-,

\

"'----~-----'-------_____:::_____~~--

~-~---~----~.

~""I"""I"""""I"""I""

Minden erdei gyiimolcsot
szamocat,
maluat,

aionyat,
csipkebogyot, szedret,

gombat,
,

berkenyet

korlatlan mennyisegben, keszpenz Iizetes elleneben vesznek at az

"Erdelyreszi Hangya"
gyiimolcsgyiijto allomasai,
Az atveteli arak minden gyiijtoallomason k5zhirre vannak teve es ki vannak fiiggesztve!
_ ..... 5 _ ~ ..

-

--

~'i

,

,

.

'Kivol1atO!l

masolat.

Orsz. M. tar. Chemiai li..t~zet' es KOzp. V~gykiserleti Allomas Budapest" II. Keleti Kiroly-utca ,24.

"

~

TARGY!

Gornbaismerteto

konyv,

IYlELI,EKLET: 1 drb, kezirat.
, .•../::tl.
t.~

551 Jig.11942. sz.
,

~

,;~~.

'

'" .
~

I

I

M., kir. Foldmivelesiigyi MiniszteriuDl·' ..: 1. ErdeJyi IGren~'eltse1lenek r . ,. ;,_ . Kolozsvar.
.~ I ,

"Ehet6 es drtekesitheto. gombdk ismertetese" cimii konyver61 szqkve.letrt&nyunket az alabbiahban kozOljiik. ' Az elhanyagolt uadoniermii gombdk 'erte!kesitesenek lis fogyasztdsanak iohozasa a mosiani nehez elelmiszer elldtds ideieben hazaf,ias kotelesseg. A legteljeseb'b meriekben p6.doljuk es felkaroiandouab: javasoljuk ezeri a szoba« leva kiadmany haihatos famogatdsat; meri hiuaioa van a kiizvelemeny erdekl6desene.k telkeltesevel es ez ismereteh terjeszieseue! p6tolhaiatIan szolg61atot lenni a magyar erdo- es mez15gazdasdgi termelesneh. Budapest, 1942. iunius h6 8-an. ( ~.",. ,'" ,
I

Bomber GyuZa.1'lY., rendorfettigyel6

,

-

.'

...

RENCZER BELA s. k, kir. kiserletilgyi f6igazgaf6.
- ;'

I

. 4. 31. Citromszinti gal !iIca (Amanita phaHoides var. Cserepes gereben gomba (Hynrm.iol'lseges tinoru 'Vagy varganya (Boletus edulis). "R. Mezei csiper-ke {Psa. '1..: - . Fako zsemlyegomba (Polyporus ovinus).'for«¥kiel'lYgalarubica (Russula 12.(Lepiuia procera). \ . 13. P()'ieteg gmnba (Lycoperdon gemmatuat). Hanytat6 galambica (Russula emelica). :. fragilis). Csaszargornba (Amanita caesarea'. Nagy rlzike . Kaposzta gomba (Sparassis crispa) Ki6zcrnseges kacsmagomba (Morchella esculenta). o.~. r 7.-...6'ka gomba {Canthare1\us cibanus). • '<. Nagy sarga korallgornba (Ramada Ilava). ' / I '~.. Merges gombak.i'l0··~a16oa {Amafl. tukegomba (BboJ.Szentgyorgy pereszker 0riich01op~a Geotgii). Sotet keserugomba (Lactarius turpis .Ko. BleiaiJ. . (Piros szammal. Szoros tejelo . 28. 30. 35. - l> ' . . Legyi. 11. .j. -. Az Erdelyreszi Hangya gondoskodik a begyiijtott gornba hygienikus Ieldolgozasarol. ..5. A gomba mindenfele Iormaban elkeszitve igen taplalo.. ' Szarvasgomba (Tuber brurnale).yilkos galoca (Amanita phalliod'es). ..ltcsont . . .Rot tejel6 gomba (Lactarius rufus). Laskagomba (Pleurotua ostreatus).ifa muscaria). Pupos teje15 . 10.-.Vtirostejli rizike (Lactarius sanguifluus). .. Pettyes gynIwsga16ca (Anralli'ta Mappa).. Ma.Szdrgomba (Lactarius torminosus). 20. 27. K?zonseges papsapka gomba (Helvella esculenta). Va.iota caperasa). 3. "14. Ranees .csigagmn'ba (Limacil!lm eburneum). .a BO)"S0Stinoru (Boletus piperatus). .isa+ja gomba _. .) 21. tolcsergomba (Clrtocybe nebularis). -0. 8. Uri. 13.fngomba va. !' . ~ . Biborszinf galamblca (Russula dr.) 6.imeltl -Cooke).· . \ 24. BorSGS v. 32. . . " .. 29.gy b<fba¥firganya (Bo. gornba . 34. .argtu.jusi v.. 17.] L Sat. 22. Zolden pettyezett vagyvarasl'latu ~ij:ld galambioa (R~lssula virescens Sch. Szurkeshatu .i \ '. 23.~ .: "7ert terjessziik annak gyiijteset es fogyasztasat . 19. '. PAr~hc galoca (Am'aili'ta pantherina). Ehetd gomblik: \ .Lactarla necato.' 26. 25.ttoZ'ekcmy f-GKegomba (phollota matabifis). Sertestdfla (Scleroderma vulgare). 16.Jy.letus Satatll~s) . 9. 2.. . . Apro pkoshatu' gaJ'amhica .~ ..m fmbricarum) .t8... . Nagy Qzlabgornba. r .lli6ta ar'vensis). _ 5. Wv. -. ".

.

Vargfmya Iajoknal : 4. felrepedt helyeken cseresznyeszinu folttal . Galocaknal: Huses tinoru . gyiiriis . Peryes gyilkosga16ca: 13. Aki csipkhogy6tgyiijtf hazaiias kotelesseget telfesit 1 . sait6hibak': . Boletus chrisentereon : kalap sotetebb zoldes-barna.Ertelemzavar6 . Tonk: barnas-cseresznyepiros arnyalattal . Tonk: vilagos barnas-sarga. . 7. Feher ozlabgomba: Tonk. Tejelo fajoknal : a latin neveknel "Lactaria" helyett :.Lactarius" s az "a"-val vegz6do szavak vegz6dese "us"-ra [avitando. Kover 6. soraban zold sz6 utan "vagy' bamas-olajsarga". Csovek : sotet rozsdavorosek.zl<ibgomba: Tonk: gyurtls . Pereszke (Trlcholorna) fajoknal "pereszke" helyett "pereszker" irand6. oldal 2. Gyilkos gal6ca: a 13... 4. soraban "de~ sz6 utan "feMr vagy" szavak beszurandok.Russala' h elyett "Russu la" irando. 3. G alambi caknal : . 2. A ~ Ozlabf'ajoknal : 2.. 010a1 2. Borsos varganya.

~~~~~~ '~ . ~ ~ Biinas konnyelmiiseg embertarsainkkal szemben az eh.~~~~~' i ~ Kiad6: Erdelyresz] Hangya SZOvetkezetek marosvasarhelyl Kiadasert fele16s: DOBOLYJ AKOS.' Ii ~. Mzpontja. .~ . I ~ ~...es r .. BENCZE !MRE kony'myom""j~ S""e~'Ud."he'y .. It I~ EHETO. : Minden jog Ienntartva I A" 3 pengo.. BOMHER GYULA ~. I.~ ~ ~.'If'~~~~~."'" ~•• > . 1 ~ :. :j ... .• '~L. . Megrendelh'et6 szeraenel 5'''''yb""..:1k....'. ..-fa..:C--"'''!!!!I'~~~~. ~'.. ERTEKE81THETOGOMBAK .~ .!".- I~ . Nyom"rt" K.etogombak es magunkkal ~ ~•• ~ gyiijfeset eihanyagolni ! 1 .

2

Cs&ves gomblik.

Varganya (Boletus)
A gomba kalapjanak alsiJre<:.zen szamos apro lefeh!

Erb~kes ehetogombak
1. Uri gomba. (B. edulis] 87.. 30 cm.-ig, m.: 20 em .-ig-. (Fehertinor1!, vastagszaru gomba, arganya, Ieherhusu Iinoru, cepe, Iehercepe, kozaktinoru. hi rib i-

Eheto j& ~ombak
nya. IB. Iuridus]. Sz. 5,-20 em. M. 6 10 cm. Kolat»: sc)1elbarna. Csoue.k vdrosek, Tonk: v or,O$. Husa . le\'egonazonnal es mindeniitt elenk keksziniire valtozik.

1. Barnahatu

keIthusu

vaTga~

vastag, egynemuen barna. Fiatalon halv anyan Ieheres, sztirkesbarnas. Csooel«: Ieherek, kesdbb sargas arnyalatuak, lito bb saraaszoldek. Tonk: igen vastag, Ieheres. halvanyfako Ieher rece zetie I, mel) el is li.inbetik. G},iirii: nines. Husa : Ieher, kesdbb etleg piszkos rozsaszin [I. Talalhato: Fenyves videken, g'yepes helyeken Hhnegesen, juniustol oktob rig, 2. Vekony urigomba.lB. reticulatus Sch.]Sz.. 5em. EJ6zoh6z hasonlo, csak a tonk veko-

gomba ..) Kolop : boltos, domboru.

Talalhatc : lomb=es lenyfierddkben iuliustol szepternberig. 2. Barna v:arganya. lB. badius). Sz. 5 12 em. J\1. 6·-1 em. Ka/ap: barna. C.<;ovek: zoldesek, Tonk, vek nyabb, kalapnal 'a· larrrive] vilagosabb barna. Husa . Ieher, itt-ott halvanykekes meg rozsas szinekben jatszik, Talalhal6: n ,8.rtol keso oszig tolg'-es kben. 3. Urest.onkii varganya., lB. eapi" ). Kolop . barnes szinir. Kisebb termetii, csih ei szennyes zoldesek. Pelyhes rn (iruje feher.

Lelorrazas utan eheto,

nyabb,

Talalhato erdei retel en Ili es moha k6zt juniustol oktoberig.
em.

3. Boletus aereus, Sz.: 5-10 1\1. S cm.ig. Kolap : 18.(a sOletbama. Csollek: sarjlak.

aug.- =oktoberig.

Tonk: sarga. finoman reces .. Gviirii: nines .. Husa : revegon hamar sargul, Tslalbeto: vilagos erd6kben,
4. Kir:atyvar!!anya.

4. Boletus Chrysentereon. Sz. 3-7 em. :\t 6 cm.-~. . Kalap: sobHebb zolde , felrepedt . h.el~encseresznre rinii Iolttal Oasze-vissza repedezo. Tonk: cseresznyepiros arnyalattal. Csovek: sargas-zoldesek.
T aJalhat6: arnyas iuliustol okt6berig. fenyvesekben

agytermetii. Sz, gomba

'(8. Tegiu

J.

=

Kalap: feheres, szele citromsarga

5. Boletus

CoJ1initus.

kalapjariak

szetessege, M.

-=

gomba magassaga,

iaiok·..
forditott csovecske van s ezeken fejl6dik a sporapor, Nel1l.

metges rosszizu. gombak [B. felleus].

I

·
termetre

Merges gombak

az Urigombahoz. Kalap : vilagos-barnas. Csooet«, Idosebb korban rozsasziniiek. Tonk: halvany zoldessarga, s . aranyiag durva, sotet erezetii. Husa . epeszeruen keseru. T alalhate : fenyvesekben, nyirIcabb erd6'ben, mint gyepen, gamba.val keverve is.

Hesonlit

·1..Epeizii varganya.

L Satangomba vagy babavarganya. (B. Satanas]. Uri gomhalroz, Kolar: hata fak6. Ceooel«, lyukacsai feltiino ptrosak. Tonk: feHiin6 piros szinii . Husa: sarga, levegon kekes szint iatszo, megszaradva is sarga: Igen merges. 2. Boletus pachypus.
hasonlo.

kosabb helyen, nyirkos idoben, inuri-

2.. Boletus Cyanescens, Az egesz gomba Ieheres-halvany sarga. szalrnaszinti, molyhos feluletii s husa kek szint valt. Gyanus,

Kalon, halvanv sztirkes-barna.
Husa: megkeknl. Keseru,

Kisebb.

Cscuoh : sargak Tonk: also reszen sQtet-v6ros.

3. Boletus Amarus. Elobbihez hason16. Kescru. 4.. Pikkelyes varganya, [B, Stocilaccus], Kolap : Ieketes, pikkelyezett. Husa : piros as-feher, Ieketesre

pinus). Kalap : hata sargas. Csovek: narancsszintiek. Tonk: felsa reszen voros. Husa: kek szint yah. Savanykas,

3, Farkas gomba. (Boletus Lu-

valtozik. Rossz izii,

-

.

4. Feher varganya, [B. aloidus), Minden raszeben feher. Rusa le. vegan itt-ott kek szint valt. Gyanus,

Satan

gomba,

Barrrahatu, kekhusu

varganya,

t

••.

,~---___..,~~-.-.

4
... (Bol.-lus)

Ertekes ehetfi gombak Kalap: ulelro7.sa, re zn) , yagy karrninszinu. sOL'ek: cilrom, tojas \'ag aranyargak, I It san keke -zold s szint valtanal . Tiinh : iLrom, t ja' vag IlT::lI1Yill'ga, sotet ebb sarga, es tl g roz '<tszinii finom recezettel, Gyiirii: nines. Husa : bah anysarga, itt- II gy ngeu m gkekDl, a tonk also r 'sz' n ki folt kban gyengen csere zn) eszint vall. kalap husa va ta~abb, mint a v resz, T nkabb '\ anvkas. n m csipds, kell rnes ul6i/(i. Talalhalo : ol~r-. bukk- e n) irarIagombal. [B, caber]. Z.: ) 12 ern. c\\.: 16 crrr-ig. a/ap: domboru, bIts, ziirke -barna, I k les, vorheuy s-barna ziirkes. Idos korban i~en puha, nedves idoben kifacsarhatoan viz s, 1 es arnvalatuak, konny n levalnak. Tonk: f U le vel onyodo, feher, erd , rd sen kiemelk d" r'. 'Z k nyornasra, \ a~r oregekneJ magukt61 i . r b..'l· s szint kapnak. Husa . nv masra es f6ze k r Iekete zinl kap. Gviirii : runes. Tcilalhato: rdos videken, b krokban. nyirlak komi iun.-n \ -ig.

eto j6 gombak
CsON!": &irga. ak. Tonk: Ieher . -sargas, pir s f 1tokkal \ ag) pikk lyekk 1.

em,

Castaneu J.

6. Gesztenye
'7..

5-)

zinii Tinoru, ( . em. 1. 5-7

ben juliustol

Ka/ap: g'sz'l.n -eszimi. Csooeh : f I 'J' k va~ feh' r Tonk: barna, ureges, Talalhal : Yila~ ,kevert rdokoktoberig,

rdokb n, m<ij.-szepl-ig. 5. Erd snyelfi varganya. (

ge en iuliustol

I. Borso varganya, {B. piperatusl. Sz. 3- 6 cm. \\. _-5 cm.-ig. Kalap: barna , tijn~keny. Tonk: ,j(oi , Husa: sarga, n 'on CSlpO 17U, T alalhato : f n} ve kben tOm.7.

pt mb rig.

Csove/?:

Ieherek, kesobb sZLir-

len sokszor bib r zinii. Csovek: sargilk, maid zoldesel . Tonk: vasta~, rozsdaszinii. Husa . sar.~a1;, zuldesszint valt. 9. Piro varganya.[B. purpurcu I Kini1 '\'ar, all} ahoz has n16, d minden r :sze pir . fern ke rii,

. Boletu ira rans Vitt. akm . . at· t zllide -sziirke.

8:1'-

guya.
l\\.:

6. R6kaszinii

szinii. F lbore a huson tul ·r. CSDU k: f herek, 1 e obb zurkesek, Tonk: f her, erdes ki m lk desek hamar In gfeketednek.
1f<>lyllllDJA !Hk old~Dn.)

-16 em. 1 alap: vorhenye

lB. rufus). z.: -16
barna,

erdesnyelii varm.
r . ka-

Urigomba,

[B. trh~kes ehet-o g01.: 10 cm. . 5~10 em. H~sa: -'h~lv~nysarga. Talalhato : Ierryvesekben. .:sovek: "s~rgak. harty-aja" 11letve .C.arga vagy fo16tt barna pontokkal tarkitva. 4~8 resze kozt hartva van kiieszitve.igomba.-vihigossargak. kensargak. kisse barnas arnyalatu. kesobb okker-sargak. kesobb . t61-no:vembetig.novemberia.Ertekes eheto gom-ba:k '. felh6re a huson tul er s csipkezett. utobb soTonk. > Farkasgomba .oL... 1genpuha . [B. -Fiatal koraban a kalap es a tonk' fels6 luteus] em. f 1" 'Csovelt:. s. legalul fe~ tetbarnas. M. :~amara~: A }1arty~ . minden erdoben.-ig. Csoveh: nyilasai egyenlotIenek.e~? sotetebb piszkos-zoldesbarnak. 1~n :." 9. Ielbore kisse szegelyes.kkel osszeno~t reszen sotetibo-. sze~cse~keL ~ontokkal. Kalap: hata s~rga. nyiriak ko~ zeleben. . pupos. kisse tonkrefu {6k. fiat~loknEt1 vizcbl.mohok kozott keso 6szig. .~ehe~" . vegiH fekete szinure valtozik. . 3~10 " Kalap: barna.ik o!J. esetleg sotetebb mely kesobb le~alik s a tonkon vagy barnas arnyalattal Nedves . Talalhato : Ienyvesekben iuniusSzinet nem valtoztatia. vagy okkerszimi. barna savoktoi tarka. 1 'k '.' halvanysarga. Hzrsc : minden tilt 'ken-sarga. l~sZien !latalon le~'eres. Husa: 1eMr es vilagos-kensarga. ve ?ny. Sz.. . nyarfak. levegon elO~ ----~----------------~---T alalhato : fi~tal fenyvesekben.g)1uru v~gy galle. sar~a. .jQn.rozsdas _narancs-sarga.... Iyas-fekete szegellvel. r 7.: 15 cm. M. kozepen neha kiss€. Nedves idoben sikamlos.-ig. nyalkas. (B I) S M granu atus Z.r. Tonk: sarga. Barna gyuriis varganya. . jUll.- ':1. csoppek szivarognak h. feher.~e ~ . cmKalap: sarga. ganer . heres... -ig.- em.a fi-ik cldalou] " . alu] bamas savokkal. I 1 8.j (Fol.. Nyartol Husa: tomor.I Iii es . Sargagytirlis varganya. .gallerja kiviil-beliil vilagossar~a.llhak _ "_ . Talalhato ." . ' . Mnyes. ''T'' k -" . szor piszkos-sotetzold. erdei reteken j un. Szerncsesnyelfi varganya. . r {folylatasa S. 5~12 Ma. utana viola.vtala.ro'/1(.flavus] Sz.~ nov. ioimaja~aIl visz..idobcn zsiros-nyirkos-nyalkas. szegletesek.

' 12. kisse csipos junius' sargas- feher. Ka[ap: sargas vagy vilagos bar- . Kaiap: barnas-sargas. vagy zoldes arnyaletuak. Tehen varganya. vekonyak. (R bovinus] Sz. subtomentosus) 5z.novembeng.sz6g1etE. levegon rozsas vagy barnas szinre valtozik.. enyhe izu. melyeket az eso lemos.'. . barnas-sarga.: 10 cm-ig. Edekes ehelo gomhak .tol . pelyhes pettyel . M. futok.. tarkitva. Nagyon leves. M. aug-riov-rg.varganya. (B. nemezes. (13. em.-ig.: 5--'-10. kesobb arnyalatuak. Husa: Ieheres. Homoki.gyengen gyum6lcsizu. Talalhato : leginkabb erdei. Tonk: hoszu. puha. . Kalap : sotet olaibamas vagy piszkos sotetea-sarga. nas sok sotetes. esetleg ko[Folvtatase 1·ik oldaJoll. husa tonkbe tolcseralakuan atmeno. fekete sima feny6k alatt. Ettekes eheto gomhak J_' _. utobb piszkos-zoldek. Nemezeshatu varganya.· }agosan kekes. barnas-sargak.: 10 cm. HUSQ: olaizold Csovek: szagu.: 3-7' em.1 r= .sekben . variegatus) Sz. Csooeh: -citromsargak. tonkrefutok es tonkhoz nottek. Talalhato : fenyve. kesobb sotetes. leveg5n fu t6- es 11. illatos. Csooel«: piszkos-rozsdaszintiek. husrol konnyen levalok. felbOr neha sokfele repedezo. Tonk: barnas-sarga.: 8-10 em. ~ Tbnk: halvanybarnas. szogletesek. kisse tonkre- 10. hailithato.sek.

es Ienyderdok'. Majgom.. pelyhes. k-esQbb sotetsziirkesek._. -. puha. " t6lgyfagomba). majhoz vagy okornvelvhez hasonlithato.juliust61 'novemberig. 12-20 em. Ertekes eheto .. lithiumot. . phosphort.t L '. natriumot.lajo"'.go~1:>a... A "HANGYA" 'Kollzerviizemeiben megorzi teJjes taperteket! GO tartosltot.. a: ~ombak6nzerv. alig ktilonboztetheto meg. magnesiufllot.tapertekben szinte versenyeznek " a hussal.gombak Ian nyaron "leg idoben. kent. 13. nak : klort. mert j6 . 12-20 em. -i:l joletnek hiszere.. _ . mezon gazdatlanul r"." •• . maf!gant es vasat. neha . hanem ..: feheres-sargas. . ' h~ver6. es 6sszel. sargik. ! A gombakonzerv nemcsakinyenc lag ielentekeny taplalek. Talalhato : Lomb. Ertekes eheto !!ombak zepen -pirosas. Talalhato : f61eg tolgy. husos.kozgazdasagi. elenk pirosan sa- Barna gytirUs varganya Az inseges napok kenyere. . aron eladhatod 1 A gombakonzervek . . csemege."_ ben . Csooel«. M. Kalap Barnas-pirosae.ba !O. aluminiumot. (Fistultna hepatica) Sz. Tonk: kalsppal osszenove. vekony. cilicinmot.. Husa. nedves me- rove sarga...".. vozott. A gombakonzervek gyartasahoz felhasznalt gornbafaitak lartalmaz-. -'. kaliumot.gomba:t. Gyuitsed az erdon. .es cserfak. .k6rnyeh. -" -. kisse ke~ kes-zoldre valtozik. bukkfak toveben vagy -olda- Husa: puha.

(P. Talalbat6 erd6kben. lehuzando. M. gesztenyeszinu. Bokrosgomba. rozsas v.: Barna. 14 cm. Ertekesehetti gombak Polyporus Eheto i6 gombak 1. (P. pikkelyes.. 1. folden. Kisebb. io. Sz. molyhos. szeptem berig. simus].. repedezd Ielborrel. Barnahatu zseml:yegomba" (p. tonCsouek. (P. ramosis2..in novo husos. Ioldon aug. Sarga zsemlyegomba. Talalhat« rothado ven fakon. tetek. [P.· feheresek. Polyporus Brumalis. finomak.e Vt!tives gombak. Talalhato korhado f<in.] Szabalytalan tomegben. Sz.. 4. bore keserii. Sarga husgomba.-ig. Kalap. szaraz. sulphu.gy~egy barnas kasarga-s-barna. T alalbato homokos fen) -vesekbec Talalhato Ienyvesekben osszel. Talalhato Iomberdokbeues kertekberi a iegkiil6nboz6bb fakon maiusto] novemberiz. pirosas szint valt.. Etkezes elott igyek egy poharka "K 0' r u s"-t. Egyebkent. Fel3. 4-12 em. jis "agy -vorhenyes-sarga ~oroba. korhado £. szarazon so. feherek. Husa: feher. Csou!!k . torekeny. " sima. ti:irekeny. Tonk : Ieher. RakoH gomba. 12 cra-ig. fak6 zsemlyegomba . Huso : Kellemes izii es illatu. Sziirke zsemlyegomba. Tuberaster) . torekeny. oonflueus).1 . apre pikkelyekkel.-c-szeptemberben. Olasz. maid sargasak kon is lefut6k.sziirkes "ag)' barnas-sziirkes.: feheresek.. bihez hasonlc. Fak6 zsemlyegomba. mint a lap van. tavassza] es osszel. reus Fr. Tonk: sargasbarna . augusztust61 Talalbato mohas fenyvesekben. selymesen pikkelyes.. kes6bb dtrommolybos. 3-5 cm. ~ CsolJek. 2-4 em. pes caprae].. a vegagakone. (ll'o l'y letasa 9·ik 01delon . Kalap: feheres vag)' szurkesfako. M. Husa: [eher. Sargis. (P.-lg. tom or. sziniiek. 3. Sz. F eheres tOnkrol sokfele agaz6 _s Kalap : hata zsemlye. 2-~ mi. (P. hosszuak. Sz. ovinus]. Kalap .gomba. E16b- S.: ken. 2. leucomelasl.

(P. kemenyhusu.: puha. fak6. Taplogombak. Kalap: F e-i meter szelesseget is eler. \ elagazo s tobb nagy kalapban veg. Sz.. festoanyagokat.'1. . Zoldes zsemlyegomba.jok]. Talalhato bukk. borostvankosav.' 9. kesobb z61Tonk: fak6. 6-20 em. frondosus). sargas-barnak. NEMERE sosborszes~· " .~ti. rig. (Polyporus fa7. (P. kemeny. [himarsav. Wldon aug. mint a friss gombat. feherjes anyagokat magas szazalekban. . Nem merges. Tonkje vastag. 3-12 em. Husa: fiatalon eheto. . kif6tt level hasznaliak. aug. Rakott gombahoz hasonlit. l\1i 11 d en in t Husa: kemeny. Eheto jo gombak 6. [novenyi cukorl. fake szinti. 15 em.ndig . ha- vagy zoldes-sarga.es feny6etd6kban szivos. intybaceus]. rovid tonku. ben. Elobbihez hasonl6. Bokros gomba. Talalhato tolg). anizs. . Egy_ kalap sz. karelyosak. I' . 8. zsirokat. /. sztirkesszinti. Egy kalap sz. szerves-savakat. zodik. repedez6 felborii. alraasav. tarkazva. Orias gelyvagomba. ' Talalhato lomblak toven. barna pikkelyekkel molyhos. 1 rn.oktoberig. kemeny. fokhagyma. . idos kor. Nero merges rosszizii gomba.. hason16. Dictamnus. menta. szivos. 2.glykogelltl mannitot gokat. kagylo alaku. de nem iioizu. [P. Gelyvagomba. . Ieheres.) Kalap: olajszinu.szeptemberig. nemezes. zoldes-barna f tao vekony. illatos olaiokat (ibolya. gi. zsirsav}. ugy lehet hasznalni. Vastagok. faJo"k' . . 9 . Fiatal peldanyok l\liud. cristatus Pers. Kalapjai feloldalt al16k. nyar eleien. gyantas anya-. nagysagot is eler. . Elobbihez. Talalhato lombfakon. liszt-illaf . burgonya. celjabol lugban f6zik. Sziirke rakott gomba. tejsav. 'legalul sotet barnas. (P. des szaraz. Fan teremnek s taplokeszites ganteusl. citromsav.en killeJ{ .. Husa .k .esben.vecetsav. A gombakonzervek tartalmaznak : celluloset. squamosusl. A gornbakonzervet . (P.

..nya~at. . -Husa " ' . 8-16 em. itt-ott tobbe-kevesbbe megpirosodo. haiszalgyokereit Kirneld a gornba foldben [rnyceliumat] l leva kulon szedd l A gombat fajok szerint killon- be. T a. ! \ • Kalap: halvanyan arnyalatu. mint a toias sargaia Hiioelvbnroh : vastag t6ven tobb C111. (A. . exd6kben.' rez-szmu. egeszen -a harmat lehul1"as::lig.den mas resze Ieher. k Tonk e . _ TalMhat6 Boz6tokbftn.. vagy ~6teteb· a. Husa : Ieher. Kalap: barna... " ~> benrozsas-sargas piros<l_. Ga16ca (Amanita) A kalap aljan lernezek vannak s ezelcnek .ue.' 1 ' 1. Csaszargomba. . ceasarea] Letnezeh '1' k ' .besc8!ls . Sz. . galOca. itmerojii tonkjeri 15-20 em. es tolgyes videken. mag~s ketfele hasado. also Ertekes eh~to. Iellele allo. Letnezeh: 'feher~l(.~. tol oszig. szeles a kalap... "barna TOlJl~ GaUer 1 r~zsas-sargas I pirosas vagy Husa: feher.' Galler.r .. (A.(A.1 Talalhato Csaszargorn ba. Min.n sar~<. Jeheres-szurkes erdes foltokkal. solitaria B-) . . fenyvesekben. . gyakran csak narancs szinii.x.. (A vagi- Kalap: sziirke vagy barna neha feher foszlanyokkal tarkitva. nehany szeles Ieher Ioszlannyal. juliustol oktoberig.: . vagy tobb karelyra szakado Magassaga: 8-20 em. hogy j6vore is szedhess I \ ' A veletlenul kitepett gomoagy6keret lmyceliumotl fOlddel takard • '. Lemezes-gombak . nl. 20 om.. Lemezek ) TonI? sa. nata). 3. M. Talalhato .Orias-galoca. Felbore mindig lehuzand6. T ekintelyes .s vagy rez-szinii. bllkk.. ...' . erdcs helyeken. Eheto jo gOinbak .tgas arnyalatu. . I Pers. Csak aIiatal peldanyok iok. .)Pir?s16 l1agysagu.tszll. tavasz- ' A gombat a harmat Ielszikkadasa utan szediuk. gombak Kalap : eienk piros.la1hat6 nedves nyaron. 1'5-3 em. . halvanysarga IoszIanyokkal. " Gyiitiitlcn galoca. Nagytermeti1... 1..ug. ' 2. egyenes.

~ tenziv . t.E16bbi1ez lev& love .: .i miud. muscaria] em. Foldben ' 2. feher.apro. Tonh .'. vekonyabb. Gyilkosgal6ca. feher fosz. vegig kelyt talalunk . . M" 8-20 !. rosszizii gombiik Sz. " \ I -_ fajok. szargombanal . Huvely-bawk': leher s szarntalan .g jo I . Neill merges.elenk piros. cinober. Tonk . ttiz-voKolap :. Legyalo ga16ca. mint a. pikkelyekre szakad szet.gumeszertien dagadt. szelen fejlMik ki a sp(Jrapor. haj16 karimaval. Csaka eseten chela.'. phallojdes). tiszta barna. alulr ho. hamar Ielfele Gyiirii '. . pantherina] 1. lettebb peldanyokon csak apro pik. ve- \ .'yves videken. . de sohasem inHusa . Parduogaloca. (A." .eui. 'I _ h6feher. 8-25 em. (A. Gyilkos _gaI6ca. Altar napf. csaTalalhato rerryves videken nyar-. Ki5zeptermetii.asQ. ..kazva..' Lemezeh Lemezeh : sugarasan ielrendezett.fei. magas. ugy) hogy parszerii h6feher Ioszlanyokkal tarducberre emlekeztet.sargasziniiek. A "Nemere. a_ gyliru Ieletti . Amanita EHae. Kalap : skarlat.feher. tol oszig. Kalap ~ felgo1l1b vagy harang. vastag pikIre)ylanyokt61 tarkazva.i. kif16- 2. vagy Galler! .. vekony lernezek ' h6feherek. resze neha halv<fuysarg:<is. fen. TalalhaM nosen nyiriak alatt tornegesen. .ros. _ hasonlo. nehahalvanysarga?.' (A. kiss€! megfakulnak." fe!b6i· ienyuz.'. Iegfelj ebb .

.:ig. A kinyilt kalap neha . A io gomba koze kevert mergesgomba az egesz szedett keszletet "..mbak A gombakonzerv megtaJ!tja agornba EhetO j6 gombak lzet es zamatjat. megrontja. durva. pikkelyekke szet. huvelyburok nines. Ertekes eheto gOD!lbak '1. 30 cm. (Kakukgo111bal. (L eXGO~ data). . M. hidefJ ntou eloaJlitoH.gombakonzervei hasznalsz. a.. Gum6s. 20 CFI'I. utolcl·he-ietlcn.• I . D'zhih [Lepiota] . Hatan sziirkes. ferge-s.pikkelyes. (L. r6zsas. 50 cm. gyengen halvaaysargas J f .(A. arnyalatu pikkelyekkeL .barna."Hav. ha . M. Nagyodabgomba .tazott. Lemezeh .-ig. t6:rekeny. rothadt. Kalap: ieheres hatu. sctetbama. peneszes. DJan lift) Ertekes .repedesan voroses arnyalattal. Felb6re TOnk: Ieher. A Iegmergesebbgomba is elveszti ezen eliarassal mergezo hatasat s elkeszitve nyugodtan elfogyaszthat6. Fako Qzlabgomha. 1. vagy ma. ' Kalap eS gyiirii: zsenge puha.·r a. Ujabb hiss vizben fel 6ra hosszat f6zziik s utana kiss vizben ujb61 rnegmossnk s kendo k.0. A ketes vagy gyanus gombat darabokra vagdaliuk 5egy kilogramhoz 5-6 kanal eros borecetet vagy 5-6 kanal sot vesziink s egy liter vizet t6ltve hozza par ora hesszat aztatjuk. procera]. gombak . idosebb koraban piszkoszakad s kozottuk Iakobb . Ezutan sok vizben j61 kimossuk.6zt megszikkasztiuk.Sz. belm is. sek lathatok. pikkelyekkel tarkitva. arrryalatuak. l5reg. A Iiatal meg lrosszukas. konnyen lehamlo. Nines gomhamergezes. " Ne swdj szappanszinu Kostolta gom-bat. toiasalaku (dobvero' Ieju]. ~.ehetO ~Q. . szalonnas. zumatu .asi lY\alnasz6rpot"!? ) .-ig. szamos Eheto . sima vagy korpasan egeszen barna. kello kozepen kiernelkedo pupja .12 GaMeR .

6. :.".. . s gal. esetleg halvany sargas-zoldesre fa'kul. s jovore is szedhess 1 . also reszen csak nehany csipkeselu." . Narancshatu legyoI6ga16ca.koruliogia. halviiRysarga pikkellyel. 3. E16bbihez hasonlo. " Nem merges rosszizti Szeptember \ !' " Iajok. TaJalhat6 Ieginkabb fenyvesekben. konnyen szetszakad6 gytirtiszerii kepzddmeay van. Ieherek. I" ~ Merges gombak 4. Amanita regalis. elukkel lefele Tonk: hailekony. Mappa). '. fehM Ioszlanyok is lehetnek rajta. \ Merges gombak terem a Iegtobb gomba.I . ha feIb6ret61 es . o de nagyobb. Husa : szep Ieher.. . mert saiat ennivalodat s a nemzet vagyonat pusztitod I' .13 Mergesg'ombak giit lapos.. T6nkje:p_ itt-ott sarga savok. gombak honapban .kemeny megtisztitod. regaJis Fr.' :. ' . -. A gyilko. ' Gyiirii : tonk fels6 reszen. szetI. vastag.?cah. Tonk es husa sargas arnyalatu. • N e pusztitsd oktalanul a gombat. (A. masik Ieheres. muscaria f.:. Wnkje halvanysarga lmint a csaszargombanal] . vilagos z61d. Hiivelyburok: a guman fel£e1e emelked6.' sp6rtr'it _. alig eszrevehet6.. kesobb piszkos sugar as . I ' . hogy .) / . . violaszinii savokkal. Ielszeleteled es -szetteregetve napen megszaritod." " " " i' " . Pettyes gyi1kos lla16ca. t . desargasszinu hatat 'sotd sargaszinu Ioltok tarkitjak. '_f-!azi1~g is. Naraucsszinii kalappal. (A... feher vagy sargas. vagy aranysarga. 5.' sok apro. (A. Ieher lemezekkel es tonkkel. szinet levegon sem valtoztatia. hartyas szabalyosan ketfele' vagy tobbfele hasadt s a tonknek a gum6 feletti reszet 1-2 em. -vekonyak.. Citromszinti g:a16ca..' es okt6ber A gombateiepen szorva. Iiatalon egyik oldala z61d. . Kalapia citrom. (A. Barna hatat tarkito foszlanyok halvanysargak. hosszukasak. aszalhatsz gombat. vagy. kellemetlen izeszaga nines. ieheres. . uibolteremien rnindig hagyJ 1-2 gombat. ' Kalap : barna. . Ieheres. formosa). reszeit61 ( '\ f. Lemezek: sugsrasak.citrinal. megiorditott talalaku. magassagban .'. . Parducgombahoz hasonlit. f6nk gumos. also resza-a foldben gum6s. 7.oz haSOl}16. Sarga parduq~omba. Irgen merges.

. kevesebb pikkelyekkel. Kalop : tiszta Ieher. ki:izeleben. mint a gomba milyen magas. nem hajlithato. juniust61 oktoberig. gyengen repedezo felb6rrel. Husa: feher. maid t6Husa J zsaszinu.nemiien halvany." . oreg-en es nyomasra elfaku16 halvanybarnas arnyalatu.:. losarice]. Lemezele : ieherek. M. torekeny. (L . Apr6ozlabgomba. nyomasra megbarnul. Sz. . s6tefbarna. 8-16 cm. 12-20 em. szeles. szaradaskor rozsas arnyalatu. szapikkelyektol tarkazva.kozeemlekeztet. . nem pupas. l. [L. em.ihoz Tonk: magas. sugarasan el2. Lemezeh : feherek. dioszerii. loi"') Ertekes ehetii gombak Ehetd j6 gombak calatos. Feher ozlabgomba. Tboe : gumos. vastag pikkelyek nelkul. anelkul. de nem pupas. rhanyaron. inkabb eg). crisvelyburok nines. nyartol keso oszig.. igen hasonlo. Kover ozlabl!omha. torekeny. kozepen nem sotetebb. Husa: feher. Ielfelcallo. fas. Talalhato homokos talaioa rnaSzeira7. hogy szirui. Szaradaskor szennyes szurkeszinii. helyerankje: gyakran kisse szurkesr61 fel es letolhat6. M. nyomasra leveLemeze gon sill·gas. vekony. tires. parkokban.. 6-14. horendezettek elukke] Iefele. tata]. Talalhato Iuclerryoben. Tankje . k feher. 6zlabgomba. Sziirke Qzlabgomba.14 Oll!l. karimaia fel€: feher. Talalhato tragyazott fOIdeken es kertben. S2. Bus-a: ieher. Letnezei: nyomasra s'lrgasak. zsengem pelyhes. tavasszal es osszel. hii3. apro barna pikkelyekkel tarkazott. codes). pudica]. fehereslako. illata nyersen egetett pen barnas. sotetebb vekony . egyenes. 10-18 em. . nedves 2. sima. f?heres. lombos cserjek arnyalattal. barna pirosas fenyves videken. . Talalhato erdokben.. Hagymahoz hasonlit. kevesbbe pikkelyes.. Kalap : olyan szeles. Tonh : tove hosszukasan dagadt hiivelybutok nines. beliil radaskor szurkesek. tapintasu. A Ieher Qzlabl<omb. Husa: vekony. (L. (L. szetszakadn a. jusbanes fisszel. idosebbnel rozsaszinu arnyalattal. [L. Gailerja : szaraz tapintatu. szaraz tapintatu.· ' l 3. Telalhato szarazab b ti:ilgyesekhen. halvanvszurke haltal. Tonk. ize friss edes diora Kalapja: 3-5 em.

. I . '~ I. A gombit szedeskor foldes reszeitol tisztitsd lIleg. Legyektot Merges ::-. a lasra a~kalmatlan kemeny reszeket va~ Ie I ~ Q.nehogy "izii gomba elrontsa a jot is. gomba merges volt. a. gombat.. ha 1. ." " 15' merges rossz:i_zu_"_~_o_m __ b_a_k_..'. A gl!nnbas etelt tartogatlli. .ijt6k figyelmebe Miilden szern leszedett rnalnaval. gomba megromlik. Nedves helyencsomokban. napsugarat varazsoljatok 'oda aff61di testvereink t· .• -\.A merges gombakat . szites utan azonnal el kell Iogyasztanil .i melegben vagy rryirkos helyen tartott .' . ideig J . szaraz. a j6 gembaete] megromlott. --- Elke- A:z allott gombat elkeszites e16tt le ken. htivos helyen szetteregetve Iehet rovid A gqmbcit szedes utan azonnal hasznald fel..' .. mert ett5r lesz '!erges ! fdismere.j szekely havasaink arcara ! Ny~Ikoo 'gQmhar61 a Ielbort szedeskor huzd Ie! A gyanus gomhat szedeskor nyersen izleld :tn. '.. . 'b _ N em _ . Iorrazni s levet elonteni. ._e_lT_~_es_.. vagy konzervald I '..ak~61 Ielhaszna- f:elismert' gornbat szedj ! Erdei gyilrnolcsgyi.1 Agyanus gombat gyokeresen elott szakertfivel.isrnerd meg s 6vakodj tole! .l_· M_. A' gombaeves megbetegedeseket okozhat. . j<' . rossz.. 3.eg. '\-' .'. vagy Ielmelegiteni riem szabad._g_o_m__a_k_' . a fogyaszt6ja gyenge gyomru. 6vd a.sere altalanos szabaly nines J gombak ~ . 2.'_. -' vedd ki s vizsgaltasd meg hasznaiat A gornbat eltartani. iii.

kemeny. 6-20 ern. esetleg rozsas . r6zsasarn yalatu. M. Kozeptermetu. rozsas. eheto. es Gyiirii : Kettos. .g. (A. robusta]. tobbsoruak. Sarga tCkegomba. barnas. kon oss?. Or. ko2SCShb barnasak. szelesen domboru vagy elJaposod6.6 gombak gata) ..k. Sz.. (A. amelyet az esC konnyen lemos. hegy\?s pikkellyel. fak6. elenksargas vagy Ieher.. HUSQ: Ieher.. 3. . Tullpan linta! 4. sotetebb. Sarga ti. sokszor rozsas \. vilagos vagy sotet rnez. t . 6-10 em. barnas arnvalatu. gomb-alaku. ... "vanysargas. melleal. '. lVUnt 2.\lccgol11ba. 20 em. vekony. Tonk: 'vastag. halvanybamas vagy olaizoldes axnyalattal. i6 .ias ko. Hogy a tinra j-6 minoseg! 'Egp prOba meg'g~ozl! I. barnas. '. Kalapia es .yalattaL Talalhato Ienyves videken. 2. iiatalon EheU5 . I . hatan fino- Lemezek : t6~bsoruak. halvarry pikkelyekkeL . hal. toven neha s6tetehb. igen i61 fejlett. Iakosarga. . keskenyek. man barsonyos vagy sima voroses. (A. barna. . . T alalhato korhado' fan tOn- Lemezeh . Kover gamba. . imperialis]. Lemezes gomba. Tonk. . kozepen soteteb. sargas szinii. lefe1e kisse vekonyod6. Kalan: vekony husu."ergomb~. Orias ktivergomba.~ I' Armflarria (A cali- Ertekes eheto' gomhak 1. kozvetlen Ielette hal- Also keskenvebb flangya marka btztositek.. Tonk es kalap is sekszor vi1agos~es 6tetbarmisan tarka. halvany. Kalap: barnasabb. Gyiirii'. aranylag halvanyak.. termetu. gyiiru f6J6tt Ieheres. . .. vastag. alatti. esos idoben./. Kisebb s 1. molyhos. Kis kovergomba.:el. . de nagyobb. sot fekete. vany es szelesebb. szelesseget is eler. caiatos.. itr.b szamos apro. \ Gyiirii: keskeny. • I amyala tuak. Kalap : gfunbolyti. tOn~keny. szin ii. Ieheresek.

Keserti izu. eros . N em merges rosszizii gombftk (A.8 rugd fel. mert mas szedo esetleg hasznalhatia. a mellett j elen tos mellek keresethez ju i hat. Az »Erdelyresz: tlangya« altal _ .leghuzathil aszald! A gotp.i cirok b61 kes zuln ek . ellaposod6. csavarva. ha 2%-08 Iorro szodas vizbe dobod s utana azonnal hideg I \ ~ vizben Iehutod !.ba felboret konnyen lehuzhatod.. Tonk fels6 resze feher. T ehat 'tartosak I keszitett . akkor aitaiat es szellozteto nyilasat hagyd nyitva! A gombat 40 CeIsiusfok 10merseklet mellett.l Kisebb. tobbi resze barnasan tarkazott. Ha siH6kemenceben aszalsz gombat. A gombat szedeskor kisse megt6nkkel egyliU emeld ki I I~ Az ismeretlen gombat 11. nem tul keskeny Iernezekke1. 1.. sepriik kivalo mindsegi. 60mbauuUilessei minden szedo hozzajarul a kozellatasl viszonyok javitasahoz. hata barnas-narancsszinu. aurantia. Narancsszinti <kovergomba. kisse 1eiuto feher.fajok.

Kese!riigomba. 3-15 em. M. Nagy· rizfke.. enyhe. Tejelf [Lactaria] Csakaddig szedhetok es hasznalhat6k. kaiszm- 11 em. Tonk: elenk salrany..s-gombak.ilonben. 2. kisse tonkrefutok. esetleg halvanykek sziniiek. szelen vellerea cm.) Kolap : hatan vil. Sargaszinu.: feiso resze neha kekes.3torekeny. '. Lemezek: fak6 yagy rozsasziniiek.(L deliciosa]. (L. 3. 6 _ Kalap: pelyhes. Husa . volema]. t6berig.. mint arizike. levegon piszkos rozsas. vekonyabb pelyhes. a keriileti resze- besuppedt. Teie :. Lemezeh . Ieveg6n megzOldiil. Rata sikamios. (L intenziv narancsszint nyer. kisse lefele hajlik. Ieherek. 'lapos. Tonk: halvany-barnas.> sotet kor-koros savok. Szorzetnel« vagy moiyhossdgna. Sz. 4. nyomasra megbar- ro«.. ki.) Sz. . zonaria B. .. hullamos. 6-10 em.on-e rozsas. sporaktol sarrepedezo. feherek. szaraz. idosebb koraban ktili:inosen Lemezeh . ritkasak.. habin vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. 8 c. fodros. majd sargas stint n'tlt. nyulank. 20 errr-ig.ze. narancs v. Kenyergomba . M. Kalap : vastag. vorhenvesebb 3. Ieher. (1. kisse megsargu]. feltiletii. ken sotetebb sarga. .18 - Leme.~ 2. 6 cm. Ka[ap:. Talalhato erdckben iufiustol okFr. ill6k. leher tejnedvet ereszt. aran yszinii . vany-bamasak. narancs vagy kajszinbaraek szinii. okkersziniiek. (1.. nem csipos izii. piperata Fr. Apro. barsonyos . Talalhato fenyves videken jun. M. Vasfagabb ttinkii. Igen csipos.. Sz. vi1agos-barna vagy Iahejszinii. kesobb hakanrT alalheto ferryvesekben.-ig. 5-8 em. Tonk. mely tejet61 i. kisse axLemezek : kisse vastagok. tonk. H usa: feher.k nyotna sines. Husa .. Eheto i6 gombak. vilagos. Enyhe izii. Mol_yhos keserii gomba. kisse ilYa. Kalap. 1. megt. Rozsas szinii tejjei.narancssarga szinii. husos. Teje: elenk smnlny.~ig. novemberig. Lactaria lignyota. 1. lemezek nyomas helyen megzoldulnek.lkas. feher. Sz.agose:.m-ig. surun' kolt barazdas. Ertekes eheto gombcik .eig. -kaiszinbarack szinii. M. husa feher s szennyeszdldre valthat. arnyalatu. Galler hiivelyburok nines. CsipiJs izii. egesz gomba s a teje is hofeher. sotetbama-feketes. de szines ovezet nelkiil.kozepen sotetebb. [1. kozepen barack vagy . Talalhato erd6kben ruliustol novemberig. Ieher. Rizike . sargak. 20 cm. At. sanguifl ual. Kellemes illatu. . Lemezeh . gulok. Sarga keserii gomba.) Sz.

! korkorosen 1. . kari- . Talalhato fenyvesekben 'tornegesen. rosszizii gombak 1. (L. (L torminosa] Kalap : zsemlyesziui. maia hullamos. Kenyergornba.] Kalap: szorosbarna. Szdrds teielo. barnas. contraversal.' husszinii. csip6s. teje Feher s egetoen csipos izii." kalapnal halvarryabb. Pupos teield. hatan neha savozott. tires. Pelyhes teielo.i9 Iajok. eget6en ·CSlpOS. maid barnulo.1. 2. Lemezeh . (L. Kalapia : Ieher. egetOen csip6s izii. csipds. Tonk: feher. Kozep es nagytermetii. Tonk. elenksarga szinfi. sargan-Ioltos. Tarka keseriigomba. Fehertejii-rizike. feheresek. ben.hatan piros Ioltokkal. J. kesobb rozsasziniiek. Laktaria pyrogala. tonkie Ieheres. cilicioides] Kozeptermetli. feltiin6 hegyes puppal. nemezes. (L flexuosa]. . Scrabiculata). vilagosabb es sotetebb korkoros savokkal. f5zes kozben mergezo hatasdt elueszii. husszinii. Teje I Ieher. kisse feny16. kozepen ragados. Teje: feher. 3.lapos. Mindharom magas hOfok mellett. korkorosen elhelyezett sotetebb Ioltokkal. . E16bb megfOzve es leverol leszuve ehet6. Kalap : sziirke hatu. igen nagy. T alalhato fOleg nyirfak kozele- Teie : feher. Bundas tejelo. mig tonkjitk megtbrve tejet ereszt.. csip6s. Sarga keseru gomba. Lemezei . Rata szaraz. Kalap . Nem merges. (L ruva. tonkien is selymes szoru. Teje : kensarga. szaraz. feherek. Lemezeh . . fak6bbak. (L. Lemezek: fak6k. tobbe-kevesbbe orvosen elhelyezve. ragad6s. 2. Fazes ulan siitoe ehef6 J Lemezek: szennyessargas-szintiek. teje feher. . Husa: fak6. 4.

reszben .. M. boseges. torekeny. barnas.l Sz. ag2. kopasz. Il1atos teielohoz hasonlit szaraz. szilard. 4-9.ilhat6 nyir kos talaj on."!?: kalaphoz hason16 szinu. di6szerii edeskes izii. szele lefele hailo. 5 cm-ig. vekony husu. (L. igen gyengen csipos utoizzel Illatos. Rusa: vastag. kesobb ures.r. Tonh : vastag. Edeskes teield. Tonk: sima tapintatu. Teje: ieher. pirosbarna. enyhe izu. hofeher. Szoros tejelo . 6-8 em. 7 cm. Szaraz. hegyes pupu. fahejszimi vagy sargas-barna.. rezsas arnyalatu. Teie .r 4. . EhetO j6 ~ombak 5. enyhe izii..kisse tonkrefutok. Talalhato erdokben iuliustol=szeptemberig. I. M. Rasa: fako. . Ven peldany gyengen heringszagu... hus-szinu a husa is. T al. kesobb urezes. 10-20 em. cm. feher. ~ . tonkrel konnyen letorik.. Enyhe tejelo.) Sz. M. Lemezeh : barnas arnyalatuak. szaraz. . '. kisse kesernyes.~-e ..~--------------------------------~---------- Ertekes eheto ~ombak nulnak. Ielso reszen halvanyabb. mezrc vagy gytimolcsviragra emlekezteto illattal. Talalhato szarazabb erd6kben. Teje: feher. (1.. Kalap: apr6. glyciosma).. tomorhusu. 6.. Sz. igen torekenyek. Lemezek: halvanyabbak. -rOT. vilagos. Barki veszi. jol jar vele! Rizike L . mitissima. kisebb. subdulcis. tomor. de bemelyed5 is. kes6bb elfakulo. laposkalapu.-ig. Illatos teielfi. kopasz. hatan csak ~-. alul voroses. toven barnabb.. sargas-bamas. (L. edeskcs izii. Ka/ap: narancssarga-rozsas. nem ovezett.. Talalhato lomberd6kben juniustol novemberig. luges utoizzel. szilard. ~'mem Korns a jo likol' neve.. barnas-sargas Teje : keyes. 4-7 em.

leiutok. vekonyhusu. kalapnal halvanyabb. lillian. neha Lemezek: feherek. Feren«::z J6zsef-ler S.. sargas-feherek. Tej: [eheres. . zsaszimi. Teje: feher. L:ciyeluiz r. . papucsoft megelhetest. Keres.-Venezia) . Tonk: vastag. Kakxp : apro. SZaIrJ. Talalhatc nyirkos helyeken Megf6zve series elede l.. Husa : feher. Kiuomboe. halvany-sztir- 5. (GresLaDl. Lemezak . nyomasra. zoldes arnyalatu. 6. soksxaz szekely csaladnak biztositanak r8sk8k. Tonk. Kalap: zoldes amyalatu barnas. enyhe. csipos izti.' hogyehetd-e. Laktaria biennia. Lactariavieta. Laetaria necator. kesobb feketes . Az "Erd elyresztHangy a" all a 1 keszitett S-ZII'mIB ft'8 18PO ft.' agyagsarga. Kalap: foltos. sziirkek. Nem merges rosszizugombak cezettel. kesobb sotetebb.rosszizu gombak kesek. . szclesek. ragados. I· ! Nem merges. Husa : jeher. Teie : Ieher. nyomasra sziirhis foltuak.. csipos utoizzel...-t. / .Takosargas. edeskes. Tonk: fak6 vagy halvanysztirke. 6. ragados. erosen csi- 7. .2'1 '. Iako zoldesszinii. Teje: Ieher. tonk szele Iele ro. suru Ieher re- Lemezeh . . Ton!?. eget6en csipos izii. pos utoizzel.. tOnkhoz not~ tek. husszinii vagy sziirkes arnyalatu. kozepe sotetebb berne- lvedo. kesobb sziirkes.

5-8 em. Z6lden pettyezett galambica . k6zepe tajan szinte feher. . (R heterophylla Fr. Rasa. Hasa: dioizti. M. nyaron. gornbanak a husa nyersen csipos.) Kalap: hata vilagos v. Ehetf j6 !!ombak 1.abb Itizbld.-ig. M. feliebb 1-2 Kalap: felg6mb. gombolyu. beliil szivacsos.l Sz. kozel 1 em. 3-4 em. tires. Tonk: feheres. osszereveszt- b~s6 . szelesseget is elerhet. nem esip6s. szaraz. szele fete vilagosabb. . Tonk: feher vagy ieheres. lepida Felbiir: nehezen fejthet6 le. Talalhato lomberd6kben es fenvvesekben iuliustol szeptemberig. neha barazdas. suruna1l6k. tonkre nem Iutnak. arany-. rR. Talalhato egesz nyaron boven. kisse benyomott. neha kisse szemcses. Tonk: Ieher. Enyhe.. enyhe izu." . csak a tonk kisse pirosas foltu. feherek. . narancs-sarga. Oldalan mindenik ·lemez Ie- 3. (R A csiposizu zold merges bicahoz nagysagra hasonlo. fest. Lemezeh. . Kolop . 'torekeny. Nagy barnahatu galambica. szilard. teherek. ieibore nem repedezik meg. kozepen sotetebb. Lemezeb. L F esto galambica. . Lemezek . Biid6s galambicaval heta. keskenyek. karimahoz I Apro sarga -!!alambica. Szaraz. marc i~U' . 10 cU1. sotetebb vagy vilagos. szetomlo. lamivel vekonyabb husu. . virescens Schaeff]. kisse torekeny. t6nkre~ nem fut6k. ken-. hasem kekesQe vagy sziirhesbe jdtsz6 Talalhato erdos videken . galamde va- Kiilonbsegek : Kalap. 15 ern. lvlinden tobbi resze feher. Fiiz61d galambica.. elenk piros. kcsobb fak6n Ieltosak. Ka/ap :_ lapos. sotetbarna. Husa: feher. hatan vilagosabb vagy sotetebb kekes oagy sziirkes arnyalatu zold. . boltoshatu. puha. vekony. Legfontosabb ismertetojele : akalapon szamos finom repedes vagy petty. (R. vastag. Sz. min dig ~szrevehetoen siiriiti pettyezett vagy osszerepedezett felbrirrel. vastag. em. forr6 nyaron es osszeL Lutea]. nem rendesen pettyezett. 6-8 em.karimaja szele tompa. HUSQ: zsenge.' . . kozel pirosasak.' (R elephantina Fr.· 4-9' em. 2. lomberdokben. szele fele neha rozsas amyalattal Lemezeh : sargak. Fr. Lemezek: vastagok. enyhe. Enneta fajttmal II: a)talaban -amely Galambica (Russala) az merges. . Sz. semmi mas szinarnyalat nines leg- Ieheres folt. A sotetzoldek kozepe barnas vagy zoldesbarna. husos.krom-. feheresek. 50hanem sima [eliiletii. "5-15 M. kisse cSip_ ut6izu 6s Talalhato Ienyves videkcn. szelesek. 2.l Sz. Ieheresek. . kesobb kiszelesedd kerek.Lemezes gombak. 3-4 em.

kezdo szedo . Lemezeh : feherek vag)' vilitgosvaiszinuek. Biborszinii galambica. 4. ki$.s~ haj . CsipOs. olaizold arnvalat. sOt kisse mergesse is valik.. hanem inkabb sargas. plros-okker szinnel. Iia- . tonkhoz natiek. 2. Iege16n term6 eheto gombat ott rothadni. burgonya ·vagy zo~d fOzelekek..vil~gosabb vagy sotetebb. nok a hust. Tobbi resze mind ieher.. ha esot61 nagyon atazik.honapokig Iehogy megkivan- A gombakonzervbol keszitett etelek nemcsak a gyomrot.kOnnyen osszeti:\\'esztheti. tUvesen gyujteni.) KozeptermetG. loft. . drimeia Cooke. Kalap : ha.. (R. (R. A tank als6 reszet ne hagyd a foldben..i1 d.. vizet tar- I (R. mint a tej. Tonkie s annak husa hasonlo.galambicoual teveszthet6 ossze ez is lis a gyilkos gal6ca is. merges rnsszizfi gombak A gombakonzerv a .. mint a zold f6zelekek. i A gombakonzerv tobb nitrogentartalmu anyagot tartalrnaz.23 fajok. Zbld luita miaii at eheii) . Iurcata Pers. alma-sarga. rnezon.z(. Husa: kezdetben enyhe. foetens] Kozepnagy. [R.. utcbb csipos. rossziziive.) 1. nagyon megvizsgalni szedesnel. . beliil tires. 3. anelkiil. . A friss gomba annyi talmaz. Az apr6 pi- . Ne ha. s. rendszerint sima. . gom~ ki. Kalap : tobbe-kevesbe gumbblyu. het elni. N e becsuld taperteket.. fiatalon pogacsa~aIaku. ferdes lefele hailo karimaval. Csak szakernber vaiogarhatja ovakodni kell. Biidos galambica. Hanytato galambica. merl merges is akad. hengeres.. ernetica. sotet-"iak6. .) Kalap hata zold..~. hanem a szervezetet is kielegitik. Ne dobj MIre minden eheto gembat azert. vissza repedezett. mint a tej.. sargas-barna. mert szintik valtozo.foze1eknel sokkal taplalobb. de halvanyabb.. zii· zdld galatnbica. Mel~ges bakkal . Ize erosen csipfis. vagy biborszinii. Gombakonzervvel . Iragilis.. le a gombkonzerv roshatu galambicahoz hasonlov-sT6nkje sokszor rozsas arnyalatu. Kalap hila sotetvoros. mere rothadast okoz: Sok elsorendii eheW gomba.. zold szineben soha sincsen kekes.:. Tonk: Ieher. Apr6 piroshatu galambica. karimaia szele eles. tiszta Ei-~os. Nell1. elvezhetetlenne.. A gombakonzerv· annyi zsirt tartalmaz. lapos hattal. hata nem ossze . (R.gyd az erd6n. A~alambiCa-fajok pontes rneghatarozasa igen nehez. Nagyon torekeny.} Kozeptermetu.

de ibot)-'u mindig es . 4. ritkasak. helyenkent rozsas arnyalattal. . (R.: nelkul. tnroszeruen szetmallo. aluI szurken befuttatva. fak6k. Talalhato ienyvesben es ti:ilgyesben. neha itt-ott kisse zoldes arnyalattal.-ig. (R adustal..6 g. Tonk: feher. kekes arnyalattal. ut6bb barnas szinii. Lemezeh . GalamL. fekete . kek. szelesen kiterul.. 5. ''t' Talalhato erdokbcn juliustol okgalambica. neha durvan csikolt. . vegt:tl megfeketed5. sima. Sz. . feher. kesob b Husa : fe-heres. 10 cm. egyiitt nezve vajszinti arnyalatban jatszik. [Kekhatuj. vekonyak. eros. Fekete galambicahoz hasonlo. de nagyobb. Kalap '. Hanytat6 galanibica. piszkoslila. Talalhato lombben aug. karimaja vekony. - her.ombak Sz.zoldesbe . .) [Piroka. Nemely gomba hatan van. halvanv- me_gJeketedik. Fekete galambica. k6?A:~pen benyornott. Tonk: Ieher. nem nagyon toreken yek. 6t szin is lehd. fenycerdok- 4. enyhen csip o. zoldes. tiszta feher. hatabarnas-piros sarga szine. es lemezeinek nak Legiontosabb iellemuonasa . Kalap: hata ibolyas bib orszinii . . Nem savozott. nigricans). piszkos piros.-okt6berig 3. Iiangya liker mincseg] Mimlenlitt ezt kerje \ aru l .siz·[i. karirnaja lefelees befele hallo. kezdetben vilagos. Ieher. rozsas. H usa: kalap Ielbore a1att vor6s16. Ibolyaszinii Lemezeh : tobbsoruak. szurkes. Legiontosabb iellemuonasa: a felhino ibolvaszin. enyhe izu. sima. Szenes galambica.. . zoldes vagy sargas szinbe megy at. Husa . szint valtanak vagy megleketed-nek . minden csipas I/. vastag. sotet recezetlel itt-ott. (R. .. Lemezek: feherek. torekeny..\ . 3-10 em. mely foltonkent rozsas. enyhe izti.: toberig. .h:a (Ru5Sala) Ertekes eheto g. Ton·k: feher vagy halvarryvoroses szinii. nyirkos idoben ragad6s. (R.l Kalap: hata barnas-piros.i'tmeno. kozepen neha sargasan elhalvanyodo. szelen kekebb vagy rozsas arnyalattal. cyanexantha Sehaeff). torekenvek. lernezei vastagok. ize igen enyhe.ombak Eheto. tehat saiatsagosan tarkas szinii . Huso. Borszinii galambica. alutacea Fr.szelesek. kesobb s6tet-sarga borszinuek. szinjatszassal. ritkas ak.

Lemezeh : egyforma . A szepen gyiijtott gombaert tobb penzt kapsz. laposan szetterulo. ha hoszszusaga es szelessege 16 cm. Husa . hosszuak. A nyiives. Merges gombiik. Kalap: hata rokaszinu sargasarnyalattal. k6zeptermetii. A leszedett gornbat azonnal vidd a gyiijt6telepre. Kalap: vekonyhusu.. rozsaszin. ' Lemezek : tonktol ta.-ig.cnr-et nem eri e1. feheres vagy halvany-okker sziniiek. . szelein barazdas. lett terrndapro Iiatal gombat. . torekeny. rossz szagu. Nyirkos. a frissen szedett undorito szagu. Lemezeh . Csipos izii.vnel nagyobb. csipdsen egetO izii. (R.-nov. Az elveniilt gomba nehezen gomba un- A peneszes vagy rothadt egeszsegtelen. dorito. vorosbarna..ol allok. Nem merges rosszizii gomba~ . feherek vagy sziirkesfeherek. kesobb sotetebb barnas a hata kozepen: Karimajan sugar alaku hosszu CStkok. Russula veternosa Fr. voros. gornbat 1-2 A sp6rapart . Talalhato erdokben 6sz [ele 8. nyalkas. Tonk: Ieheres. megkapiuk. (R. torekeny.. Szqvetkezetl aru a jo minoseg zaJoga. egysoruak. szabadok._----- . Tudomanyosan ' legbiztosabban mikroszkopiai vizsgalattal a sporapor szinerol. Husa : csipos izii. 6-8 em. ernetica].es Ienvoerdok gyepes reszen. apr6 vagy kistermetii. . egyebutt feher. Keso nyaron talalhato Gyanus! . Sz. 7. halvany okkerszinii Iakosargak. Kisterrnetii vekonygomba. M.· T alalhato nedves ret~ken es erdokben jul. . sargas szinti.r-'. '. . laposhatu. Hanytalo galambica. 6. ' emesztheto. Husa: borsos. Nagy sarga galambica. K6zeptermeti. ieheres.i. Gyanus. Gombagyujtesre hasznalj iedeles kosarat vagy ladikat. csipos. A gomba-'nagytermeht.oL. alakiarol stb. kukacos gomba '. -. allapitjak meg a gornba fajtaiat. ha a 8-10 cm. Talalhato lomb. mint az osszetortte. ritkasak.. ritkak. talabb koraban vilagosabb. ' Kimeld a leszedett gomba mel. villasak. 5-10 cm. voroses vagy voros foltos. ha a napra Ieher papirlapra helyezziik. lefele kisse vekonyodo. viasz-szeriiek.-et eleri. ochroleuea]. Hatan vilagossarga. Tonk: Ieher. Tonk: Ieher. ha a 8 .

M. 12cm-ig.l1bica. fiakoraban laposabb. notte vizgyongyosek. [Folylal. frissen kibutt Ieher es torekeny. laposabb. aranysziniiek. dclica Fr. lO·cm.I (.in halvany karminszinu. kesobb sargasak. ScixgabeIii piros galambica. Talalhato ritkabb tolgyesekben Kalap. nem romlik. Husa: tomor. kesobb okker-sziniiek. kozepen Ieketesen voros. (R. mint a hanytato galal11bicae -vagy az. . neha k6zepe tajan es karimaian sargabb.· 6-10 cm. Leglontoeabb iellemuonasa . Felbore konnyen lehuzhat6.' . . bikes. Kalap : eIenkebb Husa: enyhe izu. rosea Schaeff.-ig. Ielso reszen neha latu narancsszinii hata. hata elenk narancssarga. piroshatu. Ertekes'eheto gombak t . lomberd6kben junius-iuliusban. 7. Valtozo szinu. 8 kal~p: hata sot¢tvor6s. 6. Iehailo karimaval. (R. Linnaei Fr. [eheres. de Ienyyesekben is. [uniustol. Sotetvoros galambica. csak foltonkint rozsaszinii.\sa 26 oldalon. Ieheres vaiszinuek. kozepen (R. Lemezeh . Tonkot alig erik e1 a karima szelen tompa. Lemezeh : elenksargak nagy ok . M. Husa: Ieher. Tonh : halvanysarga. tonkreiutok. sokszor Ioltonkint lilas. Hatan Ieher. R6zsaszinii galambica. 9 cm-ig. lemezek.foltos. (RUi!llIIala) :Erlekes ehetO gombak _ Talalhat6 leuvves kabban tolgvesekben videken. nem feheren vagy rozsasan befuttatott.·egYe. enyhe... (R.l itt-ott villasan elagazo Kalap : melyen tolcseralaku. Sz. mely a lemezekre is after.feher. karimaja hata 8. TaIalhat6 homokkovet borit6· iedhet.] Sz. Aranyszinii galainbica . Narancs. soksoruak. sargas-pirosas arnyavekonyodo. . hata halvfmy-r6zsaszinii. almeira emlekezteto edeskes zamattal. 1 em. integral). 8-12 em.laUllLA (!a. M. egyenes. 8 cm-ig.) Nagvtermetu.Talalhato Iomberdokbenjnl-okt. pirosas. tomor.. kozben elenk piros Ioltokkal. kisse Husa : a felbor alatt sarga. rit'nyartol oszig. e·sIeny- Kolap : kerek. M. talabb .'a pr6 piroshatu galambicae. N em remlik gyorsan. _ Lemezek: siiti. sotetebb elenkTonk: rovid. feherek. lefele kisse sarga lemezei. .) Sz. megnvomott helyen sargas foltokkal.] Sz. zoldes vagy kekes arnyalai kisse besuppedt. (R aurata Fr. em -is Tonk:. . Letnezeh : Ieheresek. Egyebkent a b6rszinii _galambicahoz hasonlo. sargas vagy egeszh<it. Talalhato siiriibb fepyvesekben. Keseru gornbahoz hasonlit. 5. rancos-barazdas.kerekitett. arany es piros szinek uralkodnak raita. szelesek. neh~ sziute leher.in allok. vastag. le- nelhiil. halvanysarga tonkie. 7-9 em. vastagok. T onh: feher. ' Talalhato Iomberdokben vesekben nyartol 6szig. 9: Nagy feher_ gala!.vKiados. . tiszta Ieher. ize enyhe. sotetnarancs vagy elenk pirosszinfr. _ Lemezek : elenksargak.

500 szekely csalad . A tonk vagy szar tartja a kalapot.Az "Erdelyreszi Hangya" gyUmolcsgyujtesi akd6ia soran ~. foldben levo reszen (gy6keren] visszamarado resze a buroknak.'21 ~--------------.------. allan. korpas resz a gomba felboren . -pikkelyek. -a talajaban levo az a szerve.a fatyol _ -visszamarado reszei. . mely a lemezek . Foszlarryok.----~---------------------. Gytiru a hartya szetszakadasakor a tonkon visszamarado resz. A fatyol vagy burok az a hartya.at korulfogia. a tliskek (szorok) vegein vagy a gomba belseieben Illjoll feilodik ki. melynek felso reszen van u Ielbor. kii16n hartya borithatja a lemezeket vagy osoveket. .1 0. a csovek. 2..000 csahidtaggal 500. Sp6rapor a gomba szaporodasat elOsegitO terrnes. 1I!!IIiHIIIIJ nagumos8ShDl "HI HA" huhitOI haSznulion I' . Hiivelyburok a burok szetszakadasabol.000 Pengo keresethez jutott! .----Nem merges l'osszizu gombak A gomba reszei e A kalap. a tonk also. mellyel a Mycelium a gombanak taplalekot [elveszi. mely a fiatal gomb. A lemezek vagy csovek a kalap also reszen varmak.

szirrkes. kopasz. 12 e111. T rlcholo rna metaleucum.irk€! vagy Ieketes. Zoldhatu pereszke.] Sz. partentosum.rig. emezeh : kekebbek. kisse savozott. feherek vag szurkek. [T. satetebb-barnas stb. feher. Ize es szaga szappanra v. Tonk: kisse Ielfuvodott. M. lisztes-deres.] Sz. lisztre em ekeztet. Husa : igen j6. Ieheres-sargas. alul osszeno.15 cm. Kalap: . Husa : torekeny. Lemezeh . kesdbb elsargulo. 3. kozepen feketes szalakkal. ruganyos. vekonv zsenge pikkellyel. M. Talalhato o sszel. halvarrybarna. -3. Foldi pereszke. Talalhato {oleg erdei fenyo alatt kora tavasszal es osszeL (T. Kalap: halvany vagy sotetebb olajbamas. fak6 vagy 610mszurkes arnyalattaJ. 6-12 em. Kaiap: fiatalon hegyesedo hu llamas. nemezes. ut6bb halvanvbarnas. Ieher pikkel ekk 1. harangalaku. conglobatum. nagyresze a Ioldben. kesobb Ieheresek. 14 cro-ig. nem nonek tonkhoz. Felbore konnyen lehuzhato.Tonk: vegig feher. Rakizti pereszke. kerek. HUSQ: vekon . Suriin. 10 cm. Kalap: barmis-szi. Sertespereszke. Tonk: ibolyaszinu.emezes gombt\k. _ Ka/ap: lila zinti. sima. terreum. personatum." bokros helyen. Talalhato erdei es feketefenyo alatt. Lemezek: feherek. Ton!?: ekony. kesobb s6tetes. M. equ12 em. rnezdn. szaraz. (T. barnas foltokkal. szelesen e ipkes [karelyos]. hatul lekerekitve. alul 2. Kalap: barna. felg6mb. Ertekes ehetd gombak 1. mazon. Rata sotet-hamuszurke. nemezes ellel. hepe-hupas. kisse tonkreIutok.' 2. egymas hegyen-hatan no ossze1. Ieher. (T. iboiyas. yaron es osszel. Tricholoma nudum. l1engeres. toven dagadt.. Ieher. feher. ut6bb llaposodo. I alap: szeles. .] Sz. tomor. Letnezeh . 'falalhat6.-ig. ragados.) Sz. Talalhato gyepes bb napos helyen osszel. 4. vekcny. 3-16 em. 5-10 em. . Ton!? : sztir] es-kek \ a~y halvan . csapatokban. sotet vagy h~lv~ny sok apro.. barnas vagy' sargas arnyalattal. Tonk: hosszu. F elbore konnyen lehuzhato. elen mindig kopasz. gUID6 nelkul Talalhato Ienyvesekben.] Sz. Husa: zsenge. szelesek. neha koralakban repedezett. 10 ern. Ieheresek. hamar ellaposodo. Lemezek: feheresek. Csapatos pereszke. 7 Pereszke (Tricholoma) Eheto j6 gombak 1. edeskes izil . szilard. pessundatum. LilatOnkii pereszke. gyenge. erdon. finoman savozott. Husa: Ieher. maid barnas hus-szinuek. ibolyaszinuek. 8. (T. kertben. maid halvanyabb.qyep'e helyeken osszel. M. rakizii. estre. Tonk: vel ony. hosszu. Kalap: szurke.] Sz. (T. sotetfeheres. Lemezeh : szeles. lisztszagu T alalhato erddn. elobbihez hasonlo. . Ieketes es ~um6s. kesobb lapos alaku. Ieher.-ig. 6-16 em. Lemezeh .

N em merges rosszizfi g6mbak 1. majd segesen is lehet tenyeszteni. egyenes. 2.l Kalap: szabalytalan kupos. . 1. sargabb vagy igen halvany. . Ieheres. vokk. A tenyesztesi pinceben cseppIolyos viz ne Iegyen. (1'. . kisse felfuv6dott. . Hamuszi. Tenyesztesi homerseklet 18° C kozt ingadozhat. 4. 7. . 10. Schu- Tonk: hosszu. elsotetitheto. alul Ieher. Ferro nyaron a hagyat. zoldes arnyalatuak. keskenyek. ~/3 resze ioldben. Lemezek: igen suriik. Tonlz: hosszu. kozepen barnabb.alig ehetii! tomcgesen. macheri]. Talalhato fenyvesekben. . pereszke. szel es nap sugar ellen vedett helyen. de nem ragados. Ieherek. tonkot alig elerok. Husa : feher. szele . (1'. Csikolt pereszke. . levegon 11. kisse csikolt. 3. Az istallotragyat erlelni kell eso. hal a homerseklet ingadozasa ne legyen nagy.hasznalni. friss lotragyat 8. karimaia behailo vagy lelele hajlott. tobbseruak. A tragy{tbql masfel meter szeles es ugyanolyan magas tegla~ alaku rakast keszitiink s j61 letapossuk. eros. vekony foggal lefut6k. es szecskaval etetett 16to1 szarmazott tiszta.. Gombatel~yesztesre . zabbal. kesobb sotet- Kalap: hamusziirke. Hidegebb pinceben aLig Ieilcdik a gomba. +12- 5. alig karelyos. Ieheres. 6. 9. azt lehetoleg kirazni. hogy egyenletesen erien.szelesek. Kolap: sziirkes. .Iele sziirkes- 2.irke . A tenyesztesi helyiseg legyen inkabb szaraz. egyenetlenul szelesek. oblosek. Husa: 3. esetleg sotet es kozepen barnan pikkelyesedo. sima. Ieketes. . sa ponaceum. Szappanszagu pereszke. Lemezek: ellaposodo. helyiseget szel. zoldes.. izu. szanaval kesore es osszel (T. nyornasra '~alvany rozsaszint valt. A tenyesztesi loztetni is kell. Iiatalon szelen sugarason csikolt. . Szele a lemezeken tul er. barnas sa- kell .al vag)' p~kl~~lyekkel. nehogy tulsagosan [elhevuljon 2-3 naponkint at kell Iorgatni s ha sok a szalma benne.1egy sok kart tesz a gomhaban. zoldes arnyalatu. Ieheres-zoldes arnvalattal.turniduml. nyirkos. Hidegebb idoben is hetenkint legalabb egyszer at kellforgatni a tragyat. Karimaia szabalytalanul hullamos. A csiperke gomhat mester- . Melegebb pinceben a . Nem j6.' Lemezek: feherek. alul osszevekonyodo. szurkes Y. Tonk: vastag.kozepen barnabb. szinuek. szivacsos.

zold arnyalattal. _ . siiriin pikkelyezve.nylag hosszu. Lemezek: kensargak.k Eheto )0 gomba. lumbetta . sargas-b armis .o:Lolo_ . Tonk: feher. elenkvo'ros. Kafap: sz&les_. 7-15 em.ruiljon 1 . (T. nyarfa alatt mes feliiletu. Talalhato korhad6 fan es lomberd6kben nyaron es osszel. sarga vagy fak6. sarga. Sz.: feher. hata kozepen puppal. kulonosen rozsaszimien tarkazott. Lemezek : vastagok hireszelt eliiek sargak. ·(T. . elenk arany vagy rutilans.) Toiasalaku. feheres. (T. .> Ertekes ehetfi gombci. Ieheres-Iako.herek.anyagszinti.so oszig. feloldalt allo.russula.) 5:. nem allandoan meszieTonk: alul vastagabb. M.T alalhato vegyes erd6ben osszel 6. vagy rozsasziniien tarkazva. . Szilfagomba. kozepen halvanyellaposod6. hamar Kalap. Husa: husos. Icher. CoHusa: kellemes illatu. 7. Tonk. 6. Talalhato Ienyvesben. savokkal siiriin tarkazva. vastag. kerozsaszinii vagy sotetebb rozsaszinii sobb Iakok.) Sz. alabb elenksarga. [T.rozsaszimi. tOl azott fakoszinu. Husa: savanykas izii.c. 4-12 em. . fuveshelyeken.. Lemezek: szelesek. (T. Tavaszi gornba . 4~14. bekunkorod6 karimaval. nyartol ke. szalonnas es rossz-szagu. .. 6szi Ieher pereszke. citrom. 7. Szilfa gomba. ieheres . szurkesek. pikkelyekkel. ieherek.. Neha koroket alkot. felul feher.eso- Nagymosasboz "RIKA" kekitot has. nasak.k 5. alul T alalhato Iatorzseken. sokszor gorbe. grakozepen kisse pupos. Lemezek: keskenyek.e rr ":. K6zonseges Kalap: meszfeher. kal.. rozsaszinii foltokkal.Pere!ilzl. kellemetlen izii: Talalhato maiusban. Az egesz gomba tiszta Ieher.) toias- Tonk: ara. Osszel talalhato.. Apl'6 majusi gomba. Ulmarium. Kiralypereszke. Lemezek nyomasra barnasak. Rozsa pereszke. veclens. gombosum}. Tonk: szilard. elenk vervoros pikkelyekkel Y. kesobb okkerszinii Ioliokkisse ragados. Lieztszaguak.l Feheres vagy rozsas arnyalatu. kes5bb bar. feherek. riernezes. sargas-iako. Kalap: (T. tovisalja go mba. Lemezek: keskenvek. Ieherek. Majusi v. szilvafan.lisztszagu. Ieliil Ieher. kesobb selymaid sargas.

Kala»: . Fehernvaku pereszke . . iemezei es tonkie kensarga. . Talalhato osszel. elen. (Folylata.1 magasabb homersekletet. harnas Iol- fureum.. (T. A 1'61kezelt tragya 3~4 het pikkelyes. barna. hullarnos. Talalhato gyepen es Iomberdokben. 8. Kensarga pereszke . . pelyhes. Iires. Lemezek: sargasak. Kalap. . Ehet6! tokkal. . kesffibb lapos alaku. Rosszizu. barna foltokkal Tonk: barnan molyhos. 'Hssc: lisztszagu. nyirkos Ienyvesekben. Husa: keserii. flavobrunneum. T ala1hat6 erdei. Talalhato osszei.: kerek. tomor. Barna pereszke. .] Semmi Ieher szin nines rajta l Kalap.. alatt megel'ik.t s~rMp Ioltokkal. Ha nagy-on szaraz. - " Talalhato Osszel. szelen nemezes. Rossz izii es 'szagu. uyinak koze1ehen. Ielul leher.. Majusi gomba. (T. tires. kerek. vorhenyesbarna foltokkal es elekkeL Tonk: halyiu1yabb~v6rhenyesM bama. Keserii. batermelesre nem alkalmas.es fekdefenyo alatt nyaron es osszel.. umez0k-:· fekexek. Keserii Ieherpereszke. szeles lemezekkel. A tragyatelepen 2 honapnal hosszabb . 'kes6bb barnas vagy piszkosvorhenyes. Tricholoma vaccinum. husos. finom pikkelyekkel.] Kalapja. 0sSZ€'! ta- 9.. Lemezek. savozott. 13. . . permetezziik meg a szaraz reszeket. ragad6s. barna. A kihiilt tragya melesre nem alkalmas. siiriin 14. 31 oldalcn] 7. szaraz.. Tricholoma. sarga.. neha kisse dagadt. alb 0brunneum]. vekony.. apro vekony pikkelyekkel.4. Tonk :vekony. alul barnas. sul- Tonk: eros. Keseru. Lemezek: Ieherek. 6. kesobb barnasan foltosak. Gvanus l . sima. Keserii l . kesobb lapas. (T. ragados. A tragyaeres alait Iehet61eg 45D C. ustale.] Felter_~ ibt-o. 12. .j rozsaszint is valthat. [T. Ketes l 5. albrrnr.vorhenves-barna. £elgomb. szele fele szelesen csikozott. Ialhato. szalkas.ideig hevert tragya gom.-na1 ne erien 1". Kalap: barna. : feherek. go:tnbater-' 15. Iinoman szalkas. ..t. .

szasagu csira darabokat dugunk s a radaskor sugarasan osszerepedezd.] Sz. 22. Iyukakat iurunk. oltani. ereH tnigyat 1o~ 15 em. alul a fOldben levo hosszu resze vekorry. 17. Kalap: kerek. 3-7 em. nabb. 20 cm. A tragyaretegeket 45 ern. 'mely megfele16 talajcata. . Ezekbe dionagyKalap: ellaposod6. Hosszuszaru Hiloke. leher SZc1laCSkak t6mege.-ig. A gornbaagy beoltasa ugy 4. de levet nem enged s csiperke illata van. ban gy6kerd [myceliumot] . sagban egymastol 4--6crn. A gombaagyat a gornbaspoRusa: kisse porcog6s. hosszu. Szeleslernezii lliloke. tavol. Lemezek:. hasonlo. Talalhato juniust61. utana ujabb retegetrakunk s ugyanigy [arunk el. Az erett tragye.halvany vagy sotetebb szurkesbarnas. Fii18ke [Collybia] EhetO j6 gomhcik 1. Ez a talajjal egyi. zsiros tapintatu.: 8---. Ertekes ehetO gomh<ik 16. . tortenik. kigy6z6. kisse pupos hatu.osszeall. nyomkodiuk. Ieherek. f61dben gyokerszerfien vekonyodo. kesobb bar11i:\S arnyalattal.Lemezes gombak. 10' cm. nyirkos feliiletii. (C.ereszt.. keziinkbe ossz. hegyes. helyenkent Iakosarga.ltt megszarithato s mint dugvany hasznalhato. arnyas T:onk. . ' A mycelium szabad szemmel is eszreveheto.j Sz. rnagassagig rakhatiuk.enyomva". 3. ... feny~6. Sz. lyukakat tragyaval betomkodve le. savozott karimaiu. t6nkkel E16bbihez es kalap-hattal. halvanyak. igen vekony. . Ieketes. 3_:_7 em. 12 cm-ig. siiriicsoportokban nyartol keso oszig. rajaval vagy rnyceliumaval be kell ' Talalhato korhadt fa toveben. 15 cm-ig. Melegebb helyisegben vekonyabb tragya reteget kell rakni. fako vagy szurkes-barnas. kesobb hossziranyu repedesekkel. A gombacsirat 30-40° meleg gombaagyba tuzdelitik. Gyokeres Hiloke. alul barIomberdokben- ossze- szi- .platyphylla. Fiil6ke g:omba. vastag sirga. vastagon rakva.gondosan Ienyomkodiuk. Lemezek:' tavolesok. M.12 em .-ig: Kalap: vorhenyes vagy barnasrozsda szinu.23. szelesek. nyirkos. hogy 15-20 em. 20. (c. kupos vagy harangalakkal. vos.s~barnas.] Sz. barsonyos' 24. 21. M. mely . fusipes]. A dugvanyul hasznalt myceliummal atszott szaraz tragya darabokat gombacsiranak nevezziik.gyat osszevissza hii16z6. C. a tra. kesobb ellaposod6. M . . A gombaagy keszitesenel az 19. Tonk: fe150' resze 1 em. 10ngipes Bull. A spora a gomba lisztlinorn2. 18. kozepe duzzadt. finom. Iehil Ieheres. (C. melv megfe1e16 talajban megerosodik. (C radisagu magia.

Ieheres-okker nyirkos._--. . belul tires. Tonk: sarga. hosszu. M.. fak6k. 3-8 em. 3~8 '6. feherek vagy fak6k s csak elukon Ieherek. Talalhato bokrok alatt gyepen. vekonyan savozott. (ColI.-------Ftili:ike gomba. kcsobb fak6. Lemezeh . nyaron es 6sszel tomegesen. M. feherek.' (2cm. barnasfak6. Vekonyszaru fUloke.ehefo. nyirkos idoben. cldal on) orosz tea zamaros A legjobb p6tanyag! Vioyazat: a valodi italat adja Nern mflariyag ! .egyiitt . velutipes. M. hailott. Husa : vekony. nyirkos. ' cm. hatso reszukon kiszelesedok. Hive neha ne- 'alatt. esetleg ieheresen hamvas. Tonk: vekony.). dryophilla. szaraz id6ben szimi. Eheto j6 gombak 1 Eheto j6 I!ombak. csoportosan. haromsoruak. Kalxu»: hamar ellaposcdc. Gesztenyevdros mlnke.) Sz. Kalap : sima. mezes. Tonk: Ielfele osszevekonyodo. Lemezeiuel s iiatal szaraoal ---Lemezek: szelesek Tonk: hosszu. Iako vagy barTalalhato erdos videken. barnak. feny16. ritkas. fak6. kozepen barnabb. fiataIon csak kalapja ehet6.) Sz. poreog6s. tF 01yta la. kozepen barnas rokaszinii. Tell gomba. Csak butyraeea. 3~8 . Lemezek. Huso . Talalhato korhad6 hik kozeleben.] Sz. 2~ 7 em. Kalap: elenk sargas-barna. (C. Ieher. . Rummel. tires. kemeny. nyaron vagy osszel. _. csupasz. 10 cm.-ig. kozott.~ 33. gyep em. nas. Ieheresek vagy halvanytonkrefutok. maiusban. zsirfenyii. Talalhato erdokben keso 6sszel s enyhe telen korhado fan. kesobb sotetbarna. bokrok Lemezeh. (C. barsonvos. citrommal 7. porcogos. 2~ 7 em. reher vagy fake. Igyek minden alkalornmal kalapja eheto. nyalkas. nyirkos. puhak. csupasz ~ 5. toven Icheresen nemezes.

kozepen hegyes-pupos. Kalap: kozepen znelyen. ircak ' .l:'-~~ta kevesbe benyomott. du~a~~.A~ya~szinii tolcsergomba. . tolcser-alakuan berneIyedt. sa.1. szinu.] Torpe.hOSSZl~.:.(C. (C. tolcseralakuan t6nkrefut6k. puha. arnyekos lak alatt. szeles. sargas vagy [Fo]rt. gilva. cldalen. 20 ciu. hosszu. Tonk: Ielso resze halvany-sargas 2. lesen puposhatu. osszel. neha lapos..l ~s~~ cyathiformis]. inversa. de alabb zoldebb. ~ . 3. L~. _ Husa: vastag. (C. deres-sziirkes szinnel.. (C. [Folytataea ve- 3-5. feher. lelele hailo kari. . zcldesek vagy halvanypen. tonkrelutok. Talalhato 'tar maval. ~elul fako. nov em b eng. gye. kisse boltos. Csoportos tolcsergamba. erd6kben._mes aruzsszagu.) Kalap: tolcseralakuan bemelyedt tosan. kisse Iisztes. 4. nyirkos. Lemezeh : barnabbak.onkref~ttok. . gye. bokros 'helyen es korhad6 fan is augusztustol kes6 6szig. 3. Tonk: mint a fenti. . .] . sarga . neha meglakul. ieheres vagy halvany sargas-sziirkes.k:~.) 5. Ftistos tolcsergomba. tOve nernezes. lombLemezelt .resze r6kanarancsarnyalatu. kozepen barna. 8 cm.. Tolcser [Clitocybe] Eheto j6 gombak . (C: infundibuliformis). Tonk . Nyirkos osszel. pen.taSj\. dioszeru. egynemuen halvany vagy sotetes agyagszinii. hegyes esues~a~ vegzodo. Erlekes ehetO gombii. 'Iehet.tonkrefutok.] M. Talalhato erdokben. Kell. Kalap: sargas. (C. Kalap "sotet.) Kalap. tobbsoruak.gymnopodia). Lemezek: halvanysargak. alul feketes. .. karimaia lehaj16. odora] S7 . elixa Sow. _ geotropa. apr6 pikke1-~~kkel kitzva .-ig.. barnas. oldalon.me~e.-ig. Borszinii tolcsergomba. csopor- Lemezek: Ieheresek vagy fak6k.. tove kisse dagadt. Sz. Zoldtolcsergomba. Kalap: lapos.ures. Husa: vekony. szeTonk_.k 1. belu1 . 2. vekonyabb . kalap es tonk kozepig sziirkes-kekes-zold. (C. R6kaszinii tolcschgomba. M. aranylag Talalhato erdokben. karimaia lehailo. (c. tolcseralakuan benyomott. vagy fakoszinuek. Kalap: lapos. Tonk: vekony. 3-6 em. oblosek. halvanysargas vagy fak6szinii.at6 er96k kozeleben. nebularis. toven nemezes-molyhos. erdei tisztasokon. zKQI~. Ienyvesekben. '. szoros.·' Letfiezes gombak. nemezes. ah. Minden . augusztus. szelesek. tolcsergomba. tobbsoruak s tolcser alakuan mennek at a tonkbe. (C. tolcserszeru. Talalhato erd6n.35. Talalhato korhado fan.ozott. Talalhato tolgyesek kozeleben. piszkos szurke. Sziirkeshatu tolcsergomba. Fake. Tallilh. fiiszeres illatu..j 4. ftistos-szurkesbama. .husSZ111U~k . Tonk: vastag. Pupas tolcsergomba.

Ieheresek. Kalap: okkerszinii. 2-3 25. Fanyar-savarryu izii.(Lentinus tigrinus). gyakian villa- talon szinte Ieheres. baha. - arnyalatu Husa: Ieher vagy fako. edeskes matu.Vendeget -finom erteku.lajok._--_ . Kolar: tolcseres. moly- 9.. .0 het mulva meginduL 27. Lemezeh :. egynemiien ibolya vagy pirosas szinii. sargas-bar- " sak. EhetOj-6 g'Qmbak fiakony karimaia Iehajlo. nas arnyalatuak. lapos. Clitocybe davipes. Valtozekony tOlcsergomba. vastagok. vastag tiszta nyersfolddel betakarjuk.. lonkhoz n5t- tek. Husa ': vizenyos. eros. Lemezei: ritkasak. (Clitocybe Iaccata.. 'szilvasokban.. tolcserszeruen ·tOhhefut6k ' Tonk: rovid.halvanyak. Kisebb.. sado. nemezes. toven a legvastagabb s Ieheres.. ieheres vagy violaszinu. Erlekes voroses ehetO g:ombak halvanyfako. siiruek. tobbsoruak. Tolcsergomba. 26. Nedves 5sszet mo]yhos . gom- bat ad. 7. Lemezeh . 6. kemenyes. fenyvesekben. Kis vagy kozepnagysagu. \~ Ketes I var ? Egyet tegyen: Hangya likorl vegyen 1. barnas-sarga. tonkrefutok. Agombaagy terem. hamvasak. hatan sotet pikkelyek. koze- has. ----_. Talalhatc 2-6 tenilet honapig 3 kg. Ieherek vagy fakok. Lemezek: lefut6k. toven nemezes- Lemezeh . Husa: vekony. 1m 2 pen sotetebb. Iehailo szelen halvanyabb. Talalhatc erdos helyeken. A 'termes 'a beoltastol szamitott 6-1. fak6 vagy Ieherszinti. . Fako tolosergombahoz hasonlo. Beoltas utan a: gombaagyat em. 8. gyengebb. halvany-okker sziniiek. ·Nyar:ia gomba.) Apr6. Clitocybe Ilaccida. Tonk: vastag. szele karelyosodo. . nyulank.

(L.(L rnegontozzuk s metelohagymaval gomba]. M.-ig. M. vastagok. KeTonk : Iako-sargas. kesobb Lemezeh : kisse vastagok. . Tonk. cukorraJes vizzel .i!Y csesze nyalkas. Sfu-ga csigagomba. (L. Fagya1l6 csigagomba. megsozzuk. raontiuk. Kalap: szelesen boltos. sima. reszben Iehe- sargak. fenyreszelt voroshagymat es borsot.] Apro. sarga. ieher vagy csontszinu. levet keszittink.-ig. alaku. tellurn. Kalap: nyalkas. (L. lefutok. tonkrelutok. megszoriuk. kisse ragados. Talalhato 6sszel. tOn-' tyokat egy talba rakunk. eburn. 12 cm. Iiatalon Iatyollal.] .pirosas arnyalattal. elkeverimk benne Osszel seregesen talalhat6. Kalap: szurke. hosszu. nyaron. s6s vizben 3 percig [ozziik s pasz. Olajszinii csigagomba. 4-5' em. (L. a gombat raontiuk.2: Szflrkehatu. komos. eldalcn. 4. nyalkas. tobb. Iako-citromsarga. korpas. pudorinum]. 12cm. Vekon. Husa: csipos izu. Rozsas csigagomba. csontszin uek. szilard. -res karimaval. hatakozepe sotetebb. " I.husu. pupos.Lemeaes gomba. Eleffmtcsont csiga gomba. cm. ritkak. kisse kig menok.] Sz. vanysziirkek. soruak.. vekony ves borecettel. A fi- (Folyta\. (L.) Sz. apro. vagy csontszinu. ritkak. 12 (Szuz- Burgonyas gombasalata. huvos idoben. kesobb Iaposabb. Kalap: olaizoldes arnyalatu barna Koloo . augusztusLemezeh : feherek.. szeles harang va. esetleg kisse bemelyedt. 3. fak6-sargak. vi1. fiatalon pelyhes . Ertekes eheto gombak Csiga [Limacium] Ehetoj6 gombak 1. Lemezeh : husosak. vesben es btikkerdoben.] Sz.ila 37. pikkelyekke). kihutiuk. Husa: vekony.-ig. Sz. 3-6 em. Talalhato lucfenyf alatt. Lemezek : elenksargak. csigagomba. . 3~5 em.' 20 perc mulva etolaiial 5. sziirnomra metelt gornbat keves citrokes-rozsas arnyalattal. h6feJ1er . . T alalhato tisztasokon.li:. Ieher vagy . Ieltil feheres. Talalhato erdokben. a1ul . nitidum. alul nyalkas. . Karikara vagott fott piLemezeh . Elefan tcsontgomba Tonk: vekony. kesobb halt61 okt6berig. . Ieliil pustulatum. Y. fakosargas szimi.. szilard. ut6bb ellaposodik.

. 2 liter vizzel felere lefoziink.6 gombflk . 9. keyes sonkaval.. Ieheres. nyirkos idoben nyalkas Ieluletii. Talalhato osszel. Levet Iesztirjiik. edes izii. / Ehelo . domboru.6ntve talaliuk. A rizskasa.. kozonseges. gyenge rantassal Ielengediuk s edes tejfellel elkeveriuk.kisse megparoljuk. kesob b olajbarna foltokkal tarkazv a. levet borsoleveshez keverjiik. tejf6Uel kisse meg feUorraljuk s piritott zsernlyere . Kaposztaleves. A gombakonzervet vajban apr6ra ~vigott zoldpetrezselyemrnel . liszttel meghintiuk. . fenyi6. A gombakoniervet keyes tarkonyecettel. erosen . huslevel felforraljuk. borssal. hOSSZ11. 1 pasztinakot. erd6s videken. kanal tejfi:ilt s galuska-· \ val talaliuk. karfiol vagy karalahe levesbe gombakonzervet es mazsolat foztink. a licav eo-alb 11m). A gombakonzervet vizben fott rizskasaval feIfonaljuk. . 4 darab murkot.-ig. 7. ut6bb fak6. M . ebben halal Ioziink Kaposztalevel felengedjiik. 3. 4 darab petrezselymet. Ehelo j6 gombak / 't. Ielkeveriuk. hozzaontjiik a borsolevest. huslevel Ielengeditik. . 2. Huslevesbe talalas elott 1/. Goznbalevesek : 1. toiassargaiaval es Iiszttel feleresztiuk es felforraljuk. Ieheresek. hozzaontiiik. barnas olajszinii. 7 ern . Iozve. A gombakonzervet to level felforraljuk s abba tarhonyat vagy csipetket tesziink. f6z6kanaI Hszttel meghintjuk.. nyirkos idoben nyalkas. szagtalan. 6. 8. petrezselyemzdldjevel megparoljuk. Lemezeh : ritkak. Korpacibreleves gomb6ccal es gombakonzervvel. vaiial. hallal es gombakonzervvel f6zve. A fela:pritott konzervgombat borssal.. 11. 4. tobbsoruak. Barmilyen baromfileveshez a gombakonzervet . A gembakonzerv.vkeves borsot. Sz. . a voroshagymat. Ha a hal megIOU fel fei voroshagymaval keszitett kanalnyi ranlassal Ielengediuk. tonkre menok. sok huslevel felhigitva ujra feUorraljuk. 10 cm.'31 fajok. sugarasan -tarkan sa v ozott. 1/2 liter gombakonzervet. 12. . oraval gombakonzervet dobunk s felfo rral] uk. Kalap: szeles. ig. .. . kenyerheijal. Tonk: vekony. 10. A gombat vaiban. . 5. Husa.

kesob b kiszelesedo. de kisebb. mint kalapjanak szine. gyepen es moha kozott 6sszeL 4. hullamos szellel. feherek es lefutok. fires. Husa : sargas arnyalatu vagy Ieheres. . hus-szimi barna. Talalhato Ienyvesekben osszel. Kupos nediigomba. (Marasmius seorodinus. sotetbama. tomegesen. j . (Hygrophorus ceraceus. Talalhato erd6s videken. Husa : fokhagymaszagu. (Hygrophorus pratensis. boltos. Voros nediigomba. Ieher. vekony. vekonyan savozott. kalapon kis hegyes pup. . Kclap : szelesen harangalaku. Kalap: szivos. feherek: Tonk. leve narancsszinii.) . SZlVOS. T alalhato gyepcs helyen osszel. Lemezeh : tobbsortrak.k. Talalhato napsugaras gyepen mar aprilis. vastagok. de nyomasra fekete szint kap.) i\1int elobbi. narancsszinu. Talalhato nyirkos reteken. Hasa: nyirkos. agyagsargasf. nedves. hatakozep esetleg sotetebb barna. 3-6 em. arnvalattal. hosszu. ferden. gyepes helyen. 2 cm-ig. Lemezeh : halvanyak. pirosas.tobbsoruak. Kalap : szurkesbarna. alul fino man nemezes. nyulok (a gomba iorditott kupalakot mutat]. hamar ellaposodo. .11ok. Barna nyirokgomba. Lemezeh : borsargak. hengeres. kozepen kisse kiernelkedo puppal: Lemezek : ritkasak.] Elobbiez hasonlo. ivesen tonkrefutok. Szeghigomba. Attetszonyirokgomba. Sz. Rasa: sziv6s. 3. Tonk: gyufaszaI vekony. gyiirii hiively nines. sarga. . boltos. 5-8 em. keso nyartol oszig.) [Csibike. [Marasmills oreades. Talalhato fenyves videken. vagy [ahejszinu. [Hygrophorus conicus. Osszel Tonk: sargas arnyalatu. Tonk: halvany-sztirkcs. Tonk: torekeny. 2. Reti nyirokgomba. kozepen pupos. Lemezek: ritkak. M. lapos vagy hailott. tolcserszeruen Ielfele ini. borsarga. 2. (Hygrophorus caprinus. Lemezek: sargak kesobb pirosas. vagy fak6. Sarga nediigomba. Kalap: apr6. 5. feher. joizu.k. maiusban tornegesen oszig. Ieketes. tavol 8. 5 cm. fak6. borsikagomba].) Sz : 4-8 em.l Apro. Fokhagymaszagu szegHi~ gomba.-ig. vagy sargas. Kalap: keskeny. kellemes illatu. porcogos. Sz. harang-alaku. fiigomba. tobbsoruak.) Kozepterrnetu. hamar ellaposod6. harmat. Tonk: vekony. M :3-6 Kalap: kozepen vas tag szele Iele vekony. IHygrophorus niveus. hamar ellaposod6. [Hygrophorus puniceus.s-agyagszinu.] Apro minden resze hotelier. Erlekes eheto !!ombak 1. KiilonbozQ Ehetd j6 !!ombak 1.R6kagombaval osszetevesztheto.Lemezes gombll. tik.. Minden resze viaszsarga. szivosan kemerry. 3. M.

Tonk: Ieher.sarga. uegyfele hasad6. Kalap: barna vagy szurke. Ieheres... hamar kiteriil.' Lem~zek: t6bbsoruak.: szurke. osszig . Tonk: vekony. K6zomb6s. . Sziirke rokagornba . rotus olearius. Nem merges rosszizii gombak (Marasmius peronatus Bolt. Kozepen legso-. csikos. sublateritium. '(Volvarea volvacea. piszkos. Tomar susnlykagomba. TaIalhat6 fak alatt arnyekos helyeken. tetebb. 3. cybe sambucina.L Kisebb vagy ko- 1. bilagombara emlekezteto.] K1:izeptermetji. Kalap: kupos-hengeres. [Pleu. Vorhenyes kenviraggomba .] Elcbbihez ha. sokszor sugarasan behavoros es-tegl aszinii.zold arnyalattal. sima. neha barna vagy rozsdaszinii. sonlo. IoszlaHiivelyburok: Ieheres vagy sztir-. mulekony Iatyollal 5. Ielso reszen Tonkje sotetebb. sokszor hailott. 3. Kalap: kensarga. tonkie toven feheren molyhos. rostos.) r6zsaszin iiek. tonkigfutok. 'Kalap: szeles harangalaku.fajok. szelen szinte feher. Lemezek .] Csiperkevel osszeteveszhet6. Talalhato kemeny fatonkokon. Talalhato fegyvesekben. Lefomizva ehet6! Kalap: sargas-feher. Vilagito Iaskagomba.: sziirkek. vastagabb. Taialhato korhad6 fan.. lagitanak. felett siirii csoportokban. tonkignvulok.: agyag(H.) Szegiiigombahoz ha80n16. T alalhato erd6kben ossiel. vagy piszkossargas. sziirkes urnyalatu. inkabb selymes. . . tonktol .] Tonk: rostcs. zeptermetti. hasasok. kesen bolyhos. . tonkkorfil Ieher udvar marad.rossz·izu. Csikos hocskoros gomba.llno. sargasfako puha es nyirkos. (Cantharellus cinereus. Ieheresek vagy olajszinuek.(Hypholoma tavol.] Apr6terroetii. Feher sporai vihamvas. cybe rimosa.2. A gomba minden resze barnas. feheres. neha szethasado. 1ecszeriiek. (InoTonk. hosszas. csipkezettelekkel.. trom. sziirkesek. Fanyar kesersado. Korhad6fan tavasztol Lemezek. Husa: feheres.. feher. Kenviniggomba.barnas. gyokerek cseszealaku . Gyapiasliibu szeg:fiigomba.vhusosabb.barna.. hasasok. 1. Galler nines. vekony. idovel megbarnu Inak. sarga.'k. . nyosfatyollal es gyuruvel. szilard. narancsszinii vagy rozsdaszimi. sugaras vekony sziirke savokkal. fasciculare. Lemezek: sOtet-sargak. nyes izU. sely6. Gumos susulvkagomha. Tonk: nyulank. 6sszeL K¢seru.] Lemezek : fehcres-rozsdasargak. nyaron es 2.mes .

-okt. (Pholiota praecox.-ig. ar- leg sziirkes 8. akacosokban. Ehetd j6 gombak 6. Ieher. Sz . nyaron. 4.' sp6rapora rozsaszinii. a kalapba fokozatosan megy at. Beg:ongyolt peremii colopg:omba. pelyhes. 7. Iako. Talalhato szilvafan.sziirkes arnyalattal. nyalattal to nkrefutok.. Tonk.] Apro. feherek. Tavaszi toke!!omba. Husa : feher. Talalhato szur6s bokrok. szelen sugaras megrepedezc. Ielallo. Barnahatu laskagomba.-ig. barnas foltokkal szepen tarkazva. esds jl1ll. ut6bb . kozeptermetii .40 Ertekes eheto gombak "idoben. ferde. meszfeher. Husa: lisztszagu. vagy .] Kozeptermetu. gelyva. Lemezeh . Jellegzetesseg«: ~gymas mellett s egymas folott tornegeson tor e16. hosszuak. sziirkek. (Lasa. kesobb rozsas arnyalatuak. bo sp6rapor. biikkfa.. (P. alul szorzettel. Lemezeh : siiriin a116. igen szelesek. [Pleurotus geogenius . kesobb rozsas arnyalatuak. Ieherek. Tonk: rovid. anizs-szagu. Lemezeh : Ieheresek. 6.. tomegesen. Ieher. 5. tobbsoruak. bor tapintatu. Tonk kisse nemezes. kozepen benyomott barna. csony. 8 cm.) Sz: 6-10.] Ala- tonkrefutok. kerek. Husa: ruganyos. lapos. barna. foggal . nyirkos helyen. piszkos-sotetsargas vagy barnas szirrii. . tonkbe atmeno. utobb piszkos-sargas ulmarius). Lemezeh . vekony. 4-12. Iak gyokereinel nyaron es os~zeL 7. Ieketek. Tonk: gyertya egyenes. szelen lelele kuukorodo. COl. Talalhato Iak tuskoin es Ioldon is tomegesen ossztol telig Laskagomba modkira keszithel6. bukkian. - tonkhoz nem nonek. Tonk: halvany-barnas. WIeser alaku. husos kalappal. puha. tonkre fut6k. feherek. (Pleurotus ostreatusl. Talalhato szilvasokban. kesobb halvanyabb. Kalop : feketes. (Pleurotus fuscus. karimaja erosen bekunkorodott. leloldalt a116. fokhagymazo. (Paxillus involutus. barna. esetarnyalattal. tobbsoru. Laskagomba. Talalhato kulonbozo Iak tuskoin 6sszel. Apr6 v. nyarfa. sziirke. Ieheres. gyepen. halvany-rozsaszinuek. fak6 vagy halvany borszinu. Lemezeh . Kalap: kerek. Ord&g:szeker laskagomba. visszahajlo szellel. Foldi laskagomba. Tonk: rovid. Elobbihez hasonlo. Sz. vagy sziirkes- Kalap : kagyloalaku.) Kalap : lapos. 9. nyirkos id6ben ragados. (ClitopiIus Prunulusl. Feher cOlopgomba. Kalap : kozepen kisse benyomott. Kalar: laposan szettertilo. kozeptermetir.Husa . Lemezeh : Iefutok. Pluteus cervinus. szabalytalanul hullamos. Kalap : 'ellaposocl6. salatagomba. • T alalhato korhado fatorzson vagy annak kozeleben. T alalhato gyepes helyen. Telire besavanyitiak. feheres.

. IolKalap: harangalaku. barnak. Tonk. vagy fak6.41 . barnas szinu. mulekony. Cortinarius sanguineus . . vekorry husu. 8. szabadok. barnas arnyalatu 11. termetii. Talalhato erd6kben. Kalap. Egyesek szerini ehetb. barnas szinii. pelyhes. kisse hajlott. Lemezek : sotetes teglaszinuek. Elobbihez hasonlo. Ehetti. . rostos. Cortinarius armillatus. feltiin6en sotetes teglaszimi. . Tonk: feheres-Iako. Cortinarius violaceus.) Apr6.: fak6. Husos. de minden Csikos bocskoros gomba szinte vervoros. kesobb barnaLemezek: Ieheresek. gyapjas. fels6 reszen Hilvelyburok: cafatos. ibolyaszinii. sziniiek. mulekony fatyollal. selymes. Husa: kellemetlen izii es szagu. Kalap: fak6. . Kozep tInocybe fibrosa. Tonk: alul vastag. Volvaria bombycina. kiveve barna leme:zeites barna mulekony fatyolat. vastag husu. pikkel yes-pel y hes. vastagtonku. kisse selymes-pikkelyes. hengeres. Tonk: sotet teglaszinii. kesobb hus. kesobb megbarnulnak. pikkelyes. N em merges rosszizii gombak Merges gombak. 7. s6bb megbarnulnak s Iureezelteluek Rossz izii. feltonlten t . Ehet6 es aszalhat6. reszeben ibolyaszinii. csavarMezei csiperke \ . pelyhes. lemezek: fak6k. 9. Karelyos susulykagomba. minden reLemezek ke- menetszeruen elrendezett foltokkal. Lemezek: szelesek.feheres. de kisertekii. 4. nyaron es osszel. szeben 10. rozsda vagy rokaszirui. Kalap: karimaja elesen behailott.sak. Ieher tonkent feheres. Talalhato arnyekos fenyvesben. netn merges. de ertektelen. feheres vagy rokaszinii. Corttnariusalbo-violaceus.

szelen Iako-sarga szinu. egyenes. Talalhato cserjesekben. kas. vekonyak. 9.) Sz: 5-7 ern. sziirkek.talanul karelyos. ven barna foltokkal es raizokkal. · gak ut6bb Ieheresen deresek.] Kalap: sargas-szurke. Kalap: gombalaku. Rancos tOkegomba. okkerGyiirii : mulekony. hailott. sargak ut6bb tetbarna. iniundibuli-Iorrnis. Kalap: szirrkes-barna. . maz. nyulank. Sziirke rokagomba. [Pholiota mutabilis ) Sz. '. - ". Talalhato nyirkos.M. T alalhato fenyvesekben. [Kensarga vagy zoldes kalapu nem · (C. sargak.' foltokkal. _ 'csom6ban tomotten egyrnas mellett. egyhelyen Iehet. Husa: szagtalan. barnas szinii levet tartalizii. nedves id6ben zsiros tapintatu. (Canharang es laposra szetteriil. Iehil fak6. Ioszlanyos fatyolgyiirii sak. kozepen t61cserszerti.Ertekes eheta ~ombak Eheta j6 gomblik Lemezeh i kisse tonkrefutok. Vi:iltozekony lokegomba. gyakran villa. fak6. kesobb Lemezeh: sargak.) M: 5-12 cm. tonkhoz n6ttek. bestipped. kesobb rozsda. liagyon riyalsavanykas.) behasadt. tak6 13.nuek. hulTonk: sima. suruek. mohas fenyveT alalhato nedves id6ben lombos sekben osszel. nyophidius glutinosus. Paxillus atrotomentosus. esetleg Iilaszinii arnyalattonkje sotetebb s surim nemezea tal. toven sargas. hatan tharellus cinereus. gy6z6. vagy ki. kes6hh szetteriil. de nem csipos izii. korhad6 fan vagy kozeleben.van.-ig. v ekony. 6-10 em. masra levegon rozsdas szint valt. Tonk: vekony. Husa . vagy piszkos okkerszimi. 5-7 em. varry-sargas. Tonk: Ieheres. sotetszinii szrirkek. alul soLemezek: rancosak. de barnabb. (Phollota Lemezek. " Kalap: hata sziirke. tonk kozepen hofeher. eg}' 12. barnas s21. vaskos. szelen hullamos. barnas. T(jnk: halvanysarga. 8 cm. mely lapos11. kozepen barnabb. atlyukado. iyiirun alul. apr6 pikkelyektol erdes. korhad6 Tonk: rovid. utobb harang. (GomHusa : halvany kensarga. _nyartol M. Ieheres lamcsak. szaLemezek _:Ieheresek. 'szabalvTonk. utobb hamuraz gyep kozott 6sszel. 8. Tolcseralaku rokagomba. tonkhoz n6Uek. kesobb sotet-barnas. kellemes illatu. . osszig. ut6bb Paxilus involutushoz hason16. gyenge halszinii. konnyen Ievalok. fokozatosan megy at a kalapba: 10.".y iahejsziniiek. vekonyodo. vorhenyes-sarcaperata] Kozepterrnetii. szelen [inoman csipkezett. Talilhat6 meszkohegyeken. vizenyos-Ioldes Husa . Barna nyalkasgomba. I _ . nyomasra eIenk barna szinii egyebtitt halvanyiako szagtalan. . hamar "Vag. . Kalap: kupos vag)' felg6mb.· alul hofeher. t6lomb k6z6tt maiusban.

tove sokszor Ieketes. Kisebb s kebb piros sziniiek.''''01. Kalap: karimaja lefele hailo. . 13. 12. Lemezek : redosek. -erclas helyeken .: feherek. Tentagombak. gyakran finoman nemezes. fekete sziniive valnak s tintas leve szetfolynak.- KeUemetlen izii. nyulank.ls! Talalhato erdei Ienyo kozelebben Valtozekony ti:ikegomba. -" nyalatu narancssarga.: Nem merl!es rossslzii i!ombAk1 Mer~es gombilk- Talalhato 10. 1 napalatt szetteriil. Lemezek. tragyas kover talaion.. Talalhato csoportosan. ven borszimi. elen- . Fiatalan ehet6k de kisertekiiek.konyh feher. (Coprinus-ok) . osszeL Gyan(. Narancsszinii aurantiaca] . enyhe vagy edeskes : . ve- utan. meleg idoben. elsotetednek. Husa : gyengen lisztszagu. Kalap: keskeny. pirosas ar- Tonk:. ! Keoyin1g gornba Ktizonseges csiperkegom [)<11 . esa uSU . ha- (Clitocybe r6kagomba. Tonk: Ieher. nyulank. Laskagoinba " ~ tau vekonyabb a rendesnel.

(Psalliota campestris f. legelokon. csokolade sziniiek. Ielttino. Erdos helyeken terem.itOl abban kirlonbozik. feltiino. \ szeles. . c. esetleg bar- . (P. szinte fe- M. szaraz pikkelyekkel. rozsaszinuek. szeles. E16bb. Almagomba. nan pikkelyezett. Als6 . Mezei csiperke. (P.. hosszukasak. 1. gyenge. . maiusto! novemberig. keskeny. finoman korpas.resze~ velybl1rok nines. erdokben kes6 nyaron 8S 6sszeL .s. silvicola. Lemezek . Egeszen fiatalon feher. hogy kalapja barnabb s husa levegon rozsaszines. 10.) . 12-20 Ehetc jo gombak 14. hajlott. Paxrllas involuiu. fiatalon majdnem gombalaku. 'sis.Ertekes eheto f:!omblik Tonk: JeWJ feheres: 1eJ'ebb faka ' ve'k' onyan savozott. ElObbihez hasonlo. arven- Rokagomba '"" 13. Erdolak6 Iehercsiperke. vekonyak. kesobb csupasz. (Pholiota squarrosa) Barnatokegombahoz hasonlo Kalap. Tonk: sima. Talalhato ela es korhado fakon. Talalhato lovakjarta tisztasokon. feher. Ieheres. 1/2 liter gombakonzervet vaiial s huslevel felforralunk s keves citrornle hozzaadasa utan a 4 tojas s8xgajaval ieleresztett levesbe keverjiik s' piritott kenyerkockara laljuk . Mestersegesen ezt terrnesztik. hailott szeles. elein szeles-felgomb vagy harangalakkal. Feher hatu. mereven felrea116. nyornasra 11. es hussal. kesobb szetterul. 13. TalaJhat6fat6nkon. 12. T alalhato fenyvesben· es gyepen em. ieher pikkelyekkel. szalmaszinu. Gyiirii vagy galler gumoszeru megvastagodas vag)' hii[eher vasv Ieheres. sugarasak. megsargul. rufescensl. Sz. husa aUg szinezodik. szaraz pikkelyekkel. Husa: kemeny.=" Husa: ieheres. Gyiirii :. forr6 nyaron es 6sszel. 5-8 'em. .Barnahatu csiper'kegomba. ontve ta- . fak6. ut6bb voroses-barnak. kozepesnel barnas Ielbor. 15. . Tonk: szalmaszinii. Ieher vagy Ieheres felsa reszen gallerral. a termesztett barnashatu. ' Kalap . vegiil gesztenyeSziD'liek. mereven felrea116. Kozonsegfscsiperkegomba (Psalliota campestris].· . Kit evokanal lisztet vaiban viMgosbarmira piritunk s 2 liter huslevel 1 6raig lassan f6zZllk. feltiino szagu. vekonyabb tonkkel .l Kalap: Ieher. ketek.

2. ket liter huslevessel Iellozzuk. hozza . 5. ecetes hagymaval. Apr6ra vagdalt konzervgornbat kisse megparolunk. huslevel feHGzve. A gombakonzervet zsirban Ielf 0rralj uk. tojasieherjevel. borssal fliszerezett ferro ecettel leontitik.onzervet tejHSlben aprora vag ott z61dseggel. A gombakonzerv leontOtt leveben rizst Iozunk. A konzervgombat szalonnaval. L Ugyanugv keszititik. borssal meghintve talaljuk. ' Gombamiirtasok .. 15. petrezselyemmel s tejfellel elkeszitjiik. A gOlllbakol1zervet zsirban keves borral felorraljuk s paprikas hus melle adiuk. liszttel meghintjuk. Gomba-hbrtieseh : 1. 3-4 kanal tejfOlt. Rizikekonzervet ngy adiuk.Nem merges rosszizti gombak 14. A konzervgOInbat zsirban lllegrantjuk.: de apr6ra vitgott siirtibb levet adunk zold petrezselyemmel vaiban keyes levessel Ielengedjirk s GombaRalat4k : L A konzervgombat leontiuk olaiban parolt borsos.-paprikas csirke melle. Piritott zsemlere ontve talaliuk. 3. A rizst osszekeveriuk az aprora vagdalt 'gombaval. 4. 4. liszttel meghintjiik. 3. mint a gombabecsinalt'at. Ket evokanal Iisztbol vajjal vilagos rantast keszitunk. . ahogy van. A keserugomba konzervet aprora tort fokhagyrnaval. keverunk hOZ23. A gombak. huslevel Ielengedjuk s izesitve hus melle talaliuk. melyet vajban citrommal izesitett husleben ielforralunk. vag)' daralt konzervgombaval s tobb eresztekkel . A laskagombakonzerv kaposztalevel osszeiozve.' ' 2. 2. petrezselyemzoldievel rantiuk s hus kore talaljuk. .. 4 toj as sargaja val ieleresztiu k s belekeverunk 1/2 liter gombakonzervet. Levet elontjiik. petrezselyem levellel egybe apritva.

2.k : 1. . ernyos vagy harangalaku. soval. Husa: levegon is Ieher. A konzerv-metelt gornbat zsirozott edenyben fott . kaszalokon. kerryermorzsat adunk hozza s ebben kisutiuk a lepennye gyurt gornbavagdalekot. Tonk: hosszu. [Gomphidius viscidus]: Sz. Leveben szeles meteltet f6ziink s leverdl leszurve osszekeveriiik a gombaval. Gombateszt6. ba. kesobb lapos. kesobb szurkes-rozsasziniiek. A konzervgombat meteltre vag~ juk. edes Iuszeres. Narancsszinii nyalkasgom- . Kalap: szeles. A konzervgomba szeleteket petrezselymes ferro zsirban megIorgatjuk. Lemezek: halvany-rozsasziniiek. A kett6s kup also reszet 3. kozepen gesztenyeszinii. 6-8 em.dg.. puha. Retegesen telerakva.rizzsel retegesen osszerakjuk s atsut] uk. Erre Ielapritott konzervgombat teszunk. siiru palaosinta tesztaba martiuk s lorro zsirban kisiitiuk. Hiiuelyburoh : nines. .asitlt: 1. sot barna sziniiek. par toiassal. anizsra emlekezteto illattal. hoI sok korhad6 level van. fenylo. legalol feher kisse duzzadt. lyL 10 cm. ' 14. 46 Erlekes eheto gombak Lemezek : maidnem Ieheren halvanyak. Talalhato lombos erdok alian. 3. esetleg Ieher pikkelyekkel.pr6ravagdalt konzervgornbat beaztatott zsemlevel. leiebb halvany. F orro hagymas zsirral leontiuk. Juhturoval is j6. . kesobb csokolade. . A friss kesertigornbat szenen vagy roston sutjuk. M. Talalhato erdei tisztasokon. hussziniiek. Ielul gyiiriivel. A konzervgombat kemenytoiassal aprora osszevagjuk. de vilagosabb s szinte Ieher is lehet. felso reszen esokolade. Erdei barna csiperke. tetejere ivajat tesziink s kisiitjiik. ilyenkor a kozeppup eltiinik. 4. 15. Husa : levegon rozsas szint yah. vaiial (helyette aprora vagott szalonnaval] osszekeveriuk s kikent formaban kisutiuk. silvatica]. Tonk: nyulank. . reteken. sot. .-ig. . barna. sima. 2. . Sz.. Az a. fiiszerezziik. rozsdas arnyalatu vilagosbarna. 10 cm. alul gumosan kiszelesedo.· Labasba vajat' teszunk s kenyermorzsaval meghintiuk. neha kisse pupos. 512 em. tejjel. Tonk: lemezek alatt halvanysarga. kepezik a lemezeh : halvanyrozsaszinu. apr6ra vagdalt szalonnat teszunk belseiebe vagy vajial ontozzuk s melegen talaljuk. szele Iele piros arnyalatu. selymes. Esos osszel neha tomegesen. gyii. kesobb csokolade. (P. Zsirban apr6ra vagott hagymat parolunk. . kett5skuphoz hasonlit (jellegzetes) felso resze kozepen kis hegyes puppal. Kalap: szeles. borsot. L Eheto jo gombak Gomb. sot barna szi11liek.rii alatt rozsas arnyalatu..

petrezselyemrnel feHoraljuk citornheiial s borssal izesititik. 1. huslevel es tejfellel feleresztjuk. zoldseggel. Rhst f6zunk bele vagy phitott zsemlevel talaljuk 2. Gombaf8zelek: A gombakonzervet megborsolyuk. A gombakoniervet huslevel. . A gombakonzervet zsirral. vagy rostelyon megsiitjiik. Gombaiohsm»: A gornbakonzervet iorro hagymas zsirba tessziik. papri- 2. 4. Csaszdrgomba siitoe : A Iinomra apritott gombat. liszttel.bgomba piriiua : Fokhagymaval. kenyerrel keverjiik ezzel kortrlrakiuk az egesz gombat s lassu tiizon megsiitjuk. borsot. olajban piritiuk . kisiitio : A szeletekre . 3. tejfelt. T ejieles gombaeteiek:.. megpaprikazzuk. safrannyal izesitiuk. vagott sot. s hozza adunk es lelorrazott gomhagyrnat s Ieleresztiuk .petrezselyemz6ldjet s hagymat. fok-' hagymaval. . _ . borssaL. scval. A gombakonzervet a rantasba tessziik. A gombakonzervet zsirral. Konzervgombat turbolyaval adunk baranybecsinalthoz. paprikaval fe1forraliuk s teilellel leontjiik.. . huslevel Ielengeditik. zold petrezselyemrnel zsirban parolt gombaval. borssal. Gombasrizs : A gombakonzer'v leveben megf6z6tt rizst osszekeveriuk a borssal. 3. huslevel berantiuk s hozza adunk tetszes szerint tojist.r.. Gombapaprihas : Egy leis zsirban raniast keszittink. A gornbakonzervhez rantast. Rizst vaf!:j f~lkemenyre fott tojast is lehe'l beleadni. megborsozzuk. tejf611e1. A gornbakonzervet teifollel felforraljuk. zold petrezselyemmel paroljuk. keyes ecetet adunk. petrezselyemmel kava! fiiszerezziik s tejfollel leontjuk. ha leve elparolgot! liszttel rneghintjiik. Gkomyelvgomba bat vaiban kisiitjiik tojassargaia val. berantiuk.Metges gombak Gombabecsin61tak : / 1. Gz16. A gombakonzervet zsirban piritott hagyrnaval. zold petrezselymeres 'tej£e1t keveriink hozza.

szetagazok. kisse borsos izii. A konzervbol val zsirban megporkoljiik szeletekre es megpaprikazzuk vagott gornbat hagymas kesz tojasrantottaval osszekeverve talaliuk. Husleben fOzi:itt csiperket hus. Kanal zsirban 2 kocka cukrot megpiritunk s a kaposztat benne megpuhitiuk. gomba. A tolteleket ebbol keszitiiik s a vagdalt kaposzta koze laskara viigott gombat keveriink. teibe aztatott zsemlye. . halozatosan osszekapcsolcdok. tojassargak. maid ismet halvanyabb es sargabb arnyalatu. Lemezek: lecszeruek. OraIt borjuhus. gesztenyeszinu. megpaprikazzuk es ugy talaljuk. tojassarga. Rizs helyett pityokat is hasznalhatunk. Tonk: sima. A konzerv gornbat laskara vagjuk. Zomancos labast kikenunk s ebbe rakunk 1 reteg rizst. karimaja ossze-vissza lefele hajlik.poszta: 2-3 Gombos ta!taUkoposzfa: • Gombapasieiom : A hagyma nelkiil paprikaval gombaval pastetornot toltiink. Piritoti. Rizskasat zsirban megpuhitunk s vizzel felengediiik. kesobb ellaposodik. 16. 2. oldalonl fei savanyu kaposziat megvagunk. sonka. 10 cm-ig 1Gsebb es kozepnagysagu. Kalap: sarga. szabal ytalan to lcseralaku . keszitett Gombos k6. Husa: kernenyes. (Folylall\sfl 48. hata kozepen bemelyedt. T alalhato minden erda arnyas reszen juniustol novemberig. Ioszlanyos. [Cantharellus cibarius]. MegfOzes utan kihulve fO~)Tasztjuk. s6val. A retegesen elkeszitett etelt talraboritiuk. leontiuk teiiollel. erre sonkat zsemlyemorzsaval. szalonnaszeIetekkel diszitjuk. Rokagornba. fenyvesekben. Talalhat6 lomberdokben. A kockara vagott konzervgombat rizzsel es zsirban parolt hagymaval osszekeverjiik. borssal. boriusult vagdalekkal. petrezselyemzoldievel keverve. atmegy a tonkbe. Sz. toias. teifollel leontjiik.trtekes ehetO gombcik Ertekes eheto gombak fiatalon kisse domboru. toiasfeherieben es zsemlyemorzsaban megforgatva. t6nkrehlt6k. megszoriuk gombaval. az egesz csiperket meg~ toltiuk. . : A gombakorrzervet paprikaszsirban meglorrositjuk Taltoll gotnba. erre egy reteg kaposztat. Gyiirii : duzzadt. s6 es 10rsb61 kesztilt toltelekkel megtoltjuk a kucsmagombat s megparoliuk. korzet modiara el- s toiast 6nhink Gombarantotta ra. Ekkor a megf6tt burgonyat karikara vagiuk s hagyrnas zsirban rnegforgatva rakjuk. kisutjiik. leiele vekonyodik.

1/46ra mulva huslevel Ielengedik s meg 1/2 6rat f6zik.t konzervgombahoz edes teifelt es cukrot keverimk. zdldpetrezselvemmel osszekeverve Ielaztatiuk huslevel. izu . 5.49 Nero. mely a le. hosszat Gomba francia m6dra: A megmosott s felszeletelt ':gombat 2 6ra borsos. Gombdsomlett. A gombak enyhe vagy csipos ize. fokhaglllaval izesitett vaiban piritjuk.ik. modra: A Ieforrazott riziket. A rryersenen he fzu nem mindi_g ehet6. vagva zoldseggel s vajjal tort ketszersiiltet. barssal. mely az ezilst kanalat nem feke. A megf6tt piszrang levevel egy darab piritott kenyeret 'peppegyurunk s a gombahoz keverjiik. 3. gombakonzervet teszuuk. A csigak egyes merges gombakal is kikezdenek . 4. 2. fa kb agymas . . soval. Olyan gomba is lehet merges. rosszizfi gombak Merges goxnbak - Piritottkenyer gombdoal: A konzervbfil felaprilott gombat citomlevel. vagy szaga sem megbizhato. zold Yagy pirosra valtoztatia szinet. Csiperkekenyer: Edes teifellel cs kenyerrel megtoltjuk a gamhcif. T ojassfu-gajav-aJ ke- verve piritottkenyer szeletekre keniuk. Teves hitek a merges' gombdk leliemereeere: 1. Az egeszbol liszttel s vaiial martast keszitiink s a pisztangra raontji. A merges galamhicak ize nem csipos s szsguk nem undorit6. Gombatorta : Aprora yagot. scitrommal izesitiak. zervgornbat omletbe Rostelyonsiilt .. Sok csipds pedig ehetd. merges.-egon kek. Aszalas vagy Ieiorrazas ulan is halalt okoz a gyilkos galoca. Rizike seed. s6s faolaiban aztatjuk. titi roeg. mig a legmergesebb ga16cak szine alig valtozik.. azutan erosen megmegpiritjuk s utana petrezselymet adunk. keverve a kon- gomba: Apzora vagoU zoldseggel es vaiial megt6ltve megsiitjiik. Tyuk gombauol : A vizben £Ott tyuhoz gyenge ranlassal berantjuk s meglejfelezziik.. Nem minden gomba merges. petrezselyemmel megfozik. borssal. Pisztrqnggom Moat: Az aprora _ vagott J<onzervgom bat mogyorohagymayal. a gombat rostelyon Apr6ra siitjiik.

Nyirkos fenyvesekb n. T ahilhat6 elo es egeszen el nem halt falton. or g es tol oszig. 15 cra-ig. [Hydnum Erin aceus) Nagyjab61 felgi::imb alal u. Sarga gerebengomba. .. csol oladeszinu. (Hydnum coralloide ). barna. Sz. Cserepes gereb~~gomba. Feltiin6 Ieherszinii. katonaink. neha halvanyszurkes. puha tiiskek vagy szorok boritiak.. hal vany-okkerszinii. kesernyesek. Gyiijtsiink tehiit minel tobb gomb6t! . Talalhato erdei Ieny6 alatt nyar- lyedt. fenyo{a t6n:seb61 nyaron 110 1 i. alul hosszu 1-2 mm. 15 cm. M. melyen a kalap a tonktol csak nehezen kiilon boztetheto meg. Nagy sarga korallgornba 60 is Bangya Ukol't kerjcn Ettal soba el ne tel'jen! A gomba nagy Ieherietartalmanal iogva elsorendii kozelelmezesi cikk.Tfiskes Csovek vagy lernezek helyett szamos Erh3kes ehetf gornbak 1. hatan inkabb sima. Szerte agazo. 8-20 em. Kalap: barna. gyiij tese tehat hazafias kotelesseg. 10 cm-ig. 2. ' T alalhato fenyo. elazottak szivosak. 2. Ieher yagy zsetnle-szinii. (Hydnum repandum).es szaraz lomberdoben juliustol okt6berig. [Hydnum imbricatuml (Oi. F eher gerebengomba. emellett a gyiijtoknek is igen szep kereseti lehetoseget biztosit. ha tan feltiin 6 nagypikkelyekkeL Oregebbnel 'a kalap hata kozepe tolcser-szertien berne- Eheto jo gombak 1. Husa es tiiskei torekenyak. Feliil ki se ellaposod6. Siingotnba. nehez te timunkat \'egzo munkasaink es kulonbozo betegsegben szenvedo testvereink vitaminsztiksegletenek fedeleSere. hu-' sos t6meg.-ig. Tonk. keso bb feketes. . Csipkebogy6 gyiijtessel nagymertekben hozzaiarulbatunk gyermekeink. vastag. z agak csucsain \ annak C om6 an a Ieher tiiskek. Sz. Husa :-zamatos izii es szagu. vagy pisztrang gomba). alig toicseres. sargas-fako. Kalap: zsemle.

Nagyon keseru. marvarryozctt. hogy vitamintartalorn szempontiabol ez a gyumolcs kivalik az osszes erdei gyumi:ilcsok koz:iil. csak pik-kelyei vekonyak s tuskei nem barnak. Sertestrtlli. szint valt. Cserepes gereben gornba A berkenyet [korust] eddig nem gyii:jtottek rendszeresen. menten. szorpok. L Keserii gerebengotnba. feher. Kisebb burgonyalaku. # gombcik gyenge ruske vagI' sz6r van.'. de leveg6n ibolyas vagy zoldes szint iatszik. Phallus impudicus. gyokerszerii myceIiummal. felttin6 vastag vilagos szinu b6rrel. Fiat a! habb es nyalkasabb. . Tonk: nyomasra z6ldes-fekete Merges! Szarvasgom bat hamisitjal: ezzel. Husa : toias koraban ehet6.. N em merges rosszizfi gombak nmn Iuligeno. uinyi hosszu . Cserepes gerebengombahoz nagyon hasonlit. Belul feketes. palinka es likorgyartasi eel okra. (Scleroderma fa- feheres-sz u rkek. de nero. mely kucsmagombara emlekeztet. .~ Husa: reher. alul rovid tonkkel s. kes6bb sporaporra hull szet. Kalapja ugyanolyan .olaceurn]. de pu- 2. Kivulsarga vag}' Ieheres s tobbe-kevesbbe pikkelyes. Az Erdelyreszi Hangya kezdemenyezesere megejtett tudomanyos vizsgalatok megallapitottak. . kin6tt koraban undorito szagu. Tonk: - Hegyes kucsmagomba Talalhato tragyas helyeken. hanern legalabb a csucsokon Merges gombak iok). (Hyd- 1. utak legelokon.Szedese igen konnyu es jovedelmezd. Talalhato f61eg fenyvesekben. Ennelfogva kivaloan a 1k a l m as n a 'k bizonyult jamek. koraban feher vagy rozsaszinu toiasba van burkolva. . Kalap: piszkos zoldszinu.. .

Kucsmagombak. [Craterellus cornucopioides]. 1. Szagos rokagomba. Fattyu kucsmagomba (Morchella hybridal.] Apr6. Poieteggonibak. Arnyas erdoben talalhato. 8. cso.. esetleg sotetbarna. Magas kucsmagomba (M. 2. !ClUCOS. Minden kucsmagomba kivetel nelkul ehet6. sargas-rozsas-ibolvaszinti.Trombitagomak. belli! iires.l 4. (Cantharellus lutescens. Mindaharom eheto l \ . Fiaialon ehelok! ~ . ranees. (De a hozzajuk hasonlo papsapka gbmbak kozott mergezok is vannak. 3. trombita alaku. sarga.. 3. 6. mely felul fustszinii. Sima kucsmagomba [Verpa conical. Iefele keskenyedo. (Gyrocephalus rufus» rozsas narancsszinu. kalapba megy at. . huvelyburok nelkiil. Alig lathato meg. esculenta). Vastagt6nku kucsmagomba (M. lemez. csipkezett elii. tuske. cQnica). crispa]. kehull szet. :f-Iosszukas fii alaku. (Morchel1a-faiok. egynemiien husszinii vagy kesobb barnabb arnyalatu. ·husosabb. Kocsonyagombak .] Fobb fajtai: 1. 7. elala]. egeszen sziirke.ucsmagomba (M. Az egesz kalap mezes-Iep sejtjeihez hason16 Ieluletu. 5 . Fenyves kucsmagomba (M. 1- Gomb vagy kortealakuak. Cseh kucsmagomba [Verpa bohernica]. Sziirke trombita gomba. Lila rokagomba. Kozonseges kucsmagomba (M. 1. crassipes P. tonk Ielfele trombita alaku. Ujjnyi magas. [Cantharellus clavatus.. also resziikon Ieheres. Hegyes k.] E10bbin01 kisebb. vegig iiresvekonyhusu. sporaporra Belseluk feh~r vagy v11agos: szinir. (Craterellus fajok. vastagabb. [Lycopedron sobb barna Iajok].) A kalap hata es alja kozt szelessegben alig van kulonbseg.] . vekony.

U. formosa).. de a kalap szabalytalanul fodros. (R. Ciira korallgomba. 1. Leotia Iubrica. vastagabbak. Fekete papsapkagomba (H. Vastag tonkje s aga! 4. szarkalab gomba. . (R. (R. Ok61nyi vagy i6va1 nagyobb..) Valamennyi ebe10. (R. 7. gyengen erezett. (Helvella fajok. infula). siirubbek. Fak6 papsapkagomba (H. 1. E16bbihez hasonlo 3. botrytis]. Husos tonkie s vastagabb agai feherek... sZiegf. pitonka. Keso Papsapkagombak.) Kisebb. szeles. lR.. menyes. nyaron es osszel. nemezes. kecskeszakall. Iacunosa]. Nagy sarga korallgomba. rojtos: tortyos. 5. klaris. felso resziikon sargak. crispa]. 8. de hasznala] el6H valamennyi Ietorrazando. Pusp6ksuveggomba (H.. Narancsszinti korall gomba. Spathularia clavota. KCizonseges papsapkagomba (H. rozsaszinuek. 2. vizenyos gombak. 6. bors. rabietina. Z61dfogu v. aurea]: aranysarga. 5.. sarga korall gomba.nemezes vagy lisztesen deres. Rozsaszinti korall gomba. Talalhato erdos helyeken maiust61 6szig . Egyesek szerint eheW. Orias papsapkagomba (H. (Ramaria navajo Halvarry-viaszsarga. Talalhato lucfenyc alatt.) a veg. kisse aHets20 kocsonvas husu. erdos helyen tahilhat6. . Agai rugalmasan torekenyek. 4. medverarok.3. Keiee! .. 5. gigas]. Agai ossze-vissza hailitottak. T(h~kie 2-6 em. Cudonia circinaus. hullaraos. 9. tekervenyes. masok szerint merges. Tove Ieher. feheressarga. Ha elkeszites eMit leiorrazzuh es leviikr61 lesziiriiik. Apro papsapkagomba (H. magas. . Vorhe':!yes korall gomba. piszkos-okkerszinii vegagakkaL Ke.igak csucsa barnas-piros. Sok kCizuliik merges vagy gyanus. esculenta). pallescens] . Agai kisebbek. Merges koztiik nines. nyirkos. ehet6k [ Korall (Ramaria) gombak (palanka. . illatos.) Nemileg a kucsmagombakhoz hasonlitanak. 2.szarvas. medve. T6v~tol elagaz6. rufencens.

Fenyvesekben 6sszel t6megesen talalhato. nyar vegeu es osszel. Fesiis fires korallgomba. Iakosarga. masra s szaradasra es v. hailott agakkal. elagazo. ' 14. nagyon 7. (Peziza fajok. igenl agas. behil tires vegagakkaI. Sarga bunkos gomba. kis ertekii .. Elobbiekhez hasonlo. de Ioldon is osszel. 8. Talalhato fenyves videken. erdei hulladekon. Koronas [lilaszinii] cseszegomba (P. (Clavaria pistillaris]. (Sparassis crispa]. (R fastigiata]. ' 13. iragilis es C. feliil legszelesebb. Mozsariito Cseszegombak -. '(R cinerea.(R. T alalhato elhal6 kemeny fan. Apr6. Szi. Vastagh sotetbarna vag)' Ieketes. igen apro.irke cseszegomba (p. . Kisbunk6sgomba. 4. torekeny. Iepornia]. arnethystinal. . Sziirke korall gomba. Merev korallgomba. eheto. 9. torekeny. 16. Kunkorcdo [barnasiako] cseszegornba [P. 7. 2. Ibolyaszinti. 11. Hason16 csak sokkal kisebb. US~l~ . Kaposzta gomba. Apro. Talalhato Ienyctorzseken. vekony. Jelentektelen.]: 9. torekeny.(C. 12. tOrekeny. nyaron. Aeeta bulum L) ' Gesztenyeszinii cseszegomba (P. Di6izii. 3. Vekony. cristate. Eres l~esztenyeszinli) cseszegomba].Ielentektelen l 15. . coralloides]. sulyu gornba. aurantia]. H61yagos [bamas] cseszegornba (P. kisse ragados. (R. badia. coronaria]: : Narancsszinu cseszegomba (P. Csipos utoizzel. Ardelia. . kemenyes.· Gyepi v. esa utan. sargaszinu. Ossze-vissza repedezett kaposztafajhez hason16. 8. hajlottagu korallgomba. 1. Ta1a:lhat6 f61eg blikk6sben.. fels6 reszen piszkos husszinii vagy barnas-lilas. Bulgaria inq uinans. J?unk6 alaku. inaequalisl. Ligula). bunkos gomba. . Kitunoen eheto. Erdei Ienyo vagy mas Iak toven vagy Iaodukban talalhato.) Sziirkes szinti. lazan allo.(R. Merges kozottuk nines. venosa. 5. (C.gombak. Szallagos gomba. Ferde (fak6 narancsszinii] cseszegomba (P. canaliculata) F eheres. Aranysarga. (P. pusztafoldon. 6. Ujj·riyi hosszu: vekony. (C. Nyoelbarnul. Stiru csoportokban no nedves erdei talaion . k02e1 felmeteres 2-7 kg. C. strita]. cochleata]. 10. hiszeres illatu. R. vesiculosa]. kora tavasszal tomegesen talalhato nyitott csesze alaku. Ibolyaszinii koralI gamba.

. de nagyobb.Molyhos tirioru 6 oldal.) a'keziratot atvizsgalta s 55Ifig.VMtDzekony 11nOlU (Boletus luridns) R6Imszini1 erdesnyelu varganya . Boletus pachypus . Burgonya gum6hoz hasenlo. L Fekete szarvas gomba. Husa Ieher. sz.Pikkelyes tinoru 3 oldal. Urestonku varganya .Kekesedo tinoru 3 oldal. 2. Dionagysagu.Urestonkt] gyUrfis tinoru v. halvanyan marvanyozott. Ide filldmivelestigyi miniszterium erdelyi ktrendeltsegenek 3742 }942.is varganya . Feher. Ieketes. maid barnas. A Magyar Nemzeti Muzeuru Novenytaranak hivatalos rnegallapitasa alapjan veg. ±elig-meddig fOld alatt. fekete ripacsos Ieluletti.!1942.Tarka tinrou 6 oldal. Ieheres husu.Erdesnyelil tirroru 4 oldal.ri. alatti szakvelernenye alapjan a k&vetl{ez6 helyesbiteseket kell a szovegben atvczetni : . M. Ieheren marvanyozott.' Boletus Collirtitus . Barna gyi. Urigornba - Borsos varganya - Borsos tinora 4 oldal.Bronzes tinoru 2 oldal. 2 otdal. 3 oldal.] Feher szarvasgombahoz hasonlit.Aranytinnru 2 oldal. 3'.leg elfogadott magyar nevek vannak s egyes avult latin nevek is az elfogadottra javitandok. . II.Sslyemgomba 10 oldal.Elefantcsont tinoru 2 oldal. A ru.Uri tin91~u 2 oldal. Kiralyvarganya . Eperizu varganya .: Sarga husgornba . S7.Vorasad6 lukacsos gomba 8 oldal. Teheu varganya . E16bbihez hasonlo.. l - . Gyokeres szarvas gomba.iriis varganya . is Rh. Farkas gOlT1ba (Bole\us LupillUS) . veres tinoru 4 oldaJ. Gesztenyeszinu tin6ru . Feher szarvas gomba.Husos tinoru 6 oldal. Ehetok.Szarvasgombak.Teli lukacsosgomba 8 ofdal. Pikkelyes varganya . Barnahatu kekhusu var:ganya . . Fenyves videken talalhato. Keleti Karoly-urea 24. maid sargasbarmis. I A ga16ca fajeknal az eheto j6 gombak rovataba felvetf 3 gombat.Farkas tinoru J oldal. kir. Pires varganya . vagy halvanyb armis . vireus Fr.Gyuriis barna -tinoru 5 oldal. Chemiai Istezet es Kozp.: . fako-zsemleszinu. (Tuber melanosporum es Tuber aestivum]. [Choiromyces meandrdormis).lllatos tinoru 4 oldal. Boletus cyanescens . leveg6n rozsaszinii. Hornoki varganya . EJ:desnyelti varganya . rendelerere az Orsz. dekisebb s alul gy6keres. Barna vargal1ya . gum6 alakuak. (Rhizopogon rubescens Tul. varganya (Boletus cavipes) 2 oldal. marvanyozott.Barna tinoru. esetleg zoldes arnyalatu.Ceklatinoru (Boletus erythropus) Csak leforrazva eheto. Gyurutlen galoca . . Kisse fokhagyma-szagu. Vegykiserfeti Allornas (Budapest. .. . Erdei fenyvesekben.Epeizti tinoru 3 oldal.Gyurtts sarga tinoru 5 oldal. a tegyiiM ga16ca barna vaItozatiihoz es a gyilkos gal6cahoz vald hasonMsag miatt nem ajanlja szedesr e. Boletus chrysenteron . belul tomoren huscs. Polyporus brumalis . sima Ieliiletti.Gesztenye tinoru 40ldaL Boletus fragrans Vift. Sarga gytl.Biber tinoru vagy Piros varganya 4 oldal. Kozonseges tinoru vagy varganya Boletus aereus . .Sarga gevagnrnba 8 oldal. Szilrke zsemlyegomoa . Fold alatt teremnek.Erdesnyelti. Nemezeshatu varganya .

Barna tolcsergornba 34 oldal. 13 oIda!. Koz5nseges ftilake gomba 32 oldal.Sargas-zold pereszker 28 oldal.FeliggyUriis pereszker 31 oldal.Pirufo 6zlftbgomba 14 oldal. lbolyaszlnu galamb. Febertejii rizike . egymaslioz . FUsWs toll~ser gomba . Szoros teje16 .Torekeny gaiambica 23 oldal. Sztirke ozlabgomba . i3 o!dal. i. Filzold galambica . . mert a kistermetii.li I~ • Hamuszurke pereszke - Duzzadtszaru pereszker 29 oldal.' Amanita citrina Az "Apro 6zhibgomba" szedeset veszelyesnek tartja.Piros galarnbica 22 oldal. Laklaria blennia . '.ca . keserugomba 19 oldal.Sziirkille keserugoreba 21 cldal. Tricholoma ustale .~ '. Kover 6zlabgomba . . Pupos reje16 ~ R6t tejeH'igomba 19 oldal. ' Lactaria necator . olda!. oldal. Festa galambica . . Borsztnu galarnbica ." . Orias kovergomba .Foltos tonkU gyiirtis pereszker 1"6 oldal.Selymes 6zlabgomba 14 cldal. Fekete gaiambica . Sertes pereszke .Vor6stejii rizike 18 olda!. Trlcholoma metaleucum Hosszu pereszker 28 oldal.Zoldes kesertigomba 21 oldal. Keserii feher pereszke . K.Szentgyorgy peressker (Trrcholema Georgii) 30 oldal. FOldi pereszke . Nagy rizike .nyergamba20 oldal. Csapatos pereszke ~ Csoportos barna pereszker 28 oldal. .Csipkes 5.Pereszker.(u pereszke . Trlcholoma vaccinurn . Lactaria. ZOldha. .N arancsszin il Dves pereszker 17 oldal.: Zold tolcsergomba .~ Barnas voros galambica 24 oldal.Valtozekony t61csergomba 34 oldal. Fehernyaku pereszke .iirke pereszker 28 oldal.geu hasonlo ozliib gombak kozott tobb sulyosan mergezo faj is van.. Sargabelu piros galambiea . Kis kovergornba .>yurfis pereszker 16 oldal. SziIfagomba = Szilfa laskagornca (Pleurotus ulrnarius) 21 oldal. vieta .Fak6 ke.Ketszergyurus tolcsergornba 16 oldal. Amanita regalisAmanita muscarfa var .Mezszinli gyurUs tolcsergomba 16 oldal.S<. Pupos WIeser gomba . Tarka keserugomba ~ Voros pettyes kesertrgomba 19 oldal.. Laktaria pyrogala . Sarga keserugomba ..SargAstejw..Sirnahatu zold galambica 22 otdal. Kensarga pereszke . Teli gomba .Anizsszagu vagy ztild tolcsergomba 34 oldal.Kt\JchAtIl galambiea 24 oldal. .Feketell6 galambica 24 oldal.6ver gorn ba _ 6rl<1:s g.Siorgomba 19 oldal.Dves tejel6 gomba 18 aldal. . oldal. 'Szurkeshatu tolcsergomba ~ Sziirke tolcsergornba 34 oldal.Orias tolcsergornba R6kaszinti tolcsergombq. Sarga t6kegomba .'f Amanita phalloides Vat. .Voros galambiea 26 oldal.OyongY5s kesertigernba 19 oldal.Elszeuesedo pereszker 31 oldal. Pelyhes tejel6 . Tricboloma nudum Lila pereszker 28 oldal.Tell fill5ke gomba 33 oldal.. Lactarla ligniota .z1ftbgomba 12.Satet keseru gcrnba (Lactaria turpis) 21 oldal.Emelyg6s pereszker 28 nidal. .Csipos feller pereszker 31.Pelyhes keserugomba 19 oldal. Illatos tejelo .Btldos pereszker 31 oldal. Barna pereszke -Sargalemezu pereszker 31. Fak6 6zlab~omba ..Lilas tejel6gomba 19 oldal. N arancsszin U kover gomba . Russula veternosa . Apr6 plroshatu galambica . Majusi vagy lovisaljagomba . Narancshatn legyUl6 ga16ca (Amanita Eliae) 13 oldal.Enyhe tejelogomba 18 oldal.Szakalas pereszker Fliloke gomba -.Rozsapiros galambica Pereszke . . Bundas tejelo .

-Onis "Honour likort h9rien. _' -. ' II:1II 1 __ Az "Erdelyreszi Hangya' gyiimolcsgyiijtesi akci6ja soran 2.. f1l01 IOhl el ne lerlon! ..UhUngu: HOrus liMor elsorangu! .500 szekely csalad 10. ---- . __ ... ---.000 csaladtaggal 500_000 Pengo keresethez [utott l -- Blinden o81emenD 'Ug...... ---_ .

BENCZE IMRE konyvnyomdaja Szekelyudval:hely.K. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful