, iS~ j.elentos Dlerlck·

I;' rovris6ro torfcno tippe[isne·. '"' helY7.el het.r61·hCtre lemerhet6en T01fl!~·~n'~(l~o.~c~~~~~!~I:!~ s:!;dek;eZg~: tcltek !lobi. s.zerenc.~re a mMeg on~ ma.g.a. ldlcr.melte a sajal ellenmcr~t: u j6tnn. meg(onlol! cs lobbn~-ire idosebb mllnk{lsok, Cs alkalmuzotlnk n-e.m vollak hnjianCl6k lalni " lermrl~scsokkenes an~afjgic.it:~u(e~:k~~;eit"~I~bt

ua·

nlagukra v{tl~ . Nyomstott: erkolesi Rt. Opest. {:~ja~ .Felcl~s:

e"l

~~zzd~~~et ~ jArv6q),nerG s:r.crent'_!Je-"adAsz:l1 lfiznvnl .nemben. Errol vinont j:snk annyit mondhatok, hogy
I

Terjestti. Gl6bu .. hfrlRpkooy.. tcrjeszt6 yallaiat. Budapest. Nagymez6--u, 26' Telefon: 124-874

es

j

VI N(1 E K R 1ST0 F
nnibUtornszlalns,korszeru btllorok szitesel, aialdtast, (enYl'i.est es javitast ,,·alla~. Budapest V, Alkohnany-utc:a 6. Tr:lefonhiv6: 12-1-790

Rf:M£NYSEPB:t~SI D1JAK. Tobb !)a,nast er3i:ezeU hozzank, ho,:n' a kca traklorn(l.:d.res:ek drciguk. vaflg mlnyseprcsi d:ljat kozad6k m6djar:t t:Ouulra'an nem kuphaMk. A tra/ .... lorluiojdonQso/: hctekifl jarnal; CUes hnjtj:ik be, holott sok olyan J,;ozsCgaJl.:atres:ek utan. mig ho::ujuJnok. bell. ahol ninC! kemc.ny.sepromester. K,ilOnosen nu~JY' "ian!] VIUI a.: omcisen (eJUletesen tortenik a septV.s.. " rika; Y1lcir1m(I"IJU fruktoro"k atkat· ¥cgedek. akik ilyen belYE!.keo jtJrnn.k. res=eiben. NyiJilUJIl a 'oldmiveMsnem seprik rendsz<'.resen II keroenyeugyi I.-ormanfl mOdal ana, horlll a keto Ha ,-alnmelyik gazd{it oem lnllLlj6k crokrural1 .. dre.r~eker ( a Ir(l1-/ortwfll· oUhon. Jelet rajzolnak :t falra, az aj~ donOlO/': mine/ !1!Jnrsabban b~s:eTl:'=· lora, "agy a kapufulfflra s a 4io"l,(et· hessek, de nem C3upan ki:s:pen:erl. fumem ,eUuc., hitC'lrt!. Sok Ira/,vor kczo alkalomkor eSllk mesnezik "a:et! a/I kij(NJilfJilanut. mer( t6bb je!e!. be sem menDe!.:. Me~lort{!lIl egyc5 t::cr lorin/f)t lIt'm ,udll,d .. uldo:ni 0 bclyc"k:<,.n, M~'Y a kt':ult'inysepro esc.\J tulajdonolJok Irn!.lor llkCdre.~:ek bc~ eszlendobl'.n c:s!lk cgYStcr seperte s. $:!er:e!Jere. Mar prdiy a magllOT ~ ktmcny.l, vag:-- egyszc. .re, ~e :I Ileld me:oguzdma!] flelJC!!iJeu lrdekfbl'n j:ir6 dipt .It snzd)jn koz.ad6 modj{lr4 mine/ tobb IraJ.f'Orr h":t!/IC b"d{,iat. utoH6 fil!&.rig bchajlott.a RZ ad&Irmi a tt!tmell:.~ht!. Na IIlnc., m6d ugyi jcgyzo. hilelre. oegyl' at (I kijovltll"lto Ira1-· tnroknt kes=-p~l"Izert a ,o/dmivelhA kenu!llgJl!pr6me.~I~reJ.. 'uMlj,l].: U.Og; mini":ierium a Iraktoral nI(;meg a modjal. hO!1U (J kulilcti !J:r~' sol: rh:ert: ell jav/'lnUrr ki. E::e( he!lijktol 1ovol /Cuo faToa!.ban 1$ mea is f}ldMno or (illam; cfltn6~:e$ rt:nd!J:eusen $eperjek st:gedeik !1 alaft mlikt3d6 16.'e/milJe1h,igyi . flPPh!menyeke!. A L:orommaJ felcral,n(i/lom6sol.: prohlemaja. If/U mara!_ dott kerniny tii:ves:e:ycs, hfJ beho:napra potlllhr""cik a !Jcpdllomdguullad, flingbaborilhf!'j(J (J lui:..td.til. ,loL' Irlll.:torhi,inuciJ.. lIyen et.elben pcdirJ kOllnycn tideA TENGERI OAR.~LAS miaU sok rili a 1,;zSytiJat. hOi)!! a l'j;menyscpr a panan a falukb:ln. Az esyka1:Jp;j· -ta,'Un raira k/mi{ 6;/6 okok minrt ('sos d:m'ii6 mukodleti'!!t~he1. ugyanh -elhnnl'agalln a kOJ.e:e.,!~gCt. En' kiJlonr molDA;mcsleri kepe~itcst kovenck pedig sU/Y0!J /I.-ourll.-,.:men!fel telnck. Ha tt'h:il eg)· Szu\·c.lkezclne.k IJ(]nJ!ok. J.,'ulunb'-:/I is a (ja:da jOg!'" van egy kalapucs.,)s d(lni16ja, C:SA.k san I'.MgedeJJenkedik. ha cl neJII akkoi d-arAlhsl, ha kepesitelt molnar· ve(lZl!tr mun!.aert k6lJele.'nek 1611 mestt'.rt a!kalmaz.. l;zete&l. A !]az:dalla" $ziihe(le \ kemr.lly~eprorf:, fI h!men~J.,epr{j"ek E:! sl:relmeA' rendt!1l.:~:.c.t. mert az: p~dig a pen:rc. £pf' ezert J.. etl mrOtrm~'(1lllpcicsos .~:ijue·kr:.t:ti dnnf6 toM/nl n nleaoldii~t. lIo!1y (1'1 ga:.dcik " jO!l,O$ eltgedelJensege dcsifu jou.

o

'Ia"

k~'1
"

Hecsi 70nrOrB~. pianinok
Javlth. "ctel, c:sere, b~(lct I{ER.NACS. Rflk6rzi-ul Telefon: 13-99-11.

ts.