. *4

'

=

k
,)
\J

\ffiJ
*$ f--'

kg, wG.J

ffi

*f
l-7r

&
F*

\# # #
M

ffi ffi \fu
Y*4 "# .@

w
#\
!a

é#

w
\gJ

ffiB

Á\
!::

d

;.:
L-i L n

F

tu ffi ffi

N fF-

':

.

*'

_


ii'l-:*

'c,

N

?*
-q'

rffitr nr 'tlil : I *.1-, iql.Fp'

,ilfir,
cEr!!!i'
il ]=;=

Í|

{

l

ci-riilgrr:lk a -:zir rrlr-ieJ li*r.ell * Sz,lilj le li rli;gliiri l.i-.] \ 'lzcre tet ' Ilog'i-.lt"r * .\liJrt l:*z'lrtlil :l i*l-ii i ;\'{{é11 rír * ;:l'í: * ir ir'..i|'r..1íl ' l ''t'{{ér"r lír t:li: Kicsik:.rjl 'll]g\ r-,]il.rri< ''j'erl9!: k1ár ez,liv*l};ii:*;: lx*{l,tnlt]í:ll:r tuit:rl*nr" *r:rit r,L:**'j rjrlj*l*r:s qg !ir:i jír*r};lrr ll::;}zgrls drrtl *
I

i !' 'r

i.\

ir:'i1(''1

.r. c . ili ilii.ill

',

" Ir..-l-". --:l, ;l--,:-.r,1

:

]*

-)

'1

í:t

A tilrcl ítírseIlr pj:itrI

szt llg;i

lti

li ilttll1 s:

VclcrLr lilrst: Vrtcr-'fÓclrtcr l\4trttc| SOlrr.rc, Wt'gc zttt cigc'tlt'tl lclcrrtit:it etls V':ltcrrrnrl Mut(crkotrtplcxcll, Iilt'trz Vclllg, l()1)
t

Pszichol giai kisszotár

Muranyi Ilealrix
a.llttl.t; l\ lilr'fi tuclattalanjában a n iség, a lelki.ség sképe. *ttltttttrZ: A rr tlrdattalanjában a féríilélekkép, felismerés, dontés'

Frlrrlít rÍ tr:

,r, l

11' |' 'l.r.Ill.li.\(1l], értelem sképe' dlll Illltl;ig(i: A tr-rclattalanban é]o n i-anyai tulajdonságokat, anyai l' |,r r'.'r'ttllit'itiltat egyesítc1 kép. <t r ltr'll1ltls: Őskép; készenlétirenclszer, amely a lelki átéléstren.|, :I lrr,I rZt'lck é.s szinrb lurrrok n-regjelenítésével. r:ttlrrlttttllcxus: Az énkomplexus réSzben a tudat tartalma, ré.szl,, rr .r lr.lltilelc. Annyira tudatos Számonlra egy pszichikai elem, illl! lIl|\'ilX,l) kapcsolatba keriil az énkornplexussal. Az énkompl',,rt,ll,tlt t1.szlcl|tik a tudat és a tudattalan kozotti ellentéteket és l, .. rilt,,r,1it'ltet. |tlr lt|ll;is: Mindenki nrá.st l megkürlonbozteto oníili létiJnk foIi ,llll'll| ):' ltl(lxta. (Énazonosság, azonosság, onttrdat[osságJ is szi-

2. kiadás

(o by Dietcr Breitsohl ÁG Literarische Agentur, Znrich, L994 Illusztráci o 1998 Barka Fercnc Hungarian translation o 1998 Murányi Beatrix

lt.,llilll,lh(:lll lrll<alrrrazhat esetenként.) ltltllr'lrlrl:icl<i: Lélektani érlel dési és változási fblyamat. Ezt ne_ ', ll, ;llllll('8val .sításnak vagy a személy kiteljeseclésének. hrrrrt1llt'xrls: llgynrással kapcsolatban áll tudatos és tr-rclattalan ' !l.'-1'.'r.11';;1,|i, érzésekcsoportia, arnely hatást gyakorol a viselke_ .1"r, l* t t r l l'rr liilrllr: A félelmet elfed , a félelemmel szenrbe.sze gezod l, rrr11'itt|1'r)Z()ltítt1 gátlástalan viselkedés, amelyet fe.szultsége hitelr ,

r,l,tlll

ISSN 0865 0705 1998,2006 Park K nyvkiad ' Budapest Szerkesztette: Révy Katalin Mííszaki szerkeszt : Mez Zsuzsa Nyomtatta és kotijtte a Kaposvári Nyomda Kft. _ 26096) Felel s vezet : Pogány Zokán igazgat1
Magyar kiadás

o

;,-,:,:'','''
t
,l.

t;ilg1'r'r'sz.l s: A lélektani nyelvezet ,,tárgyon'' azt étÍi,ami felé a t, llr'lr r'l; vli1,iylrl< irányulnak: am|re az alany osztonkielégulés ^z , i, l,'lr t'I rt't r vligyil<. l)szichoanalitikus írásokl_lan najdnem minden lizt'ttt 'lyt jelent. A tárgyve.sztés valanrilyen j tárgy elvesZt}llt||h('7.t'l(lisi személy: Igen intenzív, er s hatásr-l személyi.ség,

l lrlll.rl

;r t'.st:lel<vésekre'

Bevezetés

.1lllll'Il lll;l Itlítr nrinclenki tud a lélektanb l, Irogy az errrbereknek tl l':l lt1xtliorrrplexttsttk ,,vztn''. I'la egy férti Ír|ra rrreg rjra anyllt l.r lr'', ,I lrltt'írtnoiben, vagy kif'ejezetten '.rnyás llar'átnoket keres, |l gIrll rl r t'tttllcrtársa rnáris rástiti a diagnc1zist: anyakol-Ilplexttsa ''rrr l lgy tir'tik: ez a férfi valami okb l nem tudott a kell életkorl,.rtr l,lrzltllitcltrlni az anyakotodésb l, rrregrekeclt egy korábbi f'e;l,r, lrrl lok<ln, vagy egyszer(ien olyan ember, akinek minclig nll\'ill,l'' vlrn sztiksége. KozkeletÍi nézet az is, lrogy az ilyesrrli

{lll

ll|

llt l'H(is7.cn rendjén val . Azt rnond|ák az illetore, ,,a nralrrája =:rr|111ry';i|1i1'1 til''. I{asonl an áll a do|og azzzll a fiÍrval, aki tírl sol..ttH rlt,ttirrl lpiavéd, szitrnyai alatt - o a ,'Ílls ) papa"*. Csakhogy, rllllll lll.|t' lr l'inorrrkod kif'ejezés is elár_rrlja, tárrsaclaln-rtrnkban a l'ir.'r ''l',rl*''ttllllcxlrsa kevésbészálníÍproblematikusnak. Ha egy no a ;,,l ,r| 1rlíisclrl; Íérfiaklrozvonz dik, a kozvélerrrény ap:rkorrrple*rr''t trreg nála, é.s enylre fejc.s várlással leszogezi, lropiy ez 'tll.t1lít + lr ttt:tlt tr_tclott az zl,piár | leválni. Arr l a lárnyr l pedig, aki 'llly !r'lllrlll ltitÚt'c is egytitt lakik édesanyjával, Vagy tÚll felt inoen trtáli'ir/tl ;lllyilinak élet.stíltrsát, azok, akiket ez lrátrányosan érint, ep1'lrr'il kijclcntik: anyakonrplexrrsltrrn szenvecl. De az is lehet,
llrrg!' r'Zl t:gi:sz kedves tr.rlajclonságnak tartják. l:lqíl lrilllrrrl'írsra rgy vélnénk, ez a két alapkorrrplexus tttlajd<ln}lr'IrIlr'll t:gÚ..szen egyszer i tény, terrrrészetes kt)Vetkeztnénye an_

I

lr,tgr,t ll,ttsk:iju (fi:rncia)

nak, hogy a legtobb etrrl>ert anyja és apja neveli és lorlrrálja, tclvábbír lrogy valarrrelyik .sztil hiányárt títrsaclalrrrtrnkban lényeges hátrányként kÖnyvelik el. Árrl az elso percben oly nlagírt l értct donek és egyszersnrincl oly talál nak tetszo fogal<lnl valrijában nagyon bony<rltrlt, és - rnint rrrár a kozkeletii nézet is sr.tgalr-trazza - kozvetlentil osszeÍtigg az egyén Í'ejlíidésével. énkonrpleAz xltsnak ,,a rrlegÍ'elel életkorban'' le kell vá|nia az anyir- és apakotrrplexust'íll, lrogy az etrrber Íolisnrer'lresse életkorának nregf'elelo féil clési f'elaclatait, és ,'kell en er s énre'' tehessen szert, mert csak így lesz képes szíu'rrot Vetni az élet kovetelrrrényeivel, nregbirk<1zni a nelrézségekkel, és kellíi aclag életorornrrrel, elégedetten élni. A korrrplextrs a jungi lélektan egyik kozponti Íbgalnra. Ncnr csoda lrát, lrogy az analitiktrsok esetleírásaiban gyakran olvaslratiuk egy-egy páciensr l:,,Anyakorrrplextlsa pozitív.'' Vagy:,,Apakotnplexusa er sen dottriníll.'' A szernélyiségalapvetíi ninÍázaÍáL iellerrrzik az ilyen rrregirllapítások, ánr ezenkíviil a páciens jellegzetes nehézségeirl, tipikr.rs életlelret ségeir l is .sokat elrrrondanak. A jLrngi lélektan esetleírásai vagy esetcímkéi siirŰrn lrivatkoznak ezekre a korrrplexttsokra, egyes konrplexusképek leírásai rnagát l jungt l szártlraznakl; tudtor-rrrrral azonban rnég nerr-r írtak olyan konyvet' anely az L|nya- és apakornplexttsok írttekint ábrázolását' kísérlirrreg. Ezt a lriányt szeretnénr rnost p tolni, ktilonosen tnivel ítgy látorrr, lrogy a trrodern csecsenr ttlegÍigyelések eredrrlényei a komplexuselrrréletet is rnegÍrjítják' Az ánekinto ábrírzolítsban persze be kell érnenr zl tipiku.s konrpiextrsalakzatok leírásával. Mivel senkit sem ,,csak" az anyakonrplextts határoz tneg' lranetrr rrrindig szerepet jirtszik az apak<-lrrrplexus is, az énkonrplextts pedig a nrinclenkori egyedi életlrelyzetben _ atrlely igen vírltoz lelret - trrás-trlás rrr don beÍblyásolja a r-rreghatároz
el(j abban a ,,tiszta'' fbrnrában, arrrelyet leírok, de éppen ez a fornrirjtrk j l érzéke|teti,l'rogyan is alakul ki egy-egy jellegzetes korrrplextrslégkor. A kotnplexr_rsok osszjátékát a részletes esetleírírsok rn clszertzrnila5; kielégíten ál>ráz<>liák, Íigyelerrrbe véve a további kor-nplexus<lkat, klil nosen a testvérkorrrplexusokat is.2
kor-lrplexr.rs kezelését,a konrplexttsok nagyon ritkán íordr-rlnak

Netrr l'i 1rt'ltllt van elre 2l jtrngi'ítnus .iroclalon'rlran'3 itt átlog an ismertessetrt' Szeret,,=,,,'i ,,,,'' lrtlgy czt az iro<-lalrrrat lrocs/'rtani sajírt nézetenret a ,r,-,,, ,,,,'11l,,g,,i,rl^rni és ezze| vitítrir arrrely tobb r'r'rint hI]:',''l |t''|ilIllÍ'\ll5()l<r<il, azt a szenrléletrrríldot' kényszeríter vel Íbrnrál<iclott során szinte -l
!=,illll

célorrr

l.llllllrtIl'i tlttttrkíttrt l.i l t.tt!tr'ttt, pozitív :l'll]\'lIll l'(iszlctcsen Íbglalkozorrr tnaid az ercdetileg a vitákb l valzrl'rogy ,|ll|,lltr,ttt1rlt'xLtssal, .gy'e'zt nrert Írgy látoru' peáig azért' nrert zrpakonlplextts hr',,rlll< t'z.t a térrrái rr-rásrészt
l,lrt

ltlll|l:l/l,l

|+lillltill,;ttttt,lycketanoiprincípirrrnlebecstiloisrrtbavágtzrk,pe. egyik példáia' ,llp l|l,t tt,tgy sz.iikségt-t Lnn' ia1ut' e lebecsr-ilés anyát'' enr,,, .,iy,,t .r,',-,pi.xr'rs kapcsán rogton az
,,,it,,,,
i,

',ill.rgtrnkban

notton-n<l

a vágy az

anyakorrrplexr.rs. érté_

a patriarc1ráttts' ,,r, .rrlririck ttrctatktiszob alatti tizenete: 'jogos =, Konyverrrben azÍ Íttrcsa_ r,rg1' lr'p,rllillllis az androcentriznrtts'4 ^ gyakr_an nregfigyel_ ,.'.r..''.'tttén elkertilni, atrrely tlanapság =u!,',, (a benne íoglalt anakéqe;) ltt'lrt rll it1rltl<t>trrplex.r. "painragá|át anyairnítg iát bŰlált,tll,lllll;ll( rryilvírnítiát, Áig^ranyakornplexus

"elnyelo

nenrcsak a kor'nplexttsok ttrrollr'l tltililt.5 l,ejtegetáseinr célja telrírt t(jlerrr telik' lrelyesbítsenr az it.at,lq't, lt.tttcttt az is, hog,y atrrennyire

rllrrtrttll litrllct.
trl,rgrth
rrrr

llr'll rllylrn<>k' ^,'lély'k egy patriarclrális kultÍrrábzrnrrrintha az zrzt a benyorrrást keltenr' .t* l, l'r'lri, lttlgy leírásukkal Ez éppen ellentétes
ttt,tlhrrrlrl ;rllir1>t>tokat is rogzíteni kívánnánr'
lt

_ vonírsaik t'zck a kornplextrsok terrnészetesen eg'yéb
keletkez_

e/ert szetetnénr leírni a korrrplexttsokat' hogyan íornrárltak benntinket' |l}lB|' \'ll,lB()sltn lássuk, rrriben és rlltlt' ,l
:,eiittcl(:kairrrr'r-rat'

voltáll 4*lIll||l .l lll('l'l,l1evezés'és tuclatosítás errrberekké onattoub és kapcsoíatokra készebb lrrh, l ll1' ttlílcl<ln
leváll'rasstrnk
r allr tttlr

j

l

1. FF,JEZET

,,Éltlnindent másképpen akarok

csinálni''

Leválás a megfelel életkorban

dtttlhrrl t,lr'tlt'tilcg pozitív konrplexr.rsokr l beszélek, ez azt' ielenltrrg1' ttz t,t'ecletileg pozitív lrzrtást p;yakorolt az illet szerrrély t'ziiltal identitásának fejl déséreis, és pozitív lratása ÉlFlt'l'Érrir(., trteg lr ttt'ttlttll v<.llna, ha a nregfélel életkorban .sikeriil a leválás. ,{ * ct r,r lt'l lcg pozitív anyakorrrplexr'rs alapvet biztonsírgérzést rtl d gyr,ttttcl(nck: azt, hogy kétségbevonlratatlan joga v^n az Éleltt, rtll ltz érzést,Irogy érdekes, fontos szelrrély, és részese egy tllágttrrh, rttttcly nrinden sztikségeset tnegad - s t r-rrég egy kicsi-

lt

l

tcl lttlrlrll ls, Akinek énje így fejlodott, azbizalmat érez a ,,ntárl} lt'lrrt |r, tlz.ért konnyen terenlt kapcsolatot. Az énkornplextts rla;l|tr l lt.ll,(| A pozitív anyakonrplexus iegyében a testi sziikségis b,tt-k ''ttrrt tttlilis'' clolognak számítanak, és kielégítésiik nornrá-

h. l..lll]l 'li.t'ttti'szetes ororrrot szerez a test, a vitalit/rs, az evés, a rrtr A lr,rlttt'I< érzelrneket is ki szabad f,ejeznie, és az ilyen rrreg|t|ilr.Jtrrrlilst ttuisokt l i.s képes elfo5;adni, befogadni. Az így rrregll*1rrllrrll í.nl<<ltrrplextrs fel tudia oldani onnon lratár_ait a násik tttilrr,|lt.| vltlíl tc.sti kapcsolatban, anélktil lrogy onrrrirga elvesztésdtrll lélttr' l)c nerrrcsak testileg ttrd nreglritt kapcsolatra lépni,
|tnttt'ttt lr.lkllt.g is. Általában megérti a tobbi ertrbeft, és jobbára t ta tttrHÉtllk, l,cll<i kozérzetélrezhozzáját'ti tnás etrrberck tárca_ s.lgtl, Ért1 ls nagyot tr-rd lendíteni n-rások kÓzérzetén' Az olyan

j

glr.ttttr,klx,tt, irki érdekl désre és trre6;értésreszárrrítlrat, aki felé 9*tslplrrl írittl, akit gondoskodás és védettség ovez, egészséges eilakilvllilr lt'll(t(lik ki.
11

a szerctetteljcs, fájcialrrras, oszinte szerrlbestilés, ,, ,rtilor.r."i. iül ben a szenll>estilé-sben lrgyzrni.s a sztilíjk olyan onképet is lllLliatnak apa és aZ any'I énképével szerr'rbekertil ve
12

port kínáll rat Llgyan bizonyos- vécroriarot' lr.
r'rlagrtkt'<il, arrlit

így az onértékeléslabili.ssá válik. Fontos lcnne telrát' hogy éppen ellben zt nel.téz id szakban zr serdti'o kozosséget érezzen a sziileivel, r-lrég l-ra el]entik is kell forcltrlnia' Sztiksége van a sztileit'e, akikr l leválik. Ezért okoznak ilyenkor annyi bajt azc>k a kor'prex.s'r,-.i"t,rt , a'relyek a levz,rlást eleve ti]tiák, és a íiírtvagy ia"r' ozr^t''i.nycgetik, l.rogy vagy a sztilei szeletetét veszíti el vágy a sajátn.,elro.ága, A kortárs

kotltpI'clt-ttissztllll a l<oz tt, arnit az erlllertíjl a saját élete akar, és a kozott,.alllit a kLllvilág ata.' vegso soron apja' anyja, tan/rr:ri. a tál'sacl;r]n"ri réteg, nn'.lylr.r-, él. A levírlás fo szztkas1 sercltil kor, anrikor rri clcigclk e.r.io.r".r., Íorraclalrrii vál7 tozások t-tlennek végbe. Az énkorrlplexrrs szerkezete átalakul,

bizonyos éncrí',és tobbé_kcvésllénlégiscsak " levált rrl1rr a sztileir l _ tilos volt -, Vagy a konlple-l':''i.'::)::]' t]:rcc.,lo. cr os onjlI<-ls:igi ''lojjo késztetcs l ujt jlr.
talírn leplezetten, lllert a nyílt

lektizcléséért' v;tgy le kell nlc;nclania a leválási l. iraegcsik .rtyt.',.l,ogy il;..; la1clonképpen tilos is a leválírs, sikertil n-,,i., ...knél sr_rtty<-llll_ ban bep tol ni 'azÍ, ttl'tli .,z xpJ-anya ",r-'t t'cncl.szerben hiányzik. Erre azonllan csak akkor nyílik lrl cl, ti, ,...rtiloben rnegvan

ptrbertás, a hltszaclik élet 'vi.q) rlleg kellcr-re sziinnie a szLilofigurá k i<),ea|izá]ás,.tnak' A sztil(ii l'relyzet csznrényítése rrgyarris kirrronclatlanltl rrliriclig a gyerllleki lieIyzet lebec.stilését 1.liá"ti Ez ic]() tájt tobbnyire tuc| ato's Lr l 2lz"'Iny 2I_ és apakorrrpl.- u..'i i.,ralírs lényegében a s zti_ l kr l rrlirlt szenrélyekiíil t riénik, e,', i!.r-,.r"t Íbntc>s szerepet jíttszlrnak bcnne a konlp-'extts"t , ugy",''irirlin.en kolllplexr_tstllinlázltt triegcngecli a leváiás uiz,rny,rs'iepJseit, és r-l-regtilt niás, t1tvol<lclri lÓpéscket. I.Ia rrrinc|ig is tilcls uoti vagy niindig is tikrs v.lt ,rr;,.rkeppen gonclolkocrni, "t,r, x tt sn; k .z,, 'rint "r'tntt' u5:,', 1.I l"gz.[",, ;;;rk;;,.:; l:,l i'íÍ:^,: iI;]]l3;: clr-r gyc'rrnck r'lgy kellrényén rtregclolgcrzik a tllalo,n
t

Legkés llb a .sercltilclkorllan

(prrbcr_tals é.s kés

r|ll vilgy, ztz árnyék, kiilonleges jclentoséget kap ilyenkor.

tliil<ik sa|ílt énképtiket. A szlilíjk ki ner-tl élt vílgyait is kiszirr-rzrtc>ljlil< ckozben, és rendszer'int olyan értékké errrelik, arr'rit ok akar_ tlltI< t-l-tost meÍ]tapasztalni. Nélia irigységet ébl'eszt a sziil kllen, lrrltr4y gyerrllekiik átélheti .l'zt, arnit nekik nerrr sikertilt. A ki neIll

i;

A lcvalJs

;j;;;','il;il1'Yj
nteg a ser-

r.scl-

gyernlektik sok esetbeÁ nrég nelrr isn1ert. AZ
''lzttitrozzitk

rltiltének gyerrnekeib l varírzstitésreérzéki,,virággyerckek', letlr'li, a zenéért és a szereletrrét't b<llondrrl(; hippik. Egyszerte c.sak ;r 1l<>zitív anyakorr-rplextls értékeitkezclték kollektívan tinnepelni ;rz :tpakotlrplexusos világban. A rrrházkrldásban is tetten rhetjtrk r'zt a lé1l dést. A farrrreros net-tlzeclék gyerrrlekei rrra egyecli tervr'z(:sii clivatkreáci kban illcgetik r-r'ragrrkat. A szelnélyes anya és zr szetllélyes apa helyébe a scrdiil korllan ;r vlrllásokb l isrrrert, terrnészetlol(jtti atyiik és anyák is lépl'retneli. A vlrlláspeclag gi1rlran serdiiLl(ikor'i ,,vallírsi szigorr l" beszélnck: a lt'rclLrl(jk hajlalrrosak abszoltrtizírlni a vall/rsi kérdéseket.Ez lélekl;rrrilag értl-rcto: a sercltil azonossági váls1rgllan van' tehát tájéko_ rrlrlísi pontot keres. Mivel a tájékoz c|ás forrál.sai már netll a sziilrili,:r szert'rélyes apa és anya alakja nrclgott íéléleclnekaz arclrel l )l lsok, al'rogyan a kollcktív ér-tékrencl.szerben trregnyilvánulnak' l']zt:rt tan tsít sok Ílatal élénkér'deklclclést bizonyos vallálsi ílranrla_ lrrli ir-írnt' ezért Szeg(jdik sokrrk egy isten vagy istcnn(l szolgírlatír_ lr;t, ltl<inek trzenetét az életbe akarja átliltetni. Ezzel átrr-rene{ileg oly ',lt'lsílbb lratal<rrl gyerrrrckévé'' válík, arrri onértékelését hatátrls:ttr tnegtár'nogat'ja, hogy k<lnnyebben ttrclja sztileitol ell'iatílroltti tttlrgát és gondoskodásukr' l lerr-r<>ndani. Pel'sze arnit a fiatal llyt'rtl<c;r teljesen egyéni lrelyzetnek' ,,totálisan saj/Lt írtnak', ér-ez, ,lZ |'(:nclszerint nagyon is kollektív rt; rlrjabb levál1rsi Íblyarlratokra lt'sz rrrajd sziiksége, ha val ban a saját Írt|át akarja nlegtalírlni. Így iIZ ('lt]l)cr istenképe í.s v1rltozik: Ila visszagondolunk, n-rilyen istenlt(,|X,illk voltak életrinkben - mírr ha egyáltalán szefepet játszot_ t,tlt -., rllcgállapíthzrtjr"rk, hogy vírltoztak. A sercltilokor-i lreves po|

t'lc'tstíltrssírféjlesztik. Így t rténhetett llleg, l-rogy zi késoi 60-a.s tivt'k és a 70-es évek szorgzrlrrras, teljesítrllény-kÓzp<lnt t nerlrze-

Mártnost a ser'cliil k netrl csak .sziileikr l vírlnak le, a leválírs a ltrlt'títrs csoportban is végllerr-regy. Kollektív árnyék i.s létezik, ezt ;r l'iatalok tobbnyire lelkescn és alkot an rr-ragtrkévírteszik, és

73

az ifj r politikus. A kornplexr.rsban gyokerez és a ,,nornrális'' po_ litikai elk<ltelezettség kLilonbsége abllan nrr-rtatkozik nreg, lrogy a konrplexlrs vezérelte politikrrs rrleggyclz clése szent és sziklaszilárd, lépten-nyomon ,,árulásr l" beszél, és a polítikát nem az emberek egyiittélését rrrinél békésebbé értelrrresebbé tev lehet és .ségként ét'telrrrezi, hanetrl egyetenes tidv t keres benne. Percze így biztosan csal clni Íog. Általánosságban véve elnrondlratjr.rk, hogy a leválás szakasziallan szerepet játszttnak trríts enrberek is, akik nenr azonosak Llgyan az ztpáva| és az anyáva|, de az apálloz és anyálroz f(izodo képzeteket ki lehet Vetíteni rá|uk, továbbá atya- és anyaistenségek képei is, a hozzájtrk taftozti életprograrrlokkal egyLitt.

litikai érzenrények is arra Vezethctok vissza, lrogy anya_ és apakornplextrsát a politikai programok tl-rcgszegett ígér'eteirevetíti ki

rnindenkori tánrollIll,llll vltn sziiksége, az e|orevtvo torekvések viszony is Írjjíréledtelrát kisgyerr-rrekkori
p,ri,',1,ir,,.

't

lrt'trl(il korban. Ez u

Lz apáhozval

|!l,lll lllilr'tclhat rt|ár l ' EzérÍébrecl benne lreves elt=l, l('l(il'nc az Óná'il vá válirs szerint' annítl lreve_ ,,',,,'i,,i, ap1ávalszetrrben' A rivalizálás' Blos korábban és szereti egyrrrítst ,,r,llll, rrtinél |obban szerette egyrrrást állítja f'el rrrásoclik tézisét ,,,,'u'',rina,g'a két íérfi.Ennel'kapcsán késztetése sokkal inkírbb az apánerr'ri l1lr rsl lt kanrasz fiír sLirgeto a n klrÖz; val jában r,il vlrl<i leválást szopítiu, trrint a kozeleclést az up'atot val eltírvoloclás lreves vágya'
tlr.trt cgyéb, t-trint

""Ji'tt"li f-enn, lnel-t akkot a Íl r ,,a papa

kapcsolat azon|>an most nrár
íiacskájer'' lrraradnzr,

|valj leválást illeti' err l Blos nerrr sokat beszél' Úgy véli, lra si_ ^;''i;í, ,|llllll (]sodálkozol]1 - aztán n]éÉ]senrcsoclállkozorrr' és ily. rrr don megszÍrnik az i-,l,,it ,, szetrrbeflordrlÁs az a[aval, Írtján' és szenré_ ,;;,,;.;;;;yítése, akkor a fiÚr tovább lralacllrat sze.rrrszoga.nyár
r,t]'r"*c''

A kamasz firí Blos: Fretlcl és az apakonxplexL$
Érdekes nézetet fejt ki a Íi rk serdiilésér l Peter Blos l;reucl és az apakomplextls'7 cín(i tanr'rlnrányában' Blos abb l a kérdésbl indr'rl ki, l-rogy rniért van annyi riva|izá|ás, versengés és elutasítás a karnasz liÍrk és apjr.rk koz.ott' Mintl'rogy a karrraszok ezzel a fej|odési szakzrsszal gyakran nenr tudnelk rrregbirk zni, a rlegoidatlan

api" is tisztelni fogia' Csaklrogy mélylélektani i,,,t ,rcru" irrég valarlrin'k'ill'g kell toménnie: ^z ^nyár
,lt,t,r

az anya_ az anyufo,nplexr.rsr l is le kell válni' kiilonben Íartoz várakozással egyiitt' átlrelyei,,,,,,rrú*.,', nrinclen hozzá l.lt|iliabatátn re'aíeleségre.Haaflatalenrberegyszer(ren'csak
akkor az anyakorrrplexus

l.

és az-

r'llrlr'clr'rl anyját |, és ezze| át leértékeli' is elvesz_ q/,lll'l()s orpén,rrru és a velÜrk osszeíiigg anirnarészek

problérrrákat, Blos szerint, egész élettikben rrlagr-rkkal lrr'rrcolják. Blos feltételezi, lrogy 2| Zavar a kisgyerrrrek korb l ered. 'lézise a kovetkez képpen lrangzik. A kisgyer'Irrek korban az apa teszi lehetové, lrogy a gyerrrrek ellenálljon a totális anyaftigg ségnek. Az aP^ az egész életen át tárrrogatja az el reviv torekvéseket, a lelki és testi Í'eilodést. Az apa segít fiának harcolni a visszaesések el_ len, segít rrregvívni a sárkánnyal. (Az a férfiÍantázia jut itt sz hoz, hogy az aP^ az életo.szton szolrgálatál>an áll.) A kanraszban isrrrét Í'ellobban a szeretet anyja iránt, rj Íbrrnában éled Í'el az anitrraelernekkel keveredo anyakomplexus, ezzel azonban egyszersnrind Útjra felébred a félelenr az els dleges anyafligg ségt l. Blos szer'int ilyenkor a kamasznak, éppírgy,rrrint kisgyerrrrek k<rrában,
t4

az anyai trt'k s lcértékelodnek' Ez' arr^ vezet' l'rogy sok szorongást kelt' telrát rrrég jobban el l,rl;tllltn a noi elenr is, t<iitonrele elméletekben rr-rilyen t,,]tt ti,ituni. Elég furcsa, lrogy a és rrrilyen konnyen ,,rlríirr lilrcltrl el az ,'elnyel anya'' kifejezés'8 a tárllad val? Rárllvt'szik ezt a kifeiezést a n k is' Azonostllnak l vzrn sz ' Fontos lenne végre ,,,t,,rr.'t gy"t.an a konkrét anyákr lx'tt l<rlnkrét édesanyánkkal,

elenr' de ál-

élo anya net]l azonos egészétlrr,tlizni, hogy a konlplexusr't"t<l'o'' és lrogy nenr szabacl arcl'retípr'tsos íiosszekeverni' grtr':ikat konkrét vonatkoztatási szenrélyeinkkel tánracl' arr-rikor el_ lirtljtrk, l-rogy szorongás elsosorban.olyankor lván elénk tálal1a az elfojtott lrr|tttt'tk valatrrit. a sziongás írgysz nyilván sziikségszeriien i,',,,nr' r-r,rgy foglalkozzunk vele, rrrert
luv'zri.t;vto]iik ai életirnklroz' El kellene Í11eggy zodés, l'rogy v.tirltr a n i elerrr leértékelése: ^ ^z
tel-rát

gondolkodni azon'

a

ÍérÍi

I5

fiatalabb.Jtrng hal'rrarosan ílgy étezte, atya'' t ll sokat l',, vetel tole. Blos indrrl:rtátvitelt lát ebl;en; ',Frelrcl is rrlinclig Írgy i'rr . Frelrcl te' tÚrl sokat kc)vetel t le eszrrrényített apja, akinck nevére clir,:,,, séget akzrrt hozni. Frer.rcl életéneknagy vírlsága volt, amikor rlt,1lr venéves korírban, 1.996-ban, elveszítette éclcsapját. A gyászt'l', 1 el ttlrr'etrcl kiil nosen viselkeclett: apja lialálo.s beteg volt, (i rrl,.l' serl hztlirszt<;tta cl két ti napos szi'rniclci tltaz,tsílt. Még a tettrt't(, le is kés n Íirtott be, Illeft loltaftott1rk zr Íbclrásznál.Ezenur r'i:','| keclésén t"tlaga Ft'ettcl is csoclálkozott, és trlagatartás:t onanalízi:,r, késztette. Az elsíj konyv, anlely ebbol az. onanalízrsb l sztilt,t,,ll

ban lllltatkozik rrreg, l-rogy szinte kizírr lagos' sZenveclélyes lr'r r:'rtsírgok fÍizik Íérfíakl'roz,és ezeket a llzrrátságokzlt - Inint.Jrrrrl e.setében-kclnnyenfclrrrlírljaapa_fi rkapcsolattz'r.AlrÍrsz('lr,l

és Í:rntzrsztiktrsan kr)nnyecl észjirrílspárosrrlt benne''9. Attti tc'st.rl katírt illeti, lia egy l-ríisfigLrrához, C]aribalclihoz hasonlítia.I2ll.,'|, Frcrrclot. onrnagíir l peclig ellrlonclja: kész volt rrtinclent l.llcgl(.ll ni, Irogy ennek az lt1>ának kinyilvár-rított keclvence lllaraclhass,,r' Frerrcl erecletileg pozitív apakollplextrsa kés bbi élete sorárl;r|'

hoz, intenzív érzelrr-ri kotelék, anlely leln tt életétis sokáig t.l|'' sérte. Leveleillen Fretrcl hogy volt a Íelve tisztelt cslrl.r,| ^ztÍ1.|21, apa kinyilvánított kedvcnce. Apj1rt így jellenlzl: ,,rrrély llolcses:',,

hogy Fretrclot

Íélpélclának, lrogy tételétigazolja. Blos bizonyítottnak t:rrt;,'
nag1z911

identitírsírnaknlegtalálásához nincs is sztikség szetnbes[tlésrr' , anyírval és az anyak<lnlplexussal, nel)l l<:szi-e sokkal Veszélyt,sr, bé ezeket.az anyírkat, azanyai elettlet és aztírn végs(i soron zt rr,'r séget is, r'rlint arl]ilyenek kiilclnben lennének? Az ,'elnyel lrrrt ' r'ril'' sz l elrlréletekct rriincl íérÍlak talírltírk ki, és anlenn1lj1-1' , ll tttdotrr, a rrlélylélektan tlrinclen iskolájában f'elbrrkkannak. Bl<ls, és ez LIZtán kiilon sen ércleke.s, Freltcl szerrrélyét lroz' , szoros kapcscrlat fÍizte éclesapjírlroz,.|lrli,,|

,

,,i ,l1l11 l'l1r,:,t,It cszrriényítettlllafadt. Két él.vel zrpja lra_ ., i. 'l, l,. l,ll l;tt.tttl .rz Oclipr-rsz-korr.rplexust, és ennek a ,, ,, rl t,. r.llt.ltttt'z sc sclrán - nltltat rá Blos * valahogy ii , ,ll ,l/ ,ll):l szc:fcllérol' Az Öclipr.rsz-rllondában, llrint , 1 l llll 'lltll.l :l j<iscla, liogy a Íiír,akit.Jokaszté sziilni Íbg, i i! llll r, l,,lli;r t)lrli irpjírt, Laioszt. I]rre Laiosz fogta az j, ::,l' l ll .lllllIl:l lr lállait, lrogy szeller-rrként se ttrcijon jár.ni, ., llrlrrrl ,t |11'*u"1.l>en. Az v<>lt tel.r/rt a szírncléka,l.rogy , l! ll '.\ lt.riti)llll értelrnezés,kozttik Fretrcié is' elsiklik
!, ,1:', r.' .r1,'r ltltlÍlt.a szíintzr flírt.ll ! ,llll'l| rrr:'tt.r.iilctiink elkezcl clik, ott fenclszerint a korrrp: i! itl....,| tl|(.l] llitírsrrr clr.rnkal, nel-n pedig az objektivitíis. ,.,,i ll rl,ll.t rrl:irl llt.cttcl végre levált r la, fell-ragyott ap'a esz,.,I ,rrrrt'llycl kirrrondatlantrl onr'nagát, a Íjírtbecsiil_ , ttrrl lr,livlr jclcnt s f.ejl clés, terrnékeny alkot korszzrk
: .|.. ,.lr.lt.llt't-t

: ! ll
.ir

i! , ! l! . ., r l, ' l.r,,l :,z, llgÍlja, rrregr.rragyarázliatja péiclálrl, l-rogy a sze, .:. ttttr.l1' 1lt't.szc kétségkíviil naéayon Íbr-rtos clolog _ nliért ; i: !|ll\llr. llllllilllgstilyozott, k zponti szerepetFretlcl eln-réle.r :

,l ,rz t.ltlckcs eszt-tlefitttzrtárssal nyorn s bizonyítékot rl,lll ,llr,l' lrtlgy elnléleteink korátntsetl ltiggetlenek a ,l lllllllrrl' l.,z lclrct az egyik crka annak is, I-iogy olykor ,',.ltrtr.lt.l<'I< léteznek trgyanarr l ir térrr1rr l: akiket ,r rll' rrr.rslit1llp Íorrnáltak,zrzok nénlileg rrrásképpen lz'rt,r, | , ltl\ lljlylllllrz(lkat a jelenségeket. Blos te riája' atl]ely l l,tttt,t,'z, l.irjl< Itcves nerlri késztetéseelsíjsor|>an az apá-

; .
:

,,
|,

!, tli

i , l:t,tll,t|.rtt szíllla ker|il

i, ltr'.lll,lllzis|.ail azt r-r-rondják: patriafch/rlis tuclorrrány egy ' l,tl,r1ill:trt. A pszicl-rcranalízis elrl_réleti vitájában a no-

- csak nralginális helye

van'12 De

Zík'''l() Ilyen kijelentést csak az tehet, zrkinck érzeh-rri viszony:l
16

- és rrlegsztiletett a psziclloanalízis. Fretrcl tlteg is rrt,r az elosz l>an: ,,Az álorrlléjtésr'eakci a legjelentosebb esclltt'rr\ re, a legÍáj<ibb veszteségre, anlely egy Íérliéletélrcn l>ek vt,tl,,'
zt

íclentit1rsválsirgba kertilt' de

válságot

zrlkot tll clon lrasznosítani trtcll;r ,'.]

lr1'

. .! i|||| ,|l\,|| lt:1lrii az osiclokt l neki rerr<lelt, korlátozott sze| ,.,t' lt,,1iy rrtt,uli<iclítsa az t rr_regillet tefet, v?rÉ]y eÉ]yszefíi', lrrr'tli,, ,.tttlx.l.i ttiílclon, 2I l1ozzá ill teret akzrrja elfoglalni. . :: iiii'il|{g tr,r1iyrlrl gyakran el forcltrl, l-rogy a n t csak a Íélfirl,r rl.,.zrllly:||)ílll és a gyerrrrekl-rez val viszonyában látjírk.

Ezzel azonban llleÍatagacli1rk tolc crecleti, elsric|leges lényét,zt n(i csak a ÍérÍlvorratkozásál>an létc'zik, teh.írt rrrásocllag<ls, szárt-naztatott identitása veln.13 Az tt tény, hogy a psziclroanalízis elrrléletében alig van héÍyea rrtinek, érthetobbéválik, lra trrcl.jtrk, hogy rllib l n n ki a pszicl.roanalízis: .szerrlbestilésb l cgy donrinírl apakorl-rplexussal' M clszertani rtrrrrrtatást is kaprrnk ebbol: ha a korllplextts erosen ttralk<lcl jellegÍi, a levu'rlírsban a jelek szerint scgítl-ret az álonrfé|tés, vagyi.s a tttclattalan analízise' Fcllvet clik az<>nl>an a kérclés,elég lllesszire jtltott-e a férfjak lev1rlása ap1trkr l, hzr a nok napjainkban azt nlonclják, nagyon nel-réz rlreglratározni ,,a n helyét', a pszicl-r<>analízisllen.l4 Netl-l ttz itl a l> kkcn , l-rogy elrrtrrlasztoLták az anyakoIlrplexLlst is rcaktivírlni és Íélclolgozni? l)e vajon c.sak Frcttcl szerr-rélycs apakorrrplexrtsa zr lltcla.s abban, lrogy clrrlélete olyan ÍérÍlcentriktrs lctti,Jr'rng, akinek szir'rtén igen bonyolr.rlt kapcsolata vc>lt az éclcsapjírval, cle akit egész életében lenyiigozott a Nagy Anya arclretípltsa, s lélcktana egészébcnvéve .sokkal tobbet kosz nlret a trlatriarcl'rális gonclolkoclásnak, trlzr_ gát a n t, arrrikor val<iban a' norol írt, szintén csak a Íérfil-roz val viszonyában írta le. Peclig ha lr(i akar lenni az egyénnévírlásr l (inclividuirci ) alkotott elnlélctéhez, nerl így kellett volna tcnnie. De hírt Fretrd is rrreg <r is a trraguk idejében végezték tr-rclonrányos rrrtrnkírjlrkat, abban a k<>rban, zttrrikor a n knck csak rnint anyáknak vagy le1rnygyernrekeknek volt létjogosr.rltsírgtrk. Mirírnk, r-r-rai nokre vár a l'eladat, lrogy rítr-trrrtassr.tnk, llrilyen korlátok kozé szorította a níjket rrrég zrz elr'rréletllen is az akkor'i korszellenr, azvtán a llr:tgttnk pszicl-rolrigiájiinak rlregÍ'elel en átÍbgalrrrazzrrk ezeket az elrrréleteket, és rrregpt' báljtrk leír'ni ,,a n k l-relyét,'.t5

'rt .Áz_;rclclig"''nélktilÓz<rtt' r,té"kc-ket'-rrras"1b:liiukryá] l,'r r r vilz'rgában

éslyitgy il

Szc!_

'tlri tltl'tr egész fiatalon fiír*rl jíu', pár.ka_pe.5o^!a1ban él, r1iíg rnítsok ,r szt:Ilcrrti éttékekne.!<. szenlelik- nlílg!]k3t Akit anyakonrplexr.rsá2nu"potrrplexus pozitívabb lralílsa esetén - r'rrég lra ez tr.t,l'rtl;tlan trr'at-acl is _ a tesl' egyszerÍlen hOzz||tLLlIOZ1k az életlrez, ,rrlt'll<iil lrogy nagyol>b Íélhajtást csinítlnírnak k rtilotte. A szelletrri viliig, zrrrtelyl'rez ezek a lánykák kclt dnek, lehet igazi varázstls r rllig, csttpa inspir'áci , szellelni kaland és spiritr-rális élrrlény,cle l,'lrt't <llyan vilírg is, ahol sok t'r'rdást lralrrroztak lcl, és áttekintl-retrlr rrrindazt, zrtrrit az errrberek valalra gondoltak. Áz intelligencia ,", t1lénk érdekl clés trlindenesetre nélktilozlretctlen. olykor egyrrr,rs nrellelt i..:.1tsg{isyp!b_e_!Ő- it.két' szclciurlizácj s. frrfria, .a k-oiÓ,lr's :tz apzrkor-rrplexr'tslroz és egyszet'strlincl az ztptti elerrl tr'rdatkti',zr lll alatti eszrrrényítése niindkét szocii izáci s Í<>rtlra esetén
lrrl;
117
r

-A

liinyoknírl a

"[e_1'esi.

szocializáciÓ-_két""-elté"_t'9. |_<1'qiíliz1

szokítsos: van,

rr,rIi

rlcgatív lratása

f<lr'rne'rlt,

'.LZn^gyon iclegenkecllret a test clolgai-

rrr'gtttztracl.

trr'trt_st-t_r;;eti

l.r1slrclirl_1n|'''sze!s'pét,"'lra'barátiir _YilgY ilg!!í!ry!1van; hogy ekozberr Lrlt'jl clif-e a.9.,U.4l"icleqtilt.:it, it? :_rlgllle!g91et< 1{g! NpltiilNg lii r lr'ze''tlc'n .e!p1ondlra.tjuk..'.szer:epfelfcrgás:r-'"té_vén'"tál'sa<ltrlrla'ulnk. azt
,rr1l:rlrrlir-L7'31.1 l ,,

v91g19t197íti a. n<l\ clolg1t, b_qgy i hz1gyo111!1yos títtsztclalc>nr + ley4]_áet aZ. apakolrlp_l-9x_Lls[-l, 'A-..nŐ akkor' tÖlti bc

,'lly

lrlt n'incs .saiá! é!!"\rl*!_1l'
!"Ét"fj''!sgl-c"q'o!QzzÓ_l

l_e1lqlq

]11yl$: l]99I..lopa|!,s]' és igz1-zi

n

urkk<lr

''l('Z1cn: ll9gy:rn viselke-djÉk, Hit.tt-t.gg..|]]-c']r"L'ko*c^k"íl_z*tíl.tli,.'hogy

l,.rrl('tél>ol erec] az az érzéi,e,hog'_ ábi'.ii z1-yi.s-z'onf"iiii'ogj,"és l,.rrr lr féiÍikon111en eiíi'is ir_tr:rt1a"néki'"1iog' lní legyen, lrogyan

t.4}l!l"u"j'r.!]9sy .|''1 y_e-el,'.:-T9l1u-'.4'y_i}1 ]]glÍi id_e""l!il4*]l], it,.'^l"t it'-t')_g]enti: a Íérfiie-

a

A kamasz lány
*Az

,,rjlit c'lkép.zclé-sei. szerin"t.-é]jen' irk_kpt.'Íle"nl no tÖblÉ.a. tér"igí]"zi|'lt.r|i sz-errrében. Ha a líÍjak*tté"l_e-t_1r9ly-9'_f9n"tps' é_q' t"É1!ékadp_"ne-

,1Járys:!

jll. c'lvégyiiiíT/ ..lininrrrsiL ap_:r '9'l.o1c;r'b9.! 1l4'lP*?]-l]pl.'xtr.s t<.,rrrpléirri-kii}éti toriiilr',it._Á7é-<itsapil rér'énl)lcslapaszt'rll értékeket a serdiilíj lz'rny a llarátjára és/vatgy a szellerrri életre viszi
18

le]"qlu|o\-ol:í1l]:il""_!l_!rrJ::-":l:d::?'3P!'és anyakotrrp-lextts.

i, i1j![1j!_g -'rvsl "ié'1r ,uik;r -ha|'rcí114*-Yjlg . íl'?pnggsági -y .4[1gba l'r'rtil, vagy-alkillnr+zkoclik Ez'_ir víság*e-sél.yt.kínál neki, lrogy
t,

'''. Azok a

ki az elsoclleges onazonos',lrl -._i!j"eit_'né_rrí'_válrak''Gl_,lz -l!ij-lil"rrlp]^{[i$'i" !; -'agy liiéi'i iie-nr
alakr.rlt I9

rl',i

É:r

j'í]Ír"ié',']éL] n k, akikben neur

*lfLdt+k iz,gl11b-e.-t!!ln| +"? a\y+Bompl.exr,leeal,
-_gy-akr"an
"el.epr-e-.s.

vasy

gt4-9_.9.hp-91

-,

s_ziÓ-v*al

"r:eagálnak"rr:inden .E.llyálasra..*Az..p*l-sz"-ak_adís

.".!]g]y'steb"._n-ké_{lyt-ele! aZ._e_mber}apcsolatbslijnjét'ere.detleaié-

.Y9!-.''y!sszzalakítani-erlrl'azonb:Ln-'csak
gp"ÍLíj+Qp J-É_t'-e_ZLk _-:*ií-t_"9nl9,. P!*ti]y-

akkor'"képss*l'ra-lega-iábll

a_ki''áilagqn-f"e'lu"i snlydatos.1 ket vizsgált, t]1-e81ll4PÍ!9-!-!.1,-h*o.gy eze-k..a*n-k -viss-zataia1!i1t<. |,p"ltso .!ij9j1anylio_i:' ."és"jgy-képesek.yoltak "v-a] <li._en1iket
.HeL_c*"_q_K,"

lelr, t'z is llozzátartozik a poziLív apakorrrplexr-rs képélrez. A poÍlllv ;ll)1lk()tnplexusÍr n a férfiakat vonz nak ta|álja, rgy tapaszItrlt'r, lrtlgy megbízhat ak, azonkívtjl azt Íeszi, anrit a társaságban lr.lttrl sz.<>kás. Ha férihez szok/rs rtrenni, lrát o is férjlrez rrregy. liz trrlrnapság a n k szocializáci jának egyik íorrrrája: a n nenr tall lt' rrz apakomplexusr l, cle nagy sikerrel dolgozik az apai vil'lpl l;ttt, és rrrunkájáért kell elismerést is kap. N i azonossága

szenlélyiségiiket.18 C3:sll1ase'$an_n:VJrite."krrvetkezt'e{ése'szerínt -1t5!1n]19z^li,..ltill"!ín
':1*

"!i9p_s-?".t*sygtr's.'.na_s_yalak'r-'határozta._'me8.'.1t

,|/,rlllllln,

tÚtl

iii{í!',:.lq*ar'-íudá-ros"*és*ralpra-es-g-l!'"'-a_''s-eríl_u]*.lqs:--_kp-zdeté.'v-pl
1e

gy-d<-$I'?.g-clik

.eJlej"zg.o

_[Ó-""é"qié!'"_És_*k-9my"*e'-zsts-"'-v-ásyk-ép'éhez.-iga-

*kkrlr'clcr'til ki, anrikor a problénrákat már nerrr lelret csttpán tel|c'rtlrtt(:nnyel ellensr-'rlyozni, vagy arrrikor régi kapcsolataitrjl elsza_ k'rrlrri kényszerirl. Ekkor szembestilnie kell anyjával és egyedi
a
t

a szaknrai szerepidentitáson, igencsak torékeny. Ez

Még lra ez a megállapítás ilyen általánosított forrnában nérnileg t rlz is' és ftileg nen nrinden korrrplexr.rsmintázat esetén érvé_ nyes, nrindenesetre tény: ha n kkel beszélgetve kislány korukr l érdeklodtink, gyakran dertilki,lrogy a tíz év kofiili kislány lényegesen <lnáll bb, karakteresebb, érdekesebb személyiségvolt. Az alkalrrrazkodással a serdLil lány elveszti eredeti énjének fontos vonásait. Megváltozna ez a helyzet, lra a kislányokat tobbet dicsérnékaz eredetiségért, kevesebbet az alkalrnazkodásért, és netrrcsak a íéfiakvonatkozásában látnák a n ket. A felelos poszton clolgoz<i n kr ltudjr.rk, hogy az apa szerepét nagyon vonz nak 11|i1|1:7ft.2o Az ilyen noknél igen éles fornrában jelentkeztek a serdtil kor problérnái. Bernardoni és \íerder vizsgálata kirtrutatta, hogy a sikeres szaknrai pályát beÍirt n k 80 százalékának apja diplorrrás enber volt, aki fi.iggetlenségre és onáll ságra nevelte a |ányát. Édesapjr-rkat ezek a n k clinamikr-rs, tevékeny, intelligens, torekv és liberális en-rbernek írták le. Ap|uk volt a szereptrrodell' any|ukat pedig elutasították. A korlátozoÍL noi szefepet azért is elutasították, lrrert édesanyjr.rk passzivitását és színtelenségétakkor is és nra is képtelenek elÍbgadni. Ar_ ra a kérdésre,lrogyan birk ztak rneg a serdiil kori identitásproblérrtákkal, tobbségiik azt felelte, hogy lra ilyen problénrája volt, akkor rrrég nagyobb teljesítnrényre torekedett, nrég tobbet tanult. AzI" tapasztalták ezek a lányok, lrogy teljesítrnénnyel kiegyenlíthe_ tok az azonosságptoblérnák. Kés bb majdnenr nrind férjlrez men20

lil,.tbc vág an fbntos lenne rrrinden n szárnír-a - biszen Íáfi_ LrirPr.xrlir-$.i!ía8unkhen r''rindaonyirrnkztjlpltketnPlext+sek-forruálr'r L, .fuggellen!l*att-1,-! lyen -4--9aj"at-ap.ak-o-rr:plexus:,ul}-- :* h-g y
1

t1,,t li<

>rrrplexusával.

t1tltrrlig..r.-rj1a
1'1

cli rr, u lcks,l tt atrs-lygSJggsZ&ilt1-l:ggy_rfLlyg!_leCy_e-q-a_ral IrrrAzonazonosmC_kglgjg.sg!L_[Sg*:sS!_4*LrJglt!*q2.9_{e!f Slyr r l

| 1'g

1nne k

nrgc"-trig_-lzg!n|2-e4é?.Z9n-a-s-aiáL-"gpgéL*azsn9ssá&ácsorhulásaivalés n9-haiol1on_nreg_e8yszerÍenel^z

r, l, r, J CluisÍa_\íol f q zf írta:' N![cjJr._]y-q*9l-_!:gg!sk_!er]É rt' ,r rt(ík, hogy saját lrelyre vzrn szi_itkségiik| Ésne l-ragyják, lrogy rrr,tr' tttalja ki nekik ezt a lrelyet _ nrás níjk se, de férfiak aztán r ly,ltti1'lp ne. A n k maguk nevezzék nreg és foglalják el a lérrl'ttlittek megíelel helyet.
t
l _

1r_'tr'lilrcn*l*e bq.[ens_Lry]!*"lÓc'g*o2ql_!-o'tba!-'ped.ic_beoz-élrr-i-'k-e-ll_ene

Szembenézés az anyával

',t'rcltil lány csak írgy lellret saját rrragára, lra szertlbenéz any^ anyakomplexussal. Ha ezt elnr.rlasztja, akkor nlajdani és 1r,tllrtcrkapcsolatát nenrcsak apirélrnényénekkivetítésével az ,r1r1,r liltal ki nem elégített elvárásokkal terl-reli me51, hanenr ritac|á.rrl tttég az hataÍlanrrl fÓlrnertil anyaproblénrákkal, rrreg az l:'l('s:lnyia által ki nerrr elégített elvárásokkal is. ltrlrryolr.rlt rnezíjben játsz clik le a leválás az anyár l, El szÖr is,
,1 ;,tr',rl (rs arz

27

a levírlírstnerll nagyon siirgeti setlrtl-li. Ez elso pillantálsra talírn ért-

apa rencl.szerében. A gyereklrez is kapcs<-ll<idnak várakozátsok, al-tlik t-tressze tÍrlrrrennek az adoÍl gyercken nrint egyénen, és aZ életkorral i.s változnak. I(zlttrasz gyerekeik leválása során az apában és tl'z anyirban lelélednek a saját lrajdani, sztrkséges és fÓlosleges levírlási lépéseik,lriszen annak iclején k is leváltak a sziileikr'(jl.23 Énazonban Írgy láton-r - ezt kozelebbr l rrleg kellene
vizsgálni

gyen tobbé kapcsolata az éclesanyiával, netn Írgy kell itt érteni az ar-tton nriítt, ntint nrinclen kotelék f'elszánrolásírt. A serdiilo lány levírlírsaédesanyjírr l eszrrrényi esetben írgy rnegy végbe, hogy anya és lánya k<lzott létrejc-ln egy li kapcsolat, arr-relyllen a gyef_ rllekkori kapcscllat konrplexr-rsos részétvalanrelyest rrle'rr felclolgozták. l.eválásra tel'rát sziikség van Llgyan, de nem a végleges elszakadás cél1ál> l, hanenl azzztl a szándékkal, hogy kapcsolatuk egy kolcs nosen tisztírbb for'rrrírba |épjen'z2 Ne Í'eleclilik r'rgyanis, hogy icl vcl ztz anyában is kialaktrl a leánykonrplexlts' atrrely a \ányához f'(izoclik, a ÍiÍrkornplexr_rs, arnely a l'iához f(tz, clik, csurk éppen err l firranr cl senki setrr beszél! Ugyanez vonatkozik persze az apára is' Mikor anyák vagy apírk a gyerekeikr l beszélnek, vagy pánaszkodnak r1rjr"rk' gond_ jaikat általában,,tényleges" problérnítknak tckintjtik, pedig ebl;en a kapcsolatban is szerepet játszanak a konrplextrsok. A gyerckl-rez is Íilzodnek korlrplexltstrrondatok - ezírttal nz anyA va1y az

Ilct

is, l-tiszen a lcány leválásának nelll az a céljzr' lrogy ne le-

-, az is fontos lenne, l-rogy a szr.ilok leválianak a gyerekeikl'rez f(lz, clo fiír- és leánykorlplexusokr l. A kartrasz gyerekek leválásírt ez tlregkonnyítené' Vzrnnak rrranapság olyan anyílk, akik nagyon kiilonbo^z\|tán z(i szerepekben élnek' Sandra Sczrr'r példátrl bebizonyít1aza, ltogy a r'ntrnkájtrkban ror-rrtiket lel<l anyák leányai <-lnttrclatosabbak rrrint n k, és sokkal kevésbélrajland k egy Íér'fitl ftigg helyzet-

be keriilni, akkor is, ha apakonlplexltstlk eléggépozitív színezetii. Az is konnyel>b .szánrr_tkra' lrogy anyjukkal szr:rrrbenézzeoek, l-nert nern kell el bb t leértékelthelyzetéb l télerrlelnirJrk. De nenrcsak a szerrrélye.s anya játszik szerepet leánya leválítsában, és nerllcsak a

n

t'trsaclalrrri anyaszerepe lrat
22

ki a leválás

té-

llak()rére, lranetrt a n i eler-r-r arclretíptrsos képei is, telrát az, arrrit általában n inek tartanak. Ésrrrinclttntalan Í'olnrertil a rérrlkép, lrogy a ,,noiség'' valatrri veszedeltles dolog. Mi ta világ a világ, szi.iletés és lralál dolgait a nagy anyaistennok intézték,t lirk liig]ott a termékenység és az aszitly, ovék volt a szerelerrr és a gyÍilolet. Nenr csoda lrát' lrogy zrz élet, a tel|esség gazdag birodalrna és a l'ralál íirje k<-lzotti lesz(ilt.séget konkrét asszonyok lratalnrálroz kapcsolták. Nagy lriba az<>nban, lra ezeket az ar'clretíptrsos élrrrényeket a kozt{ink él , eleven nokre vetítik ki. Ebben a kivetítésben rtlindenekelott a szorongírs olt forr-rlát: a félelenr az nyok lratalrrr/at |, az a félelerrr, arrrely j részt éppen abb l^sszoered, lrogy a n ket vagy lebecsi'ilik vagy eszttlényítik, de vzrl ságos lényirket ner-n veszik komolyan. Nincs olyan anya, aki a halhlt testesítenénreg, akkor senr, lra életet aclott gyerrrlekének, és ezzel elindította az éIet Írt|án, anrely a lralállal végzodik. A serdtil lány szát'nára azok a noábrázo|ások, arrrelyekkel naponta elárasztiák a reklárrrok, a filrrrek, az olvasnlányok, azt jelentik, hogy gyokerei veszélyesen kétértelnlÍiek. Ésazt se feledjtik, l'rogy zr íérfiistenek sokkal jelenval bbak, rr-rint az istenn k. De az r.rt bbi években ezen a téren sok trrinden tÖrtént. Szárnos n választ<ltt vizsgál<idása tárgyáLrl és enrelt be a kozttrdatba ktilonbozo istenn ket - és ok rrrár net-tr csttpán az istennok anyai aspektusával foglalkoznak. Ez nrrtatja, nrilyen fontos, lrogy a n érezhesse: istenn(j áll rlÖgÖtte, é.s nertrcsak egy lérli istenség, telrlrt a níjt is nlegilleti a jog ltz er'edeti identitz'rslroz, nerr-r peclig csupán egy lÉrfi istenségt l kolcsonzottlroz. Fontos, bogy az arclretípr.rs<-ls n iséget, írgy, alrogyan rrra látjr"rk, írjrzr n-reg Írira leírják, és

rlr'ttrilt1li élet szirrtjén a noi pélclaképekre, olyan n k tanÍrsárgtéteA konyvkiad k |r.r,' is l'clébrec1Íaz igény, akik teljes életet éltek' sok élet_ l,, rryilvírn íelismertékeZÍ", ezéÍLjelenik meÍ] n1ostanában t,r1z rr(ik tolláb netrr is zrrr l van lt,,1iy tttrlst nerrr egyszeriien esznrényítika n ket, ,,.,,l'' l.,.rgy a n k nyakra-f re istennokkel azonosítják rrragukat, szárrn^Zlatott iclentitíts r_rrílsik fornrája lenne' hanet"tt az ,ttlti t'sltk

rl, n krol. Ezekbol az é|etrajzokb

l

kiviláglik'

^ is' r'llrr'tii Ólet tan(lságait keresik a n olvas k, tobbek kozott azért ()(leteket trrerítsenek sa1át élettik alakítá'sálroz' |1r t11y llz lr ltárttere rrranapság a serdtilo lány leválirsának, szcr]rbekearrrelylrtl,.stiIrck a tulajclon éclesanyjáva].. Az anya az a r'rrintakép, rrregfogal|\'''l :iZclll)en lányának onáll szerrrélyisége legeloszor

tlr,rzrltlik. A katrrzrsz lírnyok érzik anyjuk életében az árnyékot: kezdik erzt' Il|t'l1 tlcl'tl val sult vágyakat, célokat,-éseszrrrényíteni rrrásképpen aka,,,,', l.i,'trrraclt édesanyitlk életébl. ,,Énr-rrindent l,,l' t.sirrírlni, nrint aZ anyátl'r'' - ez a mondat trtallrat tertrrészetea ,\ l,isllinynak nrég nincs saját álláspontja, de
e

'lf'll il l)áciens eredetileg negatív anyakorrrplexttsára' alrogyan is' lrrrr}i lciírta25, cle egyszersr-tlincl a leválás szabvítnytrrondata

az egyoldalit íelfogás, ezálta| (r.rclatossá vál;ék. lly rrl don ^z atnely zr níjben csak az életacl t és l'raláll-roz t |áti^, végre kib vtillret, átfogva azt a gazdag színskálát, amely a rr i élet és el.sosorban az istennok jellemz je. A kollektív ttldatnak ez a vá|tozÁsa, anrely ér'ezlret en tltat tof r-tlagának, rnegadlrat|a a serdirl lányoknak azt' aZ érzést,hogy iclentitásr.tk eleve értékes,és az élet fontos tertileteit f'edi le náll an, továbbá lrogy a nok szát-nára tla sok szerep kínálkozik. Az arcl-retípusos noalakok tr-rdatosodásírval párlruzafilosan' a nrin_
24

l:.t.lcl kezctocllret saját szernélyiségerlregtalálása' a Az ilyen szerrrbefbrclr-rláslroz egyáltalán ner-rl sztikséges' lrogy elnréletileg l,',rrry gyÍil lj e az anyjár, A gyiilolet sztikségszerríségét és leánya azo,r|,l ,,,l lr gonclolatb lszokás levezetni, hogy anya i a gyiilolet hozza lleg azt az elszakadást, arrrelyre a ka'r,,',,,li'' eljut_ rir',',z lírnynak szi.iksége van, liogy a sa|át szenrélyiségélrez is van dolgunk egyszerre' l,.t.,,,,,tl'2(iCsaklrogy itt két íélreértéssel kovetke\|,l llrl, lr<lg} aZAnya is és leánya is no, rlrég korántsetrr cluálttni ban élnek egészen ;tl,' lrtlgy k ketten azonosak, l'rogy ,, t,',,yIi,i sercltil korírig. De n-rég l-ra anya és leánya nagyon ha_ .,r,ttlIl is cgyrr-ráslroz, anri ktilonleges esctekben cserktrgyan elofor,lrrllr.rt' ltkkor setn a gyiilolet a nregolclás, l_riszen a gyiilolet netrr gy 1r,tl,r',zt cl, a gyŰrlolet osszekot. Azokra az emberekre, akiket oly sokat, vagy talán rnég tobbet gondoli'|rtrlli' lrliglranenr épp lurl., ttlillt tzokra, akiket szerettink'

l

az anyjitét nrár ellen_

ilt,'l''

hrilizlilniperszesokatkritizáljákéclesanyjr.rkatakarr]aszlártrikclzben leválnak r la, s ennek így is kell lcnnie' Felrri-

ják példz1ul a elpackázta

nrtrnk1rjtrkat. Hajlar-rrosirk rá, lrogy az elkésztilt rrrr-rnkát a végtelenségig javítgassák, vagy nerrr állnak ki a rrrr"rnkájr.rk értékerrrellett, trrikor arra lenne sztikség. Nagyon [ontos, lrogy a n kkel meé]szerettessék a szakl-nai n]tlnkát. Arrrint Flaake27 ki[eiti, a kislányokat serrr apjr_rk, serrr anyjr.rk nenr er síti rleg és ner-rr ttikrozi vissza azokban a dolgokban, anrelyek kés bbi szaklrrai nrr.rnkájukkal ftiggnek <lssze. TÍrl gyakran dicsérik a kedvességi.iket, szépségiiket, j nragaviselettiket, énjtiknek ezeket a vonásait rneger sítik é.s elotérbe tolják mint kívánatos tr'rlajdonságokat' Flaake azt javas<llja, lrogy a n k k lcsonosen er sítsékrr-reg egymás rnr"rnkájá_ nzrk értékét, nrert itt lriárnyt kell p tolni' Ez csaktrgyan kívírnatos lenne, ánr hogy így lehessen, alrlroz a n knek derekasan ki kel_ lene irtanittk nragukb l a sárgzr irigy.séget.

mennyire elbizonytalanodtak szerepiikben a n k. Azt mondja példátrl lányának a nlama: ,,Tudod, a nokre gyakran oda se lrallgat a íér|iik,de azért te ne legyél tÍrl hangos." Milrez kezdjen a |ány az ilyen kétértelrnÍi iizenettel? Ritkábban esik szti r_ la, de fáj pontjtrk a n knek, lrogy sokszor bizonytalanok a nrttnkalrelytikon' Ha tudják is' i'rogy általában nagyon j l dolgoznak, neI-nigen ttrdják rnegítélniegy-egy

Az effaitzt áttestál1rs rnegrabolja szabadságár l a karnasz lányt, és igencsak rontja anya és leánya viszonyát. Létezik tertnészetesen ilyen átrtrlrázás apa és Íia, apa és leányzr, anya és fia kozott is. De a jelek szerint ktilonclsen gyakran fbrdul e|o anya és leánya kozott. Az ilyen ellentnondásos átrr'tl-rítzársokban nlegtnutatko zik az is,

életét.Kritizá|iitk édesanyjr-rk,,életlrazr.rgságait'', amelyek persze gyakran azzal fi\ggnek ossze, hogy senr tuclott eléggéleválni apa- és anyakorrrplexr_rsár l. Szeméte Vetik továbbít rrranrájuknak, lrogy sok mindent, aff az életébolkirrraraclt, lányára akar áttestálni, ráaclásr-rl ez ..tz átrttházás gyakran igencsak kétértelrnrJi: ,'Úgy igyekezz, lányonl, liogy j szaknrácl legyen, és sokra vigyed. De ne várass árrr sokáig az trnokáirnral''

sen nrinclazt, anrit eltervezetÍ, v^gy lrogy maÍ]a akarta fériének és gycrekeinek szentelni rn:rgírt' zrztán lrlost nleg azza| ion, hogy

r-r-rar-r-rírjuknak,

lrogy nem vitte

vé51l'rez k<lvetkezete-

az

larl szltltaszbnn, an'.ly egyszersrnincl a tnás lányokkal-asszonyokkal val |á|itr,;iturk szakasza, r"''l-

nagy s.zerepet ebben a. levítNr'tttt'sak a pélclaképek iátszanak a sercltilo lírny nmagára ta-

anyakomplextts lratása egyáltalán [,,;,;'',,i"i i", "n',.n.,yii..l.- n' í}t 2z' olyan lány elott' akit na_ ez ii1|,',llt"'.]i. iri,m., áí1 nyitva ^'z kben' kivált_ ony"ro"'pt"xtls forn-lált' és ezérÍa n

g',i''

|c1,1l lrz.

nokb"", csak zr legnagyobb csal<lclírs nlert zt 'lnyaszerLl lrasznos a kzrpcsolat r"rlás n kkel' l,tt|,r, llc ílltalában igen hrl|ll;lsZlánybanígytuclzrtosocll.ratnoit'nivolta:nenrcsakasajítt r-rrásik no szenrével is' KÖlcso_ r/t'ttttlvel nézi nragát, llanetrr egy érzékelikegymást' elíogadják egy_ ||a)\('Il Vissz.lti.ikr zik egyr-rrírst, a llás lányokkal-asszonyokkal lIt;irl , [)e ez trrég n"n]''"inj"n: élrrrénytis kozvetít' lillrr l<apcsolat olyan ktrlÖnleges színezet(t. rá' lrogy "anirrtajel,,,,','rr',ji r,gy ueten', r'|i"r'ar'i' az'zt.sz ,illik kot clés és egyszersrrrincl egynráslroz l " : varázso, t'*ngr-''fi
h'Hl -r,'rr''r.l ,,

'i*"'

Íorrásait

r..n-,ai;, ,,rlrlit<Ítság 'o:'iié. "gy t'il'io'egek' gyongéctségek'1':ly:k:t .ír'r,'"r'; ,,' r"ir,-'i, "ái szabacl piouat'-'i' Tr'rclattalan n képek is ^) ki
r

", az erotikt'ls kitágulása vzilarrri kÖnnyed biztonságban' r'ogtcln a tettek an''eli netrr akar

r-}]eg-

r.l|ttt, kelnek ilyenkor a
'r lii)rticiéslrez |r't liiil nboz clirnen'zi lr,p lr Íérlilélek n(ji

t,r|t írgy egyszerÍien

van egytitt' anreiyekne,k igen sok koztrk i,,r,',l,r,"'o érzelrnekkel vacl kot cléslrez és a n i gv,rngea

sercltil lányban, a jellegzetcsen hozzá-

rrr,li lrclyette

anitnárrir' tobbek kozott ahrrrilittck igen nagy sziikségtik van ^z anyakorrrplexusb l' A tai,,,; i;, r'ágv r.iáianassák rnagr'tkaÍ az lra Llg'yan rrrár vissza nctrt szorttl-

it nyitiák rneg' Az ''anirrrát'' '|ung erecletia nok.J''J"'il ín't'x'n' e' Íéltételezte'l-rogy inik' a Mzrnapság zrzonban írgy t nnin',.''z''lk van'
a barátnokkel

tátoja'n'''

-'

Il,l\/'t1llatcsel'e vag,y családilag is' ntegl,th lt ttrítsoclik helyre' l])ert a társeclalrrrilag' s trkornyezet olyannyira mogatia és lt,tl;il'<lzott fiírkapcsolatot a
n,'il
r ll

l,-,

lranerr'r éppenséggelÖn|linynak n.,r' t"í}"taclnizr ontnagát' ilyen kapcsolatban sokrétri érzelrneket tt t,r glr lel_ret. n,o''r'iu"i "z l,.l',it ébreszteni és nlelengetni.2tJ .--1:1- |,i

élrrrény is -, a. a barátn k kÖzotti éizelrni kialakulásának' atrrelyekben- a y lt rr kapcsotnt,'"'t'""i'k

fbntos elenre az

serdi'i-

lillll l az ernle.,ytiii

Éiina.,tuu írj életterv kristályosoclik

ki,

van, amelyet az édesany ja biza|rnatlanlrl szerrilJí, vaiy éppenség_ - a saját élettorténetébl kiinclulva - képtelen .ir"g"a"i. ,í' jrakdzeledés válságának oka lehet u, ,rol(rd,á. i.', n"gy .or.'n^ senr lesz nlár anya és leánya kÖzotr olyan viszony, nlint anrikor a leány még kisgyerek volt, és k ketten _ talán _ egy szív, egy lélek voltak. Csal dl-ratnak arrriatt is, trrert hiába renrélték, hog' vé_ p;iil mégiscsak félépítik azt a bensíjséges anya-lány kapcsJíatot, atrrelyel eddig solraserrr sikertilt rrregval sítani' pe<lig a nok fan_ Íáziájítl>an nyilvánval an ilyen vírgy él. Ésnri a val<isági A legjobb esetben bizalrrlas, jo viszony alakullrat ki anya és leáya r.ázr;n, két n(j kapcsolata, akik j l isrnerik egyrrrást, becstilik é; elÍbgadják, hogy rrrás-nrás kép él benntik a nŐi életríil. "gynlart,

jrak zeledés rrregnyilvántrll-rat nagy beszélgetésekben, l a serdLil lány me6;érti, nriért éppen ilyen elenervei választott az édesanyja, cie legalább a is szerez nétrri tr.tcJo'llall]a mást arr l, lrogyan fest a lánya életterue. Lelret' lrogy a lánynak, ha vérzo szívwel is, bele kell nyr-rgoclnia, l'rogy otyon el.ít.ro"
arrrelyekb

ltik; de végtil azt is rrregállapítja' lrogy rrlinclen trasontásag ellenérc egészen trrás enrber.

lít édesanyjához, talán rnég azt is észreveszi' hogy egyÍbrr-rra bosszant ttrlajdonságaik vannak, legÍéljebb nraskepp níáit u.'
Ez

alnelynek révéna sercltil lány nr<lst rjra kozelebb kertillret éclesanyjáh<>z: ennek forrrrír.ja tobbnyire megint csak vita, cle már az empátia ;egyében, a lány most l-ttár el ttrclja logaclni, l-rogy n) édesanyja onáli szerrrélyiség, és kész nregérteni-íit a nrrrlqával, jelenével egytitt. Most, hogy rlrjra kozelebb kertilnek a kanrasz lány azt is rrtegállapítja, rrrilyen tulajclonságaibr't',oso.,_ "gy-aán,,r,

2. FEJEZET

,,Semmi értelme, hogy toriem

magam"

Komplexusok és epiz demlékezet

az

gel

'\ l\()l|)plextlsok29 sajátos lelki alakzatok' S irített tapasztalatok és l.rtrt,rziák ernlékeib l állnak; ezeket a kozos alaptér-r-ra fogja ossze' |',t ,lZ()llos ielleg i, er s érzelrnek és indtrlatok fÍiz dnek hozzáivk. ll,r t'zt az alapténlát Vagy a llozzá tartoz érzeltrret érinti valzrnri

'rl t'lt'tllen, akkor konlplexusosan reagírlr_rnk, vagyís a kotrlplextls l,'trvtilren látiuk és értelnrezz rk a lrelyzetet, i zan vÁ|asz lrelyett l'r,1iíizoltink'', és rnindig ugyanolyan Í'ajta, sztereotip lrárítírssal

A kapcsolatok terén ez azt |elenti, lrogy a kolcsÖnos ilyen szitr.ráci ban azonnal megszakad. A korlplexttsok rrtt'1irtttrtzrtkoznak abban, alrogyan a dolgokat átélii"ik, alrogyan , ''r'lt'ltszi.lnk, de ielképekben is, ilyenkor kÚrl nosen lrangsÍrlyos a
r,',r1ililrtnk.
rrrr'1itirtés l',

'tIllllextts rrreglratároz nragja. Jr.rng szerint a kornplexttsok archetípt_tsos, és ez azÍ- jelenti: korr-rplexr"rsok on képz drlr'li, ltlrol valanri létfbntosságÍr dologr l van sz A l<otlplexltsok a szerrrélyiség érzelrrri (aÍlbktív) rrragjai; elohi \ll|llli az egyén tájdalmas Vagy |elent s sszelrtkozése a kornyerrr,r11jlr
.

llyan kovetelnlényével vagy eserrrényével, arrrely rneglraladja Ebbol a leírásb l rrráris világos, l'rogy atrrikor a csecsen ,''' ;r gyernrek a számára fontos szerrrélyekkel érintkezik - ezek a rlrll:t(koztatási szernélyek -, akkor kotrrplexlrs jon létre. A k<>ra 1iyr'r'rlrekkor persze ktilon sen fogékony a bevés désre, s ez az a ',,,llttlici , amikor a legtobb korrrplextrs keletkezik; cle kés bb is rrrittilig képz dhetnek konrplexusok, anreddig csak éliink. A l<<>rnplextrsképz clés fenti leírását trregfop;alrrraz .|trng olyan
.,r'l
r

r'tr,jtl1.3()

)()

I

ilr
1

l

I

1r

l

konrplextts Íényébcnértelnrcztink, és tliinclen ity"n .r",..-,e,-'y i,' vállb er' síti a korllplexttst. Ez'.Izt jclenti: az cnrllcrek rllegtanLrl jítk, hogy bizonyos szitrrírci k Írjra rrrcg írjra llekrlvctt .rr-,.t , c.
azc'lt^t cpiz(;cljait ltl ,rázc>'jírk, arnelyck enlc-lcic>nítlis visszhang ja kii loncjsen eros. Ne Ítgy képzeljLik azonban, l.rogy kornplcxr_tsaink egyszcriien lr

inlcral' cici jírtsz clik le, anrely ér'zclrrleket és inclulatokat kaval, akkrlr konlplcxtts alakul ki. Ezutitt'l tltírr trrinclcn lrascinl

íncltrlatokat, tclvábll1i ;tz czck cl len a l klr rrlazott cl hauít,ls ítlrrllírl' és nlinclellll l kinÖvíj vát'akozás.tnkat, lrogy rrrilycrr is lesz egylil talán az élet' Ila tehírt két etllllt:r'kozott prolllcrllatiklls Vagy jclent s
l
: r

for'rllz'rlí; kcllcs nl-ratás<lkztt, aztítn gyer-rlrckkcxtrnk és kés bbi Últ. ttir-rk kapcsolatt rténeteit ll]eÉ] e Iloz'z-ájttk L^rLozo

bereket a lcgjr;bb:rr-r lbglalkoztatjírk' Ar-r'a is gonclcilntrnk "i'.,,,' lit'll azonl;an, hclgy a gyerrlrck é.s a l,onatkclztatírsi s)elllélyck kt)zilt rl tllinclen jclcntíis k ]csajnliatás (inter.akci ), egyíLltalíir-r tt-tit-tclt'rr et-tlberel< kÓz tti kÓlcsonhat1rs kottlplexr.tsl<lrríls lelret' A koIllplr' xttsclk teh1rt leképezik a problcrll:ttil<r-rs és a szelrrélyiségtirlli,
r

korllplcxttsra gonclolt, arrlely nel'rézségcket okoz rllajcl ?tZ egy('l1 nck.'i'errr'részctesen ezek ltzok a kclrrlplexrrs,rk, anr.]lyek

|111r'..l'ltrlr'ill' rrrint az élet érzelrlri csotrr(lpontjai, an_relyck elide_ l !!!|{'{'rr ltlttrlttak s l-ratnak. kítros zrzonosr_tlírsrlkat okrlztak, cle ttt.i,,lr'l,,l lriz<ltlyrls, jíll k l'iillratlir-olt képcsségekt-c .sct-kct-rtocn l-ra' lrl|l,t|: r':, Ít'iliiclési I<észtetés rejlik l;enniik, arriely az írltaltrk kivírllrrtt l.ttrl.tzi:il<l>an nyilr,írnlrl nteg' Klil nÖsen j l lírthatci ez a fejl +lr'',i l.r",zlt'tí:s az archctípr_rso.s k pckben, at'tlclyck rrlinclig lÖlrrle_ lrril, L rrrrrikor a kon'rplexus ftrnt<;s elemeit siker.irl a tllclatba l !!rr llrl
|1

érzcltrrekct t1.'
t

ll,lttlrt'rttlyirc Íontos is ir korábban t rténtek rekonstrr_t1tlítsa, az ,ttr.tlt"t'' lt'g:rlírbb ttgyanennyir'e lénveges tirryya' hogy nlilyen jel|, gl t,'|' t=, ,1 r,r l.r ltt

' rrrilycn

.r.n-'eny,

,,

tt''tttt'sltk az analitikr_rs kapcs<llat itt és rllclst'jírr'a vonatkclzik, hatl, trt ,tll:tllil>an az élet j v beli kilátírslrir'a. Nélra egy kclrlrplexr.rslt|,rltr l,tl c'lI'ekeszt a |ov t l, tlrinclen Írj ta1lasztalat íitjírbaáll. Ilyen

beálllít clírst ttikroznek az egyén vírrakozz'rsai. lzÍsi llcírllít clírs nlindig risszeí'tigg a kotriplexttsalakzattal,

|,,'llll)l('XtlSllrclndata volt egyik
|1r11,1'

A

t'tlinclig rrgyanazok

korrtplexr'rsok élctiink

LLz rzclrlrek s incltrlatok kísér.ik<li<cr

lr)t'jctrl lll2rÉ]anl, a Íbntos helyzetekben rgyis l'riegktrktrlok.'' 1 l,,,ttt1llcxtts diktatírrája alatt a v1rrakrlzások, vírg1z2[, trt<ipiák a 1''1l.,,rlli>tt rlrÍrlt kényszer'pályájíLn tl'tclz<lgnak, ha trgyarr egyírltalírn

n

l.letcgcrnnek:

,,Set-nt-t-ti

értclrr'rc,

I

li ti tl
l

gos

goclik, énkor'lrplextrslrnk teljesebbé válik, Íolyatlratossírg;,ilo,'' i., tlegéllretjtil< iclentitásrrnkat. Nagyon titokzatos az etrlber ,,,:rl sír_
t<)rtér'rete,

hctíjbbé lesz a sajílt élettor'ténettink. Bzzel élctérzésiink is gazcla-

ziirképck' a tllegc.salatcltt v1rrakozítsok é.s tlríts cÍlélc lelki tar.tal_ ttlak. Azt azonbzrn rrregállapíthatjuk, hogy ha egy korrrplexL,.. részlegesen Íélolclclik, akkclr tobl; errllék szallaa.j jat, hu)zeri|'

szerint llonyc;lr-rltan kevereclnck a tényleges élnlí:nyek és a Ílrntír'

val ságnak rrlegÍ'elelíí képgyiijterllényekszLileirlkr<jl 7s sztrleinll viselkeclésér'til, vagy a te.slvéreinkr' l. A korrlplexusoklllLn ,, ,'.t.t'

,;,'tr'1rllcz jr-rtnak. Ez zl,z<>nÍ-:an ztzt jelcnti, hogy az ctlrbct' nclll t2tl,illr,rl t'l a sajírt életélrez.Kett s sztlrítíLsllanél, erlrinncn a nrÚlt l' Irr'tIt'lclc nyorriorgat.ja' an]onnan lrleéa .r szorongítst kelt j l' .'\ l\()ll)l)lexllsok elrrrélete nagy()n sokllan l-ras<>r'rlít a ''generali,.rll rrllt't-ltkci<i-reprezcntítci k". zrz írgyncvezett RIG_ek clrrrélctéIr,'.' ( l(l(l=Representations oÍ' Interactions that lrave l>een C]enera.

l|=',',l)1l, arllelyet

,i.' ''r'1liz(>clemlékezet''32, arnelyet 'l'ulvirrg rgy írt le, rllint a val .'t;,, tiltttényekre és tapasztalatokt'a val err'rlékezésl.Az erlrléke'l, =r'llrr'rt r'c)gz clíi cpiz(ldok vonatkclzhatnak cgészcn lrétkctznapi
,l,'l1irtlit'lt, példirul a reggelizésfe, Vagy gazdag érzcllrri tar'tallll(r,

Daniel Stern clolgozott kí. Stern kiirrclr.rlílpontja

'szonyítc;tt helyzete, 1rllapota

Viszot-tt .|rrng felfbgílslt szerint

és rgy

tgazán alig rckonstI.trálhat

jlrk, írrrr ennél tobbr l van .sz . A kclnrplcxrrsalakzatok
30

k<>tr-rplex,-rskonstJlírci - re_ konstrlrítllrat . Ez azt is jelenii, hogy elio1tott résztiket .r-rclatosít
Úrgy

- a

a konlplextrsok egyl-rrírshoz
is

.

vi_

,|,.l'll lcfII)ésZetesen sszpontosítani tr_tdr-rnk ennek az egc1sznek a lr'.,zlts1lcktttsaira, pélclírtrl ztz éne|nlekrc. FIa Illártnost rjra rlleg
rr1r,r

|''|||() csclnényekre, pélclártrl arra, l'togyan íogadtLrk egy gyerrrrek .,lirlt'tcs nek hírét.Az cpiz clcn-rl kezct 11 cs<:lekvéseket, er-rrrjci l..tt' til'z kleteket r'tlint oszthatatlan egészet egyiitt idézi t'el. cle

ér.-

t'lííÍbrcltrlnakhasonl epiz dok
31

-

pélclírr-rl anyar'rrell, tei, iÓl-

ll
l

ll

L

lakás _, akkor ezeket az epiz dokat álta|:a'nosít|uk (5;enera]izítliuk), vagyis a gyernrek azt vlrja, lrogy ez az epiz d a joví5ben is ugyanígy fog rrregisrrrétl dni. Ez a generalizá|t epiz d t<-lbbé nrírr nem egyetlen egyedi ernlék, l'ranenr ,,sokféle egyedi emléket tartalnnaz ... A generalizált epiz c| az esenrény val színŰr lefolyásírnak szerkezete, atrrely az át\agol várakozásra éptil.":l Így perszc sokszor olyan várakozást is ébreszt, arrrelynek csal dás a vége' Ezek a RIG-ek Stern szerint az osszes interakci bcil keletkeznek, a csíra_éntrregnyilvántrlásának alapegységei, és azt az érzéstkozvetítik a csecsent nek, lrogy osszeÍtgg csíra-énjevan, anti ztz onazonosság-é|rnény ttlapja. Ezek r.rtán rrregÍbgalrrrazlratjtrk' lrogyan ír"'rgg ossze a RIG-elnlélet és a kotrrplexttsok elrnélete. Az epiz denrlékezet elrnélete egyfaita magyarázatot adna rá, l'rogyan is tárolja az ernlékezet a kor-trplextrsokat, és így azt i.s rrregrrragyarázná, lrogy bizonyos lrelyzetekben, arrrelyek ezekhez a bevés epiz dokl'roz hasonli tanak, a korrrplextrsok íelélednek, továb|>á l'rogy a konrplexr'rsokat az ilyen epiz dokkal osszefrigg(5 érzékletek, vagy a bevés epiz dokra emlékeztet érzelrr-rek is el lrívhat|ák' A komplextrselrlréletben nenr trrinden RIG-nek jr.rtna szerep, hanem azoknak a RlG-eknek, an"relyekben ploblernatikus l-relyzetek generalizál dtak. Szárrrot Vetne a komplexr.tselnrélet azzal a tapasztalattal is, l'rogy a korrrplextrsos enrlékekb l ered várakozások ritkán esnek egybe egyetlen, az er-rllékezetben él epiz ddal. A konrplexus ritkán keletkezik egyetlen trautnatiktts szituáci b l, val jában olyan várakozás' arni világossá teszi: a kornplexttsos válasz és viselkedés abb l k vetkezik, lrogy mindig r|ra rneg írjra lrasonl kolcsonl-ratás játsz dott le a vonatkozÍaÍási szenrélyek és a gyernrek kÖzott. Még lra fontos és lelretséges is, hogy az enllékezet rrrélyérl el bány1rsszr-rk a korrrplexr'rsepiz<idokat például azt a képet, tnikor a szigorrlr tekintetÍi apa riásként tr nol a pottorrr fiÚrcska f<'lltÍt, aki legszívesebben a í ld alá stillyedne, és rrrtrkkanni sern bír a félelenrtíjl _' korántsenr biztos ám, lrogy ezt az epiz dot val ban, egy z|z egyben így élte át a ha1dztni fir]rcska. Persze azért sokatmond , r-rrint a komplextrs képe, lnint egy általánosított epiz cl képe. Kiilonosen íontos szenpont
32

r.r' lttivcl a korrrplexusképeket olykor vi.sszavetítik ur konkÉt szi.il,,l, lirltrl<rét lényéreés viselkedésére, vagyis egyenl ségjelet teszttl,l' ;r lirntáziakép és a val ságos kép kozé. Tertllészetesen az tl\',rl c1liz clok nenr ÍÜggetlenek a sztilok tényleges viselkedé.sél,,l'.ttrlc'ly az interakci ban kiíejezésre jtrtott, cle netrr is ttikrÓzik ,.l,,llriit.rr. Ktil<lnosen így van ez az á|ta|ánosan érteltnezetÍ ,,^nya'arrrelyek tttlajdonképlt l'l l l|)lcxus'' és,,apakornplextts'' esetében, és az anyaiva|, az apáva| s az apaivzrl osszeftig_ 1,,'rl lrz. anyával p,r li1lil<trs epiz clok írltalánosításai. SÍrlyos rnelléfog'1ts lenne az is,

li,l l\()lllplexusaink anyáib(ll és apáib l a n vagy a férfi lényére hrri,t.tl<czletnénk - a kotlrplexttsok rrrindig,,kolcsÖnlratás ternré_ l,,'t" ., hiszen a n k netrr csak anyák, a Íérfiaknerrr csak apák' l{'r,rrllistrl van esy írgysz lván ,'beli.ilrol jov '' vár'akozásttnk is: a ,,.,,,rrrÚlyes anyára és a szer]]élyes apára vonatkoz tapasztalaton az arclretípr-rsos anyaképl tt, tríjen, minden ember v ár akozásai tls az archetípusos atyaképlrez is ÍÍizdnek; tninden enrber lr,,/ ,.r1i1'ilt az anyai és aZ aÍy^i értékekl>izonyos rrrennyiségére'31 lnrt,'tt tti.zve kellene értelnrezntink a gyernrek gener;rlizírlt várakoarrlelynek ' l',,ll is, rnint valamiféle kollektív fantázjakésztetést, , lr,i|l(c senrtni koze sincs a sziil kkel vzrl érintkezés val<iságos r'r1,'rsz.talatáh oz, de val színŰrleg ez az érintkezéskelti életre ' A liét elrrrélet további koz<-ls elerrre' lrogy korrrplexr"rsok az rrr,l'z életen át nrinclig képz cllretnek, de rrrinden életszakaszlran ' t, l i:, tl<llgozhat k. Stern is rgy látja, lrogy a RlG_ek képzodése a l rllr rrtll<)z(j élrnényszinteken az egész életen át tart és f'elltidésben szin15 '.rlr ()sszefŰgg ezze| egy terápiás nreggondolás is, irtrrely l,-ll ,l l(it elnrélet kozos vonásaira utal. Mikor a korrrplextrsos életlrogy visszanyŰrljr-rnk a belt-lll,ll(()n clolgoztrnk, nincs rá sztikséÉi, ,t',,rl 's7-ituáci lroz. Elegenclíj Íolidézniegy epiz dot, zrrrrely a l,,,tttl;lcxttsra utal. Konnyen lehet pélclátrl, lrogy a kor-rrplexr"rssirl r,'tlrt'lt kapcsolati szitu.áci r<il eszébe jttt a pirciensnek egy légi, !!\'l'l('l(k()l'i l'relyzet, zrrrrely ,,trgyanilyen'' érzéseket váltott ki ben_ tv. |;|t.'l.cl clolgozlrattrnk. Sztikségtelen a legkorábl>i szitr.ráci trtán l,rrl,rlt<>clni, mert minclegyik konlplexushelyzetben benne reilik a 1r,,rrr.rltlizált epiz d, a |lozzá kapcsol d élrlrényekkel' érzékler, !'lrt,l és í leg a hozzá tartoz érzelrrrekkel egytitt' Stern szerint
t r t l t

33

2lz

te szerint végso soron a tényeket ttikrozné' Stern felíogírsa szerint vég nélktil és kevés sikerrel kecsegtct el|árás, Iriszen az egyik to

a fonto.s ilyenkor, l-togy rrlegtztlál1r-rk a ,'narratív kiindtrl pontot''' a kr.rlcsrrretaÍbr1rt. 36 Kere.sni az,, sv illLozatot'', zrtrrely elrrrélc_
nelrézségéppen az, hogy pr'cverbális epizriclokat kell szavakba

,.::

:'.

';i]

loglalni.3u

képeket, kiilonosen a jclképes interakci kat, Ínert a szinlb ltrt-tlok a korlrplexttsclkat íoglaljírk képekbe. Az élet.során a korrrplextrs kr'rlcsképekben rrrtrtatkozik nleg, példírr-rlírlrr-rokban és fzrntáziákban. Az ezekhez kapcsol d érzclrneket, incltrlatokat sok csetben rnélyen áté|i tlz etrrbcr. l]zekbol 'azÍínvissza lehct k vetkeztetni a gyerr-rlekkot'i élrrrényrc' aIrli segít visszalrelyezkedni a
gycrrr-rek szitr.ritci |ába, és rr-regér'teni

A

korrr1llextrselrr-rélet értelnt ben fontos, lrclgy rllegértstlk a iel'

I

geit és keserveit. Másré.szt kovetkeztetni lellet a vonatkoztat/rsi szerrrély rrragatartírsára is, akivel az cnrber íelncjttkorában tendszerint trrítr zrzonostrl38, és akinek szerepét tert-trészetesen el is |átssza. Végiil arra i.s vissza lehet kovetkezletni, l'rogy a korrrplexttstérben rrrilyen kolcsorrlratítsi Í'orrrra volt szokásos, és rrrilyen ellentétes ér'zelnrek fr_iz cltek clrlrez. Ha sikertil a szirrrbolikr.rs leképezésekl;enr-rreglátni és'1rtélnia kotrrplexttsképz <'lsszeiitk<-l' zéseket, akkor egyre tobl; log Í'elszínre btrkkanni azon epiz dok koztil, arnelyek a korttplexr-rs kialaktrlásírhoz és al-rlroz Vezettek, hogy a pilciens a korrrplexr.rsos lllagatal'Lást L|z eredeti v<lnatkoztatítsi szerlrélyr l rrrás erllllerekt'e is átvitte. Lényeges azonban a jLrngi lélektan szelnsz géllcll, lrogy a korrlplexusclkat képekk lbrrrlál .szinl>í:l lr rrrokba n energia készlet re ik, a n-rely a hozzájuk
kapc.sol d Íantázil,lkl>ln jLrt kifejezésre . A korr-rplextrs<lkr l álta |ában az't tartiítk' l'rogy 1locsék clolg<>k, fblytonosan gát'oliák az' etrrbert, és r"rriatttrk rrrinclenléle olyan szituílcií>baI-r, urrnikor az aclott lrelyzetb,ez igztzod vá|aszra lenne sziikség, rnindig csak LlÉ]yanazon a sztercotiP n-rí>don viselkedik a konrplexusos egyénNos, ez így is van, de ne f'eleclkezztink llleÍ] 2rZ éreni rr-rásik olclalár' l: ír| élctlelretíjségek csíríritis rllagukban rc;tik a k<lnrplextrsok.'39 Etrre ígéretes oldalaik pedig éppen a szirlrb lltrllokban trrtttatkoznak tlreg, atrrelyek a korrlplcxttsclkat íl>rázo|iák.
j l

a bevés l'relyzet nelréz.sé-

rrrl 1ijt'uyZi

illirrclcn ellll)er cgész sercg kotltplexrls gztzc|itja - ánrllírr'Jr'rng valalrol, lrogy inkírbb f<>rdítva áll a dolog, a k<lrrrplextr.r rlr ,l ll)i gazdáinka(); annyi biztos, hogy a szabacl akar'at végct ér ,,tl' .rlrrll a kotrrplexttstaftotllány kezclíjclik, vagy rllírské1)p sz lVa, ,rrtrrr'l t(!l>ll ét'zelt-lret és indtrlatot kotnek lc kc>rrrplexr.rsaink, annírl l ,'r r',,lrÚ érvénycstilhet szabacl akaratttnk, rrrikor ezek a k<lrrrple_ ,r',, lli' llcttgranak.'íL A k<rrrlplextrsok a rni életproblérrráink'cle l ,,.'1lrrltti életténláinkirt is kilejezik; í'ejloclési problérrr'írink ttikro,,, lrrr'lt lrctrni'ik, és egyÍrttal lcjlticlésiink tér-r-rái is. Megszabjílk lelI i lr,r;l;ttltainkat és készségeinket. 1,,;ilrrljLrk ossze, mit is tuch-rnk a korriplexr.r.sokl l! Kcltnplexttsrr,rlr tlt.VCZZ|ik a ttrclattalan i)iZonyos tartalrrrait, 2rZ íiltalilnosított ,i:, rr('r;llizrilt) problenratiktrs l.<apcsolatepiz clokat, anlelyeket l | )\ (:rzelrrri-inclr.rlati toltés, 'kÖzos jclentésrtrag (zrrclretíptrs)
,,{ |,, ,l/. t'z.zcl sszeftigg , tipikus kapcsolattérrrírk kotnek ssze' ,' . lrl;r lttytls lratárok k<-lz tt egymírst lrclyette.sítlretik.a2 Minclen ér,
i
'lIt

'llll

llrr,'lilit'l lcr'lrelt eserrrény korrrplexttssá válik. Ha rrregsz lítja va.l l(()llll)lextrssal kapcs<>latos ténrákat vagy crrr ci kat, akkc>r'

asszociáci s mezo, annál ,,er sebb" a korrrplexus, annál inkább lráttérbe szorulnak a psziché mits fészei, kiváltképpen az énkomplexus. Egy konrplextrs aktuális erosségéta tobbi meglév korrlplexushoz és az énkornplextrslroz képest az asszociáci s ki sérlettel |ehet kinrutatni. Ezt az eszkÖzt Jrrng fejlesztette ki, és ez Vezette rir a komplexusok elrnéletére.43 Az énkorr'rplexusr l JLlng azt mondta, lrogy psziclrénk ,'ieller'rrzc> kozpontia", de azért csak az egyik kornplexus a tobbi komplexus kozott. ,,A tobbi komplexus tobbé-kevésbégyakran az énkomplexttssal asszociálva bukkan fel, s ily nr don tudatosttl'''44 Az énkomplexlts érzeltni színezetéÍ, onérzéstJr'rng rgy értelaz l'rrezi, mint az osszes testi érzéklet kifejezojét, de mindazon képzettal'talmak kife|ez iét is, anrelyeket szeIrrélytinkhoz tartoz nak érzékeltink.a5 Az énkomplextrssal osszeftigg asszociáci k az Ónazonosság és annak fejl clése, n1e8 az ezzel kapcsolatos onérzés élettémájakortil forognak. Identitásunk alap|a az életero érzése és vele szoros osszeítiggésbenaz énaktivitás érzése:érezzuk, lrogy éltink, és ebben az érzésbengyokerezik a lelret ség, hogy
éntrnket tevékenyen érvényesítsiikaz életben, lrassttnk és alkosstlnk, végs soron meÍaval sítsr-rk onnragr'rnkat' A vitalitás, énak_ tivitás és onmegval sítás egyrrlirs feltétele. A feil dés során mindinkább az énaktivitáslroz tartozik az onrneghatározás is, a kívijl_ r l rnegl'ratározottság ellentéte. Önáll szenrélyiségtink rrregéléséhez hozzáÍanozik az is, hogy biztos tudásunk legyen onmagunkr l, és azÍ, ahogy^n onrnagr-rnkat látjuk, elhatároljuk mások vélerrrényétl, onképiinket szenrbeállítsuk azokkal az elképzelésekkel, arrriket nrások alkotnak r lunk és agp;atnak ránk. Az ilyen, vi-

a tudattalan szovevény egésze Í'eléled,aktivizirl dik _ a jungi lélektanban erre a ,,konstellál dik" kiÍ'ejezésthasználják _, a llozzá Í^rÍoz , az egész élettorténetbol származ érzelnri t<lltéssel és a bel le kovetkez , sztereotip lefolyásÍr ellrárít stratégiákkal egytitt. Minél el sebb az érzelem és a hozzá tartoz jelentés-

v.llils azonban nenrcsak a sziil korrrplextrsokt l és a konkr'ét sziilrllttiil ftigg, lranem igen nagy nértékben az énakÍivtt'ást l vagy a vlllrlitást l is. Vannak gyerekek, akik a besziikít sztilokorrrplextrrrrli cllenére képesek a rrregÍ'elel leválásra, lr'rás gyerekek a ker'riss beszŰtkíto kon"rplexusokb l is alig tr_rdnak kiválni. Ezek a hitli|nbségek tobbek kozott a vitalitástényezovel ftiggnek ossze,
rt

Általános szabályszer(iség: ha az éppen feléled kornplextrst ttt'trr sikerr-rl tudatosítani' akkor kivetiil' Ha az énnek sikertil zt krrttt1>lexusos torténésselkapcsolatba lépnie, felel sséget vállal_ ltl.t ('rte és empátiát éreznie onmaga iránt ebben a szitttáci bzrn, lli lr gyakran rrregfigyellietjrik, rrriként lelret tudatosan nregé|ni rt krlttrplexust kifejez szinrb lurnokat, koztÜrk a szinrb ltrmokra k'lrlrclítlrat testi reakci kat is; az érzelrrreket trgyanis testileg él1

z lcclig az énaktiv itás-tényez lroz

ka pcs

ol

di

k.

l<<

|ttk rrreg, de rnindig jelentéslráttérre is lttalnak. Ha ezeket a szinl-

do fantáziaképeket sikeri"il tr.rclato!.tll llregélni és lormába onteni, akkor a korrrplexr.tsban lekotott tttr'tgia olyan er vé vállrat, antely az egész errrbert f'olpezsdíti' és tt| lt)ilgataftási lehet ségeket nyit nreg el tte. .,\ liouplexrpo-k iratároznaLnre5;-'bennunket.--Aki gyerekkorá_ Irirrr sok -!Q1(4!ést*.'odaíordulást fapasztalt, érdekl dtek minden
lrr"llttttlokat és a hozzá1ttk fttz

anyai'szreretetj abll|('rJllyi]'v-álu1'/asa-iÍánt,''kortllvette''az"olÍaLtnaz bclrevés d.ik az ,,eredetileg pozitív anyakornplexus''. Ez lratálr,r ltrl,zlt 'nteg,_ lrogy rrrit vár majd az. enrberektol, az élettol, a vilá51lrll, Jílrésztez szabja rneg érdekl dési koÉt is.
{

rrlrlrt'll
,

)lyan gyerrnek is van, akinek édesanyja _ nrindegy, rnilyen - nertr tud ráhangol dni a gyerrneke igényeire. Ha ez a g1,r,t'rtrck nrásokt l sem kapja rneg a biztonságot ad anyai torole
r,

szonylag kortillratárolt énkornplexus el feltétele, lrogy az énkomplextrs a megíelel életkorban elktilontiljon a szlil komplexusokt l, ezá|tal egyre onáll bbá váljék, és az ember rj kapcsolatokba n'rerészkedjen, j tapasztalatokkal nézzen szembe' A le36

t' a kkor_bg-lgyésŐíilk'az -',,eredetileg''. negautív. any'akotnplextr s''. els jelent s élrrrényei vagy fájdalrnas konfliktusai inkább lr d'clcsapjához kapcsol dtak, azt a pozitív vagy negatív apahrrttt1rlcxr"ts haÍározza meg, att l Íiigg en' lrogy apaélrrrényeiseÁklrlck
gllík.l< vagy

gátl ak voltak. Az anya- és apakorrrplextrsok gyiiit ' de azérÍ"sokat elmondanak a szenrélyisé51et ovez lég_ lttr l' l, fontosnak tartott, jellenrz élettérrráirl, fe|l dése tipiktrs rrllks('gleteir l és nelrézségeirííl.
lrtgitltttak,

,1.:',;i.t1

37 t'.?

I

i . válaszoltrnk,

I

lranertr_ életlink trlinclazon |glyzsls"tt j-anrelyek olyI végzctescn lrasonl ak" ehlrez a z egyetlen szituiiciÓltQz. Eellog képe.s.ségtink is rrtegzavalodik, nrert a koInplextrs fényébenérzé*e_| ltink, és ltttti netn tart<lzik lt kolttplextrsepiz dhoz' azt egy.szerii-| en meg senr látjuk. Ebbol ad dik szteteotip stratégiánk, arnelyt l' ztzt váriuk, l-rogy segítsen boldogtrlni ezze| zr lrelyzettel' anya- vagy apakorrrplexr-rs íeléleclésekorbekattanlrat-]\4inclcn nak bizoÁycis- viselkeclésnl<iclok, arttelyek az egYkori gyernrékirek scaííéitek, hogy nrégiscsak lrelyreárllítsa vagy Í-enntartsa a tobbékeVésbé j visz'onyt anyjlrval, apjával és az' egész családi kapcsolatr'enclszerben, Ezek a viselkedésnr dok a kés bbi életben r-rreg-1.j'qpltink, maraclnak. Hzi I thdatoso-ch4k eldonthetjtik, hogy ,meg !--.-al(allul(-e onznr okct, vag,y senl. Állrázolásorrrban abb l indr.rlok ki, lrogy az anyakol-t-tplextrsok el.s cllegesen a szociális anyával val kapcsolatban, az apakotnplextrsok els dlegesen a szociális apával val kapcsolatban alaktrlnak ki. Ne Í'elecljtik azonban, lrogy a Szen]élyes anyának és apának kollektív aspektusa i.s van, ttrert tobbé vagy kevésbérneg
|

meg Úrjra felélednek,,,l>cugranak''. Egy kapcsolatélrnényt l, allely a konrplextrslrelyzetre emlékeztet' egy álonrt l vagy fantáziaképt<-ll ri életr'e kel a koItrplcxtls. [Z 1lz( iclenti' lrogy aránylalantrl lre-, vesen reagáltrnk a lrelyzetre, trgyanis netnc-saf<''az ildotl Ilclyzetrcl

A

korrrplexttsok nemcsirk forr-rlírltak llenntinket, hanenr írjra

Az lrnya- és az apakorrrplextrsok tipikr-rs jegyeit írgy Íogonr isbe a tttr'ltt'tni, lrogy moáellérték(r gyakorlati példírkontnlttlrtottt bevési' kitéh,,rrl1llcxuslégkort, anrely az adoÍt Í"rjta korrrplexust

a szŰlr,'l, ,r tírrgyalt- korr',plexus keletkezésére, rr'rajd kienreletrr amely tipikus ugyan, de egyéni jehr'llll kornplextlstartolnilnyt, gyr'i is vaÁnak, tehát megkeresem az urdott kapcsolatra 'jellerr-rz léptenh,,,''1rl.*.,rn'onclato1é_ggej]nrtltatom, lrQgy4n érvényg.i(il a leln tt ember életébenés kapcsolataiban' ,,\',,,,,.rn

akar felelni a n]indenkori érvényesanya- vagy apaképnek, és lrogy rnás etrrberek is vannak, akik az apai vagy rrnyai értékeket és viselkedést kozvetítlretik. Konnyen lelretséges példátrl, lrclgy az apa| értékeket az k zvetítéséveltapasztalja rneg a gyer^nya trlek. f)e bárrrrily ktilonboz kotrrplexusnrintázatok j<-llretnek is létre gyerr-r-rekek, anyák és apírk k<lz tt, vannak tényez k, arne_ lyek minclen anyakor-nplexusbzrn vagy minclen apakomplexr-rsban lépten-nyorrron íélbtrkkannak, ezért beszéllretiink a komplexr-rsok tipikus jegyeir l. A tipikus jegyek terrnészetesen azzal is Ö.sz.szcftiggnek, Irogy a gyerrrtekek és a sztil k kozott riirzr rrreg rjra lejátsz dnak r.rgyanazok az élr-rrények, anrelyek nerrr egyszeriien a gyerrrrek mzrÉaatartását<il, illetve az vagY az anya magaÍartá^pa sítt l ftiggnek.
38

3. FEJEZET

,,oftilion nekefiI a világ"
A férfi eredetileg pozitív anyakomplexusa

|)lil'sz , anri sz , a testsftlya rniatt talán - folszedett tlgyanl- r.;i1' ltis kappanl-rájat' vallotta lle, igencsak szépítorrregfogalr-rra.,i,,,,lI tlctrr ártana kicsit visszafogni nragát. Azt1rn kéjesen elter_ 1lr,:r|ir'clc[[ a székében, rnely kis l-ríján osszeroskadt al2rtta. l !i'irrlc' net"tr akart belenyugodni, hogy ar-ralitikr_rs irléseink egy,'l ,l!,ll( |()sznek - lélnapos analíziseket javasolt, bár arrri azt illeli l'.}iy(,Z(c rneg, talán egész napos beszéigetések i.s sz ba jol-ret|l|liIl)l,
t

il'I tr'li

,

anyakor-rlplextls igencsak negatív hatást gyakoroll-rat. Azért neve zefi1 ezt a korrrplexttsÍbrrr"rát ,,eredetileg'' pozitívnak, tnert olyarl tipiktrs szenlélyiségalakítlratást írok itt le, arnelyet gyokeresell eltér tovírbbi fe1l dés kovetlret.

Gyakori eset, lrogy a konlplextts eleinte cstrpa segíto, tánrogatri élrlénytnyÍrjtott, de lra a rrreglelel életkorban meÍ] ne']] torténik a lel'álás' trt bb gátl l'ratásílnak bizonyr_rl. Az erecietileg pozitív

,\ lrrlrrtlt'árittt_r_ronr iigyében is volt fbntos r"rronclanival ja. Nol-ra l',,.'r,lr.stltlck koltségét zonrmel a betegbiztosít<i állta, szeretett , l, ',|tt.t lttinél tobbet lefuragni a lnaga koltségÉsze.sedéséb és ezt ttlt'}1 i5 irrclokolta: én az o kezeléséért anlÍrgy is tengernyi pénzt
l'.r1rrl|1
11111jd,

,,Várok a nagy dobásra''

Baltbasar

Ennek berrrlrtatálsához elmondok egy példát. H sLinket itt-ott lrarsányabll .színekkel fogor-r-r leÍ'esteni, hogy az anyakorlplextts sz ban fory fajÍájának iellegét szertlléletesebbétegyenr' A negyvenes éveiben iár lérfi, akit nevezzr_ink Baltl-rasarnak' tet'ápiár':r jelentkezett nálarrl, és rrlindjárt bevezet ben elrneséltc rlagár l, lrogy naÉ]yon érzékierrrber, az érzékitapasztalat rop_ pant {bntos az életében, szintén sz lva a legeslegfontosabb. Ki_ jelentésének azzal adott nyollatékot' hogy r-rjjaival nagyon érz kien sirnogatta az asztallap fáját, és nregjegyezte, hogy iclejovcl egy nagyon érclekes fát látott az vÍcán' olyan érzékletesen írta lc, a fát, l'rogy szinte az illatát is éreztem. Megemlítette továbbá, ^zt lrogy szeret j kat enni, és netlr is hajt lemon<iani a finon-r fala

l,.',',i,| lrltllgatiák. J l érezte tnagát, és arnikor k zolterrr, lrogy ra_ !:t,.'l!()(lllonl kell az egy rás analitikr_rs iiléseklrez, félnapos anzr!i-i,r'lr l)Cltl lesznek, azonkívtil a szerinteln tisztességes árb l serlr '.l|l.tlrlli cngedrrrényt, a felszínen kedélyesen és beleérz en reat..ilt '',z,tvc rrrélyén azonban rr_regsért dott: ,,Értern én: r-nagát nár :,, ||'tt| is fcllÍalják (tÚll sok f-eladat vesz igénybe)' lrát zikkor mit .,rr tltil lcnni, be kell érner-t't a nraradékkal. Pedig kár, rrrert leÍb_ ;:.lilrrll|' Ir<lgy érdekes élmény lett volna rrlagának.,'Tipikrrs zlz is, i,''.l1' stit't<idottsége kif'ejezéséheza tápláIkozás f'ogalonrkoréb l
.il,r',rl(

a pénznek: sokat utzrzgat, és az egy vagyonba keriil. ll'r t'tlclig netn, innent lrrrár egyre jobban lregyeztern a Ír-ilerrr: itl|l',l ,(|il pompás, telivér anyakonrplextrs rajzol dik itt kil Érdekl,'rlr','t'lll ,szárnyakat adott neki' egyre tobbet r-rresélt nagár l és az ,rl.tr,tl':tiI'<il' de leginkább arr l, l'iogy o igazi életrrr(ivész: cstrdára , tt Iyl't"l.l\,l-togy minclen szépet és j t fenéki54 kiélvezzen. Strgár.,'tt lx'lí!lc, hogy az élvezetek entbere, akit f-eldob, ha ércleklíj_
.lrrr ltr'Iyc

egy részéroligazán letnondlratnék, r-rrert nz'rla van

)ll hasonlatokat.

t''ir.'rrttlÍivészként dolgozott, ktilonboz r-rrÍivészeti irányzatok :l.itrl t'ltltll<lOdott; lelkesen beszélt otleteir l, árrr egyetlen kész t'lti\l'l '\('lll tLrdott fÖlnutatni. Még csak,,kísérletei,'voltak, l]]ert a
47

ll.rlllrllsltt' naÉ]yon tel'retséges volt, de szer'rrlátomást nerrrigen all .rlttt,ts :rI'ra, hogy tel-retségével kezdjen is valarrrit. Hárorn f iskoi,rl 'lr,tlitril is kirnaradt, rr'ríg a negyediken végre lediplorrrázott.

nagy clobás rr'rég hátravan' biztos rrregcsináljir o a nagy dobást, csak legyen hozzá szttilitja, hogy kivárja. Elég lebecstil en nyilar kozott n'rŰrvészkollégáir l' akik ,,gtircolnek, rnint az állat", csak ,,mázo|nak" reggeltol estig, és még ki is állítják a rnázolnlányaikat, de a nagy dobást, azt nel-n tLrdják rrregcsinálni, nincs nekik alrlroz szrrf11Ljuk, lrogy kivárják. ,,Ttrclja, engelll annyi r-rrinden érdekel, hát e ]yszef ezt csinálonr, t-tráskor trreg arnabba fbgok bc_ le . Iliszen az adja az ihletet, ha sok r-ninden iránt érdekl dom, l'rílt ner-rr igaz?'' Amikor az otleteit eloadta, a kezelés kezdeti szakaszában rrrindig lánr is át akafta Íagasztani a lelkesedését. Idovel azon|>an kidertilt, l'rogy sokféle telretsége koziil egyikre sellr akar koncentrálni, mert az a rrreggyoz clése, lrogy tnindent, anrit csak lel-ret, rrreg kell az életébenval sítania. Nenr volt képes arra set'ri, l-rogy kiilonféle adottságait j zanul Irregítélje.Kollégái vele kap_ csolatos nyilatkozatait nagyon erélyesen eltttasította: .senki nc avatkozzon az o dolgába. Mincl e kozben naÉ]yonkevés otletét vzrl sította leÍ]' a rnunkafegyelmet nernigen ismerte, napjai szétestek. Minclig arra vát't, lrogy bels kényszer l-rajtsa egy mltnkírhoz. Volt tlgy2rn akarati késztetése,tehát l"ra otlete tárrradt, akkol' neki is lártott a rrregvzrl sításnak, de t bbnyire csak egy il'rletelt váz|atra vagy nél'rz'rny sornyi foljegyzésre lLltotta a ttirelrrréb l' Ennyivel be is érte. Arni a kapcsolatokat illeti, Birltl_rasarnak nehezére esett, hog'y rrregállapodjon. Elr-r-resélte' l'rogy már kétszer is rrregníistilt, dt' rnind a két f'elesége hat-tlar fuképnéllragyta. Egyébként lra rajl:r rnÍrlik, (j soseI-t-t lrázasodott volna trreg. ,,De ttrdja, hogy van az, lr n k férjlrez akarnak trtenni, és l-ra ezt a fejtikbe vették, akk<lr el bb-ut bll oltáir elé lrrrrcolják az embeft.'." Kideriilt, hogy Burl tlrasar' általában képtelen ellenállni az olyanoknak,,,akik ttrdjílIi, hogy rrrit akarnak''. Anrírgy nagyon igényes a partnercivel szetrt ben, zrkár nokr l Van sz , akár férÍlakr<il - Balthasar biszextríilis nak tekinti rrragát. Pzrrtnern it<ll els sorban azt vá!a, lrogy cstl dá|iák, felnézzenek tá, élvezzéka gazdagságáÍ., viszonozzák érz' kiségét.Legyen benntik valarrri anyás, de nelrogy nlirr anyaÍi)l' lnán nézzenek ki! ,,Annál jobb nálarrr a csajszi, rninél zsengébll '' A férli partnerek viszont okosak és zrktívak legyenek, isrrrerjék lrz
42

r'lt'l tlinclen csínját-bínialt, nrondják nreg, t-trit kell tenni és lro:{yltn' Nem i.5 tartottak lrírrotlr lr napnz'rl továrllb Baltl'rzlsar férfikaprrtlllltai, meft a férflak, akiket választott nlagílnak, lrosszabb tá\()ll 2lZ idegeire mentek: t rl sok tendszercsség volt bennilk, tÍll irlj!.1()dalmasak, v2rtosak, k nyszeresek voltak. l' rÍi és níii partnerei egyaránt szet-tléte vetették Bzr'ltl-rasarnak, lttrgy nett-t olyan, arrrilyennek a modora ígérte.A legt llb ember l'lt'irrtc rrtelegszívŰr, egytitt érzo és Íigyelrrres, j keclélyŰr, segíto_ ht'sz íick nak találja Baltlraszrrt. Ésilyen is. Cszrklrogy itt-trikor neltr'zségek tárnadnak, akkor lelép. Az egész a ',lelkizés'' kapcsola_ trrli korr.il t rl bonyolult neki. Ta|án egyszer felbukkan ntajd az lp,'tz.i (no vagy férÍi), akivcl egyszeriien is megy a clolog. l lltrrnincot éves korában válsírgllzr kerÍilt. Valarrliféle,,élettrnrllrt'' kornyékezte, cs|iggedés logta el, kétségekfirrdalták. Úgy ctt,ZtC, szécliil nrár'a partnerváltogatás 54yorstrl k<lrliintájírn. Napt,,l rlltpra dLihosebb lett,,a világra'', atlrely nerrr adja rrreg neki azt, ,rrrri 1rcdig nyilvírnval an nregilletné. Kérdéserrrre, l-rogy tulajclonkr';r1rcn mi, az, arrri negilletné, így vi'rlaszolt: ,,Hát ttz, l'rogy zr vi_ l,iy i)riiljon nekem, élvezzen, csodáljon, kereteket aclion hozzá, lrrrgy a tehetségern kibontakozlr:tsson.'' Á lctrlrés, a cstiggedés egyre gyakoribb vendég lett BalthasarIl.ll lileinte ivással pr bálta elŰrzni levert hangtrlatát. Arnikor ez gYt't' kevésbésikeriilt, eljott lrozzál-tr psziclroterápiára. Elrr-roncl_ ' t.r llrlgY életkedve elapaclt, kapcsolatai lolyton válsírgba keriilclcptesszi s, és iszik. 'r.'h, ,,Elmenni bíín''
ereclete

A komplexus
lrr:l ;t

1; r,rrrlékeinkben élíjédesanyát, a vele val kapcsolatot Írgy le_ |cgjobban leírni, lra nélrány képet, nélrány tipiktls epiz clot i,|r-rtlttl< fel. Baithaszrrnak sok helyzet jtrt eszébe, nraga el tt látja : ir,rjtllrni képeket, s t lninden érz'ékszervévelf'Ól tLrd|a idézni 'ili:.l Szagol, l-rall, lát _ és els sorban: érez valatrlit' rrrikozben toril-l

lt,l(.il rtreséli'

43

Ilárorl képet választok

Ő azt

és ki.ssé zíirzavarr>s rninclen. Sok gyerek Van ott, osszesen oten, Balthasar zr legkisebb' A nagyobb gyerekek paitásai is ott vannak. és lárrnás a konyl.ra, es ei.r",''b.'.rug szag van, naé]yon ':].* keller-r'res tr_rinden. Balthasar enllékszik, lrogy a rtrhái ,,solraserl voltak kinosva,'. Az iskolában zl gyerekek, akik rnellette kénytelenek tilni, fintor'gatják az orrttkat, és nlegkérdezik: l'Át nenr tttcl a nratlácl nosni?
rŰls, életvid1rr't-r

a konyl-rában látja rrlagát kisebb-nagyobb Íj rcska ko' '-Baltl'rasar rában, ott a nagymanrája és az éclesanyia, Í zné[. Apja is ott vall valal-iol, és iszik valar'rrit. Már sok tires t'iveg áll inritt_amott' és de-

ki:

l,,'t111;|3;115,

korb

Ha kívtiláll k errriatt .sziclják ket, betegségeket talalnak ki. F- le; a p'apáját szokták pocskoncliázni, rtlert t rl sokat iszik. Az egés) családnak az a vélernénye, lrogy otthon, a saját négy fala koz tr nrindenki azt csinállrat, anlit akar' A csaláclnzrk a jelJ szerint netlt gond, hogy a papa iszik. Az anyakomplextrst nemcsak a gyerr-rrek és az anya kapcsoia_ ta Íornrálja, hanenr az egész '3nyai lnezo"a6, nindaz, arnit a gyernrek anyainak él rneg. Baltlrasar elbeszélésében az écles;tnylr' s sorban az éIelemr l goncloskoclik, a nagyanya segédietévcl. "t A konyhai hangtrlat ebben a beszárr-rol ban olyan, mirrtha az en)' ber rnegint zrnyja hashban volna: olyan hely ez a konyl_ra , ahol iv. etnber védetten él' ahol álland an táplálékot kap, ahol i l érz.i magát. Az apa,,valahogy,, idetartozik, olyan, rnintha neln .gérr.,, va1<iságosan létezne, j incJulatÍran megtiírik alkoholos ré*clezesében. Legalábbis így err-rlékezik Baltllasar. A csalácl osszetart :l é]onosz világ ellenében, amely rrrinclenféle kovetelrnényeket tá_ maszt, a családnak trgyanis esze ágában sincs, hogy eÍÍaltakovcteh-rlényeknek eleget tegyen. Az agresszi így kiÍblé Íbrául - pc_ dig az agre.sszi vezethetne a szr_ikséges leválásoklroz, es lelretii vé tenné a fejl clést, arr-rely kivezet ebb l az anyakomplextr's-lég_
l

lássza a rtrlráit, és a szagtrkat teljesen norr'r'rálisnak ialálja. ,, ár."i rnindenkinek ilyen szaga volt.,' Baltlrasar és a testvérei eléggérenclszertelentil járnak iskolába.

felel.i, a ll-ranrz'rja

inkább tozni szereÍ. Ő

;

;;;."^;'

,l }iy('lckeket is. Kérdésen-rre, Irogy ernlékszik-e édesanyjának ',l\'.ttt rrronclatára, anlely tiltást fejezett ki, Baltlrasar hosszabb É,'rrtl<llkodás utítn erre a mondatra enrlékezik vissza: ,'Elrnenni l'lrtr '"l'estvérei r_'rgy oldották llleg ezt a nelrézséget,lrogy pajtá,,rlk;rl lrazahozták nragukkal a konylrába. Kés bb szexrrális kap_ ' ,lr|:t|<lt is akzrrtak Baltlrasar testvérei 2r partneftikkel, ez peclig akl,rrt illltn, a kés i 40-es, korai 50_es években, azt jelentette, l"rogy l'lll.lll házasságra léptek. Ez azonban nrég nem volt ok az elkollr171:51'3 _ a fiata| házaspárok ott laktak a sztil knél, a testvérek_ |,r'l r'gyiitt. Egyik-rnásik nrenynek vagy v nek sikeriilt olykor egy
l,

ll,'i('tl gondoskodnak szeretteik testi i létér(jl.Nagy vegetatív ko.','|,,t'g lehetett itt az etnllerek kozott, nagy elfbgadás olelte kortil

i\z clgész családot meghatározza az eredetileg pozitív anya_ melynek kivált i olyan anyák, akik nagyon érzékle-

t'' r.ll<tilonÜlé.sr kivívnia.

Az cdesanya 65 éves korában halt rr'reg, Balthasar akkor volt 35 r'ti'5' A válság, arnelyr l beszél, édesanyja halálával is osszeftigg. lllt'inte rgy érezte, képtelen tÍrltenni rtrzrgát anyja elve.sztésén. ''rirr;il(a is édesanyját, akinek oly kevés itltott az életb<ll. De azI lll ill'fa al>elátásra jutott: éclesany1a a fé\ével ,,beÍtirclÖtt" tlgyan' 'l' 'r liai ezt Valahogy ellensrilyozták. |'|,t,ttlán kissé csodálkozva és nagy oroInrrlel állapította rneg Balrlr,lr;rt', lrogy egyik n vére r_rgyanolyan légkort tud tet-elrrteni, rrrint .r. r'tlcsanyjttk. Ez n-regvigaszta|La. Mivel anyakorrrplexrrsírt ilyen |','1111ygn sikertilt a n vérére átvinnie, kézenf'ekv(jnek látszik: Baltlr,t''ltt'viszonya anyjáh<>z kevéssé volt szerrrélyes, inkább az anyai
l,

glrilr hatott rá oly nagyon, a védelrlrez , rlleleg biztonság,
r

.illrrllig f'elé. Balthasarnál ez nemigen tortént nreg, anri családi vo_ Il'i,,ltill( látszik, lriszen még a nerni oszton és a lrázasság serrr l,l'',Zlr.'tte a testvéleit arra, lrogy elk<lltclzzenek a sziil i házb |. ll| van a kr_rtya eltet-tletve: l-riszen elnlenni bŰrn. Ezért netrr kerirllrt'lctt sor arfa serrr' hogy a gyertr-rekek a rnegfelel életkorban
l,'r',rIjrrrrak az

t 'llrl<hogy rrrinden védeler-rr beszŰrkít is. Arrrikor a gyermek a t',',,zii|<ítésflek tudatárzr ébred, rcndszerint elinclul a nagyobb on-

'rl,r

r

lit'ilonbozés atmoszférája'

a

anyakomplexusr

l.

44

45

-

sz lít tlgyan met] liz arryakonrplexLlson beltil, clt' az egész zinyakorrrplcxr'tsríll nagyon sokat eltnond. E'z a tlonclztl
xtlstal'tományt
és ternlészetesen lrlinden ssze.

Elr-rrenni bÍin _ az ernlékezetes trrotlclat egy sz rkebb kclrnplc

;:''i

;^;'

érzés* biztosan az anyakotltplexr.rs

hozzi

kzt1>csol

fÚgg

k

errllék, a.sszociáci<i, zponti prclblérrrakorévcl

d

, __rrr+a,.J.

.:fr'
,i'::)

r ,.

''il]';íi :.; .i:

1'r),-

ilyen kijelentésekhez rrlenektil: a bLrnk k ugatiák a j<i rrro',Ezek dort, goziik sincs r la' rr-rilyen egy kulturált <lsszejovetel, nrit tuclnak ezek az életrnŰrvészetrol...''' és így tovább. Venclégei effajta lebecstilésébl, arrrelyre azért van szr"iksége, l'rogy nértékelését l-relyrezokkentse, szintén kiérezheto az erecleti konrplexr-rslégkclr.: kiÍ'inorrrr-rlt életnriivész, o krrl ttrrált u'rrsasági lény. A l'relyzet ',elviselésének" nlásik rn cl;a, hogy iszik, egész na1-> részeg, azuÍ/.tn tneg depresszi s' Kor-rrplexllsos reagírlás ez a véIl

Mi játsz dik le benne az ilyen korrrplexr-tshclyzetl>en? MikoI venclégség van nála, és nénlelyik vendég i<i nek el tte l.razamegy, zrkkor Balthasar el(jszor is azt gondolja, hogy valartrit rosszttl csin1rlt. _| lrangulatának egy csapásra vége. Úgy érzi, elhagyták t és g rnyt íiztek bel(jle azok' akik kor1rbban hazartren' tek. Még rnásnap is reggelt l estiÉ] nlafc]angolja rrragát, clolgozni nenr tttd, azon rírg dik, lrogy t-rlit is csináll-ratott rosszr-tl. Aztán

volt.

Hogyan hat t-na Baltlrasarra ez a kor-r-rplexttstrlonclat, az éIet nli lyen osszeftiggé.seiben tiinik ítl, és rlit jelent? A korrrplexusok ha tását felisrnerl_ret1tik a Í'eln tt etnber kapcsolataiban, a kivetítések. ben, az áln-rokban és lintáziákban. Balthasar elrrresélte, lrogy rrrinclig naÉ]yonrossz.tlesik ne'l<i, hlr vendégei kozirl valaki id nek el(itte lrzrzarrlegy. Megkércleztenl, nlit ért azon, l'rogy ,,id nek el tte", t-tlire azt l'elelte, ,,id nek elíjttc' azt jelenÍi: rrriel tt a vendégség véget ér''. Ekkor rrregkérciezteni, netlr lehetséges-e, I'rogy tllás enrberek lrarrrar'abb érzik valarninek a végét,r-rrint . Csodálkozva tnereclt rílm, és nlegjegyzéset-tlet ab_ szttrdnak találta. Korlrplexusa Íényébenérzékelittzt zt szitttáci :. lrogy emberek elr-rrennek az o engeclélye nélktil: Írgy reagírl, nrint akinek lététfenyegeto, hrr.sba vág élrrrény, lrogy ellragyj.ík' Az zal a szereppel azonostrl telrát, arrrely rninciig is az éclesanyjáÚ

i;
,"
f4,:'

,
' ',

: rt/1 {,' I
|t I
"

r'r

I

' ,;'l
,.'!,r

"{''i

, '.'fi :
'::::

r.: l"t t\ '-. ili\iJ::

,,llr;lHyáisra.

i:!',llliZatos'rn elhagyták,

o|yan érzésselrezrgíll, lrogy íit tiirlretetlen rrr don,

reagáll'1rsa: lra rnásokkal egytitt tnegy i,rl;tlttlvá, rrrinclig i.igyel, nehogy valaki ,,elvesszen''. Zavarja ot, ha lr,ttlitlti, bzrrátnoi ,,íégyelrlezetlentil'' k dorognak, lrol beszécliil-

s

t elírrulták.

ligy rnásik kor-nplexttscls

rrrk cg)r boltba, hol gyokeret eresztenek egy kileikat elott' V."tgy rrrttttlcnki nézzen boltot, kirakatot, vagy senki! Gond1a van rít, jaj Ir,r1iy rninclenki a rlegfélelo id ben ételhez, itallroz jr-rsson' De .lttttltk, aki csak l ]y otletszerŰten, nem a nreglelelo icl ben, enni ztz r ,rpiy inni szeretne valan-rit. Ez zavari.a a harrr_r niát, zavaria azL j lesoen belévés,. Ir,lérzést,arrrely gyerekkora konyh ájál>an oly ,ltrlt. l(ul nosen Í'elháborítia, l_ra ilyenkor aztán va|aki a szelnére rr'ti' hogy írgy viselkeclik, rl-rint egy kotl styírk. Ez elég gyakran ,.lrililr<lr-rl. Ó rrreg diilrong, de kénytelen beisnrerni' lrogy rrri taga_ ,l,rs, kicsit hasonlít a kotl styírk rrrarnájírlroz. A ,,kotl sty(rk'' r-r-r/tr
tr';itita tulajclonságjelz Baltlrasar
M<lst t-tlár

világos: Baltlrasar azonosítja l-r-ragát anyakomplexusátr,tli rnyaszerepével, mincienkit egyiitt tzrrt, ahogy erl]lékeillen az
47

sz

lrasználatábzrn'

l

lr

I

édesanyja tette. NetI rlrgy r_eagál tclrát, rrrint a gyerrnek, akincli annak idején nerlr volt szabad eltrrennie, lranetl nrint az nrnya, aki netn engedte, l'rogy elrrrenjenek t le. Arrríg senki nenr is akar <-lnáll skodni Berltl'rasar kornyezetében, addig ezt igen keller'tresncli talÍilrják Baltlrasar rrlinclenre tigyel, gondoskodik a j l'rangulatr l. étel-ital is lesz a rrregf'elel id ben. Balthasar nagyon gondoskcl d . Csak azt nenl érti a legtobb erllber, ll]it ielentsen BaltlrasaI kornplextrsos ellragyatási reakci ja, rrril-relyt valaki csak egyszer is kitér a gondoskodása el l. i rrraga egyáltalán nincs tudatában. l-rogy kornplexusosan reagál. Azt rr-rondja: ,,Én nrindent nregtc-

,

|

:

a

reelet ileg

pozitíu an1akon'lp Lexus a

,,Remekiil elsz rakoztatom"

terap ids .f-olyanlat ban

lt,lltlrasareloszoregésznaposanalíziseket lraitott,net'rlkorláto;,lll <it'ítkat, lranenl sok_sot iaot, liogy Írgy istenigazáb l kitártrl_ Összel',lrllltsson. Folcsendiil itt a b ség térrrála, arrrely szorosirn anyakornplexttssal' Így ztztán Baltlrasat' lrl1i11 az- erecletileg p<'lzitív
r,,l l'leszélni akar,
1,

lrogy o tninden,rr',''*yt'rra, tilések kezcletén gyakorta kijelentette' sosem nrarad rá icleje' Annyira z^varL^ z|z csak

szek, |'rogy az etnberck k<lrulotterrr érezzéktrragukat, de ok ezt nel]'l becstrlik, és nyilván az is piszkálja a cs rtiket, lrogy én ilyen i l élek.'' Abb l, lrogy Baltlrasar .szinte kényszeresen gondoskodik a tobbiekrol, és l'rogy ennyite lájdalnrasan érinti, lrlr
nerrr lragyják, lrogy ebben sikerrel járjon, világosan kider'Lil, lrogy itt komplexllsos ma!]atartásr l van sz , netn pusztán édesanyját l tanult és azlán átvett viselkedésr l.

jl

nondaná: Jelolie ki ll''/.('tt r-ám v)arakoz pillantással, nrinthzr azt a íontos, hog'y nagyon érdekes legyen' Mi|!l.l}lll 2l ténátl Csak az és rgy érezte' lr,'lyr érdekl cléssel lorcltrltarn f'elé, rogton kivirr'rlt'
édesanyia llleÍ] r,,rrlcktil elsz rakoztat'' engenr. }'oltelretoleg az Balthasar az_ l.ll.ltl a nagyrrrar-rrája érciekl désétlrírlálta lneg a kis .,ll, |logY.''"'.'.'"t.t elszrakoztatta'' oket. Enger]r írira nreg Ítjra rrrond kája van: vagy t,'ll,rlss)ántott, hogy Baltlrasarnak kétíéle rrronclja a nagy l,, r lére eresztve, bár-t-rtrlatos elbeszél telretséggel prob',,'ttltttit, vagy távirati stíltrsban bejelenti neketn valanrelyik b vebben' l,'llrlijírt. Mikor aztán arra kéretrr, lrogy tájékoztasson válaszol: ,,r1iy Íbgalma zza l71eg pontosabban az érzéseit' így "MinélkLll is ,,']li' tnieioztassam b8vebben, lriszen nlaga szavak

térrlírt'csak l,lIliítny, l_iogiy gyakran netn is választott setrrnrilyen

Val színÍlleg ez a kornplexttstartornítny rrrtttatkozik tneg abbar_l is, lrogy Baltlrasar csak nagyon vonakodva lép a nyilvánosság elc
rnltnkáival, szornyen lél a kritikát l, és egyáltalán nincs kedvc

mÍiveit eladni. De ugyanezen a kornplexusmint/rzaton belr-il azonosulni tud l gyerrllek szerepével is, akit netrr engeclnek elrr-renni. Úgy érzi, v<>nzrtkoztatási szerrrélyei nagy nyorrrást gyakorolnak rá. Nagyon

tleg-

,,t,'/yzakonrr-nttnikáci sstílttséledtf.elittazanalitikr.tskapcso-

igyekszik rrregf-elelni elképzeléseiknek arr

rl
l

I

l

gyen. Nern nregfelelni az enrberek elképzeléseinek, ez is az ellragyás egy forrlírja Baltlrasar szenrében. Mivel anyakomplexr"rsát nagyon konnyen viszi át rrrás szerrrélyekre, sokak elképzeléseinek kell eleget tennie. Újra nreg írjra alkalrrrazkodik, v^gy azÍ hiszi, lrogy alkalrnazkodik, anélktil hogy clicséretet kapna érte, és anélkiil hogy jutalnrr.rl rlrjra átélhetné azt a ,,mi-élrnényt'', arnely gyerrnekkolában az,,<-lttl'tlaradás'' jutalrrra volt. Elrelyett c.lnnraglit hagyja el ebben a szitr-ráci ban, alkalrlrazkodik ott, alrol ar'ra lenne sztikség, lrogy a kapcsolatban onmaga le;;yen.
l

l' hogy

milyen lc-

lrosszír torltllt:tn, arnely Baltlrasar csalácljában trralkodott' Vagy hogy a |l'||('tcket acltak elo nagyon sz rakoztitÍ an, de anélki'il' vagy pedig elvílrsokat szár'rrított volna, l, Illi.net iníornráci értéÉe
r,rl*,

lrogy rninclenki ,'szavak nélkiil" is rr-regértse az etrrbert' nlltil, hogy j rrragarrr ilyen bosszÚtsan reagáltarr'r' vagyis viszoez a társalgíl!lllztltnl az inclulatátvitelt, arra kovetkeztettenr, lrogy várltott ki a Ílírban' zt 'i :,tíltrs annak iclején nagy bizonytzrlansírgot és az l,lrrlnytzrlanság peclig cl|ilrot' A cliilrot azonban elfoitotta' l]leg a érzését lt,:,7.cLtlÍtozás érzéseellensr]rlyozta a bizonytalanság

lrrlzz,ítkapcsol

szorongástésclr.'rlrot.Egyszer-rrrírsszorazt-is analitikus rrrtrnkát, ilrletet acl' és a végénacljak rrrli:illb rneséljek neki valarlit, arrri
ttt,,ttclta Baltlrasar, l-rogy rrrost ne íolytasstrk az
,'1iy1rírr'

cl

j

a Illatanácsot ír! kapcsolatálroz' Ezekben az esetekben
ÁC)

li
l

48

i1

I

I

I

/r

il

I

I

ll
I

l

tl
l

nra konylráját vitte át Baltlrasar az analitiktrs szittráci ra: érezzí\l, j<il rrragirnkat egyi.itt, és a végénrrrajd acllratok tan/rcsokzrt. Nlr gyon vatos kérdéseir-r'rre,l'rogyan is ftrgg ossze a tnarrra kony|tí ia és a jelenlegi szitr.rírci , Baltl-rasar bclátonak rlrutatkozott, cle azl nerrr látta be' hogy ez tigyben netalítn rrrcg kellene változnia, hi szen il-rlet igazán nagyon fonto.s érték.Ésez színígztz is ttt olyan ^z el'rrber szenrében, akinek eredetileg pozitív anyakorlrplexrr Sa Van. A jelenlegi szittrírci ban a gyern-rek helyét foglalta cl alapk<x-rrplextrsírn beltil. LIa vélerlrénye szerint tÚrl sokáig íontol gattaln, nrit v'írlaszoljak neki, rrregkérclezte: tal/.rn r-tlár nem is kccl r'elet-l-t t'l Az elhagyatírs telrát azt is ielentette: elveszíteni a rrrásili elrrber szeretetét. AI-tli az álrrrokat illeti, els sorban ezek r-rtopikus tartalr-na érclc kelte Baltlrasaft.,,Száibarág snak'' talírltzr olyan álrrrait, anlelycli

Az ltrrya net]) a valris'irgos anyírval volt azorros, egyszeriien ,,az ,lll\l:l'' Volt' talán éppenséggelBaltlrasar anyakotrrplexusírnak kép_ r t,,t'l(ije. Ez a n a|ak nerlr engedi lélegzetliez |trtni, cle Illég éppen Ir,,;1y kibír'l-rat . És ne Í'elccl1Lik, lrogy prrlra és rtreleg. Elrrrenni el>ll''Il ít szitLlitci ban lehetetlerr, és trlég net-t-t is életsztikséglet'

A

z

,
ere
cl e
t

i leg pO z

))Őriiletes fájdalom'' i t í u cn rya ko tll1l le-tus nt e gtt-y i l u a t t u las a a kapcsolalc,tkban

,

világosan jelezték, ltogy életének bizonyo.s tefiileteit lelelosen kézlle kellene vennie. Cs<>dírlkozott, liogy az ttt<Jtl,ttalanja eg1. /rltalírn ilyen szájbarág s lel-ret. Két álorlrtérrrzr n-rertilt fel írjra rrrcg (tit'zl. Az egyik: ,,Arrtit lelretne' trzt nelll akaronr' Belrajtok a vátrcls
l i

l,rtlr;r' Folytclnosan Inenekiilt. KozkeletÍi, lel'retséges tlagyarírzat tt,', lr<lgy az eredetileg pozitív anyakorrrplextts l-iatítsa alatt áll l,'rli írllancl urn az anyaistenn t keresi1l7, ezéft nell-r elég 1o neki ,1i,1,t'tlcn Í'Ólcli setll' A clolcrg egy rrrítsik lelretséges okát abban l,rlrlrtt, hogy az erecletileg pozití1'anyakor1rplexr'rs Íi>rrtrírltactrrbe_

ll,rllIritsar ttrlajdonképpen soltasent Irrent bele igazán egy kapcs<l-

n

ba, volna egy parkolí>hely, cle én jobbat akarok. Aztírn rr'rár egyct senr találok. Be kellene n]ennem valarrlelyik házba, de netrr ttt-

l

dom pontosan, urelyikbe akarok benrenni. Egyszerre cSak rninclen be vttn zírttt' Vállat vonok, l'ossz kedverr'r van. Ezck 'az<>k lt

l

I

I

I

éppen azt kellene elérni, lrogy a szabad parkolcilrelyet tekintse a leheto legjobb parkol helynek. De annyira belerogzoclott anyakonrplextrsz'rba, l'rogy nrég sokítig nenr tttdta ellratározni nragírt,
L

Kínz érzéskísérteezeket az álrr-rokat. Ekkor n-rírr pet'sze tuclta Baltlrasar' lrogy bizony<ls clolgokra el kell szirnnia rtlagát, akkor is, lra talán nelll 2t lelret<l legiobb parkol lrelyet találtzr r-rreg, sot talítr'l

nyomaszt z'rlmok..."

lt.l\ l]ilgy()n nehezen ttrclnak valakit<il elszakaclni. Az elszakaclírés nlegk<'lvetelik, , t* széÍzilá|1ák az o.sszetartoz1Ls életérzését, lt,,y,,y ttz ember'a saját énjébekapaszkoclj k. Ez azonban c.sak akl.,rr lel'retséges, lra rriítr sikeri'ilt leválni az anyakotrrplextrsr l, és l,'llilcn kileil idott a sajírt én. Balthasarnál nyilv/rnval : nlég a csel,,'ly iclentoségÍielszakadásélmények is porig .s rit1ák, <lnértékelélríj1rn osszeorrrlik. ;\ttnak is tnegvan persze a torténete, rrriért <idzkodik Baltl'rasar rttrrl, hogy trrítsokra r/at>ízza rrragát' Tizenkilenc éves korábirn volt

'' ilycnkor kis

i

l

A nrásik ítlot'tlténrzl a bezártság volt: 'LiÍten nregyek lolfelé. Vrlalrol rrregáll , cle az ajt k nrár rrregint nenr nyílnak ki. |-élek, llogy nerrr kapok leveg t. Folébreclek.'' Ezeket az áltrrokat lralírlfélclenl kísérte.Veliik r'okon ítlotrr' zrnrcly a lifiálrnokat is rrregrlragyaláz
za, a kovetkezo: ,,Anyán el Irrellet-tlen til, szép, puha és r-t'releg' Nerrr kapok levegot, cle rrrég éppen Irogy kibíronr."
50
i i

r'nég sokítig nerrr tr-tdta Í'elel sen kezébe venni a saját életét.

.r.'t'ls(! kapcs<>lata egy lánnyal. Ezt a kapcs<llatt>t (j nagyon l'orrr,rlttikttsnak' nagyon érzékirrek líltta. Sok szexr.rális Ízrntaziálírsa r, ',zitlt nyot-llasztotta, részint ÍÖlpezsclítette. tlogy ne kell|en beérrrtr' lt lantltziáiással, leleségril akarta venni a l1rnyt, és kenyérkere.,, :i7.1lknrili2l nenr lévén,id sebb testvél'einek péIcIáiáL kovetve
g<rnclolta, ellakhatnak rrraicl náluk, a sztil(ii lrázban. De a Irrlyttltk csoppet sem tetszctt ez 2'Iz otleÍ, vil/.rgosarn llregrlrondta, lr, l1iy (i Baltlrasart szercti és netrr a csalírclját. Csakhzrrrlat'nyilr'írn,r1i1,

I

i,||()i|n lTleg is elégelte 2l

tlrlrl

li

l1'rltlrlrsar ,,folyton nyalja-flrl|a''. Ésrrlinclennek a tetejébe egyszer

szofos kapcsolatot, panaszkodott,
5I

I-togy

ti

ii
I

lil

ben, és verceket írt. Egyik kolteményéremáig is emlékszik, irz volt a círrre: ,,A lányok olyanok, mint a tintahalak...''. Két év rn rl va rnegisnrerkedett egy lérfival, kicsit bele is szeletett, de a nagt, érzelenrt l, a tel|es bizalornt l tnost már vakodott. ,,Annak :rz riiletes fájdalomnak nenr akartat-n rnég egyszer kitenni nlaÍ]an).' Az eredetileg pozitív anyakornplexus r férfi jellernz várakoz'lj sa, hogy az é|et és a világ tárt karokkal vária, mindent megaclr ' anyja lesz, táplát'ja, csodálja, és ttrdja, nri a j neki. Az ilyt'lr konrplexr-rslégkorben feln n ember, ezzel a kellemes várakozás sal eltelve, magabiztosan kozeledik a tobbi erlberhez, abban
:r

azt rnondta Balthasarnak: ,,Te gozgornb c!" A fi t, aki nrár akk<rr testes volt egy kissé, soha nen] bocsátotta Íneg ezt a sz L Fl itlclr ségnek, árulásnak érezle a csÍrÍnevet, és teljesen osszeomlott. A szerelenr és a hozzá kapcsol d szexuális Íantaziálás a íejlí; dés természetes Ösztonz je, segít az énnek kiszabadulni az anyil és apakonrp|exus kote|ékébl. Az á|tal, lrogy a pszichében a szt' relem rJrj képeket kelt életrc' a régi, nagy lratás r képek egy id rt' nénlileg háttérbe szorulnak; ily rn don a szenrélyiség Úrj oldallri fe|l dlretnek ki, a hozzájtrk tartoz r-'rj érzelrnekkel' ri| viselkedi's nr dokkal egytitt.a8 A nevezetes ,,árulásnak" sem kellett volna ol< vetlenÜrl ilyen katasztrofális lratással járnia, Az az érzés,hogy megcsalták, elárrrlták az enrbeft, fontos tényez az individttáci<is Íblyamatban. Amikor így csal dr'rnk, gyakran apánkban vag't' anyánkban, ez az érzésbeletaszít az egyedullétbe. Fájdalrnas Ól rrrény, hogy magttnkra maradttnk, ahe|yett hogy egy kis koztis ség része lennénk, de éppen ebben a lrelyzetben érzékellret;till onn-ragr'tnkat nrint egyedet, n]int onáll embert.49 Az elárultatÍs szituáci iát Balt|'rasar nyilvánval an akkor élte nreg el szo1 anli kor szerelnrese Írgy rrregbántotta. Eszébe semjtltott nrás reagálás, nrint szakítani a lánnyal. Azr'rtán két évig b rsult, f tt keser i levt1

lrrrtlíiclnek, hogy errrbertink olyan társat keres, aki rrrinden ki t'rltts;igírt teljesíti. Mindig ott br.r|kál benne a csondes agp;odalorrr, ltrrgy csetleg éppen a jelenlegi partnere t-tliatt nenr fbgja rnegtai,ll l lrz. igazán legeslegjobb tár.sat. Kapcsolataiba nyugtalanságot r=l ltlztlnytalanságot visz ez a lappang kétely. Mivel pedig donlrtki'1rtlssége nem fejl dhet, anríg énkorrrplexr-rsa azonosttl az 4l l}'il l{()r11plexussal, az ilyen ember1 inkább kiválasztiák, mintsetl-t
l r

l} l llltl1lt választana. ltth, lrz a tuclattalan vágya,
at,l1tili,

I'r'rr lrrltickolni.
lr

anélktil hogy ezt sziikség esetén r-rgyanígy vagy l'rasonl an tlrlrlrt<lznia kellene. Ez a viselkedése, arrrelyet nénlelyik íérÍl ltllllllcre kifejezetten ,,gyerekesnek" min sített _ Balthas^Ít ez i/Íit l)ycn felháborította -, szintén az erecletileg pozitív anyahrrrrl1llcxusb l kovetkezik: a szeretetet egyszerÍien csak élvezni kr'll, i's rninél tobb van bel(jle, annál jobb. Ez a dolog I oldala. .1 lr;1j 112, hogy az egyoldalÍr szeretet kialszik, lra mindig Llgylnaz .l |).ll'lller'akar, a gyerek szercpébe lrelyezkedve, a kényeztetéstt Illrltlrasarnak' ez ttikrÓz dott az álmaiban is. Képletesen sz l',r' llltltlrasar az édesanyia hasában él' arrri tágas és igencsak kéit\'r'ltttcs hely r'tgyan, de sokat ront a varázsán, l_rogy nenr lelret ' ,lgy llcrn szabad eltávozni bel le. r\z lrnyának nenrcsak az a dolga, hogy mélrében novelie rr'rag,ll,ll, I)anem az is, hogy kilokie rrragáb l, rnikor eljott az ideje. Ez ,r |rllltszítás, a rrregfelel id ben, életad , si asszonyi rrrozdttlat. 1 |l t ill]ya nregadja gyernrekének a rrragában lrordottság, a táplált-.tg' lr védettségéletérzését, a kitaszíttatásét is a rnegfelelo id de Irr,rr l(itaszítás az anya életébl, át a saját életébe,anrelyért rrra-

lilvírbbi oka annak, hogy Balthasar kapcsolatai zátonyra futotliogy Í'eltétel nélkiil szeressék és elvi-

Nyilvánval hát: az eredetileg pozítívanyakorrrplextrs bortone

szi|árcl l'ritben, lrogy értékesszernélye az é|etet eleve gazdagabll;r

- és válaszul az emberek rendszerint a szokásosnál barártslr gosabbak, nyitottabbak, oldottabbak vele' Saját szernélye és lrz élet egységbe fbrr, ennélÍ'ogvarninden lelretséges. Ezért is esik nehezére, ha valamit fol kell áldoznia, lriszen tulajdonképpt'll ítgy véli, rtrinden az ové lelret. A bajok aztán, érthet nr don, <>tt
teszi

lt'lcl(js - ez a téma hiányzik ebbol az eredetileg pozitív anyal!'l|||l)lcxllsb l, és ezért válík kés bb negatív anyakomplexttssá. ! l,r ryakonrplexusbeli életanyáb |, aki lelret vé teszi gyerrrrekéirr'li, lr<lgy az é|et tel|es b ségéttapasztalja, élvezze és várja el rltltttlc'n lelretséges szinten, aki azt az életérzést kozvetíti neki, l\uy 1I7 élet gazdag és t a tenyerén lrordja, ,,agyonvédelnlezo"
r:,r
r

s)

53

Volná-"5()

arnely tenyerén lrordta a gyerrneket, bortonné zárttl ossze. Más sz val: lrzr a gyet'rnek netrr tapasztal1a ll]eg a kitaszíttatírst az ,,anyai paradicsor'rrb l" nlint olyan élnlényt,amely fájclalnas tlgyan, de írj rrtat nyit, s lelret vé teszi, lrogy a saját életétélje, és ha ily nl don elnraracl az elszaka,dás, akkor nern fogja f'elismerni a halál val sírgát' és ezért az élete lesz lralott. Ha átlog terápiás célt akarr-rnk megfbgalrnazni Balthasar szálnára, az így hangzill Baltlrasarnak rneg kell sz|iletnie. Erich Frornnr nronclására utaloli ezzel: ,,A legtobb etrrber rr-regl'ral' rrrielíjtt egészen rnegsziiletctt

anya lesz. A b ségnek így setrrrr-ri lraszna, csak az er(ik kÍnz sz'ét foryácsolása lesz bel le, az élvezetbol csapda lesz, és a kél,,

4. FEJEZET

,,Az életben rnaidnem

mindent el lehet viselní, ha iolbekaiátt- az eÍlllber'"
A

n

eredetileg pozitív anyakomplexusa

Ezt a célt el lehet érni' l'ra Balthzrsar fenntartás néiktil, bizalonl mal vesz Íésztaz analitikus kapcsolatban. Meg is pr bálta, ar'ni kor rlre5;érett rá az ido, Az átfog célt akkor lelret elérni, lra az egyes komplexusmintákat Í'eldolgozzr.rk.51 Nagyon fontos azon ban az is, lrogy a nrinden komplexttsnrintában benne rejl értí. keket rnegfoga|nazzuk és a ttrdatba errreljr-ik. Nern is lel-retnt, egytitt dolgozni Baltl-rasarral anélktil, lrogy nélranapján csodálattls ut piákat osztanánk rrreg egynr/rssal, s zrnélkiil, hogy olykor ilrlc'
tett és ilrlet(j torténeteket hallgatnánk rrleg.

vére, akire konnyen át tr_rdta vinni anyaa novérérol,és kés bb alkaltttlttn nyílt rá, hogy kicsit kÖzelebbr l is nregisrrrerjetn, terapeLltát kr'llctt ugyanis keresntink a szánlárzt. Így acl clott a lel-retoség, ltrrgy osszelrasonlítsarrr két testvér eredetileg pozitív anyakomplr'xtrsát, arrrelyet !1y^n^z az anya váltott ki, ttgyanann ak az apátutl< a jelenlétében és nagyjáb l ugyanabban az anyai térben. Ballltltsar n vére hároltl élwel id sebb az occsénél. A terápia fblyarrrán Bzrlthasar gyakran eltÍin clott, és t(jlenl is ll('I)legyszer rrregkérdezte' Ll ]yan lrri lehet az oka, l-rop4y a n vélí'ttek annyival konnyebb a dolga, rrrint neki' Pedig hát rlgyanab_ lr.rrt a konylrában n ttek fÓl' akkor nyilvz'rn egyfbrrrrer a korr'rplerttsrcndszertik. Márrr'rost ternrészetesen nen1 sztikségszerÍi, hogy r'pyl<:rrna legyen; k nnyen elképzellreto lenne pélclátrl, l-rogy a
litltttplexr-rsát. Gyakran mesélt errol

l|ltltlrasarnak volt egy

n

llllgy a níjvértéppolyan forrrrál l-ratások érték,nrint az occsét erl it Íoltevésttámasztja alá, lrogy Balthasar ilyen kÖnnyen át ttrcl_ lll vinni a n vérércanyakorr-rplexrrsát. Ésrr-rit ért azon Baltlrasar, llrrgy a novérénekannyival konnyebb a dolga? Nos, szerinte a ltt'|v re sokkal boldogabban él nála, van családja: férje, ot gyerekt', nem depresszi s, és sohasem issza le rnagát. Baltl-rasar hipotdulsc így lrangzott: a n k egyszerírbben boldogr_rlnak azzal a
55

|r';irtytestvérnek t rlnyonl<itészt a nagynrarrlával volt l"rreglratároz lt,l1lcsolata, és ernellett édesapjtrkkal is egészen nrás viszonyban lrlll, trrint az occse. De az adott esetben r-négiscsak val színÍibb,

-l-retyz"tt"l,
a

lil
I
l

il

Ezzel a lripotézissel Baltlrasar nenr áll egyediil. Érdetrres icl(.u r'' ennek kapcsán Nancy Clrodorow elrrréleteit5z, aki a no és a li.rl, onazonosságának (identitásának) léjl désérl ír. Alapgond<>l:rr,
az, hoqy a leánygyerrlrek az anyírval val azonosságban m1tr lr :,'' iát identitásának alap1ait is tlegszerzi, nlíg a í'i lgyernlek az ;|n\.l
.

nyakornplexrr.srr kbol.

hogy nem siklL lt kiveckeloclniiik eredetileg

p()zrlr\

|l' l\', ;tlt<ll rrrindenki osszejon.

ltlil/:'()Í]llek

itll=|t'|('7|ck. It,r.,, tis nagyon

a lak konyhírban, ar-rrelyet eredetileg tíz emllerre De csr_rda 1 l érzik trlagttkat, kÖzel vannak egyrrlás-

Karácsonykor akírr negyvenen is

I

lr
l

itl
l

l

kednie, hogy rnint férÍiazonosítlrassa r'tragát. Clrodorow azt is l.r {'ejti, hogy a vetélkedés nagy jelentosége a ÍérÍiak kozÓtt szilll('l1 az íclentitáskereséssel és zrnnak tartaln"rávai fiigg ossze. Az crt'tt, tileg pozitív anyakorrrplexusra vonatkoztatva ez azt jelentt'rr, llogy az a l&Í'i, aki nerl tud a megf'elel életkorban anyjár<ll l, válni, identitászavarl>an szenved, és így gyenge énje miatt fill',, Zottan ha.ilanos a legkr_ilt)nboz bb pszichés zavar<>kr.a. A n t.; zel szerrrben az eredetileg pozitív anyakomplextts révénlneg<ir,.r <lnazonossága alapját, telrát korlplexusa lényegesen kevésb lr,, folyásolja ennek rrregélésében. Másíel l viszont any1át<1l Íiigri, telrát éretlen tnarad.
'

vztl szem'betl kénytelen kialakítani onáll szerrrélyiségét' |ir'lI El l-ratárolnia rnagát any|át l, el kell szakadnia, szernbe kell hel1',

Il

egyébkéntis életvidárt'r etnber; általában inkább szelícl 'r1ttl:'1,1tis[, ,'Ft,ttt, ttélranapján azonban hatalnri sz val is él. Foglalkozására rlr'.=tr' lieI'tész, és na1.yon sZefetí a rrrtrnkáját. Bzrltlrasar csoclálIa ' .i rl, nlcrt maga sehogy sem tucl sz;rkn.railag ,,talpra zrllni". ll,ttll:tra a jelek szerint totálisan ftigg a férjéto|.Szava1árisa' lr,rgr1',,1'|$|1$ rrleg kell kérclezniink a papát''; ,,rtlajd a papa rencl|llt,'t.:,|'; ,,várjatok, rrlíg a pzrpa nlegjÖn''. A111\qr .? "f__.'-']9! lP1Pá,,,rl,'' sz<ilítia, ezzel azt is kiíejezi, lrogy a lérie kislányán"rk.érzi lr.rii,rt, i's !y_'11 do1 azonos szlntr helyezkedik a gycfe"-kei,v-e,.t, lt,,1lr'csszi jáÍ az válLotta ki, lrogy a gyerrr'rekei trrind egyszerre , , lrl:'sÓ vilrarosan váltak le r la, elkoltoztek hazu/rr l, és egytitt

kedélyes a lrangr_rlat. Barbara lérje is élvezi a

,,És mi a hála?''

Barbara

olyan terapetrtálroz akart járni, aki nemcsak a pszichoanalízi.slr,,' ért, hanelt-t a testi gy gyításlroz is, továbbá járatos a viselkcclt''' terápiírban és a spirittrális gy gym clokban. I]zt a nem éppen sz, rény kívírnságát rlagát l értetodo igénykéntadta el . Megk r-lt'rr' Baltlrasart, rneséljen egy kicsit a novérérol, Barl>ara családjának éIete a lak konylrában zajlik, peclig rl:rr1r l'ráztrk van. A légkor hasonl al'il^toz, arni éclesanyjuk konylr:r1'r ban ttralkodott, de rtlinden sokkal rendesebb és tisztább. I]lrll,.r fa szel'et fozni és na8yon j l loz, kissé gor-rrb<_llyded is, anli ctlrlr', solrasenr z^v^fta, de t-trost váratlanr_rl szenvedni kezdett a liil,'r nriatt. Testvérei gyakorta nregl/rtogatják, Barbaráék háza u' .t

Bzrltlrasar níjvére,akit nevezztink Barbarának' depresszi<ij:ir.rI

egy lakást. Az elk lt zési rolranr kivált ja peclig az ,,'lt' lrtlgy azédes^pa kozolte 24éves Ílával: ebben a korban trlálr ,,, ttt sz<lkás a sztil knél lakni. Ez a vér|ázít rrlerénylet féldtrlta a It r.',rt r tobbi gyerek is elkoltozott - csak a legkisebbik n-raradt -, ' ,r rri'gy testvér családi lak kozosséget alapított. Balthasar azt ,,r,'tttli:t czekr l a gyerekekr 1l, hogy nrindegyiki_rk érdekes egyé,,r r'1i' tchetségesek, csak valalrogy kicsit nelrezen rllozdtllnak. ' | .| lllilga részérolnerrr helyesli, lrogy rnind elkoltoztek' S gor'á''rl, l.ijclentésétpedig nregérti tlÉ]yan' de jobb lett volna, lra,,fi.'',lll,ll)l)an és vaiamivel kés bb'' |lozzzt sz ba a dolgot. l r,lt'kc5, hogy ezek a Ílatalok a trraguk testvéri kozosségében ,,: ilt',ttl clegencl pozitív_anyakol-r-rplextrsos légkort tttdnak tei, llll('tli alrlroz' lrogy ellragyhassák az otthoni lak konyl'r/rt. De
lllrr'11'|1gft

,'
.

' r rl rilt senl szánták rá rrragukat aIávozásra, arrríg édesap|uk er_ lt\'tllltn fol nern sz lította oket. ll,ttlxttzt rnély depresszi val reagált gyerrnekei elkoltozésére.
|!i\'()l)

|'rr',|' ti8Y érzi nagát, rrrint akit kerékbe tortek, nerrr bír folkelni ' 'r1iylltil. Azt rrrondja, az életénekmár nincs senrnri érteltrre' ;rtlltrlt'l) olyan tires és sivár. Sajn/rlja, hogy nincs rrrég egy gyefe!,, r1i:rzi ,,kés(ii gyereke'', akit szíve szerint elbabtr.sgatlratna.
57

fosszLll alszik; este neln tltd elaltrdni, aztán lrajnalban f-ol-

il

I

I

I

lr
I l i
I

i

i

l

jellegii is. I)e a renclez elvekrol is gondoskoclik ez a csal'.rclzrp:r, a kertben épp Útgy, lllint a lak konyhírl)an. Nenl rénlítiel a tÓl]) bieket tírl sok rendszerességet kclvetelve, cle nytrgztlnrat tet'etrtt rrrzrga k rtil, és rzrgaszkoclik a rendezettség alapfbkához. Kézcrl Í-ekv a feltcvés, l'r<lgy ez a lérfi igen j tl kiegyensírlyozott apa- i's zrnyakorrlplexr-rs lratására vírlt ilyen szerllélyiséggé, tovirbbá lratá rozottan vonz dik zt pozitív anyakorrrplexusos légk rhclz, attrel1'
nelr] kelt szorongást benne.

nak. Nenr is csocla, h<>gy az occse irigyelte. Az peclig, hogy ilyt'l hevcsen reagírlt fÓlcsepereclcl gyer'nrekei clszakadírsírr_a, arra tt tlt l I_rat, hrl51y Barbzrra t-tlesszetnen(jen azon<lsította rlragát credetilt'll pozitív anyakorr-rplexr.t sít nak a nya szerepével, t-tlost azonban i tt / icleje, Ilogy tt>vább Í'eil(jcliék' és l:rssacskán kiváljon ebb l. Bar'lllr ra az écle.sanyiLrknak nellt a féleségszcrcpévelazonosította rrlaglit Míg édesanyjr.rk iszogirt s férlllroz ltlent hozzá, Bat'l>ara egy anyli:' lelkii atya-léffit villasztott rrragának' GyerrrrekkoI'írban nyilvárr nerrt élte rrreg eléggéatyainak az édeszrpját, cle f'elnott fejjel sikt' riilt olyan lérjet talirlnia, aki a n i értékek vil'Jtgírban is ottlroncls Még lra s gora tallrn eszrllérryíti i.s cgy kic.sit, Barbara férje nlirl clenesette olyan errrller, aki a terlllészet gondozíts/tval keresi kc nyerét. A ternrészet novekeclésétsegíteni' ez a lrivzttá.s kicsit anylri
l l

Nyilvírnval , I-r<;gy Ila rl;a r a az édesanyjáva l azonosít otta llla g1 tlgyallannyi gyer'eke van, l]lint éclesanyjítnak, és rrrinclig azon ll raclozott, lrogy a lak<ikonyhájírban éppen olyan lrangttlatot lt' lenltsen, t-trint aIrlilyenre gyerr-rlckkorárb l enrlékszik. Nincs is c'z zel setrrtrli baj, nerr'r r<>s.sz élettetv ez egy n nek, í'eltévc,lr'r trgyancllyan elképzelésevLIn 2Iz asszonyi eletr l, rrlint édesanyj:r
ll

el(illb nlcgalaVagy: "Ezt l,,lltlt viselni, ha j l bekajált az errrbcr''' egyébnek cl Íbltétele ertcncti;, hogy rrrinden 1rrlzZllk", arrri írgy uo"''"Ó i''á't Yr>zzít' l'rogy erotiktrs.' ér'zéki' j<i
ellécl',r"gy ,'riy r.rzc.kleteSatrrroszíérirtterenltsenrl-ragakort.rl,trrintazéclesar]yla.a lrogy depr'esszi s lctt i\t'lti is nelrezére esik az elszakaclás' Az' azél't tÍint' n1eft elkolt<-lzésc tltírn - vil'rar<>snak
1,.1

-' trrl s<>kírig lralog'.rttírk' "'ta'-' '"t't'"l_lobbalo renclszerében ttz rrrégiscsak ,5ii'' lr,rt, lrogy "lnl"nni"'
elrol-rantak ,',lesenyiánál.

.,.r"i

viharos

zlfIzt

l

il

l

1l
I

Barbara tehárt képes volt rá, lrogy rrregtalá|jl azt a tírrsat' aki elviseli egé.sz kotlrplextrsrendszcrér'el egytitt, síjt ki is egészíti.Barllara egyébként, alrogy Baltlrasar rrreséli' netn olyan egyszerÍi lé lek, nrint az édesanyja: Batrllara elvz.rt'ta a gycrckeit l, lrogy cln 1tll an viselkecl|enek, cle k zben az o kotényébe is kapaszkodjll nak. Ezzel arra reagált, hogy írgy érezte, (it l'lreg a testvéfeit gycrekkorlrkban tírlsírgosan r vic| p ráz'on tartotta éclcsanyjtrk' ÁIrr trgyanakkor Rarl>ara nagyon is lrasonlít az éclesanyjírra. Az evés neki is nagyon fbntos. _|elszava: ,,Az életlrcn r-traidnenl n]indel]t cl

rnint zinn"tk iclején az ,])'r.'pr.r..olrb fo,.'-,'áL'un nyilvírnr'rl tleg'

is'

tltal-

n()ha

A
i

rr;rgyrészl
lr'r.i

- kétségkívtil '''l l:1iyszer_rrrás szoÍ ^')--^ny"""":p ',zrikséglettvolna.,^1;.to,on.,.sí.gí.r"'cieezasztikségességnyil. Most viszont nincs tobll t'litr nettt Volt stirget és elkertillrctetlen' el' lrogy sir'ilt lllagzr legyen' A clepbetoltésént rl
lr;rlaclék: ezÍrttal nerrr kertill'reti

Jír.r.sy*.' arclreiíptrs<''s

ubb l pozitív unyot

clcpresszi

s

nrindeddig reag'írlás Pe$zc eftheto: R'lrbztra It<lgy azonosttlt erccletiicl'nritlisít' rner'í[-tic 'ri unlii'xttsítval, azon beltil is az anyeszereppcl'
f

ormá jírban.,é|tenres

az anyaisil got'

l

fesszi kényszeríti' hogy szer'rrbenézzen onrrragával. Panaszk<l dik, ltogy ,,egész életemben csak etettern ket'', és rni a lrála? Egy szeríien faképnéllragyták. Az ilyen rnondások depresszi s l-iajllr r-r-rÍr szerrrélyiségre r.rtalnak. Bezártságérzése azonban nincs Barl l: rának, oiyan érzésesincs, lrogy csapclába esett; ellenben Írgy ('r zi, ,,nulla pontfa'' érkezett, rrrindent elolr l kell kezdenie. Fol kc'll lragynizr azzal, hogy csak anyának tekinti r'r"ragát. Nagyon font<ls hogy a ÍérjévelÍrjÍajta kapcsolatot alakítson ki' Férje ttgyanis, arrrr kor Barbara nérni Íélénk szer-nrclrányással illette a legid selll' fiuknak tett nregjegyzéSe Íniatt, világosan kÖzolte: o bizony rrr<lsl már szeretné a féleségévelkettesben élvezni az éIeteL, kettesllt'rr élni vele, a gyerekek nélkLil. Nyilvánval an igényli tehát, l-rclg1 társ is lel-ressen' nem csak apa. Ha osszelrasonlítjr-rk a két testvért, Ílgy látjuk, Barbara valcll;lrrr sokkal ll<lldogabban élt, nrint az occse. Igaz, o is parlagon l'ragt' ta sokféle adottságát, de rr-rindent clsszevéve ,,terntészetes sorsll
r

r-r-rellett

dontott.

,,Majd csak lesz valahogy
Agnes Negyvenéves asszony jon terápiára, llleft a téLje válni akar' A,' asszonynak rrrár nyolc éve szeretoje van. Férje nagyon sokáig lrzr l-iitte err l a viszonyr l, lrogy plát i barátság. Mi ta rá|ott, h<l1ir tévedett, el akar válni. Két gyermektik van. Az 2rsszony, nevezzill. Agnesnek, e ayetemet végzett, a szakrnájában clolgozik'

Agnes oltozéke boh kás egy kicsit. Masnik rrrinden|itt, al-r<lt 'r csak tnasnit lelret tiizni. Kislányos, énekl lrangon beszél. lglrz titisz lása eleve kissé éneklos, cle lranglejtése akkor is feltÍirril. olyan benyclr-rrást kelt, rrlint egy vitgonc, kissé szeszélyes, dc l'.r
rátságos, rrrelegszívÍl kisl/rny. M rikálja nragát, akár egy j l nevt'lr konnyen elárrrul gyerr'rrek. A féleler-rrt l kikerekedo szcttlttt,,l rrreséli, lrogy a férje gyŰrl lkod jeleneteket rendez. Ó ezt k 1ltr.

len lnegérteni, hiszen (j csak r-niért kell ovele gy ilolkodni!'

j t akar,
0

senkit seln bántott. ll.ll

lrrrliirillen inkább anyáskod és egy kicsit kényszeres enber a l,-rit' (]yakran (rgy nevezi t: ,,édes kis gyerekerr'r''. Ő régebben l.,., lvt'st-tck taláIta ezt a becézgetést,cle trrostanában rr-rát. Írgy ér, l l, lllíitt lleltile. :\z:r Íérfi,akivel kilenc éve találkoztak és nyolc éve viszonytrk ,.rrr' ttíinek látja ot, és nem gyereknek. Nagyon részvev egyi'itt ' |'lj' l ('ll)ber o is, cle nenl olyan anyáskocl , inkárbb haver; toblrr'; |1i|11;2 Agnesb l, nrint a férje. Ami A ]nest illeti, egyik térfii,'l ',l'Ill akar lenrondani, r]iind a kettot szereti, és r_rgyzrn tniért za_ ..lllt,t|i cgyrnást? Azonkíviil van nrég néhány tokonszenves oreg_ ,tI .t tttcgboldogult mama barátai, hozzájttk is szoros kzrpcsolat lli.'l és nagyon élvezi ezÍ' a kapcsolatot. ltlvábbá ott Van ^,Í]nest, l lr'i1jrlllll barátnoie; vele nagyon sok icl t tolt egyiitt, és fbntos ..','lt,llt't iátsz1k az életében.Agnes renÉaeteg iclot és energiát ,,'lrlt'l a kapcsolatainak. Ó ls igazi ínyenc, cie inkább a kap_ ' ,,,|,tltll<at és a kapcsolatok izgalrrrait élvezi, tllint az evést. Egy.t!t,tl'ttt ttetn látja be, rniért kellene a k:rpcsolatai terén bárnrivel is l' llr,r}iyrria. Csak a lérje hajtogatia, hogy ez így nem rrregy. Ó rr-ra1:,l l|l'll) lz'rt1a okát, l-rogy bárnriféle dontést hozzon, klilonben iS '! t}l\'()ll r'itkán szokott donteni' és akkor is csak szakt-tlzri clolgokl'.rrt, ltlt nagyon rrruszá|. Ezt a íérjea szemére is lobbantotta néli.l lll(i8hozzá elég diillosen, ki tr-rclja, rrriért. l|rrl'sz(t viták után végtil is elk lt zott a férje. Agnes nrost kis.' ,',, ltlÍlkozik, lrogy egyszer csak itt áll egyediii a két gyereké, l Azrln is csak árnul és bámul, miféle féladatok árasztják el, ,',','l, Irrlgy rnindent egyediil kell csinálnia' Nem tagadja, nagyvo''.tlrt'ttt ll1rnik a pénzze|, de lrz'rt végtére is a pénznek Íbrognia i' ll, rrgy a leghasznosabb. Eddig egyébkéntcsak a íérjetr_rclta, r,',1i1' rnennyit keres. Ő rnaga nrindig elfelejtette. Ami a ^g11g5 i:l "ti,lirlt:velést illeti, hát ahhoz nerrr ért. Az igazat rrregvallva .::i lr;tr'ttladik gyerek, akinek most gondoskodnia kell két rnásik 3:;,'tr'lit'íil, panaszo|ia Agnes, de aztán f'elvidr"rlva hozzáteszi: , l,rl, l r's:tk lesz valahogy.'' Míg lrallgatorrr' s tét aggoclalnrak l'ror,:.r,ltt,l|i l()l llennel-l-r, de a,,rnajd csak lesz valalrogy'' szilárcl llité' I rrrrill engeflt is rneggy z. \ rrríivészetnagyon érdeklí.Folcsillan a szeme' ha képz rrrÍi61

sz ' Hosszan és lelkesen tttcl nlc sélni képekr l' szobrokr l. Mikor írlrrrait elnreséli, tendszeresert hivatkozik rrrrjialkotásokr^' boldogan látja, lrogy álorrrképc ^ztán igazi rrrŰrvészek festrrrényeivel tlrtltatnak osszeftiggést. Úgy véli, ebben is az ttikroz dik, lrogy a világon rrrindennek nrindenncl bels osszeÍiiggéseés egytitte.s bels rrrozgása van. Egy nagy' Egész rész.ének érzi nlagát, és érdekli, lrogyan lrat o, a rész, nagy Egészre. Nagyon j álmod , és képzetei világát konnyerl tudja felidézni és leírni. Kozel van a tr-rdattalanlloz, érzo lélek, s ki is mtrtatja érzelnreit az enrbereknek, érdeklodik a spirituális dolgok iránt. A légkor, arrrit maga koriil teremt, így fbglalhat<i ossze: az élet arra val , lrogy az ernl>er elvegye, arnire vágyik. Lli_ szen llrindenb l van b ven. okos errrber nem nagyon tori rnagát, hiszen akkor észre se venné, l'rogy a dolgok egyszeriien elébe sé'vészetr l vagy irodalorrrr i esik
i
',t

lx'lt volt, fér|e pedig nyilvánval an az anyáskod apa szercpét la)lt(itte be, barátitt rrrellett Agnes egyenrang r títts. Ez a kapcsolat rttl'lt vall, l'rogy Agnes valarrrelyest nrégiscsak kivált már az ^nyaér lr1lakonrplexusb l. Úgy látszik' annak is eljott az icleje, lrogy rltltl(stjn valami rnellett vagy valarrri ellen. Nern térlret ki tobbé a rliltttési lrelyzet el l, és ez rnegbénítia.,,Yigyáznorn kell, nelrogy gtltl(irbe zu}ranjak." A g clorbe ztrlranást nregakadályozand , elíj,trl;is<>kra iár, kiá|lításokaÍ néz trreg, etlrberekkel találkozik, akiktrll ttrclja, lrogy lra veluk beszélget, att l felvillanyoz dik, rrregjon ,tr ilctkedve. Ó is depresszi ssá v1rlhatott volna ebben a l-relyzetlx'lr, godorbe zr.tlranlratott volna, anrin olyan állapotot ért, arrrikor ttttlttkozik és netn tudja, lrogyan birk zzon l:neg az életével, de r'lyltn állapotot is' anrikor nreginoglrzrt az életbe vetett lrite. Agnes tll.()nl)an netn zrtltetn godorbe, ért hozzá, lrogy élrrrényekbl, beá/.('l8ctésekb l Úlj életkedvet merítsen, s akkor negint fickándorlk, ttlint hal a vízben.

tálnak.

nleÉ] az életre, és nerrr gyoz cs<>dálkozni, rr-rikor az emberek neItt az o konrplexllsos elvárásainak rrregÍ'elelíien viselkednek. Életl

Ó set-rr akar set:rnrir(jl serrr letlonclani, nenr zrkar clonteni, él" vezni ztkarja az é|etet. Kivetíti a j .sírgos ,,Nagy sanyát" a világr.l

asszony létéremeglr<lkkent(jen naiv - olykor eltrJin donr, egyíllLalán ezen a vil/rgon élt-e. Solraser-rr gondol setltttri fosszat' nel)l akar senrtrli rosszat' nincs árnyéka' atl1i ztzt jelenti; bátrrulatosaIl keveset Íttd az árnyékírr l. Nélra bosszankodik azon, lrogy rrrások,,gyárnkodni'' pr bálnali íolotte. Persze éppen azért gyílrrlkoclnak f'olotte, tnert szereti, lr:t kényeztetik, a kényeztetéssel rneg tobbnyire bizonyos regula is

"T''f";:r:,:il,"uf':::,;I""
Agttcs sztilei elváltak,

ltt'ttt íontos, nenrsokára rrreg is lrait. Apja lralálát nerr-r élte 1rre8 tll_ rlitltlsan Agnes. Mindenekel tt arra enrlékszik, lrogy egytitt v^n az
t

atrrikor

négyévesvo|t. Apla ettíjl kezdve

egytitt iár. Ó azonban ner]l hc>zza sz ba ezt a probléIrrát. Szaknllri rntrnkáját pedig f_elh tlennek |átia. Tizenlrárotrr éve dolgozili tlgyanazon a l'relyen, és tobbnyire érdekesnek talá|ja a rnunkájírl' Hogyan lett Agnes azzá, akivé lett? tlr.rszonot éves korában IéLj_ Irez nrent, alrogyan édesanyja elvárta t le. Megtalálta, anrire szirksége volt, egy anyáskod férflt, aki alrhoz is értett, lrogy rendcl tartson a felesége életében.Minden dontést is rrragára vállalt ;t férj' Aztán f'elbukkant a barát is: Agnes tobbet talá|t az életébcn, nrint anrennyire sztiksége van. Kíviilr l szenrlélve van értelme en_ nek a viszonynak: nlíg Íérjerrrellett Agnes rnég gyerrneki helyzct
62

rlt'sltnyjával, aki szetetettel vja, védi, gyongécl |tozzá, kényeztcli, Agnes mindent megkapott édesanyját l, testileg és szellemilr'g i(ll táplált gyerek volt' Édesany1ának voltak bar/atai, de Agnes ,,rt||llsetn érezte,hogy kizárják valanrib l. Most ut lag persze Ítgy rr'li, lra édesany|a meg a |>arárja lgazán szer'ették egymást, akkor ril vitlalrrib l nyilván mégiscsak kizárÍák, de annyi biztos, lrogy o l'.l t'rcln vette észre. Ha t't-tás gyerekek az apukírjukr l beszéltek ,rr (iv<ldában, és rnegkérdezték,hogy neki nliért nincs apukájir, rrrlttclig btiszkén válaszolÍa: ,,Neklrnk barátaink vannak.'' Ez világrrllttr nrutatja, rrrilyen kozel állt az édesanyjához. lirrrlékszik egy képre: hat- vzrgy lrétéves lehet, anyukája o|ében rll l1)clcsanyja felolvas neki vzrlarrrit. Egészen kozel vannak egy63

máshoz, és Agnes l-rallja édesanyja szívdobogását. Megkérclezi lr nlamáját l ,,Te is hallod, lrogyan dobog a szívem?,' Ezt a képct egész pontosan látja mzrga elott, még édesany|a testének illatát is érzi, és aztán rrrindig egy rá1r_rk irányul fénycs vát lát, rninthlr spotlánpával volnának nregvilágítva. Tudja azonban, i-rogy nekili sohasem volt spotlárr'rpájuk, csak kozonséges lánrpáik. A rnegvi lágíÍás képzete tehát nyilván arra val , hogy kettejtik szoros kap. csolatát kiernelje és a kozéppontba állítsa. Aztán elr-rreséli Agnes: rrrég akkor is a marnája olébe szokott tilni, amikor már t rl nagy és nehéz volt ehhez, kés bb pedig olykor trltette az olébe a marnájál A rllarrrájának rrrindig eszébe jtrtott valarrri, nagyon érclekl d természetííasszony volt, látl-rat lag i l el tuclta sz rakoz' tatni a Lányát' A lirnyának viszont sohasetn jr'rtott eszébe, hogy édesanyja progr'amját n-regkérdojel ezze v agy nlegzav ar1a. Ez az édesanya hárorr-r éve r-r-reglralt. Kozvetlentil a halála utárl Agnes nyonrorulttrl érezte tnagát, nem éftette, nliért nem lralt rrreg o is. Aztán elkezdett az édesanyjával álmoclni. Úgy érezte, ez nyil. vánval jele annak, lrogy édesanyja rnég él, ha a t rlvilágon van is. Nem kell e világot és a tÚrlvilágot olyan élesen elválasztttni, el. az éles elválasztás a patriarchális gondolkodásrn dhoz tartozik, neki n'rint n nek végs soron nem muszáj ezt elfogadnia. Tipikrrs élnrény az, amin Agnes keresztiilnrent: a l_ralottak nagyon elevenen tlr'rnlretnek fel az álnrokban' bár tobbnyire valamcl lyest rnegváItozva: gyakran fiatalabban. Ezeket az álmokat a leg_ tobb enlber rlrgy értelmezi, rrrint annak 1elét, l-rogy a meghalt szc r-rrély valarni nr don nrég él, és sokan nregkísérlik eleinte, lrogy kapcsolatba lépjenek a tírlvilággal. Kés bb, ahogy a gyász íel<lol gozása elorel-ralad, világossá válik, hogy az álrnokban nregjeleníi l'ralottakat bels(j alakokként kell felÍbgni.s3 Agnes azonban elutasította ezt a É]ondolatot. Szimbi zisban lt t rlvilági édesanyjával. Még ahalál sem szakította el ket egyrnás t l. ,,A halottak Úrgyis veltink élnek, és a trlrlvilágr l anyámjobbarr tr"rd rám vigyázil." Édesanyja elvesztésének fájclalma akkor marl belé irjra' amikor a fér1e elkoltozott. Most, arnikor rnegint el kell lett valakit l szakadnia, nern kertillreti meg t bbé az elszakaclás
témáiát'

Agnes kenrényen torte a fejét, de selrogy ser-r-r jr-rtottzrk eszébe ,'lyitn trrondatok, an_relyek arra utalnának, lrop;y valalra is volt va_ lirrrri osszetitkozése az édesanyjitval. Ilyesmi egyszerÍien nem forrlirll el(j. A szaknrai mttnka vi|ágában azÍán végte rábukkantr_rnk t';tlltrnite. Agnes nregállapítja: o általában lragyni szokta, l-rogy tttl'isok rendelkezzenek f-Ólotte. De az r-rt bbi id ben észreveszí, lrtrgy a kollégái, kollégan i olyan rnegoldásokat találnak ki a szír_ tttlit'a, at-l-tik csak az illet kollégáknak el(inyt)sek. Régebben valalltlgy jobban gondoskodtak a ,,kicsikér l", al-rogyan mttnkatársai liiil'ében tréfásan becézik. Ezekbcll az epiz dokb l hárrroztuk ki lirlnrplexusmondatot: ,,Amíg te va1y a kicsike, addig van 1 dol't grlcl'" Ez a komplextrsmondat rrragában foglalja: Agnesnak netrr 'izill)ad feln nie, nelrogy ,,nagy'' legyen, és végso soron természe_ Irscn elmennie sem szabad. Agnes belerogz dott a gyerr.nek szett'1lébe, édesanyja kislányának szerepébe. Még olyankor is rnegu t'ad kislánys zerepében, at-nikor a saját gyerekeivel íoglalkozik, r'r igazság szerint az anya szerepét kellene betoltenie. olyannyi_ t'r így van ez, hogy a ttrlajdon fia parancsolgat neki. A kislánya rrrt.tri látja ezt és dtil'ros miatta, olykor fejére is olvassa a rnamái/,trr.rI<, lrogy mi egy onttldatos n kotelessége. lh ez a komplexusrnondat - ,,Anríg te vagy a kicsike, addig t.rrr .j dolgod'' - Íiatalkorában nregakadályozÍa Agnest abban, Irrrgy kislányszerepéb l kin jon, ternrészetesen vet dik f'el a kér,lr's, vajon mit sz lt Agnes édesanyja a|eánya férjhez r"rrenésélrez? Nt'tlt elrnenés volt azi, Nenr az volt, állítja Agnes, és egy vállvotr,tssltl lrozzáfíjzi:,,Persze, osszekeriilttink." Úgy értettenr, arr l lx'szél, hogy a fér|e rneg o házastársak lettek, de kidertilt, lrogy {p,tles arra gondol: osszekeri-lltek mind a lrártnan. Any1ához va| \'lsz()nya a házassággal sern változott, any s és v is nagyon j l tttr'g rtette egynlást. Így Agnes férjes asszonyként is a nzrtna kist r

r

l,irrya maradhatott.

hr. analízísbenAgnes rendkívlrl barátságos partnef' Nap;yon ér'lr'|tr.:s

lt', cle sokkal jobban érdekli álnlainak ,,orok" dirrrenzi

anyagot hoz, konnyen át is tud|a vinni rnindennapi életéja.

,{ lt'linygyernlek szerepébe helyezkedik, aki szívesen tanttl és .;ll'l]yakat ad a tanít iának. Mindrrntalan azon Veszenl észre nra-

64

o)

járjon.

agresszi ja f'Óldtihít. El is nragyarázc>nl neki, rrri megy végbe lr kettonk kapcsolatában; dtllrolrr azt a késztelésemet trikrozi, hogy ot beltrlr l j l megrázzaLlr. Megér'ti az interakcl t, szíves^ororrrc]sl meg is változna, határozottztbb lenne, haragot érezne ij is, mcr.t ez j t tenne az életének, de azért is, l-rogy nekem a keclvembcrr
anyjához és férjéhezval viszonyát, s megértetni vele, hogy nlintI

kezni nragarn, lrogy ki ne billentsem

É]am, hogy erélyesen rá akarok sz lni: ,,Most aztán így rrlc'11 anrÍtgy legyen.'' VisszaÍbgorn ezeket a reakci irrrat. Ámul szerrr rnel hallgatná, ha kimondanék ilyesnrit. Energiakitorésernet valrj színiileg nem értenérneg. Hébe-lr ba ráérzek Agnes sotétbe btrr kolt, leválasztott árnyékára. Ilyenkor csak tig5;yel-bajjal ttrdom li

Váratlanul érkezik a veszteség és elszakadás

A két komplexu.smintázat

osszeh ason lítása

r

zsaszínÚi világáb l. Passzír'

lara és Agnes kozos vonása, lrogy élettik egy szár'r-rottevo szaában biztos a noi azonosságtr'rdatr-rk' s ebben i l érzik maÉ]ullleft azt sugallja nekik, lrogy ,,helyesen'' élnek gazdag élettikn, amelyet kedvuk szerint éWezni is tuclnak. Mind a két aszlynak életétbetÓlt , j kapcsolatai vannak' míg egy napon lle ttl kovetkezik az ilgalrr'ratlan elszakadás _ válni kell valakitol,

Gyászterápiába kezdiink. Megpr bálom tuclatosítani bennt,

a két esetben alapvetoen rnegváltozott valami. Álmai ebben igerl sokat seÉ]ítenek.olyan álrrrai is vannak' anelyek kevésbé Í'tigg nek ossze a gyászfolyanattal. Gyakran álnrodik házakr l, péicliill házat kel] keresnie, al-rol lakni akar. Netn tud clonteni, ra, hogy rosszat választ. Néha ezekben a házakban nragányos asszonyoli laknak, olyan korÚrak, lnint Agnes, de nrincl ,'érettebbek" nállrl Agnes nem ismeri ket, cle nagyon szeretne veliik megismerkecl ni. Ezek a titokzatos, brlivos idegen asszonyok nem egyebek, niinr a varázsos anirnarészek, arrrelyek oly sokat segítenek .az álmoclll lelki fejl désében, s kioldják any|a bÍivkorébo| azáltal, lrogy tii igézetet ígérnek' Az is elciforclr-rl, hclgy az áIon'ta]akor, .gy.'.'ti.,' Í'olébresztikAgnest. saiát házat kell keresnie, saját életteret, ví' delnlez otthont, el'rlrez iÓl kell ébreclnie, teret kell aclnia pszi clréje isnleretlen, bÍivos níialakjainak, r-rreg kell isrrrerkeclnié vc ltik. Agnes esetében nyilvánval , l"rogy saját psziclréjébl acl dili az anyjár l val leválás lelretosége: az anilna és az animltsz segít bennrinket, hogy szr,il ko*plexusainkbcil kiszabacl.ljLrnk. Ilyen kor ne.tt az a legfontosabb, lrogy a k<>rnplexr.rs l-ratásait és isinét l d Í'eléledéseitboncolgassr_rk, lranenr lrogy érzékeljtika beltil r l fakad rj irnpulztrsokat, és engecljtik, lrogy l.rasson ránk a v:r
rázsero.54

] !' |ogy_ l3iakit elveszít|ink, hanem azt is jelenti, 'll.gy etniatt j1r, {1ég' t a11 r-r;11 1oznu n k t1nlligLlnkat, r<a p9so|ir'.t'"a-a|t Í 9i ffibéi "t-*ue kevésbé.v_iss zakétt alakítanr-rnk egyéni éntinkke, ez tobbnyire 4z:za|- já; egytitt, llqgy''4 lqvál4qb'an jclkora lépéstl tenntink, eltávolodva netncsak azokt l a személyekqol, 4ki.lib(rcs rt nronclunk, hanenr a szr.ilokomplexust l vagy a kollekszer ep szab áLyokt l is. Barbata nyilvánval an azonosul .eredetileg pozitÍv anyakotlpval viszonyában az apiábxtrsának anyaszerepével, ám Íér1éhez htlz ragaszkod leánygyernrek szerepébe irelyezkedik. Agnes, ltrlta kozben ,,rnellesleg'' is anya lett' teljes terrrrészetességgel meÍ{naradt a leánygyermek szerepében. Anyaszeíepe rlellett vunnak más fontos élettartonányok, arrrelyekre igényt tart, éS nelll is hailand ler-nondani r luk. A leánygyerrrrek szerepe tobb VÍllasztási lehet séget acl, rlrint az anyaszefep; azonkívtil ne Í'eledélet tobb tertiletére Vezette |tlk, hogy Agnes anyja alkalmasint
t
. j

l sokat

jelentett. éz-s]oza'had4s.. az-o-n'.b3_11'_9-9!:a-lpt_.''._..xK_*{l'"r

l

be lányát, r-nint Barbara rnanrája.

^z

larrrclyik típus nreghatározása' De annyit azért rnondhatunk, hogy Bttrl;ara anyja nyilván inkább ,,Évatíptrsír" volt, míg Agnes anyjábun volt valan-ri Helénáb l, Mírri1rb l és Szopl-riáb l. Azonkívtrl Agncs anyjára sokkal inkább lratott az apakotrrplextts is, mint Ettt'bara any1ára. Barbara is, Agnes i.s l'rajlarrros rá, l-rogy a tárgyWsztésre depresszi val reagáljon, Agnesnek azonban figyelerr-rre
67

Az anima leírásakor a szakirodalorrr a noket rendszerint négy típrrsba sorolja. Ez a négy n típus: Éva, I{eléna, Mária és Szopl-ria. Ntls, olyan n persze nem létezik, akire tet t l talpig ráillene va-

66

rálnia. Agnesnak nenr egyszerŰren ttgyanolyan az érdekl clést', nrint édesanyjának; a kiilonbség els sorban az, hogy sokkal t'I rrrélytiltebben fbglalkozik azzal, anti érdekli. A késztetésekaz<lIt ban anyját ! származtak, s a j anyai légkorrel osszeszov clr''t. biztosítják, hogy Agnes rossz id kben is visszatalál I hangr-rlatli lroz. Korrrplextlsos eredettrk miatt a kényszer elelrre is lappan1i ugyan ezekben a késztetésekben, ez a kényszer azonl>an j tékrl nyan hat Agnesre, mivel semmi olyat neln kovetel t le, ami mc.1i ne Í'elelne a szernélyiségének.A pozitív anyakonrplexust ébresz to anyáknak á|talában isr-lrertet jeli'ik, hogy legalábbis a fejl cl('s
I

masztani. Ez arra vall, lrogy a rrraIrrája rrrellett tapasztalt táIloglr t anyaiságb l sokat sikeriilt a saját képéreátforrnálnia és intc11

lnélt az a

képessége, h<'gy életkedvét képes rírjra és Írjra leltlr

5, FEIEZET

Étniés élni hagyni
jegyei Az eredetileg pozitív anyakomplexusok tipikus

Nlrlstanáranyilvánnemtitokmárazolvas elott,rrriértolyannepoziÍívanyakornplrr'z kilránrozni a tipikus jegyeket az erecletileg lt'xtrsokb l. El szor is, ai ere<letileg pozitív anyakorrrplexttsok eÍayszeÍlrlt'rítsa nenrcsak az osszhang az édesanyávzrl, lrzlnetl ,,tttincl a szerrrbestilés nrás vonatkozÍatítsi szer'rrélyekkel' De rrrég és az anya' lr,r lrz édesanya volt is a Ío vonatkoztartási szernély' kevés szenrélynek volt szerepe' ak|\()lllplexlls formál clásában édesanyák l,,,, ,.ro egyszerii a clolog, hiszen nagyon kÜlonboz(j nregvan a saját komplexusrrrlntázata' t',tttnak, éJ nrinclegyiknek volt, akinek szerrrélyilllrltl-rasar édesanyja pél<lául olyan asszony ,'t'gét biztosan szintén erecletileg pozitív anyakomplextrs alakítot't'u<ljr.rk, Baltlrasar édesanyja els sorbzrn arrzr torekedett' hogy
r,r.

e]so szakaszában semnri olyat nerrr
v/.l'|,aszÍja

Érclekes a lrelyzet: Agnes, aki mÍivclt i l isrrreri az árnyék Íbgalnrát, de kaLiÍt széÍtárv^ bevallja, lrogy bizony semnriÍéleárnyékot nenl érzi' kel nragálran. Mindenesetle nen'l gy választja le árnyékát, lrog1, o a j , lnások a rosszak. Bár az, alrogyan kapcsolataiban viselkc dik, ilyesféle látásrrr<ld gyanÍrját kelti, de Agnes, nrint az erede(i leg pozitív zrnyakonrplexus fornrálta szerrrélyiségekáltalában, j<i indulatÚr teremtés, aki rosszakarattal, legalábbis tuclatosan mítsl
assz()ny' olvasmányaib

igazán nelrezére esne. FeltŰtno Agnesnél' lrogy nrilyen élesen lc'

er

ltetnek, ami a gyerrrrekncli

az árnyékát

l

sem vádol.

t,r|llál1aszeretteit,nreleg,ottlronoslégkortter.err'rtsen,éSrrregadja Vannak aztttán a vécletisé54, a biztonság érzését'

1-1y.,rÁ.k.i..k

tererntik ,,,,i, o.ryar' nrint péIdár-rl Ágr'"' édesanyja, akik rrresével

trlcgabiztonságérzetet,trregintrrrásokazalkot lrrttnkáttartjírka fontos tel.'gi'ontosabbnnji. .q' ilyen éclesanyáknak, a számukra is kirÍilctcken, anrelyek a saját alapvet kotlplexttsnrintázatukat védettség' a lt'1czik, -inalg sikertil llegterenteni ezÍ a r-rri-érzést' Képesek nregaclni gyerektiknek azt az érzést' éizését. ilíztonság 'r lrtlgy éráekes és jelentíis szenrély' Ezá|ta| azt az érzéstis koz_ ket' v.'tíiik nekl, hogy az élet csoclálatos, és a tenyefén hordia
rrregéllresse az élet tel|titékony lratásukkal elérik, hogy a gyerek j,'sségétés elevenségét.Azr'rtán, att l ít-lgg en, lrogy k nraguk
69

lrll
I

llil'

rllltl
í

lt

anyítk szerrrélye fornlália az anyakoIrrplexttst; ott az anyzti lt'l is, 'an élettéqarrrelyllen az anyai dolgok torténnek és átélhetcil, .az Beletartoznak eblrc az állatok, a nÖvc.nyek is, az egész kornyt. zet' Az anyai tér perszc k<lnnyen álvihet az élettéir]e. Én ban Írgy1átom, hogy az erecletileg pozitív anyakor-r.rplexLlst ^rr,,,', 2i l(.l l-trészettel és a dolgokkal val érintkezés is Íorrrrál;a.s6 El.lhez a., atniben foln vtink, hoz'zátartozik az ap.t, hozzá tartr>znak ar tesl vérek, a nagyszÚrl k, vagy e8yszeriien a kÖrnyezetben él er-rlllt. rek. Mecl'rtlrild Papor_rsek-pélclírul l.rangsÚrlyozza, hogy legalálllli:, a csecsenl ktrtatás vizsgálati lrr clszereivel rna alig |eletltitont.,

arnely azt is rr-regengecii, lrogy a nregfelelíi életkárban lev/rlj:rrllrl,, édesanyjukr l.55 Mikor az eredetileg pozitív anyakorrrplexus tipikLrs jegyeit l<t' resslik, az senl konnyíti nreÉ] a clolgtrnkat, hogy
neni_-csak

1.ltt zitív anyakonrplextrsuk lesz, lranel-tr pozitív n.,y"kon-,ple*.,.r,,t'

nrennyire tanr'rltak trreg elszak:rclni, leválni saját sztileikr l' rllt,11 adhatják a gyerllrek életkorál-roz illíj ., impulzusokat r,' ,,kitaszít I_Ia így torténik' akkor a gyerekeiknek nenr csr'rpán erecletileg

lrz

anyai térhez szátnos ertlbel is tartozik, llc>zzátarLozik a légki)r,

i

l

l

í
I

l

l

I

li
ill
l

l

Aszerint, hogy az apák _ l-ia jelen vannak _ rrrilyen korrrplextr. nrintítt visznek be az anyaiÍérl>e, az élet lrrás értékeiés térniri i,' jelent séget kapnak. A kontplexttsllintilzatt l Íiiggetlentil, nlinden emberben él az. :l torekvés is, lrogy kibontakozz'k, hogy onáll legyen. Ezért olyatl enlbe.ekre is r'.áillik az. ere<-letileg p"iiti, anyakolrrplexus cliagn,, zisa, akiknek énkonrplextrsa részben nlár levált nz o.ry"t ornpl.' xttsr l' A legtobb e'lrbet' rrrr.rnkálkoclik a szenrélyiségá feilesztt
70

nellr az egész életét,lranem csak egycs térségcket sziikí be nllritl

é.s így színesebb, s<>koldalÚrbl> zrnyakorr.rplcxus éptil f<ll bcnnt., mert így az onrnagírban véve besz(ikíto l'ratásÍr :lnyakomplextr:'

csenríj kapcsolatÍ'elvétele kozott. A csecser-nogon<iozásban " ^pné, rntrtlrt koz<i hasonl ságok nirgyollbak_ 2l nenrfe iellernz kiilonbségcJl nél, arrlelyek pefsze léteznek'57 _Jogos tehírt a f ltevés, hogf ,,, any.ai nezo lényeges elel.tleiben is jelen van. ^z..íIp2t Eppen azért j ,lra a gyerrrlek tobb enrbertel van kapcsolatblrIr

séget nregállapíturni az anyl és a csecsenr , illetve

á,

l.r.

dorrrinál konrplextrsa van, ltanett't kr.rlonbozo lrtlplexttsok h:rtnak rá keresztr.il'kastrl, és ezek viszonylago.ssá tr'szik egyrr-rást. Mindezeket a fenntartásokat végiggonclolva _ t-tri 'tz' lttlti mégis tipiktrs? N<>s, az ercdetileg pozitív anyakol-nplextts t eIrrberek |elszava: ,r'lrti és élni hagyni'', sot lelretoleg ,,élvezni és élvezni lra5;yni". Az ,'|t't pompírs, k is porrrp/rs fiÍrk/lányok, sot zrnnál sokkal tobbek, l,.rr'is szerénykedni: veliik sokkal gazdagabb lett zrz élet. Megnyílrr.rl< a világ elon, elvárják a jrit' és gyakran r-r-reg is kapiírk. Ősbir,t|<>tlrnral5s íorclr-rlnak az élet felé; sokszor persze kideriil, Irogy a llizlrkodást eltÍlloztílk.,,Majd csak lesz valahogy'' csataki/rltással t,,Ilttlnak ár az életen' Bizakodírsr.rkb l lustaság is lel-ret; az is, Hajlalrrlgy tírlságosan ternrészetesnek veszik lrtások segítségét. tttr>sllk rá, hogy ,,mindent'' birtokolni akarjanak, ,,r-rríndent'' élvezttr'tttcsak egyetlen
l',

például a kapcsolataiban isrrrételten bajt okoznak bizorr1'rrs trtlajdonsá5;ai, akkor igyekszik megvirltozni . Ezért alig találl'r'z|121111ntr olyan eIrlberekkel' ak|k ztz eredetileg poziÍívanyal',rrrrplexusb l kivezet<l fe;ltídésneképpen Llgyanazon a pontján ,r|lrrlinak, s ez megint csak tovább nelrezíti a tipikrrs jegyek leírá',,rt' lis akkor még nenr is elnlítetttik, l'rogy a legtobb et"trbernek
'rr'tt' ['lit

lrkarjanak, ezért j érzékijkv2:Í|^z,,Egésszel'' foglalkoz elr"rréIr'tcklrez' Mivel az anyai tnezo és vele irz anyakomplextts az é|eÍ l't'zcletét l lorrrrítl clik, feloleli zr beszéd el tti, preverbirlis id t is. i\rlIta tninden fejl dési fokon változhat rrrég, els<-lsorban Irrégis az ,'lt't kezdetének légkorét tiikrozi, ezét't terr'rrészetesen kittintetett l\,l|)csolatl)an áll az enlber sa|át testiségévelés azon képességért'l, l-rogy rrrint testi et-trber kapcsolatba lépjen t-t-tás testi ernberekl','l, rrrajcl á|tallában azza| a képességévelis, hogy intirn szférájírt rrrc'gnyissa a r'lrásik enrber elott. Az eredetileg pozitív zrnyakorlrpIt.xrrs jellerrrz vonása, hogy a gyerrrreket egész testi valrijában l'5 nen] csak a j szag(tban - elfogaclják, s t csoclárlják is. Ákibe lx'vésíjdott az élnény,hogy az élet ,,nagy sany-aként'' gondosrri

lirxlik

,rrryaglroz. Terrrrészetes 1ogának tekinti, hogy sztik.ségleteit kielé11Ílsc, és általában j l bánik az anyagga|. Kozel áll a tág értelerrrlrt'tr vett érzékiséghez, az anya l_ratása ennek ttrás-t'r'rás színede
71

r

la, annak tobbnyire gorcsokt

l mentes viszonya lesz

trz

l

i

lr

rl

ii

il
l

l

li

lri

i

ii

li
ll

l

il

li

;i
i

li
tl
i

l

ll

l

ll

lr

i

l

liiti

ltl
l

rtti

litl
liil

Kozel írll a tr.rclattalanhoz, és l;izaltrtas kapcsolatllan V.ÍI !'t'lr 'Ibbbnyir'e színe.s fhntáziáj . kreaLív ertrber, lel'ret nagy tllÍivt:s. telretség is, clc az zrlkotírsig ner'rl r'rlinclig jr.rt cl. Lehet egysz..r'i,',' Íántaszta is. Ez esetl>cn Örok ígéretnraiad. Az otletek val ra r':rl tás.íth<>z kitartás kell, továbbá l;izonyos agres.szivitá's, írlcloiatkt1s, ség és fi'r-rsztr'ítci tÍiré.s. Ila az énkorr-rplextls nel'l tttcl kiszal>aclrrl ni az eredetileg pozitív anyakorlrplextrsb l, akkor az ilyen etltll, énlratírrai bizonytalanok. Ez e.setben a legtírgabb értelenrllen vt tr osztonkitofések is Í'enyegetik. Az eredetileg pozitív anyakorriplexr.rs fbrl't-títlta etnber baráts:r g<ls, engedékeny, rrrég egytitt étzo is tucl lenni, l'ra keclve tar't1 szefcti a lrarr-rr<iniz'rt és a'zL az ceáni életérzést,at-tlikor nlinclerl , tlrinclenki rokon, az etrrberek kiilonb zosége rrrit scl-tt szlttl'tít' ;r. egyiittlétben az élet teljességén osz-tozhatr-tnk, s ntinclenk i árjár lt, erotikrrs'színezet(i, gyony<lrÍiséges rr-ri-érzés'Nagyon fontos a t,' szestilés'9 élrlényeis. Ez akkor tár-r-racl a tli etnberr'inkben, aIlrr kor ,,t-nindent'' elért, vagy legalábbis azt, atni szerinte ,.lrrinclerl Ha n kre és íérÍlakra egyarírnt éIvénycs, átfbg leírást ké'szr ttink a pozitív anyakorrrplextls atlllosz férájár l, akkor é.szI,' vesszlik, hogy ez a leír.ás nagyon kozel áll alrhoz, arrrit a jrrngi l,' lektanl>an az aninla negéléseként értelrr'rezr,.L('rr; is anirlán ji, ', elbÍivol , titokzatos idegcn n képétértik. Azok, akiknek álrrrlrr ban anirrrafigurírk tiintek f'ol, vagy anir-rraligtrrítt vetítettek ki ('1l\ val ságos nore, eltnonclják, hogy lelkilcg valah<ll l']essze érczr,'l. rnagttkat, tele voltak tr]lIc.sorclirl érzclnlekkcl, lratálrtalanságI.lt ,.'' osszeolvzrclásra vágytak, s tucltírk' l.rogy ez a vágy sohasenr l,,,, igztzán teljesiilni. Az sszeolva<lírs vírgya lehet ilyenko. erotil<r,,, szexttállis vagy erotiktrs-spiritr-rális színezetu. 'fobbnyire a tcsti lr.r tárok felolvaclá.sának v ágy a, cle ezt gyzrkran érzékelik,,eg;észlegt.,' nek'', a vilírg egészérevonatkoz n:rk, ce1rninak, teliái soha...,,, ,,csak'' testinck. Márll'tost Jr-rng clrrréletél>enaz anitrlát és aZ :tlrr
'
r

azokra.

zetet ad' EgyolctalÚr felÍogírs lenne' lra az erecletileg pozitív arll 'r korlrplexust egy'szerÍien a l'rangsírlyos orális szrne).tt.t kapc.s, 'l nírnk ossze. Az eredctileg pozitív anyakor-rrplexttsÍt ernl>er áI(lrl'' ban élveteg, ez..tz orális élvczetekre is vonatkozik, cle netrr t.s:rl

r

ll|\lszl az anya- és apakomplcxtt's lratílrozzzl trreg 1, ezekt l kap1'rlt cgyedi színezettikct, de olyan részeket is tartalrrraznak, i leg ,rz lrrclretíptts<-ls szinten, arrrelyek az erecleti korrtplexttsrninÍ^z^Íl',rrr nemigen találhat<ik trreg, és késztetést adnak az egyén íejl , lr.si'lrez, kir'álásálroz eredcti kornplextrsail> l. A z creclet ileg pozitív anya korlplextts teh1tt a kétségllevonl-ratatl.rrr létjogostrltság érzését aclja az énnek..Joga varr élni' szeretni és .'/'('fc(ct kapni, joga Van 'a l]laga lrelyélrez ebl>en a vilírgban; joga r,lrt zt tisztclethez, joga van ahhoz, hogy testi és lelki sztikséglet,'it l<iÍ'ejezze és ki is elégíthesse,egyszcriicn azért, rlrert létezik. |, ,tl:t van al-rlroz, I'iogy a világban onrr-rag|rt rllegval sítsa, és része',rrljiin az élet r nrcibol. Végso soron Írgy érezheti telr1rt, hogy az r'lt'l a tenYerén lrorclja. Ezt itz élctérzést le Haerlin tlint zr réírja ,zt'strlés életérzését, szcnrbe1rllítva a teljesítrrrény-énnel, ar-tlelynek rrrrrszáj teljesítenie, l]rert ,,ne lll j én".az

Csak elszakadni

Ne hézsé,qek és problémiik

és diinteni ne

kelljen

l,'rrtlija
,l,

rlg<lk kezdodnek. Az clszakzrdás térrrakorével osszeíiigg to_ ''rlrlli problérlrája, hogil_.-d.Öqlenie kell valarrri r'r'rcllett és ezz'e| ellen is *, és egyil\talán, l-rogy elfclgaclja: az agr'csszi clé' 'rl;rrtti ll'll('l(.szefves része. Netrr trlintlra az ilyen ernl>er netrl volna agt,",szíl,: persze lrogy teli ltrarokkal szt'rrcteli az életet, lriszen a bo','tl ltzért van, l-rogy rr-rarkoljr.rnk belole' s ezÍ tr-rlajclonság<>t tlrár

\z t'rcdetilcg pozítívanyakornplexr.rs által forrrtált enrber Ío problz elszakadás, egyáltalán az, hogy cl kell íbgaclnia: létezik r lrlrlírl, létezik elválárs és rjrakezdés, dolgok véget érnek, rr'rás

'rrilcsszívnak" szoktuk nevezni. Ha nerl sikertilt j zanabllra lriir,'rrit' ()nér'tékelését, akkor err'rlleriink Írgy vél'i, ttz élct k|ilÖnlege,,'tt s<lkat gazdagodik ttz szenélyével' és elrlrez rrrélt , rtlcgk|il, 'rrlli)ztetett tiszteletet vár el. Í7zt ezt rrregtagaclják t le, konnyen
^

nehéz vele, _zséIrrbes, r-r-rélab(rs és on^zÍ,|n rrr,rl't'angc>l lesz. Önpttsztít vá is vírllrat, t bbnyire kozvetve: itallr,,z, I<ítbít szerIlez lblyarrrodik, rrrert azt rerrréli, visszakapja t le
73

rrr,'ris('rtoclik; ilyenkor

72
I

ll
lil
ii

i

L

l
I

tos dolgokat elfelejt és ártatlan arcot vág hozz(t, kés n érkezik... Akkor lralrrroz clnak igazán zr bajok, ha erllberiinkben nem alakult ki az életkorírnak rnegÍélel énidentitás, lranetrr csak kornplextts<ls identitása van, ilyenkor tÖbb eset lelretséges: énje vagy

<iceáni életérzését, amelyliez lrite szerint végtéreis joga van, és atlely megnlenti rnajd ,,a gonosz világ" élrnényétol.Passzív agresszi t is tapasztalhatr.rnk nála: egyszerÍien nern figyel oda' Íbn-

:trrrelyekbe

az agresszi t nem lehet építonr don beolvasztani. tlyenkor, ahelyett lrogy világot alakít , tettre s'.rrkall eroként érványesi.ilne, az agresszi t fÓlenlészti az elsáncol dás, a véclekezés a vi\ággal szemben.

Az tiriik ígéret Pozitíu anyakonlp lexus
és clepressz

i

s

szem

é ly

iség

i

I

i

l

i

L

í
l

az anyakorlrplexr.rs általírnosított anyafigr_rrájírval azon<>sr.tl - ezen renclszerint átsejlik a ,,nagy istenno" 2r nraÍ]a ktilonb<lzo forrrráiban -, ennélfogva nlinclig kissé nagy lábon él; v^gy orok gyernrekkel azonosltl; vagy r'r-rincl a kett vel folváltva. ^7. Ebbíjl att l Íiiggoen, hogy nor l vagy férÍ'irl van SZ , nr/ts-nlít.s identitásproblénrák ad dnak. A férfiak vagy kissé trlrlsírgosan pr-rl-rának, anyáskocl nak t nnek - persze ne feledjtik, hogy ez a jelletrrzés egy patriarcl_r/rlis világt l száÍm^zik, ar-r-relynek talán egész j t tenne, lra a Íérfiak kissé lágyabbak és érzeln-resebbek volnának -, vagy nreglett kortrkban is trrarad benntrk valarni kisfiírs. Az anyaszereppel azonosul nok viszont vagy ÍÓl sen'r trjinnek, lra az egyolclal r azonostllást i'Lz anyLlszefeppel nenr tartjr-rk Í'eltÍin nek, vagy pedig szerrrbetiinoen kislárnyosak trraraclnak, és (rgy is visel-

liz a konrplexttstrrintázat, ha netrr sikerirl a nregfélel életkorban kin ni lrclole, a clepresszi s szernélyiségszerkezet alapja. lvz énki>rnplextrs ilyenkor nern f'ejl clik ki eléggé,cscncvész .naracl'az én megki'ilonb<lz.tetése a tobbi crrrbert l' Annál nagyobbra no vis7-ont ; szeretetigény' irz eiÍbgadtatás igénye' Márrlrost az ilyen sicrrrélyiségŰr enrber, hlr nenr, va ]y nell"r olyan .rrértékbenltrt ki szintr-reki az elfbgacl szeretet, alrogy elképzelte, a teljesítrrrény
jére vált írt. Megpr bál cleget tenni a vilírg elvárásainak, b'írr val nel'n tesz elep1et 'az o e|váriti7,llan ,nár cleve cliil-ros, hogy a világ

L

'

i

I

I

i
L

I

ll

z e se tc n-r ké kbe n s ze re p o'ko gp|e4t 91119 n1l4 9!- \'9_'.9 j_ !grtl á i eze! v-o!1z1t: tilgs elmenni, til'os, hogy.az enl)er Í'eln j n és 4 q?ját életétélje, tilos, lrogy nrlr4g4 _legyeo. Ez nerrllrogy n1-qgkonnyítené, t1rn<lp;atná a leválírst''qÉayenesen,,rossz" és,,b in<ls'' dolognak állítia be. Ennek ktil nÍéleokai_lelretnek. Az olyan szii. l , aki rnaga is ftigg valakit l, nehezen tudja gyermekeit elengeclni, onáli sírgtrkat elfogadni. Ha az a szerepíik a gyernrekeknek, hogy a sziil idealizált onképétéletben tartsák, akkor bizony tnaradjanak csak a lehet legtovább a sziil rendszetének részei. Vannak szLil k, ztkik ztz ercdctileg pozitÍv anyakorr-rplextts s vár_ gott érzését ttrdjílk gyer'rrrckeikkel Itregteretrrteni. A gazdaé]ság, 1l boség' a Észcstilés életérzését eleveníti Íol az ilyen sztil ben az. ztz osztonzo, elfogad , tár-nogat visz<lny, anrely gyerrrrekélrez Íiizi. Érthetí5,lrogy nerrr konnyen rrrond le errol az életérzésrol. Azok zr sztilo-gyerrrrek renclszerek set-n segítik a kitaszítírst,
A
í
l

kednek, mint ,,anyuka kislzlnya".

sainak, l-iolott azok tokéletesen jogosak. Diihét persze nenl llllll1tthatia ki, rrrert a cli.ih elszakaclásra vezet. Így telrát a dtilrét onrltaga ellen fbrclítja. Re|tett biintr-rclat alakul ki benne: ,,Valanri okárrak rrrégiscsak lennie kell, hogy az életet ttrár netl érzenr olyan t'soclálatosnak, rnint régebben''' Meg-rneg trlci, tobbnyire elfbjtott llÍinttrclatot kelt emberiinkbcn, lrogy csak ,,or k ígéret'"rrrég rrrinclig nenr váltotta be a szép rernényeket, zrrrriket rrrírsok is fiizrck hálzzá' rrreg cl is onrr-ragáh<>z, és atrtiket valar-rrikor rrrégiscsak llc kéne váltanizr' T'trclata el ter'ében eleinte rlég nagyzol íantírz.iírkkal kárp tolja magírt csodiéért,nrég hiszi, hogy egy szép nakirukkol rnaid azigazi nagy dobírssal, de a lrirttérben ott lapr j

1lon

zilált' agresszi ját ne_ i.,"ng o bŰrntuclat, ráaclástrl énkotr-rplexr.rsa irczen ttrci1a kézben tartani, lrasznosan kiélni - és rátor a depreszszi . BŰrnttrclaÍának nrély értelrrre van: (rgy érzi, az o hibá1a' hogy lcil<lclése n-regakaclt, az o hibáj'.t, l'rogy olyan lett, zrrr-rilyen lett, és
ttcnl t-tteri rászánni rrragílt, l-rogy írgy istenigazáb l, vagy legalábl> gyakl<is részben, a saját életétélje. Mert ne áltasstrk rlagr.rnkat:

ttliink, al'rogy^n az trralkod kollektív apa- és urny4kQt]'tp_l-exus
75

t'lln azt lrissztik,

a

saját életiinket éliiik,. pedig-yglsJat:e!-!"8y

74

rlitilii

iiil
rtil

$ebit'ányozLa. EzérÍiclentitírsunk sern a
,.

llilr;

lirllr
ttill

ll
liL

t;
ilri

rlli

iltlil

illll

<-lssze -, hogy auton l-t-t szerr-rélyiséggéválunk-e, képesek v;,r gyunk_e agresszi inkat lrzrsznosan kiélni, yagy agresszi ink gírtlli sokkír vírlnak, és netrr engednek kivírlni a szirrlbi zisbc1l. .1Lrng ig1 llatározza nlet] a szorongást: szer-rlélyiségÍiatal része,'anrcly;.,r ',A gátolnak és vissza{bgnak, szclrongást kelt és szorongássit Válto;iI' át."63 A'z a cionto lépés,anlely a szi.rrbi zisb l az inclivi dLráci ba, az anyával val egység élrllényébolontrragltnk ttrirll ^ivezet éIszlr -on-á|l 91e1tlglyiség r-onlteli n1egé!'é.s9!2-e,

sajátr-rnk, csak arllolyan ál talános identitás. Szorongásos betegségekre is l'rajlarrros az ilyen típtts etrlbcl perszc szintén csak akkor, lra énkonrplexllsa nem ttrcl<>tt eléggt leválni ;rz anyakorrrplexr-rsrcil. A te1l ctéslélektan szerint zr sz<>ri>rr gírsok fbrrásvicléke egy llizonyos feil(jclési szakasz, éspeclig az át lllenet a szinrbi zisbÓl az inclividuáci ba' l ltiggésbcjl az onziil, ' ságba, a sz f<>g,ztdásb l a felelíisségbe, a tuclattalanságb l a tclbll tLldato.ssá8ba, alz <-lsszeolvaclá.sb l ir szernélyiség kialaktrlás1rblr Az itt a kérclés- és rrlinden szorongásos betegség ezzel fiig1i

zitív anyakonlplexr.rs a kétségtelenlétjogostrltsírg érzését adja

rll'rs, élet és lralál, lelretetlen és nlegtehet , lírtorr"rás

rrgyan írtraval<ir.rl, de azt is, l-rogy ttz tjnálr| szelllélyiséggé virlírs rragy álldozatot kíván: vége a gyonyoriiséges osszeolvaclílsnak. Az alapténák, ar-rlelyek ennél a kot-tlplexttstrrintázatnál rjra rlreg rírjra f'Ólrnertilnek: elszakadírs és része.sl.ilés, Ll ség és elapa-

siilés

és tr-regteste_

KiráncJulás az anyaistermcík biroclalmába lung abb l a gondolatb l inct-rlt ki, liogy a kisgyermeknek ,,igen 1iycngén fejlett tr-rclata"64 y'an, telrítt nct-t-t a val sílgo.s anyíit éli rrreg

Gyászb l nász

il

1l
iill

ii

ill

liL

trtil

riilil

itril

igény, amely oly konnyen vezet c|epresszi hoz, ha a vágycltt lr, clésb l nincsen elég. Mincl a depresszi s szenrélyiségrzérk.r,.r nrind a szorongásos betegségek arra tttalnak, h<>gy az egyén k,,1, tc'len elég8éont-traga lenni, nenr éli nreg lélelíjsen szerrr,. " 'n[1 lyiségét.Ésez k vetkezlret éppenseggeia boség helyzetéb l, lirl lonosen ha azt hiszi valaki' ,,norrlális'' igénye az élettel szett-tllt,rl l'rogy ez a bíiségnrindig lenclelkezésérc álljon. Az erecletileg 1l'

", "..,l,' tileg pozitív anyakor-rlplextts is. De rrrás bajok is származhatrt:rI' az eredeti|eg pozitív anyakorr'rplextrsb l:,'narcisztikus jelenst. gek'', rrrint a nagyzolás, sért<-lclcjsség, lllcÉJ a Íbkozott tor(jclt::'

ség és a kiilonbozo szorongásos lrctegségek oka lehet

l-rogy rrrennyir'e lesz félénk, llrilycn ráterllletten ttrcl r'r-r;rjcl ilyc,rr esetekben viselkedni élete .során, rrrennyire lehet onrrtága. l-l, .tlinden további el.szakadásnítl is, arnely az életben rrrég ráÁk vlil írjra nreg irjra eld l' lroÉ;y rrregtanr-rljuk-e korclában tartani .szof()tl gz'rsairrkat, rrreg ttrdr.rnk-e bir'k zni az lettel a szorongás ellen Ii. 'Ihlírn nleglepo az a rrregállapítírs, hogy a ciepresszi s szenr('11,r

".''.'-' klclJs A.rik'r'a gye"rek ezt elso alkalor'riral "gftffiiíí tl.ir i.ii, akkor

..1

r'lsíidlegesen, lranetn anyzl ''osképét''.,'Az anya .'. archetíptr^Z ,'tls élrnény;tobbé-kevé.sbétudattalanr.rl éliiik lneÍ], nelll rrrint a rrreglratárclzott, egyedi szernélyiséget,hanet-tl trrint az Anyát' a jelr'rltésekben hallatlantrl gazc|ag arclretíptrst. Az élet folyarnán ez ,rz (i'skép ell-ralványr_rl, és Í'elváltja a tltdzrtos, viszonylag egyéni l'r11l, arnelyrol feltételezztik, Ilogy az egyetlen anyaképiink. A ttr,l;tttalztnbatn Viszont tovább él a hatalrrrirs skép, arnely a tlrciatos, r'1iyéníélet folyanlán színezi, s t nteghatátozza viszonyrlnkat a

,,lyan sejtelr-nes nr don, lrogy
vr

rrr'iltlroz,
'szi. "65

a társadalorrrhoz, az' ér'zelrrtekhez és az anyaglroz, de a ttrclat rendszerint észre set-t-t

r

'rlrllltn az értelcr-r'rben, lrogy vágyunk valanri sajírtlagosan anyaira, ,lr' :rl>l>an az értelenrben is, l'rogy az e6iyénekl>en kialaktrllratnak ,,tttttltgLtk és rrrások iránt olyan anyai étzések és viselkedésIl-r _ ,l, rlt, arrrelyeket netll az anyjtrkkal val(> érintkezésforrnírlt. Tovírb-

A ntai csecser-rr kr_rtatíls nlegkérdo;elezi .|trngnak ezt zr foltcvéA Í]yerllek kezdettíjl fogva a,,val ságot" éli rrreg' nenl egy 'rrt'lrctípltsos fa,ntázíaképpel lép el szor kapcsolatba, atlrely az ,'lt't Íblyanrán lassan átadja helyét a val sátgnak. Biztos azonban, lrrluy |f1g21k, gyernrekekben és felnottekben, vágy '.anya" rrl;itl, ezek a vágyak ígencsak l-rasonlítanirk egyrrráslroz,^z net-ttés , ',;tl< aZ egyedi anyaélnrényI'rez lel-ret k ztik' Ezért én egyetértek .tt'l;l a foltevéssel' lrogy létezik arclretíptts<ls anyai princípitttrr ',('l.

'i

lll
llri

ii

és fantírziírkban ft)lrr-rertilnek anyaképek, altrt' lyeknck nyilvárnvalilitn nel]l sok k ztik v:rn a val sáÉ]()s any,ll)()'' Nagyon val színii tehírt, l"rogy a kapc.solat az édesanyával és lr. anyaisírg rnegélése archetípr_t.st>.s anyaképeket éle.szt lel és l-rír, t'l, az etrllleri lélekbcn. Ésezek a részben csaktrgyan tttdattltl:rrr
|>á, ztz:'llrrrokl>an

, ll.rrr

'

anyaképek nagy bcíbly'1rst gyakor'olnztk arra, antiL ztz anyai vist'l

kecléstcll elvárr.rnk, cle arr'.t is, zrlrogyan aZ any2lszeÍepet nleghl|l.l

rozzuk. EzérÍztz arclretípttscls képekrol sz lr'a lrrindig fbl kell tetlrli .r kérclést,ntennyire csr_rpán a lcnnírll Llralmi viszonyokat beton<lz C.

rírlságosan sokílig l-r1rttérl>c szorttlt, jelentiiségét alt,'l, tls beftlyirsát r''iss)aszorítottítk' A n i istenségek egyik Vélerrrényetrl szerint el kcll , ',r 11l<lrtj/tt alkotiák az anyaistenn(ik' a veszé|yt, hogy az anyaiságot l-r<>lrrri orok érl,,'riilrrtink ^zl az t,'rryti archetípr.rsos képpél't]efevítstik, ezért helyesebb' lra életélrnényeketpr bárljLrk .rrlylristenn<-lklroz fíiz6cl(l tipiktrs ,,r,:g,l'<lgalrnaz'ni, és kevésbél'rivatkoztrnk az anyaistennokt'e ,,,,,.li ljny.kre, hiszcn ez rgyis csak lllitolí)giai spektrláci -len_

'.rl'írbecs'iil-

llt'

zÁk be, vagy lllennyile van benniik valatni lriírnyp tl _
C}.

'l'ehát csak olyankor értelrrrezziik oket szelrrélyes léterrregélt istenn képekrol .., rliltént, lra álnrokban és fantáziákban
r,rrr sz(t.

zttttiIr

.}trng arclretípr-ts_clrrrélete i5 1112|6 ' Fclébr'e.szt1r.ctnek pélclliLrl zrz arclretípttsos képek a lelki Í'ejlodést szolgírl Iantáziaelerr'rekt't s t a firntz'rzia rtjárn olyan élnlényeketnyírjthatnak az egyénnc'I. anrelyekll l t rl keveset nyílitott a val s'1rgos élct' s a |anÍázii/rntl
,

lrl'.t.saknernnrinc]enniistenségbelcillikaZ.'anyaistennok''ka. nrindcn r,'1iririájáblr. Mártnost cz acl cll-rat abb l, liogy elrnéletileg
','i.',','(í

(rgy rétlA rrlitol gia anyaistenn i sokan vannak, és nélra rrr'1rr

Jtrn5i arr l beszél, lrogy az alkot Íblyanrat ,,'"rz arclretípr'lsos ttlcl:ll talan életr-e keltése é.s tokéletes nrÍivéforrr-rálása'', miktjzben ,.ltz si kép i'rlakítása ... részben lcIbrclítír.s a jclen nfelvérg"(l7. Kollcli tív elerrr is rr-regÍigyelhetcl itt, lriszenJLrng Írgy véli _ és szerinlctlr bizonyítl-rat<i is -, lrogy rrrilrclig az<>k 'a'z arclretípttsclk kclnek élt't re, ar'rrelyek a kollektív tr_rclatb l a leginkább l-riírnyoznak. E ,,tt' renrtai" lel-ret ség tehát - r-rrert Íblyarrrattái csak akkt>r vítlik, Illr ttrdat igényl>e is veszi - a psZiChé nszabírlyozítsa révén;ru egyént nctrlcsak a neki sztiksége.s élrnényekhez juttatja, hancllr kollektívan is olyan irányba liat, lrr>gy 2|z éppeft aktr_rális prolllt: r-rrírink szerrrpontj áb l lbntos ta rtalrrrakkal szerr-rbe.s ii jtink. Az arclretíptrsokrol Sz lva Jr-rnp; isrlrételten ránrlrtat, lrogy a trr dattalan arclretíptrsaiban a régrrlÍrltict k isteneire istrterlretiink'("' Kínálkozik telri'rt a nl clszer, l'rogy az istenn ket és isteneket, lllr tásIrrezc'l|tikkel egytitl és rrrisztér'ir.rrriaik keretében, a kollektív ttr dattalan szerkezeti elerneiként és az et-trberiség czekkel osszeÍ'iig go ténráikéntértelr-rrczz[ik, arrrelyek a fantáziáI>an ernlék és clvli rás Íbr'rrrírj1rban csap dnak le. Az trt bbi években riási érdekloclés tániaclt a noi istenségt'li iránt - tllát' ez a Visszahatits is arr l tanÚrskodik, lrogy a niii
;r
l

|clcntkcznek closzor vagy legalál>bis ott kapnilk rncger

sítést

noi anya is lelret, cle egyszerŰren az is tor'ténlretett' hogy a jellegét l-rangsírlyoztilk, s ily tl don eroteljesen r',tr'lrségek anyai Sot ,'',.gnyirbz,rlták az. istenn<ik élettartornírny.1rnak sokrétŰrségét. f-elolclatlan anyakorrrplexrtsok hatására r.'ítlnak ,, i* Ll].,, lrogy a ,,l1' l<(innye n anyaistcnnokké a szerelerrtistenn(ík' Az skori szobjegyei' a r,,r'sl<ítk, arrrelyeken oly hangsírlyclsak a noi nerrri ;elleg gyakran ,,n i l]árorlrszogként'' áibrírzolva' bizorrr,'llck és az ol, tartozékai voltak' és rgy is értelrrt'.it'a tertlékenységkrrltr-rszok rrrt'zltetok, rnint ,,az anyaistenn

t}

nagy<>n korai elok Í'cllépésének van itt szci, lrogy a sztilés és a Szoptat'rs' vagyis a l.rlr;lie''7(). Arr l lll)llck a7. a képessége,lrogy gyertl)ekének legalírbbis kezdetben lrrtttclen sztikségeset nregacljon, az emberi életben tertnészetesen lorrrrálták. ,l, rrlt(! fbntosságir volt, így lrát ,,istenítették'"istenné a sziilés és a tápl1rlirs aZ a terL'llet, arnely ktilonosen iel_ \'.rltillan, cliÍ-Icrenl,.tll.l'i ttz anyaistennoket. A sztilés logalrrla nyilván n1ég ,l,llt Volt: egyesítette a bel'ogac11rs, a kilrorclás és zr lrelyes idoben
l, rt

teranyaistennoknek ezeket a ttrlajclonsá gz'tit 'aztán írtvittéka és a vegetá,,','sz.ctlá, pélclául az anyaíÓlclre, atrrely az errrberek
Az.

;rszitás ki'pességét.

.,., tcr.errrtje és éltetoje. Ktilonosen olyankor- azonosíLiák az
el' ,,,'y,ristennoí a fÓlclclel, anlikor egy égisten oldalítn képzelik a gort)g Gaia' ll1'.'rt esetben a,,F- lcl" ncvet is kaphatiir, lllint
19

78

llll
L

l

A kis-írzsiai anyaistenn t ,,Nagy Anyírnak'', Magna Matcrnak tlt' vezték, a gorogoknél Ktillclé volt a neve, ,'cle t bllnyire eÍ]ysz('

rien Métér'orcia, "a Hegyi Anya,,''.71 így'.tzLána k is Kirbelé is tenanya szinlb lr'trrrírnak szátnított. Kr-rltr.rszában voltak ettnltc'Ir papok, akik az anyaistenn Lisztelctére Íérfiatlanítottákrnagtrklrt lclctartozik Attisz r]rítoszzt, a Météf(a Magna Mater) szeret(ijt volt, kil-rerélték, rrregl'ralt egy I'eny la alzrtt, és rlrégis az islentlt'
pátrhttzaI-nba: az etlntlchok onkasztrírl/asir a klt Í'elelt ll]eé], s artrikor karclokkal és ké.sekkel rlrt'g sebezték nragttkat, ez ielképezte, hogy az eke t-tregsebzi :r ^zt Í'oldet.

parheclrosza (élettársa) nrzrraclt.72 Általirban Ktibelét is ,'Irclldany:i nak'' értelrtrezték, .s így kr.rltlrszánzrk részleteit tertnészcti esenli'

nyekkel z'rllították
|ász|evágásitnak

ll

I

l

A N1étér-kr.rltr-rszsikerének alapja Btrrkert Szefint abban leclcz heto fcl, lrogy az anyaistenn(inek ..íLllancl szentélye és rrlindig <llt lév pap.sírga volt".73 A r(>r-trzrizrk kb. Krisztr-rs elott 205-ben lllc]g pr bálták ,,átk ltÖZtetni az Anyát"74, így jott létre a Métét'-klrlttrsz kozpontja a r rnai Palatinr.rson. Az eunr.tchok nyih.,hn Attisznll. f.eleltek rneg. Neve gabonaanyát vagt Mírsik kozisnlert anyzrist'enn Dénlétér. l lclanyírt jelent (Ge Métér).75Mít<lsza, rrrelynek a tartalrrrát j(ll is
elbeszéli, l'iogy Háclész clrabolta és levitte az alvil'lrgll;r ckkor harag jírban és gy: Dérrlétérlílnyílt,Perszeplr<>nét. Dérnétél szában visszzlvonttlt' és nettr engeclte, l-rogy a ioldon gabona nt, jon. Zetrsz k<-lzvctítésével létre1ott az egyezség: Perszeplroné lrz év l-rarrr'radírt az alvilágl>ztn tolti, kétlrzlrrr-raclát peclig anyiánírl. egyil' Perszeplroné telrírt alvílírgistenno is vcllt, ez Dénlétér rlrlr rrreg|elcnési Íbrrrrírja,és cl volt Koré is, a Ílatal lány, I)érr'rétér
rr-rerjtik76,
r

-,

I ,t .i i' .' i

./

1.., ,t''.

-

,\j

I

l
I

l

cls'szeÍ'tigg ' 'rlrllttt
II

az alírszirllírsés í'olj<lvetel, a

l"ral1rl

és írjjírsziiletc1s

sik ,,arca", nrelynek alleg<iri'irja a

i l l

halragos, r''acl gyá.sza: nclrr IreltÍin(i ebben a t-trítclszban Dénlétér hajlancl részt venni az életben, nétrra rrlaracl, rrríg neveté.sre ne lll f'akaszt1ák és írr'palevet nerrl iszik. Dénrétér klrlttrszában a Ío iilr

z lclell

gabon:r.

nep a 'fheszmophoria volt. Ezen az tinnepen az asszonyok
trrztlacokert,

('1,

1ába' Az' tinnep cé|ja ztz volt, I'rogy
I
ir

el segítse asszonyok tertlt.' ^Z kenységét és a íolcl terrnékenységétis, de a szertattás nyilvlilr

kígy kat és Ícny tobozokat clobtak Dérrrétér barlarl1i

'

llrtelr-rrezl'retjiik persze ezt a ll)ítoszt jclképes torténetnck a r-r l'rryvilá$ per1odiktrs clhalírsár' l és Úrj1írsztiletésér l, cle tekintl'ret_ 1rrli tllyan rtlítosznak is, arl-rely a noi terr'rtékcnység titk/rrcil szÓl, s rtl l<tlrírntscnr csak a testi szitrtÍ'i [errrlékerrységrl vzrn sz(;. Ez tt r,'rrrtÚkcnység ciklikus szerkezet(i, rrlinclig írjr'a rrreg rjra írthalad r,' .rlliszírllírs és tétlenség szztkaszztit-t, lrogy aztítn Íljr'a fblcrnelkecl1,'l'' l<ivirr"rljon és a f-old gyLirrrolcseíben is ltregtestestiljon. olyan t,'rrtt('kenység ez, anlely rrragába olvasztja a hal1rlt, t'észben Itiit-lt
l

r(

)Z/.allatrliv2tl.

I

8l

I

li

rlil

iilli

il
llli
i

kihordá.si id t is. Az a gonclolat, lrogy az anyaistenn egyik rl.rcg jelenési Íbrrrrír'járban l-ralálistenn is, nyilvánvaloan osszetiigg lc| alábbis ezzel a cikltIsossággal, cle bizony ára a l'talál n''ir't ,,t-'oz"ti' És"képzetével is, anrely konnyen r_,rgy is értclmezhet rrrint lrlr , zatérésaz anyához.

rll
illil
i

.ség, sztilte
enrbereket.

'l

R

'lalán a legjellegzetesellb anyaistenn nk az egyipton"l,i
lzr

le szárr-rraznak az istenek és az etnberek. Mint t.,].n't irt.,, a Napot.77 Teje vagy vére táplálta az isteneket és lrl

azt nrondják, ,,kezcletben v<>lLÍzisz, az oregek legoregelrbjc,'

Ízisl.

iiri

l

llli

i

lii

ri

Métér,Dérrrétér Ízisz I"rlisztérir.rrrr|rnnepeinek kÓzponti és lll<lz zanata volt, hogy tt gyíl'sz ororrrbe és nászba csap át.7i gyásza szerteÍbszlik, rrrikor Perszeplroné vissz:tttit ',Dérnétér
82

n

ban éppen vaj rclik. Ebben a rrrítoszban a halálistenn életistcrl
is.

Érrlekes sszeÍtiggés,lrogy a stllllef alvilágistenncit, Ereskiglrlt ' ítgy Íéstielénk a rtrítosz, zrrnint az alvilirgban, a l'roltak
biroclalnrlr

tartották, a csillagok i nyít 1ának a tenget ek királyn jéne k. iz'is t és s tét ikerníívére, Neftisz volt az életanya és a l-ralálanya egyi1l totrri változata.

Foldet, Ízisz rátalált ozírisz f'elclarabolt lrolttestére, osz szerakta, sirat énekéveléletre keltette, és foganta tíjle H rr.rsz is tent, a s lyomfejÍi napistent - anri egyébkéntarra utal, I-rogy Ízisz erecletileg égistenno volt _, ztztttán H<irr_rszt titokban folne'velte, s végtil elérte, hogy Íia elfoglalhassa az t rrregillet tr.<jnt. Ízisz akit gyakran ábrázoltak kar1án a gyerntek H rttsszal, el ké;l,. Szíiz Márián'ak, az Istenanyának. Hatort l pélclárrl abban kiiláIl bozik, lrogy az anyaisírg lrangs lyosabb benne, j |lelret nrég s<ll' nlíts aspektr-tst is képvisel. Mivel legyozte a lralált, varázsl n kénr is tisztelték, kés(iblr aztán boszorkirnynak kiáltották ki: alrrikor :r napisten az éiszakával harcolt, Ízisz b<>szorkányként álIt Irtellettt. bírrkírjában. A gorclg-r rrrai icl kben Íziszt kozrlriktrs istenségnc'l'
1rtkr-rtatta a

Ízisz jelent ségétozírisszal val viszony a adja. o,ítisza lral<llt isten szitrrb ltrrna, akit Ízisz csoclálatos nr don kiszabaclít a hallil b l. ozíritsznak volt egy ellenséges fivére, Szét. Szét nreg lte ozí riszt, l'tolttestét f'elda.abolta és a tenger-be clobta. íztszés Neftisz

t'itlánlság napja, a l-Iilaria kor'eti; azÍzisz-kv|tttszban a gyitszszerl;rrtások azza| végzodnek, hogy rnegtaláljírk a Nílus vizében rrreglt'stcstilt ozÍriszÍ:'Megtaláltirk <lt, és egytitt orvencleztink.""79 Eblx'tr az értelrrrezésbenÍzisz a iold' v^gy ,,^ fold és a lrolcl tertlror't'c'ie, ozírisz a Nílus trregtermékenyít ereje".ti() Plr'rtat'klrosz azl,rtt az értelmezésegy tovirbbi szint|ére tttal, arnikor a ,,j , egyesítri clvvel'' - ezt testesíti rlleg a szenved és életet szt\lo ízisz _ ',zt'rrlbeállítja a Í'eldarabolírs és ptlsztítás elvét, arrrelyet ozírisz és
SZct ielképez. ttltszba,

luv'zá, s "oroniuj|ongírssal és í7rklyalengetés.sel ér véget az i.inlt('l).; ir Magna Mater-tinnepeken a vér napj1rt (clies sangtrinis) a

,'zlrkaclásélrnény a részestilés élrrlényébe csap át, az a tapasztalat, llrlgy a halál és az élet ltltételezi egyrrrást. A szorosan vett, biol piilri anyai ftrnkci k: a Íbgarrrz1rs,:r terlres.sé5;, a szi.ilés, a táplálás r's végtil a gyerr-trek szárnyra bocsírtírsa, jelképes éffelelrlben a l,llcl ternr ereje niint az az ero, anrely a n<lvekedést lelret vé te',zi és rrrindadclig Íénntartjzt,atrríg sztikséges' árrr ennek az er nek .r visszavonása i.s, arnikor el|ott zl'z icleje, a novényekkel és az írll,rtt>kkal a legszot'osabb osszefltiggésben _ ezek ztz<>k az arclretí1rrts<>s témák, amelyek az anyaistennohoz kapcsol<idnak'

llogyan élhetjtik llleÍ] .rz egyesíto clvet, rniként lrat a gyáiszb l or rrrbe 1rtcsapás, arrrely annak Í'elel rrreg, anrikor az el-

6. FTI.IEZET

Agresszi és paflasz
Az eredetileg pozitív anyakomplexusb l kivezet fejl dés

,''t11'tllt'il

l,'ll' és sol:)Cl ki trcnt' engeclte a kíjszob ttilra' tttotulont' Dol5yozott ctz ltjl tetle'e, 1rcrn'e, azt étt nleg nem mclsrltt' csak bogy mitt' ,l\'\:()tly kenn.éttyett' é.jszaka 'ftntt, ttctppal (Eta]t észt'cuelte tt'f'iti' bogy- kezcl ,ll'lr('11LcÍlleKy-ett ct'f íattctk' lirt'o' nerészet és ttctgy-o!: itt az tláltti.
'tt

Ir'tr,t!(tgyterektik.I;itiuctlt'Nc't'ez(tzilsszott"-'tttiuelbo'q1'dttttytt'(1 ltogy .egl: ualÍd Cl gueteket' rllytttt ttctQv'cl'n n:'egszerette' éUig taptálta a kebse clcltcl uohtct cld.a' Htt'szclrc14y
:ttll rlratt.yét't

', ,',toi'rriio
t,lt'ia'
, l

!4l.,e|'ekessé

bclgy- (Í is

teg\'ett uctlantit

az eclestlt-ly'fílért'te'jbett'utt'ibatt'liir-

s\otrclcllt

LIa rrrindig' ttz eredelileg pozitív anyak<>rrlplexttsr<il l>eszélterrr, ,',' azt jclenti, lrogy a kor-rlplcxlrs akkor netll rrtaracl pozitív, Ila aZ t'l'
l

l

ncnr íejlclclik az életkorrrak rrregÍ''elclocn. Ny!!v-i1n lehgtsgge.s sz, lencsés Í'ejloclésis: aZ egyén kivírlik zí2 crecletileg pozitív atl1':r korl-rplexttsb l, dc rr'rinclazt a kincset, gazdagsírgclt, atltit cz 'r kortrplcxttstlintitzztL élrrrénnyétesz, r-tlegorzi, és átviszi onírll i'lt tébe. Az ilyen íe;l dés r'agyog példírit kínárlják zr trlesék. Az lrz clonyL'ik is nrcgvan a terirpiírs Íblyarlatok lcír'ílsaival szcml>clr hogy pélclírsan rt)viclek, és a l'eil dés tipiktrs lolyarlatait rlltttatjlil' be. Nettr részletes tllescértelruezésre késziilclk azonban, ltancrt' az er'ecletíleg pozitív anyakorr-rplcxtrsll l kivczet f'ejloclés lén1't' (rgy, alrogyan a trlesclros, azttt:irr Íacs tllozzanatxit lntlt2rt()lll lllet], a rr-rírsoclik trreséllcn a rrlesel-r sn . ittélte ket.

cl le,q1;et rcse' a.fiti ctz ít1rybol, nteg lll ct szclba kozepél t, .f Í,qy' ntaraclt, cttltíg baza trcnt ,lt'lt, as uállíg kictttgtct a.lb.iét a let rt' ,' t l.t,zett az att.Yia. tttotlcl'jol ctz k' ttehr4x.' n'tegítt'ts<ttt - azt t tt)lke tt é t, kit rcse tl ? Csct tt kosarkaclbot. kicsit k()nil' ,t\\:ollyJ' - Illik az, hclgy íg1' kibtiiiz

l,'\se oÍ'eg nap.icti?'a. liitt,qt'rltt

t

tlt'::tti?

ttlcgg rb|ilt a 'f'iti' és ,,liro;1' étlescnLy.la hat4qjat ntegballollct'
zrtb

t, t s.s

riz

I

a

a .fb.i é t' A zt

íttt így- s z (l l

Mcir etegi,t'tt)tecl
l

nlag)t'-cJ

enéret'tcm' édescttt1''ant' itt

t:

az

itle'je'

élt clol,qozzak érl:ecl' soba, écles.l'icttn -.|blelte az Clsszoll\'' 'Jotb késcht, ntittt ' Csak. uctlculli gottctlt ctclial, éclesanyátlt' bo'ql beÍoclfefil l''t'd' l:tlltl, h(t az enlberek k zé ntegl'ek" rák ttjzte cét' tlrittclla az asszo:t"'l ct tepe'lit l'trcg ct chtttllacihdt'
ll )'q.\)

lett' t'clguesl ltent' ér!'' abcll egy' ,'l1ltlt'zclt[ a.f'iti' és t'lleg sen't áttt, nlí51 e!<)'l.tcrre (':srlll ti54r- ra.jzclttttk ct ntuttkasok ctz épíIkei,|,,,qv pontlx epítettelr:.
ll!l()(!l, nl.e:'t tti.fe nen't. uoi. nihet.yt
íg,1l ittgje'tnclrá;4fa

A
1

A siitét kacajri lovag ./éfl'i .lb.l lcícl ésétpélclázo m ese

lélek'szctkculua rrlanut:yines1láttak a lat)11aLéta'f'icllot' aki tlt.int birkatt.1''ti.l a'far l,,ttt l'eteitii, ntngi'1erttek trílc. éi'etirantclclIak,
,,r,,',i. l"tts alcíl'

1l

l

7Órléttt cK|,szer, uctlcttnikclr, ré14es-régett- bct ttti akkc;rélttittk ull l'Ia, m.os! bizotty ttent éllÉnk'.A nlesénk uiszotlt ti.j lenlrc, 1rcm' pC cli,qlett régi. De bát enlitttl csak nem m.c.lraelunk ntese trclkiil.t Sztl uctl lorléttt e1:y ndpot'I. bogy metrylegz t tartottak. Nent. sok itlt, tl'lti.ltla nlegbalt ctz enlber, ott nzaratft. rz asszorly e,q1,ec,liil' Ép1ttt kilettc bcittappal az esktiu(Í u.tatt - se ttlbb, se keuesebb _ ntegszíi 84

az entberek' í14'tilcsoclálkozcltt ctz c'lzuegy-ctsszcltry.f'ia' hogytctlált ott a.lbltig1lel,ttltrtk el(íle. Mikor ct pctl'itabtlz étt, senkiÍ sent. A.lblti1ly-elcí is kíutil' MegszolíLotta. hog! aclfcln neki tttt'tltkat'
l,,tt

szct-

l,'tl

t, ttttltrchcl.' Etre

l'.t,t.tleztecl.fiti,mertttyibért.fizetclnluttkásoknak'A'f.elti,yelcínte3 í,q,l szolt ctz ozue14;ctsszcltt1''fia:
85

l

ellenkezetl le, bar a uilág tlliluJet|t llilrcsééttsem'

uoltn'

Meg-,

I

tl

l

I

- I;izetek- mortcltct ct.f'el SX,,el - Mi legl's11 az els nt.unka,? - An'tclll uillt eÍ<y k ttjmb. T'izeltlléL entber emel!..f l qqy Íl1e1. ,, 1;,, lete.lére' Gyere. probíllcl ki az erríclet a.z l a k t nlb n.
.

kéts.zeres bé .z

- ÍItt tizenkél ember

hel.1,ett

clolgoztltlt, .fizetsz.e trclent ti.zctt

l'lassale.
(r..z

tt.z

Nekiueselkeclett
l.

otz

Ahogr- ezt lq.tta a.l'elligyelcí, zsebébe ny lt. és culolt ct f'iti.ttctll' i)t .fbrilc,tt. Azt ntlntclla tteki, nost nterlen el a boltba, oegltell ,rrrrf,, tnk egy tllL(j tubál . Aztan.lrll.lon uisszct dolgoztti' I{il'ízeti ttekí lt
Ahcl51y ntegkctlltct d pé?lzt az clzueuyctsszcltt.y f'ict, ttent. uolt rest' szalatlt a boltba. Mikor nlegltittí'lk az elctcl k. igencsctk nrcprénltil

és u í Íe ko

zttegyctsszcttt.y.lia, ntegr.ctgathct a k. t()rilbi)t.
t

I t t t.1,e

(.|[ 71, nt.

i t t

b rt p

r.t

t' i

! t.1-

a

k

le

nn e'

td e,{'' tnÍ)OtL az a]ryiátrcrk" - Egy életetlt, egr- balítlom, Ól'I e.Zt nte,q}lrobcilotlt.l Nent' tt'.)'ttgsz(;m, .nlÍp 1.neR nenl. prribálollt rl .fbnenagy- aspiskígt, t.lolnnlllri.ztti, híilátl a 'f arctklnlat.yt a pabtálloz.fittlarclztti' Azttitt .lblesé,Eil r tljak. h ozzam ct ltirri.lyla rtyt. 'r

Otthotl ucllt éppen az zueu'1'ctsszcltt1'.lia, pibetryelett' Azt tltclttcl-

aklecy' ahhoz az entberbez hozzaaclja.fblesé,qiil a lfutyal' dr(\nyorca.iti Leátlt.ttit,ntt,' De aki nle,qprobíilia é-s tt.em sikeríjl. bticstit nrcnclhrtl az éleÍének.

zenkét enlber bérét.

cln7-el té,qed is, hcL sszea.kasztrlcl uele ct bafszocl' - Te még lrcnt' tt'tclotJ, éclesatry ttt'' hop1' a2 élt cstltilrltll' uele'lélrcn száz ernber et.e'le lakr.lzik., ntert Lluszolrc,qy- éuig s.zc4ltattal'

trctgy ítspiskíg.youctl' Srlk_stlk entbert nleg

!Ia értratlt hall,qttLsz

-

oL'Itt

lz

rttt.1'fa

h lt

_, trcnt' packázcll a.fbtrcpv)

al'uíz olr.l. I;élek'

nt.ielríbb lellesítsék a kíuatnít.gat. Nagy i.ptlelru ,kbelt nlé,q az ()l t tly árát is el/ble1tették elkénti t le, s amikor mílr régett ntess'.,' iiitt ct./iti, (ík. c:srtk touabb sítpacklztctk ndpeslig. ]:kkora lt K| Í.i(|
clcrlon't ltintaclt benrui k.

lek' tcíle' és nt.ikor clz clltcltty irat'tt én.lekl clcltt, tclrték n.lagttkctt, bc'l,ql,

Nincs c,t.fclltlket.ekségelt olyatt ercíproba, .l11it l étt ntegi.jeclt k' Isttltt uelecl, édesatryánl, és amill.or legk zelebb uis.zotttlat.luk e511,'
trtlist,

sctsszenu'í. is.

A ./iti neg kioltclzkrlcl tt tet(ít l tatpi,11, és ttittcs az a kirtilyli tt egész f?)lclket'ekségett, aki csi'ttosabban és tctkrurlsabbatt.fbstett t;tll ttc'l, tl'tittl clz zuegyassztltt.y.f'ict' Rri ttenl istnert él etnbel', tlt.ég l:ltt

ntrlgát, eLitrchilt a.fití, sebesett.fart. tllitt! rl ltl t'citt'si szél. néÚElctes léptekkel, cte ba.iot kilépett, nleguolt az tize'nkét nlé kl pctlotáig. Ís, Így- uthcnÚ at az c;tszítgon, nlíg el nem ért a llit'ítll)i ]tap()t kíuiillt a lciriihlnk, (1z l'neg uisszakcjszrlltt' '\zép.io
Ka?'ltc.l

a kiralylan.y lesz a nten1ed

ct.f'ehigyelcí ctl:lelr-elt, hoyl ltttutkcibct allította uobn, bc'tibokolt kezclett el tte. Azt bitll' ttgyculis. cí az a kiral.yfi, aki keleÍrcíl .lott, llog1,'ll:leségtil két.je tt ctrcttt.ytlrcaf , szépséges Letinutittttt, a k'ircil.y lciu.ycit, akhtek tt 1ltt

Mikor uisszanleltl clolgozlti.

tlrcttl1;irctiftit kttplrl .ltttctltll.ttl, ak'i retrclelésecl. szerittt eluégzi a.[elr

-

Úgr-

llctlltlnl- kezclte a./iti -, llogr-

ct

szÓpséges Letitltt.tittttt,

az

k;tát építették.

- Íg1,uan*.lblelLe a kírat.y Dlkerekeclett aszenle ct csoclalkozasltil atnillt uégign rte az ztlegyassztltt1- .f'ial, ntert szebb t.laliat
tLcn'l

t.d.at<tt.

Nen'l soklc.al az tttátt, bcl,u^ a pctlclta.lalail.lblbuzták, és kih'íztt,l'' ct m.ri.itts.f at a.lal tetejére, kibircleÍtette ct lzir ly sze e az orczás1bcttt bq akctd ol.ycttt nlerész entber, ak'ítr koldtt.sszegén.y is, ctki.fol.mtt.l bazza a.fbnenclgy á-spiskígvot, aki ctz ercltíbett bujkat, és artnctk tt bciIatt elegetrcl(í 'fat./i'tuctrc,z r.t pcllotahoz. bo51y a telcizetel /rllrrtl,:

No, eclcli,q bcit 'iol tllettt lltitrcletl' Nenl, is szctpc;t.íttltrl a szrit, elt;.t1 cttttt.yi, bo511,ott matacl!. az ozuegyasszon.y.f'irl ctz étrlítkezésene,gt, szen ntafttsfctkitt:ízésiB,. Azt pet-sze ntotrclaltcltll senl. kell, b<l,qT t.r' krtszam uilte bclzct a pÚzt az éclesr.ttt'y.fanak.

_ Attol tartok-.ie,qlezte neg a kn'ály -, t l.fittcltlt és,qy ttgéd a le kezed ebbez a clurua mtr.rtktiboz _ - A uctstlillct is akkot' tokéleles. ha éles il heaye.l uaLcts.zollct clz
t)zuegyasszorry.fia.
.lblet| is ott

latott tnég egész életébett'

- Vctkmer i.fi
'f'clg

a kirallt -, de ctzt J:t!-szent, ct te logni t1yíusra b zua Cl 1lcl,{}"kdpllnl' lcll tt, cthol nlár
utt,qy

-

soba.ilcttt

c,gész .fi i z é nt1, i .Íbj u ct t t' Nen.l icl zc'ltt c'ltt touább

J()lt

ilz altott,

aZ

és tnítrsielett is

az erclrjbe. Az et'cl kc'lzepén uolt

zuegy sszcltt'y.fic.t, b(urcm, Je'intasírcl'
eg):

tclt"katt' bo5y egy bétrc elég uott' é-i'ttn|n, ki:ellett touabb élelentrtl t,, clás.zttia '

Lta,qy t . Abban lakcttt aJettetttrgyrisl:iskry4y(t, sz raz/ klre. De ua/uha.,,,yrrrr,: lei.ir;it, ,r,,,'trr1,i

eleclelt ere.sztett lt,

ritkart^f tt csak

l,:r ,,

,,

l'

t

t

;

így bíutrik az zueg1:a552c)tty.fiiit: - ttekit,,i ,(')tt ctz erclcÍttek' Né1et c1|:tt tninctett/bb fi,ytrroini, crrni)r,',, ,:., a,I:ígvti ltl,a/kas ,,.r,,r,,'i,'n fiiutltt' h.ijue!tt, o tl.|UltItlI .,:''/'r,:,"r,e ,;r,.:,t.,tr",-csak tnc,pi/l(t,!u!t(t ntt,s.:zittj/ a kiglt)t
ntertbo,q1',

Catbal _

l.',,l

l

a dicséreted _ uíl.lctszolta C'cltbrtl -, r;-s i(qy gonc.lolctrtt, ltent a lán1.ocla t' - Ett szíuese'tt tleleecJ cuJclm - szolt cl leirály -, tle l:lát ntagaclrtak
-

./cilesik

t'cle nte

a

lé be

. ti,1r",, nt,,i,)t

,,

u*()kcresttil lílbn1li bclsszrnt.félb"najry-t1r1 x,ii.r,,, )'1olctbÓt zse['' ez nt'e,g k(Írisfa uott,.fé/ k.ézzel p()ts,ett'e, tátt oclacluakoclcltt a ntsn1rtjéreg ,:ragi,

Megl'agac clÍt a 'fiti.egy szit/ál,

kit.cl)tt()!t[t, és tn,ql,
egy

pistm,k Mikcjzben cl .folelre zubant. Catbal lttáIl k(.lpott' br',g.l nttt gaurll rántsrl' ÁnuJe C'a.rhal rt kot'rs,át,
és eszn

I.elugrott a kígy(l, mik'c:t'-atr1c)fte az at a ittrnrit, mclgasart az ertlt, .l lé repítette Catbalr ,VegAlapaszlloclot! tt.li ct.fa kclt.clttii.fabtttt Nctg, ercíuel .folctre t ktc tt Jb)rcuarlctt. Nenl' ucll! szerettcséie az d's r1alrol Oz.'lspískí,.) .liite ntogé,
ll(r,.yot s zotl tlele tll ojrrair")tnreclett ct lt,sttyct.fért,q lellen alom.batt.fbktiltt"ttr;t / oríut
./'u,qtu
at|.

t cst,sz!cttta cl-fétbebastt,o,tt -sz:illLtiárzs;;, g;;;'", berattlott kétlabltl,t kí,qy /'arkat a basclclékba' o'Lui, etn.i}nr|, at tt /átt nteg )-fi)t,,,

, 7rr*o

ntittt a sétap lcát.

nusik'.lartlt

uégébez,.l.arkctrtl,

/.:.

- Nent batrcm.- lblelte Cctthctl. lJeuezette a kiral.y a palolcibct Leantttitutboz, és tarcalkodtti 1.1,:iltek.. Azl utonrlta cL kiny: _ Még csak a harntc.ttJrészenrct lLyer!:ec/. el. Most uissza.uiszecl ct ttttgy kígyot az ercJ be és nle,g lr'lcl' Anl.ikor ezzel uégeztél, eltttazol l,l'lctre, és naboz egl éure bít't aclsz ltekenl ct sc'ltét krlcal . louagtltl, luclatc.lrJ uelenl' m.i az oka, bog1,bét éue trcnt trcuet' Touribba l,irotlyítékot bozol trckem cut'ct, bogy a bicle,q /<lgti, rettet.Leles uétt lltttt},a meghctlt' Ha mitrclezt eluégeztecl. hailando uag')olt .ÍéJ.lti.l t'|'lt?li légecl. De.lol ui,qyazz: ba pc;tttclscttt n.láboz egy esztettcl re el l t, tn.uégzed ntinclen .fb lctclatocl, rlkkor keréJlbe tore t le k'/ _ Pecbes enlber ne ntenfen ct.iégre motttlta C'cttbctl, és ntar ott t

lítru.lltocl.

C'atbal ezalatl kirdtIgattd rt./iikat, A:et.esztbe rakra cíket eRylll(l scltt gy ket.estiil, és ct kígyo Íb.lé|reckl,bla' uito,.,igy gr,,,,:rtoii'ni,',,, lesz ntcir a.fLlanyap ct pctlc,taLboz, nrcgitt't^r,,rlas zolt egyg! ct /líg)'t, b1l .li1le ntc;gé. EttcÍt uisítatti k'ezclett n''rraor. C,cttbal c.tzclttbatt r.t.tl tli,q tt.vtisl lga!te, tltíp el tten itrclt.t.lt, aria-r't"ettnrntte szépett ""' \t.tLttr ct a k.írcjll, Lru'ritttlui.q.

t,|ttbal le'ést uetl elcj a zsebéb l, és lenyisszanto[! c]. k'ígNri n-yelue az ouatossítg nenl árt: bíttbct erre.fc;lt t,alaki' ctztít,tt l n, ri l l ít a k i ra l.y l ti ry b o z nl il.t t k íglo tj l í;. Sarkon.fclrcltllL Catl'lctl, és tt.ccLt., sietetl a te?taeJ-parlrd, fulgy ttisllt,,qyét, nlefi
lL;rLt

llgykettcíre lerakocJta a.Íril d kíg1,[ru|. Fogta a kcíris.lLt sétttpcilcal(tI' me,qleltqette, nag1ot stt.lliltlcltt uele a rtrsttya.lére,q.ftile n. gé. t,'srtkbamar olt uoltctk mepittt ctz ertl k zepát. Catbal n7egnldr.I.llhct ct clclron,qiíit. és a brllclogtlbbik ué,qéueladclig kalapalta az ásllist, mís ki ttent. ny lt a sz()rr41,e!eg, ntég a.liile se rezcJ.ti.lt. Akkor

y,tn. uolÍ'

C'cttbctl a p(tlotoig teiel,ge,tte n eq.yliIt, clÍtba,qytct, és a kctpt',tboz

A kírcily ent'berei a !r'lrot,ctblakbatt lesk'elcÍcltek' Mik.lr nleglattril': Catbcllt és az el tte k sz i'clatlar, ?aroi,Át',' rtent akartak bitttti tt szenuihrck. Áz! nrcnul,tak, .a uilig legtutgyobb uat.ítzslofa. Nittt's nlég egy entber a lctryt.'1tki Í (qy.ie i)t,i,i'gyr;uti

Mitttan

* Na, ezt

lolclkereksé,qett '

1ng"l, nze,qti.sztacl! _ .rrrrrJtr,.

_ fn'rrrgy

a ttagy kígytit. t,iiOt a.farakontarull.,rrl uiJít. rrcu .iajtt a kiráh,.

,

togtrayr,r[r")r*;',,

lilt'tl,ílottrl' on'aual tt ten,qer.f'elé, tcttláual a szarazfolclnek' FÓlb zl(l d tcu'ka uitorlakctt, kicsiket nteg nagy,oka!, egészett az árboc ! 'ltics is' Tizenkét par euez(í.fe uolt a ha1ottak, kétsz z enlber kellt'!t a kornt,atlyzasahoz. Egybcn'maclt'észt az euezcík bcllttltttik, l-lét_ ltlrmaclrészt a uilorlak rr)pítették,csak ti.14.7l sziitttotta Cr tenaer[, llttllan,L bátara kapclszlncluct ép1l bogy.lol ttenl bonllt, le.lblé száttllÍ.zuct nrcp telenlent uíz.zel. Febér ta.lték clmlott rolct, sziirke bomol'rlt uert.fol, clttittt így szligulclott. Kékeszrllclett ragyosott Catbal ,'l l.t a telryer, bátct nlc1qott meg uclt'osl tt, akár a uér. ÉcJes ntu.zsi89

Kelel-lrtcliaba balozzctn. Taltilt

ct

porlott

eg,t bcqlot,

dzt ne,q-

88

l

l
l

l

sem perzsel(; 1lap, sent uibat'k'orbacsct nenl, ét'. Meguécli egy brll'l ,t r,tk r7arkkor C'ottbal i!.t n'losl. szrsszatt egy'et, kilry lt()zott. Kicsit elntacslltÍ.s,, clo|.t a labct. berozsclálltak a tagicti. De cl gy:al1r.qlaslcll aztíttt tttt''t,
.

ka uolt.liiléttek r't szél ztigasa, tell4er b nlbolése. Nittcs ctz a kcl,'tt nlr.tclát', ante|l olI. ne cJalolt uoltut euezcíitt. IQs irlcí nt ltátt uétKy llcqt, sok'árct be is.littott ct keleti kik la,l ,,' cle ctkkorcl lendtjlettel. hqy,e.qyb(íl besik'lcltt ct sziit'ctzfok!rc kilctt, bolcl és kiletrc bu.llcimhát mélyen. olycttt llel.yre ken'ilt, clntt,l)',
t

két szíttlc.t tet'ru'etíí'bajnok, bol ez kerekeclett .fclluL' bol pát'ja az egész 'f lclllt)l(l'Z' oly(t'tt csirát uíutak. bc'pp' ctzota sirtcs eszébe uillaltt, bogy seltki.le sittcs, clki ntelL,,n,k'segen. Cctthalnctk.
l',tl::(lI! Ct

l,'ttt'

leiJrc, kozel állna hozzá. éclescttt.1jártt gclrlrllt' akit ollbott el' Mitulett et'c'lét l,,t't!.|,tltt e,1y^ecl l' és dtih c.tt kétségbeesés.lo+t0 tt ttí.zbe az a541,lool ./ lkelt.férl'it. Mibel.y't ,,,,,'rr,r"nrlín, és betaszítottrt

,t
t

és k'érte Catbctlt' li;t|'i ntegérezle a tt|íz.Íbtl'osagát, .l'cllkialtotl, nrnrrrn el' cs
14tos11'íts0l,

t,i,11|'

ola.jozotltclk. Mettt, nlenelegélt. nteg se pilletil. G1akran el54,7;1rIJi1, nt'egszéd lt' Raébredt' hogy tn.ib,ett ttclwoll egt'ecl|i.l tlatt, iclcgl'tt

l tttilrclettt nlegtes.z, clttlit csak' Calhctl kíu tt' uielott.1biállnál, tltotrclel nteg a neuedet,
t,I!\'!

mefi nlár.lblb lyasosoclott a b(íre'

klilot

ett halál 'fitt

t't

cllszágbatt, se rc'lkotrct, se bctrallct, scgítseset ttent ren'télbet, ta.atltt sttl sti.rypti az iclcí. Ijllacsaroclrltt a szíue' abclg,, belegtltrclolt; i!! l,,

'-

szál magábatt' c.ttt.yatlattul, ctsszott.y tlélkiil, tl'ittcs cth<lt',t ct'fb.iét leba.itsa' De osszeszeclte az ere.iét, és Iouabb uánelorolt' li,'
hol
I

Énuct11y6p. a scltét kaca.ju loua,q. aki nlal'llét éue trctlt 1rcuetett' * sz<ill az (lzuegy7e ua51y ctz a.lét|'i, ak'it rés4(lta keresek/

e51y

,

I

i

i

I

nliilet,.félelent soba el trcnt./ogla, bárntiuel trlllilkozcltt is. Ali,qbt,'t1l eltelt t bat|',, }rup. eg1r,szen'e csak egy ttagy kcu'antboz ért' Állt (,lt r,t k zelbett e,g.ypírr elba.,q1'attltt baz is,.lillaikat ben tte a sztit'l':,' nrchc.t' Aclclisy.iarkált a bázctk' kr'jz tt Catbal, míg ctz egy'ik.fctlclt tt1 tcjra nent. bulekattt' olycltt ctlctcsoltjl ucllt ctz ctlto, ho11y ttéglkézlttl' is alig bítt bena-sztti. Tagas ballba 'fttIoIt, szerubelt ttyílt a szrllxt ctjto. Elenteclett ctsszorty allt ott, arca csupa aggoclalon't. Besielatl !t szobábct, C'athcll pecli.q.liilelt. Párbeszéclet bctllolt bentr l' Elitulttlt u szobcl .lblé, s az aitobrttt az clregasszoltyba tk'ozott. - Tiéd cz ct tclll.r,a? _ kérclezte C'cltbal. - Vagr- lakik ilt ntcis ts ribb szenlél.y t lacl? _ Netll ctz en1énl -.f'elelte az clregasszolIy. - Ltlfuti pedi,q hL:il''
itt eg,^'féfii, ctki tiribb

bekenle ,lztat)i két kézzel nt'e,gragacltct, clz agl'széléreiiltette, és éppetl ol1ltttt ,t' t;,qett llel.1,gi7 ll)|olllal''Ii'istéttt nlagq1log1ult a Louct,q'

t\s7o1ry .fi(i.

ll'll, ll1iltt tt birkozás elcítt ur'tlt' t'at|iltek hát, és egy clarclbig

,.'t1t,t'ct. ,'1i:v

tl

Á*

és rikítcicllasc.l; ctzl. hitte az ozuea\lasszcltt1'-fia' hogjl leueg(í

nglr.n,r:e csak.fetui.iiogolt otlal'littt egy liilsiketíttíhang'

lesték e;1lltlttist' n1iltt

a nlacska az

l,,ltlcsapclltclssze,nletta.falisbelerenclultaztiuoltésbe'Alouaga rik'á,,, ,rr,ráíbl! Cathal, és látta eltorzu.lt At'can, llo,ql szettuet'l Ekkor uiiroillcutul ntegszolalt a louag'
',tt!ristol.

Ki.l'iauagyte./Ilshutltcut.lossz?-kérclczledz(lzue111,ctssz{ltt'1,

"""-";r,, egy elcikel(í uiléz.l'i(l ucl.'yclk, Írtnsza..l.lc.ttt lctkottt, és 11ét't

gy bel tsz ide,

I

it

tLtal. a.lt<itt, és ctbogt

-

és szim.cltolsz a lak'ok tt.lan' Mottclcl meg, brlgy- bítliiik a.lé1;/it, ak'i itt
oregctsszcltt-y-

t

t,tllrllkozí}m etr"e
t'\

lacl. Te.fal'a,qcltlatt btltlko urlgy, bogr- cs,tl''

lclkik-

st'i.rgelte Ctt
rt

,

I

kot'lilnézett. nrcglatott egy n?.agas, karcs .fét./it' aki ntozclulatlart at'ccal, bart.yatt.lbktidt az ril4yot t. Miel tt Calhal egl ctrLlottistett kin'yÓgbetett uolna, a.férf'i tal1ltit t41l'oÍl, és torkon ragctcltct' Letl is aztan CseteplLté a szobabttn. I]it
90

Az

uítlaszra se ntéltattct. Erre C|aIbal becsrlttetelt

tll,ltlclmmal eln'leséleru' az okcit. ,4 knag tapsolt, és ajeh'e be'i tt az clre,qclsszort-y'' - Elkészíreueclct uacsorat? - kérclezte c't lr;uctg'
I lozcJ be uektirtk.r 'l'énilt'-ftn'dult az oregc'tsszclny, és egyy'p'ett re

Lllazdsrc], hogy terolael bírt balllak' t]leg[udf(|n'l, n'liétt \'rcn! 1rcuetsz bét éue' - Ijzt mos! nem ntcnrclclm el ttekecl. cle tctlátt kés bb, egr- tltítsik'

a

le.alr.ti.ltdos

El báx -.felelte ctz ctsszoll.y'

t,tycsikla,trcl , fittcltl't étel. Mi'nden.falatnak'

n

el tttik termetl dz zíze uolt' és két 'la-

iil

9I

lrtt sent ttkat.lt. ctn'tcl)tik eg1'fttrnta lett tnlrtct. Mikor elcg,t , t íltrtk. rtlttclni lérlek. ('rtll.lctl is lel-ekt.idt' cle csctk trcnt bítltt l,:tt, a'lb.féb l ctzt tl uacl rikacsol st' rtntil korrt esÍc llctlk.;lt' ell')(tl(t1,, hat, hogy stt!!.)ltlnt.but ./ lclet'íti ct ll l'tt.r-éket' ntíg n'teg ttet1l lll', I,y rt t i s zct t c t t ci a t t kz i t l.f o,qo t t Masttct1> re,g,gel .ltlllrcl!' drc()t t11Os()[l' e;s craÁl dmtigl,éllg1t,ttt,,, bc'lítrtct cL k rtt.Jléket. ./ri orala csántborclghiltOtt ty1ilt'. tl'tiktlt' ltt, trilc n'le,qláÍcllt uulantit. K .zelebb melt!. hci! egl, lo urllt . KÓll,t1tl ll'},i l(iuolstighol ctzt is látttt. tnat', bog.y, egétszíttt'ítt lci. fuÍe,qllttll, az lltil ct léptek trcszét, .lblkc4ltct a .lb.iét. és .l lt1y'erítetl, ttttttj ntegpÍllctttt<lÍta (]atbrtlt. IklllcttttltisI .j(ltt e.\| tlt. sile lo a rétett rtl , tatt ntiltcl. ct kaItci elurigl.(t!oI!, sebesett. t'ttittt tt tt't.rit'c'ittsi szél. (,|,ttt ', 'fitlcltt tt.ttiltttk, allog-1, csCtk bírI' és.Ítlb,tott szetrttttel Ía)'!otl(t ,,l..
,

,rttr
;.
t

ntegk(tstolltctltta' csrtttt'1rtt\ (t.z ct ntculur'' ctntelltik' ct lttisrtcltt!
l,:i

t

sz i trta! oh ta.

t

i

<t

r

t_1: t

.

,

a bíttorsáa hatltlalhcttld' Ahogl' t't'z o"''""-l't' és ke)ck;doLt ' 't 'Iltt.1:ttla{'lolttt rtent kitrttl d uild'q' 1u4)' t ltitrtkrcr leeltele. ob'art t'elt)'ertt<'i ttts('tl ntcg ll'
|

i,,':

ltttrllgctttct n t'o"-yi'i' - tij'u"' "nk kaptitla k' l t l,qr.lint kt)'zé ittaba szalacLfOll .\l'l]t ()l)'(l}l legcn.1'"ii-i:"'nnt l:lclg)l

,Il'ttl11]l

elttézlek' eg1'etlclt.falc'tllnk.'soA

rla'q}" k'ét jLllattnk k'a'cg1'Ai's s(; ttálottt' Itosszti'

'

t

bcttrtlntas !erl'rle!Ií. hctb.zcj s'zít.f ti uettrl-ss-t,l,'l lctl. Kisuartatua kr'lzelctlt CcilbuL Aligbclgy, ntegpilltttttotIct' o11,6117./c,.qr'.i l' lítlc'ltt tltítlet'/'o,qta. el. bo,q.y'csctktrcnt sz<')t't4.'e!balt' A uélt bcltty-tt,1le!: (,,l, .l lt.Íblé's ntikor a k' zelébc ét'l, íg.1'szríltlloz:ti El kapo trt ct s zr kti ll ctcl a [.
eg1,
t

trt' llrlgl,a louctk eg,y ket'ek létségre igy'ellezlt'ek' Az el'tl(jllett t,,,lt Ct tiszt s' I{ uette ket egészetL a k'arantig. Íi1>1lt'tt tttttiktlt'lalt,tl, hog.\, bentrisszott d kercsz!get'etula cthtt,.lt')It4,ibo,qotI dz c,q1,i1. ,,,
,

VÓ,qiil' tnikot'ntarnta.fcl'kik()pte

(r a Ííitkiét lng},t'clbattristt,l'

l,

,'t',:tt'liIl<,Íllig|11Legsz(,t.()]ls(ltt ctLlélttts'sztltt),l.hrlg1:cstlk.tig|,t.tlctrclctntl lrte'q se irtgott' t4ik'ot' pu n'a'io"'i;' ',,r,lrrl,t rt brtrtlai. ''"1t " |tdp' C'dtl'](il alg1' ttp'tilt' a tpttassztltt)'' , ,l,,lttl'l tlt(lgé ercszlleclert tt lcgt' zi a ieles lot'ctgol' I)e t11e)1 O'n't'' l"i''t"''"sa" ,,t,'.1'
tt.i.lo1ty,ott,

A l tí'il 'lbku(í k t nlb A k(jsziklák tttcgpttbttl,lttIttt lltLcskazlak. az )tural, ,,ng.iaLtil,'u. ,1" ,'l's rt sztirke k ueltb lj'ctrt'asok'fakacltak' l3elesajrlttlt rt szí.Ill,ltttr-attt|tjt'ct kitttertjlt ttz 'zLlcg-1'ttsszcllt'1''f'ia' á'q}"crtt' s clsi_ , Ittl.|.)l ttittcs ct.foltl()tt seltki' alci:i'kiterÍtse cl halcltti
'

p(ll'l(t! l,'tt(;l lu?)1lyllg(tlig sal:llll ttitrcsell

kqlogl'cttt .?'!.'.',-:^ t,l\,)t ntiel(itt Cuthtt! tigleg tlyel'gcl'e' teszáltt tL uétt b<lszrlt'kany cltt'tt t,,'ttl t',\l,- kis rlk()rszent, é's tt il,'t,'tl()f'tc cscjrét a

u:tlttrt

a.lztszbol'

ttlittt sznmél'c' tl't'il'c cl boszorktilt'\' k'ittyilt'

s':ttlnlazstikkétlt zttbcn Cctthcil ltil';ct
ttttcsttpott tt tt1'ctki
t

lt.i

te

ko'ent a

t q1,a

ltacl at.

h'sza.,qclt érzek./

* fuIit szere!l l jobbcttt? - érclekl(ít.lt! (l uc1Msszott.y. * lllltt,' ué rjl u r s k' t'ekett uirtskrlcllti uelent' llogl, ll.iszi1.l1lcttttlltlssctttt l, clt t, dR), b á rc n s zor k'<')szÓ ni il késsel cla t't l'x l, t, ues l e k a csr: l f a brlrcl id.Clt, dprítslnt./bl ct b sodttl sz(ít'tlstiil-b<n'ostíil' tttt't1 ', .l'el
t

cg.t'

- l]lt

lliualo uiléz.

netn uttg1ok baztry ír tolurt'f

No lanl. ntegi It o bazttg ít'loLual.

-

tttcltttlta C|atbal

-,

htttt,',

tt

t.t i

t

Ü

t

t

l !

t

1n:eLDe llegyét' Aztátt sieés lert-yissztut!()ttd (l uéltc'tsszc;tt'y pincél l a padlasig' Z'sti-, t,'tl tt I'sclsz<lrka',,)'p"tt'''('iabla és átktttttit(t o'n"'"'d' e;iisttel' Entbert trzottbilrt i',lt'(t uoll. r,tt ntituJe)ttt lttit a k'at'antbttz' a 'iaszol,t,'ttt lritcttl rtclcrbettL i""n"i Visszctn'tertt "-'''g sze(Jle a lctbat' hogl; llazaét1elL''t)(tc'sol,,, lr(jt()lte rt lcluctkrtl' dztá1l Milil altíz es' |,lllt (t louaÍ2, bazab)'"')']''' 'ou' e'lletl cl kalurcliarol' rl lcluct1,' Lués tttritt t t' uettt,égti! is p()t1u)a's i''''o"'a''n lritía

l

lttlt'se rezcL|ilt'
l"1'.s(;!,

'|'"'1.!):. ne'q íit arére' Net'tl ttttlcct!ltt t bbat a batLj"d' elcltlette zsebéb(jl uiu'ta''' o't íg|'elillIéztc' Cr'tt'llctl

t'lé'

n1eg lellr1io'!

t''

uérecl leil'cll-y'ik a./rllc|re? Nittcs ctz ct mcular' antel-}lik ct csott!.jr.tt,l,tl

r,

ntegtaltil.la. Mert hclszer bél ntét.'/rllclcjtt lc,eucrent.
./olclbe.

a llolttesterlt't

,,

-./obbcttt szerett ll' ct tlclrtlsl(Í kcluek'ett uictskotllti - t1t<ltlt/ltt ,t zue,qr-ctsszott.y.f'ict' * Ercís kanlnt ti,q.1, ct '/i)lclbe présel tégetl' bt,'t,l

l,, tttl tl /,,trt3. lrt',qt' ttt{,q tttitttli'q ttt'ttt lltt,l!tl!Itt o t'éttrtss:"lI')'l'l'l'll)satLki a uila'qott' rtk'i le tttcltui ,,,t\(i!. Azl ,rilo r,*r'o"'i", t'ot+l'''i'i""' is C)tt,

tt,'lt'kt'l trtt'stiltt'Lt tiqt:''tit"t'tt Alt()Ry

tltt;sl

lcsilllt

ttz c!s:til'-|r'

.:.'.",',!::

,,ri)uurogy t,1,tt::lli ct boszrn.k'alt.'r,i sz hct t't clol,gctt ' tt,, rl Ltttzlct

-

trcki trctlt sikenilt. V'églil

o)

93

L

_ Nent bctllrln,

ctz!.

oszitt!étt szolutt rtzt llis.zent. ttent is llallont' -soha ltibbc/

a

l'ikticsolást, dnli! te,qnlp

_ kezdtt'.

l
l+l

IJItrtrsoll'odctlt en'c rt Ioua4: - Á uétt brln-yct ilt lale'ik tnat'enberen't.lékezct olct. Leigít.zltt ', szigelet'.l lg1.'ti.1tcltÍct tt ttégy sctrkáttitl és pot'ig égette. Nent. is lttl.'ll itt senk'i nt s, csak' étt nteg Crz oreg szolgalon't. Sokszclrprobtillttl, n'tcir legy<'Íztti a l';<lszc;rkcttt-1't, elerekr'tsalt llarcoltant. cle uégt.il .l,,l

:li1+rd

'Il"'u-j].'i{', -"H \g]

!ii:r] ,,i 'J,
(
'.J
t í::

,'

í''

/"- ,'
.'1,.

:.r't'r'';

t.,

'ltB.#

)t

j'::J

acllant nt'iltclett renlélul!, és lelntltultctm a touribbi lusáktrjl. l alatt a bét éu rtlatt. an !a csall' lesti'ftott rcin. ct ba.lsrns, ntitttl,'l, l(lott é'ljel .lblu\1loR rt bc;szorkal4: ezc]l a ba.lotI é.fszctkai rllittt
lt

'lil
tt tt)'t'tllt' Sc'lkáip l|ll1't a lla'l' l,''ty;tryeitttet. htlg1' lei)uessék és lc;gjtik el tt tltulat' két clonb kclze' Mi'. tt, uégt'il egr! Ilaw u(llgy'be ktjuelltik' tl(jl!]1'bett uolt, eg1'szet're cs k' nle!]-' t',,,t. ttt)i].t.a)'egész kísé,)itn,r,a lclrlctintntal' szolgaitntnctl ttyí[! tt u()lpt', é: el'tryelt cl kttt-y-ciin|ntr'il' ,tttttlt,zé-

o9),

- A boszork'at4l

locl ct batqqlát. I)elclLpc'ltl a lcltlcttl. hclgy albes.zélie bttlsotsrt oh.ait' Solltt.ltt', kezdlc: _ Nos hat, éppctt bolnap lesz bét es.ztencleje, trcnl lclbb' lrcnt l.l,' uesebb. G-1: 711:[1'1'i bit'tclkclm t'<ll! trckent ilt allkrlr' i\íepl:lít.ltant tt lt,'
lrlc'-rsé3 szítrc-.fauá.t

_ Mtllttltl briÍ el ttekcnt. nti rt s lét lrcuetésccl okct- kérte C'rtll.lttl .lbl<'Íl petlig ny11g61J1 lebcts.z: sohct tr'lbbé ttent l.lttl
t

I

eI

ies leg;,sr1 ct t tlt(ttt't

rs

t'ti

s

tigo

rt

t.

,',t1vritl'ÍIitteletlel ttii1lk,tcrn1atlbtls.zotttté,q.]:t.ctblo'élíik
iiit.,.

egl' s()ptl'íI' és a á,,,aolt,ti keztllek beltltíitri,.et' Eg'ikiik"l<lgcltt !tjtttlt:' A t'ctblouezét'ctzt l,tt:i szemeIeI. az cnlbel'eitlt szti.ftibtt ba itt -so(: /rri-s. tltegf zbeter'l a kíséretecltrcll' trcketlt' ,tt,,ttd.tcl ,,Vcrtt

uolt' Ltttszott]lé{'' l()t)am tillt llészett nlittdenlttp tt t',tttlcls.ztttl', t Atltik'or ntat'terítue állt az asztctl, és lltctgctnt is ott ti.lten't az as.:!ttl .liít4 btryl..f le'rigjctnt rt 1rccselt.1'ét,.t'olcnteltetn ct.fb.jent, és lliltézlt'tlt az ablakott. I:kkor tttcgtr';illatttt'lt!ctttt ctz ílptltotlott lebelel tt.yttlttt Olt bentperge!t a karcinr ckitti pocsollt brtrt, ttz!citt kintciszrttl tr 1tL, csol-1'ítbol, dtttgroll a k'ardnt ntrisik cllclalar(l. ()tl uclll ct tltclstlt! l'tt br,t ll'iteregelue, (Í nte,g eR'elrcsell bclettgrotl., ltcnt marctclt 4 !is'zll!
Llel.7,' 71111i1 ssze tte -s r<;zrlI! t:oltut. Az!att.lblÓltl.' l,./olugrol.Í egészett r.tz ablale1larllatt.1,rrt. h-lilledt lut1, uolt, í11y bat lrirua-tt.l:ilua állt ttz ctblctk' I3etlttgttt a.Íbiél és lellt'lt eg)'et, nlittcl pocsékba tttettl l(Íle a sok.fittont étel' A szol,qakért kiallotttttlt, és nrcgparatrcsollctl1'l. l'log1, t4,ergellt,l' .fol a louakat és etryerllék cl a htÍ.),ákat. Ett ma11ant is.fblpattcttttrttlt sztirk'e cs(ítl r nt.re. és k/oz be uelttik rl 1l'J)trlat. Nella ntatrttttit',t ./ctral éfle il htt.r'Cl clt't'tt, cle a k()tlelkez(Í 1>illatuilbctll nte,qitt! n'lét'li)l tles cl t1ye ucllt a n'y lttak Ígr.j raltrt ueltittk ct bolotrc.liát e,qés. állo na1>. E:t e\p,y(] Csdk' bt.iszoltcttn rt htt.1'ákat, és bttzr]íto!tant tt

uetulégségbeSzép. llétt.].,elntes. nleltg ba'zrttlt

ltttlttl.,'W,tclcli.szttolctucll!,a,q1,ltctgy,tlttstt-l,íL\srilh

zud:t.titttprt,t'cttt_

tt, ,,,llt'lltl,qs'.filgjcttttcttt1,iitsa.l.ésf<lt.gttss.Ll1l .-pecscll.l,éIttlt'íz.lijl LIeglr41lan't rt t4'ársttt' t,,,,lr,t. li111iitt'a legél1yeitll'lrcl] uacsOl'(tlttk' hel1'' tlclLIcttt't' clkkcn'iban' Dc bc't ot! Ercís bctjnoll

,tlltlg1.'flarctttc-s<l!tct.

t,,,,,-.:iil,régynlttek, ctkkor se)n.

bírtcln uoltta ct tlctclclisztuil eltltozclít.tttict.folclrl']lrreclztattntegk,ét.clezteal.ablriuezét.,ltlIyd,nmifé' kíuiil' Valctsztlltti l,' ll(Ístelteket uiszí|ttk ottboti téube az etÉselt (t lttskcl. a rablokctpitatry' ,,,ltt kétfbl(íl.Mill<.lr nt.at. u<,t.i)sett izzo!! a ríi'zllcíl' Aztátt l talLítcltta rtz izzo utts ,,,,'.q a.) en.berei killtiztílll' ntcg a.z etn'éitltct. ,.;):ik ot(t(ltClt.rt rtz ctttl'lercit. tllcisik cllrlctlcit'a
,

ttt,tnha,qy^o!ticlcít,batlobottcs11.,ttctgyU(,tshtskotctttízbe'Líurcl(lg<ltl

ntl:l tt arttsztt'7,i

szctlat.l'!

a

t1y,

I

l.',,ltoz ,,,,i,i ,reg trc p()rk()l tl't)l! t'tlLtttt'

Itittt,lnlegfilgtakctlítttccll.anlialllskok()zc1létttttctt!,át'éske.zclci. a rablrik otlaráttlc'ltItik tt Íttsttltt ct ktjtéllltizris' Az lett a t"ége' brlg}'' rt ctrrtsztrl''i bel-y' (12 entbereitrte! . B ttit't ntttt'rrcl! a testtik'

[!lt

tttt'g csttk álllcttlt' c;tt' és tpttt

ltttllrtnt,'cttlertilr'lk-es()11.clC!l<lL,'etkezpilllnrt!bcttt. x4itttatt(ll?,íséretem1llel|q|elbatltak,,oclctj()lthozzant,aze541,ik lol''dit1ll'(t' ktttttll!ti, uctrázspalcaut'tl a ii'obe"' I?asttbitttott
95

94

llill
,

l

I

tyaintct, clztan egyntásra elobaltcl cík'et, mittt egy,rukcis kouet . Ii' lettt !-s ezt ak'arta csittáltti. De a rabk';krlpitíttt'y,ntegallílot.tct, és rt t
motultct, tigy lat.la' étt ucl.qyok a.fchtok ebben a bagazsban, bá! ctt gent elengetl. Kittyitotta a bázttt. Szabacl letlen'l, ele eg,| allo ét'l,, telt, míg llp'valtazotl az .Íott, ctr11it a ny luctclászatkor egy 11111,
l l

I

I

l

l l

I

L

l

i

I

L

I

ollbott leclobtant n7agam az cig1lta. és t bbé.lt;l sent keltattt ttlbbé trcnt lrcuettenl', attol .f'ogua nt.irtcl ct ru'ai napig' A rabl btttt cla eluarazsolta a birtokoma! és nitulettt, anti. ttz etty-éttl uolt, l':t uéue engem maganlat ,neq (lz regasszotl.yt, aki gr.;uclom.a!. uist,l te. Ésantiota il.yett tt.yotltllt'tisá11os az életent. senki nem a.kalll' aki leg1,627g uolna a.fortelnles uánsszon.yl., ctki bel állo éue, mit, lct ilyen szerencsétlett uag1.,ok' ntittclett é'l.fel cl .l\ilenl.be uiliclg' t,, alatt a bét éU alatt porig egette a sziqelel' kiputsztítottct az egt;: lakossagat. _ Set il senl .f'og tclbbé nlegcllt ,.fcll sem' ébrecl cl ué7ítélet 1lill, _ tlt.clttcJta Cathal. _ Valoban uolt rít okc;cl, bogl szonlcll'ti t,' .iaig! gottdterbell légy, bét éuig trc lrcuess! Nos, k szclttÓru, bo51y elruc.x,l ted sc'ltél trcuetésecJ, titkítt. De ntos! nlar ne clggciclj tÓbbé a uétt clsszo'Lty tlticlÍl. Az clz igazsag, bou^ ntegoltent. _ Énnl.ár azt bittem _ szolt a lourt,q _, nincs enlber a.fc.llcl n, ttt.:t ké1>es lenne kilekenli cl ttyctkat. Az uolt a titkls szanclékoru, b<l.ql me,quíuok uelecl. De n'losl, bog1l ctz clrczag pttsztíto.lal m.e54 hecl, c,ql szclt)aln sittcs tclbbé elletrccl. Vacsorc.t uÍán alttcJni mettlek' C'at l:lal édescleclett' kényelnttst, t ahl'clt egész éjlel' de pirkaclcttk'or tnár Íalpon uolt, és cn'uetulezua Il' szlilrjcl tt az ()regasszotry palotci'jába. I'akcltt'c.t akctrt zárni ntitt clettt' nrcrt Leanuli'nné lesz cl palotct' cttlt'ikor nla.lcl eliÓt,t' bcl,q1,t,tt
t

alatt tettiittk nteg, bazaértent.

1lyomo1l.isá,gotrl/ _ kíáltotta' - Lettnének csctk |j, istette tnre. megint [í.zrl be uet tnét t k. c.t t lyu lat. _ G.yere uelem. - m.oncltcl Catbal -, lesz bantarosan kéÍolyan ltltlu71l7, anzil'yenett nlég élcíenl.ber nent loutls1olt. A louag ktjuette Cc.ttllalt., és elsiettek Oz oregasszott-yboz uezet lll()?t [t karánl.ig. Az zueg|asszotty.l'ia'lblpattant Clz egyik lo bát4llt, és in!.ett a lc'lua,qnak, bc',gt szálljon.fol a masikra' Í,qv i-s tett a ltltlcttr1, és eluagtatolt, Catbal meg kouette. Nyíleglenesen' ua51taztak' ll,qyanabba az iranyba uezette ciket cl tly l, tn.int bét éuuel ezel(ítt.

_ Ó. balsorconl.,

l t l t 161!71

i

lakjon.

ll

iil
i

1

I

ualoban..fitlottl ebécJet tálaltak eléblik. C:atbal .Ít)lemelte a.fqét, ,., kinézett az ablakotl. Ekkor nteglatott ucllclttti kutyan retííi.Ctnli !l karanl elcítt robatryalt.l'el-alá. C'atbal intett Cl lcluagtruk, bogy ltt,, zett nlár ki cí is. Éscttn.ikc;r a louctg.fbh zett, rogtolt megismerlc (l állatot: az áporoclott lebeletíí. tl'r- .l uolt, lrÍ{yanaz a beste 'fát,.t, amelyik. bét esztendeje itt.iárt.
96

Mikor

.qr- 51c'lnclolta,

ebédiclcj ucttt, uisszat1lertt

a louagboz'

g nykacafbcrl'l toftek' ki a tltbl k. Cathcll azt nlonclta: ,,Mit neuettek?",.lbgta a sÓptl'ít' és a hét ,l, alcltt.lblgyíi.lt szemetel mincl a szítittkba sopclrte. Aztan.folkc.tpl(l a uaclÓliszn t, m.irtt egl szaln'l(tbabut. két perciÍ| se.f-ot'51ctttcl ct ttíz n, m.ítr nleg is ptt.hu.lt. Aclott belcÍle enni c4 louct5ytnk. Ak'kor li1t4la a uastu.skot, beclobta a t .zbe, és mikor már izzott, k'iráttotltt' Oclaallt a hsko e1x,,ik oldalára, a másik olclalára nzeg oclaállílttl! d ht.tszonné11y rablol; hrizták is azok a lítttcot inttk szakacJltti,q, cle akármilyen ercísen huztak' CsC]k zsítpactil nlaraclt bel ' liik. Fclgta a uezénlkel' cit is meg akarta slitÓget.tti. De a louag rába uiszl':irÍhcltt, bogy rít kímélie, biszen engeclte akkor baza. ',Es l.:rtaclocl a legényeinlet, a louainlat nleg a kutyátntat, akik nla bét (\:tencleie icleir'tttek, akkor ttenl esik bcint dásocJ'' - tette bozzá' l;élt nagycltt a rablouezér, bogy mes4 találiák h . Látta, sok l''tiz entbet'ereje lakozik CatbalbatL bát u^ gottclc;lta, legiobb lt,.sz, bcl élen'e kelt mit'ulent, clnli csak beiott a bázba, s arnit csak ,'Int.bolt a louagtol' Nem is késlek'eclett. Hcirnlal stlbintott a uarázs|,,tlcaual a k rakásta, anzi cl!! heuert a sarok.ban, és szentpillantas ,tlttll' rifra ép és eleuett lett ntinclen' entber, lr5 és kt.tya. Catbal elll'lt(lelte, bogll eg'y-kettcÍ, ttyissa ki nekik ct kapu.t. Íg,, is lett, és
l|Iikor megérkeztek a rublolar4lára,

l..,

tttitrcl eluágtclttak. Nem.sokára hazaértek, és lass csoclat.' cltt uarja ,,It,t t'égi fényébena louag laastélya, uoluara, m.inclen lu'lafdona, ll.' c+ész uinl.lo, szép birtok, minden pontosan lLgyclllol'yan, nlittt tttickilt ata'iárt az ápororlott lehelehÍ t'ty l. Óruenclett a louag szíl,1ty;ttyek

tt'' llo,ql az oreg boszork'iitty megbalt. Ő maga is, haza népe is, a és lan.yok mincl épp oly .fi'íssel;z, nxozgékonyak uoltak' tttitt! ualaba, Csak azt sa'lnálta, nl.illot' m.ost berettcJezkeclett olt-

9l

lll'

lil

zolty

ll

C'cttbal senmzi! senl .fo,gaclcltt el. ,I-ttdtct, bclgy még gazela,qct.lll cl loua,q../o egészséget,szeretrcsét kíuantakeg1rir1:snat ' i, c'',, tbcrl azzctl b cs zr..ttt, bo,qy bacsak. el rrcm. patkcti[ nlir;r, ma.fcl c.qt szer fra lat<lgcttoba. Vígatt kelt Íra, és csakhctlltat baza

kor c'.ttbal bebatolt hozza), banettt,lc,traii,rottct rteki

t'l'lár c't szigeten. Elptlsztított mítulent a uéti boszot.kát4y. be senl'ftttoÍt, bo51y Ccttbalt tn'eg lfe (abogy kezcJel.ben

bcltt, llc;, y nem' rettclezbet iittne/>sés\et az tl,.szag t péttek. Ezt l,t lrcr1'l tebette tobbé, biszelt cl bázct népértkíutil settkj trcnt

akarta,

Mar

t,lt

es.-,'

tttt

birtokct../brt.r

!lsszollr.Íitl eluil.te a.fblesé;yél nle9y az éclesatLyiat a uétt boszorkíttty lttkltaiába. Aran.y, eztist, nlittJen kincs c.tz uék lelt, tttátttlk a ,t1vct'ekeikre és u lrckáib'a szállt. De azért én ltem. cserélt k uel k'' Ók. nlegbaltak' étt itt ua,qyok. |','s llct egy sz se uolt i,qaz a nlesébcjl, akkor uigy-e el a kttya.8t
||t'vezet bcn eredetilcg pozitív anyakonrplextrst ábrírzol 2l lT}ese, ntégh<>zz'it igencsak lrosszan tart t. AZéft tlaracllratott lenn ilyen tisztiin ez az anyakomplexus, r)rert az apa loviddel az cskiiv rrt:in nregl.ralt. ,,F.2 asszony, nrivell.rogy annyira egyedtil vz'rrta a ^z riycrckét' olyan nagyon nleÍ]Szefctte' ' ''' Httszonegy évig a keblén ',/.()ptatta' Még ha ez lt kife1ezés képlete.sen értcndo is, sokat clrrt<lncl. A vonatkr>ztatítsi szel-r_rély rrragányossírga is oka lelret anrr;rl<, lrogy gyerrrrekét nerrr engecli a nlegf'elelcl életkorban az on,rIlri.sítg titjítra lépni. Htrszonegy éves korírl>zrn Catl-ral észreveszi, lrtlgy kezcl az édesanyja,'gyerekessé válni''. Ekkor'Úgy véli: itt az rrlcjc, l'rogy gondoskodjorr az éclesanyjlirol, s ezért lolkel az .r11yl>cil' Az <ln1rllílsoclás els lépéséLe elo.sz<lr rrtég ellenkezésscl

nint

,

Mik'or

I

sietett,
ili

gasztotekrtcibe kerrih.

Le nttt'irul aplanak p.tlolaicíboz érkezett, mitlclenki elt;ll, bo.qy tidu zotle. Mar ttzl bitték, rll;k uek ktlzé téueclt cs tltt

is

t|;tt

lrll

1il

uctl bc.lztrl a uétt boszot.katry nleg az áspiskíg1,o felét, cÍt taficlttak,t le,quitézebb bcísttek a uilagou. Azt is bázttcita nekik, bogy C.rtlhrtlt me54olték, így ntost éppen a lakotlalonlra készítlcttek.'ikko, ,u1 , pctttt be ctz zueglasszcltt1.,.fict. De t'net't senlnliféle.fejet ltem

Csakbog,,l Leámltitttt Catbalotl kíuiit még eg1,ntásik baitxlkcll t,, elk'tilcl tt uilítg;4ít,ez a nlásik bannrabb ait tá.o, és nliu:Ll nta.q,,

lli

gv lztettt rikct!

_ Énlecsc.tptanl a.fe.fliket- nloltclta C'cttbal _, aztátt lenyisszcttt lr'lltant a n.yeluii.k beg1,ét, és ,,ct keisa pr baja ctz, bo,qy ntegeszil: Itt uct, tnlant a n.yelutik beg1,s, ,rr1t lertyisszr.trttottam, miLrtct, l(, A
kil

mc.r,qaual, Leantuirtn eglt szauat sent bitte.

lloztttt

t,'lgál

ztz anya,

rliy kibÍr;ni a ,,kosárkábtil'', rrrár nenl tart'a vissza Catlralt. Részvét lrlgt2 g| édesanyja iránt, ez tlÍ]fasztotta ki az irgyb l - részvété.s ''t'gítokészség,két olyan érzés,arrrely az crecletileg p<lzitív anyal\()I))plexlls Észc. (]atlral rntrnkát keres az trclvarnál' és rnincljárt 1 l becstili f'Ól sa1'rt

de csak gyengén tiltakozik. Kéldése,hogy illik-e

tl

aly nleguizitálta

li lr
lln
I

zik' a t\yelwik begye. Roguest ki is nclttclta; ',Catb-al a bcís't,,Ekkot. ,t tbal elruesélt a kirulylanynak ntinclent, a,1xit a loua.qrol balkltt, és hit
,,

a./b.lek szQlát, és ntegallapítcltlc.t, bcl.qy

bi

ttl'

tek tleki. Leanltlirut atcllelte két llctt..láual és a szíuéllezszo..ít()t!(t.
Meg is t orolgette a
k
i

Megot ttozle kcrnll,Biusl,

Ill b a I ntoz tc.r cso k I ai ua l,

p
I

Mikor a masik loua,q latta, lrogv iucle ntat.a
i

selye nt.ket ul(i.léuel.',
kz.t.t'ya

n

rus z ko cltt i ke zcle t t

szt''tty fel(Íle.

'fict, és bel:l zott neki

ra

l l ya

l. M eg le t rcl i te t t e cl kt ét'az oz ueg.,t s .: eg1let' Nyikkan s se ballatszc'ltt ttjbtx'

se

tor

tJÍl,l'

tr, lttucly világosan el fogia l'ratírrolni a bentet a kinttíjl..Jelképes ,'rtclerrrben telrát énje ell-ratárolírsán dolgozik rrrost Catlral, s szerrrtllyisége terét is építi.A korlátoz és védelrr-rez ktrck b<il, arrri ,'rlesanyja kosár'k/.rja volt, 1lalota lesz tttost, és a palcxára teto is

rlrLtnkzrbétére is tart igényt. A palota Íalírt,egy Íti hajlék lalírt épG

értékét: tizenkét ctnbel l'relyett cl<llgozik, és tizenkét etnber

I

l'il

Szaz szonak is egy a uége.' betedbét cltsz gra sz lo lakoclalntttt Csaptak, még cl k'olclu.sokctt is nlegbíutak'. A lagzi ttlatt az zueRr
98

A tetol'r z val [át az erdíjllen trujkírl fenenagy árspi.skígyo hákell oclalirvarozni; aki ezt nyélbe Liti, az rrregkapja Í'eleségiil a l,illily lányát. Catlral elhatározza, hogy szerencsét pr bál. Addigt.t rttítr lnegnllltatta, hogy legény a talpán, a mttnkában clereka'',rrl helytáll, re.spektr'rst vív ki rr-ragírnak, elegenclo pénzt keres a
t,rIr

I'r'll.

lil
liil

99

,i

I

il

l]raé]'t llleg arz éclesanyja rrlcgélhetésélrez csltpa <>lyan teljt':'rr rlény, anrely a Í'elelos én tevékenységét íeiezi ki. MegrnutatktlzrI ezzel az én ellratírrol cl/rsa is: oly rlr don éli rrleg és tr-ikrozi vis:,',

,

ll

l

iiltal víl'lik onrrlagaként értelrnezlret vé. A fejl dés azonllltll rtt trrég nem írllhat rrreg: a kovetkez lépés,lrogy Catl-ral kapcs<l|.rt ba lépjcn egy korban |x>zzá i|l(5 n vel, vagy szitltbolikttsan rl,,'' ve az zrnilnáj1tval, elbiiv<ll , rcjtélyes bels<-l n alakjával' aki ,'Irr,.,' engecli" neki, l-rogy ne csak az édesanyját szeresse tlint egyc'tl,'rr asszonyt az életélrcn.A'z anya nincs is éppenséggel elragaclt:rtr Íia sz|tndékáttil. FigyelrrlezteÍi: fenenzrgy írspiskígy sok-st>k t'rl' ^ bert <llt meg a nagy át:tÍz ta. Catlral azza|l>ékíti rneg anyjírt, llr 'l'l elr-r-rondja, rrlilyen lontos az, amit kapott tole, s így cgy ltist lrl''rr
'

a vilírg l-ratítsát, alrogyan arra csak egyecli szenré|yiség képes; ,

.

|,rItl.sz()rnyet, rrregÍosztjlr erejét l,2rzt,ln agfesszi(lval sajítt szolgírl'rt,rlla kényszeríti. A nagy nlttnkatcljesítr"l"rénnyel, szinte r gesz_ lll('scll' az ellen véclekezik, hogy bele ne nler'iilj n a rrretaÍiziktrs lrr:,tltság tavába, aI'ronnét csak lrébe-l-r l>ll,, az éhségtol ltajtva l!l,lszÍlzl ki egy-egy rllol-r zabállás er'ejéig. A fenenagy kígy(> Carl

táplírl anyakornplexttsj.rnak árnyékoldalírt jelképezi: bizony rrr,'gti)rténlreÍ.ne ez'I'el a í'iÚrval, hogy lorrrl_ra, t-rrolr , cgylrangír
r,rl

,'lrryclt-ti. Azért véclekezik ez cllen Catl-ral, lllert ígérctet kapott' Ir, rliy ily r'rr clon elnyerl-reti a királylirnyt. A regresszi ellen, ;r kis_

,'.llll)littevésl>e si'rppecl, csak a szájírt tírtogatja, lrogy tl'rit lelretne

1i1't'r'rtleki állapotba val<i visszacs tszás ellen az erecletileg Pozitív rrr1,ltk<lnrplexr-tsír errrberek csak akkor védekeznek, l'ra olyasrrrit

nyítania. Nagy Íéladatokvírrnak r/t, s ezek .s<lrán szenrl)cltt.trrl nindazzal, ztmi az anya-fir-'r rendszerb(il kiszorr.rlt: hzlsznos rrrrrr, kára kell fbgnia a íenenagy írspiskígy t, azr"rtltn nreg keli t)lnit.' l kell clerítenie, rrriért neln nevet rr-rár lrét éve a s tét kacaj t l<lr.r,, és bizonyítékotkcll lroznia arr'a, lrogy rlleglralt a l-ridepi logri' l, tenetcs vénasszony. Vagy sikeriil a pr bálkozása, vagy lrallil lr', Ilz tehírt a szerrrélyiség sotétben nraraclt része, a lnérhctt.llr rr anyzri kényeztetés fonilk;a. Mit ielentenek az eÍ]yes állottilis,,l' Az ercl kozepén, egy nagy t ban lakik a fénenagy z'rspiskírir, és valal-rányszor kijon, elnyel rrrinden elnyelhetot, hogy jri t|:rr', big ne kelljen élelerr-rre vadásznja' Ennek a fenenagy kígy<lrr'll
r

ne. Netrl tizenkét enrber erejér l bcszél iI'llnrírr, t'tlost száz cIttl', erejét érzi Irragában, olyan eros, lrogy senrr-rrit l sem ff| a yi|jl:r rrr Azt is tobbszor elnrondják r<jla, liogy világszép férfi. Eros, sz,.1 és tele van bizakodással. Annak k szonl-ieti ezt, l'rogy ilyen ttil:''r gosan is j l táplált. Majd kicsattan'az on|lizalorlrt l, szenttil lri:',.r Irogy rrrinden problérnát nregold. Ezt nlost be is kcll rrrajcl lliz,,

anyja onértékelését rrrcge r'(isíti: ztz o csontja velejében sZit7' <'tll is ber ereje lakozik, tnert hrtsz<lnegy évig szoptatta az édesliIl\ |,l Nincs az egész Í'Ólclkerekségen olyan erílpr ba, arr-rit l nlcgijr ,l

rri,'l'tlck nekik,

trrlt'ttz-itásán. Energiírjuk van elég, cle rá kcll ébrednitik, lrogy ll mcg nenl r r,,szlLhŰtz tenclenciák, koztiik-4-!451yl1l41i1g-_e_"?É{__soha
r 'rlr

ar-r-ri

nilgyot iavít élcttlk nlinoségénés elsosorban

jsLll<j

r

rr,'li,

'

likkoi nrozg sítani ttrdiák nreglév . cjriási eroíket. AIlt lra azt lritte Cathal, b,ogy ezze| kiállt nrinclen pr batétclt, és rrt.rI' lttehet is a királylírnnyal az oltírr elé' akkor' csal dnia kell, llll'|'( 1t királylányrrak rrrírs zr vélernénye: ttlclja, hogy Catlralnak rrr,.1,, l<;ntos ttrclattalan problérnírkkirl kell rrlegbirktiznia, rrrielott a j kedv(ien szílll lraj ra, 1,,rllilr1lcsolatra alkalrnassá válik' Catl'ral lr, r1iy c[j1155on Keletlndiírba. Megint tapasztalja, tllekkora enetgia \ 'lll 1lZ erecletileg pozlÍívenyakolllPlextts rendszerében, ríradástrl
, rttt<'l< '.tZ

álnrodozírs, életveszélyesek lelretnek. I'Ia erre ráclobben-

'

'

t rljárni az eszén, lraszn<;s nrttnkára íogni, azr'rtítn t'r"regolni cgy'l,z, rÍi dolognak lz'rtszik. Catlral el is végzi a feladatot, amelyben ;r r,'l' resszi<i vágyának legy<-lzését látlratjtrk: félkr.rtatja a lttstasílgI':t , .'.'
100

energiának csak egyharnraclt'észc szárll1azik 2|z ,,evezokl,,,l", kéthartrraclrészta szél Viszi, az elerrrek r pítik liaj ját. Vilírll, ,', t'l>llol, lrog'y Catlral j kapcsolatllzrn van 2r tefl'tlészettel, a terlll(.:'Zctbe be.irgyazottan él. Árr'rde Ítj rrrotívtrrrr is ka1>csol c1ik az , l,'rttck tombolásálla' arrrelyben Catlral láthat lag oly por'rrpítsan , rri rrragát: ,,Kékeszolclen ragyot]ott Cathal elc-ltt a tenget', lrírta rrr,rlli>t[ rrreg voroslott' akár a vér." Arrrikor a s tét kacajír lovzrgot l''l('svc r ja a vicléket, ráéllred, lrogy ,,rrrilyen nagyon egycclirl a szi '.rrr, iclcgen országban, se rokon:r, se barártja. Elfacsar<lcl<ltt ,,'' :tttclgY belegonclolt: itt lolrol egy szírl nlagírban, anyírtlantrl, |',',/()l'ty nélktil, nincs aIrová a féjétlel-rajtsa. L)e osszeszeclte az ,lt'l(ll' és tovílbb vírndorolt.'' Míg korábl>an n'rég élvezte az eÉaye101

lt
dtillétet, most kínozni kezcii a rnagány, kesereg, hogy nincs ttl;rr édesanyja, nincs rnég Íélesége, nincs'foclél a iele ráiott. Ánl lr.r po'tpás kedve elborr_rlt is, azért továbbrnegy, ,, sszeszecl i az ctt. iét''' A ten*er voroslo színe, ar'tlely a vérre erl-rlékeztet. a levt'rt lrangtrlat, a rrragány és a hontalanság keserti c.'e'. ;;', tatja, hogy Cathal rnost szernélyiségénekgyotr 'rr'".r cl , konror ré'szt'r vel kertil kapcsolatba, arrri tipiktrs 1clenség az erecletíleg pozitrr
'

l

anyakor-r-rplextt.st]t

I

lili

A férfit l' akiben Cathal árnyékénjénekképétisnlerjiik li'l, nlindenekel tt azt koveteli Catl-rzrl, hogy nroncljo -.g a návét. t'., lárn, o a kercsett ,,sotét kircajÚ lovag''._Cathal begy iyítja a lova1i
1.02

maraclhasson.

cszrk rágondolnia az éclesanyjírra, r.rráris mozg sítani tLrclja a kí'i ségbee.sés erejét, az er(it, atnel1rre szriksége van, hogy életbcll

thal nern' erejének Íbgyatkozása miatt kesereclik el, linne,ri'"ze,r mert senkije sincs, aki lllellette lenne, kozel állna
]'lozzá,

vagy legalál>bis net-tt várlrat gyor_.s jtrtalol-r., .gy n"g| r.ro',.,,-'. l'én, an'rilyen a fenena64y kígy legyozése. Cstiggeái hangtrlat:rr szel-nlélete.sen Íéjeziki a rég lakatlzin, mohos rarii'epiireter< ie|l, Mikor végre ajt t talál az elÍélejtett vagy elátkozoti tnnya.', o.i,' bent egy gondterhelt arc t, élerneclett asszonyba r_.rtkozik, aztlirl rtlegpillant ma8as' karcsÚt férfit, aki nlozclltlatlan arccal. ''eSy lllr nyatt f-ektidt az ágyo-n'' A férÍltalpra ugrik, és torkon ,,Birk zott a két szálÍa '"grai. l"'-.',li bajnok, oiyan csat1rt ví,utzrk, lrogi' az ta sincs párja az egész Czrtlralt elfogia a sz,', nlor rsírg, lrogy ,,senkije .sincs, aki rrlelli'tte lenne' 'cllclkerekségen.'' kÖzel írllna hrlz zá, éclesttny1ára gonclolt, akit ottl-ron hagyott egyecliil' és clLili()tlr kétségbeesés fogta el. Minclen erejét os.szeszeclte, és betaszítotl:r a t(tzl>e az ágyb l kikelt Íérfit."Mikor a íérÍi rr-regé rzi a t(iz forr'ru ságát, nregígéri,l'iogy rlinclent l-IleÍ]tesz, atlit csak Catlral kívárr Itt világossá válik, hclgy az ,,ágyban ltkv elrlbei, nrennyiri' eleven val<iság rrrég, :rr-r.rellyel caiilalnak rneg kell birk znia. Al tereg jával találkozik'itt, szeniélyiségénekazzal a részével,arllt, lyik egyszeriien nern képes lÖlkel ni az ágybd ez erecletilág p,, zitív anyakomplexttst.a igcn jellerr"rzo, tipiius jelenség, hog| c',

csak netl a t-tlindent rnegaci

embel'eknél, tllikor a viag es

j '

ságos anyának nlr-rtatkozik iolll,,' '

u'

er.i'.gyor-.

tlig eltorzul az aÍC21. Egyre nyilvánval bb, lrogy a lovag szenvecl. 'I'itokzatos' bal; s légkor honol ebllen a házl>an. I-la leveg és liilcl csapott ossze,'ltz a két eler'rl, at-tlelyet oly gyakran tekintenek ,r rroi és a lérfi elv r'riegtestesíi jének - a Íbld a n i, a levegí1 a ÍtirÍ'ielvé -, akkor zi fenti jelenet arra tttal, rr_rilyen nel_iéz r-r-rind a liÚt Íérliszálnára e két elv osszekapcscllása. Nyilvánval az is, lr<lgy a torténet csírcspontjálroz kozeledtink, kiiszobonáll a szet-lrlltlstilés a kérdéskorleglényegesebb aspektr.rsával, rnert rrrind a rri'gy elemet nevén nevezte az elbeszél Az erd ben, egy kerek térségenhatalr-t-ras terr'tretÍi, habz szá1ri vénasszonnyal találkozik Catl-ral, és iszonyÍran rrregr'érr'rtil t le.
.

r:gési sebeit, egy darabig csak rnéregetik egyr-rr1rst, aztán egy no ÍÍilsiketít vijjogását lrallja Cathal , és lritte, levego és ÍÖld csa',ztzt ossze, mert a íal is belerendiilt az iivoltésbe". A lovagnak pe|x)tt

é";il,

re5;asszony azután t-neg is nrtrtatkozik pusztít alakjában, rrrindeltnellett f'olajánlja neki, l'iogy v1rlaszthat: harcolni akar-e, vlrgy passzívzrn áttadni r-r-ragírt a prrszttrlásnak. Ésl-rarc<llnak, ilyen l('(tcnt ttrsát rrrég nerrr l1rtott a vilírg, k kovon net-t-t t-traraclt,,,zl lir'isziklák rrregptrhtrltak, és a sztirke kclvekb l források fakacltak''. l((il n s kép ebllen a l-relyzetben, az életbt állrarcban, arr'relynek .lZ a tétie, lrogy ki kerekeclik f'eltil: Catlrzrl-e' Vagy eZ aZ asszony, 'r 1lr.rsztít er és a rrlolrÓ birtoklási vágy meÉ]testesítje, akir l ké_ :'r!llb rrlegtudjuk, hogy |eigitzLa és porig égette a szigetet, azél't rrt'ttl élnek itt ernberek az tlt. Ez a ptrsztít erc-l legyiirlretné Catltlrlt. Án-rde a lrarc Úrj Íorrásokat szabadít f'el. Alkonyattájra niégis li'illrertrl Catlral, és csak anrikor eszébe jr-rt, hogy nincs a Í'olclon :'t'rlki' aki elsirassa, akkor kap isrrrét erore. De rrrég ez ser-l-r elég. N4lir diadalrrjjongásba tor ki a vénasszony, ekkor azonban odari)1lpen a kis okorszern, leszáll a vén boszorkány orra nyergére ,'s lleledofi cs rét a szertrébe, etr l azÍán kinyÚrlik a boszork1rny, r's (]athal rnegÓllreti.
,,Majd csak lesz valahogy", ísy l'i;rngzott az egyik ntonclztt, at'tlelycL eredetileg pozitív anyakornplexttssal kapcsolatba hoztanr. ^Z lls lárri, így alakr_rlt rnost is, arrrikor Catlral rninden er_rrberileg le-

Az

lrt'tségeset meé]tett - és rrrikor ez nem volt elég, akkor j tt a vá_ l;rllan segítség, a szelencsés véletlen -, lrogy ne Írgy lásson tob103

'li
lil

I

I

I

il

i

l

k<lnnyiíszerrel ki/rll éstíllteljesítr'rrinclen pr batételt A r.alll klr1,i tány rrrcgrér-rltil, és csak a lovag kozbcnjárá.sa lllenti nleg a ltltl:rl tí>l, rlrert annak idején o is r.rlegkínlélte a lovagot. A nyÍrl egyré.szt kclzist-nerten fél s állat, kÖnnyen pánikba csil, rnásrészt viszont a ternléke nység r'rregtestesít(ije, nyrrla t áldclz'l;ll''
to4

szándék, hogy életétr-rraga a.lakítsa. At-n ez ttlég nenr r-lrinden. oka van a s tét kacajnak is, a ncr,,. té's í'enyegeto, balj s l'ellrangjának. A nevetés t llbnyire orclttt,,l jelez, írnr itt az i)ronrhoz l-rarag és fá|clalorri kapc.soloáik' ha cgi általán .sz lcllet clrÖrrlrcrl. x'l1rr' hét éve net-t-t nevetett zl Iov';tl, A sotét kacajÚ lova'q elrlrcséli ká|váriáját. C}azclag és elégccl..:tt volt, a sziget pedig népes. Ésakkor az á'poroclott leheletii nyLil lovagot és kís r-oit egy v lgybe csalta, arnely rliegnyílt, és rllirl,l annyitlkat elnyelte. LIirtelcn elíjttiik tertllett lltrszonnégy rab.líl, t ktilcjnfélc lrostettek végrelrajtírsát k veteltc zr lovagtcil i'.g ki., rclitcll, csakhogy ezek a hostcttek rrrcglralacitál. " u t ep..rjg.'rr', Fs elr-rreséli a lovag, hogyan g rnyolták ki a labl k.t r'"g ),, bcreit, végtil hclgyan varázsoltírk el a kíséretét egész ",,, é.s szigett.r kiv vc az ()regasszonyt,.tki gorrcljírt viseli' rrieg rir nlagát, aii lll' kor eltertilt az ágyítn, és f l .serll kelt tÖbbé napt l fogr "ti(,l " A Ícttel]etes vénasszony azonban tninclen álclott nap hállat1a s)i,' ny í vijiogását. nlegnyllgtatja a lovagot, lrogy zl vénas.szonyt l nern kt.Il ^-'Catha| félnie tobbé. Mikor nekilírtnak finoniebéclitiknek, clsltlran a z 'rl' lak elott :rz ripo^>ck;(t rcrrc'retri nyrir. A r;<-rszorkJny r"",,i,.; ii;rr.; tanva tilclozik ur nyr:lat, nregint erj.tnak a volgybe, cle r'o.st
, ,

nla:rlatt tartia aZ a pr_rsztít er(i, arriely sctnnti életet nelrr tÍirt ll1(,l' az életteret tonkrctette, az etlrbereket elÍiztcr vagy éppen.segg"L,:r égctte * trgyanígy Catlral is 21 évig nen'r lépte át'anyja liluarIl',l ktiszcjbét, ki serll szitIlttl.z írgyb l. Ailb l lakaclr tehát aio'ag,r'i,' clen bÚrja-llaja, hogy az é]et alap1ait elenrészt visszatart k rr1 szer s, az ebbol nyert hatalon.r erctsebb volt ,benne, rnint az ,r

bé, al-rogyan:r boszorkítny lát, r'rregszallaclr_rljon ennek a plllizll|(, eronek a látz1srl clját l' ,,A s tét kacaj r lovag" l'riírba harcol a boszot.kánnyal, íittlll.rr nenr is ptrsztlrl bele a l-ilrrclla. Mírr hét éve LlÍrskornor, l.,-,cl-t tll.ill

cle Arterrrisz állata is. Arter-t-tiszt trrinclen boszor'\1lhrocliténak, l'liny osanyjírnak tartott:'rk82' aIlri t-r'regint csak ztrrir r-rtal, l-rogy a

rriiiség r'zrcl, n1rll , érzékifbr'nrájírt rller íélelcrlillollloszork'1rnyrr:rk kiírltottálk ki. Mindenesetre sszcÍ'trggés V.ln lt Íélelrrretes rry rl, a boszorkárny és a rabl k kozott. A nyÍrl képvisell'reti itt a ''ztlrongás elernét, attrely a plrsztítás elerrrél-rez kapcsol dik; a 1lrlsztít<i elctri irkkor aktiviz,rl clik, ha t(rl s<rkáig nrarad valzrki zrz r'rc:cletileg plozitív anyakorrlplexr-rs Íogságában. A rablílk tlÉ{yan)/'On vicléken laknirk, tehát r.rgyanallllan a kor-tlplexttstérllen. ^ l\ l<lvakkal' anrelyek credetileg a boszorkírny bir'tokában voltak, ('s 1t1'r2l lrtalnak, hogy rrricsocllr lrallatlan vitzrlitást k t tt le ez a

.

1rrrsztít lllaÉaataftals, kc-lnnyen |ilcl z be lehet venni az áporodott lr'lrcletŰr nyr.rlat' A rabl banda a férflasan aglesszív cr ket ;elké1rt'zi; ezek az er < hajlanlclsak rr'rl, hogy nrz'rs férÍlakb l g rnyt rtzzenek; a rrlásik életerejét,életkcclvét ttzzal is el lelret venni, lrrlr:y ngyg1.5égesséteszik, onbecsLilésétrl-regingatják. tsls(isorban ,'z itt a rabl k ftrnkci ja. Fenyeget znck, lopnak, cle Íokér-rtazt l'iz<>nyítjítk be a stjtét kacajÍr lovagnak, lrogy nerrr férfi a talpán. hz is |l,ozzá tal'tozik a térÍ'i crcdetileg pozitív anyakorl'rplextrsírIrrlz, lrogy cl-clrág ciik a k rclésen, vajon igazi férfi-e. Ha écles.rrryja vagy bárki lliztosítja férfi volta felol,2lZ netll sz1tr-l-tít. Az. ilyen l.,,ttrplexttsmintázatír férfinak igen í'ontos az az élrriény,hogy lr,'lytáll az t lebecstilo lérl'lakkal szctrlben, nelri alírbbvlrlci náltrk, '':' síkra ttrcl szírllni a saját lctéért. Sokszr>r' vcle virri ilyenkor cgy rrllrsik ÍérÍ'i' akivel kclzÖs a céljLrk, és egynrírssal tnárt-nerlt vetél1,,'tlnek.

catrr.rl

A rabl b:rnda lratalrnárb:l kerítette a sr)tét kacajil lovagot, írgylxr l!('llysZerítette, depresszi ra, gyotr'elrllcs tespedésre és fblyton sikertil Ca' lll('1]-lllegÍl'Ltlítbíintirclatra ítéltc.De kettesben ^ztán tIr,rlrlak llleÍ] a sotét kacajÚr lovagnak, hogy agresszív lclllépéssel |,'y,y zzék ezeket a rabl , onptrsztítíl' clcstrr_rktíl'eroket. 'l'i1>iklrs ll)o7'7anat a tllesénkben és az credetileg pozitív anyal',tttiplcxtts f'elclolgozásílban: lt'rikor Catlral ttlclatosítja a korrrple''rtsl>an rejlo erot, akkor rneglártlratja énje s tét olclal1rt, a gy tr ,t, r, clepresszi s, agyonl-ra;szolt 1lrnyékot, és 2l hozzá f(izoclo kap,',rlllrti problérriákat. Csak eztrtán lehet ráncba szeclni énje ptrsz105

ll''l'

liil lr Lr

tl ll
I

ll
I

kÖnnyedség, anrivel Cathalnak rnost .sikertil nrinclen, elvt>nlt;rt ;'r, Íigyeln'ret arr l, lrogy a lrarc itt rnindig élet-halírlramegy. l l;l ( thal kr.rdarcot vallana, akkor példírltl nenl elvarázsol1t.s lt'rrrr, sorsa, hanetrr lialáll. Figyelenrr'e rrrélt lrogy arrrikor - nélllirrt t',
,

ÍíÍÍészéÍ, de

rnindcnképpen rneg kell vívni vele.

A

1''r

ntellette.lotlagoliott' \tltt!! uele egy ll'omornal is, bo&y Min-clegvifulk kapott az utatllIli(l (t nxe'lU)asszo?1yt a ucítetyétiltek' l;alac]anak' híutak' és be,'lt\ll()'z eg,, ltluat, ,tn o" iilaiimi'y buat

és átclclja

t

I

l

tobbé Írtjában annak, l-rogy a kotrrplexttsr l levált Í'iÍr bolclog' ,,., telt-nes Íérjés r-rgyanakkor édesanyj1rnak szereto fia legyen. llr,l, trres t-trég rrlegjegyezni, hogy a nlese nem egy.szel'iien a7.:rr'l szerrlélyére vetíti a kornplextts tartalrrr/rt, lranenr a szembt'slrl, éppen akkor kezdíjdik, ar"rrikor ktilon alakban láthatjr_rk ?lZ illl\ l szenlélyét és az anyakotrrplexus kár'os hatásait, anrelyelit,l rtr nyÍrl, boszorkány és rabl bancla szerr-rélyesít rrreg.
'

végre elnyeri a királylány kezét, (.;rtIr't asszonyostlrl-édesanyástr_rl llekoltozik az álÍala nregolt ll<l:,i,,' kány palotíljába' s a llclszorkány rrrinden kincse nlcrst tltÍr' :r,. kincse. I{a sikertilt legyozni az anyakotrrplextts pusztítíl rri.'i, akkor lrasznosítani lelret kincseinek garrrracláiát, és selrrmi s('l)l,ll] vábbi vargal;etŰr
r-rtírn
r

-

'

ora'fa' benlet 'az , ,'ltti ltlclott. Mikor aztan elériezett a bticsti' és nteguagta qqy' ,,tl',l! lriraly1'lé a bíllos)<lba.iába' .l'ogott .késecskét' jbllér kencl<ícskéttartoll ",, ,, j1n,, Logy krserkett1eti a uét'e; aztátt és hiirc'|'t c'ércse1lpet' oclaaclta a leányának'
,tlttjtt, rácsoppentett
,r.

I

urot'rcJtct

ct kenr)acskét a 's'ít'ua-ríua etblcyi)ai', a u legáryébez' FyJ'oríl'1a lot,tll'ltitty,.fc)ltilt a nua'ai','es elincltllt kontontá'

Órizcl meg.iol.

écles lattyon'l'

hasznat

uerszecl ma'jel

az

ti'tort'

kebelébe re';ltetle
és szolt

ct ki-

t'll]!)l!(xk,

|lltl(!L|:

ri
I

ti

l

A tt
i

A libapásztorlány .lbjlcíclésétpéld z

sze?'etllék' - Ha megl,t' lttk, és nleríts ui'nía p)tor'b l' nrcrt.ilt?Ii _ a kcln'lonta _' szálljott '' l)llliazott ajolséges'ii'os'o"y felelt tlíz nt'ellé' aztatt igyék' ,:ttl': le a tlyeregbcíl 'o1alt "ogo''1a1áyo1a Leszállt hat a touar l a kiltt,'t'! ctt tlgy'all ,,""'' ln"nk' i'csetéclie! a patak uizéhez és iuott' l,tlylritt1l, m.ert i!]ell s)c"t.1as uolt' lehajolt ibatott' iAttoho'1tott' - 'lql'. Istenent!-,lr' ttz Q?'(1?\'ponoramt "ont Ha ezt éclesanyád láhn'' szíue t ,'lt'lt tleki a háron't' uérlsopp: sentl|!l'.l:szdkacJ?W.
tttt|,

-

Szaltj te'"yn"i:ngr'at'

nl.ikor,'ng'Á'"'ii'tt a u1r!\|1tty'
ueclel

a ito a pobaran'lat' amit rád

m'ese

ti
L

u
l l

leválás folyalr-ratírt is kevésbé clrz'ttrraian ábrázolja a rnese. A lil,,t pasztclrlán'y, cínr(i kozisr_nert t'nese alapián csak rÖviden szercll)('ll' rrregvilágítani e lblyanrat legfbntos;l|>b nozzztnatait és Í'cjl<'ltl, '
Íbkozatait.tJ]

Minthogy az eredetileg p<>zitív anyakolrrplextrs a leányoklrl l,, vésbégátol|a netrti azonossítgtrk rneglelésében, nrint a flÍrklrt'

,

I

i i

I I

rll
lrl
rll

ll

Éltegyszeregr- oreg khalyné, ct.féje mtit't'égen megbalt, és wll! ,''t,l szép leauya; anxikor .lolcsepereclett ct leán.yzo, oclaígérlék t''t,l nrcssze.foldolt éltík'iralyfinak, Mikor aztan elj tt az eskuuri itl,'1, és titra késztilt a kiralylátty ctz iclegen ot'-szagba, éclesanyia.fi'll,,t kolta sok-sok' kittccsel: aclott uele b(Íségesenararlyat, ezust t, tlt,t 54a seilegeket, ékszereket, egyszoual nlinclent, ami csak'.iál' egl, l,,t riilyl ny stafínnryiáboz, mertbogl Ígen-igen szerette gyerntcl':,'t
106

tlissztltilt a tryercgbe' i"ait't"ogottl1k-io .|',|,, ntegszcltll'|az(|ll u Kll,'t1 itl uolt, perzielt a llap, nemsokara 'ismét értek' me'qitt! szolt a ,,tll'lrilt1l; miuet most ffilt egv folyluízb,ez itmom (lz aran'ypoba' e' l'tttlttl)'|tá'já?ro*' - s'iíf i' o'ia'i'at',a'ch'i uálaszolta: _ Ha m'eg,,ttltlxil! - De a ko*o'i'o mé.g grígosebben nlapa' m'ert étt rrÍ!'"aLl '' ,,lll.iilzott a kisasszot-ly, csa'k isye| sa'i,át a louarol a kiralylány' n1'ert lll'ltl lcszek a cselécl1e''-'reszail-nat Is' a folyou'ízhez' és sírua n'lcntelta: - 'Ja'i' tt,','tt szclnt7as uott, le:;a.iolt uércsopp: _ Ha ?:t':eles*otl'i''' a lcáro.ttt' ll'll('lt't./- És.fblett a.k'it'alyl,au1 ct 'npii ,,r,n -*g''inadlta'/ - !' '|.?* iuolt ,ttt|'tit.l latná, am'ibett a háront' a ketul(ícske' t't' tt' llcticslur, t'in'nii i t'ebetébtjl btiiábatt észre se Uette uolt, és elsoclc'rta a'/bl1'ouíz' Nag" tt'tl'st)|lp littn' o' <'lruettrlezeft' ho51y ,' t tt kiral1la,,1, an o"t<omoi'á bn"ng a mellyclsszol'yt' meTt g'lotryye lett tltttsl n7(iT hatalm'ábatt tartja a
l'tt'til.ylátty

-

De

)

p1"1iyta"v rosszk'e'clu'íí uolt' nent' szolt

po'":'!:':!Í'','

a barom'"ué'"'"pp natnilt' Abogy
101

m'ost uissza akart

'll
illi

l

i

l l

ntoltrlftt lrcki rt kr;ntorttct; _ Irrtltt cla ezttitt az ettyitl't' trcketl ttteg olt ct hel}'ecl rtz étt gebéntett. _ ],.' t is el kellett tiírttie a kÍrtih'látt.},ttctk. ctzttitt ntÓ,g kíral1,i l'lll:) í! is ll' pttt'ttttcscllttt l'<ila a kotrtortta, Ós.l lt.'étetta uele a ntrt,qtt l'Ossz l'll bait' uégii I pe(/i,q ne,qeskctte ct lli ral)'lá.tt.l't ttt ittclcttt'c. 011l i sz(l ll bog.1, ct kirab,í ttcluc,tt'bctlt sellkilrck eg1'rirua sz I sc11l szril tn'itttlL'l t'(íl; llétt},lelett uolI ntegt,skiitlt a llit'ril.1'latry'. ntc}l bct. le trcnt. lt'.: l d ttagi'esktit, <ttt l:ejbett nte,g<'thc uoltta a kon'tcl'rrrr. De l:ct/atl,r 11lin(lezt lcitta, és .iol ncPfeK).'ezIe nlct,qcinct.k. I|Óh'ilt l.lat .tllosl 4 kontortrct Falaclarct, Clz iga:i /,lPi /.)'rls-\:í/i /) nteg a gebére. és louribblouctgollrtk, ntíg tlégíilme8 trcm éillez!el,:,t királ.y,i palotcibct. Volt trra)) orOn'l, bogy meglÖttek' a kirrilyl'i eléllttl'

szcilltti Ft.tlctilct tteu{í lotliirct.

ct.zt

l)tl' az

sz 'qazzc'l l a I;alctrLa'/blél tt lillakctt. bat legl'elt c;ly6,'",o u sittér' lattti' Meg is (l k(tpll ttla. nleil szcrctllé le,qtttabb még e'q'1szet' a lo 'f'e'ict' és 'l lszi)gezlc c't síltlét''hogr' tigl" !esz' ['ecs'tptd
íuér!e ct : lÓt kctptt ttlá. t<orri ,'oggot, crtttik'or
,,.1ai szegétt.1'

estt: cs tttitttlett rep'qel ctlcttt tet'elte át tt kiralyltitt)'' tlthtcle'tt

a kircilt'ltitt-t' ntcg Konraclka atlerehc' a liés í;1l'sz lL lxikat ct kij,,,,,,.l()l'tézelI a kit'tih'lfutl'a l<ifb.jre'
Faladrt, llo,ql' itl kell .fi'iggetrccl!r'''
i

, r'tiloszttl! trcki tr lolb.i:
,,.| a'j

at n'' l l e n1 s z ( i) d (l c Petlig ba sclt'sod't'cil étlesttt4'átl Ittcltta'
s z e gét t -y k

ra ll'

l

st'

i'qge cl

t t

e

c

l

l

szctlclclt, lallaptct tt tt-1,et'cgb l Cl kon'lol'll t, n1.er! dzÍ. biÍ.te, (j d.f(,R.I,('
se,

,Iinabb-lnllr,tgclttttéttttittrtkirtil.J,latÜl'kittuarosl.lril'k,ihaltotlak

b a ttct

Í

áb

ctt

t

s'7 íue n l el l Ie

t

t

n

t

egb

ct s

tt

dl

t

" tt !

Acl.lanall. nele.í ualami tnttttkat. tte cstlt'tlpftltt ol! szé,qy'enszen'tre. - De ct.z Órcg llira| l'lcnl tlt(lott scnt.nt.i ctlktl nlatos rrutttk'át' htit t.,égtil azl rnottt.l!ct.'- Vcttt ttek'artt eg:.,kí's lil)( l pasz!ot'ottt. n'lalcl -segít ttttttak! - A ll'is libapaszlclrttttk' Kc'lttl'rirll',,t uolt ct trcue, hozzri ktildEk. el ctz igctzi tlten].,dsszon),!. ltogl,stgrt

otlctlett! ba.g1ltílk íl.llclo,4till . Kitté.zeIt ekkclr ctz ctbklkc'ltt rtz l'e.q l':t rcil.y, me,gpillc.tttto!ta z udua.rott tilklrl,qrilti lealt.yzrit. és niuel ti't1l latta. igetrcsak.f'ilrcln't, gr-t'lltgéd és csttclct-szé1l !et'enttés, atbrlllrt,q,tt a.liatal kiral.y,pctlottts.zrirtt.y,tiba. és ntegllérclezte.t n1c7l.yclssz()ll)'| tr,qrt(tlI ki ttz a llrtjctclott. aki uelc uolt' és ntos! clclalentt lÍcstlt'oa tt uduttrbatti'- Á, csak c.q.y Ais cselérJ, ak.it.lcllszetlteru tll<'l.zbett. lltl.t1l

.fi)luezaÍtékct kc;nrclrltát rt lépcs(ítt,rtz i,gttzi

kiralyl6i11.117 1',",11,',

ttlibakatalegelríre.Antikot.ntrr.kitttt',ollakrlt.étalt'leíiltokiráh,szí:lcziist tlcil ct hctjct' Krlttratlktt lritt..1l ct.li'Íbe' és kibclltlrltltt hctltit,
lt en'e ct királ1:latt1'' ,ttk)tn téplti belcjle ttébijtt.1l sz lctt' Ígv sz szcLL ,.lii-fi' -lobbctlt síi'uíts' I'-till Ko t t rít tl le'ct ka t a p-l ci t t' p í s cl' h acltJ s zal cttl.j clt t t t t á t t ct'
t

l)tcBc.s(lkttézte,és(lt.uetulezelt'llclg1,nlil.y,ettszépettcsillog,ésk.i

talsasagont

le511,g11.

ntíÍ] a

b

.Ídt1t be.ftlttcltlt''
kr t tt t

l

Nen'l 'sclk id telt el ttzottbr.ttt' és ígl,szolt az alnletryut\-.SZOl1_i'rr Íicttcil kiral.yboz; - I{itrcsetn. lt1'(tnl' baclcl k'ét'lek eaI srirn''nrr,,', Felelt a fiatal királ'1,; * Kíurituagclcl parctttcs ttékent ' - ]Iít,,ctssct bcÍt ct sitttét'l. cs ct k;ttctk' antiuel iclelcluagr'lltcttlt, t'i!!L': se le a.lblél, ntert igett./ lbosszrttttotl .tk zbett' - Igctzcibol pers att l.lélt a konlonta, bogr- ct l<i elmottclja, llc;,qy,cut is bthtt rj el tt l,,t rrib:lcitttt.).'al. MrÍr kicsi llíititt mt',q is t rtéltl' cttt'tit elIet'ue.ze![, l'ltl't1l halaltit lelle a híísé,qeslrr.tktcLt. ntikorctz igu.zi kiríll.y,lritt.yt ztk.f til, he.jtttott rt clolog, és tiIkott nle,gígértert silttét'ttck, bo.q1,e,q.1l Ct)'dtl.),ttl fizet trcki c,.q],Áls szíuességétt'Iblt rt t.'arosb(l)l egy ttct,qy,, s(llél l':,t
'

se

t

t

l i

l:;iikctt (Írizni.

l'tiltit. és ,r, ngiv rétett tlégiggtl.l-ít()!.lcl. szilliltlt ti'aryut4y ct llctltit ré'qett.koszcll brt tttire Llisszttbtlzttt' tukligt)i ') a libít'kat' ()ltIcl. ?rcm IéphctelI t ilt;to t<"'t''cttlka' aztíttt rizgctték' f
tt.ltfutrt

,]ííntctcltis clly,ttt

koszoni ba .lbltu

er

s

szcl,

ll<lgr-

lefii.jtct Krnta(lktt. ptlrge llala1>-

liclttrtidkrt. s

tltíg he trcnt estuélecle!t'
]]sIc tt.zclttbatt.

étt t ttt!l'elé. s dzt' l11()ltdtd 1rck'í: - Nctll akctrtlnt' a laart.l'zouctl ,r libcikctl ezzel ' I/14'att tytiért? kértlezle rtz reg kit'íll1l'

ttlíutátt bttztté ek' elttenl Konrát'lk'rt

az

reg ki-

bbe eg'1'titt cít'izlt'i

]]dI nlet't egész atto rtcttrl csctk bosszttltt' tt'trcki ctz oreg kit'ti!1'' ntisét.je el' btlgt"cttt

-

-

is telik ct ttclp'fttk"

-

Meg1larclttcsoltct

ct'
Azt'

'i\lill:rpliszt<l11lirll'cínriitllcscr.clslletÚtcitllitrlílliIirnnrelill.clítitslilllrllIii)z()ljtil'.
r
I

s:r,t*.)

108

109

l

1i

molkfia el're KotlráClka:
szél hozzá;

I

scltél kapu alatt, bát olt l(lg ct.falcln eg1,gebének a.lbje,
,,|a"i

-

Reggel, ahogy, l'megyiittk a

liballktl ,t íi nlep l,,'

battL eL nt'i ttt'itrclett t<'ll'lént' bogy-cltt ,t lenlettcébe, és elkeseregle' ko''o"c rck ktirl ie is tlolt átll'' otl t't'!e tt gott<lsz kon7()r1l(l''i)" " szot hallott ' I]kkc'lr rtzlátt l11in(le1l c-lreg király, n'

liilatt

az

a

lo.lbj nleg
,,

uálaszol trcki:

szegétt.y Faladcl, ho,qy itt kell .fiigyenecl!",
lcit ty,
t

Peclig ba sorcotlrol éclesan}lacl lttclna, banataban szíue mentett m,egbasat[na.l " Aztatt elnlesélte Kotn'áclka a t bbit is, azt is, ami a libale.qelt,tt tottéttt: bo511,att k'ellett neki 4 p rge kalapká1ct utíttt szctlacltti ,t szélben. Megparancsolta ant. en'e az reg kiraly Konradkíl.nak. btl.ql masnap baltsak ki megint a.lalkat, aztart .fokor regqel a sctiat.lol séges szentély-ében letelepecl.ett a sotéI' kcpu mogé, és kiballgalltt' hogltttl beszél cl lefu4lz a Falaclct.fbiéuel; aztatt meg kÓuetl'e a lltt .iaclont a libalegelcíl"e' s elb .ft egy bokor ntogé a réten. ]'attct is Jttt nuarosctrll a saiat szentéuel, antittt a libupásztorliht'y, nt.eg r.t librt pasztotJ|ti legeltti kl:ilcli a hrcl'akat, aztí,ut kisuat'tatl)cl letil a lecitt.J'

/a

l szegén.y kircily,

te

nt szabacl csliggeclnecl.l

'|"nao!': ''i'^'!')ék' az clreg király' t,c.ttazslat<lscttt szép ucllt: l '\(lk b(,,1ul!ták, me,t olycttt ',,,'i,")r,ío ucll!' ct tn'ett1lr1sszo1l'y' r 1i,at, és ttr)tilra atlta' hclgl l:lanlis a tibapasztcnlatly' oruerrclei'i-ait o' iso)i" t sdk komo,ta az, de nlilyett szép és eré' a.f.iatctl ;;;;;"o,riit o,. ,rrnglaia. .:(!t. llag|o1t a haz t )g-, tat nrra.t.9sa1l,tak, neghíuták ttl,as.jegy-ese ucut. azmlt t íilt a u legétty-' e&yik ol' tl(1pét és ntirtcletl p t)'r:a'ti,t7z-'aLszralf el' c't kclntortt'a' cle a kotnot'ttának ,la'latt a kit'atylauy, nlásikott a kiralyékszetcíl.rá se isntett
1t,t't't.f'clrcltllt, tirap

roguest t')i'ail''i-

')''i"ao"

a kiraly'látt''l'

és

l'ri1lrazcltt (1 szen1'e "''J")"it"o kerek'eclett' 'folculott az !tit4yra' Amikclt' ,'a' o'tit''i'toi''a' ia*nA'íik az oly-att

o t'o-o"|'irnk egy- i'e'jtuétt'yt: tt'lit ctz így b'ecsapta' cl'zzal elnlolultct slilgal(l, aki a gaz'iaii rgl' "iig )-n'trl'yo" az ib'elt? ít,é,letet érclentel
kiral1'
t',qesz

érclenlel

lclrlétrctet, es migne-raezrc'

];clelt a batltis
lltlg.y

zo, és kibotttla a baiat. csillog-ragyog a szíttezilst bajzala. sol;cira ballia ánl a.z oreg kiriily u nrcndrjkí,tt:
Iii.ij
Kot lt'acl ka ka ktp l Cl t rop ítscl, h aclcl sza larl f ort u t ana,
sze llcí' .lii'ij,'lobbat t

Nettt

s

uíts,

"n't''t""|''tit itl'cot1ak' hegl't'tt'u l'ql' tt ol' tttíp a o'a'i[ _' a-z ítel1'. li'hér buat.lag1o"'*, ' ctz't)reu kital'v ki trcn't' aclicl! -|r" '"o' az- szott tetk'ét szerittl -' es bat legv-ett a Ie szauad lcl. ntallach'a mrtru)tacl k'i' a-.f'itltctl ktrály pec,ig ttolil
ctttyctsztitt

"n'iiu"o"y: 'iL'ogn'

-

mitll Sentnti. iollbctt trcnt érclen'tel' llortl elé két zariak' a
ht'rctiba

", ho!clo'qsa'qhntt ttlle ipttzi.jegvesét' i."ílJii"'"
,,,,íg csak

tt),ontbatt uégre is t2'1ir":iin

r,itetet;

ttrnlkulIttA riqt'ii//'

ntíg a baiant be.fotrcm,
b

meg neln haltak'6!|

koszct ni

!

I

l

./Ótt erre egy szélrobc'tm, eluitte a kalapk'át, nlesszire kellett utti t n szalachti ct Konráclkiin(lk, a lefu ryzo nteg .fésii lget te' .[o lto4at (l ba.iat. és az oreg kiralv iol n'leglig,,elte m'itldez!. Aztt.talt fénj,g5 észrcuétlenlilelosottt, és nik'or este bazalott a libctpasztorlany,.fél ,'euolltc4 és nrcgk'érdezle; nliért csincilia nlitulezt? - Az! nem szrtbacl elarulttotn .fblségecltlek' és settki entber.fiáttctk, mitlel szentiil ruegeskticltern, bog)l bctllgcttrti.l'o,qok, ntert bc,r meg nem. esktisz nt rci, balalontat lelem. - Az nreg kiriily azonban csak u.ttszolta. trcnt bagytct békén,- Atrs'. ba trckent. ttent, akarrlcl elmesélni rt'totulta uégil -, a b bos kentettcárck títtt csak el szabacl mesél trcrJ. - Igen, annak szíuesen _,.fblelte a kiral.ylínty. Be is ntászclt!
l

a .lb Ira ko

n't..

eg'y oLcg' kirírlvnénakszépséges A trrese azza| kezdoc|ik' lrogy Az u'''y" e54y "r'rressze Í'ol* llinya van. A térje '''-'a'-'eg,.'-".,"gl-'utt az anye a leínylit'-Ebben a rrlesében rl()n élo" királyfinak i|'Li cl ez'' o i"'-'yetoí' Ráaclásr'rl - is 57'Org^||n^z7.^ u' nlegtennle' 'tualli rrragírnak kell lrosszír tltat ^ '':11!': :t rncsében - a l'anynak tapasztalnia egyeti'i''irylir"'' tv4'g kcll tchát lr<lgy eljtrssor', ér_ " a királyfival. Ez az ítÍaz' rrríist, nriel tt
.a,z (tÍra.. ar:inyat, eztistot, ""xT,ilr'iu,u.nyal sok-sok kincset ac'nak n"g.y b séget r'ejt rr-rzrgában' <1kszereket. Ez az anyakotrrplexr'ts l' rr'rellé

'áll"il.;;;';i-,erurjg.r,
'1

gazclags1rg

e' r"i'eg

;any

aclnak r'tr.u""to1a' Kornornárt is
111

110

I

;

ril
I

,

I

l,

I

lll
l l

I

",r..giat,,i azt i's, ahogyan érzclrrleinkhez é's itrda,trlo?-'..,,-'t i',,, ;)i"'..,u'''', A királyiány csrrpa életero és lencltrlet' p viszonyban van ? tcslr. vel' neiléz lrelyzetekben val .színiíl"g i.rr,-r.t te.sti-lelki sei' sejtései' s azokat kovctni is 'negérzr. íclg':r. 1o uiszonyL-,an Van a ttl(lill talanjírval is, iliszen lova netrl akárrtrilycn lo, lranet-tr bolcs l , ilt szélo lci. Ez zt 1 nagyon világ<lsan .r,., a jíl, ,,b lcs,, any;rr tlezore, allieiyet a leány bens vé "n'tc]t tett, és ahove ;.',';;; visszahÍrz clhat. A kencl:::\" ''ui.reg ue....pp.kt .r or, ,.r',.,r"ti", ;;;; " ,r.,#iy", niég nrágikr.ts kapcsoillt lill fl.nn ,, any1rval' A llatal líuyt kiktilclik az élt'tbc' ;or roi'r)...r,re, és n-régis r.i)g tcln hatallrríilla keríti :t kotttorna, ot irl;i tiJ.riil, hogy a kirírlylárlt Jrnyc'k:r' Mint lrtinclt'rr lc'jny. ,,t,l, .,,'J",it.g pozitír ltnyltkrlrtttlL' xtts lolltlált lr kirjivlJrr), cs:rk :iltlttI .r;,;: i;;;;''.;;';;l;:iil"];, ilycn gclnosz l.h.t' Ho..ri kot.t-tornílt o$.i";; íél'rrrínt a kir.írlv lány lelkében élo' belso alakot, i]"uJi;iljiil;'il.';::il jét' akkor ez azt '"'", ielent'1, n:rg' tiraryl,iny .ou,g szernélyiségtl nek sijtét vonatkozásait, els " -sorban t'r,,átÁorkoclást és az t >I,t.l] íakad agr'cs.szicikat te-kintve t.t;.r.,-'_rr"r. " uort. A tel'esség, arrli re az ercdetileg pozitív anyakornplexi.rs lbrrnálta rr.,r,eIy'iJ.]r, szik, nlindig rrragárban Íclglalja ri","r"',r"agy nyit,ranuul clenrct " is, hiszen tl-ti hatitlnla.sanu, nrint a rtr;e.rseg7 Dc nlíg a teljesscrg<'t az ilyen szerr-rély a mag1rénak uel', r.lalábbis igényt tart rli, Iriszt'n sz[ilelesi.r.l lirgvrr igi,nyelt". '',gy

érzc'ltlli viszonyun kat ábrítzo'ja, a,'t Ll t.tlílclr ,t zrhogyan a ktilonbcizo trr,i r"g..q,,r. ..t r.ilati..ti,,il

testtinkh

ocla, ah<ll , tékes és titkos clolgokat szrlkás '"iiil orjzni. A tlrcse nyittijelcnetében olyan l.iatal n vcl találkozlrr-rk. :rlli l, senl tagaclhatnír ereclctilc'g pozi tív a nyakomple;,l;;;;;;;-'':'' tninclennel f lszerclve, tobb;e uor-' n .ztt .egesnél, .ici alapokat li'r pott az életlrez, ezt l-ejez'i ki Falacla, a l
r

na.-,' ;;;1r:, pel 'az anya vérélll; azzal a tanáccsal ,rrtio .Iz .JnylLleílny:irr.il ezt a kend cskét' hogy ^, nlcg jcll, nrcrt segítségére lclrt't .' bajban. A kenclíjcské,r :r|rr:
a kebelél* L,rilytony,

anya tlllrr Falacla nevÍ'i, beszélni trrclrj i"""i a"y" és leírnya tl'tÓl1, ,'l' zisztenci1rli's ktjtíjclé.sének jele a Íéhér t<enaocske
é.s egy

-

l]leg cgy anyaian g<;ncioskclclí>

í'igr-rr:t, ira nct-tl

is az

r1,rl<iI,

l',rl', alllikor itz tl"I<ezél> l kics rszni lírtszik' Arrríg elégeclett életér_ .'r'sÓt nettt rontja cl scnki, adclig netn hataltlraskoclik' Dc lra el1

lrogy lrzrtalor-llvírgyí;, és kapaszkoclik a hatalrlrrtba, Íolcg ak-

r

z val

.

A

I

nrint szir-tlb lltrrr

A rrlcs llcn a kc>ttlorna nrinclcn téren itiveszi a parancsnoksírl1()t, s eZ azt jelenti, hogy a királylány l l tt lllclst liatalrr-raskoclíl ,rrrryéka r_rralkoclik. Nenl az zrnylrl<clrrlplexttssaI rl'rég vilírgos kap_ ,l.rllzttb:tn írll tlrclatos énjévelazonosttl tobl>é, lrllnetlr .azzltI ztzo' rrtlsttl, :tnii eclclig kiIrraraclt a kor'riplexttst'tlintítzultírbÓl, és szolgírlíli lrt'lyzetlle szorltlt' Így ttztitn a kencl cskét a vércseppekkel, a kap( :]()latot az anyltvttl' cl is soclorja az esett'tények írrja. A levírlírs i|Í1y2l- és apakorr'rplcxrrsrí;1, bz1rrrrilyerr színczctti is' ^7' rr'rrclszcrint írgy tt)rténik, liogy az etnber llcnsijvé, .szcIwessé teszi
vagyis zrzokat ir szcrrrélyiségrészeit, arrlelyck a k<>trlp'rz írrnyékírt, lr'xrrs bevés clése iclcj n - az zlkkori kortilrrrények rrliatt, arr-relyek .r li<>llcktív értékekct is kijelclltéks5 _ kirllaracltak. Mivel ltz ct.ecle-

rlitjítk, akkor annírl inkírllb'

lilclg 1l<lzitív anyak<;rnplexrts lratírsa lcv:ilasztja a tLlcletIa)l azt' atlli

'rrir'csszív, elszakít , telrírt írrnyékszerii. vagyis az eszrriénykép értr'lrrrébcn clftlgadhatatlan - 1rlland részc cz ennek a korllplcxtrslrlrtíLsnak -, a levírlárskclr éppen ;rz 1rrnyékolclal kerelieclilt f'eltrl, és r'Iég gyakor'i az átnreneti azonosttlás az írr'nyékkal.
I|z az ztzon<>sulás az árny kkal a ttreséllen nagyon szerllléletes. A kir:'llylány nent lovagollrat t bllé Falaclárn: cclclig bizt<ls volt az r rsztoneiben' trrt>st nincsenck szt nci. ltrrhílt kell cserélnie a ko' rltr;rnítval: cz azt jclenti' l''ogy l nyeges szerllélyiségvítltozíts ltlcnt l tigllc, és cz kif'elé is llictalllLlt'ttkozik. Árrr rrleg kc'll cskticlnie' lrrlgy scnkinek setrl beszél err-cll a virltozirsrcil. Ez az eskl.i 2t t]icÍ]lrrenekirlés els lépései.s: az eskti által rllcgnevezi azt' er-rri t rlt:Irt' Ezzcl ttrdatclsítja rr'rag1rban. hogy nclll 2l kotttot-na, r_rrég ha ttt<lst annak lírtszik is' Az eskti által l lisnleri, lrogy az, arrrinek jt'lenleg r'rlr.rtatkozik, nel]l ztz egész l nye, (j nenr csr.rpán a sz()rllyetcg, arrlinck pillanatnyilag látszik, clc tlreg aliar trraraclni ítr'-

"i',.ritnyi,"

nr.rrr rrrcijr

rrr:r

rlyék rrlivtlltírban, nlíg cl netrr jtin a színl,allíts iclcje. A kirírlylírnynak nlég van nérrli laza kapcsol..IÍ2: 2|z anyai értélic'kkcl, l-tiszen Falacla ott poroszkírl. Arllit llcl nk Vésett az ereclctilcg j anyai t-tlez , azt végleg nenr veszítlietjiik el, 1ltrllenctilcg
113

112

I'íl
r!
I

\
l

I

volna'

llrtrdl' LJ 't^^\'r Lltíy rElllllN' llllllLll(l cl\'( !

\lrri íi lral,.rcla rarrrán b rsr.ri Falacla t sajrrálja,

é-s at'ta

is crtllékez_

I

.,leányz(>"

gy ngéct és cstrclasz.ép, és kérclezosktjclik trtlirr:r \
l'Llullutt )Z.lll(l\l

,

talpraesett Í'íetel no lett rr ltz :lnyak<r,;pl.'cT,.;r. nrn-,á.'it'at'':t;

nclll vcszctt cl egészcn.
tékek, arlrelyck a kirírlylírny igzrzi

!

lr'.lner_rr enyeleg r,,|rrlc' Lliszcr', l"r-r.,aaaL a libákat orzi,

cgy kicsit

kincsei.

l ,,r lr

kolban |x'lz'z|

\||(>

Íérfíval lra cg1'ltltltlllt] osszct\clLl -

igencsak k()zÖnséges tllr:t-tkát kell végeznie. Nlítrrrlo.st 2lZ cl-('(|, leg pozitív arryak<lrtrplextt.sÍr etltllct'eknck rninclig Íbntos, lr,,,'
I

l .r1l<'stllata' l't<lgy

,l,,llll kell

"gy;rr,

althc>z egy Íériival-igaz'i kapcsolata legyen' cgy ninri évoclésegy legénykél'el' rrrásré's7-t

egé.sz életénát,'rcrrclkíviili'' lenni.

A ríibízottállatok elárirljÍli

|,

l .rr:tl mltlzrts'1tgos ingerkeclo lrel11erct

alakít ki a kirírlylírny'lll(i

l

I

\'l,lll 5 lllKztt,L' il |'' ' tn()rn.t illetékességi korébe t2lrtozott. Csaklrclgy nel]r egyszeri'ien viclál'rl libalcgeltetésscl telnck lr r,.'

clkiilclés r,,,ls "re.l'J, híntzrjíltél<a.

,,',,,l.

a csaloga' a zsencltil er'otiktrs kapcsrll"rt ''arítzsa' lr rr]egbízhati;Az oreg kiiírly inkirl;l>

I
I

a tettek Irlczejér.e lép. Fcliclézi szenrélyisége azon részcil. ;trrr,
lyek valalra lényege.sck és segít(iek vc;ltak' s atnikor ezeklrcz l

r''

r'll

rrr rrtt'g,l'ogaltrrr.rr'^,arrli tclrtént

errrberré is r'ílll'rat' A kerrrence llrrrellctt a kerr'rcncében kész
115

vele' és végre kipanaszkocl'a nla-

l
1

l

L

114

l1

lr

l1

I

I

I

I

I

vítlik le pozilív apakorrlplcxrrsár'<.ll.
'lckir-rtstik

rllck érlcl(jclik. Ésa kirítlylílr'rv lllOst sZaV2lkllar'r is helyre'írllít jlr l,.'1 Csolat,it anyjírval, al<inck rriegszakadn:t a szívc. Catlrallal osszelrasc>nlítl'a a kir'irlylány a í'ejlííclé.s .sol<kal ll,': ,,l l>i icl(ipclntjírl;an panlLsz<>lja el ÍájclalIrrát. Aruikrlr' elp;tnaszrlli:r ', r-ryék nriv<llta tl'regsziinik' és a kirírlyl1rny cll'<;glalja jog<ls ht'lr, liiLírlyí'iolclalán' Sajnos arr(ll netrl lralltrnk' ltogy a kiI'írlyÍ'illt'11t '''
r

1. TEIEZL'L'

fíri'' ,,Biiszke apa- csodáiatos
A

{i

erecletileg pozitív apakomplexusa

1l

r'gig trrég egys7-cf, lrtlgyan is játsz clott lc c;z.:r l' loclési lblyarr_rat, a ler.'ítlíts az er'ecletileg pozitír' iLnyak<ltrr1llcxLr:,r, I]settinkllen '.r7. 1|nya ke zclcrrlényezi a levírlÍst.l;írttlrítjltlciIlr h<;gy lépjen ki az éIctl;c, és gazcllrgt>n Í'Ólszer'cli aZ Íltra' A 1l,'' tív kitaszítírs cgy Íor'rriírjacz; [trcljtrk rlrítr', lr<>gy ez is Íélaclatlr .r anyírrlak. A lcírnyt hatalrtlírlla kcríti az z'lr'rryéka, cz allbril az,'l, érzésl>iil er'eclhct, h<lgy rrlinclaz, artti az anyírr-rírl v<llt, ee1'íll'r| ,,, llcl}l ltz igazi élet, és hogy a világ Írgy, zrlrogyan volt. cÍ]ysl('ll,
'
,
r

l

lcl_ret annyira liitngsírlytls' cs1rk az any'.tkotlrplexr'ts a1lai"i1""n háttérilc sz<lrttl' Álllrat azr1,.rl<<>t-nplext,r ,.r-'"1'tn"l'"

i('lll

l_r<>g1:

x7

l
I

rl
l

i
I

csak nct-tt l tczik tclbbé. Áz zr (kclrrr1llexr-tsos) vítrak<rzíts, ll<lrir vilírg j ságos anyának rlrtrtatk<;zz-ék, csal<icláslla íirllircl. A l,'.r''

l

liclgy ez. anyakotlrplextrs szitr,,rttplcxtts is irnnyira az cliiiérllcn, ,,Férfinak lenni

r, lr:rnes(rlYtalan'

ll
I

l

I

I

I

r1

I

i
Ll

ll
rl
11

li
I I

1l

li
ll

lrll

cgyré.szt hatalltlask<;clí; gc.sztr-rsokkal r'eagírl, arrlelyek ttlilr1, 'tr ltZ<>nban nir_rcs igazi hírttér: a val<isírg<l.s életllen véghezvitt <'s,'l, kcclet, nlí.rsr szt 1tdig clcpt'csszitival. Az arryak<ltllplcxtls ct't', l, l<>rnlál(l l-ratása rliélysége.s l'eleclésbe rrier|rl. Ahol clepr'cssZii't'rl l'cagírl a leány, ott azt tcszi, atuit tcnni kcll: k<)zorrséges, triitirIt'r, napi szerrréllyévírlik, s a szerclct-tlnicl é.s a ncrlriséggcl .szc'lrll', stilve is rrtinclennapi vonítsokat féjleszt ki rrlurgírllarl. l]leq eg\'.lll! lli|.lszt, arlrely r'llég az irpakotrrplexr.rshoz írll kÖzel. Alr<ll l'ra1lrIrlr'r k<>cl geszttlsokkal akarja t'l'regririzni egyens rlyírt' <ltt nelll lcjltlllrI tovírbb' I}1rr Írgy ér'zi, írr'nyékl>an él, ernlékcibcn vis.sz:ttér lr r, clcttség és a gazclagsírg régi élctér'zésc, Most lclretsé.gcssé v:rlrl hogy egy lérÍ'il'r<lzk<Í(idjék, r'lrgy hogy a segíto 'lnitltttsztttlaitl, 'rr s1rg<>k révéI'rszerlrélyiségét r'alciságos életbcn jolll>an él't.t1tt\, a é's a llenIlc él lehct(jségeket rr-rcg is valilsítsa. Azrlk a lrl,l sítsc, ltkikl>en et'íjs az efeclctileg pclzitív anyakorrlplcxtts, h:tjlartttl.,.rJ vagy iclelrlizálják egy kissí', vagy lcllcc'srrl ltrra, hogy a Íér'Ílakat az tlt<illlli akk<lr Íbrclr_rl elij. lra a n l>cn írrnyékolclalll Cltlttl iék; nírl. N,Iinclkét esetl-len anirrrLrszÍ'ejl<iclí:sre van .sztik.ség. Az ilyt'rr tr (it vz'rlasztja ki lt Íi'r Ir 1ltrsÚr no ritkítn szeIrleIi ki a pítr'ját, inl<írbb
t

j

Iiuttk

''

lr'rrrli 49
' ,

r"'i 'lz'.cr'ecletlrcs n<l^zitiv 11t11 é'n'cs, és nag'yon jellerriz<i ltrrngsLillos Nt'ttt ltt''t-

1'r.rrlr |írt-. csz.él>c li<>gy rr:lir.lr allllíll t t;v.tx")iet"(

'llit,"-,tr.

,ttig ttnyttkt"ttpi..*t'ttt kctt;ssc,

a ,,r,'scl cgy_egy ttirtenciet lisÍ'irr'kor'ill(ll' i' rrlirrlég' rlta is ragyclg a lltrszkcségt i]rarrk 1',',lie'.tz éclcsa;lia' vcszik k()ktiit>rrbt;z-<; "apírk'' |,rll irZ a1liár l n''"et'"'raunrafru^'l lehet(t lcgjobbrrrl,

"

jut;;^'íl'Árrti' Erecletile8

rrlejcrnetll trlinclctr elkltlottlrltlrl

l><lz'itír' lr1lltlitlIlr1llc-

t

rrénct l'oszere1;l(ije

r,'rll tlrlírljl .rt

ellcnirk' cs t'ueg r"nt pl.r'r'iiri;ir:t'"a"i

sta

p"""t kér'rír'l'ontosan cnnyíl igérryel' l'rrrr' llyenkor't(llhív' e' ai interjírra kéficlrl az' apak<>tt'tp_ ,. ri)llbet, ," x.u.r.l-rl.'.i in.'ir,,. szíVcsség'lc'cgyvállalkozott erre

r rrrtttrl<ája keretéllcn

"

t'''ty'"'"'' i'nl"t:"égtink 1rrna1'szi1rr1i'::r_']']:Iakar tal'tanl 11ellrank
ic1(ink6n1 91|g1|)()rzét

"t l,'rrrs térr'rírjárrll, reszsegesen lel_ret tanlrlni valal(':'Zl luel't az apakorrrplexlrsírll<il "bizt<lsan lé' nírllt cgy szí\'.e:::ire'' L'r'ank Illlt"' lll,lsf szt lllelt ; 'j; r':lg'yok rrr,..ltc:Ztart<lzik.l.rogyttrdja,l<i.,irlegysZ-i\.csScgÍc

rr7

l!1

il
llr r,i

ll
t

l

l
l

I

il

rl l

l i

lt

fltsokra é.s a lélekgycigyírszokra' Tchetséges enrLler, czt tttrl1'r élvezi is, és kiruonclclttarr jÓ svírclírjÚr. Szeret lleszélni, ily't'rrl , '' hangos és netrr íirkarkoclik a szavakkal. Egy biz<>nyt;s ntilt1''' rrlegbabonázva csiigg ztz a1kán, rrrég akkor is, ar_riikor flelll it]:t, ','' jelent s, ar'rrirrll éppen bcszél, t'Ilefl zrl]lit ct rlloncl' valztlrr>gy rrr,'' dig jelent snek látszik. tlisz a halaclásban, Írgy értve, hc>gy ,,1', sze Csak selllrr]i rtilt kísérletczgetés'',anli tÓbbnyil'e aZt jc'lt'lll rtlinclen trtenjen továbl> nagy1írbíll Írgy, niint cddig, talán t'gt' l csit tollb er Lleclobással, vagy cgy kicsit Ir-rírs lrangs rllyal, Nlrgr, ''' pontosan tr-rclja, nri lrelyes és r-r'ri helytclen; írgy clijnti el' Irogl' l', legonclolja rrragát a .szitr.rírcií;ba, és c)sszelras<>nlítjzt ztzztl'l.2lllli ttr'rl volt. Kézlle vesz'i az tigyckct, csclekszik, osztÖkél, t-tlíisoka( is r.' vesz, hogy cselckedjenek' Nagyon ()szt nz en lrat tttásokra. c'|,', sorl>an a tettek szintjérr. Ő r'rraga neln nagyotl kreatív' és czt ltr,l ja is, cle nagy tel-retsége virn al-rlroz, lrogy Ilrírsok kreatív i)tlt't, hacsak tÍrl kockázatosnak netrl tartja, tettekké lornlálja: ,,Álrll,' kitrronclottatl j l értck, l-r<lgy rlrások krcatív citleteit íoldolg<lzz'''''
r
t ,

Frank kil'c1ezetten j kedvtinek és rriegbízhatílnak lírtszili. r,''' l kor ki.rls<-l dolgok intézésér van sz . ]'ettrc kész, aktív, tltt'1lr''. r(i' clirrarlriktts, és sokat ttrd. Úgy lírtja, van értclrrre, ho91'ttlr',' tÖbl; ttrclást szecljen Í l, és a kcll(1 pillanatlllLn Itteg is tllrt|'r lrogy rrrindcz a kistrjjábztn Ven. Nerrr látja viszont értclnli:t. lr, ', olyan kérdésekríjlrrlorÍ<>nclíroz-z<>n, arllelyekre nirtcs ltcl1,t',' ' lasz, vagy esetlcg egyítltalán nincsen vírlasz - ezl rítl>ízzzt'llll,'

rlr,

r.r ÍÚrí'ivilág'
|,.,lrttplext_tsa l r:rrik

lrisziink l-ra elbeszélése1n1k aP^_ lÍretiák' Szakrrrai vilírg:r rrrcg a val silgnakl

Színtis7'_

'

t.rl' J() százalékírt, a r,,l, at-trely
''()l])'.tn

'"'i'i''i;';:'"n izgalrrrasnak l'írtszik; elt(irr clik 'tu'szeleseíl;;;";y"" *P'* 'tz id.eíttz||ás' els ;";':i":"v]. c:tltbet'. Fr'ankot L^i' o is tet'tcl',z' arrrelyl'rez
,rli.
,'}]\'

e tlrttnk"ttcrliletén íoglalk()Ztat()tegysze'i'"n n"n.riu'i;;';;; rrrinclennapi rrrtrnkírjít-

r'' u' al'ii"ti" "n' felel tnu'u' eltot'zíLott val
szerntivcgl"n-Ju

s1rg

eZ' hiszen

n'"et

Árl egyírltalán '_''n-r_"''"'iat
;,'

l,''
'

lc't'[i k.'lzott

cége vezet(i *u'l'Jru*"[iclcelizálás,.l' egyszer(icn érclerrreit' crrreli ki' Ó ilyc'n kir'étci"li'x""' lér'ii' lrki cstr1'llr l'oppllni szlrktlrai crnclkecli'sérol' ''tl'"'g"'é'

; ;'.

;;',;

;'',

H,r elgi-,n,lc,láslrit írli,sblr ,i']:l]::';"T:['J,'J:'uu"l,(.ru kilrívásl Az olc]el eg'yltltrtttltcllt lt bizorr)'trl' l,,ullrljlt. lrz íclézés ''":;;;;;''u A rrrti tllvirs'islt lÍt'atlslig'ls tlgyltn' ;';d;"'
''zilvcg,. ki'thar'rrracll
,.,,'t

::,-

'l"lg";'l*'

;''"""'llcsz'i'l

:'.'il'Í; ii:" *;;.i:'

-l

i

l:Í,:*i] i;':ii.iil

tl

trtag,e

\ .,( r(( ",t

'

r

::,::il:-i":i:\1.;]1": Ll g'y'J n J |lt:t'"]"'']"):]i''"),i.gtlrrcl<llkclcl' tt .i",''"at lirr krítizálilr is,el kellene l,'.r,'rr."''r rlrt.t'tékben' hogy a'íiui'""*"^LtásáLtll o ttrcl1:r' rriirril sz'tlklis k;i];;l';'"';' i;"*y llissák' rri.r' E'ppen senkivt'l ilsz'""nyi' ittt* ennyir hoev cnriett nr( )stltnril)ltn uit"tf*'-''ni"Ct Dc il1'crrckkcl a f'eminista nc;kct './.(' ne vesszerl' ni"el-i"La" kcvcset beszél a Í'eleségé_
)7.iist,

hr'*it.'J;;;'';;"..:'i

i. rr.urrrl".'i.]'r*i,

eg;' kt'resztllí_ r.r,. lcnn,-. kilurgyni t:l:1.

;l;,,"

1

I

I

ll
r1

l>írálitt'.t ;ogvédo csclportok ,'rnértéktelen'' br.rzg lkodását és ,,rlr,'r téktelen'' koveteléseit: ,'Végtéreazért ecldig is csak trlcntek a clr,I gclk.'' BeszélgetéskÖzl>en Í'eltiiník, l-rogy Frank gyakt'an trtt's,'l olyan fér'fiakr- l, akik tílrlltlgatták. Még r'rrost is, a |elek szerint,;ll landí>an Íbntos férflak veszik k rtil, akik valarlrilyen t'n<jd<ln t.r
'l

Meggy z clése, l-rogy atnit az etrlber akitr, azt tttc'1i ttrdja csinírlni. Minden kétségenÍ'cltil z'rll , biztos identitást tctt'rrl tett rr-ragírnak. 'ltrclja rlragírríll' hclgy igazi Ícrl'i, és hogy Íér-lirl'rl lenni j . |Ia ez: a rneggy z clésétkívtilr l megkérd jelezili, 1l, clírtrl társaclalorrrpolitikai vititkban, akkor Frzrnk az ilycn nÓzt'l, alapjában véve lrelyesnek tartja r.rgyan (,,Minclen er-ttbcrnek jt11'r van az egyenlo jogoklioz. 'l'crtrlészetesen a n k is ettrberek''), ,
é.s elacljarrr.''
r

rrr,'yis csak clvétve

l

is elllesz.éléseiben,sz-íntc_ r,ll cs a két iírnyir<li'i'"liii''r.r.^,tnak lelkiisrrreret-l'trlclrrLip''lslze nlitrtttrk:111,Utt lra tctl,'rr('k rllilrrLln'tt v"n vezct pozíciílban van' és így' aki ',,l, ,'tuint '-'li'-"t"nt'in't'"' icleie jut a cszrlírdra' t(rl kevés i.r',

;';";;il

Nagyon

')''.,

""-,

t

|,

és az apámegyek vagyunk'' "Én A komPlextts ereclete |'rlrIlk urpja

ép.pirgy' lllint ''t lie lrrank is cliplorrrás cnrber vcllt' l'levilrarzott (lolgo7'os7'()l)1lclc l,'lisz.ik, l"'gy é']'';;l"" ""i,rr.ro"y'''ot'o tette le a k<)nyr'ét'
enr_

t.rlllr, elosz'Ör

"

'"#;;

-'^i''i'"""'nki>c'iva
119

tti

T'
isnre-rteti n''.g, 'I::s'esjíráb

a vezeti

l(oÍ_ nenI

i:J#iíJY"::{h:i;#l;;i;'' 3i]:;';;iffi ltogy oniíll irn gonclolkooi, a vitár: ..KotelessÚr,,.,i
Míg az el.ec]erilep

e y.szer. r.t"gy o-i,.'', '\/5dI(' ' i'.',,iry.n_"ti;;::''*u'dett ;rpja állísn cle rttár Del)1 lltrl ,6plap.ll. a,,'tet"''^,C'"'. "* !i"'dil'l5ponll'ivJl' '.1x:,ff
,',

#;, j Í,,:;,f -""_.'\ lÍgosan.z.'nb.'l.,,
p
á rt

r,;;i ;ili :lx.l' l i,, P..l,l'ilfl il.ii|,::i;:l?'"; i:'J: ;;*"J.l:i ::Í :riÍ.;'ff ?ff''TiÍI"*r'j::)'
má s vo
l l

ra ertrlékszik

Kérc]ezcjskodr:lgyon,

Í'iát, kultLrrális nug|.'l *'i'jjx'i_"Iis és társaclalrrli i'llrlént,t.l,l,, osz(onzci és jel

be

rro']]:'ljly',''-"'n'i"lii1n'"'

szclrrélyi'ség'

t

l'tigct. A fiatalabb lérÍlakkal, példáLrl a vezetogárcla trtírnp tlásávirl rlr'rlr foglalkozik, ez nem érdekli. Táiék<>z dási pontjai rrrég rrrintliy,

trrrlgatja onértékeléstiket ezzel zt rr-ragírét is, irtvírllalja a Í'elel<lsés

i ;]
;

o

l

t

a,,,

.

t., y

" : ; j:._i:rff ctolordttlI

ÍIJÍ:'L 1;) -";ii

),

o. il] n'ojl','' lelretek robbé btiszk" -.]o.::"''y"s érrékeket fola<]sz.

Á nelIézsége,. .*'ill. "''''t '.tL- nl;;''':Íu""o :rpjir jelenleg, : ",,,;I,liiÍ*'': ;1'i1 ttgy:tn ráItt, cle lttár i,'lJ'l')u''];";lfj]]] tnég rnost is biiszli,' elege van berole, hogy napon," il,-l:'nt.''"r" u.t,u. i,,.' ]i.itln," nla nekcm, nlilyen el kell nlontl:r c.sociálatosl'

az a ielszo. lr'll:r igy l,^ro'!I|'a..ng.,''i.-;;'";ff.^l1'"'lpozitív ap'k.""'''i'' er1ékeinlel. ..r,''ntÍl' ,,^.'', "rrrr]a .'i:;''''* az én nézc'teirr"'t
xtr.snál

..N.',,'rr,t',,]J

.,

;il;i

;;;:;::^:'1" n:'"ív a nyakoll

.,

t

rple.

.#T::;*::'#

:::'jl;i:;lill::];?,T:'T;ffi
"

':'J''T,';:::i:l:i#,:l:

"y"T

:'ffi
u

;j;;í.::sszor
I"Í;;

"'il:: llil,' x:li:: j; ..i.,lJil:'T['-:í;j::: ::;
z ii1' "t't'e .ÍJ.,lil, ij* ?T.1|,''iÍiu,,,
t

*i:;,':.:.:ti]'i"í,?i1u':l;:::lili#ii::;.,m*i::; n;,'.il| csodírl i
rad a Íitr .szercpében.ri,nrás ","j,'|
Zenek 'sel]ln'iÍéle 'ug,1,5rt.a]Konnyen át lelrer
*o.s a p ja n,,, n.* is. lttcgvonja

ifi.:,:ffi:,

:i=" j

Vi.. ;iJ";;'j^::le o'."p"t..o"ffi*ui'1n'a'téppen

u.-,n

I

::i'

"i

k

".i, lt cso.lálaÍot,
^

"l"'*, o'.'
u

i.' ]

n

;r

j1i"*';Ji',nl
fényegetL.r

lérfiau'l.'o. il"'k az
"z
u

Franli

j,í*lrl:lffi ":;nrÍl]
egíti 'a'*'ui. ..:el<az ,,apákat,,
rá, és ne éteztá-

"tlapéInlénv'''t

t22

trlssz né\'en veszi, az a vélernényiik, lrogy Frank rrrindig a legjobb színben akar feltiinni, és kozben nern látja, lrogy bizonyos dolgol<<ln igenis váItozlatni kellene. Ezek a kollégák Frank szerint ',irigyek'' és ,,éretlenek''' Frank egyébként a fiatalabb íérÍlakkal senr rivztlizál, biztos benne, hogy a pozíci ját senki setn vitatl-ratja el tíile. Ez a ÍiÍrszerepbe rtlgz dés sok energiírt lekot, írrrr ezt Frank tlrég nenr veszi észre. Gondot okozlrat az oregedéslrez val viszonya is, lriszen a v/,l'ltozásokban, alrrik zrpián lrltrtatkoznak, setrrrlri, de seI-lrmi j t nerrl képes találni. A níjklroz val viszonya is aliglia f'ellrotlen. Érdekes, lrogy enrrck a nehézségnek sincs tuclatában. Az erecletileg pozitív apal<ornplexlrsr_'r férfiak akkor szoktak ráébredni, liogy baj van ezen lt téren, anrikor a n k rrregelégelik, hogy a férl'i életének,,tarto_ zékai'' legyenek, és follázadnak. Anri Frankot illeti, jelenlegi éietvitelével lz'a gondja, lrogy ,,nagyon rneger \teto" ' lgaz ugyan, hogy ,'rlég n-rinclig víszonylag sok clisIrreÉsben részestrl", de írgy érzi, lrogy ezért egyre tobb teljesítrrrénytkell ny(rjtania' A dorninál apakonrplexr.ts a ÍérÍlakban ppÚtgy, nrint a n kben azt a tipiktrs élnrényt vált'a ki, lrogy a szeretetért és elisrnerésért nagyon sokat kell tenni. Ésakítrrrrilyen sok er feszítésttesznek, akárrnilyen sok elisrrrerést kapnak, az <iceáni életérzéstsolraset-tr éll'retik át. Az r_rgyanis tendszerint ner'tr tartozik hozzá ehhez a konrplexttsnrintáIroz. Tévesen hiszi az ilyen errrber, lrogy rrlinél tobb el f'eszítésttesz, annítl inkírbb elérlreti a védettség,a biztonság, aZ egytitt ringatÓzás ce1rnérzését. így eztaz érzéstsohasenr lel-ret megtalálni. Sokkal inkább a pihenésben, nytrgalorrrban, a fantázta világa felé íordulásllzrn, Ánl az

'l'ovábbi problérrrak r, lrogy az apákkal Irrank nenr rivalizál. Ellrlgadja tekintélytiket és alkalrnazkodik. Az o koro.sztálya ezÍ

',Mit csináljon az ernbeq anrikor legÍ'Óltil van, és nlinclig az ernell<t:c[és volt a célja|? Akkor tLrlaidonképpen csurk leztrlranni lel-ret. Vllgy váltani kell, átnrenni rláshova, de lrova?"

az idosebb íérÍ'iak. is félfigyel azonban egy probléntírra: ltt

r23

crecletileg PoziLív apakonlPlextlsÍl erllber csak akkor acl tere( 1l l'antáziájitn:lk, ha ez lrasznos célt szolgál. Franknak is azt tar'rá_ csolhatnírrlt, hogy lragyja sz hoz |r_rtrri énjéneknoi elcnrét, ne l>e_ csiilje le antlyira, acljon neki szcrepet az életében.Neki is fbntos lenne, hogy árnyékoldalait ne csak rlrítsokra Vetítse ki, Irancrrr <jnrlragál>an is r-rleglírssa. Talírn egyszer rájon, nrennyirc rrlegeríllteto cz a Ílr]ri lét, s akkor tLtdatáta élrrccl, hogy az apakort'rplextrs Íogságírban él. A Fr:rnklroz lrasonl fér'Íiaknehezen isl-rler'ik bc, hogy a Íéjlíjclés egy fontos lépését kihagyták, lriszen sikeresck, tisztelik-becsiilik <lket, kitiin en bolclogtrlnakaz let sok tcrtiletén - és ltrlivel nerlr bolclogtrlnak olyan kitÍinoen, 2IzÍ_ jobbíLra a társada_
lorr-r egyg1{1tésévcl

"I{á', "1-':1 ^',-Tí:l]}l!jl:li'liT' t nr()re n nre g je gy zi : c'l vele a sziilcit' i"iienet' I :::;\:-,;"',,t'.',*"'t""* ;,.,ev';;;,i" ki fog ttlr'rri

éves 1ír ny

ii'il,'''*'

ffi i."'t;l'""1 tllt ttt :':.11:,i;i:
szr-r lolsol'()lnia' nícsaclás Í'olylrrruln

lrz'

is' lrclg'y

Brttn<l cg'yetlcn voltak saiírt vÍg'yai' 'ninlig',lpi" \'"n'"l'l']'1 :tz rlecl)í7'h'll' ' kc'dvelt Brttno is nagyon

u'l'i'í""*' trreg' llrllin 'oj"'" "'^in"'";;i:"') ::liT:[::-"r

ilin'.' olu"""''l''gyan

'' "p:]::']]l;i ,r.,,,,.'''ii rrrég e91'a' r"ll"'flJ.il,il;;;i"*,''t"'ndolg<ll: llitilr ií :r

nell] ls

az' i'lct-

clen korrrplcxttstrrintz'lzatban' itt is lelietséges, lrogy a lérl'i netri a fi r szerepével, inkább az APIL szerepével lzontlsul' Kíviilr l gyak' ran ncl'réz rrlegírllapítani.lrogy a levl'rlíis végllet"llent-c, telrírt a ÍjÍr lénye és r-tlinclen adottsárga egyszcr en nagyon l-rasonlít zt1>jáéhoz, vagy konlplexLl.sos azonosrrlá.sr l Van sZ
.

-

kevc<sbé Íbnto.snak nyilvánítják' Mint rr'rin-

r'.-.,',,gv"r,.i'''"it i,"irlÍi l ;: Ltil;u., l: ili:.!:l :iiÍ:lil -:]' lt Ktlnzetvtttív llenyotrrltst Lánylr lrzonl"" n.gV()n !<1l rlitlrpint .]-"'-.'^.-'L" vtlln"t' lrogv vJskalapcls :)l:'-:'i;"',...''"in' Úlctit' ..'::ll:Í:,'l;r.,. fclr<iilr' h<lg'y lrpilr
ey;Ág"icr". lrrrrikor

:il :,iJ l,''zél'
::il.i.;it;,i",
l-rogy

-lT':,:Tl, i ]';,.',, ;r,, csoncll fi't' lírny llitlratr'':,*:;:1I":.'l]ffi;;;"i.]r.]n .;, izÓlírc'ru rrlt'r:', :r
l

logy

1']::

j

"*vo',r'"n' len l i'rl l-

glrtia végig e7't a Vlt'l

i',.';y"'' ie vi'lcniényé".l ' nrindig

i*,';; ;;lrl

anol

rnk

;iI::::,

"nl)'st"'i"),r',',.,r.* ,,

l';':::lJ.l:;t'',,;r,,
i::,:' hillírztatia'
i

g.ncl<,I:rt'

,,Talpig becsiiletes emberek"
Bt'tnto

::l; lassacs\nn,:::r,.,

e girrrnírzitlrrrbe 1ar';

rcl ket és általában a tnirr

lii,JTil
az',

J:lll'1li:l',:i:"

nk,.,r,

rrloncljírk: tetszik nekik, hogy Brttno szakaszt<-ltt olyan, lllint az zrpja, nrcgbízlratci' l-ratékony, nel]l lecscgos. Brttn<l t-tlaga nreséli el rrrindezt, peclig a tanítcsadítson egyírltalán netrr r la van sz , hanerrr a lányár<il, aki ,'tisztírra rr-regvac1trlt'', nenr akarja zrz iskolírt bcféjezni, egyáltalz'rn seIrttt-tit sctn akar ,,csinálni'', és a szti_ leit az'z'al traktálja, lrogy nírluk trlinclen t k Éginr cli, és o a leg_ szívesebben rrlegsz kne ltazr.rlr l. Ezzel a ,,cirktrszrllz'rssal'' el llbttt bb rnég ellont|a a testvér'kéit is (hírrorlr kisebll testvéte varr). ,,A i ég tr'rclja, rrri titÖtt belé, hiszen l]li talpig l)ecsiilctes et-rlbelck v:rgytrnk, Ilri dolgoztrnk és tisztc.sségcsen viselkedtink.'' Erre a l7

Brttno 1l5 éves kisiparos. lippen |llost vette ílt a nrÍilrelyt éclesapjítt l. Strgár'zik llel le a rrregbízl'rat sílg, btiszke a rrr il-relyére és a rrrtrnkírjára. Gyakran crl'rlegeti, lrogy r-r-rennyi rrlinclent koszonhet ztz ap|ítnztk, rnennyi trlincicnt tantrlt t le . Btrszke, atnikor rrregbí-

..Mesv
Kijzus
utlttutsclk
o

z()i

l'''i "i'ii

cs kíilottb*"u n''
n.,,''''

1s:!

"\::'
""
m

}:|))|,,
é l y' i s

i

t,p

p(,

:

i t

í I)

"i'7 "l

i

ég é b e t t

'.|7'L

Akírr apakorrrplexttsos'

akár anyakon]?]:*u'o' -'legtÓliehll

a apa lrirtott ríl|trk'

kctÍir'it..,,.,,u.,n...,;.il;c'lsc)pillentÍst..isertlrrril.élclev,jrlírs,nt'nl t'llÍn rretrr.eleg' trtlíttsziksz.tikseg",*i.*fiá"t.ti.,.',ty,,',",''l.,",l.,"ny.,nrását.kclti.
aki lliz.tos ,''.,^*"'iá]r,n,''],".u'u.),,. " nvii J.in;;.,, ; :,,,,""."' glr l rrras Éniri x

i*H,'].''i,':il, rtszt i'n111,.ii.r"iil;;l;r. N"nt fontos saclrrlnltnkban ttrlnyorn tni rt not'tttrtlt':J-:;;;;;]t iclenti,rt.g tt.'rtctttivln' lrogy "'"tt"ri

-

l'ill,

il)"

[:tliÍ::::*::i:]:i}?l'li;:'j'ji'['i':::iÍi'*í-'"*''k:Tcvlrg'y
125

124

aZ én CíÍ1éke,,:::i"ii'c's tov:illbllt is j,''']
,u'r e' t", li " res, gyakorla i
rvi

rninden briszk,

nur.ci

ie;

:iffi

;l''T;l'1,,

liogyan lehet otletiik Van a. vel nrinilrrál'.,, ll'^1Í''"r", ,.tl'",'.lx n l' orvi'nyekarra nézyg 1*. -.i'*.,aii a >evezet éséj'1uu'1'" rt reggycizni tiu,,' "'' a világ ,"í"'.,", ontttagttkat és rItásokat i.s tt.sz, és r.,ogy esvre ,,,,],oÍI. "biztosarrh" helv szor ons:isaik, :1i'f:.i ".oi;'"1:';;'';;.'an kézben tartunk" antikor nelll Vuili;lA.Teve'seÍ "'J'"u.'ilnt
t Í

Íil:r

[*# :ill**l#trfi

:l.'Tj,Jilii] 1 ;'Íili :i i] J]"j*:í* 1# Í'i',l*uo,,
"

o..,"i

j:T:J":í:i'

8. FEJEZET

;il**' ,*l

Ahítatosan figyelcí leányok
A n<í eredetileg pozitív apakomplexusa

r,.crnnyebben

mfit*:t*n'Étfifii*[l'';ffi
nree'r :

l1i;

***Ítfi*,*s:[fifi*r*s** + ;::l#
Erezhcto

*l

s:er' az,'n.""inri.i'itttlatktiszob ahlli' álll

Hji j' l'''-;H r:rjtuk
T
a

-

Íl,,

:íi:l#:

rrlásképpen lrat a kornplextlszrttl-losztérzt' 1'apaszLalatainl szcl.int a apálroz val szerrrélyes kÖtclc|is tarto_ sabb, rnert erotiktts színezet(i. Két pélcl/rt Íogok isrrtertctIli' .tlrlelyek egyrészt rávilágítanak, lrogy az erecletileg pozitív lr1lak<>rllplexus r'trennyire ktilonboz Íbrnrákat <llthct, nrásÉszt lrz i.s kiolvashato bel ltik, hogy az apakornplexlls Vzrgy konkrét íérfiakh<lz val viszonyban fejezodlk ki, vagy inkább a kr_rltr]rr'ítnkban ÍéríijellegÍinek tekintett normákhoz, értékeklrez, intellektr.r1rli.s rclckl cléslrez stb. val viszonyban.
p<'lziLív anyakomplexusr]t

Att l Ífigg en, l'rogy apa inkább anyakorr-rplcxr.t.so.s vagy inkállb apakomplexr.tsos^z volt, tertrrészetesen a lcánygyerrrre(re is

.:.T,.[g{ti:;:,."ff.d

j'ffi5T''""ffi

-*n*fi*$mffi

!rf

',A

férÍiakegyszerííen érdekesebbek'' Nora

Nora 34 éves. Fedoneve Ibsen Noryfara, vagyis

ti tíz ()rát dolgozik az eredeti szaknlájál>an Nagyon fiatalos jelenség, nelréz ellrinni r la' lrogy lrárom nagyocska gyernrek anyja. Nagyon divatosan oltozkodik, de rnagas sarkÍr cip t visel, lrolott az most nern divat. Magas sarkrJr cip 1ével rtregbotlik a Íolcles r]tton a rendel m el tt. Mind a ketten rrrosolygr.rnk, é.s Nora r-rregt27

tttal, attri nerrt véIetlen' Nora 19 éves korában lnent férjhez, lrírrorn gyerrrreke van, lre-

A bababana

.Jetfz.i: sinc.s

v:ilsrigit tiszl:iz-z'l; '':'Ízlittt' t,,n,,''ir,l',*,zchrri l'', r:rgrcl<i clri:i'lr rr lrriz:rssrig;ir,,,. .|tt'*"""ttnit' t''.i"iio."trtegrivril ncnr ttrclja, tlli ]<'sz ll,l .s.,',l,'ié{' 'lncft zc]ttleit(j.. nt''t seir set'rttir it't Vall.rrr:i.s:rin:,,r "1 ',r.r,':'']r-_:l,,,,n'', i";;;l:"i'Lt' ztz érzelnti l'lclttVorl'll,,r,' Úljk ;;i;,:; : tttontlja. ,, ,i'i","8l11l'isr "'^:1.1:'ltl"t ,;lj;[,,i i'l:nu"'"1: "A Íér'ielIri' '' t.s: ..ÁPliltt ,,r, cic az rlt' rr' l ''',]^]íl._'ik"'u;. lerlcnrir u,ir,,...r,..,,lnji.""i' "p'i"' ;;;;;,.t'j":::itozt:t"'
l<rrr" r.<l

. Nrit.:t .-I7.én iiitt cl lrrr.,..;,'' , érz ll<l14y lc.\Z('lclcll
rur.r:rni.t:l.ot"o'l

a;;;i;,;;r:,í'".lll
.*u
11;.l

.,Mit

ni<

tcsz:lz ell)ber a ÍérÍlakért.,,F' rfi

--. cg1' t"

''

'r

'

1

'

,t l('r'í'iak esetél>en az is vilírg<-ls, lr<lgy ok a tekintélyek, o. Nora 1lr'tlig azér't Van ott', hogy tanlrljon valarrrit. Enget]r r'rrost a kép/('tlséÉ]el-IlI]riatt ct]ysZeriien kicsit írgy vcsz, tnintlla fér'Ílvolrrék, tlt;tgyarázza. Kéldé.serrl,l-rogy a noktol set-nnrit setrr lehet-e tanttlrri, rlagyon 1''olbosszant.ja. Elrrrélctileg Pefsze lelret, na de a gyal,,lr'llttban'/ Ó lrizony rrrinclig a Íérllakt l tanrrlt' Ésa Íérl'iakkallelrl'l e$f kicsit Íloftolni is, attÓl ttriI'iden rrrincljírrt kellerlrcscl>l>, ., rll jozottabb" lesz. ,rMit meg nem tesz az ember a férfiakért'' Norcl apak'ontplexusának ereclete és bulílsa
l'.1rlr'lr le.szogezi: ,.Énttz ztpátl't egyetlen lírnylr vagyok''' Ezt a kis.s l'rrli)nosen lrat , bírr a diagn zis szenrpontjáb(ll s<>katnrrlt'tclri Íbr,Irrlltt<lt lribátlannak és ,,notrrrálisnak'' talírlia. Ap;a t rr'rinclig na1iyr>rl csoclálta, és is az apjírt. A nyilvánossírg el tt is szívescrr killltllll[t?t édesap1a, nrilyen btiszke a l1tnyára, Nora peclig rtrinclcn lr'Ilt'tiiséget r-tlegaclott neki erre. Nyíltan vetélkedett a rrrarrrírjírval, ,',, <'s:tk akkor volt elégeclett, ha l>iztosra velrette, h<-lgy t llb |ogclt ,'lv<'z. apja trrellett, t-nint it l'r)al-Ila. Ki is pr bírlta, így van-e: ,,Azt lri',u,'Itt' t'trindig is ezt c.sinírltatrr, cle tttclatosan csak abbrjl ztz. icl l>ol ,'rrtl('l<szet-lr rá, anrikor trg}, tízévesleltettetrl. Mikor írgy éreztenr' lr,,t''y zt papa és 2l lllallla k zott t r'ténik valatrri, alikor iiv lteni r.r1iy szívszaggat an nyosz<lrogrri kezclterrr, és akkor a papa l>et,'lt:ttlt a szollárlrba' llegnytlgtzltott, és aztár'r olyk<>r n/tlaIl is 'rlrtrlt. llrt_e nag'yon biiszke vcrltaln.'' Apa és leírnya szot'os kapcsol,rt;rrrjl lrallr-rnk itt, rlrelynek nzigy célja a ktllcs<lnos cs<ldírlzlt. Az ,rtry:iltrlz- val(l viszony teliesen lráttérbe szorr.tlt ztz esztrrényített .t;r.tlt<;z val viszorry r'rrellett. Az élllrények,arrrelyekre Nora etrrl,'l't'zil<, nyilvánval an inkírbll kés(ibbi tapasztalatokat ttikr znek, ,|r' ;rrlllYi biztos, l-rogy Norának sok kisgyerekkor'i Íényképevan, ,rrrtt'lycn ap1a és bolclogan ragyog egyrr-rásra, s az anya tobllé_ l,r'vtisllé elvész a l-ráttét'llen. ]Vlil<<lr Nora 1 éves volt, gyakran n]ent táncolni apjával, a rrla' Ill,l ll('lll naÍ]yon tr_rclott és netn is sze'fetett tírnc<>lni. Nora errrlék-

'.'8

:n "",,"u','

iriJr':rirTil:.)i:5Jinli::'i
l

'':,'l."i|,,;ll'l.,;l3r']l]- ',l,,;'',

il;i;ir;';,:Jrr,,' .'',...ru.,.7ii.,il''.'-i""""n .'íl,',.,,, ,,,
;

Fr)lírt rrr'r tcszel'ctek i,l,;r.trtli,]-'',lrtttir<jl'r*'ui''"1 Í)',u,;i;Íil'J;]:l'',.:,!i|l,,;1';; igen' akkor,,,,

'yar..l,,,,,,1.i,,r,,,.r,i.i"z1n.rrl,tucl }.ilr nak néltli r'u un)1.?-,",',,,,''

*;;aiuil'ornr' lil(ilrl>rtvi.c sil,, ht z i-'llJilctll :t et1iakt:pes' v ltl(l l' i',',,, trettt

s

r

'-

".,3.l,,ji,*',' Nora élctvicllilll t

ll)en |^*,irí"']]:'l|'. |ln .nÚrtri lrrivcls lávo'l's:i8oÍl c7' :l'/l'll rttaga is. A "o vrsc'l kecl ne. fértiakrrll r.,.o,Í| 'é1l''r' ]';;;ka;"i )n n yebl-r n rt,nr lf r,, u',,, iii ,u^, i,l1, halllrnának rzíu......,,
' :

Nora keclvc.s hozz;trr.r ,,,, Van.

lc('lctl('l-Vél)e.'lrcaszetelc;;;;:"..::.''t-z' csese' rtttlc'ly
, .-''.""-

t.gész ..érrcl,ll.'i].'_J I<;bllnyir'c tlgy vi'ltt'i' Dcnncl]] a kís<)l.cl.tc,, 'l:'k'', ;,,,";b;i..;; Azt. lrogy ci tttltga l'I,""*'.1oclcíell)..''" ftizle ll"z " :t tcr':i1li;í's ]',',Y'i'"..,," Iilésc'iit'rr nt.-Lrc.dcti ,r'in,J.n.'r"1'g<lnciol, o neltéz ''';;:;";;;tt
kil'lt>u,,,

rr<l.qy

Y:'l""ti kr'.,,riu. .'r,,,, rck. Kr,zl>cn ,,n,, ,.,1,1'-li'h.,n,,.-r,ln.:;;;';]v, liL'111tr'-1i'lclt r rtn' rr nvil,rri<.z,rr:ri,. ,,,,,.,,,1?.,11rt, !;;;;'.,1;i-"rrrr e8Y tekírrt''l' liiqzít.'t'. n.'t,,, ',,t zc'. ( iy;tltt.ltlt ,,l'"''zilnlrul' s'zr>,ol sz<ira t'lr;tr,r.tll, l.ljegr' rr *.ltl,u"t,l 1;r- rrrr szcrlr ,,, c,t..r,,1l.il()8y azt:in eiiltt t;rl' lclc'nlc'setlIltc.r' ,rr,r,'|)"..'"gy '"t,,,'ri]iiÍ'.,"'""n cgyik-rrrlisilr l" ,,'.gLc,:J,.,)u'n ''t:ln:ilit"
r

n-('l)] 'lát()lI

Íffi :ffi:

L,,.t,,t,,,,,||]]''

fiit;;.l=iiiffi *,,: : rp*]'J,l""'' pi't""i'á]';l:il'' oiyan:rkrív:tn'
l ]'

nc'lrr

iilili'i',

12u

rzg

szik, hogy az olvz
]],'-'..i..l'*

.]d;,"ili.,',''.k

tant;trg,yáIlan'

xt'lnvenci<iknak
tenn

,

ff:',|!'^2"::',,?' tlrt cl lelret erni. 't.ir,.j]i varázserdrll",?*',]'
i' Az a pakorttple>k(,n
és a
u..,cion

i,, re r;,'l::-"1' l;;' 'n 1:j] u"t,''oni,ou'"""Íull', ls errrlékszik' lrc;p j'n);,,'"i'ltpia nrinclis félt('li''l'r A kolttplext,.','on,,;1"'^"]v '"r"" -.:, ..iu:!::l',n, n, .n g'l-,''f i .;,,;;,,;",""H ffi l':ff1Íl; ;;,, .1 rcrllak na8yon íi,lntclsak Norának. , Btr: gy''"t.iig"rzdÍiák' irányítják t1s r iHií;I tnegengednck
:]

agg,rszrone k

;:l"*Í *,:ffif [ti:r',:il,;| :::',|':y",i o t, i,,) .,'dfi;lfJ;#ff
;

akik teÍ.szellek

i;;;

l)('l\l ;],

;,i';

i

Az erecletir.g p.rr1,|'|'lcnc éves ;;;il,'J"' zlrttikor férilrcz '" tív :rpakolttp,.'-,,ri.,Jr"' rrrt'rrr
záta rtozik, ju; lg t' ;;;;Ír',':' atviszik a.;:;;;;'^tneknek elegcl I't lr ti.,'o'"'ij.csinálni "'szokás''' N" hogy
Jt<
.

cjszintén sz<-llt'lt

tt''h'

csinírltarrr vele.'' Bi.iszkeség csendtil ki a lrang|írll l' rlrintlra azt llt<lnclanz'r: ,,Látod, rrrilyen sokoldalr.'r vagyoki" Nora ortil, I'rogy a Íérjc azt rrrondja r la, ,,olyan a kezében, rrrint a viasz" ' Kérdéserrrle, l-rogy nrelyik szerepl>en érezte rr'ragát ktilonosen i l vagy rosztzttl, nen tr-rcl v/tlaszolni: t-nind oké volt, rlinclep;yikben Örorrrét lcllc. Bliszke rá, lrogy a férjévelj a kapcsolatr.rk' Az igaz, lrogy B trrr-rnkalrelyén, cstrpa n kozott, onáll bban viselkeclik Nora: tzívcsebben vállalkozik clontésekre, kritikr-rsabb és érclekltídíjbb. [)c rrrihelyt egy férÍitiinik fol a láthat/rron, a tobbi n(jt nráris vetélytársnak tekinti. ottlron lényegében a Íérjekívánságaira reirgál.

r

az,;ltttirl)ost

ennek a divatnak rr*u,'.''Íu..,

,a .,rvaros ,,,rriio ..,,,t|'sr,

'",''Á;

n;,

,,lnegy''',':..:11'k "

i",'ii.;il':;*nl):ffi;r
vt>It,

,"l;;;"'"r"?n'

v'iselcjÍc iirrll

és lcii n y:r ";:l.]]'ill'"'",,,' *',',in.'inil1 ^#}J,Íál?"i,,), ], ]]: _l l_ lrrinc]t, r..,,.n_,ju,rl|Í.""'"ny'.e erotiktrs tol{ésli a lr legkot :rkh"r -k ortas veszélye "'lrit<o' 'r ,;"*':i, kissé ; Jj:1i ]li-^lll i;], l ], '''Í :i ]: :: e leg.cl"t t ;:iI l,Trakia'' ll7 (il('l("' .A Íérjcrrrgyakran ,].::']', r'"s';" :irj':'tt" ':T*;;il::. ots'szertácí t' iÍ i sz<)r haver kellett n"l|"?'::uu' "i|ii|n,ii ttlesé]i Norlt' 1'1', cslt, akkor anyárau,r,l' o1,'n u.''o"Jo'u i,., o,,',., i [, "u li"" *'i['"*l i;i'Í' " #t,," r ::i j
1

.ol)l)et ráncolt

lla - szelete,, t.u.,.'r]]'].lola rola, lrogy

p:tpa r<-lbbszÖ,._i;.l;''''''o

Nora Íéljeegyet(

lxilI

i',

,,

illli,''''

';';;;i;;:::'"u

a papa válla]a tá.nát doig<:z(ltl, t:s 't bár< lett volna egy ilv'''r

tipikLrs jegye az erecletileg pozitív apakorlrplexttsnak: a kívLil onírllcian és rjít<ian viselkednek erz llycn n k. Akár politikai szerepet is játszlratnak; rnivel igazán j li httrerik a férfiakat, azt is tudják, rnikor rrrit kell lépnii.ik a siker érclekében. Ár-rr a rr'ragánélettikben, párkapcsolatr'tkban készségelcn alkalnrazkod kislányok ok. (Léteznek azérL lázad<i kislírnyok is.) lletenként egyszer Nora vacsoLázni rrregy édesapjával, ketteslrcn. Arrri anyját illeti, ,,egyszerÍien setrrtrri szel'epet serr'r játlií()tt'', és nenr játszik mzl sem. Igaz, olyasnrire set-tr errrlékszik Nok<ltnplexustartotlr1rnyon
t'ir'

llz is

;:";'í,ff

l>izc;nyltlt', Íili}$1" l:, ;TÍf.":l,;,'jlil'r1i5}:T,:.i alnllr zk cl fer;cn'i'i;*
t Lr

t

;'í

a lk

liogy bárrrrilyen okb l korr-rolyabban osszezordiiltek volna az l fbgva világos volt, lrogy a papa l Íilntosabb''' Az r_rt bbi idoben anyia kritizálgatni kezdte Norírt, ltrlgy ,,réginr di'' asszony' Ezt kárá|ják a barátn i is, de lrát k ttt'ttt valanri Íbntosak. N ra szerint az a gond - és ez világosan llltltatja, l-rogy icleje kiválnia az eredetileg pozitív apakorrrplextrslrril _, hogy egyre jobban fél a dontéstíjl'nenr annyira a trrltnkaltt'lyén, lianerrr inkább a rrragánéletében. Féielrlre azzal Íiigg (lsszc, lrogy nrár tobb ízben lett szerelnres id sebb férfiakba, é.s
rrrryjával. Csak éppen ,,kezdett

"'

l

|lyc'rrkor olyan érzéseklobbantak f'Ól benne, rrrint a Íérjeirírnt solrlr' íjppen ezek a,,tefven kívtili" fellángolások rnr.rtatják, hogy viill<lzás kezd dÖn Nora lelkében az apakomplextrs teÉn.A fér-

ny

1

:-r

]

i

lllk, akikbe beleszeret, a .sz emberei' r'rríg apja inkább ;r tettek t,lllllcre. A férje is az. Nora ismétl d Í'ellángolása talán netrr is ntrnyira ezeknek az id sebb uraknak sz l, noha persze konnyen
131

;

130

átvilrcti rájLrk apakorrrplexr'tsát _ és ez esetben a kolcson s c.so-

;'Jii 5:

]i3,ii, ;,^ilu:,j,

fil,;l:,n'*ffií:l#-'e*;t5f;1'
i'''

^11.1

f

,,

k

",,,

p,ex,

,1.,..11ri. tcny.:g"rái'l;:]:,:ff:'s

ff***Íifi+rfurr,,,ii, *'+ffiHiíÍiHf*[ffiÍii'' ;]ffi
ny,,*o7nl".url-ue*es' rr)crl ;r .inn,..roi uoi; ilzt stlÍ]alli2' rlo8/ elsz:rlaszt|121 Nagyon val<iszí,

;l;l

y2i.1,,,1

tríii$*:ffil;ffiffi
uncrtékelése azonllan ;

;6 --.,tj'*| ::li" *Ti*tffi -$;:- *
;

f :*,,: **;*jt

;6:Í: #;:lrt*$:;:::*:ttiill' [i]fi,*[ll; y'l|,,
'' J,:fi:í j*t*lÍ,:ll:l :t r["É
:

'''.t,

.l;i'.",:*I*xt?:i ;,',l' ffi *.;:,i:m,1, u..,no..'l"J"Í]j_ ntint feleségtiker.
n

eletnek Cís tern;és;:,']|].Y''':..''#;;:;il"'I'

Íi1|'.!illm ".,," p,,,ii,u;#i:::::1r

jir,i};]llTÍTÍrij;:::Iff

t

Az.,ry,n

,,;

:rkiknck enk.',n'''t''

::.i,j,:jll[:

k a baj: ha értéktinket nrásvalaki szavatolia, akkor ki vagyr.rnk i szolgáltatvzr. I{a t elveszítji.ik, onértékeléstinketis elveszítA lérÍlakat ekkor r-rrírr nenrcsak osztonz nek, rcnclterer-r-rtonck meg, hanetrr ,,vezéll nek'' is, rr-rindenesetre k cl ntik el, nri ltir'ténjen' De rninél nagyobb nrértékbenengecli valaki, lrogy r'rrírtrtk vezéreljék,annál nagyobb a veszély, lrogy rossz irírnyba velérlik, éspeclig a vezérlo szenrélynek tetszo, általa lrelyesnek tariott irárnyba, csaklrogy ez nem okvetleniil a Í'ejl dés irlinya. 'tbvírllbi veszély, lrogy a kívtilr' l vezérelt n(i szorongzrni kezd, arllik<>r l-rregsz inik ez a ,,vezér'lés''87' rlrírsvalaki ci ntése ztz' életéro!, netrl tanltlte irreg. Ez legkés bb ztz' éIet lriszen ont"traga vezérlését tlclén visszatit. Az ilyen ncl egyszcrrc csak ,,i'ir'esnek" érzírrragát, ncl)l ttldia, trrire is vágyik' trtite van sztiksége, kívtilr l vezéreltnck, r"tranipr"rláltnak érzi nlagáI, anélkiii lrogy ezzel bárrl'ri pozitívtln]ot szetrrbe tuclna állítani. Szorongani kezd, fél az élett l, clc
ls ered, lrogy onnlagáért lelel sséget vállalni, a téves dontések k(ivetkeznrényeit is elviselni, és veli.ik egytitt élni nenr tanr.rll rrreg. Dc végso soron az okozza szorongásírt, hogy val di lénye n-rintegy kirr'raradt az éIetébo|nent lett Önt-lraga. Ez il .szorongírs gyak<lrLa szotlratizá| cltk, vagyis Ílzikai tiinetek írlzircát olti, lriszen lra (\ ,,apja lánya", akkor ttrlajdonképpen netl szabad szor'ongania' Attlikor elÍbgja a szorongírs, akkor van csak igazán nagy sztiksétlt('g a viszonylag jelentéktelen d<'lntésektíjl is. Szorongírsa onnan

"i"'Li

{át i'
"'

ll'liil:

t

'*ri'

gc ,,vezérl re'', s így nregint csak elrrlaracl az onvizsgírlat. De zrz is tte'ltezére esik, lrogy szorongírsát beislrret'je. I{a apakorrrplexttsítttitl< apaolclalával azonosrrlt, akkor' gyakran kelt olyan benyortrást, lttirrtlra rendkívi.il j l felépített énkorrrplextrs r, j zan, tel-rerllírí> llss7.()ny lenne. ÉstÖbbnyire az is' atrrikor a 'ktils '' élettel van rlrllga, de nefi) az' atlrikor bels í'ejlodésérl van sz . Az éneto, utttcly látszatra sr.tgárzik belole, kolcsonkapott er , apiitt l és ztz
n1rlrl<rlrlrplexr-rsb l ,,szártllzrzik''88, nenr sajátja. Márpeclig a feil rl(lslrcz nélktilozlretetlen, lrogy élettink sor1rn rtrindinkább lneÍ]tzlltllIrrI< a .5aját identitásttnkat. A kollektív beÍblyás is szerrrbetiin ebben a korrrplextrsrrrintá!|tttlxrn. Nélrírnyévvel ezelottig Nora

re'i'"i'.."a
132

ilatáto.ftigg.

És itt

kcz<l<.i

vrlltur, aki a

n

i szerep

t

olyan asszonynak szár'nított kéletes nlegtcstesítoje. Mzr rrtár nerrr Í'elr33

lil

tetlcniil ez a helyzet. ri Norinak l;-i cs,rk nreg: ,r;j::1."-,i,,u ,_r._;;;.,'",,tltnyia tttjr'sz('ll)(:li'\, ranLt! c-/.a kép, ,,,,n,o.1''1]11',
f;

li|' ;'i,',, i'',' ll:r, c'lscÍ pilr,,nr,i,," "r.ll il;1,,3,;"rll* jí iÍ ',ll;]l";ili,,;; nek nyilvánvajo ly.n l>"..icl_;', ]; lr,rs'zlnelvc.z i vltnnltk'

;: l*l,il ;:l

*;Íí1,';ÍJr

illii. *í, i'Il' ::J*iH ll

:il1lilil

*il

;:'# :J

"1

;

1;,' ],','l

,'rirrtkezésben Anne tart zkodí>, kissé nycrs tlroclor(t, vilírg<lsan és
rneglbgalrl'razz'zt, tl'l'i a célja. Mikor onrllagát elerllzi, ki rrttilctlen, és kírrréletleniil becsiiletcs is. FIa f lisrrrel't lllaÍaában val.rrItit, atrri szer'inte nenl a legjobb, azÍ azonnal ki kell irtani. Na_
|'l )l][().sAn

trrli;t[ és l)arátn ket'' olel f-el. Ezenkívtil erosen t(iclik a sziileilr,'z, 'szívesen t<llti szabadide.jét szárnos testvérével.A szerl-rélyes

k

,', u^

",jr:Í
"ern

b

eri,,

n,,ir?í'.'. á'j'^"' ]l:1yes' a ltliltcílbc sz<)lttl "ry,, lextts |111;i"^;1 '' "t'it'n'k ..X"aiu,i1''1o' t.,.','iil, lly"nk.-,' inkál;b Í,l'"' apav:tl :tzonosttl' ;'":-;;'|,'*cf "z 'prk,,,,,l' nclll a .szcl'l)('l\' pelsze u ..",,'ély.]':::.''] i'r.irrr',,r''#etltIek ry ta i ennck, u;;,:;:x, ::;;-":;, Ít*'l,i#i::i:" lÍ:i:l ;,;' Jzcrllelyes
íiiggc1se
;

Á

leánygyerrtlek

1iyrlIl rrregbízhat , f-elel sségét rrrélyen átérz szaketnllet'. Intellili('l'l.s, de rltindig rrlinclcnt apr' lékosan Líszritznia kcll. Vrl ban ''zrlr<lng llcnyonrást kelt, íirrr .szorongítsa eleinte tiszteletet paren,',rllti pontclss'1rgnak tiinik. Nagyon r'r-rÍívelt, és btiszkc a tttclásítra rrrt't a képességeire.l)e nenr titkolja: ba|ban vztn' ha szokatlan és 1i1,tlrs Irregoldást v1rrnak t le. Eleinte i's a kiléjezett éner-jvel bíl( )

rckin rélyél

8() ls' neln r"r.,",

' rrre'gÍ'elel ' VeZcl cgy gy gyás ,^,i inr)|!,I,?)::i']i,,I állást tiilr l" ze.sl k:rpia. r.,ogy,,'.*1'.1inr1..i azI lt viss;,.,,, 8e ..elnl>eri... ,Úlrri"":::l'",". ig")rig'ts<'tpofljlit<il r"sy"t;,'.r.tl"n''jozzáért<j' clc' ncrrr

Anne 34 éves' Dínl^,ra.í:'í_

színezctct J(l/l'll

M,,;[;H"

t

l4

1, 7 'llllelyeknek t)t'ttr '' a szelttrchÍ:1'q.y "';;;;;.'ol' |il'oi ,r".*u ili.,i*"loxaPcsolatos elkt:r',2, i, ' ,.errrrrerj.,, l cg ye'l ttezcl Í'"' ,.,"gi:, já", t)c.VclgetLísctr-,-n ",.")T1: i o;il"l'; "' ]' " ti.l,''l:l 'Szerctné lttt;tlilrl"'"' zolVál lt rttaglinélcro,r"'^''li1ii";i " ';.:;;;:'tk' r"sl,.ii,'...liiit:llt'' rner'r riszitrrr r' rs nregesik, t,ogu t,""1.lt,rtit
:':^:,":

;:Ill

|nnc' osztályozpill'

IeZ'

,.,].i]'],]nn -'-otÍ'

''i''''' d.:';;;';;.i :,-I;:;:'; T-lil:;;:;'
:

*:f,#';iiif " Az
cr
r..

JJ:i1i'1Í:"|.,,
r

l ti

s71'

1

1

yccl

i

i

l

p"i'"r.,

rTil,.-l

ffi;,'J;;Tií' í::Í"''lf nagyon
134

,l

l,

j
;]

l

k<-rzcli

I r.r

r.i

l)cl]l siker'iil, akkor'rogt n kételkedni kczcl r'rragítban és szcl_ a szorongíist pedig Írgy pr bírlja lekiizcleni, lr, tgy rl-rég egyszel'ellen riz rlincle nt, rlrég egy szakvélerrlényt k r' l"', lz e aész iigyet rrrég egyszel'áttantrlrr-rírnyozza. Ez'eknek a szili()lti l)els norrr'rítknak nregfélel az, l-iogy Anne tekintélytisztelo 'rrlri clso pillantásra ner'rr lát.szik rajta -, és Ő r'r-raga is nyilvírnr',rlrjltrt tekintélyként lép Í'ol. Azt, lrogy tekintélyként lép Í-ol, val<i_ 1,rlr:tn netlt is tr_rclja' cle azt trrclja, hogy tekintélytisztelo; szégyelli rrr,r11:it, arrlikor egy csapírsl'a strtl>a vágja saját otleteit - legalárbbis 'rtrrrt't'tctileg -, és áIrítzttosan c.siigg valatni tekintély ajk1rn. Ttrclja, lr, ltiy 5261'qngása osszeíirge a tekintélytisztelettel. Dc a rrrtrnkájál''ttt, szakttlai világában kétségkívtil<l is tekintély. Munkírjíit nlír_ ', rli l nyegesen tÓbbre értékelik, rrrint o nlaga. Ú1ítí> keclv is var-t lrl'llIlC. Nyilvánval azonl>an, lrogy olyan lrlagas kovetelr-rrényel'r'l tliItlaszt <lnrr'ragával szeIrrben, arrrelyeknek tttár netrr ttrcl ele_ l1,'l l('l1ni. Mr-rnkatársai isn-rerik és szintén elisrnerik rrrinclen jci ttrl.r1rlllrlsírgát, csak,,eIrrberibbnek'' kéne lennie, nronclják. Anne r'lr'1i lirtrt1tn-ftrrcszrn bánik velLik: alllit rossznak talál, azon egylr'llr'jt'c változtatni kell' ,,Nenr igaz, lrogy nerri lelret renclesen rlr,'11<'sinítlni! Vrgy a j szírndékhiírnyzik, v1t8y nel}l Íigyelnek ,,,|,t''''', és így tov1rbb. ,,Megy az' csak akar'ni kell!'' Arrrt nak rrreggyoz dése, lrogy vonzalotrtl'a csak akkc>t'szíttttít(',/'

s7-clnélyiségbenyorrrását teszi rárr'r. |'clt(ino, hogy roppant szigor(r norrlrírknak kell nregÍ'elelnie; ha

t,,ttrrítssal teagál,

135

ttc rr'regl'rajolt apjának érveléseel tt. A leg(rjallb lélektani ktrtatl'rsok fényében nyilvánval , liogy Anne az érveléstipiktrs r-r i fbr-

trráját képvi.selte: eZ nyotrraték<l.sarr ligyelerrlbe veszi a szitr.rírciílt, irrtlelyben valanrit tettek Vzlgy eltnr.rlzrsztottak.89 Azr_ttítn Anne írtvctte apja goncl<llkodirsrlr djírt ebben az etikai vitírban. Anne t rlnyorr-r részt abb l a gyér elisnrerésb l Önértékelését

,,Aki ezt

n"',")ili.},x"^I,^I})i:t';::::^életreval
cleaale
<'s

,,

1nn" ne*y lc_slvé. Lr.-..', .r. ...o ;. i' 1.1;il,::,,:,",: a

hald.srt

,ner))

::::', ff,l ,l'

,1.:'

ok.'"tt*.qyetek t,,,, ,,:.:,.!l,i:'ly''sze'e11'11 u,.,, r'i"v,ii .t.,,g,r.J.T',i,,it;i tt'",""*r, .:", ".,;;;,:il' :' "i,]] .*t;i;,i;;:i"x,jl:1,::]r, ,,2
reticsai/,,

:l

iegicrci.scr>b

I

f;

"

,,.*zrurn,

it

it:';

i:::
t

*''.,l*I T'liil5ii,i

,f

i[,l:;f;i#fi

*I li"j jÍí;iT fi*"f;:J.+.|:
;,'i

Íá

sy^k,,,

i

).".^i,.,,,,

.]il

:l', :í ;

*;

T

jl'
i

ttirk. Anyja sokkal gyclngéclebb is volt, Anne azonban éclesapja gytlngéclségéfe vágyott. Ernlékei szel'int ap|a olyan enlber volt, ltki rrrinden erejét rrregleszítve dolgozik, nagyon sokat k vetel iinnragát l, és kerrrényen bírírljaonrr-ragírt, lrll ncrrr tett eleget .saiírt elvárásainak. Mostanírban nrár szelíclebb az reg r' onrrragílval apakorrrplexr.rst építetis és a családj/rval is' Anne azonbLLn azÍ ^z arr-relyben 2Lz 2Lp^ szerepc kérlcllletetlen, szitc a szer'rrélyiségébe, grlrír k vetelrrrényekbol írll. Csak az a l>ai, l-r<lgy ezek a kclvetelttrények Anne életétnérlileg or rritelenné teszik, akírrrlrilyen lltrzg n teljesíti ket' Anne rllost Í'tl,rr nct'rr olyan apírs lírny, kívtiltíil nézve .szabályszeriien levírlt ztz ztpjáril. De arni a korrlplcxr-tslÚgk<-lrt illeti, Anne szerrrélyiségétt rlny<lrrl részÍez az erecletilcg 1lrlzitív apakorrrplextrs lratírrozza nleÉ].Ezért rrraradnak zárva clíltte az élet egyes tertiletei, ezért csenevészek az érzelrrrei. El sr'Itt tr_tclja képzelni, hogy Í'eltétel nélktil, szír'ryel-lélekkcl szeresse vlrl:rki, anélkiil hogy ezért (i valarrrilyen teljesítrrrényt nyÚrjtana. Anne éies errrléke egy kép, arrrely apakoruplexr-tsának egy szettrélyes rnozzanattáÍ világíÍjztrrreg. Maga elott látja, zrrrrint apjzival t'gy koasztalnál tilnek. P()ntos.ln ttrdja, hogy k(jasztal v<rlt, t'tlet't lt1ljlr arr l beszélt neki, lrogy zr koa.sztal trrennyivel tart sabb, rr'ríg r'i, ll gyerek, l-ridegnek és érdesnek találta. Erre apja, aki ktilonben lllll{y()n í'egyelnrezett etrrllet' volt, indr.rlatosan kifzrkadt:
ttt,rtl tr_rdja t-lregérteni, az nenl életreval .'' Anr're egészen picikére zstt14,t;rodott az' aszta'|ná|, és tr.rdta, lra lrrost nya|ogna, lrogy (i Ía-

Itlct'ítel'te, arlrit apját l kapott. Anyja sokkztl nleger sítíjllbv<llt tl8yan' nrint apja, árn ez a rr'regerosítés keve.sebbet ért a ki.slírny-

',Aki

ezt

*'
cl)el :l u"'o,'"''
136

l*i"".l;i

í:,'.",j

J:llil fl;

akar iilni, akkor az aptl nerll tartaná t<lbbé életreval IIogy ez tnit jelent, azt ttrclta; gyakran l'rall<>tta ap|1ttíll, lt<lgy ttltk. (.Z Vllgy ztz az en'lber netrr életreva] . Életr'eval nak lenni nagy ér'lt1k v<llt. Az 'apa, trrikor azt kív/rnta, lrogy a gyerek is a tar't s kíj;tsz.tltlnz'tl

131

lán sz|iksége volt az egyetéltésfe -, lranenr kollektív szinten tlt velt, telrílt ellragyta a kapcsolat szintjét. Ezzel az érveléssel kit:r szította Annét kettejt'rk nreglritt viszonyáb l, hiírba rnondott lc' .r
faaszla|r I a kislány. Az apa,,ésszerii'' nézeteit telrírt rrrinden esetben osztani kellc'tt nert kiilonben kettos kitaszítás rérr-re fenyegette Annét: nem lc's; életreval , és netn sz lítják rr'reg személyesen. Mindkét élrrr('Irr nagy nragányosságba lokné vissza, és ízzé-porrá z(tzná onér'télit' lését.Mi t-trást telretett volna, rlint lrogy átveszi apja aranyszall:r lyait? Ráadásr'rl gyerekf'ejiel solrasenr volt benne biztos, lrogy eg1 tol egyig átvett-e minclen szabályt, nreger síto visszajelzés trgylrrr is nem iott apiát l. Így végigkísérÍe a lappang érzés,h<lgr az még nrindig kevesebbet tett, rnint kellett volna, most senr lcIlt't teljesen elégedett nragával. Anne is gyanítia, hogy apakonrplexr.tsa apai részével azono.strlt' ezért érz'ik <lly gyakran a nrr_tnkatílrsai, hogy sol-ia nincs veltik tt'l jesen rrregelégeclve. De rnég mindig inkább a konrplextrs gyc'r nreklrelyzetében érzi rnagát. Fáradságosan tanul bele, hogy r-tltrrr katársainak visszajelzést adjon, ha rgy találja, lrogy valaltlit eltili j l rnegcsináltak. Belátja, hogy erre sztikség van, de beszéd kiiz ben észreveszi, l-loÉly trgyanrlrgy viselkedik, mint az apja: lra na1it nelrezen elnrorog valami visszajelzést, az is rideg.
'I-udattalanja rrregnyilvánr.rlásait vizsgírlva f'elt int, hogy Anrr,' lépten-nyorr-ron rr"regpr bá|1a nlindazt, arril f'elszínre keriilt, ,,k<lIrt roll'' alá lrelyezni, rrregérteni' besorolni' megnevezni. Folr-r-rerirltt'l' benne alakok, példár_rl anirrruszfigttrák a rejtélyes' biivos iclcgt'rr típtrsáb l, arnelyekre égeto sztiksége volt pszicl'réje elhanyag,'lt Észeinek tudatosításálroz, de aZ nagyon nehezen trrent, htl11t

aszÍa|t keclvelje' nern

2r

gyereket

sz

lítottzr meg

-

lra rrrár egyírlt:r

,ffi$
Az erecletile;
pozilíu apak<'tnlplexttstt'
Tanulékony

u'iul.1llixru
t

kozos urlttasai

[Tili

jÍ:Il.:ii;;:;lf

lren 22 el'oiiktls

akinek ap!át a inkábll a szellemter'i.'.;::' ;;1],,1, KL'irrr, i"li,iuoés írll'.rz el(iterucn' szellenri vonzcro crotik\ts'll, a pr.ttt-li t.'"tott, inkább ^,

*:'ilil;;;'u"*.,o.':1'"l

'"-'T'3

j',#fu Íi,i:"+*fi

pozrtív

uffi log'lalkoztn [i1g;ryit{Iil4,l'gÍia*'*im. keveset a
Míg az egyiktol
kett<-r

Min<J 1ín;ililIil,",'i.,'::'1i:: '*'i'" ".'Í'ill],,11nu.,t. belé. aKxor rgen,zortrlt istnertett sz l an ["'".,"''"u krcativitírs :1:::Hff;].'- r-'o..or. lékony diáklány' .-J u",r"ro*, né rt,.lÍ] i." .;" ;;i H}Í::.i'j:' ;;;;,',in'l"

tantt-

::ff

F;,#;*n*::tl l.;'ffTJ*
":

egyszer ien lratni engedje ket, ne fojtsa e| fantáziáit, és |->í't.l.t magát a feltor érzelrrrek htrllárrraira. Ó azL szerette, lra nrintlt'rrt kipipálhat. Csak lépésrl lépésreérezte n-reg, lrogy a kipipírl:rss.rl az álrnaiban felé árad b séget rnindig leszŰrkíti, 'ez nenr cg1't'l' rnint...'' kezdetÍi cítrrkékkel littja el, azultán rrregint ott tnaracl <'lr' gedetlenlrl, azzal a l-ralvány érzéssel, lrogy valamit már ll)('liiltl nenr elég j l csinált. Ésigaz, arn'i igaz: nem tévedett ebbcll, lrr
138

***#*#*ffiffi
atrráia <llvkor. a sz'entség,

": Íl'1 l l''

l
iq,

lengi

nlll]""*,n'e

i(ival k()nnyen kertilnek

A férfiak er-o' rerriertuu:I.:''_1l]Ji1.';;"il"' Önállotlanat
139

mi'.ltt az' ilye:

inrrrint lényiik

kilépien a leítnyszerepbol. I(ic.sit br-rtr.r.skáLlbnltk trltttatia Illlrg:rt anlilyen, lclretoségei alatt lllaraclvzl él. Az apakot-tt1>lexus,,., apa leírnya kevésbéképes ezt sszecgyeztctni az (>ntrlagár'íll :rl kotott képpel; ezér't keriili azokat a helyzctekct, arrrclycklren ('\.l
r_r'rint

clokolrrá. Ez .sokszor abllan is trlegtlrlttatkozik, liclgy tllikor e s:r iítt lratírskor'iikben csinálnltk r'ltlatrrit, akkor nagy<>n is ri'tterllretlt.l' kézbe ttrcljírk Venni az élettiket. Dc atrlikor fér'fi van a színen, :rl. kor írhítatosirnligyelo lez'rnyokkír irlaktrlnak át. I)ersze sok lérl'iIrlrl' eZ nagyon tetszik, így a legt bb n(j nerrr nagyon tori trtagítt, It<lrir

; l.tl. ,,,\

+{ii'

'1 '
.

,

.',,1"t,

,".

-,,1., i \._

llít<i a leírnyszcl'ep. t\z' a n(>, aki nerrl ttlclott eléggélcvírlni e]l'ecictileg pozitíV 1ll).| korrlplexr_rsár l, a lérÍlíiltal l-ratírrc>zzil t)leg t)nrlragát, s idcntitlis.r Íor'rriálírsírtVagy egy férftt'l |>íz'zlt, \'aÍ']y tekintélyekrc, nagy clttttll' re, szellellri atyákra. Így a férl'i |clentosége nagy()n l)legno' ltiszt.rr

látsz lag tole,
a

fon ner]) adhatja l]rcq:iz apa. IclentitíLsírhozÚrgy kcll eljtrtnia a rlr' nek, l-rogy szetlrbenéz onr'rragírval rlrint n<lvel, a tobbi novel (alirl' llcn vetélytársat lírt ez a níítípr_ls),.szerribestilaz anyaiságg:tl s:t;
zrnyával.

n

az rrrcgcr

azonossírgttrdatzr. Csakh<lgy

sít(i viselkedésétol, értékelését Íii1il1 l 1t szLikséges értékclést r'égs(i so

r- .',{l
c ]t *!
lli{-

I

,r,,ff;
'l

',r,1.

rr

;,:,;
lrfJ-i

ti

ti
]t

,!l*L

:t*-'

Rend

t

és

cl g

a ta

s

tt

z

j

ságos tiirvénykezés
a
l.r-

a

i

s l e rt e

L: b íl z

tt

t

í't l

á tt
t

jt

cgyhanlar' változtatni' de talírn r-rrozgírslla lrozza kicsit :rz lt1lltl,.l fogást. és így r-rtat nyit ttz' átt lésrrek' Az,,(ti,lpitk'' gyet'Irlclit'il't'rr érdekes a1lakorrlplexr-r.s alaktrl rrrajcl kí, lriszen sZell)élyes ill):l'.I rrrénytik selrogy serrr vág egylle ltz írltalános apaélr-rrénnycl' (lr, t40

aZ (i apak()nlplextlsai és apai l]ronclatai i1it.\7.l nak szcrepet a kotliplexr-rs kialakr.rlílsírban. Kollektív a1raké1>ii rl' is van, ztttlely trtanapsírg rlrég tobbnyire ezerllt'c(t h snek9() rltttl.rt i'a' az '.tpilL. Ellentrlroncláso.s ténla a7' apa jclentosége lt gyct'Irr,.l' élctében. A patriarcllírttrs légkclre ll]eg a n(jk eszrrrényít l'urjllrrrr.r sokkal jelentosebb sze!'epet trrla|clonít a ritkán ríréroapának, Irrlrrt alllilyet a gyerekkel val ténylcges lbglalkozítsa aclna. LI:r lt'l r', tÍint nrírr az ,,(rj apírk'' nerlrzedékc, a kollektív apaképcn ncttt l,,1i

Netrl csztk

LLz apLL,

r

Mire lr rrrítsik "n'"l":.*:)' j''.*., ,*,,'i'.]l:::,1'],, AkKotr'- '"iy,,'.t.nt ir]lt1l..,.,,,.r.nrrk lrz lpekép ' lillrrek r',rn. zoknin trrLro'r ezonA ktrltrir'l ttj.tcncle .i"''n.i.". c.lentét. ']|],'..,, [()li' épiilt tiitsll_ (ik ecli:ik"'liui")'i'"u .lrclretíp rrriigtltt is. lrz. nc lttlrit lt tlit.sltclztltrtrt lrtlg,y
ll:rn, :'i'l)'r' 'l'rcg' ,l;rlnri aspekt\tsl()l,llg'y)zu"' ','i.,l''^''.''rct
rrrirrtlig
"

get éVe S bes zél

:

.,

Lz érti*|' Rl jl'li]';'l'lj:::"il;;]tÍl'; -

i.nnc nrintl,rzLvilvírrlít. ercltctíprrsslrt is kilttv,i'u.*
_-',.,,.p,,in,,X' n'
,,-'.ra.,n

"rrtcgltlep<lz'n'"'i'"i',],'',,iiit,,,
ís íg'y vcllt'

"]Il]i],ffii:)'Í,?!.'''l-iill]
vcrnlisokat is lrot'ttozrl ípr.tsr ls r"jile pi'r.',,,.r'",
vÍlr<lzlisít..

",',''L"':i".1'j,ioro*.s '":;,:;"[; :r.,'P:'k:?_x

It;trtittl atyltisten
t

il[l"Í'';,':,}:1Y..{11ll"5;f T': tilo
141

nlaradand elerrréríjl_ bár az

arclretípr_ts<'lslroz

tesz valanrit zrz eleven élet, 's így aZ selll kertilheti el a változ1lst.')| Zettszr l gyakran írja Honlérosz, hogy ,,j ságos atya". Zeusl

is rrrindig lrozzli

r

.zonva áltai.
r

c n y sé gbe n

:,'

lrÍt a visz'ony lsten
eteclct ile

:',. :,i:_:'J Tfi [ :il atyaistel'l'":;;J* {}:lxTii* l'-# :*.l' vclt_ n?'o,.'_.'r,.n,-,e,
u
i
,

lralárlr l is dontenek, nelr] parancsollrat. Tel'rát anrit kormányoz a'5 amin r.tralkodik, az cstlpán ttz e vililgi élet, a tttdatos cselekvés vi lága. Uralkodása során Zeusz biintetéseket is kiszzrb, szÜrkség e.st' tén les ljt villán-raival. Korántset-t-t mentes az indr.rlatokt l, az aty:l s te ne k á|Íal^b^n n dtr atosa k ; gya kran z dítja har a gjáÍ nren nycl gés fornrájában lralancl kra és lrallratatlanokra. Zellsz azonbltrt ig,azi szabadgondolkocl is, loleg artli szexttális kalandjait illcti Hotrrérosz azt hagyollilnyozt^ ránk, lrogy Zettszt lr szárrnaz.ik 'lz.
i i l
<

rrralkodik az istenek és enrberek Íolott, korrrrányozza élettil<t't De a Moirirknak, zr sorsistennoknek, akik végs soron életr l t1:'

ttt<rndilt: .bn oit?" tizr rsnak r, uJi enyia elna gyor "i*"r:l .Yi. ,rr' A leválírs a kercsztt'i'""*.",'" ok,, ^1.'] ""ev sor_ 1.p'l^,yennek tekintse.

g

''rií'"',,n"o.,nll'l:*'' .*1-.,ikor ezt
un'"ng,át eg

lra etrtber

lstcnelrl, lniÍrt '|igtl;,'uiin tantt ennak nreg' kell
I

n,'

) r

ást állepítlra::"L ::::' szltbeclal' lla.''Lll] ^',i*u.' Ószt'lvetség,benJ ;]..''-...',i.r'.
tlx oSSZegeZ''
;rtvaiste

"u 1_"]1,., Az" itestanrent"'"'"*J ni'*','o,o*"ny..\,., :i::','j;JJ "illJ,[
:11

Juiuobb

ii

1,,

sy,:,u

":.,";l'

::

u* iciság,osabb
|.

alr.rr-

;í-í;';;l;;.'::':x:ii:il'ÍiJl':::líil|i;i?,l."Jl"l:i:Í n'"Ju
:;;r:eiáia' Továbbl e. .n titl.lanl' l)'.lr nek kirclbbarr'"n.tt n,')ul'inu ,".k':::.:l,.r'ni és rrre g,lratir'oznl világttxlt' ,''Ís..'k' lrogy i.ii''iu"..l' ,'::*r,,,' arrrit oly konnycn c7't a rcn.lct '"n''','''], i;;;'" 'ér'l":.:í-"illessze. S ezt ér1cn,c'

l..'i^iL'1l7

apajogír rend, vagyis az erkolcsosebb, rendezettebb, szellerr-rilll élet. Sz , arlri sz , az erkolcsosséget f leg rnírsokt l kovetcltr' rrreg Zer.tsz. Tula1clonképpen azt is elrrrondlratjtrk r la, hogy cr-t' cletileg pozitív anyakorrrplextrsír isten, lra egyírltalán lelret istt' nekr l ilyesrrlit monclani. Ne f'eledjiik tlÉ]yanis' lrogy a tlrinoszi korban anyja, Gaia kénytelen volt barlangokban rejtegetni Zer.tszt apja, Kronosz elol, aki.sorr'a í'elíaltagyerrrrekeit. Ekkoriban tt)r-ti'rrt az is, hoÉly Héra elcsábította Zetlszt _ a Nagy Istenno és lia-szt'

r

il;:fl[[:)?;iJ:-iiJi]

ili,il'

n

nn"t"'llll,n

ret |e n-rintáját kovetve.9z Az északi rrritol giáb<il isnrerjrik odint vagy '!íotant. Minclent'l' atyjának nevezik. Neki is van nél-rány tipiktrs Vonása. Haclistc'rl, de netrr vesz részt a háborÍrban. Az or1ongés istene, innen szlir rnazik a neve is: a \7otan név a IX/ut, barag sz val fi.i5;g ossze' ti,, \ 7otan l'raragja nell] egyszer" rjongésig fajul. A bolcsesség és .r koltészet istene is Votan. Leír|1rk, arrrint széles kariniáj r kalapj:r ban, csillagokkal telelrintett kclpenyében be-bejárja a vilítgrlt lrogy r'endet teremtsen. Elleníjrzi példátrl, hogy az etrrberek lio rnolyan veszik-e a vendégbarátságot' Máskor tr nttsár l tekirrt korbe, és kozben két holl jával elr-rresélteti, rrri rlrjság a világ<lrr Ó serrr l-rall-ratatlan. Ez azL ;elenti, lrogy a fenci, allelyet képvist'| és arrrelynek fÖnntartásán oly otlete.sen Íáradozik, csak egy l;izr l
'

*no."l :]:::: :,i'.,',,'l',"jl,l,:1 ,..: :k lro gy áttc "- ]' h,,'",,,' i*,i:; ;;;; gv ^,^l!i'l; :,:L J i:H "': ;l;il{] " "í,,u' ott lappaul Minciez urir..,rr"-111,,ru*nnyeker.
Ji.,
tcke<Jiék

-'

nn

ricre

g

r';ctar tatesa

r

r

-

xnrery..N--lol<intése legyen "^Í;;";' talália rne8'1telátlratová *é_kevésllé teszik eterÜngtte kitzlttv'_' cl.?

Y

ságosan alkalnrazva .*iJu"r" e1la1ot .,"triur.i'í,liS lllcg' cg,yes 1,.,.". ket. Ebl l " "1i[1:";;a potirix.'sol. rg,erc"r.r,''kívtil a ruinél lobb iovo. ltleg'' rnk u' n'o''.:,.,1;'i,1; ,; vetít l',*. i,,',l'::n:\",et ugy változtarlaK lÚ.fiakra' Toliik anrelyeL "Ij"'r, ter<rrrtély Van aZ, lrogy 1 Vagy
r'1('

t\ldolrl'.tttyIa

ffil#'Í:'í.T:in

" '"'";l:il'"''"gr''ai'n '|* ,"tet'-'"i' j,"[_ 3''

T.'"."I' ],;",'élyes apa

kovctÓKr'e: cllyan

"

51::'

oí::]

nyos

Az atyaisten képénekváltozásai 1 l megfigyellret k a kcrt'sz
1.42

id

szakra éruényes.

:yj*tt*::J-;J*,,"l:'ri:::.*;i:,''*:;p:i-l^TÍ:t :l' ;"#" l1mg :n':: L{':'' $T;:i:i:il* ;",'il u' a képessé_
;i'J;o
talán a férl'iaknál ::.::,:".l" pr'ot)aI meg kellene lrírt rrrinclenkinek

-

i'"|f .'.r..t

5

143

geket onrnagábcil bírnyássza ki, és életében tíjle tellretoleg lrasz nosítsa. De rgy gondolonr, jobb, lia az anyaiságb l is rrreríttrrlli lllert az atyai elerrr onrrragábarr t(rlságosan elv<>nt, arr l sz l' l'rogt mit kell gonclolni és tenni, I'eltétlentil ki kell tehát cgc1 ',elvben" szíteniink a szer-t-rélyes vonatkozírssal.

ilyesnri;

^7' ll"J!':,''.,"1,*t*t::l[:ll^",',-::"",:"i[]i::"Tm

^pais

kezclve kapcsolatba a sztiletéstol

lép a

gyer_

A

z

Lz
clp cls ze

apa mint,,a másik'' rep a .fb.l l ri dés lé l e kt a t t b ctn

Pj#illtt t".'ffi **l=ffi xilli építlrer''J;iJ"::i"o'
u ar
r

'u'

u*.. *'":''"'::l

:";

nek j nnie. Ha azonban aZ anya oszLonz'o Í'elaclatírt is az a1l1ira r<iják, rrrert ,,így kell lennie'', akkor az apírknak el is kellene lz'rtnirrli ezt a Í'elaclatot. Várlrat persze, l-rogy az apai osztonzés kicsit rrrlis, nlint az anyai. De az apának a7. szefepe, hogy 2r gyefnlek clíill ^ nregnyisszl a világot, a ,,f'Ólnyitand '' szirrrbiozis elméletébíjlszÍI lnazik, vagy rnélylélektani lelfogásban'az urpaarclretípr-rs bct(lr'ti séb l'', arrrely a gyerr-t-reknek lel'retové teszi, lrogy az anyai viliy, Irelyett ink'jrbb zr val ság Í'elélordLrljon.9('Mítrmost az Írjabll lttrtlr tások, csecsenr rrregíigyelések tanírsárga szerint a szilnlliílzis l:i zisa egyáltalán nenr létezik, legalábbis az élet kezdetén r-rirlt's
144

A klasszikus Í'ejl cléslélektan93szerint az apa Íirnkci ja, lrogy utlrt nyisson zr gyernleknek zr szÍik anya-gyel'lnek szirrlbi zisb l a világ Í'elé.Bovensiepen tiltakozik az ellen, lrogy a patriarchális hlr gyol'rrírny az ap^ szerrrélyélrez cslrpán a norrr'rákat, a tekintélyt, lr rendet és a szellelrret rendeli, az apának arr l a képességér'íil bc_ szél, hogy,'f'eil dési folyarrratokat elindítson' osztÖnzéseket acl ion, ztz apa-anya_gyerrtrek viszony vá|tozásainak katalizátora lc gyen".')4 Az apának tel"rát elir'rdít ftrnkci(X ttrla|donít' anle|y al' alyaistenek kirobbzrn energiírjával lrozlrat osszeftiggésbe. El kellene r-t-rár e14yszer gondolkoclni azon, lrogy a klassziktrs Í'ejloclé.slélektan zr p.szichoan a|ízis f ejl déslélektana nrclgott, lr és hírttérbenkét alapkép lr rz clik meg: az anya visszatart, így 'ha lá|anya" lesz bel le, az 2lp2. sztokél, tehírt (j az életosztont kép_ viseli'95 Ez a rrreglr<lkkent f'elosztírs senl a val életre, 'setrl a rlri tol giírra nerrl illik, Viszont az apa idcalizálását és az anya leért(' kelésétszolgírl|a. Az anyát l és az .apát l egyar/lnt kell osztonz('s

*rH-" s ki lhlliX1, ir. or,r' si,,,,,nr" r...,;,lctkorb..rfl lertt8alntasau""*r.rigratt"tu'a eg,y K""'r',' z.etekben,
l^..1

í';*;61í',,l..;,-:,t*
x
r.r

za r o

;'x'Jí;Jil i:*[í'* s*;
váliék az' anyakolnl rrorrrrákat' tekintct visz<'lt csak ,'rrrás'' a szttto clig nrindkét

H'# h:t: ;í;11i :,l::}

o,n|,i,i,'i,|írii'"'"
lirrrlírcttenrI:'*l,;i"i'n'".,:iJ:;l]:.t.:*";".jiili?":*5lji

i':lilY :ffil;il
rcité\yes' i'

lo''l:;::.., ^r,u -,ijr. és nrég "':i::i:l':i;: i'" uu;i,'1, :;'ffi;.::""il lji"', . 'xe'or'r' p"'li8 rrc lt titokzal:]:.:.::i',1 .:]]' i,'-l""é,i kortlplextrs_ a1' z:'''l 'lz 4fl\''\l<r>rnplcxr'tsku'?1":,';:',;-r',á r"r''ryl'()tl''t I,.T'i]i,] "*"o^ sokka n1. a]^ j* J"n " ,])"t.', rllát ii'" r'l'' oí.".lT:t;n"jux or ..tnyekotrrptex''- li'' tiJ*'u..u rrrintázat.')8
l(()ll1plexLts' l)ellllL
.-. ,
^_

i5

-*X[:

:'.-;,iff i:'a" " " "vt.1i'r'; r'''io'' a" ií*;''u*'' l- '']l'1"ll':;';

p

re.

i${.-ffi
r\c7'cte

"iillffi
;

l'j

él'c

az

eg\

l/t5 '-,{'ffi

'J.1';*5

:t

lrrirrr:rk ;r Ixtzz:isr. lirnrrizi:ikr.,:rn

sikertil éleÍr.cke :t 1lszicllénck z lt pl k<,t t tp'.*,,11)_'l]
rr,rn.'r'
,r

,,'"gt-,.'t ,,il],|'. jj5i:]:i';;ffl;::li]Í':':)J;l[i:ll:'"'i';,' vrigylrt. t,l>r.c,szt, "tt.,telttt'c l'lrl;:rnt, cszrrr(,k tr.rf.'-',, ti nkcÍ .,J;;l:;'; "' clcÍ lt szellcr u,,.qy,,

i.roi.:;:,] "' ''|'/'7'|l liil?1']'i''''t"'li .,"t"tl'i)'l*"stttc'tclttnk "i l;tz' 'tni't"'" xtt'slt.z cs'k rt,",,lli:l:'] van a7':rPrtkotttnl'' varriz'so's lti't-;';"1tt rrzt rt lelrctcis.r*.,, t.tl/"' :lnltlllls'
st,rtt lltiilrlrt ki,

Az :rnilllLtsz lét rrlr.gyun,,,,,,.,,,l,ltllo'ycll iiitlr.z h;rsr> szokt;ik ál'lri'7',1,,, lt<.lgy Irtc:gsz,-,to,, 1i|l|"'ir' ,,,y,,,i"r"u;];:]'':"" rlsszeÍii'q8lrt''|

;;,'al,Í1l ncIl) ít {('.slVcri i,.".1'"1-rlii:il':l,,.]1,,.,,1,,', ,,,,u,,,o r.*." ',,r'1'.',1'I.,.ruo':';';''. jlliiil;'i;,;l[ ;1"-

Áz

l)('l.ckl.c vetítjtik

l,i;;;;;:il:u"' leit'zik rr.rcivek rr,.r,r 'cszeit. ki ('s kilr<'rrr"l ti"'r)'i'ifcnt v;tgy liltttokil;rrt 0,,,,f",?.'':'""t".i ']|n"' ,'' ',|, ''':'|,,,' ,,'',,.,,,rrii.i;
'"r'it'
t':tgy v:rlrisligos .,,'13ii.o;í'^]" i:'n"''
1I/'

lt

zr

l

rt

9. FElF.Zr-;r

:tnitttttszl,*,,,,.}]'

:Illltl<clrltplc'rrl'sll,,i

t'trr

,,Rossz vagyok, és fossz a vt7ág"
A

n

eredetileg negatív anyakomplexusa

;

Az eredctileg rrcgatív anyakorrrplexr_rs tipiktrs jellernz'oje ztz

,.t..

orjszp()n[()síl()Ir. jl '"''ni'u.'),','"hc8cl' 'cnnkcllt \ lonLil. es rrrilrc'i '*;;;;;]'"'' inklip,,k.,,',pl.*,;;;'',;;::,,'Z tttínclink:ilrl-l cliiir t<it"r,itn.]t< szcrttélycs é. ; rrnitttttsztttintrili ,. k.,l].j.'],l.] ;rrrv;rbr>ri v:iltrnk. "iuo;"''tttt' :tlril' :rnnrii k*' ,r,.*.11: "pt'kt',t'fl.^,;'ii'Ji':''t' .t. t.'t..itit* gcs.. .q.ncr.r,,,,,L", L.,lt1 ltniit'ltt'sZ "Í'Li}'i.qriir eglle r.epíllre, tr.nnti,-ll' ,"ir'",, .iu.,",,r,t*r'.|r!,r')!'
tiz,i

rltttli'lis .szct)Ve(|(:lvl.,l'_|']il"'i"n* tast c;pptigy ,,, ,,;í,':,Í].llri''nr'' ]:tlI)syol.s lecser;ást- '^'':''l.,"'

k,i''l,,

;;; #l

" ^o"ui]'i n' ;ií"'l,i.'i'''"

tti'';;;;; ;i"l,]::;:'i:: lttLlrtkártak szcntcliiiil

t't'oÍikrts \/ilgV '\|)l

'

sziífn\'l

életérzés, h<>gy az' ettlbernek rlrinclenért rlreg kcll kiizclenic, arllirc tertrrészetszer[ileg sztikségc van. A sctrlt't'tit set'rr kovetel sz'eretet l-relyctt. a r"rregl'ritt otthonossírg, títplírlék, véclettség,érclckl(iclés és <lclaÍordr-rlírs l-relyett, anli zt'z crcclctileg pozitív arryakotttp_ lcxr.rs élrllénye, életérzés a rr'ragárry, a kiszolgíiltatotts,tg' a itt ^z tryorrlllsztí> érzés:attlit kap<lk, nerlr clég alrlt<>z, liogy éljek, cle
.sok ahl-ioz, l-rogy nreghaljak.

ltz

r

ii.t' ;;i:il;':,^;.iiff:1il',
u;
l1

j;:í,]';l:i;I
l

Jillil

;{iil í:i [i:;li;]J;:l

i:
ii

jrli
il
;r

".,}:5:ll;' j,'Jfj' il
lir,
l ;'

i.;
;:

)'

,Nincs jogom létezni'' Ilelmct

J3:1il::Íu1''.]Í,:n('lk " ", cl i rr.n z l;; ;,:J

l"i'J;:*lllí:ffi ;;

l.

;;:;::il

l,' l: .u''''ilt-lcli)t t n,][

ll

liii'l)]

"'u',,,
)]]

A 44 éves, cliplorrlírs no, akit IIclrllírnak nevezck, scgít(i l'rivatírst v;ilasztott. Nyolc testvéIc v.ln' o volt k ziiliik a rrrítsoclik. így íria lc: lrázrrk légkorét, az er'edetileg negatíV anyak<lr'rrplextrs tipikr.rs rigy is éreztetrr ll'lllgzil-I1. Rengetcg etl-tl;cr r<llrangírl sszevissza, rrrincl egyedtil vanrrak. Flttzltt van, lricleg varr, lrírt Íblyton Í'Ázik ttz t'rttlleL, nerli igazi Örokké trreg voltlttlr l'1zv'.t, t'itjt a Ilasatlt, rcggcl_
lrlrr'rclszléríi|át: ,,olyan vcllt a hangtrlat, llrint egy pz'rlyarrclvaron, és

rt' i).sszet'agaclt a szernetll, k:rrliillírval kellett rr-r<;sni, lrogy egyziltallirr kinyíljon. Minclenki cgyccltil rírg|a a ka;á|írt, kcvés a kaja, rrlcg trlssz is. Apa rrrirrdig ellrtaz'ik dolgozni, hetekig nerrl l1rtjrrk' É'n' sl'ít't'sctl vele trrcnnék' l>izt<lsan tttcl<>trr, l-r<lgy azért llle.gy el' Itlcrt

r47

;iiÍii ]i,]Íi'l:::, |sle,l:lll(il

;5ifrJffii'l''iÍtÍilffii: gÍ$rlllffilHl'ffii***'
p",t ig,,.-

(<ls

gatív arryakc>trrplextts kivírltott, így ír1a le l{elr-lra: ,,Minclig Írgy
éreztenr, l-togy r<lssz vagyok, és kár is nekettr a vilírgon lenni. Úgy I'r.rgclos 'az éleÍ.,a}rogy akar', senki neI-t't scgít rajtaIll, teljesen cgyedtil vagyok. A csalírc|on kívLil nlíls el-rrbcrekkcl netrr volt szabad kapcsolatlla lépnerll, pedig nagyon vírgy cltar-rr rá. LIa rlrégis kclzeledtett'r valakil'rez, any1rtrr a ketesztvizet is leszeclte r'í>la.''

kurvzr lesz

bel led''' Az életérzést, arlrelyet ez az ercdetileg

ne-

ffi[*ífr]i'ffi*1.*;,';;,
lr'.iJ"' "'n5"'.
:

'''.*..,,, u,'.,'ill-,Í;j]"j' :J

t

j,gy

.r-..zl.

t. í,'.'

"t,,.]

l

i]

:1*ll;ill,Í;{{-,;1iilliilikyimitii'n1,',Iilti,,.,,
ojí n
,,

nenr értetter-rr gyerekkor<>t-ttban, lrogy ez <-lsbizalrrratlanság, én e6;yszerÍien azt goncloltarl, az élet olyan Íziracls/rgos, olyan hideg,

bbet, az crecle|ileg negatív anyakorlplexrrs l-ratiisírra kíala_ sbizalrnatlanság, vele az általános szorongás, és az a kclclos ér'zés,li<;gy ,,nincs j<igorr-r létezni''. l{elrrla azt rrronclja: ',Én
rrírl is

rrlagát l értet d létjogostrltsírg életérzését kozvetíti, scit rrlég ankLrl

Míg az ercdetileg pozltív anyakorllplextls

2rz

osllizalrlrat és a

az

t

n,,'] l,,'',i]Í'

;,

j:

;:";];'-'::i]1;;]i:

'"

i'i'i,':1 l,J:,, : ],:-l,::i1Í::i]ffi 'K"*JJ:I:r, " ,,,nuonoJ,1l"'|'o ''*u' í
1-*,,

lrogy

"tl;rlli':;'1";"J[--,'L*;:1,.l' ,"-.'il[iii']"n g.tn',ii,)i::;:::'
jl;' :';'l;1, ::ÍI ";: ::' *i jli:T "1. " ;;i'"I'I,IJ,;':I .ii'II

"'l;I:l',l.i;;"''u;::j,i:;:'u""j-"iJl,,u]t,

''

.,,,,'",íu'']i.:l''

j:,,:i v:r/:r',c,yi,, ."u ;;;;íl.i'egecl 1>ai:Í j " #'"".'j,l "'''""' il "i ii' "' ":
:il,l,]::",];*:i,
jl)('e :i
l|

1,:,1#i:ir*1,rl*:;ijil;

és ez rnindig így lcsz' Ésén valalrogy nrinclig rossz lcszek.'' Ez nerrr egyéb, mint az sbizalmatianság, a retrlénytelenség és a ,,nincs jogorrr létczni'' élrrrényszerii lcír'írsa. A részestilés, az ()sszctartozírs csirlirdi életérzéselrelyett, ar-tlely aztítn az életr'e is átszírll, és rnegacija a gyerrlreknek a kozosséglrez tartozírs ér'zését, a itt testvérck sszezártsága és a ktilvilírgt<il val elzitrk zils a rleghatltroz' ' 'lerrnészetes, hogy eZ nel)'t <iceárri életérzést vált ki, ncr'rr ztzt az érzést,|rogy rrrinclig ír|ra ossze tttdlrnk olvaclni egyrllílssal, lranetl-t a zLlvL::rt elrlragányos<>dírs, a szorong egyecltillét érzését. lrejlodéslélektani szetrlpontll l ktilono.sen vesz.élyes eZ, lrrel't a kisgyelrrrek a szlil(jkkel val az<;nostrlásban f-ejlodik. De az ilyen
csalírdokban cz lel'rctetlen. Net"lr csak az osszeolvacli'rs élrrrérrye lepasztalhatja a részestilést a szLil kbíjl, Vagy a sziil kb l és testvérekll l. A sz|intelen kitaszítílsegy Íorrrlája ez' tényleges, aktív kiIllszíLás nélktil. Nincs nrás, rllint a vetélkedés, a lratc. Az így l'elrt()v enll>er nagyon vágy clik az ceánérzésre' arl'rcly szofosan íis.szeÍirgg a ré.szestilés érzé.sével, alapkorrrplexttsa lratáslira és rrgy véli' lrogy lrarcolni kcll érte. Csaklrogy ttz ceÁnérzéstad érz.('sck' érintkczések nerl-r állítliat k el szírntszánclékkal, azok t'slt k trregtorténnek. l'esti szintÍi goncloskoclás anníll t l)b a betegség, a l'Ilc.q-

hetetlen,

rr-rég a ,'rrri-ér'zést''senr

kapja llreg a gyerruek, netll

tzl-

;t,,í.ffi*if**'[1ffin
14u
/

**,tt*i*ffi{ilf{':'}}iffii

t49

Í'az'lis nettt is csrlcllt lt tegkol''\Zcxtlillil.i.\.\1,''']]]"n,"

lrítlc'q legki)r

';:-;Í;;lr1len"|cle;tz ttr<llso ll:t'' .r_r_.ni].li l'nn'' tttlrnltk ](l évt's to,,ii;':']"'l'i1 ''','* ui'z"n]'t,rg il'JÍ lLlInllk' Áltlikrll'llt'l rttcgii)rt rt liavi Í"'', ,,nyí,, i.ey L,,,',,,:l-l tt'r rlclrrrr rrrincrr,"',li,l'i":l' *1' f"o*'.jll'sl ( i y,r k<;, i ., ;;, .,;:: ;.:,;::l',1 ;ill:l :

tylr. alrol lr lcstek .'url1','']]'.n"""'

V:ln VisZ()lll

;n;:ll*:;d,:.i,, Ir,,';ll

Akinck
zcj<

g,it .,L,,tt',,ij,l
'/-,lR..

";; ;; ;:' rc'zni A. viri*,,,ui]"
E.en
t

lcísc. i,

crccrcrirep
'|:g;

^"i;;l:"'l:;':;;"'
t

l

c',

ív

11 11

y.

1

|1

6l)

K.r'1vl l
I

rck tigy c,rzi. ycn

u()lgozo

;;';':' Í''''ilyc'n' "'l'il'Van' t'sltk sltjlil ttt;r ](] ity"Í ''l"i,lí"g".,','''i"i,i ^, k:r ::'.l''ul{"* .'' ;,;;;i''""'s tl léiyt'n gvi''l<t'li' togrtclni l ltilriz-l;rl;is''rl cl pi:i t i,' ,;'';:
|'

"''.r',lii;;i."^:iil|,;Jii,l'"lll'iil. 1:5
:rkinc'k

)pl('x

vitézkeclik, a rt'rély testi Íbsziiltséuek rllcgrrlaraclnak. I]elrtra rrlírr. kiskor'ítban jelerrt(is <tnírllí;sirgot, er'oltetett, clc gyakor'latias zrttto_ n(;r-rriírt í'ejle.sztett ki rl'rag1rl>an. Anyja rrrcllctt is netl'tsokírt.a haszn()S.s,l tette t-nagát: rrlinclig o l]1ent el az anyak nyvi liivlrtall;a, lx>gy a'z ,, lj gyerckcket" l;cjelentse. l(é.s bll <i t1rr.gyalt a tanítt.okkal a testvér'eir l, intézte a csalílcl iigycit a l>ltnkllan s a hiva_ talokllan. Máig is rctlrck szervez(jtelietség' tele vlrn jÓ tletckkcl, l-rr>gyan lehet a nrinclcnnapos gyakollati iigyeket elrenclezni. Ez az onáll(lság, nrég l-ra eroltctetten kezcl d tt is, rtrinclenképpcn érték'csakírgy, rrrint Flelr'rrírnak az a képességc, hogy lra erillte_ tetten is' cle Irlegterettlt.se allton rriiírját. 1'eráipiírs szenrpontb l giílit, arrrelyek nrlagttkban véve az életÍelacllitoknlcgoldírszrt segít(1, kitiino képességeklelretrrck' Olyaslrlit(il ÍbsztanánI< IllcÍ] ezzcl, atrli sz'ittl:rára kozponti ér'ték.
Mítl_Il_tc>st

gírst a testéllen érzi, és a testét nctl] ttlclia l;ecsapni. Akírr1logy is

végzctcs I'rilla lenne, Ila leértékelnér-rka páciens trrlélé.si straté-

;i

lr léti<-r*ostrlt'r*",
I

rr:r ,,,.,*u,,n'1,,111t' ^o.qy
st l.a

i,']t^"*'itttt" it'g,,..1,,i.

i-..''n'"""iiii']ií;l;i'il]il'iu:";'1;
1

,,,;;;,;,"'

ltib:isrik llrr esv

ot

'

,".,r0,"1lf-l""tti <i ;;';',1''sEz lr legicl<iscllll tit'" "'' is t'l rrtcll:r vcr r(rrrlrnyir-. rr,, .'.r.'."k.t-í",l*i, "' }il.stc's|\élck "11.nr.1^|llvrisrit':r k.'tit í|' ;t ttt:tttt:inltl' .r vrr'la lcíIjogosLr'lIs,'1p,i1iil(,.gu"." .*rt),,rru,:;,,'"*''''[ 't iclttck' és czzt'l hl É'ii,.;'';';,_'llltn ltnnyil'a:tZÚt.t gyc'tckc'i sztilcttt nettt l"u ,1",]:'" k t""",,ii,in,,ll."'' I'rrl{):rn rucglr:r1. éves kotlil''rrr nr ..l. lltlil, :' i..Ji.i,'"".;l''"n 'l8 ny()tlllil l,él]:]::1:ti'u"" :-.:dC'sc l{"1"'"'_;';';'i"i!ll'ns'i' és :rntt:lli l'r lol)líls:ln ',i
:t .sz()l.()nÍ.a:is
va

rrogy kiselrl>

<>sszclopkotl.,,,,,.'.)ll'].|l:ln 5rtiit<-'st'i:i;'f;j''''

i-,,rnj'''1'n'''''l<'il szrlrrlnqrllI st'kk.l vetlrc ki, kényszr''t'c'sclc'kr'' .-,..,,|':]Í'' "'..nni'
1

" N.,,,,,,..i',ii;;;:;::i:lr-iscr,r,

lclrrla novér.e.

tégilík :r lkl t ltt ^,'l,l),,;'

l,

tlts:t l< t,t.t.e.,
1.s

v,,r

56ri

a'.',',,lir,o,,,",,^iutt"t'cl Minclcrti't'l'

t

éh {-l8y ui."ll-''s,"1 cícrr,
u.r",urnnl|

k t ercít

i,ir",zl'*;]:l,::iÍ;*ll'-,#;{lij'
r50

Lrrrnilur l,;':',',"#''*

gycl'rtIck' krlttÍr''
:

ili;

olyarr alkalllr:rk, arrrelyekben Irlégiscsal< jril is lehet lni. Éséppcrr a vajrrli kevéssé clkényeztetctt ellibcleli értenek lrozzír ktilclni>scn j l, lrogy:rz ilyen oírzi.sokat észrcvegyék és élvezzék.IlelIr-ra clrrreséltc, lrogy anyja általírLlan rrlcgk z.elítlrctctlen Volt, saját Vil1'l_ ga zitrt l>trrkállan élt. De atrrikor z<>ngor/azott, akkor t'tlegválLOzOÍt ztz egész légk r. ,,Akkor rrlinclig olyan volt, rtrintha karírcs<>ny lenne.'' Llcltrla életéllenis Íilnt<>s oázi.s volt zene. Tizenkét évc.s l<r>^ rábar-r f'olvették egy hírcs ifjÍr'sílgi zenekat'l>a, arlrely ztz cgész vil.ir_ Ilelr-rra tinírll an jelentkezctt Í lvételre' .gon r-tlindcníelé Íéllépett. artlikor egy osztírlytírmnje Ilte.séh a clologr l. Anyiii ezÍrttal is a lclortrllozzissal kezclte: ,'I]ítnorrl is én! Ila trrincleníiron blaniirlni akar<lcl rrlagad' csak r-tlenj el a pr ba1átékra|'' I{clrrlir rrrégis elrtient lr prcibajátékr'a' Í l i.s vették, és aztán a zenekarrzll lletltazta az cgész vilílgot' ,,V grc v<llt egy l'rely, ahol szallztd volt lennetrl, síit cI is vírrták, Ilogy cltt legyek' ahol Íbnt<>s voltatll.'' Így isrrrer-te rrreg t'líisz r élctéllenazt az éÚést, hogy tart()Zik r.alah<lvá, joga '',arr <ltt lenni, é.s r.,ele rlragírval, a saját .szerrrélyévclÍoglalkoznak. 1'er.rttÓszetes' l-rogy ez a l-relyzet naey narcisztiktrs felér-tékcloclé.ssel is t'gyiitt jírrt. A zenekarllztn ztzLán rrlég anyaszcrcpet i.s vállalt llcl151

a lcgrclsszallb élcthelyzetekbcn is vannak

c írzi.sc>k,

tna: píltyolgatl

koclással, vls.szaietz-e.t-;;::,'-::".'8át kell nlegsz'"tpalrt,'i?,:"8y
'Tl logo.str l tsá

:u.,n*;:::l"rl?:i,:{T#_:r:F,;,:?,.f .j:::: i", il*J::, ::i:,y":Jllil;:Tl,,i, #, 1,.,1 ,,,lt.,..re j'':1Í'Ti.ffÍJ,:lilí:tT;la'i1iil'J,:LÍ]'Í'.,, ^:;
,ii|ix,,Jf beép l a rends

l".#r***;,*;f irjijli

ji""",.sr;ri,,;j".,,"u

éreztetn, beli.il be vagyok zárva, tlrintlra páncélt viselnék. De nrtt-

;;

nl;:r:h1,',,
ga

",,, .' Sainos, ebben.3ossá i,irrrr,nrtui.-ri.]r,ir1,'^.',',1.o:rl,zenckarban

il -JJu.r a ij;r :#:#"T,* r F:.eves hi'szelnbe n l'T'; jlÍ^:]o'-1oo''r,' ---'Jgetni

:iilffi

,{."',:'' matiktrs nrLikodésj a le$kiil nllÖz lll) ."o_ a .lertcjzések, u..'o::.:l,.'ro'" "'u"'Íoa t''eg' egyrtIást t"u"i'cr. sok. ntakacs 1,o.''.jli^dln" *il;í,;;;.:';I

j:ffi

válik. "

t

"uo""..',,'"i;"i?ál

l:*"t]ffi ffi :i[:íl#zi
a'.''l^of

3;Í#l.t*ffi:'Íi',':ffitffi
c'hoanalitik(ls
keze]é",-.'.,qn
4

0 éves ko'.,ibon,,il, r::,.j,"l

''T:,,'::Y;Sfi ffi

straté5;iát, és

i:] ir*j ;*i;p:**:.':.fi ',ffi : :lÍTt*ffi Í"-l ffi:; egyszen

;;r*t-...'f

-'ffi

#Í*##..;;;,

':!íJl[:i#J;; :J;:T'i,'l#i.:'j';

**il+l*fft'fffi,lmÉ:,';'"ffi
a -bezál tsá*'

,

;;:ff':.':;;:;"l;;

152

száj viselni, n7ert az élet hideg. Éslrideg is t-naracl. Énerre rr-rár berendezkedtern.'' Kijelentését egy példával illusztrál|a: csak 42 éves korában tanulta rrreg, lrogy ha fázik az ágyban, akkor készítlret nrzrgának forr vizes paiackot, vagy lrlagz'rra tet'íthet rrrég egy takar t. Mindezt egy kollégan |e tanácsolta neki. Meggy z dése, l-rogy a szeretetért valamit ny rjtani kell, cle rendszerint akkor senr kapja meg az ernber. ,,Igazáb l solrasenr taftozonl senkillez." Az eredetileg pozitív apakor'trplexus fornrálta szernélynek is nreggy z dése, hogy a szeretetét't tennie kell valamit, de rerrréli, hogy a szefetetet nleg is kapja. Az eredetileg negatív anyakorrrplexr.ts forr-rrálta ertrber irgalnratlanul l]]agas' teljesítl'retetlen kovetelrnényeket állít rrraga elé, hogy egyszer rnajd mélt legyen a szeretetre. Helrna is rrregpr bálta hasznossá tenni rnagírt rrrások számára, ezze|'a jelsz val: ,,Bocsánat, hogy élek, telretnék onért valarrriL:|" Az volt a benyonlása, Irogy rnindig nagyon sokat ad, enrbertársai ellenben azt jelezték vissza, lrop;y ,,rrrindig tÚrl sokat akar" ' Az efféle kolcsorrlratás végs<l soron nem célravezeto: Helrna véclencei, akiket páryolgatott vagy tÚrlpátyolgatott, el bb-trt bLl rrregér'ezték, lrogy va| jában nenr is r luk van sz . A létjogosr.rltságot, arrrelyet nreg akart szerezni, senki sern adhatja rrreg Helrrrának kívtilr l. J val lrarnrinc folott Helrrrának trrég szinte senrrrrilyen viszonya nenr volt a saiát testéhez, bár nrindig naÉ]yon esztétikr.rsan olt<lzkodott. Ugy érezte, egész élete és azza| egytitt a teste is olyan szégyellnival , lrogy el kell takarni, erre pedig a szép rtrlrák a legalkalnrasabbak. Helrrrának tengernyi szexr.tális tapasztalata volt' de kevés tart sabb kapcsolata' A gyerrrrekkor'i szextrális zaklatás hatásíira nenr fordr.rlt el a férfiakt l, lranern rnegadta nekik, arrrit akartak: ,'Vedcl el, anrit akarsz, aztán hagy1 békén!''Egyébként az volt a vélernénye' mr"rszá| szexuális tapasztalatokat szerczni, kr.ilonben nenr nornlális az errlber. Val színiileg rrrégiscsak talált ezekben a ftrt viszonyokban egy kis rrrelegséget, arra pedig nagyon vágyott. Ta|án arra is reagált engedékenységével,lrogy valaki érdekl clést tanírsít iránta. Nagy ororlét lelte a lérfiak Íolotti lratalrtlállarn,

r53

táplál ilyen,,rerrrényt,'.

csak realistának' Ezzel a korrlplexr_r.stiátter.j érthet , r"t" sztikségél- érzi, bogy a lrelyzercket áttekintse' ellentirzése"r,g1'' alatr tartsit' o nag'r ezt konrplextrsának nregf'elel en - rcalista nrlL_ gatartásnak nevezi, kívtilrol nézve persz" kon.,y"n lratl'rat bizal n-ratla ns1rgnak. Anyjával. nagyon tírváIsírgtart . Az erccjetileg n.g,, tív anyakonrplexusÍr n k scrkszor n"gyon er sen kotoclnek any ju.khoz, engeclik, l-rogy zsarnokoskociion folotttik, kolcsonos hrr talmi játszrnákba bocsátkoznak - nríndig abban a renrénybc'rr, l'rogy végtil, l'ra késve is, rrregkapják az aÁyai írlciást. Ileltrta ncltr

lyan gondoljírk vele. Más ernberek azt rrronclják, hogy Helr-rra ,,bizalrlratlan,,. Folyt<lrl ellen rzi kornyezetét, pontosan rákérdez,lrogyan is érlették, anlil ttlondtak. Anri llelnrát.illeti, o nelll tart-ia
tl-lagát l>izallrratlannak,

Hosszabb terápia tttán lnegérti, alnit ,''o.'.l.rtt, n,''it * trir,'.,fi,' kot dést érzékelés el is tLrclja logaclni, akkor érzi, hogy

,,Ne gondold, hogy konrolyan gonc|olják velecl.,, i-l.l,',-," netrr titcl ja rr-regnrondani, tr-rit étt ztzon, hogy

Még rrra is rendkívtil iáratos a tr]rlélés trtikkjeiben, és ilyen irl1 ny l tucl1rsírt rr'rírsok javz'rra i.s szívesen kamatoztatja. usv g";a"rl' ntagár l, hogy nzrgyvonalÍr, ,,lra korrrolyan goncloi;ak n'rindig .l-rat rá a konrplexttstrlonclzrt, n,',.iy.r.k ".rÁ,' r'li]ra p,r.,to,
ertelrl-,,i'

ennek r-nindinkább tr-tclatára ébreclt; ortilt, hogy el a Íérliakat.A szexr-rális zrkttt.st net-tr élvezte igttzán.

tu<.lja csz,rl>ítlrrli

,,konrolyan gonclolják velenl,''

kolír,'

í]1

r*fu.

rn''_'

t-tS

penzálási lelretoség trregsz(int, rrlégsel-tr volt benne elegenclo élct kedv alrlroz, lrogy rrrost nyLrgocltan osszponto'íthasson élete rrrlis tertileteire. Visszazuhant onnragába, rrr|á, végigc.sinált egy tclíi piát' val színÍileg itt szelrrbesítettékelosz<-lr a t<.lr.ténetével, itt tli
154

z.nci] onitil ságírt azért kényszcrítetterrragára, hogy létjog(>sultsírglit igazolia, cle éppen onáll sága tenc Éhetové, lrogy'eíete ;o ni' lrány évétefre az oázisra építve sikeresen atai<its)i, anri Úrl'titv.ia bkat nyitott nreg el tte, életkedvet aclott. De arlikor ez a kottt

lrasz,nosította a korrrplextrstartornányon beltili o1rzist,

l{ogy:rn tud élni az a n<i' akinek ilyen nyorrraszt negatív anvlr k<'l.Itt plex trsa és i Iyen :tr rtbivl lens a' afrpra"á ;;;i''nT"il;'' " er ltetett auton rrri:'rt flejlesztett ki magírban e, ,raz_rz;iJ*;; ,

í\ ',\t,'

(,&

','' í;y'"
e
iátalálnia

(.8

o

sikeriilt kis_ egyiittérzés<lnnraga irírnt' és rrraclt benne valan-relyes szerrrélyisége
vagyls sé k zelebb keriilnie ;,.',;l;;l.,"', ig^z^n-kiíejezik' á'ur,' .n'r.'re, arrrelyek éniéÍ az^irodalotrr volt' Sokat oázis t-Ielnra gvá'n''r'r'"'ában A rr'rásik involt ínyére:"Ne olvass orÖkké' olvasott, bár anyiírnak ;;'';;;' amelyek élétra;zokat olvasott' kább csináli valanrit!" uí'á'"'r'* gctctt bolcl<lgít életterveket sz v szerencsésen ueg"dtJ, és
155

nlzrgilban. 'l'elrát rrrinclig r-rregvolt benne, ha rejtve is, a bolclog élet reménye. Kezclettíjl Íogva az apai világban keresett lrelyet rlagá nzlk, eÍ]yetenri tanulnrányai is ezt szolgálták. Nolra tehetséges volt, níndig ,,nagy erof'eszítést" kellett tennie, rrrert kiilonben rlrgy érezÍe, nincs létjogr>strltsárga. Az erecletileg negatív anyakomplextrs fbrrrrálta ember nrinden teljesítnrénye,kozlrasznÍr ténykedése cgyszerŰren arra val , lrogy létjogosultságát elisrtrertesse.

10. FEJEZET

,,MiÍrtha Ínegbénultarn
A férfi eredetileg

volna''

negatív agyakornplexusa

Tiílterhelt anyák Az eret.letileg negatíu anyakomplexus keletkezése

Az et'ecletileg

szertrélyes anya interakci iáva|

az egész anyai vel. Az o|yan anya, zrki net-tr akart gyereket, és r-rt lag ser-rr trrez nenl sok esélyt ad gyerrlekének tucl belenytrgodni a létezésébe,
hanet-t-t

neÉ]atívanyakorlrplexLls nentcsak a gyerrrrek és a

Íiigg ssze,

[;:.J".,]:.1:ll,1fi

a rrillratsz'olt vil'Jrg, ezzeí

zl

akiknek paftnere nenl vállal részt a sziiloi A l, vagy az anyát és gyerrneknevelíj nrunkáját tudar feladatokb talantrl lebecsiili, gyakran kevés ernpátiát tanílsíta gyerrrrek iránt. A tírl sokat kovetel anya, aki onrrragát és nem a gyerÍl]eket lírtja, nernigen lragyja, lrogy a gyermek a sa|írt lényének rnegíelel en feil djék. Azok a n k, akik rrragtrk is erecletileg negatív anyakorrrplexr.rsÍrak, és netrr ttldtak kin ni anyakol-trplextrsr"rkb l, baiosan tr.rdnak i51irzi, osztonos érdekl(jdést mutatni gyerrrrektik iránt. Eredetileg negatív anyakorrrplextrs jon létrc akk<rr is, lra a nevel szerrrély és a gyerrrrek nerrr illik ossze: el [ordul velesztiletett Ósszeférlretetlenség is sziilo és gyerrrrek k trrll-rajszolt any^,

kolcsonos

j

kzrpcsolatla.

konrplextr:i]i:::lil ;r*il;l;; lra telrctkonnyclltlcn u'"' i világban. e.z i*i'"x vaianrivei iJvin nilor"n',-"fr r"r. sikeri elér'ni n,r,oi r."rr',r.-' ''. " :'j*J;''"i'

l,T"illlfml:lÍ;$iiT;i6J[Jl*
""

ffi

**bl*tr'il,:#'ffiffi**i'* r"
na :l(lcr :',titáspr,rbiénrítv'rl' n*r,uii'it oz,rnos'ágtr.'clatrtkat' ] kell néznii'ik aZ ;;J. ;

""'i'

A hasfájást l a szívrohamig Ilelnttll
gás os "í"': :'::] Jil':l'J::'rj::[]l"xi: A 46 éves Lleirrrut szoron n etn.Ieny'"t'"o'',i'l];.'r;"'"'iu Hellnllt -.trra egY ernlékkép",,rry, a1 a|l]ax_o|fil:]#; -;r'o ,','",'''' N"'n élt volna: anyj'.r kil;árrrrrr es aZ " l -á' llogy trrcgvig'asztitqa o rontott el valetntt'

Ha a csal1rdban csak egyetlen |elen lévcl v<>natkoztatási szerrrély van, akkor ez igen nelréz l-relyzet. Ne Í'eleclkezztrnk rlleg' arr l senr' lrogy még rrrinclig tnennyire rrregnehezítik a nok szit rrrára iclentitásuk nregtalálásáÍ. Milrelyt a no anya lesz, rrregkiiz<.ltt.

s'ondol'

vetelik tole, lr<lgy egy csapásra biztos anyai tr_rdata legyen, egyiI< pillanzrtr l a rrrásikra ottlronosan rnozogjon ebben a noi nez ' ben' Erre az a n képes, akinek kell en pozitív az anyakorny>lexlrsa.

il.

ilu;;'"
szol ;'';;
;;i

tJ'J'

:5 rlrír!ának, talán nre

*bén a néuveveS nuta"_-_' l'rírrotrt- vlrg'y monclenia kellcne-

"-'''''u"' u" ult voin"t'

oclaszalednt

i]i1í;'i,"ei.,'u'r"','san elo n''"nai"' l]:1.'],'.'',.c,,l'''i:,J;,''"''i nt't
'j

;;.,'t'':

:',1;i lUlX'J
1,5'7

;; "ffi

trt:t_
e

;

i

nd

i

g

b ii nt'lr d

-

gyakran szokott, cie most nagyon er s hasgorcseirn vannak. Anyárrr az ágyanlná| ál|, és azt tnonclop4atja: ,'Jaj, csak telletnék valanrit, jaj' csak tel-retnék valar-rrit." Énis tehetetlennek érzern nragartl, és ráadásul az a bcnyomáson, lrogy a liasfájásor-r-rrrral rnég is kínzorr-r. Szenveclek, és abszolÚrt tehetetlen vagyok.'' Még egy kép: ,,Órák hosszat tilok a vécén.l'ttclotrl, lrogy csak ak_ kor rr-rel-retek vissza a tobbiekhez, ha ternlelterrr valarnit.'' Kizírr_ ták, rrragára l-ragyták nelréz er-rrésztésével.Egyediil érzi nagát tt vécén,nyot-tr'.rsztja a kényszer, hogy ,,terrrreljen'', egész val jírt kitolti a hasfáiíls és ztz az érzés,lrogyképtelen parancssz ra tertnelni. Még egy kép: n vére viclárrlan jáÍsz|k az asztalnál, nenr faksznizik, n(jvére j étv1rggyal eszik, níjvérernindig fel-rér ruhában jár. Ó csoclálta és szerette, de a n vére rninclig valahogy el tte járt, lrárom évvel icl sebb volt nála' és így sokkal kevesebb gondot
anyárrr;rt

zeleclni. Ésmind a ketten nagyon bolclogtalanok voltak. Egy rlrásik kép: ,'Nelrrsokára kezcl idik az iskola, rr'r/.rr rovid a hajarrr, nlint a lényképenaz e|so tanítási napr l. F'áj a hasam,

ta volt széÍszft terrnészete t-tliatt, ezért nenl tudott anyjálroz ko_

rában sokat ra1t n trrizrtt az zrnya r.r"'i"urt' Az or'okos'lrasfáj1rs cle sennri nokkel, "* nleghalaclia az crclit' tc'iigy érezte' ez lr gyerek élt'' cgyr'e tclletetlcncbbtil Anvia, aki ..csltk a gy'r:'l'lk"ie''t clepr'essziol>lt

késobb eirrreséIte neki' Helnrr-rtnak, nrint anyia ;lrol orvosokkal'

rrrár kisbaba ko_

r''^'"''i;ilil;il

gondoz

-

po.gá,t a lurs[ái<is k,ril;i]"'';"ii.,,.-i"r'.,.,lensége U:i:::l: e li(rban is a 'tehetetle"tt* anya es io'kollott, s ez kelti rtil'u'"n ketten' n'"'u' kore' és rrrinci a Kialakult a telretetlensu*
^

gy.,.n'"x,:,,":1.]::.1il"*Ííl":.:'f -'":.Ítff ']*]':'[::';

::3l['l:I.I*ill'x]"!;l';;

okozott.

tanít1rsi napon rnondott neki: ,,Rellélem, nrost stabilizál dsz egy kicsit, folyton van veled vzrlatni.'' Helnrut nenr értette' nri az, lrogy ,,stabilízál dsz", de netrr rrrerte firtatni, azÍán néhány hét rnÍrlva rrregkérclez'te a Íanít n tol, nrit jelent ez a sz . Apja mon_ datáb l kritikát és egy csoppnyi t'ernényt vélt kil-rallani' de r-nírr azon is csoclálkozott, lrogy ap;a egyáltalitn sz \thozzá. Anyja, Flelnrtrt leírása szerint, rrrelegszívíi,félénk,depresszi rlr hajlarrlos n volt, gyerrnekeiért élt. N vére átlagos, onáll(i asszony, semrnilyen pszichoszomatiklrs panasza nincs.
158

tntttnak szinte semmi errrléke nincs arr l, i-rogy kisgyerek korában sZ lt Volna hozzá az apia. t3gy érezte, Irogy o, a testi bajaival nyiiglocl gyerek, aki képtelen a rrrarrráját rrregvigasztalni, teljesen egyecltil van any|ával; n vére rrrint fénylo, cle netn nagyon val _ ságos csillag, léte perenrén világított. Apja nerl-r Volt jelen; mint kés bb lr:rllotta, kétségbeesettenigyekezett meÉ]menteni kis tizernét a cs dtol. Helr-rrtrt enrlékszik egy lrrondatra, at-nit apia az eI-

A papát nettl szabad

zavarni, rnert keményen dolgozik. Hel-

val színrleg tniu u"'''' B1r. az aÁya ;l t""'t' trrégsetrr tr_rclte rrreglátni 'H'l'nut setrrmi mást nenl lá'fi';i<i'ft;i étzést'lrogy ncrrr kapta lueg az1 az gyerek sztikséglctcit iérlret kétség'Mit' anyiát' rtrég lra tái ís a o"ti' t"t t"ti"ne viclítania '.r"'o''*ii'g"strltság'álroz'nein kisgyerek korában "')'i"i^'" íol' Az apát tÍrlságosan igénybe íiáitr'"to nerrr volna aki nyilvánvntonn n"il szánrítani' és még ha veszi a k rlvilág, 'á';:;i'l*t csai dott'e a kérclés'vaion nenr is annyira eiíogialva' ltz lett a sze_ clc aptánlk "'"*i" l'iíl:en' H'l"";;ki;;o"' "n"l'' 'tan''l.j t<t' ',lellilis" HelrtrtrL ebllol azt lrallotta Vagy"" vaiáráslr: ..Ll'gellibb volnzr tetszeni SzeÍetett
lrogy ,,iegalább", és ;"morir

epiának' 'A táiclalorrt'

rrral_ e ^l il-l-:. l]elrrrttl eisti tíz életévénck arnt'ly leg'ellibbis Hcltlltll aZ eszelucl t\l_ "MiÓtlr L" létérzése: k<ld ér'zese u"r'' ''1"|L-"' '' o'i.'r trgy cr'zenl. liog,y serrrrrriben r,"rr,'"'

'"Ti

o

is

"lz

clortl, csíkar uot,,t,.t''i

s

fái '' N1senrbízl-ratok""ilá;;.,';;[errrrninclencsakÍájdalrrratokoz..l.esn'rinclegy: egyszertren ti vagy lelki fáidalrrrTi';;';;;jj"';.,-, l'iibáztatta any1a nli"a'"r'ur'r'- onrrragát gyobbacska L''' o"ilt^" *r" *lld;li"''': i'u1:::' clc pr esszioiáu "' " velallánysz'clI i::fi :'.:;|;"r,":,'iilis. rrtonclia I telrrlr_rt' nopr,ig kell onnrzr_ t'.rdatosan kÖzcllnie rekkel llozza Óssze;;;;;,b'on leg,alábbis nerri kizálrz o liibá|e, vlgy
^

iot"g c" t' o n'it'o'
r'cisziÓs
u<^'tr'

eával, lrogy

.,

n.n.,*,.l.,"r
*n

,uJ 'o' lrnvia vig'aszt,rlá'k:pr;''':;';lji':".?'_koráben
*'tln'lz
159

"t"n".': kotházba ker'lrlt a clcpresszto1a

o is sÍrlyclsan clepltz állapotlr' Ha ltz' évck rntilrával nreg'javtr1r

:::^:illi.i,,l"^l-:l

i.;Ji,:i;

anya

rrrr_tttal,

-

vLLgy LLz llplL

rrieg, pedig lrárt anyja le netlt vette r ia a szetrrét' Ma is <-lrzi pélclírr'rl Hcllrrtrt az ,,errrléktárgyai'' k z tt a lázlztpjait, arrrikct anyj;'r ttlbb rrrint hírrottt évig gondo.san Vezetctt. Gycrekkorál)ltn nenl lllehetett ki zr .szabadbit, ha net't_t volt egészen enylrc az iclojárás tstt l írgy érezÍe,lrogy a gyerekek kozott is kíviilírll<j, ncll-t tztftozik ocla. A csalíldban sctl_r kapta lllcg 2rZ érzelrrri osszetartclzás élrrrényét,csak a t1rrsaclalr-r-ri osszet2rrtoz,lsét. csalácltagoknak ^. ossze kcllett tartanir"rk, így a n vére is, errllékezik }Ielrrlut, gyakran játszott vele, peclig szír'csebben játszott volna trraga korabeli

pcrcdí! llÍrt. Ilclrlrtrtot gycrekkolílban egyszerÍicn nerrt

e'/'t az inlbrrlrírci t nlál' korábllan kc-lzli Hel volna a cseegész sor klrclarcélrnényt<ll rrregkírllélhették

*

láttírk

gyerekekkel. De érzelrrreket nerrrigen trrtttzrttak egylriits iránt
családtagok.,,Óceáni

zl

volt a tr'r isor; ríraclársr'rl a nlaln2l és a papa 21zÍ aZ elvet vallotta, lrogy az et-tlber trr'alkod;ék rtlag/ln, trlinclcn l'relyzetben Íontos az
()nkontroll,,,lcgyen tartilsa" az enrbernek. Ebbcn a kotrrplexr_tsban is akacltak oírzisok: Ilelrrtr-tt kit n ta_ nlrl v<>lt, szcretett kalandregényeket olvasni, és nagyon j<i volt ll térbeli |lntlziá1zt. M(ivészi lr1tzacskákat tr-rclott építcrri' és errilék

lrelyctt,,hascsikarás és lrasrrrenés'' életérzés"

szik, lr<>gy legzrlírl>bis a nagyapja rlregcsodl'rlta llz építrriénycit' A tcstvéri kapcsolatllan is j l éreztc tliagítt, t'trincient nlegtett a n vérének, csodálta és titkon irigycltc. Az iskolai oázis nenl volt zavzrrtahn: a széltol is vott Íi rcskát osztályt'lrsai kicsÍrloltárk, igyckezett hírt rrrég jobb tantrl lcnr-ri
Minclen oldalt tobbszor lcrrrírs<llt' rrríg hilríitlzrn nenl lctt ir trriive, s olykor pírnikba esett, lllcrt a rllílsolgatírst l elíáraclva Íblyton plrcát ejtett. Mírr itt r-tlegrrrtttatkoztak Llelrr-rr-rt kényszcres vcll-títsai. Aztíln sikeresen elvégezte aZ egyetel))et, és sikeres szakrnai pályÍt
Íirtott be.

,,.,..: . l-' -t

-'''

::r';

"" i'

Mint l1rtttrk, llelIltr-rt l-rítzzrssítga nerr-r kezcloclÓtt íellríjtlentil: f-elc' ségérl kidcrtilt, hogy depressZi(is. Dc aztírr'r sztiletett hátr<;ttt gyerrrrcktik, l<ét ÍlÍlés egy lírny, veltik lrregl'ritt, j kapcscllata vlrrl
llelr'l-lttt orotrrrrrel tapasztalta, lrogy rragyon is íol ttrdja viclítani :r Í-cleségét, rrregllízl-rat lényével rrregacljzt neki azt a bizt<>nsílg()t. és
160 Helr-t-ttttIrak' Már (rgy látszott, a legnagyobb renclben vzrn triinclctl,

alllit latny korában nélktilozÖtt. |Iázasságában Helnltlt egy:i t,r l.r l' netn érezte rrragát olyan telretetlennek, rlint kisfiÍr k<>rlill:rrr .r. anyja lrrellett. Ekkor azonbern talíllkozott egy n vel, atki l'l<::,,'r, adta, l'rogy VonZ nak talírlja. Ileln-rlrt e| szor azzal reagált, lrrrr1r niég jobban belevetette r'tragítt a rrrtrnkába, hetekig így ll]cll('I'llll a csílbítirselol, és sikerLilt is ,,szetenc.sésen ellenírllnia''. K ri1'sz,' res szer-rrélyiségre vall, lrogy az ellrz'rrításnak ezt a r-r-r clj/rt vÍl;r:'.'
l

lllelt az ell"lazért kell vétlekezni' szirrrbi zisban nelll lrt'sz(ikít l;anem I*'r rttes, akar ';,, ", ;,,'' ; ;:;;^ l;'lín.i l;';il l''

o'izni;il;
nu r'

rrl:lxffil,i':TJT;t::
l

: ::Í]llíloilril':xi,ilx;l.:J
j il'l^ n"'
r.-'

:
r

l'n-''ril'x,l)"'
L,,

" l:r'ii', . ;;rr

i (
i

t

u c lat ta

l

totta: lnég rendezettebl> élet, rrlég tobb kontroll. Ez azonl>arl t':'.rl.. egypár lr<inapig vált be, rllcrt eéayre tobb csírbítít lrelyzet lrlt;r,lr

,,;:',;':; elszakaclírsi escrrtény'

torténi trreg'

""l ;' i; 91 i'iil,i; ::'']::'.T, Mítrrrro:'
autely
,^1

í

"'""

e

z

t

nylt k

o

nlp lcxtr

", s

a

ny

lt

i

trut -

"'

birrkitol inclult ki, egyre fenyeget bb lett. I'Izr ezeket a csábítá.si lrelyzeteket neln eÉ]yszerÍien zavar-<lIiIl,rl' tekintjtik, lranern a leil dés kiÍejezoinek, az élet [elsz lítír.slrirr.rl' akkor nleglátjttk benniik a psziclrében ébredezo j anir-rraí'ig,rrr.rt atr-relyet Helrrlr'rt a ,,csárbít asszonyokra'' vetít ki' s arnely el'()til(ll''. szextlális szenvedélyte lobbantlratja. Ez ztz anirrra kclnnycclt'l rl ' nek lát.szik, trlint az a kép, arnelyet a n vérér'e vetített ki Llc'lrtlrrt és nyilván az éleÍrrrírs oldalait élesztgeti benne, lllint a fclcst'r1,' Az egyre stirget bb csábítási alkalrrrakra nettrotiktts szívllt'lt'11 séggel rcag/rlt Helnrttt. Betegségét er(is szorongás kísérte, n1l,q)'()ll

egyre tobb

n

rtrlttatott ilárnta érdekloclést. Az erotiktrs kísi'rtr",'

;l;':';;;;í,,l**^:]i,:i;l*l*xxlm:':,T:lilJ:iÍ j:: ttreg
l

u"i J'1":: i: J tXi::"]:;';;u*, ui'on',"'"nkivez<

.l 5Z()l'(x1gol eZ
r

Velíti ki' A lrelálléleletttesetl;;; "iuuenute'l't i't"''te"l'"' r'i*ou'''''1'': )l,";liÍ.l llill\Íii}'l!' r,' li rt ié8, "gy ;t ielent sen nregváltozna' ^ "':il;;;pij' r'""re""' ,'i.,i,; iil rrriatt iott el a n'1l rt;t u"t^ll rlriet( a szclt'clng'áslt Kér'éseAZvoI i;;';iji"x
::

.',

.

l

i-í,í"Ii}ll;:';il';;

éli ;i;esztéset halálÍélelenrként

.rrrrir
; l],

cgyik olr'/osa lanácsolt'
j

l:ÍÍ:i i r':]'#,l]é l, o
r.c nr,,.,",

tt",szi<'ls

írllapotait

J'*;^ili;;

i

t

o n,

o,

. j:lli ",]l;r.Ij'il'',i nagyon kont::: :,l::, nagYo1 elloga<Jotr'

íélta lralálos szívinf;rrktr.rst l. Félelrr'rében tobb olvost i.s Íij|kr'
lesett.

,,,r',',,, r .rgyili. lrz nenr.'1t..:_ "]il])..111.l*i-.;;.

ffi#:fJil#;*l
:i:]:::[l'x'T;l
létezik'''

Psziclrodinatrrikus szetrlsz()gb l nézve e rrrogott a nctll'()lil'rl', szívbetegségrrrogÖtt ztz elszakadást l val féleler'rl áll. IlclIrrrrt :,, ' h:tset-tt szakaclt e| igazitn az any1át |, bizonytzrlan, félénklll1llll.l|,l nagyon sokáig tartotta kotoclésben, de netrr olyan szirnlli<izisll.trr' atnely 'az élet teljességét,b ségétkozvetíti, lranenr olyan sz.itttl,l, ' zisban, arr'rely íélénk visszalr rz dátst diktál, a szorongírs ()Itlirlttl rollos hárítását parancs<>lja, rneg azt, lrogy a szorongíts tÍtr11l;111 ., testre kell kivetíteni, és a testet fblytonoszrn figyelrri kell. Ill lll,'rr.r
t62

Elso szívrohallla eÍ]y vasárnap reggel érte, anrikor' 2lZon t('1lt'lr ' dcltt, hogy ottlron rrrztradjon-e a lele.ségével,vagy eltrrenjen lr 1ir 'll klr'rbba, alrol, r-r-rint j l tr"rclta, ,'erotiklls kísértés''várja. I'lirtclt'rr lr,' ves szíVdobogás tort tá, szíve gorcsbe szorr-tlt, Íitllaclozrltt, t'l,,rr totte a veríték,Írgy érezte, rrlindjírrt rrlegáll szíve, és trrcglrlrl' l',r ^ lrívt/rk a lllent ket.

i

','.i,.r,,'*v'"r""'''"''''

il l*^l*:i.
r

",.,.,.n"yit

I 6lq:'1ilft crilkarok, nenr
-"'''
szer

etnék

"l''"'ii'''
c'

'a'
'

n' o a n
e

i i[' ;;;;;;;; a' ryá k
t

sbizalmatlanságésszorongáse ge z e s e -^-/--'l s () s s z
mp
t

e x t'l

\

l

t r

.

t.

tl c

ti l

g

ne ga

ív a nya

r<onl-n];l]::

:,

li,llt*:'l;,,:',';Ti:.",':lj::Y''':J,"'lli,:';;Í:':"ff
i',,''

""'l'::;:\

,|fi';'#l1:iI'."l-

ll:,1 lli, l'*ili,il!'ili"'^- :i;l**^l **nlffi:l szel etneK.r::';;il:'iiágv anylttt< u"viur' u'_ i'n*"u veliik' alrogyln áIclírst''' váL1írk' hogy trrtl ttttig urinclig ffi;;Ii;."nyai
t63

lá.ssa:,,téves
t.rrlr<,r.r.

,,,,u,1t],.t1j".

rrrr.e" okcr. ,

nl

lcg:rprcll >l,

j.l'.'k*"l'

ll()I]y :t /clszínc]n ::i'',,{:i, tttlit:rclÍrln
;t ltj'l VesZL;lVí,( l..''i.'

ipffi
';;;.;: ;il1:l'
i

x: lll l:r 1;; l í:í*:p*;;;*jTjiij lli,i |, í, j t'8r sz:il .gy.,i,',,""'l c's clrlrril lirl':rclr ru 8y nelr(i;-Y.::' ''l'zig,' .'l .n':i :: ;,d,:Í:ÍíTÍr'l;,'i,,
;
.

l*l **;ffiÍ:íffi.*r'-;i;',],.jl;Yl'\'lr\,1
t'"'''pr.^,,',o;Tll^.::::il,rz<.,nr>,rn
;

;li ii
(.!,,.,,
;
t

j

:

,'l,'t lrrrllírrl'rztin, cle cz a' '',ágya nenr val sítlrat(l tr'rcg. Ha az ilyerr ,'lttllt'f lctcl'(js, és j(l oírzisokra talírlt lti koruplextrsÍn lleliil, akllrrl'il7. lt nleggy zoclés alaktrl ki llcnnc, hogy l-rarcolIri kell azér't, 'rlrri lriírnyzik. LIa ncIt't t>lyan éIeter s. és kevesellll <lírzisra talírlt 'rz t'l'ccletilcg rrcgatír' kclr-tlplexrrsl:an, akkor cstr1la <)r kt)s .sZet't'trr'llliItyíts az egész vilirgglrl szettlllen, arrliért val:tttri lriányzik, és .lllli(il1 soh2lscItl llítnnak r.'ele elég j(ll. Egyik lrcírllít clírs setrr lroz/'l l)lcg:l sZcretet, az clÍilgaclírs és a jci clrrér'tékelésí:rzését, atlrclyl

(' s(iVÍr()Í].

*#fi

';.i;:,;,_';L;:l"']:::: r",",'i.{i$l'j] Í' l l, l ';:.'-::;l'

r****,rn
u,

lil('g gyakran clijl'olclLrl, hogy az ilycn enrbcl az apakonrplexus iy('llcn v itlasztizt Irreg [rtjírt: tel jesítrnényeitolrerrlél i az clnértékelt'sl (:s ztz'l az érzésl,lrogy rrréltíla szcletetfe. A legktrlt)nbÓz |>|> 1r'Ilt'gti teljesítrtrényekkel pr(lbírlja kiérclerr'relni a jogot, lrogy jelerr
1,'r

a tcE<'sckÚly"lrl,

."'llu'" il.";;"1..:;':i]li' l"'.il",'",,lil:::l';,:::)'l,). ('l))l)('l'l:ill\lli ll)i
c,

,.i,t,t, t.,")i)l,,iJili,l,l,:,r1",.* .,,,,..",,*i,"J,ll,,j ::,ru

;;-iy t('Klnlcnl. r, nu,ir,,.i,." ' ''.ll l,:li
?,'Í',

^;';,,;],1'];|'.;["';'1::.

lt'l tt'ssct-l

j,1i,'':, .rr,,
[,,",,,i11]
,

l,rljtrk lrz crecletileg ncgatív anyak<lrrrplcxr.rst, arrrclylrez kcvéssé lr;rIr,q.sr.'rlyos apakoIrlplexr.rs kapcsol<iclili.l()l a nyilvánval(l <'lnér'té'

Az

a szclciírlis térl>en. rgynevezett narcisztiklts zavllrok lrírtteréllcnrrrinclig lrlegta-

hen ;r .,ncrs.'..i.,*"'liili,l;,.11yss,,r u' n,,"r)" l,illlt"lt,,,',.,s ..r,.,,,, ,,", lnyire

Íffilfi *ffitll,:'
-'i-1'' :tz,,*,..,,u,"ul;T:::;

l,'

l.t'lcsi 1lrobl tllítkon kír'iil, irrrrelyel<

llrrls Í<lrrllájítval járnak egylitt, I'eltÍin az erecletileg rregatír' any:tl'rlttt1llcxltsnáI az' is, Irogy a korrlplextls okoztzt élet\'iteli problérrr:rIi tltilyen gyakran nyilvírntrlrrak tlieg tcsti llaj<>kblrn, rriilyen s<>k
.r 1>szichosz.onrzrtil<lrs zavar.
1rszit'lr<ltcrá1>iíls

zt szorongítsos

zavarok szit-

'"';'.áj];:ijll;;"

".

::Íi;l, l l
I

n

,#t-1ffi tf#t,,1::,::ffi il,t' ffi ,'1, ;:;,': ;: [ll" :',.,i,i,'] : Íí'li l,l ;li :' *: iil 1: ' il' l ; c
a

:

Az. ilycn koruplextts fbrrrrírlta szerllélyck g,yaklan szclrttlnalt kezelésre, ktil n scrr akkor'' hit netrl siliedllt clÍi)' 1i,rtlrtitrk és értékesnektartanitrk az élettiket segít szerlrí'lyeket é.s rlrllq<ll<at' lla egyszer llelárttírk, rnilyen rrrélycn azon<lsttltak lrz elll|;lsíl(i ar-rya képével,rrlennyir'c hajlarliosak rír, lrogy k is elta'szít',.rrrltI<, lcbecsLiljenck rrrá.sokat, akkor crélyescrr lbl ttrclnak léprri tr lttlti ltltjlarllaik ellerr' és végtelentrl hírlítsak ttrclrrak lerrni a figyelr'ltttll1, oclaÍ<rr'clr.rlírsél't, Vagy cgyszel'íier'r a vil:'rg gazclagsírgírért' ,ttttt'lyct trtt>s[ nlár éreznck. Idírig azonbltn h<>s.szít ítt \'czct, é.s rlli:rz. ilycn kotrrplexttstrlintírzatÍr ctrrl>er lclke rrrélyérr rrrinclig ot{ l,r;l1llrrtg az els(iclleges b(intr-rclit(, Í]aÉ]yonnehezen lírtja rrlcg és l,,1ijlr lel cz'Í a bztjhoz az<;nosttlítst, és szírll harclra ellerre. l'()bll_

z

l

l;

l

rt'l

r

icc.;i

n, o *

0,,*1{,,

I1,il, i:::-,.::,:l:
16.4

:Xtn1,;i:

;

ii;i

;

I |

:

|'ll''/.'/.l' rrragírt kescrvc.s gyerrltekkclri lrclyzetél>c, egytrtt érezzen 165

tr\'irr'c'.sltk akkr;r lesz erre képes, ha siker'tilt elérrri, hogy

llelc'

szenved gyerekkori Önnragílval, és érzelrrrileg is nregér-tsc, lt, '1'1 nelll i volt a lribírs. Csak eztrtlrn lelretséges, cle sz|ikségc.s is l,'| deríteni, lrogy lrol c.selekszik anyakc>rrlpleXLlsa anyasze t_c'1lt'r , 'l
azonosltlva, vagy l-rol vetíti ki anyakorrrplexttsa any;rkép t lr ','il.rr' ra és et'trbet'társaira. Renclkíviil Íbntos egyébkénta terítpia l<c'ti't,' ben' hogy az ilYen en]bert t-lleglárssr.rk, érzékeljiik,érdekl(jtlt;s:,, Íbrcluljunk f'elé, é.s s<lkrétii élzelrrrek kif'ejezésére bttzdítstrli, Irrt'lt csak így lehct kideríteni, l-rogy egyírltalán ki , és rrrire ké1lc.s' ,,\.. is nagyon fbntos, lrogy kialakult t rlélésistratégiáit értékr'rclir,, merjtik el, és ne csak iigyes lavíI'ozásnak tekintstik. Az il\','r,
korrrplextrsl-ratás jellernz je, hogy ,,rrrindenre'', az egész élctr't',

11. FE]EZET

,,Letipo

r:sz)

ÍnégÍryoÍnoÍn se Ínaf a
',

I

A férfi eredetileg

negatív apakomplexusa

egészítjiika képet az oírzisokkal, és figyelet-nbe vessztik lt ti)l rl 'r komplexust is.102 A níjkkel vzrl kapcsolat ttrlajdonképpen j lclret ség lrrr.r
l-rogy az eredetileg neÉ]atíVanyak<lrrlplexttsÍt szerrrély

egész nérzékelésre kiterjeszti beÍblyását, ezért sokat segít, lr:r l'r

.r"

t,,:;,'l;i:::t:i;Tiir.l,:ll.:rltfiffil;1.;5**lii1t
r
;

peket is íolélesszen r'trag/rl>an; de lra a korrrplexushatíts nlt!1',,tr
er(is, akkor

t-t-títs tlr'lli,'

lt'vt'lct, artrcl1'nek ^''ni;:,; ,",,,.'.i 5zeretl1*;';'"u ] Í]"'nru"L írtlt it levclet. litrs |cgyeit n}eg' .:,1..:1:;',, v1ll_ el<-ltt' istriér ktrclar.cot jt i'vvcl lralírla
lrltt. A levcllc' "'|1''r,1',"i levírlnia. at
srl<cli.ilt a h'Jrzesseg
t t t

t t

fo'sszztt

aÍl l- is iligg, l'rogy gycrnrekkorírnak rrrírs ntii .sZeI'c';ll, 'r rrrilyenek voltak, és nrilyen trr clon kínáltak az anyáétril c|tt'r,' kapcsolatrr'roclelleket. Más nok által rrrás kotrr1>lexr-tsrllintáI<:rl r'' megtapasztalhat a gyerrr-rek' akár rrrég a biztonságot ad , tltc'gt'rr
meg,
a,7'

ezazilt eleinte nerr-r járrlrat , lleft az ilyen enll>c:r't's.rl, vár a nokt l. Hogy ez az t járhat<i-e, vagy rlrikor l-r1'itlr.r

til<<

a.'' x'oeri.in."\':gy_ll:.rl lt'r1]]':' ::::[lil];; g|r<rllírlt epiá
r

lcválni. trtivel

netrt

is rllozg sítl'ratja. Itenclkívtil Íbntos, l-rogy akinek ilyen az anyakor-rrplcxllsil, lll vírrja rrrírst l létjogosultsága l>iz'onyításírt, l'raner'l-t értse ttlct: l,'l,

anyakorrrplextrst is. Barátnokkel val kapcscllat is táplírllr:rtj,r .l renrényt, lrogy a tllegtal't anyaiság rr-régiscsak létezík, áZ étl t'l' 'r világ rrrírsfajta rnoclellje legalírbbis lehetséges, nrég lra ,,Csltll' ', fantáziá|>an vagy iroclalorlrban i's. Vile'rgossár válik ilyc'rtl., 'r ^z l-rogy a lélekben rrrindig rrrÍik clnek onszabályoz<1 er'tik is, ,'.' hogy a konrplextrslratíisok lrclyrebillentésében nem lellccstilt'rrr l, ' szerepet játszik tt fanlázizt, arrlely az archetípr.tsos itnyai clcrttt'l,,'t

i',2r,,;,?,T,2,
',|l tttle ,,r, (t
taselt?:

,ll1i |i!!,|,',!;["li1i;:

y:';{í:iÍ;i';r:;i::;r,d;'i;:,
r1.1o11y;
,,l|.Í.',',,'

:,i,:';#!,i'|iiI:':Í#-,'ij]:'{;::rii:!:,:i:!!,i'Í:,:Í:l,,i:,::'':
Idssar.lbilcitt<t

tlltttt. ho,qv P!'..SZ?fllat,t
llu'||(tll 1rcln

9,','ti,iir,lrr. ,rile tvt tl'ii

Iortéttl'

,,i:,|,;",|,:,,!,',"[:|,',,!Í'i,7',i,'ir|)'"'r'ut,,|-,,tp,,'.i.!."";;;",;;r.hattto,tl

""r;'';;i; '

otr, ,,'ir,

Kozbeuetti,Icp,

,rru,,bntt állatttttlatt htlgl, ntbatt se hiszt,nt.
1,aIi|t^

n,ntr iszantIthato. dc

onrnagáb l

Iner_íti létjogostrltságát'

',.:';;;;,;; hib,is wr,,uL
t:ttl.l

l,',:

iil,,;,::;:'i.::,i;:'!::iii:#i,,"r',t,ttator lLi kéne hdg-:.l1:| ei,*;,i ,r', balus I t' larn' onttt't
t

totc

li'!

rcj

Ez a lcvélr'észlet leírja a kotrlplexttslégk rt:

vonhat Mí az a ,,rosszabb'', allli t fténti Arra tttal itt a
.

a kicsi Í'iÍrcskírtll:'lrrrrikor lctiporl'ratnír a hatalltras álp1t, [('Il:ll .l llll létiogostrltsírga teljes cgészében az apár l' Íiigg, és l;1lrtltil<<ll llr, ,'
Ievélír<j: ltlll ,.ttr
' '

ttzL

'.tz.

életéruclsl ,

l

t,

'l'l

!I1'lf t

:.t'
r,
t

l.

ho,qy k'issé u'tr't't tt''-iss

jtlszátLcletlkat, no;1y
u

en'e n" l1ppt tlolnln'"'i''o'' szclii elénl' I)e

trckctlt' eheb;ett

7'e

ekilltatl ut4t1xdl' pel'-

t't

llrtI

nt

as

"It\i

goncl<llat

vetkezik. De rniel tt ezl a ,,rosszal;bat" bovebben kil'cj(errti, , r, gesztelo szavakkal lorclLrl apjírl'rOz. Fi1L nctl] t hibíztatjlr C.Z(,ll t'égzetszerii kapcsolatért, csak azt .szcretné, hogy legalírllll r ll ',, hibáztassák.,,Mi ketten annyira ktil nboztiink...'' - lléktiltill,'r'l

fc(tegésl)en élni, hogy bílrrrtikor letiporhat|írk arz ctrlllet-t, I.<lssz.rl,l lelret, r-rrint alllikor a rettcgett escrrrény egy napon végtil l;t' is l,'

llz az errrlék, 2u'}1ely
l

'

,].]:; rc''.ci, Íesti clénk' ','yl,g^l,-,.nt,

y t.

t t

csíto

j

e

ké nt i, .'"' i"i'

vzrl<isz-ínÍ'rleg

l

nevezhcttink:

az Oly Íájclalrrlas élr-rrények r.rtíu-r. A tovírbbiakban olyasrrrit ír'le KaÍka, arrrit kor'rrplexttserttltilirr,

lill véc]teleniil' cgy lrz lritc) sziiksi'glt'tcirc. "É',' 'ut rrr clon kiféjezésl'lr'telrnatllrn szírl ingben' t'itu"ituo' i(jl-'et_un]it"" a k vctkezrrrénnyel iár' saját éi;;;;;;' ez azza| l(' itlttatta, i-logy csalácltag koz tt' A két nerrr-rrvrracihat a tobbi
apia ;'';ki'
lr<lgy e1tí-rvolíti;rr<,

és ezze|f"il;;;'

A l<isl'itit'

ii1fl'; 1 o_'* ::?':i:].:1::[ ltki z'al"'tt'nt

KaÍka nrás, a1laélrrrénye'":!

ll:

il"ni

és a figyelrrret saiirt szerlélyére

;::''",:'[

l

t'sct'rrényt a gyerrr-rek solraset-tr lrrlz.ni egyr'rrá""t, ^ tr't'ti_"|'i '""gatást tiiy ;ií;l* apiát'

képes rlegt'elelo sszel'iiggésbe csakis nkénynek lírthatlegÍtibb llat<isjr_

,,K(jzuellett[il csup lt eg) esetre enllék-szenl' az els(j éuekb l .'litl,t,l 7b is emlékszel rri. E,qtszet. egy, Q1lel ./'olytollosalt uízét.ttlyt)s:tlt,,,'' tent, n.yilufut trcnl. ctzét|, l1lell szolllfls uoltant, |lcurcn.t t:ctl s:'ttttt leg: r szittt, br1q1l bosszcttttscllak' részit.t! (l t11cl4d:ll sz t.(lk'():'!(tl,l sat'ct. Mittl.án e,qypátszorercísett nlegfbn1legettél, s ez ttettl ll,t'

alltlogállak

t

.lt, kienleltél

az

ol.l egy clctrabig, in11bett, eg.lledril, (r

ntortclont, bog,y- belyteletuil;lartal el. akkor talcfut uakibr!n rrt,ttr ,rl lílbctttacl belyt'e masképp ctz éjszctkc.tí lt'1,,tt11ctlnl.at - Csak (! tl(,r'|'ll'l eszkclzeiclet ctllaroru.f ellen'lezni, és rtzt, b<lg1l miként l:salo!!rtl'l t , t ttt Akle.oribctrt, ezek trlllrt,.fbltebet ert ertgeclelrues uollant. cle lt;!t,1.'1,,.,, kart uallottctnl' Az értel'n'tctlen uízért-k'un-yerílleist, cltlti sz(il)l,,ttlt,, ntagat l éflet dcÍ ucllt, és a kíulilt'ekesztést_ terrnészetem (l. (,l',, l sobtsen1. uoltam ké1les nrcglblelcí ossze.liiggésbe hoztti t,,q.),tilrl.lr,t/ Mé1y éuek nt.tilucl is szenueclést okozcltt Clz ct {1|,Otrelfi.1 S ,Q(llttlttlttt llogy apítnl.' ez ctz rias, ct legl bb I'Iatosítg, szit e ok l lllttl' ,,, l,t .l betett bozzcitl.t., é.lszaka. kiuihetett ít53y,anlbril ct.f'ol.1l<lsclt.tt f l,,'l'I tebat ertrt.yire sentttibe se uett. Akkc'lr nlég kicsin.y kezdet uolt ez Cst!patll, tle az efléktelt,tt's,,.t,tt,'l' ez a ra.ftln1. KyakJall elu.rulkoclo érzésesokszoros(ltl rt'l'<, llt,ltllt,,t soclb l et'ed.. Nénli bátot'ításra, baráti sz t.cl lett uollut s.ttil:.sl,t,,.ttt

ítg1,bol, kiuittél a.fblyos t.ct. s otthagl:tril.' ll,t,l,l zárl d.ito el tt' ,\,'t,,

,nrint ''agyertrreket ,,setrr1lr. A k<'lvetk.'nle'''y' hogy a i-,;,.,-'.,itli_nii>.l1ábenÍ11, 1itlt,,, arrielyn"t _ vagy lcgaláil>llis iszonyítan llreg('vck rrrille vegye", n-'"g'";-"i"'"i"" l"'ou"n életlt li'l lrz r"rt''" sztigycnítst'. vir"g""'n tr.'i'i' '''i'is' llogyan stlr.lin tijr.a rticg Lijr.lr ..)',,"r.o,'.rpr"",,s.l,".ny.'és ''"]':i': atyaa leglob1l l'latí>sírg,ra ll1ir'\t igy tli)tt írt áItalilban ^, ),iv",r"::, dik' itogy ktisz'k í'l';:';]';;;;' ^' ^"^| a k'p"ttel s (c nrc is : rrrínclig Hett)ság'' i's kitasz'íttlk rrÚlki'il" "<'i"io'i' i'" ",a '.uzrá].,ll ',5/.illte i's e szég'ycnbc' lt tttt'gsetrrtt'tl_ lurt|lr. kir'akliet|e a rrrlrglinytlssírgbe végi'n rrregtclglt l*.,rei,.,.,cny lcír lrsírnlrk si tlt s r-1rzc'séb" A k;l; l>ltrírti sz-tiks('gt': blitorítlrsre' trrltz.z.lt Kllka' ,',r*r",r]l;,-''iil-;"i;; Ilatoa tit"i'-tyi"o'-t^t' neki Dc "lcgt'obb sz(ir'rt, arra, f'"'gy rti"2 szltbtak trrcg rrlinclent' ,''i;; ,'',,'- apa tÓ;ényei nplcxr'tsírnak' lrogy az apzt i'i J- n"3"tiu a plrkor l.(' nyc ges uone'"'i
i

,,,''lJyá

] :: i:.:l:T i'1lpenscgg ',,rl,r.'l<, ltkkot' lt liri tÖrvi'rryci tátta'^'i'''i - és lra

.szall

nak,'* ;;;:*,

tr.rli. lIa a liÍt ncrr-r'"'""''J'Ér'r szélsoséges esetbcn zl ttrcgsetlt't'ti_ t'lvt'szti 'az' atya\ara)"i- ^r'ror Ez' az érzésszégyenserrirrrlnek érzi ruagát' ',rtltis Órzéséb' tiirr nreglrtrntetil<'.rrk'*L';;' egyiirt. Hr Lrlr.rr nreg, rr,,r trs lrrin(rr<.tr,,rr'i.i,l sel'rl ltl(l eI_ rr,in.' clc az lilcltlzet Sell]lr]it |,,rt lliz.rlnyát" uon uli",,li rlrég bárlrol kÓriilotte' és o csak r,,| lr ll(ir-rr(il'

]"fifl[': .xll;_ akkor
f
llírzacl'

18

"'"'';";:':i';;i;;"' l9

jolllxrn gy tr clík Iniattll. ljbbijl kovetkezik a hasztallttl l<lst'tl,'t arlielynck tcljcs hiállaval<isírgírt nlegint Csak nel-tl lr-tcljlt llt'l:rtr'r hogy keclvél)cn ilr{on a 'legl bll }Iat sírgoknak'' Így vírlik :rz,'rrr bet'rrlanipr.rlíllllat vír. ÍIa a ,,legf l>b Llat<iságnak'' - és CZ lt lttttr
tct<'l

t

ik rt )' *'[:;.:, 'i
: szit t.r
t

t

n:t sri trl''l r:),

Küilt)n sen nyoll1eSzta) Volt Kafka szílr'trítraríraclírstrlltz í't t.tJ)1ls/( l lat, hogy a tiirvérryek, '.rrrlclyeket zlz az o szittlára lllcg:,,''l ^pa bo[t, az apítra ner't-t érvényesck'
csrtlhettiik, T'e igett. A.z utlt c.t.lct, l:tog1t a lert.r-et'et egyetrcsen.\ ,l p 54 /l.éssel csitnltatl' ttz lf,()': ,,ltl 'ftik; cle ho,qy- 7b ezt nii)'lat-st l cs br'ls ucllt. Vi,qr-azltutlll. kellelt, bou1l 5en11'17ifele ételn.tctrac.léksc llttll ,,A cs<;ttlokctt trcnl ragbctttttll la, Tb i,qett.

ni, akkor gy érzi, lrogy

,,legfiillll tlat<isíig" nagyon kÖnnycn átvihct kiil()nllt)z.ij :;,, rrrélyckr'c, akik a tckintély l)lt:gte.stesít i _ sikeriil li I'iÚt kitltszrt'r

rr-reg.scrlrrr-risítették, l]leé]sZégyellít('ll('I

íJ]: -l :',l,ii.:J,I|TIIJ l: : 1'".'''"fi l- ::il r: :i l((r)' lios'v lctczrtt'tnc'n'"*i"t"t*'uo... i's T])t]:,:],1':*,r ririr ncrtr lrttz,l,,,',, P"r"ncstlk 1n;';r.*.r-,in,,r. lllísik () .J7'titorr kell ier.A lirr ncgetív "n"-"j';'l;':;'.. niin., l':'n"','l.,.J./.o(, ('S te,x7. xpx islrieri ,lrtiirl< ett'lr. t"'sv iát|ll'-"'),li..r,i'.l.l.l,,..l
]'
: i

i]ll;*,111:l::'" illT"'

; :l;tll.

:j,::
j

l

ll,

:"]):

rri:r' rtrttelycl uPltt

..'':'::;ty::n'r.*r''

i :i:;l::,J";ll*r'

i

t\ sc.llítlrtleuel lrctn

s''ttt

:,;i::";';;:i irlnris.br''ri 'nl:* '-,i,1:::1.'n:ll':,s,',,,.r"sk,';criis' ,. í' *]]:}'.-l,.1.il;ji*" :.''.:''-':': ', |:l):''.' ;l{ ill,,

i. li'ui "l'

"i*n"'' "llll;il .rrk,,rc,u ki'pe,rn

.tuutl..ln,r,

'_t)1.,,,' ttcttt szíttttlt7.tK
rr..rirr

szclu clorr

rrz

.

n'tu

ií;il::j',l
1,,ii,
I

.fott ct pctcll<ira, s uégiil ctlt:tllatl gyíílt.lbl a le,qtobb' Az ctszlrtlll,tI csakis euéssel./'oglalkclzbatlttttll. de'I-a a llrlrmrlclet pttcol!atl a.s t,,t;,' tklstatl, cent.zákat beg1:ezti,l, ./'ogpiszkítlot)dl tiszlílgatlc'ttl ct.liik,t l,'t Kérlek, apatn., érts neg.jol, ezell ttntct,qttkbcut l kéletesut jelcttt,'l' telett aprrisítgclk letlck' utlltta, lt-):c'ltt'tctszlouít csctk ctzétt Ll lIttk .' 't 111()l1lrcl, ntert 7'e, a ttekent olv n rbetetlett[il méruclclo etttlx,t'' t nragatl ,rcm tdrtolt.td be ct rtin kirott pctrcrrrcsr.tkcil. A uilri,q r'tr,,i llaront részre oszlott, az egl,ikbelt cn élteru., a rctbszolg(l, ()l|', l): t t'uétt'yek alatt, ctntel.}leket csak lrckent. tttlítltctk' ki, és rtt'ttcl-1,t,l':lt''l raacl stt.l, trcnt tttc.l!an't'' tl'tiitt, sohasent' hírtctttt telfesen nte,qft,l,'ltll zt tr ()!.t uolt a nt.risik uilag, tlégtelelt|il taull rlz en1'enlI l' t'lll','l éltél7b, kormat11nztal, 7nrctttcsclkcrt Osztoqdttítl cs ntét',qt,lt,, lt''l bog.r- ttent. teliesíIik- s ucllt ué,q|il eg1, barn'lctdik uilítg, ctl'ltll tl It,|,l'l ember éll, bclldo,gan, szabadolt, parattcsok. és enpeclcltltcsl',,', l,''
nélkti l ' "106

I i l::;,,i;:',.,.
I

rrnrit t'gyiktik ir.'*y'.gy l'r'rlcloq' t''"1 .lv.svelrtttt',i.1'.;;;;rri,iss,rl. i',,]r"oJ'0.'"gytirit"tt,t li't'cliozni' ".'n,Pi-11f,rr,r rer.clc5cn ,rpri.'I.,7': :::ll, ;,,:i;; "ii.,r,tr ''i',t"t.."'itt'sztL'lli" egy sz<)vcgli'szlet hr

I.T:_,i':$ llJffi :l..,'J; il k(jziniI lcvc'Ki.ii.',r.1'r'r..j*n ;n:l:;
il\)

"

li,

)|;j,';,"|,|''|],,=:i,",:,:?'';';':':"':

;':;,:,|::i!,::::r::"íili:ililít ,':i:,!,*'i':
Iíl!.tan,^'!'.i.r,','iir',,r|t;J
t:lci'tt''
''"'1"'l

't

oz , l"ttt'tl' lttrrt.tr

t'.tttlx'rt'k ,U') i"'ittlxil' ttz tcttc I t'r'1u"tis :;:::::"ul:,::,1');,; ,,',,'u""' rtt'c';t!t.'litt csri'sz ;,;i;;,;i; ,ttat Ltc:t'"'' ''"n'-' ,,i,, ,;ri. rt /.rl.s i.sortll'rl:. 'l k.!'',l:"."-: tti. lt,el,cllttttttl.ittttt,tts:o't'',' tt t'í:!<'il' ., tittt uttl<i.itiboLt iilcl-)''r'tlqrs ,t,,),'i, 1,r,tt,ltt lelL'c' szít.tt.tléu,'''''|'',",,""|,"|,,i,",'j[r''t
L"q[sz
'q

l',ttlli.ttbatt' is

szítrrctlntctgtak

uil

ruti,it

tttit,tclett

,tt,, tlttlt|!tIitl(lt- tt()l'l(I!',c.i(l
l,'1,1' I"r;!st.1'|be(\1c'rr'
t t 1 t t t t I

KaÍka (rgy éli Irrcg t' apját, trlint tttinclen dolgok t-t'tét'(Úl<tll' 'r|.' egyedtil és kizirr' lag a Í'i:t szítrrlítr'a torvényeket tlrlÍl ki. s t'z',, Ll8yan aZ cgyecliség állapotírba errlcli fiírt, íttl:r az egycclis<lrit'rt 'r ílírrrak drírgán kell flzetnie, lnert a flÍr' e torvényck rallsztrlri.r1'r nell} ttlcl ezeknek a t rvénycknck rncgÍélclni. Ily rlr cl<ln lt lirr I'r
170

tttitttli,qtiitfl hcttlt,tt'r|,, t't't'''tr,|,t|ttrcL,tit,,.1'1',]1,1i:,,_l ,,,,'1,i'1,.q),(,llílcst,lttrc' s trz i!'t'c'tt p'lln"''''"""'i,",''','oii"pi'"""''i't""'
I'
t

-. ak'klr

t'c'u'

l

I 1't!

I 1'ai t

I

t'

t'i i lt' t e

t

t sz( l':L' I t

ti I i

tI( IL

Il' ttrlr s l<i)Ltilnri'nyek
Irrt

:"''''l-'fi'"f,il:"'ljlil':J1'lI"':";:' rctk(izni lt klt rr\ :lz lrlllivlrl t'gyiitt
k(izÜtL
111

leti. Kafka azonban sszelrzrs<lnlítja rrlagát az apjitl,al, <llylttltt:tl, kcllcne lennie, rriint , s így nlegint csak, az r-rralkocl k<;tlt1ll,. xtrsl-relyzet jegyében, senlttrinek látja rtlagárt, vézna kis cs()lltvil/ nak, '"tz Írsz rnozdr.rlatok berlrut:itírsát peclig ncll1 a SZ t'etíi lr1r.r
keclves geszttrsának látja, haner-rr saját alkalrlratlansírga jelktl1r,. nck. Az egé.sz szitr.rírci b l, arllely nagyon is lehet vé tctltlt. .r ,,mi-élrrrényt'', csak a távolság lesz a fi r élrrrényc'Megtlttttlttlit;zll' itt ztz ztz élrrlényeis' lrogy tírl sokat kovetelnek tole; ckkort'lt rlr.rl nyilvírnval an belsor.'é tette és saját igényeként éli llleg aZt. 1llllll apai kovetelrrrényként érzékelt. Ez is tipiktrs része a flÚt ct't'tlt.tr leg negatív apakorllplexttsírnak. KaÍka apaképe olyan apítt rltLll.rt akillen cseppnyi egytittérzés sincs, aki rrrint ,,legÍ bll Hat<-ls:r1i
gyakorol ja
l-ratal rr-rl'lt.

Íogva, egyr-itt kir-r'renni az etrlbet'ck koz-é. Kell en pozitív k<lrtr1ll,. xus esetén a l'eln ttek testiségc a gyerrneknek netrr ny()tlrlls7.((j ('l nlény' a gyer'r-rlek inkírbll azonosul vcle, legalírbbi.s arlrí a j()v<it il

itt e tÍrl negy k<lvetclrrrénvekrtjl' Atlilc'ít k('pet keptrnk lr [iÍr engeclelrrreske<Jik
rt'r<'sr(il. El<lszclr'i'
:

a

tiiler'<ll-

r'rr'i"Jro'i'''?l'"-''lrlr .,.*v.n'': i'l]i " ::::, ::'.:)'Íll illll;];"' r i)rvi' nyekn.r.,,,, aki ttrég. nrtncttÍ].,ií ;:.i"',; i'.u;nek kell látnia. arra' i.]r",:*.*.t rralr_ képes
r

*

""*..i"i"'"'oeclik' Ha
1.,,.,-it.,"*i"tu
i; ;
st:

lutlliakl"l')9)

;

;''

":*1-:':';'u"-r;te-rr'','or_,'tir'eg on'rcg-levc ^nerrr fell'jrz'rrcl' :'trilire a7' (..Egy sz' t

]l:,5i

:] ::1\ LigylnasnJ*

ll,:|":* I'U

tti. neponia átérzett
uvir, |ig,ycssi'*'

llt

Í'T5':l"']:.:'*"l:; :''':i"]:';;,".''.,"
l.'

;;';,ii' in,

rilria.

* ln

gír tlástalantrl

,,Sc;hasent értettem, hogy lebetsz ant1yit'a érzéketlen az irattt' l'lt,'t:l'

és ítéleteitlclel- g1,, tetszetl, mit bct sejtelmed SeDt. tllltt,t batalnruclrol. '. ' 'Ie clzottbatt teketoriázas nélk'lil oclclcs rclílt,ll,'l ,t szauaiclelctl, senkit sem sajn ltal, sent kozben, senz tttrilctg- (!1 !,t)t ber tellesett uécltelett uolt uelecl szenlben."
ucticJclctl

n'lilyen./álclalntat okozol trckem, rnetntyire

il;;,;1];;.*'''ll jíl;ull;li:l1:,i511:il!:ili1','i"..J: negalc'emzo ;;:il;:it is j'"'u az erecret*eg l]l},i.-l.t'i3l:'':ffi -:,yJ:li,i:i'; il]I1 ív lrpakorrip'"*'.'""'':'ll'n:il;',.'Io'"' j*:;]Íi::,ilT':i"i1.illii;;l.t:*"*:'lli.,Li i:::iL i''"g;';; i;sv""
t

'l"'-*;;'; "' u"i'á""'*""'"'a_'uoi

'.rí.nyÓt n l' ; "*"' l'"':ilr,i :'l : ;\: ; L:;: lrenne llpia cfcie' etvit;';cS lneg'
i

rrreg'tlrlliljlt'

;

"

il."'r y"

r*

a'''e kclvctkeztetheti'ink'

nl.egszégy-etlítc.\--z.\.

It<,r re n

//

;,il" ;;';";;ata
il,

nc,i

1T lj ;;li;"',*Ul.i ll I !1;5i tudrttralan szrtbrtrurvxn,r::s''.'-)1::',i:":;Jr,,ii*'r'",ibc;1. uz' l ",llil " lIZ drLrv'4r "1,,1,,.".r.',"t,^7 ertrbt silicriil kivcrgoont \/('7(:t: lrz ilyen elrlDeVczet: ltz
i

;,, ;il

"n'enii1 Ac]va

v e

n

te

hát' q''

l..'

9']':?]:.',"'

:1ln Tl;1.1,'::l';I:1- ]

u.1'

il

i,,'.,-,i..

t

"' :i:l

nl''"

tlrrlírsi kísérlc''^'JÍ'::;;;'i'"iríi'oa'ur]oz
rr' l<
t

Az er'edetileg neg:rtív apakorlrplcxtrs további, negyeclik tll,l.rl'r hogy a fiÍr t(rlterhelt, Irlert tírlsírgosan nagy k vetelIr"rényc'klit.I l,, ll
szerrrl>enézn ie.

l,"x "' r'ou''li;:!':.i'1ii: :.l.l'''.'J i:l 1i'1 "l"ln::;" a kovc'tkezttleny PeLrtF "t^'11,.,."x, ..lztiin nleg,int selllrrurguk..rt. i,,',i, .ion.", :1.: |fiil)Jifi ,;,;;or i,...r i,,'t',, i:1" létre tr'rclér'zik rrragtrka'] 5:1,1,:;if
Ír

x

tttitlcl<
,r

,,Én ntinclig szégyenben éltem; uagr- engeclelnrcsletltent 1lttt, ttt csctichnk, s ezt szégtlelltem' hisz ezek a pctrancsok csctk ltittt t',, natkoztak; uct1ly clacc;skocltritlt, s ezt is szés|1lellten, lttel'! llttt lt,, gycut is uolt szabctcl tlacolnom Veled; uctg) rrcnt tucltant cn.r!'rlr,l nl.eskeclni, nlerl példíu.tl biítttyzott bel bnt a T'e er cl' éIt,tt't,'l',t,l' ti511,ességecl, s ertnek ellenére 7'e, nt'ittlhcl ez na54at l érlcltltltt,'l', hol ezt, bol azt k ueteltecl t lem; ez uolt percze a legrtct,qlrtltl t:
,

:::l]:'1::';;:;.k' rrrint apluk, olyltnol l}_gy'l|r1.,1rlir'lr vligy is hpplrng' lrogy elnyer'iék az atylri i' ii.i'"' i,' i;;:l ;Ji;i ] ti gy érz'i lr
Az crecletileg' ""*"'*_"p"uo'liplexrrs
lr1>'.ti

"''""r'"c''v' ;#'1J;1li;;: ;'; ap1a kív'int trragírnak clso élrrrénye i]l]:il,,jí : :iil ;';' .i'';' esetén e íiír
,rz
z

d"nlinonJix]"'ll*

Irl|lllt'k k()z'(lrt

g1tg17sY1. "Io8

rli riilrl.,",,,r,ron,""lL',

i]1v"1.rl_'i'i'"l '''i aláássa n i"' oni'''"lnrlit: ncrrr l.giktts " "i.r;i;;;;lrogy .r.t.t .,itt' A k()vetkcz'i!' :";;,r;
^

Ennek iár egytitt'

llí_

r73

lJ2

lépés,lr<lgy zi Íl rnak netrr szallztd a sajítt ttján jítrnia. ellct-tllt'Ir ',.ri apa'' Vagy,,cgy apa:'ttrclj:r, nlelyik a helyes Írt. Ésrriég siItt's ttlt érzés:'.t Íifr lényében, erlll>eri voltírban kita'szít<ltt, esetl()g tttiItl .r parzrncsok végrel-ra|t ja ér'czlrct k todést. Ése lrhcz jitrttl az :r li,, vetelrrrény, lr<lgy végrc kedvérc legyen az zlpitnak' olyan legt't'rl tlrint o, I]lert csak akk<lr rcrr'rélheti, lrogy végre ellogaclják' A l'rr 5:,/\' clarc így pel'sze elkerirlhetctlen. KaÍka elnéniult ellben
tett tÍrlter'lreltségi szitu1rci
l>an
:

^z

_ .iak'.t.

,,7'e n't

beszéltem el(ítlecl, cle Nekecl n g ez is sole. uolt, ué54ttlis bal|qdll(ltlt eltíhb títrt c]acclscttt. az!cfut meg (tzél'!. fttert elcíttecl senI gcltultlll",,
tti, sent

r kc;ríut ehiltottítl a szot l,.fbtryegetésed. ,egl szo! sc ll,tll es.lcllemelt kezecl kísél'régota. En clkclclclzuct, rlrttlt,'t,'t ,t ... szohti

17s11'1

7116ft6ry.."1lt)

Visszal-r rzí>clni a lrallgatírsba: igen, ez is lelret(iség arra, lrcle1','l'
t

b l a lelretetlen lrclyzetb l legalírllll átIlrenetileg kirrrenektiljitrr 'r' enlber. Csaklrogy ez zr pr-oblérlrale ktizclo t-tragatartíts rtlc'g r' gyobll clsz.igetclcidésbc visz. Mírsik lcl-reto.ség lcnne kapcsolatot keresni tlríts etlrllcl'c'lil','l Ezze]is rrregpl bálkozott Kafka, /ttll ezt is lclretetlcnné tctttili:',,'r
r

l'trítt'a:

.,Elég uolt Ct'rlllyi. l:lc'l;4y, kissé Órclekltídlem ualclki irciltt - ez lt;tt|','t,t ctclottsás4cti.folytíttl ttetlt 1ld,q}|Oll [<).'dkran esett nrcg _, s'li'ttt,ttt'' kozbeléptél, OrltOt!cl(l il szitk'Ot, ntegalrizo t'ti.qaltnctl, trcn kíttt,'ll,',l 'zelnletnlet. trcnz becsli ltecl ítéletei n191. ") } I

Nyilvírnval zln tilalrrras volt, l-rogy egy rll1rs crrll;errol is jrl vt'l,'
,l|l.| rrrénnyel legyen. Ez trgyani.s zthhc-lz vezcthetett volna, hr>ey ^/. rttint Irrinden clolgok r-rlért ke viszonylago.ssír vírlik, é.s ltz lt1,.rl, '| val levírlás eloléltételétis rrlegtcretrrtllette volna. Az crecletile.g negatív apakorr'rplcxvshoz hozzittal'tozili, llr rti1 .t gyerr-rreket nerrr bocs'1rtjírk szabaclon, ki az életbe, ann:tl< <'llt'tt,'t,' Irogy apa és Ílírviszonyában ilyen s<lk a csal clíts, zt sz.t'rtr'<', l, '' Vagy talítn éppen azérl.

ltZ("in rrlr8'Yt,>n'];'lrPilr veszi t;.,v trtlisik kitttltt ketcsvt'

lilirrlrk llízonyirl
lit
:

ri,,ti'", 1,,t't'"n''""'"]u"""') "ní' "':'"oi'_'l..t"t'i'

,',!,ti,,|:;';:!,',!='u'i?,iri:"':'l'l"'l"':::":'llí'iíii]i ,:':!i,i:ir:':iii''; ',it*,',','|l)i,,,, o"k:":.'..,';''n',,|)Í|,i,,i|,|,iÍ,iiliif,','i'i|';;;;i;;;;' tilt!ttzttlttI
kal t;szt't,uattt'ttt

llcttttt'

li.

174

pe?'sze megi?lt csctk életer(ícltryiluát'tult m.eg, gy-, hog1,' engent nlegszégyetlített)'Természetesen es'- halomrct. ualo.il.yett le' lottÍéle megfi,q,lelésem, uolt, ez bolclogga tett, '.. cle bicld el uekent, sza' ftrcn7r6t ez nen? uolt ntas, csu.p(rtl - kiilor ett alk'alntatlan * eszktlz az clnfbnntartásl'a, olyatt trélák uolt(lk ezek, antilyenekel, isterteb'cíl és királ1okrol terfesztenek', h'éÍak, amelyek nent csak' r;sszqféntek' a legmélyebb tisztelettel. de ruég bozzíl is tdrtoz-

csclk latsz lag nlct.qasabb rang személyek' k'aprazatanak; képes uoltál szakadatlatrul meséltti roluk, ntonr}iuk. ua' . lanti császári tanácsost'ol ua,qy ellélér<íl. Vagy m.egfigleltent., menn.yire szeretecl az illetlett, lebet le,q ban,qcts kiszolasokat' s gy neuetsz ra.ihlk, n'lintba ualami klilÓttosen kitíí.ttcjtmond.lal uohn, bolott csak eg,l lapcls kis illetlenség uolt (tt,gyanakkor ebbett estét tÓbbnyire

jét odaad an szeret(j asszony lel-retett. Az apa kerrrénységéta lek szerint igyekezett lágy ságáv al kiegyenlíteni. r 1_] menektilt'li

|e_

találbattam., de csak HozzacJ ual uottatkozásbcln. Tiiiságosc.ttt szeretetl tégecl' tti.l bíuen csiig]ott Ra.itacl abboz, bog1,, a gyei.ntek. bat.cabalt t)'nosan ci'nall szellenti batalom. lebetett uolna.,,111

akartan'l elcílect, a csalácl elcÍl is nrcnektilnom kel',I'Ia lett, még altyam etcíl is. Náta ?ugya?t minclig uérJelntet

Mivel az 2]"ny2r nem volt onírll szernélyiség,tehát pélclájávzrl is azt tanr]rsította' hogy jobb a csaláclapa részének lennl, Íla nenl talírlt l>enne igazi segít r.e. Éppenellenkezoleg:
,,Attya szerepe clntuclatlanul is az uolt, nt.ittt a haltoé a uadászalolt. Ha neuelésecl ualan'li uctloszítttítlen esetben, ilac, ellenszertu, uttgl ak'ár gltÍlcllet kiuattásáual mártn.at'a saiát labanlra átlítbattltl uolrla, akkor An.ya kiegyenlítette ezt a.iosagáual, okos szauaiual (a gyernlekk'or z rzauarabcnt cÍ uoh a; érklem.ielképe), k'érlellséuel, s engenx ufra uissza{Íztek a Te kol.ocJbe, amely|bot kti.lrlttben talan, m,inclkett ttk elcinyére, kitorbettenl uoltla.,,l15

Apjáboz l rasonl an' aki nyilvánva lí:an szerette kipécézni, llleÉ]nevezni és kig rnyolni errrbertálrsainak gyengéit - err'e kiilor'iféle bizonyítékokvannak Kafka levelében -, Íia is kéjesen pécéziki ap-

ja gyarlriságait, narci.sztikr"rs l'riányérzetét, arnelynek kclvetkezté_

ben idealizálta a ,,rrragasabb rang r szerr-rélyeket''] v2rgy :rzt a sztikségletét, hogy,,illetlen" forclttlatokat sz jon beszédébe, arl'relyek nyilvírn szextrális jellegiick voltak. Meglíltni és megnevezni az apa gyarl ságait: ez is egy lelret(jség volt arra, hogy KaÍka elhatíirolja nlagírt apját l. ne engecljc, hogy teljhat;rlnrÍt zsarnokként r"rralkocljék a Íla életében. Csakl-iogy azt írja Kafka: ,,az clnÍenntart/.rs alkalr'tlatlan eszkozének" llizonytrlt ez, hiszen fblhánytorgatott erllberi VaÉ]ynagyon_is-errlbc' ri gyarl ságai ellenére ztpja olyasr'rli nraradt, rrrint ep1y isten vagy kirírly. Nern volt lrírt lehetséges, lrogy k ketten legalább gyen géikben rr-ri-élrllényre találjanak, vagy l-rogy a fi r legalábll onnla ga szát'l'lára a gyarl sírgb ztn létrehozza ezt a rni_érzést. Így n'rinde n látsz lagos ki(rt, arnely a korrlplexusk t clésb l kivezethette vcllna, zsákr-ttcának l>izonyr'rlt. F lmerr.il a kérdés,n-rilyen szefepet játszoLr' az ^nya a konfliktitsbzrn az apával és zrz apakonrplextrsban' Mivel a ler'él az a;>íthoz' sz ]', értl'reto, lrogy az anyírr l netrl sok .sz van benrre. I" r-176

FeltÍína kép, ar-t-relyet Kafka itt lrasznírl: az

az anya oclal.rajt az Íizott vad, aki r-r-rinclen jel szer.ini sohasenl szabadtrlhat. Persze azt az' elképzelést,l-rogi, a kiegyenlíto, szelícl anya nélkiil ez a fi , claccal és gyiilolettel' jobban le tuclott volna v:a,lni apjár l igencsak kétesnek látorn. Ez azonban rlrit selrr vírlLoztat azon a tényen, l-rogy a fiír csapclába n érezte rr-r:lgát. A szet-trLleszállás az apával nyilvánval an nell.l volt lel-retséges.

fi ^, ?pu.:]é. 4

clászatc>n, (i r-rraga pedig eszerint a va<l, arrrelyet
,

anya rr-rint l-r:rjt a va-

clás

,'Kclzottttnk tulajclonképpetl llenr is uolt bclrc; étt bamat aluln.lar1dta.m; nekem neru.fLltott más, csak' kesertÍség, bánat, belscÍ uíuo'

,'116

t77

Az iinért kelés fogságában Miétt nebéz ebbcíl a komplexusbol kiual.lli?
Fontos oázis volt ebllen Kafka szárrrára az írás.
szen'tben, am.i ezzel
,^/obban célba tcllált. cllcttszenuecl

rrI.ztlk<lcl korrrplextts tér-rrzrkorében' s eZ még korántsem jelenti,

sé arra a .féregre entléke'zLctctt is, amely a bátulrol rr.ittl1lrx láb alol teste ele.léuel kiuar,qr'íclik, és olclcllt uottszolfa ntrt.,qri!. Nétn.ileg biztonsagban uoltctru., f llélcpczt.enl _ ellenszenued.al, c,ltll.c'l.1l

ualoban eltáuolocilr,ttlt. L lccl

-

szcintoth'ct i-snteretlen l
c,qy

az írásainlntal és ntiltr.l.azzal

clarabon, Ónálloan,

-

sszeli'igg tt.. It.t nté,q bct ez kis-

nc írhatott Volna le az apakolnplexr.tssal kapcsolzltos' lénycgbevág általános tapaszt2rlatokat, saját tapasztalatain 1rtszÍir_ u.' Épp"''' KaÍka pélclájait>izonyítja, l'rogy egy i-lizonyos kor-rrple_ xlrssiínezct' kiil nclsen 1'ra egyoldalÍr, trlennyire rrregélesíti a Íb_ gékonyságot nrinclen iránt, arni a társadalonr rr-rinclennapi életében éppen ezt a konlplexuslratást f'ejezi ki. Itt azonban rnegint csak világossá válik, lrogy mennyire nragáévá tette, sajírt lényébe olvasztotta Kafka a r-naga erecletileg negatív apzrkorlrplexLlsának
li<lgy

írasa'inlmal szent.bett is r<)14l lt nrc54tt'yiluanttll' cztitlrtl hiuélclesen szíuesen .fb,qacilan't. I Iitisti.,qtlntrtt, ttrtg1ltuuag|, -r()tllill bíl.ttlotta rlg)an konyuein'lnek a kÓzl íi ltk l.lÍt'tsst; tltilt kilsz()tttt;'sa rc'szedr.cíl;
,Teclcl

1lersze

érkezett), cle alapiábotll !'lt1tl(, .ftil rez!t,ttt 11l(l,q(lltl(r!, trcru.csak zsénlbes rosszincltllatbol, ttcntt:srtk ijn')nt(lrttllt,tt., llt4q1l lra igazolocJott.fbll'ogasom uiszcltt'1lttttkt'rll' l'lttltt'ttt aratlctttl. ett ctzérL, m.ert ez a.fbrrult,la szantoml'ct. k t'tillrltil íg1'lltttt'q'ztlll; ,Mclst szabad uagy!.' Persze, ez atnítá-s L',rlll, ttt,ltt trll!tttlt, tlrt,qy lt1qkec/uez bb esetbet'l még nem. uoltam szabarl' Ít'tist.tittt tltjltttl sxjltrtk' hiszett csak azt panaszoltam. el benrn'ik, dntil trenr f)(ut(tst()ll)(t!!ctm el a kebleclen. SzánrJékosall bossztil'd lty-ti.f!rl!! |ltit':stitlt tltllt tlz 7iÍlecl, csakbog.l: bar Te kénysze tettél ra, dc u.z ri.l!ttlrtttt lltt'ghatár.clzcltt

az

é.fjeliszeb'étty1'(,.I" ( !i)b|111.1tit'e krirt.1ui'zlril,

rtntiklr k

rtyu

apai szefepét' Egyrészt ugyan rgy ítélterlreg a saját ír i rrrr'rnkáj/rt' alrogyan az ap1a rrregítéltevolna, vagyis lebecstilte' Másrészt na_ ÍÍ^s, nlilyen o szi:máfa gyo'] i' Íisztában volt vele, rrrit jelent ^z ^7' nagy érték,tobbek kÖzott azt a vágyát tekintve is, lrogy apja el tt n].gallh".'on.'I'elrát az apakornplextrs r-lrinclkét p ltrsírt rrregél_
lrette volna - legalábbis így |átja a kiils szerrrlél -, tttdatossít azc.nban nyilvírn csak a féreg szerepe vált benne , a féregé,at'tlely_

nek azonban alkot ereje j voltáb l rnégiscsak sikeri.ilt eltekerg zni egy biztos ztrgba. Minclarr-rellett nenl tudott ír i sikerének
igazán or|ilni az atyai álclás nélktil.
,'Önértékelésemsokkal jc'tbbau.fiiggott

akar egt

k ls

7 letl, m,int bárm,i ttliistol'

sikert l."118

irán1ba tarlott.''117

LáthatjLtk, j val nagyobb jelentíiségcv<llt ltz íl'listrlrk allton rniírja kivívásában, mint a Íéregképe cl.s<i 1lilllrrlt:ist':r sr"tgallaná. Az írás olyan tartomány volt, arr_relyet ncl)] tllll()lt rrrcgszállva az apa, tehát ahol a ÍiÍrviszonylag szabadon íilI'rrrlillrlr((lr nnlagát' Az a tény, hogy az írások arr l sz lnak, :ttttit ltz lr1>lr határozott

Kafka kétségbeesettenigyekezett,,kiszabadtrlni'' ebb l :r clot't-tinírl apakorrrplexusb l. Az írás nem volt elegendo, nerrr is kapta aly^i áldást. Megpr bálkozott h'lt a n siiléssel: megltozzit
^z
és ,,A bazassag bizonyára a leguégletesebb onszclbc'tdítas .ltiggeta legfííbb,cln'tit nézetem szeritt lenség záloga. Csaladom lenne, az en'lber elérbet, tebát a leglc;bb, a'n'lit 'fe is elértél, eglenrangti lettnék Velecl, mercjben nxliltt uálnék minclerl régi és orokké til

az írás volt Kafka leválásának egyik legÍilrrt<lsltllll clctttc. A

az apakomplexus világa, aztíIr l<t1síilll> az arche_ típtr.sos atyai princípiurrr kortil Íorognak, nctlt sz<-ll lrz cllcn, lrogy
meÉ], tartaln'}trk

dés csak az, kirnutatl'rat -e Kafka trlttnk1rssígl'ill:rrl lr lc:vl-rlás Íblyallata. Lélektzrnilag érthetcl, hogy ír'ít.sail:an is ttlcgrttlrt'lt<lt lrz élctén
r78

kér_

széglenem és zsarrtoksagocl' .. Ámbár a bazassá'g, a legtnglobb ctoiág és a legbecs letesebb clrlállc;ságot aclja, ugycltnkkor a le,qszc,|sabb kapcsolatbatt uan ueled' " Íg}" abogy nli uct;xlt't'ttk'' a'z zárla el elcílem a bazassagot, bogy ez épp a 7b legsa.játabb tet'tileted. "r19

r79

suk, mint hogy kr.rclarcba fr-rlladjanak, hiszen aligha alkalmas in-

Flázasodíisi teryei sorra fiistbe t-tlennek, és.nenr is lehet ntás a sor-

egyenrangÍr legyen az itpjával, és így esetleg végre-valzrhírra levállrasson r<lla, A no r'arázsa Önr-l-rag/rban pcfsze nagyon is lelret(1sé_

clítékaegy házztssáenak, lrogy

a n s|ilni késziil féríivégrc

kollcktív Szinten' nel)l pcrsze' lr<lgy ez't e lcvclcL trrint ez Lclrctséges t>lvassr.tk. lrltnctlt Kefl<a szcrrré''.'"l'.n''.,nirként nrrl"rg'írt' lttrnvit.a látni
olvlin litrk <lrárlráiát'

és ezért Í'ilit

'r-r'ilván "fi"u';i:''i'i""n'xrnivel saili1 senrnrilr"''"")'''

aker'il

onélti'kelésc

get kínálna arra, hrlgy a Ílatal fétfi az élet olyan oldalait tzLpLLsztalhassa t'treg, atrrelyekct net-t't tart rrregszílllva az apakotrrplextrs. Val jában ztz lenne a cél, lrogy ebben az oly patriar'clrális Vefetii tenclszerben trreglírssa és r-rragírba olvasszzl a noi elerrr igazi értékét.
Er"r-rriclr, akinek a KaÍka-levéllrez írt utciszavát nagyon érderrres elolvasni, t trroren o.sszeÍoglalja a Ío problérrrát: ,,Kaíka abszolírt, igazsírgkeres Íérfiri énje nerlr lát abszol t, igazságkeres noi ént a szerelnresél>cn. Ezért nen'r tárnacll-rat benne olyan szerelellr, arrtely írttÖrlreÍnéaz r.rrzrlkoclás és ttralont alatt sínyl dés, alávetettség s l'olény ord gi ft61{1...''l2t) Ebben az apakotl^tplexus-rendszcrben a nonek nincs r-r-rélt l-relye. A szereletrr ebben a rend.szerben nelll lehetséges. Erlrr'ichnek egyébként az a vélerrrénye, l-rogy Kaíka ebbcn a levélllen net-tr is apziproblénláiát ábtázolja, hanenr az zt céljzt, h<lgy benrr-rtasson egy patriarclrírlis vilz'rgot, Vagy inkírbb egy patr'iarchlilis vilírg végét' Az atyaistent tr-rindcnek elnyorrl(>jánltk sz<:r'e1>éllcn rlttttatja be, a llak fe|tldozzák trlagr.lkat ncl])es llÍiI"rttrclatLrkllarr, ar-rélkiil

;,.'s,.,i,.,u"",il,_.1]n5ll*
tileg negzrtív apxkol'Ilp

jJrÍ,,:fl,l;'-x'lÍi,fl
ti'znu"a"tnia elrbol ez

-*r,:a:,:'.::"l;'l:i:'j'-

':,';,;5

KrrÍkának legalább vásvekozás lz' aplri elisiexr.rsb l. Az egész'J:ffii;;;:i^" 'j"a' utoiiu vívni rrreg'írnak az ;:"ilfka ki nreréste, az ap'li lrogy e nélktil lrz áldlts telán azz'et awzri ítlclást, n"- '"iJ'ii'l'r*|'g"a"i' ,,p"t ".tnnlcxttslrozclc nagy ki'ini'lktil kell élnic. u';;;;;jJ, ") *:"li,u ok l.tiff';;;;J;' 'gy''''á't' l'tig'g ossze. lrogy

';;;il;

siket'tilt a kerdcs 1rogy rniért ncrlr ltpakorrrp_

'';

l

"fi *;'.';;;i,':*ábol 2rrra nerrr kényszcríti' kiÍ't' L;K;;kát a konrplexLlsa Annyir''| 1\z'(''volna retlek lrog'y trttnIrop.v saiÍt tcueir eSLu'"''' 'l""o''ntala'n'lelrccsi'ilic' t tato''ig' szerepével' él'1 b;;' ;'ut'áJu vot_ .,.rsi,tt , bennc Csak ez segítlielett ur"t <'len iárhat<j "t'u"'c'*exTr"""'r<'ítélt'szer'etetrelies l>án:isrrr<-l<l l;;",k *;.,'.gÍvel. A
nlr, Ire sZcl.etettcl
rrrintiria
^z

(

)

nllÖzosÓ gti

k' o'":;:'

kivezcto tttakl krilonctsc

il'':'

i;;

;;

o'

i 1'*;',\')

|ijx' ;l"'*l'''

|.

el. A nok végs s<>r<ltr szintí'n llL]I'll elltltlrttltsltli lrt'rlt, lrclgy czt az egységet trregtcr'cttttsék' Terlllé.szctcser-r így is lclrct czt lt lcvclct i'rtclrttezni. A szcr-trélyes negatíV utp:tk<>tttplcxttstlak, arrlclyt(1l I(lrÍ-lia rrrinden bizonnyal sokat .szcnveclctt, tttegvannak a rlregÍL'lel(ii a patriarclrá_ lis világban. Artli ltz egyén életében<lly 1ltl.sz-tít<i voIL, az ltralotrrra és alávetettségr'e éptil renclszerekben is 1>rr.sztítcinak bizonyul' Aki ennyit szenvccl szerrrélyes korrrplexr'rsírt(>l s trgyanakkor ilyen nagy alkd<itclretség, ztz solraset-t-l í'ogja a kornplexttsnak csak a szernélyes Észét leírni, hanenr azt is .Í<lrrr-r1rlla nti, an]it eZ a korr'rplextrs a társaclalorrr életébenés a ktrltÚrrítllan jclcnt.
180

I'rogy írldozatuknak l;ítrrrti lrlrszrra lcrlnc, :t1:llt i's l'itr cgy.s gét az abszolÍrt egységként lclrct ér(clIlrczni, lttrtcly ltz<lItllltn nctll érlre-

ként sorolták r'" 'n'r'i' "''"''á'""r'"' Vesztette' ,]**'n, csak r'ogt n értékét

^ny^l"h:'';;;;'_át

lény_ n"'nt'^n olvan érc1ektelen j tt'

t(ile l_rogy niinclaz' atrti

t

apakomplexusának A férfi eredetileg negatív

f

jellemz i

l'

rrreg.

iclcnncl< lratályos tt)rwi'ny képvisel<-liként Az ape' ltz apírk cgy seltttrrik tutt'aclnltk'

Urelkocl<i

viszony. a' rir'
;rpa bárrrrit

A ri"t' '-'-'in..r"Í''n'"jJJ"'u'ellener'.-l lill fenn. ncrrr e, ut,,r,u"t,rt ;;;;"y,

'''"'-r1iJ';;;;" ''""' ""*]" '' '"r''o"rg"'

e hatxllrr^s a világnak' irg'y érzi' alaktrllretnak ki l.'enKÖnnyen
i
p,-i
_v''1

peclig, szoliclár'is rrii-

* ;'Íl]xi'ir'"",:'j'#1l^"]'o:,
llleg aZ
r.rtat.

A Jiiil;il;;gi"rk"ro'ínnti|.'ier
181

l'.

gy a z a pá k l-r [í rcrz z' l ir,i"t setrlttli crclck_
r

l clést nen'r mtttatnak, ttz a]kaln'azkodás a Í kovetelrrrény, ennek azonban sohasenl lel-ret eléggérrregíelelni. J. EgyenrangÍrnak kellene lenni az apával. Az apa titkon vetélke_ dik a fiával, de a vetélked szituáci kinrondetlan t-tlarad. Öszton' zés lrelyett a fiÍlt l csak azt kérdezik, rniért net-t-t ttrdja rrrég ezt vagy am^zt A teljesítrrrénynek nem lel-ret ortilni, nlert a fi mindig csak sírntikírlva sza|ad a kovetelnrények után. Úgy látszik, llintl]a a tel.jesítnrény szintién kínálnák azt a részestilést, amit ér_ zelnri szinten rnegtagadtak. Ez azc>nban megtévesztés'becsapás. A részestrléstnerrr lelret elérni, meft a fiÍr solraserrr tud eleget tenni az apa kovetelményeinek. BŰrnosnek érzi magát, és szégyen_ kezik. De lra netalán rnégis eleget tenne az apa kovetelr-r-rényeinek, vagy akár trjrl is teljesítené a feladatát, akkor sem kapná mep1 az elist-tlerést, hanet'tr apja rogton kitŰrzné a kÓvetkez ,,rnegoldhatatlan" feladatot. 4. Az vralkod érzésebben a korrrplexusmintázatban a bÍinttrdat és a szégyenkezés,az éftéktelenség érzésével párostrlva' Ez gyakran nyilvánttl nreg konok hallgatásban, anrit bosszÚrvágy és a pusztítás vágya kísér.A komplexus polgílrosultabb Íbrmájában a
biintr.rdatát és szégyenkezését végre lektizdl-iesse' A he|yzet" ezzel kiÍlttalanná válik, mivel a fi(t az apai elisrnerést, ame1yet ki akar

fiíl nregpr bál

rnégiscsak egyenrang rvá lenni

az apával, hogy

ben r'tlarad. Nenr a saját jelent(iségét és életétkellene f'Óláidoznia, hanetn azt a sziikségletét, lrogy apja elfogad;a. Önmagáb l kellene merítenie a létjogosultságát. Azok a férllak, akikre rányonrta bélyegétaz eredetileg negatív apakornplexus, s várognak más férflak elisrnerésére. Ha r't'regkapják az elistnerést, bizalr-rratlzrntrl szenrlélik, és lebecstilik. Az eredetileg neÉ]atívapakor-rrplexuslroz tartozik az is, hogy a fi r rrrindenáron vetélkedni akar, s t ez annak jele, lrogy onértékelése nelTl lett totz'rlkáros, de nett-t is tár'rrogzrtták' Ezt a vetélkedést naÉ]yon fájdalrr-rasan éli rneg a fiír, rrrert lelke rrrélyéntudja, hogy altr| kell nraradnia és alr-rl is fog l"l"raradni. Egyrészt n1ert a ^zéÍt, komplextrs kritizál atyai legf bb Hat ságát n'rár régen nagába
182

vívni, nenr kapja meg, vagy legalábllis nem ítgy, alrogyan szeretné. Amíg az egyik sztil elisrrreréséért tori magát, annak bíivkoré-

ben) lennie kellene, és arnilyen nern tucl lenni. Mint r-r-rinden dorrrinál kotrrplextts esetén, itt is azt kell elérni, lrogy a kornplexr_rs rnindkét p ltrsa ttldatossá váljék. A negatív apakomplexttsával kiiszkod etnber els dolga az legyen, lrogy tudatosítsa magában, és alaposan ráncba szedje az apakolnplextt.s bensové váIt apaszerepét. olyasféle nlond ká;át, hogy ,,A tobbiek men k, de én egy nulla vagyok", gondolja végig írjra, vegye észre, lrogy a komplexusb l erecl, és bírálja Í'eltil, vagy ha ez rnég nem lnegy' akkor egyelore l-relyezze szrját gyártnrányír tilalnri lisí' Nagyon fontos, hogy nregkeresse a saját tját, atyai áldás nélktil. Árri a kereséshez csak akkor' Íbglrat hozzá, lra letett arr l, hogy éppen olyan sikeresnek vagy rnég sikeresebbnek kell lennie, mint az apia. Ha egyszer kiszállt a vetélkedésbíjl,rrreglátja és

kedik. Ahogy nmagával szemben szigorrJr és sokat kovetel éppoly kernényen bánik enrbertársaival. Ahogy végs soron setrrnri senr tetszik neki, anrit o maga csinált, éppÍrgynern ttrclja elis_ t]rerni más enrberek teljesítrnényeit senr. Életérzését orokos az er feszítéshatározza nreg, folytonosan hajszolja magát, anélktil hogy erednrényeit élvezni tudná. L g nyelr,wel rolran orokké egy fantorn után, a képzelt ideál rrtirn, arnilyennek (apja szenré,

ja kony<lrtelentil és becstili le folyvást: kapcsolataiban is így visel_

az atyai áldást, amelyben tninclen ] zan ész ellenére renrénykedik. Netn csak onrrragával bánik ker-trényen, sokat kovetel en az ilyen ernbet, nenr csak onrrragát bírálel1átszaná
nlé61 rnindig

()lvasztotta' ez a szerep már régen énkonrplextrsának ttrdattalan része lett, rrrásrészt meg azért nern gy zlret, lnert akkor biztosan

tájára'

belakhatja majd az életnek azt a térségét al-iová apja bÍivkoré_ is, ben élve nem jutott el. Ez pedig az anitna biroclalrrrzr.

12. FEJEZET

l(arin nagy<ln nlaÍ]asr2t helyezi a rrrércét,nagyoll igényes <lntl:rcírvlrl szcr]lben, H:t a ll12tg2l elé szalrotl nornrátknak és értékeknek ttctti trtd nregÍélelni, akkor o set-t-tt-lri, tel'rírt elveszti iclentit/rsát. De Ila clcgct tesz a szigt>rír kovctelnlényeknek, az selll lrasznál, tlrert

,,Igazáb l semmit sem érek''
A

n

eredetileg negatív apakomp|exusa

Az apa típr'rsát l ftigg en, az eredetileg negatív apakonrplexr_rs
níj életének ktilonbozo tertrlctein n-rutatkozik meg.

a

',Már

el re tudom' hogy neked rígysem sikeriil''

Kairt

A 23 éves Kzrrin vezet állást tt'lt be egy bankban. Rendkíviil j l képzett' és trrátris figyelenrre nrélt karriert itltott be. Csaklrogy álland an íáracltrrak, kedvetlennek érzi nagát, és sok apr- -csepr f'ert zéssel bajl clik. Háziorvosa tzrnácsoltzr neki a pszichoterápiát,
Karin arrlírgy talpraesett, energiktts benyomást tesz, tudja, hogy rrlit akar, clélceg zt iítrástt, egy sz val sern beszél tobbet a kelletésctrl nrat'ad egyetlen sz val sern. Gyakran elsírja rrra_ gát, kínl clva sír. El szor hangtalantrl eitorzul az afca, aztán halkan, elgyclti)rten pityereg: t-tlintha egyÍbrrrra er s és egyidejÍi lenne a sít'ás késztctésc és a sírá.s tilzrlrl-ra. K nnyen meg(ogalmazza, nrit gondol onrrlag/rr l: ,,lgazál> l senrtrrit set"tl érek' csak erre mép1 nem jottek r/r. Sol'ra nern leszek olyan kovetkezetes, mint egy csÍtcspozíci ban kéne. Minclent csak azzal érek el, l'rogy szorgalnrert írgy talírlta, Karin irnnrunrendszerével,,,<lnvéclelmi rendszerével'' lclret valaIrri baj, és ennek nem csak testi okai lehetnek.

l)Ll:izta tévedésnek érzékeli,anlikor n-rírsok elisrrler en nyr.rgtírzzálr a telje.sítnrényeit. Másokkal szet-trben Kzrrin nagyon kclvetel í:.s kcruény. A lonokét is kerrrér'ryen szokta kritizálni. Ha a k r'llyczctében lév k nerrr tesznek eleget a k vetelrrrényeknek, akI<tlr nincs nlese, ok is ,,senrnrik'', mente!]et(jzni, elnézéstkérni lriírlla 1>r<ibírlnírnak. Nagyon kritikr-rs szellle van. ,,Ebben egészen az ltpírtr-rra iltÖtten.'' De net-t-t csak az szenre kritikr-rs, egész életélc is kritiktrs tekintet szegezoclik. Minclaz, amit tesz, kritiktrs megít lés tárgya' Létezik vzrlarr-riléle :rbszolírt kritiktrs tekintet, arrrely cl(il ncr-rr rejtozl_iet el: Isten Szellle, de netrl rr-rint j incltrlatít. ilgalttrzts tekintet. Így azután fblyton biin<-tsnek érzi lr-ragírt Karin, ztz zl llcnyclrrrírsa, hogy sokkal tÖbbet lilbázik, ttlint trl/rsok. Erlllékszik, lrogy epja sokszor intette: ,,Egypár torvényt egyszerÍien t'lltrszítj llctat'tani, kiil nben nenl Vagy a lányor-rl, c1e nrár elore ttrclor-rl (és itl- r-crrdszerint fols ha]tott), hogy nekecl írgyserl-r sikertil.'' l(arin kétségbeesettenpr bál eleget tenni ezeknek a kovetelrrlényeknek, kÖzben rlrély rlreggy(jzoclése, lrogy írgyserl siker|il. s kétségbeesetten relnénykedik, l'rogy hírtlra rrlégi.s. Az (i életébenis akadnak oázisok: 18 éves kora tzr szabacl iclejéllcr'r kerírrrriát készít,nas]yon telretséges, t'rgyes kezii. Sokszor lrjÍnl<l(tírk trrár neki, lrogy erecleti lrangtrlat(r, szép Íbrr'rlájír kerírltliáit lllLltassa be kiállításon' YIozzá is lát. liogy a prospektr.rst osz-

nél, cle

acl<i.s

szcíLllítsa, aztán rrrindig visszirtáncol: az o c|o|gai rgyserrr 1rllnírk rrrcg lr lielyiiket r.n/rs emllerek el tt. Azt rrronclja rr'ragírr l, hogy,,érzelrr-rile5; nagyon rrlagírnyos''. .,Scrlliilrcz sel-Il t2rrtÚZolll, nelll is taftozt2ul soila.'' Gyerekkorítban
lcr'lrjz<llta

telretséget. Ezt rnár otthon is rrregrrrondták, és így is van''' 184

masabb vagyok, mint tnások. Szotgalonrmal

p

tolonr a hiányz

cgyszef a csal:'rclcÍ: ott Voltak a njzon a sziilci llleg a lcstv rci, rliindegyik egy kLilon sarokban, Önrrrag1rt peclig a papÍ' lllit'<>lclalírra rajz<>lta. Világosabban ki setl-t Í'e|ezlrette volna, l-rogy íi tlr.'ttt igzlzln része a csaláclnak, a részestilés elve hiányzik'lz' éIe-

tÚll(il. Nincsenek szoros;rbb kapcsolatai, persze sz t v1rlt nél-rírny l<tllli'glrr-r vel, kollégílval,de szintén sz lva nincs is icleje ,,kap185

csol2tlokat írpolgatni'', és kLilonben is érdektclennek tal1rlja a koral;cli ÍérÍ'iakatés níiket. }Ia nél'ranapján vendégségberrlegy, haIll1tf()san egyecltil tnal'ird a tírrsaságl>an. Mr_tnkal'relyén is ,,kitaszi tcittnak'' érzi rrragírt, ahogy nálatll is nem eÉ]yszer a tel'ápials szitLráci llan. Csak a terápia jcival kés<lbbi szalr<aszál>an éLlredt rá, Irrcnnyire l'rajlarrros rr-raga kitaszítani az etnbereket. A rrrr.tnkalrelyén ar'rroly:rn kritiktrs-intellekttrírlis erkc-llcsi ítél(jszéknek szátl'lít,
,,l'ra csak lelbtrkkanok, sairl". tl:ritr

azt is kritikának érzik a trrunkatár-

,,Sose lesz

bel led igazi n " A kontplexus báttere

rtlítnyainlat, a barírtnoirr-rct, a ruh1ririlat'.. ílgy szerettet-tr volna ccy.szcr hallani tíjle, l-rogy btiszke r1rtrt, trlég tlost is szeretnétr-t lrlrll:rni t le, hogy btiszke rírrr-r, hogy tetszelll neki, nerrr rr-rint n(j, lllttletti ahogyan a szakrrrz'tban egy férl'it elisrr'rerne.'' De aztítn c:.sz bc jlrt Karinnak, l-rogy apja talán éppen azért nertr is logzrcllllrtja cl t, rrrert alánya t'n:'rris tobbre vitte nála. Karin er-rrlékszik: l,lir apja r'r-rinclig elvárta tole, hogy a legjobb osztírlyzatokatlxlzz'tt huza, sohaseln ruulasztotta el megjegyezni. hogy az iskolai <>sz_ tlilyzatokon az életben semt-t-ti serrl rrr rlik. Kari.r is kénytelen lesztikség esetén akárr le is rnondhat errol az elislllerésr l, cle szallacltrlni szeretnc iizcltllrajsz<llt érzését .tz állancl(l kényszcrt l, l, Iir>gy kivívja valakinek az elisnrerését. Érti,hogy ;tz elisrrlerés vítgyírt, Íoleg a rr-rlrnkáj.íbltn, sok enlberre kitelje]sztette aki az apját , lrclyettesítlreti. Most 2IZ letérzésre r'írgyik, l-rogy nerrr kell tor^ff.| t'tic tt-tagírt, egyszer'Íien csak élhet. Tipikr"rs jelenség az erecletileg negatíV apakor'rlplextrsÍr n nél, l'r<>gy konnyellben le tr.rcl rrronclani'.tz ap'.l' és az apák elisr-rlerésér l, Illert van a ncli énnek egy as1lekttrsa' anrelyet az apai elisrrrerés nerr'r Í'Ócllret le. Ha a n(j nerlr kapja nreg az apai elisr'rrerést, ner"tl veszíti el iclentitását, éppen ellcnkczoleg, ríikényszertil, hogy vi.sszatérjen erecleti, nel'' .tZ ap:r által Í'orrrrírlt identitílsához. Ar.rikor ez a fblyarnat elincl.lt, Karin eleintc nagyon liaraguclott ',tz' ztnyjára, aki ,,cgyszeriien írtcngedett e ngelll az apátlrnak''. Las' .sltcskán kíalakr_rlt llenne a gonclolat, hogy anyja az elso gyerekét a lérje szítt'nára sziilte éS ílt is cngeclte ncki' rrrásik két gyerekét xztán nyllgocltan ntegtartl]atta r]]agának, s így ez a két testr,ér cgészcn rrlás lett, t-t'tit-tt o, Karin. Anyját ll is nagy<ln kiilonb z(j_ 'lck érzi rrragát I{arin, és Úrgy gondolja, talírr-r r-rrinclig is nagyor'r ktll()nll ztek. Aztán fokr lÍbkra nlegjelcntek - f(ileg az írlrrrokban rjÍirjta képck: anyai n k, akik rllellctt Karin biztonságban érzi rn.tglit, s akikkel szíve.sen van egytrtt. Gyerl'rrekkori élrllényekis í l_
l;Lrkkantak, arnelyekll(il kiderlilt: nlég.ser-t't rJrgy volt az egészen, lrtlgy anyja átpasszolta Karint a papának.
187

glillan. Elrl'reséli: ,'Apíir-rl ellen rizte a lrírzi Í'elaclatainlzrt, az olvas-

Már képes féliilvizsgítlniaz apat elislrlerésre ir.ítnyul vírgyírt,

Karin ;rnyj1rnak szavaiárítsa volt: ,,Énebbe nctll Sz lok bele. Majd apírcl elclonti." Karin els sztilott volt, és a sztil knek csal dirst okozott, r'rrert fiírt rer-r'réltek, tr<in r kost. Karin Illégis nagyon koze| állt ttz ztpjához, f leg rniután a vítrvzt vár't tr norokos is nregérkezett. A tisztesség volt Karin apjírnak vczí:rclve. I{atéves korában Kzrrin cllopott cgyszer 20 rappentn. Még 14 éves kor1rllan is siir[ín hallott:.l,ttz ztpjáÍ l: ,,A tisztesség a lcglontosal>ll az életben, de hát neked ezt l-riába nlondollr." Karin biztosra Vette, liogy apja nrég rnindig arra 'a 20 fappenrc gonclol, clc rllegkérdezni nenr mefte. Iskol'.ri tcljesítrl-rénye rlrinclig nagy()n íontos vo|t az apjitnak. I(arin naé]yon j l tantrlt, és czért .,rrrcg(irizl-rctt'crn a kiváltságos írtiratkozhatott vcllna a gitnnítzirrrtlba, apja kc)t tte az eI)eL A kar l-roz, hogy a bizonyítvírnylcltctnc rrlég j<>bl> isn*' telrát Kal'in nern valí> girrlnázittrrlba. Hiírba gyiizkcldtc l(arin tanára is, az apa t'negt-tlak:rcs<>lta rrlagát. Karin netl't kertilt girrrníizirtrrrlla. Akkor ebben a dontésbcn atlnak jelét l1rtta, l'rogy zrpja rrlilyen korrrolyan Veszi ,,apei k<-ltelc.sségeit", csak késclbb kezdett rrrotgol clni rrra_
-

i.cle1én az iskcllí.rban. Mikor Kar'ir-r lr kitÍirr(j llizclnyítványa

l'rclyer-r-ret a1lírr-r'rnírl''. Apja

niaga llclll nagyon ttindokijlt annak

bl

j

voltá_

""

(A szark.)

A Ílll r svirjci rrlcgfclcl(ijc. (A szerk.) N lnct nyclVtcl'illctcl-l a 4.51 fi']ctti |lizrlnyítvítrryrrrírr kitiirr(ínck rrrirríís|il

186

elotérbe lrelyeztc a trrttnklt világát: a tel'jesítrrlérryek tcrén pr bál_ ta apj1rnak bebiz<lnyítani, l'rogy rrréltti le1rnylr, s tÚrlhajszoltsága is a tcljesítr'lrények terén lltltatkozott rlleg végtil.

Karin apja igazi iapakorrtplexttsos apa volt, a kr)tclcsségteljesi tés írllt nÁltt ttz el(itérben. 'I'ipikus, l-rogy Karin cleirrte oly nagyon

l:lelet

t

I'Itrszonhat éves níj r-lreséli, l-rogy csal dott az' apjáI>an: ,'-fizerregy

éves lehettem, alllikof

de valahclgy rllinciig azt éfczlclll, igazírbílltret'l-t is engclll látnak. Végiil talírltalll cgy n t, és (ir'ajtlr lanLrltal'tl tllcg, h<lgy egyáltalírn rniféle n vagyok, hányÍélc 1lfcolll van. Atrrit rrráig serrl ét'tek, az az, hogyan tekintllctteItr 2tZ apLlt cnnyire az életcttr kozéppontjának. Az anyLtval setllrtli llztj sc volt' pr'<ibírlta is így_ rgy a tlrcl_ tor't'rra adni, hoey nctlt vagyok én csirnya lány. De lr1rt végiil is LlÉ]yanazt a játékot játszotta, ttrint én: (j is tetszeni akart az apu_ nak, és neki se sikcrtilt. Iszonyír h:rtalnlat acl ílrr'r, lra v;rlaki lbly_ ton csak zr nerlltetszésétlrllltati2l." Etto| ztz apírt l olyan apakotlrplexlt.s inclrrlt ki, anlelynek hatásI

apr:: 'Látom, kttrua le.sz belolccl." A íejenl tetejére álllrattanl, egyszerien set-t-tttti se volt neki j . Ilírszéveskorcrr_rig triindent rrlegpr bírltarr-r, lrogy a keclvérc tegyek. IigyszerÍicn nerlr sikerr_ilt. Most visszzrnézve Írgy látorlr, engcrrr okr>lt lrkkclr is, ha csábítor tar'r'r, akkor is, ha ne:rtr csírllít< Ltlrrrl. Aztírr-r l-iirtal srílcokat bÍivclltern,

igazi no. Akkor rrregpr<ibáltarrr dog sen oltozk dni' hogy fonk;s volt az apr_r, neki ak:rrtatn tetszeni, rrlég l_ra nc1l] n:rgyon sikerirlt is. Mikor n ni kezclett a r'lrellern, én is r-rlélyen kivágott Cllccot Vettenl ftll. Mire zrz

éves kororrrl)an 2Lptl Il'regjegyezte, triost nrár igazán ideje, lr<lgy legyen valan'ri "fbrnlárlr., és rrrcgint llc>zzáteLLe, hogy aligha lesz be-

^pLL Egyszer lntlt2rtott neketrl egy szépen kisnrinkelt holgyet' akinek borrlbáz alakja volt, és rr-rélyen kivágott szerelése. Tizcnl-rírrorn

^z lesz_e belolelll val2lha is igazi no. Aztán elrrlondtzr r-rlég sokszor. Énrrregpr báltarrr kiszir-r-ratolni, rnilyen az szerint az' igazi no.
'l',1'r,,

apáÍl elosz r kijelentette: neln tllclia,

'r't,'
;r,,.,i,.'

az

l

lerr-r

,:

zrpr-tnirk tessenl. Énneker_rr r-rgyanis

l:rl<i,

t'tlt. A ttlltnkzt teriiletén ncIl hatr;tt ez az lt1>ltIt<lttl1>lt'xtts, jt:lcrrrij_ sc'rl llcÍillyíisolta Viszont }{elcn lérÍlkel)cs()l.rt:rit. tla Ílzikai cr<iszak ncll_t is t r'tént, ttrincl :t l<('l rliirl c't'<'!szltli<>t tct-

lr lélclcrrl is, lrogy ha teljcserr alkalrrtlrzk<lclil< cgy ÍérÍ'iIt<lz' c,lvc.szíti tirrrltagáLt, anélkr_il hogy ebll l bírrrlli lÚri1'cg,c.s cl(!rr1,c s,l'itrnlll'-

ir':irlya a noi ktillerrr volt, Í(j térrrlija llecli.g lrz, lrtley ,,iglrzi ní!'' vlt vagy nertl igazi n ; clc kr)zpclnti t rlla l,tllt l lcle tr szlitttít-lt ltz

Mirrcl zr ketten Íbltétlcnoclaaclással járÍ1k ;tz 1llxli tl(:lt. lillyt<lIl<lslttr rctttélvc lrz elÍbgaclást, az ap'.ti írlcllrst. I lclcr-r, alti j<llll> r,isztltlyll:ttt vtllt az anyjírval, sokkal hzrtllarallll le tLrcltltt ttrclrrcletli cr-rr'!l :rz íl cllisr<jl, rriint Karin. l]gyik apa sctlr aclta rrrcg l:iI-tyárr:rl< lt ,,Itti-í'r' zcsl''. A tLrleríjltetés abb l is kclvetkezik' lr<lgy :r lcárryrl:rl< rclIcsítrtt(:Ilyével

lt'l<, s ncili a leírny slrját életének t()rv rryei NliIlci lr li('t rríi írtjlit rrPjl jcl lte ki, ner.n volt joguk, hogy rrurrrrli r,:ilirs.szrrnrrl< rrtrrt.

r.'l', lr, ii .tnltik h.jlriclr'sr.ir g:ittllrrik. Az :rp1r liirvtill.<:i rrr.r.t:rryr.sIrl

l

tre kell hoznia a ,,trli_érzést", zrrrri pcclig liilá(list:rllrrl.
r89

IJIJ

s t az

reszti, ho54y életénekbiztosan más fbrrnája is lehet. Folébred ben_ ne az igazi részestilés vágya. Érzi,hogy ettol az apát l, aki gondosan t'igyel' nel-rogy a Lánya,,nagy" legyen és ,,a f'e1ére no|Ön'', hiába várná az ceánéruést, atlrelyre vágyik. Ha az apa ilyen egyértelrnŰren rrrcgtagadja leányát | a ,,r'r'ri-érzést", akkor a ||tny az apakor-rrplexttson kíviil keres életteret. Na_ gyobb a|>aj az olyan esetekllen, alnrikor az apakornplextts kevésbé nyilvánval an korlátozza a leány Önrtregval sítását: ha nenr ennyire létsziikséglet a leválás a korrrplexr-rsr l, akkor a no szívesen megrnarad a leánygyernrek lrelyzctében, ezért némi dicsére_ tet is kap, noha végsíjsot'on nelll veszik komolyan, s egész életében azon fáradozik, nelrogy tÍrln jon az apjitn, aztán meg a férfiakon. Mindig kissé belrÍrzza a nyakát, ez azonl>ztn azt jelenti, liogy mindig biinÖsnek érzi nlagát egy kicsit ontnagával szemben, anélktil lrogy ez az éleÍérzés kikovetelné, hogy kovetkeze_ tesen, elszántan rrregkeresse igazi énjétés a neki rnegfelel élet
forrnát.

Mindez azonban nenl kérd jelezi meg a leány val di identitásítt, elisn-rerésért vívott eredménytelen harc el bb-r-rt bb ráéLl-

Honfoglalás ismeretlen foldon
Zár
kiivetkeztetések

kornplexusrendszerét. Az anya- és apakorr-rplexttsok trrinden elképzellret n-r don osszefon dl-ratnak. De n'lég az olyan en-rberek életébenis, zrkiknek sztil(ikor'nplexlts_szerkezete viszonylag kiegyensÍriyozott, vannak idoszakok, ar-tlikor - kapcsolataikkal egyes komplextrsrészek gyakrabban éleclnek f'el, nagyotb szerepet kapnak. A kérdésttehát nenr Úrgy kell lbltenní: vajon nekenl eredetileg pozitív anyakonrplexllsolTl u(l?t-e, lranem inkább így: bol van az én eredetileg pozitív anyakor-r'rplexllsoll]' nlikor éled Íél'és l-rogyan hat ez az élmény clntrlagam rrregélésérelxeÉ] ál kapcsolatairnra? Vagy: arlrikor életernben az apakornplexr'rs éiecl Íel, rrrilyen íájta apakornplexus az? Mi|yen korrrplexr-isr'rronclatok cscndr_ilnek a fÚlerl-rbe? Muszáj_e korrrplextrs vezérelte rrr clon viselkeclnet-t't, ahogy rrrindig is, vagy viselkedl'retnék rrrásképp is? I{a a szul k (konkrét vonatkoztatási szer-rlélyek) kiestek, renc1_ szcrint a kornplexus alaktrlásában is rnás lép a helytikbe. Az any/rk és apák csak els cllegesen határozzák lTreg a kor-tlplexr-rsoklLt. I'Ia 2Lz z.pa nincs jelen, akkor az apakonlplextrst r-trás fbntos Íérliszerrrélyek határozzák rneg. Ilyenkor az zLpakorllplexltst :tz
191

segítségiikkel jobban nregértl-retjtik

Nagyon kevés ernber" van, akire olyan egyolclalÍran nyorrrt a rá I>élyegét az egyik korl-rplexr-rs, sztil komplexlrsa rnásik része peclig olyan lrangs rlytalan nlaraclt, rrrint ahogyan ebben a kÖnyvben leírtarr'r. Ezeket a korrrplextrsleír'ásokat építkoveknek kell Ícllfbgni;

az egyének szclvevényes

vagy az élet és a hivatás kovetelrnényeivel osszefiiggésben -

ilyenre tudattelantlnk r'eagírlni .szokott. 'I'ckinthctjLil< ltz c'gtlsz ÓlctÍblyarniltclt, ahogyan Irtcltlrtl-l javasoljal2l, sztilt'li,si lillylrrrtlrtrrak; ,,az éleÍnrinden lépcs(iÍbkaiclciglenes írllrlrrlís,í's lr ví:gs(i c l, i,_hogy rrregsztilesstink, rnicl tt rrrcglralnÍrrli',. A fblytonos (rjjásziiletés kész.ségelrzt jclcIlti, lr<ley liÓszck vagylrnk a r-rleghitt kot-tlplexlrstllintírll<il acl<lcl<j sz<lIilisaink:rt tjt.a

életben ()ntrtagttnkaI clszlrlasztjtrk , az biz'c'lny lr:tty

azonosttlunk korllplexttsttnk egyik-nrásik ar-rye V.tly :ll)il.\Z(.l(.IX. vel, ané]ktil hogy ,,tLrdnírnk'' r' la. Ila levíilz'rsr.rnk nc'rtt <,ltit si 't>ll keres, akkor' végigkísérik élettinket a rrrin<1ig .tz()ll()s lttgrltl:tltttltk és a rrrindig cgylbrrl'rár-r végzoclo vár'akozáscrk, atlt,-'lyt'|i vlrl;rlr<lgy szerrr el(jl tévcsztik a val sírgot; esetle54 irclatlarl l<<lttt1lt.tlzlit'i<i.s építrrlényt llarkítcs<>ltrtrk ossze, srlk drílga id t Íct'scIt'lirlrlt I.li az élettinkbíjl, Ós v gs(i s()r()tl .scl11llli lra.sznírt serr-r lítjtrl<' 'I'lrllirr rtrég holrlályos l>Ííntrrclatirnk is van, éspedig ioggal, I]icfl tl('lll ()rrItutgrrrrk vlrgytttlli, rrrert t'tctli válr.tnk - Íbkozatos Ícjl(icl('si ÍillylLrrlat_ ban rllirrclirlklil>l> ()nIrta{rtrr]kkír, lranetrl krltttplcxttsltillll ,,r>ltaltrtállan'' azok tll:tracltrr-rk, al<ik valcijírbarr ncll) Vll8ytlllli. lla az.'-

azokkal a részeivel, ar'rlelyek az ,,isrllétl clííllajrll<lrt'' <lIitlzz:tl, <.lt. ttinkben. Ktil nosen ét'det'tres oclaÍigyelni arra, Iltilyt.tl lilll])/()ll

sen leválni a sziilokonlplextrsr l, clc igcrri.s

s7c,Illllt.siillrt.lrtrrl.

rrr:,rrrrli szt'rnlrcszr)l<(i jegyeit, ntegtanr-tljttnk bizonyos helyzetektt';t :;ltjliI ttt<>rlcllrtttnkkal vírlaszcllrri' neIIl 2lz anyai vltgy ap'.ti t-trorrr l;ttllll, lt slrjiit érzéscinkkelr'eagálni, nenl a kotrrplextrsos érzésscl. A lrrlIrr;llcxr.rsos rcagíilást arr l isnrerlretjtik 1 l, lrogy rr-rinclig

tllylttl végzetszer-Íien egyfor'n'ra. Els sorban azt kell rlegtanttl_
nLrr-rk, l'rclgy

csiníilonl'', ,,én így vélerrr'', ne stillyecljtink bele az' ,,így szokás'' arr-rely nyilvítnval an a kclrnplexr_rs kollektív asnévtelenségébe,

legalább alkalrrranként igazán azt rrroncljtrk: ,'én így

Irilllr és ztz

pekttrsát Íéjezi ki. Így enrbertár'strnk igazi ,,te'' lesz szátrtr.tnkra, akivel kapcsolatot tudlrnk teretrlteni, és a kapcscllat gazclagsága l'rat is rírnk, rrrert neln eÉ]yszerírenkorrrplextlsttnk részeit Vetít'iik ki a rrrásikra, vagy sotét várakozásainkat akarjtrk általa is igazolvzl lírtni. Arrri a politika szintjét ílleti, az anya- és ap;rkorr-rplexttslrkr l kell en levált ernberek t bb lelel sséget vírllalnak, nern várják lLle tett kézzel, hogy a politiktrs anytrkák vagy politiktrs apr-rkíik végre tegyenek valanrit, l-rogy aztán rogton cseptill'ressék oket.

hagyatkozhat az enrber, ll]eÍ] lll'fa lr l<í:pcsségér.c, hogy enlbertítrsaival mindig (rj kapcsolatokat tcrclntscn. s.k esetben el kell elihezhatározni, hogy ezírttal egy.szcI.('icrr rlliz'z'uk rnagr.tnkat az érzéseinkre, gonclolatainkr;r, nlég ltlt t-tiI'tc.s is t-ít setlrnrí garancia, hogy j<i irányba visznek _ nektrnk rrrir-rclcnk ppen jobb irány lesz, l]nin| az, arrrelybe rrrások goncl<lllttlti Ós r-zései terclnek. Á leválírsi fblyarlat cél1a tehát az, lr<lgy ha viseljtik is konlple194

meg ítjr:r nlegkérd jelezni; cle lrzt is jclcrlti' lr<lgy llizclny<lssír gainkb l leladr-rnk egyet-mirst. uhhcz l)cr..szc lxit.r'sr'rg kcll: rrrer.jtink másokt l kiil nbÓzni, rl'rcrjtirrli Írjr'lr rrrt'g írjrlr elszakaclr'ri, s tltj dolgokba fclgni. Az anya- és lt1>;tl<<lrtt1llc'xtrsr l val lcvírlírs c'gész 1érnlkclrc az clszltkltcl:isIrll is szr il. ;tl.Ii ll, :tlttikor lrz c'tttIrt.r cgyei étetieLeket nraga rll(ig tt lllrgy, r,lrgy lcglrlírLlbis csak t-tr clo_ strlt Íbrrrrában visz r-r-ragílval' IIonlilglltllis clz ,,islrtet'etlc-n l'olclcln''' és ebben a lronloglalásban csak r'zéscirc, g<lnclolataira' z'rlrrraira

Talán akkor r-rrajcl a politíkr'rsokat inkább a testvél' lrelyzetében l^tj^k| ez a testvér rnost éppen a nagy kozosség egytittélésének teryezésévelés szervezésével f<lglalkozik, de késobb nrások léphetnek a lrelyébe. Ésrr'ragtrk a politikusok is ,'testvéri" lrelyzetben
látlratnílk egymást.

Á lev/riás fáradságos folyarrrat, a Í'elel sség bel(ile kovetkez elve szintén fáradságos, cle annítl nagyobb nyer'eséget í8éÍi zLz
^zL

lrogy a saiát élctirnket éljLik. I]bllol az érzésl>ol a val disírg érzésÍ, élrr'rényc, onbecsiilés és lnagabiztclsság lzrkad. Ez pedig azt jelenti, l'rogy tetter sebb és ér'dekesellb ernberek lesztink.

Teljesítményelv s részesiiléselv
BeÍ'ejezéstil szeretném a térrrát kollektív szerrr.sz

gbíil is rrregko-

zclíÍeni. részestilo ént a teliesítr'rlény-én_ Haerlini22 rrregkiilonboZÍeLi ^ t l, és Írgy látja: neki.rnk, nlai ernbereknek az a bajunk és a szetorocliink, a r-érencsétlcnségtink, hogy csak a teljesítrrlény-énnel
195

szik' lra sikcrl-il

lorrtrí-rj r lebecstilése jriszán .';;;','.,,, ,, teljc.sítnrényr l "é.q.í' virn sz(>' hanett'l zr lét|ogosultsírgr'<il, az pc<liir
t-ttítsol<

ill'*"]l;,l "--ir:::']:;r' A ''rossz én'' érzéséb telr/rt ,rtyun án't,",] l lrlakLrl rii, 'i r?''y,"r.n lépten-nyon'ron teljesítnlenyevel t'iron|it"ni, "n li<lgy rrrégisclsak van létjogo'srrltsz'rga' A tcljesítnrény ity.,"'t ,'' n.,t-t lt lcv kenység ronéLxil k vetkezik, hanenl bciso ienysz"rt-t' c, rlkr.,ctlcnLil lírt'ra_ t nak, nrérhct nek, t'tlás<lk tcl;e.sítnlé]nyével()sszehasor-rlítlratrinak is kcll lennie ' F'zzel egyLitt jírr ruások icljesítrriény r-rek víiltozatos
,

,,Ila iéte nerrr

nagy' s l(i én szán''a ktlnnyen kil>ovírlietíj'r.^nrrp".rr,rnális:r É.sze.s[iA részestil én te}iírt rllyltn én, artiely az én terrltinol giár-rr'''*;; 'ránybarr. szerint ltz erecietileg pc>zitív rrleleg t,irt,rnr,ije." 'anyakorrrplexL,., kozik, és czétt ;tz,,életnek', is át trrclj:r cn.gcctni rrragát' Az az én viszont, arrlelyik rossznal< tartjlr Irlagát, rrrcncl1lr 1i.,",.11r-,rz>, 65 c] :rz én tert'trinol(;giírrlllarr az cr-cclctiíeg'.*.,iiu ;;u;-"," "" krltttplt'xrrsn:rk lclcl ln(:!, ncr)),,,,;t,1-,,.',,-

llza jog is, lrogy rninclcnbol a vilí:son .er'..r,_iii;r'', .l" on,r'"g,it is a rrlinclerr részcként
czzcl
érteltrlezze. Mírrniost a vií:rg ,-,ogy.r,-,

ttz itlc'ttt. Éniinkrészestil czekbíii, nerrl csinállrat(lal<. A részesr_ilíj n alapér'zése a létjogosLrltság és

tcv kcrl1,sti gek és a csinírlt vilirg" A része.stiiés ' renctszerthez tat.tozik rltirr_ clen. anli ruzrgírt l :r(l clik.''124 Magírtcil o.io.i,t a lélcgzés,az alr,ás,

zsákr'rtcírlla iLltott, l.lcgint lt r'eszcstiIrj tucllrtr.a Vílgyaktlzttt_t11. " l'll A tcljesítrllény rer-rclszcréhez larlozn.lk,,a csinírlhat

szc'stil ént peclig ellranyagoljtlk. ,,Mivcl

teljcsírlrrér'ryr.cnclsZt^titttl,

, trr,,',lt lr,'riy t,'ll,':, r'rrrlrctt rilt'lt'l <iljiirtli, i's:t kaltcsrtlatoli szirtt|''!l' lll't,lllll.l1llllll(ll()Z ('.\ ll '''il;1glrtlz rrltlíl visz<lt-tytttlltllltn is treliYr

j

;]'i:í[í:ili:

)t !,llill'lr'/,lo rtllttlrtl ttl l;isltoz vczct. lr,,llr'Iiltr vligy Úl llt'rrrrtir-rl< a 1><lzitív anyak<lruplcxlrs vilírga ttl.ttt, stjvltl'lrtttiI< lt t-ilsZcstrlés világ1rr'zt, az,':tnit-ttírr'a". Kiil n scr'r rlyilr'lilrr'lrlti cz lr vligy a rr(jknél. A p<lzitív anyakottrplextrs vilz'rgát rrr('g rninclig lclrccsiilik, ,,vcsz lycs, I'enyegeto, elnycl i, liaotikr.r.s" r.,ilágnlrk ncvczik - ahány jelzo csak kiltjezi a sz<lrongálst, azt rllir'rcl r-íraggatj/a'k. Az apakorrrplexus világál'roz aztírtr, éppen ellenkczíileg' a í'elszalladr-rlás, rend, világosság értékcit soroljirk. Meg kell szabadr.rlnr.rnk ezekt l a klisékt l, arrrelyek egyr'észt az ttralkocl<i renclszer't rt-lgzítik, tlr/rsrészt e|zitrják eloltink az élet nagy térségeit,arr-relyek nélkiil nincs boldogság. Retrrélerrr, sikeriilt ll1eÍ]1llLlt2rtnorri, l'rogy tlrinden kor-lrplexttsrliintázattal .sajátos prol>lérlrák és életlchet sépiek jz'rrnak egytitt, és hogy az énkorlplexr_tsnak trlinden sziil korl-rplcxr.rsb l lépésr'l lépésre ki kell v/rlnia, arlli Írj nleg rj elszakaclírst é.s k t<lclést is

jclent.

A pozitív urnyakorlrplextrs kollektív lrajtírsát na!]yon korrlc>lyan kell venni' és net_t't egyszcr(íen ttzza| e|intézni, lrogy PeÍs7'e, t|z édenkert boldogságára vírgytrnk, de lrát ztz i|litzi . Nerrr ill rzi kra vílgyLrr'rk, hanetrl sokr'étÍi,színes, gazdag életterekre és élct rzésekre, arrrelyeknek Szet'cpc és jelent sége riírsi.

lllr Iltíts .szav:tkk al is, ztzt a cli:rgn<izist 1illít]a fel VilágLrnkr l, lxlgy apal<orttplexttsos uiiag, a,rl.tyllcrl :rlapvet vécltclenség uralkoclil<, lllcl'l.aZ ,,nyokon'p).xr_rs vilírglit lcért(:kelik, és Í<llyton csak a r la vaIíl leválírst siiIgátlk. ez apak<iIrlplextls<ls vil::rg vírltja ki teljesírll nyhajszolíl' tiit.rottet?l
stratégiírinkat, nel]l

'á|1 1 tclje'sítrrrér-ryttrclat az Llaerlin tehílt,

z|zok a stratégiírk is, arrrelyckkel ztz etlrllct.ek kiliczclik nrzisclk rjn_ értékclését, végLil is azt'Órik el, és hogy tllinclctll<irtcl< az cnergiítja gycngiil. Ésilaerlin végk vctkczt"ij.., ,,n rcszcstito ttrclat r,írl'sága nerrl cgyéll, trritlt a r'ríii.ség és a n icscrl ÓIzékclt vilílg v:]rl-

íolélxt.''.,r."ani. i.lc

r-ryih,:in r-rtegnt)vck-

klrp,c.s<ll<->clrrak

ttlincl_

,',*|l{i;,
'l

''n',

r

i

;){/

,d#**j';

Anyátlarl, a Nriictlcn ,i;,-16.,.1.."l27

^Í'l'!T}',-;jiii:'-r

r96